The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matthew 1

1 Manena gena o Yesus Kristus Awi sihino yalefo la aku ngone panako, ena gena Yesus Awi topora gena o Daud de o Daud awi topora gena o Abraham. 2 Ma nonomaka o Abraham ma ngopa yanau gena o Ishak, o Ishak ma ngopa yanau o Yakub, de o Yakub ma ngopa yanau gena o Yehuda de lo awi gianongoru. 3 O Yehuda de ma peqeka ongo Tamar manga ngopa yanau ena gena o Peres de o Zerah, o Peres ma ngopa yanau o Hezron, o Hezron ma ngopa yanau o Ram, 4 o Ram ma ngopa yanau o Abinadab, o Abinadab ma ngopa yanau o Nahason, de o Nahason ma ngopa yanau o Salmon. 5 O Salmon de ma peqeka ongo Rahab manga ngopa yanau o Boas, o Boas de ma peqeka ongo Rut manga ngopa yanau o Obed, o Obed ma ngopa yanau o Isai, 6 de o Isai ma ngopa yanau ma Kolano Daud. So kagena de o Daud ma ngopa yanau o Salomo (o Salomo ma awa ena gena o Uria ma balo), 7 o Salomo ma ngopa yanau gena o Rehabeam, o Rehabeam ma ngopa yanau o Abia, de o Abia ma ngopa yanau o Asa. 8 De o Asa ma ngopa yanau o Yosafat, o Yosafat ma ngopa yanau o Yoram, de o Yoram ma ngopa yanau o Uzia. 9 De o Uzia ma ngopa yanau o Yotam, o Yotam ma ngopa yanau o Ahas, o Ahas ma ngopa yanau o Hizkia, 10 o Hizkia ma ngopa yanau o Manasye, o Manasye ma ngopa yanau o Amon, o Amon ma ngopa yanau o Yosia, 11 de o Yosia ma ngopa yanau o Yekhonya de kanaga lo awi gianongoru yamuruo naga, ena gena ma orasi o Yahudika ma nyawa yatago de yaumo o Babel ma tonaka. 12 So o Babel ma tonaka yaumoka, de kagena o Yekhonya ma ngopa yanau o Sealtiel, o Sealtiel ma ngopa yanau o Zerubabel, 13 o Zerubabel ma ngopa yanau o Abihud, o Abihud ma ngopa yanau o Elyakim, de o Elyakim ma ngopa yanau o Azor, 14 de o Azor ma ngopa yanau o Zadok, de o Zadok ma ngopa yanau o Akhim, de o Akhim ma ngopa yanau o Eliud, 15 de o Eliud ma ngopa yanau o Eleazar, de o Eleazar ma ngopa yanau o Matan, de o Matan ma ngopa yanau o Yakub. 16 Kagena de o Yakub ma ngopa yanau o Yusuf, de o Yusuf gena ongo Maria ma roka, muna magena mowisibubuo o Yesus, Una magena o Salamati ma Kolano. 17 So paeto o Abrahamka de ma bati o Daudka gena, kanaga o baba de o ete manga dala yamogiowo de yaruha. Komagena lo o Daudka sidago lo o Babel ma tonaka yaumo gena, kanaga o baba de o ete manga dala yamogiowo de yaruha. De lo ma orasi o Babel ma tonaka yaumoka, paeto sidago lo o Salamati ma Kolano iwisibuo gena, kanaga lo o baba de o ete manga dala yamogiowo de yaruha. 18 O Yesus Kristus Awi sibuo ma jarita gena komanena: Ma awa muna magena ami ronga ongo Maria, muna de o Yusuf gena imabobaika. Duma ona yasinoto ikawi waasi so ona imakiidu waasi, de ongo Maria he moroheka. Ngaroko komagena imaaka, o Yusuf gena igogou-gogou wanakowa ma bobai ongo Maria moroheka gena de o Gurumi Qatetebi ma kuasa. 19 Ma bobai o Yusuf una magena o gohiduuru moi awi sigogise qaloha o Jou Awi bobitaka de wacoho itiai. Komagena so awi sininga ma edekati gena wosipongoka, de wositatapu bilasu ma bobai womiholu de upa womikawi gena o nyawa moi lo upa yanako, ma ngale muna upa womisimaqe o kawasa manga simaka. 20 Ma orasi o Yusuf ka watagapisi awi sininga ma rabaka womidolomu eko hiwa, de una wokioloka de wotoguruga. Awi doguruga ma rabaka una wakelelo o Jou Awi malaikat moi yahino de itemo unaka, "Yusuf, ngona gena o Daud awi ngopa de awi dano moi. Upa nimodo ongo Maria nomiqehe, sababu o ngopa ami poko ma rabaka idadi gena ka cawali o Gikimoi Awi Gurumi Qatetebi ma kuasa so imasibolote munaka. 21 So muna done asa o ngopa yanau moi mowisibuo. De o ngopa Una magena ngona bilasu nowisironga o Yesus, sababu o ngopa Una magena asa Awi nyawa masirete o Israelka ma nyawa to ona manga dorou wapiki de aku wasisalamati. Komagena." 22 O bi moi-moi qangodu magena bilasu idadi de imaaka la isiganapuka, imatero maro o kia iqomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo qaboloka, ena gena, 23 "Done asa o jojaru ma boro moi, ngaroko de yanau imakiidu waasi, duma modami sidago lo mosibuo o ngopa yanau moi. De o ngopa Una magena done asa iwisironga Imanuel." (Imanuel gena o Ibranika manga demo moi ma ngale gena, "O Gikimoi wogoge dede ngone".) 24 Kagena de o Yusuf womomi de gila-gila waaka imatero maro o Jou Awi malaikat o kia itemo unaka. So ma jojaru ongo Maria womiqehe so womikawika. 25 Duma una woholusi womingaho la imasikiidu dede muna. Awi ngale gena womiqohaka sidago lo muna mopuo kasi. Komagena so ma bati muna o ngopa Una magena mowisibuoka. Qabolo de o Yusuf o ngopa Una magena wisironga o Yesus.

Matthew 2

1 Idadi de imaaka komagena, so o Yesus wisibuo gena o Betlehem ma dokuka o Yudea ma daeraka, ma dongoho magena o Herodes wopareta maro ka o kolano moi. De kanaga lo o orasi magena o bi nyawa icocawaro nodoka o Yudea ma daera ma wange ma nyonyieka de ona magena ma soa ikukuruka, de itagi yakahino o Yerusalem ma kotano. 2 So kagena o Yerusalemka imasidiadoka, de ona o bi nyawaka yosano hika de hino itemo, "Ngomi manena miakelelo o dipaka o ngoma moi ibao o wange ma nyonyieka, de o ngoma magena misinonako kanaga o ngopa moi wisibuo la done asa wodadi o Yahudika manga kolano. De o ngoma magena itagi yakahisa so miamote la ma ngale miwisari de miwisuba Unaka. So Una magena Awi riho kiaka, tanu nimisidumu ngomika." 3 So de ma Kolano Herodes wogiise o habari magena, de una wimodo de awi sininga isusa, de lo ma ngale manga kolano gena nagala done wadoosa so o Yerusalemka ma bi nyawa lo yadala yamodo de manga sininga isusa. 4 So una wosulo la o Yahudika manga imamka ma bi sahe de manga guru agama yangodu yahino imatolomu awi kadatoka, de una wosano onaka wotemo, "O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka wotemo o Salamati ma Kolano wihihirika done asa wisibuo, gena togolo nginika, tanu ma riho aku nisingangasu ngohino." 5 De ona unaka itemo, "O Betlehem ma kotaka kanena o Yudea ma daeraka, sababu o kia iqomaka o Jou wotemo maro ma nabi Mikha wosilelefo qaboloka, ena gena, 6 'He! Ngini o Betlehemka ma nyawa, ngini nigoge gena o Yehuda ma daera ma rabaka gena, o Yehudaka manga roriri manga goginano ma rabaka upa lo itemo to ngini nia doku qaceke de o kota qangodu o daera magena ma sigilolika. Sababu nogena nginino done asa o roriri moi wisibuo la aku watuda de wapalihara to Ngohi Ai nyawa gena o Israelka ma bi nyawa.' " 7 Qabolo de o Herodes awi nyawa wapomaka de wasulo so itagi imapongoka, la yaaso o nyawa icocawaro ona magena so awi simaka yahino de wasano wotemo onaka, "Kapuruosi de o ngoma magena niakelelo o dipaka." 8 Qabolo de una wasulo ona itagi yakahika o Betlehemka de wasihaga wotemo onaka, "Hika nitagi, la niwisari o ngopa Una magena, la nakoso niwimakeka, tanu ngohi bilasu nisingangasu ma ngale ngohi lo tahika towisuba Unaka." 9 10 Awi beseso magena yoiseka, de ona imajobo so itagi wisari. Imatodoka o ngoma o dipaka, iqomaka o wange ma nyonyieka de yakokelelo, gena yakelelo kali. Ma orasi o ngoma magena yakelelo kali gena, igogou-gogou manga sininga qanali icarawa! So kanaga manga dodagi ma rabaka gena, o ngoma magena iqoqoma manga simaka idadi maro o siminiko moi ma bati yaado o ngopa Una magena Awi rihoka, de asa imatogu o dipaka o tahu magena ma qokuka. 11 Gila-gila o nyawa icocawaro ona magena iwosa o tahu ma rabaka, de wikelelo o ngopa Una magena ma awa mowitotino. Kagena de ona ibukuku de manga suba yatide Unaka. Qabolo de manga borua yapelenga so o guraci, o manyanyi, de o bi gososo qabobou gena iwihike maro idadi manga suba ma nonako moi Unaka. 12 Magena qabolo, de to ona manga doguruga ma rabaka o Jou wasingangasu ma ngale ona upa he itagi kali o Herodeska. Komagena imaaka so o Herodeska ona he itagi kawa, de iliho gena o ngeko ma somoa yamote sidago imasidiado kali manga dokuka. 13 O nyawa icocawaro gena imajobo so ipasaka, de o Jou Awi malaikat imasimane kali o Yusuf awi doguruga ma rabaka. De o malaikat magena itemo o Yusufka, "O Herodes awi edekati o ngopa Una magena wisari ma ngale iwitooma. Ma sababu magegena, so hika nomomi la o ngopa Una magena de ma awa nangaho la niloqa nimatuluru de nikahika o Mesirka nigoge. Kagena nigogesi, de nitamaha sidago Ngohi asa tonisingangasu kali ngonaka." 14 O Yusuf awi gogiolo ma rabaka de womomi, so o putu magena bato o ngopa una magena de ma awa asa wangaho so itagi imatuluru o Mesirka. 15 Ona yangodu kagena igoge sidago lo o Herodes wosone. Ma dodagi komagena, so igogou maro o kia o Jou wotemo lo qabolo Awi nabika, ena gena, "Ai ngopa done asa Ngohi towiaso o Mesirno." 16 Ma orasi o nyawa icocawaro ona magena ilihoka, de o Herodes asa wogiise so una wanako itiai, igogou o nyawa icocawaro gena iwisihagaka. So foloisi witoosa, sababu awi edekati o ngopa Una magena bilasu witooma. So kagena de o Herodes awi prajurit wasulo bilasu itagi o Betlehemka de magena ma sigilolika, la o bi ngopa yanau manga umuru o taungu sinotoka de isikahuku gena bilasu yatooma. Sababu una wositero de o nyawa icocawaro manga singangasu unaka o ngoma magena yakelelo ma nonoma o dipaka, gena he o taungu sinoto qabolo ipasaka. 17 So o bi ngopa yanau yatotooma gena isiganapuka o Jou Awi demo o kia iqomaka ma nabi Yeremia wosilefo qaboloka, ena gena, 18 "O Rama ma dokuka gena bai kanaga o gari isitoore qaili poli, manga sininga ipeleso de lo qasiri. Kanaga ongo Rahel mododora de moari de lo misiduduga lo moholu bai, sababu ami ngopa yatoomaka." 19 So ipasaka de o Herodes wosoneka, de ma dongoho magena o Yusuf de awi tahu ma raba moi gena ka o Mesir kasi de o Jou Awi malaikat moi womasimane o Yusuf awi doguruga ma rabaka. 20 De wotemo, "Yusuf! O nyawa manga edekati qatotorou ma ngale o ngopa magena witooma, gena wosoneka. Sababu komagena so hika nomomi la o ngopa Una magena de ma awa nasigiliho o Israel ma nyawa manga dokuka." 21 Qabolo de una gila-gila womomi, so o ngopa Una magena de ma awa wasigiliho o Israel ma nyawa manga dokuka, maro o kia o malaikat magena widedemo unaka. 22 Duma o Yudea ma daeraka gena o Herodes ma ngopa moi awi ronga o Arkhelaus gena wokolanoka ma baba witagali. Magena igogou so o Yusuf gena wogiise de wanakoka, so wimodo upa sidago o Arkhelaus o ngopa magena witooma. Ma sababu magegena so o Jou Awi malaikat moili yahino o Yusuf awi doguruga ma rabaka wisingangasu la ona o tahu ma raba moi imasirese kali, so itagi yakahika o Galilea ma tonaka, 23 o doku moi ma ronga o Nazaretka igoge. Kagena igoge gena isiganapuka, maro o kia iqomaka o Jou Awi demo o bi nabi yalefo qaboloka ma ngale o ngopa Una magena, "Done asa o nyawa itemo Una magena o Nazaretka ma nyawa."

Matthew 3

1 O orasi magena o Yesus kanagasi o Galilea ma tonaka wogoge so he o taungu muruo naga ipasaka, kagena de o Yohanes una o bi nyawa waoosi magena wahino de o Yudea ma tona ibobeleuka wogoge womatingaka. 2 5 So awi ino gena ka o galasosoko de o hopu ifofufuru ma madu, de awi baju lo ka o unta ma gogo, de awi doi ma bobiliku lo ka o haiwani ma kahi. Kanaga o Yerusalemno ma bi nyawa, o Yudea ma bi doku de ma bi kotano ma nyawa, de o Yordan ma Selera ma sigilolino ma bi doku-dokuno ma nyawa gena he yangodu o tona ibobeleuka yahino o Yohanes Wooosika. So kagena o nyawa yadadala manga simaka de una wadoto de wasingangasu, de womatoore wotemo, "He! Ngini bilasu nimatoba de nimatoduba la nia dorou niodongosa, sababu ma orasi he imasidiado ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi." O Yohanes gena una manena qabolo maro o kia iqomaka o Jou Awi demo ma nabi Yesaya wosilelefo qaboloka, ena gena, "Kanaga o nyawa moi o tona ibobeleuka womatotoore, 'He! Ma ngale nanga Jou Awi hino gena ngini nimasidailako. La o ngeko gena bilasu nisibolowo de nisitiai.' " 6 O riho magenaka o nyawa yadala yoise de yamote o Yohanes awi dodoto so to ona manga dorou imamangaku o Gikimoi Awi simaka, qabolo de asa o Yohanes waosi o Yordan ma Seleraka. 7 So kanaga lo o Farisika ma nyawa de o Sadukika ma nyawa lo yahino ma ngale ona lo yaosi. Duma ma orasi o Yohanes wakelelo ona yahino de una wotemo onaka, "Icala! Ngini manena o nyawa nikokulai, maro o ngihia gena o nyawaka yagoli. Ngini nia fikiri gena ka cawali tiniosi so aku niloqa o Gikimoi Awi doosa ma sangisarano, duma nia fikiri maro magegena isala. 8 Hika nia sopo nisimane kasi, imatero de nia dorou qangodu niapalako, la aku tinipiricaya igogou ngini gena nimatoba de nimatodubaka. 9 De upa lo nia sininga ma rabaka niatagapi de nitemo, 'Igogou, ngomi manena o Abraham awi ngopa de awi danoku so mia dorou ma fanggali gena miamakewa.' Komagenawa. Ngohi totemo nginika, igogou de o bi teto-teto manena bato o Gikimoi gena aku waaka o Abraham awi ngopa de awi dano so qadoohawa. Nakoso ngini nimatoba de nimatodubawa gena, bilasu Una asa winifanggali de o dorou. 10 O orasi manena naga o Gikimoi wosidailako qaboloka, la o nyawa nagoona imatoba de imatodubawa, ona magena asa wasisangisara de o narakaku waumo. Gena maro o bi basu kanaga isidailako de ihadoku o gota ma hutu ma golaka eko ma ngutuka, so o bi gota la ma sopo qatotorou gena igogou done asa yatoqa de yaumo o uku isosora-sora ma rabaku. 11 So ngohi manena gena ngini o nyawa tiniosi de o ake la idadi maro o nonako moi gena, igogou ngini nimatoba de nimatodubaka, duma ma orasika kanaga wimoi asa wahino wotuuruno, gena Una Awi manara foloi ilamo, so ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka Awi capato taaho maro o nyawa wileleleani moi lo idadiwa. De ngini la kanaga nimatoba de nimatodubaka, Una magena asa wosingosa o Gurumi Qatetebi ma kuasa de o uku la nia sininga ma rabaka wopareta. 12 O Gikimoi wosidailako la o bi nyawa yangodu wafanggali. O nyawa de manga sininga itotiai ona magena wangaho o sorogaka, duma o nyawa ma dorou ona magena wasisangisara ka sidutu ikakali. Maro wotototoro moi awi giaka kanaga de awi tatapaka. Wosidailako ma ngale o tamo qangodu wataqo sidago qatebi. O tamo qalalake gena asa watolomu de o polaka wadiahi, duma ma soora gena asa watupu so waumo o uku isosora-soraku de lo itatatu-tatu kawa." 13 O orasi magena qabolo de o Yesus o Galilea ma tonaka de wotagi o Yohaneska o Yordan ma Seleraka. So o Yesus wogolo la Una lo aku wiosi. 14 Duma o Yohanes asa woholu so wotemo, "Idadiwa, Baba! Bilasu Ngona de asa aku ngohi noiosi. De qadoohaso Ngona nahino ngohino. Komagenawa, bilasu ngohi tahika Ngonaka." 15 Ma ngale komagena, so o Yesus wosango unaka wotemo, "Qohaka, la o moi-moi magegena idadi, sababu ngone bilasu pamote komagena la o Gikimoi Awi dupa paaka patotiai." Qabolo de o Yohanes gena wisimote so o Yesus iwiosika. 16 Ma orasi o Yesus wiosi qabolo so o Yordan ma Seleraye asa ka wodolaye, de imatodoka o dipa ipelenga de yakelelo o Gikimoi Awi Gurumi iuti imatero maro o namo dara de itangi Unaku. 17 Ato itangi de o ili moi yoise o sorogaku itemo, "Una manena to Ngohi Ai Ngopa towidododara. De Una magena Ngohi towidupa."

Matthew 4

1 Qaboloku de o Gikimoi Awi Gurumi magena o Yesus wingaho o tona ibobeleuka la o Iblis iwibaja la ma ngale o dorouku wisitura. 2 O orasi magena o Yesus gena ma deka o putu moruha de o wange moruha wooqowa de woudowa, so qabolo Una wisapika. 3 So kagena de o Iblis yahino de iwibaja itemo Unaka, "Ngona gena igogou o Gikimoi Awi Ngopa. So hika o bi teto manena nasulo la imadadi o roti la aku naoqo." 4 Duma Una wosango wotemo, "Kanaga o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilefoka, 'Nako o bi nyawa gena upa ka cawali o ino so ioho, duma ka cawali o Gikimoi Awi demo la yasigise de yaaka.' " 5 Kagena qabolo de o Iblis o Yesus iwingaholi o Yerusalemka, eko o kota qatetebika, de iwihado kadaku o Gikimoi Awi Tahu ma ponaka, 6 de itemo Unaka, "Igogou! Ngona o Gikimoi ma Ngopa. Hika kagena de kudahu nomatura, sababu o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilefoka, 'Ma ngale Ngona gena Una asa Awi malaikat wapareta, la ona magena asa inigubare, ma ngale Ani qohu lo o tetoku upa yadahe.' " 7 So o Yesus wosango wotemo, "Kanagasi o Bukuka isilefoli komanena, 'Ani Jou Gikimoi gena upa nowidahake.' " 8 Kagena de o Iblis iwingaho kali o tala moi ikukuru-kuruye, so ma qokuka de wisikelelo o dunia ma bi bangsa qangodu ma loha de ma kaya Unaka, 9 de itemo, "O moi-moi qangodu manena asa tonihike Ngonaka, hitilahi nobukuku de nosuba ngohika." 10 Magena de o Yesus wotemo, "Hiwa, Iblis! Ngosoku ma deda noloqa. Sababu kanaga o Bukuka isilefoka, 'Bilasu nowisuba nanga Jou Gikimoika de cawali Una nowileleani.' " 11 Gila-gila o Iblis magena iloqa so o Yesus widongosaku, de imatodoka o bi malaikat yahino so asa Una iwileleanika. 12 Ma orasi magena de o Yesus wogiise o Yohanes gena wibuika, so Una o Yudea ma daeraka de womasirese wokahika o Galilea ma tonaka. 13 So o Nazaret ma doku wodongosa de wokahika o Zebulon de o Naftali ma daeraka o Galilea ma talaga ma dateka, so wogoge o Kapernaum ma dokuka. 14 Komagena waaka sidago idadi de isiganapu o kia maro iqomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo qaboloka, ena gena, 15 "Ona o Yahudika ma nyawa de lo o Yahudika ma nyawa yasowo la kanaga igogoge o Galilea ma tonaka o talaga ma dateka, kagena o Yordan ma Selera ma sonongaka, kiaka o Zebulon ma nyawa de lo o Naftali ma nyawa to ona manga tonaka. 16 Iqomaka ona magena o sakaputu ma rabaka ioho de yamodo done ona dede o Gikimoi imakitingaka. Duma o orasi manena o nita ma siwa ilalamo asa yakeleloka, sababu igogou o wange moi ibaoka de yadisiwa onaka." 17 Ma orasi magena de isikahino o Yesus wodoto wotemo, "He! Nimatoba de nimatoduba la nia dorou niodongosa, sababu o Gikimoi wopareta maro o kolano moi gena he womasidiado." 18 So ma moiku o Yesus wotagi-tagi o Galilea ma Talaga ma dateka, de Una wamake o nyawa yasinoto o nao isasari, ona magena o Simon (iwisiaso lo o Petrus) de ma nongoru moi awi ronga o Andreas. Ona yasinoto o talaga ma dateno o nao yosoma. 19 Kagena de o Yesus waaso de wotemo onaka, "He! Hino la nimote Ngohi. Nako ngini gena Ngohi aku tinidoto ma ngale ngini o bi nyawa asa niadoto la imote Ngohika, imatero maro o nao niasoma la niatolomu." 20 Gila-gila ona manga soma yodongosaka, so asa itagi Una iwimoteka. 21 So kagena de Una wotagi wogila-gila, de wamake kali o nyawa yasinotoli ma ria de ma nongoru, ena o Yakobus de o Yohanes. Ona magena de manga baba o Zebedeus manga soma isidiahi o deru ma rabaka. De ona lo o Yesus waaso, 22 so gila-gila ona manga baba de manga deru yodongosa de asa Una iwimoteka. 23 Qabolo de o Yesus o Galilea ma bi doku wakiloli so wahika manga puji ma bi tahuka wodoto de o habari qaloloha wosihabari ma ngale o Gikimoi asa wopareta. De lo o nyawa yasisiri de yopopanyake gena yangodu wasiloha. 24 Mutuwade o habari ma ngale o Yesus gena o bi nyawa yogiise de yanako sidago o bi doku o Siria ma daera ma sigilolino, so o nyawa yadadala yahino Unano. O nyawa ona magena yangaho o nyawa yasisiri yadala moi-moi de manga panyake imaketerowa. O nyawa ona magena kanaga manga siri isangisara poli, yakokitoka, yamumusu de lo manga rohe isosone yangodu ona magena Una wasilohaka. 25 Sidago lo o nyawa yadala icarawa gena ka ituo-tuo Una wimote-mote. Ona magena o Galilea ma tonano, o Doku Mogiowo ma daerano, o Yerusalemno, o Yudea ma daerano de lo o Yordan ma Selera ma sonongano.

Matthew 5

1 Ato o Yesus wakelelo o nyawa yadadala ona magena iwimoteno, de Una wodola o qoku moiye. So qabolo de kagena wogogeku, de o nyawa iwimomote gena yahino so kagena iwisigilolino, 2 de Una ona magena wadoto wotemo, 3 "Ngaroko, o nyawa yamalo manga sininga ma buturu ihiwa, ka cawali o Gikimoi wasiputuru, ona igogou yosanangi, sababu ona magena igogou o Gikimoi Awi nyawa-nyawa Awi pareta ma rabaka. 4 Ngaroko, o nyawa manga sininga ipeleso, ona igogou yosanangi, sababu ona magena asa o Gikimoi wasiputuru so ona yopeleso kawa. 5 O nyawa manga sininga qamuuqu, ona igogou yosanangi, sababu ona magenaka igogou o Gikimoi Awi jaji asa wosiganapu. 6 O nyawa igogou de manga dupa so manga sininga itiai o Gikimoi Awi simaka, ona igogou yosanangi, sababu o kia yodudupa gena asa o Gikimoi wahike de ma boloika. 7 O nyawa la kanaga o nyawa ma somoa yagalusiri, ona igogou yosanangi, sababu ona magena lo asa o Gikimoi wagalusiri. 8 O nyawa manga sininga ibolowo, ona igogou yosanangi, sababu ona magena done asa o Gikimoi aku iwikelelo de iwinako igogou. 9 O nyawa yodupa yaaka so o nyawa imakadame moi de moika, ona igogou yosanangi, sababu ona magena asa o Gikimoi waqehe maro Awi ngopa-ngopa masirete. 10 Ngaroko, o nyawa o sangisara yamake ma sababu manga sininga de manga gogoho magena itotiai, ona igogou yosanangi. Ona magena igogou o Gikimoi Awi nyawa-nyawa Awi pareta ma rabaka. 11 Ngaroko, o nyawa o demo ma dorou nigaka, de inisangisara, de lo nisibicara qatorou sababu ma ngale Ngohi nimote, ngini igogou nisanangi. 12 Komagena lo iqomaka o bi nabi yasangisaraka. So hika ninali de sininga ifoloi isanangi. Sababu nia fanggali qaloha icarawa gena o Gikimoi wosidailako qabolo kadaku o sorogaka." 13 "Ngini manena, nakoso nia gogoho foloisi qaloha de itiai gena, asa de ma faida o dunia ma bi nyawaka. Maro o gasi kanaga nidogo nia inoku la o nyawa yodupa yaoqo. Nakoso ngini nia gogoho qatorou, magena imatero de o gasi qamiri kawa so qahaoka, de niaaka niadodoohasi la aku qamiri kali. Ma faida gena ihiwaka, so bilasu ka niaumo de o nyawa isidodipitoku. 14 Ngini manena o bi moi-moi itotiai niasikelelo maro o nita moi yadisiwa o dunia ma bi nyawaka. De imatero lo o doku moi la yahado o tala ma qokuka, gena o nyawa yangodu ka yakelelo. 15 De nako o poci moi gena kanaga lo pamakewa maro o poci o nyawa moi watupuka de lo o poci magena o kula wositalakeka. Duma bilasu o poci magena wahado ma dadamika, ma ngale o nyawa o tahu ma rabaka aku ma siwa gena yangodu yamake. 16 Maro o doku moi o tala ma qokuka de o poci moi o dadamika o nyawa yangodu ka yakelelo, komagena ngini lo o loha niaaaka aku o nyawa yangodu yakelelo de ona lo nia Baba o sorogaka aku wisigiliri." 17 O Yesus wasibicarasi, o nyawa yadadalaka wotemo kali, "Upa lo ngini nitemo, Ngohi tahino o duniaka ma ngale o Gikimoi Awi bobita o Musa de o nabi-nabi yalelefoka gena tasisa duma ma ngale tinidoto eko tinisingangasu ma meta itotiai nginika. 18 Ngini tinisingangasu igogou, idodooha ma deka nakoso o dipa de o tona la ka pakelelosi gena, o Gikimoi Awi bobita qangodu ma rabaka kanaga ma ceceke moi lo akuwa isisa eko itagali, so o moi-moi qangodu magena bilasu idadi kasi. 19 Komagena so o bobita qangodu ma rabaka la kanaga o nyawa itemo manena o bobita ma ceceke moi so ngaroko yatilaku, de lo yasigaro o nyawa ma somoaka la ona lo yatilaku, de o nyawa ona magena, nakoso o Gikimoi Awi pareta ma rabaka gena, manga horomati asa ikurangi. Duma o nyawa la kanaga o bobita qangodu yaaka de o nyawa ma somoa lo yasigaro la ona lo yaakali, de o nyawa ona magena nakoso o Gikimoi Awi pareta ma rabaka de asa yahoromati . 20 Komagena ngini manena akuwa niwosa o Gikimoi Awi pareta ma rabaka, ka cawali o moi-moi o kia itotiai gena niaaka ifoloisi nikaeli de o bi guru agama de lo o Farisika ma nyawa ona magena." 21 "Ngini ningodu nianako gena iqoqomaka kanaga nia dodoto manena isingangasu qabolo nia ete de nia toporaka, ena gena, 'Ngini upa nitooma. Nakoso o nyawa la yotooma, ona magena bilasu yasisala.' 22 Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, o nyawa nagoona la o nyawa ma somoa moi de yangamo, ona magena lo bilasu yasisala maro yotooma moi. De o nyawa la kanaga manga dodiao manga ronga yogaka qatorou, o nyawa ona magena bilasu yangaho la yasisala o Mahkamah Agama manga simaka. De lo o nyawa la kanaga manga dodiaoka yatemo, 'Nofufuma de o nyawa ma dorou!' o nyawa ona magena bilasu o naraka ma ukuku yaumo. 23 Komagena so nakoso ngini la nitagi nisumbayang de kagena o suba ma rihoka nia gaso nisisuba o Gikimoika, de nimasininga kanaga o nyawa ma somoa manga sininga niasirika so ngini inidoosaka, 24 foloi qaloha nia gaso magena niahado kusi, la nitagi o nyawa inidodoosa magenaka la nimakadame kasi. Qabolo de asa nitagi nisumbayang de nia gaso magena nisisuba o Gikimoika, la o Gikimoi gena asa nia gaso waqehe qalohaka. 25 Posiade-ade, nakoso o nyawa moi la ngona woningaho awi edekati wonikalaki o hakimka, de ma orasi ngini niado waasi, de hika ngona de o nyawa una magena nimakadame kasi. Upa sidago o nyawa una magena asa wonitota o hakimka, de o hakim lo nitota o polisika, de lo o polisi done asa nitota o bui ma tahuka. 26 Ngonaka tonisingangasu igogou, ngona gena o bui ma tahu ma rabano akuwa nosupu, nakoso nibobangu gena nofangu qamata waasi." 27 "Ngini ningodu nianako gena iqoqomaka kanaga nia dodotoka asa itemo maro komanena, 'Upa nisundali.' 28 Duma o orasi manena Ngohi totemo nginika, yanau moi la kanaga o ngopeqeka moi womikelelo de awi sininga ma rabaka igogou-gogou wominyafusu, de una magena o nyafusu ma dorou waaka qabolo de o ngopeqeka muna magena awi sininga ma rabaka. 29 So nakoso ka cawali ani lako ma girinaka de ngona o dorouku notura, hika la ani lako ma sononga magena napeleu la naumoka. Lebelaha ngona o dorou naaka kawa de ani lako ma sononga ihiwaka, upa sidago ani rohe qaasu-asu de o narakaku niumo. 30 Komagena lo nakoso ani gia ma girinaka idadi sababu sidago o dorouku notura, hika nabitogu ani gia magena la naumoka bai! Lebelaha o dorou naaka kawa de ani gia ma sononga ihiwaka, upa sidago ani rohe qaasu-asu de o narakaku niumo." 31 "Kanagali o dodoto maro komanena, 'Yanau moi aku awi peqeka waholu, hitilahi ma peqeka gena o surati ngongolu womihike.' 32 Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, yanau moi la ma peqeka womiholuka, de una asa de awi sala, ka cawali muna gena mosundali moqomaka. Sababu nakoso muna ma duuruka mokawi de yanau ma somoali, de ma roka ma nonoma gena waaka so igogou muna magena mosundali ma ngale unaka. De naguuna yanau ma somoali o ngopeqeka muna magena womikawi kali, gena una lo wosundali qaboloka." 33 "Ngini ningodu nianakoli gena iqoqomaka kanaga nia dodoto manena isingangasu qabolo nia ete de nia toporaka. Ena gena, 'Nia jaji upa niatilaku. O kia naga moi ngini nijaji de nisasika o Jou Awi simaka bilasu niaaka de niaganapu.' 34 Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, upa lo nisasi bai! Upa lo nisasi de nitemo o sorogaka, sababu o soroga gena o Gikimoi Awi pareta ma kursi. 35 Komagena lo upa nisasi de nitemo o duniaka, sababu o dunia gena to Una Awi qohu ma nanaho, eko lo nisasi de nitemo o Yerusalemka, sababu magena o Gikimoi Una o Kolano Wilalamo to Una Awi kota. 36 De upa lo nisasi de nitemo nia saheka, sababu ngini masirete gena nia hutu ngai moi lo niaakuwa niaaka idadi qataro eko qaare. 37 So hika ngini nitemo bato 'Komagena' nakoso nisidailako la niaaka, eko 'Hiwa' nakoso niholu niaaka. Nakoso de ma boloika, magena ma sihino o Iblisno." 38 "Ngini ningodu nianako gena iqoqomaka kanaga nia dodotoka asa itemo maro komanena, 'O lako so ma dagali o lako, o ingi so ma dagali o ingi.' 39 Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, upa la o nyawa o dorou yaaka nginika de niafanggali de o dorou niaka onaka. Duma nakoso o nyawa la nia ngingiti ma girinaka yangapo, de hika nia ngingiti ma gubalika niahike la yangapo kali. 40 De nakoso ngini la o nyawa nikalaki ma ngale nia baju yaqehe, de foloi qaloha nia juba lo niahikeka. 41 Nakoso o prajurit moi winigegego awi gina niamoku la niaaho ma gaku o kilo moi, de hika ngini niaaho de nitagi ma gaku sidago lo o kilo sinotoka. 42 De lo nakoso kanaga nia arata moi la o nyawa ma somoa yagolo, de hika niahike onaka. De upa lo nisikusu nia moi-moi, nakoso o bi nyawa yodupa yabau nginino." 43 "Ngini ningodu nianako gena iqoqomaka kanaga nia dodotoka asa itemo maro komanena, 'Nia dodiao gena niadodara, duma o nyawa nia saturu gena niaduhudu.' 44 Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, o nyawa nidodoosa ona magena lo niadodara, de lo o nyawa la nisangisara gena niasisumbayang. 45 Nako komagena, de ngini gena niaaka imatero de nia Baba o sorogaka Awi ngopa-ngopa. Sababu Una o wange wosidadi gena ma meta o nyawa ma loha de ma meta lo o bi nyawa ma dorou. Komagena lo o muura wosiguti ma ngale o nyawa o moi-moi o kia itotiai yaaaka de ma ngale lo o nyawa o dorou yaaaka. 46 Nakoso niadodara la ka cawali o nyawa nidododara nginika, de nia manara magena nakoso o Gikimoi wafanggali gena ma loha lo ihiwa. Ngini lo nianako masirete o bi nyawa manga sininga foloisi qatotorou lo ona gena o balastengi itotolomu aku yaaka komagena. 47 De nakoso ngini niahoromati de ka cawali nia dodiaoka gena, foloisi qaloha hiwa bai! Ce! O bi nyawa o Gikimoi wipipiricayawa lo aku yaaka maro komagena. 48 Nia Baba kadaku o sorogaka gena Awi dodara itotiai o bi nyawa yangoduka, so ngini lo bilasu nia dodara itotiai o bi nyawa yangoduka."

Matthew 6

1 "Nimasidodiahi, upa sidago ngini o agama ma dodagi de ma dodoto o nyawa manga simaka niaaka la ma ngale o nyawa ngini inikelelo. Nako komagena niaaka, de ngini asa nia fanggali o Gikimoi kadaku o sorogaka winihikewa. 2 So nakoso ngini o roriwo o pipi niahike o nyawa isususaka, upa niasingangasu o nyawaka, maro o nyawa ma binuka manga sigogise o Gikimoika ikokulai gena ona yaaka. Ona magena manga sigogise o Gikimoika, kagena o Yahudika manga puji ma bi tahu ma rabaka eko o ngekoka, la ma ngale o nyawa yakelelo asa ona yasigiliri. Ngini tinisingangasu igogou, o Gikimoi Awi fanggali gena he ihiwa onaka, sababu ona magena manga giliri o nyawano yamake qaboloka. 3 Duma ngini manena nakoso o roriwo o pipi niahike o nyawa isususaka, bilasu o roriwo niahike gena nisipongoka, upa he niasingangasu o nyawaka. 4 Foloi qaloha nia manara gena o nyawa moi lo upa yanako, ka cawali nia Baba o sorogaka wanako. To ngini nia gogoho o nyawa yananakowa gena Una wakelelo, de asa ngini winifanggali." 5 "De nakoso ngini nisumbayang, upa sidago niaaka maro o nyawa de manga sigogise o Gikimoika ikokulai ona magena yaaka. Sababu o nyawa ona magena manga dupa imaoko o puji ma bi tahu ma rabaka eko o ngeko ma bi sagoka, la ma ngale o nyawa asa ona yakelelo. So ngini tinisingangasu igogou, sababu ona manga giliri o nyawano gena yamake qabolo, so o Gikimoi Awi fanggali gena he ihiwa onaka. 6 Duma ngini gena nakoso nisumbayang, bilasu nia tahuka niwosa so ka nimatengoka de nisumbayang nia Baba wikokelelowa. Sababu Una gena igogou nia manara o nyawa yananakowa gena Una wanako, de asa ngini winifanggali. 7 De lo nakoso ngini nisumbayang gena, upa nia demo nisidadu-dadu, maro o nyawa ona magena o Gikimoi wipipiricayawa. Ona itemo, nakoso manga demo ikuru, de asa manga gogolo gena isiganapu. 8 Manga manara maro ona magegena upa bai! Sababu ngaroko ngini nia Baba o sorogaka niwigolo waasi, de to ngini nia gogolo gena Una he wanako qabolo. 9 So hika nisumbayang komanena, 'Mia Baba kadaku o sorogaka, migolo tanu to Ngona Ani ronga o nyawa yangodu isihoromati. 10 De Ngona nokolano o duniaka, so o nyawa o duniaka yangodu Ani dupa gena yaaka, imatero maro de o sorogaka. 11 O wange manena mia oho ma kurangi nomihike. 12 De to ngomi mia dorou tanu nosiapongu, imatero maro ngomi lo o nyawa manga dorou gena miasiapongu. 13 Upa nosimaha la o dorou imibaja ngomika, duma nomisirese o dorou ma kuasano. ((Sababu Ngona nokolano nokuasa de lo nomulia ka sidutu ikakali. Amin.))' 14 Nakoso o nyawa la kanaga manga dorou nginika, de ona magena ngini niasiapongu, de ngini lo asa nia Baba o sorogaka winisiapongu. 15 Duma nakoso ngini la kanaga o nyawa manga dorou nginika, de ona magena niholu niasiapongu, de ngini lo o Baba asa woholu winisiapongu to ngini nia dorou." 16 "Nakoso ngini nioqowa de niudowa, upa nimatuhudu maro o nyawa manga sigogise ikokulai o Gikimoika ona magena yaaka. Ma orasi ona yooqowa de youdowa, de yodupa imatuhudu de manga bio yamasauwa de lo manga hutu yawusiwa, la ma ngale o nyawa yanako ona yooqowa de youdowa. So tinisingangasu igogou, sababu ona manga giliri o nyawano gena yamake qaboloka, so o Gikimoi Awi fanggali gena he ihiwa onaka. 17 Duma ngini gena nakoso nioqowa de niudowa, bilasu nia bio niamasau de lo nia hutu niawusika, 18 la ma ngale ngini nioqowa de niudowa gena ka o nyawa lo yanakowa. Ka cawali nia Baba wikokelelowa o sorogaka wanako. To ngini nia gogoho o nyawa yananakowa gena Una wakelelo, de asa ngini winifanggali." 19 "Upa o kaya o duniaka nimadolomu, sababu o duniaka ma kaya de ma arata gena aku qakeho de lo o lupu yaoqo so ibaka, de lo kiaka nia arata niadodiahika done o nyawa itotosi iwosa de magena yatosika. 20 Ngini bilasu ka o soroga ma kaya asa niadiahi. Magena asa qakehowa de o lupu lo yaoqowa, de itotosi yaakuwa yaqehe, so nia kaya o sorogaka magena akuwa isisa. 21 Sababu kiaka bato to ngini nia kaya niadiahi, done kagena lo to ngini nia sininga yogapala." 22 "Ngini nia lako gena aku isitero de o poci. Nakoso ngini nia lako qaloloha, de nia ginano gena asa qatebi. 23 Duma nakoso ngini nia lako qatorou, de ngini nia ginano lo qafaja de qatorou. So nakoso o Jou la kanaga nia sininga wosidisiwaka, de ngini niaaka so nia sininga qapuputu kali, so nia sininga gena maro o sakaputu yasaoka. 24 Igogou, o nyawa moi lo yaakuwa yomanara o tuangi yasinotoka. Sababu ona asa o tuangi moi iwisininga eko iwisigise ifoloi, de o tuangi moili iwisikurangi eko iwisidoohawa. Komagena lo ngini. Idadiwa bai o Gikimoi Awi dupa niaaka de lo o duniaka ma kaya de ma arata gena salalu nimadolomu." 25 "Kanaga de ma sababu so Ngohi totemo nginika, upa nihawateri eko nitemo, 'O kia asa pooqo de poudo.' Upa he nihawateri eko nitemo, 'O baju kia asa pomasipake.' Sababu ngini nia oho ma ngale ilamo gena upa o ino de o baju. 26 Hika niosininga o bi namo gena kanaga isoso hika de hino. Maena gena idatowa, iutuwa, de lo ma pola ihiwa. Ngaroko komagena, nia Baba o sorogaka gena kanaga so o ino lo wahike onaka. Duma ngini nia oho to Una Awi simaka gena ifoloi niqoku de o bi namo ma oho, de Una lo asa ngini winipalihara ifoloi qaloha de o bi namo wapalihara. 27 Ngaroko ngini nia sininga iruwahe so niamalo isusa gena, qadoohawa. Sababu ngini nia siningaka salalu ka o bi moi-moi idadala nisosininga, duma to ngini nia umuru gena ka o putu moi lo nidogo niaakuwa. 28 Qadoohaso ngini ka baju de nia sininga ihawateri. Niakelelo o dumule de ma leruka. Maena imanarawa de lo o baju iakawa. 29 Duma o orasi manena Ngohi totemo nginika, ma Kolano o Salomo iqomaka una lo de awi kaya idala, de to una awi baju imaterowa de o dumule ma leru magena ma loha. 30 So nakoso ka o dumule, kiaka kanaga o wange manenaka ioho de ilangika asa yatupu so qaukuka, gena o Gikimoi ma loha wagaka de ngini manena lo kanaga de nia boloika. Una ngini winipalihara ifoloi qaloha bai! De qadoohaso ngini Awi palihara gena niopiricayawa. 31 Komagena so Ngohi totemo nginika, upa he nihawateri de nitemo, 'O kia asa pooqo de poudo. O baju kia asa pomasipake.' 32 Qangodu magena o bi moi-moi o kia naga o nyawa o Gikimoi wipipiricayawa ona magena yososininga. Ma ngale ngini gena o bi moi-moi qangodu hika upa he nihawateri, sababu nia Baba o sorogaka to ngini nia kurangi magena qangodu wanako. 33 So o kia naga ngini bilasu niodupa niamote, ena gena: o Gikimoi Awi pareta ma rabaka nigoge de lo o moi-moi o kia itotiai gena niaaaka. Nakoso magena iqoma niamote, de o bi moi-moi nia kurangi qangodu asa Una winihike nginika. 34 So ma ngale ilangika gena o kia naga moi lo upa o wange manena de nisihawateri. O wange manena maena ma susa masirete gena yaadoka, so upa sidago o kia naga ilangi ma susa niosininga gena he niodogoli."

Matthew 7

1 "Upa o nyawa niasisala, la ma ngale ngini masirete lo o Gikimoi lo asa upa winisisala kali. 2 Sababu o duduga kiaka ngini o nyawa niasituga, maro komagena lo asa o Gikimoi winituga nginika. Gena ma ngale ma lamo ngini niasisala o nyawaka, done asa ma lamo maro komagena o Gikimoi lo ngini winisisala kali. 3 Ce! To ngini nia dodiao manga sala qaceke maro o gaapo manga lakoka magena aku niakelelo, duma niakelelowa kanaga nia sala ilalamo maro o ifa moi yodebesu nia lako masireteka. 4 Idodooha so ngini nitemo nia dodiaoka, 'Nahino la ngohi o gaapo ani lakono tosisupu,' duma kanaga lo maro o ifa moi yodebesu to ngini nia lako masireteka. 5 He! Ngini manena nikokulai! Ma nonomaka ngini bilasu o ifa moi yodebesu to ngini nia lako masireteka nisisupu kasi. Qabolo la nia lako qatebika, de asa idadi so o gaapo nia dodiao manga lakoka gena aku niakelelo so nisisupu kali." 6 "O kia naga to Gikimoi gena upa ngini nionghike o kasoka, upa sidago maena imakiliho de ka ngini nigoli. De lo o kia naga ma ija ihahali gena upa nisitopo o titika, sababu done maena asa ka isidodipitoku de yaqohaka." 7 "Hika ngini nigolo o Gikimoika, de Una asa winihike nginika. Ma ngale nia kurangi gena o Gikimoika niasari bai! Niasari de ngini asa niamake. De lo o ngora ma duduno nioaso-aso, de o Gikimoi asa o ngora magena wapelenga de winisimaha so ngini niwosa. 8 Sababu nagoona yogolo, igogou ona magena asa wahike. Nagoona yasari, igogou ona magena asa yamake. De lo nagoona o ngora ma duduno yoaso, igogou asa o ngora gena wapelenga de wasimaha ona magena yowosa. 9 Ngini o dodihimo, nakoso nia ngopa kanaga o ino yogolo, de idadiwa ka o teto niahike onaka. 10 Eko lo nakoso kanaga o nao yogolo, de idadiwa ka o ngihia niahike. Komagenawa bai! 11 So ngini o nyawa, ngaroko nia sininga itiai waasi, duma kanaga o kia naga qaloha niahike nia ngopaka. Nako komagena niaaka, de ka igogou o loha lo nia Baba o sorogaka asa wahike nakoso o nyawa nagoona igolo Unaka." 12 "Komagena lo o gogoho kia ngini niodupa la o nyawa yaaka nginika, maro komagena lo ngini bilasu niaaka onaka. Gena naga maro o Gikimoi Awi bobita qangodu iqomaka o Musa de o bi nabi isilelefo manga bukuka. 13 Nitagi niakahika o ngora ipopenetoka niwosa, sababu o ngora de o ngeko ikokahika o narakaka magena ingoha, de kanaga yadadala lo o ngeko magenaka yakahika. 14 Duma o ngora de o ngeko ikokahika o oho ikokakalika magena qaceke de isusa niakahika, de kanaga yadalawa o ngeko magena yamake." 15 "Nimasidodiahi, sababu o bi nabi ikokulai. Ona magena imatero maro kanaga o nyawa o Gikimoi iwipipiricaya duma ona ikokulai, so manga edekati qatorou la o nyawa manga piricaya gena yasisa. 16 Ngini asa nianako ona manga gulai, hitilahi to ona manga manara ma sopo gena nianano. Idadiwa o ngangaru qatotopoka ma sopo o anggur, eko pamake ma sopo o ara. 17 Komagena lo o bi gota qaloloha gena ma sopo lo qaloha. De lo o bi gota qatotorou gena ma sopo lo qatorou. 18 So idadiwa o gota qaloloha gena ma sopo qatorou, de lo o gota qatotorou gena ma sopo qaloha. 19 O bi gota la ma sopo qatotorou gena igogou done asa yatoqa de yaumo o uku isosora-sora ma rabaku. So komagena lo igogou o Gikimoi asa o bi nabi ikokulai gena wasangisara. 20 So nakoso ngini nianako to ona manga gulai hitilahi to ona manga manara ma sopo gena nianano. 21 O bi nyawa yadala Ngohi iaso 'Jou! Jou!' duma yangoduwa idadi Ai Baba o sorogaka Awi nyawa Awi pareta ma rabaka. Cawali o bi nyawa la kanaga o bi moi-moi Una wodudupa gena yaaka, ka ona magena asa idadi to Una Awi nyawa. 22 Ma wange Una wositatapuka, de done o bi nyawa yadala asa itemo Ngohika, 'Jou! Jou! Ngona nanako igogou ngomi gena o Gikimoi Awi demo misingangasu de Ani ronga. De yakokitoka manga toka miodusu de Ani rongali. De lo o bi nonako ihahairani gena idala miaaka de Ani rongali.' 23 So Ngohi asa tosango totemo onaka, 'Ngini gena Ngohi tinidodoohawa. Nitagi kasi, ngini de nia gogoho ma dorou imatero maro o ngosoku ma deda.' " 24 "So o nyawa la kanaga Ai demo manena yoise de lo yaaka, ona magena imatero maro o nyawa wococawaro moi la kanaga awi tahu wosigoko o teto ma qokuka. 25 Ma orasi imuura, de o nguuhi, de lo o paro qasosihilo asa o tahu magena yadahe, duma maena irubawa, sababu isigoko o sosoqe o teto qapoputuru ma qokuka. 26 De o nyawa la kanaga Ai demo manena yoise duma yamotewa de yaakawa, ona magena imatero maro o nyawa wofufuma moi la kanaga awi tahu wosigoko o dowongi ma qokuka. 27 Ma orasi o muura, de o nguuhi, de lo o paro qasosihilo asa o tahu magena yadahe, de maena ka iruba de ibiau qangoduka." 28 So o bi demo moi-moi gena o Yesus wadoto qabolo, de o bi nyawa yadadala kiaka yosigogigise Awi dodoto magena ona yohairani. 29 Sababu Una wodoto de o Gikimoi Awi kuasa, de imaketerowa de o Yahudika ma bi guru agama manga dodoto.

Matthew 8

1 O Yesus o talaka de wouti de o nyawa yadala icarawa Una iwisiduuruno. 2 Una iwisiduuruno, de imatodoka o nyawa moi wipapado wakahika Unaka. De wobukuku wosuba, de wotemo, "Baba, nako nomode, de igogou aku noisiloha." 3 Magena de o Yesus Awi gia watoa de una magena, ngaroko wipapado, duma awi roheka wapaqa de wotemo, "Ngohi tomode, so nilohaka bato." So o orasi magena qabolo de una wilohaka so he wipado kawa. 4 Magena de o Yesus wotemo, "Ngona bilasu nosininga, upa sidago nodedemo o nyawaka. Cawali nogila-gila o imamka la ani rohe yatailako. So naaka maro o Musa awi bobita wotetemoka, de ani gaso natota o Gikimoika, maro o sinako moi o bi nyawaka igogou ngona nilohaka." 5 Qabolo de o Yesus womasidiado o Kapernaum ma dokuka, de o Roma manga kapita moi wahino so wibaja, de wogolo Unaka 6 wotemo, "Baba, ngohi ai leleani moi kadoka ai tahuka wopanyake. Una wolugaka so ka woidusa, de waakuwa wotagi so foloisi wisiri." 7 Magena de o Yesus wotemo, "Ngohi asa totagi towisiloha." 8 Ma kapita gena wosango, "Baba, ngaroko upa bai! Ngohi manena o Yahudika ma nyawa isowo, de Ani simaka gena o kia lo waali idahe so idadiwa ai tahuka toningaho. Nakoso qaloha, tanu hitilahi Ngona nopareta ka o demo o dola moi de ai leleani gena asa wilohaka. 9 Sababu ngohi lo tamote ai bobareta manga pareta, de kiaka kanaga ai prajurit-prajurit lo ai pareta lo yamoteka. Nako ngohi tosulo o prajurit moika, 'Notagi!' de igogou una wotagi. Nako ngohi tosulo ai prajurit ma somoaka, 'Nahino nonena!' de igogou una wahino. De lo nako ngohi tosulo ai gilalo woleleleanika, 'Naaka manena!' de igogou una waaka. So komagena lo Ngona, Baba, so upa he ai tahuka notagi. Cawali Ani demo o dola moi kanena nodedemo, de igogou kadoka ai tahuka asa isiganapu." 10 Kagena de o Yesus ma kapita awi demo gena woise, de Una wohairani icarawa. Komagena so watemo o bi nyawa iwimomoteka, "Awalele! Nginika tinisingangasu igogou, o bi Yahudika ma nyawa kagena o Israel awi ngopa de awi dano manga sidongirabaka, maro o nyawa una manena awi piricaya ma lamo komanena, gena o nyawa moi lo tamake waasi. 11 So Ngohi tinisingangasu ma ngale ngini aku nianako gena, done o orasi ma simaka o Gikimoi asa wodadi wokolano, de yadala o bi Yahudika ma nyawa yasowo ona magena asa yodadi Awi nyawa to Una Awi pareta ma rabaka. Ona magena manga sihino o wange ma siwano de lo o wange ma dumuno, de ona asa imatamiye irarame dede o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub, ona gena o Yahudika manga ete de manga topora iqoqomaka. 12 Igogou, bilasu o bi Yahudika ma nyawa asa idadi o Gikimoi Awi nyawa la Awi pareta ma rabaka iwosa. Duma yadala asa yasidoperesu ma duduka de yaumo o bubutu ma rabaka eko o naraka, kiaka ona asa yoari de lo yasangisara." 13 Qabolo de ma kapitaka o Yesus wotemo, "Notagi noliho bato! Sababu maro o kia ngona nopipiricaya magena asa igogou idadi." De o orasi magena bato awi leleani gena wilohaka. 14 O Yesus wotagi o Petrus awi tahuka. Kagena o Petrus ma toroa womimake, muna magena misiri de o sosahu mitubu. 15 Kagena de o Yesus ami giaka wapaqa so milohaka. Gila-gila miputuruka, so muna aku Una mowileleani. 16 Ma orasi he qaputu de o nyawa yadala yabisisiri de yabikokitoka yatotota Unaka. De o Yesus yasisiri wasilohaka de yakokitoka manga toka wodusu so imahoika. 17 Komagena waaka sidago idadi de isiganapu o kia maro iqomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo qaboloka, ena gena, "Una magena bato nanga sangisara wamoku de lo nanga panyake wosiloha." 18 Ma moika o talaga Galilea ma dateka, de o nyawa yadadala o Yesus iwisigilolino, so Una Awi muri-muri wasigaro, "Hino la ngone pomasisihito o talaga ma sonongaka." 19 Kagena de o guru agama moi wahino Unano, de wotemo, "Baba Guru, ngohi todupa kekiaka bato notagi Ngona tonimote bai!" 20 Duma o Yesus wosango wotemo, "O boulamo o pongaka de ma aru de lo o namo de ma igu, duma Ngohi o Nyawa ma Duhutu Ai ngihi ihiwa la ma ngale tomasidodogu." 21 Qabolo de kanaga Awi nyawa wimomote ma somoa moili wotemo Unaka, "Baba, tanu noisimaha toliho kasi ma ngale ai baba wosone so towipoosu kasi, de ngohi asa Ngona tonimote." 22 Duma o Yesus wosangoli de ka woade-ade wotemo, "Noimote Ngohi bai! Qohaka, la o nyawa isosoneka ona masirete manga dodiao isosone gena asa yapoosu." 23 So o Yesus Awi muri-muri wasigaro imasisihito o talaga ma sonongaka, kagena de ona yopane o deruku de imajobo yoside kadoka o talaga ma sonongaka. 24 So asa yahika o talaga ma dongirabaka, de imatodoka o paro de o rato qasosihilo imasidiado so manga deruku o ake yobane sidago manga deru he ikiloro. Kagena de Awi muri-muri ihawateri duma Una womaidu so wikioloka. 25 So yotagi iwisimomi de ona imasigaso, "Ya Baba, nomiriwo! Done ngone inasigiloro!" 26 So Una womomi de wotemo onaka, "Ngini niamodo ilamo! He! To ngini nia piricaya ka ma cunu." Magena de Una womaokoye so wotemo o paro de o moku-mokuka, "Niogo!" De gila-gila o talaga magena irihika. 27 Komagena so Awi muri-muri yohairani de yotemo, "Wewe! O nyawa Una manena paramoi bai! O bi moi-moi qangodu sidago lo o paro de o moku-moku lo ka wisigise." 28 O Yesus de Awi muri-muri o Galilea ma talaga ma dongirabaka de yakahisa o talaga ma sonongaka so imasidiado o Garada ma daeraka. Kagena de Una o deruku wouti de imakamake o nyawa yakokitoka yasinoto yotagi yokahoko o sone ma diaruno yosupu. Ona manga dogosa foloi sidago moiwa yobarani nogena yakahino. 29 Kagena de manga toka imatoore de itemo, "He! O Gikimoi ma Ngopa, nomidooha ngomika! Migolo, kodo, upa nomisangisara! Ma orasi gena yaado waasi." 30 O orasi magena de o titi idadala kadoke naga itagi o ino imasari. 31 De ma bi toka imagolo Unaka, "Nako Ngona nodupa nomisisupu, de o titika nomidusulo la asa miwosa o titika." 32 Magena de wotemo, "Nitagi bato!" So o toka magena isupu o nyawano, de yadongosaka de yowosa o titika. Imatodoka de o titi ma duduo magena iloqa de kugena o dirasuku itura, so qangodu o talagaku qalutu de isoneka. 33 Imaaka komagena, de o titi yasosowohi gena yoloqa de itagi o dokuka, kanaga o bi moi-moi idadadi o bi titika de lo o nyawa yasinoto yakokitoka qangodu magena isihabari. 34 Komagena so gila-gila o nyawa o dokuka magena yangodu yahino de o Yesus imakamake. Ona magena iwikelelo de yamodo so Una iwisulo, Una wosupu manga daerano.

Matthew 9

1 Kagena de o Yesus o deruku wopaneka, de wokahino kali o talaga ma sonongano Awi doku o Kapernaumka. 2 De kagena o nyawa wolulugu moi o dangiku iwisitide iwingaho o Yesuska. So o Yesus wakelelo manga piricaya ma lamo komagena, de wotemo woluluguka, "Ai ngopa, ani sininga nosiputuru. To ngona ani dorou tosiaponguka." 3 Kagena de o bi guru agama yamuruo naga manga sininga ma rabaka itemo, "Wobarani bolo! Ka cawali o Gikimoi aku o dorou wahohoi, so Una de Awi demo magenena o Gikimoi wisiceke." 4 Kagena de manga sininga ma takasiri o Yesus wanako so wotemo, "Upa niafikiri qatorou to ngini nia sininga ma rabaka. 5 Nako Ngohi totemo, 'Ani dorou tosiapongu,' de nakoso imahoi eko hiwa ngini niakelelowa so nianakowa. Duma nako totemo, 'Nomaoko la notagi,' de ngini aku niakelelo de nianakoka Ai buturu iwisilohaka. 6 So Ngohi asa towisiloha la asa ninako Ngohi, o Nyawa ma Duhutu manena, o duniaka tahino de Ai kuasaka la nia dorou tasiapongu." So wotemo woluluguka, "Nomaoko, de ani dangi naaho la noliho." 7 De o nyawa magena womaoko awi dangi waaho de womajobo woliho. 8 Ma orasi o nyawa yadadala o kia idadadika gena yakelelo, de ona magena yamodo de o Gikimoi wisigiliri itemo, "Igogou! O Gikimoi Awi kuasa komagena ma lamo wahike o nyawaka." 9 So ma orasi o Yesus kagena de wokahika de wikelelo una o balastengi wototolomu awi ronga o Matius (iwisiaso lo o Lewi) o kantorka wogogeku. Kagena de o Yesus wotemo unaka, "Nahino noimote Ngohi." Gila-gila o Matius womaoko de wotagi o Yesus iwimoteka. 10 Ma orasi magena ipasaka, o Yesus de Awi muri-muri o Matius awi tahuka imatamiye yooqo. De o balastengi itotolomu yadala de o bi nyawa yadala manga sininga qatotorou, o bi kawasa yahoholu, ona magena lo imatamiye yooqo de o Yesus. 11 Kagena de o bi Farisika ma nyawa o Yesus wikelelo womatamiye wooqo de o bi nyawa ma dorou magena. So o Yesus Awi muri-murika yotemo, "Qadoohaso Una wooqo de o balastengi itotolomu de o bi nyawa ma dorou ona magena." 12 Duma o Yesus wogiise manga demo-demo magena de Una wosango wotemo, "O nyawa yapoputuru upa he ma dokterka yahino, cawali ka o nyawa yasisiri. 13 Magena imatero maro Ngohi tahino gena taasowa o nyawa la kanaga itemo manga sininga itotiai, duma ma ngale taaso o nyawa de manga dorouka, la ma ngale manga dorouno gena ona aku imatoba de imatoduba. So niatailako ma ngale o kia o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefoka, gena komanena, 'Ngohi Ai dupa ma lamo gena upa nia gaso de nisisuba, duma ka niagalusiri.' " 14 Qabolo de o Yohanes Wooosi awi nyawa wimomote yahino o Yesuska, yosano itemo, "Baba, ngomi de o Farisika ma nyawa mioqowa de miudowa, duma qadoohaso to Ngona Ani muri-muri gena ka ioqo de lo iudosi." 15 Kagena de o Yesus wosango de wosiade-ade wotemo, "Ma orasi o kawi ma rarame ma rabaka, de igogou o nyawa yakokoro ona magena idodorawa. Nakoso wokakawi una magena de o nyawa yakokoro yahino kagena so imatamiye, de imatekedodiao so o nali de o more ma dongirabaka bilasu ona irarame. Duma done ma orasi imasidiado la wokakawi una magena wituda wisisupuka to ona manga sidongirabano. Done ma orasi magenaka asa ona ioqowa de iudowa." 16 Qabolo de o Yesus wotemo o ade-ade ngai sinotoli, "O nyawa moi lo pamakewa o baju qamomanalo de asa isitapa de o baro qamomuane. Sababu ma dadapa qamomuane magena isilia sidago o baju qamomanalo magena itola so yaraca foloi ilamo. 17 Komagenali o nyawa moi lo asa pamakewa o anggur qamomuane de yoguse ma ngihi iqoqomaku, upa sidago o anggur qamomuane done asa iwaka so ma ngihi iqoqoma magena yapolote. Ma dodoguku ma anggur de ma ngihi sinoto lo sona podahewa. So o anggur qamomuane gena bilasu poguse ma ngihi lo qamomuaneku, la qangodu idadi ka qaloha." 18 O Yesus gena o Yohanes wooosi awi nyawa wimomote wabobicara de wadoto qabolo waasi, de o nyawa moi asa wahino, una magena o puji ma tahu wapopareta. So o Yesus Awi simaka wosuba wobukuku, de wotemo, "Baba, ai ngopa o ngopeqeka moi asa ka mosoneku. Tanu nahino noimote la hiti nomipaqa, de asa mooho kali." 19 Magena de o Yesus de Awi muri-muri yomaoko de yotagi, iwimote o nyawa una magena. 20 21 So yahika o ngeko ma soaka, de kanaga o ngopeqeka moi mopanyake o au mosidagi de itekaka, duma itogu waasi ma deka o taungu mogiowo de sinoto qabolo. De ami sininga ma rabaka motemo, "Hitilahi Awi jubaka tomasimaho bato, la ngohi asa isiloha." Muna mahino la Una mowidalate de Awi duduno mototuuru, de gila-gila momasimaho Awi juba ma pigika. 22 De Una womakiliho Awi duduka, so womikelelo o ngopeqeka muna magena. De wotemo munaka, "He! Ai ngopa, sababu ngona noipiricaya so ngona nilohaka, so ani sininga naputuruno!" So o orasi magena bato igogou o ngopeqeka muna magena milohaka. 23 So komagena qabolo, de Una wotagili so womasidiado de wowosa o puji ma tahu wapopareta gena awi tahuka. Kagena wowosa de wadaheno o suling yawuwu, o sone ma guule, de lo o nyawa yadadala yahika yahino so ikalala. 24 Duma Una wotemo onaka, "Ce! O ngopa muna manena mosonewa duma mikioloka. So nisupu kasi!" Duma o nyawa yadadala magena yanako o ngopa muna magena mosoneka, so yangodu Una wisiihe. 25 So o tahuka de o nyawa yangodu magena yasulo so isupuka, de Una wowosa o ngihi ma rabaka. Kagena de Una wacoho ami giaka, de womisimomi so mooho kali. 26 La o habari magegena iise de yanako sidago yaado kagena o soa de o doku ma sigilolika. 27 Kagena de o Yesus womajobo so wahika o ngeko ma soaka, o nyawa manga lako ipipilo yasinoto iwinihi, de ona imatoore, "Ya Yesus, o Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Nomigalusiri ngomi." 28 De Una womawoma o tahuka, de manga lako ipipilo yasinoto ona magena yahino Unano. De Una wosano wotemo onaka, "So, idodooha Ngohi de Ai kuasa la tinisiloloha gena ngini nipiricaya." Ona itemo, "Iya, Jou! Miagogou Ngona minipiricaya." 29 Kagena de Una manga lako wapaqa de wotemo, "Ma ngale to ngini nia piricaya Ngohika so nisilohaka." 30 So o orasi magena qabolo ipipilo asa yomasigeleloka. Kagena de Una wapoma wotemo, "Upa niodedemo o nyawaka." 31 Duma ona ka yotagi ma ngale isihabari kagena o soa de o doku ma sigilolika. 32 Yopipilo yasinoto ona magena iliho, de o nyawa moili la kanaga wikokitoka so womomou una magena witota o Yesuska. 33 So o Yesus wikokitoka awi toka wodusu so imahoika, de o orasi magena qabolo o nyawa una magena waaku wobicaraka. O nyawa yadadala gena asa yohairani de itemo, "Wokuasa bai! Ngomi ma moi waasi o Israel ma tonaka o nyawa maro Una magegena miwimake." 34 Duma o Farisika ma nyawa o Yesus Awi kuasa gena yopiricayawa, de yotemo, "Icala! O Iblis, una magena o bi toka wakokolano, Unaka wihike o buturu la ma ngale o toka wodusu." 35 Magena de o Yesus o bi doku wakiloli so wahika manga puji ma bi tahuka, wodoto de o habari qaloloha wosihabari ma ngale o Gikimoi asa wopareta. De lo o nyawa yasisiri de yopopanyake gena yangodu wasiloha. 36 Ma orasi Una o nyawa yadadala wamamake gena, wasayangi onaka wotemo, "Kodo! Ona manena manga sangisara idala de nagoonawa yariwo, koloko o duba ma sowohi ihihiwa." 37 Magena de Una Awi muri-murika wotemo, "O nyawa yadadala la yodupa o habari qaloloha yoise, ona magena imatero maro o tamo qaoosaka gena bilasu yautu, duma kanaga youutu ma nyawa yadalawa. 38 Komagena so ngini bilasu nimasigaso o doro ma duhutuka, de nigolo la ma ngale yobiuutu una wasulo la ona itagi awi doroka youtu."

Matthew 10

1 So o Yesus asa Awi muri-muri yamogiowo de sinoto waaso imatolomu Unano, de kagena de wotemo onaka, "Ngini ningoduka asa o kuasa tinihike la aku o toka niodusu, de lo o nyawa yasisiri de yopopanyake gena yangodu niasiloha." 2 So o sosulo eko o rasul yamogiowo de sinoto manena to ona manga ronga gena: Ma nonomaka, o Simon (eko wisironga lo o Petrus); de o Andreas, o Simon awi nongoru; o Yakobus, o Zebedeus awi ngopa; o Yohanes, o Yakobus awi nongoru; 3 o Filipus; o Bartolomeus; o Tomas; o Matius, una o balastengi wototolomu; o Yakobus, o Alfeus awi ngopa; o Tadeus; 4 o Simon, gena o Zelot ma nyawa; de o Yudas Iskariot, o nyawa una magena o Yesus wisiiija. 5 Ona yamogiowo de sinoto gena o Yesus wasulo so itagi de o siminiko wadedemo kasi wotemo komanena, "Nia dodagi ma rabaka upa lo o bi Yahudika ma nyawa yasowo to ona manga daeraka nitagi. De lo upa nitagi o Samaria ma nyawa manga bi dokuka. 6 Duma ma nonomaka bilasu nitagi nanga dodiao o bi Yahudika ma nyawa kagena o Israel awi ngopa de awi danoka. Ona magena maro o bi duba isisisa. 7 Hika niasihabari de nitemo onaka, 'Ma orasi he imasidiado ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi.' 8 De lo ibipopanyake niasiloha, ibisosone niasioho kali, de yapapado niasilohali de lo yabikokitoka manga toka niodusu. De maro o bi moi-moi niamamake o Gikimoino de nia bangu lo ihiwa, komagena lo ngini bilasu niahike o nyawaka de manga bangu lo ihiwa. 9 Nia dodagi ma rabaka upa lo o kia naga nimagaho. Upa nimagaho o pipi o guracino eko lo o tembagano. 10 Upali nimagaho o karong, eko upa lo o baju, eko o tarupa, eko o didiki sidago ngai sinoto gena yaakuwa. Sababu o nyawa imomanara gena bilasu manga oho ma kurangi yafangu. 11 Nakoso niwosa o doku moika, de hika o nyawa la kanaga yodupa iniqeqehe qaloha gena ngini niasari. La kagena nimasidodogu, ma bati o doku magena niodongosa. 12 Nakoso o tahu moika nimasidodogu, de o tahu ma duhutuka nitemo, 'Tanu o Jou Awi laha winisidumu nginika.' 13 De nakoso o tahu ma nyawa gena iniqehe qaloha, de igogou o Jou Gikimoi asa Awi laha wasidumu onaka. Duma nakoso ona ngini iniholu, de qohaka, done asa o Jou Awi laha gena ona he yamakewa. 14 De lo nakoso o riho moika la nitulu, de iniholu sidago nia demo magena lo yoise iholu, o riho magena niodongosa. Duma nia qohu ma gaapo niapari kasi la imaaka o nonako moi onaka, igogou ona magena de manga fajaka o Gikimoi Awi simaka. 15 Ngini tinisingangasu igogou, ma wangeka done manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de o doku magenaka asa yafanggali de o dorou ifoloisi qatorou de o dorou iqoqomaka o Sodom de o Gomora ma bi nyawa ma dorou manga fanggali." 16 "Nimasidodiahi, sababu Ngohi tinisulo nginika la nitagi niakahika o bi nyawa ma dorou manga sidongirabaka. Ngini nimatero maro de o bi duba so kanaga o bi kaso labara ma dongirabaka. Mutuwade ngini gena bilasu nicawaro maro o ngihia, de lo nia sininga qamuuqu de nia edekati ma dorou ihiwa maro o namo dara. 17 Nimajaga igogou, sababu ngini done nitago de ningaho o bi agama ma bobita yacocohoka. De ngini asa ningapo o puji ma bi tahu ma rabaka. 18 De lo ngini asa ningaho o bobaretaka eko o kolanoka ma sababu ngini to Ngohi Ai muri-muri. So magena to ngini nia orasi qaloloha moi la ma ngale Ngohi de o habari qaloloha gena niasingangasu onaka de lo o nyawa ma somoasi, ena gena o Yahudika ma nyawa yasowo. 19 So nakoso ngini nitago la ningaho o bobaretaka, upa lo nimodo ma ngale o kia bilasu ngini nisango. Sababu ma orasi magena de o kia naga itiai la nidedemo gena o Gikimoi masirete asa winihike. 20 So ma orasika gena nia dedemo ma sihino ngini nowa, duma nia demo magena nia Baba Awi Gurumi asa inisingangasu nginika, de asa ngini niodedemo. 21 22 Ma orasi he imasidiado, de ngini manena o nyawa yangodu asa niduhudu sababu ngini to Ngohi Ai muri-muri. Done asa idadi o bi nyawa manga gianongoru yasidoa o nyawa ma somoaka la yatooma. Komagena idadi de imaaka o baba de o ngopa. De lo o bi ngopa asa yalawangi manga baba de manga awa, so yasidoa o nyawa ma somoaka la yatooma. Duma nagoona manga piricaya Ngohika qaputuru sidago o dunia ma dodogu imasidiado, ona magena done asa isalamati. 23 Nakoso o doku moika ngini inisangisara, de hika niloqa o doku ma somoa kali. Ngini tinisingangasu igogou, ngini o habari qaloloha nisihabari o Israel ma bi dokuka qangodu waasi, de Ngohi o Nyawa ma Duhutu asa tahino kali. 24 Igogou o muri ona gena idadiwa itemo, 'Nako ngohi de ai guru, ngohi foloi tolamo.' Komagena lo o nyawa la idadi ileleleani, igogou ona idadiwa itemo, 'Nako ngohi de ai tuangi woipopareta, ngohi foloi tolamo.' Idadiwa yotemo komagena. 25 Ka qaloha nakoso idadi o muri moi womaaka maro awi guru, de lo nakoso woleleleani moi womaaka maro awi tuangi. So nimajaga igogou, sababu Ngohi gena to ngini nia Jou, de ngini gena to Ngohi Ai nyawa imomote. Nakoso Ngohi isiaso o Beelzebul, o Iblis la kanaga o bi toka qangodu wakokolano, de ma boboloili ngini Ngohi nimomote done asa o ronga inigaka foloi qatorou." 26 "Ngaroko komagena, duma o nyawa la kanaga ngini inisihoholuka ona magena upa niamodo. Sababu igogou, o kia naga yaiihu, magena qangodu o nyawa manga simaka done asa ka isikelelo, de lo o kia naga itotalake, magena qangodu done asa ka ipelenga la o nyawa yanako. 27 So o kia naga Ngohi tosingangasuka, de ngini la nimatengo niiseka, magena ngini lo o bi nyawa moi de moika niasingangasu. De lo o kia naga Ngohi ka tinigogurubu nginika, magena ngini asa niasihabari o bi nyawa yangoduka. 28 Upa sidago ngini nimodo o nyawa la kanaga yodupa nia rohe yatooma, sababu ma ngale to ngini nia jiwa yatotooma gena ona manga kuasa ihiwa. Duma ka o Gikimoi Una magena niwimodo, sababu Una kanaga de Awi kuasa ma ngale nia rohe de lo nia jiwa gena o narakaka wasisa. 29 O namo gereja ngai sinoto isiija ma ragani ka ma cunu. Duma ngaroko komagena, kanaga moiwa isone nako o Gikimoi nia Baba Awi dupawa. 30 De nako ngini gena o Gikimoi winisininga ifoloi. Una ngini wininako qaloha, so nia hutu ma dala lo Una waeto de wanako qangodu. 31 So upa nimodo. Ngini winisininga de nia ija gena ifoloi de o bi namo totodialiki bai! 32 Nagoona kanaga o nyawaka isingangasu igogou ona Ngohi imomoteka, de Ngohi lo asa tasingangasu ona Ai Baba o sorogaka totemo, 'O nyawa ona manena to Ngohi Ai nyawa imomoteka.' 33 Duma nagoona la kanaga yomanosu, yotemo Ngohi inakowa, de ona lo Ai Baba o sorogaka Ngohi asa tomanosu de totemo, 'O nyawa ona manena to Ngohi Ai nyawa imomote yasowo.' " 34 "Upa nitagapi de nitemo Ngohi tahino gena ma ngale o bi nyawa tasikadame moi de moika. Komagenawa! Ngohi tahino la ma ngale o bi nyawa tasikitinga moi de moika. 35 36 Sababu ma ngale Ngohi tahinoka, so o tahu moi ma raba asa imateketinga moi de moika, gena ma binuka asa Ngohi imote, de ma binukali asa yoholu Ngohi imote. O ngopa yanau awi baba wiholu, de o ngopa o ngopeqeka ami awa momiholu, de lo ma moqoka ami dunu momiholu. 37 O nyawa nagoona manga baba eko manga awa yasiboso ifoloi dede Ngohi isiboso, ona magena idadiwa to Ngohi Ai nyawa imomote. Komagena lo nagoona manga ngopa yasiboso ifoloi de Ngohi isiboso, ona magena idadiwa to Ngohi Ai nyawa imomote. 38 De lo o nyawa nagoona la imote Ngohi, ona magena imatero maro o nyawa moi la kanaga waqehe qaloha la ma ngale Ngohi woimote, so igogou o sangisara wamoku eko lo nagala wosone. So nagoona imasidailakowa yasangisara komagena, de yaakuwa ona magena yodadi to Ngohi Ai nyawa imomote. 39 Sababu o nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago iholu isangisara, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona ma ngale Ngohi imote gena manga oho o duniaka isidoohawa, la ngaroko isone, duma o oho ka sidutu ikakali done asa yamake. 40 O nyawa nagoona ngini iniqehe qaloha, magena imatero de ona lo Ngohi iqehe qaloha. So o nyawa nagoona la Ngohi iqehe qaloha, ona manga qehe ma manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino. 41 De lo nagoona o nabi moi iwiqehe qaloha sababu una magena igogou o Gikimoi Awi nabi, ona magena asa o fanggali yamake maro o kia yafanggali o nabi magenaka. De nagoona lo o nyawa moi la kanaga awi sininga itiai una magena iwiqehe qaloha sababu una magena igogou awi sininga itotiaika, ona magena asa o fanggali yamake maro o kia yafanggali o nyawa de awi sininga itotiai una magenaka. 42 Nagoona yodupa o nyawa imomote Ngohi magena yariwo sababu igogou ona Ngohi Ai nyawa imomote, ngaroko ka o ake yasiudo, duma igogou ona magena done asa yamake manga fanggali o Gikimoino."

Matthew 11

1 O Yesus Awi muri yamogiowo de sinoto o siminiko wahike qaboloka, kagena de womajobo so wotagi wodoto de o habari qaloloha wosihabari, to ona manga doku imakokadateku wageto. 2 O orasi magena de o Yohanes Wooosi kanaga o bui ma raba kasi, de una woise ma ngale o kia ma Kristus wamomanara. So kagena de una awi nyawa wimomote yamuruo naga wasulo la ona itagi o Yesuska, ma ngale Una magena wisano. 3 So Una wimakeka, de ona o Yohanes awi sano gena widedemo Unaka itemo, "Baba, idodooha Ngona gena igogou o Salamati ma Kolano ngomi miwidodamaha, kiaka o Gikimoi womijajajika, eko ngomi bilasu o nyawa ma somoa moili miwidamaha." 4 Magena de o Yesus wosango wotemo onaka, "Nilihoka de niododedemo unaka o kia niakokelelo de lo o kia niiise: 5 Ena gena o nyawa ibipipilo imasigeleloka, ibilulugu itagika, yabipapado yalohaka, de yabitotopongo imasigiseka, de isosone yasioho kali de lo o habari qaloloha isihabari o bi nyawa isususaka. 6 O nyawa la kanaga ma ngale Ngohi gena idodatowa de ipiricaya qaputuru, ona igogou yosanangi." 7 De o Yohanes awi nyawa wimomote magena itagi iliho, de ma ngale o Yohanes gena o Yesus wobicara o nyawa yadadalaka wotemo, "Ngini nitagi o tona ibobeleuka la o Yohanes niwimake, de ngini gena upa ma ngale niwimake o nyawa moi la kanaga wadodato so awi piricaya ma ngutu ihiwa, imatero maro o dumule o paro yawuwu so ikole hika de hino. 8 De ngini nitagi upa lo ma ngale o nyawa o baju qaloloha womasitibaku la niwikelelo bai! O nyawa la kanaga de manga baju qaloloha, ona magena bilasu o kolano manga bi kadato ma rabaka. 9 So ngini nitagi o tona ibobeleuka la niadupa igogou o nabi moi niwikelelo. De ma boboloi, o Yohanes gena foloili wolamo de o nabi moi. 10 Sababu una magena wosingangasuka, bilasu o bi nyawa imasidailako ma ngale Ngohi tahino tadoto onaka, maro o kia o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefoka. O Gikimoi wotemo Awi Ngopaka, 'Una to Ngohi Ai sosulo, Ngohi towisulo una asa woqomano, una magena wosidailako to Ngona Ani ngeko.' " 11 La o Yesus wotemoli onaka, "Ngini tinisingangasu igogou, nako o nyawa yangodu isibubuo o dunia manenaka gena, o nyawa moiwa kanaga ifoloi yolamo de o Yohanes Wooosi. Ngaroko komagena, o orasi manena de isikahika, o nyawa la kanaga yodadi o Gikimoi Awi nyawa Awi pareta ma rabaka, ona magena igogou asa yosanangi. Komagena lo ona nagoona imahadoku o Gikimoi Awi simaka, ona magena lo ifoloi yosanangi de o Yohanes. 12 Ma solano o Yohanes Wooosi awi manara sidago o orasi manena, o nyawa asa o dodoto ma ngale o Gikimoi Awi pareta gena yalawangi qaputuru de lo yodupa yakuasa. 13 O bi nabi de komagena lo o Yohanes ona yangodu manga dodoto de lo o bi bobita o Gikimoino o Musa walelefo, qangodu gena isingangasu iqomaka o kia done bilasu idadi. 14 Iqoqomaka ona itemo o nyawa imatero koloko ma nabi Elia gena done asa wahino kali. So nakoso ngini nimode niopiricaya o demo magena itero, de o Yohanes manena igogou o Elia, kiaka awi hino isingangasu iqomaka. 15 He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako. 16 Awa kodo! O nyawa o orasi manena gena Ngohi tasitero de o ade-ade manena. Ona magena imatero maro o ngopa-ngopa la kanaga o ngeko ma dateka imatami de manga dodiao yasigaro, 17 de itemo, 'Ngomi misuling ma ngale nginika, duma ngini niholu niselo. Ngomi minyanyi o sone ma guule nginika, duma ngini niholu niari.' 18 Komagena lo ma ngale o Yohanes Wooosi ona iwidupawa de Ngohi lo idupawa. Ma orasi o Yohanes wahino, de una mamoi-mamoi wooqowa de lo ma moi lo waali widalu. Ona gena una iwiholuka, so itemo, 'Una wikokitoka bai!' 19 De ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahinoka, de asa ka tooqo de toudo. Ona magena lo Ngohi iholu, so itemo, 'Hika Una niwinano bai! Cedeke! Una witesere, witobadalu, de imatekedodiao de o balastengi itotolomu de lo o bi nyawa ma dorou o bi kawasa yahoholu.' Ngaroko komagena, duma nakoso nianano o Gikimoi Awi nyawa wimomote manga manara, de ngini asa nianako Awi ngale gena itiai de wocawaro." 20 Qabolo de o Yesus asa wasidapano o Yahudika ma nyawa o bi doku o Galilea ma tonaka, kiaka Una o nonako ihahairani idala waakaka, sababu ona magena iholu manga dorouno imatoba de imatoduba. 21 Una wotemo, "O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o Khorazimka de o Betsaidaka ma bi nyawa. To ngini nia dokuka o nonako ihahairani igogou idala taakaka, duma ngini niholusi nia dorouno nimatoba de nimatoduba. So tosiade nakoso o nonako ihahairani magena taaka o Tirus ma dokuka de o Sidon ma dokuka, de igogou iqomaka ona magena, ngaroko o Yahudika ma nyawa yasowo, duma asa manga dorouno imatoba de imatodubaka, sidago lo o baju koloko o karong imasitibaku de o gaapo isihaja manga saheku, maro o beleso ma nonako moi. 22 Ngini tinisingangasu igogou, ma wangeka done o bi nyawa manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de ngini gena asa inifanggali de o dorou ifoloi ilamo de o dorou o Tirus de o Sidon ma bi nyawa yasifafanggali. 23 De lo nako ngini o Kapernaumka ma nyawa, gena idodooha. Ngini nitemo o Gikimoi asa ngini winitide de winisihie. We! Komagenawa bai! Duma ngini asa winiumo o narakaku. So tosiade nakoso o nonako ihahairani, kiaka taaaka to ngini nia dokuka, magena taakali o Sodom ma doku iqoqomaka, de igogou o doku magena o Gikimoi asa upa wabodito, so o doku magenena kanagasi sidago o orasi manena. 24 Ngini tinisingangasu igogou, ma wangeka done manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de ngini gena asa inifanggali de o dorou ifoloi qatubuso de o dorou o Sodom ma bi nyawaka manga fanggali iqoqomaka." 25 O orasi magena de o Yesus wosumbayang wotemo, "Baba, o Jou o dipa de lo o dunia nakokuasa! Ngohi Ai sukuru tatide Ngonaka, sababu o bi moi-moi magena o bi nyawa icocawaro lo kanaga itemo yanakoka, ona magena Ngona nagiihu. Duma o bi moi-moi magena o bi nyawa kiaka yananakowa Ngona gena nasikelelo. 26 Igogou, Ani manara komagena Ngona masirete nodudupa. 27 O bi moi-moi qangodu Ai Baba woihike Ngohika. O nyawa moi lo Ngohi o Gikimoi ma Ngopa gena inakowa, ka cawali Ai Baba Una magena Ngohi woinakoka. Komagena lo o nyawa moi lo Ai Baba winakowa, ka cawali Ngohi Awi Ngopa manena Una towinakoka, de lo o nyawa nagoona la kanaga Ngohi masirete tadudupa ona magena Ngohi tasinako Unaka. 28 So niahino Ngohino, ngini ningodu la kanaga nia gina qatotubuso niamoku so nisimomoqoka. Hino la Ngohi masirete asa nia gina magena tapalako. 29 Hika niamoku o gina kiaka Ngohi tinisimomokuka, de lo o dodoto Ngohino nigolo, de ngini asa nimarimoi qaloha de o Gikimoi. Sababu Ngohi manena Ai sininga qamuuqu de lo Ai duhudu ihiwa nginika. 30 Ngohi Ai sulo moi-moi gena qatubusowa de lo o gina la tinisimomoku gena ka qaguui."

Matthew 12

1 Ma moiku o Sabat ma wangeka, de o Yesus de Awi muri-muri o ngekoka itagi de yakahino o gandum ma doro moi ma dateno, de Awi muri-muri o gandum ma sopo magena yautu de yaoqo, sababu ona yasapi. 2 O Farisika ma nyawa kanaga yakelelo de yodupawa so itemo Unaka, "Ce! Ani muri-muri gena, igogou o agama ma bobita yatilakuka, sababu o Sabat ma wange de pomanara gena to ngone nanga boboso." 3 Kagena de Una wosango wotemo, "He! Ngini manena ningodu niabacaka, duma niawosaka ma ngale o kia ma Kolano Daud asa waaka qaboloka. So ma orasi o Daud de awi nyawa imomote manga ino ihiwa so yasapika, 4 o Gikimoi Awi Tahuka una wowosa so o roti o Gikimoika isisusuba gena waqehe de waoqoka. Ena momongo, idadiwa nako pamote to ngone nanga agama ma bobita, cawali o bi imam aku o roti magena yaoqo. Duma o Daud waoqoka de to una awi nyawa lo wahike so yaoqoka. 5 Niosininga lo o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, gena o Sabat ma wange isigeto de o bi imam o Gikimoi Awi Tahuka yomanara duma ona yasisalawa. 6 Ngohi totemo, kanena naga moi ifoloi ilamo de o Gikimoi Awi Tahu. 7 8 Igogou, Ngohi, o Nyawa ma Duhutu manena, tapareta o Sabat ma wange so magena lo Ai kuasa ma rabaka. O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka kanaga isilelefoka wotemo, 'Ngohi togolo upa o gaso o haiwani kiaka nisisusuba Ngohika, duma togolo la ngini o nyawa niagalusiri.' So nakoso ngini o demo magena ma ngale nianakoka, de ngini asa o nyawa de manga sala ihihiwa gena upa niasisala." Qabolo de o Yesus womajobo. 9 O Yesus kagena womajobo, de wotagi wowosa o Yahudika manga puji ma tahuka. 10 De kagena o nyawa moi awi gia ma sononga isoneka. So kagena de o Farisika yosano de yotemo Unaka, "Idodooha o Sabat ma wangeka ka qaloha nako o nyawa yasisiri pasiloha." Manga edekati o Yesus iwitailako de Awi sala yasari la iwikalaki. 11 So o Yesus wotemo onaka, "Tosiade, maro o Sabat ma wangeka de nia duba moi itura o busuneku, done asa ngini niatide o busune ma rabaye de nisidola, ngaroko o Sabat ma wangeka? 12 Duma o nyawa manga oho o Gikimoi Awi simaka gena foloi ilamo de o duba magena! Ma ngale komagena aku o loha niaaka ngaroko o Sabat ma wangeka." 13 De o Yesus wotemo o nyawa awi gia ma sononga isosoneka gena, "Ani gia natoano." De una awi gia watoa, de o orasi magena qabolo awi gia gena lo qalohaka, maro awi gia ma sonongali. 14 Kagena de o bi Farisika o puji ma tahuno isupu de itagi la imatekesikagaro de imatekefakati, la ma ngale o Yesus witooma. 15 O Yesus o Farisika ma nyawa manga edekati ma dorou Unaka gena wanako. So kagena de Una womajobo de o nyawa yadadala iwimote. De ibipopanyake manga sidongirabaka gena yangodu Una wasilohaka. 16 Duma Una wapoma, upa isingangasu Una gena naguuna. 17 La o bi moi-moi qangodu magena idadi de imaaka la isiganapuka, imatero maro o kia iqomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo qaboloka, ena gena, 18 "Una manena to Ngohi Ai Leleani towihihirika, Una magena Ngohi towidodara de lo towidupa. Ngohi Ai Gurumi gena towihike Unaka. Ngohi Ai pareta itotiai gena Una wosihabari o bangsa yangoduka. 19 Una asa wosiholuwa de womatoorewa, eko lo o bi ngekoka Awi ili wosilamo lo yoisewa. 20 O nyawa de manga piricaya qaceceke Una upa wosidipito la itepi. Ona la kanaga manga piricaya ikurangi, gena Una lo wasiputuru. Una womomanara sidago o Gikimoi Awi pareta itotiai gena imasidiado o duniaka. 21 O bi bangsa yangodu asa imasingongano Unaka." 22 Qaboloka, de o nyawa moi kanaga wikokitoka gena wopilo de lo womou una magena witota o Yesuska. So o Yesus wikokitoka una magena awi toka wodusu so imahoika, so o orasi magena qabolo de o nyawa una magena waaku wobicara de womasigeleloka. 23 O nyawa yadadala gena asa yohairani de itemo, "Wokuasa bai! Nagala Una o Daud awi ngopa de awi dano moiku." 24 Kagena de o Farisika ma nyawa o demo magena yoise, de ona itemo, "Igogou, Una magena waakuwa o toka wodusu, ka cawali o Beelzebul, gena o Iblis o bi toka wakokolano, gena wihike o buturu." 25 Kagena de manga sininga ma edekati o Yesus wanako so wotemo, "Tosiade, nakoso o kolano moi de awi doku-doku, eko lo o tahu ma raba moi eko o doku moi la ona magena kanaga imakitinga, cawali o putu de o wange imatekekokangamo, de ma ngale ona manga rimoi gena asa ibiau so isisa. 26 De kanagali nakoso o Iblis, o bi toka wakokolano, una gena awi toka wodusu so ma pareta ma rabaka imakitinga, o pareta magena bilasu isisa de qalutu. 27 Ngini nitemo, Ngohi o bi toka todusu de o Beelzebul ma kuasa. Duma kanaga lo nia dodiao masirete ona lo o bi toka yadusu. So idodooha, ona gena de o kuasa kiano so asa aku o bi toka yodusu. Igogou, de o kuasa o Gikimoino. So de nia dodiao manga manara gena isinako itiai to ngini nia galaki ikokulai magena de ma sala. 28 Ma ngale Ngohi o bi toka todusu de o Gikimoi Awi Gurumi ma kuasa so isinako itiai nginika, la o orasi manena qabolo ma orasi o Gikimoi wodadi kolano to ngini nia sidongirabaka. 29 O Iblis gena aku positero maro wipoputuru moi. De paakuwa o nyawa moi wipoputuru awi tahu ma rabaka powosa de awi arata pakoora, nakoso o tahu ma duhutu magena wipiliku waasi. So bilasu una o tahu ma duhutu wipoputuru magena powipiliku kasi, de asa potagi la awi arata pakoora. Komagena lo Ngohi nakoso o bi toka todusu, gena ma ngale ngaroko o Iblis wipoputuru, duma Ngohi masirete wisitura qaboloka. 30 O nyawa nagoona la kanaga to Ngohi Ai dodiao yasowo, gena itiai ona magena Ngohi ilawangi. De lo nagoona la kanaga Ai dodiao imomanara yasowo, gena itiai ona magena Ai manara ma sopo gena yabiau. 31 32 Igogou, to nyawa manga dorou, kiaka o dorou yaaaka qangodu de lo manga demo qatotorou nagoonaka bato gena, o Gikimoi aku wasiapongu. Nakoso o nyawa la kanaga de manga demo qatotorou Ngohika, itemo Ngohi o Nyawa ma Duhutu isowo, gena manga dorou lo aku isiapongu. Duma nakoso o demo qatotorou so yosiceke o Gurumi Qatetebi, de ona magegena o apongu he yamake kawa ma bati sidutu ikakali. 33 Nako o bi gota qaloloha gena ma sopo lo qaloha. De lo nako o bi gota qatotorou gena ma sopo lo qatorou. Ngini asa nianako o gota qaloloha de o gota qatorou nako ma sopo gena ninano. Komagena lo ngini asa nianako Ngohi manena qaloha eko qatorou, nakoso to Ngohi Ai manara ma sopo gena nianano. 34 Icala! Ngini manena o nyawa ma dorou, maro o ngihia gena o nyawaka yagoli. Ma ngale ka o dorou niososininga, so ngini o demo qaloloha moi lo akuwa nia uruno isupu. Sababu o kia naga nanga sininga ma rabaka asa nanga uruno isupu. 35 O nyawa la kanaga de manga sininga qaloha, manga siningano asa o loha isupu, sababu manga siningaka o loha yadiahika. De o nyawa la kanaga de manga sininga qatorou, manga siningano asa o dorou isupu, sababu manga siningaka o dorou yadiahika. 36 Komagena so ngini tinisingangasu igogou, ma wangeka done o nyawa manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de o bi nyawa la kanaga manga demo moi-moi ma faida ihihiwa magena, done ona bilasu yasango o Gikimoi Awi simaka bai! 37 Sababu ma ngale ngini nia demo masirete, so Una asa wahiri nia demo isala eko itiai la ngini de nia sala eko hiwa." 38 Qaboloka, de o bi guru agama de lo o bi Farisika ma nyawa ona yamuruo naga itemo o Yesuska, "Baba Guru, ngomi miadupa la o nonako moi o dipaka naaka la miakelelo igogou Ngona Ani sihino o Gikimoino." 39 O Yesus wosango, "Ce! Ngini o bi nyawa o orasi manena gena o nyawa ma dorou ningodu de o Gikimoi niwiholu. Ngini nigolo Ngohi taaka o nonako nginika? Toholu! Ngaroko nigolo lo Ngohi taakawa o nonako maro komagena ma meta o nyawa ngini manenaka, ka cawali o nonako moi maro iqoqomaka o kia idadadi ma nabi Yunuska. 40 Maro ma nabi Yunus kanaga o wange saange de o putu saange wogoge o nao ilalamo moi ma poko ma rabaka, komagena lo Ngohi o Nyawa ma Duhutu done o wange saange de o putu saange asa togoge o boosu ma rabaka. 41 Done ma wangeka o nyawa yangodu manga loha de manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali itotiai, de o Niniweka ma bi nyawa yasioho kali dede ngini o bi nyawa o orasi manena, de ona magena lo asa ngini inisisala. Sababu iqomaka, ma orasi ma nabi Yunus awi demo yoise, de ona magena manga dorouno imatoba de imatodubaka. Duma kanaga nia sidongirabaka o orasi manena wimoi foloi wolamo de ma nabi Yunus. 42 So komagena lo done ma wangeka o nyawa yangodu o Gikimoi wafanggali itotiai, de muna o Koresarano ma kolano done misioho kali dede ngini o bi nyawa o orasi manena, de muna magena lo asa ngini minisisala. Sababu iqomaka muna gena modupa ma Kolano Salomo wococawaro awi dodoto moise, so muna ami dokuka de asa motagi momakuru-kuruka. Duma kanena naga nia sidongirabaka o orasi manena, ngaroko kanaga wimoi foloi wolamo de o Salomo, ce, Awi demo gena igogou ngini ka niopiricaya waasi." 43 O Yesus wotemo, "O toka magena nakoso o nyawa magenano isupu, de yahika de yahino o tona ibobeleuka o tahu imasisari la igoge. Duma o tahu imasimakewa, 44 so maena itemo, 'Lebelaha ngohi ka toliho totagi o nyawa kiaka towititingaka.' So ilihoka, ce, o tahu magena ma rabaka o nyawa moi lo yahiwa. O nyawa magena maro o tahu moi la kanaga ma rabaka igogoge o kia naga moi lo ihiwa, isesaka, de ma raba isidiahika so qatebi bai! 45 Kagena de maena itagili, de o toka tumudingili kiaka ifoloi qatotorou gena maena yaaso, la yahino o nyawa iwititinga una magenaku iwosa, de kagena ona igoge. Ma duuruka o nyawa una magena ifoloi witorou de ma nonomaka. So o bi nyawa o orasi manena to ona manga dorou gena idadi de imaaka maro komagena. Ona manga bodito asa foloisi ilamo, sababu iholu Ngohi iqehe qaloha." 46 O Yesus wabicarasi o nyawa yadadalaka, de ma awa de Awi gianongoru yahino. So yahika kagena o tahu ma dudu kasi, de o nyawa moi iwisulo o Yesus wiaso. 47 De o nyawa moi yadadalano wosibicara Unaka wotemo, "Ai tabea, Baba. Ani awa de Ani gianongoru ona inisari Ngona, ona kadoke naga ma duduka itamaha bai!" 48 Kagena de Yesus wosango, "Nakoso to Ngohi Ai awa de to Ngohi Ai gianongoru, gena komanena." 49 So Una wasidumu Awi muri-murika de wotemo, "Hika niakelelo ona manena to Ngohi Ai awa de Ai gianongoru. 50 Sababu o nyawa nagoona Ai Baba o sorogaka Awi dupa yamomanara, ona magena to Ngohi Ai gianongoru, de muna magena to Ngohi Ai awabira, de lo muna magena to Ngohi Ai awa."

Matthew 13

1 O wange magena qabolo de o Yesus o tahu magenano wosupu wotagi kagena o talaga Galilea ma dalateka wogogeku. 2 Sababu o nyawa yahino yadala poli de o deru moi kagena o akeka, so Una wopane de womatamiye. De o nyawa yadadala magena imaooko o talaga ma dateka. 3 Kagena Una wobicara de to Una Awi ade-ade ma ngale o dodoto idala gena wadoto. So komagena de Una o ade-ade moi wasibicara onaka, "Kanaga wototoro moi wotagi awi gisisi wosihaja. 4 So de una wosihaja gena ma sononga itura o ngekoku, so o namo yahino de yaoqoka. 5 Ma sonongali itura o tona qatetetoku de ma tona ka ma cunu. So o gisisi magena ma goho isupu qatai, sababu ma tona ilamowa so imasingutu qatai. 6 Duma ma ngutu ka ma cunu, so de o wange yodisiwa de o goho magena qamalai so isoneka. 7 De ma sonongali itura o tona qatototopoku. La o gisisi magena ioho imatekekangaho de o totopo so o totopo magena yalalo so isoneka. 8 O gisisi ma sonongali asa itura o tona qalolohaku. So ioho ma goho ifero qaloha de ma hutu ilamo so isopo. Ma sopo kanaga qaloha sidago ma para ratu moi, de ma binuka qaloha sidago ma para moributanga, de ma binukali qaloha sidago lo ma para moruwange. 9 He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako. Sidago kanena." 10 O Yesus wodoto qabolo de Awi muri-muri yahino de imasano Unaka, "Baba, nakoso o nyawa yadadalaka nabicara gena, qadoohaso bilasu de to Ngona Ani ade-ade." 11 So Una wotemo onaka, "O kia ngini niananakowa sidago o orasi manena upa o nyawa yadadalaka, duma ka ngini manena o Gikimoi winihiri la winihike o ade-ade ma ngale, so qangodu aku nianako ma ngale idodooha Una wokolano de wopareta. 12 Sababu nagoona o Gikimoi Awi demo yoise la manga siningaka imadiahi, done Awi demo magena de ma boloika ifoloi asa wasidogo manga siningaka la yosihoda itiai. Duma nagoona Awi demo gena yoholu, ngaroko Awi demo kanaga manga siningaka la ka ma cunu, done asa ka waqehe kali. 13 Komagena so nako yadadala gena Ngohi tabicara de Ai ade-ade, sababu ona magena kanaga de manga lakoka, duma o ade-ade ma ngale gena yasahewa de lo cawali de manga ngauka, duma imasigisewa eko isidodoguwa. 14 15 Komagena idadi de imaaka la isiganapuka, imatero maro o kia iqomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo qaboloka, ena gena, 'Nakoso o nyawa ona magena de manga lakoka tanu imasigelelo, de nakoso de manga ngauka tanu imasigise, la manga sininga ipelenga de tanu isihoda, de asa manga dorou yodongosa de imatoba, de Ngohi manga Jou asa tasisalamati manga dorou ma rabano. Duma ona manga sininga qatogoi so de manga lakoka duma imasigelelowa de manga ngauka duma imasigisewa. So ona asa ka iise, duma moiwa yanako, de asa ka yakelelo, duma moiwa yanako ma diai.' " 16 La o Yesus wotemoli onaka, "Igogou, ngini asa nisanangi, sababu ngini gena o kia naga taaaka magena niakeleloka, de lo to Ngohi Ai dodoto gena nioiseka. 17 Ngini tinisingangasu igogou, kanaga iqoqomaka o bi nabi yadala de lo o nyawa de manga sininga itotiai la yodupa yokelelo o kia o orasi manena ngini niakokelelo, duma ona yakelelowa. Ona lo yodupa yoise o kia o orasi manena ngini nioiise, duma ona yoisewa." 18 "O ade-ade o nyawa moi o gisisi wosihahaja ma ngale gena komanena, so niise la nianako. 19 O gisisi ma binuka o ngekoka o namo yaoqo gena, imatero bato o nyawa yoiseka o Gikimoi Awi habari, duma yosihodawa, so o Iblis wahino de wakoora to ona manga sininga ma rabano so isisaka. 20 O gisisi ma binuka itutura o tona qatetetoka ioho duma qamalaika, gena imatero bato o nyawa yoise o habari qaloloha de gila-gila yaqehe de manga sininga isosanangi. 21 Duma koloko ma ngutu ilukukuwa, so ona yopiricaya itekawa. So de o susa yamake de ma ngale o habari qaloloha so yasisangisara, de gila-gila ona ma Jou wipalako so imakiliho de ikafirika. 22 O gisisi ma binuka itutura o tona qatototopoku so o totopo yalalo so isoneka, gena imatero bato o nyawa o habari qaloloha magena yoiseka. Duma ona magena isihawateri ma ngale manga oho, de lo yodupa yokaya. Komagena o Gikimoi Awi demo yosingou kawa, de o manara qaloloha lo yodupa kawa. 23 De o gisisi itutura o tona qalolohaku ioho qaloha, gena imatero bato o nyawa o Gikimoi Awi demo magena yoiseka, de yosihoda de manga sininga ma rabaka imadiahi, so igogou o manara qaloloha yaaka. Kanaga manga manara qaloha sidago ma sopo ma para ratu moi, kanaga manga manara qaloloha sidago ma sopo ma para moributanga, de kanaga lo manga manara qaloloha sidago ma sopo ma para moruwange. Sidago kanena." 24 O Yesus wosijaritali o ade-ade moi o nyawa yadadalaka wotemo, "O Gikimoi wopareta gena, posiade-ade imatero maro o nyawa wototoro moi o gisisi o tamo qaloloha wosihaja awi doroka. 25 O putu moiku o nyawa yangodu imaiduka, de una awi saturu gena wahino de o doro ma dongirabaka o nguusu ma gisisi wosihaja de womajoboka. 26 So awi doroka gena ma tamo ma goho isupu sidago ifero, duma o nguusu lo ioho imarimote. 27 O nyawa wasesewa ona magena yahino wototoroka itemo, 'Baba, igogou o gisisi qaloloha posihahajaka gena, qadoohaso sidago o nguusu lo kagena ioho.' 28 Una wosango wotemo, 'Magena ai saturu awi manara.' Kagena de ona itemoli, 'Nako nomode, de o nguusu gena ngomi mitagi miarapuka.' 29 Magena de wotemo, 'Ngaroko upa. Sababu nako o nguusu magena niarapu, de tamo o doro ma goho lo imasidarapu. 30 Hika niodamaha kasi o nguusu magena lo ioho sidago o gugutu ma orasi yaado. Kagena de ngohi asa youutu tasulo la o nguusu gena yarapu iqoma kasi, la yatolomu de yapiliku, la yatupuka. Qabolo de asa o tamo yautu de yatolomu, la yadiahi o polaka.' " 31 Qabolo de o Yesus o ade-ade moi wosijaritali o nyawa yadadalaka wotemo, "O Gikimoi wopareta maro o kolano moi gena, posiade-ade koloko o sasawi ma sopo ngai moi gena o nyawa moi awi doroku wodato. 32 Ngaroko o sasawi ma sopo magena ifoloi qaceke de o sopo ma somoa o dunia manena ma qokuka, duma nako o sopo magena ioho, ma goho asa ilamo ifoloi de o ngangaru ma somoa, de imadadi maro o gota iuuma-uma, so kagena ma umaka o bi namo asa yahino imaigu." 33 Kanaga o ade-ade moili Una wosijarita onaka wotemo, "O Gikimoi wopareta gena, posiade-ade koloko o ragi ka ma cunu o ngopeqeka moi mongado mosicapu de o terigu sutu ilamo. So kagena de o ragi magena o terigu qangodu isidola so ifero de idadi foloisi ilamo." 34 Ka cawali o ade-ade maro komanena o Yesus wadoto o nyawa ona magenaka. 35 Komagena waaka sidago idadi de isiganapu o kia maro iqomaka o Gikimoi Awi demo o nabi moi wosilefo qaboloka, ena gena, "Ngohi ona tadoto tapake o ade-ade. Ma dongoho o dunia isidadi kusi de o dodoto, kiaka isimamane waasi, gena Ngohi asa tosingangasu onaka." 36 Qabolo de o Yesus yadadala ona magena wadongosa de wowosa o tahuka. So Awi muri-muri yahino de yotemo, "Baba, tanu o ade-ade o nguusu o doro ma dongirabaka ma ngale gena nomisingangasu nositotiai ngomika." 37 Una wotemo, "O nyawa o gisisi qaloloha wosihahaja gena, positero de Ngohi, o Nyawa ma Duhutu. 38 O doro gena positero de o dunia manena. O gisisi qaloloha gena, positero de o bi nyawa la idadi o Gikimoi Awi pareta ma rabaka. De o nguusu gena positero de o bi nyawa la kanaga o Iblis wimomote. 39 Ai saturu o nguusu wodadato gena, positero de o Iblis. O gugutu gena positero de o dunia ma dodogu. De youutu gena, positero de o bi malaikat. 40 Maro o nguusu gena yarapu de lo yatupu o ukuka, komagena lo imadadi ma orasi o dunia ma dodoguka. 41 Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena asa Ai malaikat tasulo, la yatolomu nagoona bato o nyawa o dorouku yasitutura ona yangodu de lo o bi nyawa ma dorou yangodu. 42 Ona yangodu asa yaumo o uku isosora-sora ma rabaku, kiaka ona asa yoari de lo yosangisara. 43 Duma o orasi magena o nyawa la kanaga o moi-moi o kia itotiai yaaaka, igogou ona manga mulia o Gikimoi manga Baba to Una Awi pareta ma rabaka asa foloi wosimane, maro o wange ma lako isora. He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako." 44 O Yesus wotemo, "Nakoso ngini nidadi o Gikimoi Awi nyawa Awi pareta ma rabaka, magena foloisi qaloha. Magena idadi de imatero maro o ade-ade manena: O nyawa moi kanaga wamake o guraci o tona ma rabaka, maena gena foloi ihali, de gila-gila watalake kali. Kagena de una awi sininga ma nali, so una asa wotagi awi tahuka, de awi arata qangodu wosiija de womakiliho so o tona, kiaka o guraci wamamake gena, waija. 45 Komagena lo nakoso ngone podadi o Gikimoi Awi nyawa Awi pareta ma rabaka, magena imadadi imatero maro o ade-ade manena: Kanaga woiija moi o mutiara ma ija ihahali gena wosari. 46 Ma orasi una o mutiara moi ihahali wamakeka, de una wotagi awi arata qangodu wosiija, de asa wotagi o mutiara magena waija." 47 "Ma orasi idadi o Gikimoi wopareta o duniaka, magena imadadi imatero maro o ade-ade manena: O soma ilalamo moi yaumo o talagaku, de yamake o bi nao qaloloha de lo o bi nao qatotorou. 48 Ma orasi o soma magena iwedoka, de yososoma manga soma magena yalia de yatide o dowongisa. Qabolo de ona igogeku, de o bi nao gena yahiri-hirika. O bi nao qaloloha o karajaku yongado de lo o bi nao ma dorou gena yaumoka. 49 Komagena lo o dunia ma dodoguka o bi malaikat asa yotagi, la o bi nyawa kiaka kanaga o moi-moi itotiai yodupa yaaka de lo o bi nyawa ma dorou gena asa ona yahiri. 50 Qabolo de o bi nyawa ma dorou ona magena yaumo o uku isosora-sora ma rabaku, kiaka ona asa yoari de lo yosangisara." 51 Qabolo de o Yesus Awi muri-muri wasano wotemo, "Idodooha Ai ade-ade qangodu magena ngini nisihodaka." Ona itemo, "Miosihodaka bolo." 52 Kagena de Una lo wotemo onaka, "Nako komagena, de kanaga o ade-ade moili komanena: Nakoso o guru agama moi kanaga wogolo la o dodoto ma ngale o Gikimoi Awi pareta gena widoto, de o guru agama magena aku wisitero maro o tahu ma duhutu moi, ena gena awi kaya eko awi arata magena ma ngihino wosisupu de wasikelelo awi arata qamomuane de lo awi arata iqoqoma." 53 O Yesus o ade-ade magena wosijarita qaboloka, de womajobo 54 so wotagi to Una Awi soa de Awi dokuka. Kagena de Una wotagi wodoto o puji ma tahuka, de o Nazaret ma nyawa magena yohairani so itemo, "Nagoona widoto so to Una Awi pade de Awi cawaro maro komagena. De to Una Awi kuasa kiano wamake, so aku waaka o nonako ihahairani. 55 Igogou! Una manena cawali o tahu woaaka moi awi ngopa, ma awa gena ongo Maria, de Awi nongoru o Yakobus, o Yusuf, o Simon de o Yudas. 56 De Awi bira lo kanena igoge so pomasihie moi. Kiano Una o kuasa wamake la o bi moi-moi magena aku waaka." 57 So ona yodupa kawa yoise maro o kia Una wotetemo gena. Kagena de Una wotemo onaka, "O nabi moi asa iwisihoromati gena o bi doku de o bi soa ma somoaka, duma ka cawali awi doku de awi soaka de awi gianongoru de awi awabira gena iwihoromatiwa." 58 Komagena so o riho magenaka o nonako ihahairani idalawa waaka sababu ona manga piricaya ihiwa.

Matthew 14

1 Ma orasi magena o Galilea ma kolano gena o Herodes Antipas de una magena woise ma ngale o Yesus de Awi nonako ihahairani. 2 So kagena de una wotemo awi nyawa ileleleani o tahu ma rabaka, "O Yesus gena o Yohanes Wooosi de Una asa wooho kali! Ma sababu magegena Una wamake o buturu la waaka o nonako ihahairani." 3 4 Ma sababu komagena ma Kolano Herodes womasininga, ena gena ma orasi iqomaka de una womasipeqeka ongo Herodias, muna magena o Herodes ma nongoru masirete, awi ronga o Filipus, ma peqeka. De o Yohanes he ma para ma dala wisidapano de wingamo o Herodeska, "Ce! Qalohawa, nako ngona nomikawi ani nongoru ma peqeka sababu muna magena ani moqoka." So o Herodes wasulo awi prajuritka o Yohanes iwitago, so ona witagoka de lo wipiliku de o bui ma rabaka wisingosaka. 5 Igogou, o Herodes wodupa o Yohanes gena witooma, duma o nyawa yadadala gena wamodo, sababu ona itemo o Yohanes gena o nabi moi. 6 Qabolo de ma Kolano Herodes awi sibuo ma wangeka, o rarame magena ma rabaka ongo Herodias ami ngopa moselo so una magena womidupa icarawa. 7 So kagena de una wojaji o jojaru muna magenaka, ma bati wosasi de wotemo, "Ngona o kia nodupa. Nogolo bato! Ngohi asa tonihike ngonaka." 8 Magena de ma awa momigegego ami ngopaka la magolo o Yohanes Wooosi awi sahe, so o jojaru muna magena motemo ma Kolano Herodeska, "Ngohi tomagolo o Yohanes Wooosi awi sahe so o orasi manena qabolo o pigaku nongado la noihike ngohika!" 9 Ma Kolano Herodes woise ami gogolo magena de to una awi sininga ipeleso. Ngaroko komagena, sababu wosasika awi nyawa wakokoro manga simaka, so wosulo bilasu ami gogolo gena isimote. 10 So wosulo de o prajurit moi wotagi o bui ma tahuka, la o Yohanes Wooosi asa witolaka. 11 So de witola qabolo de o sahe magena o pigaku wongado de wotagi wahike o jojaru magenaka. De o jojaru magena mahike kali ma awaka. 12 O hali magena o Yohanes Wooosi awi muri-muri yogiise de yanako, gila-gila ona itagi o Yohanes Wooosi awi sone ma bake yaqehe so yapoosuka. Qabolo de ona yotagi isihabari o Yesuska. 13 Ma orasi o Yesus o habari magena woise, de womajobo o deruku wopane so wahika o riho moi imatitingano ma ngale Una ka womatengoka. Duma o nyawa yadadala gena yoise Una womajoboka, de ona o bi doku ma sigilolino magena itagi itowongi so Una iwisiduuru. 14 Ma orasi o deruku wouti, Una wamake o nyawa yadala icarawa. De Una wasayangi onaka, so ipopanyake gena Una wasilohaka. 15 So de qamaqa-maqaka, de Awi muri-muri yahino itemo Unaka, "Baba! Upa sidago qaputu sababu o riho manena imatingano. Nakoso qaloha, lebelaha o nyawa yadadala manena nasulo itagi la ona o ino imaija kadoke o bi dokuka." 16 Duma Una wotemo, "Ngaroko ona upa he yotagi, la ngini bato niasioqo." 17 Ona yotemo, "Ngomi gena ka cawali kanaga o roti ngai motoha de lo o nao ngai sinoto." 18 Kagena de wotemo, "O ino eko nia maru magena niaahono kanena." 19 Qabolo de o nyawa yadadala gena wasulo la igogeku o dumule ma qokuka. So ona yadadala o dumuleka imagogeku, kagena de Una o roti ngai motoha de o nao ngai sinoto magena waqehe de womamataga o dipaye, de Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de Una o roti magena watepi-tepi de Awi muri-murika wahike la ona yasitoku o nyawa yadadala ona magenaka. 20 La o nyawa yadadala magena yaoqo sidago yapunu. So kagena ona ioqo qabolo de Awi muri-muri o ino ma soohu yatolomu so ma boloi yamake o karaja mogiowo de sinoto. 21 O ino yaooqo magena ka yanau gena yacala motoha, o ngopeqeka de o ngopa gena yaeto waasi. 22 La magena qabolo de o Yesus wotemo Awi muri-murika, "Nitagi o deruku nipane la niside kadoka o talaga ma sonongaka. Ngohi asa o nyawa yadadala ona magena tasulo iliho kasi." 23 So de o nyawa yadadala magena ilihoka, de Una womatengoka o pido moika wakahika la wosumbayang. So qapuputuka gena, Una ka kagenasi. 24 O orasi magena o deru Awi muri-muri yopapane gena he o talaga ma dongirabaka yahika ma soa he ikuruka. De o deru magena o moku-moku isipapaka, sababu o orasi magena o paro manga simano so yatomo. 25 So he qaginita Una asa wakahika onaka, de ka o ake ma qokuko wotagi. 26 So de Awi muri-muri wikelelo Una o ake ma qokuko watagi, de ona isawangi so imatoore, "Wewe! O toka! O toka!" So yamodo imasidotirineku. 27 Duma gila-gila Una waaso de wotemo, "Eh, hika nia sininga niapoputuru! Ngohi manena o Yesus so upa nimodo!" 28 Kagena de o Petrus wotemo, "Ya Jou! Nako igogou Ngona o Yesus, noisisulo la ngohi lo o ake ma qokuko totagi takahika Ngonaka." 29 De o Yesus wosango de wiaso, "Nahino!" De o Petrus o deruku wouti, so o ake ma qokuko wotagi wakahika o Yesuska. 30 Duma ma orasi una o moku-moku ilalago wakelelo, de una wimodo so he wilutu, de woore womasigaso, "Jou, noiriwo!" 31 Kagena de o Yesus Awi gia watoa so wicoho o Petrus, de wotemo unaka, "Ngona ani piricaya ikurangi. Qadoohaso ani sininga qaceke." 32 La ona yasinoto o deruku yopane de o paro magena lo itogu de iogoka. 33 So kagena o deruka Awi muri-muri manga suba yatide Unaka de lo itemo, "Igogou, Ngona manena o Gikimoi Awi Ngopa!" 34 Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri imasidiado o talaga ma sonongaka, de o Genesaret ma bobanesa itahu. 35 Kagena de o nyawa Una wikelelo, de gila-gila winako, so isihabari o bi doku o daera magena ma sigilolino. So o nyawa yasisiri asa yangaho Unaka 36 de lo igolo, "Baba, nako nomisimaha, hitilahi Ani juba ma ngoguka sutu miacoho!" La o nyawa nagoona yacocoho gena yangodu manga siri itoguka.

Matthew 15

1 O wange moiku de o Farisika ma nyawa o bolu moi de o guru agama yamuruo naga o Yerusalemka yahino o Yesuska. Ona wisano Unaka, 2 "Qadoohaso Ani muri-muri yatilaku to ngone nanga ete de nanga topora manga jojoho. Ce! Ona ioqo de manga gia yatiodowa." 3 La Una wotemoli onaka, "Igogou, ngini o Gikimoi Awi bobita nitilaku ma ngale nisilaku to ngini nia adati de nia galepu masirete. 4 O Gikimoi Awi bobita ma demo gena, 'Niahoromati to ngini nia baba de nia awa,' de lo 'Nagoona manga awa de manga baba la yatemo qatorou, ona magena manga fanggali bilasu yatooma.' 5 6 Duma ngini niasidoto o nyawaka: Ngone nanga baba de nanga awa upa he pahoromati de pariwo, hitilahi nanga dodihimoka potemo, 'Ai baba de ai awa, ngaroko o pipi ngohi bilasu tinihike nginika, magena ka to ngohi ai suba o Gikimoika.' Ma ngale de to ngini nia dodoto masirete aku ngini gena niacoho nia adati de nia galepu, duma o Gikimoi Awi demo de Awi bobita ngini niapalako de nisidoohawa. 7 Igogou, ngini manena nikokulai! So itero maro ma nabi Yesaya wotemo iqomaka de wosilefoka ma ngale ngini manena 8 o Gikimoi wotemo komanena, 'O bi nyawa ona magena ihoromati Ngohi, duma ka cawali manga uru ma kahika, so manga siningaka gena ihiwa. 9 Ma faida ihiwa ona isuba Ngohika, sababu ka to nyawa manga adati de manga galepu gena yadoto, itemo magena koloko to Ngohi Ai bobita!' " 10 La o Yesus waaso kali o nyawa yadadala magena, de wotemo onaka, "Hika niise, la ngini asa niasahe de nianako. 11 O ino kia ngone paoqo la iwosa nanga uruko, gena akuwa inasitorou bai! Cawali o kia nanga uruno isusupu magena inasitorou o Gikimoi Awi simaka." 12 Qabolo de o Yesus Awi muri-muri yahino de yotemo Unaka, "Idodooha Ngona nanako o bi Farisika ma nyawa ma ngale yoise notemo komagena, so ona manga sininga asa ikurangi." 13 14 Una wotemo, "Qohaka o Farisika ma nyawa gena! Sababu o kia naga idadato la kanaga Ai Baba o sorogaka Awi dato qasowo, moi-moi magena qangodu igogou done asa irapu. O Farisika ma nyawa ona magena imatero maro o nyawa ipipilo de imakutuda ipipilo, sababu ona yanakowa o ngeko itotiai ikahika o Gikimoika. So nakoso o nyawa moi wopipilo de watuda o nyawa ipipiloli, de igogou yasinoto asa itura o busuneku." 15 Kagena de o Petrus wotemo, "Baba, tanu Ngona o ade-ade ma ngale magena nomisingangasu nositotiai ngomika." 16 So o Yesus wotemo onaka, "Ce! So niiseka de ka niasahe waasi bai! 17 Qadoohaso ngini niasahewa, ena gena o kia naga iwosa nia pokoku so ma duuru de nisihoho so isupu kali. Magena upa nitemo inisitorou o Gikimoi Awi simaka. 18 Duma o kia bato nia siningano isusupu de nia uruno itemo, magena inisitorou o Gikimoi Awi simaka. 19 Sababu o nyawa manga rabano, ena gena, manga siningano asa o bi dorou moi-moi ibao so manga manara itotooma, isusundali, o nyafusu ma dorou yaaaka, itotosi, yatotodamato de o ronga ma dorou iaaka. 20 O bi dorou qangodu gena o nyawa ona magena yasitorou o Gikimoi Awi simaka. Duma nioqo de nia gia niatiodowa gena, idadiwa o Gikimoi Awi simaka inisitorou." 21 Kagena de o Yesus wodongosa o riho magena. So de o Yesus wotagi o doku Tirus de lo o doku Sidon ma sigilolika. 22 De kanaga o ngopeqeka moi muna magena o Kanaan ma daerano, so ngaroko o Yahudika ma nyawa misowo. Muna magena mahika Unaka, de momatoore, "Ya Jou, o Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Noigalusiri ngohi. To ngohi ai ngopa moi o toka mingosa so mitogosaka." 23 Una he womisangowa. So Awi muri-muri gena yahino Unano de yotemo, "Baba, tanu nomisulo o ngopeqeka magena motagika, sababu mototuuru nanga duduno de momatotoore." 24 So Una wotemo o ngopeqeka muna magenaka, "Ngohi isisulo ma ngale ka o Israel awi ngopa de awi danoka, igogou ona magena o Gikimoi Awi dupa yamote kawa, maro o bi duba isisisa." 25 Kagena de muna mahino de Awi simaka mobukuku de ami suba matide, de motemo, "Jou, kodo, noiriwo." 26 Una wotemo, "Bilasu ngona notamaha la o bi ngopa o ino pahike iqoma, la ioqo de yapunuka. Sababu qalohawa o bi ngopa ma ino de paqehe so o kasoka pongike." 27 De muna magena mosango motemo, "Kodo, Baba! O bi kaso o meja ma litimika lo yodamaha o ino ma reremo, la nako itura, de o kaso magena lo aku yaoqo." 28 De Una womitemo, "We! Igogou, ani piricaya qaputuru. Mahasi la asa idadi maro o kia ngona nodudupa." De o orasi magena bato igogou ami ngopa magena ami toka imahoika. 29 Qabolo de o Yesus womajobo wotowongi o Galilea ma Talaga ma dateka. Kagena wahika, de Una wodola o pido moi ma qokuye, so wogogeku. 30 O nyawa yadala icarawa yahino Unaka, o nyawa ibipopanyake lo yatotota Unaka, kanaga manga qohu isosoneka, ibipipilo, ibilulugu, de ibimomou de lo ma binukasi o panyake ma somoa. O bi nyawa ibipopanyake gena yasiidusa to Una Awi simaka de Una ona wasiloha. 31 Pei! Ona yadadala gena yohairani yakelelo o nyawa yadala de Una wasilohaka: o nyawa ibimomou lo aku ibicaraka, o nyawa ibilulugu lo aku itagika, o nyawa manga qohu isosoneka lo aku yotagi itiaika, o nyawa ibipipilo lo aku imasigeleloka. Komagena so o Gikimoi o Israelka ma nyawa wisusuba Una ona magena iwisigiliri. 32 Qabolo de o Yesus Awi muri-muri waaso de wotemo onaka, "Kodo! Ngohi tasayangi o nyawa yadadala ona manena. Kanaga he o wange saange qabolo ona dede Ngohi, de o orasi manena ona manga maru ihiwaka. Ngohi todupawa tosulo ona iliho de manga poko ma raba ihiwa, done ona yalumo-lumo so o ngeko ma soaka de iruba." 33 Una Awi muri-muri isango itemo, "Baba, o riho manena imatinga-tingano. De o ino kiano pamake la o nyawa yangodu manena pasioqo." 34 De Una wosano onaka, "Kanena naga ngini ningodu de nia maru?" De Awi muri-muri itemo, "Manena naga ka o roti ngai tumudingi de lo o nao ibiuuqu ngai muruo naga." 35 Kagena de Una wasulo o nyawa yadadala magena, yangodu o tonaka imagogeku. 36 De o roti ngai tumudingi magena de lo o bi nao magena waqehe so Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de watepi-tepi de to Una Awi gia, so wahike Awi muri-murika la ona isitoku o nyawa yadadala magenaka. So Awi muri-muri ona yaaka maro o kia Una wasulo. 37 38 Kagena de o nyawa ona magena yaoqo sidago yangodu yapunuka, gena yanau manga dala nagala yacala iha, o ngopeqeka de o ngopa gena yaeto waasi. Qabolo Awi muri-muri wasulo so o ino ma soohu yatolomu so yamake sidago o karaja tumudingi lo iwedo. 39 Qabolo de Una wasulo so o nyawa yadadala magena moi-moi iliho manga dokuka. So Una de Awi muri-muri gila-gila o deruku ipane so imajobo itagi o Magadan ma tonaka.

Matthew 16

1 O Farisika de lo o Sadukika yamuruo naga yahino o Yesuska, de manga edekati Una Awi sala yasari. Ona igolo Unaka itemo, "Hika naaka o manara maro o nonako moi o dipaka gena igogou Ngona nisihino o Gikimoino." 2 Una wosango, (("Nako o wange he itumu de ma dipa kanaga qasosawala, de ngini nitemo, 'O rato de o muura iogoka.' 3 De lo nako o goginitano, de ngini nitemo, 'O wange manena asa imuura, niakelelo o lobi kogena idolaka de lo ma dipa qasosawalaka.' Ngini nianako qaloha idodooha de o dipa niatailako. Duma nianakowa idodooha nianano o kia naga o orasi manena o Gikimoi waaaka.)) 4 Ce! Ngini o bi nyawa o orasi manena nia dorou ningodu gena o Gikimoi niwiholu. Ngini nigolo Ngohi taaka o nonako nginika? Toholu! Ngaroko nigolo nigegego lo Ngohi taakawa o nonako maro komagena ma meta o nyawa ngini manenaka, ka cawali o nonako moi maro iqoqoma ma nabi Yunuska gena idadadika." Qabolo de Una womajoboka. 5 O Yesus Awi muri-muri imasidiado o talaga ma sonongaka, duma imariwosa so o maru imagahowa. 6 Una wotemo onaka, "Nimasitiari, ma ngale o Farisika de o Sadukika manga ragi bai!" 7 Kagena de o muri-muri imatekebicara moi de moika, de itemo, "Una wotemo komagena sababu to ngone nanga roti ihiwa." 8 Una ka wanako Awi muri-muri manga sininga de o kia ona isibicara. So Una wotemo onaka, "Ce! Ngini nia sininga isusa ma ngale to ngini nia roti ihiwa. Kodo! Kiaso nia piricaya ikurangi maro komagena. 9 Qadodooha so ngini niasihoda waasi de niosininga waasi sidago o orasi manena. Ma orasi o roti ngai motoha tatepi-tepi, de o nyawa yacala motoha tahike so yaoqoka. Sababu ngini masirete niatolomu so ma soohu o karaja muruo. 10 De ma orasi moili Ngohi o roti ngai tumudingi tatepi-tepi de tasioqoka o nyawa yacala iha. De kanaga ma soohu o karaja tumudingi, magena lo ngini masirete niatolomu. 11 Ngohi ngini tinisitiari gena ma ngale o roti qasowo. So, idodooha nianakowa eko niasihoda waasi. Nimasitiari ma ngale o Farisika de o Sadukika manga ragi bai!" 12 Asa ka yanako Una o sitiari wahike ma ngale o roti ma ragi qasowo, duma o Farisika de lo o Sadukika manga dodotoka. 13 O Yesus de Awi muri-muri itagi o Kaisarea Filipi ma soa de ma dokuka. Itagi so manga dodagi ma rabaka Una wasano onaka, "Nako o nyawa gena ona itemo, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena naguuna." 14 De ona isango itemo, "Kanaga ma binuka itemo o Yohanes Wooosi, de ma binukali itemo ma nabi Elia, de o nyawa ma somoali itemo Ngona ma nabi Yeremia eko lo o nabi moili." 15 So kagena de o Yesus wosano onaka, "Duma nako ngini masirete, Ngohi manena naguuna." 16 O Petrus wotemo, "Baba, Ngona manena o Salamati ma Kolano, o Gikimoi woooho Awi Ngopa." 17 La komagena de o Yesus wosibobita unaka, "Ngona, Simon o Yunus awi ngopa gena, igogou asa nosanangi, sababu magena o nyawa yasowo inisingangasu ngonaka, ka ka Ai Baba o sorogaka. 18 Komagena so ngona gena igogou Petrus, gena ma ngale o teto. De o teto o sosoqe gena ma qokuka Ngohi asa Ai tahu tosigoko, gena ma ngale o bi nyawa Ngohi ipipiricaya gena yangodu asa tatolomu. Ngaroko o Sone ma Riho ma buturu, ona gena yatura yaakuwa. 19 Ngohi asa tonihike ngonaka o Gikimoi Awi pareta ma kukuci, ena gena o kuasa la o Gikimoi Awi nyawa napareta. La o kia ngona o dunia ma qokuka nositatapuka, imatero de o sorogaka lo o Gikimoi wositatapu iqomaka. De lo o kia o dunia ma qokuka notemo nosimahaka, imatero de lo o sorogaka o Gikimoi wotemo wosimaha iqomaka." 20 La komagena de Una wapoma onaka, "Ma ngale Ngohi o Salamati ma Kolano gena upa lo nisingangasu o bi nyawaka." 21 Ma solano o orasi magena de o Yesus Awi muri-murika womadedemo wositotiaika, ena gena wotemo onaka, "Ngohi manena bilasu totagi o Yerusalemka. De done o Yahudika manga roriri, o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama ona Ngohi iholu, so ona asa isangisara qasiri ma bati itooma de isosone. Ngaroko iaka komagena, duma o wange saangeka de Ngohi tooho kali." 22 La o Petrus woise de o Yesus Awi giaka walia la imatingaka, gila-gila wisidapano wotemo, "Jou, tanu o Gikimoi wonisiraro la upa idadi komagena." 23 Duma womatodoka o Yesus womakiliho de o Petruska wisidapano wotemo, "He! Iblis, noloqa! Ngona gena asa Ngohi noisifafati. Ani sininga magena imaterowa de o Gikimoi Awi sininga, duma ani sininga gena ka o nyawa ma sininga." 24 Qabolo de Una Awi muri-muri wasibicaraka wotemo, "O nyawa nagoona la imote Ngohi, bilasu imahadoku so manga dupa moi-moi manga sininga ma rabaka yapalako la imote-mote Ngohi, de qadoohawa nakoso o sangisara yamoku ma bati yosone. 25 Sababu o nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago iholu isangisara, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona ma ngale Ngohi imote de manga rohe ma salamati isidoohawa, la ngaroko isone, duma o oho ka sidutu ikakali done asa yamake. 26 Ngaroko o nyawa moi o dunia de ma raba manena he qangodu ka to una, duma qangodu magena ma faida ihiwa, nakoso ma duuru una wamakewa o oho ka sidutu ikakali. Sababu o oho ka sidutu ikakali gena niamakewa de o guraci de o salaka nisitagali, eko lo akuwa niaija de o pipi. 27 Sababu igogou ma orasi isitatapuka, Ngohi o Nyawa ma Duhutu done asa tahino kali o duniaku de Ai kuasa, kiaka isikokelelo maro Ai Baba Awi kuasa, de Awi malaikat yadadala. O orasi magenaka de igogou o nyawamoi-nyawamoi manga manara ma sopo Ngohi asa tafanggali de o loha eko o dorou. 28 Ngini tinisingangasu igogou, yamuruo naga to ngini nia sidongirabano done isone waasi, nakoso yakelelo waasi Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, tahino maro o Kolano moi."

Matthew 17

1 O wange butanga ipasaka, de o Yesus wangaho Awi muri yaruwange, ena gena o Petrus, de o Yakobus, de awi nongoru o Yohanes itagi imatinga o tala ikukuruye moika. 2 To ona manga goginano ma rabaka Una Awi jamani ingali. Awi bio magena isiwa-siwa maro o wange ma sora de Awi baju idadi qaare de isiru. 3 Imatodoka de Awi muri yaruwange iwimomote gena yakelelo kanaga o nabi yasinoto imatekebobicara de Una. O nabi yasinoto gena o Musa de o Elia. 4 Kagena de o Petrus wotemo o Yesuska, "Jou, qaloha bai nakoso ngone lo ngo kanena. So nako nodupa, de ngohi asa o dadaru ngai saange taaka, ngai moi to Ngona, ngai moi to Musa, de ngai moili to Elia." 5 O Petrus ka wobicarasi, de imatodoka o lobi-lobi isisiru o bolu moi iuti so yasaoka, de o lobi-lobi ma rabano o ili moi iise itemo, "Una manena to Ngohi Ai Ngopa towidododara. Una Ai sininga yadahe de ka Unaka bilasu niwisigise!" 6 Ato Awi muri-muri ona magena yoise, de ona asa yatodoka de yomodo imasidotirineku, sidago lo imaruba o tonaku. 7 Duma o Yesus wahino, de lo wapaqa de wotemo onaka, "Nimomi, upa nimodo!" 8 So manga lako yatawi, so ato imatodoka so yanano o nyawa yasinoto magena lo yahiwaka, ka cawali o Yesus womatengoka. 9 So ma orasi ona iuti o talaku, de wasibobita onaka wotemo, "Upa lo ngini nisingangasu o nyawaka o kia ngini niakokeleloka, ma bati Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, tomomi Ai sone ma rabano." 10 Mutuwade ona Unaka yosano itemo, "Qadoohaso o bi guru agama yodedemo gena o Salamati ma Kolano iwihiwasi de bilasu ma nabi Elia wahino woqomano." 11 So Una wasango wotemo, "Magena itero, o Elia gena igogou wahino woqomano, ma ngale wosidailako de o bi moi-moi wosidiahi. 12 Duma Ngohi totemo nginika, o nyawa imatero koloko o Elia gena womasidiadoka to ngini nia sidongirabaka, duma o Yahudika manga roriri gena ka winakowa. De ka to ona manga sininga ma dupa yamote so wisisangisara. So komagena lo done asa ona isimoku Ngohika, la Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena Ai sangisara qatubuso." 13 Magena de Awi muri-muri asa yanako itiai o Yesus Awi demo, ma ngale ma nabi Elia gena, wisitero de o Yohanes Wooosi. 14 Ma orasi o Yesus de Awi muri yaruwange ikahino kali, de o nyawa yadadala yamake. De kanaga o nyawa moi wahino wobukuku o Yesus Awi simaka wosuba 15 de lo wotemo, "Ya Jou, kodo! Nowigalusiri ai ngopa. Una manena wimusu. Ma para idala o toka iwingosa de awi rohe wosipapaka foloi qaputuru, sidago o uku ma rabaku wiuumo komagena lo o ake ma rabaku. 16 So ngohi towingaho Ani muri-murika la yodusu o toka magena, duma ona yaakuwa." 17 So kagena de Una wotemo onaka, "Idodooha ngini o bi nyawa o orasi manena! Igogou-gogou ngini manena o nyawa o Gikimoi Awi dupa niaholu de lo nia piricaya ihihiwa. Sidago o orasi muruosi Ngohi togoge dede ngini la tinisisabari nginika. Ce! O ngopa magena niwingahono kanena." So ona o ngopa magena iwingaho Unaka. 18 De Una wodusu o toka magenaka. De gila-gila o toka magena isupu o ngopa magenano, de orasi magena qabolo o ngopa una magena wisilohaka. 19 Qabolo de o Yesus de Awi muri-muri yahika imatingaka, so imasano itemo Unaka, "Kiaso ngomi manena o toka gena miodusu miaakuwa." 20 De Una wosango wotemo, "Qadoohaso niaakuwa, sababu ngini nia piricaya ikurangi. Nginika tinisingangasu igogou, nakoso ngini de nia piricaya hitilahi ma cunu, koloko o sasawi ma sopo ngai moi, de o kia bato bilasu idadi. Ngini aku lo nitemo, 'He, tala! Nomatide de nomatuluru kadoke!' Igogou, done asa imatuluru.(( 21 Duma o toka maro komagena, maena niodusu niaakuwa ka cawali nisumbayang o Gikimoika de lo nioqowa de niudowa. O ngeko ma somoali gena ihiwa.))" 22 So o Galilea ma tonaka o Yesus de Awi muri-muri imatolomuka, de Una watemo onaka, "Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena done asa isidoa Ai saturu manga gia ma sohaka, 23 so Ngohi asa itooma, duma o wange saangeka de asa Ngohi tooho kali." De Awi demo magena Awi muri-muri yoise, de ona manga sininga isusa de foloi ipeleso. 24 Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri imasidiado o Kapernaum ma dokuka, o Gikimoi Awi Tahu ma balastengi itotolomu yahino o Petruska de itemo, "Ani Guru gena o Gikimoi Awi Tahu ma balastengi magena wofangu, eko hiwa." 25 O Petrus wotemo, "Wofangu." Kagena de o Simon Petrus una magena woliho o tahu kiaka ona imasidodogu, de o Yesus woqoma wotemo, "Simon, to ngona ani dakolo idodooha. Nako o kolano moi o doku ma somoa wakokuasa gena ma balastengi eko ma suba gena bilasu nagoona ifangu. Awi nyawa masirete, eko o doku ma somoa wakokuasaka gena ma nyawa." 26 O Petrus wosango wotemo, "Igogou, o doku ma somoa wakokuasaka ma nyawa ona magena bilasu iwifangu." O Yesus wotemo, "Nako komagena, de awi nyawa masirete gena upa he yofangu. Komagena lo ngone o Gikimoi Awi nyawa, ngone lo upa he o Gikimoi Awi Tahu ma balastengi gena pofangu. 27 Ngaroko komagena, duma lebelaha ngone pofangu, la ma ngale o balastengi itotolomu ona magena manga sininga upa ikurangi ngoneka. So notagi o talagaka, la nototobe kasi. De o nao ma nonoma la naliaka gena naqehe. Kagena naga ma uru ma rabaka, kiaka to ngone nasinoto nanga balastengi ma fangu yaaadoka. O pipi magena naqehe la notagi de nosifangu o Gikimoi Awi Tahu ma balastengi."

Matthew 18

1 O orasi magena de o Yesus Awi muri-muri yahino Unaka, de yotemo, "Jou, nakoso o Gikimoi Awi pareta ma rabaka, de nagoona foloi ilamo." 2 O Yesus o ngopa ma ceceke moi waaso so isigokono to ona manga simaka, 3 de wotemo Awi muri-murika, "Nginika so tinisingangasu igogou, ngini gena niaaku waasi o Gikimoi Awi pareta ma rabaka niwosa, ka cawali ngini nia sininga niaaka kasi, la imadadi maro o ngopa ma ceceke manena. 4 So o Gikimoi Awi pareta ma rabaka nagoona la kanaga imahadoku imatero maro o ngopa ma ceceke manena, de ona magena foloi yolamo. 5 De lo o nyawa nagoona la o ngopa manenaka iwiqehe qaloha sababu imote Ngohi, magena imatero de ona lo Ngohi iqehe qaloha. 6 Nagoona o sababu moi yaaka so o nyawa ma ceceke to ngini nia sidongirabaka Ngohi he ipiricaya kawa, ona magena o Gikimoi asa wafanggali de o dorou foloi ilamo. Lebelaha o teto ilalamo-lamo moi manga toloka isidopilikuka de o teoku yolutuka. 7 O bodito! Kodo! O bodito asa yadahe o dunia ma bi nyawa o Gikimoi wihoholuka, sababu o bi moi-moi la kanaga ma ngale ona o dorouku yasitutura. Ma ngeko maro komagena igogou de itiai, duma ibodito nakoso o nyawa o sababu yaaka so o nyawa ma duuru o dorouku itura bai! 8 Nakoso de ani gia eko ani qohu la ngona o dorouku notura, hika la nabitoguka! Lebelaha ngona nooho dede o Gikimoi de ani gia eko ani qohu ka ma sononga, upa sidago de ani gia eko ani qohu ngai sinoto de ngona o narakaku asa niumo, ena gena o uku ma sora ikokakalika. 9 Nakoso ka cawali ani lako ma sononga de ngona o dorouku notura, lebelaha ani lako magena napeleu la naumoka. Foloisi qaloha ngona nooho dede o Gikimoi Awi pareta ma rabaka de ani lako ka ma sononga, upa sidago de ani lako ngai sinoto de ngona o naraka ma ukuku asa niumo. 10 So nimasidodiahi! Upa o ngopa ma ceceke moi lo maro o ngopa manena niasidoohawa. Sababu igogou-gogou to ona manga bi malaikat yajajaga o sorogaka, ona gena salalu kanaga Ai Baba Awi simaka.(( 11 Sababu Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena Ai edekati tahino o duniaka, la ma ngale o nyawa dede o Gikimoi imakitingaka ona magena tasari la manga dorouno tasisalamati.))" 12 "Tosiade-ade, kanaga o nyawa moi de awi duba o ratu moi. Nakoso o duba ma sidongirabano moi isisa, done o kia asa waaka. Ngini nia sininga ma dakolo o kia. Igogou, una asa o duba morisiwo de siwo o talaka gena waqohaka, de wotagi o duba isisisa moi wasari. 13 De nakoso maena wamakeli, ngini tinisingangasu igogou, una asa ifoloi winali de o duba ngai moi isisisa magena, ifoloi de o duba ngai morisiwo de siwo kiaka isisisawa. 14 Komagena lo nia Baba o sorogaka, Una magena wodupawa nakoso o ngopa ma ceceke moi maro manena dede Una imakitingaka." 15 "Ngohi todoto nginika, nako ngini o nyawa moi kanaga de ani dodiao wopipiricaya moi o dorou waaka ngonaka, de notagi bato unaka de ngini ka nisinoto nimatingaka, de awi sala nosidumu la nowisitiai. De nakoso ani demo wamote de waqehe, aku nia rimoi gena qaloha kali. 16 Duma nako waqehe woholu, hika womatengo eko yasinotosi nangaho la unaka niwidemo. Sababu o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka iqomaka isilelefo itemo, 'Nakoso o nyawa moi kanaga wikalaki, de bilasu kanaga o saksi yasinoto eko yaruwange isingangasu la ma ngale o galaki unaka gena yaaku isinako itiai.' 17 De nakoso ona manga demo gena wamotewa de waqehewa, ma ngale una gena nisingangasu o dodiao ipipiricaya manga dolomu yangoduka. De lo nakoso o dodiao ipipiricaya yangodu lo manga demo gena una wamotewa de waqehewa, bilasu niwisidapano de ka niwiqohaka, ngini niwisieto una ka o nyawa o Gikimoi wipipiricayawa de lo maro o balastengi itotolomu de o nyawa ma dorou ma binukali." 18 "Ngini tinisingangasu igogou, o kia ngini o dunia ma qokuka nisitatapuka, imatero de o sorogaka lo o Gikimoi wositatapu iqomaka. De lo o kia o dunia ma qokuka niatemo isimahaka, imatero de o sorogaka lo o Gikimoi wotemo isimaha iqomaka. 19 De lo ngini tinisingangasu igogouli, nako ngini nia sidongirabaka nisinoto bato o kia o dunia manenaka nimafakati de nigolo o Gikimoika, Ai Baba o sorogaka, gena ma ngale nia gogolo igogou Una asa womanara. 20 Sababu o nyawa nakoso kekiaka bato ma ngale Ngohi so imatolomu, ngaroko ka yasinoto eko yaruwange gena, Ngohi kanaga dede onaka." 21 Qabolo de o Petrus wahino o Yesusno de lo wotemo, "Jou, nakoso ai dodiao wopipiricaya moi o dorou waaka ngohika, de bilasu ngohi una towisiapongu sidago tosipara ma muruo. Nagala sidago ma para tumudingi?" 22 De o Yesus wotemo, "Hiwa! Upa ka ma para tumudingi. Ngaroko una o dorou waaka ngonaka wosipara de ma ratu-ratu, duma una gena ngona bilasu nowisiapongu. 23 Sababu o Gikimoi wisitero maro o ade-ade o kolano moi la wodupa awi gilalo manga nagi watailako. 24 Ma nonomaka o gilalo moi awi nagi o pipi gena idala icarawa una magena wisirisima ma kolanoka. 25 Igogou waakuwa o nagi magena wafangu. So ma kolano gena wosipareta wotemo, 'O gilalo magena wisiija ka ma moi de awi peqeka, de awi ngopa, de lo awi arata qangodu la awi nagi isifangu.' 26 Kagena de o gilalo una magena womabukuku wosuba ma kolano awi simaka wibaja, 'Ya tuangi, kodo! Noisisabari ngohi. Igogou ngohi asa ai nagi qangodu tafangu.' 27 So ma kolano awi galusiri asa ibaoka, wamalo o gilalo una magena wigalusiri sidago lo wipalako, de wotemo unaka, 'Ani nagi gena qangodu ngohi tapikika.' 28 Qaboloka, de o gilalo magena wosupu de una imakamake de awi dodiao moi ka wogogilaloli, awi nagi unaka cawali o pipi o cala muruo naga. De una awi dodiao gena witago de wigohore, de lo witemo, 'Ce! Ani nagi qangodu bilasu nofangu!' 29 De awi dodiao gena to una awi simaka wobukuku, wibaja de wotemo, 'Ya ai dodiao, kodo! Noisisabarisi. Igogou, ngohi asa ai nagi tafangu.' 30 Duma o gilalo una magena wisidoohawa. Sidago una awi dodiao asa wisingosa o buika, sidago done to una awi nagi qangodu lo wofangu. 31 Ma orasi o kia imaakaka gena o gilalo ma somoa yokelelo, de ona manga sininga isusa. De o gilalo awi manara maro komagena ona itagi isingangasu ma kolanoka. 32 So ma kolano woise, de una asa witoosa. So o nyawa wasulo itagi o gilalo ma dorou magena wiaso la una wahino de wisitemo unaka, 'Gilalo ma dorou! Ngona ani nagi qangodu tapikika, sababu ngona noibajaka. 33 Asitagala! Igogou, ngona bilasu ani dodiao wogogilalo una magena nowigalusiri la imatero de ngohi tonigalusiri ngonaka.' 34 Ma kolano gena foloi wingamo. So o gilalo ma dorou gena iwisingosa o buika, sidago una wofangu awi nagi qangodu-ngodu. Sidago kagena." 35 O Yesus o ade-ade gena wosiboloka, de wotemo,"So komagena lo Ai Baba o sorogaka asa waaka ngini moi-moika, ka cawali ngini lo nia dodiao niasiapongu igogou de itiai."

Matthew 19

1 Qangodu magena o Yesus wodoto qaboloka, de o Galilea ma tonaka de Una wotagi wakahika o Yudea ma daeraka o Yordan ma Selera ma sonongaka. 2 O bi nyawa yadadala Una iwimote, de kagena ibipopanyake gena Una wasiloha. 3 O Farisika ma nyawa yamuruo naga yahino kali, de manga edekati Una Awi sala yasari so itemo, "Mote nanga agama ma bobita, aku o nyawa manga peqeka yaholu, ngaroko ma sababu ka ma cunu?" 4 De Una wasitemo onaka, "Bilasu niabacaka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, ma solano ma orasi Una o nyawa waaka gena itemo, 'O Gikimoi o nyawa waaka yanau de o ngopeqeka.' 5 Qabolo de wotemoli, 'Ma sababu magegena yanau moi bilasu ma baba de ma awa wadongosa la una de awi peqekaka, so ona asa idadi ka ka moi, 6 so ona magena yasinoto kawa, duma ka ka moi.' Ma ngale magegena so o kia igogou o Gikimoi wasirimoika, upa lo o nyawa pasiritinga." 7 De ona yosano, "Nako komagena, qadoohaso o Musa womisimaha ngomi aku to ngomi mia peqeka miaholu, hitilahi ngomi o ngongolu ma surati migaka kasi." 8 De Una wasitemo onaka, "Sababu to ngini nia sininga qatogoi sidago o Musa winisimaha nia peqeka niaholu. Duma igogou, ma nonoma kasi de isidadi maro komagenawa. 9 Naguuna ma peqeka womiholuka de wokawi de o ngopeqeka ma somoali, una magena he wosundali ma ngale ma peqeka ma nonomaka. Ka cawali muna gena mosundali moqomaka, gena aku idadi una muna womiholu." 10 Kagena de o Yesus Awi muri-muri yotemo Unaka, "Nako komagena, o kawi ma adati isusa poli, so ifoloi qaloha, ngaroko, ngone upa pokawi." 11 So Una wotemo, "O bi nyawa kanaga yangoduwa la yaaku o demo magena yaqehe. Duma kanaga o nyawa kiaka o Gikimoi wasitatapuka la ona upa ikawi. 12 Komagena kanaga o nyawa la yaakuwa ikawi, sababu ona yasibuo kusi de ona idadi komagena. Kanaga lo ona la yaakuwa ikawi, sababu o nyawa ma somoa isidadi komagena. De lo kanagali ona la ikawiwa, sababu to ona manga dupa masirete ma ngale yaaku o Gikimoi Awi manara yaaka. O nyawa nagoona la aku o dodoto manena yamote, ka qaloha la yamote bato." 13 So o bi nyawa manga ngopa o Yesuska yaaho la wapaqa de wogolo tanu o Gikimoi Awi laha wasicatu onaka, duma Awi muri-muri yatoosa so yadogore ona magenaka, "Upa niahika!" 14 Kagena de o Yesus wotemo onaka, "Niaqohaka, la o bi ngopa ona magena yahino Ngohino. Upa lo niafati de lo niasimahawa. Sababu o bi nyawa imatero maro o ngopa ona manena asa yaaku iwosa o Gikimoi Awi paretaka." 15 So Una de Awi gia o bi ngopa magena wasipaqa manga sabiku, so wogolo tanu o Gikimoi Awi laha wasicatu onaka. Qabolo de Una kagena de wotagi so womajoboka. 16 O wange moiku o nyawa moi wahino o Yesusno, de womasano wotemo, "Baba Guru, ngohi bilasu o loha o kia taaka la tamake o oho ikokakali." 17 "Qadoohaso ngona noisano Ngohino o gogoho o kia gena qaloha. Kanena moiwa manga sininga qaloloha, cawali o Gikimoi masirete. Nakoso nomode o oho ikokakali la namake, de o Gikimoi Awi bobita gena bilasu naaka." 18 De o nyawa magena wosano kali, "O bobita maro o kia gena." Una wotemo, "Upa ngona notooma, upa ngona nosundali, upa ngona notosi, upa de o galaki ani dodiaoka gena ikokulai, 19 de nahoromati ani baba de ani awa de lo nadodara ani dodiao maro ka to ngona ani rohe masirete." 20 De o nyawa una magena wosango wotemo, "Baba Guru, o bobita qangodu magena tamoteka. So o kiasi bilasu taaka." 21 O Yesus witemo unaka, "Nakoso nomode la o Gikimoi Awi dodara ma manara gena naaka itiai, de ngona gena notagi kasi la ani kia bato nosiija de ma pipi o nyawa isususaka nasitoku, la ngona asa namake o arata ma duhutu o sorogaka. Qaboloka, de nahino la noimote Ngohi." 22 Woise o Yesus wotemo komagena, so kagena de o nyawa una magena wotagi o riho magena wodongosa de awi sininga ipeleso, sababu una magena foloi wokaya. 23 La o Yesus Awi muri-murika wotemo, "Ngini tinisingangasu igogou! Isusa icarawa o nyawa ikakaya o Gikimoi iwisigise la iwosa Awi pareta ma rabaka. 24 Ngohi tosidadu totemo nginika, lebelaha o unta moi asa iwosa o yaiti ma kupeka, nako positero de o nyawa wokakaya moi wowosa o Gikimoi Awi pareta ma rabaka." 25 Una Awi demo magena Awi muri-muri yoise, de ona foloi yohairani sidago itemo, "We! Nako igogou komagena, done nagoona asa aku isalamati la yamake o oho ka sidutu ikakali." 26 Kagena de Una wakeri-keri de wotemo, "Nakoso maha de o nyawa manga manara o duniaka, gena idadiwa. Duma nakoso maha de o Gikimoi Awi manara, de qangodu magena aku Una waaka." 27 De o Petrus wotemo, "He! Ngomi manena mia moi-moi lo qangodu miodongosaka so Ngona minimoteka, so o kia asa miamake." 28 O Yesus wotemo, "Nginika tinisingangasu igogou, o orasi ma simaka o bi moi-moi qangodu o Gikimoi wamuaneka, de Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena asa tomatamiye Ai pareta ikokuasa ma kursika. O orasi magenaka de ngini Ngohi nimomoteka, ngini lo asa nimatamiye o bi pareta ma kursika ma ngale o Israelka manga soa mogiowo de sinoto gena niapareta. 29 De o nyawa nagoona manga tahu yodongosaka, eko manga gianongoru de manga awabira, eko manga awa de manga baba, eko manga ngopa-ngopa eko lo manga doro sababu ma ngale Ngohi, ona magena asa yamake ma giliho sidago ma para o ratu moi de lo yamake o oho qaloloha de ikokakali. 30 Igogou, done o nyawa yadala o orasi manena iqoqoma gena done asa ka itotuuru, so o orasi manena o nyawa yadala ibitototuuru gena done asa iqoqoma kali."

Matthew 20

1 O Yesus wotemoli onaka, "O Gikimoi Awi pareta posiade-ade koloko wimoi o anggur ma doro ma duhutu kanaga ilangi-langisi de wosupu o nyawa wosari la yomanara awi anggur ma doroka. De o nyawa wamake, 2 de wotemo onaka, 'Nitagi la ai doroka nimanara, de ngohi asa tofangu nginika o pipi o salaka moi, gena nia sewa o wange moi ngini ningoduka.' So awi demo gena ona yamote so yotagi. 3 Qabolo so ma orasi o cako siwo una lo wotagi wasari kali, de o nyawa yamuruo naga wamake o pasarka imatatamiye de yodooha lo waali. 4 Wotemo onaka, 'Nitagi la ai doroka nimanara, de ngohi asa nia sewa tofangu itiai nginika.' 5 So ona lo yotagika. So o wange he itiai de wotagi kali, o nyawa wosarili. De wamake so wotemo onaka, 'Nitagi la ai doroka nimanara.' Komagena lo imaqa-maqa o cako saange. 6 O wange he itumu, nagala o cako motoha, de wotagi wosupu kali o nyawa imarihika wamake. So wotemo onaka, 'Qadoohaso o wange moi nisailobiku de ngini ka o kia niaaka.' 7 Ona yosango yotemo, 'Ngomi o manara mimasimake waasi.' So ma doro ma duhutu magena wotemo, 'Nako komagena, nitagi la ai doroka nimanara.' So ona lo yotagi imanaraka. 8 Kagena de o wange itumuka, de ma doro ma duhutu magena wotemo awi nyawa wosisasahe moika, 'Naaso yomomanara ona magena la ma ngale manga sewa moi-moi nafangu. Ma nonomaka sidago ona ibitototuuruno o cako motoha de asa yowowosa lo nafangu, qabolo de nafangu ona imomanara ibiqoqomano o goginita nosi de yowosaka.' 9 Kagena de o cako motoha de asa yowosa yomomanara, ona magena yahino de ona moi-moi gena o pipi o salaka moi yamake. 10 Imaaka komagena sidago ona o goginita nosa de yowosa yomomanara gena, ona yahino. Ona gena manga sininga ma rabaka itemo, 'Igogou, ngone manena asa pamake ifoloi.' Ena momongo, ona yangodu o nyawa moi ka o pipi o salaka moi yamake. 11 O pipi manga fangu gena ato yanano, de ona imaridemo o doro ma duhutuka yotemo, 12 'We! Ona ituuruno yowosa de ona magena yomanara cawali ka o orasi moi. Duma ngomi manena o wange moi miapasiku mimanara, o wange ma sahu miatamaha. De qadooha sidago nafangu manga sewa o pipi ka imaketero de ngomi.' 13 Kagena de ma doro ma duhutu magena wotemo, 'Dede! Ngohi tinisalawa ngini ai dodiaoka. Igogou, ngini nisimote qabolo nia sewa o wange moi ma manara gena tofangu o pipi o salaka moi. 14 So nia sewa o pipi manena hino niaqehe de niliho. Igogou, ngohi ai dupa o nyawa ibitototuuruno yowosa imanara ona magena manga sewa tafangu ka imaketero de ngini. 15 Ka itiai ma ngale gena ai pipi masirete, so o kia naga taaka imote ngohi ai dupa. So qadoohaso sidago ngini gena ona niadoosa, sababu ngohi ai sininga ma loha de onaka.' " 16 So o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wotemo, "Komagena lo o orasi ma simaka de o nyawa yadala ibitototuuruno done asa ibiqoqomaka, so o orasi manena o nyawa yadala o orasi manena iqoqomaka done asa itotuuru kali." 17 O Yesus de Awi muri-muri manga dodagi yadofa kali so ikahie o doku Yerusalemye. Kagena de ona imatingaka so wotemo onaka, 18 "Niise la nianako. Ngone manena pokahie nanga meta o Yerusalem ma dokuka. So kagena pahika de o Nyawa ma Duhutu Ngohi manena asa isidoa to Ngohi Ai saturuka, ena gena o imam ma bi saheka de o bi guru agamaka, la isitatapu Ngohi manena bilasu isosone. 19 Qabolo de Ngohi asa isidoa kali o nyawa ona magena o Yahudika ma nyawa yasowo, la ona magena igagaka isiihe, de ingangapo, de lo isangahadi. Duma o wange saangeka de Ngohi asa tooho kali." 20 Qabolo de o Zebedeus ma peqeka de ami ngopa yasinoto yahino o Yesuska. Muna magena momabukuku mosuba Unaka, ma ngale o kia naga moi mogolo. 21 De Una womitemo, "Awa, o kia nodupa." O awa muna magena motemo, "Ngohi ai dupa nakoso done ma orasi Ani pareta ma rabaka, tanu ai ngopa yasinoto manena moi womatami Ani girinaka de moi Ani gubalika la Ani horomati yamake." 22 Kagena de Una wotemo onaka, "Igogou! Ngini nianakowa o kia naga nigolo. Sababu nako nimode komagena, bilasu nimode lo niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo maro Ngohi tauudo gena. So tinisano nginika, ka niaaku?" De ona yosango itemo, "Ngomi ka miaaku." 23 Mutuwade Una wotemo kali onaka, "Igogou! Ngini lo done asa niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo, maro o kia Ngohi asa tauudo gena. Duma ma ngale nagoona asa imatami Ai girinaka eko Ai gubalika, magena Ngohi Ai hakuwa so tositatapuwa. Magena maha de Ai Baba, sababu Una ka wanako de wositatapuka nagoona asa imatami o riho magegenaka." 24 Ma orasi Awi muri yamogiowo yoise ma dodiao yasinoto magena manga gogolo komagena, de ona yatoosa so yangamo onaka. 25 So Una watolomu yangodu so yahino Unaka, de wotemo, "Ngini ningodu nianako o Yahudika ma nyawa yasowo manga bobareta to ona manga kawasa yasidipito so manga oho isangisara. De o bobareta yalalago lo asa yapoloso so manga oho itibalangu. 26 Duma ngini upa komagena. So bilasu komanena: nagoona yodupa yolamo to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yodadi lo yoleleani nginika. 27 De nagoona yodupa yoqoqoma to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yogilalo ma ngale ngini ningoduka. 28 Igogou, maro Ngohi o Nyawa ma Duhutu taaka, komagena ngini lo bilasu niaaka. Ngohi tahino la ma ngale Ngohi ileleani gena hiwa, duma Ngohi tahino ma ngale o nyawa taleleani. Komagena lo Ai oho tahike ma ngale o nyawa yadadala manga dorou ma ija, so manga dorou aku tatupu." 29 Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri o Yerikho ma doku magena yodongosa so itagi, de o nyawa yadadala Una wimote. 30 O doku ma ngoguka de kagena o ngeko ma dateka o nyawa ipipilo yasinoto igogeku. De ona yogiise Una nogena wakahino, de yomatoore, "Ya, Jou! O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Nomigalusiri ngomi!" 31 So o nyawa yadadala ona magena yangamo de itemo, "He! Nimapopongo!" Duma ona lo ka foloisi imatotoore, "Suba, Jou! O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Nomigalusiri ngomi!" 32 Kagena de Una womatogu de waaso wotemo, "O kia niodupa Ngohi taaka nginika." 33 De ona magena yosango, "Ya, Jou! Ngomi miodupa mimasigelelo." 34 Kagena de Una ona magena wagalusiri de manga lako wapaqa. De o orasi magena qabolo ipipilo asa imasigeleloka, de ona lo Una iwimoteka.

Matthew 21

1 Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri o Yerusalem yadumuka so ona imasidiado o doku Betfage o Tala Zaitunka, kagena de o muri yasinoto wasulo itagi iqoma. 2 De Una wotemo onaka, "Nitagi o doku magenaka. La kagena o dokuka niwosa, de ngini asa niakelelo o keledai ma beqeka moi yapilikuka de lo ma goho moi. Ngai sinoto magena ma bobiliku niasose de niaahono kanena. 3 Nakoso o nyawa nisano nginika, de nitemo onaka, 'O Jou wodupa wapake bai!' Qabolo de ona magena jai-jai bato nisimaha la aku niaaho." 4 O bi moi-moi qangodu magena bilasu idadi de imaaka la isiganapuka, imatero maro o kia iqomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo qaboloka, ena gena, 5 "Bilasu nasingangasu o Yerusalemka yangodu, 'Niwinano, nia kolano he womasidiado. Una womahadoku de o keledai ma ngopaku wopane, gena o keledai ma gohoku.' " 6 Qabolo de Una Awi muri yasinoto magena itagi, de ona asa yaaka maro o kia Una wobeseso onaka. 7 So ona o keledai magena de ma ngopa yaahoka, de manga juba yahoi so isinaho o keledai ma duduku. Kagena de Una wodola so womatamiye ma qokuka. 8 So ona itagi ikahika o Yerusalemka. Una asa wogila-gila, de kogena o ngekoko o nyawa yadadala manga juba isinaho de ma binukali o gota ma daara de ma sosokaka, kiaka manga doroka yaqeheka, so isihaja ma ngale Una iwisihoromati. 9 O bi nyawa yadadala iqoqoma de ma binukali itotuuru Una wimote-mote gena, yangodu imasagaga itemo, "Powigiliri Una o Daud awi ngopa de awi dano moiku! Igogou! Una wahino de o Jou Awi ronga. So tanu Una magenaka o Gikimoi Awi laha wisicatu. Hino powigiliri o Gikimoi Wikukuruye!" 10 Komagena imaaka sidago o Yesus womasidiado o Yerusalemka, de o kota ma nyawa yadadala foloi lo ikalala gena, ona imatekekasano itemo, "Una magena naguuna." 11 De o nyawa wimomote gena yosango, "Una o Yesus, o nabi moi o Nazaretno o Galilea ma tonaka." 12 Qabolo de o Yesus wotagili o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de wasitodadaheno o nyawa yadala kagenadahu imasiiija de imatekekokiija. Ona ma binuka o nyawa o doku ma somoano manga pipi imatekesitagali de ma binukali o namo dara imasiiija yaaka manga gaso. So o Yesus witoosa, de gila-gila Una wadusu, de manga meja waeha, de lo manga bako wosipapaka. 13 Qabolo de wotemo, "O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo Una wotemo komanena, 'To Ngohi Ai tahu manena idadi o bi nyawa manga riho moi la kanena isuba de isumbayang.' De qadoohaso ngini niaaka ikokokoora manga dodutulu ma riho. Ce!" 14 Kagena o Gikimoi Awi Tahuka de ibipipilo de lo ibilulugu yahino Unano, de Una ona wasiloha. 15 Duma o imamka ma bi sahe de o bi guru agama yakelelo o nonako ihahairani, kiaka waaaka, so ona yongamo. De lo ona yotoosa gena, yoise o ngopa-ngopa imanere o Gikimoi Awi Tahuka itemo, "Powigiliri Una o Daud awi ngopa de awi dano moiku!" 16 So kagena de ona yotemo Unaka, "Ngona noise o kia naga yapeto gena." Una wotemo, "Iya, toise. Icala! Ngini ningodu lo niabaca qabolo de niawosaka, o kia naga o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo itemo, 'Ngona nadoto o ngopa-ngopaka de lo o ngopa yosusususi, la imasagaga inigiliri Ngonaka.' " 17 Kagena de Una gena ona wadongosa de o kota magenano womasihoika, de wotagi womasidodogu o Betaniaka. 18 Ma goginitano ma orasi o Yesus de Awi muri-muri iliho kali o Yerusalemka, so yahika ma soaka de Una wamalo wisapi. 19 Kagena o ngeko ma dateka de Una wakeleloka o ara hutu moi. De Una wotagi so watailako o ara ma hutu magena nagala de ma sopoka. Duma waado de wanano ma sopo ka o ngai moi lo ihiwa, so ka cawali ma soka irubu. So kagena de Una wabicara o ara ma hutu magenaka wotemo, "O orasi manena bato done ngona nosopo kawa!" Gila-gila o ara ma hutu magena isoneka. 20 La o kia naga idadadika magena Awi muri-muri yakeleloka, de ona asa yohairani yotemo, "O kiaso ka o demo moi de o ara ma hutu magena asa jai-jai isone." 21 Una wosango, "Ngini tinisingangasu igogou, nakoso niododatowa de niopiricaya, igogou o kia nitetemo asa idadi. Ngini asa aku niaaka imatero maro Ngohi taaka o ara ma hutuka, de lo ngini aku nitemo, 'He, tala! Nomatide de nomatuluru la o teoku nilutuka!' Igogou, done asa o Gikimoi watuluru. 22 Igogou, o kia bato nisumbayang de nimagolo, nakoso niopiricaya, de igogou ngini asa niamake." 23 So o Yesus womasidiado kali o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de kagena wodoto. Wodoto de o imamka ma bi sahe de lo o Yahudika manga roriri yahino Unaka. De ona wisano itemo Unaka, "Naguuna wonisulo de naguuna o haku wonihike Ngonaka, so kagunugo o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka naaka komagena." 24 De Una wosango wotemo, "Ngohi lo tinisano kasi, la nako ngini niasangoka, de asa Ngohi tinidedemo nginika de naguuna o haku woihike so taaka o moi-moi manena. 25 So hika ngini niasango, o Yohanes o nyawa waosi gena naguuna o haku wihike, o nyawano eko o Gikimoino." Kagena de ona manga sidongirabaka imatekebicara moi de moika itemo, "Nakoso ngone potemo o haku o Gikimoino, done Una wonasitemo, 'Nako komagena, de qadoohaso o Yohanes Wooosi niwipiricayawa.' 26 Duma isusali nako potemo de o haku o nyawano, ngone pamodo poli upa sidago o nyawa yadadala yatoosa, sababu ona itemo o Yohanes una magena o nabi moi." 27 So cawali isango itemo, "Ngomi mianakowa o haku magena kiano una wamake." So kagena de o Yesus wotemo onaka, "Nako komagena, Ngohi lo toholu todedemo nginika de naguuna awi haku so Ngohi taaka o moi-moi qangodu manena." 28 O Yesus wotemo o Yahudi manga roririka, "Ngini nia dakolo idodooha. Tosiade-ade, kanaga o baba moi de awi ngopa yanau yasinoto. O baba gena wotagi awi ngopa woririaka, de witemo, 'Ai ngopa, o wange manena notagi o anggur ma doroka nomanara.' 29 Ma ngopa magena wosango, 'Ngohi toholu.' Duma ma dodoguka de awi sininga itagali, so una ka wotagi o anggur ma doroka womanara. 30 Kagena de ma baba gena wotagi awi ngopa wononongoruka, de witemo, 'Ai ngopa, notagi o anggur ma doroka nomanara.' Ma ngopa wononongoru wosango, 'Ka qaloha asa totagi.' Duma una he wotagiwa. 31 So de Ai jarita magena nako o ngopa yasinoto gena, naguuna ma baba awi dupa igogou waakaka." De o Yahudika manga roriri ona magena yotemo, "Woriria." So Una wotemo onaka, "Ngini tinisingangasu igogou, o balastengi itotolomu de lo o ngopeqeka isusundali de manga rohe imasiiija, ona magena o Gikimoi asa waqehe qaloha la Awi pareta ma rabaka yowosa, upa ngini. 32 Sababu o Yohanes Wooosi una magena o ngeko ibobolowo gena winidoto nginika, duma ngini una niwipiricayawa. Ngaroko komagena, o balastengi itotolomu de lo isusundali de manga rohe imasiiija, ona magena una iwipiricaya. De ngaroko ma ngale ona manga piricaya gena ngini nianako qaboloka, duma ngini gena kanaga niholu nia sininga niatagali de lo niholu una niwipiricaya." 33 O Yesus wotemo kali o Yahudi manga roririka, "Niise o ade-ade moili manena. Kanaga o nyawa moi awi anggur raki wosidato de ma batino o pagari wosigilolika. Qabolo de una waaka o anggur ma dedeho. Kagena lo o falagaku ikukuruye moi wosigoko idadi o doro ma jojaga ma riho. Qabolo qangoduka, de o anggur ma raki magena wosisewaka o nyawa yamuruo naga yamomanaraka, kagena de una womajoboka o doku ma somoaka. 34 Ma orasi yaadoka o anggur ma sopo yautu, o nyawa una magena wasidingo awi nyawa igogilalo yamuruo naga la itagi kadoka to una awi raki yamomanaraka de ma ngale yaqehe to una awi raki ma gimina. 35 Duma ona yatago igogilalo ona magena. Qabolo de ona magena ka wimoi wingangapo, wimoi witooma, de lo wimoi ka o teto wipapaka. 36 O raki ma duhutu una magena wasidingo kali o nyawa igogilalo ma somoali, ma nyawa foloisi yadala de ma nonomaka. Duma yogogilalo ona magena kali yaaka imaketeroli maro de yoqoqomano. 37 So ma dodoguka de una wisidingo awi ngopa masirete magena wotagi kadoka yomomanara ona magenaka. De awi sininga ma rabaka itemo, 'Igogou, done ai ngopa masirete so iwihoromati.' 38 Duma imomanara ona magena wikelelo de itemo moi de moika, 'Una magena bai! Una o warisi ma jojoho. Hino la ngone una powitoomaka, ma ngale ngone pamake to una awi warisi.' 39 Kagena de o ngopa magena witago de iwisoroma so o raki ma duduka, de kagena asa ona iwitoomaka." 40 So kagena de o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wasano wotemo, "So ma orasi o raki ma duhutu una magena woliho, de o kia asa una waaka ona magena awi raki yamomanaraka." 41 Ona yosango, "Bilasu una o bi nyawa ma dorou magena watooma, de gila-gila o raki magena wosisewa kali o nyawa imomanara ma somoaka, kiaka manga dupa, nako ma orasi yaado la yautuka gena, to una awi raki ma gimina bilasu iwihike." 42 De Una watemo onaka, "Icala! Ngini ningodu lo niabaca qabolo de niawosaka o gimina manena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoqe ma teto ma nonoma. Magena o Jou Gikimoi Awi manara igogou de ka qaloha poli.' " 43 De lo o Yesus wotemo, "So ma ngale ngini niholu niqehe Ngohi maro nia Salamati ma Kolano, so o Gikimoi Awi pareta ma gimina nginika magena asa warapuka de wahike o nyawaka, kiaka manga manara ma sopo itotiai so imatero de Awi nyawa masirete manga manara.(( 44 O bi nyawa la kanaga Ngohi iholuka, ona magena imatero maro o rube moi kanaga o tetoku itura so ipoloteka, eko lo o rube moiku kanaga o teto moi yodutura so o rube gena imeremoka.))" 45 Ma orasi o imamka ma bi sahe de lo o Farisika ma nyawa to Una Awi ade-ade gena yoise, de ona yanako Una wasimeta onaka. 46 So kagena de o Yahudika manga roriri imasikadailako la tanu Una iwitago. Duma ma ngale ona yamodo o bi nyawa yadadala, so ona idadi kawa yaaka, sababu yadadala gena itemo Una magena o nabi moi.

Matthew 22

1 O Yesus o ade-ade wosijarita kali o Yahudi manga roririka wotemo, 2 "O Gikimoi wopareta gena, posiade-ade imatero maro o kolano moi kanaga waaka awi ngopa yanau moi awi kawi ma rarame. 3 Ma kolano gena wasulo awi nyawa wileleleanika, la ona yotagi o nyawa yakokoro de yangoso o rarame magenaka. Duma yakokoro ona magena yangodu yoholu yahino. 4 Kagena de una wasulo kali awi nyawa wileleleani ma somoaka wotemo, 'Niasingangasu yokokoroka, o rarame ma ino de lo ma sihode gena qangodu isidailakoka. Ai sapi qasasaki de lo ai sapi ma ngopa-ngopa magena yatolaka, so qangodu isidailako qaboloka. Hino la potagi o kawi ma rarameka!' 5 Duma yakokoro ona magena yangodu yosidoohawa. Ona yotagi moi-moi manga manaraka. Kanaga ma binuka yotagi manga doroka, de ma binukali yotagi manga manara ma somoaka. 6 De lo ma binukali wileleleani magena yatago, de lo yangangapo de ona yatooma. 7 Ma orasi ma kolano gena o kia naga idadadika magena woise, de una asa foloi wongamo. So una awi prajurit wasulo la ona itagi de itotooma magena yatooma de lo manga doku yatupu. 8 Qabolo de una lo awi nyawa wileleleanika wotemo, 'O kawi ma rarame isidailakoka qabolo duma itiaiwa o nyawa takokoroka ona magena iholu so yahino. 9 So nitagi bato o bi ngeko ilalamoka, de o nyawa niamamake kiano bato de nagoona bato niakoro ona yahino o kawi ma rarame manenaka.' 10 Magena de wileleleani ona magena yotagi o bi ngekoka, la o nyawa yamamake yangodu yatolomu, ngaroko o nyawa ma loha eko o nyawa ma dorou gena, qadoohawa. So ma duduuruka de ma rarame ma tahu magena asa iwedoka de o nyawa yakokoro. 11 So kagena de ma kolano magena wowosa o rarame ma koro gena wanano de wamakeka. Kanaga yakokoro manga sidongirabaka, pei, wimoi o kawi ma rarame ma baju womasitibawa. Ma kolano o nyawa una magena wikelelo, 12 de wotemo unaka, 'Ai dodiao, qadoohaso ngona ngaroko o kawi ma rarame ma baju nomasitibawa, de naaku o rarame manenaka nowosa.' Una magena waakuwa o kia naga wosango. 13 Kagena de ma kolano wasulo wileleleanika wotemo, 'Una awi qohu de awi gia niapiliku de niwiumo ma duduka o bubutu ma rabaka eko o narakaka, kiaka o nyawa yoari de lo yosangisara.' " 14 So o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wotemo, "O nyawa yadala o Gikimoi wakoroka, duma kanaga yadalawa wahiri la idadi to Una Awi nyawa." 15 Kagena de o Farisika ma nyawa o Gikimoi Awi Tahuno isupu de itagi gila-gila la imatekesikagaro de imatekefakati de ma ngale o Yesus iwisabatolo de o sosano moi. 16 So ona manga nyawa yamomote de o Herodes awi nyawa ona magena yasulo itagi o Yesuska. So ona itemo Unaka, "Baba Guru, ngomi mininako Ngona o nyawa nototiai moi, de Ngona namodowa nagoona bato. Ngaroko ona magena o nyawa yalalago, Ngona de Ani sininga igogou nasidoto maro o kia o Gikimoi Awi dupa bilasu paaka. 17 Komagena so hika nomisingangasu, to Ngona Ani sininga ma rabaka gena o kia. Ka qaloha o balastengi pofangu ma Kolano Wilalamo ma Kaisarka, eko upa." 18 Duma o Yesus wanako to ona manga edekati ma dorou so wotemo ona magenaka, "Awadede, ngini nikokulai! Qadoohaso Ngohi nisabatolo. 19 Hika niaahono la tanano o pipi o balastengi ma fangu ngai moi la Ngohi tanano." Kagena de o pipi ngai moi yaaho so yahike Unaka. 20 Bolo, de Una wasano onaka, "Ma dulada de ma lefo to naguuna manena." 21 De ona yosango itemo, "To ma Kaisar awi dulada de awi lefo." Kagena de Una wotemo, "So o kia naga la igogou to ma Kaisar gena bilasu niahike ma Kaisarka, de o kia naga la igogou to Gikimoi magena bilasu niahike o Gikimoika." 22 Magena de to Una Awi demo magena yoise qabolo de ona yangodu yosawangi. So Una gena ona ka wiqohaka de itagi bato. 23 O wange magenaka o Sadukika ma nyawa yamuruo naga yahino o Yesuska, ma ngale manga edekati Una wisabatolo. Ona magena yopiricayawa o dodoto maro o nyawa isoneka de asa ioho kali, de manga edekati o dodoto magena isiceke 24 so wisano Unaka, de itemo komanena, "Baba Guru, o Musa awi dodoto gena, nakoso yanau moi la wosone de o ngopa wamake waasi, bilasu ma nongoruku asa womikawi kali ma ria ma balo muna magena, la o ngopa yamake de o ngopa magena wisikagena imatero de ka ma ria wososone awi buo. 25 Kanaga idadika ona magena o gianongoru yatumudingika. Woriria wokawi qabolo duma awi ngopa ihiwasi de wosoneka. So ma ria ma balo muna magena asa mowikawi kali ma nongoruku una magena. 26 Duma o ngopa yamake waasi, de ma nongoruku magena wosone kali. Komagena idadi de imaaka imakoketero sidago ma nongoru yaruwange, de itagi gila-gila sidago ma bati awi gianongoru yatumudingi ma kawi ma mata-mataka. 27 De ma dodoguku o ngopeqeka muna magena lo mosoneka. 28 So ma orasi imasidiado o nyawa isosone ioho kali, done naguuna womasipeqeka. Ena momongo, yatumudingi magena yangodu makawika." 29 Kagena de Una wosango wotemo, "Igogou, ngini ka nisosomoa! Ma sababu gena ngini niasahewa o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka ma demo de lo niasahewa Awi kuasa. 30 Sababu o nyawa isosoneka la ioho kali, maro o malaikat o soroga ma rabaka gena ikakawiwa, komagena lo ona magena asa ikawi kawa. 31 De ma ngale lo igogou o nyawa isosoneka yasioho kali, ce, nagala magena ngini niawosaka o Gikimoi Awi demo nginika, kiaka Awi buku ma rabaka ngini niabaca de nimadotoka. Ena gena, 32 'Ngohi manena qabolo o Abraham awi Gikimoi, o Ishak awi Gikimoi, de o Yakub awi Gikimoi.' So bilasu o demo magena niasahe o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub ngaroko iqoqomaka yosone, duma ona ka yooho. Sababu upa o nyawa isosone la o Gikimoi wisuba, duma o nyawa iooho gena ka wisuba-subasi." 33 So o bi demo moi-moi gena Una wadoto qabolo de o bi nyawa yadadala yosigogigise Awi dodoto magena yohairani. 34 Kagena de o Farisika ma nyawa yoise o Yesus wosisango o Sadukika ma nyawa ona magena sidago o kia naga moi lo yosango yaakuwa, de ona asa imatolomu la imatekefakati. 35 Manga sidongirabano o guru agama moi wahino o Yesuska, de ma ngale Una iwisabatolo de o sosano moili, de wotemo, 36 "Baba Guru, o bobita kiaka foloi ilamo de o Gikimoi Awi bobita qangodu manena." 37 De o Yesus wosango wotemo, " 'Bilasu nowidodara o Gikimoi, to ngona ani Jou, dede ani sininga ma buturu de ani pade ma buturu qangodu nosikomote.' 38 O bobita magena gena ma nonomaka de asa foloisi ilamo. 39 De o bobita ma sinotoka gena, 'Bilasu nadodara ani dodiao maro ka to ngona ani rohe masirete.' 40 Sababu o bobita ngai sinoto magena kanaga idadi o bobita ma somoa, iqomaka o Musa de o bi nabi isilelefoka, gena ma sosoqe." 41 Ma dongoho o Farisika ma nyawa kagenadahu ka imatolomu nosi, de o Yesus womasano onaka, 42 "Nako o Salamati ma Kolano Una magena, to ngini nia dakolo idodooha. To Una Awi aheli naguunano." Ona yosango, "Una magena Awi sihino o Daud awi ahelino." 43 Una wotemo, "Nako komagena, de o kiaso o Daud masirete lo de o Gurumi Qatetebi ma kuasa sidago wipeto Unaka 'Ai Jou'. Sababu o Daud wotemo, 44 'O Jou Gikimoi wotemo ai Jouka: Nomatamiye to Ngohi Ai girinaka la Ai horomati namake sidago Ani saturu taaka la yahino inisuba Ngonaka.' 45 So nakoso igogou o Daud wiaso Una awi Jou, done imaaka idodooha so ona itemo, o Salamati ma Kolano Awi aheli ma sihino o Daudno." 46 So qabolo de o nyawa moi lo yaakuwa Unaka wisango, de o orasi magena de isikahika o nyawa moi lo yobarani kawa o kia naga de wisano Unaka.

Matthew 23

1 Qabolo de o Yesus Awi muri-muri de lo o nyawa yadadalaka watemo, 2 "O bi guru agama de lo o bi Farisika ma nyawa ona magena kanaga o Musa awi kursika imatamiye, sababu ona gena asa o bobita o Musa walelefo magena inidoto. 3 Komagena so ngini bilasu manga dodoto moi-moi gena qangodu niamote. Duma ona manga gogoho gena upa ngini nimadoto, sababu manga dodoto nginika gena ona yamotewa. 4 Ona magena o nyawa yasimoku o adati de o galepu ma bio idala de qatotubuso, duma ona masirete lo o nyawa yariwowa la o adati de o galepu magena yamote. 5 Ona o bi moi-moi qangodu la yaaaka o nyawa yakelelo bai! We! Ona yodupa manga sumbayang ma kukudu, kiaka manga saheka imasilalono gena, ikaku de ingoha de lo manga juba ma rerede yaaka lo ikukuruku la isikelelo o nyawaka, o bobita o Musa walelefoka gena yamote. 6 Ona magena lo yodupa imatami o puji ma tahu ma simaka de lo o rarame ma rabaka, la ma ngale o nyawa yakelelo bai! 7 De lo ona yodupa itagi yakahika o pasarka, la o nyawa yahoromati de yaaso 'Baba Guru'. 8 Duma ngini gena upa nimode inihoromati de iniaso 'Baba Guru', sababu nia Guru kagena naga ka womatengo, de ngini ningodu gena nimatekedodiao de Ngohi imomote. 9 De upa lo o nyawa moi o dunia manenaka ngini niasihie de niaaso 'Baba', sababu nia Baba gena kanaga ka womatengo, Una magena nia Baba o sorogaka. 10 De upa sidago lo ngini iniaso 'Guru', sababu nia Guru gena kanaga ka womatengo, Una magena ma Kristus. 11 Nagoona yodupa yolamo to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yoleleani nginika. 12 O nyawa la kanaga imasihie, ona magena o Gikimoi asa wasiceke, de lo o nyawa la kanaga imasiceke, ona magena o Gikimoi asa wasilamo. 13 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini niasimahawa o nyawa, nakoso kanaga yodupa yodadi o Gikimoi Awi nyawa. Ngini masirete lo niholu nidadi o Gikimoi Awi nyawa, so o nyawa la yomode yodadi Awi nyawa, ona magena igogou ngini ka niafati. 14 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena o ngopeqeka ibabalo niasihaga de o damato niasiosi so ma duuru de manga tahu lo niakooraka. Ma ngale nia sala de nia dorou niodidu, so ngini nisumbayang de ma demo niakuru-kuru la o nyawa nisigiliri. Igogou totemo nginika! Done to ngini nia manara magena o Gikimoi wafanggali qatubuso icarawa.)) 15 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena nitagi nikahika nikahino o teo niatola de lo o dududu niodagi, la ma ngale o nyawa moi niwimake la winimote nginika. De nakoso o nyawa kanaga so nimoteka, de ngini niadoto la ona gena asa nia gulai yamote de yaaka, sidago ona manga manara lo ifoloi qatorou de nia manara masirete, so ona magena foloi itiai bilasu o naraka ma ukuku yaumo dede ngini masirete bai! 16 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe nginika! Ngini niadupa o nyawa niadoto, duma ngini masirete nianakowa o ngeko itotiai ikahika o Gikimoika, maro nipipilo la nidupa niatuda o nyawa ipipiloli. Ngini niadoto komanena: Nakoso o nyawa kanaga yojaji de o Gikimoi Awi Tahu ma ronga gena isisasi, ngini nitemo ona magena manga sasi gena yadahewa. Duma nakoso ona isasi de o guraci kiaka o Gikimoi Awi Tahuka, de ona manga sasi gena ka yadahe. 17 Ce! Ngini ka nifuma poli, maro o nyawa ipipilo! Idodooha ngini nitemo o guraci foloi ilamo de o Gikimoi Awi Tahu. Awadede! Igogou, o Gikimoi Awi Tahu gena isitebi ma guraci kiaka ma rabaka. 18 Ngini niadotoli komanena: Nakoso o nyawa kanaga yojaji de o suba yatutupu ma riho ma ronga gena isisasi, ngini nitemo ona magena manga sasi gena yadahewa. Duma nakoso ona isasi de o gaso o haiwani eko o manyanyi kiaka o suba yatutupu ma riho ma qokuka, de ona manga sasi magena ka yadahe. 19 Ce! Ngini igogou maro o nyawa ipipilo! Idodooha ngini nitemo o gaso foloi ilamo de o suba yatutupu ma riho. Awadede! Igogou, o suba yatutupu ma riho gena isitebi o gaso kagena ma qokuka. 20 So nakoso o nyawa kanaga yojaji de o suba yatutupu ma riho yapeto magena itemo isasi, gena ma ngale isisasi de yapeto ma riho de lo o gaso kagena ma qokuka. 21 De nakoso o nyawa kanaga yojaji de o Gikimoi Awi Tahu yapeto magena itemo isasi, gena ma ngale isisasi de yapeto o Gikimoi Awi Tahu de lo o Gikimoi lo kiaka kanaga wogogoge ma rabaka. 22 De lo nakoso o nyawa kanaga yojaji de o soroga yapeto magena itemo isasi, gena ma ngale isisasi de yapeto o Gikimoi Awi pareta ma kursi de lo o Gikimoi lo kiaka kanaga ma qokuka womatatamiye. 23 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena o goho ma ceceke, gena koloko o rapa o gota qamumuti, o balakama, de o jintan so magena lo o regu mogiowoka de o regu moi nisisuba o Gikimoika. Duma nisidoohawa o Gikimoi Awi bobita kiaka foloisi ilalamo, maro koloko o gogoho itotiai, o galusiri o nyawaka, de lo o jaji pacoho qaloha. Ngaroko, igogou bilasu o bobita ma eece gena niaaka, upa sidago lo o bobita foloisi ilalamo magena niawosa. 24 Ngini maro nipipilo de niadupa ka o nyawa nituda. De ngini lo nimatero maro o nyawa la kanaga manga udo ma rabano o guupu ma eece de yatafi yabitebi-tebi, duma kanaga o unta moi ilalamo de magena ka yaqasi eko ka yalowola. 25 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena maro o nyawa la kanaga o udo-udo de o lelenga gena ma duduno yatiodo, duma ma rabaku ka qafajasi. O adati de o galepu kiaka cawali ma duduno pakokelelo gena igogou niaaka. Duma kanaga to ngini nia sininga ma rabaka gena ka o dodesere de lo nyafusu ma dorou nipareta. 26 Ngini o Farisika igogou nipilo! Bilasu o udo-udo de o lelenga gena ma rabaku niatiodo kasi iqoma, la ma dudu lo idadi qatebi de qaloha. 27 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena ka nia duduno qaloha bai! Ngini gena maro boosu de yacetka, so qaaare so ma duduno, we, panano qaloha, duma, icala, ma rabaku iwedo-wedo de ka o sone ma kobo de lo o bi moi-moi qamemela. 28 Komagena lo ngini, nako o manara ma duduno, kiaka o nyawa aku yakokelelo gena, ngini maro nitiai. Duma nia sininga ma rabaka kanaga iwedo-wedo de o gulai de lo o dorou. 29 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena o bi nabi de lo o bi nyawa de manga sininga itotiai to ona manga boosu gena niaaka qaloloha-loha. 30 Ngini nimasihie nitemo, 'Posiade-ade, nakoso ngone nanga ete de nanga topora iqoqoma manga orasika pooho, de ngone manena ngaroko upa he pamote maro ona so o nabi-nabi yatooma.' 31 So igogou ngini nimangaku ngini gena o nabi-nabi yatotooma to ona manga ngopa de manga danoku, de lo igogou ngini lo to ngini nia ete de nia topora magena manga gogoho gena niamote. 32 Ce! Komagena so hika la nisigila-gila niaaka o dorou kiaka imakoketero de nia ete de nia topora manga dorou. 33 Icala! Ngini manena o nyawa nikokulai, maro o ngihia gena o nyawaka yagoli. Idodooha sidago ngini aku nimasirese o naraka ma sangisarano. 34 35 Ngini nia ete de nia topora iqoqoma kanaga o bi nyawa itotiai yadadala gena yatoomaka, ma nonoma magena o Habel, una o nyawa moi iqoqomaka gena o moi-moi o kia itotiai gena waaaka, sidago ma duduuru o Zakharia, o Berekhya awi ngopa, una gena niwitooma o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, kiaka o tahu o gaso yatutupu ma riho gena ma soaka. So ngini o bi nyawa o orasi manena o bi nabi gena Ngohi lo asa tasulo bilasu itagi nginika, ona magena icocawaro de Ai dodoto gena aku inidoto. Ma binuka ngini asa niatooma, ma binukali asa niasangahadi, de lo ma binuka asa nia puji ma bi tahuka niangangapo de ma binukali asa niaginihi so o bi doku nisigeto kiaka ona iloqaka. Ma dodoguka ngini o bi nyawa o orasi manena nia ete de nia topora, kiaka iqoqoma o nyawa itotiai yatotoomaka, to ona manga sala asa niamoku. 36 Ngini tinisingangasu igogou, ngini o bi nyawa o orasi manena ma ngale nia ete de nia topora manga sala gena qangodu done asa ngini lo nisangisara." 37 "Awa kodo! O Yerusalemka ma bi nyawa, kodo! Ngini gena o nabi-nabi niatoomaka de lo o bi nyawa o Gikimoi wasusulo nginika gena de o teto niapapakaka. Ma para idala de Ngohi Ai gia tatoa la ngini tinikololo, maro o toko ma awa de ma ngopa kanaga ma golupupu ma litimika yatolomu, duma ngini ka niholu. 38 La bilasu nianako, ngini nia suba ma tahu manena done o Gikimoi asa wodongosa. 39 Ngini tinisingangasu igogou, ngini done asa Ngohi nikelelo kawa, sidago ma orasi yaadoka de ngini nitemo, 'Una wahino de o Jou Awi ronga, so tanu o Gikimoi Awi laha wisidumu Una magenaka.' "

Matthew 24

1 Ma orasi o Yesus o Gikimoi Awi Tahu ilalamo wodongosa de Awi muri-muri yahino Unaka, de iwisidumu o bi tahu-tahu magena qaloha icarawa. 2 Una wasango onaka wotemo, "Iteroka, ngini nianano gena o tahu magena ilamo de qaloha. Duma ngini tinisingangasu igogou, done o tahu-tahu magena ma teto o ngai moi lo asa imalapangawa de o teto ma somoa, sababu qangodu magena asa iruba de ituraba." 3 Kagena de o Yesus wotagi o Zaitun ma Talaka so ma qokuka wogogeku. De Una ka womatengoka, de Awi muri-muri yahino ma ngale imasano. Ona wisano Unaka itemo, "Baba, hika nomisingangasu muruoka asa o hali notetemo magena idadi. De lo nomisidumu o nonako o kia idadi nakoso Ngona asa nahino de lo ma orasi ma dodogu imasidiado." 4 Una wasango onaka wotemo, "Nimasitiari qaloha, upa sidago ngini inisihaga. 5 Sababu o nyawa yadadala asa yahino de itemo, 'Ngohi manena qabolo o Salamati ma Kolano,' so asa o nyawa yadadala yasihaga de yasisa. 6 So nakoso niise kadoke o dupuru ma ili de kadoka o kudoti ma habari, upa lo nia rohe qatora. O moi-moi magena bilasu idadi iqoma, duma upa nitemo magena o dunia ma dodogu ma orasi imasidiadoka. 7 O bangsa moi yasaturu o bangsa ma somoa, o kolano moi asa yakudoti o kolano ma somoa. Kiaka o dunia ma qokuka asa idadi kiaka bato o bare so o ino asa ihiwa, de lo o osu de o diwotu. 8 Qangodu magena asa ka o bi sangisara ma nonomaka bato, koloko o ngopeqeka moi mitotilibu de ami siri ma nonomaka so matamaha ma orasi muna he mopuo. 9 Mutuwade ngini done nitago la nisangisara de nitooma. De ngini manena o bi bangsa yangodu asa niduhudu sababu ngini Ngohi nimomote. 10 O nyawa yadadala done asa manga piricaya Ngohika gena yodongosa. Ma binuka asa manga dodiao yasidoa manga saturuka, de yadadala asa imatekeduhudu moi de moika. 11 De o guru ikokulai yadala asa yahino la o nyawa yadadala yakulai. 12 Kagena de o bi nyawa manga dorou asa foloi idogo, sidago lo yadala yaaku kawa imatekedodara. 13 Duma nagoona manga piricaya Ngohika qaputuru sidago o dunia ma dodogu imasidiado, igogou ona magena done asa manga dorouno isalamati. 14 Duma o dunia ma dodogu yaado waasi, de o habari qaloloha o Gikimoino gena bilasu isihabari kasi sidago o dunia ma pupuku ihaka, la o bi doku yangodu lo aku yoiseka. Qabolo de o dunia ma dodogu asa imasidiado." 15 "Iqoqomaka ma nabi Daniel wosingangasu done o orasi ma simaka o kia naga moi isironga 'O Dorou Ilalamo' gena asa niakelelo isituraba o Gikimoi Awi Tahu. (Nako niabaca gena bilasu niatailako nisidodiahi o demo manena ma ngale.) 16 So nakoso niakelelo, de nagoona o Yudea ma daeraka bilasu yoloqa o talaye. 17 So nagoona la kanaga manga tahu ma ngihi iqoqokuka lo upa iwosa la manga kia naga moi yaqehe, duma ka youti de yodoloqa. 18 De nagoona kanaga manga doroka lo upa yoliho la manga baju yaqehe, duma ka yodoloqa. 19 De yasibodito ilamo o bi ngopeqeka yatotilibuka de o bi awa la manga ngopa ka yasusususi. Kodo! Isusa ona yoloqa. 20 Hika nigolo o Gikimoika, la niloloqa ma orasi magena upa idadi o alo ma orasika eko o Sabat ma wangeka so isusa ngini niloqa. 21 Sababu igogou ma orasi magena asa idadi de imaaka o sangisara gena pakokelelo waasi, ka ma solano o dunia isidadi sidago o orasi manena de lo o orasi ma simaka asa idadi-dadi kawa. 22 Duma o Gikimoi ma orasi magena watimisi, sababu nakoso ma orasi watimisiwa, igogou o nyawa moi lo iohowa. So ma ngale o Gikimoi Awi nyawa wahihirika, sidago o sangisara ma orasi magena gena ka watimisi. 23 So o orasi magegena nako o bi nyawa itemo nginika, 'Niakelelo, o Salamati ma Kolano kanena naga!' de ma somoa itemo 'Hiwa, kadoke naga!' upa lo niapiricaya o nyawa ona magena. 24 Sababu o bi Salamati ma Kolano ikokulai de o bi nabi ikokulai asa yahino de yaaka o nonako ihahairani la o nyawa yadala gena yakulai. Nako yaaku, o nyawa la o Gikimoi Awi nyawa wahihiri ona magena lo yakulai. 25 So bilasu nimasitiari qaloha! Sababu o moi-moi qangodu manena Ngohi tinisingangasu iqomaka la ngini nianakoka, ngaroko idadi waasi. 26 So nakoso o nyawa itemo nginika, 'Niwikelelo, o Salamati ma Kolano kagena naga o tona ibobeleuka!' upa lo nitagi. Eko nakoso itemo, 'Niwikelelo, Una kagena o tahu ma rabaka!' upa lo niapiricaya. 27 Sababu ma orasi igogou Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali, de Ai hino gena asa o dunia ma pupuku ihaka yakelelo, maro o tatawi la kanaga yodisiwa o wange ma siwako sidago o wange ma dumusa. 28 Nakoso kanaga o sone ma bake, gena yanakoka sababu o bi namo idala asa imatolomu ioqo. Komagena lo Ai hinoli o duniaka, upa tahino tomasipongoka, duma asa ka nianako." 29 "Ma orasi o susa de o sangisara magena ipasaka, de o wange de o ngoosa isiwa kawa so qapuputuka. So o dipa lo ihiti so o moi-moi qangodu o dipaka ma dodagi he yamote kawa, de o bi ngoma lo asa o dipaku itura. 30 O orasi magenaka de o dipaka o nonako moi asa yasikelelo gena ma ngale Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, tahino kali. De o bi nyawa yangodu o duniaka asa yododora, sababu ona asa ikelelo Ngohi tahino o lobi-lobi ma rabaku touti de to Ngohi Ai mulia ma siwa tomasisaoka de Ai kuasa ma buturu. 31 O trompet ma ili ilamo asa yawuwu, de to Ngohi Ai malaikat tasulo la itagi yatolomu to Ngohi Ai nyawa yangodu o Gikimoi wahihirika, o dunia ma pupuku ihaka sidago o dunia de o dipa ma batika." 32 "Ngini bilasu o simodoto nimagese, ena gena o ara ma hutuka. Nakoso o ara ma hutu ma umaka la niakelelo itoori de lo iboboko, magena inisinonako o ogo ilalamo idumuka. 33 Komagena lo nakoso o susa de o sangisara qangodu Ngohi tododedemoka la idadi gena, nianako Ai hino ma orasi he idumuka. 34 So igogou tinisingangasu nginika, o nyawa yangodu iooho manena isone waasi, de o bi sangisara ma hali moi-moi manena done asa idadi de imaaka. 35 So o dipa de o tona asa isisa de qalutu, duma Ai demo de Ai dodoto asa itagi gila-gila de ma dodogu ihiwa." 36 "Ngaroko komagena, o nyawa moi lo asa yanakowa to Ngohi o Nyawa ma Duhutu Ai hino ma orasi de ma wange. Salanta o malaikat o sorogaka lo yanakowa de Ngohi Awi Ngopa masirete lo tanakowa, ka cawali Ai Baba masirete wanakoka. 37 Maro o kia naga done asa idadi ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali, imatero maro o kia naga idadadi iqomaka ma nabi Nuh awi orasika. 38 Iqomaka ma nabi Nuh awi orasika, de o nguuhi ilamo sidago idadi o taufani magena imasidiado waasi, de o nyawa yanakowa o kia naga done asa yadahe onaka. Ona salalu ka yooqo de youdo, de lo yokawi, gena gila-gila sidago ma nabi Nuh magena o deru ilalamoku wopaneka. 39 Ma orasi o taufani magena imasidiadoka, so o ake idola sidago ona yangodu yalutu, de ka o orasi magenaka o kia naga idadadi gena ona asa yosihodaka. Komagena lo ma dodagi ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali kanena o duniaka. 40 O orasi magena o nyawa yasinoto o doro ma rabaka imatekemanara moi, de wimoi asa iwingaho de moili asa iwiqohaka. 41 O ngopeqeka yasinoto o tamo yotutu ma rabaka, de mimoi asa imingaho de moili asa imiqohaka. 42 Komagena so Ngohi totemo bilasu ngini nimajaga de nia dailakoka, sababu ngini nisidodoguwa muruoka de nia Jou asa wahino." 43 "Nimasosininga to Ngohi Ai ade-ade komanena: Nakoso o tahu ma duhutu yanakoka o putu itongirabaka de manga tahu ma rabaka itotosi iwosa, de igogou ona asa yojaga isidodiahi ma ngale itotosi gena upa iwosa. 44 Komagena lo ngini bilasu nimajaga nisidodiahi la Ngohi nidamaha, sababu ngini nianakowa ma orasi muruoka de Ngohi o Nyawa ma Duhutu asa tomasidiado." 45 "Tosiade-ade kali, kanaga woleleleani moi wococawaro de lo awi tuangi awi manara waaka wokaeli. Woleleleani una magena ma tuangi witideka, la wodadi yoleleleani ma binuka manga sahe moi ma ngale manga ino o wange isigeto-geto wositoku. 46 Igogou una asa wosanangi, nakoso ma tuangi awi dodagino woliho de wimake una awi manara gena ka waakasi. 47 Ngini tinisingangasu igogou, ma tuangi gena asa una witide la wodadi to una awi arata qangodu ma jojaga. 48 Duma nakoso woleleleani magena awi sininga qatorou, una magena asa awi siningaka wotemo, 'Ai tuangi ma deka lo woliho waasi.' 49 Kagena de una asa yoleleleani ma binuka gena wangangapoka de wotagika, wooqo de woudo de o nyawa yatotobadalu. 50 Duma ma orasi una waaka maro komagena, de imatodoka awi tuangi asa womasidiado ma orasi eko ma wange una wananakowa. 51 Done woleleleani magena awi tuangi asa wingangapo wisangisara de wiumo ma duduka, wiaka maro wokokulai moi. Kagena una asa woari de lo wosangisara."

Matthew 25

1 "Ma orasi Ngohi tahino kali ma ngale todadi maro ma Kolanoka, de ma dodagi gena imatero maro o ade-ade manena: Kanaga o jojaru yamogiowo imatekefakati yotagi de yomote, la wokakawi moi iwibubusu de o nyawamoi-nyawamoi manga silo yaaho. 2 Ona yamotoha kanaga yofufuma de lo yamotohali kanaga yococawaro. 3 Yofufuma gena manga silo yaaho duma o gososo ma dogo imagahowa. 4 Yococawaro ona magena manga silo yaaho de o gososo ma dogo lo imagaho. 5 Ma ngale wokakawi gena iteka wahino so ona ikakadu de yakiolo, so ona imaiduka. 6 O putu he itongirabaka de yoise o ili moi imatoore, 'Niakelelo, wokakawi nogena nagaka! Niahino la una niwibubusu.' 7 O jojaru yamogiowo gena asa ka yomomi, de moi-moi manga silo magena isidailako. 8 Ona yofufuma gena yogolo yococawaroka, 'Mia dodiao, tanu nia gososo sutu nimihike ngomika, mia silo gena he isone.' 9 Yococawaro gena yosango, 'We! Idadiwa! Done mia gososo pomakaadowa, kodo! Nitagi kasi de o tokoka nimaija.' 10 So yofufuma magena yotagi o gososo imaija. So ona yotagi de wokakawi womasidiadoka. Yococawaro yamotoha ona magena, ma ngale manga silo yosidailakoka, so jai-jai ona de wokakawi yowosa imakomote o rarame ma tahuka, de ma ngora he yaperesuka. 11 Qaboloka, de yofufuma yamotoha ona magena lo imasidiado. Kagena ma duduka ona imatoore itemo, 'Jou! Jou! Tanu ma ngora napelenga la ngomi lo miwosa.' 12 Wokakawi gena wotemo, 'Igogou, ma ngale ngini ngohi tininakowa.' " 13 So o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wotemo, "Komagena so bilasu ngini nimajaga de nimasidailakoka, sababu ngini nisidodoguwa muruoka de Ngohi asa tahino." 14 "Ma orasi Ngohi tahino kali maro o Kolano moi gena, ma dodagi imatero maro o ade-ade manena: Kanaga o nyawa ma tuangi moi awi tahu wodongosa de wotagi o doku ma soa ikukuruka. Una magena womajobo waasi, de wileleleani waaso de wasulo de awi arata wosidodogu onaka, ma ngale una wihiwa de tanu ona gena yosiaka so ma dogo sutu yamake. 15 Una awi arata gena wasitoku onaka, wamote de to ona moi-moi manga aku. Wimoi wihike o pipi o guraci gena o cala motoha, moili wihike o cala sinoto, de ma somoa moili wihike o cala moi. De una womajoboka. 16 Woleleleani moi kanaga o pipi o guraci o cala motoha wamake, una magena jai-jai womasiiija hika de hino, so una aku o pipi ma dogo wamakeli o cala motoha. 17 Komagenali woleleleani moi kanaga o cala sinoto wamake, una magena lo waaka so o pipi ma dogo wamakeli o cala sinoto. 18 Duma woleleleani moi kanaga cawali ka o cala moi wamake, una magena wotagi o tonaku wosibuaweka, de kagena ma tuangi awi pipi magena waihuka. 19 Itekaka, de ma tuangi magena woliho de wileleleani ona magena waaso la waeto awi pipi ma dogo ona gena yamake ma dala ngai muruo. 20 Woleleleani moi kanaga o pipi o guraci o cala motoha wamake, una magena wahino de o cala mogiowo wosigiliho ma tuangika wotemo, 'Tuangi, iqomaka o cala motoha noisidodogu ngohika. Nanano, maena ma dogo ena gena o cala motohali.' 21 Ma tuangi gena wotemo, 'Igogou qaloha! Ngona manena noleleani nokaeli de qaloha. Ma ngale ngona o kia naga ma cunu gena aku naaturu nokaeli, so ngohi lo asa tonitide la o kia naga foloi ilamo ngona najaga. Nahino la o nali ma rabaka nogoge dede ngohi.' 22 De lo woleleleani moi kanaga o cala sinoto wamake, una magena lo wahino de wotemo, 'Tuangi, iqomaka o cala sinoto noisidodogu ngohika. Nanano, maena ma dogo ena gena o cala sinotoli.' 23 Ma tuangi gena wotemo, 'Ka qaloha! Ngona manena noleleani nokaeli de qaloha. Ma ngale ngona o kia naga ma cunu gena aku naaturu nokaeli, so ngohi lo asa tonitide la o kia naga ilamo tosidodogu ngonaka. Nahino la o nali ma rabaka nogoge dede ngohi.' 24 Qabolo de woleleleani la kanaga o cala moi wamake, una magena lo wahino de wotemo, 'Tuangi, ngohi tanakoka ngona gena o nyawa moi nitobangamo. Komagena o sopo kiaka nadadatowa aku ka nautu, de lo o kia naga namomanarawa aku ka namake. 25 So ngohi tonimodoka, so totagi ani pipi gena o tonaku tosibuaweka. Manena ani pipi asa tosigiliho.' 26 Kagena de ma tuangi gena wotemo, 'Ngona gena o leleani ma dorou de nobobusengi bai! So nakoso ngona nanakoka, o sopo kiaka todadatowa aku ka tautu de lo o kia naga tamomanarawa aku ka tamake, 27 de qadoohaso sidago ngona lo ai pipi gena he nadiahiwa o bankka, la ma ngale ipuo la ngohi tolihono de ma dogo gena aku tamakeli.' 28 Ma tuangi awi leleani ma somoaka wotemoli, 'O pipi magena niaqehe unano de niwihike woleleleani moika, kiaka una magenaka o pipi ma dogo o cala mogiowoka. 29 Sababu nagoona to ona manga dogo yamamake gena de maenaka, done asa yadogo ifoloi onaka, la ona asa de ma boloika. Duma nagoona manga dogo la yamakewa, done ka ma cunu onaka gena asa ngohi taqehe kali. 30 De woleleleani awi faida ihiwa, una gena niwiumo ma duduka o bubutu ma rabaka, kiaka dede o Gikimoi imakitingaka. Kagena una asa woari de lo wosangisara.' " 31 "Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena done ma orasi Ngohi tahino kali, de Ai kuasa ma buturu asa ifoloi de lo Ai malaikat yangodu-ngodu imoteno. Ngohi asa tomatamiye Ai pareta ikokuasa ma kursika. 32 Kagena Ai simaka o bi bangsa yangodu asa imatolomu, de ona magena Ngohi asa tahiri la yodadi o dolomu sinotoka, maro o sowohi moi la kanaga awi duba de awi kabi wahiri wosiritinga. 33 O nyawa de manga sininga itiai o Gikimoi Awi simaka ona magena Ngohi asa tatolomu Ai girinaka, de o nyawa wihoholu gena asa Ai gubalika. 34 De ma kolano Ngohi gena asa totemo o bi nyawa Ai girinaka, 'Niahinosi, ngini gena Ai Baba Awi laha winisidudumuka. Niahino Ai pareta ma rabaka niwosa, kiaka ma dongoho ka o dunia isidadi kusi de tosidodailako qabolo nginika. 35 Sababu ma orasi Ngohi isapi, de o ino ngini nihike Ngohika. Ngohi ai kiri qadudu, de o ake ngini lo nihikeka. De Ngohi nia dokuka maro totatagino, de nia tahuka Ngohi niqehe qaloha so tomasidodoguka. 36 Komagena lo Ngohi, nakoso Ai baju ihiwa, de o baju ngini nisihike Ngohika. Ngohi topanyake, de ngini nisisou de nipalihara. De Ngohi isibuika, de ngini lo nikurumi Ngohi o buika.' 37 De ona magena la kanaga Ai girinaka asa yotemo, 'Jou, kapuruo de ngomi minimake ma orasi Ngona inisapi de o ino ngomi minihikeka, eko Ani kiri qadudu de o ake ngomi lo minihike Ngonaka. 38 Kapuruo de ngomi minimake, ma orasi Ngona maro o nyawa yotatagino, de minibubusu so Ngona nomasidodogu mia tahuka. Kapuruoli de ngomi minimake, ma orasi Ngona Ani baju ihiwa, so o baju minihike. 39 De lo kapuruo de ngomi minimake, ma orasi Ngona nopanyake eko nobuika, de ngomi Ngona minikurumi so miniriwo.' 40 De ma kolano Ngohi gena asa tasango onaka, 'Ngini tinisingangasu igogou, o kia bato niaaaka to Ngohi Ai dodiao imomote ona manenaka, ngaroko ona yacecekeka, duma de magena ma ngale lo ngini niaaka Ngohika bai!' 41 Qabolo de Ngohi asa tatemo o bi nyawa Ai gubalika, 'Nitagi kasi, ngini gena Ai Baba winikukutuku. Niahika bato nia riho o uku ma sora ikokakali kagena ma rabaka, kiaka wosidodailako qabolo ma ngale o Ibliska de lo awi malaikat-malaikat wimomote. 42 Sababu ma orasi Ngohi isapi, de o ino ngini Ngohi nihikewa. Ngohi ai kiri qadudu, de o ake lo ngini nihikewa. 43 De ma orasi Ngohi nia dokuka maro totatagino, de nia tahuka ngini Ngohi niqehewa so tomasidodoguwa. Komagena lo Ngohi, nakoso Ai baju ihiwa, de o baju ngini Ngohi nihikewa. Ma orasi Ngohi topanyake de lo isibuika, de ngini Ngohi nikurumiwa de lo niriwowa.' 44 De ona magena lo asa yotemo, 'Jou, kapuruo de ngomi minimake Ngona inisapi, eko Ani kiri qadudu, eko Ngona maro o nyawa yotatagino, eko Ani baju ihiwa, eko nopanyake eko lo nobuika, de ngomi lo Ngona miniriwowa.' 45 De ma kolano Ngohi gena asa tasango onaka, 'Ngini tinisingangasu igogou, ma ngale o kia bato niholu niaaka ona yacecekeka, so de magena ma ngale ngini lo niholu niaaka Ngohika bai!' " 46 So o Yesus Awi demo magena wadoto qabolo de wotemo, "O bi nyawa ma dorou ona magena yangodu asa yaumo o narakaku kiaka yasangisara de o sone ikokakali, de o bi nyawa de manga sininga itotiai o Gikimoi Awi simaka ona magena asa yamake o oho ka sidutu ikakali."

Matthew 26

1 O Yesus o bi moi-moi magena wadoto qabolo de Awi muri-muri watemo, 2 "Ngini nianakoka midirika de o Paskah ma Wange ma Rarame imasidiado. O orasi magena de Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena asa isidoa la isangahadi." 3 So o wange magegenaka o imamka ma bi sahe de o bi Yahudika manga roriri imatolomu o Kayafas ma Imam Wilalamo awi kadatoka. 4 Ona imatekefakati la de manga edekati ma ngeko gena isipongoka, ma ngale o Yesus witago de witooma. 5 Duma ona magena itemo, "Upa lo paaka ma orasi o rarame ma rabaka, sababu done o gangamo posigoko." 6 Ma orasi o Yesus o Betania ma dokuka, de Una wotagi o Simon awi tahuka, una magena iqoqoma wipapado. 7 Kagena asa o ngopeqeka moi mahino o Yesusno, de o gososo qabobou de ihahali o rube moi o teto ihahalino maaho. So de Una wogogeku wooqo de o ngopeqeka muna magena o gososo qabobou gena moguse Awi saheku de mowisiqahu. 8 9 Magegena de Awi muri-muri yakelelo o kia naga o ngopeqeka muna magena maaka, de ona asa yatoosa de itemo, "Ce! Nakoso o gososo qabobou magena posiija de ma ija pahali-haliku, la ma pipi de asa o nyawa isususaka pahike. Duma muna mapoosa. We, ma ngale ka maumo!" 10 So de Una wanako manga sininga magegena, de wotemo onaka, "He! Muna maakaka o manara qaloloha-loha moi Ngohika. Duma ngini ka nimisisusa. Boloka! 11 O bi nyawa isususa salalu kanaga igoge to ngini nia sidongirabaka. Duma Ngohi de ngini asa pomakangaho iteka kawa. 12 De o gososo qabobou magena mosiqahu Ai saheku, so muna asa Ai rohe mosidailako qabolo ma ngale Ngohi done bilasu tosone de ipoosu. 13 Ngini tinisingangasu igogou, o ngopeqeka ami manara manena lo done asa ka yapetoka, maro o sosininga moi munaka, kekiaka bato o Gikimoi Awi habari qaloloha asa isihabari o dunia manena ma rabaka." 14 La o Yudas Iskariot o muri moi, o Yesus Awi muri yamogiowo de sinoto manga dongirabano, awi edekati qatorou. So wotagi o imam ma bi saheka, 15 de wotemo onaka, "Nakoso ngohi o Yesus towisidoa nginika, de o kia asa nihike ngohika." So ona magena asa yaeto de wihike o pipi o salaka moruwange unaka. 16 So de kagena de una wosolano o ngeko wosisari la o Yesus wisiija. 17 O wange ma nonomaka o Roti ma Ragi Ihihiwa ma Rarameka, de o Yesus Awi muri-muri yahino Unaka de yosano, "Baba, ngomi kiaka misidailako to ngone nanga Paskah ma ino." 18 So Una wosulo, "Nitagi kadoka o dokuka done o nyawa moi niwimake de nitemo unaka, 'Baba Guru wotemo: Ai orasi yaadoka. Ngohi todupa tosilamo o Paskah ma Wange to ngona ani tahuka dede Ai muri-muri mingodu bai!' " 19 Kagena de Awi muri-muri yotagi de yaaka maro o kia Una wotetemo, so ona asa isidailako o Paskah ma ino magena. 20 La qaputuku Una de Awi muri yamogiowo de sinoto yogogeku yooqo. 21 So kagena ona imatamiye ioqo, de Una wotemo onaka, "Ngini tinisingangasu igogou, o orasi manena o nyawa moi to ngini nia sidongirabano asa Ngohi woisiija." 22 O demo magena yoise, so Awi muri-muri manga sininga isusa de foloi ipeleso, so ona moi-moi imasano Unaka, "Baba, ngaroko lo ngohiwa o kia notetemo gena!" 23 So kagena de Una wosango, "Naguuna awi roti o lelengaku asa wotono dede Ngohi, una magenena asa Ngohi woisiija. 24 Igogou, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena asa tosone maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka. Duma naguuna woisiiija Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena, kodo, o nyawa una magena awi bodito qatubuso! Lebelaha o nyawa una magena upa lo wisibuo." 25 Kagena de o Yudas done wisiiija una magena lo wotemo, "Baba Guru, ngaroko lo ngohiwa o kia notetemo gena!" O Yesus wotemo, "Komagena maro ani demoka bai!" 26 De ma orasi ona imatamiye yooqo, o Yesus o roti waqehe so Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de o roti magena watepi-tepi de to Una Awi gia, de gila-gila Awi muri-murika wasitoku de wotemo, "Niaqehe de niaoqo. Manena to Ngohi Ai rohe." 27 Kagena de Una o anggur ma udo-udo waqehe de Awi sukuru idola o Gikimoiye. De o udo-udo magena wahike Awi muri-murika, de wotemo, "Ningodu niudo kasi. 28 Manena to Ngohi Ai au, inisinako igogou o Gikimoi Awi jaji la Ai au ikokopola manena ma meta o nyawa yadadalaka ma ngale o dorou ma apongu. 29 Duma o orasi manena Ngohi totemo nginika, Ngohi done o anggur manena taudo kawa, sidago ma orasi imasidiadoka la Ai Baba wodadi o kolano o dunia qamomuane ma rabaka, de asa Ngohi o anggur qamomuane taudo dede ngini." 30 Qabolo de ona yangodu yonyanyi wigiliri o Gikimoika. So qabolo de ona isupu de itagi o Zaitun ma Talaka. 31 Kagena yahika de o Yesus wotemo Awi muri-murika, "Ngini ningodu manena done niloqa so Ngohi nidongosaka, sababu kanaga o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka asa isilefoka wotemo, 'Ngohi asa ma sowohi towitooma so ma duba iloqa imakokitingaka.' 32 Duma ma orasi Ngohi manena tooho kali isosone manga sidongirabano, de Ngohi asa totagi toqoma de ngini o Galilea ma tonaka." 33 De o Petrus wotemo, "Hiwa, Baba! Ngaroko ai dodiao ona Ngona nidoloqaka, duma ma bati tosone ngohi tonidongosawa, Baba." 34 So kagena de o Yesus wotemo o Petruska, "Ngona tonisingangasu igogou, o putu manena o toko isore waasi gena, ngona he ma para ma saange nomanosu notemo Ngohi noinakowa." 35 O Petrus wosango de wotemo, "Hiwa, Baba! Ngaroko ngohi tosone dede Ngona, duma igogou ngohi tomanosuwa." De Awi muri-muri ma binuka lo manga demo komagena. 36 Qabolo de ona imasidiado o doro moika ma ronga Getsemani, de o Yesus wotemo Awi muri-murika, "Kanena nigogeku la totagi tosumbayang." 37 De Una wasigaro o Petrus de o Zebedeus awi ngopa yasinoto so ona itagi dede Una. O orasi magena de Awi sininga asa ipeleso de isusa. 38 Kagena de Una wotemo onaka, "Ai sininga ma sangisara qatubuso, tamalo gena maro he tosone. Ngini kanena nigogoge la nimajaga dede Ngohi." 39 La Una womatinga sutu ikuruka, de o tonaku wobukuku de wosumbayang, de wotemo, "Ya Baba, qangodu aku naaka de idadi, so tanu natide la noisitilaku o sangisara ma ngeko manena. Duma upa namote to Ngohi Ai sininga ma dupa manena, la tanu idadi de imaaka ka to Ngona Ani sininga ma dupa." 40 Qabolo de Una wokahino de wamake Awi muri yaruwange yakioloka. De Una wotemo, "Petrus, o kiaso nikioloka, orasi moi bato dede Ngohi nomajaga naakuwa." 41 De Una wotemo onaka, "Nimajaga de nisumbayang la upa o babajaku nitura. Ngaroko nia siningaka igogou imode, duma nia rohe qamomoqoka." 42 Ma moili Una wotagi wosumbayang de wotemo, "Baba, nakoso o sangisara ma ngeko manena yaakuwa Ngohi isitilaku, maha de Ngona la Ani sininga ma dupa idadi." 43 Qabolo de Una wokahino Awi muri-murino, de wamake ona yakiolo kali, sababu ona ikakadu poli. 44 Ma moili Una wotagi ma para ma saangeka wosumbayang, de Awi demo imatero de ma sinotoka. 45 So kagena de Una wakahino kali Awi muri-murika, de wotemo onaka, "He! So ngini nimasiwomasi de nikiolosi? Boloka! Ma orasi imasidiadoka, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena isidoa o nyawa ma dorou manga gia ma sohaka. 46 Nimomi! Niakelelo, o nyawa Ngohi woisiiija una womasidiadoka. Hino la potagi pomakamake!" 47 Ma orasi o Yesus wobobicarasi, de o Yudas, o Yesus Awi muri moi yamogiowo de sinoto manga dongirabano, womasidiado. Una magena wahino de o nyawa yadadala manga giaka o sumarangi de o gogipongo ilalamo. Ona magena o imamka ma bi sahe de lo o bi Yahudika ma roriri gena to ona manga nyawa yasusulo. 48 Ma nonomasi una gena o nonako moi wahikeka, wotemo komanena, "O nyawa naguuna ngohi towihahame gena, Una magena qabolo. Una niwitago!" 49 Ma orasi o Yudas womasidiado, gila-gila o Yesuska wotagi de wotemo, "Tabea, Baba Guru!" De gila-gila wikololo de wihame. 50 So o Yesus wotemo, "Ai dodiao, hika ani ngale, o kia naga so nahino nonena gena, ka naaka bai!" Kagena de o nyawa yadadala, de o Yudas imakokangaho magena, iwidagi de o Yesus iwitago de wipiliku. 51 Ato iwitago, de kagena o nyawa moi lo kanaga dede o Yesus awi sumarangi walia de wisioto ma Imam Wilalamo awi gilalo moika, so awi ngau lo waturaka. 52 De o Yesus wotemo unaka, "Ce! Ani sumarangi magena nadiahi kasi. Sababu nagoona kanaga de o sumarangi o nyawa yatooma, igogou ona magena lo asa de o sumarangi yasitooma. 53 Qadodooha so ngini nianako waasi, nakoso Ngohi togolo Ai Babaka, de igogou Una magena asa jai-jai bato wasulo o malaikat kanaga yadala icarawa la yahino Ngohi iriwo. 54 Duma nakoso ona Ngohi itatago magena ngone palawangi, de o kia naga iqomaka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo gena asa isiganapuwa, kiaka itetemo o bi moi-moi qangodu magena o orasi manena bilasu idadi de imaaka Ngohika." 55 De o Yesus wotemo yadadalaka, "Qadoohaso ngini niaka maro Ngohi o nyawa ma dorou, sidago niahino o gogipongo de o sumarangi nigaho la Ngohi nitago. O wange isigeto-geto Ngohi todoto o Gikimoi Awi Tahuka, de qadoohaso Ngohi nitagowa. 56 Duma igogou bilasu komagena, sidago idadi de imaaka maro o kia iqomaka o bi nabi-nabi isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka." Kagena de Awi muri-muri yamodo so yoloqa de Una widongosaka. 57 So o nyawa o Yesus witatago gena iwingaho o Kayafas ma Imam Wilalamo awi tahuka. Kagena de o imamka ma bi sahe de lo o Yahudika manga roriri yangodu imatolomu. 58 O Petrus manga duduno wototuuru o Yesus iwimote sidago wowosa ma Imam Wilalamo awi tahu ma lolohaka. Kadoke una wogogeku de o bi nyawa yojajaga, sababu wodupa wanako o kia asa idadi o Yesuska. 59 Kagena ma Imam Wilalamo awi tahuka, o imamka ma bi sahe de o Mahkamah Agama yangodu o Yesus iwitailako de isisari ma ngeko la wisisala, sidago Una bilasu wisosone. 60 Ngaroko o saksi yadala yahino yodedemo to ona manga gulai de manga damato ma ngale Unaka, duma o sala moi lo yamakewa. Ma dodoguka de o saksi yasinoto imaoko de isibicara to ona manga damato, 61 komanena yotemo, "O nyawa Una magena wotemo, 'Ngohi done o Gikimoi Awi Tahu manena asa taruba de tabiau, de o wange saangeka Ngohi asa tosigoko kali qamomuane.' " 62 So ma Imam Wilalamo womaokoye de Unaka wisano, "To ona manga demo de manga sosano ma dala komagena Ngonaka, qadoohaso nasangowa." 63 Duma Una womarihika bato. La ma Imam Wilalamo wisano kali Unaka, "De o Gikimoi woooho Awi ronga, nosingangasu ngomino! Igogou, Ngona o Salamati ma Kolano de o Gikimoi ma Ngopa?" 64 Kagena de Una wosango wotemo, "Iya! Komagena maro kia notetemo. De Ngohi lo totemo, o orasi asa imasidiado de ngini asa nikelelo Ngohi o Nyawa ma Duhutu tomatamiye o Gikimoi Wokokuasa Awi girinaka, de lo asa nikelelo o sorogaka de tokahino touti o lobi-lobi ma rabaku." 65 So magena yoise, de ma Imam Wilalamo awi juba waraca de wotemo, "Ce! Una de Awi demo magenena womasitero de o Gikimoi. Upa he o saksi posari kali. Ngini ningodu niise masirete Awi demo-demo qangodu o Gikimoi wisikudahu! 66 Orasi manena o kia niahiri la ngone paaka Unaka." De yangodu itemo, "O Yesus de wisala!" De imatoore, "Bilasu Una wisosone!" 67 Gila-gila ona yamuruo naga Una wihobi de wingapo. De kanagali Una iwipopoka, 68 de yotemo, "Ce! Notemo Ngona gena o Salamati ma Kolano! Hika, nomisingangasu naguuna woningapo!" 69 Ma orasi magena de o Petrus ka womagoge kusi o lolohaka. Una womagogogeka, de kanaga o ngopeqeka moi moleleleani ma Imam Wilalamoka mahino kagena, de motemo, "He! Ngona manena lo igogou o Yesus o Galilea ma nyawa Una magena nowimomote." 70 Duma una womanosu de wotemo moleleleanika, "Ngohi tanakowa o kia ngona notetemo gena!" 71 Gila-gila una wotagi o loloha ma ngora ma dateka. Kagena de o ngopeqeka moili una mowikelelo de masingangasu o bi nyawa kagenadahu motemo, "Cedeke! O nyawa una magena lo o Yesus, o Galilea ma nyawa gena, wimomote." 72 Duma una womanosu kali, de gila-gila wosasi, "Ngohi towinakowa o nyawa Una magena!" 73 Itekawa, de o orasi magena o bi nyawa kagena itemo kali unaka, "We! Ngona upa nomanosu! Igogou, ngona manena to ona manga dodiao moi, sababu ngona ani lugono so panako itiai ngona o Galilea ma nyawa." 74 Kagena de una gila-gila wosasi wotemo, "Ngaroko tosone, duma igogou ngohi towinakowa o nyawa Una magena maro o kia ngini nitetemo gena!" O orasi magena qabolo o toko isore. 75 De o Petrus gena womasininga igogou ma nonomasi o Yesus asa wisitemo unaka, "O toko isore waasi, de ngona he nomanosu nosipara ma saange." La una wosupu de woari wosodu-sodu.

Matthew 27

1 Ma orasi o goginita nosi, o imamka ma bi sahe de o Yahudika manga roriri ona yangodu imatolomu de jai-jai imatekefakati la o Yesus bilasu iwitooma. 2 So Una wipopilikuka, de gila-gila wingaho de witota ma Gubernur Pilatuska. 3 Ma orasi o Yudas, una o Yesus wisiiijaka magena, wanako ona yahirika bilasu o Yesus wisangisara, de una asa womatoduba. Gila-gila una wotagi o imamka ma bi sahe de o Yahudika manga roriri, de o pipi o salaka ngai moruwange magena wosigiliho onaka. 4 Una wotemo, "Awadede! Ngohi o dorou taakaka. O nyawa moi Awi sala ihihiwa gena towisiija sidago Una bilasu wisangisara de iwitooma!" Duma ona iwisango, "Ngomi gena miomaha-mahawa bai! Magena ani sala masirete!" 5 Kagena de o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka una o pipi magena woumo so wosihajaka, de wotagi wokahika womaliko so wosoneka. 6 So o imamka ma bi sahe ona magena o pipi magena yakobu de yaqehe, de lo yotemo, "O pipi manena o au ma bobangu. Imamote de nanga bobita gena o pipi maro komagena yaakuwa niongado o suba ma boruaku o Gikimoi Awi Tahuka." 7 So ona isitatapu la o pipi magena isiija o tona moi isironga o Boso Iaaka ma Tona, la idadi o Yahudika ma nyawa yasowo manga boosu ma riho. 8 Komagena so sidago o wange manena o tona magena isirongali "O Au Ikokopola ma Tona". 9 So magena isiganapuka o Gikimoi Awi demo o kia iqomaka ma nabi Yeremia wosilefo qaboloka, ena gena, "O pipi o salaka moruwange, nako yamote o Israelka ma nyawa manga bobita gena, o gilalo moi awi ija, so magena yaqehe, 10 de isiija o boso iaaaka manga tona moi. Magena idadi yamote o Jou Gikimoi Awi bobita ngohika." 11 So o Yesus witota ma Gubernur Pilatuska, de o Pilatus wisano Unaka, "So igogou Ngona manena o Yahudika manga kolano?" De Una wotemo, "Iteroka, maro o kia ngona notetemoka." 12 O imamka ma bi sahe de o Yahudika manga roriri imarimoi iwikalaki Unaka, duma Una womarihika bato. 13 So o Pilatus wisano kali Unaka, "Idodooha Ngona noise o galaki ma dala magena inisitemo Ngonaka. Qadoohaso nosango noholu." 14 Duma Una ka o demo moi lo wosangowa, sidago o Pilatus foloi wohairani. 15 O Paskah ma Rarame isigeto-geto ma biasa ma gubernur o nyawa moi o bui ma rabano wisisupu de wipalako, yamote yadadala to ona manga ngongiri. 16 O orasi magena wimoi o bui ma rabaka o nyawa yadala winanakoka awi ronga o Barabas. 17 O nyawa yadadala imatolomuno o Pilatuska, de o Pilatus wasisano onaka, "Ngini nimode ngohi naguuna towipalako nginika. O Barabas, eko o Yesus iwiaso lo ma Kristus." 18 O Pilatus wotemo komagena, sababu wosihoda o Yesus Awi sala ihiwa, ena momongo ma ngale manga sininga ma siri Unaka, so o Yahudika manga roriri Una iwitota. 19 So o Pilatus ka wogoge kusi kagena o hakim ma kursika, de ma peqeka ami sosulo imasidiado la mowidedemo unaka, "O nyawa Una Awi sala ihiwa, so upa nowisangisara bai! Sababu ma ngale Una magena so ka putuka o gogiolo ma rabaka de togoruga de ngohi ai sininga foloi isangisara." 20 Duma o imamka ma bi sahe ona magena o nyawa yadadala yagegeo la igolo o Pilatuska, ma ngale o Barabas wipalako de wihike onaka de lo o Yesus gena bilasu iwitooma. 21 So ma Gubernur Pilatus wasano kali yadadala ona magenaka, "Nako yasinoto manena, ngini nimode naguuna ngohi towipalako nginika." Ona yosango, "O Barabas!" 22 O Pilatus wosano kali, "Nako komagena, de ngini niodupa ngohi o kia taaka kiaka ngini niwiaaso Una manena ma Kristus." De ona yangodu imatoore itemo, "Una bilasu iwisidasangahadi!" 23 Duma o Pilatus wotemo onaka, "Asitagala! Awi dorou o kia." Duma ona ifoloi imatotoore, "Bilasu iwisidasangahadi!" 24 Ma dodoguka o Pilatus womanako una waaku kawa de ma ngeko lo he wosimake kawa, sababu yadadala gena manga galala idogo-dogo de o gangamo he isigoko. So una o ake waqehe de yadadala manga simaka awi gia watiodo de wotemo, "Ai gia tatiodo! La ngini nikelelo ngohi ai sala ihiwa ma ngale o nyawa Una manena niwitooma bai! So ka to ngini nia sala." 25 O nyawa yadadala gena yangodu yosango, "Iya, maha ka ngomi bato de lo mia ngopa de mia danoku Awi sone miamoku." 26 So kagena de una o nyawa yadadala manga sininga wosimote so o Barabas wisisupu de wihike onaka. De una wasulo awi prajurit-prajuritka ma ngale o Yesus wingangapo, qabolo de gila-gila Una wisidoa onaka la iwisidasangahadi. 27 So o bi prajurit o Yesus wingaho ma gubernur awi mahkamah ma riho o kadato ma rabaka, de awi baru-baru qangodu imatolomu o Yesus iwisigilolino. 28 Kagena de ona Awi juba yahoi de o juba qauungu maro o bi kolano manga juba wisitibaku, 29 de ona lo o bi gota ma daara qatototopo yaaka koloko to Una Awi mahkota moi so Awi saheku isitalake. Qabolo de o didiki koloko to Una Awi kolano ma didiki moi iwisicoho Awi giaka, de kagena Awi simaka asa yobukuku isuba Unaka, iwisimaqe itemo, "Suba, Jou! O Yahudika manga kolano!" 30 De gila-gila Una Awi bioko yahohobi, de lo o didiki magena yaqehe de Awi saheko isingangapo. 31 So wisimamaqe qabolo, de Awi juba qauungu yahoi de wisitiba kali to Una Awi juba masirete. De asa wituda wisisupu so itagi la iwisidasangahadi. 32 Kagena de ona itagi so yahika o ngeko ma soaka, de o Kirene ma nyawa moi, awi ronga o Simon, wimake de wigegego o Yesus Awi sangahadi wamoku. 33 Itekawa, de ona imasidiado o riho moi ma ronga o Golgota, ma ngale "O Sahe ma Papala ma Riho". 34 So kagena yahika de ona wihike Unaka o anggur de o sou qamamali isicapuka, la Awi siri isikurangi, duma Una wahame de woholu waudo. 35 So kagena de gila-gila ona wisidasangahadi de Awi baju imatekesikotoku yaaka moi-moi de manga gimina yamote o undi ma rabaka. 36 Qabolo de kagena ona yogogeku Una iwijajaga. 37 Awi sangahadika Awi sahe ma qokuye yalefo o galaki ma demo itemo: UNA MANENA O YESUS O YAHUDIKA MANGA KOLANO. 38 O orasi magena Una de ikokoora yasinoto yasidasangahadi ka o wange moi, so moi Una Awi girinaka de moili Awi gubalika. 39 O bi nyawa nogena yakokahino la wikelelo de ona manga sahe yagiwi de wisimaqe 40 itemo, "Cedekele! Temo Ngona gena o Gikimoi Awi Tahu aku naruba de nabiau, duma o wange saangeka de naoko kali. Nako igogou Ngona o Gikimoi ma Ngopa, de hika o sangahadiku nouti la Ani rohe nosisalamati." 41 Komagena lo o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama, de lo o Yahudika manga roriri Una wisimaqe de itemo moi de moika, 42 "Cedeke! O nyawa ma somoa wasisalamati, de Una Awi rohe masirete duma wosisalamati waakuwa. Nakoso igogou Una o Israel ma Kolano, qaloha ilaku de o orasi manena Una o sangahadiku wouti la ngomi miwingaku de miwipiricaya ka cawali Una! 43 Una wopiricaya o Gikimoika de womaeto Una o Gikimoi ma Ngopa, so hino la pakelelo idodooha o orasi manena o Gikimoi gena wodupa Una wisisalamati." 44 De o nyawa yasinoto yasisasangahadi ona lo imasimote Una wisimaqe. 45 La o wange itotiai, de o doku ma sigilolino magegena qapuputuku ma deka o orasi saange. 46 Sidago o cako saangeka de o Yesus womatoore, Awi ili wapoputuru, "Eli, Eli, lama sabakhtani!" Gena o Yahudika manga demo ma ngale gena, "Ai Gikimoi, Ai Gikimoi, qadoohaso Ngona noidongosa Ngohi!" 47 O bi nyawa ngo kagena yogiise o gore magena de itemo, "Una ma nabi Elia wiaso!" 48 O nyawa moi to ona manga sidongirabano womatai-tai so o bunga moi koloko o kaka waqehe, so o anggur qakokiopiku watonoka, de o gota ma ideka wosisuruka, de watubo la ma ngale o Yesus wapipi. 49 Duma ona yamuruo nagali itemo, "Mahasi! La hika ngone pakelelo nakoso o Elia igogou wahino de wisiguti o sangahadiku." 50 Ma dodoguka o Yesus womatoore de wosoneka. 51 Ato imatodoka o baro isifafati o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka iraca de ileta sinotoka kadaku ma bati kudahu. O tona ihiti de o osu qapoputuru moi yahino, sidago lo o bi teto ilalago lo ileta-letaka. 52 O bi boosu ma diaru ipelenga de o Gikimoi Awi nyawa isosone imomi so ioho kali. 53 De ona magena manga boosuno yosupu de done o Yesus o sone ma rabano wisioho kali qabolo, de yotagi yowosa o Yerusalem ma dokuka, eko o kota qatetebika. De kagena asa o nyawa yadala ona yamake. 54 Ma kapita moi dede awi prajurit-prajurit o Yesus wijojajaga gena o osu de lo o kia naga idadadi magena yakelelo, de ona yamodo imasidotirineku, de yotemo, "We! O nyawa Una manena igogou o Gikimoi ma Ngopa!" 55 Kagenadahu lo o bi ngopeqeka yadadala yakelelo ma soa sutu ikuruka. Ona magena iqomaka ma orasi o Yesus o Galilea ma bi dokuka so Una wimomote de wiriwoka. 56 Manga sidongirabaka kanaga ongo Maria Magdalena, ongo Maria o Yakobus de o Yoses manga awa, de lo o Zebedeus ma peqeka. 57 Ma orasi he qamaqa-maqa, de o nyawa wokakaya moi o Arimateano, awi ronga o Yusuf, wahino. Una magena lo o Yesus wimomote moi. 58 Una wahika o Pilatuska, de wagolo o Yesus Awi sone ma bake. So o Pilatus awi prajurit-prajurit wasulo la o Yesus Awi sone ma bake magena iwihike unaka. 59 So kagena de una o sone ma bake magena waqeheka la de o baro qaaare wosisangika, 60 qabolo de wapoosu o Yusuf to una awi boosu masirete qamomuane, kiaka yaaaka o teto ma rabaka. Qabolo de una o teto ilalamo moi walolo o boosu ma ngora magena wosiperesu, qabolo de wolihoka. 61 Orasi magena lo ongo Maria Magdalena de ongo Maria ma somoali yogogeku kagena yojaga yorisima Awi boosuka. 62 Ilangino, o Sabat ma wangeka, de o imamka ma bi sahe de lo o bi Farisika ma nyawa yotagi imakangaho o Pilatuska, 63 de itemo, "Baba Gubernur, ngomi miosininga ma orasi wokokulai magena ka woohosi, de Una wotemo, 'O wange saangeka de Ngohi tooho kali.' 64 Komagena so migolo ngona nasulo la ani prajurit-prajurit itagi Awi boosu gena yojaga sidago o wange saangeka, ma ngale upa sidago Awi muri-muri Awi sone ma bake gena yatosi de yotemo o nyawa yadadalaka Una womomi wisioho kali, de asa yadadala yakulaika. So o gulai magena o nyawa yakulai ifoloisi yadala de o gulai ma nonomaka, kiaka Una ka woohosi de wotemo Una o Salamati ma Kolano." 65 Magena de o Pilatus wotemo, "O bi prajurit kagena naga, so nitagi la ona niangaho de hika Awi boosu gena niojaga nisidodiahi." 66 So ona de o bi prajurit magena yotagi o boosuka. De yacapka o teto isipoperesuka, la ma ngale idadiwa yalolo, de o bi prajurit yasulo la Awi boosu yojaga ma ngale o nyawa moi lo upa yahoi.

Matthew 28

1 Ma orasi o Sabat ma wange ipasaka, so o Nahadi ma wangeka de goginita nosi o wange asa ibao, de ongo Maria Magdalena de lo ongo Maria ma somoali itagi o boosuka. 2 Ato imatodoka o osu qapoputuru moi yahino, sababu o Jou Awi malaikat moi o sorogaka de wouti de waloloka o teto ilalamo magena, kiaka o boosu isipoperesu, de wogogeku kagena ma qokuka. 3 O malaikat magena awi jamani isora de ileto-leto maro o tatawi, de lo awi baju gena qaare maro o namo o gotola ma gogo. 4 So o bi prajurit kagena yojojajaga gena yamodo imasidotirineku, sidago yaaku kawa imaoko so ona idadi maro ka o nyawa isosone. 5 O malaikat magena wotemo o bi ngopeqeka magenaka, "Upa nimodo! Ngohi tininako ngini niwisari o Yesus, kekiaka Una wisisasangahadika gena. 6 Hika nianano masirete kanena Awi riho de kanena Una iwihahado. Duma ngo kanena wihiwaka. Una wooho kali, maro iqomaka wosingangasu nginika! 7 So nimatai-tai nitagi nisingangasu to Una Awi muri-murika, Una wooho kali de lo wotagi woqomaka o Galileaka. Kadoka ngini asa Una niwikelelo. Kamagena ngohi tinidedemo nginika." 8 So kagena o boosuka de ona imatai-tai yomajobo. Ona yamodo duma de manga more de manga nalika. Ona itagi imagogora la isingangasu Awi muri-murika. 9 Imatodokano, Una kagena naga imakamake de ona, de wotemo, "Tabea!" De ona imasidate Unaka, de Awi qohu yakololo de iwisuba Una. 10 Kagena de wotemo, "Upa nimodo! Nitagi bato, niasingangasu Ai dodiao imomote ona magenaka la ona yotagi o Galileaka, de kadoka asa ona Ngohi ikelelo." 11 O ngopeqeka ona magena imajoboka, de o bi prajurit o boosu yojajaga ona magena itagi yakahika o dokuka, de o kia naga o boosuka idadadika gena qangodu ona isingangasu o imam ma bi saheka. 12 De o imamka ma bi sahe ona magena de o Yahudika ma roriri imatekefakati. Ona isitatapuka, lebelaha o pipi idala yasibaja o bi prajurit magenaka la ona upa yodedemo o nyawaka, 13 de yatemo onaka, "Nakoso o nyawa nisano, de ngini gena bilasu nitemo, 'O putu itongiraba ngomi mikioloka, de o Yesus Awi muri-muri ona magena yahino de Awi sone ma bake gena yatosika.' 14 Nakoso manena de ma gubernur woise, de maha ka ngomi asa miwibaja la o susa o kiawa idadi nginika." 15 Magena de o bi prajurit o pipi magena yaqehe de yodedemo maro o kia yasibobeseso onaka. Sidago o wange manena de o jarita magena ka isiade-adesi o bi Yahudika ma nyawa manga sidongirabaka. 16 O Yesus Awi muri-muri yamogiowo de moi yotagi o Galilea ma tonaka, o tala moika kiaka iqomaka Una wadedemo qabolo onaka. 17 Kagena asa idadi ona gena Una iwikelelo de ona iwisuba Unaka. Duma manga sidongirabaka yamuruo naga manga siningaka isitatapu waasi. 18 So kagena de Una womasidate onaka, de watemo, "O kuasa o sorogaka de lo o duniaka gena qangodu ihike Ngohika. 19 So nitagi ma bati o bi bangsa o dunia ma ngoguka niaado de o bi nyawa yangodu niadoto la ona idadi to Ngohi Ai nyawa imomote. Niaosi ona de o Baba Gikimoi, de ma Ngopa, de lo o Gurumi Qatetebi to Ona Manga ronga. 20 Niadoto onaka o bi moi-moi qangodu o kia tinisusulo nginika. De niososininga, Ngohi asa togoge dede ngini o orasi manena de isikahika, ma bati o dunia ma dodoguka."

Mark 1

1 Manena gena o habari qaloloha o Yesus Kristus, o Gikimoi Awi Ngopa. 2 O Yohanes wahino woqomano, de o demo moi wosingangasu la o bi nyawa wasidailako so o Yesus asa wahino wadoto. Maro ma nabi Yesaya awi buku ma rabaka isilefo gena, o Gikimoi wotemo Awi Ngopaka, "Una to Ngohi Ai sosulo Ngohi towisulo una asa woqomano, una magena wosidailako to Ngona Ani ngeko. 3 So kanaga o nyawa moi o tona ibobeleuka womatotoore, 'He! Ma ngale nanga Jou Awi hino gena ngini nimasidailako. La o ngeko gena bilasu nisibolowo de nisitiai.' " 4 6 So kagena de o nyawa moi, awi ronga o Yohanes, wahino de awi goge o tona ibobeleuka, so awi ino gena ka o galasosoko de o hopu ifofufuru ma madu, de awi baju lo ka o unta ma gogo, de awi doi ma bobiliku lo ka o haiwani ma kahi. So kagena wahino de wosingangasu de womatoore wotemo, "He! O nyawa nia manara qatotorou qangodu bilasu nimatoba de nimatoduba de niosi kasi, la nia dorou o Gikimoi wosiapongu." So o Yudea ma daerano de lo o Yerusalem ma dokuno ma nyawa yadala yahino o Yohanes Wooosika. So ona yangodu manga dorou imamangaku o Gikimoi Awi simaka, qabolo de asa o Yohanes waosi o Yordan ma Seleraka. 7 De o Yohanes o habari moili wosihabari onaka, "Ma orasika kanaga wimoi asa wahino wotuuruno, gena Una Awi manara foloi ilamo, so ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka Awi capato ma gumi tasose maro o nyawa wileleleani moi lo idadiwa. 8 Dede o ake ngohi manena tinisiosika, duma Una magena asa wahino de ngini la kanaga nimatoba de nimatodubaka, ngini magenaka wosingosa o Gurumi Qatetebi ma kuasa nia sininga ma rabaka wopareta." 9 Ma orasi magena o Yesus wahino o Nazaretno o Galilea ma tonaka. De o Yohanes o Yesus wiosi o Yordan ma Seleraka. 10 So ma orasi Una o akeye wodola, de imatodoka wakelelo o dipa ipelenga de o Gikimoi Awi Gurumi iuti imatero maro o namo dara de itangi Unaku. 11 Ato itangi de o ili moi yoise o sorogaku itemo, "Ngona manena to Ngohi Ai Ngopa tonidododara. De Ngona gena Ngohi tonidupa." 12 Komagena qabolo de o Gikimoi Awi Gurumi wingaho o tona ibobeleuka. 13 Kagena o tona ibobeleuka una wogoge ma deka o wange moruha, de o Iblis yahino iwibaja la ma ngale o dorouku wisitura. De o haiwani ifofufuruka womasicapuka, duma o bi malaikat yahino so asa Una iwileleanika. 14 So kagena de o Yohanes wibuika, qabolo de o Yesus wakahino o Galilea ma tonano, de wosihabari o Gikimoi Awi habari qaloloha 15 wotemo, "Ma orasi yaadoka, so manena asa o Gikimoi wopareta maro o kolano moi. Mutuwade hika niise la nimatoba de nimatoduba, de o habari qaloloha magena niopiricaya bai!" 16 Ma moiku o Yesus wotagi-tagi o Galilea ma Talaga ma dateka, de Una wamake o nyawa yasinoto o nao isasari, ona magena o Simon de ma nongoru moi awi ronga o Andreas. Ona yasinoto o talaga ma dateno o nao yosoma. 17 Kagena de o Yesus waaso de wotemo onaka, "He! Hino la nimote Ngohi. Nako ngini gena Ngohi aku tinidoto ma ngale ngini o bi nyawa asa niadoto la imote Ngohika, imatero maro o nao niasoma la niatolomu." 18 Gila-gila ona manga soma yodongosaka, so asa itagi Una iwimoteka. 19 So kagena de Una wotagi wogila-gila de wamake kali o Yakobus de awi nongoru o Yohanes. Ona magena de manga baba o Zebedeus manga soma isidiahi o deru ma rabaka. 20 De ona lo o Yesus gila-gila waaso, so kagena de ona manga baba de manga roriwo o deruka yadongosa de asa Una iwimoteka. 21 O Yesus de Awi muri-muri ikahika imasidiado o Kapernaum ma dokuka. Kagena de o Sabat ma wangeka de Una wowosa o Yahudi manga puji ma tahuka de wodoto. 22 O nyawa yosigogigise Awi dodoto magena yangodu yohairani, sababu Una wodoto de o Gikimoi wikuasaka, de imaketerowa de o Yahudika ma bi guru agama manga dodoto. 23 Ma orasi magena o puji ma tahu ma rabaka o nyawa wikokitoka moi de una womatoore wotemo o Yesuska, 24 "He, Yesus! Ngona o Nazaretno de Ani edekati o kia dede ngomi. Ngona nahino la nomimorutu ngomi? Ngohi toninakoka, Ngona gena o Sosulo Nitetebi moi o Gikimoino." 25 Kagena de o Yesus wodogore o toka magenaka wotemo, "Nomapopongo de nosupu o nyawa una manenano!" 26 Kagena de o toka magena qatoosa so o nyawa magena wisiwawako yapoputuruka de imatoore imaili-ilika, de o nyawa una magenano isupu duma iwidoohawa. 27 O bi nyawa yangodu yohairani poli, sidago ona itemo moi de moika, "Wobarani bolo! Una Awi dodoto qamomuane! De Awi kuasa Una aku wapareta o bi toka isupu, de igogou wisigise Unaka." 28 O orasi magena qabolo o habari ma ngale Una qatai yogiise kiaka bato sidago o doku o Galilea ma sigilolika. 29 Qabolo de o Yesus wosupu o puji ma tahuno, de o Yakobus de o Yohanes lo iwimote wotagi o Simon de o Andreas manga tahuka. 30 De o nyawa isingangasu o Yesuska, o Simon ma toroa misiri de o sosahu mitubu. 31 Kagena de o Yesus ami giaka wacoho so womisimomi de milohaka. Gila-gila miputuruka, so muna aku ona maleleani. 32 Ma orasi he qaputu de o nyawa yadala yabisisiri de yabikokitoka yatotota Unaka. 33 Komagena lo o doku ma nyawa yadadala yahino imatolomu manga tahu ma lolohaka. 34 Komagena de Una yasisiri wasilohaka de yakokitoka manga toka wodusu so imahoika. De wasimaha kawa manga toka ibicara, sababu o toka lo iwinako Una magena naguuna. 35 Ilangi-langi qaginitano, de o Yesus womomika, so wosupu o doku ma duduka so wahika o riho moi imatitingano, la kagena asa Una wosumbayang. 36 Duma o Simon de awi dodiao itagi so Una wisari. 37 Yahika ma soaka, de Una iwimakeka, de ona itemo, "Wewe, Baba! O nyawa yadala nisari bai!" 38 Duma Una wosango wotemo, "Bolo bato niaqohaka, la ngone pogila-gila potagi kadoke o doku ma somoaka, de tosihabari de lo tadoto o Gikimoi Awi habari qaloloha. Sababu ma ngale magegena so Ngohi manena tahino o dunia ma qokuka." 39 Kagena de Una wotagi o Galilea ma bi doku wakiloli so o habari qaloloha wosihabari o bi puji ma tahu ma rabaka, komagena lo idala manga toka wodusu de wasisaka. 40 De o nyawa moi wipapado wakahika o Yesuska, de wobukuku wosuba. De wogolo wotemo, "Baba, nako nomode, de igogou aku noisiloha." 41 Magena de o Yesus foloi wigalusiri so Awi gia watoa de una magena, ngaroko wipapado, duma awi roheka wapaqa de wotemo, "Ngohi tomode. So nilohaka bato." 42 So o orasi magena qabolo de una wilohaka so he wipado kawa. 43 Magena de o Yesus wisulo woliho de wipoma wotemo, 44 "Ngona bilasu nosininga, upa sidago nodedemo o nyawaka. Cawali nogila-gila o imamka, la ani rohe yatailako. So naaka maro o Musa awi bobita wotetemoka, de ani gaso natota o Gikimoika, maro o sinako moi o bi nyawaka igogou ngona nilohaka." 45 Duma una wotagi o nyawa yadadalaka wosihabari so o nyawa yadadala yogiise. So o Yesus o bi dokuka wowosa waakuwa. Ngaroko Una asa ka wahika ma soaka, duma o nyawa o kiano bato yadala icarawa asa yakahika Unaka.

Mark 2

1 O wange muruo naga ipasa de o Yesus o Kapernaumka wowosa kali, de o nyawa yogiise o tahu moika wogoge. 2 So kagena o tahuka o nyawa imatolomu yadala poli, sidago o tahu ma raba yawedo de o ngora lo yatihiwo. So kagena Una wodoto. 3 So Awi manara ma rabaka, de o nyawa wolulugu moi awi nyawa yaruha so o dangiku iwisitide iwingaho o Yesuska. 4 Kagena o nyawa yadala poli, so idadiwa yahika o Yesuska. Yahika idadiwa, so o tahu ma qokuye idola de kudaku yapusune, so o jongutuku wingado la kugena o Yesus Awi simaku iwisiha o nyawa manga sidongirabaku. 5 La o Yesus wakelelo manga piricaya ma lamo komagena, de wotemo woluluguka, "Ai ngopa, ani sininga nosiputuru. To ngona ani dorou tosiaponguka." 6 Duma kagena de o bi guru agama yamuruo naga igogeku, de manga sininga ma rabaka itemo, 7 "Wobarani bolo! Wotemo woluluguka, 'Ani dorou tahoi.' Ngone panako ka cawali o Gikimoi aku o dorou wahohoi, so Awi demo magenena ma meta o Gikimoi wisiceke." 8 Kagena de manga sininga ma takasiri o Yesus wosihoda, so wotemo, "Upa niapikiri koloko to ngini nia sininga ma rabaka. 9 Nako Ngohi o nyawa woluluguka totemo, 'Ani dorou tosiapongu,' de nakoso imahoi, eko hiwa, ngini niakelelowa so nianakowa. Duma nako totemo, 'Nomaoko, de ani jongutu natide, la notagi,' de ngini aku niakelelo de nianakoka Ai buturu iwisilohaka. 10 So Ngohi asa towisiloha la asa ninako, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena o duniaka tahino de Ai kuasaka la nia dorou tasiapongu." So wotemo woluluguka, 11 "Nomaoko! De ani jongutu nalolo la natoti de noliho." 12 De igogou o nyawa magena womaoko, qabolo de gila-gila awi jongutu watoti de womajobo. Magena de o nyawa yadadala ona magena yohairani de o Gikimoi wisigiliri itemo, "Ma moi waasi pakelelo maro idadi komagenena bai!" 13 O Yesus de Awi muri-muri ikahino kali o Galilea ma talagaka. O nyawa yadadala yahino Unaka, so Una wadoto ona magena. 14 So ma orasi Una kagena wokahika, Una wikelelo o nyawa moi o balastengi wototolomu awi ronga o Lewi, o Alfeus ma ngopa, o kantorka wogogeku. Kagena de o Yesus wotemo unaka, "Nahino noimote Ngohi." Gila-gila o Lewi womaoko de wotagi o Yesus iwimoteka. 15 Ma orasi magena ipasaka, o Yesus de Awi muri-muri o Lewi awi tahuka imatamiye yooqo. De o balastengi itotolomu yadala de o bi nyawa yadala manga sininga qatotorou o bi kawasa yahoholu, ona magena lo imatamiye yooqo de o Yesus. 16 Kagena de o bi guru agama yamuruo naga, ona magena o Farisika, Una wikelelo womatamiye wooqo de o balastengi itotolomu de o bi nyawa ma dorou ona magena. So Una Awi muri-murika yotemo, "Aistagala! Qadoohaso Una wooqo de o balastengi itotolomu de o bi nyawa ma dorou ona magena." 17 Una wogiise manga demo-demo magena de Una wosango wotemo, "O nyawa yapoputuru upa he ma dokterka yahino, cawali ka o nyawa yasisiri. Magena imatero maro Ngohi tahino gena, taasowa o nyawa la kanaga itemo manga sininga itotiai, duma ma ngale taaso o nyawa de manga dorouka, la ma ngale manga dorouno gena ona aku imatoba de imatoduba." 18 Ma moili yooqowa de youdowa ma orasi, so o Yohanes Wooosi awi nyawa wimomote de o Farisika ma nyawa ona lo yooqowa de youdowa. Mutuwade o nyawa yahino o Yesuska, yosano itemo, "Baba, o Yohanes Wooosi awi nyawa wimomote de o Farisika ma nyawa yooqowa de youdowa, duma qadoohaso to Ngona Ani muri-muri gena ka ioqo de lo iudosi." 19 Kagena de o Yesus wosango de wosiade-ade wotemo, "Ma orasi o kawi ma rarame ma rabaka, de wokakawi una magena de o nyawa yakokoro yahino kagena so imatamiye, de imatekedodiao de o nali de o more ma dongirabaka, igogou itiaiwa nakoso ona yooqowa de youdowa. 20 Duma done ma orasi imasidiado la wokakawi una magena wituda wisisupuka to ona manga sidongirabano. Done ma orasi magena asa ona ioqowa de iudowa." 21 Qabolo de o Yesus wotemo o ade-ade ngai sinotoli, "O nyawa moi lo pamakewa o baju qamomanalo de asa isitapa de o baro qamomuane. Sababu ma dadapa qamomuane magena isilia sidago o baju qamomanalo magena itola so yaraca foloi ilamo. 22 Komagenali o nyawa moi lo asa pamakewa, o anggur qamomuane de yoguse ma ngihi iqoqomaku, upa sidago o anggur qamomuane done asa ma ngihi iqoqoma magena yapolote. Ma dodoguku ma anggur de ma ngihi sinoto lo sona podahewa. So o anggur qamomuane gena bilasu poguse ma ngihi lo qamomuaneku." 23 O Sabat ma wange moiku o Yesus de Awi muri-muri o ngekoka itagi de yakahino o gandum ma doro moi ma dateno, de Awi muri-muri o gandum ma sopo magena yautu. 24 O Farisika ma nyawa kanaga yakelelo de yodupawa, so itemo o Unaka, "Ce! Ani muri-muri gena igogou o agama ma bobita yatilakuka, sababu o Sabat ma wange de pomanara gena to ngone nanga boboso." 25 26 Kagena de Una wosango wotemo, "He! Ngini manena ningodu niabacaka duma niawosaka, ma ngale o kia ma Kolano Daud asa waaka qaboloka, o orasi magena o Abyatar wodadi ma Imam Wilalamo. So ma orasi o Daud de awi nyawa imomote manga ino ihiwa so yasapika, o Gikimoi Awi Tahuka una wowosa so o roti o Gikimoika isisusuba gena waoqoka. Ena momongo, idadiwa nako pamote to ngone nanga agama ma bobita, cawali o bi imam aku o roti magena yaoqo. Duma o Daud waoqoka, de to una awi nyawa lo wahike so yaoqoka. 27 So ma moisi totemo nginika, o Sabat ma wange o Gikimoi wosidadi gena ma metawa ma ngale o nyawa wasangisara, duma ma meta ma ngale o nyawa wariwo. 28 So igogou Ngohi, o Nyawa ma Duhutu manena, tapareta o Sabat ma wange so magena lo Ai kuasa ma rabaka."

Mark 3

1 O Yesus wokahino kali o puji ma tahuno, de kagena o nyawa moi awi gia ma sononga isoneka. 2 O wange magegena o Sabat ma wange, so kagena de o bi Farisika iwinanano nakoso o Yesus asa o nyawa magena wisiloha, eko hiwa. Manga edekati Una iwitailako de Awi sala yasari la iwikalaki. 3 So Una wotemo o nyawa awi gia isosoneka gena, "Nahino kanena manga simaka." So igogou una magena wahino. 4 De o Yesus kagena onaka wosano, "Nakoso o Sabat ma wangeka ngini gena idodooha. To ngini nia agama ma bobita itemo o kia. Aku o loha niaaka, eko o dorou niaaka. O nyawa niasisalamati, eko o nyawa niatooma." Duma ona magegena imapopongoka. 5 Ma ngale manga sininga qatogoi gena Una Awi sininga isusa. So kagena de Una womaginano ona de Awi doosaka, de wotemo o nyawa awi gia ma sononga isosoneka gena, "Ani gia natoano." De una awi gia watoa, de o orasi magena qabolo awi gia gena qalohaka. 6 Kagena de o bi Farisika o puji ma tahuno isupu de itagi gila-gila, so de o Herodes awi nyawa yamuruo naga de imatekesikagaro de imatekefakati, la ma ngale o Yesus witooma. 7 Komagena qabolo o Yesus de Awi muri-muri o doku magena yodongosa de yakahika o Galilea ma talagaka, duma o nyawa yadala icarawa gena ka ituo-tuo Una wimote-mote. Ona magena o Galilea ma tonano, 8 de lo o Yudea ma daerano, de o Yerusalemno, de o Idumea ma tonano, de o Yordan ma Selera ma sonongano, komagena lo o doku Tirus de o doku Sidonno. Sababu yogiise o kia Una waaaka gena, 9 10 kiaka o nyawa yasisiri yadala wasilohaka. So kagena de Una wasulo Awi muri-murika, la o deru moi wisidailako, sababu o nyawa yadala poli so done wisidehelo. Sababu o nyawa yasisiri yadala so imatekekajai-jai yahika Unaka, la manga ngale hitilahi iwipaqa. 11 So ma orasi o nyawa yadadala de manga tokaka wikelelo Una, gila-gila ibukuku de manga suba yatide de imatoore, "We! Ngona manena o Gikimoi ma Ngopa!" 12 Duma Una wasibobita de wapoma, upa isingangasu Una gena naguuna. 13 So komagena idadika, de o Yesus o tala moiye wodola la waaso o bi nyawa nagoona Una Awi sininga yadahe. So kagena de o bi nyawa ona magena yahino Unaka, 14 de Una asa wahiri manga sidongirabano yamogiowo de sinoto, ma ngale idadi to Una Awi sosulo. De wotemo onaka, "Ngohi ngini tinihiri ma ngale Ngohi todupa nidodiao, la tinisulo ngini nisihabari o habari qaloloha o Gikimoino, 15 de lo ngini ningoduka asa o kuasa tinihike la aku o toka niodusu." 16 So yamogiowo de sinoto to ona manena manga ronga gena: o Simon (eko wisironga lo o Petrus); 17 o Yakobus de awi nongoru o Yohanes, ena gena o Zebedeus awi ngopa (eko ona manena wasironga o Boanerges, ma ngale manga demo idala koloko o diwotu); 18 o Andreas; o Filipus; o Bartolomeus; o Matius; o Tomas; o Yakobus, o Alfeus awi ngopa; o Tadeus; o Simon, gena o Zelot ma nyawa; 19 de o Yudas Iskariot, o nyawa una magena o Yesus wisiiija. 20 Qabolo de o Yesus woliho o tahuka. Duma o nyawa yadadala yahino kali imatolomu, sidago Una de Awi muri-muri ioqo lo idadiwa. 21 Komagena awi gianongoru yogiise de itemo, "Una magena witogosaka bai!" So ona itagi iwingoso la wisigiliho. 22 O guru agama yamuruo naga yahino o Yerusalemno, de itemo, "Igogou, Una magena o Beelzebul imasiuhoka! Ka cawali o Iblis magena, o bi toka wakokolano gena, wihike o buturu la ma ngale o toka wodusu." 23 So kagena de Una waaso o bi nyawa yadadala magena, la wadedemo o ade-ade ngai muruo naga, la wasango to ona manga demo magena itemo o Iblis wihike o buturu. De o Yesus wotemo, "O Iblis o toka wodusu waakuwa sababu o bolu moi. 24 Nakoso o kolano moi de awi doku-doku la ona magena kanaga imakitinga, cawali o putu de o wange imatekekokangamo, de ma ngale ona manga rimoi gena asa ibiau so isisa. 25 Komagena lo nakoso o tahu ma raba moi la imakitinga, cawali o wange de o putu imatekekokangamo, de ma ngale ona manga rimoi gena asa ibiau so isisa. 26 De kanagali nakoso o Iblis ma pareta ma rabaka la imakitinga de imatekekokudoti, o pareta magena bilasu isisa de qalutu. 27 O Iblis gena aku positero maro wipoputuru moi. De paakuwa o nyawa moi wipoputuru awi tahu ma rabaka powosa de awi arata pakoora, nakoso o tahu ma duhutu magena wipiliku waasi. So bilasu una o tahu ma duhutu wipoputuru magena powipiliku kasi, de asa potagi la awi arata pakoora. Komagena lo Ngohi, nakoso o bi toka todusu gena, ma ngale ngaroko o Iblis wipoputuru, duma Ngohi masirete wisitura qaboloka. 28 Ngini tinisingangasu igogou, to ngone nanga dorou paaaka qangodu de nanga demo qatotorou nagoonaka bato gena, o Gikimoi aku wonasiapongu. 29 Duma nakoso o demo ma dorou so posiceke o Gurumi Qatetebi, de ngone magegena o apongu he pamake kawa ma bati sidutu ikakali. Potetemo gena paaka o dorou ikokakali." 30 O Yesus wotemo komagena sababu ona magena iwitemo Una o toka wingosaka, de magena imatero de o Gurumi Qatetebi patemo qatorou. 31 Magena qabolo de o Yesus ma awa de Awi gianongoru yahino. So yaado o tahu ma dudu kasi, de o nyawa moi iwisulo Una wiaso. 32 O orasi magena o nyawa yadala imatamiye de o Yesus Una ma dongirabaka, so yotemo, "Tabea, Baba, Ani awa de Ani gianongoru ona inisari Ngona, ona kadoke naga ma duduka itamaha bai!" 33 Kagena de Una wosango, "Nakoso to Ngohi Ai awa de to Ngohi Ai gianongoru, gena komanena." 34 Qabolo de Una womaginano o nyawa imatatamiye magena de wotemo, "Hika niakelelo ona manena to Ngohi Ai awa de Ai gianongoru. 35 O nyawa nagoona o Gikimoi Awi dupa yamomanara, ona magena to Ngohi Ai gianongoru, de muna magena to Ngohi Ai awabira, de lo muna magena to Ngohi Ai awa."

Mark 4

1 O talaga Galilea ma dateka o Yesus o nyawa yadadala wadoto kali. Sababu o nyawa yahino yadala poli de o deru moi kagena o akeka, so Una wopane de womatamiye. De o nyawa yadadala magena imaooko o talaga ma dateka. 2 Kagena Una wobicara de to Una Awi ade-ade, ma ngale o dodoto idala gena wadoto. So komagena de Una o ade-ade moi wasibicara onaka, 3 "He! Ngini ningodu niise! Kanaga wototoro moi wotagi awi gisisi wosihaja. 4 So de una wosihaja gena ma sononga itura o ngekoku, so o namo yahino de yaoqoka. 5 Ma sonongali itura o tona qatetetoku de ma tona ka ma cunu. So o gisisi magena ma goho isupu qatai, sababu ma tona ilamowa so imasingutu qatai. 6 Duma ma ngutu ka ma cunu, so de o wange yodisiwa de o goho magena qamalai so isoneka. 7 De ma sonongali itura o tona qatototopoku. La o gisisi magena ioho imatekekangaho de o totopo so o totopo magena yalalo so isoneka de isopowa. 8 O gisisi ma sonongali asa itura o tona qalolohaku. So ioho ma goho ifero qaloha de ma hutu ilamo so isopo. Ma sopo kanaga qaloha sidago ma dala ma para moruwange, de ma binuka qaloha sidago ma para moributanga, de ma binukali qaloha sidago lo ma para ratu moi." 9 So wajarita qaboloka, de wotemo, "He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako. Sidago kanena." 10 Ma dongoho o Yesus wodoto qabolo so ka womatengoka, de Awi muri-muri yamogiowo de sinoto de o nyawa wimomote yamuruo naga imasano Unaka, tanu Awi ade-ade ma ngale gena wasingangasu onaka. 11 So Una wotemo onaka, "O kia ngini niananakowa sidago o orasi manena, o Gikimoi winihiri la winihike o ade-ade ma ngale, so qangodu aku nianako ma ngale idodooha Una wokolano de wopareta. Duma nakoso o nyawa Ngohi imomote waasi la tadoto bilasu de Ai ade-ade. 12 La asa idadi maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'Ona magena kanaga de manga lakoka, duma o ade-ade ma ngale gena yasahewa, de lo cawali de manga ngauka, duma imasigisewa eko isidodoguwa. Sababu nakoso yanako asa manga dorou yodongosa de imatoba, de o Gikimoi asa wahike o apongu onaka, duma ona asa yanakowa.' " 13 So qabolo de o Yesus wotemo kali onaka, "We! Ngini nisidodoguwa o ade-ade magena. Nako komagena, de ngini nisidodoguwa o ade-ade ma somoali. So o ade-ade magena ma ngale komanena: 14 O nyawa wototoro o gisisi wosihahaja, ena gena o nyawa o Gikimoi Awi demo wosihohabari. 15 O gisisi ma binuka itutura o ngekoka o namo yaoqo, gena imatero bato o nyawa yoiseka o Gikimoi Awi demo, duma gila-gila o Iblis yahino de wakoora to ona manga sininga ma rabano so isisaka. 16 O gisisi ma binuka itutura o tona qatetetoka ioho duma qamalaika, gena imatero bato o nyawa yoise o habari qaloloha de gila-gila yaqehe de manga sininga isosanangi. 17 Duma koloko ma ngutu iluku kuwa, so ona yopiricaya itekawa. So de o susa yamake de ma ngale o habari qaloloha so yasisangisara, de gila-gila ona o Gikimoi wipalako so imakiliho de ikafirika. 18 O gisisi ma binuka itutura o tona qatototopoku so o totopo yalalo so isoneka, gena imatero bato o nyawa o habari qaloloha magena yoiseka. 19 Duma ona magena isihawateri ma ngale manga oho, de lo yodupa yokaya, de lo o bi moi-moi qangodu yonyafusu. Komagena o Gikimoi Awi demo yosingou kawa, de o manara qaloloha lo yodupa kawa. 20 De o gisisi itutura o tona qalolohaku ioho qaloha, gena imatero bato o nyawa o Gikimoi Awi demo magena yoiseka, de imagese de manga sininga ma rabaka imadiahi, so igogou o manara qaloloha yaaka. Kanaga manga manara qaloha sidago ma sopo ma para moruwange, kanaga manga manara qaloloha sidago ma sopo ma para moributanga, de kanaga lo manga manara qaloloha sidago ma sopo ma para ratu moi. Sidago kanena." 21 Kagena de o Yesus woade-ade ma ngale o poci imatero de o Gikimoi Awi habari qaloloha, de wotemo onaka, "Ngini o poci niatupuka de niaaho gena, upa o kula nisitalakeka, eko upa o dangi ma litimika niahado, duma bilasu niahado o poci ma dadamika la ma nita yakelelo. 22 Sababu igogou o kia naga yaiihu, magena qangodu o nyawa manga simaka done asa ka isikelelo, de lo o kia naga itotalake, magena qangodu done asa ka ipelenga. 23 O nyawa nagoona de manga ngauka tanu iise la yanako." 24 Kagena de una wotemo kali, "Ma ngale o kia ngini niiiseka bilasu ngini nimasitiari. Sababu o duduga kiaka ngini o nyawa niasituga, maro komagena lo asa o Gikimoi winituga nginika de ma boloika. 25 Sababu nagoona o Gikimoi Awi demo yoise la imadiahi manga siningaka, done Awi demo magena asa wasidogo manga siningaka la yosihoda itiai. Duma nagoona Awi demo gena yoholu, ngaroko Awi demo kanaga manga siningaka la ka ma cunu, done asa ka waqehe kali." 26 Kagena de o Yesus Awi bicara wadofa kali, de wotemo, "O Gikimoi wopareta maro o kolano moi gena, posiade-ade imatero maro o nyawa moi o gisisi wosihaja awi doroka. 27 O puputu womaiduka, so qaginita una womomi. De o orasi magena o gisisi magena ioho so idadi ilamo de ikuruka. Duma una wosidodoguwa idodooha o gisisi magena ioho sidago ilamo. 28 O tonaka maena ioho masirete so isisupu ma noma-noma ma uma, bolo de ileru, de lo isopo. 29 So de o tamo magena qaosaka, gila-gila o nyawa una magena wautu sababu o gugutu ma orasi yaadoka." 30 Qabolo de o Yesus wotemo kali, "O Gikimoi wopareta maro o kolano moi gena, posiade-ade 31 koloko o sasawi ma sopo ngai moi o tonaku podato. Ngaroko o sasawi ma sopo magena ifoloi qaceke de o sopo ma somoa o dunia manena ma qokuka, 32 duma nako o sopo magena posihaja la ioho, ma goho asa ilamo ifoloi de o ngangaru ma somoa, de iuma-uma so kagena ma umaka o bi namo asa yahino imaigu de imataru ma litimika." 33 O ade-ade idala ma rabaka maro komanena isingangasu o Gikimoi Awi habari qaloloha o nyawaka, imamote de to ona manga sininga ma buturu la yasahe de yanako. 34 Ka cawali o ade-ade maro komanena o Yesus wadoto o nyawa ona magenaka, duma o ade-ade ma ngale magena to Una Awi muri-murika wasingangasu wasitotiaika. 35 O ade-ade wosibicara qabolo o deru ma rabaka so imaqa-maqa, de o Yesus wasigaro Awi muri-muri, "Hino la ngone pomasisihito o talaga ma sonongaka." 36 Kagena de Awi muri-muri lo yopane o deruku. De o nyawa yadadala yadongosaku o talaga ma dateka. De o deru ma somoa lo kagenasi. Duma Una de Awi muri-muri imajoboka. 37 So asa yahika o talaga ma dongirabaka, de o paro de o rato qasosihilo de o moku-moku imasidiado so manga deruku o ake yobane sidago manga deru he ikiloro. 38 Kagena de Awi muri-muri ihawateri, duma Una asa womaidu womagerenaye o deru ma doduuruka so wikioloka. So yotagi iwisimomi de ona imasigaso, "Ya, Baba! Ya, Guru! Qadoohaso nomiqohaka. Done ngone inasigiloro!" 39 So Una womomi so wotemo o paroka, "Noogo!" De o moku-mokuka wotemo, "Norihi!" De gila-gila o paro magena iogoka, de o talaga magena lo irihika. 40 De wotemo onaka, "Ngini nimodo ilamo! He! To ngini nia piricaya ka ma cunu." 41 Komagena so Awi muri-muri de manga modo ma raba kasi, de ona imatekebicara moi de moika de yotemo, "Wewe! O nyawa Una manena naguuna, so o bi moi-moi qangodu sidago lo o paro de o moku-moku lo ka wisigise."

Mark 5

1 O Yesus de Awi muri-muri o Galilea ma talaga ma dongirabaka de yakahisa o talaga ma sonongaka, so imasidiado o Gerasa ma daeraka. 2 Kagena de Una o deruku wouti de imakamake o nyawa wikokitoka moi, wotagi wokahoko o sone ma diaruno wosupu. 3 4 O wange isigeto-geto de wikokitoka magena awi goge o diaruka. Ma para idala nako o bobiliku de o rate wisipiliku de ka watola. Iwipiliku yaaku kawa de wirateka lo idadiwa. Iwisirihi lo yaakuwa, sababu una foloi wiputuru. 5 O wange eko o putu lo o talaka de o diaruka womatotoore de o teto wacoho de womasisisika la womaqabo. 6 So o deruku youti waasi, de wikokitoka una wakelelo ona magena so womagogora wahoko o Yesusko, de wosuba wobukuku. 7 8 Duma o Yesus wosulo wikokitoka una magenaka, de wotemo, "He, toka! O nyawa una manenano nisupu." Kagena de o nyawa una magena asa womatoore de wotemo, "Yesus, o Gikimoi Wikukuruye ma Ngopa, noidooha ngohika! Togolo o Gikimoika nojaji, kodo, upa noisangisara!" 9 De wosano, "Ani ronga naguuna." Wikokitoka una magena wosango, "Ai ronga Dala, sababu ngomi manena o toka midadalaka." 10 De awi toka gena igolo o Yesuska, la upa o daera magenenano wasisupu. 11 O orasi magena de o titi o cala sinoto o tala ma ngunu magenaka o ino imasari. 12 De o toka imagolo Unaka, "Nako qaloha, de o titika nomidusulo la asa o titika miwosa." 13 Magena de wasimaha so o toka idadala gena isupu o nyawano de widongosaka, de yowosa o titika. O titi ma duduo magena iloqa de kugena o dirasuku itura, so qangodu o talagaku qalutu de isoneka. 14 Imaaka komagena, de o titi yasosowohi gena yoloqa de itagi o doku de o soaka isihabari. So o nyawa yokokisupu yahino la o kia idadadika gena yatailako. 15 Kagena de ona yaado o Yesuska, de o nyawa iqomaka wikokitoka una magena witogosa kawa, so womarihi-rihi de womabajuka, de lo awi sininga itiaika. O bi nyawa ona magena iwikelelo de yamodo. 16 De ona o Yesus Awi manara yakokelelo gena yacarita idodooha so o nyawa wikokitoka magena wisilohaka, de lo ma ngale o bi titi magegena. 17 Komagena so o Yesus iwisimahawa kagena wogogoge so iwisulo Una wosupu manga daerano. 18 Kagena de o Yesus manga deruku wopaneka, de o nyawa wisilolohaka una magena igogou-gogou wogolo o Yesuska, la tanu iwimote. 19 Duma wisimahawa, so wisulo de wotemo, "Noliho kasi, de nodedemo ani nyawaka o Jou Gikimoi Awi manara ilalamo waaka ngonaka." 20 So o nyawa magena womajobo de wotagi o Dekapolis ma daeraka wosihabari ma ngale o Yesus Awi manara qaloloha unaka, de o nyawa yangodu yogogiise gena yohairani icarawa. 21 O Yesus wokahino kali o talaga ma sonongano. Kagena de o nyawa yadadala yahino imatolomu Una o talaga ma dateka wisigiloli. 22 De o nyawa moi o puji ma tahu wapopareta o doku magenaka, awi ronga o Yairus, una magena o Yesus wikelelo de wahino Awi simaka, wosuba wobukuku, 23 de wogolo ifoloi Unaka, "Baba, ai ngopa o ngopeqeka moi tomisiboboso ami siri qatubuso poli. Tanu nahino noimote de hiti nomipaqa, la ami siri qatotubuso magenena itogu la upa mosone." 24 Magena de o Yesus wotagi o Yairus wimote. De o nyawa yadadala lo imote de o Yesus iwisidehelo. 25 Kagena manga sidongirabano, o ngopeqeka moi mopanyake o au mosidagi de itekaka, duma itogu waasi ma deka o taungu mogiowo de sinoto qabolo. 26 O dokterka gena yadalaka motagi momasou de ami sangisara yodogo, so ka o sou momasibangu sidago lo ami pipi qamata. Duma kodo milohawa, salanta mipanyake gena foloi idogo. 27 28 De o ngopeqeka magena mogiise o Yesus wakahino. De muna ami sininga ma rabaka motemo, "Hitilahi Awi jubaka tomasimaho bato, la ngohi asa isiloha." So muna o nyawa yadadala manga sidongirabano Una mowidalate de Awi duduno mototuuru de momasimaho Awi juba ma pigika. 29 De o orasi magena qabolo de o au mosidagi kawa. Kagena de muna momamalo ami siri magena qalohaka. 30 Komagena de o orasi magena qabolo Una wamalo Awi buturu isupu to Una Awi roheno. De womakiliho de wasano o nyawa yadadalaka, "Nagoona Ai juba yatigi." 31 De Una Awi muri-muri itemo, "We! Baba, ngona nakelelo masirete. O nyawa ma dala magena imatekesidehelo, de Ngona he nosano nagoona Ani jubaka yatigi." 32 Duma Una womaginano hika de hino wasari nagoona Awi jubaka yatigi. 33 Kagena de o ngopeqeka muna magena momanako ami siri magena qalohaka. So mohawateri de mitirine, so Awi simaka mosuba mobukuku, de momasingangasu ma gogou, "Ngohi Ani jubaka tomasimaho de gila-gila ai siri qalohaka." 34 Kagena de Una wotemo o ngopeqeka muna magenaka, "He, Ai ngopa! Sababu ngona noipiricaya, so ngona nilohaka. Notagi de upa nohawateri, sababu to ngona ani dubuso de ani siri lo ihiwaka." 35 So de Una ka wobobicarasi, de o Yairus awi tahuno o sosulo yamuruo naga yahino. De ona magena wisibubusu o Yairuska, de itemo, "Upa ngona ma Baba Guru nowigolo kali, sababu ani ngopa mosoneka." 36 La de o Yesus woise, de ka wotemo o Yairuska, "Upa ani sininga itura, de nopiricaya bato." 37 De o nyawa ma somoa wasimahawa, ka cawali o Petrus, de lo o Yakobus de o Yohanes ona yasinoto ria de nongoru, ona magena wasimaha iwimote o Yairus awi tahuka. 38 So de ona imasidiado de o Yesus wadaheno, o nyawa yadadala yahika yahino so ikalala de lo yododora manga ili yapoputuruka, sababu mosoneka. 39 Kagena de Una wowosa de wotemo onaka, "O ngopa muna manena mosonewa, duma mikioloka, so upa niari." 40 Duma o nyawa yadadala magena iminako o ngopa muna magena mosoneka, so yangodu Una wisiihe. De o nyawa yangodu magena wasulo so isupuka, de Una wangaho o ngopa magena ma awa de ma baba de Awi muri yaruwange, so o ngihi kiaka o ngopa magena ami bake yahado kagena iwosa. 41 Qabolo de Una wacoho o ngopa magena ami giaka, de wotemo munaka, "Talita kumi!" O Yahudika manga demo magena ma ngale, "He, Ai ngopa! Nomomi!" 42 O ngopa ami umuru o taungu mogiowo de sinoto magena gila-gila momomi de motagi. Yangodu mikelelo momomi de motagi gena ka yohairani icarawa. 43 Duma Una wapoma, la ona upa lo isihabari o hali magegena bai nagoonaka bato. De wosulo onaka, la muna o ino imihike la mooqo.

Mark 6

1 O Yesus de Awi muri-muri imajobo so itagi to Una Awi soa de Awi dokuka. 2 O Sabat ma wangeka de Una wodoto o puji ma tahuka. Kagena o Nazaret ma nyawa yadala yoise to Una Awi dodoto de ona yohairani so itemo, "Nagoona widoto so to Una Awi pade de Awi cawaro maro komagena. De to Una Awi kuasa kiano wamake so aku waaka o nonako ihahairani. 3 Igogou! Una manena cawali o tahu woaaka moi, ma awa gena ongo Maria, de Awi nongoru o Yakobus, o Yoses, o Yudas de o Simon. De Awi bira lo kanena igoge so pomasihie moi." So ona yodupa kawa yoise maro o kia Una wotetemo gena. 4 Kagena de Una wotemo onaka, "O nabi moi asa iwisihoromati gena o bi doku de o bi soa ma somoaka, duma ka cawali awi doku de awi soaka de awi gianongoru de awi awabira gena iwipiricayawa." 5 Komagena so o riho magenaka o nonako ihahairani idalawa waaka, so ka cawali o nyawa yamuruo naga yasisiri de ka Awi gia wasipaqa de yalohaka. 6 So Una wohairani qadoohaso ona manga piricaya ihiwa. Magena de o Yesus wotagi o bi doku wakiloli so Una wodoto. 7 Una Awi muri yamogiowo de sinoto waaso imatolomu Unano la o kuasa wahikeka, la aku o toka yodusu de wasulo la itagi yasosinoto. 8 Duma Una o siminiko wadedemo kasi, wotemo komanena, "Nia dodagi ma rabaka upa lo o kia naga nimagaho, cawali ka o didiki. Upa o maru nimagaho, o karong, eko lo o pipi. 9 Nia tarupa nimasitibaku de nia baju gena ka nia roheka. 10 Nakoso o doku moika niwosa de ka o tahu moika nimasidodogu, de upa nimatotuluru ma bati o doku magena niodongosa. 11 De lo nakoso o riho moika la nitulu, de ona ngini iniholu sidago nia demo o habari qaloloha magena lo yoise iholu, o riho magena niodongosa. Duma nia qohu ma gaapo niapari kasi la imaaka o nonako moi onaka, igogou ona magena de manga fajaka o Gikimoi Awi simaka." 12 Kagena de ona itagi isihabari, ena gena o nyawa yangodu bilasu itoba de imatoduba to ona manga dorouno. 13 Igogou, Una Awi muri-muri o toka idala yodusuka, de o nyawa yasisiri manga saheku o gososo isiese so manga siri lo qalohaka. 14 Ma orasi magena ma Kolano Herodes Antipas woise ma ngale o Yesus de Awi nonako ihahairani, sababu kagena o nyawa yadadala yaaka idadi manga uru ma beto. Sidago yaado o doku de o soaka so o bi nyawa itemo, "O Yesus gena o Yohanes Wooosi de Una asa wooho kali! Ma sababu magegena Una wamake o buturu la waaka o nonako ihahairani." 15 Duma o bi nyawa ma somoa itemo, "Una magena iqoqoma ma nabi Elia de wooho kali." De ma binukali itemo, "Una manena o nabi wimomuane moili koloko o nabi o orasi iqoqomaka." 16 So kagena de ma Kolano Herodes wogiise komagena, de una wotemo, "Ka o Yesus Una manena o Yohanes Wooosi bai! Kiaka iqomaka tasulo so awi sahe yatolaka, de orasi manena wooho kali!" 17 18 Ma sababu komagena ma Kolano Herodes womasininga, ena gena ma orasi iqomaka de una womikawi ongo Herodias, muna magena o Herodes ma nongoru masirete, awi ronga o Filipus, ma peqeka. De o Yohanes he ma para ma dala wisidapano de wingamo o Herodeska, "Ce! Qalohawa, nako ngona nomikawi ani nongoru ma peqeka sababu muna magena ani moqoka." So o Herodes wasulo awi prajuritka o Yohanes iwitago, so ona witagoka de lo wipiliku de o bui ma rabaka wisingosaka. 19 Sababu ma ngale o Yohanes awi sidapano de awi ngamo magegena ongo Herodias mitoosa, so o ngeko mosisari la ami edekati o Yohanes mowitooma, duma o Herodes iwijaga so o ngeko ihiwa. 20 Ma Kolano Herodes wosulo o buika o Yohanes iwijaga iwisidodiahi, sababu iwinako o Yohanes una magena awi sininga iloa de ibanari, de lo una magena o Gikimoi Awi sosulo so wisubaka. De o Herodes lo o Yohanes awi bicara gena wodupa woise, ngaroko wisigamamuka. 21 Qabolo de ma Kolano Herodes awi sibuo ma wangeka, so una waaka o rarame de wakoro o bobareta yangodu, de awi kapita-kapita, de o bi kawasa ma roriri to una awi pareta ma rabaka o Galilea ma dokuka. 22 O rarame magena ma rabaka ongo Herodias ami ngopa moselo, so una de o nyawa wakokoro ona magena lo midupa icarawa. So kagena de una wotemo ma jojaru magenaka, "Ngona o kia nodupa. Nagolo bato! Ngohi asa tonihike ngonaka." 23 So kagena de una wojaji o jojaru muna magenaka ma bati wosasi, de wotemo, "O kia bato ngona nagolo ngohi asa tonihike, ngaroko ai arata ma sononga moi ai tahu ma rabaka tonisitodihikeka!" 24 Qabolo de o jojaru magena mosupu de mosano ma awaka, "Ai awa, qaloha gena bilasu o kia tomagolo." Ma awa mosango, "Hika nagolo o Yohanes Wooosi awi sahe." 25 O jojaru muna magena momatai-tai mokahika ma Kolano Herodeska, de motemo, "Ngohi tomagolo o Yohanes Wooosi awi sahe, so o orasi manena qabolo o pigaku nongado la noihike ngohika!" 26 Ma Kolano Herodes woise ami gogolo magena de to una awi sininga foloi ipeleso. Ngaroko komagena, ami gogolo magena watolabutu idadi kawa, sababu wosasika awi nyawa wakokoro manga simaka. 27 So una gila-gila wisulo ma kapita moi wotagi o Yohanes Wooosi awi sahe waqehe. So kagena de o prajurit moi wotagi o bui ma tahuka, la o Yohanes Wooosi asa witolaka. 28 So de witola qabolo de o sahe magena o pigaku wongado de wotagi wahike o jojaru magenaka. De o jojaru magena mahike kali ma awaka. 29 O hali magena o Yohanes Wooosi Awi muri-muri yogiise de yanako, gila-gila ona itagi o Yohanes Wooosi awi sone ma bake yaqehe so yapoosuka. 30 La o Yesus Awi sosulo yamogiowo de sinoto asa iliho ikahino kali, so Unaka imatolomu de ona o manara yaaaka de yadodotoka qangodu isingangasu Unaka. 31 Kagena o nyawa idala icarawa yahino de binuka iliho, duma yadadala yahinoli sidago Una de Awi sosulo ioqo lo imadodoohawa. So Una wotemo onaka, "Niahino potagi la pomatinga o riho moika, la ngini nimasiwoma kasi." 32 Magena de imajobo o deruku ipane so imatinga o riho moi imatitingano. 33 So de o nyawa yadadala yakelelo imatuluru o riho moika, de yanako ona magena nagoona. So o nyawa o bi doku ma sigilolino magena itagi itowongi so iqomaka o riho kiaka Una de Awi sosulo yamemetaka gena. 34 Ma orasi o deruku wouti, Una wamake o nyawa yadala icarawa. De Una wasayangi onaka wotemo, "Kodo! Ona manena koloko o duba ma sowohi ihihiwa." Magena de Una o moi-moi wasidoto idala o nyawa ona magenaka. 35 So de qamaqa-maqaka, de Awi muri-muri yahino itemo Unaka, "Baba! Upa sidago qaputu sababu o riho manena imatingano. 36 Nakoso qaloha, lebelaha o nyawa yadadala manena nasulo itagi la ona o ino imaija kadoke o doku de o soaka imakokadateka." 37 Duma Una wotemo, "Ngaroko he upa! La ngini bato niasioqo." De ona itemo, "Nakoso o nyawa manga dala manena de miasioqo gena, ma pipi o kiaka poqehe de o roti miija la miasioqo!" 38 Kagena de Una wosano, "Kagena naga de nia maru. Hika nitagili o nyawa yadadalaka niatailako." So ona yatailakoka de yotemo, "De maena, duma cawali o roti ngai motoha de lo o nao ngai sinoto." 39 Qabolo de wasulo Awi muri-murika, "Hika o nyawa yadadala magena niasigogeku o dumule ma qokuka imatotolomu." 40 So o nyawa yadadala magena imagoge imarihi-rihi. Kanaga o dolomu ma nuka yararatu moi de lo o dolomu ma nukali yamomoritoha. 41 So kagena de Una o roti ngai motoha de o nao ngai sinoto waqehe de womamataga o dipaye, de Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de Una o roti magena watepi-tepi de Awi muri-murika wahike la ona yasitoku o nyawa yadadala ona magenaka. Komagena lo o nao ngai sinoto waaka so yasitoku o nyawa yadadalaka magena. 42 La o nyawa yadadala magena yaoqo sidago yapunu. 43 So kagena ona ioqo qabolo de Awi muri-muri o ino ma soohu yatolomu so ma boloi yamake o karaja mogiowo de sinoto. 44 O ino yaooqo magena ka yanau gena yacala motoha (o ngopeqeka de o ngopa gena yaeto waasi). 45 La magena qabolo de o Yesus wotemo Awi muri-murika, "Nitagi o deruku nipane la niside kadoka o doku Betsaida o talaga ma sonongaka. Ngohi asa o nyawa yadadala ona magena tasulo iliho kasi." 46 So de o nyawa yadadala magena ilihoka, de Una o pido moika wakahika la wosumbayang. 47 So de qaputuka, Una o dududuka womatengoka, duma Awi muri-muri o deru ma rabaka gena ka wakelelo. O deru magegena o talaga ma dongirabaka yahika 48 de yohoru isangisara, sababu o orasi magena o paro manga simano so yatomo. So he qaginita Una asa wakahika onaka, de ka o ake ma qokuko wotagi. Duma Una asa wahika manga deru ma dateka, 49 50 de Awi muri-muri wikelelo o ake ma qokuko wotagi, de ona isawangi so imatotoore, "We! O toka! O toka!" So yamodo imasidotirineku. Duma gila-gila Una woaso de wotemo, "Eh, hika nia sininga niapoputuru! Ngohi manena o Yesus so upa nimodo!" 51 La Una wahika so manga deruku wopane, de o paro magena lo itoguka de iogoka. So Una Awi muri-muri magena yosawangi de yamodo, 52 sababu kagunugo asa o nonako ihahairani wasikeleloku ma ngale o roti ngai motoha duma manga sininga qatogoi icarawa. So isusa ona isihoda de yasahe to Una Awi buturu komagena ma lamo. 53 Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri imasidiado o talaga ma sonongaka, de o Genesaret ma bobanesa itahu so kagena manga deru yatapuku. 54 Kagena de ona o deruno isupu so o nyawa Una wikelelo, de gila-gila winako. 55 So imagogora moi-moi manga dokuka itagi so o nyawa yasisiri manga jongutuku yasitide de Unaka yangaho kiaka yogiise Una kagena naga. 56 Komagena lo kiaka bato Una wotagi, o bi soaka eko o bi dokuka, ona o nyawa yasisiri o pasar ma dateka yahahadoku de igolo Unaka, "Baba, nako nomisimaha, hitilahi Ani juba ma ngoguka sutu miacoho!" La o nyawa nagoona yacocoho gena yangodu manga siri itoguka.

Mark 7

1 O wange moiku de o Farisika ma nyawa o bolu moi de o guru agama yamuruo naga o Yerusalemno yahino de itagi imatolomu o Yesuska. 2 4 O Yahudika ma nyawa yangodu ma boboloi o Farisika ma nyawa, ona magena o adati de o galepu yacocoho, ka o ete de o toporasi. O galepu ma dodagi magena yamote so ona magena ioqo waasi, nakoso manga gia yatiodo waasi. Kamagena lo o pasarka itagi la ilihono, bilasu manga gia yatiodo kasi de asa ioqo. De kanaga idalasi o ete de o topora manga adati de manga galepu yacocoho ma bati orasi manena, maro o lelenga, de o boso, eko o hito ma leleani patiodo lo de ma galepu. So ma orasi ona itagi imatolomu gena ona yakelelo Una Awi muri-muri ioqo de manga gia yatiodowa de yamotewa manga adati de manga galepu, ena gena bilasu manga gia yatiodo kasi imamote maro o kia o Farisika yotetemo gena. 5 Ma sababu magegena o bi Farisika ma nyawa de o bi guru agama Unaka wisano, "Qadoohaso Ani muri-muri yatilaku to ngone nanga ete de nanga topora manga jojoho. Ce! Ona ioqo de manga gia yatiodowa." 6 Kagena de Una watemo, "Igogou, ngini manena nikokulai! So itero maro ma nabi Yesaya wotemo iqomaka de wosilefoka ma ngale ngini manena o Gikimoi wotemo komanena, 'O bi nyawa ona magena ihoromati Ngohi, duma cawali manga uru ma kahika, duma manga siningaka gena ihiwa. 7 Ma faida ihiwa ona isuba Ngohika, sababu ka to nyawa manga adati de manga galepu gena yadoto, itemo magena koloko to Ngohi Ai bobita!' 8 O Gikimoi Awi bobita ngini niapalako, duma o bobita o nyawano ngini niacoho niaamo-amo." 9 La o Yesus wotemoli onaka, "Igogou, ngini nicawaro so o Gikimoi Awi bobita nitilaku ma ngale nisilaku to ngini nia adati de nia galepu masirete. 10 O Gikimoi Awi bobita ma demo gena o Musa wosingangasu wotemo, 'Niahoromati to ngini nia baba de nia awa,' de lo 'Nagoona manga awa de manga baba la yatemo qatorou, ona magena manga fanggali bilasu yatooma.' 11 12 Duma ngini niasidoto o nyawaka: Ngone nanga baba de nanga awa upa he pahoromati de pariwo, hitilahi nanga dodihimoka potemo, 'Ai baba de ai awa, ngaroko o pipi ngohi bilasu tinihike nginika, magena ka to ngohi ai suba moi o Gikimoika.' 13 Ma ngale de to ngini nia dodoto masirete aku ngini gena niacoho nia adati de nia galepu, duma o Gikimoi Awi demo de Awi bobita ngini niapalako de nisidoohawa. Kanaga idalasi o damato de o gulai ngini asa niaaaka imatero komagenena." 14 La o Yesus waaso kali o nyawa yadadala magena, de wotemo onaka, "Hika ningodu niise to Ngohi Ai ade-ade manena, la ngini asa niasahe de nianako. 15 O kia iwosa ngone nanga rabaku akuwa inasitorou bai! Cawali o kia nanga rabano isusupu magena inasitorou o Gikimoi Awi simaka.(( 16 So o nyawa nagoona de manga ngauka tanu iise la yanako.))" 17 Ma orasi o Yesus o nyawa yadadala wadongosaku so wotagi o tahuka wowosa de Awi muri-muri yosano Unaka, ma ngale idodooha to Una Awi ade-ade magegena. 18 Kagena de Una wotemo onaka, "Ce! So niiseka de ka niasahe waasi! Qadoohaso ngini niasahewa, ena gena o kia naga una waoqoka una magena o dorouka wingahowa, so upa nitemo una witorou o Gikimoi Awi simaka. 19 Sababu o kia waooqo magena to una awi siningaku iwosawa, duma iwosa awi pokoku, so ma duuru de wosihoho so isupu kali." (De o Yesus Awi demo manena Una wasingangasu, so o ino qangodu gena aku ngone paoqo.) 20 So kagena de Una wotemo kali, "O kia bato nanga rabano isusupu magena inasitorou o Gikimoi Awi simaka. 21 Sababu o nyawa manga rabano, ena gena, manga siningano asa o bi dorou moi-moi ibao so manga manara o nyafusu ma dorou iaaaka, itotosi, itotooma, 22 isusundali, yatotesere, de lo o dorou moi-moi iaaka, yatotodamato, de manga adati ihiwa, yatotodoosa, o ronga ma dorou iaaka, imacaralamo de isusa padoto sababu manga sahe qatogoi. 23 O bi dorou qangodu kiaka ibabao to ona manga sininga ma rabano, magena idadi o nyawa ona magena yasitorou o Gikimoi Awi simaka." 24 Kagena de o Yesus wodongosa o riho magena. So de o Yesus wotagi o doku Tirus de lo o doku Sidon ma sigilolika, de wowosa o tahu moika womamingihu la o nyawa upa winako Una kagena naga. Duma Awi habari iqomaka so o nyawa winakoka. 25 26 De lo o ngopeqeka moi mogiiseka, muna magena o Siria ma dokuno o Fenisia ma tonaka so o Yahudika ma nyawa misowo. To muna ami ngopa moi o toka mingosa so mitogosaka, so muna motagi Unaka, de mobukuku de ami suba matide de mogolo la Una aku o toka wodusu ami ngopa magenano. 27 Kagena de Una wotemo munaka, "Bilasu ngona notamaha la o bi ngopa o ino pahike iqoma la ioqo de yapunuka. Sababu qalohawa o bi ngopa ma ino de paqehe so o kasoka pongike." 28 De muna magena mosango motemo, "Kodo, Baba! O bi kaso o meja ma litimika lo yodamaha o bi ngopa manga ino ma reremo, la nako itura, de o kaso magena lo aku yaoqo." 29 De Una womitemo, "Sababu ani sosango itero de nagogou ma loha, o orasi manena qabolo ani ngopa ami toka asa imahoi de mitogosa kawa. So notagi la noliho ani dokuka." 30 O awa muna magena moliho ami tahuka, de momimake ami ngopa mitotogosa magena momaiduka sababu milohaka, de igogou ami dogosa lo isisaka. 31 O Tirus ma dokuka o Yesus womajobo o doku Sidon watilaku de asa wotagi o Galilea ma talagaka. Womasidiado o Dekapolis ma daera ma rabaka, 32 de o nyawa moi witotopongo de awi laqe itimisi o Yesuska witota. O nyawa una magena awi dodiao moi o Yesus iwibaja la tanu wipaqa. 33 So kagena de Una iwitinga o nyawa yadadalano, de Awi raraga o nyawa una magena awi ngauka wosiguruto de Awi kibi wosipalasa o nyawa gena awi laqeka. 34 O dipaye womamataga so Awi woma walia de wotemo, "Efata!" ma ngale "Ipelenga!" 35 Kagena de o nyawa una magena awi ngau ipelenga so womasigiseka, de awi laqe ipalata so aku wobicaraka. 36 De ona yangoduka o Yesus wasibobita, "Upa lo nisingangasu." Ngaroko wapoma komagena, duma ona foloika isibicara. 37 So o nyawa ona magena ka yohairani icarawa de yotemo, "Igogou! Yatotopongo lo imasigise de imomou lo ibicaraka. Qangodu waaaka gena ka idadi qaloha."

Mark 8

1 Ma orasi magena de o nyawa yadadala o bolu moi yahino imatolomu kali. To ona manga ino ihiwaka, so o Yesus Awi muri-muri waaso de wotemo onaka, 2 "Kodo! Ngohi tasayangi o nyawa yadadala ona manena. Kanaga he o wange saange qabolo ona dede Ngohi, de o orasi manena ona manga maru ihiwaka. 3 Nakoso Ngohi tosulo ona iliho de manga poko ma raba ihiwa, done ona yalumo-lumo so o ngeko ma soaka de iruba. Foloisi o nyawa ma binuka manena ma soa ikukuruno." 4 Una Awi muri-muri isango itemo, "Baba, o riho manena imatinga-tingano. De o ino kiano pamake la o nyawa yangodu manena pasioqo." 5 De Una wosano onaka, "Kagena naga to ngini ningodu de nia maru?" De Awi muri-muri itemo, "Manena naga ka o roti ngai tumudingi." 6 Kagena de Una wasulo o nyawa yadadala magena, yangodu o tonaka imagogeku. De o roti ngai tumudingi magena waqehe so Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de watepi-tepi de to Una Awi gia, so wahike Awi muri-murika la ona isitoku o nyawa yadadala magenaka. So Awi muri-muri ona yaaka maro o kia Una wasulo. 7 Kagena lo to ona de manga nao ibiuuqu ngai muruo naga. O Yesus waqehe o bi nao magena de Awi sukuru idola o Gikimoika, de wasulo Awi muri-murika so yasitoku kali o bi nao magena. 8 9 Kagena de o nyawa ona magena yaoqo sidago yangodu yapunuka, gena yanau manga dala nagala yacala iha (o ngopeqeka de o ngopa gena yaeto waasi). Qabolo Awi muri-muri wasulo so o ino ma soohu yatolomu so yamake sidago o karaja tumudingi lo iwedo. Qabolo de Una wasulo so o nyawa yadadala magena moi-moi iliho manga dokuka. 10 So Una de Awi muri-muri gila-gila o deruku ipane so imajobo itagi o Dalmanuta ma tonaka. 11 O Farisika yamuruo naga yahino kali o Yesuska, so imatekekasango de Una ma ngale o dorouku wisitura, so yogolo Una o nonako ihahairani wosikelelo la ona aku yanako igogou Una o Gikimoi wisulo so wahino. 12 Una Awi woma walia so wosango, "Ce! Qadoohaso ngini o bi nyawa o orasi manena de nigolo Ngohi taaka o nonako nginika. Toholu! Ngini tinisingangasu igogou, ngaroko nigolo lo Ngohi taakawa o nonako maro komagena ma meta o nyawa ngini manenaka." 13 Qabolo de Una ona magena wadongosa de o deruku wopane kali, so womajobo kadoke o talaga ma sonongaka. 14 O Yesus Awi muri-muri imariwosa so o maru imagahowa. So ona ihawateri sababu manga deruka cawali o roti ngai moi. 15 Una wotemo onaka, "Nimasitiari, ma ngale o Farisika manga ragi de o Herodes awi ragi bai!" 16 Kagena de o muri-muri imatekebicara moi de moika, de itemo, "Una wotemo komagena sababu to ngone nanga roti ihiwa." 17 Una ka wanako Awi muri-muri manga sininga de o kia ona isibicara. So Una wotemo onaka, "Ce! Ngini nia sininga isusa ma ngale to ngini nia roti ihiwa. Qadodooha so ngini niasihoda waasi de niasahe waasi sidago o orasi manena. Kodo! Kiaso nia piricaya ikurangi maro komagena. 18 To ngini de nia lakoka duma niakelelowa, de to ngini de nia ngauka duma niisewa! Ngini niosiningawa Ai nonako ihahairani. 19 Ma orasi o roti ngai motoha tatepi-tepi, de o nyawa yacala motoha tahike so yaoqoka. Sababu ngini masirete niatolomu so ma soohu o karaja muruo." So ona itemo, "O karaja mogiowo de sinoto." 20 "De ma orasi moili Ngohi o roti ngai tumudingi tatepi-tepi de tasioqoka o nyawa yacala iha. De kanaga ma soohu o karaja tumudingi, magena lo ngini masirete niatolomu. 21 So, idodooha nianakowa eko niasahe waasi." 22 O Yesus de Awi muri-muri imasidiado o Betsaidaka, de o nyawa moi wopipilo iwingaho o Yesuska. De o Yesus iwibaja la tanu o nyawa wopipilo una magena iwipaqa la womasigelelo. 23 Magena de o Yesus o nyawa wopipilo una magena iwituda so wisisupu o doku ma duduka. La o Yesus to Una Awi kibi wisipurai awi lakoko de Awi gia wosipaqa de wisano, "Nomasigeleloka?" 24 Kagena de o nyawa magena womaginano awi simaka de wotemo, "Iya, ngohi o nyawa takelelo, duma maro ka o gota ma hutu itagi-tagi." 25 So o Yesus Awi gia wosipaqa kali awi lakoka. So orasi magena qabolo de awi lako qaloha kali so womasigeleloka, de wanako itiaika. 26 Komagena de o Yesus wosulo unaka, "Tagi noliho! De upa lo nokahika kali o doku magenaka." 27 O Yesus de Awi muri-muri itagi o Kaisarea Filipi ma soa de ma dokuka. Itagi so manga dodagi ma rabaka Una wasano onaka, "Nako o nyawa gena ona itemo, Ngohi manena naguuna." 28 De ona isango itemo, "Kanaga ma binuka itemo o Yohanes Wooosi, de ma binukali itemo ma nabi Elia, de o nyawa ma somoali itemo Ngona o nabi moili." 29 So kagena de o Yesus wosano onaka, "Duma nako ngini masirete, Ngohi manena naguuna." O Petrus wotemo, "Baba, Ngona manena o Salamati ma Kolano." 30 La komagena de Una wapoma onaka, "Ma ngale Ngohi gena upa lo nisingangasu o bi nyawaka." 31 Qabolo de o Yesus Awi muri-murika womadedemo, ena gena wotemo onaka, "Ngohi manena, o Nyawa ma Duhutu, done o Yahudika manga roriri, o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama ona Ngohi iholu, so ona asa isisangisara qasiri ma bati itooma de isosone. Ngaroko iaka komagena, duma o wange saangeka de Ngohi tooho kali." 32 Awi sangisara de Awi sone ma ngeko gena Una Awi muri-murika wosingangasu wositotiaika. La o Petrus woise de o Yesus Awi giaka walia la imatingaka, gila-gila wisidapano wotemo, "Baba Guru, tanu o Gikimoi wonisiraro la upa idadi komagena." 33 Duma womatodoka o Yesus womakiliho de wakeri-keri Awi muri-murika de o Petruska wisidapano wotemo, "He! Iblis, noloqa! Ani sininga magena imaterowa de o Gikimoi Awi sininga, duma ani sininga gena ka o nyawa ma sininga." 34 De asa o Yesus o nyawa yadadala dede Awi muri-muri watolomuno so wasibicara onaka, "O nyawa nagoona la imote Ngohi, bilasu imahadoku so manga dupa moi-moi manga sininga ma rabaka yapalako la imote-mote Ngohi, de qadoohawa nakoso o sangisara yamoku ma bati yosone. 35 Sababu o nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago iholu isangisara, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona ma ngale Ngohi de o Gikimoi Awi habari qaloloha gena manga rohe ma salamati isidoohawa, la ngaroko isone, duma o oho ka sidutu ikakali done asa yamake. 36 Ngaroko o nyawa moi o dunia de ma raba manena he qangodu ka to una, duma qangodu magena ma faida ihiwa, nakoso ma duuru una wamakewa o oho ka sidutu ikakali. 37 Sababu o oho ka sidutu ikakali gena niamakewa de o guraci de o salaka nisitagali, eko lo akuwa niaija de o pipi. 38 Ma orasi manena o dunia iwedoka de o dorou so o Gikimoi iwiholuka. So upa o nyawa yamaqe isihabari ma ngale Ngohi de lo Ai dodoto. Sababu nagoona yamaqe isihabari, done Ngohi o Nyawa ma Duhutu lo asa ona toholu tanako, ma orasi Ngohi tahino kali o duniaku dede to Ngohi Ai kuasa, kiaka isikokelelo maro Ai Baba Awi kuasa, de Awi malaikat yadadala."

Mark 9

1 De o Yesus wotemoli, "Ngini tinisingangasu igogou, yamuruo naga to ngini nia sidongirabano done isone waasi, nakoso yakelelo waasi o Gikimoi Awi pareta qapoputuru." 2 O wange butanga ipasaka, de o Yesus wangaho Awi muri yaruwange, ena gena o Petrus, de o Yakobus, de o Yohanes itagi imatinga o tala ikukuruye moika. To ona manga goginano ma rabaka Una Awi jamani ingali. 3 Awi baju idadi qaare de isiru. Pamakewa papoka de qatebi maro komagena. 4 Kagena de Awi muri yaruwange iwimomote gena yakelelo kanaga o nabi yasinoto imatekebobicara de Una. O nabi yasinoto gena o Elia de o Musa. 5 Kagena de o Petrus wotemo o Yesuska, "Baba Guru, qaloha bai nakoso ngone lo ngo kanena, so o dadaru ngai saange miaaka, ngai moi to Ngona, ngai moi to Musa, de ngai moi to Elia." 6 Patotiai gena o Petrus wanakowa o kia bilasu una wosibicara, sababu una de awi dodiao yasinoto o modo ma rabaka. 7 Kagena de o lobi-lobi o bolu moi iuti so yasaoka, de o lobi-lobi ma rabano o ili moi iise itemo, "Una manena to Ngohi Ai Ngopa towidododara. Ka Unaka bilasu niwisigise!" 8 Manga lako yatawi, so ato imatodoka so yanano o nyawa yasinoto magena lo yahiwaka, ka cawali o Yesus womatengoka. 9 So ma orasi ona iuti o talaku, de wasibobita onaka wotemo, "Upa lo ngini nisingangasu o nyawaka o kia ngini niakokeleloka, ma bati Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, tomomi Ai sone ma rabano." 10 La Una Awi muri-muri yacoho to Una Awi beseso magena, duma ona masirete manga sidongirabaka isibicara itemo, "To Una Awi demo 'wosoneka so wipoosuka de wooho kali' ena gena ma ngale o kia." 11 Mutuwade ona Unaka yosano itemo, "Qadoohaso o bi guru agama yodedemo gena o Salamati ma Kolano iwihiwasi de bilasu ma nabi Elia wahino woqomano." 12 So Una wasango wotemo, "Magena itero, o Elia gena igogou wahino woqomano, ma ngale wosidailako de o bi moi-moi wosidiahi. Duma o kiali o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefo gena done Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, magena Ai sangisara qatubuso de lo o nyawa yadadala asa iholu. 13 Duma Ngohi totemo nginika, o nyawa imatero koloko o Elia gena womasidiadoka to ngini nia sidongirabaka, de o nyawa ka to ona manga sininga ma dupa yamote so wisisangisara. Magena itero de itiaika, maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, idodooha o Yohanes Wooosi to una awi oho ma ngeko." 14 Ma orasi o Yesus de Awi muri yaruwange ikahino kali, de yakelelo o nyawa yadadala yasigilolino, Awi muri-muri ma somoali de o guru agama yamuruo naga imatekeributu. 15 So o nyawa yadadala Una wikelelo, de ona yatodoka de imagogora Una wisibubusu. 16 Kagena de Una wosano o bi guru agama magenaka, "O kiali ngini nioributu." 17 Magena de o nyawa yadadala manga sidongirabano o nyawa moi wahino wosango, "Baba Guru, ngohi ai ngopa towingaho Ngonaka. Una manena wimumusu de awi ili ihiwa, sababu o toka wingosaka. 18 Nakoso o toka iwingosa de awi rohe wosipapaka o tonaku, de awi uruno lo o geko isupu, awi ingi irita, de awi rohe lo iiraka. So ngohi togolo Ani muri-murika la yodusu o toka magena, duma ona yaakuwa." 19 So kagena de Una wotemo onaka, "Idodooha ngini o bi nyawa o orasi manena! Igogou-gogou ngini manena o nyawa nia piricaya ihihiwa. Sidago o orasi muruosi Ngohi togoge dede ngini la tinisisabari nginika. Ce! O ngopa magena niwingaho Ngohino." 20 De ona o ngopa magena iwingaho Unaka. La o toka magena Una wikelelo, de o ngopa una magena wiaka so awi rohe wosipapaka o tonaku, de womalololo, de awi rohe lo iira-iraka, de awi uru lo igekoka. 21 La Una wosano ma babaka, "So he itekaka to una awi siri manena?" De ma baba wosango, "Ka wicecekesi. 22 So ma para idala rabaku wiuumo komagena lo o ake ma rabaku. So nakoso qaloha, Baba, de tanu nowiriwo. Kodo, Baba! Nomigalusiri la nako Ngona ka aku de nomiriwo ngomi!" 23 Kagena de o Yesus wosango wotemo, "Iya, nako ngona masirete aku nopiricaya! Qangodu asa o Gikimoi waaka, hitilahi ngona nowipiricaya." 24 Gila-gila ma baba una womatoore, "Ngohi topiricaya bai! Duma, kodo, ai piricaya ka ma cunu. So tanu noiriwo la ai piricaya nodogo la idadi qaputuru!" 25 Orasi magena de o Yesus wakelelo o nyawa yadadala yahino iwisidolomu, de Una wodusu o toka magenaka wotemo, "He, toka wisitotopongo de wisimumusu! Ngohi tonisulo nosupu o ngopa manenano, de upa lo nokahinoli." 26 O toka magena imatoore de o ngopa awi rohe magena iira de ifoloi witirine kali, de gila-gila o toka magena isupu o ngopa magenano. So o ngopa una magena koloko wosoneka, sidago o nyawa yangodu itemo, "Una magena wosoneka bai!" 27 Duma o Yesus wotagi Awi giaka wacoho de wilia wisimomi, de gila-gila o ngopa magena una womaokoka. 28 Qabolo de o Yesus o tahu moika womatingaka, de Awi muri-muri yahika so imasano, "Kiaso ngomi manena o toka gena miodusu miaakuwa." 29 De Una wosango wotemo, "O toka maro komagena, maena nidusu niaakuwa ka cawali nisumbayang o Gikimoika. O ngeko ma somoali gena ihiwa." 30 Kagena de Una de Awi muri-muri imajobo kali. So itagi o Galilea ma tonaka, duma o Yesus woholu la upa lo o nyawa winako kiaka wogoge, 31 sababu to Una Awi muri-muri wadotosi. De una wotemo gena komanena, "Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena done asa isidoa Ai saturu manga gia ma sohaka, so Ngohi asa itooma, duma o wange saangeka de asa Ngohi tooho kali." 32 Magena de Una Awi demo de Awi simodoto ma ngale gena ona yanakowa, duma ona yamodo so yododato imasano Unaka. 33 O Yesus de Awi muri-muri imasidiado o Kapernaum ma dokuka so imasidodogu o tahu moika, de wasano Awi muri-murika, "Kangano o kia nimatekesikokoholu ma orasi o dodagi ma rabaka." 34 Duma ona yamaqe so imapopongoka, sababu o dodagi ma rabaka ona imatekesikokoholu ma ngale nagoona foloi ilamo to ona manga sidongirabaka. 35 So de Una womatamiye de watolomu so wisigilolino, de wotemo onaka, "O nyawa naguuna wodupa wolamo de o nyawa ma somoa, una magena bilasu womahadoku de wodupa wariwo o nyawa yangoduka." 36 Qabolo de Una o ngopa wiceceke moi wingahono de wisigokono to ona manga simaka. Gila-gila o ngopa magena witide de witoti, de wotemo onaka, 37 "O nyawa nagoona la o ngopa manenaka iwiqehe qaloha sababu ona imote Ngohi, magena imatero de ona lo Ngohi iqehe qaloha. So o nyawa nagoona la Ngohi iqehe qaloha, ona manga manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino." 38 De o Yohanes wotemo o Yesuska, "Baba Guru, ngomi miwikelelo o nyawa moi o toka wodusu de to Ngona Ani ronga bai! So ngomi miwisimahawa, sababu una gena to ngomi mia dodiaowa." 39 Duma o Yesus wotemo, "Upa niwisimahawa una magena, sababu o nyawa moi lo yahiwa o nonako ihahairani waaka de to Ngohi Ai ronga, gila-gila womabulutu de Ai ronga ma dorou wogaka. 40 Sababu o nyawa la inalalawangiwa, ona magena to ngone nanga dodiao. 41 Ngini tinisingangasu igogou, nagoona yodupa ngini iniriwo, sababu igogou ngini Ngohi o Salamati ma Kolano Ai nyawa nimomote, ngaroko ka o ake yasiudo, duma igogou ona magena done asa yamake manga fanggali o Gikimoino." 42 "Nagoona o sababu moi yaaka so o nyawa ma ceceke to ngini nia sidongirabaka Ngohi he ipiricaya kawa, ona magena o Gikimoi asa wafanggali de o dorou foloi ilamo. Lebelaha o teto ilalamo-lamo moi manga toloka isidopilikuka de o teoku yolutuka. 43 Nakoso de ani gia la ngona o dorouku notura, hika la nabitoguka! Lebelaha ngona nooho dede o Gikimoi de ani gia ka ma sononga, upa sidago de ani gia ngai sinoto de ngona o narakaku asa niumo, ena gena o uku ma sora ikokakalika.(( 44 Kagena o uku itatatuwa, de o gai lo asa isonewa.)) 45 Nakoso de ani qohu la ngona o dorouku notura, hika la nabitoguka! Lebelaha ngona nooho dede o Gikimoi de ani qohu ka ma sononga, upa sidago de ani qohu ngai sinoto de ngona o narakaku asa niumo.(( 46 Kagena o uku itatatuwa, de o gai lo asa isonewa.)) 47 Nakoso ka cawali ani lako ma sononga de ngona o dorouku notura, lebelaha ani lako magena napeleuka. Foloisi qaloha ngona nooho dede o Gikimoi Awi pareta ma rabaka de ani lako ka ma sononga, upa sidago de ani lako ngai sinoto de ngona o narakaku asa niumo. 48 Kagena o uku itatatuwa, de o gai lo asa isonewa. 49 O nyawa isigeto manga dorou asa isitebi de o uku ma sahu, imatero koloko o gaso o duba ma lake isitebi de o gasi la o Gikimoi wodupa. 50 To ngini nia gogoho imatero de o gasi, sababu de ma faida. So nakoso o gasi magena qamiri kawa so qahaoka, de niaaka niadodoohasi la aku qamiri kali. Komagena lo ngini Ngohi nimomote gena upa nimatekesikokoholu, duma nidadi maro o gasi qaloloha la nia oho ma rabaka gena ka cawali o rimoi de o sohi."

Mark 10

1 Qabolo de o Yesus o riho magena wodongosa so wotagi o Yudea ma daeraka o Yordan ma sonongaka. O bi nyawa yadadala yahino Una widolomu noli. Kagena de maro Awi biasa moi Una wadoto kali. 2 O Farisika ma nyawa yamuruo naga yahino kali, de manga edekati Una Awi sala yasari so itemo, "Mote nanga agama ma bobita, aku o nyawa manga peqeka yaholu?" 3 Kagena de Una wosango, "O Musa o bobita winihike nginika gena idodooha." 4 De ona yosango, "O Musa womisimaha ngomi aku to ngomi mia peqeka miaholu, hitilahi ngomi o surati ngongolu ma surati migaka kasi." 5 De Una wasitemo onaka, "Sababu to ngini nia sininga qatogoi sidago o Musa o bobitaka wosilefo. 6 Duma ma solano ma orasi Una o nyawa waaka, gena Una Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, 'O Gikimoi o nyawa waaka yanau de o ngopeqeka. 7 Ma sababu magegena yanau moi bilasu ma baba de ma awa wadongosa la una de awi peqekaka, so ona asa idadi ka ka moi, 8 so ona magena yasinoto kawa, duma ka ka moi.' 9 Ma ngale magegena so o kia igogou o Gikimoi wasirimoika, upa lo o nyawa pasiritinga." 10 Qaboloka de Una o tahuka wowosa de Awi muri-muri wimote la yosano o kia Una wosibobicaraka gena. 11 Una wotemo onaka, "Naguuna ma peqeka womiholuka de wokawi de o ngopeqeka ma somoali, una magena he wosundali ma ngale ma peqeka ma nonomaka. 12 Komagena lo o ngopeqeka moi ma roka mowiholuka de mokawi de yanau ma somoali, muna magena he mosundali ma ngale ma roka ma nonomaka." 13 So o bi nyawa manga ngopa o Yesuska yaaho la wapaqa de wogolo tanu o Gikimoi Awi laha wasicatu onaka, duma Awi muri-muri yatoosa so yadogore ona magenaka, "Upa niahika!" 14 Ma orasi o Yesus wakelelo o hali magena, Una wongamo de wotemo onaka, "Niaqohaka, la o bi ngopa ona magena yahino Ngohino. Upa lo niafati de lo niasimahawa. Sababu o bi nyawa imatero maro o ngopa ona manena asa yaaku iwosa o Gikimoi Awi paretaka. 15 So ngini tinisingangasu igogou, nakoso ngini niholu o Gikimoi ngini winipareta maro ka o ngopa, ngini magena akuwa niamake o Gikimoi Awi pareta." 16 Kagena de Una o bi ngopa magena watoti de Awi gia wasipaqa manga sabiku, so wogolo tanu o Gikimoi Awi laha wasicatu onaka. 17 Ma orasi o Yesus Awi dodagi wadofa kali, de o nyawa moi widogogora Unaka. De o nyawa una magena wobukuku de wosuba Unaka, de womasano, "Baba Guru, Ani sininga qaloloha, ngohi bilasu o kia taaka la tamake o oho ikokakali." 18 "Qadoohaso ngona notemo Ngohi Ai sininga qaloha. Kanena moiwa manga sininga qaloloha, cawali o Gikimoi masirete. 19 Ngona nanakoka o Gikimoi Awi bobita, 'Upa ngona notooma, upa ngona nosundali, upa ngona notosi, upa de o galaki ani dodiaoka gena ikokulai, upa nosidarafa de lo nahoromati ani baba de ani awa.' " 20 De una wosango wotemo, "Baba Guru, o bobita qangodu magena tamoteka ma orasi ngohi ka togogohiduuru kasi." 21 O Yesus iwitailako o nyawa una magena, de wigalusiri so wotemo, "Cawali o ngai moisi naaka waasi. Notagi kasi la ani kia bato nosiija de ma pipi o nyawa isususaka nasitoku, la ngona asa namake o arata ma duhutu o sorogaka. Qaboloka, de nahino la noimote Ngohi." 22 Woise o Yesus wotemo komagena, so kagena de o nyawa una magena wituhudu, so wotagi o riho magena wodongosa de awi sininga ipeleso, sababu una magena foloi wokaya. 23 La o Yesus womaginano Awi muri-murika, de wotemo onaka, "Igogou! Isusa icarawa o nyawa ikakaya o Gikimoi iwisigise la iwosa Awi pareta ma rabaka." 24 Awi muri-muri asa yohairani Una Awi demo magena. Duma Una wosidadu wotemo onaka, "Ai ngopa-ngopa, igogou isusa o nyawa asa iwosa o Gikimoi Awi paretaka! 25 Lebelaha o unta moi asa iwosa o yaiti ma kupeka, nako positero o nyawa wokakaya moi wowosa o Gikimoi Awi pareta ma rabaka." 26 O Yesus Awi demo magena Awi muri-muri foloi yohairani, sidago imatekebicara moi de moika, "We! Nako igogou komagena, done nagoona asa aku isalamati la yamake o oho ka sidutu ikakali." 27 Kagena de Una wakeri-keri de wotemo, "Nakoso maha de o nyawa manga manara o duniaka, gena idadiwa. Duma nakoso maha de o Gikimoi Awi manara, de qangodu magena aku Una waaka." 28 De o Petrus wotemo, "He! Ngomi manena mia moi-moi lo qangodu miodongosaka so Ngona minimoteka, so o kia asa miamake." 29 O Yesus wotemo, "Nginika tinisingangasu igogou, o nyawa nagoona manga tahu yodongosaka, eko manga gianongoru de manga awabira, eko manga awa de manga baba, eko manga ngopa-ngopa eko lo manga doro sababu ma ngale Ngohi de o habari qaloloha o Gikimoino, 30 o orasi manena ona magena asa yamake foloi idala. Ona asa yamake ma giliho sidago ma para o ratu moi to ona manga tahu, manga gianongoru, manga awabira, manga awa, manga ngopa-ngopa, manga doro, de o moi-moi o duniaka de komagena lo o sangisara. De ma orasi ma simaka asa o nyawa ona magena yamake ma fanggali o oho qaloloha de ikokakali. 31 Igogou, done o nyawa yadala o orasi manena iqoqoma gena done asa ka itotuuru, so o orasi manena o nyawa yadala ibitototuuru gena done asa iqoqoma kali." 32 Qabolo de o Yesus de Awi muri-muri manga dodagi yadofa kali so ikahie o doku Yerusalemye. Una wotagi woqoqoma, de Awi muri-muri yototuuru de yamalo manga rohe qatora. De o nyawa yadadala imomote gena yamalo yamodo. Kagena de Una de Awi muri-muri imatingaka so womasingangasu onaka done o kia asa idadi Una masireteka. 33 So Una wotemo onaka, "Niise la nianako. Ngone manena pokahie nanga meta o Yerusalem ma dokuka. So kagena pahika de o Nyawa ma Duhutu Ngohi manena asa isidoa to Ngohi Ai saturuka, ena gena o imam ma bi saheka de o bi guru agamaka, la isitatapu Ngohi manena bilasu isosone. Qabolo de Ngohi asa isidoa kali o nyawa ona magena o Yahudika ma nyawa yasowo, 34 la ona magena igagaka isiihe, de ihobi, de ingangapo de lo itooma. Duma o wange saangeka de Ngohi asa tooho kali." 35 Qabolo de o Zebedeus awi ngopa yasinoto, o Yakobus de o Yohanes, yahino o Yesuska, de itemo, "Baba Guru, nako yaaku de o kia naga moi miodudupa mimagolo Ngonaka la tanu nomihike ngomika." 36 De Una wosano, "Awa, o kia nodupa Ngohi taaka nginika." 37 De ona yosango, "Ngomi mia dupa nakoso done ma orasi nopareta nimulia ma rabaka, tanu moi mimatami Ani girinaka de moi Ani gubalika la Ani horomati miamake." 38 Kagena de Una wotemo onaka, "Igogou! Ngini nianakowa o kia naga nigolo. Sababu nako nimode komagena, bilasu nimode niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo maro Ngohi tauudo de lo nisimomoku o sangisara de o sone ma sasaru maro Ngohi isimomoku gena. So tinisano nginika, ka niaaku?" 39 De ona yosango itemo, "Ngomi ka miaaku." Mutuwade Una wotemo kali onaka, "Igogou! Ngini lo done asa niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo, maro o kia Ngohi asa tauudo gena, de lo nimomoku maro o kia Ngohi asa tamomoku gena. 40 Duma ma ngale nagoona asa imatami Ai girinaka eko Ai gubalika, magena Ngohi Ai hakuwa so tositatapuwa. Magena maha de o Gikimoi, sababu Una ka wanako de wositatapuka nagoona asa imatami o riho magegenaka." 41 Ma orasi Awi muri yamogiowo yoise ma dodiao yasinoto magena manga gogolo komagena, de ona yatoosa so o Yakobus de o Yohanes yangamo. 42 So Una watolomu yangodu so yahino Unaka, de wotemo, "Ngini ningodu nianako o bobareta o Gikimoi wihoholu ona manga kawasa yasidipito so manga oho isangisara. De o bobareta yalalago lo asa yapoloso so manga oho itibalangu. 43 Duma ngini upa komagena. So bilasu komanena: nagoona yodupa yolamo to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yodadi lo yoleleani nginika. 44 De nagoona yodupa yoqoqoma to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yogilalo ma ngale ngini ningoduka. 45 Igogou, maro Ngohi o Nyawa ma Duhutu taaka, komagena ngini lo bilasu niaaka. Ngohi tahino la ma ngale Ngohi ileleani gena hiwa, duma Ngohi tahino ma ngale o nyawa taleleani. Komagena lo Ai oho tahike ma ngale o nyawa yadadala manga dorou ma ija, so manga dorou aku tatupu." 46 De o Yesus o Yerikhoka womasidiado. So o orasi magena qabolo de Una de Awi muri-muri de o nyawa yadadala o doku magena yodongosa so itagi yahika o doku ma ngoguka, de kagena naga o nyawa moi wopipilo awi ronga o Bartimeus, gena o Timeus ma ngopa, una magena o ngeko ma dateka wogogeku de wogogolo. 47 De una wogiise o Yesus o Nazaret ma nyawa nogena wakahino, de una womatoore, "Ya, Yesus! O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Noigalusiri ngohi!" 48 So o nyawa yadadala ona magena iwingamo unaka itemo, "He! Nomapopongo!" Duma una lo ka foloisi womatotoore, "O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Noigalusiri ngohi!" 49 Kagena de o Yesus womatogu de wotemo, "Tagi la niwiaso una magena." So ona iwiaso o nyawa wopipilo de itemo, "Nomarihi-rihi! To ngona ani ukuru ma loha sidago o Yesus woniaso, so nomaoko la notagi!" 50 Kagena de o nyawa wopipilo magena awi baju wosipaka de tai-tai womaoko so wotagi o Yesuska. 51 O Yesus wisano una wopipiloka, "O kia nodupa Ngohi taaka ngonaka." De una wopipilo gena wosango wotemo, "Baba Guru, ngohi todupa tomasigelelo." 52 Kagena de o Yesus wotemo, "Notagi, sababu de to ngona ani piricaya Ngohika asa nisilohaka." De o orasi magena qabolo wopipilo asa womasigeleloka, de una lo wotagi o Yesus iwimoteka.

Mark 11

1 Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri o Yerusalem yadumuka, so ona imasidiado o doku Betfage de o doku Betania o Tala Zaitunka, kagena de o muri yasinoto wasulo itagi iqoma. 2 De Una wotemo onaka, "Nitagi o doku magenaka. La kagena o dokuka niwosa, de ngini asa niakelelo o keledai ma goho moi yapilikuka. De o nyawa moi lo waasi o keledai magena yobane. Ma bobiliku niasose de niaahono kanena. 3 Nakoso o nyawa nisano nginika, 'Qadoohaso o keledai magena niaqehe,' de nitemo onaka, 'O Jou wodupa wapake, so qabolo de asa wosikahino kali.' " 4 Qabolo de Una Awi muri yasinoto magena itagi, de ona asa yamake o keledai ma ngopa yapilikuka manga tahu ma simaka de o ngeko ma dateka. So ona yasose o keledai ma bobiliku magena. 5 La o nyawa yamuruo naga imaooko yakelelo de yasano onaka, "He! Ngini magena nidooha. Qadoohaso o keledai ma bobiliku niasose de niaqehe." 6 De o muri yasinoto yasango, maro o kia Una wotetemo onaka. La o nyawa ona magena yaqohaka, so o keledai magena yaahoka. 7 So ona o keledai ma ngopa magena yaaho Unaka, de manga juba yahoi so isinaho o keledai ma duduku. Kagena de Una wodola so womatamiye ma qokuka. 8 So ona itagi yokahika o Yerusalemka. Una asa wogila-gila, de kogena o ngekoko o nyawa yadadala manga juba isinaho de ma binukali o gota ma daara de ma sosokaka, kiaka manga doroka yaqeheka, so isihaja ma ngale Una iwisihoromati. 9 O bi nyawa yadadala iqoqoma de ma binukali itotuuru Una wimote-mote gena, yangodu imasagaga itemo, "Gikimoi powigiliri! Igogou! Una wahino de o Jou Awi ronga. So tanu Una magenaka o Gikimoi Awi laha wisicatu. 10 Awi pareta imasidiadoka, de ifero imatero maro to ngone nanga ete ma Kolano Daud! Hino powigiliri o Gikimoi Wikukuruye!" 11 Komagena imaaka sidago o Yesus womasidiado o Yerusalemka, gila-gila wowosa o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka. Kagena Una watailako ma moi-moi ma rabaka qangodu, duma he qamaqa-maqa so o orasi magena Una de Awi muri yamogiowo de sinoto itagi imakangaho o Betania ma dokuka. 12 Ma goginitano ma orasi o Yesus de Awi muri-muri o Betania ma dokuno isupu so yahika ma soaka, de Una wamalo wisapi. 13 Kagena ma soa ma gurusi de Una wakeleloka o ara hutu moi de ma soka irubu. De Una wotagi so watailako o ara ma hutu magena nagala de ma sopoka. Duma waado de wanano ma sopo ka o ngai moi lo ihiwa, so ka cawali ma soka irubu, sababu o bi ara ma hutu ma orasi isopo waasi. 14 So kagena de Una wabicara o ara ma hutu magenaka wotemo, "O orasi manena bato done o nyawa moi lo yaoqo kawa to ngona ani sopo!" De Awi muri-muri lo yoise o kia wotetemo gena. 15 Bolo, de ona imasidiado o Yerusalemka, so o Yesus wotagili o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de wasitodadaheno o nyawa yadala kagenadahu imasiiija de imatekekokiija. Ona ma binuka o nyawa o doku ma somoano manga pipi imatekesitagali de ma binukali o namo dara imasiiija yaaka manga gaso. So o Yesus witoosa, de gila-gila Una wadusu, de manga meja waeha, de lo manga bako wosipapaka. Qabolo de wosibobita wotemo, 16 "Ma solano o orasi kangano manena de ikahika o nyawa manga manara maro komagegena yaaku kawa yaaho nonena o Gikimoi Awi Tahu ma lolohano." 17 Qabolo de o Yesus o nyawa kagenadahu wadoto, so wotemo onaka, "O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo Una wotemo komanena, 'To Ngohi Ai tahu manena idadi o bi bangsa manga riho moi la kanena isuba de isumbayang.' De qadoohaso ngini niaaka ikokokoora manga dodutulu ma riho. Ce!" 18 O imamka ma bi sahe de o bi guru agama yoise Awi demo magena, so o ngeko isisari la Una witago de witooma. Ona magena wimodo Unaka sababu o nyawa yadadala foloi yodupa to Una Awi dodoto yoise. 19 So ma orasi he qaputu Una de Awi muri-muri imasihoika o kota magenano. 20 Ma goginitano de ona yotagi yakahika yatilaku o ara ma hutu magenaka, de ona yakelelo o ara ma hutu magena isoneka sidago ma ngutuku. 21 La o Petrus womasininga o wange ipapasaka o hali magena asa idadika. So o Petrus wotemo o Yesuska, "Baba Guru, hika nanano. O ara ma hutu nosilalahi gena isoneka!" 22 Una wosango, "O Gikimoika niwipiricaya bai! 23 Ngini tinisingangasu igogou, nakoso niododatowa de niopiricaya, igogou o kia nitetemo asa idadi. De lo ngini aku nitemo, 'He, tala! Nomatide de nomatuluru la o teoku nilutuka!' Igogou, done asa o Gikimoi watuluru. 24 So tinidedemo nginika, o kia bato nisumbayang de nimagolo bilasu niopiricaya igogou o Gikimoi winihike qaboloka, de asa niamake maro o kia nigolo Unaka. 25 De lo nakoso ngini nisumbayang duma nia sininga isanangiwa de o nyawa ma somoa, nitagi la niasiapongu kasi. La ma ngale to ngini lo nia dorou de nia sala moi-moi asa nia Baba o sorogaka winisiapongu.(( 26 Duma nakoso ngini niholu niasiapongu o nyawa ma somoaka, de ngini lo nia Baba o sorogaka asa woholu winisiapongu to ngini nia dorou.))" 27 O Yesus de Awi muri-muri imasidiado kali o Yerusalemka. So o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka wotagi wakokiloli de o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama, de lo o Yahudika manga roriri yahino Unaka. 28 De ona wisano itemo Unaka, "Naguuna wonisulo de naguuna o haku wonihike Ngonaka, so kagunugo o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka naaka komagena." 29 De Una wosango wotemo, "Ngohi lo tinisano kasi, la nako ngini niasangoka, de asa Ngohi tinidedemo nginika de naguuna o haku woihike so taaka o moi-moi manena. 30 So hika ngini niasango, o Yohanes o nyawa waosi gena naguuna o haku wihike, o nyawano eko o Gikimoino." 31 Kagena de ona manga sidongirabaka imatekebicara moi de moika itemo, "Nakoso ngone potemo o haku o Gikimoino, done Una wonasitemo, 'Nako komagena, de qadoohaso o Yohanes Wooosi niwipiricayawa.' 32 Duma isusali nako potemo de o haku o nyawano." Ona yamodo poli upa sidago o nyawa yadadala yatoosa, sababu ona itemo o Yohanes una magena o nabi moi. 33 So cawali isango itemo, "Ngomi mianakowa o haku magena kiano una wamake." So kagena de Una wotemo onaka, "Nako komagena, Ngohi lo toholu todedemo nginika de naguuna awi haku so Ngohi taaka o moi-moi qangodu manena."

Mark 12

1 So komagena qabolo de o Yesus wobicara kali de to Una Awi ade-ade, o Yahudi manga roririka wotemo, "Kanaga o nyawa moi awi anggur raki wosidato de ma batino o pagari wosigilolika. Qabolo de una o busune wopuawe waaka o anggur ma dedeho. Kagena lo o falagaku ikukuruye moi wosigoko idadi o doro ma jojaga ma riho. Qabolo qangoduka, de o anggur ma raki magena wosisewaka o nyawa yamuruo naga yamomanaraka, kagena de una womajoboka o doku ma somoaka. 2 Ma orasi yaadoka o anggur ma sopo yautu, o nyawa una magena wisidingo awi nyawa wogogilalo moi la wotagi kadoka to una awi raki yamomanaraka de ma ngale waqehe to una awi raki ma gimina. 3 Duma wogogilalo gena awi rakika imomanara ona magena wingangapoka, de wisulo una woliho ka womamuruoye. 4 La o raki ma duhutu una magena wisidingo kali o nyawa wogogilalo moili. Duma yomomanara ona magena wingangapo kali wogogilalo una magena awi saheku, gila-gila witotadi de widodoa. 5 O raki ma duhutu una magena wosidingo kali o nyawa wogogilalo ma somoali, duma ona wogogilalo magena witoomaka. So komagena ona yaaka igogilalo ma somoali de ka yadala, ma binuka yangangapo de ma binukali yatoomaka. 6 Kagena de o raki ma duhutu magena nagoonali asa wasidingo kali awi rakika itagi. Cawali womatengo kasi, ena gena awi ngopa masirete widododara. So ma dodoguka de una wisidingo awi ngopa masirete magena wotagi kadoka yomomanara ona magenaka. De awi sininga ma rabaka itemo, 'Igogou, done ai ngopa masirete so iwihoromati.' 7 Duma imomanara ona magena wikelelo de itemo moi de moika, 'Una magena bai! Una o warisi ma jojoho. Hino la ngone una powitoomaka, ma ngale ngone pamake to una awi warisi.' 8 Kagena de o ngopa magena witago so witoomaka. De lo awi bake magena ona yaumo o raki ma duduka." 9 So kagena de o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wasano wotemo, "So o raki ma duhutu una magena asa o kia una waaka. Bilasu una wahino de watooma o bi nyawa imomanara ona magena, de gila-gila o raki magena wosisewa kali o nyawa imomanara ma somoaka. 10 Ngini ningodu lo niabaca qabolo de niawosaka o gimina manena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoqe ma teto ma nonoma. 11 Magena o Jou Gikimoi Awi manara igogou de ka qaloha poli.' " 12 O Yahudika manga roriri to Una Awi ade-ade gena yoise, de ona yanako Una wasimeta onaka. So kagena de ona imasikadailako la tanu Una iwitago. Duma ma ngale ona yamodo o bi nyawa yadadala, so ona itagi de Una ka wiqohaka. 13 Kagena de o Yahudika manga roriri ona magena o Farisika de o Herodes awi nyawa yamuruo naga yasulo itagi la o Yesus iwisabatolo de o sosano moi. 14 So ona magena yahino de itemo Unaka, "Baba Guru, ngomi mininako Ngona o nyawa nototiai moi, de Ngona namodowa nagoona bato. Ngaroko ona magena o nyawa yalalago, Ngona de Ani sininga igogou nasidoto maro o kia o Gikimoi Awi dupa bilasu paaka. Komagena so hika nomisingangasu, ka qaloha o balastengi pofangu ma Kolano Wilalamo ma Kaisarka, eko upa. Bilasu ngomi mifangu eko upa." 15 Duma o Yesus wanako to ona manga sihaga so wotemo ona magenaka, "Awadede! Qadoohaso Ngohi nisabatolo. Hika niaahono o pipi ngai moi la Ngohi tanano." 16 Kagena de o pipi ngai moi yaaho so yahike Unaka. Bolo, de Una wasano onaka, "Ma dulada de ma lefo to naguuna manena." De ona yosango itemo, "To ma Kaisar awi dulada de awi lefo." 17 Kagena de Una wotemo, "So o kia naga la igogou to ma Kaisar gena bilasu niahike ma Kaisarka, de o kia naga la igogou to Gikimoi magena bilasu niahike o Gikimoika." Magena de to Una Awi demo magena yoise qabolo de ona yangodu yohairani. 18 So o Sadukika ma nyawa yamuruo naga yahino o Yesuska, ma ngale manga edekati Una wisabatolo. Ona magena yopiricayawa o dodoto maro o nyawa isoneka de asa ioho kali, de manga edekati o dodoto magena isiceke so wisano Unaka, de itemo komanena, 19 "Baba Guru, o bobita o Musa walelefo ma ngale ngone inangoduka, nakoso yanau moi la wosone de o ngopa wamake waasi, bilasu ma nongoruku asa womikawi kali ma ria ma balo muna magena, la o ngopa yamake de o ngopa magena wisikagena imatero de ka ma ria wososone awi buo. 20 Kanaga idadika ona magena o gianongoru yatumudingika. Woriria wokawi qabolo duma awi ngopa ihiwasi de wosoneka. 21 Bolo, de ma nongoruku womikawi kali ma ria ma balo magena, duma o ngopa yamake waasi, de ma nongoruku magena wosone kali. Komagena idadi de imaaka imakoketero sidago ma nongoru yaruwange, 22 de itagi gila-gila sidago ma bati awi gianongoru yatumudingi ma kawi ma mata-mataka, duma o ngopa yamake waasi. De ma dodoguku o ngopeqeka muna magena lo mosoneka. 23 So ma orasi imasidiado o nyawa isosone ioho kali, done naguuna womasipeqeka. Ena momongo, yatumudingi magena yangodu makawika." 24 Kagena de Una wosango wotemo, "Igogou, ngini ka nisosomoa! Ma sababu gena ngini niasahewa o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka ma demo de lo niasahewa Awi kuasa. 25 Sababu o nyawa isosoneka la ioho kali, maro o malaikat o soroga ma rabaka gena ikakawiwa, komagena lo ona magena asa ikawi kawa. 26 De ma ngale lo igogou o nyawa isosoneka yasioho kali, ce, nagala magena ngini niawosaka o buku ma rabaka o Musa wosilelefoka o kia ngini niabaca de nimadotoka. Ena gena, o jarita ma ngale o ngangaru de o uku ma sora duma o ngangaru magena qaukuwa. Ma orasi magegena o Gikimoi wotemo o Musaka, 'Ngohi manena qabolo o Abraham awi Gikimoi, o Ishak awi Gikimoi, de o Yakub awi Gikimoi.' So bilasu o demo magena niasahe o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub ngaroko iqoqomaka yosoneka, duma ona ka yooho. 27 Sababu upa o nyawa isosone la o Gikimoi wisuba, duma o nyawa iooho gena ka wisuba-subasi. So nakoso nitemo o nyawa isosone manga Gikimoi, ngini magena ka nisosomoa bai!" 28 Kagena de o guru agama moi wosigigise o Yesus de o Sadukika ma nyawa imatekebobicara de imatekekokasango. Ma guru agama magena wanano o Sadukika manga bicara qangodu Una gena wasango qaloha icarawa, so una wahino la o Yesus wisano, "O bobita kiaka foloi ilamo de o Gikimoi Awi bobita qangodu manena." 29 De o Yesus wosango wotemo, "O bobita ma nonomaka, ena gena, 'He, o Israel ma nyawa! Tanu niise! O Gikimoi, to ngone nanga Jou, Una magena ka o Gikimoi womatetengoka. 30 Bilasu nowidodara o Gikimoi, to ngona ani Jou, dede ani sininga ma buturu de ani pade ma buturu qangodu nosikomote.' 31 De o bobita ma sinotoka gena, 'Bilasu nadodara ani dodiao maro ka to ngona ani rohe masirete.' O bobita ma somoa asa ihiwa de foloisi ilamo de o bobita ngai sinoto magena." 32 Kagena de ma guru agama magena wotemo o Yesuska, "Igogou de itero, Baba Guru! Sababu o kia ngona notetemo o Gikimoi Una magena ka womatengo so o giki ma somoa gena ihiwa. 33 De lo o nyawa bilasu o Gikimoi widodara dede manga sininga ma buturu de manga pade ma buturu qangodu isikomote, de ona lo yadodara manga dodiao maro ka to ona manga rohe masirete. Magena foloi qaloha de o gaso yatutupu eko o bi gaso ma somoa isimeta o Gikimoika." 34 O Yesus iwitailako ma guru agama magena awi sango qaloha icarawa, so wotemo unaka, "Ngona manena lo he nadumu o Gikimoi Awi paretaka." So qabolo de o nyawa moi lo yobarani kawa o kia naga de wisano Unaka. 35 Ma orasi o Yesus wodoto o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de Una womasano, "Qadoohaso o bi guru agama magena aku itemo o Salamati ma Kolano Una magena Awi sihino o Daud awi ahelino. 36 37 Salanta o Daud masirete lo de o Gurumi Qatetebi ma kuasa sidago wiaso Una ma Jou, wotemo komanena, 'O Jou Gikimoi wotemo ai Jouka: Nomatamiye to Ngohi Ai girinaka la Ai horomati namake sidago Ani saturu taaka la yahino inisuba Ngonaka.' So nakoso igogou o Daud wiaso Una awi Jou, done imaaka idodooha so ona itemo, o Salamati ma Kolano Awi aheli ma sihino o Daudno." O nyawa yadala kagena de ona magena yodupa yoise o Yesus wodoto. 38 So Una wotemo onaka, "Nimasisitiari de o bi guru agama ona magena. Ona yodupa manga juba ikukuruku imasitibaka, de itagi yakahika o pasarka la o nyawa yahoromati. 39 Ona magena lo yodupa imatami ma simaka o puji ma tahuka de lo o rarame ma rabaka, la ma ngale o nyawa yakelelo bai! 40 Ona magena o ngopeqeka ibabalo yasihaga de o damato yasiosi so ma duuru de manga tahu lo yakooraka. Ma ngale manga sala de manga dorou yodidu, so ona isumbayang de ma demo yakuru-kuru la o nyawa yasigiliri. Igogou, done to ona manga manara magena o Gikimoi wafanggali qatubuso icarawa." 41 Ma orasi magena o Yesus o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka womatamiye so o suba ma borua worisimaka, de watailako o bi nyawamoi-nyawamoi manga suba yongado ma boruaku. O nyawa ikakaya yadala manga suba o pipi yongado o boruaku, 42 de kagena o ngopeqeka mobabalo moi de mosususa lo mahino. Muna lo ami suba matota, kodo, cawali o pipi o tembaga o sengi sinoto de ma ragani lo ka ma cunu. 43 Kagena de Una Awi muri-muri watolomu de wotemo onaka, "Niakelelo! Nginika tinisingangasu igogou, mobabalo mosususa magena mongado foloi ilamo, nako positetero de o nyawa yangodu manga suba o boruaku yongangado gena. 44 Sababu ona magena yahike ma sihino to ona manga arata eko manga pipi yadodiahi ma soohuka. Duma mobabalo muna magena ami arata ihiwa, so cawali kamagena de ma ngale ami oho so magena lo mahikeka."

Mark 13

1 Ma orasi o Yesus o Gikimoi Awi Tahu ilalamo wodongosa, de Awi muri moi manga sidongirabano wotemo, "Baba Guru, hika nanano o bi tahu-tahu manena. De natailako nosidodiahi o bi teto magegena. Pei! Qaloha icarawa!" 2 Una wosango wotemo, "Iteroka, ngona nanano gena o tahu magena ilamo de qaloha. Duma done o tahu-tahu magena ma teto o ngai moi lo asa imalapangawa de o teto ma somoa, sababu qangodu magena asa iruba de ituraba." 3 Kagena de o Yesus wotagi o Zaitun ma Talaka so ma qokuka wogogeku, de o Gikimoi Awi Tahu magena worisimaka. De Una ka womatengoka, de o Petrus, o Yakobus, o Yohanes de o Andreas yahino ma ngale imasano. 4 Ona wisano Unaka itemo, "Baba, hika nomisingangasu muruoka asa o hali notetemo magena idadi. De lo nomisidumu o nonako o kia nakoso ma orasi imasidiado." 5 Una wasango onaka wotemo, "Nimasitiari qaloha, upa sidago o nyawa inisihaga. 6 Sababu o nyawa yadadala asa yahino de itemo, 'Ngohi manena qabolo o Salamati ma Kolano,' so asa o nyawa yadadala yasihaga de yasisa. 7 So nakoso niise kadoke o dupuru ma ili de kadoka o kudoti ma habari, upa lo nia rohe qatora. O moi-moi magena bilasu idadi iqoma, duma upa nitemo magena o dunia ma dodogu ma orasi imasidiadoka. 8 O bangsa moi yasaturu o bangsa ma somoa, o kolano moi asa yakudoti o kolano ma somoa. Kiaka o dunia ma qokuka asa idadi kiaka bato o osu de o diwotu, de lo o bare so o ino asa ihiwa. Qangodu magena asa ka o bi sangisara ma nonomaka bato, koloko o ngopeqeka moi mitotilibu de ami siri ma nonomaka so matamaha ma orasi muna he mopuo. 9 Duma ngini bilasu nimasitiari ifoloi, sababu ngini done nitago de ningaho o bi agama ma bobita yacocohoka. De ngini asa ningapo o puji ma bi tahu ma rabaka. De lo ngini asa ningaho o bobaretaka eko o kolanoka ma sababu ngini to Ngohi Ai nyawa nimomote. So magena to ngini nia orasi qaloloha moi la ma ngale Ngohi de o habari qaloloha gena niasingangasu onaka. 10 Duma o dunia ma dodogu yaado waasi, de o habari qaloloha o Gikimoino gena bilasu isihabari kasi sidago o dunia ma pupuku ihaka. 11 So nakoso ngini nitago la ningaho o bobaretaka, upa lo nimodo ma ngale o kia bilasu ngini nisango. Sababu ma orasi magena de o kia naga itiai la nidedemo gena, o Gikimoi masirete asa winihike. 12 13 Ma orasi asa imasidiado, de ngini manena o nyawa yangodu asa niduhudu sababu ngini Ngohi nimomote. Done asa idadi o bi nyawa manga gianongoru yasidoa o nyawa ma somoaka la yatooma. Komagena idadi de imaaka o baba de o ngopa. De lo o bi ngopa asa yalawangi manga baba de manga awa, so yasidoa o nyawa ma somoaka la yatooma. Duma nagoona manga piricaya Ngohika qaputuru sidago o dunia ma dodogu imasidiado, igogou ona magena done asa manga dorouno isalamati." 14 "Ma orasika asa niakelelo o kia naga moi isironga 'O Dorou Ilalamo' gena isituraba o Gikimoi Awi Tahu. (Nako niabaca gena bilasu niatailako nisidodiahi o demo manena ma ngale.) So nakoso niakelelo, de nagoona o Yudea ma daeraka bilasu yoloqa o talaye. 15 So nagoona la kanaga manga tahu ma ngihi iqoqokuka lo upa iwosa la manga kia naga moi yaqehe, duma ka youti de yodoloqa. 16 De nagoona kanaga manga doroka lo upa yoliho la manga baju yaqehe, duma ka yodoloqa. 17 De yasibodito ilamo o bi ngopeqeka yatotilibuka de o bi awa la manga ngopa ka yasusususi. Kodo! Isusa ona yoloqa. 18 Hika nigolo o Gikimoika, la o moi-moi magena upa idadi o alo ma orasika so isusa ngini niloqa. 19 Sababu igogou ma orasi magena asa idadi de imaaka o sangisara gena pakokelelo waasi, ka ma solano o Gikimoi o dunia wosidadi sidago o orasi manena de lo o orasi ma simaka asa idadi-dadi kawa. 20 Duma o Gikimoi ma orasi magena watimisi, sababu nakoso ma orasi watimisiwa, igogou o nyawa moi lo iohowa. So ma ngale o Gikimoi Awi nyawa wahihirika, sidago o sangisara ma orasi magena gena ka watimisi. 21 So o orasi magegena nako o bi nyawa itemo nginika, 'Niakelelo, o Salamati ma Kolano kanena naga!' de ma somoa itemo, 'Hiwa, kadoke naga!' upa lo niapiricaya o nyawa ona magena. 22 Sababu o bi Salamati ma Kolano ikokulai de o bi nabi ikokulai asa yahino de yaaka o nonako ihahairani la o nyawa yadala gena yakulai. Nako yaaku, o nyawa la o Gikimoi Awi nyawa wahihiri ona magena lo yakulai. 23 So bilasu nimasitiari qaloha! Sababu o moi-moi qangodu manena Ngohi tinisingangasu iqomaka la ngini nianakoka ngaroko idadi waasi." 24 "La ma orasi o susa de o sangisara magena ipasaka, de o wange de o ngoosa isiwa kawa so qapuputuka. 25 So o dipa lo ihiti so o moi-moi qangodu o dipaka ma dodagi he yamote kawa, de o bi ngoma lo asa o dipaku itura. 26 O orasi magenaka de asa o bi nyawa yangodu ikelelo Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, tahino o lobi-lobi ma rabaku touti de to Ngohi Ai mulia ma siwa he tomasisaoka de Ai kuasa ma buturu. 27 To Ngohi Ai malaikat tasulo la itagi yatolomu to Ngohi Ai nyawa yangodu o Gikimoi wahihirika, o dunia ma pupuku ihaka sidago o dunia de o dipa ma batika." 28 "Ngini bilasu o simodoto nimagese, ena gena o ara ma hutuka. Nakoso o ara ma hutu ma umaka la niakelelo itoori de lo iboboko, magena inisinonako o ogo ilalamo idumuka. 29 Komagena lo nakoso o susa de o sangisara qangodu Ngohi tododedemoka la idadi gena, nianako Ai hino ma orasi he idumuka. 30 So igogou tinisingangasu nginika, o nyawa yangodu iooho manena isone waasi, de o bi sangisara ma hali moi-moi manena done asa idadi de imaaka. 31 So o dipa de o tona asa isisa de qalutu, duma Ai demo de Ai dodoto asa itagi gila-gila de ma dodogu ihiwa." 32 "Ngaroko komagena, o nyawa moi lo asa yanakowa to Ngohi o Nyawa ma Duhutu Ai hino ma orasi eko ma wange. Salanta o malaikat o sorogaka lo yanakowa de Ngohi Awi Ngopa masirete lo tanakowa, ka cawali Ai Baba masirete wanakoka. 33 So ngini bilasu nimajaga de nimasidailakoka, sababu ngini nisidodoguwa muruoka de Ngohi asa tahino. 34 Magena posiade imatero maro o nyawa ma tuangi moi awi tahu wodongosa de wotagi o doku ma soa ikukuruka. Una magena womajobo waasi, de wileleleani wasulo awi tahu yojajaga so moi-moi de to ona manga manara awi tahu ma rabaka. O tahu ma ngora wojajagaka wobeseso wotemo, 'Nojaga nosidodiahi.' 35 Komagena so bilasu nimajaga de nia dailakoka, sababu ngini nisidodoguwa muruoka de o tahu ma duhutu magena wakahino kali awi tahuno, so nagala qamaqa-maqa, nagala o putu itongiraba, nagala he qaginita eko nagala o goginitano. 36 La upa sidago Ngohi tahino tinisitodokano de tinisitodadaheno ngini o gogiolo ma rabaka. 37 So o kia bato Ngohi asa tinidodedemo nginika, magena lo todedemo o nyawa yangoduka: La bilasu imajaga imasidodiahi!"

Mark 14

1 Midirika de o Paskah ma Wange ma Rarame imasidiado komagena lo o Roti ma Ragi Ihihiwa ma Rarame gena isitodaaka. O imamka ma bi sahe de o bi guru agama manga edekati ma ngeko gena isipongoka, ma ngale o Yesus witago de witooma. 2 Duma ona magena itemo, "Upa lo paaka ma orasi o rarame ma rabaka, sababu done o gangamo posigoko." 3 Ma moiku o Yesus wooqo o Betania ma dokuka, kagena o Simon awi tahuka, una magena iqoqoma wipapado. Kagena asa o ngopeqeka moi mahino o Yesusno, de o gososo qabobou de ihahali o rube moi o teto ihahalino maaho, o gososo magena yaaka o bi ngutu qabobouno. Gila-gila o rube ma tolo magena mapolote so o gososo qabobou gena moguse Awi saheku de mowisiqahu. 4 5 Magegena de o nyawa yamuruo naga kagenadahu asa yatoosa so itemo moi de moika, "Ce! O gososo qabobou magena qapoosa!" O nyawa ona magena mingamo, "Kiaso nofuma komagena!" De itemo kali moi de moika, "Ce! Qadoohaso muna mapoosa. We, ma ngale ka maumo! Nakoso o gososo qabobou magena posiija, de ma ija pahali-haliku la ma pipi de asa o nyawa isususaka pahike." 6 Duma Una wotemo, "He! Nimiqohaka. Muna maakaka o manara qaloloha-loha moi Ngohika. Duma ngini ka nimisisusa. Boloka! 7 O bi nyawa isususa, o wange isigeto-geto nako niadupa de ngini aku niariwo isususa ona magena, sababu ona salalu kanaga igoge to ngini nia sidongirabaka. Duma Ngohi de ngini asa pomakangaho iteka kawa. 8 O manara ilalamo moi o ngopeqeka muna magena aku maaka, o gososo qabobou magena mosiqahu Ai saheku, so muna asa Ai rohe mosidailako qabolo ma ngale Ngohi done bilasu tosone de ipoosu. 9 Ngini tinisingangasu igogou, o ngopeqeka ami manara manena lo done asa ka yapetoka maro o sosininga moi munaka, kekiaka bato o Gikimoi Awi habari qaloloha asa isihabari o dunia manena ma rabaka." 10 La o Yudas Iskariot o muri moi, o Yesus Awi muri yamogiowo de sinoto manga dongirabano, awi edekati qatorou. So wotagi o imam ma bi saheka la wasibicara ma ngale o Yesus iwisiija. 11 So ona magena manga sininga imore de qanali de witolabutu, de wisijaji asa o pipi wihike unaka. So de kagena de una wosolano o ngeko wosisari la o Yesus wisiija. 12 O wange ma nonomaka o Roti ma Ragi Ihihiwa ma Rarameka, orasi magena o Paskah ma duba-duba ma goho yatola. O Yesus Awi muri-muri yosano Unaka, "Baba, kiaka mitagi la ngomi misidailako to ngone nanga Paskah ma ino." 13 So Una wosulo o muri yasinotoka, "Nitagi kadoka o dokuka done o nyawa moi niwimake o rube de ma akeka waaho. Una magena niwimote, 14 o tahu kiaka wowosa de nitemo o tahu ma duhutu magenaka, 'Baba Guru wosano, o ngihi kiaka Una de Awi muri-muri asa ioqo o Paskah ma ino.' 15 So o nyawa una magena asa wasidumu kadaku ma qokuka o ngihi moi ilalamo. Nako ma ngihi magena isidiahi de isidailako qaboloka, ma meja de ma bako lo isifatoka. Kagena o ino nisidailako ma ngale ngone inangodu." 16 Kagena de Awi muri yasinoto yotagi o dokuka, de kadoka ona yamake maro o kia Una wotetemo. So ona asa isidailako o Paskah ma ino magena. 17 La qaputuku Una de Awi muri yamogiowo de sinoto yahino. 18 So kagena ona imatamiye ioqo, de Una wotemo onaka, "Ngini tinisingangasu igogou, o orasi manena o nyawa moi to ngini nia sidongirabano, Ai dateka de wooqo dede Ngohi, done asa Ngohi woisiija." 19 O demo magena yoise, so Awi muri-muri manga sininga isusa so ona moi-moi imasano Unaka, "Baba, ngaroko lo ngohiwa o kia notetemo gena!" 20 So kagena de Una wosango, "Una magenena nimogiowo de sinoto nia sidongirabano, naguuna awi roti o lelengaku asa wotono dede Ngohi, una magenena asa Ngohi woisiija. 21 Igogou, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena asa tosone maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka. Duma naguuna woisiiija Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena, kodo, o nyawa una magena awi bodito qatubuso! Lebelaha o nyawa una magena upa lo wisibuo." 22 De ma orasi ona imatamiye yooqo, o Yesus o roti waqehe so Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de o roti magena watepi-tepi de to Una Awi gia, de gila-gila Awi muri-murika wasitoku de wotemo, "Niaqehe. Manena to Ngohi Ai rohe." 23 Kagena de Una o anggur ma udo-udo waqehe de Awi sukuru idola o Gikimoiye. De o udo-udo magena wahike Awi muri-murika, de ona magena moi-moi o anggur magena yaudo. 24 Yaudo qabolo de Una wotemo, "Manena to Ngohi Ai au, inisinako igogou o Gikimoi Awi jaji la Ai au ikokopola manena ma meta o nyawa yadadalaka ma ngale o dorou ma apongu. 25 Duma o orasi manena ngini tinisingangasu igogou, Ngohi done o anggur manena taudo kawa, sidago ma orasi imasidiadoka o Gikimoi wodadi o kolano o dunia qamomuane ma rabaka, de asa Ngohi o anggur qamomuane taudo kali." 26 Qabolo de ona yangodu yonyanyi wigiliri o Gikimoika. So qabolo de ona isupu de itagi o Zaitun ma Talaka. 27 Kagena yahika de o Yesus wotemo Awi muri-murika, "Ngini ningodu manena done niloqa so Ngohi nidongosaka, sababu kanaga o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka asa isilefoka wotemo, 'Ngohi asa ma sowohi towitooma so ma duba iloqa imakokitingaka.' 28 Duma ma orasi Ngohi manena tooho kali isosone manga sidongirabano, de Ngohi asa totagi toqoma o Galilea ma tonaka." 29 De o Petrus wotemo, "Hiwa, Baba! Ngaroko ai dodiao ona Ngona nidoloqaka, duma ma bati tosone ngohi tonidongosawa, Baba." 30 So kagena de o Yesus wotemo o Petruska, "Ngona tonisingangasu igogou, o putu manena o toko isore ma sinoto waasi gena, ngona he ma para ma saange nomanosu notemo Ngohi noinakowa." 31 O Petrus wosango de wotemo, "Hiwa, Baba! Ngaroko ngohi tosone dede Ngona, duma igogou ngohi tomanosuwa." De Awi muri-muri ma binuka lo manga demo komagena. 32 Ona imasidiado o doro moika ma ronga Getsemani, de o Yesus wotemo Awi muri-murika, "Kanena nigogeku la totagi tosumbayang." 33 De Una wasigaro ona yaruwange o Petrus, o Yakobus, de o Yohanes so ona itagi dede Una. O orasi magena de wamalo Awi raba itonga. 34 Kagena de Una wotemo onaka, "Ai sininga ma sangisara qatubuso, tamalo gena maro he tosone. Ngini kanena nigogoge la nimajaga." 35 La Una womatinga sutu ikuruka, de o tonaku wobukuku de wosumbayang. Awi gogolo ma rabaka tanu witide la iwisitilaku o sone ma ngeko manena. 36 De wotemo, "Ya Baba, qangodu aku naaka de idadi, so tanu natide la noisitilaku o sangisara ma ngeko manena. Duma upa namote to Ngohi Ai sininga ma dupa manena, la tanu idadi de imaaka ka to Ngona Ani sininga ma dupa." 37 Qabolo de Una wokahino de wamake ona yaruwange yakioloka. De Una wotemo, "Petrus, o kiaso nikioloka, orasi moi bato de nomajaga naakuwa." 38 De Una wotemo onaka, "Nimajaga de nisumbayang la upa o babajaku nitura. Ngaroko nia siningaka igogou imode, duma nia rohe qamomoqoka." 39 Ma moili Una wotagi wosumbayang de Awi demo ka imatero de ma nonoma. 40 Qabolo de Una wokahino Awi muri-murino, de wamake ona yakiolo kali, sababu ona ikakadu poli. So ona isimakewa itemo o kia Unaka. 41 So kagena de Una wakahino kali ma para ma saangeka, de wotemo onaka, "He! So ngini nimasiwomasi de nikiolosi? Boloka! Ma orasi imasidiadoka, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena isidoa o nyawa ma dorou manga gia ma sohaka. 42 Nimomi! Niakelelo, o nyawa Ngohi woisiiija una womasidiadoka. Hino la potagi pomakamake!" 43 Ma orasi o Yesus wobobicarasi, de o Yudas, o Yesus Awi muri moi yamogiowo de sinoto manga dongirabano, womasidiado. Una magena wahino de o nyawa yadadala manga giaka o sumarangi de o gogipongo ilalamo. Ona magena o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama, de lo o Yahudika ma roriri gena to ona manga nyawa yasusulo. 44 Ma nonomasi una gena o nonako moi wahikeka, wotemo komanena, "O nyawa naguuna ngohi towihahame gena, Una magena qabolo. Una niwitago de niwingaho, de lo niwijaga nisidodiahi." 45 Ma orasi o Yudas womasidiado, gila-gila o Yesuska wotagi de wotemo, "Baba Guru!" De gila-gila wikololo de wihame. 46 So kagena de o nyawa yadadala, de o Yudas imakokangaho magena, o Yesus iwitago de wipiliku. 47 Duma o nyawa moi kagena manga sidongirabano awi sumarangi walia de wisioto ma Imam Wilalamo awi gilalo moika, so awi ngau lo waturaka. 48 De o Yesus wotemo onaka, "Qadoohaso ngini niaka maro Ngohi o nyawa ma dorou, sidago niahino o gogipongo de o sumarangi nigaho la Ngohi nitago. 49 O wange isigeto-geto Ngohi todoto o Gikimoi Awi Tahuka de to ngini nia simaka, de qadoohaso Ngohi nitagowa. Duma igogou bilasu komagena, sidago idadi de imaaka maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka." 50 Kagena de Awi muri-muri yamodo so yoloqa de Una widongosaka. 51 Cawali kanaga o gohiduuru moi o Yesus wimomote de o baro womasikolorono. So una lo o nyawa yadadala yodupa witago, 52 duma to una awi baro waumo de woloqa awi rohe ka imawatoka. 53 O Yesus iwingaho ma Imam Wilalamo awi tahuka. Kagena de o imamka ma bi sahe, de o Yahudika manga roriri, de lo o bi guru agama yangodu imatolomu. 54 O Petrus manga duduno wototuuru o Yesus iwimote sidago wowosa ma Imam Wilalamo awi tahu ma lolohaka. Kadoke una wogogeku, de wialo so womarahu womasicapuka de o bi jojaga. 55 Kagena ma Imam Wilalamo awi tahuka, o imamka ma bi sahe de o Mahkamah Agama yangodu o Yesus iwitailako de isisari ma ngeko la wisisala, sidago Una bilasu wisosone. Duma o sala moi lo yamakewa. 56 O saksi yadala yahino yodedemo to ona manga gulai de manga damato, so moi-moi manga bicara imaketerowa. 57 De o saksi yamuruo naga imaoko de isibicara to ona manga damato ma ngale Unaka, 58 komanena yotemo, "Ngomi miiseka o nyawa Una magena wotemo, 'Ngohi done o Gikimoi Awi Tahu manena de o nyawa manga gia isiaaka asa taruba de tabiau, de o wange saangeka Ngohi asa tosigoko kali qamomuane, duma o nyawa manga gia isiaakawa.' " 59 Duma o nyawa isasaksi magena manga demo moi-moi imaketerowa. 60 So ma Imam Wilalamo manga simaka womaokoye de Unaka wisano, "To ona manga demo de manga sosano ma dala komagena Ngonaka, qadoohaso nasangowa." 61 Duma Una womarihika bato, qangodu wabisangowa. La ma Imam Wilalamo wisano kali Unaka, "Igogou, Ngona o Salamati ma Kolano de o Gikimoi Wilalamo ma Ngopa?" 62 Kagena de Una wosango wotemo, "Igogou, Ngohi manena Una. De ngini asa nikelelo Ngohi o Nyawa ma Duhutu tomatamiye o Gikimoi Wokokuasa Awi girinaka, de lo asa nikelelo o sorogaka de tokahino touti o lobi-lobi ma rabaku." 63 64 So magena yoise, de ma Imam Wilalamo awi juba waraca de wotemo, "Ce! Ngini ningodu niise masirete, Awi demo-demo qangodu o Gikimoi wisikudahu! Upa he o saksi posari kali. Orasi manena o kia niodupa la ngone paaka Unaka." De yangodu itemo, "O Yesus de wisala!" De imatoore, "Bilasu Una wisosone!" 65 Gila-gila ona yamuruo naga Una wihobi, de Awi lako yapoku de wingapo, de yotemo, "Hika nomisingangasu naguuna woningapo!" De o bi jojaga imasimote Una wipopoka. 66 Ma orasi magena de o Petrus ka o loloha kasi, de o ngopeqeka moi moleleleani ma Imam Wilalamoka mahino kagena. 67 De mowikelelo o Petrus o uku ma dateka womarahu. Muna mowikelelo de mowisibilatu awi jamani, de motemo, "He! Ngona manena lo igogou o Yesus, o Nazaret ma nyawa gena, nowimomote." 68 Duma una womanosu de wotemo moleleleanika, "Ngohi tanakowa de tasahewa o kia ngona notetemo gena!" Gila-gila una wotagi o loloha ma ngora ma dateka. 69 Kagena de muna una mowikelelo de mosingangasu o bi nyawa kagenadahu motemoli, "Cedeke! O nyawa una magena lo to ona manga sidongirabano." 70 Duma una womanosu kali. Itekawa, de o orasi magena o bi nyawa kagena itemo o unaka, "We! Ngona upa nomanosu! Igogou, ngona manena to ona manga dodiao moi, sababu ngona o Galilea ma nyawa." 71 Kagena de una gila-gila wosasi wotemo, "Ngaroko tosone, duma igogou ngohi towinakowa o nyawa Una magena maro o kia ngini nitetemo gena!" 72 O orasi magena qabolo o toko isore kali ma para ma sinotoka. De o Petrus gena womasininga igogou ma nonomasi o Yesus asa wisitemo unaka, "O toko isore ma sinoto waasi, de ngona he nomanosu nosipara ma saange." La una woari wosodu-sodu.

Mark 15

1 Ma orasi o goginita nosi, ona o Mahkamah Agama yangodu de o imamka ma bi sahe, de o Yahudika manga roriri, de lo o bi guru agama imatolomu de jai-jai imatekefakati. So o Yesus wipipilikuka, de gila-gila wingaho de witota ma Gubernur Pilatuska. 2 So kagena de o Pilatus wisano Unaka, "So igogou Ngona manena o Yahudika manga kolano?" De Una wotemo, "Iteroka, maro o kia ngona notetemoka." 3 O imamka ma bi sahe manga galaki idala ma ngale Una. 4 So o Pilatus wisano kali Unaka, "Qadoohaso nosango noholu. Hika nakelelo o galaki ma dala magena inisitemo Ngonaka." 5 Duma Una ka o demo moi lo wosangowa, sidago o Pilatus ka wohairani. 6 O Paskah ma Rarame isigeto-geto ma biasa o Pilatus o nyawa moi o bui ma rabano wisisupu de wipalako, yamote yadadala to ona manga ngongiri. 7 Kagena o bui ma rabaka yasingosaka, ma orasi ona icanga qabolo o Roma ma bobaretaka, ena gena o nyawa itotooma yamuruo naga kanaga manga sidongirabano wimoi awi ronga o Barabas. 8 O nyawa yadadala imatolomuno de imagolo o Pilatuska, wamote awi biasa ma ngale o nyawa moi wipalako o bui ma tahuno. 9 Kagena de o Pilatus wasisano onaka, "Niodupa la ngohi towipalako Una niwisiaaso 'O Yahudika manga Kolano' la ma ngale tinihike nginika?" 10 O Pilatus wotemo komagena, sababu wosihoda o Yesus Awi sala ihiwa, ena momongo ma ngale manga sininga ma siri Unaka, so o imamka ma bi sahe Una iwitota. 11 Duma o imamka ma bi sahe ona magena o nyawa yadadala yasigaro la igolo o Pilatuska, ma ngale o Barabas wipalako de wahike onaka. 12 De o Pilatus wotemo o nyawa yadadalaka magena, "Nako komagena, de ngini niodupa ngohi o kia taaka kiaka ngini niwiaaso Una manena o Yahudika manga kolano." 13 De ona yangodu imatoore itemo, "Una bilasu iwisidasangahadi!" 14 Duma o Pilatus wotemo onaka, "Asitagala! Awi dorou o kia." Duma ona ifoloi imatotoore, "Bilasu iwisidasangahadi!" 15 So kagena de una o nyawa yadadala manga sininga wosimote so o Barabas wisisupu de wihike onaka. De una wasulo awi prajurit-prajuritka ma ngale o Yesus wingangapo, qabolo de gila-gila Una wisidoa onaka la iwisidasangahadi. 16 So o bi prajurit o Yesus wingaho ma gubernur awi mahkamah ma riho o kadato ma rabaka, de awi baru-baru qangodu imatolomu o Yesus iwisigilolino. 17 Kagena de ona o juba qauungu maro o bi kolano manga juba wisitibaku, de ona lo o bi gota ma daara qatototopo yaaka koloko to Una Awi mahkota moi so Awi saheku isitalake. 18 Qabolo de ona itemo Unaka, "Suba, Jou! O Yahudika manga kolano!" 19 De gila-gila Una Awi saheko o didiki isingangapo, de lo Awi bioko yahohobi de yobukuku isuba Unaka. 20 So wisimamaqe qabolo, de Awi juba qauungu yahoi de wisitiba kali to Una Awi juba masirete. De asa wituda wisisupu so itagi la iwisidasangahadi. 21 Kagena de ona itagi so yahika o ngeko ma soaka, de o Kirene ma nyawa moi, o Aleksander de o Rufus manga baba, awi ronga o Simon wimake. O nyawa una magena asa o soano wokahino de wokahika o kotaka, de wigegego o Yesus Awi sangahadi wamoku. 22 Itekawa, de o Yesus wingaho o riho moi ma ronga o Golgota, ma ngale "O Sahe ma Papala ma Riho". 23 So kagena yahika, de ona wihike Unaka o anggur de o sou o gososo qabobou isicapuka la Awi siri isikurangi, duma Una woholu waudo. 24 So kagena de gila-gila ona wisidasangahadi de Awi baju imatekesikotoku yaaka moi-moi de manga gimina yamote o undi ma rabaka. 25 Ma orasi wisidasangahadi gena o goginitano o cako siwo. 26 Awi sangahadi ma qokuka yalefo o galaki ma demo itemo: UNA MANENA O YAHUDIKA MANGA KOLANO. 27 O orasi magena Una de ikokoora yasinoto yasidasangahadi ka o wange moi, so moi Una Awi girinaka de moili Awi gubalika. 28 [La komagena imaaka so itero de itiaika maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, ena gena, "Una wisitero koloko o bi nyawa ma dorou."] 29 O bi nyawa nogena yakokahino la wikelelo de ona manga sahe yagiwi de wisimaqe itemo, "Cedekele! Temo Ngona gena o Gikimoi Awi Tahu aku naruba de nabiau, duma o wange saangeka de naoko kali. 30 Nako igogou, de hika o sangahadiku nouti la Ani rohe nasisalamati." 31 Komagena lo o imamka ma bi sahe de o bi guru agama Una wisimaqe de itemo moi de moika, "Cedeke! O nyawa ma somoa wasisalamati, de Una Awi rohe masirete duma wosisalamati waakuwa. 32 Nakoso igogou Una o Israel ma Kolano de lo o Salamati ma Kolano, qaloha ilaku de o orasi manena Una o sangahadiku wouti la ngomi miwingaku de miwipiricaya ka cawali Una!" De o nyawa yasinoto yasisasangahadi ona lo imasimote Una wisimaqe. 33 La o wange itotiai, de o doku ma sigilolino magegena qapuputuku ma deka o orasi saange. 34 Sidago o cako saangeka de o Yesus womatoore, Awi ili wapoputuru, "Eli, Eli, lama sabakhtani!" Gena o Yahudika manga demo ma ngale gena, "Ai Gikimoi, Ai Gikimoi, qadoohaso Ngona noidongosa Ngohi!" 35 O bi nyawa ngo kagena yogiise o gore magena, de itemo, "Niisesi! Una ma nabi Elia wiaso." 36 O nyawa moi to ona manga sidongirabano womatai-tai so o bunga moi koloko o kaka waqehe, so o anggur qakokiopiku watonoka, de o gota ma ideka wosisuruka, de watubo la ma ngale o Yesus wapipi, de wotemo, "Mahasi! La hika ngone pakelelo nakoso o Elia igogou wahino de wisiguti o sangahadiku." 37 Ma dodoguka, o Yesus womatoore de wosoneka. 38 Ato imatodoka o baro isifafati o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka iraca de ileta sinotoka kadaku ma bati kudahu. 39 Ma kapita moi, womaokoye o sangahadi woririsima gena, wakelelo idodooha o Yesus Awi sone ma ngeko de ma kapita magena wotemo, "We! O nyawa Una manena igogou o Gikimoi ma Ngopa!" 40 Kagenadahu lo o bi ngopeqeka yamuruo naga yakelelo ma soa sutu ikuruka. Manga sidongirabaka kanaga ongo Salome, ongo Maria Magdalena, de lo ongo Maria, o Yakobus o gohiduuru magena de lo o Yoses to ona manga awa. 41 Ma orasi iqomaka o Yesus o Galilea ma bi dokuka de o bi ngopeqeka ona manena Una wimomote de wiriwoka. De kanagasi o ngopeqeka ma somoa o Yerusalemno yahihino imakangaho de o Yesus. 42 43 Orasi magena he qamaqa-maqa, so ilangi o Sabat ma wange, o nyawa moi awi ronga o Yusuf o Arimateama ma dokuno wahino. Una magena o Mahkamah Agama moi wihohoromati, una lo wododamaha o Gikimoi Awi orasi wopareta maro o kolano moi. O Sabat ma wange idumuka, so ma ngale magegena o Yusuf womabarani wahika o Pilatuska, de wagolo o Yesus Awi sone ma bake. 44 O Pilatus wogiise o Yesus wosoneka, de una wohairani so una o nyawa wasulo itagi ma kapita wiaso la wisano, "Igogou, o Yesus Awi woma itola itekaka?" 45 La ma kapita wodedemo o Pilatuska, "Igogou," de o Pilatus o Yusuf wisimaha o Yesus Awi sone ma bake magena waaho. 46 So kagena de o Yusuf o baro qaaare woija so o Yesus Awi sone ma bake magena wosiguti o sangahadiku, la wosisangi de o baro qaaare magena. Qabolo de o sone ma bake magena wapoosu, kiaka o boosu magena yaaaka o teto ma rabaka. Qabolo de una o teto ilalamo moi walolo o boosu ma ngora magena wosiperesu. 47 Orasi magena lo ongo Maria Magdalena de ongo Maria o Yoses ma awa ona lo yananano o riho kiaka o Yesus wipoosu.

Mark 16

1 Ma orasi o Sabat ma wange ipasaka, de ongo Maria Magdalena, ongo Maria o Yakobus ma awa, de lo ongo Salome itagi o bi rapa iija ma ngale o Yesus Awi sone ma bake isimuja. 2 O Nahadi ma wangeka o goginita nosi o wange asa ibao, de ona itagi o boosuka. 3 Yahika o ngeko ma soaka, de itemo moi de moika, "O boosu ma boberesu o teto magena nagoona asa inariwo yatinga." 4 Duma ma orasi kagena imasidiado o teto ilalamo magena ona yakelelo iloloka. 5 So kagena de ona gila-gila iwosa o boosu ma aru ma rabaka, de ona imaginano o girinaka, de yakelelo o gohiduuru moi awi juba qaaare womatamiye, so ona isawangi de yamodo. 6 O gohiduuru magena wotemo, "Upa nimodo! Ngohi tininako ngini niwisari o Yesus, o Nazaret ma nyawa, kekiaka Una wisisasangahadika gena. Hika nianano masirete kanena Awi riho de kanena Una iwihahado. Duma ngo kanena wihiwaka. Una wooho kali! 7 So nimatai-tai nitagi nisingangasu to Una Awi muri-murika, komagena lo o Petruska. Nisingangasu Una wotagi woqomaka o Galileaka. Kadoka ngini asa Una niwikelelo, maro o kia ma nonoma ngini winidedemoka." 8 So kagena de ona isupu o boosuno, gila-gila iloqa imagogora sababu imasidotirineku de yosawangi icarawa. Sababu yamodo poli so o nyawa moika lo ona isingangasuwa. 9 La o Nahadi ma goginitano, o Yesus wooho kali o nyawa isosone manga sidongirabano, de Una womasimane ma noma-noma ongo Maria Magdalenaka, muna iqoqoma Una asa wodusu to muna manena ami toka ngai tumudingi. 10 So muna magena motagi mosihabari Una Awi dodiaoka, mamake ona idodora de iari isodu-sodu. 11 La o orasi magena ona yogiise ongo Maria motemo mowikeleloka o Yesus wooho kali, duma ona yopiricayawa. 12 Komagena qabolo de o Yesus womasimane kali wimomote yasinotoka, ma ngeko Awi jamani watagali. Magena idadi ma orasi wimomote yasinoto magena manga dodagi ma rabaka o Yerusalemno isupu yakahika o doku moika. 13 Kagena de ona iliho gila-gila isihabari o hali magena manga dodiaoka, duma ona yopiricayawa. 14 Ma dodoguka, o Yesus womasimane kali Awi muri yamogiowo de moika, ma orasi magena imatamiye yooqo. Una wasidapano ona magena, sababu manga piricaya ka ma cunu de manga sahe qatogoi so ona yapiricayawa, kiaka o nyawa isingangasu o Yesus ona wikelelo masirete Una wooho kali. 15 So kagena de Una wasulo onaka, "Nitagi ma bati o bi doku o dunia ma ngoguka, de nisihabari o habari qaloloha o Gikimoino ma meta o dunia ma nyawaka. 16 La o nyawa nagoona yopiricayawa o Gikimoi Awi habari qaloloha, done wafanggali de o dorou. Duma o nyawa nagoona yopiricaya o Gikimoi Awi habari qaloloha de yaoosika, done o salamati yamake. 17 La o nyawa yopipiricaya ona magena tahike Ai kuasa la o nonako ihahairani aku yaaka. Komagena lo de to Ngohi Ai ronga aku o toka yodusu, de ona lo asa isibicara o bi bahasa ma somoa, 18 de nakoso ona o ngihia yacoho eko o raci yaudo, asa ona isiboditowa, de lo nakoso to ona manga gia yasipaqa o nyawa yasisirika, o nyawa ona magena asa yaloha kali." 19 So de o Jou Yesus wobicara qabolo, gila-gila Una asa witide o sorogaye, so kadaku womatamiye o Gikimoi Awi girinaka la Awi horomati wamake. 20 Kagena de Awi muri-muri itagi isihabari o Gikimoi Awi habari qaloloha sidago ma bati o bi doku o dunia ma ngoguka. De o Jou lo womote to ona manga manara ma rabaka sidago aku yaaka o nonako ihahairani, la nagoona isigogigise to ona manga dodoto magena asa yanako itero de igogou.

Luke 1

1 Ai dodiao o Teofilus tonihohoromati, O nyawa yadala isidailako o Yesus Awi oho ma jarita magena yalefo, imatero maro o bi moi-moi kia naga idadadi iqomaka to ngone nanga sidongirabaka. 2 O kia naga yalelefoka, gena imatero maro o jarita kanaga inadedemo ngoneka, gena igogou ka ma nonomasi o kia naga idadadi magena qangodu o nyawa de manga lako masirete yosikeleloka, so o Jou Awi demo gena yosihabarika. 3 Mutuwade kanaga o bi moi-moi qangodu idadadika, ma gola kiano gena, ngohi tatailako tosidodiahika, qabolo de ngohi ai sininga ma rabaka asa tositatapu bilasu o jarita magena, ma fato de ma fara itotiai magena, talefo de tonihike ngonaka. 4 La ma ngale ngona asa aku nanako itiai o bi moi-moi qangodu, inidodoto ngonaka gena, igogou de itero. 5 Ma orasi o Herodes wopareta maro ka o kolano moi o Yudea ma daeraka, de kanaga o imam moi awi ronga o Zakharia. Una magena o imam moi o bi imam o bolu moi manga topora o Abia gena manga sidongirabano. Una awi peqeka ami ronga ongo Elisabet, de muna ami topora lo gena manga sihino o imam moili. 6 Yasinoto magena o Gikimoi Awi simaka manga sigogise qaloha Awi bobita qangoduka, de yacoho itiai so manga sala o nyawa moi lo akuwa yamake. 7 Duma manga ngopa ihiwasi, sababu ma peqeka magena morohewa de lo yasinoto gena yaperekika. 8 Ma moiku, de o imam o bolu moi manga topora o Abia gena manga orasi imanara so kagena o Gikimoi Awi Tahuka o Zakharia o imam manga manara waaka, 9 de ma dongoho magena yaundi, maro manga biasa, la de magena iwisidumu una asa wodahe o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka wowosa la o manyanyi watupu. 10 So done ma orasi imasidiadoka ma ngale o manyanyi gena watupu, so una wowosa o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka, de ma duduka kanaga o nyawa yadadala imatolomu isumbayang. 11 Kagena de o Jou Awi malaikat moi yahino de imaokoye o suba o manyanyi yatutupu ma riho ma girinaka. 12 Ato o malaikat magena wakelelo, de una wosawangi de foloi wimodo. 13 Duma o malaikat magena iwitemo, "Zakharia, upa nimodo! Sababu ani gogolo gena o Jou woiseka. Ani peqeka ongo Elisabet magena done asa o ngopa yanau moi mowisibuo. Ngona bilasu o ngopa magena nowisironga o Yohanes. 14 Igogou! De ani ngopa una magena asa ngona nomasagaga de ani nali de ani moreka. Ma ngale ani ngopa wisibuo, so o nyawa yadadala lo asa imasagaga de manga nalika. 15 Sababu una done asa wodadi o nyawa wilalamo moi o Jou Awi simaka. Una womasimahawa o anggur eko o dalu woudo, de ka wisibuo kusi una gena o Gurumi Qatetebi ma kuasa qaasu-asu wiparetaka. 16 O Israel awi ngopa de awi danoku ona yadadala una asa wadoto so ona imakiliho la manga Jou Gikimoi, kiaka iqomaka manga topora wisusuba, Una magena wipiricaya kali. 17 Ani ngopa una magena asa wodadi o sosulo moi la kanaga woqomano, o Jou Awi hino wosidailako, so una asa kanaga de o Gikimoi Awi Gurumi ma kuasa, maro iqoqomaka ma nabi Elia, ma ngale done o baba awi sininga ma loha asa iuti ma ngopaku. De o bi nyawa o Jou wisigisewa, ona magena asa una watuda la aku imakiliho de manga siningaka yodupa o ngeko ibobolowo yanonu. Waaka komagena, so wosidailako la o bi nyawa yadadala magena asa iwisigise ka o Jouka. Done idadi komagena." 18 Kagena de o Zakharia wotemo o malaikat magenaka, "Pei! Idodooha sidago ngohi topiricaya ani demo magena igogou de itiai. Sababu ngohi iperekika, de ai peqeka lo miperekika." 19 So o malaikat magena wotemo, "Ngohi manena Gabriel, o Gikimoi Awi sosulo o sorogano. Una ngohi woisulo la tahino kanena de o habari magena todedemo de tonisingangasu ngonaka. 20 O kia ngohi tonidedemo ngonaka, igogou magena asa idadi de imaaka ma orasi kiaka isitatapu qaboloka. Duma nako ngona gena, ma ngale ai demo magena ngona nopiricayawa, so maha la o orasi manena qabolo de ngona he naaku kawa nobicara, sidago o kia tonidedemoka magena igogou idadi kasi." 21 O Zakharia widahe o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka, de o nyawa yadadala ona magena ma duduka iwidamahasi, de ona yohairani qadoohaso maro o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka de una awi deka komagena. 22 Ma orasi una wosupuno, de waaku kawa wobicara onaka. Una ka cawali de awi gia wositumu-tumu koloko imomou de wobicara he waakuwa. So o nyawa magena yanako o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka de o gogelelo o Gikimoino wamakeka. 23 Ipasaka, so ma orasi una awi manara o Gikimoi Awi Tahuka gena wosiboloka, de una woliho awi tahuka. 24 Itekawa, de igogou ma peqeka gena asa moroheka. So ma deka he o ngoosa motoha gena o tahu ma rabano lo mosupuwa, de motemo, 25 "We! Manena o Jou Awi laha ngohika. Una ngohi woiriwo la o ngopa tamake, so ma ngale ngohi gena o nyawa isimaqe kawa." 26 Ongo Elisabet gena morohe ma deka he o ngoosa butanga qabolo, de o Gikimoi wosulo so o malaikat Gabriel gena una wotagi o Nazaretka, o doku moi o Galilea ma tonaka, 27 ma ngale o jojaru moi ami ronga ongo Maria gena imarimake. Muna magena mobobaika de o gohiduuru moi, awi ronga o Yusuf, gena ma Kolano Daud awi ngopa de awi dano moiku. 28 O malaikat magena wahika munaka, de womitemo, "Tabea! Igogou, ngona manena o Jou Awi laha wonisicatu ifoloi, de Una kanaga dede ngona." 29 Moise awi demo magena de muna ami sininga isusa, de ma rabaka awi salam ma demo gena momasipongoka de ka matagapisi ma ngale o kia. 30 De una wotemo kali, "Upa nimodo, Maria, sababu ngona manenaka asa o Gikimoi Awi laha wonisicatu. 31 Ngona asa norohe so done asa o ngopa yanau moi nowisibuo. De o ngopa Una magena ngona bilasu nowisironga o Yesus. 32 Una asa wodadi wolamo o nyawa manga simaka de lo Una wisiaso o Gikimoi Wikukuruye ma Ngopa. De Una magena o Jou Gikimoi asa witide la Una wodadi o kolano moi maro ma Kolano Daud, Awi topora iqoqomaka. 33 Una asa wokolano o Yakub awi ngopa de awi danoku wapareta ka ikakali, de Awi pareta gena ma bati lo ihiwa." 34 De muna motemo, "We! Idodooha so o hali magena idadi, salanta ngohi tokawi waasi de tomaidu waasi dede yanau." 35 O malaikat gena wotemo, "O Gurumi Qatetebi asa wouti de wahino ngonaka, so o Gikimoi Wikukuruye Awi kuasa ma buturu lo asa igoge ngonaka. Komagena so o ngopa moi asa nowisibuo Una magena witebi, de wisiaso o Gikimoi ma Ngopa. 36 He! Nanako ani ria ongo Elisabet muna magena, ngaroko miperekika de o nyawa miaso ami ngopa ihiwaka, duma morohe he o ngoosa butanga qabolo. Igogou, muna lo done asa o ngopa yanau moi mowisibuo. 37 Sababu o kia bato o Gikimoi wotemo, magena bilasu idadi." 38 So muna motemo, "Ngohi manena tosidailako o Jou towileleani, ma ngale Awi edekati ngohika maro o kia noidedemoka, tanu asa idadi komagena." Qabolo de o malaikat gena wotagika so muna womidongosaku. 39 Kagena de ongo Maria momajobo mokahika o doku moi o Yudea ma daera ma bi talaka. 40 Motagi momasidiado o Zakharia awi tahuka, de mowosa de ami salam momisidiado ongo Elisabetka. 41 De komagena ami salam gena ongo Elisabet moise, de to muna ami ngopa ami roheka magena imahiti, de o Gurumi Qatetebi Awi kuasa qaasu-asu asa iwosa munaku de wopareta. 42 So muna momatoore, ami ili mapoputuru, motemo ongo Mariaka, "Igogou, o ngopeqeka manga sidongirabaka cawali ngona manena o Gikimoi Awi laha wonisicatu ifoloi, de ani pokoka o ngopa Una magena lo Awi laha wisicatuka bai! 43 We! Ngohi manena nagoona sidago ngona gena, ai Jou ma awa, de nahino kanena ngohi noikurumi. 44 Ato ani salam toise, de o ngopa ai poko ma rabaka gena imahiti de ma nalika. 45 Ngona nososanangi, sababu o Jou Awi demo gena nopiricayaka, de Awi demo ngonaka magena igogou asa idadi." 46 De ongo Maria magena motemo, "Ngohi ai sininga ma rabaka o Jou towigiliri. 47 Ai sininga imore de qanali o Gikimoika, sababu Una ai dorouno woisisalamati. 48 Una ngohi woisiningaka, ngohi gena Awi gilalo so tomahadoku. O orasi manena de isikahika, o bi nyawa ona yangodu asa itemo, ngohi manena o ngopeqeka moi o Gikimoi Awi laha woisicatu. 49 Sababu o Gikimoi Wokokuasa to Una Awi kuasa gena woisikelelo ngohika. Una Awi ronga magena qatebi bai! 50 Una Awi galusiri gena kanaga o nyawa yangodu hitilahi ona wisusuba, gena sidago manga ngopa de manga danoka. 51 Una de Awi kuasa so awi manara moi-moi ikokuasa aku waaka, ena gena o nyawa imasihie ona magena wasikitinga la manga edekati gena upa idadi. 52 Una aku o bi kolano ona magena manga kuasa wasisa. Una aku o bi nyawa imahadoku ona magena watide. 53 Una aku o nyawa yasasapi ona magena wasipunu de o kia naga qaloloha. Una aku o nyawa ikakaya wadusu de ona itagi ka manga kia-kia lo waali. 54 55 Una wawosawa o kia naga iqoqomaka wojaji nanga ete de nanga toporaka gena o Abraham de lo awi ngopa de awi danoka. Maro komagena so Una wonariwo ngone nanga ete de nanga topora iqoqomaka, ena gena wileleani o Israel de lo to una awi ngopa de awi danoku. De ngone manena o Abraham awi ngopa de awi dano inangodu asa Una wonagalusiri ka sidutu ikakali. Sidago kagena." 56 So ongo Maria kagena mogogogesi de ongo Elisabet ma deka o ngoosa saange, qabolo de asa moliho ami tahuka. 57 Ongo Elisabet ami orasi yaadoka, de muna ami ngopa yanau moi mowisibuo. 58 O nyawa imakokadateku de ami gianongoru ona magena lo asa yanali dede muna, sababu yoise igogou o ngopa una magena kanaga lo o Jou Awi galusiri ilalamo wosikelelo munaka. 59 Ma orasi o ngopa magena awi umuru o wange tupaangeka, de o nyawa imakokadate de o gianongoru ona magena yahino imatolomu ma ngale una iwisuna, mote de o Yahudika manga adati de manga galepu. Manga edekati la yodupa iwisironga o Zakharia, maro awi baba masirete awi ronga. 60 Duma ma awa motemo onaka, "Hiwa! Awi ronga magenawa! Una gena bilasu wisironga o Yohanes." 61 De ona itemo munaka, "Moiwa ani gianongoruno manga ronga komagena bai!" 62 Kagena de ona iwipoma ma babaka, la una iwisano o ronga o kia wodupa ma ngale awi ngopaka. 63 Magena de ma baba una magena o kia naga moi wogolo la wosilefo, de kagena ma qokuka asa walefo, "Awi ronga gena o Yohanes." Ona yangodu yohairani. 64 De imatodoka o orasi magena qabolo awi uru ipelenga de aku una wobicara kali, de asa o Gikimoi Awi ronga wosilamo. 65 So o nyawa ona imakokadateku yangodu asa yohairani, de o habari magena yosihabari o Yudea ma daera ma bi talaka de ma sigilolino. 66 O nyawa o habari magena yoiise, ona yangodu manga siningaka itemo, "O ngopa manena asa wodadi idodooha orasi ma simaka." Sababu o Jou Awi kuasa kanaga dede unaka. 67 O Yohanes ma baba, o Zakharia, una magenaku o Gurumi Qatetebi Awi kuasa qaasu-asu iwosa de wipareta, so o Gikimoi Awi demo wosingangasu gena wotemo, 68 "Powigiliri o Jou, Una o Israel awi ngopa de awi danoku gena nanga Gikimoi. Sababu Una magena wahino ma ngale ngone Awi nyawa la nanga saturu yangoduno gena wonapalako. 69 Una witide ma ngale ngoneka gena o Salamati wokokuasa moi, Awi gilalo ma Kolano Daud to una awi ngopa de awi danoku moi. 70 O Jou Una magena kanaga Awi nabi o orasi iqoqomaka Awi jaji isingangasuka, ena gena, 71 ngone nanga saturu de lo o nyawa ngone inadoduhudu manga gia ma sohano aku Una wonapalako. 72 Igogou, nanga ete de nanga topora iqoqomaka Una wagalusiri. so Awi jaji qatebi magena Una wasiganapu. 73 74 Una wojaji de wosasi o Abrahamka gena nanga topora iqoqomaka, la ma ngale ngone nanga saturu to ona manga gia ma sohano asa Una wonapalako, so ngone aku powigiliri Unaka gena nanga saturu he pamodo kawa, 75 la Awi simaka de ma bati ka sidago-dago igogou aku podadi Awi nyawa de nanga sininga itiai Unaka. 76 Duma nako ngona ai ngopa gena, ngona done asa niaso o Gikimoi Wikukuruye Awi nabi moi. Sababu ngona gena noqomano, la nosidailako o Jou Awi ngeko. 77 Ngona asa nasingangasu o nyawaka la o Gikimoi asa wasisalamati de manga dorou wosiapongu. 78 Sababu o Gikimoi Una magena igogou ngone wonagalusiri. Komagena so Una wahino kanena la ngone wonariwo. Una o sorogaka de wahino kanena maro o wange ibaoka. 79 Una wahino la o bubutu ma rabaka wodisiwa, gena o nyawa manga siningaka, la o sone gena ona foloi yomodo. Una wonasidumu ngoneka o ngeko, kiaka isikahika o oho isosanangika. Sidago kagena." 80 O Zakharia awi ngopa una magena foloika wilamo, awi sininga de awi rohe ma buturu lo asa idogoli. Wilamoka, de una wogoge o tona ibobeleuka, sidago ma orasi yaado done asa una o Jou Awi demo gena wotagi wosihabari o Israel awi ngopa de awi danoka.

Luke 2

1 2 Ma orasi magena kanaga o Kirenius wodadi gubernur o Siria ma daeraka, de lo ma Kaisar Agustus wopareta o Roma ma doku idadalaka, so kagena o gegeto ma nonoma idadi. De una wosulo o nyawa yangodu awi pareta ma rabaka bilasu o nyawa manga ronga isilefo de yaeto. 3 So o nyawa yangodu magegena bilasu to ona manga soa de manga doku masireteka yakahika, la yasilefo de yaeto. 4 5 Kagena o Nazaret ma dokuka o Galilea ma tonaka de o Yusuf bilasu womajobo. De ma bobai ongo Maria, gena moroheka, muna lo bilasu mowimote, so ona yasinoto imajobo de yotagi ikahie o Yudea ma daeraka, yameta o Betlehem ma dokuka, kiaka ma Kolano Daud iqoqomaka o doku magenaka wisibubuo. O Yusuf kagena wakahika la manga ronga isilefo de yaeto, sababu una magena awi sihino o Daud awi ngopa de awi danoku. 6 La ona yasinoto kagena yaado o Betlehemka, de ongo Maria ami orasi imasidiado, 7 so mowisibuoka o ngopa yanau moi gena ami ngopa ma domo. Una magena mowisisao de o baro ma leleta, de ka o haiwani ma ino ma rihosa mowiidu kagena o haiwani ma tahu moi ma rabaka, sababu o tahu ma somoa ihiwaka so yamakewa to ona manga dodogu. 8 Ma orasi o Yesus wisibuo, de kanaga o pidoka o putu magena lo o sowohi o duba yojajaga. 9 So imatodoka de o Jou Awi malaikat moi yahino onaka, de Jou Awi kuasa ma nita isisiru-siru yadisiwi onaka, so ona yosawangi imasidotirineku. 10 Duma o malaikat magena itemo, "Upa nimodo! Sababu ngohi tahino tinisingangasu o habari qaloloha moi nginika, kiaka o more de o nali ma ngale o nyawa yangodu o duniaka. 11 O putu manena kagena ma kolano Daud awi doku o Betlehemka o ngopa yanau moi wisibuo. Una magena wodadi o kolano la ma ngale ngini o dunia ma nyawa nia dorouno bilasu winisisalamati, ena gena ma Kristus, nanga Jou. 12 O nonako kiaka nianako ai demo itiai gena komanena: Ngini asa niwimake o ngopa yanau moi wisisao de o baro ma leleta de iwisiidu o haiwani ma ino ma rihoka." 13 Imatodokali o malaikat magena dede kanaga o malaikat ma somoali o sorogano idala icarawa imasimane, de ona o Gikimoi wigiliri itemo, 14 "Hie! O giliri o Gikimoi kadaku o sorogaka, de lo o duniaka o nyawa o Gikimoi wasosanangi gena o sanangi yamake." 15 Kagena de o bi malaikat magena o sorogaye ilihoka, de o sowohi ona magena imatekebicara moi de moika, "Hino la ngone potagi o dokuka la o hali idadadika, maro o kia o Jou wonasingongangasu ngoneka, gena panano." 16 So de ona imasikagaro itagi so yahika kagena de yamake o Yusuf de ongo Maria, de o ngopa Una magena iwiidusa o haiwani ma ino ma rihoka. 17 So de o ngopa Una magena wikelelo, de ona isihabari maro kia yododedemo o ngopa Una magena igogou o malaikat yasingangasuka. 18 De o nyawa yoiise gena yangodu yohairani o sowohi manga jarita magegena. 19 Duma ongo Maria ami siningaka madiahi de mosifikiri. 20 O sowohi ona magena iliho, de ma ngale o ngopa wisibubuo Una magena o Gikimoi iwigiliri de iwihoromati, sababu qangodu ona yoise de yakokelelo, gena itero de igogou maro kia o malaikat itetemo onaka. 21 O ngopa Una magena Awi umuru o wange tupaange yaadoka, de asa Una wisuna, yamote maro o Yahudika manga adati de manga galepu, de lo wisironga o Yesus, o ronga kiaka iqomaka Una wihiwasi so ka ma awa ami rohe kasi de o malaikat gena wihikeka. 22 Qabolo de ma orasi yaado o Yusuf de ongo Maria bilasu yaaka o adati de o galepu, so ona aku manga sininga qatebi, maro o Jou Awi bobita o Musa wosilelefoka. O orasi magena de ona manga ngopa gena iwingaho yotagi ikahika o Yerusalemka la iwisidoa o Jouka, 23 maro o Jou Awi bobita isilelefoka itemo, "O ngopa yanau ma domo gena bilasu yasidoa o Jouka la yodadi to Una Awi ngopa." 24 Ona magena lo manga suba yatide o Jouka, maro Awi bobita isilelefoka, ena gena o namo darafuru eko lo o namo dara ma goho gena o sabi moi. 25 O orasi magena o Yerusalemka, kanaga o nyawa moi awi ronga o Simeon, una magena awi sininga itiai de awi sigogise qaloha o Gikimoika. O Gurumi Qatetebi kanaga unaka, de lo una wongongano ma orasi he idumuka o Gikimoi asa o Israel awi ngopa de awi danoku magena wariwo. 26 Ma moiku, o Gurumi Qatetebi magena wotemo unaka komanena, "Ngona nosone waasi, de asa nowikelelo o Salamati ma Kolano gena o Jou Gikimoi wasijajajika." 27 So de ma orasi o Yusuf de ongo Maria manga ngopa o Yesus wingaho o Gikimoi Awi Tahuka la wisidoa o Gikimoika, maro o Jou Awi bobita o Musa wosilelefoka, o Gurumi Qatetebi magena o Simeon wingaho o Gikimoi Awi Tahuka wowosa. 28 Kagena de una asa o ngopa magena wiqehe de witoti, de o Gikimoi wigiliri wotemo, 29 "Jou, ngaroko lo tosone, duma qadoohawa. Ngohi ai sininga asa isanangi, sababu Ngona Ani jaji gena isiganapuka. 30 De ai lako masirete ngohi towikeleloka o Salamati moi Ngonano, 31 Una magena nowisidailako o bi nyawa yangoduka. 32 O Salamati Una magena maro o nita moi yadisiwa o nyawa manga siningaka kiaka o Israel awi ngopa de awi danoka yasowo. De Una lo womisihoromati ngomi Ani nyawa o Israel to una magena awi ngopa de awi danoku." 33 Magena de o ngopa ma baba de ma awa ona magena yohairani icarawa yoise o Simeon awi demo ma ngale manga ngopaka. 34 So o Simeon wogolo o Gikimoi Awi laha foloi wodogo onaka. Qabolo de wotemo ma awa ongo Mariaka, "De ngona ani ngopa manena o Gikimoi Awi edekati gena o Israel awi ngopa de awi danoku yadala done asa yotura de yobodito, duma yadalali asa yatide la o loha yamake. Una magena o Gikimoi wihirika de wisulo la Una wahino nonena, duma o nyawa yadala asa Una wiholu, 35 de o bi moi-moi manga sininga ma rabaka gena isimaneka. Duma ngona, Maria, gena asa o beleso inidahe, maro mimoi ami siningaka kanaga o sumarangi ma doto imiogu." 36 37 Ma orasi o Yusuf de ongo Maria imasidiado o Gikimoi Awi Tahuka, de kanaga lo ma nabi o ngopeqeka moi miperekika, ami ronga ongo Hana. Muna magena o Fanuel awi ngopa o Asyer manga soano. O orasi magenaka, de ami umuru o taungu moritupaange de iha. Muna iqomaka mokawi cawali o taungu tumudingi, kagena de mobaloka so mokawi kawa. Muna magena asa ma moi waasi o Gikimoi Awi Tahu matinga, o putu de o wange mosumbayang de lo mooqowa de moudowa mosisuba o Gikimoika. 38 So ma orasi o Yusuf de ongo Maria o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka, de ongo Hana lo mahino ami sukuru matide o Gikimoika, ma ngale o ngopa Una magena so moade-ade o nyawa yangoduka, kiaka yodamaha ma orasi o Gikimoi done o Yerusalemka ma bi nyawa manga lawangino wapalako. 39 O Yusuf de ongo Maria ona magena manga manara o Jou Awi bobita moi-moi isilelefo gena qangodu yaaka qaboloka, de ona iliho o Nazaret ma dokuka o Galilea ma tonaka. 40 Ona manga ngopa Una magena wofero so wilamo idogo de wiputuru, de awi sininga lo idadi foloi icawaro, de lo o Gikimoi Awi laha igoge Unaka. 41 O musung isigeto o Yesus Awi dodihimo o Yusuf de ongo Maria bilasu o Yerusalemka itagi la isirarame o Paskah ma Wange ma Rarame. 42 So ma orasi o Yesus Awi umuru o taungu mogiowo de sinoto yaadoka, ona imajobo itagi o rarame magena yamote, maro manga adati de manga galepu. 43 So de o Paskah magena isirarame qabolo ona bilasu iliho kali manga doku o Nazaretka, duma Awi dodihimo yanakowa Una wamotewa. 44 Kagena de Awi dodihimo itemo nagala Una womasicapuka yadadala manga bolu ma sidongirabaka. So ona ka itagi igila-gila sidago manga dodagi he o wange moi qabolo. De ona yahika o ngeko ma soaka, de asa Una iwitailako, 45 duma Una wihiwa sababu wamotewa. So ona imakiliho o Yerusalemka yakahika kali Una iwisari. 46 So wisari o Yerusalem ma doku yakiloli yahika de yahino o wange saange qabolo, de asa Una wimake o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka. Una de o guru-guru agama so manga demo wosigise de lo onaka wasasano. 47 De o nyawa yangodu asa iise gena yohairani ma ngale Una Awi sosango de Awi cawaro magena. 48 La ma baba de ma awa wikelelo Una, de ona yohairani, de ma awa motemo Unaka, "Ce! Ai ngopa, qadoohaso nomiaka komanena! O wange saange qabolo ngomi mia sininga isusa minisari Ngona." 49 Kagena de Una wotemo onaka, "Qadoohaso ngini nisari Ngohi. Kiaso ngini asa nianakowa Ngohi bilasu togoge Ai Baba Awi tahuka." 50 So Una wotemo komagena ma baba de ma awaka, duma ona asa yanakowa ma ngale o kia Una wotetemo gena. 51 Qabolo de ona iliho imakangaho manga doku o Nazaretka, de igogou Una wasigise qaloha ma awa de ma babaka. O moi-moi idadadika qangodu magena ma awa ami sininga ma rabaka madiahika. 52 Magena de o Yesus Awi cawaro ka idogo-dogo de lo Awi rohe ifero de ilamo. So o Gikimoi de o nyawa yangodu foloi iwidupa Unaka.

Luke 3

1 Ma taungu mogiowo de motohaka ma Kaisar Tiberius awi pareta o Roma ma kotaka, de o Pontius Pilatus wodadi gubernur o Yudea ma daeraka, de lo o Herodes wopareta o Galilea ma tonaka. O Filipus o Herodes awi nongoru gena wopareta o Iturea ma daeraka de lo o Trakhonitis ma daeraka, o Lisanias wopareta o Abilene ma daeraka. 2 Yodadi ma Imam Wilalamo o orasi magena, gena o Hanas dede o Kayafas. O taungu magena ma rabaka o Gikimoi kanaga Awi demo wosidingo o Zakharia awi ngopa o Yohaneska, una gena o tona ibobeleuka. 3 Una wotagi o Yordan ma Selera ma bi doku ma sigilolika, de wosingangasu de womatoore wotemo, "He! O nyawa nia manara qatotorou qangodu bilasu nimatoba de nimatoduba de niosi kasi, la nia dorou o Gikimoi wosiapongu." 4 O Yohanes wahino woqomano, de o demo moi wosingangasu la o bi nyawa wasidailako so o Yesus asa wahino wadoto. Maro ma nabi Yesaya awi buku ma rabaka isilefo gena, o Gikimoi wotemo Awi Ngopaka, "Kanaga o nyawa moi o tona ibobeleuka womatotoore, 'He! Ma ngale nanga Jou Awi hino gena ngini nimasidailako. La o ngeko gena bilasu nisibolowo de nisitiai. 5 O busune moi-moi gena bilasu niodidu, kiaka itotopulowo gena bilasu nisirata. O ngeko ipelu-pelu de idadi o sosepele gena bilasu nisibolowo de niodidu. 6 Qabolo de o bi nyawa yangodu asa yakelelo o Gikimoi Awi nyawa manga dorouno wasisalamati.' " 7 Kanaga o bi nyawa yadadala yahino o Yohaneska, manga dupa iwigolo la ona waosi. Kagena de una wotemo onaka, "Icala! Ngini manena o nyawa nikokulai, maro o ngihia gena o nyawaka yagoli. Ngini nia fikiri gena ka cawali tiniosi so aku niloqa o Gikimoi Awi doosa ma sangisarano, duma nia fikiri maro magegena isala. 8 Hika nia sopo nisimane kasi, imatero de nia dorou qangodu niapalako, la aku tinipiricaya igogou ngini gena nimatoba de nimatodubaka. De upa lo nia sininga ma rabaka niatagapi de nitemo, 'Igogou, ngomi manena o Abraham awi ngopa de awi danoku so mia dorou ma fanggali gena miamakewa.' Komagenawa. Ngohi totemo nginika, igogou de o bi teto-teto manena bato o Gikimoi gena aku waaka o Abraham awi ngopa de awi dano so qadoohawa. Nakoso ngini nimatoba de nimatodubawa gena, bilasu Una asa winifanggali de o dorou. 9 O orasi manena naga o Gikimoi wosidailako qaboloka, la o nyawa nagoona imatoba de imatodubawa, ona magena asa wasisangisara de o narakaku waumo. Gena maro o bi basu kanaga isidailako de ihadoku o gota ma hutu ma golaka eko ma ngutuka, so o bi gota la ma sopo qatotorou gena igogou done asa yatoqa de yaumo o uku isosora-sora ma rabaku." 10 So yadadala iwisano unaka, "Nako komagena, de o kia bilasu miaaka." 11 De una wosango, "Ngini la kanaga nagoona de nia baju la ngai sinoto, gena ngai moi niahike o nyawa kiaka manga baju ihihiwaka. De lo ngini la kanaga de nia ino, hika nisitoku kiaka ona manga ino ihihiwaka." 12 Komagena lo o balastengi ibitotolomu yahino o Yohaneska, la igolo ona waosi. De ona iwisano unaka, "Baba Guru, o kia bilasu miaaka." 13 De una wosango, "Ngini upa niaqehe ifoloi ilamo de o kia o bobareta isitatapuka." 14 Kanaga lo o bi prajurit yahino iwisano unaka, "Nako ngomi gena o kia bilasu miaaka." De una wotemo, "Upa o nyawa niagegego la manga arata inisidoa, de lo upa nia galaki itiaiwa ma ngale o nyawa manga pipi inihike. Idodooha nia gaji ma lamo gena ka niaqehe de nia sininga isosanangi." 15 Nako o nyawa o orasi magena, de ona yangodu gena o Salamati ma Kolano Una magena iwidamaha. Ona manga siningaka imasano itemo, "Nagala o Yohanes manena igogou o Salamati ma Kolano powidodamaha." 16 So o Yohanes wotemo ona yangoduka, "Ngohi manena gena ngini o nyawa tiniosi de o ake, duma ma orasika kanaga wimoi asa wahino wotuuruno, gena Una Awi manara foloi ilamo, so ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka Awi capato ma gumi tasose maro o nyawa ileleleani moi lo idadiwa. De ngini la kanaga nimatoba de nimatodubaka, Una magena asa wosingosa o Gurumi Qatetebi ma kuasa de o uku la nia sininga ma rabaka wopareta. 17 O Gikimoi wosidailako la o bi nyawa yangodu wafanggali. O nyawa de manga sininga itotiai ona magena wangaho o sorogaka, duma o nyawa ma dorou ona magena wasisangisara ka sidutu ikakali. Maro wotototoro moi awi giaka kanaga de awi tatapaka. Wosidailako ma ngale o tamo qangodu wataqo sidago qatebi. O tamo qalalake gena asa watolomu de o polaka wadiahi, duma ma soora gena asa watupu so waumo o uku isosora-soraku de lo itatatu-tatu kawa." 18 Komagena o Yohanes una magena o habari qaloloha gena wasihabari o nyawaka, de wabaja de wogolo onaka de o demo ma para idala la ona isigise. 19 De una wisidapano de wingamo ma Kolano Herodeska, una magena o Galilea ma tona wapopareta, sababu o Herodes iqomaka de una womasipeqeka ongo Herodias, muna magena awi nongoru masirete ma peqeka. Ma ngale awi manara magena so o Yohanes wisidapano unaka, de lo ma ngale awi manara qatotorou ma binukasi. 20 So ma kolano gena o Yohanes awi sidapano magena woholu woise de una awi manara qatotorou gena watagaliwa, duma ka wodogo, ena gena o Yohanes wisingosa o bui ma rabaka. 21 Ma orasi o Yohanes wibui waasi so kanaga o nyawa waosisi, de o Yesus lo asa wahino la wiosi. Una wiosika qabolo so wosumbayang, de imatodoka o dipa ipelenga, 22 de yakelelo o Gurumi Qatetebi wouti imatero maro o namo dara de itangi Unaku. Ato itangi de o ili moi yoise o sorogaku itemo, "Ngona manena to Ngohi Ai Ngopa tonidododara. De Ngona gena Ngohi tonidupa." 23 Ma orasi o Yesus Awi umuru he o taungu moruwange, de Una Awi manara wasolano. Imamote o nyawa manga tagapi, Una magena ma baba o Yusuf, o Yusuf ma baba gena o Eli. 24 O Eli ma baba gena o Matat, o Matat ma baba gena o Lewi, o Lewi ma baba gena o Malkhi, o Malkhi ma baba gena o Yanai, de o Yanai ma baba gena o Yusuf. 25 O Yusuf ma baba gena o Matica, o Matica ma baba gena o Amos, o Amos ma baba gena o Nahum, o Nahum ma baba gena o Hesli, o Hesli ma baba gena o Nagai, 26 o Nagai ma baba gena o Maat, o Maat ma baba gena o Matica, o Matica ma baba gena o Simei, o Simei ma baba gena o Yosekh, de o Yosekh ma baba gena o Yoda. 27 O Yoda ma baba gena o Yohanan, o Yohanan ma baba gena o Resa, o Resa ma baba gena o Zerubabel, o Zerubabel ma baba gena o Sealtiel, o Sealtiel ma baba gena o Neri, 28 o Neri ma baba gena o Malkhi, o Malkhi ma baba gena o Adi, o Adi ma baba gena o Kosam, o Kosam ma baba gena o Elmadam, de o Elmadam ma baba gena o Er. 29 O Er ma baba gena o Yesua, o Yesua ma baba gena o Eliezer, o Eliezer ma baba gena o Yorim, o Yorim ma baba gena o Matat, de o Matat ma baba gena o Lewi. 30 O Lewi ma baba gena o Simeon, o Simeon ma baba gena o Yehuda, o Yehuda ma baba gena o Yusuf, o Yusuf ma baba gena o Yonam, de o Yonam ma baba gena o Elyakim. 31 De o Elyakim ma baba gena o Melea, o Melea ma baba gena o Mina, o Mina ma baba gena o Matata, o Matata ma baba gena o Natan, de o Natan ma baba gena o Daud. 32 De o Daud ma baba gena o Isai, o Isai ma baba gena o Obed, o Obed ma baba gena o Boas, o Boas ma baba gena o Salmon, o Salmon ma baba gena o Nahason, 33 o Nahason ma baba gena o Aminadab, o Aminadab ma baba gena o Admin, o Admin ma baba gena o Arni, o Arni ma baba gena o Hezron, o Hezron ma baba gena o Peres, de o Peres ma baba gena o Yehuda. 34 De o Yehuda ma baba gena o Yakub, o Yakub ma baba gena o Ishak, o Ishak ma baba gena o Abraham, o Abraham ma baba gena o Terah, de o Terah ma baba gena o Nahor. 35 De o Nahor ma baba gena o Serug, o Serug ma baba gena o Rehu, o Rehu ma baba gena o Peleg, o Peleg ma baba gena o Eber, de o Eber ma baba gena o Salmon. 36 De o Salmon ma baba gena o Kenan, o Kenan ma baba gena o Arpakhsad, o Arpakhsad ma baba gena o Sem, o Sem ma baba gena o Nuh, de o Nuh ma baba gena o Lamekh, 37 de o Lamekh ma baba gena o Metusalah, de o Metusalah ma baba gena o Henokh, o Henokh ma baba gena o Yared, de o Yared ma baba gena o Mahalaleel, o Mahalaleel ma baba gena o Kenan, 38 de o Kenan ma baba gena o Enos, o Enos ma baba gena o Set, de o Set ma baba gena o Adam, de o Adam gena o Gikimoi Awi ngopa.

Luke 4

1 Qaboloku, o Yesus o Yordan ma Seleraka so he womajobo de o Gurumi Qatetebi ma kuasa qaasu-asu wipareta so wingaho o tona ibobeleuka. 2 O orasi magena ma deka o putu moruha de o wange moruha o Yesus kagena wogogeku, de o Iblis iwibaja la ma ngale o dorouku wisitura. O orasi magena ma deka o putu moruha de o wange moruha wooqowa de woudowa, so qabolo Una wisapika. 3 So kagena de o Iblis iwibaja de itemo Unaka, "Ngona gena igogou o Gikimoi Awi Ngopa. So hika o bi teto manena nasulo la imadadi o roti la aku naoqo." 4 Duma Una wosango wotemo, "Kanaga o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilefoka, 'Nako o bi nyawa gena upa ka cawali o ino so ioho.' " 5 Kagena de o Iblis iwingaho kali o riho moi ikukuru-kuruye, so ma qokuka de imatodoka wisikelelo o dunia ma bi bangsa qangodu Unaka, 6 de itemo, "O kuasa ma ngale o bi bangsa de manga kaya manena qangodu ngohi tapareta, de magena asa tonihike Ngonaka, sababu ngohi aku tahike nagoonaka o kia bato todudupa. 7 So o orasi manena bato ngohi asa qangodu magena tonihike Ngonaka, hitilahi nobukuku de nosuba ngohika." 8 Magena de o Yesus wotemo, "Kanaga o Bukuka isilefoka, 'Bilasu nowisuba nanga Jou Gikimoika de cawali ka Una nowileleani.' " 9 Qabolo de o Iblis o Yesus iwingaholi o Yerusalemka, de iwihado kadaku o Gikimoi Awi Tahu ma ponaka, de itemo Unaka, "Igogou! Ngona o Gikimoi ma Ngopa. Hika kanena de kudahu nomatura. 10 Ngona nidoohawa, sababu o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilefoka, 'Ma ngale Ngona gena Una asa Awi malaikat wapareta, la ona inijaga Ngona isidodiahi, 11 so ona magena asa inigubare, ma ngale Ani qohu lo o tetoku upa yadahe.' " 12 So o Yesus wosango wotemo, "Kanagasi o Bukuka isilefoli komanena, 'Ani Jou Gikimoi gena upa nowidahake.' " 13 O Iblis magena de o baja qangodu magena o Yesus iwibaja qabolo, de gila-gila woloqa de wotamaha done o orasi qaloloha moili. 14 Qabolo de o Yesus de o Gurumi Qatetebi magena ma kuasa wipareta so woliho wahika o Galilea ma tonaka. O Galilea ma sigilolino o habari ma ngale Una gena o bi nyawa yogiise de yanako. 15 Una wahika manga puji ma bi tahuka wodoto, de o nyawa yangodu iwigiliri Unaka. 16 O Yesus wotagi to Una Awi soa de Awi doku o Nazaretka. Kagena de, maro ma biasa to Una Awi manara ma rabaka, so o Sabat ma wangeka Una wotagi wowosa o puji ma tahuka. Kagena de Una womaokoye la o Gikimoi Awi Jaji ma Buku wabaca, 17 de iwihike ma nabi Yesaya awi buku. O buku magena waqehe de wapelenga sidago wamake o demo manena, 18 "O Jou Gikimoi Awi Gurumi kanaga Ngohika, sababu Una Ngohi woisitatapu la Ngohi o habari qaloloha tosihabari o bi nyawa isususaka. Una woisulo la tasingangasu yatatagoka, 'Nogena ngini nipalakoka!' Una woisulo la tasingangasu ipipiloka, 'Orasi manena qabolo ngini nimasigeleloka!' De Una woisulo la yasidodipito gena tapalako. 19 De Una woisulo la tosihabari o habari ma loha, gena ma orasi yaadoka la o Jou Awi laha asa wosidumu Awi nyawaka." 20 O Yesus wabaca qaboloka, de o buku magena walolo kali de wosigiliho woleleleanika, so womatamiye la wodoto. O bi nyawa o puji ma tahuka yangodu Una iwinano gena, yodupa Awi dodoto yoise. 21 Kagena de Una wotemo onaka, "O wange manenaka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma gimina, kiaka tababacaka gena, kangano ma orasi nioise gena asa isiganapu." 22 Ona isigigise gena yangodu yohairani, de yotemo, "Igogou, Awi demo gena foloi itiai de qaloha bai! Duma Una gena ka o Yusuf awi ngopa." 23 Magena de Una wotemo onaka, "Igogou, done asa ngini ma binuka nisitemo o ade-ade manena Ngohika, 'He, dokter! Hika Ani rohe masirete gena nosiloha kasi. Nakoso igogou Ngona o nabi moi, de Ngona lo kanena Ani doku masireteka naaka o nonako ihahairani, kiaka miiiseka naaka qaboloka o Kapernaumka.' 24 Duma ngini gena tinisingangasuli igogou, nakoso o nabi moi kanaga to una awi doku masireteka wogoge gena asa iwihoromatiwa. 25 Igogou, o kia naga asa idadadi o orasi manena, gena imatero de o kia naga idadadika ma orasi iqoqoma ma nabi Eliaka. O orasi magenaka, de idadi imuurawa ma deka o taungu saange de o ngoosa butanga, sidago o bare imasidiado o bi doku qangoduka so o ino ihiwa. O orasi magena o Israel ma tonaka kanaga ibabalo yadala manga oho isusa. 26 Duma o Jou o Elia wisulowa la una ibabalo gena moi lo waali wariwo, ka cawali wisulo la wotagi mobabalo moi o Sarfat ma dokuka, ma ngale womiriwo muna o Sidonka ma nyawa, gena o Israelka ma nyawa misowo. 27 Komagena lo ma orasi o Elisa iqoqomaka, kanaga yapapado yadala o Israel ma tonaka. Duma yapapado gena moi lo o Elisa wasilohawa, ka cawali o Naaman, una o Siriaka ma nyawa." 28 O Yesus Awi demo magena yoiseka, de yangodu o puji ma tahu ma rabaka gena asa foloi yongamo. 29 So ona imaoko de Una manga dokuno iwisisupu, de manga doku gena o tala ma qokuka, so iwingaho ma dirasuka. Manga edekati la o dirasuku wisipaka la wosone. 30 Duma Una womabulutu ka wotagi, de yadadala gena manga sidongirabaka watola so womajoboka. 31 Qabolo de o Yesus wokahika o Kapernaum ma dokuka o Galilea ma tonaka. Kagena womasidiado gena o Sabat ma wangeka Una o puji ma tahuka wodoto. 32 O nyawa yosigogigise Awi dodoto magena yangodu yohairani, sababu Una wodoto de wikuasaka. 33 Ma orasi magena o puji ma tahu ma rabaka o nyawa wikokitoka moi de una womatoore wotemo o Yesuska, 34 "He, Yesus! Ngona o Nazaretno Ani edekati o kia dede ngomi. Ngona nahino la nomimorutu ngomi? Ngohi toninakoka, Ngona gena o Sosulo Nitetebi moi o Gikimoino." 35 Kagena de o Yesus wodogore o toka magenaka wotemo, "Nomapopongo de nosupu o nyawa una manenano!" Kagena de o toka magena qatoosa so o nyawa magena iwisipaka yadadala manga sidongirabaku, de o nyawa una magenano isupu duma iwidoohawa. 36 O bi nyawa yangodu yohairani poli, sidago ona itemo moi de moika, "Wobarani bolo! Una Awi kuasa so aku wapareta o bi toka isupu, de igogou isupuka." 37 Magena de o habari ma ngale Una yogiise sidago o bi doku magena ma sigilolika. 38 Qabolo de o Yesus wosupu o puji ma tahuno, de wotagi o Simon awi tahuka. Kagena o Simon ma toroa womimake, muna magena misiri qatubuso de o sosahu mitubu. So o Yesus iwigolo la tanu womiriwo munaka. 39 Kagena de Una wahika womaoko ami dangi ma dateka, de wotemo, "Siri, nomahoi!" Gila-gila miputuruka, so muna aku ona maleleani. 40 O wange he itumuka, de o nyawa yadala kiaka yabisisiri de o panyake ma bio idala gena yatotota Unaka, de Awi gia wasipaqa ona moi-moiku de asa yalohaka. 41 De yakokitoka yadala manga toka wodusu so imahoika. De manga toka wodudusu gena imatoore itemo, "We! Ngona manena o Gikimoi ma Ngopa!" Duma Una wasimaha kawa manga toka ibicara, sababu o toka lo iwinako Una magena o Salamati ma Kolano. 42 Ilangi-langi qaginitano, de o Yesus o doku magenaka de wosupu so wahika o riho moi imatitingano. O nyawa yadala iwisari sidago Una iwimakeka. Ona iwigolo la Una upa ona wadongosa. 43 Duma Una wosango wotemo, "Ngohi lo bilasu togila-gila totagi kadoke o doku ma somoaka, de o habari qaloloha tosihabari ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi. Sababu ma ngale magegena so Ngohi isulo la tahino o dunia manena ma qokuka." 44 Kagena de Una wotagi so o habari qaloloha wosihabari o bi puji ma tahu ma rabaka o Yudea ma daera ma sigilolika.

Luke 5

1 So ma moiku o Yesus kanaga womaokoye o Genesaret ma talaga ma dateka, de o nyawa yadadala iwisidehelo Unaka, yodupa o Gikimoi Awi demo yoise. 2 Kagena o talaga ma dateka de Una wakelelo o deru ngai sinoto. O orasi magena o nao isasari ona magena youtika, de manga soma yatiodo. 3 So Una o deru moiku wopane, gena o Simon awi deru, de wogolo la o Simon awi deru magena o dowongika de wasihito wosikahoko sutu ikuruka. Qabolo de Una o deruka wogogeku de o nyawa wadoto. 4 Una wadoto qaboloka, de asa wotemo o Simonka, "Nosihoru iluku-lukuko de o nao nasoma." 5 De o Simon wotemo, "Baba Guru, o putu moi ngomi mimanara duma o nao moi lo miamakewa. Ngaroko komagena, sababu Ngona ngomi nomisuloka, so ngohi asa ai soma taumoli." 6 Kagena de manga soma yaumoka, de ato yanano, pei, o nao gena ka idala poli iwosa sidago manga soma yaliaye gena he iracaka. 7 So manga dodiao o deru ma somoaka gena, ona imagaso la ona magena yahino imakiriwo. So igogou ona yahino de o deru sinoto gena o nao isingado iwedo-wedo sidago o deru magena he dangade qalutu. 8 Magena o Simon Petrus wakelelo, de gila-gila una wobukuku o Yesus Awi simaka de wotemo, "Jou, noidongosa ngohi! Sababu ngohi o nyawa ma dorou!" 9 Awi demo komagena, sababu una de lo awi dodiao ona yangodu yosawangi yakelelo o nao ma dala komagena de yamake. 10 Komagena lo o Yakobus de o Yohanes yosawangi, ona yasinoto magena o Zebedeus awi ngopa, o Simon awi dodiao imomanara. Kagena de o Yesus wotemo o Simonka, "Upa nosawangi. O orasi manena asa o manara qamomuane tonihike la ngona o bi nyawa asa nadoto la imote Ngohika, imatero maro o nao nasoma la natolomu." 11 Qabolo de gila-gila ona manga deru yalia o dowongisa, de manga moi-moi ona yodongosa de ona yaruwange o Yesus iwimoteka. 12 Ma moiku de o Yesus kanaga o doku moika, de o nyawa moi wipapado, awi rohe yapasiku, una magena iwimakeka, de wobukuku wosuba de wotemo, "Baba, nako nomode, de igogou aku noisiloha." 13 Magena de o Yesus Awi gia watoa de una magena, ngaroko wipapado, duma awi roheka wapaqa, de wotemo, "Ngohi tomode, so nilohaka bato." So o orasi magena qabolo de una wilohaka so he wipado kawa. 14 Qabolo de o Yesus wipoma wotemo, "Upa nodedemo o nyawaka. Cawali nogila-gila o imamka, la ani rohe yatailako. So naaka maro o Musa awi bobita wotetemoka, de ani gaso natota o Gikimoika, maro o sinako moi o bi nyawaka igogou ngona nilohaka." 15 Duma o habari magena isihabari kiaka bato, so yogiise de o nyawa yadala icarawa asa yakahika Unaka, gena yodupa yoise Awi dodoto de yogolo manga panyake wosiloha. 16 So Una bilasu womatinga wahika o riho moika de o riho moi kali, la kagena asa Una wosumbayang. 17 O wange moiku o Yesus wodoto, de kanaga o Farisika ma nyawa de lo o guru agama ona magena yamuruo naga kagena yogogeku. Ona magena yahino o Galilea ma tona ma sigilolino, de komagena lo o Yudea ma daerano de lo o Yerusalemno. O Jou Gikimoi Awi kuasa kanaga Unaka la o bi nyawa manga panyake aku wasiloha. 18 So Awi manara ma rabaka, de o nyawa wolulugu moi awi nyawa yamuruo naga so o dangiku iwisitide. Ona o ngeko isisari o tahuka yowosa, yodupa iwingaho o Yesuska. 19 Kagena o nyawa yadala poli, so idadiwa yahika Unaka. Yahika idadiwa, so o tahu ma qokuye idola de o katu kudaku yahoi, so o dangiku wingado la kugena o Yesus Awi simaku iwisiha o nyawa manga sidongirabaka. 20 La o Yesus wakelelo manga piricaya ma lamo komagena, de wotemo woluluguka, "Ai ngopa, to ngona ani dorou tosiaponguka." 21 Duma ona gena o Farisika de o bi guru agama kanaga manga sininga ma rabaka itemo, "Wobarani bolo! Wotemo woluluguka, 'Ani dorou tahoi.' Ngone panako ka cawali o Gikimoi aku o dorou wahohoi, so Awi demo magenena ma meta o Gikimoi wisiceke." 22 Kagena de manga sininga ma takasiri o Yesus wosihoda, so wotemo, "Upa niafikiri koloko to ngini nia sininga ma rabaka. 23 Nako Ngohi totemo, 'Ani dorou tosiapongu,' de nakoso imahoi, eko hiwa, ngini niakelelowa so nianakowa. Duma nako totemo, 'Nomaoko la notagi,' de ngini aku niakelelo de nianakoka Ai buturu iwisilohaka. 24 So Ngohi asa towisiloha la asa ninako, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena o duniaka tahino de Ai kuasaka la nia dorou tosiapongu." So wotemo woluluguka, "Nomaoko! De ani dangi naaho la noliho." 25 Ato wobicara qabolo, de una magena gila-gila o nyawa manga simaka womaoko awi dangi watoti de womajobo woliho, de o ngeko ma soaka una o Gikimoi iwisigiliri. 26 Ma orasi o kia idadadika gena yakelelo, de o nyawa magena yangodu yamodo de yohairani icarawa, de o Gikimoi wisigiliri itemo, "Igogou! O kia naga ihahairani moi o wange manena pakeleloka." 27 Qabolo de o Yesus kagena wokahika, de wikelelo o nyawa moi o balastengi wototolomu, awi ronga o Lewi (iwisiaso lo o Matius), o kantorka wogogeku. Kagena de o Yesus wotemo unaka, "Nahino noimote Ngohi." 28 Gila-gila o Lewi womaoko, de awi moi-moi qangodu wodongosa de wotagi o Yesus iwimoteka. 29 Ma orasi magena ipasaka, o Lewi o rarame waaka awi tahuka, de o Yesus womatamiye wooqo. De o balastengi itotolomu yadala de o bi nyawa yadala manga sininga qatotorou o bi kawasa yahoholu, ona magena lo imatamiye yooqo de o Yesus. 30 Kagena de o bi guru agama yamuruo naga, ona magena o Farisika, Una wikelelo womatamiye wooqo de o bi nyawa ma dorou magena, so ona asa imaridemo de Una Awi muri-murika yotemo, "Aistagala! Qadoohaso Una wooqo de o balastengi itotolomu de o bi nyawa ma dorou ona magena." 31 Duma Una wogiise manga demo-demo magena de Una wosango wotemo, "O nyawa yapoputuru upa he ma dokterka yahino, cawali ka o nyawa yasisiri. 32 Magena imatero maro Ngohi tahino gena, taasowa o nyawa la kanaga itemo manga sininga itotiai, duma ma ngale taaso o nyawa de manga dorouka, la ma ngale manga dorouno gena ona aku imatoba de imatoduba." 33 O orasi magena o nyawa yahino o Yesuska, yosano itemo, "Baba, o Yohanes Wooosi awi nyawa wimomote de o Farisika ma nyawa masoa-masoa gena ioqowa de iudowa, duma qadoohaso to Ngona Ani muri-muri gena ka ioqo de lo iudosi." 34 Kagena de o Yesus wosango de wosiade-ade wotemo, "Ma orasi o kawi ma rarame ma rabaka, de wokakawi una magena de o nyawa yakokoro yahino kagena so imatamiye, de imatekedodiao de o nali de o more ma dongirabaka, igogou itiaiwa nakoso ona yooqowa de youdowa. 35 Duma done ma orasi imasidiado la wokakawi una magena wituda wisisupuka to ona manga sidongirabano. Done ma orasi magenaka asa ona ioqowa de iudowa." 36 Qabolo de o Yesus wotemo o ade-ade ngai sinotoli, "O nyawa moi lo pamakewa o baju qamomanalo de asa isitapa de o baro qamomuane. Sababu ma dadapa qamomuane magena isilia sidago o baju qamomanalo magena itola so yaraca, de lo ma dadapa gena o baju qamomanaloka asa panano qatorou. 37 Komagenali o nyawa moi lo asa pamakewa, o anggur qamomuane de yoguse ma ngihi iqoqomaku, upa sidago o anggur qamomuane done asa iwaka so ma ngihi iqoqoma magena yapolote. Ma dodoguku ma anggur de ma ngihi sinoto lo sona podahewa. 38 So o anggur qamomuane gena bilasu poguse ma ngihi lo qamomuaneku. 39 O nyawa moi lo asa pamakewa, nakoso o anggur iqoqoma yaudo kasi de yodupa o anggur qamomuane yaudo. Komagenawa, sababu itemo, 'O anggur iqoqoma gena ifoloi qamonge.' "

Luke 6

1 O Sabat ma wange moiku o Yesus de Awi muri-muri o ngekoka itagi de yakahino o gandum ma doro moi ma dateno, de Awi muri-muri o gandum ma sopo magena yautu, de manga giaka yasosilihi so ma kahi ihoi de yaoqoka. 2 O Farisika ma nyawa kanaga yakelelo de yodupawa, so itemo Unaka, "Ce! Ani muri-muri gena igogou o agama ma bobita yatilakuka, sababu o Sabat ma wange de pomanara gena to ngone nanga boboso." 3 Kagena de Una wosango wotemo, "He! Ngini manena ningodu niabacaka duma niawosaka, ma ngale o kia ma Kolano Daud asa waaka qaboloka. So ma orasi o Daud de awi nyawa imomote manga ino ihiwa so yasapika, 4 o Gikimoi Awi Tahuka una wowosa so o roti o Gikimoika isisusuba gena waqehe de waoqoka. Ena momongo, idadiwa nako pamote to ngone nanga agama ma bobita, cawali o bi imam aku o roti magena yaoqo. Duma o Daud waoqoka, de to una awi nyawa lo wahike so yaoqoka. 5 So ma moisi totemo nginika, igogou Ngohi, o Nyawa ma Duhutu manena, tapareta o Sabat ma wange so magena lo Ai kuasa ma rabaka." 6 O wange moiku o Sabat ma wangeli, de o Yesus wotagi wowosa o Yahudika manga puji ma tahuka de wodoto. De kagena o nyawa moi awi gia ma girina isoneka. 7 So kagena de o bi Farisika de lo o bi guru agama iwinanano nakoso o Sabat ma wange de Una asa o nyawa magena wisiloha, eko hiwa. Manga edekati Una iwitailako de Awi sala yasari la iwikalaki. 8 Duma manga sininga ma takasiri o Yesus wanako, so wotemo o nyawa awi gia isosoneka gena, "Nahino kanena manga simaka nomaokoye." So igogou una magena wahino kagena womaokoye. 9 De o Yesus kagena onaka wosano, "Nakoso o Sabat ma wangeka ngini gena idodooha. To ngini nia agama ma bobita itemo o kia. Aku o loha niaaka, eko o dorou niaaka. O nyawa niasisalamati, eko o nyawa niatooma." 10 So kagena de Una womaginano ona yangoduka, de wotemo o nyawa awi gia ma sononga isosoneka gena, "Ani gia natoano." De una awi gia watoa, de o orasi magena qabolo awi gia gena qalohaka. 11 Kagena de o bi Farisika de lo o bi guru agama ona magena igogou yatoosa bai! So ona itagi imatekefakati, la ma ngale o kia bato aku yaaka o Yesuska. 12 O orasi magena o Yesus o tala moiye wodola la ma ngale wosumbayang, so kagena o putu moi wapasiku wosumbayang o Gikimoika. 13 So ma goginitano, de Una asa o bi nyawa wimomote waaso de manga sidongirabano wahiri yamogiowo de sinoto, ma ngale idadi to Una Awi sosulo, eko ona magena lo isironga to Una Awi rasul. 14 To ona manga ronga, ena gena: o Simon (eko wisironga lo o Petrus); de o Andreas, o Simon awi nongoru; o Yakobus; o Yohanes; o Filipus; o Bartolomeus; 15 o Matius; o Tomas; o Yakobus, o Alfeus awi ngopa; o Simon, una o Zelot ma nyawa; 16 o Yudas, o Yakobus ma ngopa; de o Yudas Iskariot, o nyawa una magena o Yesus wisiiija. 17 Qabolo de o Yesus o talaka de wouti imakomote dede Awi muri-muri de kagena yaado o pidoka. Kagena Awi nyawa yadadala wimomote Una widamahasi, de o nyawa yadala icarawa iwidolomu o Yudea ma daera ma sigilolino, de o Yerusalemno, komagena lo o doku Tirus de o doku Sidon o teo ma dateno. 18 Manga edekati gena yodupa yoise Una Awi dodoto de lo wigolo la manga panyake wosiloha. O nyawa ikokitokaka lo yahino Unaka, de manga toka gena wadusu so imahoika. 19 Yadadala yahika Unaka, la manga ngale hitilahi iwipaqa, sababu kanaga Awi roheno o kuasa isupu de isiloha to ona manga panyake qangodu manga roheka. 20 De o Yesus wanano ona wimomoteka de wotemo, "Ngaroko nisususa, ngini igogou nisanangi, sababu ngini manena igogou o Gikimoi Awi nyawa-nyawa Awi pareta ma rabaka. 21 Ngaroko o orasi manena nisapi, ngini igogou nisanangi, sababu ngini manena asa o Gikimoi o ino winihike la nipunu. Ngaroko o orasi manena niari, ngini igogou nisanangi, sababu ngini manena asa igogou de nia nali de nia moreka. 22 Ngaroko o nyawa iniduhudu, ona de ngini iniholu, de nisibicara qatorou de lo nia ronga ma dorou yogaka sababu ma ngale Ngohi o Nyawa ma Duhutu nimoteka, ngini igogou nisanangi. 23 Komagena lo iqomaka to ona manga ete de manga topora o bi nabi yasangisaraka. So hika ninali de nia more ilamo. Sababu nia fanggali qaloha icarawa gena o Gikimoi wosidailako qabolo kadaku o sorogaka. 24 Duma nibodito ngini nikakaya o orasi manena, sababu ngini nia sanangi gena niamake qaboloka. 25 Nibodito ngini o ino nimamake de ma boloi so nipunuka o orasi manena, sababu orasi ma simaka ngini asa nisapi. Nibodito ngini de nia nali de nia moreka o orasi manena, sababu orasi ma simaka ngini asa niari de nia sininga ipeleso. 26 Nibodito to ngini nia giliri o nyawa yangodu isimane, sababu maro komagena lo iqomaka nia ete de nia topora lo o bi nabi ikokulai ona manga giliri isimaneka." 27 "Duma ngini la Ai demo niiiseka orasi manena gena Ngohi totemo nginika, o nyawa nidodoosa de nidoduhudu, ona magena lo bilasu niadodara de lo niaaka qaloha. 28 O nyawa la kanaga inisilalahi, ma ngale ona magenaka bilasu o Gikimoika nigolo la Awi laha wasidumu, de lo o nyawa la manga sininga qatotorou nginika, gena niasisumbayang. 29 Nakoso o nyawa la nia ngingiti ma sonongaka yangapo, de hika nia ngingiti ma sonongali niahike la yangapo kali. De nakoso ngini la o nyawa nia baju yaqehe, de foloi qaloha nia kameja lo niahikeka. 30 De lo nakoso kanaga nia arata moi la o nyawa ma somoa yagolo, de hika niahike bato onaka. De upa lo niagolo la isigiliholi nia moi-moi, nakoso o bi nyawa yodupa so yaqeheka nginino. 31 O gogoho kia naga ngini niodupa la o nyawa yaaka nginika, maro komagena lo ngini bilasu niaaka onaka. 32 Nakoso niadodara la ka cawali o nyawa nidododara nginika, de nia manara magena nakoso o Gikimoi wafanggali gena ma loha lo ihiwa. O bi nyawa manga sininga foloisi qatotorou lo, ona gena aku o nyawa yadodara la ma ngale o nyawa magena lo yadododara onaka. 33 De nakoso o loha niaaka la ka cawali o nyawa o loha yaaaka nginika, de nia manara magena nakoso o Gikimoi wafanggali gena ma ngale lo ihiwa. Ce! O bi nyawa manga sininga foloisi qatotorou lo aku yaaka maro komagena. 34 De lo nakoso o pipi niasibau la ka cawali o nyawa yaaakuka nia pipi isigiliho nginika, de nia manara magena nakoso o Gikimoi wafanggali gena ma ngale lo ihiwa. Ce! O bi nyawa manga sininga foloisi qatotorou, ona gena yodupa o pipi yasibau manga dodiao manga sininga qatotorouka, sababu done aku yagololi isigiliho onaka. 35 Ngaroko he upa komagena! Duma o nyawa nidodoosa ona gena lo bilasu niadodara de lo niaaka qaloha. Nagoonaka bato o kia naga niasibau, de upa he niongongano done aku isigiliho kali nginika, de nia manara magena o Gikimoi wafanggali gena foloi ilamo. Nako komagena, de ngini gena niaaka imatero de nia Baba o sorogaka Awi ngopa-ngopa. Sababu Una Awi sininga ma loha gena ma meta o nyawa yananakowa manga sukuru yatide de ma meta lo o bi nyawa manga sininga qatotorouka. 36 Nia Baba kadaku o sorogaka gena wagalusiri o bi nyawa yangoduka, so ngini lo bilasu niagalusiri o bi nyawa yangoduka." 37 "Upa o nyawa niasisala, la ma ngale ngini masirete lo o Gikimoi asa upa winisisala kali. Upa lo nitemo o nyawa o sala yaaaka, so ona magena bilasu yasangisara, la ma ngale ngini masirete lo o Gikimoi asa upa winisangisara kali. O nyawa manga sala gena bilasu niasiapongu, la ma ngale ngini masirete lo o Gikimoi asa winisiapongu kali. 38 Ngini bilasu niahike o nyawa ma somoaka, la ma ngale ngini masirete lo done o Gikimoi asa winihike kali. Una magena winihike o ngongike qaloloha gena de ma boloika de iwedo-wedo wosituga nginika, sababu o duduga kiaka ngini o nyawa niasituga, maro komagena lo asa o Gikimoi winituga ngini kali." 39 Qabolo de o Yesus lo woade-ade onaka maro komanena, "Nakoso o nyawa moi wopipilo watuda o nyawa ipipiloli, de igogou yasinoto asa itura o busuneku. 40 Nako o muri ona gena, igogou idadiwa itemo, 'Nako ngohi de ai guru, ngohi foloi tolamo.' Ka qaloha nakoso idadi o muri moi womaaka maro awi guru, hitilahi awi sakola wasiboloka. 41 Ce! To ngini nia dodiao manga sala qaceke maro o gaapo manga lakoka de magena aku niakelelo, duma niakelelowa kanaga nia sala ilalamo maro o ifa moi yodebesu nia lako masireteka. 42 Idodooha so ngini nitemo nia dodiaoka, 'Nahino la ngohi o gaapo ani lakono tosisupu,' duma kanaga lo maro o ifa moi yodebesu to ngini nia lako masireteka. He! Ngini manena nikokulai! Ma nonomaka ngini bilasu o ifa moi yodebesu to ngini nia lako masireteka nisisupu kasi. Qabolo la nia lako asa qatebika, de asa idadi so o gaapo nia dodiao manga lakoka gena aku niakelelo so nisisupu kali." 43 "Kanaga idadiwa o gota qaloloha gena ma sopo qatorou, de lo o gota qatotorou gena ma sopo qaloha. 44 Ngone asa panako o gota qaloloha de o gota qatorou nako ma sopoka ponano. Idadiwa o ngangaru qatotopoka ma sopo o ara, eko pamake ma sopo o anggur. 45 Komagena lo o nyawa o duniaka. O bi nyawa ma loha gena igogou o demo qaloloha yobicara, sababu manga sininga ma rabaka o bi moi-moi qaloloha yadiahi. O bi nyawa ma dorou gena manga bicara lo qatorou, sababu manga sininga ma rabaka o bi moi-moi qatotorou yadiahi. Sababu o kia bato manga sininga ma rabaka, magena asa isupu so yosibicara." 46 "Qadoohaso ngini Ngohi niaso 'Jou! Jou!' duma niaakawa o bi moi-moi o kia tinisusulo nginika. 47 O nyawa la kanaga yahino Ngohika, Ai demo manena yoise de lo yaaka, o nyawa ona magena pasitero maro o ade-ade manena: 48 O nyawa moi la kanaga o tona wapuawe walukuku so awi tahu ma sosoqe wosigoko o teto ma qokuka. La ma orasi imuura, de o nguuhi so o selera ma ake qasosihilo idola asa o tahu magena yatusa, duma maena irubawa, sababu isigoko o sosoqe qapoputuruka. 49 De o nyawa la kanaga Ai demo manena yoise duma yamotewa de yaakawa, ona magena imatero maro o nyawa moi la kanaga awi tahu wosigoko ka o tonaka de ma sosoqe o teto lo ihiwa. Ma orasi o selera ma ake qasosihilo asa o tahu magena yatusa, so imatodoka o tahu magena iruba de ibiau qangodu."

Luke 7

1 Ma orasi o Yesus o bi nyawa yadadala wadoto qaboloka, de Una wotagi so womasidiado o Kapernaum ma dokuka. 2 De o doku magenaka kanaga o Romaka manga kapita kanaga awi leleani moi foloi wisayangi. O leleani una magena wopanyake so awi siri he qatubusoka, so he yadangade wosone. 3 Kagena de ma kapita wogiise gena o Yesus asa womasidiadoka, de una wasulo la o Yahudika manga roriri yamuruo naga yotagi yogolo o Yesuska, tanu Una wahino cai-cai la awi leleani una magena iwisiloha. 4 Ma orasi imasidiado o Yesuska, de ona iwibaja yagogou yotemo, "Baba, mia kapita una magena wotiai so Ngona nowiriwo, 5 sababu una ngomi o Yahudika ma nyawa womidodara, de lo o pipi womihike ngomika la ma ngale mia puji ma tahu isigoko." 6 So kagena de o Yesus wotagi imakomote dede ona. Ma orasi o Yesus ka wotagi-tagisi so ma kapita awi tahu he wadumu, de ma kapita una magena awi nyawa yamuruo naga wasulo la itagi o Yesuska, la Unaka itemo, "Baba, ngaroko upa bai! Ngohi manena o Yahudika ma nyawa isowo, de Ani simaka gena o kia lo waali idahe so idadiwa ai tahuka toningaho, 7 so ngohi tobaraniwa tahino Ngonaka. Nakoso qaloha, tanu hitilahi Ngona nopareta ka o demo o dola moi de ai leleani gena asa wilohaka. 8 Sababu ngohi lo tamote ai bobareta manga pareta, de kiaka kanaga lo ai prajurit-prajurit ai pareta lo yamoteka. Nako ngohi tosulo o prajurit moika, 'Notagi!' de igogou una wotagi. Nako ngohi tosulo ai prajurit ma somoaka, 'Nahino nonena!' de igogou una wahino. De lo nako ngohi tosulo ai gilalo woleleleanika, 'Naaka manena!' de igogou una waaka. So komagena lo Ngona, Baba, so upa he ai tahuka notagi. Cawali Ani demo o dola moi kanena nodedemo, de igogou kadoka ai tahuka asa isiganapu." 9 Kagena de o Yesus ma kapita awi demo gena woise, de Una wohairani icarawa. Komagena so womakiliho o bi nyawa yadadala iwimomoteka de watemo onaka, "Awalele! Ngohi totemo, igogou o bi Yahudika ma nyawa kagena o Israel awi ngopa de awi dano manga sidongirabaka, maro o nyawa una manena awi piricaya ma lamo komanena, gena o nyawa moi lo tamake waasi." 10 Qabolo de o kapita awi sosulo ona magena yoliho awi tahuka. Ona imasidiadoka, de awi leleani una magena asa wilohaka. 11 Itekawa, de o Yesus wotagi o doku o Nainka, de lo Awi muri-muri de o nyawa yadadala ipolu-polu itagi imakangaho dede Una. 12 Kagena o doku ma ngora he idumu, de imakamake de o nyawa yadadala, ena momongo wososone iwitota la wipoosu. Wososone una magena mobabalo moi ma ngopa ka womatetengo, so yadadala imimote o pandangaku wisitide de wisisupu yodupa iwipoosu. 13 Kagena de o Jou Yesus ma awa womikelelo so Awi galusiri ibao mobabaloka, de wotemo, "Kodo! Ai awa, upa noari bai!" 14 So Una ka wogila-gila wososone awi pandangaka wapaqa, so o nyawa yomomoku magegena imatogu kasi. De Una o gohiduuru magenaka wotemo, "He! Ngohi tonisulo nomomi!" 15 So wososone gila-gila womomi so womatamiye de wobicara. De o Yesus wosisaraha o gohiduuru magena ma awaka. 16 Kagena de o nyawa yangodu yohairani so iwisigiliri o Gikimoi, de yotemo, "Wewe! O nabi wilalamo moi womasinako to ngone nanga sidongirabaka. Igogou, o Gikimoi wahino o loha waaka Awi nyawaka." 17 La o habari ma ngale o Yesus magegena yaado sidago o Yudea ma daeraka de ma bi doku-doku ma sigilolika. 18 O Yohanes Wooosi awi nyawa wimomote kanaga wisingangasu unaka ma ngale o kia qangodu o Yesus waaakaka. So kagena de ona yasinoto waaso, 19 de wasulo la ona itagi o Jou Yesuska, la kagena de iwisano Unaka, "Baba, idodooha Ngona gena igogou o Salamati ma Kolano ngomi miwidodamaha, kiaka o Gikimoi womijajajika, eko ngomi bilasu o nyawa ma somoa moili miwidamaha." 20 La ona yasinoto igogou yotagi o Yesuska, de widedemo Unaka itemo, "Baba, o Yohanes womisuloka la minisano Ngonaka, idodooha Ngona gena igogou o Salamati ma Kolano ngomi miwidodamaha, kiaka o Gikimoi womijajajika, eko ngomi bilasu o nyawa ma somoa moili miwidamaha." 21 O orasi magena lo o Yesus o nyawa ipopanyake yadala wasilohaka, yakokitoka yadala manga toka wadusu la imahoi, de lo ipipilo yadala wasiloha so imasigeleloka. 22 Magena de o Yesus wosango wotemo o Yohanes awi nyawa yasinoto ona magenaka, "Nilihoka de niododedemo unaka o kia niakokelelo de lo o kia niiise: o nyawa ibipipilo imasigeleloka, ibilulugu itagika, yabipapado yalohaka, de yabitotopongo imasigiseka, de isosone yasioho kali de lo o habari qaloloha isihabari o bi nyawa isususaka. 23 O nyawa la kanaga ma ngale Ngohi gena idodatowa de ipiricaya qaputuru, ona igogou yosanangi." 24 De o Yohanes awi nyawa wimomote magena itagi iliho, de ma ngale o Yohanes gena o Yesus wobicara o nyawa yadadalaka wotemo, "Ngini nitagi o tona ibobeleuka la o Yohanes niwimake, de ngini gena upa ma ngale niwimake o nyawa moi la kanaga wadodato so awi piricaya ma ngutu ihiwa, imatero maro o dumule o paro yawuwu so ikole hika de hino. 25 De ngini nitagi upa lo ma ngale o nyawa o baju qaloloha womasitibaku la niwikelelo bai! O nyawa la kanaga de manga baju qaloloha de lo manga oho ikakaya, ona magena bilasu o kolano manga bi kadato ma rabaka. 26 So ngini nitagi o tona ibobeleuka la niadupa igogou o nabi moi niwikelelo. De ma boboloi, o Yohanes gena foloili wolamo de o nabi moi. 27 Sababu una magena wosingangasuka, bilasu o bi nyawa imasidailako ma ngale Ngohi tahino tadoto onaka, maro o kia o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefoka. O Gikimoi wotemo Awi Ngopaka, 'Una to Ngohi Ai sosulo, Ngohi towisulo una asa woqomano, una magena wosidailako to Ngona Ani ngeko.' " 28 La o Yesus wotemoli onaka, "Ngohi totemo, igogou nako o nyawa yangodu isibubuo o dunia manenaka gena, o nyawa moiwa kanaga ifoloi yolamo de o Yohanes Wooosi. Ngaroko komagena, o orasi manena de isikahika, o nyawa la kanaga yodadi o Gikimoi Awi nyawa Awi pareta ma rabaka, ona magena igogou asa yosanangi. Komagena lo ona nagoona imahadoku o Gikimoi Awi simaka, ona magena lo ifoloi yosanangi de o Yohanes." 29 O bi nyawa yangodu, dede o balastengi itotolomu lo gena, yoise o Yesus Awi demo ma ngale o Yohanes. Yoiseka, de o Gikimoi Awi demo yaqehe qaloha, sababu iqomaka ona gena o Yohanes waosika. 30 Duma nakoso o bi Farisika de o bi guru agama, ona magena o Gikimoi Awi ngale ma ngale manga ohoka gena yoholu yaqehe, sababu iqomaka gena o Yohanes ona waosi lo yoholu. 31 La o Yesus wotemoli, "Awa kodo! O nyawa o orasi manena gena Ngohi tasitero de o ade-ade manena. 32 Ona magena imatero maro o ngopa-ngopa la kanaga o ngeko ma dateka imatami de manga dodiao yasigaro, de itemo, 'Ngomi misuling ma ngale nginika, duma ngini niholu niselo. Ngomi minyanyi o sone ma guule nginika, duma ngini niholu niari.' 33 Komagena lo ma ngale o Yohanes Wooosi ngini niwidupawa de Ngohi lo nidupawa. Ma orasi o Yohanes wahino, de una mamoi-mamoi wooqowa de ma moi lo waali widalu. Ngini gena una niwiholuka, so nitemo, 'Una wikokitoka bai!' 34 De ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahinoka, de asa ka tooqo de toudo. Ngini gena lo Ngohi niholuka, so nitemo, 'Hika Una niwinano bai! Cedeke! Una witesere, witobadalu, de imatekedodiao de o balastengi itotolomu de lo o bi nyawa ma dorou o bi kawasa yahoholu.' 35 Ngaroko komagena, duma nakoso nianano o Gikimoi Awi nyawa wimomote manga manara, de ngini asa nianako Awi ngale gena itiai de wocawaro." 36 Kanaga o Farisika ma nyawa moi, awi ronga o Simon, o Yesus wiaso la awi tahuka wooqo. So o Yesus wotagi awi tahuka, de wogogeku la kagena ona yooqo. 37 Kagena o doku magenaka kanaga lo o ngopeqeka ma dorou moi, ami manara itotiaiwa. Ma orasi muna moise o Yesus kagena o Farisi ma nyawa awi tahuka wooqo, de muna magena mahino de o gososo qabobou de ihahali o rube moi o teto ihahalino maaho. 38 Maaho de mogogeku o Yesus Awi qohuka, de asa moari. Una Awi qohu magena de ami kongo mosipesaka. Qabolo de ami hutu lo asa Awi qohu maese la qadudu, de mahame, de lo o gososo qabobou gena moguse de mosiqahu. 39 Magegena de o Farisi ma nyawa wakelelo o kia naga o ngopeqeka muna magena maaka, de una awi sininga ma rabaka asa wotemo, "Nakoso o nyawa Una magena igogou o nabi moi, de Una aku wominako o ngopeqeka muna magena de ami manara qatotorou de womasimahawa Awi rohe mapaqa." 40 Kagena de o Yesus wotemo o Farisi ma nyawa una magenaka, "Simon, kanaga o kia naga moi todupa totemo ngonaka." O Simon wotemo, "Iya, Baba Guru, ka notemo bato." 41 De Una wotemo, "Kanaga o nyawa yasinoto de manga nagi o pipi o nyawa moi wasibabauka. Wimoi awi nagi unaka o pipi o salaka ma ngai ratu motoha de lo wimoi awi nagi unaka cawali o pipi o salaka ngai moritoha. 42 Ona magena yaakuwa o nagi magena yafangu, de una wasibabauka gena wotemo, 'Nia nagi gena qangodu ngohi tapikika.' So yasinoto gena naguuna asa ifoloi iwidodara una wasibabau magenaka." 43 O Simon wosango, "Nagala o nyawa awi nagi foloi ilalamo yapiki." De Una wotemo, "Ani sango gena itiai." 44 Qabolo de womakiliho so womikelelo o ngopeqeka muna magenaka, de wotemo o Simonka, "Ngona nomisininga o ngopeqeka manena. Kangano Ngohi totulu ani tahuka, de ngaroko nanga biasa, duma ngona o ake nosidailakowa la Ai qohu tatiodo. Duma muna manena Ai qohu matiodo de to muna ami kongo de ami hutu lo mosiese la mosidudu. 45 Ngona gena de noihamewa de noidodokawa, duma Ngohi kanena tomasidiadoka, de muna manena momatoguwa Ai qohu mahame-hame. 46 Ngona gena ngaroko nanga biasa, duma Ai saheku o gososo nosiesewa, duma muna manena o gososo qabobou de ihahali mosiqahuka Ai qohuku. 47 So ma ngale ami dodara ilalamo magena, so igogou-gogou ami dorou idadala gena isiaponguka. Duma o nyawa la kanaga manga dorou isiapongu de ka ma cunu, de ona magena lo yadodara ka ma cunu." 48 Qabolo de Una wotemo o ngopeqeka muna magenaka, "To ngona ani dorou tosiaponguka." 49 Magena yoise, de o nyawa kagena yogogeku yooqo dede Una imatekebicara itemo, "Wobarani bolo! Wotemo aku o dorou wahoi." 50 De Una o ngopeqeka muna magenaka wotemoli, "He, Ai awa! Sababu ngona noipiricaya so ngona ani dorou nisalamatika. Notagi de upa nohawateri sababu to ngona ani dorou ihiwaka."

Luke 8

1 Qabolo de o Yesus wotagi o bi doku ma sigilolika wageto de o habari qaloloha wosihabari ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi. Una Awi muri yamogiowo de sinoto lo Una iwimote. 2 Kanaga lo o ngopeqeka yamuruo naga iwimote. Ona magena iqomaka manga panyake wasilohaka eko yakokitoka manga toka gena wodusu so imahoika. Mimoi ongo Maria, misiaso lo ongo Magdalena. O orasi moiku o Yesus wodusu to muna magena ami toka ngai tumudingi. 3 Mimoi ongo Yohana o Khuza ma peqeka, una woleleleani moi o Kolano Herodes awi kadatoka. Kanaga lo ongo Susana de lo o bi ngopeqeka ma somoali yadadala. O ngopeqeka ona magena de manga pipi masirete aku yariwo o Yesus de lo Awi muri-muri. 4 O nyawa yadadala ka yahinosi o Yesuska, o doku kiano bato ona yahino. So ma orasi nyawa yadadala imatolomuka, de Una wajarita onaka o ade-ade moi, wotemo komanena, 5 "Kanaga wototoro moi wotagi awi gisisi wosihaja. So de una wosihaja gena ma sononga itura o ngekoku. So ma binuka o nyawa isidodipitoka de ma binuka o namo yaoqoka. 6 Ma sonongali itura o tona qatetetoku. So ma orasi ma goho isisupu de ma goho qamalai sababu ma tona qagaapoka. 7 De ma sonongali itura o tona qatototopoku. La o gisisi magena ioho imatekekangaho de o totopo so o totopo magena yalalo so isoneka. 8 O gisisi ma sonongali asa itura o tona qalolohaku. So ioho ma goho ifero qaloha de ma hutu ilamo so isopo. Ma sopo kanaga qaloha sidago ma para ratu moi." So Una wajarita qabolo de wotemo, "He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako. Sidago kanena." 9 Ma dongoho o Yesus wodoto qabolo de Awi muri-muri imasano Unaka, tanu Awi ade-ade ma ngale gena wasingangasu onaka. 10 So Una wotemo onaka, "O kia ngini niananakowa sidago o orasi manena, gena o Gikimoi winihiri la winihike o ade-ade ma ngale, so qangodu aku nianako ma ngale idodooha Una wokolano de wopareta. Duma nakoso o nyawa Ngohi imomote waasi gena bilasu de Ai ade-ade tadoto, ma ngale o demo o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka magena asa isiganapu, ena gena, 'ona magena ka de manga lakoka, duma ma ngale gena yasahewa, de lo cawali de manga ngauka, duma imasihodawa.' " 11 "O ade-ade ma ngale gena komanena: O gisisi gena Gikimoi Awi demo. 12 O gisisi itutura o ngekoku gena imatero bato o nyawa yoiseka o Gikimoi Awi demo, duma o Iblis wahino de wakoora to ona manga sininga ma rabano so isisaka, la upa yopiricaya de upa lo yosisalamati. 13 O gisisi ma binuka itutura o tona qatetetoka ioho duma qamalaika, gena imatero bato o nyawa yoise o habari qaloloha de yaqehe de manga sininga isosanangi. Duma koloko ma ngutu ilukukuwa, so ona yopiricaya itekawa. So de ma ngale o habari qaloloha so yasisangisara, de gila-gila ona ma Jou wipalako so imakiliho de ikafirika. 14 O gisisi ma binuka itutura o tona qatototopoku so o totopo yalalo so isoneka, gena imatero bato o nyawa o habari qaloloha magena yoiseka. Duma manga sininga ihawateri ma ngale manga oho duniaka ma rabaka, de yodupa yokaya, de lo yodupa o sanangi ma rabaka igoge. Komagena o Gikimoi Awi demo yosingou kawa, de o manara qaloloha lo yodupa kawa. 15 O gisisi o tona qalolohaku ioho qaloha, gena imatero bato o nyawa de manga sininga igogou qaloha so o Gikimoi Awi demo magena yoiseka, de imadiahi manga sininga marabaka. Ona magena o Gikimoi Awi demo gena yopiricaya qaputuru sidago lo de ma sopo." 16 "Kanaga o nyawa moi lo yahiwa la o poci watupuka, de lo o poci magena o kula wositalakeka, eko o dangi ma litimika wahadoku. Duma bilasu o poci magena wahado ma dadamika, ma ngale o nyawa lo yowosa de aku ma siwa gena yangodu yakelelo. 17 Sababu igogou o kia naga yaiihu, magena qangodu o nyawa manga simaka done asa ka isikelelo, de lo o kia naga itotalake, magena qangodu done asa ka ipelenga la o nyawa yanako. 18 Komagena so niatagapi nia siningaka de nimadiahi o kia ngini niiiseka. Sababu nagoona o Gikimoi Awi demo yoise la imadiahi manga siningaka, done Awi demo magena asa wasidogo manga siningaka la yosihoda itiai. Duma nagoona Awi demo gena yoholu, ngaroko Awi demo kanaga manga siningaka la ka ma cunu, done asa ka waqehe kali." 19 Ma moiku de o Yesus ma awa de Awi gianongoru yahino manga dupa Una wimake, duma yaakuwa iwiado Unaka, sababu o nyawa yadala poli. 20 De o nyawa moi yadadalano wosibicara Unaka wotemo, "Ai tabea, Baba. Ani awa de Ani gianongoru ona yodupa nimakamake de Ngona, ona kadoke naga ma duduka itamaha bai!" 21 Duma Una wotemo onaka, "Nakoso to Ngohi Ai awa de to Ngohi Ai gianongoru, gena o nyawa nagoona o Gikimoi Awi demo yoise de lo yamomanara." 22 O wange moiku o Yesus de Awi muri-muri o deruku yopane, de wotemo onaka, "Hino la ngone pomasisihito kadoka o talaga ma sonongaka." So ona o deruku so yoside de imajoboka. 23 So ona o deruka, de Una womaidu so iwikioloka. Imatodoka o paro de o rato qasosihilo de o moku-moku imasidiado so manga deruku o ake yobane sidago manga deru he ikiloro. 24 Kagena de Awi muri-muri yotagi Una iwisimomi de imasigaso, "Guru! Guru! Done ngone inasigiloro!" So Una womomi de o paro qasosihilo de o moku-moku magenaka wotemo, "Hika niogo kasi!" De gila-gila o paro magena iogoka de o talaga magena lo irihika. 25 So Una wotemo onaka, "He! To ngini nia piricaya gena ihiwa!" Magena de asa Awi muri-muri yohairani de manga modo lo ka manga raba kasi, de imatekebicara moi de moika yotemo, "Wewe! O nyawa Una manena naguuna, so o bi moi-moi qangodu sidago lo o paro de o moku-moku lo ka wisigise." 26 O Yesus de Awi muri-muri o deru ma rabaka de o talaga yatola so imasidiado o Gerasa ma daeraka, gena imarisima de o Galilea ma tona. 27 Kagena de Una o deruku wouti de imakamake o doku ma nyawa wikokitoka moi wotagi wokahoko gena, o sone ma diaruno wosupu. Itekaka, una womabajuwa de lo woholu wogoge o tahuka. Una ka wodupa wogoge o bi diaruka. 28 29 Masoa-masoa o toka magena una iwikuasa de ngaroko awi gia de awi qohu yarateka de salalu wijajaga, duma una awi bobiliku lo watola-tolaka, de woloqa o riho moika womatingaka, sababu de awi toka ma buturu so una iwingaho. Kagena o sone ma diaruno de una wikokitoka wosupu de o Yesus wikelelo, de una wobukuku o Yesus Awi simaka. So o Yesus wosulo la to una awi toka magena isupu unano. Magena de o nyawa una magena asa womatoore de wotemo, "Yesus, o Gikimoi Wikukuruye ma Ngopa, noidooha ngohika! Togolo, kodo, upa noisangisara!" 30 De wosano, "Ani ronga naguuna." Wikokitoka una magena wosango, "Ai ronga Dala." (Wosango komagena sababu wikokitoka una magena awi toka idala.) 31 Wosangoka, de awi toka gena igolo o Yesuska, la upa wadusu la ikahuku o sone ma riho iluluku-lukuku. 32 O orasi magena de o titi idadala o tala ma ngunu magenaka o ino imasari. De o toka imagolo Unaka, "Nako qaloha, de o titika nomidusulo la asa o titika miwosa." Magena de wasimaha 33 so o toka idadala gena isupu o nyawano de widongosaka, de yowosa o titika. O titi ma duduo magena iloqa de kugena o dirasuku itura, so qangodu o talagaku qalutu de isoneka. 34 O kia idadadi magena o titi yasosowohi lo yakelelo, de ona yoloqa de itagi o doku de o soaka isihabari. 35 So o nyawa yokokisupu yahino la yatailako. Kagena de ona yaado o Yesuska, de o nyawa iqomaka wikokitoka una magena witogosa kawa, so o Yesus Awi dateka womarihi-rihi, de womabajuka, de lo awi sininga itiaika. O bi nyawa ona magena iwikelelo de yamodo. 36 De ona o Yesus Awi manara yakokelelo gena yacarita idodooha so o nyawa wikokitoka magena iwilohaka. 37 Komagena so o Gerasa ma daera ma nyawa gena asa o Yesus iwigolo wosupu manga dokuno, sababu ona magena foloi yomodo. So Una o deruku wopaneka, de o talaga ma sonongano woliho kali. 38 Nako una wisilolohaka, una magena igogou-gogou wogolo o Yesuska la tanu iwimote. Duma wisimahawa, so wisulo de wotemo, 39 "Noliho kasi, de nodedemo ani nyawaka o Gikimoi Awi manara ilalamo waaka ngonaka." So o nyawa magena womajobo de wotagi o doku ma rabaka wosihabari ma ngale o Yesus Awi manara qaloloha unaka. 40 So de o Yesus o talaga ma sonongano woliho de o nyawa yadadala widodamaha, ona magena yanali de imore. 41 Kagena de o nyawa moi o puji ma tahu wapopareta o doku magenaka, awi ronga o Yairus, una magena wahino o Yesus Awi simaka, wosuba wobukuku, de iwibaja de wogolo Unaka la tanu Una wahika awi tahuka, 42 sababu awi ngopa o ngopeqeka momatetengo, ami umuru taungu mogiowo de sinoto, o siri ma rabaka he yadangade mosone. So kagena de o Yesus wotagi wokahika o Yairus wimote, de o nyawa yadadala o Yesus iwisidehelo. 43 Kagena manga sidongirabano, o ngopeqeka moi mopanyake o au mosidagi de itekaka, duma itogu waasi ma deka o taungu mogiowo de sinoto qabolo. De moiwa aku imisou la miloha. 44 Ngopeqeka magegena o Yesus mowidalate de Awi duduno mototuuru de momasimaho Awi juba ma pigika. De orasi magena qabolo de o au mosidagi kawa. 45 Una wosano, "Nagoona Ai juba yatigi." Ona yangodu imapongoka. De o Petrus wotemo, "Baba, o nyawa ka yadala poli inisigilolino de imatekesidehelo." 46 De o Yesus wobicara, "Duma kanaga o nyawa moi Ngohi itigi. Ngohi tanako, sababu Ai buturu isupu to Ngohi Ai roheno." 47 Kagena de o ngopeqeka muna magena momanako ami manara Una wanakoka, so muna mahino de mitirine so Awi simaka mosuba mobukuku. De muna masingangasu o nyawa yadadala manga simaka, "Ngohi ai siri qatubuso so Ani jubaka tomasimaho de gila-gila ai siri qalohaka." 48 Kagena de Una wotemo o ngopeqeka muna magenaka, "He, Ai ngopa! Sababu ngona noipiricaya, so ngona nilohaka. Notagi de upa nohawateri." 49 So de Una ka wobobicarasi, de o Yairus awi tahuno o sosulo moi wahino. De una magena wisibubusu o Yairuska, de wotemo, "Upa ngona ma Baba Guru nowigolo kali, sababu ani ngopa mosoneka." 50 La de o Yesus woise, de ka wotemo o Yairuska, "Upa ani sininga itura, de nopiricaya bato done ani ngopa asa miloha kali." 51 Kagena de itagi o Yairus awi tahuka so imasidiado, de o Yesus o nyawa ma somoa wasimahawa. Ka cawali o Petrus, de o Yohanes, de o Yakobus de lo o ngopa magena ma awa de ma baba wasimaha iwimote so iwosa. 52 Iwosa de o nyawa yangodu magena yododora manga ili yapoputuruka sababu mosoneka. Duma Una wobicara, "O ngopa manena mosonewa, duma mikioloka, so upa niari." 53 De o nyawa yadadala magena iminako o ngopa muna magena mosoneka, so yangodu Una wisiihe. 54 Qabolo de Una wacoho o ngopa magena ami giaka, de wotemo munaka, "He, Ai ngopa! Nomomi!" 55 So o ngopa magena mooho kali, de gila-gila muna momomika. So de magena qabolo de Una wosulo onaka, "Hika o ino nimihike la muna mooqo." 56 O ngopa ami dodihimo gena yohairani icarawa, duma Una wapoma la ona upa lo isihabari o hali magegena bai nagoonaka bato.

Luke 9

1 O Yesus Awi muri yamogiowo de sinoto watolomuno, la o kuasa wahikeka, ma ngale o toka qangodu yodusu de lo ibipopanyake yasiloha. 2 So Una wasulo la itagi o nyawa manga panyake yasiloha de lo yosihabari itemo, "Ma orasi yaadoka ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi." 3 De ona imajobo waasi, de wotemo onaka, "Nia dodagi ma rabaka upa lo o kia naga nimagaho. Upa nimagaho o didiki, o karong, o maru eko lo o pipi, de nia baju gena ka nia roheka. 4 Nakoso o doku moika niwosa de ka o tahu moika nimasidodogu, de upa nimatotuluru ma bati o doku magena niodongosa. 5 De lo nakoso o riho moika la nitulu, de ona ngini iniholu sidago o habari qaloloha magena lo yoise iholu, o riho magena niodongosa. Duma nia qohu ma gaapo niapari kasi la imaaka o nonako moi onaka, igogou ona magena de manga fajaka o Gikimoi Awi simaka." 6 Kagena de ona imajoboka, itagi o bi dokuka yageto de isihabari o habari qaloloha de lo ibipopanyake yasiloha. 7 Ma orasi magena o Galilea ma kolano gena o Herodes Antipas de una magena woise ma ngale o Yesus Awi manara qangodu de asa wogamamu, sababu kanaga o nyawa itemo, "O Yesus gena o Yohanes Wooosi de Una asa wooho kali!" 8 Kanaga lo o bi nyawa ma somoa itemo, "Una magena iqoqoma ma nabi Elia de womasimane kali." De ma binukali itemo, "Una manena o nabi moi o orasi iqoqomaka de kanaga wooho kali." 9 So kagena de ma Kolano Herodes wogiise komagena, de una wotemo, "Nako o Yohanes Wooosi gena iqomaka tasulo so awi sahe yatolaka, duma o Yesus Una manena igogou naguuna. Kanaga o habari ma ngale Una gena idala toiseka." So o Herodes o ngeko wosidailako la tanu o Yesus gena iwimake. 10 La o Yesus Awi sosulo yamogiowo de sinoto asa iliho ikahino kali, so Unaka imatolomu de ona o manara yaaaka qangodu isingangasu Unaka. Qabolo de Una ona wangaho la itagi imatinga o tona ibobeleu moika o Betsaida ma doku gena he idumuka. 11 Ngaroko komagena, o nyawa yadadala gena yoise Una womajoboka, so ona itagi Una iwisiduuru. So ona yaado Unaka, de Una asa ona waqehe qaloha, qabolo de wadoto onaka ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi, de lo ibipopanyake nagoona bato wasiloha. 12 O wange he itumu de Awi muri yamogiowo de sinoto yahino itemo Unaka, "Baba! Sababu o riho manena imatingano, so nakoso qaloha, lebelaha o nyawa yadadala manena nasulo itagi o doku de o soa imakokadateka, la ona o ino imasari de lo o tahu la imasidodogu." 13 Duma Una wotemo, "Ngaroko he upa! La ngini bato niasioqo." De ona yotemo, "Ngomi gena ka cawali kanaga o roti ngai motoha de lo o nao ngai sinoto. Nagala ngomi bilasu mitagi o ino miaija ma ngale o nyawa yadadala ona manenaka." 14 Manga dala kanaga ka yanau gena yacala motoha (o ngopeqeka de o ngopa gena yaeto waasi). So Una wosulo Awi muri-murika, "Hika o nyawa yadadala magena niatotolomuno de niasigogeku, so kanaga o dolomu moi-moi gena yamomoritoha." 15 De Awi muri-muri gena yaaka maro o kia Una wasulo onaka, de o nyawa yadadala gena yangodu imagoge. 16 So kagena de Una o roti ngai motoha de o nao ngai sinoto waqehe de womamataga o dipaye de Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de Una o roti magena watepi-tepi de Awi muri-murika wahike la ona yasitoku o nyawa yadadala ona magenaka. 17 La o nyawa yadadala magena yaoqo sidago yapunu. So kagena ona ioqo qabolo de Awi muri-muri o ino ma soohu yatolomu so ma boloi yamake o karaja mogiowo de sinoto. 18 Ma moiku o Yesus kanaga wosumbayang womatengoka, de Awi muri-muri yahino Unaka, de Una wasano onaka, "Nako o nyawa gena ona itemo, Ngohi manena naguuna." 19 De ona isango itemo, "Kanaga ma binuka itemo o Yohanes Wooosi, de ma binukali itemo o ma nabi Elia, de o nyawa ma somoali itemo Ngona o nabi iqoqoma moi so kanaga wooho kali." 20 So kagena de o Yesus wosano onaka, "Duma nako ngini masirete, Ngohi manena naguuna." O Petrus wotemo, "Baba, Ngona manena o Salamati ma Kolano, kiaka o Gikimoi wojajika." 21 La komagena de Una wapoma onaka, "Ma ngale Ngohi o Salamati ma Kolano gena upa lo nisingangasu o bi nyawaka." 22 De lo wotemo, "Ngohi manena, o Nyawa ma Duhutu, done o Yahudika manga roriri, o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama ona Ngohi iholu, so ona asa isangisara qasiri ma bati itooma de isosone. Ngaroko iaka komagena, duma o wange saangeka de Ngohi tooho kali." 23 Kagena de Una wasibicara o nyawa yangoduka wotemo, "O nyawa nagoona la imote Ngohi, bilasu imahadoku so manga dupa moi-moi manga sininga ma rabaka yapalako la imote-mote Ngohi, de qadoohawa nakoso o sangisara yamoku ma bati yosone. 24 Sababu o nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago iholu isangisara, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona ma ngale Ngohi imote de manga rohe ma salamati isidoohawa, la ngaroko isone, duma o oho ka sidutu ikakali done asa yamake. 25 Ngaroko o nyawa moi o dunia de ma raba manena he qangodu ka to una, duma qangodu magena ma faida ihiwa, nakoso ma duuru una wisisa sababu wamakewa o oho ka sidutu ikakali. 26 Upa o nyawa yamaqe isihabari ma ngale Ngohi de lo Ai dodoto. Sababu nagoona yamaqe isihabari, done Ngohi o Nyawa ma Duhutu lo asa ona toholu tanako, ma orasi Ngohi tahino kali o duniaku dede to Ngohi Ai kuasa, kiaka isikokelelo maro Ai Baba Awi kuasa, de Awi malaikat yadadala. 27 Ngini tinisingangasu igogou, yamuruo naga to ngini nia sidongirabano done isone waasi, nakoso yanako waasi o Gikimoi Awi pareta igogou imasidiadoka." 28 O Yesus wodoto komagena so o nahadi moi ipasaka, de wangaho Awi muri yaruwange, ena gena o Petrus, de o Yohanes, de o Yakobus itagi imatinga o tala moi ikukuruye, la kagena wosumbayang. 29 To Una Awi sumbayang ma rabaka Una Awi jamani ingali, de Awi baju idadi qaare de isiru. 30 Imatodoka kanaga o nyawa yasinoto imatekebobicara de Una. Ona magena o nabi yasinoto o Musa de o Elia. 31 Ona yasinoto lo manga jamani isiru. De yobicara gena ma ngale o Yesus Awi sone kiaka itekawa asa wosiganapu o Yerusalem ma kotaka. 32 O orasi magena o Petrus de awi dodiao magena ona yakioloka. Ato yomomi, de asa yakelelo o Yesus Awi mulia isiru de ileto komagena lo o nyawa yasinoto Awi dateka. 33 Ma orasi o nyawa yasinoto magena imasidailako imajobo, de o Petrus wotemo o Yesuska, "Baba Guru, qaloha bai nakoso ngone lo ngo kanena, so o dadaru ngai saange miaaka, ngai moi to Ngona, ngai moi to Musa, de ngai moi lo to Elia." (Patotiai gena o Petrus wanakowa o kia bilasu una wosibicara.) 34 O Petrus ka wobicarasi, de o lobi-lobi o bolu moi iuti so yasaoka, sidago una de awi dodiao kagena lo yamodo. 35 De o lobi-lobi ma rabano o ili moi iise itemo, "Una manena to Ngohi Ai Ngopa towihihirika. Ka Unaka bilasu niwisigise!" 36 O ili magena imatogu, so ato imatodoka so yanano cawali o Yesus womatengoka. So ma orasi done iuti o talaku de ona yaruwange asa imasipongoka, o nyawa moi lo yasingangasuwa maro o kia ona yakokeleloka. 37 Ma langika, ona iuti o talaku, de o nyawa yadadala yahino la iwimake o Yesus. 38 Magena de o nyawa yadadala manga sidongirabano o nyawa moi womatoore wotemo, "Ya Baba Guru, kodo! Nowitailako ai ngopa. Una manena ai ngopa womatetengoka. 39 Nakoso o toka wingosa iwisitodokano imatoore imaili-ilika, de iwisiwawako yapoputuruka, sidago awi uruno lo o geko isupu. O toka magena kanaga iwisangisara de lo iholu isupu unano. 40 So ngohi togolo Ani muri-murika la yodusu o toka magena, duma ona yaakuwa." 41 So kagena de Una wotemo onaka, "Idodooha ngini o bi nyawa o orasi manena! Igogou-gogou ngini manena o nyawa o Gikimoi Awi dupa niaholu de lo nia piricaya ihihiwa. Sidago o orasi muruosi Ngohi togoge dede ngini la tinisisabari nginika. Ce! Nako komagena o ngopa magena niwingahono kanena." So ona o ngopa magena iwingaho Unaka. 42 Ma orasi o ngopa magena wotagi wimeta o Yesuska, de una wikokitoka magena awi rohe wosipapaka o tonaku, so awi rohe lo iira-iraka. De Una wodusu o toka magena de o ngopa magena wisilohaka. Qabolo de wotemo awi babaka, "Ani ngopa manena nowiqehe. Una wilohaka." 43 So o nyawa yangodu yakelelo de yohairani o Gikimoi Awi kuasa ilalamo magena. Ma orasi o nyawa ka yohairanisi o moi-moi qangodu waaaka gena yakelelo de o Gikimoi Awi kuasa, de Una watemo Awi muri-murika, 44 "Niosininga de nimadiahi to Ngohi Ai demo manena: Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena done asa isidoa Ai saturu manga gia ma sohaka." 45 Magena de Una Awi demo de Awi simodoto ma ngale gena kanaga isingangasu waasi so ona yanakowa, duma ona yamodo so yododato imasano Unaka. 46 O Yesus Awi muri-muri imatekesikokoholu ma ngale nagoona foloi ilamo to ona manga sidongirabaka. 47 Kagena de manga sininga ma takasiri Una wanako, so o ngopa wiceceke moi wingahono de wisigokono to Una Awi dateka, 48 de wotemo onaka, "O nyawa nagoona la o ngopa manenaka iwiqehe qaloha sababu ona imote Ngohi, magena imatero de ona lo Ngohi iqehe qaloha. So o nyawa nagoona la Ngohi iqehe qaloha, ona manga manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino. Nagoona so yasiceke to ngini nia sidongirabaka, ona magena foloi yolamo." 49 De o Yohanes wotemo o Yesuska, "Baba Guru, ngomi miwikelelo o nyawa moi o toka wodusu de to Ngona Ani ronga bai! So ngomi miwisimahawa, sababu una gena to ngomi mia dodiaowa." 50 Duma o Yesus wotemo, "Upa niwisimahawa una magena, sababu o nyawa la inalalawangiwa, ona magena to ngone nanga dodiao." 51 Ma orasi he idumu o Yesus wodola witide o sorogaye, de Una wositatapu bilasu wokahika o Yerusalemka. 52 So Una Awi nyawa wimomote yamuruo naga wasulo la ona itagi iqoma, de Una wotuuru. So iqoqoma ona magena o doku moi o Samaria ma daeraka iwosa la Awi sidailako yaaka kasi. 53 Duma o doku magena asa yoholu Una iwiqehe, sababu ona yanakoka Una Awi memeta o Yerusalemka. 54 Ma orasi o Yakobus de o Yohanes yoise o doku magena ka iwiholu, so ona yotemo o Yesuska, "Jou, nako qaloha de ngomi migolo o dipaka de o uku iuti la o doku magena yatupu bai!" 55 Duma o Yesus womabulutu de ona wangamoka. 56 Qabolo de ona yogila-gila yakahika o doku ma somoaka. 57 Kagena manga dodagi ma rabaka, de o nyawa moi wahino Unano de wotemo, "Baba, ngohi todupa kekiaka bato notagi Ngona tonimote bai!" 58 Duma o Yesus wosango wotemo, "O boulamo o pongaka de ma aru de lo o namo de ma igu, duma Ngohi o Nyawa ma Duhutu Ai ngihi ihiwa la ma ngale tomasidodogu." 59 Qabolo de Una witemo o nyawa moili, "Noimote Ngohi." Duma una magena wotemo, "Baba, tanu noisimaha toliho kasi ma ngale ai baba wosone so towipoosu kasi, de ngohi asa Ngona tonimote." 60 Duma o Yesus wosangoli de ka woade-ade wotemo, "Qohaka, la o nyawa isosoneka ona masirete manga dodiao isosone gena asa yapoosu. Duma ngona gena notagi o habari, ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi gena, nosihabari." 61 Komagena lo kanaga o nyawa moili wotemo o Yesuska, "Baba, ngohi todupa tonimote, duma tanu noisimaha toliho kasi la ai tahu ma raba moika tomasingangasu kasi." 62 O Yesus wotemo o nyawa una magenaka, "O nyawa la kanaga ipajeko gena, qalohawa nakoso imaginano manga duduka isidadu-dadu. O nyawa maro komagena manga manara asa itiaiwa, so idadiwa yomomanara o Gikimoi Awi pareta ma rabaka."

Luke 10

1 Qabolo de o Jou Yesus wimomote manga sidongirabano wahiri yamoritumudingi, de wasulo la ona yasosinoto asa itagi yoqoqoma o doku yageto, kiaka done Una lo wototuuru de asa watulu. 2 Una wotemo onaka, "O nyawa yadadala la yodupa o habari qaloloha yoise, ona magena imatero maro o tamo qaoosaka gena bilasu yautu, duma kanaga youutu ma nyawa yadalawa. Komagena so ngini bilasu nimasigaso o doro ma duhutuka, de nigolo la ma ngale yobiuutu una wasulo la ona itagi awi doroka youtu. 3 Nitagi bato, duma nimasidodiahi, sababu Ngohi tinisulo nginika la nitagi niakahika o bi nyawa ma dorou manga sidongirabaka. Ngini nimatero maro de o bi duba so kanaga o bi kaso labara ma dongirabaka. 4 Upa lo o kia naga idala nimagaho. Upa nimagaho o pipi, eko lo o karong, eko o tarupa ngai sinoto gena yaakuwa. O ngeko ma soaka upa lo iteka de o nyawa nimatekejarita. 5 Nako ngini o tahu moika niwosa, de gila-gila nitemo, 'Tanu o Jou Awi laha kanaga ngini o tahu manena ma rabaka.' 6 De nakoso o tahu ma nyawa gena iniqehe qaloha, de igogou o Jou Gikimoi asa Awi laha wasidumu onaka. Duma nakoso ona ngini iniholu, de qohaka, done asa o Jou Awi laha gena ona he yamakewa. 7 Ka o tahu moika nimasidodogu, de upa nimatotuluru o tahu ma somoaka, ma bati o doku magenaka o habari qaloloha nisihabari kasi. O ino o kia bato inihike, ka magena niaoqo. Sababu o nyawa imomanara gena bilasu manga oho ma kurangi yafangu. 8 Nakoso o doku moika niwosa de ngini iniqehe qaloha, de o ino inihike gena ka niaoqo. 9 O doku magena ma nyawa ibipopanyake niasiloha de lo niasingangasu o doku magenaka, 'Ma orasi yaadoka ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi nia sidongirabaka.' 10 De lo nakoso o doku moika la niwosa, de niqehe qalohawa, de o ngekoka asa nitemo, 11 'Nia doku ma gaapo, kiaka to ngomi mia qohuka gena, miapari kasi la imaaka o nonako moi nginika, igogou ngini magena de nia fajaka o Gikimoi Awi simaka. Duma niosininga, ma orasi yaadoka ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi.' " 12 O Yesus lo wotemo wimomoteka, "Ngohi totemo, igogou ma wangeka done manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de o doku magenaka asa yafanggali de o dorou ifoloisi qatorou de o dorou iqoqomaka o Sodom ma bi nyawa ma dorou manga fanggali." 13 "O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o Khorazimka de o Betsaidaka ma bi nyawa. To ngini nia dokuka o nonako ihahairani igogou idala taakaka, duma ngini niholusi nia dorouno nimatoba de nimatoduba. So tosiade nakoso o nonako ihahairani magena taaka o Tirus ma dokuka de o Sidon ma dokuka, de igogou iqomaka ona magena ngaroko o Yahudika ma nyawa yasowo, duma asa manga dorouno imatoba de imatodubaka, sidago lo o baju koloko o karong imasitibaku de o gaapo isihaja manga saheku, maro o beleso ma nonako moi. 14 So ma wangeka done o bi nyawa manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de ngini gena asa inifanggali de o dorou ifoloi ilamo de o dorou o Tirus de o Sidon ma bi nyawa yasifafanggali. 15 De lo nako ngini o Kapernaumka ma nyawa, gena idodooha. Ngini nitemo o Gikimoi asa ngini winitide de winisihie. We! Komagenawa bai! Duma ngini asa winiumo o narakaku." 16 Qabolo de o Yesus wotemoli wimomote ona magenaka, "O nyawa nagoona ngini nia demo yaqehe qaloha, magena imatero de ona lo Ngohi Ai demo yaqehe qaloha. O nyawa nagoona ngini iniholu, magena imatero de ona lo Ngohi iholu. So o nyawa nagoona la Ngohi iholu, ona manga holu ma manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino." 17 Ipasaka, de o Yesus wimomote yamoritumudingi ona magena ikahino kali de manga nalika, de ona itemo Unaka, "Jou, o bi toka lo imisigise ngomika de iloqa, nako de to Ngona Ani ronga so miodusu bai!" 18 Magena de Una wotemo, "Ngohi takelelo o Iblis o dipaka de wotura maro o tatawi bai! 19 Igogou, Ngohi o kuasa tinihike nginika, la ngini aku niapito o ngihia eko o hai sosolota, de lo nanga saturu manga buturu qangodu-ngodu. O nyawa moi lo asa upa niqabo. 20 Ngaroko komagena, upa sidago ma ngale o bi toka inisigise nginika gena ngini ninali. Duma ifoloi qaloha ngini ninali ma ngale nia ronga kanaga yalefo o sorogaka." 21 O orasi magena o Yesus gena o Gurumi Qatetebi iwipareta so Una winali de wotemo, "Baba, o Jou o dipa de lo o dunia nakokuasa! Ngohi Ai sukuru tatide Ngonaka, sababu o bi moi-moi magena o bi nyawa icocawaro lo kanaga itemo yanakoka, ona magena Ngona nagiihu. Duma o bi moi-moi magena o bi nyawa kiaka yananakowa Ngona gena nasikelelo. Igogou, Ani manara komagena Ngona masirete nodudupa. 22 O bi moi-moi qangodu Ai Baba woihike Ngohika. O nyawa moi lo Ngohi o Gikimoi ma Ngopa inakowa, ka cawali Ai Baba Una magena Ngohi woinakoka. Komagena lo o nyawa moi lo Ai Baba winakowa, ka cawali Ngohi Awi Ngopa manena Una towinakoka, de lo o nyawa nagoona la kanaga Ngohi masirete tadudupa ona magena Ngohi tasinako Unaka." 23 Kagena de womabulutu wimomoteka, de wotemo ona imatetengoka, "Igogou, ngini asa nisanangi, sababu ngini gena o kia naga taaaka magena niakeleloka. 24 Sababu kanaga iqoqomaka o bi nabi de o bi kolano yadala lo yodupa yakelelo o kia o orasi manena ngini niakokelelo, duma ona yakelelowa. Ona lo yodupa yoise o kia o orasi manena ngini nioiise, duma ona yoisewa." 25 Kanaga manga sidongirabaka o guru agama moi awi edekati ma ngale o Yesus iwisisala de o sosano moili, de wotemo, "Baba Guru, ngohi bilasu o kia taaka la tamake o oho ikokakali." 26 De o Yesus wotemo, "O Jou Awi Bobita ma buku ma rabaka gena o kia isilelefo." 27 De o nyawa magena wosango wotemo, " 'Bilasu nowidodara o Gikimoi, to ngona ani Jou, dede ani sininga ma buturu de ani pade ma buturu qangodu nosikomote.' De lo 'Nadodara ani dodiao maro ka to ngona ani rohe masirete.' " 28 O Yesus wotemo, "Ani sasango gena itiai. Naaka komagena, la ngona asa o oho ka sidutu ikakali namake." 29 Duma o guru agama una magena wodupawa wisisala de awi siningaka wotemo awi gogoho ibolowoka. Komagena so wotemo, "Duma o nyawa maro nagoona ai dodiao la bilasu tadodara." 30 So o Yesus wosango, "O nyawa moi kanaga o Yerusalemka de wotagi wouti o Yerikho ma dokuku. O ngeko ma soaka de una o bi nyawa ma dorou iwitago, so awi baju yahoi, de awi kia naga qangodu yakoora, de lo iwingangapo he dangade wosone, qabolo de widongosaku o ngekoka. 31 Itekawa, de kanaga lo o imam moi o ngeko magenano wakahino. Ma orasi o nyawa winanabo magena wimake, de una ka wisirese o ngeko ma sonongaka de ka wogila-gilaka. 32 Komagena lo o Gikimoi Awi Tahuka womomanara o Lewi ma nyawa moi wahinoli nogena, de ma orasi o nyawa winanabo magena wimake, de una lo ka wisirese o ngeko ma sonongaka de ka wogila-gila. 33 Kagena de iteka lo waali o Samariaka ma nyawa moi awi dodagi ma rabaka nogena wakahinoli. Ma orasi o nyawa winanabo magena wimake, de una awi galusiri ibao. 34 So una awi dateka wahika, de una magena awi nabo-nabo wasou de o gososo de o anggur, qabolo de wapiliku. Kagena de o nyawa magena awi keledaiye iwisidola so iwingaho, de wisidodogu o tahu moika, de kagena wipalihara. 35 Ma langika, de una o pipi o salaka ngai sinoto waqehe de wihike o tahu ma duhutuka, de wotemo, 'Una manena nowipalihara. Done ngohi nonena asa tahinoli, de nakoso o sou de o ino ma ija la ma pipi ifoloi gena, qangodu asa ngohi tofangu eko ani pipi tatagali.' " 36 O Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo, de Una wisano o guru agama magenaka wotemo, "To ngona ani dakolo idodooha. Nakoso yaruwange ona magena, naguuna igogou waaka o nyawa wikokooraka gena, ngaroko winako waasi, duma wiriwo maro ka awi dodiao moi." 37 O guru agama una magena wosango, "O nyawa una magena iwiririwoka." O Yesus wotemo, "Notagi bato, de naaka maro komagena!" 38 O Yesus de Awi muri-muri manga dodagi ma rabaka, de ona imasidiado o doku moika. O doku magenaka kanaga o ngopeqeka moi, ami ronga ongo Marta, mowiaso Una ami tahuka wotulu. 39 Kanaga lo ma nongoru moi ami ronga ongo Maria. Ongo Maria muna magena mowidateku, de Una Awi qohuku mogoge ma ngale Awi dodoto mosigise. 40 Duma ongo Marta muna magena mokahika mokahino, ma ngale o moi-moi manga tahuka gena bilasu mosidailako. De muna mahino Unaka, de motemo, "Jou, idodooha Ngona nodupa ai nongoru muna magena moiqohaka la ngohi tomanara ka tomatengoka. Nomisulo la muna lo moiriwo." 41 O Jou Yesus wotemo, "We, Marta! Ngona gena ma ngale o moi-moi idala nosihawateri de ani sininga iruwahe. 42 Duma kanaga ma lamo ka ngai moi kiaka bilasu ngona naaka, ena gena o Gikimoi Awi demo nosigise. Nako ani nongoru muna manena qaloloha mahirika, de asa yaakuwa o loha magena yaqehe munano."

Luke 11

1 Ma moiku o Yesus kanaga wosumbayang. Wosumbayang qaboloka, de Awi muri moi wotemo Unaka, "Jou, togolo tanu Ngona nomidoto ngomika la misumbayang, maro o Yohanes Wooosi wadoto wimomoteka la isumbayang." 2 De o Yesus watemo onaka, "Nako nisumbayang, nitemo komanena, 'Mia Baba, migolo tanu to Ngona Ani ronga o nyawa yangodu isihoromati, de Ngona nokolano o duniaka, 3 O wange isigeto mia oho ma kurangi nomihike. 4 De to ngomi mia dorou tanu nosiapongu, sababu ngomi lo o nyawa manga dorou gena miasiapongu. Upa nosimaha la o dorou imibaja ngomika.' " 5 So o Yesus lo wotemo Awi muri-murika, "Tosiade-ade, nia sidongirabaka moi o putu itongirabaka wotagi awi dodiao awi tahuka, de wotemo, 'Ai dodiao, togolo ani maru ngai saange, 6 sababu kanaga ai dodiao moili awi dodagi ma rabaka asa wotulu ai tahuno, duma ai ino ihiwa so o kiawa towihike unaka.' 7 De awi dodiao awi tahu ma rabaka gena wosango, 'Ce! Upa noisisusa ngohi. O ngora ikucika de lo ngohi de ai ngopa-ngopa mimaiduka. Ngohi taakuwa tomomi la o kia naga tonihike ngonaka.' 8 Una gena, ngaroko he awi dodiao qabolo, duma wodupawa womomi. Ngaroko komagena, Ngohi totemo, sababu o nyawa magena wimaqewa wogolo wosidadu-dadu awi dodiaoka, so igogou bilasu awi dodiao una magena asa womomi, de o kia awi kurangi gena iwihike unaka. 9 So Ngohi tinidedemo nginika, hika ngini nigolo o Gikimoika, de Una asa winihike nginika. Ma ngale nia kurangi gena o Gikimoika niasari bai! Niasari de ngini asa niamake. De lo o ngora ma duduno nioaso-aso, de o Gikimoi asa o ngora magena wapelenga de winisimaha so ngini niwosa. 10 Sababu nagoona yogolo, igogou ona magena asa wahike. Nagoona yasari, igogou ona magena asa yamake. De lo nagoona o ngora ma duduno yoaso, igogou asa o ngora gena wapelenga de wasimaha ona magena yowosa. 11 Ngini o dodihimo, nakoso nia ngopa kanaga o nao yogolo, de idadiwa ka o ngihia niahike onaka. 12 Eko lo nakoso kanaga o boro yogolo, de idadiwa ka o hai sosolota niahike. Komagenawa bai! 13 So ngini o nyawa, ngaroko nia sininga itiai waasi, duma kanaga o kia naga qaloha niahike nia ngopaka. Nako komagena niaaka, de ka igogou o Gurumi Qatetebi lo nia Baba o sorogaka asa wahike nakoso o nyawa nagoona igolo Unaka." 14 Ma moiku o Yesus wikokitoka so womomou awi toka wodusu so imahoika, de o orasi magena qabolo o nyawa una magena waaku wobicara. O nyawa yadadala gena asa yohairani. 15 Duma kanaga lo ma binuka itemo, "Icala! O Beelzebul, una magena o Iblis o bi toka wakokolano, Unaka wihike o buturu la ma ngale o toka wodusu." 16 De lo kanaga ma binukali yodupa o Yesus iwidahake de ma ngale o dorouku wisitura, so yogolo Una o nonako ihahairani wasikelelo la ona aku yanako igogou Una o Gikimoi wisulo so wahino. 17 Duma igogou manga sininga ma edekati o Yesus wanako so wotemo, "Tosiade, nakoso o kolano moi de awi doku-doku, eko lo o tahu ma raba moi la ona magena kanaga imakitinga, cawali o putu de o wange imatekekokangamo, de ma ngale ona manga rimoi gena asa ibiau so isisa. 18 De kanagali nakoso o Iblis, o bi toka wakokolano, una gena awi pareta ma rabaka imakitinga, o pareta magena bilasu isisa de qalutu. Duma ngini gena nitemo, o Beelzebul Ngohika woihike o buturu la ma ngale o toka todusu. 19 Ngini nitemo, Ngohi o bi toka todusu de o Beelzebul ma kuasa. Duma kanaga lo nia dodiao masirete ona lo o bi toka yadusu. So idodooha, ona gena de o kuasa kiano so asa aku o bi toka yodusu. Igogou, de o kuasa o Gikimoino. So de nia dodiao manga manara gena isinako itiai to ngini nia galaki ikokulai magena de ma sala. 20 Ma ngale Ngohi o bi toka todusu de o Gikimoi Awi kuasa so isinako itiai nginika, la o orasi manena qabolo ma orasi o Gikimoi wodadi kolano to ngini nia sidongirabaka. 21 O Iblis gena aku positero maro wipoputuru moi. Nakoso o nyawa moi wipoputuru awi tahu wojaga gena de awi dahe qangodu, de awi arata o tahu ma rabaka gena yakoorawa. 22 Duma nakoso moi ifoloi wipoputuru wahino de o tahu ma duhutu magena witura, de o tahu ma duhutu awi dahe qangodu kiaka wapipiricaya gena wakoora, de o nyawa ifoloi wipoputuru magena o tahu ma alamu moi-moi gena qangodu wasitoku-tokuka. Komagena lo Ngohi nakoso o bi toka todusu, gena ma ngale ngaroko o Iblis wiputuru, duma Ngohi towisitura qaboloka. 23 O nyawa nagoona la kanaga to Ngohi Ai dodiao yasowo, gena itiai ona magena Ngohi ilawangi. De lo nagoona la kanaga Ai dodiao imomanara yasowo, gena itiai ona magena Ai manara ma sopo gena yabiau." 24 O Yesus wotemo, "O toka magena nakoso o nyawa magenano isupu, de yahika de yahino o tona ibobeleuka o tahu imasisari la igoge. Sababu o tahu imasimakewa, 25 so maena itemo, 'Lebelaha ngohi ka toliho totagi o nyawa kiaka towititingaka.' So ilihoka, ce, o tahu magena ma rabaka o nyawa moi lo yahiwa. O nyawa magena maro o tahu moi la kanaga ma rabaka igogoge o kia naga moi lo ihiwa, isesaka, de ma raba isidiahika so qatebi bai! 26 Kagena de maena itagili, de o toka tumudingili kiaka ifoloi qatotorou gena maena yaaso, la yahino o nyawa iwititinga una magenaku iwosa, de kagena ona igoge. Ma duuruka o nyawa una magena ifoloi witorou de ma nonomaka." 27 O Yesus wotemo maro komagena, de kanaga o nyawa manga sidongirabano o ngopeqeka moi momaili-ili motemo, "Igogou, o ngopeqeka la kanaga Ngona monisibuoka de lo monisusuka, muna magena igogou mosanangi bai!" 28 De Una wotemo, "Ena momongo, ona ifoloili yososanangi gena, o nyawa la kanaga o Gikimoi Awi demo yoise de lo yaaka." 29 Ma orasi o nyawa manga dala ifoloi idogo imatolomu o Yesuska, de Una wosidofa wotemo, "Ce! Ngini o bi nyawa o orasi manena gena o nyawa ma dorou ningodu. Ngini nigolo Ngohi taaka o nonako nginika? Toholu! Ngaroko nigolo lo Ngohi taakawa o nonako maro komagena ma meta o nyawa ngini manenaka, ka cawali o nonako moi maro iqoqomaka o kia idadadi ma nabi Yunuska. 30 Maro ma nabi Yunus kanaga o nonako moi kiaka o Niniweka ma nyawa yasihahairani, komagena lo Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena kanaga o nonako moi ngini o bi nyawa o orasi manena asa niohairanika. 31 Done ma wangeka o nyawa yangodu manga loha de manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali itotiai, de muna o Koresarano ma kolano done misioho kali dede ngini o bi nyawa o orasi manena, de muna magena lo asa ngini minisisala. Sababu iqomaka muna gena modupa ma Kolano Salomo wococawaro awi dodoto moise, so muna ami dokuka de asa motagi momakuru-kuruka. Duma kanena naga nia sidongirabaka o orasi manena, ngaroko kanaga wimoi foloi wolamo de o Salomo. 32 So komagena lo done ma wangeka o nyawa yangodu o Gikimoi wafanggali itotiai, de o Niniweka ma bi nyawa yasioho kali dede ngini o bi nyawa o orasi manena, de ona magena lo asa ngini nisisala. Sababu iqomaka, ma orasi ma nabi Yunus awi demo yoise, de ona magena manga dorouno imatoba de imatodubaka. Duma kanaga nia sidongirabaka o orasi manena wimoi foloi wolamo de ma nabi Yunus, ce, Awi demo gena igogou ngini niopiricaya waasi." 33 "Kanaga o nyawa moi lo yahiwa la o poci watupuka, de lo o poci magena o kula wositalakeka eko waihuka. Duma bilasu o poci magena wahado ma dadamika ma ngale o nyawa lo yowosa de aku ma siwa gena yangodu yakelelo. 34 Ngini nia lako gena aku isitero de o poci. Nakoso ngini nia lako qaloloha, de nia ginano gena asa qatebi. Duma nakoso ngini nia lako qatorou, de ngini nia ginano lo qafaja de qatorou. 35 Komagena lo nia sininga. So bilasu nimasidodiahi! Nakoso o Jou Awi nita kanaga nia sininga yosidisiwaka, de upa sidago ngini masirete niaaka so nia sininga qapuputu kali. 36 So nakoso o Jou Awi nita kanaga nia sininga yosidisiwaka sidago lo nia sininga qapuputu kawa, de ka o nita ma rabaka aku nigoge, maro o nita kanaga yasidisiwa o tahu moika." 37 O Yesus wosiade-ade qaboloka, de o Farisika ma nyawa moi Una wiaso la wooqo awi tahuka. So Una wotagi de kagena ona yooqo. 38 O Farisi una magena asa wohairani wikelelo o Yesus wooqo gena Awi gia watiodo waasi, maro o agama ma galepu. 39 So o Jou Yesus wotemo unaka, "Ngini o Farisika ma nyawa gena maro o nyawa la kanaga o udo-udo de o lelenga gena ma duduno yatiodo, duma ma rabaku ka qafajasi. O adati de o galepu kiaka cawali ma duduno pakokelelo gena igogou niaaka. Duma kanaga to ngini nia sininga ma rabaka ka o dodesere de lo nyafusu ma dorou nipareta. 40 Ngini o Farisika igogou nifuma! O Gikimoi lo kanaga nia rohe wosidadika, Una magena lo nia sininga wosidadili. Komagena so igogou wanako nakoso nia sininga lo qatebi de qaloha, eko hiwa. 41 Bilasu o kia naga nia udo-udo de nia lelenga ma rabaka gena niahike iqoma kasi o bi nyawa isususaka, la nia sininga ma rabaka qangodu lo idadi qatebi de qaloha. 42 O bodito! Kodo! Ka o bodito asa inidahe ngini o bi Farisi ma nyawaka. Ngini gena o goho ma ceceke, gena koloko o rapa balakama, de o goraka magena o regu mogiowoka de o regu moi nisisuba o Gikimoika. Duma nisidoohawa o Gikimoi Awi bobita kiaka foloisi ilalamo, maro koloko o gogoho itotiai de lo o dodara o Gikimoika. Ngaroko, igogou bilasu o bobita ma eece gena niaaka, upa sidago lo o bobita foloisi ilalamo magena niawosa. 43 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi Farisi ma nyawaka. Ngini gena niodupa nimatami o puji ma tahu ma simaka la o nyawa inikelelo, de lo niodupa nitagi so niahika o pasarka la o nyawa inihoromati. 44 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe nginika, sababu ngini gena maro o boosu kiaka ma riho pananakowa, so o boosu magena o nyawa yapito, duma yanakowa kagena ma rabaka o kia naga qamemela. Ngini gena ma duduka qaloha, duma nia sininga ma rabaka qatorou." 45 Magena de o guru agama moi wotemo o Yesuska, "Baba Guru, de o demo magena, ngomi lo mia ronga ma dorou nogaka bai!" 46 O Yesus wosango, "O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini lo o bi guru agamaka. Ngini gena o nyawa niasimoku o adati de o galepu ma bio idala de qatotubuso, duma ngini masirete lo niariwowa la ona o adati de o galepu magena yamote. 47 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe nginika. Ngini gena niaaka so o bi nabi iqoqoma to ona manga boosu gena qaloloha-loha, ena momongo ona gena kiaka nia ete de nia topora masirete yatoomaka. 48 So ngini de nia manara masirete nimangaku igogou kiaka to ngini nia ete de nia topora manga gogoho gena niamote. Ona gena o bi nabi iqoqomaka yatooma, de ngini manena asa niaaka so manga boosu magena qaloha. 49 Komagena so o Gikimoi de Awi demo icocawaro wotemo, 'O bi nabi de lo o bi sosulo Ngohi asa tasulo bilasu itagi ona magenaka, de Ai dodoto la aku inidoto. Ma binuka ngini asa nitooma, de ma binukali asa nisangisara.' 50 51 Ngini o bi nyawa o orasi manena, ngini nia ete de nia topora iqoqoma kanaga o bi nyawa itotiai yadadala gena yatoomaka, ma nonoma magena o Habel sidago ma doduuru o Zakharia, una gena niwitotooma o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, kiaka o tahu o gaso yatutupu ma riho gena ma soaka. Ma dodoguka, ngini o bi nyawa o orasi manena nia ete de nia topora, kiaka iqoqoma o dunia isidadi kusi de o nabi yatotoomaka, to ona manga sala asa niamoku. 52 O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agamaka. O ngeko kiaka la o nyawa aku iwinako o Gikimoi, magena ngini niafati. Ngini masirete niwidupawa o Gikimoi niwinako, so o nyawa la yomode iwinako, ona magena igogou ka niafati." 53 Qabolo de o Yesus womajoboka, de o orasi magena de isikahika o bi Farisi ma nyawa de lo o bi guru agama asa foloi iwilawangi de lo iwisano-sano Unaka, 54 iwinanano la Una iwisabatolo de manga sano idala, ma ngale ona aku iwisisala.

Luke 12

1 Kagena de o bi nyawa yadadala icarawa imatolomu yodupa o Yesus iwimake, sidago ona imatekesidehelo so imatekekipito. O orasi magena Una wabicara Awi muri-murika wotemo, "Nimasitiari, ma ngale o Farisika manga ragi bai! Upa manga gogoho magena niamote, sababu ona magena ikulai. 2 Igogou, o kia naga yaiihu, magena qangodu o nyawa manga simaka done asa ka isikelelo, de lo o kia naga itotalake, magena qangodu done asa ka ipelenga la o nyawa yanako. 3 So o kia naga ngini nisingangasuka, magena o bi nyawa moi de moika lo yasingangasuka. De lo o kia naga ngini ka nisigogurubu de nisipongoka, magena asa yasihabari o bi nyawa yangoduka." 4 "Ai dodiao, Ngohi totemo nginika, upa sidago ngini nimodo o nyawa la kanaga yodupa ka nia rohe yatooma, sababu ona manga kuasa ma bati ka kagena. 5 Duma ka o Gikimoi Una magena niwimodo, sababu Una kanaga de Awi kuasa nia rohe watooma, de lo nia jiwa o narakaka waumo. Tagogou nginika, Una magena bato bilasu niwimodo. 6 O namo gereja ngai motoha isiija ma ragani ka ma cunu. Duma ngaroko komagena, kanaga moiwa o Gikimoi wawosa. 7 De nako ngini gena o Gikimoi winisininga ifoloi. Una ngini wininako qaloha, so nia hutu ma dala lo Una waeto de wanako qangodu. So upa nimodo. Ngini winisininga de nia ija gena ifoloi de o bi namo totodialiki bai!" 8 "Ngohi totemo, nagoona kanaga o nyawaka isingangasu igogou ona Ngohi imomoteka, de Ngohi o Nyawa ma Duhutu lo asa tasingangasu ona o Gikimoi Awi malaikat-malaikat manga simaka totemo, 'O nyawa ona manena to Ngohi Ai nyawa imomoteka.' 9 Duma nagoona la kanaga yomanosu, yotemo Ngohi inakowa, de ona lo o Gikimoi Awi malaikat-malaikat manga simaka Ngohi asa tomanosu de totemo, 'O nyawa ona manena to Ngohi Ai nyawa imomote yasowo.' 10 Nakoso o nyawa la kanaga de nanga demo qatotorou Ngohika, itemo Ngohi o Nyawa ma Duhutu isowo, gena manga dorou lo aku isiapongu. Duma nakoso o demo qatotorou so yosiceke o Gurumi Qatetebi, de ona magegena o apongu he yamake kawa. 11 Nakoso ngini iningaho o puji ma bi tahuka, de inikalaki nagoona ipopareta manga simaka, upa lo nimodo ma ngale o kia bilasu ngini nisango. 12 Sababu o orasi magena de o Gurumi Qatetebi asa winisingangasu nginika, o kia bilasu ngini nitemo." 13 Kanaga yadadala manga sidongirabaka moi wotemo o Yesuska, "Baba Guru, hika nosulo ai gianongoru moi tanu o warisi mia dodihimono woihike ngohika." 14 De o Yesus wotemo, "We! Magena Ai manarawa, sababu itide la o warisi tosiaturu ngonaka gena, Ngohi isowo." 15 Qabolo de wotemo yadadalaka, "Nimasidodiahi de nimajaga, la o dunia ma arata gena upa niodesere. Sababu ngaroko ngone nanga arata idala, duma o arata magenano nanga oho ma sanangi asa pamakewa." 16 Kagena de o ade-ade wosijarita onaka wotemo, "Kanaga wokakaya moi, de awi tonaka awi doro ma sopo qaloha. 17 Una awi sininga ma rabaka wotemo,'Awalele! Ngohi gena o kiasi taaka. Ai pola gena ilamowa, so ka qaceke poli la ai tona ma hasil magena tadiahi. 18 Eh! Hika taaka komanena! Ai pola gena tabiau de o pola ifoloi ilamo tosigoko, la kagena ma rabaka asa ai tamo de lo ai doro ma sopo qangodu tadiahi. 19 Qabolo de ngohi he tomanara kawa, sababu tadodiahika magena asa foloisi idala, de o taungu muruo naga ma simaka gena ngohi ka tooqosi. So ngohi manena aku tobusengi, de ka tooqo de toudo, de lo ka torarame bai!' 20 Duma o kia imaaka igogou gena o Gikimoi wotemo unaka, 'He, nofufuma! O putu manena bato asa nosone. So o bi moi-moi qangodu natolomuka gena, idadi to nagoona.' 21 So komagena imadadi de o nyawamoi-nyawamoi kiaka o kaya o duniaka imadolomu de yadiahi, duma o kaya kanaga o Gikimoi Awi simaka asa imasidailakowa de imadiahiwa." 22 O Yesus wotemo Awi muri-murika, "Kanaga de ma sababu so Ngohi totemo nginika, upa nihawateri eko nitemo, 'O kia asa pooqo.' Upa he nihawateri eko nitemo, 'O baju kia asa pomasipake.' 23 Sababu ngini nia oho ma ngale ilamo gena upa o ino de o baju. 24 Hika niosininga o bi namo wogo gena. Maena gena idatowa, iutuwa, de lo ma pola eko ma tahu lo ihiwa. Ngaroko komagena, o Gikimoi gena kanaga so o ino lo wahike onaka. Duma ngini nia oho to Una Awi simaka gena ifoloi niqoku de o bi namo ma oho, de Una lo asa ngini winipalihara ifoloi qaloha de o bi namo wapalihara. 25 Ngaroko ngini nia sininga iruwahe so niamalo isusa gena, qadoohawa. Sababu ngini nia siningaka salalu ka o bi moi-moi idadala nisosininga, duma to ngini nia umuru gena ka o putu moi lo nidogo niaakuwa. 26 So nakoso idadiwa ngini o kia ma ceceke gena niaaka, de qadoohaso ngini o kia naga ilalamoka de nia sininga ihawateri. 27 Niakelelo o dumule de ma leruka. Maena imanarawa de lo o baju iakawa. Duma o orasi manena Ngohi totemo nginika, ma Kolano o Salomo iqomaka una lo de awi kaya idala, de to una awi baju imaterowa de o dumule ma leru magena ma loha. 28 So nakoso ka o dumule, kiaka kanaga o wange manenaka ioho de ilangika asa yatupu so qaukuka, gena o Gikimoi ma loha wogaka de ngini manena lo kanaga de nia boloika. Una ngini winipalihara ifoloi qaloha bai! De qadoohaso ngini Awi palihara gena niopiricayawa. 29 Komagena so upa ka cawali o kia asa nioqo de niudo magena bato niososininga. Upa he nihawateri. 30 Qangodu magena o bi moi-moi o kia naga o bi bangsa o Gikimoi wipipiricayawa ona magena yososininga. Ma ngale ngini gena o bi moi-moi qangodu hika upa he nihawateri, sababu nia Baba o sorogaka to ngini nia kurangi magena qangodu wanako. 31 So o kia naga ngini bilasu niodupa niamote, ena gena: o Gikimoi Awi pareta ma rabaka nigoge. Nakoso magena niamote, de o bi moi-moi nia kurangi ma somoasi asa Una winihike nginika. 32 Ngini kanaga Ngohi imomote, gena ka nimuruo naga. Ngaroko komagena, upa nimodo. Sababu nia Baba o sorogaka wodupa so ngini winihirika la nidadi Awi nyawa-nyawa to Una Awi pareta ma rabaka. 33 Komagena so Ngohi totemo, nitagi kasi la nia arata nia tahu ma rabaka qangodu nisiija de ma pipi o nyawa isususaka niasitoku. Bilasu o pipi ma ngihi nimagaka la done yaraca lo yaakuwa. Sababu magena idadi isitero de o soroga ma kaya, kiaka niadodiahi de done isisawa, sababu o nyawa moi lo akuwa yatosi de lo o lupu yaakuwa yaoqo so ibakawa. 34 Sababu kiaka bato ngini nia kaya niadiahi, done kagena lo to ngini nia sininga yogapala." 35 36 "Upa nibobusengi, duma o orasi isigeto-geto bilasu ngini nimajaga nidamaha Ngohi tahino kali. Ifoloi qaloha ngini niaaka imatero maro o bi leleani la kanaga iwidamaha manga tuangi awi hino, gena woliho o kawi ma rarameno. Ileleleani ona magena manga baju isidailakoka, de lo manga silo isosora, la nakoso manga tuangi womasidiado de o ngora ma duduno watote, de ona asa capati o ngora yapelenga la una wowosa. 37 Ileleleani asa yosanangi nakoso ma tuangi woliho de wamake ona magena yojaga de iwidamaha. Sababu o tuangi una magena asa womasidailako womaaka maro o leleani moi, so wasitamiye la ona waleleani. 38 O leleani asa yosanangi nakoso ma tuangi woliho de wamake ona magena kanaga imasidailako la iwidamaha, ngaroko o putu itongirabaka eko o putu iteka. 39 Nimasosininga to Ngohi Ai ade-ade komanena: Nakoso o tahu ma duhutu yanakoka o putu itongirabaka de manga tahu ma rabaka itotosi iwosa, de igogou ona asa yojaga isidodiahi ma ngale itotosi gena upa iwosa. 40 Komagena lo ngini bilasu nimajaga nisidodiahi la Ngohi nidamaha, sababu ngini nianakowa ma orasi muruoka de Ngohi o Nyawa ma Duhutu asa tomasidiado." 41 Kagena de o Petrus wosano o Yesuska, "Jou, o ade-ade magena nomisimeta ka ngomika, eko lo o nyawa yangoduka." 42 De o Yesus wotemo, "Tosiade-ade kali, kanaga woleleleani moi wococawaro de lo awi tuangi awi manara waaka wokaeli. Woleleleani una magena ma tuangi witideka, la wodadi yoleleleani ma binuka manga sahe moi ma ngale manga ino o wange isigeto-geto wositoku. 43 Igogou una asa wosanangi, nakoso ma tuangi awi dodagino woliho de wimake una awi manara gena ka waakasi. 44 Ngini tinisingangasu igogou, ma tuangi gena asa una witide la wodadi to una awi arata qangodu ma jojaga. 45 Duma nakoso woleleleani magena awi sininga qatorou, una magena asa awi siningaka wotemo, 'Ai tuangi ma deka lo woliho waasi.' Kagena de una asa yoleleani ma binuka, bai yanau de lo o ngopeqeka, gena wangangapoka de wotagika, wooqo de woudo de o nyawa yatotobadalu. 46 Duma ma orasi una waaka maro komagena, de imatodoka awi tuangi asa womasidiado ma orasi eko ma wange una wananakowa. Done woleleleani magena awi tuangi asa wingangapo wisangisara de wiumo ma duduka, wiaka maro wisigogigisewa moi. 47 Yoleleani la kanaga yanako manga tuangi awi dupa, duma imasidailakowa de lo o tuangi awi dupa gena yaakawa, igogou ona magena yangangapo qasiri. 48 Duma yoleleani la kanaga yanakowa manga tuangi awi dupa, de done yaaka o kia naga isasala sidago bilasu yasifanggali de o dorou, ona magena asa yangapo ka ma cunuka. Sababu nagoona aku yapiricaya so yahike de ma boloika, komagena lo bilasu aku yagolo de yagegego onaka." 49 "Ngohi manena tahino o duniaka la o uku toqaqo. De Ai dupa la ma ngale o uku magena isora qacapati. 50 Kanagasi o susa de o sangisara kiaka bilasu Ngohi isimoku, de nakoso o sangisara magena idadi waasi, de Ngohi Ai sininga asa irihiwa so isusa. 51 Upa nitagapi de nitemo Ngohi tahino gena ma ngale o bi nyawa tasikadame moi de moika. Komagenawa! Ngohi tahino la ma ngale o bi nyawa tasikitinga moi de moika. 52 O orasi manena de isikahika, o tahu moi de ma raba nagala yamotoha ona magena asa imateketinga moi de moika, koloko ona yaruwange yalawangi ona yasinoto, eko komagena lo yasinoto yalawangi yaruwange. 53 Ma baba awi ngopa yanau wiholu, de o ngopa yanau awi baba wiholu. De ma awa ami ngopa o ngopeqeka momiholu, de o ngopa o ngopeqeka ami awa momiholu. De lo ma tunu ami moqoka momiholu, de ma moqoka ami tunu momiholu." 54 O Yesus wotemoli o nyawa yadadalaka, "Nako niakelelo o lobi-lobi kanaga idola o wange ma dumuka, de ngini nitemo, 'Asa imuura.' Qabolo de igogou imuura. 55 De lo nako o paro iwuwu o koresarano, de ngini nitemo, 'Asa o ogo so qasahu.' Qabolo de igogou komagena. 56 Ngini nikokulai! Ngini nianako qaloha idodooha de o dipa de o dunia niatailako. Duma nianakowa idodooha nianano o kia naga o orasi manena o Gikimoi waaaka." 57 "Bilasu ngini nianako idodooha nisitatapu o kia itotiai o Gikimoi Awi simaka. 58 Posiade-ade, nakoso o nyawa moi la ngona woningaho, awi edekati wonikalaki o hakimka, ifoloi qaloha ma orasi ngini niado waasi, de hika ngona de una magena nimakadame kasi. Upa sidago o nyawa una magena asa wonitota o hakimka, de o hakim lo nitota o polisika, de lo o polisi done asa nitota o bui ma tahuka. 59 Ngohi totemo, igogou ngona gena o bui ma tahu ma rabano akuwa nosupu, nakoso nibobangu gena nofangu qamata waasi."

Luke 13

1 O orasi magena de o nyawa kagena iwidedemo o Yesuska, kanaga o Galileaka ma nyawa yamuruo naga ma orasi manga suba yatide o Gikimoika, de o Pilatus wasulo so ona magena yatoomaka. 2 Manga demo magena o Yesus wasango wotemo, "Nagala nia sininga ma rabaka nia fikiri isala so nitemo, o Galileaka ma nyawa ona magena manga dorou gena foloi ilamo de manga dodiao o Galileaka ma nyawa ma binuka, sidago lo o Gikimoi wasimaha la ona yatooma. 3 Komagenawa bai! Ngohi totemo, nakoso ngini nia dorou nimatobawa de nimatodubawa, de igogou ningodu lo asa nisone, ka imatero maro de ona magena. 4 Komagena lo yamogiowo de tupaange yosoneka, ma orasi o Siloamka o tahu o falagaku moi ikukuruye yaduruba onaku so ona yosone, de nagala magena nia sininga ma rabaka nia fikiri isala so nitemo, to ona manga dorou magena foloi ilamo de o Yerusalemka ma bi nyawa yangodu. 5 Komagenawa bai! Ngohi totemo, nakoso ngini nia dorou nimatobawa de nimatodubawa, de igogou ningodu lo asa nisone, ka imatero maro ona magena." 6 Qabolo de o Yesus wajarita onaka o ade-ade moi, wotemo komanena, "O nyawa moi awi doro ma rabaka gena kanaga o ara o hutu moi. Ma moiku una wahika la o ara magena ma sopo wanano, duma ma sopo moi lo ihiwa so wamakewa. 7 So wotemo awi doro ma nyawa wapapaliharaka, 'Nananosi bai! Ma deka o taungu saange ngohi tahino tasari o ara ma hutu ma sopo, duma ma sopo ihiwa so moi lo tamakewa. Lebelaha natoqaka bato! Ilaha! O ara magena hitilahi o tona ma sasaki yamata.' 8 Duma awi nyawa wopapalihara una magena wotemo, 'Baba, qohaka bato la ioho o taungu moisi. Ma ngale ngohi asa ma tona tapacolu de o bobero tongado la ifero. 9 Nagala o taungu ma simaka pongongano done asa isopo. Nako isopo iholu, de asa patoqa.' " 10 O Sabat ma wange moiku o Yesus wodoto o puji ma tahu moika, 11 de kanaga o ngopeqeka moi o taungu mogiowo de tupaange qabolo mopanyake, sababu o toka mingosaka. Muna magena mopugu so momaoko momatiai lo maakuwa. 12 Una wodoto, de muna magena womikelelo, so womiaso de wotemo munaka, "Awa, ngona nilohaka de ani panyake nipopiliku magena ihiwaka." 13 Magena de Awi gia womisipaqa munaku, de o orasi magena qabolo asa muna momaoko motiaika, so o Gikimoi mowigiliri. 14 Kagena de ma ngale o Yesus o Sabat ma wange de asa o nyawa wasiloha, so o puji ma tahu wapopareta una magena witoosa de wotemo o nyawa o puji ma tahuka, "Kanaga o wange butanga ngone pomanara. So o wange ma somoa moika de ngini niahino la nigolo winisiloha, upa o Sabat ma wangeka bai!" 15 So o Jou Yesus wotemo, "He! Ngini manena nikokulai! Ngini ningodu, nakoso nia sapi eko nia jara gena, ka qaloha o Sabat ma wangeka niasose de niaaho nisisupu la o ake nisiudo. 16 Duma kanena naga o ngopeqeka, o Abraham awi ngopa de awi dano moi, muna magena he o taungu mogiowo de tupaange qabolo o Iblis womipilikuka, de awa kodo, ngini gena nisimahawa la ami bobiliku yasose o Sabat ma wangeka." 17 De Awi demo magena Una Awi saturu wasimaqe. Duma o nyawa yadadala ona gena yangodu asa de manga nalika ma ngale o nonako ihahairani magena, qangodu kiaka waaaka so magena ona yakelelo. 18 So kagena de o Yesus wotemo kali, "O Gikimoi wopareta maro o kolano moi gena, posiade-ade 19 koloko o sasawi ma sopo ngai moi gena o nyawa moi awi doroku wodato. O sopo magena ioho, de imadadi maro o gota iuuma-uma, so kagena ma umaka o bi namo asa yahino imaigu." 20 Qabolo de wotemo kali, "O Gikimoi wopareta gena, posiade-ade, 21 koloko o ragi ka ma cunu o ngopeqeka moi mongado mosicapu o terigu sutu ilamo. So kagena de o ragi magena o terigu qangodu isidola so ifero de idadi foloisi ilamo." 22 O Yesus awi dodagi ma rabaka wotagi o Yerusalemka gena, o bi doku wakiloli o nyawa wadoto. 23 De kanaga o nyawa iwisano Unaka, "Baba, o oho ka sidutu ikakali gena ka yodalawa yamake?" De Una wotemo o nyawa ona magenaka, 24 "O oho ka sidutu ikakali pamake gena imatero bato o nyawa o ngora ipopenetoka yowosa. Hika ngini manena nianonu o ngora ipopenetoka niwosa, sababu kanaga yadadala lo yasari o ngora magenaka yowosa, duma he yaaku kawa. 25 Done ma orasi o tahu ma duhutu womomi de wahika o ngoraka de magena waperesu, de nakoso ngini kanaga o ngora ma duduka nimaokoye, de asa ngini niaso-aso, 'Jou, kodo! O ngora nomibelenga ngomika.' Duma una magena asa winisango wotemo, 'Igogou, ma ngale ngini gena kiano ngohi tininakowa.' 26 De ngini asa nitemo unaka, 'We! Ngomi iqomaka mioqo de miudo dede ngona, de lo ngona gena mia dokuka nodotoka bai!' 27 De una magena asa wotemoli nginika, 'Igogou, ma ngale ngini kiano ngohi tininakowa. Ngini gena ngohi tinidodoohawa. Ningodu gena kanaga de nia gogoho ma dorou bai!' 28 O orasi magena de ngini asa niari de lo nisangisara, sababu ngini asa niakelelo o Abraham, o Ishak, de o Yakub, de lo o bi nabi yangodu ona magena kanaga yogoge o Gikimoi Awi pareta ma rabaka, salanta ngini masirete o ngora nisidoperesu so nigoge ka ma duduka. 29 Done o orasi magena lo de o bi Yahudika ma nyawa yasowo, ona magena lo yadala asa yodadika o Gikimoi Awi nyawa gena yogoge Awi pareta ma rabaka. Ona gena manga sihino o wange ma siwano, de lo o wange ma dumuno, de lo o dunia ma sigilolino, de kagena ona asa imatamiye irarame. 30 Igogou, o orasi ma simaka de o nyawa yadala ibitotuuruno done asa ibiqoqoma kali, so o orasi manena o nyawa yadala o orasi manena iqoqomaka done asa itotuuru kali." 31 O orasi magenaka kanaga o Farisi ma nyawa yamuruo naga yahino o Yesuska, de yotemo, "O riho manenano notagi kasi, sababu ma Kolano Herodes wodupa Ngona wonitooma bai!" 32 O Yesus wotemo onaka, "Nitagi bato, de una wosihahaga magenaka nitemo komanena, 'O wange manena de lo ilangi Ngohi kanaga tomanarasi, o nyawa manga toka todusu de ibipopanyake tasiloha. De o wange ma saangeka Ai manara magena asa tosibolo.' 33 Duma o wange manena, ilangi, de lo midiri, igogou Ngohi bilasu tokahika o Yerusalemka. Sababu o nabi moi witooma gena, idadiwa o doku ma somoaka, duma bilasu o Yerusalem ma dokuka. 34 Awa kodo! O Yerusalem ma bi nyawaka, kodo! Ngini gena o nabi-nabi niatoomaka de lo o bi nyawa o Gikimoi wasusulo nginika gena de o teto niasipapakaka. Ma para ma dala lo Ngohi Ai gia tatoa la ngini tinikololo, maro o toko ma awa de ma ngopa kanaga ma golupupu ma litimika yatolomu, duma ngini ka niholu. 35 La ngini bilasu nianako, ngini nia suba ma tahu manena done o Gikimoi asa wodongosa. Igogou Ngohi totemo, ngini done asa Ngohi nikelelo kawa, sidago ma orasi yaadoka de ngini nitemo, 'Una wahino de o Jou Awi ronga, so tanu o Gikimoi Awi laha wisidumu Una magenaka.' "

Luke 14

1 O wange moiku, o Sabat ma wange, de o Yesus wotagi wooqo o Farisi ma nyawa manga roriri moi awi tahuka. Kagena iwinanano gena isidodiahi la Awi sala yasari. 2 De imatodoka kagena o nyawa moi wahino awi gia de lo awi qohu iqobo sababu wipusu. 3 So kagenadahu o bi guru agama de lo o bi Farisika ma nyawa, ona magenaka o Yesus wasano wotemo, "Idodooha. O Sabat ma wangeka ka qaloha nako o nyawa yasisiri pasiloha, eko hiwa." 4 Duma ona magegena imapopongoka. Kagena de wopopanyake magena Una wicoho de wisiloha, qabolo de wisulo una wotagi woliho. 5 So o Yesus wotemo onaka, "Tosiade, maro o Sabat ma wangeka de nia ngopa eko nia sapi moi itura o sumuku, done asa ngini niatide o sumu ma rabaye de nisidola, ngaroko o Sabat ma wangeka?" 6 Duma ka o nyawa moi lo yaakuwa Una iwisango. 7 O tahu magenaka de o Yesus wakelelo o bi nyawa yakokoro manga sidongirabaka kanaga yodupa imatami o riho foloi qalolohaka. Komagena so ona gena wadoto o ade-ade komanena, 8 "Nakoso ngini inikoro o kawi ma rarameka, de upa sidago kagena ma simaka nimatami. Nagala yakokoro ma somoa kanaga ifoloi yahoromati de ngini. 9 Nako komagena, de o tahu ma duhutu asa wahino de wotemo nginika, 'Upa ani sininga ikurangi, o riho manena isidailakoka ma ngale pahike yakokoro ona magena.' So de nia maqeka asa ngini nituluru ma duduka. 10 So nakoso ngini nikoro la nitagi o rarameka, lebelaha nimatami ma duduka, ma ngale o tahu ma duhutu done asa wotemo nginika, 'Ai dodiao, hino la ngona nomatami kagena ma simaka.' Nako komagena, de ngini asa foloi nisilamo yakokoro ma somoa manga simaka. 11 Sababu o nyawa la kanaga imasihie, ona magena o Gikimoi asa wasiceke, de lo o nyawa la kanaga imasiceke, ona magena o Gikimoi asa wasilamo." 12 Qabolo de o Yesus lo wotemo o tahu ma duhutu una magenaka, "Ma orasi ngona o nyawa nakoro ani oqo ma rarameka, ngaroko o wangeka ma oqo eko o putuka ma oqo, upa sidago nakoro ani dodiao, ani gianongoru, eko ani awabira eko lo ikakaya o kotano. Sababu igogou ona magena done asa ngona inikoroli, so komagena ngona inifanggalika. 13 So nakoso ngona o oqo ma rarame naaka, de hika naaso o bi nyawa isususa, o nyawa manga qohu isosoneka, ibilulugu, de lo ibipipilo. 14 Nako komagena, de o Gikimoi asa Awi laha wonisidumu ngonaka, sababu o nyawa maro ona magena ani manara yaakuwa yafanggali. So ma orasi imasidiado o nyawa manga sininga itotiai done wasioho kali, de ngona ani manara ma sopo magena asa wafanggali." 15 Ona yooqo, kagena de wikokoro moi ma orasi o Yesus Awi demo magena woise, de una magena wotemo, "Nakoso o nyawa yakoro la yooqo dede o Gikimoi kagena Awi pareta ma rabaka, done ona magena asa yosanangi bai!" 16 De o Yesus woade-ade wotemo una magenaka, "Ma moiku o nyawa moi kanaga o oqo ilalamo moi waaka, de o nyawa yadadala wakoro. 17 Wosidailako qaboloka, de una magena wasulo awi nyawa wileleleani moika la una wotagi wadedemo o nyawa yakokoro ona magenaka, 'Hino, la potagi o oqo ma rarameka, sababu qangodu isidailako qaboloka.' 18 Duma yakokoro ona magena yangodu yoholu yahika. Ma nonoma wotemo, 'Ngohi kangano manena o tona taijaka, so bilasu totagi tatailako kasi. Upa lo ani sininga ikurangi.' 19 Moili wotemo, 'Ngohi kangano manena o sapi sabi motoha taijaka, so todupa totagi kasi tadahake ai doro tapajeko. Upa lo ani sininga ikurangi.' 20 De moili wotemo, 'Ngohi kangano manena asa tokawi, so idadiwa tahika.' 21 So awi nyawa wileleleani una magena woliho awi tuangika wodedemo. Igogou, o tuangi una magena wongamo de wotemo woleleleanika, 'Notagi bato o bi ngeko ilalamoka de lo ipopenetoka, de o nyawa kia bato namamake ona isususa, ona manga qohu isosoneka, ibilulugu de lo ibipipilo yangodu nangaho la ona yahino nonena.' Magena de woleleleani una magena wotagi awi tuangi awi sulo gena waaka. 22 Waaka qabolo, de woliho de wotemo awi tuangika, 'Baba, ani sulo qangodu gena taaka qaboloka, duma ani tahu ma rabaka iwedo waasi.' 23 So o tuangi magena wotemo, 'Notagi bato o ngeko ilalamo o kota ma duduka de lo o bi soa-soaka, de o nyawa nagegego la ona yahino, la ai rarame ma tahu magena aku iwedo. 24 Ngohi totemo igogou, takokoroka ona manga sidongirabano o nyawa moi lo ai rarame manena ma ino asa upa lo yaoqo.' " 25 De o Yesus Awi dodagi ma rabaka kanaga o nyawa yadadala wimote. So womakiliho Awi duduka, de wotemo onaka, 26 "O nyawa nagoona la Ngohi imote, duma manga siboso Ngohika gena ifoloiwa de manga siboso manga babaka, eko manga awaka, de manga peqeka, manga ngopa-ngopa, manga gianongoru, manga awabira eko lo manga rohe masireteka ona magena idadiwa to Ngohi Ai nyawa imomote. 27 De lo o nyawa nagoona la imote Ngohi, ona magena imatero maro o nyawa moi la kanaga waqehe qaloha la ma ngale Ngohi woimote, so igogou o sangisara wamoku eko lo nagala wosone. So nagoona imasidailakowa yasangisara komagena, de yaakuwa ona magena yodadi to Ngohi Ai nyawa imomote." 28 "Nakoso o nyawa moi nia sidongirabaka wodupa o tahu moi o falagaku ikukuruye wosigoko, una magena bilasu wogogeku la iqoma waeto kasi o tahu maro komagena ma ija o kiamoi, la aku wanako awi pipi gena igogou yaado eko hiwa. 29 Sababu nakoso o tahu ma sosoqe la waakaka de awi pipi qamataka, so idadiwa o tahu magena wosibolo, de o bi nyawa yangodu la yakelelo, ona magena asa wisiihe unaka. 30 Ona asa itemo, 'Gena bai! Una gena wodupa o tahu o falagaku moi ikukuruye wosigoko duma igogou awi pipi yaadowa.' 31 Komagena lo nakoso o kolano moi kanaga de awi prajurit yacala mogiowo yotagi yokudoti de o kolano moili, kiaka de awi prajurit yacala monahalo, de una magena bilasu wiprajurit waeto kasi, la aku wanako awi saturu walawangi manga dala igogou yaado, eko hiwa. 32 Nakoso wanako igogou done yaadowa, de ma orasi awi saturu magena yahino waasi, de una asa awi nyawa wasulo la itagi yogolo imakadame. 33 So komagena lo ngini, nakoso o bi moi-moi nginika gena qangodu niapalako waasi, de yaakuwa ngini magena nidadi to Ngohi Ai nyawa imomote." 34 "Ngini Ngohi nimomote gena imatero de o gasi, sababu de ma faida. So nakoso o gasi magena qamiri kawa so qahaoka, de niaaka niadodoohasi la aku qamiri kali. 35 Ma faida gena ihiwaka, bai nanga tonaka bai lo niaaka nia pupuk. Lebelaha ka niaumo. He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako."

Luke 15

1 O wange moiku de o balastengi itotolomu yadala de o bi nyawa yadala manga sininga qatotorou o bi kawasa yahoholu, ona magena lo yahino la o Yesus Awi dodoto gena yoise. 2 Kagena de o Farisi ma nyawa de lo o bi guru agama ona magena asa imaridemo onaka, de yotemo, "Asitagala! Una gena wadodiao de wooqo dede o bi nyawa ma dorou ona magena." 3 So Una waade-ade onaka, wotemo komanena, 4 "Tosiade-ade, kanaga nanga dodiao moi de awi duba o ratu moi. Nakoso o duba ma sidongirabano moi isisa, done o kia asa waaka. Igogou, una asa o duba morisiwo de siwo o doroka gena waqohaka, de wotagi o duba isisisa moi wasari sidago wamake. 5 De nakoso o duba magena wamakeli, igogou una asa ifoloi winali. Winali so o duba ngai moi magena wamoku 6 de waaho awi tahuka. Qabolo de awi dodiao de awi nyawa imakokadateku, ona magena waaso de wotemo, 'Hino la ninali dede ngohi. Sababu ai duba moi isisisa magena tamake kali.' 7 Ngohi totemo, nakoso o nyawa moi la kanaga de awi dorou eko de ami dorou so una eko muna magena imatoba de imatoduba, de o sorogaka asa o nali ilamo, de lo o nali magena asa foloi ilamo de o nali ma ngale o nyawa yamorisiwo de siwo, kiaka manga sininga itotiai so upa he imatoba de imatoduba." 8 "Tosiade-ade kali, o ngopeqeka moi kanaga de ami pipi o salaka ngai mogiowo, de done ngai moi isisaka. O kia asa maaka. Muna asa ami tahu masesa de ami poci matupu, mosisari kiaka isisisa sidago o pipi magena mamake. 9 Ma orasi muna o pipi magena mamakeka, de asa maaso ami dodiao de lo ami nyawa imakokadateka, de motemo onaka, 'Hino la ninali dede ngohi. Sababu ai pipi moi isisisa magena tamake kali.' 10 Komagena lo o Gikimoi Awi malaikat-malaikat yanali sababu o nyawa moi, nakoso awi dorou eko ami dorou imatoba de imatoduba." 11 So o Yesus wotemo kali, "Kanaga o nyawa moi de awi ngopa yanau yasinoto. 12 Ma nongoru wotemo awi babaka, 'Baba, to ngona ani pusaka gena togolo, o orasi manena bato ai gimina magena noihike ngohika.' So ma baba awi pusaka magena wositoku awi ngopa yasinotoka. 13 O wange muruo naga ipasaka, de ma nongoru una magena awi gimina gena wosiija, qabolo de wotagi o doku ikukuruka. Kadoka una awi oho ka worarame moi so awi pipi wosigoguule sidago wamataka. 14 Ma orasi awi pipi qamata-mataka, de o bare ilalamo idadi so o ino ihiwa o doku magenaka, sidago awi oho foloi isusa. 15 So una wotagi o doku ma nyawa moika, wodupa womanara la o gaji wamake. O doku ma nyawa una magena wisulo unaka la awi titi o kurungaka gena una wojaga. 16 Una gena wisapi sidago wodupa o titi ma ino gena wooqo. Ngaroko komagena, o nyawa moi lo ihiwa o ino iwihike unaka. 17 So kagena awi susa ma rabaka, una asa wamamalo wotemo, 'O bi nyawa imomanara ai babaka to ona magena manga ino ka de ma boloi, duma nako ngohi kanena isapi gena he dangade tosone bai! 18 So ngohi asa toliho ai babaka, de totemo unaka: Baba, ngohi kanaga de ai sala o Gikimoika de lo ngonaka. 19 Idadi kawa ngohi manena noieto ani ngopa. Lebelaha noieto maro ka ani gilalo moi.' 20 Magena de una womajoboka wokahika awi babaka. O tahuka de ma gaku kasi, de awi baba asa wikeleloka. De awi galusiri ibao so womagogora wisibubusu awi ngopa, de wimake una so wikololo de lo wihame. 21 So o ngopa magena wotemo, 'Baba, ngohi kanaga de ai sala o Gikimoika de lo ngonaka. Idadi kawa ngohi manena noieto ani ngopa.' 22 Duma ma baba ileleleani waaso de wotemo onaka, 'Taika! O baju foloi qaloloha niaqehe, qabolo de niwisitiba unaka. Awi raragako o ali-ali nisitiba, de komagena lo awi qohu lo niacapatoka. 23 Qabolo de o sapi ma ngopa qasasaki moi niatago de niatola. Hino la pooqo porarame de nanga nali ilamo. 24 Sababu ai ngopa manena maro wosoneka, duma o orasi manena asa wooho kali. Una wisisaka, duma o orasi manena asa towimake kali.' So ona asa yorarame. 25 O orasi magena o ngopa woriria una magena kanaga o doroka. Ma orasi una woliho de o tahu wadumuka, eh, woise o lipa de o gosoma ma ili de lo yoselo-selo. 26 So una gena woleleleani moi wiaso de wosano, 'O kia idadi kagena o tahuka.' 27 Woleleleani una magena wotemo, 'Tuangi, ani nongoru wolihoka! Ani baba wasulo o sapi ma ngopa qasasaki moi miatola, sababu awi ngopa wisisisa magena asa wimake kali de wososanangi.' 28 Woriria una magena asa witoosa sidago woholu o tahuka wowosa. So ma baba wosupu de iwibaja la una wowosa. 29 Duma una wotemo, 'Igogou, ma deka manena ka ma ngale ngona, baba, ngohi tomanara tokaeli. De ma moiwa kanaga ani pareta taholu. Ngaroko komagena, ngona o kabi lo noihikewa, la ngohi aku o rarame taaka de ai dodiao. 30 De ani ngopa gena de o ngopeqeka isusundali so ani kaya wamataka, duma awadede, ma orasi woliho de ngona asa o sapi ma ngopa qasasaki moi natola unaka.' 31 Ma baba wotemo, 'Ai ngopa, ngona salalu kanaga dede ngohi. Ngohi ai arata moi-moi gena qangodu lo ka to ngona. 32 Duma ka idadi porarame la imanali de pomore, sababu ani nongoru una magena maro wosoneka, duma o orasi manena asa wooho kali. Una wisisaka, duma o orasi manena asa powimake kali.' "

Luke 16

1 O Yesus watemoli Awi muri-murika, "Kanaga o nyawa wokakaya moi de lo awi nyawa moi awi arata ma jojaga. Awi arata ma jojaga una magena wikalaki, wokakaya awi arata ma pipi gena una wosigoguule. 2 So wokakaya una magena awi arata ma jojaga gena wiaso, de wotemo unaka, 'Ngohi toise kanaga o galaki moi ma ngale ngona. O orasi manena bato o nagi ma bi buku qangodu gena nosikelelo ngohika. O wange manena de ai arata ngona masirete asa naaturu kawa bai!' 3 O arata ma jojaga una magena asa awi siningaka wotemo, 'O kia asa taaka. Ai tuangi wodupa woidusu ngohi. Ngohi iputuruwa totoro, de tomanara, de togogolo-golo o nyawaka gena ka imaqe. 4 Eh! Ngohi ai akali kanaga ibaoka! Ngohi he dangade idusu so bilasu tasari kasi ai dodiao yadala-dala tamake, la tomanara kawa de ona ngohi iqehe qaloha manga tahuka.' 5 So kagena de una waaso o bi nyawa moi-moi yohahagi awi tuangika. Woqoqomaka witemo, 'Ani nagi ai tuangika gena o kiamoi.' 6 De o nyawa una magena wosango, 'O gososo o liter cala saange.' So o arata ma jojaga una magena wotemo, 'Manena ani nagi ma surati. Nogogeku de taika nalefo, ka liter 1,500.' 7 Qabolo de wotemo o nyawa ma sinotoka, 'De ngona ani nagi gena o kiamoi.' O nyawa gena wosango, 'O igo o karung cala moi.' O arata ma jojaga una magena wotemo, 'Manena ani nagi ma surati, nalefo ka o karung ratu tupaange.' 8 Una awi arata ma jojaga, awi sininga itotiaiwa gena, o bi moi-moi kiaka waaakaka magena, wokakaya woise de una ka wisigiliri, sababu igogou una magena wocawaro wosidailako ma ngale awi oho o orasi ma simaka. Sababu o bi nyawa o Gikimoi wihoholu de manga oho yaaturu de manga dodiao, ona magena yocawaro ifoloi de o bi nyawa kiaka o Gikimoi Awi nitaka yogogoge, duma yocawarowa, sababu imasidodiahiwa yaaturu ma ngale manga oho o orasi ma simaka kagena o sorogaka. 9 Komagena so Ngohi totemo nginika, o kaya o dunia manenaka ngini bilasu niapake la o nyawa niariwo, ma ngale ma orasi done o kaya magena isisaka, de ngini manena asa niqehe qaloha o riho ikokakalika kagena o sorogaka. 10 O nyawa la o kia naga ka ma cunu gena aku yaaturu yokaeli so yosidailako ma ngale manga oho o orasi ma simaka, ona magena lo asa o kia naga ilalamo lo yaaturu ka yokaeli. De ma ngale o nyawa o kia naga ka ma cunu lo ka yasihaga, ona magena lo asa o kia naga ilalamo lo ka yasihaga. 11 So nakoso ngini kanaga o kaya o dunia manenaka ka nisigoguule so ngini nipiricayawa, o Gikimoi done asa o kaya ma duhutu o sorogaka magena winihikewa. 12 Nakoso ngini niaaturu nikaeliwa o arata, kiaka inihike o dunia manenaka, de done o sorogaka asa idadiwa o kia naga moi-moi to ngini masirete gena inihike nginika. 13 Igogou, o nyawa moi lo yaakuwa yomanara o tuangi yasinotoka. Sababu ona asa o tuangi moi iwisininga eko iwisigise ifoloi, de o tuangi moili iwisikurangi eko iwisidoohawa. Komagena lo ngini. Idadiwa bai o Gikimoi Awi dupa niaaka de lo o duniaka ma kaya de ma arata gena salalu nimadolomu." 14 O Yesus Awi dodoto qangodu magena o Farisika ma nyawa yoise, de sababu ona magena o pipi yododesere, so ka iwisiihe. 15 Kagena de Una wotemo onaka, "Ngini nia manara itiaika o nyawa manga simaka, duma o Gikimoi nia sininga gena ka wanako. O kia naga o nyawa isihohoromati, magena o Gikimoi ka woleki. 16 O Gikimoi Awi bobita kiaka o Musa de o nabi-nabi yalelefoka gena, igogou kanaga o nyawa yosigisesi sidago o Yohanes Wooosi awi hino. O orasi magena de o habari qaloloha ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi gena isihabari. De o bi nyawa yadadala gena ikaeli igogou la yodadi Awi nyawa to Una Awi pareta ma rabaka. 17 Duma o Gikimoi Awi bobita moi-moi qangodu magena bilasu idadi kasi, so ma ceceke moi lo akuwa isisa eko itagali. Lebelaha o dipa de o tona pakelelosi gena isisa. 18 Naguuna ma peqeka womiholuka de wokawi de o ngopeqeka ma somoali, una magena he wosundali ma ngale ma peqeka ma nonomaka. De lo naguuna yanau ma somoali o ngopeqeka mihoholuka muna magena womikawi kali, gena una lo wosundali qaboloka." 19 "Kanaga o nyawa wokakaya moi, una awi baju maro o kolano manga baju, so qangodu foloi ihahali. De awi oho o wange isigeto gena ka irarame. 20 To una awi ngora ma duduka kanaga o nyawa wosususa moi, kagena wisigogeku, una magena awi ronga o Lazarus. Awi rohe ipasiku de o nabo, 21 de awi ngongano gena ka waoqo o ino ma reremo, kiaka itutura wokakaya awi mejaku. So awi susa komagena, de o bi kaso lo yahino awi nabo yalaqe-laqe. 22 O wange ma moiku de wosususa una magena wosone de o bi malaikat iwingaho o Abraham awi dateka, ena gena o riho qaloloha moika. De wokakaya una magena lo wosone de wipoosuka. 23 O nyawa isosone manga rihoka una kanaga wosangisara. De ma orasi una womagelelo kadaku ikuruye, pei, o riho moi una wakelelo o Abraham de lo awi dateka o Lazarus wogogeku. 24 So wokakaya una magena womatoore de wogolo, 'He! Baba Abraham, kodo! Tanu noigalusiri ngohi. Nowisulo o Lazarus awi raraga o akeku watono, de tanu wahino ai laqeka wapesa. O uku manena ma sahu so ngohi foloi tosangisara bai!' 25 Duma o Abraham wosango, 'Ai ngopa, nomasininga: Ma orasi iqomaka ka noohosi o duniaka, de o loha qangodu namake, salanta o Lazarus gena ka o dorou wamake. O orasi manena una kanena wosanangi, de nako ngona gena ka nosangisara. 26 De lo ngona de ngomi nanga sidongiraba kanaga yaaka o dipopa ilalamo moi. So kagena ma nyawa yaakuwa yahino kanena, de lo kanena ma nyawa yaakuwa kagena yahika.' 27 Kagena de wokakaya una magena wotemoli, 'Nako komagena, baba, ngohi togolo tanu ngona o Lazarus nowisulo la una wotagi ai baba awi tahuka, 28 sababu kanaga ai gianongoru yamotohasi. Nowisulo o Lazarus, la ma ngale ona magena wasisitiari la upa sidago ona lo yahino o sangisara ma riho manenano.' 29 De o Abraham wotemo, 'Onaka de maena o Gikimoi Awi bobita, kiaka o Musa de o nabi-nabi yalelefoka, so maha dede ona yosigise o bi bobita magegena, eko hiwa.' 30 De wokakaya magena wotemo, 'Awa kodo! Nako ka komagena, de ona yaadowa. Hitilahi wososone moi de kanaga wooho kali la wotagi wasibicara onaka, de ona asa manga dorouno imatoba de imatoduba bai!' 31 So o Abraham wotemo, 'Nakoso o Musa de o nabi-nabi ma binuka manga demo magena ona yosigisewa, de ona magena lo asa yosigise lo waali, ngaroko kanaga wososone moi de wooho kali.' "

Luke 17

1 O Yesus wotemo Awi muri-murika, "Igogou, o bi moi-moi kanaga idadala gena ma ngale o nyawa o dorouku yasitutura. Duma ibodito, nakoso o nyawa o sababu yaaka so o nyawa ma duuru o dorouku itura bai! 2 Nagoona o sababu moi yaaka so o nyawa ma ceceke to ngini nia sidongirabaka Ngohi he ipiricaya kawa, ona magena o Gikimoi asa wafanggali de o dorou foloi ilamo. Lebelaha o teto ilalamo-lamo moi manga toloka isidopilikuka de o teoku yolutuka. 3 Komagena so ngini bilasu nimasidodiahi bai! Nako ngini o nyawa moi kanaga de ani dodiao wopipiricaya moi o dorou waaka ngonaka, de nowisidapano bato unaka. De nakoso womatoba de womatodubaka, de ka nowisiapongu. 4 Nakoso o wange moi una lo o dorou waaka ngonaka, nagala sidago wosipara ma tumudingi, de o orasi magena moi-moi una wamalo so wahino wogolo upa ani sininga ikurangi, gena ngona bilasu una nowisiapongu." 5 O Jou Yesus Awi muri-muri itemo Unaka, "Jou, mia piricaya gena nosiputuru ngomika bai!" 6 De o Jou wotemo, "Nakoso ngini de nia piricaya hitilahi ka ma cunu, koloko o sasawi ma sopo ngai moi, de ngini aku ka nitemo, 'He, gota ilalago! Norapu de nomatuluru la o teoku nilutuka!' Igogou, done asa imatuluru yamote maro o kia ngini nitemo." 7 "Tosiade-ade, kanaga ngini nia gilalo moi wopopajeko eko o duba wososowohi. Ma orasi una womanara qaboloka so wolihono, de potemo unaka idodooha. Akuwa nitemo, 'Nahino, nooqo kasi.' 8 Duma bilasu ngone asa potemo unaka komanena, 'O baju qatetebi nomasitibaku, la ai ino nosidailako. De notamahasi la ngohi tooqo de toudo toqoma kasi, qabolo de asa ngona nooqoli.' 9 Upa de ngone powigiliri nanga gilaloka, sababu una wamoteka to ngone nanga pareta. 10 Komagena lo ngini. Nakoso o Gikimoi Awi pareta moi-moi qangodu gena ngini niaakaka, bilasu nitemo, 'Nakoso ngomi manena cawali ka o bi gilalo. So o kia naga ngomi miaaka gena ka cawali to ngomi mia momoku.' " 11 O Yesus wokahika o Yerusalemka, so kagena wakahino o Samaria ma tona de o Galilea ma tona ma batino. 12 Ato o doku moi wowosa, de yapapado yamogiowo yahino Unaka. Ona magena ka ma gaku kasi de imatooreka 13 itemo, "Yesus! Baba Guru! Tanu nomigalusiri." 14 Ma orasi Una wakelelo, de Una wotemo onaka, "Nitagi nigila-gila o bi imamka, la nia rohe nisitailako kasi." So ona imajoboka. So o ngeko ma soaka de o orasi magena bato de ona he yalohaka. 15 Kagena de wipapado moi manga sidongirabano wamalo wilohaka, de una magena asa womakiliho wakahika o Yesuska, de womatoore womaili-ili o Gikimoi wisigiliri. 16 De o Yesus iwimake, de una magena he o Samaria ma nyawa moi duma wobukuku wosuba, de awi sukuru watide Unaka. 17 Qaboloka, de o Yesus wotemo, "Idodooha kanaga ona yamogiowo yalohaka. De kiaka yasiwo. 18 Qadoohaso sidago ka una womatengo gena womakiliho awi sukuru watide o Gikimoika. Pei! Una manena o Yahudika ma nyawa wisowo bai!" 19 Kagena de Una lo wotemo o nyawa una magenaka, "Nomaoko, la notagi bato. Ngona gena noipiricaya Ngohi so ngona nilohaka." 20 O Farisi ma nyawa yamuruo naga yosano o Yesuska, muruoka de o Gikimoi wahino la o duniaka wopareta maro o kolano moi. De o Yesus wotemo, "O Gikimoi Awi pareta gena isolanowa de o bi nonako, kiaka o nyawa yakokelelo. 21 Idadiwa o bi nyawa itemo, 'Niakelelo, o Gikimoi Awi pareta kagena naga!' eko ma somoa itemo, 'Hiwa, kadoke naga!' Sababu o Gikimoi kanaga o orasi manena to ngini nia sininga ma rabaka wopareta." 22 Qaboloka de o Yesus watemo Awi muri-murika, "Done ma orasi asa imasidiado, de ngaroko ka o wange moi lo ngini foloi niodupa Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, nikelelo kali, duma ngini asa Ngohi nikelelo kawa. 23 De o orasi magena o nyawa asa initemo nginika, 'Niwikelelo, o Salamati ma Kolano kagena naga!' eko lo initemo, 'Niwikelelo, Una kadoke naga!' Duma upa lo nitagi niamote onaka. 24 Sababu igogou ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali, de Ai hino gena asa o dunia ma pupuku ihaka yakelelo, maro o tatawi la kanaga yodisiwa o dipaka gena ma bati moika sidago ma bati moi kali. 25 Duma iqomaka, bilasu Ngohi isisusa, de isisangisara, de lo o bi nyawa o orasi manena ona gena Ngohi iholu. 26 Duma o kia naga done asa idadi ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali, imatero maro o kia naga idadadi iqomaka ma nabi Nuh awi orasika. 27 Iqomaka ma nabi Nuh awi orasika, de o nguuhi ilamo sidago idadi o taufani magena imasidiado waasi, de o nyawa yanakowa o kia naga done asa yadahe onaka. Ona salalu ka yooqo de youdo, de lo yokawi, gena gila-gila sidago ma nabi Nuh magena o deru ilalamoku wopaneka. So o taufani magena imasidiado, de o ake idola sidago ona yangodu yalutuka. 28 Komagena lo o Lot awi orasika, de o Sodom ma dokuka o nyawa cawali yobusengi kali. Ona salalu ka yooqo de youdo, yoija de yomasiija, de lo o raki yodato de o bi tahu yosigoko. 29 Duma igogou ma orasi o Sodomka de o Lot una magena wosupuka, de o wange magena asa o uku de lo o walira o dipaku itura de yangodu ibodito. 30 Komagena lo o nyawa asa yobusengi ma wange Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali kanena o duniaka la Ai kuasa tasikelelo. 31 O wange magenaka nagoona la kanaga nia tahu ma ngihi iqoqokuka lo upa niwosa la nia kia naga moi niaqehe, duma ka niuti de nidoloqa. De komagena lo nagoona kanaga nia doroka upa niliho la nia kia naga moi niaqehe, duma ka niodoloqa. 32 Nimasosininga o kia idadadi o Lot ma peqekaka, ma orasi muna momakiliho. 33 O nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago isangisara iholu, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona ma ngale Ngohi imote gena manga oho o duniaka isidoohawa, la ngaroko isone, duma o oho ka sidutu ikakali done asa yamake. 34 Ngohi totemo igogou, o orasi magena qaputuku done o nyawa yasinoto imaidu o dangi moika, de wimoi asa iwingaho de moili asa iwiqohaka. 35 O ngopeqeka yasinoto o tamo yotutu ma rabaka, de mimoi asa imingaho de moili asa imiqohaka.(( 36 O nyawa yasinoto o doro ma rabaka imatekemanara moi, de wimoi asa iwingaho de moili asa iwiqohaka.))" 37 O Yesus Awi demo sidago kagena, de Awi muri-muri gena yosano Unaka, "Jou, kekiaka done asa idadi." Una wasango wosiade-ade onaka, "Nakoso kanaga o sone ma bake, gena yanakoka sababu o bi namo idala asa imatolomu ioqo. Komagena lo Ai hinoli o duniaka, upa tahino tomasipongoka, duma asa ka nianako."

Luke 18

1 Qabolo de o Yesus o ade-ade moi wadoto Awi muri-murika, la ona magena bilasu yosumbayang ikaeli de upa manga sininga qaceke. 2 Una wotemo, "O doku moika kanaga o hakim moi o Gikimoi wimodowa de lo nagoona bato wasidoohawa. 3 Kanagali o doku magenaka mobabalo moi mosidadu-dadu mowirisima o hakim una magenaka, mogolo motemo, 'Kodo, noiriwo la to ngohi ai lawangi towisiholu itiai.' 4 Ma nonomaka, o hakim magena munaka gena womiriwo woholu. Duma ma duuruka, awi sininga ma rabaka wotemo, 'Ngaroko ngohi o Gikimoi towimodowa de lo nagoona bato tasidoohawa, 5 duma muna gena foloi mokaeli mahino, so lebelaha mobabalo muna magena ka tomiriwo so o sala munaka gena tositiai, la o susa upa moihike ngohika.' " 6 Qabolo de o Jou Yesus wotemo, "Niise o kia ma hakim magena wotetemo. Ngaroko awi sininga gena itiaiwa, duma wodupa womiriwo mobabalo muna magena, sababu mogolo mosidadu-dadu. 7 De ma boboloika, o Gikimoi lo wodupa winiriwo itiai nginika de lo o nyawa ma somoali ningodu winihihirika, kiaka nagoona o putu de o wange igolo ikaeli Unaka. Igogou, Una ma orasi asa wodamahawa, 8 duma Una womacapati la ona wariwo bai! Ngaroko komagena, done o orasi ma simaka Ngohi tahino kali, de Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena asa o duniaka tamake o bi nyawa nagala yadalawa, kiaka ipipiricaya Ngohika." 9 Qabolo de o Yesus o ade-ade moili wadoto so wosijarita kiaka o nyawa kanaga yadoduhudu o nyawaka de itemo ka ona masirete gena manga sininga itiai. 10 Una wotemo, "Kanaga o nyawa yasinoto yotagi o Gikimoi Awi Tahuka la kagena yosumbayang. Wimoi o Farisi ma nyawa de wimoi o balastengi wototolomu. 11 O Farisi ma nyawa una magena womaokoye de wosumbayang, awi sininga ma rabaka wotemo, 'Ya Gikimoi, ngohi ai sukuru tatide Ngonaka, sababu ngohi manena maro o nyawa ma somoawa, ena gena yototosi, o nyawa o dorou yaaaka, eko lo yosusundali de komagena lo ngohi imaterowa maro o balastengi wototolomu una magena. 12 Ngohi manena o nahadi moi o wange sinoto tooqowa de toudowa, de lo ai moi-moi kanaga ngohika magena taregu mogiowoka so o regu moi gena tosisuba Ngonaka.' 13 Duma o balastengi wototolomu una magena ka ikuruka womaokoye, de una woholu o dipaye womamataga de lo ma ngale awi beleso so awi mamata masirete wangangapoka, de wotemo, 'Ya Gikimoi, tanu ngohi noigalusiri, ngohi manena o nyawa ma dorou.' " 14 O Yesus Awi demo sidago kagena de wotemoli, "Ngohi totemo, igogou o Farisi ma nyawa wisowo, duma o balastengi wototolomu una magena ma orasi woliho awi tahuka, de awi sininga asa idadi itiai o Gikimoi Awi simaka. Sababu o nyawa la kanaga imasihie, ona magena o Gikimoi asa wasiceke, duma o nyawa la kanaga imasiceke, ona magena o Gikimoi asa wasilamo." 15 O wange moiku o bi nyawa manga ngopa yacecekesi o Yesuska yaaho la wapaqa de wogolo tanu o Gikimoi Awi laha wasicatu onaka, duma Awi muri-muri yakelelo, de yatoosa so yadogore ona magenaka, "Upa niahika!" 16 Kagena de o Yesus o ngopa-ngopa magena waaso de wotemo Awi muri-murika, "Niaqohaka, la o bi ngopa ona magena yahino Ngohino. Upa lo niafati de lo niasimahawa. Sababu o bi nyawa imatero maro o ngopa ona manena asa yaaku iwosa o Gikimoi Awi paretaka. 17 So ngini tinisingangasu igogou, nakoso ngini niholu o Gikimoi ngini winipareta maro ka o ngopa, ngini magena akuwa niamake o Gikimoi Awi pareta." 18 O wange moiku o puji ma tahu wapopareta moi womasano o Yesuska, "Baba Guru, Ani sininga qaloloha, ngohi bilasu o kia taaka la tamake o oho ikokakali." 19 "Qadoohaso ngona notemo Ngohi Ai sininga qaloha. Kanena moiwa manga sininga qaloloha, cawali o Gikimoi masirete. 20 Ngona nanakoka o Gikimoi Awi bobita, 'Upa ngona nosundali, upa ngona notooma, upa ngona notosi, upa de o galaki ani dodiaoka gena ikokulai de lo nahoromati ani baba de ani awa.' " 21 De una wosango wotemo, "Baba Guru, o bobita qangodu magena tamoteka ma orasi ngohi ka togogohiduuru kasi." 22 O Yesus woise komagena, de wotemo, "Cawali o ngai moisi naaka waasi. Notagi kasi la ani ronga moi ani tahu ma rabaka nosiija de ma pipi o nyawa isususaka nasitoku, la ngona asa namake o arata ma duhutu o sorogaka. Qaboloka, de nahino la noimote Ngohi." 23 Woise o Yesus wotemo komagena, so kagena de o nyawa una magena awi sininga ipeleso, sababu una magena foloi wokaya. 24 La o Yesus winano una awi sininga ipeleso, so wotemo, "Igogou! Isusa icarawa o nyawa ikakaya o Gikimoi iwisigise la iwosa Awi pareta ma rabaka. 25 Lebelaha o unta moi asa iwosa o yaiti ma kupeka, nako positero de o nyawa wokakaya moi wowosa o Gikimoi Awi pareta ma rabaka." 26 O nyawa o Yesus Awi demo gena yoise, de ona itemo, "We! Nako igogou komagena, done nagoona asa aku isalamati la yamake o oho ka sidutu ikakali." 27 Kagena de Una wotemo, "Nakoso maha de o nyawa manga manara o duniaka, gena idadiwa. Duma nakoso maha de o Gikimoi Awi manara, de ka idadi." 28 De o Petrus wotemo, "He! Ngomi manena mia moi-moi lo qangodu miodongosaka so Ngona minimoteka, so o kia asa miamake." 29 O Yesus wotemo, "Nginika tinisingangasu igogou, o nyawa nagoona manga tahu de manga peqeka yodongosaka, eko manga gianongoru de manga awa de lo manga baba, eko lo manga ngopa-ngopa sababu ma ngale o Gikimoi ona wapareta maro o kolano moi, 30 o orasi manena ona magena asa yamake foloi idala. De o orasi ma simaka asa ona yamake ma fanggali o oho qaloloha de ikokakali." 31 O Yesus Awi muri-muri watolomu so imatingaka, de wotemo onaka, "Niise la nianako. Ngone manena pokahie nanga meta o Yerusalem ma dokuka. So kagena o bi moi-moi ma ngale o Nyawa ma Duhutu Ngohi manena iqomaka o bi nabi isilelefo gena, qangodu bilasu idadi. 32 Ngohi asa isidoa o nyawa ona magena o Yahudika ma nyawa yasowo, la ona magena igagaka isiihe, isimaqe, ihobi, 33 de ingangapo de lo itooma. Duma o wange saangeka de Ngohi asa tooho kali." 34 Duma ma ngale o kia Una wotetemo gena, qangodu igogou Awi muri-muri asa yanakowa, sababu Awi demo ma ngale gena kanaga isingangasu waasi, so idadiwa ona yanako. 35 De o Yesus he wadumu o Yerikhoka, de kagena o nyawa moi wopipilo o ngeko ma dateka wogogeku de wogogolo. 36 Orasi magena una wogiise o nyawa yadadala yakahino, de una wasano, "O kia naga." 37 De ona itemo unaka, "O Yesus o Nazaret ma nyawa nonena wokahino." 38 Una woise komagena, de una womatoore, "Ya Yesus! O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Noigalusiri ngohi!" 39 De o nyawa o Yesus Awi simaka itagi ona magena iwingamo unaka itemo, "He! Nomapopongo!" Duma una gena ka foloisi womatotoore, "O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Noigalusiri ngohi!" 40 Kagena de o Yesus womatogu de wosulo wotemo, "Wopipilo una magena niwingaho nonena Ngohika!" So iwingahoka, de kagena womasidiado de o Yesus wisano una wopipiloka, 41 "O kia nodupa Ngohi taaka ngonaka." De una wopipilo gena wosango wotemo, "Ya, Jou! Ngohi todupa tomasigelelo." 42 Kagena de o Yesus wotemo, "Nako komagena, hika nomasigelelo! Sababu de to ngona ani piricaya Ngohika asa nisilohaka." 43 De o orasi magena qabolo wopipilo asa womasigeleloka. Kagena de wotagi o Yesus iwimote-mote, de lo o Gikimoi wisigiliri de wihoromati. De ma orasi o kia naga idadadi magena o nyawa yakelelo, de ona yangodu lo iwisigiliri o Gikimoika.

Luke 19

1 Ma orasi o Yesus womasidiado o Yerikhoka, de Una wotagi gila-gila o doku magena wakiloli. 2 O doku magenaka kanaga wokakaya moi, o balastengi itotolomu manga sahe, una magena awi ronga o Zakheus. 3 Una wodupa wikelelo o Yesus Una magena naguuna, duma idadiwa iwikelelo, sababu o nyawa yadala poli de una ka witimisi. 4 So kagena de una womagogora o nyawa manga sima watola de woqomaka, de o gota o hutu moiye wadola, la ma orasi o Yesus done nogena wakahino, de idadi Una magena iwikelelo. 5 So ma orasi o Yesus wakahino nogena, de Una magena womamataga de wotemo, "Zakheus, taika nouti! Sababu o wange manena ani tahuka bilasu Ngohi totulu." 6 So o Zakheus una magena womatai-tai wouti de awi tahuka o Yesus wiqehe qaloha de awi nali de awi more ilamo. 7 Ma orasi o nyawa yangodu yakelelo igogou o Yesus wotagi o Zakheus awi tahuka, de ona magena imaridemo yotemo, "Awadede! Una wotagi wikurumi o nyawa ma dorou moi awi tahuka." 8 Kagena de o Jou Yesus waado o Zakheus awi tahuka, de o Zakheus una magena womaokoye de wotemo Unaka, "Jou, to ngohi ai arata ma sononga asa ngohi tahike o bi nyawa isususaka, de lo nagoona tasihaga, so manga pipi taqeheka, asa ngohi tatagali de tosigiliho onaka sidago ma para iha." 9 De o Yesus wotemo, "O wange manena qabolo ngona de ani tahu ma rabaka lo ningodu o Gikimoi asa winisisalamati, sababu igogou ngona manena lo o Abraham awi ngopa de awi dano moiku. 10 Ma sababu magena, so Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena tahino. Ngohi tahino la o nyawa dede o Gikimoi imakitingaka, ona magena tasari de o dorou ma rabano tapalako, maro o duba isisisa tasari sidago tosisalamati." 11 O orasi magena o Yesus Awi dodagi ma rabaka so o Yerusalem he wadumuka, de o bi nyawa Awi demo yoiise ona magena kanaga manga sininga ma rabaka itemo, nagala ma orasi he yaadoka o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi o duniaka. So Una Awi demo magena wosidofa de o ade-ade moili wadoto onaka. 12 Una wotemo, "Kanaga o tuangi moi awi doku wodongosa de wotagi o doku ma soa ikukuruka, la kagena aku iwitide wodadi o kolano moi, qabolo de asa woliho kali. 13 So una magena womajobo waasi, de ileleleani unaka yamogiowo waaso la wasulo, de o pipi o guraci wahike moi-moi pipi ngai moi. O tuangi una magena wotemo, 'Ngohi totagisi de o pipi manena aku nimasiiija hika de hino.' 14 Duma ma tuangi awi doku ma rabaka kanaga lo o nyawa iwiduhudu unaka. Ato womajoboka, ona iwidoduhudu magena manga nyawa yasulo la itagi ituuruno de isingangasu itemo, 'Ngomi manena miwiholu o tuangi una magena wodadi mia kolano.' 15 Ngaroko manga demo komagena, duma una magena iwitideka wodadi manga kolano, qabolo de woliho awi dokuka. Womasidiadoka, de una asa womatai-tai ileleleani yamogiowo ona magena waaso la wirisima, ma ngale o pipi ma utungu ma lamo o kiamoi ona yamamakeka magena aku wanako. 16 Woleleleani ma nonomaka, una magena wahino wirisima de wotemo, 'Tuangi, iqomaka o pipi o guraci moi noihihike ngohika, magena ma dogo gena ngai mogiowoli.' 17 Ma tuangi gena wotemo, 'Igogou qaloha! Ngona ani leleani manena qaloha. Ma ngale ngona o kia naga ma cunu gena aku naaturu nokaeli, so ngohi lo asa tonitide la nodadi o kota mogiowo manga bobareta.' 18 De woleleleani ma sinotoka, una magena wahino de wotemo, 'Tuangi, iqomaka o pipi o guraci moi noihihike ngohika, magena ma dogo gena ngai motohali.' 19 Ma tuangi gena wotemoli, 'Ngona asa nodadi o kota motoha manga bobareta.' 20 Qabolo de woleleleani moili wahino de wotemo, 'Tuangi, manena ani pipi. Ngohi tadiahi qaloha ai lenso ma rabaka tosisaoka. 21 Ngohi tonimodoka, sababu ngohi tanakoka ngona gena o nyawa moi nimatobangamo. Komagena o sopo kiaka nadadatowa aku ka nautu, de lo o kia naga namomanarawa aku ka namake.' 22 Kagena de ma tuangi gena wotemo, 'Ngona gena o leleani ma dorou bai! So nakoso ngona nanakoka, ngohi gena itobangamo o sopo kiaka todadatowa aku ka tautu de lo o kia naga tamomanarawa aku ka tamake, 23 de qadoohaso sidago ngona lo ai pipi gena he nadiahiwa o bankka, la ma ngale ipuo la ngohi tolihono de ma dogo gena aku tamakeli.' 24 Ma tuangi o nyawa kagena imakokadateka wotemoli, 'O pipi ngai moi magena niaqehe unano de niwihike woleleleani moika, kiaka una magenaka o pipi ma dogo mogiowoka.' 25 Duma o nyawa ona magena yotemo, 'Awalele! Tuangi, una o pipi ngai mogiowo qabolo wamakeka.' 26 Ma tuangi wotemoli, 'Ngohi totemo, igogou nagoona to ona manga dogo yamamake gena de maenaka, done asa yadogo ifoloi onaka. Duma nagoona manga dogo la yamakewa, done ka ma cunu onaka gena asa ngohi taqehe kali. 27 De o orasi manena ai saturu kiaka ihoholu ngohi todadi to ona manga kolano, ona magena niangaho nonena. La ona yangodu niatooma ai simaka.' " 28 So o Yesus Awi ade-ade wadedemoka, de Una woqoqoma manga simaka wotagi wokahika o Yerusalemka. 29 Ma orasi ona yadumuka o doku Betfage de o doku Betania o Tala Zaitunka, kagena de o muri yasinoto wasulo itagi iqoma. 30 De Una wotemo onaka, "Nitagi o doku magenaka. La kagena o dokuka niwosa, de ngini asa niakelelo o keledai ma goho moi yapilikuka. De o nyawa moi lo waasi o keledai magena yobane. Ma bobiliku niasose de niaahono kanena. 31 Nakoso o nyawa nisano nginika, 'Qadoohaso o keledai magena niaqehe,' de nitemo onaka, 'O Jou wodupa wapake.' " 32 Qabolo de Una Awi muri yasinoto magena itagi, de ona asa yamake maro o kia Una wotetemo onaka. 33 La o keledai ma bobiliku yasose de ma duhutu wakelelo de wasano onaka, "He! Ngini magena nidooha. Qadoohaso o keledai ma bobiliku niasose de niaqehe." 34 De o muri yasinoto yosango, "O Jou wodupa wapake bai!" 35 So ona o keledai magena yaaho Unaka, de manga juba yahoi so isinaho o keledai ma duduku. Kagena de Una wisidola so womatamiye ma qokuka. 36 So ona ka itatagi yokahika o Yerusalemka. Una asa wogila-gila, de kogena o ngekoko o nyawa yadadala manga juba isinaho, ma ngale Una iwisihoromati. 37 Ma orasi Una he dangade womasidiado o Yerusalemka, o Tala Zaitun ma ngunuku wokahuku, o bi nyawa yadadala Una wimote-mote gena yangodu asa o Gikimoi iwisigiliri. Ona de manga nali imasagaga ma ngale o bi nonako ihahairani qangodu gena yakeleloka. 38 So itemo, "Igogou! Ma Kolano wahino de o Jou Awi ronga. So tanu Una magenaka o Gikimoi Awi laha wisicatu. Hino powigiliri o Gikimoi Wikukuruye, sababu Una Awi sininga qaloha ngoneka!" 39 Kagena de o Farisi ma nyawa yamuruo naga yadadala manga sidongirabaka iwitemo o Yesuska, "He, Baba Guru! Ani nyawa nimomote gena nasulo imapopongoka." 40 De Una wotemo, "Hiwa! Sababu nakoso Ai nyawa imomote gena imapopongoka, de o bi teto magena lo asa imasagaga so Ngohi isigiliri bai!" 41 Ma orasi o Yesus he womasidiado o Yerusalemka, so o doku magena aku wakelelo, de Una asa wogari. 42 Una wotemo, "Kodo! Ngini o Yerusalemka, kodo! Ka qaloha nakoso o wange manena ngini nianako o kia aku o dame inigaho nginika. Duma qangodu magena nisikelelowa. 43 Ma orasi done asa imasidiado, de nia saturu asa ngini inilawangi, de nifati inisigilolika kiano bato, sidago o ngeko moi lo ihiwa la ngini aku niloqa. 44 Ona magena asa nia doku de ma raba qangodu yabodito, sidago lo iruba de ituraba so ma teto ngai moi lo asa imalapangawa de o teto ma somoa. Sababu ngini niwimaha-mahawa o Gikimoi Awi hino nginika la ngini winiriwo." 45 Qabolo de o Yesus wotagili o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de wasitodadaheno o nyawa yadala kagenadahu imasiiija, so Una wadusu, 46 de wotemo, "O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo Una wotemo komanena, 'To Ngohi Ai tahu manena idadi o bi nyawa manga riho moi la kanena isuba de isumbayang Ngohika.' De qadoohaso ngini niaaka ikokokoora manga dodutulu ma riho. Ce!" 47 Kagena o wange isigeto-geto o Gikimoi Awi Tahuka Una wodoto. O imamka ma bi sahe, de o bi guru agama, de lo o Yahudika manga roriri magena o ngeko isisari la o Yesus witago de witooma, 48 duma o ngeko moi lo yamakewa ma ngale manga edekati magena yaaka, sababu o nyawa yadadala foloi yodupa to Una Awi dodoto yoise.

Luke 20

1 O wange moiku o Yesus wodoto de o habari qaloloha wasihabari o nyawa yadadala kagena o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka. De imatodoka o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama, de lo o Yahudika manga roriri yahino Unaka. 2 De ona wisano itemo Unaka, "Hika nomisingangasu ngomika, naguuna wonisulo de naguuna o haku wonihike Ngonaka, so kagunugo o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka naaka komagena." 3 De Una wosango wotemo, "Ngohi lo tinisano kasi. Hika ngini niasango, 4 o Yohanes o nyawa waosi gena naguuna o haku wihike, o nyawano eko o Gikimoino." 5 Kagena de ona manga sidongirabaka imatekebicara moi de moika itemo, "Nakoso ngone potemo o haku o Gikimoino, done Una wonasitemo, 'Nako komagena, de qadoohaso o Yohanes Wooosi niwipiricayawa.' 6 Duma isusali nako potemo de o haku o nyawano, upa sidago o nyawa yadadala de o bi teto gena ngone inasipapaka, sababu ona itemo o Yohanes una magena o nabi moi." 7 So cawali isango itemo, "Ngomi mianakowa o haku magena kiano una wamake." 8 So kagena de Una wotemo onaka, "Nako komagena, Ngohi lo toholu todedemo nginika de naguuna awi haku so Ngohi taaka o moi-moi qangodu manena." 9 So komagena qabolo de o Yesus wadoto o bi nyawa yadadalaka, de wotemo onaka to Una Awi ade-ade komanena, "Kanaga o nyawa moi awi anggur raki wosidato. Qabolo de o anggur ma raki magena wosisewaka o nyawa yamuruo naga yamomanaraka, kagena de una womajoboka o doku ma somoaka, de ka iteka poli kagena wogoge. 10 Ma orasi yaadoka o anggur ma sopo yautu, o nyawa una magena wisidingo awi nyawa wogogilalo moi la wotagi kadoka to una awi raki yamomanaraka de ma ngale waqehe to una awi raki ma gimina. Duma wogogilalo gena awi rakika imomanara ona magena wingangapoka, de wisulo una woliho ka womamuruoye. 11 La o raki ma duhutu una magena wisidingo kali o nyawa wogogilalo moili. Duma una magena lo yomomanara ona magena wingangapo kali, gila-gila witotadi de widodoa so wisulo una lo woliho ka womamuruoye. 12 O raki ma duhutu una magena wisidingo kali o nyawa wogogilalo ma saangeka, duma una wogogilalo magena iwingangapoli de lo iwiumo o raki ma nokika. 13 Kagena de o raki ma duhutu magena wotemo, 'Ngohi o kiali taaka. Ngohi asa tasidingo kali ai ngopa masirete towidododara. Igogou, done ai ngopa masirete so iwihoromati.' 14 Duma imomanara ona magena wikelelo de itemo moi de moika, 'Una magena bai! Una o warisi ma jojoho. Hino la ngone una powitoomaka, ma ngale ngone pamake to una awi warisi.' 15 Kagena de o ngopa magena iwisoroma so o raki ma duduka de kagena asa ona iwitoomaka." So kagena de o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wasano wotemo, "So o raki ma duhutu una magena asa o kia una waaka. 16 Bilasu una wahino de watooma o bi nyawa imomanara ona magena, de gila-gila o raki magena wosisewa kali o nyawa imomanara ma somoaka." Ma orasi o nyawa magena o ade-ade manena yoise, de ona itemo, "Upa sidago ka idadi komagena bai!" 17 Magena de o Yesus wakeri-keri onaka de wotemo, "Nako komagena, de niawosaka o gimina manena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoqe ma teto ma nonoma.' 18 O bi nyawa la kanaga Ngohi iholuka, ona magena imatero maro o rube moi kanaga o tetoku itura so ipoloteka, eko lo o rube moiku kanaga o teto moi yodutura so o rube gena imeremoka." 19 O bi guru agama de lo o imamka ma bi sahe to Una Awi ade-ade gena yoise, de ona yanako Una wasimeta onaka. So kagena de ona imasikadailako la o orasi magenaka tanu Una iwitago. Duma ma ngale ona yamodo o bi nyawa yadadala, so ona idadi kawa yaaka. 20 So ona magena o ngeko moi yosari la aku Una witago. Ona asa o nyawa yabaja de yasulo la ona magena itagi imaaka maro o nyawa manga sininga ibolowo, duma de manga edekati Una iwisabatolo de o sosano moi, ma ngale Una iwisisala de iwikalaki ma gubernurka. 21 So ona yababaja magena yahino de itemo Unaka, "Baba Guru, ngomi mianako igogou Ngona nadedemo de nasidoto itiai nagoonaka bato maro o kia o Gikimoi Awi dupa bilasu paaka. 22 Komagena so hika nomisingangasu, ka qaloha o balastengi pofangu ma Kolano Wilalamo ma Kaisarka, eko upa." 23 Duma o Yesus wanako to ona manga sihaga so wotemo ona magenaka, 24 "Hika niaahono la tanano o pipi ngai moi. Ma dulada de ma lefo to naguuna manena." De ona yosango itemo, "To ma Kaisar awi dulada de awi lefo." 25 Kagena de Una wotemo, "So o kia naga la igogou to ma Kaisar gena bilasu niahike ma Kaisarka, de o kia naga la igogou to Gikimoi magena bilasu niahike o Gikimoika." 26 Kagena o bi nyawa manga simaka de ona Awi saturu magena ka Awi demo moi lo yaakuwa iwisabatolo. Awi demo magena yoise qabolo de ona yangodu yosawangi, so ona ka imapopongoka. 27 O Sadukika ma nyawa yamuruo naga yahino o Yesuska, ma ngale manga edekati Una wisabatolo. Ona magena yopiricayawa o dodoto maro o nyawa isoneka de asa ioho kali, so wisano Unaka, de itemo komanena, 28 "Baba Guru, o bobita o Musa walelefo ma ngale ngone inangoduka, nakoso yanau moi la wosone de o ngopa wamake waasi, bilasu ma nongoruku asa womikawi kali ma ria ma balo muna magena, la o ngopa yamake de o ngopa magena wisikagena imatero de ka ma ria wososone awi buo. 29 Kanaga idadika ona magena o gianongoru yatumudingika. Woriria wokawi qabolo duma awi ngopa ihiwasi de wosoneka. 30 Bolo, de ma nongoruku womikawi kali ma ria ma balo magena, duma o ngopa yamake waasi de wosone kali. 31 Komagena idadi de imaaka imakoketero sidago ma nongoru yaruwange, de itagi gila-gila sidago ma bati awi gianongoru yatumudingi ma kawi ma mata-mataka, duma o ngopa yamake waasi de wosone kali. 32 De ma dodoguku o ngopeqeka muna magena lo mosoneka. 33 So ma orasi imasidiado o nyawa isosone ioho kali done naguuna womasipeqeka. Ena momongo, yatumudingi magena yangodu makawika." 34 Kagena de Una wosango wotemo, "O bi nyawa o dunia manenaka imasipeqeka de lo imasiroka. 35 Duma o nyawa isosoneka la o Gikimoi wahiri itiaika bilasu o orasi ma simaka o dunia qamomuaneka de ioho kali, ona magena he ikawi kawa. 36 Sababu ona magena ioho maro o malaikat, so komagena ona lo asa isone kawa. Ona magena o Gikimoi Awi ngopa-ngopa, sababu Una wasioho kali. 37 De lo ma ngale o nyawa isosoneka yasioho kali, o Musa awi lefo ma rabaka wosikelelo itiai o nyawa asa ioho kali. Ena gena, o jarita ma ngale o ngangaru de o uku ma sora duma o ngangaru magena qaukuwa. Ma orasi magegena o Jou Gikimoi Una magena wipeto 'o Abraham awi Gikimoi, o Ishak awi Gikimoi, de lo o Yakub awi Gikimoi.' 38 So bilasu o demo magena niasahe o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub ngaroko iqoqomaka yosoneka, duma ona ka yooho. Sababu upa o nyawa isosone la o Gikimoi wisuba, duma o nyawa iooho gena ka wisuba-subasi. To Una Awi simaka o bi nyawa yangodu ka yoooho." 39 So qabolo de o guru agama yamuruo naga yotemo Unaka, "Baba Guru, Ani sango gena foloi qaloha bai!" 40 Kagena de o nyawa moi lo yobarani kawa wisano Unaka. 41 So o Yesus wotemo o bi guru agama ona magenaka, "Qadoohaso aku nitemo o Salamati ma Kolano Una magena Awi sihino o Daud awi ahelino. 42 44 Salanta o Daud masirete lo de o Gurumi Qatetebi ma kuasa sidago lo wipeto Unaka 'Ai Jou'. Kanaga isilefo o Mazmur ma Bukuka o Daud wotemo, 'O Jou Gikimoi wotemo ai Jouka: Nomatamiye to Ngohi Ai girinaka la Ai horomati namake sidago Ani saturu taaka la yahino inisuba Ngonaka.' So nakoso igogou o Daud wiaso Una awi Jou, done imaaka idodooha so ona itemo, o Salamati ma Kolano Awi aheli ma sihino o Daudno." 45 Ma orasi o bi nyawa ona magena kanaga o Yesus Awi demo yoise, de Una watemo wimomote ona magenaka, 46 "Nimasisitiari o bi guru agama ona magena. Ona yodupa manga juba ikukuruku imasitibaka de itagi yakahika o pasarka la o nyawa yahoromati. Ona magena lo yodupa imatami ma simaka o puji ma tahuka de lo o rarame ma rabaka, la ma ngale o nyawa yakelelo bai! 47 Ona magena o ngopeqeka ibabalo yasihaga de o damato yasiosi so ma duuru de manga tahu lo yakooraka. Ma ngale manga sala de manga dorou yodidu, so ona isumbayang de ma demo yakuru-kuru la o nyawa yasigiliri. Igogou, totemo nginika! Done to ona manga manara magena o Gikimoi wafanggali qatubuso icarawa."

Luke 21

1 O Gikimoi Awi Tahu ma rabaka o Yesus watailako o nyawa ikakaya manga suba yongado o boruaku. 2 De lo womikelelo kagena o ngopeqeka mobabalo moi de mosususa lo mahino. Muna lo ami suba matota, kodo, cawali o pipi o tembaga o sengi sinoto. 3 De Una wotemo, "Niakelelo! Nginika tinisingangasu igogou, mobabalo mosususa magena mongado foloi ilamo, nako positetero de o nyawa yangodu manga suba o boruaku yongangado gena. 4 Sababu ona magena yahike ma sihino to ona manga arata eko manga pipi yadodiahi ma soohuka. Duma mobabalo muna magena ami arata ihiwa, so cawali kamagena de ma ngale ami oho so magena lo mahikeka." 5 O orasi magena kanaga o nyawa itemo o Yesuska, "Pei! O Gikimoi Awi Tahu ilalamo manena qaloha icarawa! O bi teto qaloha idadi ma paramata de lo yadiahi qaloha o bi kia naga isisusuba o Gikimoika." Komagena so Una wotemo, 6 "Done ma orasi asa imasidiado, de o bi moi-moi kagena niakokelelo qangodu magena asa iruba de ituraba, so o tahu-tahu magena ma teto o ngai moi lo asa imalapangawa de o teto ma somoa." 7 Kagena de o Yesus Awi muri-muri wisano Unaka itemo, "Baba Guru, hika nomisingangasu muruoka asa o hali notetemo magena idadi. De lo nomisidumu o nonako o kia idadi nakoso ma orasi imasidiado." 8 Una wasango onaka wotemo, "Nimasitiari qaloha, upa sidago ngini inisihaga. Sababu o nyawa yadadala asa yahino de itemo, 'Ngohi manena qabolo o Salamati ma Kolano,' de lo 'Ma orasi he idumuka.' Ngaroko komagena, duma upa ona niamote. 9 So nakoso niise o habari ma ngale o kudoti de lo o gangamo isigoko gena, upa lo nimodo. O moi-moi magena bilasu idadi iqoma, duma upa nitemo magena o dunia ma dodogu ma orasi imasidiadoka." 10 Kagena de Una wosingangasu wotemo, "O bangsa moi yasaturu o bangsa ma somoa, o kolano moi asa yakudoti o kolano ma somoa. 11 Kiaka o dunia ma qokuka asa idadi o osu de o diwotu de lo kiaka bato o bare so o ino asa ihiwa de lo o panyake qatotubuso. De o dipaka lo asa idadi o bi nonako pomomodo ma bio idala. 12 Duma qangodu magena idadi waasi, de ngini asa nitago, de nisangisara, de lo ningaho o bi puji ma tahuka de o bi buika. De lo ngini asa ningaho o kolanoka eko o bobaretaka ma sababu ngini to Ngohi Ai nyawa nimomote. 13 Gena ka orasi moi la ma ngale to ngini nia piricaya Ngohika gena niasingangasu onaka. 14 De nia sininga nisiputuru kasi, la ma ngale ngini masirete o kia bato nisinako itiai gena upa he nia sininga isusa. 15 Sababu Ngohi masirete asa o demo ma buturu de lo o cawaro gena tinihike itiai nginika, sidago nia saturu moi lo yaakuwa o kia naga nitetemo gena yasango eko isiholu. 16 17 O orasi magena de ngini manena o nyawa yangodu asa niduhudu sababu ngini Ngohi nimomote. Done asa idadi to ngini nia baba de nia awa, nia gianongoru, de lo nia dodiao inisidoa nia saturuka, de nimuruo naga asa initooma. 18 Duma igogou o kia naga moi lo upa idadi nginika, nia hutu nia saheka ngai moi lo done asa isisawa. 19 Duma nakoso ngini nia piricaya Ngohika qaputuru sidago o dunia ma dodogu imasidiado, igogou ngini magena done asa o oho ikokakali niamake." 20 "Ma orasika asa niakelelo o Yerusalem isigilolino gena o saturu ma prajurit, de ngini asa nianako, igogou iteka kawa de o doku manena asa isituraba. 21 So nakoso niakelelo, de nagoona o Yudea ma daeraka bilasu yoloqa o talaye. Nagoona kanaga kota ma rabaka lo bilasu ka yodoloqa, de lo nagoona kanaga o kota ma duduka upa he iwosa o kota ma rabaka. 22 Sababu o orasi magena o Gikimoi Awi saturu wasangisara, ena gena ma orasi yaadoka, la o bi moi-moi isilelefo to Una Awi Jaji ma Buku ma rabaka qangodu asa isiganapu. 23 De yasibodito ilamo o bi ngopeqeka yatotilibuka de o bi awa la manga ngopa ka yasusususi. Kodo! Isusa ona yoloqa. Sababu igogou asa idadi o sangisara ilalamo o Gikimoino o doku qangodu de lo ma nyawaka. 24 Ona ma binuka asa yatooma de o sumarangi. Ma binukali asa yatago de yangaho o bi bangsa ma somoaka, ena gena o Yahudi ma bi nyawa yasowo. De o Yerusalem ma doku magena done asa yasidipito de lo yabidoto, sidago ma orasi o Gikimoi wasitatapu onaka, gena yaado so isiganapuka." 25 "O orasi magenaka asa o wange, de o ngoosa, de lo o bi ngoma o dipaka kanaga o nonako pakelelo. O bi bangsa yangodu asa manga sininga isusa de lo igamamu icarawa yoise o teoka o moku-moku de o bao imakataga ma kuguru. 26 Sidago o nyawa asa yatodoka de yomodo so yosone, yakelelo o kia naga idadadi o dunia ma sigilolika. Sababu o dipa lo ihiti so o moi-moi qangodu o dipaka ma dodagi he yamote kawa. 27 Ma orasi magena de asa o bi nyawa yangodu Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, ikelelo tahino touti o lobi-lobi ma rabaku de to Ngohi Ai mulia ma siwa tomasisaoka de Ai kuasa ma buturu. 28 Nakoso o orasi magena isolano o bi moi-moi qangodu idadi, de ngini nia sininga nisiputuru de lo nimamataga, sababu ma orasi he imasidiado to ngini nia sangisarano asa inipalako." 29 Qabolo de o Yesus wosiade-ade wotemo onaka, "Niatailako o ara ma hutu de lo o gota ma hutu ma somoaka. 30 Nakoso niakelelo itoori de lo iboboko, magena inisinonako o ogo ilalamo idumuka. 31 Komagena lo nakoso o susa de o sangisara qangodu Ngohi tododedemoka la idadi gena, nianako ma orasi he idumuka o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi o duniaka. 32 So ngini tinisingangasu igogou, o nyawa yangodu iooho manena isone waasi, de o bi sangisara ma hali moi-moi manena done asa idadi de imaaka. 33 So o dipa de o tona asa isisa de qalutu, duma Ai demo de Ai dodoto asa itagi gila-gila de ma dodogu ihiwa." 34 "Nimajaga qaloha, upa sidago ngini nirame-rame ifoloi de nidalu, eko o orasi isigeto-geto niosininga ka nia oho o duniaka, sidago done Ai wange Ngohi tahino kali gena inisitodokano de ngini nimasidailako waasi. 35 Sababu Ai wangeka magena asa o bi nyawa yangoduka yatodoka, maro o haiwani moi qatodoka de o sabatolo. 36 So bilasu ngini salalu nimajaga de nia dailakoka, de lo niwigolo o Gikimoika la ngini asa niamoku niputuru o sangisara qangodu kiaka asa idadadi gena, sidago aku Ngohi o Nyawa ma Duhutuka nirisima." 37 O orasi magena o wangeka gena o Yesus wodoto o Gikimoi Awi Tahuka, de qaputuku Una womasihoika o kota magenano, de wotagi womasidodogu o Zaitun ma Talaka. 38 De o goginita isigeto-geto o bi nyawa yadadala yotagi o Gikimoi Awi Tahuka imatolomu yodupa yoise to Una Awi dodoto.

Luke 22

1 O Roti ma Ragi Ihihiwa ma Rarame he idumu, gena isironga lo o Paskah ma Wange ma Rarame. 2 O imamka ma bi sahe de o bi guru agama, sababu yamodo o nyawa yadadalaka, so ona manga edekati o ngeko isisari ma ngale o Yesus witago de witooma. 3 Kagena de o Yudas wisironga lo o Iskariot, o muri moi o Yesus Awi muri yamogiowo de sinoto manga dongirabano, una magenaka o Iblis asa wingosa de iwipareta. 4 So wotagi de imatekebicara de o imamka ma bi sahe de lo o Gikimoi Awi Tahu yojojajaga ma ngale ma ngeko idodooha o Yesus iwisiija. 5 So ona magena manga sininga imore de qanali de wisijaji asa o pipi wihike unaka. 6 Una wosimote so kagena de wosolano o ngeko wosisari la o Yesus wisiija, de o nyawa yadadala ona magena moiwa yanako. 7 O orasi o Roti ma Ragi Ihihiwa ma Rarame imasidiadoka, de o wange ma nonomaka magena o Paskah ma duba-duba ma goho yatola. 8 O Yesus waaso o Petrus de o Yohanes, de wasulo onaka, "Nitagi la to ngone nanga Paskah ma ino nisidailako." 9 De ona yosano Unaka, "Baba, kiaka nodupa ngomi misidailako." 10 So wotemo onaka, "Ma orasi ngini kadoka niwosa o dokuka, done o nyawa moi niwimake o rube de ma akeka waaho. Una magena niwimote-mote sidago o tahu kiaka wowosa, 11 de nitemo o tahu ma duhutu magenaka, 'Baba Guru wosano, o ngihi kiaka Una de Awi muri-muri asa ioqo o Paskah ma ino.' 12 So o nyawa una magena asa wasidumu kadaku ma qokuka o ngihi moi ilalamo. Nako ma ngihi magena isidiahi de isidailako qaboloka, ma meja de ma bako lo isifatoka. Kagena o ino nisidailako ma ngale ngone inangodu." 13 Kagena de ona yotagi de kadoka ona yamake maro o kia Una wotetemo. So ona asa isidailako o Paskah ma ino magena. 14 La qaputuku o tahu magenaka o Yesus de Awi muri yamogiowo de sinoto yogogeku yooqo. 15 De Una wotemo onaka, "O susa de o sangisara tamake waasi de Ngohi foloi todupa tooqo o Paskah ma ino manena dede ngini. 16 Sababu Ngohi totemo, igogou Ngohi asa tooqo kawa o Paskah ma ino manena sidago idadi la pooqoli done o orasi ma simaka, nakoso o Gikimoi wopareta maro o kolano moi o duniaka." 17 Kagena de Una o anggur ma udo-udo waqehe de Awi sukuru idola o Gikimoiye, de wotemo Awi muri-murika, "Manena niaqehe de nisitoku, 18 sababu o orasi manena Ngohi totemo nginika, o orasi manena bato Ngohi done o anggur manena taudo kawa, sidago ma orasi imasidiadoka o Gikimoi wodadi o kolano o dunia qamomuane ma raba kasi." 19 Qabolo de Una magena kanaga o roti waqehe so Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de o roti magena watepi-tepi de to Una Awi gia, de gila-gila Awi muri-murika wasitoku de wotemo, "Manena to Ngohi Ai rohe ((ma ngale ngini gena tinihikeka. Magena niaaka maro o sosininga moi Ngohika." 20 De komagena lo yooqo qabolo, de Una magena kanaga o anggur ma udo-udo waqehe de wotemo, "O udo-udo manena ma ngale to Ngohi Ai au ikokopola gena ma meta nginika, inisinako igogou o Gikimoi Awi jaji qamomuane.)) 21 Duma nianano! Naguuna done asa woisiiija Ngohi, una magena kanaga Ai dateka de wooqo dede Ngohi bai! 22 Igogou, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena asa tosone maro o kia o Gikimoi wositatapuka. Duma naguuna woisiiija Ngohi, kodo, o nyawa una magena awi bodito qatubuso!" 23 O demo magena yoise, so Awi muri-muri imakokasano manga sidongirabano naguuna sidago asa waaka komagena. 24 Kagena de o Yesus Awi muri-muri imatekesikoholu moi de moika, ma ngale to ona manga sidongirabaka naguuna wieto ifoloi wolamo. 25 So Una wotemo onaka, "Ngini ningodu nianako o Yahudika ma nyawa yasowo manga bobareta to ona manga kawasa yasidipito so manga oho isangisara. De o bobareta ngaroko yosidipito, duma ona magena yodupa ka yaaso 'ona la kanaga de manga sininga ma loha o kawasaka'. 26 Duma ngini upa komagena. Kanaga o ngeko moili, nagoona yodupa yolamo to ngini nia sidongirabaka ona magena bilasu imahadoku. De nagoona yopopareta ona magena bilasu ileleleani nginika. 27 Upa ngini nitemo o nyawa nagoona ifoloi yolamo gena, ona magena la kanaga o nyawa yaleleani, duma igogou ona la yogogogeku o mejaka de yooqo. Ngaroko komagena, duma Ngohi kanaga to ngini nia sidongirabaka maro ka o nyawa ileleleani moi nginika. 28 Ngini manena, to Ngohi Ai susa qangodu ma rabaka ngini salalu dede Ngohi. 29 So maro Ai Baba Awi kuasa woihike Ngohika la Ngohi topareta, komagena lo Ngohi Ai kuasa asa tinihike nginika la ngini lo aku nipareta. 30 Komagena so done ma orasi Ngohi todadi o Kolano to Ngohi Ai pareta ma rabaka, de ngini lo asa nikoro la nioqo de porarame dede Ngohi, de lo asa nimatamiye o bi pareta ma kursika ma ngale o Israelka manga soa yamogiowo de sinoto gena niapareta." 31 Qabolo de o Jou Yesus wobicara o Simon Petruska wotemo, "Simon, Ngohi tonisingangasu, o Iblis wogolo de o Gikimoi iwisimaha unaka la ngini ningodu winibaja, maro wotototoro moi o tamo wataqo de o tamo ma soora gena asa waumo. 32 Duma Ngohi manena tosumbayang ma ngale ngona, la ani piricaya asa upa isisa. So done ani piricaya gena qaputuru kali, de ngona bilasu ani dodiao manga sininga gena nosiputuru." 33 De o Petrus wotemo, "Jou, ngaroko ngohi bilasu ibui eko lo itooma, duma ngohi igogou ka tonimote Ngona bai!" 34 So kagena de o Yesus wotemo, "Petrus, Ngohi tonisingangasu ngonaka, sutusi qaputuka o toko isore waasi, de igogou ngona asa o nyawa manga simaka nomanosu notemo Ngohi noinakowa sidago lo ma para ma saange." 35 Qabolo de o Yesus watemo onaka, "Kangano ma orasi Ngohi tinisulo ngini la nitagi o habari qaloloha nisihabari, de Ngohi asa tinisimahawa ngini nimagaho o pipi, eko lo o baro, eko o tarupa o sabi sinoto. Idodooha ngini kanaga niakurangi." Ona yosango, "Hiwa!" 36 Kagena de Una wotemo, "Ngaroko komagena, o orasi manena la nagoona kanaga de nia pipi, eko lo o baro de o maru bilasu nimagaho. De lo nagoona la kanaga nia sumarangi ihiwa, hika nia baju nisiija la o sumarangi moi nimaija. 37 Sababu kanaga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, 'Asa o Salamati ma Kolano wieto maro o nyawa ma dorou moi.' De o kia naga isilelefo gena bilasu idadi Ngohika, sababu o kia naga ma ngale Ngohi manena isingangasu iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, magena o orasi manena he idadi." 38 De ona itemo, "Jou, nonano kanena naga ngomika o sumarangi ngai sinoto." Una wotemo, "Qalohaka!" 39 So qabolo de o Yesus o dokuka womahoika, de maro Awi biasa moi so wotagi kali o Zaitun ma Talaka, de lo Awi muri-muri wimote. 40 So kagena imasidiadoka, de Una wotemo onaka, "Nisumbayang la nigolo upa sidago o babajaku nitura." 41 La Una womatinga sutu ikuruka, de o tonaku wobukuku de wosumbayang, 42 de wotemo, "Ya Baba, nako yaaku, tanu natide la noisitilaku o sangisara ma ngeko manena. Duma upa namote to Ngohi Ai sininga ma dupa manena, la tanu idadi de imaaka ka to Ngona Ani sininga ma dupa."(( 43 Kagena de o malaikat moi o sorogano wahino Unaka de iwisiputuru. 44 Una Awi siningaka wamalo qatubuso de isangisara sidago lo Una bilasu wosumbayang. Una Awi galasahu imatero maro o au itutu-tutu o tonaku.)) 45 Wosumbayang qaboloka, de Una womaokoye de wokahino Awi muri-murino, de wamake ona yakioloka, sababu ma ngale manga sininga foloi ipeleso so ona ikakadu poli. 46 So kagena de Una wotemo onaka, "He! Kiaso ngini nikiolo. Boloka! Nimomi, la nisumbayang de nigolo upa sidago o babajaku nitura." 47 Ma orasi o Yesus wobobicarasi, de imatodoka o nyawa yadadala imasidiado. De lo o Yudas, Awi muri moi yamogiowo de sinoto manga sidongirabano, una magena ona wangaho. Ona imasidiadoka, de o Yudas wotagi o Yesuska, wodupa witabea de wihame. 48 Duma o Yesus wotemo unaka, "He, Yudas! So de ani hame gena ngona nodupa noisiija Ngohi, o Nyawa ma Duhutu!" 49 Ma orasi Awi muri-muri ona magena yakelelo o kia naga asa idadi, de ona itemo, "Jou, to ngomi kanaga de mia sumarangi!" 50 Ato iwitago, de kagena o nyawa moi wisioto ma Imam Wilalamo awi gilalo moika, so awi ngau ma girinaka lo waturaka. 51 De o Yesus wotemo, "Boloka!" So Una wapaqa o nyawa una magena awi ngauka so wosiloha kali. 52 Qabolo de o imamka ma bi sahe de lo o Gikimoi Awi Tahu yojajagaka nonena yahino la o Yesus iwitago, de Una wotemo onaka, "Qadoohaso ngini niaka maro Ngohi o nyawa ma dorou, sidago niahino o gogipongo de o sumarangi nigaho la Ngohi nitago. 53 O wange isigeto-geto Ngohi todoto o Gikimoi Awi Tahuka de to ngini nia simaka, de qadoohaso Ngohi nitagowa. Duma o orasi manena idadi nginika de o bubutu ma kuasa so o dorou niaaka." 54 So o nyawa ona magena o Yesus iwitago de iwingaho ma Imam Wilalamo awi tahuka. O Petrus manga duduno wototuuru o Yesus iwimote. 55 O loloha magena ma sidongirabaka o uku itatahu la ma dateka imarahu isigilolino, de o Petrus lo kagena wogogeku dede ona. 56 Kanaga o ngopeqeka moi moleleleani ma Imam Wilalamoka mowikelelo o Petrus kagena womararahu, de mowinako so motemo, "O nyawa una magena o Yesus wimomote moi!" 57 Duma una womanosu de wotemo moleleleanika, "Ngohi towinakowa o nyawa Una magena!" 58 Itekawa, de o nyawa moili wikelelo de itemo, "He! Nagala ngona manena lo Una nowimomote." Duma o Petrus wotemo kali, "Hiwa!" 59 Done nagala o orasi moi ipasaka, de o nyawa moili wotemo, "Igogou, una manena to Yesus Awi dodiao moi, sababu una lo o Galilea ma nyawa." 60 Kagena de o Petrus wotemo, "Ngohi tanakowa o kia ngona notetemo gena!" O orasi magena qabolo una ka wobicarasi, de o toko isore, 61 de o Jou womabulutu de winano o Petruska. De o Petrus gena womasininga igogou ma nonomasi o Jou asa wisitemo qabolo unaka, "O toko isore waasi, de ngona he nomanosu nosipara ma saange." 62 La una wosupu de woari wosodu-sodu. 63 O bi nyawa o Yesus witatago ona magena iwisiihe de iwingangapo, 64 de to Una Awi lako yapokuka, de yotemo, "Hika, nakoso Ngona o nabi moi, nomisingangasu naguuna woningapo!" 65 De kanagali o bi demo ma dorou idala wisiceke Unaka. 66 Ma orasi o goginita nosi, o Mahkamah Agama ena gena o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama, de lo o Yahudika manga roriri ma binukasi, ona yangodu imatolomuno de o Yesus iwingaho kagena ona manga simaka. 67 Ona magena wisano Unaka, "Nomisingangasu ngomika, igogou Ngona manena o Salamati ma Kolano?" Una wosango, "Ngaroko lo Ngohi tinisingangasu nginika, duma ngini asa nipiricayawa. 68 De lo nakoso Ngohi tinisano nginika, de igogou ngini asa nisangowa. 69 Duma ma orasi magena yaadoka, Ngohi o Nyawa ma Duhutu asa tomatamiye o Gikimoi Wokokuasa Awi girinaka." 70 De ona yangodu yotemo kali, "Nako komagena, de Ngona manena igogou o Gikimoi ma Ngopa?" Kagena de Una wosango wotemo, "Iya! Komagena maro kia ngini nitetemo." 71 De ona yotemo, "Upa he o saksi posari kali bai! Ngone inangodu poise Awi sala Awi uruno masirete isupu."

Luke 23

1 Qabolo de o Mahkamah Agama ona yangodu imaokoye, de o Yesus wingaho de witota ma Gubernur Pilatuska. 2 Kagena imasidiadoka, de ona iwikalaki Unaka yotemo, "O nyawa Una manena ngomi miwimake o kawasa wasigaro la o ngeko qasosowo yamote. Wotemo upa o balastengi pofangu ma Kolano Wilalamo ma Kaisarka, de lo wotemo Una masirete gena ma Kristus, ena gena o kolano moi." 3 So o Pilatus wisano Unaka, "So igogou Ngona manena o Yahudika manga kolano?" De Una wotemo, "Iteroka, maro o kia ngona notetemoka." 4 So kagena de o Pilatus o imamka ma bi sahe de lo o bi nyawa yadadala magenaka wotemo, "O nyawa manena Awi sala ka moi lo tamakewa la bilasu wifanggali de o sangisara." 5 Duma ona ifoloi wigegegoli yotemo, "De Awi dodoto Una o kawasa wasigaro o Yahudika ma nyawa manga tona ma sigilolika. Ma nonomaka Una kanaga o Galileaka, duma o orasi manena Una wahino kanena." 6 Magena o Pilatus woise, de una wosano, "O nyawa Una manena o Galilea ma nyawa?" 7 Ona itemo, "Iya, Una magena o Galilea ma nyawa." O Pilatus woise komagena, de una awi nyawa wasulo la o Yesus wingaho de witota ma Kolano Herodeska, sababu o Herodes una magena o Galilea ma tona wapopareta, de lo o orasi magena una lo kanaga o Yerusalemka. 8 O Herodes una magena wosanangi o Yesus wikelelo, sababu ma dekaka ma ngale o Yesus gena una woise de lo wodupa wimake. Una wongongano o Yesus o nonako ihahairani waaka la magena aku wakelelo. 9 Komagena so o sano idala wisano o Yesuska, duma o Yesus ka o demo moi lo wosangowa. 10 O imamka ma bi sahe de lo o bi guru agama kagenadahu lo yongamo manga demo qatubuso ona iwikalaki Una. 11 Qabolo de o Herodes de awi prajurit-prajurit wikalekono de wisiihe o Yesuska. Ona o bi kolano manga juba iwisitibaku, qabolo de iwisitotali o Pilatuska. 12 O wange magenaka idadi o Herodes de o Pilatus ona imatekelolohaka, ngaroko iqoqoma ona imakasaturu. 13 Kagena de o Pilatus watolomu o imamka ma bi sahe de o Yahudika ma roriri de lo ma kawasa, 14 so wotemo onaka, "Ngini o nyawa Una manena niwingaho ngohika, de nitemo Una o kawasa wasigaro la o ngeko qasosowo yamote. O orasi manena to ngini nia simaka ngohi Una towitailako, duma ngohi gena Awi sala moi lo tamakewa maro kia ngini niwikokalakika. 15 Komagena lo o Herodes awi gamake, sababu magegena o Yesus gena wisidingo kali ngomino. Igogou, o nyawa Una manena o kia naga moi lo waakawa de ma ngale wisisala sidago bilasu witooma. 16 So ngohi asa tosulo la Una ka wingangapo, qabolo de bilasu Una towipalako." 17 Sababu o Paskah ma Rarame imasidiado so bilasu o nyawa moi wipalako o bui ma tahuno, so o Pilatus wotemo asa o Yesus wipalako gena komagena.)) 18 Duma awi demo komagena yoise de yadadala ona magena imatoore, "Una nowitooma! O Barabas nowipalako de nomihike ngomika!" 19 O Barabas una magena o bui ma rabaka wisingosaka, sababu iqomaka o kotaka o nyawa icanga o Roma ma bobaretaka de ma orasi magena una kanaga manga sidongirabaka de lo una wototooma moi. 20 So o Pilatus wodupa o Yesus wipalako so wasano kali yadadala ona magenaka. 21 Duma ona imatoore itemo, "Powisidasangahadi! Powisidasangahadi!" 22 Duma ma saangeka una wotemo onaka, "Asitagala! Awi dorou o kia. Nakoso maro ngohi to Una Awi sala moi lo tamakewa de ma ngale wisisala sidago bilasu witooma. So ngohi asa tosulo la Una ka wingangapo, qabolo de bilasu Una towipalako." 23 Duma ona ifoloi wigegego bilasu o Yesus iwisidasangahadi, sidago ma duuruka de ma ngale imatotoore so ma sopo magena ona aku yamake. 24 So manga sininga magena una wosimote o Yesus iwisidasangahadi. 25 De lo o Barabas ona wigogolo gena wisisupu de wihike onaka, una magena o bui ma rabaka sababu iqomaka wocanga o Roma ma bobaretaka de lo wototooma moi. De o Yesus ka wisidoa o bi prajuritka la iwisidasangahadi, yamote to Yahudi ma nyawa manga dupa. 26 Kagena de o Yesus gena o bi prajurit iwingoso so itagi iwingahoka, so yahika o ngeko ma soaka, de o Kirene ma nyawa moi, awi ronga o Simon wimake. O nyawa una magena asa o soano wokahino de wokahika o kotaka, de wigegego o Yesus Awi sangahadi wamoku de o Yesus Awi duduno wototuuru. 27 Kanaga manga duduno o bi nyawa yadadala gena itotuuru, de komagena lo manga sidongirabaka o bi ngopeqeka yamuruo naga. O ngopeqeka ona magena iari de lo idodora ma ngale Una. 28 Kagena de Una womakiliho de watemo onaka, "Awa-awa o Yerusalemno, kodo! Upa Ngohi nisigari. Lebelaha nigari nia rohe masirete de lo nia ngopa-ngopa. 29 Sababu done asa ma orasi yaado de o nyawa itemo, 'Igogou, o bi ngopeqeka la kanaga ma moi waasi yatilibu, so ma moi waasi ipuo, de lo onaka ma moi waasi o ngopa isusu, ona magena asa yosanangi bai!' 30 O orasi magenaka o nyawa asa o tala de o tetoka igolo de itemo, 'Hika nitura la nimitalake ngomiku!' 31 So o orasi manena ngaroko Ai sala moi lo ihiwa de ona iaka komanena Ngohika, duma done asa iniaka nginika foloisi qatubuso bai!" 32 Ma orasi o Yesus wingaho la wisidasangahadi, de kanagali o nyawa yasinoto ma somoa yangaho la yatooma ka ma moi dede Una. Ona yasinoto gena o nyawa ma dorou. 33 Itekawa, de ona imasidiado o riho moi ma ronga o Sahe ma Papala ma Riho, so kagena de gila-gila ona wisidasangahadi. De o orasi magena kanagali o nyawa ma dorou yasinoto gena yasidasangahadi ka o wange moi, so moi Una Awi girinaka de moili Awi gubalika. 34 De Una wosumbayang wotemo, "Baba, tanu ona nasiapongu! O kia ona yaaaka gena ona yanakowa." O bi prajurit o Yesus wisidodasangahadika, ona magena Awi baju imatekesikotoku yaaka moi-moi de manga gimina yamote o undi ma rabaka. 35 O bi nyawa yadadala yahino imaokono kagena de yotomina. Komagena lo o Yahudika manga roriri wisimaqe, de yotemo, "Cedeke! O nyawa ma somoa wasisalamati, hika o orasi manena Una Awi rohe masirete de wosisalamati, nakoso igogou Una o Salamati ma Kolano o Gikimoi wihihirika." 36 O bi prajurit lo Una wisimaqe. Ona iwidateka de iwihike Unaka o anggur qakokiopi, 37 de yotemo, "Nakoso igogou Ngona o Yahudika manga Kolano, hika Ani rohe masirete so nosisalamati!" 38 Awi sangahadika Awi sahe ma qokuye yalefo ma demo itemo: UNA MANENA O YAHUDIKA MANGA KOLANO. 39 De o nyawa ma dorou moi wisisasangahadi kagena womasimote Una wisibicara qatorou, de wotemo, "Cedeke! Ka igogou Ngona o Salamati ma Kolano? Nako komagena, hika Ani rohe masirete nosisalamati de komagena lo ngomi!" 40 Duma o nyawa ma dorou moili una magena awi dodiao gena wisidapano, wotemo unaka, "Awadede! Bilasu ngona nowimodo o Gikimoika. Ngona lo nisisala so nitooma maro Una. 41 O sangisara ngone inasinoto gena, igogou kanaga inadahe de to ngone nanga manara. Duma Una gena Awi sala lo ihiwa." 42 Qabolo de una wotemo, "Yesus, tanu noisininga ngohi, ma orasi Ngona nokolano!" 43 So o Yesus wotemo unaka, "Ngonaka igogou tonisingangasu, o wange manena qabolo ngona dede Ngohi o Firdaus ma rabaka." 44 La o wange itotiai, de o doku ma sigilolino magegena qapuputuka ma deka o orasi saange, 45 sababu o wange lo idadi qapuputuka. Ato imatodoka o baro isifafati o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka gena iraca de ileta sinotoka. 46 Qabolo de o Yesus womatoore de wotemo, "Baba! Ai gurumi tosisaraha Ani gia ma sohaka!" Wotemo komagena, de wosoneka. 47 O prajurit-prajurit manga kapita moi o kia naga idadadi magena wakelelo, de una o Gikimoi wigiliri, de wotemo, "We! O nyawa Una manena igogou Awi sala ihiwa!" 48 Ona yahino yototomina gena o kia naga idadadi magena yakelelo, de ona yangodu asa yoliho de manga mamata masireteka yangangapo, ma ngale manga sininga foloi ipeleso. 49 Nako o nyawa Una winanako de lo o bi ngopeqeka ma orasi Una o Galilea ma dokuka so wimomote de wiriwoka, ona yangodu kagenadahu lo o kia naga idadadi magena qangodu yakelelo, gena ma soa sutu ikuruka. 50 51 Kanaga o nyawa moi awi ronga o Yusuf o Arimatea ma dokuno o Yudea ma daeraka. Una magena o nyawa ma loha moi de lo wododamaha o Gikimoi Awi orasi wopareta maro o kolano moi. Ngaroko una lo o Mahkamah Agama ma nyawa moi, duma una wosimotewa manga edekati de manga manara magena ma ngale o Yesus bilasu witooma. 52 O Yusuf una magena wahika o Pilatuska, de wagolo o Yesus Awi sone ma bake. 53 So una o sone ma bake magena waqeheka la de o baro qaaare wosisangika, qabolo de wapoosu o boosu moika, kiaka qamomuanesi yaaka o teto ma rabaka de o sone ma bake moi lo waasi yapoosu. 54 Orasi magena he qamaqa-maqa, so ilangi o Sabat ma wange ma solanoka, so asa isimaha kawa o manara yaaka duma bilasu o nyawa imawoma. 55 Komagena so o bi ngopeqeka, o Yesus o Galileano wimomote, ona magena o Yusuf wisiduuru yahika o boosuka, de kagena ma rabaka yananano idodooha o Yesus wipoosu. 56 Qabolo ona imajobo so yoliho o dokuka, de o bi rapa yosidailako ma ngale o Yesus Awi sone ma bake isimuja. Qaboloka, de o Sabat ma wange yaadoka, so ona manga manara imawoma, yamote o bobita o Musa wosilelefoka.

Luke 24

1 O Nahadi ma wangeka so ka o goginita nosi o wange asa ibao, de o bi ngopeqeka ona magena itagi o boosuka, o bi rapa isidadailakoka gena yaaho. 2 Duma kagena imasidiado de yakelelo o teto ilalamo gena he iloloka. 3 So ona yowosa o boosu ma rabaka, we, yamakewa o Jou Yesus Awi sone ma bake. 4 Ona imaoko manga gamamu ma rabaka, de imatodoka kanaga manga dateka o nyawa yasinoto de manga baju ileleto-leto imasitibaku de imaokoye. 5 So ona yosawangi de foloi yomodo de yobukuku o tonaku, duma yasinoto magena yotemo onaka, "Awa, o kiaso ngini niwisari o nyawa woooho moi isosone manga sidongirabaka. 6 Kanena wihiwaka. Una wooho kali! Niososininga o kia Una winisingangasu qabolo nginika, ipapasaka ma orasi Una o Galileaka 7 wotemo, 'O Nyawa ma Duhutu bilasu wisidoa o nyawa ma dorouka, so wisidasangahadika, de o wange saangeka Una asa wooho kali.' " 8 Kagena ona imasininga de igogou o Yesus Awi demo-demo magena. 9 So kagena o boosuka de ona yoliho so o kia naga idadadi qangodu magena isingangasu Awi muri-muri yamogiowo de moika de lo wimomote ma binukali. 10 O ngopeqeka, kiaka isingongangasu, ona magena ongo Maria Magdalena, ongo Yohana, ongo Maria o Yakobus ma awa de lo o bi ngopeqeka ma somoasi imakokomote dede ona. 11 Ona isingangasuka, duma manga demo gena Awi muri-muri ona magena asa yopiricayawa, itemo manga demo gena cawali manga ade-ade masirete so itiaiwa. 12 Duma nako o Petrus una magena woise de womagogora o boosuka. So kagena de una ka o boosu ma ngoraka, de womarukuku so ma rabaka womaginano. Eh? Kagena ka cawali o baro qaaare ihadoku. Qabolo de una woliho awi tahuka de awi gamamuka, de womasosininga o kia idadadika. 13 O wange magena o Yesus wimomote yasinoto o Yerusalemno isupu yotagi yakahika o Emaus ma dokuka, ma gaku gena nagala o kilo mogiowo de moi. 14 Ona manga dodagi ma rabaka ma ngale o kia naga idadadika qangodu magena ona isibobicara. 15 Imabobicara de imakokasano moi de moika, de imatodoka o Yesus masirete wahino manga dateka de wotagi imakokomote dede ona. 16 Ona gena Una iwikelelo, duma kanaga o kia naga moi idadi onaka sidago yaakuwa Una iwinako. 17 Kagena de Una watemo, "O ngeko ma soaka kangano o kia ngini nisibicara." De ona imatoguka, de manga sininga asa ipeleso. 18 Wimoi awi ronga o Kleopas wosano o Yesuska, "We! Ngona manena nagala o Yerusalemka asa nomasidiado, so o wange ipapasaka kanaga o kia idadadika gena ka nomatengo nanako waasi." 19 O Yesus wotemo, "O kia idadadi." So ona itemo, "Awadede! O kia idadadi gena o Yesus, o Nazaret ma nyawaka. Una o nabi moi de Awi demo de lo Awi manara gena ma rabaka kanaga de ma kuasa, bai o Gikimoi Awi simaka de lo o nyawa yangodu manga simaka. 20 Duma o imamka ma bi sahe de lo nanga roriri Una wisidoa o bobaretaka la wisisala, so bilasu witooma. Qabolo de igogou ona Una iwisidasangahadika. 21 Ena momongo, ngomi miwingongano Una asa ngone o Israelka ma nyawa nanga saturuno wonapalako. O wange manena he o wange saange qabolo Una witoomaka. 22 O kiali, mia ngopeqeka yamuruo naga imiaka so ngomi migamamuka, sababu kangano o goginita nosi de ona yotagi Awi boosuka, 23 duma Awi sone ma bake yamake kawa. De ona imakiliho de imisingangasu ngomika, o malaikat yakelelo de lo o malaikat magena isingangasu o Yesus wooho kali. 24 Kagena de mia dodiao yamuruo naga yahika o boosuka, de kagena yakelelo igogou imatero maro o kia o ngopeqeka ona magena yodedemoka. Duma ona o Yesus wimakewa." 25 Qabolo de Una wotemo onaka, "Ngini igogou nifuma! Ngini nia sininga isidailako qatemehe so niopiricayawa kiaka o bi nabi isingangasu iqomaka. 26 O Salamati ma Kolano Una magena bilasu iqoma wingangapo de wisangisara, so qabolo asa wisioho kali de lo wisimulia so o bi moi-moi qangodu wapareta." 27 Kagena de o Yesus wadoto onaka o bi moi-moi o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka ma ngale Awi oho ma singangasu, ma solano o Musa awi lefoka de sidago o bi nabi manga lefo qangodu. 28 So o doku kiaka ona ikokahikaka magena yadumu, de Una wodupa womaaka la wotagi wogila-gila, 29 duma ona asa iwisimahawa, de yotemo Unaka, "Hino la kanena Ngona nomasidodogu kasi dede ngomi. Imaqa-maqaka, so he qaputu so." So Una igogou womasidodogu kagena onaka. 30 Ma orasi ona imatamiye la yooqo, de Una o roti waqehe Awi sukuru watide o Gikimoiye, de watepi-tepi, qabolo de wasitoku onaka. 31 Ato wasitokuka, de ona yanako Una gena o Yesus. De imatodoka Una wisisaka so ona iwikelelo kawa. 32 So ona imatekebicara yotemo, "We! So kangano o ngeko ma soaka de ngone nanga sininga maro isora, ma orasi Una wonabicara de lo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma raba gena wonadoto itotiai ngoneka." 33 So o orasi magena qabolo de ona lo imajobo yoliho o Yerusalemka, de yamakeka o Yesus Awi muri yamogiowo de moi imatolomuno de o nyawa ma somoasi. 34 Ona imatotolomu gena yotemo, "Igogou! Ma Jou wooho kali bai! Una womasimane o Simonka!" 35 Kagena de ona yasinoto lo isihabari itotolomuka, kangano o ngeko ma soaka de o kia naga idadadi, ma orasi o roti watepi-tepi de ona yanako Una gena o Yesus. 36 Ona ka imatekebobicarasi, de imatodokano o Yesus masirete lo asa womaoko to ona manga sidongirabaka, de wotemo, "Ai salam nginika! Tanu nia sininga ma rabaka igogou isosanangi." 37 Ona gena yatodoka de lo yamodo, sababu ona itemo nagala o toka yakelelo. 38 De Una wotemo onaka, "Qadoohaso ngini nimodo de lo nidodato. 39 Nianano kasi to Ngohi Ai gia de lo Ai qohu, sababu manena Ngohi masirete bai! Nisipaqa de nisitailako, sababu o toka ma lake de ma kobo gena ihiwa maro kanaga niakelelo Ngohika." 40 Qabolo de Una Awi gia de Awi qohu ma bi nabo wosikelelo onaka. 41 De ona gena maro yopiricaya waasi, ona yohairani icarawa so yanali. Komagena so Una wasano onaka wotemo, "Kanaga de nia ino?" 42 So o nao isosinanga o leta moi gena ona iwihike Unaka. 43 De Una waqehe de waoqo, la ona aku yakelelo igogou Una o toka wisowo. 44 Qabolo de Una wotemo onaka, "Manena o kia naga tinisingangasu nginika, ma orasi iqomaka de Ngohi kanaga dede nginisi. O bi moi-moi ma ngale Ngohi, kiaka o Jou Awi bobita o Musa de lo o bi nabi ma somoa isilelefo ma Buku ma rabaka de lo o Mazmur ma Bukuka gena, qangodu bilasu isiganapu." 45 Qabolo Una wasinako itiai, la ma ngale ona aku o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma ngale gena yosihoda qaloha. 46 So Una wotemo onaka, "O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefo itemo, Ngohi o Salamati ma Kolano manena bilasu isususa de isangisara sidago itooma, qabolo de o wange saangeka asa tooho kali. 47 De o habari qaloloha gena bilasu de to Ngohi Ai ronga isihabari ma meta o bi nyawa yangoduka, la ma ngale ona manga dorouno imatoba de imatoduba de lo o Gikimoi waapongu. O habari magena bilasu isihabari ma meta o bi bangsa ma nyawa yangoduka, ma nonomaka o Yerusalemka. 48 Ma ngale qangodu magegena ngini manena nidadi o saksi. 49 Nimasosininga qaloha, done Ngohi asa tosulo la o Gurumi Qatetebi wouti kanena nginiku, maro Ai Baba wojajajika. Duma ngini bilasu niodamaha iqoma o kota manenaka, sidago o Gikimoi winihike o kuasa nginika la ngini aku niputuru." 50 So de o Yesus wobicara qabolo de Una wangaho ona so wasisupu o kota ma duduka, sidago o Betania ma dateka. Kagena Awi gia watide la Awi laha wosidumu onaka. 51 Ato Awi laha wosidumuka asa Una witide de imakitinga so wakahika o sorogaye. 52 Kagena de ona yobukuku yosuba Unaka, qabolo de manga sininga gena foloi qanali ona yoliho o Yerusalemka. 53 De o wange isigeto-geto ona asa o Gikimoi Awi Tahuka igogeku de iwisigiliri Unaka.

John 1

1 Ka ma nonomasi, o bi moi-moi iooho o duniaka gena idadi waasi, de Una Awi ronga o Demo gena he kanagaka. O Demo magena kanaga dede o Gikimoi de o Demo magena ka imatero dede o Gikimoi. 2 De o orasi ma nonomaka gena Una asa dede o Gikimoi. 3 De o Demo so o bi moi-moi qangodu aku wosidadika. Ena gena, nako Una wihiwa de o kia naga idadadika moi lo asa idadiwa. 4 O Demo gena Una o oho ma hutu so o moi-moi qangodu wosioho. Komagena lo o nita ma duhutu so aku yaado o bi nyawaka. 5 De o nita ma duhutu magena o bubutu ma rabaka isiwaka, de o bubutu gena akuwa o nita magena yakoora eko o bubutu gena o nita yanakowa. 6 Kanaga o nyawa moi awi ronga o Yohanes. Una magena o Gikimoi wisulo so wahino. 7 Una magena wahino ma ngale o nita ma duhutu magegena wosingangasu o bi nyawaka, la ma ngale ona yangodu o demo magena aku yoise de lo yopiricaya. 8 O Yohanes una magena o nita wisowo, duma una wahino ka ma ngale o nita magena wosingangasu o bi nyawaka wotemo, 9 "O nita ma duhutu he yadisiwa o bi nyawa yangoduka, de o nita magena asa imasidiado o dunia ma bi dokuka." Komagena o Yohanes wotemo. 10 O Demo magena kanaga o duniaka, de ngaroko Una wosidadika o bi moi-moi qangodu o dunia ma rabaka, duma o dunia ma bi nyawa winakowa Una magena naguuna. 11 So Una asa wahino to Una Awi doku masireteka, duma Awi doku ma bi nyawa, ena gena o Yahudika ma nyawa, ona iwiholu. 12 Ngaroko komagena, duma kanaga o nyawa ma somoa ona magena asa Una iwiqehe qaloha sidago lo iwipiricaya Unaka. De ona magena lo asa Una waaka so aku ona imadadi o Gikimoi Awi ngopa-ngopa masirete. 13 Ona imadadi o Gikimoi Awi ngopa-ngopaka gena, imaterowa de o nyawa o duniaka la manga bi ngopa-ngopa yasibuo, mote ma baba awi dupa masirete. Duma o Gikimoi masirete Awi dupa so ona idadi maro to Una Awi ngopa-ngopaka. 14 O Demo magena womadadi de womasitero maro ka o nyawa moi, so Una wooho de wogoge to ngone nanga sidongirabaka. De Awi kuasa gena ma sihino ka ma Baba Gikimoino, sababu ma ngale ma Ngopa womatetengo, so igogou ma Baba Awi kuasa ilalamo gena ngomi lo miakeleloka. De ngomi miwimomote gena igogou to Una Awi laha womisidumuka de o dodoto itotiai gena womidotoka. 15 Ma ngale Una magena so o Yohanes igogou wasingangasu o bi nyawaka, de wotemo womaili-ilika, "Ma ngale Una magena ngohi totemo iqomaka, 'Done wimoi asa wahino wotuuruno, gena Awi manara foloi ilamo, sababu ngohi isibuo waasi de Una he kanaga woohoka.' " 16 O Gikimoi ma Ngopa Awi siningaka kanaga Awi laha de ma boloika, so o bi loha moi-moi ngone wonagopola itogu-toguwa. 17 Kanaga o Gikimoi Awi bobita gena o Musa walefoka, duma o Yesus Kristus wosidumuka o Gikimoi Awi laha, de lo o Gikimoi Awi dodoto itotiai wonadotoka. 18 De o Gikimoi Una magena kanaga o nyawa moi lo waasi ona iwikelelo. Ka cawali o Gikimoi ma Ngopa womatetengo, kanaga ma Baba Awi dateka, Una gena wonasinako o Gikimoi ngoneka. 19 O orasi moi de kanaga o Yahudika manga roriri o Yerusalem ma kotaka gena, o imam de lo manga sidongirabaka o Lewi awi ngopa de awi danoku ona magena yamuruo naga yasulo la itagi o Yohanes wikurumi. O bolu moi magena asa yahino manga sosano yaaho so unaka itemo, "Baba, ngona gena naguuna sidago o moi-moi manena naaka." 20 De o Yohanes gena wosipongowa ma ngale una masirete, so wosango de wotemo, "Ngohi manena o Salamati ma Kolano isowo." 21 So ona wisano kali itemo, "Nakoso komagena, nagala ngona gena ma nabi Elia?" "Hiwa! O Elia gena ngohiwa." De ona itemo kali, "So ngona naguuna. Nagala ngona o nabi moi kiaka una magena o Gikimoi wojaji iqomaka done asa wahino?" So una wosango kali wotemo, "Hiwa! Ngohi una magena isowo." 22 Kagena de ona wisano kali, itemo unaka, "Baba, mia tabea, duma ngomi manena bilasu mininako kasi ngona gena naguuna, la kanaga o demo, o kia ngona nomisingangasuka gena, ngomi aku miaaho to ngone nanga roririka. So ngomi minisano kali ngona naguuna, la ma ngale ngona masirete tanu nomisingangasu ngomika." 23 De ma ngeko komagena so o Yohanes una masirete asa wadedemo onaka wotemo, "Ngohi manena gena imatero de o nyawa una magena iqomaka ma nabi Yesaya awi buku ma rabaka isilefo de itemo, 'Kanaga o nyawa moi o tona ibobeleuka womatotoore: Hika! Ma ngale nanga Jou Awi hino gena o ngeko bilasu nisibolowo de nisitiai.' O Yesaya awi demo ma meta gena ka ngohi manena qabolo." Komagena o Yohanes una masirete womasingangasu onaka. 24 De kagena manga sidongirabaka lo o Farisika ma nyawa yamuruo naga lo yasusulo o Yohaneska. 25 So ona lo iwisano unaka itemo, "Ce! Baba, nako ngona gena o Salamati ma Kolano nisowo, de o Elia eko o nabi moi o Gikimoi wojajajika una magena lo nisowo, de qadoohaso aku ngona o nyawa naosi." 26 So kagena de o Yohanes wosango de wotemo kali onaka, "Ngohi manena o nyawa taosi de o ake, duma wimoi he kanaga to ngini nia sidongirabaka duma igogou ngini niwinako waasi. 27 Ma orasika kanaga wimoi Una magena asa wahino wotuuruno, gena Awi manara foloi ilamo, so ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka Awi capato ma gumi tasose maro o nyawa ileleleani moi lo idadiwa." Ma ngeko komagena la ma ngale una masirete wasingangasu onaka. 28 O bi moi-moi magena imadadi o Betania ma dokuka o Yordan ma Selera ma sonongaka, kiaka kagena o Yohanes o nyawa waosi. 29 Ma goginitano, de o Yohanes una magena o Yesus wikelelo, Una wahino de o Yohanes wobicara wotemo, "He! Nianano! O Gikimoi Awi Duba ma Goho, kiaka Una magena o dunia ma bi nyawa manga dorou qangodu done asa wositagali de to Una Awi rohe masirete. 30 Ma ngale Una gena ngohi tinisingangasu qabolo nginika, de totemo, done wimoi asa wahino wotuuruno gena Awi manara foloi ilamo, sababu ngohi isibuo waasi de Una gena he kanaga woohoka. 31 Ma nonomaka, ngohi lo towinako waasi Una magena igogou o Salamati ma Kolano, duma ngohi tahino kanaga o bi nyawa tasiosi de o ake la ma ngale ngini o Israelka ma nyawa aku Una niwinako. 32 33 Igogou, iqoqomaka Una o Salamati ma Kolano ngohi lo towinako waasi, duma o Gikimoi ngohi woisulo tahino la o nyawa aku taosi de o ake, de lo Una magena woisingangasu ngohika wotemo, 'Kanaga naguuna nowikelelo la Ai Gurumi Unaku iuti de itangi gena, igogou Una magena asa o nyawaka wosingosa o Gurumi Qatetebi ma kuasa la manga sininga ma rabaka wopareta.' So ngohi asa igogou takeleloka Awi Gurumi o sorogaku iuti maro o namo dara moi de itangi Unaku la ona ioho imarimoi. 34 De ngohi tanako igogou de ngohi towikeleloka, so tinisingangasu tagogou nginika, Una magena o Gikimoi ma Ngopa." 35 Ma goginitano, o riho magenaka kanaga o Yohanes de awi dodiao yasinoto, ona magena o nyawa una wimomote manga sidongirabaka. 36 So ma orasika o Yohanes una wikelelo o Yesus wotagi wokahino onano, de wobicara awi dodiao yasinoto magenaka wotemo, "He! Una magenaka niwinano. Una magena o Gikimoi Awi Duba ma Goho." 37 So yoise komagena, de ona imajobo o Yohanes iwidongosaku de o Yesus wimoteka. 38 So o Yesus womakiliho de wakelelo ona magena Una wimote, de wasano wotemo onaka, "Baba-baba, nidooha eko o kia niasari." De ona itemo, "Baba Rabi, ngomi ka miadupa Ngona minisano kasi, Ngona gena kiaka nogoge." (O Ibrani ma demo 'Rabi' gena ma ngale Guru.) 39 Kagena de Una wotemo onaka, "Hino la o orasi manena ngini aku nimote Ngohi la asa nianako." So ona yasinoto magena Una wimote de imasidiado to Una Awi riho kiaka kagena wogogogeka. Ma orasi kagena imasidiado he o cako iha qamaqa-maqa. De o wange magena ona kagena igoge dede Una. 40 Ona yasinoto o Yohanes awi demo yoiiseka so o Yesus wimote gena, moi awi ronga o Andreas, una magena o Simon eko o Petrus awi nongoru. 41 De o Simon wihiwa so o Yesus wikurumi qabolo, de o Andreas una cai-cai awi ria wisari. So wimakeka, de gila-gila awi ria o Simonka wotemo, "He! To ngone nanga Salamati ma Kolano gena ngomi miwikeleloka." (Gena o bahasa Ibrani itemo o Mesias, imatero de o bahasa Yunani itemo o Kristus, gena ma ngale Una o Gikimoi wijajajika so asa wonasisalamati.) 42 Qabolo de o Andreas ma ria o Simon wingaho itagi o Yesuska. So kagena ona de o Yesus imakamake, de Una wotemo o Simonka, "Ngohi ngona toninakoka, ngona gena o Simon o Yohanes awi ngopa. De o orasi manena Ngohi asa o ronga moili tonihike so tonisironga lo o Kefas." (O Kefas gena ma ngale o teto ilalamo de nakoso isiyoyunanika gena, o Petrus.) 43 De ma goginita noli, de o Yesus wositatapuka asa o Galilea ma tonaka wotagi. So womajoboka, de kanaga o nyawa moi awi ronga o Filipus wikelelo so wiaso, de witemo unaka, "Hino la tanu ngona lo noimote Ngohi." So una lo o Yesus iwimote. 44 O Filipus una magena wogoge o doku moika, kiaka imatero de o Andreas de lo o Petrus manga doku, ena gena o Betsaida ma dokuka. 45 De o Filipus asa to ona manga dodiao moi o Natanael wimake de wotemo unaka, "He! Ngomi gena miwimakeka Una magena o Salamati ma Kolano, kiaka o Musa de lo o bi nabi-nabi iqoqomaka gena o Gikimoi Awi Buku ma rabaka isilefoka. Una magena miwikeleloka bai! Una magena o Nazaret ma nyawa moi o Yusuf awi ngopa." 46 O Natanael woise de wotemo, "Ce! Idodooha so o loha de ma sihino o Nazaretno." Qabolo de o Filipus wotemo, "Hino, potagi la ngona lo aku nowinano." So ona imajobo. 47 De ona itagi so o Yesus he widumuka, de Una asa wotemo o Natanaelka, "Kanaga o nyawa moi una o Israelka ma nyawa, una magena ka wotiai de lo awi siningaka o gulai moi lo ihiwa." 48 So o Natanael wosano wotemo o Yesuska, "Baba, iqomaka kiaka pomakamake so Ngona aku notemo ngohi noinakoka." So o Yesus wotemo unaka, "Baba, iqomaka o Filipus ngona woniaso waasi, de Ngohi tonikelelo ngona nomataru o ara ma hutu ma litimika nomatamiku." 49 Kagena de o Natanael wotemo, "Wewe! Baba Guru, so Ngona ka noinako bai! Igogou-gogou, Ngona gena o Gikimoi ma Ngopa. Ngona manena o Israelka ma nyawa manga Kolano." 50 Qabolo de o Yesus wotemo unaka, "Ce! Samaloha so Ngohi tonisingangasu, so ngona asa Ngohi noipiricayaka, sababu tonikeleloka ma orasi ngona kagena o ara ma hutu ma golaka. Ngaroko komagena, ngona done asa nakelelo o bi moi-moi ma somoali idadi so done ngona foloisi nohairani. 51 De lo ngona tonisingangasu igogou, ngona done asa nakelelo o soroga ipelenga de o Gikimoi Awi malaikat-malaikat kanaga maro Ngohi o Nyawa ma Duhutu Ai simaka ona magena asa iuti de idola."

John 2

1 O Yesus womasidiado o Kana ma dokuka o Galilea ma tonaka, de ma goginitano kanaga o kawi ma rarame moi yaaka, so Una ma awa lo kagena naga. 2 Mutuwade Una de Awi muri-muri lo yakoro so yotagi o rarame magenaka. 3 De kagena o anggur yaudo duma pasa de qamataka. So o Yesus ma awa motagi mowisingangasu Unaka, "Kodo! Manga anggur gena qamataka." 4 De Una wotemo, "Ai awa, nako ngona eko Ngohi gena, upasi pocapu, sababu to Ngohi Ai orasi gena yaado waasi." 5 Ngaroko komagena, duma ma awa motemo o rarame ma bi leleanika, "O kia bato Una wosulo nginika, magena ngini bilasu niaaka." 6 Kagena naga o ake ma rube ngai butanga. O rube ilalamo so ma raba gena nagala o ake o liter ratu moiku de iwedo, de magena isidailako ma ngale o Yahudika ma nyawa bilasu imatiodo, mote to ona manga adati de manga galepu. 7 Kagena de asa Una wotemo ileleleanika, "O ake ma bi rube qangodu magena hika ngini o ake nioguse sidago iwedo." Gila-gila ileleleani ona magena o bi rube magenaku o ake yoguse sidago qangodu iwedoka. 8 Yoguse qaboloka, de Una onaka wotemo kali, "O bi rube iwewedo-wedoka magena ma ake niaui de niwihike o rame ma duhutuka." De maro o kia Una wosulo onaka, magena ona yaaka. 9 Duma o rube ma ake yatotota magena Una waaka so o ake de imadadi o anggurka. So o rarame ma duhutu una magena asa wadahake, de una awi siningaka wotemo, "We! O anggur magena kiano ikahino." Ngaroko wanakowa, duma igogou ona ileleleani magena yanako itiai. So una wadahakeka, de wokakawi una magena wiaso 10 de wotemo unaka, "We! O nyawa manga biasa gena manga anggur qamomonge magena yasiudo iqoma sidago manga nyawa yakokoro ona yaduga. Qabolo de ona manga anggur qamamali gena yasiudo ituuru. Duma ngona ani anggur ma nonoma qamomonge gena nadiahi sidago o orasi manena de asa nosisupu so nasiudo ituuru." 11 O nonako ihahairani manena o Yesus waaka o Kana ma dokuka o Galilea ma tonaka. O riho magenaka de asa to Una Awi nonako-nonako ihahairani gena wosolano waaka. Komagena Una Awi kuasa masirete asa wasimane onaka. So Awi muri-muri magena manga piricaya Unaka gena foloi idogo. 12 So qaboloka, de Una wotagi wokahoko o Kapernaum ma dokuko. Ona itagi imakangaho gena ma awa, de Awi nonongoru, de lo Awi muri-muri. So o wange muruo naga ona igoge o doku magenaka. 13 So kagena o Yesus wogoge wodamaha sidago o Paskah ma Wange ma Rarame ma orasi he idumuka, de Una wotagi wokahie o Yerusalemye. 14 Kagena womasidiadoka, de Una wotagi de wowosa o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka. De kagena asa Una wasitodadaheno o nyawa yadadala o riho magegenaka imasiiija de imatekekokiija. Ma binuka o sapi, o duba, de lo o namo dara imasiiija gena yaaka manga suba ma gaso, de ma binukali o nyawa o doku ma somoano manga pipi imatekesitagali. 15 Magena wakeleloka, de Una asa o ngangapo moi waaka o iwino la idadi maro o cambuk moi. De Awi cambuk magena, Una gila-gila o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka o nyawa ona magena wadusu de wasisupu. Wadusu ona maro o bolumoi-bolumoi, ona de manga sapi de lo manga duba. De lo ma binuka o pipi imatekesitagali ona manga meja waeha sidago lo manga pipi gena ihaja imakokitingaka. 16 De ma binukali o namo dara imasiiijaka Una wotemo, "Asitagala! Ngini gena nia namo niaaho de nisupu. Awadede! Upa lo Ai Baba Awi Tahuka de niaaka o riho imasiiija." 17 Komagena imaakaka, de Awi muri-muri magena asa yosiningali kanaga iqoqoma o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefo itemo, "Ai Baba, Ngohi Ai sininga ma dupa foloisi ilamo gena Ani Tahu bilasu o nyawa yahoromati sidago he dangade tosone." 18 Qaboloka, de kanaga o Yahudika manga roriri ona magena yahino Unaka, de itemo, "Ce! Idodooha so Ngona naaka komagena. Ngomi mitemo Ngonaka bilasu o nonako moi nomisimane ngomika. La ma ngale ngomi aku mininako, igogou Ngona gena Ani kuasa ma sihino o Gikimoino." 19 De Una wosango wotemo, "Nakoso ngini o Gikimoi Awi Tahu manena niaruba, de ma deka ka o wange saangeka de Ngohi asa tosigoko kali." 20 De ona itemo, "Ilaha! Kanaga ma deka o taungu moruha de butanga o nyawa imanara asa o Gikimoi Awi Tahu manena isigoko. De Ngona gena nobicara de notemo, ngaroko o tahu magena yabiauka, duma ma deka ka cawali o wange saange de Ngona aku nosigoko kali." 21 Duma Una Awi ngale gena Awi rohe masirete wositero maro o Gikimoi Awi Tahu. 22 Cawali ma orasika done Una o sone ma rabano wisioho kali, de asa Awi muri-muri yosininga kiaka iqomaka to Una Awi demo komagena gena wotemo, o Gikimoi Awi Tahu wositero de Awi rohe. Yosiningaka, de asa ona yopiricaya igogou o Gikimoi Awi demo ma ngale o Yesus o sone ma rabano wisioho kali de lo o bi moi-moi qangodu magena Una wasingangasu qabolo onaka. 23 Ma orasi Una kanaga o Paskah ma Wange ma Rarame o Yerusalemka, de o nyawa yadadala asa ipiricaya igogou Una o Salamati ma Kolano gena, ka cawali o nonako ihahairani waaka. 24 Duma Una woholu wapiricaya onaka, sababu o nyawa yangodu manga sininga ipepelu gena ka wanako. 25 Komagena lo ma ngale o nyawa manga sininga gena upa he o nyawa asa iwisingangasu, sababu igogou Una wanako qaboloka.

John 3

1 Kanaga o Farisi ma nyawa moi awi ronga o Nikodemus, de una magena lo o Yahudika manga roriri moi o Mahkamah Agama manga sidongirabano. 2 Qaputuku de una wahino o Yesuska, de wobicara wotemo, "Baba Guru, ngomi mininako igogou Ngona o guru moi o Gikimoi masirete wonisulo nahino ngomino, sababu Ngona de to Ngona Ani nonako ihahairani. O nyawa moi lo o nonako ihahairani yaaka yaakuwa, ka cawali manga buturu ma sihino o Gikimoino." 3 Kagena de o Yesus wotemo unaka, "Baba, nakoso kanaga o Gikimoi la igogou o nyawa waparetaka maro o kolano moi, de ona bilasu yasibuo kali." 4 Duma o roriri una magena wosano wotemo, "Ce! Ma ngeko idodooha so ona yalamoka de aku yasibuo kali. De ma ngeko idodooha aku ona iliho kali to ona manga awa ami poko ma rabaka la yasibuo kali." 5 So kagena de o Yesus asa wosango unaka wotemo, "Igogou! O nyawa yaaku waasi o Gikimoi Awi pareta ma rabaka iwosa, ka cawali ona nagoona de o ake de lo o Gikimoi Awi Gurumi yasibuo kasi. 6 Sababu o nyawa gena manga dodihimo yasibuo, duma o Gikimoi Awi Gurumi wahike o oho qamomuane so imatero de yasibuo kali. 7 So upa sidago ngona gena nohairani nakoso Ngohi totemo bilasu ngona nisibuo kali. 8 O nyawa nagoona nakoso ona o Gikimoi Awi Gurumi wasibuo kali ma ngale wahike onaka o oho qamomuane gena, imatero maro de ka o paro iwuwu. Sababu ngona gena akuwa de ani lako o paro nakelelo, de lo ngaroko o paro ma kuguru gena aku noise, duma naakuwa nanako magena kiano ikahino de kiaka ikahika." 9 Woise komagena de o roriri una magena wotemo, "We! Nagala ngohi manena Ani demo ma ngale gena tosidodoguwa." 10 So o Yesus wotemo, "Ngona gena ngaroko o Israel ma nyawa manga guru moi nikukuruye, duma qadoohaso sidago o bi moi-moi ngona tonidodedemoka de ma ngale gena naakuwa nanako. 11 Ngona tonisingangasu igogou, o kia naga Ngohi takokeleloka de tanakoka gena igogou nginika tinidedemo de lo tinisingangasu qaboloka, duma ngini ningodu gena asa niaholu. 12 De o kia Ngohi tinidodedemoka ma ngale gena o kia naga moi done asa idadi o duniaka. So nakoso ma ngale gena ngini niopiricayawa, de idodooha aku niopiricaya ma ngale o kia naga idadadi o sorogaka, nakoso magena lo tinidedemoli. 13 Igogou, o nyawa moi lo yahiwa o duniaka de ikahika o sorogaka yaado la o kia idadadika yakelelo. Ka cawali Ngohi masirete, Ai ronga o Nyawa ma Duhutu gena, o sorogano so o moi-moi magena takeleloka. 14 Maro ka iqoqoma o Musa o tona ibobeleuka de kanaga o didiki moi maro o ngihia gena o tabagano isitulada watide la nagoona yakokelelo gena isonewa, de komagena lo Ngohi o Nyawa ma Duhutu bilasu o sangahadiye isidola. 15 La ma ngale o nyawa, nakoso Ngohi manena ipiricaya, de ona magena asa yamake o oho ka sidutu ikakali. 16 Sababu igogou-gogou o Gikimoi foloi wadodara o bi nyawa o dunia ma rabaka, so Una asa Awi Ngopa masirete wihike, ngaroko Awi Ngopa magena to Una Awi Ngopa yanau womatetengo. La o nyawa nagoona Awi Ngopaka magena iwipiricaya, de ona magena upa yasisa, duma yamake o oho ka sidutu ikakali. 17 Komagena o Gikimoi Awi Ngopa wisulo o duniaku, Una wouti, de upa o bi nyawa o duniaka wasisala so bilasu o Gikimoi wafanggali de o dorou, duma ma ngale manga dorou ma rabano gena wasisalamati. 18 De o nyawa nagoona nakoso to Una Awi Ngopa magena iwipiricayaka, de ona magena asa upa yasisala. Duma nakoso o nyawa la kanaga iwipiricayawa, ona magena yasisala so igogou bilasu o Gikimoi wafanggali de o dorou, sababu ona wipiricayawa Una magena o Gikimoi Awi Ngopa yanau womatetengo, so ona manga dorou ma rabano Una upa wasisalamati. 19 Ona yasisala so bilasu dede o Gikimoi imakitingaka, sababu o nita ma duhutu moi o Gikimoino yahino qabolo o duniaka, ma ngale o Gikimoi wasimane o nyawaka. Duma nakoso o nita de o bubutu, la kanaga o bubutu gena o nyawa asa foloi yodupa, sababu ona magena yodupa o dorou yaaka. 20 O nyawa nagoona yodupa o dorou yaaka, ona magena asa o nita ma duhutu gena ka yoduhudu de o bubutu gena yodongosa iholu, so yaakuwa yahino o nitano, ma ngale upa manga dorou ma rabano yasisalamati. Yoholu yahino o nitano, magena ma sababu ona itemo idodooha nakoso manga dorou isikelelo. So ona magena de manga salaka. 21 Duma nakoso kanaga ona yodupa yamote o dodoto itotiai gena ma sihino o Gikimoino, ona magena o nita ma rabano yahino. Ona magena yaaka la ma ngale o nyawa yangodu aku yanako, igogou to ona manga manara magena yaaka sababu ona imarimoika dede o Gikimoi." 22 Ipapasaka, de o Yesus de Awi muri-muri itagi ikahika o Yudea ma tonaka. De kagena o orasi muruo naga Una wogoge dede ona, de lo wosulo o nyawa yaosi, gena maro o nonako moi igogou Una wimomote. 23 De kanagasi o Yohanes lo o nyawa waosi o ake ma jobubu isironga o Ainon, o Salim ma doku ma dateka, sababu kagena o ake ilamo de o wange isigeto-geto o nyawa yahino unaka ma ngale una aku ona waosi. 24 O orasi magena una o buika wisingosa waasi. 25 O wange moika, de o Yohanes wooosi awi nyawa wimomote yamuruo naga de lo o Yahudika ma nyawa moi imatekesikoholu ma ngale o Yahudika ma nyawa manga adati de manga galepu, gena idodooha bilasu yatiodo kasi de asa manga sininga qatebi o Gikimoi Awi simaka. 26 Komagena so o Yohanes awi nyawa wimomote yahino unaka, de itemo, "Baba Guru, o nyawa Una magena iqoqomaka, kanaga o Yordan ma Selera ma sonongaka de ngona nowitideka ma ngale nomisingangasu ngomika, Una gena o orasi manena asa o nyawa waosi. Ce! O nyawa yadadala ngona inidongosa de asa yangodu ikahikaka Unaka." 27 Kagena de o Yohanes wosango wotemo onaka, "Magena qadoohawa. O nyawa ngone gena nakoso o kia naga ngone kanaga pamake magena, ka cawali o Gikimoi wonahike. So ma ngale magegena gena ngohi itoosawa. 28 Ngini gena niise qaboloka, ngohi tinisingangasuka totemo ngohi manena o Salamati ma Kolano isowo, duma o Gikimoi woisulo ngohi la ngohi asa toqomano. 29 30 Igogou, o Yesus Awi manara dede to ngohi ai manara gena, to Una Awi manara foloi ilamo. Ma orasi o kawi ma rarame ma rabaka de ngohi maro wokakawi awi dodiao moi. Ngaroko una kanaga o bi moi-moi qangodu gena waaturu, duma muna mokakawi gena de una magena wisowo. Wokakawi awi dodiao gena wisulo woqomano, ma ngale ka waaka to muna mokakawi ami dailako. Wosidailako qaboloka, de ma orasi wokakawi wahino so muna gena womingoso de awi nali de awi more gena, awi dodiao magena woise so una lo foloisi winali. Maro wokakawi awi dodiao awi more, komagena ngohi lo aku ai more de lo ai nali ifoloi. 31 Una o sorogaka de wouti, Una magena foloisi wolamo de o bi nyawa yangodu o duniaka. Duma nakoso o nyawa la ka o duniaka yasibuo, ona magena manga sininga ma kanako ka o dunia ma kanako. So ka magena aku ona isibicara. Duma Una foloi wolamo gena Una asa o sorogaka de wouti. 32 So o bi moi-moi qangodu o sorogaka wakokelelo de woiise magena wosingangasu o nyawa o duniaka. Duma Awi demo gena o nyawa moi lo yopiricayawa. 33 Duma nakoso o nyawa la kanaga yopiricaya Awi demo magena, gena ona lo isitatapu o Gikimoi Awi demo gena igogou de itiai. 34 Sababu Una magena o Gikimoi wisulo la wahino, so Una Awi demo gena ka imatero de o Gikimoi Awi demo. O Gikimoi Awi Gurumi ma kuasa gena Una wihike qaasu-asu. 35 Ma Baba Gikimoi widodara igogou ma Ngopaka de lo wisiputuru sidago o bi moi-moi qangodu lo aku wapareta. 36 So nakoso o nyawa la kanaga o Gikimoi ma Ngopa iwipiricayaka, ona magena asa yamake o oho ka sidutu ikakali. Duma kanaga o nyawa nakoso Una wihoholu, ona magena asa o oho ka sidutu ikakali gena yamakewa. Sababu ona wihoholu o Gikimoi asa wafanggali so dede o Gikimoi imakitinga ka sidutu ikakali."

John 4

1-3 O Yesus o nyawa wadotosi kagena o Yudea ma tonaka, de o Farisika ma nyawa ona yogiise idodooha Una magena o nyawa yadadala waosi. Ngaroko yogiise komagena, duma Una he o nyawa waosi kawa, duma ka Awi muri-muri bato ona magena asa o nyawa yaosi. De ona Una wimomote magena manga dala idogo-dogo sidago nakoso isitetero Una de o Yohanes gena, Una wadoto de waosi foloisi yadala. So ma orasi ma Jou Una wanako gena o Farisika yogiise de nagala ona magena yodupawa, so wotemo, "Hino la potagi poliho o Galileaka." 4 So o Yudeaka de Una womajobo wotagi o Galileaka, de o Gikimoi wodupa so upa o ngeko ma somoa wamote, duma bilasu wakahika o Samaria ma tonaka watola, ena gena o Israel ma tona moi. 5 6 O wange itiaika, nagala o cako mogiowo de sinoto, de ona imasidiado o doku moi o Samaria ma tonaka, ena gena isironga o Sikhar. O doku magena he yadumuka, de ona imasiwoma kekiaka o riho magenaka kanaga de o sumu moi. O Sikhar gena imakabati de o tona kekiaka iqoqomaka ona manga ete de manga topora o Yakub gena wihike awi ngopa o Yusufka. De kagena o riho magenaka kanaga o sumu moi isironga lo o Yakub awi sumu. Ma sababu to ona manga dodagi ikuru so o Yesus asa wimomoqoka, so Una womawoma de womatamiku kagena o Yakub awi sumu ma dateka. 7 8 De Awi muri-muri itagi o dokuka, o ino imaija, so Una widongosaka o sumu magenaka. So ona imajoboka de itekawa, de o Samariaka ma ngopeqeka moi mahino kagena o sumuka o ake momasiui. So kagena de Una asa womagolo munaka wotemo, "Awa, nako qaloha, de tanu ani ake sutu noiguse la Ngohi aku taudo." 9 Kagena de muna magena motemo, "Awa kodo, Baba! Ngona gena o Yahudika ma nyawa moi de ngohi manena o Samaria ma nyawa moi, de qadoohaso sidago Ngona de o ake nogolo ngohika." (Muna ami sango komagena, sababu o Yahudika ma nyawa de o Samariaka ma nyawa gena ona imatekedodiaowa, sidago manga bobita lo itemo upa manga lelenga eko manga udo-udo imakabau de imakacapu.) 10 Duma Una asa wotemo munaka, "Nakoso ngona gena nanako o kia naga o Gikimoi Awi ngongike o nyawaka, de lo nakoso ngona Ngohi noinakoka o ake togogolo Ngohi manena gena naguuna, ngona lo asa o ake nogolo kali Ngohino, kekiaka de o ake magena o nyawa aku o oho ma duhutu yamake." 11 De muna motemo, "Baba, o sumu manena duruhe iluku de Ngona gena Ani ember ihiwa, so kekiano done asa Ngona o ake noqehe la ngohi aku o oho ma duhutu magena tamake. 12 Cedeke! Cawali to ngomi mia topora o Yakub o sumu manena waaka so kanena o ake mimasiui. Iqoqomaka una de awi ngopa-ngopa lo yaudo. De awi haiwani lo qangodu wapapalihara awi sapi, awi duba, de lo awi kabi lo wosiudo. Duma ngohi tatagapi to Ngona Ani demo kanaga de ma ngale, nako Ngona de o Yakub gena, notemo Ngona foloisi nolamo. Gena ma ngeko idodooha." 13 Kagena de o Yesus Una wotemo munaka, "O nyawa nagoona nakoso o ake o sumu manenano yaudo, ona magena done manga kiri asa ka qadudusi. 14 Duma nakoso o nyawa la kanaga o ake Ngohi tahihike gena yaudo, ka ma moi yaudoka de isidadu kawa. Sababu o ake magegena imadadi maro o jobubu moi ona manga rohe ma rabaka, de nogena asa isupu la yamake o oho ka sidutu ikakali." 15 So motemo, "Wewe, Baba! Tanu Ngona o ake magegena ngohi lo noihike taudo, la ai kiri upa he qadudu kali de ngohi lo upa he tahino kali kanena o ake tomasiui." 16 Kagena de wotemo kali munaka, "Awa! Hika ngona notagi ani roka nowingoso la ngini nikahino kali Ngohino." 17 De muna mosango motemo, "Ngohi ai roka ihiwa." De wotemo munaka, "Ngona ani demo gena itero. Gena igogou ngona ani roka ihiwa. 18 Sababu ngona ani roka gena nomatagali he ma motoha qabolo, de o orasi manena naga ngona de yanau moi nimasikokogoge gena ani roka wisowo. So, Awa, ngona notemo ani roka ihiwa gena itiai de itero." 19 "Wewe, Baba! Nagala Ngona manena o nabi moi, sababu ma ngale to ngohi ai moi-moi gena qangodu aku nanako itiai. 20 Duma iqoqomaka to ngomi mia ete de mia topora bilasu o tala manenaka itagi de kagena asa manga suba o Gikimoika yatide. Ngaroko komagena, ngini o Yahudika nitemo, ngone bilasu o Gikimoi powisuba ka o Yerusalemka." 21 So kagena de o Yesus wotemo kali munaka, "Awa, tanu ngona gena bilasu nopiricaya Ai demo manena, de ma orasi lo he idumuka ngini done asa Ai Babaka nisuba gena, upa o talaka de lo upa o Yerusalemka, duma o riho kiaka bato lo aku o Gikimoi ka powisuba. 22 De ngini o Samariaka ma nyawa ngaroko Una niwisuba, duma Una magena niwinako waasi. Duma ngomi o Yahudika ma nyawa, Una miwisusuba gena, ngomi miwinakoka. Sababu o Salamati ma Kolano gena Awi sihino o Yahudi ma nyawano. 23 Ngaroko komagena, ma orasi done asa yaado, de igogou ma orasi magena yaadoka, de Ai Baba Awi Gurumi asa o nyawa yariwo so ona aku isuba Ai Babaka. O nyawa kanaga la manga suba ma gola Unaka gena, ona magegena igogou winako. O suba ma ngeko komagena Ai Baba wodupa. 24 Sababu o Gikimoi Una gena ka o Gurumi, so nakoso o nyawa la iwisuba Unaka, to ona manga suba ma rabaka bilasu Awi Gurumi ona magenaka wariwo sidago kanaga manga sininga ma rabaka aku igogou winako." 25 So o ngopeqeka muna magena mobicara kali motemo, "Ngohi tanako o Salamati ma Kolano, Una magena wisiaso ma Kristus, done asa wahino, la ma orasi womasidiado, de Una masirete o bi moi-moi qangodu magena asa womidoto ngomika." 26 De o Yesus wotemo munaka, "Nako Una magena, ka ka Ngohi qabolo." 27 Kagena de to Una Awi muri-muri iliho so yaado o sumuka, de to ona manga sininga ma rabaka ibao itemo, "Ilaha! O kiaso Ngona dede o ngopeqeka momatengo nimatekebicara." Ngaroko manga siningaka ibao komagena, duma ona he wisano kawa. 28 So o ngopeqeka magena ami ake ma ember he matotota kawa, de ka modongosaka de moliho mokahika o dokuka, de o bi nyawa kagena masigaro 29 de motemo, "Niahinosi! La potagi nanga sumuka de kagena o nyawa moi niwikelelo. Ngaroko ngohi woinako waasi, duma Una aku ka wanako to ngohi ai manara moi-moi iqoqoma taaakaka, so magena qangodu woisingangasu ngohika. Igogou, Una magena o Salamati ma Kolano, eko idodooha." 30 So ona manga doku yodongosa de itagi yakahika Unaka. 31 Ona imasidiado waasi, kagena o sumuka so Awi muri-muri iwigolo de wigegego Unaka itemo, "Baba Guru, nooqo kasi." 32 Duma Una asa wosango onaka wotemo, "Ngohi kanaga de Ai ino, duma ngini ningodu moi lo magena nianakowa." 33 Magena de Awi muri-muri ona imatekekasano moi de moika itemo, "Nagala kanaga o nyawa o ino sutu Una wigahoka, eko idodooha." 34 So Una asa wasingangasu onaka wotemo, "O kia naga to Ngohi Ai ino gena, nakoso towisigise Una woisusuloka so tahino kanena, de lo nakoso Awi manara magena taaka qabolo. 35 Ma biasa ma orasi nia doro niodato qaboloka, de ngini nitemo, 'O ngoosa iha ma simaka gena ma orasi poutu.' Duma Ngohi tinidedemo nginika, hika ngini nia lako niapelenga de nia doro nianano kasi. Sababu o sopo magena qaomuka so aku niautu, ena gena o nyawa la kanaga Ai demo yodupa yosigise. 36 De kanaga ona yautu manga manara magena ma fanggali yamake qabolo, sababu to ona manga dato ma sopo gena yamake o oho ka sidutu ikakali. So bai ona o doroka yodadato lo bai ona o doroka youutu, ona yangodu manga nali gena ka imaketero. 37 De magena igogou de itero maro o kia o orasi isigeto-geto o nyawa itemo, 'Ma binuka yodato de ma binukali youtu.' 38 Nako ngini gena, Ngohi tinisulo la tanu ngini asa nitagi o nyawaka kiaka yasihabari qabolo so niadotoka de ona lo aku yopiricaya. Maro nitagi niautu nia doro niamomanarawa de kanaga o nyawa ma somoali imanara iqomaka, sidago ngini lo o fanggali niamake to ona manga manarano." So o Yesus wotemo komagena onaka. 39 De kanaga o Samariaka ma nyawa o doku magegenaka igogoge gena, ona yadala asa Unaka wipiricaya, sababu to muna ami demo ma orasi mosingangasu motemo, "Una aku wanako de ngohi woisingangasu idodooha to ngohi ai manara moi-moi iqoqoma taaakaka." 40 So ona imasidiado Unaka, de ona asa iwigolo de wigegego itemo, "Baba, Ngona bilasu nogoge to ngomi mia dokuka. Ngona Ani dodagi upasi nosidofa." So Una de Awi muri-muri lo yogogogesi dede ona ma deka o wange sinoto. 41 De o orasi magena o nyawa wipipiricaya Unaka asa foloisi yadala, sababu ona yoiseka to Una Awi dodoto. 42 De ona asa o ngopeqeka magena imidedemo itemo, "Ma sababu ma nonoma gena ngona nomisingangasu so Una miwipiricaya, duma o orasi manena ngomi Una miwipiricaya sababu ngomi masirete lo asa miwikelelo de miise ka Unano. So ngomi aku mianako igogou Una asa o bi nyawa o dunia manena ma dokuka manga dorouno wasisalamati." 43 O wange sinoto magena ipasaka, de o Yesus womajobo kali wotagi o Galileaka. 44 Una wotagi kagena to Una Awi doku masireteka, ngaroko ipapasaka wotemo, "Nakoso o nabi moi kanaga to una awi doku masireteka wogoge gena asa iwihoromatiwa." 45 Ma orasi Una womasidiado o Galileaka gena o nyawa kagena iwiqehe qalohaka, gena ma gola ipapasaka ma orasi o Paskah ma Wange ma Rarame o Yerusalemka, de Una o bi moi-moi waakaka gena ona lo kagena, so magena qangodu yakeleloka. 46 47 De Una woliho o doku o Kanaka o Galilea ma tonaka, ipapasaka kagena o ake de Una waaka so imadadi o anggurka. Kagena lo o kadato ma bobaretaka womomanara moi wogiise o Yesus asa o Yudeano wolihoka de o Galilea ma dokuka womasidiadoka. Una magena awi ngopa yanau moi o doku Kapernaumka wopanyake so awi siri he foloi qatubuso de una wotagi wogolo o Yesuska, so wotemo, "Baba, ai ngopa awi siri foloi qatotubuso so he yadangade wosone, so tanu Ngona notagi cai-cai o Kapernaumka la una nowisiloha." 48 Duma o Yesus wotemo una o kadato ma bobaretaka, "Nakoso Ngohi tinisikelelowa o nonako ihahairani, ngini asa Ngohi nipiricayawa." 49 Duma una wosango o Yesuska wotemo, "Jou, nahinoka bai! Done ai ngopa wosone so." 50 Kagena de o Yesus wotemo, "Notagi noliho bato, ani ngopa asa wilohaka." O nyawa una magena wopiricaya o kia o Yesus wotetemo gena, so wotagi woliho. 51 Kagena de woliho so o ngeko ma soaka, de awi nyawa asa wisibubusu so wisingangasu itemo, "Igogou, ani ngopa wilohaka." 52 De una wasano onaka, "O cako muruoka de ai ngopa wiloha." De ona yosango, "Kagunugo o cako moi o wange itotiai de awi sosahu isisaka." 53 De ma baba una womasininga de wanako igogou, sababu o orasi magena de o Yesus wotemo unaka, "Ani ngopa wilohaka." So kagena de o ngopa magena ma baba de ma awa de awi tahu ma raba yangodu lo o Yesus iwipiricayaka. 54 So o orasi magegena o Yesus kanaga o Yudea ma tonaka de woliho womasidiado o Galileaka gena, he ma para ma sinotoka o nonako ihahairani waaka.

John 5

1 So magena ipasaka, de o Yahudika manga rarame moi ma orasi yaadoka, de o Yesus wotagi kali o Yerusalemka o rarame magena wamote. 2 De kagena o kota ma boberesu isigogilolino kanaga ma ngora moi isironga o Duba ma Ngora kagena yowosa de ma rabaka kanaga o ake ma lepa moi, magena isironga de o Ibrani ma bahasa itemo o Betesda. O Betesda ma lepa magena isigilolino de o kia naga maro o bi dadaru ngai motoha, duma ma golingasu yagogarade de ma katu qaloloha gena o tetono. 3 De kagena naga o bi nyawa yadadala igogoge ona o siri ma rabaka, ena gena moi-moi de manga panyake so ma binuka ipipilo, ma binuka ilulugu, de ma binukali manga rohe isosone. ((De ona yodamaha o ake magena iluaki. 4 Sababu mamoi-mamoi kanaga o Gikimoi Awi malaikat moi yahino iutiku de o ake magena yaluaki. De o orasi magena nakoso nagoona yopopanyake la yahika yoqoma o akeku youti yomatono, ona magena ngaroko manga panyake o kia bato lo done aku qaloha kali.)) 5 De o ake magena ma dateka kanaga o nyawa wopopanyake moi, una magena kagena wogogoge awi orasi ma deka o taungu moruwange de tupaangeka. 6 Ato o Yesus wikelelo una magena de awi sangisara ma deka lo aku ka wanako, so o Yesus wotemo unaka, "Baba, idodooha nodupa Ngona nisiloha." 7 De o nyawa una magena wotemo o Yesuska, "Baba, nagala idadiwa, sababu ngaroko ngohi todupa iloha, duma ma orasi o ake manena iluaki, ngohi ai dodiao moi lo yahiwa iriwo la ngohi isiguti o akeku. So ngaroko tomariwo totase la o akeku touti, duma o nyawa ma somoa gena kanaga o akeku youti yoqomaka." 8 Woiseka komagena, de wolulugu una magenaka wotemo, "Nomaoko, de ani jongutu nalolo la natoti de notagi." 9 Ato wobicara qabolo de una magena wilohaka, so gila-gila womaoko so awi jongutu watoti so wotagi. Magena o Yesus waaka o Sabat ma wangeka. 10 So kanaga o Yahudika manga roriri yamuruo naga gena iwikelelo una wisiloloha awi jongutu watoti, de ona iwisidapano itemo, "Qadoohaso ngona o Sabat ma wangeka de ani jongutu natoti. Sababu nanga adati de nanga galepu gena itemo upa paaka komagena o Sabat ma wangeka." 11 Duma una wotemo onaka, "Ngaroko komagena, duma kanaga o nyawa moi woisulo ngohika, so ai jongutu talolo la tatoti de totagi sidago tahino kanena. Una magena ngohi woisilohaka de woisulo, 'Hika nomaokoye! De ngona ani jongutu nalolo la natoti de notagi.' " 12 So ona magena itemo unaka, "Una magena naguuna so wonisulo ngona hika ani jongutu natoti de notagi." 13 Duma una asa he winako kawa, sababu ma orasi o Yesus wisiloha gena, to Una Awi ronga wodedemo waasi de wotagi womasicapu o nyawa yadadala manga sidongirabaka. 14 Qaboloka, de ona asa imakamake kali o Gikimoi Awi Tahuka, so o Yesus wisingangasu una wisilolohaka magena de wotemo, "Igogou, ani buturu iliho kali. So ngona gena nosanangika. So tanu Ai beseso manena nosigise la ngona gena upa o dorou naaka kali. Ngaroko ani sangisara iqoqomaka gena ilamo, duma o dorou ma sopo gena ma fanggali lo asa o sangisara foloisi ilamo." 15 So una magena womajobo wokahika o Yahudi ma nyawa manga roririka, de wosingangasu wotemo, "O nyawa kiaka ngohi woisilohaka gena Una magena Awi ronga o Yesus." 16 Komagena o Sabat ma wangeka de o Yesus una wisilohaka, so ma ngale magegena o Yahudika manga roriri asa o Yesus wisitobio. 17 De Una wasingangasu onaka wotemo, "O wange isigeto-geto gena Ai Baba womanara sidago lo o Sabat ma wangeka. So Ngohi lo bilasu o wange isigeto-geto Ai manara taaka de akuwa tomatogu." 18 De ma sababu komagena so asa o Yahudika manga roriri to ona manga duhudu Unaka gena foloisi idogo, sidago manga edekati gena igogou Una bilasu iwitooma. Ma sababu gena manga bobita o Sabat ma wange magena Una watilakuka de lo maro womasitero Una dede o Gikimoi ka imaketero, so Una o Gikimoi wiaso lo Awi Baba. Komagena so ona itemo magena o dorou waakaka, so bilasu iwitooma. 19 So o Yesus asa wasango ona magenaka, de wotemo, "Ngohi gena maro o Gikimoi Awi Ngopa, so kanaga to Ngohi Ai sininga ma rabaka moi lo ihiwa to Ngohi Ai dupa masirete de taaka, duma manena taaaka gena igogou maro Ai Baba waaaka. Nakoso magena la ka to Ngohi Ai dupa masirete gena, Ngohi taaka toholu, sababu o bi moi-moi o kia bato Ai Baba waaaka done magena lo asa Ngohi taaka. 20 21 Ai Baba Una magena igogou de Awi siboso Ngohika, de asa Awi manara masirete qangodu gena woisidumu Ngohika. De o manara ma somoali gena kanaga ma ngale foloisi ilalamo done asa Ngohi woisidumu la Ngohi taaka, gena ngaroko o nyawa ona isoneka de Ai Baba aku wasioho kali. Komagena imatero maro Ngohi lo to Una Awi Ngopa so aku tasioho kali kiaka o nyawa nagoona la Ngohi tadudupa. De ma orasi magena ngini asa foloisi niohairani de moi lo he nibicara kawa. 22 De lo Ai Baba Awi kuasa woihike Ngohika, la Ngohi Una Awi Ngopa gena aku o nyawa tasisala so bilasu ona dede o Gikimoi imakitinga. O manara komagena Una upa he waaka, 23 duma Ngohi taaka la ma ngale o nyawa yangodu asa Ngohi ihoromati, imatero de wihoromati Ai Babaka. So o nyawa nagoona la kanaga Ngohi ihoromatiwa, magena imatero de ona lo manga horomati ihiwa Ai Babaka, kiaka Una woisuloka la Ngohi tahino. 24 O nyawa nagoona la kanaga yosigise to Ngohi Ai demo de lo Ai Baba iwipiricaya kekiaka Una woisulo so Ngohi tahino, ona magena kanaga o oho ka sidutu ikakali gena yamake de yasisala kawa. Ena gena, ona dede o Gikimoi imakitinga kawa de yamake o oho ka sidutu ikakali bai! 25 Igogou-gogou iteka kawa, de ma orasi asa imasidiado, ena gena o nyawa isosoneka ona yangodu asa Ngohi o Gikimoi ma Ngopa Ai ili yoise. De nakoso Ngohi isigise gena, ona asa yamake o oho ka sidutu ikakali. 26 Ngohi aku taaka komagena, sababu imatero maro o oho ma hutu gena ma sihino Ai Babano, komagena so Una lo waaka so asa o oho ma hutu magena lo ma sihino Ngohika. 27 De lo o kuasa woihike Ngohika, la ma ngale Ngohi aku o nyawa tasisala so bilasu ona dede o Gikimoi imakitinga, de magena igogou Ngohi de Ai kuasaka sababu Ngohi manena o Nyawa ma Duhutu. 28 Ma ngale Ai demo magegena upa ngini niohairani. Sababu iteka kawa, de ma orasi asa imasidiado de o nyawa isosoneka igogou ona yangodu asa Ai ili yoise. 29 So ona asa o sone ma rabano yatide, de ona manga manara qaloloha asa yasimomi ma ngale yasioho kali de yamake o oho ka sidutu ikakali, duma ona manga manara qatotorou asa yasimomi ma ngale yasisala de ona dede o Gikimoi imakitinga ikokakali. 30 Kanaga to Ngohi Ai sininga ma rabaka moiwa tacoho de taaka. Duma nakoso o nyawa manga loha de manga dorou tahiri, magena tamote ka imatero de o kia naga Ai Baba wododedemo Ngohika. Mutuwade Ngohi gena tatailako itiai, sababu upa to Ngohi Ai dupa tamote, duma tamote ka Ai Baba masirete Awi dupa, Una woisulo so Ngohi tahino." 31 O Yesus wasibicarasi o Yahudi manga roririka, so wotemo kali, "So nakoso to Ngohi masirete Ai demo de ma ngale Ngohi gena tosingangasu o nyawaka, nagala ona asa Ai demo magena yopiricayawa. 32 Duma kanaga moi lo ma ngale Ngohi gena Una lo wosingangasu o nyawaka, de magena ma Baba Gikimoi de to Una Awi demo gena igogou de itetero. 33 De kanaga moili una magena o Yohanes. Igogou, ngini gena nia nyawa niasulo la itagi unaka, de ma ngale Ngohi manena gena ngini winisingangasuka de awi demo magena ka igogou de itero. 34 De magena Ngohi ngini tinisidapano, upa ma sababu o nyawa manga demo so bilasu ngini aku Ngohi nipiricaya, duma ma ngale o Yohanes awi demo gena tinisidapano nginika la ngini gena o Gikimoi aku winisisalamati. 35 O Yohanes una magena aku powisitero maro o poci moi, sababu una awi demo gena inisidumu nginika ma ngeko idodooha la aku nisalamati, maro o poci patupu so isora. De ngaroko ngini niadupa, ma orasi ka ma cunu de o nita unano magena inidisiwa nginika so asa ninalika. 36 Ngaroko o kia naga o Yohanes wosingongangasu ma ngale Ngohi gena itero, duma kanaga ma boboloi moili o kia naga isingangasu igogou. Gena o bi nonako ihahairani moi-moi Ai Baba woigolo Ngohika la bilasu taaka. De o bi moi-moi Ngohi taaaka magena ma ngale Ngohi manena isingangasu, igogou Ngohi asa Ai Baba woisulo so aku tahino. 37 38 De lo Ai Baba Una Ngohi woisuloka so tahino, Una masirete lo o bi moi-moi ma ngale Ngohi gena wosingangasu qaboloka. Duma ma ngale Ngohi woisusuloka la tahino gena ngini manena nipiricayawa, so ngini lo ma moi waasi Ai Baba Awi ili niise de Awi jamani lo niakelelowa, eko Awi demo ma ngale lo nia sininga ma rabaku gena iwosawa. 39 Ngini gena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku magena nimadoto nikaeli, sababu nitemo Awi demo ma rabano asa o oho ka sidutu ikakali niamake. Ngaroko, Awi demo magegena igogou ma ngale Ngohi manena so asa inisingangasu nginika, 40 duma ngini gena niahino niholu Ngohika ma ngale o oho magena aku niamake. 41 Nako Ngohi manena Ai ronga de o nyawa isigiliri, eko hiwa gena, qadoohawa. 42 Duma Ngohi gena igogou tanako, to ngini nia dodara o Gikimoika gena igogou ihiwa nia sininga ma rabaka. 43 So o orasi manena Ngohi tahinoka de Ai Baba Awi kuasa, duma ngini gena Ngohi niholu. De o nyawa ma somoa nakoso ona yahino, ngaroko de ka manga kuasa masirete, duma ngini gena niaqehe qaloha. 44 Ngini gena niodupa nimatekesigiliri moi de moika, so niodupa niasari lo o nyawa inisigiliri nginika. Duma ngini niodupawa niasari la niamake o giliri Una womatetengo gena o Gikimoino. So done idodooha la sidago ngini aku Ngohi nipiricaya, igogou Ngohi Ai sihino gena o Gikimoino. 45 Ngaroko komagena, upa ngini nia siningaka nitemo Ngohi asa totagi Ai Babaka, la ma ngale nia dorou gena todedemo. Hiwa! So upa he ngini nitemo Ngohi tinikalaki, duma o Musa una magena done asa Ai Babaka wokalaki gena igogou winisisala. Komagena, ngaroko ngini de nia ngongano o bi moi-moi o Musa walelefoka gena niaaka so ngini nitemo nagala winisisala kawa. 46 Duma nakoso ngini gena o Musa niwipiricaya, igogou ngini lo bilasu nipiricaya Ngohi, sababu o bi moi-moi o Musa walelefoka ma ngale Ngohi gena komagena. 47 So nakoso o bi moi-moi isilelefoka gena niopiricayawa, de idodooha sidago ngini aku niopiricaya to Ngohi Ai demo." Ma ngeko komagena ma ngale o Yahudika manga roriri manga sininga ma dupa gena Una wasikeleloka.

John 6

1 So qaboloka, de o Yesus de Awi muri-muri yokahika o Galilea ma Talaga ma sonongaka, o talaga magena isironga lo o Tiberias ma Talaga. 2 De kanaga o nyawa manga dala icarawa Una iwimote, sababu ona yakeleloka o nonako ihahairani waaka kekiaka o nyawa ipopanyake wasiloha. 3 So Una de Awi muri-muri itagi idola o tala moiye, so kagena ma ngunu moi ma pidoka de ona kagena igogeku. 4 O orasi magegena o Yahudika manga Paskah ma Wange ma Rarame gena he iteka kawa. 5 So kagena Una de Awi muri-muri igogeku de Una womaginano Awi simaka, kanaga o nyawa manga dala icarawa yahino Unaka, so Una wobicara o Filipuska wotemo, "Awalele! Hika nanano o nyawa manga dala manena, so kekiaka aku o roti poija la ona yangodu pasioqo." 6 Ngaroko wanakoka o kia asa waaka, duma Una wobicara de wasano komagena ma ngale o Filipus gena witailako. 7 De o Filipus wotemo Unaka, "Baba, ngaroko o nyawa manga gaji ilamo de o pipi magena o roti posiija, duma imakaadowa. Ngaroko o roti ma cunu pahike, duma imakaadowa, sababu ona magena yadala poli bai!" 8 De lo Awi muri moili, una o Simon Petrus ma nongoru awi ronga o Andreas, una magena wotemo, 9 "Kanaga o ngopa yanau moi kagena de awi roti, duma ka ngai motoha de awi nao lo ka ngai sinoto. So igogou ma ngale lo ihiwa de o kia naga moi paakuwa paaka dede o nyawa manga dala komanena." 10 Kagena de Una wotemo Awi muri-murika, "Hika o nyawa yadadala magena niasulo igogeku." Kagena naga o ngangaru idala so o nyawa yadadala magena yasulo igogeku imarihi-rihi. Nako ka yanau yalalago gena ona manga dala nagala yacala motoha. 11 So kagena de Una Awi sukuru watide o Gikimoiye, de asa o roti ngai motoha magena wahike Awi muri-murika la ona yasitoku o nyawa yadadalaka magena. Komagena lo o nao ngai sinoto waaka so yasitoku o nyawa yadadalaka magena. De o nyawa yadadala magena yooqo sidago yapunu. 12 So yapunuka, de Una Awi muri-murika wotemo kali, "Nanga ino ma soohu magena upa paumo, duma niatolomuka." 13 Ngaroko o ino ka ma cunu, duma ma soohu ona yatolomuno gena sidago o karaja mogiowo de sinoto iwedo-wedo. 14 So o nonako magegena Una waakaka to ona manga simaka, de o nyawa ona magena asa yotemo moi de moika, "Awalele! O nyawa Una manena igogou o nabi moi o Gikimoi wojajaji iqomaka wotemo igogou Una asa wahino o duniaka." 15 O Yesus wanako o nyawa yadadala manga sininga ma raba, ena gena ona magena yodupa yahino, manga edekati gena wigegego la Una wodadi to ona manga kolano. So wanako komagena, de Una womasirese o tala moika, so womatingaka de ka womatengoka. 16 17 De o wange he qamaqa-maqa de o Yesus wokahika waasi onaka, so Awi muri-muri o talagaku youti. De o deruku yopane itemo o talaga ma sonongaka yoside, o Kapernaum ma dokuka itagi. O wange itumuka so qaputuka, de ona imajoboka. 18 Imajoboka, de o paro qasosihilo imasidiado sidago o moku-moku ilalago manga deru yapoka. 19 Ona imapoputuru yohoru bai! Ona yohoru nagala manga gaku o kilo motoha eko butangaka. Ato wikelelo, eh, o Yesus wahino o ake ma qokuko wotagi, wameta manga deruno he wadumu de ona yamodo so imasidotirineku. 20 Duma Una wotemo, "He! Ngohi o Yesus bai! Upa nimodo." 21 So ona de manga sininga imore iwiqehe so Una wopane manga deru ma rabaku, de imatodoka gena manga deru he imasidiado to ona manga riho yamemetaka. 22 24 Ma goginitano, de o nyawa yadadala kekiaka kagunugo Una ma Jou gena o roti wasiooqoka gena, ona ka igogogesi o riho magenaka. De kanaga o deru muruo naga o Tiberias ma dokuka de yakahino gena asa imasidiado o riho magenaka. De ona o nyawa yadadala magena imatekebicara itemo, "He! Hino la ngone lo o deru magena papake ma ngale ngone aku o Yesus Awi muri-muri pasibubusu. Sababu kagunugo gena, ngaroko kanaga de o deru moi, duma ngone powikelelowa Una wopane de lo o orasi manena Una wihiwa o riho manenaka. Kanena o deru gena de maena so hino ngone popane o deruku, la ngone aku Awi muri-muri pasiduuru la aku Una powisari, nagala Una gena kadoka ma sonongaka." 25 So ona o deru magenaku ipaneka de iside so imasidiado o Kapernaumka o talaga ma sonongaka, de kagena o Yesus iwimake de itemo Unaka, "Baba Guru, nodoohaso sidago nahino kanena." 26 De Una wotemo onaka, "Ngini gena upa ka o nonako ihahairani Ngohi taakaka so ngini manena nisari, duma magena igogou ma ngale ka o roti tinisioqo sidago nipunuka, ma sababu kamagena so ngini asa Ngohi nisari. 27 Upa ngini nimanara ma ngale o ino done asa ibaka, duma ngini bilasu nimanara ma ngale o ino kanaga ibabakawa gena niamake o oho ka sidutu ikakali. O oho gena Ngohi o Nyawa ma Duhutu asa tinihike nginika, sababu Ngohi manena Ai Baba Gikimoi woisitatapu la ma ngale to Una Awi manara taaka." 28 So ona itemo, "Nakoso ngomi o manara o Gikimoi wodudupa gena miaaka, de ngomi bilasu o kia miamanara." 29 De ona magenaka wotemo, "Kanaga o kia naga moi la o Gikimoi wodudupa de niaaka, magena ngini bilasu nipiricaya igogou gena Ngohi Una woisulo so tahino." 30 Ona itemo, "So tanu o nonako ihahairani moisi bilasu Ngona naaka kali la ngomi miakeleloka, de asa ngomi minipiricaya Ngonaka. So hika Ngona naaka. 31 Maro iqoqomaka o Musa waaka so nanga ete de nanga topora ona yaoqo o ino manna o tona ibobeleuka, imatero de o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, 'Una wahike onaka o roti o sorogano la ona aku yaoqo.' " 32 De kagena de o Yesus wosibicara onaka wotemo, "Awalele! O roti magena o sorogano so upa nitemo o Musano, duma magena igogou o Gikimoi iqoqomaka o Musaka wihike o roti itotiai o sorogano, Una magena wotemo asa winihike nginika. 33 De o roti o Gikimoino kanaga Una asa winihike nginika, magena ka ka Ngohi masirete, ena gena Ngohi tahino o sorogano la ma ngale o bi nyawa o duniaka Ngohi aku tahike o oho ma duhutu." 34 "Baba, nakoso kamagena de tanu Ngona nomihike o roti magegena." 35 Wotemo, "Ngohi gena tomasitero maro to ngini nia roti, sababu nakoso o roti la o nyawa yaoqo gena, ona aku ioho. Komagena lo o nyawa nagoona la yahino Ngohika de kanaga Ngohi ipiricaya, ona magena asa he yasapi kawa de lo manga kiri qadudu kawa. 36 Duma done asa idadi maro o kia Ngohi tinidodedemoka, ena gena igogou ngaroko ngini Ngohi nikeleloka, duma ngini asa Ngohi nipiricayawa. 37 Ngaroko komagena, o bi nyawa la kanaga Ai Baba woihike Ngohika, ona yangodu done asa yahino Ngohika de ona magena nagoona lo yaakuwa Ngohi taholu. 38 Sababu Ngohi o sorogano tahino gena upa lo totemo ma sababu todupa to Ngohi Ai dupa masirete taaka, duma Ngohi tahino la ma ngale o Gikimoi Awi dupa taaka sababu Una magegena woisulo so Ngohi tahino. 39 De Ai Baba Awi dupa gena o nyawa nagoona bato woihihike Ngohika la ipiricayaka, moi lo yaakuwa yasisa, duma ma orasi o dunia ma dodoguka ona yangodu asa tasimomi de tasioho kali. 40 Sababu Ai Baba Awi dupa gena o nyawa yangodu nakoso ipiricaya Ngohi, ona magena asa yamake o oho ka sidutu ikakali. De ma orasi o dunia ma dodoguka asa Ngohi manena tasimomi de tasioho kali." 41 De ona magena yoiseka to Yesus Awi demo de Awi demo magena ma ngale, so ona imaridemo sababu Una wotemo iqomaka, "O roti o Gikimoino magena ka ka Ngohi masirete, ena gena Ngohi o sorogano tokahino." 42 De ona imatekekasano itemo, "Una magena igogou ka o Yusuf awi ngopa, eko idodooha. Ngone ka panako to Una Awi baba de Awi awa. Ce! De qadoohaso Una aku wobarani sidago lo wotemo, 'Ngohi gena o sorogano tokahino.' " 43 Kagena de Una wotemo, "Ce! Upa nimaridemo bai! 44 Ai Baba Ngohi woisulo la tahino kanena, de o nyawa yaakuwa yahino Ngohika, cawali ka Ai Baba masirete Una asa ona waaso de watuda la ipiricaya Ngohika. De ma orasi o dunia ma dodoguka ona yahihino Ngohika done asa Ngohi tasimomi de tasioho kali. 45 O nyawa nagoona la Ai Baba Awi dodoto yoiseka de imadotoka, ona magena asa yahino Ngohika. Maro isilelefo o bi nabi manga buku ma rabaka itemo, 'O Gikimoi masirete asa o nyawa yangodu wadoto.' 46 Ngaroko komagena, o nyawa moi lo waasi Ai Baba iwikelelo. Cawali ka Una womatetengo asa wikeleloka de Una magena ka Ngohi masirete, ena gena iqoqomasi Ngohi dede Ai Baba masirete so tahino kanena. 47 O nyawa nakoso kanaga Ngohika ipiricaya, de ona magena igogou o oho ka sidutu ikakali yamake qaboloka. 48 Mutuwade Ngohi manena tomasitero maro o roti gena o oho ma hutu de magena tahike o nyawaka. 49 Iqoqomaka to ngini nia ete de nia topora, ngaroko o ino manna gena o tona ibobeleuka yaoqoka, duma ona yangodu gena isoneka so o oho ka sidutu ikakali yamakewa. 50 Duma o roti o sorogaka de yahino gena o paramoili, sababu o roti manena nakoso o nyawa yaoqo gena ona he isone kawa. 51 Ngohi manena, o oho ma hutu magena, o roti o sorogaka de tahino so o nyawa ona nagoona la o roti manena yaoqo, gena to ona manga oho ka sidutu ikakali. O roti magena to Ngohi Ai rohe masirete, de magena Ngohi tahike ma ngale ona o nyawa o duniaka la ona asa yamake o oho ma duhutu." 52 Qaboloka, de ma ngale to Una Awi demo gena o Yahudika ma nyawa magena imatekesikoholu moi de moika itemo, "Ilaha! O nyawa manena wodooha wahino kanena so Una wotemo Awi rohe gena wonahike de ngone bilasu paoqo." 53 So kagena de Una wotemo onaka, "Ngohi manena igogou o Nyawa ma Duhutu de ngini gena o oho ma duhutu magena asa niamakewa, ka cawali nagoona la to Ngohi Ai rohe de ngini asa niaoqo. 54 O nyawa nagoona la kanaga to Ngohi Ai rohe yaoqo de to Ngohi Ai au lo yaudo, ona magena asa yamake o oho ka sidutu ikakali, so ma orasi o dunia ma dodoguka Ngohi done asa ona tasimomi de tasioho kali. 55 Sababu to Ngohi Ai rohe gena o ino ma duhutu de Ai au lo o ake ma duhutu. 56 O nyawa nagoona kanaga to Ngohi Ai rohe yaoqo de Ai au lo yaudo, ona dede Ngohi gena mimatekerimoika. 57 Magena ka imatero de Ai Baba Una o oho ma hutu, so o oho magena lo Ngohi Ai rabaka de Una magena Ngohi woisuloka la tahino. So komagena la nakoso ona Ai rohe yaoqo, de ona magena asa Ngohi tasioho kali. 58 So kanaga ma ngale foloi ilamo gena o roti o sorogano yahihino. La komagena, ngaroko o ino manna magena iqoqomaka nia ete de nia topora yaoqoka lo ona bilasu ka isone, duma nakoso ona o roti manena yaoqo, ona magena asa ioho ka sidutu ikakali. Igogou, magena Ai demo ma ngale." 59 Komagena so o Yesus o Kapernaum ma dokuka de Awi dodoto ma ngale magegena Una wadoto o Yahudi ma nyawa manga puji ma tahuka. 60 Duma o Yesus Awi dodoto yoiseka, de o nyawa Una wimomote yadadala imatekebicaraka itemo, "Icala! Awi dodoto manena ma ngale gena foloisi qatubuso. Nagoona moi o dodoto qatotubuso maro komagena yaaku yosigise. Igogou, o nyawa nagoona bato yaakuwa yosigise bai!" 61 Ngaroko Una gena to ona manga bicara woisewa, duma Una Awi nyawa wimomote manga ridemo gena wanakoka, so onaka wotemo, "Nagala Ai demo kanena naga niiseka so nia sininga gena asa isusa, so he nidupa kawa Ngohi nimote? 62 Idodooha, nakoso ma moi de ngini nikelelo Ngohi o Nyawa ma Duhutu done asa idaku toliho la togoge o sorogaka. Nako komagena, done ngini gena idodooha. 63 O nyawa lo yaakuwa o oho ka sidutu ikakali inihike, ka cawali o Gikimoi Awi Gurumi gena o oho magena aku o nyawaka wahike. So Ai demo ngini tinisingangasu iqomaka gena, inisidumu o Gikimoi Awi Gurumi magena winihike o oho nginika. 64 Ngaroko komagena, duma kanaga ngini nimuruo naga niholu niopiricaya." Komagena o Yesus wobicara, sababu ma nonomasi Una womanara de wanako, igogou done nagoona Awi demo iholu yopiricaya de lo kanaga wimoi done Una Awi lawangika wisiija. 65 So Una Awi demo wosidofa wotemo, "Maro Ngohi tinisingangasu qabolo nginika, totemo o nyawa moi lo yaakuwa yahino Ngohika, ka cawali Ai Baba ona magena asa wasiputuru." 66 Idadi komagena, so ona wimomote yadadala asa Una widongosaka so iliho de Una he wimote kawa. 67 So kagena asa Una Awi muri-muri gena ona yamogiowo de sinoto magenaka wotemo, "So idodooha asa ngini lo nia sininga ma rabaka nitemo niliho. Done ngini Ngohi nimote kawa?" 68 De o Simon Petrus wosango wotemo Unaka, "Hiwa, Jou! Nakoso ngomi minidongosa, de naguunaka aku mitagi. Sababu o demo imisidudumu o oho ka sidutu ikakali gena, o demo ma sihino magena cawali ka Ngonano. 69 Ngomi manena minipiricaya Ngonaka, ena gena ngomi mianako igogou Ngona gena o Sosulo Nitetebi moi o Gikimoino." 70 De Una wotemo, "Magena igogou, duma kanaga o nyawa moili, ngaroko Ngohi masirete tinihiri ngini nimogiowo de sinoto, duma kanaga nia sidongirabaka moi igogou wodadi o Iblis ma sosulo moi." 71 Komagena Una Awi muri-murika wasingangasu gena ma ngale o Yudas, una magena awi baba o Simon Iskariot, sababu una magegena asa o Yesus wisiija, ngaroko una o Yesus Awi muri-muri manga sidongirabano.

John 7

1 O Yesus o Yudea ma tonaka wogoge kawa, sababu kanaga o Yahudika manga roriri yamuruo naga manga edekati itemo Una iwitooma. So qaboloka, Una asa wotagi wahika de wahino o Galilea ma tonaka wakokiloli. 2 Duma o Yahudika manga rarame moi isironga o Dadaru ma Rarame magena he idumuka. 3 So Una Awi nonongoruku wigegego itemo Unaka, "Ria, Ngona gena bilasu o Galileaka de nomajobo la nomimote. Notagi nokahika kali o Yudeaka, de kagena asa o nyawa yadalaka de to Ngona Ani nonako ihahairani naaka la aku yakelelo kali de ka Ngona nimote. 4 O nyawa nakoso yodupa o nyawa yadadala ona yanako gena, ona manga manara gena upa yosipopongoka. So bilasu naaka komagena, nako igogou nodupa Ani manara nosigila-gila gena, ma ngale Ngona bilasu nomasikelelo o nyawa yangodu o duniaka." 5 Manga demo komagena, sababu Awi nonongoruku ona magena yopiricaya waasi Una gena o Salamati ma Kolano. 6 Komagena so Una wotemo onaka, "Ma ngale Ngohi manena tomasikelelo gena, ma orasi yaado waasi. Nako ngini gena, o orasi isigeto-geto ka qaloha de aku nitagi o Yerusalemka, 7 sababu kagena o nyawa ngini niduhuduwa. Duma Ngohi gena igogou iduhudu, sababu Ngohi manena Ai ngale gena igogou o nyawa manga manara qatotorou gena tasitobio. 8 So ngini o rarame magenaka nitagi niqoma. Ngohi totagi waasi, sababu ma ngale Ngohi tomasikelelo gena ma orasi yaado waasi." 9 Komagena Una wadedemo Awi nonongoruka, so ka wogogogesi o Galileaka. 10 Ngaroko komagena, o Yesus Awi nonongoru imajoboka, de Una lo done asa womajoboli o rarame magena ka wotagi. Duma Una koloko womapopongoka, la o nyawa upa iwinako. 11 Una wotagi wahika ka ma soa kasi so womasidiado waasi, de o rarame ma sidongirabaka gena kanaga o Yahudika manga roriri ona magena igogou Una asa wisari so imatekekasano itemo, "Una kanaga, eko wihiwa." 12 Kagena o nyawa yadadala manga sidongirabaka kanaga lo ma ngale Una iwisibicara gena ka imatekegogurubu moi de moika, duma ma binuka itemo, "Una Awi sininga qaloha." Ma binukali itemo, "Hiwa! Igogou, Una o nyawa wokokulai, wodupa o nyawa wasihaga." 13 Duma kanaga o Yahudika ma nyawa moi lo waali ibarani wisibicara isitotiai ma ngale Una magena, sababu ona ifoloi yamodo manga roririka. 14 O rarame magegena isolanoka, de Una asa womasidiado, ena gena irarame he o wange muruo nagaka, so o rarame ma dongirabaka de asa Una wahino o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka de o nyawa wadoto. 15 De ma ngale Awi dodoto gena o Yahudika manga roriri magena foloisi yohairani sidago lo imatekekasano moi de moika itemo, "Wewe! Nagoona iwidoto Unaka sidago lo Awi cawaro komagena. Sababu Una ma moi lo waasi kanena womadoto de to ngone nanga guru agamaka." 16 So kagena de Una wotemo onaka, "O dodoto kekiaka Ngohi tinidodoto nginika, manena upa nitemo Ngohi masirete tositatapu so tinidoto, duma Una Ngohi woisusuloka la Ngohi tahino gena Ai dodoto qangodu manena ma sihino gena Una woidoto. 17 De ngini aku nianako igogou to Ngohi Ai dodoto gena ma sihino o Gikimoino. Sababu nagoona bato, nakoso ona magena yodupa o Gikimoi Awi dupa yamote, de ona magena aku yoise o kia naga Ngohi tadodoto gena asa yanako igogou magena o Gikimoino, so upa itemo Ngohino. 18 De o nyawa nakoso kanaga manga dodoto de ka to ona manga sininga ma rabano de yaaka komagena, magena ma sababu ona yodupa o giliri yasari la ona manga ronga masirete isilamo. Duma nakoso o nyawa kanaga yodupa yasari ma ngale ona yasusuloka magena manga ronga isilamo, de upa manga ronga masirete, de yasusulo ona gena manga dodoto itotiai de manga sininga ma rabaka gena o dorou moi lo ihiwa. Komagena lo Ngohi. 19 De nako ngini gena o Gikimoi Awi demo o Musa winidelefo qaboloka, duma nia sidongirabaka gena moi lo waali yamote yokaeli. Nakoso ngini nia manara komagena, de qadoohaso ngini nia edekati gena Ngohi manena nitooma." 20 Kagena de ona itemo, "Ce! Ngona gena nagala nikokitoka. Ma nyawa nagoona gena itemo Ngona asa nitooma." 21 So wotemo, "Ngohi gena o nonako ihahairani moi taaka iqomaka o Sabat ma wangeka, de ngini ningodu ka niohairani de magena niodupawa. 22 Ilaha! Ngini gena o Musa winisulo nia ngopa yanau bilasu niasuna, ma sababu magegena so ngaroko o Sabat ma wange lo asa nia ngopa ka niasuna. Gena ngaroko o suna magena igogou ma sihino gena o Musano qasowo, duma iqomaka nia ete de nia topora gena o Abrahamno. 23 Ngaroko o Gikimoi Awi demo o Musa walelefo gena itemo o Sabat ma wangeka upa pomanara, duma nitemo o suna gena aku niaaka, la o Gikimoi Awi demo gena upa lo niatilaku. Ce! Qadoohaso Ngohi nidoosa ma sababu ka Ngohi tomanara so o Sabat ma wangeka de o nyawa moi towisiloha. 24 Ai manara magena, nitemo nagala qatotorou moi gena, upa ma sababu o kia naga niakokokeleloka, duma bilasu ngini niatailako nisidodiahi la nianako itiai." 25 Magena de o Yerusalemka ma nyawa yamuruo naga imatekebicara itemo, "Ce! O nyawa Una magegena nagala ona yodupa iwitooma bai! 26 Pei! Una wobarani so ngaroko o nyawa yadadala nanga simaka lo Una aku ka wobicara. Ngaroko komagena, duma nanga roriri moi lo waali la aku Una wikalaki. Nagala nanga roriri ona lo yanako Una magena o Salamati ma Kolano, eko idodooha. 27 Duma ngone panakoka Una magena kiano ma nyawa. Duma nakoso igogou Una o Salamati ma Kolano gena ma orasi wahino gena, o nyawa moi lo yaakuwa yanako Awi doku gena kiano." 28 Kagena o Yesus o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka wodotosi, de womatoore wotemo, "Igogou! Ngini nitemo Ngohika ninako, de lo nitemo nianakoka Ngohi manena o kiano ma nyawa. Ngaroko komagena, Ngohi tahino kanena gena upa ma sababu de to Ngohi Ai kuasa masirete so tahino. Duma igogou-gogou Una magegena Ngohi woisuloka so tahino. Awadede! Nakoso komagena la nipiricayawa, de Una magegena lo ngini gena niwinakowa bai! 29 Duma Ngohi manena Una gena towinakoka, sababu Ngohi Ai sihino Unano de Una lo woisulo la Ngohi tahino." 30 Awi demo komagena so gila-gila ona yadahake Una iwitago, duma o nyawa moi lo yaakuwa Una witago, sababu Awi orasi Una wosone gena yaado waasi. 31 Ngaroko komagena, kanaga yadadala ma binuka lo asa Una iwipiricayaka, de itemo, "We! Ma sababu o nyawa moili yahiwa de yaaku o nonako ihahairani yaaka komanena ma dala, so igogou-gogou Una magena o Salamati ma Kolano." 32 Komagena so ma ngale Una gena ona imatekesigurubu moi de moika, duma to ona manga bicara magena o Farisika ma nyawa ona yoiseka. So o Farisika ma nyawa magena imatekebicara dede o imamka ma bi sahe. So imatekebicara qaboloka, de ona yangodu magena itagi imakangaho o Gikimoi Awi Tahu yojojajagaka, de itemo onaka, "Nitagi la ngini bilasu o Yesus niwitago." So yojojajaga ona magena yasulo ma ngale o Yesus witago. 33 De Una wotemo ona yangoduka, "Iteka kawa, Ngohi kanena dede nginika de Ngohi asa toliho, kekiaka Una woisusuloka so Ngohi tahino. 34 So ngini asa Ngohi nisari la tiniriwo duma ngini asa nitemehe poli, sababu done ngini asa Ngohi nimake kawa. Sababu o riho kekiaka Ngohi kagena togoge, ngini niaakuwa niahino de niogoge." 35 So Una Awi demo gena yoiseka, de o roriri magena imatekebicara itemo, "Wotemo kekiaka wotagi sidago kagena de ngone paakuwa powimake. Igogou, Una asa wotagi o Yahudi ma nyawa ma binukaka, kekiaka ona yodobiau o tona ma somoaka, la kagena ona o Yahudika ma nyawa yasowo wadoto, eko kiaka wotagi. 36 Eko Una Awi ngale gena idodooha so wotemo, ngone asa Una powisari, duma ngone asa inatemehe poli. De lo wotemo o riho kekiaka Una kagena wogoge gena ngone paakuwa pahika de pogoge. Awi demo ma ngale igogou gena nagala ngone posihodawa." Manga demo gena komagena. 37 So kagena de ma orasi o wange ma dodoguka so ma rarame ilalamoka, de o Yesus Una asa womaokoye de womatoore wotemo, "O nyawa nagoona la kanaga manga kiri qadudu, ona magena bilasu yahino Ngohika la Ngohi asa ona tasiudo. 38 De onaka done asa idadi maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka. Ena gena, o nyawa nagoona la kanaga Ngohi ipiricaya, ona magena kanaga manga sininga ma rabaka lo de o ake ma jobubu. So nogena o jobubuno asa o ake iuhi imatotoguwa de aku o oho ka sidutu ikakali yamake." 39 To Una Awi demo ma ngale gena o Gurumi Qatetebi done asa o nyawa o Yesus wipipiricaya manga sininga ma rabaka wogoge. Duma o orasi magena o Gikimoi Awi Gurumi gena ona yamake waasi, sababu o Yesus wodola waasi so ma Baba Awi simaka wisimulia waasi. 40 Awi demo magena yoiseka, de o nyawa yadadala kanaga ma binuka ona itemo, "Igogou, Una manena o nabi moi kekiaka o Gikimoi wojajajika done asa wahino." 41 Kanaga ma binukali itemo, "Nagala Una gena o Salamati ma Kolano." Duma ma binukali kanaga itemo, "Qadoohaso o Salamati ma Kolano de o Galileano ma nyawa moi. 42 Kanaga ngini nianakowa o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefo o Salamati ma Kolano gena ma kolano Daud awi ngopa de awi danoku moi. De lo he niawosaka o Daud awi doku gena o Betlehemno. Mutuwade o Salamati ma Kolano gena bilasu o Betlehemka ma nyawa." 43 Komagena so o nyawa yadadala ka ma ngale Una magena so asa ona imatekesikoholu. 44 Yamuruo naga ona yodupa Una witago, duma o nyawa moi lo yaakuwa Una witago. 45 Ma dodoguka, de ona o Gikimoi Awi Tahu yojojajaga magena yahika kali manga roririka, ena gena o Farisika ma nyawa de o imamka ma bi sahe, de ona magena yatoosa so asa o jojajagaka itemo, "Ce! Qadoohaso Una magena ngini niwitagowa." 46 De manga roririka ona itemo, "We! Una magena Awi demo gena qaloha poli kanaga o nyawa moi lo waali manga demo imatero maro to Una Awi demo. O nyawa moi lo waali kanaga yobicara gena maro Una wobicara." 47 Kagena de o Farisika ma nyawa itemo, "Awadede! Ngini lo asa Una winikulaika. 48 Hika niminano, ngomi o Farisika ma nyawa gena miholu kanaga nanga sidongirabaka moi lo upa Una wipiricaya. Eko nanga agama ma roriri moi Una upa wipiricaya. Moi lo yahiwa bai! 49 Ce! O nyawa yadadala kanaga Una iwipiricaya, duma o kia naga moi lo yanakowa. De ona magena o nyawa biasa bato de imadotowa nanga bobita o Gikimoino kanaga o Musa walelefoka. So ona magena o Gikimoi asa wakutuku." 50 Duma o Nikodemus lo kagena manga sidongirabaka, una o Farisika ma nyawa moi de ipapasaka o putu moiku de o Yesuska wahino. So una magena wotemo awi dodiao o Farisika, 51 "Baba-baba, ngone nanga bobita kiaka pacocoho gena ngone inasimahawa o nyawa pasisala so bilasu yosone, nakoso ona patailako lo waasi. Ena gena, Una o kia waaka, o loha waaka eko sidago o dorou waaka, de magena niatailako waasi. Magena itiaiwa." 52 Ona iholu so itemo, "Ilaha! So ngona gena o Galileaka ma nyawa? Ngaroko ngona masirete lo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku natailakoka, duma ma rabaka ngona namakewa ma ngale Awi nabi gena o Galileano." 53 Qaboloka, de ona yangodu asa iliho moi-moi manga tahuka.

John 8

1 So ngaroko o nyawa magena iliho manga tahu moi-moika, duma o Yesus asa wotagi o Zaitun ma Talaka womasidodogu. 2 Ma goginitano eko he qaginita, de Una asa wotagi kali o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de kagena o nyawa yadadala kanaga Una widolomuno. So Una womatamiye de ona iwisidodolomuno gena asa wadoto. 3 Kagena de o bi guru agama de lo o bi Farisika ma nyawa ona yamuruo naga yahino kagena. De ona imingaho o ngopeqeka moi, ona imitago ma orasi muna dede yanau moi imasikiidu kekiaka una magena ami roka wisowo. So ona imingaho o Yesuska, de imisulo, "Hika ngona gena nomaoko mia simaka." 4 So ona asa itemo Unaka, "Baba Guru, ngomi muna mimitagoka, ma orasi imasikiidu de yanau moi, kekiaka una magena ami roka wisowo. 5 Duma kanaga to ngone nanga adati de nanga galepu gena o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefo ma rabaka, magena itemo o ngopeqeka la ami dorou komagena bilasu pomitooma de o teto pomisipapaka. So maro Ngona gena idodooha. Ngona Ani sininga ma rabaka ma ngale muna manena gena bilasu pomiaka padodooha." 6 Komagena ona de manga gulai yahino Unaka, sababu ona manga edekati gena asa Una iwisabatolo, la ma ngale ona aku iwikalaki Una o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefo gena walawangi. Duma Una asa wobicarawa de ka womapuguku de Awi raraga o tonaku wosilelefo. 7 Ngaroko komagena, ona ka wisano-sanosi, so Una asa womatogu de womaokoye de wotemo onaka, "O nyawa nagoona to ngini nia sidongirabaka la nakoso kanaga moi wamalo awi dorou moi lo ihiwa, de una magena aku o orasi manena munaka o teto womisipapaka woqoma." 8 Wobicara komagena qaboloka, de womapuguku so wolelefo kali o tonaku. 9 Duma Una Awi demo gena yoiseka, de ona moi-moi isolano itagi de ka imajobo. Ona yapopereki yoqoma de ona ma binukali yotuuru, sidago ona yangodu he yahiwa-hiwaka. Sosoohu ka o Yesus womatengo de o ngopeqeka muna magena kasi. 10 Kagena de Una womaoko de wotemo munaka, "Kangano manena o roriri kanena yahino ngona inikokalaki gena ona kiaka. Kanaga o nyawa moi lo pamakewa gena wotemo bilasu ngona nitooma." 11 "Hiwa, Baba. Wewe! Yangodu gena imajoboka." So Una wotemo, "Nakoso komagena, de Ngohi lo asa upa tonisisala so bilasu nosone. So ngona ka noliho, de o dorou magena upa he naaka kali.")) 12 De kagena o Yesus wobicara kali o nyawa yadadalaka wotemo, "Ngohi manena maro o nita moi o dunia ma bi nyawaka. So nakoso o nyawa la imote Ngohi, de ona magena asa o bubutu ma rabaka igoge kawa, duma asa yamake o oho ma duhutu de o nita magena foloisi yadisiwa so igogou aku o Gikimoi winako itiai." 13 Magena de kanaga ona o Farisika ma nyawa yamuruo naga ibicara itemo, "Ce! Magena ka ka Ngona Ani demo masirete. So Ani demo gena iterowa bai!" 14 So kagena de Una wasango onaka wotemo, "Ngaroko Ngohi de ka Ai demo masirete o nyawa tasingangasu de Ngohi tomasinako, duma magena igogou de itiai, sababu Ngohi gena ka tanako Ngohi kiano tokahino de kiaka tokahika. De magena ngini gena nianakowa. 15 Ngini nia biasa gena o nyawa niasisala de magena ka nia sininga masirete niomote, duma Ngohi manena o nyawa nagoona bato tasisala toholu. 16 Nakoso Ngohi sidago o nyawa tasisala, magena taaka itotiai, sababu upa ka ka Ngohi tomatengo tasisala. Duma magena Ai Baba Awi manara, Una gena Ngohi woisusuloka so tahino. 17 Kanaga to ngini nia adati de nia galepu moi isilefoka itemo, nakoso o nyawa niatailako de ona manga sala eko hiwa gena, bilasu kanaga o saksi yasinotoka de ma ngale ona gena manga singangasu bilasu imaketero. 18 Komagena lo o saksi ma singangasu ma ngale Ngohi kanaga ngai sinoto. Ma nonoma gena to Ngohi Ai singangasu de ma sinotoka gena Ai Baba Awi singangasu, Una magena Ngohi woisuloka so tahino." 19 De ona itemo, "So Ani Baba gena Una kekiaka." So Una wotemo kali, "Ngini kanena Ngohi ninako waasi so Ai Baba lo ngini niwinako waasi. Sababu nakoso ngini manena Ngohi ninakoka gena, ngini lo asa Ai Baba niwinakoka." 20 Una Awi demo gena qangodu ona wasingangasuka, gena o Gikimoi Awi Tahuka, kiaka o nyawa manga suba o pipi ma boruaku yongangado kagena ma dateka. O orasi magena imaaka gena, ngaroko o nyawa itemo done asa Una iwitago, duma to Una Awi sone ma orasi gena yaado waasi so magena yaaku waasi yaaka. 21 Ma moili Una wotemo onaka, "Ngohi done totagi de ngini tinidongosa so topasaka, de ngini asa Ngohi nisari nikaeli, duma ngini de nia dorou kasi so Ngohi nimakewa de asa nisone. Sababu o riho kekiaka Ngohi kagena naga gena ngini akuwa niahika." 22 Una Awi demo komagena, so ona o Yahudika manga roriri magena imatekekasano itemo, "Wotemo o kia magena. Nagala wotemo Una asa womatooma so wotemo komagena, eko idodooha. Nagala ma sababu komagena, so asa wotemo ngomi lo miaakuwa miakahika kagena, eko idodooha." 23 Duma wotemo kali, "Ngini gena o dunia ma bi nyawa, duma Ngohi o sorogano. Ena gena, ngini nia sihino gena o bi moi-moi o dunia manena ma rabaka o Gikimoi wahoholu, duma Ngohi Ai sihino gena o paramoi. 24 Ma sababu magena, so Ngohi tinisingangasu nginika totemo, ngini asa nisone to ngini nia dorou ma rabaka, sababu nakoso ngini niopiricayawa o kia naga itototiai Ngohi tinidodedemo nginika, gena Ngohi manena o Salamati ma Kolano, nakoso magena ngini niopiricayawa, de igogou ngini done asa nisone de nia dorouka." 25 "So Ngona gena naguuna." So Una wasango onaka wotemo, "Ngohi tatagapi, igogou ma nonomasi de ma ngale Ngohi gena tinisingangasu nginika de sidago o orasi manena lo Ngohi ka tinisingangasusi tosidadu-dadu. 26 Kanaga ngini nia dorou gena idala de magena tanakoka so aku tinisisala, so bilasu ngini dede o Gikimoi gena nimakitingaka. Ngaroko upa komagena, duma Una Ngohi woisusulo so tahinoka, o kia naga Una wotetemo magena asa Ngohi tosingangasu ngini o dunia ma bi nyawaka, de Una magena Awi demo itiai so bilasu popiricaya." 27 To Una Awi demo ma meta gena ma Baba Gikimoi, duma ma ngale gena ona yanakowa. 28 So kagena de Una wotemo, "Ma orasi done ngini o Nyawa ma Duhutu o sangahadiye niwisidola, de o orasi magegena ngini asa nianako igogou-gogou Ngohi manena o Salamati ma Kolano. De lo asa nianako to Ngohi Ai dodoto masirete qasowo, duma Ngohi tosibicara maro o kia kanaga Ai Baba woidodoto Ngohika, so to Ngohi Ai demo kamagena. 29 Una Ngohi woisusulo so tahino, o orasi isigeto-geto Una magena kanaga dede Ngohi. De sababu Ngohi lo taaka tomatotoguwa o kia naga Una wodudupa, so Una lo ma moi lo waasi Ngohi woidongosa." 30 Ma orasi Una Awi demo magena wosingangasuka, de kanaga o nyawa ma binukali asa iwipiricaya Unaka. 31 So o Yahudika ma nyawa Una wipipiricayaka kanaga o Yesus wadedemo kali, onaka wotemo, "Nakoso ngini niagogou nimasigocoho Ngohi Ai dodotoka gena, ngini asa nidadi Ngohi Ai nyawa imomote. 32 De komagena ngini aku nianako o Gikimoi Awi dodoto itototiai. De nakoso o dodoto magena nianakoka, de ngini lo asa o nyawa moi lo niparetawa." 33 De ona itemo, "Asitagala! Ngomi gena o Abraham awi ngopa de awi danoku. O nyawa moi lo waasi ngomi imiaka maro to ona manga gilalo yapopareta. So ma sababu o kia, so Ngona notemo, ngaroko, idodooha naga done asa ngomi imipalako." 34 Kagena de Una onaka wotemo, "O nyawa nagoona o dorou yaaka, igogou ona magena asa idadi o dorou yapopareta eko yagogilalo moi, ena gena ona magena asa o dorou yapilikuka. 35 He! Ngohi tosiade-ade ma ngale o nyawa moi kanaga de awi gilalo wapopareta moi de lo awi ngopa yanau moi. So manga gilalo una magena awi rimoi o tahu magena ma rabaka aku itola, ena gena nakoso manga sininga ma rabaka kanaga itemo awi rimoi yatola de ona aku awi rimoi yatola. Duma manga ngopa ma duhutu awi rimoi onaka gena ona yaakuwa yatola de o rimoi magena ka sidutu ikakali. 36 So nakoso o Gikimoi ma Ngopa wodupa ngini nia dorou ma rabano winipalako magena, igogou ngini asa winipalakoka. 37 Ngohi gena ngini tininakoka igogou o Abraham awi ngopa de awi danoku. Duma ngaroko komagena, ma sababu ngini o bi moi-moi Ngohi tinidodotoka gena niamote niholu, so ma ngale Ngohi gena to ngini nia edekati nitemo asa Ngohi nitooma. 38 O bi moi-moi Ai Baba woisidudumu Ngohika, magena Ngohi tinisingangasu nginika, duma ngini niaaka ka o kia o bi moi-moi nia baba winidodotoka." 39 De ona asa Una wisango, "O Abraham gena mia baba." So Una wotemo onaka, "Nako igogou ngini gena o Abraham awi ngopa-ngopa, ngini nia manara gena bilasu itiai maro o Abraham awi manara. 40 Ngaroko komagena, o orasi manena ngini de nia edekati qatotorou nitemo gena Ngohi asa nitooma, ngaroko Ngohi todupa tinisingangasu nginika o bi moi-moi itototiai o Gikimoi woidodedemo Ngohika. O manara maro komagena kanaga o Abraham waakawa. 41 Ngini niaaka ka o kia maro nia baba masirete waaka." De o Yahudika ma nyawa ona magena itemo kali, "Hiwa! Mia baba gena ka womatengo magena o Gikimoi. Ngomi manena Awi ngopa ma duhutu, upa notemo mia baba gena ma somoa moili." 42 Kagena de Una wotemo, "Nakoso igogou ngini nitemo nia baba gena o Gikimoi, de igogou ngini asa Ngohi nidodara, sababu Ngohi Ai sihino o Gikimoino sidago o orasi manena lo Ngohi kanena nagasi. Sababu Ngohi tahino, gena to Ngohi Ai edekati masirete qasowo, duma o Baba Gikimoi Una wositatapu de woisulo so Ngohi tahino kanena. 43 Ai demo magena ngini nisihodawa, sababu Ai demo gena ngini lo nisigise niholu. 44 So igogou, o Iblis asa wodadi to ngini nia baba. Komagena so ngini niodupa nisigise de niaaka una awi nyafusu ma dorou. O Iblis ma sininga gena komanena. Ma nonomaka, kanaga una magena wototooma moi. Kanaga awi rabaka o diai moi lo ihiwa, so una woholu o kia naga itototiai wamote. O Iblis gena o damato wodupa so una gena o damato ma baba. So una awi damato gena itoguwa, sababu o damato ma demo gena ka o Iblis ma demo. 45 Duma Ngohi Ai demo gena itotiai. De komagena so igogou, Ai demo gena ngini asa niaholu so Ngohi lo niholu nipiricaya. 46 Nakoso komagena, hika ngini nisitotiaino la nisidumu to Ngohi Ai dorou. Mutuwade kanaga Ngohi Ai demo gena ka itiai de o kiaso ngini gena Ngohi nipiricaya niholu. 47 O nyawa ona magena la kanaga o Gikimoino yahino, ona magena lo Awi demo yosigise. Duma ngini gena niahinowa o Gikimoika, komagena so ngini niholu niwisigise o Gikimoika." 48 Duma ona asa wisango Unaka itemo, "Icala! Ngona nikokitoka moi, eko hiwa. Ngomi mitero nakoso minisironga Ngona ka o Samariano, o Yahudika ma duhutu nisowo. Ngomi mitero bai!" 49 De Una wosango, "Hiwa bai! Upa nitemo Ngohi manena ikokitoka. Ai demo magena towisihoromati Ai Baba, duma ngini nia demo gena Ngohi nisiceke. 50 Ngaroko komagena, Ngohi tongonganowa Ngohi masirete o nyawa isihoromati. Hiwa, komagenawa. Duma kanaga moi Una magena igogou wodupa Ngohi Ai ronga isilamo de lo Ngohi de Ai lawangi gena watailako itiai, Una magena Ai Baba. 51 O nyawa nagoona la kanaga Ai dodoto yosigise, ona magena igogou isonewa." 52 Kagena de o Yahudika ma nyawa magena itemo Unaka, "Ilaha! Nakoso komagena, de igogou Ngona magena nikokitoka. O Abraham una wosone de o Gikimoi Awi nabi-nabi yangodu lo isone. De idodooha so Ngona kanena nomisingangasu notemo, nakoso o nyawa nisigise Ngona de ona asa isonewa. 53 Nako Ani demo komagena, de ngomi miatagapi Ngona notemo, ma ngale Ngona de o Abraham gena, Ngona foloisi nolamo. Sababu o Abraham wosoneka de komagena lo o Gikimoi Awi nabi-nabi lo isoneka." 54 Kagena de Una wotemo, "Nakoso Ngohi masirete Ai giliri tosimane gena, Ai giliri ma faida ihiwa. Una nitemo gena nia Gikimoi, duma Una Ai Baba ma duhutu magena Ngohi woitide de Awi giliri isikahino Ngohino. 55 So ngaroko Una magena ngini niwinakowa, duma Ngohi igogou towinako. Nako totemo Ngohi Una towinakowa, de Ngohi itodamatoko maro ngini lo nitodamato, duma Ngohi igogou towinako o Gikimoi de Awi demo qangodu lo toise de taakaka. 56 Komagena lo kanaga ipapasaka nia ete de nia topora o Abraham, una magena wanakoka Ngohi done tahino, de ma ngale magena una igogou winali de itero nakoso una aku woikelelo Ngohi tahino qabolo." 57 Ona itemo, "Ilaha! Ngona Ani umuru o taungu moritoha lo yaado waasi, de Ngona notemo o Abraham nowikeleloka." 58 De o Yesus Una magena asa wotemo onaka, "O Abraham wisibuo waasi, de igogou Ngohi he kanaga dede o Gikimoika." 59 Kagena de gila-gila ona o teto itolomu ma ngale Una wisipaka la witooma, duma itolomusi, de ato imatodoka gena Una he wimake kawa, sababu Una asa womajoboka o Gikimoi Awi Tahuno de wadongosaku.

John 9

1 O Sabat ma wange moili de o Yesus wotagi wokahika, de wikelelo o nyawa moi ka wisibuo kusi de awi lako ipiloka. 2 De o Yesus Awi muri-muri itemo Unaka, "Baba Guru, kanaga o hali moi ngomi mimasano Ngonaka. Kanaga o nyawa moi wisibuo kusi de awi lako ipiloka, magena ma sababu una awi dorou masirete, eko awi dodihimo manga dorou masirete sidago una womaaka komagena." 3 So kagena de Una wasango onaka wotemo, "Una ka wisibuo kusi de awi lako ipiloka gena, ma sababu o nyawa manga dorou qasowo. Duma imadadi komagena ma ngale de ma ngeko una de o Gikimoi Awi buturu asa wosimane o bi nyawaka. 4 Ma orasi ngone ka poohosi gena, imatero maro o wange itumu waasi. So Una Ngohi woisusuloka la tahino, to Una Awi manara magena bilasu paaka. Sababu done posone gena, imatero maro o bubutu ma orasi yahino ituuruno, so o nyawa nagoona bato yaaku kawa yomanara. 5 Ma orasi Ngohi kanagasi o dunia ma dokuka, de Ngohi manena todadi maro o nita moi o dunia ma bi nyawaka." 6 Komagena wobicara qaboloka, de Una o tonaku wahobi de to Una Awi kibi o tonaka sutu waqehe asa wosicapuka, de wosipalasa wopipilo awi lakoka. 7 Wosipalasa qaboloka, de wopipilo magenaka wotemo, "Hika notagi o Siloam ma ake ma lepaka, de o ake magena ani bio nosimasau kasi." (Manga demo o Siloam gena ma ngale 'o ake isiuhi o taboko'.) So wopipilo una magena wotagi wokahika o ake magenaka. Ato awi bio de o ake wosimasauka, de aku womasigeleloka so woliho de awi lako ipilo kawa. 8 So o nyawa ona kanaga wopipilo awi tahu ma dateka igogoge, ona magena de lo o nyawa ona ma nonomasi iwikeleloka una gena o ngeko ma dateka wogogolo, ona magena lo imatekekasano itemo, "Una magena ma nonomasi de wopiloka, eh? Komagena lo iqomaka ngone powikelelo una o ngeko ma dateka de wogogolo." 9 Kanaga ma binuka itemo, "Iya, igogou magena una bai!" Duma kanaga ma binukali itemo, "Wewe! Magena una wisowo. Nagala manga bio imaketero, duma magena una wisowo." So wopipilo una masirete womasingangasu onaka wotemo, "Ngohi manena qabolo." 10 So ona unaka yotemo, "Wewe! Hika ngona nomisingangasu ngomika, maro idodooha so ani lako qalohaka sidago ngona aku nomasigelelo kali." 11 So kagena de una wotemo onaka, "Kangano o nyawa moi kanaga Awi ronga gena o Yesus, Una magena waaka. Ena gena, Una o tona waqehe de wosicapu, qaboloka de Una wosipalasa ai lakoka. So qaboloka, de woisulo ngohika wotemo, 'Hika notagi o Siloam ma ke ma lepaka, la de o ake magena ani bio nosimasau kasi.' So ngohi totagi de ngohi taaka maro Una wobobeseso ngohika, ai bio de o ake magena tosomasau, kagena de asa aku tomasigeleloka." 12 So ona asa itemo unaka, "So o nyawa Una magena kekiaka." De una wotemo, "Asoko! Ngohi tanakowa Una magena kekiaka wokahika." 13 So ona asa iqoqomaka una wopipilo magena iwingaho itagi o Farisi ma nyawaka. 14 So o bi moi-moi qangodu magena imaaka o Sabat ma wangeka, gena o Yesus Awi kibi wosicapu de o tona ma ngale wopipilo awi lako ipelengaka. 15 So ma orasi o Farisika ma nyawa iwisano unaka, de una lo wotemo kali onaka, "Una gena o tona waqehe so wosipalasa ai lakoka. So qaboloka, de ngohi ai bio de o ake tosimasauka, de asa aku tomasigeleloka. Komagena Awi manara ngohika." 16 So o Farisika ma binuka itemo, "Nako o Sabat ma wangeka de waaka komagena, de upa wotemo Una o Gikimoino, sababu Una nanga adati de nanga galepu magena watilakuka." Duma kanaga ma binukali itemo, "He! Nako Una witotorou gena, waakuwa waaka komagena." Ibicara komagena sidago lo o Farisika ma nyawa gena imatekesikoholu. 17 So qabolo de ona asa itemo kali una iqoqoma wopipiloka, "So ngona gena idodooha. Sababu ma ngale to ngona ani lako, so ani sininga ma gaalu Unaka gena idodooha." So iqoqomaka wopipilo magena wotemo, "Nako to ngohi ai siningaka gena, totemo Una magena o Gikimoi Awi nabi moi." 18 Duma o Yahudika manga bi roriri o Farisika ma nyawa, ona magena nakoso iqoqomaka una magena wopipilo gena yopiricayawa, ona imafikiri ma nonomasi una gena wopilowa. So ona yaaso to una awi baba de awi awa la yasirisima onaka. 19 So kagena de ona asa awi dodihimoka itemo, "Una manena to ngini nia ngopa yanau? De nakoso una gena nia ngopa, igogou wisibuo kusi de una wopiloka? De nako komagena, ma ngeko idodooha so una o orasi manena de asa aku womasigeleloka." Komagena so manga sano gena itogu-toguwa. 20 So una awi dodihimo yosango yotemo, "Ngaroko, igogou, una manena to ngomi mia ngopa, de igogou ka wisibuo kusi de una wopipilo moi. 21 Duma igogou ngomi mianakowa o kia idadi unaka sidago aku womasigeleloka, de ma nyawa kekiaka una awi lako wosilohaka, magena ngomi lo miwinakowa. Duma una wilamoka, so ngini gena bilasu una ka niwisano so una masirete asa winisingangasu nginika de ma dodagi gena idodooha sidago lo awi lako ipelenga de womasigeleloka." 22 Awi dodihimo yosango komagena, sababu ona yamodo manga roririka. Onaka yamodo sababu ona yanakoka o Yahudika manga roriri magena Isitatapuka, o nyawa nagoona imamangaku o Yesus gena o Salamati ma Kolano, ona magena asa yasimahawa o puji ma tahuka iwosa. 23 Komagena so iqoqomaka wopipilo awi dodihimo magena manga sango itemo, "Una wilamoka, so ngini bilasu una ka niwisano." 24 So awi baba de awi awa isango qaboloka, de ona wopipilo iwiaso kali so una warisima onaka. So ona ma sinotoka una wisano kali itemo, "Ngona bilasu o Gikimoi Awi simaka nosingangasu itotiai, de upa naihu, sababu ngomi Una miwinakoka. Una ani lako wosilohaka, Una magena o nyawa ma dorou moi." 25 So wopipilo wotemo onaka, "Ngohi tanakowa nakoso Una o nyawa ma dorou moi, eko hiwa. Duma o orasi manena igogou ngohi tanakoka, ngaroko ma nonomasi ngohi topipilo moi, duma o orasi manena tomasigeleloka." 26 So ona itemo kali unaka, "So Una magena kiaka de ani lako waaka. Wadodooha so ani lako wosiloha sidago lo ngona aku nomasigelelo." 27 De wotemo, "Ilaha! Kangano manena ngohi tinisingangasu qaboloka. Duma ngini ngohi nipiricayawa, de kiaso ngini nisano kali ngohika, nakoso ngini niise niholu ngohi ai singangasu. Eko nagala ngini lo nimode la Una niwimote?" 28 So una wosango qaboloka, de ona asa wopipilo magena iwisimamaqe itemo, "Ce! Nagala ngona nodadi maro Una magena wimomote moi. Duma nako ngomi ani roriri gena, hiwa bai! Ngomi miamote gena ka o Musa kanaga o Gikimoi Awi bobita wosilelefoka. 29 Sababu nakoso o Musa gena, igogou o Gikimoi masirete wobicara unaka, magena mianako. Duma o nyawa Una magena, ce, Una o nyawa eko o nyanyawa sidago Awi sihino lo ngomi mianakowa bai!" 30 So kagena de una wopipilo asa wasango kali, wotemo onaka, "Icala! Ngohi ai hairani ifoloika sidago kangano igogou tobicara, duma tohairani ifoloi so taakuwa tobicara. Una waaka so ngohi taaku tomasigeleloka duma, ce, ngini nitemo Una magena Awi sihino nianakowa. 31 Duma ngone kanena panakoka, ma ngale o nyawa ma dorou gena ngaroko ona isumbayang, duma manga gogolo o Gikimoi wosigisewa. Mutuwade ona nagoona la kanaga yodupa o Gikimoika isumbayang de Awi dupa yamomote, ona magena asa Una wasigise. So ngohi totemo Una gena Awi sihino gena o Gikimoino. 32 He! Ma moi lo waasi kanaga o nyawa yoise o jarita komanena, gena o nyawa wisibuo kusi de wopiloka maro ngohi, so de o nyawa moi awi manara sidago aku una womasigeleloka. 33 Cawali ka Una ngohi woisilolohaka gena wahino o Gikimoino. Nakoso hiwa, de o kia naga moi lo akuwa waaka." 34 De ona itemo unaka, "Gena bai! Ngona nisibuoku gena igogou nopiloka. Ce! Ngona gena nomafikiri de nanako, ngomi nagoona sidago asa notemo ngomi nomidoto komagena." Ona iwitoosa komagena sidago ona lo asa wopipilo magena wisisupu de lo iwisimaha kawa o puji ma tahuka wowosa kali. 35 Ma orasi o Yesus wogiise iqoqomaka una wopipilo kanaga ona iwisimaha kawa o puji ma tahuka wowosa kali, de Una wotagi wopipilo kawa gena wisari. So wimakeka, de Una wotemo, "Idodooha ngona gena nowipiricaya o Nyawa ma Duhutuka." 36 Wopipilo kawa gena wotemo, "Baba, o Nyawa ma Duhutu Una magena naguuna. Igogou qaloha, nakoso noisingangasu ngohika ma ngale ngohi aku Una towipiricaya." 37 De Una asa womasingangasu wotemo, "Igogou, ngona nowikeleloka. Ngohi manenena qabolo tonibicara ngonaka." 38 De wopipilo kawa magena foloisi winali de wotemo, "Awalele, Jou! Igogou, de tagogou tonipiricaya Ngonaka gena Una magena." So womabukuku de wisuba Unaka. 39 Kagena de Una wotemo wopipilo kawa, "Ngohi manena tahino kanena o duniaka, la ma ngale Ngohi aku o nyawa tahiri, so ona kanaga de manga dupa yopipiricaya gena asa tatinga de o nyawa ihoholu ipiricaya manga sidongirabano. Komagena la ona yananakowa asa aku yanako imatero maro ona yopipilo asa aku imasigelelo kali, de ona ifufuma de itemo yanakoka ona magena asa ka imaketero de yopipilo." 40 Duma kagena de o Farisika ma nyawa yamuruo naga Awi demo yoiseka, de itemo, "So o demo magena ma ngale o kia. De kiaso notemo ngomi lo koloko mipipilo." 41 De Una asa wotemo onaka, "Nakoso ngini koloko ona yopipilo de o Gikimoi niwinakowa, ngini gena asa inisisalawa. Duma ngini nitemo Una niwinakoka koloko ona imasigogelelo. Mutuwade ngini kanaga de nia dorouka."

John 10

1 So kagena ona o Farisi ma nyawaka Una woade-ade wotemo, "O nyawa moi la kanaga o duba ma kurunga ma rabaka wowosa duma ma ngoraka woholu wamote so ka ma kurungaye wadola de wowosa, kanaga una magegena igogou wototosi de wokokoora moi. 2 Duma una la kanaga wowosa de wamote ma ngoraka, una magena igogou o duba ma sowohi. 3 De ma ngale una magenaka o ngora wojojajaga done asa o ngora wibelenga, de lo una awi ili gena asa o bi duba ka yanako de wisigise. Una awi duba waaso moi-moi de ma rongaka gena wabicara, de ona wisigise so yahino de lo mamoi-mamoi una asa watuda wosisupu ma kurungano. 4 So kagena o moi-moi una wasisupuka, de asa una watuda so wotagi woqoqoma, de awi duba qangodu gena asa awi duduno itotuuru, sababu awi ili gena o duba magena ka yanako. 5 Duma nakoso kanaga o nyawa yasosomoa, awi duba magena asa wimote yoholu. Sababu o nyawa magena awi ili o bi duba yanakowa so iwimotewa de lo ka iloqa." 6 O Yesus wosiade-ade komagena, duma o ade-ade ma ngale gena ona asa isihodawa. 7 Mutuwade Una wobicara kali onaka wotemo, "Nako o ngora ma boberesu, la kanaga yapelenga so o bi duba aku iwosa, magena igogou Ngohi manena. 8 Ma nonomasi Ngohi tahino waasi de kanaga ona yahinoka gena, ona magena o guru ikokokulai de itemo o bi duba gena asa yatuda, ona magena yangodu gena o nyawa itotosi de ikokoora. Ngaroko komagena, o bi duba magena asa manga ili gena yosigisewa. 9 Ngohi manena gena o ngora, so o nyawa nakoso Ngohika yahino la aku yowosa, ona magena asa yosalamati. So ona aku iwosa de lo isupu la o ino yamake. 10 Yototosi ona magena yahino ka yatosi, yatooma, de lo o nyawa yasisa, komagegena to ona manga sininga ma ngale de ma edekati. Duma Ngohi asa tahino la ma ngale Ai duba-duba aku o oho ma duhutu yamake de o oho magena foloisi qaloha de igogou, de ma kurangi moi lo ihiwa. 11 Ngohi manena o sowohi moi Ai duba tojaga qaloha. De Ngohi o jojaga qaloloha magegena kanaga tomasidailako la tosone ma ngale Ai duba-duba aku ioho. 12 Duma nakoso o nyawa moi la ka wisewa so o bi duba wojaga, ma orasi o kaso labara yahino, una magena done asa ka woloqa so o bi duba lo wadongosaka. Sababu una gena o bi duba ma duhutu wisowo, una ka wisesewa moi. So o kaso labara yahino de o bi duba ma binuka yagoli de o duba ma binukali iloqa de ipiringaka. 13 O nyawa una magena ka woloqa de o bi duba wadongosa sababu una asa ka wisewa, mutuwade una o bi duba gena he wosidooha kawa. 14 Ngohi manena o sowohi moi Ai duba tojaga qaloha. Sababu Ngohi Ai duba masirete gena moi-moi asa igogou tanako de Ai duba moi-moi lo Ngohi ka inako. 15 Ngohi de Ai duba-duba ngomi mimakanakoka, imatero maro Ai Baba de Ngohi igogou mimakanakoka, ena gena Una igogou woinako Ngohi de Ngohi lo igogou towinako Ai Baba. De lo Ngohi o sowohi moi tojaga qaloha, sababu Ngohi masirete asa tomasidailako la tosone ma ngale Ai duba-duba aku ioho. 16 De kanaga de maenasi to Ngohi Ai duba-duba ma binuka, kekiaka o bolu manena ma rabaka iwosa waasi. De ona lo bilasu Ngohi taaso la ma ngale to Ngohi Ai ili masirete gena ona asa isigise. So Ai duba Ngohi imomote gena, qangodu idadi o bolu moi de manga jojaga, Ngohi tomatengo gena, o sowohi ka ka moi. 17 Mutuwade Ai Baba igogou Ngohi woidodara, sababu Ngohi gena tomasidailako la done tosone ma ngale aku woisioho kali. 18 Kanaga o nyawa moi lo yahiwa to Ngohi Ai oho yakoora, duma Ngohi tomatengo de Ai dupa masirete Ai rohe tahike isone. Sababu Ngohi de Ai pareta masirete sidago Ngohi taaku Ai rohe tahike la isone de lo Ai pareta masirete sidago done asa tooho kali. Sababu komagena Ai Baba Una woisusulo, gena wotemo Ngohika, 'Bilasu Ngona naaka komanena.' " 19 Ka ma orasi o Yesus Awi demo komagena, so o Yahudika ma nyawa magena asa igogou imatekesikoholu moi de moika. 20 Kanaga yadadala ma binuka lo itemo, "Ilaha! Nagala Una gena wikokitoka. He! Witogosaka, so lebelaha ngone gena posigise pomatogu." 21 De ma binukali itemo, "Komagenawa. Awi demo gena imaterowa de yakokitoka manga demo. De qadoohaso o toka de aku imanara sidago wopipilo moi gena womasigeleloka. Hiwa! O toka gena yaakuwa imanara komagena." 22 So o alo ma orasi imasidiado, de o Yerusalemka o rarame moili isironga o Gikimoi Awi Tahu Yatebi kali ma Rarame gena yaadoka. 23 De o Yesus kagena naga ma rabaka, o riho moi isironga o Salomo awi Sorabika, kagena Una wotagi. O Salomo awi Sorabi gena maro o dadaru ikakaku, duma ma golingasu yagogarade de ma katu qaloloha gena o tetono. 24 Ka wotagi-tagisi, de o Yahudika manga roriri yamuruo naga Una widolomu de wisigilolino de manga edekati ma dorou, so itemo Unaka, "Idodooha so itekaka Ngona gena nomapopongoka. Nako Ngona gena igogou o Salamati ma Kolano, eko hiwa, magena bilasu nomisingangasu de Ani demo itotiai ngomika, ma ngale ngomi aku misihoda ma diai." 25 So kagena de Una wotemo onaka, "Ngohi ngini tinisingangasu qaboloka, duma Ai demo gena ngini niholu niopiricaya. O nonako ihahairani taaaka gena de ma kuasa Ai Babano so ma meta ka Ngohi isingangasu nginika. 26 Duma ngini niholu Ngohi nipiricaya sababu ngini gena to Ngohi Ai duba-duba nisowo. 27 Nakoso moi-moi to Ngohi Ai duba masirete, ona magena igogou Ngohi tanako de ona lo Ai ili isigise so Ngohi imote. 28 De moi-moi ona magenaka Ngohi asa tahike o oho ka sidutu ikakali, so ona gena akuwa yasisa. Sababu ona magena Ngohi tajajaga, so o nyawa nagoona bato yaakuwa Ngohi ikoora. 29 Sababu kanaga Una lo, ona magena woihike Ngohika, Ai Baba Una magegena Awi buturu foloisi ilamo, so o nyawa nagoona bato ona magena yaakuwa Ai Baba wikoora. 30 Ngohi de Ai Baba gena mimarimoika so midadi ka ka moi." 31 Kagena Una Awi demo magena yoiseka, de o Yahudika manga roriri ona magegena o teto yatolomu ma ngale Una wisipapaka, ma ngale iwitooma. 32 Duma Una wotemo onaka, "Ngohi manena ma dalaka o nonako ihahairani Ai Babano tinisikelelo. Ma ngale o nonako ihahairani o kia, sidago ngini asa Ngohi nipaka." 33 De itemo, "Hiwa de! Upa ma sababu Ani nonako ihahairani, duma ma ngale Ngona o Gikimoi Awi ronga ma dorou nogaka, sababu Ngona igogou ka o nyawa, duma ka Ani demo bato gena Ngona nomadadi maro o Gikimoi. Komagena so Ngona bilasu nosone." 34 Duma Una wasano de wotemo kali onaka, "Idodooha ngini niosiningawa o gimina moi o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka kanaga iqomaka wotemo o Israel ma nyawaka. Kagena ngaroko ona ka o nyawa, duma isilefoka, 'Ngini gena maro o bi giki qaloloha.' 35 O kia naga Awi Buku ma rabaka gena itiai de akuwa patagali. Ona iqomaka Awi demo wasibobicaraka magegena Una waaso 'o bi giki qaloloha'. 36 De Ngohi tinisingangasu, Ngohi gena o Gikimoi Awi Ngopa. Duma Ngohi manena gena nikalaki de nitemo, 'Ngona o Gikimoi Awi ronga ma dorou nogaka.' Ngini nia demo komagena itiaiwa, sababu ma ngale Ngohi gena o Gikimoi wositatapuka maro Awi sosulo masirete, Awi demo gena taaaho o duniaku. 37 Ce! Upa he Ngohi nipiricaya, nako igogou Ai Baba Awi manara gena woisulo taaka, de magena Ngohi taakawa. 38 Duma nakoso magena taakaka, de ngini bilasu Ngohi nipiricaya. Ngaroko nidupawa so Ngohi Ai demo niopiricayawa, duma bilasu niopiricaya, sababu to Ngohi Ai manara taaka gena o nonako ihahairani. Nako komagena, de ngini asa nisihoda sidago lo nianako igogou Ai Baba Una gena to Ngohi Ai rabaka, de Ngohi lo to Una Awi rabaka." 39 Magena yoiseka, de ma moili ona gila-gila widahake iwitago Una, duma imatodoka gena wihiwaka, manga sidongirabano Una womasisa de womajoboka. 40 Womajoboka, de Una asa woliho o Yordan ma Selera ma sonongano wokahino kali o riho kiaka iqoma o Yohanes wogogogeka so o nyawa waosi. So womasidiado o riho magenaka, de kagena Una wogogeli. 41 Kagena de o nyawa yadadala yahino Unaka, de ona imatekebicara itemo, "Ngaroko o Yohanes waakawa o nonako ihahairani, duma awi demo moi-moi qangodu gena ma ngale Una manena igogou de itero." 42 De manga sidongirabano o riho magegenaka o nyawa yadala igogou wipiricaya Unaka.

John 11

1 Kanaga o nyawa moi asa wopanyake, una magena awi ronga o Lazarus. Una o Betaniaka ma nyawa de awi bira yasinoto ona lo yogoge o Betania ma dokuka. De awi bira moriria ami ronga ongo Marta de mononongoru ami ronga ongo Maria. 2 Awi bira ongo Maria muna gena done o gososo qabobou mosiqahu o Jou Yesus Awi qohuku de ami hutu masirete Awi qohu mosiese. 3 De manga hira o Lazarus wopanyake so awi bira ona magena asa o nyawa yasulo la itagi o Yesuska iwidedemo, "Jou, to Ngona Ani dodiao nowisosininga gena una wopanyake." 4 So komagena Una woise de onaka wotemo, "Ngaroko una wopanyake, duma upa sidago de awi panyake magena una wosone. Hiwa! Komagena idadi ma ngale o Gikimoi Awi mulia wosimane o nyawaka, so de magena asa yanako Ngohi manena to Una Awi Ngopa lo aku de Ai muliaka." 5 Kanaga ongo Marta, de ongo Maria, de lo manga hira o Lazarus ona magena igogou Una wadodara. 6 Ngaroko komagena, ma orasi Una woise o Lazarus gena wopanyake, Una wotagi waasi de kagena wogogoge ma deka o wange sinotosi. 7 Kagena de Awi muri-murika wotemo, "Hino la ngone gena potagi kali o Yudeaka." 8 De ona asa itemo Unaka, "Asitagala! Baba Guru, o Yahudika ma nyawa o Yudeaka igogoge gena asa ka itemo, ma ngale Ngona done asa o teto inisipapaka, de Ngona o orasi manena nodupa la ngone asa kagena pokahikali?" 9 Una gena wanakoka Awi orasi wosone magena yaado waasi, so wasango de wotemo onaka, "Qadoohawa, manena ka o wangesi. Nakoso o nyawa la itagi o wawange gena, ngaroko o kia moi kagena naga, onaka asa upa lo idadi o fafati moi, sababu o dunia manena gena o nita yodisiwaka so ona yakeleloka. 10 Duma nakoso o nyawa la imadagi o bubutu ma rabaka, ona gena o bubutu yafatika, sababu manga rabaka gena o nita ihiwa. 11 So hino Ai muri-muri, kanaga nanga dodiao o Lazarus gena wikioloka so Ngohi kagena totagi unaka, ma ngale una magena Ngohi towisimomi." 12 Kagena asa Awi muri-muri magena itemo Unaka, "Jou, nakoso igogou wikiolo, de sutusi una asa womamalo de womomi kali." 13 Duma de Awi demo magegena asa Una Awi ngale gena o Lazarus wosoneka, de Awi muri-muri ka yatagapi yotemo una wikioloka. 14 Ona yosihodawa, so wadedemo onaka wotemo, "O Lazarus gena wosoneka. 15 De ngaroko ma wange una wosone gena Ngohi kagena ihiwa, duma Ngohi asa inali. Komagena imadadi ma ngale ngini gena aku Ngohi nipiricaya. So hino la ngone potagi unaka." 16 Qabolo de o Tomas, wisironga lo Wosasago, una magena wotemo awi dodiao ma binukaka, "Hino la ngone powimomote lo aku posone dede Una." 17 O Yesus womasidiado o Betaniaka, de kanaga o nyawa wisingangasu Unaka itemo, o Lazarus wipoosu ma deka he o wange iha qabolo. 18 De sababu o Betania ma doku de o Yerusalem ma kota ma soa gena ikuruwa, ma gaku gena nagala o kilo saangeka, 19 so kanaga o Yahudika yadadala o Yerusalemka de yahino, la ma ngale manga hira wososone gena aku ma bira moriria ongo Marta de mononongoru ongo Maria ona magena manga sininga isiputuru. 20 De o Yesus womasidiado gena moriria mogiise, de muna magena motagi mowisibubusu so Una asa mowimakeka. Duma mononongoru gena ka motamaha manga tahuka. 21 So moriria Una mowimakeka, de asa motemo Unaka, "Jou, nakoso Ngona la kanena, igogou nagala ai hira gena wosonewa. 22 Ngaroko komagena, duma ngohi topiricaya nakoso o Gikimoika gena, o kia bato Ngona nogolo Una asa wonihike Ngonaka." 23 Kagena de Una wotemo munaka, "Ani hira asa wisioho kali." 24 De muna motemo, "Igogou! Magena ngohi tanakoka gena una wisimomi ma ngale wisioho kali done ma orasi o dunia ma dodoguka, de o nyawa done o sone ma rabano asa yasioho kali." 25 Magena de wotemo, "Ngohi manena o nyawa o sone ma rabano asa tasiooho kali de lo o oho ma hutu. O nyawa nagoona la kanaga ipiricaya Ngohi, ngaroko ona isoneka, duma ona magena asa ioho kali. 26 De o nyawa nagoona la kanaga Ngohi ipiricaya de o oho ka sidutu ikakali yamake, de ona magegena asa upa dede o Gikimoi imakitinga. So ngona o orasi manena, idodooha Ai demo gena ngona nopiricaya." 27 "Iya, Jou! Tagogou ngohi ifoloi tonipiricaya, Ngona gena o Salamati ma Kolano o Gikimoi Awi Ngopa, gena o Gikimoi wojajajika wotemo Una done asa wouti o duniaku." 28 Qabolo de moriria muna magena moliho mokahika ma nongoruka, de imatingaka yahika o nyawa itotolomuno de momigurubu munaka motemo, "Nanga Baba Guru womasidiadoka, so ngona woniaso." 29 So mononongoru moiseka, de muna gila-gila momaoko de motagi momatai-tai Unaka. 30 Duma Una o dokuka waado waasi, so kiaka kangano moriria mowimamakeka, Una kagena wogoge kusi. So mononongoru kagena makahika Unaka. 31 De o Yahudika ma nyawa ona magena o tahu ma rabaka la mononongoru ami sininga yasiputuru, ma orasi ona imikelelo muna momacocapati mosupu de momajobo, so ona asa imisiduuru. Sababu ona muna mitahe nagala muna motagi o boosuka la kagena mododora. 32 Ma orasi mononongoru momasidiado kagena o Yesuska, de muna mogila-gila to Una Awi simaka momabukuku de motemo, "Jou, nakoso Ngona lo kanena, nagala mia hira gena wosonewa." 33 Kagena de muna mododora de lo o Yahudika ma nyawa imisidoduuru lo yododora gena, Una wakelelo de asa Awi sininga ipeleso de lo foloi qasiri. 34 De Una wosano wotemo, "Una kiaka ngini niwihado." De ona itemo, "Jou, nahino kanena la una nowinanosi." 35 Ato o Yesus woise, de Una woari wosodu-sodu. 36 So kagena o Yahudika ona lo iwikelelo Una woari de itemo, "Kodo! Una lo wisininga bai!" 37 De kanaga ma binukali imatekededemo itemo, "Duma nakoso o orasi magena de qataika womasidiado gena, aku una wisilohaka la upa de wosone, imatero maro wopipilo wisilohaka so womasigeleloka, eko idodooha." 38 Kagena de Una asa wokahika o Lazarus awi boosuka, de Awi raba lo itonga kali. De o boosu magena ka o teto ma rabaka yaaaka so ma ngora gena de o teto ilalamo moi yodololo so isiperesuka. 39 De Una asa wosulo onaka wotemo, "O teto magena ngini nialolo la o boosu ma ngora ipelenga kasi." De o Lazarus ma bira moriria gena mowisidapano Unaka motemo, "We! Jou, upa bai! Una asa wimelaka so idadiwa. Awi wange iha qabolo una wosone so igogou wobakaka." 40 De Una wotemo munaka, "So ngona nawosaka, kangano magena asa Ngohi totetemo, nakoso ngona Ngohi noipiricaya gena, idodooha o Gikimoi Awi kuasa ilalamo magena done asa nakelelo bai!" 41 Komagena Una wotemo, so kanaga o teto o ngoraka magena ona yalolo la o boosu ma ngora ipelenga. De o Yesus Una asa womamataga o dipaye, de wotemo, "Ai Baba, Ngona to Ngohi Ai gogolo noiseka, so Ai sukuru Ngonaka tatide kasi. 42 De tanakoka Ngona o orasi isigeto-geto noisigise Ngohika, duma Ngohi asa tosidumu komanena, ma ngale o nyawa Ngohi idodolomu ona manena aku yoise de aku lo yopiricaya gena, igogou Ngona noisulo Ngohi la tahino kanena o duniaka." 43 Kagena de Una woaso womatoore Awi ili wolamo-lamo unaka wotemo, "He, Lazarus! Ngona nahinosi kanena!" 44 So una awi rohe asa isupuno. Duma awi gia de awi qohu qangodu lo o baro qaaare isisasao ka yasangisi, de awi bio lo ka yatalakesi de o baro. So o Yesus wasulo onaka wotemo, "Hika to una awi sasangi magena niasose la awi baro niapalako." So komagena ona iwibalakoka. 45 So ma ngale ona o Yahudika ma nyawa muna mononongoru ami sininga yosiputuru sidago yahihino kagena, ma orasi ona magegena yakelelo o kia o Yesus waakaka, de kanaga ona yadadala gena Una iwipiricayaka. 46 Duma kanaga lo ma binuka ona itagi o Farisi ma nyawaka, de o kia Una waaakaka magena isingangasu onaka. 47 So o Farisika ma nyawa magena ona yoise, de ona de o imamka ma bi sahe imakaaso la imatolomu o Mahkamah Agama yaaka. So ona yangodu imatolomuno de imatekekaaturu itemo, "Powidodooha. O nyawa Una magena o nonako ihahairani he idala waakaka. 48 So nakoso ngone powidoohawa, de igogou o nyawa he yangodu asa Una wipiricayaka. De nako imadadi komagena, de done o Romaka ma nyawa yahino kanena de nanga riho o Gikimoi Awi Tahu de nanga bangsa magena lo yabiau." 49 De manga aturu komagena so manga Imam Wilalamo, o orasi magena o Kayafas, una wadedemo ona yangoduka wotemo, "Ce! Ngini o kia naga moi lo nianakowa. 50 Ngini gena niatahewa de nianakowa o ngeko kia foloisi qaloha nginika. Igogou, Una magena ka o nyawa womatengo de lebelaha ka o nyawa moi wosone la ngone o Yahudika ma nyawa inangodu upa he inasisa." 51 Duma o demo magena upa to una awi sininga masirete ma rabano isupu. Ka cawali o orasi magena una ma Imam Wilalamo gena o Gikimoi Awi demo wasingangasu, ma ngale o Yahudika ma nyawa o orasi ma simaka asa o Yesus wisosone. 52 De upa ka ma ngale o Yahudika, duma Una asa wosone ma ngale o Gikimoi Awi ngopa-ngopa yangodu, ngaroko ona yodobiau o bi tona ma somoaka, la ma ngale ona moi-moi aku Una watolomu de waaka so ona imatekerimoi kali. 53 Ma wange magegenaka de ma simaka, ona lo asa imatekefakati ma ngeko idodooha la o Yesus gena aku iwitooma. 54 Komagena so o Yesus Una magena waaku kawa wotagi Awi ngeko wanononuka, kiaka o Yahudika ma nyawa manga sidongirabaka, upa sidago o nyawa ona yanako Una kiaka. Mutuwade o Yerusalem ma daeraka de womajobo wokahika o riho moi o tona ibobeleu ma dateka, la kagena Una de Awi muri-muri igoge o doku moi isironga o Efraimka. 55 O orasi magena o Yahudika manga Paskah ma Wange ma Rarame he idumuka. So kanaga o nyawa he yadala manga bi doku yodongosa, imajobo de ikahika o Yerusalemka, ma ngale imatolomu la o adati de o galepu yamote so itemo manga sininga yatebi. 56 De ona yadadala o Yerusalemka, ona magena iwisasari Una gena, imatotolomu o Gikimoi Awi Tahuka de imatekededemo, "Idodooha niafikiri. O Yesus gena asa Una wahino, eko hiwa. Nagala Una asa woholu nanga rarame wamote." 57 De kanaga lo o Farisika ma nyawa de lo o imamka ma bi sahe asa isibeseso itemo, "Nakoso ngini o Yesus niwikelelo, de bilasu ngini jai-jai nimidedemo ngomika, la Una aku ngomi miwitago."

John 12

1 O Yesus wotagi kali o Betania ma dokuka, gena o Lazarus awi doku kiaka iqomaka una o Yesus wisiohoka. De kagena womasidiadoka gena o Paskah ma Wange ma Rarame he idumuka, so asa o wange butangasi de yaado. 2 De kagena o Betaniaka ma nyawa ma ngale Una o rarame moi yaakaka, so Una wikoro de kanaga lo o Lazarus de o nyawa ikokoro ma binuka lo ona imatamika, de ongo Marta ona maleleani. 3 So mononongoru ongo Maria magena o gososo qabobou de ma ija ihahali maaho. O gososo magena o bi ngutu qabobouno. So kagena mahino, de gila-gila o gososo magena mosiqahu o Yesus Awi qohuku de ami hutu masirete Awi qohu mosiese, ma ngale Una mowihoromati. So o tahu ma raba magena ipasiku de o bou qaloloha. 4 Duma Awi muri moi, una done asa o Yesus wisiija awi ronga gena o Yudas Iskariot, una magena womaridemo wotemo, 5 "Ce! Qadoohaso posiijawa o gososo qabobou magena, la ma ngale ma pipi gena aku o nyawa isususaka pahike. Ma ija gena nagala pahali-haliku." 6 Una awi demo ma ngale gena, ngaroko, wosidoohawa o nyawa isususaka, so cawali ma ngale una masireteka, sababu una wodupa watosi. Una magenaka o Yesus Awi muri-muri manga manara ma pipi gena una wisicoho de ma nonoma kasi masoa-masoa kanaga o pipi yatotolomuno gena una watosi. 7 So kagena de o Yesus asa wotemo una magenaka, "Ce! Nomiqohaka, la muna maaka komagenena. Sababu o gososo madodiahi magena Ai rohe mosidailakoka, ma meta done ma orasika Ngohi asa ipoosu. 8 O nyawa isususa kanaga o wange isigeto-geto igoge to ngini nia sidongirabaka, duma iteka kawa de Ngohi manena asa ihiwaka." 9 Ma orasi magena kanagali o Yahudika ma nyawa yadadala yoise Una kanaga o Betaniaka wotululi, so ona yahino o doku magenaka itemo, "Ngomi miadupa Una miwimake de lo miwikelelo kiaka o Lazarus wosoneka de una wisiooho kali." 10 11 O Yahudika ma nyawa yadala kanaga manga roriri yadongosaka, ma ngale manga piricaya itagali de ikahika o Yesuska, sababu o Lazarus wisioho kali. So o roriri o imamka ma bi sahe magena isitatapuka itemo, "O Lazarus una lo bilasu powitooma." Mutuwade ona imatekefakati gena maro o Yesus, komagena lo o Lazarus, una lo bilasu iwitooma. 12 Ma goginitano, de ma ngale o Paskah ma rarame gena o nyawa igogou yadala kanaga o Yerusalemka, de ona yangodu yoise o Yesus o kota he wadumu so done womasidiado. 13 De ona o gota ma daara de ma sosokaka, kiaka manga doroka yaqeheka, so yaaho de yangodu itagi Una wisibubusu, de asa ona imasagaga de imatoore itemo, "O Gikimoi powigiliri! Igogou! Una wahino de o Jou Awi ronga. Una ngone o Israelka ma nyawa nanga Kolano. So tanu Una magenaka o Gikimoi Awi laha wisidumu." 14 So Una o keledai ma ngopa wamake so wodola de ma qokuka womatamiye, so igogou idadi maro iqoqoma kiaka o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilelefoka itemo, 15 "Ngini o Yerusalemka ningodu upa he nimodo. Niwinano, nia kolano he womasidiado. O keledai ma ngopaku wapane." 16 Komagena yadadala Una iwihoromati, duma o orasi magenaka o Yerusalemka womasidiado, de o bi moi-moi qangodu idadadi Unaka ma ngale Awi muri-muri asa isihodawa. Done ma orasi Una Awi boosuno wisioho kali, de wodola ma Baba Awi simaka wisimulia, qaboloka de asa ona isihoda o nyawa yadadala manga horomati Unaka gena ka isiganapu o kia iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka. 17 O nyawa yadadala kanaga ma binuka lo ma orasi ipapasaka o Yesus o Lazarus o soneno wisioho kali, ona o jarita magegena yosingangasu isidadu-dadu. 18 Komagena o nyawa yadadalali o Yerusalemka ma ngale o Yesus Awi nonako ihahairani magena yogiiseka, so ona yadadala magena asa itagi o ngekoka la de o Yesus imakamake. 19 So ma ngale magegena o Farisika ma nyawa imatekebobicara itemo, "Ilaha! Nianano! O nyawa yadalaka o dunia ma bi ngoguno lo yangodu he Una iwimoteka. Ce!" 20 De o rarame o Yerusalemka o nyawa yadadala yahino la ma ngale o Gikimoi wisuba, de to ona manga sidongirabaka gena kanaga yamuruo naga lo o Yunanika ma nyawa. 21 De ona magena itagi o Filipuska, una magena o Galileaka ma nyawa moi de awi doku gena o Betsaida, so itemo unaka, "Baba, nako qaloha, de ngomi miadupa mimakamake de o Yesus." 22 Manga gogolo magena so una wotagi o Andreaska widedemo, qabolo de ona yasinoto itagi la isingangasu o Yesuska. 23 Kagena de Una asa wotemo ona yangoduka, "Ma orasi he yaadoka, de Ngohi o Nyawa ma Duhutu gena asa Ai Baba Awi simaka isimulia. 24 Ma ngale Ai sone gena Ngohi tosiade-ade totemo koloko o gisisi moi. Nakoso idadiwa o tonaku padato so ibaka, de igogou o gisisi magena yaakuwa ioho de isopo, so ka imatengoka. Duma o gisisi magena asa ioho de isopo so aku idadi foloi idala, hitilahi padato so ibaka o tonaka. 25 Magena ka imatero de manena. O nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago iholu isangisara, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona manga oho o duniaka gena yaholuka, magena imatero de ona yodatoka sidago lo yamake o oho ka sidutu ikakali. 26 O nyawa nagoona la to Ngohi Ai manara yaaka, ona magena bilasu yodupa Ngohi imote, so kekiaka Ngohi kanaga ona lo kagena. Nagoona bato Ai manara yaaka, de igogou manga manara magena Ai Baba asa wafanggali so ona wasihoromati. 27 To Ngohi Ai rohe qatoraka, so o kia asa Ai Babaka togolo. Upa sidago totemo, 'Baba, tanu Ngona noisirese to Ngohi Ai sangisara manena.' Magena togolowa, sababu igogou Ngohi tahino o orasi manena ma ngale Ngohi aku Ai sangisara manena tamoku." 28 Qabolo de Awi Babaka wotemo, "Baba, tanu to Ngona Ani mulia nasikelelo o nyawaka." De kanaga o ili moi yoise o sorogano isibicara itemo, "To Ngohi Ai mulia gena tasikelelo qabolo o nyawaka, de lo Ngohi asa tasikelelo kali Ai mulia ma buturu." 29 De kagena o nyawa yadadala o ili magena yoise, de ona yamuruo naga itemo, "Wewe! O ili magena nagala o diwotu." De ma binukali itemo, "Hiwa! Magena nagala o malaikat ibicara Unaka." 30 So kagena de Una asa wotemo kali, "O ili magena ma ngale Ngohi upa isiputuru, duma ka ngini inisiputuru. 31 Ma orasi gena he yaadoka ma ngale o dunia ma bi nyawa Ngohi ihoholu, ona magena o Gikimoi wasisala so bilasu ona dede o Gikimoi imakitingaka, komagena lo kiaka una o nyawa magena wapopareta, ena gena o Iblis lo wisituraka. 32 De ma orasi Ngohi o duniaka de itideka o sangahadiye, de Ngohi asa o nyawa yangodu taaso de tatuda la ipiricaya Ngohika." 33 Awi demo magena kanaga ma ngale gena wasingangasu o nyawaka idodooha Una done wosone. 34 De ona yadadala magena iwisango itemo Unaka, "We! Ngona notemo done asa nosone? Duma ngomi miise kanaga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, nako o Salamati ma Kolano asa upa wosone, duma Una kanena wooho ka sidutu ikakali. So o kiaso notemo, o Nyawa ma Duhutu magena o duniaka de witide o sangahadiye. Mutuwade Ngona bilasu nomidoto kali ma ngale o Nyawa ma Duhutu Una magena naguuna." 35 So Una asa wotemo onaka, "O nita manena asa igoge iteka kawa dede ngini. So o orasi manena naga bilasu ngini nigoge o nita ma rabaka, nakoso kanena nagasi nginika. Upa sidago o bubutu ngini inisitura, sababu o nyawa nakoso o bubutu ma rabaka igoge gena ona yanakowa kiaka asa ikahika. 36 So nakoso Ngohi kanena nagasi gena maro o nita nginika, so bilasu ngini nipiricaya Ngohika la ma ngale ngini asa nidadi maro Ngohi, ena gena aku nianako ma ngale o bi moi-moi itotiai gena o Gikimoika." Una wobicara qabolo de wotagi womajobo de womamingihuka, so Una ona he wikelelo kawa. 37 De ngaroko o Yesus Una Awi nonako ihahairani waaka kagena o nyawa manga simaka, duma ona asa iholu iwipiricaya Unaka. 38 Komagena imaaka la ma ngale maro o kia naga iqomaka ma nabi Yesaya wosilelefoka gena isiganapuka, de kanaga wotemo, "Jou, nagoona asa yopiricayaka o bi moi-moi o kia naga miasihohabari onaka, de lo nagoonaka asa Ani kuasa nasikelelo." 39 Komagena sidago ona yaakuwa yopiricaya Una magena igogou o Salamati ma Kolano, sababu o Yesaya wosilefo wotemo kali, 40 "O Gikimoi Una waaka to ona manga lako ipilo de manga sininga wositogoi, la upa de manga lako sidago imasigelelo, eko de manga sininga so isihoda, eko lo manga dorou yodongosa de imatoba, so upa manga dorou ma rabano Una wasisalamati bai!" 41 O Yesaya wotemo komagena, sababu ma orasi iqoqoma gena una awi gogelelo ma rabaka wakelelo done o Yesus asa wisimulia, de magena wosingangasu. 42 Ngaroko, igogou, o Yahudika ma roriri manga sidongirabaka lo kanaga yadala o Yesuska wipiricaya, duma manga piricaya magena ona asa isipongo de imangakuwa o nyawa manga simaka. Ona gena yamodo sababu manga dodiao o Farisika ma nyawa. Idodooha ma ngale onaka, nakoso Una wipiricayaka so ona gena yasimaha kawa manga puji ma bi tahuka yowosa. 43 Manga piricaya magena ona isipongo, sababu ona magena ngaroko manga giliri o Gikimoino yodupa yamake, duma ona ifoloisi yodupa manga giliri gena aku yamake o nyawano. 44 So kagena de o Yesus asa womatoore wotemo, "O nyawa nagoona la kanaga Ngohi gena ipiricayaka, upa nitemo ipiricaya cawali Ngohi, duma nakoso ipiricayaka magena Una woisusuloka so Ngohi tahino, Una magena lo asa wipiricaya. 45 Ena gena, nakoso o nyawa ikelelo Ngohi, magena imatero de iwikeleloka Una woisusuloka so Ngohi tahino. 46 Ngohi manena o nita o dunia ma bi nyawaka, la ma ngale ona magena nakoso Ngohi ipiricayaka, de upa he o bubutu ma rabaka igoge. 47 De nakoso o nyawa la kanaga Ai demo yoise de ipiricayawa Ngohi, ona magena asa Ngohi upa tasisala. Sababu Ngohi tahino kanena ma ngale upa o bi nyawa o duniaka tasisala so bilasu ona dede o Gikimoi imakitingaka, duma ma ngale ilalamo gena todupa o nyawa isalamati. 48 Duma nagoona Ngohi ihoholu de Ai demo yosigogogisewa, ona magena igogou de manga salaka. Ena gena, ma orasi o dunia ma dodoguka de Ai demo iqoqomaka la tosibicaraka, magena asa ona yasisala so bilasu ona dede o Gikimoi imakitingaka. 49 Sababu Ai demo magena, Ngohi de Ai sininga ma dupa masirete gena komagenawa. Duma Ai Baba Ngohi woisuloka la tahino, so Ai demo ka imatero maro o kia Una magena woisulo Ngohika. 50 De Ngohi igogou tanako Ai Baba woisulo Ngohi la nakoso magena yopiricaya, de o nyawa aku ioho ka sidutu ikakali. So o bi moi-moi qangodu kanaga Ngohi totetemo gena, ka imatero de o kia naga Ai Baba woidodedemoka."

John 13

1 O Paskah ma Wange ma Rarame gena he yaadoka, so ma langino de o rarame ma ino yaoqo, de o Yesus gena wanakoka Awi orasi imasidiadoka, ma ngale Una o dunia manena bilasu wodongosa de woliho wokahie ma Babaye. Una Awi muri-muri masirete igogoge o duniaka, ona magena wadodaraka so kanaga Una Awi edekati wasikelelo Awi muri-murika to Una Awi dodara gena foloisi ilamo onaka. 2 So qaputuku de kanaga ona yooqo de o Iblis iqomaka o Yudaska, ena gena o Simon Iskariot ma ngopa, gena wiaka qabolo so wisigurubuka, o aturu qatotorou moi kanaga awi sininga ma rabaka itemo, "Ngohi aku o Yesus towisiija." 3 Duma o Yesus wanakoka kanaga ma Baba Gikimoi wihike qabolo Unaka o kuasa so aku o bi moi-moi qangodu wapareta, de Una lo wanakoka Awi sihino o Gikimoino so kanaga asa woliho Unaka. 4 So kagena ona yangodu ka yooqosi, de Una womaoko de Awi baju wahoi so wahadoku, de o handok waqehe so Awi doino wosipilikuka. 5 Wosipilikuka, de o ake waqehe de woguse o bokolku de womaaka maro o gogilalo moi, so Una Awi muri-muri manga qohu watiodo de Awi handok lo wosieseka. 6 So wahino o Simon Petruska, de Awi muri una magena wotemo, "Jou, qadoohaso Ngona notemo maro to ngohi ai qohu de Ngona natiodo." 7 De Una wotemo, "O kia taaaka kanaga de ma ngale, de ngaroko magena ngona nanako waasi, duma done ma duuruka ngona asa nanako." 8 Kagena de Awi muri wotemo, "Idadiwa! Ka o orasi moi lo tonisimahawa, so upa Ngona de to ngohi ai qohu natiodo." Kagena de Una wotemo, "Nakoso ngona la Ngohi tonitiodowa, de ngona magena ngaroko to Ngohi Ai nyawa imomote, duma ma duhutu kawa." 9 So Awi muri una magena wotemo kali, "We, Jou! Nako komagena, de upa ka to ngohi ai qohu duma bilasu de ai sahe de ai gia lo natiodo." 10 Komagena de Una wotemo Awi murika, "Nakoso o nyawa la kanaga imaosi qabolo, manga rohe qatebi so o ngekoka itagi-tagi de ilihono de ka cawali manga qohu bilasu yatiodo. De ngini kanena nia sidongirabaka, nako nia sininga ma dorou gena ningodu niatebika, ka cawali una womatengo watebi waasi." 11 Komagena wotemo onaka, sababu una womatengo done asa wisiiija magena, naguuna gena Una he wanakoka. 12 Watiodo qaboloka, de Awi baju gena waqehe so womasitibaka, de Awi rihoka womatami kali. So womatamika, de wotemo onaka, "Idodooha o kia Ngohi taaaka nginika gena ma ngale tanu nisihodaka. 13 Ngini kanena niaso Ngohika nia Guru, eko nia Jou, de nako Ngohi komagena, gena itiai so nibicara lo ka qaloha Ngohika. 14 Ma sababu Ngohi ngaroko to ngini nia Guru de nia Jou, duma nia qohu gena tatiodoka, so ngini lo bilasu nia qohu nimateketiodo so nimahadoku bai! 15 Sababu Ngohi taaka komagena, ma ngale aku ngini tinisikelelo, maro idodooha Ngohi tiniaka nginika, komagena ngini lo bilasu nimahadoku nimatekeleleani moi de moika. 16 O nyawa la idadi ileleleani, ona igogou yaakuwa itemo, 'Nako ngohi de ai tuangi woipopareta, ngohi foloi ilamo,' magena yaakuwa isibicara. De komagena lo nakoso o nyawa moi de kanaga wisulo awi dodiaoka wotemo, 'Notagi ai demo naaho de nadedemo onaka,' so una wotagi wadedemo gena, waakuwa womasihie wotemo, 'Nakoso ngohi de kanaga woisusulo gena, ngohi masirete foloi tolamo.' 17 De magena o dodoto manena ngini kanaga nianako itiaika, so ngini asa igogou nisanangi, nakoso ngini nimahadoku de nimatekeleleani moi de moika. 18 O kia naga Ngohi tinidedemo nginika gena nia sininga ma dorou yatiodoka, kanaga tinisidumu duma ningoduwa. Kanaga moi una o nyawa ma dorou, una towisidumuwa, sababu o nyawa nagoona Ngohi tahihirika, ona magena igogou Ngohi tanako. Duma Ngohi tinidedemo komagena, la ma ngale isiganapu maro o kia isilelefo iqomaka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, 'Kanaga o nyawa moi wooqo dede Ngohi, una magena done asa womadadi to Ngohi Ai lawangi.' 19 De magena idadi waasi de kanaga Ngohi tinisingangasu iqoma nginika, la o orasi magena yaadoka, de ngini asa nipiricaya igogou, Ngohi manena o Salamati ma Kolano. 20 O nyawa Ngohi tasusulo so itagi o nyawaka, la nakoso ona magena yaqehe qaloha, magena imatero de ona lo Ngohi iqehe qaloha. So o nyawa nagoona la Ngohi iqehe qaloha, ona manga qehe ma manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino." 21 So o Yesus wasitemo qaboloka, de Una Awi sininga asa foloisi ipeleso, de asa wotemo wosingangasu kali onaka, "Igogou-gogou o nyawa moi kanaga to ngini nia sidongirabano asa Ngohi woisiija Ai lawangika." 22 Ato yoise Awi demo magegena, de Awi muri-muri imatatamiye gena yogamamu icarawa. So kanaga manga sininga ma rabaka itemo, "Ma ngale o nyawa naguuna sidago Awi demo komagena." 23 De kanaga o muri moi, una o Yesus Awi dodiao widododara gena, womatamiye o Yesus Awi dateka, 24 so una magenaka o Simon Petrus wisidoginano de wotemo, "Hika ngona nosano una magena naguuna." 25 So una o Yesus Awi dateka, de wotemo Unaka, "Jou, naguuna done asa Ngona wonisiija Ani lawangika." 26 Kagena de Una wotemo, "Nakoso o roti manena la tongadoka de towihike unaka gena, he una magena qabolo." So wotemo komagena qabolo de Una o roti moi waqehe de wongado o lelengaku de wihike o Yudaska, una o Simon Iskariot ma ngopa. 27 O Yudas waqeheka, de kagena asa o Iblis unaka wingosa de iwipareta. De o Yesus wotemo unaka, "O kia naga ngona notetemo la naaka gena, taika la naaka kasi." 28 Awi demo komagena, duma ona o meja yosigogilolino moi lo yanakowa Awi demo ma ngale ma diai o Yudaska. 29 De ma sababu to ona manga manara ma pipi wisicoho unaka, so yamuruo naga imafikiri manga siningaka itemo, "Nagala una wotagi la ma ngale ngone nanga rarame ma ino woija," de ma binuka manga siningaka itemo, "Igogou, wisulo la wotagi ma ngale o pipi o nyawa isususaka wahike." 30 So o roti waqehe de o Iblis wingosaka so una womajoboka, o orasi magena he qaputuka. 31 So o Yudas womajoboka, de o Yesus Awi muri-murika wotemo, "Kanaga o orasi manena de Ngohi o Nyawa ma Duhutu gena Ai Baba Awi simaka, de asa isimulia. De ma sababu Ngohi o Gikimoi towisigise itiai, so asa tosone, so Una magegena lo asa wisimuliaka. 32 Nakoso magena taaka so o Gikimoi wisimuliaka, de lo Ngohi masirete gena dede o Gikimoi so asa Ngohi woisimuliaka, so ma cunusi de igogou magena asa waaka. 33 Ngini maro Ai ngopa-ngopa tinisosininga, bilasu ngini nianako ma cunusi Ngohi dede ngini he kanena kawa. De done asa ngini Ngohi nisari duma imatero maro o kia Ngohi totetemo o Yahudi manga roririka gena, komagena lo Ngohi tinidedemo nginika, gena ngini lo niaaku waasi niakahika o riho magegenaka, kiaka Ngohi asa kagena tokahika. 34 De kanaga o sulo ma demo qamomuane moi tinihike nginika, ena gena ngini bilasu nimatekedodara moi de moika. La imatero maro Ngohi tinidodara nginika, komagena lo ngini bilasu nimatekedodara moi de moika. 35 Mutuwade de ma ngale ngini nimatekedodara moi de moika, so o bi nyawa yangodu asa yanako ngini nidadi to Ngohi Ai nyawa tinisusulo." Komagena to Una Awi gogolo onaka. 36 Magena de o Simon Petrus wotemo, "Jou, kiaka notagi." So Una wotemo, "O riho kiaka kagena Ngohi totagi gena ngona naaku waasi noimote, duma done ma orasika de kagena lo ngona asa noimote kiaka Ngohi tokahika." 37 "Jou, o kiaso Ngona notemo ngohi taakuwa Ngona tonimote o orasi manena. Qohaka, ma ngale Ngona toniriwo la ngohi bilasu ai oho tahike de ngohi lo tosanangi tomaaka komagena." 38 De Una wosango wotemo unaka, "Nakoso igogou ngona notemo nosanangi nosone ma ngale Ngohi noiriwo, ce, Ngohi tonisingangasu ngonaka, sutusi o toko isore waasi, de igogou ngona asa o nyawa manga simaka nomanosu, notemo Ngohi noinakowa sidago lo ma para ma saange."

John 14

1 De Awi muri-murika o Yesus wotemo, "Upa sidago ngini nia sininga isusa. Ka imatero de o Gikimoika ngini niwipiricaya, tanu ngini lo nipiricaya Ngohika. 2 Kadaku Ai Baba Awi tahuka kanaga o riho pogogoge ka idala bai! De nako magena ihiwa, igogou Ngohi tinisingangasu nginika. So o orasi manena Ngohi totagi tokahie idaku Ai Baba Awi tahuye la aku tosidailako to ngini nia riho ma ngale kagena nigogoge. 3 De nakoso Ngohi totagi de nia riho masirete gena tosidailako qabolo, de Ngohi done asa tahino kali, de ngini tiningoso la Ngohi asa tiningaho ma ngale ngini dede Ngohi kagena pogoge. 4 De igogou, kiaka asa Ngohi tokokahika o riho magena ma ngeko ngini nianakoka." 5 So o Tomas wotemo o Yesuska, "Jou, ngomi manena mianakowa kiaka Ngona notagi, so idodooha ngomi o ngeko magena aku mianako." 6 So Una wasingangasu wotemo, "Ngohi manena tomadadi o ngeko o Gikimoika, de o dodoto itotiai gena tadoto la o nyawa aku iwinako itiai, de Ngohi lo o oho ma hutu. Mutuwade kanaga o nyawa nagoona lo yaakuwa yotagi Ai Babaka nakoso ona yoholu Ngohi tangaho, sababu Ngohi gena o ngeko ikokahika Unaka. 7 Nakoso ngini igogou ninako Ngohi manena naguuna, de magena imatero maro ngini lo igogou Ai Baba niwinako. So o orasi manena de isikahika, ma ngale Una gena ngini igogou niwinanako de lo niwikokeleloka." 8 De o Filipus wosano o Yesuska wotemo, "Jou, tanu Ngona nomisikelelo o Baba Gikimoi ngomika, de mia sininga asa igogou qanali." 9 Kagena de Una wotemo, "Awalele! Filipus, kanaga itekaka potagi pomakokomote, qadoohaso ngona Ngohi noinako waasi. Sababu o nyawa nakoso Ngohi ikeleloka, de ona asa ma Baba lo iwikeleloka. So o kiaso ngona notemo komagena, 'Ngona nomisikelelo o Baba Gikimoi ngomika.' 10 Ngohi gena Ai Baba Awi rabaka, de Una lo kanaga to Ngohi Ai rabaka, nagala magegena ngona nopiricaya waasi. Wewe! Duma to Ngohi Ai demo ma ngale gena upa nitemo ma sihino gena Ai sininga ma dupa masirete de tinidedemo. Duma ma sababu Ai Baba gena Ngohi Ai rabaka, so o bi moi-moi qangodu taaaka gena ma sihino Una Ai Baba waaka. 11 Ngini bilasu niopiricaya to Ngohi Ai demo totemo, 'Ngohi gena Ai Baba Awi rabaka, de Una lo kanaga to Ngohi Ai rabaka.' Kanaga ngini nitekaka Ngohi nimote so niakeleloka o nonako ihahairani Ai Babano taakaka. So ngaroko niaakuwa Ai demo niopiricaya, duma ngini aku Ngohi nipiricayasi, sababu o nonako niakokeleloka magena lo to Una Awi nonako. 12 Ngini nagoona la nidupa nipiricaya Ngohi, ngini magena lo kanaga maro Ngohi taaka, komagena ngini igogou asa aku niaaka. De igogou ngini lo asa niaaka foloisi ilalamo, sababu Ngohi done asa totagi tokahika Ai Babaka, qabolo de aku lo o Gurumi Qatetebi wahino nginika. 13 Komagena ngini aku niaaka sababu ngini niopipiricaya to Ngohi Ai kuasa ma rabaka, so komagena de to Ngohi Ai ronga o kia naga ngini nigolo de magena tinijaji asa Ngohi taaka. La ma ngale Ngohi, Ai Baba Awi Ngopa gena, Ai kuasa ilalamo tasikelelo o nyawaka, so asa Una magegena lo wisimulia. 14 So o kia naga moi ngini nigolo de to Ngohi Ai ronga magena igogou Ngohi asa taaka." 15 "Nakoso ngini gena Ngohi nidodara, de igogou ngini gena o kia bato Ngohi tinisusulo done asa niodupa niaaka. 16 Nakoso ma ngale Ngohi manena, Ngohi asa togolo Ai Babaka, la ma ngale ngini Una asa winihike o Dagali moili, la wogoge dede ngini so winisiputuru ka sidutu ikakali. 17 O Dagali magena o Gurumi Qatetebi, la o dodoto itotiai ma ngale Ai Baba Gikimoi gena wasingangasu o nyawaka. O nyawa o duniaka Ai Baba wihoholu, ona yaakuwa Awi Gurumi magena yamake, sababu Awi Gurumi gena ona iwinakowa de Awi Gurumi ma manara lo yakelelowa. Duma nako ngini magenena igogou Una niwinakoka, sababu Una wogoge dede nginika de lo asa wooho to ngini nia sininga ma rabaka. 18 Ai orasi ka ma cunu kasi de asa ngini tinidongosaka, duma igogou Ngohi done asa tahino kali nginika, upa sidago ngini koloko o ngopa imagogoosika. 19 Sutusi de o bi nyawa o duniaka done Ngohi he ikelelo kawa, duma ngini manena gena Ngohi ka nikelelosi. Sababu Ngohi asa tooho kali, so komagena ngini lo asa nioho ka sidutu ikakali. 20 Ma orasi Ngohi isioho kali gena, done ngini asa nianako, Ngohi Ai Baba Awi rabaka, de komagena ngini to Ngohi Ai rabaka, de Ngohi lo to ngini nia rabaka. 21 Ena gena, nakoso ngini la kanaga o kia naga Ngohi tinisusulo gena niodupa niaaka, de ngini magegena igogou Ngohi nidodara. De Ai Baba lo asa ngini winidodara, de Ngohi lo tinidodara de asa tomasimane nginika." Komagena Una wadedemo onaka. 22 Kagena de o muri moili awi ronga o Yudas, duma o Yudas Iskariot wisowo, una magena wobicara wotemo, "Jou, ngohi tosihodawa. O kiaso Ngona nomasimane de ka ngomika, de nomasimane noholu o bi nyawa yangodu ipipiricaya waasi o duniaka." 23 So Una wotemo, "Nakoso o nyawa la kanaga idodara Ngohi, de ona magena asa o kia naga Ngohi tasusulo gena yodupa yaaka. So ona magena Ai Baba lo asa igogou wadodara, so Una dede Ngohi asa miahino onaka de migoge manga sininga ma rabaka. 24 O nyawa nagoona Ngohi idodarawa, ona magena o kia naga Ngohi tasusuloka asa iholu yaaka. De to Ngohi Ai demo niiise magena ka to Ngohi Ai demo gena komagenawa, duma magena lo Ai Baba Awi demo, Una gena Ngohi woisulo so tahino. 25 De to Ngohi Ai demo qangodu manena tinisingangasu nginika ma orasi Ngohi dede ngini kanenasi. 26 Duma kanaga Ai Baba Awi Dagali moili magena done asa winidoto nginika. Awi Dagali o Gurumi Qatetebi gena Ai Babaka togolo so Una wosulo la done asa wahino nginika, ma ngale o bi moi-moi qangodu ngini niamomanara gena winidoto, de lo o bi moi-moi tinidodedemoka gena qangodu winisisininga kali. 27 Kanaga o sanangi gena ma sihino ka cawali Ngohino, de magena asa tinihike nginika, ena gena asa taaka to ngini nia sininga ma rabaka la aku isanangi. Ai manara taaaka magena imaterowa maro o bi nyawa o duniaka yaaaka. Upa sidago ngini nia sininga isusa de nimodo. 28 Mutuwade upa niawosa o kia naga kangano manena ngini tinisingongangasuka, Ngohi gena ma cunusi de ngini tinidongosa de asa tahino kali nginika. Nakoso ngini igogou Ngohi nidodaraka, gena ngini bilasu ninali Ngohi totagi toliho Ai Babaka, sababu igogou nakoso Ngohi de Ai Baba gena, Una foloisi wolamo. 29 Kanaga Ngohi tosone waasi de o Gurumi Qatetebi lo wahino waasi, duma Ngohi tinisingangasu iqomaka, la ma ngale ma orasi idadi gena ngini asa niosininga Ngohi gena tinisingangasuka, so magena asa niopiricaya igogou de itiai. 30 So iteka kawa, Ngohi aku o bi moi-moi ngini tinidoto de tinisingangasu kali. Sababu nako o dunia ma bi nyawa o Gikimoi wihoholu ona gena, ma orasi he yaadoka la kanaga una ona wapopareta, ena gena o Iblis, he womasidiadoka. De una magena waakuwa Ngohi woipareta. 31 Duma bilasu Ngohi Ai sone ma ngeko gena tamote la o bi nyawa o duniaka, ona asa yanako igogou Ngohi Ai Baba towidodara so taaka imatero maro o kia bato Una woisulo Ngohika. Komagena so hino la potagi."

John 15

1 O Yesus woade-ade so wotemo Awi muri-murika, "Ngohi manena maro o anggur ma duhutu ma hutu moi, de Ai Baba Una maro wototoro moi so o anggur magena wodato Awi doroka. 2 De Una wototoro magena kanaga Ngohika, nakoso o anggur ma hutu de ma uma gena isopowa, Una done asa walora o uma magena. De nakoso kanaga ma umaka la igogou de ma sopo, ma uma magena done asa Una wodebi ma ngale ma sopo foloisi idala. 3 Nako to Ngohi Ai demo nginika gena niopiricaya, magena ngini nitebika maro o uma magena, kiaka Una wototoro gena wodebika. 4 Bilasu ngini nigoge o rimoi ma rabaka dede Ngohi la Ngohi lo togoge o rimoi ma rabaka dede ngini. Maro panako nakoso o anggur ma uma moi la imatingaka, gena isopowa. Ka cawali igogou isopo, nakoso kanaga o anggur ma hutuka imasigapalaka. Komagena lo ngini niaakuwa nisopo, ka cawali igogou kanaga nigoge o rimoi ma rabaka dede Ngohi. 5 So Ngohi manena maro o anggur ma hutu de ngini maro ma bi uma-uma. So nakoso o nyawa la kanaga yogoge o rimoi ma rabaka dede Ngohi de Ngohi lo togoge o rimoi ma rabaka dede ona, de ona magegena igogou done asa manga sopo gena idala. Sababu ngini nako Ngohi nitingaka gena, ngini o loha moi lo niaakuwa niaaka. 6 De nakoso o nyawa la kanaga yomakitingaka dede Ngohi, de yogogewa o rimoi ma rabaka dede Ngohi, ona magena manga sopo ihiwa de ona magegena maro o uma yaotoka, de yaumo so asa qamalai. O uma maro komagena yatolomu so o ukuka yaumo de yatupuka. 7 So nakoso ngini kanaga nigoge o rimoi ma rabaka dede Ngohi de to Ngohi Ai demo lo igoge nia siningaka gena, o kia bato ngini o Gikimoika nigolo, magena asa winihike nginika. 8 Nako komagena, de kanaga Ai Baba lo wisimulia, sababu ngini nia sopo idala de komagena lo o nyawaka niasikelelo igogou ngini gena to Ngohi Ai nyawa nimomote. 9 Maro Ai Baba woidodara Ngohi, komagena lo Ngohi tinidodara nginika. Komagena so to Ngohi Ai dodara nginika gena tongongano ngini magena asa upa niodongosa duma niacoho niaamo-amo. 10 Nakoso ngini la o kia naga Ngohi tinisusuloka gena niodupa niaaka, ngini asa niacoho niaamo-amo to Ngohi Ai dodara nginika, imatero maro Ngohi lo Ai Baba o kia naga woisusuloka gena todupa taaka, so Awi dodara Ngohika lo tacoho taamo-amo. 11 Komagena ngini tinisingangasu la maro Ngohi aku inali, de komagena ngini lo aku ninali, de nia nali gena asa foloi ilamo. 12 So Ngohi tinisulo nginika, ena gena maro Ngohi tinidodara nginika, de komagena ngini lo bilasu nimatekedodara moi de moika. 13 O dodara foloisi ilalamo gena, nakoso ma ngale ngini nia dodiao de ngini nimaaka to ngini nia dagali sidago nisone, magena nia dodara igogou. 14 De ngini manena nidadi to Ngohi Ai dodiaoka, nakoso igogou o kia naga tinisusuloka gena niodupa niaaka. 15 Ngohi totemo, igogou ngini maro to Ngohi Ai dodiaoka, sababu o bi moi-moi Ai Baba Awi ngale woidedemo Ngohika gena he qangodu tinisingangasu qabolo nginika. So o orasi manena Ngohi akuwa totemo ngini gena maro o gilalo ma manara qatubuso niaaaka, so nia tuangi manga edekati magena nianakowa. 16 Komagenawa, sababu ngini gena nihiriwa Ngohi, duma Ngohi masirete ngini tinihirika de lo tinitideka ma ngale nitagi Ai manara niaaka la isopo, de ma sopo magena isisawa. So komagena de to Ngohi Ai ronga o bi kia bato ngini nigogolo o Gikimoika, magena Una asa winihike nginika. 17 So Ngohi tinisulo kali nginika, la bilasu nimatekedodara moi de moika." 18 "Ai muri-muri, nakoso o bi nyawa o duniaka o Gikimoi wihoholu gena kanaga nginika iniduhudu, magena upa he niohairani, sababu ona magena Ngohi iduhudu iqomaka. 19 Nakoso ngini nimasitero maro o bi nyawa ona magena o duniaka, de ngini lo ona nisiboso sababu to ona manga nyawa masirete. Duma ngini manena asa upa nimatero de o bi nyawa o duniaka, sababu Ngohi ngini tinihiri de tinitingaka, so ngini de o nyawa o duniaka he nimaketero kawa. Komagena imaaka so o nyawa o duniaka kanaga ngini iniduhudu. 20 Niososininga to Ngohi Ai demo tinisingangasu iqoma nginika gena, 'O nyawa la ibileleleani, ona yaakuwa itemo ona dede una wapopareta gena, ona foloisi yolamo. Yaakuwa yotemo komagena.' Komagena so, nakoso o nyawa o duniaka ona Ngohi isangisaraka, done ona asa ngini lo inisangisara. De lo nakoso ona la kanaga to Ngohi Ai dodoto yosigise, de komagena to ngini nia dodoto lo asa ona yosigise. 21 Kanaga ona yaaka komagena nginika, sababu ngini gena to Ngohi Ai nyawa de lo iwinako itiaiwa Una woisusuloka so Ngohi tahino. 22 Nako Ngohi kanena tahino waasi de Ai Baba Awi demo tasingangasu waasi onaka, de magena manga dorou ihiwa, ena gena Ngohi iholu magena kanaga to ona manga salawa. Duma o orasi manena kanaga Ngohi tahinoka, so igogou-gogou ona de manga sala so yaakuwa itemo, 'Ngomi de mia manara qatotorou gena mianakowa.' 23 Ona la kanaga Ngohi iduhudu, de ona magena koloko Ai Baba lo iwiduhudu. 24 Nakoso Ngohi taakawa o nonako ihahairani, kiaka kanaga o nyawa moi lo waaka waasi, de magena ona manga dorou ihiwa so pasisalawa. Duma o orasi manena, ngaroko kanaga ona o nonako ihahairani magena yakeleloka, duma ona imiduhudu bai Ngohi de lo Ai Baba, so ona igogou de manga salaka. 25 Duma ona yaaaka magena ka imatero maro o kia o Musa wosilelefoka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka gena, kanaga to ona masirete manga bobita o Gikimoino itemo, 'Ona Ngohi iduhudu, ngaroko Ai sala ihiwa, sidago Ngohi iaka komagena.' 26 Ngaroko komagena, ma orasi o Baba Awi Dagali moili Ngohi tasusulo magena yahino, de magena asa ma ngale Ngohi gena inisingangasu nginika. Maena gena o Gurumi Qatetebi o Baba Gikimoino, so o dodoto itotiai ma ngale Una gena qangodu aku inisingangasu. 27 De ngini lo bilasu o nyawaka niasingangasu, sababu ma nonoma Ngohi tomanara gena, kanaga ngini dede Ngohi.

John 16

1 Ai muri-muri, o bi moi-moi qangodu magegena Ngohi tinisingangasu nginika, la ma ngale ngini ma orasi inisangisara de upa lo nitura de Ngohi nipiricaya kawa. 2 Igogou, done ma orasi asa imasidiado de ona ngini he nisimaha kawa nanga puji ma bi tahuka niwosa, sidago lo o nyawa nakoso ngini initoomaka, de ona asa yotemo manga dooma ma manara magena o Gikimoi wihoromati. 3 Komagena imaaka sababu ona iminako itiai waasi, bai Ai Baba bai lo Ngohi. 4 Ngohi tinisingangasu komagena, la ma ngale done ma orasi o bi moi-moi maro komagena imaaka nginika, de ngini aku Ai demo magena niososininga so foloi nisiputuru." "O bi moi-moi magena ma nonomaka Ngohi ngini tinisingangasu waasi, sababu Ngohi kanagasi dede ngini. 5 Duma ma orasi yaadoka, de ngaroko Ngohi he totagi tahika Unaka magena Ngohi woisulo so tahino, duma, kodo, Ngohi gena moi lo nisanowa, 'Jou, Ngona gena kiaka notagi.' 6 O orasi manena gena ngini nipeleso, sababu kangano tinidedemoka Ngohi bilasu tinidongosa. 7 Ngaroko komagena, duma ma ngale ngini manena tagogou, foloisi qaloha nakoso Ngohi tinidongosaka. Sababu o Baba Awi Dagali moili gena o Gurumi Qatetebi done wahino, hitilahi Ngohi tinidongosa kasi. So nakoso Ngohi igogou tinidongosaka, ma ngale aku o Baba Awi Dagali moili magena tasulo la wahino nginika. 8 Ma orasi done wahino womasidiado, de Una magena asa wasinako itiai o bi nyawa o duniaka, ma diai gena idodooha ma ngale manga dorou, de manga sininga itiai o Gikimoi Awi simaka, de lo manga sopo gena Una wafanggali. 9 Wasinako igogou, nakoso ona Ngohi ipiricayawa gena, ma ngale manga dorou. 10 De wasinako kali igogou, manga sininga aku idadi itiai, sababu Ngohi asa totagi Ai Babaka de kanena ikelelo kawa. 11 Ma ngale moili gena wasinako igogou, Una asa wafanggali de o loha eko de o dorou, sababu o dunia ma bi nyawa o Gikimoi wihoholu gena una wopopareta, o Iblis gena, igogou wisisalaka. 12 Kanagali foloisi idadala gena aku Ngohi tinidedemo nginika, duma ngini niamoku niaaku waasi. 13 Ngaroko komagena, done ma orasika Awi Gurumi magegena wahino, o dodoto itotiai ma ngale o Gikimoi gena asa winisingangasu de winisidumu nginika. Upa Awi Gurumi ma demo masirete de magena winidedemo, duma o kia naga Ai Baba wodedemo de Awi Gurumi woiiseka, magena winidedemoli de lo winisingangasu nginika o kia naga done o orasi ma simaka asa idadi. 14 De lo Awi Gurumi magena asa Ngohi woisimulia, sababu o bi moi-moi o kia naga Ngohi tododedemo magegena, ma ngale asa winisingangasu nginika. 15 Komagena asa Awi Gurumi magena waaka de wamanara, sababu Ai Baba to Una Awi moi-moi qangodu magena lo to Ngohi. 16 Ma cunusi de Ngohi manena asa ngini nikelelo kawa, qabolo de iteka lo waali de ngini asa Ngohi nikelelo kali." 17 Kagena de o Yesus Awi muri-muri yamuruo naga imatekebobicara itemo, "Awalele! Una Awi demo ma ngale gena o kiaso wotemo, 'Ma cunusi de Ngohi manena ngini asa nikelelo kawa, qabolo de iteka lo waali de ngini asa Ngohi nikelelo kali,' de lo wotemo, 'Ngohi manena asa ngini nikelelo kawa, sababu Ngohi totagi tokahika Ai Babaka.' " 18 De ona lo itemo kali, "Una Awi demo 'ma cunusi' gena ma ngale o kiaso wotemo komagena. Sababu Awi demo ma ngale magena nagala igogou ngone posihodawa." 19 Una wanakoka manga gamamu magena tanu yodupa Una iwisano kali, so wotemo onaka, "Kangano manena totemo, 'Ma cunusi de Ngohi manena asa ngini he nikelelo kawa, qabolo de iteka lo waali de ngini asa Ngohi nikelelo kali.' Ai demo ma ngale gena komagena de qadoohaso nimatekekasano. 20 O kia naga asa idadi Ngohika gena, igogou ma cunusi de o bi nyawa o duniaka yanali de imasagaga, duma ngini asa nidodora de niari. Ngaroko to ngini nia sininga ipeleso komagena, duma asa itagali de o more de o nali. 21 Magena positero maro o ngopeqeka moi ma orasi mopuo gena ami siri de mosangisara, duma nakoso mopuo qaboloka, de ami siri ma sangisara lo mawosaka, sababu ma ngale o ngopa moi mosibuo o duniaka so muna foloi minali. 22 Komagena lo ngini. O orasi manena asa nipeleso, duma Ngohi asa dede ngini pomakamake kali so asa ninali kali. De nia nali magena o nyawa moi lo yaakuwa yakoora, so nia nali gena isisawa nia sininga ma rabaka. 23 Ma orasi ka ma cunu done Ngohi isioho kali de totagi toliho Ai Babaka so ihiwaka, de ngini he idadi kawa o kia naga nigolo Ngohika. So nakoso nigolo Ai Babaka, de o kia bato nigolo de Ngohi Ai ronga, igogou magena asa Ai Baba waaka. 24 Sidago o orasi manena gena ngini nigolo waasi de to Ngohi Ai ronga. Duma o orasi ka ma cunu kasi manena, de ngini bilasu nigolo komagena la asa niamake, so aku to ngini nia more de nia nali lo foloi ilamo. 25 Ngaroko to Ngohi Ai demo tinisingangasu gena de o ade-ade, duma ma orasi he idumuka de tinisiade-ade kawa. Duma ma ngale Ai Baba tinidodedemo Ai demo gena maro ngini aku nisihoda foloi qaloha. 26 O orasi magegena de asa ngini masirete nigolo Ai Babaka de to Ngohi Ai ronga. Upa he o kia naga moi lo ma ngale ngini gena Ngohi Ai Babaka togolo. 27 Hiwaka! Ngini masirete gena aku Unaka nimagolo, sababu Una magegena ngini he winisibosoka. Ngini gena Ngohi nisibosoka, de Ngohi lo igogou nipiricayaka Ngohi o Gikimoino tahino, so Una asa ngini winisiboso. 28 La komagena Ngohi Ai Babaka de tahuku o dunia ma rabaku towosa, sidago o orasi manena de asa o dunia gena he todongosa de toliho Ai Babaka." 29 30 Magena de ona itemo, "Eh! Nako komagena, de ngomi asa mipiricaya igogou Ngona manena o Gikimoino nahino. Sababu to Ngona Ani demo gena o ade-ade napake kawa, so ngomi lo aku Ani demo ma ngale magena misihoda qalohaka. Igogou, Ngona manena asa o bi moi-moi qangodu ka nanako, so upa he o nyawa inisano Ngonaka." 31 Wotemoli, "Pei! So igogou Ngohi nipiricayaka? 32 Ma orasi he idumuka de igogou yaadoka, de ngini asa nimodo so nipiringaka moi-moi to ngini nia tahuka. Ngini asa niloqa so Ngohi nidongosaka. Qadoohawa, Ngohi tomatengo kawa, sababu Ai Baba Una asa dede Ngohi. 33 O bi moi-moi qangodu magegena Ngohi tinisingangasu nginika, la to ngini nia sininga ma rabaka asa nisanangi. Sababu o dunia manenaka ngini kanaga de nia sangisara de lo nia susa. Duma tanu ngini nimaputuru, sababu o bi kia bato o duniaka o Gikimoi wihoholu gena qangodu Ngohi tasitura qaboloka."

John 17

1 Qaboloka, de o Yesus womamataga o sorogaye de wosumbayang wotemo, "Baba, igogou ma orasi he yaadoka gena Ngohi bilasu isangisara sidago lo tosone. So togolo tanu Ani Ngopa Ngohi manena Ai kuasa ilalamo asa o nyawaka nasikelelo, la ma ngale Ngohi lo aku Ngona Ani kuasa ilalamo tasikelelo onaka. 2 Sababu ma ngale o bi nyawa yangodu Ngona o kuasa noihike Ngohika, la o bi nyawa Ngohi noihihikeka, ona magenaka aku Ngohi tahike o oho ka sidutu ikakali. 3 De o oho ka sidutu ikakali magena ma ngale ona gena aku ininako igogou Ngona o Gikimoi nomatetengo, de lo inako Ngohi gena o Yesus Kristus Ngona noisusuloka so tahino. 4 Ngohi to Ngona Ani manara masirete noihike Ngohika, de ma ngale qangodu magena asa tosiboloka, so Ani mulia magena tasikelelo o bi nyawa o duniaka. 5 Komagena so tanu Ani simaka asa Ngohi noisimulia kali, maro ma nonomaka, ma orasi o bi moi-moi iooho o duniaka magena idadi waasi gena Ngohi dede Ngona kanaga nanga mulia ma rabaka." 6 "Kanaga o duniaka ma bi nyawa Ngona noihihike Ngohika, so ma ngale Ngona gena ona tasingangasu qaboloka. Ona magegena to Ngona Ani ronga moi de noihike Ngohika, so Ani demo magegena igogou yosigiseka. 7 De kanaga ona lo yanakoka, to Ngohi Ai moi-moi qangodu gena igogou ma sihino Ngonano. 8 Sababu o bi demo moi-moi noidedemo Ngohika magena tadedemo onaka, de ona yaqehe qaloha. Ona yanako igogou Ngohi gena tahino Ngonano de lo yopiricaya Ngona gena Ngohi noisuloka so tahino. 9 10 Ma ngale o nyawa Ngona noihihike Ngohika, ona magegena Ngohi tosumbayang. De ma ngale o bi nyawa yangodu o duniaka gena hiwa, duma Ngohi asa tosumbayang ma ngale ona magegena Ngona noihihike Ngohika. Sababu o moi-moi qangodu kanaga Ngohika magena to Ngona masirete, de lo o moi-moi qangodu kanaga Ngonaka magena lo to Ngohi masirete, komagena so ona magena lo igogou to Ngona Ani nyawa masirete. De ona magegena lo manga gogoho de manga manara gena aku isikelelo to Ngohi Ai mulia. 11 Ngohi ma cunusi asa toliho Ngonaka so togoge kawa o dunia ma rabaka, duma ona magegena ka igogogesi o duniaka. Baba, Ngona nitetebi bai! Ngona gena kanaga de Ani kuasa masirete, ena gena o kuasa noihihike Ngohika, de togolo tanu de Ani kuasa magegena Ngona ona najaga. La imatero maro Ngona de Ngohi pomarimoi, komagena ona lo imatekerimoika so idadi ka ka moi. 12 Ma orasi Ngohi kanaga dede onasi gena, de Ani kuasa noihihike Ngohika aku ona tajaga. Ona yangodu gena igogou tajaga qaloha, so upa sidago ona magena yasisa. Ka cawali una moi kanaga o dorou ma sopo wamamake, la ma ngale o kia iqomaka isilelefo Ani Jaji ma Bukuka gena isiganapuka. 13 Baba, Ngohi o orasi manena tahino Ngonaka so o bi moi-moi manena todedemo kasi, kiaka Ngohi kanenasi o dunia ma raba kasi, la ma ngale maro Ngohi lo inali, komagena ona lo aku de manga nali foloisi ilamo. 14 To Ngona Ani demo gena Ngohi ona tasingangasuka, de o bi nyawa o duniaka Ngona inihoholu gena asa ona magena yaduhuduka. Sababu maro Ngohi upa mimarimoi dede o dunia ma nyawa Ngona inihoholu gena, komagena lo ona. 15 Ngohi togolowa ona o dunia ma rabano Ngona nangoso de nasisupu. Duma togolo tanu ona magena Ngona najaga, ma ngale upa lo o Iblis gena ona wasitura. 16 Maro Ngohi, komagena lo ona upa imarimoi dede o dunia ma nyawa Ngona nihoholu. 17 Togololi tanu ona magenaka lo asa Ani dodoto itotiai gena nasingangasu, so ona magena asa natinga la idadi ka to Ngona Ani nyawa masirete. 18 Ona magena Ngohi tasulo la asa itagi o bi nyawa o dunia ma rabaka, imatero maro Ngona noisulo Ngohi so tahino o dunia ma rabaka. 19 De Ngohi asa tomasidailakoka la ka cawali to Ngona Ani manara taaka, de ma ngale ona magegena taaka so aku igogou ona yatingaka, ena gena ona Ani dodoto itotiai gena yosigise so idadi ka to Ngona Ani nyawa masirete." 20 "Baba, Ngohi togolo upa ma ngale ka ona Ai muri-muri bato, duma togolo ma ngale nagoona la o orasi ma simaka de Ai muri-muri ma ngale Ngohi yasihabari onaka, de ona yoise so aku Ngohi ipipiricaya. 21 Ngohi togololi, ma ngale ona lo asa imatekerimoi imatero maro Ngona, Baba, to Ngohi Ai rabaka de Ngohi lo to Ngona Ani rabaka. Komagena tanu ona lo to Ngone Nanga rabaka, ma ngale o bi nyawa yangodu o duniaka aku yopiricaya igogou Ngona gena Ngohi noisulo so tahinoka. 22 Komagena lo maro Ngona gena noisimulia Ngohi, komagena lo asa Ngohi tasimulia ona ipipiricayaka, la ma ngale maro Ngona de Ngohi pomarimoika, komagena ona lo aku imatekerimoili. 23 Ena gena, Ngohi to ona manga rabaka de Ngona to Ngohi Ai rabaka, la ona asa imatekerimoi itotiai, ma ngale o bi nyawa yangodu o duniaka aku yanako igogou Ngona gena Ngohi noisulo so tahino, de lo igogou maro Ngona noidodara Ngohi komagena lo nadodara onaka. 24 Baba, todupa tanu ona magena Ngona noihihike Ngohika, gena asa dede Ngohi o sorogaka, la to Ngohi Ai mulia gena aku yakelelo. Ai mulia gena Ngona noihihikeka, sababu ma orasi o dunia Ngona nosidadi waasi de Ngona iqomaka Ngohi noidodara. 25 Baba, Ngona naaka itotiai bai! Ngona gena o bi nyawa o duniaka ininako itiaiwa. Ngaroko komagena, Ngona gena Ngohi toninakoka, de ona to Ngohi Ai muri-muri manena lo yanako igogou Ngona noisuloka so Ngohi tahino. 26 Ma ngale Ngona gena Ngohi tonisinako onaka, de magena asa taaka tomatoguwa, la ma ngale maro Ngona noidodara Ngohika, komagena aku ona lo yadodara o nyawaka, de Ngohi masirete lo aku to ona manga rabaka."

John 18

1 O Yesus wosumbayang wosibolo de Una de Awi muri-muri gena imajobo yakahika o Kidron ma Selera yatola. De kagena o selera ma sonongano kanaga o doro moi so ona o doro magena ka yowosa. 2 O doro magegenaka masoa-masoa Una de Awi muri-muri gena imatolomu, so o riho magegenaka o Yudas, una magena o Yesus done asa wisiiija, gena wanakoka. 3 O Yahudika manga imam ma bi sahe de o Farisika ma nyawa kanaga yasulo o Gikimoi Awi Tahu yojojajaga yamuruo naga la o Yudas wimote. Kanaga lo o Roma manga prajurit o bolu moi de una wangaho so kagena asa ona yahino de o dahe imagaho, o obor, de lo manga lentera. 4 Kagena de o Yesus o kia bilasu idadi Unaka gena qangodu he wanakoka, so Una asa wotagi wasibubusu ona magena de wotemo, "He! So ngini manena niahino kanena gena naguuna niwisari." 5 De ona itemo, "O Yesus, Una magena o Nazaretka ma nyawa." So Una wotemo, "Nako o Yesus, Una magena ka ka Ngohi qabolo." O Yudas womumukili gena una lo kanaga manga sidongirabaka. 6 Wotemo komagena, de ona magena asa yatodoka de yomadosu o tonaku imarubaka. 7 Komagena so wotemo kali onaka, "So ngini niahino kanena gena niwisari naguuna." "O Yesus, Una o Nazaretka ma nyawa." 8 De wotemo, "Ngohi tinidedemo nginika, o Yesus Una magena ka ka Ngohi qabolo. So nakoso ngini igogou nisari Ngohi manena, de bilasu to Ngohi Ai dodiao manena niaqohaka, ona upa niatago." 9 Una wotemo komagena ma ngale wosiganapu Awi demo iqoqomaka wotemo, "O nyawa nagoona bato noihihike Ngohika la ipiricayaka, moi lo upa isisa." 10 Onaka wotemo komagena, de o Simon Petrus awi sumarangi walia de wisioto ma Imam Wilalamo awi gilalo moika, so awi ngau ma girinaku lo waturaka. O gilalo una magena awi ronga o Malkhus. 11 So kagena de o Yesus wosulo o Petruska wotemo, "Ce! Ani sumarangi magena nadiahi kasi. O sone ma ngeko bilasu upa Ngohi tatilaku. Upa sidago Ai Baba o manara woihihike gena Ngohi taaka toholu." 12 Qabolo de o prajurit, de ma kapita, de lo ona yojojajaga magena asa o Yesus iwitago de iwipiliku. 13 Wipilikuka, de Una wingaho so itagi wisirisima ma nonoma o Hanaska, una magena o Kayafas ma toroa. O Kayafas una gena o taungu magena wodadi manga Imam Wilalamo, 14 de iqomaka o Yahudika manga roriri wasisitiari gena, lebelaha o nyawa moi wosone la tanu o Yahudika ma nyawa yangodu gena upa he yasisa. 15 Wingaho itagi o Hanaska, de o Simon Petrus de lo Awi muri moili ona itagi o Yesus wisiduuru. Awi muri moili una magena ma Imam Wilalamo gena ka winako. So o ngora ma jojaga lo wisimaha una wowosa o Yesus wisiduuru ma Imam Wilalamo awi tahu ma loloha ma rabaka. 16 Duma o Petrus wisimahawa, so ka wotamaha o ngora ma duduka. Wotamaha de o muri moili una magegena wosupuli, de kagena o ngoraka o ngopeqeka moleleleani moi womibicarasi so o Petrus lo asa wisimahaka so wisingosa ma rabaka. 17 De o ngopeqeka moleleleani moi magena motemo o Petruska, "So ngona kanena nodooha. Nagala ngona manena lo Una witatago gena Awi nyawa wimomote moi?" De una womisango, "Hiwa!" 18 O putu magena o alo poli, so ona ijojajaga de lo o nyawa ileleleani gena imaokoye o uku ma dateka imarahu isigilolino. Komagena o Petrus una lo wahika so kagena womarahu. 19 So o orasi magenaka, de kanaga ma Imam Wilalamo o Yesus witailako so wisano wotemo, "Ani muri-muri gena nagoona de Ani dodoto nadodotoka gena o kia." 20 So kagena de o Yesus wosango wotemo, "Ngohi tobicara gena kanaga o doku, de o soa, de lo o bi duniaka ma nyawa he yangodu gena manga simaka. De Ngohi lo todoto salalu o puji ma bi tahuka eko o Gikimoi Awi Tahuka, sidago lo o kiaka bato o Yahudika ma nyawa manga dodolomu ma rihoka. Ngohi manena o kia naga tobicara gena taihuwa de lo tosipongowa. 21 De qadoohaso Ngohi noitailako. Lebelaha o nyawa, kiaka ona magena Ai dodoto yoiiseka, hika ona magenaka nasano. O kia naga Ngohi tadodotoka ona magena igogou yanako." 22 Magena de o jojaga moi Awi dateka gena Una Awi bioko wosidopoka de wotemo, "Ce! Nobarani sidago lo nosango komagena ma Imam Wilalamoka." 23 So Una wotemo, "Nakoso Ngohi tobicara isala, de hika nosingangasu o bi nyawa ona manenaka Ai sala gena o kia. Duma nakoso tobicara itiai, de qadoohaso Ngohi noisidopoka." 24 Kagena de o Hanas wasulo la Una wipopilikuka, de wingaho o Kayafaska, una o taungu magena wodadi manga Imam Wilalamo, la witailako kali. 25 Wingaho de o Petrus kagena nagasi womaokoye womarahu o uku ma dateka, de o nyawa ma binuka itemo unaka, "He! Nagala ngona manena lo Una nowimomote, eko?" Duma una womanosu de wotemo onaka, "Hiwa!" 26 De kagena ma Imam Wilalamo awi gilalo moi, una awi ngau o Petrus waooto awi gianongoru moi gena, witemo, "Qadoohaso kangano ngohi tonikelelo o doroka nagala ngona bai gena dede Una." 27 Kagena de una womanosu kali, de o orasi magena qabolo de o toko isoreka. 28 Ma goginitano de o Yesus wingaho o Kayafaska, so witailako qabolo de Una wisisala so lebelaha wingaho kali o Romaka manga gubernur moi, awi ronga o Pilatus, awi kadatoka. Duma awi kadato gena imatero de o Yahudika yasowo manga tahu, so o Yahudika manga roriri magena yoholu o kadato ma rabaka yowosa. Upa sidago manga adati de manga galepu gena yatilaku de yatebi kawa, so o Paskah ma rarameka gena aku kawa yamote de yooqo. 29 So ma gubernur o Pilatus una magena o kadato ma duduka wosupu de ona magenaka wotemo, "So ngini nitemo o nyawa Una manena gena Awi sala o kia." 30 De ona itemo, "Pei! Baba, nakoso Una Awi sala ihiwa, de upa lo miwingaho ngonaka." 31 Kagena de wotemo, "Asitagala! Niwingaho la ngini masirete Una niwitailako, niamote nia bobita niacocoho masirete." Duma o bi Yahudi manga roriri magena yotemo, "Kodo! Ngomi imisimahawa o nyawa miasisala sidago lo miatooma." 32 Imaaka komagena, la ma ngale idadi de ka imatero maro o kia iqomaka o Yesus gena wosingangasu qaboloka, done asa idodooha Awi sone ma ngeko. 33 Qabolo de ma gubernur una magena o kadatoka wowosa de woaso ma ngale o Yesus wingaho de wisirisima unaka, de wotemo, "So igogou Ngona manena o Yahudika manga kolano?" 34 So Una wotemo, "Idodooha magena ani sano masirete, eko kanaga o nyawa ma somoa ma ngale Ngohi gena inisingangasu ngonaka." 35 Ma gubernur wotemo, "Ilaha! Ngohi manena o Yahudika ma nyawa isowo. Ona inisidodoa ngohika magena to Ngona masirete Ani nyawa de lo Ani imam ma bi sahe. So Ngona gena o kia naakaka sidago ona gena Ngona iniholu." 36 De magena o Yesus wotemo unaka, "Ngohi manena upa nisitetero maro o kolano ipopareta o dunia manenaka. Nakoso igogou komagena, de to Ngohi Ai nyawa imomote asa ikudoti la upa sidago ngomi o Yahudika mia roriri asa Ngohi itago. Duma upa sidago noitahe Ngohi tokolano o dunia manenaka." 37 So una wotemo, "Ce! So Ngona gena igogou o kolano moi." De o Yesus wosango unaka wotemo, "Itero. Maro ngona notetemo, Ngohi gena igogou o kolano moi. Ngohi gena isibuoka, so o dunia ma rabaka tahino gena, kanaga de Ai ngale moi ena gena aku Ngohi o dodoto itotiai o nyawaka tasingangasu. De nakoso o nyawa la o dodoto itotiai gena yodupa yaqehe, ona magena asa Ngohi isigise qalohaka." 38 De ma gubernur wotemo, "Kanaga itotiai gena o kia." Qabolo de wosupu so wahika kali o bi Yahudi manga roririka, de wotemo onaka, "Igogou de itero, ma ngale Una magena Awi sala moi lo ngohi tamakewa. 39 Ngohi tanakoka ma orasi nia Paskah ma Wange ma Rarameka, kanaga to ngini nia biasa gena o nyawa witatago moi o buino ngohi towipalako. So idodooha. Niodupa la ngohi towipalako Una niwisiaaso 'O Yahudika manga Kolano' la ma ngale tinihike nginika?" 40 Duma ona magena imatoore itemo, "Hiwa! Upa Una, duma o Barabas nowipalako de nomihike ngomika." O Barabas una gena ma orasi iqoqomaka de itagi icacanga de lo ikudoti o Romaka yalawangi de una magena ikokoora wamote so wokoora.

John 19

1 So kagena de ma gubernur o Pilatus una magena wasulo awi prajurit la o Yesus iwingaho de wingangapo. 2 Wingangapo qaboloka, de awi prajurit ona magena wisimaqe Unaka gena, o bi gota ma daara qatototopo gena yaaka koloko to Una Awi mahkota moi so Awi saheku isitalakeka. De lo o juba qauungu maro o bi kolanoka manga juba iwisitibaku. 3 Qabolo de ona wisimaqe isidadu-dadu de itemo, "Suba! O Yahudika manga kolano!" De gila-gila Awi bioko yapopoka. 4 Ma moili ma gubernur wosupu o Yahudika manga roririka wotemo kali, "He! Nianano! Nakoso Una magegena, ngohi towisisupu ma ngale gena tinidedemo nginika, igogou Una manena Awi sala moi lo ngohi tamakewa." 5 So o Yesus wisisupu de wisitalakeku de o mahkota qatototopo de lo o juba qauungu, de ma gubernur una magena wotemo onaka, "Kodo! Hika Una manena niwinano." 6 Ato o imamka ma bi sahe de manga nyawa yojojajaga iwikelelo, de ona yangodu ka moiye imatoore itemo, "Powisidasangahadi! Powisidasangahadi!" Duma ma gubernur wotemo, "Asitagala! Nako komagena, de ngini Awi nyawa masirete gena niwingaho la niwisidasangahadi. Nakoso maro ngohi to Una Awi sala moi lo tamakewa." 7 De o Yahudika manga roriri magena asa ka isigegego itemo, "Nako to ngomi mia bobita miacocoho gena pamote, igogou Una magena bilasu ka wosone, sababu Una lo wotemo qaboloka Una o Gikimoi ma Ngopa." 8 Kagena de o Yesus Awi demo magegena ma gubernur woise, so una asa he ifoloisi wimodo. 9 So awi kadato ma rabaka wowosa kali, de wosulo la o Yesus lo wisingosa kali, so wotemo o Yesuska, "So Ngona igogou o kiano." Duma o Yesus ka o demo moi lo wosangowa. 10 Wotemo kali, "Qadoohaso ngohi noisango noholu. Nagala Ngona noinakowa ngohi de ai kuasa, so aku tosulo Ngona nipalako eko lo nisidasangahadi." 11 So o Yesus wosango wotemo, "Nako Ngohi ngona gena igogou de ani kuasa, duma o kuasa magena ka cawali o Gikimoi asa aku wonihihike ngonaka. Mutuwade nako ngona de una ma Imam Wilalamo Ngohi woisidodoa ngonaka la ma ngale Ngohi isidasangahadi, una gena de awi dorou ifoloi ilamo." 12 O Yesus Awi demo komagena, so ma gubernur magena asa awi siningaka wotemo, "Bilasu Una towipalako." So wosupu kali, duma o Yahudika manga roriri magena ka iwidotoore isidadu-dadu itemo, "Igogou! Nakoso o nyawa manena nowipalako, ngona gena nisowo ma Kolano Wilalamo ma Kaisar awi dodiao. Sababu ngona nanakoka, nakoso o nyawa moi kanaga wotemo una gena o kolano moi, de awi demo magena igogou una ma Kaisar iwilawangi." 13 So kagena de ma gubernur una magena wosulo o Yesus wisisupuka, de asa awi kuasa ma kursika womatamiye ma ngale wositatapu bilasu o Yesus wosone. Gena awi riho moi isironga Ma Nanaho o Tetono, de nako o Ibrani ma demo gena isironga o Gabata. 14 O orasi magena o Paskah ma Rarame ma wange gena maro ilangika, so ma ngale magena yosidailako kasi, gena o wange he itiaika nagala o cako mogiowo de sinotoka. De ma gubernur kagena o Yahudi manga roririka wotemo, "Gena! Una manena nagala nia kolano." 15 Duma ona asa imatoore, "Hika powisidasangahadi! Hika powisidasangahadi!" De wotemo, "Awadede! Qadoohaso bilasu towisidasangahadi to ngini nia kolano." De o imamka ma bi sahe itemo unaka, "To ngomi mia kolano ma somoa gena wihiwa, cawali ka ma Kaisar gena kanaga." 16 So imaaka komagena, so ma dodoguka de una, ma gubernur o Pilatus gena, o Yesus ka wisidoa la bilasu awi prajurit iwisidasangahadi. So o Yesus gena o bi prajurit iwingoso so itagi iwingahoka. 17 Iwingahoka, de Awi sangahadi gena Una masirete wamoku so o kotaka de isupu itagi o riho moika isironga o Sahe ma Papala ma Riho, gena nakoso o bahasa Ibrani isironga o Golgota. 18 So kagena yaadoka de gila-gila Una magena ona wisidasangahadika. De o orasi magena kanaga yasinotoli yasidasangahadi, ona magena o nyawa itotooma, ona yasinoto manga risoaka, so moi Awi girinaka de moili Awi gubalika. 19 De ma gubernur wosulo isilefo to Una Awi sangahadi ma qokuka o galaki ma demo itemo: O YESUS O NAZARETKA MA NYAWA O YAHUDIKA MANGA KOLANO. 20 So o Yahudika ma nyawa kanaga yadala o galaki ma demo magena yakelelo de yabaca, sababu o riho kekiaka Una wisidasangahadi magena o kota ma dateka, de ma demo gena isilefo o bahasa saange, ena gena o bahasa Ibrani, o bahasa Latin, de lo o bahasa Yunani. 21 Duma o imamka ma bi sahe magena ma gubernurka itemo, "Kiaso naqohaka so ona isilefo de o demo 'O Yahudika manga kolano,' duma bilasu isilefo, 'O nyawa Una manena wotemo masirete: Ngohi manena o Yahudika manga kolano.' " 22 Ma gubernur woholu de wotemo, "O kia naga tosilelefoka gena, komagena bato de yaakuwa niatagali." 23 De o bi prajurit o Yesus wisisasangahadika, ona magena to Una Awi baju moi-moi ona yaregu idadi o gimina iha so kanaga moi-moi de manga gimina, de ma soohu gena ka Awi juba. Magena yauriwa duma isidaaka kadaku sidago lo kadahu so isidodaasu. 24 De ona itemo moi de moika, "Hika upa paraca, duma ngone asa paundi la de magena inasidumu naguuna asa wamake de wodahe." Komagena ma ngale idadi de imaaka imatero maro o kia iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "To Ngohi Ai baju ona imatekesikotoku la yaaka moi-moi de manga gimina de ma ngale manga sidongirabaka la yaaka o undi naguuna Ai juba wodahe." So o bi prajurit ona magena yaaka imatero maro o kia isilelefo iqomaka. 25 De kanaga o Yesus Awi sangahadi ma dateka imaokoye gena Una Awi awa, de ma awa ma nongoru, de o Klopas ma peqeka ami ronga ongo Maria de lo ongo Maria Magdalena. 26 So o Yesus o sangahadika de wakelelo ma awa de ami dateka o muri moi foloi wisiboboso, de ma awaka Una wotemo, "Ai awa, kanena naga nowinano maro to ngona ani ngopa yanau moili." 27 De komagena o muri moi una magenaka wotemo kali, "Ai dodiao, kanena naga nominano maro ka to ngona ani awa masireteli." So ka o orasi magenasi, de o muri moi magegena una ma awa gena womijaga qaloha so igoge lo ka o tahu moi. 28 Itekawa, de o Yesus wanako o bi moi-moi qangodu isiboloka, so womasigaso ma ngale idadi de imaaka imatero maro o kia iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka. Una wotemo, "Kodo! Ai kiri qaduduka." 29 Kagena naga o udo-udo moi ma rabaka gena o anggur qakokiopi, so ona o bunga moi koloko o kaka yaqehe so yatono. Qabolo de o bunga magena o gota ma uma, ma ronga o hisop gena, ma ideka isisuruka, de yatubo to Una Awi uruka la ma ngale Una wapipi. 30 Una wapipi qabolo de wotemo, "Ai manara tosiboloka." Ato Awi sahe iruku gena wosoneka. 31 O wange magegena isidailako ma ngale ma langino o Sabat ma wange de ma boboloi o wange magena o Paskah ma Wange ma rarame ilalamo moi. Ma ngale magegena so o Yahudika manga roriri yodupawa, nakoso o Sabat ma wangeka, de o bi sone ma bake o sangahadika gena kanagasi, so ma gubernur o Pilatuska iwigolo la ibisisangahadika manga qohu gena yatepi, ma ngale ona isiguti o sangahadiku de gila-gila yapoosu. 32 So o bi prajurit yasulo la itagi so yahino de ma nonoma gena yasisasangahadi yasinoto o Yesus Awi dateka, ona magena manga qohu yatepi. 33 Qabolo de yahino o Yesus Awi sone ma bakeka, de asa yanako igogou Una wosoneka, so Awi qohu gena ona he yatepi kawa. 34 Ngaroko komagena, duma to Una Awi alu ma ngunu gena o nyawa moi o prajurit manga sidongirabaka de o tuba wasuru, sidago imatodoka o au de lo o ake imakacapu isupu de iuhi. 35 O nyawa moi kanaga o bi moi-moi magegena igogou wakeleloka, so una wosingangasu qaboloka, de ma ngale o Yesus Kristus gena winisingangasu nginika, la ngini lo aku niwipiricaya o Yesuska. O kia naga wosingongangasu magena ka itero, de una masirete ka wanako awi demo magena itotiai de itetero. 36 O bi moi-moi magena imadadi ma ngale asa isiganapu o kia iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "Awi kobo moi lo asa upa yatepi." 37 De lo isilelefo kali itemo, "Ona asa iwinanano Una iwisusuruka." 38 Itekawa, de o Yusuf o Arimateaka ma nyawa moi wahino. Ma ngale una o Yesus wimote-mote de o Yahudika manga roriri wamodo, so ka womasidodutulu. Ngaroko komagena, duma una asa womabobarani so wahika o Pilatuska, de wagolo o Yesus Awi sone ma bake. De o Pilatus o Yusuf wisimaha so una wotagi de o Yesus Awi sone ma bake magena waaho. 39 De o Nikodemus, una magena o putu moi ipapasaka o Yesus wikurumi, una magena lo o Yusuf wimote. So una waaho lo o gososo qabobou gena o gota gaharuno isicacapuka de o sou, gena ma lamo nagala o kilo moruwange, ma ngale o Yesus Awi sone ma bake isisou. 40 So kagena de ona Una Awi sone ma bake magena yaaaho waasi de yarapa kasi, qabolo de asa isisangi de o baro qaaare, mote de o Yahudika manga adati de manga galepu nakoso o sone ma bake yapoosu. 41 De o riho kiaka Una wisisasangahadika kanaga o doro moi, de kagena lo o boosu moi o teto ma rabaka, de magena ka qamomuanesi, so ma rabaka o sone ma bake moi lo waasi yapoosu. 42 Sababu ilangi o Sabat ma wange gena he yadangade yaado, de kagena de o boosuka gena ma soa ikuru kawa, so o boosu magena ma rabaka asa Una Awi sone ma bake yapoosu. Qabolo de ona o teto ilalamo moi yodololo la o boosu magena ma ngora isiperesu.

John 20

1 O Nahadi ma wangeka o goginita nosi o wange asa ibao, de ongo Maria Magdalena motagi o boosuka, duma kagena momasidiado, de makelelo o teto ilalamo gena he ilolo imatingaka. 2 So muna gila-gila moloqa momagogora o Simon Petruska de o muri moili o Yesus wisibobosoka, de onaka motemo, "Awadede! Nanga Jou Awi sone ma bake nagala o nyawa yatosi de isiloqaka bai! So ngomi lo mianakowa iwisiloqa gena kiaka yakahika." 3 So kagena de o Petrus de o muri moili magena imajobo yotagi o boosuka. 4 Ona yasinoto imagogora, duma o muri moili una magena foloi wicapati so o boosuka womasidiado woqomaka. 5 So kagena de una ka o boosu ma ngoraka, de wowosa waasi so womarukuku so ma rabaka womaginano. Eh? Kagena ka o baro qaaare ihadoku. 6 7 So o Petrus waado wotuuruno, de o boosu ma rabaka wowosa de o baro magena, o orasi ipapasaka isisasangi o Yesus Awi sone ma bakeka, de lo Awi sahe isisasaoka wakelelo kagena ka ihadoku. Awi sahe ma baro masirete gena itupuko so yatingaka. 8 De Awi muri moili una o boosuka womasidiado woqomaka gena, una magena lo wotuuru wowosa ma rabaka. Ato wakelelo o sone ma bake magena ihiwaka, de asa una ka wopiricaya igogou o Yesus wisioho kali. 9 (Awi piricaya ma gola gena o kia naga wakokelelo o boosuka, sababu o orasi ipapasaka gena ona isihoda waasi kanaga o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka lo isilelefoka, ma ngale o Yesus bilasu o sone ma rabano wisioho kali.) 10 Qabolo de Awi muri yasinoto magena ilihoka. 11 Ona ilihoka, duma kanaga o boosu ma dateka ongo Maria moari mosodu-sodu. Moari momarukuku de o boosu ma rabaka momaginano. 12 Eh? Kanaga o malaikat yasinoto o baju qaaare imasitibaku de imatamiye o riho, kiaka kanaga ipapasaka o Yesus Awi sone ma bake yahahadoka, so moi kanaga Awi sahe ma rihoka de moili kanaga Awi qohu ma rihoka. 13 So yasinoto magena itemo munaka, "Awa, o kiaso ngona noari." De muna mosango motemo, "Kodo! Ai Jou Awi rohe ma bake gena asa o nyawa isiloqaka bai! De ngohi tanakowa kekiaka iwisiloqa." 14 Ato momakiliho, de asa o Yesus mowikelelo kagena womaokoye duma, kodo, mowisidodogu waasi Una gena igogou o Yesus. 15 Una ongo Maria muna magenaka wotemo, "Awa, o kiaso ngona noari. Naguuna ngona nowisari." Muna ami sininga ma rabaka motemo nagala Una gena o doro womomanara, so motemo, "Baba, nakoso Una magena Awi sone ma bake natuluruka, tanu noisingangasu ngohika, kiaka nowihado la ngohi aku towiqehe." 16 Kagena de Una wotemoli, "Maria!" Ato momabulutu so momaginano Unaka, de momatoore de motemo, "We! Rabuni!" (Magena o Ibrani manga demo ma ngale gena o Guru.) 17 De wotemo kali, "Ngohi gena Ai Babaka toliho waasi, so upa Ngohi noicoho. De notagi bato la nasingangasu Ai dodiao imomote ona magena yangoduka nadedemo, 'Ngohi asa toliho Ai Babaka eko o Gikimoi towisusubaka, Una magena lo to ngini nia Baba eko o Gikimoi niwisusuba.' " 18 Imaaka komagena, so ongo Maria motagi Awi muri-murika, mosihabari motemo, "We! Kangano manena gena ngohi towikelelo o Jou, Una gena wooho kali." De lo madedemo ona magenaka o bi moi-moi o kia Una womidodedemo munaka. 19 O Nahadi ma wange imaqa-maqaka, de o Yesus Awi muri-muri imatolomuno de o ngora-ngora isidodukucika, sababu o Yahudika manga roriri gena yamodo, de Una asa aku wowosa de wahino to ona manga sidongirabaka, de wotemo, "Ai salam nginika! Tanu nia sininga ma rabaka igogou isosanangi." 20 Qabolo de Una Awi gia de Awi alu ma ngunu ma bi nabo wosikelelo onaka. De ona asa yanali ifoloi poli, sababu igogou Una ma Jou gena ona asa iwikeleloka. 21 De Una wotemo kali onaka, "Ai salam nginika! Tanu nia sininga ma rabaka igogou isosanangi. Maro Ai Baba woisulo Ngohika so tahino, komagena so ngini lo Ngohi asa tinisulo la nitagi o bi nyawa o dunia ma rabaka." 22 De kagena de Una asa wasiwuwu onaka, de wotemo, "O Gurumi Qatetebi manena hika ngini niaqehe qaloha to ngini nia sininga ma rabaka. 23 Nakoso ngini kanaga o nyawa manga dorou niasiapongu, de ona magenaka asa o Gikimoi lo wasiapongu. De nakoso ngini la o nyawa niasiaponguwa, de ona lo kanaga de manga dorou o Gikimoi Awi simaka so ona magena wasiaponguwa." 24 O Tomas (wisironga lo Wosasago) una o Yesus Awi muri yamogiowo de sinoto manga dongirabano, una magena wihiwa ma orasi o Yesus wahino womasimane Awi muri ma somoaka. 25 Komagena so ona ma binuka gena wisingangasu unaka itemo, "We! Ngomi gena igogou o Jou miwikeleloka bai!" Duma una wotemo, "Nako magena, ngohi topiricaya toholu bai! Ka cawali nakoso ngohi masirete towikelelo to Una Awi gia ma Nabo, kiaka yapapaku, de kagena ai raraga tosipaqa de lo ai gia masirete tosipaqa Awi alu ma ngunu ma naboka." 26 O Nahadi moi ipasaka, de Awi muri-muri kanaga o tahu magena ma rabaka imatolomu kali de o Tomas lo kagena. Ngaroko ma ngora-ngora yakucika, duma imatodokano de o Yesus asa wahino wowosa so manga dongirabaka womaokoye, de wotemo, "Ai salam nginika! Tanu nia sininga ma rabaka igogou isosanangi." 27 Kagena de o Tomaska asa wotemo, "Hika ani raraga kanena nosipaqa. Nanano kasi to Ngohi Ai gia. De lo Ai alu ma ngunu ma naboka de ani gia nosipaqa. Bilasu ngona gena ka nopiricaya de lo nododato kawa." 28 So o Tomas wotemo, "We! Ngona gena igogou ai Jou de lo ai Gikimoi tonisusuba." 29 De o Yesus wotemo unaka, "Ngona manena gena, nakoso Ngohi noikeleloka, de asa nopiricaya. Duma o nyawa nagoona la ngaroko ona gena Ngohi ikelelo waasi, duma igogou yopiricaya, ona magena igogou asa yosanangi." 30 Igogou, iqoqomaka o Yesus Awi muri-muri manga simaka waaka o nonako ihahairani ma somoali de foloisi idala, de magena igogou o buku manena ma rabaka isilefowa. 31 So o nonako ihahairani waaaka magena, ngaroko qangoduwa, duma asa isilefoka, la ma ngale ngini aku niopiricaya igogou o Yesus Una magena o Salamati ma Kolano de lo Gikimoi ma Ngopa. De nakoso ngini asa niwipiricaya Unaka, de ma sababu ma ngale Una magegena so aku niamake o oho ma duhutu.

John 21

1 Ma duuruka, de o Yesus womasimane kali Awi muri-murika kagena o Tiberias ma Talaga ma dateka. Ma jarita gena komanena. 2 Kanaga Awi muri yamuruo naga imatolomuno, ona magena o Simon Petrus, o Tomas wisironga lo Wosasago, o Natanael o Kana ma dokuno o Galilea ma tonaka, o Zebedeus awi ngopa yasinoto de lo Awi muri yasinotoli. 3 De o Simon Petrus wotemo, "Ngohi totagi o nao tosoma." De ona ma binuka itemo, "Nako komagena, de ngomi lo minimote o nao posoma." So ona yangodu itagi yopane o deruku. Duma o putu magena o nao yamakewa. 4 Ma goginitano, de kanaga o Yesus womaokoye o talaga ma dateka, duma Awi muri-muri Una magena o Yesus gena ona iwinakowa. 5 De kagena de Una woaso onaka wotemo, "Dodiao, nidooha kagena. O nao niamake, eko hiwa." Gila-gila ona wisango, "Hiwa!" 6 So Una wotemo, "Hika niasoma nia deru ma girinaku niaumo. Kugena asa o nao gena niamake." Ona yoise komagena, so kagena de manga deru ma girinaku manga soma yaumoka, de ato yanano, pei, o nao gena ka idala poli, sidago manga soma yalia de yatide lo yaaku kawa. 7 So Awi muri moi, una o Yesus wisiboboso, una magena asa wotemo o Petruska, "We! Una madoke gena nanga Jou." Magena woise, de gila-gila o Petrus awi baju gena womasitiba kali, de womaumo o talagaku wakahika o dududuka. 8 De o muri ma binuka ona magena o deruka wisiduuru. Onaka de o dududuka gena ma soa ikuruwa, nagala cawali ka o meter o ratu moisa, de o nao manga soma gena iwedoka so yalia kasi. 9 So ona yaadoka, de o deruku youti de ona yakelelo, eh, kagena de o nao o uku ma ngabo ma qokuka de lo o roti. 10 De o Yesus wotemo onaka, "O nao niasosomaka gena hitilahi ngai muruo naga hika niaqehe de niaahono kanena." 11 So o Petrus wotagi o deruku wopane kali, de manga soma magena o dududusa wosidirifaka. Manga soma gena iwedoka de o nao ilalago ma dala gena 153, de ngaroko komagena manga soma gena iracawa. 12 So kagena de o Yesus wotemo, "Hino la pooqo." De kanaga o muri moi lo yobaraniwa wisano, "Ngona gena naguuna," sababu ona asa winakoka, Una magena igogou ma Jou. 13 So o Yesus wahika, o roti waqehe de wasitoku onaka, komagena lo o nao so ona yaoqoka. 14 Ma orasi Una o Yesus o sone ma rabano wisioho kali, de magena he ma para ma saange qabolo Una womasimane Awi muri-murika. 15 So ona yaoqo qaboloka, de o Yesus wotemo o Simon Petruska, "Simon, o Yohanes ma ngopa, idodooha nakoso ngona ani sininga de ona manena ma binukali manga sininga gena, ngona ifoloi noidodara Ngohika." De o Petrus wotemo, "Iya, Jou, komagena. Ngona masirete ka noinako igogou ngohi manena tonidodara de tonisininga Ngonaka." So wotemo, "Nako komagena, de ngona bilasu najaga de nasiputuru qaloha o nyawa Ngohi imomote, imatero maro to Ngohi Ai duba-duba manga gogoho o sowohi moi wojaga de watuda." 16 De o Yesus wotemo wosidadu kali, "Simon, o Yohanes ma ngopa, ngona gena igogou Ngohi noidodarasi?" De o Petrus wotemo, "Iya, Jou, komagena. Ngona masirete ka noinako igogou ngohi manena tonidodara de tonisiningasi Ngonaka." So wotemo kali unaka, "Nako komagena, de ngona bilasu najaga de nasiputuru qaloha o nyawa to Ngohi Ai duba-duba ona magena." 17 De kanaga ma para saangeka Una wotemo kali, "Simon, o Yohanes ma ngopa, ngona gena igogou Ngohi noisiningasi?" De kanaga ma para saangeka to Una Awi sano komagenali, so o Petrus awi sininga ipeleso so wagogou-gogou wotemo, "Iya, Jou, komagena. Ngona masirete lo o bi moi-moi qangodu kanaga ka nanako, so ka nanako igogou ngohi manena tonisosiningasi Ngonaka." So o Yesus asa wotemo kali, "Nako komagena, de ngona bilasu najaga de nasiputuru qaloha o nyawa to Ngohi Ai duba-duba ona magena. 18 Ngona ma orasi nomagohiduurusi gena, ngona masirete aku nomasidailako masirete la kiaka bato ngona nodudupa kagena ngona notagi. Duma igogou, done o orasi ma simaka de ngona asa niperekika, de ngona ani gia asa nosidoaka, ma ngale ani gia gena asa o nyawa yapilikuka de inituda, so ningaho o riho kiaka ngona nodudupa kawa." 19 Igogou, o Yesus Awi demo komagena ma ngale wosinonako, o Petrus done asa wosone o sangisara ma rabaka, la de o ngeko magegena o Gikimoi lo wisimulia. Qabolo de wotemo unaka, "Ngaroko komagena, bilasu ngona noimote Ngohi gena upa nomatogu bai!" 20 De kagena o Petrus womakiliho manga duduno de wikelelo o muri moi kanaga wototuuru. Una magegena o Yesus wisiboboso, de ipapasaka ma orasi o oqo ma rabaka, de wotamiye o Yesus Awi dateka de wotemo, "Jou, naguuna done asa Ngona wonisidoa Ani lawangika." 21 O Petrus wikelelo una magenaka, de wotemo o Yesuska, "Jou, nakoso una magena idodooha, o kia asa idadi unaka." 22 So o Yesus wotemo unaka, "Ma ngale una magegena upa he tonisingangasu, sababu nako todupa una kanaga woohosi sidago ma orasi tahino kali gena, ngona upa he nanako. Sababu ma ngale ihiwa ngonaka. Duma ngona manena bilasu Ngohi noimote qaputuru." 23 Ma ngale Awi demo magegena o nyawa ka isihabari o Yesus wimomoteka, sidago yadadala imafikiri nagala o muri moi una magena asa upa he wosone. Duma Una Awi demo ma ngale gena komagenawa. Una wotemowa done wosonewa, duma ka wotemo, "Nako todupa una kanagasi wooho sidago ma orasi tahino kali gena, ngona upa he nanako." 24 Nako o muri moi magena ka ka ngohi qabolo, de ngohi masirete o bi moi-moi idadadika qangodu manena tosingangasu tagogou de lo tosilefoka. Ngone panako to ngohi ai demo magenena igogou de itetero. 25 O Yesus waakaka lo o bi moi-moi foloisi idala. De nako o bi moi-moi magena qangodu palefo, de ngohi tamalo magena idala poli, so nagala o dunia ma rabaka ma ngale o buku palelefo gena ma riho he pamataka.

Acts 1

1 Ai dodiao o Teofilus tonihohoromati, Ai buku ma nonomaka talefo idodooha o Yesus Awi manara moi-moi, de ma ngale to Una Awi dodoto qangodu 2 sidago ma wange yaado o sorogaye iwitide. Ma orasi Una iwitide waasi, de o Gurumi Qatetebi Awi kuasa wobeseso kasi Awi rasul-rasul wahihirika. 3 De wosone qaboloka, ma deka o wange moruha Una masoa-masoa womasimane de womasibicara onaka, igogou o Gikimoi wapareta maro o kolano moi, so de ma sababu magena asa womasinako igogou Una wooho kali. 4 Ma orasi Una dede ona imatekesikogogesi, de Una wobeseso onaka komanena, "Ngini nitagi o Yerusalem ma kotaka, de o riho magena upa lo niodongosa, duma niodamaha ai Baba Awi jaji maro o kia iqoqoma winisijajika de Ngohi lo tinisingangasu qaboloka. 5 Sababu dede o ake gena o Yohanes winisiosi, duma o wange muruo nagasi done to ngini nia siningaku asa wowosa o Gurumi Qatetebi." 6 Ma ngale magegena so o bi rasul dede o Yesus imatolomuno, de ona imasano Unaka, "Jou, nagala o orasi manena Ngona asa nodupa ngoneka o bobareta moili nosigoko la ngone o Israel ma nyawa o bangsa ma somoa asa papareta kali?" 7 De o Yesus wosango wotemo, "Bilasu upa ngini nianako muruoka ma orasi eko lo ma wange, magena ai Baba Awi haku so Una masirete asa wositatapu. 8 Duma bilasu ngini nianako ma orasika done asa o Gurumi Qatetebi wouti de wowosa nginiku de o Gikimoi winihike o kuasa, la ngini nidadi Ai saksi ma ngale Ngohi o Yerusalemka, o Yudea ma daera ma sigilolika, de o Samaria ma daeraka de sidago lo o dunia ma pupuku ihaka." 9 So Una wasibicara komagena qabolo, de Una o sorogaye witide Awi rasul-rasul manga goginano ma rabaka, gena o lobi-lobi wisaoka so ona he wikelelo kawa. 10 Ma orasi o Yesus wodola o dipaye de ona ka imagoginanosi, ato imatodoka o nyawa yasinoto manga baju qaare yahino so imaokoye to ona manga dateka, 11 de itemo, "He, ngini o Galileaka ma nyawa! Qadoohaso ngini kanena nimaokoye de o dipaye niokeri-keri. O Yesus Una manena nia sidongirabaka de o sorogaye witideka gena, done asa Una wokahino kali ma ngeko maro o kia ngini niwikelelo Una o sorogaka wokahika." 12 Kagena o Zaitun ma Talaka, qabolo de o bi rasul ona magena iliho o Yerusalemka, so o talaka de o kotaka ma gaku nagala o kilo moika. 13 Ona imasidiado o Yerusalemka, de ona yakahika kiaka o tahu ona kagena imasidododoguka, so idola o ngihi moi kadaku iqoqokuka. O bi rasul ona magena, o Petrus, o Yohanes, o Yakobus de o Andreas, o Filipus de o Tomas, o Bartolomeus de o Matius, o Yakobus gena o Alfeus ma ngopa, o Simon o Zelot ma nyawa de lo o Yudas gena o Yakobus ma ngopa. 14 Kagena ona dede ongo Maria, o Yesus ma awa, de o Yesus Awi nonongoru, de lo o bi ngopeqeka yangodu imatolomuno de manga sininga ka ka moi la o wange isigeto-geto isumbayang. 15 O wange ma moiku ma orasi o nyawa ipipiricaya magena imatolomuno, manga dala nagala yaratu moi de monahalo, kagena de o Petrus womaokoye de wobicara onaka wotemo, 16 "Ai dodiao nipipiricaya ningodu! O kia isilelefo iqomaka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, ena gena kiaka o Gurumi Qatetebi wosingangasu o Daudka, ma ngale o Yudas gena womadadika o bi nyawa o Yesus witatago manga roriri la wangaho, magena bilasu idadi. 17 O Yudas una magena to ngone nanga dodiao moi, sababu una lo iwihirika la wonamote pomanara dede ngone." 18 (O Yudas una magena de to una awi kulai qatotorou ma fanggali o tona moi waijaka, so kugena una wotura womotuku de awi poko ipolote sidago awi toto lo isupu qangoduka. 19 Kagena de o Yerusalemka ma nyawa yangodu gena yogiiseka idodooha o Yudas awi sone ma ngeko, so o tona magena ona isironga o Hakal-Dama, ma ngale 'O Au Ikokopola ma Tona'.) 20 De o Petrus wobicara kali wotemo, "O Yudas wodadi manga roriri gena sababu kanaga isilefo o Mazmur ma Bukuka, itemo komanena, 'Awi tahu magena bilasu yodongosaka, de bilasu o nyawa moi lo upa yogoge.' Kanagali isilefo komanena, 'Bilasu o nyawa ma somoa awi manara yatagali.' 21 22 Ai dodiao, ma sababu komagena bilasu o nyawa moi wonamote dede ngone maro o Yudas awi dagali moi, la wodadi o saksi so una lo wosingangasu igogou o Jou Yesus wooho kali o sone ma rabano. O nyawa una magena bilasu o nyawa wonamomote moi, una dede ngone pomakokangaho, o wange isigeto-geto ma orasi o Yesus ka woohosi to ngone nanga sidongirabaka, wonamote-mote ma solano o osi ma habari o Yohanes wosihabari de sidago lo ma bati o Yesus witide o sorogaye to ngone nanga sidongirabano." 23 La o bi nyawa ipipiricaya ona magena igolo de yatumu yasinoto, ena gena o Matias de lo o Yusuf, iwiaso lo o Barsabas (de awi ronga moili o Yustus). 24 De ma orasi magena ona isumbayang itemo, "Ya Jou, igogou Ngona nanako o bi nyawa yangodu manga sininga, so migolo nomisidumu ngomika o nyawa yasinoto, ona manena naguuna Ngona masirete nowihiri qaboloka, 25 so bilasu o Yudas witagali la waaka o rasul ma manara magena. Sababu o manara magena o Yudas wodongosaka, so ma ngale magegena asa ma fanggali wamake, ena gena o sangisara ikokakali ma rihoka." 26 Qaboloka, de o ronga sinoto ona magena o undi yaaka de o undi magena o Matiasku iwidahe. So de o bi rasul yamogiowo de moi una wodadi o rasul manga gegeto mogiowo de sinotoka.

Acts 2

1 Ma orasi o Pentakosta ma Wange ilalamo imasidiadoka, de o bi nyawa ipipiricaya ona magena yangodu imatolomu o tahu moika. 2 Imatodoka o kuguru qaiili-ili moi maro o rato qapoputuru iuti o sorogaku ikahuku. De o bi nyawa o tahu ma rabaka, kiaka ona imatatamiye, kagena lo yoise o kuguru ma ili magena. 3 Qabolo de yakelelo o kia naga koloko o uku ma sora ilaqe-laqe de ihaja so itangi de igoge moi-moi ona magenaku. 4 De o Gurumi Qatetebi Awi kuasa wowosa ona yangoduku, de manga sininga ma rabaka wopareta so de o kuasa magena ona isolano isibicara de o bi bahasa ma somoa. 5 Ma dongoho magena o Yahudika ma nyawa o Gikimoika wisusuba, ona magena o bi doku o dunia ma ngoguno kagena o Yerusalemka imasidodogu. 6 De ma orasi ona yogiise o bi nyawa o Yesus wipipiricaya magena isibicara moi-moi to ona manga bahasa, de ona magena yohairani so yadadala yahino imatotolomuno. 7 De ona yangodu yohairani icarawa, so itemo, "We! O nyawa ibobicara ona yangodu ka o Galileano ma nyawa! 8 Idodooha aku ngone poise ona isibicara moi-moi to ngone nanga doku ma demo. 9 Ngone manena o Partia ma nyawa, o Media ma nyawa, o Elam ma nyawa, o Mesopotamia ma nyawa, o Yudea ma nyawa, o Kapadokia ma nyawa, o Pontus ma nyawa de o Asia ma nyawa, 10 o Frigia ma nyawa, o Pamfilia ma nyawa, o Mesir ma nyawa, o Libia ma bi daera o Kirene ma dateka ma nyawa, de namuruo naga o Roma ma kotano pahino, 11 o Yahudika ma nyawa de lo o Yahudika ma nyawa yasowo duma o Yahudika manga agama pamoteka, de asa ma binukali o Kreta de o Arab ma nyawa. Ngaroko komagena, duma ngone inangodu poise ona aku ibicara de moi-moi to ngone nanga doku ma demo, de ona inasingangasu ngoneka ma ngale o Gikimoi Awi manara ilalamo-lamo moi waakaka bai!" 12 De ona yangodu ka yohairani poli so itemo moi de moika, "We! Idodooha so sidago ona aku isibicara nanga bahasa moi-moi." 13 Duma kanaga o nyawa ma binuka yagagaka itemo, "We! O nyawa ona magena yadaluka!" 14 So kagena o Petrus de o rasul ma somoa yamogiowo de moi imaokoye, de una wobicara o bi nyawa yadadalaka, awi ili walamo-lamo wotemo, "O gianongoru de lo o nyawa ningodu o Yerusalemka nigogoge! Hino la bilasu o hali manena tinisingangasu nginika, so niise nisidodiahi. 15 Upa lo nitemo ngomi manena midalu, maro o kia ngini nimitahe ngomika. Sababu o orasi manena o goginita nosi de asa o cako siwo. 16 Duma o kia naga idadadi ngomika gena, iqomaka ma nabi Yoel wosingangasu qaboloka, gena wotemo: 17 O Gikimoi wotemo, 'O dunia ma dodogu ma orasi he yaadoka, de Ngohi asa o bi nyawa yangoduku Ai Gurumi tahike la wowosa de wopareta. Mutuwade to ngini nia ngopa-ngopa yanau de o ngopeqeka asa to Ngohi Ai demo yoise de isingangasu, de nia gohiduuru asa yakelelo o gogelelo Ngohino, de nia dodihimo asa yamake o doguruga Ngohino. 18 O orasi magena lo Ai leleani-leleani, yanau de o ngopeqeka, onaku asa to Ngohi Ai Gurumi tahike la wowosa de manga siningaka wopareta so ona lo Ai demo isingangasu. 19 20 Ngohi manena o Jou tomomulia so ma wangeka o bi nyawa yangodu asa tafanggali, duma o orasi magena yaado waasi, de Ngohi asa o nonako ihahairani taaka. Ena gena, Ngohi asa taaka o dunia ma qokuka o au, de o uku, de lo o qopo de o marasa la Ai kuasa o bi nyawaka tasikelelo. Komagena lo asa taaka kadaku o dipaka o wange he isiwa kawa so qapuputuka, de o ngoosa qasawala koloko o au sidago o bi nyawa yohairani icarawa. 21 La o orasi magena nagoona imasigaso de golo Ngohika done asa isalamati.' 22 O gianongoru! Tanu niise o kia ngohi totetemo magenena: O Yesus o Nazaret ma nyawa, Una o Gikimoi wisulo la wahino nginino. Magena igogou de itiai, sababu o Yesus waaka nginika o nonako ihahairani, gena winisikelelo o Gikimoi Awi kuasa to ngini nia sidongirabaka. So qangodu magena ngini masirete lo nianakoka. 23 Imamote de o Gikimoi Awi edekati so wositatapu qaboloka, o Yesus bilasu wisidoa nginika, so o Gikimoi wanako done asa isiganapu. De ngini Una niwisidoa o nyawa yatotorouka, de ona niasulo la iwisidasangahadi sidago wosone. 24 Duma koloko o nyawa o buino iwisisupu de iwipilikuwa, komagena o Gikimoi o Yesus iwisisupuka o sone ma rabano de wosone kawa, sababu o sone ma kuasa lo yaakuwa Una wipareta. 25 Ma ngale o Yesus wosone kawa gena o Daud lo wotemo qaboloka, 'Ngohi o orasi isigeto-geto towikelelo o Jou ngohi ai simaka, Una kanaga ai dateka, la o susa moi upa lo idahe. 26 27 So ai siningaka cawali o nali de o more, de ai uru ma beto ka cawali o giliri. Ngona ngohi noiqoha kawa togoge isosone manga boosuka, de Ngona noholu ngohi Ani leleani tokokaeli ai rohe iwaro de ibaka o boosuka. Ma sababu magena, ngaroko ngohi done tosone, duma ai sininga qamomagawe sababu o Gikimoika tomasingongano. 28 Ngona noisidumu qaboloka, igogou asa Ngona noisioho kali, de ngohi inali icarawa, sababu Ngona asa kanaga dede ngohi.' 29 O gianongoru, hika nisimaha la ngohi tinisibicara tatotiai ma ngale o Daud gena to ngone nanga topora wilalamo. Igogou una wosoneka de wipoosuka, de awi boosu lo kanagasi to ngone nanga sidongirabaka ma bati o orasi manena. 30 Mutuwade ma orasi o Daud ka woohosi, una magena o nabi moi de wanako o Gikimoi wojaji sidago lo wosasi o Daudka gena, igogou una awi ngopa de awi dano moiku asa o Gikimoi witide la Una wokolano maro ka o Daud wokolano. 31 So ma orasi o Daud wotemo, 'Una wiqoha kawa wogoge isosone manga boosuka, de Awi rohe upa lo iwaro de ibaka o boosuka,' o Daud lo wotemo ma ngale una masirete gena wisowo, de lo wanako done o kia o Gikimoi asa waaka, so igogou wotemo ma ngale o Salamati ma Kolano done asa wooho kali. 32 Igogou, o Yesus gena wosoneka, duma o Gikimoi wisioho kali, de magena ngomi mingodu de mia lako masirete lo misikeleloka. 33 O orasi manena qabolo Una o Gikimoi wisidola de wisitami o Gikimoi Awi girinaka la Awi horomati wamake, de lo ma Baba Gikimoi Awi jaji wosiganapu so o Yesus wahike o Gurumi Qatetebi la wouti wowosa ngomiku, de mia sininga wapareta, de to ngini nia bahasa moi-moi lo misibicara. 34 Ngaroko o Daud gena o Gikimoi witidewa o sorogaye, duma ma ngale o Yesuska gena o Daud wotemo, 'O Gikimoi wotemo ai Jouka: Nomatamiye to Ngohi Ai girinaka la Ai horomati namake 35 sidago Ani saturu taaka la yahino de nisigise ka ka Ngona.' 36 So o gianongoru de o baba-baba ningodu, bilasu komagena la ngone o Israelka ma nyawa inangodu panako igogou de itiai, ma ngale o Yesus ngini niwisidodasangahadika, Una magena o Gikimoi wisidadi to ngone nanga Jou de nanga Salamati ma Kolano." 37 Ma orasi o nyawa ona magena yoise o demo magegena, ona manga sininga yaruwaheka. So ona imasano o Petruska de o bi rasul ma somoaka itemo, "O gianongoru, so ngomi manena bilasu o kia miaaka ma ngale mia manara qatotorou magena." 38 De o Petrus wosango wotemo, "Bilasu nitoba de niodongosa moi-moi to ngini nia manara qatotorou, de nimabolutu o Yesuska, de ngini moi-moi bilasu nisiosi dede o Yesus Kristus Awi ronga de niwipiricaya, la o Gikimoi asa to ngini nia dorou de nia sala wosiapongu, de winihike to Una Awi Gurumi Qatetebi la wowosa to ngini nia siningaku. 39 Sababu o Gikimoi Awi jaji done asa o Gurumi Qatetebi wahike gena, ma meta nginika sidago nia ngopa de nia danoku de lo ma meta o bi nyawa yangodu kanaga manga riho ikukuruka, ena gena nagoona bato nanga Jou Gikimoi wodupa waaso so ona yahino Unaka." 40 De o Petrus wabaja de wogolo, so wotemoli onaka, "Hika niwisimaha la o Gikimoi winisisalamati, la upa sidago o bi nyawa ma dorou manga sangisara ma fanggali inidahe nginika bai!" 41 So kagena de o bi nyawa o Petrus awi demo yopipiricaya, ona magena yaosika, so o wange magena o nyawa ipipiricaya manga dala idogo kali yacala saange. 42 De o bi nyawa ona magena ifoloi ikaeli imatolomu o bi rasul manga dodoto yamote de o nyawa ipipiricayaka, so imarimoika gena ioqo de iudo lo o Gikimoika isumbayang. 43 De o Gikimoi Awi kuasa o bi rasulka, o orasi isigeto-geto asa o nonako ihahairani yaaka foloi idala so o nyawa yangodu yohairani ka icarawa poli. 44 De o bi nyawa ipipiricaya yangodu magena ona imatekerimoi, so moi-moi kanaga onaka magena asa yapake maro ka to ona masirete. 45 Komagena so ona ma binuka de manga arata de manga alamu asa isiija, la ma pipi de yasitoku o nyawa yangodu manga sidongirabaka, imamote o nyawamoi-nyawamoi manga oho ma kurangi. 46 O wange isigeto ona imatekerimoi imatolomuno o Gikimoi Awi Tahuka. De manga nali de manga sininga qaloha so yodupa manga tahu moi-moika imatolomuno asa yooqo, 47 de ka cawali o Gikimoi wigiliri so o Yerusalemka ma nyawa lo yadupa onaka. O wange isigeto-geto o bi nyawa wasisosalamatika o Jou wodogo so o nyawa wipipiricaya magena foloisi yadala.

Acts 3

1 O wange moiku o cako saange so ma orasi yaadoka o Yahudika yodupa isumbayang, de o Petrus de o Yohanes itagi o Gikimoi Awi Tahuka. 2 Kanaga o nyawa wolulugu moi ma orasi ka wisibuo kusi o wange isigeto una magena iwingaho de iwihadoku kagena o ngoraka, kiaka isironga o Ngora Qaloloha, la o pipi wogogolo o nyawa nagoona bato itagi isumbayang o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka. 3 So de o Petrus de o Yohanes iwosa de wakelelo, so una magena wogolo onaka la hitilahi o pipi sutu iwihike unaka. 4 So kagena de ona imaginano unaka, de o Petrus wotemo, "Nominano ngomino!" 5 La o nyawa wolulugu una wakeri-keri onaka, de wongongano done asa o pipi iwihike unaka. 6 Duma o Petrus wotemo unaka, "To ngohi ai pipi moi lo ihiwa, duma o kia naga ngohika magena tonihike ngonaka. So de ka o Yesus Kristus o Nazaretno ma nyawa Awi kuasa ngohi tonisulo, hie nomaoko la notagi!" 7 So kagena de o Petrus wolulugu awi gia ma girinaka wacoho de wiriwo so iwisioko. O orasi magena qabolo de awi qohu ma bobolo de awi pupuku qaputuruka, 8 so womasitudu womaoko de wosolano wositagika. Komagena qabolo una wowosa dede ona o Gikimoi Awi Tahuka, so wotagi womasitutudu de awi nali de awi more o Gikimoi iwigiliri. 9 La o bi nyawa kagena yangodu iwikokelelo una wotagika de lo una o Gikimoi iwigilirika, 10 de ona magena iwinako igogou itero una magena o nyawa wogogolo moi o Gikimoi Awi Tahu ma Ngora Qalolohaka, so ona yangodu yatodoka de yohairani icarawa ma ngale o kia idadika o nyawa una magenaka. 11 De kagena o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka o riho moi maro o dadaru ikakakuka duma ma golingasu yagogarade de ma katu qaloloha o tetono, gena isironga o Salomo awi Sorabi. Kagena o nyawa wolulugu kawa magena womasigocoho o Petrus de o Yohaneska, de o nyawa yangodu yatodoka de imagogora yadolomu onaka. 12 Ma orasi o Petrus wakelelo o bi nyawa ona magena, de una wotemo onaka, "He, ai gianongoru de ai awabira! Upa lo niohairani ma ngale o hali idadadi manena. Upa lo nimaginano ngomino. Qadoohaso ngini nia sininga ma rabaka itemo, o nyawa una magena aku wotagi sababu de to ngomi mia kuasa masirete, eko nagala de to ngomi miaaka o bi moi-moi o Gikimoi wodudupa. 13 Ngini bilasu nianako o Abraham, o Ishak, de o Yakub de to ngone nanga ete de nanga topora ma somoali ona magena manga Gikimoi wisusuba, Una manena Awi leleani o Yesus gena wisimuliaka, duma Una magena ngini niwisidoa o Pilatuska, de niwisiholu to una awi simaka, ngaroko o orasi magena o Pilatus wihirika Una iwipalako. 14 Duma Una o Gikimoi Awi leleani wokokaeli de Awi sininga itotiai, ngaroko Una magena ngini niwiholu de o Pilatus niwigegego, la wipalako o nyawa wototooma moi de una iwisidoa nginika, 15 sidago Una niwitoomaka, Una magena o bi nyawa inangodu nanga oho ma duhutu ma gola. Duma o Gikimoi iwisioho kali o sone ma rabano, de magena ngomi masirete miwikeleloka so minisingangasu nginika. 16 So ngomi lo miopiricaya o Yesus Awi kuasa magena, so o nyawa wolulugu niwinanakoka de niwikokeleloka, una manena wiputuruka. Sababu miapiricaya o Yesuska, so una manena iwisilohaka to ngini ningodu nia simaka. 17 Ai gianongoru! Nako ngini gena, ngohi tanako itiaika to ngini nia roriri de ngini masirete nia manara qatotorou o Yesuska, ma ngale gena ngini niwinakowa, ena gena Una magena o Salamati ma Kolano. 18 Duma komagena o Gikimoi wosiganapu maro o kia wasulo iqomaka to Una Awi nabi-nabi, la inasingangasu ngoneka, ena gena bilasu o Salamati ma Kolano gena wamake o sangisara. 19 Sababu nia manara o Yesuska komagena, so bilasu nimatoba de nia dorou moi-moi niodongosa de nimabolutu niwimote o Gikimoika, la Una asa wapiki to ngini nia dorou magena. 20 La o orasi o kia bato de o Jou asa wahino nginika, so nia sininga wosiputuru de lo asa iwisulo o Yesus o Salamati ma Kolano wahino nginika, Una magena o Gikimoi wihirika ma ngale ngini. 21 Una bilasu o sorogaka wogoge sidago o Gikimoi Awi orasi imasidiado ma ngale o moi-moi o sorogaka de o duniaka wamuane, maro o Gikimoi wasulo iqomaka de Awi nabi-nabi inasingangasu ngoneka. 22 Ena gena, o Musa wotemo komanena, 'Done nia Jou Gikimoi asa witide to ngini nia nyawano de Una iwisulo la wahino nginika o nabi moi, koloko Una woisulo ngohi. So bilasu Awi demo qangodu nisigise, maro o kia ma nabi wotetemo nginika, la nimatoba de nimatoduba. 23 Nakoso o nyawa nagoona la yamotewa maro o kia ma nabi wotetemo magena, ona magena o Gikimoi asa Awi nyawa ma dongirabano wasisupu de wasisa.' 24 Sababu ma nabi Samuel de o bi nabi ma duuruno, ona yangodu iqomaka o Gikimoi Awi demo isingangasu ma ngale o moi-moi o kia idadadi o orasi manena. 25 De Awi jaji o nabi-nabi isingongangasu magena ma meta nginika, de kiaka nanga ete de nanga topora yodupa yacoho o Gikimoi Awi jaji wotetemo o Abrahamka, 'ma ngale ngona, de ani ngopa, de lo ani danoku so o bi bangsa qangodu o duniaka done asa Ai laha yamake,' de o jaji magena lo ma meta nginika. 26 Ma ngale komagena o Gikimoi o Yesus wihiri maro Awi Leleani moi, so wahino woqomano ma ngale ngini o Yahudika, la komagena o Gikimoi Awi laha winisidumu nginika la ngini ningodu aku nimatoba de niodongosa nia manara moi-moi qatotorou magena."

Acts 4

1 Ma orasi o Petrus de o Yohanes o bi nyawa magena ka yabobicarasi, de o Yahudika manga bi imam, de o Gikimoi Awi Tahu ma jojaga manga sahe moi una magena, de lo o Sadukika ma nyawa yahino onaka. 2 De ona ingamo sababu o Petrus de o Yohanes yodoto o bi nyawaka itemo o Yesus wisioho kali o nyawa isosone manga sidongirabano, so igogou o nyawa isosoneka done aku ioho kali. 3 Mutuwade magegena so ona yahino o Petrus de o Yohanes yatago de o buika yasingosaka, de sababu qaputuka, so kagena yasidodogusi o putu moi ma bati ma goginitano. 4 Duma o bi nyawa o Petrus de o Yohanes manga dodoto yoiiseka gena, yadadala o Yesus iwipiricayaka. So o orasi magena o nyawa ipipiricaya manga dala yodogo kali so yangodu he yacala motoha. 5 Ma langino o Mahkamah Agama ma nyawa ona yangodu o Yahudika imatolomuno, ena gena o Yahudika manga roriri de lo o bi guru agama. 6 Ona imatolomuno de ma Imam Wilalamo o Hanas, de ona yaruwange yadahe to una awi gianongoru, ena gena o Kayafas, de o Yohanes, de o Aleksander de lo awi gianongoru ma binukali. 7 De o Petrus de o Yohanes yangaho manga simaka, so yasano, "De o kuasa kiano, eko naguuna winisulo, so aku ngini niaaka o nyawa wolulugu una magena niwisiloha." 8 O Petrus de o Gurumi Qatetebi Awi kuasa qaasu-asu wipareta, de wosango wotemo, "Baba-baba, o Mahkamah Agama ningodu de lo o Israelka manga roriri. 9 O wange manena nimisasano ngomika, sababu o loha miaaka o nyawa wolulugu moika de ma sababu lo idodooha o nyawa una magena miwisilohaka, 10 hika la ngini bilasu nianako, de ngone o Israelka ma nyawa inangodu lo bilasu panako, ma ngale o Salamati ma Kolano, o Yesus o Nazaretno ma nyawa, to Una Awi kuasa so o nyawa una manena womaookoye to ngini nia simaka una wilohaka. O Yesus Una magena ngini niwisidasangahadika, duma o Gikimoi wisioho kali o sone ma rabano. 11 Ma ngale o Yesus niwihoholu gena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma gimina moika asa itemo komanena, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoqe ma teto ma nonoma.' 12 So cawali o Yesus bato aku ngone wonasisalamati. Sababu o dunia ma qokuka o nyawa ma somoa moi lo yahiwa o Gikimoi Awi kuasa wihike la aku ngone wonasisalamati." 13 O Mahkamah Agama yohairani icarawa sababu ona yakelelo o Petrus de o Yohanes manga modo lo ihiwa, de kiali ona yanako igogou ona yasinoto magena o nyawa yauuqu de manga sakola ihiwa. So kagena de asa ona yanako ona yasinoto magena iqomaka o Yesus Awi dodiao. 14 Duma ona magena yasango yaakuwa, sababu yakelelo o nyawa wisilolohaka una womaokoye kagena o Petrus de o Yohanes manga dateka. 15 So kagena de ona yasulo o Petrus de o Yohanes isupu o Mahkamah Agama ma rihono, la ma ngale ona imatekefakati. 16 So ona itemo, "O kia bilasu ngone paaka o nyawa yasinoto magenaka. O bi nyawa o Yerusalemka igogoge yangodu yanakoka ona yaaka o nonako ihahairani manena foloisi ilamo. So ngone lo akuwa potemo magena ikulai. 17 Duma hino la bilasu ngone pangamo ona magena ma ngale o Yesus qabolosi isihabari o bi nyawaka, la upa sidago o nyawa foloisi yadala yoise de yanako o nyawa wolulugu una wisilohaka." 18 Mutuwade ona yaaso yasinoto magena la iwosa kali, de yangamo itemo, "Qabolosi o Yesus niwisihabari eko ma ngale o Yesus gena upa he o nyawaka niadoto." 19 Duma o Petrus de o Yohanes isango itemo, "Ngini masirete niahiri kasi o kia itero o Gikimoi Awi simaka: Pinisigise nginika eko bilasu powisigise o Gikimoika. 20 Ngomi miholu mimatogu, sababu misibicara maro o kia ngomi masirete miakeleloka Una waaaka de miiseka Una wotetemo gena." 21 22 So o Mahkamah Agama ka yangamo ifoloi onaka, sababu o nonako ihahairani idadika de o nyawa moi awi umuru he o taungu moruha ifoloi una magena wisilohaka, sidago o bi nyawa yangodu ona lo o Gikimoi wigilirika, so ma ngeko ihiwa ma ngale yasisala de yasisangisara ona magena. So kagena de yasinoto ona magena asa yapalakoka. 23 La o Petrus de o Yohanes yapalakoka, de ona iliho kali to ona manga dodiao ipipiricayaka, so isingangasu o kia maro o imamka ma bi sahe de o Yahudika manga roriri manga gangamo yasitetemoka gena. 24 So ma orasi ona iise, de ona manga sininga ka ka moi isumbayang o Gikimoika itemo, "Ya, Jou Nokokuasa! O dunia, de o dipa, de lo o teo moi-moi qangodu de ma raba gena to Ngona Ani gia ma goguto. 25 To Ngona Ani Gurumi Qatetebi wipareta to ngomi mia topora o Daud, sidago ma orasi magena Ani leleani una masirete wotemo, 'Qadoohaso iqoqoma o Yahudika ma nyawa yasowo yatoosa ifoloi, de qadoohaso o Yahudika manga fakati ma faida ihiwa. 26 Sidago o bi kolano o dunia ma rabaka de o bi roriri imatolomu de imatekefakati la yakudoti o Jou de lo Una wisitatapu maro o Salamati ma Kolano gena.' 27 Ya Gikimoi, maro o Daud wotetemoka so ona imatolomu o kota manenaka, ena gena ma Kolano Herodes, de o Pontius Pilatus, de o Yahudika ma nyawa yasowo de lo o Israelka ma bi nyawa imatekefakati la iwidanggutu o Yesus Ani Leleani witetebi, de nowitideka wodadi o Salamati ma Kolano. 28 Ona o kota manenaka imatolomuno ma ngale iwidanggutu o Yesus, maro iqomaka to Ngona Ani dupa so nositatapu qaboloka bilasu idadi de imaaka. 29 Ya, Jou! O orasi manena Ngona masirete nakelelo ona imisimahawa ngomi mitagi misihabarili, so tanu ngomi, to Ngona Ani leleani manena, nomiriwo la mitagi misihabari Ani habari qaloloha, de upa lo mimodo. 30 Komagena lo Ani kuasa nosikelelo la o nyawa yasisiri nasiloha de o bi nonako ihahairani ifoloisi nosidadi dede o Yesus Awi kuasa, Ani Leleani witetebi gena." 31 Ma orasi isumbayang qabolo o riho imatotolomuka magena ihiti. De o Gurumi Qatetebi Awi kuasa qaasu-asu iwosa ona yangoduku, so wopareta sidago o habari qaloloha o Gikimoino isihabari de manga modo lo ihiwa. 32 O orasi magena o nyawa ipipiricaya yangodu imatekerimoi so to ona manga sininga ka ka moi. So o nyawa moi lo yahiwa to una awi arata masirete de womadengoka, duma o nyawa moi la kanaga awi arata moi-moi qangodu de maena unaka, magena imatero ka to ona yangodu. 33 De o kuasa ilalamo o rasul ona magena yosingangasu igogou o Jou Yesus wooho kali o sone ma rabano, so o Gikimoi Awi laha foloisi wasidumu onaka. 34 De kanaga o nyawa yangodu manga oho ma rabaka ka moi lo waali ikurangi. Sababu nagoona de manga tonaka de lo manga tahuka gena, itagi isiija la ma ija magena yaaho, 35 so yahike de kagena yasicoho o bi rasulka. De o pipi magena asa o bi rasul yasitoku onaka, yamote o nyawamoi-nyawamoi manga kurangi ma lamo. 36 Komagena imaaka so o Yusuf, una o Lewi ma nyawa moi awi sihino o Siprusno, de o bi rasulka iwisiaso lo o Barnabas (ma ngale una o orasi isigeto-geto o nyawa ipopeleso wasiduduga), 37 una magena wotagi to una awi tona masirete wosiija so ma ija magena wahike wasicoho o bi rasulka.

Acts 5

1 Duma kanaga lo o nyawa moi awi ronga o Ananias. Una de ma peqeka ami ronga ongo Safira ona yasinoto lo manga arata to ona moi isiijaka. 2 De o arata magena ma ija ma sononga una dede ma peqeka imakanako so wadiahika, awi ngale to una awi gimina masirete, de ka cawali ma sononga una wotagi so o bi rasulka wasicoho de wosingangasu ma ija ma lamo gena kamagena. 3 Kagena de o Petrus wotemo, "Ce, Ananias! Qadoohaso nomasimaha o Iblis ani sininga yapareta la o Gurumi Qatetebi nowikulai so ani tona ma ija ma pipi ma sononga nadiahika. 4 Igogou, ani tona magena nosiija waasi gena to ngona, so nako nodupawa, upa he nosiija. De igogou ani tona magena lo nosiijaka ma pipi lo to ngona, so nako nodupa ka ma sononga nahike, upa he nokulai de notemo ma ija ma lamo cawali kamagena. De imaaka idodooha so ani sininga ma rabano nosimaha o dorou ibao sidago naaka maro komanena. So, igogou, ngona o nyawa nakulaiwa, duma o Gikimoi nowikulaika bai!" 5 O Ananias o demo qangodu magena woise, de ka awi sone irubaku. Sababu komagena o Gikimoi wifanggali unaka, so o bi nyawa kiaka bato yogiise o hali idadadi magena, ona yangodu ka yamodo poli. 6 So kagena de o bi gohiduuru yahino, so una awi rohe magena yasao, de yatide isisupu la itagi yapoosu. 7 Nagala o orasi saange ipasa de ma peqeka mowosa, duma muna magena manakowa o kia idadadika. 8 So o Petrus wosano munaka, "Hika nodedemo ngohika, igogou to ngini nia tona ma ija cawali ma lamo manena?" De muna mosango motemo, "Iteroka, ma ija cawali ma lamo magena." 9 So kagena de o Petrus wotemo munaka, "Qadoohaso ngona de ani roka nimafakati so o Jou Awi Gurumi niwidahake niwikulai, la upa o fanggali niamake. Hika ani ngau naleo de noisesi! O bi nyawa ani roka wipopoosu gena he ilihoka, so ngona lo done nimoku de nisisupu." 10 O orasi magena qabolo muna masoneka, de o Petrus awi qohuku moduruba. So ma orasi o bi gohiduuru magena iwosa, ona imikelelo muna mosoneka, so ami rohe magena yaaho la itagi yapoosu de ma roka yasikadateku. 11 Sababu komagena o Gikimoi womifanggali ongo Safira, so o bi gogobu yangodu kagenadahu de o bi nyawa ma somoa o hali magena yogogiise, ona yangodu lo foloisi yamodo. 12 O bi rasul o kawasa manga sidongirabaka o nonako ihahairani yaaka idala. De o bi nyawa ipipiricaya yangodu imatekerimoi so o Gikimoi Awi Tahu o Salomo awi Serambi ma rabaka imatolomuno. 13 De ngaroko o bi nyawa ipipiricaya waasi moi lo waali ibarani yahino imatolomu de ona magena, duma o kawasa ona yangodu yagiliri. 14 De o bi nyawa iwipipiricaya o Jou Yesuska foloisi idogo-dogo de yahino imatolomu, bai yanau bai lo o ngopeqeka, so ona magena foloisi yadala. 15 Ma ngale o nonako ihahairani o bi rasul yaakaka, so o nyawa manga jongutu eko manga dangi yatota o ngekoka yahado, de yasisiri asa yatide de yatota so kagena yahadoku, la hitilahi o Petrus nogena wakahino de awi gurumi yadahe onaka. 16 De o Yerusalem ma kota ma sigilolino ma bi nyawa itutuo yahino, manga nyawa yasisiri de yakokitoka yangaho, de ona yangodu yasilohaka. 17 Kagena ma Imam Wilalamo de to una awi nyawa wiririwo, ona magena o Sadukika ma nyawa, yahino manga sininga ma danggutu ma ngale o kawasa yadupa kawa onaka, so yadoosa o bi rasulka. 18 So o bi rasul ona magena yatagoka de buika yasingosaka. 19 Duma qaputuku de o Jou Awi malaikat moi yahino o bui ma ngora yapelenga de yangaho so yasisupu o buino. So kagena de o malaikat magena yasulo onaka, 20 "Hika nitagi o Gikimoi Awi Tahuka, de niasingangasu o bi nyawaka o demo qangodu ma ngale o oho ikokakali manena." 21 Mutuwade o bi rasul magena yamote so ma goginitano ona itagi iwosa o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka la idoto kali. Ma orasi magena lo ma Imam Wilalamo de to una awi nyawa wiririwo yahino de o Yahudika manga roriri, so ona yangodu o Mahkamah Agama ma nyawa imatolomu, de yojajaga yasulo itagi o buika, la o bi rasul yangoso de yangaho onano. 22 Duma ma orasi yojajaga yasusulo magena imasidiado, o bi rasul o bui ma rabaka he yahiwaka. So ona iliho de isingangasu onaka, 23 "O baba-baba, ngomi miakelelo o bui ma ngora iperesuka de yakucika, de yojajaga lo kagena o ngoraka yojagaka, duma ma orasi ngomi o ngora magena miapelenga, kadoka o bui ma rabaka o rasul ka moi lo miwimakewa bai!" 24 So o Gikimoi Awi Tahu ma jojaga manga sahe moi de o imamka ma bi sahe o habari magena iise, de ona igamamu o kia idadi de o bi rasul ona magena. 25 Kagena de o nyawa moi wahino de o habari woaho so wodedemo, "We! Hika nitagi nianano! O bi nyawa ngini o buika niasingongosaka gena o orasi manena ona kadoke naga o Gikimoi Awi Tahuka, de o nyawa yadoto kali." 26 So kagena de o Gikimoi Awi Tahu ma jojaga ona de moili to ona manga sahe o bi rasul magena yangosoka, duma o bi jojaga he yangangapo kawa, sababu yamodo nako yangangapo done o nyawa yadadala yatoosa de o teto yasipaka. 27 So o bi rasul ona magena yatota de yasingosa o Mahkamah Agama ma nyawaka yasirisima. La ma Imam Wilalamo gena ona wakalaki 28 wotemo, "Ngomi gena he minisimaha kawa de minisulo qaboloka, upa lo ngini o bi nyawa niadoto kali de o nyawa Una magena Awi dodoto. Duma o orasi manena ngini masirete niaaka kali. Ce! So ngini o dodoto magena nisihabari o Yerusalem ma sigilolika, de ngini o ronga ma dorou nimigaka sidago nitemo o nyawaka, igogou de o sababu ngomi miaka sidago o nyawa Una magena wosone." 29 So kagena de o Petrus de o rasul ma somoa isango itemo, "Ngomi gena o nyawa miamotewa, so bilasu o Gikimoika miwimote. 30 Sababu to ngone nanga ete de nanga topora manga Gikimoi o Yesus iwisiohoka o sone ma rabano, ena gena o Yesus niwisidodasangahadika. 31 Komagena lo o Gikimoi wisidola de Awi girinaka wisitami la Una Wokolano de Wasisalamati, la Una magena aku womadadi o ngeko so ngone o Israelka ma nyawa nanga dorouno pomatoba de pomatoduba la o Gikimoi wonasiapongu. 32 De ngomi manena o moi-moi o Yesuska idadadi gena miakeleloka de mianakoka, so bilasu misingangasu, de o Gurumi Qatetebi lo wosingangasuka, kiaka o Gurumi magena o Gikimoi wahike o nyawa nagoona iwisigise Unaka." 33 Ma orasi o Mahkamah Agama ma nyawa iise to ona manga demo magena, de ona ifoloi yatoosa so imatekefakati la tanu o bi rasulka magena yatooma. 34 Duma kanaga o Mahkamah Agama ma nyawa moi o Farisika awi ronga o Gamaliel, una magena o Yahudika manga guru agama moi de o nyawa yangodu iwihoromati. Una magena womaoko de wosulo la o bi rasul magena yasisupu kasi ma duduka o orasi ma cunu. 35 Qabolo de o Mahkamah Agama ma nyawa onaka magena o sitiari una wahike, de wotemo, "Ai dodiao de o ria de o gianongoru! Nimasosiningasi nakoso o kia naga niaaka o bi nyawa ona manenaka. 36 Sababu iqoqoma idadika o Teudas womasihie de awi nonau wosidumu, sidago o nyawa yaratu iha kanaga iwimote-mote una. Duma ma duuru una witoomaka, so awi nonau magena lo isisaka sidago lo awi nyawa wimomote iloqa ipiringaka. 37 Magena qabolo, de o nyawa ma gegeto ma orasika, kanaga o Galileano ma nyawa moi, awi ronga o Yudas, una wononau sidago o nyawa yadala imatinga de iwisigise cawali una. Duma una lo witoomaka, de awi nyawa wimomote lo iloqa ipiringaka. 38 So o bi gianongoru, o orasi manena tosidadu tinisibicara nginika, upa lo o kia naga moi niaaka o bi nyawa ona magenaka, duma niaqohaka bato. Nakoso to ona manga dodoto magena ma sihino la o nyawano, done asa qasisaka so he isihabari kawa. 39 Duma nakoso magena ma sihino o Gikimoino, done asa niatogu niaakuwa. So done ma duuru asa niakelelo igogou o Gikimoi niwilawangi." O Gamaliel awi sitiari magena o Mahkamah Agama ma nyawa ona magena isigise de yaqehe qaloha, so imatekefakati upa ona yatooma. 40 So kagena de o bi rasul magena yaaso iwosa kali, de yasulo la yangangapo, de yasibobita ma ngale o Yesus gena yaaku kawa o bi nyawaka isihabari. Qaboloka asa o bi rasul magena yapalako. 41 So o bi rasul ona magena o Mahkamah Agamano isupu de manga nali de manga more, sababu o Gikimoi wasitatapu so ma ngale o Yesus bilasu o sangisara de o totadi yamake. 42 De o wange isigeto ona itola-tolawa, o Gikimoi Awi Tahuka de o bi nyawa manga tahuka, yahika la yadoto de isihabari o habari qaloloha ma ngale o Yesus Una magena o Salamati ma Kolano.

Acts 6

1 O orasi magena o Yahudika ma nyawa o Yesus wipipiricaya foloisi idogo-dogo, de kagena de o Yahudika ma nyawa iyoyunanika imatekesikoholu de o Yahudika, so ona iyoyunanika itemo, "O wange isigeto o oho ma roriwo yasitoku de mia ngopeqeka ibabaloka manga gimina ikurangi." 2 Ma sababu magegena, so manga rasul yamogiowo de sinoto o bi nyawa ipipiricaya yangodu yatolomuno, de itemo onaka, "Qalohawa, nakoso ngomi mimatogu o habari qaloloha misihabari la ka o oqo de o udo misidailako. 3 So, ai dodiao nipipiricaya, nakoso qaloha, de hika niahiri o nyawa yatumudingi to ngini nia sidongirabano nianako icocawaro de o Gurumi Qatetebi Awi kuasa qaasu-asu manga sininga wapareta, de asa ngomi ona magenaka miahike o oho ma roriwo ma manara. 4 De ngomi manena o orasi isigeto-geto ka misumbayang de ka o habari qaloloha misihabari bato." 5 O bi rasul manga duga de manga sidailako magena ona yangodu isimote qaloha. So kagena de ona o nyawa yatumudingi yahiri, ena gena moi awi ronga o Stefanus, una magena awi piricaya qaputuru de lo awi sininga qaasu-asu o Gurumi Qatetebi wapareta, komagena lo yahihirika o Filipus, o Prokhorus, o Nikanor, o Timon, o Parmenas de lo o Nikolaus,una magena awi sihino o Antiokhia ma kotano de una o Yahudika ma nyawa wisowo duma iqoqomasi o Yahudika manga agama asa wamoteka. 6 De o nyawa yatumudingi magena yatota o bi rasulka, la manga gia yahado yatumudingiku de isumbayang ma ngale o gogobu manga oho ma manara gena yaaka. 7 La imaaka komagena, so o bi nyawa o habari qaloloha isigogigise de ipipiricaya foloisi yadala. De o Yerusalemka o bi nyawa ipipiricaya foloisi idogo-dogo de o bi imamka lo yadala imote de ipiricayaka. 8 O Stefanus una magena o Gikimoi Awi laha de Awi kuasa iwisidumuka, sidago una o nonako ihahairani ifoloisi ilamo waaka o Yahudi ma kawasa manga simaka. 9 Duma manga roriri yamuruo naga o Stefanus wisiholu. Ona magena o nyawa o bolu moi yogogilalo kawa, manga puji ma tahu ma ronga o Libertini de manga sihino o Kirene ma kotano de o Aleksandria ma kotano, ona de lo o nyawa ma binuka o Kilikia ma daerano de lo o Asia ma daerano yahika la de o Stefanus imatekesikoholu. 10 Duma o nyawa moi lo iwisango yaakuwa, sababu o Stefanus wobicara de o Gurumi Qatetebi ma cawaro. 11 So kagena de ona yabaja de o pipi yahike o nyawa yamuruo nagaka, ma ngale ona bilasu itemo komanena, "Ngomi miiseka o nyawa una manena wisiceke o Gikimoi de lo Awi bobita o Musa walelefo." 12 Komagena so ona yasigaro o bi Yahudika ma nyawa, de manga roriri, de lo o bi guru agama la yahika o Stefanus iwitago de wingaho o Mahkamah Agamaka. 13 Kagena de ona yangaho o saksi yamuruo naga yatotodamatoko o Stefanuska, so ona itemo, "O nyawa manena o orasi isigeto-geto o Gikimoi Awi Tahu qatetebika, de o dorou wosibicara de lo o bobita o Gikimoino o Musa walelefo gena wosiceke. 14 Ena gena, ngomi miiseka una wotemo o Yesus, o Nazaret ma nyawa magena, done o Gikimoi Awi Tahu manena waruba, de asa watagali o bobita o Musa walelefoka gena ma ngale nanga adati de nanga galepu." 15 De o orasi magena o nyawa yangodu o Mahkamah Agama ma rabaka iwidekeri o Stefanuska, de asa iwikelelo to una awi jamani koloko ka o malaikat.

Acts 7

1 Ma Imam Wilalamo wosano o Stefanuska, "Manga galaki qangodu magena igogou?" 2 Kagena de ma ngale manga sahe ma dogoi magena o Stefanus wasidapano wotemo, "Ai baba-baba de ai gianongoru! Hika ningodu gena ai demo nisigise! Ma orasi iqoqoma to ngone nanga ete de topora o Abraham o doku Haranka womatuluru waasi, so o Mesopotamia ma tona kasi, de o Gikimoi de Awi mulia isiru-siru gena womasimaneka, 3 de wotemo, 'Abram, hika la notagi kasi. Ani tona de lo ani ria de ani gianongoru yangodu nadongosa de nokahika o tona ma somoa moika, kanaga Ngohi asa tonisidumu ngonaka.' 4 Mutuwade o Abraham awi doku Kasdim wodongosa so womatuluru wokahika o Haranka. So kagena de awi baba wosoneka, de magena o Abraham una o Gikimoi wituluru kali o tona magenenano, kekiaka ngini lo niododogogeka o orasi manena. 5 Ngaroko, o tona magenena ka ma leta sutu lo o Gikimoi iwihikewa o Abrahamka, de ka o sanga moi lo iwihikewa la idadi to una awi tona, ma orasi awi ngopa ihiwasi, de o Gikimoi iwijaji o Abrahamka done asa o tona magenena iwihike o Abrahamka la wapusaka, ma bati awi ngopa, de awi dano, de lo awi galaweweku. 6 De manena lo o Gikimoi Awi demo unaka, 'Ani ngopa de ani dano done asa igoge maro o nyawa itatagino o doku ma somoaka, de o doku ma duhutu magena asa yaduhudu so yasidipito qasiri ma deka o taungu o ratu iha. 7 Duma Ngohi asa tafanggali qasiri o bangsa nagoona yasidodipito ona magenaka, qabolo de ona asa o doku magena yodongosa so yakahino o riho manenano de isuba Ngohika.' 8 So kagena de o Gikimoi wojaji o Abrahamka, de wotemo nako o Abraham awi nyawa la imasunaka, magena o nonako moi yaakaka ma ngale o jaji magena ona lo yodupa. So o Abraham awi ngopa o Ishak wisibuoka, de asa wisuna ma orasi awi umuru o wange tupaangeka. So komagena lo awi ngopa de awi dano o nonako magegena yacoho, ena gena o Ishak wisuna awi ngopa o Yakub de lo o Yakub wasuna awi ngopa yamogiowo de sinoto, ona magena to ngone nanga ete de nanga topora. 9 Ma orasi o Yakub awi ngopa yamogiowo de moi manga nongoru o Yusuf widoosa, de wisiija so wodadi o gilalo moi o Mesir ma tonaka. Ngaroko komagena, o Gikimoi kanaga dede o Yusuf, 10 so wisisupu o sangisara ma gia ma sohano. De ma orasi o Yusuf wahika ma Firaun o Mesir manga kolano wirisima, de wamake o Gikimoino o loa de o cawaro, sidago ma Firaun o Yusuf witide la wopareta o Mesir ma tonaka de lo ma Firaun awi kadato ma raba qangodu wapareta. 11 Qabolo de o Mesir ma dokuka o bare imasidiado, so o nyawa manga sangisara qatubuso, sidago nanga ete de nanga topora o Kanaanka lo manga ino ihiwa. 12 Ma orasi o Yakub wogiise o Mesir ma dokuka o gandum de maena, so ma nonomaka wasulo awi ngopa-ngopa, ena gena nanga ete de nanga topora, itagi imaija. 13 Ma orasi itagi imaija ma sinotoka, de o Yusuf womasinako awi ria-ria de awi nongoruka, de kagena asa wangaho ona o Mesir manga kolanoka, la una wanako itiai ona magena o Yusuf awi gianongoru. 14 So o Yusuf o habari wosidingo awi baba o Yakubka, wogolo una de awi gianongoru yamoritumudingi de motoha imatuluru yakahino o Mesir ma dokuka. 15 Komagena so idadi o Yakub womatuluru wakahuku wouti o Mesir ma dokuku. So una de awi ngopa-ngopa, gena to ngone nanga ete de nanga topora lo kagena igoge sidago lo kagena isone. 16 Duma manga rohe asa yaaho so isigiliho o doku Sikhem o Kanaan ma tonaka, la yapoosu o boosu moi o Abraham wafanguka de o pipi o Hemor awi ngopa-ngopaka o Sikhem ma dokuka. 17 Ma orasi he idumuka o Gikimoi asa o Abraham awi ngopa wasigiliho kali, maro iqoqoma wojaji, de kagena o Mesirka to ngone nanga nyawa he yadalaka. 18 Ma duuruka, o kolano wisosomoa moi wopareta kali o Mesirka, de una magena o Yusuf winakowa. 19 O kolano una magena awi edekati wasidipito to ngone nanga nyawa, sidago wapareta manga ngopa asa isibubuoku yaumo de yaqohaka, la ma ngale o ngopa magena isoneka. 20 Ma dongoho magena lo o Musa asa wisibuo, una o ngopa moi wiloha icarawa. O ngoosa saange una wipalihara ma baba awi tahu ma rabaka, 21 de asa wiumo qaboloku, de ma Firaun ma ngopa o jojaru moi mowitide so mowipalihara to muna ami kadato ma rabaka koloko ami ngopa masirete. 22 O Mesirka manga cawaro moi-moi wisidotoka, de una magena o nyawa moi awi bicara qaloha komagena lo awi manara qaloha. 23 Ma orasi o Musa awi umuru he o taungu moruhaka, de o wange moiku awi sininga ma dupa awi rabano ibao so wotagi awi nyawa o Israelka, watailako idodooha to ona manga oho. 24 Ma orasi magena una wakelelo awi nyawa moi o Mesirka ma nyawa wingangapo, so o Musa wahika o Israelka ma nyawa una magena iwiriwo, de wafanggali sidago o Mesirka ma nyawa una magena o Musa witooma. 25 Waaka komagena, sababu o Musa awi sininga ma dakolo to una awi nyawa o Israelka done asa yasahe, o Gikimoi Awi edekati asa wipake una la wasisupu ona o sangisara ma rabano. Duma ona yasahewa. 26 Kagena de ma goginitano una wamake o Israelka ma nyawa yasinoto imakudubu, de una wotagi wangoho ona magena, de wotemo, 'Ai baba, ngini manena o bolu moi, qadoohaso ngini nimakudubu.' 27 Duma o nyawa moi wodudubu magena o Musa wisihitoka, de wotemo unaka, 'Nagoona nitide la ngona manena nomipareta de nomisidodapano ngomi manenaka. 28 Nagala ani edekati ma ngale ngohi lo asa noitooma, la imatero de kagunugo ma wange o Mesirka ma nyawa moi lo ngona nowitoomaka?' 29 O demo magena woise, de o Musa woloqa o Mesirno, so o Midian ma dokuka wogoge maro o nyawa itatagino. De kagena asa wokawi so wamake o ngopa yanau yasinoto. 30 O taungu moruha ipasaka, de o malaikat moi imasimane o Musaka o tona ibobeleuka, gena o Sinai ma tala ma dateka, o ngangaru qatototopo ma rabano o uku isora. 31 O hali magegena wakelelo, de o Musa wohairani icarawa. So wahika ma dateka la watailako kiaso idadi komagena, de una woise o Jou wotemo unaka, 32 'Ngohi manena qabolo to ngona ani ete de ani topora manga Gikimoi, ena gena o Abraham, o Ishak, de o Yakub manga Gikimoi.' Mutuwade o Musa witirine de wimodo, so he wanano kawa. 33 Kagena de o Jou wotemo kali, 'Ani capato nohoi, sababu Ai simaka nomaokoye. 34 Ngohi takelelo igogou idodooha Ai nyawa o Israelka manga sangisara qatubuso poli o Mesir ma tonaka. De lo toiseka to ona manga ridemo, so Ngohi tahuku la o Mesirno ona tasisupu. Nahino, la o orasi manena Ngohi tonisulo ngona notagi noliho o Mesir ma dokuka.' 35 O Musa una manena qabolo o Israelka ma nyawa wihoholu, de ona wisitemo komanena, 'Nagoona nitide la ngona manena nomipareta de nomisidodapano ngomi manenaka.' Duma ka cawali una o Gikimoi asa wisuloka, so wapareta la wasisupu dede o malaikat ma roriwo, magena imasimane de o ngangaru ma rabano o uku isora. 36 O Musa una magena qabolo wangahoka o Israelka ma nyawa o Mesir ma tonano de o nonako ihahairani waaaka la o Gikimoi Awi kuasa wasikelelo o Mesir ma dokuka, de o Laut Merahka, komagena lo o taungu moruha o tona ibobeleuka. 37 O Musa una magena lo wotemo o Israel ma nyawaka, 'Done o Gikimoi asa wihiri to ngini nia sidongirabano de winihike nginika o nabi moi, imatero de ngohi.' 38 Ma orasi ona to ngone nanga ete de nanga topora o tona ibobeleuka, de ka cawali o Musa una magena imatekebicara de o malaikat o Sinai ma talaka, de wisingangasu o oho ikokakali o Gikimoino, la awi ngopa de awi danoku aku isingangasu ngoneka. 39 Ngaroko komagena, nanga ete de nanga topora yoholu wisigise o Musaka, so ona lo una wiholu de yosininga o Mesirka, la tanu iliho kali. 40 So ona itemo ma ria o Harunka, 'Hika ngona nomigaka ngomika o giki ma dodulada ngai muruo naga, la o giki magena aku imingaho de mia simaka iqoqoma, sababu ma ngale o Musa magena ngaroko womingahoka de womisisupuka o Mesir ma tonano duma, ce, miwinako kawa de miwisidooha kawa.' 41 La o orasi magena de ona o giki imagaka imatero maro o sapi ma ngopa, so manga gaso o haiwani moi-moi imadota de imatolomuno la isirarame, de yangodu manga suba yatide to ona manga giki kiaka manga gia isiaakaka gena. 42 Mutuwade o Gikimoi ona wadoloqaka de waqohaka la ona o bi ngoma o dipaka yasuba. Magena imatero de o kia isilelefo o bi nabi manga buku ma rabaka: O Gikimoi wotemo, 'He, o Israelka ma nyawa! O tona ibobeleuka nia deka o taungu moruha ngini nia haiwani niatola la nia gaso niaaka magena nisimeta Ngohi kawa. 43 Duma nia giki ma ronga Molokh magena ma dadaru de lo o kia niatotulada, ena gena o ngoma Refan niaaho nisikangaho, de nia tulada niaaka komagena la magenaka niasuba duma Ngohika nisubawa. Ma sababu magegena, so Ngohi asa ngini tiniumo ma soa ikuru sidago o doku Babel ma sonongaka.' 44 So, ai gianongoru, o tona ibobeleuka to ngone nanga ete de nanga topora yaaho o Gikimoi Awi Suba ma Dadaru, kiaka o Gikimoi womasinonako Una dede ona. O dadaru magena yaaka imamote maro o Gikimoi wosulo o Musaka, imatero maro o Gikimoi iwisidumu unaka. 45 De lo o dadaru magena yaaho nonena, ma orasi ona de o Yosua o bi doku manena yaqeheka, o bi bangsa o Gikimoi wadudusu manga simano. O dadaru magena ka igogesi sidago ma orasi o Daud wokolano. 46 O Daud una magenaka o Gikimoi Awi laha wosidumu so una wogolo o Gikimoika, la tanu iwisimaha o tahu moi wosigoko ma meta o Yakub awi Gikimoi. 47 Duma ka ma Kolano Salomo asa o Gikimoi Awi Tahu magena wosigoko. 48 Duma o Gikimoi Wikukuruye wogogewa o tahu o nyawa manga gia isiaaka, sababu o bi nabi manga buku ma rabaka isilefo komanena: O Jou wotemo, 49 'Ngohi tokolano o soroga de ma rabaka, komagena lo o dunia ma qoku de ma raba qangodu. So o tahu imadodooha done asa nisigoko la tomasitongohi. De o tahu kiaka Ngohi aku togoge. 50 Sababu o moi-moi qangodu manena Ngohi masirete tosidadika.' 51 So, ai gianongoru, ka cawali ngini manena gena igogou nia sahe qatogoi de nia ngau qatopongo, de nia sininga ma rabaka o Gikimoi niwiholu bai! Ngini manena koloko to ngini nia ete de nia topora o orasi isigeto-geto o Gurumi Qatetebi iwisigise iholu, komagena lo ngini. 52 To ngini nia ete de nia topora o bi nabi yangodu yasisangisara. De yatoomaka ona magena isingangasu iqomaka Woleleani moi Awi sininga itotiai, Una done asa wahino. De Una magena wahinoka, duma ngini manena qabolo niwilawangi de niwitoomaka. 53 O bi malaikat lo nisingangasu qaboloka o Gikimoi Awi bobita nginika, duma igogou ngini manena nisigisewa." 54 La komagena o Mahkamah Agama o Stefanus awi bicara magena yoise, de ona foloi yatoosa. 55 Duma de o Gurumi Qatetebi Awi kuasa o Stefanus womamataga o sorogaye, de una wakelelo o Gikimoi Awi mulia isiru-siru ma rabaka de o Yesus womaokoye Awi girinaka. 56 So o Stefanus wotemo, "He! Nianano! Ngohi takelelo o soroga ipelengaka, de o Nyawa ma Duhutu wopopareta womaokoye o Gikimoi Awi girinaka." 57 Kagena de o Mahkamah Agama ona magena imanere de manga ngau yapoku la iise kawa, de gila-gila ona imatekerimoi iwidogogora unaka, 58 de ona wisisosihito una la wisisupu o kota ma duduka, so kagena de o teto wisipapaka. De o saksi yamuruo naga magena manga juba yahoi de yahike o Farisika ma nyawa o gohiduuru moika, awi ronga o Saulus, la wojaga. 59 So ona o Stefanus iwipaka ma repo-repoka de una womasigaso, "Ya Jou Yesus, ai gurumi nodatai!" 60 De lo wobukuku de womatoore awi ili walamo-lamo, "Jou, upa lo o dorou manena nasimoku onaka!" Wotemo komagena, qabolo de wosoneka.

Acts 8

1 De o Saulus lo awi sininga yadahe ma ngale o dooma ma manara magena. So o wange magena o Stefanus witoomaka, de isolano o Yerusalem ma gogobu yasangisara qatubuso, sidago ona ipipiricaya magena he yangodu itagi yodobiau o Yudea ma daeraka de o Samaria ma daeraka, de o Yerusalemka yomatolomu kawa, ka cawali o bi rasul ona ka igogogesi. 2 O bi nyawa manga sigogise qaloha o Gikimoika yamuruo naga itagi so o Stefanus wipoosu de idodora yaili-ilika. 3 Duma o Saulus una magena awi edekati waaka ma ngale o gogobu wasisa, so wotagi o tahu wageto, o nyawa ipipiricaya yanau eko lo o ngopeqeka walilia la o bui ma tahuka wasingosa. 4 Mutuwade o bi nyawa ipipiricaya yododobiauka o orasi magena ona itagi o habari qaloloha isihabari kiaka bato. 5 O Filipus una wotagi kagena o Samaria ma doku ilalamoka de wosihabari ma ngale o Salamati ma Kolano. 6 Ma orasi o bi nyawa yadadala yoiiseka o Filipus wobicara de ona yakokeleloka o nonako ihahairani waaaka, de o nyawa yadadala magena manga sininga yadahe o kia o Filipus wotetemo gena. 7 Sababu o bi nyawa yabikokitokano o toka idala wosisupu so iore-ore, de o bi nyawa ilulugu de lo ibicucuga-cuga yadala wasilohaka. 8 So o bi Samariaka ma nyawa ona magena imore de yanali. 9 Duma kanaga o nyawa moi, awi ronga o Simon, o doku magenaka he itekaka o Samaria ma nyawa magena iwihairani icarawa, sababu una wasihaga onaka de to una awi gomahate. So una womasihie de wotemo o bi nyawa yangoduka una gena o nyawa wilalamo moi, 10 sidago o kawasa o doku magenaka ma nyawa yangodu yodupa wisigise unaka. Mutuwade ona itemo, "O nyawa una manena awi kuasa ma buturu o Gikimoino isironga lo o Kuasa Qapoputuru." 11 Komagena ma deka una wasihaga onaka de to una awi gomahate, so o nyawa ona magena wisigise unaka. 12 Duma ona magena yopiricaya ma orasi o Filipus wasihabari o habari qaloloha ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi de lo o Yesus Kristus Una magena to ona manga Salamati ma Kolano, so yanau de lo o ngopeqeka ona yangodu yaosika. 13 De o Simon una masirete lo wopiricaya. So wiosi qabolo, de gila-gila una o Filipus wimoteka. De ma orasi o Filipus o nonako ihahairani waaka so o Gikimoi Awi kuasa o Simon wakelelo, de una wohairani icarawa. 14 O bi rasul o Yerusalemka yogiise, ena gena o Samariaka ma nyawa o Gikimoi Awi habari qaloloha yopiricayaka. So kagena de ona yasulo la o Petrus de o Yohanes itagi yakahika onaka. 15 Ma orasi o Petrus de o Yohanes imasidiadoka, de ona isumbayang igolo o Gikimoika ma ngale o Samaria ma nyawa ipipiricayaka o Gurumi Qatetebi wouti ona magenaku, 16 sababu ona asa ka yasiosi de o Yesus Awi ronga la asa o Yesus wimote, duma o Gurumi Qatetebi ona ka o nyawa moiku lo wowosa waasi. 17 So qabolo o Petrus de lo o Yohanes manga gia yahado ona magenaku, de o Gurumi Qatetebi wowosa to ona manga siningaku. 18 Ma orasi o Simon wakelelo o rasul ona magena manga gia yahado so o Gurumi Qatetebi wowosa onaku, de una o pipi wasibaja o Petrus de o Yohaneska, 19 de wotemo, "Nihike ngohika o buturu magena, la ngohi lo aku ai gia tahado nagoonaka bato, so o nyawa ona magenaku o Gurumi Qatetebi wowosa." 20 Duma o Petrus wongamo so wosango wotemo, "Ce! De ani pipi magena ngona o narakaka nisingosa! Notemo nagala o Gikimoi Awi cocatu o Gurumi Qatetebi gena aku nosifangu de o pipi. 21 Sababu ani sininga itiaiwa o Gikimoi Awi simaka, so ngohi toholu tosimote ani sininga ma dorou magena so tonihikewa. 22 Mutuwade ani edekati qatotorou magena bilasu nomatoba de nomatoduba de nomagolo o Jouka, la Una asa wonisiapongu ani sininga qatotorou magena. 23 Sababu ngohi toninako ani sininga ma rabaka iwedo de o doosa ngomika, so naakuwa o dorou magena naqoha, koloko o gumi nipilikuka so nomasose lo naakuwa." 24 Kagena de o Simon wotemo o Petrus de o Yohaneska, "Nako qaloha, niriwo ngohi de nigolo o Jouka, la tanu upa ngohi o narakaka isingosa, eko o kia nitetemo gena moi lo upa idadi ngohika." 25 So o Petrus de o Yohanes yadoto idodooha to ona manga piricaya o Yesuska de o Jou Awi habari lo isihabarika, qabolo de ona iliho o Yerusalemka, de ikahika itulu-tulu so o habari qaloloha isihabari kali o Samaria ma bi doku idadalaka. 26 So kagena ma moiku de o Jou Awi malaikat moi itemo o Filipuska, "He! Hika nomasidailako de nomajobo o koresaraye nokahie de notagi o ngeko magena, kiaka o Gazaka de ikahika o Yerusalemka." Nako o ngeko magena, o nyawa he yanonu kawa. 27 So o Filipus womasidailako de womajoboka. Kanaga o Etiopiaka ma nyawa moi, una magena awi manara o Kandake o Etiopia ma kolanoka gena o Etiopiaka ma nyawa manga balastengi qangodu wacocoho. De ma dongoho magena una o Yerusalemka wosuba de wosumbayang o Gikimoika asa qaboloku, 28 so kagena de awi jara ma padatiku wopane de woliho. Kanaga awi dodagi ma rabaka de una ma nabi o Yesaya awi buku ma demo wababaca. 29 So kagena de o Gurumi Qatetebi wotemo o Filipuska, "Nahika awi padati ma dateka, de notagi nowimote-mote." 30 So o Filipus wotagi de wimote-mote awi padati magena, de woise o Yesaya awi buku ma demo wabaca. So o Filipus wisano, "Baba, o kia ngona nababaca gena, ma ngale ka nasahe, eko hiwa." 31 De o Etiopia ma nyawa magena wosango, "Hiwa! Nakoso o nyawa moi lo isidotowa ngohika o demo ma ngale magena, idodooha ngohi aku tasahe." So kagena de una o Filipus iwiaso awi padatiku wopane so wisitami awi dateku. 32 O Gikimoi Awi demo wababaca gena o gimina o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka komanena, "Una magena wituda koloko o duba yatola, koloko o duba ma ngopa ngaroko ma gogo yaguti lo iorewa. Komagena so ka o demo o dola moi lo wobicarawa. 33 Una wigagaka wisimaqe, de ngaroko Awi dorou ihiwa, de wiaka maro ka o nyawa ma dorou. Una witoomaka so Awi ngopa de Awi dano lo ihiwa, so ka o nyawa moi lo yaakuwa isijarita ma ngale to Una Awi ngopa de Awi danoku." 34 De o Etiopia ma nyawa magena wotemo o Filipuska, "Hika noisingangasu ngohika, so ma nabi Yesaya awi demo manena ma ngale naguuna so wisitero maro o duba. Una masirete, eko o nyawa moili." 35 Kagena de o Filipus wobicara ma nonomaka o buku ma nabi Yesaya ma demo magegena de wosihabari unaka o habari qaloloha ma ngale o Yesus. 36 Ona itagi yamote o ngeko magena, de imasidiado o riho moika de ma akeka. La o Etiopia ma nyawa una magena wotemo, "He! O ake lo madahe! Hino pouti, la kagena de noiosi." 37 De o Filipus wotemo unaka, "Ka qaloha baba, nako nopiricaya de ani sininga igogou, ngohi aku toniosi." De o Etiopia ma nyawa una magena wotemo, "Ngohi topiricaya o Yesus Kristus Una magena o Gikimoi ma Ngopa.")) 38 Qabolo de wosulo awi padati magena imatogu, de ona yasinoto iuti itagi, la o Filipus o nyawa una magena iwiosi o ake magenaka. 39 Ma orasi ona o akeye idola, de imatodoka o riho magenano o Jou Awi Gurumi o Filipus iwingahoka. De ngaroko o Etiopia ma nyawa una magena o Filipus wikelelo kawa, una asa awi dodagi wadofa kali de awi nali de awi moreka. 40 De o Filipus womatodoka una he wahika kagena o Asdod ma kotaka, so to una awi dodagi wadofa kali, de wosihabari o habari qaloloha o bi doku wageto-geto sidago waado o Kaisarea ma kotaka.

Acts 9

1 Ma dongoho magena o Saulus una awi edekati ka waakasi la o bi nyawa o Jou Yesus wipipiricayaka gena watooma. Kagena de una wotagi ma Imam Wilalamoka, 2 de o surati kuasa womagolo ma meta o bi puji ma tahu ma bi sahe o Damsyik ma kotaka, la tanu wisimaha kagena wahika de wamake o bi nyawa ona magena o Jou Yesus iwipipiricaya, bai yanau de lo o ngopeqeka, gena aku watago de wangaho o Yerusalemka. 3 Ma orasi ka wotagi-tagisi so o Damsyik he wadumu, de o nita moi iwisitodoka o dipaku widisiwa de ma siwa wigilolino. 4 De una awi jaraka de wotura o tonaku de o ili moi woise itemo unaka, "Saulus, Saulus! Qadoohaso Ngohi noisangisara." 5 De o Saulus wosanoli, "Ya, Jou! So Ngona naguuna." So kagena de o ili magena itemo, "Ngohi manena o Yesus, kiaka ngona noisasangisara gena. 6 Duma o orasi manena nomomi la notagi nowosa o kotaka, de kagena asa nisingangasu o kia bilasu ngona naaka." 7 O bi nyawa o Saulus wimomote ona magena isawangi itogo-togoka de manga ili lo ihiwa, sababu ona iise o ili magena duma ma nyawa lo yakelelowa. 8 Kagena de o Saulus womaoko de awi lako wapelenga, duma womasigelelo kawa. So awi nyawa ona magena awi giaka yacoho la wituda wisingosa o Damsyik ma kotaka. 9 De kagena o wange saange ma raba una womasigelelowa, de lo wooqowa de woudowa. 10 Kanaga o Damsyikka o nyawa moi o Yesus wipipiricayaka awi ronga o Ananias. De o Ananias awi gogelelo moi o Gikimoino wakelelo gena o Jou Yesus wotemo unaka, "Ananias!" De o Ananias wopalu, "Ya Jou, ngohi kanena de Ani bicara o kia ngohi toise." 11 De o Jou Yesus wisulo o Ananiaska, "Hika, nomasidailako la nomajobo notagi o ngeko magenaka kiaka isironga o Jalan Lurus. De kagena o Yudas awi tahuka nosano o Tarsus ma nyawa moi awi ronga o Saulus. O orasi manena naga una wosumbayang, 12 de awi gogelelo o Gikimoino o nyawa moi awi ronga o Ananias wahino wowosa de awi gia wahado unaku, la una magena asa womasigelelo kali." 13 De o Ananias wosango wotemo, "Ya Jou, duma o nyawa yadala yosingangasu ngohika ma ngale o nyawa una manena, gena idalaka to Ngona Ani nyawa ipipiricaya o Yerusalemka wasisangisara. 14 De ma boboloi una wahino nonena sababu o imamka ma bi sahe iwisimaha la o bi nyawa yangodu ipipiricaya Ngonaka gena watago." 15 Duma o Jou Yesus wotemo unaka, "Notagi bato! Sababu Ngohi towihiri una ma ngale to Ngohi Ai manara wamoku, ena gena una wosihabari ma ngale Ngohi kiaka o Israel ma nyawaka, de o nyawa o bi bangsa ma somoaka, de lo manga kolanoka. 16 De lo Ngohi masirete asa towisikelelo unaka, done to una awi sangisara idala de qatubuso sababu ma ngale Ngohi una wosihabarika." 17 Mutuwade o Ananias wotagi de wowosa o tahu magenaka. So kagena de awi gia wahado o Saulusku, de wotemo, "Ai nongoru Saulus, o Jou Yesus nowikokelelo o ngeko ma soaka ma orasi ngona nokahino nonena gena, Una masirete woisulo ngohi tahino ngonaka la nomasigelelo kali de o Gurumi Qatetebi Awi kuasa iuti ngonaku." 18 O orasi magena qabolo de koloko o nao ma dungi ngai sinoto awi lakono asa itura so o Saulus womasigelelo kali. Gila-gila una womaoko so wiosika, 19 de lo wooqo qaboloka, so wiputuru kali maro iqoqomali. Ma deka o wange muruo naga o Saulus wogoge o bi nyawa o Yesus wipipiricaya o kota magenaka, 20 de gila-gila wotagi o Yahudika manga puji ma bi tahuka wosihabari o Yesus Una magena o Gikimoi ma Ngopa. 21 O nyawa yangodu iiise ona yohairani icarawa, de itemo, "Una magena qabolo o Yerusalemka de o bi nyawa o Yesus wipipiricaya wasisangisara bai! Igogou, kanena wahino awi edekati ona magena watago de wangaho o imam ma bi saheka la wakalaki." 22 Duma o Saulus awi kuasa ma buturu idogo so ma orasi wasihabari manga siningaka ifoloi yadahe, de lo una wosinako itiai o Yesus Una magena o Salamati ma Kolano sidago o Yahudika ma nyawa o Damsyikka igogogoge gena ka isango lo waali. 23 O orasi muruo naga ipasa qabolo, de o Yahudika ma nyawa imatotolomu de imatekefakati ma ngale o Saulus witooma. 24 O putu de o wange ona widamaha o kota ma ngoraka la ma ngale witooma. Duma manga edekati magena o nyawa asa o Saulus wisingangasuka. 25 So kagena o putu ma moiku de o Saulus wimomote ona magena iwingoso so iwingado o karajaku, la o kota ma boberesu ma duduku iwisiha de wisigutika. 26 So o Saulus wotagi o Yerusalemka, la wahika o bi nyawa ipipiricaya magena wadodiao. Ngaroko, igogou, o Saulus o Yesus wipipiricayaka moi, duma ona iwingaku waasi so ka iwimodosi. 27 So kagena de o Barnabas wiriwo de wingaho o bi rasulka. La una wosingangasu onaka idodooha o ngeko ma soaka o Saulus o Jou wikelelo de o Jou wibicara unaka. De una wosingangasuli idodooha o Damsyikka wobarani wadoto de o Yesus Awi kuasa. 28 Mutuwade o Saulus imatekerimoi de ona ipipiricaya yangodu o Yerusalem ma sigilolino, de una wobanari wadoto ma ngale o Jou. 29 De lo o Saulus wosibicara igogou o Yesus Una magena o Salamati ma Kolano, so ma ngale magegena asa una imatekeributu de o bi Yahudi ma nyawa iyoyunanika, duma manga sininga ma rabaka ona o ngeko isisari la o Saulus witooma. 30 Ma orasi o nyawa ipipiricaya ona yanako manga edekati komagena, ona o Saulus iwingaho o Kaisarea ma kotaka, qabolo de iwisidingo o Tarsus ma kotaka. 31 Komagena so o bi gogobu qangodu o Israel ma tonaka, ena gena o Yudeaka, o Galileaka, de lo o Samariaka, ona gena isangisara kawa so isohika. De o bi gogobu magena foloi yadala, sababu de o Gurumi Qatetebi ma roriwo ona magena foloi yasiputuru, de manga oho ma rabaka gena ka o Jou iwihoromati. 32 Ma wange moiku o Petrus wotagi o bi doku wakiloli de wahika wotulu o Gikimoi Awi nyawa o Lida ma dokuka. 33 Kagena una wimake o nyawa moi awi ronga Eneas, una magena wolulugu moi so he o taungu tupaange awi dangiku wouti kawa. 34 O Petrus wotemo unaka, "Eneas, o Yesus Kristus ngona wonisilohaka. Nomomi de nouti la ani jongutu nalolo." Orasi magena qabolo o Eneas woutika. 35 O Lidaka de o Saron ma soaka ma kawasa yadala iwikelelo o Eneas, so yangodu o Jou iwipiricayaka. 36 Kagena o Yope ma dokuka o ngopeqeka mopipiricaya moi ami ronga ongo Tabita. (To muna ami ronga de o Yunanika manga demo ongo Dorkas, ma ngale o maijanga.) Muna o wange isigeto o loha maaka de o nyawa isususa mariwo. 37 O orasi magena muna mopanyake qatubuso so mosoneka. So miosi qaboloka, de imisidola so mihado kadaku o ngihi iqoqokuka. 38 Sababu o Yope de o Lida ma soa gena ikuruwa, de o bi nyawa ipipiricaya o Yopeka yogiise o Petrus kadoka o Lidaka, kagena de ona o nyawa yasinoto yasulo itagi o Petruska, de o beseso yaaho komanena, "Capatika nonena nahinosi." 39 O Petrus gila-gila womasidailako so wotagi wamote o nyawa yasinoto magena. So imasidiadoka, de o Petrus wingaho o ngihi magenaka. Kagena ibabalo yangodu iwisigilolino, idodora de iwisimane unaka kiaka muna mosone waasi de o bi baju maguri so mahike onaka. 40 So kagena de o Petrus wosulo o nyawa yangodu isupu kasi, de wobukuku so wosumbayang o Gikimoika. Qabolo de una womabulutu ami rohe worisima, de wotemo, "Tabita, nomomi!" Ato ami lako mapelenga o Petrus mowikelelo, de momomi so momatamiye. 41 Gila-gila o Petrus awi gia watoa la womiriwo momaoko. Qabolo de o Petrus waaso o nyawa ipipiricaya kagenadahu, komagena lo o ngopeqeka ibabalo, la wasikelelo onaka muna mooho kali. 42 De o nonako ihahairani magena o Yope ma nyawa yangodu yogiise de yanako, so o bi nyawa yadala o Jou iwipiricayaka. 43 Ma dekano o Petrus kagena wogogoge o Simon awi tahuka, una magena o haiwani ma kahi woiija moi.

Acts 10

1 Kanaga o Kaisarea ma kotaka o nyawa moi awi ronga o Kornelius, una o Yahudika ma nyawa wisowo de o Roma o Italiaka manga prajurit o bolu moino gena yaratu butanga ma kapita. 2 Una magena de to una awi tahu ma raba moi manga sigogise qaloha o Gikimoika de Unaka wodupa wisusuba. Una awi roriwo idala wahike o Yahudi ma nyawa isususaka de lo wodupa wosumbayang o Gikimoika. 3 So kagena de o wange ma moiku, nagala o cako saange, awi gogelelo moi o Gikimoino gena, igogou una wakelelo o Gikimoi Awi malaikat moi yahino de una wiaso, "Kornelius!" 4 O Kornelius womaginano o malaikat magenaka de wimodo so wotemo, "Baba, o kia naga." O malaikat magena isango itemo, "To ngona ani sumbayang o Gikimoi woiseka de ani roriwo o nyawa isususaka gena wakeleloka, so wodupa wafanggali ngonaka. 5 So o orasi manena o nyawa nasulo o Yopeka itagi wiaso la wingaho o nyawa moi awi ronga o Simon wisiaso lo o Simon Petrus. 6 Una womasidodogu o nyawa moi o haiwani ma kahi woiija awi tahu o teo ma dateka, awi ronga lo ka o Simon." 7 So o malaikat o Kornelius wibicara qabolo so itagika, de o Kornelius waaso awi nyawa o tahu ma rabaka ileleleani yasinoto de lo awi nyawa ileleleani moisi una magena o prajurit moi de awi sigogise qaloha o Gikimoika. 8 Una wosingangasu onaka maro o kia o malaikat itetemoka, de wasulo la itagi o Yopeka. 9 Ma langino ona yaruwange itagi so manga dodagi ma rabaka gena o Yope ma doku he yadumuka, de o wange itiaika so o Petrus o tahu ma nguteye wodola la ma qokuka wosumbayang. 10 Kagena de una wamalo iwisapi poli so wodupa wooqo. Duma o bi ino isidailako qabolo waasi, de una o gogelelo moi o Gikimoino wamake. 11 Gena una wakelelo o dipa ipelenga de o kia naga koloko o baro ingongoha moi de ma pupuku ihaka o duniaku yasiha, 12 de ma rabaka wakelelo o bi namo ifofufuru de o bi haiwani ma jamani idala. 13 De kanaga o ili moi woise itemo unaka, "Petrus, notagi! La natola de naoqo." 14 Duma o Petrus wosango wotemo, "Hiwa, Jou! Ngohi taakuwa taoqo o bi namo de o bi haiwani mote ngomi o Yahudika mia adati de mia galepu magena misibobosoka." 15 Kagena de o ili magena itemo kali unaka, "O kia o Gikimoi wotemo magena aku ka paoqo, upa ani sininga ma rabaka itemo yaakuwa." 16 O gogelelo magena sidago isipara lo ma saange, qabolo de asa o baro magena itide o sorogaye. 17 So ma orasi o Petrus ka wogamamusi, de awi gogelelo magena so ka womasosiningasi o kia o Gikimoi Awi dupa o unaka la bilasu una waaka, de o nyawa yaruwange o Kornelius wasusulo ona magena o Simon awi tahu yasari so yamake de ma ngoraka imaokoye. 18 Kagena de ona ma nyawa yaaso de imasano, "Igogou, kanena naga nia tahuka gena, o nyawa moi awi ronga o Simon Petrus womasidodoguno?" 19 De o Petrus awi gogelelo ma gamamu ka watohosi, de o Gurumi Qatetebi wotemo, "He, Petrus! Kagenadahu o nyawa yaruwange gena ngona nisari. 20 Hika nomataika kudahu nouti, de upa naroraka la notagi nomote ona, sababu Ngohi manena qabolo asa tasuloka ona yahino." 21 Mutuwade o Petrus kudahu wouti de wotemo ona magenaka, "O nyawa moi niwisasari gena ngohi manena qabolo. So kanena niahino gena nidooha." 22 De ona yasango itemo, "Ma kapita o Kornelius womisulo ngomi so miahino miniaso. Una magena o nyawa awi sininga itotiai moi de o Gikimoika wodupa wisusuba, de lo una o Yahudika ma nyawa yangodu iwihoromati ifoloi. Una magena qabolo o Gikimoi Awi malaikat moi iwisulo la wogolo ngona nahinosi awi tahuno, ma ngale wosigise o kia ngona notetemo unaka." 23 So kagena de o Petrus waaso la kagena imasidodogu. Ma ginitano de o Petrus womasidailako so itagi imakangaho de o nyawa yaruwange magena. De kagena lo o Yope ma nyawa ipipiricaya yamuruo naga una iwimote. 24 O wange ma sinotoka de asa ona imasidiado o Kaisarea ma kotaka. So kagena o Kornelius wakoro qaboloka to una awi gianongoru de lo awi dodiao imatolomuno, so yadamahaka o nyawa ona magena. 25 Ma orasi o Petrus asa womasidiado, o Kornelius wotagi wisibubusu so o Petrus awi simaka wobukuku de awi suba watide. 26 Duma o Petrus wisioko de wotemo, "Nomaokoye! Ngohi masirete lo ka o nyawa." 27 So ka imabobicarasi, de o Petrus o tahu ma rabaka wowosa de kagena wamake o nyawa yadala imatolomuka. 28 So una wotemo onaka, "Baba-baba, ngini masirete nianakoka ngomi o Yahudika ma nyawa mia agama ma bobita gena misimahawa mimakanako de o nyawa o bi bangsa ma somoa. Ngaroko komagena, o Gikimoi ngohi woisikeleloka akuwa potemo o ino magena to ngohi ai boboso moi de lo pooqo dede o nyawa o bi bangsa ma somoa magena lo to ngohi ai boboso. 29 So, baba, ma orasi ngona noigolo ngohi la ma ngale tahino gena, bilasu ka tahino. So o orasi manena, baba, bilasu tanako qadoohaso ngohi noigolo tahino." 30 De o Kornelius wosango wotemo, "Kapagange nagala o cako saange ma orasi komanena, de ai tahu ma rabaka tosumbayang. Tomatodoka o nyawa moi awi baju isisiru ai simaka womaokoye. 31 Una wotemo ngohika, 'Kornelius! To ngona ani sumbayang o Gikimoi woiseka de ani roriwo o nyawa isususaka gena wakeleloka. 32 So o orasi manena o nyawa nasulo o Yopeka itagi la wiaso o nyawa moi awi ronga o Simon wisiaso lo o Simon Petrus. Una womasidodogu o nyawa moi o haiwani ma kahi woiija awi tahu o teo ma dateka, awi ronga lo ka o Simon.' 33 So ngohi jai-jai o nyawa tasulo itagi la niaso ngona, de igogou ngona ani sininga qaloha sidago ngona nonena nahinoka. O orasi manena ngomi mingodu mimatolomuka o Gikimoi Awi simaka, la miise o kia o Jou wonisulo ngona nodedemo ngomika." 34 So kagena de o Petrus wotemo, "O orasi manena de asa ngohi tosihoda gena, igogou kiaka o Gikimoi Awi dodara o bi nyawa yangoduka gena itero, 35 duma o bi nyawa o dunia ma rabaka qangodu nagoona Una wihohoromati de manga manara o moi-moi o kia itotiai to Una Awi simaka, ona magena Una wadupa. 36 Baba-baba, ngini nianako o habari qaloloha magegena Una wosingangasu o Israel ma nyawaka, so o habari magena itemo o bi nyawa de o Gikimoi imakadame ma orasi o Yesus Kristus iwipiricaya, igogou Una magena o Salamati ma Kolano de lo o bi nyawa o duniaka manga Jou. 37 Ngini nianakoka ma orasi o Yohanes una o osi ma habari wosihabari qabolo, de isolano o Galilea ma daeraka sidago o Yudea ma bi doku ma sigilolika o Yesus o nonako ihahairani waaka. 38 Ena gena, idodooha o Yesus o Nazaret ma nyawa o Gikimoi Una iwihirika, so wihike o Gurumi Qatetebi de lo o kuasa. De wotagi o doku wakokiloli o nonako ihahairani waaka o bi nyawa manga simaka, de o bi nyawa o Iblis yapopareta ona magena lo yadala wasilohaka, sababu o Gikimoi dede Una. 39 Ngomi manena de mia lako masirete misikeleloka o bi moi-moi o Yesus waaaka o Yerusalem ma kotaka de ma binukali o Yahudi ma nyawa manga dokuka. Igogou, ona magena iwisidasangahadi de witoomaka. 40 Duma o wange saangeka de Una magena o Gikimoi wisioho kali, de iwisimaneka la powikelelo. 41 Ena gena, ma orasi wooho kali de iwisimane o nyawa yangodu kawa, ka cawali ngomi manenaka, de ma orasi Una wooho kali o sone ma rabano ngomi mioqo de miudo dede Una. De ngomi manena o Gikimoi womihirika la midadi saksi ma ngale Una. 42 De Una womisuloka la mitagi misihabari o bi nyawaka. Ena gena, ngomi misingangasu onaka ma ngale Una magena igogou o Gikimoi witide la Una asa wodadi o nyawa yangodu iooho de o nyawa isosone to ona manga manara ma sopo wahiri. 43 De ma ngale Una magena o bi nabi yangodu lo isingangasuka, la o bi nyawa nagoona Una wipipiricayaka gena, igogou sababu dede Una magena done asa o Gikimoi manga dorou wosiapongu." 44 O demo magegena o Petrus ka wosibicarasi, de o Gurumi Qatetebi wowosa o bi Yahudika ma nyawa yasowo o habari qaloloha isigogigise to ona yangodu manga siningaku. 45 So o Yahudika ma nyawa ipipiricaya o Yopeno o Petrus wimomote, ona yangodu yohairani icarawa, sababu igogou o Gikimoi Awi Gurumi Qatetebi lo wahike ngaroko ona o Yahudika ma nyawa yasowo. 46 Sababu ona iise o bi nyawa ona magena aku isibicara o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Qatetebino de o Gikimoi wigiliri de wisilamo. Kagena de o Petrus wotemo, 47 "Hika nianano, igogou o bi nyawa ona magena o Gurumi Qatetebi manga siningaku wowosaka, imatero bato de ngone. So nako qaloha, hino la ngone paosi ona magena dede o ake bai!" 48 Qabolo de o Petrus wosulo bilasu ona magena yaosi dede o Yesus Kristus Awi ronga. So yaosi qaboloka, de ona igolo o Petruska la bilasu wogogogesi dede ona hitilahi o wange muruo nagasi.

Acts 11

1 O bi rasul de o nyawa ipipiricaya o Yudea ma bi doku ma sigilolino lo yogiiseka o Yahudika ma nyawa yasowo lo o Gikimoi Awi habari qaloloha yopiricayaka. 2 So ma orasi o Petrus wotagi o Yerusalemka, de o Yahudika ma nyawa ipipiricaya o bolu moi, yoholu imakododiao de o nyawa ma somoa so o Yahudika ma nyawa yasowo de yasusunawa, ona magena o Petrus iwikalekono, 3 so itemo, "Qadoohaso ngona o nyawa imasusunawa manga tahuka notagi, de foloili kagena nooqo dede ona." 4 Ma sababu magegena o Petrus gila-gila wasingangasu de wadedemo onaka o moi-moi ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo, ona magena lo o Gurumi Qatetebi wowosa de manga sininga waparetaka. Magena ma solano de lo ma sihino so o Petrus wodedemo onaka, 5 "Ma orasi ngohi tosumbayang o Yope ma dokuka, de o gogelelo moi o Gikimoino tamake. Ena gena, ngohi takelelo o dipa ipelenga de o kia naga moi koloko o baro ingongoha de ma pupuku ihaka o duniaku yasiha, qabolo de imatogu ai simaka. 6 Kagena de ma rabaka ngohi takelelo o bi namo ifofufuru de o bi haiwani ma jamani idala. 7 De kanaga toise o ili moi itemo ngohika, 'Petrus, notagi! La natola de naoqo.' 8 Duma ngohi tosango totemo, 'Hiwa, Jou! Ngohi taakuwa taoqo o bi moi-moi kiaka ngomi o Yahudika mia adati gena mia galepu misibobosoka.' 9 Kagena de o ili magena itemo kali o sorogaku, 'O kia o Gikimoi wotemo magena aku ka paoqo, upa ani sininga ma rabaka itemo yaakuwa.' 10 O gogelelo magena sidago isipara lo ma saange, qabolo de asa o baro magena itide o sorogaye. 11 De o orasi magena qabolo o nyawa yaruwange, o Kaisareano yasusulo ma ngale ngohi iaaso gena, imasidiado o tahu kiaka ngohi kagena togogogeka. 12 Mutuwade o Gurumi Qatetebi wosulo ngohika bilasu totagi dede o nyawa ona magena, de upa lo taroraka. So ngohi de ai dodiao ipipiricaya yabutanga ona magena lo mitagi mimakangaho mikahika o Kaisarea ma kotaka, sidago miwosa o Kornelius awi tahu ma rabaka. 13 So kagena de o Kornelius womisingangasu ngomika, idodooha iqomaka una o malaikat moi wakelelo imaokoye awi tahu ma rabaka de itemo, 'O nyawa nasulo o Yopeka itagi la wiaso o nyawa moi awi ronga o Simon wisiaso lo o Simon Petrus. 14 Una asa o habari qaloloha wonidedemo ngonaka, la ngona de ani tahu ma raba moi nisalamati.' 15 So ma orasi ngohi tosolano tobicara, we, o Gurumi Qatetebi manga siningaku wowosa imatero iqoqoma idadadi ma nonoma ngoneka. 16 Magena de ngohi tosininga o Jou Awi demo itemo, 'Dede o ake o Yohanes winisiosi, duma to ngini nia siningaka asa o Gikimoi wosingosa Awi Gurumi Qatetebi.' 17 So ngohi tosininga itiai de igogou, o Gikimoi wahike onaka o cocatu imaketero de wonahike ngoneka ma orasi o Jou Yesus Kristus powipiricaya. So maro ngohi manena de o Gikimoi aku towifati, la Una upa wahike Awi Gurumi Qatetebi, sababu ona o Yahudika ma nyawa yasowo?" 18 Komagena ona iise qabolo, de ona he ikalekono kawa, so gila-gila o Gikimoi wigilirika, de itemo, "Nakoso komagena, o Yahudika ma bi nyawa yasowo lo o Gikimoi wasimaha ona itoba de imatoduba la manga oho ikakali bai!" 19 So ma orasi o Stefanus witoomaka, de o bi nyawa ipipiricaya yaginihi so itagi yodobiau so ona ma binuka yakahika sidago o Fenisia ma daeraka, de o Siprus ma guraka, de lo o Antiokhia ma kotaka, so yahika kagena o habari qaloloha isihabari gena ka o Yahudi ma bi nyawaka. 20 Duma kanaga o nyawa ipipiricaya o Siprusno de o Kireneno ma nyawa, to ona manga sidongirabano yamuruo naga itagi o Antiokhia ma kotaka, de o habari qaloloha ma ngale o Jou Yesus isihabari o nyawa ma somoa kali, gena o Yahudika ma nyawa yasowo. 21 O Jou Awi kuasa igoge dede onaka, sidago o bi nyawa yadala yopiricaya de manga sininga yahike la o Jou wapareta. 22 24 O hali qangodu idadadi o Antiokhiaka ma habari magena o Yerusalem ma gogobu yogiiseka, so ona yasulo la Barnabas wotagi wakahika o Antiokhiaka. Una magena o nyawa moi awi sininga qaloloha, de awi sininga qaasu-asu o Gurumi Qatetebi wapareta, de lo awi piricaya qaputuru o Jouka. So o Barnabas womasidiado de wakelelo igogou o Gikimoi Awi laha wasidumu o bi nyawa ona magenaka, so una winali icarawa. Kagena de una wasiduduga la tanu ona yangodu de manga sininga igogou iwipiricaya o Jouka. So o orasi magena o bi nyawa o Jou iwipiricaya gena ka yodogoli so foloisi yadala. 25 Qabolo de o Barnabas wotagi o Saulus iwisari o Tarsus ma kotaka. 26 So ma orasi o Saulus iwimakeka, de una o Saulus iwingaho o Antiokhiaka. So kagena ma deka o taungu moi yogoge de o gogobu imatolomuno so o nyawa yadadala yadotoka. De o orasi magena kagena o Antiokhia ma kotaka ma nonomaka o bi nyawa ipipiricaya yasironga o Kristenka ma nyawa. 27 O orasi magena o nabi yamuruo naga o Yerusalemka de yakahino o Antiokhiaka. 28 To ona manga sidongirabano o nyawa moi awi ronga o Agabus womaokoye, dede o Gurumi Qatetebi Awi kuasa una wosingangasu wotemo, ma orasi he idumuka done o dunia ma qokuka o bare asa imasidiado so o ino ihiwa. (O bare magena lo idadi ma orasi o Kladius wokolano.) 29 Mutuwade o bi nyawa ipipiricaya gena imatekerimoi la manga roriwo o pipi yosidingo manga dodiao ipipiricaya o Yudeaka igogoge, manga roriwo moi-moi ma lamo yamote de to ona manga aku masirete. 30 Manga rimoi ma edekati magena yaakaka, de ona yasulo o Barnabas de o Saulus la yatota to ona manga pipi magena kadoka o gogobu Yudea manga roririka.

Acts 12

1 Ma dongoho magena lo ma Kolano Herodes Agripa o gogobu yamuruo naga wasidipito de watagoka. 2 De awi prajurit wasulo itagi de o sumarangi la o Yakobus, una magena o Yohanes ma nongoru gena, witooma. 3 Sababu o Herodes wanako o dooma gena o Yahudika manga roriri yodupa, so ma orasi o Roti ma Ragi Ihihiwa ma Rarame de una wasulo kali la o Petrus iwitago. 4 Iwitago qabolo de o Petrus o bui ma tahuka iwisingosaka, so kagena o prajurit o bolu iha yasulo iwijaga imateketotagali, so o bolu moi o prajurit yaruruha. Sababu awi edekati o Paskah ma Rarame qabolo de o Petrus iwingaho o hakimka, la o nyawa yadadala manga simaka kagena awi demo wahiri, nakoso isala de asa isulo iwitooma. 5 Komagena imaaka, so o Petrus o bui ma tahuka wijajagasi, duma o bi gogobu ona magena isumbayang de manga sininga qaputuru igolo o Gikimoika ma ngale o Petrus awi oho. 6 O putu magena wijajaga la ma ginitano de o Petrus bilasu iwingaho la wisirisima o kawasa yadadalaka, una wisipiliku de o rate ngai sinoto de wikioloka o prajurit yasinoto manga risoaka, de kanaga lo o prajurit ma somoali yojajaga o bui ma ngoraka. 7 Imatodoka o Jou Awi malaikat moi imaokoye de o nita yodisiwa o bui ma ngihi ma rabaka. Kagena de o malaikat o Petrus iwisosihito sidago womomi, de itemo unaka, "He! Taika nomaoko!" Gila-gila awi rate awi giaka ipalako so ituraka. 8 Qabolo de o malaikat magena itemo unaka, "Ani baju nomasitiba de ani capato ma gumi napiliku." Gila-gila o Petrus waaka, so qabolo de o malaikat magena itemo kali, "Ani juba nomasitiba la nahino ngohi noimote." 9 So kagena de o Petrus o malaikat magena wamote so isupuka o bui ma tahuno. Duma una womanakowa o kia o malaikat yaaaka gena igogou qangodu idadika, de wotemo awi sininga ma rabaka, "Nagala manena ka o gogelelo o Gikimoino takelelo." 10 Ma orasi ona yatiho o prajurit manga riho ma nonoma de ma sinotoka, so imasidiado o ngora o besika la yakahika o kotaka. O ngora magena ka maena ipelenga masirete, so ona isupu de itagi o ngeko moi yamoteka. De o Petrus womatodoka o malaikat magena ihiwaka so widongosaku. 11 Magena de asa o Petrus womanako o kia idadi unaka, so wotemo, "O orasi manena asa ngohi tanako igogou o Jou Awi malaikat wasulo la ngohi woisiraro o Herodes awi pareta ma rabano de o Yahudika manga roriri manga edekati qatotorou ma ngale ngohi tanu itooma." 12 So wanako qangoduka magena, de o Petrus wotagi ongo Mariaka o Yohanes, iwisiaso lo o Markus, ma awa ami tahuka. Kagena o nyawa yadala imatolomuno so isumbayang. 13 O Petrus manga ngora ma duduno waaso de watote, de o ngopeqeka moleleleani moi ami ronga ongo Rode mosupu la o ngora mapelenga. 14 De gila-gila awi ili magena manako igogou o Petrus, duma minali poli so muna o ngora mapelenga waasi, de momatai-tai ma rabaka mokahika kali masingangasu motemo, "He! O Petrus gena kadoke naga ma duduka!" 15 De ona itemo, "Nitogosa nagala!" Duma ongo Rode mosigegego motemo, "Hiwa! Kadoke naga!" So ona itemo, "Magena ka awi malaikat!" 16 Duma o Petrus o ngora watote watoguwa. So kagena de ona o ngora yapelenga, de wikelelo igogou o Petrus so ona yohairani icarawa. 17 O Petrus wapoma de una wasingangasu onaka ma ngeko idodooha o Gikimoi wisisupuka o bui ma tahu ma rabano. So una wotemo, "Nitagi o Yakobuska la niwidedemo komagena lo to ngone nanga dodiao ipipiricaya ma somoaka." So qabolo de o Petrus o tahu magena wodongosa de wotagi o riho ma somoaka. 18 So qaginitano o bi prajurit iruwahe de ikalala, sababu yogamamu qadoohaso o Petrus o bui ma tahuka he wihiwaka. 19 So kagena de o Herodes wasulo una wisari, duma ona wimakewa. De o Herodes awi prajurit magena wasasano qaboloka, de wasulo la o prajurit ona magena yatoomaka. Qabolo de o Herodes o Yudea ma kota wodongosa de wotagi wakahika o Kaisarea ma kotaka la kagena wogoge o wange muruo naga. 20 Ma orasi ipapasaka gena ma Kolano Herodes wadoosa poli ma ngale o doku Sidon de o doku Tirus ma nyawaka. Duma o kota sinoto magena manga ino cawali ma sihino o Herodes awi dokuno, so ona itagi o Herodes awi kadato wapopareta o Blastuska, la una magena iwibaja ma ngale una wamote itagi o Herodeska idame. So kagena de o Blastus wangaho o nyawa ona magena itagi o Herodeska, de igolo la imakadame kasi. 21 Qabolo so o wange imatekekokajaji yaadoka, de o Herodes awi pareta ma juba womasipakeka, de awi pareta ma kursika womatamiye so wabobicara o kawasaka. 22 Ona awi demo yoise de ona iwigiliri, "Manena o nyawa qasowo, duma igogou o giki ma loha ibicara!" 23 Gila-gila o Jou Awi malaikat o Herodes awi siri isitubuso, sababu una o Gikimoi iwisigiliriwa. So o orasi magena qabolo o Herodes o kulubati wioqo so wosoneka. 24 So komagena o bi nyawa foloisi yadala yodupa isigise o Gikimoi Awi habari qaloloha so yopiricayaka. 25 Ma orasi o Barnabas de o Saulus o roriwo o pipi magena yatota qabolo o gogobu manga roriri o Yerusalemka, de ona iwiaso o Yohanes, iwisironga lo o Markus, so iliho imakangaho o Antiokhiaka.

Acts 13

1 Kanaga o Antiokhiaka o gogobu manga sidongirabano o nabi o habari qaloloha isihohabari de lo o guru o nyawa ipipiricayaka yododoto, ena gena o Barnabas, o Simeon iwisironga lo o Niger, o Lukius o Kireneno ma nyawa, de o Menahem ma Kolano Herodes ma dodiao de lo o Saulus. 2 Ma orasi moi o gogobu yooqowa de youdowa so isumbayang o Jouka, de o Gurumi Qatetebi asa wosingangasu o gogobu magenaka, "Hika ngini o Barnabas de o Saulus niahiri la ma ngale itagi yaaka o manara kiaka tositotatapu qabolo onaka." 3 So o gogobu yooqowa de isumbayang qabolo, de manga gia yahado o Barnabas de o Saulusku ma ngale yasitatapu o manara magena yaaka, qabolo de yasulo la ona yasinoto magena yotagi. 4 O Gurumi Qatetebi wosulo so o Barnabas de o Saulus bilasu imajobo o Siprus ma guraka. So o Antiokhiaka de itatagi yakahoko o Seleukia ma bobaneko, so kagena de asa o deruku ipane so iside yakahika o Siprus ma guraka. 5 Ma orasi kagena o Salamis ma kotaka yaado, de ona itagi o Gikimoi Awi demo isihabari o Yahudi manga puji ma bi tahuka. De o Yohanes Markus lo womote la to ona manga manara magena wariwo. 6 O gura magena ma ngoguka de itagi sidago imasidiado ma ngoguka so kagena o Pafos ma kotaka, de imakamake o nyawa womagogomahate moi awi ronga o Bar-Yesus de una magena o Yahudika manga nabi wokokulai moi. 7 O nabi una magena imadodiao qaloha de o Sergius Paulus o gura magenaka manga gubernur de una wococawaro moi. So kagena de ma gubernur una magena o Barnabas de o Saulus waaso la yahino awi simaka, sababu wodupa woise o Gikimoi Awi demo. 8 Duma o Elimas (o Bar-Yesus to una awi ronga isiyoyunanika) womagogomahate, una gena walawangi ona, so wahino ma dodiao ma gubernurno, la wigegego upa sidago o Yesus iwipiricaya. 9 So kagena de o Saulus, una iwisironga lo o Paulus, o Gurumi Qatetebi Awi kuasa unaka, so winano o gogomahateka, 10 de wotemo, "He! Ngona nitotodamatoko de o nyawa ma dorou, ngona nalawangi o Gikimoi Awi manara so ngona maro ka o Iblis! Qadoohaso nitodamatoko o Jou Gikimoi Awi manara itotiaika. 11 O orasi manena qabolo asa o Jou wonisisangisara ngonaka, so ani lako ipilo sidago o orasi muruo naga so o wange ma siwa lo nakelelo kawa." O orasi magena qabolo o Elimas wamalo gena koloko awi lako o marasa yasaoka, so wotagi lo ka wopaqa-paqa de o nyawa womasari la wituda. 12 De ma gubernur asa wakelelo o kia idadadi gena. So kagena de una wohairani icarawa ma ngale o Jou Awi dodoto de Awi kuasa, de gila-gila una o Yesus iwipiricayaka. 13 O Paulus de awi dodiao o Pafos ma dokuka de ona iside kali yakahika o Perga ma kota o Pamfilia ma daeraka. Kagena yahika de o Yohanes Markus ona wadongosaka, so una woliho woqoma o Yerusalemka. 14 Duma ona o Perga ma kotaka de manga dodagi yadofa kali yakahika so imasidiado o Antiokhia ma kota o Pisidia ma daeraka. Qabolo so o Sabat ma wangeka de ona o puji ma tahuka iwosa so imatamiye. 15 Kagena o Gikimoi Awi bobita ma buku o Musa wosilelefoka de o nabi manga buku yabaca qaboloka, de o puji ma tahu ma roriri isulo so o nyawa yagolo o Paulus de o Barnabaska itemo, "O gianongoru o Israelka ma nyawa, nakoso kanaga de nia dupaka o bi nyawa manena niasiduduga, de hino la ngini ona manena niadoto." 16 Gila-gila o Paulus womaoko so wapomaka, de wotemo, "Ai gianongoru o Israelka ma nyawa de o bi nyawa ma somoasi nisusuba o Gikimoika! Hika ningodu gena ai demo nisigise! 17 O Gikimoi o Israelka yodupa wisusuba gena Una wahirika to ona manga ete de manga topora la idadi o bangsa ilalamo moi, ma orasi ona igogogesi o Mesir ma dokuka maro ka o nyawa imasidododoguno. So de o Gikimoi Awi kuasa ona o Mesir ma dokuno wasisupuka, 18 de lo ma deka o taungu moruha ona aku yapoha ioho o tona ibobeleuka, sababu o Gikimoi wapalihara onaka. 19 De o Kanaan ma tonaka ma dala o bangsa tumudingi Una wasisaka ma ngale o tona magena o Israel ma nyawaka wahike la idadi to ona manga tona masirete. 20 Qangodu idadadika magena nagala ma deka o taungu 450. Magena qaboloka, de o Gikimoi watide o kapita so imateketotagali sidago ma orasi ma nabi Samuel ona wapareta. 21 De ma orasi ona o kolano moi imagolo o Gikimoika, so witide o Saul o Kis ma ngopa, o Benyamin awi nyawano, so wokolano ma deka o taungu moruha. 22 So ma orasi awi pareta o Gikimoi wahoika. de o Daud witide kali la una wodadi to ona manga kolano. De ma ngale una magena o Gikimoi wotemo komanena, 'Ngohi towinakoka o Daud o Isai ma ngopa una igogou Ngohi towidupa, una magena Ai sininga ma dupa gena qangodu asa waaka.' 23 De maro o kia o Gikimoi wojajika, o Daud una manena awi ngopa de awi danoku asa o Gikimoi witide kali o Yesus la ma ngale o Israel ma nyawa wasisalamati. 24 Ma orasi he idumuka o Yesus Awi manara waaka, de o Yohanes asa woqomano wasihabari o Israel ma bi nyawa yangoduka nagoona imatoba de imatodubaka, de ona magena asa una waosi. 25 De awi manara he wosibolo de o Yohanes wotemo onaka, 'Nakoso ngini, naguuna ngohi manena. O nyawa niwidodamaha gena ngohi manena isowo. Ngohi qabolo de Una magena asa wahino, duma ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka awi capato ma gumi tasose maro Awi nyawa ileleleani moi lo idadiwa.' 26 Ai gianongoru de ai awabira ningodu, o Abraham awi ngopa de awi dano, de o bi gianongoru ma somoasi nidupa niwisusuba o Gikimoika, o Gikimoi Awi salamati ma habari gena inasiado ngoneka. 27 O bi Yerusalemka ma nyawa de manga roriri gena yosihodawa, ngaroko o bi nabi manga buku ma demo o Sabat ma wange isigeto yabaca, so iwinakowa o Yesus Una magena o Salamati ma Kolano. Ma sababu magegena ona o Yesus asa iwitoomaka. Duma de manga manara ona iwitooma gena ona yaakaka maro o kia o nabi manga bukuka isilelefo magena asa idadika. 28 So ngaroko to Una awi sala moi lo yamakewa la isitatapu bilasu Una witooma, duma ona igolo o Pilatuska la witooma. 29 So qangodu magena yaakaka maro o kia o bi nabi isilelefo manga buku ma rabaka ma ngale Una, de Awi rohe o sangahadiku isiguti de yapoosu kiaka o boosu magena yaaaka o teto ma rabaka. 30 Duma o Gikimoi wisioho kali o sone ma rabano, 31 de ma deka o wange muruo naga Una womasimane wosidadu-dadu kiaka o bi nyawa iqoqoma Una wimomoteka o Galilea ma daeraka de yakahika o Yerusalemka, de ona o orasi manena naga idadi to Una Awi saksi o Israel ma nyawaka. 32 33 So ma ngale magegena o orasi manena ngomi minisingangasu o habari qaloloha nginika: Kiaka o Yesus wisiohoka o sone ma rabano gena, o Gikimoi waaka qabolo maro o kia wojajika to ngone nanga ete de nanga topora o Israel ma nyawaka. Komagena lo o Mazmur ma fasali sinotoka isilefo gena o Gikimoi wotemo, 'Ngona gena Ai Ngopa. O wange manena Ngohi tadedemo yangoduka, igogou Ngohi gena to Ngona Ani Baba.' 34 So o Gikimoi wisioho kali o sone ma rabano, so o orasi manena de ikahika Una he wosone kawa, ma ngale magegena so o Gikimoi wotemo komanena, 'Ngohi asa tinihike nginika o Salamati ma Kolano maro Ngohi o Daud towijajajika.' 35 Komagena lo o gimina ma somoaka asa itemo, 'Ngona nowiqoha kawa Ani leleani wokokaeli Awi rohe o boosuka iwaro de ibaka.' 36 Ai gianongoru o Israelka ma nyawa de o bi nyawa ma somoasi nidupa niwisusuba o Gikimoika, sababu o Gikimoi Awi sininga ma dupa o Daud waaka qaboloka, o Daud wosone de to una awi ete de awi topora manga dateka wisipoosuka, de to una awi rohe lo asa ibaka de iwaro so ihiwaka. 37 Duma o Yesus o Gikimoi wisiooho kali o sone ma rabano gena, to Una Awi rohe ibakawa de iwarowa. 38 Mutuwade o bi gianongoru, bilasu minisihabari nginika la aku nianako ma ngale o Yesus Una magena o ngeko so kanaga nia dorou lo aku o Gikimoi wosiapongu. 39 De bilasu ngini lo nianako, ngaroko de o Gikimoi Awi bobita o Musano gena yaakuwa nia sininga itotiai yaaka, duma nagoona o Yesus wipiricayaka gena to ona manga sininga itotiai aku Una waaka. 40 Ma sababu magena, so nimasitiari de ai demo niamote de upa niholu, la o kia o bi nabi manga bukuka isilelefo upa sidago nidahe nginika, ena gena, 41 'He! Ngini o bi nyawa nagoona Ai demo yodupa isimaqe. Hika niise Ai demo manena. O orasi manena o manara moi Ngohi asa taaka de ngaroko o nyawa nisidoto nginika lo, ngini asa niopiricayawa. De Ai manara magena asa nisitodoka sidago niohairani de nisone bai!' " 42 Magena de o Paulus de o Barnabas o puji ma tahu magenaka yodongosa waasi, de o bi nyawa kagenadahu yagolo kali la tanu o Sabat ma simaka, de ona yasinoto yahino la o habari maro komagena yasingangasu kali. 43 Qabolo de o bi nyawa o puji ma tahuno isupuka, de ona magena yadadala o Yahudika ma nyawa de ma binuka o bi nyawa o Yahudika ma nyawa yasowo lo, yodupa o Yahudika manga agama yamoteka, ona magena o Paulus de o Barnabas manga duduno itotuuru de yamote-mote. So ona yasinoto yagegego la tanu imasigocoho qaputuru o Gikimoi Awi dodaraka, sababu Una wodupa wasidumu ona yangoduka la aku ona wariwo. 44 Kagena de o Sabat ma wange ma simaka o kota ma nyawa magena he yangodu yahino imatolomu o puji ma tahuka la isigise o Jou Awi demo. 45 Duma ma orasi o Yahudika yakelelo o bi nyawa gena yadadala yahino imatolomu o Yahudika ma nyawa yasosowo, de ona foloi yatoosa sidago ona o Pauluska iwitemo una magena witotodamatoko de ona iwisimaqe. 46 Kagena de o Paulus de o Barnabas foloi yobarani so ibicara itemo, "O Gikimoi Awi demo bilasu iqoma kasi minidedemo ngini o Yahudika. Duma ngini niopiricaya niholu so komagena isikelelo, ngaroko itiaiwa ma ngale niamake o oho ikokakali. Mutuwade o orasi manena ngomi miniqohaka la ma ngale mitagi o Yahudika ma nyawa yasowoka. 47 Sababu o Gikimoi womisulo ngomi gena komanena, 'Ngohi tonisitatapu ngona la nodadi maro o nita moi o bi nyawa ma somoaka ngaroko ona magena o Yahudika yasowo, la ma ngale ngona o nyawa yangodu o dunia ma qokuka aku isisalamati.' " 48 Ma orasi o Yahudika ma nyawa yasowo o demo magena yogiise, ona yanali de imore ma ngale o Gikimoi Awi demo magena yogiliri, de o nyawa nagoona o Gikimoi wahirika la yamake o oho ikokakali, ona magegena asa iwipiricayaka. 49 De ona ipipiricaya magena itagi o habari ma ngale o Jou Yesus isihabari sidago o bi doku ma sigilolika, so o nyawa ifoloi yadala yoise. 50 Duma kagena o kotaka ma roriri o nyawa yalalago de o bi ngopeqeka yahohoromati, o Gikimoika yodupa isusuba, ona magena o Yahudika ma nyawa yasigaro la o Paulus de o Barnabas yasaturu. So kagena de ona yotagi o Paulus de o Barnabas yasangisara sidago yadusu o daera magenano. 51 So kagena de o rasul yasinoto magena o nonako yahike so manga gaapo manga qohu ma sohaka yapari gena ma ngale yasisitiari manga manara yaaka qabolo onaka, sababu o Yahudika ma nyawa kagena ipiricaya iholu. Qabolo de ona itagi o Ikonium ma kotaka. 52 De o bi nyawa ipipiricaya kadoka o Antiokhiaka orasi isigeto-geto yanali de manga more ifoloi, de o Gurumi Qatetebi Awi kuasa qaasu-asu manga sininga yapareta.

Acts 14

1 Komagena lo idadi imakadahe o Ikonium ma kotaka. O Paulus de o Barnabas itagi yowosa kali o Yahudi manga puji ma tahuka, de yosibicara sidago lo o nyawa yadala, bai o Yahudika ma nyawa de o nyawa o Yahudika yasowo, o Yesus iwipiricayaka. 2 Duma ma binukali o Yahudika ma nyawa ipipiricayawa ona yasigaro o Yahudika ma nyawa yasowo ma binukali ma ngale manga siningaka de manga edekati qatotorou o bi nyawa ipipiricayaka. 3 So kagena o Paulus de o Barnabas yogoge yateka, de yobarani idoto ma ngale o Jou Yesus. De o Jou Awi kuasa wahike la ona aku yaaka o nonako ifoloisi ihahairani, la komagena wasinako to ona manga dodoto ma ngale to Una Awi dodara magena igogou. 4 Ma orasi o Paulus de o Barnabas yaaka kali qangodu magena o Ikonium ma kotaka, de ma kawasa magena imakitinga idadi o bolu sinotoka, so o bolu moi yasimote o Yahudika ma nyawa ipipiricayawa de o bolu moi yasimote o bi rasulka. 5 So o Yahudika ma nyawa de yamuruo naga o Yahudika ma nyawa yasowo de to ona manga roriri manga sininga ma rabaka de manga edekati gena, o bi rasulka yasisangisara de o teto yasipapaka. 6 So kagena de o bi rasul imanako, so jai-jai o kota magena yodoloqa de manga dodagi yadofa kali so itagi o Listra ma kota de o Derbe ma kota ma sigilolino o Likaonia ma daera ma rabaka. 7 Yahika o daera magenaka, de o habari qaloloha magena ona isihabari kali. 8 Kanaga o Listra ma kotaka o nyawa wolulugu moi ka wisibuo kusi sidago o orasi manena wotagi lo waakuwa. 9 O wange moiku ma orasi o Paulus wobicara, de o nyawa una magena kagena womatamiye de awi demo gena wosigigise. So kagena de o Paulus wikeri-keri una magenaka, de wimalo igogou una o Gikimoi wipiricaya so aku wisiloha, 10 so wiaso womaili-ili wotemo, "Nomaoko nomabobolowoye!" De o nyawa una magena womasitudu de gila-gila wotagika. 11 De o orasi magena o nyawa yadala wikelelo o kia o Paulus waaaka, de ona imanere de o Likaoniaka manga demo itemo, "Wewe! Nagala nanga giki o Zeus de o Hermes iuti o duniaku so imasirohe maro o nyawa." 12 De o Barnabas ona iwisironga o Zeus, de o Paulus ona iwisironga o Hermes sababu una wobicara idala. 13 So o giki Zeus ma imam gena ma seri ma tahu o kota ma dateka de ma ngoraka so kagena watota o bi sapi ma nau de o bi bunga. La una de o nyawa yadadala magena yosidailako manga gaso o haiwani magegena yatota, la asa manga suba yatide o bi rasulka. 14 So kagena de o Barnabas de o Paulus yogiise o bi nyawa yadadala manga edekati o rasul yasinoto magenaka, de ona manga manara komagena yaholu so manga baju yaraca-racaka, de imagogora o nyawa yadadala manga sidongirabaka, de imatoore itemo, 15 "Wewe! Qadoohaso niaaka komagena. Ngomi manena lo ka o nyawa bato koloko ngini! Ngomi miahino kanena gena o habari qaloloha minisingangasu nginika, la nia giki moi-moi isosone magena bilasu niodongosa de nimakiliho la nisuba o Gikimoi wooohoka, o Gikimoi Una magena o dipa de o dunia wosidadi, de o teo de lo o moi-moi qangodu kanaga de ma rabaka. 16 Ma dongoho ipapasaka gena o Gikimoi ka waqohaka, ngaroko o bi bangsa ma nyawa yangodu o gikika yasuba yamote to ona manga dupa moi-moi. 17 Duma igogou Una winiwosawa, so winihike o muura o dipaku de o sopo o tonaye wosioho o musung ma orasika, ma ngale o ino winihike so nia sininga qamagawe, de komagena o loha moi-moi waaka ma ngale winisimane nginika igogou Una kanaga dede ngini." 18 De to ona manga demo komagena, ngaroko o nyawa yadadala magena isusa icarawa ona yafati, duma manga gaso yatide la isisuba o bi rasulka gena ona he yaaka kawa. 19 Magena qabolo de o Yahudika ma nyawa yamuruo naga o Antiokhia ma kotano o Pisidia ma daerano de lo o Ikoniumno yahino de itagi yakahika o Listraka. Kagena de ona o nyawa yadadala magena yasigaro sidago o Paulus o teto wisipapaka. Qabolo de ona witahe nagala una wosoneka, so awi rohe yalilia isisupu o kota ma duduka. 20 Duma ma orasi o nyawa ipipiricaya kagena imatolomu wisigilolino de, pei, o Paulus una magena asa womomi so wotagi de wowosa kali o kota ma rabaka bai! Ma ginitano de wotagi kali imakangaho de o Barnabas o Derbe ma kotaka. 21 Kagena o Derbe ma kotaka de o Paulus de o Barnabas o habari qaloloha isihabari sidago o nyawa yadala o Yesus wipiricayaka. Qabolo de ona imabulutu so yakahino kali o Listraka de lo o Ikoniumka, de asa itagi gila-gila o Antiokhia o Pisidia ma daeraka. 22 O bi doku magegenaka de ona o bi nyawa ipipiricaya yasiduduga la manga piricaya isitatapu o Yesuska, so itemo, "Bilasu ngone inasisangisara idala kasi, de asa powosa o Gikimoi Awi pareta ma rabaka." Komagena ona manga piricaya isiputuru o bi doku magegenaka. 23 Kagena o doku saange moi de moika lo o Paulus de o Barnabas ioqowa de isumbayang la iwisano kasi o Jou Awi dupa, ma ngale yahiri manga roriri to ona manga gogobu ma rabaka. Qabolo de ona magena yasisaraha to ona manga Jou iwipipiricayaka. 24 So o Paulus de o Barnabas o Pisidia ma daera yatilaku qabolo, kagena de ona imasidiado o Pamfilia ma daeraka. 25 So kagena o Perga ma kotaka o habari ma ngale o Yesus isihabari qabolo, de itagi yakahoko o Atalia ma kotako, 26 de o deruku so iside yakahino kali o Antiokhia ma kotano o Siria ma daerano, kiaka iqoma o riho magenaka manga dodagi isisolano waasi, de ona yasisaraha kasi o Gikimoika la Awi laha wasidumu onaka, ma ngale aku ona manga manara yaaka, kiaka o orasi manena asa ona isiboloka. 27 De kagena o Antiokhiaka imasidiado, de o gogobu yatolomuno la isingangasu, dede o Gikimoi Awi kuasa kanaga onaka, so o moi-moi idadadi gena aku ona yaakaka de idodooha Una o ngeko wahike sidago o bi nyawa o Yahudika yasowo lo aku o Yesus iwipiricayaka. 28 O Paulus de o Barnabas ona kagena igoge yatekasi de o bi nyawa ipipiricaya ona magena.

Acts 15

1 Duma ma orasi magena o Yahudika ma nyawa, o Yesus iwipipiricaya, yamuruo naga o Yudea ma daerakaka de ikahika o Antiokhiaka imasidiado, de o bi dodiao o Yahudika ma nyawa yasowo de ipipiricayaka kagena yadoto, so itemo, "O dodiao nipipiricaya, bilasu ngini manena nimasuna kasi, imamote de o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefoka, la ngini aku nisalamati." 2 Ma ngale magegena o Paulus de o Barnabas ona de o nyawa magena imatekeributu de imatekesikoholu, sidago o gogobu o Antiokhiaka isitatapu bilasu yasulo o Paulus, de o Barnabas, de lo o nyawa ipipiricaya yamuruo naga itagi o Yerusalemka, la ma ngale o sikoholu magena isibicara kagena o bi rasul de o bi roririka. 3 So o gogobu o Antiokhiaka yasuloka qabolo, de o Paulus, de o Barnabas, de lo ona yamuruo naga magena imajobo itagi o Yerusalemka. So ma orasi o Fenisia ma daeraka de o Samaria ma daeraka yakiloli de o dokuka itulu-tulu, de ona isingangasu idodooha o Gikimoi Awi manara so o Yahudika ma nyawa yasowo lo o Yesus iwipiricayaka, sidago o bi nyawa ipipiricaya o bi doku magenaka ona yangodu yanali de imore. 4 De ma orasi ona imasidiado o Yerusalemka gena, o bi rasul, de o roriri, de lo ma gogobu ona yangodu imatolomu so imatekesikomore dede ona. Qabolo de o Paulus de o Barnabas yasingangasu ona yangoduka idodooha manga manara ma rabaka o Gikimoi waaka so o bi nyawa o Yahudika yasowo lo o Yesus iwipiricayaka. 5 Duma kanaga o nyawa ipipiricaya o Yesuska o bolu moi o Farisika ma nyawa, de ona yamuruo naga imaoko de itemo, "He! Bilasu o Yahudika ma nyawa yasowo de o Yesus iwipipiricayaka, ona magena lo imasuna kasi de bilasu pasulo yamote o bobita o Musa wosilelefoka." 6 So kagena de o bi rasul de o roriri imatolomuno la ma ngale o Farisika manga demo magegena yabicara. 7 De ona iteka isibicara de imatekesikadailako, so qabolo o Petrus womaoko de wotemo, "O gianongoru nipipiricaya! Ngini ningodu nianakoka iqoqoma nia sidongirabano o Gikimoi ngohi woihirika, ma ngale o habari qaloloha tosihabari o bi nyawa, ngaroko o Yahudika yasowo, la ona lo aku yoise de iwipiricaya o Yesuska. 8 De o Gikimoi asa wanako o nyawa yangodu manga sininga moi-moi, de Awi Gurumi Qatetebi wahike o nyawa o Yahudika yasowo imatero maro wonahike ngone o Yahudika, de komagena wonasingangasu ngoneka ona lo wadupa. 9 De sababu ona ipiricaya o Yesuska, so o Gikimoi manga dorou wasiapongu qabolo, so bai o Yahudika ma nyawa yasowo de ngone o Yahudika ma nyawa gena o Gikimoi wonahihiriwa. 10 11 Upa lo nitemo de o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefoka paaka gena aku inasisalamati. Hiwa! Sababu ngone panako igogou cawali de o Jou Yesus Awi dodara ngoneka so aku wasisalamati, maro ka ona o Yahudika ma nyawa yasowo wasisalamati. Nako o nyawa o Yahudika yasowo pasulo ona yaaka o bi bobita magena, kiaka nanga ete de nanga topora de ngone masirete lo paaka paakuwa, o Gikimoi Awi edekati ma ngale ona o Yesus iwipiricaya la aku wasisalamati gena. ngone pasisangisara. So upa pasulo komagena bai!" 12 So o Petrus awi bicara komagena qaboloka, de o nyawa yangodu imatotolomuno magena ona asa imapopongoka. Kagena de ona isigiise kali o Barnabas de o Paulus isibicara, ma ngale de o Gikimoi Awi buturu wahike onaka, so Awi kuasa wasimane sidago idala yaaka o nonako ihahairani o bi nyawa o Yahudi yasowo manga simaka. 13 De ona isibicara qaboloka, de o Yakobus una o Yerusalemka ma gogobu manga sahe wosingangasu wotemo, "O gianongoru nipipiricaya, hika nisigise! 14 O Simon Petrus winisidoto qaboloka idodooha o bi nyawa o Yahudika yasowo manga sidongirabano de o Gikimoi wahiri o nyawa magena la idadi to Una Awi nyawa masirete. So komagena ma nonomaka o Gikimoi womasinako igogou Una o Yahudika ma nyawa yasowo lo wasininga. 15 Magena imatero de o Jou Gikimoi Awi demo o nabi moi wosilelefoka, gena komanena, 16 18 'Ngohi o Jou! Ai demo tosingangasu iqomaka so done asa taaka, de to Ngohi Ai demo gena komanena: Ma Kolano Daud awi pareta isisaka, so Ngohi asa tahino kali la awi ngopa de awi danoku moi tatide kali, maro o tahu irurubaka asa yaaka la isigoko kali. La komagena o Yahudika ma nyawa yasowo de ona yangodu Ngohi asa isari de ipiricaya, ena gena nagoona Ngohi taasoka la idadi maro to Ngohi Ai nyawa masirete.' 19 O gianongoru nipipiricaya, ngohi tositatapuka ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo lo manga sininga isisaraha o Gikimoika, so upa lo pasulo o bi bobita moi-moi qangodu magena yamote, duma bilasu paqohaka. 20 Duma o surati moi polefo onaka o bobita ngai muruo naga ma demo, gena komanena: bilasu upa o lake o bi goma isisusuba gena yaoqo, de upa o bi haiwani yagogohore la isoneka de yaoqo, de upa lo ma au yaudo. 21 Sababu iqoqomasi de o Sabat ma wange isigeto-geto nanga bi doku ma puji ma tahu ma rabaka o bi bobita o Musa wosilelefoka gena yabaca de isihakawaro, so ona o Yahudika ma nyawa yasowo asa yanakoka, nakoso o bobita ngai muruo naga magena la ona yaaka, ngone o Yahudika ma nyawa ona inasangisara." 22 So kagena o bi rasul de o Yerusalem ma gogobu de lo manga roriri manga sininga ka ngai moi isitatapuka, bilasu to ona manga sidongirabano o nyawa yahirika la ona, de o Paulus, de o Barnabas yasulo ma ngale itagi imakangaho o Antiokhiaka manga demo magena isingangasu. So ona o gogobu ma roriri yasinoto yahiri, ena gena o Silas de o Yudas wisironga lo o Barsabas. 23 Komagena lo o gogobu magena isitatapuka bilasu manga surati isidingo o Antiokhia ma gogobuka, so manga surati ma demo gena itemo komanena: Salamati pomakamake o Yesus Kristus Awi dodara ma rabaka! O baba-baba de o awabira, o dodiao nipipiricaya o Yahudika ma nyawa nisowo, de nia soa ikukuruka o Antiokhia ma kotaka, de o Siria ma daeraka, de o Kilikia ma daeraka. 24 Ngomi mipipiricaya to ngini nia dodiao, o bi rasul de o roriri, miogiiseka o nyawa ma binuka kanaga to ngomi mia sidongirabano itagi nginika, ngaroko miasulowa, duma ona masirete itagi inidoto nginika, de nisigamamu so niruwahe. 25 26 So ngomi de mia sininga ka ka moi misitatapuka, bilasu o Paulus de o Barnabas ona, ma ngale o Jou Yesus Kristus widodara so ngaroko yatooma asa Awi manara yaaka, ona magena de o sosulo yasinotoli miasulo la itagi nginika. 27 So o Yudas de o Silas ngomi miahiri la miasulo itagi nginika, ma ngale isidiado to ngomi mia surati de to ngomi mia beseso. 28 Ngomi miasulo ona sababu o Gurumi Qatetebi wositatapuka, so komagena ngomi lo minisulo o bobita moi-moi upa niaaka so cawali kamanena bato: 29 Bilasu upa o lake o bi gomaka isisusuba gena niaoqo, upa lo o bi haiwani ma au niaudo, upa lo o bi haiwani yagogohore la isoneka de niaoqo de lo upa o bi nyafusu ma dorou niaaka. Nakoso ngini nimasitiari la o dorou ma manara magena niaaka niholu, magena asa niamanara itiai de qaloha. Sidago kagena. De o Yesus Kristus Awi ronga Ngomi o gogobu, de o bi rasul, de o roriri o Yerusalemka 30 Qabolo de ona yasusulo itagi imajobo o Antiokhiaka. Kadoka yahika de o gogobu yangodu yatolomuno so o surati magena yahikeka. 31 So kagena de ona o surati magena yabaca so iise, de o surati ma demo magena yasiputuru to ona manga sininga ipopeleso ma ngale o bobita qangodu upa he yaaka, komagena so ona yangodu yanali de imore. 32 De o Yudas de o Silas, ona lo o nabi maro o Paulus de o Barnabas, so idala yasibicara o nyawa ipipiricaya o Antiokhiaka de lo yasiputuru sidago manga sininga ipeleso kawa. 33 So o wange muruo nagasi o Yudas de o Silas kagena igoge. Qabolo de o nyawa ipipiricaya imasiloloa ona yasinotoka de yasimote qaloha, so yasimaha ona itagi iliho sidago imasidiado o gogobu manga roriri yasusulo o Yerusalemka.(( 34 Duma o Silas wodupa kagena wogoge.)) 35 De o wange muruo naga o Paulus de o Barnabas ona lo o Antiokhiaka igogogesi. Kagena ona de o bi nyawa yadadala ma somoali yadoto de yasihabari o habari ma ngale o Jou Yesus. 36 Duma o ngoosa muruo naga o Paulus wotemo o Barnabaska, "Hino la ngone potagi kali palega nanga dodiao o Yesus wipipiricayaka, kiaka o bi doku magena o Jou Yesus Awi habari posihohabarika, la patailako idodooha moi-moi to ona manga piricaya ka qaputurusi." 37 De o Barnabas awi dupa o Yohanes Markus una magena lo iwingaho. 38 Duma o Paulus wosingangasu o Barnabaska awi sininga ma rabaka itemo qalohawa nakoso o Markus iwingaho. Sababu una woholu imakangaho dede ona ma bati manga manara isibolo, sababu iqomaka o Pamfilia ma daeraka de ona yasinoto wadongosaka. 39 Mutuwade ona yasinoto imakangamoka sidago ma dodogu ona lo asa imakitingaka. So o Barnabas o Markus iwingaho de ona yasinoto imajobo yoside o Siprus ma guraka. 40 De o Paulus asa o Silas wihiri la iwingaho, so o bi dodiao ipipiricaya o Antiokhiaka ona yasinoto yasisaraha o Gikimoi Awi dodara ma rabaka la ona wariwo, qabolo de ona yasinoto imajoboka. 41 So ona yasinoto o Siria ma daeraka de o Kilikia ma daeraka itagi o bi doku yageto-geto, ma ngale o Paulus o bi gogobu manga piricaya wosiputuru.

Acts 16

1 De o Paulus de o Silas o Siria de o Kilikia yakilolika, de manga dodagi yadofa kali yakahika o Derbe ma kotaka, qabolo de yokahikali o Listra ma kotaka, kiaka kagena wimoi o Yesus wipipiricayaka awi ronga o Timotius. Ma awa muna magena o Yahudika ma nyawa de o Yesus mowipiricayaka, duma ma baba una magena o Yunanika ma nyawa. 2 O Listra de o Ikoniumka ma bi nyawa ipipiricaya ona iwinako o Timotius una magena o nyawa moi awi sininga qaloloha. 3 O Paulus awi dupa ena gena bilasu o Timotius iwingaho, so wosulo o Timotius bilasu womasuna ma ngale o Yahudi ma bi dokuka de una wiqehe qaloha, sababu o Yahudika ma nyawa igogoge o daera magenaka ona yangodu iwinako o Timotius ma baba una magena o Yunanika ma nyawa. 4 So kagena de ona yaruwange itagi o bi kota yakurumi, de asa kagena o bi nyawa ipipiricayaka yasingangasu o surati ma demo ma ngale o boboso, kiaka o bi rasul de o roriri o Yerusalemka isitotatapuka magena bilasu ona yamote. 5 La komagena o gogobu o bi dokumoi-dokumoika magena manga piricaya asa o Gikimoi foloisi wosiputuru de o wange isigeto-geto manga dala foloi ka idogo-dogo. 6 De o Paulus, de o Silas, de o Timotius manga dodagi yadofa kali la tanu o habari qaloloha isihabari o Asia ma daeraka, duma o orasi magena o Gurumi Qatetebi ona wasimaha waasi, so ona itagi yakahika o Frigia ma daeraka de o Galatia ma daeraka. 7 So kagena imasidiado o Misia ma daera ma batika, de to ona manga edekati asa itagi yakahika o Bitinia ma daeraka, duma o Yesus Awi Gurumi wasimahawa ona kagena yakahika. 8 So ona gila-gila itagi o Misiaka yakahika de itagi yakahoko o Troas ma kotako o teo ma dateka. 9 De kagena so qaputuku de o Paulus o gogelelo moi o Gikimoino wamake. O Makedonia ma nyawa moi asa womaokoye awi simaka, de wogolo wagegego de wotemo, "Hino la niatola o teo ma sonongaka, de ngomi o Makedoniaka nimiriwo kasi!" 10 So o Paulus o gogelelo magena wamakeka, de gila-gila ngomi mimasidailako la mitagi o Makedoniaka. Sababu miamalo igogou o Gikimoi womisulo so bilasu mitagi o habari qaloloha misihabari o bi nyawa o daera magegenaka. 11 So kagena o Troaska de mimajobo o deruku mipane so miside miakahika kadoke o Samotrake ma guraka, de ma langino miakahika kali o Neapolis ma bobaneka, 12 so de o Neapoliska miutika, de mimajobo kali mitatagi kagena mimasidiado o Filipi ma kotaka. O kota magena o kota ilalamo o daera moi o Makedonia ma kuasa ma rabaka, de lo ma nyawa o kota magenaka manga sihino o Romano. De o wange muruo naga ngomi kagena migoge. 13 So o Sabat ma wangeka ngomi o kotaka de misupu mitagi o selera ma dateka, kiaka mitemo nagala o Yahudika isosumbayang ma riho kagena naga. Kagena de ngomi migogeku de o bi ngopeqeka imatolomu o riho magegenaka so mimatekebobicara. 14 Kanaga manga sidongirabaka moi momisigigise, muna magena o Yahudika misowo o Tiatira ma nyawa moi ami ronga ongo Lidia, o baro qauungu de ma ija ihali gena momasiiija, de lo modupa mosusuba o Gikimoika. Ma orasi magena o Jou ami sininga wapelenga sidago o Paulus awi demo moi-moi muna masahe de modupa mosigise. 15 So ongo Lidia de ami tahu ma raba moi ona lo yaosi qaboloka, de muna asa momikoro de momiaso motemo, "O dodiao, ngini ninako igogou ngohi o Jou Yesus towipiricayaka, nako qaloha de tanu niahino la ai tahuka nimasidodogu." So komagena muna momigegego sidago ngomi to muna ami tahuka mimasidodogu. 16 O wange ma moiku ngomi o Yahudika isosumbayang ma riho magenaka mitagili de o jojaru moi, o nyawa miijaka so muna magena mogogilalo moi, mimakamake de ngomi. Muna magena o toka mipopareta so aku o nyawaka mosingangasu o kia asa idadi o orasi ma simaka. De ami manara magena o nyawa imiiijaka gena asa ifangu ilamo. 17 Muna de ngomi mimakamakeka, de ka momimote-mote de momatoore o bi nyawaka, "He! O nyawa ona manena o Gikimoi Wikukuruye Awi leleani! Ona yahino inisihabari o ngeko idodooha la ngini aku o salamati niamake!" 18 Komagena o wange isigeto-geto muna momatotoore. So o Paulus witoosa so wongamo de womakiliho munaka, de wotemo o toka magenaka, "Dede o Yesus Kristus Awi kuasa ngohi tonisulo ngona nosupu o ngopeqeka magenano." De o orasi magena qabolo o toka magena isupu de miqohaka o ngopeqeka magena. 19 Ma orasi o nyawa imiiijaka magena asa yanako manga ngongano ma ngale o pipi yamake ma ngeko o jojaru magenano ihiwaka, de ona yangamo o Paulus de o Silaska, so yatago de o kota ma dolomuka yalia sidago yaado o bobaretaka. 20 Kagena de o Paulus de o Silas yasirisima o Roma ma bobaretaka, de itemo, "Ce! O nyawa ona manena o Yahudika ma nyawa de ona o gangamo isigoko to ngone nanga kota ma rabaka. 21 Ona manena yadoto o bi nyawaka o adati de o galepu, kiaka ngone o Romaka ma nyawa de o Roma ma bobareta inasimahawa paaka." 22 So kagena lo o bi nyawa yadadala lo imasimote so o Paulus de o Silas yangangapo, kagena de o bobareta magena o rasul yasinoto manga baju lo yaracaka de yahoika, de isulo la ona yangangapo. 23 So yangangapo yasiri-siri qaboloka, de gila-gila ona yasinoto yasingosa o buika, de o bobareta yasulo o bui ma jojaga manga saheka la yajaga yasidodiahi. 24 Isulo komagena, so o bui ma sahe gena o bui ma rabaka o ngihi moi iluluku-lukuku kagena wasipakaka, de manga qohu o balak ngai sinoto isipilatuka. 25 So o wange magena nagala o putu itongiraba o Paulus de o Silas isumbayang de inyanyi wigiliri o Gikimoi, de to ona manga nyanyi magena o bi nyawa o bui ma rabaka lo yoise. 26 Imatodoka de o osu qapoputuru moi yahino so o bui ma tahu sidago lo o ngihi ilolitimika lo ihiti, de gila-gila o bui ma ngora qangodu ipelengaka, de o bi nyawa yabipopiliku yangodu manga rate lo asa ipalakoka. 27 Kagena de o bui ma jojaga manga sahe womomi, de wakelelo o bui ma ngora ipelenga qangoduka, so awi sininga ma rabaka wotemo nagala o bi nyawa yapopilikuka gena iloqa yangoduka, so awi sumarangi walia la tanu womatooma. 28 Duma o Paulus womatoore womaili-ilika, "Upa nomatola! Ngomi mingodu kanena nagasi!" 29 La o bui ma sahe magena o poci wogolo, de gila-gila womagogora wowosa ma rabaka, so ka witotirinesi de wobukuku o Paulus de o Silas manga simaka wosuba. 30 So kagena de una wangaho ona so wasisupuno, de wotemo, "Baba-baba, o kia bilasu ngohi taaka la o Gikimoi asa woisisalamati." 31 So o Paulus de o Silas isango itemo, "Nowipiricaya o Jou Yesuska la ngona asa nosalamati, bai ngona de to ngona ani tahu ma raba lo." 32 De ona iwisingangasu unaka de lo to una awi tahu ma raba yangoduka o habari qaloloha o Jou Yesusno, so una de awi tahu ma raba yangodu o Jou iwipiricayaka. 33 So ka o putu magena de o bui ma sahe magena o Paulus de o Silas wangaho wasidola o ngihi iluluku ma rabaye, so manga nabo-nabo watiodo watebi-tebika, de gila-gila una de awi tahu ma raba yangodu o Paulus de o Silas yaosika. 34 Qabolo de o Paulus de o Silas wangaholi awi tahuka, de o ino wahike so kagena ona ioqo. De una de lo awi nyawa o tahu ma raba moi o Gikimoi iwipiricayaka, so ona yangodu yanali de imamore icarawa. 35 Ma goginitano, o Roma ma bobareta o bi polisi yasulo itagi o buika, la yasulo, "O nyawa ona magena niasisupuka." 36 So o bui ma sahe wosingangasu o Pauluska wotemo, "Baba-baba, o Roma ma bobareta isulo ngohika la tinisisupu. So nitagi niliho bato, de nimapopongo de upa lo nitoosa." 37 Duma o polisika magena o Paulus wasango wotemo, "Ngomi manena o Romaka ma nyawa, de o kiaso imitailako de imihakim lo waasi, de gila-gila o kawasa yadadala manga simaka de mingangapo de o buika misingosaka. De o orasi manena qadoohaso ona asa misulo mitagi de ngomi mimapongo-pongo! Ngomi gena miholu! So qohaka, la bilasu o Roma ma bobareta ona masirete yahino la ngomi misisupu." 38 So kagena de o polisika magena itagi so o kia ona yotetemoka gena isingangasu o Roma ma bobaretaka. Ma orasi ona yanako igogou o Paulus de o Silas gena o Romaka ma nyawa, de o Roma ma bobareta magena lo yamodoka, sababu yahakim waasi de asa yasulo yangangapoka. 39 So ona itagi o Paulus de o Silaska, de igolo la upa manga sininga ikurangi, qabolo de ona yasinoto yangaho o buino yasisupuka, de yagegego la o kota magena yodongosa. 40 So komagena o Paulus de o Silas o buino isupu qaboloka, de itagi itulu ongo Lidia ami tahuka. So kagena yamake o bi nyawa ipipiricaya, so manga sininga isiputuru qaboloka, de o Paulus de o Silas imajobo kali.

Acts 17

1 So o Paulus de o Silas imajobo kali de itagi o Tesalonika ma kotaka. De ona o Amfipolis ma kota de o Apolonia ma kota yatilaku, de asa imasidiado o Tesalonikaka, kiaka kanaga o Yahudika manga puji ma tahu moika. 2 O Paulus maro awi biasa moi awi dodagi ma rabaka gena o puji ma tahuka wotagi wowosa, so o dongoho magena ma deka o Sabat saange ma raba o Tesalonika manga puji ma tahuka wotagi. Kagena de una o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka wabibaca kasi ma ngale wadoto, la o bi nyawa kagenadahu bilasu iwipiricaya o Yesuska. 3 Ena gena, una wadoto o Gikimoi Awi buku ma demo, de igogou o demo magena ma ngale o Salamati ma Kolano Una magena bilasu wosangisara de wosone, duma asa wooho kali, de o Paulus wotemoli, "O Yesus ngohi tinisihohabari gena, Una magena o Salamati ma Kolano." 4 So o nyawa yamuruo naga kagena o Paulus awi demo magena yaqeheka, sidago imatekedodiaoka de o Paulus de o Silas, komagena lo o Yunanika ma nyawa o bolu ilalamo moi o Gikimoika yodupa isusuba de lo o bi ngopeqeka yadadala o Tesalonika ma nyawa yahohoromati. 5 Ma ngale o nyawa yadala o Paulus iwidodiao, so o Yahudika ma nyawa yamuruo naga yatoosa. So kagena de ona o bi nyawa ma dorou de ibobusengi, yomomanarawa so yogogeku o dolomu ma riho kagena, yaaso de yasigaro, so yatolomu sidago ona yangodu imatekerimoi la o ruwahe yaaka o kota ma rabaka. De o nyawa moi, awi ronga o Yason, to una awi tahu ma ngoraka yodolomu la ma ngale o Paulus de o Silas yasari de yasisupu o kawasa manga simaka. 6 Duma ona o Paulus de o Silas yamakewa, so ka o Yason de o bi nyawa ma somoa ipipiricaya yalia so yangaho o kota ma bobareta manga simaka. De ona imanere de itemo, "O nyawa ona manena kiaka bato o ruwahe isigoko! Sidago o orasi manena lo ona yahino to ngone nanga kotaka, 7 de o Yason awi tahuka ona wasidodogu. De ona yangodu ma Kaisar Roma awi bobita yotilaku de ona itemo kanaga o kolano wilalamo moisi, Una magena Awi ronga o Yesus." 8 De to ona manga demo magegena o bobareta de o bi nyawa yadadala asa iruwahe. 9 So kagena de o bobareta isulo o Yason de awi dodiao ipipiricaya ona bilasu manga sala magena ifangu kasi de o pipi, qabolo de asa ona yapalako. 10 De o dodiao ipipiricaya o Tesalonikaka yohawateri ma ngale o Paulus de o Silas asa yatooma, so o putu magena qabolo yariwo so o Paulus de o Silas aku itagi iloqa o Berea ma kotaka. So ona imasidiado o Bereaka, de kagena o Paulus de o Silas itagi so iwosa manga puji ma tahuka. 11 O Bereaka ma nyawa gena manga sininga foloi qaloha so imaketerowa de o Tesalonika ma bi nyawa. De ona manga sininga ma rabaka yodupa isigise o habari ma ngale o Yesus. De o wange isigeto ona o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma raba yatailako ma ngale isiketero de o Paulus awi dodoto igogou, eko hiwa. 12 So kagena o Yahudika ma nyawa de lo o Yunanika ma nyawa yahohoromati, bai yanau de lo o ngopeqeka, yadadala o Yesus iwipiricayaka. 13 Ma orasi o Yahudika ma nyawa o Tesalonikaka yogiise o Berea ma dokuka o Paulus wosihabarili o Gikimoi Awi habari, de ona yahino nogena de o kawasa yasigaro ma ngale iwingamo. 14 So kagena de o Berea ma nyawa ipipiricaya yasulo la imatai-tai itagi o Paulus iwitota o teo ma dateko, duma o Silas de o Timotius igogogesi o doku magenaka. 15 De o Paulus iwisitota o deruku so yoside sidago o Atena ma kotaka. Qabolo de ona witotota iliho kali o Bereano, de awi beseso yaaho o Silas de o Timotiuska ona bilasu capatika iwisiduuru. 16 Ma orasi o Paulus wadamaha o Silas de o Timotius o Atenaka, de una wakelelo o kota magenaka ma nyawa yasuba o bi seri ma tahu idala poli so awi sininga ipeleso. 17 So kagena o Paulus, de o Yahudika ma nyawa, de o Yahudika ma nyawa yasowo, o Gikimoika yodupa isusuba, imatekebobicara o puji ma tahuka, komagena lo o wange isigeto-geto o pasarka o nyawa ma dolomuka lo una wasibicara. 18 So kagena de o Epikuroska ma bi guru de o Stoaka ma bi guru imatekeributu de o Paulus, sidago ona yamuruo naga itemo, "Awi bicara ma ngale gena o kia-kiawa." De sababu o Paulus wosibicara ma ngale o Yesus de ma ngale posoneka de pooho kali, o nyawa ma somoali itemo, "Nagala wonasingangasu ma ngale o bangsa ma somoa manga seri ma duhutu." 19 So kagena de o Paulus iwingaho o mahkamah moi isironga o Areopagus ma rihoka, so kagena o nyawa yadala asa imatolomuno, de ona itemo unaka, "Nako qaloha de hika o dodoto qamomuane magena nomisingangasu ngomika. 20 Ngona ani dodoto de to ngomi gena ipaparamoi de miise waasi, so miodupa o dodoto magena ma ngale mianako." 21 (Manga dupa komagena sababu o Atena ma nyawa de o bi nyawa ma somoa igogoge o orasi isigeto-geto kagena foloi yodupa isigise de isibicara o kia naga moi nakoso qamomuane.) 22 So kagena o Areopagus ma nyawa manga simaka o Paulus womaokoye, de onaka wotemo, "He, o Atena ma nyawa! Ngohi tininano nia oho ma rabaka gena igogou ngini o bi nyawa o agama ma dodagi de ma dodoto niacoho qaloha. 23 Sababu ma orasi ngohi nia kota manenaka totagi-tagi de tininano gena ningodu de nia seri ma tahuka la kagena niasuba, de ngohi takelelo o riho moika kagena isilefo, 'Kanena powisuba o Giki Moi Powinanakowa.' Mutuwade ngaroko ngini niwisubaka, duma niwinakowa. So ma ngale magegena ngohi tinisingangasu nginika. 24 Ai baba-baba o Atena ma nyawa, o Gikimoi o dunia de ma raba moi-moi wosidadadika de o dipa de o dunia wapopareta gena, Una o bi puji ma tahu de o bi nyawa manga gia isiaaka gena ma rabaka wogogewa. 25 De ma boboloi Una o nyawa powiriwo paakuwa, sababu ka cawali Una waaka so ngone o nyawa aku pooho de lo powoma, de Una lo o bi moi-moi qangodu wonahike ngoneka. 26 De ma sihino o nyawa ma nonoma womatengo wisidadika asa o Gikimoi lo wosidadi o bi bangsa moi-moi o duniaka, de wasulo yodogoge o dunia manena ma qokuka, kiaka Una masirete wosidailako iqomaka o orasi o kia de o riho kiaka bato ona aku ioho. 27 Una lo ngone wonasidadika la ngone o nyawa gena podupa powinako sidago lo powisari la tanu Una powimake. Duma Una dede ngone o nyawamoi-nyawamoi gena ma soa ikuruwa, 28 maro itemoka, 'Sababu de o Gikimoi so kanena o duniaka ngone aku pooho de pomanara.' Imatero lo de to ngini nia nyawa ikokabata manga kabata ma demo itemo, 'Ngone gena igogou to Una Awi ngopa-ngopa.' 29 Hino o Atena ma nyawa, sababu ngone o Gikimoi Awi ngopa-ngopa, upa nanga sininga ma rabaka itemo Una gena powisitero dede o seri ma duhutu o guraci, eko o salaka, eko o teto de o nyawa manga gia ma cawaro isitotulada. 30 Ngaroko iqoqoma o Gikimoi Awi dodara gena o nyawa yanakowa, duma qangodu magena Una waeli kawa. So ma orasi yaadoka Una wasulo bilasu o bi nyawa yangodu o dunia ma rabaka imatogu isuba o bi seri ma duhutuka, de bilasu isuba cawali o Gikimoika. 31 Wosulo komagena, sababu wositatapu o orasi ma simaka o dunia ma raba manena asa Una wosifanggali itiai, ma ngale magegena Awi nyawa moi wihirika la asa Awi hakim ma manara waaka. De ma ngale ngone o nyawa inangodu wonasinako itiai o nyawa Una magena wosoneka de o Gikimoi iwisioho kali bai!" 32 La ma orasi ona iise o Paulus wotemo o nyawa moi wosoneka de wooho kali, so o nyawa ma binuka o Paulus wisiihe, duma ma binukali itemo, "Ngomi ka miodupasi so ma ngale o moi-moi magena nosibicarali." 33 Bolo, de o Paulus wotagi de wadongosaku o mahkamah ma nyawa magena, 34 duma kanaga lo o nyawa ma binuka o Paulus iwimote de gila-gila o Yesus iwipiricayaka. Ena gena, ona yamuruo naga o mahkamah Areopagus ma nyawa moi, una awi ronga o Dionisius, de o ngopeqeka moi ami ronga ongo Damaris, de lo o bi nyawa ma somoali.

Acts 18

1 Magena qabolo de o Paulus o Atenaka de womajobo wotagi kali so wakahika o Korintus ma kotaka. 2 De kagena o kota magenaka una wamake o Yahudika ma nyawa moi o Pontusno, awi ronga o Akwila. Sababu ma Kaisar Klaudius wosulo qaboloka o Yahudika ma nyawa bilasu o Roma yodongosa, so una de ma peqeka ongo Priskila o Italiano yakahino so asa imasidiado o Korintuska. De o Paulus wotagi ona yasinoto walega. 3 O Paulus awi ohoka ma manara, ena gena o dadaru ma dodalake o barono (eko lo o kemah) woaka la womasiija de awi manara gena, imatero de ona. So kagena wogoge awi ngale una de ona imatekemanara moi. 4 De kagena o Sabat ma wange isigeto de o Paulus o puji ma tahuka wabobicara, la tanu o Yahudika ma nyawa de o bi Yahudika ma nyawa yasowo lo manga sininga waqehe la o Yesus iwipiricaya. 5 So kagena de ma orasi o Silas de o Timotius o Makedoniaka so yakahino o Korintuska, de o Paulus awi manara iqoqoma magena waqoha so awi orasi qangodu o habari ma ngale o Yesus wosihabari o Yahudi ma nyawaka, ena gena wosihabari igogou o Yesus Una magena o Salamati ma Kolano. 6 Duma o Yahudika ona ka isiholu, so o ronga ma dorou wigaka. So kagena de o Paulus o gaapo awi bajuno wapari, maro o nonako moi gena, ma ngale ona isalaka de wadupa kawa, so wotemo, "Ce! Ngini manena nisiholu o habari ma ngale o Yesus, so o Gikimoi done asa winisangisara. De sababu ngohi tinisihabari qaboloka, ma ngale o Yesus akuwa nisisala ngohika. So lebelaha ngohi totagi o bi nyawa o Yahudika yasowo la kagena onaka tosihabari." 7 So una o puji ma tahu magenano wosupu de kadoke ma dateka wotagi o Titius Yustus awi tahuka, una o Yahudika ma nyawa wisowo duma wodupa wosusuba o Gikimoika. 8 So o puji ma tahu ma sahe moi, awi ronga o Krispus, una magena de awi tahu ma raba yangodu o Jou Yesus iwipiricayaka, de lo o Korintuska ma nyawa yadadala o Yahudika yasowo ona o Paulus wisigise so o Jou Yesus iwipiricaya de yaosika. 9 10 O putu ma moiku o Paulus o gogelelo moili o Gikimoino wakelelo de o Jou Yesus wotemo unaka, "Paulus! Ngohi kanaga dede ngona, de kanaga o nyawa yadala o kota manena ma rabaka asa ipiricaya Ngohika, so o nyawa moi lo waakuwa woniaka qatorou ngonaka. So upa nimodo de upa lo nomatogu nosihabari o bi nyawaka ma ngale Ngohi." 11 Magena de ma deka o taungu moi de ma sononga o Paulus o Korintuska wogoge de wadoto onaka o Gikimoi Awi habari ma ngale o Yesus. 12 Kagena de ma orasi o Galio wodadi gubernur o Akhaya ma daeraka, de o Yahudika ma nyawa o Korintuska itagi o Paulus iwitago de iwingaho o hakimka la ona iwikalaki. 13 So ona iwikalaki itemo, "O nyawa una manena wabaja de wasigaro la o nyawa yadadala isuba o Gikimoika de upa yamote o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefoka, so de to ngone nanga ngeko gena imakasala bai!" 14 So kagena de o Paulus tanu wasango, duma iqomaka o Galio wotemo o Yahudi ma nyawaka magena, "Ce, ngini o Yahudika ma nyawa! Nakoso niwikalaki la una magena wotosi eko wotooma gena, nia galaki magena ngohi bilasu tosigise. 15 Duma ngini manena ningamo ma ngale o demo, de o ronga, de nia Yahudi ma bobita, kiaka qangodu magena ngini bilasu niaaka de nisidiahi masirete. Mutuwade ngohi toholu o moi-moi magena tahakim." 16 De o Galio wosulo la o Yahudika magena yadusu de yasisupu o hakim ma rabano. 17 Nogena yosupuka, de o nyawa moi awi ronga o Sostenes, o puji ma tahu ma sahe, una magena iwitago de iwingaho o hakim ma tahu ma simaka so ona iwingangapo, duma o manara komagena o Galio womaha-mahawa. 18 Kagena de o Paulus wogoge o ngoosa muruo naga o Korintuska, so qabolo de asa una o dodiao ipipiricaya ona magena wadongosa so wotagi womajobo o Galatia ma daeraka de o Frigia ma daeraka. So una, de ongo Priskila, de lo o Akwila itagi yakahoko o Kengkrea ma bobaneko, de ma sababu awi sasi moi o Gikimoika so kagena de o nonako moi waaka, ena gena o Paulus awi hutu wakuluka. Qabolo de o deruku yopane so ona ikahika iside o Siriaka. 19 So ona imasidiado o Efesus ma kotaka o Asia ma daeraka, de ongo Priskila de lo o Akwila kagena wadongosaka. So kagena o Efesuska de womajobo waasi, de una o puji ma tahuka wowosa de o Yahudika ma nyawa kagenadahu wabobicara kasi. 20 De ona igolo o Pauluska la tanu una wogoge o wange muruo nagasi, duma una woholu. 21 Ngaroko woholu, duma ma orasi una he womajobo, de wotemo onaka, "Nakoso o Gikimoi wodupa, done ngohi tokahino kali." Qabolo de o deruku wopane kali, so o Efesuska de woside wokahika o Siriaka. 22 So kagena de o Kaisareaka womasidiado, de wotagi o Yerusalem ma gogobuka womasiloloa kasi, de gila-gila wokahika o Antiokhia ma kotaka o Siria ma daeraka. 23 De o wange muruo naga kagena wogoge qabolo, de o Paulus womajobo kali wotagi wotulu-tulu o Galatia ma daera de o Frigia ma daera ma sigilolika, de kagena o bi nyawa ipipiricaya manga piricaya wosiputuru. 24 Ma dongoho magena o Yahudika ma nyawa moi o Aleksandriano, awi ronga o Apolos, una o Efesuska de wahino. Una wocawaro de ma ngale o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka gena wopade wosibicara, 25 de lo una iwidoto qaboloka ma ngale o kia o Jou wodupa paaka so wanakoka. Mutuwade de awi sininga ma gawene ilalamo so wosibicara de wodoto itiai ma ngale o Yesus. Duma ma ngale o Yesus gena winako ifoloi waasi, sababu una asa ka wanako o Yohanes Wooosi awi dodoto. 26 Ma orasi o Efesuska wahino de wowosa o puji ma tahuka, de una lo wobarani wodoto. So kagena ongo Priskila de o Akwila asa awi dodoto yoiseka, de una iwingoso de iwingaho manga tahuka la iwidoto foloi itiai o kia o Gikimoi wodupa paaka. 27 So kagena de o Apolos wodupa wotagi o Akhaya ma daeraka, de awi dodiao ipipiricaya ona lo yodupa so iwiriwo o surati ilefo o nyawa ipipiricaya o Akhayaka, la bilasu o Apolos iwingaho qaloha. So o Akhayaka womasidiado, de kagena o nyawa o Gikimoi Awi laha wasidumu onaka so ona ipiricaya qaboloka, ona magena lo o Apolos foloi wariwo qaloha. 28 Sababu de o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo gena aku una wosinako itiai o Yesus Una magena o Salamati ma Kolano, so de awi kuasa foloi ilamo una imatekeributu dede o Yahudika ma roriri kagena o kawasa manga simaka.

Acts 19

1 So kagena de ma orasi o Apolos ka o Korintus kasi, de o Paulus o Galatia ma daera de o Frigia ma daera wakilolika de wotagi wakahoko so womasidiado o Efesus ma kotaka. De kagena una wamake o nyawa o Yohanes awi dodoto yapipiricaya yamogiowo de sinoto. 2 So una wasano ona magenaka, "O dodiao nipipiricaya, ma orasi o Gikimoi Awi habari niopiricaya gena o Gurumi Qatetebi nginiku wowosaka de winiparetaka, eko hiwasi." De ona isango itemo, "Hiwasi. De mianako waasi o Gurumi Qatetebi gena kanaga de maena." 3 "Nako komagena, de o kia ngini nisiosi." De ona yosango itemo, "O Yohanes awi osi." 4 So kagena de o Paulus wotemo onaka, "O Yohanes waosi o nyawa nagoona iwigolo una hitilahi igogou ona manga dorouno imatoba de imatodubaka. De o Israel ma nyawaka o Yohanes wasingangasu bilasu ona lo iwipiricaya o nyawa moi asa wahino wotuuruno, Una magena o Yesus." 5 Ma orasi ona yanako komagena, ona asa o Jou Yesus iwipiricayaka de gila-gila ona yaosika. 6 7 De lo o Paulus awi gia wahado onaku la o Gurumi Qatetebi wowosa onaku de waparetaka, sidago ona aku o Gikimoi Awi habari isibicara de o bi bahasa irupa-rupa Awi Gurumino. 8 So ma deka o ngoosa saange o Sabat ma wange isigeto o Paulus o puji ma tahuka wowosa de wobarani wodoto o bi nyawaka. Una wodoto wagogou la tanu ona iwidupa o Gikimoika la Una wapareta to ona manga sininga. 9 Duma o ngoosa o saange ma duduka o nyawa ma binuka asa manga sininga qatogoika sidago iholu ipiricaya. Ena gena, o kawasa manga simaka de ona o Paulus awi dodoto, ma ngale idodooha o Jou wotetemoka gena bilasu paaka, ona yogogagaka. So kagena de o Paulus o nyawa ipipiricaya wangaho de o nyawa ma somoa magena wadongosaku la wotagi kiaka o Tiranus awi tahu moili o riho magenaka imatotolomu de imadodotoka. Kagena o wange isigeto una imatekebobicara dede ona. 10 So kagena ma deka o taungu sinoto o Paulus o manara magena waaka sidago o nyawa igogoge o Asia ma daeraka yangodu-ngodu, bai o Yahudika ma nyawa de lo o Yahudika ma nyawa yasowo lo, yoise o habari ma ngale o Jou Yesuska. 11 Sababu de o Gikimoi Awi kuasa ma roriwo so o Paulus aku waaka o nonako ilalamo de ifoloi iqoku so yohairani. 12 Ena gena, o Gikimoi wiriwo sidago o tuwala moi eko o manara ma baju moi la o Paulus wapapakeka magena ona yaaho o bi nyawa yasisirika, so manga siri lo itoguka de manga toka lo isupuka. 13 14 So kanaga lo o Yahudika manga imam ma sahe moi, awi ronga o Skewa, to una awi ngopa yatumudingi ona o doku de o soaka itagi ma ngale o bi toka yodusu. Kagena de ona lo asa yodusu de itemo de o Jou Yesus Awi ronga, gena komanena, "O Yesus Awi ronga maro o Paulus wosibobicara gena so ngohi totemo de tonisulo nosupu." 15 Duma o toka magena itemo onaka, "Ngohi o Yesus ka towinako de o Paulus lo ka towinako, duma ngini manena nagoona sidago ngini niaaka komanena. Ngohi toholu tosupu." 16 Kagena de o nyawa wikokitoka magena womasitudu onaka, de wangangapo sidago manga baju lo waraca-racaka de manga rohe lo waqabo-qaboka, qabolo de ona yatumudingi iloqaka o tahu magena ma rabano. 17 Ma ngale magegena o Yahudika ma nyawa de lo o Yahudika ma nyawa yasowo yangodu o Efesuska igogoge lo yogiise, so ona yangodu yohairani icarawa so o Jou Yesus gena foloi iwisihoromati, sababu Una Awi kuasa foloisi qaputuru. 18 De lo o nyawa ipipiricaya yadala yahino ma ngale to ona manga manara ma dorou, kiaka yaaakaka gena, imamangaku o gogobu manga simaka. 19 Komagena lo o nyawa ipipiricaya duma imagogomahatesi, ona magena manga gomahate ma buku yatolomu de yatupu o kawasa manga simaka. O bi buku yatotolomu magena nakoso isiija la ma ija yaeto gena, o pipi salaka ihahali o cala moritoha. 20 De o Gikimoi Awi kuasa onaka komagena, so o habari qaloloha ma ngale o Jou Yesus foloi isihabari de o nyawa nagoona asa iise ona magena yangodu foloisi yongaku. 21 Qangodu magena qaboloka, de o Gurumi Qatetebi iwisingangasu o Pauluska, so o Paulus wasitatapuka asa wotagi kasi o Makedonia ma daeraka de o Akhaya ma daeraka, qabolo de asa woliho wokahino kali o Yerusalemka, so wotemo, "Kadoka la taado qaboloka, de ngohi bilasu o Romaka totagi kasi." 22 So kagena de wasulo awi roriwo yasinoto, ena gena o Timotius de o Erastus, la itagi iqoma o Makedoniaka, so una kagena o Asiaka wogogoge o wange muruo nagasi. 23 So ma dongoho magena de o Efesus ma nyawa yamuruo naga o habari ma ngale o bi nyawa o Yesus wasisalamati gena yoise iholu, so ona asa isigoko o gangamo ilalamo moi. 24 Ma ngale magegena kanaga o kota magenaka o nyawa moi, o salaka wouuhi, awi ronga o Demetrius. De una o seri ma ronga o Artemis ma tahu ma bi dulada ma ceceke-ceke wosiaka de o salaka ma ngale o nyawa yasuba, so una de awi nyawa o salaka imomanara gena o pipi yamake idala. 25 So una awi nyawa imomanara de lo o nyawa o salaka imomanara ma somoali yangodu watolomuno, de wotemo, "Ai dodiao! Ngini masirete nianako de o salaka ngone pamomanara so ngone inangodu gena aku o pipi pamake ifoloisi idala. 26 Duma ngini lo niise de niakelelo masirete o Efesus ma nyawaka de sidago lo o Asia ma daera ma sigilolino o Paulus gena wasibicara qaboloka, de wotemo o bi seri o nyawa manga gia isiaaka gena o giki qasowo. Kodo! O Paulus awi demo gena ona yangodu yopiricayaka. 27 So komagena to ngone nanga manara asa o nyawa yaholuka, de to ngone nanga ronga qangodu qatorouka. De foloili nanga seri ma duhutu o Artemis ma tahu ilalamo lo ma ronga qatorouka, so o nyawa asa yapake kawa, de lo o bi nyawa yadadala o Asiaka de o bi nyawa o dunia ma pupuku ihaka gena isuba nanga giki milalamo muna magenaka de o Paulus ami ronga watorouka, sidago mihoromati kawa de miholuka." 28 De ma orasi ona yoise komagena, de ona yatoosa poli so imanere ka ma moiye de imatoore isidadu-dadu itemo, "Ce! Artemis foloisi milamo, o Efesuska nanga giki!" 29 Kagena de ona de o nyawa o kota magena ma sigilolino asa iruwahe de imakangamo sidago o Gayus de o Aristarkhus, ona o Makedonia ma nyawa o Paulus awi dodiao, yatago so yalia de yasigogora o kawasa ma dolomu ma rihoka. 30 De o Paulus lo wodupa wotagi o nyawa yadadala magena manga simaka la ma ngale ona wasisohi, duma o nyawa ipipiricaya kagena wisimahawa. 31 De lo o Asiaka ma bobareta, o Paulus awi dodiao yamuruo naga, ona lo yosulo o Pauluska iwisingangasu de wigegego ma ngale upa lo o riho ma dolomuka magena wowosa de womasimane. So he wotagiwa. 32 So o kota ma bi nyawa itotolomu magena yogamamuka, de ona lo yangodu yanakowa ma sababu o kia ona kagena imatolomuno, so ma binuka imatoore itemo nagala komanena, de ma binukali imatoore itemo nagala komagena. 33 So kanaga o Yahudika ma nyawa wihiri o nyawa moi awi ronga o Aleksander la ma ngale una wotagali wabicara ona yadadala manga simaka. So o Aleksander o nyawa yadadala magena wapomaka, de tanu una masirete asa wasinako itiai onaka. 34 Duma ma orasi ona wikelelo una magena o Yahudika ma nyawa moi, so nagala o orasi sinotoka de ona yangodu ka ma moiye imanere isidadu-dadu, "Artemis foloisi milamo, o Efesuska nanga giki!" 35 Ma dodoguka, cawali o kota magena manga sekretaris aku wasisohi o bi nyawa yadadala magena, de wobicara wotemo, "He, ngini ai gianongoru o Efesus ma nyawa! O nyawa yangodu yanakoka cawali o Efesus ma kotaka manena pojaga o giki o Artemis ma tahu ilalamo de o teto o giki mitotulada moi itutura o dipaku. 36 Mutuwade o nyawa moi lo akuwa wosango moi-moi qangodu magena itiaiwa, so bilasu upa niaaka o kia naga moi nia siningaka yadadahewa, so hika nimarihika de nimapopongoka bato. 37 Bilasu komagena sababu o nyawa yasinoto manena ngini niangaho qabolo, ngaroko ona yakoorawa nanga giki ma tahu manena eko lo nanga giki ma duhutu muna magena ona imiaka qatorouwa. 38 So nakoso o Demetrius de awi nyawa imomanara manga dupa so o nyawa moili ona wikalaki, de o hakim ma riho lo de maena de o bobareta lo de maena, so bilasu ona kagena yangaho la yakalaki. 39 40 Duma o wange manena gena nagala ngone asa inakalaki, sababu ngone masirete poruwahe de o gangamo posigoko, de nakoso inasano, ma sababu o kia gena ngone pobicara paakuwa. So nakoso ngini nimode positiai, bilasu niaqohaka la o hakim de o kawasa manga simaka, de kagena asa ma diai pasari igogou eko hiwa." 41 Kagena de yangodu wabicara qaboloka, de o kota ma sekretaris una wasulo la o nyawa yadadala imatotolomu magena imabiau de iliho moi-moi to ona manga tahuka.

Acts 20

1 So o Efesuska ma nyawa imakangamo qaboloka, de o Paulus o nyawa ipipiricaya kagena watolomuno, de awi siduduga ma demo wahikeka de womasiloloa onaka, so qabolo de una wotagi womajoboli o Makedoniaka. 2 Wakiloli so o bi doku-doku lo wakurumi wagetoka, de awi demo moi-moi gena idala wasiduduga o nyawa ipipiricaya kagena igogoge. Qabolo de wotagi so womasidiado o Akhayaka, isironga lo o Yunanika. 3 De kagena ma deka o ngoosa saange una wogoge, qabolo so womasidailako la tanu o deruku wopane de woside o Siriaka, de wanako o Yahudika ma nyawa manga edekati asa witooma so una he idadi kawa woside. So wositatapuka asa woliho kali o Makedoniano, so wotagi kagena o Filipi ma kotaka. 4 De o nyawa yamuruo naga wimomote, ena gena o Pirus awi ngopa o Sopater o Berea ma kotaka wogogoge, komagena lo o Aristarkhus de o Sekundus o Tesalonika ma kotaka yogogoge, de o Gayus o Derbe ma kotaka wogogoge, de o Timotius, de lo o Tikhikus de o Trofimus ona yasinoto o Asiaka yogogoge. 5 Duma mia dodiao ona magena asa o Akhayaka de iside iqoma yakahika o Troas ma kotaka, so kagena imidamaha. 6 De o Roti ma Ragi Ihihiwa ma Rarame o Yahudika yaaaka gena ipasaka, de ngomi kagena o Filipika so o deruku mipane de miside ma deka sidago o wange motoha de asa mimasidiado o Troaska, kiaka kagena ngomi migoge o wange tumudingi. 7 O Nahadi ma wangeka ngomi o Yesus miwipipiricayaka mingodu mimatolomuno ma ngale o oqo qatetebi miaaka, duma o Paulus womibobicara kasi sababu ma langino de asa womajobo, so mia dodolomu gena sidago o putu itongiraba. 8 9 Kagena o ngihi iqoqokuka, kiaka mimatotolomuka, kanaga o gohiduuru moi awi ronga o Eutikhus una womatamiye o jangela ma dateka. De o Paulus iteka wobicara de womatoguwa de kagena lo ma poci idala yatupu, so komagena o gohiduuru una magena wokakadu ma bati lo wikioloka. So awi giolo ma rabaka kagena o tahu ma lape saangeka, de gila-gila wotura kudahu o tonaku, de ato ona witide una wosoneka. 10 So kagena de o Paulus kudahu wouti de o gohiduuru magena awi rohe ma qokusa widomotuku so iwikololono, de wotemo onaka, "Una ka wooho kali, so upa he nihawateri bai!" 11 Qabolo de o Paulus idaku wodola kali, so una de ngomi o Jou Yesus miwipipiricaya mimatolomuno, o oqo qatetebi gena miaaka so mioqoka, de una dede ngomi mimatekesibobicara sidago misidoginitaku qabolo de asa una womajobo. 12 So kagena de o gohiduuru woooho kali una magena o Troas ma nyawa ipipiricaya iwingaho, de manga sininga lo ipeleso kawa de ka yanali. 13 So o Paulus wositatapu asa mitagi o Miletuska. Sababu una wodupa wotatagi wokahika o Asoska, so una womisidailako o deruku mipane de o Asos ma kotaka miside miqomaka, so kadoka miahika de una asa wopane o deruku. 14 So kadoka o Asoska asa o Paulus womimake, de una wopane so ngomi miside miakahika o Metilene ma kota o Lesbos ma guraka. 15 16 Ngo kagena de ngomi miside kali, duma o Paulus awi dupa o Pentakosta ma Rarame ma wange yaado gena bilasu una he kagena o Yerusalemka. So ma ngale magegena o Efesuska he wotulu kawa, la upa sidago miteka o Asiaka migoge. So ka migila-gila de ma langino asa miakahika o Khios ma gura ma simano, so o wange sinotoka de asa o Samos ma guraka miakahikali, so ma langino de asa mimasidiado o Miletus ma bobaneka. 17 Duma kagena o Miletuska, o Paulus o nyawa wasulo o Efesus ma gogobuka itagi la yaaso manga roriri, ma ngale yahino la bilasu imatekekamake kasi de una. 18 So ma orasi ona yahino imasidiado, de o Paulus wotemo onaka, "Ai dodiao nipipiricaya, ngini ningodu nianako o orasi ma nonoma ngohi o Asia ma daeraka tomasidiado sidago lo ma orasi ngohi tinidongosaku gena, idodooha ai oho de ai manara to ngini nia sidongirabaka. 19 Ena gena, o Jou Awi manara taaka de ngohi ai ronga masirete tomasihiewa, de ma orasi o Jou Awi manara taaka masoa-masoa ngohi toari ma ngale ngini tinigalusiri, de lo ngohi ai sininga isusa sababu o Yahudika manga fakati ngohi asa itooma. 20 De lo nianako ngohi tokaeli tosihabari nginika ma ngale de magena aku tiniriwo, de ngohi lo tinidotoka nia dodolomu ma rabaka de lo nia tahu moi-moika. 21 Komagena lo bai o Yahudika ma nyawa bai lo o bi nyawa o Yahudika yasowo igogou ngohi tagegego bilasu ona manga dorou moi-moi yodongosa de o Jou Yesus Kristus iwipiricaya la wimote o Gikimoika. 22 Ai dodiao, o orasi manena o Gurumi Qatetebi bilasu towisimote so tomajobo tokahika o Yerusalemka. De asa tanakowa kadoka o kia idadi de imaaka to ngohi ai oho ma rabaka. 23 Duma o Gurumi Qatetebi asa wosingangasu, so ngohi ka tanako o bi doku-doku kiaka ngohi totutuluka gena igogou ngohi done itago de o buika isingosa de isangisara. 24 Ngaroko komagena, ngohi bilasu totagi o Yerusalemka, sababu ngohi tamaloka bai tooho bai tosone qadoohawa, hitilahi ngohi ai manara bilasu taaka ma bati tosibolo, de nakoso maro o gogitina moi so tomagogora sidago lo ma bati taado. Ena gena, aku o Jou Yesus Awi manara taaka so tosingangasu o habari ma ngale Una, la de o Gikimoi Awi dodara so o bi nyawa aku wasisalamati, so o manara magena asa tosibolo, maro o kia bato woisulo bilasu ngohi taaka. 25 De o orasi manena ngohi tanakoka ngohi ngini tinikurumi de tosihabari qaboloka, idodooha o Gikimoi wopareta maro o kolano moi o nyawaka, so ningodu manena done asa ngohi he nikelelo kawa. 26 27 Mutuwade o wange manena tinisingangasu nginika, igogou ngohi tokaeli o Gikimoi Awi dupa qangodu tinisihabari nginika. So nakoso nia sidongirabano o nyawa moi wosoneka de wiumo o sangisara ma qokuka, ena gena ma uku itatatuwa, una gena waakuwa woisisala. 28 So, ai dodiao, o Gurumi Qatetebi ngini winihirika la ngini nidadi o roriri, so nimajaga nia piricaya masirete la niamote igogou o Gikimoi Awi dodoto, komagena lo o bi gogobu yangodu bilasu niajaga, maro o sowohi moi wojaga de wapalihara to una awi duba. La Una Awi gogobu gena ngini bilasu niojaga, sababu ma ngale Awi dodara so wihike ma Ngopa womatetengo wosone, la ma ngale o nyawa ona magena o Gikimoi aku waaka to Una Awi nyawa masirete. 29 Ngohi tanako done ngohi totagi la ihiwaka, de o bi nyawa manga sininga qatotorou de manga galusiri ihihiwa done asa yahino nia sidongirabaka gena, maro o bi duba o boulamo ifofufuruka so kagena yoduumo la idadi ma goli. 30 De lo tanako asa to ngini nia sidongirabano o bi nyawamoi-nyawamoi manga damatoko isibicara, la ma ngale o bi nyawa ipipiricaya yagegego la bilasu yapiricaya onaka. 31 Mutuwade bilasu nimasitiari qaloha! De niososininga ma deka o taungu saange, o putu de o wange, ngohi de ai kongo de ai sirangu lo tomatoguwa tinisisitiari so tinijaga ngini ningodu. 32 So ngini ningodu o orasi manena ngohi tinisisaraha o Gikimoika, la Una asa winijaga de lo nia piricaya wosiputuru, de aku o oho ikokakali winijajika, maro o kia o nyawa Una wahihirika asa wahikeka. Magena asa Una waaka, nakoso Awi dodara ma habari nimasigocoho nia siningaka. 33 Ngini nianako ma moi waasi ngohi o fanggali tasari so tonyafusu o nyawa moi awi baju eko awi pipi gena woihike ngohika. 34 Duma ngini masirete nianakoka cawali de to ngohi ai galasahu masirete so ngohi de ai dodiao imomote gena asa mia oho de mia ino moi-moi aku tosimake. 35 De ma orasi ngohi nia sidongiraba kasi o moi-moi taaaka gena, ma ngale tinisikelelo nginika, so bilasu ngini lo nimadoto de nimanara niputuru la ma ngale aku niariwo o nyawa yapoputuruwa so isusa, de bilasu niososininga o Jou Yesus Awi demo, kiaka ngone wonasitemoka, 'Upa sidago o nyawa inahike ngoneka, duma nanga siningaka foloi isanangi nakoso ngone o nyawaka pahike.' " 36 So kagena de o Paulus wobicara qabolo, de una dede ona yangodu ibukuku so wosumbayang kasi. 37 De yangodu de manga kongo de manga sirangu ona iwikololo una so wihame kasi, 38 sababu manga sininga ipeleso poli ma ngale wasitemo onaka done ona he wikelelo kawa. Qabolo de ona yangodu o Paulus iwisitota sidago lo o deruko wisibane.

Acts 21

1 So mimasiloloa qabolo, de ngomi ma binuka de o Paulus mimajobo mitagi o Yerusalemka. So ngomi miside miakahika de mimasidiado o Kos ma guraka. So ma langino misideli miakahika o Rodos ma guraka, kagena de miside kali so mimasidiado o Patara ma bobaneka. 2 Kagena o Pataraka de o deru moili miamake he imajobo iside o Fenisia ma daeraka ikahika, so ngomi mimatuluru o deru magenaku mipane so mimajobo kali. 3 So miside kali de mia dodagi kagena sutu itekaka, de asa o Siprus ma gura miakelelo gena mia gubalika, de gila-gila miside so o Siria ma daeraka miameta. So kagena o doku Tirus ma bobaneka miaado, de mimatapu kasi so o deru ma gina isiguti kasi. 4 So ngomi miuti o kota magegenaka, so mitagi de miamake o nyawa ipipiricaya de kagena onaka mimasidodogu ma deka o wange tumudingi. De lo o Gurumi Qatetebi onaka wasingangasuka, so wisingangasu o Pauluska la ma ngale upa wotagi o Yerusalemka. 5 Duma o riho magenaka mia orasi qamataka, de bilasu mimajobo o Yerusalemka. So mia dodagi asa miadofali, de ona ipipiricaya yanau, de o ngopeqeka, de lo o ngopa-ngopa ona yangodu imisitota sidago o kotano misisupu. So kadai o teo ma dateka ngomi mibukuku de misumbayang kasi. 6 So kagena de ngomi moi-moi mimatekesiloloaka, de gila-gila ngomi mipane o deruku so ona lo iliho moi-moi manga tahuka. 7 So o Tiruska ngomi migila-gila miside miakahika o Ptolemais ma bobaneka miuti. Kagena ngomi miamake kali o dodiao ipipiricaya la mimatekesikomore de mimasidodogu kagena onaka o wange moi. 8 9 Ma langino ngomi mimajobo miside kali so miuti o Kaisarea ma kotaka. So kagena de ngomi mitagi o nyawa moika o Gikimoi Awi habari qaloloha wosihohabari, iqoqoma una o Yerusalemka o nyawa ipipiricayaka yahihiri manga roriwo yatumudingi manga sidongirabano, awi ronga o Filipus. Una magena awi ngopa o jojaru yaruha o Gikimoi Awi demo isingongangasu, kagena awi tahuka mimasidodogu. 10 Kagena o wange muruo nagaka, de o nabi moi una lo o Gikimoi Awi demo wosingongangasu, awi ronga o Agabus, o Yudea ma daerano de wahino. 11 So ngomino wahino, de o Paulus awi doi ma bobiliku waqehe so awi qohu de lo awi gia wapiliku. Qabolo de wotemo, "O Gurumi Qatetebi wosingangasuka wotemo komanena, 'O Yahudika manga roriri o Yerusalemka de awi doi ma bobiliku done asa ma duhutuka wisipiliku gena komanena. Qabolo de o bi nyawa o Yahudika yasowo manga bobaretaka asa una iwisidoa la iwitailako.' " 12 Ma orasi ngomi miise komagena, de ngomi dede o nyawa ipipiricaya igogoge o kota magenaka o Paulus miwigegego de migolo upa he wotagi o Yerusalemka. 13 Duma una wosango wotemo, "Ai dodiao ningodu, upa niari sidago lo ai sininga itura. Sababu ngohi tomabolo-boloka upa ka cawali itago de ipiliku, duma ngaroko lo itooma o Yerusalemka sababu ma ngale o Jou Yesus gena towisihabari." 14 Sababu o Paulus woholu womimote ngomi, so ngomi ka mitemo, "Hika powiqohaka, la o Jou Yesus Awi dupa ma ngale unaka asa idadi de imaaka." 15 So idadi komagena, qabolo de ngomi mimasidailako so mimajobo mitagi miakahika kadoka o Yerusalemka. 16 Komagena o bi dodiao ipipiricaya yamuruo naga o Kaisareaka ma nyawa de o Manason o Siprus ma nyawa moi, itekaka o Yesus iwipiricayaka, una de ona lo yomote so mimakangaho dede ngomi, ma ngale kadoka o Yerusalemka de o Manason awi tahuka mimasidodogu. 17 Ma orasi ngomi de o Paulus kadoka o Yerusalemka mimasidiado, de o dodiao ipipiricaya kagena mimakamake de minali de mimatekesikomore. 18 Ma langino o Paulus de ngomi mitagili o Yakobuska, de kanaga lo o gogobu o Yerusalemka manga roriri ma binukali. 19 So mimatekesikomore qaboloka, de o Paulus wosingangasu o manara moi-moi o Gikimoi wiriwo la una waaka o Yahudika ma nyawa yasowo manga sidongirabaka. 20 So komagena ona yoiseka, de ona yangodu iwisigiliri o Gikimoiye. Qabolo de ona itemo o Pauluska, "Mia dodiao Paulus, ngona masirete nanakoka o Yahudika ma nyawa kanaga o bolu moi de ma cala-cala o Yesus iwipiricayaka, duma ma ngale ona magena o Yahudika manga bobita o Musa wosilelefo gena moi-moi qangodu yacocohosi. 21 Duma ona yoiseka o habari moi itotiaiwa ma ngale ngona naaka sidago notagi o Yahudika ma nyawa de igogoge o Yahudika ma nyawa yasowo manga sidongirabaka, de nadoto bilasu o bobita o Musa wosilelefoka gena yapalako de upa yamote, ena gena ngona nasuloka upa he manga ngopa yasuna de upa lo o Yahudika manga adati de manga galepu yamote. 22 So ma ngale o habari itotiaiwa ngonaka gena bilasu o kia naga moi naaka la ona magena yanako itiai de itero. Ma ngale magegena bilasu ngone paaka, sababu ona yoise qaboloka igogou ngona o Yerusalemka de nahino, so ona asa nitago de nikalaki. 23 Mutuwade bilasu namote mia demo manena: Kanaga o nyawa yaruha ona isasi lo qabolo o Gikimoika. 24 So hika ngona dede ona nimakomote la niaaka o adati de o galepu, so ngini ningodu aku nia sininga qatebi. Ena gena, bilasu nofangu la ona aku manga hutu yakulu ma ngale manga sasi gena yaaka qaboloka. Nakoso naaka qaboloka, de o habari itotiaiwa ona yoiiseka ma ngale ngona gena ka ikulai, sababu igogou ngona masirete lo naaka de nomote o Yahudika manga bobita maro o Musa wosilelefoka. 25 De ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo lo o Jou Yesus iwipiricayaka, so ngomi o surati milefoka de misidingo lo qabolo onaka, ma ngale ngone o Yahudika nanga bobita moi-moi qangodu maro o Musa wosilelefoka upa he yaaka. So ka cawali upa o lake o bi gomaka isisusuba gena yaoqo, de upa lo o bi haiwani ma au yaudo, de upa o bi haiwani yagogohore la isoneka de yaoqo de upa lo o bi nyafusu ma dorou yaaka." 26 Komagena so o Paulus o nyawa yaruha magena waaso so itagi imakangaho, de ma langino una de ona o adati de o galepu ma dodagi magena yamote so itemo ona manga sininga qatebi. Qaboloku de o Paulus wotagi o Gikimoi Awi Tahuka, de ma imamka wosingangasu muruoka de manga adati de manga galepu ma debi isibolo, ma ngale asa o Paulus de ona yaruha moi-moi manga gaso o haiwani magena yatota de isisuba. 27 O adati ma debi yaaka so itagi ma deka he yadangade o wange tumudingi so isibolo waasi, de kanaga o Yahudika ma nyawa yamuruo naga o Asiano imasidiado de o Paulus wikelelo gena o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka. Kagena de ona itagi o nyawa yadadala yasigaro so yahino o Paulus iwitago, 28 de ona imatoore de itemo, "He, o Israelka ma nyawa ningodu! Niahino la pomakiriwo! Sababu o nyawa una manena wotagi o bi doku wageto de o nyawa yangodu wadoto, la bilasu ngone o Yahudika ma nyawa nanga ronga ma dorou ona yaaka, la upa yahoromati nanga bobita o Musa walelefoka de lo o Gikimoi Awi Tahu manenaka o dorou waaka. De o orasi manena una lo kanaga o Yahudika ma nyawa yasowo de ona wangaho so iwosa o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka, so o riho qatetebi manena gena he qatebi kawa." 29 (Manga demo komagena, sababu iqoqoma o kota magenaka de o nyawa moi o Yahudika wisowo, awi ronga o Trofimus o Efesusno, ona wikelelo una de o Paulus imakokangaho, so itemo nagala o Paulus iwisingosa o Gikimoi Awi Tahu ma lolohano.) 30 So kagena de ma orasi o nyawa yangodu o kota marabaka yogiise o demo magena, de ona ikalala de imagogora hika de hino iwidolomu, so o Paulus iwisoroma de iwililia o Gikimoi Awi Tahu ma lolohano wisisupu, de gila-gila ma ngora yaperesuka, la upa sidago o nyawa yadadala o gangamo isigoko o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka. 31 Ma orasi magena manga edekati o Paulus iwisidailako tanu he witooma, de ma ngale o Yerusalem ma rabaku o nyawa imakangamo ifoloi so o nyawa itagi iwidedemo o prajurit manga kapitaka. 32 So orasi magena qabolo ma kapita magena wotagi o bi prajurit de manga bi sahe wangoso de ona itagi imagogora yakahino o nyawa yadadala imatotolomuno. De ma orasi o nyawa yadadala wikelelo una dede to una awi prajurit, de ona imatoguka so o Paulus he wingapo kawa. 33 De ma kapita una magena wotagi o Pauluska, so witago de awi prajurit wasulo so o rate ngai sinoto wisipilikuka. Kagena de una wasano o bi nyawa yadadalaka, o Paulus una magena naguuna de o kia asa una waakaka. 34 Kagena de o nyawa yadadala manga sidongirabano ma binuka imatoore itemo komanena, de ma binukali imatoore itemo hiwa komagenawa, sidago lo ma kapita gena wosidodogu ma ngalewa qadoohaso imaaka komagena. Ma sababu magegena so una wosulo la o Paulus iwingaho wisikahika o prajurit ma tahuka ma ngale wijaga, la kagena asa wisasano. 35 De kagena ona iwingaho wisikahika o tahu magenaka, duma yaado ma ngute-nguteka, de kagena bilasu o Paulus o prajuritka witide, sababu o nyawa iroruwahe ona yodupa gena ka witooma. 36 Ona magena o nyawa yadadala o Paulus awi duduno itotuuru de imanere isidadu-dadu itemo, "Una magena bilasu niwitoomaka!" 37 Ma orasi o Paulus o prajurit ma tahu ma rabaka he wisingosa, de una wosano ma kapitaka wotemo, "Baba, nako yaaku, de ngohi sutu tobicara ngonaka." De ma kapita wotemo, "He! Ngona o bahasa Yunani ka nanako! 38 Ngohi totemo nagala ngona manena o Mesirka ma nyawa moi, iqoqomaka o ruwahe ilalamo moi isidadi sidago o nyawa yacala iha una wangaho o tona ibobeleuka, la ona o Roma ma bobaretaka yakudoti." 39 De o Paulus wotemo, "Hiwa, ngohi manena ai sihino o Yahudika ma nyawa o Tarsusno gena o Kilikia ma daera ma kota ilalamoka. Nako qaloha, de noiriwo la noisimaha ngohi sutu tobicara o nyawa yadadala ona magenaka." 40 Awi gogolo komagena so ma kapita wisimaha qaloha o Paulus aku wobicara. So o ngute-nguteka o Paulus womaokoye de awi gia wasipoma o nyawa yadadalaka la ona magena imapopongo. So kagena de ona imapopongoka, de o Yahudika manga bahasa Ibrani o Paulus wobicara onaka wotemo,

Acts 22

1 "Ai gianongoru de ai roriri! Orasi manena ngohi todupa todedemo maro ai sango moi ngini ningodu nia simaka, so hika nisigise nisidodiahi!" 2 So de ma orasi ona yoise o Paulus wobicara onaka de o bahasa Ibrani, ona foloi imapopongoka. 3 So gila-gila o Paulus womasinako itiai de wotemo onaka, "Ngohi manena lo o Yahudika ma nyawa moi. Ngohi o Tarsus ma kotano o Kilikia ma daeraka, duma ngohi manena isilamo gena o Yerusalemka. O Gamaliel una magena ngohi ai guru so igogou ngohi lo tomadoto tamote o Yahudika nanga bobita, kiaka to ngone nanga ete de nanga topora yacocoho so inahike ngoneka. De ngohi ai edekati ai manara moi-moi ma rabaka gena o Gikimoi towisihoromati, so imatero de o wange manena ngini kanena ningodu. 4 Iqomaka ngohi lo o bi nyawa yopipiricaya o Yesus Awi dodotoka, bai yanau de lo o ngopeqeka, ngohi tapiliku de tarate de o buika tasingosaka, so ona magena ngohi tasangisara qatubuso sidago lo yamuruo naga ngohi tatooma. 5 Ai manara maro komagena ma Imam Wilalamo de o Mahkamah Agama ma nyawa ona yangodu lo yanako, so aku ngohi totemo gena ngohi tokulaiwa. Sababu ona masirete o surati igaka de isimeta o bi Yahudika manga roriri igogoge o Damsyik ma kotaka, gena ngohi ihike totagi, la tahika kagena ma ngale o nyawa ipipiricaya o Yesuska asa tatago, de o rate tasipilikuka ona magena tangaho o Yerusalemno ma ngale yasangisara." 6 "Ma orasi ka o dodagi ma raba kasi so o Damsyikka he taado, gena o wange itotiai, de o nita moi isitodoka o dipaku idisiwa de ma siwa isigilolino. 7 De ngohi ai jaraka de totura o tonaku de o ili moi toise itemo ngohika, 'Saulus, Saulus! Qadoohaso Ngohi noisangisara.' 8 De ngohi tosango totemo, 'Ya, Jou! So Ngona naguuna.' Kagena de o ili magenali itemo, 'Ngohi manena o Yesus o Nazaret ma nyawa, kiaka ngona noisasangisara gena.' 9 O nyawa ngohi imomote ona lo o nita magena yakelelo, duma o ili ibobicara magena ona isidodoguwa. 10 So kagena de ngohi tosano kali totemo, 'Ya, Jou, o kia bilasu ngohi taaka.' De o Jou Yesus wosango ngohika wotemo, 'Nomomi! De notagi o Damsyik ma kotaka nowosa. Kagena asa isingangasu o moi-moi qangodu o Gikimoi wositatapuka bilasu ngona naaka.' 11 De o nita ma siwa ma buturu magena sidago ngohi tomasigelelo kawa, so o nyawa imomote gena bilasu ai giaka yacoho de ituda ma bati mimasidiado o Damsyikka. 12 De ngo kagena o nyawa moi awi ronga o Ananias. Una awi sigogise qaloha o bobita moi-moi o Musa wosilelefoka, so o Yahudika ma nyawa yangodu o Damsyikka foloi iwihoromati una. 13 So una magena wahino ai dateka womaokoye de wotemo, 'Ai dodiao Saulus nopipiricaya, tanu nomasigelelo kali!' Orasi magena qabolo de ngohi aku tomasigelelo kali. 14 Qabolo de una wotemo, 'O Gikimoi to ngone nanga ete de nanga topora wisusuba, Una magena asa wonihirika ma ngale Awi leleani moi Awi sininga itotiai gena ngona wonisikelelo de noise Awi ili ma orasi Una wonibicara, la ma ngeko komagena to Una Awi dupa bilasu wonisinako ngonaka ma ngale naaka. 15 Wonihirika, ma ngale Una ngona nowikeleloka de ma ngale Awi ili ngona noiiseka magena bilasu nodadi Awi saksi, de nosihabari o bi nyawa yangoduka. 16 Mutuwade o orasi manena upa he notamaha. Nomomi la ngona ngohi toniosi, de o Jouka nogolo la tanu ani sala de ani dorou qangodu o Gikimoi wonisiapongu.' 17 So ma orasi woiosi qabolo, so toliho o Yerusalemka de o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka tosumbayang, de o gogelelo moi o Gikimoino tamakeli. 18 De o Jou Yesus towikelelo de Una wotemo ngohika, 'Saulus! Nomataika o Yerusalem nodongosa! Sababu o nyawa ngo kagenadahu o kia ngona nosihabari ma ngale Ngohi gena ona yoise iholu.' 19 Duma ngohi totemo, 'Jou, ona magena inako ngohi, o orasi isigeto-geto o puji ma tahuka towosa so o bi nyawa ipipiricaya Ngonaka gena tatago de tangangapoka, de asa o buika tasingosa. 20 Komagena lo yanakoka ma orasi o Stefanus wosihabari ma ngale Ngona de ona iwitooma gena, ngohi lo tomote so manga dooma ma manara magena ai sininga yadahe, sababu ngohi masirete lo kagena o bi nyawa itotooma manga juba tojajaga. So nakoso ngohi kanena togoge gena, ona asa isigise qaloha.' 21 Kagena de o Jou wotemo kali ngohika, 'Saulus! Notagi bato! Sababu Ngohi asa tonisulo notagi o bi nyawa o Yahudika yasowo de o doku ikukuruka.' " 22 So o bi Yahudika ma nyawa ona magena o Paulus awi bicara isigise, sidago wotemo asa una wotagi o bi nyawa o Yahudika yasowo. Qabolo de ona imatoore itemo, "O nyawa maro una manena gena bilasu upa wooho, so powitoomaka bato!" 23 (Ma ngale to ona manga doosa ifoloi poli o Pauluska, so ona yangodu imanere so manga baju yaraca de lo o gaapo isihaja.) 24 Kagena de ma kapita wosulo o Paulus iwingaho la iwisingosa o prajurit manga tahu ma rabaka. Qabolo de wasulo o Paulus iwingangapo la iwisano ma ngale wosingangasu igogou o dorou o kia una waakaka, ma ngale ma kapita aku wanako ma sababu o kiaso o Yahudika ma nyawa imatotoore de o Paulus widoosa komagena. 25 Qabolo de o Paulus awi gia de o haiwani ma kahi isipiliku de yatau so imongohoka. Kagena awi dateka womaokoye o prajurit manga sahe moi, de o Paulus wotemo unaka, "Nakoso o nyawa moi ma baba o Romaka ma nyawa maro ngohi manena so nitailako waasi de ningangapoka gena, kanaga nanga bobitaka inasimaha, eko hiwa." 26 So o prajurit manga sahe magena woise, de una wotagi de ma kapitaka wodedemo, "Baba, o nyawa una magena o Romano ma nyawa. De qadoohaso ngona nosulo so ona wiaka komagena." 27 So kagena de ma kapita wotagi o Pauluska, de wisano, "Hika noisingangasu nositotiai, ngona manena igogou o Romano ma nyawa?" De o Paulus wotemo, "Tagogou, ngohi manena o Romano ma nyawa." 28 So kagena ma kapita wotemoli o Pauluska, "Ngohi lo tofangu ilamo sidago tomadadika o Roma ma nyawa." De o Paulus wotemo, "Duma ngohi manena ka isibuo kusi gena o Romano ma nyawa qabolo." 29 So de qabolo o prajurit manga dupa o Paulus iwingongangapo gena ona imasidosuka. De manga kapita asa iwinako igogou o Paulus gena o Romaka ma nyawa moi duma una wasulo o rate iwisipilikuka, so una lo wimodoka. 30 Ma langino o prajurit manga kapita gena wodupa wanako ma diai ma sababu o kia, so o Yahudika ma nyawa o Paulus wisisala de wingangapo. So kagena de wosulo o Paulus awi rate yapalako de wapareta so o imamka ma bi sahe de o Mahkamah Agama ma nyawa yangodu imatolomuno, qabolo de o Paulus iwingaho ona yangodu manga simaka, la asa iwitailako.

Acts 23

1 So kagena de o Paulus wakeri-keri o Mahkamah Agama ma nyawaka, de una wotemo, "Ai gianongoru, ma dekaka sidago o wange manena gena tamalo o Gikimoi Awi simaka ai sininga de ai manara ma rabaka ai sala ihiwa." 2 Ma orasi una wobicara komagena, de ma Imam Wilalamo o Ananias wosulo o nyawa moi o Paulus awi dateka so awi uruko wosidopoka. 3 Komagena so o Paulus wotemo o Ananiaska, "Sutusi asa done ngona lo o Gikimoi wonipoka. Ce! Ngona maro o boberesu qapoputuruwa, duma yaqahuka so qaare la o nyawa itemo magena qaputuru icarawa. So ngona orasi manena nomatamiye nohakim ma ngale namote o bobita o Musa wosilelefoka, duma o bobita magena ngona masirete lo namotewa de sidago nobarani o nyawa nasulo so ngohi woipoka." 4 De o nyawa kagena o Paulus awi dateka itemo unaka, "Cedekele! Maro ngona de ma Imam Wilalamo nowisimaqe!" 5 De o Paulus wotemo, "Ai gianongoru, ngohi towinakowa una magena ma Imam Wilalamo. Igogou, o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka lo isilefo qaboloka, 'Upa lo ngona ani roriri moi wonipopareta gena nowisimaqe.' " 6 De o Paulus una wanako ona o mahkamah ma nyawa lo ma binuka o Sadukika de o Farisika ma nyawa, so una womatoore de awi ili walamo-lamo wotemoli onaka, "Ai baba-baba, ngohi manena ai baba o Farisika ma nyawa so ngohi lo o Farisika. Sababu ngomi o Farisika gena miopiricaya o nyawa isosoneka done asa ioho kali, so ma ngale magegena ngohi ingaho o hakimno!" 7 Ma orasi o Paulus wotemo komagena, de o Sadukika de o Farisika ma nyawa imakangamo so o mahkamah ma nyawa kagena imakitinga idadi o bolu sinotoka. 8 Imaaka komagena, sababu o Sadukika yongakuwa kanaga o nyawa isoneka de ioho kali eko kanaga lo o malaikat de o gurumi qaloloha ma somoa moi, duma o Farisika ma nyawa ona yongaku igogou o moi-moi qangodu magena idadi de imaaka. 9 Komagena so o Mahkamah Agama o bolu sinoto magena imatekedotoore moi de moi de manga ili foloi ilamo, sidago o guru agama yamuruo naga o Farisika ma nyawa ona lo imaoko de isiholu yagogou, so itemo, "We! Ngomi gena igogou mianako una magena awi sala ihiwa! Sababu nagala kanaga o malaikat eko o gurumi qaloloha moi iwisibicara qabolo unaka." 10 So kagena de foloisi ona imatekekangamo sidago ma kapita una lo wohawateri upa sidago o nyawa yadadala o Paulus iwiritau. Ma sababu komagena ma kapita wosulo awi prajurit la itagi o Paulus iwiqehe de wisisupu o mahkamah ma nyawa manga sidongirabano, la iwingaho wisigiliho o prajurit manga tahuka. 11 So o putu magena de o Jou Yesus wahino womaokoye o Paulus awi dateka, de wotemo, "Ai ngopa, ani sininga naputuru de upa lo nimodo, sababu o kia ngona nosingangasu qabolo o Yerusalemka ma ngale Ngohi, komagena lo igogou asa ngona nosingangasu kali o Romaka." 12 13 Ma goginitano, o Yahudika ma nyawa nagala yamoruha imatekefakati ma ngale o Paulus gena, ona yangodu isasika bilasu o Paulus witago ma bati witooma kasi, de asa ona yooqo de youdo kali. 14 Kagena de ona itagi o imam ma bi saheka de o Yahudi ma roririka, so imasingangasu itemo, "Ngomi manena misasi lo qabolo gena bilasu o Paulus miwitago de miwitooma kasi, de asa ngomi mioqo de miudo kali. 15 Mutuwade ngini bilasu de o mahkamah ma nyawa ningodu nigolo o prajurit manga kapitaka la o Paulus iwingaho wisikahino nginino, koloko nia edekati la niwitailako foloi itiai ma ngale to una awi manara magena. La ma ngale nonena waado waasi so ka o ngeko ma soa kasi, de ngomi miwitoomaka." 16 Duma kanaga o Paulus ma bira ma ngopa o gohiduuru moi woise ma ngale kanaga o nyawa o bolu moi manga edekati qatorou o Pauluska. So una wotagi kagena o prajurit ma tahuka, de wowosa wosingangasu o Pauluska. 17 So kagena de o Paulus wiaso o prajuritka manga sahe moi, de wotemo unaka, "Hika notagi o gohiduuru manena nowitota ma kapitaka, sababu o habari kia naga moi asa wodedemo unaka." 18 Kagena de o prajuritka manga sahe una magena wotagi so o gohiduuru magena witota ma kapitaka, de wotemo, "O Paulus o bui ma rabaka gena woiaso de wogolo ngohika ma ngale o gohiduuru manena bilasu towingaho ngonaka, sababu una o habari kia naga moi wosingangasu ngonaka." 19 De gila-gila ma kapita o gohiduuru magena awi giaka wacoho de iwingaho so kadoke imatingaka, de iwisano wotemo, "O habari o kia ngona nodupa noisingangasu ngohika." 20 So o gohiduuru magena wosango wotemo, "Ai baba, o Yahudika manga roriri imatekefakati qaboloka, manga edekati o Paulus iwitailako foloi itiai ma ngale to una awi manara magena. So asa igolo ngonaka, la tanu ilangi ma wangeka de o Paulus nowingaho nowisikahika onaka. 21 Duma kanaga o nyawa yamoruha ifoloi gena imamingihuka, de widamaha la ona witooma. Ona yangodu isasi qaboloka gena bilasu o Paulus iwitago de iwitooma kasi de asa ona ioqo de iudo kali. De o orasi manena ona imasidailako qaboloka, so itamaha la tanu manga gogolo magena ngona nosimote de naaka. So, baba, togolo tanu manga gogolo magena upa lo nosimote de naaka." 22 So ma kapita wotemo unaka, "O habari manena upa lo o nyawa ma somoaka nosingangasu." Qabolo de o gohiduuru una magena wisulo so wolihoka. 23 So kagena de ma kapita waaso o prajuritka manga sahe yasinoto, de wotemo onaka, "Hika nisidailako o prajurit manga dala yaratu sinoto, de o prajurit o jaraku ipapane manga dala yamoritumudingi, de lo o prajurit de manga tubaka manga dala yaratu sinoto, la o putu manena o cako siwo de ngini nimajobo nitagi o Kaisareaka. 24 De lo o jara moi nisidailako ma ngale kugena o Paulus wopane la una niwingaho de niwijaga niwisidodiahi ma bati niwisidiado ma Gubernur Felikska." 25 De ma kapita o surati moi wolefo ma gubernurka, ma demo gena komanena: 26 Baba Gubernur minihohoromati, Salamati pomakamake. 27 Ngohi tonisihabari ngonaka o nyawa moi towisidingo ngonaka. Baba, una manena o Yahudika ma nyawa witagoka de tanu witooma. Duma ngohi de ai prajurit miahino miwiqeheka, de ngohi towinako igogou una manena o Romano ma nyawa so una towisisalamati o Yahudika manga gia ma sohano. 28 De ngohi lo todupa tanako ma diai qadoohaso una iwikalaki, so ma ngale magegena ngohi towingaho to ona manga Mahkamah Agamaka. 29 De kagena asa ngohi tanako una iwikalaki gena sababu yodupa iwisano ma ngale o Yahudika manga bobita, duma ona iwikalakiwa ma ngale o dorou moi waaka so bilasu o buika wisingosa eko witooma. 30 Qaboloka asa o nyawa isingangasu ngohika, kanaga o Yahudika o bolu moi manga edekati ma dorou so imatekefakati la una iwitooma. Mutuwade o orasi magegena qabolo de o nyawa una manena ngohi towitota ngonaka. De ona iwikokalaki magena ngohi tasuloka bilasu manga galaki magena isidiado ngonaka. Ngohi o prajurit manga kapita Klaudius Lisias O Yerusalemka 31 Qabolo de o prajuritka manga dala magena imasidailakoka, so o putu ma rabaka de ona o Paulus iwingaho de itagi sidago imasidiado o Antipatris ma kotaka. 32 Ma langino de o prajurit o jaraku yopapane de o Paulus manga dodagi yadofa kali, duma o bi prajuritka ma binuka iliho ikahino kali o prajurit ma tahuno. 33 Ona o prajurit o jaraku ipapane itagi yakahika so kagena o Kaisareaka imasidiado, de gila-gila o surati magena yahike ma gubernurka de o Paulus lo iwisidoa unaka. 34 Ma orasi ma gubernur o surati magena wabacaka, de o Paulus iwisano wotemo unaka, "Ngona manena o daera kiano ma nyawa." De o Paulus wosango wotemo, "Ngohi manena o Kilikiano ma nyawa." Magena asa ma gubernur winako una o Kilikia ma nyawa, 35 de ma gubernur wotemo unaka, "Ka idadi, so notamahasi la nakoso o nyawa inikokalaki imasidiadoka, de ngohi asa tonisulo to ngona ani demo moi-moi nosibicara la aku ngohi toise." Qabolo de o prajuritka wasulo o Paulus iwisidodogu de wijaga ma Kolano Herodes awi kadatoka.

Acts 24

1 O wange motohaka de ma Imam Wilalamo o Ananias de o Yahudika manga roriri yamuruo naga ona imasidiado o Kaisareaka, de ma Gubernur Felikska yahino la o Paulus iwikalaki kali. De kanagali o nyawa moi, awi ronga o Tertulus, una magena wococawaro o hakim ma bobita, so una iwingaho la ona wariwo o Paulus iwikalaki. 2 So kagena de ma gubernur o Paulus iwiaso la wahino awi simaka, de o Tertulus o Paulus iwikalaki de awi galaki ma demo gena komanena, "Mia baba ma Gubernur minihohoromati! Kanaga ngona nopareta qaloha sidago nanga doku manena o dame de o sohi ma rabaka igoge. Ngona de to ngona ani cawaro de lo ani dailako qaloha so o bangsa o Yahudika manena foloisi ifero. 3 Mutuwade, mia baba Gubernur minihohoromati, o bi moi-moi qangodu ngona naakaka magena maro ani pahala ilalamo moi ngomika, de qangodu magenena done o kiawa minisifanggali. 4 Duma upa sidago ani orasi miaumo eko kanena miteka, so migolo tanu o orasi ma cunu nomihike la de ani sininga qamuuqu nosigise to ngomi mia gogolo manena. 5 Mia baba Gubernur, ngomi masirete mianako o nyawa una manena he ma para ma dala o ruwahe waaka. Ena gena, de ka to una awi manara so o Yahudika ma nyawa o bi bangsa o dunia ma sigilolika una manena o gangamo wosigogoko, de foloisi lo kanaga o nyawa moi o Nazaretka ma bi nyawa iwipipiricaya de una manena lo to ona manga sahe. 6 De kanaga lo awi edekati ma dorou moi tanu waaka o Gikimoi Awi Tahuka. Duma una waaka waasi, de ngomi miwitagoka. ((To ngomi mia dupa miamote to ngomi mia bobita masirete la una asa miwihakim. 7 Duma ma kapita Lisias mia gia ma sohano wikooraka. 8 De wasulo nakoso o nyawa nagoona la wikalaki, bilasu ona itagi kadoka o Felikska.)) La tanu ngona masirete nowisasano, de asa ngona nanako kiaso o moi-moi qangodu magena waaka so sidago ngomi una miwikalaki." 9 Komagena lo o Yahudika ma nyawa imatotolomu kagenadahu o Paulus iwikalaki, itemo magena igogou maro o kia o Tertulus wotetemoka gena komagena. 10 So ona manga bicara qabolo de ma Gubernur Feliks wosulo la o Paulus aku wobicara, so wotemo, "Ai baba! Ngohi masirete lo tanako ngona itekaka ngomi manena o Yahudika nomipareta de nodadi o hakim. Mutuwade ani simaka de ai sininga isosanangi so tobarani to ona manga galaki moi-moi magena ngohi tasango la tosinako itiai. 11 Ai baba! Ngona masirete aku natailako nagala o wange mogiowo de sinoto ipasaka eko yaado waasi, de ngohi totagi o Yerusalemka ma ngale ai suba tatota o Gikimoi Awi Tahuka. 12 So bai o Yerusalem ma kota ma rabaka, eko o Yerusalem ma bi puji ma tahuka, eko lo o Gikimoi Awi Tahuka gena ma moi waasi o Yahudika ikelelo ngohi de o nyawa moi mimatekekangamo eko ngohi o gangamo tosigoko. 13 So ma ngale to ona manga galaki moi-moi ngohika magena iterowa, so patotiai ona yaakuwa isidiado ngonaka. 14 Duma ngohi tomasingangasu itotiai ngonaka, igogou ngohi gena tosuba to ngomi mia ete de mia topora manga Gikimoika maro o nyawa o Yesus wipipiricaya. Ngaroko ona o Yahudika manga roriri itemo magena iterowa, duma ngohi lo topiricaya o bi moi-moi o bobita o Musa wosilelefoka de o bi nabi manga bukuka. 15 De ngohi tongongano, maro o nyawa ona manena ani simaka lo, igogou o Gikimoi asa waaka bai o nyawa ma dorou de o nyawa manga sininga itotiai ona yangodu asa isoneka duma asa ioho kali. 16 Ma sababu komagena to ngohi ai sininga ma rabaka o orasi isigeto-geto de tosidailako ai oho de ai manara ma rabaka ai sala ihiwa o nyawaka komagena lo o Gikimoika. 17 Kanaga ma deka o taungu muruo naga ipasaka, de ngohi toliho kali o Yerusalemka ma ngale o roriwo o pipi ma cunu tatota o nyawa isususaka de lo ai gaso o haiwani tatota tosisuba o Gikimoika. 18 So o orasi magegena ngohi kagena o Gikimoi Awi Tahuka so o adati de o galepu taaka ma ngale ai sininga aku qatebi, de ona lo ikelelo ngohi. So o nyawa yadadala yahiwa imatolomu ngohika, de o gangamo kagena ngohi lo tosigokowa. 19 Duma cawali kanaga o Yahudika ma nyawa o Asiano ona yamuruo naga. So igogou bilasu ona magena naaso kanena ani simaka la ona ikalaki. 20 Duma qohaka bato la o Yahudika ma nyawa kanena ona masirete asa isingangasu, nakoso o Mahkamah Agama manga simaka, ona ikelelo igogou kanaga o dorou moi ngohi ikalakika. 21 Sababu kanaga yamake gena cawali ai demo moi onaka, ngohi tomatoore de totemo, 'Igogou, sababu ngohi topiricaya o nyawa isosoneka done asa ioho kali, so de ma ngale magegena o wange manena ngohi ingaho o hakimno bai!' " 22 Ma Gubernur Feliks, una lo wanako idalaka ma ngale o Yesus Awi dodoto, so wosigila-gila waasi duma wojaji onaka, de wotemo, "Done ma kapita o Lisias wahino, de awi demo toiseka asa ngohi nia hali manena tatailako de tositatapu." 23 Qabolo de una wipareta o prajuritka manga sahe moi magena o Paulus iwijaga, duma upa he wibui de wisimaha sidago to una awi dodiao lo aku yahino ma ngale awi oho ma kurangi moi-moi wihike unaka. 24 O wange muruo naga ipasaka o Feliks de ma peqeka ongo Drusila yahino kali o Kaisareaka, ongo Drusila muna lo o Yahudika ma nyawa moi. So o Feliks wosulo itagi o Paulus iwiaso la wahino ona manga simaka, ma ngale ona yosigise o Paulus awi demo ma ngeko idodooha nakoso o bi nyawa iwipiricaya o Salamati ma Kolanoka. 25 De o Paulus wobicara o Felikska idodooha o Gikimoi asa waaka so o nyawa nanga sininga itotiai, de idodooha ma ngale nanga sininga masirete papareta qaputuru, de lo ma ngale o orasi ma simaka o Gikimoi o nyawa yangodu manga dorou de manga loha ma sopo asa wafanggali itotiai. O Feliks woise komagena, de una wimodo poli so una o Pauluska wotemo, "Boloka! So ngona aku notagi duma o orasi ma moi done toniaso kali." 26 Ma dongoho magena o Feliks awi sininga ma rabaka wongongano done asa o Paulus o pipi wisibaja de wihike la una wisisupu o bui ma rabano, so o Feliks o Paulus iwiaso wisidadu-dadu la wahino awi simaka so imabobicara. 27 Kanaga ma deka o taungu sinoto ipasaka, de ma Gubernur Feliks asa wihoi so o Perkius Festus witagali wodadi gubernur, duma o Feliks ka wodupasi o Yahudika manga roriri manga sininga waqehe la ona widupa unaka, so o Paulus gena ka wiqohaka o bui ma rabaka.

Acts 25

1 Ma orasi o Festus womasidiado o daera magenaka la wopareta so kagena o Kaisarea ma dokuka o wange saangeka, de una wotagi o Yerusalemka. 2 3 Kagena de o imamka ma bi sahe de o bi Yahudika manga roriri isingangasu kali ma ngale iqoqoma ona o Paulus iwikalakika. Sababu manga edekati asa o ngeko ma soaka de o Paulus widamaha la kagena de witooma, so ona igolo de wibaja o Festuska, la tanu de awi sininga ma loha onaka, so wosulo o Paulus bilasu wingaho o Yerusalemka wisikahika. 4 Duma o Festus wasango onaka wotemo, "O Paulus gena kadoka o Kaisareaka o prajurit ona wijaga de ngohi masirete lo kanena itekawa, so sutusi de toliho kali. 5 So foloi qaloha nakoso kanaga de nia roriri yamuruo naga toliho de ona lo imote la mimakangaho dede ngohi, de nakoso igogou o dorou moi una waakaka, de qohaka la ona asa iwikalaki." 6 So o Festus kagena o Yerusalemka wogoge nagala o wange tupaange eko mogiowo qabolo, de una woliho kali o Kaisareaka. Ma langino gila-gila una waaka o sidang so wapareta o Paulus iwingoso de iwingaho awi simaka ma ngale iwihakim. 7 So ma orasi o Paulus womasidiado o Festus awi simaka, de o Yahudika manga roriri o Yerusalemno yahihino gena ona iwisigilolika, de iwikalaki una ma ngale o dorou moi-moi idalaka waaaka, duma qangodu magena ka ikulai. 8 So o Paulus una masirete ona wasango de wotemo, "Nakoso ma ngale o Yahudika manga bobita eko lo ma Kaisar Roma awi bobita gena, ma moi waasi ngohi tatilaku eko o dorou moi lo taaka waasi o Gikimoi Awi Tahuka." 9 Duma o Festus wodupa o Yahudika manga roriri wasisanangi, so una o Paulus iwisano wotemo, "Ngona ka nomote notagi o Yerusalemka, la to ona manga galaki moi-moi magena kadoka asa ngohi tatailako la tonihakim?" 10 De o Paulus wotemoli unaka, "Ma Kaisar Roma wonisitatapu gena ngona nodadi hakim de o orasi manena ngohi ani simaka, so o riho manenaka bilasu ngona noitailako. De ngona masirete lo foloi nanako ma ngale o Yahudi manga roririka gena igogou ngohi ai sala ihiwa. 11 De nakoso ngohi la o dorou moi taakaka sidago ngohi bilasu itooma, ngaroko ngohi tosone lo qadoohawa. Duma de manga galaki ikokulai magena moi lo yaakuwa ngohi isidoa o Yahudi manga roririka. Ma sababu moi-moi magena ngohi togoloka la ngohi asa itailako de ihakim ma Kaisar Romaka." 12 So kagena de o Festus de awi mahkamah ma nyawa imatekesikadailako, qabolo de wotemo o Pauluska, "Sababu ngona masirete nagolo la ma Kaisar Roma wonitailako de wonihakim, so o orasi manena asa ngona tonisitota kadoka ma Kaisarka bato." 13 So kagena o wange muruo naga ma Kolano Agripa de ma bira ongo Bernike imasidiado o Kaisareaka, ma ngale o Festus maro o gubernur wimomuane moi so yahika iwisimore. 14 So ona kagena yahino o wange muruo naga ipasaka, de ma Gubernur Festus wasingangasu ma Kolano Agripaka o Paulus awi hali, so wotemo, "Kanaga o nyawa moi, awi ronga o Paulus, una magena o Feliks wisitodongosaku o bui ma rabaka. 15 So ma orasi ngohi o Yerusalemka totagi, de o imamka ma bi sahe de o Yahudika manga roriri yahino isingangasu ngohika, de yogolo ma ngale o Paulus una magena bilasu towisisala la bilasu wisifanggali de o sangisara. 16 Duma ngohi totemo onaka idadiwa, sababu ngomi o Kaisar Roma ma bobareta gena mia biasa bilasu o nyawa moi de kiaka o nyawa yokokalaki ona magena imatekerisima kasi la ma ngale manga galaki magena una wasinako itiai, qaboloka de asa aku wifanggali. 17 Mutuwade ma orasi o Yahudika ma bi roriri magena imasidiado o Kaisareaka la o Paulus iwikalaki, de ma langino gila-gila ngohi o sidang hakim taaka de tapareta so o Paulus wingoso. 18 Ma orasi ona ikokalaki imaokoye, de ngohi ai siningaka tamalo nagala asa una wikalaki koloko o dorou moi waakaka, duma to ona manga galaki ma rabaka pamakewa ma ngale wikokalaki una magena bilasu powisifanggali de o sangisara. 19 Kanaga manga galaki ma rabaka gena cawali imatekesikoholu ma ngale ma ngeko idodooha bilasu to ona manga nyawa masirete o Gikimoika wisuba de lo ma ngale o nyawa moi wosoneka, de o Paulus wotemo igogou Una wooho kali, Una magena Awi ronga o Yesus. 20 So ngohi gena foloi togamamu idodooha la aku o moi-moi magena tatailako, so ngohi lo o Paulus towisano totemo, 'Nakoso ka nomode de kadoka toningaho o Yerusalemka, la kagena pahika de asa tonitailako la tahakim.' 21 Duma o Paulus woholu de wogolo wotemo, 'Nakoso yaaku, de ngohi kanena o bui ma raba kasi sidago lo ai hali manena bilasu ma Kaisar Roma asa watailako la wahakim.' Ma sababu magena so ngohi tapareta la wijajaga kasi, sidago o orasi qaloloha moi tamake de asa una magena towisidingo kadoka ma Kaisar Romaka." 22 Kagena de ma Kolano Agripa wotemo o Festuska, "Ngohi masirete lo todupa o nyawa una magena awi demo toise." So o Festus wotemo, "Ilangi ma wangeka de asa towingaho la ngona lo noise to una awi demo." 23 So ma langino ma Kolano Agripa awi kolano ma juba womasitibaku de una de ma bira ongo Bernike itagi de to una awi prajurit ma bi kapita de lo o dodihimo o kota ma nyawa yahohoromati, de gila-gila ona iwosa ma gubernur awi mahkamah ma rihoka. Qabolo de o Festus wapareta la o Paulus iwingahono manga simaka. 24 So o orasi magena de o Festus wotemo, "Ai baba ma Kolano Agripa de o roriri ningodu mia simaka! O nyawa una manena gena o Yahudika ma nyawa he yangodu, bai o Yerusalemka de lo kanena o Kaisareaka, ona iwikalaki de igolo imatoore ngohika la una bilasu witooma. 25 Duma ngohi tamakewa una manena o dorou moi lo waaka sidago una bilasu iwitooma. Sababu una masirete wogolo ngohika la towisidingo ma Kaisar Romaka la una asa iwitailako, so komagena ngohi tositatapuka asa una wotagi. 26 27 De ma ngale una ngohi tanako waasi idodooha bilasu ai surati ma rabaka tosilefo de ma Kaisar Romaka tosidingo. Sababu ai sininga ma rabaka itemo nakoso o nyawa moi la towisidingo ma Kaisarka de ai surati ma rabaka o galaki ma demo moi-moi todedemowa, ai manara magena itiaiwa. Mutuwade ai baba ma Kolano Agripa, o orasi manena ngohi towingaho ani simaka la ma ngale ngone powitailako kasi, de asa ngohi aku tanako ma ngeko idodooha so ngohi asa o surati tolefo de ma Kaisarka tosidingo."

Acts 26

1 So kagena de ma Kolano Agripa o Pauluska wotemo, "Ngohi todupa ani sosango ma demo ai simaka nosibicara la toise." So o Paulus wosubaka, de wapoma la ma ngale wobicara o bi nyawa ona magenaka de awi demo komanena, 2 "Ma Kolano Agripa tonihohoromati. O wange manena ngohi ai sininga ma rabaka isanangi icarawa ma ngale ka to ngona ani simaka asa o bi moi-moi qangodu, o Yahudika manga roriri ikokalaki ngohika gena, ngohi tasango. 3 Sababu ngona lo nanako itotiai o bi moi-moi qangodu o Yahudika mia adati, de mia galepu, de lo mia sikoholu. Mutuwade ngohi togolo tanu de nisabari ilamo la nodupa noise. 4 O bi Yahudika ma nyawa inako yangodu, ma orasi ai dokuka togoge de lo o Yerusalemka gena, idodooha to ngohi ai oho iqoqomaka ma orasi ngohi ka tomagohiduurusi. 5 Sababu he ma dekaka ma ngale ngohi gena ona inakoka, de ma ngale ngohi ona lo aku isingangasu gena, igogou ngohi o Farisika ma nyawa moi, so mia agama ma bi bobita lo tamote de tacoho qaputuru. 6 De o orasi manena ngohi tongongano de topiricaya gena igogou o Gikimoi asa o nyawa wasioho kali maro o kia wojajika to ngomi mia ete de mia toporaka, sababu magegena so ngohi tomaokoye kanena ani simaka ma ngale ngohi ihakim. 7 Kanaga o Yahudika ma bi nyawa o bolu mogiowo de sinoto manga dala magena ona yangodu o putu de o wange yodupa o Gikimoika isuba de ona lo Awi jaji magena yongongano. Duma, ai baba ma Kolano Agripa, sababu ngohi lo tongongano maro ona komagena, so o Yahudika ma nyawa ona ngohi ikalaki. 8 So, baba-baba, upa sidago ngini ningodu kanena lo niapiricaya o Gikimoi gena waakuwa o bi nyawa isosoneka wasioho kali bai! 9 Ngohi totemo komagena, sababu iqoqoma ngohi masirete lo ai edekati ma rabaka o bi nyawa la o Yesus o Nazaretno iwipipiricaya ona magena bilasu ngohi tasiholu qaputuru. 10 So kagena de o Yerusalemka ngohi totagi de taakaka. Ena gena, de o imam ma bi saheka o surati kuasa togolo so ona ihike ma rabaka ma demo gena o nyawa ipipiricaya tatago la o buika tasingosa. Komagena lo ma orasi o bi nyawa ipipiricaya yatooma de ngohi lo todupa tomasimote. 11 De lo kanaga o bi puji ma tahuka o bi nyawa ipipiricaya ngohi tasisangisara. Taaka komagena ma ngale ona imadosu la o Yesus iwipiricaya kawa. De ngohi ifoloisi talawangi ona, sidago lo totagi tasangisara o bi nyawa o Yahudika yasowo manga dokuka. 12 Ma ngale de o bi imamka ma bi sahe manga surati kuasa magegena so ngohi totagi o Damsyikka. 13 Ai baba ma Kolano Agripa, ngohi totagi nagala o wange itotiai so tahika o ngeko ma soaka, de o nita moi ma siwa foloisi iqoku de o wange o dipaku idisiwa so idahe ngohiku de o nyawa imomote gena misigilolino. 14 Sidago ngomi mia jaraka de mitura o tonaku, de o ili moi toise de mia bahasa Ibrani itemo ngohika, 'Saulus, Saulus! Qadoohaso Ngohi noisangisara. Ma ngale ngona Ngohi noiholu de noisangisara, so ngona masirete nisiri bato, so koloko o sapi ma nau moi ma duhutu wosipasi iholu de ma gorobaka yapito so qasiri.' 15 De ngohi tosango totemo, 'Ya, Jou! So Ngona naguuna.' So kagena de o Jou wotemo, 'Ngohi manena o Yesus, kiaka ngona noisasangisara gena. 16 Ngaroko o Gikimoika ani manara komagena, duma nomomi, sababu Ngohi todupa tomasimane ngonaka ma ngale tonisitatapu ngona asa Ai manara naaka de lo asa nosihabari o nyawa yangoduka, maro o kia ngohi tomasimane ngonaka o orasi manena de lo maro o kia o orasi ma simaka Ngohi asa tonisingangasu ngonaka. 17 De bai o Yahudika ma nyawa bai lo o Yahudika ma nyawa yasowo manga edekati qatotorou ngonaka gena Ngohi asa tonisirese. Komagena lo tonisulo ngona bilasu notagi o Yahudika ma nyawa yasowo 18 ma ngale onaka nadoto sidago manga sininga ma rabaka yanako igogou de itiai, so o Iblis he yapareta kawa la o Gikimoi manga sininga wapareta, imatero maro o nyawa o bubutu ma rabano isupu de iwosa o nita ma rabaka. De ma ngale manga piricaya Ngohika so manga dorou lo asa Una wosiapongu so ona yatebika, de asa wasingosa o bi nyawa wahihiri manga sidongirabaka.' 19 So, ai baba ma Kolano Agripa, ma orasi o Yesus towikelelo o dipaku womasimaneka, de igogou ngohi Una towimoteka so ai manara gena komanena: 20 ngohi tosihabari toqoma o Yahudi ma nyawa o Damsyikka igogoge, qabolo de o Yahudi ma nyawa o Yerusalemka igogoge sidago o Yudea ma daera ma sigilolika, de komagena lo o Yahudika ma bi nyawa yasowo, la bilasu manga dorou moi-moi imatoba de imatoduba de o Gikimoi wimote qabolo, de magena asa yatiai to ona manga gogoho. 21 De ma sababu komagena so o Yahudika yamuruo naga yahino so ngohi itago o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de tanu ngohi itooma. 22 Duma kanaga de o Gikimoi Awi roriwo so ma bati o orasi manena ngohi ka tomaokosi kanena, baba, ani simaka, de aku lo tosihabari ma ngale o Yesus o nyawa nagoonaka bato. So o kia ngohi totetemo gena ka imatero o Musa de o bi nabi iqoqoma isingangasuka de isilefoka o kia asa idadi o orasi ma simaka, 23 ena gena, o Salamati ma Kolano asa iwisangisara gena, Una maro o nyawa moi ma nonomaka wosone duma wooho kali, so komagena o Yahudika ma nyawa de lo o bi nyawa o Yahudika yasowo lo Una wosihabari qaboloka, la ona aku yanako itotiai igogou o Gikimoi asa o nyawa wasisalamati." 24 So o Paulus awi sosango ma demo wosibicara komagena, de o Festus widotoore, "Pei! Paulus, ani cawaro he ifoloi poli, so nositogosaka bai!" 25 Duma o Paulus wotemo, "Ai baba Festus tonihohoromati, ngohi itogosawa, duma o demo kia tosibobicaraka gena igogou de itiai. 26 Sababu yaakawa o riho ikukuruka la aku imamingihu, so o moi-moi magena ma Kolano Agripa ifoloi wanako itiai, ma ngale magegena so ngohi tobarani tosibicara. 27 Ma Kolano Agripa tanu noidedemo ngohika, maro o bi moi-moi o bi nabi isingongangasuka gena ngona nopiricaya, eko hiwa. Ngohi lo toninako ngona nopiricayaka." 28 So ma Kolano Agripa wotemo o Pauluska, "Kanaga ai mamalo ma rabaka cawali o orasi ma cunu bato de ai sininga naqehe la tanu ngohi lo todadi o Kristenka ma nyawa moi." 29 So kagena de o Paulus wotemo, "Ngaroko o orasi iteka eko idumu, duma ngohi tosumbayang o Gikimoika, la upa cawali ngona, duma ngini ningodu lo o wange manena ai demo niiise lo asa nidadi o Kristen ma nyawaka maro ngohi manena, duma upa nirate maro komanena." 30 Qabolo de ma kolano, de ma gubernur, de ongo Bernike de lo kagena yangodu imaoko, 31 so isupu ma duduka, de ona itemo moi de moika, "O nyawa una magena o dorou moi lo waakawa de sidago bilasu iwitooma eko o buika wisingosa." 32 De ma Kolano Agripa wotemo o Festuska, "Nakoso una upa wagolo ma Kaisar Romaka asa witailako la wihakim gena, qaloha ilaku una nowipalakoka."

Acts 27

1 So ma orasi isitatapu qaboloka ma ngale o Paulus de ngomi o deruku mipane la miside mikahika o Romaka gena o Italia ma daeraka, so de mimajobo o Paulus de o nyawa yamuruo naga o bui ma rabaka yasisaraha o Yuliuska, una magena ma Kaisar awi prajurit yaratu moi manga sahe. 2 Kagena o Kaisarea ma bobaneka de o deru moi o Adramitium ma kotano asa imasidiado. So o deru magenaku ngomi mipane de asa miside miakahika o Asia ma daera ma bi bobane moi-moika mitulu. So ngomi de o Makedonia ma nyawa moi, awi ronga o Aristarkhus, una magena o Tesalonikano wakahino so una de ngomi miside mimakederu moi. 3 Ma langino ngomi mimasidiado o Sidon ma bobaneka. O Yulius una magena o Paulus wiriwo so aku wisimaha una magena wotagi awi dodiaoka, ma ngale ona kagena awi oho ma kurangi wihike unaka. 4 So kagena de o deru magenaku ngomi misideli, duma o paro mia simano ikahino, so ngomi miakahika o Siprus ma guraka mimasidutulu ma ngale o paro upa midahe. 5 Gila-gila o Kilikia ma daera de o Pamfilia ma daera ma simano mimasitepa, de asa mitolangolo miakahika o Mira ma bobaneka, ena gena o Likia ma daeraka. 6 So kagena miutiku, de o Yulius o deru moili wosari de wamakeka o Aleksandriano ma deru moi manga edekati itagi iside o Italia ma daeraka. So ngomi mingodu o deru magenaku womisibane la mimajobo miside kali. 7 Duma ngomi miside isusa, sababu o paro mia simano so mia deru lo itagi mehe-mehe sidago ma bati o wange muruo naga de asa ngomi miuti o Knidus ma bobaneka. De kagena lo o paro mia simanoli so miaakuwa miside o wange ma dumusa, so ka miside o koresaraye so mitola mikahika o Salmone ma dotoka, ma ngale o Kreta ma guraka mimasidutulu la o paro upa midahe. 8 Kagena lo miside isusa, duma miagegego sidago mimasidiado o riho moili, ena gena isironga o Pelabuhan Indah. So kagena de kadoke o Lasea ma kota gena he miadumuka. 9 De kanaga mia dodagi ma rabaka miteka poli sidago lo o paro de o rato ma orasi gena yaadoka, so nakoso ngomi o deruku mipane done ma soaka de ngomi asa mibodito. So o Paulus womihakasonyinga, de una wotemo, 10 "Ai baba-baba, ai sininga ma rabaka tamalo nakoso o orasi manena de posideli gena, ngohi tododato ngone pobodito so to ngone nanga deru de nanga gina isisa sidago lo ngone ma nyawa lo posone." 11 Duma o prajuritka manga sahe magena womaha-mahawa o Paulus awi demo magena, duma o deru wapopareta de o deru woaahoka to ona manga demo foloi womote. 12 Nakoso o alo, de o paro, de lo o rato ma orasi imasidiado, de o riho magenaka o bobane qatotorou moi nakoso kagena pomatapu, so ona o deru ma nyawa he yangodu itemo nakoso yaaku, bilasu isideli la ikahika kadoka o Feniks ma bobaneka ma ngale o alo de o rato ma orasi imasidiado de kagena imatapu. O Feniks gena o jiko moi o Kreta ma guraka de yorisima kodai, bai o koremia o wange ma dumusa de lo o koresara o wange ma dumusa. 13 Ma dongoho magena o paro o koresaraku iwuwu imehe-mehe, de ona itemo nagala iogoka, so manga edekati yaaka la aku isideli. So kagena de manga tapu yatide de imajobo iside yameta o Feniks, so yakahika o wange ma dumuka so ma dateno imasitepa-tepa. 14 Duma iside ikuru waasi, de o rato qasosihilo, isironga o Wange ma Siwa ma paro ma dorou, itaqo o talako ikahoko de mia deru yaaho ma dongirabako. 15 So miaakuwa miatomo, so miaqohaka mia deru isipapaka sidago lo mia deru lo o paro yaaho. 16 So ngomi mimaqohaka miqasi so o Kauda ma gura ma ceceke moika mimasidutulu, so kagena de mia sangisaraka mia deru ma awa moi miatutuda gena bilasu misibane. 17 So o deru ma awa magena misibaneka, de o gumi ilalamo mia deruka misipiliku misilalo-lalono ma ngale mia deru magena qaputuru. Ngomi miododato upa sidago mia deru magena itorihi o beting Sirtiska, so mia side lo misigutika la qohaka mia deru magena o paro asa yaaho. 18 De ma langino o paro de o rato qasosihilo itagi kali sidago mia deru isipapaka poli, so lebelaha mia deru ma gina magena o teoku yaumoka. 19 De ma goginita noli, de ona o deru ma nyawa masirete o deru ma leleani moi-moi lo qangodu o teoku yaumoka. 20 De o wange muruo naga qabolo o paro, de o rato, de lo o moku-moku mia deru isipapaka ka komagenaka, so o ngoma de o wange ma lako lo he miakelelo kawa. Ma dodoguka, mia ngongano ma ngale ngomi mia rohe aku misalamati gena ihiwaka. 21 So o wange muruo naga qabolo ngomi mia dupa mioqo lo ihiwaka, kagena de o Paulus mia sidongirabano womaokoye de wotemo, "Ai baba-baba ningodu! Kapuruo nagasi ngohi tonasisitiari la upasi ngone poside o Kreta podongosa, la upa sidago ngone porugi de pobodito, duma magena niamotewa. 22 So o orasi manena tinibaja de togolo nginika la tanu nia sininga foloisi ilamo. Sababu ngone manena moi lo asa posonewa eko poboditowa, so cawali ka to ngone nanga deru bato. 23 Ngohi tanakoka, sababu kaputuka asa o Gikimoi towisusubaka de Awi manara taaakaka, gena wasulo o malaikat moi so yahino ai dateka imaokoye de isingangasu ngohika itemo, 24 'He, Paulus! Ngona ma Kaisar Roma bilasu nowirisima, la ma ngale o Gikimoi Awi laha ngonaka so o nyawa ningodu nisiside gena upa nibodito, so ngaroko upa he nimodoli.' 25 Ngohi towipiricaya o Gikimoika o kia wotetemo ngohika gena asa idadi de imaaka. Mutuwade, ai baba-baba, o orasi manena nia sininga nisiputuru! 26 Sababu ngone gena bilasu inasitutu duma o gura moi ma goasa." 27 So ma deka o putu mogiowo de ihaka, to ngomi mia deru ka qaqasisi duma he imisikahika o Laut Adria ma qokuka. So nagala o putu itongiraba de o deru ma nyawa yamalo gena o dududu he miadumuka. 28 So kagena de o deru ma nyawa o gumi de o teto iqehe so o teo ma luku yatuga de yamake o meter moruhaku. Qabolo de mia deru magena yaqohaka qaqasi sutu ikuruka, de ona yatuga kali so yamake ma luku o meter moruwangeku. 29 Kagena de ona yamodo upa sidago mia deru magena itorifa poli de o goa ma tetoka itorihi, so lebelaha o tapu ngai iha yaumo mia deru ma doduuruku de manga sininga ma rabaka yongongano la tanu capatika qaginita. 30 O orasi magena qabolo de o deru ma nyawa ona magena imapongo-pongo manga deru ma awa isiguti o teoku, de manga manara koloko o tapu yasiha mia deru ma nomaku, ena momongo ona magena manga edekati iuti sadina o dududusa la mia deru magena yodongosa. 31 So kagena de o Paulus wotemo o prajuritka de to ona manga saheka, "Nakoso o deru ma nyawa ona magena la o deru manena yodongosa, gena ngini ningodu manena nibodito." 32 So o deru ma awa magena yaqehe waasi, de o bi prajuritka ona magena iqomaka o deru ma awa ma bobiliku yaogu so o teoku yaturaka. 33 So he qaginita, de o Paulus wagegego ona bilasu ioqo kasi, so wotemo, "De o wange manena so ngone nanga deka he o wange mogiowo de iha qabolo, de ka nia modo ma rabaka nitotamaha so o kia naga moi lo niaoqo waasi. 34 Duma ngini ningodu manena asa niboditowa de nia kia naga moi lo waali asa isisa, so ma ngale nia rohe ma buturu iliho ngohi togolo de tinigegego nginika la, ngaroko ka ma cunu lo, hitilahi nioqo kasi." 35 So o Paulus wotemo komagena qabolo, gila-gila ona yangodu manga simaka o roti ngai moi waqehe de awi sukuru watide o Gikimoiye asa o roti magena watepi-tepi, de una masirete waoqo woqoma. 36 Ma dodagi komagena so ona manga sininga asa qaputuru kali de ona lo yooqoka. 37 Ngomi mingodu o deru magena ma rabaka gena mia dala ya-276. 38 Mingodu ngomi mioqo so mipunuka, qabolo de o deru ma nyawa ona magena o gandum o deru ma rabaka isisupu de yatide so o teoku youmoka ma ngale manga deru qaguui la ibao. 39 Ma orasi he qaginita itiai, de o deru ma nyawa ona yakelelo o gura moi, duma yanakowa o gura o kia magena. Kagenali yakelelo o jiko moi gena de ma dowongika. So manga edekati mia deru tanu sagena o dowongisa isikahisa. 40 Komagena so manga tapu ma gumi yaoguka, de yapalako de o teoka yaqohaka. De o deru ma sari lo yapalakoka, de o side isidola ma ngale o paro asa mia deru isidagi. 41 Duma mimatodoka gena mia deru ma noma o goasa yahosa sidago itorihi de itagi kawa, duma ma doduurusa gena o moku-moku ilalago yapoka isidadu-dadu ma bati mia deru lo ipolote so ileta-letaka. 42 So kagena de o bi prajuritka yafakati ma ngale o bui ma nyawa magena yatooma, upa sidago sadine itobo o dududusa de iloqa. 43 Duma o prajuritka manga sahe magena awi dupa la o Paulus wisisalamati, so una wasimahawa manga edekati magena yaaka. So ka wapareta nagoona aku itobo imatengo, de upa he o ifaka imasigocoho, hika imaumo iqoma o teoku ma ngale itobo sadine o dududusa. 44 Komagena de ma binukali wasulo itobo ituuru, ma ngale o deru ma ifa ipopoloteka eko ma ifa ma leletaku kagena imasigocoho. Ngomi mingodu awi beseso magena miamote de miaaka sidago o dududusa miaado de misalamati.

Acts 28

1 So ngomi aku misalamati ma bati o dududusa miaado, de o orasi magena asa mianako o gura magena isironga o Malta. 2 So o gura magenaka ma nyawa manga galusiri ilamo ngomika. So o orasi magena o muura de o alo itagi, so ona o uku itahu qabolo de ngomi miaso ma ngale kagena mimarahu. 3 So o Paulus lo o gota kagena wotolomu so o uku yatatahu ma qokuku wongangado, de sababu o uku ma sahu, so ma sora ma rabano o ngihia moi isupu, de gila-gila awi giaka yagoli so ka ililikoka. 4 So o orasi magena o gura ma nyawa yakelelo o Paulus awi giaka o ngihia moi ka ililikoka, de ona itemo moi de moika, "Ngaroko o nyawa una manena o teoka wisisalamati, duma awi giki ma duhutu wisifanggali itiai so wisimahawa wooho, sababu o nyawa una manena nagala iqoqoma wototooma." 5 Kagena de o Paulus awi gia wosibiripe de o ngihia magena itura kali o ukuku de awi gia lo qasiriwa. 6 Duma ona manga sininga ma rabaka itemo qohaka, sutusi de asa awi rohe bilasu idobo eko pomatodoka gena una woruba de wosoneka. Duma ona itamaha ma deka idodooha de kanaga o bodito moi lo iwidahewa eko idadi unaka, qabolo de ona manga sininga imatagali so itemo una magena o giki ma duhutu moi. 7 O riho magegena ma soa ikuru kawa de kadoke o Publius to una awi tona masireteka. O nyawa una magena womatengo o gura ma bi nyawa magenaka wodadi to ona manga sahe moi. Una womiaka qaloha so kagena ma deka o wange saange ngomi mimasidodogu unaka. 8 De o orasi magena o Publius ma baba wigoga de o au wosihoho, so awi siri gena qatubuso. Kagena de o Paulus wotagi iwikurumi, so wahika wosumbayang, de awi gia wahado unaku so ma baba lo iwisilohaka. 9 O Paulus awi manara magena yanako, so o gura ma nyawa ma binuka yasisiri yahino o Pauluska, de ona magena lo wasilohaka. 10 Kanaga lo o nyawa ona magena de manga ngongike idala imihike ngomika ona imihoromati, so ma orasi ngomi he mimajobo, de o deru ma rabaku lo manga roriwo moi-moi ona isibane ma ngale to ngomi mia oho ma kurangi o dodagi ma rabaka. 11 So o gura magenaka ngomi migoge he o ngoosa saange sidago ma orasi o alo de o rato itoguka, qabolo de mimasidailako so mimajoboli mikahika o Romaka. So ngomi mipane o deru moili nodoka o Aleksandria ma kotano, kagena imatapuku ma orasi o alo de o rato itagisi de o deru magena isironga o Dioskuri, ma ngale o giki ma duhutu isasago. 12 So kagena de ngomi miside mikahikali o Sisilia ma guraka, de kagena o Sirakusa ma bobaneka miuti so kagena migoge o wange saange. 13 De nogena miside kali mikahika o Italia ma daeraka, so o Regium ma bobaneka mimasidiado. Ma langino de o paro koresara itagi, so miside sidago o wange moili de asa miuti o Putioli ma bobaneka. 14 O orasi magena asa ngomi mimakamake de o bi dodiao ipipiricaya yamuruo naga. So ona yahino imituumu la bilasu migoge onaka ma deka o wange tumudingi. So mia dodagi ma ngeko komagena sidago aku miaado o Roma ma bi dokuka. 15 So ma orasi o Romaka de mia dodiao ipipiricaya yogiise ngomi he miadumuka, de ona yahino kagena o Forum Apius ma dokuka de ma somoali yahino kagena o Tres Taberne ma dokuka ma ngale mimakamake de ona. Ma orasi o Paulus wakelelo ona magena yahino, de awi sukuru watide o Gikimoiye de awi sininga ipopeleso lo ihiwaka. 16 De ma orasi o Roma ma kotaka mimasidiado, o Paulus gena o prajuritka manga sahe aku wisimaha una wotagi de o prajuritka wijajaga moi so ona igoge imakatahu moi. 17 So o Paulus o Roma ma kotaka womasidiado o wange saangeka, de una o Yahudika ma bi roriri gena waaso. So ona yahino imatolomuno, de una wotemo, "Ai dodiao nipipiricaya, ngaroko to ngohi ai sala ihiwa ma ngale o Yahudi manga roririka eko tatilakuwa to ngone nanga ete de nanga topora manga adati, duma o Yahudika ma nyawa o Yerusalemka ona iaka sidago ngohi itago de o buika isingosaka, qabolo de itotali o Kaisar Roma awi bobaretaka. 18 So kagena ngohi itailako qabolo, de ai sala moi lo yamakewa ma ngale ngohi bilasu itooma, de mote ona manga dupa asa ngohi ipalako. 19 Duma o Yahudika manga roriri ona isiholu yagogou, so ngaroko ngohi ai sala moi lo ihiwa ma ngale ai gianongoru o Yahudika bilasu takalaki, duma ai mamalo ma rabaka itemo bilasu tagolo la ngohi asa itailako de ihakim kanena ma Kaisar Romaka. 20 Komagena imaaka so ngohi togolo la ngini ningodu niahino kanena ma ngale pomakamake de pomatekesibicara. Sababu ngohi towipiricaya o Salamati ma Kolano, imatero de ngone o Israelka ma nyawa powipiricaya, so ngohi lo de o rate manena isipiliku." 21 De ona isango itemo unaka, "Ma ngale ngona gena o surati moi lo isidingo waasi o Yudeano, komagena lo o bi nyawa nikokalaki o Yudea ma daeraka o nyawa moi lo yahino waasi imisingangasu ma ngale to ngona ani ronga ma dorou. 22 Duma ngomi asa mianako gena o riho idadalaka o nyawa ipipiricaya o Yesuska manga ronga ma dorou, so ngomi miodupa miise idodooha to ngona ani dupa ma ngale to ona manga piricaya." 23 So kagena de o Yahudika manga roriri isitatapu ma orasi de ma wange la aku ona yahino unaka imatolomu kali. So ma orasika de ona magena yahino foloisi yadala o Paulus awi dodoguka, so ka o goginita nosi de o Paulus wosihabari de wadoto onaka womatoguwa ma bati imaqa-maqaka. Una wosihabari ma ngale idodooha o Gikimoi wokolano de wopareta o bi nyawaka, de lo o bi bobita o Musa wosilelefoka bai lo o bi nabi manga buku ma demo wadoto la manga sininga waqeha ma ngale yopiricaya o Yesus Una magena igogou o Salamati ma Kolano. 24 Kanaga o nyawa ma binuka o Paulus awi demo magena yopiricaya, duma o nyawa ma binukali ona yopiricayawa. 25 So kagena ona imatekesikoholu de imasidailako, so tanu imajobo iliho, de o Paulus wasitemo o Yahudi manga roririka magena de o demo moi, gena komanena, "Igogou de itemo ma ngale ngini manenaka, kiaka o Gurumi Qatetebi ma nabi Yesaya iwisingangasu ma ngale nia ete de nia topora iqoqomaka, gena komanena, 26 27 'Nakoso o nyawa ona magena de manga lakoka tanu imasigelelo, de nakoso de manga ngauka tanu imasigise, la manga sininga ipelenga de tanu isihoda, de asa manga dorou yodongosa de imatoba, de Ngohi manga Jou asa tasisalamati manga dorou ma rabano. Duma ona manga sininga qatogoi so de manga lakoka duma imasigelelowa de manga ngauka duma imasigisewa. So o bi nyawa ona manenaka bilasu notagi de nasitemo: Ngini asa ka niise, duma moiwa nianako de asa ka niakelelo, duma moiwa nianako ma diai.' 28 Ai dodiao nipipiricaya, bilasu nianako o habari qaloloha ma ngale o Gikimoi o bi nyawa wasisalamati gena Una wosuloka, so o Yahudika ma nyawa yasowo lo yasihabari qaboloka, de ona lo asa yamote de isigise qaloha bai!"(( 29 O Paulus wotemo komagena, de ona o Yahudika yadadala imajobo widongosa de imatekesikoholu sidago lo imatekekangamo.)) 30 La komagena o Romaka ma deka o taungu sinoto qabolo o Paulus wogoge o tahu moi wasesewaka, de o nyawa yangodu yahino wilelega unaka, ona magena una wasimore de awi nali de awi moreka. 31 So una de awi baranika de lo wifatiwa so womatoguwa ona magena wadoto ma ngale o Jou Yesus Kristus de lo ma ngale idodooha o Gikimoi Awi dupa o bi nyawa wapareta maro o kolano moi.

Romans 1

1 Ngini ai dodiao nipipiricayaka o gogobu nigogoge o Roma ma kotaka. Ngohi manena Paulus o Yesus Kristus Awi leleani moi, de o Gikimoi woihiri de woisulo maro Awi sosulo moi. Ngohi woisulo ma ngale Awi habari qaloloha magegena tosihabari. 2 O habari qaloloha isihabari gena, iqomaka o Jou Yesus wahino waasi de o Gikimoi asa wojaji qaboloka. Awi jaji gena maro kiaka kanaga Awi nabi-nabi isilefo o Jaji Iqoqoma ma Buku ma rabaka. 3 4 O habari qaloloha gena ma ngale to Una Awi Ngopa, Una magena o Yesus Kristus nanga Jou. De ma ngale Una magena wodadi maro o nyawa moi de Awi rohe gena, Awi sihino kanaga o Daud awi ngopa de awi danoku. Duma ma ngale Una Awi siningaka Awi gogoho o Gikimoino gena, kanaga o Gikimoi wonasinako igogou Una magena o Gikimoi ma Ngopa de Awi kuasa qapoputuru. Komagena wosinako ma orasi Una o sone ma rabano wisioho kali. 5 De kanaga lo ma gola gena to Una magena Awi manara, so aku pamake o Gikimoi Awi laha de wonasitatapu ngone podadi Awi sosulo, la to Una Awi habari qaloloha magena posihabari o nyawaka. La ma ngale ma Kristus wihoromati gena, upa ka cawali o Yahudika ma nyawa, duma o bi bangsa qangodu manga sidongirabaka o bi nyawa aku Una iwipiricaya sidago lo iwisigise. 6 Komagena ngini lo o Gikimoi winihirika ma ngale nidadi o Yesus Kristus Awi nyawa masirete. 7 Manena nginika o surati moi ngohi tolefo. Igogou, ngini gena o Gikimoi winidododaraka de lo winihihirika ma ngale nidadi to Una Awi nyawa masirete. Ngohi togolo o Gikimoi nanga Baba de nanga Jou Yesus Kristus tanu inidogo nginika o laha ifoloi, la nia sininga yaaka so foloisi isanangi. 8 Ma nonomaka, sababu ma ngale ngone o bi moi-moi o Yesus Kristus waaka qaboloka, so ma ngale ngini nipipiricaya o Romaka ningodu gena ngohi ai sukuru lo aku tatide o Gikimoika. Ai sukuru tatideka, sababu ma ngale ngini igogou o Jou Yesus niwipiricayaka gena o dunia ma bi doku qangodu lo yogiiseka. 9 10 Ai sumbayang ma rabaka gena ngini tiniwosawa. Ngohi togolo o Gikimoika, nako wodupa, tanu iteka kawa de o ngeko woihike ma ngale ngohi aku tinikurumi. O Gikimoi masirete wanako de wakelelo o kia ngohi tododedemo itiai de itero, gena ngini tiniwosawa ai sumbayang ma rabaka. Una gena kanaga de ai sininga igogou towileleani, ma ngale o habari qaloloha, ena gena, Awi Ngopa masirete towisihabari. 11 Ai gogolo komagena sababu ngohi tinisininga foloi, so todupa tanu ngini de ngohi pomakamake kali la aku o Gikimoi Awi Gurumi ma buturu tinihike, ma ngale o Jou Yesus niwipiricaya foloisi qaputuru. 12 Ena gena, ngini dede ngohi nanga piricaya imakomoteka, so moi de moi aku pomatekesiduduga. 13 Ai dodiao nipipiricaya, bilasu nianako kanaga he ma para ma dalaka ai sininga ma dupa totagi tinikurumi nginika, duma ma fafati lo ka idala so idadiwa. Ai dupa komagena la ma ngale tomanara, so o bi bangsa ma binuka manga sidongirabaka lo kanaga o bi nyawa foloi yadala aku o Jou Yesus wipiricayaka, komagena lo tanu kagena to ngini nia sidongirabaka. 14 Kanaga to ngohi ai momoku moi bilasu o habari qaloloha tosihabari, upa ka o Yahudika ma nyawa, duma o bi nyawa yangoduka, komagena bai lo o kota ma bi nyawaka de ona manga sakola ikukuruye, bai lo o soa de o doku ma bi nyawaka de ona manga sakola ikuruye waasi. 15 Komagena so ngohi ai dupa ifoloi gena totagi nginika, kiaka nigogoge o Roma ma kotaka, la aku o habari qaloloha manena tosihabari. 16 La ngohi masirete totemo so de ai baranika aku tosihabari o habari qaloloha. Sababu o habari qaloloha, ma ngale o bi moi-moi ma Kristus waaaka qaboloka, gena inasimane ngoneka o Gikimoi Awi kuasa qapoputuru, so nakoso o nyawa la o Jou Yesus iwipiricayaka gena yangodu wasisalamati. Komagena ma noma-noma wasisalamati o Yahudika ma nyawa, de o bi nyawa ma somoa o Yahudika yasowo. 17 O habari qaloloha magena inasimane ma ngeko idodooha o Gikimoi aku waaka to ngone nanga sininga itiai Unaka. Ma ngeko ka cawali ngai moi, ena gena bilasu ngone ka o Jou Yesus powipiricaya. O hali magena panako igogou, sababu kanaga imatero maro o kia o nabi moi wosilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "O nyawa nakoso Ngohi ipiricaya de manga sininga itotiai gena Ngohi taakaka, de ona magena asa Ngohi tahike la yooho dede Ngohi ka sidutu ikakali." 18 O Gikimoi Una o sorogaka de ngone wonasikeleloka Awi doosa gena, kanaga o nyawa manga dorou moi-moi de o bi moi-moi Una wodudupawa de yaaka gena bilasu wafanggali de o dorou. O Yahudika ma nyawa yasowo ona magena manga dorou gena, o dodoto itotiai ma ngale o Gikimoi magena yafati la o nyawa upa yanako. 19 O nyawa komagena, nakoso o Gikimoi manga dorou wafanggali de o dorou, magena igogou de itiai, sababu o nyawa inangodu ma ngale o Gikimoi gena he powinakoka. Magena asa Una masirete wonasikelelo qabolo o bi nyawa inangoduka. 20 Ma dongoho o Gikimoi o dunia de o moi-moi wosidadi kusi, de ngaroko Una magena powikelelo waasi, duma o kia Una waaka de wosidadadika, gena aku ngone o nyawa pakelelo. De ma ngeko magegena ngone o nyawa powinako o Gikimoi de Awi kuasa ikokakali de lo Awi goko de Awi bane itotiai, so maro o nyawa gena wisowo. Ma ngale komagena, so upa sidago ngone o nyawa moi de potemo, "Kodo! Nako ngohi gena o Gikimoi towinako waasi." 21 Ona o Yahudika yasowo gena, nakoso o Gikimoi manga dorou wafanggali de o dorou magena igogou de itiai, sababu ngaroko igogou ona Una iwinakoka, duma ona gena iwisimuliawa de lo manga sukuru Unaka yatidewa. Duma ona manga sininga ma rabaka he itiai kawa so Una gena wisihoda yaakuwa, maro o nyawa de itagi o bubutu ma rabaka. 22 Ona gena, ngaroko, manga sininga ma rabaka itemo, "Ngohi tocawaro," duma igogou ona ka ifuma. 23 Ona ifuma sidago o Gikimoi wokokakali gena wisuba iholu, duma kanaga yasuba to ona manga giki manga gia masirete isitotulada, ena gena maro o moi-moi ikokakaliwa gena o nyawa, o namo, o ngihia de lo o haiwani ma somoasi. 24 Ma dodagi komagena so o Gikimoi gena waqohaka, la ma ngale ona maqe imakihike sidago lo manga sininga ma nyafusu yamote. 25 Komagena Una wadohaka, sababu ona magegena o dodoto itotiai ma ngale o Gikimoi gena yaholu, duma yamote o dodoto ikokulai de o bi moi-moi Una wosidadadika de ona kagena yasuba. Ena momongo, Una magena bai ona de o bi moi-moi qangodu wosidadika, ma ngale ona bilasu Una Awi ronga isilamo. Komagena asa igogou de itero. 26 Mutuwade magena o Gikimoi waqohaka, so ona manga nyafusu ma dorou yamote de ona maqe imakihike. Sidago lo manga ngopeqeka gena yanau he yadupa kawa maro kiaka o nyawa nanga galepu, so lebelaha ka ami sininga ma dupa qatotorou so momasikiidu de ami dodiao o ngopeqeka moi. 27 De komagena lo yanau gena ka imaketeroli de o ngopeqeka, so ona de o ngopeqeka imatekesikiidu kawa maro kiaka o nyawa nanga galepu, so lebelaha ka awi sininga ma dupa qatotorou so womasikiidu de awi dodiao yanau moi, yaaka komagena so maqe imakihike sidago lo bilasu yamake manga dorou ma fanggali, gena manga sininga ma rabaka asa foloisi qatorou. 28 De lo sababu o nyawa ona magena iholu o Gikimoi iwinako itiai, so Una waqohaka la manga sininga qatotorou yamote, sidago lo o bi moi-moi o kia Una wosibobitaka upa yaaka gena, ona asa ka yaaka. 29 De manga sininga ma rabaka asa yodupa ifoloi qaputuru yaaka o bi dorou moi-moi, ena gena o dupa ma dorou maro o nyafusu ma dorou yaaka, de yodupa yatotesere de manga edekati lo qatotorou. Komagena lo o nyawa manga bi moi-moi yonyafusu poli de yototooma, de yodupa imakangamo de yatodamato so manga dupa ka o dorou yaaka, komagena lo manga dupa o nyawa yasibicara 30 sidago lo o nyawa manga ronga ma dorou yogaka, de o Gikimoi lo iwiduhudu de o nyawa yasiceke, de imacaralamo so manga demo masireteka lo ona imasihie de itemo qangodu ka yanako, de o ngeko qamomuane imasisari ma ngale o dorou yaakali de yoholu yasigise manga dodihimoka, 31 komagena lo ona yanakowa o manara o kia itotiai sidago lo manga jaji masirete isiganapuwa, so o dame de o siboso gena ihiwa manga gianongoruka eko manga dodiaoka, sidago o nyawaka manga galusiri ka ihiwa-hiwa. 32 Igogou-gogou, o nyawa de manga manara komagena, ona gena ka yanako o Gikimoi Awi bobita itemo o nyawa nagoona, nakoso kanaga o dorou yaakaka, ona dede o Gikimoi bilasu imakitinga. Ngaroko yanako komagena, duma o dorou moi-moi magena ona yodupa yaakasi de lo ona isimote qaloha nakoso o nyawa ma somoa lo o dorou magena yaaka.

Romans 2

1 Ngini ai dodiao o Yahudika ma nyawa, upa lo nia siningaka nitemo o nyawa ma dorou maro ona magegena bilasu yasisala de manga dorou ma fanggali yamake. Nako komagena, de ngini nitemoli bilasu ngini masirete lo nisisala de nia dorou lo o Gikimoi wafanggali de o dorou. Sababu maro to ona lo de manga sala komagena lo ngini, so akuwa niasitemo, "Ngohi ai dorou moi lo ihiwa." Maro komagena upa bai! 2 Ngone igogou panako nakoso Una de ona o nyawa manga dorou wafanggali de o dorou, de magena waaka itiai. 3 De ngini magena lo ngaroko nitemo ona magena bilasu yasisala de manga dorou ma fanggali yamake, duma ngini masirete lo o dorou niaaka. Ce! Ngini lo Una bilasu winifanggali de o dorou de lo niaakuwa nimasirese bai! 4 Upa sidago Una Awi laha ilamo de Awi sabari foloisi ikuru so ngini winisisangisara waasi, so magena nisidoohawa. Nagala niawosaka Una Awi laha gena ma ngale o ngeko winihike, tanu ngini gena asa nimatoba de nimatoduba. 5 Duma to ngini nia sininga qatogoi so ngini niholu nimatoba de nimatoduba, de Una Awi doosa asa foloi idogo-dogo, sidago ma wangeka done Awi doosa wosimane de o nyawa manga dorou qangodu wafanggali itotiai. 6 Ngohi ai demo komagena, sababu o nyawa moi-moi maro to ona manga manara yaaaka komagena o Gikimoi asa wafanggali onaka. 7 Ena gena, Una done asa wafanggali ona magenaka de o oho ka sidutu ikakali, nakoso ona manga manara qaloloha yaaka o nyawaka de yamoku gena manga edekati ma ngale done Una wasigiliri de lo o oho ka sidutu ikakali wahike onaka. 8 De lo Una done asa wadoosa de o sangisara ilalamo wasifanggali ona magenaka, nakoso manga sininga ma dupa gena ka cawali ona masirete imasihie de foloisi imasilamo de o nyawa ma binuka, de lo nakoso o dodoto itotiai yaholu duma ka o dorou yamote. 9 Una asa wasangisara so manga bodito foloisi ilamo, kiaka o nyawa la kanaga o dorou yodupa yaaka, gena kanaga o Yahudika ma nyawa de lo o Yahudika yasowo. 10 Duma o nyawa la kanaga o loha yodupa yaaka, ona magena wasigiliri de o sanangi lo wahike manga sininga ma rabaka, gena kanaga o Yahudika ma nyawa de lo o Yahudika yasowo. 11 Komagena maro to ona manga manara yaaaka gena Una asa wafanggali o bi nyawa yangodu, bai o Yahudika eko lo o Yahudika yasowo. So Una upa o nyawa moi wasiguui de o nyawa moi wasitubuso. 12 13 De lo nako o Yahudika ma bi nyawa, ngaroko o Gikimoi Awi bobita o Musa walelefo gena yanakoka, duma ona lo kanaga yaakawa de ona magena o Gikimoi bilasu wafanggali de o dorou. Sababu upa ona o bobita o Gikimoino yananako gena manga sininga itiai Unaka, duma ona la kanaga Awi bobita yaaka to ona manga sininga magegena asa Una waaka itiai. De nako o Yahudika ma bi nyawa yasowo ona magena, ngaroko Awi bobita o Musa walelefo gena yanakowa, duma ona o bi moi-moi itotiai yanakoka, de ona magena yaakawa ona lo bilasu Una wafanggali de o dorou. 14 Ona o Yahudika yasowo gena, ngaroko o bobita o Gikimoino yanakowa, duma nakoso manga sininga masirete yamote so o kia naga moi itotiai gena yaaka, de komagena ona isikelelo ona gena manga sininga ma rabaka lo igogou yanako o bi kia naga itotiai de o bi kia naga qatotorou. 15 Komagena ona isikelelo igogou manga sininga ma rabaka kanaga Una Awi bobita yanako qaboloka. Sababu manga sininga masireteno ibao ma moiku itemo o kia naga yaakaka gena itotiai de ma moiku itemo o kia naga yaakaka gena qatorou, so komagena manga sininga ma rabaka aku manga manara gena yahiri. 16 Mutuwade done ma orasi o Gikimoi wosulo so o Yesus Kristus o nyawa yangodu manga dorou de manga loha, bai manga siningaka bai lo yaaakaka, ngaroko imamingihuka, duma qangodu gena asa wafanggali itotiai. De ai demo magegena imatero de ma orasi o habari qaloloha ngohi tosihabari. 17 Ngini nako o Yahudika ma nyawa gena, ma ngale ngini masirete nitemo, "Ngohi manena o Yahudika ma nyawa moi, ena gena o Gikimoi Awi nyawa wahihiri moi." De ma ngale ngini Una Awi bobita niopiricaya so nia giliri nisimane de nitemo, "Ngohi manena o Gikimoi Awi nyawa masirete." 18 De ngini lo Una Awi dupa nianakoka de Awi bobita inidotoka, so ngini aku niahiri o bi moi-moi o kia naga itotiai. 19 De nitemo ngini igogou nianako idodooha o nyawa Una iwinako waasi gena niadoto, maro o nyawa ipipilo niatuda. Komagena lo ma ngeko idodooha so aku Una iwinako gena onaka niasikelelo, maro o nita moi o nyawa o bubutu ma rabaka yadisiwa. 20 De o nyawa ifufuma niadoto de lo o nyawa imadoto waasi gena aku niadoto, sababu ngini de o bobita o Gikimoino so o kanako itotiai gena nianakoka. 21 Ce! Ngini gena ngaroko komagena o nyawa ma somoa niadoto bilasu o bobita o Gikimoino isigise, duma qadoohaso ngini masirete nisigisewa. Ngini gena nidoto nitemo, "Upa nitosi." Duma ngini masirete nitosi bai! 22 De ngini nitemo, "Upa nisundali." Duma ngini masirete lo nisundali bai! De ngini lo ngaroko o bi seri gena nioduhudu, duma o seri ma bi tahu de niakoora. 23 De lo ngini nia giliri nisimane nitemo, "Ngohi manena o Gikimoi Awi bobita tamake." Duma o bobita magegena ngini nisigisewa nakoso komagena niholu Una niwihoromati. 24 Sababu ma ngale ngini nia manara komagena, so Una Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefo itemo, "Ma ngale o dorou ngini o Yahudika ma nyawa niaaka, so o nyawa ma somoa asa o Gikimoi Awi ronga ma dorou yogaka." 25 Ai edekati gena komanena: Ma ngale ngini o Yahudika ma nyawa o Gikimoi Awi nyawa masirete so ngini gena nimasunaka. De magena ma faida ilamo nakoso Una Awi bobita gena niaaka. Ngaroko komagena, duma nakoso ngini o bobita gena niaakawa, de ngini gena asa nidadi maro Una Awi nyawa qasowo so imatero maro o nyawa imasuna waasi. 26 Komagena, so nakoso o nyawa o Yahudika yasowo so imasuna waasi la kanaga o bobita o Gikimoino yaaka, de ona magena asa idadi maro Una Awi nyawa so imatero maro o nyawa imasusunaka. 27 De lo sababu ona gena ngaroko imasunawa duma o bobita gena yaaka qaputuru, so Una bilasu ngini magegena winisisala de winisifanggali de o dorou. Sababu ngaroko ngini de o bobita yalelefo de lo nimasunaka, duma o bobita magegena niaakawa bai! 28 Komagena igogou, sababu o Yahudika ma nyawa ma duhutu eko o Gikimoi Awi nyawa ma duhutu gena upa ka cawali manga rohe yasuna. 29 Duma ma ngale o nyawa ona magegena la kanaga idadi Una Awi nyawa gena manga sininga ma rabaka o dorou qangodu Una Awi Gurumi gena wapikika. Komagena wapikika, upa ka ma sababu o bobita o Gikimoino gena ona yamake, duma Awi Gurumi womanara manga siningaka. O nyawa maro komagena yamake o giliri gena, upa nitemo o nyawano, duma ka cawali o Gikimoino.

Romans 3

1 Nagala o nyawa kanaga itemo, "Awalele! Nako komagena, de ma ngale ngomi gena o Yahudika ma nyawa de lo ngomi mimasunaka magena nagala ma faida ihiwa." 2 De ngohi tosango, komagenawa. Kanaga igogou ma faida ilamo. Ma nonoma o Yahudika ma nyawa ona magena iqomaka o Gikimoi Awi demo wahike de wasingangasuka. 3 So nagala o nyawa kanaga itemo kali, "Igogou, o Yahudika yamuruo naga o Gikimoi Awi demo gena yaakawa. Ngaroko komagena, ma ngale ihiwa, Una Awi jaji upa wosiganapu." 4 De tosango kali, igogou komagenawa bai! Ngaroko o nyawa yangodu-ngodu yatodamato, duma o Gikimoi gena salalu Awi jaji wosiganapu. Kanaga Una Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefoka itemo, "Jou, Ani demo moi-moi gena o nyawa itemo qangodu itiai. Nako Ngona inikalaki, salalu nasinako Ngona notiai." 5 De nagala kanaga o nyawa itemoli, "Nakoso ngomi o Yahudika ma nyawa o dorou miaaka, de mia gogoho maro komagena isikelelo foloi itiai o Gikimoi o bi moi-moi qangodu waaka igogou itiai. Mutuwade nakoso ma ngale mia dorou so Una womisangisara, de magena waaka itiaiwa." Yatotodamato manga demo gena komagena. 6 Ngone aku posango upa komagena bai! Sababu itiaiwa, nakoso o Gikimoi ngomi o Yahudika ma nyawa womisangisarawa de kanaga o dunia ma nyawa moi wasangisarali. 7 Nagala o nyawa kanaga itemoli, "De nakoso ngohi itodamatoko, de ai gogoho maro komagena aku isikelelo idodooha o dodoto ma ngale o Gikimoi gena itotiai sidago lo o nyawa Una wisimulia. Mutuwade Una magena bilasu ngohi woisisala kawa de woifanggali kawa de o dorou." 8 Ce! Komagena de upa sidago ngohi totemo, "Hika la o dorou paaka, ma ngale o loha aku idadi, ena gena o Gikimoi wisimulia." Awalele! Komagena kanaga o nyawa ikalaki qabolo ngohika. Igogou, nakoso ona magena la o Gikimoi wafanggali de o dorou gena asa itiai. 9 La komagena, nako ngomi o Yahudika ma nyawa gena o Gikimoi Awi simaka, ngomi lo de mia dorou so bilasu wafanggali de o dorou, imatero maro o Yahudika ma nyawa yasowo. Sababu ngohi tasinako qabolo igogou, bai o Yahudi bai lo o Yahudi yasowo, o nyawa yangodu-ngodu gena manga sininga qatotorou yapareta. 10 Komagena isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "Kanaga o nyawa moi lo yahiwa manga sininga itiai o Gikimoika. 11 O nyawa moi lo yaakuwa ma ngale o Gikimoi wisihoda itiai. O nyawa moi lo yadupawa igogou iwinako Una. 12 Yangodu o dorouku itura, ngodu manga faida ihiwa, o nyawa moi lo yaakawa o loha o dunia ma nyawaka. 13 Manga bicara qatorou, maro o boosu ma bou lo qatorou. De manga demo gena yodupa yakulai o nyawa. O dorou ilamo yaaka, maro o ngihia moi yabisa. 14 O galaki de kutuku manga uruno isupu. 15 Salalu imasidailako o nyawa yatooma. 16 Yasangisara de yabodito o nyawaka kiaka bato yahika. 17 Ma moi lo waasi yanako o dame ma rabaka ioho. 18 Manga sininga ma raba lo ihiwa o Gikimoi iwihoromati." 19 Igogou, ngone panako o Gikimoi Awi bobita moi-moi o Musa wosilelefo gena ma meta o nyawaka, la kanaga o bobita magenaka imasigocoho, so bilasu ona yosigise. Ma ngale gena o nyawa moi lo yaakuwa yosango yotemo, "To ngohi ai sala ihiwa." So o dunia ma bi nyawa, bai o Yahudika bai lo o Yahudika yasowo gena, yangodu de manga sala de manga dorou o Gikimoi Awi simaka. 20 Sababu o nyawa moi lo yaakuwa o bi bobita moi-moi qangodu gena yaaka itiai, so komagena akuwa manga sininga idadi itiai o Gikimoika. Duma o Gikimoi Awi bobita ma ngale gena, nako pomadoto, magena ngone lo aku panako igogou ngone masirete lo de nanga dorouka. 21 22 Ngaroko komagena, ma ngeko idodooha so o Gikimoi aku wotemo o nyawa nanga sininga itiai Unaka gena, wasimane qaboloka. Ma ngeko gena upa potemo o bi bobita moi-moi o Gikimoino gena ka qangodu paaka itiai, duma o nyawa la kanaga o Yesus Kristus wipiricayaka, ona magena aku o Gikimoi wotemo manga sininga itiai Unaka. Ma ngale o ngeko komagena igogou iqomaka o Musa de o bi nabi isilefoka, de nakoso o Yahudika ma nyawa eko o Yahudika ma nyawa yasowo gena, ma ngeko magegena ma ngale o bi nyawa yangodu he ka imaketero. 23 Sababu igogou o nyawa ngone inangodu o dorou he paakaka, so yaakuwa pomatekerimoi dede o Gikimoi de Awi nita ma rabaka pomasikogoge. 24 De ka cawali Awi dupa masirete de lo Awi laha wonasidihike ngoneka, so asa Una waaka nanga sininga itiai, gena ma dodagi o Yesus Kristus ma ngale nanga dorou ma ija gena Una wosone, so ngone nanga dorouno aku wonapalako. 25 Una magegena o Gikimoi asa wisulo la wosone de Awi au ikopola, ma ngale ngone nanga dorou aku yapiki. Nakoso o Jou Yesus nanga dagali powipiricaya, de o Gikimoi aku ngone wonasiapongu. Komagena Una waaka la ma ngale ngone wonasikelelo igogou Una womanara itiai, ma orasi iqomaka ma Kristus wahino wosone waasi, de o Gikimoi wosabari so ma ngale o nyawa manga dorou gena wafanggali waasi. 26 Una wosabari de wotamaha sidago o orasi manena, ma ngale o nyawa manga dorou qangodu gena ma Kristus asa wahino la wosone. Komagena lo Una wonasikelelo igogou womanara itiai, sababu o nyawa ngone nanga sininga itiai gena Una asa waaka, nakoso o Jou Yesus powipiricaya. 27 Nako komagena o Gikimoi waaka nanga sininga itiai, de ngone o nyawa paakuwa nanga giliri masirete posimane eko pomasihie, de potemo, "Ngohi manena o Gikimoi Awi bobita taaka itiai, so Una aku wotemo ai sininga itiai qabolo Unaka." Komagenawa! Sababu o Jou wositatapuka, nakoso o nyawa la kanaga o Jou Yesus wipiricayaka, de ona magena Una asa manga sininga waaka itotiai. 28 Komagena so ngone aku potemo Una waaka nanga sininga itiai, upa sababu Awi bobita paaka itiai, duma nakoso ngone o Jou Yesus powipiricaya bai! 29 De lo o Gikimoi gena upa ka cawali o Yahudika ma nyawa manga Gikimoi. Hiwa! Una gena igogou o Yahudika ma nyawa yasowo lo to ona magena manga Gikimoi. 30 Sababu igogou o Gikimoi gena ka womatengo so manga Gikimoi gena ka imaketero, de maro o Yahudika ma nyawa manga sininga waaka itiai nakoso o Jou Yesus wipiricayaka, komagena lo o Yahudika yasowo nakoso o Jou Yesus wipiricayaka. 31 So nakoso o nyawa kanaga itemo, "Nakoso ngone o Jou Yesus powipiricayaka, so o Gikimoi asa waaka nanga sininga itiai, de nagala ma ngale magena so ngone aku o bobita o Gikimoino gena paumoka, de upa he paaka." De ngohi tosango, komagenawa bai! Nakoso ngone o Jou Yesus powipiricayaka gena, bilasu o bobita o Gikimoino magena pamote de paaka qaloha.

Romans 4

1 Hika pobicara ma ngale o Abraham, una magena nanga ete de nanga topora moi, awi jarita de idodooha o Gikimoi waaka to una awi sininga gena itiai. 2 Nakoso una magena awi moi-moi waaaka so awi sininga o Gikimoi aku waaka itiai, de una lo waaku awi giliri masirete wosimane wotemo, "Ma ngale ngohi ai manara masirete so ai sininga aku itiai o Gikimoika." Duma waakuwa womasihie komagena o Gikimoi Awi simaka. 3 Sababu ngini bilasu niosininga ma ngale o Abraham una magena kanaga o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilelefo itemo, "O Abraham una magena o Gikimoi wipiricayaka, so o Gikimoi wotemo o Abraham gena awi sininga itiai Unaka." 4 Ngone o nyawa nakoso kanaga pomanara so o gaji pamake, de nanga siningaka akuwa potemo, "Ai gaji manena o ngongike moi." Duma potemo, "Manena upa ka o ngongike moi, duma ai manara ma gaji so bilasu tamake." 5 Duma ma ngeko idodooha o Gikimoi waaka to ngone nanga sininga itiai gena upa ngone o nyawa nanga manara o bobita Unano paaaka so magena ma fanggali bilasu pamake. Sababu ngone o nyawa de nanga manara o kia Una wodudupawa, so o bobita Unano gena akuwa paaka itiai. So ka cawali o Jou Yesus powipiricayaka, de o Gikimoi aku wotemo ngone nanga sininga itiai Unaka, de ma ngeko komagena maro o ngongike moi so aku pamake. 6 Magena imatero de iqomaka o kia o Daud walefoka gena, ma ngale nyawa ngaroko kanaga o bobita o Gikimoino yaakawa, duma o Gikimoi gena waaka ona manga sininga itiai so asa yosanangika. O Daud wotemo, 7 "O nyawa de manga dorou nakoso kanaga o Gikimoi waapongu de wapiki, ona igogou isanangi. 8 O nyawa nakoso de manga sala o Jou woholu wafanggali de Awi buku ma rabaka wapiki, ona igogou isanangi." 9 De nakoso ngone manena lo posanangi gena, upa ma ngale ka ngomi o Yahudika ma nyawa, duma ma ngale lo o Yahudika ma nyawa yasowo. Sababu ngohi iqoma totemo qaboloka, "O Abraham una magena o Gikimoi wipiricayaka, so o Gikimoi wotemo o Abraham gena awi sininga itiai Unaka." 10 Hika ngini niosininga ma ngale ma orasi o Gikimoi wotemo o Abraham awi sininga gena itiaika. Magena idadi upa ma orasi o Abraham womasuna qaboloka, duma ma orasi una womasuna waasi de o Gikimoi wipiricayaka. 11 Qabolo de o Gikimoi wisulo unaka la womasuna, de magena idadi o nonako moi igogou o Gikimoi wiqehe qaloha. So o Abraham una magegena o nyawa ma somoa yaaka maro manga ngeko. To una awi piricaya o Gikimoika gena yamote so maro o Abraham komagena lo ona, ngaroko imasuna waasi, duma o Gikimoi iwipiricaya ma ngale o Gikimoi aku waaka manga sininga itiai Unaka. 12 De komagena lo nakoso o Yahudika ma nyawa, ona upa ka cawali imasuna, duma kanaga o Gikimoi wipiricayaka, imatero maro o Abraham ma orasi womasuna waasi de o Gikimoi wipiricayaka. 13 Hika ngini iqoqomaka niosiningali o Gikimoi wojaji o dunia ma bi doku qangoduka gena o Abraham wihike de lo awi ngopa de awi danoku. Upa sababu o Abraham o Gikimoi Awi bobita o Musa walelefo gena wamote, duma una o Gikimoi wipiricaya so o Gikimoi awi sininga waaka itiai Unaka. 14 Upa sidago to Una Awi jaji magena ka cawali o nyawa ona magena Awi bobita yaaaka aku yamake. Nakoso komagena, kanaga ona manga piricaya Unaka de Awi jaji onaka magena ma faida asa ihiwa. 15 De lo igogou nakoso ngone nanga manara ma fanggali pamake gena, bilasu o Gikimoi Awi doosa pamake, sababu ngone inangodu Awi bobita gena patilakuka. (Nakoso Awi bobita ihiwa gena, ngone lo patilakuwa. Duma kanaga de Awi bobita so magena patilaku bai!) 16 La komagena so Una waaka nanga sininga itiai Unaka nakoso Una powipiricayaka, la ma ngale komagena idadi, upa sababu nanga manara ma fanggali, duma Awi dupa so maro o ngongike moi ngone wonahike. Komagena Una Awi jaji o Abrahamka gena isidumu o Abraham awi ngopa de awi dano yangoduka. So upa ka cawali o Yahudika ma nyawa, duma o nyawa ma somoa ngaroko ona o Yahudika yasowo lo manga sininga waaka itiai Unaka, nakoso ona maro o Abraham so ona lo o Gikimoi wipiricayaka. O Abraham awi piricaya o Gikimoika gena maro o ngeko moi so bilasu ngone inangodu lo pamote. 17 Magena imatero maro o kia iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka itemo, "Ngohi tonijaji igogou ngona gena asa nodadi o bi bangsa yadadala manga ete de manga topora." Magena o Gikimoi Awi jaji masirete de o Abraham asa Una wipiricayaka. Una wanako o Gikimoi waaku o nyawa isosone wasioho kali de lo nako ka cawali wosulo de o bi moi-moi o kia naga ihihiwa lo aku wosidadi. 18 O Abraham una magena, ngaroko o Gikimoi Awi jaji ma ganapu gena wakelelo waasi, duma una asa wongongano igogou o Gikimoi Awi jaji magena done asa wosiganapu. Komagena so una magena asa wodadi o bi bangsa yadadala manga ete de manga topora, ka imatero de iqomaka o Gikimoi wojaji wotemo, "Done to ngona ani ngopa de ani danoku gena yadala icarawa imatero maro o bi ngoma o dipaka." 19 De o orasi magegena o Abraham gena awi umuru he yadangade o taungu o ratu moi de lo wipereki, so waaku kawa o ngopa wamake, imatero isosone so imanara yaaku kawa. De komagena lo ma peqeka ongo Sara lo mopuo kawa. Ngaroko he wanakoka komagena, duma una o Gikimoi wipiricaya womatoguwa. 20 Awi sininga ma rabaka o Gikimoika widodatowa, duma o Gikimoi wipiricaya foloi qaputuru ma ngale Una Awi jaji gena igogou done wasiganapu de magegena una o Gikimoi Awi ronga wosilamo, 21 de lo wanako igogou-gogou o kia naga o Gikimoi wojajaji magena lo waaku ka waaka. 22 Mutuwade o Gikimoi asa wotemo o Abraham awi sininga gena itiai Unaka. 23 O demo ma ngale o Abraham gena, "O Gikimoi wotemo o Abraham gena awi sininga itiai Unaka," komagena isilefo upa ka cawali ma ngale una magegena, 24 duma ma ngale lo ngone manena. Sababu ngone lo nakoso kanaga powipiricaya o Gikimoika, o Yesus nanga Jou Una o sone ma rabano iwisiooho kali, de o Gikimoi gena wotemo ngone lo nanga sininga itiai Unaka. 25 O Jou Yesus gena ma ngale to ngone nanga dorou iwitoomaka de lo iwisioho kali, ma ngale o Gikimoi aku waaka la ngone nanga sininga itiai Unaka.

Romans 5

1 Nakoso ngone kanaga o Jou Yesus powipiricayaka, sidago lo o Gikimoi waaka nanga sininga itiai Unaka. De lo sababu o Yesus Kristus nanga Jou wosone, so ngone asa dede o Gikimoi pomatekekadame. 2 De lo ma ngale ngone o Jou Yesus powipiricayaka so Una waaka sidago lo ngone aku panako igogou idodooha o Gikimoi Awi laha ma lamo ngoneka. De ngone gena asa nanga sininga qanali, sababu pongongano igogou dede o Gikimoi done pogoge Awi nita ma rabaka. 3 De komagena lo ngone inanali, nakoso ma ngale o Jou Yesus powipiricayaka, so kanaga ngone inasisangisara. Sababu ngone panako nakoso inasangisara, so nanga piricaya asa foloisi idadi qaputuru so o sangisara gena pamoku. 4 De nakoso kanaga o sangisara gena idadi pamoku, de ma ngale ngone gena o Gikimoi asa wosanangi. De lo nakoso kanaga ma ngale ngone Una wosanangi, de ngone asa foloisi pongongano done idadi dede Una pomatekesikogoge. 5 De sababu ngone nanga ngongano komagena, so ngone lo asa upa he nanga sininga itura, ma sababu o Gikimoi Awi Gurumi Qatetebi wonahikeka so nanga sininga ma rabaka igogou panako Awi dodara gena wonahike ifoloi ngoneka. 6 Ngohi totemo komagena, sababu ma orasi o Gikimoi wositatapuka ma Kristus asa kanaga wosone ma ngale ngone, ma orasi kiaka ngone paakuwa nanga dorouno pomapalako de nanga manara o kia o Gikimoi wodudupawa. 7 Nagala mamoi-mamoi aku idadi o nyawa kanaga ibarani cawali o nyawa awi sininga qaloloha gena sidago una womasosone. Nakoso ma ngale o nyawa ngaroko manga sininga itotiai gena, igogou o nyawa lo isusa pamake kanaga ona yodupa yosone. 8 Duma o Gikimoi gena ma ngeko idodooha kanaga wonasikelelo Awi dodara ngoneka, ena gena ngaroko ngone podupasi o dorou paaka, duma ma ngale ngone gena ma Kristus asa ka wosone. 9 So igogou ma Kristus gena wisulo la wosone de Awi au ikopola, ma ngale ngone nanga dorou aku wapiki de lo o Gikimoi aku waaka nanga sininga itotiai. Mutuwade ngone panako igogou done ma orasi o Gikimoi o nyawa manga loha de manga dorou wafanggali, de ngone upa lo Una wonadoosa de wonasangisara bai! 10 Sababu ngaroko ngone Una powilawangi, duma ma Ngopa wisulo la wosone, so o Gikimoi dede ngone asa pomarimoi de pomakadame kali. Nako komagena, de foloili igogou Awi Ngopa gena asa ngone nanga dorouno wonasisalamati, sababu Una gena wisioho kali. 11 De upa kamagena, duma ma boboloi ma ngale o Gikimoi gena ngone inanali kali, sababu o Yesus Kristus nanga Jou waaka so ngone gena igogou dede o Gikimoi aku pomarimoi de pomakadame kali. 12 O bi moi-moi iqomaka talefo gena ma ngale komanena: Hika positetero nanga ete de nanga topora ma nonoma gena, o Adam de ma Kristus. O dunia ma bi nyawa yangodu to ona manga dorou manga sininga ma rabaka gena ma sihino o nyawa womatengo gena o Adamno. Komagena so maro una magena de awi dorou so wosone, komagena o nyawa ma binuka ona yangodu-ngodu lo aku yosoneka. 13 14 Ma orasi iqomaka o Adam wooho, duma o Gikimoi Awi bobita wisingangasu waasi o Musaka, de kanaga o dunia ma bi nyawa yangodu de manga dorouka. De ngaroko Awi bobita gena isilefo waasi so o nyawa manga dorou magena yaeto waasi eko ona yasisala waasi, duma ngone panako igogou ona yangodu de manga dorou, sababu o orasi magena lo yangodu bilasu isone. Maro o sone ma pareta ma rabano yaakuwa isupu. Komagena ngaroko kanaga yamuruo naga o bobita o Gikimoino yatilakuwa so imaterowa de o Adam, duma ona magena lo yangodu isone. Komagena imadadi, sababu maro ma Kristus gena wahino de Awi manara de ma sopo o bi nyawa yangoduka, komagena lo o Adam. 15 Hika o nyawa yasinoto manga manara ma sopo gena positetero. Nako o Adam gena, una o dorou waaka so ma ngale magena igogou o bi nyawa yangodu isone. De nako o Yesus Kristus gena, Una waaka so o Gikimoi Awi laha gena aku wonahike ifoloi ngoneka, so magena lo ma ngale ifoloisi ilamo de qaloha o bi nyawa yangoduka. So o Adam awi manara ma sopo o nyawaka gena imaketerowa de ma Kristus Awi manara ma sopo o nyawaka. 16 De lo ma ngale o Adam o dorou waaka, so o Gikimoi bilasu o nyawa manga dorou wafanggali sidago lo wotemo bilasu o nyawa wasisangisara. Ngaroko komagena, ma ngale o nyawa o dorou yaaka so Una Awi laha bilasu wasitodihike sidago lo wotemo bilasu waaka manga sininga itotiai. So komagena lo o Adam awi manara ma sopo gena imaketero lo waali de ma Kristus Awi manara ma sopo. 17 Igogou, ma ngale o nyawa womatengo o orasi moi o dorou waaka so o bi nyawa yangodu bilasu isone. Ngaroko komagena, duma igogouli ma ngale o Gikimoi Awi laha wasitodihike o nyawaka de lo waaka manga sininga itiai Unaka, so ona aku yooho ikokakali, sababu Una magena o nyawa womatengo Awi manara ma ngale ona yangoduka. 18 La komagena maro o nyawa womatengo kanaga ma moiku o dorou waaka so ma ngale una magena o Gikimoi wotemo bilasu o nyawa yangodu wasangisara, komagena lo o nyawa womatengoli kanaga waaka itiai so ma ngale una magena o Gikimoi wotemo bilasu waaka o nyawa yangodu manga sininga itiai sidago lo yaaku yooho ka sidutu ikakali. 19 De lo maro o nyawa womatengo kanaga woholu o Gikimoi wisigise so yangodu idadi o nyawa ma dorou, komagena lo o nyawa womatengoli kanaga wodupa o Gikimoi wisigise so yangodu idadi o nyawa manga sininga itotiai Unaka. 20 Komagena so o bobita o Gikimoino gena ma ngale o nyawa manga dorou ma lamo asa aku yanako. De ngaroko o nyawa foloisi o dorou yaaka, duma o Gikimoi Awi laha ka ifoloisi wahike. 21 La maro o nyawa o dorou yaaka sidago lo bilasu isone, komagena lo Una Awi laha wasitodihike so wotemo bilasu waaka o nyawa yangodu manga sininga itiai sidago lo yaaku yooho ka sidutu ikakali, sababu o Yesus Kristus nanga Jou Awi manara ma ngale onaka.

Romans 6

1 Ma ngale o moi-moi iqomaka talefoka gena nagala o nyawa kanaga itemo, "Igogou, ngaroko o nyawa ngone manena o dorou paaka, duma o Gikimoi Awi laha gena wonasitodihikeka. So nagala ka qaloha nakoso ngone lo o dorou paakasi la ma ngale Awi laha magena lo ifoloisi wonasitodihike." 2 De ngohi tosango, hiwa! Komagena itiaiwa nakoso ngone o dorou paakasi, sababu nanga dupa qatotorou gena inababaja. So o dorou magena bilasu ngone he pomaha-maha kawa, imatero maro o sone ma bake so yaaku kawa o sulo moi lo isigise. 3 Hika ngini nimasininga, ma orasi ngone de o Yesus Kristus Awi ronga inasiosi gena, ma ngale o nonako moi o nyawaka ma orasi Una ngo wosone gena ngone dede Una pomarimoika. 4 So ma orasi ngone inaosi, de komagena maro ngone dede Una pomatekesikosone sidago lo inapoosuka. La ma ngale ngone o dorou pomaha-maha kawa, de maro ma Kristus de ma Baba Awi kuasa ilalamo so o sone ma rabano wisioho kali, komagena lo o ngeko qamomuane ma rabaka pooho. 5 Sababu igogou, nakoso komagena o dorou pomaha-maha kawa gena, ngone dede Una asa pomarimoika ma orasi Una wosone. So igogou maro Una so wisioho kali, de komagena lo waaka so ngone o ngeko qamomuane ma rabaka pamote. 6 Tanu ngini niosininga kali, o ngeko iqoqoma pamomote gena nanga sininga ma dupa qatotorou magena ma kuasa isisaka, sababu Una wisangahadika, la ma ngale nanga ngeko qatotorou gena inakuasa kawa so upa he pamote kali. De lo o dorou gena inapareta kawa, so upa he posigise. Maro o gilalo moi bilasu ma tuangi awi dupa wosigise gena, he komagena kawa. 7 Upa he nanga dupa qatotorou posigise kali, sababu magena yaaku kawa ngone inapareta, maro o sone ma bake so yaaku kawa o sulo moi isigise. 8 De lo ngone maro dede ma Kristus pomatekesikosone, so ngone lo popiricaya igogou done asa kanaga dede Una pomatekesikooho. 9 Ngone panako ma Kristus o sone ma rabano wisioho kali gena, igogou Una asa wosone kawa. Ena gena, imatero de o sone ma buturu gena wipareta kawa. 10 Una wosone ka ma moi ma ngale o nyawa manga dorou. Duma kanaga Una wooho kali gena, wooho la ma ngale o Gikimoi iwisihoromati. 11 Komagena tanu ngini lo nimasininga la nia dupa qatotorou masirete inibabaja gena, he niomaha-maha kawa, maro o sone ma bake so o sulo moi lo yaakuwa isigise. Duma ngini de o Yesus Kristus nimarimoika, so tanu ngini o ngeko qamomuane ma rabaka nioho la niadupa gena ka o Gikimoi niwisigise. 12 Komagena so ngini magena bilasu o dorou ma pareta gena niaholu de niodupa kawa. Upa sidago nia dupa moi-moi qatotorou gena niaakali. 13 De lo ngini bilasu o moi-moi qangodu niaaaka gena upa nimote o dorou moi-moi igoge nia sininga ma rabaka, ma ngale o dorou moi lo upa niaaka. Duma nimote la niaaaka gena maro o kia o Gikimoi wodudupa, la ngini lo imatero de asa ka o sone ma rabano nisioho kali. De o moi-moi nia sininga ma rabaka la niaaaka gena, qangodu nisimaha de nisidailako ma ngale o moi-moi itotiai magena niaaka. 14 O dupa qatotorou nakoso kanaga inibajasi la o dorou ngini niaaka kali, gena maro ma tuangi moi kanaga awi gilalo wapareta. Duma ngini gena komagena kawa. Sababu ma ngale ngini nia sininga itiai o Gikimoika gena o bobita o Gikimoino bilasu he niacoho kawa, duma o Gikimoi Awi laha winisidumu nginika so niputuruka, sidago aku Awi bobita niaaka de o dupa qatotorou gena niaaka kawa. 15 Ma ngale magegena nagala o nyawa kanaga itemo, "Ce! Sababu ngone o bobita o Gikimoino bilasu he pomasigocoho kawa, duma ngoneka o Gikimoi Awi laha wonasidumu de wonasiputuruka, so nagala ka qaloha ngone o dorou paakasi." De ngohi tosango, hiwa bai! Upa komagena! 16 Bilasu niosininga kasi nakoso kanaga ngini masirete nimahike o nyawa moika ma ngale ka una niwisigise, maro o gilalo moi bilasu ma tuangi wisigise, de ngini gena igogou nidadi o nyawa una magena awi gilalo niwisigogigise. Komagena ngini lo aku nimasimaha la maro o dorou ma gilalo de nisigise, so done ngini de o Gikimoi nimakitinga ikakali, eko maro o gilalo ma loha la o Gikimoi niwisigise so waaka nia sininga itiai Unaka. 17 Duma ngohi ai sukuru tatide o Gikimoika, sababu ngaroko ngini iqomaka imatero de o dorou ma gilalo so ka o dorou niosigise, duma ngini o orasi manena de nia sininga igogou nisigise o dodoto o Gikimoino la magena inidoto nginika. 18 De ngini o Gikimoi winisiputuru so upa he o dorou niodupa de niaaka kali, duma maro lo o gilalo so ngini o bi moi-moi o kia itotiai gena ka niaaka. 19 Komagena so ngohi tosiade-ade maro o gilalo, sababu kanaga isusa nisihoda. Iqomaka ngini o moi-moi nia sininga ma rabaka sidago lo o moi-moi qangodu niaaaka gena nimasimaha la o nyafusu ma dorou niaaka, sidago lo niaaka de ma boloika. Komagena lo o orasi manena tanu ngini lo nimasimaha la o moi-moi itotiai gena niaaka, la ma ngale nia manara ma rabaka o kia niaaka maro o Gikimoi Awi nyawa masirete. 20 Sababu bilasu nisihoda iqomaka ngini nimasimaha maro o gilalo la o dorou nisigise, de upa he o moi-moi itotiai niaaka. 21 Duma ngini nia manara gena ma sopo qaloloha niamakewa, de o orasi manena ma ngale magegena ngini ka nimaqe. Nia manara ma sopo ma ngale gena ka cawali o oho ka sidutu ikakali gena niamake waasi so ngini de o Gikimoi nimakitingasi. 22 Ngaroko komagena niaaka, duma ngini o orasi manena o Gikimoi winisiputuruka, so upa niodupali o dorou niaaka kali de lo nidadi maro to Una Awi gilalo masirete winipopareta. So ngini gena nia sopo qaloloha aku niamake, de ma ngale nidadi maro o Gikimoi Awi nyawa masirete sidago lo o oho ka sidutu ikakali niamake. 23 So upa sidago ngone potemo, "Nagala qaloha so ngone o dorou ka paakasi." Sababu o dorou ma manara ma sopo gena ka cawali o oho ka sidutu ikakali niamake waasi so ngini de o Gikimoi nimakitingaka. Ngaroko komagena, duma o Gikimoi ngone wonasitodihike o oho ka sidutu ikakali, ka cawali nakoso ngone dede o Yesus Kristus nanga Jou pomatekerimoika.

Romans 7

1 Ai dodiao nipipiricaya, ma ngale ngini gena o bobita o Gikimoino magena igogou nianako qaboloka, so tanu niosininga o nyawa la kanaga o bobita gena bilasu yaaka ma deka maro kiaka ona magena ka yoohosi. 2 Hika tosiade-ade kali, nako o bobita gena o ngopeqeka moi bilasu de ami rokaka mogoge, de upa mowiholu ma deka una ka woohosi. Duma nakoso wosoneka gena, muna o bobita magena he mipalakoka, so upa de mamote. 3 Komagena so o nyawa itemo nakoso o ngopeqeka moi ngaroko ami roka woohosi, duma kanaga mogoge dede yanau moili, muna magegena mosundali gena o dorou maakaka. Duma nakoso kanaga ami roka ma duhutu gena wosone, de muna gena maro o bobita magenano asa mipalako, de upa he mamote. So ngaroko yanau moili mowikawi kali, de upa he itemo muna magena mosundali eko o dorou maaka. 4 Ai dodiao nipipiricaya, komagena lo ma ngale o Gikimoi waaka to ngini nia sininga itiai Unaka. Ngini magegena lo o bobita o Gikimoino gena bilasu niaaka kawa, sababu ngini maro dede ma Kristus nimatekesikosoneka. Gena maro o ngopeqeka moi ami roka kanaga wosoneka, so muna magena o kawi ma bobita gena bilasu mamote kawa, de aku yanau moili mowikawi de to una awi ngopa mosibuo. Komagena lo ngini maro nipalakoka, so aku nidadi ma Kristus Awi nyawa. Una gena o soneno wisioho kali ma ngale o manara itotiai niaaka so o Gikimoi niwisihoromati. 5 Totemo komagena sababu ma orasi iqoqomaka ngone o dorou nanga sininga ma rabano podupa paaka de o bobita o Gikimoino panakoka, so nanga dupa o dorou paaaka gena idadi foloisi qaputuru sidago lo o moi-moi paaaka magena ma sopo qatotorou so ngone dede o Gikimoi pomakitingaka. 6 Ngaroko iqomaka o bobita o Gikimoino panakoka de bilasu paaka, duma ngone o orasi manena upa he magena paaka kali. Sababu nako o bobita ngone inapareta kawa, so maro posone de o bobita magenano inapalakoka. So ngone asa o bobita o Gikimoino paaka ma ngale nanga sininga itiai Unaka, o ngeko iqoqoma magena he pamote kawa. De nako o Gikimoi powileleani gena, o orasi manena aku o ngeko qamomuane moi pamote de potemo, "O Jou Awi Gurumi ai sininga ma rabaka, so Una magegena waaka ai sininga itiai Unaka." 7 Nagala o nyawa kanaga itemo, "Nako ani demo magena de ma ngale o bobita o Gikimoino gena nanga dupa inasikelelo sidago o dupa qatotorou isigaro la o dorou paaka, so o bobita gena asa qatorouka." De ngohi tosango, komagenawa bai! Duma nako ngohi gena tanakowa igogou asa o dorou taakaka, ka cawali o bobita o Gikimoino ngohi idotoka. Ena gena, ngohi asa tanako igogou nakoso todesere de magena o dorou taaka, ka cawali o bobita o Gikimoino o Musa walelefo itemo, "Upa ngini nitesere." 8 Sababu o bobita itemo komagena, so ngohi ai dupa qatotorou aku isikelelo sidago ai sininga ma rabaka asa qatesere. Duma nako o bobita komagena ihiwa, de ngone nanga dupa qatotorou akuwa inasikelelo. 9 Iqoma gena o bobita o Gikimoino tanako waasi, so ngohi masirete ai oho ma rabaka imatero maro ai dorou ihiwa. Ngaroko komagena, duma ma orasi ngohi asa o bobita gena tanako, de ai dupa qatotorou aku isikelelo sidago ai sininga ma rabaka itemo, "Ce! Ngohi gena o Gikimoi Awi simaka igogou kanaga de ai dorouka bai! So igogou Una ngohi woihike woholu o oho ka sidutu ikakali." 10 So komagena o bobita la kanaga totemo, nako taaka, de nagala ai dorou moi lo aku ihiwa de o oho ka sidutu ikakali gena tamake. Duma o bobita magegena asa ai dorou isikelelo ngohika, so tanako igogou ngohi de o Gikimoi mimakitingaka. 11 Ena gena, ai dupa qatotorou magena kanaga isihaga ngohika, sababu ma ngale ai dorou gena ngohi taaku kawa tongongano nako o bobita taaka so ai sininga idadi itiai o Gikimoika, de nagala o oho ka sidutu ikakali tamake. 12 Mutuwade o bobita o Musa walelefo magena lo o bobita itemo upa inatesere de o bobita qangodu gena upa potemo qatorou, duma magena igogou o Gikimoino so qatebi de itiai. 13 De nagala kanaga o nyawa moili wotemo, "O bobita o Gikimoino gena ngaroko itiai, duma kanaga ma ngale ngohi de o Gikimoi lo mimakitingaka." De ngohi totemo, hiwa! Komagenawa bai! Duma o bobita itotiai magena so ngohi ai dupa qatotorou aku isigaro, sidago o dorou taaka de ngohi de o Gikimoi mimakitingaka. La komagena isikelelo ai dupa o dorouka gena igogou qatorou, sababu igogou ngohi foloi todupa Una Awi bobita gena tatilaku. 14 Nako o bobita o Musa walelefo gena, ngone panako ma sihino o Gikimoi Awi Gurumino. Duma nako ngohi manena kanaga ai siningaka o dorou ibao, de ngohi isigaro so todupa magena tosigise, maro o gilalo moi to una awi tuangi so bilasu wisigise. 15 Sababu o kia ngohi taaaka gena igogou ngohi tosihodawa. Ena gena, o kia ngohi tamode la taaka gena taakawa, de o kia toduhudu la upa taaka gena ka taaka. 16 De lo ngohi ngaroko o kia naga itotiai gena akuwa taaka, duma totemo igogou o bobita o Gikimoino gena itiai. 17 So upa to ngohi ai mode masirete la o moi-moi qatotorou taaka, duma magena taaka sababu o dorou ma dupa kanaga igoge ai sininga ma rabaka, so ngohi isigaro sidago lo tonyafusu. 18 Ngohi tanako o dorou ma dupa la kanaga ai sininga ma rabaka gena ngohi isimahawa la o loha moi asa taaka. Sababu ngaroko ngohi tamode, duma qadoohaso o loha gena taaka idadiwa. 19 Ena gena, ngohi upa o loha de tomode taaka, duma ka cawali o moi-moi qatotorou de tahoholu de kanaga magena taaka. 20 So nakoso o moi-moi qatotorou la tahoholu de magena taaka duma upa ngohi ai sigaro la taaka, ka cawali o dorou ma dupa kanaga igogesi ai sininga ma rabaka gena ngohi isigaro sidago tonyafusu. 21 So ma ngeko komagena imaaka ngohika, de asa tanako nakoso o loha tomode taaka, de kanaga o dorou ma dupa lo ai sininga ma rabaka isigaro. 22 Ngaroko komagena, ma ngale o bobita o Gikimoino gena ngohi ai sininga ma rabaka ifoloi isanangi, 23 duma kanaga ai sininga ma rabaka lo o ngeko moili igoge gena, o dorou ma dupa iholu o kia kanaga tosininga la tamode, sidago lo ka o dorou ma dupa gena ma pareta tosigise, maro o gilalo moi bilasu awi tuangi wisigise. 24 Awa kodo! Tanu o dorou ma dupa ai sininga ma rabaka, tanu ma paretano asa ngohi isisupu. Ilaha! Upa sidago ngohi dede o Gikimoi mimakitinga. 25 Komagena so ngohi manena ai sukuru tatide o Gikimoika totemo, "Ya, Jou! Ani laha ka ilamo poli." Sababu Una magena o Yesus Kristus nanga Jou wisulo la wahino ma ngale ngone nanga dorouno aku wonasisupu. So komagena ngone manena nanga sininga ma rabaka imasikoholu, sababu ma ngale o bobita o Gikimoino gena aku pomode posigise, duma kanaga lo o dorou ma dupa inapareta de magena lo posigiseka.

Romans 8

1 Ai dodiao nipipiricaya, ngone manena nakoso de o Yesus Kristus pomarimoika, de o Gikimoi asa upa wonafanggali de o dorou, duma wotemo nanga sininga itiai Unaka. 2 Sababu nakoso de o Yesus Kristus pomarimoika gena, kanaga ma ngeko o Gurumi Qatetebi waaku o oho ka sidutu ikakali wonahike ngoneka, so upa he o dorou ma dupa gena posigise kali so ngone de o Gikimoi pomakitinga kali. Maro o gilalo moi de kanaga ma tuangi awi paretano wisisupuka, so upa he ma tuangi iwisigise kali. 3 Ena gena, sababu ngone o nyawa kanaga nanga siningaka o dorou podupa, so o bobita o Gikimoino posigise paakuwa. Duma o Gikimoi gena igogou waaku bai! To Una Awi Ngopa masirete wisulo la wahino womadadi maro ka o nyawa moi de Awi siningaka o dorou ma dupa lo wosigisewa, so ma ngale ngone nanga dorou gena qangodu watupu sidago Una masirete iwitooma. 4 Komagena waaka la ma ngale maro o bobita Unano inadotoka, komagena ngone paaka itiai, de ma ngale gena upa o dorou ma dupa nanga sininga ma rabaka posigise, duma podupa powisigise o Gurumi Qatetebika. 5 O nyawa la kanaga o dorou ma dupa manga sininga masireteka yosigise, de ka cawali magena ona yosininga. Duma o nyawa la kanaga o Gurumi Qatetebika iwisigise, de o kia o Gurumi Qatetebi wodupa gena o nyawa ona magena yosininga. 6 Nakoso ona magena o dorou ma dupa manga siningaka yososininga, ma ngale ona gena de o Gikimoi imakitingaka, duma o nyawa ona magena o kia Awi Gurumi ma dupa gena yososininga, ma ngale ona magena o oho ka sidutu ikakali yamake de lo manga sininga ma rabaka isanangi. 7 Sababu o nyawa nakoso o dorou ma dupa manga siningaka yososininga, ona magena o Gikimoi iwiholu. Awi bobita yosigisewa de igogou ona magena yaakuwa yosigise. 8 De lo ona magena lo yaakuwa Una Awi dupa yamote. 9 Ngaroko komagena, nako ngini gena komagenawa. Duma ngini asa niwisigise o Gurumi Qatetebika, sababu igogou kanaga to ngini nia sininga ma rabaka wogogeka. De nakoso kanaga o nyawa lo manga sininga ma rabaka ma Kristus Awi Gurumi ihiwa, de ona magegena ma Kristus Awi nyawa yasowo. 10 Duma nakoso kanaga to ngini nia sininga ma rabaka ma Kristus wogoge, de ma ngale o dorouka gena ngini nia dupa ihiwaka maro isosoneka, so to ona manga dupa lo ihiwaka. Duma Awi Gurumi asa o oho ka sidutu ikakali winihike, so ngini nia dupa gena ka cawali o moi-moi o kia itotiai magena niaaka. 11 De lo o Gikimoi wisioho o Yesus o sone ma rabano de nakoso Una magegena Awi Gurumi kanaga wogoge nia sininga ma rabaka, de igogou Una o Gikimoi done ngini o sone ma rabano lo asa aku winisioho kali. 12 So ngini de ngohi lo bilasu Awi Gurumi ma dupa gena posigise, de bilasu upa posigise o dorou ma dupa nanga sininga ma rabaka. 13 Sababu nakoso o dorou ma dupa gena ngini nisigise, de igogou ngini o oho ka sidutu ikakali asa niamakewa. Duma nakoso ngini de Awi Gurumi so nia manara ma dorou gena niaholu so niaaka kawa, maro o kia naga moi patooma so isoneka, de ngini magegena asa nioho ka sidutu ikakali. 14 De o nyawa nakoso kanaga yodupa o Gikimoi Awi Gurumi ona wangaho de wadoto, de ona magena yangodu igogou o Gikimoi Awi ngopa-ngopa masirete. 15 Sababu nako ngini gena Una Awi Gurumi niwimamake gena, ma edekati upa o modo ma rabaka nigoge kali, maro nigilalo so nia tuangi niwimodo. Komagenawa! Duma Awi Gurumi magena niwimake de ma edekati, la waaka so ngini asa nidadi maro Awi ngopa masirete sidago lo niaaku nisitoore nitemo Unaka, "Awalele! Ngona gena to ngohi ai Baba masirete." 16 De komagena lo ma ngale ngini de ngohi lo Awi Gurumi masirete wonasingangasu itemo, "Igogou, ngini gena o Gikimoi Awi ngopa masirete." 17 So nakoso ngone gena Awi ngopa-ngopaka, de komagena ngone lo asa pamake o kia moi-moi qangodu wotemo gena aku wihike Una ma Kristuska. Ka cawali maro ma Kristus wisangisaraka, komagena lo ngone, la ma ngale maro Una wisimulia bilasu ngone lo komagena. 18 Nako o sangisara o kia bato o orasi manena naga inadahe ngoneka, ngohi tanako magena pasidoohawa, sababu o mulia done o Gikimoi asa wonasimane ngoneka magena qaloha icarawa. 19 Sababu o bi moi-moi Una wosidadadika gena qangodu kanaga manga ngongano foloi ilamo, de yodamaha ma orasi done asa to Una Awi ngopa gena wonasimane ngone inangoduka. 20 O Gikimoi wasulo so Awi edekati ma ngale o bi moi-moi wosidadadika gena qangodu yodamahasi sidago o baka ma rabaka igogesi. Duma Awi edekati ma ngale o moi-moi magena Una wositatapuka igogou asa idadi. Sababu igogou-gogou, 21 done o baka ma rabano asa o moi-moi magena wosisupu so ibaka kawa, la dede Awi ngopa-ngopa gena wasimulia. 22 Ngone panako o bi moi-moi wosidadadika gena qangodu-ngodu maro o sangisara, de o siri ma rabaka, de lo o mulia imasingongano sidago imatoore de imuru, "Ayoo!" Koloko o ngopeqeka moi ma orasi mopuo, ngaroko misiri, duma ami dupa foloi ilamo modamaha o ngopa mosibuo. 23 De upa ka cawali o bi moi-moi o Gikimoi wosidadadika, duma ngone masirete lo kanaga podamaha de nanga sininga foloisi qanali. Sababu ngone pamake o Gurumi Qatetebi gena maro o Gikimoi Awi ngongike ma nonoma ngoneka, so de nanga ngongano foloi ilamo asa podamaha done wonasimulia. Gena ma orasika done Una wonaqehe ngone maro Awi ngopa masirete, so nanga rohe o dunia manena ma dorouno wosisupu. 24 De ma ngale Una wonasisalamati so o mulia magegena ngone asa pongongano. Nakoso o kanaga o kia naga moi pongongongano magena pamake qabolo, de ngone asa upa he pongongano kali. Sababu o kia naga o nyawa yangongongano gena, nakoso yamakeka, de ona asa yangongano kawa. 25 Duma nakoso o kia naga pamake waasi gena ngone ka pongonganosi, de ngone o orasi manena asa maro o sangisara pamoku komagena lo o damaha magena lo o momoku moi. 26 De nanga ngongano inariwo magena lo maro kanaga o Gurumi Qatetebi masirete lo ma ngale ngone gena wodupa wonariwo. Sababu ngone nanga sininga ma rabaka igamamu de ngone panakowa o kia bilasu pogolo o Gikimoika, la komagena Awi Gurumi aku Unaka womagolo, duma de o demo o nyawa yananakowa, sababu o demo magena ka Awi Gurumi ma demo masirete. 27 De o Gikimoi nanga sininga watatailako, Una Awi Gurumi ma dupa gena asa wanako. Sababu maro ka cawali to Una Awi dupa masirete ma ngale Awi nyawa gena Awi Gurumi womagolo Unaka. 28 De ngone panako o nyawa la kanaga o Gikimoi iwidodaraka, ena gena to Una Awi edekati masirete so kanaga wahirika, o moi-moi idadadi ona magenaka gena qangodu Una waaka so idadi ka qaloha. 29 Ngone panako komagena, sababu ma ngale ona magena iqomaka o Gikimoi wanakoka de lo to Una Awi dupa so wositatapu qaboloka, bilasu ona idadi imatero maro Awi Ngopa masirete, so ona magena maro ma Ngopa Awi nonongoru, de nako ona de ma Ngopa gena, Una magena foloisi wolamo. 30 De ma ngale ona iqomaka o Gikimoi wasitatapu qaboloka de ona magena Una lo waasoka. De lo Una waaka manga sininga itiaika, sidago ona magena lo Una aku wasimulia imatero de Una. 31 So ma ngale o bi moi-moi o Gikimoi waaaka qangodu magena ngone bilasu panako, sababu Una womanara ma ngale ngone manena, so nakoso kanaga o nyawa la ngone inalawangi gena, qadoohawa. 32 Una gena Awi Ngopa masirete magena womasitouna kawa de wonasitodihike ngoneka, sidago lo bilasu ma Ngopa wosone bai! So nakoso wonahike komagena, de igogou Una lo asa wonasitodihike ngoneka o bi moi-moi qangodu de kanaga ma somoasi. 33 De o nyawa lo yaakuwa o Gikimoi Awi simaka ngone inakalaki, nakoso o Gikimoi wonahihirika maro to Una Awi nyawa masirete. Magena asa inadahewa, sababu Una masirete waaka nanga sininga itiaika. 34 So o nyawa lo yaakuwa yotemo ngone nanga dorou bilasu inafanggali de o dorou. Sababu ma ngale ngone gena o Yesus Kristus masirete wogolo o Gikimoika. We! Ma ngale ngone Una gena wosone, de ma boboloili wosoneka de wisioho kali, de lo kanaga o Gikimoi Awi girinaka womatamiye la Awi horomati wamake. 35 So o nyawa lo waali ma Kristus Awi dodara ngoneka gena yafati. Ngaroko o nyawa ngone o susa inagaka eko inasisangisara, duma Awi dodara ngoneka gena itoguwa. De ngaroko ngone nanga ino ihiwa eko nanga baju ikurangi, duma Awi dodara ngoneka gena itoguwa. De ngaroko ngone lo o bodito ma rabaka sidago lo inatoomaka, duma igogou-gogou Awi dodara ngoneka gena yafatiwa. 36 Magena imatero maro o kia iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "Jou, ngomi Ani nyawa so o orasi isigeto o soneku he mitura. Kodo! Kanaga lo itemo ngomi maro ka o duba manga dupa ka mitola." 37 Ngaroko o bi bodito maro komagena igogou inagaka ngoneka, duma ma ngale ma Kristus Awi dodara ngoneka gena upa itogu, so aku ifoloisi inasiputuru la upa inatura, so kanaga ngoneka maro o prajurit moi de awi buturu ilamo so imakudubu, sidago lo igogou una gena aku waturaka. 38 39 Ngohi tanako igogou-gogou, o kia naga moi lo yaakuwa o Gikimoi Awi dodara ngoneka gena yafati, upa o kuasa o sorogaka eko lo o duniaka, upa o malaikat eko lo o toka. Qadoohawa nakoso o kia naga idadi o orasi manena eko lo o orasi ma simaka, ngaroko posone eko lo pooho. Igogou, o kia naga o Gikimoi wosidadadika moi lo yaakuwa yafati to Una Awi dodara wosidumu ngoneka, sababu Una magegena o Yesus Kristus nanga Jou wisulo la wahino, so ngone igogou aku panako Awi dodara ngoneka ma bati lo ihiwa.

Romans 9

1 O kia ngohi talelefo manena igogou de itodamatowa, sababu ngohi de ma Kristus gena mimarimoika. De lo ngohi ai sininga ma rabaka o Gurumi Qatetebi lo wosingangasu to ngohi ai demo gena igogou de itiai. 2 Ena gena, ma ngale o Israelka ma nyawa gena, ona de ngohi gena mimakaaheli moi, ona yangodu magena ma Kristus iwiholuka. So ngohi ai sininga isangisara de ipeleso poli. 3 Ma ngale ai aheli moi de ona magena aku ma Kristus wipiricaya gena, lebelaha ngohi masirete o Gikimoi woikutuku de lo ngohi de ma Kristus imisikitingaka. 4 Hika ngini nimasininga o Israel awi ngopa de awi danoku, ona magegena o Gikimoi wotemo maro to Una Awi ngopa masirete, de onaka lo Awi mulia masirete wosimaneka o tona ibobeleuka. Ona de Una lo imatekekajajika, de kagena o Sinai ma Talaka de Awi bobita onaka wahikeka. De ona wadotoka ma ngeko idodooha ona wisuba Unaka, de wajaji Awi laha lo done asa wasidumu onaka. 5 De lo to ona manga ete de manga topora gena o nyawa yalalago, ena gena o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub. De ma boboloi lo ma Kristus maro o nyawa moi Awi aheli imaketero de ona. Ngaroko komagena, ona iwipiricayawa. Una gena o bi moi-moi qangodu wakolano, ena gena o Gikimoi, so tanu Una magegena powigiliri de Awi ronga posilamo ka sidutu ikakali. Amin. 6 Ngaroko o Israelka ma nyawa gena he yangodu ma Kristus iwiholuka, duma magena upa de ma ngale o Gikimoi Awi jaji onaka gena wasiganapuwa. Sababu Una Awi nyawa wahihiri gena upa he o Israelka ma nyawa yangodu bai! 7 8 De lo o Abraham awi ngopa de awi danoku gena upa he o ngopa-ngopa yangodu magena o Gikimoi Awi nyawa masirete. Duma ma ngale Una Awi jaji o Abrahamka, so kanaga o ngopa-ngopa done idadi maro to Una Awi ngopa masirete de waeto cawali ona magena o Abraham awi ngopa de awi dano ma doduhutuku, upa o Abraham awi ngopa de awi dano yangodu. Magena maro o kia o Gikimoi wotemo, "Ka ani ngopa o Ishak, to una awi ngopa de awi danoku, ona magena asa taeto maro to ngona ani ngopa de ani dano ma duhutu." 9 Hika ngini nimasininga ma orasi o Gikimoi wijaji o Abrahamka, de Una wotemo, "O taungu ma simaka de ma orasi maro komanena, de igogou done Ngohi asa tokahino kali. De o orasi magena ani peqeka ongo Sara done o ngopa yanau moi mamake." 10 De lo hika niosininga ma orasi o Ishak ma peqeka ongo Ribka, ngaroko ami ngopa yanau isago so yasinoto o Esau de o Yakub ona gena manga baba moi, 11 12 duma ami orasi mopuo waasi so manga manara qaloha eko qatorou gena ona yaaka waasi, de o Gikimoi wotemo munaka, "Nako woriria de wononongoru gena, wononongoru foloisi wiputuru, so wononongoru awi gilalo ma manara qatubuso asa woriria waaka." Una asa waaka de wahiri komagena, la ma ngale wositatapu ami ngopa wononongoru wihiri gena, upa ma sababu to ona manga manara. Duma ka cawali to Una Awi dupa masirete so wahiri. 13 Magena imatero maro o kia Una wotemo de o nabi isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "Una wononongoru o Yakub gena Ai laha towidumu, duma nako woriria o Esau gena, Ai laha unaka foloi ikurangi." 14 Nakoso kanaga o nyawa moi wotemo, "Ce! Nagala o Gikimoi Awi manara komagena itiaiwa," de ngohi tosango, hiwa! 15 Sababu o Gikimoi wotemo o Musaka, "Nakoso todupa o nyawa tagalusiri, de igogou-gogou magena asa ka taaka." 16 So o nyawa la kanaga o Gikimoi wahirika gena, upa ma sababu to ona manga dupa eko to ona manga manara, duma ka cawali to Una Awi dupa masirete so ona wagalusiri. 17 De lo kanaga Una wotemo ma Firaunka, de kanaga lo isilelefoka Una Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "Ngohi tonitide ngonaka so nodadi o kolano moi, la ma ngale ma dongoho ngona tonisitura de Ai kuasa masirete tasikelelo o dunia ma bi dokuka, sidago lo ma ngale Ngohi manena yangodu to Ngohi Ai ronga gena aku yanako." 18 Komagena so ngone bilasu panako igogou, nakoso Una wodupa o nyawa moi wigalusiri maro o Yakub, de magena asa ka waaka. De nakoso wodupa o nyawa moika awi sininga idadi qatogoi imatero maro ma Firaun gena, bilasu lo ka waaka. 19 Nagala kanaga to ngini nia sidongirabaka o nyawa moi wotemo, "Nako komagena, de o nyawa la kanaga manga sininga qatogoi upa sidago o Gikimoi wodupasi ona magena wasisala. Sababu Awi dupa ma ngale ngone o nyawa gena moi lo paakuwa paholu bai!" 20 Magena ngona ngohi tonisango, ngona gena ka o nyawa moi, so upa nomasihie sidago ani sininga ma rabaka itemo o Gikimoi Awi demo gena ngona naholu. Nakoso o lelenga la kanaga o tonano o nyawa isiaka, de upa sidago o nyawa magenaka o lelenga magena itemo, "Qadoohaso ngona noiaka ngohi komanena." 21 Duma igogou o nyawa o lelenga iaaka gena kanaga o tona ikokasai o riho moika yaaka maro kia ona yodudupa, bai o lelenga ma binuka yaaka ma ngale o bi nyawa yahohoromati isioqo, bai lo o lelenga ma binukali yaaka ma ngale ka o tahu moi ma rabaka ona isioqo. 22 Komagena lo o Gikimoi ka aku waaka ma ngale o Israelka ma nyawa ona magena o kia bato wodudupa. Ma ngale manga dorou gena Una wodupa wasikelelo igogou Una wadoosa, so itekawa de Awi kuasa so bilasu wafanggali de o sangisara. Duma Una Awi sabari asa foloisi ilamo onaka. 23 Awi sabari onaka gena, kanaga de ma ngale done idodooha Awi mulia foloisi ilamo wasikelelo onaka, sababu Awi galusiri wasidumu onaka gena Una wahirika, la ma ngale ona dede Una igoge Awi mulia ma rabaka. 24 Ona magena ngone masirete de Una wonahiri qaboloka, so upa cawali ngone o Yahudika ma nyawa bato, duma de ngone lo o Yahudika inasowo. 25 Magena imatero de o kia iqoma o Gikimoi wotemoka maro ma nabi Hosea awi Buku ma rabaka wosilelefoka itemo, "O nyawa ngaroko kanaga Ai nyawa waasi, duma ona magena lo done totemo Ai nyawa. O nyawa nagoona Ai dodara tasikelelo waasi, duma ona magenaka totemo tinidododara. 26 Ma riho kekiaka de totemo ngini Ai nyawa nisowo, o riho magena kali done totemo ngini o Gikimoi woooho Awi ngopa-ngopa so Ai ngopa qabolo." 27 De iqomaka ma ngale o Israelka ma nyawa gena ma nabi Yesaya awi Buku ma rabaka wosilefoka itemo, "O Israel ma nyawa ngaroko yadala maro o dowongi, duma ka yamuruo naga o Gikimoi aku wasisalamati. 28 Sababu o dunia ma nyawa ma binuka bilasu wafanggali de o sangisara, waaka itotiai waaka lo qacapati." 29 De lo o Yesaya wosilelefo kali itemo, "O Jou Wokokuasa, nanga ngopa de nanga dano nako wagalusiriwa, igogou inangodu inasidadi de inaaka maro o Sodom de o Gomora." 30 So nakoso ona magena o Yahudika ma nyawa yasowo, ngaroko ma ngeko idodooha o Gikimoi aku wotemo manga sininga itiai Unaka gena yodupawa yamote, duma igogou o ngeko magena ona asa yamakeka. Sababu ona o Jou Yesus wipiricayaka, so o Gikimoi aku wotemo manga sininga itiai Unaka. 31 32 Duma nako o Yahudika ma nyawa ona magena, ngaroko igogou o ngeko yodudupa isisari la o Gikimoi aku wotemo manga sininga itotiai, duma o ngeko yodudupa gena asa yamakewa. Sababu ma ngale ona de o bobita ma ngeko o Gikimoino gena tanu yodupa yaaka, duma ma ngeko o Jou Yesus wipiricaya gena iholu, so Una lo woholu wotemo manga sininga itiai Unaka. Ena gena, ngaroko ma ngale to ona manga dorou o Jou Yesus sidago wosoneka, duma Una magena ona iwiholu so manga sininga itotiai akuwa yamake, maro o nyawa la o ngekoka itagi, de kanaga o teto ilalamoka isepele so irubaka. 33 Magena imatero de o kia iqomaka o Gikimoi wotemo ma nabi Yesaya awi Buku ma rabaka wosilefo itemo, "He! Kagena o Sionka Una towisulo wokahuku, duma ona iwiholu. Maro kugena o ngekoka o teto ilalamo moi tahadoku, so o nyawa isepele de iruba itagi lo yaaku kawa. Ngaroko komagena, o nyawa nagoona nakoso iwipiricaya Unaka, igogou ma moi lo ihiwa manga sininga isitura."

Romans 10

1 Ai dodiao nipipiricaya, ma ngale ona o Israelka ma nyawa magena ka to ngohi ai dupa foloisi ilamo de lo ai gogolo o Gikimoika gena tanu ona wasisalamati. 2 Ma ngale ona gena ngohi tanako igogou manga manara moi-moi ma rabaka gena o Gikimoi iwisihoromati, duma manga manara iwisihoromati ma ngeko itotiai gena yanako waasi. 3 O ngeko idodooha o Gikimoi aku wotemo manga sininga itiai Unaka gena ona ka yaholu de ka manga ngeko masirete gena ona yamote, so ma ngale manga sininga idadi itiai o Gikimoika gena ka cawali Awi bobita gena yaaka. 4 Duma ma ngeko idodooha ngone nanga sininga idadi itiai o Gikimoika gena, upa o bobita o Gikimoino gena pamote itiai, sababu ma Kristus asa waaka, so o ngeko iqoqoma gena he pamote kawa de ka cawali ma ngeko powipiricaya Unaka magena pamote. 5 Nakoso kanaga o bobita o Gikimoino so Una wotemo nanga sininga itiai Unaka gena, iqomaka o Musa walefoka itemo, "O nyawa la kanaga o bobita gena yaaka itiai, ona magena asa o oho ka sidutu ikakali yamake." 6 Duma nako o Jou Yesus powipiricaya so o Gikimoi wotemo nanga sininga itiai Unaka gena, ngone lo aku potemo, "Upa sidago nanga sininga ma rabaka itemo, bilasu o nyawa moi la kanaga o sorogaye wodola." (Gena ma ngale, bilasu o nyawa moi o sorogaye wodola ma ngale ma Kristus wingoso de wisigutiku.) 7 Eko upa sidago lo itemo kali, "Bilasu o nyawa moi la kanaga o sone ma riho iluluku-lukuku wouti." (Eko lo ma ngale, bilasu o nyawa moi la kanaga o sone ma riho iluluku-lukuku wouti ma ngale ma Kristus wingoso de wisidolaye.) Upa nanga sininga itemo komagena, sababu ma ngale ngone inasalamati gena ma Kristus wahino de wouti qaboloka de lo o sone ma rabano wisioho qaboloka. 8 Duma ngone inangodu nakoso ma Kristus powipiricayaka gena, bilasu potemo imatero de o kia naga o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka gena itemo, "O Jou Awi demo kanaga ngonaka, gena ani uruka de lo ani sininga ma rabaka." Ena gena, o demo la itemo bilasu o nyawa ipiricaya, magena ngomi miasihabari. 9 So o demo magena itemo nakoso ngini nimasingangasu o nyawa yadadala manga simaka nitemo, "Igogou, o Yesus gena ma Jou," de lo nia sininga ma rabaka nipiricaya igogou Una gena o Gikimoi o soneno wisioho kali, de ngini magena asa nisisalamati. 10 Nakoso ngini nia sininga ma rabaka nipiricaya igogou de lo nimasingangasu o nyawa yadadala manga simaka, de o Gikimoi asa wotemo ngini gena nia sininga itotiai de lo winisisalamati. 11 Sababu ma ngale ma Kristus gena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka wotemo, "O nyawa la kanaga Una magegena wipiricayaka, ona magena manga sininga asa iturawa." 12 Sababu nakoso o Yahudika ma nyawa de o Yahudika ma nyawa yasowo gena, yangodu ka imaketero. O nyawa ipipiricaya yangodu manga Jou ka womatengo, so nakoso o nyawa asa igolo Unaka gena, Awi laha moi-moi qangodu wahike de ma boloika. 13 Ma ngale magegena iqomaka ma nabi Yoel walefo, "O nyawa nakoso kanaga igolo o Jou Gikimoika, de ona magena asa wasisalamati." 14 Komagena so ma ngale o Yahudika ma nyawa gena nagala kanaga o nyawa itemo, "Nakoso ona ma Kristus iwipiricaya waasi, de yaakuwa ona lo igolo Unaka tanu ona wasisalamati. Nakoso ma ngale Una de ona magena yoise waasi, de idodooha ona Una iwipiricaya. De nakoso onaka o nyawa moi lo ma ngale Una gena wisihabari waasi, de idodooha ma ngale Una gena kiano ona yoise. 15 De lo nakoso o nyawa la ma ngale Awi habari Una wasulo waasi isihabari, de idodooha o nyawa itagi isihabari. Kanaga Una Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, 'Igogou, o nyawa la kanaga yahino o habari qaloloha yosihabari gena, o manara moi magena qaloha icarawa.' Ngaroko o Gikimoi wojaji komagena, duma Awi jaji magena wosiganapu waasi." 16 De ngohi asa tosango igogou kanaga o nyawa yasulo qaboloka la ma ngale ma Kristus gena wisihabari, duma o Israelka ma nyawa gena yangodu waasi yaqehe qaloha o habari magena. Komagena imatero maro ma nabi Yesaya iqomaka walefo itemo, "Jou, nakoso to ngomi mia demo misihohabari gena, o nyawa yadala yopiricaya waasi." 17 So nakoso o nyawa la kanaga aku ma Kristus wipiricaya, de bilasu iqoma o nyawa itagi isihabari onaka, so ona magena aku o habari ma ngale Una gena yoise de yanako. 18 Duma nagala kanaga o nyawa itemo kali, "So idodooha nagala o Yahudika ma nyawa ona magena o habari ma ngale ma Kristus gena yoise waasi." De ngohi asa tosango, hiwa! Sababu ona igogou kanaga yoise qaboloka. O Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilefo itemo, "Ona isihohabari o habari ma demo itagi isihabari o dunia isigiloli, sidago lo yaado ma pupuku iha lo." 19 De nagala kanaga o nyawa lo itemo kali, "Idodooha, o Yahudika ma nyawa ona magena o habari ma ngale ma Kristus gena yosihodaka, eko hiwa." De ngohi asa tosango igogou yosihodaka, duma ona lo yoholu isigise. Sababu ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo ona lo o habari qaloloha gena yosihodaka, magena o Musa woqoma wosingangasu, ma orasi o Gikimoi Awi demo o Israelka ma nyawa gena walefo kanaga itemo, "Ngohi asa taaka niasihomu de niadoosa o Yahudika yasowo, ona magenaka lo nitemo o nyawa yofufuma o bangsa lo yasowo." 20 De lo iqomaka ma nabi Yesaya wobarani walelefo ma Gikimoi Awi demo gena itemo, "O Yahudika yasowo ngaroko idupawa Ngohi isininga, duma Ngohi aku iqehe qaloha. De ngaroko idupawa Ngohi isigolo, duma tomasimane onaka." 21 Duma ma ngale o Yahudika ma nyawa ona magena ma nabi Yesaya walelefo gena itemo kali, "Ngaroko iteka taaso Ai gia masirete tatoa onaka, duma o nyawa ona magena manga sininga qatogoi de Ai demo ka yoholu."

Romans 11

1 So nagala o nyawa kanaga itemo, "Idodooha nako o Yahudika ma nyawa gena o Gikimoi nagala waholuka." De ngohi asa tosango, komagenawa. Sababu ngohi masirete lo nako ai sihino gena o Israelka ma nyawa moi, o Abraham awi ngopa de awi dano moi, de lo ai aheli o Benyaminno. Duma ngohi manena o Gikimoi woiholu kawa bai! 2 Nako o Gikimoi Awi nyawa gena iqoqomasi de Una wahirika maro Awi nyawa masirete, ona magena lo Una waholuwa. Hika ngini nimasininga o kia naga iqomaka isilelefo Una Awi Jaji ma Buku ma rabaka, idodooha ma ngale o Israelka ma nyawa gena o Elia awi galaki wosingangasu o Gikimoika, 3 "Jou, ilaha de! Ona gena to Ngona Ani nabi ma soohu gena yatoomaka de lo o suba patitide Ngonaka gena ma bi riho qangodu yaturabaka. So ka cawali ngohi tomatengo toohosi, duma manga edekati gena ngohi lo asa itooma bai!" 4 Duma o Gikimoi asa wotemo, "Igogou, upa ka ngona nomatengo, duma kanagasi o nyawa yanau yacala tumudingili gena tatingaka ma ngale Ngohi Ai nyawa masirete. Ona magena o giki ikokulai o Baal gena yasuba waasi." 5 So komagena o orasi manena lo kanagasi ngomi o Yahudika ma nyawa o bolu moi gena o Gikimoi womihirika de womitingaka. Ngomi manena womihirika la Una miwipiricaya de midadi to Una Awi nyawa masirete, sababu ka cawali Awi laha womisidumu ngomika. 6 Sababu Awi laha ilamo o nyawaka, so wahirika. Upa potemo o moi-moi qaloloha yaaka so wahiri. Magena iterowa. Nakoso wahiri de ma ngeko komagena gena, to Una Awi laha onaka asa idadi kawa. 7 Nako komagena, de ngohi totemo o kia naga o Israelka ma nyawa manga sininga ma rabaka yodupa ifoloi gena igogou akuwa yamake, ena gena ma ngeko idodooha aku o Gikimoi wotemo ona manga sininga itiai Unaka. Ka cawali Una wahihirika kanaga o bolu moi o ngeko magena ona yamake, duma ona ma binuka asa manga sininga qatogoi so yamakewa. 8 Magena imatero maro o kia iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka itemo, "O Gikimoi waaka sidago orasi manena manga sininga iperesuka so yaakuwa isihoda, de manga lako imasigelelowa, de manga ngau lo imasigisewa." 9 De imatero lo maro o kia iqomaka o Daud wogolo o Gikimoika wotemo, "Tanu o kia naga yodudupa nasifanggali la yobodito. Maro o oha o sabatoloka o haiwani yatago. Tanu ona nasitura, nafanggali lo de o dorou. 10 Tanu lo naaka moiwa yanako ma diai. Maro de manga lakoka duma imasigelelowa. Ona lo nasidipito, maro o gilalo moi o wange isigeto awi gina qatubuso." 11 Nagala o nyawa kanaga itemo, "Idodooha nako o Yahudika ma nyawa gena nagala o Gikimoi iwiholuka so ona dede o Gikimoi imakitingaka, maro o nyawa la o ngekoka itagi de kanaga o tetoka isepele, so irubaka de imomi kawa." De ngohi tosango, komagenawa bai! Duma ma ngale o dorou ona yaakaka so o Gikimoi asa wasisalamati o Yahudika ma nyawa yasowo, la ma ngale o Yahudika ma nyawa asa yodoosa onaka sidago ona lo yodupa o Gikimoi wasisalamati. 12 O Yahudika ma nyawa, sababu manga dorou de manga rugi so o dunia ma nyawa ma binuka lo, ena gena o Yahudika ma nyawa yasowo lo, o Gikimoi Awi laha ifoloi asa ona magena yamake. Komagena so ona asa yamake o laha moi foloisi ilamo kali, done ma orasi o Yahudika ma nyawa manga dala o Gikimoi wahihirika gena yangodu ma Kristus iwipiricayaka. 13 O Yahudika ma nyawa nisowo ngini magegenaka ngohi totemo, ma ngale ngini gena ngohi o sosulo moi isitatapuka, so o manara magena tosilamo. 14 Ngohi tongongano tanu de ai manara magegena so ai bangsa masirete to ona manga sininga ma rabaka asa o Yahudika ma nyawa yasowo gena yadoosa, la ma ngale ona o Yahudika manga sidongirabano o bolu moi lo aku o Gikimoi wasisalamati. 15 Ma orasi o Yahudika ma nyawa gena o Gikimoi waholuka, de waaka so o dunia ma nyawa ma binuka ona magena lo de Una aku imakadame. So nakoso o Yahudika ma nyawa la ma Kristus wipiricayaka, so ona lo o Gikimoi waqehe qaloha de magena imatero maro o sone ma rabano ona wasioho kali. 16 De lo o Yahudika ma nyawa yangodu lo kanaga idadi maro Una Awi nyawa, sababu iqomaka manga ete de manga topora ona lo komagena. Koloko o roti o bokol moi nakoso kanaga ma nonomaka magena idadi o suba moi o Gikimoika so qatebika, de kanaga lo o roti o bokol qangoduka koloko maro idadi qatebika so wanano qaloha. De lo nakoso o gota ma ngutu kanaga idadi maro o suba moi Unaka so qatebika, de kanaga lo o gota ma uma maro idadi qatebika so wanano qaloha. 17 Nako ngini o Yahudika ma nyawa nisowo la kanaga o Gikimoi winiqehe qalohaka, ngini magena maro o gota zaitun yapapaliharawa gena ma bi uma-uma. So kagena isigapala de isidopiliku o gota zaitun yapapalihara ma hutu ma sonongano. Komagena isitagali o gota magena ma uma ngai muruo naga yabitoguka, ena gena o Yahudika ma nyawaka yadala o Gikimoi wahoholuka. So maro o orasi iqoqomaka de o Yahudika ma nyawa aku o Gikimoi Awi laha yamake, komagena ngini magena lo o Yahudika ma nyawa nisowo aku niamake. 18 Ngaroko komagena, duma upa sidago ngini nia sininga ma rabaka nitemo, "Nako o Yahudika ma nyawa o Gikimoi wahoholuka gena, ngohi manena foloisi tolamo." Sababu bilasu nimasininga kasi, upa ma ngale ngini, duma ma ngeko Yahudika ma nyawa ona iqomaka so aku Una Awi laha gena ngini lo niamake. So upa ma umaka de o ngutu isioho, duma ma ngutuka asa o uma ioho. 19 Nagala kanaga ngini nia sidongirabaka o nyawa moi wotemo, "O Gikimoi o Yahudika ma nyawa ona magena waholuka, ma ngale ngomi o Yahudika ma nyawa misowo aku Una womiqehe qaloha, maro o gota ma uma wabitogu ma ngale o uma ma somoano aku kagena isigapala de isidopiliku la ioho." 20 De ngohi tosango, magena igogou. Duma ma ngale o Yahudika ma nyawa gena ma Kristus wipiricayawa, so ona o Gikimoi waholuka. De ka cawali ma Kristus ngini niwipiricayaka so ngini o Gikimoi winiqehe qaloha. So upa sidago ngini nimacaralamo, duma bilasu nimasitiari. 21 Sababu nakoso o Yahudika ma nyawa ona o Gikimoi Awi nyawa masirete gena aku waholu gena, igogou aku ngini lo, nakoso ma duuruka de nia piricaya niodongosa, de Una lo done winiholu kali maro ona. Maro o gota nakoso ma uma ma duhutu aku wabitogu gena, igogou komagena lo aku wabitogu o uma ma somoali. 22 Komagena so hika niakelelo o Gikimoi Awi manara gena kanaga qaloloha de kanaga lo qatotorou. Ena gena, Una kanaga wasangisara qatubuso o Yahudika ma nyawa Una wihoholuka, duma kanaga Awi manara qaloloha ngaroko ngini o Yahudika ma nyawa nisowo, hitilahi Awi laha nginika gena niacoho qaputuru. Duma nakoso Una niwipiricayawa, de ngini lo asa ka winiholu, maro o gota ma uma wabitogu. 23 De lo o Yahudika ma nyawa magena nakoso kanaga ma Kristus wiholu kawa de wipiricayaka, de ona magena lo asa idadi maro o Gikimoi Awi nyawa masirete kali, maro o uma yabobitotoguka gena aku isigapala de isidopiliku la kagena ioho kali. Sababu de o Gikimoi Awi kuasa so ona magena aku idadi maro to Una Awi nyawa masirete kali. 24 Ngini o Yahudika ma nyawa nisowo gena ngaroko iqomaka o Gikimoi niwinako waasi, duma done Awi laha ngini o Yahudi ma nyawaka lo aku niamake. Maro o gota zaitun yapapaliharawa gena ma uma-uma yabitoguka de, pei, isigapala de isidopiliku kali o gota zaitun yapapalihara gena ma hutu ma sonongano. Nako komagena, de foloisi itotiai gena o Yahudika ma nyawa iqomaka o Gikimoi Awi nyawa masirete ona magena Una asa aku waqehe qaloha kali. Maro o gota zaitun ma uma-uma ma duhutu de kanaga iqomaka yabitoguka, duma done o gota magegena ma hutu ma sonongano isigapala de isidopiliku kali. 25 Ai dodiao nipipiricaya, ngini o Yahudika ma nyawa nisowo, bilasu ngini nianako o dodoto moi magena, nako o Israelka ma nyawa gena kanaga yadalasi asa manga sininga qatogoi, sidago done ma orasi o bangsa ma somoa gena o Yahudika ma nyawa yasowo o Gikimoi wahihiri so wipiricayaka magena manga dala yaado. O dodoto moi gena o Gikimoi wosimane waasi, la ma ngale ngini upa nimacaralamo de nia sininga ma rabaka nitemo, "O Gikimoi Awi edekati ma ngale o Yahudika ma nyawa gena ka mianako." 26 Ma orasi manga dala yaadoka magena, de o Israelka ma nyawa ona magena yangodu asa Una wasisalamati, imatero maro o kia iqomaka isilefo Awi Jaji ma Bukuka itemo, "Ma sihino onano o Gikimoi Awi nyawano Una moi wahino wasisalamati, ona o Yahudino manga dorou wapiki. 27 Gena isitero lo Awi jaji onaka, ona manga dorou lo Una he wasisaka." 28 So nakoso o Yahudika ma nyawa o habari qaloloha magena ona asa yaholu, sidago o habari gena aku inisidiado nginika de ona idadi maro o Gikimoi Awi lawangi. Ngaroko komagena, duma ma ngale manga ete de manga topora gena Una wajajika de ona wahirika, so kanaga asa ona wadodara. 29 Sababu ma ngale Awi laha onaka de lo ona wahirika gena, Una Awi sininga ma dupa watagaliwa. 30 De o orasi ipapasaka gena ngini igogou o Gikimoi niwisigisewa, duma o orasi manena naga ma ngale o Yahudika ma nyawa Una wisigisewa so ngini gena Una winigalusirika. 31 Komagena lo ona magena o orasi manena naga Una wisigisewa, so maro Una ngini winigalusiri komagena lo Una asa wagalusiri onaka. 32 Sababu Una wamahaka, bai o Yahudika ma nyawa bai lo o Yahudika ma nyawa yasowo, o bi nyawa yangodu igogou Una wisigisewa, so maro ona asa yapilikuka, la ma ngale o nyawa yangoduka gena bilasu Una wagalusiri. 33 Igogou-gogou, o Gikimoi Una Awi cawaro de Awi kanako gena foloisi ilamo. De Una o moi-moi wositatapu de lo wamomanara idodooha ma ngeko gena paakuwa posihoda. 34 "O moi-moi o Jou Awi siningaka o nyawa moi lo akuwa yatuga. O Jou Una gena o nyawa moi lo akuwa widoto. 35 O nyawa moi lo yahiwa o kia naga wihike o Gikimoika sidago Una gena bilasu wafanggali onaka." 36 Magena igogou, sababu o bi moi-moi qangodu gena o Gikimoi Una magena wosidadika de lo wapareta, so kanaga ka iohosi la ma ngale o moi-moi iooho magena asa Una Awi ronga isilamo. Tanu Una magegena o nyawa inangodu wisigiliri ka sidutu ikakali. Amin.

Romans 12

1 Ai dodiao nipipiricaya, ma ngale o Gikimoi Awi galusiri kanaga nginika, so ngohi tinibaja de tinigolo nginika bilasu nia sininga nisitatapu de to ngini nia rohe masirete bilasu niwileleani o Gikimoi, la aku Una niwisisanangi. Maro iqoqoma ona manga haiwani gena yaaho maro o suba moi Unaka ma ngale Awi sininga isanangi. Ka cawali nia manara komagena asa itiai Unaka. 2 De lo tanu ona o dunia ma bi nyawa Una wihoholu gena manga manara moi-moi yaaaka ngini gena upa niadodomote. Bilasu Una niwisimaha la waaka so nia sininga aku qamomuane sidago lo nia gogoho de nia sininga ingalika. La ma ngale ngini aku nianako itiai o kia naga Una wodudupa, ena gena nianako o kia naga qaloloha de itotiai la Awi sininga isanangi. 3 Ngohi gena o Gikimoi Awi laha woisidumu so woisitatapuka maro Awi sosulo moi, so ngohi tinidedemo nginika de tobeseso ngini ningodu nia siningaka upa nimasihie ifoloi eko nimahado ifoloi, duma bilasu nia sininga niatuga itotiai. Sababu o Gikimoi Awi Gurumi ma kuasa winisitoku ngini moi-moiku, imamote de to ngini nia piricaya ma buturu Unano. 4 5 Ma ngale ngone de ma Kristus pomarimoika, so ngone ngaroko inadala, duma podadi maro ka ka o rohe moi, so pomatekekiriwo nanga manara ma rabaka. Maro o nyawa manga rohe ngaroko ka ngai moi, duma kanaga ma bobolo moi-moi ka idala. De o bobolo moi-moi magena kanaga maena de ma manara masirete so imaketerowa, duma imarimoi de imatekekiriwo. 6 So upa nimasihie, sababu o Gikimoi Awi laha so o bi cocatu wonasitoku moi-moiku, so de nanga cocatu moi-moi ngoneka magena bilasu pomanara pokaeli. O nyawa nakoso de manga cocatuka ma ngale aku o Gikimoi Awi demo yosingangasu, hika yosingangasu imatero maro de o kia yopiricaya igogou o Gikimoi wasingangasu onaka. 7 O nyawa nagoonali nakoso de manga cocatu ma ngale yaaku o nyawa yaleleani, hika o manara magena bilasu yaaka. O nyawa nagoonali nakoso de manga cocatu ma ngale yaaku o nyawa yadoto, hika o manara komagena bilasu yaaka. 8 O nyawa nagoonali nakoso de manga cocatu ma ngale yaaku o nyawa yasiduduga, hika magena bilasu yaaka. O nyawa nagoonali nakoso de manga cocatu ma ngale o kia naga onaka gena yodupa de o nyawa imakeregu, hika komagena yahike de manga sininga ma loha onaka. O nyawa nagoonali nakoso de manga cocatu ma ngale yaaku o gogobu yapareta, hika komagena bilasu yaaka yokaeli. De lo o nyawa nagoona kali nakoso de manga cocatu ma ngale aku o nyawa manga oho ma kurangi de yodupa yariwo, hika magena bilasu yariwo manga sininga de ma nalika. 9 O dodara ma manara moi-moi niaaka o nyawaka gena bilasu ngini niadodara de nia sininga igogou. Komagena ngini bilasu o kia naga qatotorou nioduhudu de o kia naga qaloloha gena niacoho qaputuru. 10 De bilasu ngini de nia dodiao ipipiricaya nimatekesikoboso imatero maro nia kusi-kusi. De bilasu niodupa de niqoma nimatekekohoromati moi de moika. 11 De nia manara ma rabaka bilasu niakaeli upa nibusengi, duma ngini de o Gurumi Qatetebi ma buturu o Jou niwileleani. 12 De bilasu niangongano o Gikimoika gena de nia nali de nia moreka. De nakoso o sangisara nidahe, de magena bilasu niamoku. De nia sumbayang Unaka bilasu upa itogu. 13 De nakoso Una Awi nyawa manga oho ikurangi gena, bilasu o kia naga nginika magena nimakeregu de ona. De bilasu niodupa niaaso o nyawa ma somoa imasidodogu nia tahuka. 14 De o nyawa la kanaga nisangisara ma ngale ona magena bilasu o Gikimoika nigolo la Awi laha wasidumu. Igogou, upa Awi kutuku, duma cawali Awi laha gena niagolo. 15 De nakoso o nyawa kanaga yanali, de bilasu ngini lo ninali. De nakoso o nyawa kanaga ipeleso, de bilasu ngini lo nipeleso. 16 De bilasu nia sininga ma edekati nisirimoi, so upa nimasihie, duma nimatekedodiao qaloha de o bi nyawa manga gamake sutu ikurangi koloko itotoro. De upa nitemo nako ngini de o nyawa ma somoa gena, ngini ifoloi nicawaro. 17 De ngaroko o nyawa o dorou inigaka nginika, duma upa niafanggali de o dorou onaka. De o nyawa manga simaka o kia naga itotiai gena bilasu niaaka itiai. 18 De lo nako yaaku, nimasikadailako la nia oho ma rabaka gena ka cawali o rimoi de o sohi. 19 Ai dodiao tinidododara, nakoso o nyawa o dorou inigaka nginika, upa niafanggali de o dorou onaka, duma niaqohaka la o Gikimoi asa ona wasangisara. Sababu iqomaka Una wotemo de isilefo Awi Jaji ma Bukuka itemo, "Ka cawali Ngohi manena o nyawa manga dorou tafanggali de o dorou." 20 De ngini gena bilasu niaaka maro isilelefo o Buku ma rabaka itemo, "So nakoso nia lawangi kanaga yasapi eko manga kiri qadudu, bilasu ona niariwo niahike o ino la ioqo, de o ake la iudo. De nia manara magena ona niasimaqe so manga dorou nginika imatoba de imatoduba." 21 Ena gena, upa lo niamote la o dorou inisitura, duma bilasu ngini niafanggali de o loha la o dorou gena niatura.

Romans 13

1 Ngini ningodu bilasu nia bobareta niasigise. Sababu o bobareta kanaga manga kuasa gena ma sihino ka cawali o Gikimoino, o kuasa ma somoano ihiwa. De lo o bobareta ona magena lo ka Una masirete asa wositatapu. 2 So nakoso o nyawa la kanaga manga bobaretaka iholu yasigise gena, o kia naga Una wositatapuka ona lo iholu. Nako komagena, de ona magena done asa yafanggali de o sangisara. 3 Nako o bobareta yasitatapu gena upa ma ngale o nyawa o loha yaaaka, duma ma ngale o nyawa ona magena o dorou yaaaka la yasimodo. So upa he ngini nia bobareta gena niamodo, hitilahi o loha asa niaaka. Nako komagena, de ona nia bobareta gena done inigiliri, 4 sababu ona magena o Gikimoi Awi leleani wasitotatapuka ma ngale ngini so o loha yaaka. Duma nakoso ngini o dorou niaaka gena, igogou de itiai ngini asa nimodo, sababu igogou ona magena de manga kuasa ma ngale o nyawa lo yasangisara. Ma ngale ona kanaga gena o Gikimoi Awi leleani moi, ena gena ona maro Una Awi dagali yasangisara o nyawa nakoso kanaga o dorou yaaka. 5 So bilasu ngini nia bobareta niasigise, sababu nako o dorou niaaka, de ona nisangisara. De ma boboloi lo sababu ngini nia sininga ma rabaka igogou nianako bilasu niasigise onaka. 6 Komagena so ngini bilasu o pajak niafangu, sababu ma orasi o bobareta ma manara magena isidagi, de ona magena maro o nyawa o Gikimoi Awi leleani moi. 7 So o kia kanaga de nia nagi nia bobaretaka gena bilasu onaka niafangu, bai o pajak bai lo o horomati magena qangodu kanaga nia nagi so bilasu niafangu onaka. 8 Upa sidago o kia naga moi lo nimakahagi, ka cawali bilasu ngini nimatekedodara moi de moika. O nyawa la kanaga o nyawaka yadodara, ona magena o Gikimoi Awi bobita o Musa walelefoka gena qangodu yaaka qaboloka. 9 O bobita gena kanaga o sulo idala, ena gena maro "Upa nisundali. Upa nitooma. Upa nitosi. Upa nitesere." Nako o bobita moi-moi magena de kanaga ma binukali qangodu magena yapoluno, imatero de o bobita ka ngai moika, ena gena "Maro ngini nia rohe masirete niadodara, komagena nia dodiaoka lo bilasu niadodara." 10 Nakoso o nyawa niadodara, de ngini asa upa o dorou niaaka onaka. So o nyawa la kanaga o nyawa yadodara, de ona magena asa o bobita o Gikimoino gena qangodu yaaka qaboloka. 11 Ngini lo nianakoka ma orasi gena yaadoka, ma ngale o orasi manena ngini bilasu o moi-moi itotiai niaaka. Maro o nyawa moi kanaga ma orasi yaadoka bilasu womomi. Sababu ma orasi ngone o dunia ma dorouno o Gikimoi wonasalamati gena foloisi idumu dede iqoqoma ma orasi ngone ma Kristus asa ka powipiricaya. 12 Ma orasi ngone kanaga pogoge o dunia qatotorou manena ma rabaka gena he ipasaka, de ma orasi o nyawa o Gikimoi wasisalamati gena he foloisi idumuka. Nakoso komagena, o dorou o moi-moi maro o nyawa manga manara o bubutu ma rabaka, magena ngone bilasu paaka kawa de pomasidailako ma ngale pomanara de nanga sininga ibolowo, la upa sidago o dorou inasitura. 13 De lo bilasu ngone paaka komagena, la ma ngale ona o Yesus wipipiricaya waasi asa ngone inahoromati, so o loha moi-moi maro o nyawa manga manara o nita ma rabaka magena ngone bilasu paaka. Upa inatobadalu sidago lo porarame poli. De upa nanga nyafusu ma dorou paaka sidago lo posundali. De lo upa pomakangamo sidago lo pomatekeduhudu. 14 Duma ngini gena bilasu nidadi maro o Jou Yesus Kristus Awi nyawa masirete so Una Awi Gurumi wopareta nia sininga ma rabaka. So ngini maro o Gikimoi Awi nyawa, so o dorou ma dupa nia siningaka gena niosininga kawa de upa he niamote.

Romans 14

1 O nyawa la kanaga manga piricaya qaceke, ona magena bilasu ngini niaqehe qaloha, la upa sidago de ma ngale o kia ona yopiricayaka gena ona dede ngini nimatekesikoholu. 2 O nyawa ma binuka kanaga manga piricaya qaputuru, so itemo o kia bato yaoqo gena ka idadi. Duma kanaga o nyawa ma binukali gena manga piricaya ka ma cunu gena o sihode itemo idadiwa, so ka cawali o gaahu yaoqo. 3 Nako komagena, de o nyawa la kanaga itemo o kia bato yaoqo gena ka idadi, de upa sidago yaduhudu o nyawa itemo idadiwa. Komagena lo o nyawa la kanaga itemo idadiwa, de upa sidago o nyawa itemo ka idadi gena yasisala. Sababu o nyawa itemo ka idadi, ona magena o Gikimoi masirete asa waqehe qalohaka. 4 O nyawa itemo ka idadi gena, ona o Gikimoi Awi nyawa so wileleani, upa nitemo maro ngini nia nyawa, so itiaiwa nakoso ona magena ngini niasisala. Sababu o Gikimoi Una magena wahiri o nyawa manga loha de manga dorou, maro o tuangi moi wahiri awi gilalo manga manara itotiai de manga manara isasala. De o nyawa itemo ka idadi gena o Jou asa waqehe qaloha, sababu aku ona wasiputuru so manga piricaya asa foloi qaputuru. 5 O nyawa ma binuka lo kanaga yamalo ka qaloha nakoso o wange yahiri, so o wange moi ifoloi ilamo de o wange ma somoa. Duma kanaga o nyawa ma binukali yamalo o wange qangodu ka imaketero. Qohaka, la ngone o nyawamoi-nyawamoi nako pahiri gena pamote nanga dupa masirete. 6 Sababu o nyawa la kanaga o wange yahihiri, ona magena yahiri la ma ngale o Jou iwihoromati. De o nyawa la kanagali o kia bato yaooqo, ona magena lo yaoqo la ma ngale o Jou iwihoromati, sababu ma ngale manga ino gena ona yodupa manga sukuru Unaka yatide. De lo o nyawa la kanaga ka o gaahu yaooqo, ona magena lo yaaka la ma ngale Una iwihoromati, de ona lo ma ngale manga ino gena yodupa manga sukuru yatide Unaka. So o moi-moi yaaaka gena upa potemo isala. 7 Nako ngone pooho eko posone gena, upa ma ngale ngone masirete nanga sininga ma dupa, 8 duma ma ngale o Jou Una magegena so asa pooho eko posone lo ka podupa powisisanangi. Sababu, bai pooho bai lo posone, ngone gena to Una Awi nyawa masireteka. 9 Sababu ma Kristus wosone de wisioho kali la ma ngale wodadi o nyawa inangodu nanga Jou, bai ngone pooohosi de lo ona isosoneka. 10 So ngini magenena nako nia dodiao ipipiricaya kanaga o bobita moi yamotewa, upa sidago ona gena niahiri bilasu niasisala. De lo nakoso ngini o bobita gena niamotewa de lo nia dodiao ipipiricaya kanaga o bobita yamote gena, upa sidago ona magena niaduhudu. Igogou-gogou, done ngone inangodu asa o Gikimoi Awi simaka pomaokoye la ma ngale Una magegena wahiri nanga loha de nanga dorou. 11 Magena panakoka, sababu iqomaka de isilefo o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka itemo o Jou wotemo komanena, "Igogou-gogou, to Ngohi Ai simaka o nyawa yangodu done imabukuku de lo imamangaku igogou Ngohi gena o Gikimoi." 12 Komagena so ma ngale to ngone moi-moi nanga manara gena bilasu poqohaka, la done asa o Gikimoi wahiri. 13 O Gikimoi done ngone nanga manara wahiri, so hika ngone pomatekesikasala kawa. Duma ngini gena bilasu nimasidailako la o kia naga moi lo upa niaaka, nakoso magena idadi o sababu moi sidago nia dodiao ipipiricaya gena o dorouku itura. 14 Ngohi de o Jou Yesus mimarimoika, so igogou tanakoka o kia naga ngone paoqoka magena moi lo akuwa o dorouka inangaho. Ka cawali nakoso o nyawa la kanaga yamalo o ino kia naga moi qatotorou, de igogou magena qatorou onaka. So upa sidago ona magena ngini niabaja o ino magena yaoqo. 15 Nakoso ngini kanaga o ino kia naga moi niaoqo so nia dodiao ipipiricaya moi lo awi sininga qasirika, de ngini magena asa o dodara ma manara gena niaaka kawa. So ma ngale o nyawa ma Kristus wosoneka de o nyawa nagoona, ngaroko manga piricaya qaceke gena, upa sidago ngini o kia naga moi niaoqo so manga piricaya magena isisa. 16 De upa lo o kia naga moi niaoqo, ngaroko magena niamalo qaloloha, nakoso komagena done asa o nyawa o dorouku itura de ngini lo nia ronga ma dorou yogaka. 17 Sababu nako o Gikimoi ngone wonapopareta gena, o bobita o kia naga paoqo de paudo gena posigise ma ngale magena qasowo. Duma ma ngale gena igogou o moi-moi o kia itotiai gena paaka, de nanga oho ma rabaka gena ka cawali o rimoi de o sohi, de lo o Gurumi Qatetebi ma buturu so pomore de nanga nalika. 18 O nyawa nagoona nakoso magena yaaka so ma Kristus iwileleani, de ma dodagi komagena de ona magena asa o Gikimoi iwisisanangi de ona lo o nyawa asa yahoromati. 19 Nakoso komagena, hika ngone o kia naga paaka gena ma meta asa pomakadame moi de moika, la nanga piricaya moi-moi asa qaputuru. 20 Upa sidago ma ngale ka o ino de o Gikimoi Awi manara gena o nyawa ipipiricaya moi awi sininga ma rabaka pasisa. Ngaroko o ino qangodu gena o Gikimoi wonasimaha paoqo, duma qalohawa nakoso o ino o kia naga paoqo so o nyawa o salaku itura de o kia yamalo itotiai gena yamote kawa. 21 Ifoloi qaloha, ngaroko, upa o sihode paoqo, eko o anggur paudo, eko lo o kia nagali paaka, nakoso magena paaka so nanga dodiao ipipiricaya o salaku itura de o kia ona yamalo itotiai gena he yamote kawa. 22 So ma ngale o moi-moi magena o kia naga ngini masirete niopiricaya, nakoso kanaga nia dodiao itemo isala, de hika ngini gena nimapopongoka. So niopiricaya gena ka o Gikimoi wanako. Upa sidago nia dodiao gena niagegego de niabaja ma ngale ona lo yopiricaya. Sababu o Gikimoi Awi laha wosidumu o nyawaka, nakoso kanaga yaaka o kia ona yamalo itiai so manga siningaka lo upa itemo isala. 23 Duma nakoso ona ma ngale o kia naga yaoqo gena yododato duma magena ka yaoqo, de ona magena manga siningaka asa itemo isala de o Gikimoi lo wasisala. Sababu ona yaakaka o kia naga yamalo isasala de itiaiwa. Nakoso o moi-moi qangodu igogou komagena, de ona o dorou yaakaka.

Romans 15

1 Ngone gena nakoso kanaga nanga piricaya qaputuru, upa sidago ka ngone masirete pomasisanangi. Duma ngone gena ma orasi o nyawa manga piricaya qaceke, de manga susa gena bilasu pamoku. 2 Komagena ngone inangodu lo bilasu nanga dodiao ipipiricayaka gena paaka isanangi de o loha paaka onaka, la ma ngale manga piricaya magena foloisi qaputuru. 3 Sababu ma Kristus Una masirete lo Awi ngale upa wosanangi. De ngaroko o nyawa gena Una wikalekono, duma Una Awi ngale gena o Gikimoi iwisisanangi. Magena imatero maro o kia iqomaka o Gikimoi wotemoka de isilefo Awi Jaji ma Bukuka itemo, "Ma orasi o nyawa inikalekono Ngonaka, de magena lo imatero de Ngohi ikalekono." 4 O moi-moi iqomaka isilelefo o Gikimoi Awi Buku ma rabaka gena, nakoso pabaca, de magena ngone inadoto ma ngale ngone aku o sangisara pamoku de lo ngone inasiduduga so pongongano de popiricaya igogou Una Awi jaji gena qangodu asa wosiganapu. 5 Ngohi togolo o Gikimoi, Una wonasidoduduga so o sangisara gena aku pamoku, Una magegena lo tanu ngini winisiduduga ma ngale ngini aku niamote o kia o Yesus Kristus waaaka, so ngini moi-moi nia sininga ma rabaka aku imaketero. 6 La ngini ningodu de nia sininga imarimoi ma ngale aku nisilamo o Gikimoi Awi ronga, o Yesus Kristus nanga Jou Awi Baba. 7 Mutuwade ngohi tinidedemo ngini ningodu kagena o Romaka, maro ma Kristus ngini winiqehe qalohaka, komagena lo bilasu ngini moi de moika lo nimatekekeqehe qaloha, la ma ngale ma orasi o nyawa nikelelo, de ona lo asa o Gikimoi Awi ronga yogiliri. 8 Sababu hika nimasininga o kia naga ma Kristus waakaka, magena ma ngale ngone o Yahudika ma nyawa asa wonaleleani la o dodoto itotiai ma ngale o Gikimoi gena wonasikelelo. Ena gena, wosiganapu o Gikimoi Awi jaji ma ngale o Salamati ma Kolano nanga ete de nanga toporaka. 9 De lo ma Kristus waakaka, ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo ona magena asa o Gikimoi Awi ronga yogiliri, sababu wagalusiri onaka. Magena imatero maro o kia iqomaka ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo gena, o Daud wotemo o Gikimoika de isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka itemo, "Ma ngale Ngona gena o bi bangsa qangodu ngohi tasingangasu. To Ngona Ani ronga manga sidongirabaka tosilamo de ai nyanyi." 10 De lo ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo gena kanaga isilefo kali itemo, "He! Ngini o bi bangsa ninali nimakomote de o Gikimoi Awi nyawa, dede o Yahudika lo nirarame. 11 Ngini o bi bangsa de o nyawa ningodu lo hika nisilamo o Jou Awi ronga." 12 De kanaga lo ma nabi Yesaya walefo gena ma demo, "Done o nyawa moi o Isai awi ngopa de awi danoku witide la wokolano o Yahudika yasowo, o bi bangsa gena yangodu Unaka wingongano." 13 Ngohi togolo o Gikimoi, Una waaaka so ngini niwingongano, Una magegena lo winisiputuru, so nakoso niwipiricaya gena aku nia siningaka foloisi qanali de lo isanangi. La de o Gurumi Qatetebi ma buturu ngini niangongano o Gikimoika gena foloisi idogo-dogo. 14 Ai dodiao nipipiricaya, ngohi masirete tanako igogou ngini magena o loha ifoloi niaaka o nyawaka. Sababu ngini aku o Gikimoi Awi dodoto itotiai gena nianako ifoloi de magena lo nimatekekodoto moi de moika. 15 Ngaroko komagena, ngohi gena ngini tiniqoha kawa, duma o moi-moi o surati manena ma rabaka tinidelefo gena maro o sosininga moi nginika. Sababu ngohi manena o Gikimoi Awi laha so woisitatapuka, 16 la ma ngale o Yesus Kristus Awi manara taaka o Yahudika ma nyawa yasowo manga sidongirabaka. De kanaga Una magena ngohi woisitatapuka, la o Gikimoi Awi habari qaloloha asa tosihabari onaka ma ngale ona aku iwipiricaya ma Kristuska, sidago o Gikimoi Awi Gurumi asa manga dorou wasisa de ona gena waqehe qaloha. Maro iqoqomaka o bi nyawa manga suba gena aku o Gikimoi waqehe qaloha. 17 Nako to ngohi ai manara ma ngale o Gikimoika gena, sababu ngohi de o Yesus Kristus mimarimoika, so ngohi asa tamalo tolamo. 18 Ngohi tobarani komagena, ma sababu ka cawali ma Kristus asa ngohi woisiputuru so taaka, la ma ngale ai demo de ai manara so o bi bangsa yangodu ona o Yahudika ma nyawa yasowo lo aku o Gikimoi wisigise. 19 Ai manara gena de o Gurumi Qatetebi ma kuasa so taaku taaka o nonako ihahairani gena lo de ma kuasa. So o Yerusalemka de tokahika sidago o Ilirikumka, de o habari qaloloha ma ngale ma Kristus gena ngohi tosihabari qabolo o nyawa yangoduka. 20 De to ngohi ai edekati o habari qaloloha magena tosihabari o riho kiaka bato ma ngale ma Kristus gena yoise waasi. La komagena upa sidago o nyawa ma somoa isihabari iqomaka so ngohi manga manara magena tosigila-gila. Maro o nyawa moi kanaga o tahu wosigoko, duma upa wosigoko o nyawa ma somoa manga tahu ma sosoqeka. 21 Imatero maro o kia iqomaka ma ngale ma Kristus gena isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka itemo, "O nyawa la kanaga ma ngale Una la Awi habari lo yogiise waasi de yasingangasu waasi, so done asa wimake de yasahe Una gena igogou." 22 Ma ngale to ngohi ai manara ifati so ngohi gena ma para ma dala taaku waasi tiniado nginika. 23 Kanaga o orasi manena de o nyawa o riho qangoduka ma ngale ma Kristus gena yoise qaboloka, de lo ma dekaka so de o taungu muruo nagaka ai dupa foloi qaputuru gena ngini tinikurumi de tiniado. 24 So ngohi ai edekati gena asa tahika tinikurumi nginika ma orasi ngohi totagi o Spanyol ma daeraka. O dodagi manena ma rabaka done to ngini nia daeraka tokahika de sidago lo tatiho, de ngaroko ka jai-jai bato, duma ngohi tongongano aku totulu nginika la pomakamake kali de nanga nalika. Qabolo de aku lo niriwo ma ngale to ngohi ai dodagi tadofa o Spanyolka. 25 Ngaroko ai edekati komagena, duma ngohi bilasu totagi iqoma kasi o Yerusalemka, ma ngale o roriwo o pipi tatota kagena o Gikimoi Awi nyawa o kota magenaka. 26 O roriwo o pipi magena o nyawa ipipiricaya o Makedonia de o Akhaya ma bi daeraka yodupa yatolomu ma ngale ona o nyawa ipipiricaya o Yerusalemka, manga sidongirabaka kanaga ona isususaka gena yahike. 27 Komagena yodupa sababu ma ngale de o Yahudi ma nyawa so o laha o Gikimoino gena o bi bangsa yangoduka, ena gena o Yahudika ma nyawa yasowo, ona magena lo aku yamake, so ka qaloha o Yahudika yasowo lo bilasu o Yahudika ma nyawa ipipiricaya o Yerusalemka gena yafanggali de o roriwo o pipi yahike. Igogou, magena lo maro manga nagi moi o Yahudika ma nyawa ipipiricaya kagena o Yerusalemka. 28 Komagena so ma orasi o Yerusalemka tatota qabolo, eko igogou o ngongike magena tasidiadoka, de ngohi asa tomajobo takahika nginika, de nia daera tatiho ma ngale ai dodagi tadofa o Spanyolka. 29 De lo ngohi tanako ma orasi ngohi nginika tinikurumi, de asa kanaga lo ma Kristus Awi laha winihike foloisi ilamo. 30 Ai dodiao nipipiricaya, ngone de o Yesus Kristus nanga Jou pomarimoika de lo o Gikimoi Awi Gurumi wonasiputuru so pomatekedodara moi de moika, so ngohi tinibaja de togolo nginika, tanu ngini dede ngohi pomakomote pogolo o Gikimoika. Ma ngale ngohi gena hika o Gikimoika nigolo, 31 la tanu o roriwo o pipi taaho gena o Gikimoi Awi nyawa ngo kagena o Yerusalemka asa yaqehe qaloha. De lo nigolo o Yahudika ma nyawa ipipiricaya waasi o Yudea ma daeraka tanu asa ngohi woisirese to ona manga gia ma sohano. 32 Komagena lo tanu to ngini nia sumbayang o Gikimoika la ma ngale ngohi gena, nakoso o Gikimoi wosimote qaloha, de asa tiniado nginika de ai nalika. De lo ma ngale ngohi tinikurumi nia sidongirabaka so ai sininga asa foloi qaputuru. 33 Ngohi togolo o Gikimoika, o sanangi wonahihike, la tanu Una masirete kanaga asa wogogesi dede ngini ningoduka. Amin.

Romans 16

1 Ngohi todupa o ngopeqeka moi ami giliri tinisinako nginika, muna magena nanga dodiao mopipiricaya moi ami ronga ongo Febe. Muna gena o gogobu o Kengkrea ma kotaka manga leleani moi. 2 Ngohi togolo nginika tanu muna magena ngini nimiqehe foloi qaloha, sababu maro ngini komagena lo muna o nyawa o Jou mowipipiricaya moi. De lo muna gena ami kurangi tanu ngini sutu nimiriwo, sababu o nyawa he yadalaka de lo ngohika muna masirete lo moriwo qaboloka. 3 Ai salam tosidingo ongo Priskila de ma roka o Akwilaka, ai dodiao ma ngale o Yesus Kristuska mimomanara. 4 Ona magena ma ngale ngohi isisalamati gena, ona he dangade yosone. So ngohi ai sukuru tosidingo onaka, de upa ka ngohi tomatengo, duma o bi gogobu o Yahudika ma nyawa yasowo ona yangodu lo manga sukuru isidingo onaka. 5 Ai salam tosidingo o gogobu yomatotolomu kagena ona yasinoto manga tahuka. Ai salam tosidingo o Epenetuska, una towidododara. Una gena o nyawa ma nonoma ma Kristus wipiricaya o Asia ma daeraka. 6 Ai salam tosidingo ongo Mariaka, ma ngale ngini muna momanara qaputuru poli. 7 Ai salam tosidingo o Andronikus de o Yuniaska, ona ai dodiao o Yahudika ma nyawa, kanaga ipapasaka ona lo yobui dede ngohi. Ona magena o sosulo yahohoromati de lo ngohi ma Kristus towipiricaya waasi de ona wipiricaya iqomaka. 8 Ai salam tosidingo o Ampliatuska, una o Jou Awi nyawa moi so towidododara. 9 Ai salam tosidingo o Urbanuska, una nanga dodiao ma ngale ma Kristus so pomomanara, komagena lo o Stakhis una towidododara. 10 Ai salam tosidingo o Apeleska, una ngaroko o sangisara wamake, duma awi piricaya ma Kristuska gena qaputuru. Ai salam tosidingo o nyawa ipipiricaya o Aristobuluska de awi tahu ma raba moi. 11 Ai salam tosidingo o Herodionka, una ai dodiao moi o Yahudika ma nyawa. Ai salam tosidingo o Narkisuska de awi tahu ma raba moi, ona o Jou Awi nyawa. 12 Ai salam tosidingo ongo Trifena de lo ongo Trifosa, ona gena kanaga o Jouka yomanara yokaeli. Ai salam tosidingo ongo Persiska, muna pomidododara gena, muna ma ngale o Jouka momanara lo mokaeli. 13 Ai salam tosidingo o Jou wimomote moi gena o Rufuska, una gena ona iwigogiliri. Ai salam tosidingo lo ma awaka, muna moiaka ngohika gena imatero de ai awa masirete. 14 Ai salam tosidingo o Asinkrituska, de o Flegon, o Hermes, o Patrobas, o Hermas de lo ona o dodiao ipipiricaya gena dede ona imakokangaho yangoduka. 15 Ai salam tosidingo o Filologuska de lo ongo Yulia, komagena lo o Nereuska de awi bira, de lo o Olimpaska de ona o Gikimoi Awi nyawa yangodu gena dede ona imakokangaho yangoduka. 16 De lo nia salam de nia siboso lo tanu nimatekesidiado o nyawa moi de o nyawa moika. Ma Kristus Awi gogobu o daera manenaka ona yangodu manga salam isidingo nginika. 17 Ai dodiao nipipiricaya, ngohi tinigolo nginika tanu ngini nimasitiari. Upa sidago o nyawa gena ngini inisigaro so ngini nimatekekitingaka, de asa inidoto de manga dodoto gena imaterowa de ma Kristus Awi dodoto, imatero maro o kia ngini nimadodotoka. Ona magenano bilasu ngini nimasirese qaloha. 18 Sababu o nyawa maro ona magegena igogouwa nakoso itemo ma Kristus nanga Jou wileleani, duma ka to ona manga dupa masirete gena imasisanangika. De manga babaja gena ma demo qamuti la yakulai de o nyawa yasihaga. 19 Ngaroko igogou o nyawa ipipiricaya gena yangodu yanako ngini gena o habari qaloloha nisigiseka so ma ngale ngini ngohi lo inalika, duma ngohi todupa tanu ngini gena nicawaro so o moi-moi qaloloha gena niaaka de lo o moi-moi qatotorouno nimasirese. 20 De lo nakoso o nyawa ona magenano nimasireseka, itekawa de asa o Gikimoi, o sanangi wonahihikeka, Una magena lo o Iblis waturaka. Ngohi togolo tanu nanga Jou Yesus Una Awi laha asa kanaga wosidumusi ngini ningoduka. Amin. 21 De ai dodiao yamuruo naga kanaga dede ngohi, ona magena manga salam yosidingo nginika. Ena gena, o Timotius, to ngohi ai dodiao womomanara, una magena awi salam wosidingo nginika, komagena lo o Lukius, o Yason, de lo o Sosipater ona magena o Yahudika ma nyawa. 22 Ngohi, Tertius, o Jou Awi nyawa moi lo ai salam tosidingo nginika. O surati manena o Paulus awi demo gena ngohi talelefo. 23 24 O Gayus lo una awi salam wosidingo nginika. Una magena awi tahuka ngohi, Paulus, kagena tomasidodogu de o gogobu lo yangodu kagena imatotolomu. O Erastus, una o kota manena ma bendahara eko o pipi ma jojoho de lo nanga dodiao wopipiricaya moi, o Kwartus, ona lo manga salam isidingo nginika. 25 Tosihabari ma ngale o Gikimoi, Una gena aku ngini winisiputuru ma ngale niapiricaya o Jou Yesuska foloisi qaputuru. Komagena aku Una waaka ma orasi o habari qaloloha asa ngohi tosihabarika eko o dodoto itotiai ngomi misimaneka. Gena o habari ma ngale o Yesus Kristus, eko lo o dodoto itotiai kiaka iqoqoma o dunia wosidadi waasi so o Gikimoi wosimane waasi, 26 duma o orasi manena asa wosimane qaboloka. Magena o Gikimoi wokokakali asa wosulo Awi nabi-nabika la yalefo, de magena lo misihabari ma ngale o bi bangsa o Yahudika ma nyawa yasowo gena yangodu-ngodu Una wipiricaya so aku wisigise Unaka. 27 So sababu o Yesus Kristus wonasiputuru, so tanu o Gikimoi womatetengo de lo igogou wococawaro, Una magena Awi ronga posilamo ka sidutu ikakali. Amin. Ngohi Paulus

1 Corinthians 1

1 2 Ngini o gogobu kagena o Korintus ma kotaka gena ningodu maro o Gikimoi Awi nyawa, so idadika la ngini nileleani nikaeli Unaka sababu ngini lo dede o Yesus Kristus nimarimoika. Ngini winisitatapu maro Awi nyawa dede o bi nyawa yangodu kiaka bato, nakoso yodupa igolo o Yesus Kristuska, Una gena to ona manga Jou de lo to ngone nanga Jou. Ngohi, Paulus, o Gikimoi Awi dupa so wositatapu ngohi maro o Yesus Kristus Awi dagali moi la tosihabari o nyawaka, de o Sostenes, to ngone nanga dodiao wopipiricaya moi, ngomi o surati manena minisidingo nginika. 3 Ngohi togolo nanga Baba Gikimoi de o Jou Yesus Kristus tanu inidogo nginika o laha ifoloi, la nia sininga yaaka so foloisi isanangi. 4 Ngohi gena ma orasi ai sumbayang tatide ma ngale ngini, de ai sumbayang qangodu ma rabaka kanaga totemo, "Ya, Jou! Ani laha ka ilamo poli." Sababu ngini dede o Yesus Kristus nimatekerimoika, so nginika gena o Gikimoi Awi laha asa winisidumuka, 5 sidago lo o bi moi-moi qangodu ma rabaka gena ngini nidadi nikaya, ena gena ngini winisiputuru so aku nidoto nicocawaro de lo winihike nginika o cawaro moi-moi gena qangodu qaloloha. 6 Komagena isikelelo igogou o dodoto ma ngale ma Kristus lo ngomi minisihohabari nginika gena, niopiricaya qaputuru. 7 Mutuwade ngini gena o bi moi-moi winisicatuka gena, ma kurangi moi lo ihiwa bai! O orasi manena niodamaha done ma orasika o Gikimoi wisimane nginika nanga Jou Yesus Kristus, de Awi cocatu de Awi loha moi-moi qangodu magena asa kanaga nginika. 8 So Una asa ngini winijaga de winisiputuru, so ngini aku niapiricaya qaputuru sidago o orasi ma dodoguka, la ma orasi o Jou Yesus Kristus Awi wange imasidiado, de o nyawa moi lo yaakuwa ngini inikalaki. 9 O Gikimoi ngini winisitatapu maro Awi nyawa la ngini dede nanga Jou Yesus Kristus nimatekerimoika, Una gena aku niwipiricaya igogou, sababu Una aku winijaga ka komagenaka. 10 Ai dodiao nipipiricaya, ngohi de nanga Jou Yesus Kristus Awi kuasa asa tinibaja de tinigolo nginika, la bilasu ngini ningodu nimatekerimoi. Upa sidago nia rimoi gena ibiau de ka nimatekesikoholu, duma ngini bilasu nimatekesikomote sidago ngini nia sininga ma raba moi-moi imaketero. 11 Komagena to ngohi ai demo nginika, sababu o nyawa yamuruo naga ongo Kloe ami tahuno de kanena yahino la isingangasu ngohika, yotemo kanaga ngini nimuruo naga nimatekesikoholu. 12 De magegena ngohi ai edekati gena, kanaga ngini nia sidongirabaka ma binuka nitemo, "Ngohi o Paulus towimote," de ma binukali nitemo, "Ngohi o Apolos towimote," de ma binukali nitemo, "Ngohi o Petrus towimote," de lo ma binukali nitemo, "Ngohi ma Kristus towimote." 13 Upa bai! Idadiwa, nakoso ngini nimatekekitinga komagena, maro ma Kristus gena niwitepi-tepika. Asitagala! Bilasu nimasininga kasi. Nakoso nitemo komagena, de ma ngale ngohi, Paulus gena, maro nia dagali moi so isidasangahadika eko lo de o ake nisiosi la nidadi to ngohi masirete ai nyawa imomote. Komagena upa bai! 14 Ngohi ai sukuru tatide o Gikimoika, sababu iqomaka to ngini nia sidongirabaka nakoso o nyawa de o ake tasiosi gena, toholu, ka cawali ona yasinoto o Krispus de o Gayus. 15 Upa sidago o nyawa done itemo ngohi la kanaga ngini tiniosika, gena maro o nonako moi de ma ngale ngini gena nidadika ngohi nimomote, so o Yesus he nimote kawa. Upa komagena bai! 16 (Igogou! Mana asa tosiningali o Stefanus lo de awi tahu moi gena kanaga ngohi taosika. Ka ona yamuruo naga magena tosininga, so ma binukali ihiwa.) 17 Sababu ma Kristus gena ngohi woisuloka, upa ka ma ngale o nyawa taosi, duma ma ngale gena o habari qaloloha magena tosihabari o nyawaka. De nakoso tosihabari la o nyawa aku yopiricaya gena, upa de to ngohi ai cawaro ma demo. Upa sidago ona yanakowa ma ngale ma Kristus to Una Awi kuasa so aku ona isalamati, sababu ma orasi wosone Una Awi manara o sangahadika. 18 O habari ma ngale ma Kristus wisangahadika gena ngomi miasihabari o nyawaka, de nakoso o nyawa la done dede o Gikimoi imakitingaka de ona magena yoise, de ona asa itemo, "Cedeke! O habari gena cawali o nyawa ifufumano." Ngaroko komagena, nakoso ngone o nyawa la kanaga nanga dorouno inasisalamati gena, ma orasi o habari magena poise, de ngone asa potemo, "Igogou! O habari ma ngale ma Kristus wisangahadika gena isikelelo o Gikimoi Awi kuasa masirete." 19 Sababu o Gikimoi wosiganapuka to Una Awi demo, gena Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "O nyawa de manga cawaro de manga sihoda, ona magena done Ngohi tafati de tasisa." 20 So nakoso o nyawa to ona manga cawaro de manga kanako gena, qangodu maro ka manga fuma o Gikimoi Awi simaka, sababu ma Kristus Awi manara so wisidasangahadika. 21 Magena igogou, sababu o dunia ma nyawa o Gikimoi wihoholu, ngaroko ona de manga cawaro, duma yaakuwa o Gikimoi iwinako. Komagena o Gikimoi de Awi cawaro waaka de foloi wodupa la o nyawa, nakoso o habari qaloloha ngomi misihohabari gena yopiricaya, de ona magena bilasu wasisalamati. Gena, ngaroko o dunia ma bi nyawa itemo o habari ma demo gena ka cawali o nyawa ifufuma manga demo. 22 Nako o Yahudika ma nyawa, ona magena itemo bilasu o nonako ihahairani ngomi miasikelelo onaka la ona aku yopiricaya. De lo nako o Yunanika ma nyawa, ona gena itemo bilasu de o cawaro o nyawano ngomi miasingangasu onaka la ona aku yopiricaya. 23 Ngaroko komagena, duma ka cawali o habari ma ngale ma Kristus wisangahadika gena ngomi asa misihabari. De o habari magena nako yoise, de o Yahudika ma nyawa ona yoholu so yasitura, de lo o Yunanika ma nyawa ona itemo o demo magena ka o nyawa ifufuma. 24 Duma o nyawa la kanaga o Gikimoi wasitatapu maro Awi nyawa ona magena, bai o Yahudika ma nyawa bai lo o Yunanika ma nyawa, ona yangodu ma orasi yoise, de asa yanako igogou o habari ma ngale ma Kristus Awi sone gena isikelelo o Gikimoi Awi kuasa de lo Awi cawaro. 25 Sababu o habari ma ngale ma Kristus Awi sone gena, ngaroko o dunia ma bi nyawa itemo o habari ma demo gena ka cawali o nyawa ifufuma manga demo, duma magena igogou isikelelo o Gikimoi Awi cawaro. Igogou, o Gikimoi Awi cawaro gena foloisi ilamo de o dunia ma bi nyawa manga cawaro. Komagena lo ona itemo ma Kristus Awi sone gena ka isikelelo o Gikimoi Awi kuasa gena ihiwa, ena momongo o habari magegena isikelelo igogou o Gikimoi Awi kuasa gena foloisi ilamo de o dunia ma bi nyawa manga kuasa. 26 Ai dodiao nipipiricaya, bilasu ngini niososininga ma orasi iqomaka ngini o Gikimoi winisitatapu waasi maro Awi nyawa, de ngini gena idodooha. Ngini gena nidalawa nia sidongirabaka o dunia ma bi nyawa ininano koloko maro o nyawa nicocawaro, eko nikokuasa, eko lo nihohoromati. 27 Ngaroko komagena, duma o nyawa nagoona la kanaga o dunia ma bi nyawa itemo ona ifufuma, ona magena o Gikimoi asa wahirika la ma ngale o nyawa icocawaro gena aku wasimaqe. Komagena lo asa wahiri o nyawa la kanaga manga kuasa ihiwa, ma ngale o nyawa ikokuasa gena aku wasimaqe kali. 28 De lo Una wahirika o nyawa nagoona la kanaga o dunia ma bi nyawa yasidoohawa, de yasiceke, de lo yanano manga faida ihiwa, ma ngale isikelelo igogou o bi moi-moi o kia naga o dunia ma bi nyawa yatuga de itemo qaloha gena, qangodu ma faida ka ihiwa. 29 O bi nyawa maro komagena Una wahirika de Awi ngale, so ngone o nyawa paakuwa to Una Awi simaka nanga giliri masirete posimane eko pomasihie potemo, "Ngohi manena de ai cawaro so o Gikimoi woihirika." 30 Ka o Gikimoi Una masirete waaka so ngini magena aku dede o Yesus Kristus nimarimoika. De ma Kristus Una magenano o Gikimoi Awi cawaro aku panako. Ena gena, ma Kristus wisangahadika, so o Gikimoi aku waaka to ngone nanga sininga itotiai de lo qatetebi maro to Una Awi sininga masirete, sidago lo o dorou moi-moi qangodu ngone inapalakoka. 31 So imatero de o kia naga isilelefo Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "O nyawa nagoona la kanaga yodupa o giliri o kia bato isimane, de lebelaha ona magena isigiliri o kia naga o Jou waaakaka."

1 Corinthians 2

1 Ai dodiao nipipiricaya, ngohi manena ma orasi iqomaka de taado nginika, o Gikimoi Awi habari qaloloha tinisihabarika gena, ngohi ngini tinisibicara upa de ai demo qaloloha eko icocawaro. 2 Sababu ngohi totemo ai sininga ma rabaka, ka cawali ma ngale o Yesus Kristus de lo Awi sone o sangahadika la o dorouno wonasalamati magena bilasu tinisiado. 3 Ma orasi ngohi kanaga nginika tinisihabari, de ngohi ai barani ikurangi sidago lo imodo de foloi itirine. 4 De o demo de o dodoto tosihohabarika magena ngohi tosibicara, upa de ai demo icocawaro so tinibaja, duma ma orasi o habari qaloloha ngohi tinisihabari gena itotiai nginika de o Gurumi Qatetebi ma kuasa la aku ngini tinisikelelo. 5 Taaka komagena la ma ngale ngini gena nia piricaya ma sihino, upa o dunia ma nyawa manga cawaro, duma ma sihino gena asa o Gikimoi Awi kuasano. 6 Mutuwade ngohi ngaroko upa de ai demo icocawaro, duma kanaga de o cawaro moili asa tasihabari o nyawa nagoona yodupa o Gurumi Qatetebi wimomoteka. O cawaro magegena imaterowa de o dunia ma bi nyawa manga cawaro, de lo imaterowa de o dunia ma bi bobareta manga cawaro, sababu ona gena done yasisa. 7 Duma o cawaro moi tosihohabari gena kanaga o Gikimoi Awi cawaro. Magena o nyawa o orasi iqoqoma-qomaka o Gikimoi wasimane waasi, duma ma orasi o dunia wosidadi waasi de Una kanaga wositatapu iqomaka done ngone wonasimulia. 8 Awi ngale gena o dunia ma bobareta lo yanakowa. Nako yanako, de o Jou Una wisimuliaka gena iqomaka ona magena upa he wisidasangahadika bai! 9 Ngaroko komagena, duma ngone gena aku panakoka imatero de o kia naga isilelefo Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "O nyawa la kanaga o Gikimoi iwidodaraka, ma ngale ona magena Una wosidailakoka o loha moi-moi foloisi ilamo, gena o kia naga moi-moi o dunia ma nyawa yakelelo waasi eko yoise waasi, de manga sininga ma rabaka lo kagena ibao waasi." 10 De o Gikimoi Awi ngale gena ngone manena aku panako, sababu o Gikimoi Awi Gurumi Una magena asa wonasimane ngoneka. Igogou, o Gikimoi Awi Gurumi Una magena o bi moi-moi qangodu watailako, sidago lo wanako o Gikimoi Awi ngale gena, kiaka o nyawa yananako waasi. Magena qangodu-ngodu he wanakoka. 11 Sababu yahiwa o nyawa la aku yanako o bi moi-moi manga sininga ma rabaka, ka cawali o nyawa manga gurumi masirete yanako. Komagena lo o bi moi-moi o Gikimoi Awi siningaka gena, ka cawali Awi Gurumi masirete asa aku wanako. 12 So nakoso ngone manena, upa he o dunia ma nyawa manga cawaro pamake, duma to Una Awi Gurumi magena ngone asa pamakeka, la Awi Gurumi gena ngoneka wonasimane ma ngale ngone aku panako igogou o kia naga o Gikimoi wonasitodihike qabolo ngoneka. 13 De lo nakoso ngone o habari qaloloha posihabari gena, ngone pobicara upa de to ngone o nyawa nanga demo icocawaro, duma de o demo o Gurumi Qatetebi ngone wonadodotoka. Komagena de o Gurumi Qatetebi Awi demo masirete o dodoto Unano ngone o nyawa padoto. 14 Nakoso o nyawa la kanaga o Gurumi Qatetebi Una magena iwimotewa, de ona lo o dodoto o Gurumi Qatetebino gena yaqehe yoholu, sababu o dodoto magena ona yatemo ka o nyawa ifufuma manga demo. Ona magegena akuwa yanako itiai, ka cawali ona kanaga o Gurumi Qatetebi iwimote so manga siningaka aku o dodoto magena wosingosa. 15 So nakoso ngone kanaga o Gurumi Qatetebi podupa powimote, de o dodoto qangodu magena lo aku patuga itiai. Duma to ngone nanga sininga ma tagapi gena, o dunia ma nyawa ona magena he yaakuwa yatuga. 16 Kanaga imatero maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "O moi-moi o Jou Awi siningaka o nyawa moi lo akuwa yatuga. O Jou Una gena o nyawa moi lo akuwa widoto." Ka ka ngone manena, o Gurumi Qatetebi powimomote gena, o moi-moi ma Kristus Awi siningaka magena kanaga ngoneka wonasimane de wonadoto, la ngone aku panako.

1 Corinthians 3

1 2 Ai dodiao nipipiricaya, iqomaka ma orasi ngohi manena kanaga nginika, de ngini magena ka nimatero de o dunia ma nyawa, la kanaga manga sininga ma dupa qatotorou yaaka so o Gurumi Qatetebi iwimote iholu bai! So maro o nyawa o Gurumi Qatetebi iwimomoteka tadoto, komagena ngini lo tinidoto idadiwa. Sababu ngini nia piricaya ma Kristuska gena niatagapi itiai waasi, so ai dodoto kiaka tinidodoto nginika gena imaterowa de o ino o nyawa yalalago tasitopo, duma bilasu imatero maro o ngopa ma ceceke manga ino de tasitopo. Igogou, maro iqomaka idadiwa o dodoto magena niaqehe, komagena lo o orasi manena niaqehe idadi waasi, 3 sababu ngini gena niaakasi nia sininga ma dupa qatotorou, maro o dunia ma bi nyawa o Gikimoi wihoholu ona magena. Kanaga ngini nimatekedoosa de nimatekekangamo moi de moika, so komagena isikelelo igogou ngini o orasi manena kanagasi nia sininga ma dupa qatotorou gena niaaka. 4 Sababu ngini nia sidongirabaka ma binuka nitemo, "Ngohi o Paulus towimote," de ma binukali nitemo, "Ngohi o Apolos towimote." De to ngini nia gogoho komagena nisikelelo igogou ngini gena niaakasi imatero maro o nyawa ona magena ka cawali manga sininga ma dupa gena yamote de yaaka. 5 So nakoso ngohi de lo o Apolos ngomi misinoto, ngomi gena cawali o Gikimoi Awi nyawa mileleani de iqomaka ngini miningaho ma ngale ma Kristus niwipiricaya. So ngomi gena cawali o nyawa mileleani la o manara o Jou womisimomoku gena mingodu miaaka. 6 Hika ma ngale ngohi gena tomasiade-ade maro o nyawa moi la kanaga o gisisi wodato, de lo o Apolos towisiade-ade maro o nyawa moi la kanaga o ake wosiguguse. Duma o Gikimoi Una masirete asa o gisisi wosioho. 7 So nakoso una wodadato de una woguguse, ona yasinoto magena paqohaka. Ma lamo gena cawali wosiooho Una magena o Gikimoi. 8 O kiali, una wodadato de una woguguse, ona yasinoto magena ka imaketero, de ona moi-moi done asa yafanggali imamote de to ona manga manara moi-moi ma sopo. 9 Sababu ngohi de o Apolos gena mingodu o dodiao mimomanara o Gikimoi Awi manara miaaaka, de ngini gena nimatero maro to Una Awi doro wamomanara moi de lo to Una Awi nyawa o tahu moi ma rabaka. 10 Ma ngale ngini maro o Gikimoi Awi nyawa o tahu moika gena, ngohi manena o Gikimoi Awi laha woisidumu so woisulo la ngohi toqoma o habari qaloloha tinisihabari nginika. Gena imatero maro o tahu moi o nyawa isigoko so kanaga o tahu ma sosoqe gena waaka woqoma de kagena ma qokuka o nyawa ma somoa aku o tahu isigoko. Duma ona yangodu moi-moi bilasu isigoko itotiai. 11 Sababu o ngeko ma ngale ngone podadi o Gikimoi Awi nyawa gena cawali powipiricaya o Yesus Kristuska. So ngone aku potemo ka cawali o Yesus Kristus Una magena maro o Gikimoi Awi tahu ma sosoqe la waaka, so o sosoqe ma somoa gena ihiwa. 12 Duma nakoso o nyawa la kanaga o Gikimoi Awi tahu yosigoko gena, bilasu Awi manara magena yaaka itotiai. So nakoso ma ngale ona magena o nyawa yodoto gena, bilasu yadoto o dodoto itotiai, maro o tahu moi ma boberesu gena isiaka de o guraci, de o salaka, de lo o teto paramata. Upa sidago ona gena yodoto o dodoto ikokulai eko de o cawaro ka o dunia ma nyawano, maro o tahu moi ma boberesu gena isiaka de ka o gota, eko o dumule qatotolole, eko lo o deremi. 13 Sababu ona manga manara ma sopo gena done asa o nyawa yokelelo itiai ma orasi o Yesus Kristus Awi wange imasidiado. Sababu manga manara gena Una asa watailako de wasikelelo manga loha de manga dorou ma sopo, maro aku o tahu ma boberesu isiaaka de o guraci gena de o uku isitailako la panako magena o guraci ma duhutu, eko hiwa. 14 So nakoso o nyawa manga manara gena ma Kristus watailako so wanano qaloha, de Una asa manga loha ma sopo magena wafanggali de o loha. 15 Duma nakoso o nyawa manga manara gena Una wanano qatorou, de Una asa manga dorou ma sopo magena woholu wafanggali de o loha bai! Duma ona manga rohe gena asa wasisalamati, maro o nyawa manga tahu la kanaga qangodu qaukuka de cawali manga rohe asa isalamati. 16 Ai dodiao nipipiricaya, bilasu ngini nianako igogou ngini gena nimatero maro o Gikimoi Awi tahu so kagena ma rabaka kanaga Una wogoge de kanaga Awi Gurumi magena lo wogoge to ngini nia sininga ma rabaka. 17 So nakoso o nyawa la kanaga o Gikimoi Awi nyawa manga rimoi gena yabiauka, maro o tahu magena kiaka Una wogogoge gena yabiauka, ona magena asa Una wasisa. Sababu o riho kiaka o Gikimoi wogogoge gena ka qatebi, de o riho gena kanaga to ngini nia rohe masirete. 18 Hika ngini upa nitodamato bai! Nakoso ngini nia sidongirabaka kanaga o nyawa la itemo o dunia ma bi nyawa yanano onaka koloko maro ona yacocawaro, ona magena lebelaha imahadoku la imadadi yofuma kasi ma ngale igogou done asa yodadi icocawaro. 19 Sababu o kia naga o dunia ma bi nyawa yanano koloko icocawaro, magena igogou ka ifufuma o Gikimoi Awi simaka. So imatero de o kia naga isilelefo Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "Ngaroko o nyawa yocawaro gena, qadoohawa, sababu manga sihaga ma rabaka o Gikimoi asa ona wasitura." 20 De kanaga lo isilefo kali itemo, "O nyawa yacocawaro manga siningaka gena o moi-moi o kia bato ibao, qangodu magena o Jou wanako igogou ma faida lo ihiwa." 21 So nako komagena, de o nyawa ma ngale manga manara gena bilasu upa nanga giliri ngone posimane kali. Sababu o bi moi-moi qangodu magena o Gikimoi winisitodihike qabolo so ka idadi to ngini masireteka. 22 Ena gena, o Apolos, o Petrus, de ngohi lo kanaga o Gikimoi winisitodihike qabolo nginika, la ngomi midadi to ngini nia nyawa minileleani. De Una winisitodihikeka o oho ka sidutu ikakali, so o sone ma rabano aku winipalako. De lo o kia naga o dunia manenaka idadi, bai o orasi manenaka bai lo o orasi ma simaka, gena ma rabaka qangodu Una wositatapu la o loha nidahe nginika. O bi moi-moi qangodu gena idadi to ngini masireteka. 23 De ngini magena to ma Kristus, de lo ma Kristus magena to Gikimoi.

1 Corinthians 4

1 Komagena so ma ngale ngohi de ai dodiao misihohabari gena, ngini bilasu nia sininga ma rabaka nitemo ngomi cawali ma Kristus Awi leleani, sababu o Gikimoi womipiricaya ngomika so o habari qaloloha gena womihike ngomika ma ngale mitagi misihabari. 2 De nako o nyawa ileleani gena, ma lamo bilasu Una Awi manara magena ona yaaka yokaeli. 3 So nakoso ngini nia sidongirabaka, nagala kanaga nimuruo naga nitemo bilasu mia manara magena ma sopo niatailako de niahiri. Duma nako ngohi gena kanaga ngini eko nagoona bato ngohi nituga, magena qadoohawa. Ai manara ma sopo gena he tahiriwa. 4 Sababu ngohi tomalo igogou ai edekati ma dorou moi lo ihiwa, duma magena qadoohawa. Ka cawali o Jou Una masirete asa ai manara ma sopo wahiri. 5 So nako komagena, de ngini bilasu upa nimajai-jai o nyawa manga manara ma sopo niatailako. Bilasu niwidamaha o Jou Yesus wahino kali. Sababu Una magena done asa o nyawa manga sininga ma raba de lo ma edekati gena moi-moi wasikelelo. De o orasi magenaka o Gikimoi masirete asa wosimane o nyawamoi-nyawamoi manga giliri itotiai. 6 Mutuwade, ai dodiao nipipiricaya, ai ade-ade ma demo iqomaka magena qangodu kanaga de ma ngaleka ngohi masirete de lo o Apolos gena minisimeta nginika, la ma ngale ngini gena ngomi niminano so aku nimadoto o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, de upa niatilaku. Upa sidago nimasihie so moi niwisiguui de moili niwisitubuso. 7 Igogou! Idadiwa ngini nimasihie ifoloi de o nyawa ma somoa. De nakoso igogou idadi ngini inisihieka gena, cawali maro o kia naga moi o Gikimoi masirete winihikeka, sababu to ngini nia moi-moi qangodu gena cawali o kia naga Una winihihike. So nakoso o kia naga moi magena igogou to ngini nia manara qasowo, duma winihikeka, de ngini gena upa he nimasihie. 8 Ngaroko, ngini gena niamalo maro nia kurangi moi lo ihiwa de o bi moi-moi qangodu ma rabaka gena maro nikaya. Ce! Nitemo ngini gena maro o bi kolano ipopareta, de ngomi hiwa. We! Komagenawa. Ka qaloha nakoso igogou nidadi o bi kolanoka, la ma ngale ngomi lo aku mipareta dede ngini. 9 Ngaroko komagena, ihiwa bai! Sababu ngohi tamalo o Gikimoi waaka so ngomi Awi sosulo gena iminano, kodo, maro ka o bi nyawa itotuuru. Imatero de o nyawa la kanaga yaaho ma ngale yatooma o nyawa manga simaka, sababu o dunia de ma bi raba lo, bai o bi nyawa bai lo o bi malaikat, ona yangodu kanaga ngomi imidomina. 10 Ngomi gena iminano koloko mifuma sababu ma ngale ma Kristus gena minisihabari, duma ngini gena nitemo koloko icocawaro sababu nidadi ma Kristus Awi nyawa. Ngini lo nitemo koloko nipoputuru de nihohoromat, duma ngomi gena imisiceke de iminano koloko maro mia buturu de mia horomati lo ihiwa. 11 Sidago o orasi manenaka de ngomi misangisara gena, mia ino, de mia udo, de mia baju lo ikurangi. De komagena lo o nyawa imingangapo de lo ngomi maro ka o nyawa itatagi so o rihomoi-rihomoika mimatuluru. 12 Ngomi lo de mia gia masirete miamanara, la ma ngale mia oho ma kurangi aku miamake. De ngaroko o nyawa ngomi imisibicara qatorou, duma ngomi gena ka migolo o Gikimoi asa Awi laha wasidumu onaka. De ngaroko lo o nyawa ngomi imisisangisara, duma ngomi gena ka miamoku. 13 De lo ngaroko o nyawa ngomi mia ronga ma dorou yogaka, duma ngomi gena de mia demo qaloha la miagolo de miabaja. Komagena o dunia manenaka ngomi midadi imatero de o remo, sidago lo o orasi manena ngomi iminano koloko o sapi ma iho. 14 Ai dodiao tinidododara, to ngohi ai lefo manena upa nitemo ngini tinisimaqe, duma ma ngale tinisitiari de tinidoto ngini maro ai ngopa-ngopa masirete. 15 Sababu ngini gena ngaroko kanaga nia guru de ma cala-cala la inidoto ma Kristus niwimote, duma ka cawali ngohi tomatengo todadi maro to ngini nia baba. Gena ma orasi ngohi toqomaka, o habari qaloloha tinisihabari so ngini o Yesus Kristus niwipiricayaka. Komagena so ngohi tinidododara ngini maro ai ngopa-ngopa masirete. 16 So ngohi tinigolo de tinibaja nginika, o kia maro ngohi o bi moi-moi taaakaka komagena lo bilasu ngini niaaka. 17 Komagena so ngohi asa o Timotius una magena towisulo nginika, la ma ngale ngini winisiputuru la aku niaaka. Una magena lo towidododara maro ai ngopa masirete de aku towipiricaya. Una done womasidiado nginika, de asa ngini winisingangasu kali o dodoto tamomote ma ngale Yesus Kristus gena, imatero maro o kia ngohi tadodoto o bi doku kia bato o bi nyawa o Jou Yesus wipipiricaya yangoduka. 18 Ngini nimuruo naga kanaga nimasihieka, sababu ona itemo nagala ngohi asa tiniado kawa nginika. 19 Duma nako ma Jou wodupa, de iteka kawa ngohi asa tomasidiado kali nginika. So kagena de ngohi asa tanano o nyawa imasihihie gena o kia naga asa ona yaaka, la tanako igogou to ona de manga kuasa, eko hiwa de cawali ka manga demo bato. 20 Sababu o Gikimoi Awi pareta gena nakoso o nyawa kagena ma rabaka, de ona magena asa upa de manga demo bato, duma kanaga de manga kuasa o Gikimoino. 21 Ma orasi ngohi tahinoli nginika, de igogou ngini foloi niodupa gena ngohi ai demo qamuuqu de tinigaho o dodara nginika. Duma nakoso ai lefo de ai demo manena done nisigisewa, de ngohi bilasu tinigaho nginika o sidapano qapoputuru.

1 Corinthians 5

1 Awadede! O habari moi ngohi asa togiiseka gena, to ngini nia sidongirabaka o nyawa moi kanaga awi gogoho eko o nyafusu ma dorou waaka, ena gena una magena imasikiidu dede ma baba ma peqeka. Maro komagena o nyawa o Gikimoi wipipiricayawa ona magena lo ma moi waasi yaaka bai! 2 De ngini gena, ce, ngaroko nia dodiao awi gogoho maro komagena, duma kanaga nimasihiesi. Duma ngini bilasu nia sininga isusa de lo nimaqe, sidago lo ngini o gogobu nia sidongirabano nia dodiao una magena niwisisupu. 3 4 O orasi manenaka ngaroko ngohi dede ngini gena ma soa ikuruka, duma ngohi foloi tinisininga nginika. De ngohi de ai kuasa so aku ngini tinisulo gena, ka imatero de ngohi lo kanaga nia sidongirabaka. So de nanga Jou Yesus Awi kuasa gena ngohi Awi sosulo moi manena tositatapuka, la o nyawa o dorou waaaka una magena bilasu awi dorou ma dagali wamake. So bilasu ngini nimatolomuno, de ai sininga asa kanaga nginika, so ngohi nginika tinisulo la ngini de lo nanga Jou Yesus Awi kuasa gena, 5 una magena niwisisupu de niwisidoa kasi o Iblis awi kuasa ma rabaka. Hika niaaka komagena, la ma ngale una awi rohe asa isangisara la tongongano una womatoba de womatoduba, so done ma orasi o Jou Yesus Awi wange imasidiado de awi jiwa gena aku isalamati. 6 Ma ngale magegena so itiaiwa nakoso kanaga ngini gena nimasihie bai! Bilasu niosininga nakoso ka o dorou moi la nisimaha ioho o gogobu nia sidongirabaka, de ngini gena ma duuruka asa iningaho la ngini lo o dorou niaaka. O dorou moi magena aku potemo, "Maro o ragi ka ma cunu o bokol ma rabaku ngona bilasu nongado, de itekawa asa ma raba yawedoka." 7 Hika niaaka imatero maro o Paskah ma Wangeka de o bi Yahudika ma nyawa o ragi qangodu manga tahu ma rabaka yaroku de yaumo, de lo manga Paskah ma duba yatola. Komagena ngini lo bilasu o nyawa o dorou waaaka una magena niwisisupu to ngini nia sidongirabano, la nia sidongirabaka gena aku o dorou moi lo ihiwaka, sababu igogou ngini o Gikimoi Awi nyawa, maro o bokol qamomuane moi de o ragi yadahe waasi. Bilasu niaaka komagena, sababu ma Kristus wosone qaboloka, maro o Paskah ma duba yatola so nanga dorouno aku wonapalako. 8 So hika ngone lo porarame de nanga nalika. Komagena so ngone bilasu o dorou iqoqoma gena paaka kawa de lo nanga sininga ibolowo de itiai, maro o ragi papake kawa de ka o bokol qamomuane de iraragiwa gena paoqo. 9 Iqoqomaka ai surati ma rabaka ngohi tinidelefo nginika, la upa nimatekedodiao de o nyawa ona magena yodupa o nyafusu ma dorou yaaka. 10 Ngohi ngini tinisimahawa gena ai edekati qasowo, duma ai edekati gena upa nimasicapu de o nyawa o Gikimoi wipipiricayawa. We, komagenawa! Nako komagena, de bilasu o dunia manena ka niodongosa bai! Sababu o dunia manenaka yaakuwa nimasirese de o bi nyawa ma dorou, koloko maro o nyawa o nyafusu ma dorou yaaaka, eko o nyawa o arata yododesere, eko o nyawa yokokoora eko lo o nyawa o serika isusuba. 11 Duma ai edekati de ai ngale itetero gena upa nimatekedodiao de o nyawa ona magena itemo o Jou Yesus wipiricayaka, duma yodupa o dorou yaaka, manga dorou imanara gena imatero maro o nyafusu ma dorou yaaka, eko o arata yodesere, eko o serika yasuba, eko o ronga ma dorou yoaaka, eko yatobadalu eko lo yokokoora. Upa sidago ngini nimakangaho so nioqo dede ona. 12 13 Igogou, o nyawa o Gikimoi wipipiricayawa ona magena manga manara ma sopo done yahiri, magena upa sidago ngohi taaka bai! Manga manara ma sopo gena done ka o Gikimoi asa wahiri. Duma ngini gena bilasu o nyawa ipipiricaya ona magena manga manara ma sopo niahiri kasi. So imatero de o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "Bilasu o nyawa de manga dorouka, ona magena bilasu niasisupu to ngini nia sidongirabano."

1 Corinthians 6

1 Ilaha! Ngini nisala. Ngaroko idodooha ngini o nyawa nipipiricaya, duma nimuruo naga nia dodiao niangaho la niakalaki o hakim ma somoaka, ena gena o nyawa ipipiricayawa to ona manga simaka. Ce! Nakoso kanaga ngini nimatekekangamo gena, bilasu ka to ngini nia dodiao nipipiricaya manga simaka de niakalaki. 2 Hika ngini niosininga igogou-gogou done o Gikimoi Awi nyawa asa o dunia ma bi nyawa yangodu manga loha de manga dorou ma sopo gena yahiri bai! So nako komagena done ngini gena niahiri, de bilasu ngini lo nianako igogou o orasi manena de o gangamo nia sidongirabaka gena maro o galaki qatotubusowa de ma ngale ihiwa, so aku niatailako de niahiri. 3 Hika ngini niosiningali, upa ka o nyawa yangodu, duma igogou-gogou done ngone asa o bi malaikat lo manga galaki pahiri. So nako komagena, de igogou o bi moi-moi o orasi manena de o wange isigeto-geto gena aku niahiri bai! 4 So nakoso ngini kanaga de nia galaki gena, upa o hakim ma somoaka niangaho, sababu itiaiwa maro ona ipipiricayawa de o gogobu bilasu yaaturu. 5 To ngohi ai demo ma ngale ngini gena tinisimaqe. So, igogou, bilasu kanaga nginika o nyawa wococawaro moi, la sidago waaku to ngini nipipiricaya nia sidongirabaka nia galaki gena wahiri. 6 Duma komagena ngini niholu niaaka. Ce! Ngini de nia dodiao nipipiricaya nimatekekalaki kagena o hakim ma somoa manga simaka. 7 To ngini nia galaki magena maro o nonako moi la igogou ngini gena, nia gogoho gena, imaterowa de o bi nyawa o Jou Yesus wimomote. Nakoso o nyawa la kanaga nginika o sala moi inigaka eko lo inisirugi gena, qadoohawa. Lebelaha ngini gena niaqohaka la inisirugika, duma upa sidago nia dodiao ipipiricaya gena niakalaki o hakim manga simaka. 8 Ngaroko, ngini komagenawa. Duma ngini masirete lo o sala niagaka de lo niasirugi nia dodiao ipipiricayaka. 9 Hika ngini niosininga igogou-gogou o nyawa o dorou yodupa yaaaka, ona magena done upa he iwosa o Gikimoi Awi paretaka. Upa sidago ngini nifuma so niamote o ngeko isasalaka. Yaakuwa o nyawa ma dorou de iwosa o Gikimoi Awi paretaka. O nyawa ona magena koloko o nyafusu ma dorou yaaka, de o serika yasuba, de yosundali, de yosusundali de manga rohe imasiiija de lo una awi dorou moi gena imasikiidu de awi dodiao yanau moi. 10 Komagena lo ona yototosi, de o arata yodesere, de yatobadalu, de o nyawa manga ronga ma dorou yogaka de lo yokokoora, ona magena lo yaakuwa iwosa o Gikimoi Awi paretaka. 11 Iqoqomaka ngini nimuruo naga lo komagena niaakaka. Duma ngini magena nia dorou qangodu nanga Gikimoi asa wosiapongu de waaka so, maro Una Awi sininga, komagena lo to ngini nia sininga qatetebi de lo itotiai. Magena qangodu idadi de Awi Gurumi ma kuasa sababu o Jou Yesus Kristus niwipiricayaka. 12 Kanaga ngini nimuruo naga nitemo, "O kia bato podudupa magena aku paaka, sababu nanga dorouno o Gikimoi wonapalako, so wonasangisara kawa." Duma ngohi gena totemo, "Qangoduwa qaloha ma ngale ngoneka." Igogou, o kia bato podudupa magena aku paaka, duma ngohi tomasimahawa ma ngale o kia, so ai rohe yapareta. 13 So kanaga ngini nimuruo naga nitemo kali, "O ino gena ma ngale ngone paoqo, de nanga poko gena ma ngale qapunu de o ino." Duma qangodu magena o orasi ma simaka o Gikimoi asa wasisa. So ngini de nia ngale gena nitemo o kia bato de nanga rohe la paaka magena, qadoohawa. De ngohi tosango, hiwa, komagenawa bai! To ngone nanga rohe gena yaaka, upa ma ngale nanga nyafusu ma dorou paaka sidago lo posundali, duma ma ngale gena o Jou powileleani. Una magena bato nanga rohe ma Jou. 14 De nanga rohe gena upa he o Gikimoi waumo. Sababu maro Una iqomaka de Awi kuasa ma Jou o soneno wisioho kali, komagena lo ngone so asa wonasioho kali o soneno. 15 Hika ngini nimasininga igogou-gogou ma ngale ngini de ma Kristus nimarimoika, so to ngini nia rohe gena imatero de ma Kristus Awi rohe masirete ma bi bobolo. So kanaga itiaiwa la ngone de nanga rohe gena, koloko maro ma Kristus Awi rohe ma bobolo moi-moi magena, o nyafusu ma dorou paaka de o ngopeqeka mosusundali moika. Komagenawa bai! 16 Hika ngini niosininga kali igogou-gogou o nyawa moi la kanaga wododomote de o ngopeqeka mosusundali moi de o nyafusu ma dorou waaka, una magena dede muna idadi ka o rohe moika. Komagena ngone panakoka, sababu nakoso yanau de o ngopeqeka imasikiidu gena, o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefoka itemo, "ona asa idadi ka ka moi." 17 Duma o nyawa la kanaga yomomote de ma Jou, de ona imadadi ka ka o sininga moi dede Una. 18 So bilasu o nyafusu ma dorouno nimasirese bai! Sababu o dorou maro komagena igogou asa nanga rohe isirugi ifoloi de o bi dorou ma binuka, sidago lo nanga rohe de ma Kristus ma rimoi gena ibiauka. 19 Hika ngini niosininga igogou-gogou ngini nia rohe gena imatero maro o tahu moi, de kanaga ma rabaka o Gikimoi Awi Gurumi. Awi Gurumi gena Una masirete winihike nginika la wogoge to ngini nia sininga ma rabaka, so nia rohe gena to nginiwa, duma ka to Una. 20 Sababu ngini gena Una winiijaka de wofangu lo qabolo. Komagena so ngini de nia rohe gena bilasu nia gogoho qaloha la ma ngale o Gikimoi niwisimulia de niwihoromati.

1 Corinthians 7

1 Ngini ai dodiao nipipiricaya o Korintuska, iqomaka de nia sano-sano gena o surati ma rabaka nilefo ngohika, so o orasi manena ngohi asa todupa tinisango. Ma nonomaka, ngini nisano idodooha, ka qaloha nakoso o nyawa ipipiricaya gena kanaga ikawi, eko hiwa. De ngohi tosango, foloi qaloha nakoso ikawiwa. 2 Duma ifoloi qaloha nakoso yanau moi-moi de ma peqeka masirete de lo o ngopeqeka moi-moi de ma roka masirete, la upa yabaja o nyafusu ma dorou yaaka. 3 O roka moi bilasu womote ma peqeka ami dupa gena ona imasikiidu, de komagena lo ma peqeka. 4 Sababu ma peqeka ami rohe gena upa ka muna mapareta, duma kanaga ma roka lo wapareta. De komagena lo ma roka awi rohe gena upa ka una wapareta, duma kanaga ma peqeka lo mapareta. 5 Upa ma roka de ma peqeka imakitinga so imasikiidu kawa. Ka cawali ona imakomote qaloha la imatinga upa iteka, ma ngale o orasi yamake la ona yasinoto aku isumbayang. Duma isumbayang magena qaboloka, de ona bilasu iliho imarimoi kali. Sababu ma duuruka upa sidago manga nyafusu gena yapareta yapohawa, de o Iblis aku wabaja so ona o nyafusu ma dorouku yotura. 6 To ngohi ai demo magenena o sulo ma demo qasowo, duma koloko o hakasonyinga moi so o simaha ma demo gena, qadoohawa, nakoso ma roka de ma peqeka imakomote la imatinga, hitilahi o orasi ma cunu. 7 Igogou, lebelaha o nyawa yangodu upa he ikawi, imatero maro ngohi. Ngaroko ngohi tosanangi komagena, duma tanako igogou o nyawamoi-nyawamoi kanaga de manga kia naga moi eko manga gogaho masirete o Gikimoi wasicatuka. So ma binuka yaaku sidago ma orasi yosone gena, upa he ikawi, duma ona ma binukali yaakuwa so bilasu ikawi. 8 De nako yanau la ikawi waasi, de lo o ngopeqeka yobabalo ona magenaka, to ngohi ai demo gena komanena: Lebelaha upa ona ikawi, imatero maro ngohi. 9 Duma nakoso ona manga nyafusu yapareta gena yaakuwa, bilasu ona ka ikawi. Sababu de manga nyafusu irama gena, ifoloi qaloha ona ikawi. 10 De nako o nyawa ikawi qaboloka, ona magenaka ngohi tosulo o kia naga moi, ena gena o Jou Yesus Una masirete wodedemo iqomaka, wotemo o ngopeqeka bilasu upa ma roka mowidongosa. 11 Duma nakoso kanaga o ngopeqeka moi ami roka mowidongosaka, de muna magena bilasu momasiroka kawa. Nako komagenawa, de muna bilasu momakiliho ami rokaka. De o roka bilasu upa ma peqeka womidongosa. 12 De nako o nyawa ma binuka ona magenaka, upa o Jou Awi demo, duma to ngohi ai demo masirete gena komanena: Nakoso o nyawa wopipiricaya moi kanaga de ma peqeka gena mopipiricaya misowo, duma muna modupa de ma roka imatekesikogoge o tahu moi, de una magena womitinga gena he idadi kawa. 13 Komagena lo nakoso o ngopeqeka mopipiricaya moi kanaga de ma roka gena wopipiricaya wisowo, duma una wodupa de ma peqeka imatekesikogoge o tahu moi, de muna magena mowitinga gena he idadi kawa. 14 Sababu ma ngale ma peqeka o Jou Yesus mowipiricayaka so ami roka, ngaroko wopiricayawa, duma una magena o Gikimoi asa winano qaloha. Komagena lo ma ngale ma roka o Jou Yesus wipiricayaka so awi peqeka, ngaroko mopiricayawa, duma muna magena o Gikimoi asa wominano qaloha. Nako komagenawa, de igogou to ona manga ngopa o Gikimoi asa ka wanano qatorou, imatero maro o nyawa ipipiricayawa manga ngopa. Duma to ngini nia ngopa magena igogou o Gikimoi asa wanano qaloha, sababu manga dodihimo imatengo kanaga de manga piricayaka. 15 Duma nakoso o nyawa ipipiricayawa kanaga de manga edekati la manga peqeka eko manga roka ipipiricayaka magena yadongosa gena, bilasu ka niaqohaka. Nako komagena, de ma roka eko ma peqeka ipipiricaya manga kawi magena he yapalakoka. O Gikimoi wodupa la ma ngale ngone pogoge ka o dame ma rabaka. 16 Sababu ngone panakowa, nagala o ngopeqeka mopipiricaya done aku ami roka mowingaho so una lo wopiricaya de wisalamati, eko o roka wopipiricaya done aku awi peqeka womingaho so muna lo mopiricaya de mosalamati. 17 Ka cawali maro kiaka bato o Jou wositatapu o nyawamoi-nyawamoika, ma orasi ipapasaka o Gikimoi o nyawa moi-moi waaso so wipiricayaka, ka komagena lo bilasu ngone inangodu podupa paaka. Ai sulo magena ngohi todoto o bi gogobu moi de moika. 18 Hika tosiade-ade, nakoso o Yahudika ma nyawa ma orasi o Gikimoi waaso so ma Kristus wipiricayaka, ona magena manga Yahudi ma nonako, ena gena manga suna, upa he yasisa. Komagena lo nakoso o nyawa kanaga imasuna waasi ma orasi o Gikimoi waaso so ma Kristus wipiricayaka, ona magena upa he imasuna. 19 Sababu o Gikimoi Awi simaka bai pomasuna de pomasunawa gena, qadoohawa. Duma Una wanako itiai cawali nanga sigogise to Una Awi sulo moi-moi gena kanaga ngoneka. 20 So ngini moi-moi bilasu nia oho ma rabaka gena maro iqomaka, ma orasi o Gikimoi winiaso so ma Kristus niwipiricayaka, so kagena nigoge de upa he niatagali. 21 Nakoso koloko ngini kanaga nigogilalo de o Gikimoi winiaso so ma Kristus niwipiricayaka, upa he nia sininga isusa. Magena qadoohawa. Duma nakoso ma dongoho niamake la aku nidadi nipalako, de hika nidadi nipalako bai! 22 Igogou, ona la kanaga yogogilalo ma orasi o Jou waaso so ma Kristus wipiricayaka, ona magena ngaroko yogogilalo, duma manga dorouno o Jou Yesus asa wapalako. De lo ona la kanaga yogogilalowa ma orasi o Gikimoi waaso so ma Kristus wipiricayaka, ona magena yodadi maro yogogilaloka sababu ma Kristus iwileleani. 23 Ngini gena o Gikimoi winiijaka so wofangu lo qaboloka. Komagena so hika o nyawa manga dupa gena upa ngini niamote, maro nigogilalo. 24 So, ai dodiao nipipiricaya, ma orasi o Gikimoi ngini winiaso so ma Kristus niwipiricayaka, o kia naga moi-moi nia oho ma rabaka gena upa he niatagali, sababu ngini kanaga nimakangaho dede o Gikimoi. 25 De nako ngini nia sano-sano ma ngale o nyawa ikawi waasi gena, iqomaka o Jou Yesus Awi sulo moi lo ihiwa. Duma ngohi ai sitiari masirete gena asa tinisingangasu nginika. Ai demo manena aku niopiricaya itiai, sababu ngohi gena o Jou woigalusiri so woisitatapu maro Awi sosulo moi. 26 So to ngohi ai sitiari gena komanena: O orasi manena de ngone popipiricaya gena asa o sangisara idala pamake, so lebelaha ngone nanga oho ma rabaka gena upa he patagali. 27 Hika tosiade-ade, nakoso ngini kanaga nimasipeqeka qaboloka, de upa o ngeko nisari la nimakitinga. De nakoso ngini kanaga nimasipeqeka waasi, de upa o ngeko nisari la nikawi. 28 Duma nakoso yanau wodupa womasipeqeka, gena o dorou qasowo. De nakoso o jojaru moi de modupa momasiroka, ma ngale muna magena lo o dorou qasowo. Duma o nyawa la kanaga ikawika, ona magena done asa o sangisara ka idala yamake. De ngohi todupa o sangisara gena tinisirese la upa he nidahe. 29 Ai dodiao nipipiricaya, to ngohi ai ngale gena komanena: ngone nanga orasi ma deka gena he ikuru kawa. So o orasi manena de isikahika gena o nyawa ikakawika, ona magena bilasu upa yosininga cawali manga peqekaka eko manga rokaka. 30 De o nyawa la kanaga idodora, ona magena bilasu upa yosininga cawali manga sininga ma belesoka. O nyawa la kanaga isanangi, ona magena bilasu upa yosininga cawali manga sanangika. O nyawa la o kia naga yaija, ona magena bilasu upa yosininga cawali manga alamu moi-moika. 31 De o nyawa la kanaga isidogosa manga oho o dunia manenaka yasari, ona magena bilasu upa yosininga cawali manga oho magena. Sababu itekawa de o dunia o orasi manena asa isisa. 32 Ngohi tongongano gena ngini nia sininga magena he isusa kawa. O nyawa moi la kanaga womoqoka waasi, una magena wodupa wosininga cawali o Jou Awi manara gena idodooha aku o Jou iwisisanangi. 33 Duma o nyawa moi la kanaga de wipeqekaka, una magena bilasu wosininga awi oho o dunia manena ma rabaka gena idodooha aku ma peqeka womisisanangi, 34 so awi sininga gena asa ngai sinotoka. Komagena lo o ngopeqeka moi nakoso kanaga momoqoka waasi eko mojojojarusi, muna magena modupa mosininga cawali o Jou Awi manara gena idodooha aku ami rohe de ami sininga lo ka ma ngale o Jou Awi dupa gena maaka. Duma o ngopeqeka moi la kanaga momoqokaka, muna magena bilasu mosininga ami oho o dunia manena ma rabaka gena idodooha aku ma roka mowisisanangi. 35 Magena tolefo nginika, upa de ma ngale ngini bilasu niholu nikawi maro tinipilikuka, duma ka ma ngale ngini gena ngohi tinisitiari. Upa sidago o kia naga moi lo inifati so ngini niaakuwa o Jou niwileleani itiai de qaputuru. 36 Duma tosiade-ade, maro kanaga yanau moi imabobaika, de una wotemo ma ngale muna magena waakuwa awi nyafusu wapareta, sidago wamalo ona bilasu ikawi. Nako komagena, de igogou awi dupa gena bilasu wamote la ona ikawi kasi, de magena o dorou qasowo. 37 Duma nakoso kanaga o nyawa moili wobobaika de una wotemo, "Upa he ngohi tomasipeqeka," gena upa lo o nyawa ma somoa manga demo duma ka to una awi demo masirete de lo ka waaku awi nyafusu wapareta qaloha, de ka qaloha la una asa upa wokawi. 38 So una la kanaga o jojaru moi womasipeqekaka, de igogou o loha moi waaka. Duma una moili la kanaga wokawiwa, sababu o orasi manena naga o sangisara kanaga idala, so una magena asa waaka foloisi qaloha. 39 O ngopeqeka moi momasirokaka de ma roka gena ka woohosi, de muna magena momapiliku unaka. Duma nakoso ma roka wosone, de muna gena mipalakoka so aku momasiroka yanau moili naguuna mowidudupa, hitilahi una magena o Jou wipipiricaya moi. 40 Duma nako ngohi gena, muna magena nakoso mokawi kawa, de asa ami sininga foloi isanangi. Ngaroko magena ka to ngohi ai sitiari masirete, duma ngohi tamalo magena tositemo sababu igogou ngohi lo asa kanaga de o Gikimoi Awi Gurumi ma kuasa.

1 Corinthians 8

1 De nako ngini nia sano-sano ma ngale o ino la kanaga isisuba o serika gena, ngohi tosango komanena. Igogou, ka idadi ngone potemo panakoka o Gikimoi Una magena ka womatengo de o bi giki ma somoa moili gena ihiwa. Ngaroko komagena, nakoso potemo ngone o kia naga moi ka panako qaloha, de magena ngone aku pomasihieka. Duma nakoso padodara, de nanga sininga ma meta cawali de o dodara ma ngale o nyawa manga sininga aku posiputuru. 2 O nyawa nagoona la kanaga itemo o kia naga moi lo ka yanako qaloha, ona magena igogou itotiai yanako waasi. 3 Duma o nyawa nagoona la kanaga igogou o Gikimoi iwidodaraka, ona magena manga sininga ma raba gena o Gikimoi lo wanako. 4 Mutuwade, nako o ino la kanaga isisuba o serika gena, ngone potemo igogou aku o ino magena ka pooqo, sababu panakoka o Gikimoi Una gena ka womatengo de o dunia ma rabaka o bi giki ma somoa gena ihiwa. 5 O nyawa yasusuba gena kanaga o bi moi-moi ka idala, gena itemo bai o bi giki de lo o bi gurumi, kiaka o dipaka eko lo o tonaka. 6 Duma ngone popipiricaya gena ka panako igogou o Gikimoi gena ka womatengo. Una magegena nanga Baba o bi moi-moi o duniaka gena qangodu wosidadadika, de to Una Awi giliri gena kanaga ngone nanga oho ma gaalu. De igogou lo o Jou ka womatengo, ena gena o Yesus Kristus. Una magena o Gikimoi asa wisulo la Una waaka so o bi moi-moi qangodu aku idadi, de lo sababu Una magena, so ngone aku o oho ka sidutu ikakali pamake. 7 Ngaroko komagena, duma o nyawa ipipiricaya kiaka magena lo yanako itotiai, ona magena yangoduwa. Ma binuka gena ma orasi ma Kristus wipiricaya waasi, de kanaga ona magena yodupa o bi serika yosuba. La sidago o orasi manena naga gena nakoso o ino o gaso isusuba o bi serika la yamake, ma ngale o ino magena ona manga sininga ma rabaka itemo, "Magena o seri ma ino bai!" So nakoso ona la o ino magena yaoqo, ona yamalo manga sininga ma rabaka igogou o dorou yaakaka, sababu manga siningaka gena manga piricaya he qaceke. 8 Igogou, o ino o kia bato la nako pooqo gena, idadiwa yaaka ngone dede o Gikimoi pomakadame eko pomakitinga. Nakoso o ino la kanaga pooqo eko paholu, magena o Gikimoi wanano maro ma faida ingaliwa so ka imaketero. 9 Ngaroko komagena, ngini lo bilasu nimasidodiahi. Upa sidago o nyawa ona magena manga piricaya qaceke so o dorouku yotura, ma sababu ngini gena kanaga nia siningaka nianako igogou ka qaloha so o ino magena paoqo. 10 Nako nimasidodiahi gena, hika tosiade-ade. Nakoso o oqo ilalamo o seri ma tahuka, de ngini nianako igogou ka qaloha la o seri ma ino magena paoqo, so kagena nitagi la nioqo. Kagena done o nyawa moi, awi piricaya qaceke, una magena kanaga winikelelo so una lo wobarani o ino magena waoqo. 11 Ma duuruka, de ma ngale o kia naga nianakoka so asa to una awi piricaya yasisaka, sababu o kia naga wamalo qatorou la ngini niaaaka magena una wamote, duma una magenaka lo ma Kristus wosoneka. 12 Nakoso de nanga manara komagena so nanga dodiao manga piricaya qaceceke gena manga sininga paaka so qasirika, de ngone lo o dorou paaka ma Kristuska. 13 So nakoso o ino ngohi taoqo de komagena ngohi ai dodiao ipipiricaya kanaga o dorouku tasitura, de upa sidago o ino magegena ngohi tooqoli. So tasitura gena ngohi toholu bai!

1 Corinthians 9

1 Ngohi gena o Jou Yesus Awi rasul eko Awi sosulo moi. Ngohi de ai kuasa so o kia bato todudupa magena aku ka taaka. Ngohi masirete nanga Jou Yesus towikeleloka. De ma ngale ngini manena to ngohi ai manara o Jouka gena ma sopo. 2 Ngaroko o nyawa ma somoa manga simaka ngohi manena o Jou Awi sosulo isowo, duma ngini gena niasininga igogou ngohi manena maro to Una Awi sosulo moi. Sababu ma ngale niwipiricaya o Jou Yesuska, so isinako itiaika ngohi gena igogou to Una Awi sosulo. 3 Nako o nyawa la kanaga manga edekati ngohi gena itailako, sababu ngohi maro o Jou Yesus Awi sosulo, so to ngohi ai sango gena komanena: 4 Nako ngomi o Jou Yesus Awi sosulo gena, ka qaloha de itiai o ino de o nao magena o gogobuno miamake. 5 Ka qaloha de itiai nakoso ngomi mikawi so mia peqeka mopipiricaya muna magena lo mia dodagi ma rabaka mimingaho, imatero maro o bi sosulo ma binuka, de o Jou Yesus Awi nongoru masirete, de lo o Petrus. 6 Upa sidago ngini nitemo nako o Barnabas de ngohi la ma ngale o ino de o nao o gogobuno miamake gena, idadiwa, so cawali ngomi misinoto magena bilasu mia oho miasisari. 7 Igogou, o prajurit moi lo wihiwa, la ma orasi una o kudoti ma rabaka, de bilasu awi oho gena wosisari. Awi oho gena ma kapita kanaga wojaga. De nakoso yototoro gena, ka qaloha manga manara ma sopo gena yaoqo. De o sowohi gena, ka qaloha nakoso o duba de o kabi ma susu magena yaudo. 8 O ade-ade gena de ma ngale nanga oho o wange isigeto-geto. Duma magena kanaga imaketero lo de o Gikimoi Awi bobita moi. 9 Ena gena, to Una Awi demo o Musa walelefoka gena itemo, "Nakoso o sapi ma nau moi imanara so kanaga o gandum ma dodopusa itagi de yapito-pito la yarudu, upa sidago ma uru papilikuka so ioqo lo yaakuwa." De o demo magegena o Gikimoi wososininga gena upa ka cawali o sapi ma nauka. 10 Igogou, Una de Awi demo magena wososininga ma ngale ngone masirete bai! So ma ngale ngone o nyawa manena Awi demo gena iqomaka isilefo. O nyawa yototoro bilasu yodato de youtu, so manga ngongano done manga joro-joro ma sopo magena asa yamake. 11 Komagena lo ngomi o habari qaloloha minisihabari nginika, so ka qaloha lo miongongano o oho ma riwo sutu ngomi nimihike, maro o gisisi kanaga miodatoka so done ma sopo gena aku miamake. 12 Sababu nakoso o nyawa ma somoa aku yongongano done asa manga oho ma kurangi nginino yamake, de foloisi qaloha la ngomi manena lo asa miamake. Ngaroko komagena, ngomi gena mia oho ma kurangi o kia naga moi lo la minigolowa nginika, duma ngomi o sangisara moi-moi ma rabaka qangodu gena ka miamoku masirete. Upa he ngini minisimoku qatubuso maro minifatika, sidago o habari qaloloha ma ngale ma Kristus gena niholu niopiricaya. 13 Igogou, ngini nianako o bi nyawa la kanaga o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka yomomanara, ona magena manga oho ma kurangi gena yamake manga gimina ma orasi o nyawa manga suba yaaaho o Gikimoika. De lo o bi imamka ma nyawa la kanaga o suba ma rihoka yoleleleani, ona magena o gaso ma ino isusuba gena ma sononga yamake. 14 Komagena lo iqomaka o Jou Yesus wositatapuka o nyawa la kanaga o habari qaloloha isihohabari, ona magena manga oho ma kurangi bilasu o nyawa yosigogigiseno yamake. 15 Ngaroko komagena, ngohi ai edekati moi lo ihiwa la o surati manena tolefo ma ngale ngini o kia naga nihike ngohika, de lo ngohi ma moi waasi tinigolo nginika. Magena igogou to ngohi ai giliri, de nakoso ai giliri ma sababu gena o nyawa yasisaka de lo kanaga ngohi ai oho gena isusa sidago lo tosone gena, qadoohawa. Ka qaloha la ngohi bilasu tosone. 16 Sababu nakoso ngohi o habari qaloloha tosihabari de ma ngale magegena ngohi ai giliri tosimane, gena he itiaiwa bai! Salanta o manara magena ngohi isuloka la bilasu taaka, so nakoso toholu o manara magena tamoku, de ma ngale ngohi gena idodooha, kodo! De igogou ngohi done asa ibodito. 17 Nakoso tosiade-ade, la ngohi o habari qaloloha tosihohabari gena ma sihino to ngohi ai dupa masirete, de itiaika la ngohi tongongano ai manara ma fanggali aku tamake. Duma ngohi o habari qaloloha tosihohabari magena ma sihino to ngohi ai dupa masirete qasowo, sababu ai manara magena o Gikimoi ngohi woihike la taaka. 18 So kiano ai manara ma fanggali aku tamake gena komanena: ma orasi ngohi o habari qaloloha tosihohabari, de ma ngale ai fangu gena ma moi waasi togolo so ngohi igogou tosanangi. Nakoso patotiai, o nyawa yosigogigise ona magenaka ai oho ma kurangi aku togolo, duma upa sidago ifangu, so ngohi togolowa. 19 De ngaroko ngohi ma moi waasi iaka la todadi o nyawa manga gilalo, duma kanaga ngohi tomaaka maro o gilalo moi o nyawa yangoduka, ma ngale o bi nyawa foloisi yadala aku tangaho la o Jou Yesus iwipiricaya. 20 Hika tosiade-ade, ma orasi ngohi o habari qaloloha tosihabari o Yahudi ma bi nyawaka, de ngohi ai gogoho gena asa taaka tositero maro o Yahudi ma nyawa moi. De ma orasi ngohi kanaga dede ona magena o bobita o Gikimoino maro o Musa walelefo gena yodupa yaaaka, ngaroko ngohi masirete tomasigocoho kawa, duma ngohi lo asa o bobita magena ka taaka. Ai ngale gena ngohi aku o Yahudika ma nyawa ona magena tangaho la o Jou Yesus iwipiricaya. 21 Komagena lo ma orasi ngohi kanaga dede o nyawa kiaka o bobita o Gikimoino maro o Musa walelefo gena yanakowa, de ngohi ai gogoho gena asa taaka tositero maro ona so ngohi lo asa o bobita magena upa he taaka. Ai ngale gena ngohi aku o nyawa ona magena lo tangaho la o Jou Yesus iwipiricaya. O Gikimoi Awi bobita gena ngohi tosiresewa, duma ma Kristus Awi bobita magena ngohi taaka. 22 De ma orasi ngohi kanaga dede o nyawa ona magena manga piricaya qaceceke, de ngohi ai gogoho gena asa taaka tositero maro ona, la manga piricaya ma Kristuska gena aku tosiputuru. So komagena o nyawa manga gogoho de manga galepu moi-moi gena qangodu taaka, la de o ngeko kiaka bato gena ngohi tongongano ona yamuruo naga aku tangaho la Una iwipiricaya. 23 Qangodu magenena ngohi taaka la ma ngale o bi nyawa yadadala asa o habari qaloloha gena yopiricaya, so o Gikimoi Awi laha gena ngohi dede ona mingodu lo aku miamake. 24 Igogou, ngini nianako o goguule ma rabaka o bi nyawa imagogogora ona magena yangodu kanaga imagogora, duma cawali wimoi eko mimoi asa aku o hadiah yamake. So ngini lo bilasu niaaka imatero maro womagogogora moi la kanaga wameta gena ka o hadiah wamake, ena gena ngini bilasu nikaeli la o Gikimoi niwisigise nisidodiahi, de done asa o Gikimoi winifanggali de o loha. 25 Nako o nyawa la kanaga o goguule ma rabaka, ona magena bilasu imadoto isidodiahi la manga rohe yapareta qaputuru. Komagena ona yaaka la done yamake o hadiah, ngaroko o moi-moi magena ikakaliwa. Duma ngone manena kanaga pomadoto pomasidodiahi nanga rohe papareta qaloha, la aku pamake o hadiah kiaka isisisawa, duma ka ikokakali. 26 Komagena so o kia bato ngohi taaka, magena de ma meta. Maro womagogogora moi awi meta gena o hadiah wamake, sababu una womagogora ipelu-peluwa, duma ka o ngeko ibobolowo wamote de womaputuru. Komagena lo maro o nyawa moi la kanaga wodubu, de awi dubu gena ka yabolo qangodu. 27 So nakoso to ngohi ai rohe manena gena, ma nyafusu asa tapareta qaputuru. Upa sidago o nyawa ma somoa tasihabari qaboloka, de ma dodoguka ngohi masirete o hadiah o Gikimoi wosijajajika magena he tamakewa.

1 Corinthians 10

1 Ai dodiao nipipiricaya, hika ngini nisosininga iqoqomaka gena nanga ete de nanga topora ona magena o Musa wimote, de o kia naga asa idadi de imaaka. Ona yangodu kanaga o lobi-lobi igogolingasu ma bolu o ngawa-ngawa magena maro yataru gena, isinonako o Gikimoi kanaga lo wajaga, de lo asa yakahika o Laut Merah yatola lo ona isalamati. 2 O lobi-lobi ona yataru de ona o Laut Merah yatola, gena ma rabaka ona yangodu o Musa wimote-mote. Magena imatero maro ngone lo nakoso inaosika gena, isinonako igogou ngone o Jou Yesus Awi nyawa wimomote. 3 4 Ona yangodu lo kanaga manga ino de manga ake ka imaketero gena, kiaka o Gikimoi de Awi kuasa wahike onaka. Manga ake gena o Gikimoi wosiuhi o tetono, de o teto magena o ade-ade imatero bato ma Kristus Una masirete lo kanaga dede onaka. 5 Duma ngaroko o Gikimoi Awi laha ona wasidumu komagena, ona nanga ete de nanga topora yadala ma ngale to ona manga gogoho gena o Gikimoi wosanangiwa. Mutuwade ona magena asa isone kagena o tona ibobeleuka manga ngeko ikilolika. 6 Magena qangodu imadadi de imaakaka ma ngale o sitiari moi ngoneka, la ngone gena asa upa he o bi moi-moi qatotorou magena ponyafusu, imatero maro iqomaka ona yaaka. 7 Upa sidago ngone lo o bi serika podupa posuba, maro iqomaka o nyawa ma binuka lo yaaka. Gena imatero de o kia kanaga o seri moi o sapi ma ngopa o guracino isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "O nyawa ona magena irarame gena yaaka kasi o oqo ilalamo, qabolo de asa o kia naga qatotorou magena yaaka." 8 Upa sidago ngone lo o nyafusu ma dorou magena paaka, imatero maro iqomaka o nyawa ma binuka lo yaaka. Nimasitiari bai! Ma ngale manga manara magegena ka o wange moi ma raba de kanaga ona ya-23,000 gena isoneka. 9 De lo upa sidago ngone o Jou gena powidahake, imatero maro iqomaka ona ma binuka lo yaaka, de kanaga o bi ngihia ona yagolika. 10 Komagena lo upa ngone pomaridemo, imatero maro iqomaka ona ma binuka lo yaaka, de kanaga o malaikat mo