The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mateus 1

1:1 Iaté néné surat paninikat tubut Jesus Kristus, punuteteu Dapid, samba punuteteu Abraham. Barania kai Abraham, pat aili kai Dapid, oninda taikebbukat Jesus iaté: 1:2-6a Si Abraham, si Isak, si Jakob, si Juda sambat sasarainania, si Peres sambat si Sera (inanda sipuoni si Tamar), si Hesron, si Aram, si Aminadab, si Nahason, si Salmon, si Boas (inania, sipuoni si Rahab), si Obet (inania, sipuoni si Rut), si Isai, samba Rimata Dapid. 1:6b-11 Barania kai Dapid ka tetret arajau-jauaké sia ka laggai Babel, oninda iaté: si Salomo (inania iaté sipulumang'aké si Uria), si Rehabeam, si Abia, si Asa, si Josapat, si Joram, si Usia, si Jotam, si Akas, si Hiskia, si Manase, si Amon, si Josia, si Jekonia sambat sasarainania. 1:12-16 Barania arajau-jauaké bangsa Israel ka Laggai Babel teret putútukat matat Jesus, oninda iaté néné: si Jekonia, si Salatiel, si Serubabel si Abihud, si Eliakim, si Asor, si Sadok, si Akim, si Eliud, si Eliasar, si Mattan, si Jakob, si Josep simanteu Maria, Samba si Maria néné te, amasitútúaké matat Jesus, sipuoni Kristus. 1:17 Oto barania kai Abraham pat aili kai Dapid, pulu epat ngareddenan leú et. Iageti barania kai Dapid pat aili ka tetret arajau-jauaké bangsa Israel ka laggai Babel, pulu epat ngareddenan leú sia. Ialeú et barania arajau-jauaké bangsa Israel ka laggai Babel pat aili putútukat matat Kristus, pulu epat ngareddenan leú et sia. 1:18 Pagalaiat putútukat matat Jesus Kristus geti, kisé lé: Si Maria inania, ai peilé nia mututunangan kai Josep, elé tápei amukebbukat sia, amusuruket'an nia si Maria néné. Tápoi ka sia si Josep, tá iagai kababarania ka Ketsat Sipunenan suruket Maria néné. 1:19 Si Josep tunangan Maria néné, simasurú ka arat lé nia. Kalulut néné, isiakénangan itakkíaké pututunanganda si Maria. Tápoi sipinakele lé igagalai si Josep, isurú buí imaila si Maria ka tubudda siberikabaga. 1:20 Ai peilé ipaaatu si Josep kipa igagalai, pangamutnangan. Ka pangamutetnia, aiitsó sara Malaikat Tuhan, sipasikukua ka matania kisé, "Josep, punuteteu Dapid, buí numalotó nualá si Maria sikalalepnu; aipoí sibara ka Ketsat Sipunenan lé suruketnia. 1:21 Itutútúaké te si Maria sara toga simanteu. Kaunungan oninia Jesus; ipaaarau poí bangsania, rabela ka ukuman jodda." 1:22 Aibara kelé néné geti, bulé ipuaili lé kelé ka sikuat Tuhan ka siniboira tai nabinia kisé: 1:23 "Mususuruket te sara siokkó, tú-túakénangan matat sara toga simanteu. Kaunangan oninia Immanuel." (Immanuel, iaté nga-ngan Ibrani, katukolobatnia, iaté, "Ai Taikamanua ka talagatta".) 1:24 Oto kelé aitusuru si Josep, galaiakénangan kelé sikuat malaikat Tuhan ka matania. Alánangan leú si Maria sikalalepnia. 1:25 Tápoi burúna aipusuruket si Maria, taipaagai lé sia simanteunia si Josep. Kelé aiputútú matat toga, kaunangan oninia Jesus.

Mateus 2

2:1 Kudduat putútukat matat Jesus, iaté ka Betlehem ka propinsi Judea, ka tetret aimuririmata si Herodes. Ka tetret nenda leú et, oi sia piga pá ka Jerusalem sibabara ka kabelaiat sulu, iaté siagai masipatup-tup toggaiat sibara ka panyanyat. 2:2 Kaipa sia ei masinou-nou, kuaddangan, "Kaipa nia nenda toga, sipututútú mata, sibailiu rimatadda tai Jahudi? Akuitsó poí kai aibela panyanyatnia ka isit kabelaiat sulu. Iaté lulunia akuoi kai murappo ka matania." 2:3 Bulat atugégéan nia simakopé Rimata Herodes, aiarep sikuadda néné. Beri leú sia tai Jerusalem, atugégé leú et sia ka sia. 2:4 Iageti kuanangan ka matadda sangamberidda tai Imam sabeu samba tai guru paamianda tai Jahudi bulé raei parurú. Oto nou-nounangan sia, kuanangan ka matadda, "Kaipa siagaimui ka kam ipututútú matat Rimata siripot sitonéakenen Taikamanua?" 2:5 Alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ka laggai Betlehem ka Judea. Kelé sinurat'akenen sara nabi, sipasikukua kisé: 2:6 'Ekeu Betlehem, ka propinsi Judea, bulat tá te tuooniaké ekeu sara laggai sigoisó ka talagat palagga-laggai sabeu ka Judea. Kekeu lé poí ibabara sara rimata sipanei-nei bangsaku Israel.' " 2:7 Kelé aiarep katukolobat sikuadda néné si Herodes, sogainangan leú sia sibabara ka kabelaiat sulu siagai masipatup-tup toggaiat sibara ka panyanyat, sipinakele. Isénangan leú sia pigamoi aimatoilá panyanyat nenda. 2:8 Iageti koiniakénangan sia raei ka Betlehem, patonénangan sia pelé nga-ngania, "Kenan'an kam, kau ipulelek lé nugaba kam nia sikolik. Oto ké anusesengan geti kam nia, oi kam nusegéaké kam nia ka matakku, bulé kuei kaku murappo ka matania." 2:9-10 Lepá eirangan leú et. Iageti pusumbulatnangan leú mitsá panyanyat siitsóra siboikí ka kabelaiat sulu. Bulat simakopé angkat bagadda masiitsó ipusumbulat mitsá panyanyat nenda. Tutrangan panyanyat, tottorot segé bulat ka ipot lalep kudduat sikolik, ari-aipuari ka sia panyanyat. 2:11 Iageti gurú sia ka bagat lalep, itsórangan sikolik sambat inania si Maria, purappoddangan ka matat toga nenda, lepá gau-gaurangan kudduat bibiletda, kaurangan leú panguruatda ka tubunia, iaté, mas, kumanyan, samba mir. 2:12 Iageti patonénangan leú sia Taikamanua ka bagat pangamutet, bulé buí rasok-sok nia mitsá ka tubut Herodes. Bailiu ka enungan bageian lé arapuenung, ratoili ka laggaira. 2:13 Oto kuruk tei-teira sia siagai masipatup-tup toggaiat ka panyanyat, patoilánangan tubunia malaikat Tuhan ka tubut Josep ka pangamutetnia. Sipasikukua ka matania kisé, "Ai te iisiaké si Herodes igaba sikolik, bulé imateiaké nia. Suruaké ekeu, abbit nia sikolik karuadda inania, kenan kam mujau-jau ka laggai Misir. Iageti kuddu kam sedda, teret kuakku nia mitsá ka matamui." 2:14 Iageti tusurunangan leú et si Josep; soibó nia nenda leú et, abbitnangan sikolik ruadda inania, raei mujau-jau ka laggai Misir. 2:15 Oto kuddu sia sedda teret langóna si Herodes. Bulé ipuaili kelé ka sikuat Tuhan, sisegéakenenda tai nabinia, sipasikukua kisé, "Kusosogai Togakku ka laggai Misir." 2:16 Kelé aiagai nia si Herodes patatajudda nia sia siagai masipatup-tup toggaiat sibara ka panyanyat, iaté sia sibabara ka kabelaiat sulu, pugolúnangan leú et simakopé. Iageti koiniakénangan sia raei masipamatei sangamberi tatoga simanteu, ka laggai Betlehem sambat ka laggai simalegre sedda, barana ka sirua ngarura, pat aili ka sigoisó. Siripot ujut aiiséaké nia si Herodes ka tubudda siagai masipatup-tup toggaiat sibara ka panyanyat, pagalaiat gogoi araitsó aimatoilá panyanyat nenda. 2:17 Bulé ipuaili kelé ka siniboi Nabi Jeremias, sipasikukua kisé: 2:18 "Maarep ka Rama rapului-lui, rapureu-reu baga samba rapugeri. Isoibi si Rahel tatogania, pat táan iagai pusuibi bagania, beringan poí sia sara sipulelegei." 2:19 Kelé ailangó nia si Herodes, patoilánangan mitsá tubunia malaikat Tuhan kai Josep ka Misir, ka pangamutet. 2:20 Kuanangan ka matania malaika, "Suruaké ekeu, abbit sikolik karuadda inania, nutoili kam mitsá ka Israel. Ailangóan poí nia sipasiiisiaké masimateiaké sikolik." 2:21 Iageti suru nia si Josep, abbitnangan leú et sikolik karuadda inania si Maria, toili sia ka Israel. 2:22 Tápoi kelé aiarep nia si Josep, si Arkelaus togat Herodes'an lé amurimata ka propinsi Judea sailit ukkuinia si Herodes, bara lotónia mei sedda. Tápoi kelé aioi mitsá patonekat Tuhan ka pangamutetnia, bailiu ka Galileangan lé araei. 2:23 Kuddu nia ka sara laggai sipuoni Natsaret. Bulé ipuaili kelé ka sipoiliatda tai nabi, pagalaiat tubunia sikolik néné, "Ituoniaké nia tai Natsaret."

Mateus 3

3:1 Ka tetret nenda, oi si Johannes Sipasiraraú ka simatangeu ka Judea mungantoman. 3:2 Kuanangan kisé, "Bauaké kam paatuatmui, amalegrengan poí Purimataat Taikamanua!" 3:3 Si Johannes néné te, sikuat Nabi Jesayas ka ngantomannia, sipasikukua kisé, "Maarep nga-nga sipusosoga ka simatangeu, sipasikukua, 'Patarek kam enungan Tuhan; pagaktuk kam enungannia.' " 3:4 Bulut onta lé leppeinia si Johannes. Akkik tengania kulit, kannia sin samba suat mani. 3:5 Maigi sia siooi sibabara ka Jerusalem, samba sibabara ka propinsi Judea, samba leú sia sibabara ka sanganantat riringan bet-bet Oinan Jordan, masiailiaké si Johannes. 3:6 Seseakérangan jo sigalaira, iageti raúnangan sia si Johannes ka Oinan Jordan. 3:7 Ka sia tai Parise samba tai Saduki leú, maigi sia amei masiailiaké si Johannes, maniddou bulé iraú sia ka sia. Tápoi kelé aiitsó sia si Johannes, kuanangan ka matadda, "Ale kam sirimanua sikataí paraboat! Kasei amasikua ka matamui, kaooinia nukatsliaké kam tubumui ké iaili tetrenia ibara ukuman Taikamanua? 3:8 Patoilá kam ka paraboatmui, katubabaunia paatuatmui. 3:9 Buí nukua kam ka paatuatmui, momoi nubelaaké kam tubumui ka ukuman Taikamanua, nukaróaké kam putataikebbukatmuinia si Abraham. Bulé nuagai kam nia; ka sia Taikamanua, momoi ibaraaké sapunuteteu Abraham sibara ka bukkú néné! 3:10 Amatarek'an te baliok ka pailakkik loiná, masitadde pat alá ungatnia. Aipoí senen loiná sitaibuaaké simaerú, tutatadde lé, itugik-gik'aké nia ka api. 3:11 Aku kaku oinan lé kuraraúaké ka tubumui, kelé sara toggaiat babauakémui paatuatmui; tápoi nia geti ka sia siooi kuruk tei-teiku, Ketsat Sipunenan samba api lé iraraúaké ka tubumui. Nia peilé poí abeu tiboi tubu ka tubukku. Beri masiabbit tarangaínia, tá mateú aku. 3:12 Ka kabeinia ai sasat-sat, masisósó sangamberinia gandum pat liná. Iageti gandum sibara baga, irurúaké ka gudang, tápoi sipaga geti, irurúaké, bulé itulabóaké ka api sitaipepé." 3:13 Ka tetret nenda, amei leú et nia ka sia Jesus barania ka Galilea, iailiaké Oinan Jordan, masitaget'aké si Johannes, itiddou, bulé iraú nia ka sia. 3:14 Tápoi aikeraaké lé nia si Johannes, kuanangan ka matat Jesus, "Ekeu lé siripokatnia iraraú aku, Ukkui, tá aku iraraú ekeu." 3:15 Tápoi kuana lé ka matat Johannes, Jesus, "Eddangan nia nugalaiaké nia boikí kineneiget, kisedda lé poí mateú ka sita, tagalaiaké siobat bagat Taikamanua." Iageti raúnangan nia si Johannes. 3:16 Lepána lé aituraú Jesus, olaakénangan itusakai ka leleu. Iageti tulut buká-aitubuká manua, itsónangan itugorosot Ketsat Sipunenan, kelé mutubu marpati, tuleu ka tubunia. 3:17 Iageti maarepnangan nga-ngan Taikamanua, sipasikukua, "Nia té néné Togakku, kilibet bagakku,samba siobat bagakku."

Mateus 4

4:1 Lepá abbitnangan leú Jesus Ketsat Sipunenan, ka simatangeu, isibo nia Sanitu. 4:2 Epat ngapulu ngagogoi epat ngapulu ngasoibó burúnia sedda Jesus, taipukokom. Iageti malajenangan leú et. 4:3 Oinangan leú Sanitu ka tubunia kuanangan ka matania, "Ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, tá isoppi ioi nukua ka bukkú néné, ibailiu nia roti." 4:4 Tápoi alegina lé nia Jesus, ikua ka matat Sanitu, "Atusurat'akéan ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé: Tá sarat roti iririmanuaaké sirimanua, tápoi beri leú et tiboiet Taikamanua sibebela ka ngu-ngunia, iririmanuaaké leú sirimanua." 4:5 Lepá abbitnangan nia mitsá Sanitu, Jesus, ka Jerusalem, ka laggai Sipunenan. Rióakénangan nia ka tei-tei Uman Taikamanua. 4:6 Kuanangan ka matania Sanitu, "Ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, tá isoppi ioi nuribbaiaké tubum ka polak, atusurat'akéan poí ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé: 'Ikokoiniaké te Taikamanua samalaikania masijago ekeu, rabeilá ekeu, buí itusok-sok rerem ka bukkú.' " 4:7 Kuanangan ka matania Jesus, "Ka bagat Buko Sipunenan leú ai atusurat'aké kisé, 'Buí nusibo si Tuhan Taikamanuam.' " 4:8 Iageti abbitnangan nia mitsá Sanitu ka uddut leleu simakopé buak. Patoilánangan ka matania sangamberi purimataat polak, samba sangamberi pukayoatnia. 4:9 Kuanangan ka matat Jesus, Sanitu, "Kuaaké sangamberinia néné kekeu, ké murappo ekeu masipaniddogi aku." 4:10 Tápoi kuanangan ka matania Jesus, "Kenan ka tui-tui Sanitu! Aipoí sarat si Tuhan lé paniddogietnu, samba sarania lé reddenennu!" 4:11 Iageti tui nia Sanitu, ikaddiuaké Jesus. Lepá oirangan leú et samalaika rapuukú nia. 4:12 Kelé aiarep nia Jesus gugurúakéra si Johannes ka bagat penjara, tui nia iei ka Galilea iareuaké tubunia. 4:13 Tui-tui nia iei ka Natsaret, kuddu nia ka Kapernaum ka bet-bet Paot Galilea, ka laggaira tai Sebulon samba tai Naptali. 4:14 Aigalaiaké kelé néné Jesus, bulé ipuaili ka siniboi Nabi Jesayas sipasikukua kisé: 4:15 "Polakra tai Sebulon samba polakra tai Naptali, ka enungan sieei ka paó, ka silat Oinan Jordan, iaté ka Galilea, polakra sipuarat sabulungan! 4:16 Bangsa sipukukuddu ka pugepgeman araitsóan pató simatoro! Sia sikukuddu ka tei ailiggou kamateiat abelangan ka sia toro!" 4:17 Ka tetret nenda te aitaddaaké nia Jesus mungantoman, pelé nga-ngania, "Bauaké kam paatuatmui, aipoí amalegrengan iaili tetrenia ioi Purimataat Taikamanua!" 4:18 Ai nia mueenung Jesus ka bet-bet Paot Galilea, itsónangan rua sia sipasiiba, iaté si Simon (sipuoni si Petrus), ruadda baginia si Andareas. Ai sia mujajalo masigaba iba ka paó. 4:19 Kuanangan ka matadda Jesus, "Konan kam, tut kam Aku. Bulé kugelaiaké kam masijalo sirimanua." 4:20 Iageti kaddiuakérangan jalodda, ei sia masitut Jesus. 4:21 Aiririu-riuaké ipuenung Jesus, itsónangan leú mitsá tairua sabagei, iaté si Jakobus sambat si Johannes, tatogat Sebedeus, ai sia ka bagat abak, masisusubbai jalodda, kateludda ukkuira si Sebedeus. Iageti sogainangan sia ka sia Jesus. 4:22 Oto kaddiuakérangan abak sambat ukkuira, ei sia ratut Jesus. 4:23 Iageti gejenginangan sangaliot laggai Galilea, Jesus, bulé iei mungantoman ka senen uma parurukat, masisegéaké Katuareman Simaerú, masipakolou puririmata nia Taikamanua. Aleakénangan leú sia simabesí samba sikataí tubu kalulut oringen sikataí siorikra. 4:24 Iageti maarepnangan kerek Jesus ka sangaliot laggai Siria; bulat makopé igidda sieei masiailiaké nia. Abbitrangan leú sia sipangongorik sene ngamata besí samba simareu-reu baga, sipinasaileura sanitu, siroró, samba simasakit, ka matat Jesus, iageti aleakénangan sia sangamberidda. 4:25 Oto ka tetret nenda, bulat maigi sia sipasitutut Jesus. Ai sibabara ka Galilea, sibabara ka Dekapolis, sibabara ka Jerusalem, sibabara ka Judea, samba sia siooi sibabara ka silat Jordan.

Mateus 5

5:1 Kelé aiitsó sirimanua simigi Jesus, panatranangan leú et ka leleu. Lelekna lé aipuuddet, oirangan leú et sipasiuluinia muuddet ka bébénia. 5:2 Iageti taddaakénangan nia Jesus ipangantoman sia, pelé nga-ngania: 5:3 "Mauktuk te sia sitaimaró baga ka tubuna, sarat Taikamanua lé rakakaroni baga lepá; aipoí sia te oniakenen sikauman Taikamanua! 5:4 Mauktuk te sia sipurereureu baga; ipususuibi poí sia Taikamanua! 5:5 Mauktuk te sia simarepé paatuat; ikakau poí ka sia Taikamanua, apa sitonéakenennia ka tubudda! 5:6 Mauktuk te sia simarepdem baga masigalaiaké siobat bagat Taikamanua; ikakau poí ka sia Taikamanua, apa kiddiyet bagadda! 5:7 Mauktuk te sia simakaté baga ka tubudda sirimanua sabagei; ipukakateki leú poí sia baga ka sia Taikamanua! 5:8 Mauktuk te sia simaliná paatuat; raaagai poí Taikamanua! 5:9 Mauktuk te sia sipaaban'aké sirimanua; iooniaké poí sia Taikamanua bakkat Togania! 5:10 Mauktuk te sia sipasioorik paoreat kalulut pasigagalaiakéra siobat bagat Taikamanua; aipoí sia néné te oniakenen Sikauman Taikamanua! 5:11 Mauktuk te kam ké raasá, rapaorei, elé rapaloloi kam kalulut aku. 5:12 Beri sia tai nabi sipuboboikí ka kam leú poí, kelé kisedda leú te arapaoreji sia. Oto kau imaangká samba imagora bagamui, bulat abeu poí upa siloketmui sinarek'akenen Taikamanua akenenia ka tubumui." 5:13 "Garapda taikapolak te kam. Oto ké maleu baí garap, apangan lé tukakau pasikalónia mitsá? Táan anai kauta nia, ribbaiakenen'an lé, rapaperaki nia sirimanua. 5:14 Sipatóaké taikapolak te kam. Tá momoi tá imatoilá laggai sikukuddu ka uddut leleu. 5:15 Beri poí sia sara sirimanua, lepá aratunam alito, tabbórangan nia bulukbuk. Tápoi ka katusaggaat alito lé rakakau nia, bulé itoroi sia sangamberidda sikukuddu ka bagat lalep. 5:16 Oto buítá kisedda leú te iputoro patómui ka kam, ka matadda sirimanua, bulé raigbuk sigalaiakenenmui simaerú, raumun'aké Ukkuimui sikuddu ka manua." 5:17 "Buí ikua ka bagamui, kaooiku néné, iaté masitatáaké surukat Mose samba nganturatda tai nabi. Tá masitatáaké akuoi, tápoi masikolouaké lé, bulé imakolou ka bagamui apa bulat bagat surukat. 5:18 Bulé nuagai kam nia, Beri sara takat elé gurit bulat sigoisó nia ka surukat tá tutatatáaké, ké ai peilé manua sambat polak, teret ipuaili sangamberi siniboinia! 5:19 Oto kalulut néné, kasei sipasabau surukat beri sigoisó nia, lepá gelaiakénangan nia ka sabagei, bulé ragalaiaké nia ka sia kelé kisedda leú et, sia té oniakenen sigoisó ka talagat paamian Taikamanua. Kisedda leú et, kasei sireddet surukat, samba sipasigegelaiaké nia ka sabagei, bulé ragalaiaké nia ka sia kelé kisedda leú et, sia té oniakenen siabeu ka talagat paamian Taikamanua. 5:20 Ialeú et, ké tá isaliu putotopitmui masigalaiaké sangamberi siobat bagat Taikamanua, belé peilé tai Parise samba tai guru paamianda tai Jahudi, bulat buji bagamui ituoniaké kam sapaamian Taikamanua!" 5:21 "Kelé siagaimui singantruakenenda taikebbukatta, arakua kisé: Buí nupamatei; kasei sipamamatei, buítá tuukum'aké. 5:22 Tápoi kineneiget geti aku masikua ka matamui, kasei masipugoluki sirimanua sabagei, buítá tutaroaké nia ka matadda tai Mahkama Puaranan. Ialeú et, kasei sipasikukua ka sirimanua sabagei, 'bulat tá nuagai arat,' mateúan turibbaiaké nia ka api narako. 5:23 Oto kalulut néné, ké ai baí ka talagamui sieei masitaroaké panguruatnia ka matat Taikamanua, tápoi ai nia memei, repdemnangan ai sia simaasá baga ka tubunia, 5:24 buítá igalak'aké boikí panguruatnia ka uddut langgatan, iei masitiddou paaban ka tubut simaasá baga ka tubunia. Alepáan geti arapaaban, iapeité iei masitaroaké panguruatnia ka Taikamanua. 5:25 Ké ai sigelai masinganduaké kam ka tubudda tai mahkama, ai peilé nia memei masiailiaké tai mahkama, olaakénungan kekeu mei nuailiaké nia ka enungan, nutiddou nupaaban kam, bulé buían iriu-riuaké iei pangandu ka tubut hakim. Aipoí, ké tá kisedda baí nugalai kam, puriu-riunangan leú raei masinganduaké kam ka hakim; oto taroakérangan leú et kam ka tai polisi. Iageti tai polisingan mitsá gurúaké kam ka bagat penjara. 5:26 Iaté né repdemenmui, Bulat táan te rabebelaaké kam ka bagat penjara, teret kapplu nia nutebui kam utakmui." 5:27 "Kelé siagaimui leú, ai nganturat sipasikukua, kisé: Buí nupaelet. 5:28 Kineneiget geti, aku masikua ka matamui, kasei lé masiritúaké sara tainanalep, kalulut tutut bagania ka tubut sinanalep néné, apaelet'án nia ka paatuatnia. 5:29 Oto ké matam sikattoet baí masitubbui ekeu mugalai jo, kiok, giggik'akénungan nia! Maerú peilé tá bara sara laddou tubum. Aipoí sara pei te kopet kataí nia, ké ka sangamuinet tubum turibbaiaké ka api narako. 5:30 Ké kabeinu sikattoet baí itubbui ekeu mugalai jo, tippú, giggik'akénungan nia! Aipoí maerú peilé sitá silá kabei ekeu. Makopéan lé kataí nia ké ka sangamuinet tubum tugurúaké ka api narako." 5:31 "Ai leú te nganturat sipasikukua kisé: Kasei sigalak sinanalepnia, kau ikau surat pagalangan ka tubut sinanalep sigalaknia. 5:32 Tápoi kineneiget geti, aku masikua ka matamui: Kasei sigalak sinanalepnia, ké tá baí kalulut paelenan, nia lé aipaelet'aké sinanalepnia, ké mutalimou nia ka taimanteu bagei. Kisedda leú et, sipalalep'aké sinanalep sigalak néné leú, sipaeelet leú te nia ka sia ituooniaké." 5:33 "Kelé siagaimui, taikebbukatta arangantruaké kisé: Buítá nugalaiaké palelengannu sikuam. Oto buítá nugalaiaké palelengannu sisuppaakenennu ka matat Taikamanua. 5:34 Tápoi kineneiget geti, aku masikua ka matamui: bulat buí nupusuppa kam; elé ka tubut manua; uddenan Taikamanua lé poí. 5:35 elé ka tubut polak; aipoí bongan reret Taikamanua leú et; elé mitsá ka tubut laggai Jerusalem; aipoí sedda lé poí kudduat Rimata sabeu. 5:36 Ialeú et buí nupusuppa kam ka tubut uténu; aipoí beri sangantaili alai ka utémui, tá momoi nubulauaké elé nupusúaké kam nia. 5:37 Ké nukua 'Oo', kau bulat sibulatnia, oo; ké nukua 'Tá', kau bulat sibulatnia, tá; nupabara lé, páan te, ka sanitungan lé te nenda aibara." 5:38 "Ai leú te mitsá nganturat sipasikukua kisé: mata, tulumun'aké ka mata; sot, tulumun'aké ka sot. 5:39 Tápoi kineneiget geti, aku masikua ka matamui: buí nulumun'aké kam sia sigalai jo ka tubumui. Tápoi galaiakenen geti ka tubudda, iaté: ké ratipak bailatnu sikattoet, bá leú kekera itipak bailatnu sikatsiu. 5:40 Ké ranganduaké kam ka sipasiukum, kalulut bebesíakéra leppeimui, bá kekera kam; kau leú kam mitsá sambat leppeimui sabeu. 5:41 Ké rapaksa kam sauté nuabbit kam bibiletda sanga kilometer reunannia, abbitmuian nia, pat aili rua ngakilometer. 5:42 Kau kam ka sia siooi maniddou apa pá ka tubumui. Buí nupisik'aké kam sia, siooi masibale apa pá ka tubumui." 5:43 "Kisedda leú kelé siagaimui, ai bagei nganturat sipasikukua kisé: kau imakaté bagamui ka tubudda saaleimui. Tápoi ka tubudda geti saggakmui, kau imalagá bagamui. 5:44 Tápoi kineneiget geti, aku masikua ka matamui: kau imakaté bagamui ka tai saggakmui. Tiddouaké kam sia sipaorei kam ka tubut Ukkui Taikamanua, 5:45 bulé ituoniaké kam tatogat Ukkuimui sikuddu ka manua. Aipoí makeré lé ibelaaké sulunia Taikamanua, ka tubudda sirimanua simaerú paraboat samba ka tubudda sikataí paraboat. Urat leú, iaaké ka sirimanua simaroipo baga samba ka sirimanua sijo. 5:46 Ké sarat sia simakaté baga ka tubumui lé baí nupukateki kam baga, oto apangan lé lulunia iaaké sili Taikamanua ka tubumui, kelé silit erut sigalaimui? Tá pá kisedda leú et ragagalaiaké ka sia sipuukú pajá? 5:47 Ké sarat saaleimui lé nuparororoaké kam, apangan lé umun'akenen kalulut saliu sigalaiakenenmui simaerú ka kam? Beri ka sia sipuarat sabulungan leú, kisedda leú et ragagalaiaké. 5:48 Bulat masun nuntut bagat Taikamanua ka tubudda sirimanua. Oto buitá kisedda leú te ka kam nugagalaiaké kam."

Mateus 6

6:1 "Jago kam, buí nupatoilá kam ukut bagamui muarat, ka matadda siberikabaga, bulé ibara igbungenda sirimanua. Ké kisedda baí nugalai kam, taiakénangan upamui Ukkuimui ka manua. 6:2 Ialeú et ké nukau kam panguruatmui ka simagebá, bá paaarep kam nia ka sabagei, kelé simarei-rei ragalaiaké sipatataju. Ka uma parurukat samba ka enungan sabeu lé ragagalaiaké nia, bulé raumun sia sirimanua. Bulat kukua nia ka matamui, páan, arasilóan upadda. 6:3 Tápoi kam geti ka kam, ké nukau kam panguruatmui, kau sipinakele; pat beri sia sara siagai nia. 6:4 Eddangan tá raagai nia kasei pá sigalaiakenenmui, sarat Ukkuimui sikuddu ka manua lé iagai nia, lepá. Aipoí, ai lé iiitsó sigalaiakenenmui sipinalipput nenda, samba upamui leú, iaaké." 6:5 "Ké maniddou kam, buí nuului kam kelé sigalaiakenenda sipatataju. Ka sia poí bulat raobá maniddou sipuririó ka uma parurukat, samba ka parubaiat enungan, bulé raigbuk sia sirimanua. Bulat kukua nia ka matamui, niangan té nenda upadda, lepá. 6:6 Tápoi ké maniddou kam ka kam, gurúaké lé kam ka bagat bilí; lekkre matatbaliu, paniddoumuian ka tubut Ukkuimui sikuddu ka simalipput. Iaaké poí upamui Ukkuimui siitsó sigalaiakenenmui sipinalipput. 6:7 Ké maniddou kam, kila maole kuanenmui, kelé sipuarat sabulungan. Ka bagadda poí ka sia, kalulut nantat paniddogat lé, iaarepi sia Taikamanua. 6:8 Oto bulat buí nuului kam sia. Ai lé poí iaagai Ukkuimui, simagulai ka kam. Ainangan tá nutitiddou kam, aiagaian kiddiyetmui. 6:9 Oto ké maniddou kam, kisé lé nukukua kam, 'Ukkuimai ka manua: Ekeu lé saram Taikamanua. Bulé ekeu lé tupaniniddogi samba tuaabeuaké. 6:10 Ekeu lé Rimatamai. Bulé nuutéaké polak néné samba bulé itureddet teú bagam kelé ka manua. 6:11 Aké ka kai kanmai simemet komenmai kineneiget. 6:12 Appéaké selemai, kelé kuappéaké leú kai sia sipusesele ka tubumai. 6:13 Buí nuobáaké itatá tonem bagamai ka tubum, ké moi pasisiboat ka tubumai tápoi belaaké lé kai ka geget sanitu Sikataí. Ekeu lé poí Rimata sipulu gege, samba sipulubeunan, teret buru-burú, Amen.' 6:14 Ké nuappéaké kam seledda saaleimui ka tubumui, appéakénangan leú et selemui ka kam, Ukkuimui sikuddu ka manua. 6:15 Tápoi ké tá geti nuappéaké kam seledda saaleimui ka tubumui, tá leú te iaapéaké selemui ka kam, Ukkuimui sikuddu ka manua." 6:16 "Ké mupuaso kam, bá paseseuk kam matamui, kelé sigalaiakenenda sipatataju. Rapasisiep poí matadda, bulé raagai nia sangamberi sirimanua, pupupuasodda. Bulat kukua nia ka matamui, niangan té nenda upadda, sisilóra, lepá. 6:17 Tápoi kam geti ka kam, ké mupuaso kam, bui kam matamui, samba soggi kam alaimui, 6:18 bulé buí raagai nia kasei pá, pupupuasomui; bulat sarat Ukkuimui sikuddu ka simalipput lé iagai pupupuasomui, lepá. Aipoí ai lé iiitsó Ukkuimui sigalaiakenenmui, kenanen sipinalipput, samba iaaké upamui." 6:19 "Bá rururúaké kam pukayoatmui ka polak, sioi ikom tabbubulut samba ipakataí kaop, elé sioi ratakkou sirimanua. 6:20 Tápoi rurúaké lé kam pukayoat ka manua, sitaioi ikom tabbubulut samba ipakataí kaop, elé sitaioi ratakkou sirimanua. 6:21 Aipoí, kaipa ikuddu pukayoatmui, sedda leú te ieei paatuatmui!" 6:22 "Mata iaté alitot tubu. Ké malatsat matam, mapatónangan leú te sangaliot tubum. 6:23 Tápoi ké maramun geti matam, gepgep leú te simakopé sangaliot tubum. Tápoi sarapeite bulat kopet kataí gepgepnia, ké magep-gep matat alitot paatuatnu." 6:24 "Bulat beri te oi nia igalai galajetnia, sara pagugulet, ké murua baí tuannia. Aipoí ka sisara peilé te bulat makopé katet bagania, belé peilé ka sisara. Elé ka tubut uténia nenda sara peilé maréré nia, belé peilé nenda ka sisara. Kisedda leú te ka kam. Tá momoi nupalopru kam rua nia galajet; masipuukú Taikamanua samba masipuukú pukayoat. 6:25 Oto repdem kam; buí imakarat bagamui ka purimanuaiatmui, masipaatu, apangan lé nukokom kam, apangan lé nuloló kam, elé apangan lé bibilet pakeietmui. Kipa, tá pá enga peilé bulat mateú pasikeliet, belé peilé ka kan; elé tubu peilé bulat mateú pasikeliet, belé peilé ka leppei? 6:26 Igbuk peité kam, puririmanuan umá sitububurut ka tei manua. Taipanga-ngarap lé nia, taipasimomonei, taipasirururúaké buat siuremannia ka bagat sapou. Tápoi kenanen kisedda, mariu-riu lé iurau sia Ukkuimui sikuddu ka manua! Tá pá kam peilé bulat makeppu saki ka tubut umá? 6:27 Kasei poi ka talagamui néné, kalulut karat bagania, oi ituppaiaké goisó nantat purimanuaiatnia? 6:28 Makakarat kodda bagamui ka bibilet pakeietmui? Igbuk peité kam puririmanuan ogó kainaú sipututútú ka mone. Taipugagalai samba taipasibibibli lé nia; 6:29 tápoi beri Rimata Salomo, oniakenen bulat simakopé kayo, tá aiaili latsat leppeinia, kelé latsat ogó kainaú néné. 6:30 Aipoí ka sia puo, kineneiget putútúnangan, lepá matsep labóaké ka api, sappru. Tápoi kenanen kisé, mariu-riu lé ipalainge nia Taikamanua puo néné, pat kopé lainge nia. Bulat sarapeite kam néné! Tápoi kam geti kuitsó nia, magulai peilé tonem bagamui ka tubut Taikamanua! 6:31 Buí kalulut karat bagamui, kuamuian, 'Apangan lé kanmai', elé 'apangan lé lómai', elé mitsá nukua kam, 'apangan lé bibilet pakeietmai'? 6:32 Pasibebesíaké bulé ioi imariu-riu tupurimanua kelé néné te, bulat rabubuluk ka sia sipuarat sabulungan. Oto ka sia Ukkuimui ka manua, ai lé iaagai sangamberinia simagulai ka kam. 6:33 Kau lé nubesíaké kam boikí ipurimata Taikamanua ka tubumui, samba galaiaké kam sangamberi siobat bagania, iapeí, tuppaiakénangan nia mitsá, Taikamanua, sangamberi simagulai ka kam. 6:34 Oto buí imakarat bagamui kipa nupaeerú kam matsep. Aipoí matsep, babara mitsá ka sia siripot pugejaat bagania. Gogoi néné metnangan ka sia siripot pugejaat bagania, báan tutuppai kam mitsá."

Mateus 7

7:1 "Bá jojoaké kam saaleimui sirimanua, ijojoaké te kam ka kam Taikamanua. Aipoí kipa siperúmui ka tubudda nujoaké kam sia, kisedda leú te ipeperú ka kam Taikamanua, ijoaké kam. 7:2 Apa kirekat sikiréakenenmui ka tubudda saaleimui, kirekat nenda leú te ikikiréaké Taikamanua ka tubumui ka kam. 7:3 Bulat amoi koí nuitsó sara sinoilet loiná ka matat alei nu sirimanua, tápoi arigi ka matam geti kekeu, beri itsónu nia? 7:4 Kipa iooi nukua ka matat aleinu, 'Ale, saraina, konan peite boikí, bulé kualá sinoilet loiná ka matam,' ainangan ka matam kekeu arigi, tá nuiitsó? 7:5 Ale, ekeu néné sipatataju! Golok'aké boikí arigi ka matam, iapeité imakoinong nualá sinoilet loiná sikukuddu ka matat alei nu. 7:6 Bulat buí nukau kam bibilet Sipunenan ka matat jó-jó, babara ibabaila kam jó-jó nenda, lepá oi nia ikukru kam. Ialeú et, buí nukau kam inu mutiara ka matat sakkoiló, ipapeperaki siboboi." 7:7 "Tiddou kam ka Taikamanua, iaaké ka kam. Gaba kam, nusesese kam. Luu-luu kam matatbaliu, tububukáaké ka kam. 7:8 Aipoí kasei masitiddou apa pá ka Taikamanua, bara, silónangan nia. Kasei masigaba, sese. Ialeú et, kasei masiluu-luu matatbaliu, bukáaké. 7:9 Elé kipa, taleú ai sara ka talagamui saukkui néné, ké itiddou baí togania roti, kauna lé bukkú? 7:10 Elé ké itiddou baí togania iba, kauna lé ulou? 7:11 Bulat kenanen baí tuoniaké kam néné sirimanua sikataí paraboat, nuagai kam masikau simaerú ka tubudda tatogamui. Oto sarapeite ka sia Ukkuimui sikuddu ka manua! Malangan pá tá ikau panguruatnia simaerú ka tubudda sipaniddogi nia. 7:12 Puukú kam sia sabagei, kelé nukiddiy kam ka kam rapuukú kam. Aipoí nenda lé bulat bagania surukat Mose samba nganturatda tai nabi." 7:13 "Gurúaké kam ka matatbaliu simaropdop; abeu samba malio poí enungan sieei ka narako. Oto maigi sia sienungi nia. 7:14 Tápoi matatbaliu sambat enungan sieei ka purimanuaiat, maropdop lé samba tá malabbei ituenungi; oto tá maigi sia sipasisesese." 7:15 "Bulat suk-suk kam tubumui ka tubudda tai nabi sipatataju, siooi masitaget'aké kam, kelé mutubu biri-biri; tápoi bulat kéan lé harimau simasagbak. 7:16 Ka paraboatda simatotoilá ka galai tubudda lé nuaagai kam sia. Aipoí, tá ibubuaaké buat anggur ka sia laggigi. Kisedda leú et ka sia rui, tá leú te ibubuaaké buat sileu. 7:17 Ké malibbut buluknia sara loiná, maerú leú te buania. Tápoi ké geti makaraggei buluknia, makataí leú te buania. 7:18 Aipoí tá makataiket buania loiná simalibbut buluk. Kisedda leú loiná simakaraggei buluk, tá leú te maeruket buania. 7:19 Oto senen loiná sitaibuaaké bua simaerú, tutatadde lé, itulabóaké ka api. 7:20 Kisedda leú te sia tai nabi sipatataju. Momoi nuagai kam sia, ka paraboatda simatotoilá ka galai tubudda." 7:21 Tá sangamberidda sipasisosogai aku, 'Tuhan, Tuhan,' ibabailiu paamian Taikamanua. Tápoi sarat sipasigagalaiaké siobat bagat Ukkuiku sikuddu ka manua lé. 7:22 Maigi te sia ka Gogoi Sialu siooi masikua ka matakku, 'Tuhan, Tuhan, tá poi ka onim akupaarep kai patonekat Taikamanua? Tá poi ka onim Tuhan, akupasiusiaké kai ketsat sikataí, samba akugalaiaké kai pukerengan?' 7:23 Tápoi belan nga-ngangku lé kaku ka tubudda, 'Bulat beri agaiku kam! Katuitui kam sené ka matakku. Aipoí sirimanua sikataí paraboat lé kam!' " 7:24 "Oto kasei sipasiaarep tiboietku samba sireddet nia, kupakeréaké lé nia ka sara sirimanua simasiku paatuat, sipasiririóaké lalepnia ka uddut bulak. 7:25 Kenanen belé urat, samba italu nia eba, elé moi rusa simapiret masiboroi, tá mabubukkat burú, ka uddut bulak poí aiturióaké. 7:26 Samba kasei sipasiaarep tiboietku, tápoi tá irereddet, kupakeréaké lé nia ka sara sirimanua sitaiagai paatuat, sirióaké lalepnia ka uddut ngaí. 7:27 Ké belé urat, bara eba, samba moi rusa simapiret masiboroi lalep nenda, bukkat. Ragat, bulat kakkataí simakopé. 7:28 Kelé ailepáaké ipungantoman Jesus, makiseinangan ka bagadda sirimanua simigi. 7:29 Berwibawa lé poí nia ka sia ipungantoman, tá kelé rapungantoman tai guru paamianda ka sia.

Mateus 8

8:1 Kelé aitugorosot Jesus barania ka leleu, tutrangan leú et nia sirimanua simigi. 8:2 Oto ka tetret nenda, oinangan leú et sara sibara lubbé simasappó, masiailiaké Jesus, kuanangan ka matania, "Bulat ké nuobá baí nia, Ukkui, anualeakéan besíku." 8:3 Iageti rapenangan nia Jesus, kuanangan ka matania, "Nenda geti, kuobá, kauan numale!" Oto iangan leú et nia, liná-aimaliná tubunia. 8:4 Lepá kuanangan ka matania Jesus, "Tápoi repdem; bulat buí tebaí nutiboi nia ka sabagei. Kenan lé ka tai imam nutiddou raitsó bulat kamamale nia besínu néné. Iageti mitsá, ei ekeu masikau panguruat pusurakatnu ka Taikamanua siripot surukat Mose, ibara toggaiatnia ka sirimanua, kamamale nia besínu!" 8:5 Iageti kelé aitugurú Jesus ka Kapernaum, einangan leú et sara perwirat Roma, masiailiaké nia, itiddou paroman ka tubunia, pelé nga-ngania, 8:6 "Ukkui, aimabebesí nia paguguletku ka lalep, ai sakitnia; bulat makopé iorik besínia." 8:7 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan, ai leú kuoi kualeaké nia." 8:8 Tápoi kuana lé nia ka sia si perwirana, ka matat Jesus, "Eddangan nia Ukkui, báan leú ooi. Aipoí, bulat tá mateú kurauma ekeu Ukkui, ka lalepku. Kuangan lé sangakuanan, tá isoppi imale paguguletku. 8:9 Beri aku kaku leú poí, buítá kureddet leú et nga-nganda sautéku, kelé reretdetda nga-ngangku kaku sapaguguletku. Ké kugugluaké sara paguguletku, kukua ka matania, 'Kenan!' einangan leú et. Ké kukua ka sapaguguletku sabagei, 'Konan sené!' oinangan leú et. Samba leú et ké kukua ka matat paguguletku, 'Galai néné!' galainangan leú et nia." 8:10 Oto bulat kisei lé ka bagania Jesus, masiarep sikuat perwira néné. Kalulut néné, kuanangan ka matadda sipasitututnia, "Bulat apangan té kopet tonem bagania sirimanua néné. Beri ka talagadda tai Israel, tá anai sia siaili kopet tonem baga, kelé néné! 8:11 Bulat sibulatnia te kuanenku néné ka matamui! Maigi te sia sibabara ka kabelaiat sulu samba leú et sibabara ka kabelekat sulu, momoi parururú mugora baga sambadda tai Abraham, tai Isak, samba leú et tai Jakob, ka Purimataat Taikamanua. 8:12 Tápoi sia geti oniakenen paamian Taikamanua, turiribbaiaké lé sia ka simagep-gep. Oto sedda te rapusosou sambat rapangongorik." 8:13 Lepá kuanangan ka matat perwira nenda, Jesus, "Toiliakéan ekeu, aipoí babarangan siniddounu, siripot tonem bagam ka tubukku." Oto niangan leú et jamnia, ale-aimale paguguletnia. 8:14 Iageti kelé aitugurú Jesus ka lalep Petrus, itsónangan ina siputaliku si Petrus, ai nia memerep ka pereman, aibabara roketnia. 8:15 Oto rapenangan kabeinia, Jesus, kulá-aimakulá roketnia. Tusurunangan leú et ipuukú Jesus. 8:16 Ka soibokat, ei sia sipasiaabbit migi sipinasaileu ketsat sikataí, ka matat Jesus. Oto sangakuanan lé, iusiaké sia Jesus paketsa-ketsat sikataí nenda, samba aleakénangan leú et sia sangamberidda simabesí. 8:17 Aigalaiaké nia geti kelé néné Jesus, bulé ipuaili lé kelé ka sikuat Nabi Jesayas, sipasikukua kisé, "Nia lé masibabairat pangoringanta, samba leú et masiaaleaké besíta." 8:18 Iageti kelé aiitsó nia Jesus igidda sipasigogoilik nia, kuanangan ka matadda sipasiuluinia, bulé ratalipoki paó. 8:19 Lepá oi sara guru paamian ka tubut Jesus, masikua ka matania, "Matarek aku, Guru, kutut ekeu, ka senen eijatnu!" 8:20 Tápoi kuana lé ka matania Jesus, "Ka sia lamusek, ai ugunia, samba leú et ka sia umá, ai rumunnia; tápoi ka sia geti Togat Manusia, beri kudduat pasiariatnia tubunia, tá anai." 8:21 Iageti kuanangan nia ka sia sara ka talagat sipasiuluinia bagei, ka matat Jesus, "Obáaké aku boikí, Tuhan, kuei masirateiaké ukkuiku." 8:22 Tápoi aikua lé ka matania ka sia Jesus, "Konan'an lé nutut aku. Eddangan nia ka sia simamatei rarateiaké simamateira ka sia." 8:23 Lepá janang nia Jesus ka bagat abak. Iageti eirangan leú et ka sia sipasiuluinia, rapaaleiaké nia. 8:24 Oto tulut buraakénangan rusa simakopé piret, iboroi bagat paó, bulat pat pateipunangan nia koat, abakra. Tápoi ka tetret nenda, ai lé nia memerep ka sia Jesus. 8:25 Iageti eirangan leú et sipasiuluinia ka tubut Jesus, rajiu-jiu nia, pelé nga-nganda, "Pasikeli sita, Tuhan. Mamatei sita!" 8:26 Oto kuana lé nia ka matadda, Jesus, "Angoi numalolotó kam. Bulat gulainia tebaí tonem bagamui ka tubukku!" Lepá puriónangan Jesus, anunangan rusa sambat bagat paó, bulat pak nem. 8:27 Katenan kisei lé ka bagadda sipasiuluinia. Pat kuaddangan nia, "Kasona lé pá nia sirimanua néné, pat koí reddetnangan nga-ngania rusa sambat onu!" 8:28 Iageti segé nia Jesus ka silat paó, ka laggai Gadara. Oto sedda, ai sia rua sipinasaileu ketsat sikataí, amei ka tubunia. Bulat makopé kataí pugegegedda lé ruadda néné, pat beri sia simaró baga tusabau sedda. 8:29 Oto bela sia ka ngaliu ratei, pugereirangan leú et, pelé nga-nganda ka tubut Jesus, "Ale, Togat Taikamanua, kipa nupaeerú ka tubumai? Taleú masipaorei kaian né nuooi, kenanen baí tápei aiaili tetrenia?" 8:30 Oto ai sedda ka bébéra simakopé igi sakkoiló sipumomone. 8:31 Iageti tiddourangan nia ka tubut Jesus, sia paketsa-ketsat sikataí néné, pelé nga-nganda, "Ké nukua ka matamai kubela kai, kuanungan kutugurú kai ka tubut sakkoiló." 8:32 Kuanangan nia ka matadda, "Kauan, kenan'an kam!" Iageti bela sia paketsa-ketsat sikataí néné, ka tubudda sirua nenda, gurú sia ka tubut sakkoiló. Bailiu pabalaunangan leú et ka sia sakkoiló, teipuakénangan tubunia, barania ka gilak simaguluggú, belé ka bagat paó, iageti lollou-lou. 8:33 Oto pabalaurangan leú et ka sia sipasijajago sakkoiló, ratoili ka laggai. Nunuakérangan sangamberinia sibabara néné, samba leú pagalaiat sibabara ka tubudda sirua sipinasaileu ketsat sikataí néné. 8:34 Iageti bela sia sangalaggaiatda, eirangan leú et masiailiaké Jesus. Kelé araitso nia, ron'akérangan nga-nganda ka tubunia, bulé ikaddiuaké laggaira.

Mateus 9

9:1 Lepá janang nia Jesus ka bagat abak, talipokinangan paó, itoili ka laggai puuragatnia. 9:2 Iageti oirangan leú et sipasibabairat simasakit ai nia ka bagat lapé, rataroaké nia ka matat Jesus. Kelé aiitsó nia Jesus bulat kopet ron tonem bagadda ka tubunia, sia sipasibabairat simasakit néné, kuanangan ka matat simasakit, "Buí imakarat bagam, sirou! Aiappeán poí jom Taikamanua." 9:3 Tápoi ai sia piga pá sedda, tai guru paamianda tai Jahudi. Kelé araarep sikuat Jesus néné, kuaddangan ka bagat paatuatda, "Aipaloloian Taikamanua sirimanua néné!" 9:4 Tápoi ka sia geti Jesus, ai lé iaagai sipinaatudda néné. Iageti kuanangan ka matadda, "Angoi kisé kopet kataí nia sipinaatumui ka kam? 9:5 Apa lé poi simalabbei ka bagamui takukua ka matania, 'Atuappéakéan jom', elé, 'Rióaké ekeu, nupuenung?' 9:6 Tápoi kineneiget kupatoilá nia ka matamui, bulé nuitsó kam nia, kababara nia gege ka tubut Togat Manusia ka polak néné, masiappéaké jo." Iageti kuanangan ka matat simasakit, Jesus, "Suruaké ekeu, bairat lapénu, nutoili!" 9:7 Iageti tusurunangan leú et simasakit néné, toili nia ka lalepnia. 9:8 Kelé araitsó nia sirimanua simigi sibabara néné, bara lotóra, umun'akérangan Taikamanua. Aikauan poí Taikamanua gege simakopé ron, ka tubudda sirimanua. 9:9 Lepá tui-tui nia Jesus sedda. Ai nia mueenung, itsónangan sara sipuukú pajá, sipuoni si Mateus, ai nia mukukuddu ka kantor pajánia. Iageti kuanangan ka matania, Jesus, "Konan, nutut aku!" Iageti puriónangan leú et si Mateus, einangan leú et masitut Jesus. 9:10 Ai sia mukokom ka lalep Mateus, oi sia sabagei sipuukú pajá, samba leú et sia oniakenenda sirimanua simigi, sikataí paraboat, raei pataddé mukom ka tubut Jesus sambat ka sipasiuluinia. 9:11 Kelé araitsó nia tai Parise sibabara néné, nou-nourangan sipasiului Jesus, pelé nga-nganda, "Angoi ka sia kai gurumui, ioobá pataddé mukom ka tubudda sipuukú pajá samba ka tubudda sirimanua sikataí paraboat?" 9:12 Tápoi aiaarep Jesus, sikuadda néné. Kalulut néné, kuanangan ka matadda, "Simaron tubu geti, bulat tá te anai kaura sia tai dokter, sarat sia simaoringen lé. 9:13 Gelai peité kam kolobat tiboiet sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Katet baga lé kuobá, tá tarimeu buluakenen.' Kaooiku néné poí, tá masisogai sia sikua tubuna sirimanua simaerú paraboat, tápoi sia kasitsit'akenen lé." 9:14 Lepá oi sia sipasiului Johannes Sipasiraraú ka tubut Jesus, kuaddangan ka matania, "Sarat kai lé kodda sambamai tai Parise mupupuaso; tápoi ka sia geti sipasiuluinu, tá ai sia mupupuaso?" 9:15 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kipa poi sipinaatumui ka kam? Mateú leú pá rapureu-reu baga ka sia siooi mupunen putalimogat, ké ai peilé nia ka talagadda ka sia simanteu siputatalimou? Kupaatu tá! Tápoi ké geti aiailingan tetrenia itualá simanteu siputatalimou néné ka talagadda, iapeí pupuasoddangan. 9:16 Tá poí anai sia sitakkop'aké komang simabau, ka komang simaburú. Aipoí ititiktik lé tubunia ka sia komang simabau sitakkop'akenen nenda, iageti miong'akénangan komang simaburú, mabiritnangan leú et, oto bailiu kokkopé liot biritnia. 9:17 Kisedda leú et, tá te anai sia sibaliuaké suat anggur sibau ka bagat lalaisú kulit simamumúmú. Aipoí, tá te isosoppi imakakataí samba ipupukpuk nia nenda lalaisú kulit simamumúmú, mapilinangan leú et suat anggur. Buítá ka bagat lalaisú kulit simabau leú et itubabaliuaké suat anggur sibau, bulé imariu-riu erúnia ka ruania." 9:18 Ai peilé ipatitiboaké sia sipasiului Johannes Sipasiraraú, Jesus, oi sara sibajá garejadda tai Jahudi, murappo ka matania, maniddou, pelé nga-ngania, "Simaruei peilé ailangó nia togakku sinanalep. Tápoi kenanen kisedda, konan lé nurapeaké kabeinu ka tubunia, bulé ipurimanua mitsá." 9:19 Iageti einangan leú et Jesus sambadda sipasiuluinia, ratut nia. 9:20-21 Ka enungan, ai mitsá sara sinanalep sipasioorik besíra tainanalep, kalulut sarat bara lé simaingot tubunia. Pulu rua ngarurangan burúnia aiorik besínia néné. Iageti legreakénangan tubunia ka tei-tei Jesus, ikulumi irape simajai saraubat Jesus. Alepáan poí aipaatu nia, "Kurape lé saraubánia, ale besíku." Oto rapenangan simajai saraubat Jesus. 9:22 Iageti pitsanangan tei-teinia Jesus, iitsó sinanalep néné, kuanangan ka matania, Jesus, "Kau imaom bagam, rogai! Matonem poí bagam ka tubukku, ale ekeu!" Oto iangan leú et jamnia, ale-aimale besínia. 9:23 Kelé aisegé Jesus, ka lalep bajá gareja, itsónangan sia sipasinanauaké pipiau pureuregat baga, samba bulat maigi sia, tenan gaú lepá nga-nganda. 9:24 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Belaaké kam sangamberimui! Aipoí tá amatei nia toga néné; ai lé nia memerep." Iageti gágatiddangan nia Jesus, sangamberidda. 9:25 Kelé arabela, gurú nia ka sia Jesus ka bilit toga, rapenangan kabeinia. Iageti tusurunangan leú et toga sinanalep nenda. 9:26 Oto mara-ratnangan leú et katuareman néné, ka sangaliot laggai. 9:27 Lepá tui nia Jesus sedda. Ka tengan enungan, oi sia rua simapeset mata, masitut Jesus. Pugereirangan leú et, pelé nga-nganda, "Ale Togat Dapit, kau imakaté bagam ka tubumai!" 9:28 Kelé aitugurú Jesus ka lalep, oirangan leú et ruadda simapeset mata néné, ka tubut Jesus. Nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Matonem leú bagamui ioi kualeaké kam?" Iageti kuaddangan ka matat Jesus, "Matonem bagamai, Tuhan." 9:29 Iageti rapenangan matadda Jesus, kuanangan ka matadda, "Matonem poí bagamui ka tubukku, tá isoppi ibara kiddiyet bagamui." 9:30 Iageti makoinongnangan leú et matadda. Lepá aséakénangan sia Jesus, bulé buí rapoiliat nia ka sabagei. 9:31 Tápoi amei lé sia masipaarep katuareman sigalai Jesus néné, ka sangaliot laggai. 9:32 Kappluna lé aratui-tui ruadda simapeset mata néné, oi sia mitsá sipasitataroaké sara simaoú-oú, sipinasaileu ketsat sikataí, ka matat Jesus. 9:33 Iageti usiakénangan sanitu ka tubunia, Jesus. Iangan leú et jamnia, oi aipanibo mitsá. Oto bulat kisei lé ka bagadda sirimanua simigi; pat bela nga-nganda masikua, "Bulat beri peité itsómai nia sibabara kelé néné ka Israel!" 9:34 Tápoi arakua geti ka sia tai Parise, "Utéra saketsat sikataí lé amasikau gege ka tubut Jesus, aioi aiusiaké nenda ketsat sikataí." 9:35 Iageti pugejeknangan Jesus, isenei sangamberi laggai sabeu samba laggai sigoisó, mungantoman ka uma parurukat, masipaarep Katuareman Simaerú, masikolouaké pagalaiat Purimataat Taikamanua. Aleakénangan leú sia sipasioorik sene ngamata besí, samba kataí tubu kalulut oringen sikataí siorikda. 9:36 Kelé aiitsó sia Jesus, makaténangan bagania ka tubudda, kalulut maingo samba masulei lé poí tubudda, kéan lé poí biri-biri taipuukuket lé sia. 9:37 Kuanangan ka matat Sipasiuluinia, Jesus, "Buat siureman maigi, tápoi goisó lé sia sipasimomonei. 9:38 Oto tiddou kam ka sibakkat mone, bulé ikoiniaké sia sipasimomonei buat siuremannia."

Mateus 10

10:1 Lepá rurúakénangan sia Sipasiuluinia sipulurua, Jesus, kaunangan leú et ka tubudda gege masiusiaké ketsat sikataí, samba masialeaké sene ngamata besí, samba sene ngamata kataí tubu kalulut oringen sikataí siorikda. 10:2 Oninda sipasiului sipulurua néné, iaté: siboikí, si Simon (sipuoni leú si Petrus), samba sarainania si Andareas. Lepá si Jakobus, sambat sarainania si Johannes, iaté tatogat Sebedeus. 10:3 Si Pilipus sambat si Bartolomeus, sambat si Tomas. Si Mateus sipuukú pajá, samba leú et si Jakobus togat Alpeus, samba si Tadeus. 10:4 Sikatei-tei iaté si Simon tai Kana samba si Judas Iskariot sipajo Jesus. 10:5 Lepá koiniakénangan sia Jesus tai apostel. Kei mei sia, pangantrunangan sia, kuanangan ka matadda, "Buí nuei kam ka laggaira sipuarat sabulungan, samba ka laggaira tai Samaria. 10:6 Sarat ka tubudda simalilimai ka bangsa Israel lé nueei kam, lepá. 10:7 Segéaké kam ka tubudda, táan mauuju ioi Purimataat Taikamanua. 10:8 Aleakémuian leú sia simabesí; rimanuaakémuian sia simamatei; samba leú aleakémuian sia sibara lubbé simasappó. Usiakémuian leú et ketsat sikataí. Sangamberinia sisilómui néné, panguruat lé; oto buítá nupauruaké leú kam nia ka kam, ka sabagei. 10:9 Buí nuabbit kam bulagatmui, iaté mas, perak, elé tembaga. 10:10 Ialeú et, buí nuabbit kam suppit paniddoumui bulagat, elé rua saraubá, nupaatu kam, ibara panarenganmui ka puenunganan. Elé rua ngapasang sipatu. Samba leú et, buí nuabbit kam tuturámui. Aipoí bulat ai lé matatarek kanda sipugagalai galajet. 10:11 Ké segé kam ka laggai sabeu, samba ka laggai sigoisó, gabamuian sia siobá masirauma kam. Iageti kuddu kam sedda, pat aili tetrenia gogoi katui-tuiatmui. 10:12 Ké nuguruki kam bagat lalep, kuamuian, 'Bulé ipanukani kam si Tuhan.' 10:13 Ké raobá masisiló kam sangalalepda, kuddu panukanan sikaumui ka tubudda. Tápoi ké geti tá raobá masisiló kam ka lalepra, toili mitsá ka tubumui, panukanan sikaumui ka tubudda. 10:14 Iageti ké ai sia sara lalep, elé laggai sitaiobá masisiló kam, elé sitaiobá masiarepi ngantomanmui, tui-tui kam sedda, nukaddiuaké kam sia. Iageti abu sikuddu ka reremui leú, só-sóakemuian nia. 10:15 Repdem kam sikuakku néné! Ka Gogoi Pasiukumannia sirimanua Taikamanua, tai Sodom samba tai Gomora peilé malabbei iappéaké Taikamanua, ka tubudda sikukuddu ka laggai néné!" 10:16 "Lelek'aké kam sikuakku néné: Kukokoiniaké te kam, kelé biri-biri simaluluk tubu, ka talagat harimau simasagbak. Oto buítá masiku paatuatmui kelé sikut paatuat ulou, tápoi matopit kelé marpati. 10:17 Samba, kau nusuk-suk kam tubumui, aipoí ralalabá te kam, lepá abbitrangan kam ka matat rapat sabeu. Rapaooreji te kam, ka bagat uma paniddogat. 10:18 Raaabbit te kam ka sauté samba ka tai rimata, kalulut puoonimui sipasiului aku. Oto ka tetret nenda te, nuaalá kam tubumui masimuneng'aké aku ka matadda, samba ka sipuarat sabulungan. 10:19 Tápoi ké raabbit kam ka pengadilan, buí imakarat bagamui ka tiboiet tiboakenenmui, elé ka kuanenmui, masialegi nga-nganda. Aipoí, ikukua Taikamanua ka tubumui, tiboiet tiboakenenmui, ka tetrenia nenda leú et. 10:20 Oto ka tetret nenda, kenanen baí kam masititiboaké, tápoi Ketsat Ukkui sikukuddu ka manua sikukuddu ka bagat paatuatmui lé mani-nibo. 10:21 Iaaili te tetrenia, saraina masinganduaké bakkat sarainania bulé ramateiaké sia. Kelé kisedda leú te ka sia igagalaiaké sara ukkui ka tubut togania. Ialeú et, rasasaggangi te saukkui elé sainanda ka sia tatoga, lepá nganduakérangan sia, bulé ramateiaké sia. 10:22 Rapulalagaki te kam baga sangamberi sirimanua, kalulut puoonimui sipasiului aku. Tápoi kasei siom'aké sangamberinia néné, teret kapplu, iaté ipaaarau Taikamanua. 10:23 Oto ké rapaorei kam ka sara laggai, buítá nutui-tui kam ka laggai bagei. Kupoiliat nia ka matamui: Tápei te tukakapplu nugejengi kam sangalionia laggai Israel néné, amoian nia Togat Manusia. 10:24 Tá te isasaliu pubebeunan tiboi tubudda sipasiului, ka pubebeunan tiboi tubut gurudda, kisedda leú et pubebeunan tiboi tubudda ka sia sapagugulet, tá isasaliu pubebeunan tiboi tubut tuanda. 10:25 Tápoi ké amakeréan baí beunan tiboi tubut sara toga sikola néné, kabeunan tiboi tubut gurunia, elé beunan tiboi tubut sara pagugulet kabeunan tiboi tubut tuannia, amaerúan te. Ké araoniakéan sara ukkui ka bagat lalep si Belsebul, oto sarapeite kopet kataí nia ka sia sangamberi sikukuddu ka bagat lalepnia. Tá isoppi rakau ka sia oninda, oni bulat sisaliu kopet kataí peilé!" 10:26 "Buí numalotó kam ka tubudda sirimanua. Tá poí anai simalipput, tá tupatotoilá, samba tá poí anai keleat, tá tupopoiliat. 10:27 Apa sikuakku ka matamui sipinakele, kau nupaarep kam nia ka tubudda siberikabaga. Ialeú et, apa sikasat'akenenku ka talingam, kau nupaarep nia ka pulaibokatmui saaleinu sabagei! 10:28 Buí nukalotóaké kam sia simateiaké tubu. Aipoí sarat tubu lé momoi ramamateiaké. Tápoi ketsat geti, tá momoi ramateiaké nia. Sarat Taikamanua lé bulat kalotóakenen, lepá. Aipoí ka sia, momoi imateiaké ruania, tubu samba leú et ketsat, ka api narako. 10:29 Sangasen lé igit sakinia rua ngamuneng pit-pit. Tápoi kenanen kisedda kopet nimpit sakinia, tá anai beri sangamuneng mamatei, ké tá iteúaké nia Ukkuimui sikuddu ka manua. 10:30 Aipoí beringan alai sipututútú ka utémui, aiaddengan nuntunia Taikamanua. 10:31 Oto buí numalotó kam! Aipoí kam peilé makeppu saki ka matat Taikamanua, belé peilé pit-pit!" 10:32 "Kasei masimuneng'aké pupapasiuluiku nia, ka matadda sirimanua simigi, muneng'akékungan leú te nia kaku, ka matat Ukkuiku sikuddu ka manua. 10:33 Tápoi kasei sipakele pupapasiuluiku nia, ka matadda sirimanua simigi, pakelekkungan leú te nia kaku, ka matat Ukkuiku sikuddu ka manua." 10:34 "Buí nupaatu kam, kaooiku néné, masiaké paabanan ka polak. Tá masiaké paabanan akuoi, tápoi pasaggangan lé. 10:35 Akuoi iaté masipasaggag'aké tatoga simanteu ka saukkuira, elé tatoga tainanalep ka tubudda sainanda, taliku sinanalep, ka tubut ina siputataliku ka tubunia. 10:36 Ibabailiu geti bulat saggak sabeu, iaté sia sangamberi sikukuddu ka bagat lalepnia. 10:37 Oto ké ka tubudda saukkuira, elé ka tubudda sainanda peilé makopé katet bagadda, belé peilé ka tubukku, bulat tá mateú tuoniaké sia sipasiuluiku. Kisedda leú te, ka sia simanuntu baga ka tubudda tatogania taimanteu sambat tatogadda tainanalep belé peilé ka tubukku. 10:38 Samba kasei sia sitaiobá masibairat loiná siliktenganda raoi masitut aku, bulat tá mateú sia sipasiuluiku. 10:39 Kasei sikera engania, nia te malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei sibuluaké engania, kalulut ron nia mutonem baga ka tubukku, nia te masisesese purimanuaiatnia." 10:40 "Sipasisisiló kam, kenanen kam arasiló, tápoi aku lé te galainia arasiló. Ialeú et, sipasisisiló aku, kenanen aku lé arasiló, tápoi sipasikokoiniaké aku lé te galainia arasiló. 10:41 Sipasisisiló sara nabi, kalulut puooninia nabi, isisiló leú te ka sia upa, siripot upat sara nabi. Kisedda leú et, kasei sipasisisiló sara sirimanua sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua, kalulut puoobá nia masigalaiaké siobat bagat Taikamanua, isisiló leú te ka sia upa, siripot upat sara sirimanua sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua. 10:42 Kasei sikau ló ka tubudda sirimanua sigoisó tiboi tubu néné, kenanen ló simaleppet, kalulut puooninia sipasiului aku, kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, bulat tá te isosoppi isiló upania!"

Mateus 11

11:1 Lepána lé aipangantru sia sipasiuluinia Jesus, tui nia sedda, iei masipangantoman samba masisegéaké Katuareman Simaerú sitonéakenen Taikamanua, ka laggai simalegre sedda. 11:2 Kelé aiarep nia si Johannes Sipasiraraú sangamberi sigalai Kristus, ai nia ka bagat penjara, koiniakénangan piga pá sia sipasiuluinia, raei ka tubut Jesus, raiséaké ka tubunia, 11:3 "Kipa, taleú ekeuan néné, ngenaakenenmai siooi, siripot sitonéakenen Taikamanua, elé ai peilé sia sabagei ngenaetmai mitsá siooi?" 11:4 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, pelé nga-ngania, "Kiséan lé, kenan'an lé kam kai Johannes, nusegéaké kam ka matania, sangamberi siitsómui elé siarepmui: 11:5 Amakoinong'an matadda simapeset mata, amoian arapuenung simasakit, amalengan sia simalubbé simasappó, amaarep'an piúra simatakkep, atusurungan sia simamatei, samba leú Katuareman Simaerú, sibara ka Taikamanua, atusegéakéan ka tubudda simagebá. 11:6 Mauktuk te sia sitaimarua baga ka tubukku!" 11:7 Tui-tuira lé ka sia sikoiniakenen Johannes néné, taddaakénangan nia Jesus, masitiboi ka matadda sirimanua simigi, pagalaiat tubut Johannes, pelé nga-ngania, "Apangan lé lulunia nubebesíaké kam moi ka kudduat simatangeu néné? Taleú masiitsó popou-pou ipauilá nia rusa lé? 11:8 Elé, aponia nuiitsó kam sedda? Taleú masiitsó sirimanua sipuleleppei simalainge lé? Tá anai sia sedda, ai lé sia ka lalepda tai rimata ka sia sipuleleppei simaerú kelé nenda! 11:9 Oto apangan lé lulunia nueei kam ka simatangeu? Taleú masiitsó sara nabi lé? Bulatnia, aisesengan tedda, momoi takua, legei peilé pubebeunan tiboi tubut nabi. 11:10 Aipoí pagalaiat tubut Johannes lé ititiboi ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Nia té néné, pakoinietku, nga-ngan Taikamanua, sikoiniakenenku sieei boikí kei mei ekeu, bulé ipapa enungannu.' 11:11 Bulé nuagai kam nia! Bulat beri te sia sara ka polak néné, sisaliu pubebeunan tiboi tubut Johannes Sipasiraraú. Tápoi kenanen kisé, sia oniakenen sigoisó tiboi tubu ka paamian Taikamanua peilé, maabeu tiboi tubu ka tubut Johannes. 11:12 Taddanangan aipungantoman si Johannes isegéaké katuaremannia, pat aili kineneiget, bulat sarat masisaggangi paamian Taikamanua lé ragagalai ka sia simaron nga-nga, bulé ioi ragalai siobára ka tubudda. 11:13 Pat aili kakaoijanan nia ka sia si Johannes, pagalaiat puaaili nia sangamberinia néné, atumuneng'akéan ka sangamberi surukat Mose sambat ka ngantomanda tai nabi. 11:14 Ké baí matonem bagamui ka sikuakku néné, si Johannes néné te si Elia, atusiblaakéan pagalaiat kaooinia. 11:15 Oto kasei simaarep piú arep'akénangan nia sikuakku néné! 11:16 Ka tubut apangan lé pá mateú kupakekeréaké sia sangareddenan néné? Aipoí kelé galai tubudda tatoga sipukukuddu ka pasar lé sia néné. Pasoga pasasambadda, mungkuat sara ka mugkuat bagei, masikua, 11:17 'Amukateubá kai kateubat puangkakat baga, tápoi bulat beri geilauna kam muturú! Ialeú et, akuuraiaké kai urai pulúlukat baga, tápoi beri obámui nia musou!' 11:18 Kelé aioi ka sia si Johannes, pupuasonangan samba tá iloló suat anggur, arakua peilé ka tubunia, 'Bulat ai lé sanitut tubunia, sirimanua néné!' 11:19 Lepá oi nia ka sia kineneiget Togat Manusia, siobá mukom samba siobá muló, abela peilé nga-nganda masikua, 'Itsó peité kam nia ka sia néné! Taiom kan, simaló ló simapuinengan, samba siobá masipaaleiaké sipuukú pajá, samba sijo.' Tápoi kenanen kisedda, sikut paatuat Taikamanua, matoilá ituitsó ka buat sigalainia." 11:20 Iageti taddaakénangan nia Jesus, ipateleji palagga-laggai, iaté laggai simarei-rei iei masigalai kerek. Kalulut taiobára masibauaké paatuatda. 11:21 Kuanangan ka matadda, "Mateimuian te kam tai Korasim! Kisedda leú et kam tai Betsaida, bulat mateimuian leú te ka kam! Aipoí, ké ka laggai Tirus samba ka laggai Sidon baí itugalaiaké kerek kelé sigalaiakenen ka talagamui ka kam néné, bulat táan taagai burú arapupurúpú, samba araparagat abu ka utéra, rabauaké paatuatda. 11:22 Repdem kam sikuakku néné! Ka Gogoi Sialu, jodda tai Tirus sambat tai Sidon peilé malabbei iappéaké Taikamanua, ka jomui ka kam néné! 11:23 Kisedda leú et ka kam tai Kapernaum! Ka bagamui te tububuak'aké kam pat aili ka manua, elé? Bulat táan te matsí tubuak'aké kam! Tá te ka narako lé ituriribbaiaké kam! Aipoí ké ka laggai Sodom baí itugalaiaké kerek kelé sigalaiakenen ka talagamui néné ka kam, bailiu pat aili kineneiget ai peilé nia ka sia laggai Sodom néné! 11:24 Repdem kam sikuakku néné! Ka Gogoi Sialu, tai Sodom peilé malabbei iappéaké jodda Taikamanua, ka jomui ka kam néné!" 11:25 Ka tetret nenda, paniddounangan Jesus, pelé nga-ngania, "Taikamanua Ukkui, sikup-kup'aké polak samba manua! Surá sabeu kukua ka matam, kalulut anupakele poí sangamberi nia néné ka tubudda sirimanua simasiku paatuat samba simabuak tiboi tubu. Tápoi ka tubudda sigoisó tiboi tubu lé anupatoilá nia. 11:26 Nenda lé poí kiddiyet bagam, Ukkui." 11:27 Iageti kuanangan nia mitsá Jesus, "Aiakéan Ukkui sangamberinia ka tubukku. Beri sia sara siagai Toga, sarat Ukkui lé iagai nia, lepá. Kisedda leú et ka sia Ukkui, beri leú sia sara siagai nia, sarat Toga lé, lepá, sambat ka tubudda sia siobat bagania Toga ipaagai Ukkui ka tubudda. 11:28 Konan kam ka tubukku, kam sangamberi simasaggo tubu samba simaorú abbinen, bulé kupaarau kam. 11:29 Reddet kam surukatku, samba ului kam aku. Aipoí kalulut leppet bagakku samba repet paatuatku, maaraunangan bagamui. 11:30 Malabbei lé poí surukatku akenenku ka tubumui, samba abbinen sikauku ka bokumui leú et, masing."

Mateus 12

12:1 Ka gogoi Sabbat, ai sia mueenung ka talagat monen gandum, taddaakérangan nia sipasiului Jesus raappek ottit gandum, iageti komrangan nia kalulut lajedda. 12:2 Oto, kelé araitsó nia tai Parise, kuaddangan nia ka matat Jesus, "Itsó peité rapasabau surukat aratta sipasiuluinu, ragalai keraet ka gogoi Sabbat." 12:3 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kipa, tápei poi anubatsa kam sigalaiakenennia ka sia si Dapid, ka tetret aramalaje sambadda saaleinia? 12:4 Situgurúra ka Uman Taikamanua mukom roti, sibuluakenen ka Taikamanua. Takua baí nia, siripot ka surukat aratta, bulat tá momoi rakom nia tai Dapid sambadda saaleinia. Sarat tai imam lé momoi ikokom nia. 12:5 Elé tápei poi anubatsa kam, ka surukat Mose sipasikukua, senen gogoi Sabbat lé rapasabau keraet gogoi Sabbat tai imam sipugagalai ka Uman Taikamanua; tápoi kenanen kisedda, tá leú atujoaké sia? 12:6 Lelek'aké peité kam sikuakku néné: Sené, ai sisaliu beunan Uman Taikamanua. 12:7 Siripot sitususurat ka Buko Sipunenan kisé aikua: Nuntut baga lé kuobá, tá tarimeu buluakenen. Ké nuagai kam kolou nia sikuakku néné, taiobámuian masiseleaké sitaimasele. 12:8 Aipoí Togat Manusia peilé abeu ka tubut gogoi Sabbat." 12:9 Lepá tui nia Jesus sedda, gurú nia ka uma parurukat. 12:10 Sedda ai sara simasakit kabei sangasilá. Iageti ai sia piga pá sipasigagaba selet tubut Jesus, amei masinou-nou nia, pelé nga-nganda, "Kipa, momoi leú pá itualeaké simabesí ipot gogoi Sabbat?" 12:11 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ké ai baí ka talagamui sibara sangamuneng biri-biri sibebelé ka bagat guluggú ipot gogoi Sabbat, tá pá memei nia sibakkat biri-biri nenda, masialá biri-birinia ka bagat guluggú? 12:12 Tá poi sirimanua peilé makeppu saki ka biri-biri! Oto ké kisedda baí galainia, toilá, momoi tualeaké simabesí ka ipot gogoi Sabbat." 12:13 Iageti kuanangan ka matat simasakit kabei néné, Jesus, "Totoiaké kabeinu." Kelé aitotoiaké kabeinia, ale-aimale besit kabeinia, uluinangan kelé kabeinia sangasilá. 12:14 Lepá bela sia tai Parise. Pakerénangan bagadda raisiaké ramateiaké Jesus. 12:15 Kelé aiagai nia Jesus, isiat bagadda sikataí ka tubunia néné, tui-tui nia, iareuaké tubunia sedda. Sirimanua simigi leú et, ka sia, ei sia masitut Jesus. Iageti aleakénangan sia sangamberi simabesí. 12:16 Tápoi sarat iaséaké lé sia, buí rapoiliat nia ka sabagei pagalaiat tubunia. 12:17 Bulé ipuaili kelé ka siniboi Taikamanua, sisegéakenen Nabi Jesayas, sipasikukua kisé, 12:18 "Nia té néné, sikoiniakenenku, sipiliyku, kilibet bagakku samba siobat bagakku. Kukakau Ketsatku ka tubunia, bulé ipaarep roipot ukumku ka tai bangsa-bangsa. 12:19 Tá iobá pagolú elé mugerei, elé mupidato ka enungan sabeu. 12:20 Popou-pou simalelemú, tá itatakkíaké alito sipupepeípeí, tá ipepéaké. Tá iaariaké masibesíaké teret puenung nia ukum simaroipo; 12:21 bulé rapukaronan sangamberi bangsa ka tubunia." 12:22 Lepá abbitrangan sara simapeset mata samba sioú-oú sipinasaileu ketsat sikataí. Aleakénangan leú nia Jesus, iageti oi aipanibo samba makoinongnangan matania. 12:23 Oto bulat kisei lé ka bagadda sirimanua simigi, pat patiboddangan pasasambadda masikua, "Taleú baí niangan néné Togat Dapid, sitonéakenen Taikamanua?" 12:24 Kelé araarep nia tai Parise sikuadda néné, kuaddangan nia ka sia, "Ké tá ikau baí ka tubunia gege si Belsebul utéra paketsa-ketsat sikataí, bulat tá momoi iusiaké ketsat sikataí sirimanua néné." 12:25 Tápoi ai lé iaagai Jesus sipinaatudda tai Parise néné. Kalulut néné, kuanangan ka matadda, "Ké baí ka sara purimataat simararagat, sarat paaggra lé ragagalai, bulat tá te matotom purimataatnia. Kisedda leú et, ké baí ka sara laggai, elé ka bagat sangalalep, simararagat, sarat paaggra lé ragagalai, bulat tá leú te matotom pulalaggai elé pulalalepra. 12:26 Oto kisedda leú te ka sia ka purimataat Sanitu, ké sarat pakekle pasasambadda lé baí ragagalai, mungkuat sara ka mungkuat bagei, bulat tá isosoppi imaragat purimataatnia, lepá kakkataí. 12:27 Kelé sikuamui, kalulut geget Belsebul lé aioi akuusiaké ketsat sikataí. Oto ké kisé baí nia, kasei gegengan lé rapapakei ka sia sipasiuluimui, rapasiusiaké ketsat sikataí. Ké beringan ka sia sipasiuluimui amatoiláan araitsó kababara nia selemui! 12:28 Tápoi kaku geti, ka geget Ketsat Sipunenan lé, iooi kuusiaké ketsat sikataí. Oto toilá tataddaakéna nia Taikamanua murimata ka talagamui. 12:29 Kipa imaroró bagania sipananakkou iguruki lalep siron tubu, bulé irau-rauaké bibiletnia, ké tá ikabéaké boikí siron tubu nenda? Teret lepá ikabéaké nia, iapeité ioi irau-rauké bibiletnia. 12:30 Oto kasei sitaiobá masipaalei aku, sia te masisasaggangi aku. Ialeú et kasei sitaiobá masiropké aku, sia té masipakakataí galajetku! 12:31 Kau nuagai kam sikuakku néné, ké ragalai jo sirimanua, elé rapaloloi Taikamanua, momoi peilé te iappéaké jodda Taikamanua. Tápoi ké Ketsat Sipunenan geti rapaloloi, bulat táan te momoi iappéaké jodda Taikamanua! 12:32 Ké rapaisit kuanenda masipaloloi Togat Manusia, momoi peilé te iappéaké jodda Taikamanua. Tápoi ké Ketsat Sipunenan geti arapaloloi, bulat táan te momoi iappéaké jodda Taikamanua, barania ka puririmanuanda kineneiget, pat aili ka Gogoi Sialu!" 12:33 "Bulé imaerú buania loiná, buítá malibbut buluknia. Ké tá malibbut buluknia sara loiná, makataí leú te buania. Aipoí ka buania lé ituaagai erú elé kataí nia loiná nenda. 12:34 Kelé leú kam néné, sirimanua sikataí paraboat lé te kam. Oto kipa iooi nutiboi kam simaerú, ké sirimanua sikataí paraboat lé kam? Aipoí sitububura sibabara ka bagat paatuat lé poí, ititiboaké ka sia ngu-ngu! 12:35 Tápoi sirimanua simaerú paraboat geti, sarat simaerú lé ratitiboaké, aipoí ka bagat paatuatda, asut'an pueerú. Kelé leú ka sia sirimanua sikataí paraboat, sarat pakata-kataí lé te ratitiboi, asut'an poí ka bagat paatuatda pukakataí. 12:36 Oto repdem kam sikuakku néné: Ka Gogoi Sialu, sangamberinia titiboat sitá galai, sitiboakenenda sirimanua, buítá rapertanggung jawab'aké nia ka matat Taikamanua. 12:37 Aipoí ka tiboietnu lé ituaagai, masele pá ekeu, elé tá." 12:38 Lepá oi sia piga pá tai guru paamianda tai Jahudi, samba tai Parise, masikua ka matat Jesus, pelé nga-nganda, "Paniddogatmai ka tubum, Guru, bulé nugalai kerek, ibara itsoketmai." 12:39 Tápoi alegina lé nia Jesus ikua ka matadda, "Ale, apangan té kopet kataíra sirimanua kineneiget! Kipa, ainugegelai kam kugalai kerek? Bulat tá kugagalai beri sara kerek itsoketmui, lepá. Sarat kerek kelé kiseiet sigalai Taikamanua ka tubut Nabi Jona lé tuaaké. 12:40 Kelé ka sia kai Jona, telu ngagogoi, telu ngasoibó burúnia aikuddu ka balugut iba sabeu. Oto kisedda leú te muaaili ka tubunia ka sia Togat Manusia, telu ngagogoi, telu ngasoibó leú te ikukuddu ka unou polak. 12:41 Tususuru te sia tai Ninipe samba leú sia reddenan néné ka Gogoi Sialu masijoaké sia tai néné. Araobá poí ka sia tai Ninipe, masibauaké paatuatda ka tetret aiei si Jona, masipangantoman sia siburú. Tápoi kineneiget aian nia sené sisaliu peilé pubebeunan tiboi tubut Jona. 12:42 Ialeú et, tususuru te nia sara rimata sinanalep sibara ka kayaman sambadda reddenan néné, masijoaké sia tai néné. Aipoí kalulut obána masiarep nganturat pagalaiat pusikuat paatuat Salomo, besíakénangan musila barania ka tut-tut polak, masiailiaké rimata Salomo. Tápoi kineneiget aian nia sené sara sisaliu peilé beunan tiboi tubut Salomo!" 12:43 "Ké bela ketsat sikataí ka tubut sara sirimanua, ei nia mugejek, masigaba kudduat simagarak ka simatangeu, kudduat pasiariat tubunia, tápoi tá isesese. 12:44 Kalulut néné, kuanangan, 'Kusosok-sok'an lé mitsá ka lalep sikaddiuakenenku siboikí.' Kelé aisegé sedda, ailinangan mitsá lalep nenda, tá anai ka bagania, maliná samba malelek kudduat katugalangan bibilet ka bagania. 12:45 Iageti ei nia mitsá masialá bagei pitu ketsat sikataí sisaliu peilé pukakataínia ka sia, tugurúrangan leú et ka tubut sirimanua nenda, kuddu sia sedda. Oto bailiu tuppainangan kopet kataí paraboatnia sirimanua nenda, belé peilé kataí paraboatnia siboikí. Bulat kisedda te muaaili ka tubudda sirimanua sikataí paraboat, ka reddenan néné." 12:46 Ai peilé ipatitiboaké sia sirimanua simigi, Jesus, oi-araoi ka sia sainan Jesus samba sasarainania. Iageti rió sia ka gerat, ragelai rapatiboaké nia. 12:47 Lepá oi sara ka talagat sirimanua simigi masisegéaké ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Ukkui, ai sia ka gerat sainam sambadda sasarainam. Airagegelai rapatiboaké ekeu." 12:48 Tápoi alegina lé nia Jesus, ikua ka matania, "Kasei baí sainangku? Kasei baí sasarainangku?" 12:49 Oto saú-saúnangan sia sipasiuluinia, kuanangan ka matadda, "Sia té néné, sainangku samba sasarainangku. 12:50 Aipoí kasei sigalaiaké siobat bagat Ukkuiku sikuddu ka manua, sia té nenda oniakenenku sasarainangku, samaniuku, samba sainangku."

Mateus 13

13:1 Gogoi nia nenda leú et, tui nia Jesus, ikaddiuaké lalep, ei nia mukuddu ka bet-bet koat. 13:2 Kalulut igidda sirimanua sipurut nia, ei nia ka bagat abak mungantoman. Tápoi ka sia geti sirimanua simigi, ai lé sia muririó ka bet-bet koat. 13:3 Iageti tiboinangan sangamberinia ka matadda Jesus, ka pasikat. pelé nga-ngania, "Ai sara sirimanua sieei masikarap'aké karamen. 13:4 Ai nia mangangarap, belé bagei ka talagat enungan. Iageti oinangan leú ka sia umá, pakominangan leú karamen néné, pat sappru. 13:5 Oto ai leú bagei karamen sibebelé ka polak simabukkú, goisó lé polaknia. Bulat tá tedda kua ruei nia iputútú karamen, kalulut taimaigit polaknia. 13:6 Tápoi kelé imakaddat sulu, malajúnangan leú et letinia, iageti magaraknangan leú et, lepá attei, tá poí makeru ungatnia. 13:7 Oto ai leú bagei karamen sibebelé ka talagat rui. Kelé itaddaaké ka sia iputútú rui, teinangan karamen néné, pat attei. 13:8 Tápoi ai leú bagei sibebelé ka polak simagabru. Tá mauju pubuanangan; ai sangotu igit nganbénia, ai siaili enem ngapulu, ai leú et siaili telu ngapulu, igit ngambénia." 13:9 Oto lepána lé aitiboi pasikat néné, Jesus, kuanangan ka matadda sirimanua simigi, "Kasei simaarep piú, kau iarep'aké nia!" 13:10 Lepá oirangan leú et sipasiului ka tubut Jesus masikua ka matania, pelé nga-nganda, "Pasikat lé kodda nukakau masipatiboaké sirimanua simigi?" 13:11 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ka kam poí atuakéan panguruat, bulé nuagai kam keleat Taikamanua, iaté pagalaiat Purimataat Taikamanua. Tápoi ka sia geti ka sabagei, tá atukau. 13:12 Aipoí kasei ai, tukakau peilé mitsá simakopé igi ka tubunia, bulé ipulegei. Tápoi ka sitá anai apa pá geti, tupaaalaki peilé sipulelegei goisó nenda ka tubunia, bulé isappru. 13:13 Iaté lulunia kupupapasikat ké manibo aku ka tubudda sirimanua simigi. Aipoí kenanen makoinong matadda, tápoi kelé tá raiitsó; kenanen maarep piúra, tápoi kelé tá raaarep samba tá isasaksak ka bagadda. 13:14 Amuailingan kelé ka sikuat Nabi Jesayas, sipasikukua kisé, áikua Taikamanua; Mariu-riu lé rapasiarep tápoi tá ikokolou ka bagadda; airariritúaké tápoi tá raagai apa sipuaaili. 13:15 Makelá lé poí paatuatda sirimanua néné, amatakkep'an piúra samba arauneng'akéan matadda. Aibara kelé néné geti, iaté, bulé buí imakoinong matadda, samba bulé buí imaarep piúra, bulé buí imakolou ka bagadda buían rasok-sok nia mitsá ka tubukku oto bailiu aleakékungan sia.' " 13:16 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Tápoi bulat mauktuk kam ka kam, aipoí bulat anuitsóan kam, samba bulat anuarep'an kam. 13:17 Aipoí bulé nuagai kam nia, bulat tá te magulai sia tai nabi samba sia simaroipo baga siburú amasibesíaké masiitsó kelé siitsómui ka kam kineneiget, tápoi bulat beri itsóra nia. Arabesíaké masiarep kelé siarepmui ka kam kineneiget, tápoi bulat beri arepda nia." 13:18 "Arep'aké kam kukua katukolobat pasikat sipasikakarap'aké karamen. 13:19 Karamen sibebelé ka enungan, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú, siorak pagalaiat Purimataat Taikamanua. Tápoi tá makokolou ka bagadda. Amoi poí Sanitu masirau-rau karamen sikarap'akenen ka bagat paatuatda. 13:20 Karamen sibebelé ka polak simabukkú, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú. Bulat arepda lé nia, silórangan nia ka angkat baga. 13:21 Tápoi kalulut Katuareman Simaerú sisilóra néné, tápei amuungat ka bagat paatuatda, bailiu tá matom. Kelé ibara pugejaat baga, elé paoreat ka tubudda kalulut katuareman simaerú nenda, bulat tá mauju rasik-sik tei-teira muarat. 13:22 Iageti karamen sibebelé ka talagat rui, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú, tápoi ai lé sia mukakarat baga ka purimanuaiatda, kalulut obára mukayo. Bailiu teinangan Katuareman Simaerú siarepra néné, pat taipubuanangan leú et. 13:23 Tápoi karamen sibebelé ka polak simagabru geti, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú. Arepda lé nia, makolounangan ka bagadda. Pureddetnangan buadda, ai siaili sangotu, ai leú siaili enem ngapulu, tápoi ai leú siaili telu ngapulu igit ngambénia." 13:24 Lepá tiboinangan mitsá sara pasikat, Jesus ka matadda sirimanua simigi, kuanangan, "Purimataat Taikamanua geti, makeré lé nia kelé ka pasikat néné: Ai sara sirimanua sieei maksikarap'aké karamen simaerú ka monenia. 13:25 Oto soibó, ai sia memerep sangamberidda, einangan leú et ka sia saggak sigalai mone néné, ikarap'aké karamen soa-soat ka talagat gandum; lepá tuinangan leú et. 13:26 Kelé aipuurau siureman néné, taddaakénangan leú ibela bobotsoketnia. Oto ka sia soa-soat leú, toilá. 13:27 Iageti oirangan leú sipugagalai siupaji ka tubut sibakkat mone, masikua ka matania, 'Kipa, tá uremen simaerú anukarap'aké ka monem, Tuan? Kipa aigalai aibara sedda soa-soat?' 13:28 Pelé nga-ngan sibakkat mone néné ikua ka matadda, 'Sikarap'akenenda lé saggakta.' Iageti kuaddangan nia mitsá ka matat sibakkat mone, pelé nga-nganda, 'Kipa, Tuan, nuobá leú kuei kai masiburau soa-soat nenda?' 13:29 Kuanangan ka matadda sibakkat mone néné, 'Báan leú eei kam, aipoí ké mei kam masiburau soa-soat, babara taiaagaietmui paburagimuian gandum. 13:30 Eddangan nia iputútú ka sia soa-soat, raputútú ruadda gandum, teret iaili gogoi pasimoneiat. Ai leú kukua nia ka sipasimomonei: Rurúaké kam boikí soa-soat. Oto ké alepáan nuappraaké kam nia, labóakémuian nia ka api. Alepáan geti nupalaboki kam soa-soat, iapeité nururúaké kam buat gandum, koiríakémuian nia ka bagat sapou.' " 13:31 Lepá mitsá tiboinangan sara pasikat ka matadda sirimanua simigi, Jesus. Kuanangan ka matadda, "Ka sia Purimataat Taikamanua, makeré lé nia kelé ka pasikat néné: Ai sara sirimanua sialá sangambé luikut ubé, ikarap'aké nia ka monenia. 13:32 Luikut ubé néné, iaté sara karamen bulat simakopé goisot ngambé. Tápoi kelé aiputútú, puuraunangan, pat niangan lé abeu ka pagule-gulei bagei. Bebbeunan loinánia, pat einangan leú umá murumun ka rannia." 13:33 Ai leú mitsá sara pasikat aitiboi Jesus, ka matadda, "Ka sia Purimataat Taikamanua, makeré lé nia kelé ragi, sialat sara sinanalep, ipagalú nia ka siepat ngapulu ngaliter tapung, teret ipugoó sangamberinia!" 13:34 Sangamberinia ngantoman Jesus sarat ka pasikat lé itiboi nia ka tubudda sirimanua simigi. 13:35 Bulé ipuaili kelé ka siniboira tai nabi, sipasikukua kisé, "Mupasikat lé kugagalai, masipatiboaké sia kupoiliat sangamberinia simalipput barana ka panandaat polak peilé." 13:36 Lepá kaddiuakénangan sia sirimanua simigi, Jesus, gurú nia ka bagat lalep. Iageti oi sipasiuluinia kuaddangan ka matania, "Kolouaké peité ka kai bagat pasikat soa-soat ka talagat gandum." 13:37 Iageti kolouakénangan nia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Sipasikakarap'aké karamen simaerú iaté, Togat Manusia. 13:38 Mone, iaté, polak néné. Karamen simaerú, iaté sia situgugurú ka paamian Taikamanua. Soa-soat, iaté sia simaré-ré ka Sanitu. 13:39 Saggak sipasiuurep soa-soat, iaté Sanitu. Pasimoneiat, iaté Kalepakat Polak. Sipasimomonei, iaté samalaika. 13:40 Kelé kipa itururúaké soa-soat bulé itulabóake ka api, kisedda leú te muaaili ka Gogoi Sialu. 13:41 Ikokoiniaké te sia samalaikania Togat Manusia, masirurúaké ka talagadda sapaamiannia, sipasitutubbui bagadda sirimanua mugalai jo, samba sia leú sabagei sangamberidda sigalai jo. 13:42 Sangamberidda néné, turiribbaiaké ka purusuat sibara api sipujujuluu; oto sedda te rapusosou samba rapangongorik. 13:43 Tápoi sia geti, sigalaiaké siobat bagat Taikamanua, mutotoro tubudda kelé matat sulu, ka Laggai Sibau; Laggai Taikamanua Ukkuira. Oto kasei simaarep piú, arep'akénangan leú et nia!" 13:44 "Ka sia geti Purimataat Taikamanua, makeré lé nia ka pasikat néné: ai bibilet silabbú ka polak, sikukuddu ka mone, lepá sesenangan niaté sara sirimanua. Kelé aisese nia, labbúnangan nia mitsá ka polak. Lulut kopet angkat bagania, einangan leú et masisakiaké sangamberi bibiletnia. Lepá sok-soknangan nia mitsá, isaki polak nenda." 13:45 "Ka sia geti Purimataat Taikamanua makeré lé nia ka pasikat néné: Ai sara sipajajaga, sieei masigaba inu mutiara simakopé kepput saki. 13:46 Kelé aisese sara inu mutiara bulat simakopé lainge, ei nia masisakiaké sangamberi bibiletnia, iageti sakinangan nia mutiara nenda." 13:47 "Ka sia geti Purimataat Taikamanua, momoi tupasikat'aké nia kelé ka sara jalo, sijaloakenen ka koat; sialá sene ngamata iba. 13:48 Kelé aisut jalo nenda, tiktikrangan nia jalo nenda sipasiiba ka leleu. Lepá uddet sia masipiliy paiba-iba nenda: Iba simaerú rakau ka bagat garágá, tápoi iba sikataí geti, raribbaiaké lé. 13:49 Kisedda leú te, ké iaili Gogoi Sialu. Oi samalaika masipasaraaké sirimanua sikataí paraboat, ka sirimanua sigalaiaké siobat bagai Taikamanua. 13:50 Iageti sirimanua sikataí paraboat, turibbaiaké ka bagat purusuat sibara api sipujujuluu. Oto sedda te rapusosou samba rapangongorik." 13:51 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Amakolouan ka bagamui sangamberinia sikuakku néné?" Alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Amakolouan ka bagamai, Ukkui!" 13:52 Oto kuanangan mitsá ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Iaté lulunia, sangamberidda tai guru paamianda tai Jahudi, situgugurú ka paamian Taikamanua, tupakeréaké lé sia kelé ka sara tuan sipasibebelaaké bibiletnia simabau sambat bibiletnia simaburú, sibara ka bagat sapounia." 13:53 Kelé ailepáaké aitiboi sene ngamata pasikat, Jesus, tui-tui nia sedda, 13:54 toili nia ka laggai puuragatnia. Oto einangan leú et mungantoman ka uma parurukatda tai Jahudi. Bulat kisei lé ka bagadda raarep ngantomannia. Pelé nga-nganda ka tubunia, "Kaipa te aisese pusoppinannia kelé néné? Samba kaipa te aibara gege ka tubunia ipasigalai kerek? 13:55 Tá poi nia néné togat Josep situkang loiná? Tá poi si Maria inania; samba tá poi sasarainania sipuoni si Jakobus, si Josep, si Simon samba si Judas? 13:56 Tá poi ai sia sené ka sia samaniunia? Kaipa aisese nia sangamberinia néné?" 13:57 Oto taiobárangan masisiló kaooi Jesus. Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ka palagga-laggai bagei rahohormati sia tai nabi, tápoi taikalaggaiatnia samba sia sikukuddu ka bagat lalepnia geti, tá." 13:58 Kalulut néné, taigalainangan maigi kerek sedda, tá poí matonem bagadda ka tubunia.

Mateus 14

14:1 Iageti ka tetret nenda, maarepnangan katuareman sigalai Jesus ka tubut Rimatadda tai Galilea, iaté sipuoni si Herodes. 14:2 Kuanangan nia si Herodes ka tubudda sauté siróakenennia, "Bulat kirénangan si Johannes Sipasiraraú te nia néné. Amurimanuangan nia mitsá! Iaté lulunia ibabara gege ka tubunia igalaiaké kerek." 14:3 Aipoí siburú aikoiniaké sia tai tenterania si Herodes masilabá samba masikabé si Johannes, rakau nia ka bagat penjara. Aigalaiaké néné geti ka tubut Johannes Sipasiraraú, si Herodes, kalulut galai tubunia ka tubut eirania si Herodias, sinanalep sarainania si Pilipus. 14:4 Aikua poí si Johannes ka matat Herodes kisé, "Bulat tá momoi nualá eiram si Herodias, sinanalepnu!" 14:5 Siripokatnia aiiisiaké si Herodes masimateiaké si Johannes. Sarat lotónia lé ka tubudda sirimanua simigi, ai lé poí rapunanabi nia si Johannes néné. 14:6 Oto ka punen pasirepdeman putútukat matania si Herodes, amuturú momoínia sinanalep, iaté togat Herodias, ka matadda sirimanua simigi sipupupunen. Bulat simakopé angkat bagania lé si Herodes masiigbuk againia muturú siokkó néné, 14:7 pat pusuppanangan si Herodes masikua ka matania, apa lé itiddou, kaunangan leú et nia. 14:8 Oto kalulut ron patubbuiat inania si Herodias, kuanangan ka sia togania siokkó néné, ka matat Herodes, "Utet Johannes Sipasiraraú lé nuaaké kaku kineneiget ka bagat mangkó!" 14:9 Kelé aiarep paniddogatnia siokkó néné, si Herodes, bulat reu-reu lé bagania. Tápoi kalulut irepdep sisuppaakenennia ka matadda tairaumania, kuanangan bulé rakau paniddogatnia siokkó néné. 14:10 Koiniakénangan leú et sia raei ka penjara bulé rasaggri lolokkat Johannes. 14:11 Iageti abbitrangan utet Johannes ka bagat mangkó, kaurangan leú et nia ka tubut siokkó néné. Oto ka sia siokkó néné mitsa, kaunangan nia ka tubut inania. 14:12 Lepá eirangan leú et sipasiului Johannes masialá tubut Johannes simamatei, rarateiaké nia. Iageti mitsá eirangan leú et masisegéaké sibabara néné ka tubut Jesus. 14:13 Kelé aiarep nia sibabara néné Jesus, tui nia muabak sarania, masiareuaké tubunia sedda, masiailiaké kudduat simatangeu. Tápoi kelé araarep nia sirimanua simigi katutui-tui nia sedda Jesus, tui leú et sia ka sia rakaddiuaké laggaira, raei masiailiaké Jesus, sipusisila. 14:14 Kelé aitujanang Jesus ka kapí, itsónangan sirimanua simigi, oto makaténangan bagania ka tubudda. Iageti aleakénangan piga pá sia simabesí, ka talagadda. 14:15 Ka soibokatnia, oi sia sipasiuluinia ka tubut Jesus masikua ka matania, "Amasoibóan sulu. Kudduat néné pei bagei matangeu. Maerú peilé nukua ka matadda, raei masisaki kadda ka laggai simalegre sené." 14:16 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Buían raei. Kam'an lé masikakau kadda." 14:17 Pelé nga-nganda ka tubut Jesus, "Kakai poí sarat lima ngaaggro lé roti samba rua ngamuneng iba!" 14:18 Kuanangan ka matadda Jesus, "Aké kam nia sené." 14:19 Iageti kuanangan ka matadda sirimanua simigi bulé rapuuddet ka turu-turu. Alánangan silima ngaaggro roti sambat sirua ngamuneng iba, teilanangan manua masikua pusurakat ka Taikamanua. Lepá paabbónangan nia, kaunangan leú et nia ka sipasiuluinia, raparubei nia ka sirimanua simigi. 14:20 Iageti pukomrangan leú et sangamberidda, bulat pat segé ektekra. Lepat komanda, rurúakérangan sipulelegei, sipasiuluinia, ai pulu rua ngagarágá iginia sarat sisusut. 14:21 Sangamberidda sipukokom, ai sia lima ngaribu sia igidda, tápei atuaddeaké sia tainanalep sambat tatoga sigoisó. 14:22 Iageti kuanangan Jesus ka matadda sipasiuluinia, bulé raei boikí muabak, masitalipoki bagat paó, pengenan ikua ka matadda sirimanua simigi ratoili ka laggaira. 14:23 Oto kurukra sirimanua simigi, sakai nia Jesus ka sara leleu, iei maniddou. Kenanen amasoibóan, tápoi riu-riu lé ikuddu sedda Jesus sarania. 14:24 Tápoi ka sia abak situtda sipasiului Jesus geti, aiailingan ka tengan paó reunannia. Aipabebetuji nia onu; kalulut ai lé poí rasososro rusa. 14:25 Ka patokatnia, oi nia ka sia Jesus muenung ka uddut oinan, iailiaké sia. 14:26 Kelé araitsó ipuenung Jesus ka uddut oinan, tugégérangan leú et simakopé. Pugereirangan leú et kopet kataí lotóra, pelé nga-nganda, "Kodda Sanitu!" 14:27 Kuana lé nia ka matadda Jesus, "Bá pulalamau kam! Aku lé né, Jesus. Bá malolotó kam!" 14:28 Oto kuanangan nia ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Ké bulatnia baí ekeu néné Jesus, oto kua pei, bulé kuoi kaku muenung ka uddut oinan." 14:29 Aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matania, "Kauan, konan'an." Iageti jananginangan leú et si Petrus uddut oinan, puenungnangan iailiaké Jesus. 14:30 Tápoi kelé aiitsó nia si Petrus iburaaké rusa simakopé piret, suggrunangan nia pulolotó, iageti tualupnangan leú et. Oto pugereinangan, pelé nga-ngania, "Rop'aké aku, Tuhan!" 14:31 Bulat tá amauju aitotoiaké kabeinia Jesus, itakep kabei Petrus; iageti kuanangan ka matat Petrus, "Ei, Petrus, Petrus, magulai peilé tonem bagam ka tubukku. Marurua kodda bagam ka tubukku?" 14:32 Iageti sakai sia ruadda ka bagat abak. Ka sia rusa leú, ari aipuboroi. 14:33 Oto purappoddangan leú et sipasiuluinia ka matat Jesus, pelé nga-nganda, "Bulatnia Togat Taikamanua lé ekeu, Tuhan!" 14:34 Iageti kelé aratujolou ka kapit paó, sakai sia ka laggai Genetsaret. 14:35 Kelé araagai nia sipulalaggai sedda, pu-Jejesus nia amoi masibalou sia, paarepdangan nia ka sabagei kaooi nia, ka sangaliot laggai simalegre sedda. Bailiu abbitrangan sangamberi simabesí ka tubut Jesus. 14:36 Tiddourangan ka tubut Jesus, bulé iobáaké rarape saraubánia, kenanen baí sipujajai leppeinangan lé. Oto sangamberi sipasirarape saraubánia, ale besíra.

Mateus 15

15:1 Iageti oirangan leú et piga pá sia tai Parise sambat tai guru paamian sibabara ka Jerusalem masiailiaké Jesus, masikua ka matania, pelé nga-nganda, 15:2 "Rapasasabau kodda surukatda taikebbukatta sipasiuluinu? Simatukle tugalaiaké siripot ka surukatda taikebbukatta poí, kei mukom, buí tá muriggo boikí!" 15:3 Aleginangan nia Jesus kuanangan ka matadda, "Kam ka kam leú et, nupasasabau kodda kam surukat Taikamanua kalulut nutut'aké kam surukatda taikebbukatmui? 15:4 Aipoí aikua Taikamanua, 'Surú ukkuinu sambat inam,' samba leú et, 'Kasei sipateleji ukkui sambat inania, buítá tuorakké ka tubunia ukum simateiakenen.' 15:5 Tápoi anungantruaké geti kam ka sirimanua kisé, ké ai sipasikukua ka saeppunia, 'Siripot akenenku ka tubumui ukkui, ina, akupanguruat'akéan nia ka Taikamanua,' 15:6 oto bailiu táan turoronké itukua bulé isurú saeppunia. Oto kalulut purereddetmui ka surukatda taikebbukatmui, putatámuian tiboiet Taikamanua. 15:7 Ale kam sipatataju! Bulat amuailingan te kelé ka sikuat Jesayas, pagalaiat tubumui néné: 15:8 'Kisé aikua Taikamanua: Sarat ka ngungunda lé, lepá rapasiumun'aké aku, tápoi paatuatda geti, areu ka tubukku. 15:9 Siboboi lé raumun'aké aku, aipoí surukatda sirimanua sigelaiakenenda nenda arabailiuakéan lé nia kéan lé surukatkungan lé galainia.' " 15:10 Lepá sogoinangan sia sirimanua simigi, Jesus, kuanangan ka matadda, "Arep'aké peité kam sikuakku néné, bulé imakolou ka bagamui! 15:11 Situgugurú ka bagat nga-nga, tá ibabailiuaké itukasitsit'aké sirimanua, sarat sibebela ka bagat nga-ngania lé, itukasisitsit'aké sia." 15:12 Iageti oirangan leú et sipasiuluinia, Jesus ka matania, pelé nga-nganda, "Nuagai leú arapubeleki ekeu baga tai Parise, araarep sikuam néné?" 15:13 Tápoi alegina lé nia ka sia Jesus, "Sangamberi siureman, ké tá siurep ukkuiku sikuddu ka manua, tububurau lé. 15:14 Bá puleletsei kam sia ka sia tai Parise. Aipoí sauté simapeset paatuat lé sia néné. Ké palulu baí sia ka tubu pasasambadda simapeset mata, tá isoppi rabelé ruadda ka bagat guluggú." 15:15 Iageti kuanangan ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Kolouaké peité ka kai pasikat néné!" 15:16 Oto kuanangan ka matadda Jesus, pelé nga-ngania, "Ale, beri leú kam ka kam, tápei makolou ka bagamui sikuakku néné? 15:17 Tá nuagai kam, situgugurú ka bagat nga-nga, segé ka balugú, lepá bela mitsá. 15:18 Sibebela ka bagat ngu-ngu, iaté sibuggraakenen paatuat; iaté nenda sikau sirimanua kasitsit'akenen. 15:19 Aipoí sibabara ka paatuat lé ikakabaraji pukakataí baga; sipasitutubbui bagat sirimanua pamatei, paelet, musilainge, manangkou, masimuneng'aké boko samba masipaloloi. 15:20 Nenda lé ibabailiu tukasit-sit'aké sia sirimanua, tá kalulut pukokom sitaipuririggo." 15:21 Lepá tui nia Jesus sedda, iei ka sara laggai ka bet-bet laggaira tai Tirus sambat tai Sidon. 15:22 Iageti oinangan leú et sara sinanalep tai Kanaan sibabara ka pasongan laggaira tai Tirus sambat tai Sidon, musoga ka tubut Jesus, pelé nga-ngania, "Oi Tuhan, Toga Dapid, kau imakaté bagam ka tubukku! Ai togakku sinanalep aipasasaileu nia ketsat sikataí Bulat simakopé kataí lé pangoringannia." 15:23 Tápoi ka sia geti Jesus, meng lé nia. Iageti oirangan leú et sipasiuluinia ka tubunia, pelé nga-nganda, "Tuhan, kua peité ka matat sinanalep néné itui-tui. Sarat mugaú-gaú lé poi igagalai itut sita!" 15:24 Iageti kuanangan ka matat sinanalep, Jesus, "Sarat ka tubudda simalilimai ka bangsa Israel lé atukoiniaké aku." 15:25 Iageti einangan leú et sinanalep murappo ka matat Jesus, kuanangan, "Bulat rop'aké lé aku, Tuhan." 15:26 Kuanangan nia mitsá Jesus ka matat sinanalep, "Tá maerú tualá kadda tatoga, turibbaiaké nia ka jó-jó." 15:27 Alegina lé nia ka sia sinanalep, "Bulat aisesengan tedda sikuam, Tuhan. Tápoi beri leú ka sia jó-jó, ai leú te ipipipli porat kan sibebelé ka tei mejat tuannia." 15:28 Iageti kuanangan Jesus ka matat sinanalep, "Bulat maron tonem bagam lepá, Ina! Tá isoppi ibara kiddiyet bagam!" Oto iangan leú et jamnia, ale-aimale togania Ina néné. 15:29 Oto lepá tui nia sedda Jesus, puenungnangan masiriringi bet-bet Paot Galilea. Iageti panatranangan ka sara leleu, kuddu nia sedda. 15:30 Maigi leú sia amei masiailiaké Jesus masitaroaké simasakit, simapeset mata, sitaiooi tubu, simaoú-oú, samba leú sia simabesí sabagei. Galakkérangan leú et sia simabesi néné ka matat Jesus, aleakénangan leú et sia. 15:31 Bulat kisei lé ka bagadda sangamberi siparururú sedda, araitsó aioi arapanibo simaoú-oú, aramale simasakit, aioi arapuenung sitaiooi tubu, samba aimakoinong matadda simapeset mata. Iageti umun'akérangan leú et Taikamanuanda bangsa Israel. 15:32 Lepá sogainangan sia sipasiuluinia Jesus, kuanangan ka matadda, "Bulat makaté bagakku ka tubudda sirimanua simigi néné. Aipoí telu ngagogoian burúnia arapaalei aku. Oto kuneneiget táan anai kadda. Tá kuobáaké sia ratui-tui taipukokom, babara mamatei sia laje ka enungan." 15:33 Iageti kuaddangan nia sipasiuluinia, ka matat Jesus, "Kaipa tagagaba kam kan ka laggai simatangeu néné, masipakom tá taagai nuntudda néné?" 15:34 Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Ai piga ngaaggro roti anuabbit kam?" Alegiddangan nia, "Ai pitu ngaaggro, samba leú et ai piga ngamuneng pá iba pagoiso-goisó." 15:35 Lepá kuanangan ka matadda sirimanua simigi, Jesus, bulé rapuuddet ka polak. 15:36 Iageti alánangan sipitu ngaaggro roti sambat iba, kuanangan surá ka tubut Taikamanua. Lepá paabbónangan leú et nia roti samba iba nenda, kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia, oto parubeirangan nia ka sirimanua simigi. 15:37 Iageti pukomrangan leú et, pat ektek sia sangamberidda. Lepá eirangan leú et sipasiuluinia, masirurúaké sipulelegei. Ai pitu ngagarágá iginia sarat sisusut. 15:38 Igidda sipukokom, sarat taimanteu peilé, ai sia epat ngaribu. Ainangan tátuaaddeaké sia ka sia tainanalep sambat tatoga sigoisó. 15:39 Lepá, iapeité obáakénangan sia sirimanua simigi néné, Jesus, ratoili ka laggaira. Tápoi ka sia geti Jesus, amei lé nia muabak sarania ka laggai Magadan.

Mateus 16

16:1 Ai piga pá sia tai Parise sambat tai Saduki amei masiailiaké Jesus, ragaba enungan bulé ioi rajoaké nia. Iageti nánárangan nia bulé igalai kerek ka matadda, masipatoilá kababara nia ka Taikamanua. 16:2 Tápoi kuana lé ka matadda Jesus, "Ké mabonan matat sulu ka kabelekat sulu, kuamuian, 'Maeerú te manua.' 16:3 Samba ké mabonan elé makunem matat sulu simatsep, kuamuian, 'Bebelé lé te urat.' Oto kam nuagai kam masipatup-tup matat manua, iaté masiitsó toggaiat sibabara ka manua. Tápoi toggaiat pagalaiat sibabara kineneiget geti, bulat tá nuagai kam ipatup-tup nia!" 16:4 "Bulat apangan té kopet kataí samba kopet kelat paatuatda sia reddenan néné. Kipa, ainukikiddiy kam kugalai kerek? Bulat beri te sara kerek tá tugagalai itsoketmui, sarat kiseiet sipuaaili ka tubut Jona lé." Kelé aikua néné ka matadda, tui nia sedda Jesus, ikaddiuaké sia. 16:5 Kelé arasegé sipasiului Jesus ka silat paó, agairangan kakalipogidda raabbit roti. 16:6 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Suk-suk kam tubumui ka ragidda tai Parise sambat tai Saduki." 16:7 Kelé araarep nia sikuat Jesus néné ka matadda, patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, "Elé kalulut taiaabbitta lé pá roti ikukua néné ka matatta, Jesus." 16:8 Tápoi ai lé iaagai sipinatibojidda néné, Jesus. Iageti kuanangan ka matadda, "Pauukle kodda kam kalulut taiaabbitmui roti? Bulat magulai peilé tonem bagamui ka tubukku! 16:9 Tápei aimakokolou poi ka bagamui? Táan poi ainurerepdem kam ka silima roti sipaabbóku masipakom silima ngaribu sia igidda? Ai piga ngagarágá nuntu nia roti sipulelegei sirurúakenenmui? 16:10 Samba leú et ka sipitu roti masipakom siepat ngaribu sia igidda? Ai piga ngagarágá nuntu nia roti sipulelegei sirurúakenenmui? 16:11 Angoian lé tá imakokolou ka bagamui, tá kalulut taiaabbitmui roti kukua nia néné? Tápoi bulé nusuk-suk lé kam tubumui ka ragidda tai Parise sambat tai Saduki!" 16:12 Oto iapeité agairangan kolou nia sikuat Jesus ka matadda, tá ragi pasigot roti ikukua ka matadda, tápoi bulé rasuk-suk lé tubudda, buí ialá bagadda ka nganturatda tai Parise sambat tai Saduki. 16:13 Iageti ei nia Jesus ka laggai simalegre ka Kaisarea Pilippi. Ai sia sedda, nou-nounangan sia sipasiuluinia Jesus, pelé nga-ngania, "Siripot siarepmui ka nga-nganda sirimanua, kasonia ka sia, rakukua, Togat Manusia néné?" 16:14 Alegiddangan nia sipasiuluinia, pelé nga-nganda, "Ai sia sipasikukua si Johannes Sipasiraraú. Tápoi ai leú et sia sipasikukua si Elia. Iageti ai leú sabagei sipasikukua si Jeremias, elé sara ka talagadda tai nabi." 16:15 "Tápoi kam ka kam, kasonia nukukua kam aku néné?" 16:16 Iageti kuanangan nia ka sia si Petrus, "Ekeu geti kekeu néné, iaté Rimata Sipaarau, Togat Taikamanua Sipuririmanua." 16:17 Oto kuanangan nia Jesus ka matat Petrus, "Bulat mauktuk ekeu ale Simon togat Jona! Aipoí tá sirimanua aipoiliat nia ka matam, tápoi Ukkuiku sikuddu ka manua lé. 16:18 Bulé nuagai nia, ekeu néné sipuoni si Petrus, iaté bukkú bulak simaron. Ka uddut bongan bukkú bulak néné te kuririóaké garejakku, sitaioi tukalaaké. Pat beri kamateiat leú tá momoi ikalaaké nia! 16:19 Kuaaké te ka tubum panguksik Laggai Taikamanua Sibau. Oto apa lé nukeraaké ka polak néné, tukekeraaké leú te ka manua. Iageti apa lé nusiniseat'aké ka polak néné, tusisineseat'aké leú te ka manua." 16:20 Lepá aséakénangan sia sipasiuluinia Jesus, bulé buí ratiboi nia ka sabagei, rakua, Jesus néné, iaté Rimata Sipaarau. 16:21 Ka tetret nenda, taddaakénangan Jesus, itiboi simakolou ka matadda sipasiuluinia, kaeei nia ka Jerusalem sambat oorikna maigi paoreat sibara ka sauté, sibara ka tai imam sabeu, samba leú et sibara ka tai guru paamian. Iageti tiboinangan leú et mamateiakéra nia, tápoi isusuruaké lé nia mitsá Taikamanua, ka gogoi sikatelunia. 16:22 Iageti ei si Petrus, tiktiknangan kabei Jesus, abbitnangan nia raei ruadda ka bébé, oto aséakénangan nia, kuanangan ka matat Jesus, "Bulé iareuaké Taikamanua sibabara néné ka tubum, Tuhan! Buí ipuaili néné ka tubum, Tuhan!" 16:23 Oto pitsanangan si Petrus, Jesus, kuanangan ka matania, "Kenan katui-tui sené, ekeu Sibaraaké Paalakat Baga! Aipoí sipasisasaila aku lé ekeu néné. Bulat siripot sipinaatudda sirimanua lé kekeu nupaaatu; tá siripot sipinaatut Taikamanua!" 16:24 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Kasei siobá masitut aku, kau rakatei-teiake boikí galajet puuktunganda saradda, samba kau rabairat siliktenganda, iageti mitsá, kau mariu-riu ratut aku. 16:25 Aipoí kasei sikera engania, iaté malilimai purimanuaiat. Tápoi sipasibubuluaké engania geti kalulut aku, iaté masisesese purimanuaiatnia. 16:26 Aponia poi uktuknia sara sirimanua, ké moi iikep'aké sangaliot polak, tápoi ai lé malilimai purimanuaiatnia? Momoi poi tupasiliaké purimanuaiat néné ka tubut aponia pá? 16:27 Táan te mauju ioi mitsá Togat Manusia sambadda samalaikania ka geget Ukkuinia. Ka tetret nenda orak'akénangan ukum ka sirimanua, Taikamanua, masisiliaké siripot sigalaira. 16:28 Repdem kam néné! Ai te sia ka talagamui sené, tá ranananam kamateiat, teret itsóra ioi Togat Manusia sibailiu Rimata."

Mateus 17

17:1 Lepána lé aitukapplu enem ngagogoi burúnia, abbitnangan sia Jesus, si Petrus, si Jakobus sambat sarainania si Johannes raei saradda ka sara leleu simakopé buak. 17:2 Oto ka mataddangan leú et siliynangan putubuatnia Jesus: Matoronangan matania kelé torot sulu, samba mabulaunangan leppeinia bulat kirisau lepá. 17:3 Iageti itsórangan leú et si Mose sambat si Elia sia sipasiului sitelu néné, aipatitiboaké sia Jesus. 17:4 Oto kuanangan ka matat Jesus si Petrus, "Bulat masanang sita mukuddu sené, Tuhan. Kelé baí nuobá nia, akurióakéan telu ngambua sapou: sara kekeu, Tuhan, sara kai Mose, sambat sara kai Elia." 17:5 Bulat talagat paninibo nia si Petrus, kuneminangan sia tinobut simakopé toro. Iageti maarepnangan nga-nga sibara ka tinobut manua sipasikukua, "Nia té néné Togakku, kilibet bagakku, samba siobat bagakku, arepi kam nga-ngania!" 17:6 Bulat simakopé kataí lotóra lé sipasiuluinia, araarep nga-nga néné, pat purappoddangan ka polak. 17:7 Tápoi einangan leú et Jesus, rapenangan sia, kuanangan ka matadda, "Suruaké kam, bá malolotó kam!" 17:8 Kelé arateilaaké matadda, táan araitsó sia sabagei, saranangan lé Jesus sedda amulegei. 17:9 Iageti ai sia tugogorosot baradda ka leleu, patonénangan sia Jesus, pelé nga-ngania, "Buí tebaí nupoiliat kam nia ka sabagei, siitsómui simaruei néné, ké tápei atusuru Togat Manusia ka simamatei." 17:10 Oto nou-nourangan Jesus sipasiuluinia, pelé nga-nganda, "Angoi rakukua nia ka sia tai guru paamian, buítá moi nia boikí si Elia?" 17:11 Iageti kuanangan nia Jesus ka matadda, "Kirénangan tedda momoi nia si Elia, bulé ipaerú sangamberinia. 17:12 Tápoi aku kaku masikua ka matamui, amoian nia si Elia, tápoi tá raagai nia; aragalai lé siobára ka tubunia. Oto kisedda leú te ragagalaiaké ka tubunia ka sia Togat Manusia." 17:13 Iapeité aimakolou ka bagadda sipasiuluinia, pagalaiat tubut Johannes Sipasiraraú lé ititiboi ka matadda. 17:14 Kelé aitoili Jesus sambadda sipasiuluinia sitelu néné ka tubudda sirimanua simigi, oi sara saukkui, murappo maniddou ka matat Jesus, 17:15 pelé nga-ngania, "Kau imakaté bagam ka tubut togakku, Tuhan. Ai pangoringan tubunia, iaté pangoringan simabelaet bubut ka ngu-ngu. Bulat ké ioiaké iorik besínia, marei-rei ibelé ka api sambat mareirei leú et iei ka oinan. 17:16 Akutaroakéan nia ka tubudda sipasiuluinu, Tuhan, tápoi tá amoi araaleaké besínia." 17:17 Iageti kuanangan nia Jesus ka matadda, "Bulat kipa lé pá kam néné! Sijo lé kam, sitaimatonem baga. Teret kipangan lé burúnia kukuddu ka talagamui samba kupaom bagakku ka tubumui? Kauan, abbit kam nia sené ka sia toga!" 17:18 Oto usiakénangan leú et nia Jesus, ketsat sikataí sikukuddu ka tubut toga, belanangan leú et. Bulat iangan leú et tetrenia, ale-aimale ka sia toga. 17:19 Iageti ei sia ka tubut Jesus, sipasiuluinia, masinou-nou nia saradda, pelé nga-nganda, "Tá koí momoi ka kai kuusiaké kai nia ketsat sikataí néné?" 17:20 Alegina lé nia Jesus, ikua ka matadda, "Kalulut gulai nia peilé poí tonem bagamui. Oto repdem kam sikuakku néné! Ké ai baí tonem bagamui ka tubukku beri beu luikut ubé beunannia, tá isoppi momoi nukua kam ka tubut leleu néné, Ritsíaké tubum, turitsínangan leú et. Aipoí tá anai tá momoi nugalai kam! 17:21 Ka sia poí ketsat sikataí kelé néné, sarat paniddogat sialei puaso lé iooi ituusiaké." 17:22 Kelé araparurú sangamberidda sipasiuluinia Jesus ka Galilea, kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Táan te mauuju, rasegéaké Togat Manusia ka kabeira sirimanua. 17:23 Iageti mateiakérangan nia. Tápoi ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanua." Kelé araarep nia sikuat Jesus néné sipasiuluinia, mareu-reunangan bagadda simakopé. 17:24 Kelé arasegé sipasiuluinia Jesus ka Kapernaum, oirangan leú et sipasititiddou yuran Uman Taikamanua, masinou-nou si Petrus, pelé nga-nganda, "Kipa ikakau leú ka sia si gurumui yuran Uman Taikamanua?" 17:25 Iageti aleginangan nia si Petrus, pelé nga-ngania, "Ikakau!" Oto kelé aitoili si Petrus, olaakénangan Jesus ipuboikí masinou-nou si Petrus, pelé nga-ngania, "Kipa kekeu siripot sipinaatum, Simon? Kasonia masibabaya yuran ka tubudda tai rimata ka polak néné? Tai rayat, elé sia siooiaké?" 17:26 Iageti kuanangan nia si Petrus, "Sia siooiaké lé. Oto ké kisedda baí nia, tá masibabaya sia tai rayat." 17:27 Tápoi buí takau kabelekat bagadda sirimanua. Kenan lé mangabli ka paó. Iageti alánungan iba sikablim siboikí. Ai ka nga-ngania bulagat simemet pasibayan yuranku sambat yurannu kekeu. Alánungan bulagat nenda, bayanungan nia ka tubudda yuranta ka sita kaunen ka Uman Taikamanua.

Mateus 18

18:1 Ka tetret nenda, amei sia sipasiului Jesus masinou-nou nia, pelé nga-nganda, "Kasonia oniakenen siabeu tiboi tubu ka talagat paamian Taikamanua?" 18:2 Iageti sogainangan sara tatoga sigoisó, Jesus, rióakénangan nia ka matadda. 18:3 Kuanangan ka matadda, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné! Bulat tá te tuooniaké kam sapaamian Taikamanua, ké tá ibailiu kam kelé tatoga. 18:4 Kasei siparepé paatuatnia samba sibailiu kelé toga néné, niaté oniakenen simabeunan tiboi tubu ka talagat paamian Taikamanua. 18:5 Samba leú et, kasei sipasisisiló toga kelé néné kalulut aku, aku lé te galainia aisiló." 18:6 "Kasei sipapepe pupaatuanan sara ka talagadda taigoisó néné, pat taimatonemnangan bagadda ka tubukku, bulat maerú peilé tusereaké ka lolokkatnia bukkú panundukat gandum, ituribbaiaké nia ka koat simakeru, imalou-lou. 18:7 Matei lé sia taikapolak sibaraaké ramajo sirimanua. Kirénangan tedda marei-rei lé ibara kelé néné, tápoi páan te ka sia sipasibabaraaké! 18:8 Oto ké kabeinu elé rerem masikabaraji numajo, tippú, gikgikkénungan nia. Aipoí maerú peilé sisangasilá kabei ele sisangasilá rere ekeu nupukuddu ka bet-bet Taikamanua, ka sirua kabei elé ka sirua rere ekeu, turibbaiaké ka api narako. 18:9 Samba leú et, ké matam masikabaraji numajo, kiok, gik-gik'akénangan nia. Aipoí maerú peilé sisangasilá mata ekeu nupukuddu ka bet-bet Taikamanua, ka sirua ngasilá nia matam turibbaiaké ekeu ka api narako." 18:10 "Pasikeli kam! Buí nupaloloi kam sara ka talagadda tai goisó néné. Aipoí bulé nuagai kam nia, mariu-riu lé sia samalaikadda murió ka matat Ukkuiku ka manua. 18:11 Masipaarau simalilimai lé poí aioi ka sia Togat Manusia! 18:12 Kipa poi sipinaatumui ka kam? Ké ai baí sia sara sirimanua sibara biri-biri sangotu ngamuneng iginia, lepá limai sangamuneng, kipa ipaeerú sibakkat biri-biri néné? Tá isoppi ikaddiuaké sisiba ngapulu siba ngamuneng ka leleu, iei masigaba biri-biri simalilimai. 18:13 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné ka matamui -- ké isese baí nia biri-biri simalilimai néné, bulat ka tubut biri-biri sisangamuneng néné peilé makopé angkat bagania, belé peilé ka sisiba ngapulu siba ngamuneng sitaimalilimai. 18:14 Oto kisedda leú te Ukkuimui sikuddu ka manua, taiobána ramalimai beri sara ka talagadda sibau mutonem baga ka tubukku." 18:15 "Ké igalai jo ka tubum sarainam, kena nuamiaké nia, nukua sele sigalainia. Tápoi buítá sipinakele lé nugalaiaké nia. Sarat ruamui lé, lepá. Oto ké baí ireddet nganturatnu, amoian te anutoiliaké nia mitsá sarainam. 18:16 Tápoi ké geti tá ireddet ngangam, abbitnungan sara elé rua sia aleinu, nuei kam ka tubunia. Beri ka Buko Sipunenan leú ai sedda atusurat'aké, 'Simatatánia rua elé telu sia sipasimumuneng'aké selet sara sirimanua.' 18:17 Iageti ké tá ireddet nga-nganda sia néné, segéakénungan nia ka tubudda sapaamian. Oto ké tá leú et irereddet nganturatda sapaamian, iapeité nuaddeaké kam nia kelé sipuukú pajá elé kelé sipuarat sabulungan." 18:18 Repdem kam néné: "Apa lé nukeraaké kam ka polak néné, atukeraakéan leú te nia ka manua. Samba leú et, apa nusineseatke kam ka polak néné, atusineseat'akéan leú te nia ka manua. 18:19 Samba bulé nuagai leú kam nia: Ké ai baí rua sia igidda ka talagamui simakeré baga maniddou masibesíaké apa pá, tá isoppi iarepi paniddogatda Ukkuiku sikuddu ka manua. 18:20 Aipoí kaipa ai rua elé telu sia igidda siparururú maniddou ka oningku, aku leú kaku, ai aku ka talagadda." 18:21 Iageti oi nia si Petrus ka tubut Jesus, masiiséaké, pelé nga-ngania, "Kisé Tuhan, ké igalai baí jo sarainangku ka tubukku, teret piga ngamitsá iginia kuaappéaké nia? Metnangan leú pá pitu ngamitsá?" 18:22 Oto pelé nga-ngan Jesus ikua ka matat Petrus, "Tá teret pitu ngamitsá iginia tápoi pitu ngapulu, ngamitsá pitu ngamitsá! 18:23 Aipoí ka sia Purimataat Taikamanua, makeré lé nia kelé ka pasikat néné: Ai sara rimata siobá masibaraaké paaddeat utakra sapaguguletnia. 18:24 Kelé aipasipareksa, taroakérangan ka matania sara pagugulet sipuuutak sipujujuta ngaropia iginia. 18:25 Bulat tá momoi itebui utaknia néné. Oto kuanangan nia rimata bulé rasakiaké sia sangalalepda sambat tatogania, samba leú et sangamberi bibiletnia, pasitebui utaknia. 18:26 Iageti purapponangan ka matat rimata maniddou, pelé nga-ngania, 'Ale Tuan, om'aké bagam ka tubukku. Ai leú kutebui nia sangamberi utakku.' 18:27 Oto makaténangan bagat Tuan ka tubunia, pat posanangan sangamberi utaknia. 18:28 Tápoi kelé aibela pagugulet néné ka gerat, ailinangan sara alei nia, pasasambadda sapagugulet, sipuuutak ka tubunia piga ngaribu ngaropia lé pá iginia. Iageti labánangan nia aleinia néné, petsutnangan lolokkatnia, kuanangan ka matania, 'Buítá nubaya sangamberinia utaknu ka tubukku!' 18:29 Oto purapponangan leú et alei nia néné ka matania maniddou, pelé nga-ngania, 'Ale saraina, om'ake bagam ka tubukku, saraina. Ai leú kutebui nia sangamberi utakku ka tubum!' 18:30 Tápoi aitátáaké lé paniddogat alei nia, pagugulet néné. Aikau lé nia ka bagat penjara, teret kapplu nia itebui utaknia. 18:31 Kelé araitsó nia sapagugulet sabagei sigalaiakenen nia néné, mareu-reunangan bagadda, eirangan leú et masisegéaké sibabara néné ka tubut rimata. 18:32 Iageti sogainangan nia rimata pagugulet sikataí paraboat néné, kuanangan ka matania, 'Bulat pagugulet sikataí lé ekeu néné! Kalulut ron paniddogatnu ka tubukku, posakkungan nia sangamberi utaknu. 18:33 Oto kipa, tá pá mateú imakaté bagam ka tubut aleinu, kelé akupukateki ekeu baga kekeu?' 18:34 Bulat simakopé kataí golú nia rimata ka tubunia. Iageti kaunangan nia pagugulet néné ka bagat penjara, teret kappluakéna itebui sangamberi utaknia." 18:35 Iageti lepáakénangan ipupasikat Jesus, kuanangan, "Oto kisedda te igagalaiaké ka tubumui sene-senemui Ukkuiku sikuddu ka manua, ké tá bulat sibara ka linat paatuatmui nuappéaké kam jodda sasarainamui."

Mateus 19

19:1 Kelé ailepáaké nia Jesus, itiboi sangamberinia néné, tui nia ikaddiuaké Galilea, iei ka laggai Judea, ka silat Oinan Jordan. 19:2 Maigi sia sieei masitut nia, iageti aleakénangan leú et sia sedda. 19:3 Lepá oirangan leú et tai Parise masisibo Jesus, pelé nga-nganda ka tubunia, "Siripot surukat ka aratta, momoi leú pá igalak sinanalepnia, kalulut ai apa pá paluluatnia." 19:4 Iageti kuanangan nia Jesus ka matadda, "Kipa, tápei poi anubatsa kam ka Buko Sipunenan sipasikukua, ka panandaatnia, ka sia Taikamanua, Sipasibabaraaké sirimanua, aibaraakéan simanteu sambat sinanalep? 19:5 Lepá mitsá kuanangan, 'Iaté lulunia ikakaddiuaké ukkui sambat inania, simanteu, iloplop'aké tubunia ka sinanalepnia; oto bailiu sisangaakkuláan lé sia ruadda.' 19:6 Sia néné, táan tuooniaké sia rua, tápoi sisangaakkuláan lé sia ruadda. Iaté lulunia, silop-lop'akenen Taikamanua, bulat tá momoi ipasaraaké nia sirimanua." 19:7 Iageti nou-nourangan nia tai Parise, pelé nga-nganda, "Oto ké kisedda baí nia, angoi koí ikukua nia si Mose ka tubudda sirimanua, bulé rakau surat pagalangan ka tubut sinanalep sigalakra?" 19:8 Oto kuana lé nia ka matadda Jesus, "Kalulut kelat paatuatmui lé baí et, aiobáaké nia si Mose nugalak kam sia tainanalepmui. Tápoi ka panandaatnia geti, tá kisedda. 19:9 Oto arep kam sikuakku néné: Kasei masigalak sinanalepnia ké tá kalulut puoolop tubunia, lepá putalimounangan mitsá simanteu néné ka tainanalep bagei, sipaeelet lé nia." 19:10 Iageti kuaddangan ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Oto ké kisedda baí galainia enung patabbarat pulalalepda simanteu ka sinanalep, maerú peilé tá mutalimou sita." 19:11 Kuana lé ka matadda Jesus, "Tá sangamberit sirimanua makolou ka baga ka tiboiet néné, sarat sia lé siteúakenen Taikamanua. 19:12 Ai sia tá momoi raputalimou, kalulut tú-tú matadda, kiseddangan sikuat tubudda. Tápoi ai leú et sia, tá momoi raputalimou, kalulut sigalaira sabagei. Iageti ai leú sia mitsá sabagei, bulat teúra lé tá raputatalimou, bulé ioi rapuukú galajet Taikamanua. Oto kasei simakolou ka baga ka nganturat néné, kauan rasiló nia." 19:13 Iageti lepá, oi sia sipasitataroaké tatoga ka tubut Jesus, bulé isukat'aké samba itiddouaké sia ka tubut Taikamanua. Tápoi arapugoluki lé sia sipasiuluinia. 19:14 Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Eddangan nia raoi tatoga ka tubukku! Bá kekera kam sia, aipoí sirimanua kelé néné lé te, ibabailiu saladdou paamian Taikamanua." 19:15 Iageti kaunangan kabeinia ka utéra, Jesus, sukat'akénangan leú et sia. Lepá tui nia Jesus, sedda. 19:16 Ka sara gogoi, amoi sara silainge ka tubut Jesus, masikua ka matania, "Guru, aponia simaerú bulat galaiakenenku, bulé ioi kuikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba simatom?" 19:17 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Nurereréaké kodda ka tubukku pagalaiat oniakenen simaerú? Sarat Sara lé simaerú. Oto ké ai obánu murimanua, kau nureddet sangamberi surukat Taikamanua." 19:18 Alegina lé nia silainge, "Surukat sikapiga poi?" Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Buí nupamatei, buí nupaelet, buí nupanangkou, samba buí numuneng'aké boko, 19:19 kau nusurú ukkui sambat inam. Kau imakaté bagam ka tubudda saaleinu sirimanua, kelé leú et katet bagam kekeu ka tubum." 19:20 Oto kuanangan nia ka sia silainge ka tubut Jesus, "Sangamberinia surukat sikuam ka tubukku néné, akureddet'an. Apangan lé onia simagulai?" 19:21 Pelé nga-ngan Jesus ka tubunia, "Ké nuobá imasappru pueerúnu, ei ekeu nusakiaké sangamberinia bibiletnu. Iageti bulagat sakit bibiletnu nenda, parubeinungan nia ka tubudda simagebá, oto iapeité nusese pukayoat sibara ka manua. Lepá oi ekeu nutut aku!" 19:22 Kelé aiarep nia sikuat Jesus néné, silainge, tuinangan leú et ka reu-reu baga, kalulut makopé poí kayonia. 19:23 Pelé nga-ngan Jesus ka tubudda sipasiuluinia, "Bulat sibulatnia te néné kukukua ka matamui; bulat tubut mabesí te ibailiu sia laddou paamian Taikamanua, ka sia simakayo. 19:24 Samba kuanenku mitsá ka matamui; bulat onta peilé te malabbei tugurú ka matat pajjaí, ka tubudda sia simakayo, tugurú ka Laggai Taikamanua Sibau." 19:25 Oto kelé araarep nia sipasiuluinia sikuat Jesus néné, makiseinangan ka bagadda. Belan nga-nganda lé, "Ké kisé baí galainia, kaseian lé tupaaarau?" 19:26 Iageti kinerenangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kirénangan tedda, ka sirimanua tá momoi! Tápoi ka Taikamanua geti, tá anai tá momoi igalai." 19:27 Oto kuanangan nia ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Itsó peité, pat galak'akémaian sangamberinia, kuoi kai masitut ekeu. Aponia iaaké Taikamanua kakai?" 19:28 Tápoi kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat tubut sibulatnia te néné kukukua ka matamui, Muuuddet te Togat Manusia ka uddenan purimataatnia sipulubeunan, ka Laggai Taikamanua Sibau. Oto ka tetret nenda, kam sipuoni sipasiului-Ku, nukukudduji leú te kam ka kam, sipulurua uddenan purimataat, masihakimi sipulurua muntogat ka Israel! 19:29 Oto sangamberi sikaddiuaké lalepnia, elé sasarainania sambat samaniunia; sikaddiuaké ukkui sambat inania, elé tatogania, elé monenia kalulut aku, rasisiló mitsá silinia sangotu ngaoleat iginia. Samba isisilo leú et mitsá purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. 19:30 Tápoi maigi sia kineneiget, siboiki bailiu sikatei-tei, iageti mitsá kineneiget leú et, sikateitei bailiu siboikí."

Mateus 20

20:1 "Purimataat Taikamanua geti, makeré lé nia kelé ka pasikat néné: Ai sara tuan sibara monen anggur. Mamatsep peilé bela nia ka gerat masigaba sirimanua upajetnia mugalai ka monen anggurnia. 20:2 Oto kelé aipakeré bagadda igit upadda siloketda ka bagat sangagogoi, koiniakénangan sia raei mugalai ka monen anggurnia. 20:3 Ka bóbó siba simatsep, bela nia mitsá sibakkat monen anggur néné, ailinangan piga pá sia sipuririó sitagalai ka pasar. 20:4 Iageti kuanangan ka matadda, 'Kenan kam mugalai ka monen anggurku. Ai leú kuaké upamui sipasesese igit siloketmui.' 20:5 Oto eirangan leú et. Ka bóbó pulu rua sinágó samba ka bóbó telu kasoibokat, bela nia mitsá sibakkat monen anggur néné, galainangan kelé kisedda leú et. 20:6 Oto, elé ka bóbó lima ka soibokat, bela nia mitsá sibakkat monen anggur néné, itsónangan ai peilé sia sitaipugagalai. Kuanangan ka matadda, 'Sarat murió lé kodda nugagalai kam sené, sanganantat gogoi, bulat beri apa pá tá anai nugagalai kam?' 20:7 Pelé nga-nganda ka tubut sibakkat mone, 'Tá anai sia siobá masisogai kai mugalai.' Iageti kuanangan nia ka matadda sibakkat mone néné, 'Ké kisedda baí galainia, kenan kam mugalai ka monen anggurku.' 20:8 Kasoibokat, kuanangan ka matat mandurnia sibakkat monen anggur néné, 'Sogai sia sangamberidda sieei mugalai ka mone, lepá bayanungan upadda sene-senenda, taddaakénu lé nia boikí, ka sieei ka tei-tei, pat aili ka sia sieei boikí.' 20:9 Iageti oirangan leú et sieei mugalai barania ka bóbó lima kasoibokat. Silórangan pasasangaperak sia iginia. 20:10 Lepá oi sia ka sia siupaji siboikí, sipugagalai barania kasimatsep. Bulat ka bagaddangan lé te ka sia néné, bulat maiigi rasisiló upadda. Oto pasasangaperak leú et sia, arasiló. 20:11 Kelé arasiló nia bulagatda, pungúngukiddangan leú et sibakkat mone: 20:12 pelé nga-nganda ka tubunia, 'Sarat sanga jam lé burúnia ka sia arapugalai siooi ka tei-tei. Tápoi anupakeréaké lé upadda ka sia, kelé nuntut upamai ka kai, siorik rakat sulu mugalai, ka bagat sangagogoi burúnia!' 20:13 Iageti kuanangan nia ka matat sara ka talagadda sipugagalai, sibakkat mone néné, pelé nga-ngania, 'Kipa, ale saraina, tá te akupajo ekeu. Tá poi keret bagatta atatiboi nia nusiló upam sangaperak ka bagat sangagogoi? 20:14 Oto, aikoíné upam; lepá nusilo nia, tui ekeu. Aipoí kaku, kuobá kukau upadda sieei mugalai sikatei-tei, kelé nuntut upam siakéku kekeu. 20:15 Tá poi momoi kugalai siobáku ka bibiletku? Maooro kodda matam, kalulut anggai bagakku néné?' " 20:16 Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Kisedda leú te galainia, sikatei-tei bailiu siboikí, samba leú et, siboikí bailiu sikatei-tei." 20:17 Talagat pueenung nia Jesus sambadda sipasiuluinia raailiaké Jerusalem, sogainangan sia sipasiuluinia raparurú saradda. Iageti kuanangan ka matadda, 20:18 "Arep'aké kam kuanenku néné! Ka Jerusalem te taeei kam kineneiget. Sedda te rasesegéaké Togat Manusia ka kabeira tai imam sabeu sambat tai guru paamian. 20:19 Iageti ukum'akérangan nia simateiakenen. Lepá kaurangan nia ka kabeira sipuarat sabulungan. Paloloirangan nia, lepá paoreirangan leú et nia. Lepá mitsá, mateiakérangan nia. Tápoi ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanua." 20:20 Lepá oinangan leú et sara Ina, iaté sinanalep Sebedeus, sambadda tatogania ka tubut Jesus. Purappoddangan leú et ka matat Jesus masitiddou kiddiyet bagadda. 20:21 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Aponia kiddiyet bagamui, Ina?" Kuanangan nia Ina ka matat Jesus, "Néné lé paniddogatku ka tubum; bulé nukau sia tatogakku néné sara kai kattoetnu, samba sara kai katsiunu, ka purimataatnu." 20:22 Oto kuana lé nia ka matadda Jesus, "Tá nuagai kam apa tiddogetmui. Kipa maró leú bagamui nuló kam ló sibara ka pulokat pangoringan akenen ka tubukku loketku?" Alegidda lé nia ka sia, "Maró bagamai." 20:23 Oto kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Kirénangan tedda nuloló kam ló sibara ka pulokatku. Tápoi masisaú-saú kasonia mukukuddu kai kattoetku samba kai katsiuku geti, tá aku masitetéuaké. Aipoí kudduatda lé sinaúsaú Ukkuiku sikuddu ka manua." 20:24 Kelé araarep nia ka sia sipasiului sabagei, magolúnangan bagadda ka tubudda tairua, sipusasaraina néné. 20:25 Kalulut néné sogainangan sia sangamberidda sipasiuluinia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kelé siagaimui, sia sautéra tai bangsa ka polak néné, sitaimatonem baga ka tubut Taikamanua, sarat masipaorei tai rayatda lé ragagalai. Samba sauté sabeu siutéaké sia leú et, sarat mugege lé ragagalai ka tubudda. 20:26 Tápoi kam geti ka kam, buí nugalaiaké kam nia kelé sigalaiakenenda ka sia néné. Tápoi kasei siobá maabeu tiboi tubu ka talagamui, buítá ibailiu sipuukú kam. 20:27 Ialeú et, kasei siobá muuté ka talagamui, buítá ibailiu nia paguguletmui. 20:28 Kelé ka sia Togat Manusia, aioi ka polak néné, tá bulé tapuukú nia, tápoi masipuukú sita lé, samba masibuluaké engania, masitebui sirimanua simigi." 20:29 Kelé arakaddiuaké Jeriko, oirangan leú et simigi, masitut Jesus. 20:30 Iageti ai sia rua simapeset mata muuuddet ka bet-bet enungan. Kelé araarep nia itusabau Jesus, pugereirangan leú et, pelé nga-nganda, "Ale Togat Dapid, kau imakaté bagam ka tubumai!" 20:31 Oto pugolukiddangan sia sirimanua simigi, aséakérangan leú et sia bule rapumeng-meng. Tápoi iapeí raabeuaké nga-nganda musoga, masikua, "Ale Togat Dapid, kau imakaté bagam ka tubumai, Tuhan!" 20:32 Iageti puarinangan Jesus, sogainangan sia, pelé nga-ngania ka tubudda, "Apa nukikiddiy kam kugagalai ka tubumui?" 20:33 Iageti kuaddangan ka matania, "Bukáaké matamai, bulé imakoinong matamai." 20:34 Oto makaténangan bagat Jesus ka tubudda, rapenangan matadda. Iangan leú et nia koinong-aimakoinong matadda. Iageti ei sia masitut Jesus.

Mateus 21

21:1 Iageti kelé aramalegre ka Jerusalem, kei raaili Betpage, iaté ka bet-bet Leleu Zaitun, koiniakénangan sia rua sipasiuluinia Jesus, raei boikí. 21:2 Kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka laggai simatotoilá ka matatta nenda. Tá mauju itsómuian sangamuneng kalidei aina kasesereat ruania togania. Iageti rugutmuian nia ruania, abbitmuian nia sené. 21:3 Oto ké bara sia sinou-nou kam, rakua apa pá ka tubumui, kuamui lé nia, Ai kauna nia si Tuhan! Iapeité raobáaké nuabbit kam nia." 21:4 Ibabara geti kelé néné, bulé ipuaili lé kelé ka sikuat nabi, kisé, 21:5 "Kua kam ka matat Sion, Aian nia momoi Rimatam. Simarepé paatuat lé nia, samba sipukakalidei, sara togat kalidei sinanalep." 21:6 Iageti eirangan leú et ruadda, masigalaiaké kelé sikuat Jesus ka matadda. 21:7 Abbitrangan leú et kalidei ka tubut Jesus ka ruania togania. Apóakérangan leú et saraubára ka tei-tei kalidei. Lepá jananginangan nia Jesus tei-tei kalidei néné. 21:8 Maigi leú sia sedda amasiapóaké saraubára ka enungan. Iageti sabagei mei managgri paran-ran loiná, parappitdangan nia ka talagat enungan. 21:9 Sirimanua simigi sipuboboikí samba sipueenung ka tei-tei Jesus, ai sia mueenung ai sia musosoga masikua, "Taumun'aké kam nia Togat Dapid! Mauktuk te nia siooi ka onin Tuhan! Taumun kam Taikamanua ka manua ka Pata!" 21:10 Oto kelé aitugurú Jesus ka Jerusalem, bulat gaú lepá sirimanua sedda. Pelé nga-nganda, "Kasonia néné?" 21:11 Iageti alegiddangan nia ka sia sipasitutut Jesus, "Nia té néné Nabi sipuoni Jesus, sibara ka laggai Natsaret ka Galilea." 21:12 Iageti tugurúnangan leú et Jesus ka Uman Taikamanua, pakeklejinangan sia sipasasaki sedda. Pabailúnangan mejadda sipasisisiliy bulagat, sambat uddenanda sipasisasakiaké marpati. 21:13 Kuanangan ka matadda Jesus, "Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké sikuat Taikamanua kisé, 'Uma paniddogat lé Umangku néné.' Tápoi anubailiuaké lé kam nia kudduatda sipararau-rau!" 21:14 Oto maigi sia simapeset mata sambat simasakit, amei masiailiaké Jesus Ka Uman Taikamanua, iageti aleakénangan leú et sia. 21:15 Tápoi ka sia geti tai imam sabeu sambat tai guru paamian, bulat mangoí-ngoí bagadda masiitsó kerek, sigalai Jesus. Beri leú et masiarep gaú-gaúra tatoga ka Uman Taikamanua sipasikukua, "Tuumun'aké lé nia Togat Dapid!", bulat mangoí-ngoí bagadda. 21:16 Pelé nga-nganda ka tubut Jesus, "Kipa, ai leú nuaarep sikuadda néné?" Iageti kuanangan nia ka matadda Jesus, "Oo, aikuaarep. Tápei poi anubatsa kam ka Buko Sipunenan sipasikukua, 'Akupangantrungan sia tatoga sikebbukat sambat tatoga sigoisó rapasiumun sipulelelek?' " 21:17 Iageti kaddiuakénangan sia Jesus, bela nia ka Jerusalem, ei nia ka laggai Betania mugogoi. 21:18 Iageti simatsep, ai nia totoili Jesus iailiaké laggai, againangan tubunia laje. 21:19 Itsónangan sangaloiná sileu ka bet-bet enungan. Einangan leú et itaget'aké nia. Tápoi beri sangambua tá aisese buania, sarat buluknia lé, lepá. Oto kuanangan ka tubut sileu néné Jesus, "Táan te babara buam, burú!" Iageti malajúnangan leú et. 21:20 Oto bulat kisei lé ka bagadda sipasiuluinia Jesus masiitsó sigalai Jesus néné. Iageti kuaddangan nia, "Kipa te aigalai aimaruei aimantei loinat sileu néné?" 21:21 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ké matonem bagamui samba ké tá marua bagamui ka tubukku, tá isoppi ioi nugalai kam ka kam kelé sigalaiakenenku kaku ka loinat sileu néné. Ialeú et, tá sarat nenda momoi nugagalai kam, tápoi beri leú et ka tubut leleu néné, momoi nukua kam ka tubunia, 'Akkat'aké tubum, nuribbaiaké tubum ka koat': iageti puailinangan leú et. 21:22 Aipoí apa lé nutiddou kam ka paniddogatmui, tá isoppi ibara, sarat kau lé imatonem bagamui ka tubukku." 21:23 Lepá toili nia mitsá Jesus ka Uman Taikamanua. Gurú nia sedda mungantoman. Ai nia mungangantoman, lotsit-aratulotsit tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, rataget'aké Jesus, masinou-nou nia, pelé nga-nganda, "Kaipa pubakkanan nia iooi nugalaiaké sangamberinia néné? Kasonia amasi aké hak néné ka tubum?" 21:24 Tápoi kuana lé nia ka matadda ka sia, Jesus, "Aku kaku leú et, kobá kunou-nou kam ka kam. Teret alegimui nia panounogatku néné, iapeité poiliatkungan nia ka matamui, kasei amasi aké hak ka tubukku, iooi kugalaiaké sangamberinia néné. 21:25 Kasei amasikau hak kai Johannes, ipasiraraú? Taikamanua, elé sirimanua?" Iageti patibojiddangan nia ka sia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, pelé nga-nganda, "Ké takua baí kam ka matania, 'Ka Taikamanua lé aibara haknia,' tá isoppi ikua ka matatta ka sita, 'Oto ké ka Taikamanua baí aibara haknia, angoi tá imatotonem bagamui ka tubunia?' 21:26 Iageti mitsá, ké takua baí ka matania, 'Ka sirimanua lé aibara haknia,' malotó sita ka tubudda sirimanua simigi, ai lé poí rapunanabi nia ka sia si Johannes. 21:27 Bailiu kuadda lé ka matania, "Tá kuagai kai." Iageti kuanangan leú ka matadda ka sia Jesus, "Tá poí nuagai kam ka kam, oto aku kaku leú et, tá leú te kukukua ka matamui, kasei ka hak iooi kugalaiaké sangamberinia néné." 21:28 Iageti kuanangan nia mitsá ka matadda Jesus, "Oto kipa siripot sipinaatumui ka kam, pagalaiat néné?" Ai sara ukkui sibara tatoga rua taimanteu. Oto ei nia ukkuira néné ka tubut togania sikebbukat, kuanangan ka matania, 'Sirou, kenan pei kineneiget mugalai ka monen anggur.' 21:29 Iageti kuanangan nia, 'Tá kobá mei.' Tápoi, lepá oleinangan bagania mitsá, iageti einangan leú et ka monen anggur. 21:30 Lepá ei nia ukkuira néné ka tubut togania sisulé, kuanangan ka matania kelé nenda leú et. Iageti aleginangan nia ka sia toga sisulé néné, ikua ka matat ukkuinia, 'Kauan, Ukkui, ai leú kuei.' Tápoi tá amei nia. 21:31 Oto karuadda tatoga néné, kasonia amasigalaiaké siobat bagat ukkuira?" Iageti kuaddangan nia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi ka matat Jesus, "Toga sikebbukat lé." Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Sipuukú pajá samba tainanalep simaolop tubu peilé te muboboikí ibabailiu sapaamian Taikamanua, ka kam. 21:32 Aipoí masipangantru kam enungan puririmanua siripot obaket bagat Taikamanua lé, aioi ka sia si Johannes, tápoi tá amatonem bagamui ka ngantomannia; sipuukú pajá samba tainanalep simaolop tubu lé, amatonem baga ka tubunia. Aipoí ka kam néné, kenanen aian nuiitsó kam sangamberinia, tá leú et nubabauaké kam paatuatmui, samba tá leú et matotonem bagamui kai Tuhan." 21:33 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Arep'aké kam mitsá kutiboi ka matamui sara pasikat néné. Ai sara si tuan oniakenen sibakkat laggai; ai aiuremi sangamata monen anggur. Kekrenangan nia pat bokkó. Ugguknangan kudduat pametsunan suat anggur, samba rióakénangan kudduat pujagoat. Lepá sewaakénangan nia ka tubudda sipumomone, iageti tuinangan leú et ka laggai bagei. 21:34 Kelé aiaili tetret pasimoneiat buat anggur, koiniakénangan sapaguguletnia si tuan, raei masitiddou rubeiatnia ka sia, ka sipumomone. 21:35 Tápoi aralabá lé sia sapagugulet tuan néné, sipuukú mone: Oto sara rabóbó, sabagei ramateiaké, samba aleira sabagei rapabaijungi bukkú. 21:36 Iageti koiniakénangan mitsá sapaguguletnia sabagei, si tuan sibakkat mone néné, saliu peilé igidda sieei boikí. Tápoi kisedda leú et aragalaiaké ka tubudda ka sia. 21:37 Oto lepá bulat toganangan lé aikoiniaké si tuan néné ka tubudda sipuukú mone. Sipinaatunia poí situan, 'Tá isoppi rahormati nia togakku néné.' 21:38 Tápoi kelé araitsó nia sipuukú mone, togat tuan sibakkat mone néné, patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, 'Nia té néné sipasiikep'aké, kau tamateiaké kam nia, bulé ioi ka tubutta ikep'akenennia!' 21:39 Iageti labárangan nia toga néné, ribbaiakérangan nia ka gerat, lepá mateiakérangan leú et nia." 21:40 Oto nou-nounangan sia Jesus, pelé nga-ngania, "Ké toili baí nia si tuan sibakkat mone néné, kipa igagalai ka tubudda sipuukú mone néné?" 21:41 Iageti alegiddangan nia, kuaddangan, "Bulat tá isoppi ipamatei sia sirimanua sikataí paraboat néné, lepá sewaakénangan monen anggurnia néné ka tubudda sabagei siobá masikau rubeiat siloketnia ka sia, ké iaili tetret pasimoneiat." 21:42 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Tápei poi anubatsa kam sitususurat ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé? 'Bukkú siribbaiakenenda tai tukang aibailiuan nia bukkú bongan inan arigi. Si Tuhan lé amasigalai néné bulat makopé laingenia!' " 21:43 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Repdem kam sikuakku néné, sangamberinia rubeiat sibara ka Taikamanua, akenen nia ka tubumui, kalulut katuooniakémui sikauman Taikamanua, iaaláan lé Taikamanua ka tubumui, ikau nia ka bangsa simareddet ka surukatnia. 21:44 Aipoí kasei sibebelé ka uddut bukkú néné, gatsá; samba kasei isaksak bukkú néné, ngititnangan nia pat bailiu abu." 21:45 Oto kelé araarep nia tai imam sabeu sambat tai Parise pasikat Jesus néné, againangan bagadda sasailúna sia Jesus. 21:46 Iageti gelairangan ralabá nia. Tápoi malotó lé sia ka sirimanua simigi, ai lé poí rapunanabi nia ka sia Jesus néné.

Mateus 22

22:1 Lepá panibonangan mitsá ka matadda sirimanua simigi Jesus, ka pasikat, 22:2 pelé nga-ngania, "Purimataat Taikamanua geti, makeré lé nia kelé ka pasikat néné: Ai sara rimata sibaraaké punen putalimogat ka togania simanteu. 22:3 Iageti koiniakénangan paguguletnia rimata raei masisogai sia sipinaleleknia siboikí, raoi ka punen putalimogat. Tápoi beri sia sara siobá mei mupunen. 22:4 Lepá koiniakénangan sapaguguletnia sabagei, rimata, kuanangan ka matadda, 'Segéaké kam ka matadda sinogai: Komen ka punen, amatarek'an. Jaui samba togat jaui simómóakenen atujájáan. Amatarek'an sangamberinia. Kauan konan'an kam ka punen putalimogat!' 22:5 Tápoi tairauma sinogai ka punen, bulat beri puletseira nia pasogaiat néné. Amei lé sia ka eijatda; ai sieei ka monenia, iageti sabagei mei ka galajetda. 22:6 Tápoi sabagei masilabá sapagugulet rimata lé aragalai, pabóbokiddangan sia, lepá mateiakérangan leú et sia. 22:7 Oto kelé aiarep nia rimata sigalaira ka tubudda sapaguguletnia, pugolúnangan leú et simakopé. Koiniakénangan tai tenterania masipamatei sipasimamateiaké sapaguguletnia. Iageti labórangan leú et laggaira. 22:8 Lepá sogainangan sia sapaguguletnia, kuanangan ka matadda, 'Punen putalimogat amatarek'an, tápoi sia tairauma sinogai, táan mateú sia masisiló pasogaiat. 22:9 Kenan lé kam kineneiget ka enungan sabeu. Bulat pat igi sia nusogai kam, moi ka punen putalimogat néné.' 22:10 Iageti eirangan leú et sapaguguletnia ka enungan sabeu, masirurúaké sia sangamberi siailidda ka enungan, sirimanua simatopit sambat sikataí paraboat. Oto pat sut kudduat putalimogat, sarat tairauma. 22:11 Lepá gurú nia rimata masilelek'aké sia tairauma. Iageti itsónangan sara ka talagadda tairauma sitaipakei saraubá pupunen. 22:12 Kuanangan ka matania rimata, 'Ale, suruak, kipa anugalai aioi anutugurú sené sitá leppei pupunen?' Tápoi beri sangatakó tá amoi aibelaaké nga-ngania. 22:13 Iageti kuanangan ka tubudda sapaguguletnia rimata, 'Kauan, kabé kam rere sambat kabeinia sirimanua néné, lepá ribbaiakémuian nia ka gerat ka simagep-gep. Sedda te ipusosou sambat ipangongorik.' " 22:14 Oto lepáakénangan ipupasikat Jesus, kuanangan ka matadda, kisé, "Maigi sia atusogai, tápoi goisó lé sia atupiliy." 22:15 Iageti patagetdangan pasasambadda tai Parise rapatiboji kipa rapaeerú, bulé ioi rajoaké Jesus, ka panounogat. 22:16 Oto koiniakérangan sipasiuluira sambat piga pá sia saladdou sipusasara ka mungkuat Herodes, masikua ka matat Jesus, "Guru, kuagai kai roipot paatuatnu. Bulat tá nugigígí nungantoman'aké siobat bagat Taikamanua sibailiu puuktunganda sirimanua. Tá mareré-ré ekeu ka sipinaatudda kasei pá. Aipoí kekeu, bulat tá nurarasei sirimanua. 22:17 Oto kalulut néné, kua peité ka matamai: Siripokat ka aratta baí nia, momoi leú pá takau pajá kai Kaisar, elé tá?" 22:18 Ka sia Jesus, ai lé iaagai sipinaatudda sikataí, ka tubunia, lulut néné kuanangan ka matadda, "Ale kam sipatataju! Nugagaba kodda kam enungan bulé ioi nujoaké kam aku? 22:19 Patoilá peité kam tubut bulagat, kaunenmui masibaya pajá!" Iageti kaurangan ka tubunia bulagat sangaperak. 22:20 Oto nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kasei tularat samba kasei oni sitususurat ka tubut bulagat néné?" 22:21 Alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Tularat Kaisar." Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Ké kisedda baí nia, bulé apa sipuoni kai Kaisar, kaumuian nia ka tubut Kaisar, samba apa sipuoni ka Taikamanua, kaumuian nia ka tubut Taikamanua." 22:22 Oto bulat kisei lé ka bagadda araarep katukolobat sikuat Jesus ka matadda. Iageti, tuirangan leú et sedda, rakaddiuaké Jesus. 22:23 Ka gogoi nenda leú et, oi sia piga pá tai Saduki masiailiaké Jesus. Sia néné iaté saladdou sitaikatonemi katususurudda mitsá simamatei. 22:24 Kuaddangan ka matania, "Guru, aingantruaké ka sia si Mose kisé: Ké ilangó baí sara simanteu, sitá tuppai tubu, buítá italimouaké sipulumang'akenen nia, sarainania, bulé ibara tuppai tubut silalangó. 22:25 Oto ai amuaili sené pitu sia sipusasaraina. Iageti putalimounangan sikebbukat, tápoi lepá langónangan nia sitá tuppai tubu. Iageti kaddiuakénangan nia sipulumang'akenennia néné, bulé italimouaké nia sarainania. 22:26 Tápoi tá amauju, langónangan leú et nia ka sia sarainania néné, tá leú et abara tuppai tubunia. Oto kisedda leú te amuaili ka sarainania sikatelu pat aili ka sikapitu, sarat tá abara tuppai tubudda. 22:27 Kalepakatnia langónangan leú et nia ka sia sinanalep néné. 22:28 Oto ké iaili baí tetrenia ibara katusuruat tubu simamatei, kasonia ka talagadda sipusasaraina néné,masipalalalep'ake nia sinanalep néné? Aipoí kapitudda néné, sarat arapalalep'akéan nia." 22:29 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat masele sikuamui, kalulut tápei poí ikokolou ka bagamui ka sitususurat ka Buko Sipunenan, samba leú et geget Taikamanua. 22:30 Aipoí ké tusuru sia mitsá sirimanua ka simamatei, táan mutatalimou sia mitsá, tápoi kelé puririmanuanda samalaika ka manuangan lé rauului. 22:31 Kipa, tápei poi anubatsa kam sikuat Taikamanua pagalaiat katusuruat tubudda simamatei? Aikua Taikamanua, 22:32 'Aku te Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak, samba Taikamanuan Jakob. Aipoí ka sia Taikamanua, tá Taikamanuanda simamatei. Tápoi Taikamanuanda lé sipuririmanua!" 22:33 Oto kelé araarep nia sirimanua simigi katukolobat sikuat Jesus, makiseinangan ka bagadda simakopé ka ngantomannia. 22:34 Oto kelé araarep nia ka sia tai Parise, taiooi nia aratepaaké ngungunda tai Saduki ka tubut Jesus, parurúrangan leú et ka sia. 22:35 Ai sara ka talagadda, iaté siguru paamian amasisibo Jesus, ka panounogat. 22:36 Pelé nga-ngania, "Guru, surukat sikapiga, bulat oniakenen sabeu ka bagat surukat Taikamanua?" 22:37 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kau imakaté bagam kai Tuhan Taikamanuam, bulat tubut sibara ka sangamuinet paatuatnu, samba bulat tubut sibara ka sangamuinet purimanuaiatnu, samba kau bulat teret sapprut ka tubum nugalaiaké nia. 22:38 Iaté nenda oniakenen siabeu samba siboikí! 22:39 Iageti surukat sikaruania, makeré lé kelé ka surukat siboikí: Kau imakaté bagam ka tubudda saaleinu sirimanua, kelé leú katet bagam kekeu ka tubum. 22:40 Sangamberinia pasuru-surukat ka arat, kelé siaket Mose sambat singantruakenenda tai nabi, mubongan ka sirua surukat néné." 22:41 Iageti ai peilé sia parururú tai Parise sedda, nou-nounangan sia Jesus, pelé nga-ngania, 22:42 "Kipa sipinaatumui ka kam pagalaiat Rimata Sipaarau néné? Kasei punuteteu nukukua kam nia?" Alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Punuteteu Dapid." 22:43 Oto kuanangan ka matadda, Jesus, "Ké kisedda baí nia, angoi itotoroji paatuatnia Rimata Dapid, Ketsat Sipunenan, bulé imamuneng ka bagania, Rimata Sipaarau néné iaté Tuhannia? Kalulut aikua poí si Dapid kisé, 22:44 'Aikua si Tuhan Taikamanua, ka tubut Rimata Sipaarau aku: uddet'aké ekeu kai kattoetku, teret kauku sia murappo tai saggaknu ka matam.' 22:45 Oto ké ipututuhan leú et nia ka sia si Dapid Rimata Sipaarau néné, kipangan lé ituooniaké nia punuteteu Dapid?" 22:46 Tápoi bulat beri oi araalegi nia tai Parise, panounogatnia Jesus néné. Bulat baranangan gogoi nenda, beringan sia simaró baga masipanounogi apa pá ka tubunia.

Mateus 23

23:1 Iageti panibonangan Jesus ka matadda sirimanua simigi sambat ka matadda sipasiuluinia, pelé nga-ngania, 23:2 "Ka sia ka tai guru paamian sambat ka tai Parise ai atukau gege masibagaaké surukat Mose. 23:3 Oto kau nureddet samba nugalaiaké kam nia sangamberi sikuadda ka matamui. Sarat bá lé uului kam galai tubudda. Aipoí ka sia néné, sangamberi sikuadda, tá ragagalaiaké. 23:4 Simabesí tugalaiaké lé rakakau galaiakenenda sirimanua, samba surukat simabesí tureddet lé rakukua ragalaiaké sirimanua, tápoi bulat beri goisó tá rarorop'aké sia, bulé ioi ragalaiaké nia. 23:5 Sangamberinia sigalaira, sarat bulé ibara igbungen sirimanua lé ragagalai nia. Teúra lé ralilioaké talit paniddoura, samba rapanananta sipujajai saraubára! 23:6 Rapipiliy lé kudduat simakopé erú ka pupunenan, sambat ka kudduat sikokoiakenen ka sauté lé rapuuuddet ka uma paniddogat. 23:7 Bulat igegeilauan lé sia raparoroaké sia sirimanua ka pasar, sarapei rakua sia, 'Guru.' 23:8 Tápoi kam geti ka kam, buí nuobá kam rakua kam, 'Si Guru'. Aipoí sarat sara lé Gurumui; iageti kam ka kam, musaraina lé nugagalai kam. 23:9 Samba leú et, buí nupuukkui kam kasei pá ka polak néné; aipoí sarat sara lé Ukkuimui, iaté Ukkui sikuddu ka manua. 23:10 Samba leú et buí nuobá kam rakua kam 'Sauté'; aipoí sarat sara lé puuteketmui iaté Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua. 23:11 Siabeu tiboi tubu ka talagamui, buítá ibailiu nia sipuukú kam. 23:12 Aipoí kasei sipabuak tubunia, nia té tuparerepé, samba kasei siparepé tubunia, nia té tububuak'aké." 23:13 "Mateimuian te, kam tai guru paamian samba kam tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Nukekekreaké lé kam sia siobá moi muladdou ka paamian Taikamanua. Kam ka kam, tá nuobá kam ibailiu kam saladdou paamian Taikamanua, tápoi ké bara sia siobá tugurú, pasailajimuian leú et sia. 23:14 Mateimuian te, kam tai guru paamian samba kam tai Parise: Aipoí sipatataju lé kam néné. Nupatataju lé kam sia tailumang, samba nupararauragi lé kam bibiletda. Oto bulé tá ituagai kataínia sigalaimui, nantaakémuian paniddogatmui. Iaté lulunia imakokopé sanénia ukuman siloketmui! 23:15 Mateimuian te, kam tai guru paamian samba kam tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Tá malelegre nuei kam, pat talipokimuian koat, samba pat salú nubokkó kam polak nubesíaké kam ioi sara sirimanua muarat ka aratmui. Tápoi kelé aioi muarat ka aratmui, bailiuakémuian nia ribbaiakenen ka api narako. Bailiu niangan lé mitsá simakopé kataí paraboat, ka tubumui! 23:16 Mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Anugelaiaké kam ka tubudda sirimanua, kisé, 'Ké musuppa nia ka onin Uman Taikamanua, tá iaappra nia ka suppania; tápoi ké geti ka onin mas ka Uman Taikamanua ipusuppa, iapeité iaappra nia suppania.' 23:17 Bulat sitaiagai paatuat lé kam, simapeset matat paatuat! Kaipa bulat siabeu: mas nenda pá, elé Uman Taikamanua sikau mas néné maliná? 23:18 Samba singantruakenenmui leú bagei, kisé, 'Ké musuppa nia ka onin pasibuluat, tá iaapra nia suppania; tápoi ké geti ka onin buluakenennia ka uddut pasibuluat ipusuppa, iapeité iappra nia suppania.' 23:19 Bulat apanganté peset nia matat paatuatmui! Kaipa poi bulat abeu? Buluakenen, elé pasibuluat sipaliná buluakenen? 23:20 Aipoí ké baí ka onin pasibuluat ipusuppa, oto ka onin pasibuluat sambat sangamberi buluakenen ka uddutnia lé aipusuppa. 23:21 Samba ké ka onin Uman Taikamanua ipusuppa, oto ka onin Uman Taikamanua sambat ka onin Taikamanua sikukuddu sedda lé aipusuppa. 23:22 Samba leú et, ké ka onin manua ipusuppa, oto ka onin uddenan purimataat Taikamanua samba ka onin Taikamanua sipuuuddet ka uddenan purimataat lé, aipusuppa. 23:23 Bulat mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Pasare-sarei, kelé laigá, kiniu, sambat raro, nukakau kam persepuluhanmui ka Taikamanua. Tápoi bulat siabeunia, sipuoni bulat besíakenen tugalaiaké ka surukat geti, kelé pasikatnia: Masigalai simaerú ka saalei, punununtut baga, samba putotopit, bulat beri puletseimui nia. Oto bulat nenda peité mateú nugagalaiaké kam, tápoi buí nujajak'aké kam bagei. 23:24 Bulat kam néné ka kam, sauté simapeset paatuat lé kam! Legú ka lómui nukakarungi peilé kam, tápoi onta geti, tenan lé kam guk! 23:25 Mateimuian te kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Sarat tei-tei pulokat samba mangkómui lé bulat nupaliliná kam, tápoi bagania geti bulat lolit lepá, kalulut aipalolit nia sialakat gegemui, nuparauragi kam sia, kalulut puaalau bagamui sikataí. 23:26 Bulat ale, kam tai Parise simapeset paatuat! Bui kam boikí bagat pulokat sambat mangkómui, pat liná, bulé imaliná leú ka sia tei-teinia! 23:27 Mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Kam néné ka kam, makeré lé galai tubumui kelé ka tubut ratei sicat, cat kapur; bulat malainge ituitsó ka uddut, tápoi ka bagania geti, asut'an patola-tolat samba sangamberi sianagat simabuté. 23:28 Bulat kelé kisedda te galai tubumui ka kam. Taitsó kam, bulat kéan lé simaerú baga ka tubudda sirimanua; tápoi ka bagat paatuatmui geti, asut'an patajuat sambat pajoat." 23:29 "Mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Bulat simalainge lé nugagalai kam rateira tai nabi, samba kasei nuagai kam simaerú puririmanua, palatsatmuian tugudda. 23:30 Ai pei bagei nuumun'aké kam tubumui, nukua kam, 'Bulat aian baí kai ka tetretda taikebbukatmai, tá kututut'aké kai sia masimateiaké tai nabi.' 23:31 Oto sené, kolou bulat tubumuian amasimuneng'aké pukakam nia néné, sapunuteteura sipasimamateiaké tai nabi! 23:32 Kauan poí, riu-riuakéan kam nuusut'aké kam jo sitaddaakenenda taikebbukatmui! 23:33 Oto bulat sikataí lé baí kam néné. Niníra sikataí paraboat! Kipangan lé iooi nukatsliaké kam tubumui ka ukuman ka api narako? 23:34 Lelek'aké kam sikuakku néné: Kukokoiniaké te ka kam tai nabi, simasiku paatuat, samba tai guru paamian; sabagei numateiaké kam, iageti sabagei nusiliktengaaké kam. Ai sabagei nupaorei kam ka uma paniddogat, iageti sabagei nukukru kam, barania ka laggai sara, pat aili ka laggai bagei. 23:35 Oto bulat tuuukum'aké lé kam, kalulut pasimamateiakémui sirimanua sitá selet tubu, iaté barania ka pasimateiat Abel sitá selet tubu, pat aili ka pasimateiat Sakarias togat Berekia, simateiakenenmui ka paoggangan Uman Taikamanua sambat pasibuluat. 23:36 Bulat kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: ka tubudda reddenan néné te, ipuaaili sangamberinia néné!" 23:37 "Jerusalem, Jerusalem! Sipasimamateiaké tai nabi. Sipabaijungi sapakoiniet Taikamanua pat matei. Piga ngamitsáan pá kugelai kukup-kup'aké sia sangamberi taikalaggaiatnu kelé ikau tatogania goú-goú ka tei kappónia, tápoi bulat beri bolotmui nia! 23:38 Oto buji bagamui ipaalei kam Taikamanua. 23:39 Bulé nuagai kam nia: Barania kineneiget táan te nuiitsó kam mitsá matakku, teret kuam, 'Tupapanukani te nia siooi ka onin Tuhan.' "

Mateus 24

24:1 Kelé aikaddiuaké nia Uman Taikamanua, Jesus, oirangan leú et sipasiuluinia ka tubunia, pasaú-saúrangan kabeira ka Uman Taikamanua, raumun laingenia. 24:2 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Kipa, nuroró kam laingenia néné? Bulat sibulat nia te néné kukukua ka matamui, beri te sara bukkut Uman Taikamanua néné mulelegei. Aipoí tububukkat'aké lé sangamberinia." 24:3 Lepá einangan leú et Jesus ka Leleu Zaitun. Ai nia muuuddet, oirangan leú et sipasiuluinia rapatiboaké nia kelé ka paaleiat, masikua ka matania. "Poiliat peité ka matamai ka kai, piga moi ipuaaili sangamberinia néné? Apa katuaggaiatnia ka kai masikua tetrenia kaoijanannu samba iaili ka lepakat polak?" 24:4 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Jago kam tubumui buí rapataju kam. 24:5 Aipoí maigi te sia siooi masitaget'aké kam, sipuoni onigku, masikua ka matamui, 'Aku té néné Rimata Sipaarau!' Oto maigi te sia rapatataju. 24:6 Nuaarep te kam nga-ngan pamatei ka pasaggangan, samba katuareman pasaggangan. Tápoi buí numalotó kam. Aipoí buítá muaili sangamberinia néné. Tápoi tápei te nia nenda gogoi kalepakat polak. 24:7 Pasasaggak te bangsa ka bangsa, purimataat ka purimataat. Bulat kaipa te arep pulajeat sambat teteu sabeu. 24:8 Tápoi sangamberinia sibabara néné, pasitaddania peilé, kelé galainia rapubesí saina, kei iaili rapusulé. 24:9 Lepá labárangan leú et kam, kaurangan kam ka kabeira sipasiukum, bulé rapaorei sambat ramateiaké kam. Iageti pulagakiddangan kam baga sirimanua, kalulut pupapasiuluimui aku. 24:10 Ka tetret nenda, maigi sia sisik-sik tei-teina masikaddiuaké arat, pajoddangan ka tubu sambat palagárangan baga pasasambadda. 24:11 Maigi te muoottou tai nabi sipatataju, masipataju simigi. 24:12 Oto bulat simakopé kataí lé irarat pukakataí, pat igi sia sirimanua táan anai pukakatet baga ka bagat paatuatda. 24:13 Tápoi siom'aké nia geti teret kalepakatnia, nia té tupaaarau. 24:14 Iageti buítá tusegéaké boikí Katuareman Simaerú pagalaiat Purimataat Taikamanua, ka sangaliot polak, bulé raarep nia sangamberi sirimanua. Oto lepá nanda, iapeité iaili tetrenia kalepakat polak." 24:15 "Nuiitsó te kam, 'Turot pukkataí, sipasaragai sirimanua', kelé sikuat Nabi Daniel. (Repdemenda sipasibabatsa: Lelek'aké kam apa katukolobatnia!) 24:16 Ka tetret nenda, sia sikukuddu ka Judea, kau ratui-tui sedda, raei ka leleu. 24:17 Sia sikukuddu ka laibó ka pata, buí ratugorosot raei masialá bibiletda ka bagat lalep. 24:18 Sia sikukuddu ka mone, buí ratoili masialá saraubára ka laggai. 24:19 Tápoi kataínangan te ka gogoi nenda ka sia tainanalep sibara suruket, samba saina simagoisó tatoga! 24:20 Kau lé nupaniddou kam ka Taikamanua, bulé tá iipó katui-tuiatmui ka ipot mui-mui manua, elé ipot gogoi Sabbat! 24:21 Babara te paoreat sabeu ka tetret nenda, kelé sara paoreat sitaipuaaili peilé, iaté barania ka panandaat polak peilé pat aili kineneiget, samba táan babara mitsá. 24:22 Oto ké tá baí itengai gogoinia Taikamanua, bulat beri sia sara sipuririmanua. Kalulutdangan lé sapaamiannia, tengainangan gogoinia Taikamanua. 24:23 Ka tetret nenda, ké ai sia siooi masikua ka matamui, 'Ai nia sené Rimata Sipaarau!' elé 'Ai nia sedda!', buí imatonem bagamui ka tubunia. 24:24 Babara te sia sipaarau sipatataju, samba tai nabi sipatataju. Ragagalai te kerek sabeu, samba kiseiet, bulé rapataju sirimanua; sambat ké momoi baí nia sambat sapaamian Taikamanua rapatataju. 24:25 Oto repdem kam sikuakku néné! Kutatarek lé kutiboi nia ka matamui, kei muaili, anuagaian kam. 24:26 Iageti ké ai baí sia sikua ka matamui, 'Ai nia sedda ka simatangeu!', buí nuei kam sedda. Elé ké ai baí sia sikua ka matamui, 'Ai nia sedda mulilipput ka bagat bilí!' bulat buí imatonem bagamui ka sikuadda. 24:27 Aipoí ioi ka sia Togat Manusia makeré lé nia kelé torot bilá, ipukinam, barania ka kabelaiat sulu, papparat aili ka kabelekat sulu. 24:28 Kaipa poí ai simabuté, ai leú te sedda seggú simakom simabuté." 24:29 "Tá mauju, lepána lé ka sia paoreat ka tetret nenda, magep-gepnangan leú et matat sulu, samba taimatoronangan ka sia matat laggó. Belénangan leú et panyanyat barania ka manua. Oto pasabunangan leú et sia siutéaké manua ka goá. 24:30 Lepá matoilánangan ka manua toggaiatnia ka sia Togat Manusia. Ka tetret nenda pusourangan sangamberi sirimanua ka polak, raitsó ioi Togat Manusia ka tinobut manua ka gege samba ka pulatsanan sabeu. 24:31 Pupiaurangan simaron samalaika. Iageti koiniakénangan sia samalaikania Togat Manusia masirurúaké sapaamiannia sibara ka siepat matat rusa, iaté, barania ka piprin manua sara, pat aili ka pipirinia sara." 24:32 "Alaki lé kam nia ka loinat sileu. Ké malimun samba mamé-mé rannia, samba ké itaddaaké ibela sinulania, agaimuian, amalegrengan te ibara legeu manua. 24:33 Kisedda leú te, ké nuitsó kam ipuaili sangamberinia néné, agaimuian bulat amalegrengan te iaili tetrenia. 24:34 Bulé nuagai kam nia! Tápei tatatá sia sangamberi sipuririmanua kineneiget, amuailingan sangamberinia néné. 24:35 Ka sia polak sambat manua tatatá lé; tápoi tiboietku geti, tátatatá lé, burú." 24:36 "Bulat beri te sia sara siagai gogoi elé jamnia ioi. Beri samalaika ka manua, tá raagai. Ka sia leú et Togat Manusia tá iagai, bulat sarat Ukkui sikuddu ka manua lé iagai nia, lepá. 24:37 Galai kaoijanan Togat Manusia geti, makeré lé nia ka tetret aitugurú si Noak siburú ka bagat kapá. 24:38 Ainangan tá babara eba sabeu, mukom sambat muló elé mutalimou lé ragagalai sirimanua. Oto sarat nenda te rabubuluk pat ailinangan tetrenia itugurú si Noak ka bagat kapá. 24:39 Teret aitalungan lé sia sangamberidda eba, iapeité agairangan nia sibabara. Kisedda leú te muaaili ka tetret kaoijanannia ka sia Togat Manusia. 24:40 Ka tetret nenda, ai baí sia rua sipugagalai ka mone: Sara tuabbit, sara tugalak. 24:41 Ai sia rua tainanalep sipanunuddú gandum: Sara tuabbit, sara tugalak. 24:42 Oto kau nusuk-suk kam tubumui, tá poí nuagai kam ipot gogoi kaoijanan nia ka sia Tuhanmui. 24:43 Néné lé repdemenmui! Ké raagai baí nia ka sia sibakkat lalep jamnia ioi sinoibó sipananakkou, tá leú te ilalaú-laú nia, bulé tá ioi ratugurú sipananakkou ka bagat lalepnia. 24:44 Oto kau nupatarek kam tubumui. Kataibabagaiet bagamui lé poí, iooi ka sia Togat Manusia." 24:45 Iageti kuanangan mitsá ka matadda, Jesus, "Oto ké kisedda baí nia, kasei oniakenen sapagugulet simatopit samba simasiku paatuat? Nia té iririóaké tuannia siutéaké saaleinia sapagugulet bagei, masikau kanda ka tetrenia. 24:46 Bulat simakopé beunan lé te uktuknia pagugulet néné, ké iaili nia tuannia, ai nia masigagalaiaké galajetnia. 24:47 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, bulat tá te isosoppi irióaké nia situannia pagugulet néné, bailiu katonemiet nia baga, masipasikeli sangamberi bibiletnia. 24:48 Tápoi ké sikataí paraboat lé baí nia pagugulet néné, tá isoppi ikua ka bagat paatuatnia, 24:49 'Maburú peilé itoili si tuan', oto taddaakénangan masipabóboki sapagugulet bagei, samba mukom elé mulóan lé igagalai sambadda saaleinia sipupupuineng. 24:50 Oto lepá, toili-aitoili si tuan ka gogoi elé ka jam taibabagaiet bagania. 24:51 Iageti palisojinangan nia si tuan, pagugulet néné. Lepá gurúakénangan nia ka kudduatda sipatataju. Oto pusourangan leú sedda samba pangorikrangan sangamberidda."

Mateus 25

25:1 "Ka sia geti ioi Togat Manusia, sipuoni Tuhan, makeré lé galainia kelé ka pasikat néné: Ai sia pulu taiokkó sieei masipaaleiaké siputatalimou. Senenda ai pasasara sia alito araabbit, raei masiroroi talimouakenen. 25:2 Lima sia ka talagadda, tá raagai paatuat. Tápoi ai leú et sia lima sabagei siagai paatuat. 25:3 Iageti sia taiokkó silima sitaiagai paatuat néné, sarat sangapualitoat lé iginia araabit tula baligetda. Tá aratarek'aké tula baligetda mitsá. 25:4 Tápoi ka sia geti taiokkó silima bagei siagai paatuat, raabbit pualitoat, raabbit leú et tula baligetda. 25:5 Kalulut burúnia ioi talimouakenen, matuddunangan matadda sangamberidda, iageti pereprangan leú et. 25:6 Oto tengamoi, maarepnangan nga-ngan soga sipasikukua, 'Amoian te nia talimouakenen! Suru kam nuroroi kam nia!' 25:7 Iageti tusuruddangan leú et taiokkó sipulu néné, tunamrangan leú et alitodda. 25:8 Kuaddangan nia taiokkó silima sitaiagai paatuat, ka matadda taiokkó silima siagai paatuat, 'Ale, aké peité kam ka kai goisó suat alitomai, aipoí aian lé igegelai pepé ka kai alitomai.' 25:9 Oto kuadda lé nia taiokkó silima siagai paatuat ka matadda, 'Tá momoi!' Babara tá iaaili tulatta sangamberitta. 'Kenan'an lé kam nusaki kam nia ka kam ka toko.' 25:10 Iageti eirangan leú et taiokkó silima sitaiagai paatuat, masisaki tula. Ai sia memei pasaki, segé-aisegé ka sia talimouakenen. Iageti keré gurú sia ka sia taiokkó silima simatarek tubu néné, sambat talimouakenen ka pupunenan. Lepá pat-pat'akérangan leú et matatbaliu! 25:11 Kelé arabara ka sia taiokkó sabagei, pusogaddangan leú et, pelé nga-nganda, 'Ale Tuan, buká kai.' 25:12 Tápoi kuana lé nia talimouakenen ka matadda, 'Tá kuagai kam!' " 25:13 Iageti lepáakénangan ipupasikat Jesus kuanangan kisé, "Oto suk-suk kam tubumui, aipoí tá nuagai kam gogoi elé jamnia kaoijanan Togat Manusia." 25:14 "Pagalaiat kaoijanan Togat Manusia sipuoni Tuhan geti, makeré lé nia ka pasikat néné. Ai sara sirimanua siobá mei ka sara laggai ka simareunan. Iageti sogainangan sapaguguletnia, bulé isegéaké ka tubudda, rapuukú sangamberi bibiletnia. 25:15 Oto parubeinangan sia siripot siooi rapasikeli. Ka sisara aikau lima ngaribu ngamas iginia. Ka sabagei rua ngaribu ngamas. Iageti ka sisara mitsá aikau sangaribu ngamas iginia. Oto lepá tuinangan leú et. 25:16 Ka sia pagugulet sisiló lima ngaribu ngamas, silóna lé nia, ei nia pajaga. Oto bara mitsá uktuknia lima ngaribu ngamas iginia. 25:17 Beri leú ka sia pagugulet sisiló rua ngaribu ngamas, abara leú et ka sia uktuknia rua ngaribu ngamas iginia. 25:18 Tápoi ka sia geti sisiló sangaribu ngamas, amei lé nia masiugguk polak, lepá lipput'akénangan bulagat tuannia sedda. 25:19 Oto buru-burú, toilinangan leú et tuanda sapagugulet néné. Iageti taddaakérangan paadde, raadde uktuk sisesedda. 25:20 Oinangan leú et ka sia pagugulet sisiló lima ngaribu ngamas, kuanangan ka matat tuan, 'Ale Tuan, kelé bulagat siakénu kaku silima ngaribu ngamas iginia, aikoí né mitsá akusese uktuknia lima ngaribu ngamas iginia.' 25:21 Kuana lé ka matania si Tuan, 'Nen. Bulat ekeu té né pagugulet simaerú baga sambat simatopit. Oto kalulut katonemiet poí ekeu ka puukuket sigoisó, bailiu matonemnangan bagakku masiaké ka tubum, puukuket sabeu. Oto kauan, gurúaké ekeu, bulé tapuangká kam baga sambatta!' 25:22 Lepá mitsa, oi nia ka sia pagugulet sisiló rua ngaribu ngamas. Kuanangan ka matat Tuan, 'Ale Tuan, kelé bulagat siakénu kaku sirua ngaribu ngamas iginia, aikoí né mitsá akusiló utuktuknia rua ngaribu ngamas iginia.' 25:23 Oto kuanangan ka matania si Tuan, 'Nen. Bulat ekeu té né pagugulet simaerú baga sambat simatopit. Oto kalulut katonemiet poí ekeu ka puukuket sigoisó, bailiu matonemnangan bagakku masiaké ka tubum, puukuket sabeu. Oto kauan, gurúaké ekeu, bulé tapuangká kam baga sambatta!' 25:24 Iageti oinangan leú et ka sia pagugulet sipasisisiló sangaribu ngamas iginia, kuanangan ka matat Tuan, 'Ale Tuan, kuagai simagege lé ekeu. Momoi numonei buat siureman, tá ka siuremannu, samba nururúaké buat siureman tá ka sikarap'akenennu. 25:25 Oto kalulut lotóku ka tubum, ei aku masilabbú bulagatnu Tuan, ka polak. Oto aikoí né bulagatnu, Tuan.' 25:26 Bulat kuana lé nia si Tuan ka matania ka sia, 'Ekeu té né pagugulet sikataí, samba sitaimamalá pei bagei! Kipa, tápei poi nuagai momoneiku tá ka siuremanku, samba rururúakéku buat siureman tá ka sikarap'akenenku? 25:27 Bulat maerú peilé nukoiríaké bulagatku ka bank, bulé ké iipó kutoili, silókungan nia mitsá bulagatku sambat bungania. 25:28 Oto alá lé kam, ka tubunia bulagat nenda, lepá kaumuian nia ka tubut pagugulet sibara pulu ngaribu ngamas. 25:29 Aipoí sibabara, tukakau peilé ka tubunia, pat pulegeinangan. Tápoi ka sitá anai geti, tuaalá peilé sibabara ka tubunia, bulé isappru. 25:30 Oto ribbaiaké kam nia ka gerat ka simagep-gep, pagugulet sitá katupunan néné. Iageti pusounangan samba pangoriknangan sedda!' " 25:31 "Ké iaili tetrenia ioi Togat Manusia ka purimataatnia, sambadda samalaikania, puuddetnangan leú et ka uddenan purimataatnia sipulubeunan. 25:32 Iageti rurúakénangan sangamberi bangsa ka matania. Rubeinangan sia bailiu rua ngabagguak, kelé galaiakenenda sipasijajago tarimeu, rapasaraaké biri-biri ka kambing. 25:33 Kaunangan sia kai kattoetnia, sia sigalaiaké siobat bagat Taikamanua, tápoi ka sia geti sabagei, ikau kai katsiunia. 25:34 Iageti kuanangan nia Rimata ka matadda sikukuddu kai kattoetnia, 'Konan kam, kam sipanukanin Ukkuiku. Gurúaké kam ka Purimataat sinarek'akenen ka kam, barania peilé ka panandaat polak. 25:35 Aipoí amalaje aku, anupakom kam aku, samba amaoggou aku, anuaké kam lóku. Amusitoi aku ka laggaimui, anunappit kam aku ka lalepmui. 25:36 Amabulutut aku, anuaké kam leppeiku. Amabesí aku, amoi kam masipasikeli aku. Ai aku muuukum ka bagat penjara, anurop'aké kam aku.' 25:37 Iageti kuaddangan nia ka sia, ka matat Rimata, 'Pigamoi poi Tuhan, akuitsó kai ekeu ai ekeu mulalaje, akupakom kai ekeu, elé ai ekeu maooggou, akuaké kai lónu? 25:38 Pigamoi akuagai kai pusisitoinu ka laggaimai, akunappit kai ekeu ka lalepmai? Pigamoi akuitsó kai ekeu ai ekeu mububulutut, akuaké kai bibilet tubum? 25:39 Pigamoi poi Tuhan akuitsó kai ekeu ai ekeu mubebesí, elé ai ekeu muuukum ka bagat penjara, akuoi kai masirop'aké ekeu?' 25:40 Iageti kuanangan nia Rimata ka matadda, 'Bulé nuagai kam nia: ka tetret anugalaiaké kam sangamberinia néné, kenanen ka tubudda sasarainangku sigoisó tiboi tubu lé anugalaiaké kam nia, tápoi ka tubukku lé te galainia anugalaiaké kam nia!' 25:41 Lepá kuanangan nia Rimata ka matadda sia sikukuddu kai katsiunia, 'Katuitui kam sené, kam sitelei Ukkui! Gurúaké kam ka api sitaipepé ka sinarek'akenen Ukkui kudduat Sanitu sambat samalaikania! 25:42 Aipoí amalaje aku, tá anupakom kam aku. Amaoggou aku, tá anuaké kam lóku. 25:43 Ainuaagai kam pusisitoiku ka laggaimui, tá anualá kam aku ka lalepmui. Amubulutut aku, tá anuaké kam bibilet tubukku.' 25:44 Iageti kuaddangan nia ka matat Rimata, 'Pigamoi poi Tuhan, akuitsó kai pulalajem, elé anumaoggou, elé akuagai kai pusisitoinu, elé pububulututnu, pubebesínu, elé katuuukumnu ka bagat penjara, tá akurop'aké kai ekeu?' 25:45 Oto kuana lé nia ka matadda Rimata, 'Bulé nuagai kam nia: Ka taiobamui masirop'aké sara sigoisó tiboi tubu néné, aku lé te galainia tá anurop'aké kam.' 25:46 Iageti orak'akénangan ka tubudda ukuman teret buru-burú. Tápoi sia geti sigalaiaké siobat bagat Taikamanua, silórangan purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá."

Mateus 26

26:1 Lepá aitiboi nia sangamberinia néné, Jesus, kuanangan ka matadda sipasiuluinia, 26:2 "Kelé siagaimui, aian lé rua ngagogoi burúnia iaaili Punen Paska. Seddangan té iaaili gogoinia itusegéaké Togat Manusia bulé itusiliktengaaké!" 26:3 Ka tetret nenda te raparururú tai imam sabeu sambat tai guru paamian ka uman Imam Sabeu sipuoni si Kayapas. 26:4 Rapatiboji bulé ralabá Jesus sipinakele, lepá mateiakérangan leú et nia. 26:5 "Tápoi," sipinatibojidda, "buí itugalaiaké ka ipot punen, babara pulamagat ka talagat siberikabaga." 26:6 Ai nia mukukuddu Jesus ka laggai Betania, iaté ka lalep Simon simalubbé simasappó, siburú, 26:7 lotsit-aitulotsit ka sia sara sinanalep iailiaké Jesus. Ai aiabbit sangabuli-buli tula simasingin simakopé kepput saki. Ai nia mututukkú mukom, uruakénangan tula simasingin néné, sinanalep, ka utet Jesus. 26:8 Tápoi kelé araitsónia néné sipasiului, bara golúra, kuadda lé nia, "Tupasisibbu kodda sangamberinia néné? 26:9 Aipoí makeppu sakit tula néné ké tusakiaké; iageti bulagat sakit tula néné, panguruat'aké ka simagebá!" 26:10 Tápoi ai lé iaagai sipinaatudda néné, Jesus. Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia, "Nugegejaaké kodda kam bagania sinanalep néné? Aipoí simaerú samba umun'akenen lé poí sigalaiakenennia néné ka tubukku. 26:11 Ai lé maririu-riu kababaradda simagebá, ka talagamui. Tápoi aku kaku geti, tá mariu-riu kukuddu ka talagamui. 26:12 Aipoí masipatarek kei iaili tetrenia turateiaké aku lé, aiuruaké tula simasingin néné, ka tubukku. 26:13 Repdem kam sikuakku néné! Kaipa lé te tupaarep Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka sangaliot polak néné, katuareman pagalaiat sigalaiakenen sinanalep néné leú, tupaarep, kelé sara repdemen ka tubunia." 26:14 Iageti einangan leú et sara ka talagadda sipulurua sipasiului Jesus, iaté sipuoni si Judas Iskariot, ka tai imam sabeu. 26:15 Kuanangan ka matadda, "Aponia nuaaké kam kaku, ké kusegéaké baí ka kabeimui, Jesus?" Iageti adderangan nia, telu ngapulu ngaperak iginia, iageti kaurangan nia ka tubut Judas. 26:16 Ka tetret nendangan té aigaba oggak sipasesese si Judas, iei masipajo Jesus. 26:17 Iageti ka gogoi siboikí, ka ipot Punen Roti Simaleu, eirangan leú et sipasiuluinia ka tubut Jesus. Kuaddangan ka matania, "Kaipa siobánu kupatatarek kai kudduat pukomannu komen Paska?" 26:18 Kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka laggai, nuailiaké kam sara sirimanua, nukua kam ka matania, 'Aikua si Guru, aiailingan te tetrekku. Oto kuobá mupunen Paska ka lalepnu sambamai sipasiuluiku.' " 26:19 Iageti eirangan leú et galaiakérangan nia kelé sitonéakenen Jesus ka matadda, masipatarek komen Paska. 26:20 Kelé aimasoibó, pukomrangan leú et sambadda sipasiuluinia, Jesus. 26:21 Ai sia mukokom, kuanangan ka matadda Jesus, "Arep'aké kam sipulelelek: ai te sara ka talagamui masipajojo aku." 26:22 Kelé araarep nia sipasiului Jesus, sikuania néné, mareu-reunangan bagadda simakopé. Iageti taddaakérangan pasasara masinou-nou Jesus, pelé nga-nganda ka tubunia, "Taleú aku nukukua, Tuhan?" 26:23 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Simakeré kusop'aké kai kabeimai ka bagat mangkó, nia té nenda masipajojo aku. 26:24 Kirénangan tedda mamatei nia Togat Manusia, siripot sitususurat ka Buko Sipunenan. Tápoi mateirangan te sipajo Togat Manusia! Bulat maerú peilé ka sia néné, tá mutútú matania!" 26:25 Oto kuanangan ka sia si Judas sipajo nia ka matat Jesus, "Kipa taleú aku lé nukukua, Guru?" Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Bulat kisedda tedda, kelé sikuam!" 26:26 Kelé arapukom, alánangan roti, Jesus, suráakénangan nia ka paniddogat. Lepá paabbónangan nia roti nenda, kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia. Aikakau ka sipasiuluinia, aikukua, "Na, alá kam, kom kam; nia té néné tubukku." 26:27 Lepá alánangan pulokat sibara ka baga anggur, kuanangan surá ka tubut Taikamanua. Lepá kaunangan nia pulokat ka sipasiuluinia. Aikakau, aikukua, "Na, ló kam, sangamberimui. 26:28 Aipoí néné te logauku masisasah'aké pakerekat bagat Taikamanua, iaté logau sipiliakenen kalulut sirimanua simigi, pasiappet jodda. 26:29 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Táan te kuloló mitsá suat anggur néné, teret iaili tetrenia mitsá kuló angur sibau sambatta ka Laggai Ukkuiku Sibau." 26:30 Lepá uraiakérangan urai pasiumun. Pasatna lé rapuurai, ei sia ka Leleú Zaitun. 26:31 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Nukakaddiuaké te kam aku soibónia néné. Aipoí ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé: Aikua Taikamanua, 'Kumamateiaké te nia sipasijajago, oto bailiu pasabunangan leú et tubunia ka sia mungkuat biri-birinia.' 26:32 Tápoi ké atusurungan geti aku ka simamatei, boikíakékungan tubukku mei ka kam ka Galilea." 26:33 Iageti kuanangan ka matat Jesus si Petrus, "Kenanen baí rakaddiuaké ekeu ka sia sabagei, tápoi aku kaku geti, bulat tá kukakaddiuaké lé ekeu, burú!" 26:34 Kuana lé nia Jesus ka matania, "Bulat soibónia néné, ainangan tá mutotokki goú-goú, anupakelengan aku telu ngamitsá." 26:35 Oto kuana lé nia mitsá ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Bulat kenanen tumateiaké aku, elé ruatta pá matei, bulat tá lé kupakekele ekeu, lepá!" Oto beri ka sia sipasiuluinia sabagei leú, kisedda leú et ka sia arakua. 26:36 Lepá ei nia Jesus sambat sipasiuluinia ka sara kudduat sipuoni Getsemane. Segé sia sedda, kuanangan ka matadda, "Kuddungan kam sené boikí, kuei sedda maniddou." 26:37 Iageti nánánangan si Petrus, sambat tairua tatogat Sebedeus aleinia. Oto lepá, suggrunangan nia purereu-reu baga sambat taimangkánangan bagania. 26:38 Kuanangan nia ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Bulat ai te makokopé reu-reu bagakku, bulat kelé mamateian lé aku galainia. Senéan té kam boikí, eddangan tapumata kam sambatta." 26:39 Iageti areuakénangan tubunia goisó, Jesus, ka tubudda sipasiuluinia, purapponangan leú et ka polak, paniddounangan, pelé nga-ngania, "Ale Ukkui, ké momoi baí nia, areuakénungan nia ka tubukku, pangoringan bairat'akenen ka tubukku néné. Tápoi buí ka teú bagakku, ka teú bagam lé, Ukkui." 26:40 Lepá aipaniddou Jesus, toili nia ka tubudda sipasiuluinia sitelu, ailinangan leú et sia aian sia memerep. Iageti kuanangan ka matat Petrus, Jesus, "Kipa ale, bulat beri sangajam tapumata kam sambatta tá nuom'aké kam? 26:41 Kau nupanuksuk kam, samba paniddou kam, bulé tá iorak kam pasisiboat. Kirénangan ka sia ketsatmui iobá masigalaiaké simaroipo, tápoi tá nuom kam, kalulut tubu néné ka sia, masaggoet." 26:42 Iageti einangan leú et mitsá Jesus maniddou, kuanangan, "Ale Ukkui, ké bulat kuoorik lé pangoringan néné, samba tá momoi ituareuaké ka tubukku, oto kauan, ekeu lé tuteteú." 26:43 Lepá sok-soknangan nia mitsá Jesus, ailinangan leú et sia mitsá sipasiuluinia, ai sia memerep, kalulut kopet tuddun matadda. 26:44 Iageti kaddiuakénangan sia mitsá Jesus, ei nia maniddou sikatelunia, kuanangan kelé sikuania leú et. 26:45 Lepá sok-soknangan nia mitsá Jesus, iei ka sipasiuluinia, kuanangan ka matadda, "Kipa ale, ai peilé kam memerep samba muari? Itsó kam, aiailingan te tetrenia itusegéaké Togat Manusia ka kabeira sirimanua sijo. 26:46 Suru kam, ai sita memei. Itsó peité kam! Amalegrengan nia sipajo aku!" 26:47 Talagat paninibo nia Jesus, lotsit-aitulotsit si Judas, iaté sara ka talagadda sipasiului Jesus. Maigi sia aiabbit saaleinia; ai sipasiaabbit lanjau, ai leú et sia sipasiaabbit bobóbó. Sia néné iaté, sikoiniakenenda tai imam sambat tai bajára tai Jahudi. 26:48 Ka sia sipajo Jesus néné, aikauan toggaiat ka tubudda, ikua, "Kasei kusigguk, nia té nenda nulalabá kam!" 26:49 Oto kelé arasegé sedda, riuriginangan Jesus si Judas, kuanangan ka matania, "Salam, Guru!" Iageti sigguknangan Jesus. 26:50 Pelé nga-ngan Jesus ka tubunia, "Ale Saraina, apa lulunia nuooi sené?" Iageti riurigiddangan Jesus sirimanua simigi, labárangan leú et nia. 26:51 Oto oppatnangan leú et lanjaunia ka sia sara ka talagadda sipasiului sipaaleiaké Jesus, sepprinangan talingat imam sabeu, pat belé talingania sangasilá. 26:52 Oto kuanangan ka matat sipasiuluinia néné Jesus, "Ale, buluk'aké mitsá lanjaunu ka sagbungnia, aipoí kasei sioppat lanjaunia, ka lanjau leú te ka sia imamatei. 26:53 Bulat ka bagam lé pá tá momoi kutiddou ka tubut Ukkuiku, bulé ikoiniaké simaola, pulu rua ngapasukan tentera malaika? 26:54 Ké kisedda baí nia, kipangan lé iooi ipuaili siniblaakenen ka Buko Sipunenan, masikua, buítá muaili kelé sipuaaili kineneiget?" 26:55 Lepá kuanangan ka matadda sirimanua simigi Jesus, "Sirimanua sijo lé pá aku néné nukukua kam, elé; pat koí oi kam sibara lanjau samba bobóbó sinippukat loiná nulabá kam aku? Senen gogoian lé koí kupungantoman ka Uman Taikamanua, tá koí anulabá kam aku! 26:56 Kirénangan buítá muaili kelé néné, bulé ipuaili kelé ka sinurat'akenenda tai nabi ka Buko Sipunenan." Lepá tui-tuirangan leú et sipasiuluinia, rakaddiuaké Jesus. 26:57 Iageti abbitrangan leú et nia Jesus, sia sipasilalabá, ka lalep Kayapas Imam Sabeu. Sedda aian sia parururú tai guru paamian sambadda tai bajára tai Jahudi. 26:58 Ka sia si Petrus aitutut Jesus, tápoi makareunan, pat aili ka gerat lalep imam sabeu. Iageti tugurúnangan leú et si Petrus ka gerat lalep imam néné, puuddetnangan ka bébéra tai tentera sipujajago. Aitataiko kipa ragagalaiaké ka tubut Jesus teret kapplu nia. 26:59 Bulat airabebesíaké tai imam sabeu sambat sangamberidda tai Mahkama Puaranan, ramuneng'aké boko, bulé ioi raukum'aké Jesus, simateiakenen. 26:60 Tápoi beri sara tá anai arasese selenia, kenanen maigi sia sipasimumuneng'aké boko. Tápoi lepá oi sia rua ka mata. 26:61 Kuaddangan, "Aikua sirimanua néné, 'Momoi kuragat'aké Uman Taikamanua néné, lepá rióakékungan nia mitsá ka bagat telu ngagogoi.' " 26:62 Iageti puriónangan leú et si imam sabeu, pelé nga-ngania, "Kipa, tá koí nuaalegi panganduatda pagalaiat tubum néné?" 26:63 Tápoi meng lé nia Jesus. Lepá oleakénangan ikua nia mitsá ka matat Jesus, "Ka onin Taikamanua sipuririmanua, kutiddou kai bulé nukua ka matamai, Rimata Sipaarau, elé Togat Taikamanua leú, ekeu néné?" 26:64 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Aisesengan kelé sikuam. Tápoi kau imatonem bagam ka sikuakku néné: barania kineneiget, itsómuian ipuuddet Togat Manusia kai kattoet Taikamanua Sipulugege, samba ioi ka tinobut manua!" 26:65 Oto pabiritnangan leú leppeinia si imam sabeu, kuanangan ka matadda, "Aipaloloian Taikamanua! Táan anai lulunia tagaba kam sipasimumuneng. Aipoí sangamberimuian amasiarep tiboiet paloloiatnia ka tubut Taikamanua. 26:66 Oto kineneiget, kipa bulat sipinaatumui ka kam?" Pelé nga-nganda ka sia, "Amaselengan nia, oto buítá tumateiaké lé nia." 26:67 Iageti lujiddangan matat Jesus, lepá pabóbokiddangan nia. Samba ai leú et sia sipasititipak bailatnia 26:68 kuaddangan ka matania, "Poiliat peité ka kai, ale Rimata Sipaarau! Kasonia amasitipak bailatnu?" 26:69 Talagat kukuddu nia si Petrus ka gerat, oi sara pagugulet sinanalep, kuanangan ka matat Petrus, "Ekeu té néné alei Jesus tai Galilea, elé?" 26:70 Tápoi aipakele lé si Petrus againa Jesus ka matadda sangamberidda sedda, kuanangan, "Bulat tá kuagai sikuam néné," 26:71 iageti bela nia ka matatbaliu gerat. Lepá itsónangan nia mitsá sara pagugulet sinanalep, kuanangan ka matadda sikukuddu sedda, "Nia néné te ataitsó simaruei, alei Jesus tai Natsaret." 26:72 Oto pakelenangan mitsá againa Jesus si Petrus, pat pusuppanangan leú et, kuanangan, "Bulat tá te kuagai nia sirimanua nenda!" 26:73 Tá amauju, eirangan leú et ka tubut Petrus sia sipuririó sedda, kuaddangan ka matania, "Bulatnia ekeu té sara ka talagadda, aipoí aimatoilá aituagai, iaté ka galai paninibom." 26:74 Iageti pusuppanangan leú et si Petrus, pelé nga-ngania, "Bulat beri agaiku nia sirimanua nenda!" Ka tetret nendangan leú et, putokkinangan goú-goú. 26:75 Oto iapeité repdemnangan nia si Petrus kukuana ka matania Jesus, "Tápei amutokki goú-goú, anupakelengan aku telu ngamitsá." Iageti bela nia si Petrus, pusounangan leú et, kopet reu-reu bagania.

Mateus 27

27:1 Maseggei peilé, pakerénangan bagadda tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, ramateiaké Jesus. 27:2 Iageti kabérangan nia, lepá eirangan leú et masitaroaké nia kai Pilatus gubernurda tai Roma. 27:3 Kelé aiagai nia si Judas sipajo Jesus uukum'akéra Jesus, bara olei bagania. Iageti einangan leú et ka tai imam sabeu sambat ka tai bajára tai Jahudi, masitoiliaké bulagat sitelu ngapulu ngaperak. 27:4 Kuanangan ka matadda, "Bulat amajongan te aku kalulut akupajo sitá anai selet tubu, pat ukum'aké nia ukuman simateiakenen!" Tápoi kuadda lé ka matania, "Apananmai kupuleletsei kai nia? Ekeuan lé ipagaba nia!" 27:5 Iageti ribbaiakénangan nia nenda bulagat si Judas ka bagat Uman Taikamanua, einangan leú et masitiggot lolokkatnia. 27:6 Oto eirangan leú tai imam sabeu masirurúaké bulagat siribbaiakenen Judas, pelé nga-nganda, "Bulagat logau lé te bulagat néné. Siripot ka surukat, tá momoi tugurúaké bulagat néné, ka kudduat pasibuluat, ka Uman Taikamanua." 27:7 Kelé aipakeré bagadda, pakeirangan bulagat néné pasisakit polak oniakenen Polak Tukang Parió. Kaunenda rateira taitoi. 27:8 Iaté lulunia, teret kineneiget ai peilé tuooniaké nia polak néné, "Polak Logau". 27:9 Oto néné, bulé ipuaili lé kelé ka sikuat Nabi Jeremias sipasikukua kisé, "Iageti silórangan telu ngapulu ngaperak iginia siripot igit siteúakenenda tai Israel, kelé sakinia. 27:10 Oto kaurangan bulagat sikaura sakinia néné, pasisakit polak tukang parió, kelé sikuat Tuhan ka matakku." 27:11 Kelé aisegé Jesus ka matat Gubernur Pilatus, nou-nounangan nia, pelé nga-ngania, "Bulatnia Rimatadda tai Jahudi lé ekeu, elé?" Iageti kuanangan nia ka sia Jesus, ka matat Pilatus, "Oo, kelé sikuam." 27:12 Tápoi bulat beri sara aialegi, sikuadda ka sia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, ka tetret airapababara tiboiet rajoaké nia. 27:13 Oto kalulut néné, kuanangan nia si Pilatus ka matania, "Kipa, tá ainuaarep sangamberinia sikuadda, rajoaké ekeu?" 27:14 Tápoi tenan lé nia meng, Jesus; bulat pat kisei ka bagat gubernur Pilatus ka tubunia. 27:15 Kelé simarei-rei igalaiaké si gubernur, senen ipot Punen Paska, buítá ibelaaké sara situukum. Tápoi siripot siteúakenenda lé sirimanua simigi. 27:16 Oto ka tetret nenda, ai sara situuukum simakopé beunan katuareman kataí sigalainia. Iaté sipuoni Jesus Barabas. 27:17 Kelé araparurú sirimanua simigi, nou-nounangan sia si Pilatus, pelé nga-ngania ka tubudda, "Kasei siobámui kubebelaaké ka kam? Jesus Barabas, elé Jesus kuanenda Kristus?" 27:18 Ikukua geti kelé néné si Pilatus, kalulut aagaina lé kakaura Jesus ka tubunia, sautéra tai Jahudi, kalulut sit-sit bagadda ka tubunia. 27:19 Iageti ai nia muuudet ka uddenan purimataatnia si Pilatus, oi-aioi surat sinanalepnia masikua ka matania, "Buí te nupaisit peruketnu ka tubut sirimanua sitá selet tubu néné, aipoí pat bara pangamutetku sikataí, kalulu nia." 27:20 Tápoi ka sia geti tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, riu-riu nia lé rapatubbuji bagadda sirimanua simigi, bulé ratiddou ka tubut Pilatus, ibelaaké ka sia si Barabas, tápoi ka sia geti Jesus tuuukum'aké lé nia, ukuman simateiakenen. 27:21 Iageti nou-nounangan sia mitsá si Pilatus, pelé nga-ngania, "Karuadda néné, kasonia siobámui kubebelaaké ka kam?" Pelé nga-nganda, "Si Barabas lé." 27:22 Iageti kuanangan ka matadda si Pilatus, "Oto ké kisedda baí nia, kipangan lé kugagalai ka tubunia ka sia Jesus, kuanenda Kristus?" Kuadda lé nia, "Pattáaké lé nia ka sia ka loiná siliktenga." 27:23 Kuana lé nia ka sia si Pilatus ka matadda, "Aponia poi jonia?" Oto pugereirangan simakopé, pelé nga-nganda, "Bulat pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!" 27:24 Kelé aiitsó nia si Pilatus taiooi nia igalai apa pá, samba ijago buí ibara pulamagat, alánangan oinan, buinangan kabeinia ka matadda sirimanua simigi, pelé nga-ngania ka tubudda, "Tá tebái iaaili aku gejat baga, katumamateiaké nia sirimanua néné! Kam lé iaaili gejat baga!" 27:25 Tápoi alegidda lé nia sangamberidda, "Kauan, eddangan nia iorak kai ukuman sambat tatogamai, kalulut katumamateiaké nia sirimanua néné!" 27:26 Iageti belaakénangan ka sia si Barabas, si Pilatus, tápoi kuanangan rapabóboki nia ka sia Jesus samba segéakénangan nia ka kabeira bulé rapattáaké nia ka loiná siliktenga. 27:27 Iageti abbitrangan Jesus tai perajurit Pilatus ka istanan gubernur. Oto bokkórangan Jesus, sangamberidda pasukan tentera. 27:28 Golokrangan saraubat Jesus, kaurangan saraubánia simasuat laiket. 27:29 Tikairangan kirit purimataat, sibara ka paran-ran loiná simarui, kaurangan nia ka utet Jesus. Lepá kaurangan sara tuturá ka kabeinia sikattoet, purappoddangan leú et ka matania, rapaloloi nia, pelé nga-nganda, "Tabé, ka tubut Rimatadda tai Jahudi!" 27:30 Iageti lujiddangan nia, lepá alárangan nenda tuturá ka kabeinia, lisoakérangan nia ka lakkupatnia. 27:31 Lepá aragalai siobára ka tubunia, golokrangan saraubá simasuat laiket ka tubunia, kaurangan saraubánia leú et. Iageti abbitrangan nia ka gerat, rapattáaké nia, ka loiná siliktenga. 27:32 Iageti talagat pueenungra, ailiddangan sara tai Kirene sipuoni si Simon. Paksaddangan nia ibairat loiná siliktengan Jesus. 27:33 Lepá segé sia ka sara kudduat sipuoni Golgata, katukolobatnia "Kudduat Lakkupat." 27:34 Sedda kaurangan ló nia anggur pagalú lappegu. Tápoi kelé ainanam nia, taiobánangan iló nia. 27:35 Oto pattáakérangan nia ka loiná siliktenga, iageti parubeirangan saraubánia, tápoi sipauktuk'akenen lé aragalai. 27:36 Lepá kuddu sia sedda masijago. 27:37 Ka uddut utet Jesus, ai arasurat'aké, masikolouaké paluluatnia aituukum'aké, sipasikukua: "Nia té néné Jesus, Rimatadda tai Jahudi". 27:38 Ai leú sia rua sipamamatei, arasiliktengaaké ka bet-bet Jesus; sara kai kattoetnia, sara kai katsiunia. 27:39 Sia situsasabau sedda, kelé araitsó Jesus, pagilikrangan utéra, iageti paloloirangan leú et nia. 27:40 Pelé nga-nganda, "Ekeu té, né, elé, sigelai masiragat Uman Taikamanua, lepá rióakénungan nia mitsá ka bagat telu ngagogoi! Oto ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, kauan betungan peité tubum nutugorosot ka loiná siliktenga, bulé nubela!" 27:41 Oto beri leú ka sia tai imam sabeu, sambat tai bajára tai Jahudi, arapaloloi leú et nia, Jesus. Arakua ka sia, 27:42 "Kipa pá, sabagei momoi irorop'aké, tápoi tubunia geti ka sia, tá momoi irorop'aké! Iageti, ké bulat Rimatadda tai Israel baí nia, kauan igorosot'aké tubunia kineneiget, ka loiná siliktenga, imatonem bagamai ka tubunia. 27:43 Bulat matonem te bagania ka tubut Taikamanua. Samba mitsá aikua, nia néné Togat Taikamanua. Oto kauan taigbuk kam nia kineneiget, baleú iobá Taikamanua irop'aké nia." 27:44 Ka sia sipamamatei si pattáakenen ka bébénia ka loiná siliktenga, kisedda leú et arakua, arapaloloi Jesus. 27:45 Iageti tuggé sulu, magepgepnangan sangaliot laggai, ka bagat telu ngajam burúnia. 27:46 Ka bóbó telu kasoibokat, pugereinangan Jesus, pelé nga-ngania, "Eli, Eli, lama sabaktani?" katukolobatnia, "Taikamanuangku, Taikamanuangku, angoi nukakaddiuaké aku?" 27:47 Kelé araarep nia ka sia piga pá sikukuddu sedda, kuaddangan, "Ai lé isosogai si Elia!" 27:48 Tápoi sara ka talagadda, kelé aiarep nia, olaakénangan mei masialá romot, sop'akénangan nia ka suat anggur simalagá, lepá ettet'akénangan nia ka ngungun tuturá loiná, kaunangan nia ka ngungun Jesus. 27:49 Tápoi arakua geti ka sia sabagei, "Edda tangenaaké tubutta boikí, baleú moi nia si Elia, irop'aké nia!" 27:50 Lepá pugereinangan mitsá Jesus, simakopé ron, iageti tatá-aitatá engania. 27:51 Oto mabiritnangan komang kekre siputotoak ka Uman Taikamanua, bulat silá, oi rua; barana ka pata, pat aili ka repé. Pungeu-ngeunangan polak, iageti papok-poknangan leú et leleu bukkú. 27:52 Lepá tubukánangan leú et parate-ratei. Oto maigi sia sapaamian Taikamanua simamatei atusuru. 27:53 Lepá aitusuru ka sia Jesus ka simamatei, pabeladdangan tubudda ka sia néné ka ratei, eirangan leú et ka Jerusalem. Maigi sia sedda sipasiiitsó sia. 27:54 Kelé araitsó nia, aibara teteu samba sangamberi sibabara néné, ka sia utet pasukan sambat tai perajuritnia, malotórangan leú et simakopé. Belan nga-nganda lé masikua, "Oto bulat Togat Taikamanua lé nia sinéné!" 27:55 Samba maigi leú et sia sedda tainanalep sipasiiigbuk sibabara néné ka sareunan. Sia té néné sieei masirop'aké Jesus, barana ka Galilea. 27:56 Sia néné, iaté, si Maria Magdalena, si Maria inanda tai Jakobus sambat tai Josep, samba leú et inanda tatogat Sebedeus. 27:57 Soibó nia nenda leú et, oi sara simakayo sibara ka Arimatea, sipuoni si Josep. Nia leú et ka sia sipasiului Jesus leú et. 27:58 Ei nia ka tubut Pilatus, masitiddou tubut Jesus simamatei. Iageti koiniakénangan sia si Pilatus rakau tubut Jesus simamatei, kai Josep. 27:59 Oto alánangan tubut Jesus simamatei, si Josep, tabutnangan nia komang juto sibau. 27:60 Galak'akénangan tubut Jesus simamatei, ka ratei sikailúnia leleu bukkú, kaunen nia purateiatnia. Lepá guilúnangan sara bukkú takket ratei. Iageti tui nia. 27:61 Tápoi ka sia si Maria Magdalena sambat tai Maria sabagei, kuddu lé sia sedda masimattai ratei. 27:62 Simatsep gogoi Sabbat, ei sia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi ka tubut Pilatus. 27:63 Kuaddangan ka matania, "Tuan, ai peilé kurerepdem kai sikuania nenda sirimanua sipepeaké sirimanua, ka tetret ai peilé nia muririmanua, aikua kisé, 'Ka gogoi sikatelunia, suru aku mitsá.' 27:64 Oto paniddogatmai, bulé nukoiniaké sia rajago ratei sipulelelek, pat aili ka gogoi sikatelunia, buí ioi raalá tubut Jesus simamatei sipasiuluinia, lepá kuadda lé te ka sirimanua, atusurungan nia ka simamatei. Bailiu patajuat sikatei-tei néné peilé te bulat makataí, ka patajuat siboikí." 27:65 Iageti kuanangan ka matadda si Pilatus, "Tápoi ka kam ai sia sipujajago. Oto kam'an lé memei masijago ratei, bulat tá nupagugulai kam tubumui nujago kam nia." 27:66 Oto eirangan leú et ka ratei, raparon takkénia. Rióakérangan kudduat pujagoat ka matat ratei, rajago buí raei kasei pá masipageugebi ratei.

Mateus 28

28:1 Kelé aitukapplu gogoi Sabbat, simatsep ka gogoi Menggui, maseggei peilé, ameian sia tai Maria Magdalena sambat sipuoni tai Maria bagei, masibalou ratei. 28:2 Oto tulut bara-aibara teteu sabeu. Iageti tugorosotnangan sara malaikat Tuhan, barania ka manua, guilúakénangan bukkú takket ratei, lepá uddet nia ka uddutnia. 28:3 Bulat kelé bilá lé ituitsó matania malaika, saraubánia bulau lepá. 28:4 Oto bulat geret lepá ka sia tubudda sipasijajago ratei, kopet kataí lotóra; pat tubudda musi lepá, kéan lé tubut simamatei. 28:5 Iageti kuanangan ka matadda tainanalep, malaika, "Bá malolotó kam! Ai lé kuaagai gagabamui nia Jesus, sipattáakenen ka loiná siliktenga. 28:6 Tá anai nia sené. Atusurungan nia, kelé sikuania siboikí. Konan peité kam, nuitsó kam kudduat katugalangan nia. 28:7 Sarat kau lé nuolaaké kam mei kineneiget, masisegéaké ka tubudda sipasiuluinia, nukua kam, 'Atusurungan nia. Oto kineneiget aiboikíakéan tubunia mei ka Galilea. Seddangan geti itsómuian nia!' Repdem kam sangamberi sikuania ka matamui." 28:8 Iageti olaakérangan nia tainanalep mutui-tui ka ratei. Oto, ai sia mulolotó pagalú angkat baga, pabalaurangan leú et raolaaké mei masisegéaké ka tubudda sipasiului Jesus. 28:9 Tápoi tulut lotsit-aitulotsit Jesus iailiaké sia tainanalep. Kuanangan ka matadda, 'Salam ka kam!' Iageti legreakérangan tubudda ka tubunia, lakkaiakérangan rerenia, purappoddangan ka matania. 28:10 Iageti kuanangan ka matadda, "Bá malolotó kam, kau lé nuei kam ka tubudda sasarainangku nukua kam ka matadda, bulé raei ka Galilea. Seddangan geti itsórangan aku." 28:11 Ai sia mututui-tui ka sia tainanalep, toili sia piga pá ka sia tai tentera sipujajago ka kota, segéakérangan sangamberinia sibabara ka tubudda tai imam sabeu. 28:12 Iageti patibojiddangan nia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi. Lepá kaurangan bulagat simigi ka tubudda tai tentera sipasijajago ratei. 28:13 Oto pangantruddangan sia, pelé nga-nganda, "Buítá nukua kam, amoi lé sipasiuluinia, masitakkou tubut Jesus simamatei, ai kam memerep. 28:14 Oto ké iarep nia si gubernur pagalaiat néné, ei kai masipusumi bagania, bulé tá iaili kam apa pá gejat baga." 28:15 Iageti silórangan nia bulagat, tai tentera sipujajago, galaiakérangan kelé singantruakenenda ka tubudda. Iaté lulunia teret kineneiget, pungu-nguan néné ai peilé rapaloloibáaké ka talagadda tai Jahudi. 28:16 Iageti eirangan leú et kapulusaradda sipasiuluinia Jesus ka Leleu Galilea, kelé siripot sitonéakenen Jesus ka matadda. 28:17 Kelé araitsó nia Jesus sedda, purappoddangan leú et ka matania. Tápoi ai peilé sia ka talagadda simarua baga ka tubunia. 28:18 Iageti legreakénangan tubunia Jesus ka tubudda, kuanangan ka matadda, "Aiakéan Ukkui ka tubukku sangamberi gege ka manua sambat ka polak. 28:19 Oto kenan kam ka sangamberi bangsa ka sangaliot polak. Bailiuaké kam sia sipasiuluiku. Raú kam sia ka onin Ukkui, Toga samba ka onin Ketsat Sipunenan. 28:20 Pangantoman kam sia masireddet sangamberi sitonéakenenku ka matamui. Samba repdem kam, mariu-riu lé kupaalei kam, teret kalepakat polak."

Markus 1

1:1 Néné te Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus Kristus, Togat Taikamanua. 1:2 Katuareman Simaerú néné makeré kelé ka sinurat'akenen Nabi Jesayas, sipasikukua kisé, " 'Aikua Taikamanua, Nia té néné pakoinietku; Sikoiniakenenku sipuboboikí ka tubum, bulé ipapa enungannu.' 1:3 Maarep nga-nga sipusosoga ka simatangeu, sipasikukua kisé, 'Patarek kam enungan Tuhan; pagaktuk kam enungan enungietnia.' " 1:4 Kelé sitususurat nenda te, aibara ka sia si Johannes ka simatangeu. Iraú sia samba ingantoman'aké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. Kuanangan ka matadda si Johannes, "Buítá nubauaké kam paatuatmui samba leú buítá turaú kam, bulé iappéaké jomui Taikamanua." 1:5 Iageti ei sia sangamberi sibabara ka Judea samba sibabara ka Jerusalem masiarep'aké ngantoman Johannes. Seseakérangan leú sangamberi jo sigalaira. Lepá iapeité raúnangan sia si Johannes ka Oinan Jordan. 1:6 Bulut onta lé leppeinia si Johannes. Akkik tengania kulit. Suat mani samba sin lé ikokom. 1:7 Aisegéaké ka ngantomannia si Johannes kisé, "Momoi te sara sirimanua kuruk tei-teiku néné. Nia peilé abeu tiboi tubu ka tubukku. Pat beri mulukkuk masirugut talit tarangaínia, tá mateú aku. 1:8 Aku kaku oinan lé kuraraúaké ka tubumui. Tápoi ka sia geti, Ketsat Sipunenan lé iraraúaké." 1:9 Iageti ka tetret nenda, einangan leú et Jesus, barania ka Natsaret ka propinsi Galilea, oto raúnangan leú et nia si Johannes, ka Oinan Jordan. 1:10 Sakaina lé Jesus ka leleu, itsónangan itubuká manua, iageti tugorosotnangan Ketsat Sipunenan, kelé mutubu marpati, tuleunangan leú et ka tubunia. 1:11 Oto maarepnangan ngangan Taikamanua sipasikukua kisé: "Ekeu te Togakku, kilibet bagakku, samba obaket bagakku te ekeu." 1:12 Lepána lé nenda, tubbuinangan bagat Jesus Ketsat Sipunenan bulé iei ka simatangeu. 1:13 Iageti kuddu nia sedda ka simatangeu, epat ngapulu ngagogoi burúnia, bulé isibo nia Sanitu. Patari-tarimeu simaliá leú, maigi sedda sipaaleiaké nia. Beri ka sia samalaika, airapasisikeli nia. 1:14 Kelé araukum'aké si Johannes ka bagat penjara, ei Jesus ka Galilea, ipaarep sedda Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. 1:15 Kuanangan ka matadda Jesus, "Táan te mauuju ioi Purimataat Taikamanua. Oto bauaké kam paatuatmui, samba kau imatonem bagamui ka Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua!" 1:16 Aimueenung Jesus ka bet-bet Paot Galilea, itsónangan rua sipasiiiba iaté si Simon ruadda baginia si Andareas. Ai sia mujajalo ka koat, masigaba iba. 1:17 Kuanangan ka matadda Jesus, "Konan kam nutut kam aku, kugelaiaké kam masijalo sirimanua." 1:18 Iageti kaddiuakérangan leú jalodda, ei sia masitut Jesus. 1:19 Riu-riuakénangan ipuenung Jesus, itsónangan leú mitsá sia tairua sabagei, iaté si Jakobus samba si Johannes, tatogat Sebedeus. Ai sia ka bagat abak masisusubbai jalodda. 1:20 Sogainangan sia Jesus. Iageti kaddiuakérangan ukkuira ka abak sambat sia upajietnia, eirangan leú et masitut Jesus. 1:21 Iageti segé Jesus sambat sipasiuluinia ka Kapernaum. Kelé aiaili mitsá gogoi Sabbat, ei nia mitsá Jesus ka Uma parurukatda mungantoman. 1:22 Bulat kisei lé ka bagadda galai pungangantomannia. Berwibawa lé poí ipungantoman, tá kelé rapungantoman ka sia tai guru paamian. 1:23 Ka tetret nenda amei sara sirimanua sipinasaileu ketsat sikataí ka uma parurukat. Pugereinangan leú et, 1:24 "Jesus tai Natsaret, kipa nupaeerú ka tubumai? Taleú masisubuaké kaian né nuooi? Kuagai ekeu: Ekeu te sipunenan sikoiniakenen Taikamanua!" 1:25 Iageti anunangan ketsat sikataí Jesus, kuanangan ka matania, "Meng-meng'aké ekeu! Belaaké ekeu ka tubut sirimanua néné!" 1:26 Oto pangit-ngitnangan nia ketsat sikataí, lepá bela nia ka tubut sirimanua néné, pugereinangan leú et. 1:27 Bulat kisei lé ka bagadda sirimanua simigi, pat patiboddangan pasasambadda masikua, "Aponia néné? Taleú ai lé mitsá gelajet sibau? Ka wibawa samba ka gege aiusiaké ketsat sikataí, samba bulat mareddet nia ketsat sikataí ka nga-ngania!" 1:28 Iageti mararatnangan katuareman sigalai Jesus néné, ka sangaliot Galilea. 1:29 Lepá, tui-tui nia Jesus sedda sambat sipasiuluinia, rakaddiuaké uma parurukat, ei sia ka lalep Simon samba Andareas. Beri leú et ka sia si Jakobus sambat si Johannes, amei leú sia ka sia, masitut sia. 1:30 Ina siputaliku si Simon, aibabara roketnia, ai nia memerep ka pereman. Kelé aitugurú Jesus sambadda sipasiuluinia ka bagat lalep, segéakérangan ka matania puroroket nia ina néné. 1:31 Iageti einangan leú et Jesus ilegreaké tubunia ka tubut ina siputaliku si Simon néné, omet'akénangan kabeinia, ropnangan nia itusuru. Iangan leú et nia tatá roketnia. Iageti taddaakénangan leú ipuukú sia. 1:32 Ka soibokat, abeléan sulu, ei sia sipasiaabbit sangamberi simabesí sambat pinasaileu ketsat sikataí ka tubut Jesus. 1:33 Iageti parurú parurúrangan leú et sangalaggaiatda ka matat lalep kudduat Jesus. 1:34 Oto aleakénangan sia sangamberidda siorik sene ngamata besí, samba maigi leú aiusiaké ketsat sikataí. Bulat tá ioobáaké sia Jesus, rapanibo saketsat sikataí néné, ai lé poi raaagai nia. 1:35 Ka patokat, ai peilé maiiprei manua, atusurungan nia ka sia Jesus, iageti tui nia ikaddiuaké lalep. Ei nia ka simatangeu, ka bet-bet laggai, paniddounangan leú et sedda. 1:36 Iageti eirangan leú et ka sia tai Simon sambadda saaleinia ragaba Jesus. 1:37 Kelé araaili nia, kuaddangan ka matania, "Ai te ragagaba ekeu sangamberidda, Ukkui!" 1:38 Tápoi alegina lé nia Jesus, ikua ka matadda, "Sita kam tariu-riuaké kam puenungananta, taei masigejengi palagga-laggai simalegre sené. Aipoí buítá mungantoman leú aku sedda. Nia poí né lulunia akuoi sené." 1:39 Iageti gejenginangan sangaliot laggai Galilea, Jesus, mungantoman ka senen uma parurukatda, samba usiakénangan leú paketsa-ketsat sikataí. 1:40 Iageti oi sara sibara lubbé simasappó, ka tubut Jesus. Purekkuknangan kuanangan ka matat Jesus, "Ké nuobá baí nia Ukkui, anualeakéan aku." 1:41 Iageti makaténangan bagat Jesus ka tubunia, rapenangan leú nia Jesus, kuanangan ka matania, "Kuobá leú; kauan numale!" 1:42 Iangan leú et jamnia, tatá besínia, malenangan leú et. 1:43 Iageti kuanangan ka matania itui-tui. Tápoi kei mutui-tui nia pangantomannangan nia boikí, kuanangan ka matania, 1:44 "Buí tebaí nutiboi nia ka sabagei. Tápoi ka tubudda tai imam lé nueei, bulé rakua ka matam bulat kamamale nia besínu. Oto siripot katuaale nia besinu, kau panguruat pusurakatnu ka Taikamanua, kelé siripot sikuat Mose, masipatoilá ka sirimanua sabagei, kamamale nia besínu." 1:45 Tápoi kelé aitui-tui, riu-riuakenangan ipungunguan'aké sangamberinia sibabara néné ka senen kudduat. Pat ipakekelengan lé tubunia Jesus, iguruki laggai. Ka laggai simatangeuan lé ieei mukuddu. Tápoi kenanen kisé, tá itetektek raoi ka tubut Jesus sibara ka palagga-laggai raiailiaké nia.

Markus 2

2:1 Piga ngagogoi pá burúnia, toili nia mitsá Jesus ka Kapernaum. Iageti mararatnangan katuareman kababara nia sedda ka lalep. 2:2 Oto eirangan leú et sirimanua simigi masiailiaké nia. Purutrangan nia ka kudduatnia sedda, pat taimemetrangan ka bagat lalep, lulut igidda sirimanua simigi. Ka matatbaliu leú okkip lepá sia sirimanua. Iageti pungantomannangan Jesus isegéaké ka tubudda katuareman simaerú sibara ka Taikamanua. 2:3 Ai nia mungangantoman, gurú sia epat sipasibabairat simasakit, rataroaké nia ka matat Jesus. 2:4 Tápoi kalulut okkipra sirimanua simigi, taioinangan ralegreaké tubudda ka tubut Jesus. Iageti sakai sia ka lappra, bukárangan tobat lalep, ipot kudduat Jesus. Lepá gorosot'akérangan nia simasakit néné sambat peremannia. 2:5 Kelé aiitsó nia Jesus kopet tonem bagadda ka tubunia, kuanangan leú et ka matat simasakit, Jesus, "Atuappéakéan jom Sirou." 2:6 Iageti kuaddangan nia ka bagat paatuatda ka sia piga pá tai guru paamian sipuuddet sedda, pelé nga-nganda, 2:7 "Airó koí bagania sirimanua néné, masikua tiboiet kelé néné! Aipaloloian Taikamanua. Tá pá sarat Taikamanua lé momoi masiaappéaké jo?" 2:8 Tápoi ai lé iaagai sipinaatudda néné Jesus. Kalulut néné, kuanangan ka matadda, "Nupatitiboaké koí kam tubumui ka bagat paatuatmui? 2:9 Kaipa lé poi malabbei ka bagamui tukua, 'Atuappéakéan jom', elé 'Suruaké ekeu, bairat peremannu, lepá puenungnungan leú et'? 2:10 Oto kineneiget'an te kupopoiliat nia ka matamui, kababara nia gege ka tubut Togat Manusia ka polak néné masiappéaké jo." Iageti kuanangan ka matat simasakit, Jesus, 2:11 "Suruaké ekeu, bairat peremannu, nutoili!" 2:12 Oto tusurunangan leú et, olaakénangan ibairat peremannia, bela nia ka gerat, airaiigbuk nia sangamberidda sikukuddu sedda. Bailiu ka sia sipasiigbuk sibabara néné, umun'akérangan Taikamanua, kalulut kisei ka bagadda. Pelé nga-nganda, "Bulat tá peí ataitsó sibabara, kelé néné!" 2:13 Iageti toili nia mitsá Jesus ka bet-bet Paot Galilea. Maigi sia sirimanua amei masitaget'aké nia. Pangantomannangan leú et sia sangamberidda. 2:14 Ai nia mugegejek sedda, itsónangan sara sipuukú pajá, sipuoni si Lepi, togat Alpeus, ai nia mukukuddu ka kantornia. Kuanangan ka matania Jesus, "Konan, tut aku." Iageti puriónangan si Lepi, ei nia masitut Jesus. 2:15 Talagat pukokom nia Jesus, ka lalep Lepi, guru-gurú sia sabagei sipuukú pajá sambadda sia oniakenenda sirimanua simigi, sikataí paraboat, masipaaleiaké Jesus sambat sipasiuluinia mukom. Amaigingan poí sia ka talagadda sipasitutut Jesus. 2:16 Kelé araitsó ipakom'aké sia Jesus sipuukú pajá samba leú sia oniakenen sirimanua sikataí paraboat, tai guru paamian sibara ka rubeiat Parise, nou-nourangan sipasiului Jesus, pelé nga-nganda, "Ipakokom'aké koí sia sipuukú pajá samba sirimanua sikataí paraboat, si gurumui?" 2:17 Kelé aiarep panounogatda néné Jesus, kuanangan ka matadda, "Tá anai punda nia si Dokter ka sia simaron tubu; sarat sia simaoringen lé. Aipoí akuoi néné, tá masigaba sikua tubuna simaerú paraboat, tápoi masigaba sia kasit-sit'akenen sirimanua lé." 2:18 Ka sara tetre, ai sia mupupuaso ka sia sipasiului Johannes Sipasiraraú, samba tai Parise, eirangan leú et sipasinonou-nou Jesus, pelé nga-nganda, "Ka sia sipasiului Johannes Sipasiraraú samba sipasiuluira tai Parise, ai sia mupupuaso; lepá angoi tá rapupupuaso ka sia sipasiuluinu?" 2:19 Oto alegina lé nia Jesus ikua ka matadda, "Kipa poi, ka punen putalimogat, tá pá mukokom sia tairauma? Aipoí ké ai peilé simanteu sitalimouakenen ka talagadda, riu-riu lé rapukom. 2:20 Tápoi ké aiailingan geti tetrenia tualá simanteu sitalimouakenen ka talagadda, iapeité taipukomrangan. 2:21 Tá poí anai sia sitakkop'aké komang simabau, ka leppei simaburú. Aipoí komang simabau sitakkop'akenen nenda, ititik-tik tubunia, iageti birit'akénangan leppei simaburú, bailiu makopénangan liot biritnia. 2:22 Kisedda leú et, tá anai sia sibaliuaké suat anggur sibau ka bagat lalaisú kulit simamumú-mú. Aipoí tá isosoppi ipuk-puk'ake lalaisú simamumú-mú néné, anggur sibau, makataínangan ruania leú et suat anggur. Buitá ka bagat lalaisú kulit simabau leú et itubabaliuaké ka sia suat anggur sibau!" 2:23 Apaipó aipuenung Jesus ka talagat monen gandum ka gogoi Sabbat. Oto ka sia sipasiuluinia, taddaakérangan masiakpek ottit gandum. 2:24 Kelé araitsó nia tai Parise galai tubudda sipasiuluinia néné, kuaddangan nia ka matat Jesus, "Angoi rapasasabau surukat aratta sipasiuluinu, ragalaiaké keraet ka gogoi Sabbat?" 2:25-26 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Tápei poi anubatsa kam, sigalaiakenennia ka sia si Dapid, ka tetret ai nia muiimam sabeu si Abiatar, arapulaje tai Dapid sambat saaleinia, lulut tatat kanda, situgurúna ka Uman Taikamanua, mukom roti sibuluakenen ka Taikamanua; lepá kaunangan leú ka saaleinia rakom nia ka sia. Ké siripot ka aratta baí nia, tá momoi rakom nia kasei pá roti nenda, sarat sia lé tai imam momoi ikokom nia!" 2:27 Iageti kuanangan mitsá Jesus ka matadda, "Kalulutda sirimanua lé aitubaraaké gogoi Sabbat; tá kalulut Sabbat aitubaraaké sirimanua. 2:28 Oto ké kisédda baí nia, ai gege ka tubut Togat Manusia ka tubut gogoi Sabbat."

Markus 3

3:1 Iageti paolenangan mitsá tubunia Jesus, iei ka uma parurukat. Sedda ai sara simasakit kabei sangasilá. 3:2 Tápoi sedda leú et, ai sia sipasigagaba selet tubut Jesus, bulé ioi ranganduaké nia. Airatataiko nia, baleú ialeaké simabesí, ka gogoi Sabbat. 3:3 Oto kuanangan nia Jesus ka matat simasakit kabei sangasilá, "Konan murió sené, ka mata." 3:4 Lepá nou-nounangan sia Jesus sikukuddu sedda, "Siripot ka aratta, aponia momoi tagagalai kam ka gogoi Sabbat? Mugalai simaerú, elé mugalai sikataí lé? Masirimanuaaké sirimanua, elé masimateiaké lé tagagalaiaké kam?" Tápoi amumeng-meng lé sia. 3:5 Iageti kinerenangan sia Jesus pak salú, lulut golú sambat sou bagania masiitsó kopet kelat paatuatda. Kuanangan ka matat simasakit, Jesus, "Totoiaké kabeinu." Iageti totoiakénangan kabeinia simasakit, malenangan leú et kabeinia. 3:6 Oto bela sia tai Parise ka uma parurukat, olaakérangan mei ka tubudda simaré-ré ka tubut Herodes, bulé rapatiboji ramateiaké Jesus. 3:7 Iageti tui-tui Jesus sambadda sipasiuluinia, raareuaké tubudda sedda, ei sia ka Paot Galilea. Bulat tá amagulai igidda tai Galilea sieei masitut Jesus. Ai leú sia sabagei sibabara ka Judea, 3:8 sibabara ka Jerusalem, sibabara ka Idumea, samba sibabara ka saigit kabelaiat sulut Jordan, samba leú sibabara ka bet-bet laggai Tirus samba Sidon. Amoi sia sangamberidda masiailiaké Jesus, kalulut aarepra sangamberi sigalaiakenennia. 3:9 Kalulut kopet igidda siooi, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, ratarek'aké abak kudduatnia, buí raokkip nia sirimanua simigi. 3:10 Bulat makopé igidda simabesí aialeaké Jesus, pat paelakrangan tubudda simabesí, kalulut rabesíaké ramalegre ka tubut Jesus, bulé ioi rarape nia. 3:11 Sia sipinasaileu ketsat sikataí, senen raitsó Jesus, rekkuk sia ka matania, pugereirangan masikua, "Ekeu te Togat Taikamanua!" 3:12 Tápoi bulat makopé ron ikeraaké sia sangamberi ketsat sikataí néné Jesus, buí rapoiliat nia ka sabagei, kasonia nia néné. 3:13 Lepá panatranangan Jesus ka leleu, sogainangan leú kasei sia siobat bagania. Iageti eirangan leú et ka tubunia. 3:14 Piliynangan sia ka talagadda, ai sia pulu rua igidda. Kuanangan ka matadda, "Akupiliy kam néné, bulé nuoi kam nupaalei kam aku, kukoiniaké kam mei masipararat Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. 3:15 Ai leú tuaké ka tubumui gege masiusiaké ketsat sikataí." 3:16 Oninda sipulu rua néné, iaté: Si Simon (sioniakenen nia si Petrus), 3:17 si Jakobus, samba baginia si Johannes, iaté tatogat Sebedeus (sioniakenen nia ruadda néné, si Boanerges, katukolobatnia, "togat leleggu"), 3:18 si Andareas, si Pilipus, si Bartolomeus, si Mateus, si Tomas, si Jakobus togat Alpeus, si Tadeus, si Simon si Patriot, 3:19 sambat si Judas Iskariot sipajo Jesus. 3:20 Lepá toili nia mitsá Jesus ka lalep. Tápoi amei leú sia' mitsá sirimanua simigi rapurut nia, pat taioinangan arapukom sambadda sipasiuluinia. 3:21 Pelé nga-nganda sirimanua ka tubunia, "Bulat ai lé rorónia sirimanua néné!" Oto kelé araarep nia saepput Jesus nga-nganda sirimanua, rakua rorónia, ei sia raalá nia. 3:22 Tápoi arakua geti ka tubunia, ka sia tai guru paamian sibabara ka Jerusalem, "Ai lé ipasasaileu nia si Belsebul! Aipoí utéra paketsa-ketsat sikataí lé amasikau gege ka tubunia, aioi aipasiusiaké ketsat sikataí." 3:23 Iageti sogainangan sirimanua simigi Jesus, tiboinangan piga ngamata pá pasikat ka matadda, pelé nga-ngania, "Kipa te iooi rapausi pasasmbadda ketsat sikataí." 3:24 "Ké maragat sara purimataat, bailiu piga ngarubeiat pá, lepá sarat paaggra lé ragagalai, bulat tá te matotom purimataatnia. 3:25 Kisedda leú et, ké baí sia sikukuddu ka sara lalep tá anai pusaraat, tápoi sarat paaggra lé baí ragagalai pasasambadda, makakataí leú te pulalalepda. 3:26 Oto ké bara leú et ka purimataat Sanitu, kasaragaiatda, elé paaggaratda, tá leú te matotom purimataat nenda, samba tá isosoppi leú et itatatá. 3:27 Tá anai simaró baga mei manangkou ka lalepra simaron tubu, bulé rarau-rauaké bibiletnia, ké tá rakabéaké nia boikí simaron tubu, sibakkat lalep nenda, iapeité ioi irau-rauaké bibiletnia. 3:28 Oto kau nuagai kam néné! Ké ragalai jo sirimanua, elé rapaloloi Taikamanua, momoi peilé ituappéaké jodda. 3:29 Tápoi ké Ketsat Sipunenan'an geti rapaloloi, táan te iagai ituappéaké jodda! Aipoí nga-nga paloloiat nenda, iaté, sipuoni jo simatom." 3:30 (Ikukua kelé néné geti Jesus, kalulut kukuaddaai pasasaileu nia ketsat sikataí.) 3:31 Lepá oi sia sainan Jesus sambat sasarainania. Rió sia ka gerat. Iageti gugluakérangan sabagei, raei masisogai Jesus. 3:32 Ka tetret nenda, bulat maigi sia sipuuuddet ka bet-bet Jesus. Kuaddangan ka matat Jesus, "Ukkui, ai sia sainam sambadda sasarainam, airagagaba ekeu." 3:33 Tápoi alegina lé nia Jesus, ikua ka matadda, "Kasonia sainangku? Kasonia sasarainangku?" 3:34 Iageti kinerenangan sia sipuuuddet ka bébénia, kuanangan ka matadda, "Sia té néné, sainangku samba sasarainangku! 3:35 Aipoí sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua lé, sasarainangku, samaniuku, samba sainangku."

Markus 4

4:1 Iageti taddaakénangan nia mitsá Jesus, mungantoman ka bet-bet Paot Galilea. Bulat maigi sia sigoilik nia. Kalulut igidda, ei nia ka bagat abak. Tápoi ka sia geti sirimanua simigi, ai lé sia muririó ka bet-bet paó. 4:2 Oto pangantomannangan sia, Jesus. Maigi ngamataat nia aikolouaké ka matadda, ka pasikat. Oto kisé ngantomannia ka tubudda. 4:3 "Arep'aké kam! Ai sara sirimanua sipumomone sieei masikarap'aké karamen. 4:4 Ai nia mangangarap, belé bagei ka enungan. Iageti oinangan leú et umá ipakomi karamen, pat sappru. 4:5 Ai leú bagei sibebelé ka polak simabukkú, ka sitaimigi polak. Bulat tá tedda kua ruei nia iputútú karamen, kalulut taimakepput polaknia, 4:6 tápoi kelé aimakaddat sulu, malajúnangan leú et letinia, iageti magaraknangan, lepá, attei, kalulut taimakerut ungatnia. 4:7 Ai leú bagei karamen sibebelé ka talagat rui. Kelé aiputútú ka sia rui, teinangan leú et letit karamen, pat taipubuanangan. 4:8 Tápoi ai leú bagei karamen, sibebelé ka polak simagabru. Putútúnangan karamen nenda, memei mabebeunan, iageti pubuanangan leú et. Ai siaili telu ngapulu, ai siaili enem ngapulu, tápoi ai leú et pat aili sangotu ngaoleat, kopet igit ngambénia." 4:9 Lepána lé aitiboi nia pasikat néné Jesus, kuanangan ka matadda, "Kasei simaarep piú, arep'akénangan nia!" 4:10 Kelé aisarai tubunia Jesus, oi sia sipasiaarep ngantomannia sambadda sipasiuluinia ka tubut Jesus, masitiddou bulé ikolouaké ka sia bagat pasikat sikuania ka tubudda. 4:11 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Ka kam, atuakéan panguruat masiagai keleat Taikamanua, bulé nuagai kam nia, kipa Ipurimata ka sia Taikamanua. Tápoi ka sabagei geti, pasikat lé tungangantoman'aké ka tubudda, 4:12 bulé kenanen, 'Airariritúaké, tápoi tá raagai apa sipuaaili, airaaarepi, tápoi tá ikokolou ka bagadda, ibabara kelé néné geti, bulé buí raitsó nia samba buí imakolou ka bagadda bulé buí raei ka Taikamanua iageti, appéakénangan leú et jodda.' " 4:13 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Ké tá makolou ka bagamui pasikat néné, kipa iooi imakolou ka bagamui ka pasikat bagei, sikuakku ka matamui? 4:14 Sipasikakarap'aké karamen, iaté, sipasikakarap'aké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. 4:15 Karamen sibebelé ka enungan, tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú, iaté pagalaiat Purimataat Taikamanua. Bulat niapeí araarep nia, oi Sanitu masirau-rau sikarap'akenen ka bagat paatuatda. 4:16 Karamen sibebelé ka polak simabukkú, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú. Bulat arepra lé nia, silórangan nia ka angkat baga. 4:17 Tápoi kalulut Katuareman Simaerú siarepra nenda, tápei amuungat ka bagat paatuatda, bailiu tá matom. Bulat barana lé pugejaat baga, elé paoreat ka tubudda, kalulut Katuareman Simaerú sisilóra nenda, sik-sikrangan leú et tei-teira muarat. 4:18 Karamen sibebelé ka talagat rui, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú, 4:19 tápoi ai lé sia mukakarat baga ka purimanuaiatda, kalulut obára mukayo. Oto kelé itugurú ka bagat paatuatda sene ngamata pubobot-bot, bailiu teinangan Katuareman Simaerú sikukuddu ka bagat paatuatda, pat taipubuanangan. 4:20 Tápoi karamen sibebelé ka polak simagabru geti, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú. Arepra lé nia, sak-saknangan ka bagadda. Puretdetnangan buadda, ai siaili telu ngapulu, ai siaili enem ngapulu, ai leú et pat aili sangotu ngaoleat kopet igit buania." 4:21 Iageti riu-riuakénangan nia mitsá Jesus, ikua ka matadda, "Kipa ai leú sia siagaimui sipasitutunam alito, lepá geti tabbónangan nia bulukbuk, elé lipput'akénangan nia ka tei pereman? Tá pá ka panaggaat alito lé isasaggaaké nia? 4:22 Aipoí tá anai simalipput, tá tupatotoilá; ia leú et tá anai keleat, tá tupopoiliat. 4:23 Iaté lulunia, kasei simaarep piú, arep'akénangan nia!" 4:24 Paolenangan nia mitsá masikua ka matadda, Jesus, "Lelek'aké kam sangamberi tiboiet siarepmui néné! Apa sikiréakenenmui ka tubudda sabagei, nia leú té nenda ikikiréaké Taikamanua ka tubumui ka kam; elé isasaliu peilé igit sikiréakenenmui ka kam, igagalai. 4:25 Aipoí kasei ai, tukakau peilé mitsá simigi ka tubunia. Tápoi ka sitá anai geti, beri sipulelegei goisó ka tubunia, alá." 4:26 Iageti riu-riuakénangan ipanibo mitsá Jesus, pelé nga-ngania, "Ka sia Purimataat Taikamanua, makeré lé nia kelé ka pasikat sara sieei masikarap'aké karamen ka monenia. 4:27 Soibó, ei nia merep; tágó suru nia. Oto ka sia karamen aiririu-riuaké iputútú, ipuurau. Tápoi kipa ipaeerú iputútú samba ipuurau nenda karamen, tá iagai. 4:28 Oto polak nenda te masibabaraaké: siboikí gagainia, lepá bobotsoketnangan, iapeité bara buania. 4:29 Samba ké amaráan baí buania gandum néné, taddaakénangan masimonei buania, kalulut aiailingan tetrenia pasigetaiat." 4:30 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ka tubut apa tapakekeréaké nia Purimataat Taikamanua néné? Apa kirekat takakau bulé ioi takolouaké nia? 4:31 Purimataat Taikamanua geti, makeré lé nia kelé ka pasikat néné: Ai sara sirimanua sipasikakarap'aké luikut ubé ka polak. Luikut ubé iaté sara karamen bulat simakopé goisó ka polak néné. 4:32 Tápoi kelé iputútú, niangan lé maabeu ka pagule-gulei. Rannia bulat magebbá, pat oi umá murumun ka tei sikunemannia." 4:33 Oto kisé lé ka sia igagalai Jesus ipangantoman sia, ikua siripot sioi isak-sak ka bagadda. 4:34 Sarat pasikat lé ikakau Jesus ipangantoman sia. Tápoi kelé rasarai tubudda sambadda sipasiuluinia, iapeité ikolouaké nia ka tubudda, sangamberinia. 4:35 Ka soibokatnia nenda leú et, kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Sita kam mutalipó ka silat paó." 4:36 Iageti sakai nia Jesus ka bagat abak. Ka sia sipasiuluinia leú et tui sia rakaddiuaké sirimanua simigi, ka bet-bet paó, lepá sakai sia ka sia ka bagat abak nenda leú et. Abak bagei ai sedda. Lepá taddaakénangan nia mulajo Jesus, sambat sipasiuluinia. 4:37 Oto tá amuju, buraakénangan rusa talabari. Iageti papau-paunangan leú et nia abak, makusenangan leú et abakra, malegre tim. 4:38 Tápoi ka sia geti Jesus, ai lé nia memerep ka tulunan ka murit abak. Oto jiu-jiurangan nia sipasiuluinia. Pelé nga-nganda ka tubunia, "Kipa Guru, bulat taú ka bagam kekeu tamatei, elé?" 4:39 Iageti suru nia Jesus, anunangan rusa, kuanangan ka matat paó, "Bá paanu tubum, lebak'aké ekeu!" Iageti puarinangan leú et ka sia rusa. Beri leú et ka sia paó, lebak. 4:40 Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Angoian lé numalolotó kam? Apangan lé tá imatotonem bagamui ka tubukku?" 4:41 Iageti malotórangan leú et sipasiuluinia, pat patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, "Kasei lé páonia sirimanua néné, pat koí reddetnangan nga-ngania rusa sambat koat."

Markus 5

5:1 Iageti segé Jesus sambadda sipasiuluinia ka silat Paot Galilea, ka laggai Gerasa. 5:2 Janangna lé Jesus ka kapí, oinangan leú et sara simanteu sibabara ka bagat pangali-ngaliu ratei. 5:3 Airapasasaileu nia paketsa-ketsat sikataí. Ka ratei lé ikukuddu. Bulat táan iagai kabéaké, kenanen rattei tukau pasikabé nia. 5:4 Amarei-reian tupaleggui rere sambat kabeinia, tápoi ia leú et patakkína nia. Beri leú labá paleggui rerenia patakkínangan nia. Bulat simakopé ron tubunia, pat beri sia sara simaró baga masikeraaké itui-tui. 5:5 Sinágó samba sinoibó kaipa lé iobá ei. Kau mei nia ka ratei, kau leú mei nia ka leleu; ai nia memei ai nia mugegerei. Pakiritnangan leú et ka tubunia bukkú. 5:6 Kelé aiitsó aioi Jesus ka sareunan, pabalaunangan leú et masiailiaké Jesus, segé nia lé purapponangan leú et ka matat Jesus. 5:7 Iageti pugereinangan leú et masikua ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Ale Jesus, Togat Taikamanua Sipulubeunan! Kipa nupaeerú ka tubukku? Bulat ka onin Taikamanua, kutiddou ka tubum buí nupaorei aku!" 5:8 (Ikukua geti nia néné, kalulut ikukua poí ka mataniaJesus, "Ekeu ketsat sikataí, beleaké ekeu ka tubut sirimanua néné!") 5:9 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kasonia onim?" Oto aleginangan nia, pelé nga-ngania, "Oningku geti 'si Legiun', kalulut seget kopet igimai!" 5:10 Bulat tá muaari iei masináná Jesus, bulé buí ikua ka matadda Jesus, rabela, rakaddiuaké laggai nenda. 5:11 Sedda ka iggirit leleu, ai maigi sakkoiló sipumomone. 5:12 Iageti nánárangan Jesus, paketsa-ketsat sikataí néné, pelé nga-nganda, "Kua lé ka tubumai, bulé kutugurú kai ka tubut sakkoiló." 5:13 Oto reddetnangan nga-nganda Jesus. Iageti pabeladdangan tubudda paketsa-ketsat sikataí, ka tubut sirimanua néné, eirangan leú et ka tubut sakkoiló. Oto sangamberinia nenda sakkoiló, paboddotnangan tubunia, pakukrunangan leú et, iageti pateipunangan tubunia, barania ka gilak leleu, belé ka bagat paó, lollou-lou. Ai rua ngaribu ngamuneng iginia, sangamberinia. 5:14 Iageti tui sia sipababalau ka sia sipasijajago sakkoiló néné, raei masisegéaké sibabara néné, ka laggai sambat ka laggai simalegre sedda. Oto bela sia ka sia raitsó sibabara néné. 5:15 Eirangan leú et ka tubut Jesus. Oto simaroró siitsóra simaruei, ai nia muuuddet sedda. Aian bibilet tubunia, samba aiagaian simerú. Iageti malotórangan leú et. 5:16 Oto pungu-nguan'akérangan nia sangamberidda sipasiiigbuk sangamberi sibabara néné, sigalai Jesus ka tubut simaroró samba ka tubut sakkoiló. 5:17 Iageti eirangan leú et sangalaggaiatda ka tubut Jesus, ratiddou, bulé ikaddiuaké laggaira. 5:18 Kelé aitujanang ka bagat abak, Jesus, oi nia sipinasaileura paketsa-ketsat sikataí néné, ka tubut Jesus, itiddou bulé iei masitut Jesus. 5:19 Tápoi tá iobá Jesus itut sia, aikua lé ka tubunia, "Toiliakéan lé ekeu, nuei masisegéaké ka tubudda saeppum sangamberi sigalai Tuhan néné ka tubum, samba nupoiliat ka tubudda kipa kopet erut bagania ka tubum!" 5:20 Oto einangan leú et. Iageti taddaakénangan masipungunguan'aké sangamberinia sigalai Jesus ka tubudda sikukuddu ka sipulu laggai. Bulat kisei lé ka bagadda sangamberidda, raarep sikuania. 5:21 Lepá toili nia mitsá Jesus, ka silat paó. Iageti eirangan leú et sirimanua simigi ka bet-bet paó, rapurut Jesus. 5:22 Lepá oinangan leú et ka sia sipuoni si Jairus, ka tubut Jesus. Iaté sara sibajá garejadda ka laggai nenda. Kelé aiitsó Jesus, purapponangan ka matania. 5:23 Paniddounangan simakopé ka tubut Jesus, pelé nga-ngania, "Bulat makopé besit togakku sinanalep, Ukkui. Ké nuobá lé baí nia, amoian ekeu, bulé nurapeaké kabeinu ka tubunia, imale besínia, babara ilalangó nia!" 5:24 Iageti ei sia ruadda si Jairus. Maigi leú te sia sabagei amei masitut Jesus. Paoilotrangan tubudda, bulat okkip lé ka tubunia, Jesus. 5:25 Ka talagadda, ai sara sinanalep sipasioorik besíra tainanalep, kalulut sarat bara lé simaingot tubunia. Aian pulu rua ngarura burúnia aiorik besínia néné. 5:26 Bulat amabolot'an pukayoatnia masibaya sakit laggeknia ka tai dokter, tápoi tá amoi araaleaké nia; ai lé makokopé besínia. 5:27 Tápoi amaigingan aiarep sinanalep néné sigalaiakenen Jesus. Iageti paelaknangan tubunia sinanalep néné ka sirimanua simigi, ikulumi iei ka tei-tei Jesus. 5:28 Aikua poí sinanalep néné ka bagat paatuatnia, "Bulat kurape lé saraubánia, ale aku!" 5:29 Iageti rapenangan saraubat Jesus. Oto iangan leú nia, ari-aipuari ibara simaingot tubunia. Bulat againangan kamamalet besínia. 5:30 Oto ka tetret nenda leú et, againangan tubunia ka sia Jesus kabebelat kerek ka tubunia. Iageti pitsanangan sirimanua simigi, kuanangan ka matadda, "Kasonia amasirape saraubáku?" 5:31 Iageti kuaddangan nia ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Aian nuaagai igidda sirimanua siokkip ekeu, Tuhan, nukukua peilé kasei amasirape ekeu?" 5:32 Tápoi riu-riunia lé ipaingo matania Jesus, igaba sipasirarape saraubánia. 5:33 Kalulut nia lé poí sinanalep néné siagai sipuaaili ka tubunia, oto ei nia murappo ka matat Jesus masikua sangamberi sigalainia. Tápoi ai nia memei aimugegeret tubunia, kopet lotó nia. 5:34 Tápoi kuana lé ka matania Jesus, "Matonem poí bagam ka tubukku, Rogai, ale besínu! Oto toiliakéan ekeu ka angkat baga. Aipoí bulat amaron'an ekeu!" 5:35 Talagat paninibo nia Jesus, lotsit-aratulotsit ka sia piga pá sapagugulet sibabara ka lalep Jairus, iageti kuaddangan ka matat Jairus, "Ailangóan nia togam sinanalep. Táan anai lulunia nugejaaké bagat Guru." 5:36 Tápoi tá aipuletsei sikuadda néné Jesus. Aikua lé ka matat Jairus, "Buí imakarat bagam, kau lé imatonem bagam ka tubukku!" 5:37 Iageti riu-riu lé ipuenung Jesus, tápoi tá aiobáaké ratut nia kasei pá, sarat si Petrus, si Jakobus ruadda baginia si Johannes lé, aiabbit alei nia. 5:38 Oto kelé arasegé ka lalep Jairus, arepnangan nga-nganda, gaú lepá sipusosou sambat sipugegeri sigereiakenen. 5:39 Iageti tugurúnangan Jesus ka bagat lalep, kuanangan ka matadda, "Angoi nupulalamau kam sambat nupusosou kam? Tá ailangó nia toga néné; ai lé nia memerep!" 5:40 Iageti gágatidddangan nia, Jesus. Oto kuanangan ka matadda rabela sangamberidda. Lepá abbitnangan ukkui samba inan toga samba sipasiuluinia sitelu, ka bilit toga. 5:41 Rapenangan kabei toga, Jesus, kuanangan ka matania, "Talita kum," katukolobatnia, "Oi Rogai, kukua ka matam: suruaké ekeu!" 5:42 Oto tusurunangan leú et siokkó néné, puenungnangan leú et. (Aian pulu rua ngarura beunannia.) Bulat kisei lé ka bagadda sangamberi sipasiiigbuk sibabara néné! 5:43 Iageti aséakénangan sia, simakopé, Jesus buí ratiboi nia ka sabagei. Lepá kuanangan ka matadda, "Kau kam kannia, toga néné."

Markus 6

6:1 Barania sedda, pariu-riunangan itoili Jesus sambadda sipasiuluinia, ka laggai puuragatnia. 6:2 Einangan leú et Jesus mungantoman ka gogoi Sabbat, ka uma paniddogat. Maigi sia siparururú sedda. Bulat makopé kisei ka bagadda raarep ngantoman Jesus. Oto pelé nga-nganda, "Kaipa te aisese nia ka sia sangamberinia néné? Pusoppinan apa páonia ka tubunia? Kipa te ipaeerú ibaraaké kerek? 6:3 Tá poi nia né situkang loiná, togat Maria, sarainan Jakobus, Joses, Judas, sambat sarainan Simon? Beri leú et samaniunia, sené leú et rakukuddu." Oto kalulut néné, taiobárangan rasiló nia. 6:4 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kaipa laggai sarat mahormat sia ka tubut sara nabi, tápoi taikalaggaiatnia, sasarainania elé sikalalepnia sambat tatogania geti, tá rahohormati nia." 6:5 Bulat beri sara kerek aigalai sedda Jesus, sarat piga lé pá sia simasakit airapeaké kabeinia ka tubudda ialeaké sia. 6:6 Oto kisei lé ka bagania iitsó taimatonem bagadda ka tubunia. 6:7 Iageti sogainangan sipasiuluinia kapuluruadda, Jesus, koiniakénangan sia parurua ka tubu. Kaunangan ka tubudda gege masiusiaké paketsa-ketsat sikataí. 6:8 Pangantrunangan sia, pelé nga-ngania, "Buí nuabbit kam apa pá, panarenganmui ka puenunganan. Sarat tuturá lé nuabit kam, lepá. Buí nuabbit kam balutmui samba suppit paniddoumui panguruat, elé bulagat. 6:9 Pusipatu kam, tápoi buí nuabbit kam rua leppeimui." 6:10 Samba aikua bagei ka matadda, "Ké tugurú kam ka sara lalep, seddangan té nukukuddu kam teret ailina katui-tuiatmui. 6:11 Iageti ké anusegekingan kam sara kudduat, tápoi sia sikukuddu sedda tá raobá rasiló kam, elé tá raarepi tiboietmui, tui kam nukaddiuaké kam kudduat nenda. Iageti só-sóakémuian ngaí ka reremui, kelé sara toggaiat uukum'akéna sia Taikamanua, kalulut taiobára masiarep ngantomanmui!" 6:12 Iageti eirangan leú et kapuluruadda sipasiului, Jesus. Pungantomandangan leú et, masisegéaké, buítá rabauaké paatuatda sirimanua. 6:13 Oto bulat maigi ketsat sikataí arausiaké sipasiului Jesus, palokotrangan tulat zaitun ka simabesí, aleakérangan leú et sia. 6:14 Iageti mararatnangan katuareman sangamberi sibabara néné, pat againangan nia ka sia Rimata Herodes. Aipoí onin Jesus araagaian ka senen laggai. Oto ai sia sipasikukua, "Amurimanuangan nia mitsá si Johannes Sipasiraraú! Iaté lulunia ibabara ka tubunia gege, masigalaiaké kerek néné." 6:15 Tápoi arakua geti sabagei, "Si Elia lé nia." Iageti ai leú sia sabagei sipasikukua, "Nabi lé nia, makeré kelé galai tubut sara nabi siburú." 6:16 Oto kelé aiarep nia ka sia si Herodes, kuanangan ka sia, "Kirénangan tedda si Johannes Sipasiraraú néné, sikuakku siburú ratippú lolokkatnia. Amurimanuangan nia mitsá kineneiget!" 6:17 Aipoí siburú aikoiniaké sia tai tenterania si Herodes ralabá si Johannes, rakau nia ka bagat penjara. Tápoi aigalaiaké geti nia kelé néné si Herodes, ka tubut Johannes Sipasiraraú, kalulut galai tubunia ka tubut eirania si Herodias, sinanalep sarainania si Pilipus. Aialá eirania si Herodias bailiu sikalalepnia, 6:18 amareireian iaséaké nia si Johannes si Herodes néné, ikua ka matania, "Tá momoi nupalalep'aké sinanalep sarainam!" 6:19 Kalulut néné te ipulu-lumun si Johannes si Herodias, tápoi tá momoi igagalaiaké golú si Herodias, kalulut ikeraaké nia si Herodes. 6:20 Aikoiniakean poí sia tai tenterania si Herodes, rajago sipulelelek si Johannes buí rapageu-geu nia ka bagat penjara, kalulut lotó nia ka tubut Johannes. Ai lé poí iaagai simaerú paraboat lé nia si Johannes néné, sikoiniakenen Taikamanua pei bagei. Samba leú bagei, bulat iobá bagania si Herodes masiarep tiboiet Johannes, kenanen baí kalulu nia, taimasanangnangan paatuatnia. 6:21 Tápoi lepá bara sara oggak simaerú kai Herodias bulé ialá sili ka tubut Johannes, iaté ka ipot punen pasirepdeman putútukat matat Herodes. Oto ka tetret nenda baraakénangan punen si Herodes, iaté punenda sambadda sauté simabuak tiboi tubu ka purimataatnia, tai perwira samba sia karoniet siberikabaga ka Galilea. 6:22 Iageti puturúnangan leú et togat Herodias siokkó ka punen. Bulat angká lé bagat Herodes sambat tairaumania masiitsó againa muturú. Oto kuanangan nia ka matat siokkó sipututurú néné si Herodes, "Apa nuobá, tiddounungan nia ka tubukku. Iageti akékungan nia sangamberinia kekeu!" 6:23 Oto pusiblanangan leú et si Herodes ka tubut siokkó néné sisuppaakenen, pelé nga-ngania, "Bulat apa lé nutiddou, akékungan leú et nia kekeu. Kenanen elé sangasilá purimataatku néné pá, nutiddou!" 6:24 Iageti bela nia boikí siokkó néné ireréaké nia ka tubut inania si Herodias. Pelé nga-ngania, "Aponia ina sipasesese ka bagam tiddogetku?" Oto kuanangan ka matania inania, "Utet Johannes Sipasiraraú lé nutitiddou." 6:25 Iageti olaakénangan nia siokkó mei ka tubut Herodes, kuanangan ka matania, "Paniddogatku ka tubum, bulé nuaké kaku kineneiget, utet Johannes Sipasiraraú, ka bagat mangkó!" 6:26 Bulat kelé aiarep nia si Herodes, paniddogatnia siokkó néné, mareu-reunangan bagania simakopé. Tápoi tá momoi itátáaké paniddogat néné, amusuppangan poí nia ka matadda tairaumania. 6:27 Oto kuanangan ka tubut sara tenterania, bulé ialá utet Johannes Sipasiraraú. Iageti einangan leú et si perajurit, ka penjara, tippúnangan lolokkat Johannes. 6:28 Abbitnangan utet Johannes ka bagat mangkó, kaunangan nia ka tubut siokkó néné. Oto ka sia siokkó néné mitsá, kaunangan nia ka tubut inania. 6:29 Kelé araarep nia sipasiului Johannes sibabara néné, eirangan leú et masialá tubut Johannes simamatei, rateiakérangan nia. 6:30 Iageti toili sia mitsá sipasiului Jesus sikoiniakenennia, taddérangan mitsá tubudda ka bet-bet Jesus. Nunuakérangan sangamberinia sigalaiakenenda samba singantoman'akenenda, ka tubut Jesus. 6:31 Bulat maigi sia sedda, siooi, situtui-tui, pat taioinangan ipukom ka sia Jesus sambat sipasiuluinia. Oto lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Sita kam ka simatangeu, tá sarai kam tubutta, ioi nuariaké kam tubumui goisó." 6:32 Iageti tui sia muabak, raei ka simatangeu. 6:33 Tápoi maigi sia sipasiiitsó aratui-tui sedda, samba raagai sia. Oto tui sia ka sia sangamberidda sipulalaggai sedda, sipusisila. Kopet olat bagadda rasegé, pabalaurangan leú et raboikíaké tubudda ka tubut Jesus sambat sipasiuluinia. 6:34 Kelé aitujanang Jesus ka kapí, itsónangan sirimanua simigi. Oto makaténangan bagania ka tubudda, kéan lé poí biri-biri sitaipuukuket lé sia. Taddaakénangan leú ipangantoman sia, Jesus, sene ngamata obaket bagat Taikamanua. 6:35 Ka soibokat, kuaddangan ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Aian masosoibó sulu, paobánangan pei bagei kudduatta sené, simatangeu lé. 6:36 Merú peilé, nukua ka matadda, ratui-tui, raei masisaki kanda ka palagga-laggai simalegre sené." 6:37 Tápoi alegina lé nia Jesus, "Kam'an lé ipakokom sia." Oto kuaddangan nia sipasiului Jesus, "Kipa taleú kai lé memei manaki kan simemet rua ngotu ngaperak, masikau kanda tai néné?" 6:38 Iageti nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ai piga ngaaggro rotimui ka kam? Itsó peité kam." Lepá araitsó nia, kuaddangan ka matat Jesus, "Ai lima ngaaggro roti, bara rua ngamuneng iba." 6:39 Iageti kuanangan ka matadda sangamberidda, Jesus, bulé rapuuddet ka turu-turu, tápoi rakuddu sibagguak tubuna. 6:40 Oto puuddetrangan simalelek, sibagguak tubuna. Sangabagguak, sangotu sia igidda. Tápoi ai leú et sia lima ngapulu igidda sangabagguak. 6:41 Iageti alánangan lima ngaaggro nia roti samba rua ngamuneng nia iba, teilanangan manua, kuanangan surá ka Taikamanua. Lepá paabbónangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia, raparubei nia ka sirimanua simigi. Sambat iba leú, siruangamuneng parubeirangan nia ka tubudda sirimanua simigi. 6:42 Iageti pukomrangan, bulat pat segé ektekra. 6:43 Oto rurúakerangan nia sipulelegei, sipasiului, Jesus, ai pulu ruangagarágá iginia, sarat sisusun. 6:44 Ai sia lima ngaribu igidda taimanteu, sipukokom. 6:45 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, raei boikí muabak, mutalipó ka silá ka laggai Betsaida, pangenan ikua ka matadda sirimanua simigi, ratoili ka laggaira. 6:46 Kurukra sirimanua simigi, sakai Jesus ka leleu maniddou. 6:47 Kelé aimasoibó, aian nia ka talagat paó ka sia abakra sipasiuluinia. Tápoi ka sia geti Jesus, ai peilé nia ka kapí. 6:48 Kelé aiitsó sia sipasiuluinia besit tubudda muluga masisosro rusa, elé ka bóbó epat ka patokat, ei nia Jesus iailiaké sia, muenung ka uddut oinan. Riu-riuakénangan ipuenung Jesus. Lepá galainangan ipuenung kelé baí isasabauaké lé sia. 6:49 Kelé araitsó nia ipuenung ka uddut oinan, ka bagadda lé te sanitu, 6:50 Pat katsiakérangan nia kopet lotóra. Araitsóan poí nia sangamberidda; oto tugégérangan leú et simakopé. Pelé ngangan Jesus ka tubudda, "Bá pulalamau kam! Aku lé. Bá malolotó kam!" 6:51 Iageti sakai nia Jesus ka bagat abakra. Oto ka sia rusa leú, ari-aipuari. Oto kisei lé ka bagadda sipasiuluinia. 6:52 Aipoí kerek Jesus ka silima roti, tápei amakokolou ka bagadda. Aipoí bulat mabesí isak-sak ka bagadda. 6:53 Iageti kelé aratusappai ka silat paó, jolouakérangan abakra ka kapit Genetsaret. 6:54 Kelé aratujanang ka kapí, agairangan pu-Jejesus nia, amoi. 6:55 Oto pabalaurangan leú et, masisegeaké ka sangaliot laggai. Iageti taddaakérangan masitaroaké simabesí ka bagat peremanda ka matat Jesus. Samba ké raarep rakua kababarat Jesus ka sara kudduat, eirangan leú et sedda, masitaroaké simabesí. 6:56 Bulat kaipa lé iei Jesus, ka laggai sigoisó, elé ka laggai sabeu, elé ka laggai bulat sigoisó, riu-riu lé raailiaké nia; iageti taroakérangan simabesí ka tana lapang. Besíakérangan nia simakopé ka tubut Jesus, bulé iobáaké sia simabesí, rarape saraubat Jesus, kenanen sipujajainangan lé. Oto sangamberi sipasirarape simajai saraubat Jesus, ale besíra.

Markus 7

7:1 Iageti oi sia piga pá tai Parise samba tai guru paamian sibabara ka Jerusalem, ka tubut Jesus. 7:2 Araitsó poí piga pá sia sipasiului Jesus, tá rapaliliná kabeira siripot puaranan, tibonannia, tá muririggo sia siripot peraturan ka arat. 7:3 Aipoí ka sia tai Parise samba sia leú et sangamberidda tai Jahudi, bulat maukú ka bagadda masireddet surukat aratda taikebbukatda. Tá mukokom sia, ké tá rariggo boikí kabeira, siripot enung'akenen simarei-rei tugalaiaké. 7:4 Sangamberi pakome-komen sinaki ka pasar, tá rakokom, ké tá rabui boikí. Samba maigi peilé bagei raomet'aké simaron surukat sikuadda taikebbukatda. Kelé surukat masibui pulokat, seré, samba pabibi-bibilet sigalai sibara ka tembaga. 7:5 Kalulut néné, ei sia tai Parise sambat tai guru paamian, masinou-nou Jesus, pelé nga-nganda ka tubunia, "Tenan lé koí sia mukom, ka sia sipasiuluinu, taipuririggo? Tá koí rarereddet surukatda taikebbukatta?" 7:6 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ale kam sipatataju! Bulat aisesengan te kelé ka sikuat Nabi Jesayas pagalaiat tubumui, sipasikukua kisé, 'Kisé aikua Taikamanua, Sarat ka tiboietda lé rapasiumun'aké aku, bangsa néné, tápoi paatuatda geti areu ka tubukku. 7:7 Siboboi lé raumun'aké aku, aipoí surukat sirimanua sigelaiakenenda arabailiuakéan lé nia kéan lé surukatkungan lé!' 7:8 Surukat Taikamanua nuputatá kam, tápoi surukat sibara ka sirimanua geti, nia makopé ron nuomet'aké kam." 7:9 Kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Bulat nuagai kam pagalai, nutátáaké kam surukat Taikamanua, bulé ioi nuron'aké kam surukatmui saramui. 7:10 Aiakéan si Mose surukat néné, masikua, 'Kau nuhormati ukkui samba inam. Oto kasei masipaloloi ukkui samba inania, buítá tumateiaké.' 7:11 Tápoi anugelaiaké geti kam, kisé lé: Ké rakua ka saeppudda, 'Gelajetku kuaaké ka tubum ukkui, ina, táan anai, akupanguruat'akéan nia ka Taikamanua,' 7:12 bailiu kalulut néné, anusailangan kam sia masipasikeli, saukkui samba sainania. 7:13 Oto kalulut surukatmui sigelaiakenenmui ka tubudda sirimanua, bailiu putatámuian tiboiet Taikamanua. Samba maigi peilé bagei anugelaiaké kam, ka sirimanua kelé sigalaiakenenmui néné." 7:14 Iageti sogainangan sia mitsá sirimanua simigi, Jesus, kuanangan ka matadda, "Arep'aké peité kam sikuakku néné, bulé imakolou ka bagamui! 7:15 Tá te anai situgugurú ka bagat nga-nga, ibabailiuaké tukasit-sit'aké sirimanua, sarat sibebela ka ngu-ngu lé, itukasisit-sit'aké nia sirimanua. 7:16 Oto kasei simaarep piú, arep'akénangan nia." 7:17 Kelé aikaddiuaké sirimanua simigi Jesus, isuggru lalep, eirangan leú et sipasiuluinia, masinou-nou katukolobat pasikat sikuania ka matadda. 7:18 Oto kuanangan ka matadda, Jesus, "Kipa, beri kam leú ka kam, tápei amakolou ka bagamui pasikat sikuakku ka matamui? Tá nuagai kam, situgugurú ka bagat nga-nga, tá sikau tukasit-sit'aké sirimanua? 7:19 Aipoí situgugurú nenda, tá paatuat ieenungi, tápoi balugú lé, lepá bela mitsá." Ka tiboiet sikuat Jesus néné, ituaagai, sangamberinia komen momoi itukom. 7:20 Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Sibebela ka ngu-ngu lé ilololit'aké sirimanua. 7:21 Aipoí sibabara ka baga lé, elé sibabara ka bagat paatuat lé, ipututútú paatuat sikataí, situbbui sirimanua musilainge, manangkou, masimateiaké sirimanua, 7:22 paelet, pataju, masijoaké, samba masigalaiaké sene ngamata pukakataí, mualau baga, tá masopan, muoro mata, mubuak paatuat, samba mukelá paatuat. 7:23 Aipoí sangamberinia pukakataí baga, ka bagat paatuat lé ibabara. Oto nenda té ikakau tukasit-sit'aké sia sirimanua." 7:24 Lepá tui nia Jesus ikaddiuaké kudduat nenda, ei nia ka sara laggai ka bet-bet laggaira tai Tirus. Gurú nia ka sara lalep, sipinakele, kalulut taiobána raagai kababara nia sedda. Tápoi tá leú amoi aipakele tubunia. 7:25 Aipoí kelé aiarep kababarat Jesus, sara saina sibara tatoga sinanalep, sipinasaileu ketsat sikataí, oinangan leú et masitaget'aké Jesus, purapponangan leú et ka matania, 7:26 itiddou bulé iusiaké ketsat sikataí ka tubut togania. Ka sia sinanalep néné, tá tai Jahudi. Tápoi sipututútú mata lé ka laggai Penisia ka Siria. 7:27 Kuanangan ka matania Jesus, "Tatoga lé boikí tupakokom. Aipoí tá maerú tualá kanda tatoga, ituribbaiaké ka jó-jó." 7:28 Tápoi alegina lé nia sinanalep, ikua ka matat Jesus, "Tuan, jó-jó sikukuddu ka tei meja leú, ai leú te ikokom porat kan sipalimaira tatoga!" 7:29 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kalulut tiboietnu néné, toiliakéan ekeu; abelangan ketsat sikataí, ka tubut togam!" 7:30 Iageti toilinangan leú et sinanalep néné, ka lalep. Kelé aisegé ka lalep, itsónangan togania, ai nia memerep ka pereman. Bulat abelangan ka tubunia, ketsat sikataí. 7:31 Iageti tui Jesus sedda, ikaddiuaké laggai Tirus, riu-riuakénangan puenunganannia ka laggai Sidon, iailiaké ka bet-bet Paot Galilea. Aibagai lé Jesus, ienungi laggai Sipulu Laggai. 7:32 Kelé aisegé sedda, Jesus, taroakérangan ka matania sara sirimanua sioú-oú, samba simatakkep. Tiddourangan ka tubut Jesus bulé irapeaké kabeinia ka tubunia. 7:33 Iageti abbitnangan nia Jesus, rasarai tubudda, ka simigi. Usuakénangan singongaínia Jesus ka bagat ruania talingat simaoú-oú, simatakkep néné. Lepá pulujinangan, iageti rapenangan jalai nia sioú-oú, simatakkep nenda. 7:34 Lepá mitsá teilanangan manua, Jesus, puhoi-hoinangan, kuanangan ka matat simaoú-oú simatakkep néné, pelé nga-ngania, "Epata," tibonannia, "Bukáaké ekeu!" 7:35 Iageti tubukánangan leú et talingania. Jalainia leú et alit mitsá. Bailiu táan mabesí ka tubunia manibo. 7:36 Tápoi lepá, keraakénangan sia sangamberidda, Jesus buí rapoiliat nia ka sabagei. Tápoi iapeí ikeraaké sia Jesus, buí rapoiliat nia ka sabagei, iapeí rapakakra nia. 7:37 Bailiu makiseinangan ka bagadda sangamberi sipasiaarep sigalai Jesus néné, pat bela nga-nganda masikua, "Bulat apa lé igalai sirimanua néné, saran maeerú sangamberinia! Kalulunia, maarepnangan piúra simatakkep, samba oi rapanibo sioú-oú!"

Markus 8

8:1 Tá amauju, oi sia mitsá sangamungkuat sirimanua simigi parurú. Kalulut tatat kanda, sogainangan sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, 8:2 "Bulat makaté bagakku, ka tubudda sirimanua simigi néné. Aiailingan telu ngagogoi burúnia, arapaalei aku sené. Oto kineneiget asapprungan kanda. 8:3 Ké kukua ka matadda ratoili taipukokom, tá isoppi ramatei laje ka enungan. Sarapei ka talagadda néné, ai sia simareunan laggai." 8:4 Tápoi alegidda lé nia ka sia sipasiuluinia, rakua ka matat Jesus, "Kaipa tagagaba kam kan, ka simatangeu néné, ioi tumemeti siripot nuntudda sangamberidda néné?" 8:5 Iageti nou-nounangan sia mitsá sipasiuluinia, Jesus, pelé ngangania, "Ai piga ngaaggro roti anuabbit kam?" Alegiddangan nia, "Ai pitu ngaaggro, iginia." 8:6 Iageti kuanangan ka matadda sirimanua simigi, Jesus, bulé rapuuddet ka polak. Lepá alánangan kapitunia roti, kuanangan surá ka Taikamanua, lepá paabbónangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia, bulé raparubei nia ka sirimanua simigi. Oto taddaakérangan leú et nia sipasiuluinia masiparubei. 8:7 Iba leú, ai piga ngamuneng pá pagoiso-goisó. Iageti kuanangan surá ka Taikamanua kalulut iba néné, lepá kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia, bulé raparubei iba néné ka sirimanua simigi. 8:8-9 Iageti pukomrangan leú et, pat segé ektekra. Ai sia epat ngaribu igidda sipukokom. Lepá rurúakérangan nia sipulelegei, sipasiuluinia, ai pitu ngagarágá iginia sarat sisusut. Iapeité aiobáaké sia, Jesus, ratoili ka laggaira. 8:10 Tápoi ka sia geti Jesus sambat sipasiuluinia, ka abak lé araei, raailiaké ka Dalmanuta. 8:11 Ai sia piga pá tai Parise amei ka tubut Jesus, paukle ka tubunia, bulé ragaba selet tubunia, ioi rajoaké nia. Nánárangan Jesus, igalai kerek sibara ka manua, ibara itsoketda, masipatoilá pukaka-Taikamanuana aibara. 8:12 Iageti aleginangan sikuadda Jesus, ka bagat reu-reu baga, pelé nga-ngania ka tubudda, "Apa lulunia rananáná aku sangareddenan néné, bulé kugalai kerek sibara ka manua? Tá! Tá kugagalai katuaggaiat kelé néné ka tubudda!" 8:13 Iageti kaddiuakénangan sia Jesus, sakai nia ka bagat abak, putalipónangan leú et ka silat paó. 8:14 Oto arakalipogi raabbit roti simigi, sipasiului Jesus. Sangaaggro lé rotidda ka bagat abak. 8:15 Iageti kuanangan Jesus ka matadda sipasiuluinia, "Suk-suk kam tubumui ka ragidda tai Parise samba leú et ka ragit Herodes." 8:16 Oto taddaakérangan nia ka sia sipasiuluinia, rapaukeli sikuat Jesus ka matadda. Pelé nga-nganda, "Kalulut taiaabbitta lé pá roti, ikukua ka matatta kelé néné, Jesus." 8:17 Tápoi aiaagai Jesus paukelietda, sipasiuluinia. Kalulut néné, kuanangan ka matadda, Jesus, "Nupauukeli kodda kam tatá nia rotimui? Tápei ainuaagai kam, elé tápei aimakokolou ka bagamui sikuakku ka matamui? Ia né bulat taiailina paatuatmui masipaatu? 8:18 Siboboian lé kababarat matamui -- tá koí nuiitsó kam? Siboboian lé kababarat talingamui -- tá koí nuaarep kam? Kipa, tá ainurerepdem kam, 8:19 sipaabbóku lima ngaaggro roti, masipakom lima ngaribu sia igidda? Ai piga ngagarágá legeira, sirurúakenenmui?" Iageti alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ai pulu rua ngagarágá iginia." 8:20 Iageti kuanangan nia mitsá ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Akupaabbó roti masipakom epat ngaribu sia igidda, ai piga ngagarágá legeira, anururúaké kam nia?" Alegiddangan nia, "Ai pitu ngagarágá iginia." 8:21 Kuanangan ka matadda Jesus, "Oto kipa, tápei leú ikokolou ka bagamui." 8:22 Iageti segé sia ka Betsaida. Lepá oi sia sipasitataroaké simapeset mata, ka tubut Jesus. Tiddourangan bulé irapeaké kabeinia ka tubut simabesí néné, ialeaké nia. 8:23 Oto alánangan kabei simapeset mata néné Jesus, abbitnangan nia raareuaké tubudda goisó ka laggai. Lepá lujinangan matat simapeset mata néné, Jesus, rapenangan matania, kuanangan leú ka matania, "Aian leú nuiitsó goisó apa pá, kineneiget?" 8:24 Iageti ipóakénangan matania ka gerat, kuanangan, "Oo, aian kuiitsó goisó, rapainga tubudda sirimanua, tápoi kelé mutubu loiná peilé kuitsó sia." 8:25 Lepá rapenangan mitsá matat simapeset mata néné, Jesus. Oto ka sia néné, bulat besíakénangan ipaitsó, teret ka tubunia. Iageti erú-aimaerú matania, samba bulat toilá iitsó nia sangamberinia. 8:26 Lepá kuanangan ka matania Jesus, "Toiliakéan ekeu. Tápoi báan eei ka laggai kudduatnu siboikí." 8:27 Iageti einangan leú et Jesus sambadda sipasiuluinia, masigejengi sangaliot laggai Kaisarea Pilippi. Ai sia mueenung, nou-nounangan sia sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Siripot siarepmui ka kam, ka nga-nganda sirimanua, kasei ka sia rakukua aku néné?" 8:28 Alegiddangan nia, pelé nga-nganda ka tubunia, "Ai sia sipasikukua ekeu, si Johannes Sipasiraraú; ai leú sabagei sipasikukua, ekeu néné si Elia. Tápoi ai leú et sia sabagei sipasikukua, ekeu néné iaté sara nabi." 8:29 Iageti kuanangan ka matadda ka sia Jesus, "Tápoi kam ka kam, kasonia nukukua kam aku?" Pelé ngangan Petrus ka sia, ikua ka matat Jesus, "Ekeu geti kekeu, Rimata Sipaarau lé ekeu!" 8:30 Iageti keraakénangan sia sipasiuluinia Jesus, buí ratiboi pagalaiat tubunia ka sabagei. 8:31 Kappluna lé néné, taddaakénangan itiboi ka matadda Jesus, oorikna Togat Manusia sene ngamata paoreat, sibara ka tai bajá gareja, ka tai imam sabeu samba sibara ka tai guru paamian. Ramamateiaké te nia, tápoi isusuruaké te nia mitsá Taikamanua ka gogoi sikatelunia. 8:32 Bulat simakolou lé itiboi sipuaaili ka tubunia néné Jesus, ka matadda sipasiuluinia. Oto kalulut néné, alánangan kabei Jesus si Petrus, abbitnangan nia raei ruadda ka bébé, iaséaké nia. 8:33 Iageti pitsanangan sipasiuluinia Jesus, anunangan si Petrus, kuanangan ka matania, "Kenan katui-tui sené, Sipatutubbui Baga! Aipoí tá siripot sipinaatut Taikamanua nupaaatu; tápoi siripot sipinaatut sirimanua simaerú ka sia lé nupaaatu!" 8:34 Lepá sogainangan sirimanua simigi Jesus, rataddé tubudda sambat sipasiuluinia. Kuanangan ka matadda, "Kasei siobá masitut aku, kau ragalak'aké galajet puuktunganda saradda, samba kau rabairat siliktenganda, samba kau mariu-riu ratut aku. 8:35 Aipoí kasei ikera engania, nia te malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei sibuluaké tubunia, kalulut aku, samba kalulut Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, nia té masisesese purimanuaiat. 8:36 Aponia uktuknia sirimanua, kenanen baí moi iikep'aké sangaliot polak néné, ké ai lé malilimai purimanuaiatnia? 8:37 Momoi poi itupasiliaké purimanuaiat néné ka tubut apa pá? 8:38 Kasei maila masimuneng'aké aku sambat ngantoman siniboiku ka matadda reddenan simakelá paatuat samba sikataí paraboat néné; maila leú te nia ka sia Togat Manusia masimuneng'aké sia, ka kaoijanannia ka gogoi sialu, ka pulatsanan Ukkuinia sambat samalaika sipunenan."

Markus 9

9:1 Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Repdem kam néné! Ai ka talagamui sené kineneiget, tá ranananam kamamatei, teret itsóra ioi Purimataat Taikamanua ka gege!" 9:2 Kelé aitukapplu enem ngagogoi burúnia, abbitnangan sia Jesus, iaté si Petrus, si Jakobus sambat si Johannes, raei saradda ka leleu simakopé buak. Iageti ka mataddangan leú, siliynangan tubunia Jesus. 9:3 Pukinamnangan saraubánia. Tá anai beri sara ka polak néné sipasitatap-tap saraubá, bulat pat uluinangan kelé bulaunia néné. 9:4 Iageti itsórangan nia Jesus, kateludda sipasiuluinia néné, aipatitiboaké si Elia sambat si Mose. 9:5 Kuanangan ka matat Jesus, si Petrus, "Bulat mangká bagatta mukuddu sené, Guru. Eddangan kurióaké kai telu ngambua sapou pugogoiat. Sara kekeu, sara kai Mose, iageti sara mitsá kai Elia." 9:6 Tá aiaagai kuanen nia si Petrus, ai lé poí sia mulolotó kateludda saaleinia. 9:7 Iageti kuneminangan sia tinobut. Maarepnangan nga-nga ka tinobut sipasikukua kisé, "Nia té néné Togakku, kilibet bagakku. Reddet kam nga-ngania!" 9:8 Lepá olaakérangan rapaingo matadda, tápoi táan araitsó sia sabagei, sarat Jesus'an lé sedda. 9:9 Iageti ai sia tugogorosot baradda ka leleu, keraakénangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Buí tebaí nupoiliat kam nia ka sabagei siitsómui néné, ké tápei atusuru Togat Manusia ka simamatei." 9:10 Oto reddetdangan leú nia sikuat Jesus ka matadda. Tápoi sia ka talagdda néné, riu-riu leú rapatiboji aponia katukolobat sikuat Jesus, "itusuru ka simamatei". 9:11 Iageti nou-nourangan leú nia sipasiuluinia, pelé nga-nganda, "Angoi rakukua nia tai guru paamian, buítá moi nia boikí si Elia?" 9:12 Kuanangan ka matadda Jesus, "Kirénangan tedda buítá moi nia boikí si Elia, ipaerú sangamberinia. Oto kipa ka sia ka Togat Manusia? Apa lulunia ioorik migi paoreat samba paloloiat, kelé sitususurat ka Buko Sipunenan? 9:13 Tápoi aku geti masikua ka matamui: amoian nia si Elia. Tápoi aragalai lé siobára ka tubunia, kelé leú ka sitususurat ka Buko Sipunenan, pagalaiat tubunia." 9:14 Kelé aitoili mitsá Jesus sambat sipasiuluinia sitelu, raei rarurú tubudda mitsá sambat sipasiuluinia sabagei, itsórangan sirimanua simigi siparururú sedda, ai sia pauukle tai guru paamian ka tubudda sipasiului Jesus. 9:15 Kelé araitsó Jesus, makiseinangan ka bagadda, pabalaurangan leú et, raei raroroi nia. 9:16 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, "Aponia nupauukeli kam sambamui tai guru paamian?" 9:17 Aleginangan nia sara ka talagadda, pelé nga-ngania, "Guru, amoi aku masitaroaké togakku ka tubum. Aioú-oúan nia kalulut ipasaileu nia ketsat sikataí. 9:18 Bulat ké ibesiki nia ketsat sikataí, parapdamnangan leú et tubunia ka polak, iageti bela bubut ka ngungunia, patangatnangan sotnia, pusironnangan leú et sangaliot tubunia. Akukuangan ka tubudda sipasiuluinu Ukkui, bulé rarop'aké rausiaké nia ketsat sikataí néné, tápoi tá amoi arausiaké nia." 9:19 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat kipa lé pá kam néné! Bulat tá anai tonem bagamui ka tubukku. Kipangan lé burúnia kukuddu ka talagamui, kupaom bagakku ka tubumui? Abbit kam nia sené toga!" 9:20 Oto abbitrangan nia toga nenda, ka matat Jesus. Kelé aiitsó Jesus, ka sia ketsat sikataí néné, pusironnangan tubut toga, paboddotnangan tubunia, pat belé nia ka polak. iageti bela bubut ka ngungunia. 9:21 Iageti nou-nounangan ukkui toga néné, Jesus, kuanangan ka matania, "Kipangan burúnia, aibara ka tubut toga kelé néné?" Aleginangan nia ukkui toga, kuanangan ka matat Jesus, "Kapusulekatnia peilé!" 9:22 "Amarei-reian itukkluaké nia ketsat sikataí ka api, samba ka oinan igelai imateiaké nia. Oto ké momoi baí nia Ukkui, anurop'akéan nia. Bulat kau imakaté bagam ka tubumai, ukkui, nurop'aké kai!" 9:23 Tápoi pelé ngangan Jesus ka tubunia, "Kipa baí anukua? Ké momoi baí nia? Sangamberinia momoi tugalai, ké matonem bagamui ka tubut Taikamanua!" 9:24 Iageti pugereinangan ukkui toga néné, kuanangan ka matat Jesus, "Matonem bagakku, Tuhan, ka Taikamanua; sarat gulainangan lé nurorop'aké, bulé ituppai peilé ronnia tonem bagakku!" 9:25 Kelé aiitsó raoi sirimanua simigi, Jesus, rapurut nia, kuanangan ka matat ketsat sikataí, "Ketsat sipaoú-oú samba sipatakkep sirimanua, kubelaaké ekeu ka tubut toga néné, samba buían nutugurú mitsá ka tubunia!" 9:26 Iageti pugereinangan leú et ketsat sikataí néné, pangit-ngitnangan nia, lepá belanangan leú et ka tubut toga néné. Ituitsó tubut toga néné, bulat kéan lé simamatei, pat kuaddangan nia sangamberidda sipasiiitsó, "Ailangóan nia!" 9:27 Iageti omet'akénangan kabei toga néné Jesus, isuruaké nia. Oto tusurunangan leú et. 9:28 Kelé aitoili Jesus ka lalep, ei sia saradda sipasiuluinia ka tubut Jesus, ranou-nou nia, pelé nga-nganda, "Tá koí momoi ka kai kuusiaké kai nia ketsat sikataí néné?" 9:29 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Ketsat sikataí kelé néné geti, kenanen kipa tagalai tausiaké nia, bulat tá irereddet, burú. Sarat paniddogat lé momoi masiusiaké." 9:30 Lepá tui nia Jesus sambat sipasiuluinia, rariu-riuaké puenungananda ka Galilea. Tápoi tá iobá Jesus raagai kudduatnia, 9:31 ai peilé poí ipangangantoman sipasiuluinia. Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Rasesegéaké te Togat Manusia ka kabeira sirimanua. Lepá mateiakérangan nia. Tápoi ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanuana!" 9:32 Bulat tá araagai kolou nia singantruakenen Jesus ka tubudda sipasiuluinia. Tápoi malotó sia raiséaké nia ka tubunia. 9:33 Lepá segé sia ka Kapernaum. Kelé arasegé ka lalep, nou-nounangan sia sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Aponia nupauukeli kam ai sita mueenung simaruei néné?" 9:34 Beri sia sara sipasiaalegi nga-ngania, kalulut apaukle poí sia ragaba kasei sia oniakenen siabeu tiboi tubu. 9:35 Kelé aipuuddet Jesus, sogainangan sia kapuluruadda sipasiuluinia. Kuanangan ka matadda, "Kasei siobá munomor sara, buítá ibailiu sikatei-tei, samba buítá ibailiu nia sipuukú sangamberi sirimanua." 9:36 Lepá alánangan sara toga Jesus, rióakénangan nia ka matadda. Lakkaiakénangan nia toga néné Jesus, kuanangan ka matadda sipasiuluinia, 9:37 "Kasei sipasiaalá sara tatoga kelé néné, kalulut aku, aku lé te galainia aialá. Ialeú et sipasiaalá aku, tá te sarat aku aialá, tápoi sambat Taikamanua sipasikokoiniaké aku leú te aialá." 9:38 Iageti kuanangan ka matat Jesus, si Johannes, "Guru, ai sia sara akuitsó kai aiuusiaké sanitu ka onim, Ukkui. Kalulut néné, ei kai kukeraaké kai nia, aipoí nia néné, tá aleita." 9:39 Tápoi kuana lé ka matania, Jesus, "Bá kekeraaké kam nia ipasiusiaké sanitu. Tá poí anai sia atuagai sipasigagalai kerek ka oningku, lepána lé igalai nia, paloloinangan aku. 9:40 Aipoí kasei sitaisaggangi sita, sia té nenda saaleita. 9:41 Repdem kam sikuakku néné! Kasei sipasiaaké lómui, kalulut puoonimui sipasiului Rimata Sipaarau, bulat tá isosoppi isiló upania." 9:42 "Kasei sipapepe pupaatuananda sara taigoisó néné, pat taimatonemnangan bagadda ka tubukku, bulat maerú peilé tutiggot'aké tali ka lolokkatnia, iageti alá bukkú panundukat gandum saonia, ribbaiaké ka bagat koat. 9:43 Ké kabeinu itubbui ekeu mugalai jo, tippúnungan nia kabeinu nenda! Aipoí maerú peilé sisangasilá kabei ekeu, nupukuddu ka bet-bet Taikamanua, nutugurú siruangasilá kabei ka api narako, ka api sitaipepé. 9:44 Sedda, api tá pepé. Kisedda leú ka sia leitínia, tá leú et mamatei. 9:45 Samba ké rerem itubbui ekeu mugalai jo, tippúnungan nenda rerem. Aipoí maerú peilé sisangasilá rere ekeu, nupukuddu ka bet-bet Taikamanua, nutugurú sirua ngasilá rere ka api narako. 9:46 Sedda, api tá pepé. Kisedda leú et ka sia leitínia, tá leú et mamatei. 9:47 Ké matam itubbui ekeu mugalai jo, kioknungan nia matam nenda! Aipoí maerú peilé sisangasilá mata ekeu, nukuddu ka Laggai Taikamanua Sibau, nutugurú sirua ngasilá mata turibbaiaké ka bagat narako. 9:48 Sedda, api tá pepé, kisedda leú et ka sia leitínia, tá leú mamatei, 9:49 Aipoí sangamberi sirimanua tupaliliná ka api, kelé ka sia buluakenan tupaliná ka garap. 9:50 Ka sia garap, maerú. Tápoi ké maleu baí garap néné, momoi peilé pá itukalóaké mitsá? Oto kam ka kam, buítá kelé garap. Kau nupusara kam ka aban baga."

Markus 10

10:1 Lepá tui nia sedda Jesus, ei nia ka laggai Judea samba ka laggai ka silat Oinan Jordan. Iageti ei sia mitsá sirimanua simigi parurú ka matat Jesus. Iageti pangantomannangan sia Jesus, kelé simarei-rei igalaiaké. 10:2 Ka sia tai Parise, amoi leú sia ka sia, ragaba selet tubut Jesus, bulé ioi rajoaké nia. Iageti nou-nourangan nia, Jesus, pelé nga-nganda, "Siripot surukat ka aratta, momoi leú igalak sinanalepnia, sara simanteu?" 10:3 Iageti aleginangan nia Jesus, ikua ka matadda, "Kipa aiparentaaké si Mose ka tubumui?" 10:4 Alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Momoi ragalak sinanalepra, taimanteu, tápoi buítá ragalai boikí surat pagalangan." 10:5 Tápoi kuanangan ka matadda Jesus, "Kalulut kelat paatuatmui lé, aigalai surukat néné si Mose. 10:6 Ka panandaatnia geti, ka tetret aibaraaké sirimanua Taikamanua, aikua sedda, 'Aibaraakéan sia Taikamanua, simanteu sambat sinanalep. 10:7 Iaté lulunia ikakaddiuaké ukkui samba inania simanteu, ilop-lop'aké tubunia ka sinanalepnia, karuadda néné bailiu sara.' 10:8 Oto sia néné táan rua, tápoi sarangan lé. 10:9 Iaté lulunia, sia silop-lop'akenen Taikamanua, tá momoi rapasaraaké sia sirimanua!" 10:10 Kelé arasegé ka lalep, nou-nourangan nia sipasiuluinia, Jesus pagalaiat sitiboinia ka matadda tai Parise. 10:11 Kuanangan ka matadda, "Kasei masigalak sinanalepnia, lepá putalimounangan mitsá ka tainanalep bagei, sipaeelet lé nia, ka sinanalepnia siboikí. 10:12 Kisedda leú tainanalep sigalak taimanteura, lepá putalimourangan mitsá ka taimanteu bagei, sipaeelet leú te nia ka sia." 10:13 Iageti oirangan leú et sipasitataroaké tatoga ka tubut Jesus, bulé irape samba isukat'aké sia. Tápoi arapugoluki lé sia sipasiului Jesus. 10:14 Kelé aiitsó nia Jesus, pugolúnangan leú et, pelé nga-ngania ka tubudda sipasiuluinia, "Obáaké kam sia tatoga raoi ka tubukku! Bá kekera kam sia, sirimanua kelé néné lé poí ibabailiu saladdou paamian Taikamanua. 10:15 Bulé nuagai kam nia! Ké tá kelé tatoga raei ka tubut Taikamanua, bulat tá ibabailiu sia sapaamian Taikamanua." 10:16 Oto lepá aikua néné, Jesus, lakkaiakénangan sia tatoga, kaunangan kabeinia ka utéra sene-senenda, sukat'akénangan leú et sia. 10:17 Aiririu-riuaké puenunganannia Jesus, oi sia sara sipababalau masiailiaké Jesus. Purapponangan ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Guru simatopit, aponia sipasesese galaiakenenku, bulé ioi kuikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá?" 10:18 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matania, "Nukukua koí aku simatopit? Aipoí tá anai bagei simatopit. Sarat Taikamanua lé simatopit, lepá. 10:19 Ai lé nuaagai surukat Taikamanua, sipasikukua, 'Buí nupamatei, buí nupaelet, buí nupanangkou, buí numuneng'aké boko, buí nupataju, hormati ukkui sambat inam.' " 10:20 Iageti kuanangan nia ka sia ka matat Jesus, "Guru, sangamberinia néné, akureddet'an, barana ka silaingekku peilé." 10:21 Oto kinerenangan nia Jesus, manuntunangan bagania, kuanangan ka matania, "Ai peilé sara, tá anugalaiaké. Iaté néné; bulé mei ekeu nusakiaké sangamberinia bibiletnu, lepá ei ekeu masiparubei bulagat sakit bibiletnu nenda ka simagebá, ibara pukayoatnu ka manua. Oto lepá oi ekeu nutut aku." 10:22 Kelé aiarep nia sikuat Jesus néné, bulat tá aisese ka bagania, iageti tui-tui nia sedda, ikaddiuaké Jesus, simakopé kayo lé poí nia, néné. 10:23 Oto kinerenangan leú sia ka sia sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Bulat tá te malabbei ka simakayo, ibailiu sia sapaamian Taikamanua!" 10:24 Tápoi ka sia sipasiuluinia, bulat makisei ka bagadda iarep sikuat Jesus néné. Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kam tatogakku, kirénangan tá tedda malabbei tugurú mupaamian Taikamanua! 10:25 Sangamuneng onta peilé malabbei tugurú ka matat pajjaí, ka tubudda simakayo, ratugurú ka Laggai Taikamanua Sibau." 10:26 Kalulut tiboiet Jesus néné, bara kisei ka bagadda sipasiuluinia, pat patiboddangan pasasambadda masikua, "Ké kisé baí nia, kaseian lé isisiló puaragat?" 10:27 Iageti kinerenangan sia sipasiuluinia Jesus, lepá kuanangan ka matadda, "Kirénangan ka sirimanua, tá momoi! Tápoi ka Taikamanua geti, sangamberinia lé momoi igagalai." 10:28 Kuanangan ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Itsó peité, akukaddiuakéan kai sangamberinia, kuoi kai kutut kai ekeu, Tuhan." 10:29 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, pelé nga-ngania, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: kasei sikaddiuaké lalepnia, kalulut aku, elé kalulut Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, 10:30 tá isoppi rasiló simigi, saliu peilé sisilóra kineneiget. Isisiló pasasangotu ngaoleat mitsá igit lalep, sasaraina samba samaniu, ina sambat tatoga samba leú mone; beri paoreat leú isisiló. Oto ka gogoi sialu, silórangan purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. 10:31 Tápoi maigi sia kineneiget siboikí, bailiu sikatei-tei, samba sikatei-tei kineneiget, bailiu siboikí." 10:32 Ai sia mueenung raailiaké Jerusalem, boikíakénangan tubunia Jesus ka sipasiuluinia. Kalulut néné, bara karat bagadda sipasiuluinia. Sipasitutut sia sabagei ka tei-tei leú, bara ka sia lotóra. Lepá sogainangan sia mitsá sipasiuluinia Jesus, rasaraaké tubudda, bulé ipoiliat ka tubudda sipuaaili ka tubunia. 10:33 Kuanangan ka matadda, "Arep'aké kam! Kineneiget aian taaailiaké kam Jerusalem. Rasesegéakéan lé te Togat Manusia ka kabeira tai imam sabeu samba ka kabeira tai guru paamian. Rauukum'ake te nia simateiakenen, lepá segéakérangan nia ka kabeira sipuarat sabulungan. 10:34 Rapalololoi samba raluluji te nia, samba leú mitsá, rapaoorei te nia. Kalepakatnia pattáakérangan nia ka loiná siliktenga. Tápoi ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanua." 10:35 Lepá oi si Jakobus sambat si Johannes, iaté tatogat Sebedeus, ka tubut Jesus. Kuaddangan ka matania, "Ai sara kiddiyet bagamai nugagalai ka tubumai, Guru." 10:36 Kuanangan ka matadda Jesus, "Aponia nukikiddiy kam kugagalaiaké ka tubumui?" 10:37 Iageti alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Néné lé! Aikugegelai kai nukau kai muuddet sara kai kattoetnu, sara kai katsiunu, ké amuuddet'an ekeu ka purimataatnu sipulubeunan." 10:38 Oto kuanangan ka matadda, Jesus, "Tá nuagai kam tiddogetmui. Kipa momoi leú nuló kam ló sibara ka pulokat pangoringan akenen ka tubukku loketku, lepá oi kam nuorik kam oringen enungietku?" 10:39 Alegiddangan nia, pelé nga-nganda ka tubunia, "Momoi." Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kirénangan tedda nuloló kam pulokat pangoringan, akenen ka tubukku loketku, samba oringen enungietku. 10:40 Tápoi masiteteúaké kasei muuuddet kai kattoet, elé kai katsiuku geti, tá aku masiteteúaké. Taikamanua lé masiteteúaké kasei sia kaunen nia muuuddet sedda." 10:41 Kelé araagai nia ka sia sipasiului Jesus sipulu sibabara néné, pugolúrangan leú et ka tubut Jakobus samba ka tubut Johannes. 10:42 Lepá sogainangan sia sipasiuluinia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kelé siagaimui, sauté sitaimalotó ka Taikamanua, sarat masipaorei tai rayatda lé ragagalai. Samba siabeu tiboi tubu ka talagadda leú, sarat mugege lé ragagalai ka tubudda tai rayatda. 10:43 Tápoi ka kam geti, buí nuului kam kelé sigalaiakenenda! Kasei siobá muabeu tiboi tubu ka talagamui, buítá ibailiu nia sipuukú kam. 10:44 Ia leú et, kasei siobá muuté ka talagamui, buítá ibailiu nia paguguletmui sangamberimui. 10:45 Kelé ka sia Togat Manusia, tá bulé tapuukú nia aioi, tápoi masipuukú sita lé, samba masibuluaké engania masitebui sirimanua simigi." 10:46 Iageti segé sia ka Jeriko. Kelé aitui-tui Jesus sambadda sipasiuluinia sambat sirimanua simigi rakaddiuaké Jeriko, ai leú sedda sara simapeset mata, ai nia muuuddet ka bet-bet enungan maniddou paroman, iaté sipuoni si Bartimeus, togat Timeus. 10:47 Kelé aiarep katusasabau Jesus tai Natsaret, pugereinangan leú et, ipusoga ka tubut Jesus, pelé nga-ngania, "Jesus Togat Dapid! Kau imakaté bagam ka tubukku!" 10:48 Iageti pugolukiddangan nia sirimanua simigi, asérangan nia ipumeng-meng. Tápoi aituppai lé beunan nga-ngania mugerei, masikua, "Ale Togat Dapid, kau imakaté bagam ka tubukku!" 10:49 Iageti tengennangan ipuenung Jesus, kuanangan ka matadda, "Sogai kam nia ioi sené." Eirangan leú et masisogai simapeset mata néné, kuaddangan ka matania, "Buí imakarat bagam! Konan, aisogai ekeu, Jesus!" 10:50 Iageti ribbaiakénangan saraubánia, olaakénangan murió, einangan leú et masiailiaké Jesus. 10:51 Kuanangan ka matania Jesus, "Aponia nukikiddiy kugagalai ka tubum?" Aleginangan nia simapeset mata, kuanangan ka matat Jesus, "Rop'aké aku, Guru, imakoinong matakku." 10:52 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan toiliakéan ekeu. Kalulut tonem bagam ka tubukku, ale ekeu." Iangan leú et nia, makoinongnangan matania. Iageti ei nia masitut Jesus ka enungan.

Markus 11

11:1 Kelé aramalegre ka Jerusalem, airaaailiaké Betpage samba Betania ka gilak Leleu Zaitun, koiniakénangan sia sipasiuluinia Jesus, raei boikí. 11:2 Kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka laggai nenda, simatotoilá ka matatta. Gurúmui lé ka laggai, itsómuian sangamuneng togat kalidei, ai nia ka sesereat, beri pei sakajidda tei-teinia. Oto rugutmuian nia abbitmuian nia sené. 11:3 Ké ai sia siteká kam, rakua, apa lulunia nururugut kam kalidei néné, kuamuian, 'Ai lé kauna nia si Tuhan. Tá mauju, toiliakénangan nia mitsá.' " 11:4 Iageti eirangan leú et sipasiului sirua sikoiniakenen Jesus, ailiddangan leú sangamuneng togat kalidei, ai nia ka sesereat ka matatbaliu lalep, ka bet-bet enungan. Rugutdangan leú et nia. 11:5 Oto sia sipuririó sedda, kelé araitsó sia, tekárangan sia, kuaddangan ka matadda sipasiului sirua néné, "Ei, aponia nupaeerú kam? Nururugut koí kam togat kalidei néné?" 11:6 Iageti kuaddangan kelé singantruakenen Jesus, ka tubudda. Oto obáakérangan leú et nia. 11:7 Kelé arasegé ka tubut Jesus, paapórangan saraubára ka tei-tei kalidei, iapeité sakai nia Jesus ka tei-tei kalidei. 11:8 Maigi leú sia sabagei amasiapóaké saraubára ka enungan. Tápoi ai leú sia sabagei amasiparappi paran-ran loiná, sialára ka mone. 11:9 Sia sipueenung ka mata samba sipueenung ka tei-tei, sangamberidda masisogaaké, 11:10 "Umun kam Taikamanua! Tupanunukani te nia siooi ka onin Tuhan! Mauktuk te purimataatnia siooi mitsá, samba purimataat taikebbukatta si Dapid! Umun'aké kam Taikamanua ka Pata!" 11:11 Kelé aisegé Jesus ka Jerusalem, gurú nia ka Uman Taikamanua. Lelek'akénangan sangamberinia sibabara sedda, pat bokkó. Tápoi kalulut malegrengan lé ibelé sulu, tui-tuiakénangan nia, iei ka Betania, sambadda sipasiuluinia sipulurua. 11:12 Simatsep, ai sia mututui-tui baradda ka Betania, againangan tubunia Jesus, laje. 11:13 Ai peilé nia ka sareunan, itsónangan sangaloiná sileu simalibbut buttet. Einangan leú et iailiaké loinat sileu néné, iitsó baleú ai buania. Tápoi kelé aisegé ka bakkatnia, itsónangan mandé sangambé buania, sarat buluknia lé matotoilá, tápei poí aiaili pubuaiatnia ka sia sileu. 11:14 Iageti kuanangan ka loinat sileu néné, Jesus, "Barania kineneiget, táan rakokom buam sirimanua, burú!" Ka sia sipasiuluinia, araarep leú sikuat Jesus néné. 11:15 Iageti segé sia ka Jerusalem. Lepá gurú nia ka sia Jesus ka Uman Taikamanua. Oto taddaakénangan ipakekleji sia sangamberidda sipasasaki sedda. Pabailúnangan leú et mejadda sipasisisiliy bulagat, sambat uddenanda sipasisasakiaké marpati. 11:16 Bulat beri sia sara aiobáaké raabbit apa pá ka bet-bet Uman Taikamanua. 11:17 Lepá taddaakénangan nia Jesus ipangantoman sia sedda. Pelé nga-ngania ka tubudda, "Kisé atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan, Aikua Taikamanua, 'Kudduat paniddogatda sangamberi bangsa lé Umangku néné.' Anubailiuaké peilé kam nia ngaliura sipasirarau-rau!" 11:18 Tápoi ka sia tai imam sabeu sambat tai guru paamian, airaaarep sikuat Jesus néné. Oto bailiu gabaddangan enungan ioi ramateiaké Jesus. Tápoi malotó sia ka tubunia, aipoí sangamberi sirimanua lé makisei ka baga, raarep ngantomannia. 11:19 Oto ka soibokat, kaddiuakénangan nia Jesus laggai nenda, sambadda sipasiuluinia. 11:20 Kelé aratusabau simatsep, itsórangan loinat sileu, amatteian, pat attei sambat ungatnia. 11:21 Repdemnangan leú ka sia si Petrus, sigalai Jesus sokat. Kuanangan ka matat Jesus, si Petrus, "Itsó peité, Guru, sileu siteleinu amatteian!" 11:22 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka tubut Taikamanua! 11:23 Oto kukua ka matamui: Bulatnia momoi nukua kam ka leleu néné, 'Akkat'aké tubum, nuribbaiaké tubum ka bagat koat!' tá isoppi ireddet sikuamui nén'é, ké tá marua bagamui, samba ké matonem bagamui bulat puaailinia sikuamui néné. 11:24 Oto néné lé repdemenmui: Ké maniddou kam, nutiddou kam apa pá, kau imatonem bagamui, siniddoumui nenda, aiakéan Taikamanua ka kam; oto bailiu, nusisilóan te kam. 11:25 Samba leú ké maniddou kam ka Taikamanua, tápoi ai peilé ngúngut bagamui ka sara sirimanua, appéaké lé kam boikí jo sigalainia ka tubumui, bulé iappéaké jomui ka kam Ukkuimui sikuddu ka manua. 11:26 Aipoí, ké tá nuappéaké kam jodda sabagei, tá leú te iaappéaké jomui ka kam, Ukkuimui sikuddu ka manua." 11:27 Lepá sok-sokrangan nia mitsá ka Jerusalem. Ai nia mugegejek Jesus, ka bagat Uman Taikamanua, oirangan leú et tai imam sabeu, tai guru paamian, sambat tai bajára tai Jahudi ka tubut Jesus. 11:28 Nou-nourangan nia, pelé nga-nganda ka tubunia, "Kaipa pubakkanannia aibara haknu iooi nugalaiaké nia sangamberinia néné? Kasei amasiaké hak néné ka tubum?" 11:29 Iageti kuanangan ka matadda ka sia Jesus, "Aku kaku leú, kobá kunou-nou kam ka kam. Ké nualegi baí kam panounogatku néné, iapeité poiliatkungan nia ka matamui, kasei amasiaké hak néné ka tubukku, iooi kugalai sangamberinia néné. 11:30 Kasei amasikau hak ka tubut Johannes, iooi ipasiraú? Taikamanua, elé sirimanua?" 11:31 Iageti taddaakérangan rapatiboji nia pasasambadda, tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi sikuat Jesus néné, pelé nga-nganda, "Ké takua baí kam, 'Taikamanua lé amasikau hak ka tubunia,' tá isoppi ikua ka matatta ka sita, 'Lepá, tá koí matonem bagamui ka tubut Johannes?' 11:32 Iageti ké takua baí, 'Sirimanua lé amasikau hak ka tubunia,' " malikkru leú te. Ai lé poí sia malolotó ka tubudda sirimanua simigi, kalulut ai lé poí rapunanabi nia ka sia si Johannes néné. 11:33 Oto taiagaira kuanenda, kuadda lé ka matat Jesus, "Tá kuagai kai." Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Tá poí nukukua kam ka kam, oto, aku kaku leú et, tá leú te kukukua ka matamui, kasei ka hak, iooi kaku kugalaiaké sangamberinia néné."

Markus 12

12:1 Iageti taddaakénangan mupasikat Jesus, ka matadda tai imam sabeu, ka tai guru paamian, samba ka tai bajára tai Jahudi. Pelé nga-ngania ka tubudda, "Ai sara sirimanua sipasiuurep sangamata monen anggur. Kekrenangan nia pat bokkó. Iageti kailúnangan kudduat pametsunan suat anggur, lepá rióakénangan leú et sapou pujagoat. Oto lepá sewaakénangan nia ka tubudda piga pá sipuukú mone, iageti tui nia ka laggai bagei. 12:2 Kelé aiaili tetrenia pasimoneiat buat anggur, koiniakénangan sara paguguletnia si tuan néné, iei masitiddou rubeiat siloket nia ka sia si tuan, ka tubudda sipuukú mone. 12:3 Tápoi aralabá lé nia pagugulet néné sipuukú mone. Bóbórangan nia, lepá toiliakérangan nia sitá abbinen. 12:4 Iageti koiniakénangan mitsá sara paguguletnia bagei sibakkat mone. Tápoi arajigu lé lakkupatnia pagugulet néné, sipuukú mone. Lepá kekleddangan nia sipulagaji. 12:5 Lepá koiniakénangan mitsá sara paguguletnia bagei sibakkat mone. Tápoi aramateiaké lé nia ka sia. Oto sarat kiseddangan lé aragalai ka tubudda piga pá sapagugulet sabagei: ai rapabó-boki, samba ai leú sabagei ramateiaké. 12:6 Oto kineneiget, kaseian lé ikokoiniaké si tuan sibakkat mone néné? Aian lé sia sara koiniakenennia, iaté togania kilibet bagania. Iageti koiniakénangan togania, iei ka sipuukú mone. Aipaatungan poí, 'Malangan pá tá rahormati togakku.' 12:7 Tápoi kelé araitsó nia sipuukú mone, patiboddangan pasambadda, pelé nga-nganda, 'Nia té néné sipasiiikep'aké mone, sita kam tamateiaké kam nia, bulé ioi tabakkati ikep'akenennia!' 12:8 Iageti labárangan nia toga néné, mateiakérangan leú et nia. Oto tubut toga simateiakenenda néné, alárangan nia, ribbaiakérangan nia ka tei-tei irip monen anggur." 12:9 Iageti nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Oto kipangan lé ipaeerú sibakkat monen anggur néné, ka tubudda sipuukú mone? Tá isoppi ioi imateiaké sia sipuukú mone néné, lepá kaunangan mone néné ka tubudda sipuukú mone sabagei. 12:10 Anubatsangan kam sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Bukkú siribbaiakenenda tai tukang aibailiuan nia bukkú bongen bakkat inan arigi. 12:11 Nia té néné sigalaiakenen Tuhan; bulat iobá bagatta iigbuk nia!' " 12:12 Kelé araarep nia tai bajára tai Jahudi sikuat Jesus néné, gabaddangan enungan ioi ramateiaké nia, aiagaian poí bagadda, sia lé aikak-kak pasailukat néné. Tápoi tá amuriu-riu aragalaiaké nia, kalulut lotóra ka sirimanua simigi. Lepá tui sia rakaddiuaké Jesus. 12:13 Iageti koiniakérangan piga pá sia tai Parise samba piga pá saladdou partai Herodes ka tubut Jesus, rapanounogi nia, ragaba imasele kuanennia, bulé ioi rajoaké nia. 12:14 Ei sia ka tubut Jesus, kuaddangan ka matania, "Guru, kuagai kai roipot bagam, samba taimarérénu ka sipinaatudda kasei pá. Bulat tá poí nugigígí nungantoman'aké apa siobat bagat Taikamanua, sibailiu puuktunganda sirimanua. Aipoí tá nurarasei sirimanuania. Oto kauan, kua peité ka matamai, 'Siripot surukat ka aratta, momoi leú pá, tabaya kam pajá kai Kaisar, elé tá? Bulat takakau pajá, elé tá?' " 12:15 Tápoi ai lé iaagai patatajudda nia Jesus. Kalulut néné, kuanangan ka matadda, "Apangan lé lulunia nubebesíaké kam masijoaké aku? Patoilá peité kam ka matakku tubut bulagat, perak." 12:16 Iageti kaurangan ka tubunia bulagat sangaperak. Lepá nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kasei tularat samba kasei oni sitususurat ka tubut bulagat néné?" Iageti alegiddangan nia, "Tularat sambat onin Kaisar." 12:17 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Oto ké kisedda baí nia, apa sipuoni kai Kaisar, kaumuian nia kai Kaisar, samba apa sipuoni ka Taikamanua, kaumuian nia ka Taikamanua." Bulat kisei lé ka bagadda araarep sikuania néné. 12:18 Lepá ei sia piga pá sibara ka mungkuatda tai Saduki ka tubut Jesus. (Tai Saduki néné, iaté sara mungkuat sitaikatonemi katususurudda sirimanua simamatei.) 12:19 Kuaddangan ka matat Jesus, "Guru, siripot surukat sinurat'akenen Mose ka sita, kisé: 'Ké ilangó sara simanteu sitá tuppai tubu, buítá sarainania leú et masialá babaliunia, bailiu sikalalepnia, masibaraaké tuppai tubut sarainania simamatei.' 12:20 Iageti ai sangamitsá, ai sia pitu sipusasaraina. Talimou-aiputalimou ka sia toga sikebbukat, lepá langónangan nia, tá abara tuppai tubunia. 12:21 Lepá putalimounangan ka sia toga sikarua ka tubut babaliunia. Tápoi tá amauju, langónangan nia; tá leú et abara tuppai tubunia ka sia. Oto kisedda leú te amuaili ka sarainania sikatelu, 12:22 pat aili ka sikapitunia, sarat tá abara tuppai tubudda sangamberidda. Kalepakatnia, langónangan leú et nia ka sia sinanalep néné. 12:23 Oto ké iaili tetrenia ibara katusuruat tubu simamatei, kasei ka talagadda sipitu sipusasaraina néné, ipalalalep'aké nia sinanalep néné? Aipoí sia ka pitudda sipusasaraina néné, sarat arapalalep'akéan nia!" 12:24 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat masele sikuamui. Tá poí makolou ka bagamui sikuat Taikamanua ka Buko Sipunenan, sambat geget Taikamanua. 12:25 Aipoí, ké tusuru sirimanua ka simamatei, táan mutatalimou sia mitsá. Tápoi kelé puririmanuanda samalaika ka manuangan lé, rauului. 12:26 Kipa, tápei poi anubatsa kam ka bukot Mose, sipasikokolouaké, kipa ratusuru sirimanua simamatei, kelé ka pungu-nguan sangabakkat rui simalalabó? Ka tiboiet sitususurat sedda aikua Taikamanua kai Mose, 'Aku te Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak, sambat Taikamanuan Jakob.' 12:27 Aipoí ka sia Taikamanua, tá Taikamanuanda sirimanua simamatei; tápoi Taikamanuanda lé sipuririmanua. Oto bulat makopé selemui!" 12:28 Lepá einangan leú et ka sia sara guru paamian, iarepi paukelatda tai Saduki sambat Jesus. Arepnangan si guru paamian ikau alegiat simakolou ka tubudda tai Saduki. Oto kalulut néné, tú-tú ka paatuatnia masinou-nou Jesus, pelé nga-ngania, "Surukat sikapiga, bulat abeu, ka surukat Taikamanua?" 12:29 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matania, "Surukat siboikí iaté: 'Arep'aké kam, kam bangsa Israel! Sara lé Tuhan, iaté Tuhan Taikamanua. 12:30 Kau imakaté bagam kai Tuhan Taikamanuam, bulat sibara ka sangamuinet paatuatnu, bulat sibara ka sangamuinet purimanuaiatnu, samba kau bulat pat sappru siripot siagainu nupaeerú, samba leú et kau bulat teret sapprut ka tubum nubesíaké nia.' 12:31 Surukat sikaruania, iaté néné: 'Kau imakaté bagam ka tubudda saaleinu sirimanua, keleú katet bagam ka tubum kekeu.' Táan te anai surukat bagei, sisaliu beunan karuania surukat néné." 12:32 Iageti kuanangan si guru paamian ka tubut Jesus, pelé nga-ngania, "Bulatnia, aisese sikuam néné, Guru! Bulat maipó kelé ka sikuam: Si Tuhan lé Taikamanua. Sarat nia lé Taikamanua; tá anai Taikamanua bagei. 12:33 Oto buitá rapukateki nia baga sirimanua, Taikamanua, bulat sibara ka sangamuinet paatuatda, bulat sibara ka sangamuinet purimanuaiatda, samba bulat pat sappru siripot siagaira rapaeerú, samba bulat teret sapprut ka tubudda rabesíaké nia. Kisedda leú, buítá ipukateki sia baga saaleinia sirimanua, ké leú katet bagania ka tubunia ka sia. Aipoí nenda peilé maerú, ka buluaakenen rarangen, elé ka buluakenen bagei kaunen masibuluji Taikamanua." 12:34 Kelé aiarep nia Jesus, kopet erut alegiatnia si guru paamian néné, kuanangan ka matania, "Bulat aian lé te goisó ibabailiu ekeu laddou paamian Taikamanua." Lepána lé nenda, táan anai sia simaró baga mei masinou-nou mitsá, Jesus. 12:35 Talagat punga-ngantoman nia Jesus, ka Uman Taikamanua, nou-nounangan sia sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Angoi rakukua nia tai guru paamian, pupupunuteteuna nia si Dapid, Rimata Sipaarau néné? 12:36 Beringan poí si Dapid leú ka sia, kelé aitoroji paatuatnia Ketsat Sipunenan, amusiblania, masikua: 'Tuhan Taikamanua, masikua ka matat Rimata Sipaarau: uddet'aké ekeu saigit kai kattoetku teret kalaakéku sia saggaknu.' 12:37 Oto ké iputu-Tuhan lé nia Rimata Sipaarau néné ka sia si Dapid, kipangan lé galainia ituooniaké nia punuteteu Dapid?" 12:38 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Jago kam tubumui ka tubudda tai guru paamian. Aipoí raobá musaraubá simananta, raei mugejek. Samba bulat raobá raparoroaké sia sirimanua ka pasar. 12:39 Ka uddenan sikokoiakenen ka sauté lé raeei muuddet ka bagat uma paniddogat, samba ka pupunenan. 12:40 Sarat masipajo tailumang lé ragagalai, raparauragi bibiletda. Oto bulé tá ituagai kataínia sigalaira, panantaddangan paniddogatda. Bulat tá te magugulai sanet ukumanda!" 12:41 Ai nia muuddet Jesus, ka matat petit panguruat ka Uman Taikamanua, aiiigbuk sia sipasikakau panguruatda ka bagania. Ka sia simakayo, maigi arakau panguruatda ka bagat petit bulagat panguruat. 12:42 Lepá ei nia ka sia silumang, simagebá pei bagei, buluk'akénangan bulagat ka bagat petit bulagat, rua ngatembaga iginia. Iaté sara matat bulagat bulat sigoisó nia. 12:43 Iageti sogainangan sia sipasiuluinia Jesus, kuanangan ka matadda, "Lelek'aké peité kam néné: Sikau nia silumang néné peilé te maigi, ka sikaura ka sia sabagei. 12:44 Aipoí sikaura ka sia sabagei néné, sialára ka sipulelegei ka pukayoatda lé. Tápoi ka sia geti silumang néné, kenanen magebá nia, tápoi bulat tubut sangamberi sibabara ka tubunia lé aipanguruat'aké, iaté tubut balut pakeietnia ka purimanuaiatnia."

Markus 13

13:1 Kelé aitui-tui Jesus ka Uman Taikamanua, oi sara ka talagadda sipasiuluinia, masikua ka matat Jesus, pelá nga-ngania, "Guru, itsó peité nenda Uman Taikamanua. Lelek'aké peité pabukku-bukkúnia. Bulat tubut simakopé lainge!" 13:2 Tápoi kuana lé nia Jesus, ka matania, "Kipa nuroró beunannia? Bulat beri te sara mulelegei bukkú sipinalakké ka Uman Taikamanua néné. Turaragat'aké te sangamberinia néné." 13:3 Lepá ei nia Jesus ka leleu Zaitun. Segéna lé sedda, puuddetnangan ka ipot matat Uman Taikamanua. Lepá ei sia sipasiuluinia ka tubut Jesus, iaté si Petrus, si Jakobus, si Johannes sambat si Andareas, masinou-nou Jesus kelé ka siripot paaleiat, pelé nga-nganda, 13:4 "Poiliat peité ka kai, piga moi ipuaaili sangamberinia néné? Apa katuaggaiatnia sibailiu patuptumenmai ka paatuatmai, ké iaili tetrenia?" 13:5 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Pagaba kam tubumui, buí rapataju kam sirimanua. 13:6 Maigi poí sia siooi masiailiaké kam, sipuoni oningku, masikua ka matamui, 'Aku té né Rimata Sipaarau!' bailiu maigi sia rapatataju. 13:7 Ké nuarep kam gururuu nga-ngan pamatei ka pasaggangan, elé katuareman pasaggangan, bulat buí numalotó kam. Aipoí buítá muaili sangamberinia néné. Tápoi tápei te nia nenda gogoi kalepakat polak. 13:8 Pasasaggak te bangsa ka bangsa, negara ka negara. Kaipa te bara teteu sabeu samba pulajeat. Tápoi sangamberinia sibabara néné, pasiboikí nia peilé. Kelé galai pubebesíra lé tainanalep, kei iaili rapusulé. 13:9 Suk-suk kam tubumui, aipoí momoi te sia ralabá kam, rakau kam ka kabeira sipasiukum. Rapabobóboki te kam ka uma paniddogat. Rapagigirit te kam, rataroaké kam ka sauté samba ka tai rimata, kalulut pupapasiuluimui aku. Oto nenda te tetre simaerú ka kam, numuneng'aké kam aku ka matadda. 13:10 Katuareman Simaerú leú, buítá tupaarep boikí ka sangamberi bangsa. 13:11 Samba ké moi sia masilabá kam rakau kam ka matat pengadilan, buí imakarat bagamui ka kuanenmui. Ké aiailingan tetrenia nupanibo kam, kuamuian, apa sitonéakenen ka matamui ka tetret nenda leú et. Aipoí tiboiet tiboakenenmui, tá sibara ka kam, tápoi Ketsat Sipunenan lé masipangangantru kam. 13:12 Rapajo-jo te sarainanda, bulé itumateiaké. Ia leú te muaaili ka ukkui ka togania. Rasasaggangi te saukkui samba sainanda sia tatoga, lepá taroakérangan sia, bulé ramateiaké sia. 13:13 Rapulalagaki te kam baga sangamberi sirimanua, kalulut pupapasiuluimui aku. Tápoi kasei siom'aké nia teret kalepakatnia, sia té masisisiló puaragat sibara ka Taikamanua." 13:14 "Nuiitsó te kam ipurió, 'Turot Pukakataí Pasimamatei', tá ka siripot kudduatnia. (Repdemenda sipasibabatsa: Lelek'aké kam apa katukolobatnia!) Ka tetret nenda, sia sikukuddu ka Judea, kau ratui-tui sedda, raei ka leleu. 13:15 Samba leú et sia sikukuddu ka tei-tei lalep, buí ratugorosot raei masialá bibiletda ka bagat lalep. 13:16 Ialeú et sia sieei ka mone, buían ratoili ka laggai masialá saraubára. 13:17 Tápoi bulat kataínangan te ka sia tainanalep sibara suruket, samba saina simagoisó tatoga! 13:18 Kau nupaniddou kam ka Taikamanua, bulé tá iipó sibabara néné, ka mui-mui manua. 13:19 Ka ipot gogoi sikataí samba kalotóakenen nenda leú et, babara leú te paoreat. Paoreat néné, tápei abara, baranangan aibaraaké polak Taikamanua, pat aili kineneiget. Tápoi sangamitsá lé ibara, lepá. 13:20 Tá baí itengai nantat gogoi paoreat nenda Taikamanua, bulat bolot sirimanua ka matat polak, rapamatei sia. 13:21 Ka tetret nenda, ké ai sia sikua ka matamui, rakua, 'Ai nia sené Rimata Sipaarau!' elé rakua, 'Ai nia sedda!' buí imatonem bagamui ka sikuadda. 13:22 Aipoí momoi te sia sipatataju, sikua tubuna sipaarau, elé sipunabi tubuna. Ragagalai te sene ngamata kiseiet samba maigi kerek, ibara enunganda masipataju sirimanua. Pat kelé baí moi nia, beri sapaamian Taikamanua, rapatataju. 13:23 Oto bulat jago kam tubumui! Kuboboikíaké lé kutiboi nia sangamberinia néné ka matamui. Kei iaili, anuagaian kam." 13:24 "Kappluna lé paoreat, magep-gepnangan matat sulu samba taimatoronangan leú et matat laggó. 13:25 Ka sia leú panyanyat, belé, barana ka manua, samba pasabunangan leú sia sangamberi siutéaké manua. 13:26 Lepá matoilánangan ioi ka sia Togat Manusia ka tinobut, ka gege samba ka pulatsanan sabeu. 13:27 Iageti koiniakénangan samalaikania, Togat Manusia, masirurúaké sapaamian sipiliynia, sibara ka siepat matat rusa, barana ka tútut polak, pak aili ka piprin manua." 13:28 "Alaki lé kam nia kelé ka loinat sileu. Ké malimun sambat manembú rannia, elé ké itaddaaké ibela sinulania, agaimuian, amalegrengan te iaili legeu manua. 13:29 Oto kisedda leú te, ké nuitsó kam ipuaili sangamberinia néné, agaimuian, bulat amalegrengan te, iaili tetrenia. 13:30 Bulé nuagai kam nia! Tápei tatatá sia sangamberidda sipuririmanua kineneiget, amuailingan sangamberinia néné. 13:31 Tatatá lé ka sia manua sambat polak, tápoi tiboietku geti, tá tatatá lé, burú." 13:32 "Tápoi kenanen kisedda, beri sia sara siagai masipatup-tup gogoi elé jamnia. Samalaika ka manua leú, tá raagai. Beri ka sia Togat Manusia, tá iagai. Sara nia lé Ukkui iagai nia, lepá. 13:33 Oto kau nupumata kam samba nupanuksuk kam, tá poí nuagai kam tetrenia. 13:34 Aipoí makeré lé nia kelé ka sara sirimanua, sikaddiuaké lalepnia, iei ka laggai sirimanua musaralaggai. Kei mutui-tui nia, patonénangan sapaguguletnia, rajago lalepnia, samba parubeinangan sia, galajetda sene-senenda. Sarapei te ka sia sipasijajago matatbaliu, iron'aké ikua ka matadda, bulé rajago lalepnia bulat sipulelelek. 13:35 Oto kalulut néné, kau nupanuksuk kam; tá poí nuagai kam gogoi katoiliatnia si tuan sibakkat lalep néné, elé ka soibokat, elé tengamoi, elé ka patokat, elé ka tetret ibotsó sulu. 13:36 Ké simatulut ibara, buí iaili kam, ai kam memerep. 13:37 Oto apa siniboiku ka matamui, ialeú te kutitiboi ka matadda ka sia sangamberi sirimanua: bulat kau nusuk-suk kam tubumui!"

Markus 14

14:1 Ai pei rua ngagogoi iaili Punen Paska sambat Punen Pukoman Roti Simaleu. Oto ka sia leú tai imam sabeu sambat tai guru paamian, ai leú ragagaba ka sia enungan bulé ioi ralabá Jesus, pinakele, ramateiaké nia. 14:2 Tápoi arakua, "Buí tagalaiaké kam nia ka ipot matat punen, babara pulamagat." 14:3 Ai nia mukukuddu Jesus ka Betania, ka lalep Simon, iaté simalubbé simasappó, siburú, oi sara sinanalep ka tubut Jesus. Ai aiabbit sangabuli-buli tula simasingin simakopé kepput saki, iate sigalai sibara ka ungat simasingin. Ai nia mututukkú Jesus, mukom, ragat'akénangan nia buli-buli nenda sinanalep, uruakénangan tula simasingin néné, ka utet Jesus. 14:4 Tápoi sia sabagei sikukuddu sedda, kelé araitsó nia, mangoí-ngoínangan bagadda, pat bela nga-nganda masikua, "Tupasisibbu kodda tula simasingin néné? 14:5 Ké tusakiaké baí tula simasingin néné, ai telu ngotu ngaperak legei, igit sakinia; iageti bulagat sakinia néné, parubei ka simagebá!" Oto pugolúrangan leú et ka tubut sinanalep néné. 14:6 Tápoi kuanangan Jesus ka matadda, "Bá sasaila kam nia! Angoi nugegejaaké kam bagat sinanalep néné? Galajet simaerú samba umun'akenen lé poí sigalainia ka tubukku néné. 14:7 Ai lé turerere kababaradda simagebá ka talagamui. Senen gogoi, momoi nurop'aké kam sia, ké aitututu bagamui, momoi nurop'aké kam sia. Tápoi aku kaku geti, tá mariu-riu kukuddu ka talagamui. 14:8 Aigalaiakéan ka sia sinanalep néné, teret siooi igalaiaké. Aipatarek'an aku ka tula simasingin, kaunen pasirateiku, kenanen baí tápei aiaili tetrenia. 14:9 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné! Ka sangaliot polak néné, kaipa itupaarep Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, sigalai sinanalep néné leú, tupungungunguan'aké, kelé sara repdemen ka tubunia." 14:10 Iageti einangan leú et sara ka talagadda sipulurua, sipasiului Jesus, iaté sipuoni si Judas Iskariot, ka tai imam sabeu, iisiaké masipajo Jesus, ka matadda. 14:11 Bulat seget kopet angkat bagadda raarep sikuat Judas Iskariot néné, pat pusibladdangan leú et, rakau bulagat ka tubunia. Iageti gabanangan oggak sipasesese si Judas, ipajo Jesus. 14:12 Iageti eirangan leú et sipasiuluinia, Jesus ka tubunia, ka gogoi siboikí ka Punen Pukoman Roti Simaleu, iaté ka ipot pasijájakatda ibat Punen Paska, raisé nia, pelá nga-nganda, "Kaipa siobánu, kueei kai, masipatarek kudduat pukoman komen Paskam?" 14:13 Iageti koiniakénangan sia rua sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka laggai, ai leú nupaseseaké kam sara simanteu sipasibebeilá lalaisú, sibara ka baga oinan. nia té nenda nututut kam. 14:14 Kaipa lalep itugurú, ei kam sedda. Kuamuian ka matat sibakkat lalep, 'Aikua si Guru, kaipa nia kudduatda mukom Paska sambadda sipasiuluinia.' 14:15 Iageti saú-saúnangan ka kam sara kudduat simalio ka bilí ka pata. Kudduat silepá perú. Ka bilí nenda, amalelek'an katugalangan sangamberinia, beri leú et papuko-pukoman aian sangamberinia. Oto patarekmuian sangamberinia ka sita sedda." 14:16 Iageti eirangan leú et sipasiuluinia ka kota. Ailiddangan sangamberinia, kelé sikuat. Jesus ka matadda. Patarekdangan leú et siripot komen Paskadda. 14:17 Kelé aimasoibó, einangan leú et Jesus sambat sipasiuluinia sipulurua. 14:18 Kelé arapuuddet mukom, kuanangan ka matadda, Jesus, "Arep'aké kam: ai te sia sara ka talagamui sipakom'aké aku kineneiget, masipajojo aku." 14:19 Kelé araarep nia sikuat Jesus néné sipasiuluinia, pureu-reurangan baga simakopé. Taddaakérangan pasasara masinou-nou Jesus, masikua, "Kipa, taleú aku nukukua, Tuhan?" 14:20 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Nia té nenda, sara ka talagamui sipulurua, sisangapiring kai mukom ruamai. 14:21 Kirénangan tedda, mamatei nia Togat Manusia, kelé sitususurat ka Buko Sipunenan. Tápoi mateinangan leú te ka sia sipajo Togat Manusia. Maerú peilé tá mutútú matania ka polak sirimanua néné!" 14:22 Ai sia mukokom, alánangan roti Jesus, kuanangan surá ka Taikamanua. Lepá paabbónangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia. Aikakau ka sipasiuluinia, aikukua, "Na, alá kam, kom kam, tubukku te néné." 14:23 Lepá alánangan pulokat sibara ka baga anggur, kuanangan surá ka Taikamanua, kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia. Iageti lórangan nia sangamberidda. 14:24 Lepá, kuanangan Jesus ka matadda, "Iaté néné logauku, masisah'aké pakerekat bagat Taikamanua, sipiliakenen punutubut sirimanua simigi. 14:25 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Táan te kuloló mitsá suat anggur néné, teret iaili tetrenia kuló nia mitsá, suat anggur sibau, sambatta ka Laggai Ukkuiku Sibau." 14:26 Lepá uraiakérangan urai pusurakat. Kelé aitulettu sangamberinia, eirangan leú et, ka Leleu Zaitun. 14:27 Iageti kuanangan Jesus ka matadda sipasiuluinia, "Nukakaddiuaké te kam aku sangamberimui, kelé sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé: 'Imamateiaké te sia Taikamanua sipasijajago biri-birinia, bailiu pasabunangan tubunia ka sia mungkuat biri-biri.' 14:28 Tápoi ké atusurungan geti aku, boikíakékungan tubukku ka kam, mei ka Galilea." 14:29 Iageti kuanangan ka sia si Petrus, ka matat Jesus, "Kenanen rakaddiuaké ekeu ka sia sabagei, tápoi aku kaku geti, bulat tá kukakaddiuaké ekeu, burú." 14:30 Tápoi kuanangan ka matat Petrus, Jesus, "Repdem Petrus, soibó nia néné leú, tápei mururua ngamitsá iputokki goú-goú, anupakelengan againu aku telu ngamitsá." 14:31 Kuana lé nia mitsá ka sia si Petrus, iron'aké sikuania, "Kenanen baí tumateiaké aku kaku, imakeré tamatei, bulat tá lé pá kukukua taiagaiku ekeu, burú!" Ka sia sipasiuluinia sabagei leú, keré lé nga-nganda masikua kelé sikuat Petrus. 14:32 Lepá segé sia ka sara mone sipuoni Getsemane. Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Kuddungan kam sené boikí, kuei sedda maniddou." 14:33 Nánánangan si Petrus, si Jakobus sambat si Johannes alei nia. Iageti masounangan bagania Jesus, samba pureu-reunangan baga. 14:34 Lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Bulat makopé reu-reu bagakku, kelé ilalangóan lé aku. Oto senéan té kam boikí, tápoi, bá pulalaú-laú kam!" 14:35 Iageti areuakénangan tubunia goisó sedda, Jesus purapponangan ka polak, paniddounangan leú et. Ka paniddogatnia, itiddou ka Ukkui, bulé ké momoi baí nia, buí iorik paoreat néné. 14:36 Pelé nga-ngania, "Ale Ukkui, sangamberinia tá anai tá momoi nugalai. Oto ké momoi lé baí nia, sabauakéan lé ka tubukku pangoringan néné. Tápoi buí ka teú bagakku, Ukkui, ka teú bagam lé." 14:37 Lepá sok-soknangan nia Jesus, ailinangan sia sipasiuluinia, ai sia memerep. Iageti kuanangan ka matat Petrus, Jesus, "Kipa, ai lé ekeu memerep, Simon? Tá momoi nuom'aké nia mumata beri sangajam?" 14:38 Lepá kuanangan ka matadda sangamberidda sipasiuluinia, Jesus, pelé nga-ngania, "Pumata kam, samba paniddou kam, bulé tá ikerek kam pasisiboat. Aipoí ka sia ketsatmui, aioobá mugalai simaerú; tápoi tá momoi nugalaiaké kam nia, kalulut galai tubut puakkulakat sirimanua poí ka sia, masaggoet lé." 14:39 Iageti oleakénangan nia mitsá Jesus, mei maniddou, sikaruania, kisedda leú et aikua. 14:40 Lepá sok-soknangan nia mitsá, Jesus, ailinangan leú et sia mitsá sipasiuluinia, ai peilé sia memerep, kopet tuddun matadda. Bulat táan araagai kuanenda ka tubut Jesus. 14:41 Kelé aisok-sok nia mitsá Jesus, ka sikatelunia, iapeité kuanangan ka matadda, "Ale, ai peilé kam memerep, masiariaké tubumui? Kauan, alepáan! Aiailingan te tetrenia itusegéaké Togat Manusia ka kabeira sirimanua sijo. 14:42 Surungan kam, ai sita memei. Itsó peité kam nia, sipajo aku, aian nia momoi masiailiaké sita!" 14:43 Talagat paninibo nia Jesus, lotsit-aitulotsit ka sia si Judas, iaté sara ka talagat sipasiuluinia sipulurua. Maigi sia saaleinia, ai kakabeira lanjau sambat bobóbó. Sia néné, iaté sikoiniakenenda tai imam sabeu, tai guru paamian samba leú et tai bajára tai Jahudi. 14:44 Oto ka sia si Judas, iaté sipajo nia, aikauan sara toggaiat ka tubudda, aikua, "Kasei kusigguk, nia té nenda nulalabá kam. Lepá abbitmuian nia. Tápoi bulat jago kam sipulelelek, buí ibela matania." 14:45 Segéra lé sedda, riuriginangan Jesus si Judas, pelé nga-ngania, "Guru!" lepá ei nia isigguk Jesus. 14:46 Iageti labárangan nia saalei Judas, kabéakérangan leú et nia. 14:47 Tápoi sara ka talagadda, oppatnangan lanjaunia, tétéakénangan nia ka talingat pagugulet imam sabeu, pat belé talingania. 14:48 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Taleú sipananaé lé aku nukukua kam; pat koí abbitmuian lanjau sambat bobóbómui, nuoi kam nulabá kam aku? 14:49 Senen gogoian lé koí, kupungantoman ka matamui, ka Uman Taikamanua; tá anulabá kam aku. Kirénangan tedda, buitá muaili kelé néné, bulé iaili kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan." 14:50 Iageti tui-tuirangan leú et ka sia sipasiului Jesus, palaípaí lepá. 14:51 Ai leú sedda sara silainge sipasilelebuiaké komang ka tubunia, amei masitut Jesus. Kelé aragelai ralabá nia ka sia, 14:52 obáakénangan lebuinia, tui-tuinangan leú et sibulutut. 14:53 Iageti taroakérangan Jesus ka lalep imam sabeu. Sedda, amarurúan sia tai imam sabeu, tai bajára tai Jahudi, sambat tai guru paamian. 14:54 Ka sia leú si Petrus, riu-riu lé itut sia, pat aili ka laibokat lalep imam sabeu. Uddet nia sedda, muraka ka api, sambadda sipujajago. 14:55 Iageti sangamberidda tai imam sabeu sambat tai Mahkama Puaranan, riu-riu lé ragaba selet tubut Jesus, bulé ibara lulunia ituukum'aké nia simateiakenen. Tápoi beri sara tá arasese simatotoilá selenia. 14:56 Maigi sia arasogai masipabara tiboiet, masipakau, tápoi tiboiet simuneng'akenenda néné, tá musasara. 14:57 Lepá puriórangan piga pá sia sipabara tiboiet, rapabara selet tubut Jesus, pelé nga-nganda, 14:58 "Sangamitsá akuarep kai aikua sinéné, 'Momoi kuragat'aké Uman Taikamanua sigalai kabei sirimanua néné, tápoi ka bagat telu ngagogoi, rióakékungan mitsá sibau, tápoi táan sigalai kabeira sirimanua.' " 14:59 Tápoi tiboiet simuneng'akenenda néné leú, tá leú et musasara. 14:60 Iageti puriónangan si imam sabeu ka matat rapat, kuanangan ka matat Jesus, "Kipa, tá koí nuaalegi nga-nganda sipasijojoaké ekeu?" 14:61 Tápoi ka sia geti Jesus, tenan lé nia mumeng-meng. Beri alegina nia tiboietda. Iageti oleakénangan nia mitsá si imam sabeu masinou-nou Jesus, pelé nga-ngania, "Elé, ekeu leú Rimata Sipaarau, Togat Taikamanua Sipunenan?" 14:62 Aleginangan nia Jesus kuanangan ka matania, "Oo, aku té néné. Nuiitsó te kam sangamberimui ipuuddet Togat Manusia kai kattoet Ukkui Taikamanua Sipulugege, moi ka tinobut barana ka manua!" 14:63 Iageti pabiritnangan saraubánia si imam sabeu néné, kuanangan, "Apa peilé tagagaba kam sia sipasimumuneng'aké selet tubunia. Aipoí bulat tubumuian amasiarep tiboietnia, aipaloloi Taikamanua. Oto kipa sipinaatumui ka kam?" 14:64 Iageti pakerénangan bagadda masikua, amaselengan Jesus, mateúan tuukum'aké nia simateiakenen. 14:65 Iapeité rataddaaké raluji nia, Jesus. Tabbórangan matania, pabóbokiddangan nia. Lepá kuaddangan ka matania, "Kua pei ka matamai, kasonia ipabobóbóki ekeu?" Beri ka sia tai pengawal, aratipak leú Jesus. 14:66 Ai nia muuuddet si Petrus ka laibokat, ei sara pagugulet imam sabeu sinanalep, masiailiaké si Petrus. 14:67 Kelé aiitsó si Petrus ai nia muraraka ka bet-bet api, ritúakénangan putubuat Petrus sipulelelek, lepá kuanangan ka matat Petrus, "Ekeu té néné, alei Jesus tai Natsaret, elé?" 14:68 Iageti pakelenangan againa Jesus, si Petrus, kuanangan ka matat pagugulet imam sabeu néné, "Tá kuagai, aponia sikuam néné." Lepána lé aikua kelé néné, bela nia ka gerat. Iageti putokkinangan leú et goú-goú. 14:69 Taitupepépet bagania pagugulet imam sinanalep néné, ritúakénangan nia mitsá si Petrus, kuanangan ka matadda sikukuddu sedda, "Bulatnia, nia té néné sara aleira!" 14:70 Tápoi aipakele lé againa Jesus si Petrus. Tá amauju, sia sikukuddu sedda leú, taddaakérangan rakua ka matat Petrus, "Báan kakaróaké tubum, bulatnia ekeu té néné sara ka talagadda. Aipoí ekeu kekeu leú, tai Galilea leú ekeu!" 14:71 Iageti taddaakénangan ipasuppaji tubunia si Petrus, kuanangan, "Bulat beri te agaiku nia, nenda sirimanua kuanenmui!" 14:72 Iageti ka tetret nenda leú et, putokkinangan goú-goú sikaruania. Iapeité airepdem nia si Petrus, sikuat Jesus ka matania, "Tá mururua ngamitsá iputokki goú-goú, anupakelengan againu aku, telu ngamitsá." Iageti pusounangan leú et si Petrus, pat pasikúnangan nia.

Markus 15

15:1 Mamatsep peilé, aparurúan sia tai Mahkamah Puaranan, tai imam sabeu, samba tai bajára tai Jahudi, samba leú tai guru paamian, raolaaké patibo. Kabérangan Jesus, abbitrangan nia, rasegéaké nia ka kabei Pilatus. 15:2 Iageti nou-nounangan Jesus, si Pilatus, pelé nga-ngania, "Bulatnia, rimatadda tai Jahudi ekeu néné?" Aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matat Pilatus, "Oo, kelé sikuam." 15:3 Iageti taddaakérangan nia tai imam sabeu masipabara selet tubut Jesus. 15:4 Lepá nou-nounangan nia mitsá si Pilatus, kuanangan ka matania, "Tá koí nuaalegi sikuadda néné? Arep pei te iginia panganduatda, raseleaké ekeu!" 15:5 Tápoi beri sangatakó tá aialegi mitsá nga-ngan Pilatus, Jesus, pat bara kisei ka bagania si Pilatus, ka tubut Jesus. 15:6 Kelé simarei-rei igalaiaké si Pilatus, senen iaili Punen Paska, buitá ibelaaké sara siukum; tápoi siberikabaga lé masiteteúaké, kasei siobára tubebelaaké. 15:7 Ka bagat penjara, ai sara ka talagat siukum, kalulut obára masimateiaké sirimanua, ké bara pulamagat, iaté sipuoni si Barabas. 15:8 Iageti parurúrangan sangamberi sirimanua simigi, masitiddou kai Pilatus, bulé ibelaaké ka sia sara siukum, kelé simatukle tugalaiaké. 15:9 Nou-nounangan sia si Pilatus, pelé nga-ngania ikua ka matadda, "Kipa, nuobá leú kam, kubelaaké ka kam, rimatadda tai Jahudi?" 15:10 Aipoí, aian iaagai si Pilatus, kalulut tutut bagadda ka tubut Jesus lé, aranganduaké nia ka tubunia. 15:11 Tápoi ka sia tai imam sabeu, riu-riu lé rapatubbuji bagadda sirimanua simigi, bulé ratiddou kai Pilatus, ibelaaké ka sia si Barabas. 15:12 Iageti oleakénangan nia mitsá si Pilatus masikua ka matadda sirimanua simigi, pelé nga-ngania, "Oto ké kisedda baí nia, kipangan lé kugagalai ka tubunia ka sia kuanenmui, rimatadda tai Jahudi néné?" 15:13 Iageti pugereirangan leú et sirimanua simigi, pelé nga-nganda, "Pattáaké lé nia, ka loiná siliktenga!" 15:14 Tápoi kuanangan mitsá ka matadda si Pilatus, "Aponia poi jonia?" Iageti pugereirangan simakopé, pelé nganganda, "Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!" 15:15 Oto bulé imaangká bagadda sirimanua simigi, belaakénangan si Barabas, si Pilatus. Iageti koiniakénangan sia rapabóbóki Jesus, lepá segéakénangan Jesus, bulé rapattáaké nia ka loiná siliktenga. 15:16 Iageti abbitrangan Jesus, tai perajurit, ka pengadilan, ka istanat Gubernur. Kuaddangan, bulé rarurú tubudda sangamberidda tai pasukan. 15:17 Kaurangan leú saraubá, simasuan laiket ka tubut Jesus. Tikairangan kiritnia, sibara ka paran-ran loiná sibara rui; lepá lai-laiakérangan nia ka utet Jesus. 15:18 Lepá galairangan paroroat ka tubut Jesus, pelé nganganda ka tubunia, "Kutabé kai ekeu Tuan, Rimatadda tai Jahudi!" 15:19 Iageti lisoddangan uténia tuturá, lujiddangan leú nia, lepá purappoddangan ka matania. 15:20 Oto lepá arapaloloi nia, golokrangan saraubá simasuan laiket ka tubunia, kaurangan mitsá bulat tubut leppeinia. Iageti abbitrangan nia ka gerat, raei rapattáaké nia ka loiná siliktenga. 15:21 Iageti talagat pueenungra, sogoirangan sara situsasabau sedda, kaurangan nia masibairat loiná siliktengan Jesus. (Iaté si Simon tai Kirene, ukkuira tai Aleksander sambat tai Rufus.) Apasese amoi nia barania ka laggaira, masitaget'aké laggai sabeu. 15:22 Iageti abbitrangan Jesus, ka sara kudduat sipuoni, Golgota, katukolobatnia "Kudduat Lakkupat". 15:23 Kaurangan lónia anggur pagalú mur, iaté muno simasingin. Tápoi kelé ainanam nia, taiobánangan iló nia. 15:24 Iageti pattáakérangan nia ka loiná siliktenga. Lepá mitsá parubeirangan bibiletnia. Tápoi sipauktuk'akenen lé aragalai, bulé raagai ikep'akenenda sene senenda. 15:25 Arapattáaké nia ka loiná siliktenga, iaté ka bóbó siba simatsep. 15:26 Ka loiná siliktengania, iaté ka uddut utet Jesus ai araottot'aké sara surat, masikolouaké paluluatnia, aituukum'aké Jesus, iaté: "Rimatadda tai Jahudi". 15:27 Sedda, ai leú sia rua sabagei arapattáaké ka loiná siliktenga, iaté sipasirarau-rau bibiletda sirimanua. Arakuddu ka sia, iaté sara kai kattoet samba sara kai katsiunia. 15:28 Bulé ipuaili kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé: "Arapakeréaké lé nia, kelé sara sirimanua sikataí paraboat." 15:29 Sia situsasabau sedda, kelé araitsó Jesus, pagilikrangan utéra, rapaloloi Jesus. Belan nga-nganda lé, "Ale, ekeu siobá masiragat Uman Taikamanua, samba sipasiririóaké nia mitsá ka bagat telu ngagogoi, 15:30 betungan peité tubum, bulé ioi nutugorosot ka loiná siliktenga, nubelaaké tubum!" 15:31 Kisedda leú ka sia tai imam sabeu, samba tai guru paamian, arapaloloi leú Jesus, ka sia. Patiboddangan leú pasasambadda masikua, "Bulat kipa pá, sabagei momoi irorop'aké, tápoi tubunia geti ka sia, tá momoi irorop'aké! 15:32 Ké rimatadda tai Israel baí nia, oniakenen, Rimata Sipaarau, kauan peité igorosot'aké tubunia kineneiget ka loiná siliktenga, kuitsó kai nia, ibara tonem bagamai ka tubunia!" Oto beri leú ka sia sipattáakenen ka bet-bet Jesus, arapaloloi leú et nia. 15:33 Iageti tuggé sulu, magep-gepnangan sangaliot laggai, telu ngajam burúnia. 15:34 Oto kasoibokat, pugereinangan Jesus, kuanangan, "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" katukolobatnia, "Taikamanuangku, Taikamanuangku, angoi nukakaddiuaké aku?" 15:35 Ai sia piga pá sikukuddu sedda, kelé araarep katsit Jesus, kuaddangan, "Arep'aké peité kam, ai nia musosoga, isogai si Elia!" 15:36 Tápoi sara geti ka talagadda, kelé aiarep nia, olaakénangan mei masialá romot, sop'akénangan nia ka suat anggur simalagá, iageti ettet'akénangan nia ka ngungun tuturá loiná, totoiakénangan nia ka ngungun Jesus. Aikakau, aikukua, "Edda tangena nia boikí, baleú moi si Elia, masigorosot'aké nia ka loiná siliktenga." 15:37 Lepá pugereinangan Jesus; iageti tatá-aitatá engania. 15:38 Mabiritnangan leú komang kekre ka Uman Taikamanua, silá oi rua, barana ka pata, pat aili ka repé. 15:39 Tápoi ka sia geti si Kapten tentera sipuririó ka matat siliktengan Jesus, aiiigbuk, kipa igagalai itatá engan Jesus. Iageti pusiblangan si Kapten tentera néné, pelé nga-ngania, "Bulat aisesengan, Togat Taikamanua lé nia sinéné!" 15:40 Sedda, ai leú sia piga pá tainanalep sipasiiigbuk sangamberinia sibabara néné, ka sareunan. Ka talagadda tainanalep néné, ai si Salome, si Maria Magdalena, si Maria inan Jakobus sibautubu, sambat si Joses. 15:41 Tainanalep néné te amasitut Jesus, samba amasirop'aké nia, ka tetret ai nia mukukuddu ka Galilea. Samba maigi leú sia sedda tainanalep bagei, sieei masipaaleiaké Jesus ka Jerusalem. 15:42-43 Kelé aimasoibó, oinangan leú et si Josep sibara ka Arimatea, iaté sara siabeu tiboi tubu ka laddou Mahkama Puaranan. Nia ka sia néné, mariu-riu lé ingenaaké tubunia, iaili tetrenia Purimataat Taikamanua. Gogoi nenda, iaté gogoi Panarengan (kei iaili gogoi Sabbat). Iaté lulunia aigegeaké bagania si Josep mei ka tubut Pilatus, masitiddou tubut Jesus, simamatei. 15:44 Kelé aiarep nia si Pilatus kamamatei Jesus, bara kisei ka bagania. Iageti koiniakénangan sia, rasogai utéra tai tentera, iiséaké ka tubunia, baleú amaujungan ailangó Jesus. 15:45 Lepána lé aiarep pangasegekat Kapten tentera néné, si Pilatus, iapeité obáakénangan ialá tubut Jesus simamatei néné si Josep. 15:46 Iageti sakinangan komang simabulau simaalit baga Josep. Oto lepá aigorosot'aké tubut Jesus simamatei, si Josep tabut'akénangan komang néné ka tubut Jesus. Lepá rateiakénangan tubut Jesus simamatei néné, ka bagat ratei leleu bukkú sikailú. Iageti guilúnangan sara bukkú sabeu, ikau nia takket ratei. 15:47 Tápoi ka sia si Maria Magdalena sambat si Maria inan Joses, airalelelek'aké, kaipa katugalangan tubut Jesus.

Markus 16

16:1 Kelé aitukapplu gogoi Sabbat, eirangan leú et sainan Jakobus sambadda tai Salome masisaki sene ngamata pasingi-singin, kaunenda masitulaji tubut Jesus simamatei. 16:2 Oto ka gogoi Menggui, maseggei peilé, ameian sia ka ratei. 16:3-4 Ai sia mueenung, airapatitiboji, rakua, "Kasei pá tasosogai rarop'aké sita, masiguilú bukkú takket ratei?" Aipoí bulat abeu bukkú arakau. Tápoi kelé arasegé sedda, itsórangan bukkú, atuguilúan. 16:5 Iageti buluk sia ka bagat ratei. Segéra lé ka bagat ratei, itsórangan sara silainge sipusasaraubá simabulau, ai nia muuuddet saigit kai kattoet ratei, tugégérangan leú et. 16:6 Oto kuanangan silainge néné ka matadda, "Bá malolotó kam! Ai lé kuaagai gagabamui Jesus tai Natsaret, sipattáakenen ka loiná siliktenga. Tá anai nia sené. Aisuruakéan nia Taikamanua! Itsó lé kam kudduat katugalangan nia. 16:7 Kenan lé kam kineneiget, nusegéaké kam sibabara néné ka sipasiuluinia, sambat kai Petrus. Segéaké ka matadda, 'Nia lé memei boikí ka kam ka Galilea. Seddangan lé geti itsómuian nia, kelé sitonéakenennia ka matamui.' " 16:8 Iageti pabalaurangan, raolaaké rabela ka bagat ratei, kalulut gégé sambat kopet lotóra. Pat kalulut lotóra, beri tiboira nia ka sabagei, sibabara néné. 16:9 Iageti eirangan leú tainanalep ka tubut Petrus sambat saaleinia, masitiboi sangamberi sisegéakenen silainge ka matadda. Lepá nenda, einangan leú Jesus masisegéaké Katuareman Simaerú, Sipunenan samba sitaitatatá, barana ka kabelaiat sulu, pat aili ka kabelekat sulu. Kaeei nia néné, táan tubunia amei, tápoi sipasiuluiniangan lé aikau punu tubunia. Kelé aitusuru Jesus ka simamatei, ka gogoi Menggui simatsep, patoilánangan tubunia; siboikí, ka tubut Maria Magdalena (iaté sibelaakenennia pitu sanitu ka tubunia, Jesus). 16:10 Iageti einangan leú et si Maria Magdalena masisegéaké sibabara néné, ka tubudda saalei Jesus, talagat purereu-reura baga samba pusosoura peilé. 16:11 Tápoi kenanen araarep'an katususurut Jesus, samba iitsóna nia si Maria, tá leú matotonem bagadda katususurunia. 16:12 Lepá patoilánangan mitsá tubunia Jesus, ka tubudda rua sipasiuluinia. Tápoi aisiliy lé tubunia, ka matadda pat taiagairangan nia. Aibara néné, iaté ka tetret ai sia ruadda sipasiuluinia mueenung raailiaké sara laggai. 16:13 Lepá toili sia masisegéaké sibabara siitsóra néné, ka matadda sabagei. Tápoi tá amatonem bagadda ka sikuadda néné. 16:14 Kalepakatnia patoilánangan mitsá tubunia Jesus, ka tubudda sipasiuluinia, ka tetret ai sia mukokom. Paanujinangan sia Jesus, kalulut gulai tonem bagadda, samba kalulut kelat paatuatda; aipoí, pat taikatonemindangan simuneng'akenenda sirimanua, sipasiiitsó katususuru nia ka simamatei. 16:15 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Kenan kam ka sangaliot polak, nusegéaké kam Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka tubudda sangamberi sirimanua ka polak néné. 16:16 Kasei simatonem baga samba situraraú, nia té masisisiló puaragat sibara ka Taikamanua. Tápoi sitaimatonem baga geti, sia té isisiló ukuman Taikamanua. 16:17 Néné lé toggaiatnia ka tubudda simatonem baga ka tubukku, iaté, momoi rausiaké ketsat sikataí, ka oningku; samba momoi ratiboaké panganga-nganga taiaagaietda. 16:18 Ké ralabá ulou, elé raló tuba, tá mamatei sia. Iageti ké rarapeaké kabeira ka tubudda simabesí, malenangan leú et besíra." 16:19 Lepána lé aipanibo Tuhan Jesus ka matadda sipasiuluinia, tuakkatnangan ka manua. Kuddu nia sedda, murimata ka bet-bet Ukkui Taikamanua. 16:20 Iageti eirangan leú sipasiuluinia, masisegéaké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka senen laggai. Oto si Tuhan leú ka sia, ai leú nia mugagalai masipaalei sia. Samba si Tuhan leú masibabaraaké kerek, masipatoilá ka sirimanua, simuneng'akenenda sipasiului néné, bulat sibulatnia.

Lukas 1

1:1 Ale Teopilus simatopit, amaigingan sia sibesíaké masisurat'aké nia sipulelelek pagalaiat sipuuaaili ka talagatta. 1:2 Arasurat'aké ka sia iaté siripot siarepta siniboira ka matatta, sia sipasiitsó siburú, sipuaaili siboikí, lepá pakakraddangan katuaremannia. 1:3 Oto kelé akulelek'aké nia sangamberinia bulat sipulelelek, barania ka pananddaatnia, paatukkungan nia ai erúnia kugalai sara pangasegekat ka kam sipulelelek. 1:4 Paluluatnia geti akugalai nia kelé néné, bulé imakolou ka kam, sangamberinia singantruakenenda nenda ka tubumui, bulat sibulatnia. 1:5 Ka tetret ai nia muririmata si Herodes ka Judea, ai sara imam sipuoni si Sakarias. Nia néné, iaté sara ka rubeiatda tai imam Abia. Sinanalepnia sipuoni si Elisabet. Beri nia leú et ka sia rubaiatda tai imam leú et. 1:6 Bulat iobá bagat Taikamanua, masiitsó topitda sangalalepra. Maukú sia ka arat, samba masappru purereddetda ka sangamberi surukat Taikamanua. 1:7 Amabajáan sia ruadda, tápoi tápei anai tuppai tubudda, sipututukkú tubu lé poí nia ka sia si Elisabet néné. 1:8 Oto ka sara tetre, iaté ka tetret aiaili rubeiatda ka sia tai Abia, galainangan galajet imam, si Sakarias ka matat Taikamanua. 1:9 Kelé aragalai pauktungan, kelé simarei-rei ragalaiaké tai imam, saú-saúrangan si Sakarias tugurú ka Uman Taikamanua masilabó kamenyan. 1:10 Oto aitueenung'ake galajet masilabó kamenyan, ai sia mani-niddou ka sia sirimanua simigi ka gerat. 1:11 Iageti ka tetret nenda, patoilánangan tubunia malaikat Tuhan ka tubut Sakarias. Aipurió malaika, iaté kai kattoet mejat pasilabokat kamenyan. 1:12 Kelé aiitsó nia si Sakarias, malaika néné, paingonangan nia. Oto bara lotónia. 1:13 Tápoi kuana lé ka matania malaika, "Bá malolotó Sakarias! Paniddogatnu aiarepingan Taikamanua. Oto itutútúaké te matat sara toga simanteu, sinanalepnu si Elisabet. Oto buítá nukau oninia si Johannes. 1:14 Muaangká te ekeu baga simakopé, samba maigi leú te sia sabagei sipuaangká baga ké amutútúan baí matania ka sia toga! 1:15 Abeu te tiboi tubunia ka matat Tuhan. Tá iloló anggur samba ló simapuinengen. Masun lé ka tubunia Ketsat Sipunenan, barania ka gí-gí peilé. 1:16 Maigi te sia bangsa Israel ipalululu, bulé ratoili mitsá ka tubut Taikamanua, iaté Tuhanda. 1:17 Ibabailiu te nia pakoiniet Tuhan simaron samba simagege, kelé si Elia. Ipaaaban te sia saukkui ka tubudda tatogadda, samba sia simakelá paatuat leú ipamá-maki bagadda, bulé rasese pupaatuanan simaerú, kelé sara enungan, masipatarek sara paamian simatarek tubu kai Tuhan." 1:18 Iageti kuanangan nia ka matat malaika si Sakarias, "Apa katuaggaiatnia, bulé kuagai puaailinia néné? Aipoí amabajaán aku. Beri sinanalepku leú et ka sia, amabajáan nia." 1:19 Oto kuanangan ka matat Sakarias, malaika, "Si Gabariel te aku néné. Pagugulet Taikamanua. Nia lé amasikoiniaké aku masipangasegé katuareman simaerú néné ka matam. 1:20 Sangamberinia sikuakku néné ka matam, muaaili, ké aiailingan tetrenia. Kalulut tá poí matonem bagam ka tubukku, oto táan te momoi nupaninibo. Sarat puooú-oúan lé te ekeu néné teret puailinia sikuakku néné ka matam." 1:21 Oto ka sia sirimanua simigi riu-riu lé rangena ibela si Sakarias. Bulat kisei lé ka bagadda burúnia ibela ka Uman Taikamanua. 1:22 Tápoi kelé aibela si Sakarias, táan momoi ipanibo ka tubudda. Kabeinangan lé ikakau kelé pakirekat, amariu-riuan aimaoú-oú. Oto agairangan ai siitsot matania ka Uman Taikamanua. 1:23 Kelé aitulettu galajetnia si Sakarias ka Uman Taikamanua, toili nia ka lalep. 1:24 Oto tá amauju pusuruketnangan sinanalepnia si Elisabet. Iageti kuddu nia ka bagat lalep si Elisabet, ipakele tubunia lima ngalaggó burúnia. 1:25 Lepá kuanangan nia si Elisabet, "Oto kalepakatnia rop'akénangan aku si Tuhan, masitatáaké paloloiat ka tubukku." 1:26 Enem ngalaggóan burúnia aipusuruket si Elisabet, koiniakénangan malaika Gabariel Taikamanua ka Natsaret, iaté sara laggai sabeu ka Galilea, 1:27 masiailiaké sara siokkó sipuoni si Maria. Siokkó néné, aian nia mututunangan ka tubut Josep, punuteteu Dapid. 1:28 Iageti taget'akénangan nia malaika, si Maria, kuanangan ka matania, "Salam, ekeu sipanukanin Tuhan! Bulé ipaalei ekeu si Tuhan!" 1:29 Kelé aiarep nia si Maria, nga-ngan paroroiat malaika, tugégénangan leú et. Oto patup-tupnangan ka bagat paatuatnia, masikua, apa páonia katukolobat nga-nga paroroiat néné. 1:30 Tápoi kuanangan ka matat Maria, malaika, "Bá malolotó Maria, aipoí aiakéan ka tubum Taikamanua panguruat katet baga. 1:31 Babara te suruketnu. Iageti tú-túakénungan matat sara toga simanteu. Oto buí tá nukau oninia Jesus. 1:32 Maaabeu te tiboi tubunia, samba tuooniaké te nia Togat Taikamanua Sipulubeunan. Ibabailiuaké te nia Taikamanua, rimata, kelé taikebbukatnia Rimata Dapid. 1:33 Iageti purimatanangan ka tubudda sapunuteteu Jakob, teret buru-burú. Tá tatakkí lé purimataatnia, burú." 1:34 Oto kuanangan nia si Maria ka matat malaika, "Tápoi aku néné, siokkó peilé aku, kipa iooi ibara kelé néné ka tubukku?" 1:35 Iageti kuanangan ka matat Maria, malaika, "Ai leú isop-sop ka tubum Ketsat Sipunenan. Kuneminangan ekeu geget Taikamanua. Iaté lulunia ituooniaké toga tú-túakenennu néné, Sipunenan, Togat Taikamanua. 1:36 Itsó peité ka sia eiram si Elisabet, aian enem ngalaggó burúnia, aibara suruketnia, kenanen amabajáan nia, pat oniakérangan nia sirimanua sipututukkú tubu. 1:37 Aipoí ka sia Taikamanua, sangamberinia lé momoi ibabaraaké." 1:38 Oto kuanangan si Maria ka matat malaika, "Aku kaku néné, pagugulet Taikamanua lé; kauan lé ipuaili sangamberinia sikuam néné ka tubukku." Iageti tuinangan leú et ka sia Malaika, ikaddiuaké si Maria. 1:39 Tá amauju, ei nia si Maria ka sara laggai ka Judea, iaté ka laggai simaleleu. 1:40 Einangan leú et itaget'aké lalep Sakarias. Oto kelé aitugurú ka bagat lalep, kaunangan paroroiat si Maria ka tubut Elisabet. 1:41 Bulat arepna lé nia si Elisabet paroroiat Maria, pageluknangan tubunia sikolik ka suruket Elisabet. Iageti kuneminangan nia Ketsat Sipunenan, si Elisabet. 1:42 Oto kuanangan ka matat Maria si Elisabet, "Bulat ekeu lé oniakenen simakopé uktuk ka talagadda sangamberi tainanalep! Samba tupanunukani leú te nia ka sia toga tú-túakenennu! 1:43 Kasei poi aku néné, pat koí oi inan Tuhanku masibalou aku? 1:44 Aipoí arepku lé paroroiatnu ka tubukku, pageluknangan tubunia ka sia toga ka suruketku, kopet angkat bagania. 1:45 Oto mauktuk te ekeu kalulut anukatonemi puaailinia sangamberi sikuat Tuhan ka tubum!" 1:46 Iageti kuanangan ka sia si Maria, "Paatuatku masiumun'aké si Tuhan, 1:47 ketsatku mugora baga kalulut Taikamanua Sipaarau aku. 1:48 Airepdem poí aku, paguguletnia sigoisó tiboi tubu! Pat barania kineneiget arakuangan aku sangamberi bangsa simaerú uktuk. 1:49 Taikamanua Sipulugege lé amasigalaiaké galajet sabeu néné ka tubukku! Sipunenan lé oninia. 1:50 Pat paninínangan tubunia ipukateki sia baga si Tuhan sangamberi sikalotóaké nia. 1:51 Ka geget kabeinia simaron ipasabu sia simabuak paatuat samba ipakataí isiat paatuatda. 1:52 Tai rimata ipaari ka uddenan purimataatda tápoi sigoisó tiboi tubu ibuak'aké. 1:53 Isegéaké lé ektekra simalaje, sibara ka sangamberi anggai bagania, tápoi ikekle lé sia simakayo, pat tui sia sitá abbinen. 1:54 Irop'aké paguguletnia bangsa Israel, siripot pakerekat baga sigalainia ka taikebbukatta. 1:55 Tá ikakalipogi pakerekat baga sigalainia si Tuhan, maaggai bagania ka tubut Abraham samba ka tubudda sapunuteteunia, teret buru-burú." 1:56 Oto malegre telu ngalaggó burúnia, aikuddu si Maria ka lalepra tai Elisabet, ia peí toili nia mitsá ka lalepra. 1:57 Iageti kelé aiaili laggónia si Elisabet, tú-túakénangan matat sara toga simanteu. 1:58 Oto bulat maangká bagadda ka sia pabébéakenennia lalep samba leú et saeppu, araarep erut bagat Tuhan ka tubut Elisabet. 1:59 Balu ngagogoian burúnia aiputútú matania sikolik, oi sia rasunat nia. Gelairangan rakau oninia si Sakarias, siripot onin ukkuinia. 1:60 Tápoi aikua lé inania, "Tá! Si Johannes lé tukakau oninia." 1:61 Iageti kuaddangan nia ka sia ka matat Elisabet, "Tápoi tá anai beri sia sara saeppum, sipuooni kelé néné." 1:62 Oto pakirérangan kabeira ka tubut Sakarias, masinou-nou ka tubunia, kasei ka sia ikakau onin togania. 1:63 Iageti tiddounangan leí, si Sakarias surat'akénangan, "Si Johannes lé oninia." Oto bulat kisei lé ka bagadda. 1:64 Samba niangan leú et nia, oi aipanibo mitsá si Sakarias samba aipasiumun Taikamanua. 1:65 Oto malotórangan leú et sangamberi pabébéakenennia lalep. Iageti mara-ratnangan leú et katuareman sibabara néné, pat salú laggaira tai Judea, ka simaleleu. 1:66 Bailiu sangamberidda sipasiaarep sibabara néné, masikua ka paatuatna, "Aponia pá ibabailiu nia toga néné?" Ai lé poí ipaaalei nia si Tuhan. 1:67 Iageti masutnangan ka tubut Sakarias, ukkui toga néné Ketsat Sipunenan. Taddaakénangan masisegéaké patonekat Taikamanua, pelé nga-ngania, 1:68 "Taumun'aké kam si Tuhan, Taikamanuanda bangsa Israel! Amoian poí nia masirop'aké sikaumania samba masibelaaké sia ka paoreat. 1:69 Aiakéan ka sita sipaarau simakopé gege punuteteu Dapid, paguguletnia. 1:70 Aiakéan palelengannia si Tuhan, ka sisegéakenenda tai nabi sipiliynia siburú. 1:71 Masibelaaké sita ka kabeira saggakta samba ka kabeira simalagá baga ka tubutta. 1:72 Bulé ipatoilá anggai bagania ka tubudda taikebbukatta, taipajajaknangan iaké sitonéakenennia sipunenan. 1:73-74 Amusuppangan nia ka tubut ukkuita si Abraham, samba aigalaian pakerekat baga masibelaaké sita ka kabeira saggakta, bulé tá ka bagat pulolotó tapaniddogi kam nia 1:75 bulé sarat ka tubunia lé, tapagugugulet'aké kam tubutta samba masigalai siobat bagania ka sanganantat purimanuaiatta. 1:76 Ekeu leú et Togakku, tuooniaké te ekeu nabit Taikamanua Sipulubeunan. Aikoiniaké ekeu muboikí ka tubut Tuhan masipapa enungannia, 1:77 masisegéaké ka tubudda sapaamiannia paarauna sia, ké aiappeán jodda Taikamanua. 1:78 Simaanggai baga samba simakaté baga lé nia Tuhanta; pat oi nia masipaarau sita. Kelé sulu ibela simatsep, 1:79 kisedda leú te ikau patónia ka sangamberi sirimanua sikukuddu ka tei ailiggou pugepgeman sambat pulolotó. Ipalulu sita ka enungan sieei ka paabanan." 1:80 Oto ka sia togat Sakarias néné, muurau tubunia, muurau leú et ron ketsatnia. Ka simatangeu lé ikukuddu, teret ailina tetrenia ipatoilá tubunia ka tubudda bangsa Israel.

Lukas 2

2:1 Ka tetret nenda, kaunangan parenta si Kaisar Agustus, bulé sangamberidda tatogat Purimataat Roma mei masisurat'aké oni, bulé ituadde nuntutda. 2:2 Pasiaddeat nuntut sirimanua siboikí néné, aitugalaiaké iaté ka tetret ai nia mugugubernur si Kirenius ka Siria. 2:3 Iageti ka tetret nenda eirangan leú et sangamberi rasurat'aké oninda ka senen laggaira. 2:4 Oto ka sia si Josep, amei leú et nia ka sia barania ka Natsaret iaté ka propinsi Galilea, iailiaké laggai Betlehem ka propinsi Judea, iaté ka laggai putútukat matat Rimata Dapid; punuteteu Dapid leú poí nia ka sia si Josep néné. 2:5 Iageti surat'akénangan oninia si Josep sambat tunangannia si Maria sibara suruket. 2:6 Oto ai sia ka Betlehem, aili-aiaili laggónia si Maria. 2:7 Tú-túakénangan matat sara toga simanteu, iaté togania sikebbukat. Iageti tabutnangan nia komang, perep'akénangan nia ka pukoman tarimeu, sibara singitinan gandum, tá poí mememet sia ka lalep pugogoiat. 2:8 Oto soibónia nenda leú, ai sia ka sia sedda ka sú-sú simaturu-turu, sipasijajago tarimeu, rajago biri-biridda. 2:9 Iageti sinulut patoilánangan tubunia malaikat Tuhan ka tubudda; oto toronangan sia pulatsanan Tuhan, malotórangan leú et simakopé. 2:10 Tápoi kuanangan ka matadda malaika, "Bá malolotó kam! Aipoí kaooiku néné ka kam, masisegéaké katuareman simaerú lé, iaté siangkáaké bagadda simakopé, sangamberi taikapolak. 2:11 Amutútúan poí kineneiget, matat Sipaarau kam, iaté Kristus si Tuhan, ka laggai Dapid. 2:12 Néné te patuaggaiatnia ka kam: Nusesese te kam sara sikolik sinabut komang, sipeperep ka pukoman tarimeu." 2:13 Iageti tulut mitsá lotsit-aratulotsit samalaika sabagei simigi, masipaaleiaké samalaika néné, masiumun Taikamanua. Pelé nga-nganda, 2:14 "Tuumun'aké lé Taikamanua ka manua ka pata! samba ka polak, paabanan ka tubudda sirimanua kilibet bagania!" 2:15 Oto kurukra samalaika ratoili ka manua, patiboddangan pasasambadda sipasijajago tarimeu, pelé nga-nganda, "Sita kam ka Betlehem, taitsó kam sibabara, sipoiliat Tuhan ka matatta." 2:16 Iageti olaakérangan nia raei, ailiddangan si Maria sambat si Josep, samba leú et sikolik, sipeperep ka pukoman tarimeu. 2:17 Kelé araitsó nia sikolik néné, pungu-nguan'akérangan sangamberinia sikuat malaika ka tubudda, pagalaiat tubut sikolik néné. 2:18 Oto kisei lé ka bagadda sangamberidda sipasiaarep tiboiet sisegéakenenda sipasijajago tarimeu néné. 2:19 Tápoi ka sia geti si Maria, aisiddoni samba aipatup-tup lé ka bagania sangamberinia néné. 2:20 Lepá sok-sokrangan nia mitsá sipasijajago tarimeu ka sú-sú simaturu-turu, ai sia masiuumun Taikamanua, kalulut sangamberinia siarepra samba siitsóra, bulat tá aijulut kelé ka sikuat malaika ka matadda. 2:21 Kelé aiaili balu ngagogoi burúnia sikolik néné, sunatrangan nia. Kaurangan oninia Jesus, siripot sipinatonet malaika ka matadda, einangan tá isusuruket'aké nia inania. 2:22 Kelé aiaili tetrenia ka tai Josep sambat ka tai Maria raenung'aké siripot arat, pasimagirat siripot ka surukat Mose, abbitrangan sikolik ka Jerusalem rasegéaké nia ka tubut Tuhan. 2:23 Aipoí ka surukat Taikamanua, ai atusurat'aké kisé, "Sangamberi tatoga simanteu sikebbukat, buítá tusegéaké sia kai Tuhan." 2:24 Ai leú rapaatu masibuluaké buluakenen, iaté rua ngamuneng umá limendeu, elé rua ngamuneng marpati simanosa, kelé siripot ka sikuat Surukat Taikamanua. 2:25 Ka tetret nenda, ai ka Jerusalem sipuoni si Simeon. Simatopit samba simasurú ka arat lé nia. Ai lé ingengenaaké tubunia iaili tetrenia ipaarau sia bangsa Israel, Taikamanua. Ai lé ipaaalei nia Ketsat Sipunenan. 2:26 Oto aikuangan ka matania Ketsat Sipunenan tailalangóna nia, teret itsóna boikí, matat Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua. 2:27 Iageti tubbuinangan bagat Simeon Ketsat Sipunenan, bulé itugurú ka Uman Taikamanua. Ka tetret nenda aiipó pasiabbinanda Jesus tai Josep samba tai Maria, ka tetret ai peilé nia magogoisó, bulé ragalaiaké ka tubunia punen kelé ka sikuat surukat. 2:28 Iageti alánangan sikolik si Simeon, kup-kupnangan nia, iageti taddaakénangan masiumun Taikamanua, pelé nga-ngania, 2:29 "Bulatnia Tuhan, kineneiget amuailingan palelengannu ka tubukku. Oto obáakéan lé ilangó paguguletnu néné, ka aban baga. 2:30 Aipoí bulat matakkungan amasiitsó Sipaarau sibara kekeu. 2:31 Anupatarek'an sipaarau néné sibailiu puuktunganda sangamberi bangsa: 2:32 kelé pató masitoroji enunganda sabangsa bagei, siooi ka tubum; iaté pató sibaraaké pulatsananda sapaamiannu tai Israel." 2:33 Bulat kisei lé ka bagadda saukkui sambat sainan kolik, raarep ipusibla si Simeon, inunuaké pagalaiat tubut togadda. 2:34 Iageti sukat'akénangan sia. Lepá kuanangan ka matat Maria, inan toga, si Simeon, "Aipiliyan nia Taikamanua sikolik néné, masisubuaké elé masiarauaké simigi ka bangsa Israel. Bailiu nia sara patuaggaiat sibara ka Taikamanua, saggangietda sirimanua simigi. 2:35 Tápoi seddangan té imatotoilá, bagat pupaatuananda. Itetegli te paatuatnu pureuregat baga, kelé palittei simalauru." 2:36 Sedda leú, ai sara nabi sinanalep simakopé bajá. Iaté sipuoni si Hanna, togat Panuel, sibara ka muntogat Aser. Pitu ngarura lé burúnia aipulalep, 2:37 pulumangnangan leú et. Oto kineneiget aian balu ngapulu epat ngarurangan nia. Bulat beri pei kaddiuakéna Uman Taikamanua. Sinágó sambat sinoibó sarat masipuukú galajet Taikamanua. Maniddou sambat mupuaso lé igagalai. 2:38 Apaipó gogoi nenda leú et, amoi nia ka sia ka Uman Taikamanua. Oto pasiumunnangan Taikamanua, itiboi pagalaiat tubut kolik ka tubudda sipasingengenaaké tubudda, ioi Taikamanua masiujaaké Jerusalem. 2:39 Kelé aralettuaké sangamberinia siripot Surukat Tuhan, tai Josep sambat tai Maria, toili sia ka Natsaret, iaté ka propinsi Galilea. 2:40 Oto ka sia toga aian nia maabeu samba tubunia maron. Masiku paatuatnia. Bulat makiliu bagat Taikamanua ka tubunia. 2:41 Senen rura lé, raei saepput Jesus Mupunen Paska ka Jerusalem. 2:42 Oto kelé aiaili pulu rua ngarura beunannia Jesus, ei sia ka punen, kelé simatukle ragalaiaké. 2:43 Laibina lé arapupunen, toili sia. Tápoi ka sia geti Jesus, togadda, ai peilé nia mukukuddu ka Jerusalem, taiaagaietda saukkui, elé sainania. 2:44 Ka bagadda te, aitut'an sirimanua simigi, Jesus. Kelé aiaili sangagogoi burúnia arapuenung, iapeité agairangan taibabara nia. Oto ei sia masipaisé ka tubudda saeppu samba saaleira. 2:45 Tápoi tá arasese nia. Kalulut néné, toili sia mitsá ka Jerusalem, ragaba nia sedda. 2:46 Telu ngagogoi burúnia arapasigaba, iapeité seseddangan nia, ai nia mukukuddu ka Uman Taikamanua. Ai nia masiaarep'aké tiboietda tai guru paamian, samba ka sia leú et aipaiiseki sia. 2:47 Oto bulat kisei lé ka bagadda ka tubunia sangamberidda, kalulut sikut paatuatnia masialegi. 2:48 Beri ka sia saeppunia leú et, makisei ka bagadda, raitsó nia. Iageti kuanangan inania ka tubunia, "Ale sirou, nugagalaiaké kodda kelé néné, ka tubumai? Bulat reu-reu lé te bagamai ukkuinu, sambat aku sipuoni inam, kugaba kai ekeu!" 2:49 Tápoi kuana lé nia ka sia Jesus, ka matadda saeppunia, "Nugagaba kodda kam aku ukkui, ina? Tápei poi nuagai kam, aku kaku néné, buítá mei aku mukuddu ka uman Ukkuiku?" 2:50 Tápoi tá isasak-sak ka bagadda, sikuat Jesus ka matadda. 2:51 Iageti toili nia Jesus, itut sia ka Natsaret, samba riu-riu lé ireddet nga-nganda. Tápoi ka sia inania geti, isiddoni lé sangamberinia néné, ka bagat paatuatnia. 2:52 Iageti ka sia Jesus, memei muurau tubunia, memei leú et itutuppai sikut paatuatnia. Makiliu bagat Taikamanua ka tubunia, samba raobá nia sirimanua.

Lukas 3

3:1 Ka rura sikapululimania ipurimata si Kaisar Tiberius, gubernur ka propinsi Judea, iaté si Pontius Pilatus. Kai Herodes ipuririmata iaté ka propinsi Galilea. Sarainania si Pilipus ipuririmata ka wilayah Iturea sambat ka Trakonitis, tápoi kai Lisanias geti ipuririmata iaté ka Abilene. 3:2 Imam sabeu ka tetret nenda iaté si Hannas sambat si Kayapas. Oto ka tetret nenda te, aikua kuanennia Taikamanua ka tubut Johannes, togat Sakarias, ka simatangeu. 3:3 Iageti gejenginangan nia si Johannes, sangaliot laggai ka bet-bet Oinan Jordan, masisegéaké katuareman simaerú sibara ka Taikamanua. Pelé nga-ngan Johannes, "Bauaké kam paatuatmui, samba buítá turaú kam, bulé iappéaké jomui Taikamanua." 3:4 Kelé sitususurat ka bukot Nabi Jesayas, sipasikukua: "Maarep nga-nga sipusosoga ka simatangeu, 'Patarek kam enungan Tuhan, pagaktuk kam pusilaiatnia. 3:5 Papele-peleu, buítá tutabbui, palele-leleu sambat patina-tinambu, buítá tupagaktuk. Enungan pakoilu-koilut, buítá tuparoipo, samba enungan pabukklu-bukklu, buítá tupaosai. 3:6 Raiitsó te taikapolak paaarauna sia sirimanua, Taikamanua!' " 3:7 Oto maigi sia amei ka tubut Johannes, bulé iraú sia ka sia. Iageti kuanangan ka matadda si Johannes, "Bulat sirimanua sikataí paraboat lé kam néné! Kasei amasikua ka matamui, kaooinia nukatsliaké kam tubumui, ka ukuman Taikamanua, ka gogoi sibabara? 3:8 Patoilá kam ka puparaboananmui, katubabaunia paatuatmui! Buí nuatsiaké kam putataikebbukatmui nia si Abraham. Bulé nuagai kam nia: Beri ka bukkú néné, momoi ibaraaké sapunuteteu Abraham, Taikamanua! 3:9 Atupatarek'an te baliok masitadde loiná bulat pat alá ungatnia. Oto sangamberi loiná sitaibuaaké bua simaerú, tutatadde lé, itugiggik'aké ka api." 3:10 Iageti kuaddangan nia ka matat Johannes, "Oto aponia galaiakenenmai?" 3:11 Kuana lé nia si Johannes ka matadda, "Kasei sibara rua leppei, kau ikau sara, ka tubudda sitá leppei; samba kasei sibara kan, kau iparubei nia" 3:12 Ka sia sipuukú pajá leú et, amei leú sia ka tubut Johannes, bulé iraú sia ka sia. Kuaddangan ka matat Johannes, "Ka kai leú, guru, apa kugagalai kai ka kai?" Iageti kuanangan ka matadda si Johannes, "Báan rararat kam tiddogetmui, masisabauaké siripot igit siloketmui." 3:13 Beri leú ka sia tai perajurit, amei leú sia ka tubut Johannes. Arakua ka sia, "Oto kipa ka kai? Aponia ka kai kugagalai kai?" 3:14 Iageti kuanangan ka matadda ka sia si Johannes, "Bá papopot-poni kam pukayoatda kasei pá, samba leú et bá pararauragi kam bibiletda sirimanua, kalulut nupabara kam selet tubudda. Metnangan sarat gajimui nukaroni kam baga, lepá!" 3:15 Ka tetret nenda taddaakérangan sirimanua simigi masipatup-tup ka bagadda, masikua, taleú pá niangan né Rimata Sipaarau, ngenaakenenda. 3:16 Oto iaté lulunia, aikua ka matadda sangamberidda si Johannes, "Aku kaku geti, oinan lé kuraraúaké ka tubumui. Tápoi momoian lé te nia sisaliu beunan tiboi tubukku peilé. Bulat beri masirugut talit tarangaínia, tá mateú aku. Iageti raúnangan kam Ketsat Sipunenan sambat api. 3:17 Ka kabeinia ai sasat-sat, masisósó gandum, pat liná. Oto gandum, irurúaké ka bagat sapou, tápoi kulitnia geti irurúaké, itugiggik'aké ka api sitaipepé!" 3:18 Oto maigi ngamataat galai pungangantomannia si Johannes, masipangantru sia, ka tetret aiparararat Katuareman Simaerú. 3:19 Tápoi kai Herodes geti, iaté rimata ka propinsi Galilea, aipaanuji lé nia si Johannes, kalulut putatalimou nia kai Herodias, sinanalep sarainania, si Pilipus, samba leú kalulut jo bagei sigalaiakenennia. 3:20 Tápoi aituppai lé kopet kataí paraboatnia, si Herodes, kalulut aigurúaké si Johannes ka bagat penjara. 3:21 Lepá airaú sia, ka sia sangamberidda, si Johannes, raúnangan leú et Jesus. Oto talagat paniniddou nia, tubukánangan manua, 3:22 iageti tugorosotnangan Ketsat Sipunenan kelé mutubu marpati, leú ka tubut Jesus. Maarepnangan leú et nga-nga sipasikukua, "Togakku te ekeu, kilibet bagakku samba obaket bagakku." 3:23 Oto ka tetret aitaddaaké mugalai galajetnia Jesus, aian malegre telu ngapulu ngarura beunannia. Arakua sirimanua, nia néné, togat Josep, elé togat Eli, 3:24 togat Mattat, togat Lepi, togat Malki, togat Janai, togat Josep, 3:25 togat Matika, togat Amos, togat Nahum, togat Esli, togat Naggai, 3:26 togat Maat, togat Matika, togat Simei, togat Josek, togat Joda, 3:27 togat Johanan, togat Resa, togat Serubabel, togat Sealtiel, togat Neri, 3:28 togat Malki, togat Adi, togat Kosam, togat Elmadam, togat Er, 3:29 togat Jesua, togat Elieser, togat Jorim, togat Mattat, togat Lepi, 3:30 togat Simeon, togat Jehuda, togat Josep, togat Jonam, togat Eliakim, 3:31 togat Melea, togat Mina, togat Matata, togat Natan, togat Dapid, 3:32 togat Isai, togat Obed, togat Boas, togat Salmon, togat Nahason, 3:33 togat Aminadab, togat Admin, togat Arni, togat Esron, togat Peres, togat Jehuda, 3:34 togat Jakob, togat Isak, togat Abraham, togat Tera, togat Nahor, 3:35 togat Serug, togat Rehu, togat Peleg, togat Eber, togat Salmon, 3:36 togat Kenan, togat Arpaksad, togat Sem, togat Noak, togat Lamek, 3:37 togat Metusala, togat Henok, togat Jared, togat Mahalael, togat Kenan, 3:38 togat Enos, togat Set, togat Adam, samba togat Taikamanua.

Lukas 4

4:1 Iageti sop-sopnangan ka tubut Jesus, Ketsat Sipunenan, ka tetret aikaddiuaké Oinan Jordan. Oto abbitnangan nia Ketsat Sipunenan ka simatangeu. 4:2 Sedda sibonangan nia Sanitu ka bagat epat ngapulu ngagogoi burúnia. Burúnia sedda taipukokom lé nia. Oto lepá againangan tubunia laje. 4:3 Iageti kuanangan ka matania Sanitu, "Ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, tá isoppi ioi nukua ka bukkú néné, bulé ibailiu nia roti." 4:4 Tápoi alegina lé nia Jesus ikua ka matat Sanitu, "Ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan kisé, 'Tá sarat kan iririmanuaaké sirimanua.' " 4:5 Lepá abbitnangan Jesus, Sanitu ka sara kudduat simakopé buak. Oto sangapeipekat mata patoilánangan ka matania Sanitu, sangamberi purimataat polak. 4:6 Iageti kuanangan ka matat Jesus, "Kuaaké te sangamberinia gege samba pukayoat néné ka tubum. Aipoí aiakéan ka kabeiku sangamberinia Taikamanua. Oto teúkungan lé kaipa kobá kau. 4:7 Ké murappo baí ekeu ka matakku nupaniddogi aku, akékungan nia sangamberinia néné, nuikep'aké nia." 4:8 Iageti kuanangan ka matat Sanitu, Jesus, "Ka Buko Sipunenan leú et ai atusurat'aké kisé, 'Sarat Tuhan Taikamanua lé paniddogietnu samba reddenennu.' " 4:9 Lepá abbitnangan nia mitsá Sanitu, Jesus, ka Jerusalem, rióakénangan nia ka tei-tei Uman Taikamanua. Iageti kuanangan ka matat Jesus, "Ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, tá isoppi ioi nuteipuaké tubum ka polak. 4:10 Atusurat'akéan leú poí ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Ikokoiniaké te samalaikania Taikamanua, rajago ekeu sipulelelek.' 4:11 Samba leú et mitsá, 'Rabebeilá te ekeu samalaika, buí ituso-sok rerem ka bukkú.' " 4:12 Oto kuana lé nia mitsá Jesus ka matat Sanitu, "Beri leú et ka Buko Sipunenan, ai leú et atusurat'aké kisé, 'Buí nusibo si Tuhan Taikamanuam.' " 4:13 Kelé ailepá aipasiboji Jesus, Sanitu, aigaba sene ngamata enungan teret siagainia, kaddiuakénangan Jesus, ingena mitsá iaili tetrenia sipasesese. 4:14 Lepá sok-soknangan nia mitsá Jesus ka Galilea. Iageti sop-sopnangan ka tubut Jesus Ketsat Sipunenan. Samba pagalaiat katuareman tubut Jesus leú, amararat'an ka sangaliot laggai. 4:15 Pangantomannangan sia ka uma paniddogat. Oto umun'akérangan nia sangamberidda. 4:16 Iageti einangan leú et Jesus ka Natsaret, ka laggai puuragatnia. Kelé simarei-rei, ipot gogoi Sabbat, ei nia ka uma paniddogat. Puriónangan masibatsa Buko Sipunenan. 4:17 Oto kaurangan ka tubunia bukot Nabi Jesayas. Kelé aingá-ngáaké purunannia buko néné, sesenangan sara ruang sipasikukua kisé, 4:18 "Aisop-sop'an ka tubukku Ketsat Sipunenan, aipauddet'an poí aku masisegéaké Katuareman Simaerú ka tubudda simagebá. Aikoiniaké aku masipaarep katubebelaakéra situuukum samba katuaaledda simapeset mata; masibelaaké sia sipinaore 4:19 samba masisegéaké iaili tetrenia kaoijanan Tuhan masipaarau sapaamiannia." 4:20 Lepá purutnangan nia mitsá buko sibatsania Jesus, kaunangan nia ka sipugagalai, ei nia muuddet. Iageti kinereddangan nia sangamberidda siparururú ka uma paniddogat. 4:21 Oto taddaakénangan ikua kuanennia Jesus ka tubudda, kisé, "Tiboiet sitususurat ka Buko néné, amuailingan te ka gogoi néné, ka tetret anuarep kam nia." 4:22 Bulat maerú tiboiet sikuania ka matadda. Oto kisei lé ka bagadda ka tubunia. Iageti seseakérangan sikuania. pelé nga-nganda, "Tá poi togat Josep nia, néné?" 4:23 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat tá te isosoppi nukua kam ka tubukku, kelé sara nga-nga paloibáakenen néné, 'Tubum'an lé aleaké Dokter. Galaiakéan kiseiet ka laggai puuragatnu néné, kelé sigalaiakenennu leú ka Kapernaum.' " 4:24 Oto kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Repdem kam sikuakku néné, bulat tá te rahohormati sara nabi ka laggai puuragatnia. 4:25 Tápoi arep kam sikuakku néné: ka tetrenia Nabi Elia, tá aibelé urat telu ngarura enem ngalaggó burúnia, pat bara pulajeat simakopé ka sangaliot laggai. Ka tetret nenda maigi sia tailumang ka Israel. 4:26 Tápoi kenanen kisedda, tá aikoiniaké si Elia, Taikamanua iei ka tubut sara tailumangra tai Israel, tápoi sarat ka tubut sara tailumang ka laggai Sarpat ka laggai Sidon lé, aiei. 4:27 Kisedda leú ka tetret Nabi Elisa, maigi sia simalubbé simasappó, ka tai Israel, tápoi beri sia sara aialeaké ka tai Israel, sarat si Naeman tai Siria lé." 4:28 Iageti mangoí-ngoínangan bagadda ka tubunia, sangamberidda siparururú ka uma paniddogat, araarep sikuat Jesus ka matadda. 4:29 Oto puriórangan leú et, kekleddangan Jesus ibela ka laggaira, abbitrangan nia ka gilak leleu laggaira. Raisiaké ratukkluaké nia ka guluggú. 4:30 Tápoi paelaknangan tubunia Jesus, ka talagadda sirimanua simigi, iageti tui nia sedda. 4:31 Lepá ei nia Jesus ka laggai Kapernaum ka propinsi Galilea. Iageti pangantomannangan sia ka gogoi Sabbat. 4:32 Oto kisei lé ka bagadda raitsó enung pungangantomannia, aipoí berwibawa lé ipanibo. 4:33 Ka uma paniddogat, ai sara sipinasaileu ketsat sikataí. Sarat pugegerei lé nia, ikua, 4:34 "Ale Jesus tai Natsaret, kipa nugagalai ka tubumai? Taleú masisubuaké kaian lé, né, nuooi? Kirénangan, ai lé kuaagai ekeu, iaté sipunenan, sikoiniakenen Taikamanua!" 4:35 Iageti anunangan nia Jesus, pelé nga-ngania, "Meng-meng'aké ekeu. Belaaké ekeu ka tubunia!" Oto bebbeb'akénangan nia ketsat sikataí simasaileu néné ka polak ka matadda sangamberidda, lepá belanangan leú et ketsat sikataí, ka tubunia; tápoi tá aibesiki nia. 4:36 Bulat kisei lé ka bagadda raitsó nia, pat patiboddangan pasasambadda masikua, "Bulat apa lé páonia tiboietnia ka sia néné. Kalulut wibawa samba kereknia, oi ikua ka matat ketsat sikataí, rabela; oto beladdangan leú et!" 4:37 Iageti makakranangan katuareman pagalaiat sigalaiakenen Jesus néné, ka sangaliot laggai. 4:38 Iageti kaddiuakénangan uma parurukat, Jesus, ei nia ka lalep Simon. Ka tetret nenda, ai nia muroroket ka sia Ina siputaliku si Simon. Oto segéakérangan puroroketnia ka matat Jesus. 4:39 Oto einangan leú et Jesus itaget'aké ina nenda ka peremannia, usiakénangan roketnia. Iageti tatá roketnia. Tusurunangan leú et siputaliku si Simon néné, ipasikeli sia. 4:40 Ka soibokatnia, abbitrangan sasarainanda sipasioorik sene ngamata besí. Iageti rapeakénangan kabeinia ka tubudda, Jesus, ialeaké sia. 4:41 Oto pabeladdangan leú et tubudda ka sia paketsa-ketsat sikataí néné ka tubudda sirimanua simigi. Beladda lé, pugereirangan leú et, masikua, "Ekeu té, né, Togat Taikamanua!" Tápoi aipaanuji lé sia Jesus. Tá ioobáaké rapanibo, ai lé poí raagai, nia néné, iaté Rimata Sipaarau. 4:42 Kelé aimapató, tui nia sedda Jesus, ei nia ka simatangeu. Iageti gabaddangan nia sirimanua simigi. Oto kelé araaili nia, besíakérangan, buí ikaddiuaké sia. 4:43 Tápoi aikua lé ka matadda Jesus, "Buítá mei aku masipakakra Katuareman Simaerú, sibara ka Taikamanua ka laggai bagei; aipoí nenda lé lulunia, aikoiniaké aku Taikamanua, ka polak néné." 4:44 Oto ei nia Jesus mungantoman ka senen uma paniddogat ka sangaliot laggai Judea.

Lukas 5

5:1 Ka sara gogoi ai nia muririó Jesus ka bet-bet Paot Genetsaret, oi sia sirimanua simigi rapurut Jesus, raarepi katuareman simaerú sibara ka Taikamanua. 5:2 Iageti itsónangan rua abak, Jesus, ai nia mutetegbuk ka kapí; aipoí ka sia sipasiiiba, atusakaian sia ka kapí, ratap-tap jalodda. 5:3 Iageti jananginangan sara abak, iaté abak Simon, lepá kuanangan ka matat Simon, Jesus, bulé ilaut'aké nia goisó. Oto puuddetnangan Jesus ka bagat abak, iageti taddaakénangan ipangantoman sirimanua simigi. 5:4 Kelé ailepá ipungantoman Jesus, kuanangan ka matat Simon, "Lugai kam ka simakeru, lepá jaloakémuian jalomui pasialat iba." 5:5 Tápoi kuana lé nia ka sia si Simon ka matat Jesus, "Ale Guru, bulat sangasoibó, akubesíaké kai nia, tápoi mandé sangamuneng tá abara! Tápoi kalulut gugulatnu, kauan kupujalo mitsá." 5:6 Kelé arapujalo, alánangan iba simakopé igi, pat birit jalodda. 5:7 Oto maí-maírangan abak sara, bulé raoi masirop'aké. Iageti oirangan leú et saaleira, kaurangan iba ka ruania abak, pak tim ruania, bulat aian lé goisó imalelelep. 5:8 Kelé aiitsó nia néné si Simon, purapponangan ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Kaddiuaké lé aku Tuhan, aipoí sirimanua sijo lé aku néné!" 5:9 Bulat kisei ka bagat Simon sambat saaleinia masiitsó igit iba sijalodda. 5:10 Beri leú et ka sia saaleinia si Simon, iaté si Jakobus, si Johannes sambat tatogat Sebedeus, makisei leú et ka bagadda. Iageti kuanangan ka matat Simon, Jesus, "Bá malolotó Simon! Barania kineneiget, tubabailiuakéan lé ekeu, sipasijajalo sirimanua." 5:11 Oto lepá, giritdangan abakra ka kapí. Iageti kaddiuakérangan sangamberinia néné, ei sia masitut Jesus. 5:12 Ka sara gogoi, ai nia mukukuddu Jesus ka sara laggai, ei nia ka sia sara simalubbé simasappó ka laggai nenda, murappo ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Ké lé baí nuobá nia Ukkui, anualeakéan lubbéku!" 5:13 Iageti rapenangan nia Jesus, kuanangan ka matania, "Nenda geti, kuoba, kauan numale!" Oto niangan leú et nia, ale-aimale lubbénia. 5:14 Oto panei-neinangan nia Jesus, bulé buí itiboi nia ka sabagei, tápoi aikua lé ka tubunia, "Kenan lé ka tai imam, nutiddou ka tubudda rakua bulat kamamale nia besínu. Lepá ei ekeu masikau panguruatnu kelé pusurakatnu, ka tubut Taikamanua, siripot surukat sikuat Mose, masipatoilá ka tubudda sirimanua, bulat kamamale nia besínu." 5:15 Tápoi memei lé mara-rarat katuareman sigalai Jesus néné, ka senen kudduat. Oto maigi sia sieei masiarep'aké ngantomannia, bulé ialeaké besíra. 5:16 Lepá ei nia Jesus ka simatangeu, maniddou. 5:17 Ka sara gogoi, ai nia mungangantoman Jesus, ka sia tai Parise sambat tai guru paamian, ai leú et sia sedda mukukuddu. Sia simigi néné, iaté sibabara ka Jerusalem, samba sibabara ka palagga-laggai ka Galilea, samba ka Judea. Oto ka tubut Jesus, ai gege sibara kai Tuhan, masialeaké simabesí. 5:18 Oto ka tetret nenda, ai sia siooi masitaroaké simasakit sipeperep ka peremannia. Besíakérangan rataroaké simasakit néné ka bagat lalep, ioi rakau nia ka matat Jesus. 5:19 Tápoi kalulut okkipra sirimanua simigi, taioinangan ragurúaké simasakit néné ka baga. Oto bairatdangan simasakit néné ka tei-tei lalep. Iageti bukárangan tobat lalep, gorosot'akérangan nia sambat peremannia ka matat Jesus, ka talagadda sirimanua simigi. 5:20 Kelé aiitsó kopet tonem bagadda Jesus, kuanangan ka matat simasakit néné, Jesus, "Ale saraina, atuappéakéan jom." 5:21 Iageti taddaakérangan rapatibo pasasambadda tai guru paamian sambat tai Parise, pelé nga-nganda, "Kasonia te nia néné, simaró baga masipaloloi Taikamanua? Tá poi sarat Taikamanua lé, momoi masiappéaké jo?" 5:22 Tápoi ai lé iaagai Jesus, sipinaatudda néné. Lulut néné, kuanangan ka matadda, "Angoi nupaaatu kam kelé nenda, ka bagat paatuatmui? 5:23 Apa lé poi simalabbei ka bagamui tukua, 'Atuappéakéan jom,' elé, 'Suruaké ekeu, nupuenung!'? 5:24 Tápoi kineneiget kupatoilá nia ka matamui kababarania gege ka tubut Togat Manusia ka polak néné masiappéaké jo." Iageti kuanangan ka matat simasakit néné Jesus, "Suruaké ekeu, bairat peremannu, nutoili!" 5:25 Ka mataddangan leú et, suru nia, bairatnangan peremannia, toilinangan leú et, iageti umun'akénangan leú et Taikamanua. 5:26 Bulat kisei lé ka bagadda sangamberidda, raitsó sibabara néné. Iageti umun'akérangan Taikamanua. Oto ai sia mulolotó airakukua, "Bulat makisei ka bagatta, taigbuk kam sibabara gogoi néné!" 5:27 Lepá bela nia Jesus, itsónangan sara sipuukú pajá, sipuoni si Lepi, ai nia mukukuddu ka kantornia. Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Konan tut aku." 5:28 Oto puriónangan leú et si Lepi, kaddiuakénangan sangamberinia, einangan leú masitut Jesus. 5:29 Lepá baraakénangan punen ka lalepnia, masirauma Jesus. Maigi leú sia sipuukú pajá, samba sabagei amei mupunen, masipaaleiaké sia, mukom. 5:30 Oto taimangkánangan bagadda, ka sia piga pá tai Parise sambat tai guru paamian. Oto kuaddangan ka matadda sipasiului Jesus, "Nupakokom'aké kodda kam sia ka kam sangamberimui, sipuukú pajá, samba sirimanua sijo?" 5:31 Tápoi kuana lé nia Jesus, ka matadda, "Ka sia simaron tubu, tá anai punda nia si dokter, sarat simaoringen lé. 5:32 Aipoí kaooiku néné, tá masisogai sikua tubuna simatopit, tápoi masisogai sijo lé, bulé rabauaké paatuatda." 5:33 Iageti kuaddangan nia ka matat Jesus, "Ka sia sipasiului Johannes samba sipasiuluira tai Parise, marei-rei rapupuaso. Tápoi sipasiuluinu geti ka sia, bulat sarat pukokom samba puloló lé ragagalai." 5:34 Tápoi kuana lé nia Jesus ka matadda, "Kipa, mateú leú nukua kam rapupuaso tairauma siooi mupunen putalimogat, ké ai peilé nia mukukuddu ka sia, simanteu siputatalimou ka talagadda? Kirénangan tá mateú! 5:35 Tápoi iaaili te tetrenia, itualá simanteu siputatalimou néné ka talagadda. Oto sedda peité tetrenia rapupuaso ka sia." 5:36 Lepá tiboinangan ka matadda Jesus, pasikat néné, "Bulat tá te anai sia sipasitatakkop'aké komang leppei simabaú ka leppei simaburú. Ibibirit'aké lé poí leppei sibau. Samba bagei komang sibau sitakkop'akenen néné, tá paloló nia ka leppei simaburú. 5:37 Kisedda leú et, tá te anai sia sibaliuaké suat anggur sibau ka bagat lalaisú kulit simamumúmú. Aipoí kalulut suat anggur sibau néné, mapukpuknangan leú et lalaisú nenda. Oto mapilinangan leú et suat anggur, iageti ka sia lalaisú leú et, kataí. 5:38 Buítá ka lalaisú kulit sibau leú et, itubabaliuaké ka sia suat anggur sibau. 5:39 Oto kisedda leú te, tá te anai sia, siobá masiló suat anggur sibau, lepat raló suat anggur simaburú. Aipoí arakua, 'Suat anggur simaburú lé mananam.' "

Lukas 6

6:1 Ka ipot gogoi Sabbat, ka tetret aipuenung Jesus ka talagat monen gandum, akpekrangan buat gandum sipasiuluinia. Ngototrangan nia, lepá komrangan leú et nia. 6:2 Oto ai sia piga pá tai Parise sipasikukua ka matadda, "Nupasasabau kodda kam surukat aratta, nugalaiaké kam keraet ka gogoi Sabbat?" 6:3 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kipa, tápei poi anubatsa kam, sigalaiakenennia ka sia si Dapid, ka tetret aramalaje sambadda saaleinia? 6:4 Situgurúna ka Uman Taikamanua, mukom roti sibuluakenen ka Taikamanua. Lepá baí mitsá kaunangan roti nenda ka saaleinia. Oto siripot ka surukat aratta baí nia, sarat tai imam lé momoi ikokom nia roti néné." 6:5 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Ai gege ka tubut Togat Manusia masiatur gogoi Sabbat!" 6:6 Ka gogoi Sabbat mitsá, ei nia Jesus mungantoman ka uma paniddogat. Oto ai sedda sara simasakit kabei sangasilá. 6:7 Iageti, ai leú piga pá sia ka sia tai guru paamian sambat tai Parise sipasigagaba selet tubut Jesus, bulé ioi ranganduaké nia. Taikoddangan nia, baleú ialeaké simabesí ka gogoi Sabbat. 6:8 Tápoi ai lé iaagai sipinaatudda néné Jesus. Oto kuanangan ka matat simasakit kabei, "Rióaké ekeu sené ka mata!" Iageti puriónangan leú et simasakit kabei néné, ka mata. 6:9 Lepá nou-nounangan sia Jesus siparururú sedda, pelé nga-ngania, "Siripot ka arat, apa lé simateú tagalaiaké kam ka gogoi Sabbat? Masigalaiaké simaerú, elé sikataí lé? Masirimanuaaké sirimanua, elé masimateiaké lé?" 6:10 Iageti kinerenangan sia sangamberidda Jesus, pat salú, lepá kuanangan ka matat simasakit, "Totoiaké kabeinu." Oto totoiakénangan leú et kabeinia, iageti ale-aimale sakitnia. 6:11 Oto bulat ngoí-ngoí lé bagadda tai guru paamian sambat tai Parise ka tubut Jesus. Iageti taddaakérangan masipatiboji kipa rapaeerú ka tubut Jesus. 6:12 Ka tetret nenda, ei nia Jesus ka sara leleu maniddou. Oto sangasoibó nia nenda, sarat maniddou aigalai. 6:13 Kelé aimapató, sogainangan sia sipasiuluinia Jesus, piliynangan sia pulu rua ka talagadda. Oniakénangan sia sipulurua sipasiuluinia néné, apostel. Sia néné, iaté: 6:14 Si Simon (sipuoni leú si Petrus), sambat si Andareas sarainan Simon; si Jakobus sambat si Johannes, si Pilipus sambat si Bartolomeus, 6:15 si Mateus sambat si Tomas, si Jakobus togat Alpeus, samba si Simon (sipuoni si Patriot), 6:16 si Judas togat Jakobus sambat si Judas Iskariot sipajo Jesus. 6:17 Lepá gorosot nia Jesus sambat sipasiuluinia baradda ka leleu, rióakérangan tubudda rapuari goisó ka simagaktuk. Maigi leú sia sedda aparurú sipasiului Jesus sabagei, samba leú et sia siooi sibabara ka senen kudduat ka sangaliot Galilea, Jerusalem, samba ka laggai Tirus sambat Sidon ka bet-bet koat. 6:18 Kaooira néné, iaté masiarep'aké ngantoman Jesus, sambat masitiddou bulé ialeaké besíra. Beri leú et sia sipinasaileu ketsat sikataí, amoi leú et sia ka sia, iageti aleakénangan sia. 6:19 Bulat arabesíaké sangamberidda masirape Jesus, kalulut aibebela ka tubunia kerek sialeaké besíra sangamberidda. 6:20 Iageti kinerenangan sia sipasiuluinia Jesus, lepá kuanangan ka matadda, "Mauktuk te kam simagebá, aipoí kam te sapaamian Taikamanua! 6:21 Mauktuk te kam sipulalaje kineneiget; ieektek'aké poí kam Taikamanua! Mauktuk te kam sipusosou kineneiget; ipagogora poí bagamui Taikamanua! 6:22 Mauktuk te kam, ké rapulagaki kam baga sirimanua, elé rakekle elé rapaloloi, elé rapakataí nga-nga ka tubumui, kalulut Togat Manusia! 6:23 Aipoí beri tai nabi siburú, kisedda leú et aragalaiaké ka tubudda ka sia. Oto ké muaili baí néné ka tubumui ka kam, kau nupugora kam baga samba kau nuputurú kam ka angkat baga, aipoí bulat abeu upa siloketmui sitarek'akenen Taikamanua ka manua. 6:24 Tápoi mateimuian te ka kam simakayo kineneiget; anunanam'an poí kam simaerú! 6:25 Mateimuian te kam simaektek kineneiget; aipoí nuoorik te kam pulajeat! Mateimuian te kam sipugagágá kineneiget; aipoí murereu-reu te kam baga samba musou! 6:26 Mateimuian te ké raumun kam sangamberi sirimanua; aipoí kisedda te aragalai siburú taikebbukatda raumun'aké tai nabi sipatataju." 6:27 "Tápoi ka tubumui geti ka kam sipasiaarep'aké tiboietku kineneiget, kutonéaké ka matamui: kau imakaté bagamui ka tubudda saggakmui, samba galai kam simaerú ka tubudda simalagá baga ka tubumui. 6:28 Sukat'aké kam sia sipateleji kam, samba tiddouaké kam sia ka Taikamanua, sigalaiaké sikataí ka tubumui. 6:29 Ké ratipak bailatnu silá, tinóaké lé mitsá bailatnu silá, itipak nia. Ké irakkut'aké saraubánu, kaunungan leú et sambat leppeinu ka tubunia. 6:30 Ké ratiddou apa pá ka tubum, kaunungan nia ka tubunia; iageti ke irakkut'aké bibiletnu, buían nutiddou nia mitsá ka tubunia. 6:31 Puukú kam sia sabagei, kelé nukiddiy kam ka kam, rapuukú kam. 6:32 Aipoí ké baí sarat ka tubudda simanuntu baga ka tubumui lé imanununtu bagamui, oto apa uktukra ka tubumui? Beri leú et ka sia sijo, rapunununtuki leú sia baga simanuntu baga ka tubudda. 6:33 Iageti mitsá, ké baí sarat ka tubudda sigalai simaerú ka tubumui lé, nugagalai kam simaerú, oto apa uktukra ka tubumui? Beri leú et ka sia sijo, kisedda leú et ka sia ragagalaiaké! 6:34 Ké baí sarat ka tubudda siobá masitoiliaké sibaledda lé, nubabaleaké kam bulagatmui, oto apa uktukra ka tubumui? Beri leú et ka sia sijo, rababaleaké leú et ka sia bulagatda ka pasasambadda sijo, tápoi lepá tiddourangan nia mitsá! 6:35 Tápoi siripokatnia geti, tá kisedda! Kau lé imanuntu bagamui ka tubudda saggakmui, samba galaiaké kam simaerú ka tubudda. Baleaké kam bulagatmui ka tubudda, tápoi buí nungenaaké kam tubumui, ratoiliaké nia mitsá. Oto ké kiseddangan baí nia, galai tubumui, bulat tá te magugulai beunannia upamui, samba bailiunangan kam tatogat Taikamanua Sipulubeunan. Aipoí ka sia Taikamanua, maerú bagania ka tubudda sitaiagai masikua surá, samba leú et ka tubudda sijo. 6:36 Oto, kau numaerú kam baga, kelé pueerut bagania ka sia Ukkuimui!" 6:37 "Buí nuhakimi kam sabagei, bulé buí ihakimi kam ka kam Taikamanua. Buí nupaukumi kam sabagei, bulé tá ipaukumi kam ka kam Taikamanua. Appéaké kam jodda sabagei, bulé iappéaké jomui ka kam, Taikamanua. 6:38 Kau kam ka sabagei, bulé iaké ka kam Taikamanua; aipoí iaaké te ka kam Taikamanua panguruat singanyak pat potsou. Kirekat sikiréakenenmui ka sabagei, nenda te ikikiréaké Taikamanua ka tubumui ka kam." 6:39 Lepá tiboinangan ka matadda Jesus pasikat néné, "Ké pasasambadda simapeset mata, palulu ka tubu, tá isoppi rabelé ruadda ka bagat guluggú. 6:40 Tá te anai beri sara tatoga sikola sisaliu beunan tiboi tubut gurudda. Tápoi ké geti alepáan aikappluaké sikolania ka sia toga sikola néné, iapeité imakeré ka tubut gurunia. 6:41 Angoi matoilá nuitsó sinoilet loiná ka matat sarainam, tápoi ka matam geti kekeu loiná beu arigi tá iaagai tubum? 6:42 Kipa mateú leú pá nukua ka matat sarainam, 'Ale saraina, konan kukarit sinoilet loiná ka matam,' ké beringan ka matamui ka kam loiná beu arigi tá nuiitsó kam? Ale kam sipatataju! Golok'aké lé boikí loiná beu arigi ka bagat matam. Iapeité imakoinong nukarit sinoilet loiná, ka matat sarainam." 6:43 "Bulat tá te makataiket buania loiná simalibbut buluk. Kisedda leú et ka sia loiná simakaraggei buluk, tá leú te maeruket buania. 6:44 Aipoí ka buania lé ituaagai galai tubut loiná. Kelé ka sia laggigi, tá te ibubuaaké buat sileu. Kisedda leú et ka sia rui, tá te ibubuaaké buat anggur. 6:45 Sirimanua simaerú baga, maigi simaerú tusesese ka tubunia, aipoí asut'an ka bagat paatuatnia pueerú. Tápoi ka sia geti sikataí paraboat, sarat pakata-kataí lé tusesese ka tubunia, aipoí asut'an ka bagat paatuatnia pukakataí. Sitububura ka bagat paatuat lé poí ititiboaké ka sia ngungu." 6:46 "Angoi peilé nusosogai kam aku, nukua kam, 'Tuhan, Tuhan,' ké tá ainugagalaiaké kam sikuakku ka matamui? 6:47 Kasei ka tubu tapakekeréaké kam sia siooi ka tubukku; arepra lé tiboietku galaiakérangan nia? Oto kauan, kupatoilá nia ka matamui galai tubudda néné. 6:48 Nia ka sia néné, makeré lé nia ka sara sirimanua kei irióaké lalep, gai-gainangan polak simakeru, lepá galainangan pundasinia ka uddut bukkú. Kelé ibara eba samba italu nia bagat oinan simaroirai, tá ipauuksak tubunia lalep nenda, ka pundasi sipulelelek lé poí aiturióaké. 6:49 Tápoi ka sia geti sipasiaarep tiboietku, tápoi tá igagalaiaké, makeré lé nia ka sara sirimanua, sipasiririóaké lalep, tápoi sitá pundasi. Kelé ikuilú nia eba, mabukkatnangan leú et lalep nenda; oto bulat kakkataí!"

Lukas 7

7:1 Kelé ailepá ipanibo Jesus ka matadda sirimanua simigi, ei nia ka Kapernaum. 7:2 Sedda, ai sara perwirat Roma sibara sara pagugulet bulat simanuntut bagania. Pagugulet néné, ai nia mubebesí, bulat aian lé goisó ilalangó nia. 7:3 Oto kelé aiarep kababarat Jesus si perwira néné, koiniakénangan piga pá sia sautéra tai Jahudi, raei masisogai Jesus, bulé iei ialeaké paguguletnia. 7:4 Kelé arasegé ka tubut Jesus, nánárangan nia bulé irop'aké si perwira néné. Kuaddangan ka matat Jesus, "Bulat mateú nurop'aké si perwira néné, Ukkui, 7:5 aipoí bulat makaté bagania ka bangsatta. Ai airióaké uma paniddogatmai." 7:6 Iageti einangan leú et Jesus itut sia. Oto kelé aimalegre Jesus ka lalep perwira, koiniakénangan saaleinia si perwira néné, masikua ka matat Jesus, "Táan leú palínia numageja baga masitaget'aké lalepku. Aipoí bulat tá mateú kusiló kam, Ukkui ka lalepku. 7:7 Iaté lulunia, tá tubukku amoi masiailiaké ekeu Ukkui, kalulut gilat tubukku. Oto kuangan lé sangakuanan, bulé imale paguguletku. 7:8 Aipoí beri aku kaku leú et, buítá kureddet leú et nga-nganda sautéku. Iageti kaku, ai leú et sia saperajuritku sireddet nga-ngangku. Ké kugugluaké sara perajurit, kukua, 'Kenan!' einangan leú et; samba ké kukua ka sara, 'Konan sené!' oinangan leú et. Samba ké kukua ka matat paguguletku, 'Galai néné!' galainangan leú et nia." 7:9 Oto bulat kisei lé ka bagania Jesus iarep sikuat perwira néné. Iageti pitsanangan tei-teinia Jesus, kuanangan ka matadda sirimanua simigi, "Bulat apanganté onia sirimanua néné. Beri ka talagadda tai Israel, tá anai akusese kopet tonem baga kelé néné!" 7:10 Oto kelé aratoili sikoiniakenen perwira néné ka lalep, amalengan nia pagugulet perwira. 7:11 Iageti tá amauju, ei nia Jesus ka laggai Nain. Oto ka sia leú sipasiuluinia sambat sirimanua simigi, amei leú et sia ka sia masipaaleiaké Jesus. 7:12 Kelé aramalegre ka matatbaliu laggai, bela sia sieei manou simamatei. Silalangó néné, iaté sara silainge, togat ina silumang. Sarania lé togania. Maigi sia taikalaggaiat sieei masipaaleiaké ina silumang néné. 7:13 Oto kelé aiitsó nia Jesus sinanalep néné, makaténangan bagania ka tubunia. Iageti kuanangan ka matat ina néné Jesus, "Bá pusosou, Ina!" 7:14 Iageti legreakénangan tubunia Jesus ka panggre, rapenangan nia. Oto puariddangan leú et sipasibabairat. Kuanangan ka matat silainge Jesus, "Oi silainge, kukua ka matam suruaké ekeu!" 7:15 Iageti tusurunangan leú et silainge, silalangó néné, puuddetnangan leú et; lepá taddaakénangan manibo. Oto segéakénangan nia Jesus, silainge néné, ka tubut inania. 7:16 Iageti malotórangan leú et sangamberidda, bailiu taddaakérangan masiumun Taikamanua. Pelé nga-nganda, "Atulotsit'an sara nabi sabeu ka talagatta! Amoian Taikamanua, masipaarau sapaamiannia!" 7:17 Iageti mara-ratnangan katuareman pagalaiat sigalai Jesus néné, ka sangaliot Galilea sambat ka sangaliot laggai simalegre sedda. 7:18 Lepá segéakérangan nia ka sia sipasiului Johannes, sangamberi sibabara, sigalai Jesus néné, ka matat Johannes Sipasiraraú. Iageti sogainangan rua sipasiuluinia si Johannes. 7:19 Koiniakénangan sia raei ka tubut Tuhan Jesus, rakua ka matania, "Ekeuan leú néné, kuanen siooi siripot sitonéakenen Taikamanua, elé ai peilé sabagei ngenaakenenmai?" 7:20 Oto eirangan leú et karuadda sipasiului Johannes, néné masiailiaké Jesus, pelé nga-nganda ka tubunia, "Aikoiniaké kai si Johannes Sipasiraraú, masiiséaké ka tubum, Ukkui, kipa, taleú ekeuan né siooi siripot sitonéakenen Taikamanua, elé ai peilé sia sabagei ngenaakenenmai?" 7:21 Ka tetret nenda, aiaaleaké simigi Jesus, samba aiuusiaké maigi ketsat sikataí, samba leú et maigi sia simapeset mata amakoinong mata. 7:22 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Toiliakéan kam kai Johannes, nutiboi kam siarepmui samba siitsómui, ka matania: amakoinong'an matadda simapeset mata, amuenung'an sia simasakit, amalengan sia simalubbé simasappó, amaarep'an piúra simatakkep, atusurungan sia simamatei, samba leú et atupaarep'an Katuareman Simaerú ka tubudda simagebá. 7:23 Mauktuk te sia sitaimarua baga ka tubukku." 7:24 Oto lepána lé aratui-tui sapakoiniet Johannes, taddaakénangan nia Jesus, itiboi pagalaiat tubut Johannes ka matadda sirimanua simigi, pelé nga-ngania, "Aponia nuiitsó kam sedda ka simatangeu? Taleú masiitsó popou-pou siuilakat rusa lé? 7:25 Aponia nuiitsó kam anuei kam sedda? Taleú masiitsó sipuleleppei simalainge lé? Ale, ai lé sia ka lalepra tai rimata sipuleleppei simalainge samba simalelek puririmanua! 7:26 Oto, aponiangan lé nuiitsó kam anubela kam? Taleú masiitsó sara nabi lé? Oo, bulatnia. Momoi tukua nia néné, saliu peilé sara nabi. 7:27 Aipoí si Johannes te ikukua ka Buko Sipunenan, sipasikukua, 'Nia té néné pakoinietku,' nga-ngan Taikamanua, 'Koiniakenenku sipuboboikí kei mei ekeu kekeu, bulé ipapa enungannu!' " 7:28 Iageti kuanangan ka matadda sirimanua simigi Jesus, "Bulé nuagai kam nia, tá anai ka polak néné, sisaliu pubebeunan tiboi tubut Johannes Sipasiraraú. Tápoi mitsá, oniakenen simagoisó ka talagadda sapaamian Taikamanua peilé abeu tiboi tubu, ka tubut Johannes Sipasiraraú." 7:29 Sangamberi sirimanua, samba sipuukú pajá leú et, kelé araarep nia sikuat Jesus néné, toilá, sia lé amasireddet sikuat Taikamanua, samba sia lé aiobá iraú si Johannes. 7:30 Tápoi ka sia geti tai Parise sambat tai guru paamian, tá raobá rasiló sipinaatut Taikamanua, galaiakenennia ka tubudda. Tá raobá iraú sia si Johannes. 7:31 Iageti kuanangan nia mitsá Jesus, "Apa katubungan lé, mateú kupakikiréaké sia sirimanua ka reddenan néné? Bulat kelé kipa sia néné, takukua? 7:32 Sia geti néné ka sia, kelé galai tubudda tatoga ka pasakiat'an lé sia. Rapusoga ka mungkuat sara, masikua ka matadda, 'Akuuraiakéan kai urai puangkakat baga, tápoi tá amuturú kam! Akuuraiakéan kai urai pulúlukat baga, tápoi tá amusou kam!' 7:33 Iageti oi nia ka sia si Johannes, galainangan mupuaso samba leú tá iobá muló anggur, tápoi anukua peilé kam ka tubunia, 'Ai lé sanitut tubunia, sirimanua néné!' 7:34 Kelé aioi ka sia Togat Manusia, siobá mukom samba muló, kuamuian nia, 'Itsó peité kam galai tubunia ka sia sirimanua néné! Bulat taiom kan; simaló anggur simapuinengen; suruakra sipuukú pajá samba sirimanua sijo, lé nia.' 7:35 Tápoi kenanen kisedda, ka tubudda sangamberi sirimanua sipasisisiló nia lé, imatotoilá pusisikut paatuat Taikamanua." 7:36 Ai sara tai Parise, sipuoni si Simon, amei nia masisogai Jesus mukom ka lalepnia. Iageti einangan leú et Jesus ka lalep Simon, pukomrangan. 7:37 Ka laggai nenda leú et, ai sara sinanalep sipaakkulaaké jo. Kelé aiagai kababarat Jesus ka lalep Parisena, einangan leú et, abbitnangan sara buli-buli pualam sibara ka baga tula simasingin. 7:38 Puriónangan ka tei-tei Jesus, ka bet-bet rerenia. Iageti pusounangan leú et, suaakénangan reret Jesus elunia. Lepá posaakénangan alainia masigarak'aké reret Jesus. Lepá mitsá sigguknangan Jesus, iageti piliakénangan tula simasingin ka tubunia. 7:39 Oto kelé aiitsó nia si Parisena sipasisosogai nia mukom sibabara néné, kuanangan ka bagat paatuatnia, "Bulat ké nabi baí nia sinéné, tá isoppi iagai kasonia sinanalep sipasirarape nia néné, samba againangan paaakkuláakéna jo sinanalep néné!" 7:40 Iageti kuanangan ka matat Simon, Jesus, "Ai sara kuanenku ka matam, Simon." Oto kuanangan ka sia si Simon ka matat Jesus, "Aponia poi, Guru, kuangan poí." 7:41 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kisé, ai sia rua sipuuutak ka tubut sibaleaké bulagat ka tubudda. Sara nuntut utaknia lima ngotu ngaperak iginia, ka sisara ka sia lima ngapulu ngaperak. 7:42 Karuadda néné, tá momoi rabaya nia utakra. Kalulut taiooinia rabaya nia, tatáakénangan utakra ruadda. Oto karuadda néné, kasei ka talagadda simakopé nuntut baga ka tubut sipasibabaleaké bulagat ka tubudda?" 7:43 Iageti kuanangan nia ka sia si Simon ka matat Jesus, "Siripot sipinaatukku baí nia kaku, siposa utak simigi lé, bulat makopé nuntut baga!" 7:44 Oto kuanangan ka matania Jesus, "Bulat tubut maipó sikuam." Iageti kinerenangan nia sinanalep néné Jesus, lepá kuanangan ka matat Simon, "Ai tebaí nulelelek'aké nia sinanalep néné, elé? Itsó peite, akuoi ka lalepnu, tá anutarek'aké oinan bubui rerekku; tápoi ka sia geti sinanalep néné, aibuian rerekku elunia, lepá posaakénangan alainia masigarak'aké rerekku. 7:45 Kekeu tá anusigguk aku, kelé pasisisilónu kaooiku ka lalepnu; tápoi ka sia geti sinanalep néné, taddanangan akuoi sené, tá aiariaké isigguk rerekku. 7:46 Kekeu tá anuuruaké tula simasingin ka utéku; tápoi ka sia geti sinanalep néné, aiuruakéan tula simasingin ka rerekku. 7:47 Oto bulatnia: beunan nuntut bagania néné te masipatotoilá katuaappé nia jonia simigi! Aipoí, ké goisó jonia tuappeaké, goisó leú te nuntut bagania." 7:48 Iageti kuanangan ka matat sinanalep néné, Jesus, "Atuappéakéan sangamberinia jom." 7:49 Oto patiboddangan pasasambadda sieei pataddé mukom ka tubut Jesus, pelé nga-nganda, "Kasonia te, né sirimanua, amoi koí aipasiappéaké jo?" 7:50 Iageti kuanangan ka matat sinanalep néné, Jesus, "Kalulut tonem bagam ka tubukku, arau ekeu. Oto toiliakéan ekeu ka aban baga!"

Lukas 8

8:1 Tá amauju, ei nia Jesus ka laggai sabeu samba leú et ka laggai sigoisó, masikarap'aké Katuareman Simaerú pagalaiat Purimataat Taikamanua. Beri leú et ka sia sipasiuluinia, sipulurua amei leú et sia ka sia, masipaaleiaké, Jesus. 8:2 Iageti ka sia leú tainanalep sialeakenennia, iaté sipinasaileu ketsat sikataí, sambat simabesí, amei leú et sia ka sia masitut Jesus. Iaté si Maria sipuoni si Magdalena (sibelaakenen Jesus, pitu sanitu ka tubunia); 8:3 si Johanna, sinanalep Kussa, pegawai istanat Herodes; si Susanna, samba maigi peilé sia tainanalep sabagei. Bulagatda lé arapakei masirop'aké Jesus, sambat sipasiuluinia. 8:4 Iageti riu-riunia lé raei sirimanua simigi, ka tubut Jesus; iaté, sibabara ka palagga-laggai sabeu. Oto kelé aramarurú sirimanua simigi, taddaakénangan nia Jesus, itiboi pasikat néné: 8:5 "Ai sara sieei masikarap'aké karamen ka monenia. Ai nia mangangarap, belé bagei ka enungan. Oto sangarubeiat rapaperaki sirimanua, sangarubeiat bagei ipakomi umá. 8:6 Ai leú et sibebelé ka simabukkú. Oto belana lé letinia, lajú, kalulut garak polak. 8:7 Ia leú et, ai karamen sibebelé ka talagat rui. Iageti putútúrangan ruadda rui. Tápoi lepá teinangan nia rui, attei. 8:8 Tápoi ai leú et karamen sibebelé ka polak simagabru, kelé aiputútú, bara buania sangotu ngaoleat iginia." Lepána lé aitiboi pasikat néné Jesus, kuanangan ka matadda, "Kasei simaarep piú, arep'akénangan nia!" 8:9 Iageti nou-nourangan nia sipasiuluinia, katukolobat pasikat sikuat Jesus néné. 8:10 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Ka tubumui geti ka kam, atuakéan panguruat masiagai keleat pagalaiat Purimataat Taikamanua. Tápoi ka sia geti sabagei, pasikat lé tukakau masipangantoman sia, bulé kenanen airariritúaké, tápoi tá raagai apa sibabara; iageti kenanen airaaarep'aké, tápoi tá isasak-sak ka bagadda." 8:11 "Néné lé katukolobat pasikat néné: Karamen iaté, tiboiet Taikamanua. 8:12 Karamen sibebelé ka talagat enungan, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep tiboiet Taikamanua. Tápoi amoi lé Sanitu masirau-rau tiboiet néné ka bagat paatuatda, bulé buí imatonem bagadda samba buí tuarauaké sia. 8:13 Iageti karamen sibebelé ka polak simabukkú, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú. Arepra lé nia silórangan nia ka angkat baga. Tápoi kalulut Katuareman Simaerú néné, tápei amuungat ka bagat paatuatda, bailiu ké bara pasisiboat ka tubudda, sik-sikrangan tei-teira muarat. 8:14 Karamen sibebelé ka talagat sésé rui, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú, tápoi ai lé sia mukakarat baga ka purimanuaiatda, kalulut obára mukayo, bulé ramasanang murimanua ka polak néné. Tápoi sangamberinia néné te masitetei sia, pat taiom'akénangan imatuá buania. 8:15 Tápoi karamen sibebelé ka polak simagabru geti, iaté tupasikat'aké ka tubudda sipasiaarep Katuareman Simaerú, lepá siddoniddangan nia ka bagat paatuatda simaerú samba simaroipo. Oto om'akérangan nia pat bara buania." 8:16 "Tá te anai sia, lepá itunam alito, tabbónangan nia bulukbuk, elé usuakénangan nia ka tei pereman. Tápoi ka panaggaat alito leú et isasaggaaké nia, bulé raitsó toronia ka sia, situgugurú ka bagat lalep. 8:17 Aipoí tá anai simalipput, tátupatotoilá, elé tá poí anai keleat, tátupopoiliat, elé tupaaagai. 8:18 Oto lelek'aké kam sangamberinia tiboiet siarepmui. Aipoí kasei ai, tukakau peilé ka sia, bulé imaigi; tápoi ka sitáanai geti, tuaalá peilé mitsá nenda sipulelegei ka tubunia." 8:19 Lepá eirangan leú et saina samba sasarainan Jesus ka tubunia, tápoi tá amoi arapailuk tubudda raailiaké nia, kalulut kopet okkipra sirimanua simigi. 8:20 Iageti einangan leú et sara, ka tubut Jesus masisegéaké ka matania kababaradda saeppunia, pelé nga-ngania, "Ai sia ka gerat sainam sambat sasarainam, Ukkui. Airabebesíaké nupaaili kam." 8:21 Tápoi kuana lé nia ka matania, Jesus, "Sipasiaarep samba sipasirereddet tiboiet Taikamanua lé, sainangku sambat sasarainangku." 8:22 Ka sara gogoi, amei Jesus sambadda sipasiuluinia muabak. Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Sita kam mutalipó ka silat paó." Oto eirangan leú et. 8:23 Talagat pulalajodda, maunengnangan ka sia Jesus. Oto tulut buraakénangan rusa talabari ka bagat paó. Iageti kusenangan sia ioi koat ka bagat abakra, bulat kei lepá ka sia sangamberidda. 8:24 Oto eirangan leú et sipasiuluinia rajiu-jiu Jesus bulé itusuru. Pelé nga-nganda ka tubunia, "Suruaké ekeu, Guru, babara mamatei sita!" Iageti tusurunangan leú et Jesus, anunangan rusa sambat onut koat. Oto puarinangan leú et ipuboroi ka sia rusa, sambat ka sia onu leú, lebak. Bulat nem lepá bagat paó. 8:25 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Angoi peilé tá imatotonem bagamui ka tubukku?" Bulat kisei lé ka bagadda pagalú lotó. Kalulut néné, patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, "Kasonia lé pá sirimanua néné, pat koí oi aiaséaké rusa sambat koat, iageti reddetdangan leú et nga-ngania!" 8:26 Iageti riu-riuakénangan ipulajo Jesus sambat sipasiuluinia, pat segé sia ka laggai Garasa ka silat Paot Galilea. 8:27 Kelé aitujanang Jesus ka kapí, taget'akénangan nia sara simanteu sipinasaileu ketsat sikataí, barania ka laggai. Amaburúan aipubulutut, kalulut taiobána tubunia muleppei. Tá iobá mukuddu ka bagat lalep. Sarat ka ngaliu ratei lé iobá mukuddu. 8:28 Kelé aiitsó Jesus, pugereinangan leú et, lepá purapponangan ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Ale Jesus, Togat Taikamanua Sipulubeunan! Kipa nupaeerú ka tubukku néné? Bulat paniddogatku ka tubum, ale, buí nupaorei aku!" 8:29 Ikukua kelé néné geti, kalulut iuusiaké poí ketsat sikataí néné Jesus, rabela ka tubunia. Bulat amarei-reian ipasaileu nia ketsat sikataí, bailiu kenanen tukabéaké kabei sambat rerenia rattei, elé tujago nia simakopé, ia leú et takkíakéna nia rattei sikabéakenen ka tubunia, iageti abbitnangan nia ketsat sikataí ka simatangeu. 8:30 Oto nou-nounangan nia Jesus, pelé nga-ngania, "Kasonia onim?" Iageti aleginangan nia, kuanangan, "Oningku geti si 'Legiun'," aipoí maigi sia sanitu atugurú ka tubunia. 8:31 Tiddourangan ka tubut Jesus ka sia paketsa-ketsat sikataí, bulé buí iusiaké sia raei ka Guluggut Kamateiat. 8:32 Iageti sedda ka bébéra, ai sangamungkuat sakkoiló sipumomone ka gilak leleu. Tiddourangan simakopé ka tubut Jesus ka sia pakeetsa-ketsat sikataí nenda, bulé iobáaké ratugurú ka tubut sakkoiló. Oto obáakénangan sia Jesus, ratugurú ka tubut sakkoiló. 8:33 Iageti pabeladdangan tubudda paketsa-ketsat sikataí néné, ka tubut simasaileu, gurúakérangan tubudda ka tubut sakkoiló. Oto ka sia sakkoiló pakukrunangan leú et, lepá paattatnangan tubunia, barania ka gilak leleu, teipu, beléna lé ka bagat paó, iageti lollou-lou. 8:34 Kelé araitsó sibabara néné, ka sia sipasijajago tarimeu, pabalaurangan leú et ka sia, raei masisegéaké sibabara néné ka sangaliot laggai sambat ka palagga-laggai simalegre sedda. 8:35 Iageti bela sia raei masiitsó sibabara néné. Eirangan leú et masitaget'aké Jesus. Oto ailiddangan leú et nia sipinasaileu ketsat sikataí, abelangan nia ka paoreat sanitu, aian lé nia muuuddet ka bet-bet reret Jesus. Aian leppeinia samba aiagaian simaerú. Iageti malotórangan leú et. 8:36 Oto pungu-nguan'akérangan nia sibabara néné, sangamberi sipasiiigbuk kipa aiperú aimale simasaileu néné. 8:37 Oto eirangan leú et tai Garasa ka tubut Jesus, tiddourangan simakopé ka tubunia, bulé ikaddiuaké laggaira, kalulut kopet lotóra sangamberidda. Iageti janang nia Jesus ka bagat abak, itoili. 8:38 Iageti ka sia sibebela ka paoreat ketsat sikataí néné, tiddou ka tubut Jesus, bulé iobáaké itut sia. Tápoi aikua lé ka matania Jesus, itoili, pelé nga-ngania, 8:39 "Maerúan lé nutoili, bulé nupungunguan'aké sangamberinia sigalai Taikamanua ka tubum." Oto toilinangan leú et, iei masisegéaké sangamberinia sigalaiakenen Jesus ka tubunia, ka sangaliot laggai. 8:40 Kelé aitoili mitsá Jesus ka silat paó, silórangan kaooinia sirimanua simigi, ka angkat baga, ai lé poí rangengena ibara. 8:41 Lepá oinangan leú et sara utet uma paniddogat, sipuoni si Jairus, murappo ka matat Jesus ináná Jesus, bulé iei ka lalepnia, 8:42 kalulut aian lé goisó imamatei togania sinanalep sipulurua ngarura beunannia. Paobánangan pei bagei sarania lé togania sinanalep. Ai nia mueenung Jesus iailiaké lalep Jairus, oirangan leú et sirimanua simigi sibabara ka senen kudduat, raokkip Jesus. 8:43 Ka talagadda sirimanua simigi néné, ai sara sinanalep sibara besíra tainanalep kalulut taipuarit ibara simaingot tubunia. Pulu rua ngarurangan aiorik nia. Bulat amabolot'an pukayoatnia ikau sakit laggeknia ka tai dokter, tápoi tá amoi araaleaké nia. 8:44 Iageti kuluminangan Jesus, iei ka tei-teinia, rapenangan simajai saraubánia. Oto iangan leú et nia ari-aipuari ibara simaingot tubunia. 8:45 Nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kasonia airape aku?" Sangamberidda masikua taipusisia nia, amasirape Jesus. Iageti kuanangan nia ka sia si Petrus, ka matat Jesus, "Itsó peité kopet igidda sirimanua sigoilik ekeu, Tuhan, raoi rapaoilot tubudda ka tubum!" 8:46 Tápoi aikua lé Jesus, "Tápoi ai sia sipasirarape aku. Akuagai geti nia, kalulut abela kerek ka tubukku." 8:47 Oto kelé aiagai nia sinanalep néné aagaira sigalaiakenennia, einangan leú et ka tubut Jesus ka geret tubu, purapponangan ka matat Jesus; iageti tiboinangan paluluatnia airape Jesus, samba kolouakénangan leú et kamamalet besínia ka tetret nenda, ka matadda siparururú sedda. 8:48 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Oi Rogai, kalulut tonem bagam ka tubukku, ale ekeu. Oto toiliakéan ekeu ka angkat baga." 8:49 Ai nia mani-nibo Jesus, lotsit-aitulotsit sara pagugulet barania ka lalep Jairus. Kuanangan ka matat Jairus, "Ailangóan nia togam sinanalep. Buían nugejaaké bagat Guru siboboi." 8:50 Kelé aiarep nia Jesus sikuat pagugulet néné, kuanangan ka matat Jairus, Jesus, "Bá makakarat baga. Matonem lé bagam ka tubukku, ale nia togam." 8:51 Kelé aisegé Jesus ka lalep Jairus, sarat si Petrus, si Johannes, si Jakobus, ukkui sambat inan toga lé aiabbit, tápoi sabagei geti beri sia sara tá aiobáaké ratugurú. 8:52 Sangamberidda sedda talagat pusourangan, kalulut lalangóna toga sinanalep néné. Oto kuana lé nia Jesus ka matadda, "Bá pusosou kam. Tá ailangó nia toga néné, ai lé nia mauuneng!" 8:53 Iageti gágatiddangan nia, Jesus, araagaian poí lalangóna nia toga sinanalep néné. 8:54 Oto alánangan kabei toga néné Jesus, kuanangan ka matania, "Rogai, suruaké ekeu!" 8:55 Iageti bara mitsá engania toga néné; oto niangan leú et nia, suru-aitusuru toga néné. Lepá kuanangan ka matadda Jesus, bulé rakau kannia toga néné. 8:56 Oto bulat kisei lé ka bagadda simakopé saepput toga néné. Tápoi aikeraaké lé sia Jesus, bulé buí ratiboi nia ka sabagei.

Lukas 9

9:1 Lepá sogainangan sipasiuluinia sipulurua Jesus, kaunangan ka tubudda gege masiusiaké ketsat sikataí samba masialeaké besí. 9:2 Iageti koiniakénangan leú et sia raei masialeaké simabesí samba masipaarep pagalaiat Purimataat Taikamanua. 9:3 Kuanangan ka matadda Jesus, "Buí nuabbit kam apa pá panarenganmui ka puenungananmui. Tuturámui leú et buí nuabbit kam nia. Kisedda leú et suppit paniddoumui bulagat, elé balutmui, elé bulagat elé rua leppeimui, buí nuabbit kam nia. 9:4 Kaipa laggai rasiló kam, seddangan té nukukuddu kam teret iaili tetrenia nutui-tui kam, nukaddiuaké kam laggai nenda. 9:5 Iageti mitsá kaipa laggai tá rasiló kam, kei mutui-tui kam sedda, só-sóakémuian abu ka reremui, kelé sara toggaiat uukum'akéna sia Taikamanua, kalulut taiobára masiarepi ngantomanmui." 9:6 Iageti eirangan leú et sipasiuluinia Jesus, seneirangan laggai, masipararat Katuareman Simaerú, samba masialeaké simabesí ka senen kudduat. 9:7 Kelé aiarep nia si Herodes rimata ka Galilea, sangamberi sibabara néné, maingonangan leú et. Aiarep poí arakua nia sirimanua, amurimanuangan nia mitsá si Johannes Sipasiraraú. 9:8 Iageti ai leú et sia sabagei sipasikukua, aian nia mitsá ka sia si Elia. Tápoi ka sia sabagei arakua, amurimanuangan nia mitsá sara ka talagadda tai nabi siburú. 9:9 Oto kuanangan nia ka sia si Herodes, "Akukoiniakéan sia ratippú lolokkat Johannes. Tápoi ka sia geti sinéné, kasonia? Amaigingan akuarep pagalaiat tubunia sirimanua néné." Iageti besíakénangan iitsó tubut Jesus, si Herodes. 9:10 Iageti kelé aratoili sipasiului Jesus, pungu-nguan'akérangan leú et sangamberinia sigalaiakenenda ka tubut Jesus. Oto lepá nánánangan sia sipasiuluinia, Jesus, raei sambadda, rasaraaké tubudda ka laggai Betsaida. 9:11 Tápoi kelé araagai nia sirimanua simigi, eirangan leú et masitut Jesus. Oto silónangan kaeeira ka tubunia Jesus. Iageti tiboinangan ka matadda pagalaiat Purimataat Taikamanua. Aleakénangan leú et simabesí ka talagadda. 9:12 Kelé aimasoibó, ei sia sipasiuluinia ka tubut Jesus, masikua, "Simatangeu lé te kudduatta néné, Tuhan. Oto maerú peilé nukua ka matadda raei masigaba kanda samba pugogoiatda ka palagga-laggai sabeu samba sigoisó simalegre sené." 9:13 Tápoi kuana lé nia ka matadda Jesus, "Kam'an lé ipakokom sia." Oto belan nga-nganda lé sipasiuluinia, "Ka kai poí sené, sarat lima nga aggro lé roti samba rua ngamuneng iba. Taleú memei peilé kai masisaki kanda sangamberidda néné?" 9:14 (Sedda, ai sia lima ngaribu igidda taimanteu.) Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kua kam ka matadda sirimanua simigi néné, bulé rabagguak tubudda muuddet. Sangabagguak lima ngapulu sia igidda." 9:15 Oto galaiakérangan nia sipasiuluinia, kelé sikuat Jesus ka matadda. 9:16 Iageti alánangan silima nga aggro roti sambat sirua ngamuneng iba, Jesus, teilanangan manua, kuanangan surá ka tubut Taikamanua. Lepá paabbónangan nia roti sambat iba, Jesus, kaunangan nia ka sipasiuluinia raparubei nia ka sirimanua simigi. 9:17 Iageti pukomrangan leú et sangamberidda bulat pat segé ektekra. Lepá rurúakérangan sipulelegei, sipasiuluinia, ai pulu rua ngagarágá iginia. 9:18 Ka sara gogoi, ai nia mani-niddou Jesus, taget'akérangan nia sipasiuluinia. Iageti kuanangan ka matadda sipasiluinia, Jesus, "Siripot siarepmui ka kam ka nga-nganda sirimanua, kasonia rakukua aku kaku néné?" 9:19 Iageti alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ai sipasikukua, si Johannes Sipasiraraú lé ekeu néné. Tápoi ai leú et sia sipasikukua, ekeu néné, si Elia. Iageti arakua mitsá ka sia sabagei, ekeu néné, iaté sara nabi siburú, tápoi amurimanuangan nia mitsá." 9:20 Oto kuanangan ka matadda ka sia Jesus, "Tápoi kam ka kam, kasonia nukukua kam aku, kaku néné?" Pelé nga-ngan Petrus ka sia, ikua ka matat Jesus, "Ekeu geti kekeu néné, Rimata Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua." 9:21 Lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Buí tebaí nupoiliat kam sangamberinia néné ka sabagei." 9:22 Iageti kuanangan nia mitsá ka matadda Jesus, "Ka sia poí Togat Manusia, buítá iorik sene ngamata paoreat sibara ka tai bajá, sibara ka tai imam sabeu samba sibara ka tai guru paamian. Iageti mateiakérangan nia. Lepá ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanua." 9:23 Oto kuanangan ka matadda sangamberi siparururú sedda, "Kasei siobá masitut aku, kau igalak'aké galajet puuktungannia sarania, samba kau ibairat siliktengania senen gogoi, ia leú et, kau imariu-riu itut aku. 9:24 Aipoí kasei sikera engania, nia té malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei sibuluaké engania kalulut aku, nia té masiiikep'aké purimanuaiat sitaitatatá. 9:25 Aponia poi uktuknia sara sirimanua, kenanen moi iikep'aké sangaliot polak néné, ké ai lé ipakakataí elé ai lé malilimai purimanuaiatnia? 9:26 Kasei maila masimuneng'aké aku samba sitaimatonem baga ka ngantomanku, maila leú te nia ka sia Togat Manusia masimuneng'aké nia ka tetret kaoijanannia ka gegenia, sambat ka geget Ukkui samba leú et ka gegetda samalaika sipunenan! 9:27 Bulé nuagai kam nia: ai te sia ka talagamui néné sené, tá inananam kamateiat, teret itsóra ipurimata Taikamanua." 9:28 Kelé aitukapplu enem ngagogoi burúnia lepat aipungantoman Jesus, abbitnangan sia Jesus, iaté si Petrus, si Johannes, sambat si Jakobus ka sara leleu, maniddou. 9:29 Oto ai nia mani-niddou Jesus, siliynangan pumataatnia, iageti pukinamnangan leú et saraubánia. 9:30-31 Lepá lotsit-aratulotsit ka sia rua taimanteu, iaté si Mose sambat si Elia, patoilárangan tubudda ka toro sibara ka manua. Amoi sia ka tubut Jesus, rapatiboji pagalaiat kamateiat Jesus. Aipoí táan mauuju ipuaili ienungi nia néné, Jesus ka Jerusalem. 9:32 Ka tetret nenda, ai lé sia mauuneng tai Petrus sambat saaleinia, tápoi lepá tulut suru sia, itsórangan iputoro tubut Jesus, samba sia sirua ai sia muririó ka bet-bet Jesus. 9:33 Aian lé ragegelai rakaddiuaké Jesus, karuadda néné, kuanangan ka matat Jesus, si Petrus, "Guru, bulat maangká bagatta mukuddu sené. Maerú lé kurióaké kai telu ngambua sapou: sara kekeu Tuhan, sara kai Mose, sambat sara mitsá kai Elia." (Tápoi kei ikukua kelé néné si Petrus, tá aiaagai kolou sikuania.) 9:34 Oto talagat paninibo nia si Petrus, kuneminangan sia tinobut manua, pat bara lotóra. 9:35 Lepá maarepnangan nga-nga ka tinobut manua sipasikukua, "Nia té néné Togakku, sipiliyku. Reddet kam nga-ngania!" 9:36 Lepána lé aimaarep nga-nga néné, itsóra lé nia Jesus, saranangan lé sedda. Oto aramengmeng'aké lé sipasiuluinia sangamberinia néné, bulat beri tiboira nia ka sabagei siitsóra néné. 9:37 Kelé aimapató gorosot nia Jesus sambat sipasiuluinia sitelu, baradda ka leleu. Lepá oirangan leú et sirimanua simigi masitaget'aké nia. 9:38 Iageti pugereinangan leú et sara ukkui ka talagadda sirimanua simigi, kuanangan, "Ale Guru, konan pei nuitsó togakku. Aipoí sarania lé togakku! 9:39 Ké itaddaaké ibesiki nia sanitu togakku néné, pugereinangan leú et, lepá pusironnangan tubunia, pat bela bubut ka ngungunia. Tá muaari ibesiki nia ketsat sikataí, samba tá iobá ibelaaké tubunia ka tubut toga! 9:40 Akutiddouan ka tubudda sipasiuluinu, bulé rausiaké nia ketsat sikataí néné, tápoi tá amoi arausiaké nia." 9:41 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat kipa lé pá kam néné! Simapepepe samba sitaimatonem baga ka tubukku lé kam néné! Kipangan lé burúnia kukuddu ka talagamui, samba kupaom bagakku ka tubumui? Kauan, abbit nia sené nenda togam!" 9:42 Ai nia memei toga néné masiailiaké Jesus, parapdamnangan nia ketsat sikataí, ka polak; iageti pusironnangan tubunia. Oto kuanangan ka tubut ketsat sikataí, Jesus, ibela ka tubunia. Iageti ale-aimale toga néné. Lepá toiliakénangan nia mitsá toga néné, ka tubut ukkuinia. 9:43 Bulat kisei lé ka bagadda masiitsó kopet beunan geget Taikamanua. 9:44 "Bulat lelek'aké kam sikuakku néné, buí nukalipogi kam nia: Tusesegéaké te Togat Manusia ka kabeira sirimanua simagege." 9:45 Tápoi tá ikokolou ka bagadda sikuat Jesus néné. Ai lé poí tupakekele ka tubudda sipasiuluinia Jesus, bulé buí raagai nia. Tápoi tá maró bagadda masinou-nou katukolobatnia ka tubut Jesus. 9:46 Iageti ka sara tetre, bara paukelat ka talagadda sipasiului Jesus, rapaukeli kasonia oniakenen siabeu tiboi tubu ka talagadda néné. 9:47 Tápoi kelé aiagai nia sipinaatudda néné, Jesus, alánangan sara tatoga sigoisó, rióakénangan nia ka bébénia. 9:48 Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kasei sisiló toga néné kalulut aku, bulat aku lé te galainia aisiló. Samba kasei sisiló aku, sipasikokoioniaké aku lé te galainia aisiló. Aipoí sia oniakenen sigoisó tiboi tubu ka talagamui, niaté simakopé beunan tiboi tubu!" 9:49 Iageti kuanangan si Johannes ka matat Jesus, "Akuitsó kai sara sipasiuusiaké sanitu ka onim, Tuhan. Oto aséakémaian nia, aipoí nia ka sia néné, tá aleita." 9:50 Tápoi kuana lé nia Jesus ka matat Johannes sambat ka matadda sipasiuluinia sabagei, "Bá aaséaké kam nia, aipoí sia sitaisaggangi kam, niaté aleimui." 9:51 Kelé aimalegre tetrenia iaili gogoi katusakaiat Jesus ka manua, teúakénangan mei ka Jerusalem. 9:52 Iageti koiniakénangan sia raei boikí. Oto eirangan leú et boikí sia sikoiniakenen Jesus néné, gurú sia ka sara laggai, ka Samaria masipatarek sene ngamata siripot pakeiet Jesus. 9:53 Tápoi tá arasiló kaooi Jesus ka laggai néné, aian poí raaagai kaeei nia ka Jerusalem. 9:54 Oto kelé araagai nia sipasiului Jesus, iaté si Jakobus sambat si Johannes, kuaddangan ka matat Jesus, "Nuobá leú Tuhan, kutiddou kai api sibara ka manua, bulé tusubuaké sia néné?" 9:55 Iageti pitsanangan sia Jesus, pugolukinangan leú et sia. 9:56 Lepá eirangan leú et ka laggai bagei. 9:57 Talagat pueenung nia Jesus sambat sipasiuluinia, oi-aioi sara sipasikukua ka matat Jesus, "Kobá kutut ekeu, Tuhan, kenanen kaipa nuei!" 9:58 Tápoi kuana lé nia Jesus ka matania, "Ka sia lamusek, ai ugunia, samba umá ai rumunnia; tápoi ka sia geti Togat Manusia, tá anai kudduat pasiariatnia tubunia." 9:59 Lepá kuanangan Jesus ka matadda sabagei, "Tut aku." Tápoi kuana lé nia ka matat Jesus, "Obáaké lé aku boikí kuei masirateiaké ukkuiku, Tuhan." 9:60 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Eddangan nia ka sia simamatei rarateiaké simamateira ka sia. Tápoi ekeu geti kekeu, kenan lé masisegéaké tataddaakéna ipurimata Taikamanua." 9:61 Oto mitsá ai leú sara amasikua ka matat Jesus, "Kuobá moi masitut ekeu, Tuhan, tápoi obáaké lé boikí kuei kusegéaké katutui-tuiku." 9:62 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kasei pá sia, ai nia mamamakkru polak, aipipitsa ka tei-tei, bulat tá mateú ibailiu nia sikauman Taikamanua."

Lukas 10

10:1 Lepá piliynangan sia mitsá sipasiuluinia, Jesus, ai sia pitu ngapulu igidda. Koiniakénangan sia parurua ka tubu, raboikíaké tubudda, masigejengi sangaliot laggai sigoisó samba sabeu, samba ka kudduat ailiakenennia. 10:2 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Buat mone getaiet amaigingan, tápoi sipugagalai kaunen masimonei, tápei maigi sia. Oto tiddou kam ka tubut Taikamanua sibakkat mone, ikoiniaké sia sipasimomonei siuremannia. 10:3 Oto kauan, kenan'an kam! Kukoiniaké kam kelé biri-biri ka talagat harimau. 10:4 Buí nuabbit kam dompetmui, elé suppit paniddoumui bulagat, samba tarangaí. Bá puaari kam ka talagat enungan, nuparoroaké kam kasei pá. 10:5 Ké nuguruki kam sara lalep, kua kam boikí, 'Bulé bara aban ka lalep néné.' 10:6 Oto ké ai sia sedda siobá muaban baga, ottotnangan ka tubunia aban Taikamanua sikaumui. Tápoi ké geti tá anai sia, tik-tikmuian nia mitsá nenda aban sikaumui. 10:7 Sara lé lalep kudduatmui, lepá. Apa lé ratat-tat'aké sibakkat lalep ka matamui, kommuian nia; aipoí ai hakra masisiló upadda, sipugagalai galajet. Buí baramui ka lalep sara, ei kam ka lalep bagei. 10:8 Ké ai baí sia sara ka laggai sigurukimui, sipasirarauma kam ka erut baga, apa ratat-tat'aké ka matamui, kommuian nia. 10:9 Aleakémuian sia simabesí ka laggai kudduatmui, samba segéakémuian ka matadda sedda, 'Amalegrengan te ioi Purimataat Taikamanua ka talagamui.' 10:10 Tápoi ké geti tá anai sia, sirauma kam ka laggai sigurukimui, bela kam ka enungan, kuamuian, 10:11 'Beri ngaí laggaimui ka reremai, kusosó-sóaké kai, kelé sara toggaiat uukum'akéna kam Taikamanua! Tápoi bulé nuagai kam nia, amalegrengan te iaili tetrenia ioi Purimataat Taikamanua ka talagamui!' 10:12 Repdem kam néné, ka gogoi sialu, jodda tai Sodom peilé malabbei iappéaké Taikamanua, ka tubudda sirimanua sikukuddu ka laggai néné!" 10:13 "Mateinungan te kekeu, Korasim! Beri leú ekeu kekeu Betsaida mateinungan leú te! Aipoí ké baí ka tubudda tai Tirus sambat tai Sidon nia aitugalaiaké pukerengan kelé pukerengan sigalaiakenen ka talagamui ka kam néné, táan tagai burú arabauaké paatuatda, elé arapupurúpú samba arakau abu ka utéra. 10:14 Ka gogoi sialu, jodda tai Tirus sambat tai Sidon peilé malabbei iappéaké Taikamanua, ka tubumui ka kam. 10:15 Ialeú et ekeu Kapernaum! Bulat ka bagam lé te ibubuak'aké ekeu Taikamanua, pat aili ka manua, elé? Bulat táan te matsí! Tá te ka narako lé iriribbaiaké ekeu Taikamanua!" 10:16 Lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kasei iarep'aké tiboietmui, aku lé te galainia aiarepi. Ialeú et, kasei sitá táaké kam, aku lé te galainia aratátáaké. Samba leú et kasei sitá táaké aku, sipasikokoiniaké aku lé te galainia aratátáaké." 10:17 Lepá toiliddangan leú et sipasiului Jesus, sipitu ngapulu ka angkat baga. Oto kuaddangan ka matat Jesus, "Tuhan, bulat beri sia leú paketsa-ketsat sikataí rarereddet nga-ngamai, ké kuusiaké kai sia ka onim!" 10:18 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kirénangan tedda akuitsóan arabelé sanitu, baradda ka manua, kéan lé bilá rueinia. 10:19 Bulé nuagai kam nia! Akuakéan ka tubumui gege masipaperaki utet ulou sambat telengangá, samba leú et masikalaaké gegedda tai saggak, tápoi beri lamaina kam pasimamatei. 10:20 Tápoi kenanen kisé katukuanannia, buí imaangká bagamui kalulut rereddetda nga-ngamui paketsa-ketsat sikataí; tápoi maerú peilé imaangká bagamui, kalulut katususurat onimui ka manua." 10:21 Ka tetrenia nenda leú et, magoranangan bagania Jesus, kalulut aisop-sop ka tubunia Ketsat Sipunenan. Oto pusiblanangan leú et, pelé nga-ngania, "Ale Ukkui, Tuhan sikup-kup'aké manua sambat polak! Bulat surá lé kukua ka matam, kalulut anupakele poí sangamberinia néné ka tubudda simaagai samba simasiku paatuat, tápoi anupoiliat lé nia, ka tubudda sigoisó tiboi tubu. Aipoí néné lé siobat bagam, Ukkui. 10:22 Aisegéakéan Ukkui ka kabeiku, sangamberinia néné. Bulat beri te sia sara siagai Toga, sarat Ukkui lé, lepá. Kisedda leú et ka sia Ukkui, beri sia sara siagai nia, sarat Toga lé, lepá, samba ka tubudda siobána Toga ipaagai Ukkui ka tubudda." 10:23 Lepá pitsanangan sipasiuluinia Jesus, kuanangan ka matadda saradda, "Bulat mauktuk kam, anuitsóan poí kam apa simatotoilá ka matamui kineneiget. 10:24 Aipoí, bulat maigi sia tai nabi samba tai rimata aitutu baga masiitsó siitsómui ka kam néné kineneiget, tápoi beri itsóra nia. Aitututu bagadda masiarep kelé siarepmui ka kam kineneiget, tápoi bulat beri arepda nia." 10:25 Lepá ei sara guru paamian masigaba selet tubut Jesus. Kuanangan ka matat Jesus, "Aponia bulat simateú galaiakenenku, bulé ioi kubakkati purimanuiaiat sitaitatatá?" 10:26 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Aponia poi sitususurat ka Buko Sipunenan? Kipa kekeu siripot sipinaatum pagalaiat sikuania sedda?" 10:27 Oto nunuakénangan nia, pelé nga-ngania, "Kau imakaté bagam ka tubut Tuhan Taikamanuam, bulat tubut sibara ka sangamuinet paatuatnu, samba bulat tubut sibara ka sangamuinet purimanuaiatnu, samba leú et bulat teret sapprut ka tubum, samba bulat teret sapprut siagainu." Iageti mitsá, "Kau leú imakaté bagam ka tubudda saaleinu, kelé katet bagam leú et kekeu ka tubum." 10:28 Oto kuanangan ka matania Jesus, "Sikuam geti bulat apasesengan. Kauan lé nugalaiaké nia, bulé nupurimanua." 10:29 Tápoi ka sia siguru paamian, iobá peilé iparoipo tubunia. Lulut néné, kuanangan ka matat Jesus, "Kasonia baí sapunualeiku?" 10:30 Oto kuanangan ka matania Jesus, "Ai sara simanteu situgogorosot barania ka Jerusalem, iailiaké laggai Jeriko. Ka tengan enungan, lobbou sipararau-rau, labárangan leú et nia, parakkutrangan bibiletnia, samba pabóbokiddangan nia pat malegre matei, lepá kaddiuakérangan nia, talagat putatagguilú nia ka enungan, kalulut maujú ka tubunia. 10:31 Bulat apasese, atusabau sara tai imam sipueenung ka enungan nenda. Tápoi kelé aiitsó nia, soip'akénangan tubunia ka silat enungan, iageti sabauakénangan nia. 10:32 Oto kisedda leú te ka sia sara tai Lepi sipueenung sedda; kelé aiitsonia, legreakénangan tubunia ilelek'aké nia. Tápoi beri leú ka sia, aisoip'aké leú et tubunia, iei ka silat enungan, lepá sabauakénangan leú et nia. 10:33 Tápoi lepá sabau nia ka sia sedda, sara tai Samaria sieei musaralaggai. Kelé aiitsó nia, suggrunangan nia pukakatet baga. 10:34 Iageti legreakénangan tubunia, buinangan matat maujúnia suat anggur, laggeknangan nia tula, lepá appranangan matat maujúnia. Lepá mitsá sakaiakénangan nia ka tei-tei kalideinia, abbitnangan nia ka lalep pugogoiat, oto palaggenginangan nia sedda. 10:35 Simatsep, belaakénangan bulagat rua ngaperak iginia, kaunangan nia ka tubut sibakkat pugogoiat, kuanangan ka matania, 'Pasikeli nia. Oto ké ai peilé bayaet bagei, teret toilikkungan lé mitsá sené, bayakkungan nia ka tubum.' " 10:36 Iageti kelé ailepáaké itiboi pungu-nguan néné, Jesus, kaunangan sara panounogat ka tubut guru paamian néné, pelé nga-ngania, "Kateludda néné, kasonia siripot sipinaatum kekeu, oniakenen sipuaalei ka tubut sirau-rau néné?" 10:37 Oto alegina lé nia siguru paamian ikua ka matat Jesus, "Sipasirorop'aké sirau-rau lé." Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Oto kauan, galaiaké kekeu kelé sigalaiakenennia ka sia!" 10:38 Iageti riu-riuakénangan puenunganannia Jesus sambat sipasiuluinia. Lepá segé sia ka sara laggai. Ka laggai nenda, ai sara sinanalep sipuoni si Marta. Oto raumanangan Jesus ka lalepnia. 10:39 Ai bagit Marta sipuoni si Maria. Ka sia si Maria sarat ka bet-bet Jesus lé ikukuddu, masiarep'aké ngantomannia. 10:40 Tápoi ka sia geti si Marta, bulat geja lé bagania masipasikeli galajet ka bagat lalep. Oto taitualat ka bagania si Marta, einangan leú et ka tubut Jesus, kuanangan ka matania, "Kipa Tuhan, nuooreaké kodda ikau aku sarakku mugalai si Maria? Kuangan peité ka matania, ioi irop'aké aku!" 10:41 Iageti kuanangan ka matat Marta, Jesus, "Marta, Marta, apanganté karat bagam; bailiu apabulá nupaatu; 10:42 aipoí sarat sara lé besíakenen. Ka sia kai Maria, aipiliyan rubieiat simaerú, beri sia sara sipasiaalá néné ka tubunia."

Lukas 11

11:1 Ka sara gogoi, amei Jesus maniddou ka sara kudduat. Lepána lé aipaniddou, kuanangan nia sara ka talagat sipasiuluinia ka matat Jesus, "Gelaiaké peité kai ka kai maniddou, Tuhan, kelé igelaiaké sia ka sia sipasiuluinia si Johannes." 11:2 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ké maniddou kam, néné lé nukukua kam, 'Oi Ukkui, Taikamanua sisasara lé ekeu. Bulé tupaniddogi samba tuabeuaké onim. 11:3 Aké ka kai senen gogoi kanmai siripot igit perluakenenmai. 11:4 Appéaké jomai, kelé kuappéaké kai ka kai jodda sangamberi sirimanua sigalai sele ka tubumai. Buí nuobáaké itatá tonem bagamai ka tubum ka tetret ioi pasisiboat ka tubumai.' " 11:5 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ké ai baí sia ka talagamui sieei tengamoi ka lalep suruaknia masijiu-jiu nia, masikua ka matania, "Ale suruak, aké pei boikí kubale rotim telu ngaaggro. 11:6 Aipoí segéna peí ka lalep, aleiku sieei mugejek ka sareunan. Tápoi tá anai tat-tat'akenenku kannia! 11:7 Oto ké kisé baí ikua alei nu ka tubum, ai nia ka bagat lalepnia, 'Bá gegejaaké bagakku! Aipoí aian lé kakukuksingan lalep, paobánangan pei bagei, amerep'an kai tatogakku. Oto tá momoi kutusuru kuaké apa pá ka tubum.' " 11:8 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Oto kipangan lé?" "Aku masikua ka matamui, oo bulatnia! Aipoí kenanen ai kam pasusuruak, apanannia te tusuru iaké apa pá ka tubum. Tápoi kalulut taimailam mei samba taipuaari nia nupaniddogi nia, tusurunangan leú et, iaké kiddiyet bagam. 11:9 Oto nia té kukukua nia ka matamui: Tiddou kam, tuaaké ka kam; gaba kam, nusesese kam; luu-luu kam, itububukáaké ka kam matatbaliu. 11:10 Aipoí kasei masitiddou, bara, samba kasei masigaba, sese, iageti kasei masiluu-luu bukáaké ka sia matatbaliu. 11:11 Kipa poi, taleú ai sia ka talagamui saukkui, sipasikakau ulou ka tubut togam, ké itiddou baí ibania? 11:12 Elé sipasikakau telenga-ngá, ké itiddou baí attelu? 11:13 Oto kenanen baí tuoniaké kam sirimanua sikataí paraboat, tápoi nuagai kam masikau simaerú ka tubudda tatogamui. Bulat sarapeite ka sia Ukkuimui sikuddu ka manua! Tá isoppi iaké Ketsatnia ka tubudda sipaniddogi nia!" 11:14 Ka sara gogoi, ai aiusiaké ketsat sikataí, Jesus ka tubut sara simaoú-oú. Kelé aibela ketsat sikataí ka tubunia, oi aipanibo. Oto maigi sia simakisei ka baga. 11:15 Tápoi ai leú sia sabagei sipasikukua, "Ka geget Belsebul utéra paketsa-ketsat sikataí lé, iooi ipasiusiaké ketsat sikataí." 11:16 Iageti ai leú et sia sabagei siobá masigaba selet tubut Jesus, bulé ioi rajoaké nia. Oto tiddourangan bulé igalai kiseiet, imatonem bagadda kababarana ka Taikamanua. 11:17 Tápoi ai lé iaagai sipinaatudda Jesus. Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ké ai baí sara purimataat simararagat sitá anai pusaraat ka bagania, tápoi sarat paaggra lé ragagalai, tá te matotom purimataat nenda. Kisedda leú et, ké ai sia sangalalep, tá anai pusaraat, sarat pagolú lé baí ragagalai, makakataí lé pulalalepra. 11:18 Oto kisedda leú te purimataat Sanitu; ké paaggra sia mungkuat sara ka mungkuat sara mitsá, tá leú te matotom purimataatnia. Anukua kam, kalulut geget Belsebul siakéna ka tubukku lé, aioi akuusiaké ketsat sikataí. 11:19 Oto ké kisedda baí galainia, kasei ka gegengan lé rapasiusiaké ketsat sikataí, ka sia sipasiuluimui? Aipoí sipasiuluimui lé amasipoiliat kababara nia selemui! 11:20 Tápoi kaku geti, ka geget Taikamanua lé, iooi kuusiaké ketsat sikataí, kelé sara toggaiat, tataddaakéna nia Taikamanua murimata ka talagamui. 11:21 Ké ai baí sara simaron tubu, sibara sene ngamata pamatei masijago lalepnia, tá malilimai bibiletnia. 11:22 Tápoi ké moi sara sisaliu ron tubunia ilabá nia, samba ipaalaki pamatei karóakenenenia sibakkat lalep néné, kala nia; oto oi irau-rau bibiletnia, lepá parubeinangan sangamberi bibiletnia ka sabagei. 11:23 Kasei sitaipaalei aku, sipasisasaggangi aku lé te nia, samba leú et, kasei sitaiobá masirop'aké aku, sipakataí galajetku lé te nia!" 11:24 "Ké bela ketsat sikataí ka tubut sara sirimanua, ei nia mugejek ka simagarak, masigaba kudduat pasiariatnia tubunia. Tápoi tá isesese. Kalulut néné, kuanangan, 'Kusosok-sok'an lé mitsá ka lalep sikaddiuakenenku siboikí!' 11:25 Oto kelé aisegé sedda, itsónangan lalep sikaddiuakenennia, maliná samba malelek kuddut bibilet ka bagania. 11:26 Iageti tui nia. Lepá abbitnangan mitsá pitu sia ketsat sikataí, sisaliu peilé kopet kataí nia ka sia, tugurúrangan mitsá ka tubut sirimanua nenda, iageti kuddu sia sedda. Kalepakatnia, bulat kopé kataínia paraboat sirimanua néné, belé peilé ka siboikí." 11:27 Kelé ailepáaké ipanibo Jesus, oinangan leú et sara sinanalep masikua ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Bulat mauktuk te nia sinanalep sipasitotottoni ekeu!" 11:28 Tápoi aikua lé ka matania Jesus, "Tápoi bulat simakopé uktuk geti, iaté sipasiaarep tiboiet Taikamanua samba sipasigagalaiaké sikuania!" 11:29 Airapupurut nia sirimanua simigi Jesus, aikukua ka matadda, "Bulat makopé kataínia paraboatda sirimanua kineneiget. Ranáná bulé kugalai kiseiet itsoketda, ibara ramatonem baga ka tubukku. Tápoi bulat tátugagalai beri sara kiseiet itsoketda, sarat kiseiet Nabi Jona lé, lepá. 11:30 Kelé aibailiu nia ka sia si Jona kiseiet ka tai Ninipe, kisedda leú te ka sia Togat Manusia néné, bailiu nia kiseiet ka tubudda sirimanua kineneiget. 11:31 Tususuru te ka gogoi sialu, Rimata Sinanalep sibara ka Kayaman sambadda reddenan néné, iageti joakénangan sia. Aipoí kalulut obána masiarep sikut paatuat Salomo ka sia Rimata Sinanalep néné, besíakénangan musila barania ka tut-tut polak. Tápoi sené kineneiget, ai nia sisaliu beunan tiboi tubut Salomo! 11:32 Tususuru te ka gogoi sialu tai Ninipe sambadda sirimanua reddenan néné, iageti joakérangan sia, kalulut ka sia tai Ninipe, arabauaké paatuatda ka tetret aipangantoman sia si Jona. Tápoi sené kineneiget, ai nia sisaliu beunan tiboi tubut Jona!" 11:33 Beri poí sia sara lepá itunam alito koiríakénangannia, elé tabbónangan nia bulukbuk. Tápoi ka katusaggaat alito leú et rasasaggaaké nia, bulé raitsó toronia sangamberi situgugurú ka bagat lalep. 11:34 Mata iaté alitot tubu. Oto ké malatsat matam, matoronangan sangaliot tubum. Tápoi ké geti maramun matam, magep-gepnangan leú et sangaliot tubum. 11:35 Oto bulat jago kam, buí ipé pató sikukuddu ka tubum. 11:36 Aipoí ké mapató sangaliot tubum, pat beringan simagep-gepnia, bailiu mapatónangan sangaliot tubum kelé sitoroat alito." 11:37 Lepá aipungantoman Jesus, sogainangan nia sara tai Parise iei mukom ka lalepnia. Oto einangan leú et sedda Jesus. 11:38 Tápoi bulat kisei lé ka bagadda tai Parise raitsó ipukom taipuririggo, kalulut masitut ka sikuat surukat. 11:39 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kirénangan galai tubumui ka kam tai Parise sarat tei-tei pulokat samba mangkó lé nububui kam, tápoi ka bagat paatuatmui geti asut'an obat mugege samba pukakataí. 11:40 Bulat sitaiagai paatuat lé kam néné! Tápoi Taikamanua amasigalai tei-tei elé bagat pulokat samba mangkó? 11:41 Siripokatnia sikukuddu ka bagat pulokat samba mangkó nenda lé nupangunguruat'aké kam ka tubudda simagebá. Oto kaenungan néné, bailiu liná sangamberinia kekeu. 11:42 Mateimuian te kam tai Parise! Aipoí pasare-sarei, kelé raro, laigá samba leú et pagule-gulei nukakau kam panguruatmui sepersepulu ka Taikamanua. Tápoi masigalaiaké puroipoat samba masipununtuki baga Taikamanua geti, bulat tá maletsei ka bagamui. Oto bulat nenda peité galaiakenen, kenanen tá tujajajak'aké leú tugalai pabage-bagei. 11:43 Mateimuian te kam tai Parise! Aipoí ka kudduatda siabeu tiboi tubu lé, nueei kam muuddet ka uma paniddogat, samba bulat maangká bagamui rahormati kam ka pasar. 11:44 Mateimuian tedda! Aipoí kam néné, kelé ratei sitá bukkú oni, elé nisan, sarat rapaperaki lé nia sirimanua taiagaira puraratei nia." 11:45 Lepá ei sara guru paamian ka tubut Jesus masikua ka matania, "Kuarep kai tiboietnu Guru, beri kai leú et ai nupalololoi kai!" 11:46 Iageti kuanangan ka matania ka sia, "Mateimuian leú te ka kam tai guru paamian! Aipoí surukat simabesí tugalaiaké lé nutitiddou kam ragalaiaké sirimanua, tápoi bulat beri goisó tá nurorop'aké kam sia, bulé ioi ragalaiaké nia. 11:47 Mateimuian te ka kam! Aipó kei nugagalai kam rateira tai nabi, tápoi taikebbukatmui lé amasimateiaké sia. 11:48 Oto sené amatoiláan sesesena ka bagamui sigalaiakenenda taikebbukatmui; aipoí kirénangan sia lé aimateiaké tai nabi. Tápoi kam'an ka kam, galaimuian rateira. 11:49 Iaté lulunia aibela tiboiet Taikamanua ka sikut paatuatnia masikua, 'Kukokoiniaké te tai nabi samba sapakoinietku; tápoi ai sabagei ramateiaké, ai leú et sabagei rapaoreji!' 11:50 Oto aigalaiaké kelé néné geti Taikamanua, bulé itupaukumi sia reddenan néné, kalulut katumamateiakéra sangamberi tai nabi, barania ka panandaat polak peilé. 11:51 Iaté, barania aitumateiaké si Abel, pat aili pasimateiatda si Sakarias, sipuaaili ka paoggangan kudduat pasibuluat samba Uman Taikamanua. Bulat kau imatonem bagamui ka sikuakku néné. Bulat tá isoppi ratuukum reddenan néné, kalulut sangamberinia sipuaaili néné. 11:52 Mateimuian te ka kam tai guru paamian! Aipoí aian nia ka kabeimui aituaké panguksik pasibukat matatbaliu pasiagai obaket bagat Taikamanua; tápoi kam ka kam, tá nuobá kam tugurú ka bagania, masigaba puaagai néné. Iageti mitsá anukeraaké lé kam sia sibesíaké tuguru ka bagania!" 11:53 Kelé aitui-tui Jesus sedda, taddaakérangan nia tai guru paamian sambat tai Parise mungoí-ngoí baga ka tubut Jesus. Taddaakérangan rapaiseki nia, rakiddiy bulé maigi itiboi apa pá ka matadda. 11:54 Oto taikoddangan nia sipulelelek, ragaba tiboietnia simasele.

Lukas 12

12:1 Iageti parurúrangan sirimanua simigi, bulat okkip lepá, pat papeperáan lé sia rere, kopet igidda. Ai sia parururú sirimanua simigi, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Suk-suk kam tubumui ka ragidda tai Parise, iaté pagalaiat patajuatda. 12:2 Tá poí anai simalipput tá tupatotoilá, ia leú et, tá anai poí keleat tá tupaagai. 12:3 Sitiboimui sinoibó, tupaaarep nia ka sinágó, samba sikasat'akenenmui ka bagat bilí, tupaaarep te nia ka siberikabaga." 12:4 "Repdem kam néné, ale kam sasuruakku! Buí nukalotóaké kam sia simateiaké tubu, tápoi táan momoi ragalaiaké apa pá bagei ka tubumui. 12:5 Kukuangan lé nia ka matamui, kasei bulat simateú kalotóakenenmui. Iaté, kau nukalotóaké kam Taikamanua! Aipoí ka sia Taikamanua, lepá ipasimateiaké, ai leú et ka tubunia gege masiribbaiaké kam ka bagat api narako. Oto kau imatonem bagamui; bulat buítá Taikamanua lé nukakalotóaké kam, lepá. 12:6 Rua ngasen lé sakin lima ngamuneng pit-pit. Tápoi kenanen kisedda nimpit sakinia, beri sangamuneng tá ikakalipogi, Taikamanua. 12:7 Beringan koí alai ka utémui aiaddengan Taikamanua sangamberinia. Oto buí numalotó kam; aipoí kam peilé makeppu saki ka matat Taikamanua, ka tubut pit-pit!" 12:8 "Repdem kam sipulelelek sikuakku néné: Kasei masimuneng'aké pupapasiuluiku nia, ka matadda siberikabaga, muneng'akénangan leú te nia ka sia Togat Manusia ka matadda samalaikat Taikamanua. 12:9 Tápoi kasei masipakele pupapasiuluiku nia ka matat siberikabaga, ipakekele leú te nia ka sia Togat Manusia ka matadda samalaikat Taikamanua. 12:10 Ké rapaisit kuanenda rasaggangi Taikamanua, momoi peilé iappéaké jodda Taikamanua. Tápoi ké Ketsat Sipunenan'an rapaloloi, táan iaappéaké jodda Taikamanua. 12:11 Ké raabbit kam ka uma paniddogat, bulé raadili kam ka matadda sapamarenta, elé ka matadda sauté, buí imakarat bagamui kipa nukukua kam nualegi kam nga-nganda, elé apa simateú tiboakenenmui. 12:12 Ai leú ipangantru kam Ketsat Sipunenan, ikua kuanenmui ka tetret nenda leú et." 12:13 Ai sara ka talagadda sirimanua simigi amei ka tubut Jesus masikua ka matania, "Ale Guru, kua peité ka matat kebbúku, iaké kaku sangarubeiat bibilet kalimeumai." 12:14 Tápoi alegina lé' nia Jesus, ikau ka matania, "Ale saraina, kasei aikau aku bailiu hakim, elé sipasirurubei bibilet ikep'akenenmui karuamui néné?" 12:15 Lepá kuanangan ka matadda sangamberi siparururú sedda, Jesus, "Pasikeli kam, samba jago kam tubumui, buí imaalau bagamui ka pukayoat. Aipoí tá kalulut pukayoat sipususukkra, rapuririmanua sirimanua." 12:16 Iageti tiboinangan ka matadda Jesus sara pasikat, pelé nga-ngania, "Ai sara simakayo, sibara mone simabuaiet simigi. 12:17 Iageti paatunangan ka bagat paatuatnia simakayo néné, 'Táan mememet sapou pangoirikat buat siuremanku. Oto kipangan lé pá kupaeerú kineneiget?' 12:18 Kelé aipaatu nia mitsá, patiboakénangan tubunia sarania, kuanangan, 'Nen, kiséan lé kupaeerú; sangamberi sapouku siburú ragatkungan nia, lepá rióakékungan mitsá sabeu. Oto sedda te kukokoiríaké sangamberi buat gandumku, sambat bibiletku bagei. 12:19 Lepá kuakkungan ka tubukku, Bulat mauktuk ekeu kina tubu! Anuikep'akéan sangamberinia simaerú. Táan anai kasappuratnia kannu, pat aili piga ngarura pá burúnia. Masiariaké tubungan lé nugagalai kinatubu! Mukom samba mulóan lé nugagalai, nusegéaké bagam murimanua!' 12:20 Tápoi kuana lé nia Taikamanua ka tubunia, 'Ale, ekeu sitaiagai paatuat! Soibó nénéan te numamatei. Oto kaseian lé masiiikep'aké sangamberi pukayoatnu sirurúakenennu?' 12:21 Oto kisedda te muaaili ka tubudda sibesíaké pukayoat sarat puuktungannia sarania, tápoi tá ibebesíaké mukayo ka matat Taikamanua." 12:22 Iageti kuanangan ka matat sipasiuluinia Jesus, "Iaté lulunia kukukua nia ka matamui, 'Buí imakarat bagamui ka purimanuaiatmui, masipaatu, apangan lé nukokom kam, elé apangan lé bibilet pakeietmui.' 12:23 Aipoí enga peilé mateú tupasikeli, ka komen. Elé tubu peilé mateú tupasikeli, ka bibilet. 12:24 Igbuk peité kam puririmanuan kaileá! Taipangu-ngurep, taipasimomonei buat siureman, tá anai gudang elé sapounia. Tápoi aipasisikeli sia Taikamanua! Tá poi kam peilé makeppu saki ka tubut umá! 12:25 Kasei poi ka talagamui néné, kalulut karat bagania ka purimanuaiatnia, oi ituppaiaké goisó nantat purimanuaiatnia? 12:26 Oto ké beringan pagoisokatnia tá momoi nugagalaiaké kam, apangan lé lulunia imakakarat bagamui ka pabage-bagei? 12:27 Igbuk peité kam iputútú ka sia ogó kainaú; taipugagalai lé nia, tá ai nia masibibibli komang. Tápoi beringan Rimata Salomo oniakenen simakayo, tá abara leppeinia kelé laingen ogó néné! 12:28 Ka sia poí papuo-puo ka mone, tú-tú kineneiget, tápoi matsepnia lé, labó, pí. Tápoi kenanen kisé ai leú ipalalainge nia Taikamanua. Oto sarapeite kam néné! Tápoi magugulai peilé tonem bagamui ka tubut Taikamanua! 12:29 Oto buían imakarat bagamui elé ipaingo kam masipaatu apangan lé komenmai, elé apangan lé lómai. 12:30 Pagalaiat kelé néné geti, kelé bulungenda sipuarat sabulungan lé. Aipoí, ai lé iaagai Taikamanua sangamberi simagulai ka kam. 12:31 Tápoi besíaké lé kam ipurimata Taikamanua ka tubumui, iapeité tuppaiakénangan apa pá bagei simagulai ka kam Taikamanua." 12:32 "Kam mungkuat sigoisó, buí numalotó kam! Matarek poí Ukkuimui masiaké ka kam panukanan sibara ka Purimataatnia. 12:33 Sakiaké kam bibiletmui; iageti bulagat sakit bibiletmui nenda, parubeimuian nia ka simagebá. Galai kam dompetmui sitaimamúmuket, iaté pukayoat sikoirí ka manua. Pukayoat néné, sitaioi ratakkou sipananakkou, samba tá ipakakataí nia tabbubulut. 12:34 Aipoí kaipa ikuddu pukayoatmui, sedda leú te ieei paatuatmui!" 12:35 "Kau imatarek tubumui ké bara apa pá sibabara! Samba kau imariu-riu ituakkik tengamui samba iputoro alitomui, 12:36 iului kelé sapagugulet sipasingengena itoili tuanda barana ka punen putalimogat. Kelé itoili situan, luu-luuna lé matatbaliu, bukáakérangan nia. 12:37 Bulat mauktuk te sia sapagugulet, ké iaili sia airangengenaaké tubudda itoili tuanda. Kukuania ka matamui: tá isoppi ipatarek tubunia si tuan, samba ikua ka matadda sapagugulet rapuuddet, iageti kaunangan kanda. 12:38 Bulat mauktuk te sia sapagugulet, ké iaili sia tuanda ai sia matatarek masingena itoili, kenanen elé tengamoi itoili, elé maburú peilé! 12:39 Repdem kam sikuakku néné! Ké ai baí iaagai sibakkat lalep, pigamoi raooi sipananakkou ka lalepnia, tá isoppi ijago nia sipulelelek, bulé tá moi raguruki lalepnia. 12:40 Oto kam ka kam leú et, buítá matarek tubumui, aipoí ka taibabagaiet bagamui lé, ioi ka sia Togat Manusia." 12:41 Iageti isénangan Jesus si Petrus, pelé nga-ngania, "Kaipa Tuhan nuoorak'aké ngantomannu néné, ka tubumai, elé ka tubudda sangamberi sirimanua?" 12:42 Iageti kuanangan ka matania si Tuhan, "Kasei pagugulet simatopit samba simasiku paatuat, pat rióakénangan nia si tuannia bailiu utéra sapaguguletnia sabagei, bulé ikau kanda ké iipó tetret pukoman? 12:43 Bulat mauktuk te nia pagugulet, toilina lé tuannia, ailinangan nia aigagalaiaké galajetnia! 12:44 Bulatnia kukua ka matamui: Tá isoppi isegéaké sangamberi bibiletnia ka tubut pagugulet néné ipasikeli nia. 12:45 Tápoi ké ikua lé ka paatuatnia pagugulet néné, 'Ah, maburú peilé itoili tuanku,' oto pabóbokinangan sia sangamberi pagugulet; iageti pukomnangan samba pulónangan leú et, pat puineng. 12:46 Kataibabagaiet bagania, lotsit-itulotsit tuannia. Oto patoddojinangan nia pagugulet néné si tuannia, kaunangan ka tubunia ukuman kelé ukumanda sitaimareddet ka nga-ngan Taikamanua. 12:47 Aipoí bulat toddojet sikataí besí geti, iaté sia sapagugulet, kenanen airaaagai siobat bagat tuanda, tápoi tá ragagalaiaké. 12:48 Tápoi pagugulet sitaiagai siobat bagat tuannia geti, kenanen igalaiaké sitaipasesese, kuanen simateúan itupatoddoji, bailiu tulungan lé itutoddoi nia goisó, lepá. Aipoí kasei ka tubu isegéaké Taikamanua maigi galajet puukuket, ka tubunia leú te maigi ititiddou Taikamanua, buat sigalaiakenennia. Ialeú et kasei irióaké Taikamanua bulat katonemietnia baga masipasikeli galajetnia, ka tubunia leú te makopé itiddou Taikamanua buat sigalaiakenennia." 12:49 "Kaooiku néné geti, masirusui api ka polak lé. Oto bulat akukiddiyan bulé ipujuluu api néné! 12:50 Aipoí maigi peilé pangoringan sikataí besí bairanenku. Bulat tápei masasanang aku ké tápei muaili néné ka tubukku. 12:51 Bulat ka bagamui lé te masiaké paabanan ka polak akuoi? Tá, tá paabanan, tápoi pasaggangan lé. 12:52 Oto barania kineneiget, ké ai baí sia lima igidda ka bagat sangalalep? tá isoppi rapasaggak katubu; rubeirangan tubudda, telu masisaggangi sia sirua; iageti mitsá, sia sirua masisaggangi sitelu. 12:53 Ukkui masisaggangi tatogania simanteu, ialeú et tatoga taimanteu masisaggangi ukkuira. Kisedda leú et ka sia ina, masisaggangi tatogania tainanalep, ialeú et tatoga tainanalep, masisaggangi inanda. Ina talikuet masisaggangi talikunia sinanalep, ialeú' et ka sia taliku sinanalep, masisaggangi ina talikuet nia." 12:54 Iageti kuanangan ka matadda sirimanua simigi, Jesus, "Ké nuitsó kam ipangaraí tinobut manua ipot ka kabelekat sulu, kuamuian, 'Bebelé lé te urat.' Bulatnia, bebelé urat. 12:55 Ké iagai tubumui ipuboroi rusa sibara ka kayaman, kuamuian, 'Malelegeu te manua.' Bulatnia malelegeu manua. 12:56 Bulat kam néné sipatataju lé kam! Bulat nuagai kam masipatup-tup toggaiat sibabara ka manua samba ka polak. Lepá tá koí nuagai kam masipatup-tup toggaiat pagalaiat sibabara kineneiget?" 12:57 "Angoi tá nuteteúaké kam mugalai simaroipo, ké aikukua ka bagamui sesesena nia sipinaatumui? 12:58 Ké ai sia sigelai masinganduaké kam ka pengadilan, olaaké nuei nupaseseaké nia ka enungan, bulé, ai peilé kam mueenung, lepá nupatiboji kam paukelatmui. Aipoí ké tá kisedda nugalai kam, abbitnangan leú et kam ka tai hakim, iageti taihakim'an ka sia, taroakérangan kam ka kabeira tai polisi. Oto ka sia tai polisi, gurúakérangan kam ka bagat penjara. 12:59 Oto repdem kam sikuakku néné! Bulat táan te bebela kam ka bagat penjara burú, teret kapplu nia nutebui kam utakmui."

Lukas 13

13:1 Ka tetret nenda, ei sia masitiboi ka matat Jesus mamateiakéna piga pá sia tai Galilea, si Pilatus, ka tetret ai sia masibubuluaké pusurakatda ka Taikamanua. 13:2 Oto aleginangan sikuadda néné Jesus, pelé nga-ngania, "Kalulut kamamateira kelé néné ka sia tai Galilea, kuamuian sia peilé mabeunan jo ka tubudda sangamberi tai Galilea sabagei? 13:3 Oto tá nia nenda lulunia! Tápoi repdem kam: ké tá nubauaké kam paatuatmui ka kam ka jomui, tá leú te isosoppi numamatei kam, ka kam, kelé ka sia. 13:4 Elé, kipa poi ka sia sipulubalu sinaksak tutut ngono-ngonong ka Siloam? Bulat ka bagamui lé pá aibara ka tubudda kelé néné, iaté sara toggaiat masikua, sia néné peilé makopé jo ka tubudda sabagei ka Jerusalem? 13:5 Tá nia nenda lulunia! Bulat kukua nia mitsá ka matamui: Ké tá nubauaké kam paatuatmui ka kam ka jomui, tá isoppi leú te numatei kam, ka kam, kelé ka sia." 13:6 Lepá tiboinangan leú et pasikat néné, Jesus, pelé nga-ngania, "Ai sara sibara sileu ka monen anggurnia. Ka sara gogoi ei nia masigaba buat sileu néné, tápoi bulat tá aisese mandé sangambé buania. 13:7 Oto kuanangan ka matat sipuukú monenia, 'Bulat aiailingan telu ngarura burúnia kuoi masigaba buat sileu néné, tápoi beri sangambé tá abara. Oto taddengan lé! Sarat masipapotponi kan siureman bagei lé igagalai!' 13:8 Tápoi kuanangan sipasijajago mone ka matat tuan, 'Eddangan nia ikuddu boikí, tá itsóaké nia, ka bagat sangarura, Tuan. Ai leú kupakkru boikí bakkatnia, pat bokkó, lepá kaukungan pupúnia. 13:9 Baleú ka rura ka mata, pubuanangan. Tá geti mubua, iapeité nukua kutadde nia.' " 13:10 Iageti, amei nia Jesus ka gogoi Sabbat, mungantoman ka uma paniddogatda tai Jahudi. 13:11 Sedda, ai sara saina simabesí. Pulu balu ngarurangan burúnia aimabesí, kalulut aisop-sop ka tubunia ketsat sikataí. Amakou-kouan tei-teinia ina néné, pat táan momoi irióaké tubunia. 13:12 Kelé aiitsó nia Jesus, kuanangan ka matania, "Abelangan ekeu ka pangoringannu ina!" 13:13 Iageti rapenangan tei-teinia ina néné Jesus. Oto niangan leú et nia, oi airióaké tubunia. Iageti umun'akénangan Taikamanua. 13:14 Oto pugolúnangan leú et sipanei-nei paamian, kalulut aaleakéna simabesí, Jesus, ipot gogoi Sabbat. Iageti kuanangan ka matadda siparururú sedda, "Ai enem ngagogoi pugalaiat; gogoi nenda te nuooi kam itualeaké kam, báan leú ooi kam ipot gogoi Sabbat!" 13:15 Tápoi kuana lé nia Jesus, ka matadda, "Bulat sirimanua sipatataju lé kam néné! Kipa tápoi ainubebelaaké kam jauimui sambat kalideimui ka geli, ipot gogoi Sabbat, nukau kam lónia. 13:16 Sené kineneiget, ai sara punuteteu Abraham, aiailingan pulu balu ngarura burúnia aipaorei nia sanitu, tá pá mateú turugut kakabènia ka gogoi Sabbat?" 13:17 Oto bulat amailangan sia lawan Jesus, araarep alegiat Jesus néné; tápoi sangamberidda sabagei, bulat mangká bagadda masiitsó sangamberi kerek sigalai Jesus néné. 13:18 Iageti nou-nounangan sia Jesus, pelé nga-ngania, "Ka tubut apa tupakikiréaké nia Purimataat Taikamanua? 13:19 Pagalaiat Purimataat Taikamanua geti, tupakeréaké lé nia kelé, ka sara ngambet ubé, sialat sara sirimanua, lepá karap'akénangan nia ka monenia. Iageti putútúnangan ngambet ubé néné, pat puloinánangan leú et. Lepá einangan leú et umá, murumun ka rannia." 13:20 Iageti nou-nounangan sia mitsá Jesus, kuanangan ka matadda, "Kaipa kupakikiréaké nia Purimataat Taikamanua néné? 13:21 Galai Purimataat Taikamanua geti, makeré lé nia ka sara ragi, sialat sara sinanalep, lepá mui-muinangan nia ka siepat ngapulu ngaliter tapung, pat pugónangan sangamberinia." 13:22 Ka puenunganannia Jesus iailiaké Jerusalem, aisabau leú palagga-laggai sabeu samba palagga-laggai sigoisó; samba ai leú nia mungangantoman sedda. 13:23 Oto ai sia sipasikukua ka matania, "Kipa Ukkui, taleú goisó lé sia masisisiló puaragat?" 13:24 Iageti kuanangan nia Jesus, "Besíaké kam nuguruki kam matatbaliu simaropdop. Aipoí né lé repdemenmui! Bulat maigi sia sigelai tugurú ka bagania, tápoi tá momoi. 13:25 Kelé aitusuru sibakkat lalep ipat-pat'aké matatbaliu, puriómuian ka gerat masiluu-luu, kuamuian, 'Ale Tuan, buká kai!' Tápoi alegina lé nia si Tuan, 'Tá kuagai kam!' 13:26 Alegimuian nia ka kam, 'Amukom'an sita sambatta, Tuan, samba amungantoman'an ekeu ka enungan laggaimai.' 13:27 Tápoi belan nga-ngania lé mitsá ka sia si Tuan, 'Tá kuagai kam. Katui-tui kam sené, kam sigalai jo!' 13:28 Ké nuitsó kam ipuangká baga si Abraham samba si Isak samba leú et si Jakob ka Laggai Taikamanua Sibau, pusoumuian, samba pangorikmuian, aipoí arabelaaké lé kam ka kam ka gerat! 13:29 Sia sibabara ka kabelaiat sulu samba sibabara ka kabelekat sulu, elé sibabara ka baré samba ka kayaman lé muaangká baga ka Laggai Taikamanua Sibau. 13:30 Sibulatnia, ai sia sikatei-tei bailiu siboikí, iageti siboikí bailiu sikatei-tei." 13:31 Ka tetret nenda leú et, ai sia piga pá tai Parise amei masiailiaké Jesus, kuaddangan ka matania, "Buí nukuddu sené! Kenan ka kudduat bagei, aipoí iiisiaké imateiaké ekeu si Herodes." 13:32 Tápoi kuana lé nia ka matadda, "Kenan kam ka tubut sirimanua sitá katupunan nenda, nukua kam ka matania, 'Gogoi néné samba matsep, masiusiaké ketsat sikataí samba masialeaké simabesí lé kugagalai, tápoi ka gogoi sikatelunia geti, lepáakékungan galajetku.' 13:33 Tápoi kenanen kisedda galainia, buítá kuriu-riuaké puenungananku kineneiget, matsep, sambat matsepnia mitsá, aipoí tá maerú tumateiaké sara nabi ké tá ka Jerusalem. 13:34 Jerusalem, Jerusalem! Sipasimamateiaké tai nabi! Sapakoiniet Taikamanua, pabaijungimuian sia bukkú pat matei! Piga ngamitsáan pá kugelai kukup-kup'aké sangamberi tatogam, kelé ikepkemi togania goú-goú, tápoi tá anuobá kam! 13:35 Oto táan te ipaaalei kam Taikamanua. Bulé nuagai kam nia, bulat barania kineneiget, táan te nuiitsó kam matakku, teret kuamui, 'Tupanunukani te nia siooi ka onin Tuhan.' "

Lukas 14

14:1 Ka sara gogoi, iaté ka gogoi Sabbat, amei nia Jesus mukom ka lalep sara siabeu tiboi tubu ka tai Parise. Oto sedda bulat makopé rataiko nia Jesus. 14:2 Iageti oinangan leú et sara sipasioorik besit got tubu. Rere sambat kabeinia bulat apagoó. 14:3 Oto nou-nounangan sia Jesus tai guru paamian sambat tai Parise siparururú sedda, pelé nga-ngania, "Siripot ka surukatta, momoi leú pá itualeaké simabesí ipot gogoi Sabbat, elé, tá?" 14:4 Tápoi ka sia tai guru paamian sambat tai Parise, tenan lé sia meng. Oto sogainangan nia Jesus simabesí néné, aleakénangan nia, lepá kuanangan ka matania itui-tui. 14:5 Iageti kuanangan ka matadda siparururú sedda, "Ké ai baí sara ka talagamui sibebelé tatoga, elé jaui ka bagat sumur ipot gogoi Sabbat, tá pá ioolaaké masitik-tik toga elé jaui sibebelé nenda ka gogoi nenda leú et?" 14:6 Tápoi bulat tá amoi aratepaaké ngungunda masialegi nga-ngan Jesus. 14:7 Kelé aiitsó ai sia tairauma siobá muuddet ka kudduat simakopé erú, pangantomannangan leú et sia sangamberidda, Jesus, kuanangan, 14:8 "Ké rasogai kam ka punen putalimogat, buí nupuuddet kam ka uddenanda siabeu tiboi tubu. Aipoí tápei tagai baleú ai peilé sia sabagei simabuak tiboi tubu arasogai mupunen. 14:9 Babara momoi nia sibakkat lalep sipasisosogai kam ruamui, ka sanet paatuat ikua ka matamui, 'Bojoían lé boikí ale, kudduat sikuddujim néné, ka tairauma nenda lé aitutarek'aké.' Oto bulat aila ekeu simakopé nuei mukuddu ka tei-tei. 14:10 Oto ké rasogai kam ka punen, gaba kam kudduat bulat ka tei-tei, bulé isogai ekeu sibakkat lalep, masikua ka matam, 'Ale saraina, sené lé konan ka uddenan simaerú.' Bailiu tuabeuaké kam ka matat sirimanua simigi. 14:11 Aipoí senen sibuak'aké tubunia, tuparerepé lé sia, tápoi siparepé tubunia geti, tububuak'aké lé sia." 14:12 Iageti kuanangan ka matat sibakkat lalep Jesus, "Ké nusogai sirimanua mukom ka punen sinágó pá elé sinoibó, buí nusogai saaleinu elé sasarainam, elé saeppum, samba pabébéakenennu lalep simakayo. Aipoí tá isoppi rasogai ekeu kekeu; oto anusilóan mitsá silit sigalaiakenennu ka tubudda. 14:13 Tápoi, ké nubaraaké punen, sogai sia simagebá, simakataí tubu, simasakit samba simapeset mata. 14:14 Tá isoppi ipanukani ekeu Taikamanua, aipoí tá momoi rasiliaké nia sigalainu simaerú ka tubudda. Oto siliakénangan nia Taikamanua sigalainu simaerú néné, ka katusuruatda mitsá sirimanua simaerú paraboat." 14:15 Kelé aiarep nia sara sipaaleiaké nia mukom sikuat Jesus néné, kuanangan, "Bulat mauktuk te sia sinogai mei pataddé mukom ka tubut Taikamanua ka Purimataat Taikamanua!" 14:16 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Ka sara gogoi, ai sara sipasibabaraaké punen sabeu, sogainangan maigi sirimanua. 14:17 Kei tutaddaaké punen, koiniakénangan sapaguguletnia raei masisogai sinogainia mupunen, masikua ka matadda, 'Konan'an kam amatarek'an sangamberinia!' 14:18 Tápoi sangamberidda néné, kasei oi masikua, bojoían lé boikí. Siboikí ka sia aikua ka matat pagugulet, 'Simaruei peilé akusaki sangamata mone, buítá mei lé aku masiitsó. Oto bojoían lé boikí.' 14:19 Sabagei ka sia arakua, 'Simaruei peilé akusaki lima ngapasang jaui pasipakkru mone. Oto buítá mei aku kusibo nia ka mone. Bojoían lé boikí.' 14:20 Iageti sabagei mitsá ka sia arakua, 'Simaruei peilé akuputalimou, oto tá momoi kuoi.' 14:21 Iageti toili nia pagugulet, segéakénangan taiooira, ka matat tuannia. Oto pugolúnangan simakopé si tuan, kuanangan ka matat paguguletnia, 'Olaaké nuei ka enungan samba ka senen elak laggai sabeu. Abbit sia sené simagebá, simakataí tubu, simapeset mata sambat simasakit.' 14:22 Lepá kuanangan ka matat tuan, pagugulet néné, 'Akugalaiakéan kai sikuam, tápoi maigi peilé kudduat sitá kabaga.' 14:23 Iageti kuanangan ka matadda, si tuan, 'Oto kenan lé kam ka enungan sabeu sambat ka enungan sigoisó ka laggai bagei, náná kam sia raoi, bulé isut lalepku. 14:24 Bulé nuagai kam nia! Bulat beri te sia sara tairauma sinogaiku nenda, masinananam kan punenku néné!' " 14:25 Bulat maigi sia amei masitut Jesus. Lulut néné, pitsanangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, 14:26 "Ké ka tubudda sainanda, saukkuira, tainanalepra, tatogadda, sasarainanda, elé ka tubunia peilé makaté bagania, belé peilé aku, tá momoi ibailiu nia sipasiuluiku. 14:27 Sitaiobá masibairat loiná siliktengania, raoi masitut aku, tá momoi ibailiu nia sipasiuluiku. 14:28 Ké ai baí sia ka talagamui sipupaatuat masirióaké sara menara, buítá mukuddu nia boikí, masiadde nuntut sakinia, bulé iagai metnangan leú pá igit bulagatnia masilepáaké menara néné, elé tápei iaaili. 14:29 Aipoí ké tá moi ilepáaké nia, tápoi bukkú pundasi alepáan aitugalai, tá isoppi ragágati nia sangamberi sipasiiitsó tailelepá nia. 14:30 Tá isoppi rakua nia, 'Pegi, pasigagalai geti, táan buu, tápoi siboboi, tá lelepá!' 14:31 Ké ai sara rimata sibara tentera pulu ngaribu sia igidda, tápoi aigegelai masisaggangi sara rimata sibara tentera rua ngapulu ngaribu sia igidda, tá isoppi ikuddu boikí masipaatu ka bagat paatuatnia, metnangan leú pá ronnia masilawan saggaknia néné, elé tápei. 14:32 Ké iagai taiooinia ilawan nia, bulat ai peilé sia mare-reunan tai saggaknia, aikoiniakéan sia sapaguguletnia masitiddou bulé paaban'an lé sia." 14:33 Oto kalepakatnia, kuanangan ka matadda Jesus, "Kisedda leú te ka kam. Bulat beri sia sara ka talagamui ibabailiu sipasiuluiku, ké tá ikaddiuaké sangamberi sibabara ka tubunia." 14:34 "Maerú lé ka sia garap, tápoi ké maleu baí nia, momoi peilé pá itukalóaké nia mitsá? 14:35 Táan anai katukaunannia, elé itukau nia puput mone pá. Tápoi turiribbaiakéan lé nia. Kasei simaarep piú, arep'akénangan nia!"

Lukas 15

15:1 Ka sara gogoi maigi sia sipuukú pajá samba sia oniakenen siberikabaga sikataí paraboat, amei masiarep'aké ngantoman Jesus. 15:2 Kalulut néné pungúngukiddangan nia tai Parise sambat tai guru paamian. Pelé nga-nganda ka tubunia, "Bulat isisiló lé bagei sia sirimanua sikataí paraboat; sarapei bagei amukom sia sambadda!" 15:3 Oto kalulut néné, tiboinangan ka matadda Jesus, pasikat néné, 15:4 "Ké ai baí sia ka talagamui sibara sangotu ngamuneng biri-biri, lepá limai sangamuneng, kipa ipaeerú? Tá isoppi ikaddiuaké biri-biri sisiba ngapulu siba ngamuneng ka simatangeu, iei masigaba simalilimai teret sesena nia. 15:5 Ké aisesengan baí biri-birinia simalilimai, bulat simakopé angkat bagania lé, pat bairatnangan nia, 15:6 iageti toiliakénangan nia. Lepá einangan leú et masisogai saaleinia sambat pabébéakenennia lalep, pelé nga-ngania ka tubudda, 'Kau tapuangká kam baga sambatta, aipoí akusesengan mitsá biri-birikku, simalilimai!' 15:7 Oto kisedda leú te ka manua, bulat puangkakat baga sabeu, kalulut katubabau nia paatuat sara sirimanua, belé peilé ka sia sisiba ngapulu siba, simaroipo baga, aipoí táan leú maperlu rabauaké paatuatda." 15:8 "Elé ké ai baí sara sinanalep sibara bulagat pulu ngaperak iginia, lepá limai sangaperak, kipa ipaeerú? Tá isoppi itunam alito, lepá sabuínangan bagat lalep, masigaba ka senen kudduat, teret sesena nia. 15:9 Kelé aisese nia bulagat simalilimai nenda, sogainangan saaleinia sambat pabébéakenennia lalep, pelé nga-ngania ka tubudda, 'Bulat simakopé angkat bagakku lé, akusese nia mitsá bulagatku simalilimai. Oto konan kam tapuangká kam baga!' 15:10 Kukua ka matam! Kisedda te kopet angkat bagadda ka sia samalaika ké bara sara sirimanua sibauaké paatuatna." 15:11 Iageti kuanangan nia mitsá Jesus ka matadda, "Ai sara ukkui sibara rua tatoga simanteu. 15:12 Oto kuanangan ka sia togania sisulé, ka matat ukkuinia, 'Akéan lé kaku kineneiget, bibiletta sipuoni rubeiatku kaku, Ukkui.' Iageti rubeinangan pukayoatnia ka ruadda tatogania néné. 15:13 Piga ngagogoi pá burúnia, pasakinangan nia bibilet rubeiatnia ka sia, lepá tui-tui nia ka laggai simareunan. Sedda pasapprunangan bulagatnia, musitá galai. 15:14 Kasappurat bulagatnia, aiipó aibara pulajeat ka laggai nenda, oto taddaakénangan iorik pulalaje. 15:15 Iageti einangan leú et mugalai ka tubut sara taikalaggaiat sedda, sipasikokoiniaké nia ka mone masijago sakkoilónia. 15:16 Oto kopet lajenia, repdemnangan masikom kan sakkoiló bulé imaektek. Tápoi kenanen kipa kopet lajenia, beri sia sara sikau kannia. 15:17 Kalepakatnia, bara olei bagania, kuanangan, 'Kapei ka sia sipugagalai ka ukkuiku, sipususukkra lé kanda, tápoi aku geti kaku sené mamateian lé aku laje! 15:18 Oto totoilingan lé aku, kuei ka ukkuiku, kukua ka matania: Amajongan aku Ukkui, ka tubut Taikamanua sambat ka tubum. 15:19 Táan mateú tuoniaké aku togam. Addeakéan lé aku kelé paguguletnu, Ukkui.' 15:20 Iageti toilinangan leú et ka ukkuinia. Tápoi areu peilé nia ka lalep, aiitsóan nia ukkuinia. Oto ka sou bagania, pabalaunangan leú et ukkuinia, iailiaké togania. Kelé aiaili nia, lakkaiakénangan leú et nia, lepá sigguknangan nia. 15:21 Iageti kuanangan ka matat ukkuinia toga néné, 'Amajongan aku Ukkui, ka tubut Taikamanua sambat ka tubum. Táan mateú nuaddeaké aku togam.' 15:22 Oto sogainangan sapaguguletnia Ukkui néné, kuanangan ka matadda, 'Olaaké nuei! Nualá leppei simakopé erú, lepá buluk'akénungan nia ka tubunia. Lepá mitsá usuakénungan sip-sip ka singongaínia, samba kaunungan sipatunia. 15:23 Lepá jájámuian ibatta togat jaui simamómó. Tapukom kam samba tapuangká kam baga. 15:24 Aipoí amateian nia togakku néné, tápoi kineneiget amurimanuangan nia mitsá; amalimaian nia, tápoi kineneiget atusesengan nia mitsá.' Iageti taddaakérangan nia mupunen. 15:25 Ka tetret nenda, ka sia togania sikebbukat, ai nia ka mone. Oto kelé aitoili, iaailingan lé lalep, arepnangan nga-ngan pipiau samba nga-ngan turú. 15:26 Iageti sogainangan sara paguguletnia, nou-nounangan sia pelé nga-ngania ka tubudda, 'Aponia sibabara ka lalep?' 15:27 Aleginangan nia pagugulet, 'Atoilingan nia bagim! Oto koiniakénangan sia ukkuinu, Tuan, rajájá togat jaui simamómó, aipoí aisesengan nia mitsá togania ka ron tubu!' 15:28 Oto pugolúnangan leú et togania sikebbukat néné, pat taiobánangan tugurú ka bagat lalep. Iageti belanangan leú et ukkuinia, nánánangan nia, itugurú ka bagat lalep. 15:29 Tápoi kuana lé nia ka matat ukkuinia, 'Bulat táan tagai burúnia kumomoaké tubukku mugalai, Ukkui, samba bulat beri siddotku sikuam. Aponiangan anuaké kaku? Beringan sangamuneng kambing tápei anuaké kaku, bulé ioi kupuangká kai baga saaleiku! 15:30 Kelé aitoili togam sipasappru pukayoatnu ka tainanalep simaolop tubu, bulat tá amauju anujájá ibania, togat jaui simamómó!' 15:31 Iageti kuanangan ka matania ukkuinia, 'Sirou, kekeu, mariu-riu lé nukuddu sené ka tubukku. Oto sangamberi pukayoatku, ekeu leú et sibakkat nia. 15:32 Oto mateú lé tapupunen samba tapuangká kam baga, aipoí amateian nia bagim, tápoi kineneiget, amurimanuangan nia mitsá; amalimaian nia, tápoi kineneiget atusesengan nia mitsá.' "

Lukas 16

16:1 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ai sara simakayo, sibara bendahara sipasikeli pukayoatnia. Lepá bara panganduatra ka tubut simakayo néné, masikua palilimaina bulagat si bendahara néné ka sitá galai. 16:2 Oto sogainangan nia sibendahara néné, kuanangan ka matania, 'Aponia néné siarepku pagalaiat tubum? Kineneiget aké ka tubukku sangamberinia pangandeatnu nupasikeli pukayoatku. Táan momoi ibailiu ekeu mitsá bendaharakku.' 16:3 Iageti paatunangan nia si bandahara néné, kuanangan, 'Kipangan lé pá kugagalai kineneiget? Aian lé igegelai iariaké aku si tuan. Mamakkru, tá maron tubukku; patiddo-tiddou, maila aku. 16:4 Nen, akusesengan paatuat; oto ké iariakéan baí aku si tuan, buítá kubesíaké ramaigi saaleiku sipasinanappit aku ka lalepra!' 16:5 Oto sogainangan sia si bendahara sangamberi sipuuutak ka tubut tuannia. Aikua ka tubut siooi boikí, 'Piga nuntu utaknu ka tubut tuanku?' 16:6 Iageti kuanangan nia, 'Ai sangotu ngatappaiat tula.' Oto kuanangan ka matania si bendahara, 'Aikoíné surat utaknu. Uddet'aké ekeu, pelé ola nusurat'aké: lima ngapulungan lé.' 16:7 Lepá kuanangan ka tubut siooi sikarua, 'Kekeu, Saraina, piga nuntu utaknu?' Aleginangan nia, 'Sangaribu ngagoni gandum.' Oto kuanangan ka matania si bendahara, 'Aikoíné surat utaknu. Surat'akéan lé balu ngotu ngagoni.' 16:8 Oto umunnangan nia si majikan, bendahara sitaimaroipo néné, kalulut againa pagalai; aipoí taikapolak peilé maagai masipagaba enung'akenenda, belé peilé sia tatogat pupatokat." 16:9 Lepá kuanangan nia mitsá Jesus, "Arep'aké kam sikuakku néné! Pakei kam pukayoat polak néné pasigabamui saalei, bulé ké táan anai katukaunan nia mitsá bulagat néné, silórangan kam ka kudduat simatom. 16:10 Ké atukatonemingan nia baga ka puukuket sigoisó, tukakatonemi leú te nia baga ka puukuket sabeu. Tápoi ké tá tukatonemi nia baga ka puukuket sigoisó, tá leú te tukakatonemi nia baga ka puukuket sabeu. 16:11 Oto ké beringan ka puukuket pukayoat polak néné, táan atukatonemi kam baga, kaseian lé ikakatonemi kam baga ka puukuket pukayoat ketsat? 16:12 Ialeú et, ké beringan ka bibiletda sabagei, táan atukatonemi kam baga, kaseian lé masiaaké ka tubumui ikep'akenenmui? 16:13 Bulat tá te momoi ragalai galajetda, ké murua tuanda; aipoí tá isoppi ka tubut sisara peilé makaté bagania, belé peilé ka sisara, elé ka tubut majikan sisara peilé matopit nia belé peilé ka sisara. Oto kisedda leú te kam ka kam. Tá momoi nupalopru kam ruania galajet; iaté galajet Taikamanua samba pukayoat." 16:14 Iageti kelé araarep nia sikuat Jesus tai Parise, gagatiddangan leú et nia, ai lé poí iaagai bagadda, alau bagadda ka bulagat. 16:15 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Kam te néné, ka matat sirimanua, ituitsó kam, bulat kéan lé simatopit, tápoi ai lé iaagai bagat pupaatuananmui Taikamanua. Aipoí oniakenenda sirimanua simabuak, marepé lé sia ka matat Taikamanua. 16:16 Surukat siaket Mose samba nganturatda tai nabi, riu-riu lé ituenung'aké, pat aili ka tetrenia si Johannes Sipasiraraú. Ka tetret nenda leú et Katuareman Simaerú pagalaiat Purimataat Taikamanua, riu-riu leú itupaarep. Oto bulat siagai kabagangan lé rabesíaké ibailiu sia paamian Taikamanua. 16:17 Oto manua samba polak peilé malabbei tatá, tá ituenung'aké sara takat surat Surukat Taikamanua. 16:18 Kasei sigalak sinanalepnia, lepá putalimounangan mitsá ka tainanalep bagei, sipaeelet lé nia. Ialeú et sipalalep'aké sinanalep sigalak, sipaeelet leú et nia ka sia." 16:19 "Ai sara simakayo. Bulat sarat simakeppu saki lé leppeinia. Bulat sipususukkra lé kannia senen gogoi. 16:20 Iageti ai aragalak'aké sara simagebá ka bet-bet matatbaliu lalepnia, iaté sipuoni si Latsarus. Bulat salú lé ka tubunia lubbé. 16:21 Aiuukat ikom porat kan sibebelé ka tei mejat simakayo néné. Tápoi jó-jó lé amei masibolot suat lubbénia. 16:22 Oto lepá langónangan nia simagebá néné. Iageti abbitrangan nia samalaika ka manua, ka kudduat simaerú, ka kup-kup Abraham. Ka sia simakayo leú et langónangan nia, tápoi ararateiaké lé nia ka sia. 16:23 Iageti pangoriknangan leú et simakopé ka laggaira simamatei ka taikabaga. Oto kelé aiteilaaké matania ka pata, itsónangan si Abraham ka sareunan, ai nia sedda ka sia si Latsarus ka kup-kup Abraham. 16:24 Oto pusoganangan leú et ka tubut Abraham, 'Ale Ukkui Abraham! Kau imakaté bagam ka tubukku. Kua peité ka matat Latsarus, bulé isop-sop'aké singongaínia ka oinan itep-tep'aké nia ka jalaiku. Aipoí bulat makopé besínia kupangorik ka bagat api néné!' 16:25 Tápoi kuana lé nia si Abraham ka matania, 'Repdem lé sirou: kekeu, ka sanganantat purimanuaiatnu, sarat simaerú lé anusiló, tápoi ka sia geti kai Latsarus, sarat sikataí lé aisiló. Oto masanang lé nia ka sia sené, tápoi ekeu geti kekeu, mangorik'an lé nugagalai sedda. 16:26 Paobánangan pei bagei, aian ka oggakta guluggú simakopé keru, bulé tá ioi raei sibabara sené, ei sedda, ialeú et sibabara sedda, oi sené!' 16:27 'Oto ké kisedda baí galainia, Ukkui, kutiddouan lé ka tubum, bulé nukoiniaké si Latsarus ka lalepra saukkuiku. 16:28 Aipoí ai sia lima sasarainangku sedda. Koiniaké si Latsarus, bulé ikua ka matadda, buí ratugurú ka sia ka kudduat paoreat néné.' 16:29 Iageti kuanangan ka matania si Abraham, 'Aian ka tubudda bukot Mose samba bukodda tai nabi! Kauan lé rareddet nia sangamberi sitususurat ka bagania!' 16:30 Oto kuanangan nia simakayo, 'Tápei iaaili ké sarat nenda Ukkui, Abraham. Ké ai baí sia sitususuru ka simamatei siailiaké sia, iapeité rabauaké paatuatda.' 16:31 Tápoi kuana lé nia si Abraham ka matat simakayo, 'Ké tá maletsei ka bagadda ka surukat Mose sambat ka sikuadda tai nabi, ialeú' té taimatonem bagadda, kenanen bara sitususuru mitsá ka simamatei.' "

Lukas 17

17:1 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Tá isoppi ibara oniakenen sikabaraji ramajo sirimanua. Tápoi mateirangan tedda sipasibabaraaké jo! 17:2 Maerú peilé tusereaké ka lolokkatnia bukkú panundukat gandum, turibbaiaké sia ka koat. Aipoí makopé lé kataí nia ibaraaké jot sara taigoisó néné. 17:3 Oto jago kam tubumui. Ké igalai jo sarainam, teká nia. Ké aioleian bagania ka jonia, appéakénungan leú et jonia. 17:4 Ké igalai jo ka tubum pitu ngamitsá sangagogoi, samba leú senen gogoi ioi ka tubum masikua, 'Kutiddou maap ka tubum,' appéakénungan leú et jonia." 17:5 Iageti kuaddangan nia ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Ron'aké tonem bagamai ka tubum, Tuhan." 17:6 Oto kuanangan nia ka matadda si Tuhan, "Ké ai baí tonem bagamui beu luikut ubé, tá isoppi ioi nukua kam ka tubut murbai néné, 'Burauaké tubum, lepá urep'akénungan tubum ka koat,' tá isoppi ireddet nia nga-ngamui." 17:7 "Ké ai baí sia sara ka talagamui sibara pagugulet sipamamakkru polak samba sipasijajago tarimeu. Ké toili nia ka mone, kipa, ikukua leú pá ka matania, 'Olaaké nuoi mukom'? 17:8 Kupaatu tá! Tá pá kisé lé ikukua ka matania, 'Kauan, patarek kanku. Kau leppeinu simaliná, iageti ngenanungan ilapá kupukom samba kupuló; alepáan geti kaku, iapeité nupukom kekeu.' 17:9 Samba tá leú tuuumun'aké nia pagugulet néné, kalulut gagalaiakéna sikuania, elé? 17:10 Oto kisedda leú te kam ka kam néné. Ké anulepáakéan kam sangamberinia sikua ka matamui, kuamui lé nia, 'Kai geti ka kai néné, kelé leú et sapagugulet simarei-rei lé kai; siripot galajetmai lé kugagalaiaké kai.' " 17:11 Ka puenunganannia Jesus, iailiaké laggai Jerusalem, sabaunangan leú et pasongan laggaira tai Samaria sambat tai Galilea. 17:12 Kelé aitugurú Jesus ka laggai, eirangan leú et ka tubunia pulu simalubbé simasappó. Puriórangan ka sareunan. 17:13 Iageti pusogaddangan sipugegerei, pelé nga-nganda ka tubunia, "Ale Jesus, Guru, kau imakaté bagam ka tubumai!" 17:14 Kelé aiitsó sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka tai imam, rapareksa kam." Oto ai sia mueenung, ale-aimale besíra. 17:15 Kelé aiagai tubunia ka sia sara ka talagadda, toilinangan leú et mitsá ka tubut Jesus; ai nia memei, ai nia muuurai masiumun'aké Taikamanua. 17:16 Segéna lé ka bet-bet Jesus, purapponangan leú et ka matania, ikua surá ka tubunia. Nia néné, iaté tai Samaria. 17:17 Lepá kuanangan nia Jesus, "Kipa, tá pulu sia igidda atualeaké? 17:18 Sarat nia lé koí né tairauma, atoili masikua surá ka tubut Taikamanua?" 17:19 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan, suruakéan ekeu, nutoili. Matonem poí bagam ka tubukku, bailiu ale-aimale besínu." 17:20 Iageti eirangan leú et, piga pá sia tai Parise, ka tubut Jesus masinou-nou nia, rakua ka matania, pigamoi iooi Purimataat Taikamanua. Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Pagalaiat kaoijanan Purimataat Taikamanua geti, tá anai toggaiatnia simatotoilá tuitsó, 17:21 pat oi rakua, 'Konan nuitsó nia!' elé, 'Ai nia sedda!' Aipoí ka sia Purimataat Taikamanua, aian nia ka talagamui." 17:22 Lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Iaaili te tetrenia igou-gou bagamui masiitsó sara gogoi, iaté gogoinia ka sia Togat Manusia, tápoi tá momoi nuitsó kam nia. 17:23 Ai te sia sipasikukua ka matamui, 'Ai nia sedda!' elé 'ai nia sené!' Bulat buí nuei kam nugaba kam nia. 17:24 Aipoí kelé bilá ka manua lé ipukinam ka sia gogoinia Togat Manusia; toro, barania ka tú-túnia sara, aili ka tú-túnia sara. 17:25 Tápoi buítá iorik boikí maigi paoreat, samba rapisik nia ka reddenan néné. 17:26 Makeré lé nia ka tetret Noak siburú, katutoilakatnia ka sia Togat Manusia. 17:27 Mukom, muló lé ragagalai sambat mutalimou; oto sarat kiseddangan aragalai, ailinangan tetrenia itugurú si Noak ka bagat kapá, iageti bara eba, talunangan sia sangamberidda. 17:28 Iageti mitsá, makeré leú nia ka tetrenia ka sia si Lot. Mukom muló lé ragagalai, mangurep samba masigalai lalepra. 17:29 Tápoi kelé aitui-tui si Lot ka Sodom, gogoi nia nenda leú et, belé api belerang sibara ka manua masisubuaké sia sangamberidda. 17:30 Oto kisedda te galainia ka sia, iaili tetrenia kaoijanan Togat Manusia. 17:31 Ka tetret nenda, sia sikukuddu ka purusaat ka tei-tei lalep, buían ratugorosot masialá bibiletda ka bagat lalep. Ialeú et sia sikukuddu ka mone, buían ratoili ka lalepra. 17:32 Repdem kam kelé sipuaaili ka sinanalep Lot! 17:33 Oto kasei sikera engania, iaté malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei sitaikera engania iaté masisesese purimanuaiatnia. 17:34 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Soibónia nenda, rua sia tainanalep sipeperep ka sara pereman, sara tuabbit, sara tugalak. 17:35 Ai sia rua sipasingi-ngitit buat gandum, sara tuabbit, sara tugalak. 17:36 Ai sia rua sipugagalai ka mone, sara tuabbit, sara tugalak." 17:37 Iageti nou-nourangan nia sipasiuluinia, pelé nga-nganda, "Kaipa ipuaaili, Tuhan?" Aleginangan nia Jesus, pelé nga-ngania, "Kaipa ai simabuté, ai leú te sedda seggú sipasikokom simabuté."

Lukas 18

18:1 Lepá tiboinangan sara pasikat ka tubudda sipasiuluinia, Jesus, masipangantru sia, bulé tá itek-tek rapaniddou samba buí ramabelé baga. 18:2 Pelé nga-ngania, "Ka sara laggai, ai sara hakim sitaimalotó ka tubut Taikamanua, samba bulat beri letsei ka bagania ka tubudda kasei pá. 18:3 Iageti ka laggai nenda leú et, ai sara silumang, piga ngamitsáan pá aiei ka tubut hakim néné, masitiddou bulé irop'aké nia ka pakaronia. Kuanangan ka matat hakim néné, silumang, 'Rop'aké aku, masialegi nga-nganda pakaroakenenku.' 18:4 Piga pá burúnia, tá aiobá irop'aké silumang, si hakim néné. Tápoi lepá paatunangan nia si hakim néné ka bagat paatuatnia, kuanangan, 'Kenanen baí tá malotó aku ka tubut Taikamanua, samba tá maletsei ka bagakku ka tubudda kasei pá, 18:5 tápoi kalulut taipuaari nia ioi masipageu-geu aku, oto maerú peilé kurop'aké pakaronia. Aipoí ké tá kisedda kugalai, bailiu tá muaari ioi masigejaaké bagakku.' " 18:6 Iageti kuanangan ka matadda si Tuhan, "Lelek'aké peité kam sikuat hakim sitaimaroipo baga néné! 18:7 Oto tá pá irorop'aké sia sapaamiannia Taikamanua, sipaniddogi nia sinágó samba sinoibó? Iooreaké pá irop'aké sia? 18:8 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné! Bulat beri uju irop'aké sia ka pugejaat bagadda! Tápoi ké moi baí Togat Manusia, isesese peilé pá sia simatonem baga ka tubunia ka polak néné?" 18:9 Iageti tiboinangan leú et pasikat, Jesus, siorak ka tubudda siputatá sabagei, tápoi rakua peilé tubudda sarat sia lé simaerú. 18:10 Pelé nga-ngania, "Ai sia rua sieei maniddou ka Uman Taikamanua. Iaté, sara tai Parise, samba sara sipuukú pajá. 18:11 Oto puriónangan sarania ka sia si Parisena, paniddounangan leú et, pelé nga-ngania, 'Oi Taikamanua, bulat surá lé kukua ka tubum, aipoí aku kaku néné, tá makeré aku, kelé sirimanua sabagei; simaalau baga, simapajoat, elé sipaeelet. Kukukua surá néné, kalulut taimakeréku ka tubunia nanda sipuukú pajá. 18:12 Sangamenggui, rua ngamitsá kupupuaso, samba leú et aikupangu-nguruat'aké ka tubum sepersepulu sangamberi puuktungan sinesekku.' 18:13 Tápoi ka sia geti sipuukú pajá, ka sareunan lé ipuririó, bulat beri masiteila manua, tá maró bagania. Ai lé ipoposai bagania aikukua, 'Oi Taikamanua, kau imakaté bagam ka tubukku, sirimanua sijo néné!' " 18:14 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné; kelé aratoili ka lalep, sipuukú pajá lé aisiló Taikamanua, tá Si Parisena. Aipoí sangamberi sibuak'aké tubuna, iparerepé lé sia Taikamanua; samba leú et sangamberi siparepé tubuna, tububuak'aké lé." 18:15 Iageti eirangan leú et sipasitataroaké tatoga ka tubut Jesus, bulé irape sambat isukat'aké sia. Tápoi kelé araitsó nia sipasiuluinia, pugolukiddangan leú et sia. 18:16 Oto sogainangan sia tatoga nenda Jesus, kuanangan ka matadda sipasiuluinia, "Obáaké kam sia tatoga raoi kaku! Bá kekera kam sia. Aipoí sia kelé néné lé ibabailiu sapaamian Taikamanua. 18:17 Bulé nuagai kam nia! Ké tá kelé tatoga rapaerú, raei ka matat Taikamanua, bulat tá ibabailiu sia sapaamian Taikamanua." 18:18 Iageti kuanangan ka matat Jesus, sara sautéra tai Jahudi, "Ale Guru simatopit, aponia simateú galaiakenenku, bulé kuikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá?" 18:19 Tápoi kuana lé ka matania Jesus, "Nukukua kodda aku simatopit? Aipoí tá anai kuanen simatopit, sarat Taikamanua lé, lepá. 18:20 Ai lé turerere againu surukat Taikamanua, kelé: 'Bá paeelet, buí nupamatei, buí nupanangkou, buí numuneng'aké boko, samba leú, kau nusurú ukkui sambat inam.' " 18:21 Iageti kuanangan ka matat Jesus, "Silainge peilé aku, akureddet'an sangamberinia surukat néné." 18:22 Oto kelé aiarep nia Jesus sikuania néné, kuanangan ka matania, "Ai peilé sara simateú galaiakenennu iaté: kenan lé nusakiaké sangamberinia bibiletnu, lepá panguruat'akénungan nia nenda bulagat sakit bibiletnu, ka simagebá, bulé nusiló pukayoat sibara ka manua. Lepá oi ekeu nutut aku." 18:23 Oto kelé aiarep nia sikuat Jesus néné, bara reu-reu bagania, bulat simakayo lé poí nia. 18:24 Ai lé iaagai purereu-reu nia baga, Jesus. Lulut néné kuanangan nia, "Bulat mabesí te ratugurú simakayo ka paamian Taikamanua! 18:25 Onta peilé te malabbei tugurú ka matat pajjaí, ka tubudda simakayo, ratugurú ka Laggai Taikamanua Sibau." 18:26 Oto kuaddangan nia ka sia sangamberi sipasiaarep sikuat Jesus néné, "Ké kisedda baí nia, kaseian lé masisisiló puaragat?" 18:27 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Sitaiooi ragalaiaké sirimanua, momoi ka Taikamanua!" 18:28 Lepá kuanangan nia ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Itsó peité! Pat kaddiuakémaian sikalalepmai sambat tatogamai, kutut kai ekeu." 18:29 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné! Sangamberi sikaddiuaké lalepnia, sinanalepnia, sasarainania, saukkui samba sainania, elé tatogania, kalulut puukúra galajet Taikamanua, 18:30 bulat tá magugulai iaké silinia Taikamanua ka tubudda kineneiget; samba ka gogoi sibabara mitsá, silórangan purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá." 18:31 Iageti rurúakénangan sia sangamberidda sipasiuluinia Jesus saradda, kuanangan ka matadda, "Arep'aké kam sikuakku néné! Taeei kam kineneiget iaté ka laggai Jerusalem. Sedda te ipuaaili sangamberinia sinurat'akenenda tai nabi pagalaiat tubut Togat Manusia. 18:32 Rasesegéaké te nia ka kabeira sipuarat sabulungan, bulé raasá, rapaloloi samba raluji nia. 18:33 Iageti paoreirangan nia samba mateiakérangan leú et nia. Tápoi ka gogoi sikatelunia, suru nia mitsá ka simamatei." 18:34 Tápoi bulat beri kolouna ka bagadda sipasiuluinia sangamberinia néné. Ai lé poí tupakekele ka tubudda katukolobat sangamberi sikuania. Tá raagai rakeruji saúsaket tiboietnia. 18:35 Kelé aimalegre Jesus ka laggai Jeriko, ai sedda sara simapeset mata, ai nia muuuddet ka bet-bet enungan, masitiddou paroman. 18:36 Oto kelé aiarep aratusabau sirimanua simigi, nou-nounangan sia, pelé nga-ngania, "Aponia sibabara?" 18:37 Iageti kuaddangan nia ka matania, "Atusabau Jesus tai Natsaret." 18:38 Oto pugereinangan leú et simapeset mata néné, pelé nga-ngania, "Ale Jesus togat Dapid! Kau imakaté bagam ka tubukku!" 18:39 Iageti pugolukiddangan nia sia sieei boikí, rakua ipumeng-meng. Tápoi aituppai lé ron aipugerei, pelé nga-ngania, "Ale Togat Dapid, kau imakaté bagam ka tubukku!" 18:40 Oto puarinangan leú et Jesus, kuanangan ka matadda bulé raabbit simapeset mata néné ka tubunia. Kelé aisegé, kuanangan ka matania Jesus, 18:41 "Aponia nukikiddiy kugagalaiaké ka tubum?" Kuanangan ka matat Jesus, "Bulé imakoinong matakku, Tuhan." 18:42 Lepá kuanangan ka matania Jesus, "Ké kisedda baí nia, kauan imakoinong matam! Matonem poí bagam ka tubukku, ale besínu." 18:43 Iangan leú et tetrenia, makoinongnangan matania. Iageti einangan leú et masitut Jesus, samba umun'akénangan Taikamanua. Kelé araitsó nia sirimanua simigi sigalai Jesus néné, umun'akérangan Taikamanua sangamberidda.

Lukas 19

19:1 Kelé aisegé Jesus ka laggai Jeriko, riu-riuakénangan isabauaké nia laggai néné Jesus. 19:2 Ka laggai nenda ai sara utet pajá simakayo, sipuoni si Sakeus. 19:3 Bulat ai lé ikikiddiy masiitsó tubut Jesus. Tápoi kalulut igidda sirimanua sambat teténia bagei, bailiu tá momoi iitsó Jesus. 19:4 Iageti pabalaunangan leú et iei ka mata, lepá karaínangan sara loiná, bulé ioi iitsó itusabau Jesus. 19:5 Kelé aitusabau Jesus ka loiná, teilanangan ka pata, kuanangan ka matat Sakeus, "Sakeus, olaaké nutugorosot! Aipoí buítá moi aku ka lalepnu masibalou ekeu kineneiget." 19:6 Iageti olaakénangan itugorosot si Sakeus, silónangan kaooi Jesus ka angkat baga. 19:7 Oto sangamberidda sipasiiitsó sangamberinia néné, ngoí-ngoínangan bagadda ka tubut Jesus. Pelé nga-nganda, "Pegi, amei peilé nia mugogoi ka lalep sirimanua sikataí paraboat!" 19:8 Lepá ai sia ka lalepnia si Sakeus, puriónangan, kuanangan ka matat Jesus, "Tuhan, sangarubeiat pukayoatku néné, kupanguruat'aké ka simagebá. Oto kasei kupajo, siliykungan nia mitsá epat ngamitsá igit sialáku!" 19:9 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Gogoi néné kam sangalalepmui, aipaarauan kam Taikamanua, samba iaké puririmanua sibau ka kam, ekeu néné leú poí, sapunuteteu Abraham leú et. 19:10 Aipoí ka sia Togat Manusia, masigaba samba masipaarau simalilimai lé aioi." 19:11 Talagat pasiaarepra tiboietnia Jesus, tiboinangan sara pasikat. Aipoí ka tetret nenda, aian raaaili ka Jerusalem, samba bagei ka bagadda te amalegrengan ioi Purimataat Taikamanua ka polak néné. 19:12 Pelé nga-ngania ka tubudda, "Ai sara si tuan sieei ka laggai ka sareunan, bulé rauddet'aké nia murimata. Lepá arapauddet nia, toili nia mitsá. 19:13 Kei mei nia, sogainangan sia pulu sapaguguletnia, kaunangan ka tubudda senen tubu pasasangamas sia. Kuanangan ka matadda, 'Pajagangan kam, nupakei kam bulagat néné, ka burúku ka puenunganan.' 19:14 Tápoi sia taikalaggaiatnia, malagá bagadda ka tubunia. Oto kelé aitui-tui, koiniakérangan sieei masikua ka matania, 'Táan kuobá kai nia néné rimatamai.' 19:15 Tápoi riu-riu lé arapauddet nia rimata néné. Oto lepá toili nia mitsá ka laggainia. Iageti olaakénangan isogai sapaguguletnia, bulé iagai piga nuntunia uktuk arasese. 19:16 Oto oinangan leú et ka sia pagugulet siboikí, kuanangan ka matat tuan, 'Tuan, siakénu kaku bulagat sangamas, aibailiuan pulu ngamas iginia.' 19:17 Iageti kuanangan ka matania si Tuan, 'Nen, niapeité néné pagugulet simatopit! Matopit poí ekeu ka puukuket sigoisó, oto bailiuakékungan ekeu masikup-kup'aké pulu laggai.' 19:18 Lepá oi nia ka sia pagugulet sikarua, kuanangan, 'Tuan, bulagat sangamas siakénu kaku, akubailiuakéan nia lima ngamas.' 19:19 Iageti kuanangan ka matat pagugulet néné si Tuan, 'Ekeu kekeu leú, kubabailiuaké leú et ekeu, masikup-kup'aké lima laggai.' 19:20 Lepá mitsá oi sia ka sia sapagugulet sabagei, kuanangan ka matat Tuan, 'Aikoíné bulagatnu Tuan; akukoiríaké lé nia ka saputangan, 19:21 kalulut lotóku ka tubum, aipoí simagege lé ekeu. Kekeu poí Tuan, momoi nualá tá sipuoni kekeu; numonei tá siuremannu.' 19:22 Iageti kuanangan si Tuan ka tubunia, 'Pagugulet sikataí paraboat lé ekeu néné! Siripot ka tiboietnu lé kuaaké ukumannu. Aipoí ai lé nuaagai gegekku; aaláku tá kaku, samba momoneiku tá siuremanku. 19:23 Oto angoian lé tá anukau bulagatku néné ka bank, bulé toilikku lé, silókungan bulagatku sambat bungania?' 19:24 Iageti kuanangan nia rimata ka matadda sipuririó sedda, 'Kauan, alá kam bulagat nenda ka tubunia, nukau kam nia ka tubut sibara pulu ngamas.' 19:25 Oto kuaddangan nia ka matat rimata, 'Kipa Tuan, aian pulu ngamas ka sia.' 19:26 Tápoi kuana lé nia rimata ka matadda, 'Repdem kam sikuakku néné: kasei sibabara, tukakau peilé simigi ka tubunia. Tápoi ka sitá anai geti, tuaalá peilé sipulelegei ka tubunia. 19:27 Oto kineneiget abbit kam sia sené tai saggakku sitaiobá murimata ka tubukku. Pamatei kam sia ka matakku!' " 19:28 Lepá aikua nia néné Jesus, boikíakénangan tubunia ka tubudda raei raailiaké Jerusalem. 19:29 Kelé aramalegre ka Betpage samba ka Betania ka Leleu Zaitun, koiniakénangan rua sipasiuluinia, Jesus raei boikí. 19:30 Kuanangan ka matadda, "Kenan kam, nuailiaké kam laggai nenda ka matatta. Oto ké asegéan kam sedda, itsómuian sangamuneng togat kalidei, ai nia ka sesereat. Kalidei nenda, beri pei arajanangi tei-teinia sirimanua. Oto rugutmuian nia, iageti abbitmuian nia sené. 19:31 Ké ai sia sikua ka matamui, 'Angoi nururugut kam nia kalidei néné?' alegimui lé nia, 'Ai kauna nia si Tuhan.' " 19:32 Iageti eirangan leú et karuadda sipasiuluinia, ailiddangan leú et sangamberinia, kelé sikuat Jesus ka matadda. 19:33 Oto airarurugut togat kalidei néné, tekánangan sia sibakkat kalidei, pelé nga-ngania, "Nururugut kodda kam kalidei néné?" 19:34 Alegiddangan nia, "Ai kauna nia si Tuhan." 19:35 Iageti abbitrangan nia kalidei néné, ka tubut Jesus. Lepá apóakérangan saraubára ka tei-tei kalidei, iageti rop'akérangan Jesus ijanangi tei-tei kalidei. 19:36 Oto aijajanangi tei-tei kalidei, paapórangan saraubára ka enungan. 19:37 Kelé aimalegre Jesus ka Jerusalem, ka gogorosonan tuailiaké Leleu Zaitun, taddaakérangan sipasiuluinia simigi sipasitutut nia, musoga sabeu masiumun'aké Taikamanua, samba masikua surá ka tubunia, kalulut sangamberi kiseiet siigbukra. 19:38 Pelé nga-nganda, "Tupanunukani te nia Rimata siooi ka onin Tuhan! Paabanan ka manua samba tuumun'aké lé Taikamanua!" 19:39 Oto ai sia piga pá tai Parise ka talagadda simigi amasikua ka matania, "Kua ka tubudda sipasiuluinu, rapumeng-meng." 19:40 Tápoi kuana lé nia ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné! Ké mumeng-meng baí sia, pugereinangan leú et ka sia bukkú néné." 19:41 Kelé bulat aramalegre ka Jerusalem, itsónangan Jerusalem, soibinangan leú et nia. 19:42 Pelé nga-ngania, "Bulat apanganté katet bagatta ka tubum. Bulat ké tebaí mueerúan lé, ké baí ka gogoi néné nuagai nia sibaraaké paabanan! Tápoi kineneiget táan momoi nuitsó nia. 19:43 Ka sara tetre, bara sibabara ka tubum, iaté rakekreaké ekeu tai saggaknu, pat bokkó. Goilikrangan ekeu, iageti okkip'akérangan ekeu sibabara ka mata, ka tei-tei, kai kattoet samba sibabara kai katsiunu. 19:44 Subuakérangan ekeu, sambat sangamberi sirimanua sikukuddu ka tubum; pat beri sara sipulelegei bukkú sipalalakké, kalulut tailelelek'akénu tetre nia, ioi Taikamanua masipaarau ekeu!" 19:45 Iageti kelé aitugurú Jesus ka Uman Taikamanua, taddaakénangan masipausiji sia sipasasaki sedda. 19:46 Kuanangan ka matadda, "Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé: Aikua Taikamanua, 'Uma paniddogat lé umangku.' Tápoi anubailiuaké lé kam nia kudduatra sipararau-rau!" 19:47 Oto senen gogoi iei Jesus mungantoman ka Uman Taikamanua. Iageti isiakérangan nia tai imam sabeu sambat tai guru paamian samba leú et tai bajára tai Jahudi, masimateiaké Jesus, 19:48 tápoi tá arasese enungan, bulé ioi ragalaiaké kelé sipinaatudda, aipoí sangamberi sirimanua lé iobá masiarepi ngantomannia, samba bulat ai lé iaalá bagadda ka tiboietnia.

Lukas 20

20:1 Ka sara gogoi, talagat punga-ngantoman nia Jesus masisegéaké Katuareman Simaerú ka tubudda siparururú ka Uman Taikamanua, eirangan leú et tai Imam sabeu, sambat tai guru paamian samba leú et tai bajára tai Jahudi ka tubut Jesus. 20:2 Kuaddangan ka matat Jesus, "Kua peité ka tubumai, kaipa pubakkanannia aioi anugalaiaké nia sangamberinia néné? Kasei amasiaké hak néné ka tubum?" 20:3 Iageti kuanangan nia ka sia ka matadda, Jesus, "Aku kaku leú et, kuobá kunou-nou kam. Kua peité kam ka kam ka tubukku, 20:4 kasei ka hak ka sia ipasiraraú si Johannes? Ka hak Taikamanua, elé ka hakra sirimanua?" 20:5 Oto patibojiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ké takua baí, 'Ka hak Taikamanua,' kuanangan ka tubutta, 'Ké kisedda baí nia, angoi tá imatotonem bagamui ka tubunia?' 20:6 Tápoi mitsá, ké takua baí, 'Sibara ka sirimanua lé haknia,' baijukrangan sita bukkú sangamberi sirimanua, aipoí bulat matonem bagadda punanabi nia si Johannes." 20:7 Iageti kuaddangan ka matania, "Tá kuagai kai." 20:8 Oto kuanangan nia ka sia ka matadda, Jesus, "Ké kisedda baí nia, aku kaku leú et, tá leú et kukukua ka matamui, kasei ka hak kugagalaiaké sangamberinia néné." 20:9 Iageti tiboinangan ka tubudda Jesus, pasikat néné, "Ai sara sipasiuuremi sangamata monen anggurnia. Lepá sewaakénangan nia ka tubudda piga pá sipuukú mone, iageti tui nia ka laggai bagei, kuddu nia sedda simaburú. 20:10 Kelé aiaili tetrenia pasimoneiat buat anggur, koiniakénangan paguguletnia sibakkat mone néné ka tubudda sipuukú mone, masialá rubeiatnia ka sia. Tápoi arabóbó lé sia sipuukú mone, lepá kuanangan ka matania itoili sitá abbinen. 20:11 Lepá koiniakénangan mitsá sara paguguletnia sabagei; tápoi beri leú et nia ka sia arabóbó samba arapaloloi leú et nia sipuukú mone, lepá kuanangan ka matania itoili sitá abbinen. 20:12 Iageti koiniakénangan mitsá paguguletnia sikatelunia. Tápoi arapabóboki leú et nia ka sia, sipuukú mone, lepá ribbaiakérangan leú et nia ka tei-tei irip mone. 20:13 Kalepakatnia, kuanangan nia sibakkat mone néné, 'Kipangan lé pá kugagalai? Eddangan nia togakku simanuntut bagakkungan lé kukokoiniaké. Tá isoppi rahormati nia!' 20:14 Tápoi itsóra lé nia ka sia sipuukú mone, togat sibakkat mone néné, patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, 'Nia té néné sipasiikep'ake. Tamateiaké kam nia, bulé taikep'aké kam ikep'akenennia.' 20:15 Iageti girit'akérangan nia ka tei-tei irip mone, lepá mateiakérangan nia." Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Ké toili baí nia ka sia sibakkat mone néné, kipa ipaeerú ka tubudda ka sia sipuukú mone néné? 20:16 Tá isoppi iei masipamatei sia sipuukú mone néné, lepá kaunangan mone néné ka tubudda sipuukú mone sabagei." Kelé araarepnia, kuaddangan ka matat Jesus, "Kupaatu tá!" 20:17 Iageti kinerenangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ké kisedda baí nia, aponia katukolobat tiboiet ka Buko Sipunenan néné? 'Bukkú siribbaiakenenda tai tukang, aibailiuan nia bukkú bongen inan arigi.' 20:18 Sangamberi sibebelé ka uddut bukkú néné, gatsá; samba kasei sisak-sak bukkú néné, bubu bailiu abu." 20:19 Oto kelé aiagai tubudda ka sia tai guru paamian sambat tai imam sabeu sia lé isasailú pasikat Jesus néné, gelairangan ralabá nia ka tetret nenda leú et, tápoi malotó le sia ka sirimanua simigi. 20:20 Oto gabaddangan tetre simaerú. Iageti bulaganiddangan sirimanua, bulé rakau tubudda kelé simaliná paatuat, lepá koiniakérangan sia raei masigaba selet tubut Jesus, rapanounogi nia, bulé ioi rasegéaké nia ka kabei gubernur. 20:21 Pelé nga-nganda ka sia sibulaganidda néné ka tubut Jesus, "Guru, ai lé kuaagai kai sangamberinia sikuam, bulat sineseatnia. Samba ai lé kuaagai kai bulat tai gigígínu nugelaiaké siobat bagat Taikamanua ka sirimanua, aipoí kekeu, bulat tá nurarasei sirimanuania. 20:22 Oto kalulut néné, sibo pei nukua ka matamai, siripot ka surukatta, momoi leú pá tabaya pajá kai Kaisar, elé tá?" 20:23 Tápoi ai lé iaagai Jesus patajuatda néné ka tubunia. Kalulut néné kuanangan ka matadda, 20:24 "Patoilá peité kam ka matakku bulagat sangaperak. Kasei tularat elé kasei oni néné?" Iageti alegiddangan nia, "Kai Kaisar!" 20:25 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Oto ké kisedda baí nia, apa sipuoni kai Kaisar, kaumuian nia kai Kaisar, samba apa sipuoni ka Taikamanua, kaumuian nia ka Taikamanua." 20:26 Oto toilá ka matat siberikabaga tá anai arasese beri sara selet tubut Jesus. Bailiu amumengmeng'an lé sia kalulut kisei ka bagadda masiarep alegiatnia. 20:27 Iageti ei sia piga pá sibara ka mungkuatra tai Saduki masiailiaké Jesus. (Sia néné, iaté mungkuat sitaikatonemi katususurutda sirimanua simamatei.) Nou-nourangan nia, pelé nga-nganda, 20:28 "Guru, siripot sinurat'akenen Mose ka sita: Ké ilangó baí sara simanteu sitá tuppai tubu, buítá italimouaké babaliunia néné sarainania, bulé ibara tuppai tubut silalangó. 20:29 Oto ai sia pitu sipusasaraina. Putalimounangan sikebbukat, lepá langónangan nia tá abara tuppai tubunia. 20:30 Lepá putalimounangan ka babaliunia ka sia sarainania sikarua, tápoi lepá langónangan nia, tá leú et abara tuppai tubunia. 20:31 Oto kisedda leú te ka sia amuaili ka sarainania sikatelunia, sarat kiseddangan, aili ka sarainania sikapitunia. 20:32 Lepá langónangan leú et nia ka sia sinanalep. 20:33 Ka gogoi katusuruat tubu simamatei, kasei ka talagadda sipitu sipusasaraina néné, masipalalalep'aké nia sinanalep néné? Aipoí kapitudda, sarat arapalalep'akéan nia." 20:34 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Sia sipuririmanua kineneiget lé mutatalimou, 20:35 tápoi ka sia geti simateú tusuruaké ka simamatei, samba sipasiiikep'aké purimanuaiat ka gogoi sibabara, táan mutatalimou sia. 20:36 Aipoí sia néné, kelé samalaikangan lé sia, samba táan mamatei sia. Tatogat Taikamanuangan lé sia, kalulut atusuruakéan poí sia ka kamateiat. 20:37 Beri leú poí ka sia kai Mose, bulat makolou aikua nia katususurudda mitsá sirimanua simamatei. Ka sisurat'akenennia masikolouaké pagalaiat puo sipujujuluu aikua, si Tuhan néné, iaté 'Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak, sambat Taikamanuan Jakob.' 20:38 Oto kolou ka sia Taikamanua néné, tá Taikamanuanda simamatei! Tápoi Taikamanuanda lé sipuririmanua! Aipoí ka matat Taikamanua, sangamberi sirimanua, sipuririmanua lé." 20:39 Iageti ai sia piga pá amasikua ka matat Jesus, "Bulat maerú alegiatnu, Guru." 20:40 Kalulut néné, taimarónnangan bagadda mitsá masipaiseki apa pá ka tubut Jesus. 20:41 Iageti nou-nounangan sia sipasiuluinia Jesus, "Kipa iooi itukua Rimata Sipaarau néné, punuteteu Dapid? 20:42 Tápoi beringan nia ka sia si Dapid ai aikua ka Mazmur, 'Aikua si Tuhan Taikamanua ka tubut Rimata Sipaarau aku: Uddet'aké ekeu kai kattoetku, 20:43 teret kalaakéku sia saggaknu.' 20:44 Oto ké beringan si Dapid aioniakéan nia Rimata Sipaarau néné, 'si Tuhan', kipangan lé itukukua nia ka sia néné punuteteu Dapid?" 20:45 Talagat aarepidda nia ipanibo Jesus, kuanangan ka matadda ka sia sipasiuluinia, 20:46 "Suk-suk kam tubumui ka tubudda tai guru paamian. Raobá poí muenung sibara saraubá simananta, samba bulat raobá rahormati sia ka pasar. Ka kudduatra siabeu tiboi tubu lé raeei muuddet ka uma paniddogat samba ka punen. 20:47 Masipajo tailumang lé ragagalai, samba masiparauragi bibiletra. Oto bulé ralabbú galai tubudda sikataí, panantaddangan leú et paniddogatra! Kalulut néné, bulat masané ukuman siloketra!"

Lukas 21

21:1 Iageti itsónangan nia Jesus, rakau panguruatda simakayo, ka kudduat bulagat, ka Uman Taikamanua. 21:2 Tápoi mitsá itsónangan leú et sara silumang simagebá, aikakau bulagat panguruatnia, rua ngarimis iginia. 21:3 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Arep'aké peité kam: silumang néné peilé te maigi aikau, belé peilé ka sia sabagei. 21:4 Aipoí ka sia sabagei, legeira lé arakau. Ka sia geti silumang néné, kenanen bulat simagebá lé nia, tápoi sangamberinia sibabara ka tubunia, pakeietnia ka purimanuaiatnia, panguruat'akénangan leú et nia." 21:5 Iageti ai sia sitiboi pagalaiat erúnia Uman Taikamanua, kalulut arakau pulaingeatnia bukkú simalainge, samba bibilet sibuluakenen ka tubut Taikamanua. Oto kuanangan ka matadda Jesus, 21:6 "Iaaili te tetrenia, ituragat'aké sangamberi siitsómui néné; pat beringan sara bukkú sené sipalalakké ka kudduatnia!" 21:7 Iageti nou-nourangan nia Jesus, pelé nga-nganda, "Pigamoi, Guru ipuaaili? Samba apa toggaiatnia ituagai aailina tetrenia néné?" 21:8 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Suk-suk kam tubumui, buí rapataju kam. Aipoí maigi te sia sipuoni oningku, masikukua ka matamui, 'Aku té néné!' samba 'Aiailingan te tetrenia.' Tápoi buí nutut'aké kam sikuadda. 21:9 Buí leú numalotó kam masiarep katuareman pasaggangan samba rapugege simaron nga-nga. Aipoí buítá muaili boikí sangamberinia. Tápoi tápei te nia nenda tetrenia." 21:10 Iageti riu-riuakénangan ipanibo Jesus, pelé nga-ngania, "Bangsa sara masisaggangi bangsa bagei, negara sara masisaggangi negara bagei. 21:11 Babara te ka senen kudduat teteu sabeu, pulajeat sambat oringen. Babara te kalotóakenen samba kiseiet sabeu ka manua. 21:12 Tápoi kei muaili sangamberinia néné, labárangan kam, lepá paoreirangan kam boikí. Abbitrangan kam ka uma paniddogat, samba kaurangan kam ka bagat penjara. Pagiritrangan kam ka matadda tai rimata samba sauté, kalulut pupapasiuluimui aku. 21:13 Tápoi ka tetret nenda te nualá kam tubumui masipararat Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. 21:14 Kau imaron paatuatmui bulé tá ipaingo kam apa kuanenmui nualegi kam nga-nganda. 21:15 Aipoí bulat tubukku lé masiaaké ka kam sikut paatuat masitiboaké tiboakenenmui, pat taioinangan raperú tubudda elé ratátáaké sikuamui tai saggakmui. 21:16 Rapajo-jo te kam saukkui samba sainamui, sasarainamui, saeppumui samba sapunualeimui. Sangarubeiat ka talagamui ramamateiaké. 21:17 Pulagakiddangan kam baga, kalulut pupapasiuluimui aku. 21:18 Tápoi bulat beri sangantaili alaimui tá malilimai. 21:19 Ke tá ipauksak putotonem bagamui samba ké maom bagamui, silómuian puaragat." 21:20 "Ké nuitsó kam rabokkó nia tai tentera laggai Jerusalem, agaimuian táan te mauuju itususubuaké. 21:21 Oto ka tetret nenda, sia sikukuddu ka Judea, kau raei manatra ka leleu. Sia sikukuddu ka laggai Jerusalem, kau rabela ka laggai nenda, samba leú et sia sibabara ka laggai bagei, buí ratugurú sedda. 21:22 Aipoí gogoi nenda, iaté 'Gogoi Pasiorangan Ukum', bulé ipuaili kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan. 21:23 Bulat kataínangan te ka sia saina sibara suruket, samba saina sibara tatoga sigoisó! Aipoí babara te pugejaat baga sabeu, iukum'aké sia bangsa néné, si Tuhan. 21:24 Ai sia simamatei ka lanjau, samba ai leú et sia sikabéakenen, lepá abbitrangan sia ka laggaira sirimanua; samba paperakiddangan te Jerusalem sipuarat sabulungan, teret kapplu nia tetre, siripot siteúakenen Tuhan, ka tubudda." 21:25 "Matotoilá te toggaiat ka matat sulu, ka matat laggó, samba ka matat panyanyat. Mulolotó samba museseddé te sia baga tai bangsa, raarep ipuukkú nga-ngan onut koat. 21:26 Pat te matei sia lotó sirimanua masiitsó sibabara ka sangaliot polak, kalulut ipasabu sia siutéaké sangaliot manua ka goá. 21:27 Ka tetret nenda te ioi ka sia Togat Manusia ka tinobut ka gege samba ka pulatsanan sabeu. 21:28 Oto ké aitaddaakéan ibara sangamberinia néné, kauan, suruaké kam tubumui, teilaaké kam matamui, aipoí táan te mauuju iaili tetrenia itupaarau kam." 21:29 Iageti tiboinangan ka matadda Jesus pasikat néné, pelé nga-ngania, "Alaki lé kam nia ka loinat sileu samba ka paloina-loiná bagei. 21:30 Ké musinula, agaimuian amalegrengan te iaili erut manua. 21:31 Oto kisedda leú te kam ka kam néné, ké nuitsó kam ipuaili sangamberinia néné, agaimuian amalegrengan te ioi Purimataat Taikamanua. 21:32 Bulé nuagai kam nia! Tápei amatei sia sangamberidda sipuririmanua kineneiget, amuailingan. 21:33 Ka sia manua sambat polak, tatatá lé, tápoi tiboietku geti, bulat tá tatatá lé, burú." 21:34 "Suk-suk kam tubumui, kila-kila nubuluk kam sarat mupunen samba masiló ló simapuinengen, elé sarat masipaatu pagalaiat purimanuaiatmui, pat taimatarekmuian ka tetret iaili tetrenia ioi sinulut. 21:35 Aipoí iaili tetrenia ioi ka sia Gogoi nenda, kelé jalo lé ka tubudda sangamberi sikukuddu ka matat polak néné. 21:36 Oto kau nupanuksuk kam, samba kau nupaniddou kam, bulé numaron kam masipet-pet'aké sangamberinia sipuaaili néné, samba bulé ioi nupurió kam ka matat Togat Manusia." 21:37 Aipungantoman Jesus ka Uman Taikamanua, sinágó. Oto kelé aimasoibó ei nia ka Leleu Zaitun, iageti kuddu nia sedda. 21:38 Senen simatsep, ei sia sangamberi sirimanua ka Uman Taikamanua, masiarep ipungantoman Jesus.

Lukas 22

22:1 Punen Roti Simaleu oniakenen Paska, amalegrengan. 22:2 Iageti gabaddangan enungan ka sia tai Imam sabeu sambat tai guru paamian, bulé ioi ramateiaké Jesus sipinakele, kalulut lotóra ka tubudda sirimanua simigi. 22:3 Iageti gurukinangan nia Sanitu ka sia si Judas, iaté sipuoni si Iskariot, sara ka talagat sipulurua sipasiului Jesus. 22:4 Iaté lulunia aiei si Judas, patibo ka tubudda tai imam sambat ka tubudda sipasijajago Uman Taikamanua, bulé ragaba enungan, kipa ipaeerú si Judas isegéaké Jesus, ka kabeira. 22:5 Oto bulat simakopet angkat bagadda lé, pat tanéakérangan ka matania rakau bulagatnia. 22:6 Ka sia leú et si Judas apasesengan ka bagania. Iageti gabanangan sara oggak simaerú, iei masisegéaké Jesus ka tubudda sipinakele. 22:7 Iageti ailinangan tetrenia ka Punen Roti Simaleu, itujájá biri-biri komen ka Paska. 22:8 Oto koiniakénangan sia Jesus, si Petrus sambat si Johannes, pelé nga-ngania, "Kenan kam nutarek'aké kam komen Paska ka sita." 22:9 Kuadda lé ka matania, "Kaipa poi siobánu kupatatarek kai nia?" 22:10 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Segémui lé ka laggai, paseseakémuian sara simanteu sipasibebeilá lalaisú. Oto tutmuian nia kaipa lalep iguruki, gurú kam, 22:11 samba kuamuian ka matat sibakkat lalep: Aikua si Guru, 'Kaipa kupukokom kai Paska sambamai sipasiuluiku?' 22:12 Iageti saú-saúnangan ka tubumui, sibakkat lalep, sara bilik simalio ka lappra, amatarek'an sedda sangamberinia pakeiet. Oto patarekmuian nia sedda." 22:13 Iageti eirangan leú et tai Petrus sambat tai Johannes, ailiddangan leú et sangamberinia, kelé sikuat Jesus ka matadda. Oto patarekrangan leú et nia, komen Paska. 22:14 Iageti kelé aiaili tetrenia Pukoman Paska, uddet nia Jesus sambat sipasiuluinia ka pukoman Sipunenan. 22:15 Kuanangan ka matadda, "Bulat aikubebesíaké mukom komen Paska sambatta, kei iaili tetrenia kuorik pangoringan! 22:16 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: táan te kukokom mitsá komen néné, teret itupatoilá mitsá katukolobat pukoman néné ka Laggai Taikamanua Sibau." 22:17 Lepá akkat'akénangan pulokat anggur, Jesus, paniddounangan leú ka Taikamanua masikua surá, iageti kuanangan, "Alá kam néné, nuparubei kam nia; 22:18 aipoí, bulé nuagai kam nia: barania kineneiget, táan te kuloló mitsá anggur néné, teret oi nia Purimataat Taikamanua." 22:19 Lepá mitsá, alánangan roti. Oto lepána lé aikua surá ka tubut Taikamanua, paabbónangan leú et nia, iageti kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia, kuanangan, "Tubukku te néné sinegéakenen lulumui. Galaiaké kam néné, pasirepdemmui aku." 22:20 Kisedda leú et lepat koman, kaunangan pulokat ka tubudda, kuanangan, "Pulokat néné, iaté, pakerekat bagat Taikamanua sibau, sisah'akenen ka logauku, iaté logau sipiliakenen lulumui." 22:21 "Itsó kam! Ai nia sené ipaalei aku ka sia sipajo aku! 22:22 Kirénangan tedda mamatei nia ka sia Togat Manusia, kelé ka siteúakenen Taikamanua; tápoi mateinangan te ka sia sipajo aku!" 22:23 Iageti taddaakérangan paisé pasasambadda, masikua kasei ka talagadda masigagalaiaké kelé néné. 22:24 Iageti bara pajoggolat ka talagat sipasiului Jesus, kalulut rapaukeli, kasei ka talagadda simakopé beunan tiboi tubu. 22:25 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Tai Rimata ka sara bangsa, sitaiagai Taikamanua, sarat masipaorei tai rayatda lé ragagalai, samba sia sauté, iaté oniakenen, 'Sipasikeli tai Rayat'. 22:26 Tápoi kam geti ka kam, tá momoi nugalaiaké kam kelé nenda. Siabeu tiboi tubu ka talagamui, buítá ibailiu nia kelé sigoisó tiboi tubu, samba sauté buítá ibailiu sia kelé pagugulet. 22:27 Kasei poi, oniakenen siabeu tiboi tubu: sipuuuddet mukom ka meja, elé sia sipuukú nia? Sipuuuddet mukom ka meja lé. Tápoi ai aku ka talagamui kelé sara pagugulet. 22:28 Sarat ai lé kam ka sangamberinia pangoringanku. 22:29 Kelé aakéna kaku gege murimata Ukkui, kisedda leú te kaku, kuaké gege ka tubumui. 22:30 Oto bailiu keré tapuangká kam baga ka tetret iaili tetrenia kupurimata. Iageti puuddetmuian ka kam ka sipulurua uddenan purimataat masiutéaké sipulurua suku ka bangsa Israel." 22:31 "Simon, Simon, arep'aké peité! Atuobáakéan nia Sanitu bulé isibo kam; kelé tupasaraaké gandum ka kulitnia, bailiu simaerú tupasaraaké nia ka sikataí. 22:32 Tápoi akutiddouakéan ekeu ka Ukkui, Simon, bulé tá imalebbei tonem bagam. Samba ké atoilingan ekeu kekeu ka tubukku, buítá nuparon leú et tonem bagadda ka sia saaleinu." 22:33 Iageti kuanangan ka matat Jesus, si Petrus, "Matarek lé aku Tuhan, tugurú ka bagat penjara. Samba beri tamatei ruatta, Tuhan, bulat matarek aku!" 22:34 Tápoi kuana lé nia Jesus, ka matat Petrus, "Einangan tá mutotokki goú-goú, gogoi néné, anupakelengan againu aku, telu ngamitsá." 22:35 Lepá kuanangan ka matadda Jesus, "Ka tetret akukoiniaké kam siburú, tá akuobáaké nuabbit kam dompet, suppit sambat lanjau elé sipatu, aponia simagulai ka kam?" Iageti alegiddangan nia, "Tá anai!" 22:36 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Tápoi kineneiget geti, kasei sibara dompet elé suppit, kau raabbit nia; samba kasei sitá lanjau, buítá rasakiaké saraubára masisaki lanjaura. 22:37 Aipoí kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, ai ruang ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, 'Arakau lé nia kelé sirimanua sijo,' oto buítá muaili ka tubukku. Aipoí aian muaaili kineneiget sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan." 22:38 Iageti kuaddangan ka tubut Jesus, sipasiuluinia, "Aian sené rua akutarek'aké kai lanjau." Kuanangan ka matadda Jesus, "Páan, metnangan!" 22:39 Iageti kaddiuakénangan laggai, Jesus, einangan leú et ka eijatnia simarei-rei iaté ka Leleu Zaitun. Oto beri leú ka sia sipasiuluinia, amei leú et sia ka sia masipaaleiaké nia. 22:40 Oto kelé aisegé sedda Jesus, kuanangan ka matadda, "Paniddou kam, bulé buí ibara jomui ké ikerek kam pasisiboat." 22:41 Iageti reunan'akénangan tubunia goisó ka tubudda Jesus, kelé reunan nia turibbaiaké bukkú. 22:42 Oto purekkuknangan leú et Jesus maniddou, pelé nga-ngania, "Ale, Ukkui, moi baí nia, areuaké ka tubukku pangoringan akenen ka tubukku néné. Tápoi buí ka teú bagakku Ukkui, ka teú bagam lé." 22:43 Iageti oi sara malaika masikau ron ka tubunia. 22:44 Bulat makopé sou bagania Jesus, kalulut néné paniddounangan leú et bulat sibara ka paatuatnia sipulelelek. Pat pubaí-baínangan attinangnia kelé logau, ka polak. 22:45 Lepá aipaniddou Jesus, toili nia ka tubudda sipasiuluinia. Oto ailinangan sia, ai sia memerep, kalulut reu-reu bagadda. 22:46 Iageti kuanangan nia ka tubudda, "Angoi nupeperep kam? Suru kam, samba paniddou kam, bulé tá ikerek kam pasisiboat." 22:47 Talagat paninibo nia Jesus, lotsit-aratulotsit ka sia sangamungkuat sirimanua. Amasiabbit sia, iaté si Judas; sara ka talagat sipasiului Jesus. Iageti einangan leú et ka tubut Jesus, rirriu-riu, sigguknangan leú et nia. 22:48 Tápoi kuana lé nia Jesus ka matania, "Ale Judas, kipa, pasiggungan lé anugalai masipajo Togat Manusia?" 22:49 Oto kelé araitsó nia sipasiului Jesus sibabara néné, kuaddangan nia ka matat Jesus, "Kipa, Tuhan, kupasaggrijingan kai sia lanjau! 22:50 Iageti tétéakénangan lanjau nia ka sia sara ka talagat sipasiuluinia, ka tubut sara pagugulet imam sabeu, pat belé talingania kai kattoet. 22:51 Kuana lé ka matania Jesus, "Páan!" Lepá rapenangan talingan pagugulet imam sabeu néné, Jesus, aleakénangan leú et nia. 22:52 Iageti kuanangan ka matadda tai imam sabeu samba ka matadda tai perwira sipasijajago Uman Taikamanua, samba leú et tai bajára tai Jahudi, sieei masilabá nia sedda, "Sipananaé pá aku né nukukua kam, pat koí oi kam sibara lanjau sambat bobó-bó, nulabá kam aku? 22:53 Bulat senen gogoian lé koí kukuddu ka talagamui ka Uman Taikamanua, tá koí anulabá kam aku? Niangan né tetrenia nugalaiaké kam nia, ka tetret ai gagalaiaké galajetnia ka sia geget pugepgeman." 22:54 Iageti labárangan nia Jesus, abbitrangan nia ka lalep imam sabeu. Ka sia kai Petrus, aitutut Jesus, tápoi makareunan. 22:55 Ka talagat gerat lalep, ai ararusui obengan. Oto ei nia ka sia si Petrus ka bet-bet api ipaaleiaké sia sabagei sipuraraka sedda. 22:56 Oto lepá itsónangan nia sara pagugulet, si Petrus, ai nia muraraka ka bet-bet obengan, iageti lelek'akénangan putubuat Petrus, lepá kuanangan nia, "Nia ka sia néné, alei Jesus!" 22:57 Iageti pakelenangan againa Jesus si Petrus, pelé nga-ngania, "Bulat tá te kuagai nia sirimanua nenda!" 22:58 Tápoi tá amauju, itsórangan nia si Petrus sabagei; oto kuanangan nia ka matat Petrus, "Ekeu leú té néné sara ka talagadda!" Oto kuanangan ka matania si Petrus, "Bulatnia tá aku!" 22:59 Iageti ai pá sangajam burúnia, oi sia sara mitsá masikua sigereiakenen, "Kirénangan tedda nia néné, sipasiului Jesus, aipoí nia ka sia néné, tai Galilea leú et!" 22:60 Kuana lé nia si Petrus ka matania, "Aponia baí. Bulat tá te kuagai nia!" Oto talagat paninibonia si Petrus ipakele againa Jesus, putokkinangan leú et goú-goú. 22:61 Iageti matainangan si Petrus, Jesus, kinerenangan nia. Iapeité repdemnangan nia sikuat Tuhan ka matania, "Tápei amutokki goú-goú gogoi néné, anupakelengan againu aku telu ngamitsá." 22:62 Iageti bela nia si Petrus sedda, pusounangan leú et, pat pasikúnangan nia. 22:63 Iageti paguileakérangan Jesus, lepá mitsá pabóbokiddangan nia, sipasijajago. 22:64 Tabbórangan matania, lepá nou-nourangan nia, pelé nga-nganda, "Kua peité ka tubumai, kasonia aibóbó ekeu?" 22:65 Oto maigi peilé bagei paloloiat arakua ka tubunia. 22:66 Iageti matsepnia lé, parurúrangan leú et tai bajára tai Jahudi, tai imam sabeu, samba tai guru paamian. Oto abbitrangan leú et Jesus ka matat Mahkama Puarananda. 22:67 Kuaddangan ka matania, "Kua pei ka matamai, Rimata Sipaarau leú ekeu néné?" Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kenanen leú kukua ka matamui, tá leú et matotonem bagamui. 22:68 Iageti kenanen leú kunou-nou kam, tá leú et nuaalegi kam. 22:69 Tápoi barania kineneiget, muuuddet te Togat Manusia kai kattoet Taikamanua Sipulubeunan." 22:70 Iageti kuaddangan ka matania, "Oto ké kisedda baí nia, Togat Taikamanua lé ekeu néné, elé?" Kuanangan ka matadda Jesus, "Kisedda tedda, kelé sikuam." 22:71 Oto kuadda lé nia ka sia, apananta peilé tagagaba kam sipasimumuneng! Aipoí bulat tubut sibara ka ngu-ngunangan ataarep kam nia!"

Lukas 23

23:1 Iageti puriórangan sangamberidda sipurarappat, abbitrangan Jesus ka matat Pilatus. 23:2 Oto joakérangan nia sedda. Pelé nga-nganda, "Akuaili kai nia sirimanua néné, aipapepepe siberikabaga. Aipatutubbuji bagadda sirimanua simigi, bulé tá rabaya pajá kai Kaisar, aipoí aikua Kristus lé nia ka sia néné." 23:3 Iageti nou-nounangan Jesus si Pilatus, kuanangan, "Bulatnia Rimatadda tai Jahudi leú ekeu néné?" Kuanangan ka matania Jesus, "Bulatnia, kelé sikuam." 23:4 Oto kuanangan ka matadda tai imam sabeu sambat ka tubudda sirimanua simigi si Pilatus, "Bulat beri sara akusese selenia sirimanua néné, imateú tuukum'aké nia." 23:5 Tápoi memei lé raroron'aké nga-nganda masináná si Pilatus, pelé nga-nganda, "Ka ngantomannia nenda aipatutubbuji bagadda sangamberi sikukuddu ka laggai Judea; siboikí ka Galilea, oto kineneiget aiailingan sené." 23:6 Oto kelé aiarep nia si Pilatus sikuadda néné, nou-nounangan sia, pelé nga-ngania, "Taleú tai Galilea lé nia sirimanua néné?" 23:7 Kelé arasegéaké nia ka tubut Pilatus, kukuddu nia Jesus ka kupkumen Herodes, koiniakénangan sia rataroaké nia kai Herodes, aipoí ka tetret nenda ai nia ka Jerusalem ka sia si Herodes. 23:8 Oto bulat angká lé bagania si Herodes aiitsó Jesus, aipoí amaburúan aiarep pagalaiat tubut Jesus, samba bulat aikikiddiy iitsó tubunia. Ibesíaké iigbuk igalai kerek, Jesus. 23:9 Kalulut néné panounoginangan nia si Herodes, tápoi bulat beri sara tá aialegi nga-ngania, Jesus. 23:10 Beri leú et ka sia tai imam sabeu, ai leú et sia ka sia sedda masijojoaké Jesus simakopé. 23:11 Iageti paloloinangan nia samba paguileakérangan nia Jesus tai Herodes sambat saladdounia. Lepá kaurangan ka tubunia saraubat purimataat, iageti toiliakérangan nia mitsá ka tubut Pilatus. 23:12 Ka gogoi nendangan té arataddaaké arapasuruak mitsá ka sia si Pilatus sambat si Herodes, aipoí bulat sitaipaoobá lé sia siboikí. 23:13 Iageti rurúakénangan sia si Pilatus tai imam sabeu sambat tai bajá, samba leú et sia tai rayat, 23:14 kuanangan ka matadda, "Amoi kam sené masitaroaké sirimanua néné ka matakku. Samba anukua kam aipepeaké pupaatuananda sirimanua simigi. Oto kineneiget bulat ka matamuian akupareksa nia. Tápoi bulat beri sara akusese jo sigalainia, kelé sisusuiakenenmui ka tubunia. 23:15 Beri ka sia si Herodes leú et, kisedda leú et sipinaatunia; aikoiniaké koí Jesus ioi mitsá ka tubumai. Bulat tá mateú tuukum'aké nia simateiakenen sirimanua néné, kalulut tatat jonia. 23:16 Kalulut néné, masipabóbokiniangan lé kugagalai, lepá belaakékungannia." 23:17 Kelé simarei-rei senen ipot Punen Paska, buítá ibelaaké ka sia sara situuukum. 23:18 Iageti pugereirangan sangamberidda siparururú sedda, pelé nga-nganda, "Mateiaké lé nia! Oto belaakénungan ka kai si Barabas!" 23:19 (Si Barabas néné, atuukum'aké nia, kalulut aibaraaképulamagat ka laggai Jerusalem, samba leú et pasimamateiakéna sirimanua.) 23:20 Ka sia geti si Pilatus, ai lé igegelai ibelaaké Jesus. Kalulut néné, panibonangan mitsá ka matadda sirimanua simigi. 23:21 Tápoi memei lé raabeuaké nga-nganda mugerei masikua, "Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga! Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!" 23:22 Iageti kuanangan ka matadda sirimanua simigi si Pilatus sikatelunia, "Apa poi jonia? Bulat tá akusese beri sara jonia, imateú tuukum'aké nia simateiakenen! Masipabóbokiniangan lé kugagalai, lepá belaakékungan nia." 23:23 Tápoi ia pei raalá karoronda mugerei rabesíaké itupattáaké Jesus ka loiná siliktenga. Kalepakatnia tá leú amusiboboi gereira. 23:24 Iageti orak'akénangan ukum simateiakenen ka tubut Jesus, si Pilatus, siripot kiddiyet bagadda sirimanua simigi. 23:25 Oto belaakénangan leú et ka sia si Barabas siripot siniddoura, iaté sara situuukum kalulut aibaraaké pulamagat samba pasimamateiakéna sirimanua. Iageti segéakénangan Jesus ka kabeira, bulé ragalai siobára ka tubunia. 23:26 Iageti abbitrangan leú et Jesus. Oto talagat pueenungra, paseseakérangan si Simon tai Kirene, ai nia memei ka Jerusalem. Alárangan nia, paksaddangan nia bulé ibairat siliktenga, masitut Jesus. 23:27 Maigi sia sieei masitut Jesus. Ka talagadda ai piga pá tainanalep. Tainanalep néné ai sia mugegeri masisoibi Jesus. 23:28 Iageti pitsanangan sia tainanalep, Jesus, kuanangan ka matadda, "Ale kam tainanalep sibabara ka Jerusalem! Bá sosoibi kam aku. Tubumui samba tatogamui lé soibi kam. 23:29 Aipoí iaaili te tetrenia rakua, 'Apanganté erut uktukra tainanalep sitaipususuruket samba sitaipususulé samba leú et sitaipasitotottoni toga!' 23:30 Ka tetret nenda te rakua ka tubut leleu, 'Sak-sak kai kina leleu!' samba ka patinambu-tinambu, 'Labbú kai!' 23:31 Aipoí ké beringan ka tubut loiná sipuririmanua aragalaiakéan ka tubunia kisedda, oto sarapeite ka tubut loiná simamantei, igit ragagalaiaké ka tubunia ka sia!" 23:32 Oto ai sedda sabagei araabbit rua sikataí paraboat, bulé tuukum'aké sia ka sia simateiakenen sambat Jesus. 23:33 Kelé arasegé ka sara kudduat sipuoni, "Lakkupat", siliktengaakérangan Jesus sambat nenda sirua sikataí paraboat; sara kai kattoetnia, samba sara mitsá kai katsiunia. 23:34 Iageti paniddounangan Jesus, pelé nga-ngania, "Ale Ukkui, appéaké jodda. Aipoí tá raagai aponia sigalaiakenenda néné!" 23:35 Oto pauktukrangan leú et raparubei bibilet tubut Jesus. Ka sia sirimanua simigi leú, amei leú et sia ka sia sedda paigbuk. Ka sia tai bajára tai Jahudi, riu-riunia lé rapaloloi Jesus, rakua ka tubunia, "Sabagei airop'akéan sia. Oto ké sibulatnia Rimata Sipaarau sipilit Taikamanua baí nia néné, kauan isibo ibuet tubunia kineneiget, bulé ibela!" 23:36 Tai tentera leú ka sia, arapaloloi leú et Jesus. Iageti ei sia rakau lónia anggur simalagá. 23:37 Kuaddangan ka matania, "Ké Rimatadda tai Jahudi baí nia ekeu néné, kauan buet'an tubum, bulé nubela!" 23:38 Iageti ka loiná siliktenga, saliu uténia, ai arasurat'aké nga-nga sipasikukua, "Nia té néné, Rimatadda tai Jahudi." 23:39 Beri leú et sara ka talagadda sirua sikataí paraboat néné leú, aipaloloi leú et Jesus. Aikua, "Rimata Sipaarau tebaí ekeu, elé? Oto kauan buet'an tubum nubela, lepá oi ekeu nurop'aké kai ka kai, bulé kubela kai!" 23:40 Iageti anunangan nia alei nia, pasasambadda sikataí paraboat, pelé nga-ngania ka tubunia, "Ale, tá malotó ekeu ka Taikamanua? Kirénangan tedda makeré tatuukum simateiakenen. 23:41 Sarat néné lé, ukuman sisilóta ka sita, pasese siripot kataíta. Tápoi ka sia geti, bulat beri sara jonia!" 23:42 Iageti kuanangan ka matat Jesus, "Ale Jesus, ké aian ekeu muririmata, repdem aku!" 23:43 Oto kuanangan ka matania Jesus, "Kau imatonem bagam ka sikuakku néné, Gogoi néné, makeré taei ruatta ka Paradaiso." 23:44 Iageti malegre bóbó pulurua sinágó, magep-gepnangan matat sulu. Oto taddaakénangan imagep-gep sangaliot laggai, pat aili bóbó telu ka soibokat. 23:45 Mabiritnangan leú et ka sia komang kekre ka bagat Uman Taikamanua, silá oi rua. 23:46 Iageti pugereinangan Jesus, pelé nga-ngania, "Ale Ukkui! Ka tubum lé kusegéaké tubukku néné!" Oto kelé aikua néné, tatá-aitatá engania. 23:47 Kelé aiitsó nia sibabara néné utéra tai tentera, umun'akénangan leú et Taikamanua. Pelé nga-ngania, "Oto bulat sibulatnia leú, tá anai jonia sirimanua néné!" 23:48 Oto sia sangamberidda sieei paigbuk, lepá araitsó nia sangamberi sibabara néné, toili sia; tápoi bulat makopé taisesena bagadda. 23:49 Beri leú et ka sia tainanalep sipaaleiaké Jesus, iaté sipasitutut nia barania ka Galilea, ai sia masiiigbuk ka sareunan sangamberinia sibabara néné. 23:50-51 Oto ai sara sipuoni si Josep, sibabara ka Arimatea ka propinsi Judea. Simatopit samba simaroipo baga lé nia. Ai lé ingengenaaké tubunia ioi Purimataat Taikamanua. Kenanen nia ka sia néné sara laddou Mahkama Puaranan, tápoi tá maré-ré nia ka siteúakenenda, samba leú et ka sigalaiakenenda tai mahkama. 23:52 Iageti einangan leú et ka tubut Pilatus, itiddou bulé iobáaké ialá tubut Jesus simamatei. 23:53 Oto gorosot'akénangan tubut Jesus simamatei néné, ka loiná siliktenga, iageti tabutnangan nia komang simabulau simabau. Galak'akénangan nia ka bagat ratei leleu bukkú sikailú. Ratei néné, tápei atupakei. 23:54 Gogoi nenda iaté gogoi Jumat, tápoi amalegrengan leú et iaili gogoi Sabbat. 23:55 Ka sia tainanalep sipasitutut nia barania ka Galilea leú, amei leú et sia ka sia, raiitsó kipa katugalangan Jesus ka bagat ratei. 23:56 Oto lepá toili sia rapatarek pasingi-singin samba leú et tula simasingin, masitulaji tubut Jesus simamatei. Tápoi ka gogoi Sabbat puariddangan, masitut ka sikuat surukat.

Lukas 24

24:1 Iageti ka gogoi Menggui, maseggei peilé ameian sia tainanalep ka puariat, raabbit pasingi-singin sinarek'akenenda. 24:2 Kelé arasegé ka puariat, itsórangan atuguilúan bukkú takket ratei. 24:3 Oto gurú sia ka bagat ratei, tápoi tá arasese sedda tubut Tuhan Jesus simamatei. 24:4 Ai sia sedda muririó, aipaiingo sia, rapaatu sibabara néné, tulut rió-arapurió ka bébéra rua sipuleppei simakirisau. 24:5 Oto bulat simakopé lotóra, iageti purappoddangan ka polak. Lepá kuaddangan ka matadda sirua néné, "Nugagaba kodda kam nia sipuririmanua ka talagadda sirimanua simamatei? 24:6 Tá anai nia sené. Atusurungan nia! Repdem kam kelé sikuania ka matamui ka tetret ai peilé nia mukukuddu ka talagamui ka Galilea. 24:7 Iaté, 'Buítá rasegéaké Togat Manusia ka kabeira sijo, bulé rasiliktengaaké nia. Iageti ka gogoi sikatelunia, suru nia mitsá.' " 24:8 Oto iapeité repdemrangan nia ka sia tainanalep kelé sikuat Jesus, ka matadda. 24:9 Kelé aratoili tainanalep baradda ka puariat, pungu-nguan'akérangan nia sangamberi sibabara néné ka matadda tai apostel sipulurua sambat ka matadda sipasiuluinia sabagei. 24:10 Sia tainanalep sipasisesegéaké ka matadda sipasiului Jesus, iaté: si Maria Magdalena, si Johanna sambat si Maria inan Jakobus samba tainanalep saaleira sabagei. 24:11 Tápoi ka bagadda lé te ka sia tai Apostel tá sibulatnia sikuadda néné. Bulat beri tonem bagadda ka sikuadda tainanalep néné. 24:12 Tápoi ka sia geti si Petrus, kelé aiarep nia, suru nia, pabalaunangan leú et, iei ka puariat. Iageti kuiluakénangan tei-teinia iloggouaké bagat ratei, tápoi sarat komang poposa lé aiitsó. Oto toilinangan leú et ka ingon baga, masipaatu pagalaiat sibabara néné. 24:13 Ka gogoinia nenda leú et, ai sia rua sipasiului Jesus sieei ka laggai Emmaus. Ai pulu sara ngakilometer reunannia ka Jerusalem. 24:14 Ai sia mueenung, airapalalaibóaké pagalaiat sibabara néné. 24:15 Oto talagat patitibojidda nia, lotsit-aitulotsit Jesus, paenung'akénangan leú et sia. 24:16 Airaiitsó nia Jesus, tápoi kelé ai lé apa pá sisakkeri matadda buí raagai nia. 24:17 Iageti tekánangan sia Jesus, pelé nga-ngania ka tubudda, "Aponia baí nenda nupalalaibóaké kam ka enungan?" Oto ari arapuenung, sulei lé matadda, kalulut reu-reu bagadda. 24:18 Lepá nou-nounangan nia sara ka talagadda, iaté sipuoni si Keleopas, "Taleú saram'an lé ukkui, tairauma sikukuddu ka Jerusalem, sitaiagai sibabara simaruei néné?" 24:19 Oto kuanangan ka matadda ka sia Jesus, "Aponia poi sibabara?" Pelé nga-nganda, "Néné lé, pagalaiat sipuaaili ka tubut Jesus, si Natsaretna. Nabi lé nia. Bulat simakerek tiboiet samba ai ka tubunia gege simaron, ka matat Taikamanua sambat ka matadda sangamberi sirimanua. 24:20 Arasegéaké nia tai imam sabeu sambat tai bajá ka bangsatta ka kabeira sipasiukum, bulé tuukum'aké nia simateiakenen, iageti siliktengaakérangan leú et nia! 24:21 Bulat akukaroningan kai nia baga, ibelaaké bangsa Israel. Katelungagogoinangan té néné, lepána aibara sibabara néné. 24:22 Sarapei mitsá, ai sia piga pá tainanalep ka talagamai arabaraaké kakiseiat ka bagamai. Araei simaseggei peilé ka puariat. 24:23 Tápoi tá araitsó sedda tubut Jesus simamatei. Lepá toili sia, kuaddangan ka matamai, iitsóra malaika, samba kukuadda ka matadda, samalaika, katususurut Jesus ka simamatei. 24:24 Lulut néné, eirangan leú et piga pá saaleimai ka puariat. Kelé arasegé, bulat tá aijulut kelé ka sikuadda tainanalep; sarat ka sia néné, tá araitsó tubut Jesus." 24:25 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat sitaiagai paatuat lé kam néné! Bulat maburú nukatonemi kam baga sangamberi sikuadda tai nabi! 24:26 Kipa, tá poi mangorik lé boikí igagalai Rimata Sipaarau, kei mei nia ka pulatsanannia?" 24:27 Iageti taddaakénangan ikolouaké ka matadda, Jesus, sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, pagalaiat tubunia, barania ka sinurat'akenen Mose, pat aili ka sinurat'akenenda tai nabi. 24:28 Kelé aramalegre ka laggai ailiakenenda, galainangan Jesus kelé baí iririu-riuaké lé ipuenung, isabauaké laggai. 24:29 Iageti keraakérangan itui-tui, Jesus. Kuaddangan ka matania, "Ka kudduatmaian lé tapugogogoi, aipoí kineneiget masosoibóan lé sulu, aian pei magegep-gep." Iageti pugogoirangan leú et ka kudduatda. 24:30 Oto ai sia mukokom, alánangan roti, Jesus, kuanangan surá ka tubut Taikamanua, lepá paabbónangan nia, kaunangan nia ka tubudda. 24:31 Bulat iapeité agairangan pu-Jejesus nia. Tápoi lepá agounangan nia ka matadda. 24:32 Iageti patiboddangan pasasambadda, "Ale, tenan lé ka bagatta poa-poau, ka tetret aipatiboaké sita ka enungan, aipakolou ka sita bagat tiboiet ka Buko Sipunenan, elé?" 24:33 Iangan leú et gogoinia, toili sia ka Jerusalem. Segé sia sedda, ailiddangan ai sia parururú ka sia sipasiului sipulusara sambat sipasiului sabagei. 24:34 Iageti kuaddangan ka matadda, "Bulat sibulatnia, atusurungan nia mitsá si Tuhan! Aipatoiláan tubunia ka tubut Simon!" 24:35 Oto taddaakérangan nia ka sia sipasiului Jesus sirua néné, masipungu-nguan'aké sangamberinia siitsóra ka enungan, samba leú et ratiboi, kipa aioi araagai nia Jesus, aipaaabbó roti. 24:36 Ai peilé ranununuaké siitsóra, tulut rió-aipurió Jesus ka talagadda. Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Bulé ipaalei kam aban Taikamanua!" 24:37 Oto tugégérangan leú et pagalú lotóra bagei. Aipoí ka bagadda te sanitu lé araitsó. 24:38 Tápoi kuanangan ka matadda Jesus, "Malolotó kodda kam? Samba iparurua kodda bagamui ka tubukku? 24:39 Itsó kam néné kabeiku samba rerekku. Bulat aku lé néné! Rape peité kam aku samba lelek'aké peité kam! Aipoí ka sia sanitu, tá anai akkulá samba tolatnia, kelé siitsómui ka tubukku kaku néné." 24:40 Aikukua kelé néné Jesus, aipatotoilá ka tubudda kabei sambat rerenia. 24:41 Tápoi kelé iitsó tápei matotonem bagadda ka tubunia, kalulut angkat bagadda samba kisei ka bagadda, kuanangan ka matadda Jesus, "Taleú ai kanmui sené?" 24:42 Iageti kaurangan ka tubut Jesus sangapaggla iba sigoreng. 24:43 Oto alánangan nia nenda iba Jesus, komnangan leú et nia ka matadda. 24:44 Lepá kuanangan ka matadda Jesus, "Iaté néné kelé siniboiku ka matamui, ka tetret ai peilé aku ka talagamui: buítá muaili sangamberinia sitususurat pagalaiat tubukku ka bagat Bukot Mose, samba tai Nabi, samba leú et ka Mazmur." 24:45 Iageti bukaakénangan paatuadda Jesus, bulé raagai katukolobat tiboiet sitususurat ka Buko Sipunenan. 24:46 Lepá kuanangan ka matadda, Jesus, "Ka bagat Buko Sipunenan, ai atusurat'aké, buíta mangorik nia boikí Rimata Sipaarau néné, samba buítá tusuru nia ka simamatei ka gogoi sikatelunia. 24:47 Samba leú et, buítá ka oninia, tupangantoman sangamberi taikapolak, bulé rabauaké paatuatda, iappéaké jodda Taikamanua. Samba Katuareman Simaerú néné, buítá tapakakra barania ka Jerusalem. 24:48 Oto kam te sipasimumuneng'aké sangamberinia néné. 24:49 Ai leú kukoiniaké ka kam Ketsat Sipunenan, kelé sitonéakenen Ukkui. Tápoi buítá mariu-riu nungena kam nia ka Jerusalem néné, teret sop-sopna ka tubumui geget Taikamanua." 24:50 Lepá abbitnangan sia sipasiuluinia Jesus, raei ka Betania. Segé sia sedda, totoiakénangan kabeinia Jesus, sukat'akénangan leú et sia. 24:51 Oto aisusukat'aké sia, tusakainangan leú et ka manua, iageti pasaraddangan leú et. 24:52 Iageti purappoddangan leú et masipaniddogi nia, lepá toili sia ka Jerusalem ka angkat baga sabeu. 24:53 Samba riu-riunia lé raumun'aké Taikamanua ka Uman Taikamanua.

Johannes 1

1:1 Ka panandaatnia peilé, ainangan tá ibabaraaké manua sambat polak Taikamanua, aian turerere kababarania ka sia Tiboiet. Aian nia ka sia Tiboiet néné ka bet-bet Taikamanua, iageti Tiboiet néné leú, makeré lé nia ka tubut Taikamanua. 1:2 Taddanangan aian nia turerere mukukuddu ka bet-bet Taikamanua, ka sia Tiboiet néné. 1:3 Ka tubunia lé ka baraiat sangamberinia, samba sangamberinia sibabara néné, tá anai tenan nia bara; ké tá kalulunia. 1:4 Bakkat purimanuaiat lé Tiboiet néné ialeú et purimanuaiat néné, sipatóaké sirimanua. 1:5 Mutoro lé pató néné ka simagep-gep tápoi tá momoi ipéaké nia pugep-geman. 1:6 Iageti oinangan leú et sara pakoiniet Taikamanua, sipuoni si Johannes. 1:7 Kaooi nia néné, iaté masisegéaké pagalaiat pató néné, bulé imatonem bagadda sangamberi sirimanua ka tubunia. 1:8 Tápoi tápei te nia néné oniakenen pató, sarat masisegéaké pató lé nia ka sia. 1:9 Amoian nia ka polak ka sia, oniakenen bulat pató sipulelelek, sitoroji sangamberi sirimanua. 1:10 Ai nia ka polak Tiboiet néné, samba kalulunia lé aibara polak néné, tápoi tá raagai nia taikapolak. 1:11 Amoian nia bulat ka bakkat laggainia, tápoi tá arasiló nia sabangsania. 1:12 Tápoi ai leú te sia sipasisisiló nia, samba ai leú et sia simatonem baga ka tubunia. Oto kaunangan ka sia hak ibailiu sia tatogat Taikamanua, 1:13 tápoi tá te sirimanua aitútúaké matadda, aipoí ka Taikamanua lé ka baraiat puririmanua sibau néné. 1:14 Aibailiuan nia sirimanua Tiboiet néné, aian nia mukukuddu ka talagatta, ataitsóan kam pulatsanannia. Aisiló pulatsanan néné, siripot puooni nia togat Ukkui, sisasara. Ka tubunia lé taiitsó kam Taikamanua, samba leú nuntut bagania ka tubutta. 1:15 Sipasimumuneng'aké pagalaiat tubunia, iaté si Johannes, aikua: "Nia té néné sikuakku: Momoi te nia kurukku, tápoi nia peilé abeu tiboi tubu ka tubukku, aipoí einangan aku kaku tá mututú-tú mata, aian nia ka sia." 1:16 Sipulu katat baga lé nia; tá muaari, isukat'aké sita. 1:17 Aiaké Surukat Taikamanua ka tubutta, iaté si Mose; tápoi katet baga samba putotopit Taikamanua geti ka tubut Jesus Kristus lé ataitsó kam nia. 1:18 Bulat beri peité sia sara sipasiiitsó Taikamanua, sarat togat Ukkui sisasara lé, lepá, iaté simakeré ka Ukkui, simakopé legre ka tubunia. Nia lé ipopoiliat Ukkui ka sita. 1:19 Iageti koiniakérangan tai imam samba sia ka suku Lepi, tai bajára tai Jahudi sikukuddu ka Jerusalem, raei ka tubut Johannes, bulé raiséaké nia, rakua, "Kasonia ekeu néné?" 1:20 Oto poiliatnangan tubunia si Johannes bulat simakolou ka tubudda, pelé nga-ngania, "Aku kaku geti néné, tá Rimata Sipaarau." 1:21 Iageti kuaddangan ka matania, "Oto kasonia lé ekeu? Taleú si Elia lé ekeu?" Aleginangan nia si Johannes, ikua ka matadda, "Taá." Oleakérangan mitsá raisé nia pelé nga-nganda ka tubunia, "Taleú Nabi lé ekeu?" Kuanangan ka matadda, "Taá." 1:22 Kuaddangan mitsá ka matania si Johannes, "Oto kauan, poiliat pei ka matamai, kasonia lé ekeu néné, bulé ibara segéakenenmai ka tubudda sipasikokoiniaké kai, apa sikuam ka matamai pagalaiat tubum?" 1:23 Iageti kuanangan ka matadda si Johannes, "Aku te nenda kelé sipoiliat Nabi Jesayas: 'Sipusosoga ka simatangeu, masikua: Pagaktuk kam enungan Tuhan.' " 1:24 Kuaddangan ka matat Johannes sia sikoiniakenenda tai Parise, 1:25 "Oto ké tá Rimata Sipaarau ekeu néné, elé tá si Elia, sambat tá sipuoni tai Nabi, masiraraú kodda ekeu?" 1:26 Aleginangan nia si Johannes, pelé nga-ngania, "Aku geti kaku néné, oinan lé kuraraúaké. Tápoi ka talagamui sené, ai sia sara taiaagaietmui. 1:27 Siooi kuruk tei-teiku. Tápoi beri masirugut talit tarangaínia, tá mateú aku." 1:28 Ka laggai Betania te aipuaili sangamberinia néné, iaté ka saigit ka kabelaiat sulut Oinan Jordan, ka kudduat pasiraúkatnia sirimanua, si Johannes. 1:29 Matsepnia lé mitsá, itsónangan Jesus si Johannes ai nia memei masitaget'aké nia. Iageti pusiblanangan si Johannes, pelé nga-ngania, "Itsó kam, nia té néné, Togat Biri-birit Taikamanua, sipasipoposa jodda taikapolak. 1:30 Nia té néné kuanenku ka matamui, siooi kuruk tei-teiku. Tápoi nia peilé abeu tiboi tubu ka tubukku, aipoí kei babara aku kaku, aian turerere kababara nia ka sia. 1:31 Panandaatnia poí, bulat beri agaiku nia ka sia néné. Tápoi bagat kaooiku néné, iaté masiraú sia oinan, bulé raagai nia ka sia néné sabangsa Israel." 1:32 Ka sia leú et si Johannes imuneng'aké leú et kisé, "Akuitsó Ketsat Sipunenan itugorosot kelé mutubu marpati ileugi nia. 1:33 Ka tetret nenda tápei kuagai nia. Tápoi kelé aikua ka matakku Taikamanua, sipasikokoiniaké aku masiraú sirimanua oinan, kisé, 'Ké nuitsó itugorosot Ketsat Sipunenan, ileugi sara sirimanua, nia té nenda sipasiraraúaké Ketsat Sipunenan.' " 1:34 Iageti pusiblanangan si Johannes, pelé nga-ngania, "Oto bulat tubut tubukkungan te amasiitsó; kalulut néné muneng'akékungan nia kaku, bulat Togat Taikamanua lé nia." 1:35 Iageti matsep, ei nia mitsá si Johannes ka kudduat nenda leú et, sambat rua sipasiuluinia. 1:36 Kelé aiitsó aitusabau Jesus, kuanangan, "Itsó kam! Nia té néné Togat Biri-birit Taikamanua." 1:37 Oto ka sia sipasiului Johannes sirua néné, kelé araarep sikuat Johannes ka matadda, eirangan leú et masitut Jesus. 1:38 Kelé aipitsa tei-teinia ka sia Jesus, itsónangan airatutut nia. Iageti kuanangan ka matadda, "Aponia nugagaba kam?" Belan nga-nganda lé masikua ka matat Jesus, "Ale Rabbi, kaipa nukukuddu?" (Rabbi, katukolobatnia, guru.) 1:39 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Sita kam, nuitsó kam nia." Oto eirangan leú et sambadda, raitsó kaipa kudduatnia. Ka tetret nenda aiailingan bó-bó epat ka soibokat. Oto pugogoirangan sambadda sedda. 1:40 Oto sara ka talagat sirua sipasiaarep sikuat Johannes, lepá ei nia masitut Jesus, iaté sipuoni si Andareas, sarainan Simon Petrus. 1:41 Iageti olaakénangan nia si Andareas mei masigaba sarainania si Simon. Kelé aiaili nia, kuanangan ka matania, "Apaailingan kai si Mesias!" (Mesias, makeré lé Kristus, iaté: Rimata Sipaarau.) 1:42 Einangan leú et si Andareas itaroaké si Simon ka tubut Jesus. Iageti kinerenangan nia Jesus si Simon, pelé nga-ngania ka matania, "Ekeu néné iaté sipuoni si Simon, togat Jona. Tuooniakéan lé te ekeu si Kepas." (Kepas, makeré lé Petrus, katukolobatnia, iaté, leleu bulak.) 1:43 Kelé aimamatsep, teúakénangan Jesus mei ka Galilea. Iageti paailiddangan si Pilipus, kuanangan ka matania, "Konan, nutut aku!" 1:44 Laggainia ka sia si Pilipus ka Betsaida, iaté ka kudduatra tai Andareas sambat tai Petrus. 1:45 Lepá ailinangan si Natanael si Pilipus. Iageti kuanangan ka matania, "Akuailingan kai nia kelé sipoiliat Mose sambat sisegéakenenda tai nabi. Nia néné iaté tai Natsaret, togat Josep." 1:46 Tápoi aikua lé ka sia si Natanael ka matat Pilipus, "Kipa pá ora, babara leú pá simaerú ka laggai Natsaret?" Iageti kuanangan ka matat Natanael si Pilipus, "Taá, kisé lé, konan lé nuitsó nia, kekeu." 1:47 Kelé aiitsó nia Jesus si Natanael ai nia memei masiailiaké nia, pusiblanangan leú et, isiblaaké pagalaiat tubut Natanael, pelé nga-ngania, "Iaté néné sara bulat tubut tai Israel sipulelelek. Beri sara pajoat ka bagat paatuatnia." 1:48 Kuanangan si Natanael ka matat Jesus, "Kipa galainia anuagai aku?" Kuanangan ka matania Jesus, "Ainangan tá isosogai ekeu si Pilipus, akuitsoán ekeu, ai ekeu mukukuddu ka tei sileu." 1:49 Iageti pusiblanangan ka sia si Natanael, pelé nga-ngania, "Guru, Togat Taikamanua lé ekeu, Rimatadda tai Israel!" 1:50 Kuanangan ka matania Jesus, "Kalulut kukuakku ka matam iitsóku ekeu ai ekeu mukukuddu ka tei sileu peilé, amatonem'an bagam ka tubukku? Oto nuiitsó peilé te mitsá, bulat sisaliu beunan nenda peilé!" 1:51 Kuanangan nia mitsá Jesus ka matat Natanael, "Bulat sibulatnia te kuanenku néné ka matam, kau nukatonemi nia; nuiitsó te itubuká manua, samba samalaikat Taikamanua, situsasakai sambat sipangangaraí, raailiaké Togat Manusia."

Johannes 2

2:1 Kelé aitusabau rua ngagogoi burúnia, baraakérangan sara punen putalimogat ka laggai Kana ka propinsi Galilea. Ka punen nenda ai nia ka sia inan Jesus. 2:2 Ka sia leú et Jesus sambat sipasiuluinia, arasogai leú et sia ka sia mupunen ka putalimogat néné. 2:3 Kelé aitatá anggur, kuanangan inannia ka matat Jesus, "Asapprungan anggurda." 2:4 Iageti kuanangan ka matat inania Jesus, "Bá gugugluaké aku, Ina. Aipoí tápei aiaili tetrenia kupatoilá tubukku." 2:5 Oto kuanangan ka matadda inan Jesus sapagugulet néné, "Apa lé ikua ka matamui, galaimuian nia." 2:6 Iageti sedda ai enem ngambua bubbuman, sinarek'akenenda kaunen pasibuiat rere siripot aratda tai Jahudi. Ai pasasangotu ngaliter igit ka bagania senen bubbuman néné. 2:7 Kuanangan ka matadda Jesus sapagugulet néné, "Kau kam oinan ka bagania sangamberi bubbuman néné." Iageti kaurangan oinan ka bagania, pat tim. 2:8 Lepá kuanangan ka matadda Jesus, "Oto kauan, seilú kam goisó oinan néné, nuei kam nukau kam nia ka siutéaké punen néné. Iageti abbitrangan nia oinan nonda ka siutéaké punen." 2:9 Iageti nanamnangan nia nenda oinan sibailiu anggur. (Tápoi tá iagai kabaraiatnia anggur néné, sarat sia lé sapagugulet sipasibabaliuaké oinan, iagai nia.) Oto rengeiakénangan tubunia siutéaké punen néné ka tubut simanteu sitalimouakenen, 2:10 kuanangan ka matania, "Kelé simatukle tugalaiaké, anggur simakopé erú lé boikí tukakau lóra tairauma sipupu-punen, tápoi ké geti asegéan bagadda muló, iapeité belaaké anggur sitaimakopé nanam. Tápoi anukoirí lé kam anggur bulat simaerú néné, teret kineneiget!" 2:11 Iaté né pukerengan siboikí sigalai Jesus ka laggai Kana. Aigalai néné Jesus, iaté ka laggai Kana ka propinsi Galilea. Toggaiat néné te masipatoilá pulatsanannia. Iageti matonemnangan bagadda sipasiuluinia ka tubunia. 2:12 Lepá, ei sia ka Kapernaum sambadda sainania, sambat sasarainania, samba leú et sipasiuluinia. Iageti kuddu sia sedda piga ngagogoi pá burúnia. 2:13 Kelé aimalegre iaili tetrenia Punen Paskadda tai Jahudi, einangan leú et Jesus ka Jerusalem. 2:14 Iageti ailinangan sia Jesus ka Uman Taikamanua sipasisasakiaké jaui, biri-biri, sambat umá marpati. Ka sia leú sipasisisiliy bulagat, ai sia mututukkú sedda. 2:15 Iageti tikainangan leú et tali, Jesus, ibara jijigunia; oto pausijinangan leú et sangamberi tarimeu, iaté biri-biri sambat jaui ka bagat Uman Taikamanua. Paluggánangan leú et mejadda sipasisisiliy bulagat, katenan bulagatda aparappi ka polak. 2:16 Kuanangan ka matadda Jesus, sipasisasakiaké umá marpati, "Abbit kam sangamberinia sikukuddu sené. Bá babailiuaké kam nia Uman Ukkuiku néné, kudduat pasakiatmui!" 2:17 Oto iapeité repdemrangan nia ka sia sipasiuluinia, kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, "Nuntut bagakku ka Umam lé Tuhan, aimatei ka tubukku." 2:18 Iageti pajoggloakérangan Jesus tai bajára tai Jahudi, pelé nga-nganda ka tubunia, "Galai peité kiseiet, ibara itsoketmai, kuagai kai kababarania haknu masigalaiaké kelé néné. " 2:19 Tápoi belan nga-ngania lé Jesus, ikua ka matadda, "Ragat'an lé kam Uman Taikamanua néné, tápoi ka bagat telu ngagogoi burúnia, rióakékungan nia mitsá." 2:20 Oto kuaddangan nia ka sia, "Epat ngapulu enem ngarura burúnia aitugalai Uman Taikamanua néné. Kipa kekeu momoi nurióaké nia mitsá ka bagat telu ngagogoi?" 2:21 Tápoi tubunia lé iooniaké Jesus, Uman Taikamanua. 2:22 Oto lepá, aitusuru Jesus ka simamatei, iapeité repdemrangan nia sipasiuluinia, kukuana ka matadda Jesus, pagalaiat néné. Iageti matonemnangan bagadda ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan samba ka sangamberi siniboi Jesus ka matadda. 2:23 Maigi sia simatonem baga ka tubut Jesus, ka tetret ai nia ka Jerusalem mupupunen Paska, kalulut maigi kerek aigalai. 2:24 Tápoi ka sia geti Jesus, tá aikatonemi sia baga, iagai lé poí sia sangamberi sirimanua. 2:25 Tá anai lulunia rakolouaké ka matania pagalaiat tubudda kasei pá; aipoí nia ka sia, iagai apa sibabara ka paatuatda sirimanua.

Johannes 3

3:1 Ai sara siagai enung puaranan ka talagadda tai Parise, iaté sipuoni si Nikodemus. 3:2 Iageti sinoibó ei nia ka tubut Jesus, kuanangan ka matania, "Ale Guru, aikuaagai kai kokoiniakéna ekeu Taikamanua. Aipoí tá anai sia beri sara siagai masigalai kerek kelé sigalaiakenennu néné kekeu, ké tá ipaalei nia Taikamanua." 3:3 Oto kuanangan ka sia Jesus ka matat Nikodemus, "Kau imatonem bagam ka sikuakku néné; bulat beri te sia sara ibabailiu sapaamian Taikamanua, ké tá mutú-tú matania mitsá." 3:4 Iageti kuanangan nia ka sia si Nikodemus ka matat Jesus, "Ale, kaipa iooi iputútú matadda mitsá sikebbukat. Momoi leú pá isuruket'aké nia mitsá inania, lepá tú-túakénangan matania mitsá inania?" 3:5 Oto alegina lé nia ka sia Jesus, "Bulat sibulatnia sikuakku néné ka matam: ké tá itú-túaké matadda oinan samba Ketsat Sipunenan, bulat tá momoi ibailiu sia sapaamian Taikamanua. 3:6 Aipoí sirimanua siripot ka pusirimanuaat, saeppudda lé itutú-túaké matadda, tápoi siripot ka puketsanan geti, Ketsat Sipunenan lé itutú-túaké matadda. 3:7 Oto buí imakeppu ka bagam, ké kukua ka matam: buitá mutú-tú matamui mitsá. 3:8 Kelé leú ka sia ipuboroi rusa, kaipa lé iobá ei; aitaarep ukkúnia, tápoi tá taagai kaipa kabaraiatnia, samba kaipa ieei. Oto kisedda leú te galainia ka sia sinútúakenen Ketsat Sipunenan." 3:9 Iageti kuanangan ka matat Jesus, si Nikodemus, "Oto kipa ipaeerú ibara néné?" 3:10 Kuanangan ka matania Jesus, "Ale, guru lé ekeu ka bangsa Israel; malangan pá tá nuagai nia néné? 3:11 Kau imatonem bagam ka sikuakku néné: siagaimai lé kutitiboi kai, samba siitsómai lé kumumuneng'aké kai: tápoi beri tonem bagamui ka simuneng'akenenmai. 3:12 Oto ké tá baí matonem bagamui kupungu-nguan'aké pagalaiat sibabara ka polak néné; kipangan lé iooi imatotonem bagamui ké kupungu-nguan'aké baí kai pagalaiat sibabara ka manua? 3:13 Beri peité sia sara situsasakai ka manua, sarat nia situgogorosot ka polak peilé, iaté Togat Manusia. 3:14 Kelé aitoak'aké ulou tembaga si Mose ka sara loiná ka simatangeu, oto buitá kisedda leú te ka sia itubuak'aké Togat Manusia, 3:15 bulé rabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá, ka sia simatonem baga ka tubunia." 3:16 Kisé te bulat kopet katet bagania Taikamanua ka taikapolak, pat akénangan Togania sisasara, bulé tá ilangó sia sangamberi simatonem baga ka tubunia, tápoi raiikep'aké lé purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. 3:17 Aipoí aikoiniaké Togania Taikamanua, tá masihakimi taikapolak, tápoi masipaarau sia lé. 3:18 Oto kasei simatonem baga ka tubunia, tá iuukum'aké sia Taikamanua. Tápoi sitaimatonem baga ka tubunia geti, aiukum'an sia Taikamanua, kalulut taimatonem bagadda ka tubut Togat Taikamanua sisasara. 3:19 Ituseseleaké sia geti, iaté kalulut: Amoian nia pató ka polak néné, tápoi sirimanua geti ka gep-gep lé ramareré-ré, belé peilé ka pató, kalulut kataí nia sigalaira. 3:20 Aipoí sangamberi sirimanua sigalai sikataí, bulat malagá bagadda ka tubut pató; samba tá ioobá moi ka pató geti, kalulut ikera buí imatoilá sigalainia sikataí. 3:21 Tápoi sia geti sigalaiaké sangamberi siobat bagat Taikamanua, maeme bagadda masilegeri pató, bulé imatoilá, sangamberi sigalainia néné, sarat siripot obaket bagat Taikamanua lé. 3:22 Lepá ei Jesus sambadda sipasiuluinia ka Judea. Iageti kuddu sia sedda piga ngagogoi pá burúnia, masiraú. 3:23-24 Ka tetret nenda, tápei arapenjaraaké nia ka sia si Johannes. Pasiraúnangan leú et ka laggai Ainon, tá mareunan nia ka laggai Salim. Aipoí sedda maigi oinan. Iageti oirangan leú et sirimanua ka tubunia, raúnangan leú et sia. 3:25 Lepá pajoggloddangan sipasiului Johannes, ka tubudda tai Jahudi, rapaukeli pagalaiat aturan pasiliná. 3:26 Iageti eirangan leú et ka tubut Johannes masikua ka matania, pelé nga-nganda, "Ai peilé leú nurerepdem nia, Guru, nenda alei nu mukuddu ka silat Oinan Jordan, sinaúsaúnu ka tubumai siburú? Ka sia kineneiget, ai leú et nia masiraraú, ameian sia sangamberi sirimanua ka tubunia!" 3:27 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia si Johannes, "Tá anai tenan lé nia bara apa pá ka tubut sirimanua, ké tá Taikamanua ipanguruat'aké nia ka tubudda. 3:28 Bulat piúmuian te amasiarep akukua nia ka matamui, 'Aku kaku néné geti, tá Rimata Sipaarau. Aikoiniaké lé aku Taikamanua muboikí ka tubunia.' 3:29 Aipoí sinanalep sitalimouakenen nenda, simanteu sitalimouakenen sibakkatnia. Ka sia alei simanteu talimouakenen, sarat murió masipaaleiaké samba masiarep'aké galajetnia, samba bulat maangká bagania ké iarep nga-ngan simanteu talimouakenen. Oto kisedda leú te aku kaku. Kineneiget bulat maangká bagakku. 3:30 Bulé nia lé memei maabeu tiboi tubu, tápoi aku kaku geti, memei lé ibebeleki tiboi tubukku." 3:31 Sibabara ka manua lé sisaliu sangamberinia. Tápoi sibabara ka polak geti, addeat taikapolak peilé sia, samba pagalaiat pupolangan lé ratitiboi. Nia lé, sibabara ka manua sisaliu sangamberinia. 3:32 Siripot siitsónia elé siarepnia lé ititiboi, tápoi beri sia sara simatonem baga ka simuneng'akenennia. 3:33 Tápoi sia geti simatonem baga ka simuneng'akenennia, ramumuneng'aké pububulat sibulatnia sikuat Taikamanua. 3:34 Aipoí sia sapakoiniet Taikamanua lé masingangantoman'aké tiboiet Taikamanua, aipanguruat'akéan poí sangamberinia ka tubunia Ketsat Sipunenan. 3:35 Manuntu bagat Ukkui ka tubut Togania, samba aikauan sangamberinia gege ka tubunia. 3:36 Oto kasei simatonem baga ka tubut Toga, tá isoppi rabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Tápoi sitaimareddet ka tubut Toga geti, bulat buji bagadda rabakkati purimanuaiat. Iuukum'aké lé sia Taikamanua teret buru-burú.

Johannes 4

4:1 Iageti maarepnangan ka tai Parise, Jesus peilé maigi aisese elé maigi airaú, sapagugulet, belé peilé kai Johannes. 4:2 Tápoi kenanen rakukua kelé néné, tá aina masiraraú ka sia Jesus, sipasiuluinia lé. 4:3 Oto kelé aiagai nia Jesus aarepra nia tai Parise pagalaiat néné, tui nia ikaddiuaké Judea, ei nia masiailiaké Galilea. 4:4 Tápoi puenunganannia néné, buítá isabau laggaira tai Samaria. 4:5 Iageti segé nia Jesus ka laggaira tai Samaria, sipuoni Sikar, tá maareu nia ka polak sikau Jakob siburú ka tubut togania si Josep. 4:6 Ai sedda sumur Jakob. Kalulut saggot tubunia Jesus muenung puuddetnangan ka bet-bet sumur. Ka tetret nenda iaté tuggé sulu. 4:7-8 Ka sia sipasiuluinia, ameian sia ka kota masisaki kan. Lepá oinangan leú et sara sinanalep tai Samaria masiaisú oinan. Iageti kuanangan ka matat sinanalep néné, Jesus, "Ale Ina, momoi leú kutiddou ka tubum, bulé nuaké lóku oinan?" 4:9 Tápoi aikua lé ka matat Jesus sinanalep néné, "Tai Jahudi lé ekeu, Ukkui, iageti aku kaku néné tai Samaria lé. Nutitiddou koí ka tubukku lónu oinan?" (Aipoí tai Jahudi sambat tai Samaria, taipaoobá lé sia.) 4:10 Iageti kuanangan ka matania, Jesus, "Ké ai baí nuaagai nia panguruat Taikamanua, samba leú et ké ai baí nuaagai nia kasonia néné sipasititiddou oinan ló ka tubum, tá isoppi nutiddou lónu ka tubunia, iageti akénangan kekeu oinan purimanuaiat." 4:11 Kuanangan ka sia sinanalep ka matat Jesus, "Kipa ibabara ka tubum oinan purimanuaiat, ké beringan seseilúnu tá anai; iageti paobánangan pei bagei sumur néné bulat makeru. Oto kaipangan lé ibabara oinan purimanuaiat? 4:12 Taikebbukatmai si Jakob lé aiaké kakai sumur néné. Beri ka sia leú et sené leú et iaalá lónia oinan. Kisedda leú et tatogania sambat tarimeunia sené leú et ka baraiat lóra. Taleú ai lé nukukua tubum ekeu peilé abeu tiboi tubu ka tubut Jakob?" 4:13 Kuanangan mitsá ka matania Jesus, "Maooggou lé sia mitsá sipasiloló oinan néné, 4:14 tápoi sipasiloló oinan akenenku geti, táan te maooggou nia burú. Aipoí oinan akenenku kaku, ibabailiu lé nia ka tubunia matat bubuakat, sipububuggra, sikau ka tubunia purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá." 4:15 Iageti kuanangan sinanalep néné ka matat Jesus, "Oto kauan, akéan poí kaku oinan nenda kuanennu, buí kumaoggou mitsá, buían kuoi mitsá sené masiaisú oinan." 4:16 Kuanangan ka matania Jesus, "Oto kisé, kenan'an boikí nusogai simanteunu; lepá oi ekeu mitsá sené." 4:17 Iageti kuanangan ka matat Jesus sinanalep néné, "Tá anai simanteuku." Kuanangan ka matania Jesus, "Aisese tedda sikuam. 4:18 Aipoí aiailingan lima ngamitsá anuputalimou; tápoi simanteu paaleiakenennu geti kineneiget, tá simanteunu." 4:19 Iageti kuanangan nia sinanalep ka matat Jesus, "Oto kineneiget peité akuagai nia punanabim. 4:20 Ka taikebbukatmai ka leleu néné lé rapaniniddogi Taikamanua; tápoi arakua sabangsam geti, sarat ka Jerusalem lé kudduat paniddogat ka Taikamanua." 4:21 Tápoi kuanangan ka matania Jesus, "Kau imatonem bagam ka sikuakku néné, ka sara tetre, táan ka leleu néné, elé ka Jerusalem, kudduat paniddogat ka Ukkui. 4:22 Kam kakam tai Samaria, tá nuagai kam nia paniddogietmui; tápoi ka kai geti tai Jahudi, kuagai kai nia paniddogietmai; aipoí ka tai Jahudi lé ibabara puaragat. 4:23 Tápoi iaaili te gogoinia, elé aiailingan gogoinia, ka geget Ketsat Sipunenan'an lé te rapaniddogi Ukkui, iaté Taikamanua bulat sibulatnia, siripot siobat bagat Ukkui. 4:24 Aipoí Ketsat lé nia Ukkui néné; oto sarat ka geget Ketsat Sipunenan lé iooi rapaniddogi Ukkui ka siripokatnia." 4:25 Iageti kuanangan ka matat Jesus sinanalep néné, "Aikuaagai kaooi nia Rimata Sipaarau (sipuoni Kristus). Oto ké moi nia, poiliatnangan sangamberinia ka tubutta." 4:26 Kuanangan ka matania, Jesus, "Aku té néné, sipatiboaké ekeu kineneiget." 4:27 Kelé aratoili sipasiuluinia, bulat kisei lé ka bagadda raitsó Jesus, ipatiboaké sara sinanalep. Tápoi beri sia sara siisiaké masiteká sinanalep néné, masikua ka matania, "Apa nuaalá sené, Ina?" elé masiteká Jesus masikua ka matania ka sia, "Nupatitiboaké kodda sara sinanalep?" 4:28 Iageti galak'akénangan lalaisúnia sedda sinanalep néné, pabalaunangan leú itoili ka laggai, kuanangan ka matadda sedda, 4:29 "Sita peité kam nuitsó kam sipoiliat ka matakku sangamberinia sigalaiku. Taleú pá niangan né Rimata Sipaarau?" 4:30 Iageti kaddiuakérangan laggaira, ei sia ka tubut Jesus. 4:31 Lepá ei sia sipasiuluinia masisogai nia mukom, kuaddangan ka matania, "Konan mukom, Guru." 4:32 Tápoi alegina lé nia Jesus ikua ka matadda, "Ai kaku kanku, taiaagaietmui." 4:33 Iageti paisérangan pasasambadda sipasiuluinia, pelé nga-nganda, "Taleú ai sia sipasitataroaké kannia?" 4:34 Iageti taddaakénangan masikua ka matadda sipasiuluinia, "Kuanenku kanku geti kaku, iaté masigalaiaké siobat bagat sipasikokoiniaké aku, samba masilepáaké galajet sisegéakenennia ka tubukku. 4:35 Ka kam nukukua kam, 'Ai pei epat ngalaggó burúnia iaili tetrenia pasimoneiat buat siureman.' Tápoi aku kaku geti masikua ka matamui: Lelek'aké peité kam buat siureman ka mone, surá lepá aimará, getaiet'an lé buania! 4:36 Sia sipasimomonei, arataddaakéan masisiló upadda, rarurúaké balutda ka purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Oto bailiu keré rapuangká baga, sipasikakarap'aké samba leú et sia sipasimomonei. 4:37 Aipoí ai tiboiet sipasikukua kisé, 'Sara mangurep, sabagei masimonei.' 4:38 Oto sené, kukoiniaké kam bulé mei kam masimonei, ka mone taigagalaietmui. Sabagei lé amei mugalai sedda, tápoi kam'an lé masipuuuktungi buat sigalaira." 4:39 Bulat amaigingan sia tai Samaria simatonem baga ka tubut Jesus, kalulut tiboiet sinanalep sipasikukua, 'Aipoiliat ka matakku sangamberinia galai tubukku.' 4:40 Oto kelé bulat arapaaili ka tubut Jesus, tai Samaria néné, nánárangan nia bulé mukuddu peilé nia ka talagadda. Iageti kuddu nia sedda rua ngagogoi burúnia. 4:41 Lepá uraunangan peilé mitsá igidda simatonem baga ka tubunia, kalulut ngantomannia ka tubudda. 4:42 Belan nga-nganda lé ka tubut sinanalep néné, "Aimatonem geti bagamai kineneiget ka tubunia, táan kalulut sesegéakénu nia ka matamai, tápoi kalulut bulat tubumaian poí aiarep ngantomannia, samba amakolouan ka kai, bulat tubut Sipaarau lé nia néné." 4:43 Rua ngagogoi burúnia aikuddu ka laggai Sikar, Jesus tui nia iei ka Galilea. 4:44 Bulat tubut Jesus lé amasikua, "Tá rahohormati sara nabi ka laggainia." 4:45 Tápoi kelé aisegé ka Galilea, silórangan nia ka angkat baga, aipoí araigbuk'an sigalai Jesus, ka tetret araei mupunen Paska ka Jerusalem. 4:46 Lepá ei nia mitsá Jesus ka laggai Kana ka Galilea, ka pasigalaiatna siburú oinan bailiu anggur. Ka laggai néné, ai sara pegawai pamarenta, aimubebesí togania ka laggai Kapernaum. 4:47 Kelé aiarep nia kaooi Jesus ka Galilea barana ka Judea, einangan leú et masiailiaké Jesus sedda, masináná Jesus, bulé iei ka laggai Kapernaum, masialeaké togania. Togania néné ilalangóan lé nia. 4:48 Tápoi aikua lé ka matat pegawai pamarenta néné, Jesus, "Bulat ké tá nuitsó kam kerek sigalaiku, tá matotonem bagamui ka tubukku." 4:49 Iageti aleginangan nia pegawai pamarenta néné, "Kauan, sitangan lé, Tuan, babara mamatei nia togakku." 4:50 Kuanangan ka matania Jesus, "Kauan kenan'an, amalengan nia togam." Oto bulat matonem bagania ka sikuat Jesus. Iageti toilinangan leú et. 4:51 Ka tengan enungan, paseseakénangan sia sapaguguletnia sieei masiailiaké nia, masisegéaké ka matania, pelé nga-nganda, "Amalengan nia togam, Tuan." 4:52 Lepá isénangan sia sapaguguletnia bó-bó piga aimale togania. Iageti kuaddangan ka matania, "Sokat, ka bó-bó sara sinágó aitatá roketnia." 4:53 Iapeité airepdem nia ukkui toga néné, ka tetret nenda te aikua ka matania Jesus, "Amalengan nia togam." Kalulut néné matonemnangan bagadda sangalalepra ka tubut Jesus. 4:54 Iaté néné pukerengan sikaruania sigalai Jesus, barania ka Judea.

Johannes 5

5:2 Sedda ka Jerusalem, ka bet-bet, "Matatbaliu Biri-biri", ai sara kolam, ka nga-ngan Ibrani oninia iaté Betesda. Ai lima ngambua sapounia. 5:3 Sedda ka bagat sapou, apareppa simabesí; ai simapeset mata, ai simasakit rere, samba leú et simaluluk tubu. Airangengenaaké tubudda sangamberidda ipugotsó oinan kolam néné. 5:4 Aipoí pasasangamitsá iaili tetrenia itugorosot malaikat Tuhan masigotsó oinan kolam néné. Oto kasei tugorosot boikí ka bagat kolam sigotsot malaika néné, kenanen aponia pá onin besíra ale-ramale. 5:5 Tápoi ka kudduat nenda, ai sara simanteu, telu ngapulu balu ngarurangan burúnia aimabesí. 5:6 Kelé aiitsó nia Jesus, ai nia mukakakkang sedda, samba bagei aiagaian bulat amaburúan aimabesí, nou-nounangan nia Jesus, kuanangan ka matania, "Ale, nuobá leú male?" 5:7 Kuanangan simabesí néné ka matat Jesus, "Tá anai sia sené, sipasiaakkat'aké aku rakau aku ka bagat kolam, Ukkui; ka tetret aipugotsó oinan kolam. Oto aian kububuet tubukku kumoileaké mei ka kolam, amuboikían araei sabagei." 5:8 Iageti kuanangan ka matania, Jesus, "Suruaké ekeu, alá peremannu, puenungnungan." 5:9 Iangan leú et nia, ale-aimale besínia, bairatnangan peremannia, puenungnangan leú et. Ipot gogoi Sabbat te aigalai néné, Jesus. 5:10 Kalulut néné kuaddangan ka matat simamale besí néné, tai bajára tai Jahudi, pelé nga-nganda, "Takei-kei nubairat peremannu, aipoí gogoi Sabbat lé kineneiget." 5:11 Tápoi kuana lé nia ka sia simamale besí néné, "Sipasiaaleaké aku lé, amasikua ka matakku, bulé kubairat peremanku, samba kupuenung." 5:12 Oto pelé nga-nganda ka tubunia, "Kasonia poi amasikua ka matam nubairat peremannu samba nupuenung?" 5:13 Tápoi ka sia simamale besí néné, táan iagai tubunia sipasiaaleaké besínia, aipapulingan poí tubunia ka sia Jesus ka talagadda sirimanua simigi. 5:14 Tápoi lepá ailinangan nia Jesus ka Uman Taikamanua, simamale besí néné kuanangan ka matania, "Kineneiget, amalengan té ekeu. Oto buían tebaí nugalai mitsá jo, bulé buí nuorik mitsá oringen sisaliu kopet kataí peilé." 5:15 Iageti einangan leú et simamale besí néné, ka tubudda tai bajára tai Jahudi, masisegéaké pu-Jejesus nia amasialeaké besínia. 5:16 Oto kalulut néné taddaakérangan nia tai bajára tai Jahudi rasaggangi Jesus, kalulut pasiaaleakéna besíra sirimanua, ka ipot gogoi Sabbat. 5:17 Tápoi aikua lé ka matadda Jesus, "Kelé kipa riu-riu nia ipugalai ka sia Ukkuiku, pat aili kineneiget, oto buitá kisedda leú te riu-riu nia kaku kupugalai galajetku." 5:18 Oto tiboietnia néné, masituppai ron paatuatda raisiaké ramateiaké Jesus. Bulat raiisiaké ramateiaké nia geti, tá sarat kalulut pasasabauna surukat ka aratda, sipaoorak ka gogoi Sabbat, tápoi bulat kukuana nia, Taikamanua néné, Ukkuinia; oto aipakeréakéan lé tubunia ka tubut Taikamanua. 5:19 Iageti kuanangan kelé néné ka matadda, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné; ka sia Toga, tá momoi igagalai apa pá sibara ka teú bagania sarania. Siitsónia ka Ukkuinia lé igagalaiaké. Apa igalai ka sia Ukkui, ialeú te igagalaiaké ka sia Toga. 5:20 Aipoí manuntu lé bagat Ukkui ka tubut Toga, samba aipatoilá sangamberinia sigalaiakenennia ka Togania. Iageti ipatotoilá peileú te mitsá Ukkui, ka tubut Toga, galaiakenennia bulat simakopé beunan, pat bara kisei ka bagamui. 5:21 Oto ké kipa ka Ukkui, isuruaké sia simamatei samba ikau purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá ka tubudda sirimanua; kisedda leú te ka sia Toga, ipasikau purimanuaiat sitaitatatá ka tubudda siobánia ikau purimanuaiat. 5:22 Ka sia poí Ukkui, táan ihahakimi kasei pá. Aipoí aikauan ka tubut Togania gege masihakimi sirimanua. 5:23 Aigalaiaké kelé néné geti Ukkui, bulé rahormati nia sangamberi sirimanua, Toga néné, kelé rahormati nia ka sia Ukkui. Oto kasei sitaihormati Toga, tá leú te ihohormati nia ka sia Ukkui, sipasikokoiniaké Toga néné. 5:24 Bulat sibulatnia te sikuakku néné: Kasei sisiddoni ka bagania sangamberi sikuakku néné, samba simatonem baga ka tubut sikoiniaké aku, niaté masibabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Táan tuukum'aké nia; abelangan nia ka kamateiat, samba araikep'akéan purimanuaiat. 5:25 Samba kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Iaaili te tetrenia, elé momoi takua, aiailingan tetrenia, raarep te, ka sia simamatei, nga-ngan Togat Taikamanua. Oto kasei sipasiaarep, purimanuandangan leú et. 5:26 Ukkui ka sia, bakkat ka baraiat purimanuaiat lé nia; oto Togania ka sia leú et, bailiuakénangan leú et nia, bakkat ka baraiat purimanuaiat. 5:27 Aikauan ka tubut Togania, Ukkui, gege masihakimi sirimanua, aipoí Togat Manusia lé nia. 5:28 Oto buí imakisei ka bagamui masiarep kelé néné, aipoí iaaili te gogoi nia raarep nga-ngania sangamberi sirimanua simamatei. 5:29 Arepra lé nga-ngania, bela sia ka bagat ratei. Oto kasei sigalai si maerú, suru, ikep'akérangan purimanuaiat. Tápoi sia geti sipasigagalaiaké sikataí, suru, lepá ukum'aké." 5:30 "Aku kaku néné, tá kugagalai apa lé kuobá galai. Siripot sikuat Taikamanua lé kupasihakimi kaku. Ialeú et siteúakenenku, maroipo lé, aipoí tá kugagalai siobat bagakku sarakku, tápoi siobat bagat Ukkui sipasikokoiniaké aku lé kugagalaiaké. 5:31 Ké aku leú et masimuneng'aké tubukku, bailiu simuneng'akenenku néné, tá katonemiet baga. 5:32 Tápoi ai lé sia sabagei sipasimumuneng'aké pagalaiat tubukku, samba ai lé kuaagai sesesena nia simuneng'akenennia. 5:33 Kelé sigalaiakenenmui, anukoiniaké kam pakoinietmui raei masitaget'aké si Johannes, masiiséaké pagalaiat tubukku, iageti akénangan ka tubudda katumunengan bulat simakolou pagalaiat tubukku. 5:34 Kukukua nia geti kelé néné, tá kalulut obáku ramuneng'aké aku sirimanua, tápoi bulé nusiló lé kam puaragat sibara ka Taikamanua. 5:35 Aipoí ka sia si Johannes, kelé alito sipuju-juluu lé nia, samba siputotoro. Tápoi tulu lé aimaangká bagamui masisiló toronia. 5:36 Tápoi simuneng'akenenku kaku peilé abeu, ka simuneng'akenen nia ka sia si Johannes. Oto sangamberi sigalaiakenenku kineneiget, iaté masigalaiaké sangamberi galajet sisegéakenen Ukkui ka tubukku, masipatoilá bulat kokoiniakéna aku Ukkui. 5:37 Beri ka sia Ukkui sipasikokoiniaké aku leú et, ai leú imumuneng'aké aku ka sia. Tápoi beri pei arepmui nga-ngania, elé beri pei itsómui nia. 5:38 Kalulut taimatonem bagamui ka tubukku sikoiniakenennia, taiottotnangan tiboietnia ka bagat paatuatmui. 5:39 Bulat numamateiakéan kam tubumui masigelai tiboietnia ka bagat Buko Sipunenan, aipoí ka bagamui te kelé kisedda tupaeerú, bulé ioi nubakkati kam purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Beri Buko Sipunenan leú et, aimuneng'aké leú et pagalaiat tubukku. 5:40 Tápoi beri gelaimui nia moi ka tubukku, bulé nuikep'aké kam purimanuaiat sitaitatatá. 5:41 Tá aikubebesíaké bulé raumun aku sirimanua. 5:42 Ai lé poí kuaagai kam. Ai lé kuaagai tatá nia ka paatuatmui punununtut baga, masipununtuki baga Taikamanua. 5:43 Ka geget Ukkuiku lé akuoi, tápoi beri silómui aku. Tápoi ké sabageian geti moi ka gegenia sarania, bulat biláan lé nusisiló kam nia. 5:44 Kaipa iooi ibabara tonem bagamui, ké ai peilé nubebesíaké kam raumun kam saalei pasasambamui, tá masibesíaké umun sibara ka Taikamanua Sisasara? 5:45 Buí nusuk-suk kam elé kujo-joaké kam ka matat Ukkui. Sipasijo-joaké kam geti si Mose lé, aipoí nia lé nukakaroni kam baga. 5:46 Ké matonem bagamui kai Mose, tá isoppi imatonem leú et bagamui ka tubukku kaku; aipoí pagalaiat tubukku lé aisurat'aké. 5:47 Tápoi ké geti tá matonem bagamui ka sinurat'akenen Mose, kipa te imatotonem bagamui ka sikuakku kaku?"

Johannes 6

6:1 Piga pá burúnia, ei nia Jesus, ka silat Paot Galilea, sipuoni leú Paot Tiberias. 6:2 Kelé aisegé sedda, bulat maigi sia amei masitut nia, kalulut araitsóan poí kerek sigalainia masialeaké simabesí. 6:3 Iageti panatranangan Jesus ka leleu, pukuddurangan sedda sambadda sipasiuluinia. 6:4 Ka tetret nenda, amalegrengan iaili Punen Paskadda tai Jahudi. 6:5 Kelé aipaingo matania Jesus, itsónangan sia sirimanua simakopé igi, siooi masiailiaké nia. Iageti kuanangan ka matat Pilipus, Jesus, "Kaipa siagainu taeei masisaki kan, bulé tapakom sia sirimanua simigi néné?" 6:6 Kenanen ikukua kelé néné Jesus, ka matat Pilipus, tápoi ai lé iaagai galaiakenennia; obána lé isibo pupaatuanan Pilipus. 6:7 Tápoi kuana lé nia ka sia si Pilipus ka matat Jesus, "Bulat kenanen tasaki roti rua ngotu ngaperak igit sakinia, tá leú et iaaili sia nuntudda néné, kenanen baí takau pagogoisó sia." 6:8 Iageti kuanangan ka sia sara sipasiului Jesus, sipuoni si Andareas, sarainan Simon Petrus, ka matat Jesus, 6:9 "Ai sené, sara tatoga sigoisó, ai lima ngaaggro roti aiabbit sambat rua ngamuneng iba. Tápoi apangan lé lulunia tukau nia ka simigi, iaailingan leú pá sia goisó néné?" 6:10 Tápoi kuana lé nia ka matadda, Jesus, "Kiséan lé, kuangan lé kam ka matadda rapuuddet." Sedda maturu-turu. Oto ka turu-turu lé rapuuddet. Oto sarat taimanteu, ai sia lima ngaribu igidda. 6:11 Iageti alánangan nia roti néné Jesus, kuanangan surá ka tubut Taikamanua. Lepá parubeinangan nia ka sirimanua simigi. Lepá mitsá parubeinangan leú et iba; iageti pukomrangan leú et, bulat pak segé ektekra. 6:12 Kelé aisegé ektekra mukom, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Rurúaké kam sipulelegei; bui ibara beri sara simalilimai." 6:13 Iageti rurúakérangan legeira sibara ka silima ngaaggro roti, ai pulu rua ngagarágá iginia, sarat sisusun sangamberinia. 6:14 Oto kelé araitsó nia sirimanua simigi kerek sigalai Jesus néné, kuaddangan, "Bulat sinénéan te, sara Nabi ngenaetta siooi ka polak!" 6:15 Iageti kelé aiagai nia Jesus, bebesíakéra rakau nia rimatadda, tui-tui nia iei ka leleu, iareuaké tubunia ka tubudda. 6:16 Kelé aimasoibó, gorosot sia sipasiuluinia Jesus ka paó. 6:17 Janang sia ka bagat abak, iageti talipokiddangan paó, raailiaké laggai Kapernaum. Pat segé soibónia, tápei amei Jesus masiailiaké sia. 6:18 Ka tetret nenda, aian itataddaaké imaonu, kalulut iboroi nia rusa simapiret. 6:19 Pat malegre lima elé enem ngakilometer reunannia arapuabak, itsórangan aiaailiaké sia Jesus, ai nia mueenung ka uddut oinan. Bulat seget kopet kataí lotóra. 6:20 Iageti tekánangan sia Jesus, pelé nga-ngania ka tubudda, "Bá malolotó kam, aku lé!" 6:21 Oto alárangan nia Jesus sipasiuluinia ka bagat abak, ka angkat baga; iageti táan amauju, segé sia ka ailiakenenda. 6:22 Oto kelé aimamatsep, agairangan nia sirimanua simigi sitaitutui-tui peilé sedda, sarat sara lé abak sikukuddu sedda. Raagai sarat sipasiului Jesus lé amutuitui sedda, tápoi ka sia geti Jesus, tá amei nia masitut sia. 6:23 Lepá mitsá jolou sedda piga ngaabak pá sia sibabara ka Tiberias, iaté ka bet-bet pukomanda roti, lepat aikua surá Jesus ka tubut Taikamanua. 6:24 Kelé araitsó tatat Jesus sambat sipasiuluinia sedda, janang sia mitsá ka bagat abak nenda leú et, ei sia ka laggai Kapernaum masigaba Jesus. 6:25 Kelé araaili Jesus ka silat paó, kuaddangan ka matania, "Ale, pigamoi anusegé kam sené, Guru?" 6:26 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ale, tá te bulat kalulut kolou ka bagamui ka kerek sigalaiku ka matamui, nugagaba kam aku; tápoi kalulut ektekmui lé mukom roti. 6:27 Bá momomoaké kam tubumui mugalai bulé ibara kan simatataket samba simabuteket. Tápoi kau lé numomoaké kam tubumui mugalai, bulé ibara ka kam kan sitaimabuteket, sibaraaké ka kam purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Togat Manusia lé masiaaké ka kam kan néné, aipoí aipauddet'an nia Ukkui Taikamanua." 6:28 Oto pelé nga-nganda ka tubunia, "Oto, kipa kupaeerú kai, bulé ioi kugalaiaké kai siobat bagat Taikamanua?" 6:29 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Néné lé ikikiddiy Taikamanua galaiakenenmui, iaté: kau imatonem bagamui ka tubut sikoiniakenen Taikamanua." 6:30 Oto belan nga-nganda lé ka sia ka matat Jesus, "Oto ké kisedda baí nia, aponia toggaiat nuaaké itsoketmai, bulé imatonem bagamai ka tubum? Aponia nugagalaiaké? 6:31 Aipoí kelé ka sia ka taikebbukatmai, arakom manna ka simatangeu, kelé ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Ikau kanda roti sibara ka manua.' " 6:32 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Ukkuiku lé masiaaké kanmui roti bulat sibulatnia sibara ka manua; tá si Mose. 6:33 Aipoí oniakenen roti siaket Taikamanua, iaté nia situgogorosot barana ka manua, sipasiaaké purimanuaiat ka taikapolak néné." 6:34 Pelé nga-nganda masikua ka matania, "Oto, kau mariu-riu nuaké nia ka kai roti néné." 6:35 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Aku néné te roti purimanuaiat. Oto kasei siooi kaku, táan malalaje nia mitsá, teret buru-burú. Ialeú et kasei simatonem baga ka tubukku, táan maooggou nia mitsá, teret buru-burú." 6:36 "Tápoi kelé paoleetku leú et simarei-rei ka matamui, kenanen aian nuiitsó kam aku, tápoi bulat beri tonem bagamui ka tubukku. 6:37 Aipoí sia sangamberi siaket Ukkui ka tubukku lé, momoi ka tubukku. Tá kukekera sia senen siooi ka tubukku. 6:38 Tá te masigalai siobat bagakku sarakku, akuoi barakku ka manua, tápoi masigalaiaké siobat bagat sipasikokoiniaké aku lé. 6:39 Oto néné lé siobat bagai sipasikokoiniaké aku, iaté: bulé tá kupalimai sia beri sara, sangamberi siakénia ka tubukku; tápoi bulé kususuruaké lé sia ka Gogoi Sialu. 6:40 Aipoí néné te siobat bagat Ukkuiku: Bulé sangamberidda sipasiiitsó Toga samba simatonem baga ka tubunia, masiikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá; iageti ka Gogoi Sialu, suruakékungan sia mitsá." 6:41 Oto kalulut kukuana ka matadda Jesus, "Aku te néné roti sibara ka manua", taddaakérangan leú et nia rapungunyú masipaisit kuanenda ka sia tai Jahudi ka tubut Jesus. 6:42 Pelé nga-nganda, "Kipa, tá poi nia néné Jesus, togat Josep? Ai lé kuaagai kai ukkui samba inania! Maró koí bagania masikua ka matatta kababara nia ka manua?" 6:43 Tápoi kuana lé nia ka matadda Jesus, "Bá pungu-ngunyú kam. 6:44 Aipoí beri sia sara simaró baga moi ka tubukku, ké tá itaroaké sia Ukkui, sipasikokoiniaké aku. Iageti kasei siooi ka tubukku, suruakékungan leú et sia ka Gogoi Sialu. 6:45 Beri ka bagat Bukodda tai Nabi leú, ai atusurat'aké kisé, 'Ipangangantru te sia Taikamanua, sangamberi sirimanua.' Oto sangamberi sipasiaarep nganturat Ukkui, samba sipasigegelai ka tubunia, iaté momoi ka tubukku. 6:46 Tápoi tá te masikua aian sia sipasiiitsó Taikamanua. Aipoí sarat sara nia peilé sibabara ka Taikamanua, amasiitsó Ukkui. 6:47 Oto bulé nuagai kam nia: Simatonem baga ka tubukku lé masibabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. 6:48 Aku té né roti purimanuaiat. 6:49 Taikebbukatmui siburú arakom manna ka simatangeu; tápoi amatei leú et sia ka sia. 6:50 Tápoi tá kisedda galainia ka sia roti sibabara ka manua; kasei sikom roti néné, táan mamatei nia, burú. 6:51 Aku té néné roti sibabara ka manua; roti purimanuaiat. Sikom roti néné, muririmanua teret buru-burú. Aipoí akkuláku lé roti, akenenku sipurimanuaji sirimanua ka polak néné." 6:52 Kelé araarep nia tai Jahudi sikuania néné, paukleddangan leú et pasasambadda. Belan nga-nganda lé masikua, "Kipa ka sia néné, iaké akkulá nia ka tubutta bulé takom kam nia?" 6:53 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Ké tá nukom kam akkulat Togat Manusia, samba ké tá nuló kam logaunia, bulat buji bagamui nupurimanua kam sipulelelek. 6:54 Oto kasei sikom akkuláku samba siló logauku, iaté masibabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá; iageti suruakékungan nia, ka Gogoi Sialu. 6:55 Akkuláku lé poí bulat kan, samba logauku lé poí bulat ló. 6:56 Oto kasei sikom akkuláku samba siló logauku, riu-riu lé patabbaratda ka tubukku, samba aku leú kaku riu-riu lé aku ka tubudda. 6:57 Ukkui sipuririmanua nenda te amasikoiniaké aku. Samba aku kaku leú et, ka Ukkui lé kupuririmanua. Oto kisedda leú te ka sia sikom akkuláku, ka tubukku leú te ibabara purimanuaiatda. 6:58 Néné peité roti sibabara ka manua: tá kelé roti sikomra taikebbukatmui siburú. Aipoí lepá arakom roti nenda, amatei leú et sia. Tápoi sikom roti néné geti, riu-riu lé rapurimanua, teret buru-burú." 6:59 Aikua sangamberinia néné Jesus, iaté ka tetret ai nia mungangantoman ka uma parurukat, ka laggai Kapernaum. 6:60 Maigi sia ka talagadda sipasiuluinia, kelé araarep tiboiet sikuat Jesus néné, kuaddangan ka matania, "Malippat'an lé tiboiet néné. Kaseian lé iobá piú iarep nia!" 6:61 Kirénangan ai lé iaagai Jesus pungu-ngunyúkidda nia sipasiuluinia kalulut sikuania néné. Kalulut néné, kuanangan ka matadda sipasiuluinia, "Kipa, taleú amabelé leú bagamui ka kam ka tiboietku néné? 6:62 Apa babara ké nuitsó baí kam itoili mitsá Togat Manusia ka kudduatnia siboikí? 6:63 Kalulut Ketsat Sipunenan lé rapuririmanua sirimanua. Tá anai lulunia puroronda sirimanua. Ngantoman sitiboakenenku ka matamui néné, tiboiet Ketsat Sipunenan lé; elé tiboiet sibaraaké purimanuaiat lé. 6:64 Tápoi kenanen kisedda, ai peilé kam, ka talagamui néné, sitaimatonem baga ka tubukku." Aipoí ka panandaatnia peilé, aian iaagai sia Jesus, kasonia sitaiobá masikatonemi nia baga, samba kasonia masipajojo nia. 6:65 Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Iaté lulunia kupopoiliat nia ka matamui, bulat beri te sia sara simaró baga moi ka tubukku, ké tá kalulut Ukkui." 6:66 Oto ka tetret nenda, maigi sia sipasiuluinia amasikaddiuaké Jesus; táan raobá masitut nia. 6:67 Iageti kuanangan ka matadda ka sia sipasiuluinia sipulurua, Jesus, "Kipa, taleú nukakaddiuaké leú kam aku ka kam?" 6:68 Oto belan nga-ngania lé ka sia si Simon Petrus, "Kasei ka tubungan lé kueei kai ka kai, Tuhan? Tiboietnu lé poí, Tuhan, sibaraaké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. 6:69 Bulat amatonem'an bagamai ka tubum, samba amakolouan ka bagamai, ekeu lé Tuhan, sikoiniakenen sipunenan sibara ka Taikamanua." 6:70 Iageti kuanangan mitsá ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Tá poi aku amasipiliy kam néné, ka puluruamui? Tápoi ai sara ka talagamui néné iaté, ketsat sikataí!" 6:71 Isasailú Jesus sené, iaté si Judas Iskariot. Aipoí kenanen ai nia ka talagat sipulurua sipasiului Jesus, si Judas néné, ipajo-jo leú et Jesus.

Johannes 7

7:1 Lepá taddaakénangan nia Jesus, masigejengi laggai Galilea. Tá iobá mei ka Judea, kalulut ai lé raiisiaké ramateiaké nia, tai bajára tai Jahudi. 7:2 Ka tetret nenda, amalegrengan iaili Punen Pusasapoura tai Jahudi. 7:3 Iageti kuaddangan ka matat Jesus sasarainania, "Kaddiuaké kudduat néné, nuei ka Judea, bulé raitsó nia ka sia sipasiuluinu sigalaiakenennu. 7:4 Aipoí tá te anai sia sipakele sigalaiakenenda, ké ai baí obána imasingin oninia. Buítá raagai nia sangaliot polak, ké nugalaiaké baí kelé néné!" 7:5 (Sasarainania leú poí ka sia, tá leú et matonem bagaddaka tubut Jesus.) 7:6 Iageti kuanangan ka matadda sasarainania, Jesus, "Tápei aiaili tetrenia kaku. Tá kelé ka kam, kaipa lé nuteúaké kam tetrenia, tá anai sisaila kam. 7:7 Aipoí ka kam, tá rapulalagaki kam baga taikapolak. Tápoi aku kaku geti, kirénangan lé malagá bagadda taikapolak ka tubukku, tá poí muaari kukukua kataínia sigalaira taikapolak. 7:8 Kenan'an kam ka kam mupunen. Aku geti kaku, tápei memei aku, aipoí tápei aiaili tetrenia kaku." 7:9 Oto néné te aikua ka matadda sasarainania Jesus; iageti nia ka sia, kuddu ka Galilea. 7:10 Kelé araei sasarainan Jesus mupunen, ei nia ka sia Jesus sipinakele, taiaagaietda sabagei. 7:11 Ai sia mupupunen, airagagaba nia tai bajára tai Jahudi; paisérangan, pelé nga-nganda, "Kaipa nia?" 7:12 Iageti sia sikukuddu sedda, taddaakérangan rapakasat nga-nganda rakua nia. Ai sia sipasikukua, "Sirimanua simatopit lé nia." Tápoi arakua geti sabagei, "Tá matopit nia! Sipataju sirimanua simigi lé nia." 7:13 Tápoi beri sia sara simaró baga masipaarep tiboietda ka simigi, pagalaiat tubut Jesus, kalulut lotóra ka tubudda tai bajára tai Jahudi. 7:14 Oto talagat pupupunenda, gurú nia Jesus ka Uman Taikamanua, iageti taddaakénangan mungantoman. 7:15 Bulat kisei lé ka bagadda tai bajára tai Jahudi ka tubut Jesus, pelé nga-nganda, "Kaipa aisese pusoppinan simakopé igi néné, aipoí sitaipusisikola lé nia néné?" 7:16 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Nganturat singantoman'akenenku ka matamui néné, tá sibara kaku, tápoi sibara ka tubut sipasikokoiniaké aku lé. 7:17 Ka sia simareddet ka siobat bagat Taikamanua, raagai masipatup-tup ka bagadda, sibara ka Taikamanua leú pá nganturatku néné, elé sibara kaku lé. 7:18 Aipoí ké tiboiet sibabara ka tubunia leú et inga-ngantoman'aké, oto masigaba umun ka tubunia lé igagalai. Tápoi sipasibebesíaké bulé onin sipasikokoiniaké nia lé tuuumun'aké, oto simaroipo paatuat lé nia sirimanua néné, tá anai patajuat ka bagat paatuatnia. 7:19 Kipa, tápei poi aiaké surukat Taikamanua ka tubumui, si Mose? Tápoi mandé kam sara ka talagamui néné sipasirereddet surukat néné. Angoi peilé nuiisiaké kam numateiaké kam aku?" 7:20 Iageti alegiddangan nia sirimanua simigi, "Ai le rorónu! Kasonia poi iisiaké imateiaké ekeu?" 7:21 Kuana lé ka matadda Jesus, "Sarat sangamata lé galajet akugalai ka gogoi Sabbat, tápoi seget kisei ka bagamui nuitsó kam nia. 7:22 Aiaké ka kam surukat musunat, iaté si Mose, kenanen baí tá nia amasiaké, tápoi siakéra lé taikebbukatmui, ainangan tá babara nia ka sia si Mose. Oto sené toilá, ai leú kam masisusunat sirimanua ka ipot gogoi Sabbat. 7:23 Oto ké pasigagalaiakémui kelé néné, bulé tá nupasabau kam surukat Mose siorak pususunat, angoi peilé nupugogoluki kam aku kaku, kalulut aaleakéku sangamberi besíra sirimanua ipot gogoi Sabbat? 7:24 Oto ale, buí nuhakimi kam sirimanua siripot simatotoilá, tápoi kau siripot keadilan." 7:25 Ai sia piga pá tai Jerusalem sipasikukua, "Taleú pá niangan néné gabaetda, bulé ramateiaké nia? 7:26 Itsó peité kam, bulat tá igigí-gí ipanibo ka matadda siberikabaga; tápoi bulat beri kuadda apa pá ka matania! Taleú pá araseseakéan ka sia tai bajáta Puririmata Sipaarau nia sinéné? 7:27 Tápoi ioi ka sia geti Rimata Sipaarau, tá tuagai kabaraiatnia! Ka sia geti néné, taagai kam kabaraiatnia." 7:28 Lepá, ai nia munga-ngantoman Jesus ka Uman Taikamanua, pugereinangan leú et, "Oto ai lé nuaagai kam aku, samba ai lé nuaagai kam kaipa akubara? Akuoi sené, tá teú bagakku. Tápoi ka teú bagat sibakkat hak masikoiniaké aku, samba nia néné, katonemiet lé nia. Tápoi ka kam geti tá nuagai kam nia. 7:29 Aku geti kaku, kuagai nia, ka tubunia lé poí akubara; nia lé amasikoiniaké aku." 7:30 Ka tetret nenda, bulat araisiakéan ralabá Jesus, tápoi beri sia sara simaeme kabei masilabá, tápei poí aiaili tetrenia. 7:31 Tápoi maigi leú sia ka talagadda simatonem baga ka tubunia, arakua, "Ké moi baí nia ka sia Rimata Sipaarau, momoi leú pá isaliuaké igalai maigi kerek, belé peilé ka sia néné?" 7:32 Tápoi ka sia geti tai Parise, ai lé sia mutatalinga, masiarepi rapakasat nga-nganda sirimanua simigi, ka tubut Jesus. Kalulut néné, pakerénangan bagadda sambadda tai imam sabeu, koiniakérangan piga pá tai tenterat Uman Taikamanua, bulé raei masilabá Jesus. 7:33 Iageti kuanangan Jesus ka matadda sirimanua simigi sikukuddu ka bagat Uman Taikamanua, "Táan te mauju kupaalei kam. Lepá toili aku mitsá ka tubut sipasikokoiniaké aku. 7:34 Nugagaba te kam aku, tápoi tá nusesese kam aku; aipoí tá momoi nuoi kam ka kudduatku." 7:35 Iageti patiboddangan pasasambadda tai bajára tai Jahudi, pelé nga-nganda, "Kaipa poi ieei sirimanua néné, pat koí taisesettangan nia? Taleú pá ka tubudda tai Jahudi sikukuddu ka laggai bagei, iaté ka talagadda tai Junani, bulé ipangantoman tai Junani? 7:36 Aponia katukolobat sikuania néné, nugagaba te kam aku, tápoi tá tasesese nia, samba tá momoi taei ka kudduatnia?" 7:37 Ka gogoi katulaibiat punen, iaté ka matat punen siabeunia, puriónangan Jesus ka Uman Taikamanua, sogaakénangan nga-ngania, masikua, "Kasei simaoggou, kau raoi ka tubukku muló. 7:38 Ka sia geti simatonem baga ka tubukku, ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Muguguruk te matat bubuakat oinan purimanuaiat sibara ka paatuatda.' " 7:39 (Ikukua Jesus sené, iaté pagalaiat Ketsat Sipunenan,siloketda simatonem baga ka tubunia. Aipoí ka tetret nenda, tápei atuuruaké ka tubudda Ketsat Sipunenan; tápei poí atulastsat'aké Jesus ka kamateiatnia.) 7:40 Bulat maigi sia sipasiaarep ngantomannia Jesus, amasikua, "Bulat Nabi te nia sinéné!" 7:41 Ai sia sipasikukua, "Nia té néné Rimata Sipaarau!" Tápoi arakua geti sabagei, "Táanbuu ale, kaipa te ibabara Rimata Sipaarau ka Galilea? 7:42 Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké, sipasikukua, "Punuteteu Dapid lé nia Rimata Sipaarau néné, ka laggai Betlehem lé kabaraiatnia, iaté laggai putútukat matat Dapid." 7:43 Oto kalepakatnia, pajoggloddangan leú et pasasambadda, kalulut Jesus. 7:44 Ai sia siisiaké masilabá Jesus, tápoi beri sia sara simaeme kabei masilabá. 7:45 Kelé aratoili tai tenterat Uman Taikamanua sikoiniakenenda masilabá Jesus, nou-nourangan sia tai imam sabeu, "Kipa, tá koí anuabbit kam nia sené?" 7:46 Belan nga-nganda lé tai tenterat Uman Taikamanua, "Ale, bulat tá anai siaili kopet againa manibo!" 7:47 Iageti kuaddangan ka matadda tai Parise, "Taleú sambat kam'an lé aipepeaké? 7:48 Taleú aian sia ka talagadda tai bajáta, elé ka talagadda tai Parise simatonem baga ka tubunia? 7:49 Aipoí ka sia sirimanua simigi, tá raagai surukat Mose, oto kenanen kipa pá, aiorak'an sia pateleiat." 7:50 Tápoi ai sara ka talagadda tai Parise, iaté sipuoni si Nikodemus, sieei siburú ka tubut Jesus. Kuanangan ka matadda tai Parise sabagei, 7:51 "Siripot Ukum, tá momoi tuukum'aké sara sirimanua, ké tápei atuarep pakaronia, samba tupareksa sigalaiakenennia." 7:52 Iageti kuaddangan ka matat Nikodemus, "Taleú ka Galilea leú kekeu anubara?" Lelek'aké peité sitususurat ka Buko Sipunenan! Sedda kolou ka bagam, beri sara nabi sibabara ka Galilea!" 7:53 Lepá arapaukle, toili sia sangamberidda ka lalepra.

Johannes 8

8:2 Matsepnia lé, maseggei peilé, ameian nia mitsá Jesus ka Uman Taikamanua. Iageti eirangan leú et sirimanua simigi ka tubunia. Puuddetnangan leú et. Lepá taddaakénangan ipangantoman sia. 8:3 Tá amauju, ei sia tai guru paamian sambadda tai Parise masiabbit sara sinanalep siailidda ai nia muoolop tubu. Kuaddangan ka matat sinanalep néné ipurió ka talagadda. 8:4 Lepá kuaddangan nia ka matat Jesus, "Guru, akuaili kai sinanalep néné, ai nia muoolop tubu. 8:5 Siripot ka Surukat Mose, buítá tubaijuk nia bukkú sinanalep kelé néné, teret matei. Oto kipa siripot sipinaatum kekeu, galaiakenen ka tubunia?" 8:6 Rakukua nia geti kelé néné ka tubut Jesus, masikabli tiboietnia lé, bulé ioi raseleaké nia. Tápoi amulukkuk lé nia Jesus, surat'akénangan singongaínia ka polak. 8:7 Kelé aimaole ranáná nia, suruakénangan uténia, kuanangan ka matadda ka sia, "Oto kiséan lé, kasei ka talagamui siagai tubuna sitáanai jo, nia té muboboikí masibabaijuk'aké bukkú ka tubut sinanalep néné." 8:8 Lepá aikua néné Jesus, pulukkuknangan mitsá, suratnangan mitsá polak. 8:9 Kelé araarep nia sikuat Jesus néné ka matadda, taddaakérangan mutui-tui, barana ka simabajá, tuian-tuian, legeina lé sarania Jesus, sambat sinanalep sipununui-nui ka kudduatnia. 8:10 Iageti teilaakénangan matania Jesus, kuanangan ka matat sinanalep, "Kaipangan né sia sangamberidda? Táan anai sia siukum'aké ekeu?" 8:11 Kuanangan ka matat Jesus, sinanalep néné, "Táan anai sia, Ukkui." Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan, aku kaku leú et, tá leú et kuukum'aké ekeu. Kineneiget momoian nutoili, tápoi baán tebaí gagalai mitsá jo." 8:12 Lepá pungantomannangan mitsá Jesus, ka matadda sirimanua simigi, pelé nga-ngania, "Aku te néné sipatóaké taikapolak. Kasei sipasitutut aku, tá mueenung sia ka bagat pugep-geman, tápoi raiikep'aké lé pató sipurimanuaji sia." 8:13 Iageti kuaddangan ka matat Jesus tai Parise, "Oto kineneiget anutaddaakéan masimuneng'aké tubum. Simuneng'akenennu néné, tá sineseat." 8:14 Belan nga-ngania lé Jesus, ialegi nga-nganda, "Kenanen tubukku leú et amasimuneng'aké tubukku, tápoi simuneng'akenenku néné, bulat sibulatnia; aipoí kaku kuagai kabaraiatku, samba kuagai kaipa kueei. Tápoi ka kam geti, tá nuagai kam kaipa akubara samba kaipa kueei. 8:15 Ka kam nupasihakimi kam sirimanua, siripot enung'akenenda sirimanua lé nugagalaiaké kam; tápoi aku kaku geti, bulat beri sia sara akuhakimi. 8:16 Iageti kéan baí kuhakimi sia, siteúakenenku nenda maroipo lé, aipoí tá sarakku; aipaaalei aku Ukkui sipasikokoiniaké aku. 8:17 Beri leú poí ka Surukat Mose, ai atusurat'aké kisé: Simuneng'akenenda rua sirimanua lé tuseseseaké. 8:18 Oto simuneng'aké aku, ai kai rua; aku, sambat Ukkui sipasikokoiniaké aku." 8:19 Iageti kuaddangan ka matania, tai Parise, "Oto kaipa ikukuddu ka sia Ukkuinu?" Aleginangan nga-nganda Jesus, pelé nga-ngania, "Tá nuagai kam aku, sambat Ukkuiku. Aipoí ké nuagai kam aku kaku, tá isoppi nuagai leú kam nia ka sia Ukkuiku." 8:20 Aikua sangamberinia néné Jesus, iaté ka tetret ai nia mungangantoman ka Uman Taikamanua ka bet-bet petit bulagat panguruat. Tápoi bulat beri sia sara simaró baga masilabá Jesus, kalulut tápei poí aiaili tetrenia. 8:21 Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Memeian lé aku; tápoi gabamuian tebaí aku. Oto mateimuian te ka jomui. Aipoí tá momoi nuoi kam ka kudduatku." 8:22 Pelé nga-nganda tai bajára tai Jahudi, "Imamateiaké lé pá tubunia, aikua koí, 'Tá momoi nuoi kam ka kudduatku.' " 8:23 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kam ka kam néné, ka repé lé anubara kam; tápoi aku kaku geti, ka pata lé akubara. Kam ka kam ka ka polak lé anubara kam; tápoi aku kaku geti, tá ka taikapolak akubara. 8:24 Iaté lulunia kukukua nia ka matamui, mateimuian te ka jomui. Kirénangan tedda mamatei kam ka jomui, ké tá matonem bagamui, 'aku néné te oniakenen, AKU TÉ NIA.' " 8:25 Oto kuaddangan ka matania, "Oto kasonia lé ekeu néné?" Kuana lé ka matadda Jesus, "Táan anai lulunia kupanibo ka matamui! 8:26 Bulat maigi peilé bukkaietku pagalaiat galai tubumui, samba hakimietku. Tápoi katonemiet te nia sipasikokoiniaké aku. Akupoiliat'an ka tubudda taikapolak sangamberi siarepku sibabara ka sia." 8:27 Tápoi tá airaaagai kolou, itiboi ka matadda Jesus, pagalaiat Ukkui. 8:28 Kalulut néné, kuanangan ka matadda Jesus, "Kiséan lé, anubuak'akéan geti kam nia Togat Manusia néné, iapeité agaimuian nia, 'aku néné te oniakenen AKU TÉ NIA,' samba bulat kolou ka bagamui taigagalaiku beri sara apa pá ka teú bagakku sarakku. Sarat singantruakenen Ukkui ka tubukku lé, kusesegéaké ka matamui. 8:29 Mariu-riu lé ipaalei aku ka sia sipasikokoiniaké aku néné. Bulat beri pei saraakéna aku; mariu-riu lé poí kugalaiaké sangamberi siobat bagania." 8:30 Kelé aikua sangamberinia néné Jesus, maigiddangan simatonem baga ka tubunia. 8:31 Lepá kuanangan nia Jesus ka matadda tai Jahudi, simatonem baga ka tubunia, Jesus, "Ké anuparimanuaakéan baí kam siripot sangamberi singantoman'akenenku ka matamui, bailiunangan kam sipasiului aku bulat sipulelelek. 8:32 Agaimuian leú et Taikamanua bulat sibulatnia. Oto kalulut néné, ujaakénangan leú et kam." 8:33 Iageti kuaddangan ka matania, "Sapunuteteu Abraham lé kai ka kai néné. Beri peité agaimai arapupagugulet'aké kai kasei pá! Apa katukolobat sikuam ka tubumai, 'Tuujaaké kai'?" 8:34 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Ale, bulat aisese te sikuakku néné ka matamui. Sangamberi sirimanua sigalai jo, iaté pagugulet jo. 8:35 Tá anai kudduatda simakolou, ka sia sapagugulet ka bagat lalep, tápoi ka sia toga geti, mariu-riu lé nia mukuddu ka bagat lalep. 8:36 Iaté lulunia, ké togangan amasiujaaké kam, amuujangan te kam bulat sibulatnia. 8:37 Kirénangan, ai lé kuaagai pupupunuteteuna kam si Abraham. Tápoi kenanen kisedda, ai lé nuiisiaké kam numateiaké kam aku, kalulut taiobámui masisiló nganturatku. 8:38 Aku kaku, siitsóku ka Ukkuiku lé kugagalaiaké. Kelé nugalaiaké kam nia ka kam, singantruakenenda saukkuimui ka tubumui." 8:39 Iageti kuaddangan ka matania, "Ukkuimai iaté si Abraham." Tápoi kuana lé nia ka matadda Jesus, "Ké bulat nia baí togat Abraham kam néné, tá isoppi nugalaiaké kam kelé sigalaiakenen nia ka sia si Abraham. 8:40 Tápoi kelé kusegéaké ka matamui siobat bagat Taikamanua siarepku sibabara ka tubut Taikamanua, tú-tú ka paatuatmui nuisiaké kam numateiaké kam aku. Ka sia si Abraham tá aiperú kelé sigalaiakenenmui néné! 8:41 Sigalaiakenen ukkuimui leú et nuuusut'aké kam." Iageti kuaddangan ka matat Jesus, "Ale, tá te togat siuilak kai néné. Aipoí sarat sara lé Ukkuimai, iaté Taikamanua." 8:42 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat ké Taikamanua baí nia Ukkuimui, tá isoppi imanuntu bagamui ka tubukku, aipoí aku kaku néné, ka Taikamanua lé akubara. Tá tenan aku oi, sibara ka teú bagakku sarakku, tápoi nia lé aikoiniaké aku akuoi. 8:43 Aponia lé poi lulunia tá isasak-sak ka bagamui ka sikuakku ka matamui? Tápoi kalulut taioommui nia masiarep nganturatku. 8:44 Bulat Sanitu lé ukkuimui; siripot ka siobat bagat ukkuimui lé numareré-ré kam. Baranangan ka panandaatnia peilé, bulat sipamamatei lé nia ka sia Sanitu néné. Beri ré-ré nia ka katuroipoat, aipoí ka tubunia tá anai katuroipoat. Oto ké igalai paboko, siripokatnangan, amuarat'an poí ka tubunia paboko. Bulat sipatataju lé nia; bulat turot boko. 8:45 Tápoi aku kaku geti, siripot siobat bagat Taikamanua lé kutitiboi, oto kalulut néné, taimatonemnangan bagamui ka tubukku. 8:46 Kasei ka talagamui simaró baga masisusui matakku, masipatoilá ka sirimanua, kababarat jokku? Ké kutiboi ka matamui siobat bagat Taikamanua, kipangan lé poi tá imatotonem bagamui ka tubukku? 8:47 Sia sibabara ka Taikamanua lé iobá piú masiarepi ngantoman. Tápoi kam geti ka kam, tá ka Taikamanua anubara kam, iaté lulunia tá ioobá piúmui masiarepi nganturat." 8:48 Iageti alegiddangan nia sikuat Jesus, pelé nga-nganda, "Kipangan, tá amei nia ka nga-ngamai, bulat tai Samaria lé baí ekeu néné, sipinasaileura sanitu?" 8:49 Tápoi kuana lé ka matadda ka sia Jesus, "Tá airapasasaileu aku sanitu. Aikuhohormati nia Ukkuiku, tápoi ai lé nupalololoi kam aku. 8:50 Tá umun ka tubukku kugagaba. Ai nia sara sipasibabaraaké kehormatan ka tubukku, nia té masihahakimi. 8:51 Bulat sibulatnia sikuakku néné ka matamui, kasei sireddet tiboietku, táan mamatei nia, burú." 8:52 Oto belan nga-nganda lé tai Jahudi ka tubunia, "Bulat iapeité aimakolou ka kai, pasasaileura ekeu sanitu! Aipoí ka sia si Abraham samba tai nabi amateian sia. Tápoi anukua peilé kekeu, 'Sangamberi sireddet tiboietku, táan mamatei sia, burú.' 8:53 Ké amateian baí nia ka sia si Abraham samba sangamberidda tai nabi leú et amateian sia, oto ekeu néné kasonia takukua ekeu kekeu? Bulat kaipa te iooi nusaliuaké beunan tiboi tubut ukkuimai si Abraham!" 8:54 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ké aku leú et masigagaba umun ka tubukku, oto tá anai lulunia. Tápoi sipasihohormati aku geti, iaté Ukkuiku, oniakenenmui Taikamanuamui. 8:55 Tápoi tá nuagai kam nia. Aku geti kaku, kuagai nia. Aipoí ké kukua baí tá kuagai nia, aibailiuan lé aku sara sipabobokoí, kéan lé kam'an lé. Ai lé kuaagai nia, tiboietnia leú aikurereddet. 8:56 Bulat maangká bagania ukkuimui si Abraham iitsó kaoijananku. Oto aiitsóan. Bulat seget kopet angkat bagania!" 8:57 Belan nga-nganda lé ka sia tai Jahudi ka tubut Jesus, "Tápei aiaili lima ngapulu ngarura ekeu, anuitsóan poi nia si Abraham?" 8:58 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat sibulatnia te sikuakku néné ka matamui: ainangan tá mututú-tú matania ka sia si Abraham, aian turerere kaku kababarakku." 8:59 Iageti alárangan bukkú tai Jahudi néné, ragelai rabaijuk Jesus. Tápoi aipalipput lé tubunia Jesus, iageti tuiakénangan nia ikaddiuaké Uman Taikamanua.

Johannes 9

9:1 Talagat pueenungnia Jesus, itsónangan sara simapeset mata, barania ka pusulekatnia peilé. 9:2 Iageti nou-nourangan nia sipasiuluinia, pelé nga-nganda, "Angoi ka sia, Guru, tú-túna lé matania amapeset'an matania? Taleú kalulut jonia, elé jodda lé saeppunia?" 9:3 Kuanangan ka matadda Jesus, "Tá leú kalulut jonia, elé kalulut jodda saeppunia, aiputú-tú matania, simapeset mata; tápoi bulé raitsó lé ipugalai geget Taikamanua ka tubunia. 9:4 Ai peilé matatágó sulu, buítá tagalai galajetnia sipasikokoiniaké aku. Aipoí ké iaili tetrenia imasoibó, beringan te sia sara sipugagalai galajetna. 9:5 Burúku mukuddu ka polak néné, aku néné te sipatóaké taikapolak." 9:6 Lepá aikua néné Jesus, lujinangan polak, pagalúnangan lujinia ka polak. Iageti lokot'akénangan nia ka matat simapeset mata néné, kuanangan ka matania, 9:7 "Kenan nubui matam ka Kolam Siloam." (Katukolobat Siloam, iaté 'Sikoiniakenen'.) Iageti einangan leú et masibui matania. Kelé aitoili, amakoinongan matania. 9:8 Iageti kuaddangan nia ka sia pabébéakenennia lalep samba sipasiiitsó nia siboikí, ipaniddou bulagat, "Tá poi nia sinéné, simarei-rei taitsó sipututukkú maniddou bulagat?" 9:9 Tápoi ai sia sabagei sipasikukua, "Oo, bulatnia tedda, néné." Tápoi ai leú sia mitsá sabagei sipasikukua, "Tá nia néné, keret tubudda lé." Tápoi nia ka sia masikua tubunia, "Aisesengan, aku tedda néné." 9:10 Iageti nou-nourangan nia, pelé nga-nganda, "Kipa anuperú aimakoinong matam?" 9:11 Kuanangan ka matadda, "Ai sara sipuoni Jesus, aialá goisó polak simalotí, iageti lokot'akénangan nia ka matakku, lepá kuanangan ka matakku, 'Kenan nubui matam ka Kolam Siloam.' Iageti eikungan leú et. Oto aikububui matakku, makoinongnangan leú et matakku." 9:12 Kuaddangan ka matania, "Kaipa nia?" Aleginangan nia, kuanangan, "Tá kuagai." 9:13-14 Aipagalú lujinia Jesus ka polak, masilaggek matat simapeset mata néné, iaté ka gogoi Sabbat. Kalulut néné, abitrangan leú et simamale mata néné, ka matadda tai Parise. 9:15 Iageti nou-nourangan leú et nia ka sia, kipa aipaerú aimakoinong matania. Kuanangan ka matadda, "Ailokot'aké lotí ka matakku, buikungan nia, makoinongnangan leú et matakku." 9:16 Oto ai sia piga pá ka talagadda tai Parise sipasikukua, "Tá ka Taikamanua aibara sipasigagalaiaké kelé néné, tá koí aisurú gogoi Sabbat." Tápoi arakua geti sabagei, "Kaipa iooi ragalaiaké nia sirimanua sijo, galajet pukerengan kelé néné?" Kalulut néné, bara paukelatda pasasambadda. 9:17 Bulé imatune raagai nia nou-nourangan nia mitsá tai Parise, "Oto kekeu, kipa nukukua ka tubut sipakoinong matam néné?" Kuanangan ka matadda, "Nabi lé nia." 9:18 Tápoi ka sia geti tai bajára tai Jahudi, tá matonem bagadda peset matania siboikí ka sia néné, samba leú kakokoinong matania kineneiget. Kalulut néné sogairangan saeppunia. 9:19 Nou-nourangan sia, pelé nga-nganda, "Bulatnia leú togamui nia sinéné, kuanenmui simapeset mata barana ka pusulekatnia peilé? Kipa aiperú aimakoinong matania kineneiget?" 9:20 Iageti kuaddangan nia saeppunia, "Oo, bulat togamai nia néné; bulat kirénangan lé mapeset matania barana ka pusulekatnia peilé. 9:21 Oto pagalaiat aimakoinong geti matania kineneiget, tá kuagai kai ka kai. Ialeú et kasonia amasiperú matania aimakoinong, tá leú et kuagai kai. Obána lé niangan lé nunonou-nou kam, aipoí amaabeuan nia; iagaian masialegi." 9:22 Rakukua kelé néné geti saeppunia, kalulut lotóra lé ka tubudda tai bajára tai Jahudi; aipoí apakeréan bagadda masikua, kasei masimuneng'aké pagalaiat Puririmata Sipaarau nia, Jesus néné, táan tuoobáaké raguruki uman paniddogat. 9:23 Iaté lulunia arakua saeppunia ka matadda, "Abeuan nia; niangan lé reré kam." 9:24 Iageti sogairangan nia mitsá nenda simapeset mata siboikí, kuaddangan ka matania, "Kiséan lé. Pusuppangan lé masikua pububulatnia sikuam néné. Aipoí ai lé kuaagai kai, tubut sijo lé nia sirimanua nenda." 9:25 Oto kuanangan ka matadda ka sia, "Sirimanua sijo pá nia, elé taá; nenda geti kaku, tá te kuagai. Sarat néné lé kuagai, siburú mapeset matakku, tápoi kineneiget amakoinongán matakku." 9:26 Iageti kuaddangan mitsá ka matania, "Apa aigalai ka tubum? Kipa aipaerú aimakoinong matam?" 9:27 Kuanangan ka matadda, "Akutiboian ka matamui, tápoi tá nuaarepi kam. Anuobáan koí kam mitsá masiarep? Taleú ai lé nugegelai kam ka kam, ibailiu kam sipasiuluinia?" 9:28 Iageti pulagajiddangan nia, kuaddangan ka matania, "Ekeuan té né sipasiuluinia; kai geti ka kai, taá! Aipoí kai ka kai néné, sipasiului Mose lé kai. 9:29 Kelé siagaimai, aipatiboaké Taikamanua ka sia si Mose. Tápoi ka sia geti néné, tá kuagai kai kaipa kabaraiatnia." 9:30 Iageti kuanangan ka matadda, "Ale, bulat makisei ka bagakku ka tubumui, taiagaimui kabaraiatnia; tápoi amakoinongán matakku aiperú nia. 9:31 Aipoí kelé siagaiatta, bulat tá te iaarepi sia Taikamanua, sijo; tápoi sarat sia sikalotóaké samba sigalaiaké siobat bagania lé iaarepi. 9:32 Ka panandaat polak peilé, bulat tápei ataarep kam, kababaradda siperú matadda simapeset mata barana ka pusulekatda peilé, pat makoinongnangan matadda. 9:33 Ké tá ka Taikamanua baí nia aibara ka sia sinéné, tá momoi igagalai apa pá." 9:34 Iageti kuaddangan ka matania, "Kipa baí anukua? Bulat sisusut jongan lé koí ekeu, barana ka pusulekatnu peilé, nupangangantru peilé koí kai?" Oto ka tetret nendangan té, táan araobáaké nia, iguruki uman paniddogat. 9:35 Kelé aiagai nia Jesus, bebelaakéra nia ka uman paniddogat, gabanangan nia Jesus. Kelé aiaili nia, kuanangan ka matania, "Kipa, ale, matonem leú bagam ka tubut Togat Manusia?" 9:36 Kuanangan ka matat Jesus, "Kasonia poi? Kua pei kaku, bulé kukatonemi nia." 9:37 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Aian nuiitsó nia. Nia té néné nupatitiboaké kineneiget." 9:38 Bulat kuana lé nia, "Matonem bagakku ka tubum, Tuhan." Iageti purapponangan ka matat Jesus. 9:39 Lepá kuanangan ka matania Jesus, "Akuoi ka polak néné, iaté masihakimi; bulé makoinong matadda simapeset mata; iageti mitsá bulé mapeset matadda simakoinong mata." 9:40 Oto ai sia piga pá sedda tai Parise, amasiarep sikuat Jesus néné. Kelé araarep nia kuaddangan ka matania, "Oto ka sikuam néné, simapeset mata leú kai ka kai néné nuooniaké nia elé?" 9:41 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ké mapeset baí matamui, oto tá anai jomui. Tápoi anukua lé poí kam, 'Makoinong matamai,' oto sirimanua sijo peilé, tuooniaké kam ka kam néné."

Johannes 10

10:1 "Bulat sibulatnia te sikuakku néné: Ké kekeret geli lé arakaraí aratugurú ka bagat geli, elé tá ka matatbaliu geli aratugurú ka bagat geli, tápoi ka enungan bagei lé arapangaraí, bulat sipananangkou, elé sipasirarau-rau lé sia néné. 10:2 Tápoi ké geti ka matatbaliu aratugurú ka bagat geli, iapeité oniakenen bulat sipasijajago biri-biri. 10:3 Bukánangan leú et nia sipasijajago geli, tutrangan leú et nga-ngania sabiri-biri, ké isogai oninda pasasara; iageti palulunangan leú et sia rabela ka gerat. 10:4 Kelé arasegé ka gerat, ei nia boikí ka sia sipasijajago néné, tutrangan leú et nia sabiri-biri, raagai poí nga-ngania. 10:5 Tá raobá ratut'aké sabagei, tápoi rapulolotó lé sia, tá poi raagai nga-nganda." 10:6 Tá raagai apa katukolobat pasikat siniboi Jesus néné ka matadda. 10:7 Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Bulat sibulatnia te sikuakku néné: Aku te matatbaliura sabiri-biri. 10:8 Sangamberi siooi boikí kei moi aku kaku, sipananangkou, elé sipasirarau-rau lé sia. Tápoi tá raarepi nga-nganda sabiri-biri. 10:9 Aku te matatbaliu. Kasei siguruki aku, iaté maaarau; oto kipa raperú, bela, elé tugurú pá ragalai, sarat airasesese kanda. 10:10 Ka sia sipananangkou, sarat manangkou, elé masimateiaké, elé masipakataí lé ragagalai araoi. Tápoi aku kaku geti, masipurimanuaji sia lé akuoi; masikau purimanuaiat simakapplu, bulat pat lé tim-bura, kopet iginia. 10:11 Aku te sipasijajago sipulelelek. Ka sia sipasijajago sipulelelek, ibubuluaké engania punu tubudda sabiri-birinia. 10:12 Tápoi ka sia geti siupaji, rakakaddiuaké lé sabiri-biri, ké moi harimau simasagbak; aipoí sia néné, tá sipasijajago biri-biri; paobánangan pei bagei, tá biri-biridda. Oto pasagbanginangan biri-biri néné harimau; iageti pasabunangan leú et tubunia. 10:13 Ka sia sipasijajago siupaji, mututui-tui lé sia, aipoí arapugalai bulé ibara lé upadda. Tá maletsei ka bagadda ka tubut biri-biri. 10:14-15 Aku lé sipasijajago biri-biri bulat sipulelelek. Kelé kipa againa aku Ukkui, samba agaiku kaku Ukkui, kisedda leú te agaiku sia kaku sabiri-biri; iageti ka sia leú et raagai aku. Engakku leú et kububuluaké punu tubudda. 10:16 Iageti ai peilé biri-birikku bagei, tápoi tápei atugurú sia ka mungkuat biri-biri néné. Oto sia ka sia néné leú et, buitá kuabbit sia, bulé raarep ka sia nga-ngakku. Bulé ibailiu sia sangamberidda sangamungkuat, samba sarangan lé sipasijajago sia. 10:17 Bulat manuntu bagat Ukkui ka tubukku, kalulut bubuluakéku engangku, tápoi lepá purimanuakkungan mitsá. 10:18 Bulat beri sia sara sialá purimanuaiatku néné. Aipoí bulat sibara ka teú bagakku lé akubuluaké engangku néné. Ai ka tubukku gege masibuluaké engangku, samba leú gege masialá mitsá. Nenda te galajet sisilóku sibara ka Ukkui." 10:19 Kalulut tiboiet Jesus néné, pajoggloddangan leú et ka sia tai Jahudi. 10:20 Maigi sia amasikua, "Ai lé sanitut tubunia sirimanua néné! Ai rorónia! Apananmui nuaarepi kam tiboietnia?" 10:21 Tápoi ai leú et sia sabagei sipasikukua, "Tá kisé galai rapanibo ka sia sipinasaileura sanitu! Momoi poi ipakoinong matadda simapeset mata, ka sia sanitu?" 10:22 Ka tetret nenda, talagat pueenungnia punenda, iaté Punen Pasirepdeman Raguruki Uman Taikamanua ka Jerusalem. Gogoi nenda, aiipó rura simaleppet. 10:23 Aigegejengi kudduat sikokoiakenen kai Salomo ka Uman Taikamanua, 10:24 oirangan leú et ka bé-bénia Jesus masikua ka matania, "Kipangan lé burúnia nukau puingoat bagamai? Kua peité ka matamai bulat simakolou, ké baí bulat ekeuan néné Rimata Sipaarau." 10:25 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Tápei baí akukua ka matamui, tápoi bulat beri tonem bagamui. Ka onin Ukkuiku lé akugalai galajet néné, masipatoilá pagalaiat tubukku. 10:26 Tá imatotonem geti bagamui ka tubukku, kalulut tá poí sabiri-birikku kam néné. 10:27 Aipoí sia sabiri-birikku raobá raarepi nga-ngangku. Aku kaku leú et kuagai sia. Oto tutrangan leú et aku. 10:28 Kaukungan ka sia purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Táan te ilalangó sia, burú. Bulat beri te sia sara simaró baga masioppu sia néné ka kabeiku. 10:29 Aipoí ka sia Ukkui sipasiaaké sia ka kabeiku, sisaliu sangamberinia lé nia. Oto beri te sia sara simaró baga masioppu sia néné ka kabei Ukkui. 10:30 Aku, samba leú ka sia Ukkui, sara lé kai, kuania." 10:31 Kalulut néné, alárangan bukku tai Jahudi rabaijuk Jesus. 10:32 Tápoi kuana lé ka matadda Jesus, "Anuigbuk'an kam sangamberi sigalaiakenenku simaerú, siripot sinegéakenen Ukkui ka kabeiku. Oto aponiangan lé ka talagat sigalaiakenenku néné, sibaraaké pugolukatmui, pat gelaimuian nubaijuk kam aku bukkú?" 10:33 Tápoi kuaddangan ka sia ka matat Jesus, "Kugegelai kai nia geti kubaijuk kai ekeu bukkú, tá kalulut sangamberi sigalaiakenennu simaerú, tápoi kalulut palololoinu lé, onin Taikamanua. Ainangan taagai pusisirimanuam, tápoi anubailiuaké lé tubum kelé Taikamanua." 10:34 Tápoi kuanangan ka matadda Jesus, "Tá poi ai atusurat'aké ka bagat Buko Surukatmui sipasikukua kisé: Aikua Taikamanua, 'taikamanua lé kam néné'? 10:35 Kelé siagaita, apa sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, iaté tueenung'aké teret buru-burú. Oto ké tubut Taikamanuangan amasioniake sia sangamberi sipasisisiló tiboietnia, 'taikamanua', 10:36 apangan lé lulunia nukukua kam akupaloloi onin Taikamanua, kalulut kukuakku aku néné Togat Taikamanua? Aipoí sipiliy Ukkui lé aku, samba sikoiniakenennia moi ka polak néné. 10:37 Ké tá baí kugalaiaké galajet sisegéakenen Ukkui ka tubukku, oto buí imatonem bagamui ka tubukku. 10:38 Tápoi ai lé poí kugagalaiaké, oto kauan imatonem bagamui ka tubut sigalaiakenenku, kenanen baí tá matonem bagamui ka tubukku néné. Iageti agaimuian kolou nia, Ukkui ai nia ka tubukku, kisedda leú et aku kaku, ai aku ka tubut Ukkui." 10:39 Iageti gelairangan ralabá Jesus, tápoi tá amoi; amutui-tui lé poí nia ka talagadda. 10:40 Toilinangan leú et, ei nia mukuddu ka silat Oinan Jordan, ka kudduat Johannes siburú ai nia masiraraú. 10:41 Maigi sia amei sedda, masiailiaké Jesus. Iageti patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, "Ka sia kai Johannes, tá aigalai kerek; tápoi sangamberi sikuania pagalaiat tubut sirimanua néné, bulat sibulatnia." 10:42 Oto maigiddangan leú et sedda simatonem baga ka tubut Jesus.

Johannes 11

11:1 Ai sara sipuoni si Latsarus. Ikukuddu iaté ka laggai Betania, sambadda samaniunia si Maria sambat si Marta. 11:2 Si Maria néné, iaté sara sinanalep siuruaké tula simasingin ka reret Jesus; lepá posaakénangan alainia masigarak'aké. Ka sara gogoi, bara besínia si Latsarus néné. 11:3 Kalulut néné, segéakérangan pubebesit Latsarus néné samaniunia, ka tubut Jesus, kuaddangan, "Maniumai simanuntut bagam, si Latsarus, ai nia mubebesí." 11:4 Kelé aiarep nia Jesus, pangasegekat néné, kuanangan, "Besí néné geti, tá sibaraaké kamateiat. Tápoi bulé itulatsat'aké onin Taikamanua lé, ibabara kelé néné. Iageti kalulut néné leú, bailiu tulatsat'aké leú et nia ka sia Togat Taikamanua." 11:5 Kirénangan makaté bagania Jesus ka tubut Marta, ka tubut Maria, samba ka tubut Latsarus. 11:6 Tápoi ka tetret nenda, kelé aiarep katuareman pubebesit Latsarus, palínangan tá iei ibalou sia; tápoi amukuddu peilé nia rua ngagogoi burúnia ka kudduatnia. 11:7 Lepá geti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Tatoili kam ka Judea." 11:8 Kuadda lé nia ka sia sipasiuluinia ka matania, "Ale, Guru, simaruei peilé araisiaké rabaijuk ekeu bukkú tai Jahudi, lepá ai peilé nugegelai mitsá mei sedda?" 11:9 Tápoi kuana lé nia ka matadda Jesus, "Kipa poi, tá poi pulu rua ngajam ka bagat sangogoi?" Sipueenung sinágó, tá isosok-sok reredda apa pá, aipoí raiitsó pató, sipatóaké taikapolak néné. 11:10 Tápoi sipueenung sinoibó geti, ipasoksongi lé reredda apa pá, kalulut tá poí anai sipatóaké puenungananda. 11:11 Oto iaté né aikua Jesus. Lepá kuanangan nia mitsá ka matadda sipasiuluinia, "Amauneng'an nia suruakta si Latsarus, tápoi memei lé aku, kusuruakénia." 11:12 Iageti kuaddangan ka matania sipasiuluinia, "Kisé lé, Tuhan, ké baí aian nia mauuneng, oto mamalengan besínia." 11:13 Ikukua geti Jesus sené, iaté, ailangóan nia si Latsarus. Tápoi ka bagadda lé te sipasiuluinia, kelé kauuneng simarei-rei lé. 11:14 Kalulut néné, bulat kuanangan nia simakolou ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ailangóan nia si Latsarus. 11:15 Tápoi bulat akobáan tá akubara sedda; aipoí nenda te bulat pasese ka kam, bulé imatonem bagamui ka tubukku. Sita kam kineneiget kai Latsarus." 11:16 Tápoi belan nga-ngania lé ka sia si Tomas, oniakenen, "Tairua", ka tubudda saaleinia pasasambadda sipasiului Jesus, "Kauan taei kam, bulé tamatei kam sambatta!" 11:17 Segé Jesus sedda, epat ngagogoian burúnia aiturateiaké si Latsarus. 11:18 Malegre lé laggai Betania ka Jerusalem. Elé ai telu ngakilometer lé reunannia. 11:19 Maigi sia tai Jahudi amei masipusuibi bagadda tai Marta samba tai Maria, kalulut kalalangot maniura si Latsarus. 11:20 Kelé aiarep nia kaooi Jesus si Marta, bela nia masiroroi Jesus. Tápoi ka sia geti si Maria, ai lé nia ka bagat lalep mukukuddu. 11:21 Kuana lé ka matat Jesus si Marta, "Ké ai baí ekeu sené ka tetret nenda, Tuhan, bulat tá ilalangó nia maniuku. 11:22 Kenanen kisedda, ai lé kuaagai, mandé kineneiget leú et, iaaké Taikamanua sangamberi siniddounu ka tubunia." 11:23 Iageti kuanangan nia Jesus ka matat Marta, "Tususuru nia mitsá maniunu." 11:24 Kuana lé ka sia si Marta ka matat Jesus, "Kirénangan tedda, ai lé kuaagai katususuru nia mitsá si Latsarus, ké aiailingan baí tetrenia isuruaké sia simamatei, Taikamanua, ka Gogoi Sialu." 11:25 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Aku té néné, sipurimanuaji, samba sipasisusuruaké simamatei." "Oto kasei simatonem baga ka tubukku, muririmanua lé nia mitsá, kenanen amateian nia. 11:26 Oto sia sipuririmanua, simatonem baga ka tubukku, táan mamatei sia, burú. Matonem leú bagam ka sikuakku néné ka tubum?" 11:27 Iageti kuanangan ka matat Jesus si Marta, "Matonem bagakku ka tubum, Tuhan. Aipoí Togat Taikamanua lé ekeu, Tuhan, Rimata Sipaarau, siooi ka polak néné." 11:28 Lepá aikua kelé néné si Marta, ei nia masisogai baginia si Maria; kasat'akénangan nga-ngania ka tubut Maria, pelé nga-ngania, "Amoian nia sené si Guru, aigagaba ekeu." 11:29 Kelé aiarep nia si Maria sikuat Marta néné, olaakénangan leú et mei masiailiaké Jesus. 11:30 Ka tetret nenda, tápei asegé nia Jesus ka laggai; ai peilé nia ka kudduat paailiatda si Marta. 11:31 Oto ka sia tai Jahudi leú et sieei ka lalep Maria masipusuibi bagadda, kelé araitsó olat bagania si Maria bela ka gerat, olaakérangan leú et nia ka sia, raei masitut si Maria, ka bagadda lé poí, musou ka ratei lé ieei. 11:32 Kelé aisegé si Maria ka tubut Jesus, purekkuknangan leú et, kuanangan ka matat Jesus, "Bulat ké ai baí ekeu sené, ka tetret nenda, Tuhan, bulat tá ilalangó nia maniuku." 11:33 Kelé aiitsó nia Jesus, ipusou si Maria samba rapusou ka sia tai Jahudi sipaaleiaké si Maria, bara ka sia sou bagania. Bulat kopé lepá reu-reu bagania, ituitsó. 11:34 Iageti nou-nounangan sia, "Kaipa anurateiaké kam nia?" Kuaddangan ka matania, "Konan, Tuhan, nuitsó nia." Iageti pusounangan leú et ka sia Jesus. 11:35-36 Kuadda lé nia tai Jahudi, "Itsó peité kam, bulat kopet nuntut bagania ka sia ka tubut Latsarus!" 11:37 Tápoi ai leú sia sabagei sipasikukua, "Ale, bulat kipa pá; simapeset mata aiperú matadda imakoinong; oto tá koí amoi aikeraaké, bulé buí ilangó nia ka sia si Latsarus néné?" 11:38 Iageti suggrunangan nia mitsá purereu-reu baga Jesus. Kalulut néné, einangan leú et ka ratei. Ratei néné, iaté sara ngaliu bukkú, tápoi atukauan takkénia bukkú sabeu. 11:39 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Akkat'aké kam bukkú néné." Tápoi kuana lé ka sia si Marta, maniu silalangó néné, ka matat Jesus, "Epat ngagogoian burúnia aiturateiaké, Tuhan. Amabutéan!" 11:40 Iageti kuanangan ka matat Marta, Jesus, "Kipa, tápei poi akukua ka matam: Ké matonem bagam, tá isoppi nuitsó nia, kipa kopet beunan geget Taikamanua!" 11:41 Iageti akkat'akérangan leú et bukkú takket ratei. Lepá teilaakénangan matania Jesus ka manua, kuanangan, "Surá sabeu kukua ka matam Ukkui, aarepim paniddogatku. 11:42 Kirénangan ai lé kuaagai riu-riu nia nuarepi paniddogatku; sarat kaluluddangan lé siparururú sené kukukua nia kelé néné, bulé imatonem bagadda pueekeu nia amasikoiniaké aku ka polak néné." 11:43 Lepána lé aikua néné Jesus, gereiakénangan nia musoga, "Latsarus, belaaké ekeu!" 11:44 Iageti belanangan leú et simamatei néné. Ai peilé itatabut kabei sambat rerenia komang poposa. Matania leú et ai peilé itatabbó, komang tabbot mata. Iageti kuanangan ka matadda sikukuddu sedda Jesus, "Rugut kam komang poposa ka rerenia, imaerú ipuenung." 11:45 Maigi sia tai Jahudi, sieei masibalou tai Maria, amatonem baga ka tubut Jesus, kalulut araitsó sibabara néné. 11:46 Tápoi ai leú et sia piga pá, ka talagadda amei ka tai Parise, masisegéaké sigalaiakenen Jesus néné. 11:47 Kalulut néné, baraakérangan leú et rapat, tai Parise, tai imam sabeu, samba leú et Mahkama Puaranan. Pelé nga-nganda, "Kipa tapaeerú kam ka tubunia? Aipoí amaigingan kerek aigalai sirimanua néné! 11:48 Ké taoreaké baí iriuriuaké igalaiaké kelé kisé, tá isoppi imatonem bagadda sangamberi sirimanua ka tubunia. Iageti kalepakatnia, oi sia tai Roma masiragat Uman Taikamanua, iageti subuakérangan sangamberi bangsatta!" 11:49 Iageti panibonangan sara ka talagadda, iaté si imam sabeu, sipuoni si Kayapas, pelé nga-ngania, "Bulat tá nuagai kam apa pá. 11:50 Kipa, taleú tá lé ainuaagai kam, kalulut tasurú ramakataí siberikabaga, maerú peilé sara matei; aipoí makopéan lé kataí nia ramasubu sangamberidda sabangsatta néné?" 11:51 Tápoi kei ikukua kelé néné si Kayapas, tá bulat sibabara ka bagat paatuatnia. Tápoi ka siripokat puiimam nia ka tetret nenda, aisiblaakéan kamamatei Jesus, sibailiu puuktunganda bangsa Jahudi. 11:52 Iageti tá sarat uktukra saradda tai Jahudi, tápoi samba leú et, masirurúaké samba masikau sia musara sangamberit tatogat Taikamanua simasasaragai. 11:53 Ka tetret nendangan té, aipakeré bagadda tai bajára tai Jahudi, raisiaké ramateiaké Jesus. 11:54 Kalulut néné, taipabelanangan tubunia Jesus, ka talagadda tai Jahudi. Tuinangan leú et ikaddiuaké laggai Judea, ei nia ka laggai Epraim, ka bet-bet laggai simatangeu. Iageti kuddu sia sedda sambadda sipasiuluinia. 11:55 Ka tetret nenda, amalegrengan iaili Gogoi Punen Paskadda tai Jahudi. Amaigingan sia tai Jahudi sibabara ka laggaira, amei ka Jerusalem, masimagri tubudda, bulé ramaliná ka sikataí, kei iaili matat punenda. 11:56 Iageti gabaddangan leú et Jesus sedda. Kelé araparurú ka Uman Taikamanua, patiboddangan pasasambadda, masikua, "Kipa sipinaatumui ka kam? Momoi leú pá nia ka punen néné." 11:57 Rakukua geti ka sia kelé néné, kalulut araparentaakéan poí tai imam sabeu, samba tai Parise, arakua, kasei iagai kudduat Jesus, buítá rasegéaké nia ka matadda, bulé ioi ralabá nia.

Johannes 12

12:1 Ai pei enem ngagogoi, iaili tetrenia Punen Paska, ei nia Jesus ka laggai Betania, ka kudduat Latsarus sisuruakenennia ka simamatei. 12:2 Raumandangan nia Jesus sedda; oto si Marta te amasipasikeli sia. Iageti puuddetrangan tai Latsarus sambadda tairauma sabagei, masipaaleiaké Jesus mukom. 12:3 Lepá oinangan leú et ka sia si Maria, ai ka kabeinia sitenga liter iginia tula narwastu simasingin, simakopé kepput saki. Uruakénangan nia ka reret Jesus; lepá posaakénangan alainia ka reret Jesus. Iageti masinginnangan leú et sangaliot bagat lalep, beu tula simasingin néné. 12:4 Tápoi kuana lé nia ka sia si Judas Iskariot, iaté sara sipasiului Jesus, sipajonia ka gogoi sibabara, 12:5 "Ale, tá koí atusakiaké lé, tula simasingin néné, telu ngotu ngaperak iginia, bulé itupauruaké bulagat sakinia néné, ka simagebá?" 12:6 Ikukua kelé néné geti ka sia si Judas, tá kalulut letsei ka bagania ka tubudda simagebá; tápoi pananangkou nia lé; sarapei bagei bulat amareireian ka tubunia, ipakomi bulagat kas, samba bulagat sikukuddu ka tubunia. 12:7 Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Bá sasaila kam nia, sinanalep néné! Masipatarek kei iaili tetrenia iturateiaké aku lé igagalai néné. 12:8 Aipoí ai lé turerere kababaradda ka sia simagebá ka talagamui; tápoi aku geti kaku, tá mariu-riu kukuddu ka talagamui." 12:9 Kelé araagai nia sirimanua simigi kababarat Jesus ka Betania, eirangan leú et sedda. Tápoi bulat arabesíaké geti mei sedda, tá sarat kalulut kababarat Jesus, tápoi obára leú masiitsó si Latsarus sisuruakenennia ka simamatei. 12:10 Lulut néné leú te, raiisiaké ramateiaké nia ka sia si Latsarus, tai imam sabeu. 12:11 Aipoí kalulut Latsarus néné, maigiddangan tai Jahudi sipasikakaddiuaké sia, aramatonem baga ka tubut Jesus. 12:12 Kelé aimamatsep, arepdangan nia, ka sia sangamberidda siooi mupunen Paska, kaooi nia Jesus ka laggai Jerusalem. 12:13 Iageti ei sia masialá rorot poula, pulatsanan; lepá ailiakérangan nia, bulé raroroi nia. Ai sia memei airasosogaaké, "Umun kam Taikamanua! Tupanunukani te nia siooi ka onin Tuhan. Tupanunukani te nia Rimatadda tai Israel!" 12:14 Iageti alánangan sangamuneng kalidei sikabbaugat, Jesus; janang nia ka tei-teinia. Bulé ipuaili kelé ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, sipasikukua kisé: 12:15 "Buí numalotó kam, ale kam tatogat Sion! Aian te nia momoi Rimatam, sipukakalidei, kalidei sikabbaugat!" 12:16 Tápoi ka tetret nenda, tápei araagai katukolobat sangamberinia néné, ka sia sipasiului Jesus. Teret aitulatsat'aké lé Jesus ka simamatei, iapeité ararepdem nia sigalaiakenenda ka tubunia néné, atusurat'akéan ka Buko Sipunenan. 12:17 Sia sangamberi sipasiigbuk ka tetret aisogai si Latsarus Jesus, ibela ka bagat ratei, samba aisuruaké nia ka simamatei, bulat tá muaari rapungu-nguan'aké nia siitsóra sigalaiakenen Jesus néné. 12:18 Iaté lulunia araei ka tubut Jesus, sirimanua simigi néné, kalulut araarep, nia lé amasigalai pukerengan néné. 12:19 Kuadda lé nia ka sia pasasambadda tai Jahudi, "Táan taagai kam peruketta! Itsó peité kam, sangaliot polak'an lé amei masitut nia!" 12:20 Ka talagadda sieei mupunen Paska ka Jerusalem ka tetret nenda, ai sia piga pá tai Junani. 12:21 Iageti eirangan leú et ka tubut Pilipus, kuaddangan ka matania, "Ale Saraina, ké momoi baí nia, anurop'akéan kai; aipoí aikukikiddiy kai paaili ka tubut Jesus." (Nia poí ka sia si Pilipus néné, sibabara ka Betsaida ka propinsi Galilea lé nia.) 12:22 Iageti ei nia ka tubut Andareas, masisegéaké isiatda tai Junani néné, lepá ei sia ruadda masisegéaké ka tubut Jesus. 12:23 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Aiailingan te tetrenia itulatsat'aké Togat Manusia. 12:24 Bulat sibulatnia te sikuakku néné ka matamui: Ké tá tukarap'aké sangambé buat gandum ka polak bulé ianau nia, sangambénangan té nenda, lepá. Tápoi ké aianauan geti ngambet gandum nenda, iapeité ibara buania simigi. 12:25 Kasei simanuntu baga ka engania, nia té malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei simalagá baga ka engania ka polak néné, nia té masipasisikeli purimanuaiatnia, siaili ka purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. 12:26 Kasei siobá mupagugulet ka tubukku, kau itut aku; bulé kaipa kukuddu, ai leú et sia sedda ka sia sapaguguletku. Aipoí bulat ihohormati te sia Ukkuiku, sangamberi siobá mupagugulet ka tubukku." 12:27 "Apangan lé páonia, kukukua kineneiget? Aipoí, ai lé murerekké bagakku. Kiséan lé pá kukukua, 'Belaakéan lé aku Ukkui, ka tetre pasisiboat néné'? Tápoi mitsá, akuoi tebaí ka polak néné, masienungi tetre pangoringan lé. 12:28 Oto ale, Ukkui, patoiláan pulatsanannu!" Iageti maarepnangan nga-ngan Taikamanua, pelé nga-ngania, "Akupatoiláan pulatsananku; oto ai leú kupatoilá nia mitsá." 12:29 Iageti kelé araarep nga-nga néné, sia sikukuddu sedda, kuaddangan nia, "Néné, gululuu nga-ngan leleggu!" Tápoi ai leú sia sabagei amasikua, "Taá! Ai lé ipatitiboaké nia malaika!" 12:30 Tápoi kuana lé ka matadda Jesus, "Kalulumui lé te, aimaarep nga-nga néné; tá kalulukku. 12:31 Aiailingan te tetrenia ihakimi sia Taikamanua, taikapolak néné; samba kineneiget'an te isisikkáaké sia ka uddenan purimataatda, Taikamanua, sauté ka polak néné. 12:32 Tápoi aku geti kaku néné, ké atubuak'akéan aku ka polak néné, tiktikkungan sia sangamberi sirimanua ka tubukku." 12:33 Ikukua néné geti, Jesus iaté masipatoilá kipa enungnia imatei. 12:34 Iageti kuaddangan ka matania sirimanua simigi, "Aikua ka Buko Surukatmai ka kai, mariu-riu lé ipurimanua ka sia Rimata Sipaarau. Nukukua koí ka matamai, tububuak'aké nia Togat Manusia ka polak? Kasonia poi takukua Togat Manusia?" 12:35 Tápoi kuana lé nia ka sia Jesus, ialegi nga-nganda, "Táan te mauuju ikuddu pató néné ka talagamui. Oto kau nupuenung kam ka tetret ai peilé nia mukukuddu pató néné ka talagamui, bulé buí isaggemi kam pugep-gepman. Aipoí sia sipueenung ka gep-gep, tá raagai kaipa raeei. 12:36 Oto kau imatonem bagamui ka tubut pató néné, ka tetret ai peilé nia mukukuddu ka talagamui, bulé ibailiu kam tatogat pupatokat." 12:37 Aipoí kenanen amaigingan araitsó kerek sigalainia, tápoi bulat beri tonem bagadda ka tubunia. 12:38 Bulé ipuaili kelé ka sikuat Nabi Jesayas, sipasikukua kisé: "Ale Tuhan, kasoniangan lé matonem baga ka simuneng'akenenmai? Kasei ka tubungan lé itupatotoilá geget Tuhan?" 12:39 Iaté lulunia tá imatotonem bagadda, aipoí beri ka sia si Jesayas aikuangan leú et, "Aikua Taikamanua, 12:40 'Kusasapui te matadda, samba kukekeláaké te paatuatda; bulé tá imakoinong matadda, samba bulé buí imakolou ka bagadda. Bui ratoili ka tubukku, bailiu aleakékungan leú sia.' " 12:41 Aikua kelé néné geti si Jesayas, kalulut aiitsóan poí ka sia pulatsanan Jesus. Iaté lulunia ititiboi nia ka sia pagalaiat tubut Jesus néné. 12:42 Tápoi kenanen kisedda, maigi leú sia simatonem baga; elé beri leú ka talagadda tai bajára tai Jahudi leú, ai leú et sia simatonem baga ka tubut Jesus. Tápoi tá maró bagadda rapatoilá tonem bagadda néné, kalulut lotóra ka tai Parise, babara tá raoobáaké ratugurú ka uma Parurukat. 12:43 Aipoí raumun sia sirimanua peilé abeu ka paatuatda, belé peilé obára katuumun sibara ka Taikamanua. 12:44 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kenanen baí aku arakatonemi baga, tápoi tá te aku arakatonemi; sipasikokoiniaké aku lé arakatonemi baga. 12:45 Samba sipasiiitsó aku, aiitsóan leú te nia sipasikokoiniaké aku. 12:46 Masipatóaké taikapolak te néné akuoi, bulé sangamberi simatonem baga ka tubukku, tá mukukuddu sia ka simagep-gep. 12:47 Oto kasei sipasiaarep tiboietku, tápoi tá rarereddet, tá aku iuukum'aké sia. Aipoí kaooiku ka polak néné, tá masihahakimi taikapolak, tápoi masipaarau sia lé. 12:48 Ialeú et sia simamit baga ka tubukku samba sitaiobá masiarepi ngantomanku, aian sia sipasihahakimi sia. Aipoí ngantoman sitiboakenenku néné te, ihahakimi sia, ka Gogoi Sialu. 12:49 Tiboiet sitiboakenenku néné, tá sibara ka teú bagakku; tápoi Ukkui sipasikokoiniaké aku lé amasipangantru aku, apa kukukua ka tubumui, elé apa kusesegéaké ka matamui. 12:50 Aipoí aku kaku néné, ai lé kuaagai, surukat Taikamanua néné, iaté sibaraaké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá lé. Oto iaté lulunia bulat kusesegéaké nia ka matamui kelé singantruakenen Ukkui ka tubukku."

Johannes 13

13:1 Ai peilé sangagogoi iaili tetrenia Punen Paska, againangan tubunia Jesus iaili tetrenia ikaddiuaké polak néné, itoili mitsá ka Ukkuinia. Bulat makaté bagania ka tubudda bakkatnia ka polak néné. Tá lelepá ipukateki sia baga, teret kalepakatnia. 13:2 Ai sia mukokom sinoibó sipasiuluinia Jesus, sambat Jesus leú ka sia, gurukinangan nia Sanitu ka sia si Judas, togat Simon Iskariot, bulé ipajo Jesus. 13:3 Ai lé iaagai ka sia Jesus sesegéakéna nia Ukkui, sangamberi gege ka tubunia. Samba leú et mitsá, ai leú et iaagai kababarania ka Taikamanua, samba katotoili nia mitsá ka tubut Taikamanua. 13:4 Kalulut néné puriónangan leú et Jesus, bukánangan saraubánia, lepá appraakénangan komang poposa ka tengania. 13:5 Iageti uruakénangan oinan ka gararau, taddaakénangan masibui reredda sipasiuluinia; lepá posanangan nia komang poposa siappraakenennia ka tengania. 13:6 Kelé aiaili kai Simon, kuanangan ka matat Jesus si Simon, "Kipa ale, Tuhan, ekeu lé koí ibubui rerekku?" 13:7 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Tápei nuaagai katukolobatnia sigalaiakenenku kineneiget; tápoi lepá geti, againungan nia." 13:8 Oto kuanangan nia ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Tá pasese Tuhan. Bulat buí nubui rerekku Tuhan!" Tápoi kuana lé nia ka sia si Tuhan ka matat Petrus, "Ké tá kubui ekeu, tá anai patabbaratnu ka tubukku." 13:9 Oto kuanangan nia si Petrus ka matat Jesus, "Ké kisedda baí galainia Tuhan, buí sarat rerekku nububui, kau nubui leú et uté sambat kabeiku!" 13:10 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Ké amuraúan sia, amalináan te sangamberinia. Táan tububui sia mitsá, sarat rereddangan lé tububui lepá. Kelé kam leú et ka kam, amalináan kam, tápoi tá sangamberimui amaliná." 13:11 (Aiagaian poí nia Jesus sipasjo nia. Iaté lulunia ikukua,"Amalinaán kam, tápoi tá sangamberimui amaliná.") 13:12 Lepá aibui reredda Jesus, kaunangan mitsá saraubánia, iageti puuddetnangan leú et. Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kipa makolou leú ka bagamui sigalaiakenenku simaruei néné ka tubumui? 13:13 Ai tebaí nuooniaké kam aku Guru sambat Tuhan. Kirénangan tedda kisedda nukukua kam. 13:14 Ké beringan aku kaku sipuoni Tuhan sambat Gurumui akubuian reremui buítá kisedda leú te nugagalaiaké kam ka kam nupabui kam rere pasasambamui. 13:15 Néné kuaké uluietmui, bulé nugalaiaké kam nia ka kam kelé sigalaiakenenku kaku néné ka tubumui. 13:16 Oto bulatniate néné kukukua ka matamui: tá abeu pagugulet ka tubut tuannia, samba leú et tá abeu pakoiniet ka sipasikokoiniaké nia. 13:17 Ké amakolouan ka bagamui sangamberinia néné, bulat uktuk kam, ké nugalaiaké baí kam nia. 13:18 Tá siorak ka tubumui sangamberimui sangamberi sikuakku néné. Ai lé poí kuaagai sia sipiliyku. Aipoí buítá muaili sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, iaté, 'Sipaaleiaké aku mukom, nenda te masilalawan aku.' 13:19 Kupopoiliat lé nia ka matamui kineneiget, einangan tá muaaili, baleú muaili, bailiu tonem bagamui puaaku nia sipuoni AKU TÉ NIA. 13:20 Bulat sibulatnia sikuakku néné: Kasei sipasisiló sapakoinietku, aku lé te galainia arasiló. Samba leú et, kasei sipasisisiló aku, sipasikokoiniaké aku lé te galainia arasiló." 13:21 Kelé aikua néné Jesus, suggrunangan nia purereu-reu baga. Iageti kuanangan ka matadda, "Bulat sibulatnia sikuakku néné: Ai sara ka talagamui masipajo-jo aku." 13:22 Oto paitsórangan mata pasasambadda, kalulut kopet kisei ka bagadda, aipoí tá raagai kasonia ikukua néné, Jesus. 13:23 Iageti ai sara sipasiului simanuntut bagat Jesus sipuuuddet ka bet-bet Jesus. 13:24 Oto ngeí-ngeínangan nia, si Petrus, bulé iiséaké nia ka tubut Jesus, ipoiliat kasonia ikukua néné. 13:25 Iageti legreakénangan tubunia sipasiului néné ka tubut Jesus, kuanangan ka matat Jesus, "Kasonia nenda nukukua, Tuhan?" 13:26 Pelé nga-ngan Jesus ikua ka matania, "Kasei ka tubu kukau roti sisuu-suuakenenku ka bagat mangkó, niaté nenda tubunia." Oto alánangan sangatippú roti Jesus, suu-suuakénangan nia ka bagat mangkó; kaunangan nia ka tubut Judas, togat Simon Iskariot. 13:27 Oto silóna lé nia nenda roti si Judas, sikau Jesus, gurukinangan paatuatnia Sanitu. Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan, galaiakéan simaruei siripot sipinaatum galaiakenennu." 13:28 Tápoi bulat beri sia sara ka talagadda sipuuuddet sedda simakolou ka baga paluluatnia ikukua kelé néné Jesus ka tubut Judas. 13:29 Ai sia sabagei, ka bagadda lé te aikoiniaké lé nia Jesus si Judas, masisaki apa komen ka punen, elé aikoiniaké lé nia Jesus, masikau goisó bulagat ka tubudda simagebá, aipoí sipasiomet bulagatda lé nia ka sia néné si Judas. 13:30 Oto silóna lé nia roti si Judas, bela nia ka gerat. Ka tetret nenda amasoibóan. 13:31 Kelé aibela si Judas, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kineneiget'an té itulalatsat'aké nia ka sia Togat Manusia; iageti ka sia Taikamanua leú et tulalatsat'aké kalulunia. 13:32 Oto ké tulatsat'aké Taikamanua kalulunia, bailiu latsat'akénangan leú et nia ka sia Taikamanua; tápoi tubunia leú et Taikamanua amasilatsat'aké. Momoi takua bulat simaruei lé ilatsat'aké nia Taikamanua. 13:33 Ale kam tatogakku, táan te mauuju kukuddu ka talagamui. Nugagabangan te kam aku. Tápoi kelé sikuakku ka tai bajára tai Jahudi, kisedda leú te kukukua ka matamui ka kam; tá momoi nuoi kam ka kudduat kuddujietku. 13:34 Oto kuaké ka kam surukat sibau: Kau nupakaté kam baga pasasambamui. Kelé pukakatekikku kam baga ka kam, buítá kisedda leú te kam ka kam nupakaté kam baga, pasasambamui. 13:35 Ké pakaté baí kam baga pasasambamui, agairangan nia sangamberi sirimanua pupapasiuluimui aku." 13:36 Iageti kuanangan nia si Simon Petrus ka tubut Jesus, "Tuhan, Tuhan, kaipa nueei?" Oto kuana lé nia ka sia Jesus ka matat Petrus, "Tápei momoi nutut aku kineneiget ka kudduat ailiakenenku. Ai leú nutut aku ka gogoi sibabara." 13:37 Kuanangan ka matat Jesus si Petrus, "Angoi poi tá iooi kutut ekeu kineneiget, Tuhan? Aipoí amatarek'an aku matei kalulum, Tuhan!" 13:38 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kipa, bulat sibulatnia leú tareknu matei kalulukku? Bulé nuagai nia, ainangan te tá mutotokki goú-goú, anupakelengan againu aku, telu ngamitsá!"

Johannes 14

14:1 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Buí imakarat bagamui. Kau lé imatonem bagamui ka tubut Taikamanua samba ka tubukku kaku leú et. 14:2 Maigi kudduat ka lalep Ukkuiku. Memei aku sedda masipatarek kudduatmui. Tá baí kisedda nia, tá kukukua ka matamui kelé néné. 14:3 Lepá kupatarek kudduatmui, oi aku mitsá kualá kam, bulé kaipa kukuddu, sedda leú et nukukuddu kam ka kam. 14:4 Iageti agaimuian leú et enungan sieei ka kudduatku." 14:5 Oto kuanangan nia ka sia si Tomas ka tubut Jesus, "Beringan eijatnu tá kuagai kai, kaipa kuaagai kai enungan sieei sedda?" 14:6 Kuanangan ka matania Jesus, "Aku té néné enungan bulé ituagai Taikamanua, samba ibara purimanuaiat. Bulat beri te sia sara sisesegé ka Ukkui, ké tá kalulut aku. 14:7 Ké nuagai baí kam aku, tá isoppi nuagai leú kam nia ka sia Ukkuiku. Kineneiget anuagaian kam nia, sambat anuitsóan kam nia." 14:8 Iageti kuanangan nia ka sia si Pilipus ka tubut Jesus, "Patoilá peité nia Ukkui ka tubumai, bulé isegé bagamai." 14:9 Tápoi kuana lé nia Jesus ka matat Pilipus, "Ale Pilipus, táan tagai burú akupaalei kam, tápei nuagai aku? Kasei siitsó aku, aiitsóan te Ukkui. Kipa peilé nukukua, 'Patoilá ka tubumai tubut Ukkui?' 14:10 Ale Pilipus! Tápei matonem bagam, aku, Ukkui, elé Ukkui sambat aku sara lé kai karuamai? Aipoí sangamberi sikuakku ka matamui, tá sibara ka teú bagakku sarakku. Aipoí Ukkui simariu-riu patabbra ka tubukku nenda lé, masigagalaiaké sangamberinia néné. 14:11 Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, aku sambat Ukkui, elé Ukkui sambat aku sara lé kai karuamai. Elé ké tá, kauan lé imatonem bagamui ka sigalaiakenenku. 14:12 Bulat sibulatnia te sikuakku néné: Simatonem baga ka tubukku lé masigagalaiaké kelé sigalaiakenenku, elé isasabau peilé sigalaiakenenku ragagalaiaké ka sia, memeian lé poí aku ka Ukkui. 14:13 Aipoí apa lé nutiddou kam ka Ukkui ka oningku, akékungan leú et nia ka kam, bulé tulatsat'aké onin Ukkui kalulut Toga. 14:14 Apa lé nutiddou kam ka oningku, akékungan leú et nia ka kam." 14:15 "Iageti, ké manuntu baí bagamui ka tubukku, tá isoppi nureddet kam surukatku. 14:16 Oto tiddoukungan ka tubut Ukkui, bulé ikoiniaké ka kam Sipasirorop bagei, masipaalei kam teret buru-burú. 14:17 Nia nenda iaté Ketsat Sipunenan, sipasitotoiláaké ka tubudda sirimanua, kipa bulat tubut Taikamanua sibulatnia. Tá momoi rasiló nia taikapolak, kalulut tápei poí araitsó nia sambat tápei raagai nia. Tápoi kam geti ka kam, nuagai kam nia, aipoí nia mukukuddu ka talagamui, samba musasara te kam ka tubunia. 14:18 Tá te kukakaddiuaké kam, nupukuddu kam saramui, kelé silusaí samba siputatáina. Totoili lé aku mitsá ka tubumui. 14:19 Táan te mauuju taiitsórangan aku taikapolak. Tápoi kam geti ka kam, nuiitsó kam aku. Kalulut aku kaku ai aku muririmanua, bailiu kam leú et ka kam muririmanua leú et kam. 14:20 Oto ké iaili baí gogoinia, iapeite nuagai kam nia, aku, Ukkui, sara lé kai karuamai, samba kam musara ka tubukku, ialeú et aku kaku musara ka tubumui. 14:21 Kasei sisiló surukatku samba sipasirereddet, sia te simanuntu baga ka tubukku. Iageti pukatekinangan sia baga, ka sia Ukkui, sangamberi simakaté baga ka tubukku. Beri aku leú et kaku pukatekikkungan sia baga, samba patoilákungan tubukku ka tubudda." 14:22 Iageti kuanangan ka matat Jesus si Judas (tápoi tá si Judas Iskariot), "Ka tubumai lé kodda nupatotoilá tubum, Tuhan, tá ka tubudda taikapolak?" 14:23 Oto kuanangan ka matania Jesus, "Simakaté baga ka tubukku lé masirereddet ngantomanku. Iageti pukatekinangan nia baga ka sia Ukkuiku. Oto ei kai ruamai Ukkui ka tubunia, kuddu kai kupaaleiaké kai nia. 14:24 Tápoi sitaimakaté baga ka tubukku geti, tá rarereddet ngantomanku. Aipoí ngantoman siarepmui ka tubukku, tá ka tubukku aibara, sibabara ka Ukkui sipasikokoiniaké aku lé. 14:25 Kutitiboi lé sangamberinia néné ka tubumui, ka tetret ai peilé aku mukukuddu ka talagamui. 14:26 Ai leú Ketsat Sipunenan, Sipasirorop'aké kam, koiniakenen Ukkui ka oningku, niangan lé te masipangangantru kam ka sangamberinia, samba masiparerepdem kam ka sangamberinia sisegéakenenku ka matamui. 14:27 Aban baga kugalak ka tubumui. Iageti aban bagakku leú kuaké ka tubumui. Oto aban baga akenenku ka tubumui néné, tá kelé akenenda ka sia taikapolak. Buí imakarat bagamui samba buí leú numalotó kam. 14:28 Anuarep'an kam akukua nia ka matamui, 'Memeian lé te aku, tápoi momoi lé aku mitsá ka tubumui.' Oto ké manuntu baí bagamui ka tubukku, tá isoppi imangká bagamui kaeeiku ka Ukkui, aipoí Ukkui peilé abau kaku. 14:29 Kutitiboi lé ka matamui kineneiget, ainangan tá muaaili sangamberinia. Oto ké muaili baí, iapeité imatonem bagamui. 14:30 Táan maiigi kuanenku ka matamui, aipoí aiailingan tetrenia ioi sipasiuutéaké polak néné. Tápoi tá momoi igalai siobánia ka tubukku. 14:31 Tápoi buítá muaili sangamberinia néné, bulé raitsó nia taikapolak punununtukikku nia baga Ukkui, samba gagalaiakéku sangamberinia sikuat Ukkui, ka tubukku. Oto kauan tatui-tui kam sené."

Johannes 15

15:1 Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Aku té né loinat anggur sipulelelek. Ukkuiku iaté sipasikeli mone. 15:2 Sangamberi ranku sitaipububua, tugglunangan nia. Tápoi ranku geti sipububua, getainangan bagei buluknia, samba palinánangan nia, bulé ipureddet buania. 15:3 Oto kisedda leú te kam ka kam, amalináan kam kalulut nganturat siakéku ka tubumui. 15:4 Oto kau imariu-riu nupusara kam ka tubukku, bailiu aku kaku leú et, riu-riu kupusara ka tubumui. Kelé ka sia leú ran, tá te babara buania, ké tá mariu-riu ipusara ka tubut loinánia. Oto kisedda leú te kam ka kam, tá te babara buamui ké tá mariu-riu nupusara kam ka tubukku. 15:5 Aku té né loinat anggur sipulelelek. Oto kam te rannia. Kasei mariu-riu musara ka tubukku, samba aku ka tubudda, iaté masibubuaaké bua simaigi; aipoí beri sara momoi nugalai kam ké tá kalulut aku. 15:6 Sangamberi sitaimariu-riu musara ka tubukku, turiribbaiaké lé nia, kelé ran, imagarak. Sangamberi ran kelé nenda turururúaké lé, ituribbaiaké nia ka api, imalabó. 15:7 Tápoi ké mariu-riu nupusara kam ka tubukku, samba tiboietku mariu-riu ikuddu ka bagat paatuatmui, bailiu apa lé nutiddou kam siobámui ka tubut Ukkui, tá isoppi iaké nia. 15:8 Ké mureddet buamui, bailiu tuumun'aké Ukkuiku. Iageti kam leú et, bailiu bulat sipasiuluiku sipulelelek. 15:9 Kelé kipa nuntut bagat Ukkui ka tubukku, kisedda leú te nuntut bagakku ka tubumui ka kam. Oto kau imariu-riu nupuparaboat kam siripot puoonimui kanuntukietku baga. 15:10 Ké nureddet kam surukatku, mariu-riumuian ka katet bagakku, kelé kaku leú et, mariu-riu lé aku ka katet bagat Ukkui, kalulut riu-riu nia kugalaiaké sangamberi sikuania ka matakku. 15:11 Bulat sangamberinia lé kutitiboi ka matamui, bulé imariu-riu angkat bagakku ka bagat paatuatmui, imasut puangkakat bagamui ka kam. 15:12 Oto néné te surukatku: kau nupakaté kam baga pasasambamui, kelé leú et katet bagakku ka tubumui ka kam. 15:13 Sia oniakenen simakopé nuntut baga ka tubudda sapunualeinia, sia te masibubuluaké engania punu tubudda. 15:14 Sasuruakkungan lé te kuooniaké kam néné, ké nureddet kam sangamberinia sikuakku ka matamui. 15:15 Kam leú et táan kuooniaké kam sapagugulet, aipoí ka sia pagugulet, tá iagai aponia igagalai tuannia. Kuooniaké geti kam sasuruakku, kalulut sangamberinia siarepku sibabara ka Ukkui, akusegéakéan ka matamui. 15:16 Aipoí tá kam aipiliy aku. Aku lé amasipiliy kam, samba aikoiniaké kam, bulé nuei kam masibuaaké bua simigi, iaté bua sitaimasususu. Iageti akénangan ka kam Ukkui sangamberi siniddoumui ka oningku. 15:17 Oto nia té néné surukatku ka tubumui: Kau nupakaté kam baga pasasambamui." 15:18 "Ké rapulagaki kam baga taikapolak, repdemmuian, aku lé boikí arapulagaki baga taikapolak. 15:19 Aipoí ké taikapolak baí sibakkat kam néné, oto makaté bagadda taikapolak ka tubumui sipuoni bakkatnia. Tápoi kam geti ka kam, akupiliyan kam ka polak néné. Oto táan taikapolak sibakkat kam. Iaté lulunia imalalagá bagadda taikapolak ka tubumui. 15:20 Kau nurepdem kam kelé sikuakku ka matamui, 'Tá te abeu tiboi tubut pagugulet ka tubut tuannia.' Oto ké arapaorejingan aku kaku, rapaoorei leú te kam ka kam. Ké rareddet nga-ngangku kaku, reddetdangan leú te nga-ngamui ka kam. 15:21 Ragagalaiaké nia sangamberinia néné, kalulut pupapasiuluimui aku; tá poi raagai nia ka sia sipasikokoiniaké aku. 15:22 Aipoí ké tá moi aku, kukua ka matadda sangamberinia néné, tá iaagai tubudda kababarat jodda. Oto kineneiget táan momoi rakaróaké tubudda ka jodda. 15:23 Kasei masipulagaki aku baga, malagá leú te bagadda ka tubut Ukkuiku. 15:24 Ké tá baí kugalai ka talagadda sangamberinia sitaigagalaiakenenda sabagei, tá raaagai kababarat jodda. Tápoi kineneiget araitsóan sangamberi sigalaiakenenku, tápoi malalagá peilé bagadda ka tubukku sambat ka tubut Ukkuiku. 15:25 Tápoi siripokatnangan ibara sangamberinia néné, bulé ipuaili siripot sitususurat ka Bukot Surukatda, sipasikukua, 'Sitálulu lé rapulalagaki aku baga.' 15:26 Ai leú kukoiniaké ka tubumui Sipasirorop sibara ka Ukkui. Nia té Ketsat sipasitotoiláaké kipa bulat tubut Taikamanua. Oto ké amoian baí nia, muneng'akénangan leú et pagalaiat tubukku. 15:27 Iageti kam leú et ka kam, muneng'akémuian aku, aipoí baranangan ka panandaatnia peilé anupaaleian kam aku.

Johannes 16

16:1 Kupopoiliat lé nia ka matamui sangamberinia néné, bulé buí nusik-sik kam tei-teimui muarat. 16:2 Aipoí rabebelaaké te kam ka uma paniddogat. Samba iaaili te tetrenia, ka bagadda te sipasimamateiaké kam néné, ai lé ragagalaiaké siobat bagat Taikamanua. 16:3 Tápoi ragagalaiaké nia geti kelé néné, kalulut taiagaira lé Ukkui sambat aku. 16:4 Oto kineneiget kupopoiliat'an lé nia ka matamui, baleú iaili tetrenia, repdemmuian kukuakku nia ka matamui." 16:5 Kineneiget geti memeian lé aku ka tubut sipasikokoiniaké aku; tá te anai ka talagamui néné sipasikukua, kaipa pá kueei. 16:6 Oto kineneiget amureu-reuan kam baga, kalulut kukuakku nia kelé néné ka matamui. 16:7 Tápoi bulat sibulatniate kuanenku néné ka matamui: Bulat ai erúnia ka kam, kaeeiku néné. Ké tá mei baí aku, taioinangan Sipasirorop'aké kam. Ké mei geti aku, koiniakékungan nia ka kam. 16:8 Ké moi nia, iapeité ikolouaké nia ka taikapolak, aponia bulat katukolobat jo, samba aponia obaket bagat Taikamanua, samba aponia ukuman Taikamanua. 16:9 Kolouakénangan ka matadda, taimatonem baga ka tubukku, iaté nenda jo. 16:10 Pakolounangan ka matadda, aku néné simaroipo lé, aipoí memeian lé aku ka Ukkui. Oto táan te nuiitsó kam aku mitsá. 16:11 Kolouakénangan leú et tataddaakéna ipasiukum, Taikamanua, aipoí atuukum'akéan sia siutéaké polak néné. 16:12 Maigi peilé bagei kuanenku ka matamui, tápoi tápei iom tubumui masisiló. 16:13 Tápoi ké geti amoian nia Ketsat néné, iaté sipatoilá ka tubumui pagalaiat tubut Taikamanua bulat sibulatnia, iapeité rop'akénangan kam bulé nuagai kam sangamberinia siobat bagat Taikamanua. Ka sia leú et tá sipabarania sangamberi tiboiet, tápoi apa lé siarepnia ka Ukkui, iaté ititiboi ka matamui, samba tiboinangan leú et ka matamui sangamberinia sipuaaili ka gogoi sibabara. 16:14 Iageti latsat'akénangan leú et aku, aipoí sibabara kaku lé sangamberi sinegéakenennia ka matamui. 16:15 Sangamberinia sibabara ka Ukkui, aku lé sibakkat nia. Iaté lulunia kukukuania ka matamui, sangamberinia siaket Ketsat Sipunenan ka tubumui, sibabara kaku lé." 16:16 "Táan te mauuju taiitsómuian aku; tápoi tá leú mauju mitsá itsómuian aku." 16:17 Iageti patiboddangan pasasambadda sipasiuluinia Jesus, pelé nga-nganda, "Apa páonia ikukua ka matatta: 'Táan mauju taiitsómuian aku, iageti tá leú et mauju mitsá itsómuian aku'? Samba apa páonia ikukua ka matatta: 'Memeian lé aku ka Ukkui'?" 16:18 Oto sarat paisé lé ragagalai, masikua, "Apa katukolobatnia, 'táan mauuju'? Bulat tá taagai apa páonia ikukua!" 16:19 Kelé aiagai nia Jesus iisiakéra ranou-nou nia, kuanangan ka matadda, "Simaruei néné peilé akukua nia ka matamui, 'Táan te mauju taiitsómuian aku, tápoi tá mauju mitsá itsómuian aku'. Elé, tiboiet néné leú nupauukeli kam? 16:20 Bulat kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, tá te isosoppi nupusou kam, elé nupugeri kam, tápoi ka sia geti taikapolak mangká lé bagadda. Murereu-reu te kam baga, tápoi pureu-regat bagamui nenda bailiu lé puangkakat baga. 16:21 Kelé galainia imalegre laggóra saina sipususulé lé, bulat reu-reu lé bagania, iaailingan lé poí tetrenia ipangorik. Tápoi lepána lé ipusulé, kalipoginangan pangoringan sioriknia, kalulut angkat bagania pututútut matat sara tatoga sigoisó ka polak néné. 16:22 Oto kisedda te galainia ka kam: Kineneiget mareu-reu bagamui, tápoi momoi te aku kubalou kam mitsá, oto maangkánangan bagamui; bulat beri te sia sara sipasirarau-rau puangkakat baga néné ka bagat paatuatmui. 16:23 Ka gogoi nenda, táan nupanonou-nogi kam apa pá ka tubukku. Oto kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Bulat apa lé nutiddou kam ka tubut Ukkui ka oningku, akénangan nia Ukkui ka tubumui. 16:24 Teret kineneiget, tápei anutiddou kam apa pá ka oningku. Tiddou kam, nusisiló kam, bulé imasut puangkakat bagamui." 16:25 "Sarat ka pasikat lé kutiboi sangamberinia ka matamui. Tápoi iaaili te tetrenia, bulat simakolouan lé kukolouaké nia ka matamui pagalaiat tubut Ukkui. 16:26 Nutitiddou te kam ka tetret nenda ka tubut Ukkui ka oningku; tápoi bulé nuagai kam nia, tá te kutitiddou apa pá ka tubut Ukkui iaké akenennia ka tubumui, 16:27 ai lé poí ipukakateki kam baga Ukkui. Ipukakateki geti kam baga Ukkui, kalulut katet bagamui ka tubukku samba tonem bagamui kababarakku ka Ukkui. 16:28 Kirénangan sibabara ka Ukkui lé aku néné, samba amoian aku ka polak néné. Tápoi kineneiget kukakaddiuakéan lé polak néné, kutoili mitsá ka tubut Ukkui." 16:29 Iageti kuaddangan ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Kineneiget simakolouan lé nupanibo ka matamai Tuhan, táan mupapasikat ekeu ka tubumai, 16:30 aipoí ai lé kuaagai kai againu sangamberinia. Táan anai lulunia rapaiseki ekeu kasei pá, ranou-nou apa pá ka tubum Tuhan. Oto bailiu katonemimaian nia kababaram ka Taikamanua." 16:31 Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Oto amatonem'an leú bagamui kineneiget? 16:32 Repdem kam! Iaaili te tetrenia, elé momoi takua, aiailingan tetrenia, nupasabu kam tubumui. Patoilimuian tubumui ka lalepmui sene-senemui, nukaddiuaké kam aku kupusara. Tápoi tá te musasara aku, aipoí ipaalei aku Ukkui. 16:33 Kutitiboi lé sangamberinia néné ka matamui, bulé imaaban puririmanuamui, kalulut pusaraatmui ka tubukku. Mangongorik lé te kam ka polak néné. Tápoi paom kam bagamui, aipoí akukalaakéan polak néné!"

Johannes 17

17:1 Lepána lé aikua néné Jesus, teilanangan manua, paniddounangan leú et ka tubut Ukkui, pelé nga-ngania, "Aiailingan te tetrenia, Ukkui. Latsat'akéan nia Togam, bulé ilatsat'aké ekeu kekeu Togam, Ukkui. 17:2 Anukauan poí gege ka tubut Toga, kalulutda sangamberi taikapolak, bulé ikau purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá, ka tubudda sangamberi sirimanua, sikau Ukkui ka tubunia. 17:3 Oto néné te purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá; bulé raagai ekeu Ukkui, samba bulé raagai leú nia ka sia Jesus Kristus sikoiniakenennu, Ukkui. 17:4 Akulatsat'akéan ekeu Ukkui, ka pasilelepáakéku galajet sinegéakenenu ka tubukku. 17:5 Ale Ukkui, latsat'akéan aku kineneiget ka tubum Ukkui, iaté pulatsanan siikep'akenenku ka tetret ai peilé aku ka tubut Ukkui, einangan tá babara polak néné. 17:6 Akupatoiláan ekeu, Ukkui, ka tubudda taikapolak néné, iaté sia siakénu kaku. Ekeu lé sibakkat sia, Ukkui, oto anuakéan sia ka tubukku, samba arareddet'an nga-ngam, Ukkui. 17:7 Kineneiget araagaian, sangamberinia siakénu kaku, Ukkui, ka tubum lé aibara. 17:8 Akusegéakéan ka tubudda tiboiet siakénu kaku, Ukkui; oto arasilóan. Oto araagaian bulat kababarakku ka Ukkui, samba amatonem'an bagadda pueekeu nia Ukkui, amasikoiniaké aku. 17:9 Oto kutiddouaké sia. Tápoi tá siaili taikapolak néné kupaniddou, tápoi siaili sia lé sangamberi siakénu kaku, aipoí ekeu lé sibakkat sia, Ukkui. 17:10 Aipoí sangamberinia bakkatku, bakkatnu leú et kekeu, Ukkui; samba leú et sangamberinia sipuoni bakkatnu, bakkatku leú et kaku. Oto atulatsat'akéan aku ka talagadda. 17:11 Oto momoian aku ka tubum kineneiget Ukkui. Táan mukukuddu aku mitsá ka polak néné; tápoi ka sia geti ai peilé sia mukukuddu ka polak néné. Ale, Ukkui Sipunenan! Jago sia ka geget onim Ukkui, iaté oni siakénu kaku, bulé rapusara, kelé ekeu Ukkui samba aku kaku, sara lé sita ka sita. 17:12 Ai peilé aku ka talagadda, akujagongan sia ka geget onim Ukkui, iaté oni siakénu kaku. Akujagongan sia, bulat beri sia sara simalilimai, sarat sarania lé simateú malimai, bulé kalulut nenda, puailinangan kelé ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan. 17:13 Kineneiget momoian aku ka tubum, Ukkui. Kutitiboi lé sangamberinia néné, ai peilé aku mukukuddu ka polak néné; bulé imamuiné raagai puangkakat bagakku. 17:14 Akusegéakéan sangamberinia tiboietnu, Ukkui, oto bailiu malagánangan bagadda taikapolak ka tubudda, aipoí tá taikapolak sibakkat sia, kelé aku kaku néné, tá taikapolak sibakkat aku. 17:15 Tá kutitiddou bulé nualá sia ka polak néné, tápoi bulé nujago lé sia ka tubut si Jo. 17:16 Makeré lé galainia kaku, taibabakkatina aku polak néné, kisedda leú te ka sia, taibabakkatina sia polak néné. 17:17 Bailiuaké sia néné, Ukkui, bulat bakkatnu, kilibet bagam siripot katuroipoat, aipoí tiboietnu lé poí katuroipoat. 17:18 Kelé kokoiniakénu aku kaku ka polak, kisedda leú te kaku kukoiniaké sia ka polak néné. 17:19 Kalulutda néné, buluakékungan tubukku bailiu bakkatnu kilibet bagam, Ukkui, bulé ibailiu leú sia ka sia néné, kilibet bagat Ukkui, kalulut katuroipoat. 17:20 Tápoi tá saratda néné kutitiddouaké. Beri leú et sia simatonem baga ka tubukku, kalulut katuareman sinegéakenenda leú, kutitiddouaké. 17:21 Kutiddou ka tubum Ukkui, bule rapusara ka sia sangamberidda, kelé tapusara ka sita ruatta, Ukkui. Bulé musara sia sangamberidda ka tubutta, imatonem bagadda taikapolak kokoiniakénu aku. 17:22 Akulatsat'akéan sia siripot siakénu, kaku Ukkui, bulé rapusara, kelé tapusara ka sita ruatta. 17:23 Aku ka tubudda, iageti ekeu kekeu Ukkui ka tubukku, bulé bulat rapusara sipulelelek. Raagai nia taikapolak kokoiniakénu aku Ukkui, samba bulé raagai nia pukakatekim sia baga, kelé katet bagam ka tubukku kaku. 17:24 Ale, Ukkui, simakiddiy ka bagakku, bulé sia siakénu kaku néné, kaipa kukuddu, ai leú et sia ka sia, bulé raitsó pulatsananku, iaté pulatsanan siakénu ka tubukku, kalulut katet bagam ka tubukku, ainangan tápei babara polak néné. 17:25 Ale, Ukkui simaroipo baga! Tá raagai ekeu taikapolak néné. Tápoi aku geti kaku, kuaagai ekeu. Samba sia leú et ka sia néné, raagai pueekeu nia amasikoiniaké aku. 17:26 Akupaagaian onim, Ukkui ka tubudda, samba riu-riu lé kugalaiaké nia néné, bulé nuntut bagam ka tubukku, Ukkui, riu-riu ikuddu ka bagat paatuatda, samba aku kaku leú et musara ka tubudda."

Johannes 18

18:1 Iageti kelé ailepá aipaniddou kelé nenda Jesus, eirangan leú et sambadda sipasiuluinia ka silat Oinan Kidron. Sedda, ai sangamata mone. Oto einangan leú et Jesus sambadda sipasiuluinia ka mone nenda. 18:2 Ka sia si Judas sipajo nia, ai lé iaagai kudduat nenda, kalulut marei-rei iei sedda Jesus parurú sambadda sipasiuluinia. 18:3 Oto einangan leú et si Judas, abbitnangan sangapasukan tenterat Roma samba piga pá sia sipasijajago Uman Taikamanua, sikoiniakenenda tai imam sabeu sambat tai Parise. Iageti abbitrangan leú et pamateira, alito sambat oong. 18:4 Tápoi ai lé iaagai Jesus sipuaaili ka tubunia. Oto legreakénangan tubunia ka tubudda, kuanangan ka matadda, "Kasonia nugagaba kam?" 18:5 Iageti kuaddangan ka matania, "Ai lé kugagaba kai Jesus si Natsaretna." Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Aku té néné." Ka sia si Judas sipajo nia, ai leú et nia sedda muririó sambadda. 18:6 Tápoi kelé aikua nia ka matadda Jesus, "Aku té néné," sik-sikrangan tei-teira, iageti belé sia ka polak. 18:7 Lepá nou-nounangan sia mitsá Jesus, "Kasei baí nugagaba kam?" Oto alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ai lé kugagaba kai Jesus si Natsaretna." 18:8 Kuanangan ka matadda Jesus, "Aian kukukua ka matamui, aku té néné. Samba bulat ké aku baí nugagaba kam, oto obáaké kam sia ka sia sabagei néné ratui-tui." 18:9 (Ikukua kelé néné geti, bulé ipuaili lé kelé ka sikuatJesus siboikí, iaté, "Ale Ukkui, sangamberidda siakénu kaku, bulat beri sia sara simalilimai.") 18:10 Oto ka sia si Simon Petrus ai aiabbit sara lanjau. Oto golok'akénangan lanjaunia, tétéakénangan nia ka tubut pagugulet imam sabeu, bulat pat belé talingania. Onin pagugulet néné, iaté si Malkus. 18:11 Tápoi kuana lé nia Jesus ka matat Petrus, "Buluk'aké mitsá lanjaunu ka sagbungnia! Kipa, ai lé poi nupaaatu tá kuloló pulokat pangoringan siaket Ukkuiku ka tubukku?" 18:12 Iageti labárangan nia, Jesus tai perajurit Roma sambat tai komandannia samba leú et tai Jahudi sipasijajago Uman Taikamanua. 18:13 Taddanangan abbitrangan nia ka matat Hannas, talikut Kayapas simanteu. Si Kayapas néné, iaté sara imam sabeu ka rura nenda. 18:14 Nia té amasipangantru sauté ka tai Jahudi masikua, maerú peilé matei sara sirimanua punutubut sangamberi bangsa. 18:15 Ka sia si Petrus sambat sara sipasiului, airatutut Jesus. Tápoi ka sia sipasiului néné sara, iagai nia si imam sabeu; oto bailiu oi aitugurú ka sia sambat Jesus ka gerat lalep imam sabeu. 18:16 Ka sia geti si Petrus, ai lé nia ka gerat, ka matatbaliu. Lepá bela nia sipasiului bagei néné ipatiboaké pagugulet sinanalep sipasijajago matatbaliu, iapeité oi aitugurú ka baga ka sia si Petrus. 18:17 Iageti kuanangan ka matat Petrus pagugulet sinanalep néné, "Ei, ekeu te néné sara aleinia si nenda, elé?" Kuana lé nia si Petrus ka matat sinanalep, "Tá aku." 18:18 Ka tetret nenda, maleppet manua. Oto rusuirangan api sapagugulet samba sipasijajago, bulé ibara purakaatda. Beri leú et ka sia si Petrus, amei leú et nia ka sia sedda, murió rapuraka sambadda ka api. 18:19 Iageti paisekinangan Jesus si imam sabeu, inou-nou pagalaiat sipasiuluinia sambat ngantomannia. 18:20 Oto kuanangan ka matania Jesus, "Bulat sarat simakolou lé kupanibo ka matadda siberikabaga. Marei-rei lé kupungantoman ka uma paniddogat, sambat ka Uman Taikamanua, iaté ka kakudduat parurukatda tai Jahudi simarei-rei. Bulat tá te anai akutiboi apa pá ka simalipput. 18:21 Oto apangan lé lulunia nuisé aku? Reréakéan lé ka tubudda sipasiaarep kupungantoman. Bulat ai lé raaagai aponia sikuakku ka matadda." 18:22 Iageti kelé aikua kelé néné Jesus, tipaknangan nia sara sipasijajago sikukuddu sedda, kuanangan ka matat Jesus, "Bulat apangante rot bagam masikua kelé néné ka matat imam sabeu!" 18:23 Tápoi kuana lé ka matania Jesus, "Ké ai baí simasele sikuakku, kua lé sené aponia simasele! Tápoi ké sineseat baí sikuakku néné, angoi peilé nutitipak aku?" 18:24 Lepá kuanangan ka matadda si Hannas, bulé rataroaké Jesus situkakabé néné, ka tubut Kayapas Imam Sabeu. 18:25 Iageti ka sia si Petrus, ai peilé nia muririó sedda. Oto kuaddangan ka matania, "Ekeu té néné sipasiuluinia, elé?" Kuanangan ka matadda si Petrus, "Tá aku!" 18:26 Lepá mitsá kuanangan ka matania sara pagugulet imam sabeu saepput sisepprit Petrus talingania, "Ekeu te néné akuitsó ka mone ainupaaleiaké nia, elé?" 18:27 Oto pakelenangan mitsá againa Jesus si Petrus, pelé nga-ngania, "Tá aku." Iageti ka tetret nenda leú et putokkinangan goú-goú. 18:28 Iageti mamatsep peilé araabbit'an Jesus barana ka istanat Kayapas ei sia ka lalep gubernur Pilatus. Ka sia tai Jahudi tá atugurú sia ka istana, bulé tá itukasit-sit'aké sia siripot ka puaranan, kalulut airagegelai mei mukom komen Paska. 18:29 Kalulut néné, bela nia si Pilatus inou-nou sia, kuanangan, "Aponia panganduatmui pagalaiat tubunia sinéné?" 18:30 Iageti kuaddangan ka matania, "Ké tá baí masele nia sirimanua néné, tá kuaabit kai nia ka tubum Ukkui Gubernurmai." 18:31 Oto kuanangan ka matadda si Pilatus, "Aláan lé kam nia, iageti ukum'akémuian nia siripot ukummui ka kam!" Tápoi kuadda lé ka matat Pilatus, tai Jahudi, "Ka kai, tá momoi kuukum'aké kai sirimanua simateiakenen." 18:32 (Néné geti, bulé ipuaili lé kelé ka siniboi Jesuspagalaiat enung kamamateinia.) 18:33 Iageti gurú nia mitsá si Pilatus ka bagat istana, sogainangan Jesus, kuanangan ka matania, "Elé, Rimatadda tai Jahudi lé ekeu néné?" 18:34 Oto aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matat Pilatus, "Kipa, bulat sibara ka bagat paatuatnu saram leú panou-nogatnu néné ka tubukku, elé ai lé sia sabagei sipasikukua ka matam pagalaiat tubukku néné?" 18:35 Kuana lé nia ka sia si Pilatus ka matat Jesus, "Tai Jahudi poi aku néné? Sabangsam samba tai imam sabeu lé amasiaké ekeu sené ka tubukku. Aponia anugalai?" 18:36 Oto kuanangan ka matat Pilatus Jesus, "Tá ka polak néné aibara purimataatku. Bulat kelé baí ka polak nia aibara purimataatku néné, tá isoppi rapasaggak sapaguguletku, bulé tá ioi rasegéaké aku ka kabeira sautéra tai Jahudi. Tápoi bulat sibulatnia, tá ka polak néné aibara purimataatku!" 18:37 Iageti kuanangan nia mitsá ka matat Jesus si Pilatus, "Oto ké kisedda baí nia, rimata lé ekeu, elé? Kelé sikuam, rimata te ekeu néné. Akuputútú mata samba akuoi ka polak néné sarat sara lé lulunia, iaté masimuneng'aké katuroipoat Taikamanua. Oto sia sibabara ka katuroipoat lé masiaarepi nga-ngangku." 18:38 Iageti nou-nounangan Jesus si Pilatus, "Aponia poi katukolobatnia nenda katuroipoat?" 18:39 Tápoi kelé simarei-rei ka tubumui, senen ipot gogoi Punen Paska belaaké aku sara siukum. Kipa nuobá leú kam kubelaaké ka kam rimatadda tai Jahudi?" 18:40 Iageti alegiddangan nia sigereiakenen, pelé nga-nganda, "Tá, tá nia nubebelaaké ka kai, si Barabas lé!" (Si Barabas néné, iaté sara sibaraaké pulamagat.)

Johannes 19

19:1 Iageti gurú nia mitsá si Pilatus, gugluakénangan leú et sia, bulé rapabóboki Jesus. 19:2 Lepá tikairangan kirit purimataat sibara ka ran loiná simarui, kaurangan nia ka utet Jesus. Lepá mitsá kaurangan leú et saraubánia simasuan laiket. 19:3 Oto paoleddangan raei ka tubunia, kuaddangan ka matania, "Tabé ka tubut rimatadda tai Jahudi!" Lepá patipangindangan leú et nia. 19:4 Iageti bela nia mitsá si Pilatus ikua ka matadda sirimanua simigi, pelé nga-ngania ka tubudda, "Aikoí nia! Kubelaaké nia ka matamui, bulé nuagai kam tatat sele sigalainia." 19:5 Oto bela nia Jesus, aian ka uténia kirit purimataat sitikaira rui samba saraubá simasuan laiket ka tubunia. Kuanangan ka matadda si Pilatus, "Itsó kam nia sirimanua néné." 19:6 Kelé araitsó nia Jesus, tai imam sabeu sambat sipasijajago, pugereirangan leú et, pelé nga-nganda, "Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga! Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!" Iageti kuanangan ka matadda si Pilatus, "Oto kam'an lé ipapattáaké nia ka loiná siliktenga, aipoí tá akusese sele sigalainia." 19:7 Belan nga-nganda lé tai Jahudi ka tubunia, "Siripot ka surukatmai, buítá tuukum'aké lé nia simateiakenen, kalulut ooniakéna tubunia Togat Taikamanua." 19:8 Oto kelé aiarep nia si Pilatus sikuadda néné, kokkopé mitsá lotónia. 19:9 Iageti buluk nia mitsá ka bagat istana. Kelé aitugurú ka sia Jesus, nou-nounangan nia si Pilatus, pelé nga-ngania, "Kaipa lé kabaraiatnu kekeu?" Tápoi amumeng-meng lé nia Jesus. 19:10 Oto kuanangan mitsá ka matat Jesus si Pilatus, "Kipa tá nuobá tapatibo? Ai leú nuaagai kababarat gege ka tubukku kubelaaké ekeu, elé kupattáaké ekeu ka loiná siliktenga!" 19:11 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Bulat ké tá iaké ka tubum gege, Taikamanua, beri oi nia nugalai apa pá ka tubukku. Oto sia sipasitataroaké aku ka tubum peilé abeu jo, ka tubum." 19:12 Kelé aiarep nia si Pilatus sikuat Jesus, néné, bulat besíakénangan ibelaaké Jesus. Tápoi memei lé maro-ron rapugerei tai Jahudi masikua, "Bulat ké nubelaaké baí nia, Tuan, tá suruak Kaisar ekeu néné! Oto senen sikua tubunia rimata, saggak Kaisar lé nia!" 19:13 Iageti kelé' aiarep nga-nganda ka sia tai Jahudi si Pilatus, abbitnangan Jesus ka tulaibó, iageti uddet nia ka uddenan pengadilan, iaté sara kudduat sipuoni Bagat lalep Bukkú. (Ka nga-ngan Ibrani, katukolobatnia, iaté Gabata.) 19:14 Oto kelé aimalegre bóbó pulu rua sinágó, ké pei iaili Punen Paska, kuanangan ka matadda sirimanua simigi si Pilatus, "Aikoí né nia rimatamui!" 19:15 Oto pugereirangan leú et, pelé nga-nganda, "Mateiaké lé nia! Mateiaké lé nia! Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!" Iageti kuanangan ka matadda si Pilatus, "Kipa, kupapattáakéan lé nia rimatamui?" Tápoi kuadda lé nia ka matat Pialtus tai imam sabeu, "Sarat si Kaisar lé rimatamai!" 19:16 Oto segéakénangan Jesus ka tubudda, si Pilatus, bulé rapattáaké nia ka loiná siliktenga. Iageti ei sia masialá Jesus, abbitrangan leú et nia. 19:17 Iageti bela Jesus aibabairat loiná siliktengania, raailiaké kudduat sipuoni, "Kudduat Lakkupat". (Oninia ka nga-ngan Ibrani, Golgata.) 19:18 Oto sedda te arapattáaké nia ka loiná siliktenga. Ai sia rua sabagei arapattáaké siparará-rá ka tubunia. Iaté sara kai katsiunia, sara mitsá kai kattoatnia; oto ka sia Jesus ka tenga aikuddu. 19:19 Ka loinat siliktengan Jesus, ai aikua si Pilatus bulé rasurat'aké kelé néné, "Jesus tai Natsaret, Rimatadda tai Jahudi". 19:20 Oto maigi sia tai Jahudi amasibatsa sitususurat néné, aipoí tá mareunan nia ka laggai, kudduat pasipattakat Jesus. Sisurat'akenan néné, ai ka nga-nganda tai Ibrani, ai ka nga-nganda tai Latin, samba ai leú et ka nga-nganda tai Junani. 19:21 Iageti kuaddangan ka matat Pilatus tai imam sabeu, pelé nga-nganda, "Buí itusurat'aké, 'Rimatadda tai Jahudi', tápoi kisé lé nususurat'aké, 'Aikua ka sia sinéné, aku néné, Rimatadda tai Jahudi.' " 19:22 Tápoi kuana lé nia ka sia si Pilatus ka matadda, "Kipa kusurat, iangan té nenda." 19:23 Oto lepá arapattáaké Jesus tai perajurit, alárangan bibilet tubunia. Rubeirangan nia oi epat. Senenda pasasangarubeiat sia. Beri saraubánia leú et araalá. Tubut saraubá néné, tá anai suilaknia. Arabibli lé barania ka pata, pat aili ka repé. 19:24 Oto patiboddangan pasasambadda tai perajurit, "Buí tapabirit nia saraubá néné. Kau lé tapauktuk, bulé taagai kasei simateú masibabakkati." Ibabara kelé néné geti, bulé ipuaili lé, kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua, "Raparurubei lé bibilet tubukku, samba apauktuk lé sia ioi raikep'aké saraubáku." Kirénangan kisedda te aragalai tai perajurit. 19:25 Oto ka sia sainan Jesus, samba sakalabainia, si Maria sinanalep Keleopas, samba si Maria Magdalena, ai sia muririó sedda ka bet-bet siliktengan Jesus. 19:26 Kelé aiitsó sia Jesus, sainania sambadda sipasiuluinia simanuntut bagania, kuanangan ka matat inania, "Ina, aikodda sia tatogam." 19:27 Lepá mitsá kuanangan ka matadda ka sia sipasiuluinia Jesus, "Aikodda nia inamui." Oto ka tetret nendangan té araala inan Jesus sipasiuluinia ipukuddu ka lalepra. 19:28 Oto ai lé iaagai Jesus katulelettunia kineneiget sangamberinia, samba leú et bulé ipuaili sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, kuanangan, "Maoggouan aku." 19:29 Sedda ai sangapulokat suat anggur simalagá. Iageti sop-sop'akérangan romot ka suat anggur, ettet'akérangan nia ka sangagogo manggeá, totoiakérangan nia ka bibot Jesus. 19:30 Iageti kelé ainanam nia Jesus suat anggur néné, kuanangan, "Atuléléan!" Oto lukkuk'akénangan uténia, Jesus, langónangan nia. 19:31 Ka sia sauté ka tai Jahudi, tá raobá ikuddu tubudda simamatei ka loiná siliktenga ka gogoi Sabbat. Paobánangan pei bagei gogoi Sabbat nenda Punen sikokoiakenen. Kalulut gogoi pasipattakatda Jesus, iaté gogoi ké pei iaili gogoi Sabbat. Oto nia té lulunia aratiddou ka tubut Pilatus bulé ratakkíaké reredda sipattáakenen ka loiná siliktenga, samba ragorosot'aké tubudda simamatei ka loiná siliktenga. 19:32 Iageti eirangan leú et tai perajurit, takkíakérangan boikí reredda sirua alei Jesus. 19:33 Tápoi kelé araei ka tubunia ka sia Jesus, itsórangan ailangóan nia. Oto táan aratakkíaké ka sia rerenia. 19:34 Iageti punuakénangan simuiné bakkat ka ruak usut Jesus ka sia sara perajurit; oto belanangan leú et logau pagalú oinan. 19:35 Oto sia sipasiiigbuk sibabara néné te amasipoiliat, bulé imatonem bagamui ka kam. Samba simuneng'akenennia néné bulat sibulatnia, samba makolou ka bagania sesesena nia. 19:36 Aibara kelé néné geti, bulé ipuaili lé kelé ka sinurat'akenen ka bagat Buko Sipunenan, sipasikukua, "Bulat beri te sara tolatnia atubakbak'aké". 19:37 Ka Buko Sipunenan leú et ai atusurat'aké, kisé, "Rakikinere te nia simunudda néné." 19:38 Lepá ei nia ka sia si Josep sibara ka Arimatea ka tubut Pilatus, itiddou bulé ialá tubut Jesus simamatei. (Si Josep néné, iaté sara sipasiului Jesus, tápoi sipinakele lé, kalulut lotó nia ka tubudda sauté ka tai Jahudi.) Oto obáakénangan nia si Pilatus. Iageti einangan leú et masialá tubut Jesus simamatei. 19:39 Beri leú et ka sia si Nikodemus sieei ka tubut Jesus tengamoi, amei leú et nia ka sia ipaaleiaké si Josep. Abbitnangan leú et pasingi-singin iaté, muno samba simoité; ai telu ngapulu ngakilo gram iginia. 19:40 Oto alárangan nia ruadda tubut Jesus simamatei néné, tabutrangan nia komang poposa sambat pasingi-singin, siripot aratda tai Jahudi. 19:41 Iageti ka bet-bet kudduat pasisiliktengaat Jesus, ai sangamata mone. Ka mone nenda ai sara ratei sibau, sitaipapakeiet peilé. 19:42 Kalulut legre nia ratei néné, paobánangan pei bagei iaailingan lé gogoi Sabbat, bailiu rateiakérangan nia Jesus, sedda.

Johannes 20

20:1 Iageti gogoi Menggui simatsep, maseggei peilé, ameian nia si Maria Magdalena ka ratei. Oto kelé aiitsó katuguguilut bukkú takket ratei, 20:2 pabalaunangan leú et, iei masigaba si Simon Petrus sambat sipasiuluinia simanuntut bagat Jesus. Kuanangan ka matadda, "Araaláan si Tuhan ka bagat ratei, oto tá kuagai kaipa pá arakau nia." 20:3 Iageti eirangan leú et tai Petrus sambat sipasiuluinia sabagei ka ratei. 20:4 Ka sia ruadda, apabalau lé sia araei, tápoi sia sipasiului sabagei peilé maruei tubu ka tubudda tai Petrus, oto siangan lé boikí asegé ka ratei. 20:5 Loggouakénangan bagat ratei, itsónangan komang poposa situgagalak sedda, tápoi tá atugurú nia ka bagat ratei. 20:6 Tápoi ka sia geti si Simon Petrus aian iaailiaké. Oto barana lé ka sia gurú ka bagat ratei. Itsónangan leú et komang poposa situgagalak sedda. 20:7 Tápoi komang apprat utet Jesus geti, tá anai sedda ka bé-bénia, tápoi ai lé nia kaleleúlekat sarania. 20:8 Iageti gurú sia ka sia sipasiului sieei boikí ka bagat ratei. Itsórangan nia ka sia sibabara néné, iapeité aimatonem bagadda ka sia. 20:9 (Oto ka tetret nenda, tápei araagai katukolobatnia siripotsitususurat ka bagat Buko Sipunenan, pagalaiat katususurunia Jesus ka simamatei.) 20:10 Lepá toiliddangan leú et sipasiuluinia. 20:11 Iageti ka sia si Maria Magdalena, ai nia muririó ka bet-bet ratei, ai nia musosou. Oto ai nia musosou, loggouakénangan bagat ratei. 20:12 Itsónangan rua sia samalaika sipuleppei leppei simakirisau. Ai sia muririó ka pasigalangan tubut Jesus simamatei, sara ka saigit uté, sara mitsá saigit reret Jesus. 20:13 Oto nou-nourangan nia samalaika, "Angoi nupusosou Ina?" Kuanangan nia si Maria ka matadda, "Aratakkouan si Tuhanku, oto tá kuagai kaipa pá arakau nia." 20:14 Lepá aikua néné si Maria, pitsanangan tei-teinia, itsónangan ai nia muririó sedda Jesus. 20:15 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Angoi nupusosou Ina? Kasonia nugagaba?" Oto ka bagania te ka sia si Maria, sipasijajago mone lé nia nenda. Lulut néné, kuanangan ka matania si Maria, "Ké ekeu baí nia Ukkui, amasialá tubut Jesus, kuanungan nia ka matakku, kaipa anukau nia, bulé kuei kualá nia." 20:16 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Maria!" Oto pitsanangan Jesus si Maria, kuanangan nga-ngan Ibrani ka tubut Jesus, "Rabbuni!" (Katukolobatnia, "Guru".) 20:17 Oto kuanangan ka matat Maria, Jesus, "Bá rarape aku, aipoí tápei atusakai aku ka Ukkui. Tápoi kenan lé ka tubudda sasarainangku, nusegéaké ka matadda, katusasakaiku kineneiget ka Ukkuiku, samba ka Ukkuimui leú et, elé ka Taikamanuangku samba ka Taikamanuamui leú et ka kam." 20:18 Iageti einangan leú et si Maria masisegéaké ka tubudda sipasiului Jesus, pagalaiat iitsóna si Tuhan sambat kukuana ka matania si Tuhan, sangamberinia néné. 20:19 Oto ka menggui nia nenda leú et, soibó, parurúrangan sipasiuluinia ka sara lalep; tápoi ai lé kakukuksingan matatbaliu, kalulut lotóra ka tubudda sautéra tai Jahudi. Iageti sinulut ei nia murió Jesus ka talagadda, kuanangan ka matadda, "Aban ka kam." 20:20 Lepá aikua kelé nenda Jesus, patoilánangan ka tubudda kabeinia sambat usúnia. Oto bulat angká lé bagadda simakopé sipasiuluinia, araitsó tubut Jesus. 20:21 Iageti kuanangan mitsá ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Aban ka kam. Kelé kipa aikoiniaké aku kaku Ukkui, kisedda leú te kaku kugagalai, kukoiniaké kam ka kam." 20:22 Oto ulup'akénangan engania Jesus ka tubudda, kuanangan, "Siló kam Ketsat Sipunenan. 20:23 Ké nuappéaké kam jodda sara sirimanua, appéakénangan leú et nia Taikamanua. Tápoi ké tá nuappéaké kam jodda sara sirimanua, tá leú te iappéaké jonia Taikamanua." 20:24 Oto ka sia si Tomas, (sipuoni, "Tairua"), iaté sara ka talagat sipulurua sipasiului Jesus, tá anai nia sambadda sipasiului sabagei, ka tetret aiei Jesus masibalou sia. 20:25 Bailiu ka sia sipasiuluinia sabagei, pangasegé ka tubut Tomas, pelé nga-nganda ka tubunia, "Akuitsóan kai nia si Tuhan!" Tápoi kuana lé nia ka sia si Tomas ka matadda, "Bulat ké tápei kuitsó balak sipattakat ka kabeinia, samba kuusuaké singongaíku ka lobok sipattakat, samba leú et mitsá ké tá kubuluk'aké kabeiku ka sipunuat ka usúnia, bulat beri tonem bagakku." 20:26 Oto sangamenggui burúnia atusabau, parurúrangan mitsá sipasiuluinia, ka kudduat nenda leú et. Oto aian te nia ka sia sedda si Tomas. Ka sia matatbaliu, ai lé nia kakukuksingan sangamberinia. Tápoi amoi aitugurú Jesus ka baga, iageti puriónangan ka talagadda, kuanangan ka matadda, "Aban ka kam." 20:27 Iageti kuanangan ka matat Tomas, Jesus, "Itsó peité kabeiku, kau singongaínu sené. Totoiaké kabeinu, nukau nia ka usúku. Buían imarua bagam ka tubukku, tápoi kau lé imatonem bagam!" 20:28 Belan nga-ngania lé ka sia si Tomas, "Tuhanku, Taikamanuangku!" 20:29 Oto kuanangan ka matat Tomas, Jesus, "Bulat teret itsónu lé aku, elé, tonem bagam? Mauktuk te sia simatonem baga kenanen tá raitsó!" 20:30 Oto maigi peileú bagei kiseiet sigalaiakenen Jesus ka matadda sipasiuluinia, tá atusurat'aké ka bagat buko néné. 20:31 Samba aitusurat'aké geti néné, bulé imatonem lé bagamui, Jesus néné, iaté Rimata Sipaarau, Togat Taikamanua, samba kalulut tonem bagamui ka tubunia, bara ka kam purimanuaiat.

Johannes 21

21:1 Lepá patoilánangan tubunia mitsá Jesus, ka tubudda sipasiuluinia, ka Paot Tiberias. 21:2 Oto kisé galainia: Ka sara gogoi aparurú sia tai Simon Petrus, tai Tomas sipuoni Tairua, si Natanael sibara ka laggai Kana ka propinsi Galilea, tatogat Sebedeus, sambat rua sia sipasiului Jesus sabagei. 21:3 Iageti kuanangan nia si Petrus, ka matadda saaleinia sabagei, "Ai te kupaatu mei mujalo iba." Oto kuaddangan nia ka sia sabagei ka matania, "Kai leú et ka kai, kuobá leú te kai taei kam sambatta." Iageti eirangan leú et muabak. Tápoi sangasoibónia nenda, bulat beri sangamuneng arajalo iba. 21:4 Kelé aibela sulu, ei Jesus murió ka bet-bet paó, tápoi tá raagai ka sia pu-Jejesus nia. 21:5 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ale kam tatoga, taleú ai ibatta sijalomui?" Kuaddangan ka matania, "Tá anai." 21:6 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Jaloaké kam jalomui kai kattoet abak, bulé ialá iba." Iageti jaloakérangan jalodda, tápoi tá amoi aratiktik nia mitsá, kalulut kopet igit iba ka bagat jalo. 21:7 Iageti kuanangan ka matat Petrus sara simanuntut bagat Jesus, "Si Tuhan te nenda!" Oto kelé aiarep nia si Petrus putu-Tuhan nia, kaunangan leppeinia (tá poí anai leppeinia), puteipunangan leú et ka bagat oinan. 21:8 Tápoi ka sia geti sipasiuluinia sabagei, muabak'an lé aragalai raei ka kapí. Oto ai sia muaabak airatitiktik jalodda sibara iba. Tá leú makareunan sia ka kapí, elé sangotu ngameter lé pá reunannia. 21:9 Oto kelé aratujolou ka kapí, itsórangan bot api, ai iba sambat roti ka uddutnia. 21:10 Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Abbit kam sené piga ngamuneng pá, iba sibau sialámui." 21:11 Tujanangnangan leú et ka sia si Simon Petrus ka bagat abak, tiktikrangan jalodda ka kapí. Asut'an jalodda sarat iba sabeu; ai sangotu lima ngapulu telu ngamuneng iginia sangamberinia. Tápoi kenanen kisé kopet igit iba, tá leú amabirit jalodda. 21:12 Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Konan kam mukom." Bulat beri sia sara ka talagadda sipasiuluinia simaró baga masikua ka matania, "Kasonia ekeu, Ukkui?" Aipoí bulat amakolouan araagai putu-Tuhan nia. 21:13 Lepá rengeiakénangan tubunia Jesus ka tubudda sipasiuluinia, alánangan leú et roti, kaunangan nia ka tubudda. Oto kisedda leú te aigalai ka tubut iba ka sia. 21:14 Oto sikateluniangan té né aipatoilá, tubunia Jesus, ka tubudda sipasiuluinia, lepat aitusuru ka simamatei. 21:15 Oto lepá arapukom, kuanangan ka matat Simon Petrus, Jesus, "Ale Simon togat Jona, kipa makopé leú nuntut bagam ka tubukku, belé peilé nuntut bagadda ka sia néné, ka tubukku?" Iageti kuanangan ka matat Jesus si Petrus, "Kirénangan Tuhan, ai lé nuaagai kipa bulat punununtut bagakku ka tubum." Oto kuana lé ka matania Jesus, "Oto jago sabiri-birikku." 21:16 Lepá kuanangan ka matat Petrus, Jesus sikaruania, "Ale Simon togat Jona, kipa makaté leú bagam ka tubukku?" Aleginangan nia si Petrus, "Kirénangan Tuhan, ai lé nuaagai kipa bulat punununtut bagakku ka tubum." Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Oto jago sabiri-birikku." 21:17 Lepá mitsá kuanangan ka matat Petrus, Jesus, sikatelunia, "Ale Simon togat Jona, kipa makaté leú bagam ka tubukku?" Oto kalulut putetelungamitsá nia inou-nou si Petrus, Jesus, mareu-reunangan bagania. Bailiu kuana lé nia ka matat Jesus si Petrus, "Ai lé nuaagai sangamberinia Tuhan, kipa bulat punununtut bagakku ka tubum." Iageti kuanangan ka matat Petrus Jesus, "Oto jago sabiri-birikku. 21:18 Bulat sibulatnia te sikuakku néné ka matam: Ai peilé mababau tubum, ekeu saram lé iaapra tengam, samba kaipa lé nuobá ei. Tápoi ké mabajá ekeu, totoiakénungan kabeinu, bailiu sabageian lé ikakabéaké ekeu, samba abbitrangan leú et ekeu, kataioobaket bagam." 21:19 (Oto ka tiboiet nenda te ipatoilá ka matania Jesus, pagalaiat enung kamamateinia ka sia, masilatsat'aké Taikamanua.) Lepá kuanangan ka matat Petrus, Jesus, "Konan nutut aku!" 21:20 Iageti kelé aipitsa tei-teinia si Petrus, itsónangan aitutut sia sara sipasiului simanuntut bagat Jesus. (Nia té nenda sipuuuddet ka bet-bet Jesus, ka tetret ai sia mukokom, sambat sipasinonou-nou nia masikua, "Kasonia poi Tuhan ipajojo ekeu?") 21:21 Oto kelé aiitsó nia, si Petrus, kuanangan ka matat Jesus si Petrus, "Kipa ka sia kai néné?" 21:22 Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Ké baí kuobá ipurimanua teret oiku mitsá, néné tá galajetnu. Tápoi kekeu geti, konan nutut aku!" 21:23 Oto makakranangan leú et katuareman pagalaiat taimamateinia sipasiului néné, ka tubudda sipasiului Jesus. Nenda geti, tá aikua taimamateinia sipasiului néné, Jesus, tápoi aikua lé, "Ké baí kuobá ipurimanua teret oiku mitsá, néné tá galajetnu." 21:24 Sipasiului sipasimumuneng'aké sangamberinia sibabara néné, nia leú te amasisurat'aké. Samba leú et, ai lé taaagai sangamberi simuneng'akenennia, bulat sineseatnia. 21:25 Oto maigi peilé bagei sigalaiakenen Jesus. Ké sangamberinia baí tusurat'aké, pasasara, kupaatu tá mememet sangaliot polak néné, kudduat pasigalangan sangamberinia buko surat'akenen peilé.

Pugagalaira tai Apostel 1

1:1 Ale Teopilus simatopit. Ka bagat bukokku siboikí akukolouakéan sangamberinia ka tubum pagalaiat sigalaiakenen sambat singantoman'akenen Jesus, ka tetret aitaddaaké galajetnia, 1:2 pat aili ka gogoi katusakaiatnia ka manua. Tápoi kei tusakai nia ka manua, bulat ka geget Ketsat Sipunenan, galaknangan nganturat ka tubudda sipasiuluinia, iaté sipasiului sipiliynia. 1:3 Lepá aimatei, ka epat ngapulu ngagogoinia nenda, marei-rei ipatoilá bulat simakolou, ka tubudda sipasiuluinia, bulat puririmanua nia. Araitsóan nia samba aipatiboakéan sia, ipakolou ka matadda pagalaiat Purimataat Taikamanua. 1:4 Samba ka tetret ai sia parururú sangamberidda, kaunangan parenta ka tubudda, Jesus, ikua, "Buí nukaddiuaké kam Jerusalem. Ngenaaké kam tubumui sedda teret akéna nia Ukkui sangamberi sitonéakenennia, iaté kelé sinegéakenenku ka matamui siburú. 1:5 Aipoí ka sia si Johannes, oinan lé ikakau masiraú, tápoi ai pei piga ngagogoi pá burúnia, raúnangan kam Ketsat Sipunenan." 1:6 Kelé araparurú tai Apostel sambat Jesus, nou-nourangan nia, pelé nganganda, "Kipa Tuhan, taleú nuririóakéan lé mitsá kineneiget Purimataat Israel?" 1:7 Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ukkuiku lé masiteteúaké gogoi sambat tetrenia. Táan leú anai lulunia nuagai kam nia ka kam, aipoí sarat Ukkui lé sibakkat teú. 1:8 Tápoi babara te ka tubumui gege, ké isop-sop ka tubumui Ketsat Sipunenan. Oto bailiunangan kam sipasimumuneng'aké aku ka Jerusalem, samba ka sangalio Judea, ka Samaria, papparat aili ka sangaliot polak néné." 1:9 Lepá aikua kelé néné Jesus, ka mataddangan leú et akkat-aituakkat ka manua. Iageti sakkerinangan nia tinobut. 1:10 Oto airateteila manua, ka tetret aitusasakai Jesus, tulut rió sia rua sipuleleppei simakirisau ka bé-béra. 1:11 Iageti kuaddangan nia ka matadda tai apostel ka sia sirua néné, "Ale kam tai Galilea, sarat puririoán lé koí nugagalai kam sedda, masiteila manua? Aipoí ka sia Jesus néné siitsómui situsasakai ka manua; momoi lé nia mitsá kelé kisedda leú et ka siitsómui nia simaruei néné." 1:12 Oto lepá toiliddangan leú et ka sia tai apostel, baradda ka Leleu Zaitun. Ai sangakilo meter pá reunannia leleu néné ka Jerusalem. 1:13 Iageti eirangan leú et ka Jerusalem ka kudduatda leú et, gurú sia ka bagat bilí ka pata. Oninda tai apostel néné, iaté si Petrus sambat si Johannes, si Jakobus sambat si Andareas, si Pilipus sambat si Tomas, si Bartolomeus sambat si Mateus, si Jakobus togat Alpeus, si Simon Patriot sambat si Judas togat Jakobus. 1:14 Simakeré baga lé sia sangamberidda ka paniddogat. Oto rapaniddou, sambadda tainanalep leú et, kelé si Maria inan Jesus, samba leú et sia sasarainan Jesus. 1:15 Oto ka sara gogoi, talagat parururúra, ai sia sangotu rua ngapulu pá sia igidda, puriónangan leú et si Petrus mungantoman. Pelé ngangania ka tubudda, 1:16 "Ale kam sasaraina! Buítá muaili sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan. Kelé siburú ka sikuat Dapid, aisiblaaké pagalaiat tubut Judas, iaté siutéaké sia ralabá Jesus. 1:17 Ka sia si Judas néné, iaté sara ka talagatta, sambat atupiliyan nia bulé tapugalai kam sambatta." 1:18 (Kai Judas ka sia geti, aian polak purateiatnia sialatpajoatnia sikataí. Iageti belé nia matei, puk-puknangan leú et balugúnia, bela sangamberi sibabara ka bagat balugúnia. 1:19 Raagai lé sangamberidda tai Jerusalem pagalaiat sibabara ka tubut Judas néné. Iaté lulunia araoniaké polak néné ka nganganda, Akeldama, tibonannia 'Polak Logau'.) 1:20 "Aipoí ka bagat Buko Mazmur ai atusurat'aké kisé, 'Eddangan nia imatangeu kudduatnia; buían rakuddu beri sara ka kudduatnia.' Tápoi ai leú te atusurat'aké bagei kisé, 'Eddangan nia rakudduji nia sabagei kudduatnia néné.' 1:21-22 Oto buítá bara sia sara situt sita sipasimumuneng'aké puririmanuania mitsá Tuhan Jesus ka simamatei. Nia nenda, buítá sara simarei-rei masitut sita kaipa taei, barania ka tetret aitaddaaké si Johannes masiraú, pat aili ka tetret aitusakai Jesus sibara ka talagatta néné." 1:23 Iageti saú-saúrangan rua sia, iaté si Josep oniakenenda si Barsabas (elé oniakenenda leú si Justus) sambat si Matias. 1:24-25 Iageti paniddourangan leú et, pelé nganganda, "Ale Tuhan, ai lé nuaagai pupaatuananda sirimanua. Ka sia si Judas amuaringan nia ka galajetnia muapostel, samba amateian nia. Oto saú-saú kakai Tuhan, kasei karuadda néné nupipiliy, kaunen masipasikeli galajet silit tubut Judas." 1:26 Lepá galairangan pauktungan masigaba kasei karuadda néné tupipiliy. Oto si Matias lé aikerek pauktungan. Kalulut néné, pauddetrangan nia bailiu apostel masipaaleiaké sipasiului sipulusara.

Pugagalaira tai Apostel 2

2:1 Kelé aiaili tetrenia gogoi Pentakosta, parurúrangan leú et sangamberi simatonem baga ka tubut Tuhan Jesus ka sara kudduat. 2:2 Iageti tulut maarepnangan nganga sipuuukkú ka manua, kelé ipuukkú rusa simapiret. Masutnangan leú et ngangan sipuuukkú néné ka sangaliot bagat lalep kudduatra. 2:3 Oto itsórangan leú et ipujuluu api ipajalai tubunia, lepá leu nia ka tubudda sangamberidda. 2:4 Sopsopnangan leú et sia sangamberidda Ketsat Sipunenan. Iageti taddaakérangan masitiboaké sene ngamata nganga. Kipa ikua Ketsat Sipunenan tiboakenenda, iaté nenda ratitiboaké. 2:5 Ka tetret nenda maigi sia tai Jahudi sibabara ka senen laggai ka sangaliot polak, amei mukuddu ka Jerusalem. Sia néné sangamberidda, simasurú ka tubut Taikamanua lé sia. 2:6 Iageti kelé araarep nga-nga sipuuukkú néné, eirangan leú et sirimanua simigi parurú sedda. Oto bulat kisei lé ka bagadda sangamberidda raarep rapanibo simatonem baga, ka nga-ngan laggaira sene-senenda. 2:7 Oto ka kisei ka baga sambat ka get-get ka bagadda, patiboddangan pasasambadda, pelé nganganda, "Kipa, tá tai Galilea poi sia sangamberidda sipaninibo néné? 2:8 Kipa aigalai, aioi atarep kam nia arapanibo ka senen ngangan laggaita? 2:9 Aipoí sita ka sita néné sibabara ka Partia, sibabara ka Media, sibabara ka Media Elam, sibabara ka Mesopotamia, sibabara ka Judea, samba leú et sibabara ka Kapadokia; iageti sibabara leú ka Pontus sambat ka Asia, 2:10 sibabara ka Pirigia sambat ka Pampilia, sibabara ka Misir samba sibabara ka laggai Libia ka bet-bet Kirene, tápoi ai leú et sita sibabara ka Roma. 2:11 Beri leú et ka sia tai Jahudi ai leú et sia ka sia, sambat sia sibabara ka bangsa bagei situgugurú ka aratda tai Jahudi; iageti ai leú et sia sibabara ka Kereta sambat ka Arab. Bulat ataarep'an kam sangamberitta arapanibo ka ngangan laggaita sene-senenta, ratiboi simakisei ka bagatta, sigalaiakenen Taikamanua!" 2:12 Oto ka kisei ka baga sambat ka get-get ka baga patiboddangan pasasambadda masikua, "Aponia pá katukolobatnia néné?" 2:13 Tápoi ai leú et sia sipaloloi sia; arakua, "Ai lé ipupuineng sia!" 2:14 Iageti puriónangan leú et si Petrus sambadda saaleinia tai apostel sipulusara, taddaakérangan masipangantoman sirimanua simigi. Abeuakénangan nga-ngania masikua ka matadda, pelé ngangania, "Ale kam sasaraina, sangamberimui tai Jahudi, samba leú et kam sangamberimui sikukuddu ka Jerusalem! Arep'aké kam sipulelelek kukua nia ka matamui, aipoí bulat maerú kupakolou nia ka matamui. 2:15 Ka sia geti néné, tá aipupuineng sia, kelé sipinaatumui ka kam; aipoí iapeí aiaili bó-bó siba simatsep. 2:16 Oto néné geti aipakolouan Taikamanua ka sikuat Nabi Joel, sipasikukua: 2:17 Aikua Taikamanua, 'Ka kalepakat polak uruakékungan Ketsatku ka tubudda sangamberi sirimanua. Rapaaagai te tatogam taimanteu sambat tatogam tainanalep sangamberinia kuanenku ka matadda. Raiitsó te tatogam sibau tubu sipatoilakku ka tubudda. Mangangamut te sia saeppum, pagalaiat pangamutet sikauku ka tubudda. 2:18 Kuuuruaké leú te Ketsatku ka tubudda ka sia sapaguguletnu taimanteu sambat sapaguguletnu tainanalep, ka tetret nenda. Segéakérangan leú et sangamberinia sisegéakenenku ka matadda. 2:19 Kubabaraaké te kiseiet ka manua ka pata, sambat katugégekat sabeu ka repé sené iaté ka polak néné; babara te logau sambat api, tinobut sambat kujuk. 2:20 Magegep-gep te matat sulu, mabobonan te matat laggó kelé logau, kei iaili Gogoi Tuhan, iaté gogoi sabeu sambat sipulubeunan. 2:21 Oto ka tetret nenda, kasei sisogai onin Tuhan, silórangan puaragat.' 2:22 Ale kam sasaraina kam tai Israel! Arep'aké peite kam kuanenku néné: Aikauan Taikamanua ka tubut Jesus si-Natsaretna néné galajet bulé ipuukú kam. Kelé ka sigalaiakenen Taikamanua iaté pukerengan sambat kiseiet sabeu ka talagamui ka simatotoilá ka sigalaiakenen Jesus. Momoi takua, anuagaian kam sangamberimui pagalaiat néné. 2:23 Kelé siripot ka pinaatunia sarania, teúakénangan nia Taikamanua isegéaké Jesus ka kabeimui. Kelé aisegéaké nia ka kabeimui, mateiakémuian nia, iaté anuobáaké kam sia sirimanua sijo rapattáaké nia ka loiná siliktenga. 2:24 Tápoi kenanen kisedda, aisuruaké lé nia mitsá Taikamanua ka simamatei. Aiguk tedda nia kamateiat, tápoi aibelaaké lé nia mitsá Taikamanua, aipoí tá momoi imariu-riu ikup-kup'aké nia kamateiat. 2:25 Beri leú ka sia si Dapid, aitiboi leú te pagalaiat tubut Jesus néné, aikua, 'Mariu-riu lé kuitsó Tuhan ka matakku, ai lé ipaalei aku, bulé tá ipageu-geu aku apa pá. 2:26 Iaté lulunia imamangká bagakku, samba iuumun'aké si Tuhan ngu-ngungku: samba inge-ngenaaké tubunia tubukku néné, ka aban baga ka bagat ratei. 2:27 Aipoí tá nuooreaké ikuddu ketsatku ka laggaira simamatei. Samba tá nuooreaké ikuddu paguguletnu simatopit néné imaanau elé itatá. 2:28 Anupatoiláan poí ka tubukku enungan sieei ka purimanuaiat sipulelelek. Oto buggra lé pugoraat bagakku, kalulut paaaleinu aku.' 2:29 Ale kam sasaraina, eddangan nia kutiboinia simakolou ka matamui pagalaiat tubut Dapit néné, iaté taikebbukatta. Amateian nia samba aturateiakéan nia; iageti rateinia ai peilé ka talagatta pat aili kineneiget. 2:30 Aigalaian Taikamanua pakerekat baga ka tubut Dapit ka bagat suppa, uuddet'akéna sara sibara kapunuteteunia bailiu rimata. Kalulut againa nia si Dapit pakerekat baga néné, sambat kalulut punanabinia, 2:31 againangan leú et galaiakenen Taikamanua. Oto amusiblangan nia masikua, katususuru nia mitsá Rimata Sipaarau néné ka simamatei. Aikua si Dapit, 'Tá iooreaké ikuddu ka laggaira simamatei, sambat tubunia leú et tá maaanau sambat tá tatatá.' 2:32 Jesus néné te airimanuaaké mitsá Taikamanua. Samba bulat tubumaian amasiitsó sibabara néné. 2:33 Aipauddet nia Taikamanua bailiu siabeu tiboi tubu. Gege leú et aikau Taikamanua ka tubunia, samba silónangan leú et Ketsat Sipunenan sitonéakenen Ukkui. Oto kelé siarepmui sambat siitsómui kineneiget, iaté Ketsat Sipunenan siuruakenennia ka tubumai. 2:34 Ka sia si Dapit, tá atusakai nia ka manua, tápoi ai leú te aikua ka sia kisé, 'Aikua si Tuhan kai Tuhanku: Uddet'aké ekeu kai kattoetku, 2:35 teret kalaakéku sia saggaknu!' 2:36 Iaté lulunia itukukua bulé buítá raagai nia sipulelelek sangamberidda tai Israel, Jesus sipattáakenenmui ka loiná siliktenga, nia té nenda aipaudet Taikamanua bailiu Tuhan samba Rimata Sipaarau!" 2:37 Oto kelé araarep nia sikuat Petrus néné, paanunangan bagadda. Iageti kuaddangan nia ka matat Petrus, samba leú et ka matadda tai apostel sabagei, "Ale kam sasaraina, aponia galaiakenenmai?" 2:38 Kuana lé nia ka matadda ka sia si Petrus, "Kau lé nubauaké kam paatuatmui. Samba leú et, buítá turaú kam ka onin Jesus Kristus, bulé ituappéaké jomui. Iageti silómuian panguruat, iaté Ketsat Sipunenen sibara ka Taikamanua. 2:39 Aipoí puuktunganmui te, sambat sapunuteteumui, samba puuktunganda leú te ka sia sikukuddu ka simareunan, sipinatonet Taikamanua néné, iaté sia sangamberi sinogai Tuhan Taikamanua, bulé taei kam ka tubunia." 2:40 Oto kisedda te aigalai si Petrus, masipakolou ka tubudda pagalaiat tubut Kristus néné. Samba maigi peilé bagei aikua ka matadda si Petrus, masináná sia, bulé rabelaaké tubudda ka tubut bangsa sikataí paraboat, iaté bangsa ukumen Taikamanua. 2:41 Iageti maigiddangan simatonem baga ka ngantoman Petrus, lepá raúrangan leú et sia. Oto uraunangan mitsá igidda simatonem baga ka gogoi nenda, ai telu ngaribu sia igidda. 2:42 Mariu-riu lé sia ka nganturatda tai apostel, samba mariu-riu lé sia ka bagat parurukat. Mariu-riu leú rapataddé mukom samba mariuriu sia musara ka paniddogat. 2:43 Bulat maigi kerek aragalai tai apostel, pat bara kisei ka bagadda, elé lotóra sirimanua simigi. 2:44 Mariu-riu lé sia sangamberidda simatonem baga ka bagat pusaraat. Samba apa lé sibabara ka tubudda sipuoni bakkatda saradda, sangamberidda ibabakkati nia. 2:45 Iageti pasakiddangan sangamberinia bibiletda, lepá parubeirangan bulagat sakit bibiletda nenda ka pasasambadda, siripot igit pakeietda ka sia senen-senenda. 2:46 Senen gogoi lé raparurú ka Uman Taikamanua; samba pataddé mukom, ka angkat baga samba ka epet paatuat, ka lalepra. 2:47 Riu-riu lé raumun'aké Taikamanua, samba bulat mangká bagadda sirimanua ka tubudda. Senen gogoi lé iurau igidda, kalulut ikau ka tubudda si Tuhan, sirimanua arauakenennia néné.

Pugagalaira tai Apostel 3

3:1 Ka sara gogoi, iaté ka bó-bó telu ka soibokat, amei si Petrus sambat si Johannes ka Uman Taikamanua, ka ipot gogoi paniddogat. 3:2 Sedda ka sara matatbaliu, sipuoni, "Matatbaliu Simalainge", aimuuuddet sara simasakit barania peilé ka pusulekatnia. Senen gogoi lé raabbit nia sedda simasakit néné, masitiddou paroman ka tubudda sieei ka Uman Taikamanua. 3:3 Oto kelé aiitsó ai sia tugugurú tai Petrus sambat tai Johannes ka Uman Taikamanua, tiddounangan ka tubudda, bulé rakau apa pá ka tubunia. 3:4 Iageti kinereddangan leú et nia, lepá kuanangan ka tubut simasakit néné si Petrus, "Kinere peite kai!" 3:5 Oto lelek'akénangan leú et sia, ikaroni baga ibara apa pá sibabara ka tubdda. 3:6 Tápoi kuana lé nia si Petrus ka tubunia, "Bulat beri te bulagatku. Tápoi apa sibabara kaku, nia té kuaaké ka tubum: Ka geget Jesus Kristus tai Natsaret, kukua ka matam, enung'aké ekeu!" 3:7 Iageti alánangan kabeinia sikattoet simasakit néné si Petrus, irop'aké nia ipuenung. Oto niangan leú et nia, ron-aimaron rerenia sambat pauilakat tolat rerenia. 3:8 Puattatnangan leú et irióaké tubunia, iageti taddaakénangan ipuenung, kaipa iobá ei. Lepá gurú nia ka Uman Taikamanua masipaaleiaké si Petrus sambat si Johannes. Ai nia mueenung aipaaattat tubunia samba leú et ai nia masiuumun'aké Taikamanua. 3:9 Oto sangamberidda sirimanua araitsóan aipuenung sambat aipasiumun Taikamanua. 3:10 Iapeité kolou ka bagadda puniniana nenda simarei-rei muuudet ka "Matatbaliu Simalainge" ka Uman Taikamanua masitiddou paroman. Oto bulat kisei lé ka bagadda raitsó sibabara néné. 3:11 Oto ka sia simamale sakit néné, riu-riu lé itut si Petrus sambat si Johannes. Iageti kelé arasegé teludda néné ka laibokat sipuoni, "Laibokat Salomo", ei sia sirimanua rapurut sia, bulat kopet kisei ka bagadda ka tubudda. 3:12 Kelé aiitsó sia si Petrus, kuanangan ka matadda, "Ale kam tai Israel, makikisei kodda ka bagamui kalulut sibabara néné? Táan koí bebelé matamui ka tubumai. Ta leú ai lé nupaaatu kam ka bagamui aipuenung sirimanua néné kalulut kababarat gege ka tubumai, elé kalulut reddetmai pá ka tubut Taikamanua? 3:13 Aipoí ka sia Paguguletnia iaté Jesus, ailatsat'akéan nia Taikamanua, iaté Taikamanua paniddogiet Abraham, Isak, sambat Jakob, samba Taikamanuanda taikebbukatta. Oto Jesus nenda te anusegéaké kam ka kabeira sauté sambat lawanenmui ka matat Pilatus, ka tetret aigegelai ibelaaké nia si Pilatus. 3:14 Simalina paatuat sambat simaerú paraboat lé nia néné, tápoi anusaggangi lé kam nia, iageti ron'akémuian ngangamui ka tubut Pilatus, bulé ibelaaké kakam sara sipasimamateiaké sirimanua. 3:15 Iageti mateiakémuian nia; oto nia lé sibaraaké purimanuaiatda sangamberi sirimanua. Tápoi aisuruakéan nia mitsá Taikamanua ka simamatei. Bulat tubumaian amasiitsó sibabara néné. 3:16 Beri kam leú et bulat tubumuian amasiitsó samba amasiigbuk sibabara ka tubut simasakit néné. Amaron'an tubunia samba táan mabesí nia kalulut tonem bagania ka tubut elé ka geget Jesus. Kalulut tonem bagania ka tubut Jesus te néné aimaron tubunia mitsá ka matamui sangamberimui. 3:17 Ale kam sasaraina! Akuagaian kineneiget sigalaiakenenmui sambat sigalaiakenenda sautémui ka tubut Jesus néné, iaté kalulut taiagaimui lé nia, apa sigalaiakenenmui néné. 3:18 Ialeú té né lulunia aipuaili kelé ka sikuat Taikamanua siburú ka sinegéakenenda tai nabinia, pagalaiat pangongorik nia Rimata Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua néné. 3:19 Oto kalulut néné, kau nubauaké kam paatuatmui, alé kam Sasaraina, samba kau nutoili kam mitsá ka tubut Taikamanua, bulé iappéaké jomui. 3:20 Momoi te nia si Tuhan itaget'aké kam, bulé imasásá tubut ketsatmui. Samba si Tuhan leú et masikokoiniaké Jesus ka tubumui, aipoí nia lé aipiliy Taikamanua bailiu Rimata Sipaarau kam. 3:21 Buítá mukuddu nia ka manua, teret bauakéna sangamberinia Taikamanua, kelé ka siniblaakenennia siburú ka sikuadda tai nabinia. 3:22 Beri leú poí ka sia si Mose, aiku kisé, 'Ikokoiniaké te si Tuhan Taikamanuam sara nabi sibara ka bangsamui leú et, kelé aikoiniaké aku kaku. Oto buítá nuarepi kam sangamberinia sikuat nabi néné ka tubumui. 3:23 Sangamberidda sitaipasilelelek'aké sikuat nabi néné, tubebelaaké sia ka paamian Taikamanua, samba tususubuaké.' 3:24 Oto sangamberi tai nabi sipasimumuneng'aké katuareman sibara ka Taikamanua, barania kai Nabi Samuel pat aili ka tai nabi sabagei siooi ka tei-tei, masipakolou pagalaiat sibabara kineneiget te aragalaiaké. 3:25 Sangamberinia palelengan Taikamanua ka sinegéakenenda tai nabi, sibailiu puuktunganmui te. Ka pakerekat baga sigalai Taikamanua ka tubudda taikebbukatmui, aikua Taikamanua ka tubut Abraham kisé, 'Kalulutda sapunuteteunu, sukat'akékungan sangamberidda tai bangsa ka polak néné.' Oto palelengan nenda leú, siaili kam leú et. 3:26 Iaté lulunia aipiliy Paguguletnia, lepá koiniakénangan nia itaget'aké kam boikí, bulé isukat'aké kam. Galai pasisusukat nia ka sia Taikamanua, iaté ibauaké paatuatmui ka puparaboananmui sikataí."

Pugagalaira tai Apostel 4

4:1 Oto talagat pungangantomanda tai Petrus sambat tai Johannes, lotsit-aratulotsit tai imam sabeu sambadda tai komandan sipasijajago Uman Taikamanua, samba leú et tai Saduki, raamiaké si Petrus sambat si Johannes. 4:2 Amugolú sia, kalulut kukuadda nia tai Petrus sambat tai Johannes, puririmanua nia mitsá Jesus, ka simamatei, ka matadda sirimanua. Aipoí nenda te masipatotoilá puririmanuanda mitsá sirimanua simamatei. 4:3 Iageti labárangan sia karuadda tai apostel néné, kaurangan sia ka bagat penjara. Tápoi kalulut soibónangan, kuddu sia sedda tai Petrus sambat tai Johanes teret pató. 4:4 Tápoi maigi sia sipasiaarep ngantomanda tai apostel, amatonem baga ka tubut Jesus. Iageti tuppainangan leú et igidda, pat pá ailí sia lima ngaribu. 4:5 Oto matsepnia lé parurúrangan leú et sia siabeunia ka Mahkama Puaranan, sautéra tai Jahudi, sambat tai guru paamian ka Jerusalem. 4:6 Paailiddangan leú et si Imam Sabeu si Hannas, sambat si Kayapas, si Johannes, si Aleksander, sambat sangamberidda sipuoni saepput imam sabeu. 4:7 Iageti abbitrangan si Petrus sambat si Johannes ka tubudda, kuaddangan ka matadda, "Kipa nupaeerú kam nualeaké kam simasakit? Kasei ka ron, elé kasei ka gege nugagalaiaké kam nia néné?" 4:8 Oto aleginangan nia si Petrus ka pinalulut Ketsat Siupunenan, pelé ngangania ka tubudda, "Ale kam tai Tuan siutéaké tai bangsa, sambat kam tai Tuan saladdou mahkama! 4:9 Anuadili kam kai kineneiget, kalulut gagalaimai simaerú, iaté akurop'aké kai simasakit, sambat kalulut obámui nuagai kam nia kipa akugalai kai akualeaké kai nia simabesí néné. 4:10 Oto bulé nuagai kam nia ale kam sangamberimui tai Tuan, samba laú et kam sangamberimui bangsa Israel bulé nuagai kam nia ka kam; aioi geti aipuenung mitsá sinéné ka ron tubu ka matamui tai Tuan, kalulut puroron sambat geget Jesus Kristus tai Natsaret lé. Anupattáakéan kam nia ka loiná siliktenga Jesus néné, tápoi aisuruakéan nia mitsá Taikamanua. 4:11 Jesus néné te kuanennia ka ruang néné kelé sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua, 'Bukkú sitaipapakeietda tai tukang, aibailiuan nia bukkú bongen inan arigi.' 4:12 Oto sarat kalulut Jesus lé rasisiló puaragat sirimanua. Aipoí bulat beri te sia sara ka talagadda sirimanua ka sangaliot polak néné sipasisiló gege sibara ka tubut Taikamanua bulé raarauaké sita." 4:13 Bulat kisei lé ka bagadda saladdou Rapat Mahkama Puaranan raitsó gegedda manibo tai Petrus sambat tai Johannes. Paobánangan pei bagei ka ruadda tai apostel néné, sirimanua kelé simarei-rei lé sia, sitaipusisikola. Oto iapeité kolou ka bagadda, karuadda tai apostel néné sipasiului Jesus. 4:14 Tápoi bulat beri sangatakó tá abela nga-nganda, kalulut ai lé raiitsó nia sialeakenen néné ai nia muririó sedda ka matadda masipaaleiaké si Petrus sambat si Johannes. 4:15 Iageti kuaddangan ka matat Petrus ambat kai Johannes bulé rabela ruadda ka purappanan, lepá taddaakérangan masipatiboji, 4:16 pelé nganganda, "Kipa tagagalai kam ka tubudda néné? Aipoí araagaian sangamberidda tai Jerusalem pusisia nia ruadda amasigalaiaké kiseiet sabeu néné. Oto beri sita ka sita leú et, táan iagai tatátáaké nia. 4:17 Tápoi tapaanujingan lé sia ka ruadda néné, buían rapanibo mitsá ka onin Jesus ka tubudda kasei pá, makokopéan lé imararat katuaremannia ka tubudda sirimanua simigi." 4:18 Lepá sogairangan sia mitsá karuadda tai apostel néné ratuguru ka bagat purappanan, iageti kuaddangan nia ka matadda bulat tá momoi rakua elé rapungantoman ka onin Jesus. 4:19 Tápoi kuadda lé nia ka sia tai Petrus sambat tai Johannes, "Kau lé nupaatu kam nia boikí apa simaroipo ka matat Taikamanua: elé masireddet ngangamui lé kugagalai kai, elé masireddet nga-ngan Taikamanua lé. 4:20 Aipoí kai kakai, tá iagai kuariaké kai masitiboi apa bulat tubut siitsómai samba siarepmai." 4:21 Oto ka sia sipurarappat, bulet tá arasese apa pá selet tubudda tai Petrus sambat tai Johannes, imateú ituukum'aké sia. Iageti ron'akérangan nga-nganda rakua buí ragalaiaké nia mitsá, lepá belaakérangan leú et sia karuadda tai apostel, aipoi sangamberidda sirimanua araumun'akéan Taikamanua kalulut sibabara néné. 4:22 Ka sia poí sialeakenen bulat kiseiet néné, ai epat ngapulu ngarurangan legei bajánia. 4:23 Oto kelé arabelaaké sia tai Petrus sambat tai Johannes, toili sia mitsá ka saaleira, iageti pungunguan'akérangan sangamberinia sikuadda ka tubudda tai imam sabeu sambat sautéra tai Jauhudi. 4:24 Kelé araarep nia saaleira sikuadda néné, paniddourangan leú et ka keret baga ka tubut Taikamanua. Pelé nganganda, "Ale Tuhan, ekeu lé amasibaraaké manua sambat polak, koat sambat sangamberinia sibabara ka bagania. 4:25 Kelé ka sikuat Ketsatnu ka sinegéakenennia ka taikebbukatmai si Dapit paguguletnu; anukua, 'Mugogolú kodda sia, sitaiagai si Tuhan; rapaaatu kodda sitá galai sabangsa-bangsa? 4:26 Arapatarek'an tubudda tai rimata ka polak pasaggak, sambat sia sauté leú et amusarangan sia masisaggangi si Tuhan sambat Rimata Sipaarau.' 4:27 Aipoí ka sia si Herodes sambat ka sia si Pilatus arabaraakéan parurukat sambadda sitaiagai si Tuhan, sambat sambadda tai Israel ka laggai néné. Arabaraaké parurukat masisaggangi Jesus paguguletnu sipunenan néné, sipauudetnu bailiu Rimata Sipaarau. 4:28 Arabaraaké parurukat masigalaiaké sangamberinia, siripot ka siteúakenennu siburú. Anuteúaké nia néné iaté ka gege, sambat ka puoobánu saram lé. 4:29 Oto kineneiget Tuhan, igbuk peite kipa ragelai ramateiaké kai. Obáaké lé kai sapaguguletnu néné, masipakarap katuaremannu néné, sitá lotó. 4:30 Aké panguruatnu bulé ramale simabesí, samba baraaké pukerengan samba leú et kiseiet sabeu sibara ka gege samba ka ron onin Jesus, Paguguletnu sipunenan néné." 4:31 Oto lepána lé arapaniddou, pueggeunangan leú et kudduat parurukatda. Sop-sopnangan sia sangamberidda Ketsat Sipunenan, iageti magegeddangan simakopé masingantoman'aké katuareman sibara ka Taikamanua. 4:32 Oto simakeré baga lé sia sangamberidda simatonem baga. Beri sia sara sikua ka paatuatna, nia sarania lé sibabkkatnia, sangamberi sibabara ka tubunia. Sangamberinia sibabara ka tubudda sene-senenda, sangamberidda lé masipapakei. 4:33 Ka gege sabeu lé rapasimuneng'aké tai apostel pagalaiat katususuru nia mitsá Jesus ka simamatei. Oto bailiu bulat makopé beunan panukanan Taikamanua ka tubudda. 4:34 Bulat beri sia sara ka talagadda simagulai apa pá. Aipoí ka sia sibara polak elé lalep, sakiakérangan nia polak sambat lalepra nenda; lepá, abbitrangan nia bulagat sakit bibiletra nenda, 4:35 kaurangan nia ka tubudda tai apostel. Oto lepá parubeirangan nia bulagat néné tai apostel ka sangamberidda, siripot simagulai ka sia. 4:36-37 Kisedda leú te ka sia aigalai si Josep. Sakiakénangan polaknia, iageti abbitnangan bulagat sakit monenia néné, kaunangan nia ka tubudda tai apostel. Si Josep néné, iaté sara sapunuteteura tai Lepi sibara ka Siprus; oninia arakau tai apostel iaté si Barnabas (katukolobatnia, si Pusuibi baga).

Pugagalaira tai Apostel 5

5:1 Tápoi ai leú mitsá sara saukkui sipuoni si Annanias. Karuadda sinanalepnia sipuoni si Sapira, arasakiaké sangamata monenda. 5:2 Tápoi sangarubeiat sakit monenda nenda, arakoiríaké pakeietda saradda. Bagei geti aikauan ka tubudda tai apostel. Ai lé iaagai sinanalepnia sigalaiakenennia néné. 5:3 Iageti kuanangan ka matania si Petrus, "Ale Annanias, anuobáaké koí itubbui bagam Sanitu, pat koí bokoínungan Ketsat Sipunenan, kalulut anukoiríaké kekeu sangarubeiat bulagat sakit monem nenda? 5:4 Aipoí einangan tá nusasakiaké monem nenda ekeu lé sibakkatnia. Iageti beri leú et anusakiakéan monem nenda, ekeu leú et sibakkatnia. Tápoi angoi peilé ipututú-tú ka bagat paatuatnu nugalaiaké kelé nenda? Tá te sirimanua anubokoí, tápoi Taikamanua le!" 5:5 Oto kelé aiarep nia si Annanias sikuat Petrus, belé nia ka polak, iageti langónangan leú et nia. Oto malotórangan leú et sangamberidda sipasiaarep sibabara néné. 5:6 Lepá eirangan leú et sibautubu masitabut tubut Annanias, abbitrangan leú et nia ka gerat, rarateiaké nia. 5:7 Iageti, ai pá telu ngajam burúnia, gurú nia ka sia sinanalepnia. Tápei aiagai ka sia aponia sibabara simaruei néné. 5:8 Kuanangan ka matania si Petrus, "Kua peite ka matakku: Kipa, kisé leú nuntunia sakit polak sisakiakenenmui ruamui simanteunu?" Oto kuanangan nia sinanalep Annanias ka matat Petrus, "Oo kisedda tedda igit sakinia." 5:9 Pelé nga-ngan Petrus ka tubut Sapira, "Angoi aipakeré bagamui karuamui simanteunu nusibo kam Ketsat Sipunenan? Arep'aké peite! Atoilingan te sia sieei masirateiaké simanteunu. Abbitrangan tebaí ekeu kekeu ka gerat." 5:10 Niangan leú et nia belé nia ka polak ka sia sinanalep Annanias néné, iageti langónangan nia ka matat Petrus. Kelé aratugurú sibautubu, itsórangan nia ailangóan nia. Oto abbitrangan leú et nia ka sia ka gerat, ei sia rarateiaké nia ka betbet simanteunia. 5:11 Iageti malotórangan leú et sangamberidda simatonem baga samba sia sabagei sipasiaarep sibabara néné. 5:12 Kalulut pupasikelenanda tai apostel, bailiu maigi kisiet sambat pukerengan abara ka talagadda siberikabaga. Iageti parurúrangan sangamberidda simatonem baga ka keret baga ka Laibokat Salomo ka Uman Taikamanua. 5:13 Tápoi sia geti sabagei tá anai sia simaeme mei parurú ka tubudda simatonem baga. Kenanen kisé bulat makopé rahormati sia siberikabaga simatonem baga néné. 5:14 Oto memei mabuburú, memei itutuppai igidda simatonem baga ka tubut Tuhan; iaté taimanteu sambat tainanalep. 5:15 Pat ka tetret nenda, kaurangan simasakit ka pereman elé ka lapé, iageti kaurangan sia ka enungan, bulé iorak sia goisó ailiggou Petrus, ké isabau sia sedda. 5:16 Oto bulat kununung lepá sia igidda sirimanua sibabara ka sangaliot laggai Jerusalem. Abbitrangan simabesí sambat sipinasaileu ketsat sikataí. Iageti aleakénangan sia sangamberidda. 5:17 Kalepakatnia pugegeddangan leú et tai imam sabeu sambadda sipasiuluira, iaté saladdoura tai Saduki, kalulut sit-sit bagadda. 5:18 Iageti labárangan sia tai apostel néné, kaurangan sia ka bagat penjaradda siberikabaga. 5:19 Tápoi soibó, oi sara malaikat Tuhan masibuká matatbaliu penjara, belaakénangan sia tai apostel ka bagat penjara. Kuanangan ka matadda tai apostel, 5:20 "Kenan kam murió ka bagat Uman Taikamanua, nusegéaké kam pagalaiat puririmanua sibau néné." 5:21 Iageti reddetrangan leú et nia tai apostel sipinatonet malaikat néné. Oto maseggei peilé ei sia tai apostel ka Uman Taikamanua, pungantomanrangan leú et sedda. Ka sia tai imam sabeu sambat sapaguguletda amei leú et sia ka sia, baraakérangan rapat mahkama sambadda sautéra tai Jahudi. Lepá koiniakérangan sia raei masialá tai apostel ka bagat penjara, bulé raabbit sia ka matadda. 5:22 Tápoi kelé arasegé ka penjara sapakoiniet néné, táan anai sia sedda tai apostel. Iageti toilidangan leú et, masisegéaké ka matadda tai mahkama. 5:23 Pelé nganganda, "Segé mai lé ka penjara, itsómaian ai nia kakukuksingan matatbaliu penjara, sambat ka sia leú et sipasijajago penjara ai sia muririó ka matatbaliu. Tápoi kelé akubukáaké kai nia matatbaliu, beri sia sara akusese kai sikukuddu ka bagania." 5:24 Oto kelé araarep nia tai perwira sipasijajago Uman Taikamanua sambat tai imam sabeu sinegéakenenda néné, bara ingon bagadda pagalaiat tubudda tai apostel néné, samba leú et mitsá bara lotóra masipaatu aponia sipuaaili ka gogoi sibabara. 5:25 Tápoi lepá oi nia sara simanteu sipasisesegéaké sibabara néné, pelé ngangania ka matadda, "Arep'aké peite kam! Sia siukum'akenenmui ka bagat penjara, ai sia mungangantoman kineneiget ka Uman Taikamanua!" 5:26 Iageti eirangan leú et tai perwiran Uman Taikamanua sambadda saaleinia, masialá mitsá tai apostel. Tápoi tá amugege sia ka tubudda tai apostel, kalulut lotóra ka tubudda sirimanua simigi; babara rababaijuk sia bukkú. 5:27 Oto abbitrangan sia tai apostel ka matadda tai mahkama. Iageti pareksanangan sia si imam sabeu. 5:28 Kuanangan ka matadda, "Akukeraakéan kai kam simakopé, bulé tá nungantoman'aké kam pagalaiat sirimanua nenda. Tápoi kineneiget itsó peite kam aponia anugalai kam! Anupararat lé kam ngantomanmui néné ka sangaliot Jerusalem, tápoi mitsá nususuk-suk peilé kam kai, kai lé aibaraaké kamateiatnia sirimanua nenda." 5:29 Iageti panibonangan leú et ka sia si Petrus sambadda saaleinia, pelé nga-nganda, "Buitá Taikamanua lé kurereddet kai, tá kurereddet kai nganganda sirimanua. 5:30 Aipoí ka sia Jesus sipattáakenenmui ka loiná siliktenga, aisuruakéan nia mitsá Taikamanuanda taikebbukatta. 5:31 Sambat aikauan ka tubunia Taikamanua galajet sambat gege sabeu, bailiu Uté sambat Sipaarau; bulé ibara tetre ka tai Israel rabauaké paatuatda, ituappéaké jodda. 5:32 Oto kai té néné sipasimumuneng'aké sangamberinia néné; iaté kai sambat Ketsat Sipunenan sipanguruat'akenen Taikamanua ka tubudda simareddet ka ngangania." 5:33 Tápoi kelé araarep nia tai Mahkama Puaranan sikuadda néné, bulat oriknangan bagadda ka tubudda tai apostel, iageti pakerénangan bagadda ramateiaké tai apostel. 5:34 Tápoi ka talagadda tai mahkama néné, ai sara tai Parise sipuoni si Gamaliel. Nia néné, iaté sara guru paamian bulat hormatietda sangamberi sirimanua. Puriónangan leú et, kuanangan ka matadda bulé rabelaaké sia boikí ka tulaoibó tai apostel néné. 5:35 Oto kuanangan ka matatda tai Mahkama Puaranan, "Ale kam sasaraina tai Israel! Bulat paatu kam sipulelelek aponia galaiakenenmui ka tubudda tai néné. 5:36 Aipoí siburú ai amuaili ka tubut Teudas, sikua tubuna sirimanua siabeu tiboi tubu, pat elé aiaili epat ngotu sia sipasitutut nia. Tápoi aramateiaké lé nia, iageti pasabunangan leú et sia ka sia sipasitutut nia, samba mungkuatda leú et tatá. 5:37 Lepá mitsá ka tetret aimusesensus, ottou mitsá ka sia si Judas, tai Galilea. Kalulut alat bagadda ka tubunia, bailiu maigiddangan sipasitutut nia. Tápoi beri nia ka sia leú et aramateiaké leú et nia. Iageti pasabunangan leú et sia ka sia sipasitutut nia. 5:38 Oto kineneiget kalulut sibabara néné ka matatta, nganturatku, néné lé: buí nugalai kam apa pa ka tubudda néné, bá puuukú kam sia. Aipoí ké bai ka sirimanua aibara ngantoman samba parurukatda néné, tá isoppi itatá ngantomanda sambat parurukatda néné. 5:39 Tápoi ké baí ka Taikamanua lé kabaraiat nia, bulat tá momoi nukalaaké kam sia. Elé momoi takua Taikamanua lé anusaggangi kam, galainia." Iageti reddetdangan nganturatnia si Gamaliel tai mahkama. 5:40 Oto sogairangan sia tai apostel, palisojiddangan leú et sia, lepá keraakérangan buían rangantoman'aké pagalaiat Jesus. Iapeité belaakérangan sia. 5:41 Oto kaddiuakérangan Mahkama Puaranan tai apostel ka angkat baga, kalulut pateteúna sia Taikamanua masiorik paloloiat kalulut Jesus. 5:42 Bailiu senen gogoian lé raei ka Uman Taikamanua sambat ka lalepra sirimanua; samba riu-riu lé rapungantoman sambat rasegéaké Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus, masikua, nia té néné Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua.

Pugagalaira tai Apostel 6

6:1 Memei mabuburú, memei itutuppai igidda sipasiului Jesus. Ka tetret nenda aian tá maaangká bagadda tai Jahudi sipunga-ngangan Junani, ka tubudda bulat tubut sipuoni tai Jahudi. Oto pelé nga-nganda tai Jahudi sipunga-ngangan Junani, "Tá aiaaili sia ka sia tainanalep tailumang ka talagamai kakai, paroman rubeiat pakeietda senen gogoi, siripot parubeiet ka sirimanua." 6:2 Oto kalulut néné, rurúakérangan sia sangamberidda sipasiului, kuaddangan ka matadda, "Táan lé maeerú kukaddiuaké kai galajet masingantoman'aké tiboiet Taikamanua, kalulut kupasikeli kai siorak ka komen. 6:3 Maerú peilé nupiliy kam ka talagamui pitu sia simaerú katuareman tubu sambat sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan, samba leú et simasiku paatuat, kaunenmai masipasikeli galajet néné. 6:4 Aipoí galajetmai ka kai, sarat maniddou lé kugagalai kai sambat masipaarep katuareman simaerú sibara ka Taikamanua." 6:5 Oto pasesenangan ka bagadda ka sia ka sikuadda tai apostel. Iageti piliyrangan si Sitepanus, sara simakopé ron tonem baga ka tubut Jesus, sambat sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan. Sambat sia sipiliy sabagei, iaté: si Pilipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon, si Parmenas, sambat si Nikolaus sibabara ka Antiokia. Nia ka sia néné tá tai Jahudi, tápoi atugurúan nia ka aratda tai Jahudi. 6:6 Kapitudda néné te arasegéaké ka tubudda tai apostel, iageti paniddourangan tai apostel ratiddou, bulé ipanukani sia Taikamanua. 6:7 Oto memei marararat katuareman simaerú sibara ka Taikamanua; beri leú et sipasiului Jesus ka Jerusalem, memei itutuppai leú et igidda. Beri leú ka sia tai imam, maigi leú et sia amatonem baga ka tubut Jesus. 6:8 Bulat makopé aipanukani nia ka sia si Sitepanus, Taikamanua, pat galainangan maigi kerek samba kiseiet sabeu ka talagatda siberikabaga. 6:9 Tápoi kenanen kisedda, maigi leú et sia sipasisasaggangi nia; tápoi sipasisasaggangi nia geti, iaté saladdou uman parurukat, kelé oniakenen Uma Paniddogatda Sirimanua Sipuuuja. Sia saladdou uman parurukat néné, iaté tai Jahudi sibabara ka laggai Kirene sambat sibabara ka Aleksandria. Oto sambadda te tai Jahudi sibabara ka Kilikia sambat sibabara ka Asia apaukle ka tubut Sitepanus. 6:10 Tápoi bulat beri oi nia ratátáaké sikuat Sitepanus, ai lé poí ikakau ka tubunia Ketsat Sipunenan pusisikut paatuat, bulé iagai tiboakenennia. 6:11 Oto upajiddangan piga pá sipasikukua, "Akuarep kai ipaloloi si Mose sambat Taikamanua!" 6:12 Kisedda te ragagalai masipatubbuji bagadda sirimanua, samba sautéra tai Jahudi, samba leú et tai guru paamian. Iageti eirangan leú et masilabá si Sitepanus, abbitrangan nia ka Mahkama Puaranan. 6:13 Iageti abbitrangan sia sipasimumunengáke boko pagalaiat si Sitepanus. Pelé nganganda sipasimumuneng'aké boko, "Ka sia sirimanua néné, mariu-riu lé ipaloloi Uman Taikamanua sipunenan, samba leú et masipaloloi surukat Taikamanua sinegéakenen Mose. 6:14 Bulat tubumaian amasiarep aikua, raragat'akéna Uman Taikamanua néné, Jesus tai Natsaret, lepá siliynangan sangamberinia arat siaket Mose ka tubutta!" 6:15 Oto kinereddangan nia sangamberidda siparururú ka purappananda tai Mahkama Puaranan. Tápoi ka tetret nenda ituitsó matania si Sitepanus bulat kéan lé matadda samalaika.

Pugagalaira tai Apostel 7

7:1 Iageti nou-nounangan nia imam sabeu si Sitepanus, pelé ngangania, "Kipa bulat sibulatnia leú sangamberi sikuania ka sia nenda?" 7:2 Oto aleginangan nia ka sia si Sitepanus, pelé ngangania, "Ale kam Sasaraina samba kam Saukkuimai! Arep'aké peite kam sikuakku néné! Ainangan tá mujajau-jau nia taikebbukatta si Abraham ka laggai Haran, ka tetret nenda ai peilé nia mukukuddu ka laggai Mesopotamia, einangan leú et Taikamanua sipulubeunan itaget'aké nia, 7:3 kuanangan ka matania, 'Kaddiuaké laggainu sambat sasarainam. Kenan nuailiaké laggai saú-sauketku ka tubum.' 7:4 Iageti kaddiuakénangan laggai Kasdim si Abraham, ei nia mujaujau ka laggai Haran. Oto kelé ailangó ukkuinia si Abraham, jaujauakénangan nia Taikamanua si Abraham ka laggai néné, iaté ka kudduatmui sasarainamai sambat saukkuimai kineneiget. 7:5 Bulat ka tetret nenda, beri sangarubeiat laggai néné, tá anai aikau Taikamanua ka tubut Abraham sibailiu ikep'akenennia; bulat beri sangatakep tá aikau Taikamanua ka tubunia. Tápoi kenanen kisé, aipatonéan Taikamanua kakauna nia ka tubut Abraham sibailiu ikep'akenennia sambatda sapunuteteunia. Ka tetret nenda, tápei anai tatogania si Abraham. 7:6 Tápoi néné te aikua Taikamanua ka matat Abraham, 'Musisitoi te sia sapunuteteunu ka laggaira sirimanua. Rapupapagugulet'aké te sia ka laggai nenda, samba ragagalai te ka tubudda sikataí, rapaoreji sia ka bagat epat ngotu ngarura burúnia. 7:7 Tápoi kuuukum'aké leú te sia ka sia bangsa sipupapagugulet'aké sia, iageti bela sia ka kupkumen laggai nenda, paniddogiddangan aku ka kudduat nenda.' 7:8 Oto lepá aikua néné, kaunangan apprat palelengan ka tubudda Taikamanua, iaté ka enung pususunat. Kelé aiaili balu ngagogoi burúnia aiputútú matat Isak, iaté togat Abraham, sunatnangan nia si Abraham. Lepá sunatnangan leú et ka sia togania si Isak, iaté si Jakob. Ka sia leú et si Jakob pasunatinangan sia tatogania sipulurua, iaté sibailiu sapunuteteura sabangsa Jahudi. 7:9 Sia sapunuteteuta siburú amatutu bagadda ka tubut Josep, pat sakiakérangan nia, bulé ibailiu nia pagugulet ka laggai Misir. Tápoi ai lé ipaaalei nia Taikamanua, 7:10 samba belaakénangan leú et nia, ka sangamberi pugejaat bagania. Kaunangan ka tubunia Taikamanua, erut baga sambat pusisikut paatuat ka tetret aiei ka matat Parao, rimatadda tai Misir, pat bailiuakénangan nia si Parao mugubernur ka laggai Misir sambat sipasikukup-kup'aké istanat Parao. 7:11 Tápoi lepá bara pulajeat sabeu ka sangaliot laggai Misir sambat ka Kanaan, pat pangorikrangan simakopé. Tá anai rasesese kan ka sia sapunuteteuta. 7:12 Oto kelé aiarep nia si Jakob, kababarania gandum ka laggai Misir, koiniakénangan leú et tatogania, taikebbukatta néné, raei sedda, iaté né panandaatnia araei. 7:13 Tápoi teret araeian lé sikaruania, iapeíté poiliatnangan tubunia ka Sasarainania, ikua pu-Jojosep nia. Oto ka tetret nenda leú et againangan sia ka sia rimatadda tai Misir, saepput Josep néné. 7:14 Lepá kaunangan si Josep pangasegekat ka tubut ukkuinia si Jakob, masitiddou bulé rapujau-jau sangamberidda saeppunia ka laggai Misir. Oto ai pitu ngapulu lima sia igidda. 7:15 Oto pujau-jaunangan leú et si Jakob ka laggai Misir, bailiu seddangan lé ailangó nia sambadda taikebbukatta. 7:16 Tápoi tubudda simamatei geti raabbit lé ka laggai Sikem, rarateiaké sia ka ratei sinakit Abraham, sinakinia simakopé kepput saki sibara ka sukutda sabangsa Hemor ka Sikem. 7:17 Kelé aimalegre tetrenia ipuaili siripot sitonéakenennia Taikamanua ka tubut Abraham, amaigingan sia sabangsatta ka laggai Misir. 7:18 Kalepakatnia purimatatdangan sabagei sitaiagai si Josep ka laggai Misir. 7:19 Tápoi ka sia rimata néné aipajo lé sia sabangsatta, samba aipaorei lé sia taikebbukatta. Kuanangan bulé raribbaiaké tatoga sipututútú mata sibau, rapulaje, ramatei. 7:20 Oto ka tetret nenda te, aiputútú matania ka sia si Mose; bulat toga simakopé laingen tubu lé nia. Telu ngalaggó burúnia arapasikeli nia ka lalepra. 7:21 Tápoi kelé araribbaiaké nia, alánangan nia togat Parao siokkó, uraunangan nia, bailiu kelé bulat bakkat toganangan lé ikakau nia. 7:22 Iageti gelaiakérangan nia sangamberi pusoppinanda tai bangsa Misir, samba bulat simakopé gege lé nia, ka paninibo samba ka pasigagalaiaké. 7:23 Kelé aiaili epat ngapulu ngarura beunannia, si Mose, tutunangan bagania masibalou sabangsania tai Israel. 7:24 Iageti itsónangan sara ka talagadda aipaoorei nia sara tai Misir, oto ei nia masirop'aké sipaorei néné, mateiakénangan leú si Misirna. 7:25 Ka baganangan lé te ka sia si Mose, aian raaagai kolou nia ka sia sabangsania, papakeina nia Taikamanua, masibelaaké sabangsania. Tápoi bulatnia, tá airaagai kolounia. 7:26 Matsepnia mitsá, itsónangan sia rua tai Israel sipalalabá, iageti besíakénangan iaban'aké sia karuadda. Oto kuanangan ka matadda, 'Ale, kam néné sipusasaraina lé kam. Palalabá kodda kam?' 7:27 Iageti tukkluakénangan si Mose ka sia sipasibobóbó aleinia néné, lepá kuanangan ka matania, 'Kasonia aikau ekeu sipasiuutéaké, elé sipasihahakimi kai? 7:28 Taleú, ai leú et nugegelai numateiaké aku kaku, kelé anumateiaké tai Misir, sokat?' 7:29 Oto kelé aiarepnia si Mose sikuania néné, tui-tuinangan leú et si Mose ka Misir, ei nia mukuddu ka Midian. Sedda bara tatogania rua. 7:30 Epat ngapulu ngarura burúnia, lotsit sara malaika kai Mose ka simatangeu ka Leleú Sinai. Ka api puo sipuju-juluu lé aipatoilá tubunia malaika ka tubut Mose. 7:31 Bulat kisei lé ka bagania si Mose masiitsó sibabara néné, pat legreakénangan tubunia, ibesíaké iagai nia. Iageti arepnangan nga-ngan Tuhan sipasikukua ka matania, 7:32 'Aku te Taikamanuanda taikebbukatmui; aku té né Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak, samba Taikamanuan Jakob.' Oto katenan lé geret tubunia si Mose kopet kataí lotónia, pat taimarónangan bagania masikinere puo nenda. 7:33 Lepá kuanangan nia mitsá si Tuhan ka matat Mose, 'Rugut tarangaínu, aipoi polak sipunenan lé puriokatnu néné. 7:34 Bulat akuitsóan samba akuigbuk'an kopet pongitnia pangoringanda taikaumangku ka laggai Misir. Akuarep'an katsidda, kalulut néné gorosot aku masibelaaké sia. Oto kineneiget konan! Kukoiniaké ekeu bulé nutoili mitsá ka laggai Misir.' 7:35 Oto si Mose néné te tá araakui sambat tá arasiló sabangsa Israel, arakua lé ka tubunia, 'Kasonia amasirióaké ekeu siutéaké kai, elé sipasihahakimi kai?' Tápoi nia té néné sikoiniakenen Taikamanua sibailiu siutéaké samba sibelaaké sia, kaparoman malaika siooi ka tubunia ka puo simalalabó. 7:36 Si Mose néné te amasiutéaké bangsa Israel arabela ka laggai Misir, sambat aigalai pukerengan samba kiseiet sabeu ka laggai Misir, ka Koat Simabonan samba ka simatangeu ka bagat epat ngapulu ngarura burúnia. 7:37 Nia leú te sipuoni si Mose sipasikukua ka matadda sabangsa Israel, 'Ikokoiniaké te ka kam sara nabi sipiliynia ka talagamui leú et, kelé aipiliy aku kaku.' 7:38 Si Mose néné te amukuddu ka talagadda sabangsa Israel ka simatangeu, bailiu sipatalaga ka tubut malaika sipaninibo ka Leleú Sinai sambat taikebbukatta. Nia té néné amasisiló katuareman sipuririmanua sibailiu segéakenen ka talagatta. 7:39 Tápoi kenanen kisé, bulat beri tonem bagadda ka tubunia. Tá araobá nia, tápoi aragelai lé toili mitsá ka laggai Misir. 7:40 Arakua lé ka matat Aron, 'Galai bulungan ka kai, bulé iutéaké kai. Aipoí táan akuagai kai apa sibabara ka tubut Mose sipasibebelaaké kai ka laggai Misir!' 7:41 Oto ka tetret nenda, galairangan tularat togat jaui, lepá buluakérangan pasibuluatda ka tubut tularat bulungan, iageti taddaakérangan mupunen, masibuluji bibilet sibaraakenen kabeira leú et. 7:42 Oto kalulut néné kaddiuakénangan sia Taikamanua sambat oreakénangan leú et sia rapaniddogi panyanyat ka manua. Bulé ipuaili lé kelé ka siniboi suratda tai nabi, sipasikukua, 'Ale kam tai Israel! Tá kaku nujajá-já elé nububuluaké kam tarimeumui ka bagat epat ngapulu ngarura burúnia ka simatangeu. 7:43 Sapou buluat Molok lé nupaaabbit kam sambat tularat tarimeu bulunganmui, iaté bulungan Repan tularat nenda te anugalai kam paniddogietmui. Oto kalulut nenda te, akuribbaiaké kam, pat aili ka silá ka laggai Babel.' 7:44 Kema kudduat kaoijanan Taikamanua ka tubudda sirimanua, ai ka tubudda taikebbukatta ka simatangeu. Aitugalai kema néné siripot ka sikuat Taikamanua ka tubut Mose, samba siripot tubut kema sipatoilánia ka tubut Mose. 7:45 Lepá abbitdangan nia taikebbukatta kema néné ka tetret araei taikebbukatta sambatda tai Josua masioppu laggaita néné ka tai bangsa-bangsa sipasikukup-kup'aké, iaté siusiakenen Taikamanua airaiitsó. Oto kuddu nia sedda kema néné, pat aili ka tetret Dapid. 7:46 Ka sia si Dapid amaangká bagat Taikamanua ka tubunia, oto tiddounangan ka tubunia, bulé iobáaké igalai uman Taikamanua paniddogiet Jakob. 7:47 Tápoi si Salomo lé amasirióaké uman Taikamanua. 7:48 Kenanen kisedda, tá amukuddu nia Taikamanua sipulubeunan néné, ka bagat uma sigalai kabeira sirimanua; aipoí ka suratda tai nabi ai atusurat'aké, aikua si Tuhan, 7:49 'Manua uddenan purimataatku, samba polak kalak rerekku. Aponia nenda lalep, nuririóaké kam kaku? Kaipa kudduat pasiariatku tubukku? 7:50 Aikua Taikamanua, tá poi bulat tubukku néné, amasibaraaké sangamberinia?' 7:51 Bulat apangan té kopet kelat paatuatmui, bulat besí lé katubumui masireddet nga-ngan Taikamanua! Bulat simatakkep piú lé kam ka tiboiet Taikamanua! Bulat kelé taikebbukatmui leú tedda kam néné, sarat masisaggangi Ketsat Sipunenan nugagalai kam! 7:52 Kipa ai poi sia siagaimui tai nabi taipaoorejietda taikebbukatmui? Pamateirangan leú et sia sapakoiniet Taikamanua siburú, sipasisesegéaké kaooi nia Pagugulet Taikamanua simaroipo baga. Oto kineneiget anupajongan kam nia samba anumateiakéan kam nia Pagugulet Taikamanua néné. 7:53 Arasegéakéan tai malaika ka tubumui surukat Taikamanua, tápoi bulat beri reddetmui nia!" 7:54 Oto kelé araarep nia tai Mahkama Puaranan sangamberi sikuat Sitepanus, oriknangan bagadda samba golúnangan bagadda ka tubunia. 7:55 Tápoi ka sia geti si Sitepanus sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan, aiteila lé manua. Iageti itsónangan pulatsanan Taikamanua, samba Jesus ai nia muririó ka kudduat pulatsanannia kai kattoet Taikamanua. 7:56 Iageti kuanangan nia si Sitepanus, "Itsó peite kam, akuitsó aitubuká manua, samba ka sia Togat Manusia ai nia muririó kai kattoet Taikamanua!" 7:57 Oto pet-petrangan talinganda saladdou Mahkama Puaranan, samba pugereirangan leú et; iageti keré, riurigitdangan nia si Sitepanus, ralabá nia. 7:58 Pagiritdangan nia ka tei-tei irip laggai, lepá pabaijungindangan nia bukkú. Oto ka sia sipasiiigbuk sibabara néné, galakrangan leppeira ka tubut sara silainge iaté sipuoni si Saulus. 7:59 Oto airapababaijungi nia bukku si Sitepanus, pusoganangan leú et si Sitepanus, pelé ngangania, "Ale Tuhan Jesus, siló ketsatku!" 7:60 Iageti purekkuknangan leú et, lepá pugereinangan masikua, "Ale Tuhan, buí nulumun'aké jodda néné!" Lepána lé aikua kelé néné si Sitepanus, langónangan leú et nia.

Pugagalaira tai Apostel 8

8:1 Beri leú et ka sia si Saulus, bulat mangká bagania aitumateiaké si Sitepanus. 8:2 Iageti eirangan leú et simasurú ka arat masirateiaké tubut Sitepanus simamatei sambat masisoibi nia bulat ka reu-reu bagadda simakopé. 8:3 Tápoi ka sia geti si Saulus, riu-riunia lé ibesíaké ipakataí paamian. Einangan leú et masisenei lalep, pagiritnangan sia simatonem baga ka gerat, lepá gurúakénangan leú et sia ka bagat penjara. 8:4 Tápoi ka sia geti sapaamian simatonem baga sipusasabu pakakraddangan leú et Katuareman Simaerú ka senen kudduat. 8:5 Beri leú et ka sia si Pilippus, amei nia ka laggai Samaria. Iageti paarepnangan leú ka tubudda sedda pagalaiat tubut Rimata Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua. 8:6 Oto kelé araarep ipanibo samba araitso aigalai kerek simigi si Pilipus, maigiddangan silelek'aké sikuat Pilipus néné. 8:7 Aipoí maigi sia sibara katubu ketsat sikataí, aiusiaké ka tubudda si Pilipus. Bulat ai sia bebela, ai sia mugegerei. Samba maigi leú et sia simasakit samba simajegeu menung aialeaké. 8:8 Oto bailiu maangkánangan bagadda simakopé tai Samaria. 8:9 Ka laggai nenda, ai sara sipuoni si Simon, bulat amaujungan aibaraaké kakiseiat ka bagadda tai Samaria kalulut againia musihir. Aikua tubunia, bulat nia lé siabeu tiboi tubu. 8:10 Oto bailiu alánangan bagadda sangamberi sirimanua ka sangaliot laggai Samaria. Arakua, "Nia néné, iaté sara puroron Taikamanua, kuanenda kelé, 'Puroron Sabeu'. " 8:11 Bulat amaburúan arakisei nia sirimanua, kalulut ron sihirnia, pat bulat alánangan bagadda ka tubunia. 8:12 Tápoi ka sia geti si Pilipus, pagalaiat Purimataat Taikamanua samba pagalaiat tubut Jesus Kristus Rimata Sipaarau lé aisegéaké ka matadda. Iageti matonemnangan bagadda ka ngantoman Pilipus, lepá raúnangan leú et sia. Iaté taimanteu sambat tainanalep. 8:13 Bailiu beri leú ka sia si Simon, amatonem leú et bagania ka sia. Oto lepá aituraú, tutnangan si Pilipus. Bulat kisei lé ka bagania si Simon masiitsó kerek. 8:14 Iageti kelé araarep nia tai apostel ka Jerusalem sisilóra tiboiet Taikamanua tai Samaria, koiniakérangan si Petrus sambat si Johannes sedda. 8:15 Oto kelé arasegé tai Petrus sambat tai Johannes sedda, paniddourangan leú et ratiddouaké tai Samaria, bulé isop-sop ka tubudda Ketsat Sipunenan, 8:16 aipoí beri pei sia sara ka talagadda sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan; sarat ka onin Tuhan Jesus peilé araturaú néné. 8:17 Iageti tonem'akérangan kabeira tai Petrus sambat tai Johannes ka utéra tai Samaria; oto silórangan leú et Ketsat Sipunenan. 8:18 Kelé aiitsó nia si Simon, kalulut totonem'akéra kabeira tai apostel ka utéra lé, itukakau Ketsat Sipunenan ka tubudda, abbitnangan bulagat si Simon ikau nia kai Petrus sambat kai Johannes. 8:19 Iageti kuanangan ka matadda, "Aké pei kam kaku gege kelé nenda leú et, bulé kasei katubu kutonem'aké kabeiku, silórangan Ketsat Sipunenan." 8:20 Tápoi kuana lé ka matania si Petrus, "Mateinungan te sambat bulagatnu! Bulat ka bagam lé te momoi itusaki nia bulagat panguruat Taikamanua néné, ele? 8:21 Bulat tá anai haknu nutut'aké kai ka galajetmai, aipoí tá maroipo paatuatnu ka tubut Taikamanua. 8:22 Oto kau nugalak'aké nia sipinaatum sikataí néné; tiddou lé ka tubut Taikamanua, bulé iappéaké ekeu ka sipinaatum sikataí néné! 8:23 Ai lé poí kuaagai kasusutnia pusisit-sit baga ka bagat paatuatnu sambat pupapagugulet'akéna ekeu pukakataí." 8:24 Iageti kuanangan ka matat Petrus sambat ka matat Johannes si Simon, pelé ngangania, "Kau lé nutiddouaké kam aku kai Tuhan, bulé tá ikerek aku beri sara ka sangamberinia sikuamui néné." 8:25 Oto lepana lé arapasimuneng'aké samba arapaarep tiboiet Tuhan, toili sia tai Johannes sambat tai Petrus ka Jerusalem. Samba ka puenunganan leú et, paareprangan Katuareman Simaerú ka tubudda piga ngalaggaiat pá ka Samaria. 8:26 Iageti kuanangan ka matat Pilipus, malaikat Tuhan, "Olaaké nuei! Kenan ka saigit kayaman ka enungan sitabbraaké laggai Jerusalem ka Gasa." Simatangeu lé enungan nenda. 8:27-28 Iageti einangan leú et si Pilipus. Oto ka tetret nenda, ai nia totoili ka laggainia ka sia sara pegawai istanat Etiopia. Amei nia ka Jerusalem maniddou ka tubut Taikamanua. Kineneiget ai nia mukekereta itoili ka laggainia. Ai nia mukukuddu ka bagat keretania, aibabatsa Bukot Nabi Jesayas. 8:29 Iageti kuanangan ka matat Pilipus, Ketsat Sipunenan, "Kenan nulegreaké tubum ka tubut kereta nenda." 8:30 Oto legreakénangan leú et tubunia si Pilipus ka kereta, arepnangan leú ibatsa Bukot Nabi Jesayas, si Etiopiana. Iageti nou-nounangan nia si Pilipus, "Kipa, ai leú nuaagai katukolobatnia sibatsam néné?" 8:31 Iageti aleginangan nia, "Kaipa poi kuaagai kolounia, ké tá anai sia sipasikokolouaké ka tubukku?" Iageti ná-nánangan leú et si Pilipus, bulé itusakai ka bagat kereta, bulé ipuuddet ka bé-bénia. 8:32 Oto ruang ngantoman sibatsania, iaté, "Kelé biri-biri ka pasijá-jakat lé nia, kelé togat biri-biri, tá ibubuká ngangania ké tusapu bulunia, kisedda leú te ka sia, bulat beri sangatakó tá aikua kuanennia. 8:33 Arapaloloi nia samba arapajo nia. Araalá lé engania ka polak néné pat beri sia sara siagai masinunuaké pagalaiat turunan tubunia." 8:34 Iageti kuanangan nia ka matat Pilipus, pegawai simabuak tiboi tubu ka Etiopia néné, "Kua peite ka matakku, kasonia isasaú-saú nabi néné? Bulat tubunia leú pá ititiboi, elé sabagei lé?" 8:35 Oto taddaakénangan nia si Pilipus masitiboi; pakeinangan ruang-ruang nenda, pasitadda nia isegéaké Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus ka tubut pegawai simabuak tiboi tubu néné. 8:36 Ka tengan puenunganda, segé sia ka sara kudduat sibara oinan. Oto kuanangan si pegawai néné ka matat Pilipus, "Aikodda oinan! Aponiangan lé simagulai, bulé ioi nuraú aku?" 8:37 Iageti kuanangan nia si Pilipus ka matania, "Ké bulat sibulatnia baí tonem bagam néné, oi turaú ekeu." Kuana lé nia ka sia pegawai simabeunan tiboi tubu sibara ka Etiopia, "Matonem bagakku, Jesus Kristus néné, iaté Togat Taikamanua." 8:38 Oto kuanangan nia bulé ipuari keretania, lepá gorosot sia ruadda ka bagat oinan, iageti raúnangan nia si Pilipus. 8:39 Kelé aratusakai baradda ka oinan, alánangan nia Ketsat Sipunenan sedda si Pilipus. Oto taitsónangan si Pilipus ka si pegawai simabuak tiboi tubu néné. Iageti riu-riuakénangan puenunganannia ka sia si pegawai simabuak tiboi tubu néné, ka angkat baga. 8:40 Againa lé nia si Pilipus, aian nia ka Asdod. Kelé airiu-riuaké puenunganannia si Pilipus, paarepnangan leú et Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus ka sangamberi laggai, pat toili nia mitsá ka Kesarea.

Pugagalaira tai Apostel 9

9:1 Oto ka sia si Saulus riu-riu lé igelai ipalotoki sambat ipamatei sipasiului Jesus. Iageti ei nia ka tubudda tai imam sabeu, 9:2 tiddounangan leú et surat pugegenia, iei ka siutéaké uman paniddogat ka laggai Damsik, bulé ké iaili sia sedda simatonem baga ka tubut Jesus, momoian ilabá sia, iageti abbitnangan sia ka Jerusalem. 9:3 Tápoi talagat airaaailiaké ka laggai Damsik, kei raaili kota, tulut bara toro sibara ka manua itoroji sangaliot tubut Saulus. 9:4 Iageti belé nia ka polak, lepá arepnangan sara nga-nga sipasikukua ka matania, "Saulus, Saulus! Angoi nupaoorei aku?" 9:5 Oto kuanangan nia ka sia si Saulus, "Kasonia ekeu, Tuan?" Pelé nga-ngan sipaninibo ka tubunia, "Aku té néné Jesus sipaoreinu. 9:6 Kineneiget suruaké ekeu, nuei ka kota. Seddangan lé geti kua ka matam, aponia galaiakenennu." 9:7 Ka sia sipasitutut Saulus leú, atugégé leú et sia ka sia, pat taioinangan rapanibo; kalulut sarat nga-nga lé araarep, tápoi tubu geti beri sara tá araitsó. 9:8 Iageti puriónangan si Saulus, mataakénangan matania, tápoi táan momoi mitsá iitsó apa pá. Oto omet'akérangan kabeinia, rapalulunia, raei ka laggai Damsik. 9:9 Telu ngangagogoi burúnia tá aimakoinong matania. Oto ia leú te burúnia tá aipukom samba tá aipuló, beri goisó. 9:10 Ka laggai Damsik, ai sara sipasiului Tuhan Jesus, sipuoni si Annanias. Oto ka siitsot matania, ai aikua si Tuhan ka matania, "Ale Annanias!" Iageti aleginangan nia si Annanias, "Aikoí aku Tuhan." 9:11 Oto kuanangan nia mitsá si Tuhan ka matania, "Olaaké nuei kineneiget, ka lalep Judas ka Enungan Simaroipo. Reréakénungan sipuoni si Saulus sibara ka laggai Tarsus. Ai nia maniniddou kineneiget, 9:12 samba ka siitsot matania leú ka sia si Saulus, aiaailiaké nia sara simanteu, sipuoni si Annanias, iageti tonem'akénangan kabeinia ka utét Paulus, bulé imakoinong mitsá matania." 9:13 Kuana lé nia si Annanias, "Tuhan, akuarep maigi sia sitiboi pagalaiat tubunia sirimanua nenda, iaté pagalaiat ipaorei sapaamiannu ka Jerusalem. 9:14 Oto kineneiget aian nia sené, ka siteúakenenda tai imam sabeu, bulé ipalabaki sia sangamberi simatonem baga ka tubum." 9:15 Tápoi aikua lé si Tuhan ka matania, "Kenan'an lé! Aipoí akupiliyan nia masipuukú galajetku, bulé ipakakra pagalaiat tubukku ka tubudda sabangsa bagei, taú sipuaarat arat Jahudi, sambat ka tubudda tai rimata samba ka tubudda tai Israel leú et. 9:16 Ai leú kukua ka matania, sangamberinia pangoringan bairanennia, kalulut aku." 9:17 Iageti einangan leú et si Annanias ka lalep kudduat Saulus, tonem'akénangan kabeinia ka tubut Saulus. Kuanangan ka matania, "Ale Saraina Saulus, Tuhan Jesus nenda siitsónu ka tengan enungan ai ekeu momoi sené te, amasikoiniaké aku kuoi masibalou ekeu, bulé imakoinong mitsá matam, samba bulé isop-sop ka tubum Ketsat Sipunenan." 9:18 Oto niangan leú et nia, bela-aibela nenda kelé susrut iba ka matat Saulus, makoinongnangan leú et mitsá matania. Iageti tusurunangan si Saulus, lepá raúnangan nia si Annanias. 9:19 Lepá aipukom si Saulus, ron mitsá tubunia. 9:20 Oto ei nia ka uma paniddogat, taddaakénangan mungantoman masikua, Jesus iaté Togat Taikamanua. 9:21 Bulat kisei lé ka bagadda raarep pagalaiat tubut Saulus. Arakua, "Tá poi nia néné sikukuddu ka Jerusalem, sipasimamateiaké sangamberi simatonem baga ka tubut Jesus? Kaooi nia sené iaté masilabá samba masitaroaké sia ka tubudda tai imam sabeu!" 9:22 Tápoi memei lé maaalá bagadda ka tubut Saulus. Sangamberi sikuania pagalaiat tubut Jesus, bulat paoorak ka bagadda, masikua Jesus néné iaté Rimata Sipaarau, bulat pat taioinangan rasiddot tiboietnia, sangamberidda tai Damsik. 9:23 Tápoi kelé aitukapplu piga ngagogoi pá burúnia, pakerénangan bagadda tai Jahudi ramateiaké nia si Saulus. 9:24 Tápoi aiagai lé tataikodda nia. Oto taikoddangan nia sinágó samba sinoibó ka matatbaliu laggai, bulé ramateiaké nia. 9:25 Tápoi ka sara soibo, alárangan nia sipasiuluinia si Saulus, gorosot'akérangan nia ka bagat karagjang ka gelit laggai. 9:26 Iageti einangan leú et si Saulus ka laggai Jerusalem. Oto besíakénangan nia sedda iloplop'aké tubunia ka sipasiului Jesus sabagei. Tápoi bulat malotó sia ka tubunia, aipoí tápei matonem bagadda, bulat babailiuna nia ka sia néné sipasiului Jesus. 9:27 Lepá einangan leú et si Barnabas iailiaké nia, abbitnangan nia ka tubuda tai apostel. Oto pungu-nguan'akénangan ka tubudda si Barnabas pagalaiat iitsóna Jesus si Saulus ka tengan enungan, samba patitiboakéna nia si Tuhan. Samba tiboinangan leú et mitsá gegenia mungantoman si Saulus ka laggai Damsik, ka onin Jesus. 9:28 Oto kuddu nia sambadda, si Saulus, samba tá malotó nia mungantoman ka sangaliot Jerusalem, ka onin Jesus. 9:29 Pungantomannangan sambat pauklenangan leú et ka tubudda tai Jahudi sipunganga-ngan Junani, tápoi beri leú et ka sia araisiaké leú et ramateiaké nia. 9:30 Oto kelé araagai nia simatonem baga sabagei pagalaiat isiatda néné, abbitrangan si Saulus ka Kesarea, lepá geti mitsá abbitrangan nia ka laggai Tarsus. 9:31 Iapeí tatá pulamagat ka laggai Judea, Galilea sambat ka laggai Samaria. Samba kalulut paroman Ketsat Sipunenan, sambat ka lotó ka tubut Tuhan, tuppainangan leú et puroron sambat igidda, sapaamian. 9:32 Iageti einangan leú et ka sia si Petrus ka senen kudduat masibalou sapaamian. Oto ka sara gogoi, balounangan saladdou paamian ka Lidda. 9:33 Sedda paailiddangan sara sipuoni si Eneas, simasakit; aiailingan balu ngarura burúnia, bulat beri pasuruna tubunia ka peremannia. 9:34 Oto kuanangan ka matat Eneas si Petrus, "Ale Eneas, bulé ialeaké ekeu Jesus Kristus. Suruaké ekeu, purut'aké peremannu." Bailiu ka tetret nendangan leú et, suru-aitusuru si Eneas. 9:35 Kelé araitsó nia si Eneas sangamberidda tai Lidda samba tai Saron, matonemnangan bagadda ka tubut Tuhan. 9:36 Ka laggai Joppe leú et, ai sara sinanalep sipuoni si Tabita. Simatonem baga ka tubut Jesus lé nia. (Oninia ka nga-ngan Junani si Dorkas, katukolobatnia, simatsurá.) Sarat masigalaiaké simaerú sambat masirop'aké sirimanua simagebá lé igagalai. 9:37 Ka tetret nenda, bara besínia si Tabita, iageti langónangan leú et nia. Lepána lé arabui tubunia simamatei, galak'akérangan nia ka bilí ka pata. 9:38 Tá bulat areu laggai Joppe néné, ka laggai Lidda. Oto kelé araarep nia sipasiului Jesus ai sia ka laggai Joppe, kababarania si Petrus ka laggai Lidda, koiniakérangan sia rua sieei masisogai si Petrus, rakua ka matania, "Olaaké nuoi sené." 9:39 Bulat arepna lé nia si Petrus sikuadda néné, suru nia einangan leú et itut sia. Segéra lé sedda, abbitrangan nia ka bilí ka pata. Aian rapupurut nia si Tabita néné tailumang, samba airasosoibi nia, airapakokoinong paleppe-leppei samba leú et saraubá sisuilak Dorkas, sikaunia ka tubudda ka tetret ai peilé nia muririmanua. 9:40 Iageti kuanangan ka matadda sangamberidda si Petrus, bulé rabela ka tulaibó, lepá purekkuknangan maniddou. Matainangan tubut Dorkas simamatei, kuanangan, "Tabita, suruaké ekeu!" Iageti bukáakénangan matania si Tabita. Kelé aiitsó si Petrus, putukkúnangan leú et. 9:41 Alánangan kabeinia si Petrus irop'aké nia ipurió. Lepá sogainangan sia si Petrus sangamberidda simatonem baga sedda sambadda tailumang, iageti segéakénangan leú et si Dorkas sipuririmanua mitsá néné ka tubudda. 9:42 Iageti mararatnangan katuareman sibabara néné ka sangaliot laggai Joppe, pat igi sia simatonem baga ka tubut Jesus, Rimata Sipaarau sia. 9:43 Oto kuddu peilé nia sedda si Petrus piga ngagogoi pá burúnia ka lalep Simon tukang kulit.

Pugagalaira tai Apostel 10

10:1 Ka laggai Kesarea, ai sara simanteu sipuoni si Kornelius, iaté sara kapten tenteradda tai, "Pasukan Italia". 10:2 Simasurú ka Taikamanua lé nia samba sangamberidda ka bagat lalepnia sarat Taikamanua lé loulogatda. Maigi sia simagebá tai Jahudi airop'aké, samba mariu-riu lé ipaniddogi Taikamanua. 10:3 Oto ka sara gogoi, ka bó-bó telu ka soibokat, bulat toilá ka matania ka siitsot matania, amoi sara malaikat Taikamanua masisogai nia, "Kornelius!" 10:4 Iageti kinerenangan malaika si Kornelius pagalú lotó, pelé ngangania, "Aponia Tuhan?" Pelé nga-ngan malaika ka tubunia, "Aiarep'an paniddogatnu sambat erut bagam Taikamanua, oto airepdem'an ekeu Taikamanua. 10:5 Koiniaké sia kineneiget sieei ka laggai Joppe, masisogai si Simon sipuoni si Simon Petrus. 10:6 Ai nia mukukuddu ka lalep tukang kulit sipuoni si Simon, sipulalalep ka bet-bet koat." 10:7 Oto kelé aitui-tui malaika sipatiboaké si Kornelius, sogainangan sia rua sapaguguletnia sambat sara tai tentera sipasija-jagonia simasurú ka arat. 10:8 Iageti tiboinangan ka matadda sipuaaili ka tubunia, lepá koiniakénangan sia ka laggai Joppe. 10:9 Matsepnia lé ai sia mueenung, raaailingan lé laggai Joppe, sakai nia ka sia si Petrus ka tei-tei lalep, maniddou. 10:10 Iageti malajenangan leú et, oto tutunangan bagania mukom. Aitutatarek'aké kan, bara siitsot matania si Petrus. 10:11 Itsónangan itubuká manua. Iageti itsónangan leú et kelé komang simalio aimutotoak ka polak, ai nia ka sesereat ka epatnia talingania. 10:12 Asut'an ka bagania sene ngamata tarimeu sipurerere epat, samba sene ngamata leití sipulalatá samba pauma-umá. 10:13 Iageti bara nga-nga sipasikukua ka matania, "Suruaké ekeu Petrus! Já-já, lepá komnungan leú et nia!" 10:14 Tápoi kuana lé nia ka sia si Petrus, "Tá, Tuhan! Aipoí beri pei te komku apa páonia keraet sambat kasit-sit'akenen." 10:15 Tápoi kuanangan nia mitsá nga-nga néné ka tubut Petrus, "Apa sioi tukom aikua Taikamanua, buí nuoniaké nia takei-kei." 10:16 Oto telu ngamitsá aipaole tubunia siitsot matania néné ka tubut Petrus, tápoi lepá tik-tiknangan nia mitsá komang néné ka manua. 10:17 Bulat ingo lé nia si Petrus igaba katukolobat siitsot matania néné. Tápoi talagat paaatuna nia si Petrus, segé sia ka sia ka lalep Simon, sikoiniakenen Kornelius; aian sia ka bet-bet matatbaliu. 10:18 Iageti sogairangan sirimanua, isérangan sia, "Taleú ai nia sené sara tairauma, sipuoni si Simon Petrus?" 10:19 Ai peilé ipatutup-tup ka bagania si Petrus katukolobat siitsot matania, kuanangan ka matania Ketsat Sipunenan, "Ale Petrus, ai sia telu sipasigagaba ekeu. 10:20 Olaaké nutugorosot ka repé samba buí nukagilaaké nutut sia, aipoí aku lé amasikoiniaké sia ka tubum." 10:21 Iageti tugorosotnangan leú et si Petrus, kuanangan ka matadda, "Aku te néné gabaetmui. Apo nia nuaalá kam sené?" 10:22 Iageti kuaddangan ka matat Petrus, "Aikoiniaké lé kai sené si Kapten Kornelius. Sirimanua simaerú paraboat lé nia, samba simasurú ka Taikamanua, samba leú et bulat airahohormati nia sangamberidda tai Jahudi. Aikua ka matania sara malaikat Taikamanua, bulé itiddou nuei ka lalepnia, kelé alegiat paniddogatnia, samba leú aigugluaké nia bulé iarep'aké sangamberinia sikuam ka tubunia." 10:23 Iageti kuanangan ratuguru ka lalep, bulé rapugogoi sedda. Oto matsepnia lé suru nia si Petrus, tutnangan sia. Ai leú et sia piga pá igidda simatonem baga sibabara ka laggai Joppe, amei masitut sia. 10:24 Sangagogoi atusabau, segé sia ka laggai Kesarea. Aian range-ngena sia tai Kornelius sambat sangamberidda saeppunia samba leú et sapunualeinia sinogai nia. 10:25 Oto kelé arasegé, ei nia si Kornelius masiroroi si Petrus, iageti purapponangan ka matania. 10:26 Tápoi aialá lé kabei Kornelius si Petrus irióaké nia, pelé nga-ngania kai Kornelius, "Suruaké ekeu! Aipoí aku kaku leú, sirimanua leú et." 10:27 Ai sia patitibo si Kornelius, gurú nia si Petrus ka bagat lalep. Itsónangan maigi sia siparururú sedda. 10:28 Iageti kuanangan ka matadda, "Ale kam sasaraina, ai lé nuaagai kam ikeraaké sia aratda tai Jahudi masibalou elé pagalú ka tubudda sabangsa bagei. Tápoi aikuangan ka tubukku Taikamanua, bulé tá kukua sia kasit-sit'akenen elé haram. 10:29 Iaté lulunia kuanu lé nia kuoi, tá akutiktik tubukku moi. Oto kineneiget kuoba kuagai paluluatnia anutiddou kuoi sené." 10:30 Iageti kuanangan nia ka sia si Kornelius ka matat Petrus, "Telu ngagogoi situsasabau, iaté kelé néné sulunia, ka bó-bó telu ka soibokat, ei aku maniddou ka lalep. Oto sinulut puriónangan sara simanteu ka matakku. Leppeinia simakirisau. 10:31 Kuanangan ka matakku, 'Ale Kornelius! Aisilóan Taikamanua paniddogatnu samba airepdem'an pueerut bagam. 10:32 Koiniaké sia sieei ka laggai Joppe, rasogai sipuoni si Si Simon Petrus. Ai nia mugogogoi ka lalep sara tukang kulit sipuoni si Simon, ai lé nia ka bet-bet koat lalep nenda.' 10:33 Iaté lulunia akuolaaké kukoiniaké sia rasogai ekeu, Tuan. Bulat simatopit lé ekeu Tuan, anuobá moi sené. Oto kineneiget aparurúan kai sené sangamberimai ka matat Taikamanua, masiarep'aké sangamberinia sikuat Taikamanua, kuanennu ka tubumai." 10:34 Pelé ngangan Petrus, "Bulat kineneiget peité akuagai kolounia, tairaraseina nia si Tuhan sangamberi sirimanua. 10:35 Kasei sikalotóaké Taikamanua samba simaroipo baga, silónangan sia Taikamanua, bulat tá ipagagaba elé sibabara ka bangsa apa pá nia. 10:36 Aian turerere agaimui nia bagat katuareman simaerú sinegéakenen Taikamanua ka tubudda bangsa Israel. Bagat katuareman nenda, iaté pagalaiat Katuareman Simaerú siorak pagalaiat paabanan sibabara ka tubut Jesus Kristus, Tuhanda sangamberi sirimanua. 10:37 Anuagaian kam apa sipuaaili ka sangaliot Judea, aitutaddaaké iaté ka Galilea, lepat pasiraukat sikuat Johannes. 10:38 Samba leú et anuagaian kam pipiliyna Jesus tai Natsaret Taikamanua, samba kakauna Ketsat Sipunenan sambat gege ka tubunia. Iageti anuagaian leú et kam eeina ka senen kudduat Jesus, masigalaiaké simaerú; aaleakéna sangaberi sirimanua sipinasaileu Sanitu, kalulut paaleiana nia Taikamanua. 10:39 Oto bulat tubumaian te néné amasiitsó sangamberi sigalaiakenennia ka laggaira tai Jahudi sambat ka Jerusalem. Tápoi kenanen kisedda, arapattáaké peilé nia ka loiná siliktenga sambat aramateiaké peilé nia. 10:40 Ka gogoi sikatelunia suruakénangan nia mitsá Taikamanua ka simamatei, samba patoilánangan nia ka tubudda sirimanua. 10:41 Tápoi tá ka tubudda sangamberi sirimanua, sarat ka tubumai lé sipiliy Taikamanua siboikí, sibailiu sipasimumuneng'aké nia: Amukom'an kai samba leú et amulóan kai sambamai, lepána aitusuru mitsá ka simamatei. 10:42 Iageti koiniakénangan kai masipaarep Katuareman Simaerú néné ka tubudda sirimanua samba masimuneng'aké puninia nia airióaké Taikamanua, sibailiu Hakimra sirimanua sipuririmanua samba simamatei. 10:43 Sangamberidda tai nabi aratiboian pagalaiat tubunia. Arakua, sangamberi simatonem baga ka tubut Jesus, tuaappéaké jodda ka geget Jesus." 10:44 Talagat pungangantomannia si Petrus, tuurunangan Ketsat Sipunenan, iageti sop-sopnangan ka tubudda sangamberidda sipasiaarep katuareman sikuat Petrus. 10:45 Oto sia tai Jahudi simatonem baga ka tubut Jesus, samba sia sipasitutut si Petrus barana ka laggai Joppe, amakisei ka bagadda, araitsó kakauna nia Taikamanua Ketsat Sipunenan ka tubudda ka sia sabangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi. 10:46 Araarep poí arapanibo ka sene ngamata nga-nga, samba araumun'aké pulatsanan Taikamanua. Oto kuanangan ka matadda si Petrus, 10:47 "Itsó peite kam, arasilóan ka sia Ketsat Sipunenan kelé ka sita. Momoi leú pá rapasailaji sia, bulé turaú sia oinan?" 10:48 Iageti kuanangan ka matadda, bulé raraú sia ka onin Jesus Kristus. Lepá tiddourangan bulé ipukuddu si Petrus ka tubudda piga ngagogoi pá burúnia.

Pugagalaira tai Apostel 11

11:1 Iageti areprangan nia tai apostel sambat sangamberi simatonem baga ka sangaliot laggai Judea, bulat beringan sia sitaipuaarat Jahudi arasilóan Tiboiet Taikamanua. 11:2 Oto kelé aiei si Petrus ka Jerusalem, paanujiddangan leú et nia simatonem baga. 11:3 Kuaddangan ka matania, "Angoian lé nueei ka lalepra sitaipususunat? Sarapei bagei amukom'an kam sambamui!" 11:4 Kalulut néné, kolouakénangan nia si Petrus sangamberinia sipuaaili barania ka panandaatnia. Pelé ngangania ka matadda, 11:5 "Ai aku maniniddou ka laggai Joppe, bara siitsot matakku. Itsókungan sara komang simalio sigorosot'akenen barania ka manua, ai seserenia ka epatnia talingania, toak segé ka bé-béku. 11:6 Oto kelé akulelek'aké ka bagania, itsókungan patarime-tarimeu siepat rere, tarimeu simaliá, leití sipulalatá, samba leú et pauma-umá. 11:7 Iageti arepkungan nga-nga sipasikukua ka matakku, 'Suruaké ekeu, Petrus! Já-já, lepá komnungan leú et nia!' 11:8 Tápoi kuakku lé nia kaku, 'Tá, Tuhan! Aipoí beri pei komku simaharam sambat kasit-sit'akenen. 11:9 Iageti kuana lé nia nga-nga sibabara ka manua, Sangamberi sikuat Taikamanua tá takei-kei nukom nia, buí nukua maharam.' 11:10 Telu ngamitsá akuitsó nia aipaole tubunia ka matakku, lepá tik-tiknangan nia mitsá sangamberinia ka manua. 11:11 Tápoi ialeú et tetrenia, segé sia ka sia kateludda sikoiniakenenda ka tubukku, sibabara ka laggai Kesarea, ka lalep pugogoiatku. 11:12 Iageti kuanangan ka matakku Ketsat Sipunenan, bulé buí imakarat bagakku kutut sia. Oto kaenemra saalei leú et, amoi leú et sia ka sia ratut aku ka laggai Kesarea. Iageti gurú kai sangamberimai ka lalep Kornelius. 11:13 Ka sia si Kornelius leú et, pungu-nguan'akénangan leú et ka tubumai pagalaiat aiitsó aipurió sara malaika ka lalepnia, sipasikukua ka matania, 'Koiniaké sia ka laggai Joppe, masisogai sara simanteu, sipuoni si Simon Petrus. 11:14 Ai leú isegéaké ka matam katuareman simaerú sipaarau kam sangalalepmui.' " 11:15 Oto nga-ngan Petrus, "Aikukukua kelé néné, sop-sopnangan leú et ka tubudda Ketsat Sipunenan, kelé aisop-sop ka tubutta ka sita siboikí. 11:16 Iageti repdemkungan ai aikua si Tuhan, kisé, 'Ka sia si Johannes, oinan lé iraraúaké, tápoi ka kam geti Ketsat Sipunenan lé turaraúaké ka tubumui.' 11:17 Oto sené toilá ikakau leú et ka tubudda ka sia sitaipuaarat aratda tai Jahudi, panguruat, kelé siakénia ka tubutta ka sita, ka tetret atamatonem kam baga ka sita ka tubut Tuhan Jesus Kristus. Oto, kipa iooi kukeraaké nia Taikamanua!" 11:18 Oto kelé araarep nia sikuat Petrus néné, amumeng-meng'an lé sia. Iageti umun'akérangan Taikamanua. Pelé nga-nganda, "Oto ké kiseda baí galainia, beri leú et sia taú sipuoni tai Jahudi, ikakau leú et ka sia tetre, bulé rabauaké paatuatda, rananam purimanuaiat bulat sipulelelek!" 11:19 Lepá aramateiaké si Sitepanus, pakukrujiddangan leú et sia simatonem baga ka tubut Jesus, pat pasabuddangan tubudda ka senen kudduat. Ai sia sipututuitui ka laggai Penisia, tápoi ai leú et sia sabagei sieei ka laggai Siprus sambat ka laggai Antiokia. Segéakérangan leú et Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, tápoi sarat ka tubudda tai Jahudi lé. 11:20 Tápoi beri leú et sia simatonem baga sibabara ka laggai Siprus, ai leú et sia sieei ka laggai Antiokia, masipaarep Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus, ka tubudda sitaipuaarat aratda tai Jahudi. 11:21 Ai ka tubudda gege sibara kai Tuhan, pat igi sia simatonem baga, samba sisegéaké tubuna ka tubut Tuhan. 11:22 Oto pagalaiat pungu-nguan sibabara néné leú et, asegé leú ka tubudda ka sia sapaamian ka Jerusalem. Iageti koiniakérangan si Barnabas iei ka laggai Antiokia. 11:23 Kelé aisegé sedda, si Barabas samba kelé aiitsó panunukanina sia Taikamanua, mangkánangan leú et bagania simakopé. Oto tiddounangan ka tubudda, bulé bulat ramariu-riu ka tubut Tuhan bulat tubut sibara ka miuinet paatuatda. 11:24 Bulat simaerú paraboat lé nia ka sia si Barnabas néné, samba aisop-sop ka tubunia Ketsat Sipunenan, samba simakopé ron tonem baga ka tubut Tuhan lé nia, pat igi sia sipasitutut si Tuhan. 11:25 Lepá einangan leú et si Barnabas ka laggai Tarsus masigaba si Saulus. 11:26 Kelé arapaaili si Saulus, abbitnangan nia ka laggai Antiokia. Iageti kuddu sia sedda sangarura burúnia, parurú ka tubudda sapaamian, sambat maigi sia sirimanua arapangantoman. Oto ka Antiokia te panandaatnia araoniaké sia simatonem baga ka tubut Tuhan, tai Kariten. 11:27 Ka tetret nenda, maigi sia tai nabi sibabara ka Jerusalem, amei ka laggai Antiokia. 11:28 Ka talagadda tai nabi néné, ai sara sipuoni si Agabus. Kalulut patubbuiat Ketsat Sipunenan, pusiblanangan leú et ikua kababarania pulajeat sabeu ka sangaliot polak néné. (Oto bulat amuaili sisiblaakenennia néné, ka tetret aimuririmata si Kaisar Klaudius.) 11:29 Iageti pakerénangan bagadda simatonem baga masikau paroman ka tubudda saalei sikukuddu ka Judea, siripot siooi rapanguruat'aké. 11:30 Oto puriu-riunangan kelé sipinatibojidda néné, lepá koiniakérangan si Barnabas sambat si Saulus masitaroaké paroman néné ka tubudda siutéaké paamian.

Pugagalaira tai Apostel 12

12:1 Ka oggak nenda leú et, taddaakénangan nia ka sia si Herodes masipaoreji saladdou paamian. 12:2 Oto koiniakénangan sia rasaggri nia lanjau si Jakobus, iaté sarainan Johannes. 12:3 Kelé aiitsó nia si Herodes, kelé ioobá lé bagadda tai Jahudi sigalaiakenennia néné, galaiakénangan mitsá kelé nenda leú et: kuanangan bulé ralabá leú et nia ka sia si Petrus. Aigalaiaké néné, iaté ka tetret Punen Pukoman Roti Sitá ragi. 12:4 Kelé aralabá nia si Petrus, kaurangan nia ka bagat penjara. Ai sia epat ngamungkuat tai tentera sipasijajago si Petrus, senen mungkuat ai sia epat igidda tai tentera. Lepat Paska peité isosogai si Petrus si Herodes bulé iadili nia ka matadda siberikabaga. 12:5 Oto pat-pat'akérangan nia ka bagat penjara si Petrus. Tápoi ka sia geti sapaamian, riuriunia lé ratiddouaké si Petrus ka tubut Tuhan, bulat sibara ka muinet paatuatda. 12:6 Soibot kei iaili tetrenia iabbit si Petrus si Herodes ka matadda siberikabaga, perepnangan leú et si Petrus, tápoi kabeinia geti atukabéakéan rua paleggui, ai nia ka talagadda rua tai tentera sipuja-jago. Beri leú et ka matatbaliu penjara ai leú et sia sabagei sipujajago. 12:7 Iageti tulut puriónangan sedda malaikat Tuhan, putoronangan itoroji bagat penjara. Pajiujiginangan si Petrus malaika, teret suru nia. Kuanangan ka matania malaika, "Olaaké nutusuru!" Iangan leú et tetrenia, belé rattei labá ka kabeinia si Petrus. 12:8 Lepá mitsá kuanangan ka matania malaika, "Kau leppeinu, samba appraaké talit tarangaínu." Iageti puleppeinangan leú et si Petrus sambat appraakénangan talit sipatunia. Oto kuanangan mitsá ka matat Petrus malaika, "Kau saraubánu, lepá tutnungan aku." 12:9 Iageti tutnangan malaika si Petrus, rabela ka bagat penjara. Tápoi ka sia si Petrus geti, tá aiaagai bulat puaaili nia sangamberinia sigalaiakenen malaika néné. Ka bagania lé te ka sia si Petrus, kelé sara siitsot matania lé. 12:10 Tápoi kelé arasabau pujagoat siboikí sambat sikarua, segé sia ka matatbaliu labá, sibebela ka kota. Oto teú nia lé buká-aitubuká matatbaliu, iageti bela sia ka enungan sigoisó, lepá tulut kaddiuakénangan nia malaika si Petrus. 12:11 Lepá iapeité aiagai kolou nia si Petrus aponia sibabara ka tubunia néné, oto kuanangan nia, "Bulat iapeí akuagai kolou nia kineneiget kokoiniakéna si Tuhan malaikania masibelaaké aku ka kabei Herodes, samba ka sangamberinia sigalaiakenenda bangsa Jahudi ka tubukku." 12:12 Lepá aimakolou ka bagania sibabara néné, ei nia si Petrus ka lalep Maria, inan Johannes sipuoni si Markus. Maigi sia sedda siparururú, sambat talagat paniniddoura. 12:13 Iageti luu-luunangan matatbaliu si Petrus. Oto einangan leú et sara pagugulet sinanalep, sipuoni si Rode, masibukáaké matatbaliu. 12:14 Tá asele nia aiarep nga-ngan Petrus. Oto kalulut angkat bagania, tá ibubukáaké boikí matatbaliu, tápoi aiolaaké lé tugurú mitsá ka baga, kuanangan ka tubudda sikukuddu ka bagat lalep, kababarat Petrus ka tulaibó. 12:15 Iageti kuaddangan ka matania, "Taleú ai lé rorónu!" Tápoi ron'akénangan nga-ngania masikua pububulat Petrus nia. Tápoi arakua lé mitsá ka matania sinanalep néné, "Malaikania lé nenda!" 12:16 Oto ka sia si Petrus, riu-riu lé iluu-luu matatbaliu. Kelé arabukáaké matatbaliu sambat araitsó nia si Petrus, makiseinangan ka bagadda simakopé. 12:17 Iageti totoiakénangan kabeinia si Petrus kelé sara toggaiat rapumeng-meng, lepá kolouakénangan nia ka matadda sigalai Tuhan, aibelaaké nia ka bagat penjara. Iageti kuanangan ka matadda, "Segéaké kam sibabara néné ka tubut Jakobus, samba ka tubudda saalei sabagei." Oto lepána lé aikua kelé néné si Petrus, tui nia sedda, ei nia ka kudduat bagei. 12:18 Oto matsepnia lé bara pulamagat ka talagadda sipasijajago. Bulat ingo lé sia kalulut sibabara ka tubut Petrus néné. 12:19 Iageti koiniakénangan sia bulé ragaba si Petrus, tápoi beri sesedda nia. Lepá koiniakénangan sia bulé rapaiseki sia sipasijajago, lepá mateiakérangan sia. Lepá nenda, tui nia ka Judea si Herodes, samba piga pá burúnia aikuddu ka laggai Kesarea. 12:20 Bulat simakopé golúnia si Herodes ka tubudda tai Tirus sambat tai Sidon. Oto kalulut néné ei sia simakeré rataget'aké nia. Pusumrangan boikí si Balastus, siutéaké istanat Herodes, pat lop-lop'akénangan tubunia ka tubudda. Lepá ei sia rataget'aké si Herodes, ratiddou paaban, aipoi ka laggai Herodes lé rakakaroni baga kanda. 12:21 Oto ka sara tetre siripot ka siteúakenen, pakeinangan si Herodes leppei purimataat, lepá puuddetnangan ka uddenan purimataat, iageti panibonangan leú et ka matadda tai rayat. 12:22 Oto kuaddangan nia ka sia sipasiaarep nga-ngan Herodes, "Bulat nga-ngan dewa lé néné, tá nganganda sirimanua!" 12:23 Ka tetret nendangan leú et, tipaknangan nia malaikat Tuhan si Herodes néné, kalulut tá aihormati Taikamanua. Oto pagut-gutinangan nia balak, matei nia. 12:24 Oto memei marararat tiboiet Taikamanua samba memei leú et maroron. 12:25 Iageti kelé aralepáaké galajetda ka sia tai Barnabas sambat tai Saulus, toili sia baradda ka Jerusalem, abitrangan leú et si Johannes Markus, aleira.

Pugagalaira tai Apostel 13

13:1 Iageti ai ka paamian Antiokia tai nabi sambat tai guru, iaté si Barnabas, si Simeon oniakenenda si Pusú, si Lukius sibabara ka Kirene, si Menahem sikeré pauragatda si Herodes, samba leú et si Saulus. 13:2 Ai sia maniniddou ka tubut Tuhan sambat mupupuaso, kuanangan ka matadda Ketsat Sipunenan, "Piliy kam kaku si Barnabas sambat si Saulus, bulé ragalai galajet siteúakenenku galaiakenenda." 13:3 Oto kelé ailepá arapaniddou sambat arapupuaso, tonem'ake'rangan kabeira ka tubut Barnabas sambat ka tubut Saulus, lepá koiniakérangan sia ruada. 13:4 Kalulut pakoiniat Ketsat Sipunenan, eirangan leú et tai Barnabas sambat tai Saulus ka laggai Seleukia. Baradda sedda, pulajoddangan raailiaké laggai Siprus. 13:5 Kelé arasegé ka laggai Salamis, segéakérangan tiboiet Taikamanua ka uma paniddogatda tai Jahudi. Iageti ka sia si Johannes Markus, masirop sia ka puenunganan lé igagalai. 13:6 Oto gejengiddangan nia sangaliot nusa nenda, pat aili sia ka Papos. Sedda paailiddangan leú et sara tai Jahudi sipuoni si Bar Jesus. Si tukang sihir lé nia, tápoi aikua lé tubunia sara nabi. 13:7 Si Sergius Paulus gubernurda ka nusa nenda, bulat alei tukang sihir. Bulat simaagai paatuat samba simasiku paatuat lé nia si gubernur néné. Oto sogainangan sia tai Barnabas sambat tai Saulus kalulut obána masiarep tiboiet Taikamanua. 13:8 Tápoi aisaggangi lé sia tai Barnabas sambat tai Saulus si Elimas si tukang sihir néné, kalulut ibesiaké nia si Elimas (iaté katukolobat oninia ka nga-ngan Junani) buí imatonem bagania si Gubernur ka tubut Jesus. 13:9 Tápoi sop-sopnangan nia Ketsat Sipunenan ka sia si Saulus, sipuoni si Paulus. Iageti kinerenangan matat tukang sihir nenda. 13:10 Kuanangan ka matania, "Ale turot patajuat, togat sinitu! Bulat saggak sangamberi simaerú lé ekeu néné. Táan koí anuariaké masipakataí sipinaatut Taikamanua masipaarau sirimanua? 13:11 Oto kineneiget bulé nuitsó nia iukum'aké ekeu si Tuhan! Mapepeset'an te matam, pat taimakoinongnangan nuitsó torot sulu piga ngagogoi pá burúnia." Iangan leú et nia againangan tubunia si Elimas kelé ai ka matania simagep-gep isakkeri matania, pat pagagónangan leú et nia masigaba sipalulunia. 13:12 Kelé aiitsó nia ka sia si gubernur sipuaaili néné ka tubut Elimas, matonemnangan bagania ka tubut Jesus, aipoí bulat makisei ka bagania masiarep ngantoman siorak ka pagalaiat tubut Tuhan. 13:13 Baradda ka Papos, pulajoddangan leú et tai Paulus sambat saaleinia ka Perga ka Pampilia. Sedda kaddiuakénangan sia si Johannes Markus itoili ka Jerusalem. 13:14 Iageti baradda ka laggai Perga, riu-riuakérangan puenungananda ka Antiokia ka Pisidia, lepá ka gogoi Sabbat kuddu sia ka uma paniddogat. 13:15 Lepá arabatsa Bukotda tai Nabi, koiniakérangan sia siutéaké uma paniddogat ranou-nou si Paulus sambat saaleinia, pelé nganganda, "Ale kam Sasaraina, ké ai nupaaatu kam masikau panganturat ka tubudda néné, pangantrumuian sia." 13:16 Iageti puriónangan leú et si Paulus, maí-maíakénangan kabeinia kelé sara toggaiat, kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasarainangku bangsa Israel samba leú et kam sangamberimui sené saaleimai sabagei, simasurú ka arat Taikamanua! Arep'aké kam sikuakku néné: 13:17 Aipiliyan sia taikebbukatta, Taikamanuanda sabangsa Israel, samba aibailiuakéan sia sabangsatta sara bangsa sabeu ka tetret ai sia mukukuddu ka laggai Misir kelé taitoi. Tápoi lepá ka gege sabeu, belaakénangan sia ka laggai Misir. 13:18 Om'akénangan bagania Taikamanua ka galai tubudda ka simatangeu ka bagat epat ngapulu ngarura burúnia. 13:19 Pitu ngabangsa sia igidda aisubuaké ka laggai Kanaan, bulé iparubei nia ka tubudda sabangsa Israel, ibailiu nia bakkatda. 13:20 Ai lima ngotu ngarura burúnia aipuriu-riu sangamberinia néné. Oto lepá aiparubei nia laggai Kanaan néné, kaunangan ka sia Taikamanua, hakim. Oto hakim sikatei-tei iaté Nabi Samuel. 13:21 Tápoi lepá tiddourangan sara rimata. Iageti kaunangan ka tubudda Taikamanua sipuoni si Saul, togat Kis, sibara ka muntogat bangsa Benyamin, sibailiu rimatada ka bagat epat ngapulu ngarura burúnia. 13:22 Kelé aitukkluaké nia Taikamanua ka uddenan purimataatnia, rióakénangan leú et si Dapid bailiu rimatadda. Oto ka sia kai Dapid, ai aikua Taikamanua pagalaiat tubunia, 'Akusesengan si Dapid togat Isai, iaté sara kilibet bagakku. Nia té néné masigagalaiaké siobat bagakku.' 13:23 Sibara ka punuteteu Dapid te aipatarek Taikamanua ka bangsa Israel sara Rimata Sipaarau, kelé ka sitonéakenennia. Oto Jesus nenda te Rimata Sipaarau. 13:24 Einangan tá itataddaaké galajetnia Jesus, aisogaakéan si Johannes ka tubudda tai Israel, bulé rabauaké paatuatda, bulé turaú sia. 13:25 Samba kei ikappluaké galajetnia si Johannes, aikuangan ka tubudda sirimanua, 'Kasonia aku néné nukukua kam? Tá te aku néné ngenaetmui. Sarat néné lé repdemenmui, kurukku oi nia ka sia; aipoí beringan masirugut sipatunia tá mateú aku.' 13:26 Ale kam Sasaraina sapunuteteu Abraham, samba leú et kam sangamberimui sené simasurú ka arat Taikamanua! Aiakéan ka sita katuareman nenda; 13:27 aipoí ka sia sikukuddu ka Jerusalem sambat sia sautéra, tá airaagai, nia nenda sipaarau. Tá raagai kolou nia sinurat'akenenda tai nabi, kenanen senen gogoi Sabbat rabatsa nia, pat ukum'akérangan Jesus. Tápoi kalulut gagalaiakéra kelé nenda, puailinangan sangamberi siniblaakenenda tai nabi. 13:28 Kenanen tá arasese apa pá ka tubunia sele, bulé imateú tuukum'aké nia ukuman simateiakenen, aratiddou peilé ka tubut Pilatus bulé itumateiaké. 13:29 Samba kelé ailepá aragalaiaké sangamberinia sitususurat ka Buko Sipunenan pagalaiat tubunia, gorosot'akérangan tubunia simamatei ka loiná siliktenga, lepá galak'akérangan nia ka bagat ratei. 13:30 Tápoi lepá suruakénangan nia mitsá Taikamanua. 13:31 Lepá piga ngagogoi pá burúnia patoilánangan tubunia ka tubudda sieei sambadda baradda ka Galilea ka Jerusalem. Sia nenda te kineneiget aibailiu sipasimumuneng'aké pagalaiat tubunia ka tubudda bangsa Israel. 13:32 Oto kai kakai kineneiget kusegéaké kai Katuareman Simaerú ka tubumui: Apa sitonéakenen Taikamanua ka tubudda taikebbukatta, 13:33 aigalaiakéan ka tubutta, aisuruaké mitsá Jesus ka simamatei. Aipoí ka bagat Buko Mazmur sikarua, ai atusurat'aké kisé, 'Ekeu te Togakku, ka gogoi néné aibailiuan aku Ukkuinu.' 13:34 Aisuruakéan nia mitsá Taikamanua ka simamatei. Oto kineneiget táan inananam mitsá kamamatei ka bagat ratei. Pagalaiat néné leú et, ai atusurat'aké kisé, 'Kuaaké ka tubum palelengan simaliná, bulat tubut muaaili, kelé sipinatonéku ka tubut Dapid.' 13:35 Ka ruang bagei leú et ai leú aikua, 'Tá nuooreaké paguguletnu simatopit néné ianau ka ratei.' 13:36 Ailangóan nia si Dapid, samba aturateiakén nia sambadda taikebbukatta, lepat aragalai sangamberi sikuat Taikamanua galaiakenenda. Tubut Dapid simamatei leú et aianauan, oto atatáan sangamberinia. 13:37 Tápoi ka sia geti Jesus, sisuruakenen Taikamanua mitsá ka simamatei, tá aianau nia pat tatá. 13:38-39 Oto ale kam Sasaraina, kau nuagai kam nia, sibara ka tubut Jesus néné te aitusegéaké ka tubumui katuareman pagalaiat katuappekat jo. Samba bulé nuagai kam nia, sangamberi simatonem baga, tubebelaaké ka sangamberi jo sitaioi iposa surukat Taikamanua siaket Mose. 13:40 Oto kau nulelek'aké kam nia sipulelelek, bulé buí ipuaili kelé ka sikuatda tai nabi kisé, 13:41 'Lelek'aké kam sipulelelek, ale kam néné siobá masipaloloi! Nukikiseiaké te kam, lepá matei kam! Aipoí kineneiget aikugagalaiaké sara galajet sitaimatonem bagamui, kenanen baí ai sia sipasikokolouaké ka tubumui.' " 13:42 Kelé arakaddiuaké uma paniddogat tai Paulus sambat tai Barnabas, tiddourangan ka tubuda bulé raoi mitsá ka gogoi Sabbat sibabara, bulé rariu-riuaké rakolouaké nia ka matadda pagalaiat sibabara nenda. 13:43 Kelé arabela ka uma paniddogat, bulat maigi sia tai Jahudi sambat tai bangsa bagei sieei muarat aratda tai Jahudi, amei masitut sia. Pangantruddangan leú et sia tai apostel, bulé mariu-riu rakaroni baga panguruat katet bagat Taikamanua. 13:44 Oto ka gogoi Sabbat sibabara, bulat malegre sangamberidda sikukuddu ka kota, amei masiarep tiboiet Tuhan. 13:45 Kelé araitsó nia tai Jahudi sirimanua simigi néné, matutunangan bagadda simakopé. Paloloirangan leú et si Paulus samba saggangiddangan sangamberi sikuania. 13:46 Tápoi bulat amakopé lé gegedda tai Paulus sambat tai Barnabas rakua nia bulat simakolou. Pelé nganganda, "Kirénangan buitá ka tubumui lé bokí itusegéaké tiboiet Taikamanua néné. Tápoi kalulut taiobámui nia masisiló, oto kam'an lé saramui amasiteúaké taimateúmui masisiló purimanuaiat sipulelelek sambat sitaitatatá. Kineneiget kukakaddiuakéan lé kai kam, kuei kai ka tubudda bangsa bagei. 13:47 Aipoí néné lé aikua Taikamanua ka tubumai: Aikua si Tuhan, 'Akusaú-saúan kam bailiu sitoroji bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi, bulé nubaraaké kam puaragat ka sangaliot polak.' " 13:48 Oto kelé araarep nia néné sabangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi, bulat angká lé bagadda simakopé, oto umun'akérangan leú et tiboiet Tuhan. Sambat sia siteúakenen Taikamanua masiikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá, tonem leú et ka sia bagadda. 13:49 Beri leú et ka sia tiboiet Taikamanua mararatnangan ka senen kudduat ka sangaliot laggai nenda. 13:50 Tápoi sia siabeu tiboi tubu sambat tainanalep sibara ka rubeiat simabuak tiboi tubu simalotó ka tubut Taikamanua, arapatubbuji leú et bagadda ka sia tai Jahudi. Tútúakérangan pasaggangan ka tubudda tai Paulus sambat tai Barnabas, sambat usiakérangan sia ruadda ka laggai nenda. 13:51 Iageti só-sóakérangan abu ka reredda aiiraitsó, kelé sara toggaiat, iageti tui sia raei ka laggai Ikonium. 13:52 Oto bulat simakopé angkat bagadda lé sipasiului ka Antiokia, samba sia leú et aisopsop'an ka tubudda Ketsat Sipunenan.

Pugagalaira tai Apostel 14

14:1 Makeré lé siorikra tai Paulus sambat tai Barnabas ka laggai Ikonium. Aipoí amei leú et sia ka uma paniddogatda tai Jahudi iageti pungantomanrangan leú et sedda bulat teret katubudda, pat maigiddangan tai Jahudi samba taú sipuioni tai Jahudi amatonem baga ka tubut Jesus. 14:2 Tápoi ka sia geti tai Jahudi sitaimatonem baga, patubbujiddangan bagadda taú sipuoni tai Jahudi néné, pat malagánangan bagadda ka tubudda simatonem baga ka tubut Jesus. 14:3 Oto kalulut nenda, maburúnangan arakuddu sedda tai Paulus sambat tai Barnabas. Bulat tá malotó sia ratiboi pagalaiat onin Tuhan. Ka sia leú et si Tuhan patoilánangan pusisineseatnia simuneng'akenenda pagalaiat nuntut bagania. Oto kaunangan leú et ka tubudda gege masigalai kerek sambat kiseiet sabeu. 14:4 Pat bara paukeladda pasasambadda taikalaggaiat; ai simaré-ré ka tubudda tai Jahudi, samba ai leú et sia simaré-ré ka tubudda tai apostel. 14:5 Oto pakerénangan bagadda tai Jahudi sambadda taú sipuoni tai Jahudi, rapaorei sambat rabaijuk tai apostel, bukkú. 14:6 Tápoi kelé araagai nia tai apostel isiatda néné, tui-tui sia raei ka laggai Listra sambat ka laggai Derbe, iaté kota ka Likaonia, samba ka simalegre sedda. 14:7 Oto sedda paareprangan mitsá Katuareman Simaerú. 14:8 Ka laggai Listra, aisara simanteu simasakit re-re barania peilé ka pusulekatnia. Oto beri pei puenung nia, kalulut kopet saggot re-renia. 14:9 Ai nia sedda muuuddet masiaarep'aké ipungantoman si Paulus. Aiiitsó si Paulus tonem bagania, kalulut néné momoi itualeaké besínia. Iageti kinerenangan nia si Paulus, 14:10 abeuakénangan nga-ngania masikua, "Rióaké ekeu!" Oto puattatnangan leú et, iageti pariu-riunangan leú nia aipuenung. 14:11 Kelé araitsó nia sirimanua simigi sigalaiakenen Paulus néné, pugereirangan leú et ka nga-ngan Likaonia, pelé nganganda, "Atugorosot'an sia tai Dewa ka polak siputubu sirimanua." 14:12 Oto oniakérangan nia ka sia si Barnabas si Seus, ka sia geti si Paulus arakau oninia si Hermes, aipoí nia lé amanibo. 14:13 Iageti oinangan leú et si Imam Dewa Seus, kuilnia ai ka matat laggai, masiabbit jaui simanteu sambat paogo-ogó ka matatbaliu laggai. Iobá itabbraaké tubunia ka tubudda sirimanua simigi raei rakau panguruat buluakenenda ka tubudda tai apostel. 14:14 Oto kelé araarep nia tai Paulus sambat tai Barnabas isiatda néné, pabiritdangan leú et leppeira, iageti pabalaurangan raei ka talagadda sirimanua simigi; ai sia memei, airagegereiaké, 14:15 "Ale, nugagalaiaké kodda kam kelé néné? Aipoí kai ka kai néné sirimanua leú et, kelé kam! Akuoi kai sené iaté masipaarep Katuareman Simaerú, bulé nukaddiuaké kam galajet siboboi, nuei kam ta tubut Taikamanua sipuririmanua, sibaraaké manua sambat polak, koat, samba sangamberinia sibabara ka bagania. 14:16 Aipoí siburú aioreaké sia Taikamanua tai bangsa-bangsa, ragalai siobára. 14:17 Tápoi tá aikalipogi ipatoilá tubunia, iaté ka pasigagalaiakéna simaerú. Iageti akénangan leú ka kam urat sibara ka manua sambat buat siureman ka tetrenia. Samba akénangan kanmui samba pagoranangan leú et bagamui." 14:18 Tápoi kenanen rakua kisedda tai apostel, mabesí peilé rasaila sia tai apostel, rabesíaké rakau panguruat buluakenen ka tubudda. 14:19 Oto ai sia piga pá tai Jahudi sieei ka laggai Listra sibabara ka Antiokia ka Pisidia samba leú et sibabara ka laggai Ikonium, masipatutubbuji bagadda sirimanua simigi, pat maré-rérangan sirimanua simigi ka tubudda. Oto baijukrangan nia bukkú si Paulus, lepá girit'akérangan nia ka teitei irip laggai. Bulat ka bagaddangan lé te amateian nia. 14:20 Tápoi kelé arageilik nia simatonem baga, suruinangan nia, iageti suru nia, einangan leú et mitsá ka laggai. Matsepnia lé eirangan leú et ka laggai Derbe sambat si Barnabas. 14:21 Ka laggai Derbe leú et arapararat leú et tai Paulus sambat tai Barnabas, Katuareman Simaerú, oto bailiu maigi sia amatonem baga ka tubut Jesus. Lepá toili sia ka laggai Listra, iageti mitsá eirangan leú et ka Ikonium, oto pariu-riurangan leú mei ka Antiokia ka Pisidia. 14:22 Oto paronrangan leú et tonem bagadda sedda sipasiului Jesus, samba pangantomanrangan sia bulé mariu-riu putotonem bagadda ka tubut Jesus. Iageti kuaddangan kisé, masipangantru sia simatonem baga ka laggai nenda, "Buítá mangorik sita boikí, oto iapeité nanamtangan pugoraat baga ka Laggai Taikamanua Sibau." 14:23 Piliyrangan leú et ka senen paamian tai Paulus sambat tai Barnabas sipugagalai ka paamian. Oto ka paniddogat samba ka pupupuaso, segéakérangan sia sipugagalai ka paamian néné ka tubut Tuhan katonemietda baga. 14:24 Lepá riu-riuakérangan puenungananda tai Paulus sambat tai Barnabas, sabaurangan laggaira tai Pisidia papparat segé sia ka Pampilia. 14:25 Oto lepá arapaarep tiboiet Taikamanua ka Perga, eirangan leú et ka Atalia. 14:26 Baradda sedda, pulajoddangan leú et ratoili mitsá ka Antiokia. Laggai nenda te kudduat pasisegekat ka tubudda panguruat katet bagat Taikamanua, bulé ragalaiaké galajet kelé silepáakenenda kineneiget. 14:27 Kelé arasegé ka laggai Antiokia, rurúakérangan sapaamian, iageti tiboirangan sangamberinia sigalaiakenen Taikamanua, ka sigalaiakenenda. Samba tiboirangan leú et kipa aigalai Taikamanua aibuká enungan, bulé ramatonem baga ka tubut Jesus ka sia taú sipuoni tai Jahudi. 14:28 Iageti kuddu sia simaburú ka laggai nenda sambadda simatonem baga sipulalaggai sedda.

Pugagalaira tai Apostel 15

15:1 Iageti ai sia piga pá sibabara ka Judea amei ka Antiokia masipangantoman simatonem baga ka Antiokia, masikua, ké tá tusunat sia siripot surukat Mose, tá tupaaarau sia. 15:2 Oto lawandangan nia sipinaatudda néné tai Paulus sambat tai Barnabas. Oto lepá saú-saúrangan sia, bulé raei tai Paulus sambat tai Barnabas samba leú et piga pá sia sabagei ka Jerusalem, masipatiboji pagalaiat néné, ka tubudda tai apostel samba tai bajá sedda. 15:3 Iageti taroakérangan sia sapaamian ka Antiokia, pat aili ka tei-tei irip laggai, oro eirangan leú et, silajiddangan laggai Penisia sambat Samaria. Pungunguan'akérangan leú et ka matadda sedda, pagalaiat sesegéakéra tubudda ka sia taú sipuoni tai Jahudi ka tubut Taikamanua. Oto bulat makopé angkat bagadda simatonem baga sedda, raarep katuareman néné. 15:4 Kelé arasegé ka Jerusalem silórangan sia sipulelelek sapaamian, sambat tai apostel, samba leú tai bajá sedda. Iageti pungu-nguan'akérangan sangamberinia sigalaiakenen Taikamanua, ka sigalaiakenenda. 15:5 Iageti puriórangan leú et piga pá ka saladdou Parise simatonem baga, pelé nga-nganda, "Buítá tusunat lé sia ka sia sabangsa bagei simatonem baga, samba buítá ratut leú et surukat Mose." 15:6 Oto parurúrangan tai apostel sambat tai bajá masipatiboji pagalaiat paukelatda néné. 15:7 Bulat maburú arapatiboji nia. Tápoi lepá puriónangan leú et si Petrus, kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasaraina! Aian nuaagai kam pipiliyna aku Taikamanua piga ngagogoi pá burúnia ka talagamui masipakakra Katuareman Simaerú ka tubudda taú sipuoni tai Jahudi, bule raarep nia ka sia imatonem bagadda ka tubut Jesus. 15:8 Oto ka sia Taikamanua siagai masiitsó pupaatuanan sirimanua, aipatoiláan obána isiló sia. Aipatoilá nia, iaté ka pasikakaunia Ketsat Sipunenan ka tubudda, kelé aakéna ka sita leú et. 15:9 Tá aipabaggei sita Taikamanua ka tubudda. Aipalináan paatuatda, kalulut tonem bagadda. 15:10 Oto apangan lé lulunia nusasaggangi kam Taikamanua kineneiget, anukau kam ka tubudda sipasiului néné bairanenda simasané, ké beringan ka sia taikebbukatta samba sita leú et, ka sita, tá amoi atagalaiaké kam nia? 15:11 Kelé ka sita leú et, sarat kalulut katet bagat Tuhan Jesus lé atamatonem kam baga, samba atatuarau; kelé ka sia leú et." 15:12 Iageti pumeng-mengrangan leú et sangamberidda siparururú sedda. Lepá arep'akérangan rapungu-nguan'aké nia tai Barnabas sambat tai Paulus sangamberi kerek sambat kiseiet sabeu sigalaiakenen Taikamanua ka sigalaiakenda, ka talagat bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi. 15:13 Lepá arapanibo ka sia, kuanangan nia ka sia si Jakobus, "Ale kam Sasaraina! Arep'aké peite kam kukua nia kaku. 15:14 Ka sia si Simon, simaruei peilé aikolouaké kipa aipatoilá nia Taikamanua paatuna sia taú sipuoni tai Jahudi, iaté ka pasipipiliyna sia ka talagadda sabagei sibailiu sapaamiannia. 15:15 Néné geti bulat paseke ka siniblaakenenda tai nabi. Aipoí ai atusurat'aké kisé, 15:16 'Lepá oi aku mitsá,' ngangan Tuhan, 'rióakékungan nia mitsá Uman Taikamanua simabubukkat, samba masiperú simararagat, lepá rióakékungan nia mitsá; 15:17 bulé ragaba si Tuhan ka sia sipulelegei, sambadda sangamberi bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi sinogaiku bailiu bakkatku.' Oto kisedda te aikua si Tuhan, 15:18 sipasisisiblaaké pagalaiat néné, baranangan ka siburú." 15:19 Iageti kuanangan ka matadda si Jakobus, "Siripot sipinaatukku baí nia kaku, táan tagegejaaké bagadda ka sia taú sipuoni tai Jahudi néné, sipasisesegéaké tubuna ka tubut Taikamanua. 15:20 Tápoi buítá takau lé kam surat ka tubudda, tapangantru kam sia, bulé buían rakom kan kasitsit'akenen sibuluakenen ka tubut sabulungan, elé rakom akkulat tarimeu sipetsut, elé masikom logau. Samba leú et bulé raareuaké tubudda ka pusilaingeat. 15:21 Aipoí baranangan ka siburú, atubatsaakéan senen gogoi Sabbat surukat Mose néné ka uma paniddogat, samba atupaarep'an ka sangaliot laggai." 15:22 Akutakkíaké kai ka patiboatmai tai apostel, tai bajá sambat sangamberi tatogat paamian, iaté masipiliy piga pá ka talagadda koiniakenen ka laggai Antiokia sambadda tai Paulus sambat tai Barnabas. Iageti piliyrangan si Silas sambat si Judas sipuoni leú si Barsabas. Karuadda néné te oniakenen simaerú galai tubu ka talagadda simatonem baga ka Jerusalem. 15:23 Ai leú araabbit surat sialei tubudda sikoiniakenen, néné sipasikukua, "Ka tubudda sasarainamai sibabara ka bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi, sikukuddu ka laggai Antiokia, Siria, sambat Kilikia. Segé salammai, kai sipuoni tai apostel sambat tai bajá, iaté sasarainamui. 15:24 Akuarep kai ai sia piga pá siooi masibalou kam sibabara ka kai, sipakataí samba sipaingo pupaatuananmui kalulut nganturatda. Tápoi tá te kai amasikoiniaké sia ragalaiakké kelé nenda. 15:25 Iaté lulunia akupurappat kai masipatiboji pagalaiat néné. Oto apakeréan bagamai sangamberimai masipiliy piga pá sia, koiniakenen ka talagamui. Oto momoi te sia sambada Sasarainanta tai Barnabas sambat tai Paulus simanuntut bagamai. 15:26 Karuadda néné iaté sibuluaké engania kalulut Tuhanta Jesus Kristus. 15:27 Oto koiniakémaian ka kam si Judas sambat si Silas. Siangan té nenda masisisesegéaké ka tubumui pagalaiat sitususurat ka bagat surat néné. 15:28 Beri Ketsat Sipunenan aiobáan, samba beri kai leú et akobáan kai, bulé táan tuaké ka kam galaiakenen simasané, bulé sarat galaiakenen néné lé: 15:29 iaté buían nukom kam kan sibuluakenen ka sabulungan; buían nukom kam logau, buían nukom kam akkulat tarimeu sibutsit, samba areuaké kam tubumui ka galajet pusilaingeat. Oto ké nuareuaké kam tubumui ka sangamberinia néné, anugalaiakéan te kam simaerú. Oto niangan té boikí, maron sita!" 15:30 Kelé aratiddou mutui-tui, eirangan leú et sikoiniakenen néné ka Antiokia. Iageti sogairangan sangamberidda sapaamian sedda, parurú, lepá segéakérangan surat siabbitda. 15:31 Oto kelé arabatsa nia saladdou paamian bagat surat nenda, bulat angká lé bagadda ka sikuat surat sipusuibi bagadda. 15:32 Maburú arapatibo tai Judas sambat tai Silas, oniakenen nabi leú et, ka tubudda saalei simatonem baga ka laggai Antiokia, masitubbui samba masitatáaké lotóra. 15:33 Iageti piga pá burúnia arakuddu sedda tai Judas sambat tai Silas, koiniakérangan sia tai Antiokia simatonem baga, ratoili mitsá, sambat tiddourangan ka tubudda, bulé rasegéaké salamra ka tubut sipasikokoiniaké sia. 15:34 Tápoi ka sia geti si Silas, aiobáan lé bulat mukuddu ka Antiokia. 15:35 Beri leú et ka sia tai Paulus sambat tai Barnabas amukuddu leú sia sedda piga pá burúnia ka Antiokia. Pungantomanrangan leú et samba segéakérangan tiboiet Tuhan samba maigi sia sabagei aleira. 15:36 Oto tá amauju, kuanangan nia ka sia si Paulus ka matat Barnabas, "Taei mitsá masibalou sasarainanta simatonaem baga ka tubut Jesus ka sangaliot laggai sipaarepta tiboiet Tuhan; bulé taitsó sia." 15:37 Tápoi aigelai lé ka sia si Barnabas iabbit si Johannes Markus, 15:38 tápoi ka sia geti si Paulus, aipaaatu taimaerú nia ituabbit si Markus, sitaiobá mugalai simakeré samba sipasikakaddiuaké sia ka laggai Pampilia. 15:39 Oto pagolúrangan leú et simakopé tai Paulus karuadda si Barnabas, pat pasaraddangan leú et. Iageti alánangan si Markus ka sia aleinia si Barnabas, pulajoddangan leú et ka Siprus. 15:40 Tápoi kai Paulus geti si Silas lé aialá aleinia, iageti eirangan leú et, lepána arasegéaké sia saalei ka Antiokia ka katet bagat Tuhan. 15:41 Oto ka sia leú et, bokkórangan Siria sambat Kilikia. Sedda parondangan pupaamianan.

Pugagalaira tai Apostel 16

16:1 Iageti riu-riuakénangan puenunganannia si Paulus ka laggai Derbe, lepá ei nia ka laggai Listra. Oto sedda ai sara sipasiului Jesus sipuoni si Timoteus. Inania tai Jahudi, simatonem baga ka tubut Jesus; tápoi ukkuinia geti tai Junani lé. 16:2 Ka talagadda simatonem baga ka laggai Listra sambat ka laggai Ikonium, nia lé si Timoteus simaerú paraboat. 16:3 Iageti besíakénangan nia si Paulus bulé iei itut sia. Kalulut néné, sunatnangan si Timoteus si Paulus. Aigalaiaké nia geti kelé néné, kalulut aagaira nia sangamberidda tai Jahudi ka laggai nenda, putatai Junani nia ukkui Timoteus. 16:4 Kaipa raei ka senen laggai, segéakérangan nia ka tubudda simatonem baga sangamberi sitakkíakenenda ka rapatda tai apostel sambat tai bajá ke Jerusalem. Iageti pangantruddangan sia saalei simatonem baga, bulé ratut sangamberinia peraturan sisegéakenenda. 16:5 Oto memei maroron tonem bagadda sapaamian, samba senen gogoi memei itutuppai iggida. 16:6 Oto tá aiobáaké sia Ketsat Sipunenan raei tai Paulus sambat tai Silas rapakarap tiboiet Taikamanua ka propinsi Asia. Bailiu riu-riuakérangan puenungananda ka laggai Prigia sambat ka laggai Galatia. 16:7 Kelé arasegé ka pasongan laggaira tai Misia, siboddangan ratugurú ka propinsi Bitinia. Tápoi aikeraaké lé sia Ketsat Sipunenan raei sedda. 16:8 Iageti pariu-riurangan raei ka Misia pat aili ka Troas. 16:9 Oto soibónia ka Troas bara siitsot matania si Paulus. Siitsot mata nia nenda, iaté, aiitsó aimuririó ka matania sara tai Makedonia, aititiddou simakopé kai Paulus, bulé iei ka laggai Makedonia masirop'aké sia. 16:10 Lepá aibara siitsot matania néné si Paulus, patarekmaian tubumai kuei kai ka laggai Makedonia. Aipoí bulat amatonem'an bagamai kokoiniakéna kai Taikamanua masipaarep Katuareman Simaerú ka tubudda sedda. 16:11 Iageti kaddiuakémaian laggai Troas, pulajomaian masiailiaké laggai Samotrake. Oto matsepnia lé segé kai ka laggai Neapolis. 16:12 Baramai sedda ei kai ka laggai Pilippi, iaté sara laggai ka distrik siboikí ka laggai Makedonia. Laggai Pilippi néné iaté kupkumen purimataat Roma. Iageti kuddu kai sedda piga ngagogoi p'a bur'unia. 16:13 Ka gogoi Sabbat ei kai ka bet-bet oinan ka tei-tei matatbaliu laggai, aipoí kupaatu kai ai sedda kudduat paniddogatda tai Jahudi. Iageti kuddu kai sedda patiboakémaian tainanalep siparururú sedda. 16:14 Oto ai sara ka talagadda sipasijajagaaké komang simasuan laiket, sipuoni si Lidia sibabara ka laggai Tiatira. Simanuntu baga ka Taikamanua lé nia néné. Oto tubbuinangan bagania Taikamanua, bulé isiló sangamberinia singantoman'akenen Paulus ka tubunia. 16:15 Iageti raúrangan nia ka sia si Lidia sambat sangamberidda sikukuddu ka bagat lalepnia. Oto lepá araraú sia, sogainangan kai si Lidia ka lalepnia, kuanangan ka matamai, "Ké bulat amatonem'an bagamui pusisibulatnia tonem bagakku ka tubut Jesus, oi kam mukuddu ka lalepku." Iageti ná-nánangan kai kureddet kai paniddogatnia. 16:16 Ka sara gogoi ai kai memei masiailiaké uma paniddogat, paseseakémaian sara sinanalep. Nia néné iaté sara pagugulet. Ai sabulungannia, bailiu momoi ipoiliat sipuaaili ka gogoi sibabara. Oto kalulut ooi nia ikua sibabara ka puririmanuanda sirimanua, bara puuktungan sabeu ka tubut majikannia. 16:17 Riu-riu lé itut si Paulus sinanalep néné. Aitutut nia ai nia mugegerei masikua, "Pagugulet Taikamanua sipulubeunan te sia néné! Araoi néné, iaté masisegéaké ka tubumui kipa igagalai Taikamanua ipaarau kam!" 16:18 Oto piga ngagogoi pá aigalai sarat mugerei sinanalep néné, parat taiomnangan nia si Paulus, kuanangan ka matat bulungan nenda, "Ka onin Jesus Kristus, kukua ka matam belaaké ekeu ka tubut sinanalep néné!" Oto niangan leú et nia, kaddiuakénangan nia sinanalep néné bulungannia. 16:19 Oto kelé araagai nia tai majikannia katatatat pasigabaiatda bulagat, labárangan leú et si Paulus sambat si Silas, abitrangan sia ka tanah lapang ka tubudda sauté. 16:20 Abbitrangan leú et si Paulus sambat si Silas ka tubudda tai pejabat ka purimataat Roma, kuaddangan ka matadda, "Tai Jahudi lé sia néné. Masibaraaké pulamagat ka laggaita lé araoi. 16:21 Arakua ka sirimanua bulé ragalaiaké arat katukelatda sitaipaaakkup ka surukatta ka sita, sipuoni tai Roma. Oto tá momoi tatut'aké kam arat katukelat nenda!" 16:22 Oto bailiu ka sia siberikabaga leú et saggangindangan sia tai Paulus sambat tai Silas. Iageti eirangan leú et sapamarentah masipabirit leppeira karuadda tai apostel néné, lepá koiniakérangan sia rapajiguji sia ruadda. 16:23 Lepá arapajiguji sia simalabbu, kaurangan leú et sia ka bagat penjara. Koiniakérangan utet penjara bulé ijago sia bulat sipulelelek. 16:24 Kalulut parentah, kaunangan sia utet penjara néné, tai Paulus sambat tai Silas ka bilit penjara bulat ka baga, sambat kabéakénangan rere sambat kabeira ka baló. 16:25 Elé tengamoi pá, ai sia maniniddou sambat muuurai pasiumun Taikamanua tai Paulus sambat tai Silas, samba beri leú et ka sia siukum'akenen sabagei ai leú raaarep rapuurai, 16:26 tulut bara teteu sabeu bulat simakopé ron, pat pungeu-ngeunangan leú et bongan arigit penjara. Iageti tubukánangan sangamberi matatbaliu penjara, sambat sangamberi talit palenggui tubukánangan leú et ka kabeira situukum. 16:27 Iageti tugégénangan utet penjara, suru nia. Kelé aiitsó aitubuká matatbaliu penjara, oppatnangan leú et lanjaunia imateiaké tubunia, kabagania poí amutui-tuian sia sangamberidda situukum. 16:28 Oto pugereinangan leú et si Paulus, "Buí numateiaké tubum! Ai peilé kai sené sangamberimai!" 16:29 Iageti tiddounangan alitó utet penjara néné, pabalaunangan ka baga, aimugegeret tubunia purapponangan ka matat Paulus sambat Silas. 16:30 Lepá abbitnangan sia ka tulaibó, kuanangan ka matadda, "Aponia galaiakenenku bulé kuikep'aké kaku puaragat?" 16:31 Kuanangan ka matania si Paulus, "Kau imatonem bagam ka tubut Tuhan Jesus! Iapeité arau ekeu sambat sangamberi sikukuddu ka bagat lalepnu!" 16:32 Lepá kolouakérangan nia tai Paulus sambat tai Silas tiboiet Tuhan, ka tubut utet penjara sambat ka tubudda sangamberi sikukuddu ka lalepnia. 16:33 Oto soibónia nenda leú et, abbitnangan sia utet penjara, palinánangan maujúra. Iageti pariu-riurangan leú et raraú nia ka sia sambat sangamberi sikukuddu ka lalepnia. 16:34 Lepá abbitnangan sia tai Paulus sambat tai Silas ka lalepnia, tat-tat'akénangan kanda. Bulat angká lé bagania, sambat sangamberidda sikukuddu ka lalepnia, kalulut amatonem'an poí bagadda kineneiget ka tubut Taikamanua. 16:35 Simatsep, koiniakérangan tai polisi tai pejabat pamarentat Roma, rasegéaké ka matadda, bulé rabelaaké sia tai Paulus sambat tai Silas. 16:36 Iageti segéakénangan nia ka matat Paulus utet penjara néné, "Ale kam saukkuimai, arakuangan tai pejabat pamarentah, bulé tubelaaké kam. Oto momoian nubela kam kineneiget. Kau lé numangká kam baga ka puenunganan!" 16:37 Iageti kuanangan ka matadda tai Polisi si Paulus, "Kai néné warga Negaradda tai Roma lé kai. Tápoi tápei atuadili kai, anupajigujingan kam kai ka matatda siberikabaga, samba gurúakémuian kam kai, ka bagat penjara. Oto kineneiget mitsá koiniakérangan kutui-tui kai sipinakele? Oto tá kuobá kai! Buítá tubudda lé momoi masibelaaké kai." 16:38 Oto pangasegérangan nia tai Polisi sikuadda tai Paulus néné ka tubudda tai pejabat pamarentat Roma. Kelé araarep nia puwawarga negerat Romana sia tai Paulus sambat tai Silas néné, malotórangan leú et. 16:39 Iageti eirangan leú tai pejabat pamarentah néné masitiddou maaf ka tubut Paulus sambat kai Silas, lepá belaakérangan sia ruadda ka bagat penjara, iageti tiddourangan ka tubudda, bulé rakaddiuaké laggai néné. 16:40 Iageti kaddiuakérangan nia penjara tai Paulus sambat tai Silas, ei sia ka lalep Lidia. Lepá arapaaili ka tubudda simatonem baga sedda, samba raparon pupaatuananda, tuirangan leú et sedda tai Paulus sambat tai Silas.

Pugagalaira tai Apostel 17

17:1 Iageti riu-riuakérangan puenungananda tai Paulus sambat tai Silas baradda ka Ampipolis sambat ka Apolonia, lepá segé sia ka Tessalonika. Sedda ai uma paniddogatda tai Jahudi. 17:2 Oto einangan leú et si Paulus ka uma paniddogat, kelé simarei-rei igalaiaké, ké ai baí sara uma paniddogatda tai Jahudi. Iageti patiboakénangan sia sikukuddu sedda, pagalaiat Buko Sipunenan. Telu ngasabbat sipatutut aigalaiaké nia kelé néné si Paulus. 17:3 Oto pakolounangan samba patoilánangan Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua néné, buítá iorik pangoringan, lepá suru nia mitsa ka simamatei. Iageti kuanangan nia si Paulus, "Jesus segéakenenku ka matamui néné, nia té nenda Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua." 17:4 Oto piga pá sia amatonem baga, oto tutrangan si Paulus sambat si Silas. Samba bulat maigi leú sia tai Junani simalotó ka Taikamanua, samba sia tainanalep siabeu tiboi tubu, amatonem baga. 17:5 Tápoi ka sia geti tai Jahudi masísí bagadda. Iageti sogairangan sirimanua simalilimai, sipukukuddu ka enungan, baraakérangan mungkuat sibaraaké pulamagat. Taddaakérangan leú et masibaraaké kataí ka sangaliot laggai, riu-riugiddangan sara lalep simatonem baga sipuoni si Jason ragaba si Paulus samba si Silas, rabesíaké ibela si Paulus sambat si Silas, bulé raei ka tubudda sirimanua simigi. 17:6 Tápoi kelé tá arasese sia tai Paulus sambat tai Silas, labárangan leú et si Jason sambat piga pá sia simatonem baga sabagei, abbirangan sia ka matadda tai pejabat siutéaké laggai nenda. Pugereirangan leú et masikua, "Sia néné te masibabaraaké pulamagat ka senen kudduat! Kineneiget amoian sia ka laggaita, 17:7 aisiló poí sia si Jason ka lalepnia. Arapasabauan sangamberidda surukat Kaisar Roma, aipoí arakua ai mitsá bagei rimata, iaté sipuoni Jesus." 17:8 Oto kalulut tiboietda néné ngoí-ngoínangan bagadda sirimanua simigi sambat siutéaké laggai. 17:9 Iageti kuaddangan ka matat Jason sambat ka matadda simatonem baga, bulé rabaya bulagat itatá suk-suk bagadda ka tubudda. Lepá rabaya nia, iapeité belaakérangan leú et sia. 17:10 Soibónia nenda koiniakérangan tai Paulus sambat tai Silas, sia simatonem baga ka laggai nenda, bulé ratui-tui sedda raei ka laggai Berea. Segéra lé sedda eirangan leú et tai Paulus sambat tai Silas ka uma paniddogatda tai Jahudi. 17:11 Tápoi tai Berea peilé makatopit tubu ka tubudda tai Tessalonika. Bulat ka angkat baga lé raarepi katuareman pagalaiat tubut Jesus. Samba senen gogoi lé ragelai Buko Sipunenan, bulé raagai pusisineseatnia singantoman'akenen Paulus. 17:12 Oto maigi sia ka talagadda amatonem baga ka tubut Jesus, samba tá leú magulai sia tai Junani siabeu tiboi tubu amatonem baga; tainanalep samba taimanteu. 17:13 Kelé araarep nia tai Jahudi sikukuddu ka Tessalonika paaarepna leú et sedda tiboiet Taikamanua si Paulus, ka laggai Berea, eirangan leú et ka laggai Berea, patubbujiddangan bagadda samba baraakérangan pukaranan bagadda sipulalaggai sedda. 17:14 Oto olaakérangan nia ka sia saalei ka laggai Berea masitaroaké si Paulus ka bet-bet koat. Tápoi ka sia geti si Silas sambat si Timoteus riu-riu lé rakuddu ka laggai Berea. 17:15 Lepá arataroaké si Paulus ka laggai Atena, toili sia saalei néné ka laggai Berea, abbitrangan leú et patonekat Paulus, bulé raei simaruei tai Silas sambat tai Timoteus ka tubut Paulus. 17:16 Bulat reu-reu lé bagania si Paulus aingengena raei tai Silas sambat tai Timoteus raailiaké nia, kalulut aiitsó sut lé laggai Atena sarat tularat bulungan. 17:17 Oto patiboakénangan sia si Paulus tai Jahudi sambat sia sabagei ka uma paniddogat, sieei sedda maniddou ka tubut Taikamanua. Beri ka pasar leú et, senen gogoi ipatiboaké sia sangamberi sirimanua sikukuddu sedda. 17:18 Abara leú te paukeladda saladdou Epikuros sambat saladdou Stoa ka tubut Paulus. Oto ai sia piga pá amasikua, "Aponia poi siagainia sirimanua néné? Bulat goisó lé siagainia, tápoi tiboiet geti táanbuu!" Tápoi ai leú et sia piga pá amasikua, "Ai lé isesegéaké pagalaiat sabulunganda sabangsa bagei." Arakua geti nia kelé néné, kalulut kukuana pagalaiat tubut Jesus samba leú pagalaiat katususuru nia mitsa tubu simamatei. 17:19 Iageti abbitrangan nia si Paulus ka parurukat ka Leleú Areopagus. Oto sedda, kuaddangan ka matania, "Kuobá kai kuagai kai nia pagalaiat nganturat sibau sisegéakenennu. 17:20 Aipoí kuarep kai nia nutiboi sangamberinia, bulat makisei ka bagamai. Oto bulat makiddiy ka bagamai kuagai kai katukolobatnia." 17:21 (Aipoí ka sia sangamberida tai Atena samba siooiaké seddabulat raobá rasappruaké tetretda simaoggak masiarep'aké elé masipakubbuki sangamberi sipuoni gelaiet sibau.) 17:22 Kelé aipurió si Paulus ka matadda siparururú ka Areopagus, kuanangan ka matadda, "Ale kam tai Atena! Bulat akukereng'akéan, bulat kopet puroronmui ka arat. 17:23 Aipoí ka tetret akugejengi sangalionia laggaimui, samba akulelekáké kudduat paniddogatmui, itsókungan leú sara kudduat pasibuluatmui; ka kudduat nenda ai anusurataké kam, 'Ka Tubut Taikamanua Taiaagaietmai.' Oto Taikamanua sitaiaagaietmui, tápoi ainupaniniddogi kam nia, nia té néné kusesegéaké ka tubumui. 17:24 Taikamanua sibaraaké polak sambat sangamberinia ka bagania, nia té Tuhan manua sambat polak. Tá mukukuddu nia ka uman sabulungan sigalai kabeira sirimanua. 17:25 Tá leú et ikikiddiy paromanda sirimanua, aipoí nia lé masikakau purimanuaiat, enga sambat sangamberinia ka tubudda sirimanua. 17:26 Sibara ka sara sirimanua, baraakénangan sangamberinia bangsa, samba koiniakénangan leú et sia bulé rasut'aké sangaliot polak néné. Nia leú et amasiteúaké barania ka panandaatnia peilé, pigamoi samba kaipa rapuririmanua.

Pugagalaira tai Apostel 18

18:1 Oto lepá tui nia si Paulus ka laggai Atena, ei nia ka laggai Korintus. 18:2 Iageti ailiddangan leú et sara tai Jahudi sipuoni si Akuila, sibabara ka Pontus. Barania peilé ka Italia si Akuila néné karuadda sinanalepnia si Piriskila. Araoi ka sia ka Korintus, kalulut bebelaakéna sia si Kaisar Klaudius sangamberidda tai Jahudi ka Roma. Oto einangan leú et si Paulus ibalou sia karuadda. 18:3 Iageti kuddu nia sedda samba pugalairangan sambadda, aipoí makeré lé pasigabaiatda purimanuaiatda si Paulus, iaté masigalai kema. 18:4 Tápoi senen gogoi Sabbat, ei nia si Paulus patibo ka uma paniddogat, bulé ramatonem baga ka sia tai Jahudi sambat tai Junani ka tubut Jesus. 18:5 Kelé arasegé tai Silas sambat tai Timoteus ka Makedonia, pakeinangan sangamberi tetrenia si Paulus, masipakarap Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka tubudda tai Jahudi, masikolouaké ka tubudda, Jesus néné iaté Rimata Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua. 18:6 Tápoi kalulut taipuaarinia rasaggangi nia samba raasá nia si Paulus, só-sóakénangan leú et abu ka leppeinia kelé sara toggaiat ka sia, kalulut sele sigalaira. Kuanangan ka matadda, "Ké bara sikataí ka tubumui, kalulut selet tubumui lé! Tá iaaili aku! Barania kineneiget, ei aku ka tubudda sabangsa taú sipuoni tai Jahudi." 18:7 Iageti kaddiuakénangan sia si Paulus, ei nia ka sara lalep ka bet-bet uma paniddogat. Iaté ka lalep sara taú sipuoni tai Jahudi, tápoi aipaniniddogi Taikamanua, iaté sipuoni si Titius Justus. 18:8 Tápoi ka sia geti si Krispus utet uma paniddogat, bulat sangalalepra sambat tatogania, amatonem baga ka tubut Tuhan Jesus. Samba maigi leú et sia tai Korintus sabagei, sipasiaarep katuareman sisegéakenen Paulus, amatonem baga ka tubut Jesus, iageti raúrangan leú et sia. 18:9 Oto ka sara soibó, ka siitsot matania si Paulus, amanibo si Tuhan ka tubut Paulus, "Buí numalotó! Buí nuariaké nupanibo, bá pumemeng-meng. 18:10 Ai lé poí kupaaalei ekeu. Bulat beri te sia sara simaró baga masigalai sikataí ka tubum, aipoí maigi sia ka laggai néné sipuoni bakkatku." 18:11 Kalulut néné, kuddu nia ka Korintus si Paulus sangarura sitenga burúnia, samba pangantomannangan sia tiboiet Taikamanua. 18:12 Tápoi kelé aipugubernur ka sia si Galio ka Akaya, baraakérangan pusaraat tai Jahudi masisaggangi si Paulus, samba abbitrangan leú et nia ka matat pengadilian. 18:13 Oto panganduatra iaté, "Aikakau paalakat baga ka tubudda sirimanua simigi, bulé rapaniddogi Taikamanua sitaipaaakkup ka surukat Mose!" 18:14 Ai peilé igegelai ialegi nia ka sia si Paulus, kuanangan nia ka sia si Galio ka matadda tai Jahudi, "Ale kam tai Jahudi! Ké baí kalulut pasiaapaaké elé kalulut pasigagalaiaké jo lé baí nia paganduatmui néné, mateú kuom'aké kuarepi panganduatmui néné. 18:15 Néné geti, kalulut paukelatmui lé pagalaiat tiboiet, oni sambat surukatmui saramui! Bulat tá kuobá ipasikeli pakaro kelé néné!" 18:16 Iageti keklenangan sia si Galio raei ka gerat. 18:17 Oto labárangan leú et si Sostenes, siutéaké uma paniddogat. Bóbórangan nia ka matat mejat pengadilan. Tápoi beri puletseina nia ka sia si Galio pagalaiat néné. 18:18 Lepá nenda, maburú peilé aikuddu si Paulus ka Korintus. Lepá geti kuanangan salam pasaraat ka tubudda simatonem baga sedda, iageti pulajoddangan sambadda tai Priskila sambat si Akuila ka laggai Siria. Oto ka Kengkrea, sapunangan alainia si Paulus pat sappru; iaté sioreakenennia kalulut palelengan nia ka tubut Tuhan. 18:19 Kelé arasegé ka laggai Epesus, kaddiuakénangan sia tai Priskila sambat tai Akuila, gurúnia ka uma paniddogat patibo ka tubudda tai Jahudi sedda. 18:20 Tiddourangan bulé maburú peilé ikuddu sedda ka tubudda, tápoi tá iobá. 18:21 Tápoi kenanen kisedda, ka tetret aitui-tui, kuanangan ka matadda, "Ké iobáaké baí nia Taikamanua, momoi aku mitsá sené." Lepá aikua kelé néné, tui sia raei ka Epesus. 18:22 Kelé aitugorosot ka Kaisarea, ei nia ka Jerusalem masisegéaké salamnia ka paamian sedda, iageti riu-riuakénangan iei ka Antiokia. 18:23 Lepá aikuddu sedda piga pá burúnia, tuinangan leú et iei masibalou laggaira tai Galatia sambat Prigia masiparon putotonem bagadda simatonem baga. 18:24 Oto tá amauju, oi sara tai Jahudi ka laggai Apesus, iaté siputututú mata ka Aleksandria, sipuoni si Apollos. Bulat iagai manibo sambat bulat iagai bagat Buko Sipunenan. 18:25 Atupangantoman'an nia pagalaiat tubut Jesus. Oto bulat magege nia masigelaiaké pagalaiat Jesus, kenanen baí sarat pasirauklat Johannes peilé iagai. 18:26 Oto bulat magege nia si Apollos itaddaaké mungantoman ka uma paniddogat. Kelé araarep nia tai Priskila sambat tai Akuila singantoman'akenennia, abbitrangan nia ka lalep. Iageti kolouakérangan ka tubunia bulat sipasesese, pagalaiat sipinaatut Taikamanua, masipaarau sirimanua, iaté ka sigalaiakenen Jesus. 18:27 Lepá repdemnangan si Apollos mei ka Akaya. Iageti galairangan surat, ka sia simatonem baga ka tubut Jesus, ka Epesus ka tubudda saalei ka Epesus, ka Akaya, bulé matarek sia masisiló kaooi Apollos. Oto kelé aisegé si Apollos ka Akaya, bulat ai lulunia paromannia ka tubudda, kalulut panguruat katet bagat Taikamanua, matonemnangan bagadda ka tubut Jesus. 18:28 Oto bulat ka lelek tubunia, oi ikalaaké tai Jahudi si Apollos, ka paukelatda ka matat siberikabaga. Saú-saúnangan leú et ruang ka bagat Buko Sipunenan, masikua, pu-Jejesus nia Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua.

Pugagalaira tai Apostel 19

19:1 Ai nia mukukuddu si Apollos ka Korintus, aigegejengi ka sia si Paulus palagga-laggaira sikukuddu ka tirí, lepá segé nia ka Epesus. Oto sedda paailiddangan piga pá simatonem baga ka tubut Jesus. 19:2 Iageti nou-nounangan leú et sia, pelé ngangania, "Anusilóan leú kam Ketsat Sipunenan, ka tetret anumatonem kam baga ka tubut Jesus?" Alegiddangan nia, "Tápei. Bulat beri peite arepmai nia kababarat Ketsat Sipunenan?" 19:3 Kuanangan mitsá ka matadda si Paulus, "Oto pasiraukat aponia lé poi aturaúaké ka tubumui?" Kuaddangan nia, "Pasiraukat Johannes lé." 19:4 Iageti kuanangan nia si Paulus ka matadda, "Pasiraukat kai Johannes geti masipatoilá katubabau paatuatda sirimanua ka jodda lé. Tápoi aitaggei leú et ka tubudda tai Israel si Johannes, bulé imatonem bagadda ka tubunia siooi kuruk teiteinia, iaté Jesus." 19:5 Kelé araarep nia sikuania néné, raúnangan sia ka onin Tuhan Jesus. 19:6 Oto kelé aitonem'aké kabeinia si Paulus ka tubudda, sop-sopnangan ka tubudda Ketsat Sipunenan, iageti taddaakérangan manibo ka nga-nga simakisei ka bagatta samba paareprangan leú et katuareman simaerú sibara ka Taikamanua. 19:7 Ai pá sia pulu rua igidda sangamberidda. 19:8 Oto telu ngalaggó burúnia aipungantoman taipuaari samba taigigí-giket si Paulus, ka tubudda siparururú ka uma paniddogat samba paukle ka tubudda, ibesíaké imatonem bagadda pagalaiat Purimataat Taikamanua. 19:9 Tápoi ai sia piga pá simakelá paatuat sitaimatonem baga. Oto ka matadda siberikabaga asárangan sipinaatut Taikamanua masipaarau sirimanua ka onin Jesus. Oto kalulut néné, kaddiuakénangan sia si Paulus, einangan leú et ka bilit pusikolaat Tiranus. Senen gogoi lé ipatibo ka tubudda sedda. 19:10 Riuriu lé aigalaiaké kelé néné si Paulus ka bagat rua ngarura burúnia, teret arepda nia sangaberidda sikukuddu ka propinsi Asia, iaté tai Jahudi sambat sia taú sipuoni tai Jahudi, tiboiet Tuhan néné. 19:11 Iageti galainangan kiseiet sabeu Taikamanua ka sigalaiakenen Paulus. 19:12 Ké raabbit poposat kabei, elé komang apparat tengan Paulus sipakeinia rakau nia ka simabesí, ale besíra, samba bela sanitu ka tubudda. 19:13 Ai sia piga pá igidda tai kerei ka tai Jahudi, kaipa sia ei, masiusiaké sanitu ka tubudda sirimanua. Beri ka sia leú tai kerei néné, ai leú et rasisibo ralou-logi onin Tuhan Jesus, rausiaké sanitu. Kuadda lé nia ka matat setan, "Ka onin Jesus sisegéakenen Paulus, kuusiaké ekeu!" 19:14 Oto ai sia pitu igidda taimanteu tatogania, sara imam sabeu, sipuoni Skewa, sipasigagalaiaké kelé néné. 19:15 Tápoi aikua lé ka sia sanitu ka tubudda néné "Kuagai nia ka sia Jesus, sambat si Paulus, tápoi kam geti ka kam, kasonia kam néné?" 19:16 Iageti paattatnangan tubunia sipinasaileu sanitu néné, tarakupnangan sia, bulat seget kopet golúnia, pat pakukruddangan leú et ratui-tui ka lalep, sibara maujú samba simabulutut, aipoí aipabirit'an leppeira ka tubudda. 19:17 Oto malotórangan leú et sangamberidda tai Jahudi samba sabangsa bagei sikukuddu ka Epesus, masiarep sibabara néné. Bailiu makopénangan raumun onin Tuhan Jesus. 19:18 Maigi sia simatonem baga ka tubut Jesus, amei masiseseaké jodda sigalaira siburú. 19:19 Samba leú et sia siagai masigalai gaut pasimatei, rurúakérangan bukodda, labórangan nia ka matadda siberikabaga. Ké itururúaké nuntut sakit buko nenda, ai lima ngapulu ngaperak iginia. 19:20 Oto ka enungan kiseiet sabeu néné, bailiu memei marararat samba memei maroron patiktingannia tiboiet Tuhan ka tubudda. 19:21 Kelé aitukapplu sibabar néné, teúakénangan nia si Paulus mei ka Makedonia sambat ka Akaya, iageti pariu-riunangan leú et nia iei ka Jerusalem. Aikua si Paulus, "lepá sedda, buíta mei leú aku ka Roma." 19:22 Iageti koiniakénangan sia rua sapaguguletnia, iaté si Timoteus sambat si Erastus raei ka Makedonia, ka tetret ai peilé piga pá burúnia ikuddu ka propinsi Asia. 19:23 Oto ka tetret nenda te aibara pulamagat sabeu ka Epesus, kalulut ngantoman pagalaiat Jesus. 19:24 Ai poí sedda sara tukang perak sipuoni si Demetrius, sipasigagalai uman dewa, iaté Dewi Artemis. Oto bulat abeu uktukra sangamberi sipugagalai sedda. 19:25 Iageti rurúakénangan sia sangamberidda sipugagalainia samba sia tai tukang perak sabagei, kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasaraina! Kelé siagaimui, ka galajet néné lé ibabara purimanuaiatta. 19:26 Tápoi kineneiget anuitsóan kam sambat anuarep'an kam, sigalaiakenen Paulus. Aikua, tai dewa sigalaira sirimanua, bulat tá dewa. Oto amaigingan sia simatonem baga kalulut ngantomannia, tápoi tá te sarat sené ka Epesus, pat lé aili ka sangaliot Asia. 19:27 Bulat jagoet imakataí onin pasigabaiatta néné. Sambat tá sarat néné, tápoi beri leú et ka tubut uman Dewi Artemis taimaletseinangan bagadda sirimanua ka tubunia, samba pulatsanannia leú, paperakiddangan nia; ai lé poí taaagai, nia lé dewi paniddogietda sangamberi sirimanua ka Asia sambat ka sangaliot polak!" 19:28 Oto kelé araarep nia, bulat ngoí-ngoínangan bagadda, pugereirangan leú et masikua, "Tuumun'aké lé nia si Artemis, dewidda tai Epesus!" 19:29 Iageti mararatnangan leú et pulamagat néné pat salú ka sangaliot laggai. Lepá ei sia sibaraaké pulamagat néné masilabá si Gayus sambat si Aristarkus, iaté tai Makedonia sipaaleiaké si Paulus ka puenunganan, abbitrangan leú sia ka stadion laggai. 19:30 Oto besíakénangan nia si Paulus itut sia, tápoi arakeraaké lé nia simatonem baga sedda. 19:31 Beri leú et ka sia piga pá siabeu tiboi tubu ka propinsi Asia leú, iaté sasuruak Paulus, arakua leú et bulé raei rasegéaké nia ka tubut Paulus, buí ipatoilá tubunia ka stadion. 19:32 Ka tetret nenda bulat aipakataían sia siparururú ka stadion. Ai sigereiaké kisé, ai leú et sia sigereiaké kisedda, aipoí maigi sia sitaiagai paluluatnia araparurú sedda. 19:33 Bulat ka bagadda te sabagei si Aleksander lé aibaraaké pulamagat, aipoí, nia lé rapatutukklu tai Jahudi ka mata. Oto kaunangan kabeinia si Aleksander bulé rakau tetre ka sia ikolouaké ka matadda taimaselenia ka tubudda sirimanua simigi. 19:34 Tápoi kelé araagai pu-Jajahudi nia, pakerénangan nga-nganda masigereiaké, "Tuumun'aké lé nia si Artemis, dewidda tai Epesus!" 19:35 Oto teret sekretaris laggaian lé, oi aikua rapumengmeng sirimanua simigi. Pelé ngangania ka tubudda, "Ale kam tai Epesus! Ai lé raaagai sangamberidda sirimanua pusasarat Epesus nia sipasikeli uman Dewi Artemis, sambat bukkú simaliná sibebelé ka manua. 19:36 Bulat beri sia sara siputatánia. Oto kalulut néné, buían nulamau kam nia, samba buí nugalaiaké kam apa pá sitaipaatuet boikí. 19:37 Aipoí anuabbit kam sia sené, tá kalulut rarau-rauakéra uman dewa, elé kalulut palololoira onin dewitta. 19:38 Ké ai nganduakenennia ka sia si Demetrius sambat sia sipugagalainia, ranganduaké sara sirimanua, edda rasegéaké pakarodda néné ka pengadilan. Ai lé nia kabubukakat ka sia pengadilan, sambat mariu-riu lé rakuddu sedda sapamarenta. 19:39 Tápoi ké ai peilé bagei kiddiyet bagamui, buítá ka rapat simakolou itupatiboji. 19:40 Aipoí sibabara kineneiget geti, masipakataí sita lé. Babara rakukua sita sibaraaké pulamagat, aipoí tá anai enunganta bagei masikua sesesena nia ibara pulamagat néné." 19:41 Oto kelé aikua sangamberinia néné, kuanangan ka matadda sirimanua simigi, sekretaris laggai néné, ratuitui.

Pugagalaira tai Apostel 20

20:1 Oto kelé aitatá pulamagat ka Epesus, rurúakénangan sia sapaamian si Paulus, paronnangan pupaatuananda. Lepá kaunangan tiboiet pasaraat, iageti riu-riuakénangan puenunganannia ka Makedonia. 20:2 Iageti gejenginangan sangaliot laggai Makedonia, si Paulus samba pangantrunangan sia simakopé, iparon putotonem bagadda simatonem baga ka tubut Jesus. Lepá tui nia iei ka Junani. 20:3 Kuddu nia sedda telu ngalaggó burúnia. Oto aipatatarek tubunia iei mulajo ka Siria, arepnangan katuareman iisiakéra nia tai Jahudi ramateiaké nia. Kalulut néné teúakénangan itoili, tápoi barania lé ka Makedonia. 20:4 Ka sia leú et si Sopater sibara ka Berea, amei leú nia masipaaleiaké si Paulus; kisedda leú ka sia si Aristarkus, si Sekundus sibara ka Tesalonika, samba si Gayus tai Derbe. Beri si Timoteus, si Tihikus sambat si Tropimus sibara ka propinsi Asia, amei leú et sia ka sia. 20:5 Araboikíaké lé tubudda, lepá ngenaddagan kai ka Troas. 20:6 Lepat Punen Roti Sitá ragi, pulajomaian kutuitui kai ka Pilippi. Lima ngagogoi burúnia, parurúmaian mitsá sambamai ka Troas. Iageti kuddu kai sedda sangamenggui burúnia. 20:7 Iageti soibot gogoi Menggui pataddémaian mukom, kelé siripot ka pusarainaat. Oto patiboakénangan sia si Paulus, kalulut ai lé poí ibabagai bagania itui-tui matsep. Panibonangan leú et si Paulus, bulat papparat aili tengamoi. 20:8 Oto ka bagat bilí ka pata, ka kudduat parurukatmai, ai maigi alito. 20:9 Ka sia sara silainge sipuoni si Eutikus, ai nia mukukuddu ka bet-bet jendela. Kalulut nantania ipanibo si Paulus, matuddunangan matania simakopé silainge néné, pat perep nia ka jendela; oto belénangan leú et barania ka tingkat sikatelu. Kelé araakkat'aké nia, ailangóan nia. 20:10 Iageti tugorosotnangan leú et si Paulus ka repé, perep'akénangan tubunia ka tubut silainge néné, lakkaiakénangan nia. Kuanangan ka matadda si Paulus, "Buí imakarat bagamui, ai peilé nia muririmanua!" 20:11 Lepá sakai nia mitsá si Paulus ka pata, parubeinangan leú et roti, pukomrangan sambadda. Kelé ailepá ipanibo simaburú pat pató si Paulus, tuinangan leú et. 20:12 Iageti abbitrangan silainge néné ka lalepnia, aian nia muririmanua. Oto bulat angká lé bagadda, aipoí bulat atupusuibingan bagadda. 20:13 Iageti eimaian leú et ka kapá, puabakmaian boikí ka Asos, masialá si Paulus sedda ka kapá. Aibagai lé kisedda, kalulut aipaatu musila. 20:14 Oto kelé arapaaili ka Asos, riu-riu aitusakai si Paulus ka kapá, iageti riuriuakémaian mukapá masiailiaké Metilene. 20:15 Baramai sedda pukapámaian leú et mitsá, oto matsepnia lé segé kai ka kudduat sipaiipó ka Kios. Matsepnia mitsá segé kai ka Samos, iageti sangagogoi burúnia, segé kai ka Miletus. 20:16 Oto aiteúakéan si Paulus tá kutusappai kai ka Epesus, buí isappru tetremai ka laggai Asia. Bulat aibebesíaké si Paulus imaola kusegé kai ka Jerusalem ka Punen Katuuruat Ketsat Sipunenan. 20:17 Iageti kaunangan suratnia si Paulus itiddou rataget'aké nia tai bajára sapaamian Epesus, ka Miletus. 20:18 Oto kelé arasegé, kuanangan ka matadda si Paulus, "Ai lé nuaagai kam pagalaiat tubukku, burúnia akukuddu ka talagamui, barana ka gogoi kasegekatku peilé siboikí ka Asia. 20:19 Bulat kaepet paatuat, samba sigalú elu lé akupugalai galajet Tuhan, ka talagat pangoringan siorikku, kalulut sipinaatudda sikataí ka tubukku tai Jahudi. 20:20 Ai lé nuaagai kam ale Sasaraina, taigigí-gíku masikua ka matamui aponia sibailiu puuktunganmui. Kupangantoman kam, ka matat siberikabaga sambat ka lalep. 20:21 Mariu-riu lé kupangantru sia, elé tai Jahudi pá nia elé sabangsa bagei, bulé rabauaké paatuatda samba raoi ka tubut Taikamanua, samba bulé imatonem bagadda ka tubut Tuhan Jesus. 20:22 Oto kineneiget, kelé masireddet nga-ngan Ketsat Sipunenan, memeian lé te aku ka Jerusalem. Bulat tá kuagai aponia pá sipuaaili ka tubukku sedda. 20:23 Sarat néné lé kuagai, kukuana ka tubukku simaron, Ketsat Sipunenan, katupepenjaraakéku sambat pangongorikku. 20:24 Tápoi bulat beri pulatseiku nia purimanuaiatku néné, sarat kau lé ioi kulepaaké galajet siaket Tuhan Jesus ka tubukku, samba sarat kau lé kumariu-riu ka topit, masipaarep Katuareman Simaerú, pagalaiat panguruat katet bagat Taikamanua, teret ailina tetrenia purimanuaiatku. 20:25 Akubalouan kam sangamberimui ale kam Sasaraina, samba akupaarep'an leú et ka tubumui pagalaiat Purimataat Taikamanua. Bulat aian lé iaagai tubukku taipaaailitta mitsá. 20:26 Oto bulat kuron'aké kukua nia ka matamui gogoi néné, bulat buí te nuseleaké kam aku, ké bara simasusubu ka talagamui. 20:27 Bulat beri peite puarakku galajetku masikolouaké ka matamui pagalaiat sipinaatut Taikamanua. 20:28 Oto kau nujago kam tubumui, samba kau leú nujago kam sapaamian sinegéakenen Ketsat Sipunenan ka tubumui jagoetmui; aipoí atupauddet'an kam sipasijajago paamian. Kau iuliu kelé sipasija-jago rapasijago tarimeura, nupasijago kam ka kam sapaamian Taikamanua; aibailiuakéan poí sia sapaamian Taikamanua néné, bakkatnia kalulut kamamatei Togania. 20:29 Kurukku te, oi ka talagamui harimau simasagbang. Oto sapaamian jagoetmui te ipasasagbangi ka sia harimau néné. 20:30 Beri ka talagamui ka kam leú et, babara sia sipaarep katuareman patajuat. Ragagalaiaké nia geti néné, bulé ramapepe ka sia simatonem baga ka tubut Jesus, ibara ioi ratut sia. 20:31 Oto bulat jago kam tubumui! Repdem kam taipuarinia kupangantru kam sangamberimui sinágó samba sinoibó sigalú elu, ka bagat telu ngarura burúnia. 20:32 Kineneiget kusegéaké kam ka kabei Taikamanua, bulé ijago kam, samba bulé nuomet'aké kam panguruat katet bagat Taikamanua. Ai gege ka tubut Taikamanua masiparon kam samba masipanguruat'aké ka tubumui panukanan, sinarek'akenennia ka sangamberi paamiannia. 20:33 Bulat beri peite kiddiyku, bulagat elé leppei, ka tubudda kasei pá. 20:34 Kam lé siagai nia, bulat tubukku lé amasigaba purimanuaiaku samba purimanuaiatda saaleiku sipasitutut aku. 20:35 Ka sangamberinia lé akuaké uluietmui, bulé nuagai kam, pasimomomoaké tubu kelé néné lé, iooi tarop'aké kam saaleita sitaiooi tubu. Aipoí buítá tarepdem kam kelé ka sikuat Tuhan Jesus, 'Sipasikakau peilé te mauktuk, belé peilé sipasisisiló.' " 20:36 Oto kelé ailepá ipanibo si Paulus, purekkukrangan leú et sangamberidda, lepá paniddourangan leú et. 20:37 Iageti pusourangan sangamberidda, lakkaiakérangan nia si Paulus, kuaddangan ka matania, kaunumaangká baga ka puenunganan. 20:38 Bulat simakopé reu-reu bagadda lé, sarapei aikua ka matadda si Paulus, taiiitsóra taan te raiitsó nia mitsá. Iageti taroakérangan nia ka kapá.

Pugagalaira tai Apostel 21

21:1 Iageti segéakémaian katutui-tuimai ka tubudda tai bajá ka paamian Epesus, lepá kaddiuakémaian sia. Oto pariu-riumaian nia mukapá ka nusa Kos; samba matsepnia lé segé kai ka nusa Rodos. Baramai sedda riu-riuakémaian nia mitsá mukapá, kuailiaké kai pelabuhan Patara. 21:2 Ka Patara ailimaian kapá sieei ka Penisia. Iageti sakai kai ka kapá nenda, 21:3 lepá tuimaian leú et, pat itsómaian nusat Siprus kai katsiumai, tápoi riu-riu lé akupukapá kai masiailiaké Siria. Iageti jolou kai ka Tirus, aipoí sedda gau-gaurangan bibilet ka bagat kapá situtmai. 21:4 Oto ei kai sedda masibalou sia simatonem baga ka tubut Jesus, iageti kuddu kai sedda ka tubudda sangamenggui burúnia. Ka sipinalulut Ketsat Sipunenan, pangantruddangan si Paulus, buí iei ka Jerusalem. 21:5 Tápoi kelé aisappru tetrenia kukuddu kai sedda, kaddiuakémaian leú et sia, riu-riuakémaian puenungananmai. Oto sangamberidda sambat tainanalepra samba leú et tatogadda, oi masitaroaké kai kapplut laggaira. Sedda ka bet-bet koat, purekkukmaian maniddou. 21:6 Lepá pasalammaian leú et, iageti sakai kai ka bagat kapá, oto ka sia leú et toili sia ka lalepra. 21:7 Oto riu-riuakémaian leú mukapá, baramai ka Tirus segé ka Ptolemais. Eimaian leú sedda masibalou sia simatonem baga, masiroroi sia, iageti kuddu kai sedda ka tubudda sangagogoi burúnia. 21:8 Matsep tuimaian leú et, segé ka Kaisarea. Ei kai sedda masibalou si epanggelis sipuoni si Pilipus, kuddu kai ka lalepnia. Nia néné te ka talagat sipitu sipiliy ka Jerusalem. 21:9 Ai sia epat tatogania tainanalep aikau Taikamanua ka tubudda puaagai masipaarep katuareman simaerú sibara ka Taikamanua. 21:10 Piga ngagogoi pá burúmai sedda, oi sara nabi sibara ka Judea sipuoni si Agabus. 21:11 Iageti taget'akénangan kai, alánangan apprat tengan Paulus. Oto serenangan rere sambat kabeinia, pelé ngangania, "Kisé te aikua Ketsat Sipunenan: Kelé kisé te rakabéaké nia tai Jahudi, samba rasegéaké nia ka kabeira taú sipuoni tai Jahudi, sibakkat apprat tenga néné, ka Jerusalem." 21:12 Oto kelé akuarep kai nia sikuania néné, tiddoumaian nia simakopé sambamai saalei sikukuddu ka Kesarea ka tubut Paulus, buían iei ka Jerusalem. 21:13 Tápoi aikua lé ka matamai, "Apangan lé lulunia nupusosou kam kelé kisé, pat bailiu kokkopé beunannia reu-reu bagakku? Aipoí tá sarat bulé ralabá aku akupatarek tubukku, tápoi beri matei kalulut Tuhan Jesus leú amatarek'an aku." 21:14 Oto bulat tá iobá si Paulus iarepi sikuamai ka tubunia. Kalulut néné, ariakémaian kukera kai nia. Akukua lé kai ka kai, "Eddangan lé iteúaké nia si Tuhan." 21:15 Kelé akukuddu kai sedda piga ngagogoi pá burúnia, tui-tui kai ka Jerusalem. 21:16 Oto ai sia piga pá saalei sibara ka Kesarea amoi masipaaleiaké kai, rataroaké kai ka lalep Manason; ka lalepnia lé poí kupugogogoi kai. (Si Manason néné iaté tai Siprus, amaburúan ka sia aimatonem bagania ka tubut Jesus.) 21:17 Kelé akusegé kai ka Jerusalem, silórangan kai saalei sedda ka angkat baga. 21:18 Matsepnia lé, ei kai sambamai tai Paulus, masibalou si Jakobus. Ka sia tai bajá gareja, ai leú et sia sedda sangamberidda. 21:19 Lepá akukau kai paroroiatmai ka tubudda, pungunguan'akénangan nia si Paulus sangamberinia sigalaiakenen Taikamanua ka sigalaiakenennia, ka talagadda taú sipuoni tai Jahudi. 21:20 Kelé araarep nia sipungu-nguan'akenen Paulus néné, umun'akérangan leú et Taikamanua sangamberidda. Lepá kuaddangan nia ka matat Paulus, "Ale, Sarainamai Paulus! Bulé nuagai nia. Amuribungan te sia igidda tai Jahudi simatonem baga ka tubut Jesus. Sangamberidda néné, iaté simareddet ka surukat Mose. 21:21 Oto kineneiget araarep'an pangangantomannu sia sangamberi tai Jahudi sikukuddu ka talagadda sabangsa bagei, bulé ragalak'aké surukat Mose. Kuanungan ka matadda buí rasunat tatogadda, samba buí ragalaiaké siripot aratta tai Jahudi. 21:22 Kineneiget tá isoppi raarep nia tai Jahudi simatonem baga kababaram sené. Oto kipangan lé tapaeerú kam kineneiget? 21:23 Maerú peilé nutut nganturatmai. Ai sia epat igidda sené sigalai palelengan ka tubut Tuhan. 21:24 Kenan'an lé kam sambamui nubaraaké kam punen pasimagirat tubu, samba bulaganinungan sia, bulé ioi rasapu ka sia alaira, sapu tatá. Bulé imatoilá ka tubudda sangamberi sirimanua taipububulat sineseatnia siarepda pagalaiat tubum, aipoí ekeu leú et kekeu, ai leú nugagalaiaké surukat Mose. 21:25 Iageti ka sia taú sipuoni tai Jahudi simatonem baga ka tubut Jesus, akukauan kai surat ka tubudda masikua pagalaiat sitakkíakenenmai, iaté tá momoi rakom kan sibuluakenen ka bulungan, tá momoi rakom logau, elé rakom tarimeu sibutsit; samba tá momoi ragalaiaké pusilaingeat." 21:26 Iageti einangan leú et si Paulus itut sia siepat néné, masibaraaké punen pasimagirat tubu matsep. Lepá gurú sia ka Uman Taikamanua masisegéaké, aipei piga ngagogoi ilelepá punen pasimagirat tubu, samba itububuluaké nenda buluat buluakenen ka senen tubudda. 21:27 Tukakapplungan lé tetrenia sipitu ngagogoi sitetreakenen, itsórangan si Paulus tai Jahudi sibara ka Asia, ka Uman Taikamanua. Iageti patubbujiddangan bagadda sirimanua simigi, lepá omet'akérangan leú et nia si Paulus. 21:28 Airaomet'aké nia, ai sia mugegerei, masikua, "Ale kam tai Israel, rop'aké kam kai! Nia té néné sieei ka senen kudduat masipangantoman sangamberi sirimanua nganturat sipasisasaggangi tai Israel, samba sitaipaaakkup ka surukat Mose, samba sisaggangi Uman Taikamanua néné. Paobánangan pei bagei, aipaabbit'an sia taú sipuoni tai Jahudi ka Uman Taikamanua, kelé masipalolit kudduat sipunenan néné!" 21:29 (Arakua nia geti ka sia kelé néné, kalulut araitsó siTropimus si Epesusna aipaaleiaké si Paulus; kabagadda poí aiabbit'an nia si Paulus ka Uman Taikamanua.) 21:30 Iageti malamaunangan sangaliot laggai. Oto pabalaurangan leú et sangamberi sirimanua raei parurú. Labárangan leú et nia si Paulus, giritdangan nia rabelaaké nia ka bagat Uman Taikamanua. Ka tetret nenda leú et pat-pat'akérangan matatbaliu Uman Taikamanua. 21:31 Ai peilé rapaaatu ka sia sibaraaké pulamagat néné ramateiaké si Paulus, ei sia sabagei masisegéaké ka tubut komandan tenterat Roma, kababarania pulamagat ka sangaliot laggai Jerusalem. 21:32 Oto olaakénangan nia si komandan ialá piga pá tai perwira, sambat tai perajurit, iageti eirangan leú et ka kudduat pulamagat. Kelé araitsó si komandan sambat tai pasukannia, ariakérangan nia masipabóboki si Paulus. 21:33 Iageti taget'akénangan si Paulus si komandan, labánangan nia, kuanangan rakabéaké nia. Lepá nou-nounangan kasonia si Paulus néné samba aponia aigalai. 21:34 Ai sipasikukua kisé, ai leú et sia sabagei sipasikukua kisedda lé. Oto kalulut kopet beunannia pulamagat, taiagainangan pulelengan nia si komandan pagalaiat sibabara néné. Iageti kuanangan bulé raabbit si Paulus ka markasda tai tentera. 21:35 Kelé araaili ka orat, bulat pugaú-gaúrangan leú et simakopé sibaraaké pulamagat néné, pat bairatdangan leú et si Paulus tai perajurit. 21:36 Iageti tutrangan sia mungkuat sibaraaké pulamagat néné, ai ratutut sia ai sia muge-gerei masikua, "Mateiaké kam nia!" 21:37 Oto ai sia tugugurú ka markas, kuanangan ka matat komandan si Paulus, "Kipa, ale, momoi leú kupanibo goisó ka tubumui, ukkui?" Iageti kuanangan si komandan ka tubut Paulus, "Kipa, momoi leú nupanibo ka ngangan Junani? 21:38 Oto tá tai Misir ekeu elé, sibaraaké pulamagat siburú, lepá abbitnangan leú et epat ngaribu sia igidda sibaraaké pulamagat ka simatangeu?" 21:39 Kuana lé nia ka sia si Paulus, "Tai Jahudi lé aku, tai Tarsus, laggai simaarep erut oni ka Klikia. Obáaké peite kupanibo ka tubudda néné." 21:40 Oto kelé aiobáaké nia si komandan ipanibo si Paulus, puriónangan si Paulus ka orat, kaunangan kabeinia kelé sara toggaiat ka tubudda. Iageti pumengmengrangan leú et. Lepá panibonangan ka tubudda ka nga-ngan Iberani, pelé nga-ngania,

Pugagalaira tai Apostel 22

22:1 "Ale kam Saukkuimai samba Sasarainamai sangamberimui! Kukua peite kuanenku kukolouaké ka kam, pagalaiat tubukku. Arep'aké kam!" 22:2 Kelé araarep nia ipanibo si Paulus ka nga-ngan Iberani, kopé arapumeng-meng mitsá. Oto riuriuakénangan nia si Paulus ikolouaké nia. 22:3 "Tai Jahudi lé aku néné. Akuputútú mata ka Tarsus ka laggai Klikia; tápoi akupuurau geti ka Jerusalem lé, samba aisikolah'aké aku, iaté sara guru sabeu sipuoni si Gamaliel ka pagalaiat surukat siaket Mose ka tubudda taikebbukatta. Kelé ngamangmui ka kam leú et sangamberimui sené gogoi néné, kaku leú et bulat mabesí ka bagakku mugalai galajet Taikamanua. 22:4 Pat paoreikungan leú et sia teret matei sipasitutut arat sibau néné. Iageti palabakikkungan sia sangamberidda taimanteu sambat tainanalep, kaukungan sia ka bagat penjara. 22:5 Bulat tá te bokokku, ai sia sené tai Imam Sabeu sambat tai Mahkama Puaranan, sipasimumuneng'aké. Aipoí sia lé amasiaké ka tubukku surat abbinenku ka tubudda tai Jahudi ka Damsik. Oto surat nenda te kupapakei masipalabaki sia sedda simatonem baga ka tubut arat sibau, abbitkungan sia ka Jerusalem, ituukum'aké sia sedda." 22:6 "Oto sinágó ai aku ka tengan enungan kei tuaili laggai Damsik, bara toro simakirisau sibara ka manua, masitoroji sangaliot tubukku. 22:7 Iageti belé aku ka polak, lepá arepkungan sara nga-nga sipasikukua ka tubukku, 'Saulus, Saulus! Angoi nupaoorei aku?' 22:8 Alegikku lé nia kaku, 'Kasonia ekeu?' Kuanangan ka matakku, 'Aku te néné Jesus tai Natsaret sipaoreinu.' 22:9 Oto beri ka sia leú et saaleiku, araitsó leú et ka sia toro, tápoi tá araarep nganga sipasiteteká aku. 22:10 Lepá kuakkungan nia mitsá kaku, 'Oto aponia kugagalai Tuhan?' Kuana lé nia ka matakku, 'Suruakéan ekeu, nuei ka Damsik. Seddangan lé kuakkungan nia ka matam sangamberi obaket bagat Taikamanua galaiakenennu.' 22:11 Oto pat peset matakku kalulut aialá matakku toro. Iageti paluluddangan aku saalei kuei kai ka laggai Damsik. 22:12 Ka Damsik ai sara sipuoni si Annanias. Simatopit samba simasurú ka surukat Mose lé nia. Sangamberidda tai Jahudi ka laggai Damsik, airahohormati nia. 22:13 Oinangan leú et masibalou aku, puriónangan ka bé-béku, kuanangan ka matakku, 'Kauan imakoinong mitsá matam ale Saraina Saulus!' Oto niangan leú et nia, teilaakéku lé matakku, itsókungan nia. 22:14 Lepá kuanangan ka matakku, 'Aipiliyan ekeu Taikamanuanda taikebbukatta, bulé nuagai siobat bagania, samba nuitsó Jesus, Pagugulet Taikamanua sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua samba sipasiaarep nga-ngan Jesus. 22:15 Ibabailiu te ekeu sipasimu-muneng'aké samba sipakakra ka tubudda sangamberi sirimanua, sangamberi siitsónu samba siarepnu. 22:16 Oto kineneiget buían nupaburú nia. Kauan, suruaké ekeu, segéaké tubum bulé turaú. Pusoga ka tubut Tuhan, bulé tubelaaké ekeu ka sangamberi jom.' " 22:17 "Lepá toili aku ka Jerusalem. Oto aiaku maniniddou ka Uman Taikamanua, sop-sopnangan ka tubukku Ketsat Sipunenan. 22:18 Itsókungan leú et si Tuhan; iageti kuanangan ka matakku, 'Olaaké nukaddiuaké Jerusalem, aipoí tá raobá tai Jerusalem masisiló muneng'akenennu pagalaiat tubukku néné.' 22:19 Kuakku lé nia, 'Bulat araagaian te simakopé Tuhan, gugurukikku uma paniddogat kulabá sia samba pabobó-bokikku sia simatonem baga ka tubum. 22:20 Kisedda leú te ka tetret aitumateiaké sipasimumuneng'aké ekeu sipuoni Sitepanus, ai aku sedda, samba aku leú et kaku akuteúaké aitumateiaké. Momoi takua, aku lé masijajago leppeira sipasimamateiaké.' 22:21 Tápoi kuanangan mitsá ka matakku si Tuhan, 'Kenan'an lé, kukokoiniaké poí ekeu ka kudduat simareunan ka tubudda taú sipuoni tai Jahudi.' " 22:22 Oto riu-riu lé raarepi ipanibo si Paulus. Tápoi kei lepá ipanibo, pugereirangan leú et masikua, "Mateiaké lé kam nia sirimanua kelé néné. Táan mateú ipurimanua!" 22:23 Ai sia mugegerei, airapaguguu-guu saraubára, samba pataddúrangan leú et abu. 22:24 Iageti kuanangan si komandan pasukan bulé raabbit si Paulus ka markas, bulé rapareksa nia simakopé, ituagai apangan lé lulunia rapugegereji nia tai Jahudi. 22:25 Kelé arakabéaké nia si Paulus bulé rapajiguji nia, kuanangan ka matat perwira sipuririó sedda si Paulus, "Kipa, momoi leú tupajiguji sia tai warga negara Roma, ké tápei atuadili sia?" 22:26 Arepna lé nia siperwira sikuat Paulus néné, einangan leú et ka tubut komandan pasukan, masikua ka matania, "Aponia nugagalaiaké kam Ukkui? Aipoí warga negara Roma lé nia ka sia sinéné!" 22:27 Iageti einangan leú et si komandan ka tubut Paulus, kuanangan ka matania, "Kua peite ka matakku, warga negara Roma leú ekeu, ale!" Aleginangan nia si Paulus, "Oo, warga negara Roma lé aku néné." 22:28 Kuanangan mitsa ka matat Paulus si komandan, "Akupuwarga negara Roma kaku néné, bulat tá amagulai akubaya bulagat!" Tápoi kuana lé nia ka sia si Paulus, "Tápoi aku kaku geti, tú-túnangan matakku warga negara Romangan aku." 22:29 Oto ka tetret nendangan leú et sik-sikrangan tubudda sipasipapareksa si Paulus, samba ka sia si komandan leú et, bara lotónia, kalulut kakabéakéna si Paulus, aipoí warga negara Roma lé nia. 22:30 Oto bulat aiikikiddiy si komandan, bulé iagai apa lulunia raseseleaké nia si Paulus néné. Kalulut néné, sogainangan tai imam sabeu sambat tai Mahkama Puaranana parurú. Iageti rugutdangan palegguinia si Paulus, abbitrangan nia ka matadda sangamberidda.

Pugagalaira tai Apostel 23

23:1 Iageti kinerenangan sia tai anggota mahkama si Paulus, lepá kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasaraina! Pat aili gogoi néné, bulat beri pei kuana ka paatuatku selenia sigalaiku ka tubut Taikamanua, siripot agai bagakku ka purimanuaiatku." 23:2 Oto kelé aikua kelé néné si Paulus, koiniakénangan sipuririó ka bet-bet Paulus si Imam Sabeu Annanias, bulé itipak ngungun Paulus. 23:3 Iageti kuanangan ka matat imam sabeu si Paulus, "Bulat tá te isosoppi itipak ekeu kekeu Taikamanua, aipoí sirimanua sipatataju lé ekeu, sikau tubuna kelé simaliná! Kuddu ekeu sedda nuhakimi aku siripot surukat Mose, tápoi beringan ekeu leú et ai leú nupaaapa surukat kalulut anukoiniaké sia ratipak aku!" 23:4 Iageti kuaddangan nia ka sia sipukukuddu ka bet-bet Paulus ka tubut Paulus, "Anupaloloi koí imam sabeu Taikamanua!" 23:5 Oto kuanangan ka matadda si Paulus, "Ei, tá kuagai puiimam sabeu nia, ale kam Sasaraina. Kirénangan tedda ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan, sipasikukua, 'Buí nupaloloi siutéaké bangsam.' " 23:6 Kelé aiitsó nia si Paulus tai mahkama néné, ai tai Saduki, ai leú et sia sangarubeiat tai Parise, kuanangan ka matadda tai mahkama, "Ale kam Sasaraina! Tai Parise lé aku, punuteteura tai Parise. Kalulut kakatonemikku katusuruat tubu simamatei lé atuadili aku sené." 23:7 Kuana lé kelé néné si Paulus, bara paukelatda tai Parise sambat tai Saduki, pat bailiu sia rua ngarubeiat. 23:8 (Aipoí ka sia sipinaatutda tai Saduki, táan tususuru siamitsá ka sia sirimanua simamatei, sambat samalaika tá anai sia, beri leú et ketsat tá anai. Tápoi ka sia geti tai Jahudi, matonem bagadda sangamberinia néné.) 23:9 Oto bara pulamagat sabeu. Iageti puriórangan piga pá sia tai Parise sibailiu guru, bulat lawanrangan sia. Pelé nganganda, "Siripot sipinaatumai ka kai, bulat tá anai beri sara selenia sirimanua néné! Elé ai lé pá ketsat elé samalaika sipatiboaké nia!" 23:10 Oto kopet kataínia paukeladda, pat bara karat bagania ka sia si komandan, babara memei sia sangamberidda ralabá si Paulus. Kalulut néné, koiniakénangan tai tenterania raei masialá si Paulus ka talagadda raabbit nia ka markasda. 23:11 Tápoi soibó nia mitsá, puriónangan Tuhan Jesus ka betbet Paulus, kuanangan ka matania, "Paron paatuatnu! Anumuneng'akéan aku ka Jerusalem. Oto buíta numuneng'aké aku leú et ka Roma." 23:12 Oto maseggei peilé ka matsepnia nenda, taddaakérangan nia tai Jahudi masibaraaké mungkuatda. Pusupparangan tá mukokom samba tá muloló sia, ké tápei ramateiaké si Paulus. 23:13 Ai sia epat ngapulu sia legei igidda sibaraaké mungkuat sikatai néné. 23:14 Iageti eirangan leú et ka tubudda tai imam sabeu sambat ka tubudda tai bajára tai Jahudi masikua ka matadda, "Apakeréan bagamai musuppa, taipukokommai elé taipulolómai apa pá, ké tápei kumateiaké kai nia si Paulus. 23:15 Oto kineneiget alé kam Sasaraina sambat kam leú et tai Mahkama Puaranan, bulé nukau kam surat ka tubut komandan tenterat Roma, nutiddou kam ka tubunia, bulé iabbit si Paulus mitsá ka tubumui, kéan lé baí nupapareksa lé kam mitsá pakaronia bulat sipulelelek. Tapoi kai ka kai amatarek'an kai muleket bulé kumateiaké kai nia, ainangan tá iaaili sené." 23:16 Tápoi kelé aiarep nia buánia si Paulus isiatda tai mungkuat néné bulé ramateiaké si Paulus, einangan leú et ka markas masisegéaké ka tubut Paulus. 23:17 Iageti ka sia si Paulus, sogainangan sara perwira kuanangan ka matania, "Taroaké silainge néné ka tubut komandan, ai kuanennia apa pá ka tubunia." 23:18 Oto abbitnangan silainge néné si perwira ka tubut komandan, kuanangan ka matania, "Aisogai aku si Paulus siukum nenda, ikua kuabbit silainge néné ka tubum, Ukkui, ai kuanennia ka tubum." 23:19 Iageti alánangan kabei silainge néné si komandan raei ka bé-bé ruadda, kuanangan ka matania, "Aponia baí nusesegéaké ka tubukku?" 23:20 Aleginangan nia silainge, pelé nga-ngania, "Apakeréan bagada tai Jahudi, ratiddou ka tubum, bulé nuabbit si Paulus ka matat Mahkama Puaranan, kéan lé baí tupapareksa lé nia mitsá bulat sipulelelek. 23:21 Bulat buí nuretdet tebaí nia paniddogatda néné, aipoí ai sia epat ngapulu legei igidda sipulilipput masilelekeni nia ka enungan. Amusuppangan sia sangamberidda taipukokomra samba taipulolóra ké tápei ramateiaké si Paulus. Kineneiget amatarek'an sia, sarat masingena alegiatmuian lé, Ukkui." 23:22 Iageti kuanangan nia ka sia si komandan, "Buí tebaí nupoiliat nia ka tubudda kasei pá sesegéakénu nia pagalaiat néné ka tubukku." Lepá koiniakénangan nia silainge néné itoili. 23:23 Iageti sogainangan rua tai perwira si komandan, kuanangan ka tubudda, "Tarek'ake rua ngotu sia igidda tai perajurit, samba pitu ngapulu sia igidda tai tentera sibara simuinébakkat, raei bó-bó siba sinoibó néné leú et ka Kesarea. 23:24 Samba terek'akénungan leú kurónia ka sia si Paulus, abbitnungan nia pat segé ka angkat baga ka tubut Gubernur Pelik." 23:25 Oto galainangan suratnia si komandan sipasikukua kisé, 23:26 "Ale Tuan Sabeu Gubernur Pelik. Segé salam sibara kai Klaudius Lisias! 23:27 Aralabáan nia tai Jahudi sirimanua néné, bulat ai pei goisó ramateiaké nia. Maerú amei aku sambat tai pasukan, kalulut aarepku puwawarga negara Roma nia. 23:28 Oto obáku kuagai sele sigalainia aranganduaké nia, abbitkungan nia ka matadda tai Mahkama Puarananda. 23:29 Sedda toilá tatat sigalainia apa pá imateú tuukum nia ukuman simateiakenen, elé tupenjaraaké nia. Araseleaké nia geti, sarat pagalaiat siorak ka surukat aratda saradda lé. 23:30 Lepá mitsá kuaddangan ka matakku kababarania isiatda sikataí ka tubunia tai Jahudi. Bailiu akékungan nia ka tubumui Tuan Gubernur. Samba akukuangan leú et ka matadda sipasinga-nganduaké nia bulé raabbit surat panganduatda ka tubumui, Tuan." 23:31 Iageti enung'akérangan galajetda tai tentera néné. Eirangan leú et masialá si Paulus, abbitrangan nia soibónia nenda leú et ka Antipatris. 23:32 Matsepnia lé teúakérangan nia bulé rariu-riuaké puenungananda tai pasukan sipukukuró sambadda tai Paulus, tápoi ka sia geti toili sia ka markas. 23:33 Oto kelé arasegé ka Kesarea, kaurangan leú et surat ka tubut Gubernur, iageti segéakérangan si Paulus ka tubunia. 23:34 Lepá aibatsa nia ka sia si gubernur surat nenda, nou-nounangan si Paulus, kaipa laggai kabaraiatnia. Kelé aiagai kababara nia ka Klikia, 23:35 kuanangan, "Kauan, amaerúan! Buítá aku masipapareksa pakaromui, ké amoian bai sia sipasinga-nganduaké ekeu." Lepá kuanangan ka matadda, bulé tutahan nia si Paulus ka istanat Herodes.

Pugagalaira tai Apostel 24

24:1 Oto lima ngagogoi burúnia, ei sia tai Imam Sabeu Annanias sambat tai bajára tai Jahudi ka Kesarea sambat sara pengacara sipuoni si Tertullus. Iageti eirangan leú et ka tubut Gubernur Pelik, masinganduaké si Paulus. 24:2 Kelé aitusogai si Tertullus ka mata, joakénangan leú et si Paulus, pelé nga-ngania, "Ale Tuan Sabeu Gubernur! Ka tetret anupuuté, lelek puririmanuan laggaimai. Sambat kalulut sikut paatuatnu, amaigingan simaeerú ka bangsamai. 24:3 Oto sangamberinia néné, kukua kai surá samba kuabeuaké kai onim ka senen kudduat. 24:4 Tápoi bulé buí imasibbu tetrem, kutiddou bulé nuarepi panganduatmai siteté néné. 24:5 Akuaili kai nia sirimanua néné sibaraaké pulamagat bulat kalotóakenen. Ka senen kudduat aibaraakéan pulamagat ka talagadda tai Jahudi samba aibailiuan nia sipasiuutéaké pusaraatda tai Natsaret. 24:6 Sarapei bagei aipalolit'an Uman Taikamanua, tápoi akulabáan kai nia. Aikupaaatu kai kuadili kai nia siripot surukat aratmaian lé. 24:7 Tápoi aialá lé nia si komandan Lisias ka talagamai, 24:8 sambat kuanangan bulé raoi sipasinga-nganduaké nia ka tubumui, Tuan. Oto ké nupareksa baí nia sirimanua néné, iapeité againungan pusisineseatnia sangamberinia singanduakenenmai ka kai pagalaiat tubunia." 24:9 Beri leú et sia tai Jahudi sikukuddu sedda, ai leu rajo-joaké si Paulus, samba ai leú rakukua sesesena nia sangamberi sikuat Tertullus néné. 24:10 Iageti kaunangan toggaiat si gubernur ka tubut Paulus, masikua momoian ipanibo. Oto taddaakénangan nia si Paulus manibo, pelé nga-ngania, "Ai lé kuaagai piga ngarurangan pá burúnia anupuhakim ka laggai néné. Iaté lulunia imamangká bagakku kutiboi pagalaiat tubukku ka tubum. 24:11 Ai leú nuitsó nia bulat tubum, bulat tá aturitsí nia ka pulurua ngagogoi situsasabau, amei aku ka Jerusalem maniddou. 24:12 Bulat beri peite ailidda aku tai Jahudi, ai aku pagogolú ka tubudda kasei pá, elé akururúaké sirimanua kugalai kai pulamagat ka Uman Taikamanua, elé ka uma paniddogat, elé mitsá ka senen kudduat ka laggai néné. 24:13 Sia leú ka sia sipasinga-nganduaké aku, tá momoi rapatoilá nia kelé siripot singanduakenenda ka tubum pagalaiat tubukku. 24:14 Kirénangan tedda kuseseseaké ka matam Tuan, paniniddogikku Taikamanuanda taikebbukatmai siripot singantruakenen Jesus, kelé oniakenenda masele. Tápoi ai peilé kukakatonemi sangamberinia sitususurat ka Bukot Mose sambat ka Bukodda tai Nabi. 24:15 Keré lé kai, kaku leú et aikukakaroni baga ka Taikamanua katususurutda sangamberi sirimanua simamatei, iaté sirimanua simaerú paraboat, elé sirimanua sikataí paraboat! 24:16 Iaté lulunia bulat imaririu-riu kujajago nia sipulelelek, bulé imaliná pupaatuananku ka tubut Taikamanua samba maliná leú et ka tubudda sirimanua. 24:17 Oto kelé aiaili piga ngarura pá burúnia akukaddiuaké Jerusalem néné, toili aku mitsá sedda masitaroaké paroman bulagat kaunen ka tubudda sabangsakku, samba masibuluaké buluakenen ka tubut Taikamanua. 24:18 Aikugagalaiaké sangamberinia néné, ailiddangan aku ka Uman Taikamanua, lepat akugalai punen pumagirat tubukku. Tá anai sia sirimanua simigi saaleiku, samba tá anai leú et pulamagat ka tetret nenda. 24:19 Sarat piga lé pá sia tai Jahudi sibabara ka Asia. Sia lé mateú momoi sené masinga-nganduaké ka tubum, ké ai baí nganduakenenda ka tubum pagalaiat tubukku néné. 24:20 Elé siangan lé masipopoiliat aponia kataíku siitsóra ka tetret arataroaké aku ka matadda tai Mahkama Puaranan. 24:21 Arasese geti iaté sarat sara lé nga-ngangku sikuakku ka matadda, iaté, Atuadili geti aku gogoi néné, kalulut kakatonemikku lé katususurudda mitsá sirimanua simamatei." 24:22 Oto ka sia si Pelik amaigingan aiagai pagalaiat ngantoman pagalaiat tubut Jesus, bailiu lepáakénangan sidang néné, kuanangan, "Teret oi nia si komandan Lisias, iapeité takkíakékungan pakaro néné." 24:23 Iageti kuanangan ka matadda tai perwira sikokoiakenen masipasikeli si Paulus, bulé ratahan si Paulus, tápoi buítá rakau goisó puujaat tubunia samba raobáaké rakau ka tubunia saaleinia apa simagulai ka sia. 24:24 Piga ngagogoi pá atusabau oi nia si Pelik, sambat sinanalepnia sipuoni si Durusilla; tai Jahudi lé nia. Iageti kuanangan ka matadda si Pelik raalá si Paulus, lepá arep'akénangan ipanibo si Paulus si Pelik, itiboi pagalaiat mutonem baga ka tubut Jesus Kristus. 24:25 Tápoi kelé airiu-riuaké ipanibo si Paulus, ikolouaké pagalaiat puroroipot baga sambat taimabot-bot akkulá samba leú et pagalaiat ukuman ka Gogoi Sialu, bara lotónia si Pelik, iageti kuanangan ka matat Paulus, "Momoian nutoili boikí kineneiget. Ai leú kusogai ekeu mitsá ké ai oggak." 24:26 Ka tetret nenda aikakaroni baga si Pelik ikau bulagat ka tubunia si Paulus. Iaté lulunia imarerei-rei ikua ka matadda rasogai si Paulus rapatibo. 24:27 Kapplu rua ngarura burúnia, si Perkius'an lé amugubernur sailit Pelik. Tápoi kalulut ikau paalakat bagadda tai Jahudi ka tubunia, oreakénangan ikuddu si Paulus ka bagat penjara.

Pugagalaira tai Apostel 25

25:1 Iageti kelé aiaili telu ngagogoi burúnia aisegé si Pestus ka laggai nenda, einangan leú et barania ka Kesarea ka Jerusalem. 25:2 Oto sedda segéakérangan panganduatda tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi ka tubunia pagalaiat tubut Paulus. Bulat pusumrangan leú et si Pestus tai Jahudi, 25:3 kalulut erut bagania ka tubudda, kuanangan ka matadda rataroaké si Paulus ka Jerusalem, apakeréan poí bagadda ramateiaké nia ka talagat enungan. 25:4 Tápoi aikua lé si Pestus ka matadda, "Ka sia si Paulus ai nia ka tahanan ka Kesarea; oto beri aku leú et kaku tá mauju toili aku mitsá sedda. 25:5 Ai leú nukoiniaké kam piga pá sia siabeu tiboi tubu ka talagamui aleiku mei ka Kesarea, nupakaro kam sedda, ké baí bulatnia ai sele sigalainia." 25:6 Ai pá balu elé pulu ngagogoi burúnia aikuddu si Pestus ka Jerusalem, toili nia mitsá ka Kesarea. Oto matsepnia lé baraakénangan pupakaroat si Pestus, kuanangan ka matadda bulé raabbit si Paulus ka tubunia. 25:7 Kelé aisegé si Paulus, puriórangan leú et rageilik nia tai Jahudi sibara ka Jerusalem, iageti taddaakérangan rajoaké nia simakopé. Tápoi tá momoi rapatoilá bulat pusisineseatnia sikuadda néné. 25:8 Oto ikolouaké pagalaiat tubunia si Paulus, kuanangan ka matadda, "Bulat beri te akugalai apa pá sitaipasesese ka surukat Mose sambat ka Uman Taikamanua, elé ka tubut Kaisar Roma." 25:9 Tápoi ka sia si Pestus aigagalai paalakat baga ka tubudda tai Jahudi. Oto kuanangan ka matat Paulus, "Kipa nuobá leú mei ka Jerusalem, bulé tuadili ekeu sedda ka matakku pagalaiat selem sisusúakenenda ka tubum?" 25:10 Kuana lé nia ka sia si Paulus ka matat Pestus, "Ai aku muririó kineneiget ka matat mahkama Kaisar Roma, samba buítá ka kudduat nenda te ituaadili aku. Beringan kam Ukkui, ai lé nuaagai kam taimaselekku ka tubudda tai Jahudi. 25:11 Bulat ké lé baí akupasabauan surukat samba akugalaiakéan galajet simateú tuorak'aké ka tubukku ukuman simateiakenen, matarek lé aku matei. Tápoi ké tá sineseat sele sisusúakenenda ka tubukku, bulat beri sia sara tá momoi isegéaké aku ka tubudda. Paniddogatku, bulé ka pengadilan Kaisar'an lé ituaadili aku!" 25:12 Oto kelé arapatiboji nia sambadda penasehetnia si Pestus, kuanangan ka matat Paulus, "Anutiddou bulé tuadili ekeu ka pengadilan Kaisar; oto buítá nuei ka tubut Kaisar." 25:13 Tá amauju, oi nia ka Kesarea Rimata Agrippa sambat si Bernike, masikua selamat ka tubut Pestus. 25:14 Kelé aiaili piga ngagogoi pá burúnia arakuddu sedda, kuanangan pagalaiat pakarot Paulus si Pestus ka tubut Rimata Agrippa. Pelé ngangania, "Ai sené sara tahanan sigalak'akenen Pelik. 25:15 Kelé akusegé ka Jerusalem, oi sia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi rasegéaké panganduatda pagalaiat tubut Paulus, tiddourangan leú et ka tubukku bulé kuukum'aké nia. 25:16 Tápoi akukua lé ka sia, ka tai Roma tá matukle tusegéaké sara sirimanua ituukum'aké kalulut pasuk-sungan aigalai apa pá, ké sia suk-sungen néné tápei apatuggut sia mata sambadda sipasisusuk-suk, samba tukau leú et ka tubunia oggak ipoiliat sele, elé taimasele nia sigalainia. 25:17 Oto kelé araoi sené tá akuburúaké. Matsepnia lé baraakékungan pupakaroat sambat kuakkungan bulé rataroaké nia sirimanua nenda. 25:18 Tápoi kelé arapurió sipasijo-joaké nia, bulat beri sara arakua selenia kelé kiddiyet bagakku poilianenda ka tubukku. 25:19 Sarat kalulut taimakeret sipinaatutda lé enung puarananda saradda, sambat pagalaiat sara sirimanua sipuoni Jesus. Amateian nia sirimanua nenda, tápoi maron nga-ngania si Paulus, ikua ai nia muririmanua. 25:20 Oto kalulut ingongku taiagaiku pasigabaiatku katukolobat pubakkanan pakaro nenda, kuakkungan kai Paulus, bulé iobá mei ka Jerusalem, ituadili nia sedda kalulut pasuksungan ka tubunia. 25:21 Tápoi aitiddou lé ka sia si Paulus naik banding, samba aitiddou bulé mariu-riu ikuddu ka pat-pat teret takkíakéna pakaronia si Kaisar. Oto kuakkungan bulé mariu-riu ratahan nia teret ibara oggakku kukau nia ka tubut Kaisar." 25:22 Iageti kuanangan ka matat Pestus si Agrippa, "Beri aku kaku leú et kuobá kuarep pakaronia sirimanua nenda." Kuanangan nia ka sia si Pestus, "Matsep arepnungan nia." 25:23 Oto matsepnia lé oi nia si Agrippa sambat si Bernike, bulat silórangan nia siripot siabeu tiboi tubu. Gurú sia ka pupakaroat sambadda siabeu tiboi tubu siutéaké pasaggangan samba sia leú et ka sia siabeu nia ka laggai nenda. Kalulut parentania si Pestus, gurúakérangan nia ka baga si Paulus. 25:24 Iageti kuanangan nia si Pestus, "Ale Baginda Agrippa samba sangamberimui siparururú sené! Aranganduakéan nia sangamberidda tai Jahudi ka tubukku sirimanua néné, iaté sia sikukuddu ka Jerusalem, samba leú et sia sikukuddu sené. Bulat sialei gerei lé arakua, táan mateú ipurimanua sirimanua néné. 25:25 Tápoi beri sara tá akusese sigalaiakenennia sikau imateú ituukum'aké nia simateiakenen. Sambat kalulut bulat tubunangan poí amasitiddou bulé ka pengadilan Kaisar'an lé ituaadili nia, oto teúakékungan kukau nia ka tubut Kaisar. 25:26 Tápoi tápei anai kaku bulat katukolobat sipulelelek pagalaiat tubunia néné, bulé ioi kugalai suratku kai Kaisar. Iaté lulunia akuabbit nia sené ka matamui ale kam Saukkuimai, sarapei bulat ka tubut Ukkui si Tuan Sabeu Agrippa! Sipinaatukku poí kaku, lepá pamareksaan néné, aian kuanenku ka surat. 25:27 Aipoí ai lé iaagai tubukku taimateú nia tukau sara tahanan einangan tá tukokolouaké sele sisusúakenen ka tubunia."

Pugagalaira tai Apostel 26

26:1 Iageti kuanangan ka matat Paulus si Agrippa, "Tuoobáaké ekeu nukua taimaselem." Oto totoiakénangan kabeinia si Paulus, taddaakénangan nia si Paulus itiboi pagalaiat taimaselenia, kisé, 26:2 "Ukkuimai Tuan Sabeu Agrippa! Bulat mauktuk aku kalulut kaooi nia kukua taimasele nia sigalaiku ka tubut Baginda, pagalaiat sangamberi panganduatda tai Jahudi siorak ka tubukku; 26:3 paobánangan pei bagei bulat ai lé nuaagai kam ale Baginda pagalaiat arat tubudda tai Jahudi samba sangamberinia sibabara ka tai Jahudi. Oto kalulut néné kutiddou ka kam Baginda, bulé nuobá kam masiarepi tiboietku néné ka om baga. 26:4 Ai lé raaagai sangamberidda tai Jahudi pagalaiat puririmanuangku, barania ka silaingekku peilé. Ai lé raaagai taddanangan aku lainge tubukku, aian aku mukukuddu ka talagadda sabangsakku ka Jerusalem. 26:5 Amaburúan araagai aku. Sambat ké raobá baí nia, momoi ramuneng'aké nia, bulat panandaatnia peilé akutaddaakéan muparise, kureddet sangamberi surukatnia simaron ka puarananmai. 26:6 Oto kineneiget kupuririó sené bulé tuadili aku, kalulut tonem bagakku ka palelengan sigalai Taikamanua ka tubudda taikebbukatmai. 26:7 Pakerekat baga nenda te rakakaroni baga ka sia sipulurua ngasuku ka bangsa Israel, pat paniddogiddangan Taikamanua sinágó sambat sinoibó. Kalulut tonem bagakku ka palelengan néné, Baginda tuan sabeu, seleakérangan aku tai Jahudi. 26:8 Oto apangan lé lulunia tá nukakatonemi kam nia baga kam saalei tai Jahudi susuruakéna sia mitsá simamatei Taikamanua? 26:9 Beri aku leú et siburú, akupaatu buítá kugalaiaké apa pá masisaggangi Jesus tai Natsaret. 26:10 Kirénangan nenda te akugalaiaké ka Jerusalem. Oto kalulut surat kuasa sibara ka tai imam sabeu, bailiu bulat maigi sia simasurú ka Taikamanua akukau ka bagat penjara. Beri aku kaku leú et bulat aikuteteúaké bulé tuukum'aké sia ukuman simateiakenen. 26:11 Bulat maigi sia akupaorei ka uma paniddogat, bulé raputatá nia katonemietda. Bulat maorik bagakku ka tubudda, pat ei aku ka laggai bagei kukukru sia sedda." 26:12 "Oto nenda leú te paatuatku akuabbit surat kuasa sibara ka tai imam sabeu akuei ka Damsik. 26:13 Iageti sinágó, ai aku ka tengan enungan, ale Baginda tuan sabeu, itsókungan leú et sara toro sibara ka manua, saliu peilé torot matat sulu toronia. Oto toro nenda torojinangan sangaliot tubukku sambat sangaliot tubudda saaleiku sipaaleiaké aku ka puenunganan. 26:14 Iageti belé kai sangamberimai ka polak. Lepá arepkungan leú et nga-nga sipasikukua ka tubukku ka nga-ngan Ibrani, 'Saulus, Saulus! Tá koí nuaariaké nupaorei aku? Tubum leú te masioorik, ké nuriu-riuaké nusaggangi pupasikelanannia sibailiu tuannu.' 26:15 Iageti kuakkungan nia, 'Kasonia ekeu, Tuan?' Aleginangan nia ka sia si Tuhan, 'Aku té néné Jesus sipaoreinu. 26:16 Suruakéan ekeu, lepá puriónungan! Kupatotoilá poí tubukku ka tubum, bulé kupauddet ekeu bailiu sipuukú galajetku. Buítá nusegéaké ka tubudda sabagei sangamberinia siitsónu gogoi néné pagalaiat tubukku, sambat sangamberinia sipatoiláku ka tubum ka gogoi sibabara. 26:17 Ai leú kubelaaké ekeu ka kabeira bangsa Israel samba ka kabeira sabangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi. Kukokoiniaké te ekeu ka tubudda, 26:18 bulé nubukaaké matadda, rabela ka pugepgepman, ratugurú ka pató; rabela ka pajoat Sanitu, iageti kup-kup'akénangan sia Taikamanua. Oto kalulut tonem bagadda ka tubukku, appéakénangan jodda Taikamanua, samba bailiunangan sia sikauman Taikamanua sipiliynia.' " 26:19 "Kalulut néné, alé Baginda Agrippa, bulat mariu-riu kureddet apa siitsot matakku, sisilóku sibara ka Taikamanua. 26:20 Oto tá kugigí-gí kukua nia ka tubudda sirimanua, buítá rabauaké paatuatda, samba rasegéaké tubudda ka tubut Taikamanua, samba kau leú rapatoilá nia ka paraboatda babauakéra paatuatda ka jodda. Ka tai Damsik te akukua nia boikí, lepá ka tubuddangan ka sia tai Jerusalem sambat ka sangaliot Judea, samba leú et ka talagadda taú sipuoni tai Jahudi. 26:21 Niangan té aikabaraji aralabá aku tai Jahudi ka Uman Taikamanua, iageti isiakérangan leú et ramateiaké aku. 26:22 Tápoi teret kineneiget ai lé isasakkeri aku Taikamanua, pat oi kupurió sené, kupasimuneng'aké pagalaiat Jesus ka tubudda sangamberi sirimanua, sigoisó samba sabeu. Oto sangamberinia sikuakku néné, tá aijulut kelé ka siniblaakenenda tai nabi sambat si Mose, sipasikukua, 26:23 buítá mangorik nia Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua néné, samba ibailiu nia sara sirimanua sitususuru siboikí ka simamatei, bulé kalulut néné, oi ipaarep pagalaiat pató, iaté puaragatda tai Jahudi, samba sia taú sipuoni tai Jahudi." 26:24 Oto aikokolouaké si Paulus taimaselet sigalainia, pugereinangan leú et si Pestus, masikua, "Airoróan ekeu Paulus! Igit siagainu néné te aibara rorónu!" 26:25 Tápoi kuana lé nia ka sia si Paulus ka tubut Pestus, "Tá maroró aku, alé Tuan Sabeu. Sangamberinia sikuakku néné, bulat sineseat, samba bulat sibara ka paatuatku simakolou lé. 26:26 Bulat ai lé poí iaagai sipulelelek ka sia Baginda Agrippa sangamberinia néné. Iaté lulunia tá kugigí-gí kupanibo simakolou ka matat Baginda. Matonem bagakku, bulat beri sara ka talagat sipuaaili néné, taiaagaiet Baginda, aipoí tá ka simalipput aipuaili sangamberinia sibabara néné. 26:27 Ale Tuan Sabeu Baginda Agrippa, kipa matonem leú bagam ka sikuat nabi? Kupaatu matonem bagamui, Baginda!" 26:28 Iageti kuanangan ka matat Paulus si Agrippa, "Ka bagam te malabbei nu-Kariten'aké aku ka oggak siteté néné, elé?" 26:29 Tápoi kuana lé nia ka sia si Paulus, "Elé ka oggak siteté pá, elé ka oggak simananta, kutiddou ka tubut Taikamanua, bulé kam alé Baginda sambat kam leú et sangamberimui saukkuimai sipasiaarep tiboietku gogoi néné, bailiu kelé aku néné, táan leú takukua ka sia ka palenggui néné!" 26:30 Kalepakatnia, puriórangan leú et, baginda rimata néné, si gubernur sambat si Bernike, sambat sangamberidda sabagei. 26:31 Oto kelé arabela ka gerat, patiboddangan pasasambadda, "Bulat beri sara aigalai apa pá simateú tuorak'aké ka tubunia ukuman simateiakenen, elé tupenjaraaké." 26:32 Iageti kuanangan si Agrippa ka tubut Pestus, "Momoian itubelaaké nia sinéné, ké baí tá ibesíaké ituadili pakaronia ka pengadilan Kaisar."

Pugagalaira tai Apostel 27

27:1 Kelé aipakeré bagamai kuei kai mulajo ka Italia, kaurangan sia tai Paulus sambat tai tahanan sabagei ka tubut Julius, iaté perwira tenterat Roma kuanenda, "Resimen Kaisar." 27:2 Iageti sakai kai ka kapá sibabara ka Adramitium, oto tutmaian kapá nenda, arapatarek'an tubudda mulajo ka pelabuhan propinsi Asia. Ka sia si Aristarkus tai Makedonia, sibabara ka Tessalonika, amoi leú et nia masipaaleiaké kai. 27:3 Oto matsepnia lé segé kai ka laggai Sidon. Bulat makopé erú nia si Julius ka tubut Paulus. Aioobáaké ibalou saaleinia si Paulus, bulé rakau apa pá simagulai ka sia. 27:4 Baramai sedda, riu-riuakémaian puabanganmai. Tápoi kalulut ai lé kusososro kai rusa, puabakmaian ka puriringan nusa Siprus, kalulut aisasakkeri kai goisó rusa sedda. 27:5 Lepá abangimaian koat simaipó ka Klikia sambat Pampilia, iageti segé kai ka Mira ka laggai Likia. 27:6 Sedda, ailinangan si perwira sara kapá sibabara ka Aleksandria siisiaké mulajo ka Italia. Iageti kaunangan leú et kai ka kapá nenda. 27:7 Piga ngagogoi pá akupukapá kai; tápoi bulat tá manangká kutui-tui kai, samba bulat siagai kabagangan lé, segé kai, kelé reunan nia ka laggai Kinidus. Oto kalulut kataí manua, taioinangan kuriu-riuaké kai puabanganmai ka ipot eijatmai siboikí. Bailiu puabakmaian ka isit kayaman nusat Kereta, kusabauaké kai Tunang Salmone, bulé isakkeri kai ka rusa. 27:8 Bulat siagai kabaga lé kuabangi kai puriringan nusa nenda, pat segé kai ka sara kudduat sipuoni Pelabuhan Simalainge, tá leú bulat areu nia ka laggai Lasea. 27:9 Ka tetret nenda, atusabauan Punen Paabananda tai Jahudi. Amaigingan tetremai amasibbu, oto aisaliuan tetrenia puabangan simalebak. Kalulut néné, kaunangan panganturat ka tubudda, si Paulus, pelé ngangania, 27:10 "Ale kam Sasaraina, siripot sipinaatukku kaku, bulat makataí te ké tariu-riuaké bai kam puabanganta néné. Bulat marurugi te sita simakopé, purugiatta néné, tá sarat bibilet ka bagat kapáta, elé kapáta, beri leú et enganta malilimai." 27:11 Tápoi ka sia geti si perwira, matonem peilé bagania ka tubut jurumudi, belé peilé ka tubut Paulus. 27:12 Paobánangan pei begei pelabuhan nenda tá maerú ikuddu sedda kapá, ka tetret gogoi simaleppet. Lulut néné maigi sia tatogat kapá siobá masiriu-riuaké muabak mitsá rakaddiuaké pelabuhan nenda, rabesíaké rasegé ka Penik, iageti kuddu sia sedda teret kapplut gogoi simaleppet. Penik néné, iaté sara pelabuhan ka Kereta simattai ka usut buggei samba leú et sikaolak. 27:13 Ka tetret nenda, aimuboboroi goisó ka sia rusa kayaman, bulat leppet lepá. Oto ka bagaddangan lé te ka sia tatogat kapá momoian rapulajo. Iageti tattanrangan sao, puabakmaian leú et ka puri-ringan nusa Kreta. 27:14 Tápoi tá amauju buraakénangan rusa simapiret, iaté rusa Sikalaut Baré, siburaakenennia sibabara ka leleu. 27:15 Iageti papau-paunangan kapámai. Oto kalulut taiooi nia kusososro kai rusa, obáakémaian ireu-reuaké kapámai rusa. 27:16 Kelé akusabau kai saigit kayaman nusat Kauda sigoisó, sakkerinangan kai goisó. Oto bulat siagai kabagangan lé sedda oi kupasikeli kai sikotsit kapámai. 27:17 Kelé aioi akutik-tik kai sikotsi ka bagat kapá, paronmaian kapá; akuappraaké kai tali ka tubut kapá. Kalulut lotómai babara tusasagga kapámai ka buggei simakale ka Sirtis, gorosot'akémaian lajomai, bailiu tenan lé kai obáaké kapámai ireureuaké nia rusa. 27:18 Ka sia rusa riu-riu lé iburaaké nia, oto matsepnia lé paribbaimaian bibilet ka bagat kapá ka koat. 27:19 Matsepnia mitsá, bulat tubuddangan lé tatogat kapá amasiparibbai pugalai kapá ka koat. 27:20 Piga ngagogoi pá burúnia tá akuitsó kai matat sulu sambat panyanyat, samba ka sia rusa leú, riu-riunia le iburaaké nia. Oto pat táan akukaroni kai baga puririmanuamai. 27:21 Piga ngagogoi pá tá arapukom. Iageti ei nia si Paulus murió ka talagadda kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasarainamai! Ké nureddet baí kam sikuakku tá tariu-riuaké mulajo ka Kreta, tá babara simakakataí sambat tá marurugi sita. 27:22 Tápoi kineneiget leú et, kutiddou simaron ka tubumui, bulé nupusurá kam baga. Aipoí bulat beri te kam sara ka talagamui simamatei; sarat kapáta lé malilimai. 27:23 Aipoí soibó amoi malaikat Taikamanua paniddogietku, iaté Taikamanua sibakkat aku. 27:24 Aikua malaika ka matakku, 'Buí numalotó, Paulus! Aipoí buítá mei ekeu ka tubut Kaisar. Oto kalulut erut bagat Taikamanua ka tubum, sambat kalulum, maselamatdangan leú et ka sia sabagei.' 27:25 Kalulut néné, ale kam Sasaraina, kau imaangká bagamui! Aipoí matonem bagakku ka tubut Taikamanua, puaaili nia sangamberi sikuania ka tubukku. 27:26 Tápoi buítá tusagga sita ka sara nusa." 27:27 Kapuluepat ngasoibónia, ai peilé kai mutetebbuk ka Laut Adria. Elé tengamoi pá, againangan tubudda tatogat kapá legremai ka kapí. 27:28 Iageti toak'akérangan tali sibara bukkú, masijuujugi kerut bagat koat. Oto ai pá epat ngapulu ngameter kerunia. Tá amanju juu-jugiddangan nia mitsá, agairangan kerut koat ka ipóra ai telu ngapulu ngameter kerunia. 27:29 Kalulut lotóra itusaggat kapá ka bukkú, kaurangan epat ngambua sao ka murit kapá, karoniddangan baga ké momoi lé baí nia maola tutuitui sedda. 27:30 Iageti ka sia tatogat kapá, sipinakele, tui sia rakaddiuaké kapá. Gorosot'akérangan sikotsi, ké lé baí airabebelé sao ka utet kapá. 27:31 Oto kuanangan ka matadda tai perwira sambat tai perajurit sikukuddu ka kapá, si Paulus, "Ké tá baí mukuddu sia ka bagat kapá néné tatogat kapá, bulat beri te sia sara sipuririmanua." 27:32 Iageti tippúrangan nia talit sikotsi tatogat kapá, maraggainangan leú et. 27:33 Kei mapató, ná-nánangan sia si Paulus bulé rapukom sangamberidda. Pelé nga-ngania, "Aiailingan pulu epat ngagogoi burúnia sarat pasinge-ngenaaké tubu lé kam ka bagat karat baga samba taipukomom apa pá. 27:34 Oto kutiddou ka kam bulé nupukom kam goisó. Aipoí nenda lé simaerú, bulé imaron tubumui mitsá. Sangamberimui poí néné maseselamat lé kam, samba tá anai simagulai ka kam apa pá." 27:35 Lepá aikua kelé néné si Paulus, alánangan roti, kuanangan surá ka tubut Tuhan, ka matadda sangamberidda. Iageti parubeinangan leú et nia roti ka tubudda, pukomrangan leú et. 27:36 Oto maronnangan mitsá tubudda, eirangan leú et ka sia sabagei mukom. 27:37 Ai sia rua ngotu pitu ngapulu igidda ka bagat kapá. 27:38 Kelé aramaektek sangamberidda, ribbaiakérangan gandum ka bagat kapá ka koat, bulé imanangká kapá. 27:39 Oto kelé aimapató, itsórangan buggei ka sia tatogat kapá, tápoi tá raagai tobbou apa páonia nenda. Itsórangan leú et sara gukguk sambat buggeinia. Iageti siboddangan masijolouaké sedda kapá, ké moi baí nia. 27:40 Oto saggritdangan talit sao, kuddu ka sia sao ka bagat koat. Lepá rugutrangan leú et tali seseret murit kapá. Lepá karaíakérangan leú et lajo ka utet kapá, bulé iboroi kapá iei ka kapí. 27:41 Tápoi aisaggat lé nia ngaí ka kale, iageti saggat ka sia utet kapá, oto ottotnangan nia, pabuubuginangan leú et nia onu sabeu ka sia murit kapá, iageti maragatnangan leú et. 27:42 Iageti isiakérangan nia tai perajurit ramateiaké sangamberidda tai tahanan, kalulut seddéra rabara sipulalalak ka kapí, iageti tui-tuirangan leú et. 27:43 Tápoi aiolei lé bagadda ka sipinaatutda néné tai perajurit, kalulut obára raselamat'aké si Paulus. Kuaddangan ka tubudda siagai mulalak, raputeipu boikí ka koat, iageti pulalakrangan ka kapí. 27:44 Ka sia sabagei leú, buítá raei masitut'aké sia, raalá lalalakra lappri, elé karagatat kapá. Oto kisedda te akugalaiaké kai akumaselamat kai, pat segé ka kapí.

Pugagalaira tai Apostel 28

28:1 Kelé akutusappai kai ka angkat baga, iapeité agaimaian pununusat Malta nia. 28:2 Bulat matopit sia sikukuddu ka nusa nenda. Silórangan kai sangamberidda simalelek, samba rusuirangan api purakaatmai kalulut aitaddaakéan ibelé urat, samba manua leú et maleppet. 28:3 Iageti ei si Paulus masirurúaké ngaimang purusu, kaunangan nia ka api. Oto airururúaké ngaimang, bojjlo sangamuneng ulou, kalulut oloi api, pilanangan kabei Paulus. 28:4 Kelé araitsó nia sikukuddu ka nusa nenda iputoak ulou ka kabei Paulus, patiboddangan pasasambadda, "Bulat sipasimamatei sirimanua lé sirimanua néné, kalulut kenanen abelangan nia ka onut koat, tápoi ka sia Dewit Puroipoat, tá ioobáaké ipurimanua." 28:5 Tápoi kelé aisó-sóaké ulou nenda si Paulus, ka api, bulat beri goisó tá aipulaplapi nia. 28:6 Arapaatu ka sia tá mauju pugónangan leú et kabei Paulus, elé tulut belé nia matei. Tápoi kelé aimaburú rangenaaké tubudda, tá anai apa paonia sibabara kiseiet ka tubut Paulus, oto kiséan lé arakua, dewa lépa nia ka sia néné, si Paulus. 28:7 Ka bet-bet kudduatmai sedda, ai sangamata monen Publius, simaabeu tiboi tubu ka nusa nenda. Bulat ka erut bagania silónangan kai ka lalepnia telu ngagogoi burúnia. 28:8 Ka tetret nenda, ai nia mabebesí ka sia ukkuinia, ai roketnia samba logau ka kannia. Iageti einangan leú et si Paulus masibalou ukkui, simabesi, tiddouakénangan nia ka Taikamanua samba tonem'akénangan kabeinia si Paulus ka tubunia, iageti ale-aimale besínia. 28:9 Oto kalulut sibabara néné, bailiu eirangan leú et sangamberidda simabesí ka nusa ka tubut Paulus, iageti aleakénangan sia. 28:10 Akérangan leú ka kai panguruatda, samba kelé akuteúaké kai mulajo, taroakérangan sangamberi balutmai ka puabangan. 28:11 Telu ngalaggó burúnia akukuddu kai sedda, tui kai ka nusa nenda, sakai kai ka sara kapá sibara ka Aleksandria, sipusasao sedda burut aibara leppet manua ka nusa nenda. Kapá nenda ai lambangnia, iaté "Dewa Tairua, si Kastor sambat si Poluks." 28:12 Pusaomaian ka laggai Sirakusa, iageti kuddu kai sedda telu ngagogoi burúnia. 28:13 Oto baramai sedda pulajomaian mitsá masiriringi bet-bet koat, pat segé ka Regium. Matsepnia lé akénangan rusa kayaman, pat aili rua ngagogoi burúnia segé kai ka laggai Putioli. 28:14 Iageti paailimaian sedda simatonem baga ka tubut Jesus, oto kalulut paniddogatda, kuddu kai sedda ka tubudda sangamenggui burúnia. Lepá riuriuakémaian nia mei ka Roma. 28:15 Arepda lé nia saalei ka Roma simatonem baga ka tubut Jesus, oirangan leú et ka Pasar Apius sambat ka Pasanggrahan Telu, masisiló kaooimai. Kelé aiaili sia si Paulus, kuanangan surá ka tubut Taikamanua, samba bara om bagania. 28:16 Kelé arasegé ka Roma, obáakérangan ikuddu sarania si Paulus, tápoi buítá ijago nia sara perajurit. 28:17 Telu ngagogoi atusabau, sogainangan sia siabeu tiboi tubu ka tai Jahudi. Kelé araparurú kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasaraina! Bulat beri te akugalai sele ka bangsatta, elé akupasabau arat simatukle ka sita sisilóta ka taikebbukatta. Tápoi kenanen kisedda, aralabá peilé aku ka Jerusalem, segéakérangan aku ka kabeira tai Roma. 28:18 Kelé arapareksa pakarokku, obárangan rabelaaké aku, aipoí tá akugalai beri sara sele simateú ituorak'aké ka tubukku ukuman simateiakenen. 28:19 Tápoi kalulut ai lé rakekeláaké paatuatda tai Jahudi, oto tiddoukungan bulé ituadili pakarokku néné ka pengadilan Kaisar Roma. Akugalaiaké kelé néné geti, tá te kalulut kababarat nganduakenenku pagalaiat tubudda sabangsakku. 28:20 Nia té lulunia akutiddou tapaaili kam, bulé tapatibo kam; aipoí aitupaleggui aku, kalulut kukuakku lé Sipaarau karonietda sabangsa Israel." 28:21 Iageti kuaddangan ka matania, "Bulat beri peite silómai surat sibara ka Judea, masikolouaké pagalaiat tubum, ale Saraina. Samba mitsá bulat beri peite sia sara siooi masisegéaké, elé masitiboi ka kai pagalaiat tubum sikataí. 28:22 Tápoi bulat aikukikiddiy kai kuarep kai putotonem bagam, akuarep'an poí kai palololoira nia arat sienung'akenennu." 28:23 Iageti pakerénangan bagadda rateúaké sara tetre parurukatda. Oto ka tetret nenda, maigi sia amei ka kudduat Paulus. Barania simatsep, pat aili ka soibokat ikolouaké samba isegéaké pagalaiat Purimataat Taikamanua. Alánangan ruang sibara ka Bukot Mose sambat Bukotda tai Nabi, si Paulus, ibesíaké imatonem bagadda ka tubut Jesus. 28:24 Oto ai sia simatonem baga ka sikuat Paulus, tápoi ai leú sia sitaimatonem baga. 28:25 Ai peilé sia tá pakekeré baga, kaddiuakérangan leú et kudduat Paulus, ka tetret aikua mitsá ka matadda si Paulus kelé néné, "Kirénangan bulat amuailingan kelé ka sikuat Ketsat Sipunenan ka sikuat Nabi Jesayas ka tubudda taikebbukatmui! 28:26 Aikua Taikamanua 'Kenan nukua ka matadda sabangsa néné: Mariu-riu lé nuarep kam nia, tápoi tá ainuaagai kam kolounia; mariu-riu lé nulelek'aké kam nia tápoi tá nuagai kam apa sipuaaili. 28:27 Aipoí aikummúan pupaatuananda bangsa néné, aitakkep'an piúra arauneng'akéan matadda. Aibara kelé néné geti bulé buí imakoinong matadda, samba buí imaarep piúra, buí imakolou ka bagadda, samba bulé buí ratoili ka tubukku, iageti aleakékungan sia.' " 28:28 Kalepakatnia kuanangan ka matadda si Paulus, "Bulé nuagai kam nia ale kam Sasaraina, katuareman pagalaiat puaragat sibara ka Taikamanua, atupaarep'an te kineneiget ka tubudda taú sipuoni bangsa Jahudi. Oto aratut'akéan ka sia!" 28:29 Kelé aikua kelé néné si Paulus, kaddiuakérangan kudduat nenda tai Jahudi, ai sia mututui-tui, ai sia pauukle pasasambadda. 28:30 Rua ngarura burúnia aikuddu si Paulus ka Roma, ka lalep sisewania. Bulat mangká bagania si Paulus masisiló kaooira sipasibabalou nia. 28:31 Tá amagilá nia si Paulus masisegéaké ka tubudda pagalaiat Purimataat Taikamanua, sambat pagalaiat Tuhan Jesus Kristus. Bulat beri sara pasailaat, igalaiaké néné, si Paulus.

Roma 1

1:1 Ale kam sangamberimui Sasarainamai ka Roma simanuntut bagat Taikamanua, sambat sinogai Taikamanua bailiu sikaumania. Aipauddet'an samba aipiliyan aku Taikamanua kelé sara sikokoiakenen bailiu sipaarep Katuareman Simaerú. 1:2 Aipoí Katuareman Simaerú néné, aipatonéan Taikamanua barania ka siburú peilé ka sikuadda tai nabinia kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan. 1:3 Katuareman Simaerú néné, iate siorak pagalaiat Togat Taikamanua, iaté Tuhanta Jesus Kristus. Siripot ka pusirimanuaat, nia néné punuteteu Dapid lé, 1:4 tápoi siripot ka putaikamanuaat geti, nia néné iaté Togat Taikamanua. Aimatoilá néné, iaté ka gegenia simaron ka katusuruatnia ka simamatei. 1:5 Samba nia leú te aiaké kaku panguruat aibailiu aku apostel, kapasiaabeuakéku onin Kristus, palulukkungan sia sangamberi bangsa ramatonem baga samba ramareddet. 1:6 Oto sené oniakenen sangamberi bangsa, iaté kam leú et sikukuddu ka Roma; aipoí kam leú et ka kam, aisogaian kam Taikamanua, bulé ibailiu kam sapaamian Jesus Kristus. 1:7 Iaté lulunia akugalai suratku néné ka tubumui. Bulé ipanukani samba ibujai kam Taikamanua Ukkuita samba Tuhanta Jesus Kristus. 1:8 Boikí ka onin Jesus Kristus, kukua surá ka tubut Taikamanua, kalulumui sangamberimui; aipoí sangamberi sirimanua ka polak néné, araarep'an putotonem bagamui simakopé ka tubut Kristus. 1:9 Mariu-riu lé kurepdem kam ka paniddogatku. Ai lé isasaksiaké Taikamanua pusisibulatnia sikuakku néné. Taikamanua nenda te pasikelietku bulat sibara ka muinet paatuatku masipaarep Katuareman Simaerú pagalaiat Togania. 1:10 Bulat akutiddouan simakopé ka tubut Taikamanua, bulé iobaáaké kuoi kineneiget kubalou kam. 1:11 Aipoí bulat aian kukikiddiy simakopé, tapaaili kam bulé ioi kuaké ka kam panguruat Ketsat Sipunenan, imaron pupaatuananmui. 1:12 Kukukua kelé néné geti, kalulut amakeréan atamatonem kam baga ka tubut Jesus Kristus, bailiu oi tapasopo kam katubu. 1:13 Ale kam Sasaraina! Bulé nuagai kam nia, bulat amakopéan akubesíaké kubalou kam, tápoi sarat ai lé pasailaatnia. Beri ka talagamui leú et ka kam, aikuoobá ibara buania sigalaiakenenku, kelé aipubua ka sigalaiakenenku ka talagada ka sia taú sipuoni tai Jahudi, ka kudduat bagei. 1:14 Aipoí ai galaiakenenku ka tubudda sangamberi bangsa; siagai arat samba ka tubudda sitaiagai arat, sipusisikola samba sitaipusisikola peilé. 1:15 Iaté lulunia kubebesíaké kusegé'aké Katuareman Simaerú néné ka tubumui ka kam leú et sikukuddu ka Roma. 1:16 Bulat matonem bagakku simakopé ka tubut Katuareman Simaerú néné, kalulut katuareman néné, iaté sara gege sibara ka Taikamanua, masipaarau sangambaridda simatonem baga; siboikí iaté, tai Jahudi, lepá sabangsa bageian. 1:17 Aipoí kalulut Katuareman Simaerú, patoilánangan nia Taikamanua, kipa aipaerú aioi aipatabbra mitsá sirimanua ka tubut Taikamanua; enungnia geti, iaté tukatonemi Taikamanua barania ka panandaatnia, pat aili ka kalepakatnia. Bulé ipuaili kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Simatonem baga ka tubut Taikamanua, pat erú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua, nia té muririmanua!" 1:18 Aipatoiláan Taikamanua golúnia ka manua, ka tubut sangamberinia jo samba pukakataíra sirimanua, aipoí kalulut jot sirimanua lé isasaila sirimanua raagai nganturat masikolouaké bulat simakolou, pagalaiat tubut Taikamanua. 1:19 Aponia siooi raagai sirimanua pagalaiat tubut Taikamanua, amakolouan ka bagat paatuatda sirimanua, aipoí bulat tubut Taikamanuangan aipatoila nia ka tubudda sirimanua. 1:20 Ka panandaatnia peilé aibaraaké polak néné Taikamanua, pagalaiat putubuat Taikamanua sitaimatotoilá, iaté pagalaiat tubunia siripot pu-Tataikamanuania, samba gegenia simatom, amoian araagainia sirimanua iaté ka sangamberi sibaraakenennia. Oto táan anai enunganda sirimanua masikaróaké tubudda ka seledda. 1:21 Araagaian nia sirimanua ka sia Taikamanua, tápoi bulat beri hormatidda nia siripot pu-Tataikamanua nia, sambat bulat beri kuadda surá ka tubunia. Tápoi bagei lé rapaaatu, samba paatuatda amagep-gep'an. 1:22 Arakuangan tubudda simasiku paatuat, oto sitaiagai paatuat lé. 1:23 Tá Taikamanua simatom rapaniniddogi, tápoi tularat simakeré ka tarimeu simamateiet lé, iaté sirimanua, umá, tarimeu siepat rere, samba tarimeu sipulalatá. 1:24 Oto kalulut néné, oreakénangan sia Taikamanua ragalai siobat bagadda sikataí, pat galaiakérangan sikataí ka pasasambadda. 1:25 Taikamanua bulat sibulatnia, siliyrangan nia ka tubut tá sibulatnia. Tá ka tubut Sipasibabaraaké, tápoi ka tubut sibaraakenen lé rapaniniddou samba rapasisikeli. Oto sipasibabaraaké lé siripokatnia tuuumun'aké teret buru-burú! Amen. 1:26 Kalulut gagalaiakéra nia sirimanua kelé néné, oreakénangan sia Taikamanua ratut'aké pubobot-bot akkulára kasit-sit'akenen. Táan ka tubudda taimanteu iaalá bagadda tainanalep, tápoi ka tubuddangan lé pasasambadda tainanalep. 1:27 Ka sia taimanteu leú et, kisedda leú et ragagalaiaké, táan ka siripokatnia rapaalei ka tubudda tainanalep, tápoi ka tubuddangan lé pasasambadda taimanteu iaalá bagadda. Ka tubudda pasasambadda taimanteu lé rababaraaké paaleiat pakailaat ka tubudda pasasambadda taimanteu, pat silórangan palumunan siripot sigalaiakenenda sikataí. 1:28 Kalulut tá anai kaura nia ka sia sirimanua raagai Taikamanua, oreakénangan nia Taikamanua imakataí pupaatuananda, pat galaiakérangan sitaimateú ragalaiaké. 1:29 Asut'an pupaatuananda sangamberi sikataí, sitaimaroipo, pualagat baga, asut'an paatuatda simabuté, orot mata, pupaatuanan obat pamatei, obat palabá, pataju, samba obat masisiliaké jo. Raobá masitiboi sirimanua, 1:30 raobá masipakatai oninda sabagei, mabuak paatuatda, tá raagai arat, simalagá baga ka tubut Taikamanua, samba masaliu kuananenda. Raagai masigaba enungan sibau ragalaiaké sikataí. Raobá masilawan saeppudda; 1:31 tá raobá rasese'aké sikuadda sabagei, tá matopit sia muarat, sambat tá anai ka tubudda arat puririmanua siripot kapasasamba sirimanua. 1:32 Ai lé raaagai, siripot surukat Taikamanua, sangamberi sirimanua sigalaiaké kelé néné, buítá tuorak'aké ka tubunia ukuman simateiakenen. Tápoi kenanen kisedda, ai leú ragagalaiaké kelé néné, elé momoi takua, beri sia leú et, ai lé ioobá bagadda ragalaiaké nia sabagei.

Roma 2

2:1 Oto kalulut néné ale kam Sasarainamai, kasonia lé poi takukua nia kam néné, pat koí obámuian masisele'aké sabagei? Tá te anai enunganmui bagei, masikua tatat selemui! Aipoí ké nusele'aké kam sabagei, tápoi beri kam leú et ka kam ai leú et nugaalaiaké kam kelé sigalaiakenenda ka sia, anuukum'akéan te kam tubumui. 2:2 Kelé siagaita poí, ké iorak'aké ukum Taikamanua ka tubudda sipasigagalaiaké kelé néné, maroipo ukumnia. 2:3 Tápoi ka kam geti, ai lé nugagalaiaké kam sigalaiakenenda sabagei sisusuiakenenmui ka tubudda. Bulat ka bagamui lé pá momoi nukatsliaké kam tubumui ka kam ka ukuman Taikamanua? 2:4 Elé ai lé pá nupulalabbei kam anggai baga samba taipuleletseina nia elé om bagania simakopé Taikamanua? Kirénangan ai lé nuaagai kam patotoilána erut bagania Taikamanua, kalulut obána nubauaké kam paatuatmui. 2:5 Tápoi ai lé nukekeláaké kam paatuatmui, elé tá nusisiliy kam paraboatmui. Oto kam lé ipasasané ukumanmui ka Gogoi Sialu, ké iaili tetrenia ipatoilá golúnia samba iorak'aké ukuman simaroipo ka tubumui Taikamanua. 2:6 Aipoí ilulumun'aké te sia Taikamanua siripot sigalaira. 2:7 Ikakau te Taikamanua purimanuaiat sipulelelek sambat sitaitatatá ka tubudda simariu-riu masigalaiaké simaerú, bulé rasese pulatsanan, pubebeunan sambat simatom. 2:8 Tápoi sia geti sigalai sarat purimanuaiatda saradda, samba sitaimareddet ka tubut Taikamanua, tápoi masitut'aké sikataí lé, bulat pugolukiet Taikamanua simakopé lé sia. 2:9 Bulat muge-geja te sia baga samba mango-ngorik te sia, sangamberi siobá masigalaiaké sikataí; siboikí iaté sia tai Jahudi lepá siangan ka sia sabangsa bagei. 2:10 Tápoi sia geti siobá masigalaiaké simaerú, rasisiló pulatsanan, pubebeunan samba lelek puririmanua sibara ka Taikamanua; siboikí iaté sia tai Jahudi, kisedda leú et sia sabangsa bagei. 2:11 Aipoí tá irarasei sia sirimanua Taikamanua. 2:12 Ka sia bangsa bagei aramajo tá araagai surukatda tai Jahudi. Oto tá tuaadde'aké ka tubudda surukat néné. Tápoi ka sia geti tai Jahudi aramajo lepá araagai surukat; oto kalulut néné tuorak'aké ka tubudda ukuman siripot surukat. 2:13 Ramaeerú poí mitsá sirimanua ka tubut Taikamanua, tá kalulut aagaira surukatda tai Jahudi, tápoi kalulut gagalaiakéna lé siripot sitususurat ka bagat surukat. 2:14 Ka sia sabangsa bagei, tá te raagai surukatda tai Jahudi. Tápoi ké sibara ka paatuatda raobá masigalaiaké sikuat surukat nenda, oto paatuatdangan té nenda ibabailiu ukum ka tubudda, kenanen baí tá raagai surukatda tai Jahudi. 2:15 Ka paraboatda lé imatotoilá katususurat nia sikuat surukat ka bagat paatuatda. Beri ka pupaatuananda ka baga leú ipatotoilá pagalaiat nenda, aipoí kakkau seleakénangan elé sineseat'akénangan sia paatuatda saradda. 2:16 Oto kisedda te muaaili ké iaili tetrenia. Ka tetret nenda, siripot ka sikuat Katuareman Simaerú sipaarepku, hakiminangan sangamberi pupaatuanan simalipput Taikamanua ka sigalaiakenen Jesus. 2:17 Oto ale kam Sasaraina, kipangan kam ka kam kineneiget? Anukua kam tubumui tai Jahudi. Omet'akenenmui iaté surukat arat Jahudi, samba bulat abeu ka paatuatmui, kalulut patabbaratmui ka tubut Taikamanua. 2:18 Sedda ka surukat ai anusese kam panganturat, pat bailiu agaimuian siobat bagat Taikamanua, elé agaimuian kipa simaerú. 2:19 Bulat amatonem'an bagamui ka tubumui, nukua kam tubumui sipalulu simapeset, sambat sipatóaké sia sikukuddu ka pugepgeman. 2:20 Sipasigegelaiaké sia sitaiagai simaerú, sambat gurudda sitaimaagai. Ai lé nukakatonemi kam kababarania sangamberi puagaiat samba arat bulat sibulatnia ka surukat aratda tai Jahudi. 2:21 Kam anupangantoman'an kam sia sabagei, oto, kipa, tá koí nupangangantoman kam tubumui ka kam? Kam anupangantrungan kam sirimanua buí rapanangkou, tápoi kam leú et ai leú kam mananangkou! 2:22 Kam ainupangangantoman kam sirimanua sabagei, bulé buí rapaelet, tápoi kam ka kam, ai kam paeelet! Bulat maasá bagamui ka tubut bulungan, tápoi ainupararauragi kam bibilet ka uman buluat. 2:23 Anuumun'akéan kam tubumui iikep'akémui nia surukat Mose, tápoi ai lé nupalololoi kam Taikamanua, kalulut taimareddetmui ka surukatnia. 2:24 Ai atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan kisé, "Kalulumui te tai Jahudi, arapalolit onin Taikamanua, ka talagatda sabangsa bagei." 2:25 Ke nureddet kam surukatda tai Jahudi, bailiu ai leú lulunia ka tubumui sunatmui néné. Tápoi ké geti tá matukle nureddet kam apa sikuat surukat, oto bulat tá anai lulunia ka tubumui sunatmui néné. 2:26 Ké ai baí sia sara sipasirereddet surukat aratda tai Jahudi, tápoi tá atusunat nia, tá pá iaadde'aké nia Taikamanua sipususunat? 2:27 Oto tá isosoppi te rasesele'aké kam ka sia sitaipususunat, ale kam tai Jahudi, aipoí, ai ka kam surukat arat Jahudi samba atusunat'an kam, tápoi ai lé nupaaapa kam sikuat surukat néné. Kenanen tá atusunat sia, tápoi sia peilé masirereddet surukat aratda tai Jahudi. 2:28 Aipoí tá puoonidda lé tai Jahudi, kuantangan sia tai Jahudi bulat sipulelelek; elé katususunatda lé, kuattangan sia bulat sipususunat bulat sipulelelek. 2:29 Oto oniakenen geti tai Jahudi bulat sipulelelek, iaté siparaboat'aké siripot puparaboananda tai Jahudi; ia leú et oniakenen bulat sipususunat bulat sibulatnia, iaté sipususunat ka paatuat sibaraakenen Ketsat Sipunenan, tá sitususurat ka bagat buko. Ka Taikamanua lé rasisiló katuumun kalulut sigalaira, tá sibara ka sirimanua.

Roma 3

3:1 Oto ké kisedda baí nia, apangan lé onia uktukta ibailiu sita tai Jahudi? Apangan lé katukaunannia tutut'aké surukat musunat? 3:2 Kirénangan tedda maigi katukaunannia! Siboikí, kalulut ka tubudda tai Jahudi lé poí, aisegéaké tiboietnia Taikamanua. 3:3 Tápoi kipa pá, ké ai bai sia sangarubeiat tai Jahudi sitaimatopit ka tubut Taikamanua? Elé kalulut nenda, taimatopitnangan pá ka sia Taikamanua? 3:4 Bulatnia tá kisedda! Aipoí bulat mariuriu lé puroipoat Taikamanua, kenanen sangamberi sirimanua maboko. Ka bagat Buko Sipunenan leú et ai atusurat'aké kisé, "Buítá matoilá roipom ka sangamberi titiboatnu, samba mamanang ekeu ka tetret tuhakimi ekeu." 3:5 Oto ké amakopéan toilá nia puroipoat bagat Taikamanua, kalulut taimaroipo nia sigalaita ka sita, oto apangan lé onia takukua kam ka sita? Elé takukua pá kam taimaroipo nia Taikamanua ké iukum'aké sita? (Bulatnia takukua tedda kam kelé néné, siripot sipinaatutta ka sita sirimanua). 3:6 Tápoi bulatnia tá kisedda! Aipoí kipa te iooi iadili polak néné Taikamanua, ké tá maroipo baí nia? 3:7 Tápoi ké kalulut galajet sitaipasesese, bailiu memei makokopé imatoilá puroipoat Taikamanua pat umun'ake oninia, angoi peilé ituseseleaké sia sirimanua sikataí paraboat kelé sara sirimanua sijo? 3:8 Tá koí momoi takukua kam kisé, "Kauan tagalai kam sikataí, bulé ibara puerukat?" Kirénangan tedda ai sia sipaloloi aku, arakua, akukua kelé néné. Oto sia kelé néné bulat mateúan iukum'aké sia Taikamanua. 3:9 Oto kipa, sita peilé pá maerú tiboi tubu sipuoni tai Jahudi, ka tubudda sabangsa bagei? Bulat sibulatnia tá! Akukuangan, tai Jahudi pá nia, elé sabangsa bagei, sangamberidda aian sia ka kupkumen jo. 3:10 Kele sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, "Bulat beri sia sara sirimanua simaroipo ka matat Taikamanua, 3:11 beri sia sara simakolou ka baga, samba beri sia sipaniddogi Taikamanua. 3:12 Araareuakéan tubudda sangamberidda ka tubut Taikamanua amapepengan sia sangamberidda. Beri sia sara sigalaiaké simaroipo; bulat mandé sara! 3:13 Totolonlolokkatda, bulat kéan lé ratei situngangá-ngá. Amugorok'an patajuat ka jalaira, amubuggrangan ka bibodda pakataikat nga-nga, kelé lagat ulou. 3:14 Asut'an ka ngu-ngunda pateleiat sambat tiboiet palotokat. 3:15 Bulat pababalawan sia raei masipaorei, elé masimateiaké sirimanua. 3:16 Arapakarap'an kasubuat sambat pugejaat baga. 3:17 Mapeset lé pupaatuananda ka enungan paabanan, 3:18 samba tá rasusurú Taikamanua." 3:19 Oto kineneiget amakolouan ka sita, sangamberinia sitususurat ka surukat aratda tai Jahudi néné, sarat ka tubudda sikukuddu ka kupkumen surukat nenda lé. Kalulut néné beringan sia sara sipasikakaróaké tubuna rakua apa pá, samba momoian ituntut sia Taikamanua sangamberi taikapolak. 3:20 Aipoí bulat beri sia sara momoi paerú mitsá ka tubut Taikamanua kalulut pasigagalaiakéra surukat arat. Sarat masipatoilá jodda sirimanua lé poí, ka sia igagalai surukat néné. 3:21 Tápoi kineneiget geti, aikauan enungan Taikamanua ka tubudda sirimanua, kipa rapaeerú, bulé ioi rapaerú mitsá ka tubut Taikamanua. Enungan siaket Taikamanua néné, tá anai pasakkunannia ka surukat aratda tai Jahudi. Bulat tubut Bukot Mose samba bukodda tai nabingan aipatoilá nia néné, 3:22 sarat kalulut tonem bagadda siriamanua ka tubut Jesus Kristus lé, iooi ipaerú mitsá Taikamanua patabbaratda sirimanua ka tubunia. Tápoi sarat ka sia simatonem baga ka tubut Jesus Kristus lé, aigalai nia Taikamanua; tá poí anai pabaggeiatnia. 3:23 Aipoí sangamberi sirimanua atuareuan sia ka tubut Taikamanua siarauaké sia. 3:24 Oto sarat kalulut panguruat katet bagat Taikamanuangan lé siakénia sitá saki, aimaerú mitsá patabbaratda sirimanua ka tubut Taikamanua; enung nia aigalai iaté: itebui sia Jesus Kristus, taikapolak néné. 3:25 Ibuluaké Jesus Kristus, Taikamanua, bulé kamamateinia néné, kolou tetebuina sia Taikamanua ka jodda, ké matonem baí bagadda ka tubunia. Aigalaiaké geti kelé néné Taikamanua, bulé imatoilá ka sita roipot bagania. Aipoí baranangan ka siburú peilé, aipaom'an bagania Taikamanua ka jodda sirimanua, iaté lulunia tá aiukum'aké sia. 3:26 Tápoi kineneiget geti, táan iooreaké Taikamanua jodda sirimanua, masipatoilá roipot bagania ka tubudda. Ka enungan néné te ipatotoilá roiponia Taikamanua. Oto sangamberi simatonem baga ka tubut Jesus, amaerúan mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. 3:27 Oto táan anai atsiakenenta, bulé ioi taumun'aké kam tubutta. Angoi poi aibara kelé néné? Kalulut pasigagalaiakéta pá siripot surukat aratda tai Jahudi? Tá nia. Sarat kalulut tonem bagatta lé. 3:28 Oto momoi takua: Tá kalulut pasigagalaiakéra sangamberi sikuat surukat aratda tai Jahudi, imaeerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. Tápoi kalulut tonem bagadda lé, ka tubut Jesus Kristus. 3:29 Elé kipa, sarat Taikamanuanda lé poi tai Jahudi Taikamanua néné? Tá poi Taikamanuanda ka sia sabangsa bagei? Oo, kirénangan tedda Taikamanuanda leú et ka sia sabangsa bagei Taikamanua néné! 3:30 Aipoí sara lé Taikamanua. Oto kalulunia lé aioi aimaerú mitsá patabbaratda tai Jahudi ka tubut Taikamanua, kalulut tonem bagadda. Oto beri leú et ka sia sabangsa bagei, kalulunia leú te aimaerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua, kalulut tonem bagadda leú et ka sia. 3:31 Taleú kisé lé, atakatonemingan poí kam nia Kristus, putatátangan nia surukat aratda tai Jahudi? Tá kisedda! Tápoi kalulut putotonem bagatta néné, maabeunangan ka paatuatta surukat néné.

Roma 4

4:1 Oto ké kisedda baí nia, kipangan lé takukua kam ka tubunia ka sia taikebbukatta si Abraham? Kipa pengalamannia? 4:2 Ké kalulut sigalaiakenennia baí aikabaraji aimaangká bagat Taikamanua ka tubunia, oto ai palulut nia aiumun'aké tubunia. Tápoi tá momoi iumun'aké tubunia ka matat Taikamanua. 4:3 Ai atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan kisé, "Kalulut tonem bagania si Abraham ka tubut Taikamanua, silónangan nia Taikamanua kelé sara siangkáaké bagat Taikamanua." 4:4 Aipoí sangamberi sipugagalai, rasisiló upadda; tápoi upadda néné, tá raooniaké nia kelé panguruat, aipoí nia lé sibakkatnia. 4:5 Tápoi ai leú te sia sitaikaroni tubunia; tápoi ka tubut Taikamanua lé rasesegéaké tubudda sipasitetebui sia ka jodda. Kaputotonem bagadda nenda te aiadde'aké sia Taikamanua kelé sara siangkáaké bagat Taikamanua. 4:6 Oto kisedda leú te ka sia sipinaatunia si Dapid; iaté lulunia aikua ka tubudda sioniakenen Taikamanua siangkáaké bagania, kauan numauktuk kam. Tápoi beri pulatseina sigalaiakenenda. Kisé aikua si Dapid, 4:7 "Mauktuk te sia ké aiappéakeán Taikamanua sangamberinia pinasabaura samba jodda leú et airateiakéan Taikamanua! 4:8 Mauktuk te sia ké tá ituntut jodda si Tuhan!" 4:9 Kipa, sarat ka tubudda sigalaiaké enungan pususunat lé poi, sausaket nga-nga sipasikukua mautuk kam, néné? Elé ka tubudda leú et ka sia sitaitut'aké enungan pususunat? Akukuangan siboikí ka matamui, aisiló nia ka sia si Abraham, Taikamanua kelé siangkáaké bagania, kalulut tonem bagania ka tubut Taikamanua lé. 4:10 Oto pigamoi aipatoilá nia Taikamanua ka tubut Abraham? Lepat aipusunat, elé einangan nia tá mususunat? Kirénangan einangan tá tususunat nia, tá lepat aipusunat. 4:11 Katei-teian lé aipusunat. Tápoi sunatnia néné geti, kelé sara toggaiat sisilóna nia Taikamanua siangkáaké bagania, kalulut tonem bagania ka tubut Taikamanua. Einangan tá igagalaiaké enungan pususunat. Samba aibailiuan nia si Abraham néné, ukkuira sangamberi simatonem baga siripot ka puketsanan, kalulut nenda, silónangan nia Taikamanua siangkáaké bagania, kenanen tá airatut'aké enungan pususunat. 4:12 Iageti, si Abraham néné leú et, ukkuira leú et sangamberi sipususunat siripot ka puketsanan. Aibailiu nia ka sia si Abraham ukkuira siripot ka puketsanan, tá sarat kalulut gagalaiakéra enungan pususunat, tápoi kalulut putotonem bagadda ka tubut Taikamanua leú et, kelé ka sia kai Abraham einangan tápei igagalaiaké enungan pususunat. 4:13 Aipatoné si Abraham Taikamanua sambat sapunuteteunia, ikua iikep'akéna polak néné si Abraham, tá kalulut reddetnia ka surukat aratda tai Jahudi, tápoi kalulut tonem bagania lé ka tubut Taikamanua, pat silónangan nia Taikamanua bailiu siangkáaké bagania. 4:14 Aipoí ké baí sarat sia simareddet ka surukat aratda tai Jahudi lé, masisisiló sangamberi sitonéakenen Taikamanua, oto bailiu tonem bagatta ka sita ka tubut Taikamanua leú siboboi lé, iageti ka sia patonekat Taikamanua leú et sitá baga lé. 4:15 Masibaraaké ukuman Taikamanua lé poí ka sia surukat aratda tai Jahudi néné. Iageti mitsá, ké tá anai baí nia ka sia ukum néné, tá leú te babara pasiaapaaké surukat. 4:16 Oto kalulut tonem bagadda sirimanua lé ka tubut Taikamanua, isisiblaaké patonekatnia Taikamanua. Patonekat néné, iaté sara jaminan ka tubudda sangamberi sapunuteteu Abraham, samba aikau nia Taikamanua ka tubudda tenan lé nia kau sitá saki; tápoi tá sarat ka tubudda simareddet ka surukat aratda tai Jahudi, beri leú ka tubudda ka sia simatonem baga ka tubut Taikamanua, aikau leú et ka sia Taikamanua, kelé tonem bagania ka sia si Abraham ka tubunia. Aipoí ukkuita sangamberitta lé nia si Abraham néné, siripot ka puketsanan. 4:17 Aikua poí ka matat Abraham Taikamanua, kisé, "Akubailiuakéan ekeu ukkuira tai bangsa-bangsa." Oto kisedda te aikau patonekatnia Taikamanua ka tubut Abraham. Ka sia si Abraham leú, matonem bagania ka tubut Taikamanua. Aipoí nia lé Taikamanua sisuruaké simamatei; samba nia leú et néné Taikamanua, sarat tiboietnia peilé baraakénangan sitaibabara peilé. 4:18 Mariu-riu lé ikaroni samba ikatonemi Taikamanua si Abraham, kenanen táan anai karonan baga. Kalulut néné te aibailiu nia ukkuira tai bangsa-bangsa. Kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, "Bulat maiigi te sia sapunuteteunu." 4:19 Kenanen ka tetret nenda aian iaagai si Abraham taibabarat tuppai tubunia, kalulut bulat bajánangan, malegrengan lé poí sangotu ngarura bajánia, sarapei bagei sinanalepnia si Sara sipututukkú tubu lé nia. Tápoi tonem bagania si Abraham ka tubut Taikamanua tá aibeleki. 4:20 Bulat riu-riu lé tonem bagania ka tubut Taikamanua, samba bulat tá aiparua bagania ka patonekat Taikamanua. Tápoi kalulut tonem bagania, tuppainangan ron paatuatnia, pat umun'akénangan leú et Taikamanua. 4:21 Bulat ikakatonemi simakopé si Abraham, puririu-riu nia ipuaili sangamberinia sitonéakenen Taikamanua. 4:22 Iaté lulunia aisiló nia Taikamanua sibailiu siangkáaké bagat Taikamanua. 4:23 Tiboiet, "siangkáaké bagat Taikamanua" néné, tá sarat ka tubut Abraham aitukua, 4:24 tápoi ka tubutta leú et ka sita. Sita leú ka sita, aisilóan sita sibailiu siangkáaké bagat Taikamanua, kalulut tonem bagatta ka tubut Taikamanua, sisuruaké Jesus Tuhanta, ka simamatei. 4:25 Kalulut jotta, bailiu tusegéaké Jesus itumateiaké, tápoi lepá suruakénangan nia mitsá Taikamanua, bulé ioi tapaerú kam mitsá ka sita ka tubut Taikamanua.

Roma 5

5:1 Oto kineneiget, apaerúan sita mitsá ka tubut Taikamanua kalulut tonem bagatta ka tubut Jesus Kristus. Iaté lulunia tapuririmanua kam ka aban baga, ka tubut Taikamanua, kalulut Tuhanta Jesus Kristus. 5:2 Kalulut tonem bagatta ka tubut Jesus, bailiu oi atasiló kam nuntut bagat Taikamanua. Oto ka katet baga nenda te tapuririmanua kam ka sita kineneiget. Kalulut néné, kau imangká bagatta, aipoí ai ka sita karoniettta, taiikep'aké poí kam puuktungan sibara ka Taikamanua! 5:3 Iageti mitsá, sita leú et ka sita, kau imangká bagatta kapugejaat bagatta, aipoí ai lé taaagai kam, pugejaat baga néné, masikau sita muom baga, 5:4 samba om baga masikau sita muturoi kenanen bara pasisiboat; samba néné te masibabaraaké pukakaronan baga. 5:5 Bulat tá te ipabubuji bagatta pukakaronan kelé néné, aipoí aitim'akéan paatuatta Taikamanua, nuntut bagania. 5:6 Ai sita malululuk te, aimatei Kristus punu tubutta, iaté ipot ka sara tetre sipasesese, kasiteúakenen Taikamanua, kenanen baí sita néné, oniakenen simareunan ka tubut Taikamanua. 5:7 Beringan kalulut sara sirimanua simaroipo baga, bulat makopé besí rabuluaké enganda punu tubudda sirimanua. Tápoi elé babara leú pá sia siobá masibuluaké tubunia, kalulut sara sirimanua simaerú paraboat. 5:8 Tápoi aipatoilá geti ka sia nuntut bagania Taikamanua ka tubutta, iaté ka tetret aimatei Kristus punu tubutta, ai peilé sita muooni sirimanua sijo. 5:9 Kineneiget geti, apaerúan sita mitsá ka tubut Taikamanua kalulut kamamatei Kristus, oto tá isoppi ikatsliaké sita ka golut Taikamanua, kalulut Kristus. 5:10 Aipoí beringan ai peilé sita tá paeerú ka tubut Taikamanua, aipaaban'an sita ka tubunia kalulut kamamatei Togania, oto bulat sarapeite kineneiget aian sita paeerú mitsá ka tubut Taikamanua, tá isoppi ipaarau sita leú et Taikamanua kalulut puririmanuan Kristus. 5:11 Tápoi bulat sabeunia, mangká bagatta kalulut erut bagat Taikamanua ka sigalaiakenennia simatotoilá ka tubut Kristus. Aipoí kineneiget, kalulut Kristus, bara mitsá patabbaratta simaerú ka tubut Taikamanua. 5:12 Aibara jo ka polak néné, kalulut sara sirimanua. Oto kalulut jo, bara kamateiat. Iageti mararatnangan kamateiat néné ka sangamberi sirimanua, aipoí amajongan sia sangamberidda sirimanua néné. 5:13 Ainangan tápei ikakau kai Mose Taikamanua surukat aratda tai Jahudi, aian turerere kababarania ka sia jo ka polak néné. Tápoi tá itutuntut Taikamanua jodda sirimanua kalulut tápei enai surukat sipinasabaura. 5:14 Tápoi kenanen kisedda, baranangan ka tetret Adam pat aili kai Mose, aikup-kup'akéan sia kamateiat sangamberi sirimanua. Pat beri leú et sia sitaipasiaapaaké surukat kelé ka sigalaiakenennia ka sa si Adam, aikup-kup'akéan leú et sia ka sia kamateiat néné. Ka sia si Adam néné, iaté sara tularat tubunia siooi ka tei-tei. 5:15 Tápoi sia karuadda néné, tá makeré: aipoí panguruat Taikamanua peilé abeu, belé peilé ka sigalaiakenen nia ka sia si Adam, aipasabau surukat. Kalulut pasasabauna surukat sara sirimanua, bailiu maigiddangan sirimanua mamatei. Tápoi sarapeite beunan nia katet bagat Taikamanua, elé panguruat puaragat sikaunia ka tubudda sirimanua simigi, kalulut erut bagat sara sirimanua, iaté Jesus Kristus. 5:16 Panguruat Taikamanua peileú abeu ka tubut jo sigalaiakenen sara sirimanua. Aipoí lepá aipasabau surukat ka sia sara sirimanua néné, bela nga-nga sipasikukua, "amaselengan ekeu". Tápoi kelé aramaigi sigalai jo, oi ka sia panguruat katet bagat Taikamanua sipasikukua, "Tá anai selem". 5:17 Kalulut pasasabauna surukat sara sirimanua, bailiu mararatnangan kamateiat ka senen kudduat, sibara ka sara sirimanua néné. Tápoi sarapeite kopet beunan nia babara kalulut sigalaiakenen sara sirimanua bagei, iaté Jesus Kristus. Kalulunia kaunangan ka tubudda maigi sirimanua, Taikamanua, panguruat sipususukkra, samba kaunangan sia mitsá paerú ka tubut Taikamanua sitá saki; samba rakukup-kup'aké te polak néné, kalulut Kristus. 5:18 Oto ké kipa aituukum'aké sangamberi sirimanua kalulut pasasabauna surukat sara sirimanua, kisedda leú te, kalulut sigalaiakenen sara sirimanua aireddet siobat bagat Taikamanua, bailiu tubelaaké sirimanua ka ukuman jodda, iageti kaunangan ka sia purimanuaiat. 5:19 Samba kelé kipa aramaigi sirimanua majo kalulut sara sirimanua sitaimareddet ka surukat Taikamanua, kisedda leú te kalulut sara sirimanua simareddet ka tubut Taikamanua, bailiu oi rapaerú mitsá sirimanua ka tubut Taikamanua. 5:20 Bulat tubut Taikamanua te amasiaké surukat aratda tai Jahudi néné. Tápoi iapei imakopé rabesíaké nia sirimanua rareddet surukat néné, iapei rapasabau nia, samba iapei ramajo ka tubut Taikamanua. Tápoi, iapei imakopé ramajo sirimanua ka tubut Taikamanua, iapei leú imakaté bagat Taikamanua ka tubudda. 5:21 Oto buítá matei sita kalulut jotta. Tápoi makaté lé bagania Taikamanua ka tubutta, samba aigalai lé enungan bulé imaerú mitsá patabbaratta ka tubunia. Bailiu kalulut amaerúan poí mitsá patabbaratta ka tubut Taikamanua, akénangan leú et purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá ka tubutta kalulut Jesus Kristus Tuhanta.

Roma 6

6:1 Oto ké kisedda baí nia, kipangan lé takukua kam? Taririu-riuakéan lé pá kam mugalai jo, bulé imakopé katet bagat Taikamanua ka tubutta? 6:2 Tá kisedda! Aipoí táan aikukup-kup'aké sita jo; oto kipangan lé iooi tariu-riuaké kam mugalai jo? 6:3 Kipa ai leú nuaagai kam, ka tetret ataturaú, apatabbrangan sita ka tubut Jesus Kristus? Oto momoi takua, amusarangan sita ka kamateiatnia. 6:4 Ka pasiraukat, rateiaké sita sambat Kristus, samba amateian sita sambat nia, bulé kelé kipa atusuruaké nia ka sia Kristus ka simamatei kalulut geget Ukkui sipulubeunan, kisedda leú te sita ka sita taenungi kam puriririmanua sibau. 6:5 Ké amusarangan sita ka sita ka tubut Kristus kalulut kamamateita ka sita samba nia, oto musasara leú te sita ka sita ka tubunia, kalulut aisuruaké sita ka sita Taikamanua kelé ka sia. 6:6 Kelé siagaiattangan leú et, galai tubutta siburú siripot ka pusirimanuaatta, atumateiakéan sambat Kristus ka loiná siliktenga, bulé itupakataí geget bot-bot akkuláta sijo néné. Oto táan ipapagugulet'aké sita mitsá jo. 6:7 Aipoí ké amateian nia sara sirimanua, bela nia ka kup-kupmen jo. 6:8 Oto ké amateian sita ka sita sambat Kristus, tonem bagatta susuruakéna sita ka sita samba nia. 6:9 Aipoí ataagaian aitusuru Kristus ka kamateiat samba taimamatei nia mitsá; kalulut táan ikukup-kup'aké nia kamateiat. 6:10 Kamateiat siorik Kristus néné, iaté kamateiat kalulut jo. Oto sangamitsá lé lepá ipuaili ka tubunia, samba táan babara mitsá ka tubunia kelé néné teret buru-burú. Purimanuaiat sisilónia kineneiget, iaté murimanua ka Taikamanua. 6:11 Oto kam leú et ka kam, ale Sasaraina, buíta leú ikua ka bagamui amateian kam ka jo, tápoi murimanua ka patabbarat simaron, ka tubut Taikamanua, kalulut Jesus Kristus. 6:12 Buían nuobáaké kam puririmanuamui simamateiet néné ikup-kup'aké nia jo, bulé tá nutut'aké kam siobat bagania sikataí. 6:13 Ialeú et buí nusege'aké kam laddou tubumui néné ikupkup'aké nia jo, bulé igalaiaké siobat bagania. Tápoi segé'aké lé kam tubumui ka tubut Taikamanua, kelé sara sialá barana ka pulangokat tukau ka purimanuaiat. Segé'aké kam sangamuinet tubumui ka tubut Taikamanua, bulé ibara pakeietnia masigalaiaké siobat bagat Taikamanua. 6:14 Táan momoi ikup-kup'aké kam jo, aipoí táan ai kam ka kupkumen surukat aratda tai Jahudi, tápoi aian lé kam ka kupkumen pukatekat bagat Taikamanua. 6:15 Oto kipangan lé takukua kam? Momoian pá tagalai kam jo kalulut táan poí aikukup-kup'aké sita surukat aratda tai Jahudi, tápoi aian lé sita ka kupkumen panguruat katet bagat Taikamanua? Bulatnia tá momoi! 6:16 Nuagai leú kam, ké nusegé'aké kam tubumui ka tubut sara sirimanua bulé nugalaiaké kam siobat bagania, bailiunangan kam pagugulet sirimanua tunenmui nenda, elé bailiu pagugulet jo sikau kam ka kamateiat, elé pagugulet simareddet ka tubut Taikamanua, bailiu paerúmuian mitsá ka tubut Taikamanua. 6:17 Oto bulat suráan lé takua kam ka tubut Taikamanua. Aipoí pagugulet jo lé kam siburú! Tápoi kineneiget, bulat sibara ka muinet paatuatmui nureddet kam arat bulat sibulatnia siaké ka tubumui. 6:18 Abelangan kam ka kupkumen jo; oto kineneiget aibailiuan kam pagugulet ka siobat bagat Taikamanua. 6:19 Kalulut tá bulat malabbei isaksak ka bagamui sikuakku, bailiu pasikat'akékungan nia kapupagugulenan, imalabbei imakolou ka bagamui. Siburú anupagugulet'akéan kam sangamberi laddou tubumui néné ipupagugulet'aké nia pulolinan sambat pukakataí, ka siripokat sipinaatunia sikataí. Oto kisedda leú te kineneiget, bulé nusegé'aké kam sangamberi laddou tubumui, bulé imasipunenan tubumui, iei ka siripokat obaket bagat Taikamanua. 6:20 Aipoí ai peilé ipagugugulet'aké kam jo, tá anai kam ka kupkumen siobat bagat Taikamanua. 6:21 Oto ka tetret nenda, aponiangan abara uktukmui ka tubut oniakenenmui kineneiget amailangan kam masigalaiaké? Aipoí sigalaiakenenmui néné, sibaraaké kamateiatmui lé. 6:22 Tápoi kineneiget geti, aibelaakéan kam Taikamanua ka jo, aibailiuan kam pagugulet Taikamanua. Uktukmui iaté bailiu masipunenan tubumui ka Taikamanua, samba néné sibaraaké ka kam purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. 6:23 Aipoí upat jo, iaté kamateiat, tápoi purimanuaiat sipulelelek sambat sitaitatatá ikep'akenenta sambatta Jesus Kristus Tuhanta, iaté panguruat Taikamanua ka sita, sitásaki.

Roma 7

7:1 Ale kam Sasarainamai! Anuagaian kam sangamberimui surukat. Oto geget surukat leú, ka tubudda sirimanua, sarat ka tetret ai peilé sia muririmanua lé. 7:2 Kisedda leú te ka sia tainanalep sibara simanteu, mariu-riu lé iappra sia surukat pusisimanteu, ka tubut simanteura, ké ai peilé sia muririmanua taimanteura. Tápoi ké amateian baí nia simanteunia néné, iapeité ibela ka surukat pusisimanteunia ka tubut simanteunia. 7:3 Oto ké paalei nia sinanalep néné ka tubudda taimanteu bagei, einangan nia muririmanua ka sia simanteunia, oniakétangan nia sinanalep néné, sipaeelet. Tápoi ké geti amateian simanteunia sinanalep néné, siripot ka surukat, abelangan nia sinanalep néné ka surukat pusisimanteu. Bailiu ké mutalimou nia ka taimanteu bagei, táan te tuooniaké nia sipaeelet. 7:4 Oto kisedda leú te galainia ka kam néné, ale kam Sasarainangku. Amateian leú te kam ka kam ka surukat aratda tai Jahudi, kalulut amusarangan poí kam ka tubut Kristus, bulé ibailiu kam bakkatnia sisuruakenen ka simamatei, ibara kauna sita Taikamanua ka purimanuaiatta. 7:5 Aipoí puririmanuanta siburú, sarat mugalai siobat bagat pubobot-bot akkuláta lé sirimanua, tagagalaiaké kam. Ka tetret nenda, pubobot-bot akkulá sikau sita mujo, iaté sipuoottou kalulut kababarania surukat, ipatubbuji bagatta. Iaté lulunia tagagalaiaké kam galajet sibaraaké kamateiatta. 7:6 Tápoi kineneiget geti, táan ai sita tuaappra ka tubut surukat aratda tai Jahudi. Amateian sita ka surukat sikup-kup'aké sita siburú. Puaaratta néné, táan kelé enung puaarat siburú, siripot ka sitususurat ka surukat. Tápoi puaaratta geti kineneiget, siripot enungan sibauan lé tagagalaiaké kam, siripot sinaúsaú Ketsat Sipunenan ka tubutta. 7:7 Oto ké kisedda baí nia, kipangan lé takukua kam? Makataí pá surukatda tai Jahudi néné? Kukua ka matamui, tá makataí. Aipoí surukat néné lé amasipangantru aku akuagai pagalaiat jo. Kelé pagalaiat puaalau baga, bulat ké tá kuaagai, ké tá ikua nia surukat, masikua, "Buí numaalau baga." 7:8 Surukat lé ibabaraaké oggak ka tubut jo masitú-túaké sene ngamata puaalau baga ka bagat paatuatku. Aipoí ké tá baí anai nia ka sia surukat, ka sia jo leú et matei. 7:9 Siburú sitá surukat lé kupurimanua. Tápoi kelé aipuottou ka sia surukat, rimanua-aipurimanua ka sia jo. 7:10 Bailiu matei aku kaku. Iageti mitsá ka sia surukat, kapanandaatnia galajetnia iaté masibaraaké purimanuaiat, tápoi aibailiu lé nia sibaraaké kamateiat. 7:11 Aipoí ka surukat nenda lé ibabara sara oggak ka jo, bulé ipataju aku, elé imateiaké aku. 7:12 Ka Taikamanua lé aibara surukat, iageti sangamberi parenta ka bagat surukat leú, ka Taikamanua leú et aibara, oto maroipo elé maerú lé. 7:13 Oto kipa, taleú kuanenta simaerú néné sibaraaké kamateiatku lé? Taá! Jo lé ibabaraaké kamateiatku. Ka pasipapakei Simaerú bara kamateiatku, bulé imakolou ituitsó galai tubut jo. Kalulut surukat Taikamanua, toilá bukti bulat kopet kataínia jo. 7:14 Kelé siagaita, ka Ketsat Sipunenan lé aibara surukat aratda tai Jahudi, tapoi aku geti kaku simagulai tubu lé. Atusakiakéan aku bailiu pagugulet jo. 7:15 Aipoí tá kuagai aponia sigalaiakenenku. Kelé pagalaiatnia, aponia kiddiyet bagakku galaiakenenku, tá kugagalaiaké. Tápoi aponia geti galajet simalagat bagakku, iaté nenda kugagalaiaké. 7:16 Oto ké kugalaiaké sitaioobaket bagakku, bailiu sené toilá seseseakéku nia erut surukat aratda tai Jahudi. 7:17 Sené geti tá aku masigagalaiaké, tápoi jo sipasikukupkup'aké tubukku lé masiagalaiaké. 7:18 Kirénangan aikuseseseaké tatánia simaerú ka tubukku, siripot galai tubukku ka pusisirimanuangku. Aipoí ai obáku mugalai simaerú, tapoi tá momoi kugalaiaké nia. 7:19 Tá kugagalaiaké simaerú siripot kiddiyet bagakku. Tápoi sikataí sitaioobaket bagakku lé kugagalaiaké. 7:20 Iageti ké kugalaiaké sitaioobaket bagakku, oto táan te aku masigagalaiaké, tápoi jo sipasikukup-kup'aké tubukku nenda lé, masigagalaiké. 7:21 Oto momoi takua, surukat néné lé mugagalai ka tubukku, ké aikugegelai masigalaiaké simaerú, tápoi sarat kataí lé babara ka tubukku. 7:22 Paatuatku ka baga, ai obána masireddet surukat Taikamanua, 7:23 tápoi ai lé iaagai tubukku kababarania surukat bagei ka tubukku simuriaké aku, iaté surukat sipasisasaggangi surukat sikuat paatuatku. Iaté lulunia kutuaappra ka surukat jo, sipugagalai ka tubukku. 7:24-25 Oto kelé néné te aku: ka siripot sinaatukku, mareddet aku ka surukat Taikamanua; tápoi galai tubukku siripot ka pusisirimanuangku geti, ka jo lé kumatututru. Oto mateikungan te! Kaseian lé masibebelaaké aku ka putubuatku néné, sibaraaké kamateiatku? Bulat suráan lé kukua ka tubut Taikamanua! Aipaarau aku, kalulut Jesus Kristus.

Roma 8

8:1 Tápoi kineneiget geti, táan tuukum'aké sia sipatatabbra ka tubut Jesus Kristus. 8:2 Aipoí surukat siaket Ketsat Sipunenan sipatabbraaké sita ka tubut Jesus Kristus, aibelaakéan aku kaku ka surukat sibaraaké jo sambat kamateiat. 8:3 Oto apa sitaiooi igalaiaké surukat, amoian aigalaiaké nia Taikamanua; kalulut sirimanua simagulai tubu lé poí sita néné. Aikalaakéan Taikamanua geget jo, iaté pubobotbot akkulá ka sirimanua, ka pasikokoiniakéna Togania, aipusirimanua tubunia, keré kelé ka tubut sirimanua sijo, bulé iposa jotta. 8:4 Aigalaiaké nia geti kelé néné Taikamanua, bulé teú bagania sipatoilánia ka surukatda tai Jahudi, momoi ituenung'aké ka tubutta siparaboat'aké siripot teú bagat Ketsat Sipunenan; tá ka tubudda sirimanua siparaboat'aké siripot pubobot-bot akkulá ka sirimanua. 8:5 Oto sia siparaboat'aké siripot pubobot-bot akkulá, sarat obaket pubobot-bot akkulá lé te rapaaatu. Tápoi sia geti siparaboat'aké siripot obaket bagat Ketsat Sipunenan, sarat siobat bagat Ketsat Sipunenan lé rapaaatu. 8:6 Iageti mitsá, ké aisop-sop'an ka tubumui siripot pubobot-bot akkulá, kamateiat'an lé te babara ka tubumui. Tápoi ké geti aisop-sop'an ka tubumui Ketsat Sipunenan, iapeité silómuian purimanuaiat samba paabanan ka tubut Taikamanua. 8:7 Aipoí pasasaggak lé sia ka tubut Taikamanua sangamberi sisop-sop katubu pubobot-bot akkulá, kalulut taimareddetda ka surukat Taikamanua; kirénangan lé poí sitaimareddet ka surukat Taikamanua lé nia néné. 8:8 Oto bulat tá te maangká bagat Taikamanua ka tubudda sipupaparaboat siripot obaket pubobot-bot akkulá. 8:9 Tápoi kam geti ka kam, tá anai kam mupaparaboat siripot obaket pubobot-bot akkulá; tápoi ai lé kam mupaparaboat siripot obaket bagat Ketsat Sipunenan, ké baí bulat Ketsat Sipunenan'an amugalai ka tubumui. Oto tá te ibabakkati sia Kristus, ké tá baí rabakkati Ketsat Kristus. 8:10 Tápoi ké geti aimukukuddu Kristus ka tubumui, bailiu kenanen baí mamatei kam kalulut jo, akénangan purimanuaiat ka tubumui Ketsat Sipunenan, kalulut kaeerú nia mitsá patabbaratmui ka tubut Taikamanua. 8:11 Oto ké aian baí nia mukukuddu ka tubumui Ketsat Sipunenan, iaté Ketsat sipasisusuruaké mitsá Kristus ka kamateiat, bailiu nia sipasisusuruaké mitsá Kristus ka kamateiat leú te, masisusuruaké tubumui ka kam simamateiet néné. Ketsatnia sikukuddu ka tubumui te masigagalaiaké néné. 8:12 Iaté lulunia ale kam Sasaraina, ai tanggung jawabta; tápoi tanggung jawabta néné, tá siripot obaket bagat pubobot-bot akkuláta, tá tatutut'aké kam siobat bagania. 8:13 Aipoí ké nuparaboat'aké kam kelé siripot pubobot-bot akkulára sirimanua, oto mateimuian te. Tápoi ké geti kalulut geget Ketsat Sipunenan riu-riu numateiaké kam geget jo sigalaiakenenmui; oto iapeité purimanuamuian. 8:14 Tatogat Taikamanua te sia sipinalulut Ketsat Sipunenan. 8:15 Aipoí Ketsat Sipunenan siaket Taikamanua ka tubumui, tá masikau kam pagugulet sipuririmanua sarat mulotó. Tápoi Ketsat Sipunenan néné te aibailiuaké kam tatogat Taikamanua. Samba kalulut geget Ketsat Sipunenan, oi takua kam ka tubut Taikamanua, "Ukkui, elé, ale Ukkuimai!" 8:16 Ruadda néné, Ketsat Sipunenan sambat ketsatta masibubulat'aké, sita néné iaté tatogat Taikamanua. 8:17 Oto ké amuoningan sita tatogania, oto sita néné, bailiu sipasiiikep'aké panukanan, sinarek'akenen Taikamanua ka tatogania. Keré sita kelé Kristus, tapasisiló kam sinarek'akenen Taikamanua ka sita. Aipoí ké makeré tapangorik kam Kristus, latsat'akénangan leú te sita ka sita Taikamanua sambat nia. 8:18 Siripot sipinaatukku baí nia kaku, sangamberi paoreat siorikta kineneiget, bulat tápei iaaili takireki beunannia pulatsanan akenen Taikamanua ka tubutta. 8:19 Sangaliot polak ai lé range-ngenaaké tubudda kangelei baga iaili tetrenia ipatoilá sia tatogania Taikamanua. 8:20 Aipoí aiore'akéan Taikamanua imamúmú polak néné; tápoi tá sibara ka teú bagat polak néné, bulat oore'akéna lé nia Taikamanua. Tápoi kenanen kisedda, ai leú te sibailiu karoniatta; 8:21 iaté ka sara tetre, belaakénangan leú et sangamberi sibaraakenennia Taikamanua ka kabeira sisubuaké nia, bailiu silónangan leú et puujaat sambat pulatsanan sambadda tatogat Taikamanua. 8:22 Kelé siagaita leú, teret kineneiget muhoi-hoi lé ragagalai sangamberi sibaraakenennia, kalulut rapangorik, kéan lé saina sipususulé. 8:23 Tá sarat sangaliat polak sambat manua muhohoi-hoi, tápoi beri leú et sita ka sita, ai sita muhohoi-hoi ka paatuatta ka baga. Atasilóan tedda kam Ketsat Sipunenan kelé panguruat Taikamanua siboikí ka tubutta, ibelaaké sangamuinet tubutta, ibailiu sita tatogania. 8:24 Kalulut kakaronitta nia baga, arauakénangan sita Taikamanua. Tápoi ké baí kuanenta karonietta baga amatoiláan nia ka matatta, táan te taooniaké nia karoniet. Aipoí kasoniangan lé masikakaroni baga, ké araitsóan baí tubunia karonietda? 8:25 Tápoi ké takaroni kam baga sitaiitsokettta peilé, tá isoppi tangena kam nia ka om baga. 8:26 Kisedda leú te ioi ka sia Ketsat Sipunenan, masirop'aké sita, ké bara gulai tonem bagatta ka tubut Taikamanua. Aipoí ka sita néné, tá taagai kam kipa tapaeerú kam maniddou ka tubut Taikamanua. Ketsat Sipunenan lé memei ka tubut Taikamanua maniddou punu tubutta, bulat sibara ka ngelei bagania, pat tá momoi tatiboi kam nia. 8:27 Oto Taikamanua siagai bagat pupaatuanan sirimanua, iagai siripot siobat bagat Ketsat Sipunenan. Ketsat Sipunenan lé poí amaniddou ka tubut Taikamanua, punu tubudda sapaamian Taikamanua, siripot sipasesese ka teú bagat Taikamanua. 8:28 Kelé siagaita, Taikamanua lé masiaatur sangamberinia, masibaraaké katuerukatda simanuntu baga ka tubunia, elé katuerukatda sia sinogainia siripot ka sinaatunia ka sia. 8:29 Sia sipiliy Taikamanua néné leú, aian aikau Taikamanua katukuanan tubudda, barania ka panandaatnia peilé, iaté bulé ibailiu sia simakeré ka tubut Togania, iaté Jesus Kristus. Oto toga néné, bailiu siboikí ka talagadda sangamberi sasarainania. 8:30 Kisedda te igagalai Taikamanua ipasogaji sia sibara katukuanan tubu, barania ka panandaatnia peilé, iageti sia sinogai néné, paerúnangan leú et mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. Oto sia sipaerúna patabbaratda mitsá Taikamanua, ikep'akérangan pulatsanan Taikamanua. 8:31 Oto kipangan lé takukua kam kineneiget pagalaiat sangamberinia néné? Ké aipaaleian sita Taikamanua, kaseian lé maró baga masilawan sita? 8:32 Beringan bulat bakkat Togania tá aibaijí, tápoi aibuluaké lé nia punu tubutta sangamberitta; oto kipangan pá tá iaaké sangamberinia pabage-bagei ka tubutta? 8:33 Kaseian lé masijo-joaké sita, ké bulat tubut Taikamanuangan amasikua tatat seletta? 8:34 Ele kipa, taleú ai sia sigelai masijoaké sita? Ai Jesus Kristus sirop'aké sita! Nia né te amatei, elé nia né té aisuruaké Taikamanua ka simamatei; oto aian nia kisé ka betbet Taikamanua ka kudduat sipulubeunan. 8:35 Kaseian lé masikekeraaké Kristus ipununtuki sita baga? Momoi leú pá ikeraaké nia pureuregat baga, elé pugejaat baga, elé paoreat, elé pulajeat, elé pugebakat, elé kalotóakenen, elé kamateiat? 8:36 Kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, "Ai lé kai ka tei ailiggou kamateiat, kalulut ekeu. Rakakau lé kai kelé biri-biri jájaket." 8:37 Taá! Sangamberinia siorikta néné, tasisiló kam kamanangan sibulatnia sibara ka tubut Kristus sipununtuki sita baga. 8:38 Aipoí bulat ai lé kukakatonemi baga, ka sangaliot polak néné, kamateiat pá nia, elé purimanuaiat; elé malaika pá nia, elé simagege, elé kalotóakenen pá nia kineneiget, elé kalotóakenen ka gogoi sibabara; elé apa páonia bagei oniakenen simagege, 8:39 elé apa páonia sikukuddu ka manua, elé sikukuddu ka polak, elé apa pá onia bagei, sangamberinia néné, tá momoi rasaila ipukateki sita baga Taikamanua, sipatoilánia ka tubut Tuhanta Jesus Kristus.

Roma 9

9:1 Bulat sibulatnia te sikuakku néné, kalulut bakkat Kristus lé aku néné. Tá kubobokoí. Aipoí pupaatuananku ka baga sipinalulut Ketsat Sipunenan, masiparoron aku mitsá masikua bulat pububulatnia sikuakku néné. 9:2 Bulat makopé reu-reu bagakku, samba bulat aiorik'an bagakku 9:3 kalulut galai tubudda sasarainangku sisangabangsa kai néné. Pat obákungan ipateleji aku Taikamanua, elé ipasaraaké aku ka tubut Kristus. 9:4 Aipoí sia néné sapaamian sipiliy Taikamanua, samba aibailiuakéan sia bakkat tatogania, samba patoilánangan leú et ka tubudda pulatsanannia. Galainangan pakerekat baga ka tubudda, lepá kaunangan ka tubudda surukat puaarat. Ngantrunangan leú et sia kipa rapaeerú maniddou, samba arasilóan leú et sangamberi patonekatnia. 9:5 Sia néné, iaté sapunuteteura taikebbukatta. Ka sia Kristus néné, siripot ka pusirimanuaat, sibara ka bangsadda lé nia. Nia lé mabuak ka sangamberinia. Oto tuumun'aké lé Taikamanua teret buru-burú! Amen. 9:6 Tápoi tá te masikua, patonekat Taikamanua néné táan aitueenung'aké; tápoi tá sangamberidda sipuoni bangsa Israel néné, bailiu sapaamian sipilit Taikamanua. 9:7 Elé tá sangamberidda sapunuteteu Abraham muoni tatogat Taikamanua. Aipoí ai patonekat Taikamanua sikuania ka tubut Abraham, kisé, "Sarat sapunuteteu Isak lé tuooniaké sapunuteteunu." 9:8 Oto sia sapunuteteu Abraham, oniakenen tatogat Taikamanua, iaté sarat sia lé sapunuteteunia sipututú-tú mata kalulut patonekat Taikamanua, tápoi tá sangamberidda sapunuteteunia. 9:9 Aipoí kisé lé aikua patonekat Taikamanua, "Ipot ka sara tetre, oi aku, samba itutú-túaké te ka sia si Sara, sara toga simanteu." 9:10 Iageti mitsá aikua Taikamanua, Itutú-túaké te si Rebekka rua sia tatogania sibara ka tubut sara ukui, iaté si Isak taikebbukatta. 9:11 Ainangan tá mututú-tú matadda ruadda, aikokoiakéan piliyetnia Taikamanua ka gogoi sibabara. Ipasipiliy poí ka sia Taikamanua, tá masiitsó apa momoi ragalaiaké, tápoi masitut pasogaiat Taikamanua lé. Aipoí ainangan tá raagai masigalaiaké simaerú elé sikataí tatogat Rebekka néné, 9:12 aikuangan ka matat Rebekka, Taikamanua kisé, "Sikebbukat lé mupapagugulet ka tubut bagi." 9:13 Beri ka Buko Sipunenan leú et, ai akua Taikamanua kisé, "Kai Jakob lé makaté bagakku, tápoi kai Esau geti malagá bagakku ka tubunia." 9:14 Oto kipangan lé takukua kam kineneiget? Tá pá maroipo ukumnia Taikamanua? Kirénangan tedda maroipo lé ukumnia Taikamanua! 9:15 Aipoí aikua ka matat Mose, Taikamanua, kisé, "Kupatotoilá te panguruat katet bagakku ka tubudda siobáku kupatoilá panguruat katet bagakku, samba kupatotoilá te punununtut bagakku ka tubudda siobáku kupatoilá ka tubuda punununtut bagakku." 9:16 Oto teú bagania ka sia Taikamanua, tá siripot teú bagadda sirimanua, elé siripot ka sigalaiakenenda sirimanua, tápoi sarat erut bagat Taikamanua lé, ka tubudda sipiliynia. 9:17 Ka Buko Sipunenan leú ai atusurat'aké kisé, "Aikua Taikamanua ka matat Rimatadda tai Misir, 'Kubabailiuaké te ekeu rimata, tápoi sarat kalulut néné lé itukakau ekeu, bulé kalulut ekeu, patoilákungan gegekku sambat agairangan aku sangamberi taikapolak.' " 9:18 Oto ké iteúaké Taikamanua ipununtuki baga sara sirimanua, pununtukinangan nia baga; tápoi ké iteuaké imakelá paatuat sara sirimanua, makelánangan leú et paatuatnia. 9:19 Oto ale kam Sasaraina, nukukua te kam ka matakku kisé, "Ké kisedda baí galainia, isesele'aké peilé kodda sia sirimanua Taikamanua? Tá pá beri sia sara sirimanua simaró baga masitá-táaké teú bagat Taikamanua?" 9:20 Tápoi ale kam Sasaraina! Sirimanua lé kam. Tá momoi imaró bagamui masialegi nga-ngan Taikamanua! Momoi leú pá ka sia kudduat ogó iiséaké sipasigagalai nia, ikua, "Kisé koí anugalai putubuatku néné?" 9:21 Tá pá momoi ka sia sipugagalai kudduat ogó néné, igalai siobánia ka tubut polak galajet kudduat ogó néné? Ka sangatappá polak, momoi igalai rua ngamata kudduat ogó; sara simaerú sara mitsá tá bulat simakaerú. 9:22 Kisedda leú te igagalaiaké ka sia Taikamanua. Ai paatuatnia Taikamanua masisegé'aké golúnia elé ipatoilá gegenia. Tápoi kenanen kisé, ai leú ipaom bagania ka tubudda ukumen kalulut babaraakéra golúnia. 9:23 Iageti mitsá, ai leú et paatuatnia Taikamanua masipatoilá ka tubutta puuktungan simakopé igi siuruakenennia ka sita simanuntut bagania. Aipatarek'an sita Taikamanua masisiló puuktungan néné. 9:24 Oto sita te néné sinogainia, tá sarat sia sipuoni bangsa Jahudi, sambat sia sabangsa bagei leú et. 9:25 Aipoí ka bukot Nabi Hosea, leú, ai aikua Taikamanua kisé, "Sia oniakenenku tá sikaumangku, bailiuakékungan sia, 'Sikaumangku'. Bangsa oniakenenku tá simanuntut bagakku, oniakékungan sia, 'Simanuntut bagakku'. 9:26 Sambat ka kudduat pasikuananda ka tubut sirimanua, 'Tá sikaumangku kam néné,' sedda te itukukua sia tatogat Taikamanua sipuririmanua." 9:27 Ka sia Nabi Jesayas leú bulat maron aikua ka tubudda bangsa Israel, kisé, "Kenanen kéan lé nuntut ngaí igidda tai Israel, tápoi bulat goisó lé sia isisiló puaragat; 9:28 aipoí táan mauuju iorak'aké si Tuhan ukum ka tubudda sangamberi taikapolak." 9:29 Samba aikua leú mitsá ka sia si Jesayas, kisé, "Bulat ké tá baí iinou sapunuteteuta, Taikamanua Sipulugege, aibailiuan sita ka sita kelé Sodom sambat Gomora." 9:30 Oto katumuinekatnia kisé lé: Ka sia sabangsa bagei taú sipuoni Jahudi, tá airabebesíaké imaerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. Tápoi kalulut tonem bagadda, bailiu paerúnangan mitsá Taikamanua patabbaratda ka tubunia. 9:31 Tápoi ka sia geti tai Jahudi, bulat airabebesíaké rareddet surukat, bulé imaerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. Tápoi bulat beri sesedda nia. 9:32 Apa pá lulunia tá rasesese nia? Tá poí ka tonem bagadda ka tubut Taikamanua ragagalaiaké néné, tápoi bulat sibesíakenenda lé saradda. Kalulut néné, belé sia, aitusoksok reredda ka tubut, "Bukkú Katusoksongan". 9:33 Oto pagalaiat bukku néné, ai atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Lelek'aké kam néné: Akugalak'akéan ka Sion sara bukkú katusoksongan reredda sirimanua; iaté sara bukkú sabeu, sikau kabelekatda sirimanua. Tápoi simatonem baga ka tubunia geti bulat tá tupabubuji bagadda."

Roma 10

10:1 Ale kam Sasaraina! Bulat aikubebesiaké bulé rasiló ka sia puaragat sabangsakku néné. Oto kaluludda, bulat paniddoukungan sipulelelek ka tubut Taikamanua. 10:2 Bulat tá magí-gí aku masimuneng'aké; bulat maron sia muarat ka tubut Taikamanua. Tápoi puroronda muarat néné geti, tá puaagai sibara ka Taikamanua. 10:3 Tá raagai sipinaatut Taikamanua kipa ipaeerú ipatabbra mitsá sirimanua ka tubunia. Kalulut sipinaatutda saradda lé poí ragagalai, taitutrangan kelé ka siripokat sikuat Taikamanua ka tubudda. 10:4 Aian ka tubut Kristus kasunan surukat. Oto kasei simatonem baga ka tubut Kristus, amaerúan te mitsá patabaratda ka tubut Taikamanua. 10:5 Kelé ka sia si Mose leú, ai aisurat'aké, iaté, simaeerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua kalulut surukat, muririmanua sia kalulut rereddetda surukat. 10:6 Tápoi simaeerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua kalulut tonem bagadda ka tubut Taikamanua, aikua ka Buko Sipunenan kisé, "Buí nukua ka paatuatnu, 'Kasonia tusasakai ka manua?' (katukolobatnia sigorosot'aké Kristus), 10:7 elé, 'Kasonia tugogorosot ka taikabaga?' (katukolobatnia sipasisusuruaké Kristus ka kamateiat)." 10:8 Katukolobatnia kisé, "Malegre lé Katuareman Simaerú néné ka tubum; ai nia ka ngu-ngum sambat ka bagat paatuatnu." Nia té nenda Katuareman sipinaarepmai; katuareman sipasikukua, buítá ramatonem baga sirimanua. 10:9 Aipoí ké ngu-ngumuian amasimuneng'aké, "Jesus néné iaté Tuhan", samba anukatonemingan kam nia baga ka bagat paatuatmui susuruakéna nia Taikamanua ka kamateiat, iepeité silómuian puaragat. 10:10 Kalulut sibara ka bagat paatuatda lé ramatotonem baga, bailiu silónangan sia Taikamanua kelé simaerú patabbarat mitsá ka tubut Taikamanua. Samba sibara ka ngu-ngunia lé rapasimumuneng'aké, bailiu silórangan puaragat. 10:11 Beri ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Bulat tá te ipabubuji bagadda simatonem baga ka tubunia." 10:12 Sangamberit sirimanua lé ioorak tiboiet néné, tá anai pabaggeiatnia, tai Jahudi elé sabangsa bagei. Aipoí ka sia Taikamanua sisasara néné, Tuhanda sangamberi sirimanua lé nia. Ikakau Taikamanua panukanan sipususukkra ka tubudda sangamberi sipasititiddou paroman ka tubunia. 10:13 Ai atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan kisé, "Maarau te sia sangamberi sipasisosogai onin Tuhan." 10:14 Tápoi kipa te iooi rasogai onin Tuhan, ké tápei anai tonem bagadda ka tubunia? Elé kipa imatotonem bagadda ka tubut Tuhan, ké tápei araarep katuareman tubunia? Iageti mitsá, kipa iooi raarep pagalaiat tubut Tuhan, ké tá anai sia sieei masisegé'aké Katuareman Simaerú ka tubudda? 10:15 Samba kipa te iooi raei masipakakra Katuareman Simaerú ké tá anai sia sipasikokoiniaké sia? Ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan kisé, "Apanganté erúnia kaoijananda sipakakra Katuareman Simaerú sibabara ka Taikamanua!" 10:16 Tápoi tá te sangamberidda sirimanua masisiló Katuareman Simaerú néné. Kelé ka sia kai Jesayas leú, ai akua kisé, "Tuhan, kaseian lé matonem baga ka sipinaarepmai?" 10:17 Aipoí kapasiaarep Katuareman Simaerú lé ramatotonem baga sirimanua. Oto Katuareman Simaerú leú ituaarep kalulut kababaradda sirimanua sipakakra Katuareman Simaerú pagalaiat Kristus. 10:18 Tápoi kenanen kisé, ai peilé nounogetku kaku: Bulatnia leú pá tápei araarep Katuareman Simaerú néné? Arasilóan! Aipoí ka bagat Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Amaarep'an nga-nganda ka sangaliot polak, tiboietda leú et, aiailingan ka tut-tut polak." 10:19 Iageti kunou-nou peite kam mitsá: Tápei pá raagai ka sia tai Israel néné? Oto si Mosengan lé masiaalegi boikí panounogatku néné. Aikua si Mose, "Kisé te aikua Taikamanua, 'Kubabaraaké te oron matamui ka tubudda sara bangsa taú sipuoni sikauman Taikamanua samba kubabaraaké te pungoí-ngoikat bagamui ka tubudda sara bangsa sitaiagai paatuat.' " 10:20 Sarapeite taigí-gína nia ka sia si Jesayas masikua, "Kisé aikua Taikamanua, 'Ka sia sitaipasigagaba aku, arasesengan aku; kupatotoilá te tubukku ka tubudda sitaipasirereré pagalaiat tubukku.' " 10:21 Tápoi sipaoorak ka galai tubudda geti tai Israel, aikua si Jesayas kisé, "Aikua Taikamanua, 'Sanganantat gogoi lé kutotoiaké kabeiku ka tubudda bangsa simakelá paatuat samba sitaimareddet.' "

Roma 11

11:1 Kunou-nou peite kam: Kipa, taleú airibbaiakéan sia sikaumania Taikamanua? Bulatnia tá! Beri aku kaku, tai Israel lé aku, punuteteu Abraham, sibara ka muntogat Benyamin. 11:2 Tá! Tá airibbaiaké sia sikaumania Taikamanua, sipiliynia baranangan ka panandaatnia peilé. Kelé siagaiatmui leú et siripot sitususurat ka Buko Sipunenan pagalaiat tubut Elia, ainganduaké galai tubudda tai Israel ka tubut Taikamanua, aikua kisé, 11:3 "Ale Tuhan, aramateiakéan sia tai nabim. Samba kudduat buluat buluakenen ka tubum leú et arapakataían. Legeina lé sarakkungan lé; tápoi beringan nenda, aian leú raiisiaké ramateiaké aku kaku." 11:4 Oto kipa aikua Taikamanua masialegi nga-ngan Elia? Oto aikua, "Aian akukeleiaké pitu ngaribu sia igidda. Tápei arabuluji ka sia sabulungan Baal." 11:5 Kisedda leú te kineneiget: Ai sia goisó sipiliy Taikamanua kalulut panguruat katet bagania. 11:6 Tápoi tá te kalulut sigalaiakenenda aipiliy sia Taikamanua, kalulut panguruat katet bagania lé. Aipoí ké kalulut sigalaiakenenda lé baí aipiliy sia Taikamanua, oto táan katet baga sipulelelek ituooniaké katet bagat Taikamanua néné. 11:7 Oto kipangan lé? Tá arasese tai Israel gabaietda. Sia lé sipilit Taikamanua goisó néné amasisese. Ka sia geti sabagei, arakeláaké lé paatuatda ka pasogaiat Taikamanua. 11:8 Aipoí ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Taikamanua lé aibaraaké kelat paatuatda, pat aili teret kineneiget, tápei amaitsó matadda, elé tápei amaarep piúra." 11:9 Ka sia si Dapid leú ai aikua kisé, "Bulé papune-punenda, bailiu kelé lulup-lup, tápoi sia leú et iaalá, samba sibailiu uuggungan, katubulunganda rabelé bulé ramabubu! 11:10 Eddangan nia imagep-gep matadda, bulé tá ioi rapaitsó; elé eddangan nia rapukou-kou tei-tei teret buru-burú." 11:11 Kunou-nou kam mitsá: Kipa, taleú ramakataí lé tai Jahudi, aipuaili kelé néné ka tubudda ka tetret arabelé? Kirénangan tá! Kalulut jodda lé; tápoi abara lé katuaragatda sabangsa bagei, pat sí-sí bagadda tai Jahudi ka tubudda bangsa bagei. 11:12 Kalulut sele sigalaira tai Jahudi, elé taimareddetda ka teú bagat Taikamanua, bailiu panukaninangan sia Taikamanua sabangsa bagei. Sarapeite ké amaerúan mitsá patabbaratda tai Jahudi ka tubut Taikamanua, tá isoppi iaké mitsá ka tubudda Taikamanua panukanan simakopé igi! 11:13 Kineneiget, ka tubumuian lé ale sasaraina sipuoni taú sipuoni tai Jahudi kukukua kuanenku! Burúnia néné, bulat makopé kuabeuaké ka bagat paatuatku galajet, puukuketku siripot puooningku apostelda taú sipuoni bangsa Jahudi. 11:14 Bulat akugeléan imaoro matadda sia bulat tubut sabangsakku, bulé ka sigalaiakenenku néné, oi iarauaké sia Taikamanua sangarubeiat ka talagadda. 11:15 Kalulut taisisilóna sia Taikamanua, bailiu erú mitsá patabbaratda taikapolak ka tubut Taikamanua; sarapeite ké isiló baí sia Taikamanua! Bulat galainia baí, kelé atusuru sia mitsá simamatei! 11:16 Ké atukauan siboikí sangatippú roti ka tubut Taikamanua, oto momoi takua sangamberinia roti, tukakau leú et ka tubut Taikamanua. Ia leú et ké ungat loiná Taikamanua sibakkatnia, oto paran-rannia leú et Taikamanua leú et sibakkatnia. 11:17 Oto piga pá ran zaitun, iaté tai Jahudi atutugglu. Oto ka sinunggulat néné te atuettet'aké ran loinat zaitun leleu, iaté kam néné ale Sasaraina taú sipuoni tai Jahudi. Atuettet'aké kam ka sinuggulat ran néné, bulé nunanam kam sangamberi simaerú sibara ka purimanuaiat puketsananda tai Jahudi. 11:18 Oto buí imamit bagamui ka tubudda ran sinugglu kelé néné. Buí nukalipogi kam nia, kam néné ran lé kam. Aipoí tá te ran masikakau kan ungat, tápoi ungat lé masikakau kan ran. 11:19 Tápoi tá isoppi nukua kam nia ale kam Sasaraina, "Kirénangan tedda tututugglu paran-rannia, bulé ioi ituettet'aké aku kaku ka loinánia!" 11:20 Aisese tedda sikuamui. Tápoi aituribbaiaké sia ka sia kalulut taimatonem bagadda lé, iageti aitusiló kam ka kam, kalulut tonem bagamui lé. Oto buí nuumun'aké kam tubumui kalulut néné; tápoi kau lé ibara lotómui. 11:21 Aipoí beringan tai Jahudi sipuoni bulat ran, tá aibaijí iribbaiaké sia Taikamanua, sarapeite kam néné, buí ikua ka bagamui ibabaijí kam, iribbaiaké kam ka kam Taikamanua. 11:22 Oto sené mitsá momoi taitsó kam kopet pueerúnia Taikamanua, tápoi sené leú et, taitsó ronnia Taikamanua masipaanuji sia sirimanua sijo, tápoi maerú bagania ka tubumui ka kam ale Sasaraina, sarat kau lé nupurimanua kam ka erut bagania. Ké tá kisedda, mandé kam leú et ka kam ribbaiakénangan kam. 11:23 Ialeú et ka sia tai Jahudi, ké raariaké baí mutaimatonem baga, silónangan sia mitsá Taikamanua; ai poí gege ka tubut Taikamanua isiló sia mitsá. 11:24 Kam sipuoni taú tai Jahudi néné, kelé ran loinat zaitun leleu lé kam, bulat ké nusaggangi baí kam galai tubumui, oi ituettet'aké kam ka loinat zaitun sibulatnia, sarapeite sia tai Jahudi sipasikat'akenen ran loinat zaitu bulat sibulatnia. Bulat labbei lé katubut Taikamanua masitoiliaké sia mitsá ka tubut loinat zaitunda leú et. 11:25 Ale kam Sasaraina! Buí nukua kam tubumui anuagaian kam sangamberinia. Aipoí ai sara kiddiyet bagat Taikamanua agaietmui. Tápoi einangan tá raaagai sirimanua. Ai sara kuanenku paagaietku ka tubumui, bulé nuagai kam nia. Iaté: Sangarubeiat tai Jahudi makelá paatuatda. Tápoi galai tubudda kelé néné geti itukakapplu, teret lélé nia igidda sieei ka tubut Taikamanua, sia sipuoni taú tai Jahudi. 11:26 Iapeité silórangan nia ka sia tai Jahudi puaragat néné. Aipoí aian atusurat'aké ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Momoi te nia Rimata Sipaarau sibara ka Sion; iageti posanangan sangamberi jodda sapunuteteu Jakob. 11:27 Kubabaraaké te pakerekat baga néné ka tubudda ka tetret aikuaappéaké jodda." 11:28 Kalulut taiobára nia tai Jahudi masisiló Katuareman Simaerú néné, bailiunangan sia saggak Taikamanua; tápoi aibailiu lé nia puuktunganmui ka kam, ale kam Sasaraina sipuoni taú tai Jahudi. Tápoi kalulut pipiliyna sia Taikamanua, bailiu riu-riu lé ipukateki sia baga Taikamanua, kalulut taikebbukatda. 11:29 Aipoí ka sia Taikamanua, ké aipiliyan sia sirimanua, elé aipanukaningan sia, táan te iaalá mitsá ka tubudda sangamberi sigalaiakenennia. 11:30 Sitaimareddet ka tubut Taikamanua lé kam siburú. Tápoi kineneiget geti, aipoiliat'an Taikamanua bebelaakéna kam kaukuman jomui, kalulut taimareddetra tai Jahudi. 11:31 Oto kisedda leú te ka sia tai Jahudi. Kineneiget tá mareddet sia ka tubut Taikamanua, bulé imatoilá katubebelaakémui ka kam, ka ukuman jomui. Tápoi lepá geti toiláaké bebelaakéna sia ka sia Taikamanua, ka ukuman jodda. 11:32 Aioreaké poí sia Taikamanua sangamberi taikapolak, bulé ikup-kup'aké sia putataimareddet, bulé ipatoilá punununtut bagania ka tubudda sangamberidda. 11:33 Bulat sipususukkra lé pukayoatnia Taikamanua. Bulat simakopé sikut paatuat sambat puaagai lé nia Taikamanua! Kasei te momoi masikeruji siteúakenennia? Kasei te momoi iagai kipa igagalai Taikamanua, igalai galajetnia? 11:34 Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Kasei momoi masisinogi pupaatuanan Taikamanua? Kasei momoi masikau panganturat ka tubunia? 11:35 Kasonia ataagai kam amasikau apa pá ka tubut Taikamanua? pat ró bagadda masitiddou sili ka tubunia?" 11:36 Taikamanua lé aibaraaké sangamberinia. Ka tubut Taikamanua lé kabaraiat sangamberinia, samba Taikamanua leú et sibakkatnia. Oto tuumun'aké lé Taikamanua teret buru-burú! Amen.

Roma 12

12:1 Ale kam Sasaraina! Bulat seget kopet erúnia lé Taikamanua ka tubutta néné. Iaté né lulunia kutitiddou ka tubumui simakopé, bulé nusegé'aké kam tubumui bailiu kelé sara buluakenen sipuririmanua, sikokoiakenen ka Taikamanua, samba bailiu obaket bagania. Oto buítá kisedda pusururúmui ka tubut Taikamanua. 12:2 Buí nutut'aké kam siobat bagat polak néné. Bulé Taikamanua isiliy galai tubumui, imabau paatuatmui, ioi nuagai kam apa siobat bagat Taikamanua, iaté, apa sipuoni simaerú samba siobat bagania, samba aponia simasut pueerú. 12:3 Aipoí aku kaku néné, aipanguruaningan aku Taikamanua. Iaté lulunia kupangangantru kam ka kam, ale Sasaraina: Buí nukua kam tubumui simabuak tiboi tubu, kam néné, pat saliuakémuian siripot tubumui. Tápoi kau lé nupusigoá kam, nuitsó kam tubumui, ka repet paatuat. Bulé senemui musigoá, isiripoki ron siaket Taikamanua ka tubunia, kalulut tonem bagania ka tubut Jesus. 12:4 Tubutta néné maigi laddounia. Senen laddou tubutta néné, ai galaijetda pasasaradda. 12:5 Oto kisedda leú te ka sita néné. Kenanen maiigi sita, tápoi sara lé sita, kalulut atapatabbra kam, ka tubut Kristus. Samba sita leú et senenta, ai patabbaratta ka pasasambatta, kelé sipuoni laddou ka sara tubu. 12:6 Ka senen tubutta leú et, ai ka tubutta panguruat sitaimakeré. Pasiaaké nia panguruatnia leú et Taikamanua ka tubutta, siripot panguruat katet bagania lé. Oto kau tapakei kam nia panguruatnia néné. Ké panguruat masipakakra Katuareman Simaerú isiló, kau ipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua néné, siripot siooi igalaiaké. 12:7 Sipasisisiló panguruat masirop'aké sirimanua, kau bulat sibulatnia ipasikeli sabagei. Iageti sipasisisilo panguruat masigelaiaké sabagei, kau bulat imalelek igelaiaké sia. 12:8 Sipasisisiló panguruat masiparon putotonem bagadda sirimanua sabagei, kau bulat ipulelek iparon pupaatuananda sirimanua sabagei. Sipasisisiló panguruat masipauruaké apa pá sibabara ka tubunia, kau iapupanguruat bulat sibara ka anggai bagania, siripot simateú tugalaiaké. Sisilo panguruat masiutéaké sabagei, kau bulat ipulelek ipasiutéaké. Iageti sisiló panguruat masipatoilá katet bagania ka tubudda sabagei, kau igalaiaké nia ka angkat baga. 12:9 Kau bulat sibara ka linat paatuatnu nupukateki sia baga sirimanua. Kau imalagá bagam ka sikataí, samba kau numariu-riu ka simaerú. 12:10 Kau nupakaté kam baga pasasambamui, bulat sibara ka lalai bagamui, kelé siripot sipusasaraina ka sangakeluarga. Iageti kau nupaola kam muboikí, masikau paroroiat ka pasasambamui. 12:11 Kau numangamang kam masigalai galajetmui. Buí numabeili kam. Kau nupugalai kam galajet Tuhan, bulat sibara ka ron Ketsat Sipunenan. 12:12 Kau ka angkat baga nupukaronan kam, ka tubut Tuhan, elé kau imaom bagamui masisiló paoreat, samba kau leú imariu-riu nupaniddou kam ka tubut Taikamanua. 12:13 Pauruaké kama pa sibabara ka tubumui, masirop'aké sia simatonem baga ka tubut Taikamanua, samba leú et siló kam sia siooi ka lalepmui ka angkat baga, kenanen tá nuagai kam sia. 12:14 Tiddou kam ka tubut Taikamanua bulé isukat'aké sia simalagá baga ka tubumui. Bulatnia, tiddou kam ka tubut Taikamanua isukat'aké sia, bá pateteleji kam sia. 12:15 Ké ai sia sipuaangká baga, puangkámuian baga sambamui. Ialeú et, ké ai sia sipusosou, pusoumuian leú et sambamui. 12:16 Kau imaaman puririmanuamui ka pasasambamui. Buí nubuak'aké kam tubumui. Buí nukua kam tubumui, kam lé bulat simaagai, nupubara kam tubumui, oto tá kisedda puaagaimui bulat sibulatnia. 12:17 Ké ragalai sikataí ka tubumui, buí nulumun'aké kam nia ka kam, nugalaiaké leú kam sikataí, ka tubudda ka sia. Apa oniakenenda sangamberi sirimanua simaerú, nenda te nugagalaiaké kam. 12:18 Bulat besíaké kam, sibara ka mungkuatmui néné, murimanua ka bagat aban baga, ka tubudda sangamberi sirimanua. 12:19 Ale kam Sasarainangku! Buí nulumun'aké kam pukakataíra sirimanua ka tubumui. Ai leú iukum'aké nia Taikamanua. Aipoí ai atusurast'aké ka Buko Sipunenan kisé, "Aikua si Tuhan, Aku lé masilulumun'aké sia. Elé Aku lé iuukum'aké nia." 12:20 Tápoi kisé lé nugagalaiaké kam, ké malaje sia saggaknu, kaumuian kanda. Samba ké maoggou sia, kau kam lóra. Aipoí kapasigagalaiakémui nia kelé néné ka tubudda, mailanangan leú et ka tubumui. 12:21 Buí nuobáaké ikalaaké kam sikataí, tápoi kau lé nukalaaké kam sikataí néné, ka pasigagalaiakémui simaerú ka tubudda.

Roma 13

13:1 Buítá nureddet kam nganganda sapamarenta. Aipoí bulat beri sia sara sapamarenta sitaisiló gege sibara ka tubut Taikamanua. Parenta raeenung'aké sapamarenta kineneiget, iaté parenta sibabara ka tubut Taikamanua. 13:2 Oto sikuat Taikamanua lé te galainia atasaggangi kam, ké tá tareddet kam nga-nganda sapamarenta. Kasei sigalaiaké kelé néné, tá isoppi rasiló ukuman. 13:3 Aipoí ka sia sigalaiaké simaerú, buían ramalotó ka tubudda sapamarenta. Sia sikataí paraboat lé masikakalotóaké sapamarenta. Oto ké ainuoobá kam tá numalotó kam ka tubudda sapamarenta, kau imaerú paraboatmui. Sedda peité raumun kam sapamarenta. 13:4 Aipoí sapagugulet Taikamanua lé sia sapamarenta néné, sigalaiaké katuerukatmui. Tápoi ké tá geti maerú paraboatmui, kau nukalotóaké kam sia. Tá poí siboboi aibara gege ka tubudda rapaukumi sirimanua. Pagugulet Taikamanua lé sia, sipasioorak'aké ukum Taikamanua ka tubudda sirimanua sikataí paraboat. 13:5 Iaté lulunia numarereddet kam ka nga-nganda sapamarenta, tá sarat kalulut taiobámui tuukum, tápoi beri leú et paatuatmui ka baga, aikukua ka tubumui, bulé numareddet kam. 13:6 Nenda leú te lulunia aikabaraji nubabaya kam pajá, aipoí pegawai Taikamanua lé sia sapamarenta néné, sipasigagalaiaké galajet sikokoiakenen. 13:7 Oto baya kam ka tubudda sapamarenta apa simateú bayaet ka tubudda. Baya kam pajá ké siorak pajá peilé kam; samba baya kam cukai ké siorak pucucukai peilé kam. Abeuaké kam sia simateú abeuakenen, samba kau nuhormati kam sia simateú hormatiet. 13:8 Buí nupuutak kam apa pá ka tubudda kasei pá ké tá, sarat siorak ka pununtuat baga ka pasasambamui lé kelé utakmui. Aipoí kasei simanuntu baga ka pasasamba sirimanua, atukapplungan te aragalaiaké nia sangamberi surukat Mose. 13:9 Surukat aratda tai Jahudi, iaté; Buí nupaelet; buí nupamatei; buí nupanangkou; buí imakiddiy bagam ka bibiletda saaleinu sirimanua; sambat sangamberinia pasuru-surukat bagei, atupaloprungan nia; oto bailiu sarangan lé surukat, iaté, "Kau imakaté bagam ka tubudda saaleinu sirimanua, keleú katet bagam kekeu ka tubum." 13:10 Ké manuntu bagadda ka tubudda sabagei, tá ragagalaiaké sikataí ka tubudda. Oto ké apakatéan sia baga kere-keré, asut'an te aragalaiaké nia sangamberi sikuat surukat. 13:11 Iageti ka sangamberinia néné, kam leú anuagaian kam, aailina kineneiget tetrenia nutusuru kam. Aipoí gogoi Taikamanua iarauaké sita, bulat amalegrengan nia ka tubutta kineneiget, belé peilé legrenia ka tetret baunia peilé atamatonem kam baga ka tubut Kristus. 13:12 Tukakapplungan lé te soibó, iageti táan mauuju imapató. Oto kauan taariaké kam mugalai galajet pugepgeman. Buítá tapatarek kam tubutta masipakei pamatei pupatokat. 13:13 Kau lé tagalaiaké kam galajet simateú, kelé sigalaiakenenda sirimanua ka sinágó. Kila-kilangan leú nusabauaké kam beunan punenmui, elé mupuineng. Buí imaolop tubumui, elé ibara galai tubumui kelé sitaiagai arat. Buí nupalabá kam, elé buí imaoro matamui. 13:14 Bulé Kristus'an lé masiteteúaké aponia galaiakenenmui. Samba buí nutut'aké kam galai tubut pusirimanuaat sijo, bulé nusegé'aké kam bagamui mugalai siripot ka pubobotbot akkulá.

Roma 14

14:1 Kau imalelek nusiló kam sia sasarainamui simagulai peilé ka putotonem baga ka tubut Tuhan Jesus. Bui nupajoggloaké kam nia kalulut sipinaatunia sarania. 14:2 Ai sia sipaatu ka bagania, momoi ikom apa masese. Tápoi ka sia geti simagulai putotonem baga, ai peilé ka paatuatnia masikua, sarat gulei lé momoi ikokom. 14:3 Oto ka sia sikom apa masese, buí imamit bagadda ka tubut sikom sikokoiakenen; iageti ka sia leú et sikom komen sikokoiakenen, buí rasele'aké sia sikom sangamberinia, aisilóan poí nia Taikamanua. 14:4 Kasonia poi ekeu néné, pat koí ró bagam masiadili paguguletda sabagei? Ka sia pagugulet néné, belé elé tusuru pá nia, tuannia lé sibakkat pasikelat. Kirénangan muririó nia pagugulet néné, kalulut momoi poí kai Tuhan irióaké nia mitsá. 14:5 Ai sia sabagei siadde'aké gogoi sikokoiakenen peilé maerú ka gogoi bagei, tápoi ka sabagei geti raoniaké gogoi nenda, makeré lé. Oto edddangan nia raenung'aké siripot sipinaatudda saradda. 14:6 Aragalaiaké nia ka sia masiaddeaké sara gogoi sikokoiakenen peilé maerú, masisurú si Tuhan lé. Ka sia leú et sipasikokom sangamberinia, aragalaiaké nia kelé néné, masiumun Tuhan leú et, kelé masikua surá ka tubut Taikamanua kalulut komen sikomra néné. Oto kisedda leú te ka sia sikom komen simakokoi, masisurú Taikamanua leú te ragagalai, masikua surá ka tubunia. 14:7 Aipoí beri sia sara ka talagatta néné murimanua sarat uktuknia sarania; elé beri sia sara ka talagatta simamatei uktuk tubunia sarania. 14:8 Ké murimanua sita, puririmanuatta néné, murimanua kai Tuhan lé. Ialeú et ké matei sita, matei kai Tuhan leú et. Oto, murimanua elé matei pá sita, Tuhan lé saibakkat sita. 14:9 Ka sia Kristus amatei nia, lepá suru nia mitsá. Iaté lulunia aibailiu nia Tuhanda sipuririmanua sambat simamatei. 14:10 Kalulut néné, kam Sasaraina! Apangan lé lulunia nusesele'aké kam sia saaleimui sikeré tonem baga? Samba apangan lé lulunia imamimit bagam ka tubunia? Aipoí sangamberitta lé muririó ka matat Taikamanua, bulé iadili sita. 14:11 Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, Aikua si Tuhan, "Bulatnia, murerekkuk te sangamberi bokklo rapaniddogi aku; samba sangamberidda masiuumunáké pu-Tataikamanuangku." 14:12 Oto sangamberitta néné, buítá tapertanggung jawab'aké sangamberinia sigalaiakenenta ka matat Taikamanua. 14:13 Oto kalulut néné, buían tapasele kam katubu. Tápoi kau lé tajago kam tubutta, bulé buí tabaraaké kam apa pá sikau ialá bagadda saalei ka sikataí sambat ramajo. 14:14 Kalulut akupusara ka tubut Tuhan Jesus, bulat kopé tonem bagakku, beri sara apa pá, tútúnangan kasit-sit'akenen. Ikasisit-sit'aké nia geti ka sia sara sirimanua, kalulut ooniakéna lé nia kasit-sit'akenen. 14:15 Tápoi ké kalulut komenmui lé baí aibaraaké asat bagadda saalei ka tubumui, oto táan te ka siripokat pununtuat baga sigalaiakenenmui néné. Ké amateian Kristus kalulut sara sirimanua, oto buían nuobaaké kam ipakataí pupaatuanannia kalulut sikomnu. 14:16 Iaté lulunia, buían nugalaiaké kam apa kuanenmui simaerú ka kam, tápoi tá pasesese ka bagadda ka sia sabagei. 14:17 Aipoí ka purimataat Taikamanua, táan pagalaiat apa momoi rakom, elé tá momoi rakom sirimanua, bulat besíakenen. Tápoi bulat besíakenen geti iaté, bulé rareddet teú bagat Taikamanua ka aban baga, samba masisiló pugoraat baga sibara ka Ketsat Spunenan. 14:18 Oto sia sipuukú galajet Kristus, kelé néné te siangkáaké bagat Taikamanua; beri sirimanua sabagei leú et, rahohormati sia. 14:19 Bulat besíakenenta geti, iaté buítá tabaraaké kam paabanan ka pasasambatta, samba pasopo katubu. 14:20 Buí kalulut komenmui, pakataímuian sigalaiakenen Taikamanua. Kirénangan tedda tá takei-kei takom kam sangamberi komen, tápoi ké baí kalulut komennu ibaraaké jodda sabagei, oto amaselengan te ekeu. 14:21 Bulat merú peilé tá nukom akkulá, elé tá nuló anggur, elé tá nugalai apa pá, ke sikau imajo sara sarainam sikeré tonem baga le, sigalaiakenennu néné. 14:22 Ka matat Taikamanua lé nugagalaiaké nia katonemietnu saram néné. Aipoí sia sitaiaddeaké sigalaiakenennia néné masele, kalulut kolou ka bagania sesesenania sigalaiakenennia néné, sia té néné oniakenen, simauktuk. 14:23 Tápoi sia geti simatik-tik ngu-ngu masikom apa pá, tápoi lepá komrangan nia, sia té isesele'aké Taikamanua; aipoí tá aigalaiaké siripot tonem bagania apa sipasesese elé apa sitaipasesese. Oto sangamberinia sigalaiakenen tá ka bagat tonem baga, jongan lé te nenda ituooniaké.

Roma 15

15:1 Oto sita oniakenen bulat sikatonemi katonemietta, kau tapaom kam bagatta ka tubut sitaipaoorak ka bagadda sia simagulai putotonem baga. Buí sarat tubutta saratta le' tasasanang'aké kam. 15:2 Tápoi bulé senenta masikau puangkakat bagadda ka sia saalei sikeré tonem baga, sibailiu katuerukatnia, bulé ituppai puroron tonem bagania. 15:3 Aipoí beringan ka sia Kristus, tá aipaatu pusanangan nia sarania. Ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan sipasikua kisé, "Atusappóakéan ka tubukku sangamberinia paloloiat ka tubum." 15:4 Sipangantru sita lé poí sangamberinia tiboiet Taikamanua sitususurat ka bagat Buko Sipunenan néné. Aipoí nganturat sisilóta sibara ka Buko Sipunenan, sikau sita muom baga, elé masiparon sita lé, pat oi tapukaronan kam baga ka tubut Taikamanua. 15:5 Bulé Taikamanua sipaom bagadda sirimanua, elé sipusuibi bagadda sirimanua, irop'aké kam, ibara ka kam keret baga, nuului kam galai tubut Jesus Kristus. 15:6 Bulé keret bagamui sangamberimui néné, umun'akémuian Taikamanua, Ukkui Tuhanta Jesus Kristus. 15:7 Oto kalulut néné, kutiddou ka tubumui, bulé pasiló kam katubu pasasambamui, tápoi kau bulat sibara ka angkat baga, kelé leú et aisiló kam ka kam Kristus, bulé nuumun'aké kam Taikamanua. 15:8 Néné lé repdemenmui, aipasikelingan sia Kristus tai Jahudi, masipatoilá topitnia Taikamanua masisut'aké pakerekat bagania ka tubudda sapunuteteuta siburú. 15:9 Samba Jesus leú et kalulut erut bagania ka tubudda sabangsa bagei, kaunangan sia masiumun Taikamanua. Ka Buko Sipunenan leú et ai atusurat'aké kisé, "Oto kalulut néné, umun'akékungan ekeu ka talagadda sabangsa-bangsa, uraiakékungan urai pusurakat masiuraji onim." 15:10 Ai leú et bagei atusurat'aké ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Puangká kam baga sambamui sikauman Taikamanua sipiliy, alé kam sabangsa-bangsa!" 15:11 Samba ai leú et mitsá sipasikukua, "Umun kam Taikamanua kam sangamberi bangsa, bulé sangamberi sirimanua masiumun'aké nia!" 15:12 Ka sia leú et si Jesayas, aikua, "Babara te ka punuteteu Isai siuté'aké bangsa-bangsa; ka tubunia lé rapukakaronan sangamberi bangsa." 15:13 Ka tubut Taikamanua lé nueei kam mukaronan. Bulé nia masisut'aké ka bagat paatuatmui, elé masisut'aké erut puririmanua ka tubumui, kalulut tonem bagamui ka tubunia, bulé kalulut geget Ketsat Sipunenan, tuppainangan ron pukakaronanmui ka tubut Taikamanua. 15:14 Ale kam Sasaraina! Bulat aikukakatonemi baga iginia simaerú ka tubumui. Beri kam leú et ka kam, nuagai kam sangamberinia; momoi nupangantru kam katubu pasasambamui. 15:15 Tápoi pabage-bagei geti bulat kuron'aké kukua nia ka matamui ka suratku néné, kalulut aiakéan Taikamanua ka tubukku galajet néné. 15:16 Aibailiuakéan aku, Taikamanua pagugulet Jesus Kristus, koiniakenennia masipangantoman taú sipuoni tai Jahudi. Oto aku néné kelé imam lé, sipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, bulé ibailiu sia taú sipuoni tai Jahudi néné buluakenen ka tubut Taikamanua, sioi isiló Taikamanua. Bulé Ketsat Sipunenan ibailiuaké sia néné buluakenen simakokoi bakkat Taikamanua. 15:17 Oto kalulut amusarangan poí aku ka tubut Jesus Kristus, bailiu umunkungan tubukku ka galajetku, masipuukú Taikamanua. 15:18 Simarot bagakku kutitiboi sené, iaté sarat pagalaiat sigalaiakenen Kristus, ka sigalaiakenenku lé, iaté masitubbui sia bangsa taú sipuoni tai Jahudi néné, mureddet ka tubut Taikamanua; ka sigalaiakenenku ka titiboat samba ka pasigagalaiaké; 15:19 sialei pukerengan sambat kiseiet sabeu, sigalaiakenen Ketsat Sipunenan. Akupakakrangan sangamberinia Katuareman Simaerú, pagalaiat Kristus néné, ka tubudda sirimanua; tutaddaaké barania ka Jerusalem, pat aili ka Ilirikum. 15:20 Ai lé kubebesíaké mei masipakakra Katuareman Simaerú néné, ka tubudda sitaipasiaarep peilé pagalaiat Kristus. Aipoí kaku néné, tá kuobá masigalai galajet ka uddut bongan sigalaira sabagei. 15:21 Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Raiitsó te sia sitaipasisisiló peilé, Katuareman Simaerú pagalaiat Kristus néné; elé raagai te kelounia, sia sitaipasiaarep peilé." 15:22 Iaté lulunia marei-rei ibara pasailaatnia kuoi kubalou kam. 15:23 Tápoi kineneiget geti alepáan galajetku ka palagga-laggai. Bulat piga ngarurangan pá burúnia akuisiaké kubalou kam. 15:24 Kiséan lé tagagalai, atusabauan geti kai kuei kai masibalou tai Spanyol, ari kai goisó sedda. Bulat aikukakaroni baga tapaaili kam sedda, tapuangká kam baga sambatta. Iageti bulat ai leú te kukakaroni baga, nurop'aké kam aku kapuenungananku masiailiaké laggai Spanyol. 15:25 Tápoi kineneiget geti memei peilé aku ka Jerusalem masitaroaké paroman ka tubudda sapaamian Taikamanua sedda. 15:26 Aipoí apakeréan bagadda sapaamian Makedonia sambat paamian Akaya masirop'aké saaleira simagebá ka talagat paamian Taikamanua ka laggai Jerusalem. 15:27 Bulat ka angkat baga lé arateúaké nia rarop'aké sia. Kirénangan tedda mateú lé rarop'aké sia sasarainanda simagebá ka laggai Jerusalem. Aipoí ka sia taú sipuoni tai Jahudi, ka tai Jahudi lé arasiló panukanan. Oto mateú lé ka sia taú sipuoni tai Jahudi néné, rarop'aké tai Jahudi, rapauruaké panukanan sisilóra, iaté pukayoatda. 15:28 Oto ké atukapplungan baí kugalai galajetku néné, iaté masitaroaké paroman sirurúakenenda néné, ka tubudda sapaamian ka Jerusalem, iapeité oi aku ka laggaimui katusabagatku kuailiaké laggai Spanyol. 15:29 Ké moi aku kubalou kam, abbitkungan ka kam panukanan simakopé igi sibara ka tubut Kristus. 15:30 Oto ka onin Jesus Kristus Tuhanta, samba ka nuntut baga siaket Ketsat Sipunenan, moi aku ka tubumui kunáná kam, bulé kam leú et ka kam nurop'aké kam aku tapaniddou kam simakeré ka tubut Taikamanua bulat sibara ka muinet paatuatmui, nusopo kam aku. 15:31 Tiddouaké kam aku, bulé kubela ka kabeira sitaimatonem baga, sikukuddu ka laggai Judea. Elé bulé galaiakenenku néné, iaté masitaroaké panguruat ka Jerusalem, rasiló sapaamian Taikamanua sedda, ka angkat baga. 15:32 Oto ké aiteúakéan baí Taikamanua iaili tetrenia kuoi, oi kuoi sedda ka angkat baga. Sedda bara pusuibiat bagakku kukuddu ka talagamui. 15:33 Bulé Taikamanua, sipasikeli puririmanuan sirimanua, masipaalei kam sangamberimui. Amen.

Roma 16

16:1 Sené ai maniuta si Pebe. Kuobá nuagai kam nia. Nia néné, iaté sara sipasirorop'aké paamian Kengkrea. 16:2 Oto siló kam nia, siripot puooninia sara paamian Taikamanua. Kisedda poí galainia simatonem baga ka tubut Taikamanua, buítá parauma sia katubu pasasambadda. Ké itiddou paroman ka tubumui, rop'akémuian nia, aipoí nia ka sia néné, amaigingan sia airop'aké; beri aku kaku léu et, airop'akéan aku. 16:3 Segéaké kam salamku ka tubut Priska sambat ka tubut Akuila, saaleiku mugalai galajet Jesus Kristus. 16:4 Bulat aian lé goisó ramamatei kalulut rarop'aké aku. Oto bulat surá lé kukua ka tubudda; iageti tá sarat aku masikukua surá ka tubudda, tápoi beri leú et sia taú sipuoni tai Jahudi, arakua leú surá ka tubudda. 16:5 Samba segéaké leú kam salamku ka tubudda sapaamian siparururú ka lalepra. Segé salamku ka tubut Epenetus simanuntut bagakku. Nia té néné simatonem baga siboikí ka tubut Kristus ka Asia. 16:6 Segé leú salamku kai Maria. Bulat aimomongan tubunia ipasikeli kam. 16:7 Iageti paniddogatku, bulé nusegéaké kam salamku ka tubut Andronikus, sambat ka tubut Junias. Sangabangsa lé kai, samba makeré atupenjaraaké kai. Einangan tá matotonem bagakku kaku ka tubut Kristus, amuboikían sia kaku. Bulat maerú katuareman pagalaiat tubudda ka talagadda tai apostel. 16:8 Segé leú et salamku ka tubut Ampiliatus, simanuntut bagakku, kalulut makeré akupatabbra kai ka tubut Tuhan. 16:9 Segéaké kam hormatku ka tubut Urbanus, aleita mugalai ka galajet Kristus. Iageti segé leú salamku ka tubut Stakis, simanuntut bagakku. 16:10 Segé leú salamku ka tubut Apeles. Bulat amatoiláan putotopitnia ka tubut Kristus. Salamku leú et ka sia ka tai Aristobulus sangalalepra sambat kai Herodion. 16:11 Sisangabangsa kai ruamai. Iageti segé leú et salamku ka tubudda sasarainamai sangalalepra tai Narkisus sikeré tonem baga ka tubut Jesus. 16:12 Oto segé leú salamku ka tubut Tripena sambat ka tubut Triposa, sipasimomomoaké tubunia, masipuukú galajet Tuhan, samba leú et ka tubut Persis Simanuntut bagakku. Beri leú et ka sia aimomoakéan leú et tubunia mugalai galajet Tuhan. 16:13 Salam leú ka tubut Rupus sambat ka tubut inania, siaddeakenenku bulat tubut inangkungan lé. Si Rupus néné, iaté sara sipiliy Tuhan, umun'akenen kalulut sigalainia. 16:14 Segéaké leú kam salamku ka tubut Asinkritus, kai Pelegon, kai Hermes, kai Patrobas, kai Hermas, samba leú et ka tubudda sangamberi saaleira sedda sabagei sikeré tonem baga ka tubut Tuhan Jesus. 16:15 Iageti segé leú salamku ka tubut Pilologus sambat kai Julia; kai Nereus sambat ka maniunia; ka tubut Olimpas samba ka tubudda ka sia sangamberi saaleira sedda sikeré tonem baga ka tubut Tuhan Jesus. 16:16 Bulat kau nuparoro kam pasasambamui sibara ka ngelei bagamui, siripot simateú ka pusarainaatda sipu-Kakariten. Iageti sia leú sangamberi sapaamian Kristus ka Korintus segé leú et salamra ka tubumui. 16:17 Ale kam Sasarainamai! Bulat paniddogatku sabeu ka tubumui: Kau nujago kam tubumui ka tubudda sibaraaké karaganan paamian, elé sipakataí putotonem bagadda sirimanua ka tubut Tuhanta. Néné poí, tá paaakkup nia ka singantruakenen ka tubumui. Oto bá palelegre kam tubumui ka tubudda. 16:18 Aipoí ka sia sipasigagalaiaké kelé néné, tá mugalai galajet Tuhanta Jesus Kristus ragagalai, tápoi masisegé'aké bagadda mugalai siobára lé. Rakau tiboiet simananam, ranáná sia, bulé ialá bagadda ka sikuadda, ioi rapataju sia sitaiagai apa pá. 16:19 Araagaian sangamberidda sirimanua, riu-riunia nuomet'aké kam sangamberi sigelaiakenen ka tubumui, pagalaiat Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. Oto bulat maangká bagakku kuarep pagalaiat tubumui néné. Iageti kutiddou ka tubumui, bulé masiku paatuatmui ka simaerú, tápoi mabodo ka pagalaiat sikataí. 16:20 Bulé Taikamanua sipasibubujai sirimanua, masiaké ka kam gege, bulé ioi nukalaaké kam, elé nupakataí kam geget Setan. Bulé mariu-riu ipanukani kam Tuhanta Jesus Kristus! 16:21 Beri leú et ka sia si Timoteus aleiku ka galajet, segé leú et salamnia ka tubumui. Kisedda leú et ka sia si Lukius sambat si Jason sambat si Sosipater sisangabangsa kai, segé leú salamra ka tubumui. 16:22 Aku lé sipuoni si Tertius amasigalai surat néné. Segé salam pusarainaatku ka tubumui ale kam Sasarainamai. 16:23 Iaké leú salamnia ka sia si Gayus ka tubumui. Ka lalepnia lé kukukuddu, beri pumengguiatmai leú et, ka lalepnia lé. Beri leú si Erastus, segé salamnia ka tubumui. Kisedda leú et sarainanta si Kuartus. 16:24 Bulé Tuhanta Jesus Kristus masipanukani kam sangamberimui. Amen. 16:25 Tuumun'aké lé Taikamanua! Kalulut kababarat gege ka tubunia masirop'aké tonem bagamui siripot Katuareman Simaerú sisegéakenenku ka tubumui, iaté pagalaiat Jesus Kristus. Siripot sipinatoilat Taikamanua ka tubukku lé kaku kupakakakra Katuareman Simaerú néné, iaté pagalaiat sipinaatut Taikamanua, sitaiaagaietda sirimanua, barania ka siburú peilé, ka piga ngarura pá burúnia situsasabau. 16:26 Tápoi kineneiget geti, kalulut parentat Taikamanua sipuririmanua teret buru-burú, bailiu sipinaatut Taikamanua néné tupatoilá elé tupaagai ka tubudda sangamberi bangsa iaté ka sinurat'akenenda tai nabi, bule ramatonem baga samba ramareddet ka tubut Taikamanua. 16:27 Sarat nia lé Taikamanua. Samba simasiku paatuat lé nia. Bulé tuabeuaké oninia, teret buru-burú, ka onin Jesus Kristus! Amen. Sibara ka kai, Paulus, pagugulet Jesus Kristus

1 Korintus 1

1:1-3 Ale kam Sasarainamai sapaamian Taikamanua ka Korintus! Aipiliyan kam Taikamanua, ibailiu sapaamiannia, kalulut aibailiu kam bakkat Kristus, samba leú et sia sangamberi sipaniddogi Jesus Kristus Tuhanta, iaté Tuhanmui, elé Tuhanta simakeré. Aku sipuoni si Paulus sambat sarainanta si Sostenes, ruamai bulat kukaroni kai baga, bulé Ukkuita Taikamanua sambat Tuhanta Jesus Kristus masipanukani samba masibujai kam. Amugalai surat néné, iaté aku sipuoni apostel Jesus Kristus, bulat tubut sipauddet Taikamanua siripot ka teú bagania. 1:4 Bulat mariu-riu lé kukua surá ka tubut Taikamanua kalulumui, sisilómui anggai bagat Taikamanua siaket Jesus Kristus. 1:5 Kalulut babakkatina kam Kristus, bailiu kayo kam ka sangamberinia. Samba bulat makeru puaagaimui pagalaiat sangamberinia néné, samba nuagai kam masigelaiaké puaagaimui néné. 1:6 Oto néné te masipatotoilá katuareman pagalaiat Jesus Kristus néné bulat anupaakkuláakéan kam, 1:7 pat beri sara panukanan simagulai ka kam, pangenan ioi Tuhanta Jesus Kristus, bulé raitsó nia sangamberi sirimanua. 1:8 Aipoí bulat tubut Kristus lé masijajamin kam teret kalepakat, bulé ké moi nia iailiaké kam, tá anai kuat tubumui ka sikataí. 1:9 Bulat katonemiet baga te nia Taikamanua. Aipoí nia té néné Taikamanua, amasisogai kam, bulé nupusara kam ka tubut Togania Tuhanta iaté Jesus Kristus. 1:10 Ale kam Sasarainamai! Ka onin Jesus Kristus Tuhanta, kutiddou ka kam, kau ibara keret bagamui sangamberimui, bulé tá bara karaganan ka talagamui. Kau nupusara kam, elé kau ipusara paatuatmui. 1:11 Aipoí ai akuarep sisegéakenenda sikukuddu ka lalep Koloe pauuklemui pasasambamui. 1:12 Kukukua sené iaté kababarania ka talagamui sipasikukua kisé, "Aku kaku, si Paulus lé kututut.", tápoi ai leú et sia sabagei sipasikukua, "Aku geti kaku si Apollos lé kututut." Iageti ka sabagei arakua ka sia, "Kristus lé kututut kaku." 1:13 Kaipa te iooi ituparubei tubut Kristus! Aipoí tá amatei si Paulus punu tubumui! Aturaú leú et kam, tá bulé ibailiu kam sipasiului Paulus, ele? 1:14 Bulat uktuk'an lé sarat si Krispus sambat si Gayus akuraú ka talagamui. 1:15 Buí rabara kasei pá sipasikukua akuraúan nia bulé ibailiu nia sipasiuluiku. 1:16 (Ei oo, sangalalepra si Sitepanus leú aku airaú sia kasia. Tápoi sabagei geti, ké baí tá kukalipogi nia, táan anai sia akuraú.) 1:17 Aipoí aku néné kaku, tá masiraú sirimanua aikoiniaké aku Kristus, tápoi masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua lé. Kapasigagalaiakéku nia leú et, tá ka puaagaira manibo sirimanua, bulé buí imasibbu geget kamateiat Kristus ka siliktenga. 1:18 Aipoí ka sia sieei ka kamateiat, katuareman pagalaiat katusiliktengaat Kristus néné, sitá pagalajat lé. Tápoi ka sita geti sipaarau Taikamanua, katuareman katusiliktengaat nenda, kelé sara enungan Taikamanua, masipatoilá gegenia lé. 1:19 Beri ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Kupakakataí te puaagai paatuatda sirimanua, samba sipinaatudda simaagai paatuat leú, kutatatáaké." 1:20 Oto apangan lé katukaunanda simasiku paatuat? Apangan lé katukaunanda simabuak sikola? Apangan lé katukaunanda simaagai paatuat ka polak néné? Aipoi aipatoiláan Taikamanua, pusisikut paatuat polak néné siboboi lé! 1:21 Kenanen poí kipa pá, kopet pusisikut paatuatda sirimanua, bulat tá lé raaagai Taikamanua, siripot ka puaagaira saradda, lepá. Tapoi kalulut sikut paatuatnia Taikamanua, bailiu teúakénangan ipaarau sia simatonem baga, kalulut katuareman sipinaarepmai, kuanenda taikapolak sitá pagalajat. 1:22 Ka sia tai Jahudi bulat rabebesíaké ibara kiseiet, masipatoilá pububulatniana Katuareman Simaerú néné, tápoi ka sia geti tai Junani kapusisikut paatuat polak néné lé, rapapakei masigaba katukolobatnia. 1:23 Ka sita geti néné, sarat masipakakra pagalaiat Kristus simamatei ka siliktenga lé. Oto katuareman siliktenga néné te aimabelé bagadda tai Jahudi, samba ka sia sipuoni taú tai Jahudi, arakua, Katuareman Simaerú néné, sitá pagalajat lé, samba taiagai paatuat lé. 1:24 Tápoi ka sia geti sinogai Taikamanua, iaté sia tai Jahudi elé taú sipuoni tai Jahudi, Katuareman Simaerú néné, iaté, sara enungan Taikamanua, masipatoilá gege sambat pusisikut paatuatnia. 1:25 Aipoí oniakenen taituagai paatuat ka Taikamanua peilé bulat masiku paatuat, ka pusikuat paatuatda sirimanua. Elé apa oniakenen simasaggo ka Taikamanua peilé, maron ka puroronda sirimanua. 1:26 Ale kam Sasarainamai! Repdem peite kam galai tubumui siburú, ka tetret aisogai kam Taikamanua. Sedda bulat goisó lé kam simasiku paatuat. Tá maigi kam sauté. Siabeu tiboi tubu siripot sipasesese ka sirimanua leú et, tápei maigi kam. 1:27 Aipoí aibagai lé Taikamanua ipiliy sia oniakenen taikapolak sitaiagai paatuat, bulé ipakaila sia simaagai paatuat. Samba aipiliy leú et sia Taikamanua oniakenen taikapolak sitaiooi tubu, bulé ipakaila sia simagege. 1:28 Samba aipiliy leú et sia oniakenenda taikapolak simarepé tiboi tubu, taiaaddeakenen ka polak néné, samba leú et sia sitákatukaunan, bulé isubuaké sia oniakenenda taikapolak siabeu tiboi tubu. 1:29 Oto bulat táan anai sia simaró baga masiabeuaké tubuna ka matat Taikamanua. 1:30 Aipoí bulat tubut Taikamanua lé amasikau kam musara ka tubut Jesus Kristus. Kalulut Kristus, bailiu masikunangan paatuatta. Aipoí kalulut Kristus leú et, paerúnangan mitsá patabbaratta Taikamanua ka tubunia, iageti bailiunakéngan sita sapaamiannia sikokoiakenen, samba belaakénangan leú et sita. 1:31 Iaté lulunia kelé ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Ké ai sia situtu baga masiumun tubu, buítá sigalaiakenen Tuhan lé, rauumun'aké."

1 Korintus 2

2:1 Ale kam Sasarainamai! Ka tetret akubalou kam siburú, akuoi masipaarep ka tubumui sipinaatut Taikamanua, sitaiaagaietda peilé taikapolak, tá siripot pusisikut paatuatda taikapolak kupapakei ele paalakat baga kupanibo néné. 2:2 Aipoí bulat akuron'akéan kapaatuatku, bulat burúku ka talagamui, tá anai bagei kuanenku ka matamui, sarat pagalaiat tubut Jesus Kristus lé lepá; iaté siorak ka pagalaiat kamamatei nia ka loiná siliktenga. 2:3 Ai aku mukukuddu ka talagamui, bulat simasaggo tubu lé aku, samba geret lé tubukku, lotóku. 2:4 Ialeú et Katuareman Simaerú sinegéakenenku ka tubumui, tá akusegéaké nia ka tubumui, ka tiboiet paalakat baga, siripot ka pusisikut paatuatda sirimanua. Masipatoilá kababarania geget Ketsat Sipunenan lé, akusegéaké ka tubumui. 2:5 Akugalaiaké nia geti kelé néné ka tubumui, iaté bulé tá ka siripokat pusisikut paatuatda sirimanua, ipubobongen tonem bagamui, tápoi ka geget Taikamanua lé. 2:6 Tápoi kenanen kisé, ai leú te kutitiboi pagalaiat pusisikut paatuat ka tubudda simatuá putotonem baga. Tápoi tá te pusisikut paatuatda taikapolak, elé pusisikut paatuatda sauté kineneiget, iaté gege sitatatá ka gogoi sibabara. 2:7 Pusisikut paatuat kuanenku geti néné, iaté pusisikut paatuat sibara ka Taikamanua. Tá raagai taikapolak pusisikut paatuat néné, tápoi aitarek'akéan Taikamanua sibailiu puuktunganta, einangan tápei babara polak néné. 2:8 Bulat beri te sia sara, sauté kineneiget, siagai pagalaiat pusisikut paatuat kelé néné. Aipoí ké araagaian baí pusisikut paatuat néné, bailiu tá rapapattáaké Tuhan sipulubeunan néné, ka loiná siliktenga. 2:9 Pagalaiat néné geti, ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Aponia sitaiiitsoket elé sitaiaaremen, samba sitaipaatuetda peilé sirimanua, iaté nenda itatarek'aké Taikamanua kaunennia ka tubudda simanuntu baga ka tubunia." 2:10 Tápoi aipatoilláan Taikamanua ka tubutta, ka sigalaiakenen Ketsatnia. Aipoí ka sia Ketsat Sipunenan, momoi isinogi sangamberinia, pat beri ka sipinaatut Taikamanua bulat simalipput leú et, momoi. 2:11 Aipoí ketsatda lé sirimanua siagai pupaatuananda, elé? Oto kisedda leú te ka sia Taikamanua, sarat Ketsat Sipunenan lé siagai pupaatuanan Taikamanua! 2:12 Tá ketsat polak néné aipanguruat'aké Taikamanua ka tubutta, tápoi Ketsat sibara ka Taikamanua lé, bulé taagai kam sangamberinia, sipanguruat'akenen Taikamanua ka tubutta. 2:13 Iaté lulunia, ké kukolouaké kai pagalaiat tubut Taikamanua, ka tubudda sisop-sop Ketsat Sipunenan, tá siripot pusisikut paatuatda sirimanua kusegéaké kai nia ka matadda, tápoi siripot singantruakenen Ketsat Sipunenan lé. 2:14 Oto ké tá isop-sop sia Ketsat Sipunenan, tá leú te momoi rasisiló sipinatoilat Ketsat ka tubudda. Aipoí ka sia kelé néné, raooniaké lé nia, kelé sara putaiagaiat paatuat. Tá isasak-sak ka bagadda, aipoí sarat puketsanan lé momoi masininilai kelé néné. 2:15 Sia sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan, momoi ranilai sangamberinia, tápoi beri sia sara momoi masinilai nia ka sia. 2:16 Beri ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Kasonia momoi masikeruji pupaatuanan Tuhan? Samba kasonia momoi masipangantru nia?" Sita néné te, sibara pupaatuanan simakeré ka Kristus!

1 Korintus 3

3:1 Bulat siripokatnia, táan maninibo aku ka tubumui, kelé ka tubudda sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan. Tápoi kelé manibo ka tubudda sipupaparaboat siripot obaket polak'an lé kupanibo ka tubumui; elé kelé tatoga simagulai putotonem baga ka tubut Kristus. 3:2 Siburú kelé komenda tatoga sigoisó lé kuaaké kanmui; tá kelé kanda sikebbukat; aipoí magulai peilé ronmui masisiló. Tápoi kineneiget leú tápei maron kam masisiló, 3:3 kalulut ai peilé kam mupaparaboat siripot arat tubudda taikapolak néné. Aipoí ké ai peilé kam musisí-sí baga samba palalabá pasasambamui, tá pá nenda masipatotoilá kababarania peilé ka tubumui arat tubudda taikapolak, kelé arat tubudda sitaiagai Taikamanua? 3:4 Aipoí ké ai peilé kam sipasikukua, "Aku kaku si Paulus lé kututut," samba ka sia sabagei rakua, "Aku kaku geti si Apollos lé kututut," tá pá nenda masipatotoilá paparaboat'akémui nia peilé puparaboananda taikapolak néné? 3:5 Kasonia poi nukukua kam nia ka sia si Apollos néné? Elé kasonia poi nukukua kam nia ka sia si Paulus néné? Kai ruamai néné sigalaiaké galajet Taikamanua lé kai, sipalulu kam, imatonem bagamui ka tubut Kristus. Masienung'aké galajet siaket Tuhan ka tubumui sene-senemui lé, kugagalaiaké kai. 3:6 Aku masiurep, si Apollos masisubui bakkatnia, tápoi Taikamanua lé masitutú-túaké. 3:7 Oto bulat addeakenen geti iaté Taikamanua, aipoí nia lé masitutú-túaké siureman. Ka sia geti sipasiuurep sambat sipasisusubui bakkatnia, tá tupuukú sia ka sia. 3:8 Aipoi sikeré lé tiboi tubudda. Senenda masisiló upadda siripot momon tubudda. 3:9 Kai néné ruamai, makeré kupugalai kai galajet Taikamanua, iageti kam ka kam néné, iaté monen Taikamanua. Kam leú et ka kam, kelé uman Taikamanua lé kam. 3:10 Oto siripot puaagaiku kabei, kalulut puaagai siaket Taikamanua kaku, akugalak'akéan bongan puriokat lalep, oto lepá oi sia sabagei masirióaké lalep ka uddutnia. Oto senen sirimanua buítá ralelek'aké kipa rapaeerú rapasibangun ka uddut bongan nenda. 3:11 Aipoí bulat tubut sarat nia lé Jesus Kristus néné aipauddet Taikamanua bailiu bongan lalep; tá anai bongan bagei. 3:12 Ai sia sipasiririóaké ka uddut bongan néné, iaté emas, ai sia sipakei perak, ai leú et sia sipasipapakei bukkú simakirisau, ai sipakei loiná, elé puo simagarak sambat singitinan gandum. 3:13 Teret ioi peité Kristus sikaruania, imatotoilá sigalaiakenenda sangamberit sirimanua. Api lé poí masipatotoilá sigalaiakenenda sangamberi sirimanua. Api lé masisisibo elé masiteteúaké mutunia sigalaiakenenda néné. 3:14 Ké tá malabok ka api, lalep sirióakenenda ka uddut bongan néné, iapeité silórangan hadiadda. 3:15 Tápoi ké malabó lé sigalaira néné marugiddangan leú et, taan tedda malalabó nia, tápoi kéan lé silalau ka apingan lé sia néné. 3:16 Ai leú nuaagai kam ale Sasaraina, tubumui néné iaté Uman Taikamanua? Samba kukuddu nia Ketsat Sipunenan ka tubumui? 3:17 Oto ké ai sia sipakataí Uman Taikamanua néné, pakataínangan leú te sia ka sia Taikamanua. Aipoí sarat Taikamanua lé muuma ka Uman Taikamanua. Oto kam te néné Uman Taikamanua. 3:18 Buí ibara ka talagamui néné sipataju tubuna. Ké ai sia katalagamui sikua tubuna simasiku paatuat siripot kirekat pusisikut paatuat polak néné, buíta ibailiuaké tubunia sitaiagai paatuat; bulé ipusiku paatuat sipulelelek. 3:19 Aipoí apa oniakenen simasiku paatuat ka polak néné, sitaiagai paatuat lé ituooniaké nia, ka matat Taikamanua. Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Puaagai patuatda sirimanua lé, ipapakei Taikamanua, iukum'aké sia." 3:20 Aikua leú bagei ka Buko Sipunenan kisé, "Ai lé iaagai Taikamanua, pusisiboboinia pusisikut paatuatda sirimanua." 3:21 Oto buían rabara siobá masiabeuaké sirimanua, aipoí sangamberinia aiakéan Taikamanua ka kam. 3:22 Elé si Paulus, elé si Apollos, elé si Petrus, elé polak néné, elé purimanuaiat samba kamateiat, kineneiget elé gogoi sialu, sangamberinia néné kam sibakkatnia. 3:23 Kam ka kam néné leú, Kristus lé sibakkat kam. Iageti ka sia Kristus, Taikamanua lé sibakkat nia.

1 Korintus 4

4:1 Oniaké lé kam kai, pagugulet Kristus, sipugagalai masisegéaké sipinaatut Taikamanua, sitaiaagaietda peilé taikapolak. 4:2 Bulat siboikí besíakenen galaiakenenda sapagugulet, iaté mutopit ka tubut tuanda. 4:3 Kaku geti, tá leú makopé kupaatu nia, apa sinaatumui elé kipa nukukua kam pagalaiat tubukku néné. Beringan koí sinaatukku kaku pagalaiat tubukku leú, tá leú makopé kupaatu nia. 4:4 Beri pei kuagai apa pá selekku, tápoi tápei momoi tukua tá anai selekku. Tuhan lé siagai nia, masele pá aku, elé tá. 4:5 Oto ké tápei aiaili tetrenia, buí maruei nususui kam matatda sirimanua, masikua masele nia elé tá. Ngena kam teret oi Tuhan. Nia lé masipatotoilá sangamberi keleat sipinalipput ka simagep-gep. Nia lé masibubukkai sangamberi sipinaatut sirimanua ka bagat paatuatda. Sedda peité rasiló katuumun sibara ka Taikamanua siripot simateú siloketda. 4:6 Ale kam Sasarainamai! Kalulumui, bailiu akuorak'akéan kai tiboiet néné, ka tubumai ruamai si Apollos, samba ka tubukku kaku. Katukolobatnia, iaté, bulé ka uluiet sigalaimai néné, momoian nugelai kam apa katukolobat nga-nga sipasikukua kisé, "Buí nusabauaké kam masiaddeaké sara sairimanua pat saliunangan ka sitususurat pagalaiat tubunia." Oto bailiu táan anai sia ka talagamui siabeuaké sara sirimanua, lepá paloloinangan sabagei. 4:7 Kasei poi aikua ka matam ekeu peilé abeu tiboi tubu ka sabagei? Tá poi ka Taikamanua lé ai bara sangamberinia néné kekeu. Angoi nuumun'aké tubum pat kéan lé tá panguruat Taikamanua sangamberinia sibabara ka tubum néné ? 4:8 Kirénangan tedda táan anai kaunu nia apa pá. Aipoí amakayongan kam! Aibailiuan kam rimata! Tápoi kai geti ka kai tá. Bulat pasesesengan lé, ké aibailiuan kam rimata, bulé ioi tapuuté kam sambatta. 4:9 Aipoí siripot sipinaatumai ka kai, kai néné aibailiuakéan kai Taikamanua ibbungenda taikapolak, elé ibbungenda samalaika. Kai néné bulat kéan lé sirimanua sikataí paraboat, ukumen simateiakenen, ka matat siberikabaga, samba gegeietda taikapolak. 4:10 Aibailiuan kai kakai néné sitaiagai paatuat, kalulut Kristus; tápoi kam geti kakam tai Kariten nuagai kam paatuat! Kai masaggo, kam maron! Kai rapaloloi; tápoi kam geti kakam raabeuaké onimui! 4:11 Pat aili kineneiget sarat mulaje, elé muoggou lé kai, bibilet tubumai, sarat ka tubumaian lé amulegei, lepá. Sarat paoreiet sirimanua lé kai; kudduatmai leú tá anai simakolou. 4:12 Sarat masimomoaké tubu lé kai masigaba purimanuaiatmai. Tápoi kai geti ka kai, ké rapatelei kai kupanunukani lé kai sia; ké rapaorei kai om'akémaian nia. 4:13 Ké rapakataí nga-nga ka tubumai, tiboiet simaerú lé kukakau kai masialegi nga-nganda. Bulat kelé porá lé kai néné ka matanda taikapolak; pat aili kineneiget bulat kelé lotit polak lé kai rakukuania. 4:14 Tá masipakaila kam kugagalai suratku néné, tápoi nganturatku lé, kelé kupangantru bakkat tatogakku. 4:15 Kupaatu ka puoonimui tai Kariten, elé aian sangaribu sia igidda tai gurumui; tápoi tá anai beri sia sara oniakenen ukkui. Aipoi sarakku lé amasipakakra Katuareman Simaerú, iaté pagalaiat Kristus, ka tubumui. 4:16 Oto bulat paniddogatku ka tubumui, bulé nuului kam aku. 4:17 Iaté lulunia akukoiniaké si Timoteus ka kam. Ka puooni nia sipasiului Kristus, oniakékungan nia kelé bakkat togakkungan lé nia, kilibet bagakku. Sara toga bulat katonemiet bagakku. Ai leú ipaagai nia ka kam, kipa galai puparaboanan kelé sigalaiakenenku kaku ka tetret akukatonemi Kristus, iaté kelé puparaboanan, singantruakenenku ka senen paamian kaipa-kaipa rakuddu. 4:18 Aian sia piga pá ka talagamui siumun tubuna, ka bagadda poí, táan momoi aku kubalou kam. 4:19 Oto momoi aku kubalou kam; ké iteúaké baí nia si Tuhan, táan mauju kuoi. Sedda peité kuitsó kipa ragagalai ka sia siumun tubuna néné; buí sarat masikua lé raagai. 4:20 Ka wibawadda sirimanua lé, imatotoilá, uutéakéna puririmanuanda Taikamanua, tá ka titiboatda. 4:21 Oto kam'an lé masipipiliy, kipa siobámui, elé ka nga-nga simalippat lé kuoi masipangantru kam, elé ka leppet baga, elé ka nuntut baga?

1 Korintus 5

5:1 Akuarep pangasegekat kababara nia ka talagamui sigalaiaké pusilaingeat simasaliu kataí. Iaté, ai sia ka talagamui sipuoolop tubu ka ina sialinia. Ale, beringan sia sipuarat sabulungan, tá araperú kelé néné! 5:2 Tápoi kenanen kisé, ai peilé nububuak'aké kam tubumui. Siripokatnia murereu-reu lé kam baga, iageti belaakémuian sia ka talagamui sigalaiaké kelé néné. 5:3-4 Siripot ka putubuat, areu aku ka tubumui; tápoi siripot ka pupaatuanan geti, ai lé aku ka talagamui galainia. Oto kukua kuanenku ka matamui néné, bulat kelé galainia, ai lé aku ka talagamui, "Ka Onin Tuhan Jesus Kristus, kukua ka matamui, bulé nuukum'aké kam sia sipupaparaboat simakopé kataí lolit néné!" Ké parurú kam, kau nuoniaké kam nia ai lé aku ka talagamui, oto bulé ka geget Tuhanta Jesus, 5:5 nusegéaké kam sia néné ka kabei Sanitu, bulé imasubu tubudda néné, oto bailiu ipaarau ketsatnia si Tuhan, ka kaoijanannia mitsá ka polak néné. 5:6 Oto tá mateú nuumun'aké kam tubumui. Kupaatu anuagaian kam tiboiet néné sipasikukua kisé, "Ragi, goisó nenda, aipagó sangamberinia roti sipinagalú!" 5:7 Oto ribbaiaké kam ragi siburú, iaté ragit jo, bulé ibailiu kam roti sipinagalú sibau, simaliná ka ragit jo siburú, ai lé poí kuaagai pukekelé kiseddana kam néné. Sarapei Punen Paskatta aian malelegre. Kristus sibailiu buluakenenta atubuluakéan. 5:8 Oto tapunen'aké kam nia punenta néné, tapakei kam roti sitá anai ragi, iaté roti kelé sara patuaggaiat pulinakat elé toggaiat sangamberi obaket bagat Taikamanua. Buí tapunen'aké kam Paska néné, tápoi tapapakei sibara ragi siburú peilé, iaté ragit jo, elé pukakataí. 5:9 Ka suratku siboikí, aku taggeian kukua nia ka matamui, bulé buí nupaaleiaké kam sia sirimanua siobá musilainge. 5:10 Kukukua néné, tá sia oniakenen sipusisilainge, elé sia simaalau baga, elé sia sipaboboko, elé sia sibuluji sabulungan sitaiagai peilé Taikamanua. Tá sia kukua. Aipoí ké nureunan'aké kam tubumui ka tubudda, oto kau leú bulat nubelaaké kam tubumui ka polak néné. 5:11 Bulat kukukua geti sené, iaté, bulé buí nupaaleiké kam sia sikua tubuna Kariten, tápoi sipusisilainge, elé simaalau baga, elé sipasibubuluji sabulungan lé nia. Elé siobá masipakataí nga-nga lé igagalai, elé sarat mupuineng lé igagalai kalulut masiló ló simapuinengen, elé mitsá sipananangkou lé nia. Bulat beri nupataddé kam mukom ka tubudda tá momoi! 5:12-13 Tá galajetku masiadili saalei sitaipuaarat Kariten, peilé. Aipoí Taikamanua lé masiaadili sia ka sia. Tápoi ka sia geti sapaamianmui, tá poi kam leú et masiaadili sia? Beri ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké, sipasikukua kisé, "Usiaké kam sia sikataí paraboat ka talagamui."

1 Korintus 6

6:1 Ai peilé koí sia ka talagamui simaró baga mei masinganduaké saaleinia sikeré tonem baga ka tubut hakim sitaimatonem baga ka tubut Taikamanua, ké bara pajoggolatda? Tá koí aitiddou ka tubudda sapaamian ralepaaké pakarodda? 6:2 Tápei poi nuagai kam aadilidda taikapolak sapaamian Taikamanua néné? Oto ké sibulatnia kam masiaadili sia taikapolak néné, táan pa momoi nulepaaké kam pakarot pengadilan sitálulu néné? 6:3 Kipa tápei nuagai kam aadilitta sia tai malaika? Oto sarapeite pakaro ka purimanuaiat senen gogoi! 6:4 Ké bara baí kelé néné, taleú ka tubudda sitá anai galajet ka paamian lé nusesegéaké kam nia? 6:5 Bulat maila sita galai tubumui néné! Kirénangan poí ai sia ka talagamui simasiku paatuat, masipagaba pajoggolatmui pasasambamui tai Kariten! 6:6 Tápoi néné geti, tá. Amei lé kam sara ka talagamui nunganduaké kam sarainamui pasasambamui tai Kariten ka tubudda tá sipuoni tai Kariten! 6:7 Bulat bá eei kam masipatiboji pakaromui ka tubudda sitaipuaarat tai Kariten. Aipoí beringan pajoggolat peilé ka talagamui, atuoniakéan nia sara kakalaatmui. Oto kam peilé maerú ipajo, elé irugiaké! 6:8 Tápoi néné geti, kam lé amasipajo sabagei. Elé kam leú et amasirugiaké sabagei. Anugalaiaké kam kelé néné leú, ka tubudda sasarainamui sikeré tonem baga! 6:9 Kipa nuagai leú kam taibabailiuna sia sapaamian Taikamanua, sitaimareddet ka siripokat siobat bagat Taikamanua? Buí rapajo kam. Aipoí sia sipusisilainge, sipasibubuluji sabulungan, elé sipaeelet, sipusisilainge ka pasasambadda taimanteu elé pasasambadda tainanalep, 6:10 sipananangkou, simaalau baga, sipupupuineng, siobá masipakataí nga-nga, sipasiraraurau. Sangamberi sirimanua sipasigagalaiaké kelé néné, tá ibabailiu sia sikauman Taikamanua. 6:11 Ai piga pá kam ka talagamui néné siburú sipasigagalaiaké kelé néné. Tápoi kineneiget geti amakolouan, kalilinámui ka jomui. Aibailiuan kam bakkat Taikamanua sikokoiakenen. Aipaerúan kam mitsá ka tubut Taikamanua, kalulut tonen bagamui ka tubut Tuhan Jesus Kristus, samba kalulut geget Ketsat Sipunenan sibara ka Taikamanuanta. 6:12 Ai sia sipasikukua kisé, "Sangamberidda sirimanua momoi ragalaiaké apa pá." Tápoi kaku geti, tá sangamberinia sibailiu puuktungan. Kenanen baí momoi kugalai sangamberi apa pá. Iageti kenanen moi kagalai apa pá, tápoi tá kuobáaké igalai siobánia ka tubukku apa pá. 6:13 Ai leú sia sikua kisé, balugú lé ipuuktungi kan; ia leú et ka sia balugú aitubaraaké bulé ibara kudduat kan. Tápoi itatatáaké lé karuania néné Taikamanua. Tá momoi tupakei tubut sirimanua néné ka pusilaingeat; tápoi buítá masipuukú galajet Tuhan lé katupakeiat nia. Tubu néné, ipuuukú nia si Tuhan. 6:14 Ai suruakéan mitsá Tuhan Jesus ka kamateiat, oto kisedda leú te sita ka sita, isusuruaké leú te sita ka sita Taikamanua kalulut gegenia. 6:15 Ai lé nuagai kam, pulaladdou Kristusna tubumui néné. Oto momoi leú pá kualá sangaladdou tubut Kristus néné kubailiuaké nia laddou tubut sara sinanalep sipuolop tubu? Bulat tá momoi! 6:16 Elé tápei nuagai kam, sia sipuoolop tubu ka tubut tainanalep simaolop tubu aibailiuan sia sisara akkulá karuadda sinanalep si maolop tubu néné! Aipoi ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Bailiu sisangaakkuláan lé sia ruadda." 6:17 Tápoi sia geti sitabbraaké tubuna ka tubut Tuhan, musasara leú te Ketsat Tuhan samba ketsatda. 6:18 Areuaké kam tubumui ka galajet pusilaingeat. Aipoi sangamberi jo pabage-bagei sigalaiakenenda sirimanua, tá isasappó ka tubudda. Tápoi sigalaiaké pusilaingeat geti, ka tubunia lé galainia aigalai jo. 6:19 Buítá nuagai kam nia, tubumui néné, iaté Uman Ketsat Sipunenan lé. Oto ai nia ka tubumui ikukuddu Ketsat Sipunenan néné. Bulat tubut Taikamanua lé amasipanguruat'aké Ketsat Sipunenan néné ka tubumui. Oto bailiu tubumui néné tá kam sibakkatnia, Taikamanua lé. 6:20 Ai sakingan kam Taikamanua. Sakimui leú atuléléan aikau nia. Oto pakei kam tubumui néné ka siripokatnia, bulé itulatsat'aké Taikamanua.

1 Korintus 7

7:1 Oto kineneiget kutiboi ka matamui pagalaiat sikuamui ka bagat suratmui. Ké ai sara taimanteu sitaiputatalimou, nenda maerú. 7:2 Tápoi bulé tá itubbui baga nia masigalaiaké sitaipasesese, simaerúnia sangamberi taimanteu musinanalep sarat ka sinanalepnia sarania, elé sangamberi tainanalep musimanteu sarat ka simanteunia sarania. 7:3 Buítá igalaiaké siripot galaiakenen simanteu, ka sia simanteu néné, ka tubut sinanalepnia, siripot pusisinanalepna nia sinanalep néné; ialeú et ka sia sinanalep, buítá igalaiaké leú et siripot galaiakenen sinanalep, ka tubut simanteunia; siripot pusisimanteuna nia simanteu néné. Senenda masigalaiaké siripot galaiakenenda ka pasasambadda. 7:4 Tá sia tubudda tainanalep ikukup-kup'aké tubudda, tápoi taimanteura lé ikukupkup'aké sia. Kisedda leú et ka sia taimanteu, tá tubudda ikukupkup'aké tubudda, tápoi tainanalepra lé ikukup-kup'aké sia. 7:5 Buí nupareunan kam siripot pusisikalalep. Momoi leú pareunan goisó, tápoi ka keret bagadda ruadda. Bailiu momoian rapaniddou senen-senenda, táan anai sigeu-geu sia. Tápoi lepá geti mitsá, pataddérangan mitsá, siripot pusisikalalep. Aipoí ké tá kisedda nugalai kam, babara nututut'aké kam panánakat sanitu, kalulut taioinia nupaom kam bagamui. 7:6 Tápoi néné, tá masiparentaaké kam; nganturatku lé. 7:7 Siripot siobat bagakku lé baí nia, bulé aku rauului sangamberi sirimanua. Tápoi senen sirimanua arasilóan panguruat simakokoi sibara ka tubut Taikamanua. Ai sabagei sipasisisiló panguruat kelé néné, tápoi ai leú et sia sipasisisiló panguruat kelé nenda. 7:8 Iageti néné lé nganturatku ka tubudda sitaiputatalimou peilé, elé ka tubudda tailumang; bulat maerú peilé tá mutalimou sia kelé kaku. 7:9 Tápoi ké geti tá nuoom kam, maerú peilé nuputalimou kam. Aipoí maerú peilé nuputalimou kam, babara isusuggru kam pubobot-bot akkulá. 7:10 Iageti ka sia siputatalimou, néné lé kuanenku ka matadda: (Siripokatnia tá aku amasiaké tiboiet néné, Tuhan lé). Sia tainanalep siputatalimou, buían rakaddiuaké taimanteura. 7:11 Tápoi ké geti amutui-tuian nia ka simanteunia, oto maerú peilé tá musimanteunia, elé toili nia mitsá ka tubut simanteunia. Oto taimanteu, buí ragalak sia tainanalepra. 7:12 Nganturatku geti ka tubudda sabagei, néné lé: tápoi néné nganturatku lé, tá sibara kai Tuhan. Ké mutalimou sia sara tai Kariten ka tubudda sitaimatonem baga ka tubut Kristus, tápoi sinanalep néné iobá rapulalep ruadda, buí igalak sinanalepnia néné. 7:13 Ialeú et ké ai sara sinanalep siputatalimou ka tubut sara simanteu, sitaimatonem baga peilé ka tubut Kristus, buí igalak simanteunia sinanalep néné. 7:14 Aipoí kalulut putatalimounia simanteu sitaimatonem baga néné, ka tubut sara sinanalep bakkat Taikamanua, bailiu mateúnangan simanteu néné ibailiu nia paamian Taikamanua. Ialeú et kalulut putatalimounia sinanalep, sitaimatonem baga néné ka tubut sara simanteu bakkat Taikamanua, bailiu teú nia sinanalep néné ka matat Taikamanua. Aipoí ké tá kisedda rapaerú, bailiu tatoga néné tuoniaké kelé tatogadda sipuarat sabulungan; aituoniakéan nia toga néné paamian Taikamanua. 7:15 Tápoi ké ikaddiuaké sinanalepnia elé simanteunia tai Kariten, sitaimatonem baga néné, bá kekera kam nia itui-tui. Aipoí abelangan kam ka pupasikelanan. Ai lé poí ikikiddiy Taikamanua, nupurimanua ka aban baga. 7:16 Kelé kam sipuoni tainanalep, simatonem baga kai Tuhan, kaipa bulat anuagai kam nia simakolou, taiooinia nurop'aké kam sia taimanteumui? Kisedda leú et kam ka kam taimanteu sipuoni tai Kristen, kaipa bulat anuagai kam nia simakolou, taiooi nia nurop'aké kam sia tainanalepmui? 7:17 Buítá nupasikeli kam puparaboananmui sene-senemui, sipaakkup ka pinalulut Tuhan, kelé siteúakenen Taikamanua ka tubunia, ka tetret aisogai nia si Tuhan, masikatonemi nia baga. Iaté nenda peraturan sigelaiakenenku ka senen paamian. 7:18 Pasikatnia, ké atusunat'an nia ka tetret aisogai nia Taikamanua, buían ibesíaké itatáaké toggaiat sunat ka tubunia. Kisedda leú et ka sia sitaipususnat peilé, ka tetret aisogai nia Taikamanua, buían itiddou musunat. 7:19 Aipoí tugalaiaké pá pususunat, elé tá tugalaiaké, karuania, tá anai pagalaiatnia. Bulat besíakenen geti, masireddet surukat Taikamanua lé. 7:20 Bulé kiseddangan té nia puririmanuanda, kelé ka tetret aisogai sia Taikamanua. 7:21 Ké ai ekeu mupapagugulet aisogai ekeu, buían igejai bagam masipaatu. Tápoi ké ai geti erut uktuknu raujaaké ekeu ka pupapagugulenan, iapeité nualá tubum, nubesíaké nia nupuuja. 7:22 Aipoí sia sapagugulet simatonem baga kai Tuhan, aibailiuan bakkat Tuhan, sipuuja. Oto sia leú et sipuuja simatonem baga ka tubut Tuhan, aibailiuan sia pagugulet Kristus. 7:23 Aisakingan kam Kristus. Sakinia leú, atuléléan aibaya nia. Oto buían nuobáaké kam tubumui, ibailiu kam pagugulet sirimanua. 7:24 Iaté né, ale kam Sasaraina; kelé kipa pá nenda galai puririmanuamui ka tetret aisogai kam Taikamanua, kiseddangan té nuririu-riuaké kam enung puririmanuamui ka matat Taikamanua. 7:25 Kineneiget siangan lé sitaiputatalimou peilé kunga-ngantru. Oto pagalaiat sia néné geti, tá anai akusiló parenta sibara kai Tuhan, ibara ngantruakenenku ka tubumui. Tápoi kelé sara katonemiet poí aku néné, kalulut panguruat Tuhan, bailiu obákungan kungantru kam. 7:26 Masiitsó iginia sibabara pugejaat baga sibailiu kalotóakenen kineneiget, kupaatu maerú peilé kiséan té sia boikí kelé puririmanuanda kineneiget. 7:27 Tápoi ké aian geti sinanalepnia, buían nuoppu kam pasara ka tubut sinanalepmui néné. Tápoi ké geti tápei amutalimou kam, buían nugaba kam sinanalepmui. 7:28 Ké geti amutalimouan nia, tá tuooniaké nia jo. Kisedda leú et ka sia taiokkó, ké mutalimou nia, tá tuooniaké nia sijo. Sarat ka sia siputata limou, maigi raoorik pugejaat baga. Oto siobáku bulé nutukatsli kam ka pugejaat baga néné. 7:29 Kukukua geti ka tubumi ale sasaraina, kisé: Goisóan lé oggakta. Oto barania kineneiget, sia sibara sinanalep, kau igalai kéan lé sitá sinanalep. 7:30 Ialeú et sia sipusosou, kau igalai kéan lé sitaipurereu-reu baga. Sia sipugagá-gá, kau igalai kéan lé sitaimaangká baga. Sia sipasisasaki bibiletda, kau ragalai kéan lé sitá anai apa pá. 7:31 Samba leú et sia situturi galajet pupolangan, kau ragalai kelé sitaimageja baga, kalulut pupolangan néné. Aipoí táan mauju ka sia polak néné, kelé siitsóta galai tubunia kineneiget, itukapplu! 7:32 Bulat aikubebesíaké nutukatsli kam ka pugejaat baga néné. Sia sitá sinanalep, momoian ramuinéaké pupaatuananda, ka siorak pu-Tuhanan, obára imaangká bagat Tuhan ka tubudda. 7:33 Tápoi ka sia geti sibara sinanalep, apabulá rapaatu pagalaiat pupolangan néné, ibesíaké imangká bagat sinanalepnia. 7:34 Kalulut néné parubeinangan pupaatuanannia. Sia geti tainanalep sitá simanteu, elé sara siokkó, maigi ipaatu siorak ka pu-Tuhanan, aipoí ibesíaké bulé ibakkati nia Taikamanua tubu sambat ketsatda néné. Tápoi sinanalep sibara simanteu geti, masimuinéaké paatuat siorak ka pupolangan lé igagalai, ibesíaké imangká bagat simanteunia. 7:35 Sibailiu katuerukatmui lé, akugalai sangamberinia suratku néné, tá masikua tá momoi nugalai kam néné, elé tá momoi nugalai kam nenda. Bulat kubebesíaké geti, iaté, bulé nugalaiaké kam simaroipo samba simateú, bulé ioi numuinéaké kam pupaatuananmui ka tubut Tuhan. 7:36 Ké iagai tubunia, tá momoi igalaiaké simateú galaiakenen ka tubut tunangan nia, elé ké tá moi ikera tubunia ka puobat tubu, samba leú ipaatu maerúan italimouaké siokkó néné, kauan ienung'aké nia sipinaatunia simaerú néné tá tukukua nia sijo, ké motalimou baí sia. 7:37 Tápoi ke geti asegéan ipaatu nia, ikua táan mutatalimou nia ka tunangannia, samba sinaatunia néné bulat ka teú bagania, sigalaiakenennia néné maerú, ké maron paatuatnia masigalaiaké. 7:38 Oto kiséan lé takua, kei maerú sigalaiakenenda ka sia siputatalimou, maerú peilé ka sigalaiakenenda sitaiputatalimou. 7:39 Ka sia tainanalep sipukekebbukat, ké ai peilé muririmanua sia taimanteura, riu-riu lé sia tuappra ka simanteura. Tápoi ké geti ailangóan sia, iapeité momoian iputalimou mitsá ka taimanteu siobánia; sarat kau lé putatalimoura, siripot putatalimoura tai Karisten. 7:40 Tápoi mauktuk peilé nia, ké táan mutalimou nia mitsá. Tápoi sipinaatukku lé sarakku néné. Tápoi kupaatu geti nia kaku, ai geget Ketsat Sipunenan masipalululu aku kukua kuanenku néné.

1 Korintus 8

8:1 Kineneiget kutitiboi iaté pagalaiat kan sibuluakenen ka sabulungan. Kirénangan tedda aisese kelé sikuadda néné. "Amaagaian sita sangamberitta." Ka sia puaagai masikau sirimanua masiumun tubu lé, tápoi nuntut baga geti; masibangun puririmanuan sirimanua. 8:2 Sikua tubuna migi siagai, tápoi tápei momoi bulat rakeruji nia. 8:3 Tápoi bulat sipununtuki baga Taikamanua geti, iagai sia Taikamanua. 8:4 Pagalaiat masikom komen sibuluakenen ka sabulungan, ataagaian, bulungan néné masipatoilá apa páonia tapoi siripokatnia anai. Samba kelé siagaiatta leú, sarat sara lé Taikamanua; tá anai bagei. 8:5 Kirénangan maigi oniakenen taikamanua elé tuhan; iaté sikukuddu ka manua, elé ka polak. 8:6 Tápoi ka sita geti sarat sara lé Taikamanua. Nia Ukkui, sipasibabaraaké sangamberinia. Uktuknia lé tapuririmanua kam. Tuhan leú sarat sara lé, iaté Jesus Kristus. Ka tubunia lé aibara sangamnberinia néné, samba kalulunia lé atapurimanua kam. 8:7 Tápoi kenanen kisé, tá sangamberidda sirimanua iagai nia pagalaiat néné. Ai sia sabagei siburú sipasibubuluji sabulungan lé sia. Oto bailiu, pat aili kineneiget, ai peilé raooniaké nia kan sibuluakenen ka sabulungan néné, kanda sabulungan. Oto ké rakom kan sibuluakenen ka sabulungan néné, kelé majojo lé sia raooniaké nia. Aipoí tápei maron putotonem bagadda. 8:8 Siripokatnia ka sia komen, tá situppai erúnia patabbaratta ka tubut Taikamanua. Ké takom kan néné, tá anai apa pá babara uktukta. Tápoi mitsá ké tá takom kan néné, tá leú et marurugi sita. 8:9 Tápoi bulat pasikeli kam! Buí kalulut ooi nia nugalai kam ka kam apa pá, bara jodda sabagei, aipoí magulai peilé putotonem bagadda ka sia. 8:10 Kukukua geti kisé: Pasikatnia baí, ké talagat pukokomnu ka kudduat pasibuluat, itsónangan ekeu sara simagulai tonem baga ai ekeu mukokom sedda, tápoi ekeu geti kekeu maron tonem bagam, tá pá babara rot bagania ka sia masikom kan sibuluakenen ka sabulungan? 8:11 Oto kalulut putotonem bagam néné, bailiu mapepenangan putotonem bagania ka sia simagulai putotonem baga néné. Oto amateian Kristus kalulunia leú et ka sia. 8:12 Ké nugalai sele kelé néné leú et ka saaleinu tai Karisten, iaté masipakataí putotonem bagadda simagulai néné, amajongan te ekeu ka tubut Kristus. 8:13 Iaté lulunia, ké kalulut komen, ibabaraaké jodda sasarainangku, maerú peilé, táan kukokom mitsá akkulá, lepá. Aipoí buí kalulukku, majonangan sarainangku.

1 Korintus 9

9:1 Tá poi sirimanua sipuuja aku kaku néné? Tá poi apostel aku kaku néné? Tápei poi akuitsó nia Jesus, Tuhanta? Tápoi buat sigalaiakenenku kam néné, kaunen kai Tuhan? 9:2 Kenanen baí tá anai sia siobá masimuneng'aké puaapostelku, tápoi simatatánia kam imumuneng'aké nia! Aipoí ka puririmanuamui siripot pu-Kakariten te masipatotoilá puaapostelku. 9:3 Ké ai sia sisusui matakku, néné lé alegiatku ka tubudda: 9:4 Tá pá anai hakku masisiló kan elé ló kalulut galajetku néné? 9:5 Tá pá momoi kupaabbit sinanalepku tai Kariten ka puenungananku, kelé sigalaiakenenda ka sia sasarainan Tuhan Jesus, elé kelé siperúra ka sia tai apostel, elé kelé kai Petrus leú? 9:6 Elé sarat kai lé pá ruamai si Barnabas tukukua buítá kumomoaké kai tubumai masigaba purimanuaiatmai? 9:7 Bulat tá te anai sia tai tentera, sia saradda lé ibubulagani tubudda mutentera! Elé tá te anai sia sipangu-ngurep anggur sitaipuuktungi buat anggur siuremannia ka monenia! Iageti mitsá, tá te anai sia sipasijajago terimeu, sitailó suat tot-tot jaui siuragatda! 9:8 Sikuakku néné tá sarat masiloulogi siripot simarei-rei taitsó ka purimanuaiatta si senen gogoi, beri leú et ka Buko Sipunenan, ai leú et atusurat'aké pagalaiat néné. 9:9 Ka Bukot Mose ai leú et atusurat'aké kisé, "Buí ituratsat ngu-ngun jaui, ké ai nia masingingitit ottit gandum." Jauian lé pá ipasisikeli Taikamanua? 9:10 Elé nenda lé pá ikukua ka tubutta? Kirénangan tedda uktukta aitusurat'aké néné. Aipoí sia sipasigagalai moné samba sipasigagabui gandum, bulat airakakaroni baga rasiló sangarubeiat buat sigalaiat kabeira. 9:11 Akukarap'akéan kai karamen puketsanan ka purimanuaiatmui. Oto ké kumonei kai panukanan, sipuoni bibilet ka tubumui, taleú nukukuangan lé kam, makopéan lé iginia kutitiddou kai ka tubumui? 9:12 Ké beringan sia sabagei ai hakra rakaroni baga néné ka tubumui, sarapeite kai ka kai kopénia kababarat hakmai, masikaroni baga, belé peilé ka sia? Tápoi tápei akuenung'aké siripot hakku. Siobáku geti kaku, aku lé masitataroi tubukku, sarat buílé kubaraaké sisaila galajet masipararat Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Kristus. 9:13 Kelé siagaimui, sibara ka Uman Taikamanua lé ibabara kanda sipugagalai ka Uman Taikamanua. Beri leú et ka sia sipugagalai ka kudduat pasibuluat, rasisiló sangarubeiat sibara ka buluakenen sibuluakenenda sedda. 9:14 Oto kisedda leú te ka sia kai Tuhan aiteúakéan, buítá ka pugagalaira masipakakra Katuareman Simaerú leú et rasisiló purimanuaiatda. 9:15 Tápoi beri pei sara akuenung'aké hakku néné. Tápoi tá te masikua bulé nugalaiaké kam nia ka tubukku kineneiget, akugalai suratku néné ka tubumui. Bulat maerú peilé kumatei; sarat buí lé rarau-rau ka tubukku umun'akenenku simaerú. 9:16 Aipoí ké sarat pagalaiat masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua lé baí nia, tá anai ronku masiumun tubu, aipoi galajetku lé néné. Babara kamateiatku ké tá kupaarep Katuareman Simaerú néné! 9:17 Ké ka teúku lé baí nia kugalai galajet néné, mateú kungenaaké tubukku kusiló upa. Tápoi néné geti kupakakra Katuareman Simaerú, kalulut aikua lé ka tubukku Taikamanua buítá kugalai galajet néné. Elé aiaké lé ka kabeiku Taikamanua kugalai galajet néné. 9:18 Oto apa upakku? Néné lé upakku: iaté momoi kupakakra Katuareman Simaerú, tápoi tá aikugegejaaké bagadda kasei pá rabaluti aku; aipoí tá aikututuntut hakku sipuoni sipakakra Katuareman Simaerú. 9:19 Tá airapagugugulet'aké aku kasei pá; ai lé aku ka uujaat. Tápoi kenanen kisedda, akukauan lé tubukku néné pagugulet'akenenda sangamberi sirimanua. Kugagalaiaké nia geti kelé néné, bulé ramigi sirimanua kuabbit ka tubut Kristus. 9:20 Ka tubudda tai Jahudi, perúkungan tubukku kelé tai Jahudi, bulé ramigi tai Jahudi kuabbit ka tubut Kristus. Iageti ka tubudda situt surukat Taikamanua siaket Mose, perúkungan tubukku kéan lé simaré-ré ka surukat. Kugagalai kelé néné geti, bulé kuabbit sia ibailiu sia sipasiului Kristus. 9:21 Ka tubudda leú taú sipuoni tai Jahudi, kaukungan tubukku kelé taú sipuoni tai Jahudi, sikukuddu ka kupkumen surukat Taikamanua siaket Mose. Kugagalaiaké nia geti kelé néné, bulé ioi kuabbit sia néné bailiu sipasiului Kristus. Tápoi tá tebaí masikua, aku kaku néné, tá kurereddet surukat Taikamanua; ai lé ikukup-kup'aké aku surukat Kristus. 9:22 Ka talagadda simagulai tonem baga ka tubut Kristus, perúkungan galai tubukku kéan lé simagulai tonem baga, bulé ioi kuabbit sia ibailiu sia sipasiului Kristus. Kiséan lé baí takua; bulat kipa aku perú tubukku néné kupakeréaké sia sangamberi sirimanua, kubesíaké sene ngamata enungan, ioi ituarauake sangarubeiat ka talagadda. 9:23 Kugagalaiaké sangamberinia néné, kalulut Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, bulé ipanukani aku kaku Taikamanua. 9:24 Anuagaian kam, ka patakaiat, sangamberi sipatatakai pabalau, tápoi sarat sara lé sia masisisiló hadia. Oto kau bulat pababalau nugagalai kam, pat oi nusiló kam hadiania. 9:25 Sangamberi sipulalatian, bulat masurú tubudda ka sangamberinia apa pá. Igagalaiaké kelé néné, kalulut kababarat ka paatuatnia bulé rasaggaaké kalung ogó ka lolokkatnia, iaté ogó simaruei malajú, kele sara toggaiat kamamanangnia. Tápoi tasusurú geti tubutta ka sita, ka sangamberinia apa pá, kalulut bebesíakéta rasaggaaké kalung ogó sitaimalajuket ka lolokkatta. 9:26 Iaté lulunia kaku kupababalau masiailiaké ailiakenen bulat simakolou. Kelé ka patakaiat pabukup, kaku kupabukup, tá kugagalai tenan lé aku pabukup kabeiku ka sitá galai. 9:27 Bulat kuom'aké tubukku néné bulat itupaddai simakopé, teret oi nia kupasikeli tubukku. Kugagalaiaké nia kelé néné geti, kalulut taiobáku ipuaili ka tubukku kelé néné, babara lepána lé kunáná sabagei bulé raoi ka patakaiat néné, taiobárangan aku kaku.

1 Korintus 10

10:1 Ale kam Sasarainamai! Kau pei nurepdem kam sipuaaili ka taikebbukatta siburú ka tetret aratut si Mose. Ai kunemi sia tinobut, bailiu tá anai sinaila sia apa pá, aratalipoki Koat Simabonan. 10:2 Bulé ioi ibailiu sia sipasitutut si Mose, buítá turau sia ka tinobut samba ka bagat koat. 10:3 Rakom sangamberidda kan siripot ka puketsanan simakeré 10:4 samba raló leú et ló siripot ka puketsanan simakeré. Sangamberidda araló ka leleu bulak puketsanan sipaalei sia; leleu bulak néné, iaté Kristus. 10:5 Tápoi kenanen kisé, maigi sia sitaimaangkat bagat Taikamanua masiitsó sia. Iaté lulunia apareppa sia simamatei ka simatangeu. 10:6 Sangamberinia néné kelé sara toggaiat ka sia, masiparepdem sita bulé buí taobá kam mugalai sikataí kelé taikebbukatta néné. 10:7 Samba leú et iparepdem sita, buí tabuluji kam sabulungan kelé sigalaiakenenda ilétalaga ka talagadda néné. Ka Buko Sipunenan leú ai atusurat'aké, sipasikukua kisé, "Iageti taddaakérangan leú et nia tai bangsa mukom samba muló samba muturú rapaniddogi sabulungan." 10:8 Buí leú tagalai kam pusilaingeat, kelé sigalaiakenenda ilétalaga ka talagadda. Aipoí kalulut gagalaiakéra kelé néné, bailiu bara kamamateira; ka bagat sangagogoi ai sia rua ngapulu telu ngaribu igidda. 10:9 Buí tasibo kam Taikamanua, kelé sigalaiakenenda ilétalaga ka talagadda taikebbukatta siburú; pat matei sia ipataútaki sia ulou simalagá sot. 10:10 Buí leú taputetet, kelé sigalaiakenenda ilétalaga ka talagadda taikebbukata, pat subuakénangan sia Malaikat Kamateiat. 10:11 Sangamberinia sipuaaili ka tubudda néné, bailiu nia toggaiat ka sabagei. Ialeú et sangamberinia atusurat'aké ibara repdementa ka sita. Aian lé poí sita ka tetre sialu. 10:12 Oto kasei sipaatu maron'an tonem bagania, kau ipagaba buí ibelé. 10:13 Aipoí sangamberi pasisiboat siooi ka tubumui, pasisiboat simarei-rei ka sirimanua peilé. Tápoi mariu-riu lé irepdem palelengan nia Taikamanua. Tá iooreaké kam Taikamanua ioi pasisiboat ka tubumui pat saliu ronmui. Ka tetret iorak kam pasisiboat, sedda te tetrenia iaké ka kam enungan Taikamanua, bulé numaron kam, ioi nuom'aké kam nia. 10:14 Oto ale kam Sasarainamai simanuntut bagakku, buítá nupuasaki kam nia baga buluat néné. 10:15 Kelé ka tubudda simasiku paatuat kupanibo néné ka matamui. Kam'an lé masipaaatu sikuakku néné ka bagat paatuatmui. 10:16 Ai sita muloló anggur samba aitakukua kam surá ka tubut Taikamanua, tá pá nia nenda masipatotoilá patabbaratta ka tubut Kristus ka kamateiatnia? Samba ka tetret aitapaaabbó roti tapukom kam sambatta, tá pá nia nenda masipatotoilá patabbaratta ka tubut Kristus? 10:17 Kalulut sarat sara lé roti, lepá komtangan nia sangamberitta ka sita roti sisara néné leú et, bailiu sisangatubungan lé sita simigi néné. 10:18 Igbuk peite kam sia tai Jahudi. Sia sipukokom kan sibuluakenen ka kudduat buluat, aibailiau sia sara ka kudduat nenda. 10:19 Aponia kukukua sené? Bulungan elé kan sibuluakenen ka sabulungan néné tá anai katukolobatnia. 10:20 Tá nia kukukua! Kukukua geti iaté, sibuluakenenda ka sabulungan ka kudduat buluat, tá ka tubut Taikamanua arabuluaké nia, tápoi ka tubudda lé paketsa-ketsat sikataí. Tá kuobá nupusara kam ka tubut ketsat sikataí. 10:21 Bulat tá momoi, lepá nupuloki kam pulokat Tuhan, pulokimuian mitsá pulokat sanitu. Tá momoi, lepá nupukom kam ka mejat Tuhan, pukommuian leú et ka mejat ketsat sikataí. 10:22 Kipa, taleú ai lé nukikiddiy kam ibara tutut bagat Taikamanua? Sita peilé poi maron ka tubut Tuhan? 10:23 Arakua sirimanua, "Momoi tagagalai kam apa pá siobáta." Oo kirénangan tedda momoi! Tápoi tá sangamberinia siobat bagatta, nenda ai kauta nia. "Momoi tagagalai kam apa pá siobata", tapoi tá sangamberinia siobáta nenda sipaerú purimanuaiatta. 10:24 Buí ibara sara sigaba sarat purimanuaiatnia sarania. Buítá sangamberi masibebesíaké sikau puuktunganda leú ka sia sabagei. 10:25 Tá tukekera nukom kam sene ngamata akkulat tarimeu ka pasakiat akkulá. Tá leú nubebesíaké kam nulelek'aké kam nia boikí, kenanen makei-kei bagamui. 10:26 Aipoí beri ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Taikamanua lé sibakkat sangamberinia néné, samba sangamberi sibabara ka bagania." 10:27 Ké ai sia sipasisosogai kam mukom, siló kam pasogaiatda, kenanen nia néné taú tai Kariten. Iageti apa itattat'aké, kommuian leú et nia. Báan bebesíaké kam nulelek'aké kam kaipa kabaraiatnia kan néné, bulé buí ibara kei-kei ka bagamui ka kam. 10:28 Tápoi ké geti ai sia sipasikukua ka matamui, "Arabuluakéan te ka sabulungan kan néné," iapeité taikommuian nia, nujago kam katuerukatnia elé nujago kam kei-kei ka bagania ka sia sipasikukua ka matam néné. 10:29 Kukukua sené, tá agai bagam ka baga, tápoi agai bagania lé néné sikua ka matam. Tápoi elé ai sia sikua ka matam kisé, "Isasaila kodda aku kugalai siobáku, kalulut masisurú sipinaatudda ka bagat paatuatda sabagei? 10:30 Ké ka surat bagakku ka tubut Taikamanua baí kukom kan néné, raaanu peilé kodda aku kukom kan néné, beringan aku ai lé kukukua surá ka tubut Taikamanua kalulut kan néné?" 10:31 Oto aponia pá nugalai kam, mukom elé muló pá, kau nugalaiaké kam sangamberinia néné masilatsat'aké onin Taikamanua. 10:32 Kau nupuparaboat kam bulat sipulelelek, bulé buí kalulut paraboatmui sitaimaerú, baraakémuian jodda sabagei; iaté tai Jahudi pá nia néné, elé taú sipuoni tai Jahudi, elé sapaamian Taikamanua. 10:33 Ului kam paraboatku. Sarat kubesíaké lé imaangká bagadda sangamberi sirimanua ka tubukku, tápoi tá masialá bagadda kugagalai bulé ibara uktukku sarakku. Bulat besíakenenku geti, iaté bulé rasiló sangamberidda puaragat sibara ka Taikamanua.

1 Korintus 11

11:1 Ului kam galai tubukku, kelé kaku kutut galai tubut Kristus. 11:2 Bulat surá lé kukua ka tubumui, kalulut mariuriu nurepdem kam aku, sambat mariu-riu leú nureddet kam sigalaiakenenku ka tubumui. 11:3 Tápoi ai peilé mitsá sené sara kuanenku ka kam, bulé nuagai kam nia, iaté néné, sangamberi taimanteu siutéaké sia iaté Kristus, siutéaké tainanalep, iaté taimanteura, iageti, siutéaké Kristus iaté Taikamanua. 11:4 Ké ai tabbot utéra taimanteu rapaniddou, elé rapungantoman ka matat siberikabaga, sigalaiakenenda néné, masipaloloi Kristus lé aragalai. 11:5 Tápoi ka sia tainanalep, ké tá anai tabbot utéra komang rapaniddou, elé rapungantoman ka matat siberikabaga, oto sigalaiakenenda néné, masipaloloi simanteura lé aigalai. Aipoí kelé atukuiló lé alainia sinanalep néné. 11:6 Oto ké ai sia tainanalep sitaiobá masitabut utéra komang, maerú peilé tukuiló alainia. Tápoi ké tukuiló baí alainia sinanalep néné, kelé sara paloloiat lé ka tubunia. Oto maerú peilé ikau tabbot uténia komang. 11:7 Buían leú ratabbó utéra ka sia taimanteu, aipoi nia ka sia masitularat'aké ka sita putubuat Taikamanua, elé masitularat'aké ka sita pulatsanan Taikamanua. Tainanalep leú masitularat'aké pulatsanan simanteunia. 11:8 Aipoí tá ka tainanalep aibaraaké taimanteu Taikamanua, tápoi ka sia geti tainanalep ka taimanteu lé arabara. 11:9 Tá kaluludda tainanalep aitubaraaké taimanteu néné, tápoi kaluludda lé taimanteu. 11:10 Oto bulé imangká bagadda samalaika, bailiu ka sia tainanalep buítá ratabbó utéra komang, masipatoilá ai nia ka tei kupkumen simanteunia. 11:11 Tápoi siripot sipasesese ka puririmanuatta tai Kariten, tá ragagalai tainanalep murimanua saradda, tá sambadda taimanteura; iageti beri leú ka sia taimanteu tá ragagalai murimanua saradda, tá sambat sinanalepnia. 11:12 Aipoí kenanen ka taimanteu aitubaraaké ka sia sinanalep siboiki, tápoi lepá putú-túnangan matadda ka sia taimanteu ka tainanatep; iageti sangamberinia sibabara néné, Taikamanua lé aibaraaké nia. 11:13 Paatu peite kam ka kam; mateú leú ka bagamui, ké sitá tabut uté komang, ipaniddou ka Taikamanua sara sinanalep ka matadda siberikabaga? 11:14 Kelé siitsóta simarei-rei ka sirimanua, atugelaiakéan ka tubumui, taimateúnia imananta ka sia alaira taimanteu. 11:15 Tápoi ka sia geti tainanalep, aitukau alainia bulé itabbó uténia. Sarapei mitsá sara ka tuumun ka tubunia lé ké mananta alainia. 11:16 Oto, ké ai sia sipauukle kalulut néné, sarat néné lé kuanenku ka tubudda iaté, sita néné, elé sia sabagei sapaamian Taikamanua, ké simarei-rei baí nia sarat sara lé simatukle tagalaiaké kam ka bagat paamian; tá anai bagei. 11:17 Ka kuanenku néné, bulat tá kuumum kam. Tá masibaraaké katuerukat nuparururú kam maniddou, tápoi sitaimaerú lé. 11:18 Siboikí akuarep, ka parurukatmui ka paamian, ai mungkuat sitaipaobá; mungkuat sara ka mungkuat bagei. Kupaatu aisesese goisó sikuadda néné. 11:19 Kirénangan amateúan ibara karaganan ka talagamui; bulé imatoilá kasei bulat tai Kariten sipulelelek. 11:20 Tá mukom Komen Sipunenan nugagalai kam ka parurukatmui. 11:21 Aipoí kelé nupukom kam, siolaaké ka siana, nualá kam kanmui leú et, pat taibaranangan ka sabagei, ialeú et sabagei pat bara puinengra. 11:22 Nugagalai kodda kam kelé nenda? Tá poi anai lalepmui? Momoi nupukom kam sedda ka lalepmui. Taleú masipaloloi, elé masipakaila simagebá lé nugagalai kam? Kuumun'aké pá galai tubumui néné? Taatte matsí! Bulat tá kuumun kam, lepá. 11:23 Aipoi bulat sibara kai Tuhan lé singantruakenenku ka tubumui; iaté ka soibónia nenda, ka tetret arapajo Tuhanta Jesus, alánangan roti, 11:24 lepá aikua surá ka tubut Taikamanua, kalulut roti néné, paabbónangan nia, kuanangan ka matadda sipasiuuluinia, pelé ngangania "Nia té néné tubukku, segéakenen punu tubumui, galaiaké kam néné pasirepdemmui aku." 11:25 Kisedda leú et kelé ailepá arapukom, alánangan pulokat sibara anggur, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, pelé nga-ngania, "Anggur néné, iaté Pakerekat Bagat Taikamanua sibau, sisah'akenen ka logauku. Senen nuló kam nia néné, galaiakémuian nia, pasirepdemmui aku." 11:26 Kirénangan tedda, senen nukom kam roti, elé nuló kam anggur néné, anupaarep'an te kam katuareman kamateiat Tuhan, pat aili ka kaoijanannia. 11:27 Oto, sia sikom rotit Tuhan, elé sipasiloló anggur Tuhan, ka enungan sitaimateú, amajongan sia ka tubut Tuhan, sipasibubuluaké tubu sambat logaunia. 11:28 Buítá raitsó boikí tubudda senen sirimanua, iapeité oi rakom roti elé raló anggur néné. 11:29 Aipoí ke ka pukokomra roti, elé ka pulolóra anggur nenda, tá ai rapaatu, Pukoman Sipunenan néné, iaté siorak ka tubut Tuhan le; oto pukokomra elé pulolóra nenda masibaraake ukuman Taikamanua ka tubudda lé aragalai. 11:30 Iaté lulunia maigi sia ka talagamui simabesí samba simasaggo tubu; samba leú ai sia simamatei. 11:31 Ké tebaí taitsó kam tubutta boikí, tá iuukum'aké sita Taikamanua. 11:32 Tápoi kenanen iuukum'aké sita Taikamanua, masibó-bó sita lé, buí iorak sita ukuman sambatta taikapolak néné. 11:33 Oto, ale kam sasarainangku, ké parurú kam mukom, ka Pukoman Tuhan, kau nupangena kam. 11:34 Ké ai sia simalaje kau rapukom boikí ka lalepra. Ké nulelek'aké baí kam néné, bailiu parurukat paniddogatmui néné, tá sibaraaké ukuman Taikamanua ka tubumui leú et. Iageti pagalaiat sibabara bagei, teret oikungan lé geti kubalou kam, kolouakékungan nia ka matamui.

1 Korintus 12

12:1 Oto kineneiget geti kutitiboi ka matamui, iaté pagalaiat panguruat siaket Ketsat Sipunenan lé, bulat kuobá nuagai kam nia, bulat sibulatnia. 12:2 Repdem peite kam, ka tetret ai peilé tá nuaagai kam nia si Tuhan, aian iaalá bagamui masitut'aké sabulungan sioú-oú. 12:3 Buítá nuagai kam nia néné, sia sipinalulut Ketsat Sipunenan, tá rakukua, "Tutelei lé Jesus!" Oto kisedda leú te, bulat tá te anai sia sipasikukua, "Tuhan lé nia si Tuhan néné!" ké tá ipalulu sia Ketsat Sipunenan. 12:4 Ai piga ngamata pá panguruat Ketsat Sipunenan, tápoi sangamberinia nenda sibabara ka sarat sara Ketsat lé. 12:5 Ialeú et, ai piga ngamata pá galajet masipuukú si Tuhan, tápoi Tuhan pasikelet geti, iaté Tuhan sisasara nenda leú et! 12:6 Ai piga ngamataat enungnia masigalai galajet Tuhan, tápoi sipasikakau geti ron ka sene-senen tubudda ioi ragalai galajet, Taikamanua sisasara nenda leú et. 12:7 Bulé ibara katuerukatta sangamberitta, pugalainangan Ketsat ka tubutta senen-senenta. 12:8 Ka sisara ikau ka tubunia Ketsat agai mutitiboat sibara wibawa. Ka sabagei geti ikau ka tubudda Ketsat sisara néné leú, iaté agai masikolouaké pagalaiat Taikamanua. 12:9 Ketsat sara néné leú et masikakau ka sisara, tonem baga bulat simakopé ron ka tubut Kristus; tápoi ka sabagei geti ikau ka tubudda Ketsat, gege masialeaké simabesí. 12:10 Ka sisara ikau ka tubunia gege masigalai pukerengan; tápoi ka sabagei ikau ka tubudda Ketsat agai masipoiliat apa sipinaatut Taikamanua. Ka sabagei ikau puaagai masipabaggei kipa oniakenen panguruat sibara ka Ketsat Sipunenan, kipa tá. Ai leú bagei ikau ka tubudda agai masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta; iageti ai leú et sia mitsá sabagei ikau ka tubudda puaagai masikolouaké panganga-nganga simakisei ka bagatta. 12:11 Tápoi sipasigagalaiaké sangamberinia néné geti, iaté sarat Ketsat sara néné lé. Oto senen-senen tubut sirimanua ikau ka tubudda panguruat pasasaratda, siripot teú bagat Ketsat lé. 12:12 Kelé tubut sirimanua lé nia ka sia tubut Kristus néné; tubu néné sara lé, tápoi maigi laddounia. Sangamberinia ka sia laddou tubu néné, kenanen maigi, tápoi tubu sara lé. 12:13 Kisedda leú te ka sita néné sangamberitta, tai Jahudi pá nia, elé taú sipuoni tai Jahudi; sapagugulet elé sia sipuuuja; sangamberitta airaúan leú et sita Ketsat simakeré, bulé ibailiu-uaké sita sara ka tubut Kristus. Sangamberita leú et masipuuktungi Ketset sara nenda simasut. 12:14 Aipoí ka sia tubutta néné, tá sarat sangaladdou, tápoi maigi laddounia. 12:15 Ké baí ikua ka sia rere néné, "Aku kaku néné tá kabei. Oto aku néné tá rubeiat tubu", néné tá masikua ka sia rere néné, tá rubeiat tubu, nia ka sia. 12:16 Iageti ka sia leú et talinga, ké ikua baí ka sia, "Aku kaku néné tá mata, oto aku néné tá rubeiat tubu," tápoi nenda leú et tá masikua, ka sia talinga néné tá rubeiat tubu. 12:17 Aipoí ké ibailiu nia sangaliot tubu néné sarat matangan lé sangamberinia, kipangan lé ipaeerú tubu ipasiarep? Ialeú et ké ibailiu sangaliot tubu néné sarat talingangan lé sangamberinia, kipangan lé ipaeerú tubu ipasiping? 12:18 Ataitsóan tebai kam ipaottot nia Taikamanua laddou tubutta néné ka tubut tubutta. Iageti katugalangan nia leú, siripot teú bagat Taikamanua leú et. 12:19 Iageti mitsá ké baí sarat sangaladdou lé nia tubutta néné, oto kipangan lé takukua nia tubu néné? 12:20 Kirénangan tedda laddou tubu néné maigi, tápoi ka sia tubu geti sara lé. 12:21 Oto kalulut néné, tá momoi ikua ka sia mata ka tubut kabei, "Apananku te ekeu néné!" elé ikua ka sia uté ka tubut rere, "Apananku te ekeu néné!" 12:22 Tápoi beringan laddou tubu oniakenenta simasaggo, bulat abeu kauta nia. 12:23 Elé laddou tubu sitá katukaunan, tápoi nia lé bulat abeu ka paatuatta. Iageti ka sia laddou tubutta oniakenenta sitaimalainge, tápoi nia lé bulat tababaijí kam. 12:24 Tápoi laddou tubu oniakenenta geti simalainge, táan bulat tapuleletsei kam. Aipaerúan poí kuddut tubutta néné Taikamanua bulat sipulelelek, pat ka sia laddou tubutta sitá katukaunan néné, bailiu bulat abeu ka paatuatta. 12:25 Oto sené toilá, tá aturubei tubu néné, tápoi ai lé sia pasosopo katubu. 12:26 Ké mangorik baí sara laddou tubutta néné, pangorikrangan leú et sangamberidda saladdou tubutta néné. Ialeú et, ké baí tuumun'aké sara laddao tubu néné, puangkárangan leú te baga, ka sia sangamberidda saladdou tubutta néné. 12:27 Oto kam néné sangamberimui, makeré lé ituoniaké kam, tubut Kristus. Iageti kam sene-senenmui néné leú et, iaté saladdou tubut Kristus. 12:28 Oto kisedda leú te ka paamian. Aikokoiakéan kuddut sene-ngamataat sirimanua; siboikí iaté tai apostel, sikarua, iaté tai nabi-nabi, sikatelu tai guru paamian, iageti siangan ka sia sigalai kiseiet, lepá siangan mitsá ka sia sisiló panguruat masialeaké simabesí, elé sipasirorop'aké sirimanua sabagei, elé muuté, elé sipasititiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta. 12:29 Tá sangamberidda amuapostel, elé amunabi, samba amuguru paamian. Tá sangamberidda ai gege masibaraaké kiseiet, 12:30 masialeaké simabesí, elé masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta, elé masiterjemah'aké nga-nga néné. 12:31 Oto kalulut néné, bulat kau nubesíaké kam nia simakopé, bulé nuikep'aké kam panukanan bulat sabeu. Oto sené ka suratku néné, kupatoilá ka kam enungan bulat sipulelelek.

1 Korintus 13

13:1 Kenanen baí moi kutiboaké sene ngamata nga-nganda sirimanua, elé pat oi leú kutiboaké nga-nganda samalaika, tápoi ké tá manuntu bagakku ka tubudda sirimanua sabagei, oto nga-ngangku nenda sarat goiló siboboi lé. 13:2 Kenanen bara kaku puaagai masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, samba kuagai masikeruji sangamberinia, elé kuagai sangamberinia apa pá, elé makopé ronnia tonem bagakku ka tubut Taikamanua, pat oi kuritsíaké leleu, tápoi ké tá manuntu bagakku ka tubudda sirimanua sabagei, bailiu sitá katukaunan lé aku néné! 13:3 Kenanen kupanguruat'aké sangamberinia bibiletku ka tubudda simagebá, elé kenanen kubuluaké tubukku néné itulabóaké ka api, tápoi ké tá manuntu bagakku ka tubudda sirimanua sabagei, bailiu musisiboboi lé sangamberinia néné. 13:4 Aipoí simanuntu baga ka tubudda sabagei, maom bagadda samba maerú bagadda. Tá mububuggra ka paatuatda pusisit-sit baga, tá malabbu titiboatda, samba tá raobá masibuak'aké tubudda. 13:5 Tá raobá masiumun'aké tubudda, tá malippat titiboatda, tá raobá sarat siobára turereddet, tá maruei imabelé bagadda, tá rarururú kataíra sabagei ka bagat paatuatda. 13:6 Simanuntu baga ka sabagei, bulat tá masanang sia ka pukakataí, tápoi sarat puerukat lé mangká bagadda. 13:7 Bulat maom bagadda masibairat sangamberinia apa pá siooi ka tubudda, samba rakakatonemi sangamberinia simaerú sibara ka tubudda sabagei. Iageti kenanen kipa pá sibabara, ka sia simanuntu baga néné, bulat beri tatá nia pukakaronan bagadda samba bulat maom bagadda masingena sangamberinia. 13:8 Tápei ataagai kam, ai sara tetre, táan maperlu tupakaté baga ka pasasamba. Kelé kineneiget, ai sia simaagai masikarap'aké Katuarreman Simaerú sibara ka Taikamanua, tápoi lepá ka sara tetre, ari-ipuari ipakarap katuareman néné. Samba kineneiget, ai sia siagai masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta, tápoi lepá ka sara tetre ari-ipuari ipanibo ka nga-nga nenda. Kineneiget ai sia siagai sangamberinia apa pá, tápoi lepá ka sara tetre, kalipogiddangan nia sangamberinia. 13:9 Aipoí tápei mamumuiné sutnia puaagaita elé puroronta masipakarap Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. 13:10 Iaaili te tetrenia, bulat ipamuiné nia sangamberinia Taikamanua; oto bailiu ka sia nenda sitaimamuiné, tatá. 13:11 Kelé ka tetret ai peilé aku tasulé, kupanibo leú, kelé rapanibo tasulé leú et, samba arat tubukku leú et kelé tai gui-gui, iageti paatuatku leú kelé pupaatuananda tatoga sigoisó peilé. Kineneiget amakebbukat'an tubukku, bailiu galai tubukku kelé taigui-gui nenda, gik-gik'akékungan leú et nia. 13:12 Aipoí apa simatotoilá ka matatta kineneiget, kelé sigogoá simakamung ka totoro peilé. Tápoi lepá geti, iapeité itsótangan nia bulat simakolou. Kineneiget tápei kuagai sangamberinia, tápoi lepé geti bulat agaikungan nia sangamberinia, kelé againa nia Taikamanua, sangamberi galai tubukku néné. 13:13 Oto ka bagat oggak néné, ai telu ngamata bulat galaiakenenta, iaté: tonem baga, pukakaronan, samba punununtut baga ka pasasamba, tápoi bulat siabeu katelunia néné, iaté masipununtuki baga sabagei.

1 Korintus 14

14:1 Buítá nubesiáaké kam mununtu baga ka pasasambamui. Samba besíaké leú et kam nusiló kam panguruat sibara ka Ketsat Sipunenan; tápoi bulat nuboboikíaké kam geti, iaté panguruat puaagai masisegéaké sipinaatut Taikamanua ka tubudda sirimanua. 14:2 Aipoí ka sia sitiboaké nga-nga simakisei ka bagatta, tá te sirimanua rapatitiboaké, tápoi Taikamanua lé. Bulat beri sia sara siagai kuanennia, aipoí kalulut Ketsat Sipunenan lé aioi ititibboaké pagalaiat sangamberi sitaiaagaiet nenda, sarat Taikamanua lé iagai nia, lepá. 14:3 Tápoi ka sia geti sipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka sirimanua lé rasesegéaké nia, masiparon pupaatuananda, masibaraaké gegedda, samba leú et masipusuibi bagadda. 14:4 Sitiboaké nga-nga simakisei ka bagatta, sarat masiparon pupaatuananda saradda lé, tápoi ka sia geti sipasisesegéaké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, masirop paamian lé ragagalai, bulé ramamaju. 14:5 Kirénangan tedda bulat simakopé erú lé, ké baí sangamberimui iagai masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta. Tápoi sarapeite kopet erúnia, ké moi nupakakra kam sipinaatut Taikamanua. Aipoí sia sipakakra Katuareman Simaerú peilé maabeu ka matat Taikamanua, ka tubudda sipasititiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta; iageti sara leú et galainia ké ka sia siagai masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta néné, momoi rakolouaké apa sitiboakenda, bulé ramauktuk ka sia sangamberi paamian. 14:6 Kelé pasikatnia baí, ké moi aku kubalou kam, kutiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagamui, aponia kaumui nia? Bulat beri goisó tá anai katukaunannia! Tápoi sara galainia, ké kukua sara sipatoilat elé siitsot matakku sibara ka Taikamanua, elé kupakolou ka kam pagalaiat tubut Taikamanua elé kusegéaké ka kam katuareman simaerú sibara ka Taikamanua, elé kugelaiaké kam. 14:7 Kelé leú galainia ka sia pipiau, sitaipueenga beri goisó, iaté kelé suling samba kecapi, ké tá tabóbó nada-nadania sipulelelek, kaipa raaagai nia sirimanua urai apa iuuraiaké? 14:8 Iageti kelé néné leú, ké nunauaké kam pipiau, tenan lé kam papiau siboboi, kasei siobá masipatarek tubu mei pasaggak? 14:9 Kisedda leú te puaagaimui masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta. Ké ka puaagamui néné tiboakémuian nga-nga sitaimakolou, bailiu beri sia sara siagai nia sikuam néné, oto bailiu malilimai lé nga-ngam siboboi. 14:10 Bulat maigi nga-nga ka polak néné, tápoi beri sara ka talagat panganga-nganga néné sitá katukolobat. 14:11 Tápoi ké tá baí kuagai katukolobatnia sikuania sara sirimanua néné, bailiu sitiboaké nga-nga néné kuoniaké lé nia sasaralaggai. Beri ka sia leú, kisedda leú et ikukua ka tubukku kaku. 14:12 Kelé ka kam leú et, bulat ai lé kuaagai obámui masisiló panguruat sibara ka Ketsat Sipunenan. Tápoi bulat boikíakenen geti, iaté masipakei puaagai sipasirorop'aké ramamaju sapaamian. 14:13 Iaté lulunia, ka sia sitiboaké nga-nga simakisei ka bagatta néné, bulé ratiddou ka tubut Taikamanua, ikau ka sia puaagai masikolouaké sikuania. 14:14 Aipoí ké maniddou aku ka nga-nga simakisei ka bagatta, kirénangan tedda ka sia ketsatku ai nia maniniddou, tápoi ka sia geti paatuatku, tá aimueenung. 14:15 Oto kipangan lé kugagalai? Kiséan lé kugagalai: Edda kupaniddou sambat ketsatku, tápoi ka paniniddouuku nenda leú et, sambat paatuatku maniniddou. Edda kupuurai sambat ketsatku, tápoi ka puuraiku nenda leú et, kobá bulé sambat paatuatku muuurai. 14:16 Aipoí ké sarat ketsatmui lé masikukua surá ka tubut Taikamanua, tápoi ai sia sabagei sitaiagai kolounia nga-nga simakisei ka bagatta siaket Ketsat Sipunenan néné, bailiu tá iagai ikua ka paatuatnia, "Bulatnia tedda pasesese ka bagakku" paniddogat pusurakatnu néné, kalulut taiagaina nia sikuamui. 14:17 Oto kenanen kipa pá erúnia paniddogat pusurakatnu nenda ka tubut Tuhan, bulat tá anai lulunia ka sabagei, paniddogatnu nenda. 14:18 Oto bulat suráan lé kukua ka tubut Taikamanua, kalulut kaku leú et momoi kutiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta, bulat belé peilé ka kam, sangamberimui néné. 14:19 Tápoi ka parurukat maniddou kai Tuhan, maerú peilé kutiboaké lima ngatakó tiboiet siagaira sabagei, ka sipuriribu nga-nga simakisei ka bagatta, sitaiaagaietda. Bulat kuoobá geti nia kugalaiaké kelé néné, bulé ioi kugelaiaké sabagei. 14:20 Ale kam Sasarainamai! Buí iului kelé pupaatuananda tatoga pupaatuananmui néné. Ka pujojo, kau imariu-riu kam kelé galai tubudda tatoga sigoisó. Tápoi ka pupaatuanan geti, kau ibailiu kam sikebbukat. 14:21 Aipoí beri ka bagat Buko Sipunenan leú ai atusurat'aké kisé, "Aikua si Tuhan, 'Ka tubudda sipaninibo nga-nga simakisei ka bagatta néné te, kupanibo ka tubudda sapaamianku néné. Beri leú ka tubudda tairauma néné, sedda kupanibo ka tubudda sapaamianku; tápoi kenanen kisedda, bulat tá raoba raarepi nga-ngangku.' " 14:22 Oto panguruat masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta néné, toggaiat ka tubudda sitaimatonem lé, tá ka tubudda simatonem baga. Samba panguruat masipoiliat rencanat Taikamanua ka tubudda sirimanua, iaté toggaiat ka simatonen baga, tá ka tubudda sitaimatonem baga. 14:23 Aipoí ké sangamberimui sapaamian masitiboaké sene ngamata nganga simakisei ka bagatta néné, ka parurukat paamian, lepá oi sia piga pá sibara ka kudduat bagei, elé taú tai Kariten masiitsó, kuaddangan bulat airoróan kam sangamberimui! 14:24 Tápoi ké sangamberimui masisegéaké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, iageti oi nia sara taú sipuoni tai Kariten elé siooiaké, bailiu ka sisegéakenenmui sangamberimui nenda te, masipatotoilá jo sigalainia; kalulut néné againangan tubunia jonia. 14:25 Iageti matoilánangan leú sangamberinia simalipput ka bagat paatuatnia, bailiu repéakénangan paatuatnia, paniddounangan leú et ka tubut Taikamanua. Oto iapeité mitsá bulat'akénangan nia, kababarat Taikamanua ka talagamui. 14:26 Oto apa katukolobatnia sangamberinia néné, alé kam Sasaraina! Ké parurú kam maniddou ka tubut Tuhan, ai sipuuurai, ai sipasigegelaiaké, ai leú et sia sipasisesegéaké pagalaiat sibabara ka Taikamanua, samba ai leú sia sipasititiboaké nga-nga simakisei ka bagatta, iageti ai leú sia sipasikokolouaké sikuania. Tápoi sangamberinia néné, buítá nugalaiaké kam nia kelé masipangantru, samba ibailiu nia katuerukatmui sangamberimui. 14:27 Ké ai sia sitiboaké nga-nga simakisei ka bagatta, buítá rua, elé simiginia telu lé sia maninibo pasaili-saili. Iageti buí leú tá rabara sipasikokolou-uaké nga-nganda sipaninibo néné. 14:28 Tápoi ké geti tá anai sia sipasikokolouaké, oto maerú peilé rapumeng-meng ka sia nenda sipasititiboaké nga-nga simakisei ka bagatta, ka parurukatmui. Ka paatuatnangan lé ka sia ipatiboaké Taikamanua. 14:29 Ké ai sia rua elé telu sibara katubu Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, buítá rasegéaké katuareman nenda, ka tetret ai peilé rapaatu ka sia kuanenda sabagei. 14:30 Tápoi ké moi baí katuareman sibara ka Taikamanua ka tubudda ka sia sabagei, sikukuddu ka parurukat nenda, buítá rapuari ka sia nenda sipaninibo. 14:31 Bailiu kelé néné ale kam Sasaraina sangamberimui, oi nupakakra kam nia sangamberimui katuareman simaerú sibara ka Taikamanua néné, bulé sangamberimui masisiló nganturat samba leú, memei maroron tonem bagamui ka tubut Taikamanua. 14:32 Aipoí panguruat Ketsat Sipunenan masisegéaké katuareman sibara ka Taikamanua, momoi rapagaba nia sipasisesegéaké. 14:33 Ka sia poí Taikamanua néné, Taikamanua siobá simalelek le; tá Taikamanua siobá sitaimakolou. Kelé enung'akenen ka sangamberi paamian, 14:34 Taikamanua, tainanalep buítá rapumeng-meng ka parurukat paamian. Bulat tá tuoobáaké rapanibo. Tá momoi rapuuté; kelé siripot sikuat surukat ka arat. 14:35 Ké geti raobá raagai apa pá, ka taimanteurangan lé ranonounou nia ka lalep. Aipoí simakopé ailatta lé rapanibo tainanalep, ka parurukat paamian. 14:36 Sibabara ka kam lé poi tiboiet Taikamanua? Elé sarat ka tubumui lé poi aitusegéaké tiboiet nenda? 14:37 Oto ké ai sia siagai tubuna kababarat panguruat ka tubunia, masisegéaké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, elé ngamataat panguruat bagei sikau Ketsat Sipunenan ka tubunia, buítá raseseaké ka paatuatda, sisurat'akenenku néné, bulat siparentaakenen Tuhan lé. 14:38 Tápoi ké ai sia sitaisiló tiboietku néné, bá puuukú kam nia. 14:39 Oto kalulut né ale kam Sasaraina, bulat kau nubesíaké kam nia masisegéaké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua; tápoi bá kekeraaké kam sia siobá masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta. 14:40 Tápoi buítá maerú nugalaiaké kam nia samba malelek katugalangan nia.

1 Korintus 15

15:1 Oto kuobá kineneiget, masiparepdem kam ka Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, sinegéakenenku ka tubumui siburú. Anusilóan kam; beri leú aimatonem bagamui ka tubut Kristus, kalulut Katuareman Simaerú lé. 15:2 Oto ké mariu-riu nuomet'aké kam nia sinegéakenenku nenda ka tubumui, bailiu paaraunangan leú et kam Katuareman Simaerú néné; ké geti sarat kakatonemimui; lé nia, tápoi tá ainuaagai kam kolounia, siboboi ka kam. 15:3 Aipoí sisilóku kaku kai Tuhan leú kusesegéaké ka tubumui ka kam ale kam Sasaraina. Iaté bulat sabeunia, kelé sitususurat ka Buko Sipunenan. Segéakenenku néné ka kam, iaté, aimatei Kristus kalulut jotta. 15:4 Aturateiakéan nia, tápoi lepá suruakénangan nia mitsá Taikamanua ka gogoi sikatelunia. Pagalaiat néné leú, atusurat'aké leú et ka Buko Sipunenan. 15:5 Akutiboian leú et ka matamui; Kristus néné sitususuru ka si mamatei, aipatoilá leú tubunia kai Petrus, lepá mitsá ka tubuddangan ka sia tai apostel si pulurua. 15:6 Lepá patoilánangan tubunia mitsá ka tubudda silima ngotu sipasiuluinia ka sangamberidda. Maigi peilé sia kineneiget sipuririmanua, piga peilé pá sia amatei. 15:7 Oto lepá mitsá patoilánangan tubunia Kristus ka tubut Jakobus, lepá ka tubuddangan sangamberidda tai apostel. 15:8 Pasilapánia, patoilánangan mitsá tubunia ka tubukku kaku, iaté sipututú-tú mata, einangan tá iaaili laggónia! 15:9 Oto aku lé apostel Tuhan bulat simarepé nia. Bulat tá mateú tuoniaké aku kaku néné apostel, aipoí sipaorei paamian Taikamanua lé aku néné. 15:10 Tápoi kalulut panguruat katet Taikamanua, bailiu kelé néné aku kineneiget. Samba bulat tá siboboi aiappéaké jokku Taikamanua. Aipoí aku lé bulat amugalai simakopé ron, belé peilé ka sia sangamberidda tai apostel sabagei. Tápoi siripokatnia tá kalulut aku aioi akugalai nia, Taikamanua simakaté baga ka tubukku sipaalei aku mugalai lé, amasigalai. 15:11 Oto kasei ka tubu anusiló kam Katuareman Simaerú néné, sibabara kaku pá, elé sibara ka tai apostel sabagei lé pá, tá anai galainia. Bulat siabeunia geti sené, iaté, kusegéaké kai Katuareman Simaerú néné ka kam, iageti, katonemimuian nia. 15:12 Ké pagalaiat katusuruat Kristus ka simamatei kupaarep ka kam, kipa peilé ibabara ka talagamui sipasikukua táan tususuru sia mitsá simamatei? 15:13 Ké táan baí tusuru sia mitsá simamatei, oto ka sia leú et Kristus, táan tususuru nia mitsá ka simamatei. 15:14 Oto ké tá baí tusuru nia mitsá Kristus ka simamatei, bailiu tá anai lulunia kupaarep kai apa pá ka tubumui, elé tá anai lulunia nukatonemi kam nia baga, aipoí tá anai pubakkanannia tonem bagamui néné. 15:15 Bulat apabokongan lé kai galainia pagalaiat Taikamanua, kalulut akusegéaké kai ka kam ririmanuaakéna nia mitsá Kristus néné, Taikamanua, ka simamatei; oto tá aisuruaké nia mitsá Taikamanua ka simamatei, ké sibulatnia baí tá tususuru sia mitsá simamatei! 15:16 Ké tá baí tusuru sia mitsá simamatei, ka sia leú et Kristus, tá leú te tususuru nia mitsá ka simamatei. 15:17 Iageti ké tá baí tusuru nia mitsá Kristus ka simamatei, bailiu siboboian lé kakatonemimui nia baga; momoi takua, ai peilé kam ka jo galainia, bulat sitá anai pukakaronan baga. 15:18 Oto sia leú et tai Kariten simamatei, tá leú et anai karonietda baga. 15:19 Ké baí pukakaronenta baga ka tubut Kristus, sarat teret purimanuaiatta ka polak néné lé; oto bailiu sitangan lé bulat simakopé kataí uktuk ka sangamberi sirimanua ka polak néné! 15:20 Tápoi bulat amatoiláan katususuru nia Kristus ka simamatei. Néné te masijajamin susuruakéna sia ka sia Taikamanua, sangamberi simamatei. 15:21 Aipoí aitugurú kamateiat ka polak néné, kalulut sara sirimanua lé; oto kisedda leú te katusuruat tubu simamatei, sibara ka sara sirimanua leú et. 15:22 Kelé ramatei ka sia sangamberi sirimanua, kalulut katutatabbradda ka mungkuat Adam, kisedda leú te ka sia sangamberi sirimanua tususuruaké leú et, kalulut katutatabbradda ka mungkuat Kristus. 15:23 Tápoi galai isuruaké sia geti Taikamanua sipatutut: siboikí Kristus; iageti ka gogoi kaoijanannia mitsá, iapeité siangan ka sia sipuoni bakkat Kristus. 15:24 Oto kapplu nenda, iapeité iaili kalepakat polak. Ka tetret nenda te ikakalaaké sangamberi pupamarentaat, purimataat, samba sangamberi puroron. Lepá segéakénangan galajet siripot puririmata nia néné, ka tubut Ukkuita Taikamanua. 15:25 Iageti buítá iriu-riuaké ipuuté ka sia Kristus néné, teret kauna sia Taikamanua sangamberidda sisaggangi Kristus néné, murekkuk ka matat Kristus. 15:26 Saggak kalaakenennia sikatei-tei, iaté kamateiat. 15:27 Ka Buko Sipunenan leú ai atusurat'aké kisé, "Taikamanua lé aikau sia makala ka tubut Kristus." Sené amakolouan kuanennia, nga-nga, "sangamberi", sené, masikua tá sambat Taikamanua sikau sangamberinia makala ka tubut Kristus. 15:28 Tápoi lepá aitukalaaké sangamberinia ka matat purimataat Kristus, iapeité, ka sia Togat Taikamanua néné, ikalaaké tubunia ka tubut Taikamanua, sipasikakau sangamberinia murekkuk ka matania ka sia. Oto nia ka sia Taikamanua leú et, utéakénangan sangamberinia. 15:29 Ké tá isuruaké sia mitsá simamatei, angoi peilé ituraraú sia punu tubut simamatei? Apangan lé nenda lulunia ragagalaiaké nia? Ké bulat nia baí tá tususuru sia simamatei, apangan lé lulunia ragagalaiaké nia nenda? 15:30 Apangan lé lulunia kuoobá kai kukakau kai tubumai ka pasimamatei senen gogoi? 15:31 Ale kam Sasarainamai! Senen gogoi kuom'aké kuorik pangoringan, kalulut beunannia kupaatu putotonem bagamui ka tubut Tuhanta Jesus Kristus. 15:32 Bulat ké sarat siorak ka pusirimanuaat lé baí nia, aponia uktukku kuperjuang'aké nia, bulat pat kéan lé kupalabáaké tarimeu simasagbak ka laggai Epesus néné? Ké bulat sibulatnia baí tá tususuru sia simamatei, kauan, maerú peilé tatut kam nga-nga paloibáakenen néné, "Kau tapukom kam, samba tapuló kam, tasegéaké kam bagatta murimanua, matsep lé tebaí matei sita." 15:33 Bulat buí rapajo kam! Paaleiat sitaimaerú, masipakataí paraboat simaerú. 15:34 Oto kineneiget kauan nuseseaké kam nia, buían nugalai kam mitsá jo. Aipoí bulat mateúan numaila kam, kalulut ai peilé sia ka talagamui néné, sitaiagai Taikamanua. 15:35 Kupaatu ai sia sipasinonou-nou kam, rakua, "Kipa ratusuru sirimanua simamatei? Ké kipa putubudda, lepát ratusuru mitsá?" 15:36 Bulat sitaiagai paatuat lé kam! Ké nukarap'ké baí kam karamen ka polak, tá mututú-tú karamen nenda, ké tá matei boikí. 15:37 Karamen sikarap'akenenmui néné, elé karamen gandum, elé karamen apa pá oninia bagei, sarat ngambet karamen nenda lé, iageti tá sangamberit uremennia nenda mututú-tú. 15:38 Aipoí Taikamanua lé masikakau putubuat ka karamen néné, siripot putubuat simaerú iitsó, sipaakkup ka uremen néné. Ikakau ka senen karamen néné, Taikamanua, putubuat uremen pasasaradda tubudda. 15:39 Kelé ka sia makluk sipungongoí-ngoí, tá leú et makeré tubunia sangamberinia. Ka sirimanua geti makeré putubuatda, tápoi patarime-tarimeu sara putubuatnia ka sia; umá leú et ka sia sara lé putubuatnia, samba ka sia iba sara lé et putubuatnia. 15:40 Kisedda leú te pabula-bulá sikuddu ka manua, kele sulu, laggó, panyanyat samba leú et planit, samba pabula-bulá ka polak, iaté sangamberi sibabara ka matat polak. Pabula-bulá ka manua, ai ka sia latsatnia sarania; ialeú et pabula-bulá ka polak, kisedda leú te ka sia, aileú et laingenia sarania. 15:41 Pulalainget matat sulu leú et, tá makeré ka pulalainget laggó. Beri leú et ka sia panyanyat ai pulalaingenia sarania. Sarapei mitsá ka sia panyanyat senenda tá makeré pulalaingenda. 15:42 Kisedda leú te galainia ka sia sitususuru mitsá ka simamatei. Tubu simamatei néné, iaté tubu simabuteket, tápoi tubu sisuruakenen geti, iaté tubu simatom. 15:43 Ka tetret aiturarateiaké tubu néné, makataí lé tubu néné, samba simasaggo lé nia; tápoi kelé itusuru mitsá tubu néné, bailiunangan nia tubu simalainge samba simaron. 15:44 Ka tetret aiturarateiaké, tubu néné, tubu sibara ka polak. Tápoi kelé itusuru mitsá ka simamatei, bailiunangan tubu néné tubu sibara ka Ketsat Sipunenan'an lé. Oto, ai tubu sibara ka polak, ai leú et tubu sibara ka Taikamanua. 15:45 Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Sirimanua siboikí iaté si Adam, bailiu mahluk sipuririmanua, tápoi Adam sikatei-tei geti, iaté Ketsat siaké purimanuaiat." 15:46 Siooi siboikí iaté siripot putubuat sirimanua lé, tá siripot puketsanan. Kateiteian lé aioi ka sia siripot ketsat. 15:47 Ka sia si Adam siboiki ka polak lé aitubaraaké, tápoi ka sia geti Adam sikarua, ka manua lé aibara. 15:48 Sirimanuan polak, makeré lé sia ka tubut Adam siboikí sibaraakenen ka polak, tápoi sirimanuan manua geti, makeré lé ka tubut Kristus sibabara ka manua. 15:49 Kelé kipa sita kineneiget makeré kelé si Adam sibaraakenen ka polak, tápoi lepá bailiunangan sita kelé Kristus sibara ka manua. 15:50 Kukukua sené geti ale kam Sasaraina, iaté néné: tubutta sibara ka akkulá sambat logau néné, tá momoi itugurú ka Laggai Taikamanua Sibau; ialeú et tubu simamateiet néné, tá ibabailiu nia simatom. 15:51 Oto arep'aké peite kam keleat néné: tá te sangamberitta ilalangó, tápoi sita sangamberitta néné isisiliy tubutta. 15:52 Bulat sangapeí-peikat mata lé ruei nia isiliy tubutta néné ka tetret ipunau pipiau pasilepá. Aipoí kelé raarep nia nga-ngan pipiau, suruakénangan sia Taikamanua, sirimanua simamatei, sibara tubu simatom; iageti sangamberitta siliynangan tubutta. 15:53 Oto tubutta simamateiet néné, buítá tusiliy nia tubu sitaimamateiet; iageti tubu sibara ka polak néné, buítá tusiliy nia sibara ka manua. 15:54 Ké atusiliyan tubutta simamateiet néné, tubu sitaimamateiet, samba atusiliyan tubu sibara ka polak néné, tubu sibara ka manua, iapeité puailinangan kelé sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, "Atutatáakéan kamateiat, abarangan kamanangan!" 15:55 "Kaipangan né nia kamanangannu, oi ekeu kamateiat? Kaipangan né nia pasorom, oi ekeu kamateiat?" 15:56 Pasorot kamateiat, iaté jo; oto ka sia itaddaaké ipugalai jo, paneiteiatnia iaté surukat ka arat. 15:57 Tápoi bulat surá lé takua kam ka Taikamanua, aiaké ka sita kamanangan sisilóta kai Tuhan Jesus Kristus! 15:58 Oto kalulut néné, ale kam Sasarainangku, simanuntut bagakku, kau imaron paatuatmui, elé kau imariu-riu putotonem bagamui ka tubut Kristus. Bulat kau sibara ka muinet paatuatmui nugalaiaké kam galajet Tuhan, aipoí anuagaian kam taipusisiboboinia nupugalai kam galajet Tuhan.

1 Korintus 16

16:1 Oto kineneiget kelé pagalaiat bulagat panguruat kaunenmui ka tubudda saalei pasasamba tai Kariten, kukua ka matamui, bulé nugalaiaké kam nia néné, kelé enungnia sikuakku ka matadda sapaamian Galatia. 16:2 Iaté, bulé senen gogoi menggui, keleiakémuian goisó bulagat sibara ka sene-senemui siripot igit sinesemui. Koirímuian nia, teret oiku, bulé oi aku táan turururúaké. 16:3 Amoian geti aku, koiniakékungan sia sieei masitaroaké, iaté sia sinaúsaúmui. Ai leú kukau surat abbinenda, bulé rataroaké panguruat néné ka Jerusalem. 16:4 Tápoi ké geti tuitsó buítá mei lé aku sambamai, ei aku kupaalei sia. 16:5 Oto ai leú kuoi kubalou kam barakku ka Makedonia, ai lé poí ibabagai bagakku tusappai sedda. 16:6 Elé mukuddu aku goisó sedda ka kam, teret itukapplu gogoi simaleppet. Lepá geti rop'akémuian aku kuriu-riuaké puenungananku ka kudduat bagei. 16:7 Táan lé kuobá kubalou kam tulungan lé kutusappai, tui aku. Ké iteúaké baí nia si Tuhan, kuobá imakaburú goisó kukuddu ka tubumui. 16:8 Ka oggak néné, ai lé aku mukukuddu sené ka laggai Epesus, teret ailina gogoi Katuuruat Ketsat Sipunenan. 16:9 Maigi tetre simaerú sené masigalai galajet sibaraaké katuerukat, kenanan baí maigi sia sipasisasaggangi aku. 16:10 Ke moi nia sedda si Timoteus, kau imalelek nusiló kam nia, bulé imaangká bagania mukuddu ka talagamui, aipoí nia néné, sipugagalai galajet Tuhan lé; kelé aku leú et. 16:11 Buí ibara siputatá nia si Timoteus néné. Bulat rop'aké kam nia, ioi iriu-riuaké puenunganannia itoili mitsá ka tubukku ka angkat baga, aipoí bulat aikungengana sia raoi sambadda saalei sabagei. 16:12 Pagalaiat sarainanta geti si Apollos, bulat piga ngamitsáan pá akukua ka matania ioi masibalou kam, sambat saaleita sabagei. Tápoi tápei bulat aikakaroni baga kaooinia ioi kineneiget. Tápoi ké bara geti oggaknia, kirénangan momoi nia. 16:13 Bulat kau imariu-riu nusuk-suk kam tubumui, samba kau imaron pupaatuananmui siripot sipuoni tai Kariten. Kau numagege kam nugalaiaké kam galajetmui, samba leú paron kam paatuatmui. 16:14 Kau nugalaiaké kam nia sangamberi galajetmui, ka nuntut baga. 16:15 Ale kam Sasaraina, kirénangan nuagai kam nia si Stepanus sangalalepra; sia té néné amu-Kariten siboikí ka laggai Akaya. Ka muinet paatuatda rapasikeli bulat sarat sapaamian Taikamanua. 16:16 Bulat paniddogatku ka kam, bulé mareddet kam ka nga-nganda sia kelé néné, samba nga-nganda sabagei, saaleira sipugagalai simakeré samba leú et aleira masipuukú galajet. 16:17 Bulat mangká bagakku masisiló kaooira tai Stepanus, Portunatus samba leú et tai Akaikus. 16:18 Bulat simakopé angkat bagaku lé aragalai; kupaatu kisedda leú te angkat bagamui ka kam, alé kam sasaraina. Oto buítá tahargai sia kelé néné. 16:19 Segé salamra sapaamian ka Asia ka tubumui, ale Sasaraina. Beri leú et ka sia si Akuila sambat si Piriskila samba leú sapaamian siparururú ka lalepra, segé salamra simakopé igi ka tubumui, kelé sara oniakenen salamra tai Kariten. 16:20 Beri leú et ka tubumui ka kam sangamberimui sapaamian sikukuddu sene leú, segé salamra. Bulat kau nuparoro kam pasasambamui ka ngelei baga, siripot pusasarainanta ka sita tai Kariten. 16:21 Iageti sené, kutuppai leú et kaku salam bulat sisurat'akenenku kaku: Salam sibara kaku, Paulus. 16:22 Sitaimanuntu baga ka tubut Tuhan Jesus, eddangan nia iukum'aké sia Taikamanua! Maranata -- katukolobatnia, Olaaké nuoi oi Tuhan! 16:23 Bulé isukat'aké kam Tuhan Jesus. 16:24 Kau ipaalei kam nuntut baga, kam sangamberimui simatonem baga ka tubut Jesus Kristus. Sibara ka kai, Paulus

2 Korintus 1

1:1 Ale kam Sasarainamai sapaamian Taikamanua ka Korintus sambat sangamberi sapaamian ka Akaya. Aku néné si Paulus, apostel Jesus Kristus sipauddetnia siripot teú bagat Taikamanua, sambat aleita si Timoteus, bulat kukaroni kai baga, 1:2 Bulé ipanukani samba ibujai kam Ukkuita Taikamanua sambat Tuhanta Jesus Kristus. 1:3 Tuumun'aké lé Ukuita Taikamanua sambat Tuhanta Jesus Kristus. Aipoí bulat simaerú baga lé nia Ukkuita néné, samba nia leú te néné Taikamanua sipasikakau ka sirimanua puroron paatuat. 1:4 Nia lé amasiron'aké paatuatmai ka kai masiom'aké sangamberinia pangoringan siooi ka tubumai, bulé puroron sisilómai sibara ka Taikamanua néné, bailiu oi leú ka kai kuparon kai pupaatuananda ka sia sangamberidda sabagei, siorik pugejaat baga. 1:5 Ka kai leú et, amaigingan akuorik kai pangoringan kelé siorik Kristus. Oto kalulut Kristus, bulat kopé aimaron pupaatuananmai ka kai. 1:6 Oto ké kuorik kai paoreat, néné masiparon paatuatmui lé, sibailiu katuaragatmui. Ké turon'ake ka kai paatuatmai, oto paatuatmui leú et ka kam turoron'aké, pat bara om bagamui masiorik pugejaat baga, kelé siorikmai ka kai leú et. 1:7 Tá aimarurua bagamai ka tubumui, aipoí ai lé kuaagai kai kerénia tapangorik kam sambatta. Oto nia leú te né lulunia ituroron'aké ka kam, bulé tamakeré kam. 1:8 Ale kam Sasaraina! Bulat kuobá kai nuagai kam nia pangoringan siorikmai ka Asia. Aipoí pangoringan siorikmai nenda, bulat amabesían ka tubumai masibairat, pat táan akukaroni kai baga murimanua. 1:9 Bulat akuoniakéan lé kai nia kelé sara ukuman simateiakenen. Tápoi ipuaaili kelé néné geti ka tubumai, bulé buí kukaroni kai baga tubumai, tápoi sarat masikaroni lé Taikamanua, sipasisusuruaké sirimanua simamatei. 1:10 Nia té amasibelaaké kai ka kamateiat bulat kalotóakenen simakopé néné. Samba nia leú te masibebelaaké leú kai mitsá ka gogoi sibabara; aipoí, sarat ka tubunia lé kupukakaronan kai baga. 1:11 Matonem bagamai, kalulut titiddouakémui kam kai ka Taikamanua, belaakénangan kai mitsá Taikamanua ka pugejaat baga. Aipoí matarek lé nia ka sia Taikamanua masisukat'aké kai, kelé sara alegiat paniddogatda simaigi, masitiddouaké kai; samba kalulut néné maigiddangan sirimanua sipasikukua surá ka tubut Taikamanua. 1:12 Bulat abeu ka paatuatmai, kalulut aipatonem bagamai pupaatuananmai ka baga, masikua, sangamberinia puririmanuamai ka polak néné, kelé patabbaratmai ka tubumui ale kam Sasarainamai, akuenung'akéan kai bulat sibara ka linat paatuatmai. Ka pasigagalaiakémai nia leú et, tá siripot ka pusisikut paatuatda sirimanua, tápoi siripot puaagai sipanguruat'akenen Taikamanua ka tubumai lé. 1:13-14 Oto sisurat'akenenmai ka kam néné, iaté sarat sioi nubatsa lé kam; elé sarat sioi isak-sak ka bagamui lé. Tápoi kineneiget, tá mamuiné kolou ka bagamui sangamberinia sikuamai; tápoi kukaroni baga, bulé bulat imakolou ka bagamui ka sikuamai ka matamui. Oto bailiu ka gogoi sibabara, iaté ka kaoijanan Tuhan Jesus ka gogoi sibabara, angká bagamui kalulumai. Kisedda leú et ka kai puangkámaian baga kalulumui. 1:15 Ka putotonemku baga kelé nenda te siboikí akuisiaké moi kubalou kam, bulé nusiló kam panukanan Taikamanua rua ngaoleat iginia. 1:16 Bulat aikuiisiaké kuoi kubalou kam, ka kaoijananku masibalou tai Makedonia. Iageti ka toiliatku mitsá kuddu aku sedda ka tubumui, bulé nurop'aké kam aku, ioi kuriu-riuaké puenungananku ka Judea. 1:17 Tápoi akusiliyan lé isiatku néné. Tápoi tá pá nenda masikua taimasarania sipinaatukku? Ka tetret aibara isiatku néné, ka siobat bagakku sarakku lé pá kupuisi, tá mauju kuakkungan, "Kauan", tápoi tá mauju mitsá kuakkungan, "Tá"? 1:18 Bulat ka Onin Taikamanua bulat katonemiet baga, palelenganku ka tubumui ale kam Sasarainamai, tá pagalaiat, "Oo," elé, "Tá." 1:19 Aipoí Jesus Kristus, Togat Taikamanua, sisegéakenenda ka matamui tai Silas, elé tai Timoteus samba sisegéakenenku kaku leú, tá sirimanua "Oo," sambat "Tá." Tápoi sibailiu alegiat "Oot" Taikamanua lé. 1:20 Aipoí kalulut Kristus kuanangan, "Oo" Taikamanua, ka sangamberi pakerekat baga sigalainia. Masiloulogi néné leú te takukua kam, "Amen" ka tubut Taikamanua, kalulut Jesus Kristus. Iageti kugagalaiaké kai nia kelé néné, bulé itulatsat'aké Taikamanua lé. 1:21 Aipoí bulat tubut Taikamanua lé, amasikau kai sambat kam ka kam, patabbra simaron ka tubut Kristus. Oto nia leú te amasipiliy sita ibailiu sita kilibet bagania. 1:22 Kalulut néné, sah'ake'nangan sita ka sita, bailiu bakkatnia, samba akénangan leú Ketsat Sipunenan ka bagat paatuatta, kelé jaminan tasiló kam sangamberi sitonéakenennia. 1:23 Oto Taikamanua lé saksikku, ai lé poí iaagai bagat pupaatuananku. Tá aipuriu-riu geti akuoi kubalou kam ka Korintus, kalulut taiobáku lé nupureu-reu kam baga. 1:24 Tá kupapaksaaké kam ka pagalaiat katonemietmui; aipoí bulat amaron'an tonem bagamui ka tubut Kristus. Sarat masipaalei kam tapugalai simakeréan lé, bulé memei itu-tuppai angkat bagamui.

2 Korintus 2

2:1 Oto kalulut néné te, aibara paatuatku tá akuoi kubalou kam, buí ibara pureuregat bagamui. 2:2 Aipoí ké kubaraaké pureuregat bagamui, kaseian lé ipususuibi bagakku kaku, ké tá sia leú et sikauku mureu-reu baga? 2:3 Iaté lulunia akugalai suratku néné ka tubumui. Tá kobá kubalou kam, babara nuaké kam pureuregat bagakku kaku, oto siripokatnia, kam lé iaangkáaké bagakku. Aipoí ai lé kuaagai, ké maangká bagakku, mangkánangan leú et bagamui ka kam sangamberimui. 2:4 Bulat ka reu-reu baga elé ka sanet paatuat samba bulat ai lé bebela elukku simigi, akugalai suratku néné ka kam. Tápoi tá te masikua bulé nupureu-reu kam baga ka kam, tápoi bulé nuagai lé kam nia, kopet beunan nuntut bagakku ka tubumui. 2:5 Ké ai sia sibaraaké pureuregat baga, tá ka tubukku aigalaiaké nia, tápoi ka tubumui lé sangamberimui, elé simatatánia ka tubudda ilétalaga ka talagamui. Tá kobá imalippat kuanenku ka tubunia. 2:6 Ka sia kelé néné, metnangan nenda ukuman siorak'akenenda ka tubunia piga pá ka talagamui. 2:7 Oto kineneiget buítá nuappéaké kam selenia, samba kau lé nuparon kam pupaatuanannia, buí imakopé reu-reu bagania, mabebelé bagania. 2:8 Kalulut néné, paniddogatku ka tubumui, bulé nupatoilá kam mitsá ka tubunia, bulat kopet punununtut bagamui ka tubunia. 2:9 Masisibo kam te nenda akugalai suratku ka tubumui, masiitsó ai leú pá maririu-riu numareddet kam ka sikuakku ka matamui. 2:10 Aipoí ké nuappéaké kam seledda ka tubumui, oto aku kaku leú et, appéakékungan seledda ka sia. Siappéakenenku poí kaku, ké ai baí sia appéakenen, ka matat Kristus lé kuaapéaké nia, sibailiu katuerukatmui lé. 2:11 Kugagalaiaké geti nia kelé néné, bulé tá anai oggak ka Sanitu ikup-kup'aké sita; ai lé poí taaagai kam sipinaatunia. 2:12 Kelé akusegé ka laggai Troas, masipaarep Katuareman Simaerú pagalaiat Kristus, aibukáan si Tuhan enungan bulé kupugalai sedda. 2:13 Tápoi tá mangká bagakku mukuddu sedda, kalulut tá apaaili kai sarainanta si Titus. Kalulut néné, tiddoukungan mutuitui ka tubudda sikukuddu sedda; iageti eikungan leú et ka laggai Makedonia. 2:14 Tápoi bulat suráan lé takua kam ka tubut Taikamanua! Kalulut mariu-riu ipalulu kai kuei kai ka pugittebat kamanangan Kristus, kalulut patabbaratmai ka tubunia. Aipakei poí kai Taikamanua, bulé imararat Katuareman pagalaiat Kristus néné, kelé galai ipupingó simasingin ka senen kudduat. 2:15-16 Aipoí kai néné ka kai, kelé singin kamenyan silabóakenen Kristus, buluakenen ka tubut Taikamanua lé. Tápoi sia geti subuakenen, kai néné kelé beu tubut kamateiat sipasimamatei lé kai, ka tubudda. Ka sia geti arauakenen, kai néné, kelé singin purimanuaiat lé kai katubudda. Oto kaseian lé simaró baga mugalai galajet néné? 2:17 Aipoí kai néné ka kai, tá makeré kai ka tubudda sirimanua sabagei, sibailiuaké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua néné, kelé bibilet pusakiet. Tápoi ka kai geti, simaerú lé besíakenenmai, aipoí kai néné sikoiniakenen Taikamanua lé kai. Ai lé iiigbuk kai Taikamanua kupakakra kai Katuareman Simaerú siripot galajetmai sipuoni pagugulet Kristus.

2 Korintus 3

3:1 Taleú pá ai lé kuumun'aké kai tubumai mitsá? Elé ai lé kubebesíaké kai surat katuumun ibara itsóketmui, elé surat katuumun sibara ka kam, kelé sibesíakenenda sabagei? 3:2 Kam lé surat katuumunmai, sitususurat ka bagat paatuatmai; momoi raagai nia sirimanua, elé momoi rabatsa nia sangamberi sirimanua. 3:3 Bulat tubudda poí masiiitsó; kam néné, iaté sara, surat sinurat'akenen Kristus, sikirim'akenenia ka onimai. Tá tinta atusurat'aké ka surat nenda, tápoi sinurat'akenen Ketsat Sipunenan sipuririmanua lé. Iageti tá ka leí aitusurat'aké, tápoi ka paatuatda sirimanua lé. 3:4 Kukukua kai nia geti kelé néné, kalulut kakatonemimai nia baga Taikamanua, kalulut Kristus. 3:5 Bulat beri te sara sibabara ka tubumai sibailiu atsiakenenmai, masipatoilá kaooinia kugalaiaké kai galajet néné; tápoi Taikamanua lé aiaké ka kai puaagai masigalaiaké galajetmai. 3:6 Nia lé airop'aké kai aioi aibailiu kai sipugagalai ka sara galajet pakerekat baga sibau; iaté pakerekat baga sibau siloulogi sarat Ketsat Sipunenan; tá ka tubut surukat silepá surat. Aipoí sitususurat nenda sibaraaké kamateiat lé; tápoi ka sia geti Ketsat, sibaraaké purimanuaiat. 3:7 Ka tetret aitugalai elé aitutataká ka sia nenda pakerekat baga sibaraaké kamateiat néné, bulat latsat lé torot patot Taikamanua ka matat Mose. Oto kalulut kopet patot toronia, pat taioinangan rakinere matat Mose tai Israel, kenanen aian ilelebbei toro ka matania ka tetret nenda. Oto ké beringan pasigalaiat pakerekat baga sibaraaké kamateiat, ka pulatsanan sabeu lé aituresmiaké; 3:8 oto sarapeite kopet latsatnia ka sia aituresmiaké pakerekat baga siaket Ketsat Sipunenan néné. 3:9 Ké beringan pakerekat baga sibaraaké katuukumanda sirimanua, bulat amakopéan latsatnia, oto sarapeite bulat kopet latsatnia ka sia pakerekat baga sikau sirimanua paerú mitsá ka tubut Taikamanua. 3:10 Momoi takua, sangamberi simalatsat siburú, táan amalatsat mitsá, kalulut aibara simalatsat kineneiget. 3:11 Ialeú et, ké beringan sitaimatom, amakopéan latsatnia, sarapeite kopet latsatnia ka sia simatom. 3:12 Kalulut kababarania pukakaronanmai baga kelé nenda, bailiu bara rot bagamai masitiboi kelé néné. 3:13 Aipoí kai ka kai néné, tá makeré kai kelé ka sigalaiakenen Mose, itabbó matania komang, bulé tá raitsó tai Israel ipé elé itatá torot Tuhan, ka matania. 3:14 Paatuatda atupin'an. Pat aili kineneiget, ai peilé tupipin paatuatda, itabbó nia komang; sarapei ka tetret rabatsa buko pakerekat baga siburú. Tá tububuká tabbó nenda, teret patabbradda ka tubut Kristus. 3:15 Oto beri leú et kineneiget, ai peileú itatabbó paatuatda, ké rabatsa bukot Mose. 3:16 Tápoi ké moi geti sia kai Tuhan, iapeité bukkaiaké tabbó néné ka matadda. 3:17 Tuhan, kuanennia sené, iaté Ketsat. Oto kaipa ikuddu Ketsat Tuhan, sedda ai puujaat. 3:18 Oto kineneiget táan aitatabbó matatta sangamberitta, tápoi atasorobek'akéan lé kam pulatsanan Tuhan Jesus. Iaté lulunia tá ipuaari isiliy tubutta néné, bailiu keré kelé nia; memei mabuburú, memei itutuppai latsatnia. Ka Ketsat lé poí kabaraiat latsatta ka sita néné. Aipoí si Tuhan lé Ketsat néné.

2 Korintus 4

4:1 Bulat kalulut aggai bagat Taikamanua lé akugalai kai galajet néné. Iaté lulunia tá itatakkí ka paatuatmai. 4:2 Tá akuenung'aké kai galajet sipinalipput sibaraaké katuailaatta. Bulat tá kuobá mugalai ka pajoat elé kupabailok kai tiboiet Taikamanua. Tápoi bulat ka linat paatuat lé kupuukú kai galajet Taikamanua, siripot ka teú bagania. Oto iaté lulunia bulat kukakaroni kai nia baga, bulé nunilai kam kai bulat sibara ka linat paatuatmui leú et. 4:3 Oto ké tápei aimakokolou ka bagadda pagalaiat Katuareman Simaerú sinegéakenenmai nenda, kolou sarat siangan lé siailiaké katukataikat'an lé tá makokolou ka baga. 4:4 Aipoí nia nenda Bulungan Sanitu sikataí paraboat sipasikukup-kup'aké polak néné té, masitatabbó pupaatuananda sitaimatonem baga. Nia té masipasasailaji sia, bulé tá raitsó patot Katuareman Simaerú pagalaiat pulatsanan Kristus, kelé sara tularat putubuat Taikamanua. 4:5 Oto sipinaarepmai néné, tá katuareman pagalaiat tubumai. Tápoi katuareman pagalaiat tubut Jesus Kristus lé; masimuneng'aké ka kam, si Tuhan lé nia. Oto kai néné ka kai, bailiu paguguletmui kalulut Kristus. 4:6 Aipoí bulat tubut Taikamanua lé poí amasikua kisé, "Kau iputoro pató ka simagep-gep." Samba Taikamanua leú te masibabaraaké pató ka bagat paatuatta, imapató paatuatta, ioi takeruji pulatsanan Taikamanua siputotoro ka matat Kristus. 4:7 Tápoi oniakenen pukayoat puketsanan simalainge néné, akukauan lé kai nia ka tubumai sitá katupunan néné, iaté tubu sibara ka abut polak. Oto sené toilá ka Taikamanua lé kabaraiat pubeunanan geget Katuareman Simaerú néné; tá sibara ka kai. 4:8 Bulat araokkip'an kai rasaggangi kai; tápoi tá atulaptip kai. Aipaingongan kai taiagaimai peruketmai, tápoi tá akukua kai, oto paan leú. 4:9 Maigi sia sisaggangi kai, tápoi tá amusara kai. Kenanen marei-rei rapabóboki kai pat kalapui, tápoi tá amatei kai. 4:10 Senen tetre lé iagai tubumai ka kai kamamatei, kelé kamateiat Kristus, bulé puririmanuania leú matoilá ka tubumai. 4:11 Ka sanganantat purimanuaiatmai, sarat itaiko lé kai kamateiat, kalulut Jesus, bulé tupatoilá puririmanuan Jesus ka tubumai simaanaget néné. 4:12 Néné masikua ka tubumai, bulat ainunú-nú kai kamateiat, tápoi bulat maangká bagamai kalulut ka tubumui ka kam, aian itataddaaké ipugalai purimanuaiat. 4:13 Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Kalulut tonem bagakku, panibokkungan." Oto ron putotonem baga kelé nenda leú te, kupaninibo kai ka kai, aipoí kukakatonemi kai nia baga. 4:14 Bulat seget kopet tonem bagamai, kelé kipa aisuruaké Tuhan Jesus, Taikamanua ka kamateiat, kisedda leú te isuruaké kai ka kai Taikamanua sambat Jesus; iageti taroakénangan sita sambatta ka matat Jesus. 4:15 Sangamberinia néné, sibailiu puuktunganmui lé. Aipoí ké memei maigi sia masinanam katet bagat Taikamanua, memei maiigi leú te sia sipasikukua surá ka tubut Taikamanua, oto bailiu tuumun'aké Taikamanua. 4:16 Iaté lulunia tá ipepé ka paatuatmai. Kenanen baí kai néné siripot ka pusirimanuaat memei lé makakataí, tápoi ka paatuatmai geti ka baga, riu-riu lé itubauaké senen gogoi. 4:17 Kelé pugejaat baga sitaimakopé néné, siorikmai ka oggak siteté néné poí, masibaraaké lé ka kai puuktungan sabeu samba simatom. Aipoí puuktungan nenda peilé bulat maabeu, belé peilé ka tubut pugejaat baga nenda. 4:18 Ka kai poí tá aikupuleletsei kai apa simatotoilá, tápoi sitaimatotoilá lé. Tá matotom nia ka sia nenda simatotoilá, sitaimatotoilá nenda lé matom teret buru-burú.

2 Korintus 5

5:1 Aipoí ai lé kuaagai kai, ké turagat lalepta ka polak néné, iaté tubutta, tarek'akénangan ka sita Taikamanua sara lalep ka manua, bulat sigalai kabeinia Taikamanua, simatom teret buru-burú. 5:2 Sarat muhoi-hoi lé tagagalai kam ka bagat lalepta kineneiget. Aipoí tapuhohoi-hoi kam, kalulut ngelei bagatta tarepdem kam mei mukuddu ka lalepta ka manua. 5:3 Lalep nenda te, oniakenen tubutta sibau. 5:4 Oto kaburut tapulalep kam ka lalep sibara ka polak néné, sarat muhoi-hoi lé tagagalai kam, kalulut sanénia bairanenta. Tá poí masikua tagelai kam tabela kam ka tubutta sibara ka polak néné; tápoi matei bagatta lé bulé tapakei kam tubu sibabara ka manua, bulé ikup-kup'aké nia purimanuaiat ka sia tubutta simamateiet néné. 5:5 Aipoí bulat tubut Taikamanua lé ipatatarek sita ka sangamberinia néné; iaké Ketsatnia ka tubutta kelé sara jaminannia. 5:6 Iaté lulunia imaririu-riu ronnia paatuatmai. Kirénangan ai lé kuaagai kai reunanmai ka lalep kuddujietmai sambamai Tuhan, kalulut kukuddumai peilé ka tubumai. 5:7 Aipoí puririmanuamai ka kai néné, sarat mubongen ka putotonem bagamai ka tubut Kristus lé, tá ai kai mubobongen ka simatotoilá, 5:8 iaté iooi kupaom kai bagamai. Bulat ai lé mamatei bagamai kubela kai ka tubumai néné, bulé ioi kukuddu kai sambamai Tuhan. 5:9 Oto iaté lulunia bulat kubebesíaké kai kuangkáaké kai bagania, ka tetret ai peilé kai mukukuddu ka lalepmai sené, elé sedda. 5:10 Aipoí tá isoppi tuabbit sita sangamberitta néné ka matat pengadilan Kristus. Oto senenta masisiló upa, siripot sigalaiakenenta ka polak néné, simerú pá atagalai kam, elé sikataí. 5:11 Kuagai kai katukolobatnia mulotó ka tubut Tuhan; iaté lulunia kubebesíaké kai kuná-ná kai paatuatda, bulé rakatonemi sikuamai néné. Aipoí bulat mamuiné againa kai Taikamanua. Oto bulat aikukakaroni kai baga, bulé nuagai leú kam kai ka kai ka bagat paatuatmui. 5:12 Tápoi tá tebai masikua bulé nuumun'aké kam galai tubumai. Sarat masipakolou lé ka kam sipulelelek, bulé imaabeu ka paatuatmui ka tubumai, nuagai kam masikua ka matadda sipasiiitsó sarat ka putubuat sirimanua, tá masiitsó ka galai tubudda. 5:13 Kai geti ka kai, kirénangan tedda nuitsó kam nia, airoróan kai. Néné kalulut galajet Taikamanua lé. Iageti mitsá ké nuitsó kam kai makolou pupaatuananmai, néné, kalulumui leú te. 5:14 Aipoí aikup-kup'akéan kai nuntut bagat Kristus, samba ai lé kuaagai kai, kamamatei nia sara sirimanua punu tubut sangamberi sirimanua; oto momoi takua, sangamberit sirimanua amateian sia. 5:15 Amateian Kristus punu tubudda sangamberi sirimanua, bulé sangamberi sirimanua sipuririmanua, táan murimanua saradda, tápoi murimanua ka Kristus'an lé, iaté simamatei samba sisuruakenen Taikamanua kalulutda. 5:16 Oto kalulut néné, táan kuninilai kai sia sirimanua siripot ka pusirimanuaat. Ka panandaatnia tedda, akunilai kai nia ka sia Kristus siripokat ka pusirimanuaat, tápoi kineneiget geti, táan akugalaiaké kai kelé nenda. 5:17 Aipoí sangamberi sipatatabbra ka tubut Kristus, bailiu bulat sirimanua sibauan lé sia. Tubu siburú néné, tatá, amabauan sangamberinia. 5:18 Tápoi sangamberinia néné, Taikamanua lé amugalai. Taikamanua lé aipaerú mitsá patabbaratta ka tubunia, kalulut Kristus. Tápoi lepá, koiniakénangan sita ka sita takau sia ka sia sabagei, paerú mitsá ka tubut Taikamanua. 5:19 Singantoman'akenenmai, iaté, aipaerúan mitsá Taikamanua patabbaratda sirimanua ka tubunia, kalulut Kristus. Iageti ka pasigagalaiakéna néné Taikamanua, tá aigaba selet tubudda sirimanua, sigalaiakenenda ka tubunia. Oto aikoiniakéan kai Taikamanua masipakakra Katuareman Simaerú néné. 5:20 Oto kai néné iaté sapakoiniet Kristus. Bulat tubut Taikamanua te amasisegéaké patonekatnia; tápoi kai masisesegéaké ka kam. Ka onin Kristus, kunáná kai kam simakopé, kau nusiló kam panguruat katet bagat Taikamanua, sikau kam paerú mitsá ka tubunia. 5:21 Bulat beri te sara jot Kritus. Tápoi aikau peilé nia Taikamanua, masibairat jotta, bulé ioi tapaerú kam mitsá ka tubut Taikamanua, kalulut patabbaratta ka tubut Kristus.

2 Korintus 6

6:1 Sikeré kabei lé kai Taikamanua mugalai galajet; oto nia té lulunia kutitiddou kai simanáná ka tubumui, bulé buí nupasibbu kam nia erut bagat Taikamanua néné. 6:2 Ka Buko Sipunenan, ai aikua Taikamanua kisé, "Ka tetret iteú bagakku, akuarepingan ekeu, samba leú et ka tetret gogoi pasiaragat, akurop'akéan akeu." Oto kau nulelek'aké kam nia néné, kineneiget'an te gogoinia teú bagat Taikamanua. Elé, kineneiget'an te gogoinia pasiaragat! 6:3 Bulat tá kuobá kai raseleaké kai ka pupasikelananmai. Iaté lulunia kubebesíaké kai nia, bulé tá bara kuanenda kasei pá, ioi raseleaké kai. 6:4 Tápoi mitsá ka sangamberinia néné, kupatoilá kai pupapagugulet'akéna kai Taikamanua. Aipoí akuorik'an kai sene ngamata pugejaat baga, ka om baga; 6:5 arapaoreian kai, arapenjaraaké kai, arapurut'an kai raoi ralabá kai, akumomoakéan kai tubumai mugalai, bulat marei-rei tá kuperep kai, samba marei-rei leú et tá ibara kanmai. 6:6 Bulat ka linat paatuat, elé bulat sipinagaba, elé bulat ka om baga samba ka erut baga lé kupatoilá kai pupapagugulet'akéna kai Taikamanua. Samba leú et sarat ka pukakaronan ka tubut Ketsat Sipunenan, elé ka nuntut baga simaliná, 6:7 samba ka pasipaarepmai Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, samba ka geget Taikamanua lé, kupatoilá kai, pupapagugulet'akéna kai Taikamanua. Teú bagat Taikamanua lé kupapakei kai kelé pamateimai masisaggangi elé masibela tubumai. 6:8 Airahohormati kai, tápoi ai leú et rapalololoi kai; raumun kai, tápoi ai leú et rapulalagaji kai. Kenanen maroipo bagamai, tápoi raooniaké peilé kai simaboko. 6:9 Rakua tá maabeu katuareman onimai ka sirimanua, tápoi raagai kai sangamberi sirimanua. Ka bagaddangan lé te amateian kai; tápoi ai peilé kai muririmanua. Kenanen rapaorei kai, tápoi tá amatei kai. 6:10 Kenanen rabaraaké pureuregat bagamai, tápoi riu-riu lé kupuangká kai baga. Ituitsó simagebá lé kai tukukua, tápoi migi sia sirimanua akupakayo kai. Ituitsó kelé tá anai sibabara ka tubumai, tápoi siripokatnia geti, sangamberinia apa pá kai sibakkatnia. 6:11 Alé kam sasarainamai simanuntut bagamai ka paamian Korintus! Táan malipput kukua kai apa pá ka tubumui. Akubelaakéan kai sangamberinia sibabara ka bagat paatuatmai. 6:12 Tá aimamimit bagamai ka tubumui; kam lé mumimit baga ka tubumai. 6:13 Eddangan nia kupanibo ka matamui kineneiget, kelé kukua kuanenku ka matadda bulat bakkat tatogakku. Bulat buí numamit kam baga ka tubumai. 6:14 Buí nuobá kam ibailiu kam mungkuatda sitaimatonem baga ka tubut Tuhan Jesus; tá paaakkup nia ka tubumui. Aipoí kaipa te ipaloló pueerú ka pukakataí! Tá momoi ipagalú simatoro ka simagep-gep. 6:15 Bulat beri te pakeréna bagadda ruadda néné, Kristus sambat Sanitu. Aponia poi pakerekatnia tai Kariten ka tubudda taú sipuoni tai Kariten? 6:16 Aponia pasakkunannia Uman Taikamanua ka kudduat sabulungan? Sita poí né ka sita, Uman Tuhan lé sita. Iaté Taikamanua sipuririmanua. Kalulut tubut Taikamanua lé amasikua kisé, "Memei te aku ka talagadda, pukuddukkungan sambamai sedda. Bailinnangan aku Taikamanuanda, bailiunangan leú et sia ka sia sikaumangku. 6:17 Oto kalulut néné, katui-tui kam ka tubudda sitaiagai Taikamanua saraaké kam tubumui ka tubudda. Bulat buí nupatatabbra kam tubumui ka tubut kasit-sit'akenen oto iapeité silókungan kam. 6:18 Pu-Ukkuimuian aku, putatogakkungan leú et kam, nia té néné sikuat Tuhan Sipulugege."

2 Korintus 7

7:1 Ale kam Sasarainamai simanuntut bagamai! Ka tubutta te ikukua nia Taikamanua sangamberinia patonekatnia néné. Oto kau tapaliná kam tubutta ka sangamberi sipalolit tubu sambat ketsatta. Kau takalotóaké kam Taikamanua, bulé ioi ibailiu sita bakkatnia sikokoiakenennia, simasut pueerú. 7:2 Siló kam kai bulat ka bagat paatuatmui. Bulat beri te sara selemai ka tubudda kasei pá. Elé beri peite sia sara akurugiaké kai. Bulat beri te gabamai uktukmai ka tubudda kasei pá. 7:3 Tápoi tá te masiseleaké kam kukukua kelé néné ka matamui. Aipoí kelé ka sikuakku siburú ka matamui, bulat makaté bagamai ka tubumui, alei tubumai lé poí kam néné, sikeré bakkou rere lé sita ka purimanuaiatta. 7:4 Bulat akukatonemingan te kai kam baga simakopé. Elé bulat akuroroian te bagakku ka tubumui! Kenanen maigi akuorik kai pugejaat baga, tápoi atupusuibingan bagakku kalulumui. Bulat makopé angkat bagakku! 7:5 Ka tetret akusegé kai ka laggai Makedonia leú, bulat tá leú amoi akuariaké kai tubumai. Bulat kaipa kukau kai tubumai, sarat ai lé pasailaat nia; pasailaat sibara ka sabagei, iaté pajoggolat. Iageti ka paatauatmai leú ka kai, ain isusuggru kai pulolotó. 7:6 Tápoi bulat surá lé takua kam ka tubut Taikamanua, kalulut aiparon pupaatuananda simasaggo paatuat; aisakkáaké mitsá pupaatuananmai, kalulut kaooi Titus. 7:7 Aipusuibi bagamai geti, tá sarat kalulut kaooi Titus masibalou kai, tápoi kalulut kuarep kai, pagalaiat aitupusuibi bagania ka sia kalulumui. Aisegéaké ka matamai, repdem bagamui paaili ka tubukku. Kalulut aiolei bagamui sigalaiakenenmui siburú. Oto kineneiget, anuobáan kam masirop'aké aku ka pakarokku. Iaté né bulat imakokopé angkat bagakku. 7:8 Kenanen baí amareu-reu bagamui kalulut aakéku suratku ka tubumui, tápoi tá aiolei bagakku kaku aakéku suratku ka tubumui. Kirénangan tedda, aiolei bagakku, ka tetret akuarep anupureu-reu kam baga, kalulut suratku siakéku ka tubumui, kenanen tá leú bulat amauju anupureu-reu kam baga. 7:9 Tápoi kineneiget bulat amaangkáan bagakku. Iageti kupuaangká baga néné, tá kalulut purereu-reumui baga, tápoi kalulut reu-reu bagamui bailiu, bauakémuian paatuatmui. Aipoí siripot ka siobat bagat Taikamanua lé pureuregat bagamui néné. Oto momoi takua, bulat tá akurugiaké kai kam. 7:10 Pureuregat baga kelé néné poí, masipabau paatuatmui lé, sikau leú et kam ka katuaragat. Oto tá babara olei bagadda sirimanua kalulut nenda. Tápoi mitsá, ké baí pureuregat baga nenda paaakkup nia ka siobat bagadda sirimanua, páan, masibaraaké kamateiat'an lé te. 7:11 Oto lelek'aké peite kam, aponia abara ka tubumui kapurereureumui baga siripot teú bagat Taikamanua! Abara ka tubumui, iaté, bailiu bulat besíakémuian masipalatsat simalimó ka talagamui! Bailiu masitsinmuian ka tubut jo, suggrunangan kam pulolotó, bara pungengelei bagamui masirepdem, bara leú et puroron ka bagat paatuatmui, elé obámuian masiukum'aké sia sipusesele! Oto ka sangamberinia sibabara néné, masipatotoilá tai maselemui. 7:12 Iageti kenanen akuakéan suratku ka tubumui, nenda tá te kaluludda simasele, akugalai nia, elé tá ka tubudda sipangongorik kalulut seledda. Akugalai geti suratku ka kam, bulé kam bulat tubumui masiseseseaké ka matat Taikamanua, kopet beunannia pasikelatmui ka tubumai. 7:13 Nenda té lulunia aitupusuibi bagamai. Tá sarat pusuibiat baga abara ka kai, tápoi sarapei kopet angkat bagamai masiitsó kopet angkat bagania ka sia si Titus, atupusuibi bagania ka sia kalulumui sangamberimui, ale kam Sasarainamai. 7:14 Akuumun'akéan sigalaiakenenmui néné ka tubunia. Bulat surá lé kukua, kalulut tá anupakaila kam aku. Aipoí sangamberi siniboimai ka matamui, bulat sineseatnia. Ialeú et, sangamberi siumun'akenenmai galai tubumui ka matat Titus, bulat sibulatnia leú et. 7:15 Oto kineneiget, memei makokopé nuntut bagania si Titus ka tubumui, irepdem purereddetmui ka pasikelatnia, samba leú et sisilómui nia ka bagat hormat samba ka reddet. 7:16 Bulat seget kopet angkat bagakku ka tubumui, kalulut momoi tukatonemi kam baga ka sangamberinia.

2 Korintus 8

8:1 Alé kam Sasarainamai! Ka suratmai néné, kuobá kai kupaagai kai ka tubumui, kipa pueerut bagania Taikamanua ka tubudda sapaamian ka Makedonia. 8:2 Bulat arasilóan pasisiboat, iaté pugejaat baga simasané. Kenanen ai sia ka bagat pangoringan masiorik pugejaat baga, tápoi maangká lé bagadda, samba bulat maanggai bagadda masiaké panguruatda masirop'aké sabagei, kenanen bulat simagebá lé sia tukukua. 8:3 Bulat makolou kuagai nia, siakéra néné, bulat teret siooi ka tubudda, elé momoi takua, aisabauan iginia. Tá anai sipasigugugluaké sia bulé rapupanguruat. 8:4 Aratiddou simaron ka tubumai, ké moi baí nia, bule sambat sia masirorop'aké masikau panguruat ka tubudda sapaamian Taikamanua ka Judea. 8:5 Arakauan, bulat pat saliunangan siripot nuntut sipinaatumai ka kai akenenda. Siboikí segéakérangan tubudda ka tubut Tuhan, lepá ka tubumaian ka kai, siripot ka teú bagat Taikamanua. 8:6 Iaté lulunia bulat imaroron kutubbui kai bagat Titus, sipasitatadda galajet néné, bulé iriu-riuaké galajet simaerú néné ka talagamui. 8:7 Bulat kam lé umun'akenen ka sangamberinia; Tuumun'ké kam ka putotonem baga, ka pasikukua sipinaatumui, ka puaagai, ka puaagai masigaba sene ngamata purimanuaiat, ka punununtut bagamui ka tubumai. Oto kau leú tuumun'aké kam ka galajet simaerú néné. 8:8 Tá kelé sipuoni parenta kukua nia néné ka matamui. Tápoi masipatoilá lé, kipa ronnia pupaatuananda paamian Makedonia, masirop'aké pasasambadda saalei. Ialeú et kaku, bulat kuobá leú kuitsó nia, teret kaipangan punununtut bagamui ka kam. 8:9 Aipoí ka kam, anuagaian kam kipa kopénia nuntut bagat Tuhanta Jesus Kristus ka sita. Simakayo tebaí nia ka sia néné, tápoi aikau lé tubunia simagebá, ibara puuktunganmui, bulé kalulut pugebakatnia néné, makayomuian leú et ka kam. 8:10 Bulat ka sipinaatukku baí nia kaku, mateúan nulepáaké kam galajet sitaddaakenenmui ka rura silelepá. Aipoí kam lé siboikí amasipaatu samba amasitaddaaké galajet néné. 8:11 Oto taddaakéan kam nugalaiaké kam nia, teret siooi ka tubumui. Kau imaron paatuatmui masilepáaké galajet néné, kelé puroron paatuatmui siboikí ka tetret anupaatu kam masitaddaaké galajet néné. 8:12 Ké bulat sibara ka teú bagamui nupupanguruat kam, silónangan leú et panguruatmui Taikamanua, siripot sibabara ka tubumui, tá siripot sitá anai ka kam isisiló. 8:13-14 Tápoi tá te masikua bulé rabela sabagei ka tanggung jawab, bulé itusanéaké sarat ka tubumui. Tápoi kalulut ituitsó kineneiget amaigingan sibabara ka tubumui. Oto mateúan nukau kam panguruatmui masirop'aké simagulai ka sia. Oto ké ké kam'an tá anai, aiipóan imaigi sibabara ka sia, rop'akérangan leú et kam ka kam. Oto bailiu karuamui néné keré iturop'aké. 8:15 Ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Sia simaigi sibabara, tá mususukkra, ialeú et, sia sitaimaigi sibabara leú, tá leú et magugulai apa pá." 8:16 Bulat surá lé kukua kai ka tubut Taikamanua, kalulut aiparon paatuat Titus mugalai galajet, pat keré ngamangmai mugalai. 8:17 Aipoí ka sia kai Titus, tá sarat obána masigalaiaké apa siniddoumai ka tubunia, tápoi bulat ka ngamang lé irop'aké kam, pat bulat ka teú baganangan lé sarania, ioi masiamiaké kam. 8:18 Iageti sené siooi sambadda tai Titus, iaté sarainanta sikoiniakenenmai. Nia néné ka sia bulat makopé rahormati nia sangamberi paamian, kalulut gagalaiakéna masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. 8:19 Nia néné leú et, arapiliyan nia sapaamian samba arasaú-saúan nia masipaalei kai, ka puenungananmai. Aipoí ka kai leú et, mueenung leú et kai, masitaroaké panguruat néné, bulé tulatsat'aké si si Tuhan, nuitsó leú kam nia ka kam, obámai masirop'aké sabagei. 8:20 Bulat makopé kujago kai tubumai, buí ibara sijoaké kai ka pasisesegéakémai panguruat simigi néné. 8:21 Kuobá kai masigalai galajet néné ka roipot baga, tá sarat ka matat Tuhan, tápoi samba ka matadda sirimanua leú. 8:22 Tápoi ai leú te mitsá sara akukoiniaké kai masipaalei si Titus, sambat aleita nenda ka sia. Bulat piga ngamitsáan pá akusibo kai nia, tápoi toilá bulat marei-rei irop'aké saalei. Sarapeite kineneiget, bulat simakopé obána nia irop'aké kam, aipoí bulat makopé aikaroni kam baga. 8:23 Iageti kelé ka sia si Titus néné, nia té aleiku; sikeré kabei lé kai mugalai galajet masirop'aké kam. Samba leú et pagalaiat sia karuadda néné sieei masipaaleiaké si Titus, iaté sikoiniakenen paamian, sibailiu katulatsanan onin Kristus. 8:24 Bulat aikukakaroni kai kam baga, bulé nupatoilá kam nuntut bagamui ka tubudda, bulé raagai nia sangamberi paamian punununtukimui sia baga. Iageti sangamberinia siumun'akenenmai ka matadda pagalaiat tubumui leú et, bulat sibulatnia.

2 Korintus 9

9:1 Siripokatnia táan leú kugagalai suratku masisegéaké pagalaiat panguruat sikau ka paamian Taikamanua ka Judea. 9:2 Aipoí akuagaian obámui masirop'aké saalei; pat bulat umunkungan kam ka matadda tai Makedonia. Oto akukua ka matadda, kam néné paamian ka Akaya, baranangan ka rura silelepá amatarek'an kam masikau panguruat. Oto kopet puoobámui néné, bailiu maigi sia aitubbui baga ka talagadda ka sia. 9:3 Iageti kineneiget, aikoí sia saaleita si Titus sambat ka sia ruadda saaleita néné aleinia, akukoiniaké kai sia rataget'aké kam, bulé buí ipusisiboboi kelé, siumun'akenenmai pagalaiat tubumui ka tubudda tai Makedonia. Oto buítá nupatarek kam bulagat panguruatmui, aipoí akutonéakéan ka matadda. Akukua ka sia, anupatarek'an kam. 9:4 Aipoí ai lé maseseddé bagakku, baleú taiaagaietku, ai sia tai Makedonia situt'aké aku, ka tetret kuoi kubalou kam. Oto ké baí oi sia tápei anupatarek kam, apangante kopet ailamai ka tubudda, sarapei akutonéakéan kai ka matadda, tonem bagamai ka tubumui! Kupaatu, beri leú et kam, mamaila leú et kam. 9:5 Iaté lulunia bulat akukoiniaké kai sia, rapuboikí ka kai masipagaba panguruatmui sitonéakenenmui ka kai. Iageti, akugalaiaké nia geti kelé néné, bulé ké iipó kuoi kubalou kam, anupatarek'an kam panguruatmui. Sedda te imatotoilá bulat ka angkat bagamui lé nururúaké kam bulagat, tá kalulut katukukua nia lé, kau. 9:6 Repdem kam néné! Sipasikakarap'aké karamen pagogoisó, goisó leú te buania ramomonei. Tápoi sipasikakarap'aké karamen simigi, maigi leú te buania ramomonei. 9:7 Oto senen tubu, buítá bulat sibara ka teú bagania rapupanguruat. Buí imatik-tik kabeinia masikau, buí taimalabbeinangan lé kaunangan nia. Aipoí bulat ipukakateki te sia baga Taikamanua, sipupapanguruat ka angkat baga. 9:8 Ai gege ka tubut Taikamanua masipanguruani kam panguruat sipususukkra, bulé imariu-riu ibara ka kam apa besíakenenmui; elé pat pulegeinangan leú et, ioi nugalaiaké kam simaerú samba mupanguruat. 9:9 Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé pagalaiat Taikamanua, "Ipauuruaké te pukayoatnia ka simagebá; erut bagania mariu-riu teret buru-burú." 9:10 Aipoí Taikamanua lé masitatarek'aké karamen ka sipasikakarap'aké karamen, samba leú et kanta. Iageti nia leú et masipatatarek, elé masipaiigi sikarap'akenenmui, bulé ituppai leú iginia buat anggai bagamui. 9:11 Oto bailiu táan anai sitaibabara ka kam, pat mariu-riunangan ioi nupanguruat'aké kam nia ka anggai bagamui. Iageti panguruatmui siparubeimai nenda, sikau migi sirimanua masikua surá ka tubut Taikamanua. 9:12 Aipoí kelé sigalaiakenenmui simaerú nené, tá sarat masirop'aké simagulai ka tubudda taikauman Taikamanua anugalai kam, tápoi masikau migi sirimanua masikua surá ka tubut Taikamanua leú et. 9:13 Oto ka pueerut bagamui sitoiláakenenmui néné, bailiu maigiddangan tai Kariten ka Judea masiuumun'aké Taikamanua, kalulut raitsó topitmui masimuneng'aké Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Kristus, tut'akenenmui néné. Samba leú araumun'akéan Taikamanua kalulut kopet anggai bagamui masiparubei ka sia samba leú ka tubudda sangamberidda sabagei, apa sibabara ka kam. 9:14 Ratitiddouaké te kam ka tubut Taikamanua, bulat tubut sibabara ka nuntut bagadda, kalulut kopet erut bagat Taikamanua ka tubumui. 9:15 Oto kau takua kam surá ka tubut Taikamanua, kalulut kopet beunan panguruatnia ka tubutta!

2 Korintus 10

10:1 Iageti kineneiget aku, sipuoni si Paulus, ai segéakenenku ka tubumui. Arakua aku sirimanua, maleppet tiboietku ka tubumui ké ai sita patutuggut mata; tápoi ké geti ai sita parereunan, bulat malippat tiboietku ka tubumui. Oto siripot puleleppet bagat Kristus, elé pueerut bagania, 10:2 kutiddou ka kam simaná-ná, bulé buí nuná-ná kam kukua kuanenku simalippat ka tubumui, ké iaili tetrenia kuoi kubalou kam ka gogoi sibabara. Aipoí ai lé kubabagai kukua kuanenku simalippat ka tubudda sipabara nga-nga, sikua pugagalaimai néné, siripot siobat bagat pupolangan lé. 10:3 Kirénangan tedda ai peilé kai mukukuddu ka polak néné, tápoi galaiakenenmai geti, tá siripot galajet pupolangan. 10:4 Pamateimai masigalai galajet néné leú et, tá pamatei sibara ka polak, tápoi tubut pamatei sibara ka tubut Taikamanua lé; iaté pamatei sibara ka tubu gege. Pamatei néné te kupapakei kai masipakataí pakekre-kekret pulippunan samba leú et masipet-pet'aké pajoggolat. 10:5 Elé masiragat'aké kekre pulippunan pubuangan tubu, sigalaira masisaggangi puaagai pagalaiat Taikamanua. Kupakabeki kai sipinaatudda sirimanua, bulé ramareddet ka tubut Kristus. 10:6 Oto ké amamuinéan purereddetmui, ka kai leú et, amatarek'an kai masiukum'aké sitaimareddet. 10:7 Kau nuagai kam masiritúaké sangamberinia sibabara, kipa bulat pulelengannia. Aipoí ké aikakatonemi nia néné, Kristus lé sibakkatnia, oto buítá ikua leú et ka tubunia ka sia, kai néné ka kai leú et Kristus leú sibakkat kai, kelé nia ka sia. 10:8 Bulat tá maila aku ké kupaole kai masiumun'aké gege siaket Tuhan ka tubumai. Aipoí gege siakénia ka kai néné, iaté masipaerú kam lé, imakolou puaaratmui, tá masipakataí. 10:9 Tá kuobá kupalotoki kam ka suratku. 10:10 Aipoí arakua sirimanua, "Ka suratnia geti si Paulus, bulat malippat kuanennia, samba bulat berwibawa, tápoi kelé ioi ka talagatta, simaluluk tubungan lé nia, táan anai katukolobat sikuania!" 10:11 Bulat kau iagai kolounia sirimanua kelé néné; aipoí ka kai galaiakenenmai ké moi kai ka tubumui, kelé sikuamai ka suratmai léu et kugagalaiaké kai. 10:12 Kirénangan tedda tá maró bagamai masipatakaiaké elé masikeréaké tubumai ka tubudda sikua tubuna simabuak tiboi tubu. Bulat sitaiagai paatuat lé sia néné! Aipoí sia tubudda saradda lé aigalai kirekatda, lepá nilairangan tubudda ka kirekat sigalaira nenda. 10:13 Tápoi kai geti ka kai, tá kisedda kugagalaiaké kai. Tá kupubabara kai tubumai, ké kuumun'aké kai tubumai. Ka siripokat siteterit Taikamanua galaiakenenmai lé, kugagalaiaké kai ka kai. Oto beri kam ka kam leú et, ai leú kam ka bagat kudduat siteterit Taikamanua. 10:14 Ka tetret akuoi kai masibalou kam, kupakakra kai Katuareman Simaerú pagalaiat Kristus ka tubumui, bulat tá akusabauaké kai siripot ka sitetreakenen galaiakenenmai. 10:15 Bulat tá kuobá kai masiumun'aké tubumai ka sigalaiakenenda sabagei, sipasigagalai pat sabau ka siteúakenen Taikamanua ka tubumai. Tápoi mariu-riu lé kai ka sitetreakenen Taikamanua ka tubumai, samba ai lé kukakaroni kai baga, bulé memei makokopé ron tonem bagamui ka tubut Kristus, ioi kugalaiaké kai galajet simakabeunannia peilé ka talagamui. 10:16 Oto bailiu oi leú et kuei kai ka kai ka laggaira sabagei masipakakra Katuareman Simaerú néné, tápoi tá kuaabeuaké kai tubumai ka galajet sigalaiakenenmai ka laggai pugalajatda sabagei. 10:17 Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Buítá sigalai Tuhan lé rauumun'aké sia siobá masipaumun apa pá." 10:18 Aipoí sia sisiló katuumun sibara kai Tuhan lé, tuuumun'aké, tá siumun'aké tubuna.

2 Korintus 11

11:1 Eddangan nia kukau boikí tubukku sitaiagai paatuat. Elé, momoi leú? 11:2 Bulat sarat kurepdem lé kam. Kelé pasirerepdemna kam ka kam Taikamanua. Aipoí kam néné, kelé sara taiokkó simaliná peilé, kelé sitonéakenenku ka matamui, bulé tutalimouaké kam ka sara simanteu, iaté Kristus. 11:3 Tápoi ai lé maseseddé bagakku ka tubumui, baleú ai lé inaná-ná paatuatmui Sanitu, bulé tá numasetia kam ka tubut Kristus, kelé ka sia kai Eba siburú, aialá bagania ka patajuat ulou. 11:4 Aipoí ituitsó mangká bagamui masisiló kaooira sipasingangantruaké pagalaiat Jesus, tá ka siripokatnia. Elé tá kelé Jesus sipoiliatmai ka tubumui. Oto kisedda leú et, ituitsó bulat nuobá kam masisiló ketsat, samba, "katuareman simaerú", sitaimakeré kelé ka Ketsat Sipunenan, elé sitaimakeré ka Katuareman Simaerú sinilómui sibara ka kai. 11:5 Bulat tá te aiaagai tubukku repet tiboi tubukku ka tubudda oniakenen, "apostel-apostel", bulat siabeu tiboi tubu néné! 11:6 Elé tá pá bulat kuagai manibo, tápoi ka puaagai geti, bulat tá sitaiagai paatuat aku néné. Akubuktiakéan kai ka kam ka sangamberinia apa pá. 11:7 Ka tetret akupakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua ka tubumui, bulat beri goisó tá akutiddou, bulé nuaké kam bulagat sakin kanku; oto sedda te akuparepé tubukku. Tápoi akugalaiaké geti nia kelé néné, bulé imabuak tiboi tubumui lé ka kam. Elé aibailiu lé pá nia selekku ka tubumui? 11:8 paamian bagei lé aibulagani aku, ka tetret akupasikeli kam. Elé momoi takua, kelé masirugiaké paamian lé akugalai, bulé ioi kurop'aké kam. 11:9 Ké bara simagulai kaku ka tetret nenda, bulat beri gejaakéku bagadda kasei pá ka talagamui. Sia lé sasarainanta sibara ka Makedonia aipatarek sangamberinia simagulai kaku sedda. Bulat ai lé poí kujajago, buí kugejaaké bagamui ka sangamberinia apa pá. Oto mariu-riu lé kujago nia, bule sarat kisedda kugagalaiaké, burú. 11:10 Kelé umun'akenenku néné, tá momoi itutatáaké ka senen kudduat; beri leú et ka sangaliot Akaya néné. Aipoí ai lé nia ka tubukku ngantoman bulat sibulatnia siorak ka pagalaiat tubut Kristus. 11:11 Angoi kukukua kelé néné? Taimanuntut bagakku ka tubumui pá? Bulat ai lé iaagai Taikamanua nuntut bagakku ka tubumui! 11:12 Oto mariu-riu lé kugalaiaké kelé sigalaiakenenku kineneiget, bulé tá ioi raalá tubudda tai "apostel", sabagei, rabuak'aké tubudda masikua, makeré kelé ka kai lé pugagalaira ka sia néné. 11:13 Bulat tai apostel sipatataju lé sia néné. Sipugagalai, siagai masipataju sirimanua, sikau tubuna kelé apostel Kristus. 11:14 Tápoi tá leú takikiseiaké kam galai tubudda kelé néné, aipoí beri leú et ka sia Sanitu, aikau leú et tubunia kelé tubut malaika simatoro! 11:15 Oto tá leú et tugegé-gé sita, ké rapakau tubudda pagugulet Sanitu néné, kéan lé pagugulet sigalaiaké siobat bagat Taikamanua. Tápoi kalepakatnia silórangan nia silit sangamberi sigalaira. 11:16 Oto kuoleaké kukua nia mitsá ka matamui: Buí tebaí rabara kasei pá sipasiaaddeaké aku néné kelé sitaiagai paatuat. Tápoi ké kam leú et ka kam ainuaaddeaké kam aku sitaiagai paatuat leú et, oto eddangan nia kuumun'aké goisó tubukku kaku, oniakenen sitaiagai paatuat néné. 11:17 Sené kununuaké kelé umun'akenenku ka tubumai, tápoi tá te si Tuhan aikua nia ka matakku kukukua kelé néné. Oto sené bulat kéan lé te sitaiagai paatuat aku kukua kuanenku néné. 11:18 Kirénangan maigi sia siumun'aké pagalaiat ka polak néné. Oto kaku leú et kuobá kuumun'aké nia. 11:19 Kupaatu bulat mangká bagamui masiom'aké bagamui ka tubut sitaiagai paatuat néné, aipoí anuoniakéan kam tubumui bulat simaagai paatuat! 11:20 Bulat tá nupuukú kam ragalai siobára ka tubumui, rakau kam paguguletda, elé raparauragi kam, ragaba uktukra ka tubumui, rakau tubudda sia lé abeu tiboi tubu ka tubumui, pat ró bagadda ratipak bailatmui. 11:21 Bulat maila aku masikua taimagegemai ka kai masigalaiaké kelé néné. Tápoi apa siumun'akenenda ka sia sirimanua sabagei, maró leú te bagakku kaku kuumun'aké nia! (Tápoi kelé sitaiagai paatuat lé te aku kupanibo néné.) 11:22 Kasonia poi sia néné, tai Ibrani pá sia? Beri aku kaku leú et, tai Ibrani leú et. Elé tai Israel pá sia néné? Aku leú et kaku, tai Israel leú et. Sapunuteteu Abraham pá sia néné? Aku leú et kaku, kisedda leú et! 11:23 Sipugagalai galajet Kristus pá sia néné? Ituarep, kéan lé te siroró aku néné, tápoi kirénangan aku peilé oniakenen pagugulat simaerú, belé peilé ka sia sangamberidda néné! Aipoí aku peilé makopé masimomoaké tubu mugalai, aku lé marei-rei rakau aku ka bagat penjara, aku peilé maigi iorik paoreat, samba marei-rei bulat aipei goisó kumatei. 11:24 Lima ngamitsáan arapaorei aku tai Jahudi, rapalisoji aku bobó-bó tali telu ngapulu siba ngamitsá iginia. 11:25 Telu ngamitsá leú et arapalisoji aku tai Roma; ai leú et araribbai aku bukkú. Telu ngamitsá aimalukké abakmai ka laut, sangamitsá akumaraggai ka koat, ai rua ngapulu epat ngajam burúnia. 11:26 Marei-rei kuei masigejengi paamian, tápoi sarat itaiko lé aku pasimamatei; igelai iraggaiaké aku eba, ragelai rarau-rauaké aku sipararau-rau, rataiko aku tai Jahudi, samba leú et taú sipuoni tai Jahudi, bulé ramateiaké aku, rataiko aku ka kota, rataiko ramateiaké aku ka tei-tei irip laggai, igelai kumalou-lou ka koat, samba leú et rataiko ramateiaké aku sia sikua tubuna saalei pasasamba tai Kariten, oto tá. 11:27 Bulat masimomoaké tubu lé kupugalai masigaba purimanuaiatku, samba malegre lé matei kubesíaké masipakakra Katuareman Simaerú; marei-rei tá kuperep, marei-rei leú et tá kupukom, kumaoggou, marei-rei tá anai sipuukú aku ai aku mulalaje, marei-rei kumalopot kalulut taimaigit leppeiku, samba kudduatku leú et tá anai. 11:28 Iageti mitsá, bulat senen gogoi lé imakarat bagakku ka tubudda sapaamian, kupaatu kipangan pá puririmanuanda. 11:29 Ké ai sia sapaamian simagulai tonem baga, bailiu aku kaku leú et, saggo pupaatuananku. Ialeú et, ké ai sia sapaamian sigalai jo, bulat besí kupaatu nia. 11:30 Oto kaku néné, ké kuumun'aké apa pá, tá anai bagei umun'akenenku, sarat pagalaiat pusaggoatku lé kuuumun'aké. 11:31 Bulat iagai Taikamanua, Ukkui Tuhanta Jesus Kristus, tá bokoíku. Tuumun'aké lé oninia teret buru-burú. 11:32 Ai aku ka laggai Damsik, ka tetret nenda, aikoiniaké tai tentera si gubernur, iaté Rimata Aretas, bulé rajago matatbaliu laggai, bulé ralabá aku. 11:33 Tápoi aratoak'aké lé aku ka bagat garágá, ka lobok rupi beton. Oto kisedda te, aioi akubela ka kabei gubernur.

2 Korintus 12

12:1 Kirénangan tedda tá anai lulunia tuumun tubu. Tápoi kuobá kuumun sipoiliat, elé sipatoilat Taikamanua ka tubukku, elé ka siitsot matakku. 12:2 Ai sara kuagai tai Kariten ka pulu epat ngarura situsasabau, aiakkat'aké nia Taikamanua ka manua. (Tá bulat makolou kaku, elé bulat tubunia leú pá atusakai ka manua, elé siitsot matakku lé. Taikamanua lé siagainia.) 12:3-4 Kuoleaké mitsá masikua: Kuagai aakkat'akéna nia Taikamanua ka Paradaiso iaté ka laggai Taikamanua. (Tá bulat kuagai, elé bulat tubunia pá atusakai ka manua, elé kelé sara siitsot matakku lé, sarat Taikamanua lé siagainia.) Sedda areprangan sangamberinia sitaiooi rapoiliat sirimanua, elé tá tuoobáaké ranunuaké nia sirimanua. 12:5 Oto pagalaiat tubut sirimanua néné te kuumun'aké, tá tubukku. Aipoí siorak tubukku geti, sarat pagalaiat pusaggoatku lé kuumun'aké. 12:6 Iageti ké kuteúaké kuumun'aké apa pá, tá kuobá kupabara sitá anai; bulat sibulatnia lé kutitiboi. Tápoi akutengen lé tubukku, bulé buí rabara sipasiaaddeaké aku, saliu siripot siitsóra ka sigalaiakenenku, elé siripot sikuakku siarepra. 12:7 Tápoi bulé buí imakopé kubuak'aké tubukku kalulut siitsot matakku simakisei ka bagatta néné, baraakénangan kaku Taikamanua besí ka tubukku kelé sara pugalai pakeiet Sanitu. Aibaraaké besí néné, iaté masibó-bó aku, bulé tá kubuak'aké tubukku. 12:8 Telu ngamitsá akupaniddou ka tubut Taikamanua, bulé iareuaké ka tubukku besí néné. 12:9 Tápoi aikua lé si Tuhan ka tubukku kisé, "Manuntu bagakku ka tubum, kupaatu nenda metnangan kekeu; aipoi ka tetret ai lé ekeu musasaggo tubu imakokopé ronnia gegekku." Iaté lulunia, masibagbang pusaggoatku peilé mangká bagakku, aipoí ka tetret nenda te kuaagai sasakkerina aku geget Kristus. 12:10 Oto bulat mangká bagakku ka pusaggoatku néné. Ialeú et, bulat mangká bagakku ké kalulut Kristus rapaloloi aku, elé kusiló pugejaat baga, ele rakukru aku, samba leú kuorik besit puririmanua. Aipoí ké masaggo aku, ka tetret nenda te ibabara ron pupaatuananku. 12:11 Bulat kalulumui lé te, aibailiu aku kéan lé sitaiagai paatuat. Siripokatnia baí, buítá kam lé masiuumun'aké aku. Aipoí kenanen tá anai katukaunanku, tá makala aku ka tubudda oniakenen, "tai apostel-apostel" simakopé beunan tiboi tubu néné! 12:12 Sangamberinia pukerengan elé sangamberinia kiseiet sabeu elé galajet siabeunia akupatoiláan ka tubumui ka om baga masibuktiaké ka tubumui puaapostelku kaku néné. 12:13 Oto ka mataat apangan lé tá atupuuku kam, ké tupakeréaké baí nia ka sapaamian bagei? Kupaatu sarat pagalaiat nénéan lé: iaté tá kugegejaaké bagamui nubulagani kam aku. Oto kutiddou nuappéaké kam selekku néné! 12:14 Oto kineneiget sikatelunangan te, kupatarek tubukku moi kubalou kam. Tá kuobá kugejaaké bagamui; aipoí tá sibabara ka tubumui kubebesíaké, tápoi tubumui lé. Aipoí tá tatoga masigagaba purimanuaiatda saeppudda, tápoi saeppudda lé masigagaba purimanuaiatda tatogadda. 12:15 Kalulut néné, bulat ka angkat baga kubuluaké sangamberinia, ibara puuktunganmui; beri tubukku leú et kubuluaké kalulumui. Oto ké kisé kopet nuntut bagakku ka tubumui ka kam, kipa, mateú leú pá imagulai nuntut bagamui ka tubukku kaku? 12:16 Kirénangan pasese ka bagamui, kalulut beri gejaakéku bagamui. Tápoi kenanen kisedda, ai peilé sia sipasikukua kuagai pagalai; ai akusese uktuk ka tubumui, tápoi sialat patajuatku lé. 12:17 Bulat kaipa te kupajojo kam! Elé sibara ka tubudda sikoiniakenenku ka tubumui pá kugagaba uktukku ka tubumui? 12:18 Akukoiniakéan si Titus ibalou kam, tápoi akukoiniaké leú et sia saaleita tai Kariten sabagei, aleira. Taleú ai lé igagaba uktuknia ka sia si Titus ka tubumui? Tápoi kai néné ruamai si Titus, pugagalaimai, sikeré besíakenen lé kai, elé makeré lé enungnia pugagalaimai! 12:19 Kupaatu aian nukukua kam aipá kubebela kai tubumai ka matamui? Bulat tá pasese sipinaatumui néné! Aipoí ai lé iaagai Taikamanua, sangamberinia sikuamai ka matamui, tá aijulut ka siripot siobat bagat Kristus. Ialeú et sangamberi sigalaiakenenmai néné leú, masipagaba puririmanuan ketsatmui lé. 12:20 Bulat ai lé aku maseseddé, baleú oiku lé masibalou kam, itsókungan kam, táan kelé ka sipinaatukku enung puririmanuamui. Papparat te, bara sipalalabá, bara simatutu baga ka saalei, bara simagolú baga, bara sia sarat masituturi purimanuaiatda saradda, bara paloloiat ka pasasambadda, bara sipatutubbui baga, bara simaumun ka tubu, elé sibaraaké pulamagat. 12:21 Ai aku museseddé baga, baleú oi aku, pakailanangan aku Taikamanua ka matamui, bailiu pusoukungan kuitsó igidda ka talagamui sijo siburú, tá raobá rabauaké paatuatda, elé tá raaariaké galai tubudda musilainge, mugalai simalolit, elé galajet simailatta.

2 Korintus 13

13:1 Mutetelu ngamitsáan te, kuoi kubalou kam. Beri ka Buko Sipunenan leú et, ai atusurat'aké kisé, "Senen ibara pakaro, buítá bara sia rua elé telu igidda saksi, iapeité bulat itukua masah pakaro nenda." 13:2 Sia sigalai jo siburú, sambat sia sangamberidda leú sabagei, amuboikían akuteká sia, ka tetret akuoi kubalou kam sikaruania. Oto kineneiget, aipeilé sita parereunan, aikugegelai mitsá kukua ka matamui simaron, bulé ké moi aku mitsá kubalou kam, bulat beri sia sara néné, tukakatsli ka ukuman. 13:3 Sedda peité nuitsó kam sangamberi buktinia kelé kiddiyet bagamui, bulat paninibonia Jesus, ka sitiboakenenku. Ké ipaanuji kam Kristus, tá te ipeperú nia-nia mei, tápoi bulat ipatoilá gegenia ka tubumui. 13:4 Kirénangan tedda, ka tetret aitupattáaké nia ka loiná siliktenga, masaggo lé tubunia ituitsó, tápoi kineneiget geti aipurimanua kalulut geget Taikamanua. Kelé kai leú et ka kai, simasaggo lé kai ka puririmanuamai néné sipuoni sipatatabbra ka tubut Kristus. Tápoi ké ai sita patutuggut mata, bara ronmai sambamai Kristus kalulut geget Taikamanua. 13:5 Sibo peite kam tubumui, bulatniangan leú pá, aian kam muririmanua ka siripot putotonem bagamui ka tubut Kristus! Tá isoppi iagai tubumui kababara nia Kristus ka tubumui! Tápoi sara lé galainia ké tá bulat ainukakatonemi kam nia baga. 13:6 Bulat aikukakaroni baga nuagai kam nia, kai néné, tá te simaruei makala ka pasisiboat. 13:7 Ai lé kutitiddouaké kai kam ka tubut Taikamanua, irop'aké kam, bulé tá nugalai kam sele. Tápoi tá te masipatoilá agaimai nia masienung'aké galajetmai, tápoi bulé ioi lé nugalaiaké kam siobat bagat Taikamanua. Kenanen ituitsó kelé tá atueddet kugalaiaké kai nia, tápoi eddangan nia! 13:8 Aipoí kai ka kai néné, tá momoi kugalaiaké kai sitaipaaakkup ka siobat bagat Taikamanua; buí tá kutut'aké kai siobat bagat Taikamanua. 13:9 Mangká lé bagamai ké masaggo kai; tápoi kam ka kam geti, ron. Ai lé kutitiddouaké kai kam ka Taikamanua, bulé imasut pueerúmui. 13:10 Iaté lulunia akugalai suratku néné ka tubumui, ainangan aku tá momoi ka talagamui. Oto ké moi aku ka gogoi sibabara, táan kutotoddoi kam kupakei gege sibara kai Tuhan sikukuddu ka tubukku. Aipoí gege siakénia ka tubukku néné, masipaerú kam lé, tá masipakataí kam. 13:11 Oto kelé tiboietku pasilepá, kutiddou ka tubumui, alé kam Sasarainamai, bulat besíaké kam imasut pueerúmui. Siló kam sangamberi nganturatku siakéku ka tubumui. Kau imakeré bagamui, samba kau nupaaban kam pasasambamui. Bulé Taikamanua Sipulu katet baga samba sipaaban sirimanua ka tubunia samba ka pasasambadda sirimanua kalulut Kristus, masipaalei kam. 13:12 Kau nuparoro kam pasasambamui, ka ngelei baga siripot pusasarainanda ka sia tai Kariten. Segé salamra sangamberi paamian Taikamanua ka tubumui. 13:13 Bulé ipanukani kam Tuhanta Jesus Kristus, samba ipukateki kam baga Taikamanua, samba ipaalei kam sangamberimui Ketsat Sipunenan. Hormatmai, Paulus

Galatia 1

1:1-3 Ale kam Sasarainamai sapaamian ka wilayah Galatia. Aku sipuoni si Paulus, sambat sangamberidda sasarainanta tai Kariten sipaaleiaké aku, bulat aikukakaroni kai baga, bulé ipanukani samba ibujai kam Ukkuita Taikamanua sambat Tauhanta Jesus Kristus. Akupuapostel kaku, tá sibara ka sirimanua elé sipauddetra sirimanua, tápoi sipauddet Jesus Kristus sambat Ukkuita Taikamanua sipasisusuruaaké Jesus mitsá ka simamatei lé. 1:4 Kalulut masireddet siobat bagat Ukkuita Taikamanua, buluakénangan tubuania Kristus, bailiu buluakenen kalulut jotta, bulé ibelaaké sita ka tetre sikataí néné. 1:5 Tuumun'aké lé Taikamanua teret buru-burú! Amen. 1:6 Bulat makisei ka bagakku ka tubumui alé kam Sasaraina! Kalulut panguruat katet bagat Kristus lé aisogai kam Taikamanua, tápoi kineneiget geti bulat maruei nukatei-teiaké kam Taikamanua, kalulut "katuareman simaerú" sitaimakeré ka Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. 1:7 Siripokatnia, bulat tá anai "katuareman simaerú bagei". Ai geti iaté sia sipasikakakraaké ka tubumui katuareman simaerú pagalaiat Kristus, tápoi sipinabailok, pat paingonangan leú et kam. 1:8 Eddangan nia iukum'aké sia Taikamanua, sipasikakakraaké "katuareman simaerú" sitaimakeré ka Katuareman Simaerú sipinaarepmai ka kai, kenanen kai pá, elé samalaika ka manua pá, ipakakra nia! 1:9 Kirénangan akukuangan kai siboikí ka tubumui, tápoi kineneiget kukukua lé mitsá ka tubumui: Sia sipasikakakraaké ka tubumui, "katuareman simaerú" sitaimakeré ka Katuareman Simaerú sisilómui sibabara ka kai, eddangan nia iukum'aké sia Taikamanua! 1:10 Elé kalulut néné pá toilá kelé aikubebesíaké raakui aku sirimanua? Bulatnia tá kisedda! Sarat sibara ka Taikamanua lé kukakaroni baga pengakuannia ka tubukku. Ele, ai lé pá kugagalai paalakat baga, bulé ramaangká baga sirimanua ka tubukku? Bulatnia ké ai peilé kugagalaiaké kelé nenda, oto tá pagugulet Taikamanua aku néné. 1:11 Bulé nuagai kam nia ale kam Sasaraina, Katuareman Simaerú sipakakrakku néné, tá ka sirimanua aibara. 1:12 Tá ka sirimanua akusiló nia katuareman simaerú néné, samba beri sia sara amasingantru aku pagalaiat néné. Tápoi bulat tubut Tuhan Jesus lé amasipatoilá Katuareman Simaerú néné ka tubukku. 1:13 Kirénangan anuarep'an kam pagalaiat tubukku siburú, iaté sipuaarat aratda tai Jahudi lé aku. Ai lé nuaagai kam kipa kupugege ka tubudda sapaamian Taikamanua, samba kipa ronnia kubesiaké kupakataí sia. 1:14 Ka pasigagalaiaké enung puaarat leú et, bulat saliu peilé tai Jahudi sabagei simakeré pauragatmai. Bulat makopé ronnia kuomet'aké pagalaiat aratda taikebbukatmai. 1:15 Tápoi kalulut erut bagat Taikamanua piliynangan aku, ainangan tá mututú-tú matakku, samba sogainangan leú et aku masipuukú galajetnia. 1:16 Patoilánangan leú et Togania ka tubukku, bulé ioi kupakakra Katuareman Simaerú pagalaiat Togania ka tubudda taú sipuoni tai Jahudi. Ka tetret nenda bulat beri eiku ka tubudda kasei pá masitiddou nganturat. 1:17 Samba tá leú et amei aku ka tubudda tai Jerusalem sipuboboikí muapostel ka tubukku. Tápoi amei lé aku ka Arab, lepá barakku sedda toili aku mitsá ka Damsik. 1:18 Pasat telu ngarura burúnia, ei aku ka Jerusalem bulé kupaagai kai si Petrus. Kuddu aku sedda ka tubunia ai pulu lima ngagogoi burúnia. 1:19 Tá apaaili kai tai apostel sabagei, sarat si Jakobus sarainan Tuhan lé, lepá. 1:20 Bulat sineseatnia te sisurat'akenenku néné. Ai lé iaagai Taikamanua taimabokokku! 1:21 Lepá ei aku ka palagga-laggai ka Siria sambat ka Kilikia. 1:22 Ka tetret nenda tápei raagai aku sapaamian tai Kariten ka Judea bulat sipatutuggut mata. 1:23 Sarat siarepra lé sikuadda sirimanua, "Sipaorei kai siburú, kineneiget ai nia masingangantoman'aké pagalaiat katonemiet, kelé besíakenennia pakataiketnia siburú." 1:24 Iageti bailiu umun'akérangan Taikamanua, kalulut aku.

Galatia 2

2:1 Oto pasat pulu epat ngarura burúnia, toili aku ka Jerusalem sambamai tai Barnabas, samba akuabbit leú et si Titus. 2:2 Akuei geti ka Jerusalem, kalulut aipatoilá ka tubukku Tai