The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matthew 1

1 Ri raya buku si’i ratulis mangkonong potapi mbiyaa i Yesu Kerisitu. Ia wiyaa nu bue ngkita i Makole Daud pasi wiyaa i Abraham seja. 2 Wali ewa si’i potapi mbiyaa i Yesu yako i Abraham rataka i Makole Daud tempo owi. Wali i Ishak ia ana i Abraham, Yakub ia ana i Ishak, pei Yehuda pasi pua’inya sira ana i Yakub. 3 Peres sira dua i Serah sira ana i Yehuda sira dua i Tamar. Hesron ia ana i Peres, Ram ia ana i Hesron, 4 Aminadab ia ana i Ram, Nahason ia ana i Aminadab, Salmon ia ana i Nahason, 5 Boas ia ana i Salmon sira dua i Rakhab, Obed ia ana i Boas sira dua i Rut, panewa Isai ia ana i Obed. 6 Pasi ewa si’i wo’u potapi mbiyaa i Yesu yako i Makole Daud rataka temponya to Israel rakeni yau njo’u Babel. Wali i Makole Daud ia ana i Isai, Salomo ia ana i Makole Daud sira dua to we’a to balu i Uria, 7 Rehabeam ia ana i Salomo, Abia ia ana i Rehabeam, Asa ia ana i Abia, 8 Yosafat ia ana i Asa, Yoram ia ana i Yosafat, Uzia ia ana i Yoram, 9 Yotam ia ana i Uzia, Akhas ia ana i Yotam, Hiskia ia ana i Akhas, 10 Manase ia ana i Hiskia, Amon ia ana i Manase, Yosia ia ana i Amon, 11 Yekhonya pasi a’i-a’inya sira ana i Yosia. (Yekhonya rapoanaka ri tempo to Israel rakeni yau njo’u Babel darata’amaka nja’u ria). 12 Wali yako etu, room to Israel rakeni yau etu rataka tempo pampoana i ngKerisitu, ewa si’i potapi mbiyaaNya. Wali i Sealtiel ia ana i Yekhonya, Serubabel ia ana i Sealtiel, 13 Abihud ia ana i Serubabel, i Elyakim ia ana i Abihud, Azor ia ana i Elyakim, 14 Sadok ia ana i Azor, Akhim ia ana i Sadok, Eliud ia ana i Akhim, 15 Eleasar ia ana i Eliud, Matan ia ana i Eleasar, Yakub ia ana i Matan, 16 pasi Yusup ia ana i Yakub. Wali i Yusup etu, ia semo rongo i Maria. Wali i Maria ia semo to mampoanaka i Yesu anu to rato’oka i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. 17 Wali yako resi i Abraham rataka ri tempo i Makole Daud sampuyu pei opo ntapi wiyaanya. Pasi yako i Makole Daud rataka ri tempo to Israel rakeni yau njo’u Babel sampuyu pei opo ntapi seja wiyaanya. Pasi yako ri tempo sira rakeni yau etu rataka ri tempo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah rapoanaka sampuyu pei opo ntapi seja wiyaanya. 18 Wali ewa si’i to mawali tempo pampoana i Yesu Kerisitu. Tempo etu i Maria, indoNya etu, ia owo mawali kasimpande i Yusup. Sira dua tawa maroo siwaka, pei tempo etu semo i Maria mayu’umo, mangkayu’uka kuasa i Nosa Mapasing. 19 Wali kasimpandenya, i Yusup, ia tau to lengkonya singkonong pei i Pue Allah. Wali tempo ia mangansani i Maria mayu’umo, ia rani mampoga’aka kasimpandenya etu. Pei ia mangaliwu jaya mampoga’aka i Maria see taa boros tau to mangansani, apa ia taa rani i Maria mangarata ea ri tango ntau boros. 20 Pei tongo-tongonya ia mampobuu-buuka etu, ia yore yau pei mangipi. Ri raya mpangipinya etu ia mangkita samba’a pomakau i mPue Allah yako ndate saruga rata resi ia. Pomakau etu mampogomboka ia manganto’o, “O Yusup, wiyaa i Daud, ne’e bata-bata rayamu mamporongo i Maria. Apa Ana ri raya ngkomponya etu mawali yako ri kuasa i Nosa Mapasing. 21 Wali i Maria damampoanaka ana langkai panewa korom damangansangaka Ia i Yesu, apa Ia semo damampalaes tauNya yako ri huku nu dosa nsira.” Etu semo gombo mpomakau i mPue Allah resi i Yusup. 22 Wali ewa wetu palaong to nawali resi i Maria sira dua i Yusup ri tempo etu. Naka pei samparia palaong etu nawali see tibanang gombo i mPue to naporata nto pantuntu tuntuNya tempo owi. 23 Gombo i mPue etu manganto’o, “Padongeka kojo gombongKu si’i. Dare’e samba’a tau we’a to tawa re’e nepenya to langkai. Tau we’a etu damayu’u pasi damampoanaka ana langkai. Panewa ana etu darato’oka ‘Imanuel’.” (Wali batuanginya Imanuel etu semo i Pue Allah re’e siwaka pei kita.) 24 Wali ojo karoonya pomakau etu magombo, i Yusup mambangu pei mangaluluka porenta mpomakau i mPue Allah etu. Wali ia mangoko i Maria mawali rongonya. 25 Pei ri katawanya i Maria mampoanaka ana langkai etu i Yusup tawa re’e mangamporouka ia. Wali yako etu, ojo pampoanaka ana etu i Yusup mangansangaka Ia i Yesu.

Matthew 2

1 Wali i Yesu rapoanaka nja’u kota Betlehem nja’u propinsi Yudea. Tempo rapampoanaka etu i Makole Herodes semo to mangkuasang tau ri tana etu. Wali tempo etu ratamo bara sawei mba’a tau to mangansani batuanginya batu’e. Sira ma’i yako ri tana to tondo mata nu eo rata nja’u Yerusalem. Wali sira mampotanaka resi tau nja’u ria, sira manganto’o, 2 “Kami owo rata yako ri tana to nja’u tondo mata nu eo. Naka pei kami ma’i ri tana ngkomi si’i apa seore, tempo nja’uwa nja’u tana mami etu, tempo etu kami re’e mangkita sampa’i batu’e to bou. Wali kami mampondayaka batu’e etu bara mawali tondong mangkonong pampoana nu makole ngkomi to Yahudi. Wali kami ma’i mangaliwu Ia see maya mampue mampakabae Ia. Wali imbare tampa kare’eNya?” 3 Wali pampotanaka ntau etu nadonge seja i Makole Herodes. Wali tempo ia mangandonge etu ia masusa kojo rayanya, pasi samparia tau to maroo ri Yerusalem sira masusa seja rayanya. 4 Wali tempo etu i Herodes mampasiromunaka samparia kepala kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Ia mampotanaka resi sira bara imbare darapampoanaka i Kerisitu, Makole Parajanji i mPue Allah. 5 Wali sira mangansono, “Nja’u Betlehem ri propinsi Yudea si’i, apa ewa see natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, 6 to’onya, ‘O to Betlehem. Kota ngkomi to kodi kojo ri tana Yehuda. Pei nempo taa malagi tau, kota ngkomi semo to bae batuanginya, apa yako Betlehem damasuwu samba’a makole to damangkampang komi to Israel, komi to taungKu semo.’” Etu semo gombo i mPue Allah. 7 Wali yako etu i Herodes mampotuunaka jamo tau to mangansani batuanginya batu’e etu damampotango ia apa ia rani mangakal sira. Panewa ojo karata nsira resi ia, ia magombo resi sira panewa mampotanaka, ia manganto’o, “Mpia pasuwu nu batu’e to kita ngkomi etu?” Wali sira mangansono gombonya etu, 8 panewa ia mampokau sira yau njo’u Betlehem. Ia manganto’o, “Inta pei liwu Ana kodi etu. Ane nurata ngkomi, pakarebaka muni resi aku see aku yau seja damampue mampakabae Ia.” 9 Wali ojo karoonya sira mampodongeka gombo i makole etu, sira polas. Pasi tempo sira polas etu sira mangkita wo’u muni batu’e to kita nsira tempo sira nja’u tana tondo mata nu eo seore. Wali batu’e etu mawali mata njaya nsira, panewa batu’e etu mandoo ndate wawo banua to nakanja’u nu Ana kodi to naliwu nsira. 10 Wali bae kojo kandende ndaya nsira mangkita batu’e etu. 11 Wali ojo karata nsira nja’u banua to nasuduka nu batu’e etu, sira masua pei mangkita Ana kodi sindarandara pei indoNya, i Maria. Wali sira madungku yau ri wawo ntana mampue mampakabae Ana kodi etu. Panewa sira mangua tampa ngkasuginya pei mangansora Ia. Sora etu weyawa, pasi dua ngaya soga to matao waunya, to rato’oka kemenyan pasi mur. 12 Yako etu sira yore, pei tempo sira yore sira mangipi. Ri raya mpangipinya etu i Pue Allah mampogomboka sira, Ia manganto’o, “Ane mawolili muni komi ne’emo liu njo si Herodes.” Wali tempo sira meyoko dayau muni njo’u lipu nsira, sira mangalulu jaya to yusa. 13 Wali ojo payoko nsira etu panewa i Yusup ia re’e seja pangipinya. Ri raya mpangipinya etu ia mangkita samba’a pomakau i mPue. Wali pomakau etu manganto’oka ia, to’onya, “Pambangu Yusup! Oko Ana kodi pasi indoNya pei piyai lo’u tana Mesir. Pei karoo la’u ria sampe rata temponya to aku damanganto’oka korom ma’i muni. Ika ewa see apa i Herodes re’e mangansongka damangaliwu Ana kodi si’i darapopate yau.” 14 Wali yako etu i Yusup mangendo muni yako ri raya ngkayorenya. Ia mambangu pei mangoko Ana kodi pasi indoNya panewa sira togo meyoko ri raya mburi etu semo dayau lo’u tana Mesir. 15 Wali ojo karata nsira la’u tana Mesir, sira maroo-roo la’u ria sampe rata temponya kapate i Herodes, roo see sira togo mawolili muni ri tana Israel. Wali palaong etu mawali see tibanang gombo i mPue to naporata nto pantuntu tuntuNya tempo owi, to manganto’o, “Aku mampokio anangKu dama’i yako la’u tana Mesir.” Etu semo gombo i mPue Allah to nato’o nto pantuntu tuntuNya tempo owi. 16 Wali tau to mangansani batuanginya batu’e etu sira tamo liu resi i Herodes, wali manasa resi i Herodes ia natipu nsira. See naka ia maja’a kojo rayanya. Wali ia mangampokau tentaranya yau njo’u Betlehem pasi njo’u lipu-lipu to ri awenya. Ia mampokau sira damampopate yau samparia ana to langkai to nja’u ria to owo re’e rataka to dua nto’umo. Naka pei ia mangika ewa see apa ane ewa panto’o ntau to nansani batuanginya batu’e etu, bara ewa wetu semo umurnya Ana kodi to ia mangaliwu. 17 Wali tentara i Herodes mangika ewa wimba to rapokauka sira mangika etu. Wali maroso kojo loo ntau tumangi nja’u kota kota etu apa malagi ngana ntau napopate yau ntentara etu. Wali palaong etu mangabanang gombo to nato’o nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, i Yeremia. 18 Ia mangaligi mangkonong kamawo ndaya nsira, to’onya, “Ri kota Rama radonge loo ntau to tumangi-mangi pasi maroso loonya mangantangis apa mawo kojo rayanya. I Rahel, bue ngkita tempo owi, ia tumangi mangantangis ngananya pasi bo’onya rapolindo apa sira tamo re’e.” Etu semo gombo i Yeremia tempo owi. 19 Wali yako etu i Herodes mate yau. Ojo kapatenya etu, i Yusup mangkita wo’u samba’a pomakau i mPue Allah ri raya mpangipinya la’u tana Mesir. Pomakau etu manganto’o, 20 “Pambangu, oko Ana kodi pasi indoNya pei powalili muni ndeku tana Israel, apa tau to rani mampopate yau Ana etu, sira paka roomo namate yau.” 21 Wali i Yusup mangendo muni yako ri raya ngkayorenya etu. Ia mambangu pei mangoko Ana kodi pasi indoNya panewa sira mawolili muni ndeku tana Israel. 22 Pei ri raya mpalinjanya etu i Yusup mangandonge kareba manganto’o i Arkhelaus, ana i Herodes, mangkuasang tau ri propinsi Yudea mangabolos pa’anya. Wali i Yusup meka rayanya yau muni ri kota Betlehem apa nja’u seja nja’u propinsi Yudea to nakuasang nu ana i Herodes etu. Pasi ia re’e wo’u pangipinya pei ri raya mpangipinya etu ia napatiendoka wo’u i mPue Allah, wali see naka ia yau njo’u propinsi Galilea to nja’u seja nja’u tana Israel. 23 Wali ojo karata nsira sana ri Galilea etu, sira yau ri kota to rato’oka Nasaret pei maroo nja’u ria. Wali palaong etu mawali see tibanang gombo to nato’oka nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi mangkonong i Yesu, sira manganto’o, “Ia darato’oka To Nasaret.”

Matthew 3

1 Wali yako etu, tempo i Yesu baemo, tempo etu re’e samba’a tau to rato’oka i Yohanes to Pombaptis. Yohanes etu ia mula mampakarebaka tau tuntu i mPue Allah nja’u pada bone ri propinsi Yudea. 2 Ia manganto’oka sira, “Pojeamo, apa mosumo temponya i Pue Allah damawali Makole ri lino. 3 Wali i Yohanes etu semo to nato’o nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, tempo owi. Ia manganto’o, “Re’e tau maroso loonya mampogomboka tau boros nja’u pada bone, ia manganto’oka tau etu, ‘Tamo masae i Pue darata. Wali ewa naika ntau mampasilongaka yami i makole jaya see taa masuli palinjanya, ewa wetu seja nuika ngkomi mampasilonga raya ngkomi damangaya i Pue.’” Wali etu semo to natulis i Yesaya tempo owi. 4 Wali i Yohanes, to mangabanang gombo etu, ia mangika seja lengko nto pantuntu tuntu i mPue tempo owi, see naka ia pakenya pela nu binatang unta, pasi salipinya seja pela nu binatang. Pasi see naka pangkoninya kaborosinya mpa’o pei juu. 5 Wali tempo i Yohanes nja’u nja’u pada bone etu, boros tau to mangampago ia. Tau etu sangga’a yako ri kota Yerusalem, pasi sangga’a wo’u yako samparia lipu ntau to ri propinsi Yudea, pasi sangga’a yako samparia lipu ntau to ri koro Yordan. 6 Tau etu mampadongeka gombo i Yohanes pasi mampongakung dosa nsira, panewa i Yohanes mangabaptis sira nja’u koro Yordan etu. 7 Wali tempo etu re’e seja boros to Yahudi to yau seja mampago danabaptis i Yohanes. Ri oyo ntau etu malagi to aliran Parisi pasi malagi seja to aliran Saduki. Pei tempo i Yohanes mangkita sira ma’i, ia manganseko sira, to’onya, “Gete, komi ewa ule to mampeyaa mampiyaika apu nja’u pada! Wimba, komi bara mampobuuka ane ma’i darabaptis, ane ewa see komi maya mampiyaika huku to danaporata i mPue Allah? Gete, taa mawali ewa wetu, apa ane ojo gombo ngkomi to manoto, nempo roomo rabaptis pei komi tiroo damangarata huku nu dosa ngkomi. 8 Pei ane monso pu’u komi majea yako ri dosamu, ika lengko to masipato naika ntau to majeamo. 9 Pasi ne’e mampobuuka, ‘Kami taa darahuku apa kami wiyaa i Abraham.’ Ne’e mampobuuka ewa see apa ane naporoe, i Pue Allah nakoto mampakaja’aka yau komi panewa mangawali yau watu mayunu si’i damawali wo’u tau to wiyaa i Abraham damangabolos komi. 10 Wali huku i mPue Allah resi komi maya raporapaka ewa wase to raokotaka damangantowo yau kaju. Wali samparia kaju to taa mampowuaka wua to matao, kaju etu daratowo yau pei darapanasoka yau la’u apu.” Etu semo rapa to nato’oka i Yohanes sira. 11 Panewa ia manganto’oka wo’u tau boros, to’onya, “Aku mangabaptis komi mangika tondong komi majeam. Wali tempo aku mangabaptis komi etu, aku mangampake ue. Pei re’e tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae kuasaNya pei aku. Ia bae kojo anggaNya, see naka aku mangepe aku nempo ojo mangangkeni sapatuNya taa masipato. Wali tau to dama’i etu taa damangabaptisika komi ue. Re’e komi to Ia damangabaptisika i Nosa Mapasing batuanginya Ia damampaporoo i Nosa Mapasing ri raya ntau etu. Pei re’e wo’u komi to danabaptisika apu batuanginya Ia damaposaka tau to etu ri raya nu apu. 12 Wali tau to dama’i etu raparapaka ewa tau to damanapi. DukuNya re’e ri paleNya pasi Ia damangantapis weaNya naka yongo. Panewa weaNya etu Ia damamposaka ri raya ngkonda, pei otanya Ia damamporomung pei mangantunu yau ri apu to tare to maya mangampika.” Etu semo gombo i Yohanes resi to Yahudi to aliran Parisi pasi to aliran Saduki pasi samparia tau boros etu mangkonong huku i mPue Allah to darata. 13 Wali yako etu rata i Yesu yako nja’u Galilea. Ia rata resi i Yohanes nja’u koro Yordan see danabaptis i Yohanes. 14 Pei i Yohanes taa rani. Ia manganto’o, “Gete, maka pei Komi ma’i resi aku darabaptis? To masipato Komi semo mangabaptis aku!” 15 Pei i Yesu mangansono, to’oNya, “Ikamo apa masipato kita mangabanang samparia anu to singkonong pei i Pue Allah.” Wali i Yohanes mampalaika gombo i Yesu pei mangabaptis Ia. 16 Wali ojo karoonya i Yesu rabaptis etu, Ia mansaka miyai muni yako ri ue. Tempo i Yesu miyai yako ri ue etu, yangi tiloka pei Ia mangkita i Nosa Mapasing yako ndate yangi ewa tagou tudu ri wawoNya. 17 Pasi tempo etu re’e radonge loo to yako ndate saruga, loo etu manganto’o, “Si’i semo AnangKu to kuporayang kojo. Aku masanang kojo resi Ia.”

Matthew 4

1 Wali ojo karoonya i Yesu mangandonge loo etu, Ia nasale i Nosa Mapasing yako ri koro Yordan nto’u pada bone danagoda i ngKepala nto pantipu. 2 Wali ndate ria opo mpuyu mbengi kasaenya ponto wuri ponto eo i Yesu mangorop, wali see naka Ia moro kojo kompoNya. 3 Wali yako etu rata i panggoda resi Ia. Panggoda etu manganto’oka Ia, “Ane monso pu’u Komi Ana i mPue Allah, to’oka watu si’i, ‘Powali yau roti.’” 4 Pei i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Aku taa damangika ewa wetu apa re’e to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, ‘Naka pei to lino re’e katuwunya si’a ojo saba mangkoni pangkoni. To bae wo’u batuanginya tau nempo mawali moro komponya pei ia tiroo mampolaika kasamparianya gombo to nato’o i mPue Allah.’ Etu semo to re’e ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah.” 5 Wali yako etu, i Kepala nto pantipu mangkeni i Yesu nto’u Yerusalem, kota to i Pue Allah puenya. Rata ndate ria, ia mangkeni i Yesu nto’u wumbu to malangan kojo ri banua i mPue Allah panewa manganto’oka Ia makore ndate ria. 6 Ia manganto’oka i Yesu, “Ane monso pu’u Komi Ana i mPue Allah, patimbesi lo’u aranya, apa re’e ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, to’onya, ‘I Pue Allah manganto’oka pomakauNya damampalaes Komi. Wali pale nsira damangokotaka Komi naka ne’e pasiwa witiMu dakono ri watu.’” 7 Pei i Yesu mangansono wo’u gombo i ngKepala nto pantipu etu, Ia manganto’o, “Bo’ongKu matimbesi, apa re’e seja ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, to’onya, ‘Ne’e mangansoba kuasa i mPue Allahmu.’” 8 Wali yako etu i Kepala nto pantipu mangkeni wo’u i Yesu nto’u rapa ntongku to malangan kojo. Ojo karata nsira ndate ria, ia mangansuduka i Yesu samparia lipu ntau to nakuasang makole pasi kasugi to meyawa kojo to nja’u lipu-lipu etu. 9 Ia manganto’oka i Yesu, “Samparia lipu to meyawa pasi to bae batuanginya to nukita ngKomi etu aku damangawaika Komi damangkuasang ane Komi madungku yau ri wawo ntana damampue mampakabae aku.” 10 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Gete, bo’ongku! Apa re’e porenta to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, ‘Ne’e mampakabae anu to yusa wo’u kasimbalinya yako resi i Pue apa Ia semo Allah ngkomi. Pasi tare yusa to danupalaika kasimbalinya yako Ia.’ Ewa wetu ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, wali piyaimo Kepala Measa!” 11 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, i Kepala nto pantipu miyai yako resi Ia. Panewa ma’i pomakau i mPue Allah yako ri saruga, ma’i mangansawang i Yesu. 12 Wali yako etu i Yesu mangandonge kareba i Yohanes ia ratarungku. Ojo pandongeNya kareba etu, i Yesu mawolili muni njo’u lipu to si Ia, etu semo kota Nasaret to nja’u propinsi Galilea. 13 Yako etu Ia mayoko muni yako Nasaret pei yau maroo nja’u kota Kapernaum pei mampotundeka tau nja’u ria. Kapernaum etu re’e ri towo ndano Galilea ri lipu to tempo owi nakaroo nto Zebulon pasi to Naptali. 14 Palaong to naika i Yesu ri Galilea etu mawali see tibanang gombo nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, tempo owi. Ia manganto’o, 15 “Re’e to damawali nja’u lipu nto Zebulon pasi lipu nto Naptali ri sambote koro Yordan, lipu-lipu to naka liu ntau dayau ri rano. Lipu etu rato’oka Galilea, pasi tau to maroo nja’u ria kaborosinya tau to si’a to Yahudi. 16 Wali tau to maroo nja’u ria raporapaka ewa tau to maroo ri raya ngkawuri. Pei ri tempo to darata sira damangkita reme to makilo kojo. Tempo si’i sira meka kojo mampobuuka kapate, pasi kameka ndaya nsira etu maya raporapaka ewa tau to meka malinja ri raya mburi, pei re’e reme to damampakareme jaya nsira.” Etu semo gombo to natulis i Yesaya tempo owi mangkonong tau to damangkenika to Galilea reme, etu semo kareba mangkonong i Pue Allah. 17 Wali yako tempo etu, i Yesu mula mampakarebaka tau, Ia manganto’o, “Pojeamo, apa daratamo temponya i Pue Allah damawali Makole ri lino.” 18 Wali re’e seore i Yesu malinja ri wii ndano Galilea. Ri raya mpalinjaNya etu Ia re’e mangkita dua mba’a tau sintua’i. Sanga ntau dua etu i Simon to rato’oka i Petrus sira dua i Andreas. Sira dua mangajala bau ri rano etu apa sira dua to panjala. 19 Wali i Yesu mangansale sira dua, Ia manganto’o, “Yau lulu Aku pei mawali anagurungKu. Apa tempo si’i komi to panjala bau, pei Aku damangawaika komi palaong to bou. Wali si’amo bau to danuliwu ngkomi. Aku damampotundeka komi yau damansale tau see sira damangalulu seja Aku.” 20 Wali ojo pangandonge nsira dua gombo i Yesu etu, sira mampiyaikamo jalanya, mansaka yau mangalulu Ia. 21 Wali yako etu sira togo malinja wo’u. Ri raya mpalinja nsira etu sira mangkita wo’u tau dua to sintua’i. Tau dua etu ana i nSebedeus, i Yakobus sira dua i Yohanes. Wali sira dua re’e sindarandara pei pa’anya ri raya bangka. Sira tongo-tongonya mangkariang jala-jala nsira. Wali i Yesu mampokio i Yakobus sira dua i Yohanes, Ia mangansale sira dua mangalulu seja Ia. 22 Wali sira dua mansaka mampiyaika yau bangka nsira etu pasi pa’anya pei mangalulu Ia. 23 Wali yako etu i Yesu mangalinjak propinsi Galilea. Ia mampotunde nja’u banua-banua to napampotunde nto Yahudi, pasi Ia mampakarebaka resi samparia tau kareba matao mangkonong ewa wimba i Pue Allah damawali Makole nto lino. Pasi Ia mampakatao muni tau boros nempo panyaki kesaa to re’e resi sira. 24 Wali kareba to mangkonong palaong to naika i Yesu nja’u Galilea etu napakarebaka ntau ri propinsi to ri awe mpropinsi Galilea, etu semo propinsi Siria. Wali kareba mangkonong i Yesu natikarebarebamo seja juku ri propinsi Siria etu. See naka tau mangkenika Ia samparia yunu nsira to kono panyaki mpangaya-ngaya, pasi tau to narata ntida to mapari kojo. Pasi sira mangkenika seja Ia tau to naposuak measa, tau to kanjonjo-njonjo, pei tau to malulu koronya. Wali i Yesu mampakatao muni samparia tau to rata etu. 25 Wali boros kojo tau to mangalulu-lulu Ia. Tau etu yako Galilea, pasi yako lipu to sampuyu kota, lipu etu sanganya Dekapolis. Pasi re’e seja tau to yako Yerusalem, yako propinsi Yudea pasi yako ri lipu ntau to sambote ngkoro Yordan.

Matthew 5

1 Wali tempo i Yesu mangkita tau boros etu, Ia mandake sangkodi nto’u woto mpantana see tau boros maya mangkita pasi mangandonge Ia. Roo see Ia matunda. Pasi anaguruNya yau ri aweNya. 2 Wali Ia mula mampotunde tau boros etu, Ia manganto’o, 3 “Masanang tau to mampongakung sira tare karoso ndaya ane taa nawaika i mPue Allah. Sira masanang apa sira mawali tau to Makolenya i Pue Allah. 4 Masanang tau to re’e ri raya ngkamawo ndayanya ri tempo si’i apa sira darapakalindo. 5 Masanang tau to taa mabae-bae rayanya apa lino si’i damawali sira puenya. 6 Masanang tau to rani kojo rayanya mangika anu to singkonong pei i Pue Allah, apa i Pue Allah damangabanang pamporani ndaya nsira etu. 7 Masanang tau to sangkani mamporayang sa’e apa i Pue Allah damampaponsanika pamporayangiNya resi tau etu. 8 Masanang tau to ojo pamporani i mPue Allah to napobuuka nsira, apa sira damangkita i Pue Allah. 9 Masanang tau to mangansawang yununya to masimpayu raya nsira naka mawali masingkatao muni. Masanang tau etu apa sira darato’oka ana i mPue Allah. 10 Masanang tau to rasesai apa saba mangalulu anu to singkonong pei i Pue Allah. Naka pei sira masanang apa sira mawali tau to Makolenya i Pue Allah. 11 Masanang komi ane sa’e mampoja’a pasi mangansesai komi, pasi ane sa’e mangawutis manganto’o mpangayangaya gombo to maja’a mangkonong komi apa saba komi Aku puenya. 12 Apa ewa see seja nawali resi to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Sira seja nasesai ntau. Wali nempo komi rasesai seja, pakasanang. Masipato komi ndende kojo raya ngkomi, apa bae kojo ntanapa to danawaika i mPue Allah komi ndate saruga.” 13 Wali yako etu i Yesu manganto’oka sira rapa, Ia manganto’o, “Komi raporapaka ewa bure apa bure bae kojo batuanginya resi to lino. Pasi komi seja bae batuanginya resi samparia to lino. Pei ane bure etu tamo masi, wimba daraika mampakamasi wo’u? Taa maya! Wali bure etu tamore batuanginya, see naka bure etu jamo darataji yau pei danalombu yau ntau.Wali ne’e mandoo mangalulu pamporani i mPue Allah see Ia tiroowa maya mangampake komi damangansawang yunu ngkomi to lino apa bae kojo batuanginya palaong to etu. 14 “Pasi komi raporapaka seja ewa pansona to mampakareme tampa to mawuri. Pobuuka kota to ndate rapa mpantana. Ane kota to etu taa maya rawuni apa remenya nakita ntau boros. Wali ewa see seja gombo ngkomi pasi lengko ngkatuwu ngkomi mawali ewa reme to taa seja maya rawuni pasi to mampaponsanika sa’e jaya damangarata katuwu. 15 Pasi tau ane mangantuni pansona, ia taa mangabombongika yau ember. Ia mangoko pei mamposaka ri tampa to masipato rapangamposaka pansona etu, wali samparia to re’e ri raya banua etu mareme. 16 Wali ewa naika mpansona etu mampakareme banua, ewa see seja lengko ngkatuwu ngkomi nakita ntau boros. Wali ika palaong to matao see sira damangkita pasi damangabarong Pa’a ngkomi to ndate saruga.” Wali etu semo rapa to nato’oka i Yesu sira. 17 Yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Wali bara re’e komi to mampobuuka naka pei Aku nama’i damanganto’oka komi ne’emo mangaluluka porenta i Musa pasi anu to napotundeka nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Pei si’a ewa see. Aku si’a ma’i damangayali yau porenta i Musa pasi anu to napotundeka nto pantuntu tuntu i mPue Allah. Pei Aku ma’i mampakanasaka ewa wimba kamonsonya batuanginya anu to nato’o nsira etu. 18 Apa kamonsonya, ewa wimba kasaenya yakowa re’e yangi pasi lino, ewa see seja kasaenya porenta i Musa. Pasiwa samba’a hurup bara titik nempo kodi kojo, tare to darayali yau. 19 Wali bara re’e tau to bo’onya mampalaika nempo samba’a porenta, nempo porenta to taa bae kojo batuanginya, pasi ia mampotundeka sa’e see sa’e taa seja mangalulu. Wali i semasema to mangika palaong to ewa wetu, tau etu taa damangarata angga to bae tempo i Pue Allah mawali Makole nto lino. Pei i sema-sema to mangalulu pasi mampotundeka sa’e porenta etu, tau etu damangarata angga to bae tempo i Pue Allah mawali Makole nto lino. 20 Wali Aku manganto’oka komi, tau to mampoguru porenta i Musa, pasi to Yahudi to aliran Parisi, sira mangepe sira madota mangika lengko to singkonong pei i Pue Allah. Pei nempo madota sangkodi sira, pei kamonsonya sira taa maya mawali tau to Makolenya i Pue Allah. Wali aku manganto’oka komi, pakadota wo’u pei sira see komi damawali tau to Makolenya i Pue Allah.” 21 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u sira, Ia manganto’o, “Komi room mangandonge mangkonong porenta to nato’o nu bue-bue ngkita tempo owi. Sira manganto’o, ‘Ne’e mampopate sa’e. Ane re’e tau to mampopate sa’e, tau etu masipato danahuku nto pobotus.’ Ewa see nato’o nu bue-bue ngkita, 22 Pei Aku manganto’oka komi, tau nempo ojo maja’a rayanya resi yununya, tau etu masipato danahuku nto pobotus. Pasi i sema-sema manganto’oka yununya, ‘Bea korom!’ tau etu masipato seja danahuku nto pobotus. Pei i sema-sema to manganto’oka yununya, ‘Korom taa kojo re’e batuanginya!’ tau etu masipato darapanasok yau lo’u apu naraka. 23 “Wali see naka rapanya ane komi mangkeni pampuemu njo’u palampa darapampueka resi i Pue Allah, panewa rata nja’u ria komi mangendo re’e yunumu to masusa rayanya apa saba palaong to nuika ngkomi, 24 ane ewa see peas ruyu. Piyaika ruyu pampuemu etu ri tango mpalampa pei inta resi yunumu pei masingkatao muni resi ia. Roo see panewa pawolili muni njo’u palampa pei pampueka pampuemu. 25 “Wali si’i wo’u rapa. Bara re’e tau to masusa rayanya apa saba palaong to nuika ngkomi resi ia, pasi tau etu rani mangkeni palaong etu resi to pobotus. Ane ewa see, pakajoli masingkatao muni resi ia tempo tiroowa ri raya mpalinja yau mampago to pobotus naka ne’e ia damangkeni korom ri tango nto pobotus etu. Apa ane mampotango to pobotus, to pobotus etu bara damangawaika komi resi tau daratarungku. 26 Pasi ane ewa see, Aku manganto’oka komi monso pu’u komi taa damasuwu muni yako ri tarungku etu ane tawa mampakalino denda to nato’o nsira. Wali sira taa damampakakodi denda etu nempo sangkodija to tawa rabayar.” 27 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Komi re’e seja mangandonge mangkonong porenta to nato’o nu bue-bue ngkita tempo owi, to’onya, ‘Ne’e masala.’ 28 Pei Aku manganto’oka komi i sema-sema tau to re’e pamporaninya to maja’a tempo mangalo’aka to we’a, tau etu roomo masala resi ia ri rayanya.” 29 Wali yako etu i Yesu manganto’o, “Ane mata ngkomi to sambali mangalo’aka anu to taa matao ralo’aka, see naka komi mawali dosa ri rayamu, ane ewa see pakadota kojo mampandooka mangika dosa etu. Kadota ngkomi etu maya raporapaka ewa tau to mangansu’i yau sambali matanya etu pei taji yau see tamo maya mangalo’aka anu to taa matao ralo’aka etu. Apa to tao-tao nempo jamo sambalija matamu sakowa korom kabaenya rataji yau lo’u apu naraka. 30 Pasi ane palemu to sambali mampolengkoka pamporani ndayamu to maja’a, ane ewa see pakadota kojo mampandooka mangika palaong to etu. Kadota ngkomi etu maya raporapaka wo’u ewa tau to mangampu’ak yau palenya sambali etu see tamo mangika palaong to maja’a etu. Apa to tao-tao nempo sambalija palemu sakowa korom kabaenya rataji yau lo’u apu naraka. 31 “Wali re’e wo’u porenta to manganto’o, ‘I sema-sema to langkai to rani mampoga’aka rongonya, tau etu taa maya taa mangikaka ia ruyu sura manganto’oka, “Aku kupoga’aka korom.” ’ Ewa wetu nato’o mporenta. 32 Pei Aku manganto’oka komi, i sema-sema to langkai to rongonya tare masala, pei ia tiroo mampoga’aka rongonya etu, batuanginya saba tau etu semo naka pei tomalenya etu damawali tau to masala ane ia mamporongo wo’u to langkai to yusa. Pasi i sema-sema to langkai to mamporongo tau we’a to roomo maga’a yako ri rongonya, tau etu masala seja.” 33 Wali roo see i Yesu manganto’o wo’u, “Komi mangansani seja porenta to rato’oka resi tau to tempo owi, porenta etu manganto’o, ‘Ika kojo anu to komi roomo mamparajanjika ri tango i mPue Allah. Ne’e mangika parajanji etu roo see taa mangabanang.’ Etu semo porenta to rato’o tempo owi. 34 Pei Aku manganto’oka komi ane mangika parajanji ne’e kojo mangampake gombo to ewa si’i mampakatantu parajanji etu. Ne’e manganto’o, ‘Anu to ndate saruga semo mawali matamanasangku.’ Ne’e manganto’o ewa see, apa saruga etu semo to rato’oka gadera to napotunda i mPue Allah maporenta. 35 Pasi ne’e seja manganto’o, ‘Anu to re’e ri lino, etu semo mawali matamanasangku.’ Ne’e manganto’o ewa see apa lino semo to rato’oka tampa to napamposaka i mPue Allah witiNya. Pasi ne’e seja manganto’o, ‘Anu to nda’a Yerusalem, etu semo mawali matamanasangku.’ Ne’e manganto’o ewa see apa Yerusalem semo kota i Makole to bae kojo kuasaNya. 36 Pasi ne’e seja manganto’o, ‘Wo’ongku semo mawali matamanasangku.’ Ne’e manganto’o ewa see apa komi tare kuasa mangawali sakowa santoko wayuamu mawali buya bara meta. Ojo i Pue Allah semo to re’e kuasa mangika palaong to etu. 37 Wali to tao-tao komi ojo manganto’o, ‘Iya,’ ane masipato rato’o iya. Pasi manganto’o, ‘Taa,’ ane masipato rato’o taa. Ewa see raika apa ane kita mangadugangika parajanji, to etu yako resi i Kepala nto pantipu semo.” 38 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, “Komi re’e seja mangandonge porenta to manganto’o, ‘Tau to mampakaja’aka yau sambali mata nsa’e, tau etu darapakaja’aka yau seja sambali matanya. Pasi tau to mangampu’a sampa’i ngisi nsa’e, tau etu darapu’a seja sampa’i ngisinya.’ Etu semo to nato’o mporenta. 39 Pei Aku manganto’oka komi ne’e mansawa ane re’e tau to mangika maja’a resi komi. Rapanya ane re’e tau to mangantoposaka panganamu to sambali, waika wo’u panganamu to sambali wo’u napontoposaka seja. 40 Pasi ane re’e tau to mampakasala komi pei mangkeni komi njo’u to pobotus see damangarata bajumu, waika seja ia bajumu to makumba wo’u. 41 Pasi ane re’e tau to mampakasaaka komi mangkoyo ngaya-ngayanya samba’a kilometer kalongkonya, koyoka ia ngaya ngayanya etu dua kilometer kalongkonya. 42 Pasi ane re’e tau to mamporapi bara kesaa resi komi, waika tau etu anu to naporapi etu. Pasi ane re’e tau to rani mangada bara kesaa resi komi, papongadaka ia anu to naporani etu.” 43 Wali roo see i Yesu manganto’o, “Komi re’e mangandonge gombo ntau to manganto’o, ‘Porayang yunumu pei matao ane maja’a nukita balimu.’ 44 Pei Aku manganto’oka komi, porayang seja balimu, pei matao raika magombo resi tau to mampoja’a komi. Pasi ika matao resi tau to maja’a nakita komi, pasi pokaikaika tau to mampakasala pasi to mangansesai komi. 45 Ika ewa wetu see damiyala komi monso pu’u ngana mPa’a ngkomi to ndate saruga. Apa i Pue Allah mangika mata nu eo damangansindo samparia tau, nempo tau to maja’a bara to matao. Pasi Ia mangawaika seja uja resi samparia tau, nempo tau to mangika lengko to singkonong pei Ia bara tau to taa. 46 Wali matao komi mangika ewa wetu apa ane ojo tau to mamporayang komi to nuporayang ngkomi, taa masipato komi danawaika i mPue Allah ntanapa. Apa sakowa to pantagi asele to biasa mangantipu sa’e sira mamporayang seja tau to mamporayang sira. 47 Pasi ane komi mangika matao ojo ri yunu ngkomi semo, ane ewa see tare pasisalanya komi pei sa’e. Apa sakowa tau to taa mangansani i Pue Allah, sira mangika seja ewa wetu. 48 Pei komi ngana i mPue Allah, wali to tao-tao lengko ngkatuwu ngkomi matao wo’u pei lengko ntau to taa mangansani Ia etu. Wali see naka masipato komi mamporayang samparia tau sewaju ewa Pa’a ngkomi to ndate saruga Ia mamporayang samparia tau.”

Matthew 6

1 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, “Pakatao kojo naka ne’e komi mangika palaong to matao ojo damampapokitaka tau boros. Apa ane ewa wetu nuika ngkomi, komi taa damangarata ntanapa mpalaong to matao etu, ntanapa to yako resi Pa’a ngkomi to ndate saruga. 2 “Wali see naka ane komi mangansawang tau to masiasi, ne’e rapakarebaka resi tau boros. Ne’e mangika ewa naika ntau to ojo gombonya manoto. Tau etu ane mangika palaong to matao ri raya banua to napampotunde nto Yahudi, bara ri jaya, sira manganto’oka sa’e mangantawuis tarompet see tau boros damangansani palaong to matao naika nsira panewa tau boros etu damangabarong sira. Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau to ewa wetu nabarong nto lino pei ojo etu semo ntanapa to si sira. Tamo re’e ntanapanya to yusa to darawaika resi sira. 3 Pei ane komi mangansawang tau to masiasi, ne’e ragagangika sa’e. Palaong to ewa wetu maya raporapaka ewa pale to tondo ngkii taa nansani palaong to matao to naika mpale to tondo ngkana. 4 Wali sawang tau to masiasi see sa’e taa mangansani palaong to matao to nuika ngkomi. Pei nempo taa nakita nsa’e, pei re’e to mangkita palaong ngkomi etu. Etu semo Pa’a ngkomi to ndate saruga. Wali Ia semo damangawaika komi ntanapa ri tango ntau boros.” 5 Roo see i Yesu manganto’o, “Wali tempo komi makai-kai resi i Pue Allah ne’e seja mangika ewa naika ntau to ojo gombonya manoto. Apa sira masanang makore makai-kai nja’u banua to napampotunde nto Yahudi pasi nja’u panganjaya see danakita ntau boros. Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u sira danakita ntau boros pei ojo etu semo ntanapa nsira. Tamo re’e ntanapanya to yusa to darawaika resi sira. 6 Pei ane komi makai-kai, inta njo’u songimu samba’a pei samba’a pei ba’a wombonya panewa roo see pokai-kai resi Pa’a ngkomi. Ika ewa wetu see sa’e taa mangkita. Pei nempo taa nakita nsa’e, pei re’e to mangkita palaong ngkomi etu. Etu semo Pa’a ngkomi to ndate saruga semo. Ia taa maya rakita, pei Ia mangkita komi. Wali Ia semo damangawaika komi ntanapa ri tango ntau boros. 7 Pasi tempo komi makaikai, ne’e katele-tele masae kojo manganto’o gombo to tare batuanginya ewa naika ntau to taa mangansani i Pue Allah. Naka pei sira mangika ewa wetu apa sira mampobuuka pokai-kainya etu nadonge i mPue Allah ane marade kojo. 8 Wali ne’e komi mawali ewa tau to ewa wetu, apa re’e katawanya komi mamporapika bara kesaa yako resi Pa’amu, Ia nansanimo yami anu to parluu ngkomi. 9 Wali tempo komi makai-kai, ewa si’i raika. To’o, ‘Pue Allah, Pa’a mami to ndate saruga, masipato kami to lino mampakabae Komi. 10 Biakamo Komi mawali Makole nto lino. Pasi biakamo pamporani ngKomi semo to mawali ri lino si’i sewaju ewa to mawali ndate saruga. 11 Kami marapi resi Komi, waika resi kami pangkoni to gana seo si’i. 12 Pasi lapa sala mami sewaju ewa naika mami mangalapa sala nsa’e. 13 Pasi kami marapi seja see Komi mangansawang kami ane mangarata soba, pasi lapa kami yako resi ia to pu’u nsamparia anu to maja’a. (Kami mamporapika ewa wetu apa Komi semo to masipato mawali Makole pasi to re’e kuasa pasi to masipato rabarong rataka ri singkasaenya. Amin. ) Wali ewa wetu semo raika makai-kai. 14 Apa ane komi mangalapa sala nsa’e, ane ewa see Pa’a ngkomi to ndate saruga damangalapa seja sala ngkomi. 15 Pei ane komi taa mangalapa sala nsa’e, Pa’amu taa seja damangalapa sala ngkomi.” 16 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, “Ane komi mangorop mangalulu ada nu agama, ne’e maromong ewa naika ntau to ojo gombonya manoto to rani nabarong nsa’e. Apa sira mangawali yau ta’a nu lionya see sa’e mangansani sira re’e tongo mpangorop. Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u sa’e damangansani sira mangorop, pei ojo etu semo ntanapa to si sira. Tamo re’e ntanapanya to yusa to darawaika resi sira. 17 Pei ane komi mangorop, selaga wayuamu pasi pando’u ewa biasa raika 18 see taa miyala resi sa’e komi re’e mangorop. Pei nempo taa nakita nsa’e, pei re’e to mangkita palaong ngkomi etu. Etu semo Pa’a ngkomi to ndate Saruga. Ia taa maya rakita, pei Ia mangkita komi. Wali Ia semo to mangansani komi mangorop. Wali Ia semo damangawaika komi ntanapa ri tango ntau boros.” 19 Wali i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Ne’e komi mamporomung kasugi to komi mangarata ri lino si’i. Apa kasugi to etu maya nakoni yau ane bara katiisi yau. Pasi kasugi to etu maya naoko yau nto palima to masua ri raya banuamu. 20 Pei to tao-tao komi mamporomung kasugi ngkomi ndate saruga. Apa ndate ria tare ane bara katiisi pasi taa seja re’e to palima to masua damangoko yau kasugimu etu. 21 Wali ika palaong to bae batuanginya see re’e kasugi ngkomi ndate saruga. Apa imbare kasugimu, etu semo to napobuu-buuka ngkomi. 22 “Wali ne’e ojo kasugi ri lino to nupobuuka ngkomi. Apa ane ojo kasugi ri lino to komi sangkani mampobuuka, ane ewa see komi tamo mampobuuka pamporani i mPue Allah, see naka i Pue Allah taa maya mampakanasaka raya ngkomi mangkonong pamporaniNya etu. Wali ane ewa see, raya ngkomi raporapaka ewa tampa to mawuri apa tare pansona. Wali komi ewa tau to maroo ri raya ngkawuri, pasi kawuri etu mawuri kiji! Komi ewa tau to maja’a matanya, to taa maya mangkita bara kesaa. Pei ane komi sangkani mampobuuka mangkonong pamporani i mPue Allah, ane ewa see Ia maya mampakanansaka raya ngkomi mangkonong pamporaniNya etu. Wali tempo i Pue Allah mampakanasaka raya ngkomi pamporaniNya etu, palaong etu raporapaka ewa pansona to mampakareme tampa to mawuri. Wali ane ewa see, komi ewa tau to matao matanya see naka mayoas mangkita reme mpansona etu. Wali komi maroo ri raya ngkareme. 24 “Wali si’i wo’u rapa mangkonong kasugi. Wali ane rapanya watua, ia taa maya dua tau puenya. Apa ane ia dua tau puenya, ia maja’a nakita samba’a pasi mamporayang samba’a. Ia manga’angga samba’a pasi mangkaengas samba’a. Wali ewa see seja komi. Komi taa maya mawali to papolaong i mPue Allah pasi to papolaong ngkasugi apa ane mamporayang kasugi, komi taa mamporayang i Pue Allah.” 25 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Wali si’a kasugi ngkomi ri lino si’i to bae batuanginya resi i Pue Allah. See naka Aku manganto’oka komi ne’e mampomoruka doi to danupake ngkomi damangarata anu to danupake. Ne’e mampobuu-buuka, ‘Bara yako imbare darapangarata pangkoningku pasi anu to dakuinu?’ Pasi ne’e seja mampomoruka koro ngkomi, mampobuuka, ‘Bara yako imbare darapangarata pakengku?’ Wali ne’e mampomoruka anu etu apa katuwu semo to bae-bae batuanginya pei pangkoni, pasi koro semo to baebae batuanginya pei pake. Wali i Pue Allah semo to mangawaika komi katuwumu pasi koromu, wali taa manto’o Ia damangawaika seja komi pangkoni pasi pake. 26 Lo’a tonsi njo rao. Sira tare mamuya bara mamota. Pasi sira tare seja mangkalisoka pangkoninya ri raya ngkonda. Pei Pa’a ngkomi to ndate saruga, Ia semo to mampotungku sira. Wali taa manto’o komi pei taa danawaika i mPue Allah pangkoni apa komi semo to bae-bae batuanginya pei tonsi! 27 Wali tare batuanginya komi moru-moru rayamu. Apa kamoru ndaya taa kojo maya mangansawang komi see datidugang wo’u katuwu ngkomi nempo ojo samba’a jam kasaenya. 28 “Pasi maka pei komi morumoru rayamu mampobuuka pakemu? Pobuuka kaya to magaya sesenya to tuwu nja’u pada, apa kaya etu taa mapalaong ruyu see mangarata sesenya etu. 29 Pei Aku manganto’oka komi sakowa bue ngkita i Makole Salomo, to meyawa kojo tempo owi, ia taa seja re’e pakenya to gaya-gaya pei sese ngkaya etu. 30 Wali kaya etu taa bae kojo batuanginya apa nempo tuwu seo si’i, nile tamo re’e apa roomo rawetas yau pei ratunju yau. Pei nempo taa bae batuanginya, kaya etu tiroo nawaika i mPue Allah sesenya to raporapaka ewa pakenya. Wali ane kaya to taa bae batuanginya etu pei nawaika i mPue Allah pakenya, taa manto’o komi. Gete komi kodi kojo pangayamu apa komi taa mansarumaka i Pue Allah damangawaika komi anu to danupake! 31 Wali ne’e moru-moru sampe manganto’o, ‘Bara kesaa to dakukoni?’ pasi ‘Bara kesaa to dakuinu?’ pasi ‘Bara kesaa to dakupake?’ 32 Apa etu semo to napobuuka ntau to taa mangansani i Pue Allah. Wali ne’e manganto’o ewa wetu. Apa Pa’a ngkomi to ndate saruga, Ia mangansani komi parluu samparia anu to etu. 33 Wali ne’e anu ri lino si’i to mawali bae kojo batuanginya resi komi. Pei to masipato mawali bae kojo batuanginya resi komi, etu semo mangabiaka i Pue Allah mawali Makole ngkomi, pei mangika anu to singkonong pei Ia. Apa ane ewa wetu nuika ngkomi, komi darawaika seja samparia anu to parluu ngkomi etu. 34 Wali see naka ne’e moru-moru raya ngkomi mampobuuka kasusa to damawali nile. Apa ane rata nile re’e wo’u kasusa to rapomoruka. Wali ponto eo gana kasusa, wali ne’e radugang wo’u mampobuuka kasusa to tawa rata.”

Matthew 7

1 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Tempo komi mangabotus sa’e, ne’e mampakasala sira see komi taa seja darapakasala. 2 Apa ewa wimba nuika ngkomi mangabotus sa’e, ewa wetu seja komi darabotus. Wali see naka ane komi mangika manoto tempo mangabotus sa’e, ane ewa see komi damangarata seja kanoto. Pei ane komi ojo mampakasala sa’e, ane ewa see, komi darapakasala seja. 3 Wali maka pei komi mampakasala yunumu tempo ia mangika dosa to maya raporapaka ewa yoba ngkaju to nja’u raya matanya? Pei ane dosa to nuika ngkomi, dosa etu maya raporapaka ewa tinja to mampakabuta mata to si komi, pei komi taa mangepe dosamu to bae etu! 4 Wali ane re’e tinja ri raya mata ngkomi, taa masipato komi manganto’oka yunumu, ‘Mai, aku damangayali yau yoba ngkaju yako ri raya matamu.’ 5 O komi to ojo gombomu manoto, yali yau ruyu tinja yako ri raya nu matamu panewa roo see komi bara mayoasimo mangkita see maya mangayali yau yoba ngkaju yako ri mata nu yunumu.” 6 Wali yako etu i Yesu manganto’o rapa mampakanasaka tau ne’e mampotundeka tuntu i mPue Allah resi tau to bo’onya kojo mampodongeka. Ia manganto’o, “Anu to bae batuanginya, ne’e rawaika asu to maja’a kiranya, apa asu etu ojo damangansoko komi. Pasi ane watu to masuli olinya to rato’oka mutiara, ne’e ratajika yau ri tango mbawu, apa wawu etu ojo damangalombu yau.” Wali etu semo rapa to nato’o i Yesu etu. 7 Yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Wali ane re’e to parluu ngkomi, ne’e mandoo marapi resi i Pue Allah see komi darawaika. Ane re’e to parluu ngkomi, ne’e mandoo mangaliwu resi i Pue Allah panewa Ia damangansawang see komi damangarata. Pasi ane parluu rasawang, ne’e mandoo mamporapi sawang resi i Pue Allah ewa naika ntau to mananya yau ri banua nu yununya damarapi sawang resi ia. Apa ane komi marapi sawang resi i Pue Allah, Ia damangansawang komi. 8 Apa samparia tau to marapi, tau etu damangantima. Pasi tau to mangaliwu, tau etu damangarata. Pasi tau to marapi rasawang, tau etu darasawang. 9 “Rapanya komi to pa’a, ane anamu mamporapi roti, wimba, komi bara mangawaika ia watu? Gete, taa! 10 Pasi ane ia mamporapi bau, wimba, bara ule to danuwaika ngkomi ia? Si’a seja! 11 Wali komi nempo tau to maja’a, komi mangansani seja ewa wimba raika mangawaika anu to matao resi nganamu. Wali taa manto’o Pa’a ngkomi to ndate saruga. Ia semo to noto-noto wo’u mangawaika anu to matao resi tau to marapi resi Ia. 12 Wali saba komi rani sa’e damangika matao resi komi, see naka masipato komi damangika seja matao resi sira. Apa etu semo batuanginya samparia to ratulis nja’u raya tuntu i mPue Allah, nempo ri porenta i Musa pasi samparia anu to napotundeka nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi.” 13 Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Jaya to rapangarata katuwu maya raporapaka ewa wombo mpampa to kodi katawaanya. Wali pasua ri wombo mpampa to etu. Apa ane wombo mpampa to bae katawaanya pasi jaya to bae, boros tau to masua re ria, pei tau to masua re ria etu darapakaja’aka yau. 14 Pei wombo mpampa to kodi katawaanya pasi jaya to kodi, tau to masua re ria damangarata katuwu. Pei taa boros tau to mangarata wombo pasi jaya to etu. 15 “Wali jagai kojo, apa re’e to pantuntu tuntu to taa monso. Sira mampoanika tau to matao to raporapaka ewa domba. Pei kamonsonya sira ewa asu maila to maja’a kiranya. 16 Pei komi maya manasa mangkonong sira saba yako anu to napotunde nsira, to raporapaka ewa wuanya. Rapanya ewa si’i: Tau taa mangarata wua anggur yako ri kaju to marui. Pasi taa seja mangarata wua ara yako ri kaya to marui. 17 Pasi ewa see seja kaju. Apa samparia kaju to matao, matao seja wuanya. Pei ane kaju to maja’a, maja’a seja wuanya. 18 Wali ane kaju to matao, kaju etu taa maya mampowuaka wua to maja’a. Pasi kaju to maja’a taa maya mampowuaka wua to matao. 19 Pei samparia kaju to taa mampowuaka wua to matao, kaju etu ratowo yau pei rapanasoka yau ri raya nu apu. 20 Wali ane to pantuntu tuntu to taa monso, sira raporapaka ewa kaju etu,wali komi damangansani sira taa monso saba yako anu to napotundeka nsira to raporapaka ewa wua ngkaju to maja’a. 21 “Wali boros tau to manganto’oka Aku, ‘Pue’ pasi mampoanika mangalulu Aku. Pei taa samparia tau etu to damawali tau to Makolenya i Pue Allah. Ojo tau to mangika pamporani mPa’angKu to ndate saruga, ojo tau to etu to damawali tau to Makolenya i Pue Allah. 22 Wali ane ratamo eonya to darapangabotus to lino, boros tau to damanganto’oka Aku, ‘Pue, Pue, maka pei Komi taa mampalaes kami? Apa kami mangampake kuasa ngKomi mamporata tuntuMu. Pasi kami mangampake seja kuasa ngKomi mangarubak measa yako resi tau pasi mangika boros palaong to taa rapobiasa.’ Ewa see danato’o ntau etu. 23 Pei Aku damangansono sira pasi damanganto’o, ‘Piyai yako resi Aku komi to maja’a lengkomu. Komi si’a taungKu ri kamonso-monsonya.’ Etu semo to dakuto’oka sira. 24 “Wali i sema-sema tau to mampodongeka gombongKu si’i pei mangampolengkoka, tau etu pande. Ia maya raporapaka ewa tau to pande to mangawangu banuanya ri rapa mbatu to bae. 25 Panewa roo see tudu uja pasi mowo ue pasi ma’i ngoyu marimbo kono banua ntau pande etu. Pei banua etu taa mapuka yau apa rapa mbatu semo pondasinya. 26 Pei i sema-sema tau to mangandonge gombongKu si’i pei taa mangampolengkoka, tau etu madoyo. Wali ia maya raporapaka ewa tau to madoyo to mangawangu banuanya ri wawo bone. 27 Panewa roo see tudu uja pasi mowo ue pasi ma’i ngoyu marimbo kono banua ntau to madoyo etu. Wali maja’a yau banua etu. Tamore toronya to taa maja’a apa taa maroso pondasinya ri wawo bone etu.” 28 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, ipu raya ntau boros to mangandonge gomboNya tempo Ia mampotunde etu. 29 Naka pei ipu raya nsira apa Ia mampotunde ewa tau to re’e kuasanya, si’a ewa tau to biasa mampotundeka sira porenta i Musa.

Matthew 8

1 Wali ojo karoonya i Yesu mampotundeka tau boros ri woto mpantana, Ia malonso muni yako re ria. Pasi boros kojo tau to mangalulu ri payuNya. 2 Wali tempo etu seja re’e samba’a ngkai to masaki malobo, ia yau resi i Yesu. Tau etu mambokotu ri tango i Yesu pei mampue mampakabae Ia. Ia mamporapi darasawang, to’onya, “Pue, ane nuporoe, Komi nukurang mampakatao muni aku.” 3 Wali i Yesu mampotaka ia pei manganto’o, “Kuporoe. Korom matao munim si’i-si’i.” Wali ngkai etu mansaka matao muni. Tamo re’e saki malobo resi ia. 4 Wali ojo karoonya tau to masaki malobo rapakatao muni, i Yesu manganto’oka ia, “Intamo, pei ne’e kojo mangansaritaka sa’e palaong to nawali resi korom etu. Pei intamo njo’u to pampue pei to’oka ia mamparesa korom see ia damangkita korom roo muni masaki. Panewa kenika ia dua mba’a tonsi to darapampueka resi i Pue Allah singkonong ewa porenta i Musa. Apa tempo tau boros mangkita korom mangika pampue etu, palaong etu damawali tondong resi sira korom tamo re’e panyaki to malao.” 5 Wali yako etu i Yesu yau njo’u kota Kapernaum. Rata nja’u ria, re’e samba’a tau to si’a to Yahudi to mampago Ia, tau etu kepala ntentara to mangkepalang tentara to satu kaborosinya. Wali rata resi i Yesu, kepala ntentara etu mamporapika kojo resi Ia, 6 to’onya, “Pue, to papolaongingku ojo maturu-turu ri banua apa malulu koronya pasi masesa kojo naepe.” 7 Wali i Yesu manganto’o, “Aku dayau mampakatao muni ia.” 8 Pei kepala ntentara manganto’o, “O Pue, ne’emo Komi yau. Apa Komi bae kojo anggaMu, wali aku mangepe taa masipato Komi masua ri raya banuangku apa aku kodi anggangku. Pei Komi nempo ojo manganto’o gombo, to papolaongingku damatao muni. 9 Aku manasa palaong etu maya mawali apa aku seja tau to ri ara ngkuasa nsa’e pasi aku re’e seja tentara to ri ara ngkuasangku. Wali ane aku manganto’oka samba’a sira, ‘Inta,’ panewa tau etu yau. Pasi ane aku manganto’oka tau to yusa, ‘Ma’i rire,’ panewa tau etu ma’i. Pasi ane aku manganto’oka to papolaongingku, ‘Ika palaong to si’i,’ panewa ia mangika. Wali ane aku mamporentang tentarangku panewa sira mampolaika, taa manto’o Komi ane mamporentang panyaki nto papolaongingku.” 10 Wali tempo i Yesu mangandonge gombo ngkepala ntentara etu, Ia ipu rayaNya mampobuuka pangayanya. Pasi Ia manganto’oka tau to mangalulu Ia, to’oNya, “Gete, tau si’i tau to si’a to Yahudi, pei Aku manganto’oka komi, monso pu’u Aku tawa mangarata pasiwa samba’a komi to Israel to ewa wetu karoso mpangayanya. 11 Pasi Aku manganto’oka seja komi, ri tempo to darata, tempo i Pue Allah mawali Makole ri lino, tempo etu boros tau to si’a to Yahudi dama’i yako ri sambawo lino. Tau etu damasua seja damangkoni sindarandara pei i Abraham, i Ishak pasi i Yakub. 12 Pei boros komi to Yahudi to danarubak yau i mPue Allah. Kamonsonya ane ewa songka i mPue Allah komi to Yahudi semo to damawali tau to Makolenya i Pue Allah. Pei nempo ewa wetu pamporaniNya, pei re’e komi to tare pangayamu resi Aku. Wali see naka tau etu darapanasoka yau njo’u tampa to mawuri to longko yako i Pue Allah. Wali tau to nja’u tampa to mawuri etu, sira tumangi-mangi pasi sakangke’i baganginya.” 13 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka tau gombo etu, Ia manganto’oka wo’u kepala ntentara, to’oNya, “Inta muni njo’u banuamu. Apa palaong to nuaya ngkomi etu damawali kojo.” Wali tempo etu semo to papolaong ngkepala ntentara etu rapakatao muni. 14 Wali yako etu i Yesu nayau njo’u banua i mPetrus. Tempo Ia masua nja’u ria Ia mangkita temanua i mPetrus to we’a jamo maturu-turu apa wojo. 15 Wali i Yesu mampotaka pale ntau we’a etu panewa ia mansaka roo muni yako wojo. Wali tau we’a etu mambangu pei mampalinggona i Yesu. 16 Wali yako etu, ojo kawurinya rao, ma’i tau mangangkenika i Yesu tau boros to naposuak measa pasi tau to masaki. Wali i Yesu mangarubak measa yako resi tau to raposuak etu ojo mangampake gomboNya semo. Pasi Ia mampakatao muni samparia tau to masaki etu. 17 Palaong etu nawali see tibanang gombo to nato’o nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, tempo owi, to’onya, “Ia mangoko yau kasesa ngkoro ngkita, pasi Ia mampakatao muni panyaki ngkita.” Etu semo gombo to nato’o i Yesaya. 18 Wali boros kojo tau to mampago i Yesu pei makore tiku Ia. Pei ojo pangkita i Yesu tau boros etu Ia manganto’oka anaguruNya, “Yaumo kita njo’u sambote ndano.” 19 Pei ri katawanya sira yau, ma’i samba’a tau to mampoguru porenta i Musa, ma’i mangampago i Yesu. Ia manganto’o, “Guru, kuporani mawali yau anaguru ngKomi, wali aku damangalulu Komi nempo imbanjo danukayako.” 20 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Ane asu maila, re’e wayau mbatu to nakaroo nsira, pasi ane tonsi, ia re’e seanya. Pei ane Aku, Wiyaa nto Lino, tare tampa to Akuja puenya daKukayore. Wali Aku mangepe korom bara taa nukurang mangalulu Aku apa taa todo.” Ewa wetu naika i Yesu mangansono tau to mampoguru porenta i Musa etu. 21 Panewa yako etu re’e wo’u samba’a tau to anaguru i Yesu seja, ia manganto’oka i Yesu, to’onya, “Pue, aku damangalulu seja komi, pei waika aku yau muni ruyu mangampeas kapate mpa’angku. Ane ia roomo namate yau pei aku room mampongkeli ia panewa aku dama’i wo’u damangalulu Komi.” 22 Pei i Yesu manganto’o, “Lulu Aku, pei biakamo tau to taa mangaluluka songkangKu, to raporapaka ewa tau mate, sira semo mampongkeli yunu nsira to matemo.” 23 Wali yako etu i Yesu mapone ri bangka pasi anaguruNya mangalulu seja Ia. 24 Pei ri raya mpalayag nsira, kodi majoli rata ngoyu to marimbo kojo see naka bombang mawali bose kojo. Bombang etu masua ri raya bangka nsira wali bangka etu dabukemo ue. Pei i Yesu, Ia re’e tongo ngkayoreNya. 25 Wali anaguruNya mangampago Ia pei mangalike. Sira manganto’o, “O Pue, palaes kami apa kita damate!” 26 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Maka pei meka raya ngkomi? Kodi kojo pangaya ngkomi.” Yako etu i Yesu mambangu pei mamporentang ngoyu pasi bombang. Wali ngoyu pasi bombang etu mandoo yau, pasi rano etu mawali lindu kojo. 27 Wali anaguru i Yesu ipu kojo raya nsira pei masipotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Gete, sema kamonsonya tau si’i maka sakowa ngoyu pasi bombang mampalaika seja Ia?” 28 Wali yako etu sira dongka nja’u sambote ndano, nja’u lipu nto Gadara. Ojo kadongka nsira etu, ma’i dua mba’a tau to naposuak measa. Sira masuwu yako nja’u oyo nu dayo pei mangampago i Yesu. Tau dua etu maja’a kojo kiranya, see naka rapomoruka, wali tamo mawali tau to maroo ri lipu etu malinja liu ri tampa nu dayo etu. 29 Wali tau dua etu maroso loonya kaboo manganto’oka i Yesu, “O Ana i mPue Allah, kesaa ma’i Nupali resi kami? Wimba, Komi bara rata damangansesai kami ri katawanya rata temponya to masipato kami darahuku?” 30 Wali taa longko kojo yako resi sira re’e boros wawu ntau mangaliwu pangkoni. 31 Wali measa to mamposuak tau dua etu sira mamporapika resi i Yesu, pei manganto’o, “Ane Komi mangarubak kami yako resi tau dua si’i, pokauka kami malimba damasua ri wawu etu.” 32 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Intamo.” Wali tempo etu measa nasuwumo yako ri tau dua etu panewa masua ri wawu boros. Tempo wawu etu naposuak measa, sira maripo yau lo’u woto mpantana rata la’u raya ndano. Wali wawu etu malodong yau samparia. 33 Wali ojo kalodong yau mbawu, to pangkampang wawu etu sira miyai. Sira maripo lo’u kota. Rata la’u ria sira mampakarebaka resi tau mangkonong samparia palaong to nawali etu. Pasi sira mampakarebaka seja mangkonong anu to nawali resi tau dua to naposuak measa. 34 Wali ojo pangandonge ntau ri kota etu kareba to nato’oka nto pangkampang wawu resi sira, sira samparia yau mangampago i Yesu. Ojo karata nsira resi Ia, sira marapi kojo resi Ia see Ia damiyai yako ri lipu nsira.

Matthew 9

1 Wali i Yesu pasi anaguruNya mapone muni ri bangka panewa mangawote rano rata nja’u kota to nakaroo nsira. 2 Wali ojo kadongka nsira nja’u ria, sira mana’u yako ri bangka. Yako etu ma’i sawei mba’a tau mangkenika i Yesu ngkai to malulu koronya. Ngkai etu nalempa nsira ri wawo lima-lima. Wali tempo i Yesu mangkita sira, Ia mangansani sira mansarumaka kojo Ia. Wali see naka Ia manganto’oka tau to malulu koronya, Ia manganto’o, “A’ingKu, pakasanang rayamu, apa dosamu roomo ralapas yau.” 3 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu re’e bara sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa, sira mangandonge. Wali sira mampobuuka, “Gete, tau si’i ojo mampoanika i Pue Allah!” 4 Wali i Yesu mangansani pampobuuka nsira etu, see naka Ia manganto’o, “Maka pei komi mangampobuuka anu to maja’a etu?” 5 Panewa i Yesu manganto’oka wo’u sira, “Kamonsonya ane manganto’oka ngkai to malulu koronya si’i, ‘Dosamu roomo ralapas yau,’ sewaju kasulinya pei manganto’oka ia, ‘Pakore pei palinja.’ Naka pei sewaju kasulinya apa paka taa mawali ane tau to manganto’o gombo etu pei tare kuasanya damangika palaong to nato’o etu. 6 Wali Aku semo to rapokau yako ndate saruga danapoanaka nto lino see maya rato’oka Wiyaa nto Lino. Wali monso pu’u Aku re’e kuasa ri lino damangalapas dosa ntau. Pasi palaong to maya mampakanasaka komi kuasangKu etu, etu semo Aku damampakatao muni ngkai si’i.” Wali yako etu i Yesu manganto’oka ngkai malulu koronya, “Pakore pei okotaka lima-limamu pei pawolili muni ri banuamu.” 7 Wali ngkai etu makore pei mawolili muni njo’u banuanya! 8 Wali tempo tau boros mangkita palaong to etu, sira ipu kojo rayanya. Pasi sira mangabarong i Pue Allah apa Ia roomo mangawaika resi samba’a to lino kuasa to ewa wetu kabaenya. 9 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya polas yako ri kota etu, sira malinja mbiti. Ri raya mpalinjaNya, i Yesu mangkita aku, i Matius, matunda mapalaong ri banua biasa napangabayar ntau asele, apa tempo etu aku to pantagi asele semo. Wali Yesu mangansale aku, to’oNya, “Yau lulu Aku damawali anagurungKu.” Wali aku mansaka makore pei mayoko mangalulu i Yesu. 10 Yako etu kami yau njo’u banuangku damangkoni. Wali tempo kami mangkoni etu, ma’i seja boros tau to pantagi asele seja sewaju ewa aku. Pasi ma’i seja tau to yusa to nato’oka seja ntau “tau madosa,” sira ma’i mangkoni sindara-ndara pei i Yesu pasi kami to anaguruNya. 11 Wali re’e bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi, sira mangkita palaong to etu yako ri sambali banua. Wali sira manganto’oka kami to anaguru i Yesu, “Maka pei guru ngkomi mangkoni sindara-ndara pei tau to pantagi asele pasi tau to yusa to madosa seja?” 12 Wali ojo pangandonge i Yesu gombo nsira manto’o maja’a tau etu, Ia mangaligi sira, Ia manganto’o, “Si’a tau to taa masaki mamporani dokter, pei tau to mangansani ia masaki, tau etu semo to rani nasawang ndokter. 13 Wali tau madosa to nuto’o ngkomi etu, sira ewa tau to masaki to mamporani dokter. Pei ane komi, komi mampobuuka komi nempo taa rasawang taa mawei, apa komi madota kojo mangika pampue singkonong ewa porenta i mPue Allah. Pei gombo ngkomi ngena mampakanasaka Aku komi taa kojo mamporayang sa’e. Wali to tao-tao komi mampobuuka kojo pasi mampobatuangika gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, ‘Si’a pampue to mampakasanang rayangKu. Pamporayang semo.’ Wali pobuuka kojo batuanginya ayat to etu apa ewa wetu seja Aku. Apa Aku ma’i si’a ma’i mangansale tau to mampobuuka taa sala. Aku ma’i mangansale tau madosa see sira damajea. See naka Aku mangkoni sindara-ndara pei tau madosa etu.” 14 Wali yako etu re’e anaguru i Yohanes to Pombaptis to mampago i Yesu pei mampotanaka resi Ia, manganto’o, to’onya, “To Yahudi to aliran Parisi, pasi kami seja, kami mandudu mangorop mangalulu ada mami. Wali maka pei anaguru to si Komi taa mangorop?” 15 Wali i Yesu mangansono gombo etu, Ia rani sira mangansani taa masipato anaguruNya mangorop tempo Ia tiroowa re’e resi sira, wali Ia manganto’o rapa mangkonong to langkai to darapaporongo pasi mangkonong galung ngkai etu Wali Ia mangamporapaka anaguruNya ewa galung nto langkai to darapaporongo etu. Ia manganto’o, “Wimba, ane re’e roa mpaporongo, ane galung nto langkai to darapaporongo sira tiroowa mampakasanang sindara-ndara pei ia ri roa etu, wimba galunginya etu bara mangorop, bara taa? Taa kojo saba masanang! Pei ane tongo-tongonya sira mampakasanang etu, panewa kodi majoli rata bali ngkai to darapaporongo etu pei mangkeni yau ia, tempo etu semo panewa galunginya damangorop saba masusa raya nsira. Wali ewa see seja anagurungKu. Apa darata temponya Aku danakeni yau nu balingKu yako ri oyo nu anagurungKu etu, wali tempo etu semo sira damangorop.” 16 Wali yako etu i Yesu rani sira mangansani taa matao ane ada nto Yahudi to masae pei ojo radugangika wo’u anu to bou to Ia mampotundeka. See naka Ia mamporapaka wo’u, Ia manganto’o, “Ane re’e pake to masae pei masia yau, pake etu kita taa mangantampolika kain to bou. Apa ane kain to bou etu ratampolika, tempo darapangantatap pake etu, panampolnya etu mawali kodi. Wali panampol etu mangarebus bana nu pake to masae etu wali pake etu damasia wo’u. See naka taa matao mampake kain to bou ane mantampol pake to masae. 17 Pasi kita seja ane re’e tule to bou, kita ne’e mampoyali la’u raya mpela binatang to masaem, apa ane la’u raya mpela binatang to masaem, tamo maya mone apa mako’om pelanya etu. Wali tempo tule etu mawali yua, senoanya mawali tipunto, wali maputu, masia yau pela binatang etu. Wali tule etu roo manja’at yau pasi pela binatang seja mawali maja’a yau. See naka matao ane tule to bou kita mampoyali la’u raya mpela binatang to bou seja see taa manja’at yau tule pasi taa seja maja’a yau pela etu.” 18 Wali tongo-tongonya i Yesu manganto’o gombo etu, ma’i samba’a tau tu’a nto Yahudi, ia ma’i mambokotu ri tango i Yesu mampue mampakabae Ia. Ia manganto’o, “Re’e samba’a anangku to we’a to owo napura nosanya. Pei kuporapika resi Komi yau damampotaka ia panewa ia datuwu muni.” 19 Wali ojo pangandonge i Yesu gombo ntau etu, Ia makore pei yau mangalulu ia. Pasi anaguruNya yau seja. 20 Wali ri raya mpalinja nsira etu re’e samba’a tau we’a to mampago i Yesu yako ri payuNya panewa ia mampotaka ri wii mpake i Yesu. Tau we’a etu sampuyumo pei dua nto’u tare pandoonya mansabe wuya. 21 Wali ia mampobuuka, “Nempo aku ojo mampotaka pakeNya, aku damatao muni.” 22 Wali tempo ia mampotaka pake i Yesu etu, i Yesu mangandolika tangoNya pei mangkita ia. Ia manganto’o, “A’ingKu, pakasanang rayamu. Apa korom mansarumaka Aku, see naka korom matao muni.” Wali tempo etu semo panyaki etu mansaka mandoo, wali tau we’a etu matao muni. 23 Yako etu rata i Yesu pasi kami to anaguruNya nja’u banua ntau tu’a nto Yahudi. Wali i Yesu masua ri raya banua etu pei mangkita boros tau. Re’e tau to mangantingko suling mangalulu ada nsira pasi re’e tau to yusa to marotai kojo. 24 Wali i Yesu manganto’oka tau boros etu, to’oNya, “Piyai komi samparia. Ana etu taa mate, ia ojo yore.” Pei tau boros etu ojo mampogeleka pasi mangkaengas Ia. 25 Roo see tau boros etu rapaposuwu yau yako ri banua panewa i Yesu masua ri songi to nakare’e ana we’a to namatemo. Roo see Ia mangoko pale nu ana etu panewa ana etu mambangu. 26 Wali yako etu, kareba mangkonong palaong to nawali etu natikareba-reba juku ri lipu etu. 27 Wali i Yesu polas wo’u yako nja’u ria. Pasi tempo Ia polas etu re’e dua mba’a tau to buta to mangalulu Ia. Tau dua etu sakaboo manganto’oka i Yesu, “O Wiyaa i Makole Daud, porayang kami!” 28 Wali rata nja’u banua, i Yesu masua ri raya banua etu panewa masua seja tau dua to buta mangampago Ia. Wali Ia mampotanaka resi sira dua, Ia manganto’o, “Wimba, komi dua bara mangaya Aku re’e kuasa mampakatao muni komi?” Wali sira dua mangansono, “Iya Pue, kami mangaya.” 29 Wali i Yesu mampotaka mata ntau dua etu pei manganto’o, “Powalimo palaong to singkonong pei pangaya ngkomi.” 30 Wali tau dua etu mansaka mangkita rao. Roo see i Yesu mampatiendoka kojo sira dua, to’oNya, “Ne’e kojo ragagangika sa’e mangkonong palaong to mawali si’i.” 31 Pei sira dua taa naaya patiendo i Yesu etu. Tempo sira mayoko muni yako nja’u ria, sira mampakarebaka resi tau juku ri lipu etu mangkonong Ia. 32 Wali tempo tau dua etu mayoko yako ri banua, re’e wo’u sawei mba’a tau to yusa to mangangkenika i Yesu tau to bea. Naka pei ngkai etu bea apa naika measa to mamposuak ia. 33 Wali i Yesu mangarubak measa etu, panewa roo see ngkai etu maya magombo. Wali tau boros to mangkita palaong to etu, sira ipu kojo raya nsira. Sira manganto’o, “Gete! Tempo ruyu tawa re’e palaong to ewa si’i to nakita ntau ri tana Israel si’i.” Ewa wetu nato’o ntau boros. 34 Pei to Yahudi to aliran Parisi, sira manganto’o, “Yako kuasa i ngKepala Measa semo naka pei Ia nakurang mangarubak measa yako resi tau.” 35 Wali yako etu i Yesu yau malinja-linja njo’u samparia kota-kota pasi kampu-kampu nja’u ria. Ri raya mpalinjaNya etu Ia mampotundeka tau ri banua-banua to napampotunde nsira. Ia mampakarebaka sira kareba matao mangkonong ewa wimba i Pue Allah damawali Makole nto lino. Pasi Ia mampakatao muni samparia tau to masaki pasi to mayu’u wukunya, nempo panyaki to kesaa to re’e resi sira. 36 Wali boros kojo tau mampago Ia. Pei tempo Ia mangkita tau boros etu, Ia mamporayang kojo sira apa sira ewa domba to tare to pangkampanginya. Sira masusa pasi pura karoso ndayanya apa tare tau to mangararmaka sira. 37 Wali see naka Ia manganto’oka kami to anaguruNya, “Tau boros to tawa rapotundeka si’i maya raporapaka ewa pae to matasam to tawa rapota. Boros kojo pae to matasam pei taa boros tau to mampota. 38 Wali porapika resi i Pue Allah anu Pue nu mpae etu see Ia damampokauka tau yau damamota see re’e tau to damampotunde tau boros etu.”

Matthew 10

1 Wali yako etu i Yesu mampokio kami to anaguruNya to sampuyu pei dua. Tempo kami rata resi Ia, Ia mangawaika kami kuasa damangarubak measa yako resi tau. Pasi Ia mangawaika seja resi kami kuasa damampakatao muni tau to masaki pasi to mayu’u wukunya, nempo panyaki to kesaa to re’e resi sira. 2 Wali si’i semo sanga nu anaguruNya to sampuyu pei dua to ipokauNya etu: To uyunya i Simon to rato’oka seja i Petrus, pasi i Andreas to sintua’i pei i Simon. Pasi re’e seja i Yakobus, ana i nSebedeus pasi i Yohanes to sintua’i pei i Yakobus. 3 Panewa re’e wo’u i Pilipus sira dua Bartolomeus, i Tomas, pasi aku, i Matius, to seore to pantagi asele. Pasi re’e wo’u i Yakobus, ana i Alpeus, pasi re’e seja i Tadeus. 4 Panewa re’e seja i Simon to seore nangewa to Roma to mamporentang to Yahudi. Pasi re’e seja i Yudas Iskariot to mamposora yau i Yesu resi baliNya. Etu semo sanga mami sampuyu pei dua. 5 Wali i Yesu mampokau kami sampuyu pei dua etu. Tempo Ia mampokau kami, Ia manganto’oka kami, “Ne’e yau resi tau to si’a to Yahudi. Pasi ne’e seja masua ri kotakota ntau Samaria. 6 Pei inta resi tau to raporapaka ewa domba-domba to pusa, etu semo resi to Israel. 7 Wali ri raya mpalinja ngkomi, pakarebaka kareba to si’i, manganto’o, ‘Daratamo temponya i Pue Allah damawali Makole ri lino.’ Etu semo kareba to danupakarebaka ngkomi. 8 Pasi ri raya mpalinja ngkomi, pakatao muni tau to masaki, patuwu muni tau to matemo, pakayongo muni tau to masaki malobo, pasi rubak measa yako resi tau to raposuak. Wali samparia kuasa etu komi mangantima taa rabayar, wali tempo komi mangampake kuasa etu mangansawang sa’e, ne’e seja komi marapi rabayar. 9 Pasi tempo komi yau, ne’e mangkeni doi, nempo doi weyawa, bara pera, bara tambaga. 10 Pasi ne’e seja mangkeni tas ri raya mpalinja ngkomi etu. Pasi ane pake pasi sandal, ne’e mangkeni yabinya yako to re’e ri koro. Pasi ne’e seja mangkeni toko. Apa tau to mapalaong, tau etu masipato darawaika anu to danapake yako ri kabuya ndaya ntau to rasawang. 11 “Wali ri raya mpalinja ngkomi, ane rata nja’u kota bara kampu, liwu tau to masipato mampalinggona komi. Panewa maroo ri banua ntau etu sampe rata temponya komi polas yako ri kota etu. 12 Wali ane komi damasua ri raya banua to danukaroo etu, ri katawanya komi masua, tabea tau puenya ewa to biasa resi kita, etu semo to’oka ia, ‘Aku mampokai-kaika komi mamporapika resi i Pue Allah see Ia mampakasanang katuwu ngkomi to maroo ri banua si’i.’ 13 Wali yako etu ane tau to maroo ri banua etu masipato darapakasanang, pokai-kai ngkomi etu danabanang i mPue Allah see damasanang katuwu nsira. Pei ane sira taa masipato darapakasanang, ane ewa see ojo komi semo to danapakasanang i mPue Allah. 14 Pasi ane re’e tau to bo’onya mangantima komi pasi bo’onya mampodongeka gombo ngkomi, ane ewa see, ane polas komi yako nja’u banua etu bara kota etu, tantamaka awu ntana to re’e ri witi ngkomi. Wali palaong etu mawali tondong resi tau etu komi taa kojo singkonong pei sira. 15 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane ratamo temponya i Pue Allah mangabotus to lino, tempo etu huku to danarata ntau ri kota to bo’onya mangantima komi etu, huku nsira to pari-pari wo’u pei huku to danarata ntau Sodom pasi tau Gomora.” 16 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, to’oNya, “Padongeka gombongKu si’i. Aku mampokau komi yau mampakarebaka tau kareba matao. Pei tempo komi yau etu pakatao kojo apa komi ewa domba to yau ri oyo nu asu maila to maja’a kiranya. See naka matao ane komi mampotumbu lengko nu lago apa ia pande kojo. Pasi matao seja komi mampotumbu lengko ntagou apa ia tare mampakasusa tau. 17 Pei jagai kojo tau, apa re’e tau to mangewa anu to nupakarebaka ngkomi, see naka sira damamposora komi resi kepala-kepala nu agama. Pasi sira damangansamparika komi kayoro nja’u banua-banua to napampotunde nsira. 18 Pasi apa saba komi mangalulu Aku, see naka komi darakeni ri tango makole-makole pasi ri tango ntau to yusa to re’e kuasanya. Wali tempo komi rakeni ri tango nsira etu, tempo etu komi damawali matamanasa mangkonong Aku resi sira pasi resi tau to si’a to Yahudi. 19 Pei tempo sira mamposora komi etu, ne’e moru-moru raya ngkomi mangampobuuka yami bara gombo kesaa to danusonoka ngkomi pasi ewa wimba danuika ngkomi manganto’o gombo etu. Apa tempo komi damampogomboka tau to re’e kuasanya etu, tempo etu semo panewa komi darapaponsanika gombo to darato’o. 20 Apa tempo etu gombo to danuto’o ngkomi si’a yako ri pampobuuka ngkomi. Nosa mPa’a ngkomi to ndate saruga, Ia semo to damagombo mangampake nganga ngkomi. 21 “Wali boros palaong to maja’a to damawali. Re’e tau to damamposora yau tau to sintua’i see sira darapopate yau. Pasi ewa see seja danaika mpa’a resi ananya. Pasi ngana ntau damangewa to tu’anginya pei damanganto’oka sa’e mampopate yau to tu’angi nsira etu. 22 Pasi ane komi, samparia tau damaja’a nakita komi apa saba komi mangalulu Aku. Pei i sema-sema tau to mangainsoka kasesa to ewa wetu sampe rata tempo ngkapuranya, tau etu darapalaes. 23 Wali ane komi rasesai nja’u samba’a kota, piyai njo’u kota to yusa. Ne’e mangkalingan anu to Aku manganto’oka monso pu’u si’i, komi re’e katawanya komi mampakaroo palaong ngkomi nja’u samparia kota ri tana Israel, ri katawanya etu Aku, Wiyaa nto Lino, dama’i. 24 “Wali komi mangansani ane anaguru, si’a ia to bae-bae angganya pei gurunya. Pasi to papolaong, si’a ia to bae-bae angganya pei tau puenya. 25 Wali masipato anaguru masanang ane lengkonya sewaju ewa lengko nu gurunya. Pasi masipato to papolaong masanang ane lengkonya sewaju ewa lengko ntau puenya. Wali Aku, to raporapaka ewa pue banua, Aku roomo nato’oka ntau i Beelsebul, Kepala Measa semo. Wali ane ewa see, taa manto’o komi to raporapaka ewa tau to maroo ri raya banuangKu. Maja’a wo’u sanga to danato’oka ntau komi.” 26 Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Ewa wetu danaika ntau resi komi, pei ne’e meka resi sira, apa tempo to darata i Pue Allah damampakanasaka tau komi semo to mangalulu jaya to monso, si’a tau to mangansesai komi. Apa samparia to taa ransani ri tempo si’i, samparia etu darapaponsanika. Pasi samparia to taa rakita ri tempo si’i, to etu darapapokitaka. 27 Wali anu to Aku manganto’oka komi ri tempo tare tau to yusa mangandonge, anu to etu komi damamporata resi tau boros. Pasi anu to pojawakangKu resi komi, anu to etu danupakarebaka seja ngkomi resi tau boros, raporapaka ewa tau to kaboo yako ndate wumbu banua. 28 “Wali ane tau, to ia nakurang mampopate yau, etu semo koro ngkomi, pei ia taa nakurang mampopate yau tonii ngkomi. Wali ne’e meka resi tau. Pei ane i Pue Allah, Ia re’e kuasa mampakaja’aka yau koro pasi tonii la’u apu naraka. Wali masipato komi mampalaika Ia pasi manga’angga Ia, pei ne’e mampokeka tau. 29 “Pei pamporayang i mPue Allah bae kojo. Pobuuka ruyu tonsi dena. Tonsi etu dua mba’a olinya sangkomba doi to kodi kojo. Pei nempo taa bae batuanginya tonsi etu, tare pasi samba’a to mate yau ane taa nawai mPa’a ngkomi. 30 Wali gete, taa manto’o komi! I Pue Allah mamporayang kojo komi, see naka sakowa toko mbayua ndate wo’o ngkomi, Ia mangansani kaborosinya. 31 Wali ne’e meka mampobuuka bara kesaa to damawali resi komi ri lino si’i, apa komi semo to bae-bae batuanginya resi i Pue Allah sakowa dena to boros kojo, wali Ia damangararamaka katuwu ngkomi. 32 “Wali i sema-sema tau to mampongakung ri tango ntau boros, manganto’o, ‘Aku mangalulu i Kerisitu,’ tau etu daKupongakung seja ri tango mPa’angKu ndate saruga, manganto’o, ‘Tau etu monso pu’u mangalulu Aku.’ 33 Pei i sema-sema tau to mamposapuka Aku ri tango ntau boros, manganto’o, ‘Aku taa mangalulu i Kerisitu,’ ane ewa see Aku damamposapuka seja tau etu ri tango mPa’angku ndate saruga, pei manganto’o, ‘Tau etu taa kojo mangalulu Aku.’ Ewa wetu to Aku damanganto’oka Pa’angKu.” 34 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Apa saba Aku ma’i ri lino, see naka malagi tau to taa maroo masingkatao pei yunu nsira samba’a pei samba’a. Kasimbalinya yako etu, sira sangkani matingka. 35 Wali apa saba Aku ma’i see naka tau damangewa sa’e ewa roomo ratulis nja’u raya ntuntu i mPue Allah. Nja’u ria manganto’o, ‘Ana to langkai damangewa pa’anya. Pasi ana to we’a damangewa indonya. Pasi mania to we’a damangewa temanuanya to we’a.’ 36 Wali tau to samba’a banua pei komi, sira semo to mawali bali ngkomi.’ Etu semo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah. 37 “Wali ane pamporayangi ntau resi pa’anya pei indonya to baebae pei pamporayanginya resi Aku, ane ewa see tau etu taa masipato mawali Aku puenya. Pasi ane pamporayangi ntau resi ananya to langkai bara ananya to we’a to baebae pei pamporayanginya resi Aku, ane ewa see tau etu taa seja masipato mawali Aku puenya. 38 Pasi i sema tau to bo’onya ewa mampopate yau pamporani ndaya to si ia pei mangalulu Aku, tau etu taa seja masipato mawali Aku puenya. Wali tempo tau mampopate yau pamporani ndaya to si ia, to etu maya raporapaka ewa mamposa’a kaju pasape to darapake damampopate yau ia. 39 Wali re’e tau to mampobuuka katuwunya semo to bae kojo batuanginya see naka sira taa mangalulu Aku naka ne’e nasesai ntau. Pei tau etu nempo taa napopate ntau apa saba mangalulu Aku pei tiroo darata temponya sira damate yau. Pei i sema tau to buya rayanya nempo mate yau apa saba ia mangaya Aku, tau etu damangarata katuwu to monso.” 40 Yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Wali tau to manga’angga komi, batuanginya tau etu manga’angga seja Aku. Pasi tau to manga’angga Aku, batuanginya tau etu manga’angga seja Ia to nampokau Aku. 41 Pasi i sema tau to manga’angga to pantuntu tuntu i mPue Allah apa saba ia to pantuntu tuntu i mPue Allah semo, tau etu damangarata ntanapa to sewaju ewa ntanapa to darawaika resi to pantuntu tuntu i mPue Allah etu. Pasi i sema tau to manga’angga tau to lengkonya singkonong pei i Pue Allah apa saba ia tau to lengkonya singkonong pei i Pue Allah semo, tau etu damangarata seja ntanapa to sewaju ewa ntanapa to darawaika resi tau to lengkonya singkonong pei i Pue Allah etu. 42 Pasi i sema tau to mangawaika anu to rainu, nempo ojo samba’a sangkir ue loto, resi tau to kodi angganya apa saba tau kodi angganya etu anagurungKu semo, Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau etu matantu kojo damangarata ntanapanya.” Wali etu semo to napotundeka i Yesu kami to anaguruNya. Wali ojo karoonya Ia manganto’oka kami samparia paposia to etu, roo see Ia mampokau kami yau mampakarebaka kareba matao ewa to Ia roomo manganto’oka kami. Wali kami yau.

Matthew 11

1 Wali ojo karoonya i Yesu mampotundeka kami to anaguruNya to sampuyu pei dua etu pei mampokau kami yau, panewa Ia mayoko seja yako nja’u ria. Ia yau mangampotundeka pasi mampakarebaka tau tuntu i mPue Allah nja’u kota-kota to ri awenya. 2 Wali ri tempo etu i Yohanes to Pombaptis re’e ri raya ntarungku, pasi nja’u ria ia re’e mangandonge kareba mangkonong palaong to naika i ngKerisitu. Wali see naka ia mampokau anaguru to si ia yau resi i Yesu 3 damampotanaka resi Ia. Wali sira yau, panewa rata resi i Yesu sira mampotanaka, “Wimba koti Komi semo i Makole to dama’i ewa to room naparajanjika i mPue Allah, bara tiroowa re’e tau to yusa to kami damampeas?” 4 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “Pawolili muni pei pakarebaka resi i Yohanes gombo to nudonge ngkomi pasi palaong to nukita ngkomi. 5 To’oka ia tau to buta rapakatao muni matanya see mangkita muni rao. Pasi tau sampungku rapakatao muni witinya see maya malinja. Pasi tau to masaki malobo rapakatao muni yako ri panyaki etu. Pasi tau to wongo rapakatao muni talinganya see mangandonge muni rao. Pasi tau mate rawangu muni yako ri kapatenya. Pasi tau to masiasi rapakarebaka kareba to matao. 6 Pasi to’oka seja i Yohanes, ‘Masanang tau to taa mawali bata-bata rayanya mangkonong Aku. Apa monso pu’u Aku Makole parajanji i mPue Allah.’” 7 Wali yako etu anaguru i Yohanes mawolili muni resi ia. Ojo payoko nsira etu, i Yesu mampogomboka tau boros mangkonong i Yohanes. Ia manganto’o, “Tempo komi yau mampago i Yohanes nja’u pada bone seore, i sema to komi yau mangalo’a? Komi taa yau mangalo’a tau to duadua rayanya to raporapaka ewa santoko loe ntibu to tilengko-lengko natawuis nu ngoyu! 8 Pasi komi taa seja yau mangalo’a tau to magaya kojo pakenya, apa ane tau to magaya kojo pakenya, tau etu maroo nja’u banua makole, si’a nja’u pada bone. 9 Wali i sema kamonsonya nulo’a ngkomi? To pantuntu tuntu i mPue Allah semo to nulo’a ngkomi! Pei Aku manganto’oka komi, palaong to si ia bae wo’u batuanginya pei palaong nto pantuntu tuntu i mPue Allah to biasa, apa ia semo to napokau i mPue Allah damampatiruyu pei Aku, Makole parajanjiNya. 10 Wali mangkonong i Yohanes etu, re’e gombo i mPue Allah resi Aku, Makole parajanjiNya. Gombo etu ratulis ri raya ntuntuNya. Wali Ia manganto’o, ‘Aku damampokau tau to damangkeni gombongKu. Wali ewa naika ntau mampasilongaka yami i makole jaya see taa masuli palinjanya, ewa wetu seja tau to dakupokau etu damampatiruyu pei Komi damampasilonga raya ntau see sira damangaya Komi.’ Etu semo to nato’o i mPue Allah mangkonong palaong to naika i Yohanes. 11 “Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u tare pasi samba’a to lino to bae-bae wo’u angganya pei i Yohanes to Pombaptis. Pei nempo ewa see, ane ri tempo to darata, tempo i Pue Allah mawali Makole nto lino, tempo etu tau to kodi kojo angganya, tau etu bae wo’u angganya pei i Yohanes . 12 Pasi yako ri temponya i Yohanes to Pombaptis mamula mampotundeka tau mangkonong i Pue Allah seore rataka ri tempo si’i, boros kojo tau to mawali tau to Makolenya i Pue Allah. Pei re’e seja tau to yusa to mampobuuka matao nempo mangamusu tau see tau etu darapakasaaka mawali tau to Makolenya i Pue Allah. Pei sala pampobuuka ntau etu. 13 Apa samparia tuntu i mPue Allah to natulis i Musa tempo owi pasi to natulis nto pantuntu tuntunya yako tempo owi, samparia to etu paka manganto’o yami mangkonong palaong to damawali ri temponya i Pue Allah mawali Makole ri lino. Pasi i Yohanes mampotundeka seja tau mangkonong tempo etu. 14 Wali to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi etu, sira manganto’o i Elia dama’i wo’u. Wali ane komi rani mansarumaka gombongKu, Aku manganto’oka komi, i Elia to nato’o nsira etu ia roomo nama’i wo’u. Apa i Yohanes, ia semo to nato’oka ntau tempo owi etu i Elia. 15 Wali i sema to nadonge ntalinganya, padongeka kojo.” 16 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Wali ewa si’i daKuika mamporapaka komi to tuwu ri tempo si’i to bo’onya mampodongeka kami dua i Yohanes. Komi raporapaka ewa ngana mayunu to mawongo-wongo nja’u pasar. Wali singga’a ngana mayunu etu maroso loonya manganto’oka galung nsira, ngana mayunu etu manganto’o, 17 ‘Tempo kita mawongo-wongo, tempo etu kami mampolengkoka lengko ntau to ndende rayanya tempo roa mpaporongo, pei komi taa rani mangika lengko ntau ndende raya sindarandara pei kami. Wali roo see kami sakawoo mampolengkoka wo’u lengko ntau to kawoowoo tumangi ri tempo re’e tau to mate, pei tempo etu komi taa seja rani kawoo-woo sindara pei kami.’ Etu semo gombo nu ngana mayunu to mawongo resi galung nsira nja’u pasar. 18 “Wali kami dua i Yohanes, kami raporapaka ewa ngana mayunu to rani mawongo, pasi komi maya kojo raporapaka ewa galunginya to taa rani mangalulu songka nsira etu. Apa tempo i Yohanes nama’i ia re’e mangorop pasi ia tare manginu tule anggur, wali komi taa rani mangalulu ia. Komi ojo manganto’o, ‘Ia napasuak measa!’ 19 Roo see Aku, Wiyaa nto Lino, ma’i seja. Aku re’e mangkoni pasi manginu, pei komi taa seja rani mangalulu Aku. Komi ojo manganto’o, ‘Lo’a tau etu! Ia madoko pasi to panginu. Pasi Ia galungiNya tau to pantagi asele pasi tau to yusa to madosa.’ Ewa see nuto’o ngkomi to tuwu ri tempo si’i mampobo’o anu to napotundeka mami dua i Yohanes. Pei saba yako lengko to matao to naika ntau to mangalulu kami dua, yako etu miyala lengko ngkatuwu mami dua etu monso pu’u yako kapande i mPue Allah.” 20 Wali yako etu i Yesu mamula manganseko tau ri kota-kota to napongika i Yesu kaborosinya palaong to taa rapobiasa seore. Naka pei Ia manganseko sira apa nempo mangkita palaong to taa rapobiasa etu, sira bo’onya majea. 21 Wali i Yesu manganto’o, “Kasesa danurata ngkomi to yako ri kota Korasim! Kasesa danurata ngkomi to yako ri kota Betsaida! Apa komi taa majea nempo mangkita palaong to taa rapobiasa. Pei pobuuka kota Tirus pasi Sidon tempo owi. Kota etu maja’a kojo lengko ntaunya. Pei ane rapanya tempo owi etu Aku bara mangika palaong to taa rapobiasa nja’u kota etu, ane rapanya ewa see, tau ri kota etu majoli kojo damajea. Sira damamposunsuka kain karu pasi mangkaku awu pei mansambuetaka nto’u wawo mbo’onya apa soso kojo raya nsira mampobuuka dosanya. Ewa wetu ane rapanya tau etu mangkita palaong to inika ngKu. 22 Pei komi taa majea. Wali Aku manto’oka komi, ane tempo to darata, tempo i Pue Allah mangabotus to lino, tempo etu komi semo to pari-pari huku to danurata pei tau Tirus pasi Sidon etu. 23 Pasi komi to yako kota Kapernaum, wimba pampobuuka ngkomi? Wimba, ane tempo to darata komi bara daraokotaka mawali bae angga ndate saruga? Taa kojo! Komi darapakakodi angga la’u lipu ntau mate . Apa boros seja palaong to taa rapobiasa to roomo raika nja’u kota ngkomi pei komi taa seja majea. Pei ane rapanya palaong etu roomo raika nja’u kota Sodom tempo owi, ane rapanya ewa see tau Sodom etu matantu majea.. Wali ane ewa see, kota Sodom etu matantu tiroowa re’e ri tempo si’i. 24 Pei komi taa majea wali ane ratamo temponya i Pue Allah damangabotus to lino, tempo etu komi semo to pari-pari huku to danurata pei tau Sodom etu.” 25 Wali ri tempo etu i Yesu makai-kai resi i Pue Allah, Ia manganto’o, “O Pa’a, Pue nu yangi pasi lino, Aku mangabarong Komi apa Komi mangawunika yau anu to monso see taa nansani ntau to manga’angga kapande ngkoronya. Pei anu to monso etu Komi roomo mampaponsanika resi tau to tawa pande kojo ane ri pangkita nto lino. 26 Ewa see songka ngKomi, Pa’a, apa etu semo to mampakasanang rayaMu. Wali see naka Aku mangabarong Komi.” 27 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, “Samparia anu to re’e roomo nasarumakaka mPa’angKu resi Aku. Wali tare to maya mangansani kojo Aku, Ana i mPue Allah, kasimbalinya yako Pa’angKu. Pasi tare to maya mangansani kojo i Pue Allah, Pa’angKu, kasimbalinya yako Aku to AnaNya. Pei ane mangkonong tau, ojo tau to Aku rani mampaponsanika mangkonong Pa’angKu, ojo tau etu maya mangansani seja Ia. 28 “Wali samparia komi to manganga pasi to re’e kasusa to mabeu, mai resi Aku, panewa Aku damangawaika komi kalindo ndaya. 29 Lulu anu to Aku mampotundeka komi pei powali anagurungKu, apa Aku taa makasar pasi taa bae-bae rayangKu. Wali ane komi ma’i resi Aku, komi damangarata kalindo ndaya. 30 Apa anu to Aku mampotundeka komi etu taa masuli ralulu. Pasi palaong to Aku mangawaika komi, palaong etu raporapaka ewa kalemba to taa mabeu.”

Matthew 12

1 Wali yako etu re’e seore, ri Eo Rapandoo, i Yesu pasi kami to anaguruNya kami malinja. Kami mangalulu jaya to liu ri raya nawu ntau. Wali tempo kami ri raya mpalinja etu, kami to anaguru i Yesu mawali moro kompo mami wali kami mangkisu-kisu wua nu labu gando pei mangkoni ri raya nawu ntau etu. 2 Wali tempo etu re’e to Yahudi to aliran Parisi sira mangkita kami to anaguru i Yesu mangkisu-kisu wua nu labu gando etu. Wali sira manganto’oka i Yesu, “Lo’aja! AnaguruMu mangkisu-ngkisu wua nu labu gando. Etu sewaju ewa tau mapalaong. Pei ane ewa porenta i Musa, tau taa maya mangika palaong ri Eo Rapandoo.” 3 Wali tempo i Yesu mangandonge sira manto’o maja’a kami, Ia manganto’oka sira, to’oNya, “Wimba, komi bara tare mangabasa ri tuntu i mPue Allah mangkonong kesaa to naika i Makole Daud tempo owi, tempo ia pasi joanya moro kompo nsira? 4 Tempo etu i Daud masua ri raya banua i mPue Allah panewa ia pasi joanya mangkoni roti to roomo rapampueka resi i Pue Allah. Roti etu ane ewa porenta i Musa ojo patanya to pampue maya mangkoni. Ane tau to yusa taa maya. Pei tempo i Daud pasi joanya mangkoni, sira taa rato’oka sala. 5 Pasi si’i wo’u mangkonong to pampue. Wimba, komi bara tare mangabasa to ratulis ri raya mporenta i Musa mangkonong palaong nto pampue etu? Re’e ratulis manganto’o nempo Eo Rapandoo, to pampue tiroo mangika palaong nsira ri raya banua i mPue Allah, pei sira taa rato’oka sala. 6 Wali Aku manganto’oka komi, Aku re’imo si’isi’i. Wali Aku semo to bae wo’u batuanginya pei banua i mPue Allah. 7 Pei komi tawa manasa batuanginya gombo i mPue Allah to ratulis ri raya ntuntuNya see naka komi manto’o maja’a anagurungKu. Gombo to ratulis etu manganto’o, ‘Si’a pampue to mampakasanang rayangKu. Pamporayang semo.’ Komi taa manasa batuanginya gombo etu, apa ane manasa ngkomi komi taa damampakasala tau to tare salanya. Kasimbalinya yako etu, komi damamporayang tau etu. 8 Apa Aku, Wiyaa nto Lino, Aku semo to re’e kuasa manganto’o kesaa to masipato daraika ri Eo Rapandoo.” 9 Wali yako etu i Yesu polas yako ri nawu etu dayau njo’u banua to napampotunde nto Yahudi. Rata nja’u ria Ia masua ri raya banua etu. 10 Wali nja’u raya banua etu re’e samba’a tau to mapongko palenya sambali. Pasi re’e seja nja’u ria bara sawei mba’a tau to rani mampakasala i Yesu, see naka sira mampotanaka resi Ia, manganto’o, “Wimba ane ewa porenta ngkita, bara maya tau mampakatao muni sa’e ane ri Eo Rapandoo?” 11 Wali i Yesu mangansono sira, to’oNya, “Rapanya re’e samba’a komi to re’e domba to masou lo’u raya mbayau ri Eo Rapandoo. Wimba, komi bara taa damangokotaka muni domba etu yako la’u raya mbayau etu? Matantu komi damangokotaka muni! 12 Pei taa manto’o ane tau, ia semo to bae-bae batuanginya pei domba. Wali singkonong kojo pei porenta i Musa ane kita mangika palaong to matao resi sa’e ri Eo Rapandoo.” 13 Wali roo see i Yesu manganto’oka ngkai to mapongko palenya, to’oNya, “Tonjuka palemu.” Wali ngkai etu mangantonjuka palenya panewa palenya etu rapakatao muni sewaju ewa palenya to sambali. 14 Pei to Yahudi to aliran Parisi sira masuwu muni yako ri banua etu. Sira mansongka mangaliwu jaya see sira maya mampopate yau i Yesu. 15 Wali i Yesu mangandonge mangkonong songka nto Yahudi to aliran Parisi etu, see naka Ia mayoko yako ri lipu etu. Tempo Ia mayoko boros tau mangalulu Ia. Pasi samparia sira to masaki, Ia mampakatao muni, 16 pei Ia mampatiendoka sira, to’oNya, “Ne’e mampakarebaka resi sa’e mangkonong Aku.” 17 Wali palaongiNya etu mangabanang gombo to ratulis mangkonong i Yesu ri raya ntuntu i mPue Allah. Gombo etu natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, tempo owi. Tempo etu i Yesaya mangantulis gombo i mPue Allah, to’oNya, 18 “Si’i semo to papolaongingKu to Aku roomo mangampilis. Ia semo to kuporayang pasi to mampakasanang kojo rayangKu. Wali Aku damangawaika Ia Nosa Mapasing yako resi Aku, pasi Ia damampakarebaka resi tau to si’a to Yahudi mangkonong songka to singkonong pei Aku. 19 Ia taa damatingka bara kaboo-boo, pasi Ia taa damaroso looNya magombo nja’u jaya-jaya tikore. 20 Pasi Ia taa damampoja’a tau to taa maroso pangayanya, to raporapaka ewa loe ntibu to damapukamo, pasi to raporapaka seja ewa suyu to kamboka-mboka remenya. Ia taa damandoo mangika palaongingKu sampe rata temponya Ia manganangi baliNya. 21 Pasi Ia semo to danasarumaka ntau to si’a to Yahudi.” Etu semo gombo i mPue Allah to natulis i Yesaya tempo owi mangkonong i Yesu. 22 Wali yako etu ma’i tau mangkenika i Yesu samba’a tau to buta pasi bea naika measa to mamposuak ia. Wali i Yesu mampakatao muni ngkai etu see naka ia maya muni magombo pasi mangkita muni rao. 23 Wali samparia tau boros to mangkita palaong to etu paka ipu raya nsira. Sira manganto’o, “Bara si’i semo nsa tau to rato’oka wiyaa i Daud Makole parajanji i mPue Allah?” 24 Pei tempo to Yahudi to aliran Parisi mangandonge to nato’o ntau boros etu, sira manganto’o samba’a pei samba’a, “Ojo yako kuasa i ngKepala Measa to rato’oka seja i Beelsebul, yako kuasa to si ia semo naka pei ngkai si’i nakurang mangarubak measa yako resi tau.” 25 Wali i Yesu mangansani pampobuuka nto Yahudi to aliran Parisi etu, pasi Ia manganto’oka sira rapa, to’oNya, “Rapanya makole pasi joanya. Ane joa nu makole etu pei masimusu yau, taa masae tau etu darapakaja’aka yau. Pasi ewa see seja ane tau sangkota bara tau santina. Ane sira matingka samba’a pei samba’a, taa masae sira datiga’as yau. 26 Wali ewa see seja resi Kepala Measa. Ane Kepala Measa mangarubak joanya, taa masae sira samparia damasimusu yau panewa Kepala Measa tamo re’e joanya to ia mangkuasang. Wali manasa si’a kuasa i ngKepala Measa to mangarubak measa.” 27 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u tau to aliran Parisi etu, Ia manganto’o, “Pobuuka joa to si komi. Apa sira mangarubak seja measa resi tau, pei komi taa mampobuuka sira mangampake kuasa i Beelsebul mangika palaong to etu. Wali ane ewa see, sira semo to mampakanasa sala ngkomi tempo komi manganto’o Aku mangarubak measa mangampake kuasa i Beelsebul. 28 Pei Aku mangarubak measa mangampake kuasa i Nosa i mPue Allah, wali palaong etu mampakanasaka komi i Pue Allah, Makole, naratamo ri oyo ngkomi.” 29 Wali roo see i Yesu rani mampakanasaka sira Ia semo to rosoroso pei i Kepala Measa, see naka Ia manganto’o wo’u rapa, to’oNya, “Rapanya re’e tau to maroso kojo, tau taa maya masua ri raya banuanya pei mangoko yau ngaya-ngayanya apa ia maroso mangamparambang. Pei ane rata tau to roso-roso wo’u pei ia, tau etu maya mangampungu yau ia panewa mangoko yau ngayangayanya. Wali Aku roomo manganangi i Kepala Measa see naka Aku maya mangarubak joanya pei mangoko yau tau to ia puenya. 30 “Wali re’e tau to taa mampasimbalika Aku, wali batuanginya tau etu mangewa Aku. Kamonsonya Aku rani mampasiromunaka wo’u tau to damangalulu seja Aku, tau to raporapaka ewa dombangKu. Wali tau to taa mangansawang Aku mangika palaong to etu, tau etu ojo mangantalas palaongingKu raporapaka ewa tau to mangaga’aga’a yau dombangKu etu. 31 “Wali see naka Kuto’oka komi ewa si’i. Samparia dosa to naika nto lino pasi samparia gombo nsira to manto’o maja’a sa’e, samparia to etu maya nalapas i mPue Allah. Pei ane tau to manto’o maja’a i Nosa Mapasing, dosa etu taa daralapas. 32 Pasi tau to magombo mangewa Aku, Wiyaa nto Lino, tau etu tiroo ralapas dosanya etu. Pei ane tau to magombo mangewa i Nosa Mapasing, tau etu taa daralapas dosanya etu ri tempo si’i, pasi taa seja daralapas ri tempo to darata.” Wali ewa wetu gombo i Yesu manganseko tau to aliran Parisi apa sira manganto’o Ia mangampake kuasa i ngKepala Measa mangarubak measa. 33 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u to Yahudi to aliran Parisi rapa, Ia manganto’o, “Wali mangkonong kaju to mawua, kita mangansani ane kaju matao, matao seja wuanya. Pasi ane kaju maja’a, maja’a seja wuanya. Wali yako ri wua ngkaju semo naka pei kita mangansani kaju etu bara matao bara taa. 34 Gete, komi sewaju kaja’anya pei ule to kayangu ngisinya apa komi sangkani mampoja’a tau! Komi taa kojo nukoto manganto’o gombo to matao. Apa raya ngkomi maja’a, pasi ewa wimba raya ntau, etu semo mawali pu’u nu gombo to masuwu yako ri nganganya. 35 Wali tau to matao, ia mampobuuka anu to matao, see naka matao seja gombo ntau etu. Pei ane tau to maja’a, ia mampobuuka anu to maja’a, wali see naka maja’a seja gombo ntau etu. 36 Pei Aku manganto’oka komi, ane ratamo temponya i Pue Allah damangabotus samparia gombo nto lino, tempo etu tau samba’a pei samba’a damangansono pampotanaka i mPue Allah mangkonong samparia gombo to tare batuanginya to roomo nato’o nsira. 37 Apa ewa wua ngkaju mampakanasa kaju etu bara matao bara maja’a, ewa see seja gombo to nuto’o ngkomi samba’a pei samba’a ri tempo si’i, gombo etu semo to damampakanasa ri tempo to darata komi bara re’e sala to masipato rahuku bara tare.” 38 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, re’e bara sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa, pasi to Yahudi to aliran Parisi, sira mamporapika resi i Yesu, to’onya, “Guru, kami rani mangkita Korom mangika palaong to taa rapobiasa to maya mawali tondong resi kami see kami mangansani kuasaMu monso pu’u yako resi i Pue Allah.” 39 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Gete, tau to tuwu ri tempo si’i maja’a kojo pasi roomo mampiyaika yau i Pue Allah. Wali etu semo sabanya naka pei komi mamporapi palaong to damawali tondong resi komi. Pei ojo samba’a tondong to darapapokitaka resi komi. Tondong etu damawali ewa palaong to mawali resi to pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yunus, tempo owi. 40 Apa i Yunus etu, ia togo mbengi kasaenya maroo ri raya ngkompo nu bau to bae kojo, roo see ia ralua yau munimo. Wali ewa see seja Aku, Wiyaa nto Lino damaroo ri raya ntana togo mbengi kasaenya panewa Aku darawangu muni yako ri kapatengKu. Wali palaong to etu semo to damawali tondong to damampakanasaka komi kuasangKu monso pu’u yako resi i Pue Allah. Pei Aku taa damangikaka komi tondong to yusa. 41 Wali ane ratamo temponya i Pue Allah damangabotus to lino, tempo etu komi to tuwu ri tempo si’i, komi damampotango Ia. Pasi tau Niniwe to napakarebaka i Yunus tuntu i mPue Allah tempo owi etu, sira damampotango seja i Pue Allah sindara-ndara pei komi. Wali tau Niniwe etu damanganto’o komi sala apa tempo owi, tempo sira mangandonge anu to napakarebaka i Yunus resi sira, tempo etu sira majea. Pei tempo si’i naratamo tau to bae wo’u anggaNya pei i Yunus, Aku semo, pei komi taa mampodongeka gombongKu. 42 Pasi tempo darapangabotus to lino etu, dare’e seja i makole to we’a to tuwu ri tempo i Makole Salomo tempo owi. To we’a etu maporenta ri tana to nja’u tondo selatan. Pasi tempo etu nempo longko kojo lipunya, pei ia ma’i mangampago i Makole Salomo. Naka pei ia ma’i resi i Salomo apa ia rani mampodongeka gombo i nSalomo to pande kojo. Ia mampobuuka gombo etu bae kojo batuanginya resi ia. Wali ri tempo to darata makole to we’a etu damampotango seja i Pue Allah sindara-ndara pei komi to tuwu ri tempo si’i. Pasi ia damanganto’o seja komi sala, apa ri tempo si’i naratamo tau to bae wo’u anggaNya pei i Makole Salomo etu, Aku semo, pei komi taa mampodongeka gombongKu. Wali see naka masipato to we’a etu manto’o sala komi tempo to darata. Apa gombo to si Aku to nupobo’o ngkomi, gombo etu to baebae batuanginya pei gombo i Makole Salomo to na’angga tau we’a etu. ” 43 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u rapa. Ia mamporapaka tau to owo mula damajea yako lengkonya to maja’a, sira ewa tau to owo napiyaika measa to mamposuak ia. Wali Ia manganto’o, “Tau to tuwu ri tempo si’i maya raporapaka ewa tau to tempo ruyu naposuak measa pei roo see measa etu mampiyaika ia. Wali measa etu ane roomo mampiyaika tau, ia mangalinjak pada bone mangaliwu tampa danakaroos, pei ia taa mangarata. 44 Wali ia manganto’o, ‘Aku damawolili muni resi tau to banuangku seore etu.’ Wali ia mawolili muni resi tau etu pei mangkita tau etu masilonga muni ewa banua to taa nja’u tau mangkaroos. Banua etu roomo rasai nakayongo pasi roomo rapasilonga. 45 Wali apa saba tau etu ewa banua to tare tau mangkaroos, see naka measa etu mamposuak muni tau etu pasi ia mangansale seja pitu yununya to ja’aja’a wo’u pei ia. Wali sira wayu to masua damaroo ri raya ntau etu. Wali tau to raposuak etu, katuwunya to purinya, etu semo to ja’a-ja’a pei katuwunya to tempo ruyu. Wali ewa see seja tau to maja’a to tuwu ri tempo si’i, nempo mula damajea, pei ane sira taa mangaya kareba yako resi i Pue Allah, sira raporapaka ewa banua to soa. Wali ane ewa see, kanjo’u-njo’u kapari-pari kaja’a nsira.” 46 Wali tongo-tongonya i Yesu mampogomboka tau boros etu, ratamo indoNya pasi tua’iNya bara sawei mba’a nja’u sambali banua nakare’e i Yesu. Sira makore ri sambali banua etu, sira rani magombo resi i Yesu. 47 Wali re’e tau to yau manganto’oka i Yesu, to’onya, “Re’e indoMu pasi a’iMu ri sambali banua. Sira rani magombo resi Komi.” 48 Wali i Yesu mangansono gombo ntau etu, Ia manganto’o, “I sema kamonsonya indongKu pei a’ingKu?” 49 Panewa Ia mangansudu resi kami to anaguruNya pei manganto’o, “Tau si’i seja indongKu pasi a’ingKu.” 50 Apa i sema tau to mangika pamporani mPa’angKu to ndate saruga, tau etu seja to rato’oka a’ingKu to langkai pasi a’ingKu to we’a pasi indongKu.”

Matthew 13

1 Wali eo etu semo i Yesu miyai yako ri banua pei yau matunda nja’u towo ndano. 2 Pasi boros kojo tau to mangampago Ia. Sira siromu tiku Ia nja’u towo ndano etu, wali see naka i Yesu mapone ri bangka pei matunda nja’u rayanya ri wawo ndano etu. Wali tau boros sira makore ri towo ndano. 3 Yako etu boros to napoguruka i Yesu sira mangansaritaka sira rapa. Wali si’i semo samba’a rapa to Ia manganto’oka sira etu. Ia manganto’o, “Re’e samba’a to panawu, wali to panawu etu ia yau mangansawu liano nja’u nawunya. 4 Tempo ia mangansawu liano etu, liano to sawunya etu, re’e to kono ri jaya. Wali to kono ri jaya etu tonsi ma’i mangantungku yau. 5 Pasi re’e seja liano etu to kono ri tana to ri rapa mbatu. Pei tana ri rapa mbatu etu taa mayombu. Wali liano etu taa napeas tuwu, 6 pei tempo eo malangan, liano etu mawali malau yau sampe mate yau apa kalenya taa longko lo raya ntana apa re’e watu la’u aranya. 7 Panewa re’e seja liano to nasawu to kono re’e tana to nja’u waka njunju ndui. Wali liano etu tuwu pei rui etu tuwu seja muni, panewa roo see nangi yau liano. Rui etu to langa-langan, see naka liano taa mawali kojo apa kaoung. 8 Panewa re’e seja liano etu to kono ri tana to maboko. Wali liano etu magaya kojo tuwunya panewa rata temponya mawua ia mampowuaka wuanya re’e to satu ngkani kaborosinya yako to rasawu, pasi re’e to ono mpuyu ngkani kaborosinya yako to rasawu, pasi re’e to togo mpuyu ngkani kaborosinya yako to rasawu. 9 Wali i sema to nadonge ntalinganya, padongeka kojo.” 10 Wali ojo karoonya i Yesu mampotundeka tau boros etu, tempo etu kami to anaguruNya yau resi Ia pei mangampotanaka, kami manganto’o, “Maka pei komi ojo mangamporapaka ane mampotundeka tau boros?” 11 Wali i Yesu mangansono, “Naka pei Aku mampotundeka sira ojo mamporapaka apa taa samparia tau to rawaika mangansani ewa wimba i Pue Allah damawali Makole ri lino. Wali ane komi, komi rawaika mangansani anu to tawa rapaponsanika resi sa’e mangkonong temponya i Pue Allah damawali Makole ri lino etu. Pei tau boros taa rawaika mangansani. 12 Apa tau to mampodongeka kojo tuntu i mPue Allah, tau etu daradugangika kapandenya see ia damangansani wo’u. Wali ia damawali manasa kojo. Pei tau to taa mampodongeka, tau etu nempo re’e sangkodi kapandenya, kapandenya etu daraoko yau see ia tamo damangansani. 13 Wali Aku mampotundeka tau boros ojo mamporapaka, apa sira nempo mangalo’aka sira taa mangansani batuanginya anu to nakita nsira etu. Pasi nempo sira mangandonge gombo etu pei sira taa seja manasanya batuanginya gombo to nadonge nsira etu. 14 Wali tau to taa rawaika mangansani etu, sira mangabanang gombo i mPue Allah to natulis yami nto pantuntu tuntuNya, i Yesaya, tempo owi. Tempo etu i Yesaya mangantulisika yami sira, to’onya, ‘Komi mandudu ngkani damangandonge pei komi taa damangansani batuanginya gombo to nudonge ngkomi etu. Komi damangalo’alo’aka pei komi taa seja damangansani batuanginya palaong to nukita ngkomi etu.’ Etu semo gombo to ratulisika yami tau to bo’onya mampodongeka etu. 15 Roo see i Pue Allah manganto’oka i Yesaya, to’oNya, ‘Tau si’i mako’o wo’onya. Sira re’e mangaba’a talinganya pasi mangampirinaka matanya. Naka pei sira mangika ewa wetu apa sira bo’onya mangkita pasi bo’onya seja mangandonge. Pasi naka pei sira bo’onya mangkita bara mangandonge apa sira taa rani rapakanasaka raya nsira. Sira taa rani mangandolika tango nsira resi Aku. Pei ane rapanya sira mangandolika tango nsira resi Aku, ane ewa see Aku maya mangansawang sira see sira damasingkatao muni pei Aku. Pei sira bo’onya.’ Etu semo gombo to natulis i Yesaya.” 16 Wali roo see i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, to’oNya, “Ewa wetu tau to yusa, pei ane komi si’a ewa sira. Komi masanang apa mata ngkomi re’e mangkita palaong to taa rapobiasa to inikangku pasi komi mangansani batuanginya. Pasi talinga ngkomi re’e mangandonge gombo to to’ongku mampotunde komi pasi komi manasa seja batuanginya. 17 Pasi Aku manganto’oka komi, monso pu’u komi semo to sanasanang pei tau to tempo owi. Apa tempo owi etu boros to pantuntu tuntu i mPue Allah pasi tau to yusa to lengkonya singkonong pei i Pue Allah, sira rani kojo mangkita palaongingKu to nukita ngkomi ri tempo si’i, pei sira taa rapapokitaka. Pasi sira rani kojo mangandonge gombongKu to nudonge ngkomi ri tempo si’i, pei sira taa seja rawaika mangandonge.” 18 Wali i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, Ia manganto’o, “Wali apa saba komi semo to rawaika mangansani, see naka padongeka kojo batuanginya rapa mangkonong to pansawu liano. Ewa si’i batuanginya: 19 Wali liano etu batuanginya kareba mangkonong ewa wimba i Pue Allah damawali Makole nto lino. Wali tempo tau mangandonge kareba etu pei taa manasanya, tempo etu ma’i i Kepala nto pantipu pei mangoko yau kareba etu yako ri pampobuuka nsira. Wali palaong to etu semo to raporapaka ewa liano to rasawu to kono ri jaya pei to natungku yau ntonsi. 20 Wali liano to kono ri tana to ri rapa mbatu, tana etu batuanginya tau to mangandonge kareba etu pasi mansaka ndende raya nsira mangantima. 21 Pei pangaya nsira ri kareba etu ewa liano to taa maroso kalenya apa sira taa maroso rayanya pasi taa seja inso rayanya. Wali tempo sira mangarata kasusa bara kasesa apa saba sira mangaya kareba etu, taa masae sira mamposaka yau pangaya nsira etu. 22 Panewa re’e wo’u liano to kono re’e tana to nja’u junju nu rui. Wali tana to nja’u junju nu rui etu batuanginya tau to mangandonge kareba etu pei sira taa mangaluluka kojo apa sira ojo morumoru mampobuuka katuwunya ri lino si’i pasi sira mampobuuka kojo kasugi to naporani nsira. Wali pangaya nsira ri kareba etu ewa pinumuya to taa mawua. 23 Pei ane liano to rasawu kono ri tana to maboko, tana etu batuanginya tau to mampodongeka kojo kareba etu pei manasanya see naka yako pangayanya mawali boros wuanya. Wali pangaya ntau etu ri kareba etu raporapaka ewa pinumuya to mawua, re’e to mampowuaka satu ngkani kaborosinya yako to rasawu, re’e to mampowuaka ono mpuyu ngkani kaborosinya yako to rasawu, pasi re’e to mampowuaka togo mpuyu ngkani kaborosinya yako to rasawu.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mampakanasaka kami to anaguruNya batuanginya rapa mangkonong liano etu. 24 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u tau boros rapa, to’oNya, “Palaong i mPue Allah tempo Ia mawali Makole nto lino maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e samba’a to panawu to mangansawu pae to matao nja’u nawunya. 25 Pei roo see, tempo tau yore ri raya mburi, ma’i bali nto panawu etu. Balinya etu mangansawu wua nu lee ri oyo mpae to nasawu nto panawu etu. Roo see balinya etu miyai muni yako nja’u ria. 26 Wali yako etu tuwu pae sampe rata temponya mawuamo, panewa miyala re’e lee ri oyonya. 27 “Wali to papolaong nto panawu ma’i resi ia pei manganto’o, ‘Pa’a, bara si’anya pae to matao to isawu ngkomi seore? Ane ewa see, maka pei tuwu seja lee?’ 28 “Wali sono nto panawu, to’onya, ‘Balingku semo to nangika palaong to etu.’ Wali to papolaonginya mampotanaka resi ia, ‘Wimba pamporani ngkomi, kami bara yau damangarabus yau lee etu?’ 29 “Pei to panawu manganto’o, ‘Ne’ewa rarabus apa tempo mangarabus lee, komi bara damangarabus seja pae sindara-ndara pei lee etu. 30 Biakamo ruyu lee etu tuwu siwaka pei pae sampe rata temponya darapangampota. Wali tempo etu semo dakuto’oka tau to mamota mangarabus ruyu lee etu pei manganso’o, panewa rapanasoka yau ri apu. Roo see sira maya mangampota pae pei mangkalisoka nja’u raya ngkondangku.’ Ewa see nato’o nto panawu resi to papolaonginya.” 31 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u tau boros rapa, Ia manganto’o, “Palaong to naika i mPue Allah ri lino see Ia maya mawali Makole nto lino maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e wua mpinamuya to rato’oka sesawi to nasawu nto panawu nja’u nawunya. Wali wua sesawi etu ia to mayunu kojo pei wua mpinumuya to yusa, pei ane rasawu pei tuwumo, tempo etu ia semo to bose-bose pei pinumuya to yusa. Wali sesawi etu mawali kaju to bae see naka tonsi maya mangika sea nja’u oyo nda’anya.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mangkonong i Pue Allah mawali Makole ri lino. Tempo si’i tawa boros tau to Ia Makolenya, pei kanjo’u-njo’u kaboro-boros tau to mawali Ia Makolenya. 33 Wali re’e wo’u rapa to nato’oka i Yesu sira, Ia manganto’o, “Palaong to mawali tempo i Pue Allah mawali Makole nto lino maya raporapaka seja ewa ragi to napake ntau mangika roti. Rapanya re’e tau we’a to rani mangika roti see naka ia mangoko sangkodi ragi pei mangagaloka tarigu opo mpuyu liter. Wali nempo ojo sangkodi ragi etu pei roti etu mawali mone.” Wali ewa wetu wo’u nato’o i Yesu mangkonong tau to mawali tau to Makolenya i Pue Allah, apa kanjo’u-njo’u kaboro-boros tau to etu. 34 Wali samparia anu to napotundeka i Yesu tau boros etu, Ia ojo mamporapaka. Tare to Ia mampotundeka resi sira to taa raporapaka. 35 Wali palaong to etu mangabanang gomboNya to naporata yami nto pantuntu tuntu imPue Allah tempo owi. GomboNya etu manganto’o, “Aku damagombo damamporapaka, pasi Aku damampakarebaka mangkonong anu to rawuni yako ri temponya pangampapowali lino.” Etu semo to nato’o nto pantuntu tuntuNya tempo owi. 36 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka tau boros rapa etu, Ia mampiyaika sira pei masua ri raya banua. Panewa kami to anaguruNya mangampago Ia pei mamporapika resi Ia, kami manganto’o, “Sawang pakanasaka resi kami batuanginya rapa mangkonong lee ri nawu.” 37 Wali i Yesu manganto’o, “To panawu to mangansawu pae to matao, tau etu Aku, Wiyaa nto Lino. 38 Wali nawu, etu semo lino si’i, pasi pae to matao, batuanginya tau to mawali Makolenya i Pue Allah. Pasi bali nto panawu to mangansawu wua nu lee, ia semo i Kepala nto pantipu. Panewa lee etu batuanginya tau to naporentang i ngKepala nto pantipu etu. Wali temponya mamota, batuanginya tempo danakarata i mPue damampasiromunaka samparia tau darabotus, pasi tau to mamota batuanginya pomakau i mPue Allah yako ri saruga. 40 “Wali ewa lee to raporomung pei ratunu yau ri apu, ewa see seja palaong to damawali ri temponya danakarata i mPue damangahuku tau to taa mangaya Ia. 41 Tempo etu Aku, Wiyaa nto Lino, damampokau pomakaungKu yako ri saruga yau damampasiromunaka samparia tau to mangakal sa’e naka pei sira mangika dosa, pasi samparia tau to yusa to mangika palaong to maja’a. Wali tau to etu darakeni yau yako ri oyo ntau to Aku Makolenya. 42 Wali pomakaungKu damangika palaong to etu panewa tau to napasiromunaka nsira etu sira damampanasoka yau lo’u tampa nu apu to bae kojo. Wali la’u tampa nu apu etu tau tumangi-mangi pasi sakangke’i baganginya. 43 Wali tempo etu panewa tau to lengkonya singkonong pei i Pue Allah, Pa’a nsira, pasi to roomo mawali tau to Ia Makolenya, sira dabae kojo kayawanya. Kayawa nsira etu dasewaju ewa kayawa nu mata nu eo. Wali i sema to nadonge ntalinganya, padongeka kojo. 44 “Wali mangkonong i Pue Allah mawali Makole nto lino, palaong etu raporapaka ewa kasugi to rawuni nja’u nawu. Wali re’e tau to malinja liu ri nawu etu pei mangarata kasugi to rawuni etu. Wali ndende kojo tau etu see naka ia mangawuni yau muni kasugi to ratanya etu pei yau mangampobalu samparia ngayangayanya see damangarata doi. Roo see ia yau mangoli nawu etu see kasugi to rawuni reria damawali seja ia puenya apa bae kojo batuanginya kasugi etu. 45 “Pasi mangkonong i Pue Allah mawali Makole nto lino, palaong etu raporapaka seja ewa watu to masuli olinya. Wali re’e samba’a to pobalu. To pobalu etu mangaliwu watu-watu to magaya kojo pasi to masuli olinya to rato’oka mutiara. 46 Wali re’e seore to pobalu etu ia mangkita sampa’i mutiara to masuli kojo olinya apa bae pasi meyawa kojo. Mutiara etu darapobalu. Wali ia yau mangampobalu samparia ngayangayanya see damangarata doi. Roo see ia mangoli mutiara etu, apa bae kojo batuanginya mutiara etu.” Wali rapa to dua etu nato’o i Yesu mangkonong i Pue Allah mawali Makole nto lino, palaong etu bae kojo batuanginya. 47 “Wali mangkonong i Pue Allah mawali Makole nto lino, palaong etu raporapaka seja ewa jala to napake nto panjala. Wali jalanya etu nasoumaka nsira lo’u raya ndano pei mangoko malagi bau to mpangaya-ngaya. Panewa ane bukemo, jala etu narebu muni nsira njo’u towo ndano. Roo see to panjala matunda pei mangampilis bau to matao pei mamposaka ri raya ntampanya. Pei bau to taa matao rakoni ojo nataji yau nsira. 49 Wali ewa see seja ane temponya danakarata i mPue damangabotus to lino. Apa tempo etu pomakau i mPue Allah, sira dama’i damangaga’a yau tau to maja’a yako resi tau to lengkonya singkonong pei i Pue Allah. 50 Panewa sira damampanasoka yau tau to maja’a etu lo’u apu to bae kojo. Wali la’u ria tau tumangi-mangi pasi sakangke’i baganginya.” 51 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka kami to anaguruNya gombo etu, Ia mampotanaka resi kami, to’oNya, “Wimba komi bara manasamu mangkonong samparia to Aku room manganto’o etu?” Wali kami manganto’o, “Manasam.” 52 Panewa i Yesu manganto’o, “Aku roomo mampotundeka komi mangkonong i Pue Allah mawali Makole nto lino. Wali komi mawali guru to maya raporapaka ewa tau pue banua. Tau pue banua etu dua ngaya kasuginya ri raya ngkondanya. Wali kasuginya etu re’e to bou pasi re’e seja to masaem to ia maya mangoko pei mangampake. Komi raporapaka ewa wetu apa komi mangansani mampotundeka tau porenta i mPue Allah anu to masae pasi komi mangansani seja mampotundeka sira gombo to si Aku anu to bou wo’u.” 53 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa-rapa to etu, Ia polas yako nja’u ria, 54 dayau njo’u kota to karoonya tempo Ia dakodiwa sampe rata temponya Ia baemo. Ojo karataNya nja’u ria Ia yau ri banua to napampotunde nto Yahudi ri lipu etu, panewa Ia mula mampotundeka tau to ri raya banua etu. Wali tempo tau boros mangandonge gombo i Yesu etu, sira ipu kojo rayanya. Sira manganto’o, “Yako imbare pangarata ntau si’i kapande etu pasi yako imbare pangarataNya kuasa damangika palaong to taa rapobiasa? 55 Tau si’i ojo ana ntau to mampasilonga kaju. Sanga nu indoNya i Maria, pasi tua’iNya i Yakobus, i Yusup, i Simon pasi i Yudas. 56 Pasi tua’iNya to we’a, sira samparia maroo ri lipu si’i. Wali ane ewa wetu, yako imbare pangarata ntau si’i samparia kapandeNya etu?” 57 Wali tau boros etu taa mangaya i Yesu Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah apa sira mampobuuka Ia ojo tau biasa semo. Pei i Yesu manganto’oka sira, to’oNya, “Ane to pantuntu tuntu i mPue Allah, bara imbanjo nakanjo’u, tau manga’angga ia. Pei ane ri lipu to si iaja tare tau to manga’angga ia. Ane ja’inya pasi tau to samba’a banua pei ia sira taa seja rani manga’angga ia.” 58 Wali ane nja’u lipu etu i Yesu taa boros palaong to taa rapobiasa to inikaNya apa saba sira taa mangaya Ia.

Matthew 14

1 Wali ri tempo etu boros kojo tau to mangansarita mangkonong palaong to naika i Yesu. Pasi i Makole Herodes mangandonge seja sarita to etu. 2 Wali ia manganto’oka to papolaonginya, to’onya, “Tau etu i Yohanes to Pombaptis rawangu muni yako ri kapatenya. See naka Ia nakoto mangika palaong to taa rapobiasa etu.” 3 Naka pei i Herodes ewa wetu pampobuukanya apa saba palaong to nawali seore. Wali ewa si’i palaong to nawali etu. Re’e seore i Herodes mangoko yau indo nu ana i mPilipus, tua’i i Herodes semo. Wali i Herodes mamporongo wo’u tau we’a etu to sanganya i Herodias. Wali ojo pangandonge i Yohanes mangkonong palaong to etu, ia yau resi i Herodes pei manganseko ia, to’onya, “Taa matao palaong to nuika ngkomi apa komi roomo mangoko yau indo nu ana ntua’imu. Pei ane ewa porenta i mPue Allah, taa maya tau mangika palaong to etu.” Ewa wetu nato’o i Yohanes manganseko i Makole Herodes. Wali ojo pangandonge i Herodes gombo i Yohanes etu, ia maja’a rayanya resi i Yohanes, see naka ia rani mampopate yau ia. Pei ia taa mangika ri tempo etu apa ia meka resi tau boros, apa tau boros mampobuuka i Yohanes ia samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah. Wali i Herodes ojo mampokau tau mangansoko i Yohanes panewa mangantarungku ia. 6 Wali yako etu re’e seore i Herodes mangika roa mangendo eo ngkare’enya. Wali tempo roa etu re’e samba’a ana i Herodias, ia ana we’a, ana woku i Herodes, ia manari-nari ri tango i Herodes pasi ri tango nto pantako to boros. Tempo ia manari etu ia mampakasanang kojo raya i Herodes. 7 See naka i Herodes maroso kojo rayanya mamparajanjika tau we’a etu, to’onya, “Kesaa to nuporani, to’oka aku, aku damangawaika korom.” 8 Wali tau we’a etu manganto’oka i Herodes gombo to nato’oka nu indonya ia, ia manganto’o, “Wo’o i Yohanes to Pombaptis kuporani. Kenika aku pasaka nja’u raya ndula meja.” 9 Wali i Herodes soso rayanya, pei ia roomo mamparajanjika ananya etu, pasi to pantako boros re’e seja mangandonge parajanjinya etu. Wali see naka ia mampokau tentaranya yau mangabanang pamporani nu ana we’a etu. 10 Wali tentara etu yau mangampu’ak yau wo’o i Yohanes nja’u raya ntarungku. 11 Panewa wo’onya etu ia mangkenika ana i Herodias nja’u raya ndula meja. Wali ana we’a etu mangoko pei mangkenika indonya. 12 Wali yako etu anaguru i Yohanes sira mangandonge i Yohanes roomo rapu’ak yau wo’onya, wali sira yau mangoko lembanya yako ri raya ntarungku. Panewa lembanya etu sira mampongkeli yau. Roo see sira yau njo’u rano Galilea pei mampakarebaka resi i Yesu mangkonong kapate i Yohanes. Wali ewa wetu semo palaong to nawali seore, tempo ngkapate i Yohanes etu. 13 Wali ojo pangandonge i Yesu mangkonong kapate i Yohanes etu, Ia pasi kami to anaguruNya mapone ri bangka damawote njo’u lipu to tare tau mangkaroos. Pei ojo pangandonge ntau boros i Yesu Ia mayokomo, sira mampiyaika kota nsira samba’a pei samba’a. Sira yau mangalulumaka Ia, sira malinja mbiti mangalilit rano etu. 14 Wali ojo kadongka mami ri sambote ndano, i Yesu mana’u yako ri bangka. Roo see Ia mangkita tau boros ma’i mampago Ia. Wali Ia mamporayang sira pasi mampakatao muni sira to masaki. 15 Wali yako etu ojo kawenginya rao, kami to anaguru i Yesu yau resi Ia pei manganto’o, “Rao si’i mawengimo pasi lipu si’i tare tau darapangoli pangkoni. Wali pokau tau boros etu yau njo’u kampu-kampu damangoli pangkoni. 16 Pei i Yesu mangansono, “Nempo sira taa yau. Komi semo mangawaika sira pangkoni.” 17 Wali kami manganto’o, “Gete! Pangkoni to re’e resi kita jamo lima mpa’i roti pasi dua mba’a bau.” 18 Wali i Yesu manganto’o, “Kenika mai Aku.” Wali kami mangkenika Ia. 19 Roo see Ia manganto’oka tau boros matunda ri wawo ntarempas. Wali sira matunda. Yako etu i Yesu mangoko roti lima mpa’i pasi bau dua mba’a etu, panewa Ia matingoa pei makai-kai manganto’oka i Pue Allah tarima matao. Ojo karoonya Ia makai-kai Ia mangampesu-mpesutimo roti etu panewa mangawaika kami to anaguruNya. Wali kami mangoko pangkoni etu panewa mangampookoka resi tau boros. Pasi ewa wetu seja inikaNya resi bau. 20 Wali sira samparia mangkoni paka mabosu. Ojo karoonya sira mangkoni, kami to anaguru i Yesu mangamporomung toro mpangkoni etu. Wali toro mpangkoni to naporomung mami etu dasampuyuwa pei dua karanji nabuke. 21 Wali tau to mangkoni etu, lima nsowu kaborosinya owo to langkai, tawa manto’o to we’a pasi ngana mayunu. 22 Wali ojo karoonya i Yesu mampokoni tau boros etu, Ia mampokau kami to anaguruNya mapone ri bangka, Ia manganto’o, “Patiruyu komi mawolili njo’u sambote ndano. Aku damampokau muni tau boros si’i.” Wali kami mayoko pasi i Yesu manganto’oka tau boros, “Inta muni njo’u lipu ngkomi.” 23 Wali ojo karoonya Ia mampokau sira yau muni njo lipunya etu, Ia mandake ngkalionya nto’u pantana yau damakai-kai. Wali tempo Ia ndatewa ndate pantana etu rao mawengimo. 24 Pei tempo etu bangka mami longkomo yako ri wii ndano pasi kanggoli-nggoli naika nu bombang, apa ngoyu marimbo yako ri tangonya. 25 Wali yako etu ojo kamosueonya i Yesu ma’i mangampago kami to anaguruNya, Ia malinja ri wawo nu ue. 26 Wali tempo kami mangkita Ia malinja ri wawo nu ue etu, kami meka kojo raya mami see naka kami sakaboo. Kami manganto’o, “Etu wonggo!” 27 Pei i Yesu mansaka manganto’oka kami, “Ee, pakasanang raya ngkomi! Ne’e meka, Aku sei.” 28 Wali i Petrus manganto’o, “Ane monso pu’u Komi etu Pue, to’oka aku yau resi Komi malinja ri wawo nu ue si’i.” 29 Wali i Yesu manganto’oka i Petrus, “Maimo.” Wali i Petrus mana’u yako ri bangka, ia malinja ri wawo nu ue etu yau mangampago i Yesu. 30 Pei tempo ia mangkita ewa wimba kabosenya bombang, naika nu ngoyu marimbo, ia meka rayanya, wali ia damalodongimo. See naka ia kaboo manganto’o, “O Pue, palaes aku!” 31 Wali i Yesu mansaka mangaranga resi i Petrus pei mangoko ia. Ia manganto’o, “Maka pei batabata rayamu? Taa kojo maroso pangayamu resi Aku.” 32 Wali roo see sira dua mapone ri bangka. Ojo papone nsira ri bangka, ngoyu marimbo mandoo. 33 Wali kami to anaguru i Yesu to re’e seja ri raya bangka etu, kami mampue mampakabae Ia, kami manganto’o, “Monso pu’u Komi ana i mPue Allah.” 34 Wali ojo pawote mami rano etu, kami dongka nja’u lipu Genesaret, panewa mana’u yako ri bangka. 35 Wali tau Genesaret etu sira mangkita pasi mangansani i Yesu semo to rata. See naka sira mampokau tau yau mampakarebaka resi samparia tau ri lipu-lipu to ri awenya mangkonong karata i Yesu. Wali yako etu ma’i tau mangkenika i Yesu samparia tau to masaki. 36 Sira mamporapika kojo resi i Yesu see tau to masaki etu maya mampotaka nempo ojo ri wii nu mpakeNya. Wali i Yesu Ia mangabiaka tau to masaki mampotaka wii nu mpakeNya, panewa samparia sira to mampotaka ri wii nu mpake i Yesu etu, sira rapakatao muni.

Matthew 15

1 Wali re’e seore ma’i bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Sira yako Yerusalem ma’i mangampago i Yesu. Wali ojo parata nsira i Yesu, sira mampotanaka resi Ia, 2 sira manganto’o, “Maka pei anagurumu taa mangalulu ada nto tu’angi ngkita? Apa tempo sira mamue damangkoni, tempo etu sira taa mangika singkonong ewa ada to etu.” 3 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “Ane komi, maka pei komi taa seja mangalulu porenta i mPue Allah? Komi ojo damangaluluka yau ada ngkomi. 4 Apa i Pue Allah manganto’o, ‘Pakabae pa’amu pei indomu.’ Pasi Ia manganto’o seja, ‘I sema tau to mampoja’a pa’anya bara indonya, tau etu taa maya taa rapopate yau.’ Ewa see anu to rapotundeka ri raya ntuntu i mPue Allah. 5 Pei yusa to nupotundeka ngkomi. Apa komi mampotundeka tau taa mawei nempo taa mangalulu porenta etu. Komi manganto’oka sira taa mawei ane taa mangansawang pa’anya bara indonya ane manganto’oka sira ewa si’i, to’onya, ‘Aku taa kukoto mangansawang komi apa anu to masipato aku mangawaika komi, aku roomo mamparajanjika yau darapampueka resi i Pue Allah.’ Wali ewa wetu nuika ngkomi ojo mangaliunaka porenta i mPue Allah see maya mangalulu ada ngkomi. 7 O komi to ojo gombomu manoto! Kono kojo gombo i Yesaya tempo ia manganto’o yami mangkonong komi, to’onya, 8 ‘Tau si’i mampakabae Aku ojo ri nganganya, pei rayanya longko yako resi Aku. 9 Wali tau to ewa wetu tare batuanginya mampue resi Aku, apa ane sira mampoguruka tau, sira ojo mampoanika mampoguru tuntu i mPue Allah, pei kamonsonya anu to napoguru nsira etu ojo ada nto lino.’ Wali etu semo to nato’o i Yesaya mangkonong komi.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mampakanasaka tau etu ojo gombo nsira to manoto. Apa sira mampakasala kami to anaguru i Yesu, pei kamonsonya si’a porenta i mPue Allah to naliunaka mami etu, ada nto lino semo. 10 Wali yako etu i Yesu mampokio wo’u tau boros pei manganto’oka sira, to’oNya, “Padongeka kojo pasi pobatuangika gombongKu si’i. 11 Apa tau nempo magege palenya tempo mangkoni, si’a palaong to etu mampakarikasika rayanya ri pangkita i mPue Allah. Apa si’a anu to masua ri raya ntau to mampakarikasika rayanya ri pangkita i mPue Allah. Pei gombo to masuwu yako ri nganga ntau etu, etu semo to mampakarikasika rayanya.” 12 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, kami to anaguruNya yau resi Ia pei manganto’o, “To Yahudi to aliran Parisi, sira kodi rayanya apa saba gombo to nuto’o ngkomi etu.” 13 Wali i Yesu manganto’oka kami ligi to’oNya, “Samparia pinumuya to taa napomuya mPa’angKu to ndate saruga, pinumuya to etu darayali yau. 14 Wali see naka ne’e mangalinga tau to aliran Parisi etu. Sira raporapaka ewa tau to buta to mawali mata njaya ntau to buta seja. Wali ane tau buta nakentar ntau to buta seja, sira dua paka damasou lo’u raya mbayau.” 15 Wali i Petrus mamporapika resi i Yesu, to’onya, “Pakanasaka kami batuanginya gombo to owo to’o ngkomi ngena.” 16 Pei i Yesu manganto’oka kami, “Wimba, pasi komi seja taa manasa gombo etu? 17 Bara taa nunsani ngkomi kesaa anu to nakoni ntau, to etu ojo masua ri raya ngkompo ntau panewa polas yau? 18 Pei gombo to masuwu yako ri nganga ntau, gombo etu masuwu yako ri raya sia ntau. Wali gombo etu semo to mampakarikasika raya ntau ri pangkita i mPue Allah. 19 Apa ri raya sia ntau re’e mampobuuka anu to maja’a sampe napolengkoka anu to maja’a etu, ewamo mampopate sa’e, masala, magoyal, malima, mawali matamanasa to taa monso, pasi manto’o maja’a sa’e. 20 Wali palaong to maja’a etu, etu semo to mampakarikasika raya ntau ri pangkita i mPue Allah. Pei ane tau mangkoni pei taa mamue ruyu singkonong ewa ada nto tu’angi ngkita, palaong to etu taa mampakarikasika raya ntau etu ri pangkita i mPue Allah.” 21 Wali yako etu i Yesu pasi kami to anaguruNya mayoko yako ri Genesaret yau njo’u lipu-lipu to ri awe ngkota Tirus pasi Sidon. 22 Wali nja’u samba’a lipu etu re’e samba’a tau we’a to yako tana Kana’an. Wali tempo tau we’a etu mangansani i Yesu naratamo ri lipu etu, ia ma’i mangampago kami. Panewa rata resi i Yesu ia kaboo-boo manganto’o, “O Pue, Wiyaa i Daud, porayang aku! Apa anangku to we’a masesa kojo naepe naika measa to mamposuak ia.” 23 Pei i Yesu taa mangansono ia nempo ojo santaa. Wali kami to anaguruNya yau resi Ia pei mamporapika, to’onya, “Pokau yau muni tau si’i, apa ia makanano kojo mangalulu payu ngkita.” 24 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “Aku rapokau ojo damangansawang to Israel to ewa domba to pusa.” 25 Wali tau we’a etu yau mambokotu ri tango i Yesu pei manganto’o, “Pue, sawang aku!” 26 Pei i Yesu mangaligi ia, Ia manganto’o, “Taa masipato pangkoni to nakoni nu ngana mayunu pei daratasoka yau asunya.” Ewa wetu sono i Yesu resi tau we’a to Kana’an to si’a to Yahudi etu. Ia manganto’o gombo etu see to we’a etu mangansani masipato to Yahudi semo to uyunya isawangiNya. 27 Wali tau we’a etu manasanya tau to si’a to Yahudi semo raporapaka ewa asu, wali ia manganto’o, “Monso pu’u Pue, pei ane pangkoni to toronya to nakoni ntau puenya pei maranta bara la’ara meja, pasiwa asu maya seja mansaka mangkoni.” 28 Wali i Yesu mangansono tau we’a etu, to’oNya, “Indo, bae kojo pangayamu! Wali pamporani ngkorom etu damawali.” Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, tempo etu semo ana ntau we’a etu rapakatao muni. 29 Wali yako etu i Yesu pasi kami to anaguruNya mayoko yako ri lipu etu pei malinja rata nja’u towo ndano Galilea. Roo see kami malinja wo’u mangalulu towo ndano etu rata nja’u pantana. Wali i Yesu mandake nto’u pantana etu panewa matunda ndate ria. 30 Wali boros kojo tau to ma’i mangampago Ia. Tau boros etu mangkenika Ia tau to sampungku, tau to buta, tau to malulu koronya, tau to bea, pasi boros tau to yusa to masaki. Wali rata resi i Yesu sira mangampoduli tau masaki etu ri tango mbitinya, panewa i Yesu mampakatao muni sira. 31 Wali ipu kojo raya tau boros tempo sira mangkita tau bea nakurang magombo pasi tau to malulu koronya rapakaroso muni, pasi tau to sampungku nakurang muni malinja, pasi tau buta nakita muni rao. Wali tau boros etu mangabarong i Pue Allah, Allah nto Israel. 32 Wali yako etu i Yesu mampokio kami to anaguruNya pei manganto’oka kami, to’oNya, “Aku mamporayang kojo tau boros si’i apa togo mbengimo sira sindara-ndara pei Aku, pei si’i-si’i puramo pangkoninya. Wali Aku tawa rani mampokau sira mawolili muni njo’u lipunya ane sira tawa mangkoni apa sira bara damatewula ri jaya. Wali kita damampokoni sira.” 33 Wali kami to anaguruNya etu manganto’o, “Lipu si’i taa re’e tau mangkaroos, wali kita tare jaya damangoli pangkoni. Wali yako imbare kita damangarata pangkoni to gana darapokonika tau to ewa si’i kaborosinya?” 34 Pei i Yesu mampotanaka resi kami, Ia manganto’o, “Sawei mpa’iwa roti to re’e resi komi?” Wali kami mangansono, “Pitu mpa’i roti pasi bara sawei mba’a bau to mayunu.” 35 Wali yako etu i Yesu manganto’oka tau boros, “Patunda ri wawo ntana.” 36 Roo see Ia mangoko roti pitu mpa’i pasi bau panewa Ia manganto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia mangampesumpesutimo roti pasi bau etu pei mangawaika kami to anaguruNya, panewa kami mangampookoka tau boros. 37 Wali sira samparia mangkoni paka mabosu. Ojo karoonya sira mangkoni, kami mangamporomung muni toro mpangkoni etu dapituwa karanji nabuke. 38 Wali kaborosinya tau to mangkoni etu opo nsowu owo to langkai, tawa manto’o to we’a pasi ngana mayunu. 39 Wali yako etu i Yesu mampokau tau boros etu yau muni njo’u lipu nsira. Roo see Ia mapone ri bangka pei yau njo’u lipu to rato’oka Magadan.

Matthew 16

1 Wali tempo i Yesu nja’uwa nja’u Magadan, tempo etu re’e sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi pasi to aliran Saduki rata resi Ia. Sira rani mangakal Ia, see naka sira mamporapika resi Ia, sira manganto’o, “Ikaka kami palaong to taa rapobiasa see damawali tondong resi kami kuasaMu yako ri saruga semo.” 2 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “Ane mawengimo rao ri tana ngkita si’i, komi mangalo’aka nto yangi pei manganto’o, ‘Rao damatao nile apa makuni yangi.’ 3 Pasi ane yau wuro komi manganto’o, ‘Kita damangarata uja upu sire apa makuni yangi pasi boros limu.’ Wali ane komi mangkita anu to mawali ri yangi, komi mangansani yami ewa wimba rao to damawali. Pei tempo komi mangkita palaong to inikangKu to mawali seja tondong resi komi ri tempo si’i, komi taa kojo mangansani batuanginya. 4 Gete, tau to tuwu ri tempo si’i maja’a kojo pasi roomo mampiyaika yau i Pue Allah. Komi mamporapika palaong to damawali tondong resi komi. Pei tare tondong to darapapokitaka resi komi kasimbalinya yako palaong to mawali resi i Yunus tempo owi.” Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka sira gombo etu, Ia mampiyaika sira pei mayoko yako ri lipu etu. 5 Wali yako etu i Yesu pasi kami to anaguruNya mapone ri bangka pei yau njo’u sambote ndano. Pei tempo kami to anaguru i Yesu mapone ri bangka etu kami mangkalingan mangkeni roti. 6 Wali ri raya mpalayag mami etu, i Yesu manganto’oka kami ligi, to’oNya, “Pakatao kojo ragi nto Yahudi to aliran Parisi pasi to aliran Saduki.” 7 Wali tempo kami mangandonge gombo etu, kami taa kunsani i Yesu bara mangaligi kami. Kami ojo magombo samba’a pei samba’a, kami manganto’o, “Apa kita tare roti to kita mangkeni see naka Ia magombo mangkonong ragi.” 8 Pei i Yesu mangansani anu to nato’o mami etu, wali Ia mampotanaka resi kami, Ia manganto’o, “O komi to kodi kojo pangayamu, maka pei komi magombo-gombo manganto’o tare roti? 9 Wimba, komi bara tawa mangansani i sema kamonsonya Aku? Wimba, komi bara roomo mangkalingan yau ewa wimba inikangKu mampokoni tau lima nsowu mangampake roti to ojo lima mpa’i? Pasi roo see sawei karanji to nabuke toro mpangkoni etu to nuporomung ngkomi? 10 Pasi wimba, komi bara mangkalingan seja ewa wimba inikangKu mangampake roti to ojo pitu mpa’i pei mampokoni tau opo nsowu? Sawei karanji to nabuke wo’u toro mpangkoni to nuporomung ngkomi tempo etu? 11 Wali gete, maka pei komi taa mangansani Aku taa kojo mampomoruka roti tempo Aku manganto’oka komi pakatao kojo ragi nto Yahudi to aliran Parisi pasi to aliran Saduki?” 12 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka wo’u kami gombo etu panewa kami mangansani batuanginya ligi etu. Manasa resi kami i Yesu si’a manganto’oka kami mampakatao ragi to rapake mangika roti, pei Ia manganto’oka kami mampakatao anu to napotundeka nto Yahudi to aliran Parisi pasi to aliran Saduki. 13 Wali yako etu i Yesu pasi kami to anaguruNya yau njo’u lipu to ri awe ngkota Kaisarea Pilipi. Rata nja’u ria i Yesu mampotanaka resi kami, Ia manganto’o, “Aku, Wiyaa nto Lino, ane ewa panto’o ntau, sema Aku?” 14 Wali kami manganto’o, “Re’e sangga’a tau manganto’o i Yohanes to Pombaptis. Pei re’e seja to manganto’o i Elia. Pasi re’e seja tau to manganto’o i Yeremia bara to pantuntu tuntu i mPue Allah to yusa.” 15 Pei i Yesu mampotanaka wo’u resi kami, “Pei ane ewa panto’o ngkomi, sema Aku si’i?” 16 Wali i Simon Petrus mangansono, to’onya “Komi semo i Kerisitu, Ana i Allah to tuwu singkasaenya.” 17 Wali i Yesu manganto’o, “Masanang korom, i Petrus, ana i Yunus. Apa si’a to lino to mampaponsanika korom mangkonong Aku, Pa’angKu to ndate saruga, Ia semo to mampaponsanika korom. 18 Wali Aku manganto’oka korom ewa si’i. Sangamu i Petrus, batuanginya watu kodi. Pei Aku, to nuto’o ngkorom i Kerisitu, Aku raporapaka ewa watu to bae kojo. Wali ane watu to bae kojo, watu etu maya napake ntau mangika pondasi banua see banua etu damaroso. Wali ewa see seja Aku semo to damawali ewa pondasi to mampakaroso tau to mangaya Aku, tau to raporapaka ewa banuangKu. Wali samparia tau to mangaya Aku sewaju ewa korom mangaya Aku, tau etu damaroso kojo. Sira ewa banua to maroso kojo to tare to maya mampakaja’aka yau. Wali pasiwa kuasa ngkapate taa seja maya manganangi sira. 19 Wali tempo to darata Aku damansarumakaka resi korom kuasa to raporapaka ewa kunsi nu wombo see korom maya mampasilonga tau to Aku Makolenya. Wali samparia to nuto’o ngkorom taa masipato danaika ntaungKu ri lino si’i, to etu danato’o seja i mPue Allah ndate saruga taa masipato daraika. Pasi samparia to nuto’o ngkorom masipato danaika ntaungKu ri lino si’i, to etu danato’o seja i mPue Allah ndate saruga masipato daraika.” 20 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka i Petrus gombo etu, Ia mampatiendoka kami, manganto’o, “Ne’e kojo manganto’oka sa’e Aku semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.” 21 Wali yako ri tempo etu semo i Yesu mula mampakanasaka resi kami to anaguruNya, to’oNya, “Aku taa maya taa yau ndeku Yerusalem. Pasi nda’a ria boros kasesa to Aku damangarata yako resi tau tu’a nto Yahudi pasi kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Wali Aku darapopate yau, pei yako etu, ri rayanya togo eo Aku darawangu muni yako ri kapatengKu.” 22 Wali ojo pangandonge i mPetrus gombo i Yesu etu, ia mangkeni yau i Yesu longko sangkodi yako resi kami to yununya. Panewa ri raya mpalinja nsira etu ia manganseko i Yesu apa ia taa masanang mangandonge gomboNya etu. Wali ia taa rani i Yesu mangabiaka palaong to etu mawali resi Ia. See naka ia manganto’o, “Gete Pue, tuwu-tuwuja i Pue Allah damangansawang Komi. Wali ne’e kojo kita mangabiaka palaong etu mawali resi Komi.” 23 Wali i Yesu mangalekoka tangoNya resi i Petrus pei manganto’oka ia, “Gete, piyaimo yako resi Aku, korom to mangika lengko to ewa lengko ngKepala Measa! Apa tempo korom manganto’o gombo etu, korom ojo mangewa to Aku manganto’o! Wali korom taa mampobuuka pamporani i mPue Allah. Korom ojo mampobuuka pamporani ngkomi to lino semo.” 24 Wali yako etu i Yesu sira dua i Petrus mawolili muni resi kami panewa i Yesu manganto’oka samparia kami, Ia manganto’o, “I sema tau to rani mangaluluka Aku, tau etu taa maya taa mamposaka yau pamporani ndaya to si ia. Wali ia nempo darapopate yau saba mangalulu Aku, ia tiroowa mangaluluka Aku. 25 Pei re’e tau to mampobuuka katuwunya semo to bae kojo batuanginya see naka sira taa mangalulu Aku naka ne’e nasesai ntau. Pei tau etu nempo taa napopate ntau apa saba mangalulu Aku pei tiroo darata temponya sira damate yau. Pei i sema tau to buya rayanya nempo mate yau apa saba ia mangaya Aku, tau etu damangarata katuwu to monso. 26 Apa kesaa batuanginya resi tau nempo kasuginya ri lino samparia paka ia puenya pei ane ia taa mangarata katuwu to singkasaenya? Tare batuanginya resi ia, apa tare kesaa to maya danabayarika ntau daraolika katuwu to singkasaenya etu. 27 Wali lulu Aku apa Aku, Wiyaa nto Lino, Aku dama’i sindara-ndara pei pomakaungKu yako ri saruga. Tempo etu kuasa pasi kayawangKu sewaju pei kuasa pasi kayawa mPa’angKu. Pasi tempo Aku dama’i etu Aku damangawaika samparia tau ntanapa to singkonong pei palaong to naika nsira samba’a pei samba’a. 28 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e tau ri oyo ngkomi to damangkita Aku, Wiyaa nto Lino, ma’i mawali Makole ri lino si’i ri katawanya sira mate yau.”

Matthew 17

1 Wali yako etu, ojo kagananya ono mbengi, i Yesu mangansale i Petrus, i Yakobus, pasi i Yohanes to moa’i pei i Yakobus etu. Panewa i Yesu mangkeni sira togo nto’u tongku to malangan. Wali rata ndate rapa ntongku etu, ojo sira opo to ndate ria. 2 Wali tempo etu i Yesu mambali ta’aNya ri tango nu anaguruNya to togo etu. Tempo Ia mambali ta’aNya etu, lioNya mareme ewa mata nu eo, pasi pakeNya mawali buya makilo ewa reme. 3 Wali tempo etu anaguruNya sira togo re’e mangalo’a pei gete, kodi majoli re’e seja i Musa pasi i Elia to tempo owi, sira dua magombo-gombo pei i Yesu. 4 Tempo sira togo mangkita etu, i Petrus manganto’oka i Yesu, to’onya, “Pue, masanang kojo kita apa re’i rire. Ane nuporoe, aku damangika togo kandepe. Samba’a raikaka Komi, pasi samba’a raikaka i Musa, pasi samba’a wo’u raikaka i Elia.” 5 Pei tempo i Petrus tongo mpagombonya etu, tempo etu re’e limu to makilo to tudu mangangkumuti yau sira ndate rapa ntongku etu. Pasi kodi majoli sira mangandonge loo yako ri raya limu etu, loo etu manganto’o, “Si’imo anangKu. Aku mamporayang kojo Ia pasi Aku masanang kojo resi Ia. Wali padongeka kojo gomboNya.” 6 Wali ojo pangandonge nu anaguru i Yesu gombo etu sira mamo’o yau ri wawo ntana apa meka kojo raya nsira. 7 Pei i Yesu yau mampotaka sira togo pei manganto’oka sira, “Pakore! Ne’e meka.” 8 Wali tempo sira togo mantengku mbo’o mangalo’a, jamo i Yesu to nakita nsira. Tamore tau to yusa. 9 Roo see sira opo malonso muni yako ri rapa ntongku malangan etu. Tempo sira malonso etu i Yesu mamporentangika sira togo, to’oNya, “Ne’e kojo mangansaritaka sa’e mangkonong anu to nukita ngkomi etu. Tempo Aku, Wiyaa nto Lino, roomo rawangu muni yako ri kapatengKu panewa maya rasarita. 10 Wali anaguru i Yesu etu mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Kami manasa komi semo Makole parajanji i mPue Allah, pei tau to mampoguru porenta i Musa manganto’o taa maya taa i Elia ma’i muni ruyu mampatiruyu pei i Makole parajanji i mPue Allah. Wali maka pei sira manganto’o ewa wetu apa re’imo Komi pei i Elia ia tawa ma’i muni?” 11 Wali i Yesu mangansono see damanasa resi sira i Yohanes to Pombaptis, ia semo to rato’oka i Elia. I Yesu manganto’o, “Monso pu’u i Elia ia matiruyu damampasilonga muni samparia. 12 Pei Aku manganto’oka komi i Elia ia roomo nama’i muni pei tau taa mangansani ia. Sira ojo mangika maja’a resi ia mangalulu pamporani to si siraja. Pasi ewa see seja damawali resi Aku, Wiyaa nto Lino, apa tamo masae Aku seja danasesai nsira.” 13 Wali ojo pangandonge nsira togo gombo i Yesu resi sira etu, panewa sira manasanya i Yohanes to Pombaptis semo to raporapaka ewa i Elia. 14 Wali yako etu i Yesu sira opo rata muni ri pu’u ntongku etu. Tempo sira rata la’u ria sira simparata pei tau boros kojo. Wali re’e samba’a tau ri oyo ntau boros etu mangampago i Yesu pei mambokotu ri tangoNya. 15 Ngkai etu manganto’o, “O Pue, porayang anangku to langkai. Masesa kojo ia apa re’e panyaki poso resi ia. Wali mandudu ngkani ia poso pei mapuka yau ri raya nu apu bara ri raya nu ue. 16 Wali aku mangkeni ia resi anagurumu pei sira taa nakurang mampakatao muni ia.” 17 Wali i Yesu mampogomboka tau boros etu Ia manganto’o, “Gete komi to tuwu ri tempo si’i! Komi taa kojo mangaya. Pasi komi pusa, taa mangalulu jaya to monso. Pei nempo masaemo Aku maroo resi komi pei komi bara tiroowa taa mangaya. Wali masusa rayangKu mampobuuka komi taa kojo mangaya Aku!” Wali yako etu i Yesu manganto’oka ngkai to masaki ananya, to’oNya, “Kenika Aku ana etu.” 18 Wali ojo pangkeni ntau ana etu resi i Yesu, Ia manganseko measa to pu’u mpanyaki etu pasi mangarubak ia. Roo see measa etu miyai muni yako ri ana etu. Wali tempo etu semo ana etu rapakatao muni. Tamo re’e panyaki poso resi ia. 19 Wali yako etu, tau boros mayoko muni, panewa tempo tamore tau to yusa, kami to anaguru i Yesu yau resi Ia pei mampotanaka resi Ia, kami manganto’o, “Kesaa sabanya naka pei kami taa mangkurang mangarubak measa resi tau etu?” 20 Wali i Yesu manganto’o, “Apa saba mayu’u pangaya ngkomi see naka taa nukurang. Pei Aku manganto’oka komi, monso pu’u nempo kodi kojo pangayamu ewa wua nsesawi to mayunu kojo, ane ewa see, komi nempo manganto’oka tongku, ‘Palimba njo’uture,’ pei tongku etu damalimba. Pasi ane ewa see, si’a ojo to etu to komi nukurang mangika, tare to taa nukurang ngkomi mangika. 21 (Pei ane measa to irubaki ngKu ngena, ane measa to ewa wetu, nempo re’e pangaya ngkomi, taa maya rarubak ane komi tawa makai-kai ruyu resi i Pue Allah pasi mangorop seja.) ” 22 Wali yako etu re’e seore i Yesu pasi kami to anaguruNya siromu nja’u propinsi Galilea. Tempo etu Ia manganto’oka kami, to’oNya, “Aku, Wiyaa nto Lino, daraposora yau resi tau. 23 Panewa tau etu damampopate yau Aku, pei ri rayanya togo eo Aku darawangu muni yako ri kapatengKu.” Wali ojo pangandonge mami gomboNya etu, kami mawo kojo raya mami. 24 Wali yako etu, i Yesu pasi kami to anaguruNya yau njo’u kota Kapernaum. Ojo karata mami nja’u ria i Yesu masua ri raya banua ntau. Panewa ma’i to pantagi asele nu banua i mPue Allah pei mampotanaka resi i Petrus, sira manganto’o, “Wimba, guru ngkorom bara mangabayar asele banua i mPue Allah, bara taa?” 25 Wali i Petrus mangansono, “Ia mangabayar.” Wali roo see i Petrus masua ri raya banua damampogomboka i Yesu pei i Yesu semo to uyunya magombo, Ia manganto’o, “Wimba ane ewa pampobuuka ngkorom Petrus? Ane makole-makole ri lino si’i, to imba tau to napakasaaka nsira mangabayar asele, bara ngananya, bara tau to yusa?” 26 Wali i Petrus mangansono, to’onya, “Tau to yusa semo.” Panewa i Yesu manganto’o, “Monso pu’u, wali ane ewa see, ngananya nempo taa mangabayar taa mawei. 27 Pasi kamonsonya ewa see seja kita to ngana i Makole ngkita, i Pue Allah, nempo taa mangabayar asele banuaNya. Pei kita taa rani mampakasusa raya ntau si’i, wali see naka kita damangabayar asele etu. Wali inta njo’u rano pei mameka. Panewa oko bau to uyunya nupeka ngkorom pei woe nganganya. Nja’u raya nganga nu bau etu korom damangarata sangkomba doi to gana mangabayar asele ngkita dua. Wali oko doi etu pei inta waika sira mangabayar asele ngkita dua.” Wali i Petrus yau mangika ewa nato’oka i Yesu ia etu.

Matthew 18

1 Wali taa masae yako etu, kami to anaguru i Yesu yau mangampago Ia. Kami mampotanaka resi Ia, kami manganto’o, “I sema tau to bae kojo angganya ane ri oyo ntau to Makolenya i Pue Allah?” 2 Wali i Yesu mampokio samba’a ana kodi to re’e seja ri raya banua etu see naka ana kodi etu mai makore ri awe i Yesu ri tongo mami. 3 Panewa i Yesu manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane komi taa mangawali pampobuukamu pei mampolaika i Pue Allah ewa naika nu ana kodi si’i mampolaika tau tu’anya, ane ewa see komi taa damawali tau to Makolenya i Pue Allah. 4 Wali ewa si’i panto’ongKu mangkonong angga ntau. Ane tau damawali tau to bae kojo angganya ane ri oyo ntau to Makolenya i Pue Allah, ane ewa see tau etu taa maya taa mampakakodi angganya pei mawali ewa ana kodi si’i. 5 “Pasi re’e wo’u to Aku manganto’oka komi, etu semo, ane tau manga’angga nempo ojo ana kodi to ewa si’i apa saba ia mangalulu Aku, ane ewa see batuanginya tau etu manga’angga seja Aku. 6 Pei i sema tau to mangika palaong to mampakaja’a pangaya nu ana kodi to mangaya Aku si’i, taa kojo matao. Tau to etu to tao-tao ia so’o watu to bae ri le’enya panewa panasok yau ri raya ntasi naka lodong yau.To tao-tao ewa wetu apa ane ia mampakaja’a pangaya ntau, gete, mapari wo’u huku to danarata!” 7 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Bae kasesa to danarata ntau to mangagoda sa’e see naka tau to ragoda etu mangandolika tangonya yako ri pangaya nsira. Kamonsonya tare pandoonya tau to mangaya mangarata panggoda ri lino si’i, pei ane tau to mangagoda sira etu, tau etu bae kojo huku to danarata nsira. 8 “Wali see naka Aku manganto’oka komi, ane rapanya pale bara witi ngkomi mampolengkoka pamporani ndayanya to maja’a, ane ewa see pakadota kojo mampandooka mangika palaong to maja’a etu. Kadota etu raporapaka ewa tau to mangampu’ak yau palenya bara witinya sambali pei mangantaji yau see napandooka mangika palaong to maja’a etu. Apa to tao-tao nempo jamo sambali palenya bara witinya pei ia mangarata katuwu to singkasaenya sakowa ia dua mbaliawa palenya pasi witinya ane ia damasua ri apu to singkasaenya mawea. Apa ane masua ri apu etu, nempo dua mbaliawa palenya pasi witinya masiasi kojo ia. 9 Pasi ane mata ngkomi mangalo’aka anu to taa matao ralo’aka, ane ewa see pakadota kojo mampandooka mangalo’aka anu to maja’a etu. Kadota etu raporapaka ewa tau to mangansu’i yau sambali matanya etu pasi mantaji yau see napandooka mangalo’aka anu to taa matao ralo’aka etu. Apa to tao-tao jamo sambali matanya pei mangarata katuwu to singkasaenya sakowa ia dua mbaliawa matanya pei ane rataji yau lo’u apu naraka. Apa ane masua ri apu naraka, nempo dua mbaliawa matanya masiasi kojo ia. Wali jagai kojo naka ne’e mangalulu ane ragoda. Pasi ne’e seja mangagoda sa’e.” 10 Wali yako etu i Yesu manganto’o, “Re’e tau to manganto’o ane tau to ewa ana kodi si’i, tau etu tare batuanginya. Wali jagai kojo naka ne’e komi mampobuuka seja ewa wetu. Apa Aku manganto’oka komi, kamonsonya bae kojo batuanginya tau to ewa ana kodi si’i, see naka re’e pomakau i mPue Allah yako ndate saruga to mangararamaka sira. Wali pomakau to mangararamaka sira etu, pomakau etu sangkani mampotango Pa’angKu ndate saruga. Wali sira mampasimbalika tau to nato’o nsa’e tare batuanginya etu. 11 - 14 “Wali wimba pampobuuka ngkomi ane ewa rapa si’i? Rapanya re’e tau to pue domba to satu kaborosinya, pei samba’a dombanya etu pusa yau. Kesaa danaika mpue nu domba etu? Ia damampiyaika dombanya to sio mpuyu pei sio nja’u pantana pei dayau mangaliwu muni dombanya to pusa. Pasi ane ia mangarata domba etu ia masanang kojo rayanya. Aku manganto’oka komi, monso pu’u to sana-sanang tau etu mampobuuka dombanya to samba’a to narata muni etu sakowa mampobuuka dombanya to sio mpuyu pei sio to taa napusa yau. Wali ewa see seja pamporani mPa’amu to ndate saruga. Apa Ia taa rani pasiwa samba’a tau to ewa ana kodi si’i dapusa yau. Wali see naka Aku, Wiyaa nto Lino, ma’i ri lino si’i. Aku ma’i damampalaes tau to raporapaka ewa domba to pusa yau etu.” 15 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa to etu, Ia manganto’o wo’u, “Ane bara re’e yunu to mangika sala resi komi, yau resi ia tempo tare tau to yusa pei pakanasaka ia salanya. Wali ane yunumu etu mampodongeka komi, komi dua damasingkatao muni. 16 Pei ane ia bo’onya mampodongeka komi, ane ewa see yau wo’u resi ia pei sale yunumu samba’a bara dua mba’a. Wali tau to nusale ngkomi etu sira damangansabi pei mawali matamanasa tempo komi mampogomboka wo’u ia mangkonong salanya. Ika ewa wetu apa palaong etu singkonong ewa to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, ‘Ane re’e dua mba’a bara togo mba’a tau to mawali matamanasa mangkonong palaong to mawali, ane ewa see manasa kojo palaong to etu monso pu’u mawali.” Etu semo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah. 17 Wali ane tau etu bo’onya seja mampodongeka yunu ngkomi etu, panewa to’oka wo’u taungKu to boros to mananya siromu nja’u lipumu. Panewa ane ia bo’onya seja mampodongeka paposia ntaungKu to boros mangkonong salanya etu, ane ewa see to tao-tao komi manga’angga ia sewaju ewa nuika ngkomi resi tau to taa mangaya bara resi tau to pantagi asele to taa nupogalungika ngkomi. 18 “Wali Aku manganto’oka komi, i Pue Allah dasingkonong pei botu ngkomi mangkonong tau to sala etu. Apa monso pu’u samparia to nuto’o ngkomi taa masipato danaika ntaungKu ri lino si’i, to etu danato’o seja i mPue Allah ndate saruga taa masipato daraika. Pasi samparia to nuto’o ngkomi masipato danaika ntaungKu ri lino si’i, to etu danato’o seja i mPue Allah ndate saruga masipato daraika. 19 “Wali ewa si’i seja dakuika mampakanasaka resi komi iPue Allah dasingkonong resi komi ane komi samba’a pampobuuka ngkomi. Wali rapanya re’e nempo ojo dua mba’aja komi to makai-kai resi Pa’angKu ndate saruga, pasi komi samba’a pampobuukamu mangkonong anu to nuporapi ngkomi resi i Pue Allah etu, ane ewa see Ia damangabanang pokai-kai ngkomi etu. 20 Wali komi manasa pokai-kai ngkomi etu darapodongeka. Apa ane re’e tau to siromu apa saba mangalulu Aku, nempo ojo dua bara togo mba’a tau etu, Aku nja’u seja siwaka pei sira damangansawang sira.” 21 Wali roo see i Petrus yau resi i Yesu pei mampotanaka resi Ia, to’onya, “Pue, ane yunungku mandudu ngkani mangika sala resi aku, sawei ngkani to masipato aku mangalapa salanya etu? Wimba bara gana ane pitu ngkani?” 22 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Si’a ojo pitu ngkani to Aku manganto’o gana, pei pitu mpuyu kani pitu ngkani. 23 “Wali naka pei matao komi mangalapa sala nu yunu ngkomi ewa wetu apa palaong to masipato naika ntau to i Pue Allah Makolenya maya raporapaka ewa si’i. Re’e samba’a makole to rani mangantagi inda yako resi to papolaonginya. 24 Ojo pamulanya palaong to etu, re’e samba’a to papolaonginya to rakeni ri tangonya. To papolaong etu indanya yabi saro ntau sampuyu pei lima nto’u mapalaong. 25 Pei ngkai etu taa nakoto mangabayar indanya etu. Wali see naka makole to puenya etu manganto’oka sa’e mampobalu yau ia damawali watua ntau, pasi pobalu seja indo nu ananya pasi ngananya pasi samparia ngaya-ngayanya. Panewa doi oli nsira etu darapake mangabayar indanya. 26 “Wali ojo pangandonge ngkai etu gombo to nato’o makole, ia mambokotu yau ri tangonya pei mamporapika kojo resi ia, to’onya, ‘O Pue, sabaraka ruyu resi aku, aku damangabayar muni samparia indangku resi komi.’ 27 Wali makole to pue nto papolaong to etu mamporayang ia, see naka ia mampakalino indanya pasi mangabiaka ia yau. 28 “Pei ojo pasuwu ngkai etu yako ri tango makole, ia mangarata samba’a yununya to papolaong makole seja. Yununya etu re’e inda resi ia. Indanya etu sewaju ewa saro ntau satu eo mapalaong. Wali ojo parata ngkai etu yununya to kainda resi ia etu, ia mangansoko pei mangangkoko ia, to’onya, ‘Bayar muni indamu resi aku!’ 29 “Wali yununya etu mambokotu ri tangonya pei mamporapika kojo resi ia, to’onya, ‘Sabaraka ruyu resi aku, aku damangabayar muni indangku resi korom.’ 30 Pei ngkai etu bo’onya mangampeas. Kasimbalinya yako etu, ia yau manganto’oka tau mangantarungku yununya etu sampe rata temponya ia nakoto mangabayar indanya. 31 “Wali ojo pangkita nto papolaong to yusa palaong to mawali etu, sira masusa kojo rayanya. Wali see naka sira yau resi makole to puenya pei mangansaritaka resi ia mangkonong samparia palaong to mawali etu. 32 “Wali makole mampokau tau yau mangangkeni to papolaonginya to nangika palaong to etu. Ojo karata ngkai etu, makole manganto’oka ia, to’onya, ‘Gete korom to papolaong to maja’a! Aku roomo mampakalino samparia indamu apa saba korom marapi kojo resi aku. 33 See naka masipato korom mamporayang seja to papolaong to yunumu etu sewaju ewa aku mamporayang korom.’ 34 Wali makole to pue nto papolaong to etu ia maja’a kojo rayanya wali see naka ia mangawaika yau to papolaonginya etu resi tau to mangajagang tarungku daratarungku sampe rata temponya ia nakoto mangabayar muni samparia indanya. Wali etu semo rapa to kuto’oka komi. 35 “Wali ewa wetu seja Pa’angKu to date saruga damangika resi komi ane komi taa buya rayamu mangalapa sala nu yunumu apa bae kojo sala ngkomi to Ia roomo mangalapas.”

Matthew 19

1 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia mayoko yako ri propinsi Galilea. Ia yau wo’u njo’u propinsi Yudea. Rata nja’u propinsi Yudea panewa Ia mangawote koro nu Yordan. Tempo Ia yau etu, kami to anaguruNya pasi boros kojo tau to yusa mangalulu Ia. Wali rata ri lipu to sambote Yordan etu i Yesu mampakatao muni tau boros to masaki nja’u ria. 3 Pasi re’e wo’u sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi sira ma’i mangampago i Yesu. Sira rani mangakal i Yesu wali tempo etu sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Wimba ane pampobuuka ngKorom, ane tau samboko, to langkai bara maya mampoga’aka indo nu ananya nempo bara kesaa sabanya? 4 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Komi mangansani to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o ri tempo pamulanya i Pue Allah mampapowali to lino. Ia mangika tau langkai pasi tau to we’a. 5 Pasi tempo Ia mangika sira dua etu Ia re’e manganto’o, ‘See naka to langkai damampiyaika pa’anya pasi indonya dasiwaka pei rongonya. Wali to langkai pasi to we’a etu damawali samba’aja.’ Etu semo to nato’o i mPue Allah. 6 Wali tau dua etu si’amo dua, mawali samba’aja. I Pue Allah semo mampasimba’a tau dua etu, wali see naka kesaa to napasimba’a i mPue Allah taa maya to lino mangaga’a.” 7 Wali to Yahudi to aliran Parisi mampotanaka wo’u resi i Yesu, sira manganto’o, “Wali ane ewa see, maka pei i Musa mangabiaka tau maga’a? Apa ia mamporenta manganto’o ane to langkai mangawaika resi indo nu ananya sura to manganto’o, ‘Aku mampoga’aka korom,’ ane ewa see ia maya mampoga’aka indo nu ananya etu.” 8 Wali i Yesu manganto’oka sira, to’oNya, “Apa saba komi mako’o wo’omu, see naka i Musa mangabiaka komi mampoga’aka indo nu anamu. Pei si’a ewa see songka i mPue Allah yako ri pamulanya. 9 Pasi Aku manganto’oka komi i sema tau to indo nu ananya tare masala, pei ia tiroo mampoga’aka indo nu ananya etu, panewa roo see ia mamporongo wo’u tau we’a to yusa, tau etu masala. (Pasi tau to mamporongo tamale ntau etu, ia seja masala.) ” 10 Wali kami to anaguru i Yesu manganto’oka Ia, kami manganto’o, “Ane ewa wetu to mawali resi to langkai pasi indo nu ananya, to tao-tao ne’e marongo.” 11 Wali i Yesu manganto’oka wo’u kami, to’oNya, “Si’a samparia tau to nakoto nempo taa marongo ewa nuto’o ngkomi etu. Ojo tau to nasawang i mPue Allah. 12 Apa to langkai to taa marongo, re’e to taa nakoto marongo apa ewa see semo koronya yako ri kare’enya. Pasi re’e seja to taa nakoto saba roomo nakabiri yau nsa’e. Pasi re’e seja tau to taa marongo apa sira rani ojo mangika palaong i mPue Allah, Makolenya. Wali tau to nakurang nempo taa marongo, matao ane ia taa marongo ewa nuto’o ngkomi etu.” 13 Wali yako etu re’e seore ma’i tau mangkeni ngana mayunu resi i Yesu apa sira rani Ia mamposaka paleNya ri rapa mbo’o nu ngana mayunu etu pei mampokaika sira mamporapika resi i Pue Allah see Ia mampakasanang katuwu nsira. Apa ewa wetu ada nto Yahudi. Pei tempo kami to anaguru i Yesu mangkita tau etu mangkeni ngana mayunu, kami manganseko tau etu, kami manganto’o, “Gete, ne’e mangkenika Ia ngana mayunu si’i!” 14 Pei tempo i Yesu mangkita palaong etu, Ia manganto’o, “Biakamo naka ma’i ngana mayunu resi Aku. Ne’e mangamparas sira apa tau to ewa ngana mayunu etu, sira semo to mawali tau to Makolenya i Pue Allah.” 15 Wali i Yesu mamposaka paleNya ri rapa mbo’o nu ngana mayunu etu mampokaika sira. Roo see Ia mayoko yako ri lipu etu. 16 Wali yako etu re’e samba’a tau to damangurawa mangampago i Yesu pei manganto’oka Ia, “Pa’a Guru, (Komi to matao), bara kesaa palaong to matao to dakuika see aku damangarata katuwu to singkasaenya?” 17 Wali i Yesu mangansono, “(Maka pei korom manganto’oka Aku matao?) Ojo patanya i Pue Allah semo to matao. Tare to yusa. Pei ane korom rani mangarata katuwu to singkasaenya, lulu kojo porenta i Musa. 18 Wali tau etu mampotanaka, “Porenta-porenta to imba to dakululu?” Wali i Yesu manganto’o, “Ne’e mampopate sa’e, ne’e masala, ne’e malima, ne’e mawali mata manasa to taa monso, 19 pakabae pa’amu pei indomu, pasi porayang yunumu ewa nuika mamporayang koromu ngkalio.” 20 Wali ngkai to damangurawa etu manganto’o, “Samparia porenta etu aku mangalengkoka. Wali kesaa wo’u to dakuika?” 21 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Ane korom rani mawali masilonga kojo, intamo pei pobalu yau samparia kasugimu pei olinya tilaka yau tau to masiasi. Ane ewa wetu nuika ngkorom, korom damangarata kasugi ndate saruga. Pasi ane roomo mangawaika yau samparia etu, mai muni pei lulu Aku.” 22 Pei ojo pangandonge ngkai damangurawa gombo i Yesu etu, ia mawo kojo rayanya mawolili muni apa ia bae kojo kasuginya pasi ia mamporayang kasuginya etu. 23 Wali tempo ia mawolili muni i Yesu manganto’oka kami to anaguruNya, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane tau sugi, masuli kojo ia mawali tau to Makolenya i Pue Allah apa kasuginya semo to isarumakanya. 24 Pasi Aku manganto’oka wo’u komi, to gampagampa binatang to rato’oka unta masua ri raya mpoko njau sakowa tau sugi mawali tau to Makolenya i Pue Allah.” 25 Wali kami to anaguru i Yesu ipu kojo raya mami mangandonge gomboNya etu. See naka kami mampotanaka resi Ia, manganto’o, “Gete! Ane tau sugi to bae-bae rasinya pei tau to yusa pei taa maya rapalaes, ane ewa see, tare tau to maya rapalaes!” 26 Wali i Yesu mangalo’aka resi kami pei manganto’o, “Ane to lino taa kojo nakurang mampalaes koronya, pei ane i Pue Allah Ia samparia palaong paka nakurang mangika.” 27 Wali roo see i Petrus magombo, ia manganto’oka i Yesu, “Lo’a, kami room mampiyaika samparia ngaya-ngaya mami pei mangalulu Komi. Wali kesaa ntanapa to darawaika resi kami?” 28 Wali i Yesu manganto’oka kami, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane ratamo temponya lino to bou, Aku, Wiyaa nto Lino, damatunda ri wawo gadera to mawali tondong kayawangku pasi kuasangKu. Pasi tempo etu semo komi to mangalulu Aku ri tempo si’i, komi damatunda seja ri wawo gadera to sampuyu pei dua to mawali tondong kuasa ngkomi. Pasi Aku damangawaika komi kuasa damamporentang suku nto Israel to sampuyu pei dua. 29 Wali re’e tau to roomo mampiyaika samparia saba rani mangalulu Aku. Anu to napiyaika nsira etu, etu semo banuanya, bara tukakanya pasi tua’inya, bara pa’anya, bara indonya, bara ananya, bara nawunya. Wali samparia tau to etu ane mampiyaika samparia to etu, ri raya ngkatuwu nsira to tempo si’i sira mangarata satu ngkani kaborosinya to sira mampiyaika etu. Pasi sira damangarata seja katuwu to singkasaenya. 30 Pei boros tau ri tempo si’i tau etu bae angganya ane ri pangkita nto lino, pei ri tempo to darata tau etu damawali to kodi angganya ane ri pangkita i mPue Allah. Pasi boros tau to kodi angganya ri pangkita nto lino tau etu damawali bae angganya ri pangkita i mPue Allah.”

Matthew 20

1 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u rapa, Ia manganto’o, “Palaong to mawali resi to lino to Makolenya i Pue Allah, palaong etu maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e tau pue nawu anggur to wuro-wuro mako maliwu tau to danabayar damapalaong nja’u nawu anggur to si ia. 2 Ojo paratanya tau to damapalaong, ia manganto’oka sira ia damangabayar sangkomba doi pera seo mapalaong. Wali sira singkonong, roo see ia mampokau sira yau njo’u nawunya. 3 “Yako etu, ane ratamo jam sio bae eo, tau pue nawu etu mako yau wo’u pei mangkita sawei mba’a tau ojo maroo-roo nja’u pasar. 4 Wali ia manganto’oka sira, ‘Intamo mapalaong nja’u nawungku panewa dakubayar komi saro to masipato komi mangarata.’ Wali sira yau mapalaong. 5 Panewa ewa see seja naika ntau pue nawu ane ratamo ntongo eo pasi jam togo rede eo seja. Tempo etu seja ia yau njo’u pasar pei mangarata tau to yusa to singkonong seja mapalaong damangarata saro to masipato darawaika. Wali sira yau seja mapalaong. 6 “Panewa yako etu, ane mosumo jam lima rede eo ia yau wo’u pei mangangkita wo’u tau to ojo maroo-roo, wali ia mampotanaka resi tau etu, to’onya, ‘Maka pei komi ojo maroo-roo tare mapalaong seo si’i?’ 7 “Wali sira mangansono, ‘Apa tare tau to mangansale kami damapalaong.’ “Wali tau pue nawu manganto’oka sira, ‘Inta komi seja njo’u nawungku, aku damangabayar komi saro to masipato komi mangarata.’ 8 “Wali yako etu, ojo kawenginya rao, tau pue nawu etu manganto’oka tau to mampasilonga tau to mapalaong, to’onya, ‘Pokio tau to mapalaong pei waika sira saronya samba’a pei samba’a. Mula resi tau to purinya masua rataka tau to uyunya masua.’ 9 “Wali tau etu mampokio tau to mapalaong panewa ane ma’i tau to masua mapalaong jam lima rede eo, tau etu rawaika sangkomba doi pera samba’a pei samba’a. 10 Wali yako etu ane ratamo temponya tau to uyunya masua darawaika seja saronya, sira mampobuuka saro nsira dayabi wo’u pei saro nsa’e. Pei sira rawaika seja sangkomba doi pera sewaju pei tau to yusa. 11 Wali tempo sira mangarata doi etu, sira sakambumbu mangkambumbuka tau pue nawu etu. 12 Sira manganto’oka ia, ‘Gete, tau to purinya masua si’i ojo samba’a jam mapalaong! Pei kami seo mapalaong pasi mandasai mapalaong mansabo eo mapoi. Wali maka pei komi mangawaika sira saro to sewaju pei saro mami?’ 13 “Pei tau pue nawu etu manganto’oka samba’a tau etu, to’onya, ‘A’ingku, aku tare mangantipu korom, apa korom singkonong tempo aku mamparajanjika damangabayar sangkomba doi pera. 14 Wali oko sarumu etu pei inta muni njo’u banuamu. Aku rani mangawaika tau to purinya masua saro to sewaju pei saro ngkorom. 15 Wali gete, bara taa masipato aku mangampake doingku mangalulu pamporani to si aku? Maka pei korom kaloo apa saba aku manoto resi sa’e?’ Wali ewa wetu nato’o ntau pue nawu. 16 “Wali ewa see seja ane I Pue Allah pasi tau to Ia makolenya. Apa tempo tau etu danawaika i mPue Allah ntanapanya, tempo etu re’e seja tau etu to daipu raya nsira apa sira mampondayaka sira uyunya darawaika ntanapanya etu. Pei si’a sira to uyunya rawaika apa tempo sira mangika palaonginya resi i Pue Allah, sira mangika ojo rani darabarong. Pei re’e tau to yusa to buya rayanya mangika palaonginya resi i Pue Allah, wali tau to etu semo to uyunya darawaika ntanapa nsira apa i Pue Allah rani manga’angga sira. (Wali ewa wetu damawali, apa nempo boros tau to rasale mawali tau to Makolenya i Pue Allah pei taa boros to rapilis damawali bae kojo angganya ri oyo ntau to Ia Makolenya etu.)” 17 Wali yako etu i Yesu sindara-ndara pei kami to boros, kami yau ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinja mami etu i Yesu mampokio kami to anaguruNya to sampuyu pei dua panewa kami sampuyu pei togo masepi yau ri sambali njaya see taa nadonge nsa’e gombo mami. Roo see Ia mampakanasaka kami mangkonong palaong to damawali resi Ia, Ia manganto’o, 18 “Kita dayau ndeku Yerusalem, panewa nda’a ria Aku, Wiyaa nto Lino, daraposora yau resi kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Wali tau etu damanganto’o Aku taa maya taa darapopate yau. 19 Pasi sira damangawaika Aku resi tau to si’a to Yahudi panewa tau etu damampokore Aku pasi damampedas seja Aku. Roo see sira damampopate yau Aku mangampaku Aku ri kaju pasape. Pei ri rayanya togo eo Aku damambangu muni yako ri kapatengKu.” 20 Wali yako etu indo nu ana i nSebedeus mangampago i Yesu sindara-ndara pei dua maba’a ananya to langkai to anaguru i Yesu. Rata resi i Yesu, tau we’a etu mambokotu ri tangoNya apa manga’angga Ia pei damarapi resi Ia. 21 Wali i Yesu mampotanaka, to’oNya, “Kesaa to nuporani, Indo?” Wali tau we’a etu manganto’o, “Biaka anangku to dua si’i damatunda ri tondo ngkana pasi matunda ri tondo ngkii ngKomi damaporenta sindarandara pei Komi tempo Komi damawali Makole nto lino.” 22 Wali i Yesu manganto’o, “Korom taa mangansani ewa wimba kasulinya palaong to nuporapi ngkorom etu. Apa ri katawanya Aku maporenta, Aku damangarata ruyu kasesa, pasi kasesa to dakurata etu mapari pu’u, raporapaka ewa anu to rainu to mapa’i kojo. (Pasi tau to rani maporenta sindara-ndara pei Aku, tau etu taa maya taa mangarata seja kasesa to ratangKu etu.) Wali wimba, komi dua bara buya rayamu mangarata kasesa etu sindara-ndara pei Aku?” Wali sira dua mangansono, sira manganto’o, “Buya raya mami.” 23 Wali i Yesu manganto’oka sira, Ia manganto’o, “Monso pu’u komi darasesai sewaju pei Aku, pei Aku taa maya mangawaika komi dua matunda ri tondo ngkanangKu pasi ri tondo ngkiingKu. Tampa to bae angganya etu darawaika resi tau to roomo napakatantuka mPa’angKu.” 24 Wali ojo pangandonge mami to sampuyu anu to naporapi ntau we’a etu, kami masusa raya mami resi tau dua sintua’i etu. 25 Pei i Yesu mangkita kami masusa wali Ia mampokio kami, manganto’o, “Mai ruyu.” Panewa Ia manganto’o, “Ne’e mangokotaka koro ngkomi ewa naika ntau to si’a to Yahudi. Komi nunsani ane tau to si’a to Yahudi, makolemakole nsira mapari kojo naika mamporentang sira. Pasi tau to bose angganya, sira mapari seja inikanya mangkuasang sira. 26 Pei ane ri oyo ngkomi si’a ewa see. Ane ri oyo ngkomi, i sema komi to rani mawali bae anggamu tempo Aku mawali Makole, to tao-tao komi mawali ewa tau to kodi angganya see naka buya rayamu mawali to papolaong nu yunumu. 27 Pei ane re’e komi to rani mawali bae kojo wo’u anggamu, to tao-tao komi mawali yau ewa tau to kodi kojo angganya see naka buya raya ngkomi nempo mawali ewa watua nu yunumu. 28 Matao komi sewaju ewa Aku, Wiyaa nto Lino. Aku ma’i si’a ma’i danasawang ntau, Aku ma’i damangansawang tau pasi damangkapateka tau boros damangansompo dosa nsira.” 29 Wali yako etu, ri raya mpalinja i Yesu pasi kami to anaguruNya yau ri Yerusalem, kami liu ri kota Yerikho. Tempo kami polas yako nja’u ria, boros kojo tau to mangalulu i Yesu. 30 Wali tempo etu re’e dua mba’a tau to buta to matunda ri wii njaya. Tau dua etu mangandonge i Yesu semo to malinja liu re ria, wali see naka sira kabooboo manganto’o, “O Pue, Wiyaa i Makole Daud, porayang kami!” 31 Wali tau boros manganseko sira, manganto’o, “Ne’e kanano!” Pei sira dua maroso wo’u loonya kabooboo, manganto’o, “O Pue, Wiyaa i Makole Daud, porayang kami!” 32 Wali i Yesu mangandonge panewa Ia mandoo pei mampokio sira dua, Ia manganto’o, “Kesaa to nuporani ngkomi dakuika resi komi?” 33 Wali sira dua mangansono, “Pue, kami rani matao muni mata mami.” 34 Wali i Yesu mamporayang sira panewa Ia yau mampotaka mata nsira dua. Wali tau dua etu mansaka mangkita muni rao, panewa sira mangalulu seja i Yesu ri raya mpalinjaNya etu.

Matthew 21

1 Wali tempo i Yesu pasi kami to anaguruNya mosu ri kota Yerusalem, kami liu mandoo nja’u kampu Betpage ri pu’u nTongku Saitun. Betpage tamo longko yako ri Yerusalem, wali i Yesu mampotuunaka resi dua mba’a tau yako ri oyo mami to anaguruNya, 2 to’oNya, “Intamo njo’u kampu to uyu rata etu. Tempo komi rata nja’u ria, komi mansaka damangkita keledai to rataka. Keledai etu samba’a indonya, samba’a ananya. Wali lede yau taka ngkeledai etu pei kenika Aku. 3 Pei ane re’e tau mampotanaka, ‘Maka pei komi dua mangkeni keledai etu?’ to’oka tau etu, ‘I Pue rani mangampake.’ Wali tempo komi manganto’o gombo etu, tau etu jamo damangabiaka keledai etu darakeni.” Etu semo patuu i Yesu resi tau dua etu. 4 Wali anaguru dua mba’a etu yau mangika ewa wimba nato’oka i Yesu sira dua. Sira mangkenika Ia keledai dua sana etu. Wali tempo sira rata muni resi i Yesu sira mangalandasika yau bengo ngkeledai juba nsira. Panewa i Yesu matunda ri wawo nu juba etu. Wali yako etu kami samparia polasimo ndeku Yerusalem. Tempo kami polas etu, boros kojo tau mampago kami. Tau boros etu sangga’a to mangkambaraka juba nsira ri jaya, panewa sangga’a to mangoko ira to ewa ira nu wai pei mamposaka seja ri jaya. Ewa wetu naika nsira mangangalis jaya apa manga’angga i Yesu, apa ewa see ada mami to Yahudi ane rata tau to bae angganya. Wali ewa wetu palaong to mawali see mangabanang gombo to nato’o yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi mangkonong temponya i Makole parajanji i mPue Allah darata ri kota Yerusalem to rato’oka seja kota Sion. Gombo etu manganto’o, “To’oka tau to kota Sion pakasanang raya, to’oka sira, ‘O komi to Yerusalem, lo’aja! Tau to rata resi komi mampolea keledai etu, Ia semo Makole ngkomi. Pei nempo Ia Makole, pei Ia taa bae-bae rayaNya, apa lo’aja, ojo keledai to damangurawa to Ia mampolea.” Etu semo to nato’o nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. 9 Wali tau boros to njo’u ruyu rataka tau to ri purinya sira sakaboo, sira manganto’o, “Barong tau si’i, Wiyaa i Daud! Ia semo Makole parajani i mPue Allah! Ia ma’i napokau i mPue! Wali barong Ia! Barong i Pue Allah anu to bae kojo kuasaNya!” 10 Wali yako etu, i Yesu pasi kami ratamo ri kota Yerusalem, wali kami masua ri raya ngkota etu. Tempo kami masua, juku ri kota etu tau makanano apa ipu kojo raya nsira mangkita Ia. Wali boros kojo tau to masipotanaka, “Sema tau etu?” 11 Wali tau boros to mangalulu i Yesu etu mangansono, “Si’i semo i Yesu, Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah yako kota Nasaret ri propinsi Galilea.” 12 Wali yako etu i Yesu yau masua ri tongonata banua i mPue Allah. Tempo Ia masua etu Ia mangkita tau to mampobalu binatang pasi to yusa-yusanya to danapake ntau mangika pampue resi i Pue Allah. Wali sira mampobalu nja’u tongonata banua etu, pei sira ojo mangantipu tau to rata. Wali tempo i Yesu mangkita etu Ia mangarubak yau samparia tau to mabalu pasi Ia mangarubak seja tau to mangoli yako ri tongonata etu. Panewa roo see Ia mampuka-mpukanaka yau meja ntau to mangabolos doi pasi mampukampukanaka yau seja bangku ntau to mampobalu tagou. 13 Ri rayanya Ia mangarubak tau etu Ia manganto’oka sira, “Re’e gombo i mPue Allah to ratulis ri raya ntuntuNya, gomboNya etu manganto’o, ‘BanuangKu darato’oka banua danapokai-kai ntau.’ Ewa see to nato’o i mPue Allah, pei komi room mangampake yau banua si’i mawali tampa nto panipu.” 14 Wali tempo i Yesu re’ewa ri tongonata banua i mPue Allah, ma’i bara sawei tau to buta pasi tau to sampungku mangampago Ia nja’u ria. Wali Ia mampakatao muni sira. 15 Pei re’e kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira mangkita palaong to mampakaipu raya ntau to naika i Yesu etu. Pasi sira mangandonge ngana mayunu sakaboo ri tongonata banua i mPue Allah etu, manganto’o, “Barong tau si’i, Wiyaa i Daud! Ia semo Makole parajani i mPue Allah!” Wali tempo sira mangangkita pasi mangandonge palaong to etu, sira maja’a rayanya. 16 Sira mampotanaka resi i Yesu, to’onya, “Gete, wimba Korom bara taa mangandonge gombo to sala to nato’o nu ngana mayunu etu? Maka pei Korom taa manganseko sira?” Wali i Yesu mangansono, “Aku taa damanganseko sira apa taa sala gombonya etu! Wimba komi bara tawa mangabasa gombo nto pantuntu tuntu i mPue Allah to ratulis ri raya ntuntuNya mangkonong ngana mangabarong Aku? Gombo nto pantuntu tuntu i mPue Allah etu manganto’o, ‘O Pue, Komi roomo mampotundeka ngana mayunu pasiwa ngana to tiroowa mansusu see sira mangansani mangabarong Komi ewa wimba to masipato raika.’ Ewa wetu ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah.” 17 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka sira gombo etu Ia mampiyaika sira pei mayoko yako ri kota Yerusalem. Ia yau lo’u kota Betania pei yore la’u ria. 18 Wali yako etu ojo kaeonya rao, i Yesu pasi kami to anaguruNya kami mawolili muni ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinja mami etu i Yesu mangepe moro kompoNya. 19 Wali tempo Ia moro etu Ia mangkita kaju ara ri wii njaya, kaju etu marombo iranya see naka Ia yau mangampago apa ane kaju ara to marombo iranya ewa wetu, masipato re’emo sangkodi wuanya. Pei rata ri awe ngkaju etu Ia mangkita kaju etu tare kojo wuanya, ojo iranya semo . Wali see naka i Yesu manganto’oka kaju ara etu, “Yako tempo si’i, korom tamo damawua wo’u.” Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, kaju ara etu mansaka mangau yau. 20 Wali tempo kami mangkita palaong to etu kami ipu kojo raya mami. Kami manganto’o, “Kesaa mawali naka pei kaju ara etu majoli kojo mangau yau?” 21 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Aku manganto’oka komi, kamonsonya komi maya seja mangika palaong to ewa wetu ane komi monso pu’u mangaya pei taa bata-bata rayamu. Pasi si’a ojo palaong to mawali ri kaju ara etu to maya nuika ngkomi. Apa ane komi monso pu’u mangaya pei taa batabata raya, nempo komi manganto’oka tongku, ‘Palimba pei kapuka lo’u raya ntasi,’ palaong etu damawali seja. 22 Pasi nempo kesaa to nuporapika resi i Pue Allah tempo komi makai-kai resi Ia, ane komi monso pu’u mangaya, komi damangarata anu to nuporapika ngkomi etu.” 23 Wali yako etu i Yesu pasi kami to anaguruNya rata muni nda’a Yerusalem. Roo see i Yesu yau wo’u njo’u banua i mPue Allah panewa Ia masua ri tongonatanya pasi mampotunde tau nja’u ria. Tongotongonya Ia mampotunde etu, ma’i bara sawei mba’a kepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi, sira ma’i resi i Yesu. Sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Yako imbare pangarata ngKorom kuasa mangika palaong to nuika ngKorom? Bara sema mangawaika Korom kuasa mangika palaong to etu?” 24 Wali i Yesu manganto’o, “Aku re’e seja samba’a pampotanaka to Aku damampotanaka resi komi. Ane komi mangansono pampotanakangKu etu, panewa Aku damanganto’oka komi i sema mangawaika Aku kuasa mangika palaong to etu. 25 Si’i semo pampotanaka. Bara sema nangawaika i Yohanes kuasa mangabaptis tau, bara i Pue Allah, bara to lino?” Wali ojo pangandonge nsira pampotanaka i Yesu etu, sira masipotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Wimba dataika mangansono, apa ane kita damanganto’o yako resi i Pue Allah nangawaika i Yohanes kuasa, I Yesu damanganto’o wo’u, ‘Maka pei komi manasa ngkomi i Pue Allah nangawaika ia kuasa pei komi taa mangaya anu to ia mampotundeka?” 26 Pei ane kita manganto’o to lino semo to nangawaika ia kuasanya, gete, masipato kita mampokeka tau boros, apa sira damasusa kojo resi kita. Apa ane ewa pampobuuka nsira i Yohanes monso pu’u nawaika i mPue Allah kuasa mawali to pantuntu tuntuNya.” 27 Wali kepala-kepala nto pampue pasi yununya, sira manganto’oka i Yesu, “Kami taa kunsani yako sema pangarata i Yohanes kuasanya.” Panewa roo see i Yesu manganto’oka sira, “Ane komi taa manganto’oka Aku, Aku taa seja damanganto’oka komi yako sema Aku mangarata kuasa mangika palaong to inikangKu etu.” 28 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u kepala-kepala nto pampue pasi yunu nsira, Ia manganto’o, “Kesaa pampobuuka ngkomi mangkonong rapa si’i? Rapanya re’e tau to dua ananya to langkai. Wali tau etu yau resi ananya to tu’anginya pei manganto’o, ‘Anangku, inta pei palaong seo si’i nja’u nawu anggur.’ 29 “Wali ananya etu manganto’o, ‘Bo’oku.’ Panewa roo see ia majea pei yau mapalaong. 30 “Panewa pa’a nu ana etu yau seja resi ananya to kadua pei manganto’oka seja ia yau mapalaong ri nawu anggur. Wali ana to etu manganto’o, ‘Dayau, Pa’a,’ pei roo see ia taa yau. 31 Wali to imba tau dua etu to mangika pamporani mpa’anya?” Wali kepala-kepala nto pampue pasi yununya mangansono, sira manganto’o, “To tu’anginya semo.” Wali i Yesu mampakanasaka tau etu sira semo to raporapaka ewa ana to kadua to taa mangalulu pamporani mpa’anya etu. Ia manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau madosa to pantagi asele pasi tau to lonte, sira semo to mampatiruyu pei komi mawali tau to Makolenya i Pue Allah. 32 Apa i Yohanes naka pei nama’i damampakanasaka resi komi jaya to singkonong pei i Pue Allah, pei komi taa mangaya gombonya. Pei tau to pantagi asele pasi tau to lonte, sira mangaya gombo i Yohanes etu. Pasi komi mangkita pangaya nsira etu, pei komi tiroo bo’omu majea pasi mangaya ia. Wali see naka komi taa mawali tau to Makolenya i Pue Allah.” 33 Wali i Yesu manganto’oka wo’u sira, to’oNya, “Padongeka wo’u rapa to si’i. Rapanya re’e samba’a tau to mangika nawu danapampomuya anggur. Ojo karoonya ia mangika nawu etu ia mampomuya anggur panewa roo see ia mangampampa yau nawu etu. Ojo karoonya ia mangampampa ia mangkeke wo’u wayau daraika tampa danapangalombu-lombu anggur etu see masuwu uenya. Panewa roo see ia mangawangu toal mangika tampa darapangajagai nawu etu. Wali ojo karoonya ia mangika palaong to etu ia mangawaika sawei mba’a tau damampasilonga nawu etu. Ia manganto’oka tau etu sira darawaika ntanapanya, etu semo sira darawaika santilaja yako ri wuanya, panewa kaborosinya wua nu anggur etu ia semo puenya. Wali roo see tau pue nawu etu ia mayoko dayau njo’u longko. 34 “Wali ojo karatanya temponya wua nu anggur etu matasamo, tau pue nawu etu mampokau sawei mba’a to papolaonginya yau njo’u to pangkampang nawu etu damangokoka ia wua nu anggur to si ia. 35 Pei ojo karata nto papolaong etu, to pangkampang nawu etu sira mangantidas samba’a, pasi mampopate yau samba’a, pasi to katogo sira mangantasoka watu rani mampopate yau sira. 36 Wali tau pue nawu etu mampokau wo’u to papolaonginya. To papolaonginya etu to boro-boros pei to uyunya rapokau. Pei ojo karata nto papolaong to etu nja’u ria, to pangkampang nawu mangika wo’u resi sira sewaju ewa to room naika nsira resi to papolaong to rata ruyunya. 37 “Wali yako etu tau pue nawu mampobuuka, ‘Jamo samba’a tau to maya kupokau, etu semo anangku. Wali aku damampokau ia yau njo’u to pangkampang nawu etu apa ane anangku si’i dakupokau, sira damanga’angga ia.’ Wali tau pue nawu mampokau ananya yau wo’u njo’u to pangkampang nawu. 38 Pei ojo karata nu ana mpue nawu etu, to pangkampang nawu sira mangkita ananya etu, wali sira manganto’o samba’a pei samba’a, ‘Si’i semo tau to damangantima panta ntau pue nawu si’i. Anu kita mampopate yau ia see kita semo damangantima pantanya etu.’ 39 Roo see sira mangansoko ana mpue nawu panewa sira mampanasok yau ia nja’u sambali nawu anggur panewa mampopate yau ia.” 40 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu Ia mampotanaka wo’u resi kepala-kepala nto pampue pasi yununya, Ia manganto’o, “Wali ane ewa pampobuuka ngkomi, kesaa danaika ntau pue nawu resi to pangkampang nawunya etu tempo ia rata muni resi sira?” 41 Wali sira mangansono pampotanaka i Yesu etu, sira manganto’o, “Mapari kojo danaika damampakaja’aka yau tau to maja’a etu. Panewa roo see ia damangawaika wo’u tau to yusa damampasilonga nawunya etu. Wali tau to i waikanya mampasilonga nawu etu, etu semo tau to singkonong mangawaika ia tilanya ane ratamo temponya matasamo wua nu anggur. Wali tau to etu semo damangkampang wo’u nawu etu.” 42 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Monso pu’u pasono ngkomi. Pei wimba, komi bara tawa re’e mangabasa gombo to ratulis nja’u raya ntuntu i mPue Allah? Gombo etu ligi mangkonong Makole parajanji i mPue Allah. Ia raporapaka ewa watu, wali gombo to ratulis etu manganto’o, ‘Re’e tau to mangawangu banua watu, tau etu mangantaji yau songu watu apa sira mampobuuka watu etu taa masipato rapake ri banua etu. Pei i Pue Allah mamporani watu etu semo to rapake mangawangu banua etu, see naka watu etu rapake muni. Wali i Pue Allah mangampake watu etu panewa watu etu semo to mawali yau watu to bae kojo batuanginya ri banua to etu. Wali i Pue semo nangika palaong to etu, wali ane ewa pampobuuka ngkita magaya kojo palaong to etu.’ Etu semo gombo to ratulis tempo owi. 43 “Wali komi semo tau to mampobo’o Aku etu. See naka Aku manganto’oka komi, komi tamo nasale i mPue Allah damawali tau to Ia Makolenya. Pei bansa ntau to yusa to mangika palaong to masipato naika ntau to Makolenya i Pue Allah, sira semo to damangabolos komi. 44 Pasi si’i wo’u ligi mangkonong Makole parajanji i mPue Allah. Ia raporapaka wo’u ewa watu to bae kojo batuanginya etu, to’onya, ‘Tau to masou tudu ri wawo mbatu to bae batuanginya etu, tau etu mabusak koronya. Pei ane watu etu to masou tudu ri wawo ntau, tau etu damaruna yau mawali ewa awu.’” 45 Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi ligi to nato’o i Yesu etu, sira manasa batuanginya mangkonong sira semo. 46 See naka sira rani kojo mangansoko Ia. Pei taa mawali apa sira mampokeka tau boros apa tau boros etu mampobuuka i Yesu Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah.

Matthew 22

1 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u rapa resi kepala- kepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi, Ia manganto’o, 2 “I Pue Allah mawali Makole nto lino maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e samba’a makole to mangika roa tempo paporongo nu ananya to langkai. 3 Wali makole etu roomo mangadinsi tau boros see sira dama’i mantako. Wali ane ratamo temponya roa, makole etu mampokau to papolaonginya yau damampokio tau to roomo radinsi etu, manganto’oka sira mai mangkoni. Pei tau to radinsi etu bo’onya ma’i. 4 Wali makole etu mampokau wo’u to papolaonginya to yusa. Ia manganto’oka sira, ‘To’oka tau to radinsi etu, “Mai mangkoni ruyu apa sigenamo pangkoni. Sapingku to pongka pasi ana nsapi to maboko roomo ratunu pasi samparia to yusa roomo seja rapasigena.” ’ 5 “Wali to papolaong makole etu yau mangamporata gombo makole etu resi tau to radinsi. Pei tau etu taa kojo mampodongeka. Re’e sira to yau njo’u nawunya pasi re’e seja to yau njo’u kios nsira. 6 Panewa toronya to taa yau etu, sira mangansoko to papolaong makole pei mangansesai panewa mampopate yau sira. 7 “Wali ojo pangandonge makole mangkonong palaong to naika ntau etu, ia maja’a kojo rayanya. Wali see naka ia mampokau tentaranya yau damampakaja’aka yau samparia tau to mampopate yau pomakaunya etu, panewa mantunju yau kota nsira. 8 Roo see ia manganto’oka wo’u to papolaonginya to yusa, to’onya, ‘Sigenamo pangkoni ri roa mpaporongo si’i pei tau to aku room mangadinsi sira taa maya ma’i mangkoni apa sira mangika palaong to taa masipato. 9 Wali inta njo’u jaya-jaya tikore pei dinsi samparia tau to nurata ngkomi nja’u ria see sira ma’i mangkoni ri roa mpaporongo si’i.’ 10 “Wali to papolaonginya yau njo’u jaya-jaya tikore pei mampasiromunaka samparia tau to narata nsira. Tau to napasiromunaka nsira etu re’e to matao pasi re’e seja to maja’a to yau mantako. Wali buke tau ri banua ri tampa roa mpaporongo etu. 11 “Yako etu ma’i makole damangalo’a to pantako etu. Tempo ia mangalo’a etu ia mangkita samba’a tau to pakenya taa masipato rapake tempo roa mpaporongo. 12 Wali ia mampotanaka resi tau etu, ia manganto’o, ‘A’ingku, samparia to pantako to yusa si’i paka mangampake pake to masipato rapake tempo roa mpaporongo, pei pake to si korom taa kojo masipato. Wali wimba nuika ngkorom maya masua rire?’ Ewa wetu napotanaka makole, pei to pantako etu tare mamoni apa tare notonya to maya rato’o. 13 “Wali makole manganto’oka to papolaonginya, ‘Pungu palenya pasi witinya panewa panasok yau ia longko njo’u tampa to mawuri. Nja’u ria tau datumangi-mangi pasi sakangke’i baganginya.’ Ewa wetu nato’o makole. 14 Wali naka pei Aku manganto’oka komi rapa etu, apa boros tau to rasale damawali tau to Makolenya i Pue Allah pei taa boros to rapilis apa taa boros to mampolaika Ia.” 15 Wali ojo karoonya i Yesu magombo etu, to Yahudi to aliran Parisi, sira yau magombo-gombo mangika songka see maya mangakal i Yesu see Ia dasala gomboNya. 16 Wali sira mampokau anaguru to si sira pasi sawei mba’a joa i Makole Herodes yau resi i Yesu. Rata resi Ia sira manganto’o, “Pa’a Guru, kami kunsani Komi tau to monso gomboMu. Pasi tempo Komi mampotundeka tau pamporani i mPue Allah, tempo etu ojo anu to monso to nuto’o ngKomi. Komi taa ojo mangamomis tau, ojo rani mampakasanang raya nsira. Wali manasa resi kami Komi taa mangampilis tau. 17 Wali see naka kami rani Komi manganto’oka kami ewa wimba pampobuukaMo. Apa i Kaisar, makole nto Roma, ia mampakasaaka kita to Yahudi see kita mangabayar asele, pei palaong to etu bara taa matao raika ane ewa porenta i mPue Allah.Wali kami mampotanaka resi Komi, wimba ane ewa pampobuukaMo, bara singkonong pei porenta i Musa ane kita mangabayar asele resi makole nto Roma etu, bara taa?” Wali etu semo pampotanaka nsira rani mangakal i Yesu. 18 Pei i Yesu mangansani songka nsira to maja’a, wali see naka Ia manganto’o, “O komi to ojo gombomu manoto! Maka pei komi ojo rani mangakal Aku? 19 Poraoka Aku sangkomba doi to biasa rapake mangabayar asele etu.” Wali sira mangkenika Ia sangkomba doi pera. 20 Roo see Ia mampotanaka resi sira, to’oNya, “Gambar nsema to re’e ri doi si’i, pasi sanga nsema to ratulis reria?” 21 Wali sira mangansono, “Kaisar semo.” Panewa Ia manganto’oka sira, “Wali ane ewa see, waika i Kaisar anu to masipato rawaika ia. Pasi pampueka resi i Pue Allah anu to masipato rapampueka resi i Pue Allah.” 22 Wali ojo pangandonge nsira gombo i Yesu etu, sira ipu kojo rayanya. Wali sira yau muni mampiyaika Ia apa taa nakoto mangakal Ia see sala gomboNya. 23 Wali yako etu, eo etu semo, ma’i seja sawei mba’a to Yahudi to aliran Saduki, sira ma’i resi i Yesu. Tau to etu ane ewa panto’o nsira tare tau mambangu muni yako ri kapatenya. Wali ojo karata ntau etu resi i Yesu, sira manganto’oka Ia, 24 “Pa’a Guru, ane ewa porenta i Musa, ane to langkai ia marongo pei roo see ia mate yau taa riana, ane ewa see tukakanya bara tua’inya mangoko wo’u balunya etu. Wali ane sira dua re’e ana, ananya etu darato’oka ana ntau to namate yau etu. Ewa see porenta i Musa. 25 Wali wimba ane ewa sarita si’i. Re’e pitu mba’a tau langkai to sintua’i to maroo ri oyo mami seore. Wali re’e seo to tu’anginya ia marongo panewa ia mate yau taa riana. See naka tua’inya to tondanya mangoko yau balunya etu. 26 Panewa roo see ia seja mate yau pei taa seja riana pasi ewa see seja tua’inya to katogo. Wali sira pitu samparia paka nawali ewa see. Paka mate yau taa riana. 27 Panewa roo see tau we’a etu ia seja mate yau. 28 Wali si’i pampotanaka mami resi Komi. Wimba, ane re’e pu’u temponya tau samparia mambangu muni yako ri kapatenya, tau we’a etu, to imba tau pitu etu to darato’oka rongonya, apa sira pitu sintua’i paka re’e mamporongo ia?” 29 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Sala pampobuuka ngkomi apa komi taa mangansani batuanginya tuntu i mPue Allah pasi komi taa seja mangansani ewa wimba kabaenya kuasa i mPue Allah. 30 Apa tempo tau mambangu muni yako ri kapatenya, tempo etu katuwu ntau etu damawali ewa katuwu mpomakau i mPue Allah ndate saruga. Pomakau etu sira taa marongo pasi taa seja rapaporongo, wali tau tempo etu tamo seja marongo. 31 Pei mangkonong tau mambangu muni yako ri kapatenya, wimba komi bara tawa re’e mangabasa gombo i mPue Allah resi komi to ratulis nja’u raya ntuntuNya? Ia magombo mangkonong i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub. Pei tempo Ia magombo mangkonong sira etu, tempo etu sira togo paka masaem kapatenya yau. Pei nempo ewa wetu Ia tiroo manganto’o, 32 ’Aku semo Allah to napue i Abraham, pasi to napue i Ishak, pasi to napue seja i Yakub. Etu semo gombo i mPue Allah resi komi. Wali kita mangansani i Pue Allah Ia taa napue ntau to mate. Ia napue ntau to tuwu wali manasa nempo roomo namate yau koro i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub, pei sira tiroowa tuwu ndate saruga apa nato’o i mPue Allah sira tiroowa mampue mampakabae Ia.” 33 Wali tempo tau boros mangandonge anu to napotundeka i Yesu sira etu, sira ipu kojo rayanya. Sira mampobuuka, “Gete, pande pu’u tau si’i! 34 Wali yako etu re’e tau to mampakarebaka resi to Yahudi to aliran Parisi, manganto’o, “I Yesu manganangi gombo ntau to aliran Saduki.” Wali ojo pangandonge nto Parisi kareba etu sira siromu pei yau mangampago i Yesu. 35 Wali ri oyo nsira re’e samba’a to pande kojo ane mangkonong porenta i Musa. Wali ojo karata nsira resi i Yesu, tau to pande etu rani mangakal Ia see Ia manganto’o gombo to sala. Wali see naka tau etu mampotanaka, ia manganto’o, 36 “Pa’a Guru, to imba porenta i Musa to bae kojo batuanginya?” 37 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Porenta to bae kojo batuanginya, etu semo porenta to manganto’o, ‘Pakabae kojo pamporayang ngkomi resi Pue Allahmu. Pasi biakamo pamporayang ngkomi resi Ia etu damampasilonga katuwumu. Pasi biakamo see yako pamporayang ngkomi resi i Pue Allah, see naka komi mampobuuka kojo Ia.’ 38 Etu semo porenta to bae kojo batuanginya. Tare yusa porenta to bae wo’u batuanginya pei to etu. 39 Pasi porenta to kadua, bae seja batuanginya sewaju pei to uyunya etu. To kadua etu manganto’o, ‘Porayang sa’e ewa raika mamporayang koro ngkalio.’ 40 Wali porenta to dua etu, to etu semo to bae kojo batuanginya apa samparia porenta i Musa, pasi samparia gombo to nato’o nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, samparia to etu paka porenta to dua etu pu’unya.” 41 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, tempo tiroowa re’e to Yahudi to aliran Parisi siromu nja’u ria, tempo etu i Yesu mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, 42 “Wimba pampobuuka ngkomi mangkonong i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah? Bara wiyaa i nsema Ia?” Wali sira mangansono, “Wiyaa i Makole Daud.” 43 Panewa i Yesu manganto’o wo’u, “Monso pu’u Ia wiyaa i Daud, pei re’e gombo to nawaika i Nosa Mapasing i Daud to natulis i Daud nja’u raya ntuntu i mPue Allah tempo owi. Tempo etu i Daud magombo mangkonong i Kerisitu, ia manganto’o, ‘I Pue Allah magombo resi Puengku, Ia manganto’oka Puengku, to’oNya, “Patundamo ri awengKu ri sambali tondo ngkana sampe rata temponya Aku manganangi baliMu pei mangawaika Komi mangkuasang sira.” ’ Etu semo gombo to natulis i Daud. Wali pobuuka ruyu batuanginya tempo ia manganto’o, ‘I Pue Allah manganto’oka Puengku’. Pobuuka gombonya etu apa si’i wo’u pampotanakangKu resi komi. 45 Wali Makole parajanji i mPue Allah, nempo wiyaa i Daud, pei i Daud tiroo manganto’oka Ia ‘Puengku.’ Wali ane ewa see, wimba, Makole parajanji i mPue Allah etu Ia bara ojo wiyaa i Daud bara napowimba wo’u Ia?” 46 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, tare tau to maya mangansono. Pasi yako ri tempo etu tare tau to makoje rayanya mampotanaka wo’u bara kesaa resi Ia.

Matthew 23

1 Wali yako etu i Yesu mampogomboka tau boros pasi kami to anaguruNya. 2 Ia manganto’o, “Tau to mampoguru porenta i Musa pasi to Yahudi to aliran Parisi, sira semo to rawaika kuasa mampotundeka porenta i Musa. 3 Wali see naka masipato komi mangalulu samparia to nato’oka nsira komi mangalulu. Pei ne’e mangalulu lengko nsira apa sira taa mampolengkoka anu to napotundeka nsira. 4 Sira mampakasaaka tau mangalulu porenta-porenta to naika nsira semo pei anu to etu masuli raluluka. Porenta etu maya raporapaka ewa kalemba to mabeu kojo naepe ntau mangkoyo. Pei sira bo’onya mangansawang tau mangalulu porenta to etu nempo ojo sangkodi. 5 “Pei samparia palaong to naika nsira, naka pei sira mangika see danakita nto lino. Lo’a kasika to naika nsira danapamposaka santila tuntu i mPue Allah pei danaso’o nsira ri wo’onya pasi ri langolenya. Kasika nsira semo to bae-bae pei kasika nsa’e. Pasi sira mampakarade suno mpake nsira see marade wo’u pei to si sa’e. Palaong etu naika nsira mangampoanika mamporayang kojo i Pue Allah. 6 Pasi tempo sira yau mangkoni ri roa, sira masanang kojo matunda ri tampa to napatunda ntau to bae angganya. Pasi ewa see seja ane yau ri banua to napampatunde nto Yahudi. Sira masanang seja matunda ri gadera nja’u tampa to napatunda ntau to bae angganya. 7 Pasi sira masanang kojo natabea ntau tempo sira yau njo’u pasar, pasi masanang seja nato’oka ntau, ‘Pa’a Guru.’ 8 “Pei ane komi, ne’e mangabiaka yunu ngkomi manganto’oka komi, ‘Pa’a Guru,’ apa komi moa’i, pasi Guru ngkomi samba’aja. 9 Pasi ne’e seja manganto’oka yunu ngkomi ri lino si’i, ‘Pa’a,’ apa samba’aja seja Pa’a ngkomi, etu semo i Pue Allah ndate saruga. 10 Pasi ne’e seja mangabiaka yunu ngkomi manganto’oka komi, ‘Kepala,’ apa samba’aja Kepala ngkomi, etu semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. 11 Pei ane ri oyo ngkomi, tau to bae-bae angganya pei sa’e, matao ane ia damawali to papolaong ngkomi samparia. 12 Apa i sema tau to mampakabae angga ngkoronya, tau etu darapakakodi angganya. Pasi i sema tau to mampakakodi angga ngkoronya, tau etu darapakabae angganya.” 13 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Ojo kasesa danurata ngkomi to mampoguru porenta i Musa pasi komi to aliran Parisi. Komi ojo gombomu to manoto! Apa komi mangaba’a jaya see tau taa maya mawali tau to Makolenya i Pue Allah. Komi taa rani mawali tau to Ia Makolenya, pasi komi mangamparas sa’e to rani mawali tauNya. 14 “Kasesa danurata ngkomi to mampoguru porenta i Musa pasi komi to aliran Parisi. Komi ojo gombomu to manoto! Komi damangarata kasesa apa komi mangantipu tau balu panewa mangoko yau kasuginya. Pasi tempo komi makai-kai ri tango ntau, komi makai-kai masae kojo see matao nadonge nsa’e, pei tempo etu ojo gombo ngkomi to manoto. Wali see naka i Pue Allah damampakapari wo’u huku to darurata ngkomi. 15 “Ojo kasesa danurata ngkomi to mampoguru porenta i Musa pasi komi to aliran Parisi. Komi to ojo gombomu to manoto! Komi damangarata kasesa apa saba yako lengko ngkomi see naka tau to yusa mawali maja’a kojo. Apa komi mampobuuka nempo parluu mangawote tasi pasi mangalinjak sambawo lino, komi buya seja rayamu ane maya mangarata nempo samba’aja tau to rani damawali anagurumu. Pei tempo tau etu mawalimo anaguru ngkomi, roo see ia mawali madota kojo mampolengkoka seja lengko to si komi, see naka kaja’a to si ia mawali yau dua ngkani kaparinya pei kaja’a ngkomi. Wali komi masipato rahuku la’u apa naraka, pei taa manto’o ia to dua ngkani kaja’anya etu! 16 “Kasesa danurata ngkomi to ewa mata njaya to buta. Komi damangarata kasesa apa komi sala mampotundeka tau, see naka sira ewa masepi yau yako ri jaya to monso. Rapanya tempo komi mampotundeka sira mangkonong mangampake matamanasa tempo mangika parajanji. Tempo etu komi mampotundeka sira manganto’o, ‘Ane re’e tau to mangika parajanji pei manganto’o, “banua i mPue Allah semo to mawali matamanasa parajanjingku,” ane ewa see, tau etu nempo taa mangabanang parajanjinya, taa mawei. Pei tau to manganto’o, “Weyawa to ri raya banua i mPue Allah, etu semo to mawali matamanasa parajanjingku,” ane ewa see, tau etu ia taa maya taa mangabanang parajanjinya etu.’ Ewa see nupatundeka ngkomi. 17 Gete komi madoyo pasi ewa tau buta! To imba to bae-bae batuanginya, bara weyawa bara banua i mPue Allah? Gete, banua i mPue Allah semo to bae-bae batuanginya pei weyawa etu! Apa naka pei weyawa etu mawali i Pue Allah puenya apa saba re’e ri raya banuaNya semo. 18 “Wali komi mampotundeka wo’u resi tau, manganto’o, ‘Ane re’e tau to mangika parajanji pei manganto’o, “palampa mpampue semo to mawali matamanasa parajanjingku,” ane ewa see, tau etu nempo taa mangabanang parajanjinya, taa mawei. Pei tau to manganto’o, “pampue to ri wawo mpalampa, etu semo to mawali matamanasa parajanjingku,” ane ewa see, tau etu taa maya taa mangabanang parajanjinya etu.’ 19 Gete komi to ewa tau buta! To imba to bae-bae batuanginya, bara pampue bara palampanya? Palampa mpampue semo to bae-bae batuanginya. Apa palampa i Pue Allah puenya, pei ane pampue, tempo rapamposaka ri wawo mpalampa etu, panewa mawali seja i Pue Allah puenya. 20 Wali see naka ane tau mangampake palampa mpampue mawali matamanasa parajanjinya, batuanginya si’a ojo palampa etu to napake. Ia mangampake seja samparia pampue to re’e ri wawo mpalampa. 21 “Pasi ane tau mangampake banua i mPue Allah mawali matamanasa parajanjinya, batuanginya si’a ojo banua i mPue Allah to napake. Ia mangampake seja i Pue Allah to maroo ri raya banua to etu damawali matamanasa parajanjinya etu. 22 Pasi tau to mangampake saruga mawali matamanasa parajanjinya, batuanginya si’a ojo saruga to napake. Ia mangampake seja gadera i mPue Allah pasi i Pue Allah to matunda ri gadera etu damawali matamanasa parajanjinya etu. Pei komi sala mampotundeka tau mangkonong anu to si’i, wali see naka komi damangarata huku to bae kojo. 23 “Pasi kasesa danurata ngkomi to mampoguru porenta i Musa pasi komi to aliran Parisi. Komi ojo gombomu to manoto! Komi damangarata kasesa apa komi taa mangika anu to bae kojo batuanginya resi i Pue Allah. Komi madota kojo mangalulu porenta-porenta to taa bae kojo batuanginya, ewamo mangawai santila sampuyu yako samparia to komi mangarata. Apa gete, pasiwa pinumuya rampa to rato’oka selasi, adas manis pasi wunga rampa, komi madota mangawaika resi i Pue Allah santila sampuyu. Pei komi taa mangaluluka porenta i Musa to bae wo’u batuanginya. To bae wo’u batuanginya etu semo mangika palaong to masipato raika, pasi mamporayang sa’e, pasi mangika lengko ngkatuwu to masipato nasarumaka nsa’e. Wali komi taa kojo mangaluluka porenta to etu. Wali matao ane tiroowa mangawai santila sampuyu, pei pakadota mangalulu seja porenta to bae wo’u batuanginya etu. 24 Gete, komi ewa mata njaya to buta. Palaong to komi mangika raporapaka ewa mangantiris nsiok yako ri ue naka ne’e manginu yau nsiok etu, pei ane binatang to bae kojo to rato’oka unta komi mangomo yau. Ewa wetu komi apa ane porenta to taa bae batuanginya, komi mangaluluka kojo, pei porenta to bae kojo batuanginya, to etu komi mampobuuka nempo taa raluluka taa mawei! 25 “Kasesa danurata ngkomi to mampoguru porenta i Musa pasi komi to aliran Parisi. Komi ojo gombomu to manoto! Komi damangarata kasesa apa komi madota kojo mangalulu ada to si komi, pei pampobuuka ngkomi pasi raya ngkomi bamporomung kojo pasi boros pamporani ndayamu to maja’a to taa nuta’amaka ngkomi. Wali komi maya raporapaka ewa sangkir bara pingga to rapakayongongika ojo ri wotonya bara ri bengonya, pei rayanya buke anu to makarika. 26 Gete komi to aliran Parisi, komi ewa tau buta! Pakayongongika ruyu anu to raposaka ri raya nsangkir pasi pingga, panewa wotonya pasi bengonya maya rapakayongongika seja. 27 “Kasesa danurata ngkomi to mampoguru porenta i Musa pasi komi to aliran Parisi. Komi ojo gombomu to manoto! Komi damangarata kasesa apa komi ewa dayo to rapalasika cet to buya. Dayo etu ane ri wotonya magaya kojo, pei ane ri rayanya buke wuku ntau mate pasi makarika kojo. 28 Wali ewa see seja komi. Apa ane ri pangkita nu mata ntau, lengko ngkomi singkonong pei i Pue Allah. Pei raya ngkomi maja’a kojo pasi ojo gombo ngkomi to manoto. 29 “Kasesa danurata ngkomi to mampoguru porenta i Musa pasi komi to aliran Parisi. Komi ojo gombomu to manoto! Komi damangarata kasesa apa nempo mampoanika mangika palaong to matao, pei kamonsonya raya ngkomi maja’a. Rapanya komi mangikaka to pantuntu tuntu i mPue Allah dayo to meyawa kojo. Pasi komi mampakagaya woto ndayo ntau to lengkonya singkonong pei i Pue Allah. 30 Pasi komi manganto’o, ‘Ane rapanya kami semo to tuwu tempo bue-bue mami tempo owi, ane ewa see, kami taa mampopate yau to pantuntu tuntu i mPue Allah ewa naika nsira.’ Ewa wetu nuto’o ngkomi. 31 Pei re’e palaong ngkomi to mampakanasanka Aku komi sewaju kojo pei sira. Aku kunsani komi roomo magombo-gombo mangika songka rani mampopate yau Aku. Wali yako ri songka ngkomi etu manasa komi sewaju ewa bue-bue ngkomi to nampopate yau to pantuntu tuntu i mPue Allah etu. Wali komi si’a ojo wiyaa nsira, pei lengko ngkomi sewaju ewa lengko nsira seja. 32 Wali manasa resi Aku komi taa damajea. Wali gete, biakamo! Ika ruyu songka ngkomi etu pei polasaka palaong to maja’a to naika nu bue-bue ngkomi etu! 33 “Wali Aku manganto’oka komi, komi ewa ule to mampeyaa mampiyaika apu nja’u pada pei ia taa nakurang. Apa ewa see seja komi. Komi taa kojo damangampiyaika huku ngkomi la’u apu naraka! 34 “Wali apa saba komi maja’a kojo, see naka Aku mangampokau tau yau resi komi. Tau etu to pantuntu tuntu i mPue Allah, pasi tau to bae kapande to nawaika i mPue Allah sira, pasi re’e seja tau to mampotundeka sa’e porenta i mPue Allah. Pei komi taa mampodongeka tau etu. Kasimbalinya yako etu re’e sira to danupopate yau ngkomi pasi re’e to danupaku yau ngkomi ri kaju pasape. Pasi re’e seja to danutidas ngkomi nja’u banua-banua to napampatunde ngkomi. Panewa re’e wo’u sira to danurubak ngkomi yako ri kota to samba’a rata nja’u kota-kota to yusa. 35 Wali ewa wetu danuika ngkomi resi tau to ipokaungKu etu, wali see naka komi damangarata seja huku to narata ntau to tempo owi to mampopate yau seja tau to tare salanya. Apa mula yako ri temponya i Habel to tare salanya, sira mampopate yau boros kojo tau to taa seja re’e salanya, rataka ri temponya i Sakharia, ana i Berekia rapopate yau. I Sakharia etu napopate yau nu yunu ngkomi ri oyonya banua i mPue Allah pasi palampa mpampue. 36 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u samparia palaong to maja’a etu, komi to tuwu ri tempo si’i to damangarata seja hukunya.” 37 Wali yako etu i Yesu magombo wo’u, Ia mawo rayaNya manganto’o, “Kuporayang kojo komi to Yerusalem! Yako tempo owi rataka ri tempo si’i komi mampopate yau to pantuntu tuntu i mPue Allah. Pasi tau to napokau i mPue Allah resi komi, tau etu nutasoka ngkomi watu. Pei mandudu ngkani Aku rani mampasiromunaka samparia komi ri awengKu ewa naika manu mampasiromunaka ananya ri ara mpaninya. Pei komi taa rani. 38 Wali kota ngkomi danapiyaika yau i mPue Allah pei darapakaja’aka yau. 39 Wali Aku manganto’oka komi, tempo Aku yau, roo see komi tawa damangkita wo’u Aku sampe rata temponya komi damangantabe Aku, manganto’o, ‘Barong Ia to ma’i napokau i mPue!’”

Matthew 24

1 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka tau etu ri raya ntongonata banua i mPue Allah, roo see Ia masuwu muni yako ri tongonata etu. Tempo Ia malinja yako nja’u ria, kami to anaguruNya yau resi Ia pei manganto’oka Ia, “Lo’aja ewa wimba kagayanya banua i mPue Allah pasi banua-banua to nja’u awenya etu!” 2 Wali i Yesu manganto’oka kami, to’oNya, “Monso pu’u komi mangangkita samparia to magaya si’i. Pei Aku manganto’oka komi, monso pu’u banua i mPue Allah pasi banuabanua to ri awenya etu darapakaja’aka yau, pasi watu bose etu dararantamaka yau samparia. Tare pasi songu to taa darayali yau.” 3 Wali yako etu i Yesu yau nto’u Tongku Saitun. Rata ndate ria Ia matunda-tunda ndate rapa ntongku etu. Tempo Ia matunda ndate ria, kami to anaguruNya yau mangampago Ia tempo tare tau to yusa. Kami manganto’o, “To’oka kami, bara mpia temponya danapowali anu to Komi room manganto’oka kami mangkonong banua i mPue Allah darapakaja’aka yau? Pasi kesaa damawali tondong resi kami mangkonong kama’i ngKomi pasi mangkonong kapuranya temponya to si’i?” 4 Wali i Yesu mangansono, “Pakatao kojo see komi taa natipu ntau mangkonong temponya Aku dama’i muni ri lino. 5 Apa dama’i boros tau to damampoanika Aku, sira damanganto’o samba’a pei samba’a, to’onya, ‘Aku semo i Makole parajanji i mPue Allah.’ Wali malagi tau to danatipu nsira. 6 Pasi tempo Aku tawa ma’i muni, tempo etu komi damangandonge seja kareba mangkonong tau masimusu re’e lipu to mosu pasi re’e lipu to longko seja. Pei tempo komi mangandonge kareba etu, ne’e masusa apa palaong to etu yako ri songka i mPue Allah wali taa maya taa mawali. Pei ane tempo etu si’awa temponya to dapura samparia. 7 Apa tiroowa re’e palaong to damawali. Wali re’e tau to samba’a bansa damasimusu pei tau yako ri bansa to yusa. Pasi re’e seja tau to samba’a makole damasimusu pei tau to samba’a makole to yusa. “Pasi re’e wo’u palaong to damawali ri tempo etu, etu semo lengko tana pasi oro pasi panyaki to mapari kojo, wali samparia palaong to etu damawali ri malagi lipu ri lino si’i. 8 Wali palaong to damawali etu, etu semo pamula kasesa to danarata nto lino. Palaong to etu raporapaka ewa ntida to narata ntau we’a tempo ia owo mula moana, apa yako etu kanjo’u-njo’u kapari-pari ntida danaepe ntau we’a etu sampe ratamo temponya ia roomo moana. 9 “Wali ane ratamo tempo kasesa etu komi darasoko pasi darawaika yau resi tau to damangansesai pasi damampopate yau komi. Pasi komi damaja’a nakita ntau samparia bansa apa saba komi mangalulu Aku. 10 Pasi tempo etu boros tau to damamposaka yau pangaya nsira. Sira damamposora yau yunu nsira pasi maja’a danakita yunu nsira samba’a pei samba’a. 11 Pasi boros to pantuntu tuntu to taa monso to damasuwu tempo etu. Sira damangantipu boros tau. 12 Wali tempo etu kanjo’u-njo’u kapari-pari kaja’a nu lengko ntau. Wali see naka boros tau to tamo nakurang mamporayang sa’e. 13 Pei tau to mangainsoka kasesa etu sampe rata tempo kapuranya, tau etu darapalaes pei damangarata katuwu to singkasaenya. 14 Pasi kareba matao si’i mangkonong ewa wimba i Pue Allah damawali Makole nto lino darapakarebaka njo’u sambawo lino see tau samparia bansa maya mangansani. Wali ojo karoonya tau samparia bansa mangandonge kareba matao etu panewa darata kapuranya temponya to si’i.” 15 Wali roo see i Yesu mampakapolas mampakanasaka wo’u kami to anaguruNya mangkonong palaong to damawali tondong mangkonong kapuranya temponya to si’i. Ia manganto’o, “A’i-a’i, pobuuka palaong to nato’o yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, i Daniel. Apa i Daniel etu manganto’o ane ri tempo to darata dama’i samba’a tau to maja’a to damampoanika i Pue Allah. Wali ia damakore ri tampa to nato’o i mPue Allah Iaja puenya, to ndate Yerusalem. Wali see naka tampa etu damawali makarika ri pangkita i mPue Allah, wali danapiyaika yau i mPue Allah pasi darapakaja’aka yau. Wali ane nukita ngkomi palaong to etu, piyaimo komi to re’e ri propinsi Yudea, piyai nto’u tongku.(Wali komi to mangabasa gombongKu si’i, pobatuangka kojo.) 17 Pasi ane re’e tau to ri sambali banuanya, pakajoli pana’u pei piyai. Ne’emo masua ri raya banua damangoko ngaya-ngaya to darakeni. 18 Pasi ane bara re’e tau to nja’u nawu, ne’emo mawolili yau mangoko jubanya. Piyaimo nto’u tongku.” 19 Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Kuporayang kojo tau to mangkeni koro pasi tau to bara re’e ana kodi to mansusu ane rata tempo to etu, apa mandasai kojo sira miyai. 20 Pei pokai-kai see palaong etu taa damawali tempo uja pasi loto, bara kono ri eo rapandoo. 21 Apa tempo danapowali ngkasesa etu, mandasai pasi mapari kojo naepe ntau. Pasi kasesa etu semo to pari-pari wo’u pei kasesa to room narata ntau yako ri tempo lino si’i rapapowali rataka ri tempo si’i. Pasi ane roo kasesa to etu, tamo re’e tau to damangarata wo’u kasesa to ewa wetu kaparinya. 22 Pei nempo mapari kojo kasesa etu, pei i Pue Allah damamporayang tau, see naka Ia damanganto’o, ‘Aku taa damangabiaka tau etu masae kojo mangarata kasesa. Wali Aku damampakapodo tempo ngkasesa etu.’ Wali etu semo to danaika i mPue Allah. Apa ane Ia taa mangika ewa wetu, tare to lino to darapalaes yako ri kasesa etu. Wali i Pue Allah mampakapodo tempo ngkasesa etu apa Ia mamporayang tau to Ia roomo mangampilis. 23 “Wali tempo powalinya palaong to maja’a etu, ane re’e tau to manganto’oka komi, ‘Lo’aja, si’i semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah!,’ pasi ane re’e tau to manganto’o, ‘Etu semo Ia!,’ ne’e mangaya gombo ntau etu. 24 Apa ri tempo etu boros tau to damangawutis tau, sira manganto’o, ‘Aku semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.’ Pasi re’e seja to manganto’o, ‘Aku semo to pantuntu tuntu i mPue Allah.’ Tau etu sira damangika palaong to taa rapobiasa to mawali tondong resi tau, pasi palaong to mampakaipu raya ntau. Sira mangika palaong to etu apa sira mampobuuka bara maya mangantipu yau tau, nempo tau to natipu etu tau to roomo napilis i mPue Allah. 25 Wali padongeka kojo, apa Aku roomo mampakanasaka yami komi palaong to damawali ri tempo etu see komi taa daratipu mangkonong temponya Aku dama’i wo’u. 26 “Wali a’i-a’i, Aku manganto’oka wo’u komi, ane re’e tau manganto’oka komi, ‘Lo’aja, nja’u i Kerisitu nja’u pada bone,’ ane ewa see nato’o ntau, ne’e yau mangalo’a. Pasi ane re’e tau to manganto’o, ‘Lo’aja, Ia masaya ri raya nsongi to sire,’ ane ewa see nato’o ntau, ne’e seja raaya. 27 Apa tempo Aku, Wiyaa nto Lino damawolili muni, tempo etu damanasa kojo resi to lino. Apa kama’ingKu etu maya raporapaka ewa bilak, apa nempo nja’u tondo mata nu eo bilak etu, mareme seja rata nja’u tondo kasoyo nu eo. Wali kama’ingKu danakita seja ntau samparia. 28 “Wali kita re’e ligi to manganto’o, ‘Imbare nakare’e anu to mate, nja’u ria seja nakasiromu tonsi to rato’oka papaa.’ Wali monso pu’u, ane kita mangkita tonsi papaa etu, kita mangansani nja’u ria re’e anu to matem. Pasi ewa see seja, ane mangkita palaong to Aku roomo mampakanasaka komi etu, komi damangansani darata ri kapuranya temponya to si’i.” 29 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u kami, Ia manganto’o, “Ojo karoonya kasesa tempo etu, ‘mata nu eo damawali mawuri pasi wuya tamo seja re’e remenya. Pasi batu’e damaranta yako ndate yangi pasi samparia to ndate yangi singkayame ewa anu to ranjongko.’ 30 “Wali tempo etu damiyala ndate yangi tondong to mampakanasaka resi to lino Aku, Wiyaa nto Lino, dama’imo. Wali to lino to samparia bansa damangkita tondong etu. Wali ojo pangkitanya tondong etu, sira samparia datumangi kojo apa manasa resi sira tamo masae sira darahuku. Panewa yako etu sira damangkita Aku, Wiyaa nto Lino, ma’i ri raya limu ndate yangi. Pasi tempo Aku dama’i etu, bae kojo kuasangKu pasi kayawangKu. 31 Tempo etu loo ntarompet to maroso kojo daradonge, pasi tempo etu semo Aku damampokau pomakaungKu yako ndate saruga yau damampasiromunaka tau to Aku room mampilis. Sira damampasiromunaka tau etu yako ponto lipu ri sambawo lino. Bara imba-imbare lipu ntau to Kupilis etu, yako nja’u ria sira darapasiromunaka.” 32 Wali yako etu i Yesu manganto’oka kami rapa, Ia manganto’o, “Pobuukaja mangkonong ewa kaju ara, pasi pobatuangka. Rapanya, kaju etu ane mosumo tempo eo ia damalonde. Wali tempo kita mangkita kaju etu malonde muni, kita tansani mosumo tempo eo. Wali kaju ara etu mawali tondong to mampakanasaka kita mosumo tempo eo. 33 Pasi ewa see seja palaong to Aku room mampakanasaka komi mangkonong anu to mawali ndate yangi. Palaong etu seja damawali tondong resi komi apa ane komi mangangkita samparia palaong to Kuto’oka komi etu damawalimo, wali komi mangansani tamo masae Aku dama’i. Aku mosu kojo dama’i tempo etu, ewa tau to ratamo ri tango mbombo banua. 34 Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau to tuwu ri tempo tondong-tondong etu mawali, re’e to tawa damate sira damangkita samparia palaong to Aku manganto’o si’i. 35 Yangi pasi lino dapura yau, pei kuasa nu gombongKu taa dapura.” 36 Panewa i Yesu mampakapolas gomboNya, Ia manganto’o, “Kita tansani damawali kojo palaong to Aku room manganto’oka komi, pei tare tau to mangansani bara eo kesaa pasi bara jam sawei danapowali mpalaong to etu. Nempo pomakau i mPue Allah ndate saruga, sira taa seja mangansani temponya. Ojo patanya Pa’angKu, Ia semo mangansani. 37 Ewa wimba palaong to nawali tempo i Nuh tempo owi, ewa see seja to damawali tempo Aku, Wiyaa nto Lino dama’i. 38 Apa ane tempo i Nuh, re’e katawanya samal ue, tempo etu katuwu ntau ojo ewa biasa. Sira re’e mangkoni pasi manginu, pasi sira marongo pasi mampaporongo sa’e. Sira mangika palaong to etu sampe rata temponya i Nuh masua ri raya bangka bae. 39 Pasi sira taa nansani palaong to damawali, pei kodi majoli ma’i samal ue panewa malodong yau sira. Wali ewa wetu seja tempo Aku, Wiyaa nto Lino, dama’i. 40 Apa tempo etu rapanya re’e dua mba’a tau langkai to mapalaong nja’u nawu, samba’a sira darakeni pei yununya darabiaka nja’u ria. 41 Pasi rapanya re’e dua mba’a tau we’a to mambaju, samba’a sira darakeni pei yununya darabiaka nja’u ria. 42 “Wali ne’e ewa tau bayore. Kasimbalinya yako etu, jagai kojo ne’e lenga mangampeas kama’ingKu, see komi sangkani sigena ane Aku to Puemu kodi majoli ma’i. Apa komi taa nunsani tempo ngkama’ingKu etu. 43 Pei pobuuka rapa si’i mangkonong to palima. Rapanya ane pue banua mangansani yami bara jam sawei danakama’i nto palima ri raya mburi, ia taa dayore pasi ia taa damangabiaka to palima etu mampakaja’aka yau banuanya see damasua damampolima yau ngayangayanya. 44 Wali ewa naika ntau pue banua etu mangajagai kojo see sigena ane rata to palima, ewa see seja komi. Wali jagai kojo ne’e lenga mangampeas kama’ingKu see komi sangkani sigena, apa ri tempo komi taa mampobuuka bara dama’i Aku, Wiyaa nto Lino, tempo etu semo Aku dama’i.” 45 Wali yako etu i Yesu manganto’oka kami rapa apa rani mampakaroso raya mami see kami madota mangampeas kama’iNya. Ia manganto’o, “Pobuuka, rapanya to papolaong to masipato rasarumaka pasi to pande, ane tau pue banua dayau njo’u longko, to papolaong to etu semo to nasarumakaka ntau puenya damampasilonga to papolaonginya to yusa. Wali to papolaong to rasarumaka etu ia semo to mangawaika pangkoni resi tau to maroo ri banua etu ane ratamo tempo mangkoni. 46 Wali masanang kojo to papolaong to etu tempo karata muni ntau puenya ane tau puenya etu mangarata ia madota mangangika palaong to rasarumakaka resi ia. 47 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u to papolaong to masipato rasarumaka etu ia danato’oka ntau puenya, ‘Yako tempo si’i korom semo to mampasilonga samparia to Aku puenya.’ 48 Pei ane to papolaong etu tau to maja’a, ia bara damampobuuka, ‘O, masaewa panewa rata muni tau puengku.’ 49 Wali see naka to papolaong etu mula mangantidas yununya to papolaong seja. Pasi ia ojo mangkoni-ngkoni pasi manginu-nginu resi tau to panginu. 50 Wali ane ewa see, kesaa to damawali resi ia? Ewa si’i damawali. Ane ratamo eo pasi jam to taa napobuuka nto papolaong etu puenya bara darata, tempo etu semo tau puenya darata. 51 Panewa puenya mapari kojo danaika mangahuku ia panewa damamposaka yau ia nja’u tampa to masipato darapamposaka tau to ojo gombonya manoto. Wali nja’u ria tau tumangi-mangi pasi sakangke’i baganginya.”

Matthew 25

1 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u rapa mangampotundeka wo’u kami see kami damadota mangampeas temponya Ia dama’i muni, Ia manganto’o, “Palaong to mawali tempo i Pue Allah Makole nto lino maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e sampuyu mba’a ngana we’a to tawa re’e nepenya to langkai. Wali ngana we’a etu re’e lima mba’a to madoyo pasi lima mba’a to pande. Ngana we’a etu yau mangansabi paporongo nu galung nsira. Wali ane ratamo temponya, sira yau damangantomu tau to langkai to darapaporongo see maya sindarandara pei ia masua ri roa mangalulu ada ngkita. Tempo sira yau etu sira mangangkeni pansona samba’a pei samba’a. 3 Wali ngana we’a to madoyo etu, sira mangkeni pansona pei taa mangkeni minya to darapake damangabanang muni pansona etu. 4 Pei ngana we’a to pande, sira mangkeni pansona pasi mangkeni seja minya to ri raya ntampa. 5 Yako etu masae sira mangampeas pei tawa rata to langkai etu. Wali see naka sira sampuyu paka yoremo mata nsira wali sira yore yau. 6 “Wali yako etu, ntongo wuri, re’e tau kaboo-boo manganto’o, ‘Daratamo to langkai! Inta pei tomu ia!’ 7 Wali ngana we’a to sampuyu etu sira mambangu pei mampasilonga muni pansonanya. 8 Wali ngana we’a to madoyo manganto’oka to pande, ‘Waika kami sangkodi minya ngkomi apa dapikamo pansona mami.’ 9 “Pei ngana we’a to pande mangansono, sira manganto’o, ‘Taa, apa taa gana danapake ngkita samparia. Inta njo’u kios pei oli wo’u minya to danupake ngkomi.’ 10 “Wali ngana we’a to madoyo etu, sira yau mangoli minya. Pei tongo-tongonya sira yau etu, ratamo to langkai to darapaporongo. Wali ngana we’a to masilongamo pansonanya etu, sira masua sindarandara pei to langkai etu ri raya banua nakanja’u roa mpaparongo. Roo see wombo banua etu raba’a yau. 11 “Wali yako etu rata seja ngana we’a to lima nja’u banua etu. Sira mampokio, to’onya, ‘Pa’a, Pa’a, lokaka kami wombo!’ 12 “Pei to langkai to darapaporongo etu ia manganto’o, ‘Taa, apa aku taa kunsani komi.’ Etu semo to nato’oka nto langkai resi ngana we’a to madoyo etu. Wali etu semo rapa. 13 “Wali ne’e ewa to we’a to madoyo etu. Jagai kojo ne’e lenga mangampeas ngkama’ingKu see sigena komi ane Aku rata. Apa komi taa nunsani bara eo kesaa pasi bara jam sawei dakukarata Aku, Wiyaa nto Lino.” 14 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa to etu, Ia manganto’o wo’u rapa mangampotundeka wo’u kami to anaguruNya see kami damadota mangika palaong mami ri rayanya mangampeas kama’iNya. Wali Ia manganto’o, “Palaong to mawali tempo i Pue Allah Makole ri lino maya raporapaka seja ewa si’i. Rapanya re’e samba’a tau sugi, ia togo to papolaonginya. Wali tau sugi etu dayau njo’u tana to longko. Pei tempo ia tawa yau ia mampokio to papolaonginya panewa mansarumakaka resi sira samparia to ia puenya. 15 Ia mangawaika resi sira doi samba’a pei samba’a singkonong ewa kapande nsira damampasilonga. Wali samba’a to papolaonginya etu ia mangawaika lima nsowu ngkomba doi pera. Pasi samba’a wo’u to papolaonginya ia mangawaika dua nsowu ngkomba doi pera. Panewa samba’a wo’u ia mangawaika sansowu ngkomba doi pera. Roo see ia mayoko dayau njo’u longko. 16 “Wali yako etu to papolaong to nawaika mpuenya doi lima nsowu ngkomba etu, ia mansaka yau mangampake doi etu mangoli pasi mampobalu see naka tidugang wo’u lima nsowu ngkomba doi pera etu. 17 Pasi ewa see seja naika nto papolaong to nawaika mpuenya doi dua nsowu ngkomba. Doi to si ia etu tidugang seja dua nsowu ngkomba. 18 Pei tau to nawaika mpuenya doi sansowu ngkomba, ia ojo yau mangika wayau ri tana panewa mangantampok yau doi mpuenya see taa danarata nsa’e. 19 “Wali yako etu masae panewa rata muni tau pue nto papolaong etu. Ojo karatanya muni ia mampotanaka resi to papolaonginya mangkonong doi to isarumakakanya resi sira seore. 20 Wali to papolaong to mangantima doi lima nsowu ngkomba etu, ia mangkenika tau puenya doi to rasarumakaka resi ia pasi ia mangkeni seja doi lima nsowu ngkomba to wua mpalaonginya. Ia manganto’o, ‘Pue, komi mansarumakaka resi aku lima nsowu ngkomba doi pera, pei lo’aja, aku roomo mangadugang wo’u lima nsowu ngkomba.’ 21 “Wali tau puenya manganto’o, ‘Matao kojo! Korom to papolaong to matao pasi to masipato rasarumaka. Wali apa saba korom masipato rasarumaka mampasilonga palaong to kodi etu, see naka aku damangokotaka korom damampasilonga palaong to bae wo’u batuanginya. Wali pasuamo pei pakandende rayamu sindara-ndara pei aku.’ 22 “Wali roo see ma’i wo’u to papolaong to nawaika mpuenya doi dua nsowu ngkomba. Ia manganto’oka tau puenya, to’onya, ‘Pue, komi mansarumakaka resi aku dua nsowu ngkomba doi pera, pei lo’aja, aku roomo mangadugang wo’u dua nsowu ngkomba.’ 23 “Wali tau puenya manganto’o, ‘Gete, matao kojo! Korom to papolaong to matao pasi to masipato rasarumaka. Wali apa saba korom masipato rasarumaka mampasilonga palaong to kodi etu, see naka aku damangokotaka korom damampasilonga palaong to bae wo’u batuanginya. Wali pasuamo pei pakandende rayamu sindara-ndara pei aku.’ 24 “Wali yako etu ma’i seja to papolaong to nawaika mpuenya doi sansowu ngkomba. Ia rani mangika anto, see naka ia mawuti mampakasala tau puenya, ia manganto’o, ‘Pue, aku kunsani komi tau to maroso kojo porentamu. Komi mamota nja’u tampa to si’a komi mampomuya pasi komi mamporomung wua mpinumuya to si’a komi mangansawu. 25 Wali aku meka mampobuuka danuhuku ngkomi ane bara tibute yau doi ngkomi, see naka aku yau mangansayaka doi etu la’u raya ntana. Wali si’i muni doi to komi puenya etu.’ 26 “Wali tau puenya manganto’o, ‘Gete korom to papolaong to maja’a pasi meyoko! Korom manganto’o aku mamota nja’u tampa to si’a aku mampomuya pasi mamporomung wua mpinumuya to si’a aku mangansawu. 27 Wali ane monso pu’u lengkongku ewa to nuto’o ngkorom etu, maka pei korom taa mangkeni doingku etu pei mamposaka nja’u bang see tempo aku rata muni aku maya mangantima muni doi etu pasi bunganya?’ 28 “Wali roo see, tau pue nto papolaong etu manganto’oka sa’e, to’onya, ‘Oko yau doi sansowu ngkomba etu yako resi ia pei waika wo’u resi tau to re’e doinya sampuyu nsowu ngkomba. 29 Apa i sema-sema tau to masipato rasarumaka, tau etu darawaika wo’u. Wali bae kojo to re’e resi ia. Pei tau to taa masipato rasarumaka, tau etu nempo re’e sangkodi to rasarumakaka resi ia, to etu daraoko yau see ia tamo re’e bara kesaa. 30 Panewa soko to papolaong to tare batuanginya si’i pei panasok yau njo’u longko, njo’u tampa to mawuri. Nja’u ria tau tumangi-mangi pasi sakangke’i baganginya.’” Wali etu semo rapa to nato’oka i Yesu kami to anaguruNya see kami mangansani mampakadota mangika palaong mami ri rayanya mangampeas tempo ngkama’iNya. 31 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, “Wali Aku, Wiyaa nto Lino, dama’i ri raya ngkayawangKu pasi samparia pomakaungKu yako ndate saruga, sira dama’i sindara-ndara pei Aku. Wali tempo Aku dama’i etu, Aku damangabotus to lino, see naka Aku damatunda ri gadera to tondong kuasangKu pasi kayawangKu. 32 Pasi tempo etu tau samparia bansa darapasiromunaka ri tangongKu, panewa Aku damangaga’a sira ewa naika nto pangkampang domba mangaga’a domba pasi bembe. 33 Wali tau to singkonong pei Aku, to raporapaka ewa domba, tau etu dakuposaka ri sambalingKu tondo ngkana. Pasi tau to taa singkonong pei Aku, to raporapaka ewa bembe, tau etu dakuposaka ri sambalingKu tondo ngkii. 34 “Yako etu Aku, i Makole, damanganto’oka tau to re’e ri sambalingKu tondo ngkana, Aku damanganto’o, ‘Maimo. Komi semo tau to Makolemu i Pue Allah. Wali mai apa danawaika mPa’angKu rasi. Apa rasi to rawaika resi komi etu, rasi etu rapasigenaka yami komi yako ri temponya lino si’i rapapowali, pasi maya raporapaka ewa panta to nawaika mpa’a resi ananya. 35 Wali komi damangarata rasi etu apa tempo Aku moro kompongKu seore komi mampokoni Aku. Pasi tempo Aku mara ngangangKu komi mangawaika Aku anu to rainu. Pasi Aku ewa tau to rata yako ri lipu to yusa pei komi mangansale Aku maroo ri raya banuamu. 36 Pasi tempo Aku taa gana pakengKu komi mangawaika Aku pake. Pasi tempo Aku masaki komi mangkampang Aku. Pasi tempo Aku re’e ri raya ntarungku komi yau mayunu resi Aku.’ Wali apa saba ewa wetu nuika ngkomi, see naka komi darawaika rasi. Ewa wetu daKuto’oka tau to ri tondo ngkanangku etu. 37 “Wali tau to singkonong pei Aku etu sira damampotanaka resi Aku, sira damanganto’o, ‘Pue, kami taa mangendo temponya kami re’e mangansawang Komi ewa wetu. Bara mpia temponya kami re’e mangkita Komi moro kompoMu pei mampokoni Komi bara mangkita Komi mara ngangaMu pei mangawaika Komi anu to rainu? 38 Pasi mpia temponya kami mangkita Komi ewa tau to rata pei mangansale Komi maroo ri raya banua mami, bara mangkita Komi taa gana pakeMu pei mangawaika Komi pake? 39 Pasi mpia temponya kami mangkita Komi masaki pei mangkampang Komi bara mangkita Komi ri raya ntarungku pei yau mayunu resi Komi?’ 40 “Wali Aku damanganto’oka sira, ‘Aku manganto’oka komi, monso pu’u ponto ngkani komi nangika palaong to ewa wetu mangansawang tau to rato’oka tua’ingKu si’i, nempo to taa bose angga nsira, batuanginya ane ri pangkita nu matangKu komi nangika palaong to etu mangansawang Aku.’ 41 “Wali yako etu Aku damanganto’oka wo’u tau to re’e ri sambalingKu tondo ngkii, Aku damanganto’o, ‘Piyaimo yako resi Aku, komi to roomo natanaa yau i mPue Allah. Inta njo’u apu to singkasaenya mawea, to rapasigenaka i Kepala nto pantipu pasi pomakaunya. 42 Piyai, apa tempo Aku moro kompongKu seore komi taa mangawaika Aku pangkoni. Pasi tempo Aku mara ngangangKu komi taa mangawaika Aku anu to rainu. 43 Pasi Aku ewa tau to rata yako ri lipu to yusa, pei komi taa mangansale Aku maroo ri raya banuamu. Pasi tempo Aku taa gana pakengKu, komi taa mangawaika Aku pake. Pasi tempo Aku masaki komi taa mangkampang Aku pasi tempo Aku ri raya ntarungku, tempo etu komi taa yau mayunu resi Aku.’ 44 “Wali tau to etu sira seja damangansono, sira damanganto’o, ‘Gete, Pue, taa masipato kami rapakasala, apa kami taa kojo mangendo temponya kami re’e mangkita Komi parluu rasawang ewa wetu pei kami taa mangansawang! Kami tare mangkita Komi moro kompoMu, bara mara ngangaMu, bara ewa tau to rata, bara taa gana pakeMu, bara masaki bara ri raya ntarungku. Kami tare mangkita Komi ewa wetu!’ 45 “Wali Aku damanganto’oka sira, ‘Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane komi taa mangika palaong to ewa wetu mangansawang pua’ingKu si’i nempo to bose angganya pasiwa to taa bose angganya, batuanginya ane ri pangkita nu matangKu, komi taa seja mangansawang Aku.’ 46 “Wali yako etu, tau to re’e ri sambalingKu tondo ngkii etu, sira damayoko. Sira dayau damangarata huku to singkasaenya. Pei tau to singkonong pei Aku sira dayau damangarata katuwu to singkasaenya.” Wali samparia etu, etu semo gombo i Yesu mangansono pampotanaka mami to anaguruNya mangkonong temponya Ia dama’i wo’u.

Matthew 26

1 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o samparia gombo to etu, Ia manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, to’oNya, 2 “Komi mangansani ri rayanya dua mbengi si’i darata temponya roa rapangendo temponya bue-bue ngkita to Israel naliunaka mpomakau to mangkeni kapate tempo ia mangkita raa to rapalasika ri wombo nsira la’u tana Mesir tempo owi. Roa etu kita manganto’o Roa Paskah. Wali tempo etu semo Aku, Wiyaa nto Lino, daraposora yau see danapaku ntau ri kaju pasape.” 3 Wali tempo i Yesu mampogomboka kami etu, tempo etu kepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi sira nja’umo nja’u banua i ngKayapas. I Kayapas etu ia kepala nto pampue to bae angganya. 4 Wali naka pei sira siromu nja’u ria mansongka damangansoko i Yesu panewa damampopate yau. Wali sira manganto’o, “Wimba dataika see tau boros taa mangansani? 5 Apa tempo si’i mosumo tempo Roa Paskah. Wali boros kojo tau siromu ri kota si’i pasi malagi sira to mampobuuka i Yesu semo Makole parajanji i mPue Allah. Wali ane tau boros etu mangansani i Yesu darapopate yau, sira damaja’a rayanya pei damangarotai kita. Wali to tao-tao peas ruyu.” 6 Wali yako etu i Yesu pasi kami to anaguruNya yau njo’u Betania pei yau ri banua i Simon to tempo ruyu ia masaki malobo. 7 Wali kami mangkoni nja’u ria. Ri temponya kami mangkoni etu, ma’i samba’a tau we’a to mangkeni batoro to raika yako ri watu sanganya pualam. Batoro etu bananginya minya to magaya kojo waunya to raika yako kale mpinumuya sanganya narawastu. Minya etu masuli kojo olinya. Wali tau we’a etu yau ri awe i Yesu panewa ia mangawubu minya etu ndate wawo mbo’o i Yesu. 8 Wali ojo pangkita mami palaong to naika ntau we’a etu, kami maja’a raya mami. Kami manganto’o, “Gete! Maka pei ia mangaja’at yau minya etu? 9 Apa ane minya etu pei rapobalu, olinya bae kojo. Pasi ane rapobalu, doi nu olinya etu maya rawaika yau resi tau to masiasi.” 10 Wali i Yesu mangansani anu to nato’o mami etu, see naka Ia manganto’oka kami, “Ne’e mampoja’a tau we’a si’i! Palaong to inikanya resi Aku etu si’a palaong to maja’a, palaong etu magaya kojo. 11 Monso pu’u matao seja ane mangansawang tau to masiasi, pei komi tiroo boros yoa damangansawang sira apa tau to masiasi sangkani re’e ri oyo ngkomi. Pei ane Aku, Aku taa dasingkasaenya maroo ri lino si’i sindara-ndara pei komi. 12 Wali masipato kojo palaong to naika ntau we’a si’i, apa ia re’e mangawubu minya to magaya waunya etu ri wawo mbo’ongKu apa ia mampasilonga yami korongKu darapongkeli, apa tamo masae Aku damate pasi darapongkeli yau. 13 Pasi Aku manganto’oka komi, monso pu’u juku ri lino si’i bara imbare rapakarebaka kareba matao si’i, palaong to naika ntau we’a si’i darapakarebaka seja resi tau see tau taa damangkalingan ia.” Ewa wetu nato’o i Yesu manganseko kami to anaguruNya. 14 Wali ojo karoonya palaong etu mawali, samba’a yako kami to sampuyu pei dua to anaguru i Yesu, sanganya i Yudas Iskariot, ia yau resi kepala-kepala nto pampue. 15 Ia manganto’oka sira, “Kesaa danubayarika ngkomi aku ane aku mangika jaya see komi maya mangansoko i Yesu?” Wali sira mangarekeng togo mpuyu ngkomba doi pera panewa mangawaika i Yudas. 16 Wali yako ri tempo etu i Yudas mangaliwu jaya to matao damamposora yau i Yesu. 17 Wali yako etu ratamo eo to napomula roa to danapangangkoni nto Yahudi roti to tare raginya. Wali yau wuro eo etu kami to anaguru i Yesu yau mampotanaka resi Ia, “Imbare Komi rani kami mampasigenaka Komi pangkoni to darakoni ri Roa Pasa yau wengi sire?” 18 Wali i Yesu manganto’oka kami, “Inta njo’u kota pei to’oka samba’a tau to roomo rapakatantuka, to’oka ia, ‘Pa’a Guru manganto’o daratamo tempo ngkapateNya. Pei ri katawanya tempo etu, Ia rani mangkoni ri Roa Pasa sindara-ndara pei kami to anaguruNya. Wali Ia marapi damampake banua ngkomi damangkoni ri Roa etu yau wengi sire.’” 19 Wali ojo karoonya i Yesu magombo etu, kami yau mangika ewa wimba Ia manganto’oka kami etu. Wali kami mampasigenamo pangkoni to darakoni ri tempo Roa Pasa etu. 20 Wali yako etu, ojo kawenginya rao, i Yesu yau njo’u banua to pangampasigena mami pangkoni etu. Panewa Ia matunda mangkoni sindara-ndara pei kami to anaguruNya to sampuyu pei dua. 21 Ri rayanya kami mangkoni, i Yesu manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e samba’a komi to damamposora yau Aku resi balingKu.” 22 Wali ojo pangandonge mami gombo i Yesu etu, kami mawo kojo raya mami. Pasi kami samparia samba’a pei samba’a manganto’oka Ia, “Bara si’anya aku, Pue?” 23 Wali i Yesu mangansono, “Wali tempo kita majonjo si’i, samba’a komi to mangantuika seja rotinya ri ue nu ira ngkaju si’i, tau etu semo to damamposora yau Aku. 24 Aku, Wiyaa nto Lino, Aku damate ewa to roomo rapakanasa yami ri raya ntuntu i mPue Allah. Pei tau to damamposora yau Aku, ia damasesa kojo. Wali to tao-tao ane ia taa ipoanaka.” 25 Wali i Yudas to damamposora yau Ia etu, ia manganto’o seja, “Bara si’anya aku, Pa’a Guru?” Pei i Yesu mangansono, “Ewa wimba panto’omu.” 26 Wali yako etu, tongotongonya kami mangkoni, i Yesu mangoko roti pei manganto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia mangampesu-mpesutimo roti etu panewa Ia mangantilaka kami to anaguruNya. Ia manganto’o, “Oko pei koni, apa si’i korongKu.” 27 Yako etu Ia mangoko wo’u sangkir to la’u tule anggur pei manganto’oka seja i Pue Allah, “Tarima matao.” Panewa Ia mangawaika resi anaguruNya, Ia manganto’o, “Oko pei inu samparia komi. 28 Apa si’i semo raangKu. Apa Aku damate mangkapateka komi, wali raangKu ri tempo Aku mate etu, raangKu etu mawali tondong parajanji to bou to naika i mPue Allah resi to lino. ParajanjiNya to bou etu manganto’o boros tau daralapas dosanya. Wali raangKu tempo Aku damate, raa etu semo damangansompo dosa ntau boros. 29 Pei Aku manganto’oka yami komi, ane karoonya kita mangkoni nene si’i, Aku tawa damanginu wo’u muni tule anggur. Pei ri tempo to darata, tempo Pa’angku mawali Makole ntau samparia, tempo etu Aku damanginu wo’u sindara-ndara pei komi tule anggur to bou.” 30 Wali ojo karoonya i Yesu magombo etu, kami menyanyi sindara-ndara mangabarong i Pue Allah, panewa roo see kami yau ri Tongku Saitun. Wali rata ri Tongku Saitun, i Yesu manganto’oka kami to anaguruNya, Ia manganto’o, “Komi paka damampiyaika yau Aku nene si’i, apa ewa wetu semo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah. I Pue Allah mangaligi mangkonong Aku pasi mangkonong komi, Ia manganto’o, ‘Aku damampopate yau to pangkampang domba, panewa dombanya etu damiyai yau samba’a pei samba’a.’ Etu semo gombo to ratulis. 32 Pei nempo ewa wetu to damawali resi kita, pei yako etu Aku darawangu muni yako ri kapatengKu, panewa roo see Aku damampatiruyu pei komi yau njo’u propinsi Galilea.” 33 Wali ojo karoonya i Yesu magombo etu, i Petrus manganto’oka Ia, “Nempo samparia sa’e mampiyaika Komi, ane aku taa kojo damampiyaika.” 34 Pei i Yesu manganto’oka i Petrus, to’oNya, “Aku manganto’oka korom, monso pu’u re’e katawanya manu matotoro’o nene si’i, togo ngkanimo korom damamposapuka Aku.” 35 Wali i Petrus mangansono, “Aku nempo rapopate yau sindarandara pei Komi, aku taa kojo damamposapuka Komi.” Wali samparia kami to anaguru i Yesu paka manganto’o seja ewa see. 36 Wali yako etu i Yesu pasi kami to anaguruNya polas wo’u njo’u tampa to rasangaka Getsemani. Rata nja’u ria i Yesu manganto’oka kami, “Patunda-tundamo ruyu komi rire mangampeas Aku dayau makai-kai njauture. 37 Roo see Ia yau, pei tempo Ia yau etu Ia mangansale i Petrus pasi dua mba’a ana i nSebedeus yau mangalulu Ia. Roo see i Yesu mawali mawo pasi masusa kojo seja rayaNya. 38 Wali Ia manganto’oka sira togo, “Aku mawo kojo rayangKu si’i-si’i. Aku ewamo damate kuepe naika ngkasusa ndayangKu si’i. Wali karoomo komi togo rire pei panaa.” 39 Wali i Yesu Ia mampiyaika sira togo, Ia yau longko wo’u njo’u sangkodi. Roo see Ia mamo’o yau ri wawo ntana pei makai-kai, Ia manganto’o, “O Pa’angKu, ane bara re’e jaya, limba kasesa to daKurata si’i. Pei ne’e raluluka pamporaningKu. Biakamo pamporani ngKomi semo damawali.” 40 Wali ojo karoonya Ia makai-kai etu Ia mawolili muni resi yunu mami to togo mba’a pei mangarata sira togo tongo ngkayorenya. Wali Ia mangalike i Petrus pei manganto’oka ia, to’oNya, “Wimba, komi togo bara taa nukoto manaa nempo ojo samba’a jam? 41 Panaa pei pakai-kai see nempo ragoda, komi taa mangaluluka. Apa kamonsonya raya ngkomi rani mangewa tempo ragoda etu, pei komi taa gana karoso ndayamu damangewa.” 42 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka i Petrus etu, Ia yau wo’u makai-kai kadua ngkaninya. Ia manganto’o, “O Pa’angKu, ane tare jaya yusa rapangalimba kasesa dakurata si’i, pei taa maya taa Aku damangarata, ane ewa see biakamo pamporani ngkomi semo damawali.” 43 Wali roo etu i Yesu mawolili wo’u muni resi yunu mami to togo mba’a etu pei Ia mangarata sira togo tongo ngkayorenya wo’umo apa yore kojo mata nsira. 44 Wali i Yesu yau muni wo’u makai-kai katogo ngkaninya. Pei pokai-kaiNya etu sewaju ewa pokai-kaiNya to uyunya. 45 Yako etu Ia mawolili muni resi sira togo. Ia manganto’oka sira, “Wimba, komi bara tiroo maturu pei yore-yore? Padongeka! Si’i-si’i ratamo temponya Aku, Wiyaa nto Lino, daraposora yaumo resi tau to madosa. 46 Wali pambangu pei yaumo kita. Apa lo’a, tau to damamposora yau Aku daratamo.” Wali sira opo ma’i muni resi kami wayu. 47 Wali tempo i Yesu mampogomboka sira togo etu, tempo etu i Yudas re’emo ri raya mpalinjanya ma’i damamposora yau i Yesu. Yudas etu ia seja samba’a anaguru i Yesu yako ri oyo mami sampuyu pei dua. Wali ia ma’i sinjaya-njaya pei tau boros to mangkeni wada pasi pampomobak. Naka pei tau boros etu yau mangoko i Yesu apa napokau ngkepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi. 48 Wali ojo karata i Yudas to mangamposora yau i Yesu etu, ia mansaka yau mampago i Yesu pei manganto’o, “Pa’a Guru, wimba kareba?” Panewa ia manganengu. Naka pei ia manganengu i Yesu apa tempo sira tawa rata, ia re’e manganto’oka yami tau boros tondong etu, to’onya, “Tau to dakunengu, Ia semo i Yesu. Sokomo Ia.” 50 Wali ojo karoonya ia manganengu i Yesu, i Yesu manganto’oka ia, to’oNya, “A’ingKu, kesaa to danuika ngkorom, ikam.” Wali yako etu ma’i tau boros pei mangansoko i Yesu pei manta’amaka Ia. 51 Pei ojo pansoko nsira i Yesu, re’e samba’a yunu i Yesu to mangarebu wadanya panewa mangansayu yau sambali ira ntalinga nto papolaong ngkepala nto pampue to bae angganya. 52 Pei i Yesu manganto’oka ia, “Penumpu muni wadamu ri raya nggumanya, apa ane tau mangampopateka sa’e wada, ia seja danapopateka nsa’e wada. 53 Wimba korom bara taa nunsani ane Aku mamporapi sawang yako resi Pa’angKu, panewa Ia mansaka damangampokau pomakauNya yabi pitu mpuyu nsowu dama’i mangansawang Aku? 54 Pei Aku taa mangika ewa wetu, apa ane Aku mangika ewa wetu, taa damawali ewa to roomo rapakanasa yami ri raya ntuntu i mPue Allah. Apa tuntu i mPue Allah manganto’o ewa si’i semo palaong to damawali resi Aku.” 55 Wali roo see i Yesu manganto’oka tau boros, to’oNya, “Maka pei komi mangangkeni wada pasi pampomobak ma’i damangansoko Aku? Wimba, komi mampobuuka Aku si’i bara tau to kara-kara? Gete, ponto-ponto eo Aku matunda mangampotundeka tau nja’u banua i mPue Allah, pasi komi nja’u seja tempo etu. Wali maka pei komi taa mangansoko Aku nja’u ria? 56 Pei samparia palaong to si’i naka pei mawali see tibanang gombo to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi.” Wali ojo karoonya i Yesu magombo etu, kami to anaguruNya miyai yau samparia mampiyaika Ia. 57 Wali yako etu, tau to mangansoko i Yesu etu, sira mangkeni Ia resi kepala nto pampue to bae angganya, i Kayapas. Nja’u ria nasiromumo seja tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau tu’a nto Yahudi apa sira semo to biasa mangabotus tau to mangewa porentaporenta nto Yahudi. Wali see naka i Yesu rakeni mampotango sira. 58 Pasi tempo i Yesu rakeni etu, i Petrus mangalulu Ia pei ia longko yako ri payuNya. Wali ia rata ri tango banua i ngKayapas, panewa masua ri tongonata pei matunda ri oyo nsawei mba’a to papolaong i ngKayapas etu. Yako etu i Petrus ojo mangampeas damangalo’aka ewa wimba palaong to damawali. 59 Wali kepala-kepala nto pampue, pasi tau tu’a nto Yahudi pasi songonya to pobotus nto Yahudi, sira mangaliwu matamanasa to taa monso to damampakasala i Yesu see sira maya mampopate yau Ia. 60 Pei nempo boros tau yau ri tango nto pobotus yau manganto’o gombo to taa monso, gombo nsira mampakasala i Yesu etu taa maya rapake apa wungka yusa gombo nsira etu, see naka to pobotus etu taa mangarata sabanya damampopate yau i Yesu. Wali yako etu re’e wo’u dua mba’a tau to yau seja ri tango nto pobotus etu. 61 Sira dua manganto’o, “Kami re’e mangandonge ngkai si’i manganto’o, ‘Aku kukoto mampakaja’aka yau banua i mPue Allah, pei ri rayanya togo mbengi Aku kukoto seja mangawangu muni.’” 62 Wali i Kayapas makore pei mangampotanaka resi i Yesu, to’onya, “Wimba, Korom bara tare gombo to daNuponoto to daNuto’o mangansono gombo ntau to mampakasala Korom si’i?” 63 Pei i Yesu Ia ojo maroti. Wali i Kayapas manganto’oka wo’u Ia, to’onya, “Korom mangansani i Pue Allah anu tuwu, Ia re’e mangandonge gomboMu si’i-si’i. Wali see naka ne’e mawuti, pei to’oka kami ane monso pu’u Korom i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ana i mPue Allah semo, bara si’a.” 64 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Monso ewa nuto’o ngkomi. Pasi Aku manganto’oka komi, komi damangkita Aku, Wiyaa nto Lino, damatunda ri tampa to bae angganya ri tondo ngkana i mPue Allah anu makuasa. Pasi komi seja damangkita Aku dama’i muni ri lino si’i ma’i ri wawo limu ndate yangi.” 65 Wali ojo pangandonge i ngKayapas gombo i Yesu etu, ia masusa kojo rayanya, see naka ia mangansiat pake to si ia. Pasi ia manganto’oka tau boros, to’onya, “Ia sala kojo apa Ia ojo to lino pei Ia mampoanika i Pue Allah! Kesaa taporanika wo’u matamanasa? Komi mangandongemo Ia mampoanika i Pue Allah. 66 Wali ane pampobuuka ngkomi kesaa kita damangika resi Ia?” Wali tau boros etu mangansono, “Ia taa maya taa rapopate yau.” 67 Wali roo see sira mangerusimo lio i Yesu pasi mangajanggur Ia. Pasi re’e wo’u tau to mangantopo Ia. 68 Sira seja mampokore Ia, sira manganto’o, “Ane monso pu’u Korom i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, matantu Korom napaponsanika i mPue Allah i sema tau to mangantoposaka Korom. Wali to’oka kami i sema to mangantoposaka Korom si’i-si’i.” 69 Wali tempo i Yesu rabotus, tempo etu i Petrus re’e matunda nja’u tongonata i ngKayapas. Tempo ia nja’u ria, ma’i samba’a tau we’a to papolaong. Tau we’a etu manganto’oka i Petrus, to’onya, “Korom seja re’e sindara-ndara pei i Yesu to Galilea etu.” 70 Pei i Petrus mansapu to nato’o ntau we’a etu. Ia manganto’o ri tango nsira samparia, to’onya, “Gete, kesaa batuanginya korom manganto’o gombo to ewa wetu?” 71 Wali yako etu ia yau njo’u wombo mpampa ri tongonata etu. Pei tempo ia nja’u ria re’e wo’u tau we’a to mangkita ia. Tau we’a etu manganto’oka tau to yusa to nja’u ria, to’onya, “Tau si’i re’e seja sindarandara pei i Yesu to Nasaret etu.” 72 Wali i Petrus mamposapuka kojo, ia manganto’o, “Gete! Aku sumpa pei kunsani ngkai to to’o ngkorom etu!” 73 Pei taa masae yako etu, tau to makore nja’u ria yau resi i Petrus pei manganto’o, “Gombo ngkorom gombo ntau Galilea semo, wali monso pu’u korom samba’a anaguruNya.” 74 Wali i Petrus mamposapuka kojo wo’u, ia manganto’o, “Biakamo i Pue Allah mangahuku aku ane taa monso gombongku. Aku sumpa pei kunsani ngkai to to’o ngkomi etu!” Pei ojo karoonya ia manganto’o gombo etu, manu mansaka matotoro’omo. 75 Wali ojo pangandonge i mPetrus loo nu manu etu, ia mangendo muni gombo to i Yesu roomo manganto’oka yami ia. Gombo etu semo manganto’o, “Re’e katawanya manu matotoro’o, togo ngkanimo korom damamposapuka aku.” Wali i Petrus miyai yako ri tongonata pei ngasa-ngasa tumangi.

Matthew 27

1 Wali ojo kaeonya rao samparia kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi sira siromu magombogombo mangkonong songka nsira damampopate yau i Yesu. 2 Roo sira magombo etu, sira mangampungu i Yesu panewa mangkeni Ia resi gubernur nto Roma, i Pilatus. 3 Wali yako etu i Yudas to namposora yau i Yesu, ia mangansani i Yesu darahuku mate, see naka ia soso kojo rayanya. Wali ia mangkeni doi pera to togo mpuyu ngkomba to nawaika ngkepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi ia, pei ia mampawolilika muni doi etu resi sira. 4 Ia manganto’o, “Aku re’e mangika dosa, apa aku roomo mamposora yau resi komi tau to tare salaNya, wali si’isi’i nempo taa kojo re’e salanya pei Ia darapopate yau.” Wali kepala-kepala pasi tau tu’a etu manganto’o, “Taa mawei resi kami apa si’a palaong mami. Palaong ngkorom semo.” 5 Wali i Yudas mampanasoka yau doi pera etu njo’u raya banua i mPue Allah panewa roo see ia yau manoo, ia mangaloe koronya. 6 Wali payunya ia yau, kepalakepala nto pampue sira mangoko muni doi pera etu pei manganto’o, “Doi si’i doi olinya raa ntau wali see naka ane ewa porenta ngkita taa maya raposaka ri raya mpeti to rapamposaka nu doi banua i mPue Allah.” 7 Wali sira magombo-gombo panewa sira mangampake doi etu damangoli tana yako resi tau to pande mangika kura tana. Panewa tana etu sira manganto’oka tampa darapangampongkeli yau tau to rata yako lipu to yusa pei mate nda’a Yerusalem. 8 Wali see naka rataka ri tempo si’i tana etu tiroowa rato’oka “tana to raolika raa.” 9 Wali palaong to etu mangabanang gombo to ratulis yami tempo owi nja’u buku to rato’oka buku i Yeremia, tempo owi. Apa tempo etu ia manganto’o, “Sira mangoko doi pera to togo mpuyu ngkomba etu. Doi etu nato’oka nto Israel olinya to masipato rabayar damangoli yau Ia. 10 Panewa doi to etu napake nsira mangoli wo’u tana ntau to pande mangika kura tana. Wali sira mangika palaong to etu, pasi palaong to naika nsira etu sewaju ewa palaong to aku nangika seore mangalulu porenta i mPue resi aku.” Etu semo gombo to ratulis ri buku i Yeremia etu. 11 Wali i Yesu Ia rakeni damampotango gubernur, i Pilatus. Rata nja’u ria, i Pilatus mampotanaka resi Ia, to’onya, “Wimba, bara monso Korom semo Makole nto Yahudi?” Wali i Yesu mangansono, “Monso ewa panto’o ngkomi.” 12 Yako etu kepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi mampakasala i Yesu, pei Ia taa mangansono. 13 Wali see naka i Pilatus manganto’oka Ia, “Gete, boros palaong to maja’a to nato’oka nsira Korom roomo mangika. Wali wimba, bara taa nudonge ngKorom gombo nsira etu?” 14 Pei i Yesu taa mangansono wo’u nempo ojo santaa. Wali i Pilatus ia ipu kojo rayanya. 15 Wali palaong etu nawali kono kojo tempo Roa. Pasi ada i Gubernur tempo etu ponto to’u, tempo napongika Roa etu, ia mangalapa samba’a tau to ratarungku. Pei ia mangawaika resi tau to boros see sira mangampilis to imba tau daralapa. 16 Wali tempo etu re’e seja samba’a tau to ratarungku, sanganya i Barabas. Ngkai etu naponsani ntau boros apa maja’a kojo lengkonya. 17 Wali tempo tau boros siromu ri tango i mPilatus, ia mampotanaka resi sira, ia manganto’o, “To imba tau to ratarungku to nuporani ngkomi aku damangalapaka komi, bara i Barabas, bara to tao-tao aku mangalapaka komi i Yesu to rato’oka Makole ngkomi to naparajanjika i mPue Allah komi?” 18 I Pilatus mampotanaka ewa wetu apa ia mangansani naka pei kepala-kepala nto pampue mangkeni i Yesu resi ia apa sira ojo timopo rayanya mangkita boros tau tamo mangalulu sira, jamo mangalulu i Yesu semo. 19 Wali tempo i Pilatus matunda ri gadera nto pobotus damangabotus i Yesu, tempo etu indo nu ananya mampotuu resi ia, to’onya, “Ne’e kojo mangahuku tau to etu, apa Ia tare salaNya. Pasi raya mburi aku mangipi mangkonong Ia see naka masusa kojo rayangku seo si’i.” Ewa see patuu nu indo nu ana i mPilatus. 20 Pei ri rayanya i Pilatus mangabasa sura yako resi indo nu ananya etu, tempo etu kepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi sira re’e manganto’oka tau boros, “Anu kita mamporapika resi i Pilatus see ia mangalapa i Barabas pei mangahuku mate i Yesu.” 21 Wali yako etu i Pilatus mampotanaka wo’u resi tau boros, manganto’o, “To imba tau dua etu komi rani aku damangalapa?” Wali sira mangansono, “Barabas.” 22 Panewa i Pilatus mampotanaka wo’u, to’onya, “Wali ane i Barabas daralapa, kesaa dakuika resi i Yesu to rato’oka Makole ngkomi to naparajanjika i mPue Allah komi?” Wali sira samparia mangansono, “Paku Ia ri kaju pasape!” 23 Pei i Pilatus manganto’o, “Maka pei komi rani mangika palaong to etu? Kesaa anu to maja’a inikaNya?” Pei tau boros etu ojo maroso wo’u loonya sakaboo manganto’o, “Paku yaumo Ia ri kaju pasape!” 24 Wali i Pilatus mangansani tamo re’e batuanginya nempo ia manganto’o wo’u gombo apa ia mangkita tau boros etu damarotaimo. Wali ia mangoko ue panewa ia mamue ri tango ntau boros etu mangika tondong resi sira. Ia manganto’o, “Aku taa kono salanya ane ngkai si’i danupopatemo ngkomi. Ikamo komi semo.” 25 Wali tau boros etu sira samparia mangansono, sira manganto’o, “Biakamo. Kami pasi ngana mami semo mampongakung salanya ane Ia rapopatemo.” 26 Wali yako etu i Pilatus mangalapaka sira i Barabas. Panewa ia mampokauka tentara mangansamparika i Yesu kiyoro to nja’u anu to mataja ri tomponya. Roo see ia manganto’oka wo’u tentara, “Keni yau Ia pei paku ri kaju pasape.” 27 Wali tentara i mPilatus etu mangkeni i Yesu ri raya banua i mPilatus, banua to bae. Tempo sira ri raya banua etu, sira mampokio samparia yununya to nja’u ria panewa mangalimpung yau i Yesu. 28 Sira mangayali yau pake i Yesu panewa mampaposunsuka wo’u Ia pake to mawaa ewa to napake makole. 29 Roo see sira mangikaka i Yesu so’o mbo’o yako wiyaa to marui panewa sira mangansompeka ri wo’o i Yesu ewa naika ntau mangansompeka songko makole ri wo’o to si ia. Yako etu sira mampapokongkoka Ia toko ri paleNya tondo ngkana ewa naika ntau mampapokongkoka makole toko to tondong kuasanya. Roo see sira mambokotu ri tangoNya. Sira mampokore Ia, manganto’o, “Barong Makole nto Yahudi!” 30 Pasi sira mangeru-ngerus Ia pasi mangoko muni toko etu pei naboba-bobakika nsira ri wo’oNya. 31 Wali ojo karoonya sira mampokore Ia, sira mangawonsu muni pake to mawaa etu, panewa mampaposunsuka muni Ia pake to si Ia. Roo see sira yau mangkeni Ia darapakumo ri kaju pasape. 32 Wali ri raya mpalinja nsira mangangkeni i Yesu nja’u sambali ngkota darapopate yau, tempo etu sira simparata pei samba’a tau to ma’i yako ri kota Kirene. Ngkai etu sanganya i Simon. Wali tentara etu mampakasaaka ia mampasa’a kaju darapangampaku i Yesu. 33 Wali sira mangkeni i Yesu rata nja’u pantana sanganya Golgota. Golgota ane basa Ibrani batuanginya wuku wo’o. 34 Wali rata nja’u ria sira rani mampapoinuka i Yesu tule anggur to ragaloka poju, pei ojo pangepe i Yesu tule etu Ia bo’onya manginu. 35 Yako etu, tentara etu mangampaku i Yesu ri kaju pasape pasi ri wawo mbo’oNya sira mamposaka anu to ratulis ewa biasa naika nsira mampakanasaka tau boros sala ntau to rapaku etu. Anu to ratulis etu manganto’o, “SI’I SEMO I YESU, MAKOLE NTO YAHUDI.” Wali ojo karoonya i Yesu rapaku ri kaju pasape, tentara etu mampobata’aka yau pakeNya. Panewa roo see sira matunda mangajagai Ia. 38 Wali tempo i Yesu rapaku etu sira mangampaku seja dua mba’a to palima ri kaju pasape panewa kaju pasapenya rapapokore ri awe nu kaju pasape i Yesu, samba’a ri sambalinya tondo ngkana, pasi samba’a wo’u ri sambalinya tondo ngkii. 39 Wali tempo i Yesu re’e ri kaju pasape etu, tau to liu nja’u ria paka mangantoro wo’onya mangampokore Ia pasi sira manganto’o maja’a Ia. 40 Sira manganto’o, “Gete Korom! Korom semo to manganto’o damampakaja’aka yau banua i mPue Allah pei ri rayanya togo mbengi damangawangu muni. Wali palaes Korom yako ri kapateMu! Ane monso pu’u Korom Ana i mPue Allah, pana’umo yako ri kaju pasape etu!” 41 Pasi ewa wetu seja naika ngkepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau tu’a nto Yahudi. Sira seja mampokore Ia, sira manganto’o, 42 “Ia nakoto mampalaes tau to yusa, pei gete, koroNya ngkalio Ia taa nakoto mampalaes! Wali ane Ia monso pu’u makole nto Israel, biakamo Ia mana’u yako ri kaju pasape etu si’i-si’i see kita maya mangkita, panewa kita damangaya Ia! 43 Ngkai si’i manganto’o, ‘Aku Ana i mPue Allah,’ pasi Ia mansarumaka i Pue Allah, wali see naka ane i Pue Allah mamporayang ngkai si’i, biakamo Ia semo mampalaes Iaja si’isi’i.” 44 Wali to palima to ipaku sindara-ndara pei i Yesu etu, sira mampokore seja Ia ewa naika ntau to manganto’o gombo etu. 45 Wali tempo i Yesu re’ewa rapaku ri kaju pasape, yako ntongo eo rata jam togo rede eo, juku tana etu mawuri rao. 46 Panewa rata jam togo etu, i Yesu maroso looNya kaboo, Ia manganto’o, “Eloi, Eloi, lama sabatani?” Wali batuang nu gomboNya etu, “AllahngKu, AllahngKu, maka pei Komi mampiyaika Aku?” 47 Wali ojo pangandonge ntau to makore nja’u ria gombo i Yesu etu, re’e to manganto’o, “Padongeka, tau si’i mampokio i Elia.” 48 Roo see re’e samba’a sira mansaka maripo yau mangoko anu to maya masua ue reria pei mangayo’o la’u ue nu anggur to mapodimo. Panewa ia mangansula ndate tompo nu loe ntibu pei mangantotoka ri nganga i Yesu ndate kaju pasape wali i Yesu mangampipis. 49 Pei yunu ntau etu manganto’o, “Biakamo Ia. Anu kita mangalo’aka bara i Elia darata damangampalaes Ia.” 50 Wali yako etu i Yesu maroso looNya kaboo wo’u panewa Ia mampakapura nosaNya. 51 Pasi gete, tempo etu semo kodi majoli rindi ronto ri raya banua i mPue Allah nja’u raya ngkota, rindi ronto etu rasia dua yau yako ndate wawonya rata la’u aranya! Pasi mawali lengko tana pasi watu-watu to bose magoa yau. 53 Pasi ri tempo etu dayo-dayo tiloka. Panewa yako etu, tempo i Yesu roomo rawangu muni yako ri kapateNya, tempo etu boros tau to Makolenya i Pue Allah pei to namatemo, sira rawangu muni seja yako ri kapatenya. Roo see sira mampiyaika dayo nsira to tiloka etu pei masua ri raya ngkota Yerusalem, kota to i Pue Allah puenya, pasi sira mampapokitaka boros tau to ndate ria koro nsira. 54 Wali kepala ntentara to mangkepalang tentara to satu kaborosinya pasi joanya to mangajagai i Yesu, sira mangepe lengko tana pasi samparia palaong to yusa to mawali tempo etu, wali sira meka kojo rayanya, sira manganto’o, “Monso pu’u tau si’i Ana i mPue Allah!” 55 Pasi ri tempo etu re’e seja boros tau we’a makore nja’u longko mangalo’aka palaong to mawali resi i Yesu etu. Tau we’a etu, sira tau to nangalulu i Yesu pasi nangansawang Ia tempo Ia ma’i yako ri propinsi Galilea. 56 Ri oyo ntau we’a etu re’e seja i Maria to yako kampu Magadan, pasi i Maria to indo i Yakobus sira dua i Yoses. Pasi re’e seja indo nu ana i nSebedeus. 57 Wali ri tempo ngkapate i Yesu, re’e ri Yerusalem samba’a tau sugi yako kota Arimatea, sanganya i Yusup. Ia anaguru i Yesu seja. Wali ojo kawenginya rao ia yau mamporapika resi i Pilatus, to’onya, “Waika aku lemba i Yesu dakupongkeli.” Wali i Pilatus manganto’oka to papolaonginya, “Waika ngkai si’i lemba ntau mate etu.” 59 Wali i Yusup yau mangoko tau mate etu panewa ia mangawungusika kain lena to dabouwa. 60 Panewa roo see ia mangkeni tau mate etu njo’u wayau to tawa masae raika ri woto mbatu pei mampoduli nja’u rayanya. Wayau etu i Yusup semo nangika see ane ratamo temponya ia damate, ia darapasaka nja’u ria. Pei ia mamposaka lemba i Yesu nja’u ria, wali ojo i Yesu semo mampake yau. Wali ojo karoonya i Yusup mamposaka lemba i Yesu ri raya mbayau mbatu etu, ia mangabombongika yau watu to bae ri wombo nu dayo etu. Roo ia mangabombong yau wayau etu panewa ia mampiyaika. 61 Pei i Maria to yako ri kampu Magadan pasi i Maria to yusa, to indo i Yakobus sira dua i Yoses, sira re’e matunda mampotango dayo etu pei mangalo’aka palaong to naika i Yusup etu. 62 Wali eo ngkapate i Yesu etu, etu semo eo to napasigena nto Yahudi anu to darapake ri Eo Rapandoo. Wali yako etu ratamo Eo Rapandoo, panewa siromu kepalakepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi. Sira yau mampotango i Pilatus. 63 Tempo sira rata resi ia, sira manganto’o, “Pa’a, kami tiroowa kuendo gombo nto pantipu etu tempo Ia tuwuwa. Tempo etu Ia manganto’o, ‘Aku damate pei ri rayanya togo eo Aku damambangu muni yako ri kapatengKu.’ 64 Wali ngkai etu matemo si’i-si’i, see naka ri rayanya togo mbengi si’i, pakauka tau yau mangkampang dayonya. Apa ne’e ne’e re’e anaguruNya mampolima yau lembaNya ri raya mburi pei manganto’oka tau boros, ‘Ia tuwu muni yako ri kapateNya.’ Apa ane ewa see, akal to purinya etu wo’u to ja’aja’a pei akal to ruyu.” 65 Wali i Pilatus manganto’oka sira, “Si’i tentara kuwaika komi. Kenimo sira mangkampang dayo etu.” 66 Wali sira yau njo’u dayo i Yesu. Ojo karata nsira nja’u ria, sira mamposaka tondong ri woto mbatu ba’a nu dayo see damiyala ane bara re’e tau mangawewoka ba’a nu dayo etu. Roo see sira manganto’oka tentara mangajagai dayo etu.

Matthew 28

1 Wali ojo karoonya Eo Rapandoo, kaeonya rao etu semo eo Minggu, wali i Maria to yako ri kampu Magadan pasi i Maria to yusa, sira yau damangalo’a dayo i Yesu. 2 Tempo sira yau etu kodi majoli re’e lengko tana to maroso kojo apa rata samba’a pomakau i mPue Allah yako ndate saruga rata nja’u dayo etu. Pomakau to etu mangawewoka yau watu ba’a nu dayo panewa ia matunda ri wawonya. 3 Pomakau etu ta’anya makilo kojo ewa bilak pasi pakenya buya kojo. 4 Wali tentara to mangajagai dayo, sira sakanjonjo panewa tamua apa meka kojo raya nsira. 5 Pei pomakau i mPue Allah manganto’oka tau we’a to owo rata etu, to’onya, “Ne’e meka, apa Aku kunsani komi dua ma’i mangalo’a i Yesu anu roomo rapaku ri kaju pasape. 6 Pei Ia tamo re’i rire apa Ia nambangu munimo yako ri kapateNya ewa to’oNya tempo ruyu. Wali mai lo’a wakanya Ia rapoduli. 7 Panewa intamo pakajoli pei to’oka anaguruNya Ia nambangu munimo yako ri kapateNya. Pasi to’oka sira Ia njo’umo mampatiruyu mangampago propinsi Galilea. Wali to’oka sira mangalulu Ia, panewa nja’u ria sira damangkita Ia. Ne’e rakalingan gombo to to’ongku si’i.” 8 Wali tau we’a etu mekameka raya nsira pasi sira seja ndende kojo rayanya. Sira mansaka mampiyaika dayo pei maripo yau damampakarebaka resi kami to anaguru i Yesu anu to nawali etu. 9 Tongo mpariponya etu, kodi majoli i Yesu ma’i mangantomu sira pei mangantabea sira. Wali sira dua yau mampago Ia pei mambokotu ri tangoNya. Sira mangangkongko witiNya apa manga’angga Ia. Pasi sira mampue mampakabae Ia. 10 Wali i Yesu manganto’oka sira dua, to’oNya, “Ne’e meka. Intamo pei to’oka pua’ingKu yau njo’u propinsi Galilea. Nja’u ria panewa sira damangkita Aku.” 11 Wali tempo tau we’a dua etu yau mangampago kami to anaguru i Yesu, tempo etu semo re’e sawei mba’a tau to nangajagang dayo i Yesu to yau njo’u kota. Sira yau mangansaritaka resi kepala-kepala nto pampue mangkonong samparia palaong to nawali tempo pomakau i mPue Allah rata ri dayo etu. 12 Wali kepala-kepala nto pampue etu sira siromu sindara-ndara pei tau tu’a nto Yahudi panewa sira mangika songka. Sira mangawaika resi to panjaga etu doi to bae, 13 panewa manganto’oka sira, “To’oka tau anaguru i Yesu yau ri raya mburi pei mampolima yau lembaNya tempo komi yore. 14 Pei ane bara nadonge i gubernur komi yore ri tempo mangajagang dayo etu, kami semo to damanganto’o noto ngkomi see komi taa damangarata huku.” 15 Wali to panjaga mangoko doi to nawaika ntau etu sira panewa yau mangika anu to rato’oka resi sira mangika. See naka rataka ri tempo si’i sarita to nato’o nto panjaga etu, etu semo sarita to tiroowa napakarebaka nto Yahudi. 16 Wali yako etu ratamo tau we’a dua etu resi kami to anaguru i Yesu to sampuyu pei samba’a. Sira mamporata resi kami patuu i Yesu. Wali see naka kami yau njo’u propinsi Galilea. Ojo karata mami nja’u ria kami yau njo’u tongku ewa room yami nato’oka i Yesu kami seore. 17 Rata nja’u ria kami mangkita i Yesu. Wali ojo pangkita mami etu, kami mampue mampakabae Ia. Pei re’e kami to tiroowa bata-bata raya mami. 18 Wali i Yesu ma’i ri awe mami pei manganto’o, “Samparia kuasa to re’e ri saruga pasi to re’e ri lino si’i roomo nakuasangika i mPue Allah Aku. 19 Wali apa saba kuasangKu etu, see naka Aku manganto’oka komi inta resi samparia tau ri sambawo lino pei pakarebaka resi sira kareba matao see sira damawali seja anagurungKu. Panewa baptis sira mangika tondong see nansani nsa’e sira i Pue Allah Pa’a puenya, pasi Ana i mPue Allah puenya, pasi i Nosa Mapasing seja puenya. 20 Pasi patundeka sira see sira damangika seja samparia anu to roomo kuporentangika resi komi. Pei ne’e nukalingan, Aku sangkani re’e resi komi rataka ri kapuranya temponya to si’i, pasi rataka ri singkasaenya.” Wali etu semo patuu i Yesu.

Mark 1

1 Si’i semo pamulanya kareba matao mangkonong i Yesu Kerisitu, Ana i mPue Allah. 2 Wali re’e katawanya i Yesu ma’i ri lino, i Pue Allah mangika parajanji resi Ia. Parajanji etu natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, tempo owi. Wali i Pue Allah manganto’oka i Yesu, “Aku damampokau tau to damamporata gombongKu. Ia damampatiruyu pei Korom damampasilongaka Korom jaya.” 3 Pasi mangkonong tau to rapokau etu, i Pue Allah manganto’o, “Re’e tau maroso loonya mampogomboka tau boros nja’u pada bone, ia manganto’oka tau etu, ‘Tamo masae i Pue darata. Wali ewa naika ntau mampasilongaka yami i makole jaya see taa masuli palinjanya, ewa wetu seja nuika ngkomi mampasilonga raya ngkomi damangaya i Pue.’” Wali etu semo to natulis i Yesaya tempo owi. 4 Wali i Yohanes to Pombaptis mangabanang gombo to ratulis etu. Ia mangika seja lengko nto pantuntu tuntu i mPue tempo owi, see naka ia pakenya pela nu binatang unta, pasi salipinya seja pela nu binatang. Pasi see naka pangkoninya kaborosinya mpa’o pei juu. Wali i Yohanes etu, ia rata nja’u pada bone, panewa tempo etu boros tau to mampago ia. Tau etu sangga’a yako ri kota Yerusalem, pasi sangga’a wo’u yako samparia lipu ntau to ri propinsi Yudea.. Wali i Yohanes mampakarebaka resi tau boros etu, ia manganto’o, “Pojeamo see i Pue Allah damangalapa dosa ngkomi. Panewa rabaptis see palaong etu damawali tondong to mampaponsanika tau boros komi roomo majea.” Wali tau boros etu sira mampodongeka gombo i Yohanes etu pasi mampongakung dosa nsira, panewa i Yohanes mangabaptis sira nja’u koro Yordan. 7 Panewa roo see ia manganto’oka wo’u sira, “Aku mangabaptis komi mangika tondong komi majeam. Wali tempo aku mangabaptis komi etu, aku mangampake ue. Pei re’e tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae kuasaNya pei aku. Ia bae kojo anggaNya see naka aku mangepe aku nempo ojo madungku mangayali so’o nsapatuNya taa masipato. Wali tau to dama’i etu taa damangabaptisika komi ue. Ia damangabaptiska komi i Nosa Mapasing batuanginya Ia damampaporoo i Nosa Mapasing ri raya ngkomi.” 9 Wali tempo i Yohanes nja’u koro Yordan, tempo etu ma’i i Yesu yako ri kota Nasaret nja’u propinsi Galilea. Wali tempo Ia rata nja’u koro Yordan, Ia nabaptis i Yohanes ri koro Yordan etu. 10 Ojo karoonya Ia rabaptis Ia miyai muni yako ri ue. Pei tempo Ia miyai yako ri ue etu, Ia mansaka mangkita yangi tiloka pei Ia mangkita i Nosa Mapasing yako ndate yangi ewa tagou tudu ri wawoNya. 11 Pasi tempo etu re’e radonge loo yako ndate saruga, loo etu manganto’o, “Korom semo anangKu anu Kuporayang kojo. Aku masanang kojo resi Korom.” 12 Wali ojo karoonya i Yesu mangandonge loo etu, i Nosa Mapasing mansaka mampokau Ia yako ri koro Yordan nto’u pada bone. Pada bone etu tare tau nakaroo, ojo binatang to maila to maroo ndate ria. Wali i Yesu Ia opo mpuyu mbengi kasaenya maroo-roo ndate ria, pasi tempo etu Ia nagoda i ngKepala Measa. Ojo karoonya Ia nagoda i ngKepala Measa kagananya opo mpuyu mbengi etu, panewa ma’i pomakau i mPue Allah yako ndate saruga, ma’i mangansawang Ia. 14 Wali re’e seore i Yohanes to Pombaptis ratarungku. Tempo ia nja’uwa nja’u raya ntarungku, tempo etu i Yesu yau njo’u propinsi Galilea. Rata nja’u ria Ia mampakarebaka resi tau boros kareba matao yako resi i Pue Allah. 15 Si’i kareba matao anu nato’oka i Yesu tau boros etu. Ia manganto’o, “Daratamo temponya i Pue Allah damawali Makole ri lino. Wali see naka pojeamo pei aya kareba matao yako resi i Pue Allah etu.” 16 Wali yako etu, re’e seore i Yesu yau njo’u rano Galilea. Rata nja’u ria Ia malinja ri wii ndano etu. Ri raya mpalinjaNya etu, Ia re’e mangkita dua mba’a tau sintua’i. Sanga ntau dua etu i Simon sira dua i Andreas. Sira dua manganjala bau ri rano etu apa sira dua to panjala. 17 Wali i Yesu mangansale sira dua, Ia manganto’o, “Yau lulu Aku pei mawali anagurungKu. Apa tempo si’i komi to panjala bau, pei Aku damangawaika komi palaong to bou. Wali si’amo bau to danuliwu ngkomi. Aku damampotundeka komi yau damansale tau see sira damangalulu seja Aku.” 18 Wali ojo pangandonge nsira dua gombo i Yesu etu, sira mampiyaikamo jalanya, mansaka yau mangalulu Ia. 19 Wali yako etu sira togo malinja wo’u. Pei tawa longko palinja nsira etu, sira mangkita wo’u tau dua to sintua’i. Tau dua etu ana i nSebedeus, i Yakobus sira dua i Yohanes. Wali sira dua re’e sindarandara pei pa’anya ri raya bangka, pasi to papolaong mpa’anya re’e seja. Sira tongo-tongonya mangkariang jala-jala nsira. Wali i Yesu mansaka mampokio i Yakobus sira dua i Yohanes, Ia mangansale sira dua mangalulu seja Ia. Wali sira dua mampiyaika yau pa’anya pasi to papolaonginya nja’u raya bangka nsira etu pei yau mangalulu Ia. 21 Wali ojo karoonya i Yesu mangansale tau opo etu mawali anaguruNya, yako etu sira yau lo’u kota Kapernaum. Rata la’u ria, ojo karatanya Eo Rapandoo, sira yau njo’u banua to napampatunde nto Yahudi panewa i Yesu mampotundeka tau to siromu nja’u ria. 22 Wali tempo tau to siromu etu mangandonge i Yesu mampotundeka sira, sira ipu rayanya. Naka pei ipu raya nsira apa i Yesu mampotundeka sira si’a ewa naika ntau to mampoguru porenta i Musa. Pei Ia mampotundeka sira ewa tau to nawaika i mPue Allah kuasa. 23 Wali tempo i Yesu mampotundeka tau ri raya banua to napampatunde nto Yahudi etu, tempo etu nja’u seja ngkai to naposuak measa. Ngkai etu maroso loonya kaboo, 24 ia manganto’o, “O Yesu to Nasaret, kesaa Komi damangika resi kami to measa? Wimba Komi bara ma’i mampakaja’a kami? Aku kunsani Komi. Komi semo Tau anu Mapasing yako resi i Pue Allah!” 25 Pei i Yesu mamporentang measa to re’e resi ngkai etu. Ia manganto’o, “Karoti pei piyaimo yako resi ngkai si’i.” 26 Wali measa etu maroso loonya kajio pasi mangika ngkai etu kanjonjo-njonjo, panewa ia mampiyaika ngkai etu. 27 Wali tempo tau boros to nja’u raya banua etu mangkita palaong etu sira paka ipu kojo rayanya, wali sira masipotanaka, sira manganto’o, “Gete, kesaa si’i? Yusa kojo anu to napotunde ntau si’i. Lo’a, bae kojo kuasaNya see naka pasiwa measa mampalaika seja Ia tempo Ia mamporentang sira!” 28 Wali kareba mangkonong kuasa i Yesu etu majoli kojo natikareba-rebamo juku ri lipu ntau ri propinsi Galilea. 29 Wali i Yesu masuwu muni yako ri banua to napampatunde nto Yahudi, panewa Ia yau sinjaya-njaya pei i Yakobus sira dua i Yohanes. Sira yau njo’u banua i nSimon sira dua i Andreas. 30 Wali temanua i nSimon to we’a re’e seja ri banua etu pei ia jamo maturu-turu apa wojo. Wali tempo i Yesu masua, tau to nja’u raya banua etu, sira mansaka manganto’oka i Yesu, “Temanua i nSimon ia wojo si’i-si’i.” 31 Wali i Yesu Ia yau resi tau we’a masaki etu. Ia mangkongko palenya panewa mangawangu ia. Wali tempo etu semo temanua i nSimon ia roo muni yako wojo, wali ia mampalinggona sira. 32 Wali yako etu, ojo kawurinya rao, nasiromumo songonya tau ri kota etu ri tango banua i nSimon sira dua i Andreas. Tau boros etu mangkenika i Yesu samparia tau to masaki pasi tau to naposuak measa. 34 Wali i Yesu mampakatao muni boros tau to kono panyaki pangaya-ngaya. Pasi boros seja tau to naposuak measa, Ia mangarubak yau measa yako resi sira. Tempo Ia mangarubak measa etu, Ia taa mangabiaka measa etu magombo apa sira mangansanika Ia semo Ana i mPue Allah. 35 Wali mosueo to bae i Yesu mambangu pei masuwu yako ri banua i nSimon. Ia yau njo’u tampa to tare tau mangkaroos. Rata nja’u ria Ia makai-kai. 36 Yako etu mambangu seja i Simon pasi yununya pei yau mangaliwu i Yesu. 37 Ojo parata nsira Ia, sira manganto’oka Ia, “Guru! Samparia tau mangaliwu komi.” 38 Pei i Yesu manganto’o, to’oNya, “Anu kita yau mampakarebaka seja tuntu i mPue Allah ri kota-kota to ri awe ngkota Kapernaum si’i. Apa Aku ma’i si’a ojo mampakarebaka tuntu i mPue Allah ri kota to si’i. Aku ma’i mampakarebaka tuntu i mPue Allah ri kota-kota to yusa seja. ” 39 Wali yako Kapernaum i Yesu yau mangalinjak wo’u juku ri propinsi Galilea. Ri raya mpalinjaNya etu, ponto ri banua to napampatunde nto Yahudi to nakarata, Ia mampakarebaka tau tuntu i mPue Allah. Pasi Ia mangarubak yau seja boros measa yako resi tau to ri propinsi Galilea etu. 40 Wali tempo etu seja re’e samba’a ngkai to masaki malobo, ia yau resi i Yesu. Tau etu mambokotu ri tango i Yesu manga’angga Ia, pei ia mamporapi darasawang, to’onya, “Ane nuporoe, Komi nukurang mampakatao muni aku.” 41 Wali i Yesu mamporayang ia, see naka Ia mangantonjuka paleNya pei mampotaka ngkai etu, Ia manganto’o, “Kuporoe. Korom matao munim si’i-si’i.” 42 Wali ngkai etu mansaka matao muni. Tamo re’e saki malobo resi ia. 43 Wali ojo karoonya tau to masaki malobo rapakatao muni, i Yesu mamporentangika ia, to’oNya, “Intamo, pei ne’e kojo mangansaritaka sa’e palaong to nawali resi korom etu. Pei intamo njo’u to pampue pei to’oka ia mamparesa korom see ia damangkita korom roo muni masaki. Panewa kenika ia dua mba’a tonsi to darapampueka resi i Pue Allah singkonong ewa porenta i Musa. Ika ewa wetu see korom damayongo muni ri pangkita i mPue Allah. Pasi tempo tau boros mangkita korom mangika pampue etu, palaong etu damawali tondong resi sira korom tamo re’e panyaki to malao.” Etu semo porenta i Yesu resi ngkai etu. 45 Pei ngkai etu ia taa mampolaika gombo to nato’oka i Yesu ia etu. Ia mayoko pei ia mangampaleleka resi tau mangansaritaka tau ewa wimba palaong to nawali resi ia etu. Pasi samparia tau to nakarata ia mangansaritaka. Wali see naka yako etu i Yesu tamo maya masua ri kota ane re’e tau mangkita apa ane tau mangkita Ia, tare pandoonya tau mangampago Ia. Wali see naka Ia ojo maroo-roo re’e lipu to tare tau mangkaroos. Pei nempo ewa wetu, tiroo boros tau yako ri ponto-ponto lipu to yau mangampago Ia nja’u ria.

Mark 2

1 Wali ojo karoonya i Yesu mangalinjak propinsi Galilea, Ia mawolili muni njo’u kota Kapernaum. Tempo Ia rata nja’u ria, re’e tau mampakarebaka tau boros, “I Yesu re’i muni si’i-si’i.” 2 Wali boros tau siromu ri banua nakarata i Yesu. Tempo tau boros etu siromu, taa soa ri raya banua. Nempo ri sambali mbombo, buke tau mangampago i Yesu. Wali Ia mampakarebaka sira mangkonong tuntu i mPue Allah. 3 Panewa tongo-tongonya Ia magombo etu, ma’i sawei mba’a tau mangkenika Ia ngkai to malulu koronya. Ngkai etu nalempa ntau opo mba’a ri wawo lima-lima. 4 Pei tempo sira rata nja’u banua etu, sira taa mawali mampakamosu resi i Yesu apa tau boros kojo. Wali see naka sira mapone ri wawo banua panewa mangayali yau sangkodi ata tondo ri wawo i Yesu. Panewa yako ri wayau ri ata to nayali nsira etu, sira mangayuyu tau to malulu koronya etu sigalo lima-limanya ri tango i Yesu. 5 Wali tempo i Yesu mangkita anu to naika nsira etu, Ia mangansani sira mansarumaka kojo Ia. Wali see naka Ia manganto’oka tau to malulu koronya, Ia manganto’o, “A’ingKu, dosamu roomo ralapas yau.” 6 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu re’e sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa, sira matunda-tunda seja ri raya banua etu, wali sira mangandonge seja gomboNya tempo Ia manganto’oka ngkai etu, “Dosamu roomo ralapas yau”. Wali sira mampobuuka, 7 “Gete! Maka pei tau si’i magombo ewa wetu? Ia mampoanika i Pue Allah, apa ojo i Pue Allah semo to nakoto mangalapas dosa ntau.” 8 Wali i Yesu mansaka mangansani pampobuuka nsira etu. See naka Ia manganto’oka sira, “Maka pei komi mampobuuka ewa wetu?” 9 Panewa i Yesu manganto’oka wo’u sira, “Kamonsonya ane manganto’oka ngkai to malulu koronya si’i, ‘Dosamu roomo ralapas yau,’ sewaju kasulinya pei manganto’oka ia, ‘Pakore pei palinja.’ Naka pei sewaju kasulinya apa paka taa mawali ane tau to manganto’o gombo etu pei tare kuasanya damangika palaong to nato’o etu. 10 Wali Aku semo to rapokau yako ndate saruga danapoanaka nto lino see maya rato’oka Wiyaa nto Lino. Wali monso pu’u Aku re’e kuasa ri lino damangalapas dosa ntau. Pasi palaong to maya mampakanasaka komi kuasangKu etu, etu semo Aku damampakatao muni ngkai si’i.” 11 Wali yako etu i Yesu manganto’oka ngkai malulu koronya, “Pakore pei okotaka lima-limamu pei pawolili muni ri banuamu.” 12 Wali ngkai etu mansaka makore pei ia mangokotaka lima-limanya pei masuwu muni yako ri banua ri tango ntau boros. Wali tau boros etu sira paka ipu kojo rayanya mangkita palaong etu pasi sira mangabarong seja i Pue Allah. Sira manganto’o, “Gete, kita tawa pasi sangkani ruyu mangkita palaong to ewa wetu!” 13 Wali yako etu re’e seore i Yesu pasi anaguruNya yau wo’u njo’u towo ndano Galilea. Rata nja’u ria, boros tau siromu mampago Ia. Wali Ia mampotundeka sira. 14 Roo see Ia polas, pei ri raya mpalinjaNya etu Ia mangkita samba’a tau matunda mapalaong ri banua biasa napangabayar ntau asele. Sanga ngkai etu i Lewi. Ia ana i Alpeus. Wali i Yesu mangansale ia, to’oNya, “Yau lulu Aku damawali anagurungKu.” Wali i Lewi makore pei mayoko mangalulu i Yesu. 15 Yako etu sira yau njo’u banua i Lewi damangkoni. Wali tempo sira mangkoni etu, ma’i boros tau to pantagi asele seja sewaju ewa i Lewi. Pasi ma’i seja tau to yusa to nato’oka seja ntau “tau madosa,” sira ma’i mangkoni sindara-ndara pei i Yesu pasi anaguruNya. Apa boros seja ri oyo nsira to mangalulu i Yesu. 16 Wali tempo sira mangkoni, re’e bara sawei mba’a tau ri sambali banua. Tau etu tau to mampoguru porenta i Musa pasi sira seja to Yahudi to aliran Parisi. Wali tau etu mangkita i Yesu mangkoni sindarandara pei tau to pantagi asele pasi tau to yusa to nato’oka ntau “tau madosa.” Wali tempo sira mangkita palaong to etu, sira manganto’oka anaguru i Yesu, “Maka pei guru ngkomi mangkoni sindara-ndara pei tau to pantagi asele pasi tau to yusa to madosa seja?” 17 Wali pangandonge i Yesu gombo nsira manto’o maja’a tau etu, Ia mangaligi sira, Ia manganto’o, “Si’a tau to taa masaki mamporani dokter, pei tau to mangansani ia masaki, tau etu semo to rani nasawang ndokter. Wali Aku ma’i si’a ma’i mangansale tau to mampobuuka taa sala. Aku ma’i mangansale tau to madosa see sira damajea See naka Aku mangkoni sindara-ndara pei tau madosa etu.” 18 Wali re’e seore anaguru i Yohanes to Pombaptis pasi to Yahudi to aliran Parisi sira tongo-tongonya mangorop mangalulu ada nsira. Tempo etu re’e tau to mampotanaka resi i Yesu, sira manganto’o, “Anaguru i Yohanes pasi anaguru nto Yahudi to aliran Parisi sira re’e mangorop. Wali maka pei anaguru to si Komi taa mangorop?” 19 Wali i Yesu mangansono gombo etu, Ia rani sira mangansani taa masipato anaguruNya mangorop tempo Ia tiroowa re’e resi sira, wali Ia manganto’o rapa mangkonong to langkai to darapaporongo pasi mangkonong galung ngkai etu. Wali Ia mangamporapaka anaguruNya ewa galung nto langkai to darapaporongo etu. Ia manganto’o,“Wimba, ane re’e roa mpaporongo, ane galung nto langkai to darapaporongo sira tiroowa mampakasanang sindara-ndara pei ia ri roa etu, wimba galunginya etu bara mangorop, bara taa? Taa kojo saba masanang! 20 Pei ane tongotongonya sira mampakasanang etu, panewa kodi majoli rata bali ngkai to darapaporongo etu pei mangkeni yau ia, tempo etu semo panewa galunginya damangorop saba masusa raya nsira. Wali ewa see seja anagurungKu. Apa darata temponya Aku danakeni yau nu balingKu yako ri oyo nu anagurungKu etu, wali tempo etu semo sira damangorop.” 21 Wali yako etu i Yesu rani sira mangansani taa matao ane ada nto Yahudi to masae pei ojo radugangika wo’u anu to bou to Ia mampotundeka. See naka Ia mamporapaka wo’u, Ia manganto’o, “Ane re’e pake to masae pei masia yau, pake etu kita taa mangantampolika kain to bou. Apa ane kain to bou etu ratampolika, tempo darapangantatap pake etu, panampolinya etu mawali kodi. Wali panampol etu mangarebus bana nu pake to masae etu wali pake etu damasia wo’u. See naka taa matao mampake kain to bou ane mantampol pake to masae. 22 “Pasi kita seja ane re’e tule to bou, kita ne’e mampoyali la’u raya mpela binatang to masaem, apa ane la’u raya mpela binatang to masaem, tamo maya mone apa mako’om pelanya etu. Wali tempo tule etu mawali yua, senoanya mawali tipunto, wali maputu, masia yau pela binatang etu. Wali tule etu roo manja’at yau pasi pela binatang seja mawali maja’a yau. See naka matao ane tule to bou kita mampoyali la’u raya mpela binatang to bou seja see taa manja’at yau tule pasi taa seja maja’a yau pela etu.” 23 Wali yako etu re’e seore, ri Eo Rapandoo, i Yesu pasi anaguruNya sira malinja. Sira mangalulu jaya to liu ri raya nawu ntau. Wali tempo sira ri raya mpalinjanya etu, anaguru i Yesu mangkisu-ngkisu wua nu labu gando pei mangkoni ri raya nawu ntau etu. 24 Wali tempo etu re’e to Yahudi to aliran Parisi sira mangkita anaguru i Yesu mangkisu-ngkisu wua nu labu gando etu. Wali sira manganto’oka i Yesu, “Lo’aja! Maka pei anaguruMu mangkisu-kisu wua nu labu gando? Etu sewaju ewa tau mapalaong. Pei ane ewa porenta i Musa, tau taa maya mangika palaong ri Eo Rapandoo.” 25 Wali i Yesu manganto’oka sira, to’oNya, “Wimba, komi bara tare mangabasa ri tuntu i mPue Allah mangkonong kesaa to naika i Makole Daud tempo owi tempo i Abyatar to pampue to bae angganya? Tempo etu i Daud pasi joanya sira masiasi kojo pasi sira moro kojo kompo nsira. Wali tempo etu i Daud masua ri raya banua i mPue Allah panewa ia mangkoni roti to room rapampueka resi i Pue Allah. Roti etu ane ewa porenta i Musa ojo patanya to pampue maya mangkoni. Ane tau to yusa taa maya. Pei i Daud ia mangkoni roti etu pasi ia mangawaika seja joanya roti etu, wali sira mangkoni pei sira taa rato’oka sala.” 27 Wali roo see i Yesu manganto’oka wo’u sira, to’oNya, “Tau si’a napapowali i mPue Allah ojo damangalulu porenta-porenta mangkonong Eo Rapandoo. Eo Rapandoo etu nawaika i mPue Allah tau see mangansawang tau. 28 Wali see naka Aku, Wiyaa nto Lino, Aku semo to re’e kuasa manganto’o kesaa to masipato daraika ri Eo Rapandoo.”

Mark 3

1 Wali re’e seore i Yesu masua wo’u ri banua to napampatunde nto Yahudi. Nja’u raya banua etu re’e samba’a tau to mapongko palenya sambali. 2 Pasi re’e seja bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi, sira mangalo’aka kojo i Yesu. Sira rani kojo mangkita i Yesu bara wimba, bara Ia damampakatao muni tau to mapongko palenya etu ri Eo Rapandoo, apa sira rani mangarata jaya mampakasala Ia. 3 Wali ojo pangkita i Yesu tau to mapongko palenya etu, Ia manganto’oka ngkai etu, “Mai pakore ri tangonya si’i.” Wali tau etu yau resi i Yesu. 4 Panewa i Yesu mampotanaka resi tau to mangalo’aka Ia etu, Ia manganto’o, “Ane ewa porenta i Musa to imba to tao-tao daraika ri Eo Rapandoo. Mangika to matao bara mangika to maja’a? Bara mampakatao muni sa’e bara mampopate sa’e?” Etu semo pampotanaka i Yesu resi sira, pei sira tare to mangansono. Sira ojo maroti. 5 Wali i Yesu mangalo’aka resi sira samparia samba’a pei samba’a. Ia maja’a rayaNya pasi Ia mawo seja rayaNya apa sira bingol pasi taa kojo mamporayang sa’e. Wali Ia manganto’oka tau to pudu palenya etu, “Tonjuka palemu.” Wali ngkai etu mangantonjuka palenya panewa palenya etu rapakatao muni sewaju ewa palenya to sambali. 6 Wali ojo pangkita nto Yahudi to aliran Parisi palaong to mawali etu, sira masuwu muni yako ri banua etu. Sira mansaka yau mampogomboka joa i Herodes, sira mansongka mangaliwu jaya see sira maya mampopate yau i Yesu. 7 Wali tempo etu, ojo karoonya i Yesu mampakatao muni tau to mapongko palenya, Ia manganto’oka anaguruNya, “Yaumo kita njo’u rano Galilea.” Wali sira yau. Pei tempo sira yau etu, boros kojo tau yako ri propinsi Galilea to mangalulu sira. Pasi boros seja tau to yusa to mangampago i Yesu naj’u ria, tau etu sangga’a yako nja’u propinsi Yudea, 8 pasi re’e seja to yako ri kota Yerusalem, yako ri tana Edom, yako sambote ngkoro Yordan, pasi yako ri lipu Tirus pasi Sidon. Naka pei tau boros etu mangampago i Yesu apa sira roomo mangandonge kareba mangkonong palaong to taa rapobiasa to inikaNya. 9 Wali rata nja’u rano Galilea etu i Yesu manganto’oka anaguruNya, “Pasigenka Aku samba’a bangka see Aku maya matunda nja’u rayanya ane bara najuju ntau boros si’i.” 10 Naka pei Ia manganto’o ewa wetu apa tau boros etu mangansani Ia room mampakatao muni boros tau to masaki, wali see naka tau masaki to owo rata etu sira rani kojo mampotaka Ia see tuwu-tuwuja sira seja darapakatao muni. 11 Pasi ane measa, tempo sira mangkita i Yesu, sira mapuka yau ri tangonya pei sakaboo, sira manganto’o, “Komi semo Ana i mPue Allah.” 12 Wali i Yesu mamporentang sira, Ia manganto’oka measa etu, “Ne’e kojo komi manganto’oka tau Aku Ana i mPue Allah.” Wali ewa see naika i Yesu mamporentang sira. 13 Wali yako etu i Yesu mangansale bara sawei mba’a tau to Ia mamporani yau mangalulu Ia damandake nto’u rapa mpantana. Wali sira nayau. Ojo karata nsira ndate ria, i Yesu mangampilis sampuyu pei dua mba’a tau etu. Tau to sampuyu pei dua etu Ia manganto’oka anaguruNya, apa sira semo to damawali yunuNya pasi sira semo to Ia damampokau damampakarebaka tuntu i mPue Allah resi tau. 15 Pasi Ia mangawaika sira kuasa mangarubak measa resi tau to naposuak measa etu. 16 Wali tau to sampuyu pei dua ipilisiNya etu, sanganya samba’a etumo i Simon. Ia nasangaka wo’u i Yesu i Petrus. Pasi re’e seja i Yakobus sira dua i Yohanes, sira sintua’i, ana i nZebedeus. Sira dua etu nasangaka wo’u i Yesu, Boanerges, apa Boanerges batuanginya tau ewa loo lamoa. 19 Panewa re’e wo’u i Andreas, Pilipus, Bartolomeus, Matius, Tomas pasi Yakobus. I Yakobus etu ia ana i Alpeus. Panewa re’e seja i Tadeus pasi i Simon. I Simon ia tau to seore nangewa to Roma to mamporentang to Yahudi. Pasi re’e seja Yudas Iskariot to mamposora yau i Yesu resi baliNya. Wali tau to sampuyu pei dua etu napilis i Yesu mawali anaguruNya. 20 Wali i Yesu pasi anaguruNya sira nayau muni njo’u banua to nakaroo. Ojo karata nsira nja’u ria, boros wo’u tau to siromu. Tau to mampago i Yesu tempo etu malagi kojo, wali i Yesu pasi anaguruNya tare temponya pasiwa mangkoni apa taa yoa, boros kojo tau. 21 Wali tempo etu ja’i i Yesu sira mangandonge, re’e to manganto’oka sira i Yesu tempo etu Ia tare temponya Ia damangkoni, apa taa yoa. Pasi re’e tau to manganto’o, “I Yesu Ia wando yau.” Wali ja’iNya etu sira yau damangoko Ia. 22 Pasi re’e seja tau to mampoguru porenta i Musa yako nda’a Yerusalem, sira seja ma’i mangampago. Sira manganto’o, “I Yesu Ia napasuak i Beelsebul, Kepala Measa semo. Wali yako kuasa i ngKepala Measa etu naka pei Ia nakurang mangarubak measa yako resi tau.” 23 Wali ojo pangandonge i Yesu gombo ntau to manganto’o ewa see, Ia mampokio tau etu panewa Ia manganto’oka sira, “Gete, taa mawali i Kepala Measa mangarubak joanya, apa sewaju ewa mangarubak koronya!” Roo see Ia manganto’oka sira rapa, to’oNya, “Rapanya makole pasi joanya. Ane joa nu makole etu pei masimusu yau, taa masae tau etu datiga’as yau, wali makolenya etu tamo re’e tau to ia mangkuasang. 25 Pasi ewa see seja ane tau santina. Ane sira matingka samba’a pei samba’a, taa masae sira datiga’as yau. 26 Wali ewa see seja resi Kepala Measa. Ane Kepala Measa mangarubak joanya, taa masae sira samparia damasimusu yau panewa Kepala Measa tamo re’e joanya to ia mangkuasang. Wali manasa si’a kuasa i ngKepala Measa to mangarubak measa.” 27 Wali roo see i Yesu rani mampakanasaka sira Ia semo to rosoroso pei i Kepala Measa, see naka Ia manganto’o wo’u rapa, to’oNya, “Rapanya re’e tau to maroso kojo, tau taa maya masua ri raya banuanya pei mangoko yau ngaya-ngayanya apa ia maroso mangamparambang. Pei ane rata tau to roso-roso wo’u pei ia, tau etu maya mangampungu yau ia panewa mangoko yau ngayangayanya. Wali Aku roomo manganangi i Kepala Measa see naka Aku maya mangarubak joanya pei mangoko yau tau to ia puenya.” 28 Wali yako etu i Yesu mampatiendoka sira mangkonong dosa, Ia manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u samparia dosa to naika nto lino maya nalapas i mPue Allah. Pasi samparia gombo nsira to manto’o maja’a sa’e bara manto’o maja’a i Pue Allah, dosa etu maya seja nalapas i mPue Allah. 29 Pei ane tau to manto’o maja’a i Nosa Mapasing, tau etu taa daralapas dosanya etu. Apa manto’o maja’a i Nosa Mapasing, etu semo dosa to danakitanaka i mPue Allah rataka ri singkasaenya.” 30 Wali ewa wetu gombo i Yesu manganseko tau to mampoguru porenta i Musa apa sira manganto’o Ia napasuak nosa to maja’a, wali sira sewaju ewa manganto’o i Nosa Mapasing Ia measa semo. 31 Wali yako etu ratamo indo i Yesu pasi tua’iNya bara sawei mba’a nja’u sambali banua nakare’e i Yesu. Tempo sira rata etu, boros kojo tau to re’e ri raya banua etu, sira matunda tiku i Yesu. Wali indo i Yesu pasi tua’iNya sira manganto’oka tau, “To’oka i Yesu nakama’i.” Wali tau etu sira yau manganto’oka i Yesu, to’onya, “Re’e indoMu pasi tua’iMu ri sambali banua, sira mampokio Komi.” 33 Pei i Yesu Ia mangansono gombo ntau etu, Ia manganto’o, “I sema kamonsonya indongKu pei a’ingKu?” 34 Panewa Ia mangalo’aka yau resi tau boros to matunda ri aweNya etu pei manganto’o, “Tau si’i seja indongKu pasi a’ingKu! 35 Apa i sema tau to mangangika pamporani i mPue Allah, tau etu seja a’ingKu to langkai pasi a’ingKu to we’a pasi indongKu.”

Mark 4

1 Wali yako etu re’e seore i Yesu mampoguru wo’u tau nja’u towo ndano Galilea. Pasi boros kojo tau to mangampago Ia ri towo ndano etu, wali see naka i Yesu mapone ri bangka pei matunda nja’u rayanya ri wawo ndano etu. Wali tau boros sira maroo ri towo ndano. 2 Yako etu boros to napoguruka i Yesu sira mangansaritaka sira rapa. Wali si’i semo samba’a rapa to Ia manganto’oka sira etu. 3 Ia manganto’o, “Padongeka kojo rapa to Aku manganto’oka komi si’i. Re’e samba’a to panawu, wali to panawu etu ia yau mangansawu liano. 4 Tempo ia mangansawu liano etu, liano to sawunya etu re’e to kono ri jaya. Wali to kono ri jaya etu tonsi ma’i mangantungku yau. 5 Pasi re’e seja liano etu to kono ri tana to ri rapa mbatu. Pei tana ri rapa mbatu etu taa mayombu. Wali liano etu taa napeas tuwu, 6 pei tempo eo malangan, liano etu mawali malau yau sampe mate yau apa kalenya taa longko lo raya ntana apa re’e watu la’u aranya. 7 Panewa re’e seja liano to nasawu to kono re’e tana to nja’u waka njunju ndui. Wali liano etu tuwu pei rui etu tuwu seja muni, panewa roo see nangi yau liano. Rui etu to langa-langan, see naka liano taa mawali kojo apa kaoung. Wali see naka liano etu taa mawua. 8 Panewa re’e seja liano etu to kono ri tana to maboko. Wali liano etu magaya kojo tuwunya panewa rata temponya mawua ia mampowuaka wuanya re’e to togo mpuyu ngkani kaborosinya yako to rasawu, pasi re’e to ono mpuyu ngkani kaborosinya yako to rasawu, pasi re’e to satu ngkani kaborosinya yako to rasawu.” 9 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu Ia manganto’oka wo’u tau boros, to’oNya, “I sema to nadonge ntalinganya, padongeka kojo.” 10 Wali roo see tau boros mawolili muni yako ri rano Galilea. Tempo sira mayoko etu jamo i Yesu pasi sawei mba’a tau to joaNya seja pasi anaguruNya sampuyu pei dua to nja’uwa nja’u ria. Wali tempo etu anaguruNya pasi joaNya etu sira mampotanaka resi i Yesu, sira manganto’o, “Kesaa batuanginya rapa to nuto’o ngKomi etu?” 11 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Komi rawaika mangansani anu to tawa rapaponsanika resi sa’e mangkonong temponya i Pue Allah damawali Makole ri lino. Pei ane tau to yusa, tau to taa nansani i Pue Allah, ojo rapa to rapotundeka resi sira. 12 Wali sira mangabanang gombo i mPue Allah to natulis yami nto pantuntu tuntuNya tempo owi. Tempo etu to pantuntu tuntu i mPue Allah etu mangantulisika yami sira, to’onya, ‘Komi damangalo’a-lo’aka pei komi taa damangansani batuanginya palaong to nukita ngkomi etu. ‘Komi mandudu ngkani damangandonge pei komi taa damangansani batuanginya gombo to nudonge ngkomi etu. Komi taa rani mangandolika tango ngkomi resi Aku. Pei ane rapanya komi mangandolika tangomu resi Aku, ane ewa see Aku maya mangalapa dosa ngkomi.’ Etu semo gombo to natulis i Yesaya.” 13 Wali i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya pasi joaNya to yusa, Ia manganto’o, “Ane komi taa nunsani batuanginya rapa si’i, komi bara taa seja mangansani rapa to yusa to Aku manganto’o. 14 Wali si’i semo batuanginya rapa mangkonong to pansawu liano. To panawu etu, ia semo tau to mampakarebaka sa’e tuntu i mPue Allah, pasi liano etu batuanginya tuntu i mPue Allah semo. 15 Pasi ane liano to rasawu kono ri jaya, jaya etu batuanginya tau to mangandonge tuntu i mPue Allah. Pei roo see ma’i Kepala Measa pei mansaka mangoko yau tuntu i mPue Allah etu yako ri pampobuuka nsira. Wali palaong to etu semo to raporapaka ewa liano to rasawu to kono ri jaya pei to natungku yau ntonsi. 16 Wali ane liano to kono ri tana to ri rapa mbatu, tana etu batuanginya tau to mangandonge tuntu i mPue Allah pasi mansaka ndende raya nsira mangantima. Pei pangaya nsira ri tuntu i mPue Allah etu ewa liano to taa maroso kalenya apa sira taa maroso rayanya pasi taa seja inso rayanya. Wali tempo sira mangarata kasusa bara kasesa apa saba sira mangaya tuntu i mPue Allah etu, taa masae sira mamposaka yau pangaya nsira etu. 18 Panewa re’e wo’u liano to kono re’e tana to nja’u njunju ndui. Wali tana to nja’u njunju ndui etu batuanginya tau to mangandonge tuntu i mPue Allah 19 pei sira taa mangaluluka kojo apa sira ojo moru-moru mampobuuka katuwunya ri lino si’i, pasi sira mampobuuka kojo kasugi pasi anu to yusa to naporani nsira. Wali pangaya nsira ri tuntu i mPue Allah ewa pinumuya to taa mawua. 20 Pei ane liano to rasawu kono re’e tana to maboko, tana etu batuanginya tau to mampodongeka kojo tuntu i mPue Allah pei mangaya. Wali pangaya ntau etu ri tuntu i mPue Allah raporapaka ewa pinumuya to mawua, re’e to mampowuaka togo mpuyu ngkani yako to rasawu, re’e to mampowuaka ono mpuyu ngkani yako to rasawu, pasi re’e to mampowuaka satu ngkani kaborosinya yako to rasawu.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mampakanasaka anaguruNya pasi joaNya to yusa batuanginya rapa mangkonong liano etu. 21 Wali ojo karoonya i Yesu mampakanasaka sira mangkonong rapa etu, Ia rani sira mangansani matao ane tuntu i mPue Allah rapakarebaka resi sa’e. Wali Ia mangaligi sira, Ia manganto’o, “Tau ane mangkeni pansona ri raya banua to mawurim, ia taa mangabombongika yau ember pasi taa seja mamposaka la’u ara ngkoi. Ia mamposaka ri tampa to masipato rapamposaka pansona etu, see rakita remenya. 22 Wali ri katawanya pansona etu ratuni, anu to ri raya banua etu tawa maya rakita apa mawuri. Pei ojo pangantuni pansona etu panewa samparia maya rakita. Pasi ewa see seja tuntu i mPue Allah. Apa samparia to rawuni ri tempo si’i, to etu darapakarebaka. Pasi samparia to tawa ransani ri tempo si’i, samparia etu darapaponsanika. 23 I sema tau to nadonge ntalinganya, padongeka.” 24 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, Ia manganto’o, “Podongeka kojo anu to Kupotundeka komi. Apa ewa wimba kadota ngkomi mangampodongeka, ewa see seja kaborosinya to komi damangansani, pasi i Pue Allah damangadugang wo’u to nunsani ngkomi. 25 Apa tau to mampodongeka kojo tuntu i mPue Allah, tau etu daradugangika kapandenya see ia damangansani wo’u. Pei tau to taa mampodongeka, tau etu nempo ia re’e sangkodi kapandenya, kapandenya etu daraoko yau see ia tamo damangansani.” 26 Wali roo etu i Yesu mamporapaka wo’u mangkonong temponya i Pue Allah mawali Makole nto lino. Ia manganto’o, “Palaong i mPue Allah tempo Ia mawali Makole nto lino maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e samba’a to panawu to mangansawu liano nja’u nawunya. 27 Roo ia mangansawu liano etu, ia ojo mampeas. Ponto wuri ia yore, pasi ponto eo ia mambangu mangampeas kojo liano etu. Wali liano etu tuwu pasi mawali bae, pei to panawu etu ia taa nansani ewa wimba mawali resi liano etu naka pei ia tuwu. 28 Apa yako ri tana semo naka tuwu liano etu. Tempo ia tuwu, yako tuwunya etu mawali tokonya. Yako tokonya etu mawali wuanya. Wuanya etu re’e wulinya pasi kayontin. 29 Panewa rata temponya matasam wua ngkalingaanya etu. Wali to panawu ojo karatanya temponya matasam, ia mampota, apa ratamo temponya rapampota.” 30 Wali i Yesu manganto’o, “Wimba daraika mampakanasaka komi ewa wimba palaong to naika i mPue Allah ri lino see Ia maya mawali Makole nto lino? Wimba daKuika mangamporapaka?” 31 Panewa i Yesu manganto’o, “Palaong to naika i mPue Allah ri lino see Ia maya mawali Makole nto lino maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e wua mpinumuya to rato’oka sesawi to nasawu nto panawu nja’u nawunya. Wali wua nsesawi etu ia to mayunu kojo pei wua mpinumuya to yusa. 32 Pei ane rasawu pei tuwumo, tempo etu ia semo to bose-bose pei pinumuya to yusa. Wali sesawi etu ia mawali bose kojo ra’anya, see naka tonsi maya mangika sea nja’u oyo nda’anya apa mou.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mangkonong i Pue Allah mawali Makole ri lino. Tempo si’i tawa boros tau to Ia Makolenya, pei kanjo’u-njo’u kaboro-boros tau to mawali Ia Makolenya. 33 Pasi boros wo’u rapa to ewa wetu to nato’o i Yesu mampakarebaka tau boros tuntu i mPue Allah. Tempo Ia mampakarebaka sira etu, imba pata mpangkurang nsira mampobuuka, etu semo to Ia manganto’oka. 34 Pei tempo Ia mampakarebaka tau boros etu Ia ojo mamporapaka. Pei ane jamo anaguruNya to re’e resi Ia, tempo etu Ia taa ojo mamporapaka. Tempo Ia mampotundeka anaguruNya etu Ia mampakanasaka resi sira batuanginya nu rapa etu. 35 Wali tempo i Yesu room mampotundeka tau boros etu, ojo kawenginya rao Ia manganto’oka anaguruNya, “Yaumo kita njo’u sambote ndano.” 36 Tempo Ia manganto’o gombo etu, Ia tiroowa matunda ri bangka to ipakeNya tempo mampotundeka tau boros etu. Wali anaguruNya mapone seja ri bangka to kare’e i Yesu etu panewa sira malayag mampiyaikamo tau boros. Tempo sira malayag etu, re’e seja bara sawei bangka ntau to yusa to mangalulu. 37 Pei ri raya mpalayag nsira, kodi majoli rata ngoyu to marimbo kojo see naka bombang mawali bose kojo. Bombang etu masua ri raya bangka nsira wali bangka etu dabukemo ue. 38 Pei i Yesu, Ia re’e yore yau ojo mayuna-yuna ri raya bangka etu tondo ri payunya. Wali anaguruNya magasi mangalike Ia, sira manganto’o, “Guru! Kita damate! Wimba, bara taa mawei resi Komi ane kita datondu?” 39 Wali i Yesu mambangu pei mamporentang ngoyu, pasi Ia manganto’oka rano etu, “Pandoomo, pei kalindu muni!” Wali ngoyu marimbo etu mandoo yau, pasi rano mawali lindu kojo. 40 Roo etu i Yesu manganto’oka anaguruNya, “Maka pei meka raya ngkomi? Maka pei komi taa mansarumaka Aku?” 41 Wali anaguruNya etu ipu kojo raya nsira pei masipotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Gete, sema kamonsonya tau si’i maka sakowa ngoyu pasi bombang mampalaika seja Ia?”

Mark 5

1 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya dongka nja’u sambote ndano, nja’u lipu nto Gerasa. 2 Ojo kadongka nsira nja’u ria, i Yesu mana’u yako ri bangka panewa Ia mansaka napago ntau to masuwu yako nja’u oyo nu dayo. Ngkai etu naposuak measa, 3 wali ia jamo maroo-roo nja’u oyo nu dayo etu. Pasi tau malagi ngkanimo mangampunguka rante pale pasi witinya pasi mangajagai kojo ia. Pei nempo ewa see, ia ojo mangarapas yau rante etu. Wali ia tamo maya nata’amaka ntau apa ia maroso kojo naika measa to mamposuak ia etu, see naka nempo rapunguka rante taa mawali. 5 Wali wuri-eo ia kalili-lili ri oyo nu dayo pasi ri pantana tongonya kaboo-boo pasi mangawelangika watu ri koronya. 6 Wali tempo ngkai etu mangkita i Yesu longkowa, ia maripo mangampago pei mambokotu ri tangoNya. 7 Panewa i Yesu manganto’oka measa to mamposuak tau etu, to’onya, “Measa, piyaimo yako resi ngkai si’i!” Wali ngkai to naposuak measa etu maroso loonya kaboo, to’onya, “O Yesu, Ana i mPue Allah anu makuasa kojo, kesaa ma’i Nupali resi aku?” Panewa ia manganto’o wo’u, “Ri tango i mPue Allah, matamanasa ngkita, kuporapika resi Komi ne’e mangansesai aku!” 9 Wali i Yesu mampotanaka resi ia, “Sema sangamu?” Wali ngkai etu mangansono, “Sangangku Legiun, apa kami boros kojo.” 10 Roo see ia mamporapirapika resi i Yesu naka ne’e Ia mampokau sira njo’u tana to longko. 11 Wali nja’u lipu etu, re’e wawu ntau mangaliwu pangkoni ndate rapa mpantana etu. Wawu etu bara dua nsowu kaborosinya. 12 Wali samparia measa to mamposuak ngkai etu, sira mamporapika resi i Yesu, to’onya, “Pakauka kami malimba damasua ri wawu etu.” 13 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Intamo.” Wali tempo etu measa nasuwumo yako ri tau etu panewa masua ri wawu boros. Tempo wawu etu naposuak measa, sira maripo yau lo’u woto mpantana rata la’u raya ndano. Wali wawu etu malodong yau samparia. 14 Wali ojo pangkita nto pangkampang wawu palaong to mawali etu, sira miyai. Sira maripo lo’u kota. Rata la’u ria sira mangampaleleka resi tau nja’u ria pasi resi tau to ri kampu-kampu to ri awe ngkota etu, sira mampakarebaka resi tau mangkonong samparia palaong to nawali etu. Wali ojo pangandonge ntau kareba to nato’oka nto pangkampang wawu sira, sira yau mangampago mangalo’a palaong to nawali etu. 15 Ojo karata nsira resi i Yesu, sira mangkita ngkai to tempo ruyu naposuak measa boros etu, ia matunda nja’u ria. Sira mangkita matao muni apa sira mangalo’a masilonga muni pampobuukanya pasi sira mangkita re’e muni pakenya. Wali sira meka rayanya mampobuuka bae kojo kuasa i Yesu. 16 Pasi tau to matamanasa mpalaong to naika i Yesu resi ngkai to naposuak measa pasi palaong to inikaNya resi wawu etu, sira mangansaritaka wo’u tau to rata. 17 Wali tau boros etu marapi kojo resi i Yesu see Ia damiyai yako ri lipu nsira. 18 Wali i Yesu pasi anaguruNya mapone muni ri bangka damampiyaika lipu etu. Tempo Ia mapone ri bangka, ngkai to naposuak measa tempo ruyu etu marapi resi Ia see ia seja damangalulu. 19 Pei i Yesu taa mangabiaka ia yau. Ia manganto’oka tau etu, “Inta njo’u lipumu pei to’oka yunumu mangkonong pamporayang i mPue resi korom pasi mangkonong samparia to naika i mPue mangansawang korom.” 20 Wali ngkai etu yau muni njo’u lipu to sampuyu kota, lipu etu sanganya Dekapolis. Rata nja’u ria, ia mangansaritaka tau mangkonong samparia to naika i Yesu resi ia. Wali tempo ia mangansaritaka tau etu, samparia tau to mangandonge anu to nato’o ngkai etu sira ipu kojo rayanya. 21 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya malayag wo’u mangawote rano Galilea. Ojo kadongka nsira nja’u sambote ndano etu, boros kojo tau mampago i Yesu. Tau etu makore tiku Ia nja’u wii ndano. 22 Wali tempo etu ma’i samba’a tau tu’a nto Yahudi, ia ma’i mangampago seja i Yesu. Ngkai etu sanganya i Yairus. Wali tempo i Yairus mangkita i Yesu ia mambokotu ri tangoNya, mampakabae Ia. 23 Panewa ia mamporapika kojo resi i Yesu, ia manganto’o, “Re’e samba’a anangku to we’a to masaki mapari kojo. Damatemo ia. Wali kuporapika resi Komi yau damampotaka ia see ia taa damate, ojo damatao muni.” 24 Wali i Yesu yau sinjaya pei i Yairus. Pasi boros kojo tau to yusa to kanguyu-nguyu mangalulu i Yesu, see naka sira mangajuju Ia. 25 Pasi re’e samba’a tau we’a ri oyo ntau boros etu ia sampuyumo pei dua nto’u tare pandoonya mansabe wuya. 26 Tau we’a etu mandudu ngkani yau resi dokter darapokulir, bae kasesa to ia mangarata tempo napokulir ndokter, pei taa kojo naaya. Wali ia puramo kasuginya mangabayar yau dokter pei panyaki etu taa kojo malewa, ojo mapari wo’u. 27 Wali tau we’a etu ia roomo mangandonge mangkonong kuasa i Yesu mampakatao muni tau to masaki. See naka ia mampago i Yesu yako ri payuNya ri oyo ntau boros panewa ia mampotaka pake i Yesu apa ia mampobuuka, “Nempo aku ojo mampotaka pakeNya, aku damatao muni.” 29 Wali tempo ia mampotaka pake i Yesu etu, panyaki etu mansaka mandoo pasi ia mangepe matao muni koronya. 30 Pei i Yesu Ia mangepe re’e kuasa to masuwu yako resi Ia wali Ia mansaka mangandolika tangoNya ri oyo ntau boros pei mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Sema to nampotaka pakengKu?” 31 Wali anaguruNya manganto’oka Ia, to’oNya, “Komi mangkita tau boros kojo si’i mangajuju Komi, maka pei Komi mampotanaka wo’u tau to mampotaka?” 32 Pei i Yesu Ia ojo mangalo’aka yau tau boros etu, mangalo’aka bara sema to nampotaka Ia. 33 Wali tau we’a to nampotaka Ia etu, ia mangansani ia semo to rapakatao muni, wali ia yau resi i Yesu tongo ngkarongko-rongkonya apa meka rayanya. Ia mambokotu tango i Yesu, panewa ia mampakanasaka i Yesu mangkonong samparia palaong to nawali etu. 34 Wali i Yesu manganto’oka ia, “A’ingKu, inta ri kasanang ndaya, apa tamore panyaki resi korom. Apa korom mansarumaka Aku, see naka korom matao muni.” 35 Wali tongo-tongonya i Yesu mampogomboka tau we’a etu, ratamo tau yako banua i Yairus. Tau to rata etu manganto’oka i Yairus, “Anamu matem. Tamo re’e batuanginya komi mangantalas Pa’a Guru apa ana ngkomi matem si’i-si’i.” 36 Tempo i Yesu mangandonge gombo ntau etu, Ia mansaka manganto’oka i Yairus, to’oNya, “Ne’e bata-bata rayamu. Ojo sarumaka Aku.” 37 Panewa roo see sira dua polas, pei i Yesu taa mangabiaka tau to yusa mangalulu sira kasimbalinya yako i Petrus, pasi i Yakobus sira dua tua’inya, Yohanes. 38 Wali yako etu sira lima rata nja’u banua i Yairus. Ojo karata nsira etu, sira re’e mangandonge boros kojo loo ntau to makanano ri banua etu. Re’e tau tumangi pasi singga’a maroso kojo loonya mangantangis tau mate. 39 Wali i Yesu masua ri banua panewa Ia manganto’oka tau boros etu, “Maka pei komi makanano pasi tumangi? Ana etu taa mate, ia ojo yore.” 40 Pei tau boros etu ojo mampogeleka pasi mangkaengas Ia. Pei i Yesu mampaposuwu yau tau boros etu, panewa Ia mangansale tau tu’a nu ana pasi anaguruNya togo mba’a etu. Wali sira ono masua re’e songi to nakare’e ntau mate. 41 Yako etu i Yesu mangoko pale nu ana to matem etu panewa manganto’oka ia, “Talita kum.” Gombo etu batuanginya, “Ana we’a, Kuto’oka korom pambangu.” 42 Wali ana etu mansaka makore pei malinja, apa ia sampuyu pei dua nto’umo. Wali tau tu’anya ipu kojo rayanya mangangkita ananya etu tuwu muni. 43 Pei i Yesu manganto’oka sira, “Ne’e kojo mangansaritaka sa’e mangkonong palaong to si’i.” Pasi Ia manganto’oka sira “Waika ia pangkoni.”

Mark 6

1 Wali yako etu i Yesu mayoko yako ri banua i Yairus panewa Ia yau njo’u kota to karoonya tempo Ia dakodiwa sampe rata temponya Ia baemo. Pasi anaguruNya yau seja mangalulu Ia rata nja’u ria. 2 Wali yako etu, ojo karatanya Eo Rapandoo, Ia yau ri banua to napampotunde nto Yahudi. Rata nja’u ria Ia masua ri raya banua etu panewa yako etu Ia mula mampotundeka tau. Wali boros tau to mangandonge gombo i Yesu etu, sira ipu kojo rayanya. Sira manganto’o, “Yako imbare pangarata ntau si’i samparia to to’oNya etu? Kapande kesaa to rawaika Ia? Pasi maka pei Ia nakoto mangika palaong to taa rapobiasa? 3 Ngkai si’i ojo tau to mampasilonga kaju, ana i Maria. Ia tukaka Yakobus, i Yoses, i Yudas pasi i Simon. Pasi re’e seja tua’iNya to we’a sira maroo rire.” Wali tau boros etu sira taa mangaya i Yesu Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah apa sira mampobuuka Ia ojo tau biasa semo. 4 Pei i Yesu manganto’oka sira, to’oNya, “Ane to pantuntu tuntu i mPue Allah, bara imbare nakanjo’u, tau manga’angga ia. Pei ane ri lipu to si iaja tare tau to manga’angga ia. Ane ja’inya pasi tau to samba’a banua pei ia sira taa seja rani manga’angga ia.” 5 Wali apa saba tau ri lipu etu taa mangaya Ia, see naka taa mawali i Yesu mangika palaong to taa rapobiasa nja’u ria. Ojo bara sawei mba’a tau to masaki, tau etu Ia mampotaka panewa sira matao munim. 6 Wali i Yesu ipu kojo rayaNya mampobuuka, “Tau ri lipungKu si’i taa kojo mangaya Aku.” Wali yako etu Ia polas njo’u kampu-kampu to yusa. Ia yau mampotundeka tau nja’u ria tuntu i mPue Allah. 7 Wali yako etu i Yesu mampokio anaguruNya to sampuyu pei dua panewa Ia mampokau anaguruNya etu yau damangkeni tuntu i mPue Allah njo’u lipu-lipu to yusa wo’u. Ia mampokau sira dua mba’a sinjaya, dua mba’a sinjaya. Pasi Ia mangawaika sira kuasa damangarubak measa yako resi tau. 8 Pasi Ia manganto’oka sira, “Tempo komi yau, ojo toko to maya rakeni. Ne’e mangkeni pangkoni, ngaya-ngaya, pasi ne’e seja mangkeni doi. 9 Pake sandal, pei ne’e mangkeni pake to yabi yako to re’e ri koro.” 10 Roo see i Yesu manganto’o, “Ri raya mpalinja ngkomi, ane rata nja’u lipu ntau, ane re’e tau to masanang mampalinggona komi, maroo ri banua ntau etu sampe rata temponya komi polas yako ri lipu etu. 11 Pei ane re’e tau to bo’onya mangantima komi pasi bo’onya mampodongeka komi, ane ewa see, ane polas komi yako nja’u ria, tantamaka awu ntana to re’e ri witi ngkomi. Wali palaong etu mawali tondong resi tau etu komi taa kojo singkonong pei sira. Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane ratamo temponya i Pue Allah mangabotus to lino, tempo etu huku to danarata ntau ri kota to bo’onya mangantima komi etu, huku nsira to pari-pari wo’u pei huku to danarata ntau Sodom pasi tau Gomora.” 12 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka anaguruNya etu, sira yau njo’u lipu-lipu to yusa. Pasi ri raya mpalinja nsira etu sira mampakarebaka resi tau, sira manganto’o, “Pajea.” 13 Pasi sira mangarubak boros measa yako resi tau, pasi boros seja tau to masaki to sira mampakatao muni. Tempo sira mampakatao muni tau to masaki, sira mampalasika minya ri wawo ntau etu mangika tondong panewa sira matao muni. 14 Wali boros kojo tau to mangansani mangkonong palaong to naika i Yesu. Pasi i Makole Herodes mangandonge seja sarita mangkonong Ia. Wali tau boros re’e to manganto’o, “Tau etu i Yohanes to Pombaptis rawangu muni yako kapatenya. See naka Ia nakoto mangika palaong to taa rapobiasa etu.” 15 Pasi re’e seja tau to manganto’o, “Si’a, tau etu i Elia, to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi.” Pasi re’e wo’u tau to manganto’o, “Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah sewaju ewa to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi.” 16 Pei tempo i Herodes mangandonge gombo ntau etu ia manganto’o, “Si’a, tau etu i Yohanes semo to aku manganto’oka tau pu’ak yau wo’onya seore. Wali rawangu munimo ia yako ri kapatenya.” 17 Naka pei i Herodes ewa wetu pampobuukanya, apa saba palaong to nawali seore. Wali ewa si’i palaong to nawali etu. Re’e seore i Herodes mangoko yau indo nu ana i mPilipus, tua’i i Herodes semo. Wali i Herodes mamporongo wo’u tau we’a etu to sanganya i Herodias. Wali ojo pangandonge i Yohanes mangkonong palaong to etu, ia yau resi i Herodes pei manganseko ia, to’onya, “Taa matao palaong to nuika ngkomi apa komi roomo mangoko yau indo nu ana ntua’imu. Pei ane ewa porenta i mPue Allah taa maya tau mangika palaong to etu.” Ewa wetu nato’o i Yohanes manganseko i Makole Herodes. Wali i Herodes mampokau tau mangansoko i Yohanes panewa mangantarungku ia. Wali ojo pangandonge i Herodias gombo to nato’o i Yohanes etu, ia maja’a kojo rayanya resi i Yohanes see naka ia rani mampopate yau ia. Pei ia taa mangarata jaya 20 apa i Makole Herodes mangajagai kojo naka ne’e i Herodias damampopate yau ia. I Herodes kansongka rayanya resi i Yohanes see naka mangajagai. Ia masanang rayanya mampodongeka gombo i Yohanes nempo ipu rayanya mandonge gombo etu pasi ia nansani seja i Yohanes ia tau matao pasi ia i Pue Allah puenya. Wali see naka ia mangajagai i Yohanes. 21 Wali yako etu re’e seore i Herodes ia re’e mangika roa mangendo eo ngkare’enya. Wali tempo etu ia mangadinsi tau boros. Samparia pomarenta to bose pangkanya pasi kepala-kepala ntentara pasi tau to bose angganya ri propinsi Galilea samparia paka radinsi. Wali sira rata mangkoni tempo roa etu. Wali tempo roa etu i Herodias mangarata jaya mampopate yau i Yohanes to Pombaptis. 22 Apa re’e samba’a ana i Herodias, ia ana we’a, ana woku i Herodes, ia manari-nari ri tango i Herodes pasi ri tango nto pantako to boros. Tempo ia manari etu ia mampakasanang kojo raya i Herodes pasi to pantako. Wali ojo karoonya ia manari i Herodes manganto’oka ia, “Kesaa to nuporani, to’oka aku, aku damangawaika korom.” 23 Wali ia maroso kojo rayanya mamparajanjika tau we’a etu, to’onya, “Kesaa to nuporapi nempo santongo yako re’e lipu to kuporentang, dakuwaika korom.” 24 Wali ana i Herodias etu yau resi indonya, ia mampotanaka resi indonya, “Kesaa dakuporapi resi i Herodes?” Wali i Herodias manganto’oka ananya etu, “Porapi wo’o i Yohanes to Pombaptis.” 25 Wali ana etu majoli mawolili muni resi i Makole Herodes pei manganto’oka ia, “Wo’o i Yohanes to Pombaptis kuporani. Pakajoli kenika aku pasaka nja’u raya ndula meja.” 26 Wali i Herodes soso kojo rayanya, pei ia roomo mamparajanjika ananya etu, “Kesaa to nuporani, aku damangawaika korom.” Pasi to pantako boros re’e seja mangandonge parajanjinya etu. 27 Wali see naka ia mansaka mampokau samba’a tentaranya yau mangoko wo’o i Yohanes. To’onya, “Inta pu’ak yau wo’o i Yohanes la’u raya ntarungku pei keni mai.” Wali tentara etu yau mangika ewa to nato’oka i Herodes ia. Ia yau lo’u raya ntarungku panewa mangampu’ak yau wo’o i Yohanes. 28 Panewa wo’onya etu ia mangkenika ana i Herodias nja’u raya ndula meja. Wali ana we’a etu mangoko pei mangkenika indonya. 29 Wali yako etu anaguru i Yohanes sira mangandonge i Yohanes roomo rapu’ak yau wo’onya wali sira yau mangoko lembanya yako ri raya ntarungku darapongkeli. Sira mampoduli tau mate etu nja’u raya mbayau mbatu panewa mangaba’aka yau watu ri wombonya. Wali ewa wetu semo to palaong to nawali seore, tempo ngkapate i Yohanes etu. 30 Wali yako etu pomakau i Yesu rata muni resi Ia. Tempo sira rata muni etu, sira mangansaritaka resi Ia mangkonong samparia palaong to sira mangika pasi mangkonong anu to sira room mampotundeka tau. 31 Ojo karoonya i Yesu mangandonge sarita nsira etu, Ia manganto’oka sira, “Anu kita mampiyaika ruyu tau to yusa pei yau njo’u lipu to tare tau mangkaroos. Nja’u ria komi yoa mamposau-sau sangkodi.” Naka pei i Yesu manganto’oka sira ewa see apa tempo etu boros kojo tau mangampago sira. Ojo kayako nsa’e rata wo’u to yusa, wali i Yesu pasi anagurunya pasiwa mangkoni sira taa kojo yoa. 32 Wali sira mapone ri bangka ojo i Yesu pasi anaguruNya. Sira mawote dayau njo’u lipu to tare tau mangkaroos. 33 Pei tempo sira mayoko re’e boros tau to mangkita. Tau boros etu mampobuuka, “I Yesu pasi anaguruNya to damayoko etu.” Wali tau etu maripo mangalulumaka sira. Wali ponto-ponto kota ri wii ndano etu tau maripo mampago njo’u tampa to danapago i Yesu pasi anaguruNya. Wali tau boros etu sira semo ruyu rata nja’u ria panewa rata i Yesu pasi anaguruNya. 34 Wali ojo kadongka nsira nja’u ria i Yesu mangkita tau boros kojo etu. Ia mamporayang tau boros etu apa sira ewa domba to tare to mangkampang. Wali Ia mula mampotundeka sira mangkonong tuntu i mPue Allah. Masae Ia mampotundeka sira. 35 Wali yako etu ojo kawenginya rao, anaguru i Yesu mai resi Ia pei manganto’o, “Rao si’i mawengimo pasi lipu si’i tare tau darapangoli pangkoni. 36 Wali pokau tau boros etu yau njo’u lipu ntau pasi kampu to ri awenya si’i damangoli pangkoni.” 37 Pei i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Komi semo mangawaika sira pangkoni.” Wali anaguru i Yesu manganto’o, “Gete! Kita taa kojo gana doi daraolika tau boros etu pangkoni! Sakowa saro ntau wayu mbuya mapalaong, tiroo taa gana doinya daraolika pangkoni see maya rapokonika tau boros etu!” 38 Wali i Yesu mampotanaka resi anaguruNya, “Sawei mpa’i roti to re’e resi sira? Inta pei lo’a.” Wali anaguru i Yesu yau mangampotanaka roti resi tau boros etu. Wali sira mangarata roti etu resi tau boros panewa sira ma’i mampaleleka resi i Yesu, sira manganto’o, “To re’e resi sira ojo lima mpa’i roti pasi dua mba’a bau.” 39 Wali roo see i Yesu manganto’oka tau boros etu, “Patunda makalompok-kalompok ri wawo ntarempas si’i.” 40 Wali sira matunda makalompok. Re’e kalompok to sira mangika satu mba’a kaborosinya, panewa re’e wo’u kalompok to lima mpuyu kaborosinya tau. 41 Wali roo see i Yesu mangoko roti lima mpa’i pasi bau dua mba’a etu, panewa Ia matingoa pei makai-kai manganto’oka i Pue Allah tarima matao. Ojo karoonya Ia makai-kai Ia mangampesu-mpesutimo roti etu panewa mangawaika anaguruNya. Wali sira mangoko roti etu panewa mangampookoka resi tau boros. Pasi bau dua mba’a Ia mangantilaka seja anaguruNya panewa sira mangantilaka tau boros. 42 Roo see sira samparia mangkoni paka mabosu. 43 Ojo karoonya sira mangkoni, anaguru i Yesu mangamporomung toro nu roti pasi toro nu bau. Wali toro mpangkoni to naporomung nsira etu dasampuyuwa pei dua karanji nabuke. 44 Wali tau to mangkoni roti etu, kaborosinya yabi lima nsowu owo to langkai. 45 Wali ojo karoonya i Yesu mampokoni tau boros etu, Ia mampokau anaguruNya mapone ri bangka, Ia manganto’o, “Patiruyu komi mawolili njo’u sambote ndano, njo’u kota Betsaida.” Wali sira mapone ri bangka. Tongo-tongonya sira mapone ri bangka, i Yesu manganto’oka seja tau boros, Ia manganto’o, “Inta muni njo’u lipu ngkomi.” 46 Wali ojo karoonya Ia mampokau sira yau muni njo’u lipunya etu, Ia mandake nto’u pantana yau damakai-kai. 47 Wali yako etu, ojo kawurinya rao, bangka nu anaguru i Yesu longkomo yako ri wii ndano, pei i Yesu re’ewa ri pantana jamo Ia ngkalioNya. 48 Wali tempo etu i Yesu mangkita anaguruNya mandasai kojo naepenya mangawose bangka apa ngoyu marimbo yako ri tangonya. Wali ojo kamosueonya i Yesu yau mangampago anaguruNya etu, Ia malinja ri wawo nu ue. Tempo Ia malinja ri wawo nu ue etu Ia mangika ewa damaliunaka bangka nu anaguruNya. 49 Pei anaguruNya mangkita Ia malinja ri wawo nu ue longko sangkodi yako ri bangka, wali sira mampobuuka Ia bara wonggo. Wali sira sakaboo. 50 Sira samparia mangkita pasi sira meka kojo, see naka sira sakaboo. Pei i Yesu mansaka manganto’oka sira, “Ee, pakasanang raya ngkomi! Ne’e meka, Aku sei.” 51 Roo see i Yesu mapone ri bangka nsira. Wali ojo papone i Yesu ri bangka, ngoyu marimbo mandoo. Wali anaguru i Yesu sira ipu kojo rayanya mangkita ngoyu marimbo mandoo. 52 Naka pei ipu raya nsira mangkita palaong to etu apa nempo roomo mangkita kuasa i Yesu tempo Ia mampokoni tau boros, pei sira taa kojo manasanya mangkonong batuanginya kuasaNya etu. Raya nsira mabukul see naka sira taa kojo manasanya. 53 Wali ojo pawote nsira rano etu, sira dongka nja’u lipu Genesaret, panewa sira mana’u yako ri bangka pei mangantaka bangka etu ri wii ndano 54 Wali tempo pana’u nsira yako ri bangka etu, re’e tau to mangkita pasi mangansani i Yesu semo to rata. 55 See naka sira maripo yau mampakarebaka resi samparia tau ri lipu-lipu to ri awenya mangkonong karata i Yesu. Wali tempo tau boros etu mangansani i Yesu Ia re’imo, sira mangkenika Ia tau to masaki. Tau to masaki etu nalempa nsira ri wawo lima-lima. Imbare sira mandonge i Yesu Ia re’i, tau mangkenika Ia tau to masaki nja’u ria. 56 Pasi imbare nakarata i Yesu, boros kojo tau mampago Ia. Tempo Ia rata ri kota-kota tau yau mampago, tempo Ia rata ri kampukampu tau yau mampago, pasi tempo Ia rata ri nawu-nawu tau yau seja mangampago. Wali boros kojo tau mangampago Ia. Wali tau etu sira mampoduli tau to masaki nja’u pasar. Panewa sira mamporapika kojo resi i Yesu see tau to masaki etu maya mampotaka nempo ojo ri wii nu mpakeNya. Wali i Yesu Ia mangabiaka tau to masaki etu mampotaka wii nu mpakeNya, panewa samparia tau to mampotaka ri wii nu mpake i Yesu etu, sira rapakatao muni.

Mark 7

1 Wali re’e seore ma’i bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi pasi singga’a tau to mampoguru porenta i Musa. Sira yako Yerusalem ma’i mangampago i Yesu. 2 Wali tempo sira rata nja’u lipu nakare’e i Yesu, tempo etu sira re’e mangkita anaguru i Yesu sira mangkoni pei taa mamue ruyu singkonong ewa ada nto tu’angi nsira to Yahudi. 3 Wali sira masusa mangangkita palaong to etu apa to Yahudi to aliran Parisi etu pasi samparia to Yahudi to yusa, sira mangalulu kojo ada nto tu’angi nsira. Wali ane ewa ada nsira etu sira tawa maya mangkoni ane taa mamue ruyu singkonong ewa ada etu. 4 Pasi sira seja ane yau lo’u pasar, rata ma’i tawa maya mangkoni ane taa mandiu ruyu singkonong ewa ada nto tu’angi nsira. Pasi ane ewa ada nsira etu boros kojo wo’u to nalulu kojo nsira. Apa ada to si sira pasiwa mamposo’i sangkir, kura pasi pawanga yako ri tambaga, si’a ojo mangika ngkewanya. Wali mabeu kojo palaong to naika nsira mangalulu ada nto tu’angi nsira. 5 Wali tempo to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa, tempo sira mangkita anaguru i Yesu mangkoni taa mamue ruyu mangalulu ada to etu, sira masusa kojo rayanya wali sira mangampago i Yesu panewa mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Maka pei anaguruMu taa mangalulu ada nto tu’angi ngkita? Apa tempo sira mamue damangkoni, tempo etu sira taa mangika singkonong ewa ada to etu?” 6 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “To pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, i Yesaya, ia re’e mampakanasaka yami mangkonong komi to ojo gombomu manoto. Wali monso pu’u gombo to ratulis nja’u raya ntuntu i mPue etu. Apa i Yesaya ia mangantulis gombo i mPue Allah to manganto’o, ‘Tau si’i mampakabae Aku ojo ri nganganya, pei rayanya longko yako resi Aku. 7 Wali tau to ewa wetu tare batuanginya mampue resi Aku, apa ane sira mampoguruka tau, sira ojo mampoanika mampoguru tuntu i mPue Allah, pei kamonsonya anu to napoguru nsira etu ojo ada nto lino.’ Wali etu semo to nato’o i Yesaya mangkonong komi. 8 Wali komi ojo mangaliunaka porenta i mPue Allah pei mangalulu kojo ada nto lino. 9 Komi mampobuuka komi pande kojo tempo mampobo’o porenta i mPue Allah see komi maya mangalulu ada ngkomi.” 10 Wali i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “I Musa ia re’e manganto’o tempo owi, ia manganto’o, ‘Pakabae pa’amu pei indomu.’ Pasi Ia manganto’o seja, ‘I sema tau to mampoja’a pa’anya bara indonya, tau etu taa maya taa rapopate yau.’ Ewa see anu to rapotundeka ri raya ntuntu i mPue Allah. 11 Pei yusa to nupotundeka ngkomi. Apa komi mampotundeka tau taa mawei nempo taa mangalulu porenta etu. Komi manganto’oka sira taa mawei ane taa mangansawang pa’anya bara indonya ane manganto’oka sira ewa si’i, to’onya, ‘Aku taa kukoto mangansawang komi apa anu to masipato aku mangawaika komi, aku roomo mamparajanjika yau darapampueka resi i Pue Allah.’ 13 Wali ewa wetu nuika ngkomi ojo mangaliunaka tuntu i mPue Allah see maya mangalulu ada ngkomi. Pasi boros wo’u palaong to yusa to nuika ngkomi mangaliunaka tuntu i mPue Allah.” 14 Wali yako etu i Yesu mampokio wo’u tau boros pei manganto’oka sira, to’oNya “Padongeka kojo pasi pobatuangka gombongKu si’i komi samparia. 15 Apa tau nempo magege palenya tempo mangkoni, si’a palaong to etu mampakarikasika rayanya ri pangkita i mPue Allah. Apa si’a anu to masua ri raya ntau to mampakarikasika rayanya ri pangkita i mPue Allah. Pei lengko pasi gombo to masuwu yako ri raya ntau etu, etu semo to mampakarikasika rayanya. 16 Wali i sema tau to nadonge ntalinganya, padongeka!” 17 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia mampiyaika tau boros panewa Ia masua ri raya banua. Tempo ri raya banua etu anaguruNya mampotanaka resi Ia mangkonong batuanginya rapa to Ia owo room manganto’o etu. 18 Pei i Yesu manganto’oka sira, “Wimba, pasi komi seja taa manasa gombo etu? Bara taa nunsani ngkomi kesaa anu to nakoni ntau, si’a to etu to mampakarikasika ia ri pangkita i mPue Allah? 19 Apa anu to nakoni ntau etu si’a masua ri raya sia ntau, pei ojo masua ri raya ngkomponya panewa polas yau.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mampakanasaka sira pangkoni samparia paka maya rakoni. 20 Wali yako etu i Yesu manganto’o, “Kesaa to masuwu yako ri raya ntau, etu semo anu to mampakarikasika tau re’e pangkita i mPue Allah. 21 Apa ri raya sia ntau re’e mampobuuka anu to maja’a sampe napolengkoka anu to maja’a etu, ewamo magoyal, malima, mampopate sa’e, 22 masala, manipu, pamporani ndaya maja’a kojo, kaloo raya mangkita anu nsa’e, bawiwi, mangei, pasi madoyo. 23 Wali samparia palaong to maja’a etu paka yako ri raya ntau, see naka ia mangika. Wali palaong to maja’a etu, etu semo to mampakarikasika raya ntau ri pangkita i mPue Allah.” 24 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya mayoko yako ri Galilea yau njo’u lipu-lipu to ri awe ngkota Tirus pasi Sidon. Ojo karata nsira nja’u samba’a lipu etu, sira masua ri raya banua ntau. Wali tempo etu i Yesu taa rani tau boros mangansani Ia nja’umo nja’u ria. Pei taa mawali apa re’e tau to mangkita Ia. 26 Wali nja’u lipu etu re’e samba’a tau we’a, tau etu tau Yunani, si’a to Yahudi. Ia yako ri kota Penisia nja’u propinsi Siria. Tau we’a etu ia re’e samba’a ananya to kodi to we’a seja, ananya etu naposuak measa. Wali tempo tau we’a etu mangandonge i Yesu nja’u nja’u ria, ia yau mangampago. Panewa rata resi i Yesu ia madungku yau ri wawo ntana ri tangoNya manga’angga Ia. Ia manganto’o, “Kuporapika resi Komi see Komi damangarubak measa yako resi anangku.” 27 Pei i Yesu mangaligi ia, Ia manganto’o, “Taa masipato pangkoni to nakoni nu ngana mayunu pei daratasoka yau asunya. To tao-tao mampokoni ruyu ngana mayunu etu naka bosu.” Ewa wetu sono i Yesu resi tau we’a to Penisia to si’a to Yahudi etu. Ia manganto’o gombo etu see to we’a etu mangansani masipato to Yahudi semo to uyunya isawanginya. 28 Wali tau we’a etu manasanya tau to si’a to Yahudi semo raporapaka ewa ana, wali ia manganto’o, “Monso pu’u Pue, pei ane pangkoni to toronya to nakoni ngana mayunu etu pei maranta bara la’ara meja, pasiwa asu maya seja mansaka mangkoni.” 29 Wali i Yesu manganto’oka tau we’a etu, Ia manganto’o, “Matao kojo pasono ngkorom etu. Wali pawolili muni njo’u anamu apa anamu matao munim. Measa miyaimo yako resi ia.” 30 Wali tau we’a etu mawolili muni pei mampago ananya. Ia mangarata ananya masanang muni, ia re’e maturu-turu ri wawo ngkoi, pasi measa tamo re’e resi ia. 31 Wali i Yesu pasi anaguruNya mayoko yako ri awe ngkota Tirus yau lo’u rano Galilea. Sira mangalulu jaya to liu ri Sidon pasi lipu to rato’oka Sampuyu Kota. 32 Wali nja’u ria re’e tau to mangkenika i Yesu tau to wongo pasi matelo. Tau to mangkeni ia etu mamporapika resi i Yesu see Ia damampotaka tau to wongo pasi matelo etu see ia matao muni. 33 Wali i Yesu mangkentar tau to wongo etu, ojo sira dua malinja sangkodi. Tempo etu i Yesu mangajoloka tanujuNya nja’u wayau ntalinga ngkai etu, pasi Ia mayua ngeru panewa mampotakaka nja’u jila ntau etu. 34 Ojo karoonya etu Ia matingoa panewa mangore nosa. Ia manganto’oka tau wongo, “Epata.” Batuanginya gombo etu, “Tilokamo”. 35 Ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, ngkai etu ia nadongemo rao pasi tamo matelo, gombonya manasamo. 36 Wali yako etu i Yesu mamporentang tau boros, Ia manganto’oka tau boros etu, “Ne’e kojo mampakarebaka palaong to nawali si’i resi tau to yusa wo’u.” Pei tau boros etu taa kojo naaya. Sira yau manganto’oka wo’u resi tau to yusa mangkonong palaong to nawali etu. Boros ngkani i Yesu mamporentang sira, manganto’oka sira ne’e mampakarebaka, pei nempo ewa see ojo tiduga-dugang wo’u kaborosinya tau to mampakarebaka. 37 Tau etu sira ipu kojo rayanya, sira manganto’o, “Gete, samparia palaong to inikanya paka magaya kojo! Sakowa tau wongo Ia mampakatao talinganya see nadonge rao. Pasi Ia mampakatao jila ntau to matelo see gombonya masilonga.”

Mark 8

1 Wali yako etu re’e seore ma’i wo’u tau boros siromu mangampago i Yesu. Ojo kagananya togo mbengi sira nja’u nja’u ria, tau boros etu tamo re’e pangkoninya, wali i Yesu mampokio anaguruNya pei manganto’oka sira, 2 “Aku mamporayang kojo tau boros si’i apa togo mbengimo sira sindara-ndara pei Aku, pei si’i-si’i puramo pangkoninya. 3 Wali ane Aku mampokau sira mawolili muni njo’u lipunya pei sira taa mangkoni ruyu, sira damatewula ri jaya apa re’e to yako longko kama’inya.” 4 Wali anaguru i Yesu manganto’o, “Lipu si’i taa re’e tau mangkaroos, wali kita tare jaya damangoli pangkoni. Wali yako imbare kita damangarata pangkoni to gana darapokoni tau to ewa si’i kaborosinya?” 5 Pei i Yesu mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Sawei mpa’iwa roti to re’e resi komi?” Wali sira mangansono, “Pitu mpa’i.” 6 Wali yako etu i Yesu manganto’oka tau boros, “Patunda ri wawo ntana.” Roo see Ia mangoko roti pitu mpa’i etu panewa Ia manganto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia mangampesumpesutimo roti etu pei mangawaika anaguruNya panewa sira mangampookoka tau boros. 7 Pasi sira re’e seja bara sawei mba’a bau to mayunu. I Yesu mangoko wo’u bau etu panewa Ia makai-kai wo’u manganto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia mangawaika anaguruNya bau etu, panewa sira mangampookoka wo’u tau boros etu. 8 Wali sira samparia mangkoni paka mabosu. Ojo karoonya sira mangkoni, anaguru i Yesu mangamporomung muni toro mpangkoni etu dapituwa karanji nabuke. 9 Wali kaborosinya tau to mangkoni etu yabi opo nsowu. Wali yako etu i Yesu mampokau tau boros etu yau muni njo’u lipu nsira. 10 Panewa roo etu i Yesu pasi anaguruNya mapone ri bangka pei yau njo’u lipu to rato’oka Dalmanuta. 11 Wali tempo i Yesu pasi anaguruNya nja’uwa nja’u Dalmanuta, tempo etu re’e sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi rata resi Ia. Sira rani mangakal Ia, see naka sira mula mangabanta gomboNya pasi mamporapika resi Ia, to’onya, “Ikaka kami palaong to taa rapobiasa see damawali tondong resi kami kuasaMu yako ri saruga semo.” 12 Wali i Yesu Ia kanguru ri rayanya pei manganto’o, “Maka pei komi to tuwu ri tempo si’i pei mamporapika palaong to damawali tondong resi komi? Aku manganto’oka komi, monso pu’u tare tondong to darapapokitaka resi komi.” 13 Ojo karoonya i Yesu manganto’oka sira gombo etu, Ia mampiyaika sira. Ia mapone muni ri bangka sindara-ndara pei anaguruNya dayau njo’u sambote ndano. 14 Wali tempo anaguru i Yesu mapone ri bangka, sira mangkalingan mangkeni roti. Wali jamo sampa’i roti to re’e ri raya bangka etu. 15 Wali ri raya mpalayag nsira etui Yesu mampatiendoka sira, Ia manganto’oka sira ligi, to’oNya, “Pakatao kojo ragi nto Yahudi to aliran Parisi pasi ragi i Herodes.” 16 Wali tempo anaguru i Yesu mangandonge gombo etu, sira taa nansani i Yesu bara mangaligi sira. Sira ojo magombo samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Apa kita tare roti to kita mangkeni see naka Ia magombo mangkonong ragi.” 17 Pei i Yesu mangansani anu to nato’o nsira, wali Ia mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Maka pei komi magombo-gombo manganto’o tare roti. Wimba, komi bara tawa mangansani i sema kamonsonya Aku? Wimba, komi bara mako’o wo’omu? 18 Komi re’e matamu, pei komi ewa taa mangkita. Pasi re’e talingamu, pei komi ewa taa mangandonge. Wali wimba, komi bara roomo mangkalingan yau palaong to Aku roomo nangika seore? 19 Tempo Aku nangampesu-mpesutika tau lima nsowu roti to ojo lima mpa’i etu, tempo etu sawei karanji to nabuke toro mpangkoni etu to nuporomung ngkomi?” Wali anaguru i Yesu mangansono, “Sampuyuwa pei dua karanji nabuke.” 20 Panewa i Yesu mampotanaka wo’u, “Wimba tempo Aku mampesu-mpesutika tau opo nsowu roti to ojo pitu mpa’i etu, tempo etu sawei karanji to nabuke wo’u toro mpangkoni etu to nuporomung ngkomi?” Wali anaguru i Yesu mangansono wo’u, “Dapituwa karanji nabuke.” 21 Wali roo see i Yesu manganto’o, “Wali gete, maka pei komi taa mangansani Aku taa kojo mampomoruka roti tempo Aku manganto’oka komi pakatao kojo ragi nto Yahudi to aliran Parisi pasi ragi i Herodes?” 22 Wali yako etu re’e seore i Yesu pasi anaguruNya yau njo’u kota Betsaida. Rata nja’u ria re’e tau to mangkenika i Yesu tau to buta. Sira mamporapika resi i Yesu, to’onya, “Kami rani Komi mampotaka mata ngkai si’i, see matao muni.” 23 Wali i Yesu mangkongko pale ntau buta etu pei mangkentar ia njo’u sambali ngkota etu. Rata nja’u ria Ia mangerus mata ntau etu pei mampotaka. Panewa Ia mampotanaka, “Wimba, nukitamo ngkorom bara kesaanya?” 24 Wali tau buta etu mantengku mbo’o pei manganto’o, “See. Aku mangkita tau malinja-linja, pei ojo ewa kaju ta’anya.” 25 Wali i Yesu mampotaka wo’u mata ntau buta etu, panewa tau buta etu mampoyoas, samparia to kitanya etu mayoasinyamo. 26 Roo etu i Yesu manganto’oka ia, “Ne’ewa masua ri kota. Pawolili muni njo’u lipumu.” 27 Wali yako kota Betsaida, i Yesu pasi anaguruNya polas wo’u njo’u kampu-kampu to ri awe ngkota Kaisarea Pilipi. Ri raya mpalinjanya etu i Yesu mampotanaka resi anaguruNya, “Ane ewa panto’o ntau, sema Aku?” 28 Wali sira mangansono, to’onya, “Re’e sangga’a tau manganto’o i Yohanes to Pombaptis. Pei re’e seja to manganto’o i Elia. Pasi re’e seja tau to manganto’o Komi samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah to tempo owi.” 29 Pei i Yesu mampotanaka wo’u resi sira, “Pei ane ewa panto’o ngkomi, sema Aku si’i?” Wali i Petrus mangansono, to’onya, “Komi semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.” 30 Wali ojo pangandonge i Yesu pasono i mPetrus etu, Ia mampatiendoka anaguruNya, to’oNya, “Ne’e kojo manganto’oka sa’e Aku semo Makole parajanji i mPue Allah.” 31 Wali tempo etu semo i Yesu mula mampotundeka anaguruNya mangkonong anu to damawali resi Ia. To’oNya, “Aku, Wiyaa nto Lino, damangarata boros kasesa. Pasi Aku danapobo’o ntau tu’a nto Yahudi pasi kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Wali Aku darapopate yau, pei yako etu, ri rayanya togo eo Aku damambangu muni yako ri kapatengKu.” 32 Wali manasa kojo gombo i Yesu resi anaguruNya etu. Pei ojo pangandonge i mPetrus gombo i Yesu etu, ia mangkeni yau i Yesu longko sangkodi yako resi yununya to yusa. Panewa ri raya mpalinja nsira etu ia manganseko i Yesu apa ia taa masanang mangandonge gomboNya etu. 33 Pei i Yesu mangalekoka yau tangoNya pei mangalo’aka resi anaguruNya to sampuyu pei samba’a etu. Panewa Ia manganseko i Petrus, to’oNya, “Gete, piyaimo yako resi Aku, korom to mangika lengko to ewa lengko ngKepala Measa! Apa korom taa mampobuuka pamporani i mPue Allah. Korom ojo mampobuuka pamporani ngkomi to lino semo.” 34 Wali ojo karoonya etu i Yesu mampokio tau boros pasi anaguruNya to sampuyu pei samba’a etu. Ojo karata nsira resi Ia, Ia manganto’oka sira, “I sema tau to rani mangaluluka Aku, tau etu taa maya taa mamposaka yau pamporani ndaya to si ia. Wali ia nempo rapopate yau saba mangalulu Aku, ia tiroowa mangaluluka Aku. 35 Pei re’e tau to mampobuuka katuwunya semo to bae kojo batuanginya see naka sira taa mangalulu Aku naka ne’e nasesai ntau. Pei tau etu nempo taa napopate ntau apa saba mangalulu Aku pei tiroo darata temponya sira damate yau. Pei i sema tau to buya rayanya nempo mate yau apa saba ia mangaya Aku pasi ia mampakarebaka kareba matao, tau etu damangarata katuwu to monso. 36 Apa kesaa batuanginya resi tau nempo kasuginya ri lino samparia paka ia puenya pei ane ia taa mangarata katuwu to singkasaenya? Tare batuanginya resi ia, 37 apa tare kesaa to maya danabayarika ntau daraolika katuwu to singkasaenya etu. 38 Wali tempo si’i re’e tau to tuwu to room mampiyaika yau i Pue Allah pei mangaluluka wo’u pue to yusa. Tau etu madosa kojo. Wali komi ne’e mea mangaluluka Aku ri tango ntau madosa etu. Apa tempo to darata, Aku, Wiyaa nto Lino, dama’i muni ri lino si’i sindara-ndara pei pomakau to i Pue Allah puenya. Tempo etu kuasa pasi kayawangKu sewaju pei kuasa pasi kayawa mPa’angKu. Wali i sema tau to mea mangaluluka Aku pasi gombongKu ri tango ntau to madosa tempo si’i, Aku damea seja mangampongakung tau etu Aku puenya tempo Aku dama’i etu.”

Mark 9

1 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya pasi tau boros, to’oNya, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e tau to ri oyo ngkomi to ri katawanya sira mate yau sira damangkita i Pue Allah to bae kojo kuasaNya mawali Makole ri lino si’i.” 2 Wali yako etu, ojo kagananya ono mbengi, i Yesu mangansale i Petrus, i Yakobus, pasi i Yohanes. Panewa i Yesu mangkeni sira togo nto’u tongku to malangan. Wali rata ndate rapa ntongku etu, ojo sira opo to ndate ria. Wali tempo etu i Yesu mambali ta’aNya ri tango nu anaguruNya to togo etu. 3 Tempo Ia mambali ta’aNya etu, pakeNya kampila-mpila buya. Wali pakeNya etu buya kojo, tare pasi samba’a tau ri lino si’i to nakoto mangantatap pake see ewa wetu ta’anya kabuyanya. 4 Wali tempo etu anaguruNya sira togo re’e mangalo’a pei gete, kodi majoli re’e seja i Elia pasi i Musa to tempo owi, sira dua magombo-gombo pei i Yesu. 5 Wali tempo sira togo mangkita etu, i Petrus manganto’oka i Yesu, to’onya, “Guru, masanang kojo kita apa re’i rire. Ane maya kami damangika togo kandepe. Samba’a raikaka Komi, pasi samba’a raikaka i Musa, pasi samba’a wo’u raikaka i Elia.” 6 Naka pei i Petrus manganto’o gombo ewa see, apa tamo maripo pampobuukanya, apa sira togo meka kojo rayanya. 7 Wali tempo etu re’e limu to tudu mangangkumuti yau sira ndate rapa ntongku etu. Pasi sira mangandonge loo yako ri raya limu etu, loo etu manganto’o, “Si’imo anangKu. Aku mamporayang kojo Ia. Wali padongeka kojo gomboNya.” 8 Panewa kodi majoli sira mangalo’a, jamo i Yesu sindara-ndara pei sira. Tamo re’e tau to yusa. 9 Roo see sira opo malonso muni yako ri rapa ntongku malangan etu. Tempo sira malonso etu i Yesu mamporentangika sira togo, to’oNya, “Ne’e kojo mangansaritaka sa’e mangkonong anu to nukita ngkomi etu. Tempo Aku, Wiyaa nto Lino, roomo mambangu muni yako ri kapatengKu panewa maya rasarita.” 10 Wali tau togo etu taa kojo mangansaritaka sa’e. Sira togo masipatanaka samba’a pei samba’a, “Kesaa batuanginya gombo i Yesu etu manganto’o Ia damambangu muni yako ri kapateNya?” 11 Pasi sira mampotanaka resi i Yesu, sira manganto’o, “Kami manasa Komi semo Makole parajanji i mPue Allah, pei tau to mampoguru porenta i Musa manganto’o taa maya taa i Elia ma’i muni ruyu mampatiruyu pei i Makole Parajanji i mPue Allah. Wali maka pei sira manganto’o ewa wetu apa re’imo Komi pei i Elia ia tawa ma’i muni? ” 12 Wali i Yesu mangansono see damanasa resi sira i Yohanes to Pombaptis, ia semo to rato’oka i Elia. I Yesu manganto’o, “Monso pu’u i Elia ia matiruyu damampasilonga muni samparia. Pei Aku manganto’oka komi i Elia ia roomo nama’i muni, pasi tau ojo mangika maja’a resi ia mangalulu pamporani to si siraja. Wali palaong to etu mangabanang gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah tempo owi mangkonong i Elia. Pei re’e seja gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong Aku, Wiyaa nto Lino. Gombo etu manganto’o Aku darasesai pasi danarunes ntau.” 14 Wali yako etu i Yesu sira opo rata muni ri pu’u ntongku etu. Tempo sira rata la’u ria sira mangampago anaguru to yusa. Sira mangkita boros kojo tau makore tiku anaguru etu. Pasi re’e sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa to masibanta pei anaguru etu. 15 Wali tau boros etu sira mangkita i Yesu ma’i. Sira ipu kojo rayanya apa sira taa mangansani yami Ia bara darata. Wali sira maripo mangampago Ia panewa rata resi Ia sira masanang kojo rayanya mangantabe Ia. 16 Panewa i Yesu mampotanaka resi tau etu, Ia manganto’o, “Kesaa to komi mampasibantaka etu?” 17 Wali re’e samba’a tau ri oyo ntau boros etu to mangansono, ia manganto’o, “Pa’a Guru, aku mangkenika Komi anangku to langkai, apa ia naposuak measa pasi ia tamo nakurang magombo apa naika nu measa to mamposuak ia etu. 18 Wali anangku si’i ponto tempo measa etu mamposuak ia, ia tisiba yau ri wawo ntana pasi jamo wura nganganya pasi ngisinya kangke’i-ngke’i, koronya mawali mako’o yau. Wali aku re’e mamporapika resi anaguruMu mangarubak yau measa etu pei sira taa seja nakurang.” 19 Wali i Yesu mampogomboka tau boros etu Ia manganto’o, “Gete komi to tuwu tempo si’i! Komi taa kojo mangaya. Pei nempo masaemo Aku maroo resi komi pei komi bara tiroowa taa mangaya. Wali masusa rayangKu mampobuuka komi taa kojo mangaya Aku!” Wali yako etu i Yesu manganto’o, “Kenika Aku ana etu.” 20 Wali sira mangkenika i Yesu ana etu, panewa measa to mamposuak ana etu mangkita i Yesu. Tempo measa etu mangkita i Yesu, ia mansaka mangika ana etu kanjonjonjonjo, wali ana etu mapuka yau pei tipondo-pondo ri wawo ntana pasi mawura nganganya. 21 Wali ojo pangkita i Yesu ana etu, Ia mampotanaka resi pa’anya, Ia manganto’o, “Wimba kasaenya ana etu naposuak measa?” Pei pa’anya mangansono, ia manganto’o, “Yako dakodiwa ia raposuak. 22 Pasi mandudu ngkani measa mampukanaka ia ri apu pasi ri raya nu ue seja apa measa rani mampopate yau ia.” Etu semo pasono nu mpa’a nu ana etu, roo see ia mamporapika resi i Yesu, ia manganto’o, “Ane Komi Nukurang mangansawang, porayang kami pasi sawang.” 23 Wali i Yesu magombo manganto’oka pa’a nu ana etu, “Maka pei korom manganto’o, ‘Ane Nukurang’? Tau to mangaya i Pue Allah tare to taa nakurang, samparia paka nakurang.” 24 Wali pa’a nu ana etu mansaka kaboo pasi ia manganto’o, “Aku kuaya Komi, pei tawa maroso pangayankgu etu. Sawang aku see tidugang wo’u karosonya!” 25 Wali roo see i Yesu mangkita re’e wo’u tau boros maripo mampago Ia, wali tempo etu Ia manganseko measa to mamposuak ana etu, Ia manganto’o, “Measa! Korom to mangangika tau mawali wongo pasi bea, Kuporentangika korom piyaimo yako resi ana si’i pei ne’emo pasi sangkani wo’u mamposuak ia.” 26 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, measa etu kaboo pasi mangika see ana etu mapari kojo wo’u kanjonjo-njonjo. Roo see measa miyai muni yako resi ana etu, panewa ana etu mawali ewa tau mate. Wali tau boros manganto’o, “Ia matem!” 27 Pei i Yesu mangangkongko palenya pasi mangawangu ia wali ana etu makore. 28 Wali roo see i Yesu pasi anaguruNya masua ri raya banua. Tare tau to yusa nja’u ria wali anaguruNya mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Kesaa sabanya naka pei kami taa mangkurang mangarubak measa resi tau etu?” 29 Wali i Yesu manganto’o, “Ane measa to ewa wetu taa maya rarubak ane komi tawa makai-kai ruyu resi i Pue Allah pasi mangorop seja.” 30 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya polas yako ri lipu etu, sira malinja liu ri propinsi Galilea. Wali ri tempo etu i Yesu taa rani tau mangansani Ia nja’umo nja’u ria, 31 apa Ia tongo-tongonya mangampotundeka anaguruNya. Tempo Ia mampotundeka sira, Ia manganto’o, “Aku, Wiyaa nto Lino, daraposora yau resi tau. Panewa tau etu damampopate yau Aku, pei ri rayanya togo eo Aku damambangu muni yako ri kapatengKu.” 32 Wali anaguru i Yesu sira tawa manasanya mangkonong anu to nato’o i Yesu etu, pei sira taa mampotanaka resi Ia apa sira meka. 33 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya rata nja’u Kapernaum. Ojo karata nsira nja’u ria, sira masua ri raya banua. Tempo etu i Yesu mampotanaka resi anaguruNya, Ia manganto’o, “Kesaa to nupogomboka ngkomi ri jaya ngena?” 34 Pei anaguru i Yesu ojo maroti, tare to mamoni apa ri raya mpalinjanya etu tempo sira ri jaya sira re’e magombogombo manganto’o, “To imba kita to damawali bae kojo angganya?” 35 Wali i Yesu matunda panewa Ia manganto’oka anaguruNya, “Mai rire.” Panewa Ia manganto’o, “Ane tau rani mawali bae kojo angganya, ane ewa see tau etu taa maya taa mampakakodi angganya see ia semo to kodi kojo angganya, pasi ia taa maya taa mawali yau to papolaong ntau samparia.” 36 Wali yako etu i Yesu rani mampakanasaka wo’u sira mangkonong anu to Ia room manganto’o etu. Wali Ia mampokio samba’a ana kodi to re’e seja ri raya banua etu see naka ana kodi etu mai makore ri awe i Yesu ri tongo mami. Panewa Ia mangansokowaka ana etu pei manganto’o, 37 “I sema tau to mamporayang Aku, see naka ia manga’angga nempo ojo ana kodi to ewa si’i, ane ewa see batuanginya tau etu manga’angga seja Aku. Pasi i sema tau to manga’angga Aku, batuanginya si’a ojo Aku to ia manga’angga, ia manga’angga seja i Pue Allah to nampokau Aku.” 38 Wali yako etu i Yohanes manganto’oka i Yesu, “Pa’a Guru, kami re’e mangkita samba’a tau to mangarubak measa yako kuasa ngKomi. Pei tempo kami mangkita etu kami manganto’oka ia ne’e mangika palaong to etu, apa ia si’a yunu to si kita.” 39 Pei i Yesu manganto’o, “Ne’e mangamparas tau etu apa ane tau to mangika palaong to taa rapobiasa yako ri kuasangKu, tau to etu taa nakurang mansaka manto’o maja’a Aku. 40 Apa tau to taa mangewa kita, tau etu mampasimbalika kita.” 41 Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane tau mangawaika komi nempo ojo samba’a sangkir ue rainu apa saba ia mangansani komi mangaluluka i Kerisitu, tau etu matantu seja damangarata ntanapanya.” 42 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “I sema tau to mangika palaong to mampakaja’a pangaya nu ana kodi to mangaya aku si’i, taa kojo matao. To tao-tao tau etu loe watu to bae ri le’enya panewa panasok yau ri raya ntasi naka lodong yau. 43 “Wali ane rapanya pale ngkomi mampolengkoka pamporani ndayamu to maja’a, ane ewa see pakadota kojo mampandooka mangika palaong to maja’a etu. Kadota etu raporapaka ewa tau to mangampu’ak yau palenya sambali see napandooka mangika palaong to maja’a etu. Apa to tao-tao nempo jamo sambali palenya pei ia mangarata katuwu to singkasaenya sakowa ia dua mbaliawa palenya ane ia damasua ri apu naraka, apu to singkasaenya mawea. Apa ane masua ri apu etu, nempo dua mbaliawa palenya masiasi kojo ia. 44 Pasi la’u ria re’e ule kombo to mangkoni wombo ntau, ule etu taa mate, pasi apu etu singkasaenya mawea. 45 Pasi ane witi ngkomi mangkeni komi mangika palaong to maja’a, ane ewa see pakadota kojo mampandooka yau mangika palaong to maja’a etu. Kadota etu raporapaka ewa tau mangampu’ak yau witinya sambali see napandooka yau mangika palaong to maja’a etu. Apa to tao-tao nempo jamo sambali witinya pei ia mangarata katuwu to singkasaenya sakowa ia dua mbaliawa witinya pei ane rataji yau lo’u apu naraka, apu to singkasaenya mawea. Apa ane masua ri apu naraka, nempo dua mbaliawa witinya masiasi kojo ia. 46 Apa la’u ria re’e ule kombo to mangkoni wombo ntau, ule etu taa mate, pasi apu etu singkasaenya mawea. 47 Pasi ane mata ngkomi mangalo’aka anu to taa matao ralo’aka, ane ewa see pakadota kojo mampandooka mangalo’aka anu to maja’a etu. Kadota etu raporapaka ewa tau to mangansu’i yau sambali matanya etu see napandooka mangalo’aka anu to taa matao ralo’aka etu. Apa to tao-tao jamo sambali matanya pei mangarata anu to matao to rawaika resi tau to i Pue Allah Makolenya sakowa ia dua mbaliawa matanya pei ane rataji yau lo’u apu naraka. Apa ane masua ri apu naraka, nempo dua mbaliawa matanya masiasi kojo ia. 48 ‘Apa la’u ria re’e ule kombo to mangkoni wombo ntau, ule etu taa mate, pasi apu etu singkasaenya mawea.’ Wali ewa wetu ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, see naka jagai kojo naka ne’e mangalulu ane ragoda pasi ne’e seja mangagoda sa’e.” 49 Wali i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya, Ia manganto’o, “Ewa naika nto pampue mampake bure damampasilonga pampue to darapampueka resi i Pue Allah, ewa see seja i Pue Allah mangampake kasesa to raporapaka ewa apu damampasilonga samparia tau to Ia puenya. 50 Bure ia bae kojo batuanginya pei ane bure etu tamo masi, wimba daraika mampakamasi wo’u? Taa maya! Bure etu tamore batuanginya. Wali ane komi masingkatao samba’a pei samba’a, palaong to etu raporapaka ewa bure to bae batuanginya etu. Wali matao kojo komi masingkatao samba’a pei samba’a.”

Mark 10

1 Wali i Yesu pasi anaguruNya sira mayoko yako ri Kapernaum. Sira yau wo’u njo’u propinsi Yudea. Rata nja’u propinsi Yudea panewa sira mangawote koro nu Yordan. Ojo karata nsira nja’u sambote Yordan etu, boros tau rata wo’u mangampago i Yesu nja’u ria. Wali i Yesu mampotunde sira ewa to biasa Ia mangika. 2 Pasi re’e wo’u sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi sira ma’i mangampago i Yesu. Sira rani mangakal i Yesu wali tempo etu sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Wimba ane pampobuuka ngKorom, ane tau samboko, to langkai bara maya mampoga’aka indo nu ananya?” 3 Wali i Yesu mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Wimba porenta i Musa resi komi?” 4 Wali sira mangansono, “I Musa mangabiaka to langkai mampoga’aka indo nu ananya ane mangawaika resi indo nu ananya etu sura to manganto’o, ‘Aku mampoga’aka korom’. Wali ane ia mangika ewa wetu ia maya mampoga’aka indo nu ananya.” 5 Pei i Yesu manganto’o, “Apa saba komi mako’o wo’omu, see naka i Musa mangantulis porenta to manganto’o tau maya maga’a. 6 Pei si’a ewa see songka i mPue Allah, apa ewa ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, yako ri pamulanya, tempo Ia mampapowali samparia, tempo etu Ia mampapowali tau langkai pasi tau to we’a. 7 Pasi tempo Ia mangika sira dua etu Ia re’e manganto’o, ‘See naka to langkai damampiyaika pa’anya pasi indonya dasiwaka pei rongonya. 8 Wali to langkai pasi to we’a etu damawali samba’aja.’ Etu semo to nato’o i mPue Allah. Wali tau dua etu si’amo dua, mawali samba’aja. 9 I Pue Allah semo mampasimba’a tau dua etu, wali see naka kesaa to napasimba’a i mPue Allah taa maya to lino mangaga’a.” 10 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya sira masua ri raya banua. Tempo sira ri raya banua etu, anaguruNya mangampotanaka resi i Yesu mangkonong anu to Ia owo manganto’o. 11 Wali i Yesu manganto’o, “I sema tau to mampoga’aka indo nu ananya panewa roo see ia mamporongo wo’u tau we’a to yusa, tau etu masala. 12 Pasi tau to we’a seja ane ia mampoga’aka pa’a nu ananya panewa roo see ia mamporongo wo’u tau langkai to yusa, ia seja masala.” 13 Wali yako etu re’e seore boros tau ma’i mangkeni ngana mayunu resi i Yesu apa sira rani Ia damampotaka ngana mayunu etu see sira masanang katuwunya ri lino si’i. Apa ewa wetu ada nto Yahudi. Pei tempo anaguru i Yesu mangkita tau boros etu mangkeni ngana mayunu, sira manganseko tau etu, sira manganto’o, “Gete, ne’e mangkenika Ia ngana mayunu si’i.” 14 Pei tempo i Yesu mangkita palaong etu, Ia masusa rayaNya resi anaguruNya. Ia manganto’oka sira, “Biakamo naka ma’i ngana mayunu resi Aku. Ne’e mangamparas sira apa tau to ewa ngana mayunu etu, sira semo to mawali tau to Makolenya i Pue Allah. 15 Apa Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane ngana mayunu, nempo bara kesaa to nato’o ntau tu’anya sira, sira mansarumaka kojo. Wali ane tau to si’a ewa wetu pansarumakanya resi i Pue Allah, tau etu taa maya mawali tau to Ia Makolenya.” 16 Wali roo etu i Yesu mangoko ngana mayunu etu pei mangansokowaka samba’a pei samba’a, pasi Ia mampotaka seja ri rapa mbo’onya. Wali tempo i Yesu mampotaka ri rapa mbo’o nu ngana mayunu etu Ia manganto’o, “Biakamo i Pue Allah damangika matao resi korom.” 17 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka ngana mayunu etu, Ia polas yako nja’u ria. Pei tempo Ia polas etu re’e samba’a tau maripo mampago Ia. Rata resi i Yesu ia mambokotu ri tangoNya manga’angga Ia. Pasi ia manganto’oka i Yesu, “Pa’a Guru, Komi to matao, bara kesaa palaong to dakuika see aku damangarata katuwu to singkasaenya?” 18 Wali i Yesu mangansono, “Maka pei korom manganto’oka Aku matao? Ojo patanya i Pue Allah semo to matao. Tare to yusa. 19 Pei ane mangkonong mangarata katuwu, korom mangansani porenta-porenta i mPue Allah, wali to tao-tao lulu porenta etu. Re’e to manganto’o, ‘Ne’e mampopate sa’e, ne’e masala, ne’e malima, ne’e mawali matamanasa to taa monso, pasi ne’e manipu, pasi pakabae pa’amu pei indomu.’” 20 Wali ngkai etu manganto’o, “Pa’a Guru, samparia porenta etu aku mangalengkoka yako damangurawa.” 21 Wali i Yesu mangalo’aka resi ngkai etu. Ia mamporayang ia pei manganto’oka wo’u ia, “Jamo sanjaya to tawa nuika, etu semo, intamo pei pobalu yau samparia kasugimu pei olinya tilaka yau tau to masiasi. Ane ewa wetu nuika ngkorom, korom damangarata kasugi ndate saruga. Pasi ane roomo mangawaika yau samparia etu, mai muni pei lulu Aku.” 22 Pei ojo pangandonge ngkai etu gombo i Yesu etu, ia mawo kojo rayanya mawolili muni apa ia bae kojo kasuginya pasi ia mamporayang kasuginya etu. 23 Wali tempo ia mawolili muni i Yesu mangalo’aka resi anaguruNya, Ia manganto’o, “Masuli kojo tau sugi mawali tau to Makolenya i Pue Allah apa kasuginya semo to isarumakanya.” 24 Wali anaguruNya ipu kojo rayanya mangandonge gombo i Yesu etu. Pei i Yesu manganto’oka wo’u sira, to’oNya, “A’i-a’i, masuli kojo tau to mansarumaka kasuginya mawali tau to Makolenya i Pue Allah. 25 Wali to gampa-gampa binatang to rato’oka unta masua ri raya mpoko njau sakowa tau to sugi mawali tau to Makolenya i Pue Allah.” 26 Wali anaguru i Yesu ipu kojo rayanya mangandonge gombo etu apa sira mampobuuka tau naka pei mawali sugi apa i Pue Allah semo to mangawaika sira rasi. Wali sira manganto’oka i Yesu, sira manganto’o, “Gete! Ane tau sugi to bae-bae rasinya pei tau to yusa pei taa maya rapalaes, ane ewa see, tare tau to maya rapalaes!” 27 Wali i Yesu mangalo’aka resi sira, pei manganto’o, “Ane to lino taa kojo nakurang mampalaes koronya, pei ane i Pue Allah Ia nakurang mampalaes sira. Apa Ia samparia palaong paka nakurang mangika.” 28 Wali roo see i Petrus mula magombo, ia manganto’oka i Yesu, “Lo’a, kami room mampiyaika samparia kasugi mami pei mangalulu Komi.” 29 Wali i Yesu manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e tau to roomo mampiyaika yau samparia saba rani mangalulu Aku pasi mampakarebaka kareba matao. Kasugi to napiyaika nsira etu, etu semo banuanya, bara tukakanya pasi tua’inya, bara pa’anya, bara indonya, bara ananya, bara nawunya. 30 Wali samparia tau etu ane mampiyaika kasuginya to etu, ri raya ngkatuwunya to tempo si’i sira damangarata satu ngkani kaborosinya to sira mampiyaika etu. Wali sira damangarata satu ngkani kaborosinya banuanya, tukakanya pasi tua’inya, indonya, ananya pasi nawunya tempo sira re’ewa ri lino si’i. Pasi tau to mangalulu Aku etu, sira danasesai ntau. Pei ri tempo to dama’iwa sira damangarata katuwu to singkasaenya. 31 Pei boros tau ri tempo si’i tau etu bae angganya ane ri pangkita nto lino, pei ri tempo to darata tau etu damawali to kodi angganya ane ri pangkita i mPue Allah. Pasi boros tau to kodi angganya ri pangkita nto lino tau etu damawali bae angganya ri pangkita i mPue Allah.” 32 Wali i Yesu pasi anaguruNya sira polas ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinja nsira etu i Yesu malinja ri tangonya panewa anaguruNya ri payuNya. Wali anaguruNya ipu kojo rayanya pei tau to yusa to mangalulu seja Ia, sira meka rayanya. Wali tempo etu i Yesu mampokio anaguruNya to sampuyu pei dua panewa sira sampuyu pei togo masepi yau ri sambali njaya see taa nadonge nsa’e gombo nsira. Roo see Ia mampakanasaka sira mangkonong palaong to damawali resi Ia. 33 Ia manganto’o, “Kita dayau ndeku Yerusalem, panewa nda’a ria Aku, Wiyaa nto Lino, daraposora yau resi kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Wali tau etu sira damanganto’o Aku taa maya taa darapopate yau. Pasi sira damangawaika Aku resi tau to si’a to Yahudi, 34 panewa tau etu damampokore Aku pasi damangerus Aku pasi sira damampedas seja Aku. Roo see sira damampopate yau Aku, pei ri rayanya togo eo Aku damambangu muni yako ri kapatengKu.” 35 Wali yako etu ana i nSebedeus, etu semo i Yakobus sira dua Yohanes, sira dua re’e mampotango i Yesu pei mamporapika resi Ia, sira manganto’o, “Pa’a Guru, re’e to kami rani mamporapika resi Komi. Tuwu-tuwuja Komi damangikaka kami ewa pamporani mami etu.” 36 Wali i Yesu mampotanaka, Ia manganto’o, “Kesaa to komi rani Aku damangikaka komi?” 37 Wali sira dua manganto’o, “Biaka kami dua damatunda ri tondo ngkana pasi matunda ri tondo ngkii ngKomi damaporenta sindara-ndara pei Komi tempo Komi maporenta re’e kuasa pasi re’e kayawa.” 38 Wali i Yesu manganto’o, “Komi taa mangansani ewa wimba kasulinya palaong to nuporapi ngkomi etu. Apa ri katawanya Aku maporenta, Aku damangarata ruyu kasesa, pasi kasesa to dakurata etu mapari pu’u, raporapaka ewa anu to rainu to mapa’i kojo. Pasi tau to rani maporenta sindara-ndara pei Aku, tau etu taa maya taa mangarata seja kasesa to ratangKu etu. Wali wimba, komi dua bara buya rayamu mangarata kasesa etu sindara-ndara pei Aku?” 39 Wali sira dua mangansono, sira manganto’o, “Buya raya mami.” Wali i Yesu manganto’oka sira, Ia manganto’o, “Monso pu’u komi darasesai sewaju pei Aku. 40 Pei Aku taa maya mangawaika komi dua matunda ri tondo ngkanangKu pasi ri tondo ngkiingKu. Tampa to bae angganya etu darawaika resi tau to roomo napakatantuka i mPue Allah.” 41 Wali ojo pangandonge nu anaguru to sampuyu anu to naporapi i Yakobus sira dua Yohanes resi i Yesu, sira masusa rayanya resi sira dua. 42 Pei i Yesu Ia mangkita sira masusa, wali Ia mampokio sira, manganto’o, “Mai ruyu.” Panewa Ia manganto’o, “Ne’e mangokotaka koro ngkomi ewa naika ntau to si’a to Yahudi. Komi nunsani ane tau to si’a to Yahudi,makole-makole nsira mapari kojo naika mamporentang sira. Pasi tau to bose angganya, sira mapari seja inikanya mangkuasang sira. 43 Pei ane ri oyo ngkomi si’a ewa see. Ane ri oyo ngkomi, i sema komi to rani mawali bae anggamu tempo Aku mawali Makole, to tao-tao komi mawali ewa tau to kodi angganya see naka buya rayamu mawali to papolaong nu yunumu. 44 Pei ane re’e komi to rani mawali bae kojo wo’u anggamu, to tao-tao komi mawali yau ewa tau to kodi kojo angganya see naka buya raya ngkomi nempo mawali ewa watua nu yunumu samparia. 45 Matao komi sewaju ewa Aku, Wiyaa nto Lino. Aku ma’i si’a ma’i danasawang ntau, Aku ma’i damangansawang tau pasi damangkapateka tau boros damangansompo dosa nsira.” 46 Wali yako etu, ri raya mpalinja i Yesu pasi anaguruNya yau ri Yerusalem, sira liu ri kota Yerikho. Tempo sira polas yako ri kota etu, boros kojo tau to mangalulu sira. Wali tempo etu re’e samba’a tau buta maroo-roo matunda ri wii njaya. Ngkai etu sanganya i Bartimeus to ana i nTimeus. Wali ia maroo-roo ri wii njaya mangampea mamporapi doi resi tau to liu apa ia buta. 47 Tempo ia maroo-roo ri wii njaya etu i Yesu pasi anaguruNya pasi tau boros sira malinja liu re ria. Wali tempo i Bartimeus mangansani i Yesu to Nasaret semo to malinja re ria, ia mampokio, ia manganto’o, “O Yesu, Wiyaa i Makole Daud, porayang aku!” 48 Wali tau boros etu manganseko ia, sira manganto’o, “Ne’e kanano!” Pei i Bartimeus ia ojo maroso wo’u loonya kaboo-boo, ia manganto’o, “Wiyaa i Makole Daud, porayang aku!” 49 Wali i Yesu mangandonge panewa Ia mandoo pei manganto’oka tau, “Pokio mai ia.” Wali tau boros etu re’e to yau manganto’oka Bartimeus, “Pakasanang rayamu pei pakore apa i Yesu mampokio korom.” 50 Wali tau buta etu mansaka mangawonsu yau jubanya pei makore panewa yau mampago i Yesu. 51 Wali ojo karatanya ri awe i Yesu, i Yesu mampotanaka resi tau buta etu, Ia manganto’o, “Kesaa to nuporani ngkorom daKuika resi korom?” Wali ngkai buta etu mangansono, “Pue, aku rani matao muni matangku.” 52 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Intamo, apa korom mangaya Aku, see naka korom matao muni matamu.” Wali ngkai etu mansaka mangkita muni rao, panewa ia mangalulu seja i Yesu ri raya mpalinjaNya etu.

Mark 11

1 Wali yako etu, tempo i Yesu pasi anaguruNya mosu ri kota Yerusalem, sira liu mandoo nja’u kampu Betpage pasi Betania ri pu’u nTongku Saitun. Betpage pasi Betania etu tamo longko yako ri Yerusalem, wali i Yesu mampotuunaka resi dua mba’a anaguruNya, 2 to’oNya, “Intamo njo’u kampu to uyu rata etu. Tempo komi rata nja’u ria, komi mansaka damangkita ana ngkeledai to rataka. Ana ngkeledai etu tawa re’e tau mampolea. Wali lede yau taka ngkeledai etu pei keni mai. 3 Pei ane re’e tau mampotanaka, ‘Maka pei komi dua mangkeni keledai etu?’ to’oka tau etu, ‘I Pue rani mangampake, pei upu sire Ia damampawolili muni.’” Etu semo patuu i Yesu resi tau dua etu. 4 Wali anaguru dua mba’a etu yau. Pasi tempo sira rata nja’u kampu etu, sira mangarata ana ngkeledai rataka ri tango nu wombo ri wii njaya. Wali sira mangalede yau takanya. 5 Tempo sira mangalede yau takanya etu re’e bara sawei mba’a tau to makore nja’u ria, tau etu mangkita. Sira mampotanaka, “Maka pei komi dua mangalede yau taka nu ana ngkeledai etu?” 6 Wali tau dua etu manganto’oka sira gombo i Yesu, to’onya, “I Pue rani mangampake, pei upu sire Ia damampawolili muni.” Wali tau etu ojo mangabiaka sira yau. 7 Wali sira dua mangkenika i Yesu ana ngkeledai etu. Tempo sira rata muni resi i Yesu, sira mangalandasika yau bengo ngkeledai juba nsira. Panewa i Yesu matunda ri wawo nu juba etu. Wali yako etu sira polasimo ndeku Yerusalem. 8 Wali tempo sira polas etu, boros kojo tau mampago sira. Tau boros etu sangga’a to mangkambaraka juba nsira ri jaya, panewa sangga’a to mangoko ira to ewa ira nu wai pei mamposaka seja ri jaya. Ewa wetu naika nsira mangangalis jaya apa manga’angga i Yesu, apa ewa see ada nsira to Yahudi ane rata tau to bae angganya. 9 Wali tau boros to njo’u ruyu rataka tau to ri purinya sira sakaboo, sira manganto’o, “Tau si’i ma’i napokau i mPue! Wali Barong Ia! 10 Barong Ia to ma’i damawali Makole mangabolos i Makole Daud, wiyaa ngkita tempo owi! Ia ma’i napokau i mPue. Barong i Pue Allah anu to bae kojo kuasaNya!” 11 Wali yako etu, i Yesu pasi yunuNya ratamo ri kota Yerusalem. Wali sira masua ri raya ngkota etu panewa i Yesu yau masua ri tongonata banua i mPue Allah. Tempo Ia masua etu Ia mangalo’a samparia anu to re’e ri raya banua etu. Panewa roo see Ia mayoko sindara-ndara pei anaguruNya sampuyu pei dua yau lo’u kampu Betania apa rao damawurimo. Wali sira yore la’u ria. 12 Wali yako etu ojo kaeonya rao, i Yesu pasi anaguruNya sira mayoko muni yako la’u Betania, damawolili muni ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinja nsira etu i Yesu mangepe moro kompoNya. 13 Wali tempo Ia moro etu, yako longkowa Ia mangkita kaju ara ri wii njaya, kaju etu marombo iranya see naka Ia yau mangampago apa ane kaju ara to marombo iranya ewa wetu, masipato re’emo sangkodi wuanya. Pei rata ri awe ngkaju etu Ia mangkita kaju etu tare kojo wuanya, ojo iranya semo apa tawa rata temponya mawua. 14 Wali see naka i Yesu manganto’oka kaju ara etu, “Yako tempo si’i, tau tamo damangkoni wo’u wuamu.” Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, anaguruNya mangandonge seja. 15 Wali yako etu, i Yesu pasi anaguruNya polas yako ri kaju ara etu, panewa rata muni ri Yerusalem. Ojo karata nsira etu i Yesu yau masua wo’u ri tongonata banua i mPue Allah. Tempo Ia masua etu Ia mangkita tau to mampobalu binatang pasi to yusayusanya to danapake ntau mangika pampue resi i Pue Allah. Wali sira mampobalu nja’u tongonata banua etu, pei sira ojo mangantipu tau to rata. Wali tempo i Yesu mangkita etu Ia mula mangarubak yau samparia tau to mabalu pasi Ia mangarubak seja tau to mangoli yako ri tongonata etu. Panewa roo see Ia mampukampukanaka yau meja ntau to mangabolos doi pasi mampukampukanaka yau seja bangku ntau to mampobalu tagou. 16 Pasi Ia taa mangabiaka tau mangkeni ngayangayanya liu ri tongonata banua i mPue Allah etu. 17 Wali Ia mampotundeka tau to nja’u ria, Ia manganto’o, “Re’e gombo i mPue Allah to ratulis ri raya ntuntuNya, gomboNya etu manganto’o, ‘BanuangKu darato’oka banua danapokai-kai ntau samparia bansa.’ Ewa see to nato’o i mPue Allah, pei komi room mangampake yau banua si’i mawali tampa nto panipu.” Etu semo to nato’o i Yesu mampotundeka tau nja’u tongonata banua i mPue Allah. 18 Wali re’e kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira mangandonge mangkonong palaong etu. Pasi sira mangansani samparia tau boros ipu rayanya mangandonge anu to napotundeka i Yesu sira. Wali see naka kepala-kepala nto pampue pasi yununya etu, sira meka rayanya mampobuuka tau boros etu bara tamo damangalulu sira, jamo damangaluluka yau i Yesu. See naka sira mangaliwu jaya mampopate yau Ia. 19 Wali ojo kawenginya rao, i Yesu pasi anaguruNya sira mayoko muni yako ri kota Yerusalem. 20 Wali yako etu ojo kaeonya wo’u rao i Yesu pasi anaguruNya sira mawolili muni ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinja nsira etu, sira liu muni ri awe ngkaju ara to natanaa i Yesu etu. Sira mangkita kaju etu mangau yau pasi kalenya. 21 Wali i Petrus mangendo muni gombo i Yesu mampogomboka kaju etu, wali ia manganto’oka i Yesu, “Pa’a Guru, lo’a! Kaju ara to natanaa ngKomi etu mangau yaumo.” 22 Wali i Yesu manganto’oka anaguruNya, “Aya i Pue Allah. 23 Apa Aku manganto’oka komi, kamonsonya i sema-sema to monso pu’u mangaya pei taa bata-bata raya, nempo ia manganto’oka tongku, ‘Palimba pei kapuka lo’u raya ntasi,’ palaong etu damawali seja. 24 Wali see naka Aku manganto’oka komi, nempo kesaa to nuporapika resi i Pue Allah tempo komi makai-kai resi Ia, ane komi monso pu’u mangaya, komi damangarata anu to nuporapika ngkomi etu. 25 Pei tempo komi makore damakai-kai resi i Pue Allah, tempo etu ane komi mangendo sala nsa’e resi komi, lapa sala nsa’e etu. Apa ane komi mangalapa sala nsa’e resi komi, ane ewa see Pa’a ngkomi to ndate saruga damangalapa seja sala ngkomi. 26 Pei ane komi taa mangalapa sala nsa’e, Pa’a ngkomi to ndate saruga taa seja damangalapa sala ngkomi.” 27 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya rata muni nda’a Yerusalem. Roo see i Yesu yau wo’u ri banua i mPue Allah, panewa Ia malinja-linja nja’u tongonatanya. Tempo Ia malinja etu ma’i bara sawei mba’a kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau tu’a nto Yahudi, sira ma’i resi i Yesu. 28 Sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Yako imbare pangarata ngKorom kuasa mangika palaong to nuika ngKorom? Bara sema mangawaika Korom kuasa mangika palaong to etu?” 29 Wali i Yesu manganto’o, “Aku re’e seja samba’a pampotanaka to Aku damampotanaka resi komi. Ane komi mangansono pampotanakangKu etu, panewa Aku damanganto’oka komi i sema mangawaika Aku kuasa mangika palaong to etu. 30 Si’i semo pampotanaka. Bara sema nangawaika i Yohanes kuasa mangabaptis tau, bara i Pue Allah, bara to lino?” 31 Wali ojo pangandonge nsira pampotanaka i Yesu etu, sira masipotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Wimba dataika mangansono, apa ane kita damanganto’o yako resi i Pue Allah nangawaika i Yohanes kuasa, i Yesu damanganto’o wo’u, ‘Maka pei komi manasa ngkomi i Pue Allah nangawaika ia kuasa pei komi taa mangaya anu to ia mampotundeka?’ 32 Pei gete, kesaa damawali ane kita manganto’o to lino semo to nangawaika ia kuasanya?” Wali naka pei sira taa rani manganto’o kuasa i Yohanes yako resi to lino apa sira mampobuuka masipato sira mampokeka kaja’a ndaya ntau boros, apa ane ewa pampobuuka ntau boros i Yohanes monso pu’u nawaika i mPue Allah kuasa mawali to pantuntu tuntuNya. 33 Wali kepala-kepala nto pampue pasi yununya, sira manganto’oka i Yesu, “Kami taa kunsani yako sema pangarata i Yohanes kuasanya.” Panewa roo see i Yesu manganto’oka sira, “Ane komi taa manganto’oka Aku, Aku taa seja damanganto’oka komi yako sema Aku mangarata kuasa mangika palaong to inikangKu etu.”

Mark 12

1 Wali i Yesu manganto’oka sira rapa, Ia manganto’o, “Rapanya re’e samba’a tau to mangika nawu danapampomuya anggur. Ojo karoonya ia mangika nawu etu, ia mampomuya anggur panewa roo see ia mangampampa yau nawu etu. Ojo karoonya ia mangampampa ia mangkeke wo’u wayau daraika tampa danapangalombu-lombu anggur etu see masuwu uenya. Panewa roo see ia mangawangu toal mangika tampa darapangajagai nawu etu. Wali ojo karoonya ia mangika palaong to etu ia mangawaika sawei mba’a tau damampasilonga nawu etu. Ia manganto’oka tau etu sira darawaika ntanapanya, etu semo sira darawaika santilaja yako ri wuanya, panewa kaborosinya wua nu anggur etu ia semo puenya. Wali roo see tau pue nawu etu ia mayoko dayau njo’u longko. 2 “Wali ojo karatanya temponya wua nu anggur etu matasamo, tau pue nawu etu mampokau samba’a to papolaonginya yau njo’u to pangkampang nawu etu damangokoka ia wua nu anggur to si ia. 3 Pei ojo karata nto papolaong etu, to pangkampang nawu sira mangansoko ia pei mangantidas, panewa manganto’oka ia pawolili muni resi tau puenya. Pasi tare wua nu anggur to nawaika nsira ia. 4 Wali tau pue nawu etu mampokau wo’u to papolaonginya to yusa yau njo’u to pangkampang nawu etu. Pei ojo karata nto papolaong to etu, to pangkampang nawu sira mangabobak ia ri wo’onya pasi mangarunes panewa manganto’oka ia pawolili muni. 5 Roo see tau pue nawu mangampokau wo’u to papolaonginya to yusa wo’u, pei ojo karatanya nja’u ria, to pangkampang nawu mampopate yau ia. Panewa yako etu boros wo’u to papolaong to napokau ntau pue nawu. Wali to papolaong to boros etu, sira samba’a pei samba’a rata resi to pangkampang nawu. Pei sangga’a nabobok nto pangkampang etu pasi sangga’a napopate yau nsira. 6 “Wali yako etu tau pue nawu mampobuuka, ‘Jamo samba’a tau to maya kupokau, etu semo anangku to kuporayang. Wali aku damampokau ia yau njo’u to pangkampang nawu etu apa ane anangku si’i dakupokau, sira damanga’angga ia.’ Wali tau pue nawu mampokau ananya yau wo’u njo’u to pangkampang nawu. 7 Pei ojo karata nu ana mpue nawu etu, to pangkampang nawu sira mangkita ananya etu, wali sira manganto’o samba’a pei samba’a, ‘Si’i semo tau to damangantima panta ntau pue nawu si’i. Anu kita mampopate yau ia see kita semo damangantima pantanya etu.’ 8 Roo see sira mangansoko ana mpue nawu panewa sira mampopate yau panewa lembanya napanasok yau nsira yako ri nawu anggur.” 9 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu Ia mampotanaka wo’u resi kepala-kepala nto pampue pasi yununya, Ia manganto’o, “Wali ane ewa pampobuuka ngkomi, kesaa danaika ntau pue nawu etu? Ewa si’i danaika, ia dayau resi to pangkampang nawu etu pasi damampopate yau sira panewa roo see ia damangawaika wo’u tau to yusa damampasilonga nawunya etu. 10 Wimba, komi bara tawa re’e mangabasa gombo to ratulis nja’u raya ntuntu i mPue Allah? Gombo etu ligi mangkonong Makole parajanji i mPue Allah, Ia raporapaka ewa watu, wali gombo to ratulis etu manganto’o, ‘Re’e tau to mangawangu banua watu, tau etu mangantaji yau songu watu apa sira mampobuuka watu etu taa masipato rapake ri banua etu. Pei i Pue Allah mamporani watu etu semo to rapake mangawangu banua etu, see naka watu etu rapake muni. Wali i Pue Allah mangampake watu etu panewa watu etu semo to mawali yau watu to bae kojo batuanginya ri banua to etu. 11 Wali i Pue semo nangika palaong to etu, wali ane ewa pampobuuka ngkita magaya kojo palaong to etu.’ Etu semo gombo to ratulis tempo owi. Wali komi semo to mampobo’o Aku etu.” 12 Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau tu’a nto Yahudi ligi to nato’o i Yesu etu, sira manasa batuanginya mangkonong sira semo. See naka sira rani kojo mangansoko Ia. Pei taa mawali apa sira mampokeka tau boros. Wali sira mawolili muni mampiyaika i Yesu. 13 Wali yako etu kepalakepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau tu’a nto Yahudi etu sira mampokau sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi pasi sawei mba’a joa i Makole Herodes yau resi i Yesu damangakal Ia see Ia dasala gomboNya. Wali tau to rapokau etu, sira yau mampago i Yesu. 14 Rata resi Ia sira manganto’o, “Pa’a Guru, kami kunsani Komi tau to monso gomboMu. Pasi tempo Komi mampotundeka tau pamporani i mPue Allah, tempo etu ojo anu to monso to nuto’o ngKomi. Komi taa ojo mangamomis tau, ojo rani mampakasanang raya nsira. Wali manasa resi kami Komi taa mangampilis tau. Wali see naka kami rani Komi manganto’oka kami ewa wimba pampobuukaMo. Apa i Kaisar, makole nto Roma, ia mampakasaaka kita to Yahudi see kita mangabayar asele, pei palaong to etu bara taa matao raika ane ewa porenta i mPue Allah. Wali kami mampotanaka resi Komi, wimba ane ewa pampobuukaMo, bara singkonong pei porenta i Musa ane kita mangabayar asele resi makole nto Roma etu, bara taa?” Wali etu semo pampotanaka nsira rani mangakal i Yesu. Pei i Yesu Ia mangansani tau etu ojo gombonya to manoto. See naka Ia manganto’o, “Maka pei komi ojo rani mangakal Aku? Poraoka Aku sangkomba doi pera.” 16 Wali sira mangkenika Ia doi etu. Roo see Ia mampotanaka resi sira, to’oNya, “Gambar nsema to re’e ri doi si’i, pasi sanga nsema to re’e ratulis reria?” Wali sira mangansono, “Kaisar semo.” 17 Panewa i Yesu manganto’oka sira, “Wali ane ewa see, waika i Kaisar anu to masipato rawaika ia. Pasi pampueka resi i Pue Allah anu to masipato rapampueka resi i Pue Allah.” Wali ojo pangandonge nsira gombo i Yesu etu, sira ipu kojo rayanya apa pande kojo pasonoNya etu. 18 Wali yako etu ma’i seja sawei mba’a to Yahudi to aliran Saduki, sira ma’i resi i Yesu. Tau to etu ane ewa panto’o nsira tare tau to mambangu muni yako ri kapatenya. Wali ojo karata ntau etu resi i Yesu sira manganto’oka Ia, 19 “Pa’a Guru, ane ewa porenta i Musa resi kita to Yahudi, ane to langkai ia marongo pei roo see ia mate yau taa riana, ane ewa see tukakanya bara tua’inya mangoko wo’u balunya etu. Wali ane sira dua re’e ana, ananya etu darato’oka ana ntau to namate yau etu. Ewa see porenta i Musa. 20 Wali wimba ane ewa sarita si’i. Re’e pitu mba’a tau langkai to sintua’i. Wali re’e seo to tu’anginya ia marongo panewa ia mate yau taa riana. 21 See naka tua’inya to tondanya mangoko yau balunya etu. Panewa roo see ia seja mate yau pei taa seja riana pasi ewa see seja tua’inya to katogo. 22 Wali sira pitu samparia paka nawali ewa see. Paka mate yau taa riana. Panewa roo see tau we’a etu ia seja mate yau. 23 Wali si’i pampotanaka mami resi Komi. Wimba ane re’e pu’u temponya tau samparia mambangu muni yako ri kapatenya, tau we’a etu, to imba tau pitu etu to darato’oka rongonya, apa sira pitu sintua’i paka re’e mamporongo ia?” 24 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Sala pampobuuka ngkomi apa komi taa mangansani batuanginya tuntu i mPue Allah pasi komi taa seja mangansani ewa wimba kabaenya kuasa i mPue Allah. 25 Apa tempo tau mambangu muni yako ri kapatenya, tempo etu katuwu ntau etu damawali ewa katuwu mpomakau i mPue Allah ndate saruga. Pomakau etu sira taa marongo pasi taa seja rapaporongo, wali tau tempo etu tamo seja marongo. 26 Pei mangkonong tau mambangu muni yako ri kapatenya, wimba, komi bara tawa re’e mangabasa nja’u raya ntuntu i mPue to natulis i Musa tempo owi mangkonong sarita tempo i Pue Allah mampogomboka i Musa yako ri raya njunju to mawea? Ia magombo mangkonong i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub. Pei tempo Ia magombo mangkonong sira etu, tempo etu sira togo paka masaem kapatenya yau. Pei nempo ewa wetu Ia tiroo manganto’oka i Musa, Ia manganto’o, ‘Aku semo Allah to napue i Abraham, pasi to napue i Ishak, pasi to napue seja i Yakub.’ Etu semo gombo i mPue Allah resi i Musa tempo owi. 27 Wali kita mangansani i Pue Allah Ia taa napue ntau to mate. Ia napue ntau to tuwu wali manasa nempo roomo namate yau koro i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub, pei sira tiroowa tuwu ndate saruga apa nato’o i mPue Allah sira tiroowa mampue mampakabae Ia. Wali sala kojo komi mampobuuka tau tamo mambangu muni yako ri kapatenya.” Wali etu semo gombo i Yesu mangansono to Yahudi to aliran Saduki etu. 28 Wali re’e seja nja’u ria samba’a tau to mampoguru porenta i Musa. Tau etu re’e mangandonge tempo to Yahudi to aliran Saduki masibanta pei i Yesu etu. Pasi ia mangandonge seja pasono i Yesu pande kojo. Wali ia mampotanaka resi i Yesu, ia manganto’o, “Pa’a Guru, to imba porenta i Musa to bae kojo batuanginya?” 29 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Porenta to bae kojo batuanginya, etu semo porenta to manganto’o, ‘O to Israel, padongeka kojo! I Pue Allah Ia semo Pue ngkita. Ia samba’aja, tare Pue to yusa kasimbalinya yako Ia. 30 Wali pakabae kojo pamporayang ngkomi resi i Pue Allahmu. Pasi biakamo pamporayang ngkomi resi Ia etu damampasilonga katuwumu. Pasi biakamo see yako pamporayang ngkomi resi i Pue Allah, see naka komi nupobuuka kojo Ia, pasi see naka komi mampakaroso rayamu mangika palaong to Ia mangawaika resi komi.’ Etu semo porenta to bae kojo batuanginya. 31 Pasi si’i porenta to kadua, to’onya, ‘Porayang sa’e ewa raika mamporayang koro ngkalio.’ Wali tare yusa porenta to bae wo’u batuanginya pei porenta to dua etu.” Etu semo pasono i Yesu. 32 Wali tau to mampoguru porenta i Musa etu, ia manganto’oka i Yesu, “Monso pu’u pasono mPa’a Guru. Apa monso pu’u i Pue Allah Ia samba’aja, tare to yusa kasimbalinya yako resi Ia. 33 Wali see naka kita mampampueka resi Ia pampue to ratunju pasi pampue to yusa. Pasi bae batuanginya resi i Pue Allah ane kita mangika pampue to etu. Pei kamonsonya bae wo’u batuanginya resi Ia ane kita mangalulu porenta to dua etu. Etu semo kita mampakabae kojo pamporayang ngkita resi Ia panewa yako ri pamporayanginta etu see naka kita mampobuuka kojo Ia, pasi mangabiaka pamporayanginta resi Ia etu damampasilonga katuwu ngkita pei mampakaroso raya ngkita mangika palaong to Ia mangawaika resi kita. Pasi ane kita mamporayang sa’e ewa raika mamporayang koro ngkalio. Wali ane kita mangalulu porenta to dua etu, palaong to etu semo to bae-bae batuanginya resi i Pue Allah pei mangika pampue.” 34 Wali i Yesu mangandonge matao kojo pasono ntau etu. Ia manganto’oka tau etu, “Korom mosu kojomo damawali tau to Makolenya i Pue Allah.” Wali yako etu tamo re’e tau to makoje rayanya mampotanaka bara kesaa wo’u resi i Yesu damangakal Ia. 35 Wali tempo i Yesu re’e mampotundeka tau nja’u raya banua i mPue Allah, Ia manganto’o, “Tau to mampoguru porenta i Musa, sira re’e manganto’o i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia ojo wiyaa i Makole Daud. Wali maka pei sira manganto’o ewa see? 36 Monso pu’u Ia wiyaa i Daud, pei re’e gombo to nawaika i Nosa Mapasing i Daud to natulis i Daud ri raya ntuntu i mPue Allah tempo owi. Tempo etu i Daud magombo mangkonong i Kerisitu, ia manganto’o, ‘I Pue Allah magombo resi Puengku, Ia manganto’oka Puengku, to’oNya, “Patundamo ri awengKu ri sambali tondo ngkana sampe rata temponya Aku manganangi baliMu pei mangawaika Komi mangkuasang sira.”’ Etu semo gombo to natulis i Daud. Wali pobuuka ruyu batuanginya tempo ia manganto’o, ‘I Pue Allah manganto’oka Puengku’. Pobuuka gombonya etu apa si’i wo’u pampotanakangKu resi komi. 37 Wali Makole parajanji i mPue Allah nempo wiyaa i Daud, pei i Daud tiroo manganto’oka Ia ‘Puengku’. Wali ane ewa see, wimba, Makole parajanji i mPue Allah etu Ia bara ojo wiyaa i Daud bara napowimba wo’u Ia?” Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, boros kojo tau to mangandonge. Sira masanang kojo mangandonge gombo i Yesu etu. 38 Wali yako etu i Yesu mampotundeka wo’u tau boros, Ia manganto’o, “Pakatao kojo tau to mampoguru porenta i Musa apa sira masanang kojo nabarong nsa’e. Tempo sira yau malinja-linja sira masanang kojo mangampake juba to marade to tondong ntau to bae angganya. Pasi sira masanang kojo natabea ntau tempo sira yau njo’u pasar. 39 Pasi tempo sira yau ri banua to napampatunde nto Yahudi sira masanang kojo matunda ri gadera to napatunda ntau to bae angganya. Pasi ewa see seja ane yau mangkoni ri roa. Sira masanang seja matunda nja’u tampa to napatunda ntau to bae angganya. 40 Pasi tau etu ojo mangantipu tau balu panewa mangoko yau kasuginya. Pei tempo sira makai-kai ri tango ntau, sira makai-kai masae kojo see matao nadonge nsa’e, pei tau etu ojo gombonya manoto. Wali see naka i Pue Allah damampakapari wo’u huku to danarata ntau etu.” 41 Wali yako etu, tempo i Yesu re’ewa ri tongonata banua i mPue Allah, tempo etu Ia yau matunda ri tango mpeti to napamposaka ntau doi to rawaika resi i Pue Allah. Tempo Ia matunda ri tango mpeti etu Ia mangalo’a pei mangkita tau boros mamposaka doi ri raya mpeti etu. Boros tau to sugi sira bae doi naposaka. 42 Pei yako etu ma’i seja samba’a tau balu to masiasi kojo, tau we’a etu mamposaka seja doi re’e ria. Doi to iposakanya etu dua ngkomba doi tambaga, doi to kodi kojo angganya. 43 Wali i Yesu mampokio anaguruNya, Ia manganto’o, “Mai rire.” Wali sira yau resi Ia panewa Ia manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane ri pangkita i mPue Allah, anu to nawai ntau balu to masiasi etu semo to bae-bae batuanginya pei anu to nawai nsa’e. 44 Apa samparia sira nempo bae doi naposaka etu, sira mangawai yako ri yabi ngkasugi nsira. Pei tau balu etu ia mangawaika yau resi i Pue Allah samparia doi to re’e resi ia. Wali see naka tempo si’i sakowa doi to danaolika pangkoni tamo re’e.”

Mark 13

1 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya masuwu muni yako ri tongonata banua i mPue Allah. Tempo sira masuwu etu, re’e samba’a anaguruNya to manganto’oka Ia, “Pa’a Guru! Lo’aja ewa wimba kagayanya banua i mPue Allah pasi banua-banua to nja’u awenya etu. Pasi lo’a watunya bose kojo. Gete, magaya pu’u!” 2 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Monso pu’u komi mangangkita samparia to magaya si’i. Pei darata temponya banua i mPue Allah pasi banua-banua to ri awenya etu darapakaja’aka yau, pasi watu bose etu dararantamaka yau samparia. Tare pasi songu to taa darayali yau.” 3 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya yau nto’u Tongku Saitun. Rata ndate ria sira matunda-tunda ndate rapa ntongku etu pasi sira mangkita banua i mPue Allah apa yako ndate ria miyala banua etu. Wali tempo sira matunda ndate ria jamo i Yesu pasi anaguruNya. Wali i Petrus sira opo i Yakobus, i Yohanes pasi i Andreas sira mampotanaka resi i Yesu, 4 sira manganto’o, “To’oka kami, bara mpia temponya danapowali anu to Komi room manganto’oka kami mangkonong banua i mPue Allah darapakaja’aka yau? Pasi kesaa damawali tondong resi kami see manasa palaong etu damawalimo?” 5 Wali i Yesu mangansono, “Pakatao kojo see komi taa natipu ntau mangkonong temponya Aku dama’i muni ri lino. 6 Apa dama’i boros tau to damampoanika Aku, sira damanganto’o samba’a pei samba’a, to’onya, ‘Aku semo i Makole parajanji i mPue Allah.’ Wali malagi tau to danatipu nsira. 7 Pasi tempo Aku tawa ma’i muni, tempo etu komi damangandonge seja kareba mangkonong tau masimusu re’e lipu to mosu pasi re’e lipu to longko seja. Pei tempo komi mangandonge kareba etu, ne’e masusa apa palaong to etu yako ri songka i mPue Allah wali taa maya taa mawali. Pei ane tempo etu si’awa temponya to dapura samparia. 8 Apa tiroowa re’e palaong to damawali. Wali re’e tau to samba’a bansa damasimusu pei tau yako ri bansa to yusa. Pasi re’e seja tau to samba’a makole damasimusu pei tau to samba’a makole to yusa. “Pasi re’e wo’u palaong to damawali ri tempo etu, etu semo lengko tana pasi oro pasi rotai, wali samparia palaong to etu damawali ri malagi lipu ri lino si’i. Wali palaong to damawali etu, etu semo pamula ngkasesa to danarata nto lino. Palaong to etu raporapaka ewa ntida to narata ntau we’a tempo ia owo mula moana apa yako etu kanjo’unjo’u kapari-pari ntida danaepe ntau we’a etu sampe ratamo temponya ia roomo moana. 9 “Wali ane ratamo tempo kasesa etu, pakatao kojo apa tempo etu komi darasoko pasi darakenika to pobotus. Pasi tempo etu komi darapedas nja’u raya banua-banua to napampotunde nto Yahudi. Pasi komi darakeni ri tango gubernur-gubernur pasi ri tango makole-makole apa saba komi mangaya Aku. Wali tempo komi rakeni ri tango nsira, tempo etu komi maya mawali matamanasa resi sira mangkonong Aku. 10 Pasi kareba matao mangkonong Aku taa maya taa darapakarebaka ruyu resi tau samparia bansa panewa darata kapuranya temponya to si’i. 11 Wali tempo tau mangansoko komi etu pei mangangkeni komi njo’u tango nto pobotus, tempo etu ne’e moru-moru mangampobuuka yami gombo kesaa to danuposonoka. Apa tempo komi damampogomboka tau to re’e kuasanya etu, tempo etu panewa i Nosa Mapasing damampakanasaka komi gombo to danuto’o. Wali si’a gombo ngkomi tempo see, gombo i Nosa Mapasing semo. 12 “Wali boros palaong to maja’a to damawali ri tempo etu. Apa sakowa tau sintua’i, re’e to damamposora yau bara tukakanya, bara tua’inya resi tau to damampopate yau ia. Pasi re’e seja pa’a to damamposora yau ananya resi tau to damampopate. Pasi re’e seja ana to damangewa tau tu’anya, panewa damanganto’oka tau to yusa mampopate yau tau tu’anya etu. 13 Pasi komi seja, boros kojo tau to maja’a danakita komi apa saba komi mangalulu Aku. Pei tau to mangainsoka kasesa etu sampe rata tempo kapuranya, tau etu darapalaes pei damangarata katuwu to singkasaenya.” 14 Wali roo see i Yesu mampakapolas mampakanasaka wo’u anaguruNya mangkonong palaong to damawali tondong mangkonong kapuranya temponya to si’i. Ia manganto’o, “A’i-a’i, pobuuka palaong to nato’o yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, i Daniel. Apa i Daniel etu manganto’o ane ri tempo to darata dama’i samba’a tau to maja’a to damampoanika i Pue Allah. Wali ia damakore ri tampa to taa masipato ia makore to ndate Yerusalem. Wali see naka tampa etu damawali makarika ri pangkita i mPue Allah, wali danapiyaika yau i mPue Allah pasi darapakaja’aka yau. Wali ane nukita ngkomi palaong to etu, piyaimo komi to re’e ri propinsi Yudea, piyai nto’u tongku. (Wali komi to mangabasa gombongKu si’i, pobatuangka kojo.) 15 Pasi ane re’e tau to ri sambali banuanya, pakajoli pana’u pei piyai. Ne’emo masua ri raya banua damangoko ngaya-ngaya to darakeni. 16 Pasi ane bara re’e tau to nja’u nawu, ne’emo mawolili yau mangoko jubanya. Piyaimo nto’u tongku.” 17 Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Kuporayang kojo tau to mangkeni koro pasi tau to bara re’e ana kodi to mansusu ane rata tempo to etu, apa mandasai kojo sira miyai. 18 Pei pokai-kai see palaong etu taa damawali tempo uja pasi loto. 19 Apa tempo danapowali ngkasesa etu, mandasai pasi mapari kojo naepe ntau. Pasi kasesa etu semo to paripari wo’u pei kasesa to room narata ntau yako ri tempo i Pue Allah mampapowali lino si’i rataka ri tempo si’i. Pasi ane roo kasesa to etu, tamo re’e tau to damangarata wo’u kasesa to ewa wetu kaparinya. 20 Pei nempo mapari kojo kasesa etu, pei i Pue Allah damamporayang tau to Ia roomo mangampilis. See naka Ia damanganto’o, ‘Aku taa damangabiaka tau etu masae kojo mangarata kasesa. Wali Aku damampakapodo tempo ngkasesa etu.’ Wali etu semo to danaika i mPue Allah. Apa ane Ia taa mangika ewa wetu, tare to lino to darapalaes yako ri kasesa etu. Wali i Pue Allah mampakapodo tempo ngkasesa etu apa Ia mamporayang tau to Ia room mangampilis. 21 “Wali tempo powalinya palaong to maja’a etu, ane re’e tau to manganto’oka komi, ‘Lo’aja, si’i semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah!,’ pasi ane re’e tau to manganto’o, ‘Etu semo Ia!,’ ne’e mangaya gombo ntau etu 22 Apa ri tempo etu boros tau to damangawutis tau, sira manganto’o, ‘Aku semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.’ Pasi re’e seja to manganto’o, ‘Aku semo to pantuntu tuntu i mPue Allah.’ Tau etu sira damangika palaong to taa rapobiasa to mawali tondong resi tau, pasi palaong to mampakaipu raya ntau. Sira mangika palaong to etu apa sira mampobuuka bara maya mangantipu yau tau, nempo tau to natipu etu tau to roomo napilis i mPue Allah. 23 Wali padongeka kojo apa Aku roomo mampakanasaka yami komi samparia palaong to damawali ri tempo etu see komi taa daratipu mangkonong temponya Aku dama’i wo’u.” 24 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya, Ia manganto’o, “Ojo karoonya kasesa tempo etu, ‘mata nu eo damawali mawuri pasi wuya tamo seja re’e remenya. 25 Pasi batu’e damaranta yako ndate yangi pasi samparia to ndate yangi singkayame ewa anu to ranjongko.’ 26 Wali tempo powalinya palaong to etu ndate yangi, tempo etu tau damangkita Aku, Wiyaa nto Lino, dama’i ri raya limu. Pasi tempo Aku dama’i etu, bae kojo kuasangKu pasi kayawangKu. 27 Tempo etu Aku damampokau pomakaungKu yako ndate saruga yau damampasiromunaka tau to Aku room mampilis. Sira damampasiromunaka tau etu yako ponto lipu ri sambawo lino. Bara imba-imbare lipu ntau to Kupilis etu, yako nja’u ria sira darapasiromunaka.” 28 Wali yako etu i Yesu manganto’oka sira rapa, Ia manganto’o, “Pobuukaja mangkonong ewa kaju ara, pasi pobatuangka. Rapanya, kaju etu ane mosumo tempo eo ia damalonde. Wali tempo kita mangkita kaju etu malonde muni, kita tansani mosumo tempo eo. Wali kaju ara etu mawali tondong to mampakanasaka kita mosumo tempo eo. 29 Pasi ewa see seja palaong to Aku room mampakanasaka komi mangkonong anu to mawali ndate yangi. Palaong etu seja damawali tondong resi komi apa ane komi mangangkita samparia palaong to Kuto’oka komi etu damawalimo, wali komi mangansani tamo masae Aku dama’i. Aku mosu kojo dama’i tempo etu, ewa tau to ratamo ri tango mbombo banua. 30 Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau to tuwu ri tempo tondong-tondong etu mawali, re’e to tawa damate sira damangkita samparia palaong to Aku manganto’o si’i. 31 Yangi pasi lino dapura yau, pei kuasa nu gombongKu taa dapura.” 32 Panewa i Yesu mampakapolas gomboNya, Ia manganto’o, “Kita tansani damawali kojo palaong to Aku room manganto’oka komi, pei tare tau to mangansani bara eo kesaa pasi bara jam sawei danapowali mpalaong etu. Nempo pomakau i mPue Allah ndate saruga, sira taa seja mangansani temponya. Pasi Aku, Ana i mPue Allah, Aku taa seja Kunsani tempo danapowali mpalaong etu. Ojo patanya Pa’angKu, Ia semo mangansani. 33 “Wali ne’e ewa tau bayore. Kasimbalinya yako etu, jagai kojo ne’e lenga mangampeas kama’ingKu, pasi pakai-kai see komi sangkani sigena ane kodi majoli danapowali mpalaong etu. Apa komi taa nunsani temponya danapowali. 34 Tempo Aku yau pei ma’i muni maya raporapaka ewa tau to yau njo’u longko. Wali re’e katawanya tau etu yau ia mangawaika to papolaonginya kuasa mampasilonga samparia palaong to re’e ri banua. Pasi ia mampakanasaka yami to papolaonginya palaong to danaika nsira samba’a pei samba’a. Pasi ia manganto’oka tau to mangajagai banua etu, ‘Jagai kojo.’ Ojo karoonya ia manganto’o etu ia mayoko yau njo’u longko. 35 Etu semo rapa. Wali ika komi ewa naika nto papolaong ntau pue banua etu. Sira si’a ewa tau bayore. Sira sangkani sigena apa sira taa nansani bara mpia temponya puenya dama’i muni. Pasi sira taa rani ia mangarata sira tongo ngkayorenya. Wali komi seja ne’e ewa tau bayore, kasimbalinya yako etu, jagai kojo ne’e lenga mangampeas kama’ingKu, see komi sangkani sigena ane Aku kodi majoli ma’i. Apa komi taa seja mangansani temponya Aku ma’i muni. Bara yau wengi, bara ntongo wuri, bara mosueo, bara yau wuro, komi taa mangansani temponya. 36 Wali ane kodi majoli Aku ma’i muni, ne’e sampe Aku mangarata komi ojo yoreyore. 37 Wali Aku manto’oka wo’u komi ne’e ewa tau bayore, pei si’a ojo komi Kuto’oka, samparia tau.”

Mark 14

1 Wali yako etu, dadua eowa panewa rata temponya roa to danapangangkoni nto Yahudi roti to tare raginya. Roa etu roa rapangendo temponya bue-bue nto Israel naliunaka mpomakau to mangkeni kapate tempo ia mangkita raa to rapalasika ri wombo nsira la’u tana Mesir tempo owi. Roa etu rato’oka Roa Paskah. Wali tempo etu semo kepala-kepala nto pampue pasi tau to mangampoguru porenta i Musa, sira mangaliwu jaya damangansoko i Yesu panewa damampopate yau. Wali sira manganto’o, “Wimba dataika see tau boros taa mangansani? Apa tempo si’i mosumo tempo Roa Paskah. Wali boros kojo tau siromu ri kota si’i pasi malagi sira to mampobuuka i Yesu semo Makole parajanji i mPue Allah. Wali ane tau boros etu mangansani i Yesu darapopate yau, sira damaja’a rayanya pei damangarotai kita. Wali to tao-tao peas ruyu.” 3 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya yau njo’u Betania pei yau ri banua i nSimon to tempo ruyu ia masaki malobo. Wali sira mangkoni nja’u ria. Ri temponya sira mangkoni etu, ma’i samba’a tau we’a to mangkeni batoro to raika yako ri watu sanganya pualam. Batoro etu bananginya minya to magaya kojo waunya to raika yako ri kale mpinumuya sanganya narawastu. Minya etu masuli kojo olinya. Wali tau we’a etu yau ri awe i Yesu panewa ia mangampu’ak yau lasu nu batoro etu, roo see ia mangawubu minya etu ndate wawo mbo’o i Yesu. 4 Wali ojo pangkita nu yunu i Yesu palaong to naika ntau we’a etu, re’e sira to maja’a rayanya. Sira manganto’o, “Gete! Maka pei ia mangaja’at yau minya etu? 5 Apa ane minya etu pei rapobalu, olinya bae kojo. Yabi wo’u olinya yako saro ntau santo’u mapalaong! Pasi ane rapobalu, doi nu olinya etu maya rawaika yau resi tau to masiasi.” Wali tau to manganto’o gombo etu, sira mampoja’a tau we’a etu. 6 Pei tempo sira mampoja’a ia, i Yesu manganto’oka sira, “Biakmo ia mangika palaong to etu. Ne’e mampoja’a ia! Palaong to inikanya resi Aku etu si’a palaong to maja’a, palaong etu magaya kojo. 7 Monso pu’u matao seja ane mangansawang tau to masiasi, pei komi tiroo boros yoa damangansawang sira apa tau to masiasi sangkani re’e ri oyo ngkomi. Pei ane Aku, Aku taa dasingkasaenya maroo ri lino si’i sindara-ndara pei komi. 8 Wali masipato kojo palaong to naika ntau we’a si’i, apa ia re’e mangawubu minya to magaya waunya etu ri wawo mbo’ongKu apa ia mampasilonga yami korongKu darapongkeli, apa tamo masae Aku damate pasi darapongkeli yau. Wali ojo patanya palaong to etu to ia nakurang mangikaka Aku. 9 Pasi Aku manganto’oka komi, monso pu’u juku ri lino si’i bara imbare rapakarebaka kareba matao si’i, palaong to naika ntau we’a si’i darapakarebaka seja resi tau see tau taa damangkalingan ia.” Ewa wetu nato’o i Yesu manganseko tau to mampoja’a tau we’a etu. 10 Wali ojo karoonya palaong etu mawali, samba’a yako ri sampuyu pei dua to anaguru i Yesu, sanganya i Yudas Iskariot, ia yau resi kepalakepala nto pampue. Naka pei ia yau resi tau etu apa ia mansongka damamposora yau i Yesu resi sira. 11 Wali ojo pandonge nsira songka i Yudas etu, sira masanang kojo raya nsira pasi mamparajanjika damangawaika i Yudas doi. Wali yako etu i Yudas mangaliwu jaya to matao damamposora yau i Yesu. 12 Wali yako etu ratamo eo to napomula roa to danapangangkoni nto Yahudi roti to tare raginya. Ri eo etu nasambale yau nsira ana nu domba to darakoni ri Roa Paskah. Wali tempo etu anaguru i Yesu mampotanaka resi Ia, “Imbare Komi rani kami mampasigenaka Komi pangkoni to darakoni ri Roa Paskah yau wengi sire?” 13 Wali i Yesu mampokau dua mba’a anaguruNya, to’oNya, “Inta njo’u kota. Tempo komi masua ri raya ngkota etu, komi dasimparata pei tau to mamposa’a tampa nue to la’u ue ri rayanya. Wali lulu ngkai etu 14 imbare banua napasua. Wali ane jela ri banua etu, to’oka pue banua etu, ‘Guru ngkita manganto’oka kami mampotanaka bara imbare songi to danapake damangkoni ri Roa Paskah sindara-ndara pei anaguruNya?’ 15 Wali tau pue banua etu damansuduka komi samba’a songi to bae. Songi etu ndate juya kadua ntampenya pasi ndatemo samparia anu to kita damampake. Wali ndate ria semo komi damampasigena pangkoni.” 16 Wali ojo karoonya i Yesu magombo, anaguruNya dua mba’a etu mayoko, yau ri kota. Rata nja’u ria, mawali samparia ewa wimba to nato’oka i Yesu sira. Wali sira dua mampasigena pangkoni ri Roa Paskah etu, panewa mawolili muni resi i Yesu. 17 Yako etu, ojo kawenginya rao, i Yesu yau sindara-ndara pei anaguruNya sampuyu pei dua mba’a. 18 Rata nja’u banua to pangampasigena nu anaguruNya pangkoni etu, panewa sira matunda mangkoni. Ri rayanya sira mangkoni i Yesu manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e samba’a komi to mangkoni sindara-ndara pei Aku si’i, to damamposora yau Aku resi balingKu.” 19 Wali ojo pandonge nu anaguruNya gombo i Yesu etu, sira mawali mawo kojo rayanya. Pasi sira samparia samba’a pei samba’a manganto’oka Ia, “Bara si’anya aku, Pue?” 20 Wali i Yesu mangansono, “Tempo kita majonjo si’i, samba’a komi to sampuyu pei dua to mangantuika seja rotinya ri ue nu ira ngkaju si’i, tau etu semo to damamposora yau Aku. 21 Aku, Wiyaa nto Lino, Aku damate ewa to roomo rapakanasa yami ri raya ntuntu i mPue Allah. Pei tau to damamposora yau Aku, ia damasesa kojo. Wali to tao-tao ane ia taa ipoanaka.” 22 Wali yako etu, tongotongonya sira mangkoni, i Yesu mangoko roti pei manganto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia mangampesu-mpesutimo roti etu panewa Ia mangantilaka anaguruNya. Ia manganto’o, “Oko pei koni, apa si’i korongKu.” 23 Yako etu Ia mangoko wo’u anu to nainu nsira pei manganto’oka seja i Pue Allah, “Tarima matao.” Panewa Ia mangawaika resi anaguruNya, wali sira samparia manginu. 24 I Yesu manganto’oka sira, “Anu to nuinu ngkomi si’i, si’i semo raangKu. Apa Aku damate mangkapateka to lino, wali raangKu ri tempo Aku mate etu, raangKu etu mawali tondong parajanji to bou to naika i mPue Allah resi to lino. ParajanjiNya to bou etu manganto’o boros tau daralapas dosanya. 25 Pei Aku manganto’oka yami komi, monso pu’u ane karoonya kita mangkoni nene si’i, Aku tawa damanginu wo’u muni tule anggur. Pei ri tempo to darata, tempo i Pue Allah mawali Makole ntau samparia, tempo etu Aku damanginu wo’u tule anggur to bou.” 26 Wali ojo karoonya i Yesu magombo etu, sira menyanyi sindarandara mangabarong i Pue Allah, panewa roo see sira yau ri Tongku Saitun. 27 Wali rata ri Tongku Saitun, i Yesu manganto’oka anaguruNya, Ia manganto’o, “Komi paka damampiyaika yau Aku nene si’i, apa ewa wetu semo to ratulis ri raya tuntu i mPue Allah. I Pue Allah mangaligi mangkonong Aku pasi mangkonong komi, Ia manganto’o, ‘Aku damampopate yau to pangkampang domba, panewa dombanya etu damiyai yau samba’a pei samba’a.’ Etu semo gombo to ratulis. 28 Pei nempo ewa wetu to damawali resi kita, pei yako etu Aku darawangu muni yako ri kapatengKu, panewa roo see Aku damampatiruyu pei komi yau njo’u propinsi Galilea.” 29 Wali ojo karoonya i Yesu magombo etu, i Petrus manganto’oka Ia, “Nempo samparia sa’e mampiyaika Komi, ane aku taa kojo damampiyaika.” 30 Pei i Yesu manganto’oka i Petrus, to’oNya, “Aku manganto’oka korom, monso pu’u re’e katawanya dua ngkani manu matotoro’o nene si’i, korom togo ngkanimo damamposapuka Aku.” 31 Wali i Petrus mangansono, “Gete taa! Aku nempo rapopate yau sindara-ndara pei Komi, aku taa kojo damamposapuka Komi.” Wali samparia anaguru i Yesu paka manganto’o seja ewa see. 32 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya polas wo’u njo’u tampa to rasangaka Getsemani. Rata nja’u ria i Yesu manganto’oka anaguruNya, “Patunda-tundamo ruyu komi rire mangampeas Aku damakai-kai. 33 Roo see Ia yau, pei tempo Ia yau etu Ia mangansale i Petrus sira togo i Yakobus pasi i Yohanes yau mangalulu Ia. Roo see i Yesu mawali mawo pasi masusa kojo seja rayaNya. 34 Wali Ia manganto’oka sira togo, “Aku mawo kojo rayangKu si’i-si’i. Aku ewamo damate kuepe naika ngkasusa ndayangKu si’i. Wali karoomo komi togo rire pei panaa.” 35 Wali i Yesu Ia mampiyaika sira togo, Ia yau longko wo’u njo’u sangkodi. Roo see Ia mamo’o yau ri wawo ntana pei makai-kai mamporapika resi i Pue Allah ane bara re’e jaya to yusa see Ia taa damangarata kasesa. 36 Ia manganto’o, “O Baba, Komi semo Pa’angKu! Tare kesaa to taa Nukoto ngKomi mangika. Wali Kuporapika resi Komi see Komi mangalimba kasusa to daKurata si’i. Pei ne’e raluluka pamporaningKu. Biakamo pamporani ngKomi semo damawali.” 37 Wali ojo karoonya Ia makai-kai etu Ia mawolili muni resi anaguruNya togo mba’a pei mangarata sira togo tongo ngkayorenya. Wali Ia mangalike i Petrus pei manganto’oka ia, to’oNya, “Gete Simon, maka pei korom yore? Wimba, komi togo bara taa nukoto manaa nempo ojo samba’a jam? 38 Panaa pei pakai-kai see nempo ragoda, komi taa mangaluluka. Apa kamonsonya raya ngkomi rani mangewa tempo ragoda etu, pei komi taa gana karoso ndayamu damangewa.” 39 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka i Petrus etu, Ia yau wo’u makai-kai kadua ngkaninya. Pei pakai-kaiNya etu sewaju ewa pakaikaiNya to uyunya. 40 Wali karoonya makai-kai, Ia mawolili wo’u muni resi anaguruNya togo mba’a etu pei Ia mangarata sira togo tongo ngkayoreNya wo’umo apa yore kojo mata nsira. Wali sira togo taa nansani bara kesaa to danato’oka nsira resi i Yesu apa mea kojo raya nsira. 41 Wali i Yesu yau muni wo’u makai-kai katogo ngkaninya. Panewa karoonya Ia makai-kai Ia mawolili muni resi anaguruNya togo mba’a. Ia manganto’oka sira, “Wimba, komi bara tiroo maturu pei yore-yore? Ganamo. Si’i-si’i ratamo temponya Aku, Wiyaa nto Lino, daraposora yaumo resi tau to madosa. 42 Wali pambangu pei yaumo kita. Apa lo’a, tau to damamposora yau Aku daratamo.” Wali sira opo yau muni resi anaguru i Yesu to wayu. 43 Wali tempo i Yesu mampogomboka anaguruNya etu, ratamo i Yudas. Ia seja samba’a anaguru i Yesu yako ri oyo nsira sampuyu pei dua. Wali ia rata sinjaya-njaya pei tau boros to mangkeni wada pasi pampomobak. Naka pei tau boros etu yau mangoko i Yesu apa napokau ngkepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau tu’a nto Yahudi. 44 Wali ojo karata i Yudas to mangamposora yau i Yesu etu, ia mansaka yau mampago i Yesu pei manganto’o, “Pa’a Guru!” Panewa ia manganengu. Naka pei ia manganengu i Yesu apa tempo sira tawa rata, ia re’e manganto’oka yami tau boros etu tondong etu, to’onya, “Tau to dakunengu, Ia semo i Yesu. Sokomo Ia pei jagai kojo Ia tempo komi mangkeni.” 46 Wali ojo karoonya ia manganengu i Yesu, tau boros to mangalulu ia etu mangansoko i Yesu. 47 Pei ojo pansoko nsira i Yesu, re’e samba’a tau to nja’u ria to mangarebu wadanya panewa mangansayu yau sambali ira ntalinga nto papolaong ngkepala nto pampue to bae angganya. 48 Wali roo see i Yesu manganto’oka tau boros, to’oNya, “Maka pei komi mangangkeni wada pasi pampomobak ma’i damangansoko Aku? Wimba, komi mampobuuka Aku si’i bara tau to kara-kara? 49 Gete, ponto-ponto eo Aku mangampotundeka tau nja’u raya banua i mPue Allah, pasi komi nja’u seja tempo etu. Wali maka pei komi taa mangansoko Aku nja’u ria? Pei biakamo see tibanang gombo to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi.” 50 Wali ojo karoonya i Yesu magombo etu, anaguruNya miyai yau samparia mampiyaika Ia. 51 Pei re’e samba’a ngkai to mangurawa to mangalulu i Yesu. Ngkai etu pakenya ojo sanja’i kain lena raposada. Wali tau boros to nangansoko i Yesu, sira mangansoko seja ngkai etu, pei ojo pakenya sira mangkongko. 52 Wali ia ojo mangalapa yau kain to ipakenya etu pei ia lambemo miyai. 53 Wali yako etu, tau to mangansoko i Yesu etu, sira mangkeni Ia resi kepala nto pampue to bae angganya, i Kayapas. Nja’u ria nasiromumo seja songonya kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi pasi tau to mampoguru porenta i Musa apa sira semo to biasa mangabotus tau to mangewa porenta-porenta nto Yahudi. Wali see naka i Yesu rakeni mampotango sira. 54 Pasi tempo i Yesu rakeni etu, i Petrus mangalulu Ia pei ia longko yako ri payuNya. Wali ia rata ri tango banua i ngKayapas, panewa masua ri tongonata pei matunda ri oyo nsawei mba’a to papolaong i ngKayapas etu. Wali sira samparia paka matunda-tunda ri awe nu apu maneru. 55 Wali kepala-kepala nto pampue pasi songonya to pobotus nto Yahudi, sira mangaliwu matamanasa to taa monso to damampakasala i Yesu see sira maya mampopate yau Ia. Pei sira taa mangarata. 56 Apa nempo boros tau yau ri tango nto pobotus yau manganto’o gombo to taa monso, gombo nsira mampakasala i Yesu etu taa maya rapake apa wungka yusa gombo nsira etu, see naka to pobotus etu taa mangarata sabanya damampopate yau i Yesu. 57 Wali yako etu re’e wo’u bara sawei mba’a tau to makore ri tango nto pobotus etu. Tau etu manganto’o seja anu to taa monso mangkonong i Yesu. Sira manganto’o, 58 “Kami re’e mangandonge ngkai si’i manganto’o, ‘Aku damampakaja’aka yau banua i mPue Allah to naika ntau si’i, pei ri rayanya togo mbengi Aku damangawangu muni wo’u samba’a banua to si’a naika ntau.’” Ewa wetu nato’o ntau mampakasala i Yesu. 59 Pei nempo sira mampakasala i Yesu ewa wetu, wungka yusa seja gombo nsira, see naka taa seja maya rapake. 60 Wali i Kayapas makore ri tango ntau to nasiromu etu pei ia mangampotanaka resi i Yesu, to’onya, “Wimba, Korom bara tare gombo to daNuponoto to daNuto’o mangansono gombo ntau to mampakasala Korom si’i?” 61 Pei i Yesu Ia taa mangansono. Ia ojo maroti. Wali i Kayapas mampotanaka wo’u resi Ia, to’onya, “Wimba, Korom semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ana i mPue Allah anu rabarong, bara si’a?” 62 Wali i Yesu manganto’o, “Aku semo. Pasi komi damangkita Aku, Wiyaa nto Lino, damatunda ri tampa to bae angganya ri tondo ngkana i mPue Allah anu makuasa. Pasi komi seja damangkita Aku dama’i muni ri lino si’i ri wawo limu ndate yangi.” 63 Wali ojo pangandonge i ngKayapas gombo i Yesu etu, ia masusa kojo rayanya, see naka ia mangansiat pake to si ia. Pasi ia manganto’oka tau boros, to’onya “Ia sala kojo apa Ia ojo to lino pei Ia mampoanika i mPue Allah! Kesaa taporanika wo’u matamanasa? Komi mangandongemo Ia mampoanika i Pue Allah. Wali ane pampobuuka ngkomi kesaa kita damangika resi Ia?” Wali tau boros etu mangansono, “Ia taa maya taa rapopate yau.” 65 Wali roo see re’e bara sawei mba’a tau mangerusimo i Yesu. Pasi sira mangabombong lio i Yesu panewa mangajanggur. Sira manganto’oka Ia, “To’oka kami i sema to mangajanggur Korom si’i-si’i!” Panewa tau to mangajagai, sira mangantopo Ia. 66 Wali tempo i Yesu rabotus, tempo etu i Petrus re’e maroo-roo la’u tongonata i ngKayapas. Tempo ia la’u ria, ma’i samba’a tau we’a to papolaong i ngKayapas etu. 67 Tau we’a etu mangkita i Petrus maneru, wali tau we’a etu mangalo’aka kojo ia panewa manganto’o, “Korom re’e seja sindara-ndara pei i Yesu to Nasaret etu.” 68 Pei i Petrus mansapu to nato’o ntau we’a etu. Ia manganto’o, “Gete, kesaa batuanginya korom manganto’o gombo to ewa wetu?” Wali yako etu ia yau njo’u wombo mpampa ri tongonata etu. Tempo etu semo manu laki natotoro’omo. 69 Wali roo see re’e wo’u tau we’a to mangkita i Petrus. Tau we’a etu manganto’oka tau to yusa to nja’u ria, to’onya, “Tau si’i seja samba’a anaguru i Yesu.” 70 Pei i Petrus mansapu wo’u gombo ntau we’a etu. Wali taa masae yako etu, tau to yusa to makore nja’u ria manganto’oka i Petrus, “Korom tau Galilea apa gombo ngkorom gombo ntau Galilea semo, wali monso pu’u korom samba’a anaguruNya.” 71 Wali i Petrus mamposapuka kojo, ia manganto’o, “Biakamo i Pue Allah mangahuku aku ane taa monso gombongku. Aku sumpa pei kunsani ngkai to to’o ngkomi etu!” 72 Pei ojo karoonya ia manganto’o gombo etu, manu mansaka matotoro’o wo’u kadua ngkaninya. Wali ojo pangandonge i mPetrus loo nu manu etu, ia mangendo muni gombo to i Yesu roomo manganto’oka yami ia. Gombo etu semo manganto’o, “Re’e katawanya dua ngkani manu matotoro’o nene si’i, togo ngkanimo korom damamposapuka Aku.” Wali i Petrus ngasa-ngasa tumangi mangampobuuka gombo i Yesu etu.

Mark 15

1 Wali yako etu, ojo kaeonya rao, kepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira siromu sindara-ndara pei songonya to pobotus nu agama nto Yahudi. Sira siromu damagombo-gombo mangkonong bara kesaa to danaika nsira resi i Yesu. Wali tempo sira re’emo songka nsira, tempo etu sira mampungu i Yesu panewa mangkeni Ia damampotango gubernur nto Roma, i Pilatus. 2 Rata nja’u ria, i Pilatus mampotanaka resi i Yesu, to’onya, “Wimba, bara monso Korom semo Makole nto Yahudi?” Wali i Yesu mangansono, “Monso ewa panto’o ngkomi.” 3 Yako etu malagi njaya gombo to nato’o ngkepala-kepala nto pampue mampakasala i Yesu, pei Ia taa mangansono. 4 Wali see naka i Pilatus manganto’oka Ia, “Gete, boros palaong to maja’a to nato’o nsira Korom roomo mangika. Wali wimba, bara taa nudonge ngKorom gombo nisra etu? Dongemo, malagi njaya gombo ntau to mampakasala Korom. Wimba, Korom bara taa rani manganto’o notoMu?” 5 Pei i Yesu taa mangansono wo’u, wali i Pilatus ia ipu kojo rayanya. 6 Wali palaong etu nawali kono kojo tempo Roa. Pasi ada i Gubernur tempo etu ponto to’u, tempo napongika Roa etu, ia mangalapa samba’a tau to ratarungku. Pei ia mangawaika resi tau to boros see sira mangampilis to imba tau daralapa. 7 Wali tempo etu re’e sawei mba’a tau to ratarungku apa mangewa kojo pomarenta. Pasi tau etu re’e seja mampopate tau tempo sira marotai mangewa pomarenta etu. Wali ri oyo ntau etu re’e samba’a ngkai sanganya i Barabas. 8 Wali tempo tau boros siromu ri tango i mPilatus, sira mamporapi resi ia, to’onya, “Lapa ruyu samba’a tau to ratarungku ewa wimba nupobiasa mangikaka kami ri tempo Roa Pasa si’i.” 9 Wali i Pilatus mampotanaka resi sira, “Wimba, komi bara nuporani aku mangalapaka komi makole ngkomi to Yahudi etu?” 10 I Pilatus mampotanaka ewa wetu apa ia mangansani naka pei kepala-kepala nto pampue mangkeni i Yesu resi ia apa sira ojo timopo rayanya mangkita boros tau tamo mangalulu sira, jamo mangalulu i Yesu semo. 11 Pei tempo i Pilatus mampotanaka tau boros etu, kepalakepala nto pampue sira manganto’oka tau boros, “Anu kita mamporapika resi i Pilatus see ia mangalapa i Barabas, si’a i Yesu.” Wali tau boros etu sakaboo manganto’oka i Pilatus ewa wetu. 12 Wali yako etu i Pilatus mampotanaka wo’u, to’onya, “Wali ane i Barabas daralapa, kesaa dakuika resi ngkai to nuto’oka ngkomi Makole nto Yahudi?” 13 Wali sira sakaboo manganto’o, “Paku Ia ri kaju pasape!” 14 Pei i Pilatus manganto’o, “Maka pei komi rani mangika palaong etu? Kesaa anu to maja’a inikaNya?” Pei tau boros etu ojo maroso wo’u loonya sakaboo manganto’o, “Paku yaumo Ia ri kaju pasape!” 15 Wali i Pilatus ia rani mampakasanang raya ntau boros etu, wali ia mangalapaka sira i Barabas. Panewa ia mampokauka tentara mangansamparika i Yesu kiyoro to nja’u anu to mataja ri tomponya. Roo see ia manganto’oka wo’u tentara, “Keni yau Ia pei paku ri kaju pasape. 16 Wali tentara i mPilatus etu mangkeni i Yesu ri raya banua i mPilatus, banua to bae. Tempo sira ri raya banua etu, sira mampokio samparia yununya to nja’u ria. 17 Yako etu sira mangayali yau pake i Yesu panewa mampaposunsuka wo’u Ia pake to mawaa ewa pake to napake makole. Roo see sira mangikaka i Yesu so’o mbo’o yako wiyaa to marui panewa sira mangansompeka ri wo’o i Yesu ewa naika ntau mangansompeka songko makole ri wo’u to si ia. 18 Yako etu, sira mula mampokore Ia, manganto’o, “Barong Makole nto Yahudi!” 19 Pasi sira mangaboba-bobakika Ia toko ri wo’oNya, pasi mangeru-ngerus Ia, pasi sira mambokotu ri tangoNya ewa naika ntau manga’angga makole. 20 Wali ojo karoonya sira mampokore Ia, sira mangawonsu muni pake to mawaa etu, panewa mampaposunsuka muni Ia pake to si Ia. Roo see sira yau mangkeni Ia darapakumo ri kaju pasape. 21 Wali ri raya mpalinja nsira mangangkeni i Yesu njo’u sambali ngkota darapopate yau, tempo etu sira simparata pei samba’a tau to ma’i yako ri kota Kirene. Ngkai etu sanganya i Simon. Ia semo pa’a i Aleksander sira dua i Rupus. Wali tentara etu mampakasaaka i Simon etu mampasa’a kaju darapangampaku i Yesu. 22 Wali sira mangkeni i Yesu rata nja’u pantana sanganya Golgota. Golgota ane basa Ibrani batuanginya wuku wo’o. 23 Wali rata nja’u ria sira rani mampapoinuka i Yesu tule anggur to ragaloka anu to mapa’i to rato’oka mur, pei Ia bo’oNya manginu. 24 Yako etu, jam sio yau wuro, tentara etu mangampaku i Yesu ri kaju pasape. Pasi tempo Ia rapaku etu re’e anu to ratulis to rapaku seja ri kaju etu ewa biasa naika nsira mampakanasaka tau boros sala ntau to rapaku etu. Anu to ratulis etu manganto’o, “SI’I SEMO MAKOLE NTO YAHUDI. Wali ojo karoonya i Yesu rapaku ri kaju pasape, tentara etu mampobata’aka yau pakeNya. 27 Wali tempo i Yesu rapaku etu sira mangampaku seja dua mba’a to palima ri kaju pasape panewa kaju pasapenya rapokore ri awe nu kaju pasape i Yesu, samba’a ri sambalinya tondo ngkana, pasi samba’a wo’u ri sambalinya tondo ngkii. 28 Wali palaong etu mangabanang gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong i Yesu. Gombo etu manganto’o, “Ia rapobuuka seja ewa tau to mangewa porenta i mPue Allah.” 29 Wali tempo i Yesu re’e ri kaju pasape etu, tau to liu nja’u ria paka mangantoro wo’onya mangampokore Ia pasi sira manganto’o maja’a Ia. Sira manganto’o, “Gete Korom! Korom semo to manganto’o damampakaja’aka yau banua i mPue Allah pei ri rayanya togo mbengi damangawangu muni. 30 Wali pana’umo yako ri kaju pasape etu, pei palaes Korom yako ri kapateMu!” 31 Pasi ewa wetu seja naika ngkepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Sira seja mampokore Ia, sira manganto’oka yununya samba’a pei samba’a, “Ia nakoto mampalaes tau to yusa, pei gete, koroNya ngkalio Ia taa nakoto mampalaes! 32 Wali ane Ia monso pu’u i Kerisitu, makole nto Israel, biakamo Ia mana’u yako ri kaju pasape etu si’i-si’i see kita maya mangkita panewa kita damangaya Ia!” Wali ewa wetu gombo ntau mampokore i Yesu. Pasi to palima to ipaku sindara-ndara pei i Yesu etu, sira mampokore seja Ia ewa naika ntau to manganto’o gombo etu. 33 Wali tempo i Yesu re’ewa rapaku ri kaju pasape, yako ntongo eo rata jam togo rede eo, juku tana etu mawuri rao. 34 Panewa rata jam togo etu, i Yesu maroso looNya kaboo, Ia manganto’o, “Eloi, Eloi, lama sabatani?” Wali batuang nu gomboNya etu, “AllahngKu, AllahngKu, maka pei Komi mampiyaika Aku?” 35 Wali ojo pangandonge ntau to makore nja’u ria gombo i Yesu etu, re’e to manganto’o, “Padongeka, tau si’i mampokio i Elia.” 36 Roo see re’e samba’a sira to maripo yau mangoko anu to maya masua ue reria pei mangayo’o la’u ue nu anggur to mapodimo. Panewa ia mangansula ndate tompo nu loe ntibu pei mangantotoka ri nganga i Yesu ndate kaju pasape wali i Yesu mangampipis. Tau etu manganto’oka yununya, “Biakamo Ia. Anu kita mangalo’aka bara i Elia darata damangantauraka Ia.” 37 Wali yako etu, i Yesu maroso looNya kaboo wo’u panewa Ia mampakapura nosaNya. 38 Pasi tempo etu semo kodi majoli rindi ronto ri raya banua i mPue Allah nja’u raya ngkota, rindi ronto etu rasia dua yau yako ndate wawonya rata la’u aranya! 39 Wali tempo i Yesu mate etu, tempo etu re’e samba’a kepala ntentara to mangkepalang tentara to satu kaborosinya ia makore ri tangoNya. Kepala ntentara etu mangkita i Yesu Ia kaboo ruyu panewa mansaka mampakapura nosaNya, wali see naka kepala ntentara etu manganto’o, “Monso pu’u tau si’i Ana i mPue Allah!” 40 Pasi ri tempo etu re’e seja bara sawei mba’a tau we’a makore nja’u longko mangalo’aka palaong to mawali resi i Yesu etu. Tau we’a etu, sira tau to mangalulu i Yesu pasi nangansawang Ia tempo Ia re’ewa ri Galilea. Ri oyo tau we’a etu re’e seja i Maria to yako kampu Magadan, pasi i Salome, pasi i Maria to indo i Yakobus to mangurawa sira dua i Yoses. Pasi boros wo’u tau we’a to ma’i seja sinjaya-njaya pei i Yesu tempo Ia ma’i ri Yerusalem. Wali tau we’a etu, sira paka makore nja’u longko mangalo’aka palaong to mawali tempo i Yesu re’e ri kaju pasape etu. 42 Wali tempo ngkapate i Yesu, tempo etu daredemo eo. Eo etu semo eo to napangampasilonga nto Yahudi pangkoni pei to yusa-yusanya to darapake ri Eo Rapandoo, apa damulamo Eo Rapandoo. 43 Wali tempo etu re’e ri Yerusalem samba’a tau to yako kota Arimatea, sanganya i Yusup. Ia samba’a to pobotus nu agama nto Yahudi, wali ia bae angganya. Pasi ia mangampeas temponya i Pue Allah mawali Makole ri lino. Wali apa saba mosumo Eo Rapandoo see naka i Yusup mangkojeka rayanya panewa yau mampotango i Pilatus. Ia mamporapika resi i Pilatus, to’onya, “Waika aku lemba i Yesu dakupongkeli.” 44 Wali i Pilatus ia ipu rayanya mangandonge kareba mangkonong i Yesu Ia matemo. Ia mampobuuka, “Gete, bara monso pu’u ngkai etu room namate yau?” Wali ia manganto’oka to papolaonginya, to’onya, “Inta pei to’oka kepala ntentara ma’i ruyu.” Yako etu, ojo karata ngkepala ntentara etu, i Pilatus mampotanaka resi ia, “Wimba, bara roomo namate yau i Yesu?” 45 Wali kepala ntentara etu manganto’o, “Matem.” Wali i Pilatus mangabiaka i Yusup yau damangoko lemba i Yesu. 46 Wali i Yusup yau mangoli kain lena, panewa yau njo’u Golgota pei mantauraka lemba i Yesu yako ri kaju pasapeNya. Roo see ia mangawungusika lemba i Yesu etu kain lena to inolinya etu panewa mangkeni njo’u wayau to raika ri woto mbatu. Rata nja’u wayau mbatu etu, ia mampoduli lemba i Yesu nja’u rayanya. Panewa ia mangabombongika yau watu to bae ri wombo nu dayo etu. 47 Pei i Maria to yako ri kampu Magadan pasi i Maria to indo i Yoses sira mangkita tampa rapampongkeli i Yesu etu.

Mark 16

1 Wali ojo karoonya Eo Rapandoo, i Maria to yako ri kampu Magadan, pasi i Salome pasi i Maria to indo i Yakobus, sira yau mangoli minya to magaya waunya. Minya etu daraminyasika lemba i Yesu. 2 Wali yako etu, kaeonya rao etu semo eo Minggu, sira togo yau mangampago dayo i Yesu. 3 Ri raya mpalinjanya etu, sira re’e magombo-gombo, sira manganto’o samba’a pei samba’a, “Sema to damangawewoka kita watu ba’a nu dayo etu?” 4 Naka pei sira manganto’o ewa wetu apa watu etu bae kojo pasi taa nakurang nsira mangawewoka apa mabeu. Pei ojo karata nsira nja’u dayo etu, sira mantengku mbo’o panewa sira mangkita watu ba’a nu dayo etu roomo rawewoka yau. 5 Wali sira togo masua nja’u ria, pasi tempo sira masua etu, sira mangkita samba’a pomakau i mPue Allah yako ndate saruga, ia matunda ri tondo ngkana. Pomakau etu ta’anya ewa to langkai to mangurawa, pasi pakenya marade pasi buya. Wali sira togo kiyopo kojo mangkita pomakau etu. 6 Pei pomakau i mPue Allah etu manganto’oka sira togo, to’onya, “Ne’e meka, apa Aku kunsani komi ma’i mangalo’a i Yesu to Nasaret anu roomo rapaku ri kaju pasape. Pei Ia tamo re’i rire apa Ia nambangu munimo yako ri kapateNya! Lo’a wakanya Ia rapoduli. 7 Panewa inta pei to’oka i Petrus pasi anaguruNya to yusa Ia njo’umo mampatiruyu mangampago propinsi Galilea. Wali to’oka sira mangalulu Ia, panewa nja’u ria sira damangkita Ia ewa room yami Ia manganto’oka sira seore.” 8 Wali ojo karoonya pomakau i mPue Allah etu mampogomboka tau we’a etu, sira togo masuwu muni yako ri raya nu dayo etu panewa miyai. Sira rongko-rongko pasi ipu kojo rayanya. Pasi sira taa kojo mampogomboka sa’e apa meka kojo rayanya. 9 Wali ojo kaeonya rao eo Minggu, i Yesu mambangu muni yako ri kapateNya. Yako etu Ia mampapokitaka tau Ia. Uyu-uyunya Ia rata resi i Maria to yako ri kampu Magadan. I Maria to etu ia seore naposuak measa pei i Yesu nangarubak measa yako resi ia. Pitu measa to narubak i Yesu yako resi ia etu. 10 Wali ojo karoonya i Maria mangkita i Yesu, ia yau mampakarebaka resi tau to sindarandara pei i Yesu tempo Ia tawa mate. Tau etu tongo ngkatumanginya apa mawo kojo rayanya mangendo i Yesu. 11 Wali i Maria manganto’oka sira, “I Yesu tuwu munim! Aku re’e simparata pei Ia!” Pei tempo sira mangandonge gombo i Maria etu, sira taa mangaya. 12 Wali yako etu re’e dua mba’a tau to etu, sira yau malinjalinja ri sambali ngkota. Tempo etu i Yesu rata seja resi sira dua, pei tempo Ia rata resi sira etu, Ia yusamo ta’aNya see naka sira taa mansaka mangansanika Ia. 13 Pei roo see sira mawolili muni yau mampakarebaka wo’u resi yununya. Sira manganto’oka yununya, “Kami re’e seja mangkita i Yesu.” Pei yununya taa seja mangaya gombo nsira etu. 14 Wali yako etu i Yesu rata wo’u resi anaguruNya to sampuyu pei samba’a tempo sira tongo mpangkoninya. Tempo etu Ia manganseko sira apa sira taa mangaya. Ia manganto’o, “Maka pei komi mabukul? Taa matao komi taa mangaya gombo ntau to mangkita Aku tuwu muni yako ri kapatengKu.” 15 Roo see i Yesu manganto’oka wo’u sira, “Inta resi samparia tau ri sambawo lino pei pakarebaka resi sira kareba matao. 16 Wali i sema to mangaya kareba matao etu pei rabaptis, tau etu darapalaes, pei i sema to taa mangaya, sira darahuku. 17 Wali tau to mangaya damangika palaong to damawali tondong resi sa’e mangkonong kuasa to Kuwaika sira. Palaong etu semo sira damangampake kuasangKu etu damangarubak measa yako resi tau. Pasi sira damagombo ri raya basa mpangaya-ngaya to taware iguru. 18 Pasi sira nempo mangkongko ule to mate tau natungku, bara manginu rasu, sira taa damawali masaki pasi taa damate yau. Pasi sira damangamposaka palenya ri wawo ntau to masaki see tau etu damatao muni.” 19 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka anaguruNya, Ia tiokotaka nto’u saruga. Panewa Ia matunda ri awe i mPue Allah ri sambaliNya tondo ngkana, tampa to bae angganya. 20 Wali yako etu, anaguruNya yau njo’u ponto-ponto lipu ntau pei mampakarebaka tau nja’u ria tuntu i mPue Allah. Wali tempo sira mampakarebaka tuntu i mPue etu, i Pue re’e mangansawang sira. Pasi Ia mangawaika sira kuasa mangika palaong to taa rapobiasa see miyala resi tau to mangandonge gombo nsira, monso pu’u gombonya etu. Wali etu semo palaong to mawali ri tempo etu.

Luke 1

1 Pa’a Teopilus to kutabea, malagi tau to roomo mampeyaa mangantulis sarita mangkonong palaong to bae batuanginya to nawalimo ri oyo ngkita. Palaong etu mangkonong i Pue Yesu. 2 Pasi sarita to natulis nsira etu sewaju kojo pei sarita to kita roomo mangandonge yako resi tau to yusa. Tau to yusa etu, sira semo tau to matamanasa mpalaong to naika i mPue Yesu yako ri pamulanya, pasi sira semo to mampakarebaka resi kita kareba matao. 3 Wali aku roomo mamparesa kojo samparia sarita nsira etu mangkonong palaong to mawali yako ri pamulanya i Yesu mangika palaongiNya. See naka aku mangepe matao ane aku seja mangantulisika komi, Pa’a, sarita to masilonga kojo mangkonong palaong to etu. 4 Naka pei aku mangika ewa wetu apa kuporani komi mangansani monso pu’u samparia to roomo napotundeka ntau komi mangkonong i Pue Yesu. 5 Wali ri tempo i Herodes mawali makole ri propinsi Yudea, tempo etu re’e samba’a to pampue to sanganya i Sakharia. I Sakharia etu ia samba’a wiyaa i Harun pasi ia samba’a joa i Abia, to pampue to tempo owi to roomo namate yau. Pasi rongo i nSakharia ia sanganya i Elisabet. Wali i Elisabet etu, ia seja samba’a wiyaa i Harun sewaju ewa rongonya. 6 Wali i Sakharia pei i Elisabet etu, sira dua mangika lengko ngkatuwu to singkonong pei i Pue Allah. Pasi sira mangalulu kojo samparia porenta pasi tuntu i mPue. Wali tare lengko ngkatuwu nsira to maya rapakasala. 7 Pei sira dua taa riana apa i Elisabet ia tau apa, pasi sira dua paka tu’a kojomo. 8 Wali re’e seore i Sakharia mangika palaong nto pampue ri banua i mPue Allah apa ratamo temponya joa i Abia semo to mangika palaong to etu. 9 Wali ane ada nto pampue, sira mambata’a see daransani to imba sira to damasua ri raya banua i mPue Allah damangantunu kemenyan ewa pampue resi i Pue Allah. Wali seore etu tempo sira mambata’a, kono kojo i Sakharia to rasudu. Wali ia masua ri raya banua i mPue Allah 10 pei mangantunu kemenyan. Ri rayanya ia mangika palaong to etu, tau boros makai-kai ri sambali banua etu. 11 Wali tempo i Sakharia mangantunu kemenyan etu, kodi majoli rata samba’a pomakau i mPue Allah yako saruga, rata resi ia. Pomakau etu makore ri sambali tondo ngkana mpalampa to rapangantunu kemenyan. 12 Wali tempo i Sakharia mangkita pomakau etu ia kayopo pasi meka kojo seja rayanya. 13 Pei pomakau etu manganto’oka ia, “Ne’e meka Sakharia, apa kareba matao to aku ma’i mampakarebaka resi korom. Kareba etu semo, pokai-kaimu nadonge i mPue. See naka rongomu, i Elisabet, damampoanaka korom ana langkai. Panewa ana etu danusangaka i Yohanes. 14 Wali saba ia see naka korom damasanang pasi ndende kojo seja rayamu. Pasi boros tau damasanang seja apa saba kare’enya, 15 apa ia dabae kojo batuanginya ri pangkita i mPue Allah. Wali ia taa maya manginu tule anggur bara anu to yusa to kayangu tau manginu . Pasi ana etu ane tiroowa re’e ri raya ngkompo nu indonya ia dabae kojo yami karoso ndaya to danawaika i Nosa Mapasing ia. 16 Wali ia damangandolika muni tango nto Israel to malagi resi i Pue Allah nsira. 17 Pasi ia damampatiruyu pei i Pue pei kuasa to danawaika i Nosa i mPue Allah ia dasewaju pei kuasa to re’e resi to pantuntu tuntu i mPue Allah, i Elia, tempo owi. Wali ia damampotundeka tau, see naka pa’apa’a damasingkatao muni pei ngana nsira. Pasi ia damampotundeka tau to mangewa i Pue Allah see naka sira damajea see pampobuuka nsira singkonong pei i Pue Allah. Wali ewa wetu danaika anamu damampasigenaka yami raya ntau damangaya i Pue.” Etu semo gombo to nato’oka mpomakau etu i Sakharia. 18 Wali i Sakharia manganto’oka ia, ia manganto’o, “Gete, wimba palaong to etu damawali? Apa aku tu’amo pasi rongongku tu’am seja. Wali kesaa tondong to danupapokitaka aku see kunsani palaong etu monso pu’u damawali?” 19 Wali pomakau etu mangansono, ia manganto’o, “Aku semo i Gabriel to biasa mampotango i Pue Allah damangika palaongiNya. Wali aku napokau i mPue Allah ma’i damampogomboka korom pei mampakarebaka korom kareba matao etu. 20 Pei korom taa mangaya gombo to kuto’oka korom etu, wali see naka korom damawali bea. Korom tamo damangansani magombo ane tawa rata temponya napowali mpalaong to aku roomo mampakarebaka resi korom etu. Wali gombongku etu datibanang kojo ane ratamo temponya.” 21 Wali tongo-tongonya sira dua magombo etu, tau boros ipu rayanya mangampea i Sakharia apa ia masae kojomo nja’u raya banua i mPue Allah. 22 Pei tempo ia masuwu muni, ia tamo mangansani magombo. Ia jamo mangkawe-ngkawes sira mangika tondong apa tamo kojo mangansani magombo. Wali see naka sira mangansani bara re’e pangkita to rapapokitaka resi ia tempo ia re’ewa ri raya banua i mPue Allah. 23 Wali ojo kagananya eonya ia mapalaong, ia mawolili muni njo’u lipunya. 24 Yako etu tamo masae rongonya, i Elisabet, mayu’umo. Wali lima mbuya kasaenya ia taa masuwu resi tau, ia ojo maroo-roo ri banua. 25 Ia manganto’o, “Pue semo to mangawaika aku dale ri tempo si’i. Ia mamporayang aku wali Ia mangayali yau rowi ntau resi aku apa aku tamo apa si’i-si’i.” 26 Wali yako etu, ono mbuyamo kayu’unya i Elisabet, panewa i Pue Allah mampokau wo’u pomakauNya yako ri saruga, i Gabriel, yau ri kota Nasaret nja’u propinsi Galilea. 27 Ia manganto’oka i Gabriel yau damampogomboka samba’a tau we’a to maroo nja’u ria, sanganya i Maria. Tau we’a etu tawa re’e nepenya to langkai pei ia mangkasimpandeka i Yusup. I Yusup ia samba’a wiyaa i Makole Daud tempo owi. 28 Wali pomakau etu yau resi i Maria. Rata resi ia, ia manganto’o, “Pakasanang rayamu, apa bae kanoto i mPue Allah resi korom. Pasi i Pue re’e siwaka pei korom. Wali korom semo to rasi-rasi wo’u pei samparia tau we’a to yusa!” 29 Wali tempo i Maria mangkita pomakau etu ia ipu kojo rayanya pasi masusa mangampobuuka, “Kesaa batuanginya gombonya etu?” 30 Wali pomakau i mPue Allah etu manganto’oka ia, “Ne’e meka Maria, apa korom re’e mangarata kanoto i mPue Allah. 31 Wali korom damangkayu’uka samba’a ana langkai pei tempo Ia rapoanaka danusangaka i Yesu. 32 Ia damawali bae kojo anggaNya. Pasi Anamu etu darato’oka Ana i mPue Allah anu Makuasa. Pasi i Pue Allah damangawaika Ia mawali Makole sewaju ewa wiyaaNya, i Makole Daud tempo owi. 33 Wali Anamu etu damangkuasang wiyaa i Yakub rataka ri singkasaenya. Tare kapuranya Ia maporenta.” 34 Wali ojo karoonya pomakau i mPue Allah manganto’o gombo etu, i Maria mampotanaka resi ia, “Wimba palaong etu damawali apa aku tawa re’e nepengku to langkai?” 35 Wali pomakau etu mangansono, ia manganto’o, “I Nosa Mapasing yako resi i Pue Allah darata resi korom, pasi kuasa i mPue Allah damangika see damawali. Ia darata resi korom, pei kuasa i mPue Allah to bae kojo anggaNya damangantorung korom. Wali see naka Ana to danupoanaka ngkorom etu darato’oka mapasing pasi see naka Ia darato’oka seja Ana i mPue Allah. 36 Wali ne’e bata-bata rayamu. Pobuuka i Elisabet, ja’imu etu to nato’oka ntau apa. Ia tu’am, pei nempo ewa wetu ia mangkayu’uka ana langkai naika ngkuasa i mPue Allah, pasi si’i-si’i ia ono mbuyamo kayu’unya etu. 37 Apa resi i Pue Allah tare to taa mawali.” 38 Wali ojo karoonya pomakau i mPue Allah manganto’o gombo etu, i Maria manganto’o, “Aku si’i to papolaong i mPue Allah. Wali biakamo nakawali resi aku to to’o ngkomi etu.” Wali yako etu pomakau i mPue Allah yako ri saruga mampiyaika i Maria. 39 Wali tawa masae yako etu, i Maria mampakaroso dayau mayunu resi i Elisabet. Wali ia majoli yau njo’u propinsi Yudea. Sangga’a propinsi etu malagi mpantana, wali nja’u ria semo kota to napago i Maria. 40 Ojo karatanya nja’u kota etu, ia yau ri banua i nSakharia, panewa masua ri rayanya pei mangantabe i Elisabet. 41 Wali ojo pangandonge i Elisabet gombo i Maria etu, ana kodi to ri raya ngkomponya maroso naika mawolewole. Panewa i Elisabet bae karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing ia. 42 Wali ia maroso loonya manganto’o, “Komi semo to rasi-rasi wo’u pei samparia tau we’a to yusa! Pasi marasi kojo seja Ana to danupoanaka ngkomi etu! 43 Gete, ipu kojo rayangku apa komi indo mPuengku wali komi bae anggamu pei komi tiroo ma’i mayunu resi aku to kodi angga si’i. 44 Apa ojo pangandonge ntalingangku loomu mampogomboka aku etu, ana to ri raya ngkompongku si’i maroso naika mawole-wole saba kandende ndayanya. 45 Masanang komi apa komi mansarumaka i Pue damangika kojo ewa wimba Ia roomo manganto’oka komi.” 46 Wali i Maria manganto’o, “Rayangku mangabarong i Pue, 47 pasi ndende kojo toniingku apa saba i Pue Allah, to pansompongku. 48 Ndende rayangku apa i Pue Allah mamporayang aku, nempo ojo to papolaongiNya to kodi angganya si’i. Wali monso pu’u yako tempo si’i samparia wiyaa ntau to datuwu damanganto’oka aku masanang. 49 Naka pei sira damanganto’oka aku masanang apa saba palaong to bae kojo batuanginya to naikaka i mPue Allah anu Makuasa aku. O, mapasing kojo Ia! 50 Pasi Ia mamporayang potapi-tapi mbiyaa ntau to mampalaika Ia saba manga’angga Ia. 51 Yako ri palaong to inikaNya Ia roomo mampapokitaka to lino kuasaNya, pasi Ia roomo mangaga’a tau to pampobuuka ndayanya mangei. 52 Ia roo seja mangayali muni kuasa makole-makole pei tau to kodi angganya Ia mangokotaka see mawali bae angganya. 53 Pasi Ia roomo mangawaika tau to masiasi gana kojo anu to matao to danapake nsira. Pei ane tau to sugi Ia mangarubak yau pei taa mangawaika sira mangkeni bara kesaa. 54 Pasi Ia roomo mangabanang parajanji to inikaNya resi bue-bue ngkita tempo owi, apa Ia mangansawang kita to Israel, to papolaongiNya. Ia taa mangkalingan mampaponsanika i Abraham pamporayangiNya tempo owi pasi Ia mampaponsanika seja samparia wiyaa i Abraham pamporayangiNya etu rataka ri singkasaenya.” Wali etu semo gombo i Maria. 56 Wali yako etu i Maria maroo bara togo mbuya kasaenya resi i Elisabet panewa ia mawolili muni njo’u lipunya. 57 Wali yako etu, ojo kagananya wuyanya danapoana i Elisabet, ia mampoanaka ana langkai. 58 Ojo pangandonge nu romu lipunya pasi ja’i-ja’inya kareba etu, sira mangansani i Pue Allah bae pamporayangiNya resi i Elisabet, wali sira samparia ndende kojo seja rayanya sindara-ndara pei ia. 59 Wali ojo kagananya wayu eo yako kare’e nu ana etu, tau ma’i mangansui mangalulu ada nto Yahudi. Pasi sira rani damangansangaka ia i Sakharia, apa etu semo sanga mpa’anya, pasi ane ewa ada nsira, ewa wetu raika. 60 Pei indonya manganto’o, “Ne’e. Ia darasanagaka i Yohanes.” 61 Wali tau etu manganto’oka i Elisabet, “Tare ja’imu to ewa wetu sanganya.” 62 Wali sira mangangkawes pa’a nu ana kodi etu. Sira taa mampogomboka ia apa ia tawa mangansani muni magombo, see naka sira mampondayaka ia taa seja nakoto mangandonge rao. Sira mangangkawes mampotanaka resi ia bara sema sanga to ia rani mangasangaka ananya etu. 63 Wali i Sakharia mangamporapi anu to danatulis, panewa ia mangantulis, “Sanganya i Yohanes.” Wali tau boros etu sira ipu rayanya. 64 Wali ojo pangantulis i Sakharia gombo etu, ia mansaka nansani muni magombo. Wali ia magombo mangabarong i Pue Allah. 65 Wali tau boros to maroo ri awe nsira, sira meka rayanya mangkita palaong to etu. Pasi kareba mangkonong samparia palaong to nawali etu natikareba-reba njo’u samparia lipu ntau to re’e ri woto mpantana-mpantana ri propinsi Yudea. 66 Pasi samparia tau to mangandonge kareba mangkonong ana i Sakharia sira dua Elisabet etu sira mampobuu-buuka kojo pasi manganto’o samba’a pei samba’a, “Bara kesaa to damawali resi ana etu ane baemo?” Naka pei sira manganto’o ewa wetu apa manasa resi sira i Pue mangararamaka katuwu nu ana kodi etu. 67 Wali i Sakharia, pa’a nu ana etu, ia bae karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing ia. See naka ia mamporata gombo to yako resi i Pue Allah. 68 Ia manganto’o, “Barongi i Pue, Allah nto Israel, apa Ia ma’imo mangansawang tauNya pasi mangalapa muni kita. 69 Apa Ia mangawaika kita to pansompo to maroso. To pansompo etu, Ia wiyaa i Makole Daud, to papolaong i mPue Allah tempo owi. 70 Wali palaong si’i semo to nato’o yami i mPue Allah tempo owi. Ia manganto’oka gombo etu mangampake nganga nto pantuntu tuntuNya, tau to Ia puenya semo. 71 Wali Ia nanganto’o Ia damampalaes kita yako ri balinta, pasi Ia damampalaes kita yako ri kuasa ntau samparia to maja’a nakita kita.’ 72 Pasi Ia nanganto’o Ia damampaponsanika bue-bue ngkita pamporayangiNya pasi Ia damangabanang parajanji to Ia semo nangika resi sira. 73 Parajanji etu parajanji to Ia namparajanjika kojo resi bue ngkita, i Abaraham tempo owi. 74 ParajanjiNya etu semo Ia damangalapa kita yako ri kuasa nu balinta see kita tamo meka-meka resi sira. Apa ane ewa see kita maya mampue mampakabae Ia ri kasanang ndaya. 75 Wali singkasaenya kita tuwu, kita maya mangika lengko to singkonong pei Ia to masipato naika ntau to Ia puenya.” Wali etu semo gombo i nSakharia. 76 Roo see ia mampogomboka wo’u ana kodi, ia manganto’o, “O anangku, korom darato’oka to pantuntu tuntu i mPue Allah anu Makuasa. Apa korom damampatiruyu pei i Pue damampasilonga raya ntau see sira damangansani i Pue ane Ia ratamo. 77 Etu semo, korom damampaponsanika tau i mPue i Pue Allah damampalaes sira. Wali jaya Ia mampalaes sira etu, Ia mangalapa dosa nsira. 78 Naka pei i Pue Allah damangika ewa wetu apa Ia bae kojo pamporayangiNya resi kita. Wali see naka to Pansompo to dama’i yako saruga darata resi kita. Ia raporapaka ewa eo to owo lambu. 79 Apa Ia damampakareme kita to ewa tau to maroo ri raya ngkawuri, to mampokeka kapate. Ia damampotundeka kita see kita damangansani ewa wimba daraika ane rani masingkatao pei i Pue Allah. Wali palaong to danaika nto Pansompo etu maya raporapaka ewa mampakaremeka kita jaya to kita damangalulu.” Wali ungkanyamo gombo i nSakharia. 80 Wali yako etu ana i nSakharia etu tioko-yokomo pasi tidugangi seja karoso ndayanya. Panewa ia yau njo’u pada bone pei maroo nja’u ria sampe rata temponya ia mula mampakarebaka yununya to Israel anu to nato’oka i mPue Allah ia mampakarebaka.

Luke 2

1 Wali ri tempo kare’e i Yohanes etu, tempo etu re’e porenta yako resi i Kaisar Agustus, makole nto Roma. Ia manganto’o samparia tau ri lino to re’e ri ara ngkuasanya daratulis sanganya see nansani patanya kaborosinya tau etu. 2 Wali etu semo pangantulis sanga to uyunya kojo. Tempo etu i Kirenius semo gubernur ri propinsi Siria. 3 Wali samparia tau to naporentangika i Agustus, sira mawolili muni njo’u lipu nsira samba’a pei samba’a see daratulis sanganya. 4 Pasi i Yusup, to kasimpande i Maria, ia seja mayoko yako ri kota Nasaret nja’u propinsi Galilea. Ia yau ri kota Betlehem to nja’u propinsi Yudea. Wali naka pei i Yusup yau ri Betlehem apa ia samba’a wiyaa i Makole Daud to maroo nja’u ria tempo owi. 5 Wali ia yau njo’u ria daratulis sanganya. Pasi ia mangkeni seja kasimpadenya, i Maria. I Maria etu baemo komponya ri tempo etu. 6 Wali tempo sira dua nja’uwa nja’u Betlehem ratamo temponya i Maria moana. 7 Sira yau njo’u banua nakayore ntau to rata pei taa soa. Wali sira yau mampago pasuli napampiara ntau binatang. Panewa nja’u ria semo i Maria mampoanaka ananya to tu’anginya, etumo ana langkai. Ojo kare’enya ana kodi etu ijamumukanya kain panewa inulinya ri raya ndula, tampa rapampokoni binatang. 8 Wali wuri etu re’e bara sawei mba’a to pangkampang domba to mangangkampang dombanya nja’u pada to taa longko kojo yako ri kota Betlehem. 9 Tempo sira mangangkampang dombanya etu, kodi majoli re’e samba’a pomakau i mPue yako ri saruga rata resi sira. Pasi reme i mPue to makilo kojo mangansindo sira. Wali meka kojo raya nsira. 10 Pei pomakau i mPue etu manganto’oka sira, “Ne’e meka! Apa aku rata mangangkenika komi kareba matao to damampakandende raya ntau samparia. 11 Apa seo si’i nja’u Betlehem, kota to nakaroo i Makole Daud tempo owi, rapoanakamo to Pansompo ngkomi. Ia i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, i Pue semo. 12 Wali intamo pei liwu Ia. Ewa si’i tondong see ane nurata ngkomi danunsanika Ia: Komi damangarata Ana kodi to rajamumuka kain pasi rauli ri raya ndula, tampa rapampokoni binatang.” 13 Wali ojo karoonya pomakau i mPue etu manganto’o gombo etu, kodi majoli rata seja yununya to boros kojo yako ndate saruga. Sira mangabarong i Pue Allah to’onya, 14 “I Pue Allah rabarong ndate saruga, tampa to malangan kojo. Pasi ri lino si’i, tuwu-tuwuja dare’e kasingkatao ri oyo ntau to mangarata kanoto i mPue Allah.” 15 Wali ojo karoonya pomakau i mPue Allah etu mangabarong i Pue Allah sira mampiyaika tau etu pei mawolili muni nto’u saruga. Roo see to pangkampang domba etu magombo samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Anu kita yau njo’u Betlehem, yau damangalo’a palaong to nawali to roomo napaponsanika i mPue kita etu.” 16 Wali sira majoli yau, panewa rata nja’u Betlehem sira mangarata i Maria sira togo i Yusup pasi Ana kodi to rauli ri raya ndula, tampa rapampokoni binatang. 17 Tempo sira mangkita Ana kodi etu, sira mangansaritaka mangkonong gombo to nato’oka mpomakau i mPue sira mangangkonong Ana kodi etu. 18 Pasi samparia tau to mangandonge sarita to nato’oka nto pangkampang domba sira etu, sira paka ipu kojo rayanya. 19 Pei ane i Maria, ia taa mangkalingan palaong to mawali etu. Ia mandudu mampobuubuuka mangkonong samparia to etu. 20 Wali yako etu to pangkampang domba mawolili muni mampago dombanya. Ri raya mpalinja yau muni etu, sira mampakabae pasi mangabarong i Pue Allah apa saba samparia to roomo nadonge nsira pasi to nakita nsira. Apa samparia palaong to etu singkonong kojo pei anu to nato’oka yami mpomakau i mPue sira. 21 Wali ojo kagananya wayu mbengi yako ri kare’e nu Ana kodi etu, ratamo temponya Ia rasui mangalulu ada nto Yahudi. Wali tempo etu semo Ia rasangaka i Yesu, singkonong ewa to roomo nato’oka mpomakau i mPue Allah i Maria tempo i Maria tawa mangkayu’uka. 22 Wali yako etu ratamo temponya i Yusup sira dua i Maria damangika pampue ewa ratulis ri raya mporenta i Musa mangkonong tau to moanamo. Pampue etu naika nsira see tau we’a etu danato’o i mPue Allah mayongo muni. Wali sira yau ndeku Yerusalem damampampueka pampue to singkonong pei porenta i Musa, etu semo dua mba’a tagou bara dua mba’a ana ntonsi merpati. Pasi tempo sira yau etu, sira mangkeni seja Ana kodi see damangkeni ri raya banua i mPue Allah pei mampatimonso Ia i Pue Allah pueNya. Naka pei sira mangika palaong to etu, apa re’e ratulis ri raya mporenta i mPue manganto’o, “Samparia ngana to tu’anginya to langkai darato’oka i Pue puenya.” 25 Wali tempo etu, ndate Yerusalem re’e samba’a to langkai sanganya i Simeon. I Simeon etu ia tau to lengkonya singkonong pei i Pue Allah, pasi ia madota kojo mampue mampakabae i Pue Allah. Pasi ia mangampeas kojo temponya to Israel darapalaes yako ri bali nsira. Wali i Nosa Mapasing re’e resi i Simeon, 26 pasi i Nosa Mapasing etu roomo mampaponsanika yami i Simeon ia tawa damate ane tawa ikitanya i Kerisitu, Makole parajanji i mPue. 27 Wali i Nosa Mapasing manganto’oka i Simeon yau masua ri raya banua i mPue Allah, see naka ia yau. Tempo ia re’e ri raya banua etu, rata seja i Yusup sira togo sana. I Yusup pasi i Maria mangkeni Ananya ri raya banua i mPue Allah damampatimonso Ia i Pue Allah pueNya singkonong ewa porenta i Musa. 28 Wali tempo sira togo rata etu, i Simeon yau mangoko Ana kodi pei mansokowaka Ia. Ia mangabarong i Pue Allah, manganto’o, 29 “Pue, Komi roomo mangabanang parajanjiMu resi aku, to papolaong ngKomi. Wali biakamo nempo aku mate si’i-si’i, apa rayangku masanang. 30 Apa matangku re’emo mangkita Ia to nupokau ngKomi damampalaes to lino. 31 Ia semo to Pansompo to nuwai ngKomi see samparia to lino damangkita Ia. 32 Wali Ia ewa pansona to mampakaremeka tau to si’a to Yahudi jaya to monso see sira maya mangansani Komi. Pasi apa saba Ia see naka tau ngKomi, to Israel semo, darabarong apa Ia seja samba’a to Israel.” Wali etu semo gombo i nSimeon mangabarong i Pue Allah. 33 Wali pa’a pei indo nu Ana kodi etu ipu kojo raya nsira mangandonge gombo to nato’o i nSimeon mangkonong palaong to danaika nu Ana etu. 34 Roo see i Simeon mampokaika sira mamporapika resi i Pue Allah see Ia mangawaika sira rasi. Panewa ia manganto’oka i Maria, indo nu Ana kodi etu, ia manganto’o, “Lo’aja Ana si’i, Ia napilis i mPue Allah, wali apa saba Ia see naka boros kita to Israel to darapalaes. Pei boros seja to darapakaja’aka yau apa sira bo’onya mampalaika Ia. Wali Ia ewa tondong to mangansuduka tau jaya darata resi i Pue Allah, pei boros tau to bo’onya mangalulu jaya etu, see naka sira damanganto’o maja’a Ia. 35 Wali yako gombo nsira to maja’a etu kita maya manasa ewa wimba kamonsonya pampobuuka ntau boros. Pei ane korom, Maria, korom damangarata kamawo ndaya to maya raporapaka ewa yu’a to mangantuja rayamu.” Wali etu semo gombo to nato’oka i nSimeon i Maria. 36 Wali nja’u ria re’e seja samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah to we’a, sanganya i Hana. Ia ana i mPanuel, yako wiyaa i Asyer. Wali i Hana etu tu’a kojomo. Ia pitu nto’u maroo siwaka pei rongonya yako ri temponya sira rapasiwaka. 37 Roo see mate yau rongonya etu, panewa roo see ia tau balu rataka ri temponya ia wayu mpuyu pei opo nto’u. Wali ia jamo maroo-roo ri raya banua i mPue Allah, tamo mampiyaika banua etu. Pasi wuri-eo ia mampue mampakabae i Pue Allah. Pasi ri rayanya ia mampue mampakabae i Pue Allah etu ia mandudu mangorop pasi makai-kai. 38 Wali tempo i Yusup sira togo sana tiroowa nja’u nja’u banua i mPue Allah, rata i Hana ri awe nsira pei mangkita Ana kodi etu. Tempo ia mangkita Ana kodi etu, ia manganto’oka i Pue Allah tarima matao. Pasi ia magombo mangkonong Ana kodi etu resi samparia tau nja’u ria to masanang mangampeas temponya i Pue Allah damangalapa muni tau Yerusalem yako ri kasusa nsira. 39 Wali ojo karoonya i Yusup pasi i Maria mangika samparia to nato’oka mporenta i mPue sira mangika, sira mawolili muni lo’u lipu nsira, etu semo kota Nasaret ri propinsi Galilea. 40 Wali Ana kodi etu kanjo’u-njo’u tiduga-dugang kabaeNya pasi karoso ndayaNya. Ia bae seja kapandeNya apa Ia sangkani nasawang i mPue Allah. 41 Wali ponto-ponto to’u tau tu’a i Yesu yau ndeku Yerusalem ane temponya roa rapangendo temponya to Israel naliunaka mpomakau to mangkeni kapate tempo ia mangkita raa to rapalasika ri wombo nsira lo’u tana Mesir tempo owi . Roa etu rato’oka Roa Paskah. 42 Pasi tempo i Yesu sampuyumo pei dua nto’u, sira togo yau wo’u mangansabi Roa etu ewa biasa naika nsira. 43 Wali ojo kaliunya Roa Paskah etu, i Yusup sira dua i Maria mayoko damawolili muni ri lipunya. Pei i Yesu anu damangurawa etu, Ia nda’awa nda’a Yerusalem, pei tau tu’aNya taa nansani. 44 Sira dua ojo mampandayaka Ia re’e ri oyo ntau boros to sinjaya pei sira. Wali ojo kagananya seo palinja nsira, sira mangaliwu i Yesu ri oyo nu ja’i nsira pasi tau to napobiasa nsira, pei sira taa mangarata Ia. 45 Wali tempo sira taa mangarata Ia etu, sira mawolili muni ndeku Yerusalem mangaliwuliwu Ia. 46 Wali ojo kagananya togo eo sira mangaliwu i Yesu, panewa sira mangarata Ia ri raya banua i mPue Allah. Ia re’e matunda ri oyo ntau to mampotunde agama nto Yahudi, Ia mangampodongeka gombo nsira pasi masipotanaka resi sira. 47 Wali samparia tau to mangandonge gombo i Yesu etu, paka ipu kojo raya nsira apa pande kojo pasonoNya. 48 Wali tempo tau tu’aNya mangkita Ia etu, sira ipu kojo rayanya, pei indoNya manganto’oka Ia, “Anangku, maka pei Korom mangika palaong si’i resi kami? Mawo kojo raya mami dua pa’amu tempo mangaliwu-liwu Korom.” 49 Pei i Yesu manganto’oka tau tu’aNya, Ia manganto’o, “Maka pei komi dua mangaliwu Aku? Bara taa nunsani ngkomi Aku taa maya taa mangika palaong mPa’angKu ri raya banuaNya?” 50 Ewa wetu nato’o i Yesu pei sira dua taa manasanya ewa wimba kamonsonya batuanginya gombo to Ia manganto’oka sira etu.” 51 Wali yako etu i Yesu mangalulu sira dua yau muni lo’u kota Nasaret, pei sangkani mampalaika songka nsira. Pei indoNya taa mangkalingan palaong to mawali etu. Ia mandudu mampobuu-buuka mangkonong samparia to etu. 52 Wali i Yesu kanjo’u-njo’u tidugadugang kapandeNya pasi kabaeNya. I Pue Allah masanang kojo resi Ia pasi yunuNya to lino masanang seja resi Ia.

Luke 3

1 Wali tempo etu i Kaisar Tiberius maporenta nja’u Roma. Wali ojo kagananya sampuyu pei lima nto’u kasaenya ia maporenta, tempo etu i Pontius Pilatus semo gubernur ri propinsi Yudea. Pasi tempo etu i Herodes semo makole nja’u propinsi Galilea pasi a’inya, i Pilipus, ia makole nja’u lipu to rato’oka Iturea pasi Trakhonitis. Panewa re’e seja i Lisanias to makole nja’u Abilene. 2 Pasi tempo etu i Hanas sira dua i Kayapas semo to mawali kepala nto pampue to bae angganya. Wali tempo etu semo i Yohanes, ana i nSakharia, maroo-roo nja’u pada bone. Tempo ia nja’u ria i Pue Allah mampotuunaka resi ia manganto’oka ia yau mampakarebaka resi tau tuntuNya. 3 See naka ia yau njo’u samparia lipu to ri awe ngkoro Yordan. Ia mampakarebaka resi tau, manganto’o, “Pojeamo see i Pue Allah damangalapa dosa ngkomi. Panewa rabaptis see palaong etu damawali tondong to mampaponsanika tau boros komi roomo majea.” 4 Wali palaong to etu singkonong kojo pei gombo to ratulis nja’u buku to natulis i Yesaya tempo owi. Gombo etu mangkonong i Yohanes semo, to’onya, “Re’e tau maroso loonya mampogomboka tau boros nja’u pada bone, ia manganto’oka tau etu, ‘Tamo masae i Pue darata. Wali see naka ewa naika ntau mampasilongaka yami i makole jaya see taa masuli palinjanya, ewa wetu seja nika ngkomi mampasilonga raya ngkomi damangaya i Pue. 5 Ane dama’i makole, tau mampasilonga yami jaya to danalinjak makole etu, wali samparia lemba to nja’u jaya etu ratampok yau pasi samparia tongku pasi pantana rapakalempe. Jaya to maneo rapakanoto pasi jaya to taa lempe rapakalempe. Wali ewa naika ntau mangkariang samparia to damangantalas palinja i makole etu, ewa wetu seja danuika mampasilonga ruyu raya ngkomi damangaya i Pue 6 see samparia to lino damangkita ewa wimba danaika i mPue Allah mampalaes tau.’” Wali etu semo gombo i Yesaya tempo owi mangkonong palaong i Yohanes. 7 Wali boros tau to mangampago i Yohanes see ia damangabaptis sira. Pei i Yohanes mangansani taa samparia sira to monso pu’u majea, see naka ia manganto’oka tau etu, to’onya, “Gete, komi ewa ule to mampeyaa mampiyaika apu nja’u pada! Wimba, komi bara mampobuuka ane ma’i darabaptis, ane ewa see komi maya mampiyaika huku to danaporata i mPue Allah? Gete, taa mawali ewa wetu, apa ane ojo gombo ngkomi to manoto, nempo roomo rabaptis pei komi tiroo damangarata huku nu dosa ngkomi. 8 Pei ane monso pu’u komi majeamo yako ri dosamu, ika lengko to masipato naika ntau to majeamo. Pasi ne’e mampobuuka, ‘Kami taa darahuku apa kami wiyaa i Abraham.’ Ne’e mampobuuka ewa see apa ane naporoe, i Pue Allah nakoto mampakaja’aka yau komi panewa mangawali yau watu mayunu si’i damawali wo’u tau to wiyaa i Abraham damangabolos komi. 9 Wali huku i mPue Allah resi komi maya raporapaka ewa wase to raokotaka damangantowo yau kaju. Wali samparia kaju to taa mampowuaka wua to matao, kaju etu daratowo yau pei darapanasok yau la’u apu.” Etu semo rapa to nato’oka i Yohanes sira. 10 Wali tempo tau boros mangandonge gombo i Yohanes etu, sira mampotanaka, sira manganto’o, “Ane ewa see, kesaa to danaika mami damampakanasa kami monso pu’u majeamo?” 11 Panewa i Yohanes manganto’oka sira, “Ewa si’i danuika ngkomi. Ane tau to dua bajunya, waika yau samba’a resi tau to tare bajunya. Pasi ewa see seja tau to re’e pangkoni, tila yau resi tau to tare pangkoninya.” Etu semo pasono i Yohanes. 12 Wali ma’i seja tau to pantagi asele, ma’i danabaptis i Yohanes. Sira mampotanaka resi ia, sira manganto’o, “Pa’a Guru, kesaa danaika mami damampakanasa kami monso pu’u majeamo?” 13 I Yohanes mangansono, to’onya, “Tempo komi mangantagi asele, ne’e mangoko yabi to nato’oka mpomarenta komi mangoko.” 14 Pasi re’e seja bara sawei mba’a tentara to mampotanaka seja resi i Yohanes, sira manganto’o seja, “Kesaa danaika mami?” Wali i Yohanes manganto’oka sira, “Ne’e mangarai tau see sira damangawaika komi doi, pasi ne’e seja mawuti mampakasala sa’e. Pasi pakasanang raya ngkomi resi saro to nawaika mpomarenta komi.” 15 Wali tau boros to mangandonge gombo i Yohanes bae pansarumaka nsira mangampeas i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. Pasi sira re’e mampobuu-buuka ri rayanya mangkonong i Yohanes, bara ia semo i Kerisitu etu. 16 See naka i Yohanes manganto’oka sira samparia, ia manganto’o, “Aku mangabaptis komi mangika tondong komi majeam. Wali tempo aku mangabaptis komi etu, aku mangampake ue. Pei re’e tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae kuasaNya pei aku. Ia bae kojo anggaNya, see naka aku mangepe aku nempo ojo mangalede so’o nsapatuNya taa masipato. Wali tau to dama’i etu taa damangabaptisika komi ue. Re’e komi to Ia damangabaptisika i Nosa Mapasing batuanginya Ia damampaporoo i Nosa Mapasing ri raya ntau etu. Pei re’e wo’u komi to danabaptisika apu batuanginya Ia damamposaka tau to etu ri raya nu apu. 17 Wali tau to dama’i etu raporapaka ewa tau to damanapi. DukuNya re’e ri paleNya pasi Ia damangantapis weaNya naka yongo. Panewa weaNya etu Ia damamposaka ri raya ngkonda, pei otanya Ia damamporomung pei mangantunu yau ri apu to tare to maya mangampika.” 18 Wali etu semo gombo i Yohanes resi tau boros mangkonong huku i mPue Allah to darata. Pasi boros wo’u paposia to ia manganto’oka sira. 19 Pei yako etu i Makole Herodes mangantarungku i Yohanes. Naka pei ia mangantarungku i Yohanes apa i Yohanes roomo manganseko ia apa saba ia mangoko yau i Herodias, indo nu ana ntua’inya, i Pilipus. Pasi i Yohanes manganseko seja ia apa saba palaong to yusa to maja’a seja to inikanya. 20 Wali see naka i Herodes mangika palaong to ja’a-ja’a wo’u pei palaong to etu. Etu semo ia mangantarungku yau i Yohanes. 21 Pei tempo i Yohanes tawa ratarungku, tempo tau boros rabaptis, tempo etu i Yesu rabaptis seja. Ojo karoonya i Yesu rabaptis etu Ia makai-kai, pasi tongonya Ia makai-kai yangi tiloka 22 pasi i Nosa Mapasing yako ndate yangi ewa tagou ta’aNya tudu ri wawoNya. Pasi re’e seja loo yako ndate saruga, loo etu manganto’oka i Yesu, to’oNya, “Komi semo AnangKu anu Kuporayang kojo. Aku masanang kojo resi Komi.” 23 Wali i Yesu bara togo mpuyu nto’umo tempo Ia mula mangika palaong to nawaika i mPue Allah Ia. Ia nato’oka ntau Ana i Yusup. Pasi i Yusup etu ia ana i Eli. 24 I Eli etu ia ana i Matat, Matat ia ana i Lewi, Lewi ia ana i Malkhi, Malkhi ia ana i Yanai, Yanai ia ana i Yusup, 25 Yusup etu ia ana i Matica, Matica ia ana i Amos, Amos ia ana i Nahum, Nahum ia ana i Hesli, Hesli ia ana i Nagai, 26 Nagai ia ana i Maat, Maat ia ana i Matica, Matica etu ia ana i Simei, Simei ia ana i Yosekh, Yosekh ia ana i Yoda, 27 Yoda ia ana i Yohanan, Yohanan ia ana i Resa, Resa ia ana i Serubabel, Serubabel ia ana i Sealtiel, Sealtiel ia ana i Neri, 28 Neri ia ana i Malkhi, Malkhi ia ana i Adi, Adi ia ana i Kosam, Kosam ia ana i Elmadam, Elmadam ia ana i Er, 29 Er ia ana i Yesua, Yesua ia ana i Elieser, Elieser ia ana i Yorim, Yorim ia ana i Matat, Matat etu ia ana i Lewi, 30 Lewi etu ia ana i nSimeon, Simeon ia ana i Yehuda, Yehuda ia ana i Yusup, Yusup etu ia ana i Yonam, Yonam ia ana i Elyakim, 31 Elyakim ia ana i Melea, Melea ia ana i Mina, Mina ia ana i Matata, Matata ia ana i Natan, Natan ia ana i Makole Daud, 32 i Makole Daud ia ana i Isai, Isai ia ana i Obed, Obed ia ana i Boas, Boas ia ana i nSalmon, Salmon ia ana i Nahason, 33 Nahason ia ana I Aminadab, Aminadab ia ana i Admin, Admin ia ana i Arni, Arni ia ana i Hesron, Hesron ia ana i mPeres, Peres ia ana i Yehuda, 34 Yehuda etu ia ana i Yakub, Yakub ia ana i Ishak, Ishak ia ana i Abraham, Abraham ia ana i nTerah, Terah ia ana i Nahor, 35 Nahor ia ana i nSerug, Serug ia ana i Rehu, Rehu ia ana i mPeleg, Peleg ia ana i Eber, Eber ia ana i nSalmon, 36 Salmon etu ia ana I ngKenan, Kenan ia ana i Arpakhsad, Arpakhsad ia ana i nSem, Sem ia ana i Nuh, Nuh ia ana i Lamekh, 37 Lamekh ia ana i Metusalah, Metusalah ia ana i Henokh, Henokh ia ana i Yared, Yared ia ana i Mahaleleel, Mahaleleel ia ana i ngKenan, 38 Kenan etu ia ana i Enos, Enos ia ana i nSet, Set ia ana i Adam, pasi Adam ia ana i mPue Allah. Wali etu semo sanga ntau to mawali bue-bue i Yesu yako ri tempo mpamulanya.

Luke 4

1 Wali i Yesu bae karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing Ia tempo Ia mawolili muni yako nja’u koro Yordan. Wali Ia nasale i Nosa Mapasing nto’u pada bone. 2 Wali opo mpuyu mbengi kasaenya Ia ndate pada bone etu pasi tempo etu Ia nagoda i ngKepala nto pantipu. Ri rayanya opo mpuyu mbengi etu Ia tare mangkoni bara kesaanya, wali see naka Ia moro kojo kompoNya. 3 Wali i Kepala nto pantipu manganto’oka Ia, “Ane monso pu’u Komi Ana i mPue Allah, to’oka watu si’i, ‘Powali yau roti.’” 4 Pei i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Aku taa damangika ewa wetu apa re’e to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, ‘Naka pei to lino re’e katuwunya si’a ojo saba mangkoni pangkoni. To bae wo’u batuanginya tau nempo mawali moro komponya pei ia tiroo mampolaika kasamparianya gombo i mPue Allah.’ Etu semo to re’e ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah.” 5 Wali yako etu i Kepala nto pantipu mangkeni i Yesu nto’u rapa ntongku to malangan. Ojo karata nsira ndate ria, ri rayanya sampida mata ia mangansuduka i Yesu samparia lipu ntau to nakuasang makole. 6 Ia manganto’oka i Yesu, “Samparia lipu to meyawa pasi to bae batuanginya to nukita ngKomi etu aku damangawaika Komi damangkuasang. Apa samparia etu roomo rawaika resi aku, wali i sema to aku rani mangawaika, aku maya mangawaika. 7 Wali aku damangawaika kojo resi Komi ane Komi damampue mampakabae aku.” 8 Pei i Yesu manganto’oka ia, “Gete, bo’ongKu! Apa re’e porenta to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, ‘Ne’e mampue mampakabae anu to yusa wo’u kasimbalinya yako i Pue apa Ia semo Allah ngkomi. Pasi tare yusa to danupalaika kasimbalinya yako Ia.’ Ewa wetu ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah.” 9 Wali yako etu i Kepala nto pantipu mangkeni wo’u i Yesu ndeku Yerusalam. Rata nda’a ria, ia mangkeni i Yesu ndate wumbu to malangan kojo ri banua i mPue Allah panewa manganto’oka Ia makore ndate ria. Ia manganto’oka i Yesu, “Ane monso pu’u Komi Ana i mPue Allah, patimbesi lo’u aranya, 10 apa re’e ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, to’onya, ‘I Pue Allah manganto’oka pomakauNya damampalaes Komi see Komi taa damangarata salaka. 11 Wali pale nsira damangokotaka Komi naka ne’e pasiwa witiMu dakono ri watu.’ 12 Pei i Yesu mangansono wo’u gombo i ngKepala nto pantipu etu, Ia manganto’o, “Bo’ongKu matimbesi, apa re’e seja ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, to’onya, ‘Ne’e mangansoba kuasa i mPue Allahmu.’ Ewa wetu ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah.” 13 Wali ojo karoonya i Kepala nto pantipu mampeyaa sawei ngaya panggoda, ia mampiyaika i Yesu damangampeas tempo to yusa. 14 Wali yako etu i Yesu mawolili muni njo’u propinsi Galilea. Tempo Ia mawolili etu, re’e kuasa i Nosa Mapasing resi Ia. Pasi kareba mangkonong palaong to inikaNya natikareba-rebamo juku ri lipu ntau nja’u ria. 15 Ia mampotunde nja’u banua-banua to napampotunde nto Yahudi, pasi samparia tau mangabarong Ia. 16 Wali yako etu i Yesu yau njo’u kota Nasaret, kota to karooNya tempo Ia dakodiwa sampe rata temponya Ia baemo. Wali rata nja’u ria, ojo karatanya Eo Rapandoo, Ia yau ri banua to napampotunde nto Yahudi ewa to biasa inikaNya. Rata nja’u ria Ia masua ri raya banua etu panewa yako etu Ia makore damangabasa tuntu i mPue Allah. 17 Wali re’e tau to mangawaika Ia buku rayuyu to nja’u ratulis gombo i Yesaya, to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Wali i Yesu mangaloka buku rayuyu etu panewa Ia mangarata ayat to Ia rani mangabasa, ayat etu manganto’o, 18 “Nosa i mPue re’e resi Aku, apa Ia roomo mangampilis Aku damampakarebaka kareba matao resi tau to masiasi. Pasi Ia nampokau Aku damampaponsanika resi tau to nata’amaka nsa’e sira daralapa muni. Pasi Ia nampokau Aku damampaponsanika resi tau to buta sira damangkita muni rao. Pasi Ia nampokau Aku damangansawang tau to rapakasusa, 19 pasi damampakarebaka resi to lino, manganto’o, ‘Ratamo temponya i Pue Allah damamponsanika komi kanotoNya.’” Etu semo gombo i Yesaya to nabasa i Yesu. 20 Wali ojo karoonya i Yesu mangabasa gombo etu, Ia mangayuyu muni buku rayuyu pei mangawaika muni resi tau to mampasilonga buku etu. Roo see Ia matunda damampotundeka tau boros. Wali samparia tau to nja’u raya banua etu paka mangalo’aka resi i Yesu. 21 Wali Ia manganto’oka sira, “Tuntu i mPue Allah to owo roo nudonge ngkomi tibanangimo seo si’i ri tempo komi mangandonge etu.” 22 Wali samparia tau to nja’u ria paka mangabarong i Yesu, pasi sira ipu rayanya mangandonge gomboNya to magaya kojo etu. Pei sira taa mangaya Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah, sira mampobuuka Ia ojo tau biasa semo. See naka sira manganto’o samba’a pei samba’a, to’onya, “Gete, tau si’i ojo Ana i Yusup!” 23 Wali i Yesu manganto’oka wo’u sira, Ia manganto’o, “Aku kunsani komi rani mampatiendoka Aku mangkonong ligi to manganto’o, ‘Dokter, pakulir koromu ngkalio!’ Apa ane ri ligi etu Aku raporapaka ewa dokter pasi komi raporapaka ewa koro nu dokter etu apa komi yunungKu to samba’a lipu. Wali sewaju ewa manganto’oka Aku, ‘Ikaka seja kami to yunuMu palaong to taa rapobiasa to nuika ngKomi resi tau Kapernaum seore.’” 24 Yako etu i Yesu manganto’o wo’u, “Aku manganto’oka komi monso pu’u tare to pantuntu tuntu i mPue Allah to na’angga ntau ane nja’u lipu to si iaja. 25 Pasi monso seja sarita si’i: Ane tempo i Elia tempo owi, tempo etu togo nto’u pei ono mbuya kasaenya taa kojo re’e uja pasi juku ri tana Israel mawali oro to mapari kojo. Wali tempo etu malagi kojo tau balu ri tana Israel si’i. 26 Pei i Elia taa napokau i mPue Allah damangansawang tau balu to Israel etu apa sira taa mangaya i Elia monso pu’u to pantuntu tuntu i mPue Allah. Kasimbalinya yako etu, ia rapokau damangansawang samba’a tau balu to si’a to Yahudi to maroo ri kota Sarpat nja’u tana Sidon. 27 Pasi tempo i Elisa, to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi seja, tempo etu malagi kojo tau ri tana Israel to masaki malobo. Pei si’a tau etu to rapakatao muni apa sira taa seja mangaya i Elisa ia to pantuntu tuntu i mPue Allah. Wali ojo i Naaman to Siria to rapakatao muni yako ri panyaki to etu.” Ewa wetu nato’o i Yesu mampakanasaka sira ane to Yahudi taa mangaya Ia, Ia dayau wo’u resi tau to yusa. 28 Wali ojo pangandonge ntau to ri raya banua to napampotunde nto Yahudi gombo i Yesu etu, sira samparia paka maja’a kojo rayanya. 29 Sira makore pei mangarubak i Yesu yako ri raya ngkota etu pei mangkeni Ia njo’u wo’o mpanaa to re’e ri pantana to ri awe ngkota nsira etu. Sira damampanasoka yau i Yesu yako ri wo’o mpanaa etu. 30 Pei taa mawali apa i Yesu malinja liu oyo ntau boros etu panewa polas yako ri lipu etu. 31 Wali i Yesu yau wo’u lo’u Kapernaum, kota to la’u propinsi Galilea. Rata la’u ria, ojo karatanya Eo Rapandoo, Ia yau mampotunde tau nja’u banua to napampotunde nto Yahudi la’u ria. 32 Wali sira ipu rayanya mangandonge anu to Ia mampotundeka sira etu, apa Ia magombo ewa tau to nawaika i mPue Allah kuasa. 33 Wali tempo i Yesu mampotunde ri raya banua etu, tempo etu nja’u seja ngkai to naposuak measa, nosa to maja’a kojo. Ngkai etu maroso loonya kaboo, 34 ia manganto’o, “O Yesu to Nasaret, kesaa Komi damangika resi kami to measa? Wimba, Komi bara ma’i mampakaja’a kami? Aku kunsani Komi. Komi semo Tau anu Mapasing yako resi i Pue Allah!” 35 Pei i Yesu mamporentang measa to re’e resi ngkai etu. Ia manganto’o, “Karoti pei piyaimo yako resi ngkai si’i.” Wali measa etu mangika ngkai etu tisiba yau ri wawo ntana ri oyo ntau boros, panewa ia mampiyaika ngkai etu pei ia taa mangawelang. 36 Wali tempo tau boros mangkita palaong etu sira paka ipu kojo rayanya pei manganto’o samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Gete gombo ntau si’i! Bae kojo kuasaNya pasi karosoNya tempo Ia mamporentang measa, see naka sira miyai yako resi tau!” 37 Wali kareba mangkonong Ia natikareba-rebamo juku ri lipu ntau ri awe ngkota etu. 38 Wali i Yesu masuwu muni yako ri banua napampatunde nto Yahudi, panewa Ia yau njo’u banua i nSimon. Nja’u banua etu re’e temanua i nSimon to we’a, ia wojo mapari kojo. Wali tempo i Yesu masua, tau to nja’u raya banua etu, sira mamporapika resi Ia see Ia mangansawang tau we’a etu. 39 Wali i Yesu Ia yau resi tau we’a masaki etu. Ia makore ri awenya pei manganto’oka wojo etu pandooka. Wali tempo etu semo temanua i nSimon ia roo muni wojo, wali ia mansaka mambangu pei mampalinggona sira. 40 Wali yako etu, ojo kawurinya rao, ma’i samparia tau to re’e yununya to re’e panyaki mpangaya-ngaya. Sira ma’i mangkenika i Yesu tau to masaki etu. Wali i Yesu mamposaka paleNya ri wawo ntau to masaki etu samba’a pei samba’a pei mampakatao muni sira. 41 Pasi boros seja tau to naposuak measa, Ia mangarubak yau measa yako resi sira. Pei tempo measa etu miyai, sira maroso loonya kaboo, to’onya, “Komi semo Ana i mPue Allah!” Naka pei sira manganto’o gombo etu apa sira mangansanika Ia semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. Pei i Yesu manganseko measa etu pasi taa mangabiaka sira magombo wo’u. 42 Wali ojo kaeonya rao i Yesu masuwu yako ri banua i nSimon. Ia yau njo’u tampa to tare tau mangkaroos. Yako etu ma’i tau boros mangaliwu i Yesu. Ojo parata nsira Ia, sira rani manta’amaka Ia see Ia taa mampiyaika lipu nsira. 43 Pei Ia manganto’oka sira, “Kareba matao mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole nto lino, kareba etu taa maya taa Aku mampakarebaka njo’u kota-kota to yusa seja, apa etu semo sabanya naka pei Aku napokau i mPue Allah.” 44 Wali yako etu i Yesu mampakarebaka tau nja’u banuabanua to napampotunde nto Yahudi juku ri propinsi Yudea.

Luke 5

1 Wali re’e seore i Yesu makore ri towo ndano Genesaret to rato’oka seja rano Galilea. Tempo Ia makore nja’u ria Ia mampakarebaka resi tau boros tuntu i mPue Allah. Wali tau to mampodongeka gomboNya etu boros kojo ri towo ndano see naka mangajuju Ia. 2 Wali tempo etu i Yesu mangkita dua bangka nto panjala to re’e ri towo ndano etu. Tau pue nu bangka etu tamo re’e ri rayanya apa sira tongonya mamposo’i jala-jalanya. 3 Wali i Yesu mapone ri samba’a bangka etu to i Simon Petrus puenya. Panewa Ia mamporapika resi i Simon see ia mangantuko sangkodi bangka etu njo’u wawo ndano sangkodi. Wali ojo karoonya i Simon mangika palaong to etu, i Yesu matunda pei mampotunde tau boros yako ri raya nu bangka etu. 4 Ojo karoonya Ia mampotunde sira, Ia manganto’oka i Simon, “Keni bangkamu njo’u ue to mayombu pei soumaka jalamu to bae damangajala bau.” 5 Pei i Simon manganto’o, “Pa’a Guru, kami mandasai mapalaong mburi rataka eo pei kami tare mangarata bara kesaa. Pei nempo ewa see, ane Komi manganto’oka aku mansoumaka jalangku, dakuika.” 6 Wali i Simon pasi yununya mapone ri bangkanya pei mangika ewa wimba nato’oka i Yesu i Simon etu. Sira mangkeni bangka etu njo’u ue to mayombu pei mansoumaka jala nsira lo’u ue. Ojo karoonya sira mangika palaong to etu, panewa sira mangarata bau boros kojo see naka jala etu damarapamo. 7 Wali sira mampokio yunu nsira to nja’u bangka to yusa see sira dama’i mangansawang. Wali yunu nsira etu yau mangansawang. Sira mamporomung bau etu pei mamposaka ri raya bangka to dua etu naka buke kojo see naka datondumo. 8 Wali tempo i Simon Petrus mangkita palaong to etu, ia mambokotu yau ri tango i Yesu pei manganto’o, “Piyaika aku, Pue, apa aku tau madosa! Taa masipato aku siwaka pei Komi!” 9 Naka pei ia manganto’o ewa wetu apa ia pasi samparia yununya to samba’a bangka pei ia paka ipu raya nsira apa saba yako kuasa i Yesu see naka re’e bau to boros kojo to narata nsira etu. 10 Pasi ewa see seja yunu i nSimon Petrus to re’e ri bangka to kadua. Etu semo i Yakobus sira dua i Yohanes, ana i nSebedeus. Wali i Yesu manganto’oka i Simon, Ia manganto’o, “Ne’e meka. Tempo si’i korom to panjala bau, pei Aku damangawaika korom palaong to bou. Wali si’amo bau to danuliwu ngkorom. Korom damangansale tau see sira damangalulu seja Aku.” 11 Wali yako etu sira mangkeni muni bangka-bangka nsira njo’u towo ndano panewa sira mampiyaika yau bangka etu pasi samparia ngayangaya nsira to yusa pei mangalulu i Yesu. 12 Wali re’e seore i Yesu nja’u samba’a kota. Nja’u ria re’e samba’a tau to masaki malobo mapari kojo. Wali ngkai etu re’e mangkita i Yesu, panewa yau resi Ia pei mamo’o yau ri wawo ntana ri tangoNya pei mampue mampakabae Ia. Ia mamporapi darasawang, to’onya, “Pue, ane nuporoe, Komi nukurang mampakatao muni aku.” 13 Wali i Yesu mampotaka ia pei manganto’o, “Kuporoe. Korom matao munim si’i-si’i.” Wali ngkai etu mansaka matao muni. Tamo re’e saki malobo resi ia. 14 Wali ojo karoonya tau to masaki malobo rapakatao muni, i Yesu mamporentangika ia, to’oNya, “Intamo, pei ne’e kojo mangansaritaka sa’e palaong to nawali resi korom etu. Pei intamo njo’u to pampue pei to’oka ia mamparesa korom see ia damangkita korom roo muni masaki. Panewa kenika ia dua mba’a tonsi to darapampueka resi i Pue Allah singkonong ewa porenta i Musa . Ika ewa wetu see korom damayongo muni ri pangkita i mPue Allah. Pasi tempo tau boros mangkita korom mangika pampue etu, palaong etu damawali tondong resi sira korom tamo re’e panyaki to malao.” Etu semo porenta i Yesu resi ngkai etu. 15 Pei nempo Ia manganto’oka ngkai etu ne’e mangansaritaka sa’e mangkonong palaong etu, pei kareba to mangkonong i Yesu kanjo’u-njo’u natikareba-reba wo’u resi tau. See naka boros kojo tau to mangampago Ia damangandonge gomboNya pasi darapakatao muni yako ri panyaki. 16 Pei i Yesu mananya mangampago tampa to tare tau mangkaroos, yau damakai-kai resi i Pue Allah. 17 Wali re’e seore i Yesu mampotunde tau ri raya banua ntau. Tempo Ia mampotunde etu, re’e seja matunda nja’u ria bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi pasi sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa. Tau etu yako ponto lipu ntau nja’u propinsi Galilea pasi yako propinsi Yudea pasi kota Yerusalem kama’inya. Pasi re’e kuasa to nawaika i mPue Allah i Yesu see naka Ia maya mampakatao muni tau to masaki. 18 Wali see naka tongo-tongonya Ia mampotunde etu, ma’i sawei mba’a tau mangkenika Ia ngkai to malulu koronya. Ngkai etu nalempa nsira ri wawo lima-lima. Wali sira rani masua ri raya banua nakare’e i Yesu pei mamposaka tau masaki etu ri tango mbiti i Yesu. 19 Pei tempo sira rata nja’u banua etu, sira taa mangarata jaya damasua ri rayanya apa tau boros kojo. Wali see naka sira mapone ri wawo banua panewa mangayali yau sangkodi ata. Panewa yako ri wayau ri ata to nayali nsira etu, sira mangayuyu tau to malulu koronya etu sigalo lima-limanya rata ri tango i Yesu ri oyo ntau boros. 20 Wali tempo i Yesu mangkita anu to naika nsira etu, Ia mangansani sira mansarumaka kojo Ia. Wali see naka Ia manganto’oka tau to malulu koronya, Ia manganto’o, “A’ingKu, dosamu roomo ralapas yau.” 21 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu re’e bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira mangandonge. Wali sira mampobuuka, “Gete tau si’i! Ia mampoanika i Pue Allah, apa ojo i Pue Allah semo to nakoto mangalapas dosa ntau.” 22 Pei i Yesu mangansani pampobuuka nsira etu. See naka Ia manganto’oka sira, “Maka pei komi mampobuuka ewa wetu?” 23 Panewa i Yesu manganto’oka wo’u sira, “Kamonsonya ane manganto’oka ngkai to malulu koronya si’i, ‘Dosamu roomo ralapas yau,’ sewaju kasulinya pei manganto’oka ia, ‘Pakore pei palinja.’ Naka pei sewaju kasulinya apa paka taa mawali ane tau to manganto’o gombo etu pei tare kuasanya damangika palaong to nato’o etu. 24 Wali Aku semo to rapokau yako ndate saruga danapoanaka nto lino see maya rato’oka Wiyaa nto Lino. Wali monso pu’u Aku re’e kuasa ri lino damangalapas dosa ntau. Pasi palaong to maya mampakanasaka komi kuasangKu etu, etu semo Aku damampakatao muni ngkai si’i.” Wali yako etu i Yesu manganto’oka ngkai malulu koronya, “Pakore pei okotaka lima-limamu pei pawolili muni ri banuamu.” 25 Wali ngkai etu mansaka makore ri tango nsira pei mangokotaka lima-limanya pei mawolili muni njo’u banuanya! Pasi ri rayanya ia mangika ewa wetu ia mangabarong kojo i Pue Allah. 26 Wali ipu kojo raya ntau boros mangkita palaong to etu. Sira mangabarong i Pue Allah. Pasi sira meka seja rayanya pei manganto’o, “Gete! Taa kojo rapobiasa palaong to ikitanta seo si’i.” 27 Wali yako etu i Yesu mako yau pei mangkita samba’a tau to pantagi asele sanganya i Lewi . I Lewi etu matunda mapalaong ri banua biasa napangabayar ntau asele. Wali i Yesu mangansale ia, to’oNya, “Yau lulu Aku damawali anagurungKu.” 28 Wali i Lewi makore pei mampiyaika samparia to nja’u banua etu pei mangalulu i Yesu. 29 Yako etu i Lewi mangikaka i Yesu roa bae ri banuanya. Wali tempo sira mangkoni etu, ma’i boros kojo tau to pantagi asele seja sewaju ewa i Lewi, pasi boros tau to yusa, sira ma’i mangkoni sindara-ndara pei sira ri roa etu. 30 Pei tempo sira mangkoni etu, re’e to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa to joa nto Parisi etu, sira mangkita palaong to etu yako ri sambali banua. Wali sira sakambumbu, sira manganto’oka anaguru i Yesu, “Maka pei komi mangkoni pasi manginu sindara-ndara pei to pantagi asele pasi tau to yusa to nato’oka seja ntau ‘tau madosa’ etu?” 31 Wali ojo pangandonge i Yesu gombo nsira manto’o maja’a tau etu, Ia mangaligi sira, Ia manganto’o, “Si’a tau to taa masaki mamporani dokter, pei tau to mangansani ia masaki, tau etu semo to rani nasawang ndokter. 32 Wali Aku ma’i si’a ma’i mangansale tau to mampobuuka taa sala. Aku ma’i mangansale tau to madosa see sira damajea. See naka Aku mangkoni sindara-ndara pei tau madosa etu.” Etu semo gombo i Yesu mangansono tau etu. 33 Wali re’e tau to manganto’oka i Yesu, “Anaguru i Yohanes to Pombaptis mandudu mangorop pasi makai-kai, pasi ewa see seja anaguru nto Yahudi to aliran Parisi. Wali maka pei anaguru to si Komi taa mangorop? Sira ponto-ponto eo mangkoni pasi manginu.” 34 Wali i Yesu mangansono gombo etu, Ia rani sira mangansani taa masipato anaguruNya mangorop tempo Ia tiroowa re’e resi sira, wali Ia manganto’o rapa mangkonong to langkai to darapaporongo pasi mangkonong galung ngkai etu. Ia mangamporapaka anaguruNya ewa galung nto langkai to darapaporongo etu. Ia manganto’o, “Wimba, ane re’e roa mpaporongo, ane galung nto langkai to darapaporongo sira tiroowa mampakasanang sindara-ndara pei ia ri roa etu, wimba galunginya etu bara mangorop, bara taa? Taa kojo saba masanang! 35 Pei ane tongotongonya sira mampakasanang etu, panewa kodi majoli rata bali ngkai to darapaporongo etu pei mangkeni yau ia, tempo etu semo panewa galunginya damangorop saba masusa raya nsira. Wali ewa see seja anagurungKu. Apa darata temponya Aku danakeni yau nu balingKu yako ri oyo nu anagurungKu etu, wali tempo etu semo sira damangorop.” 36 Wali yako etu i Yesu rani sira mangansani taa matao ane ada nto Yahudi to masae pei ojo radugangika wo’u anu to bou to Ia mampotundeka. See naka Ia mamporapaka wo’u, Ia manganto’o, “Ane re’e pake to masae pei masia yau, pake etu kita taa mangantampolika kain to yako ri pake to bou. Apa ane kita mangoko kain yako ri pake to bou, kita ojo mampakaja’aka yau pake to bou etu, pasi panampol etu taa sewaju ta’anya pei pake to masae. See naka taa matao mampake kain yako ri pake to bou ane mantampol pake to masae. 37 Pasi kita seja ane re’e tule to bou, kita ne’e mampoyali la’u raya mpela binatang to masaem, apa ane la’u raya mpela binatang to masaem, tamo maya mone apa mako’om pelanya etu. Wali tempo tule etu mawali yua, senoanya mawali tipunto, wali maputu, masia yau pela binatang etu. Wali tule etu roo manja’at yau pasi pela binatang seja mawali maja’a yau. 38 See naka matao ane tule to bou kita mampoyali la’u raya mpela binatang to bou seja see taa manja’at yau tule pasi taa seja maja’a yau pela etu. 39 Pasi monso seja ane tau to mananya manginu tule to masaem, tau etu taa rani manginu tule to bou, apa ia manganto’o, ‘Tule to masaem semo to manami kojo.’” Wali etu wo’u rapa to nato’o i Yesu mampaponsanika sira ane tau to mananya mangalulu ada to masae, tau etu taa rani mangalulu wo’u anu to bou to Ia mampotundeka.

Luke 6

1 Wali re’e seore, ri Eo Rapandoo, i Yesu pasi anaguruNya sira malinja. Sira mangalulu jaya to liu ri raya nawu ntau. Wali tempo sira ri raya mpalinjanya etu, anaguru i Yesu mangkisu-ngkisu wua nu labu gando. Sira mampojojo pae etu panewa mangkoni weanya ri raya nawu ntau etu. 2 Wali tempo etu re’e to Yahudi to aliran Parisi sira mangkita anaguru i Yesu mangkisungkisu wua nu labu gando etu. Wali sira manganto’o, “Maka pei komi mangkisu-ngkisu wua nu labu gando? Etu sewaju ewa tau mapalaong. Pei ane ewa porenta i Musa, tau taa maya mangika palaong ri Eo Rapandoo.” 3 Wali i Yesu manganto’oka sira, to’oNya, “Wimba, komi bara tare mangabasa ri tuntu i mPue Allah mangkonong kesaa to naika i Makole Daud tempo owi, tempo ia pasi joanya moro kompo nsira? 4 Tempo etu i Daud masua ri raya banua i mPue Allah panewa ia mangkoni roti to roomo rapampueka resi i Pue Allah. Roti etu ane ewa porenta i Musa ojo patanya to pampue maya mangkoni. Ane tau to yusa taa maya. Pei i Daud ia mangkoni roti etu pasi ia mangawaika seja joanya roti etu, wali sira mangkoni pei sira taa rato’oka sala.” 5 Wali roo see i Yesu manganto’oka wo’u sira, to’oNya, “Aku, Wiyaa nto Lino, Aku semo to re’e kuasa manganto’o kesaa to masipato daraika ri Eo Rapandoo.” 6 Wali yako etu, rata wo’u Eo Rapandoo. Eo etu i Yesu yau njo’u banua to napampotunde nto Yahudi. Rata nja’u ria Ia masua ri raya banua etu pei mampotunde tau to nja’u ria. Tempo Ia mampotunde etu, re’e samba’a tau to mapongko palenya sambali, ngkai etu nja’u seja ri raya banua etu. 7 Pasi re’e seja bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira mangalo’aka kojo i Yesu. Sira rani kojo mangkita i Yesu bara wimba, bara Ia damampakatao muni tau to mapongko palenya etu ri Eo Rapandoo, apa sira rani mangarata jaya mampakasala Ia. 8 Pei i Yesu mangansani pampobuuka nsira etu, see naka Ia manganto’oka ngkai to mapongko palenya, Ia manganto’o, “Pakore pei mai ri tangonya si’i.” Wali ngkai etu makore pei yau ri tango ntau boros. 9 Roo see i Yesu manganto’oka tau to mangalo’aka Ia etu, Ia manganto’o, “Si’i pampotanakangKu resi komi. Ane ewa porenta i Musa to imba to tao-tao daraika ri Eo Rapandoo? Mangika to matao bara mangika to maja’a? Bara mampakatao muni sa’e bara mampopate sa’e?” 10 Ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia mangalo’aka resi sira samparia samba’a pei samba’a. Roo see Ia manganto’oka ngkai to mapongko palenya etu, “Tonjuka palemu.” Wali ngkai etu mangantonjuka palenya panewa palenya etu rapakatao muni sewaju ewa palenya to sambali. 11 Wali ojo pangkita nto Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa palaong to mawali etu, sira maja’a kojo rayanya. Wali sira magombo-gombo mangkonong i Yesu bara kesaa to danaika nsira resi Ia. 12 Wali yako etu re’e seore i Yesu yau nto’u rapa mpantana, yau damakai-kai resi i Pue Allah. Wali ndate ria Ia makai-kai rataka yau wuro. 13 Wali ojo kaeonya rao etu, Ia mampokio anaguruNya panewa Ia mangampilis sampuyu pei dua mba’a tau yako ri oyo nsira. Tau to sampuyu pei dua etu Ia manganto’oka pomakauNya. 14 Wali tau to sampuyu pei dua ipilisiNya etu, sanganya samba’a etumo i Simon. Ia nasangaka wo’u i Yesu i Petrus. Pasi re’e seja i Andreas to sintua’i pei i Simon etu. Pasi re’e seja i Yakobus, Yohanes, Pilipus, Bartolomeus, 15 Matius, Tomas, Yakobus to ana i Alpeus, pasi i Simon to seore nangewa to Roma to mamporentang to Yahudi. 16 Pasi re’e seja i Yudas, ana i Yakobus pasi Yudas Iskariot to mamposora yau i Yesu resi baliNya. 17 Wali ojo karoonya i Yesu mangampilis tau sampuyu pei dua etu, Ia malonso yako ri rapa mpantana etu sindara-ndara pei sira. Sira rata ri tampa to lempe to nja’u tau boros kojo. Tau boros etu singga’a anaguru i Yesu seja pasi re’e seja tau to yako sambawo propinsi Yudea, pasi to yako ri kota Yerusalem, pasi to yako ri kota Tirus pasi Sidon to nja’u wii ntasi. 18 Naka pei tau boros etu ma’i mangampago tampa etu apa rani mangandonge gombo i Yesu pasi rani rapakatao muni yako ri panyaki nsira. Pasi tau to nasesang measa, sira rapakatao muni seja. 19 Wali samparia tau boros etu rani mampotaka i Yesu, apa re’e kuasa to masuwu yako ri koroNya, kuasa etu mampakatao muni panyaki nsira samparia. 20 Wali i Yesu mangalo’aka resi anaguruNya pei manganto’oka sira, Ia manganto’o, “Masanang komi to masiasi apa komi mawali tau to Makolenya i Pue Allah. 21 Masanang komi to moro kompomu ri tempo si’i apa komi darapakabosu. Masanang komi to tumangi ri tempo si’i apa komi damagele. 22 Masanang komi ane sa’e maja’a nakita komi, pasi bo’onya mampogalungika komi, pasi ane sira mangarowis komi pasi manganto’o maja’a komi apa saba komi mangaya Aku, Wiyaa nto Lino. 23 Apa ewa wetu seja naika buebue ntau etu resi to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Wali nempo palaong etu mawali resi komi, pakasanang. Masipato ndende kojo raya ngkomi, apa bae kojo ntanapa to danawaika i mPue Allah komi ndate saruga. 24 Pei ane komi to sugi, to ojo kasugimu etu to bae batuanginya resi komi, kasesa danurata ngkomi apa ojo ri tempo si’i semo komi darapakalindo. 25 Pasi komi to mangepe tare kesaa to nupoipu ri tempo si’i, kasesa danurata ngkomi apa komi damoro kompomu ri tempo to darata. Pasi komi to ojo magele-gele mampakasanang ri tempo si’i, kasesa danurata ngkomi apa komi damawo kojo pasi datumangi ri tempo to darata. 26 Pasi komi to ojo mangamomis tau, see naka samparia tau mangabarong komi, kasesa danurata ngkomi. Apa bue-bue ntau to mangabarong komi etu, sira mangabarong seja to pantuntu tuntu to taa monso tempo owi, pei roo see to pantuntu tuntu to taa monso etu mangarata kasesa. Wali komi to ojo rani rabarong, komi ewa to pantuntu tuntu to taa monso etu, see naka komi seja damangarata kasesa.” 27 Wali i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Pei ane komi to mampodongeka gombongKu, Aku manganto’oka komi porayang balimu, pasi ika to matao resi tau to maja’a nakita komi. 28 Pasi porapika resi i Pue Allah see Ia damanoto resi tau to mantanaa yau komi, pasi pokaika seja tau to mampoja’a komi. 29 Pasi ane rapanya re’e tau to mangantopo panganamu to tondo ngkana, waika wo’u panganamu to tondo ngkii napontopo seja. Pasi ane re’e tau to mangoko yau jubamu, waika ia mangoko bajumu wo’u. 30 Pasi ane re’e tau to mamporapi bara kesaa resi komi, waika tau etu anu to naporapi etu. Pasi ane re’e tau mangoko yau anu to komi puenya, ne’e manganto’oka ia pawolili muni. 31 “Wali anu to nuporani ngkomi sa’e damangika resi komi, etu semo to matao nuika ngkomi resi sa’e. 32 Ne’e ojo mamporayang tau to mamporayang komi, apa ane ewa see nuika ngkomi taa masipato komi rabarong. Apa sakowa tau to madosa kojo sira mamporayang seja tau to mamporayang sira. 33 Pasi ne’e ojo mangika matao resi tau to mangika matao resi komi, apa ane ewa see nuika ngkomi taa masipato komi rabarong. Apa sakowa tau to madosa kojo sira mangika palaong to matao resi tau to mangika matao resi sira. 34 Pasi ane komi ojo mampapongadaka doi resi tau to matantu kojo damampawolili muni doi etu, taa masipato komi rabarong. Apa sakowa tau to madosa kojo sira mampapongadaka doi resi yunu nsira to madosa seja ane sira mansarumaka ia matantu kojo damampawolili muni doi etu. 35 Pei Aku manganto’oka komi porayang balimu pasi ika matao resi sira. Pasi ane sira rani mangada bara kesaa, papongadaka sira, nempo komi taa mansarumaka sira damampawolili muni anu to naada nsira etu. Ika ewa wetu apa ane ewa see komi damangarata ntanapa to bae kojo pasi damiyala monso pu’u komi ngana i mPue Allah to makuasa kojo. Apa i Pue Allah, Ia seja manoto resi tau sakowa tau to taa mangansani manganto’o tarima matao, pasi sakowa tau to maja’a. 36 Wali porayang sa’e ewa naika mPa’a ngkita mamporayang tau.” 37 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Tempo komi mangabotus sa’e, ne’e mampakasala sira see komi taa seja darapakasala. Pasi ne’e manganto’o sa’e masipato darahuku see komi taa darahuku. Kasimbalinya yako etu, ane sa’e mangika sala resi komi, lapa salanya etu see komi daralapa seja salamu. 38 Wali see naka to tao-tao manoto raika tempo mangabotus sa’e. Apa ane komi ojo mampakasala sa’e, ane ewa see, komi darapakasala seja. Pei ane komi mangika manoto tempo mangabotus sa’e, ane ewa see komi damangarata seja kanoto. Kanoto to danurata ngkomi etu maya raporapaka ewa pae to roomo raukur buke kojo pasi njeemo to darawaika resi komi.” Etu semo gombo i Yesu. 39 Pei roo see i Yesu manganto’oka sira rapa mampatiendoka wo’u sira taa matao ane mampakasala sa’e, Ia manganto’o, “Ane komi sangkani mampakasala sa’e, ane ewa see komi ewa taa mangkita sala to si komi. Wali komi raporapaka ewa tau buta to mampeyaa mangansawang tau to buta seja, pei taa kojo mawali. Apa kita mangansani ane tau buta taa mawali mangankentar tau to buta seja, apa ane ewa see sira dua paka damasou lo’u raya mbayau. 40 Wali masipato komi mangalulu lengko to si Aku, Guru ngkomi, apa Aku taa kojo mampakasala sa’e. Wali ne’e mampobuuka komi semo to bae-bae anggamu pei Aku, see naka komi maya mampakasala sa’e. Ne’e mampobuuka ewa wetu apa kita mangansani ane anaguru, si’a ia to bae-bae angganya pei gurunya. Pei ane ia roomo maguru samparia to napotundeka nggurunya ia, tempo etu ia damawali sewaju kojo pei gurunya etu. 41 “Pasi ane mangkonong mampakasala sa’e, maka pei komi mampakasala yunumu tempo ia mangika dosa to maya raporapaka ewa yoba ngkaju to nja’u raya matanya? Pei ane dosa to nuika ngkomi, dosa etu maya raporapaka ewa tinja to mampakabuta mata to si komi, pei komi taa mangepe dosamu to bae etu! 42 Wali ane re’e tinja ri raya mata ngkomi, taa masipato komi manganto’oka yunumu, ‘Mai, aku damangayali yau yoba ngkaju yako ri raya matamu.’ O komi to ojo gombomu manoto, ne’e masara mampakasala yunu ngkomi! Yali yau ruyu tinja yako ri raya nu matamu panewa roo see komi bara mayoasimo mangkita see maya mangayali yau yoba ngkaju yako ri mata nu yunumu.” 43 Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Wali raya ntau maya raporapaka ewa kaju apa kita mangansani ane kaju matao, kaju etu taa maya mampowuaka wua to maja’a. Pasi kaju to maja’a taa maya mampowuaka wua to matao. 44 Wali yako ri wua ngkaju semo naka pei kita mangansani pasisalanya kaju. Apa tau taa mangarata wua ntaripa yako ri kaya to marui. Pasi taa seja mangarata wua loka yako ri kaju to marui. 45 Wali ewa see seja ane tau. Apa ane tau to matao, ia mampobuuka anu to matao, see naka matao seja gombo ntau etu. Pei ane tau to maja’a, ia mampobuuka anu to maja’a, wali see naka maja’a seja gombo ntau etu. Wali ewa wimba raya ntau, etu semo mawali pu’u nu gombo to masuwu yako ri nganganya.” 46 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u sira, to’oNya, “Tare batuanginya ane komi manganto’oka Aku ‘Pue,’ pei komi taa mangaluluka anu to Kuto’oka komi. 47 Pei i sema-sema tau to mai resi Aku pei mampodongeka gombongKu, panewa mangampolengkoka, tau etu pande. Ia maya raporapaka ewa tau to mangawangu banua. Wali ia mayombu raika mangkeke ruyu tana rata lo’u rapa mbatu to bae. Panewa rapa mbatu etu mawali pondasi banuanya etu. Wali karoonya ia mangawangu banuanya, ma’i ue mowo kono banuanya etu. Pei banua etu taa mapuka yau apa rapa mbatu semo pondasinya. 49 Pei i semasema tau to mangandonge gombongku pei taa mangampolengkoka, tau etu madoyo. Wali ia maya raporapaka ewa tau to mangawangu banuanya ri wawo ntana, pei ia taa mangkeke ruyu tana etu damangika pondasinya ri rapa mbatu. Wali karoonya ia mangawangu banuanya, ma’i ue mowo kono banuanya etu. Wali maja’a yau banua etu. Tamore toronya to taa maja’a apa tare pondasinya.”

Luke 7

1 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka tau boros samparia gombo etu Ia yau njo’u kota Kapernaum. 2 Nja’u kota etu re’e samba’a kepala ntentara to mangkepalang tentara to satu kaborosinya. Tau etu re’e to papolaong to naporayang kojo to masaki. Mosu mate ngkai etu. 3 Wali ojo pangandonge ngkepala ntentara etu mangkonong i Yesu Ia nakurang mampakatao muni tau to masaki, tempo etu ia mampokau bara sawei mba’a tau tu’a nto Yahudi yau resi i Yesu. Ia manganto’oka sira, “Porapika resi i Yesu see Ia ma’i mampakatao muni to papolaongingku.” 4 Wali sira yau mangampago i Yesu. Ojo pangarata nsira, sira mansaka mamporapika kojo resi Ia pasi mangansaritaka Ia mangkonong kepala ntentara, sira manganto’o, “Tau etu si’a to Yahudi, pei tiroo masipato kojo Komi mangansawang ia, 5 apa ia mamporayang kita to Yahudi. Pasi ia semo to nampokauka tau mangawangu banua to napampotunde ngkita to Yahudi ri lipu mami si’i.” 6 Wali ojo pangandonge i Yesu gombo nsira etu, Ia yau mangalulu sira. Pei tempo i Yesu tamo longko yako ri banua ngkepala ntentara etu, kepala ntentara etu mampokau wo’u galunginya yau mangkeni patuu resi i Yesu. Wali sira yau panewa manganto’oka i Yesu patuu ngkepala ntentara etu. Sira manganto’o, “Si’i gombo ngkepala ntentara, to’onya, ‘Pue, nempo Komi taa rata ri banuangku, apa Komi bae kojo anggaMu, wali aku mangepe taa masipato Komi masua ri raya banuangku apa aku kodi anggangku. 7 Pasi see naka aku taa yau mangampago Komi, apa aku mangepe taa masipato mampotango Komi. Pei Komi nempo ojo manganto’o gombo, to papolaongingku damatao muni. 8 Aku manasa palaong etu maya mawali apa aku seja tau to ri ara ngkuasa nsa’e pasi aku re’e seja tentara to ri ara ngkuasangku. Wali ane aku manganto’oka samba’a sira, ‘Inta,’ panewa tau etu yau. Pasi ane aku manganto’oka tau to yusa, ‘Ma’i reire,’ panewa tau etu ma’i. Pasi ane aku manganto’oka to papolaongingku, ‘Ika palaong to si’i,’ panewa ia mangika. Wali ane aku mamporentang tentarangku panewa sira mampolaika, taa manto’o Komi ane mamporentang panyaki nto papolaongingku.” Wali etu semo patuu ngkepala ntentara to nato’oka nu galunginya i Yesu. 9 Wali tempo i Yesu mangandonge patuu ngkepala ntentara etu, Ia ipu rayaNya mampobuuka pangayanya. Ia mangalekoka tangoNya resi tau boros to mangalulu Ia pei manganto’oka sira, “Gete, kepala ntentara etu tau to si’a to Yahudi, pei Aku manganto’oka komi, Aku tawa mangarata pasiwa samba’a komi to Israel to ewa wetu karoso mpangayanya.” 10 Wali yako etu tau to napokau ngkepala ntentara mawolili muni njo’u banua pei mangarata to papolaong etu ia matao munim. 11 Wali tawa masae yako etu i Yesu yau njo’u kota to rato’oka Nain. Tempo Ia yau njo’u kota etu, anaguruNya pasi tau boros to yusa yau seja mangalulu Ia. 12 Wali tempo sira mosu rata ri wombo ngkota Nain, sira mangampotomu tau to mangalempa samba’a yununya to matemo. Sira mangangkeni ia yako ri raya ngkota darapongkeli ri sambalinya. Tau mate etu, indonya tau balu, pasi ia tare yusa ananya to langkai kasimbalinya yako tau to mate etu. Wali malagi tau yako ri kota etu mangalulu tau balu etu mangajonjo ia mangkeni pasi mampongkeli ananya. 13 Wali tempo i Yesu mangkita tau balu to mate ananya etu, Ia mamporayang kojo ia, see naka Ia manganto’o, “Indo, ne’e tumangi.” 14 Roo see Ia yau mampotaka saronga ntau mate panewa tau to mangalempa saronga etu mandoo. Yako etu i Yesu manganto’oka tau mate, “A’ingku, Aku manganto’oka korom pambangu!” 15 Wali tau mate etu tuwu muni panewa matunda pei mula magombo. Wali i Yesu manganto’oka indo ngkai etu, “Si’imo muni anamu.” 16 Wali samparia tau to mangkita palaong to etu paka meka kojo rayanya pasi sira mangabarong i Pue Allah. Sira manganto’o, “Naratamo ri oyo ngkita samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah to bae kojo anggaNya.” Pasi sira manganto’o, “I Pue Allah nama’imo damangansawang tauNya.” 17 Wali palaong to naika i Yesu etu natikareba-reba juku ri propinsi Yudea pasi ri lipu-lipu to ri awenya. 18 Wali yako etu anaguru i Yohanes to Pombaptis mangansaritaka resi ia mangkonong samparia palaong to naika i Yesu etu. 19 See naka ia mampokio dua mba’a sira pei mampokau sira dua yau resi i Yesu damampotanaka resi Ia, manganto’o, “Wimba koti Komi semo i Makole to dama’i ewa to room naparajanjika i mPue Allah, bara tiroowa re’e tau to yusa to kami damampeas?” 20 Wali tau dua etu yau mangampago i Yesu. Ojo pangarataNya, sira manganto’oka Ia, “I Yohanes to Pombaptis nampokau kami dua ma’i resi Komi damampotanaka, ‘Wimba koti Komi semo i Makole to dama’i ewa to room naparajanjika i mPue Allah, bara tiroowa re’e tau to yusa to kami damampeas?’” 21 Wali tempo sira mampotanaka resi i Yesu pampotanaka to etu, tempo etu Ia tongonya mangampakatao muni boros tau yako ri panyaki pasi yako ri kasesa to re’e resi sira. Pasi Ia mampakatao muni seja tau to naposuak measa pasi mampakatao muni mata ntau to buta see mangkita muni rao. 22 Wali Ia mangansono pampotanaka nu anaguru i Yohanes etu, Ia manganto’o, “Pawolili muni pei pakarebaka resi i Yohanes gombo to nudonge ngkomi pasi palaong to nukita ngkomi. To’oka ia tau to buta rapakatao muni matanya see mangkita muni rao. Pasi tau sampungku rapakatao muni witinya see maya malinja. Pasi tau to masaki malobo rapakatao muni yako ri panyaki etu. Pasi tau to wongo rapakatao muni talinganya see mangandonge muni rao. Pasi tau mate rawangu muni yako ri kapatenya. Pasi tau to masiasi rapakarebaka kareba to matao. 23 Pasi to’oka seja i Yohanes, ‘Masanang tau to taa mawali batabata rayanya mangkonong Aku. Apa monso pu’u Aku Makole parajanji i mPue Allah.’” 24 Wali yako etu pomakau i Yohanes mawolili muni resi ia. Ojo payoko nsira dua, i Yesu mampogomboka tau boros mangkonong Yohanes. Ia manganto’o, “Tempo komi yau mampago i Yohanes nja’u pada bone seore, sema to komi yau damangalo’a? Komi taa yau mangalo’a tau to dua-dua rayanya to raporapaka ewa santoko loe ntibu to tilengko-lengko natawuis nu ngoyu! 25 Pasi komi taa seja yau mangalo’a tau to magaya kojo pakenya, apa ane tau to magaya kojo pakenya pasi to meyawa kojo katuwunya, tau etu maroo nja’u banua makole, si’a nja’u pada bone. 26 Wali i sema kamonsonya nulo’a ngkomi? To pantuntu tuntu i mPue Allah semo to nulo’a ngkomi! Pei Aku manganto’oka komi, palaong to si ia bae wo’u batuanginya pei palaong nto pantuntu tuntu i mPue Allah to biasa, apa ia semo to napokau i mPue Allah damampatiruyu pei Aku, Makole parajanjiNya. 27 Wali mangkonong i Yohanes etu, re’e gombo i mPue Allah resi Aku, Makole ParajanjiNya. Gombo etu ratulis ri raya ntuntuNya. Wali Ia manganto’o, ‘Aku damampokau tau to damangkeni gombongKu. Wali ewa naika ntau mampasilongaka yami i makole jaya see taa masuli palinjanya, ewa wetu seja tau to daKupokau etu damampatiruyu pei Komi damampasilonga raya ntau see sira damangaya Komi.’ Etu semo to nato’o i mPue Allah mangkonong i Yohanes. 28 “Wali Aku manganto’oka komi, yako ri pamulanya rataka ri tempo si’i, tare pasi samba’a tau to roomo rapoanaka to bae-bae wo’u angganya pei i Yohanes to Pombaptis. Pei nempo ewa see, ane tempo to darata, tempo Pue Allah mawali Makole nto lino, tempo etu tau to kodi kojo angganya, tau etu bae wo’u angganya pei i Yohanes. ” Wali etu semo to nato’o i Yesu mangkonong i Yohanes. 29 Wali tau boros to mangandonge gombo i Yesu etu, sira samparia pasiwa tau to pantagi asele, paka singkonong pei gomboNya etu. Tau etu semo tau to roomo nabaptis i Yohanes apa manganto’o kono kojo songka i mPue Allah. 30 Pei to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to pande kojo mangkonong porenta i Musa, tau etu mampobo’o songka i mPue Allah resi sira, see naka sira bo’onya nabaptis i Yohanes. 31 Wali i Yesu manganto’o, “Ewa si’i daKuika mamporapaka komi to tuwu ri tempo si’i to bo’onya mampodongeka kami dua i Yohanes. 32 Komi ewa ngana mayunu to mawongo-wongo nja’u pasar. Wali singga’a ngana mayunu etu maroso loonya manganto’oka galung nsira, ngana mayunu etu manganto’o, ‘Tempo kita mawongowongo, tempo etu kami mampolengkoka lengko ntau to ndende rayanya tempo roa mpaporongo, pei komi taa rani mangika lengko ntau ndende raya sindarandara pei kami. Wali roo see kami sakawoo mampolengkoka wo’u lengko ntau to kawoowoo tumangi ri tempo re’e tau to mate, pei tempo etu komi taa seja rani kawoo-woo sindara pei kami.’ Etu semo gombo nu ngana mayunu to mawongo resi galung nsira nja’u pasar. 33 Wali kami dua i Yohanes, kami raporapaka ewa ngana mayunu to rani mawongo, pasi komi maya kojo raporapaka ewa galunginya to taa rani mangalulu songka nsira etu. Apa tempo i Yohanes nama’i ia re’e mangorop pasi ia tare manginu tule anggur, wali komi taa rani mangalulu ia. Komi ojo manganto’o, ‘Ia napasuak measa!’ 34 Roo see Aku, Wiyaa nto Lino, ma’i seja. Aku re’e mangkoni pasi manginu, pei komi taa seja rani mangalulu Aku. Komi ojo manganto’o, ‘Lo’a tau etu! Ia madoko pasi to panginu. Pasi Ia galungiNya tau to pantagi asele pasi tau to yusa to madosa. Ewa see nuto’o ngkomi to tuwu ri tempo si’i mampobo’o anu to napotundeka mami dua i Yohanes. 35 Pei saba yako lengko to matao to naika ntau to mangalulu kami dua, yako etu miyala lengko ngkatuwu mami dua etu monso pu’u yako kapande i mPue Allah.” 36 Wali yako etu re’e samba’a to Yahudi to aliran Parisi to sanganya i Simon, ia mangansale i Yesu yau mangkoni ri banuanya. Wali i Yesu yau ri banua ntau etu pei matunda damangkoni sindara-ndara pei ia. 37 Pasi tempo etu re’e samba’a tau we’a to madosa kojo lengko ngkatuwunya to maroo ri kota etu. Wali tau we’a etu mangandonge i Yesu re’e mangkoni ri banua nto Parisi etu, see naka ia mangoko batoro to raika yako ri watu sanganya pualam. Batoro etu bananginya minya to magaya kojo waunya. Wali ia mangkeni batoro etu njo’u banua nakare’e i Yesu. 38 Panewa rata nja’u banua etu ia yau makore ri payu i Yesu ri awe mbitiNya. Wali tempo etu ia tumangi pei ue matanya kalepe ri wawo mbiti i Yesu, see naka tau we’a etu mambokotu panewa wayuanya ia mampalasika yau ue matanya etu. Roo see ia manganengu witi i Yesu pei mangawubu minya to magaya waunya ri wawo mbitiNya etu apa manga’angga Ia. 39 Pei ojo pangkita nto Parisi to nangansale i Yesu palaong to naika ntau we’a etu, ia ipu rayanya apa i Yesu ojo mangabiaka ia mangika palaong to etu. Ia mampobuuka, “Gete, ane i Yesu monso pu’u to pantuntu tuntu i mPue Allah, matantu Ia mangansani i sema tau we’a to mampotaka Ia si’i. Pasi matantu Ia mangansani ewa wimba lengko ngkatuwunya, apa tau we’a si’i tau to madosa kojo.” Ewa wetu pampobuuka nto Parisi etu. 40 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Simon, re’e to Aku rani manganto’oka korom.” Wali i Simon manganto’o, “To’om, Guru.” 41 Wali i Yesu manganto’oka ia rapa, Ia manganto’o, “Re’e dua mba’a tau to kainda resi tau to mampapongadaka sira doi. Samba’a tau etu indanya lima atu ngkomba doi pera. Pasi tau to yusa, indanya lima mpuyu ngkomba doi pera. 42 Pei tau dua etu taa kojo re’e doi damangabayar inda nsira, see naka tau to nampapongadaka sira dua doi etu ojo mampakalino yau inda nsira dua. Wali ane ewa pampobuuka ngkorom, Simon, to imba tau dua to kainda etu to bae-bae pamporayanginya resi tau to mampakalino yau inda nsira etu? Bara tau to bae indanya bara to kodi indanya?” 43 Wali i Simon manganto’o, “Ane ewa pampobuukangku tau to bae kojo indanya to rapakalino, ia semo to bae-bae pamporayanginya resi tau to mampakalino.” Wali i Yesu manganto’o, “Monso pu’u pasono ngkorom.” 44 Roo see i Yesu mangalekoka tangoNya resi tau we’a etu pei manganto’oka i Simon, “Lo’aka tau we’a si’i. Ane korom, tempo Aku masua ri raya banuamu korom taa mangawaika Aku ue darapake mamposo’i witingKu ewa ada ngkita. Pei ia re’e mamposo’i witingKu mangampake ue matanya panewa mampalasika wayuanya. 45 Pasi ane korom, tempo Aku rata korom taa manganengu Aku mangalulu ada ngkita. Pei ia, yako ri karatangKu tare pandoonya manganengu-nengu witingKu. 46 Pasi korom taa seja mangawubu minya ri wawo mbo’ongKu ewa biasa naikaka ntau pue banua resi linggonanya, pei ia re’e mangawubuka minya to matao waunya ri witingKu apa manga’angga Aku. 47 Wali see naka Aku manganto’oka korom, tau we’a si’i bae kojo pamporayanginya resi Aku apa dosanya to boros kojo roomo ralapa. Pei tau to mangepe ia taa boros dosanya to ralapa, tau etu taa bae kojo pamporayanginya.” 48 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka i Simon gombo etu, Ia mampogomboka wo’u tau we’a, Ia manganto’o, “Dosamu roomo ralapa.” 49 Wali tau to yusa to mangkoni sindara-ndara pei sira, tau etu manganto’o samba’a pei samba’a, “Bara sema kamonsonya tau si’i naka pasiwa mangalapa dosa ntau Ia mangika seja?” 50 Pei i Yesu manganto’oka tau we’a etu, “Korom rapalaes apa saba pangayamu resi Aku. Wali intamo ri kasanang ndaya.”

Luke 8

1 Wali yako etu i Yesu yau mangalijak tana etu. Ia liu mandoo nja’u kota-kota pasi kampu-kampu to nja’u ria. Tempo Ia liu mandoo nja’u lipu-lipu etu Ia mampakarebaka resi tau kareba matao mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole nto lino. Pasi anaguruNya to sampuyu pei dua yau seja mangalulu Ia ri raya mpalinjaNya etu. 2 Pasi re’e bara sawei mba’a tau we’a to mangalulu seja Ia. Tau we’a etu tempo ruyu re’e to masaki pasi re’e to naposuak measa, pei sira roomo napakatao muni i Yesu. Tau we’a etu samba’a i Maria to rato’oka Magdalena. I Maria etu seore naposuak measa pitu mba’a pei measa etu roomo mampiyaika ia. 3 Pasi samba’a wo’u tau we’a etu sanganya i Yohana, indo nu ana i ngKhusa. I Khusa etu ia tau to mampasilonga banua i Herodes. Wali re’e seja i Susana pasi boros wo’u tau we’a to mangansawang i Yesu pasi anaguruNya. Sira mangansawang i Yesu pasi anaguruNya mangampake kasugi to si sira. 4 Wali boros kojo tau to ma’i mangampago i Yesu yako nja’u kotakota. Tempo tau boros etu siromu, i Yesu mangansaritaka sira samba’a rapa. 5 Ia manganto’o, “Re’e samba’a to panawu, wali to panawu etu ia yau mangansawu liano nja’u nawunya. Tempo ia mangansawu liano etu, liano to sawunya etu, re’e to kono ri jaya. Wali to kono ri jaya etu nalombu ntau pasi natungku yau ntonsi. 6 Pasi re’e seja liano etu to kono ri tana to ri rapa mbatu. Wali liano etu tuwu pei taa masae mawali malau yau sampe mate yau apa taa gana ue ri tana etu. 7 Panewa re’e seja liano to nasawu to kono re’e tana to nja’u waka njunju ndui. Wali liano etu tuwu pei rui etu tuwu seja muni, panewa roo see nangi yau liano. Rui etu to langa-langan, see naka liano taa mawali kojo apa kaoung. 8 Panewa re’e seja liano etu to kono ri tana to maboko. Wali liano etu magaya kojo tuwunya panewa rata temponya mawua ia mampowuaka wuanya satu ngkani kaborosinya yako to rasawu.” Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu Ia maroso looNya manganto’o, “I sema to nadonge ntalinganya, padongeka kojo.” 9 Wali yako etu anaguru i Yesu mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Kesaa batuanginya rapa to nuto’o ngKomi etu?” 10 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Komi rawaika mangansani anu to tawa rapaponsanika resi sa’e mangkonong temponya i Pue Allah mawali Makole ri lino. Pei ane tau to yusa, ojo rapa to rapotundeka resi sira. Wali sira mangabanang gombo i mPue Allah to natulis yami nto pantuntu tuntuNya tempo owi. Tempo etu to pantuntu tuntu i mPue Allah etu mangantulisika yami sira, to’onya, ‘Komi damangalo’a-lo’aka pei komi taa damangansani batuanginya palaong to nukita ngkomi etu. ‘Komi mandudu ngkani damangandonge pei komi taa damangansani batuanginya gombo to nudonge ngkomi etu.’” Etu semo gombo to ratulisika yami tau to bo’onya mampodongeka etu.” 11 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya, to’oNya, “Si’i semo batuanginya rapa to Aku manganto’o etu. Wali liano etu batuanginya tuntu i mPue Allah. 12 Pasi ane liano to rasawu kono ri jaya, jaya etu batuanginya tau to mangandonge tuntu i mPue Allah. Pei roo see ma’i i Kepala nto pantipu pei mangoko yau kareba etu yako ri pampobuuka nsira naka ne’e sira mangaya pei rapalaes. 13 Wali ane liano to kono ri tana to ri rapa mbatu, tana etu batuanginya tau to mangandonge tuntu i mPue Allah etu pasi ndende raya nsira mangantima. Pei pangaya nsira ri tuntu i mPue Allah etu ewa liano to taa maroso kalenya apa sira taa maroso pangayanya. Wali tempo sira rasoba, taa masae sira mamposaka yau pangaya nsira etu. 14 Panewa re’e wo’u liano to kono re’e tana to nja’u junju ndui. Wali tana to nja’u junju ndui etu batuanginya tau to mangandonge tuntu i mPue pei sira taa mangaluluka kojo apa sira ojo moru-moru mampobuuka katuwunya ri lino si’i, pasi sira mampobuuka kojo kasugi pasi anu to yusa to mampakasanang raya nsira. Wali pangaya nsira ri tuntu i mPue ewa pinumuya to taa mawua. 15 Pei ane liano to rasawu kono ri tana to maboko, tana etu batuanginya tau to matao pasi manoto to mampodongeka kojo tuntu i mPue Allah pei mampalaika. Wali tau etu tare pandoonya mangalulu tuntu i mPue Allah etu see naka pangaya nsira raporapaka ewa pinumuya to mawali kojo wuanya.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mampakanasaka anaguruNya batuanginya rapa mangkonong liano etu. 16 Wali ojo karoonya i Yesu mampakanasaka sira mangkonong rapa etu, Ia rani sira mangansani matao ane tuntu i mPue Allah rapakarebaka resi sa’e. Wali Ia mangaligi sira, Ia manganto’o, “Tau ane mangantuni pansona, ia taa mangabombongika yau ember pasi taa seja mamposaka la’u ara ngkoi. Ia mamposaka ri tampa to masipato rapamposaka pansona etu see tau to masua ri raya banua etu maya mangkita remenya. 17 Wali ri katawanya pansona etu ratuni, anu to ri raya banua etu tawa maya rakita apa mawuri. Pei ojo pangantuni pansona etu panewa samparia maya rakita. Pasi ewa see seja tuntu i mPue Allah. Apa samparia to rawuni ri tempo si’i, to etu darapakarebaka. Pasi samparia to tawa ransani ri tempo si’i, samparia etu darapaponsanika pasi darapakanasaka. 18 “Wali padongeka kojo samparia tuntu i mPue Allah to rapotundeka resi komi, apa tau to mampodongeka kojo tuntu i mPue Allah, tau etu daradugangika kapandenya see ia damangansani wo’u. Pei tau to taa mampodongeka, tau etu nempo ia mampobuuka ia re’e sangkodi kapandenya, kapandenya etu daraoko yau see ia tamo damangansani.” 19 Wali yako etu indo pasi tua’i i Yesu ma’i mangampago Ia, pei sira taa nakurang mampomosuk Ia apa saba tau boros kojo. 20 Wali re’e tau to yau manganto’oka i Yesu, to’onya, “Re’e indoMu pasi a’iMu ri sambali banua. Sira rani magombo resi Komi.” 21 Pei i Yesu manganto’oka tau boros etu, to’oNya, “Tau to mampodongeka tuntu i mPue Allah pasi mampolengkoka, tau etu seja rato’oka indongKu pasi a’ingKu.” 22 Wali re’e seore i Yesu manganto’oka anaguruNya, “Yaumo kita njo’u sambote ndano.” Wali sira mapone ri bangka panewa sira malayag. 23 Tongonya sira malayag etu, i Yesu yore yau. Wali tempo Ia yore, kodi majoli rata ngoyu marimbo kojo nja’u rano etu, see naka bombang mawali bose kojo. Bombang etu masua ri raya bangka nsira wali bangka etu dabukemo ue, mosu datondu. 24 Wali anaguru i Yesu mangampago Ia pei mangalike. Sira manganto’o, “Guru, Guru! Kita damate!” Wali i Yesu mambangu pei mamporentang ngoyu pasi bombang bose etu. Wali ngoyu pasi bombang etu mandoo yau, pasi rano etu mawali lindu muni. 25 Roo see i Yesu manganto’oka anaguruNya, “Maka pei komi taa mansarumaka Aku?” Wali anaguruNya etu meka pasi ipu kojo raya nsira pei masipotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Gete, sema kamonsonya tau si’i maka sakowa ngoyu pasi bombang Ia mamporentang panewa sira mampalaika seja Ia?” 26 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya dongka nja’u lipu nto Gerasa. Lipu etu sambote ndano yako ri propinsi Galilea. 27 Wali ojo kadongka nsira nja’u ria, i Yesu mana’u yako ri bangka panewa Ia natomu ntau to tempo ruyu maroo ri kota nto Gerasa. Ngkai to mangantomu Ia etu, ia naposuak measa. Wali masaemo ia tare mangampake baju pasi taa seja maroo ri raya banua. Ia jamo marooroo nja’u oyo nu dayo. 28 Pasi mandudu ngkani measa etu mamposuak ia, see naka tau mangampunguka rante pale pasi witinya pasi mangajagai kojo ia. Pei nempo ewa see, ia ojo mangarapas yau rante etu pei napakasaaka measa yau njo’u lipu to tare tau mangkaroos. Wali tempo ngkai etu mangantomu i Yesu, tempo etu i Yesu mamporentang measa to mamposuak ia etu see measa etu damasuwu yako resi ia. Pei ngkai etu kaboo pei mambokotu ri tangoNya. Ia maroso loonya manganto’o, “O Yesu, Ana i mPue Allah anu makuasa kojo, kesaa ma’i Nupali resi aku? Kuporapika resi Komi, ne’e mangansesai aku!” 30 Wali i Yesu mampotanaka resi ia, “Sema sangamu?” Wali ngkai etu mangansono, “Sangangku Legiun.” Wali Legiun batuanginya boros tentara, see naka ia rato’oka Legiun apa boros kojo measa to mamposuak ia. 31 Wali nja’u rapa mpantana etu, re’e boros wawu ntau mangaliwu pangkoni. Wali measa etu mamporapika kojo resi i Yesu naka ne’e Ia mampokau sira lo’u wayau to taa ransani ungka ngkayombunya. Sira mamporapika resi i Yesu see Ia mangabiaka sira malimba damasua ri wawu etu, wali Ia manganto’oka sira, “Intamo.” 33 Wali tempo etu measa nasuwumo yako ri tau etu panewa masua ri wawu boros. Tempo wawu etu naposuak measa, sira maripo yau lo’u woto mpantana rata la’u raya ndano. Wali wawu etu malodong yau samparia. 34 Wali ojo pangkita nto pangkampang wawu palaong to mawali etu, sira miyai. Sira maripo lo’u kota. Rata la’u ria sira mampakarebaka resi tau nja’u ria pasi resi tau to ri kampu-kampu to ri awe ngkota etu mangkonong samparia palaong to nawali etu. 35 Wali ojo pangandonge ntau kareba to nato’oka nto pangkampang wawu sira, sira yau mangampago mangalo’a palaong to nawali etu. Ojo karata nsira resi i Yesu, sira mangkita tau to napiyaikamo measa etu matunda nja’u ria ri tango mbiti i Yesu. Sira mangkita matao muni apa sira mangalo’a masilonga muni pampobuukanya pasi sira mangkita re’e muni pakenya. Wali sira meka rayanya mampobuuka bae kojo kuasa i Yesu. 36 Pasi tau to matamanasa mpalaong to naika i Yesu etu, sira mangansaritaka wo’u tau to rata mangkonong ewa wimba naika i Yesu mampakatao muni tau to naposuak measa etu. 37 Wali bae kojo kameka ndaya ntau to maroo ri lipu nto Gerasa etu. See naka sira samparia paka mamporapika resi i Yesu see Ia damiyai yako ri lipu nsira. Wali i Yesu pasi anaguruNya mapone muni ri bangka pei malayag mawolili muni njo’u sambote ndano. 38 Tempo sira tawa yau etu, ngkai to napiyaikamo measa mamporapika resi i Yesu see ia seja damangalulu, pei i Yesu taa mangabiaka ia yau. Ia manganto’oka tau etu, to’oNya, 39 “Inta njo’u lipumu pei pakarebaka resi tau mangkonong samparia to naika i mPue Allah resi korom.” Wali ngkai etu yau muni njo’u lipunya pei mangansaritaka juku ri kota etu mangkonong samparia to naika i Yesu resi ia. 40 Wali ojo kadongka i Yesu pasi anaguruNya nja’u sambote ndano, boros tau to masanang rayanya mangantomu i Yesu, apa sira samparia mangampeas Ia. 41 Wali tempo etu ma’i samba’a tau tu’a nto Yahudi, ma’i mangampago seja i Yesu. Ngkai etu sanganya i Yairus. Wali ia ma’i mambokotu ri tango Yesu pei mamporapika resi Ia yau ri banuanya, 42 apa ananya damatemo. Ojo samba’aja see ananya, ia ana we’a to bara sampuyu pei dua nto’umo. Wali i Yesu yau mangalulu i Yairus etu. Pasi boros kojo tau to yusa to kangguyu-ngguyu mangalulu i Yesu, see naka sira mangajuju Ia. 43 Pasi re’e samba’a tau we’a ri oyonya tau boros etu ia sampuyumo pei dua nto’u tare pandoonya mansabe wuya. Tau we’a etu puramo kasuginya mangabayar yau dokter pei tare pasi samba’a sira to nakurang mampakatao muni ia. 44 Wali tau we’a etu ia mampago i Yesu yako ri payuNya panewa ia mampotaka ri wii mpake i Yesu. Tempo ia mampotaka etu, panyaki etu mansaka mandoo. 45 Wali i Yesu manganto’o, “Sema to nampotaka Aku?” Pei tau boros etu samparia paka manganto’o, “Si’a kami.” Wali see naka i Petrus manganto’o, “Pa’a Guru, boros kojo tau mangajuju Komi, maka pei Komi mampotanaka wo’u tau to mampotaka?” 46 Pei i Yesu manganto’o, “Re’e pu’u tau to mampora-rayaka mampotaka Aku, apa Aku mangepe kuasa to masuwu yako resi Aku.” 47 Wali tau we’a to nampotaka Ia etu, ia mangansani ia taa maya mangawuni palaong to inikanya etu. See naka ia yau mambokotu ri tango i Yesu tongo ngkarongko-rongkonya. Panewa ri tango ntau boros ia mampakanasaka resi Yesu sabanya naka pei ia re’e mampotaka Ia. Pasi ia mangansaritaka seja mangkonong panyaki etu mansaka roo muni tempo ia mampotaka i Yesu etu. 48 Wali i Yesu manganto’oka ia, “A’ingKu, inta ri kasanang ndaya. Apa korom mansarumaka Aku, see naka korom matao muni.” 49 Wali tongo-tongonya i Yesu mampogomboka tau we’a etu, ratamo tau yako banua i Yairus, tau tu’a nto Yahudi etu. Tau to rata etu manganto’oka i Yairus, “Anamu matem. Tamo re’e batuanginya komi mangantalas Pa’a Guru apa ana ngkomi matem si’i-si’i.” 50 Tempo i Yesu mangandonge gombo ntau etu, Ia manganto’oka i Yairus, to’oNya, “Ne’e bata-bata rayamu. Ojo sarumaka Aku pei anamu damatao muni.” 51 Wali yako etu sira rata nja’u banua i Yairus. Rata nja’u ria i Yesu masua ri raya banua pei Ia taa mangabiaka tau mangalulu Ia kasimbalinya yako i Petrus, i Yohanes, i Yakobus pasi pa’a pei indo nu ana we’a etu. 52 Wali samparia tau to nja’u nja’u banua etu paka tumangimangi mangantangis ana we’a etu. Wali i Yesu manganto’oka sira, “Ne’e tumangi. Ana etu taa mate, ia ojo yore.” 53 Pei tau boros etu ojo mampogeleka pasi mangkaengas Ia apa sira mangansani ana etu matemo. 54 Roo see i Yesu mampaposuwu yau tau boros etu panewa Ia mangoko pale nu ana to matem etu pei manganto’oka ia, “Ana, pambangumo!” 55 Wali tonii nu ana etu mawolili muni ri koronya panewa ia mansaka makore. Roo see i Yesu manganto’oka tau tu’anya, “Waika ia pangkoni.” 56 Wali tau tu’a nu ana etu ipu kojo rayanya mangkita palaong to naika i Yesu etu, pei i Yesu manganto’oka sira, “Ne’e kojo mangansaritaka sa’e mangkonong palaong to si’i.”

Luke 9

1 Wali yako etu i Yesu mampokio pasi mampasiromunaka anaguruNya to sampuyu pei dua. Tempo sira siromu etu, Ia mangawaika sira kuasa damangarubak samparia measa yako resi tau. Pasi Ia mangawaika seja resi sira kuasa damampakatao muni panyaki ntau.” 2 Roo see Ia mampokau sira yau mampakarebaka resi tau mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole ri lino. Pasi Ia manganto’oka seja sira mampakatao muni tau to masaki. 3 Ia manganto’oka sira, “Tempo komi yau, ne’e mangkeni bara kesaa. Ne’e mangkeni toko, tas, pangkoni, bara doi. Pasi ane pake ngkomi ne’e mangkeni yabinya yako to re’e ri koro. 4 “Wali ri raya mpalinja ngkomi, ane ratamo nja’u lipu ntau, imbare banua ntau to mampalinggona komi, nja’u ria semo danukaroo-roo ngkomi sampe rata temponya komi polas yako ri lipu etu. 5 Pei ane re’e lipu tau to bo’onya mangantima komi, ane ewa see, ane polas komi yako nja’u ria, tantamaka awu ntana to re’e ri witi ngkomi. Wali palaong etu mawali tondong resi tau etu komi taa kojo singkonong pei sira.” Etu semo gombo i Yesu resi anaguruNya to sampuyu pei dua. 6 Wali yako etu sira mayoko pei malinja njo’u lipu-lipu ntau. Ri raya mpalinja nsira etu sira mampakarebaka resi tau kareba matao pasi sira mampakatao muni tau to masaki nja’u samparia lipu nakarata nsira etu. 7 Wali i Makole Herodes re’e mangandonge mangkonong samparia palaong to naika i Yesu etu. See naka ia tamo mangansani bara kesaa to danapobuuka, apa re’e tau to manganto’o, “Tau to mangika palaong etu, etu semo i Yohanes to Pombaptis rawangu muni yako ri kapatenya. 8 Pasi re’e seja tau to yusa to manganto’o, “Si’a, tau etu to pantuntu tuntu i mPue Allah, i Elia, to masuwu muni.” Pei re’e wo’u tau to manganto’o, “Ia samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah yako tempo owi to mambangu muni yako ri kapatenya.” 9 Pei i Herodes manganto’o, “Aku roomo mampu’ak yau wo’o i Yohanes, wali bara i sema tau to nasaritaka ntau resi aku etu?” Wali yako etu i Herodes rani kojo mangkita i Yesu. 10 Wali yako etu pomakau i Yesu rata muni resi Ia. Tempo sira rata muni etu, sira mangansaritaka resi Ia mangkonong samparia palaong to naika nsira ri raya mpalinjanya. Roo see i Yesu mangkeni sira njo’u lipu to tare tau mangkaroos to mosu ri kota Betsaida. Tempo sira yau etu, ojo sira sampuyu pei togo to yau. 11 Pei ojo pangandonge ntau boros i Yesu yau, sira mangalulu. Wali tempo sira rata resi i Yesu, Ia mangantabea sira, panewa Ia mampogomboka sira mangkonong i Pue Allah mawali Makole nto lino. Pasi Ia mampakatao muni sira to masaki. 12 Wali yako etu ojo kawenginya rao, anaguru i Yesu to sampuyu pei dua sira ma’i resi Ia panewa sira manganto’oka Ia, “Pokau tau boros etu yau njo’u lipu ntau pasi kampu-kampu to ri awenya si’i damangoli pangkoni pasi damangarata tampa rakayore. Apa lipu si’i tare tau darapangoli pangkoni pasi tare seja banua darakayore.” 13 Pei i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Komi semo mangawaika sira pangkoni.” Wali anaguru i Yesu manganto’o, “Gete! Pangkoni to re’e resi kita jamo lima mpa’i roti pasi dua mba’a bau. To etu taa kojo gana ane kami taa yau damangolika tau boros si’i pangkoni.” 14 Naka pei sira manganto’o ewa see apa tau to nja’u ria kaborosinya bara lima nsowu owo to langkai. Pei i Yesu manganto’oka anaguruNya, “To’oka tau boros patundamo makalompok-kalompok to bara lima mpuyu kaborosinya tau.” 15 Wali anaguru i Yesu mangika ewa wimba Ia manganto’oka sira etu, wali samparia tau matunda. 16 Yako etu i Yesu mangoko roti lima mpa’i pasi bau dua mba’a etu, panewa Ia matingoa pei makai-kai manganto’oka i Pue Allah tarima matao. Ojo karoonya Ia makai-kai Ia mangampesu-mpesutimo roti pasi bau etu panewa mangawaika anaguruNya. Wali sira mangoko pangkoni etu panewa mangampapookoka resi tau boros. 17 Wali sira samparia mangkoni paka mabosu. Ojo karoonya sira mangkoni, anaguru i Yesu mangamporomung toro mpangkoni etu. Wali toro mpangkoni to naporomung nsira etu dasampuyuwa pei dua karanji nabuke. 18 Wali yako etu re’e seore i Yesu makai-kai nja’u tampa to tare tau mangkaroos. Tempo etu nja’u seja anaguruNya nja’u ria. Wali i Yesu mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Ane ewa panto’o ntau boros, sema Aku si’i?” 19 Wali sira mangansono, “Re’e sangga’a tau manganto’o i Yohanes to Pombaptis. Pei re’e seja to manganto’o i Elia. Pasi re’e seja tau to manganto’o samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi to tuwu muni yako ri kapatenya.” 20 Pei i Yesu mampotanaka wo’u resi sira, “Pei ane ewa panto’o ngkomi, sema Aku si’i?” Wali i Petrus mangansono, “Komi semo i Kerisitu, Makole parajanji pasi napokau i mPue Allah.” 21 Wali yako etu i Yesu mampatiendoka kojo sira, manganto’o, “Monso pu’u ewa nuto’o ngkomi etu, pei ne’e kojo manganto’oka sa’e Aku semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.” 22 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya, “Aku, Wiyaa nto Lino, damangarata boros kasesa. Pasi Aku danapobo’o ntau tu’a nto Yahudi pasi kepalakepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Wali Aku darapopate yau, pei yako etu, ri rayanya togo eo Aku darawangu muni yako ri kapatengKu.” 23 Wali roo see, i Yesu manganto’oka wo’u sira, Ia manganto’o, “I sema tau to rani mangaluluka Aku, tau etu taa maya taa mamposaka yau pamporani ndaya to si ia. Wali ponto-ponto eo ia nempo darapopate yau saba mangalulu Aku, ia tiroowa mangaluluka Aku. 24 Pei re’e tau to mampobuuka katuwunya semo to bae kojo batuanginya see naka sira taa mangalulu Aku naka ne’e nasesai ntau. Pei tau etu nempo taa napopate ntau apa saba mangalulu Aku pei tiroo darata temponya sira damate yau. Pei i sema tau to buya rayanya nempo mate yau apa saba ia mangaya Aku, tau etu damangarata katuwu to monso. 25 Apa kesaa batuanginya resi tau nempo kasuginya ri lino samparia paka ia puenya pei ane ia taa mangarata katuwu to singkasaenya pei ojo mangarata huku? Tare batuanginya! 26 Wali lulu Aku apa Aku, Wiyaa nto Lino, dama’i muni ri lino si’i. Tempo etu bae kuasangKu pasi keyawangKu, pasi re’e seja kuasa pasi keyawa i mPue Allah, Pa’a, resi Aku, pasi re’e seja kuasa pasi keyawa mpomakau to i Pue Allah puenya. Wali i sema tau to mea mangalulu Aku pasi gombongKu, Aku damea seja mampongakung tau etu Aku puenya tempo Aku dama’i etu. 27 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e tau ri oyo ngkomi to damangkita i Pue Allah mawali Makole ri lino si’i ri katawanya sira mate yau.” 28 Wali yako etu, ojo kagananya bara wayu mbengi yako panto’o i Yesu gombo etu, Ia mangansale i Petrus, i Yohanes pasi i Yakobus panewa Ia mangkeni sira togo nto’u tongku damakai-kai. 29 Wali rata ndate ria i Yesu makaikai pasi tempo Ia makai-kai etu ta’a nu lioNya mambali pasi pakeNya mawali buya makilo. 30 Wali tempo etu kodi majoli re’e seja dua mba’a tau to magombo-gombo pei i Yesu. Tau dua etu i Musa pasi i Elia to tempo owi. 31 Wali sira dua bae kojo seja kayawanya. Pasi sira dua mampogomboka i Yesu mangkonong kapateNya to damawali nda’a kota Yerusalem singkonong pei songka i mPue Allah. 32 Wali tempo sira togo magombo etu i Petrus pasi yununya tongo ngkayorenya apa yore kojo matanya. Pei roo see sira naendo muni pei mangkita keyawa i Yesu pasi mangkita seja tau dua to makore ri awe i Yesu. 33 Yako etu tau dua etu damampiyaikamo i Yesu. Wali tempo sira dayau etu i Petrus manganto’oka i Yesu, to’onya, “Guru, masanang kojo kita apa re’i rire. Ane maya kami damangika togo kandepe. Samba’a raikaka Komi, pasi samba’a raikaka i Musa pasi samba’a wo’u raikaka i Elia.” Naka pei i Petrus manganto’o gombo etu apa ia ojo magombo mpangkewanya, ia tamo mangansani anu to masipato rato’o. 34 Pei tempo i Petrus tongo mpagombonya etu, tempo etu, re’e limu tudu mangangkumuti yau sira. Wali anaguru i Yesu meka kojo raya nsira tempo nakumuti nu limu etu. 35 Roo see re’e loo to magombo yako ri raya nu limu. Loo etu manganto’o, “Si’imo anangKu. Aku roomo mangampilis Ia. Wali padongeka kojo gomboNya.” 36 Wali ojo karoonya loo etu magombo, anaguru i Yesu mangalo’a, jamo i Yesu to nakita nsira. Tamore tau to yusa. Wali sira togo tawa mangansaritaka resi sa’e mangkonong palaong to nakita nsira etu. Tare pasi samba’a tau to nasaritaka nsira ri tempo etu. 37 Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao, sira opo malonso muni yako ri rapa ntongku etu. Ojo karata nsira ri pu’u ntongku etu, boros kojo tau to ma’i mangantomu i Yesu. 38 Wali re’e samba’a tau langkai ri oyo ntau boros etu to maroso loonya kaboo manganto’o, “Pa’a Guru! Kuporapika kojo resi Komi mangalo’a anangku to langkai, apa ojo samba’aja see anangku. 39 Pei mandudu ngkani ia naposuak measa. Tempo ia raposuak etu, kodi majoli ia kakijo. Pasi measa etu mangika see ia kanjonjo-njonjo pei jamo wura ngujunya. Pasi measa etu taa kojo rani mampiyaika anangku, pei ane re’e temponya measa masuwu yako resi ia, ia mangansesai kojo ruyu. 40 Wali aku mamporapika resi anaguruMu mangarubak measa etu, pei sira taa nakurang.” 41 Wali i Yesu mampogomboka tau boros etu Ia manganto’o, “Gete komi to tuwu ri tempo si’i! Komi taa kojo mangaya. Pasi komi pusa, taa mangalulu jaya to monso. Pei nempo masaemo Aku maroo resi komi pei komi tiroowa taa mangaya. Wali masusa rayangKu mampobuuka komi taa kojo mangaya Aku!” Wali yako etu i Yesu manganto’oka ngkai to naposuak measa ananya etu, to’oNya, “Kenika Aku anamu etu.” Wali ngkai etu mangkeni ananya. 42 Pei tongo-tongonya ana etu mangampago i Yesu, kodi majoli measa to re’e ri raya nu ana etu mangika see ia tisiba yau ri wawo ntana pasi kanjonjo-njonjo. Pei i Yesu manganseko measa etu see naka ia miyai, roo see Ia mampakatao muni ana etu panewa mangawaika muni resi pa’anya. 43 Wali samparia tau to mangkita palaong etu paka ipu kojo raya nsira mampobuuka kuasa i mPue Allah bae kojo. Wali tempo tau boros etu tiroo ipu rayanya mampobuuka palaong to naika i Yesu etu, tempo etu i Yesu manganto’oka anaguruNya, 44 Ia manganto’o, “Ne’e mangkalingan gombo to daKuto’oka komi si’i: Aku, Wiyaa nto Lino, daraposora yau resi tau.” Etu semo to nato’oka i Yesu anaguruNya. 45 Pei sira taa mangansani batuanginya gombo i Yesu etu, apa batuanginya ewa rawuni yako resi sira. See naka sira taa mangansani, pasi sira tare kakoje ndaya mampotanaka resi i Yesu mangkonong batuang nu gomboNya etu. 46 Wali yako etu anaguru i Yesu mula masibanta mangkonong to imba sira to bae kojo angganya. 47 Wali i Yesu mangansani pampobuuka nsira, see naka Ia mangoko samba’a ana kodi pei mampapokore ana etu ri aweNya. 48 Roo see Ia manganto’o, “Ane tau manga’angga nempo ojo ana kodi to ewa si’i apa saba ia mangalulu Aku, ane ewa see batuanginya tau etu manga’angga seja Aku. Pasi i sema tau to manga’angga Aku, batuanginya ia manga’angga i Pue Allah to nampokau Aku. Apa tau to kodi kojo angganya ri oyo ngkomi, kamonsonya tau etu semo to bae kojo angganya ane ri pangkita i mPue Allah.” 49 Wali i Yohanes manganto’oka i Yesu, “Pa’a Guru, kami re’e mangkita samba’a tau to mangarubak measa yako kuasa ngKomi. Pei tempo kami mangkita etu kami manganto’oka ia ne’e mangika palaong to etu, apa ia si’a yunu to si kita.” 50 Pei i Yesu manganto’o, “Ne’e mangamparas tau etu apa tau to taa mangewa kita, tau etu mampasimbalika kita.” 51 Wali yako etu mosumo temponya i Yesu datiokotaka nto’u saruga, wali Ia mampakaroso dayau ndeku kota Yerusalem ri propinsi Yudea. 52 Pei jaya dayau ndeku Yerusalem etu liu ri propinsi Samaria, pasi tau Samaria taa masingkatao pei tau Yahudi. Pei nempo ewa wetu, i Yesu mampokau sawei mba’a pomakauNya damampatiruyu pei Ia njo’u samba’a kota to nja’u Samaria, damangaliwuka yami Ia tampa rakayore ri kota etu. Wali pomakauNya yau damangika palaong to nato’oka i Yesu sira etu. 53 Pei ojo karata nsira nja’u kota etu, tau to maroo nja’u ria manganto’o sira bo’onya mampalinggona i Yesu, apa Ia to Yahudi pasi Ia mangampago Yerusalem. Wali pomakau i Yesu etu yau mamporataka resi Ia gombo ntau etu. 54 Wali tempo anaguru i Yesu, i Yakobus sira dua i Yohanes, mangandonge gombo mpomakau etu manganto’o tau etu bo’onya mampalinggona i Yesu, sira mampotanaka resi i Yesu, sira manganto’o, “Pue, ane Komi singkonong, kami damamporapika resi i Pue Allah see Ia damantudumaka apu yako ndate yangi see mampakaja’aka yau sira.” 55 Pei i Yesu mangandolika tangoNya resi sira dua pei manganseko sira, Ia manganto’o, “Komi taa mangansani yako resi sema kamonsonya pampobuuka ngkomi etu. 56 Apa naka pei Aku, Wiyaa nto Lino, nama’i si’a ma’i damampakaja’aka yau katuwu ntau. Kasimbalinya yako etu, Aku ma’i damampalaes tau.” Etu semo gombo i Yesu manganseko tau dua etu. Yako etu i Yesu pasi anaguruNya polas wo’u njo’u kota to yusa. 57 Wali ri raya mpalinja nsira dayau njo’u kota etu, re’e samba’a ngkai to manganto’oka i Yesu, ia manganto’o, “Aku kuporani mawali yau anaguru ngKomi, wali aku damangalulu Komi nempo imbanjo danukayako.” 58 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Ane asu maila, re’e wayau mbatu to nakaroo nsira, pasi ane tonsi, sira re’e seanya. Pei ane Aku, Wiyaa nto Lino, tare tampa to Akuja puenya daKukayore. Wali Aku mangepe korom bara taa nukurang mangalulu Aku apa taa todo.” Ewa wetu naika i Yesu mangansono tau etu. 59 Yako etu, i Yesu manganto’oka tau to yusa, “Yau lulu Aku.” Pei ngkai etu manganto’o, “Pue, aku damangalulu seja Komi, pei waika aku yau muni ruyu mangampeas kapate mpa’angku. Ane ia roomo namate yau pei aku room mampongkeli ia panewa aku dama’i wo’u damangalulu Komi.” 60 Pei i Yesu manganto’o, “Biakamo tau to taa mangaluluka songkangKu, to raporapaka ewa tau mate, sira semo mampongkeli yunu nsira to matemo. Pei ane korom, inta pei pakarebaka mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole nto lino.” 61 Wali yako etu re’e wo’u tau to yusa to manganto’o, “Aku damangalulu seja Komi, Pue, pei waika aku yau masimang ruyu resi ja’ingku.” 62 Pei i Yesu mangansono mangampake rapa, Ia manganto’o, “Ane tau mampojeko, ane ia sangkani mangalo’a ri payunya, taa magaya palaonginya saba ia taa madota mapalaong. Pasi ewa see seja tau to rani mawali tau to i Pue Allah Makolenya, taa masipato ane ia taa madota mangalulu Aku.”

Luke 10

1 Wali yako etu, i Pue mangampilis pitu mpuyu pei dua mba’a tau to yusa. Ia mampokau tau etu dua mba’a sinjaya, dua mba’a sinjaya damampatiruyu pei Ia njo’u ponto-ponto kota pasi ponto-ponto lipu ntau to Ia damangampago. 2 Tempo sira tawa yau Ia mamporapaka sira, Ia manganto’o, “Tau boros to tawa rapotundeka maya raporapaka ewa pae to matasam to tawa rapota. Boros kojo pae to matasam pei taa boros tau to mampota. Wali porapika resi i Pue Allah see Ia damampokauka tau yau mampotundeka tau to tawa rapotundeka etu, ewa naika mpue nawu mangampokauka tau yau damangampota pae to matasam.” 3 Roo see i Yesu manganto’oka wo’u sira, “Wali intamo. Pei pakatao kojo apa Aku mampokau komi yau resi tau to tawa mangalulu Aku, wali komi maya raporapaka ewa ana nu domba to yau ri oyo nu asu maila to maja’a kiranya. 4 Wali ri raya mpalinja ngkomi, ne’e mangkeni bara kesaa. Ne’e mangkeni doi, pasi ne’e seja mangkeni tas, bara sandal to yabi yako sandal to nupake ngkomi. Pasi tempo komi malinja, ne’e mandoo mampasaritaka tau to simpatomu pei komi ri jaya. 5 “Wali ri raya mpalinja ngkomi, ane komi damasua ri raya banua to danukaroo, ri katawanya komi masua ri banua etu tabea ruyu tau puenya ewa to biasa resi kita, etu semo, to’oka ia, ‘Aku mampokai-kaika komi mamporapika resi i Pue Allah see Ia mampakasanang katuwu ngkomi to maroo ri banua si’i.’ 6 Wali yako etu ane tau to maroo ri banua etu masipato darapakasanang, pokaikai ngkomi etu danabanang i mPue Allah see damasanang katuwu nsira. Pei ane sira taa masipato rapakasanang, ane ewa see ojo komi semo to danapakasanang i mPue Allah. 7 Wali ane pue nu banua etu masanang mampalinggona komi, karoo-roo nja’u ria semo, ne’e malimba-limba njo’u banua to yusa. Pasi anu to nawaika nsira komi darakoni pasi darainu, pakasanang mangkoni pasi manginu anu to etu. Apa anu to nawaika nsira komi etu ewa saro mpalaong ngkomi, pasi kita mangansani ane tau to mapalaong, tau etu masipato mangarata saronya. 8 “Wali ri raya mpalinja ngkomi, ane masua ri raya ngkota pei masanang tau mampalinggona komi, ane ewa see, pakasanang mangkoni pasi manginu anu to naposaka nsira ri tango ngkomi. 9 Pasi pakatao muni tau to masaki nja’u kota etu, pei to’oka tau nja’u ria, ‘Daratamo temponya i Pue Allah mawali Makole nto lino.’ Ewa wetu danuika ane tau masanang mampalinggona komi. 10 Pei ane komi masua ri raya ngkota ntau to bo’onya mampalinggona komi, ane ewa see, inta njo’u jaya tikore ri kota etu pei to’oka resi sira, 11 ‘Komi taa kojo rani mawali tau to i Pue Allah Makolenya, see naka pasiwa awu ntana nu lipu ngkomi to re’e ri witi mami kami mampalasi yau apa kami taa singkonong pei komi . Pei ne’e mangkalingan, daratamo temponya i Pue Allah mawali Makole nto lino.’ Etu semo to danuto’oka ngkomi tau etu. 12 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane ratamo temponya i Pue Allah mangabotus to lino, tempo etu huku to danarata ntau ri kota to bo’onya mampalinggona komi etu, huku nsira to pari-pari wo’u pei huku to danarata ntau to maroo ri kota Sodom tempo owi.” 13 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u tau pitu mpuyu pei dua mangkonong kasesa to danarata ntau ri kota-kota to taa majea. Ia manganto’o, “Kasesa danarata ntau to yako ri kota Korasim! Kasesa danarata ntau to yako ri kota Betsaida! Apa tau etu taa majea nempo mangkita palaong to taa rapobiasa. Pei pobuuka kota Tirus pasi Sidon tempo owi. Kota etu maja’a kojo lengko ntaunya. Pei ane rapanya tempo owi etu Aku bara mangika palaong to taa rapobiasa nja’u kota etu, ane rapanya ewa see, tau ri kota etu majoli kojo damajea. Sira damamposunsuka kain karu pasi matunda mangkaku awu pei mansambuetaka nto’u wawo mbo’onya apa soso kojo raya nsira mampobuuka dosanya. Ewa wetu ane rapanya tau etu mangkita palaong to inika ngKu. 14 Pei tau Korasim pasi Betsaida taa majea. Wali ane tempo to darata, tempo i Pue Allah mangabotus to lino, tempo etu tau etu semo to pari-pari huku to danarata pei tau Tirus pasi Sidon etu. 15 Pasi tau to yako kota Kapernaum, wimba ane sira? Wimba, ane tempo to darata sira bara daraokotaka mawali bae angga ndate saruga? Taa kojo! Sira darapakakodi angga la’u lipu ntau mate . Apa boros seja palaong to taa rapobiasa to roomo raika nja’u kota nsira pei sira taa seja majea. Wali see naka sira damangarata kasesa.” 16 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia manganto’oka wo’u pomakauNya to pitu mpuyu pei dua mba’a, Ia manganto’o, “I sema tau to mampodongeka komi, batuanginya tau etu mampodongeka Aku. Pei tau to mampobo’o komi, batuanginya tau etu mampobo’o Aku. Pasi tau to mampobo’o Aku, batuanginya Ia mampobo’o seja Pa’angKu to nampokau Aku.” Wali tempo i Yesu roomo manganto’oka pomakauNya gombo etu, sira yau mangika palaong to nato’oka i Yesu sira mangika. 17 Wali ojo karoonya pomakau i Yesu to pitu mpuyu pei dua etu mangika palaong to napokauka i Yesu sira etu, sira mawolili muni resi Ia ri kandende ndayanya. Sira manganto’oka Ia, “Pue, sakowa measa mampalaika seja kami apa saba kuasa ngKomi.” 18 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Monso pu’u. Naka pei sira mampalaika komi apa nangi kepalanya, apa Aku re’e mangalo’a tempo Kepala Measa rasounaka yako ndate saruga. Kasounya etu ewa bilak kagasinya. Wali ia nangimo kuasanya. 19 Wali pobuuka si’i: Aku roomo mangawaika komi kuasa see nempo mangalombu ule pasi lipa mpondo, komi taa darapakaja’a. Pasi Aku roomo mangawaika komi kuasa damanganangi samparia kuasa ngKepala Measa, bali ngkita. Wali tare bara kesaa to damampakaja’a komi. 20 Pei nempo measa mampalaika komi, si’a etu to masipato mawali pu’u ngkandende ndaya ngkomi. Kasimbalinya yako etu, pakandende raya ngkomi apa saba sanga ngkomi roomo ratulis ndate saruga.” 21 Wali tempo etu i Yesu bae kojo kandende ndaya to nawaika i Nosa Mapasing Ia. See naka Ia makaikai manganto’o, “O Pa’a, Pue nu yangi pasi lino, Aku mangabarong Komi apa Komi mangawunika yau anu to monso see taa nansani ntau to manga’angga kapande ngkoronya. Pei anu to monso etu Komi roomo mampaponsanika resi tau to tawa pande kojo ane ri pangkita nto lino. Ewa see songka ngKomi, Pa’a, apa ewa wetu semo songka to mampakasanang rayaMu. Wali see naka Aku mangabarong Komi.” Etu semo pokai-kai i Yesu resi Pa’aNya. 22 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u tau boros, Ia manganto’o, “Samparia anu to re’e roomo nasarumakaka mPa’angKu resi Aku. Wali tare to maya mangansani kojo Aku, Ana i mPue Allah, kasimbalinya yako Pa’angKu. Pasi tare to maya mangansani kojo i Pue Allah, Pa’angKu, kasimbalinya yako Aku to AnaNya. Pei ane mangkonong tau, ojo patanya tau to Aku rani mampaponsanika mangkonong Pa’angKu, ojo tau etu maya mangansani seja Ia. 23 Wali ojo karoonya i Yesu magombo resi tau boros etu, Ia mangandolika tangoNya resi anaguruNya pei manganto’oka resi siraja, Ia manganto’o, “Masipato komi masanang apa komi re’e mangkita samparia palaong to inikangKu ri tempo si’i. 24 Apa Aku manganto’oka komi, ane tempo owi boros to pantuntu tuntu i mPue Allah pasi makole-makole, sira rani kojo mangkita palaong to nukita ngkomi ri tempo si’i, pei sira taa rapapokita. Pasi sira rani kojo mangandonge anu to nudonge ngkomi ri tempo si’i, pei sira taa rawaika mangandonge apa tawa rata temponya to napilis i mPue Allah damampaponsanika to lino. Pei komi rawaika mangkita pasi mangandonge anu to taa nakita pasi to taa nadonge nsira etu, wali masipato komi masanang!” Ewa wetu nato’oka i Yesu anaguruNya. 25 Wali yako etu re’e samba’a tau to pande kojo mangkonong porenta i Musa, ia rani mangakal i Yesu see Ia manganto’o gombo to sala. Wali see naka ngkai etu makore pei mampotanaka resi i Yesu, ia manganto’o, “Pa’a Guru, bara kesaa to dakuika see aku damangarata katuwu to singkasaenya?” 26 Wali i Yesu mampotanaka resi ia, “Kesaa to ratulis ri raya porenta i Musa? Kesaa nubasa ngkorom nja’u ria?” 27 Wali ngkai etu manganto’o, “Porenta i Musa manganto’o, ‘Pakabae kojo pamporayang ngkomi resi i Pue Allahmu. Pasi biakamo pamporayang ngkomi resi Ia etu damampasilonga katuwumu. Pasi biakamo pamporayang ngkomi resi Ia etu damampakaroso raya ngkomi. Pasi biakamo see yako pamporayang ngkomi resi i Pue Allah, see naka komi mampobuuka kojo Ia.’ Pasi porenta etu manganto’o seja, ‘Porayang sa’e ewa raika mamporayang koro ngkalio.’” 28 Wali i Yesu manganto’oka ngkai etu, “Monso pu’u pasonomu. Wali palengkoka porenta to etu panewa korom damangarata katuwu.” 29 Pei ngkai etu taa rani nangi, see naka ia mampotanaka resi i Yesu, to’onya, “Iya, pei sema yunungku to dakuporayang etu?” 30 Wali i Yesu mangansono pampotanaka ngkai etu mangkonong to imba tau to kamonsonya yununya. Ia manganto’o rapa, to’oNya, “Re’e samba’a yunu ngkita to Yahudi to malinja yako ndate kota Yerusalem dayau lo’u kota Yerikho. Ri raya mpalinjanya etu, kodi majoli ia nasoko ntau maja’a to rani mangoko yau ngaya-ngayanya. Tau etu mangayali yau pake ngkai etu pei mangaboba-bobak ia sampe mosu mate, panewa sira mampiyaika ia. 31 Yako etu ma’i samba’a to pampue to Yahudi liu ri jaya to etu. Ia mangkita ngkai to mosu mate etu pei ia ojo yau ri sambali njaya pei mangantalidik ia. 32 Pasi roo see ma’i seja samba’a to Yahudi to wiyaa i Lewi. Tau etu mangika seja ewa naika nto pampue. Ia yau seja ri sambali njaya pei mangaliunaka yau ngkai to mosu mate etu. 33 Pei yako etu rata seja tau Samaria to malinja seja liu jaya nakare’e ngkai etu. Tempo tau Samaria etu mangkita ngkai to mosu mate etu, ia mamporayang ngkai etu. 34 Wali see naka ia yau ri awenya pei mampokulir welanya mangampake indol pasi tule. Roo see ia mangawungusika kain welanya etu. Panewa roo see ia mangalea ngkai etu ri keledai to si ia pei mangkeni njo’u banua nakayore ntau to ri raya mpalinjanya. Rata nja’u ria ia mangkampang tau masaki etu. 35 Yako etu, ojo kaeonya rao, tau Samaria etu mangoko dua ngkomba doi pera yako raya ndompetnya, panewa doi etu ia mangawaika resi tau to pue banua etu. Ia manganto’o, “Kampang tau si’i. Pei ane taa gana doi si’i, tempo aku mawolili muni aku damampakagana.” Etu semo rapa to nato’oka i Yesu tau to pande mangkonong porenta i Musa etu. 36 Roo see Ia mampotanaka resi ngkai etu, Ia manganto’o, “Ane ewa pampobuuka ngkorom, to imba tau togo etu to kamonso-monsonya yunu ngkai to napakaja’a ntau maja’a etu?” 37 Wali tau to pande mangkonong porenta i Musa mangansono, “Tau to mamporayang ia semo.” Wali i Yesu manganto’oka ia, “Inta pei ika seja ewa wetu.” 38 Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya polas wo’u ri raya mpalinja nsira, panewa rata sira nja’u samba’a kota. Nja’u ria re’e samba’a tau we’a sanganya i Marta to masanang mampalinggona sira, wali sira yau ri banuanya. 39 I Marta etu, ia re’e samba’a tua’inya to we’a to sanganya i Maria. Wali tempo i Yesu re’e ri banuanya, i Maria yau matunda ri awe mbiti i Yesu pei mampodongeka gomboNya. 40 Pei i Marta boros kojo palaonginya, see naka ia masusa rayanya mangkita i Maria ojo matunda-tunda. Wali ia yau resi i Yesu pei manganto’o, “Pue, bara taa mawei resi Komi ane a’ingku ojo mangabiaka aku ngkaliongku mangika samparia palaong to si’i? To’oka ia mangansawang aku!” 41 Pei i Yesu manganto’oka ia, “O Marta, Marta, boros palaong to mampakamoru pasi mampakasusa raya ngkorom. 42 Pei taa boros palaong to bae kojo batuanginya, ojo samba’aja to bae kojo batuanginya, etu semo to napilis i Maria. Wali anu to matao to ia mangampilis etu taa kojo darayali yau yako resi ia.”

Luke 11

1 Wali re’e seore i Yesu makaikai nja’u samba’a lipu. Ojo karoonya Ia makai-kai etu, re’e samba’a anaguruNya to manganto’oka Ia, “Pue, potundeka kami makai-kai ewa i Yohanes nampotundeka anaguru to si ia.” 2 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Tempo komi makai-kai, ewa si’i raika. To’o, ‘Pue Allah, Pa’a mami to ndate saruga, masipato kami to lino mampakabae Komi. Biakamo Komi mawali Makole nto lino. Pasi biakamo pamporani ngKomi semo to mawali ri lino si’i sewaju ewa to mawali ndate saruga. 3 Kami marapi resi Komi, waika resi kami pangkoni to gana seo si’i. 4 Pasi lapa dosa mami sewaju ewa naika mami mangalapa samparia sala nsa’e resi kami. Pasi kami marapi seja see Komi mangansawang kami ane mangarata soba, (pasi mangalapa kami yako resi ia to pu’u nsamparia anu to maja’a) .’” 5 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka sira pokai-kai etu, Ia rani mampotundeka wo’u sira mangkonong makai-kai, see naka Ia mangansaritaka sira rapa, to’oNya, “Rapanya re’e samba’a komi to yau ri banua nu galunginya ntongo wuri. Rata nja’u ria ia manganto’oka galunginya, ‘Galungku, waika aku mangada roti togo mpa’i. 6 Apa re’e wo’u galungku to ri raya mpalinjanya, ia ratamo ri banuangku pei aku tare pangkoni to darawaika resi ia.’ 7 “Wali rapanya galunginya etu yako ri raya banuanya manganto’o, ‘Gete, ne’e pakasusa aku! Apa wombongku rakunsimo pasi kami sana maturumo. Wali aku tamo kukoto mambangu damangawaika korom bara kesaa.’” Etu semo rapa to nato’o i Yesu. 8 Roo see Ia manganto’oka wo’u anaguruNya, to’oNya, “Wali ane ewa wetu to to’o ntau to ri raya banuanya etu, kesaa wo’u damawali? Aku manganto’oka komi, tau etu nempo galung to masingkatao kojo, ia taa buya rayanya mambangu damangawaika tau etu roti. Pei ane tau etu tare pandoonya mamporapika roti resi ia, ia mosamo mandonge, wali see naka ia damambangu pei mangawaika tau etu samparia to naporani. 9 “Wali Aku manganto’oka komi, ane re’e to parluu ngkomi, ne’e mandoo marapi resi i Pue Allah see komi darawaika. Ane re’e to parluu ngkomi, ne’e mandoo mangaliwu resi i Pue Allah panewa Ia damangansawang see komi damangarata. Pasi ane parluu rasawang, ne’e mandoo mamporapi sawang resi i Pue Allah ewa naika ntau to mananya yau ri banua nu yununya damarapi sawang resi ia. 10 Apa samparia tau to marapi, tau etu damangantima. Pasi tau to mangaliwu, tau etu damangarata. Pasi tau to marapi rasawang, tau etu darasawang. 11 “Rapanya komi to pa’a, ane anamu mamporapi roti, wimba, komi bara mangawaika ia watu? Gete taa! Pasi ane ia mamporapi bau, wimba, bara ule to danuwaika ngkomi ia mangabolos bau etu? 12 Pasi ane ia mamporapi gora’u manu, wimba, bara lipa mpondo to danuwaika ngkomi ia? Si’a seja! Pasi ewa see seja i Pue Allah, ane kita marapi resi Ia, Ia taa seja mangawaika kita anu to maja’a. 13 Wali komi nempo tau to maja’a, komi mangansani seja ewa wimba raika mangawaika anu to matao resi nganamu. Wali taa manto’o Pa’a ngkomi to ndate saruga. Ia semo to noto-noto wo’u mangawaika i Nosa Mapasing resi tau to marapi resi Ia.” 14 Wali re’e seore i Yesu mangarubak measa yako resi tau. Tau etu bea naika measa to mamposuak ia etu. Wali tempo measa etu narubak i Yesu, panewa tau bea etu mula muni magombo, see naka ipu raya ntau boros to nja’u ria. 15 Pei re’e bara sawei mba’a tau ri oyo ntau boros etu to manganto’o, “Ojo yako kuasa i ngKepala Measa to rato’oka seja i Beelsebul, yako kuasa to si ia semo, naka pei ngkai si’i nakurang mangarubak measa yako resi tau.” 16 Pasi re’e wo’u tau to rani mangansoba i Yesu see damangkita ewa wimba kuasaNya, see naka sira mamporapika resi Ia see Ia damangika palaong to taa rapobiasa to damawali tondong resi sira. 17 Pei i Yesu mangansani pampobuuka ntau etu, wali Ia manganto’oka sira rapa, to’oNya, “Rapanya makole pasi joanya, ane joa nu makole etu pei masimusu yau, taa masae tau etu darapakaja’aka yau. Pasi ewa see seja ane tau santina. Ane sira matingka samba’a pei samba’a, taa masae sira datiga’as yau. 18 Wali ewa see seja resi Kepala Measa. Komi manganto’o Aku mangampake kuasa i Beelsebul mangarubak measa, pei taa mawali ane ewa see, apa ane Kepala Measa mangarubak joanya, taa masae sira samparia damasimusu yau panewa Kepala Measa tamo re’e joanya to ia mangkuasang. Wali manasa si’a kuasa i ngKepala Measa to mangarubak measa.” 19 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u tau etu, Ia manganto’o, “Pobuuka joa to si komi. Apa sira mangarubak seja measa resi tau, pei komi taa mampobuuka sira mangampake kuasa i Beelsebul mangika palaong to etu. Wali ane ewa see, sira semo to mampakanasa sala ngkomi tempo komi manganto’o Aku mangarubak measa mangampake kuasa i Beelsebul. 20 Pei Aku mangarubak measa mangampake kuasa i mPue Allah, wali palaong etu mampakanasaka komi i Pue Allah, Makole, naratamo ri oyo ngkomi.” 21 Wali roo see i Yesu rani mampakanasaka sira Ia semo to rosoroso pei i Kepala Measa, see naka Ia manganto’o wo’u rapa, to’oNya, “Rapanya re’e tau maroso kojo to re’e wada pasi pampomobak, ane tau etu mangajagang banuanya, ngayangayanya taa maya naoko yau ntau. 22 Pei ane rata tau to roso-roso wo’u pei ia, tau etu damangewa pasi damanganangi ia. Wali ane ewa see tau to roso-roso etu damangoko yau wada pasi pampomobak to nasarumaka ntau pue banua etu. Pasi ia damangoko seja ngaya-ngayanya pei mangantilaka yau resi sa’e. Wali Aku roomo manganangi i Kepala Measa see naka Aku maya mangarubak joanya pei mangoko yau tau to ia puenya. 23 “Wali re’e tau to taa mampasimbalika Aku, wali batuanginya tau etu mangewa Aku. Kamonsonya Aku rani mampasiromunaka wo’u tau to damangalulu seja Aku, tau to raporapaka ewa dombangKu. Wali tau to taa mangansawang Aku mangika palaong to etu, tau etu ojo mangantalas palaongingKu raporapaka ewa tau to mangaga’aga’a yau dombangKu etu.” 24 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u rapa. Ia mamporapaka tau to owo mula damajea yako lengkonya to maja’a, sira ewa tau to owo napiyaika measa to mamposuak ia. Wali Ia manganto’o, “Tau to tuwu ri tempo si’i maya raporapaka ewa tau to tempo ruyu naposuak measa pei roo see measa etu mampiyaika ia. Wali measa etu ane roomo mampiyaika tau, ia mangalinjak pada bone mangaliwu tampa danakaroos, pei ia taa mangarata. Wali ia manganto’o, ‘Aku damawolili muni resi tau to banuangku seore etu.’ 25 Wali ia mawolili muni resi tau etu pei mangkita tau etu masilonga muni ewa banua to taa nja’u tau mangkaroos. Banua etu roomo rasai nakayongo pasi roomo rapasilonga. 26 Wali apa saba tau etu ewa banua to tare tau mangkaroos, see naka measa etu mamposuak muni tau etu pasi ia mangansale seja pitu yununya to ja’aja’a wo’u pei ia. Wali sira wayu to masua damaroo ri raya ntau etu. Wali tau to raposuak etu, katuwunya to purinya, etu semo to ja’a-ja’a pei katuwunya to tempo ruyu. Wali ewa see seja ane tau nempo mula damajea, pei ane sira taa mangaya kareba yako resi i Pue Allah, sira raporapaka ewa banua to soa. Wali ane ewa see, kanjo’u-njo’u kapari-pari kaja’a nsira.” 27 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, re’e samba’a tau we’a ri oyo ntau boros, ia maroso loonya manganto’o, “Masanang kojo tau we’a to nampoanaka Komi pasi to namposusu Komi.” 28 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “Monso pu’u, pei to sanasanang wo’u pei ia, etu semo tau to mampodongeka pasi mampolaika tuntu i mPue Allah.” 29 Wali tempo i Yesu magombo etu, tau to makore tiku Ia tiduga-dugang kaborosinya, panewa Ia manganto’o wo’u, “Gete, tau to tuwu ri tempo si’i maja’a kojo. Wali etu semo sabanya naka pei komi mamporapi palaong to damawali tondong see mampakanasaka komi Aku monso pu’u ma’i napokau i mPue Allah. Pei ojo samba’a tondong to darapaporaoka resi komi. Tondong etu damawali ewa palaong to mawali resi to pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yunus, tempo owi. 30 Apa palaong to mawali resi i Yunus tempo owi etu mawali tondong resi tau ri kota Niniwe. Wali ewa see seja palaong to danaika ntau resi Aku, Wiyaa nto Lino, palaong etu damawali tondong resi tau to tuwu ri tempo si’i . 31 Wali ane ratamo temponya i Pue Allah damangabotus to lino, tempo etu komi to tuwu ri tempo si’i, komi damampotango Ia. Pasi dare’e seja i makole to we’a to tuwu ri tempo i Makole Salomo tempo owi. To we’a etu maporenta ri tana to nja’u tondo selatan. Pasi tempo etu nempo longko kojo lipunya, pei ia ma’i mangampago i Makole Salomo. Naka pei ia ma’i resi i Salomo apa ia rani mampodongeka gombo i nSalomo to pande kojo. Ia mampobuuka gombo etu bae kojo batuanginya resi ia. Wali ri tempo to darata makole to we’a etu damampotango seja i Pue Allah sindara-ndara pei komi to tuwu ri tempo si’i. Pasi ia damanganto’o sala komi apa ri tempo si’i naratamo tau to bae wo’u anggaNya pei i Makole Salomo etu, Aku semo, pei komi taa mampodongeka gombongKu. Wali see naka masipato to we’a etu manto’o sala komi tempo to darata. Apa gombo to si Aku to nupobo’o ngkomi, gombo etu to bae-bae batuanginya pei gombo i Makole Salomo to na’angga nto we’a etu. 32 Pasi tempo darapangabotus to lino etu, dare’e seja tau Niniwe to napakarebaka i Yunus tuntu i mPue Allah tempo owi. Sira damampotango seja i Pue Allah sindara-ndara pei komi to tuwu ri tempo si’i. Wali tau Niniwe etu damanganto’o seja komi sala apa tempo owi, tempo sira mangandonge anu to napakarebaka i Yunus resi sira, tempo etu sira majea. Pei tempo si’i naratamo tau to bae wo’u anggaNya pei i Yunus, Aku semo, pei komi taa mampodongeka gombongKu. Wali masipato tau Niniwe etu manto’o sala komi tempo to darata.” 33 Wali i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Tau ane mangantuni pansona, ia taa mangabombongika yau ember pasi taa seja mamposaka nja’u tampa to taa nakita ntau. Ia mangoko pei mamposaka ri tampa to masipato rapangamposaka pansona etu, wali samparia tau to masua ri raya banua etu maya mangkita remenya. Wali reme etu Aku mangampake mamporapaka kareba yako resi i Pue Allah to Aku roomo mampotundeka komi. 34 Wali pobuuka kareba etu, apa ane komi sangkani mampobuuka etu, ane ewa see i Pue Allah maya mampakanasaka raya ngkomi mangkonong kareba etu see komi maya mangaluluka ri raya ngkatuwu ngkomi. Wali tempo i Pue Allah mampakanasaka raya ngkomi kareba etu, palaong etu raporapaka ewa pansona to mampakareme tampa to mawuri. Wali ane ewa see, komi ewa tau to matao matanya see naka mayoas mangkita reme mpansona etu. Wali komi maroo ri raya ngkareme. Pei ane komi taa mampobuuka kareba to Aku mampotundeka, ane ewa see i Pue Allah taa maya mampakanasaka raya ngkomi mangkonong kareba etu. Wali ane ewa see, raya ngkomi raporapaka ewa tampa to mawuri apa tare pansona. Wali komi ewa maroo ri raya ngkawuri. Komi ewa tau to maja’a matanya, to taa maya mangkita bara kesaa.” 37 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, re’e samba’a to Yahudi to aliran Parisi to mangansale Ia yau mangkoni ri banuanya. Wali i Yesu yau mangkoni nja’u ria. 38 Pei to Parisi etu ipu rayanya apa ia mangkita i Yesu mangkoni pei tare mamue ruyu singkonong pei ada nsira. 39 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Gete komi to aliran Parisi! Komi raporapaka ewa tau to mampakayongongika sangkir pasi pingga ojo ri wotonya. Apa komi mampakayongongika koro ngkomi, pei raya ngkomi bamporomung pasi maja’a kojo. 40 O komi to madoyo! I Pue Allah to nangika koro ntau, Ia nangika seja raya ntau. 41 Wali to tao-tao komi mangawali yau pampobuuka ngkomi see buya raya ngkomi mangoko anu to re’e resi komi pei mangantilaka yau resi tau to masiasi. Apa ane ewa see, raya ngkomi damayongo seja sewaju ewa woto ngkoro ngkomi to roomo rapakayongongika etu. 42 “Kasesa danurata ngkomi to aliran Parisi. Apa komi taa mangika anu to bae kojo batuanginya resi i Pue Allah. Komi madota kojo mangalulu porenta-porenta to taa bae kojo batuanginya, ewamo mangawai santila sampuyu. Apa gete, sakowa pinumuya rampa to rato’oka selasi, inggu, pasi rampa-rampa to yusa, komi madota mangawaika resi i Pue Allah santila sampuyu. Pei komi taa mangalulu porenta to bae wo’u batuanginya, etu semo mangika ewa wimba to masipato raika resi sa’e, pasi mamporayang i Pue Allah. Wali matao ane tiroowa mangawai santila sampuyu, pei pakadota mangalulu porenta to bae wo’u batuanginya etu. 43 “Kasesa danurata ngkomi to aliran Parisi. Apa ane komi yau ri banua to napampatunde nto Yahudi, komi masanang matunda ri gadera ri tampa to napatunda ntau to bose angganya. Pasi komi masanang kojo natabea ntau tempo yau njo’u pasar. 44 “Kasesa danurata ngkomi, apa raya ngkomi maja’a pei komi mampoanika tau to matao, see naka sa’e mangalulu komi. Pei sira taa mangansani raya ngkomi maja’a, wali apa saba mangalulu komi, see naka taa masae raya nsira mawali seja maja’a. Wali komi raporapaka ewa dayo to taa ratondong. Apa ane dayo to taa ratondong etu, tau taa mangansani bara dayo to nja’u ria, see naka sira malinja ri wawonya pei mawali madosa ane ewa ada ngkita . Wali ewa see seja komi, apa saba palaong ngkomi see naka sa’e mawali madosa, wali masipato kojo komi damangarata kesesa.” 45 Wali ojo panto’o i Yesu gombo etu, re’e samba’a tau to pande mangkonong porenta i Musa to manganto’oka Ia, “Pa’a Guru, gombo ngKomi etu mangarowis seja kami.” 46 Wali i Yesu manganto’o, “Kasesa danurata seja ngkomi to pande mangkonong porenta i Musa. Apa komi mangadugang boros wo’u porenta. Porenta-porenta to nudugang ngkomi etu maya raporapaka ewa balulung to mabeu to mandasai kojo nakoyo ntau. Pei komi bo’omu mangansawang tau mangalulu porenta to etu nempo ojo sangkodi. 47 “Kasesa danurata ngkomi, apa komi mampakagaya kojo dayo nto pantuntu tuntu i mPue Allah mangampoanika manga’angga sira. Pei kamonsonya, bue-bue ngkomi tempo owi semo to nampopate yau to pantuntu tuntu i mPue Allah etu. 48 Wali nempo komi mampakagaya dayo nto pantuntu tuntu i mPue Allah to napopate yau nu bue-bue ngkomi tempo owi etu, pei yako lengko ngkatuwu ngkomi, manasa komi singkonong pei palaong to naika nu bue-bue ngkomi etu. 49 Wali see naka monso pu’u to nato’o i mPue Allah yako ri kapandeNya tempo owi. Ia manganto’o, ‘Aku damampokau to pantuntu tuntungKu pasi pomakaungKu yau resi sira. Wali to pantuntu tuntu pasi pomakau etu sangga’a danapopate yau nsira pasi sangga’a danasesai nsira.’ Ewa wetu semo to nato’o i mPue Allah. 50 Wali bue-bue ngkomi to tempo owi roomo mampopate yau to pantuntu tuntu i mPue Allah. Sira mangika palaong etu yako ri temponya lino rapapowali. Etu semo yako ri temponya i Habel rapopate yau rataka ri temponya i Sakharia boros to pantuntu tuntu i mPue Allah pasi boros pomakauNya to rapopate yau. I Sakharia etu rapopate yau ri oyo banua i mPue Allah pasi palampa mpampue. Wali samparia tau etu paka bue-bue ngkomi to nampopate yau. Wali Aku manganto’oka komi, samparia palaong to maja’a to inika nsira etu, komi to tuwu ri tempo si’i semo to damangarata hukunya. 52 “Kasesa danurata ngkomi to pande mangkonong porenta i Musa. Apa komi mangansani anu to monso yako resi i Pue Allah, pei komi bo’omu mangaya anu to monso etu. Pasi komi mangansayaka anu to monso etu see sa’e taa mangansani. Wali komi raporapaka ewa tau to taa rani masua ri raya banua wali ia mangansayaka kunsi see sa’e taa seja maya masua.” 53 Wali ojo karoonya i Yesu magombo, Ia mampiyaika banua ntau Parisi etu. Tempo Ia yau etu, to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa sira mula mangewa kojo. Pasi sira boros kojo pampotanaka to sira mangampotanaka resi Ia, 54 apa sira rani kojo mangakal Ia. Sira rani Ia sala pasononya see sira re’e jaya mampakasala Ia.

Luke 12

1 Wali tempo etu boros kojo tau kangguyu-ngguyu mangampago i Yesu. Tau etu bara sawei nsowu kaborosinya see naka sira masilombu witinya. Wali tempo etu i Yesu mampogomboka ruyu anaguruNya, Ia manganto’o, “Pakatao kojo naka ne’e komi mangalulu lengko nto Yahudi to aliran Parisi, apa sira tau to ojo gombonya semo to manoto. Wali lengko nsira etu maya raporapaka ewa ragi apa kanjo’u njo’u kaboroboros tau to mangalulu. Wali pakatao kojo naka ne’e komi seja mangalulu. 2 Apa nempo gombo nsira manoto, pei kamonsonya raya nsira maja’a. Raya nsira etu taa nansani nsa’e ri tempo si’i. Pei samparia to taa ransani ri tempo si’i, samparia etu darapaponsanika. Pasi samparia to taa rakita ri tempo si’i, to etu darapapokitaka. 3 Wali apa saba darata temponya samparia darapaponsanika, jagai kojo gombo ngkomi see ojo anu to monso to rato’o. Apa samparia to rato’o ri tempo tare tau to yusa mangandonge, anu to etu danadonge ntau boros. Pasi anu to rapojawaka resi yunu nja’u raya nsongi to raba’a wombonya, anu to etu darapakarebaka seja resi tau boros, raporapaka ewa tau to kaboo yako ndate wumbu banua. 4 “Wali yunu-yunungKu, Aku manganto’oka komi, monso pu’u, ane tau, ia nakurang mangampopate yau koro ngkomi, pei roo see tamo re’e bara kesaa to ia maya mangika damampakaja’aka yau komi. Wali ne’e meka resi tau. 5 Pei Aku mampatiendoka yami komi i sema to masipato komi mampalaika pasi manga’angga. Etu semo i Pue Allah. Apa Ia nakurang mangampopate yau koro ntau, roo see Ia re’e kuasa damamponasoka yau tau etu lo’u apu naraka. Wali Aku manganto’oka komi masipato komi mampalaika Ia saba manga’angga kuasaNya etu, pei ne’e mampokeka tau. 6 “Pei pamporayang i mPue Allah bae kojo. Pobuuka ruyu tonsi dena. Tonsi etu lima mba’a olinya dua ngkomba doi to kodi kojo. Pei nempo taa bae batuanginya tonsi etu, tare pasi samba’a to nakalingan yau i mPue Allah. 7 Wali gete, taa manto’o komi! I Pue Allah mamporayang kojo komi, see naka sakowa toko mbayua ndate wo’o ngkomi, Ia mangansani kaborosinya. Wali ne’e meka mampobuuka bara kesaa to damawali resi komi ri lino si’i, apa komi semo to bae-bae batuanginya resi i Pue Allah sakowa dena to boros kojo, wali Ia damangararamaka katuwu ngkomi. 8 Wali Aku manganto’oka komi, i sema-sema tau to mampongakung ri tango ntau boros, manganto’o, ‘Aku mangalulu i Kerisitu,’ tau etu Aku, Wiyaa nto Lino, daKupongakung seja ri tango mpomakau i mPue Allah ndate saruga manganto’o, ‘Tau etu monso pu’u mangalulu Aku.’ 9 Pei i sema-sema tau to mamposapuka Aku ri tango ntau boros, manganto’o, ‘Aku taa mangalulu i Kerisitu,’ ane ewa see Aku damamposapuka seja tau etu ri tango mpomakau i mPue Allah ndate saruga, pei manganto’o, ‘Tau etu taa kojo mangalulu Aku.’ Ewa wetu to Aku damanganto’oka pomakau etu. 10 Pasi Aku manganto’oka seja komi i sema tau to magombo mangewa Aku, Wiyaa nto Lino, tau etu tiroo maya ralapas dosanya etu. Pei tau to manto’o maja’a i Nosa Mapasing, tau etu taa daralapas dosanya etu. 11 “Pei ane komi to mangalulu Aku, komi danasawang i Nosa Mapasing. Ri tempo to darata tau damangansoko komi pei mangkeni komi darabotus nja’u banua to napampotunde nto Yahudi, bara ri tango ngkepala-kepala bara ri tango mpomarenta apa saba komi mangalulu Aku. Pei tempo etu ne’e moru-moru raya ngkomi mampobuuka yami bara gombo kesaa to danusonoka ngkomi pasi ewa wimba danuika ngkomi manganto’o gombo etu. 12 Apa tempo komi damampogomboka tau to re’e kuasanya etu, tempo etu semo panewa i Nosa Mapasing damampaponsanika komi gombo to darato’o.” 13 Wali yako etu re’e samba’a tau ri oyo ntau boros to manganto’oka i Yesu, “Pa’a Guru, tukakangku bo’onya mangantilaka aku panta to yako ri pa’a mami. Wali to’oka ia tilaka aku!” 14 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Gete, korom. Tare tau to room mangokotaka Aku damawali ketua ada ngkomi santukaka.” 15 Roo see, Ia manganto’oka wo’u tau boros, “Pakatao kojo naka ne’e komi mawali bamporomung. Apa nempo bae kasugi ntau ri lino, si’a kasugi etu to mangawaika ia katuwunya.” 16 Panewa i Yesu manganto’oka sira rapa, Ia manganto’o, “Re’e samba’a tau sugi to nawunya mawali kojo kalingaa. 17 Wali ia mampobuuka, ‘Wimba dakuika, apa tamo soa konda dakupamposaka wua ngkalingaangku si’i’. 18 “Panewa ia mampobuuka, ‘Ewa si’i dakuika. Aku damangabungkas yau samparia kondangku panewa aku damangawangu konda to bae wo’u see soa tampa dakupamposaka wua ngkalingaa pasi ngaya-ngaya. 19 Panewa roo see aku maya manganto’oka korongku, “Bae dalengku! Tamo re’e kesaa to dakupo’ipu nempo malagi nto’u. Wali aku damamposau-sau ruyu, pei damangkoni-ngkoni pei manginunginu, mampakasanang rayangku.” ’ Ewa wetu pampobuuka ntau sugi etu. 20 “Pei i Pue Allah manganto’oka ia, ‘Korom tau bea apa nene si’i semo korom dapura nosamu. Wali gete! Kasugi to nuporomung ngkorom etu tamore batuanginya resi korom. Tau to yusa semo to damangantima!’” 21 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu, Ia manganto’oka wo’u tau boros, “Wali samparia tau to ojo mamporomungika koronya kasugi ri lino si’i, pei to taa manga’angga anu to bae batuanginya resi i Pue Allah, tau etu sewaju ewa tau sugi to Kuporapaka etu.” 22 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka tau boros etu, Ia manganto’oka wo’u anaguruNya, “Wali si’a kasugi ngkomi ri lino si’i to bae batuanginya resi i Pue Allah. See naka Aku manganto’oka komi ne’e mampomoruka doi to danupake ngkomi damangarata anu to danupake. Ne’e mampobuu-buuka, ‘Bara yako imbare darapangarata pangkoningku?’ Pasi ne’e seja mampomoruka koro ngkomi, mampobuuka, ‘Bara yako imbare darapangarata pakengku?’ 23 Wali ne’e mampomoruka anu etu apa katuwu semo to bae-bae batuanginya pei pangkoni, pasi koro semo to baebae batuanginya pei pake. Wali i Pue Allah semo to mangawaika komi katuwumu pasi koromu, wali taa manto’o Ia damangawaika seja komi pangkoni pasi pake. 24 Pobuuka katuwu ntonsi papaa. Sira tare mamuya bara mamota. Pasi sira tare konda to darapamposaka pangkoni. Pei i Pue Allah semo to mampotungku sira. Wali taa manto’o komi pei taa danawaika i mPue Allah pangkoni apa komi semo to bae-bae batuanginya pei tonsi! 25 Wali tare batuanginya komi moru-moru rayamu. Apa kamoru ndaya taa kojo maya mangansawang komi see datidugang wo’u katuwu ngkomi nempo ojo samba’a jam kasaenya. 26 Wali ane kamoru ndaya ngkomi taa damangadugang katuwu ngkomi nempo ojo samba’a jam, tare batuanginya komi mampomoruka palaong to yusa. 27 “Pasi pobuuka seja katuwu ngkaya to magaya sesenya, apa kaya etu taa mapalaong see mangarata sesenya etu. Pei Aku manganto’oka komi sakowa bue ngkita, i Makole Salomo to meyawa kojo tempo owi, ia taa seja re’e pakenya to gaya-gaya pei sese ngkaya etu. 28 Wali kaya etu taa bae kojo batuanginya apa nempo tuwu seo si’i, nile tamo re’e apa roomo rawetas yau pei ratunju yau. Pei nempo taa bae batuanginya, kaya etu tiroo nawaika i mPue Allah sesenya to raporapaka ewa pakenya. Wali ane kaya to taa bae batuanginya etu pei nawaika i mPue Allah pakenya, taa manto’o komi. Gete komi kodi kojo pangayamu apa komi taa mansarumaka i Pue Allah damangawaika komi anu to danupake! 29 Wali ne’e moru-moru sampe manganto’o, ‘Bara kesaa to dakukoni?’ pasi ‘Bara kesaa to dakuinu?’ Ne’e bata-bata rayamu mampobuuka i Pue Allah bara taa damangararamaka katuwu ngkomi. 30 Apa etu semo to napobuuka ntau to taa mangansani i Pue Allah. Wali ne’e manganto’o ewa wetu. Apa Pa’a ngkomi to ndate saruga, Ia mangansani komi parluu samparia anu to etu. 31 Wali ne’e anu ri lino si’i to mawali bae kojo batuanginya resi komi. Pei to masipato mawali bae kojo batuanginya resi komi, etu semo mangabiaka i Pue Allah mawali Makole ngkomi. Apa ane ewa wetu nuika ngkomi, komi darawaika seja samparia anu to parluu ngkomi etu. 32 “Wali komi to anagurungKu to taa boros, ne’e meka, apa masanang kojo Pa’amu mangika see komi mawali tau to Ia Makolenya. 33 Wali pobalu ngaya-ngaya ngkomi pei waika doinya resi tau to masiasi. Panewa poromung kasugi to ndate saruga, apa kasugi to etu maya raporapaka ewa dompet to taa dapura yau bananginya. Pasi ndate ria tare to palima to masua damangoko yau kasugimu pasi taa seja re’e ane to mampakaja’aka yau kasugi etu. 34 Wali ika palaong to bae batuanginya see re’e kasugi ngkomi ndate saruga. Apa imbare kasugimu, etu semo to napobuu-buuka ngkomi.” 35 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Pakaroso raya mangampeas temponya Aku dama’i muni. Ika ewa naika nto papolaong to manaa mangampeas kama’i muni ntau puenya yako nja’u roa mpaporongo. To papolaong etu roomo mamposunsuka pake nsira damapalaong, pasi roomo mangantuni pansonanya see tempo tau puenya ma’i muni pei sira mangandonge ia ratamo ri tango mbombo pei mampokio sira, sira nakurang mansaka mangalokaka ia ba’a mbombo etu. 37 Wali masanang to papolaong etu ane tau pue nsira mangarata sira manaa mangampeas ia nempo ntongo wuri bara mosueo karatanya. Aku manganto’oka komi, ane ewa see lengko nsira, tau puenya damangawali yau pake to si ia panewa damanganto’oka to papolaonginya etu, ‘Patunda, aku semo damampokoni komi.’ 39 Pasi pobuuka seja rapa si’i mangkonong to palima. Ane tau pue banua mangansani yami bara jam sawei danakama’i nto palima ri raya mburi, ia taa dayore pasi ia taa damangabiaka to palima etu mampakaja’aka yau banuanya see damasua damangoko yau ngayangayanya. 40 Wali ewa see seja komi jagai kojo ne’e lenga mangampeas kama’ingKu see sigena komi ane Aku rata. Apa ri tempo to komi taa mampobuuka bara dama’i Aku, Wiyaa nto Lino, tempo etu semo Aku dama’i.” 41 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu, i Petrus manganto’oka Ia, “Pue, bara i sema kamonsonya to papolaong to matao to nuporapaka ngKomi etu, bara kami bara samparia tau?” 42 Wali i Pue mangansono, Ia manganto’o, “To papolaong to matao etu, etu semo tau to ewa si’i lengkonya. Rapanya to papolaong to masipato rasarumaka pasi to pande, ane tau pue banua dayau njo’u longko, to papolaong to etu semo to nasarumakaka ntau puenya damampasilonga to papolaong to yusa. Wali to papolaong to rasarumaka etu ia semo to mangawaika yununya pangkoninya samba’a pei samba’a ane ratamo tempo mangkoni. 43 Wali masanang kojo to papolaong to etu tempo karata muni ntau puenya ane tau puenya etu mangarata ia madota mangangika palaong to rasarumakaka resi ia etu. 44 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u to papolaong to masipato rasarumaka etu ia danato’oka ntau puenya, ‘Yako tempo si’i korom semo to mampasilonga samparia to aku puenya.’ 45 Pei rapanya to papolaong etu mampobuuka, ‘Masaewa panewa rata muni tau puengku.’ See naka ia mula mangantidas yununya to papolaong seja, to we’a pasi to langkai. Pasi ia ojo mangkoni-ngkoni pasi manginu-nginu see naka kayangu. 46 Wali ane ewa see kesaa to damawali resi ia? Ewa si’i damawali. Ane ratamo eo pasi jam to taa napondayaka nto papolaong etu puenya bara darata muni, tempo etu semo tau puenya darata muni. Panewa puenya mapari kojo danaika mangahuku ia panewa damamposaka yau ia nja’u tampa to masipato darapamposaka tau to taa mangaya i Pue Allah. 47 “Wali to papolaong to manasanya pamporani ntau puenya pei ia taa mampakaroso damangika anu to naporani ntau puenya etu, tau etu daratidas mapari kojo. 48 Pei to papolaong to taa manasanya pamporani ntau puenya see naka ia mangika palaong to masipato rahuku, tau etu daratidas seja pei taa mapari kojo. “Wali ane boros to rawaika resi tau, ane ewa see boros seja to naporani i mPue Allah tau etu damangawai. Pasi ane boros to rasarumakaka resi tau, ane ewa see i Pue Allah mamporani tau etu damadota kojo mangampake anu to rasarumakaka resi ia etu.” 49 Wali roo see i Yesu manganto’o rapa, Ia manganto’o, “Palaong to daKuika ri lino si’i maya raporapaka ewa apu to mangkoni yau samparia anu to maja’a. Apa yako palaongingKu etu see naka nangi anu to maja’a. Wali ane ewa pamporaningKu, matao ane apu etu roomo rapotuwu. 50 Pei ri katawanya palaong etu mawali, Aku tiroowa damangarata kasesa to mapari kojo. Kasesa etu dakono juku ri korongKu, see naka maya raporapaka ewa ue to rapangayo’o tau tempo rabaptis. Wali Aku taware kasanang ndayangKu ane tawa roo kasesa etu. 51 Wali komi bara mampobuuka apa saba Aku ma’i rapoanaka ri lino si’i see naka tau ri lino si’i damawali masingkatao samba’a pei samba’a. Pei si’a ewa see. Kasimbalinya yako etu, apa saba Aku ma’i see naka tau damawali masimpayu raya nsira samba’a pei samba’a apa re’e to mangaya Aku pasi re’e seja to taa mangaya. 52 Wali yako ri tempo si’i tau tamo damasingkatao. Rapanya lima mba’a tau to samba’a banua. Tau etu daraga’a see togo sira damangewa tau dua. Pasi tau dua etu damangewa sira togo. 53 Wali pa’a damangewa ananya to langkai, pasi ana langkai damangewa pa’anya. Pasi indo damangewa ananya to we’a pasi ana to we’a damangewa indonya. Pasi ewa see seja temanua to we’a damangewa manianya to we’a, pasi mania to we’a damangewa temanuanya to we’a. Wali etu semo palaong to damawali apa saba Aku ma’i ri lino si’i.” 54 Wali yako etu i Yesu manganto’oka tau boros, Ia manganto’o, “Ane ri tana ngkita si’i, ane komi mangkita limu to ma’i yako ri tondo kasoyo nu eo, komi manganto’o, ‘Kita damangarata uja upu sire.’ Panewa rata kojo uja etu. 55 Pasi ane ma’i ngoyu yako ri tondo selatan, komi manganto’o, ‘Darata temponya eo mapoi.’ Panewa rata kojo eo mapoi etu. 56 Gete komi to ojo gombomu manoto! Ojo anu to taa bae kojo batuanginya ewa rao, ojo to etu to mawali bae batuanginya resi komi. Wali ane komi mangansani mampasisala tondong to mawali ri yangi pasi ri lino ane mangkonong rao, maka pei komi taa mangansani batuanginya tondong to napapokitaka i mPue Allah komi mangkonong Aku? Tondong to etu to bae-bae batuanginya pei rao. 57 “Pasi maka pei komi taa mangabotus palaong to imba to masipato raika? Etu semo pojea see maya masingkatao yami pei i Pue Allah ri katawanya rapangabotus to lino. 58 Palaong to etu maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e tau to masusa rayanya apa saba palaong to nuika ngkomi resi ia, pasi tau etu rani mangkeni palaong etu resi to pobotus. Ane ewa see, to tao-tao komi mampeyaa kojo masingkatao muni resi ia tempo tiroowa ri raya mpalinja ngkomi yau mampago to pobotus naka ne’e ia damangkeni komi ri tango nto pobotus etu. Apa ane mampotango to pobotus, to pobotus etu bara damangawaika komi resi tau damangantarungku. 59 Pasi ane ewa see, Aku manganto’oka komi monso pu’u komi taa damasuwu muni yako ri tarungku etu ane tawa mampakalino kojo denda to nato’o nsira. Wali sira taa damampakakodi denda etu nempo sangkodija to tawa rabayar.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mamporapaka resi sira mangkonong kasingkatao nsira resi i Pue Allah, apa etu semo to bae kojo batuanginya.

Luke 13

1 Wali tempo etu re’e tau to mangansaritaka resi i Yesu mangkonong tau Galilea to napopate yau i ngGubernur Pilatus. Tau etu rapopate yau tongo-tongonya sira mampampueka pampuenya resi i Pue Allah. See naka raa nsira nasigalo pei raa binatang to napampueka nsira etu. 2 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Wimba ane ewa pampobuuka ngkomi, tau Galilea to rapopate yau etu bara sira semo to bae-bae dosanya pei tau Galilea to yusa see naka sira mangarata kasesa ewa wetu? 3 Taa kojo! Pei Aku manganto’oka komi, ane komi taa majea, komi samparia darapakaja’aka yau seja sewaju pei sira. 4 Pasi wimba ane rapanya tau sampuyu pei wayu to mate tetampok tempo toal to malangan mapuka yau ri lipu Siloam to nda’a kota Yerusalem. Wimba ane ewa pampobuuka ngkomi, tau to mate yau etu bara sira semo to baebae dosanya pei tau to yusa to maroo nda’a Yerusalem? 5 Taa seja! Pei Aku manganto’oka komi, ane komi taa majea, komi samparia darapakaja’aka yau seja sewaju pei sira.” 6 Wali yako etu i Yesu manganto’oka tau boros etu rapa. Ia manganto’o, “Rapanya re’e samba’a tau to mampomuya kaju ara nja’u raya nawu anggur to si ia. Yako etu, ponto to’u ane ratamo temponya, ia yau mangalo’a kaju etu bara re’e wuanya, pei taa kojo re’e. 7 See naka ia manganto’oka tau to mampasilonga nawu anggur etu, ia manganto’o, “Togo nto’umo aku ma’i mangalo’a wua kaju ara si’i pei taa kojo re’e. Wali towo yau, apa tare batuanginya kaju si’i mangampake yau boko ntana ane taa damawua.” 8 Pei tau to mampasilonga nawu etu manganto’o, ‘Pa’a, biakamo ruyu santo’uwa kasaenya. Aku damangkeke ri awe ngkalenya pasi mamposaka pupuk re’e ria. 9 Wali roo see ane mawua ri to’u ri tango matao. Pei ane taa mawua panewa towo yau.’” Etu semo rapa to nato’oka i Yesu tau boros apa Ia rani sira mangansani to lino taa mansaka nahuku i mPue Allah, tiroo rawaika temponya damajea ruyu. 10 Wali yako etu re’e seore, ri Eo Rapandoo, i Yesu mampotundeka tau nja’u banua to napampotunde nto Yahudi. 11 Nja’u ria re’e samba’a tau we’a to naposuak measa see naka sampuyu pei wayu nto’u kasaenya ia masaki. Ia bonggo pei taa kojo nakoto makore manoto. 12 Wali i Yesu mangkita tau we’a etu pei manganto’oka ia ma’i ri aweNya panewa manganto’oka ia, “Indo, korom tilapamo yako ri panyakimu etu.” 13 Ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu Ia mampotaka tau we’a etu panewa tau we’a etu mansaka manoto makore pasi mangabarong i Pue Allah. 14 Pei re’e samba’a tau tu’a nto Yahudi, ia maja’a rayanya mangkita i Yesu mampakatao muni tau ri Eo Rapandoo. See naka ia manganseko tau boros, ia manganto’o, “Re’e ono eo to masipato tau mapalaong. Wali ma’i ri eo to etu ane rani rapakatao muni, si’a ri Eo Rapandoo!” 15 Pei i Pue mangansono, Ia manganto’o, “Gete korom, ojo gombomu manoto! Tare pasi samba’a komi to taa mapalaong ri Eo Rapandoo! Apa komi mangalede yau taka nu sapi bara keledai ngkomi ri Eo Rapandoo pei mangkeni rapoinu. 16 Wali taa manto’o tau we’a si’i! Ia wiyaa i Abraham, pasi sampuyu pei wayu nto’umo ia ewa nataka i ngKepala Measa apa ia naposuak measa. Wali gete, bara taa masipato ia ralapa muni yako ri takanya etu ri Eo Rapandoo?” 17 Wali tau to mangewa i Yesu, sira mea mangandonge pasonoNya etu. Pei ane tau boros, sira ndende kojo rayanya mangkita samparia palaong to magaya kojo to inikaNya. 18 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u tau boros, Ia manganto’o, “Wimba daraika mampakanasaka komi ewa wimba palaong to naika i mPue Allah ri lino see Ia maya mawali Makole nto lino? Wimba daKuika mangamporapaka?” 19 Panewa i Yesu manganto’o, “Palaong to naika i mPue Allah ri lino see Ia maya mawali Makole nto lino maya raporapaka ewa si’i. Rapanya re’e wua mpinumuya to rato’oka sesawi to nasawu nto panawu nja’u nawunya. Wali wua sesawi etu mayunu kojo tempo rasawu pei yako etu sesawi etu tuwu pei mawali kaju to bae see naka tonsi maya mangika sea nja’u oyo nda’anya.” Wali ewa wetu nato’o i Yesu mangkonong i Pue Allah mawali Makole ri lino. Tempo si’i tawa boros tau to Ia Makolenya, pei kanjo’u-njo’u kaboro-boros tau to mawali Ia Makolenya. 20 Pasi i Yesu manganto’o wo’u, “Wimba wo’u dakuika mampakanasaka komi mangkonong palaong to mawali tempo Pue Allah mawali Makole nto lino? 21 Palaong etu maya raporapaka ewa ragi to napake ntau mangika roti. Wali rapanya re’e tau we’a to rani mangika roti, see naka ia mangoko sangkodi ragi pei mangagaloka tarigu opo mpuyu liter. Wali nempo ojo sangkodi ragi etu pei roti etu mawali mone.” Wali ewa wetu wo’u nato’o i Yesu mangkonong tau to mawali tau to Makolenya i Pue Allah, apa kanjo’unjo’u kaboro-boros tau to etu. 22 Wali yako etu i Yesu polas dayau ndeku kota Yerusalem. Pei ri raya mpalinjaNya yau nto’u ria Ia liu mandoo ri kota-kota pasi ri kampukampu to re’e ri jaya. Tempo Ia mandoo ri lipu-lipu etu Ia mampotunde tau. 23 Wali re’e samba’a tau to mampotanaka resi Ia, manganto’o, “Wimba Pue, bara ojo sangkodi tau to darapalaes?” Wali i Yesu manganto’oka samparia tau to mangandonge, to’oNya, 24 “Jaya to rapangarata katuwu maya raporapaka ewa wombo to kodi katawaanya. Wali pakadota mampeyaa masua ri wombo to kodi etu. Apa ane ratamo temponya tau pue banua roomo mambangu pei mangaba’a wombo etu, Aku manganto’oka komi, boros tau to damampeyaa masua pei taa danakoto. Wali tempo etu ane komi tawa masua, komi daraporapaka ewa tau to makore ri sambali mbombo to mangadekek ba’a mbombo pei mampokio, manganto’o, ‘Pa’a, lokaka kami wombo si’i!’ “Pei tau pue banua damanganto’o, ‘Aku taa kunsani komi pasi taa seja kunsani yako imbare kama’i ngkomi.’ 26 “Wali tempo etu komi damanganto’oka tau pue banua etu, ‘Seore kami re’e mangkoni pasi manginu sindara-ndara pei komi. Pasi komi re’e mampotunde ri lipu mami.’ 27 “Pei tau pue banua tiroo damanganto’o, ‘Aku taa kunsani komi pasi taa seja kunsani yako imbare kama’i ngkomi. Wali piyai yako resi aku komi samparia to maja’a lengkomu.’ Ewa see danato’o ntau pue banua. 28 “Wali ane ewa see, tempo to darata komi damangkita i Abraham, i Ishak pasi i Yakub pasi samparia to pantuntu tuntu i mPue Allah, sira paka re’e ri oyo ntau to i Pue Allah Makolenya. Pasi komi datumangi-mangi pasi sakangke’i bagangimu apa komi dararubak yau yako ri oyo ntau to etu. 29 Pei boros tau to yusa to ri oyo ntau to i Pue Allah Makolenya etu apa dama’i tau yako ri tondo mata nu eo, pasi yako ri tondo kasoyo nu eo, pasi yako ri tondo utara pasi selatan. Tau etu darata panewa damantako seja ri roa ri temponya i Pue Allah mawali Makole ri lino. 30 Wali tau to kodi kojo angganya ri tempo si’i, tempo to darata tau etu damawali bose kojo angganya. Pasi tau to bose kojo angganya ri tempo si’i, sira damawali kodi kojo angganya.” 31 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, tempo etu ma’i bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi, ma’i mangampago i Yesu. Ojo karata nsira resi Ia, sira manganto’oka Ia, “Piyaimo ri lipu si’i pei pago lipu to yusa. Apa i Makole Herodes rani mampopate yau Korom.” 32 Wali i Yesu manganto’oka to Parisi etu, “Inta pei to’oka to pantipu etu, ‘Seo si’i pasi nile Aku damangarubak measa pasi mampakatao muni tau to masaki, panewa ri eo katogo Aku damampakaroo palaongingKu.’ 33 Wali Aku damampakapolas palinjangKu seo si’i pasi nile pasi saneonya. Tare kesaa to damawali resi Aku rire apa nda’a Yerusalem semo to pantuntu tuntu i mPue Allah biasa napopate yau ntau, wali taa masipato to pantuntu tuntu i mPue Allah darapopate yau ane si’a ri kota Yerusalem.” 34 Wali yako etu i Yesu magombo wo’u, Ia mawo rayaNya manganto’o, “Kuporayang kojo komi to Yerusalem! Komi yako tempo owi rataka ri tempo si’i komi mampopate yau to pantuntu tuntu i mPue Allah. Pasi tau to napokau i mPue Allah resi komi, tau etu natasoka yau ngkomi watu. Pei nempo ewa see, mandudu ngkani Aku rani mampasiromunaka samparia komi ri awengKu ewa naika manu mampasiromunaka ananya ri ara mpaninya. Pei komi taa rani. 35 Wali kota ngkomi danapiyaika yau i mPue Allah pei darapakaja’aka yau. Wali Aku manganto’oka komi, tempo Aku yau, roo see komi tawa damangkita wo’u Aku sampe rata temponya komi damangantabe Aku, manganto’o, ‘Barong Ia to ma’i napokau i mPue!’”

Luke 14

1 Wali re’e seore ri Eo Rapandoo i Yesu yau damangkoni ri banua nsamba’a kepala nto Yahudi to aliran Parisi. Rata nja’u ria, re’e tau to mangalo’aka kojo samparia to inikaNya. 2 Wali tempo etu Ia mangkita samba’a ngkai ri tangoNya to masaki, see naka kombo yau witinya pasi langolenya. 3 Wali i Yesu mampotanaka resi to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to pande mangkonong porenta i Musa, Ia manganto’o, “Wimba, ane ewa porenta i Musa, bara matao ane mampakatao muni tau ri Eo Rapandoo, bara taa?” 4 Pei sira taa mangansono, sira ojo maroti. Wali i Yesu mangkongko tau masaki etu pei mampakatao muni ia panewa manganto’oka ia, “Intamo.” 5 Yako etu Ia mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Wimba, rapanya samba’a komi re’e anamu bara sapimu to masou lo’u raya mbayau ri Eo Rapandoo, kesaa danuika ngkomi? Gete, komi mansaka damangoko muni ia yako la’u ria nempo Eo Rapandoo!” 6 Wali sira tare to maya nato’o nsira damangansono gomboNya etu. 7 Wali roo see i Yesu mangkita linggona to yusa ri banua ntau Parisi etu, re’e sira to mangampilis gadera to napangampapotunda ntau tau to bose angganya. Wali see naka Ia mangampake palaong to etu ewa rapa pei mampaposiaka sira samparia, Ia manganto’o, 8 “Ane komi nadinsi ntau yau ri roa mpaparongo, ane rata nja’u ria, ne’e matunda ri gadera to napangampapotunda ntau tau to bose angganya. Apa bara re’e tau to bae wo’u angganya pei komi to radinsi seja. 9 Pasi ane ewa see, tau to nangandinsi komi samparia, ia dama’i resi komi pei manganto’oka komi, ‘Waika tau si’i gadera to etu.’ See naka komi damawali mea kojo apa taa maya taa komi malimba damatunda nja’u gadera to napangampapotunda ntau tau to kodi kojo angganya. 10 Wali to tao-tao ewa si’i danuika ngkomi: Ane radinsi dayau njo’u roa, ane ratamo komi, patunda ri gadera to napangampapotunda ntau tau to kodi kojo angganya. See naka ane ratamo tau to nangandinsi komi ia damanganto’oka komi, ‘Yunungku, mai patunda ri gadera to matao wo’u.’ Wali ane ewa see komi darapakabae anggamu ri pangkita nto pantako to yusa. 11 Apa i sema tau to mampakabae angga ngkoronya, tau etu darapakakodi angganya. Pasi i sema tau to mampakakodi angga ngkoronya, tau etu darapakabae angganya.” 12 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o paposia etu, Ia manganto’oka wo’u to Parisi to nangadinsi Ia, Ia manganto’o, “Ane korom mangika roa ntongo eo bara yau wengi, ne’e galungmu to nudinsi ngkorom. Pasi ne’e seja radinsi tau to masintua’i pei korom, bara ja’imu bara tau sugi to maroo ri awemu. Apa ane korom mangadinsi tau to etu, sira nakoto mangabalas wali tempo yusa sira damangadinsi wo’u korom, pei ane ewa see, korom roomo mangarata ntanapamu. 13 Wali ane korom mangika roa, to tao-tao ane mangadinsi tau to masiasi pasi tau to malulu koronya, tau to sampungku, pasi tau to buta. 14 Apa ane korom mangika ewa wetu korom damangarata rasi, apa sira taa nakoto mangabalas. Wali see naka korom danawaika i mPue Allah ntanapa ane ratamo temponya tau to singkonong pei Ia darawangu muni yako ri kapatenya.” 15 Wali tempo tau to matunda ri meja sindara-ndara pei i Yesu mangandonge gomboNya etu, re’e samba’a sira to manganto’oka Ia, “Masanang kojo tau to damangkoni sindara-ndara ri temponya i Pue Allah mawali Makole ri lino.” 16 Wali i Yesu manganto’o wo’u rapa mangkonong i Pue Allah mawali Makole nto lino, Ia manganto’o, “Rapanya re’e samba’a tau to mangika roa bae pei mangadinsi tau boros see sira dama’i mantako. 17 Wali ane ratamo temponya roa, ia mampokau to papolaonginya yau damampokio tau to roomo radinsi etu, manganto’oka sira, ‘Mai mangkoni, apa pangkoni roomo rapasigena.’ 18 “Pei tau to radinsi etu samparia paka mangika anto. To uyunya, ia manganto’o, ‘Ma’ap, aku taa yoa. Apa aku owo room mangoli tana wali taa maya taa aku yau mangalo’a ruyu.’ 19 “Panewa re’e wo’u tau to manganto’o, ‘Ma’ap, aku taa yoa. Apa aku owo room mangoli sapi sampuyu mba’a, wali aku yau ruyu damampeyaa sapi etu bara mawali rapake damampojeko.’ 20 “Pasi re’e wo’u samba’a ngkai to manganto’o, ‘Aku owo room marongo, wali aku taa maya yau.’ 21 “Wali to papolaong ntau pue banua etu yau muni pei mamporata samparia gombo ntau etu resi tau puenya. See naka tau pue banua etu maja’a kojo rayanya pei mampokau wo’u to papolaonginya etu, manganto’o, ‘Inta pakajoli njo’u jaya-jaya tikore pasi jaya-jaya to kodi ri kota si’i pei keni mai tau to masiasi, tau to malulu koronya, tau to buta pasi tau to sampungku.’ 22 “Wali to papolaonginya yau mangika ewa nato’oka ntau pue banua ia. Pei rata muni ia manganto’o, ‘Pa’a, aku roomo mangika ewa nuto’o ngkomi, pei re’ewa tampa to soa.’ 23 “Wali tau pue banua manganto’oka wo’u to papolaonginya etu, ‘Inta njo’u sambali ngkota pei lo’a ri jaya-jaya pasi ri nawu-nawu ntau pei to’oka tau to nurata ngkorom, “To tao-tao komi yau mangkoni ri roa.” Ika ewa wetu see dabuke tau ri banuangku si’i. 24 Apa aku manganto’oka korom tare pasi samba’a tau to uyunya radinsi to damangkoni pangkoni to inikangku etu.’” Etu semo rapa to nato’o i Yesu mampotundeka sira mangkonong i Pue Allah mawali Makole nto lino. 25 Wali yako etu i Yesu polas wo’u dayau ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinjaNya etu boros kojo tau to sinjaya pei Ia. Wali Ia mangalekoka tangoNya resi sira pei manganto’o, 26 “Tau to ma’i resi Aku pei rani mawali anagurungKu, to tao-tao pamporayanginya resi Aku to bae-bae wo’u pei pamporayanginya resi pa’anya pei indonya, pasi resi indo nu ananya pei ananya, pasi resi tukakanya pei tua’inya to langkai pasi to we’a, pasi resi koronya seja. Ane si’a ewa see, ia taa maya mawali anagurungKu. 27 Pasi tau to rani mawali anagurungKu, tau etu taa maya taa ewa mampopate yau pamporani ndaya to si ia pei mangalulu Aku. Palaong etu raporapaka ewa mamposa’a kaju pasape to darapake damampopate yau ia. 28 “Wali tau to rani mawali anagurungKu, tau etu raporapaka ewa tau to rani mangawangu toal to malangan . Apa re’e katawanya mangawangu, tau etu matunda ruyu pei mangarekeng sawei doi to darapake see ia mangansani ane bara gana doi resi ia damampakaroo toal etu. 29 Apa ane ia mangika pondasinya, roo see taa maya mampakaroo, ane ewa see samparia tau to mangkita pondasi etu damampokore ia, 30 manganto’o, ‘Gete, ngkai si’i mula mangawangu, pei taa nakoto mampakaroo!’ Wali ewa see seja tau to rani mawali anagurungKu, ia mampobuu-buuka ruyu bara nakurang bara taa panewa mangaluluka Aku. 31 “Pasi tau to rani mawali anagurungKu maya seja raporapaka ewa makole to tentaranya sampuyu nsowu kaborosinya. Apa ane makole etu dayau mangamusu makole to yusa to tentaranya dua mpuyu nsowu kaborosinya, ane ewa see, re’e katawanya yau mamusu, ia matunda ruyu pei mampobuu-buuka mangabotus ane bara nakoto mangewa balinya etu. 32 Wali ane ia mampobuuka taa nakoto mangewa balinya, ane ewa see ia damampokau tau yau mangantomu balinya etu tempo sira dalongkowa see darapotanaka bara kesaa to naporani nsira see damasingkatao. 33 Wali makole etu buya rayanya nempo mangawaika yau samparia anu to re’e resi ia apa re’e to bae wo’u batuanginya resi ia, etu semo makole to yusa masingkatao pei ia. Pasi ane komi to rani mawali anagurungKu, to tao-tao komi seja mampobuu-buuka to imba to bae kojo batuanginya resi komi, bara anu to re’e resi komi, bara mangalulu Aku. Apa tare pasi samba’a komi to maya mawali anagurungKu ane taa buya rayanya mangawaika yau samparia to re’e resi ia.” 34 Wali i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Wali rapanya bure: Bure bae kojo batuanginya, pei ane bure etu tamo masi, wimba dataika mampakamasi wo’u? Taa maya! 35 Wali bure etu tamore batuanginya. Bure etu tamo seja maya rapake mampakaboko tana nempo ragaloka ta’i nsapi daraika pupuk. Wali bure etu jamo rataji yau apa tamore batuanginya. Wali ewa see seja tau to mawali anagurungKu pei roo see sira taa mampobuuka palaong to etu to bae kojo batuanginya resi sira wali see naka sira mandoo. Ane tau to ewa wetu pampobuukanya, tamo mawali Aku mangampake sira damangansawang tau to yusa. Wali i sema tau to nadonge ntalinganya, padongeka kojo.”

Luke 15

1 Wali re’e seore ma’i to pantagi asele pasi tau to yusa to nato’o seja nsa’e tau madosa, sira siromu damangandonge gombo i Yesu. 2 Pei to Yahudi to aliran Parisi pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira sakambumbu manganto’o, “Gete, taa matao tau si’i mampogalungika tau to madosa pasi mangkoni sindara-ndara pei sira.” 3 Wali i Yesu manganto’oka sira rapa apa rani mampaponsanika sira pasisalanya sira to mampobuuka tare dosanya pasi tau to monso pu’u majea. Ia manganto’o, 4 “Rapanya re’e komi to pue domba to satu kaborosinya, pei samba’a dombanya etu pusa yau. Kesaa danaika mpue nu domba etu? Ia damampiyaika dombanya to sio mpuyu pei sio nja’u pada pei dayau mangaliwu muni dombanya to pusa etu sampe mangarata muni. 5 Wali tempo ia mangarata domba etu ia ndende kojo rayanya mamposa’a 6 pei mangkeni muni. Panewa rata ri banuanya ia mampasiromunaka samparia galunginya pasi yununya to maroo ri awenya pei manganto’oka sira, ‘Pakandende raya ngkomi sindarandara pei aku, apa aku roomo mangarata muni dombangku to pusa.’ Etu semo rapa. 7 Wali Aku manganto’oka komi, ewa see seja to mawali ndate saruga. Apa ane re’e samba’a tau to madosa to majea, bae kojo kandende ndaya nto saruga. To sana-sanang sira mampobuuka tau to samba’a to majea etu sakowa mampobuuka tau to sio mpuyu pei sio to taa majea. Naka pei tau etu taa majea apa mampobuuka tare dosanya.” 8 Panewa i Yesu magombo wo’u, Ia manganto’o, “Pasi si’i wo’u rapa, rapanya re’e tau we’a to re’e doi pera sampuyu ngkomba pei tibute yau sangkomba doi etu. Kesaa danaika ntau we’a etu? Ia damangantuni pansona pei mangansai banuanya pei madota kojo naika mangaliwu doi etu sampe mangarata muni. 9 Panewa tempo ia mangarata doi etu, ia mampasiromunaka samparia galunginya pasi yununya to maroo ri awenya pei manganto’oka sira, ‘Pakandende raya ngkomi sindarandara pei aku, apa aku roomo mangarata muni doingku to tibute yau.’ Etu wo’u rapa. 10 Wali Aku manganto’oka komi, ewa see seja kandende ndaya mpomakau i mPue Allah ndate saruga tempo re’e samba’a tau madosa to majea.” 11 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u sira rapa damampakanasaka wo’u sira sabanya naka pei Ia mampogalungika tau to madosa etu see tuwu-tuwuja re’e sira to damajea pei mampakandende raya nto saruga. Wali Ia manganto’o, “Re’e samba’a tau to dua ananya to langkai. 12 Wali re’e seore ana to kadua manganto’oka pa’anya, ‘Pa’a, waika ruyu aku tilangku ri kasugi ngkita.’ Wali pa’anya mangantilaka yau kasuginya resi ananya to dua etu. 13 “Wali tawa masae yako etu, ana to kadua etu mamporomung samparia to ia puenya pei yau njo’u tana to longko. Rata nja’u ria ia mangampake yau samparia kasuginya ri lengko ngkatuwu to taa masipato raika. 14 Wali tempo puramo kasuginya, tempo etu ratamo oro juku ri tana etu. Wali ngkai etu taa kojo gana to rapake. 15 See naka ia mawali yau to papolaong ntau to maroo ri tana etu. Wali tau puenya etu mampokau ia yau njo’u pada damangkampang wawu. 16 Wali ia yau mangika palaong to etu. Ri rayanya mangika palaong to etu ia moro kojo kamponya see naka ia rani mangkoni seja pangkoni mbawu. Pei nempo ewa wetu kasiasinya, tare tau to mangawaika ia pangkoni. 17 “Wali yako etu ia masilonga muni pampobuukanya wali ia mampobuuka, ‘Gete, samparia to papolaong mpa’angku mayabi kojo pangkoni nsira, pei aku damate moro! 18 Wali aku damayoko damawolili muni resi pa’angku pei damanganto’oka ia, “Pa’a, aku re’e mangika dosa resi i Pue Allah pasi resi komi. 19 Wali tamo masipato aku rato’oka anamu. See naka biakamo aku mawali yau ewa to papolaong ngkomi.” ’ Ewa wetu pampobuuka ngkai etu. 20 Wali ia mambangu pei mayoko damawolili muni resi pa’anya. “Pei tempo ia longkowa sangkodi yako ri banuanya, pa’anya re’e mangkita ia. Ia mamporayang kojo ananya etu, see naka ia maripo mangampago ia. Rata resi ananya etu ia mangansokowaka pei manganengu ia. 21 “Panewa ananya manganto’oka ia, ‘Pa’a, aku re’e mangika dosa resi i Pue Allah pasi resi komi. Wali tamo masipato aku rato’oka anamu.’ 22 “Pei pa’anya manganto’oka to papolaonginya, “Pakagasi mangoko pake to magaya kojo pei paposunsuka ia. Pasi paposunsuka sinsi ri karamanya pasi sandale ri witinya. 23 Pasi oko ana nsapi to roomo rapakaboko pei sambale yau. Anu kita mangika roa pei mampakasanang! 24 Apa anangku si’i ewa namate yau, pei si’i-si’i ia tuwu muni. Pasi ia ewa pusa pei si’i-si’i ia rarata muni.’ Wali sira mula mampakasanang. 25 “Pei tempo palaong etu mawali, ana to tu’angi nja’u nja’u nawu. Tempo ia yau muni ri banua, tawa rata nja’u ria ia mangandonge loo ntau to mataro-taro. 26 Wali ia mampokio samba’a to papolaong pei mampotanaka resi ia, ‘Kesaa to naika ntau ri banua?’ 27 Wali to papolaong etu manganto’o, ‘Rata muni tua’imu, see naka pa’amu mangansambale ana nsapi to roomo rapakaboko, apa ananya rata muni resi ia pei tare mangarata salaka.’ 28 “Wali ojo pangandonge ngkai etu kareba etu, ia maja’a kojo rayanya pei bo’onya masua ri raya banua. See naka pa’anya yau mamporapika kojo resi ia see ia damasua. 29 Pei ia mangansono pa’anya, ia manganto’o, ‘Gete, malagi nto’umo aku mangansawang komi, pasi tare pasi sangkani aku mangewa porentamu. Pei tare pasiwa ana nu bembe to nuwaika ngkomi aku damangika roa dakudinsika galungingku. 30 Pei ojo karata muni anamu etu to roomo mangampake yau kasugimu resi lonte, panewa komi mangansambaleka ia ana nsapi to roomo rapakaboko!’ 31 “Wali pa’anya manganto’o, ‘Anangku, korom sangkani re’e resi aku, pasi samparia to aku puenya paka korom seja puenya. 32 Pei masipato kita mangika roa pei mampakasanang, apa tua’imu etu ruyu ewa namate yau pei si’i-si’i ia tuwu muni. Pasi ia ewa pusa pei si’isi’i ia rarata muni.’ Ewa wetu nato’o mpa’a ngkai etu.” Wali yako etu i Yesu manganto’o, “Wali ewa wetu Aku, Wiyaa nto Lino, apa naka pei Aku ma’i ri lino si’i damampalaes tau to raporapaka ewa tau to pusa yau, wali see naka Aku mampogalungika tau to madosa.”

Luke 16

1 Wali i Yesu rani mampotundeka anaguruNya matao ane sira mangampake kasugi ri lino si’i mangika palaong to bae batuanginya ri tempo to darata, see naka Ia manganto’oka sira rapa, to’oNya, “Re’e tau sugi to mangawaika samba’a to papolaonginya kuasa mampasilonga ngaya-ngayanya. Pei yako etu re’e wo’u tau to ma’i resi tau sugi etu pei mampakasala to papolaonginya etu, ia manganto’o, ‘Tau to mampasilonga kasugimu ojo mangampake yau kasugimu etu.’ 2 Wali see naka tau sugi etu mampokio tau to mampasilonga kasuginya etu pei manganto’o, ‘Gete, maka pei aku mangandonge kareba si’i manganto’o korom ojo mangampake yau kasugingku? Pasilongaka aku buku to nupake ngkorom mangarekeng doi to rapake, pei kenika aku, apa korom tamo maya mangika palaong to etu.’ 3 “Wali ngkai etu yau damampasilonga buku darakenika tau puenya etu. Pei ri rayanya ia mangika palaong to etu, ia mampobuuka, ‘Gete, tau puengku damampapandoo aku yako ri palaongingku si’i, wali kesaa to dakuika? Apa aku taa gana karosongku yau manawu, pei aku mea kojo rayangku marapi sawang resi sa’e.’ 4 Wali tongo-tongonya ia mampobuuka ewa wetu, kodi majoli ia mangarata songka to matao. Ia mampobuuka, ‘O, aku kunsani to matao raika see ane ratamo temponya aku rapapandoo yako ri palaongingku rire tiroowa re’e tau to masanang mangantima aku ri raya banua nsira.’ 5 “Wali ri katawanya ia rapapandoo kojo yako palaonginya, ia mangalulu songka to inikanya etu. Etu semo, ia damangamomis samparia tau to re’e indanya resi tau sugi etu see sira damasanang mangansawang seja ia. Wali ia mampokio samparia tau to re’e indanya resi tau sugi etu samba’a pei samba’a. Ojo karata ntau to uyunya rapokio, ia mampotanaka resi tau etu, to’onya, ‘Sawei indamu resi tau puengku?’ 6 “Wali tau etu manganto’o, ‘Togo nsowu pei pitu atu liter indol nsaitun.’ “Wali to papolaong etu manganto’oka ia, ‘Oko sura nu indamu pei pakajoli matunda pei wali yau see ojo sansowu wayu atu pei lima mpuyu liter to ratulis.’ 7 “Yako etu rata tau to kadua, wali to papolaong etu mampotanaka resi ia, to’onya, ‘Sawei inda ngkorom?’ “Wali tau etu mangansono, ‘Sansowu karu gandum.’ “Pei to papolaong etu manganto’oka ia, ‘Oko sura nu inda ngkorom pei tulis wo’u wayu atu karu.’ Wali ewa see seja inikanya resi samparia tau to re’e indanya resi tau sugi etu. Wali ewa wetu naika nto papolaong etu mampakasanang raya nsa’e see ane tempo to darata sira damasanang seja mangansawang ia. 8 “Wali yako etu tau sugi mangandonge mangkonong palaong to naika nto papolaonginya resi tau to kainda etu. Tempo ia mangandonge, ia mampobuuka, ‘Kamonsonya ngkai etu mangantipu aku, pei gete, ia pande kojo mangampake kasugingku ri tempo si’i damampasilonga katuwu to si ia ri tempo to darata.’ Ewa wetu napobuuka ntau sugi.” Etu semo rapa to nato’o i Yesu. Roo see Ia manganto’o wo’u, “Wali tau to taa mangaya i Pue Allah, sira ojo mampobuuka katuwunya ri lino si’i, ewa naika nto papolaong to mantipu tau puenya etu. Wali tau to taa mangaya etu, sira semo to pandepande mangampake kasugi nu lino sakowa tau to mangaya i Pue Allah to rato’oka ana nu reme. 9 Wali Aku manganto’oka komi, Aku rani komi mawali pande seja mangampake kasugi nu lino si’i. Pake kasugi etu damangansawang sa’e see damawali boros yunumu to mangaya seja. Apa ane ewa see, ane ratamo temponya puramo kasugi ri lino si’i, tempo etu komi darata ri lipu to danukaroos rataka ri singkasaenya. Wali tempo etu komi daratima ri lipu etu ri kasanang ndaya. 10 “Pasi ewa si’i seja, i sema tau to maya rasarumaka mampasilonga kasugi ri lino to taa bae kojo batuanginya ane ri pangkita i mPue Allah, tau etu maya seja rasarumaka mangika palaong to bae kojo batuanginya resi i Pue Allah. Pei i sema tau to ewa to papolaong ntau sugi to mantipu sa’e etu apa taa maya rasarumaka mampasilonga kasugi to taa bae batuanginya etu, tau to ewa wetu taa seja maya rasarumaka mangika palaong to bae kojo batuanginya. 11 Wali ane komi taa maya rasarumaka mampasilonga kasugi ri lino si’i, to kamonsonya si’a komi puenya, batuanginya komi taa seja maya rasarumaka mampasilonga kasugi to monso, to yako resi i Pue Allah. Wali ane ewa see komi taa darawaika ntanapa to damawali komi puenya. 13 “Rapanya tau to napowatua nsa’e, ia taa maya dua tau puenya. Apa ane ia dua tau puenya, ia maja’a nakita samba’a pasi mamporayang to samba’a. Ia damanga’angga samba’a pasi mangkaengas to samba’a. Wali ewa see seja komi. Ane kasugi ri lino to na’angga ngkomi, kasugi etu mawali ewa pue ngkomi. Pasi ane ewa see, komi taa maya mawali to papolaong i mPue Allah. “Wali to tao-tao komi mangampake kasugi ri lino mangika singkonong pei pamporani i mPue Allah, apa etu semo palaong to bae batuanginya ri tempo to darata.” 14 Wali tempo i Yesu manganto’o samparia gombo etu, re’e to Yahudi to aliran Parisi to mangandonge seja. Sira mamporayang kojo kasugi, see naka sira mampokore i Yesu. 15 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Komi semo tau to mangika lengko to singkonong pei i Pue Allah ane ri pangkita ntau boros. Pei i Pue Allah mangansani raya ngkomi kamonsonya taa singkonong pei Ia. Apa anu to napobuuka nto lino bae kojo batuanginya, anu to etu maja’a nakita i mPue Allah. 16 “Wali ri katawanya i Yohanes to Pombaptis, anu to rapakarebaka etu semo porenta i Musa pasi tuntu i mPue Allah to naporata nto pantuntu tuntuNya tempo owi. Pei ojo karata i Yohanes etu, anu to rapakarebaka etu semo kareba matao mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole nto lino. Pasi boros tau to mangandonge kareba matao etu, sira bae rayanya rani mawali tau to i Pue Allah Makolenya. Pamporani nsira etu raporapaka ewa pamporani ntau to mampakaja’aka yau ba’a mbombo banua apa rani kojo masua. Wali bae kojo raya ntau rani mawali tau to i Pue Allah Makolenya. 17 Pei si’a batuanginya porenta i Musa tamore kuasanya. Apa to gampa-gampa yangi pasi lino dapaya yau sakowa samba’a titik darayali yau yako ri porenta etu. 18 Rapanya tiroo monso anu to natulis porenta i Musa mangkonong tau masala. Komi mampobuuka ane tau maga’amo taa mawei ane marongo wo’u. Pei Aku manganto’oka komi tau to mampoga’aka indo nu ananya panewa roo see ia mamporongo wo’u tau we’a to yusa, tau etu masala. Pasi tau to mamporongo tamale ntau etu, ia seja masala.” 19 Wali yako etu i Yesu manganto’oka sira sarita, Ia manganto’o, “Re’e samba’a tau sugi to sangkani mangampake pake to masuli kojo olinya to raika yako kain lena to maruna pasi yako kain to makamumu to napake ntau to bose angganya. Pasi ponto eo ngkai etu masanang kojo katuwunya apa ia tare to napo’ipu. 20 Pei re’e seja samba’a ngkai to masiasi sanganya i Lasarus. I Lasarus etu ia biasa maturu-turu ri wombo mpampa ri tongonata ngkai sugi apa ia moro komponya see naka ia rani mangkoni nempo wuta mpangkoni to nataji yau nto papolaong ngkai sugi etu. Pasi i Lasarus juku koronya mabaka, wali najila-jila nu asu bakanya etu. 22 “Wali yako etu mate yaumo ngkai to masiasi etu pei nakeni mpomakau i mPue Allah ri awe i Abaraham. Panewa ngkai to sugi mate seja pei rapongkeli yau. 23 Wali tau sugi etu masesa kojo la’u lipu ntau mate. Pei ia matingoa pei mangangkita i Abaraham nja’u longko pasi mangkita seja i Lasarus ri awe i Abraham. 24 See naka ia mampokio, to’onya, ‘Pa’a Abaraham, porayang aku! Pokauka i Lasarus mangantuika tompo ntanujunya ri ue pei mangampolepeka ri jilangku apa aku masesa kojo kuepe ri raya ngkaa nu apu si’i.’ 25 “Pei i Abaraham manganto’o, ‘Anangku, pobuuka wo’u tempo korom re’ewa ri lino. Tempo etu korom sangkani mangarata anu to matao pei i Lasarus ia ojo mangarata anu to maja’a. Pei si’i-si’i ia re’e kasanang pei korom masesa. 26 Pei kasimbalinya yako etu, ri oyo ngkita re’e kaloko to mayombu. Wali tau to rire to rani yau resi komi taa rakurang, pasi komi to rani ma’i resi kami taa seja nukurang.’ 27 “Wali tau sugi etu manganto’o, ‘Ane ewa see, aku mangamporapika resi komi Pa’a, pokauka i Lasarus yau ri banua mpa’angku. 28 Apa dalima mba’awa tua’ingku. Wali to’oka ia mampatiendoka sira mangkonong anu to monso see sira taa dama’i seja ri tampa to masesa si’i.’ 29 “Pei i Abaraham mangansono, ‘Sira re’e buku to natulis i Musa pasi to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. To tao-tao sira mangalulu to ratulis etu.’ 30 “Pei ngkai sugi etu manganto’o wo’u, ‘Pa’a Abaraham, sira taa damangalulu to etu, pei ane re’e samba’a tau mambangu muni yako kapatenya pei rata resi sira, ane ewa see sira damajea.’ 31 “Wali i Abaraham manganto’o wo’u, ‘Ane sira taa mangalulu gombo i Musa pasi gombo nto pantuntu tuntu mPue Allah tempo owi, sira taa seja damangaya nempo re’e tau to mambangu muni yako kapatenya.’” Etu semo sarita to nato’o i Yesu.

Luke 17

1 Wali yako etu i Yesu manganto’oka anaguruNya, Ia manganto’o, “Matantu kojo tau to mangaya mangarata panggoda ri lino si’i see naka sira mangandolika tangonya yako ri pangaya nsira. Pei ane tau to mangagoda sira etu, tau etu bae kojo huku to danarata nsira. 2 To tao-tao tau etu loe watu to bae ri le’enya panewa panasok yau ri raya ntasi naka lodong yau. To tao-tao ewa wetu sakowa mampakaja’a pangaya ntau, nempo ojo samba’a ana kodi to mangaya Aku si’i to rapakaja’a pangayanya etu. Apa ane ia mampakaja’a pangaya ntau, gete, mapari wo’u huku to danarata! 3 Wali pakatao kojo! “Pasi ane bara re’e yunu to mangika sala resi komi, seko ia. Pei ane ia majea, lapa salanya etu. 4 Wali nempo pitu ngkani seo ia mangika sala resi komi pei pitu ngkani seja ia ma’i manganto’o, ‘Aku majeamo,’ ane ewa see lapa salanya etu.” 5 Wali anaguruNya etu manganto’oka i Pue, sira manganto’o, “Pakaroso pangaya mami.” 6 Wali i Pue mangansono, Ia manganto’o, “Ane bara re’e pangaya ngkomi, nempo kodi kojo ewa kapa’i nu longa, ane ewa see, komi nempo rapanya manganto’oka kaju to bae, ‘Rebu yau kalemu pei pamuya wo’u nja’u raya ntasi,’ pei kaju etu damampalaika komi.” 7 Wali i Yesu mampakapolas mangampotunde anaguruNya, Ia manganto’o, “Wali rapanya samba’a komi re’e to papolaonginya, pei to papolaong etu bara yau mampajeko bara yau mangkampang domba. Wali ane ewa see, ane rata muni to papolaong etu yako nja’u nawu, komi to tau puenya taa mansaka manganto’oka ia, ‘Mai mangkoni ruyu.’ 8 Kasimbalinya yako etu komi damanganto’oka ia, ‘Bolos pakemu pei pasigenaka aku ruyu pangkoningku panewa pookoka aku pangkoni etu see aku maya mangkoni pasi manginu. Roo see panewa korom maya mangkoni pasi manginu.’ Ewa wetu semo to nuto’oka ngkomi to papolaongimu etu. 9 Wali ane roomo to papolaong etu mangika ewa nuto’oka ngkomi ia, wimba komi bara manganto’oka ia tarima matao? Taa kojo, apa ia ojo mangika palaong to masipato naika nto papolaong. 10 Pasi ewa see seja komi to papolaong i mPue Allah. Ane komi roomo mangika samparia palaong to raporentangika resi komi, matao ane komi manganto’o, ‘Kami ojo to papolaong to taa parluu rabarong, apa kami ojo mangika palaong to masipato kami mangika.’” 11 Wali yako etu i Yesu polas wo’u dayau ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinjaNya etu Ia mangalulu jaya to ri ungka mpropinsi Galilea pasi Samaria. 12 Wali ri raya mpalinjaNya etu Ia masua ri kota to re’e ri jaya. Nja’u kota etu re’e sampuyu mba’a tau to masaki malobo. Wali tau etu ma’i mangantomu i Yesu, pei sira ojo makore nja’u longko see panyaki nsira etu taa malao resi tau to yusa. 13 Sira mampokio i Yesu, sira manganto’o, “Pa’a Guru Yesu! Porayang kami!” 14 Wali tempo i Yesu mangangkita sira, Ia manganto’o, “Aku damampakatao muni komi, pei inta resi to pampue danapangamparesa nsira singkonong ewa porenta i Musa see manasa resi samparia tau roo muni panyaki ngkomi etu.” Wali tau masaki malobo etu sira yau, pasi tempo sira ri jaya dayau resi to pampue, kodi majoli matao muni koro nsira. Tamo re’e panyaki malobo resi sira. 15 Wali tau sampuyu etu, re’e samba’a ia to Samaria. Wali tempo ia mangkita koronya matao munimo, ia mawolili muni resi i Yesu. Ia maroso loonya mangabarong i Pue Allah. Pasi ojo karatanya resi i Yesu, ia mamo’o yau ri wawo ntana ri tango mbiti i Yesu pei manganto’oka i Yesu, “Tarima matao, Pa’a Guru.” 17 Wali i Yesu manganto’o, “Re’e sampuyu tau rapakatao muni. Imbamo to sio? 18 Maka pei ojo samba’a, ojo to si’a to Yahudi, to mawolili muni manganto’oka i Pue Allah, ‘Tarima matao!’?” 19 Yako etu i Yesu manganto’oka to Samaria etu, “Pakore pei inta muni. Apa korom mangaya, see naka rapakatao muni.” 20 Wali re’e seore to Yahudi to aliran Parisi mampotanaka resi i Yesu bara mpia temponya i Pue Allah damawali Makole ri lino. Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Ane mangkonong i Pue Allah mawali Makole ri lino, tare tondong to maya nakita ntau damampakanasaka sira ratamo tempo to etu. 21 Pasi tare tau to maya manganto’o, ‘Lo’a, si’imo i Pue Allah maporenta ri lino,’ bara ‘Nja’umo Ia maporenta.’ Tare tau to maya manganto’o ewa wetu apa kamonsonya i Pue Allah mawali Makole ri lino batuanginya Ia maporenta ri raya ntau to mangaya Ia, to tuwu ri oyo ngkomi.” 22 Wali roo see i Yesu mampotundeka anaguruNya mangkonong temponya Ia dama’i muni damawali Makole ri lino, Ia manganto’o, “Aku, Wiyaa nto Lino, damampiyaika ruyu lino si’i, panewa payunya Aku yau darata tempo komi damawongko kojo rani mangangkita Aku maporenta ri lino. Pei komi tawa damangkita sakowa seo Aku maporenta ri lino, apa tawa rata temponya Aku ma’i maporenta etu. 23 Wali tau damanganto’oka komi, ‘Lo’aja, si’i i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah!’ Pasi sira damanganto’o, ‘Lo’aja, nja’u Ia!’ Ewa see danato’o ntau, pei ne’e raaya pasi ne’e yau mangalulu sira. 24 Apa tempo Aku, Wiyaa nto Lino, rata muni, tempo etu damanasa kojo resi to lino. Apa kama’ingKu etu maya raporapaka ewa bilak, apa nempo nja’u tondo mata nu eo bilak etu, mareme seja rata nja’u tondo kasoyo nu eo. Wali kama’ingKu danakita seja ntau samparia. Wali ewa wetu to damawali ri tempo to darata. 25 Pei tempo si’i Aku taa maya taa mangarata ruyu boros kasesa pasi Aku danapobo’o ntau to tuwu ri tempo si’i. 26 “Wali tempo Aku, Wiyaa nto Lino, dama’i damawali Makole ri lino, Aku kodi majoli dama’i ewa palaong to nawali tempo i Nuh tempo owi. 27 Apa ane tempo i Nuh, re’e katawanya samal ue, tempo etu katuwu ntau ojo ewa biasa. Sira re’e mangkoni pasi manginu, pasi sira marongo pasi mampaporongo sa’e. Sira mangika palaong to etu sampe rata temponya i Nuh masua ri raya bangka bae. Sira taa nansani palaong to damawali, pei kodi majoli ma’i samal ue panewa malodong yau sira samparia. 28 “Pasi tempo Aku kodi majoli dama’i damawali Makole ri lino, ewa palaong to mawali ri tempo i Lot seja. Apa tempo etu tau ewa biasa seja katuwu nsira. Sira re’e mangkoni pasi manginu pasi sira mangoli, mampobalu, mamuya pasi mangawangu banua. 29 Wali sira taa seja nansani yami palaong to damawali, pei ojo payoko i Lot yako ri kota Sodom, eo etu semo kodi majoli tudu apu pasi sedawa yako ndate yangi pei mampakaja’aka yau sira samparia. 30 Wali ewa see seja tempo Aku, Wiyaa nto Lino, darapaponsanika resi to lino tempo Aku mawali Makole ri lino. Tempo etu katuwu nto lino ojo ewa biasa seja pasi sira taa mangansani Aku kodi majoli darata. 31 “Wali tempo Aku rata etu ane re’e tau to ri sambali banuanya, pei ngaya-ngayanya re’ewa ri raya banua, to tao-tao ia ne’emo masua ri raya banua damangoko ngaya-ngaya to darakeni. Pasi ane bara re’e tau to nja’u nawu, ne’emo mawolili yau mangoko bara kesaa. 32 Ne’e mangkalingan palaong to mawali resi indo nu ana i Lot tempo owi. Ia mandoo pei mampili payunya tempo mampiyaika kota Sodom, wali ia mate yau! 33 “Wali lulu Aku pei ne’e mampobuuka ngaya-ngaya nu katuwumu ri lino si’i. Apa i sema tau to mampobuuka katuwunya semo to bae batuanginya see naka ia taa mangalulu Aku, tau etu taa damangarata katuwu to monso. Pei i sema tau to taa mampobuuka katuwunya to bae batuanginya apa saba ia rani mangalulu Aku, tau etu damangarata katuwu to monso. 34 “Wali Aku manganto’oka komi, ri tempo Aku dama’i, ane raya mburi, rapanya re’e dua mba’a tau maturu siwaka. Wali samba’a tau dua etu darakeni, pei yununya darabiaka nja’u ria. 35 Pasi rapanya re’e dua mba’a tau we’a mambaju, samba’a sira darakeni, pei yununya darabiaka nja’u ria. 36 Pasi rapanya re’e dua mba’a tau langkai mapalaong nja’u nawu, samba’a sira dua darakeni, pei yununya darabiaka nja’u nawu etu.” 37 Wali anaguru i Yesu mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Pue, imbare danapowali palaong to etu?” Wali i Yesu manganto’oka sira, “Kita re’e ligi to manganto’o, ‘Imbare nakare’e anu to mate, nja’u ria seja nakasiromu ntonsi to rato’oka papaa.’ Wali monso pu’u, ane kita mangkita tonsi papaa etu, kita mangansani nja’u ria re’e anu to matem. Pasi ewa see seja, ane mangkita palaong to Aku roomo mampakanasaka komi etu, komi damangansani daratamo temponya Aku mawali Makole ri lino.”

Luke 18

1 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya rapa apa Ia rani mampotundeka sira ne’e mosa makai-kai nempo pokai-kai etu tawa mansaka rasono. 2 Wali Ia manganto’o, “Rapanya re’e samba’a to pobotus to maroo ri kota pasi nja’u seja samba’a tau we’a to balu. Wali to pobotus etu, ia taa mampalaika i Pue Allah pasi taa manga’angga Ia, pasi ia taa seja mamporayang tau. Wali tau we’a to balu etu tare pandoonya yau ri to pobotus etu pei mamporapika resi ia, to’onya, ‘Sawang aku naka ne’e balingku manganangi aku.’ 4 “Wali masae sangkodi to pobotus etu bo’onya mangansawang ia, pei tau we’a etu tare pandoonya marapi-rapi sawang resi ia, see naka ia mampobuuka, ‘Kamonsonya aku taa mampalaika i Pue Allah pasi aku taa manga’angga Ia pasi taa seja mamporayang tau, pei nempo ewa wetu to tao-tao aku mampasimbalika tau we’a si’i see ia damandoo apa ane tare pandoonya ia ma’i, gete, aku damosa kojo!’” Etu semo rapa to nato’oka i Yesu anaguruNya. 6 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Pobuuka anu to naika nto pobotus to etu. Apa ia to pobotus to taa biasa mangika anu to masipato raika, pei nempo ia tau to maja’a, pei apa saba tau we’a masae kojo tare pandoonya marapi sawang resi ia, see naka ia re’e mangansawang tau we’a etu. 7 Wali ane to pobotus to maja’a etu pei mangansawang tau, taa manto’o i Pue Allah. Ia mansaka damangansawang tau to Ia roomo mangampilis to wuri eo makai-kai marapi sawang resi Ia. Ia taa damangampeas mampasimbalika sira. 8 Taa kojo. Aku manganto’oka komi, ane ratamo temponya, i Pue Allah mansaka damampasimbalika sira apa Ia si’a ewa to pobotus to maja’a etu to masae kojo panewa mampasimbalika tau we’a to marapi sawang resi ia. “Wali kasimbalinya yako etu, ane ratamo temponya Aku, Wiyaa nto Lino, dama’i muni ri lino si’i, tempo etu bara taa boros tau to dakurata to maroso pangayanya resi Aku.” 9 Wali re’e tau to mangei to mampobuuka lengko nsira singkonong pei i Pue Allah. See naka sira mansarumaka koro nsira pei mampobuuka tau to yusa taa bae batuanginya. Wali i Yesu manganto’oka tau to ewa wetu pampobuukanya rapa si’i, Ia manganto’o, 10 “Re’e dua mba’a tau to yau ndeku banua i mPue Allah damakai-kai. Tau dua etu samba’a to Yahudi to aliran Parisi pasi samba’a to pantagi asele to Yahudi seja. 11 Wali rata ri banua i mPue Allah, to Parisi etu makore pei makai-kai ri raya mpampobuukanya, ia manganto’o, ‘Pue Allah, aku manganto’oka Komi tarima matao apa aku si’a ewa samparia tau to yusa. Apa aku si’a tau to bamporomung pasi si’a to panipu pasi si’a seja tau to mangika palaong to maja’a resi to we’a to si’a rongongku. Pasi aku manganto’oka seja Komi tarima matao apa aku taa mantipu tau ewa naika nto pantagi asele etu. 12 Kasimbalinya yako etu, aku mangorop dua ngkani rayanya samba’a minggu, pasi aku mangawaika yau resi Komi santila sampuyu yako samparia to ratangku.’ Etu semo pokai-kai nto Parisi etu. 13 “Pei to pantagi asele makore nja’u longko, pasi ia sakowa matingoa, taa rani apa ia mangepe ia taa masipato mampotango i Pue Allah. Ia ojo mangantopo-ntopo dadanya apa masoso rayanya pei manganto’o, ‘O Pue Allah, porayang aku, apa aku madosa kojo.’ Ewa wetu pokai-kai nto pantagi asele. 14 “Wali Aku manganto’oka komi tempo sira dua mawolili muni njo’u banuanya, to pantagi asele semo to nato’o i mPue Allah tare dosanya. Si’a to Parisi. Apa tau to mampakabae angganya, tau etu darapakakodi, pei tau to mampakakodi angganya, tau etu darapakabae.” 15 Wali yako etu re’e seore ma’i tau mangkeni ngana mayunu resi i Yesu apa sira rani Ia mampotaka sira pei mampokaika sira mamporapika resi i Pue Allah see Ia mampakasanang katuwu nsira. Apa ewa wetu ada nto Yahudi. Pei tempo anaguru i Yesu mangkita tau etu mangkeni ngana mayunu, sira manganseko tau etu. 16 Pei i Yesu mampokio ngana mayunu etu pei manganto’oka anaguruNya, “Biakamo naka ma’i ngana mayunu resi Aku. Ne’e mangamparas sira apa tau to ewa ngana mayunu etu, sira semo to mawali tau to Makolenya i Pue Allah. 17 Apa Aku manganto’oka komi, ane ngana mayunu, nempo bara kesaa nato’o ntau tu’anya sira, sira mansarumaka kojo. Wali ane tau to si’a ewa wetu pansarumakanya resi i Pue Allah, tau etu taa maya mawali tau to Ia Makolenya.” 18 Wali yako etu re’e samba’a kepala nto Yahudi to mampotanaka resi i Yesu, ia manganto’o, “Pa’a Guru, Komi to matao, bara kesaa palaong to dakuika see aku damangarata katuwu to singkasaenya?” 19 Wali i Yesu manganto’o, “Maka pei korom manganto’oka Aku matao? Ojo patanya i Pue Allah to matao. Tare to yusa. 20 Pei ane mangkonong mangarata katuwu, korom mangansani porenta-porenta i mPue Allah, wali to tao-tao lulu porenta etu. Re’e to manganto’o, ‘Ne’e masala, ne’e malima, ne’e mawali matamanasa to taa monso, pasi pakabae pa’amu pei indomu.’” 21 Wali ngkai etu manganto’o, “Samparia porenta etu aku mangalengkoka yako damangurawa.” 22 Wali ojo pangandonge i Yesu gombo ngkai etu, Ia manganto’oka wo’u ia, “Jamo sanjaya to tawa nuika, etu semo, intamo pei pobalu yau samparia kasugimu pei olinya tilaka yau tau to masiasi. Ane ewa wetu nuika ngkorom, korom damangarata kasugi ndate saruga. Pasi ane roomo mangawaika yau samparia etu, mai muni pei lulu Aku.” 23 Pei ojo pangandonge ngkai etu gombo i Yesu etu ia mawo kojo rayanya apa ia bae kojo kasuginya pasi ia mamporayang kasuginya etu. 24 Wali i Yesu mangkita ngkai etu mawo kojo rayanya, see naka ia manganto’o, “Masuli kojo tau sugi mawali tau to Makolenya i Pue Allah apa kasuginya semo to isarumakanya. 25 Wali to gampa-gampa binatang to rato’oka unta masua ri raya mpoko njau sakowa tau sugi mawali tau to Makolenya i Pue Allah.” 26 Wali tau to mangandonge gombo i Yesu etu ipu rayanya apa sira mampobuuka tau naka pei mawali sugi apa i Pue Allah semo mangawaika sira rasi. Wali sira manganto’oka i Yesu, sira manganto’o, “Gete! Ane tau sugi to bae-bae rasinya pei tau to yusa pei taa maya rapalaes, ane ewa see, tare tau to maya rapalaes!” 27 Wali i Yesu mangansono, “Ane to lino taa kojo nakurang mampalaes koronya, pei ane i Pue Allah Ia samparia palaong paka nakurang mangika.” 28 Wali roo see i Petrus manganto’oka i Yesu, to’onya, “Lo’a, kami room mampiyaika samparia ngaya-ngaya mami pei mangalulu Komi!” 29 Wali i Yesu manganto’oka anaguruNya, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e tau to roomo mampiyaika yau samparia saba rani mangika palaong i mPue Allah, Makolenya. Anu to napiyaika nsira etu, etu semo banuanya, bara indo nu ananya, bara tukakanya pasi tua’inya, bara tau tu’anya bara ananya. 30 Wali samparia tau to etu ane mampiyaika samparia to etu, ri raya ngkatuwu nsira to tempo si’i sira mangarata yabi wo’u yako to sira mampiyaika etu. Pasi ri tempo to darata sira damangarata katuwu to singkasaenya.” 31 Wali yako etu i Yesu mampokio anaguruNya to sampuyu pei dua pei mangkeni sira masepi yau sangkodi yako ri jaya. Roo see Ia mampakanasaka sira mangkonong palaong to damawali resi Ia, Ia manganto’o, “Kita dayau ndeku Yerusalem, panewa nda’a ria damawali samparia palaong to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi mangkonong Aku, Wiyaa nto Lino. 32 Wali Aku daraposora yau resi tau to si’a to Yahudi panewa tau etu damampokore Aku pasi damangarunes Aku. 33 Pasi sira damangeru-ngerus, damangampedas pasi damampopate yau seja Aku. Pei ri rayanya togo eo Aku damambangu muni yako ri kapatengKu.” Etu semo gombo i Yesu mangkonong kapateNya. 34 Pei anaguruNya taa mangansani batuanginya gombo i Yesu etu. Taa kojo manasa resi sira mangkonong palaong to to’oNya etu apa batuanginya ewa rawuni yako resi sira. 35 Wali yako etu, ri raya mpalinja i Yesu pasi anaguruNya yau ri Yerusalem, sira mosu ri kota Yerikho. Tempo etu re’e samba’a tau buta maroo-roo matunda ri wii njaya. Ngkai etu mampea mamporapi doi resi tau to liu apa ia buta. 36 Wali tempo ia maroo-roo ri wii njaya etu i Yesu pasi anaguruNya pasi tau boros sira malinja liu re ria. Wali ojo pandonge ntau buta loo ntau boros etu ia mampotanaka resi tau bara kesaa to mawali etu. 37 Wali tau etu manganto’oka ia, “I Yesu to Nasaret re’e liu ri jaya si’i.” 38 Wali see naka ngkai etu mampokio, ia manganto’o, “O Yesu, Wiyaa i Makole Daud, porayang aku!” 39 Pei tau to malinja ri tango i Yesu, sira manganseko ngkai etu, sira manganto’o, “Ne’e kanano!” Pei ia ojo maroso wo’u loonya kaboo-boo, ia manganato’o, “Wiyaa i Makole Daud, porayang aku!” 40 Wali i Yesu mangandonge panewa Ia mandoo pei manganto’oka tau, “Keni mai ia.” Wali tau etu mangkeni tau buta panewa ojo karatanya ri awe i Yesu, i Yesu mampotanaka resi tau buta etu, 41 Ia manganto’o, “Kesaa to nuporani daKuika resi korom?” Wali ngkai buta etu mangansono, “Pue, aku rani matao muni matangku.” 42 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Nukita muni rao! Apa korom mangaya Aku, see naka korom matao muni matamu.” 43 Wali tau etu mansaka mangkita muni rao, panewa ia mangalulu seja i Yesu ri raya mpalinjaNya etu. Pasi ri rayanya ia malinja ia mangabaro-barong i Pue Allah. Wali ojo pangkita ntau boros palaong to mawali etu, sira paka mangabarong seja i Pue Allah.

Luke 19

1 Wali yako etu i Yesu pasi yunuNya masua ri raya ngkota Yerikho pei sira ojo daliu polas nja’u ria. 2 Wali nja’u kota etu re’e tau sugi, sanganya i Sakheus. Ia samba’a kepala ntau to pantagi asele. 3 I Sakheus etu rani kojo mangkita i Yesu, bara wimba ta’aNya, pei ia taa maya mangkita apa ia rede kojo pasi tau boros kojo. 4 Wali ia maripo ri tango ntau boros yau mangampago nja’u kaju ara. Tempo ia rata nja’u ria, ia mapone ndate tuwa ngkaju etu. Wali yako ndate ria ia mangampea damangalo’aka i Yesu tempo Ia daliu nja’u ria. 5 Wali tempo i Yesu rata nja’u pu’u ngkaju etu, Ia matingoa mangalo’aka resi i Sakheus, panewa Ia manganto’o, “Sakheus, pakajoli pana’u apa seo si’i Aku dayau ri banua ngkorom darapalinggona.” 6 Wali i Sakheus majoli mana’u. Ia ndende kojo rayanya mampalinggona i Yesu nja’u banuanya. 7 Pei samparia tau to mangkita palaong etu, sira sakambumbu mangkonong i Yesu. Sira manganto’o, “Gete, taa matao Ia yau mawali linggona ntau to pantagi asele, tau to madosa kojo! ” 8 Pei i Yesu Ia yau sinjaya pei i Sakheus rata nja’u banuanya. Tempo sira re’e ri raya banua, i Sakheus makore pei manganto’o, “Ewa si’i Pue, santongo ngaya-ngayangku dakutilaka yau tau to masiasi, pasi dakupowalilika muni resi tau to itipungku opo ngkani kaborosinya pei to itipukaku sira etu.” 9 Wali i Yesu manganto’oka i Sakheus, Ia manganto’o, “Seo si’i korom rapalaes yako ri huku nu dosa, apa korom re’e mangaya seja Aku ewa naika bue ngkita i Abraham tempo owi. Pasi samparia tau to maroo ri raya banuamu, yako tempo si’i sira damangansani seja jaya darapalaes. 10 Naka pei komi maya rapalaes apa Aku, Wiyaa nto Lino, Aku nama’i damangaliwu pasi damangampalaes tau ewa komi to tamo mangalulu jaya resi i Pue Allah, to raporapaka ewa tau pusa.” 11 Wali tempo tau nja’u ria tiroo mampodongeka gombo i Yesu, Ia manganto’oka wo’u sira rapa apa Ia rani mampaponsanika resi sira tawa rata temponya Ia mawali Makole ri lino. Naka pei Ia manganto’oka sira rapa etu apa tempo etu sira tamo longko yako ri kota Yerusalem pasi re’e sira to sala mampobuuka ane Ia ratamo ri Yerusalem, Ia mansaka damawali Makole ri lino. 12 Wali see naka Ia manganto’oka sira rapa mangampotundeka sira see sira damadota mangika palaong nsira ri rayanya mangampeas kama’iNya. Wali Ia manganto’o, “Re’e samba’a tau to bae angganya ia dayau njo’u tana to longko danawaika ntau kuasa damawali makole ri lipunya. Roo see ia damawolili muni ri lipunya etu damaporenta. 13 Wali tempo ia tawa yau ia mampokio to papolaonginya sampuyu mba’a pei mangawaika resi sira sangkomba doi weyawa samba’a pei samba’a. Ia manganto’o, ‘Pake doi si’i mangoli pasi mampobalu naka datidugang wo’u kaborosinya. Ika palaong etu sampe rata temponya aku darata muni.’ 14 “Roo see tau etu mayoko dayau njo’u tana to longko. Pei tau to maroo ri lipu to si ia, sira maja’a nakita ia. See naka sira mampokau tau yau mangalulu ri payunya panewa ojo karata nsira nja’u tana to longko etu sira damampotango seja tau to damangawaika ia kuasanya. Sira damanganto’oka tau etu, ‘Kami taa rani tau si’i mawali makole mami!’ Wali pomakau nsira etu yau mangika ewa wimba nato’o nsira etu. 15 “Pei nempo ewa see, tau to bae angganya etu tiroo rawaika kuasa mawali makole nsira. Wali ia mawolili muni njo’u lipunya. Ojo karatanya nja’u banuanya, ia mampokio wo’u to papolaonginya to isarumakakanya doi seore etu. Ia rani mampotanaka resi sira bara sawei wo’u doi to narata nsira tempo sira mangoli pasi mampobalu. 16 “Wali rata to papolaong to uyunya pei manganto’oka tau puenya etu, ‘Pue, doimu to sangkomba to nusarumakaka ngkomi resi aku roomo tidugang wo’u mawali sampuyu ngkomba.’ 17 “Wali tau puenya manganto’o, ‘Gete, matao kojo! Korom to papolaong to matao. Wali apa saba korom masipato rasarumaka mampasilonga palaong to kodi etu, see naka aku damangokotaka korom damangkuasang sampuyu kota.’ 18 “Wali roo see ma’i wo’u to papolaong to kadua. Ia manganto’o, ‘Pue, doimu roomo tidugang wo’u mawali lima ngkomba.’ 19 “Wali tau puenya manganto’oka ia, ‘Aku damangokotaka korom damangkuasang lima kota.’ 20 “Wali yako etu ma’i wo’u samba’a to papolaong. Tau etu rani mangika anto, see naka ia mawuti mampakasala tau puenya, ia manganto’o, ‘Pue, aku kunsani komi tau to maroso kojo porentamu. Komi mangoko anu to si’a komi puenya pasi komi mamota nja’u tampa to si’a komi mampomuya. Wali aku meka mampobuuka danuhuku ngkomi ane bara tibute yau doi ngkomi etu, see naka aku ojo mangawungusika kain pei mangkalisoka yau. Wali si’i muni doi to komi puenya etu.’ 22 “Wali tau puenya manganto’o, ‘Gete korom to papolaong to maja’a! Yako ri gombo ngkorom etu semo aku damangahuku korom. Apa korom manganto’o aku tau to maroso kojo porentangku pasi korom manganto’o aku mangoko anu to si’a aku puenya pasi mamota nja’u tampa to si’a aku mampomuya. 23 Wali ane monso pu’u lengkongku ewa to nuto’o ngkorom etu, maka pei korom taa mangkeni doingku etu pei mamposaka nja’u bang see tempo aku rata muni aku maya mangantima muni doi etu pasi bunganya?’ 24 “Wali roo see, tau pue nto papolaong etu manganto’oka tau to makore ri awenya, ia manganto’o, ‘Oko yau doi etu yako resi ia pei waika wo’u resi tau to re’e doinya sampuyu ngkomba. 25 “Pei tau etu manganto’o, ‘Gete Pue, maka pei mangawaika resi tau etu? Ia re’emo sampuyu ngkomba!’ 26 “Wali tau puenya mangansono, to’onya, ‘Aku manganto’oka komi, i sema-sema to masipato rasarumaka, tau etu darawaika wo’u. Pei tau to taa masipato rasarumaka, tau etu nempo re’e sangkodi to rasarumakaka resi ia, to etu daraoko yau see ia tamo re’e bara kesaa. 27 Wali ane mangkonong balingku to taa rani aku mawali makole nsira etu, keni mai sira pei pate yau ri tangongku.’” Wali etu semo rapa to nato’o i Yesu see anaguruNya mangansani mampakadota mangika palaong nsira ri rayanya mangampeas tempo ngkama’iNya. Pasi Ia mampatiendoka seja baliNya to taa rani Ia mawali Makole. 28 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu Ia polas wo’u yau ndeku Yerusalem. Pei tempo Ia yau etu, Ia semo to malinja ri tangonya. Tau to yusa mangalulu ri payuNya. 29 Wali ri raya mpalinjanya etu, sira mosu ri kampu Betpage pasi Betania to re’e ri pantana to rato’oka Tongku Saitun. Tempo sira mosu ri kampu etu i Yesu mampokau dua mba’a anaguruNya matiruyu. Ia manganto’oka sira, 30 “Intamo njo’u kampu to uyu rata etu. Tempo komi rata nja’u ria, komi mansaka damangkita samba’a ana ngkeledai to rataka. Ana ngkeledai etu tawa re’e tau mampolea. Wali lede yau taka nu ana ngkeledai etu pei kenika Aku. 31 Pei ane re’e tau mampotanaka, ‘Maka pei komi dua mangalede yau taka ngkeledai etu?’ to’oka tau etu, ‘I Pue rani mangampake.’ 32 Wali anaguru dua mba’a to rapokau etu, sira yau. Pasi tempo sira rata nja’u kampu etu, sira mangarata ana ngkeledai singkonong ewa nato’oka i Yesu sira. 33 Wali sira mangalede yau takanya pei tempo sira mangalede yau takanya etu re’e tau puenya mampotanaka resi sira, sira manganto’o, “Maka pei komi dua mangalede yau taka nu ana ngkeledai etu?” 34 Wali sira dua mangansono, “I Pue rani mangampake.” 35 Wali yako etu sira mangkenika i Yesu ana ngkeledai etu. Wali tempo sira rata muni resi i Yesu sira mangalandasika yau bengo ngkeledai juba nsira, roo see sira mangampapopone i Yesu ri wawo bengo ngkeledai etu. 36 Wali yako etu sira polasimo ndeku Yerusalem. Tempo sira polas etu, re’e tau to mangkambaraka juba nsira mangangalis jaya apa ewa see ada nto Yahudi manga’angga tau. 37 Wali ri raya mpalinja nsira, tempo i Yesu mosumo damalonso yako ndate Tongku Saitun, tempo etu anaguru i Yesu to boros kojo ndende rayanya pasi sira mula sakaboo mangabarong i Pue Allah apa saba samparia palaong to taa rapobiasa to roomo nakita nsira i Yesu mangika. 38 Sira manganto’o, “Tau si’i semo Makole to ma’i napokau i mPue! Wali barong Ia! Kita masingkatao pei i Pue Allah ndate saruga si’i-si’i! Barong i Pue Allah anu to bae kojo kuasaNya!” Etu semo to nato’o ntau boros. 39 Pei ri oyo ntau boros etu re’e bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi. Sira masusa rayanya mangandonge tau boros etu manganto’o i Yesu Ia Makole. Wali sira manganto’oka i Yesu, “Guru, seko anaguruMu!” 40 Pei i Yesu manganto’oka sira, “Aku manganto’oka komi, ane tau etu damaroti yau, roo see watu mayunu damamoni mangabarong Aku mangabolos sira.” 41 Wali yako etu i Yesu mosu rata ri kota Yerusalem. Ia mangkita kota etu panewa Ia mula tumangi apa mamporayang tau to maroo nda’a ria. 42 Ia manganto’o, “O komi to Yerusalem! Masanang rayangKu ane seo si’i komi mangansani jaya see maya mawali masingkatao pei i Pue Allah. Pei komi taa rani mampodongeka Aku, wali see naka tempo si’i jaya etu ewa rawuni yako resi komi. 43 Wali komi damasiasi kojo ri tempo to darata apa bali ngkomi darata resi komi. Sira damangalibu kota ngkomi pei damangika pampa to bae maroso tiku ri kota see komi tamore jaya damiyai. 44 Balimu etu damampakaja’aka yau kota ngkomi pasi komi to maroo ri rayanya. Wali watu ri kota ngkomi dararantamaka yau samparia. Tare pasi songu to taa darayali yau. Wali palaong etu damawali resi komi apa ratamo temponya i Pue Allah ma’i damampalaes komi pei komi taa mangalinga tempo etu.” 45 Wali yako etu i Yesu yau ri banua i mPue Allah. Tempo Ia masua ri tongonatanya Ia mangkita tau to mampobalu binatang pasi to yusayusanya to danapake ntau mangika pampue resi i Pue Allah. Wali sira mampobalu nja’u tongonata banua etu, pei sira ojo mangantipu tau to rata. Wali tempo i Yesu mangkita etu Ia mangarubak yau samparia tau etu yako ri tongonata banua i mPue Allah. 46 Ri rayanya Ia mangarubak tau etu Ia manganto’oka sira, “Re’e gombo i mPue Allah to ratulis ri raya ntuntuNya, gomboNya etu manganto’o, ‘BanuangKu darato’oka banua danapokai-kai ntau.’ Ewa see to nato’o i mPue Allah, pei komi room mangampake yau banua si’i mawali tampa nto pantipu.” 47 Wali yako etu, ponto eo i Yesu mampotundeka tau ri banua i mPue Allah. Pasi tempo etu kepalakepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau tu’a nto Yahudi sira mangaliwu jaya damampopate yau i Yesu. 48 Pei sira taa mangarata jaya apa to Yahudi to boros mampodongeka kojo samparia gombo to Ia manganto’o.

Luke 20

1 Wali re’e seore i Yesu re’e ri raya ntongonata banua i mPue Allah. Ia mampotundeka tau nja’u ria pasi mampakarebaka resi sira kareba matao. Tongo-tongonya Ia mampotunde etu, ma’i kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i mPue Allah pasi tau tu’a nto Yahudi, sira ma’i mangampago Ia. 2 Sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Yako imbare pangarata ngKorom kuasa mangika palaong to nuika ngKorom? Bara sema mangawaika Korom kuasa mangika palaong to etu?” 3 Wali i Yesu manganto’o, “Aku re’e seja samba’a pampotanaka to Aku damampotanaka resi komi ruyu. To’oka Aku, 4 bara i sema nangawaika i Yohanes kuasa mangabaptis tau, bara i Pue Allah, bara to lino?” 5 Wali ojo pangandonge nsira pampotanaka i Yesu etu, sira masipotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Wimba dataika mangansono, apa ane kita damanganto’o yako resi i Pue Allah nangawaika i Yohanes kuasa, i Yesu damanganto’o wo’u, ‘Maka pei komi manasa ngkomi i Pue Allah nangawaika ia kuasa pei komi taa mangaya anu to ia mampotundeka?’ 6 Pei ane kita manganto’o to lino semo to nangawaika ia kuasanya, gete, tau boros damangantasoka kita watu apa sira damasusa kojo resi kita. Apa ane ewa pampobuuka nsira i Yohanes monso pu’u nawaika i mPue Allah kuasa mawali to pantuntu tuntuNya.” 7 Wali kepala-kepala nto pampue pasi yununya, sira manganto’oka i Yesu, “Kami taa kunsani yako i sema pangarata i Yohanes kuasanya.” 8 Panewa roo see i Yesu manganto’oka sira, “Ane komi taa manganto’oka Aku, Aku taa seja damanganto’oka komi yako resi i sema Aku mangarata kuasa mangika palaong to inikangKu etu.” 9 Wali roo see i Yesu manganto’oka tau boros rapa. Ia manganto’o, “Rapanya re’e samba’a tau to mangika nawu danapampomuya anggur. Ojo karoonya ia mangika nawu etu ia mampomuya anggur, panewa roo see ia mangawaika sawei mba’a tau damampasilonga nawu etu. Ia manganto’oka tau etu sira darawaika ntanapanya, etu semo sira darawaika santilaja yako ri wua nu anggur ri nawu etu, panewa kaborosinya wua nu anggur etu ia semo puenya. Wali roo see tau pue nawu etu ia mayoko dayau njo’u longko. Wali masae kojo ia maroo-roo nja’u ria. 10 “Wali ojo karatanya temponya wua nu anggur etu matasamo, tau pue nawu etu mampokau to papolaonginya yau njo’u to pangkampang nawu etu damangokoka ia wua nu anggur to si ia. Pei ojo karata to papolaong etu, to pangkampang nawu sira mangantidas ia pei manganto’oka ia pawolili muni resi tau puenya. Pasi tare wua nu anggur to nawaika nsira ia. 11 Wali tau pue nawu etu mampokau wo’u to papolaonginya to yusa. Pei ojo karata nto papolaong to etu nja’u nawu anggur, to pangkampang nawu etu mangantidas seja ia pasi mangarunes panewa manganto’oka ia pawolili muni. Pasi tare seja wua nu anggur to nawaika nsira ia. 12 Roo see tau pue nawu mampokau wo’u to papolaonginya to katogo, pei ojo karatanya nja’u ria, sira mangawelang ia pei mampanasok yau yako ri nawu etu. 13 “Wali yako etu tau pue nawu mampobuuka, ‘Kesaa dakuika? Ewa si’i dakuika: Aku damampokau anangku to kuporayang. Wali ane sira mangkita anangku semo to rata resi sira, tuwu-tuwuja sira damanga’angga ia.’ Wali ia mampokau ananya etu. 14 “Pei ojo karata nu ana mpue nawu etu, to pangkampang nawu sira mangkita ananya etu, wali sira magombo samba’a pei samba’a, sira manganto’o, ‘Si’i semo tau to damangantima panta ntau pue nawu si’i. Anu kita mampopate yau ia see kita semo damangantima pantanya etu.’ 15 Roo see sira mangansoko ana ntau pue nawu etu panewa sira mampanasok yau ia nja’u sambali nawu anggur panewa mampopate yau ia.” Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o rapa etu Ia mampotanaka wo’u resi kepala-kepala nto pampue pasi yununya, Ia manganto’o, “Wali ane ewa pampobuuka ngkomi, kesaa danaika ntau pue nawu resi to pangkampang nawunya etu tempo ia rata muni resi sira? 16 Ewa si’i danaika: Ia dayau resi to pangkampang nawu etu pasi damampopate yau sira panewa roo see ia damangawaika wo’u tau to yusa damampasilonga nawunya etu.” Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala nto pampue pasi yununya rapa i Yesu etu, sira mangansani batuanginya mangkonong sira semo wali sira manganto’o, “Gete, tuwu-tuwuja ne’e kojo mawali ewa wetu!” 17 Pei i Yesu mangalo’aka kojo resi sira pei mampotanaka, Ia manganto’o, “Ane komi mampobuuka i Pue Allah taa damangika ewa wetu, ane ewa see kesaa batuanginya gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah? Gombo etu ligi mangkonong Aku, Makole parajanji i mPue Allah. Aku raporapaka ewa watu, wali gombo to ratulis etu manganto’o, ‘Re’e tau to mangawangu banua watu, tau etu mangantaji yau songu watu apa sira mampobuuka watu etu taa masipato rapake ri banua etu. Pei i Pue Allah mamporani watu etu semo to rapake mangawangu banua etu, see naka watu etu rapake muni. Wali i Pue Allah mangampake watu etu panewa watu etu semo to mawali yau watu to bae kojo batuanginya ri banua to etu.’ Etu semo gombo to ratulis tempo owi. Wali komi semo tau to mampobo’o Aku etu. 18 Pasi si’i wo’u ligi mangkonong Aku, Makole parajanji i mPue Allah. Aku raporapaka wo’u ewa watu to bae kojo batuanginya etu, to’onya, ‘Tau to masou tudu ri wawo mbatu to bae batuanginya etu, tau etu mabusak koronya. Pei ane watu etu to masou tudu ri wawo ntau, tau etu damaruna yau mawali ewa awu.’” 19 Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa ligi to nato’o i Yesu etu, sira manasa batuanginya mangkonong sira semo. See naka sira rani kojo mangansoko Ia. Pei taa mawali apa sira mampokeka tau boros. 20 Wali sira jamo mangampeas tempo to matao damangansoko Ia. Pasi re’e sawei mba’a joa nsira to napokau nsira yau damangakal i Yesu see Ia dasala gomboNya. Tau etu mangika lengko ewa tau to matao, pei kamonsonya sira mampodongeka kojo tempo i Yesu magombo mangampeas Ia bara sala gomboNya. Apa ane Ia sala gomboNya sira damangansoko Ia pei mangkeni njo’u gubernur to mangkuasang sira, apa gubernur semo to re’e kuasa mangahuku tau. 21 Wali joa ngkepala-kepala nto pampue etu manganto’oka resi i Yesu, sira manganto’o, “Pa’a Guru, kami kunsani Komi tau to monso gomboMu. Pasi tempo Komi mampotundeka tau pamporani i mPue Allah, tempo etu ojo anu to monso to nuto’o ngKomi. Komi taa ojo mangamomis tau, bara ojo rani mampakasanang raya nsira. Wali manasa resi kami Komi taa mangampilis tau. 22 Wali see naka kami rani Komi manganto’oka kami ewa wimba pampobuukaMu. Apa i Kaisar, makole nto Roma, ia mampakasaaka kita to Yahudi see kita mangabayar asele, pei palaong to etu bara taa matao raika ane ewa porenta i mPue Allah. Wali kami mampotanaka resi Komi, wimba ane ewa pampobuukaMu, bara singkonong pei porenta i Musa ane kita mangabayar asele resi makole nto Roma, bara taa?” Wali etu semo pampotanaka nsira rani mangakal i Yesu. 23 Pei i Yesu mangansani songka nsira to maja’a, wali see naka Ia manganto’oka sira, 24 “Poraoka Aku sangkomba doi pera.” Wali sira mampaporaoka Ia, panewa Ia mampotanaka resi sira, to’oNya, “Gambar nsema to re’e ri doi si’i, pasi sanga nsema to re’e ratulis reria?” 25 Wali sira mangansono, “Kaisar semo.” Panewa Ia manganto’oka sira, “Wali ane ewa see, waika i Kaisar anu to masipato rawaika ia. Pasi anu to masipato rapampueka resi i Pue Allah waika resi i Pue Allah.” 26 Wali joa ngkepala-kepala nto pampue etu taa kojo mawali mangakal i Yesu ri tango ntau boros apa tare gomboNya to sala. Wali sira ojo maroti apa ipu kojo raya nsira mangandonge pasonoNya etu. 27 Wali yako etu ma’i seja sawei mba’a to Yahudi to aliran Saduki, sira ma’i resi i Yesu. Tau to etu ane ewa panto’o nsira tare tau mambangu muni yako ri kapatenya. Wali ojo karata ntau etu resi i Yesu, sira manganto’oka Ia, 28 “Pa’a Guru, ane ewa porenta i Musa, ane to langkai ia marongo pei roo see ia mate yau taa riana, ane ewa see tukakanya bara tua’inya mangoko wo’u balunya etu. Wali ane sira dua re’e ana, ananya etu darato’oka ana ntau to namate yau etu. Ewa see porenta i Musa. 29 Wali wimba ane ewa sarita si’i. Re’e pitu mba’a tau langkai to sintua’i. Wali re’e seore to tu’anginya ia marongo panewa ia mate yau taa riana. 30 See naka tua’inya to tondanya mangoko yau balunya etu, panewa roo see ia seja mate yau pei taa seja riana. 31 Pasi ewa see seja tua’inya to katogo. Wali sira pitu samparia paka nawali ewa see. Paka mate yau taa riana. 32 Panewa roo see tau we’a etu ia seja mate yau. 33 Wali si’i pampotanaka mami resi Komi. Wimba ane re’e pu’u temponya tau samparia mambangu muni yako ri kapatenya, tau we’a etu, to imba tau pitu etu to darato’oka rongonya, apa sira pitu sintua’i paka re’e mamporongo ia?” 34 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Sala pampobuuka ngkomi apa ane ada ntau to tuwu ri tempo si’i, etu semo tau marongo pasi rapaporongo. 35 Pei ane ri tempo to darata si’amo ewa wetu. Apa tempo etu, tau to nato’oka i mPue Allah masipato darawangu muni yako ri kapatenya, tau to etu tamo damarongo pasi tamo darapaporongo. 36 Pasi sira tamo seja maya mate yau apa katuwu nsira damawali ewa katuwu mpomakau i mPue Allah ndate saruga. Wali tau to etu, sira ngana i mPue Allah to roomo rawangu muni yako ri kapatenya. 37 Pasi ane mangkonong tau rawangu muni yako ri kapatenya, sakowa i Musa mampakanasaka tempo ia mangantulis ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong palaong to mawali tempo junju mawea. Tempo etu i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub paka masaem kapatenya yau. Pei nempo ewa wetu, i Musa tiroo manganto’o i Pue Ia Allah to napue i Abraham, pasi to napue i Ishak, pasi to napue seja i Yakub. 38 Wali Aku manganto’oka komi, manasa nempo roomo namate yau koro i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub, pei sira tiroowa tuwu ndate saruga apa sira tiroowa mampue mampakabae i Pue Allah. Pasi i Pue Allah Ia taa napue ntau to mate, Ia napue ntau to tuwu. Wali ane ri pangkita i mPue Allah samparia tau to mate, sira tiroowa tuwu.” 39 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, re’e sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa sira manganto’o, “Matao kojo pasonomu, Pa’a Guru!” 40 Pasi yako ri tempo etu tare tau to makoje rayanya mampotanaka wo’u bara kesaa resi i Yesu. 41 Wali i Yesu manganto’oka wo’u sira, “Tau manganto’o i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia ojo wiyaa i Makole Daud. Wali maka pei sira manganto’o ewa see? 42 Monso pu’u Ia wiyaa I Daud, pei i Daud semo to manganto’o tempo owi ri buku Mazmur. Tempo etu i Daud magombo mangkonong i Kerisitu, ia manganto’o, ‘I Pue Allah magombo resi Puengku, Ia manganto’oka Puengku, to’oNya, “Patundamo ri awengKu ri sambali tondo ngkana 43 sampe rata temponya manganangi baliMu pei mangawaika Komi mangkuasang sira.” ’ Etu semo to nato’o i makole Daud tempo owi. Wali pobuuka ruyu batuanginya tempo ia manganto’o, ‘I Pue Allah manganto’oka Puengku’. Pobuuka gombonya etu apa si’i wo’u pampotanakangKu resi komi. 44 Wali Makole parajanji i mPue Allah, nempo wiyaa i Daud, pei i Daud tiroo manganto’oka Ia ‘Puengku.’ Wali ane ewa see, wimba, Makole parajanji i mPue Allah etu Ia bara ojo wiyaa i Daud bara napowimba wo’u Ia?” 45 Wali tempo tau boros mampodongeka i Yesu, Ia manganto’oka anaguruNya, 46 “Pakatao kojo tau to mampoguru porenta i Musa. Sira masanang kojo malinja-linja mangampake juba to marade to tondong ntau to bae angganya. Pasi sira masanang kojo natabea ntau tempo sira yau njo’u pasar. Pasi tempo sira yau ri banua to napampotunde nto Yahudi sira masanang kojo matunda ri gadera to napatunda ntau to bae angganya. Pasi ewa see seja ane yau mangkoni ri roa. Sira masanang seja matunda nja’u tampa to napatunda ntau to bae angganya. 47 Pasi tau etu ojo mangantipu tau balu panewa mangoko yau kasuginya. Pei tempo sira makai-kai ri tango ntau, sira makai-kai masae kojo see matao nadonge nsa’e, pei tau etu ojo gombonya manoto. Wali see naka i Pue Allah damampakapari wo’u huku to danarata ntau etu.”

Luke 21

1 Wali tempo i Yesu re’ewa ri tongonata banua i mPue Allah, tempo etu Ia mangalo’a pei mangkita tau to sugi to mamposaka doi ri raya mpeti to napamposaka ntau doi to rawaika resi i Pue Allah. 2 Pasi Ia mangkita seja samba’a tau balu to masiasi kojo, tau we’a etu mamposaka seja doi re’e ria. Doi to iposakanya etu dua ngkomba doi tambaga, doi to kodi kojo angganya. 3 Wali i Yesu manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane ri pangkita i mPue Allah, anu to nawai ntau balu etu semo to bae-bae batuanginya pei anu to nawai nsa’e. 4 Apa samparia sira nempo bae doi naposaka etu, sira mangawai yako ri yabi ngkasugi nsira. Pei tau balu etu ia mangawaika yau resi i Pue Allah samparia doi to re’e resi ia. Wali see naka tempo si’i sakowa doi to danaolika pangkoni tamo re’e.” 5 Wali tempo etu re’e anaguru i Yesu to magombo-gombo mangkonong ewa wimba kagayanya banua i mPue Allah. Sira magombo mangkonong watu to magaya kojo pasi mangkonong sora-sora to nawaika ntau damampakagaya wo’u banua etu. Pei i Yesu manganto’o, 6 “Monso pu’u komi mangangkita samparia to magaya si’i. Pei darata temponya banua i mPue Allah pasi banua-banua to ri awenya etu darapakaja’aka yau, pasi watu bose etu dararantamaka yau samparia. Tare pasi songu to taa darayali yau.” 7 Wali anaguru i Yesu mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Pa’a Guru, bara mpia temponya danapowali anu to Komi room manganto’oka kami mangkonong banua i mPue Allah darapakaja’aka yau? Pasi kesaa damawali tondong resi kami see manasa palaong etu damawalimo?” 8 Wali i Yesu mangansono, “Pakatao kojo see komi taa natipu ntau mangkonong temponya Aku dama’i muni ri lino. Apa dama’i boros tau to damampoanika Aku, sira damanganto’o samba’a pei samba’a, to’onya, ‘Aku semo i Makole parajanji i mPue Allah.’ Pasi sira damanganto’o, ‘Daratamo tempo ngkama’i i Makole parajanji i mPue Allah.’ Ewa wetu danato’o ntau, pei ne’e mangalulu tau etu. 9 Pasi tempo Aku tawa ma’i muni, tempo etu komi damangandonge seja kareba mangkonong tau masimusu pasi mangkonong tau marotai mangewa pomarenta. Pei tempo komi mangandonge kareba etu, ne’e meka apa palaong to etu yako ri songka i mPue Allah wali taa maya taa mawali. Pei ane tempo etu si’awa kapuranya temponya to si’i. 10 Apa tiroowa re’e palaong to damawali. Wali re’e tau to samba’a bansa damasimusu pei tau yako ri bansa to yusa. Pasi re’e seja tau to samba’a makole damasimusu pei tau to samba’a makole to yusa. 11 “Pasi re’e wo’u palaong to damawali ri tempo etu, etu semo lengko tana pasi oro pasi panyaki to mapari kojo, wali samparia palaong to etu damawali ri malagi lipu ri lino si’i. Pasi tau damangkita seja malagi tondong ndate yangi to damampakameka pasi mampakaipu raya nsira.” 12 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya, to’oNya, “Ewa wetu palaong to damawali, pei tempo tawa mawali palaong to etu, komi danasoko pasi danasesai ntau. Komi darabotus nja’u banua-banua to napampotunde nto Yahudi pasi komi daratarungku. Pasi komi darakeni ri tango makolemakole pasi ri tango gubernurgubernur apa saba komi mangaya Aku. 13 Wali tempo komi rakeni ri tango nsira, tempo etu komi maya mawali matamanasa resi sira mangkonong Aku. 14 Pei pakaroso ruyu raya ngkomi naka ne’e morumoru mangampobuuka yami bara gombo kesaa to danuposonoka ngkomi. 15 Apa tempo komi damampogomboka tau to re’e kuasanya etu, tempo etu semo panewa Aku damampakanasaka komi gombo to danuto’o pasi Aku damangawaika komi kapande. Wali see naka tempo komi magombo etu bali ngkomi taa maya mangewa bara mangabanta gombo ngkomi. 16 “Wali boros palaong to maja’a to damawali resi komi ri tempo etu. Apa sakowa tau tu’a ngkomi, tua’i pasi tukaka, ja’i pasi galung ngkomi, sira damamposora yau komi resi tau to damangahuku komi. Pasi re’e seja komi to danapopate yau ntau etu. 17 Pasi boros kojo tau to damaja’a nakita komi apa saba komi mangalulu Aku. 18 Pei nempo ewa wetu, tare pasi santoko wayua ngkomi to marapa yau ane taa nawai i mPue Allah. 19 Wali ne’e mosa mangalulu Aku, apa ane komi maroso pangayamu resi Aku, ane ewa see komi damangarata katuwu to monso.” 20 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, to’oNya, “Wali ane ratamo temponya komi mangkita kota Yerusalem danalibumo ntentara to boros kojo, tempo etu komi damangansani mosumo temponya kota etu darapakaja’aka yau. 21 Wali ane nukita ngkomi palaong to etu, piyaimo komi to re’e ri propinsi Yudea, piyai nto’u tongku. Pasi ane re’e tau to ri raya ngkota, piyai yako ri kota etu. Pasi tau to nja’u nawu, ne’emo mawolili muni njo’u kota. 22 Apa tempo etu tempo huku to rapakanasaka yami ri raya ntuntu i mPue Allah. Wali samparia to ratulis etu darabanang ri tempo etu. 23 Wali masiasi kojo tau to mangkeni koro pasi tau to bara re’e ana kodi to mansusu ane rata tempo to etu, apa mandasai kojo sira miyai. Wali bae kojo kasusa pasi mapari kojo huku i mPue Allah to danarata ntau ri tana si’i. 24 Re’e to danapopateka nsa’e wada, pasi re’e wo’u to darasoko pei darakeni yau njo’u samparia tana ntau to si’a to Yahudi. Pasi kota Yerusalem danakuasang ntau to si’a to Yahudi sampe puramo temponya to nawaika i mPue Allah sira mangkuasang etu.” 25 Panewa i Yesu manganto’o wo’u, “Wali tempo etu mata nu eo, wuya pasi batu’e-batu’e damambali ta’anya. Wali palaong to etu damawali tondong resi tau. Pasi ri wawo lino, samparia bansa ntau damasusa pasi moru-moru raya nsira apa tasi maroso kojo loonya pasi bose bombanginya. 26 Wali to lino tamua apa saba kameka ndaya nsira mangampeas palaong to tiroo damawali ri lino si’i, apa samparia to ndate yangi singkayame ewa anu to ranjongko. 27 Wali tempo mawali palaong to etu ndate yangi, tempo etu tau damangkita Aku, Wiyaa nto Lino, ma’i ri raya limu. Pasi tempo Aku dama’i etu, bae kojo kuasangKu pasi kayawangKu. 28 Wali tempo palaong etu mula mawali pakaroso raya ngkomi pei pakasanang apa daratamo temponya komi darapalaes.” 29 Wali yako etu i Yesu manganto’oka sira rapa. Ia manganto’o, “Pobuukaja mangkonong ewa kaju ara pasi samparia kaju to yusa. 30 Rapanya, kaju etu ane mosumo tempo eo ia damalonde. Wali tempo kita mangkita kaju etu malonde muni, kita tansani mosumo tempo eo. Wali kaju etu mawali tondong to mampakanasaka kita mosumo tempo eo. 31 Pasi ewa see seja palaong to Aku roomo mampakanasaka komi mangkonong anu to mawali ndate yangi. Palaong etu seja damawali tondong resi komi apa ane komi mangangkita samparia palaong to kuto’oka komi etu damawalimo, wali komi mangansani daratamo temponya i Pue Allah mawali Makole ri lino. 32 “Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau to tuwu tempo tondong-tondong etu mawali, re’e to tawa damate sira damangkita samparia palaong to Aku manganto’o si’i. 33 Yangi pasi lino dapura yau, pei kuasa nu gombongKu taa dapura.” 34 Wali i Yesu mampakapolas gomboNya, Ia manganto’o, “Pakatao kojo naka ne’e raya ngkomi mawali mayu’u apa saba palaong to nuika ngkomi, ewamo boros mantako, pei sangkani kayangu. Pasi ne’e seja moru-moru rayamu mampobuuka katuwumu ri lino si’i. Apa ane ewa see, komi dakayopo ane kodi majoli rata eo ngkama’ingKu etu. 35 Apa samparia tau ri sambawo lino dakayopo tempo etu ewa walesu to kono ntoyo. 36 Wali ne’e ewa tau bayore. Kasimbalinya yako etu, jagai kojo ne’e lenga mangampeas kama’ingKu. Pei pakai-kai resi i Pue Allah see gana karoso ngkomi damampiyaika samparia kasesa to damawali etu. Pasi pakai-kai see komi taa damea tempo mampotango Aku, Wiyaa nto Lino.” 37 Wali yako etu i Yesu ponto eo yau mampotunde tau nja’u banua i mPue Allah. Wali ponto eo etu, wuro-wuro kojo tau kangguyungguyu yau njo’u banua i mPue Allah damampodongeka Ia. Pei ponto wuri Ia mampiyaika kota yau dayore ri lipu ntau to re’e ri woto mpantana to rato’oka Tongku Saitun.

Luke 22

1 Wali mosumo temponya roa to danapangangkoni nto Yahudi roti to tare raginya. Roa etu rato’oka Roa Paskah. 2 Wali tempo etu kepalakepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira mangaliwu jaya see sira maya mampopate yau i Yesu. Sira mampobuuka kojo ewa wimba daraika see tau boros taa mangansani apa tau boros etu malagi sira to mampobuuka i Yesu Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah. Wali kepala-kepala nto pampue pasi yununya sira mampokeka bara danapoja’a ntau boros ane mampopate yau i Yesu. 3 Wali tempo etu i Kepala Measa mamposuak samba’a anaguru i Yesu to sampuyu pei dua etu. Sanga ngkai to raposuak etu i Yudas to rato’oka seja Iskariot. 4 Wali i Yudas yau resi kepala-kepala nto pampue pasi resi kepala-kepala ntau to mangajagai banua i mPue Allah. Ia magombo-gombo resi sira mangkonong ewa wimba danaika mamposora yau i Yesu resi sira. 5 Wali sira masanang kojo raya nsira pasi mamparajanjika damangawaika i Yudas doi. 6 Wali i Yudas singkonong, see naka ia mangaliwu jaya to matao damamposora yau i Yesu tempo tare tau boros. 7 Wali yako etu ratamo eo to napangangkoni nto Yahudi roti to tare raginya. Ri eo etu nasambale yau nsira ana nu domba to darakoni ri Roa Paskah. 8 Wali tempo etu i Yesu mampokau i Petrus sira dua i Yohanes, Ia manganto’o, “Inta pei pasigenaka kita pangkoni nu Roa Paskah.” 9 Wali sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Imbare Komi rani kami mampasigena pangkoni etu?” 10 Wali Ia manganto’oka sira, “Inta njo’u kota. Tempo komi masua ri raya ngkota etu, komi dasimparata pei tau to mamposa’a tampa nue to la’u ue ri rayanya. Wali lulu ngkai etu imbare banua napasua. 11 Wali ane jela ri banua etu, to’oka tau pue banua etu, ‘Guru ngkita manganto’oka kami mampotanaka bara imbare songi to danapake damangkoni ri Roa Paskah sindara-ndara pei anaguruNya?’ 12 Wali tau pue banua etu damansuduka komi samba’a songi to bae. Songi etu ndate juya kadua ntampenya pasi ndatemo samparia anu to kita damampake. Wali ndate ria semo komi damampasigena pangkoni.” 13 Wali ojo karoonya i Yesu magombo, anaguruNya dua mba’a etu mayoko, yau ri kota. Rata nja’u ria, mawali samparia ewa wimba to nato’oka i Yesu sira. Wali sira dua mampasigena pangkoni to darakoni ri tempo Roa Paskah etu. 14 Panewa yako etu ane ratamo temponya mangkoni, i Yesu yau njo’u banua to pangampasigena nu anaguruNya pangkoni etu. Panewa Ia matunda mangkoni sindara-ndara pei anaguruNya to sampuyu pei dua etu to rato’oka seja pomakauNya. 15 Wali ri rayanya sira mangkoni etu, i Yesu manganto’oka sira, “Aku rani kojo rayangKu mangkoni ri Roa Paskah si’i sindarandara pei komi re’e katawanya Aku mangarata kasesa. 16 Apa Aku manganto’oka yami komi, ane karoonya kita mangkoni nene si’i, Aku tawa damangkoni wo’u muni ri Roa Paskah. Pei ri tempo to darata, tempo i Pue Allah mawali Makole ri lino, tempo etu semo Aku damangkoni wo’u. Apa tempo etu Aku roomo mangika palaong to mampakanasa batuanginya Roa Paskah si’i.” 17 Wali yako etu i Yesu mangoko sangkir to la’u tule anggur pei manganto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia manganto’oka anaguruNya, “Oko si’i pei inu ratilaka samba’a pei samba’a. 18 Apa Aku manganto’oka wo’u komi, Aku tawa damanginu wo’u muni tule anggur. Pei ri tempo to darata, tempo i Pue Allah mawali Makole ri lino, tempo etu panewa Aku damanginu wo’u.” 19 Wali yako etu Ia mangoko roti pei manganto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia mangampesu-mpesutimo roti etu panewa Ia mangantilaka anaguruNya. Ia manganto’o, “Oko pei koni, apa si’i korongKu anu to Kuwaika komi. Konimo see taa nukalingan ngkomi Aku.” 20 Pasi ewa see seja tempo sira roomo mangkoni i Yesu mangoko wo’u sangkir to la’u tule anggur. Panewa Ia manganto’o, “Anu to nuinu ngkomi ngena si’i, si’i semo raangKu. Apa Aku damate mangkapateka komi, wali raangKu ri tempo Aku mate etu, raangKu etu mawali tondong parajanji to bou to naika i mPue Allah resi to lino. 21 Pei lo’a, tau to damamposora yau Aku, tau etu matunda seja ri meja si’i sindara-ndara pei Aku. 22 Aku Wiyaa nto Lino, pei monso pu’u Aku damate ewa to roomo rapakanasa yami ri raya ntuntu i mPue Allah. Pei tau to damamposora yau Aku, ia damasesa kojo.” 23 Wali ojo pangandonge nu anaguru i Yesu gomboNya etu, sira mula masipotanaka rani mangansani bara to imba sira to damangika palaong to etu. 24 Pasi yako etu anaguru i Yesu sira masibanta mangkonong to imba sira to darato’oka to bae kojo angganya. 25 Wali i Yesu manganto’oka sira, Ia manganto’o, “Ane makole-makole ntau to si’a to Yahudi, sira mampakasaaka tau mangalulu porenta nsira. Pei nempo ewa wetu sira tiroo rani rato’oka ‘tau to manoto’. 26 Pei ane ri oyo ngkomi si’a ewa see. Ane ri oyo ngkomi, i sema to rani mawali bae angganya, tau etu to tao-tao mawali ewa tau to kodi kojo angganya. Pasi i sema to rani maporenta, tau etu to tao-tao ia mawali ewa to papolaong. 27 Apa ane ewa pampobuuka ngkomi, to imba to bae-bae angganya, bara tau to matunda mangkoni bara to papolaong to mangkenika ia pangkoninya? Gete, tau to matunda mangkoni semo! Pei nempo ewa wetu, Aku to nato’oka ngkomi bae anggaNya, pei Aku re’e ri oyo ngkomi ewa to papolaong. 28 Wali ane komi, nempo Aku mangarata pansoba, pei komi tare mampiyaika Aku. 29 Wali see naka ewa naika mPa’angKu mangawaika Aku kuasa damaporenta, ewa see seja daKuwaika komi kuasa damaporenta seja sindara-ndara pei Aku. 30 See naka ane ratamo temponya Aku mawali Makole ri lino, komi maya mangkoni pasi manginu sindara-ndara pei Aku. Pasi komi maya matunda ri gadera to mawali tondong kuasa ngkomi pei mamporentang suku nto Israel to sampuyu pei dua.” 31 Wali yako etu i Yesu manganto’oka i Petrus, Ia manganto’o, “O Simon, Simon, padongeka gombongKu si’i. Apa i Kepala Measa roomo marapi damangansoba komi samparia. Pasi ia nawaika i mPue Allah mangika palaong to etu. Wali tempo ia mangansoba komi etu, pansoba etu maya raporapaka ewa mangantapis pae, apa yako pansoba etu damiyala pangaya ngkomi bara ewa wea bara ojo ewa otanya. 32 Pei Aku roomo mampokaika korom, Simon, see korom taa dapura kojo pangayamu. Korom damangandolika tangomu yako resi Aku pei tempo korom mangandolika muni tangomu resi Aku, tempo etu pakaroso pangaya nu yunumu si’i.” 33 Pei ojo pangandonge i mPetrus gombo i Yesu etu, ia manganto’o, “Pue, aku taa kojo damangandolika tangongku yako resi Komi. Ane Komi ratarungku aku damangalulu Komi. Pasi ane Komi rapopate yau, aku nempo rapopate yau seja sindara-ndara pei Komi, aku buya rayangku.” 34 Pei i Yesu mangansono, “Petrus, Aku manganto’oka korom, re’e katawanya manu matotoro’o nene si’i, korom togo ngkanimo damamposapuka Aku. Korom damanganto’oka sa’e korom taa mangansani Aku.” 35 Wali yako etu i Yesu mampatiendoka samparia anaguruNya mangkonong palaong to nawali seore, Ia manganto’o, “Pobuuka seore tempo Aku mampokau komi yau pei manganto’oka komi ne’e mangkeni doi, tas, bara sandal to yabi yako sandal to nupake ngkomi. Wimba tempo palinja ngkomi etu, bara re’e to napo’ipu ngkomi?” Wali sira mangansono, “Tare.” 36 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Pei tempo si’i Aku manganto’oka komi to tao-tao komi sigena mangararamaka koro ngkomi, see naka ane bara re’e doi, keni doi etu. Pasi ane bara re’e tas, keni seja. Pasi ane komi tare wada, matao ane mampobalu yau juba pei mangampake doi etu damangoli wada. 37 Apa Aku manganto’oka komi, gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong Aku, gombo etu taa maya taa datibanang. Wali gombo to mangkonong Aku etu manganto’o, ‘Ia rabotus panewa Ia rato’oka seja samba’a tau to mangewa porenta i mPue Allah.’ Wali gombo etu tamo masae datibanang.” 38 Wali anaguru i Yesu manganto’o, “Lo’aja Pue, kami dua mata wada mami.” Wali i Yesu manganto’oka sira, “Ane ane wetu ganam.” 39 Wali yako etu i Yesu yau ri Tongku Saitun ewa to biasa resi Ia. Pasi tempo Ia yau etu anaguruNya yau mangalulu Ia. 40 Rata nja’u ria Ia manganto’oka anaguruNya, “Pakai-kai see nempo ragoda, komi taa mangaluluka.” 41 Roo see i Yesu yau wo’u njo’u sangkodi, bara togo mpuyu meter kalongkonya. Rata nja’u ria Ia mambokotu pei makai-kai resi i Pue Allah. 42 Ia manganto’o, “O Pa’a, ane bara re’e jaya, limba kasusa to dakurata si’i. Pei ne’e raluluka pamporaningKu. Biakamo pamporani ngKomi semo damawali.” 43 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o pokai-kai etu, rata samba’a pomakau i mPue Allah yako ndate saruga, ma’i mampakaroso Ia. 44 Roo see i Yesu mawali mapari wo’u kasesa ndayaNya, see naka Ia maroso wo’u pokai-kaiNya resi i Pue Allah. Pasi panenya ewa raa saka ntede tudu ri wawo ntana. 45 Wali ojo karoonya Ia makai-kai etu, Ia makore pei mawolili muni resi anaguruNya, pei Ia mangarata sira tongo ngkayorenya apa sira manganga kojo naika ngkamawo ndaya nsira. 46 Wali i Yesu mangalike sira pei manganto’oka sira, “Maka pei komi yore? Pambangumo pei pakai-kai see nempo ragoda, komi taa mangaluluka.” 47 Wali tongo-tongonya i Yesu mampogomboka anaguruNya etu, ratamo tau boros. Pasi tempo sira ma’i etu, re’e tau to mata njaya nsira, tau etu semo tau to rato’oka i Yudas. Ia samba’a anaguru i Yesu yako ri sampuyu pei dua mba’a etu. Wali ojo karata i Yudas etu ia mangampago i Yesu damanganengu Ia. 48 Pei i Yesu mampotanaka resi ia, Ia manganto’o, “O Yudas, korom manganengu Aku, Wiyaa nto Lino, pei wimba, korom bara mangampake tondong pamporayang etu damamposora yau Aku?” 49 Wali anaguru i Yesu to re’e mangalulu Ia tempo etu, sira mangansani anu to damawali, see naka sira manganto’o, “Wimba Pue, kami bara mangansayuka yau sira wada?” 50 Wali samba’a sira mangasayu yau ira ntalinga to tondo ngkana nu to papolaong ngkepala nto pampue to bae angganya. 51 Pei i Yesu manganto’o, “Gete, ne’e!” Roo see Ia mampotaka talinga ngkai etu pei mampakatao muni. 52 Wali yako etu Ia magombo resi kepala-kepala nto pampue pasi kepala-kepala ntau to mangajagai banua i mPue Allah pasi tau tu’a nto Yahudi. Ia manganto’oka sira, “Maka pei komi mangangkeni wada pasi pampomobak ma’i damangansoko Aku? Wimba, komi mampobuuka Aku si’i bara tau to kara-kara? 53 Gete, ponto-ponto eo kita sindara-ndara nja’u banua i mPue Allah, wali maka pei komi taa mangansoko Aku nja’u ria? Pei biakamo, tempo si’i semo tempo to rawaika resi komi damangansoko Aku, mangalulu pamporani i ngKepala to pantipu to mangkuasang samparia anu to maja’a to raporapaka ewa wuri.” 54 Wali yako etu, tau mangansoko i Yesu, pei mangkeni Ia njo’u banua ngkepala nto pampue to bae angganya. Pasi tempo Ia rakeni etu, i Petrus mangalulu Ia pei ia longko yako ri payuNya. 55 Wali rata nja’u banua ngkepala nto pampue etu, tau to maroo-roo ri tongonatanya sira mampotuwu apu ri tongonya tongonata etu. Wali sira matunda maneru ri awe nu apu etu pasi i Petrus matunda seja sindara-ndara pei sira. 56 Yako etu re’e samba’a to papolaong to we’a to mangkita i Petrus matunda maneru nja’u ria. Wali tau we’a etu mangalo’aka kojo ia panewa manganto’o, “Tau si’i re’e seja sindara-ndara pei i Yesu!” 57 Pei i Petrus mamposapu gombonya, ia manganto’o, “Indo, aku taa kunsani ngkai to to’o ngkorom etu!” 58 Pei taa masae yako etu, re’e tau to yusa to mangkita ia pei manganto’o, “Korom seja samba’a yunu ngkai etu!” Pei i Petrus manganto’o, “Gete Pa’a, si’a kojo!” 59 Wali yako etu, bara kagananya samba’a jam, re’e wo’u tau to mangkita i Petrus. Tau etu matantu kojo rayanya see naka ia manganto’o, “Monso pu’u tau si’i re’e sindara pei i Yesu, apa ia seja tau Galilea.” 60 Pei i Petrus manganto’o, “Gete Pa’a! Aku taa kojo mangansani kesaa batuanginya gombo to to’omu etu.” Pei tongo-tongonya i Petrus manganto’o gombo etu, manu mansaka matotoro’omo. 61 Wali tempo etu i Pue mangandolika tangoNya pei mangalo’aka resi i Petrus. Panewa i Petrus mangendo muni gombo to nato’oka yami i mPue ia. Gombo etu semo manganto’o, “Re’e katawanya manu matotoro’o nene si’i, korom togo ngkanimo damamposapuka Aku.” 62 Wali i Petrus miyai yako ri tongonata pei ngasa-ngasa tumangi. 63 Wali yako etu tau to mangajagang i Yesu mula mampokore pasi mangantidas Ia. 64 Sira mangabombong lio i Yesu panewa mangajanggur. Sira manganto’oka Ia, “Ane monso pu’u Korom to pantuntu tuntu i mPue Allah, matantu Korom napaponsanika i mPue Allah i sema tau to mangajanggur Korom. Wali to’oka kami i sema mangajanggur Korom!” 65 Pasi boros wo’u gombo to nato’o nsira manganto’o maja’a i Yesu. 66 Wali yako etu ojo kaeonya rao samparia tau tu’a nto Yahudi pasi kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa sira siromu apa sira semo to biasa mangabotus tau to mangewa porentaporenta nto Yahudi. Wali i Yesu rakeni mampotango sira. 67 Wali sira manganto’oka Ia, “Ane monso pu’u Korom i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, to’oka kami. Wali i Yesu mangansono, “Nempo Aku manganto’oka komi, komi taa damangaya gombongKu. 68 Pasi nempo Aku mampotanaka resi komi sabanya naka pei komi taa mangaya Aku semo i Kerisitu, Makole Parajanji i mPue Allah, ane ewa see komi taa damangansono. 69 Pei Aku manganto’oka komi, yako ri tempo to si’i Aku, Wiyaa nto Lino, damatunda ri tampa to bae angganya ri tondo ngkana i mPue Allah anu makuasa.” 70 Wali ojo pangandonge nsira gombo i Yesu etu, sira samparia mampotanaka wo’u resi i Yesu, sira manganto’o, “Ane ewa see, bara monso pu’u Korom bara Ana i mPue Allah? Panewa i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Monso pu’u ewa nuto’o ngkomi.” 71 Wali ojo pangandonge nsira gombo i Yesu etu, sira manganto’o, “Gete! Kesaa taporanika wo’u matamanasa? Kita mangandongemo gombo to si Ia etu. Ia mampoanika Ana i Pue Allah!”

Luke 23

1 Wali yako etu samparia tau to siromu etu sira makore pei mangkeni i Yesu resi gubernur nto Roma, i Pilatus. 2 Rata nja’u ria sira mula mampakasala i Yesu, sira manganto’oka i Pilatus, “Kami mangarata tau si’i mangampotundeka tau to bansa ngkita see sira damangewa pomarenta ngkomi. Ia manganto’oka sira ne’e mangabayar asele resi makole ngkomi, i Kaisar. Pasi Ia mampoanika Ia semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.” 3 Ojo karoonya sira manganto’o gombo etu, i Pilatus mampotanaka resi i Yesu, ia manganto’o, “Wimba, bara monso Korom semo Makole nto Yahudi?” Wali i Yesu mangansono, “Monso ewa panto’o ngkomi.” 4 Wali roo see i Pilatus manganto’oka kepala-kepala nto pampue pasi tau boros, ia manganto’o, “Aku taa mangarata palaong to naika ntau si’i to masipato rahuku.” 5 Pei sira maroso wo’u loonya manganto’o, “Anu to Ia mampotundeka ojo mangarotai tau juku ri tana ngkita to Yahudi. Ia mula mangika palaong to etu nja’u Galilea seore panewa si’i-si’i Ia ratamo rire. 6 Wali ojo pangandonge i mPilatus gombo nsira etu, ia mampotanaka, “Wimba tau si’i bara tau Galilea?” 7 Wali sira mangansono, “Iya, Ia tau Galilea semo.” Wali tempo i Pilatus mangansani i Yesu Ia yako ri Galilea, ia manganto’oka tau, “Keni i Yesu resi i makole Herodes.” Naka pei i Pilatus mangika ewa wetu apa kamonsonya i Herodes semo to mangkuasang tau Galilea, pasi i Herodes etu ia re’e seja ri Yerusalem tempo etu. Wali joa i mPilatus mangkeni i Yesu njo’u ria. 8 Wali ojo karata nsira resi i Herodes, i Herodes masanang kojo mangkita i Yesu. Naka pei ia masanang apa ia roomo mangandonge boros sarita mangkonong i Yesu see naka ia masaemo rani mangangkita. Pasi ia rani mangkita palaong to taa rapobiasa to naika i Yesu. 9 Wali i Herodes boros pampotanaka to ia mampotanaka resi i Yesu, pei i Yesu taa kojo mangansono. Ia ojo maroti. 10 Pei tempo etu kepala-kepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa sira makore seja ri tango i Herodes, wali sira maroso kojo naika mampakasala i Yesu. 11 Panewa yako etu i Herodes pasi tentaranya mangarunes pasi mampokore i Yesu. See naka sira mamposunsuka Ia pake to magaya kojo ewa pake makole pei manganto’oka tau mangkeni muni Ia resi i Pilatus. 12 Wali re’e katawanya eo etu i Herodes sira dua i Pilatus masimusu, pei ri eo etu semo sira mawali masingkatao. 13 Wali yako etu i Pilatus mampasiromunaka kepala-kepala nto pampue pasi tau tua nto Yahudi pasi tau boros. 14 Ia manganto’oka sira, “Komi re’e mangkenika aku tau si’i apa komi manganto’o Ia mangarotai tau see sira damangewa pomarenta. Pei lo’a, aku roomo mamparesa Ia ri pangkita ngkomi pei aku taa mangarata salaNya to nuto’o ngkomi etu. 15 Pasi i Herodes taa seja mangarata salaNya, see naka ia mampawolilika muni i Yesu resi kami. Wali manasa tare to naika ntau si’i to masipato Ia rahuku mate. 16 See naka aku ojo damanganto’oka tau mangantidas Ia panewa mangalapa muni.” 17 Naka pei i Pilatus manganto’o ia damangalapa muni i Yesu apa palaong etu nawali kono kojo tempo Roa. Pasi ane ewa ada nto Yahudi tempo etu ponto to’u, tempo napongika Roa etu, i Gubernur taa maya taa mangalapa samba’a tau to ratarungku. 18 Pei ojo pangandonge ntau boros gombo i mPilatus manganto’o ia damangalapa i Yesu etu, sira sakaboo manganto’o, “Pate yau tau etu! Lapaka kami i Barabas! 19 (Wali i Barabas etu ia ratarungku apa saba ia mangika rotai ri kota etu mangewa pomarenta. Pasi ia re’e seja mampopate tau.) 20 Pei i Pilatus rani kojo mangalapa i Yesu, see naka ia mampogomboka wo’u tau boros mampeyaa mangawali yau pampobuuka nsira see ia maya mangalapa i Yesu. 21 Pei sira ojo sakaboo wo’u, sira manganto’o, “Paku Ia ri kaju pasape! Paku Ia ri kaju pasape!” 22 Wali i Pilatus mampogomboka wo’u sira katogo ngkaninya, ia manganto’o, “Maka pei komi rani mangika palaong to etu? Kesaa anu to maja’a inikaNya? Aku taa kojo mangarata palaong to inikaNya to masipato Ia rahuku mate, wali see naka aku damanganto’oka tau mangantidas Ia panewa mangalapa muni.” 23 Pei tau boros pasi kepalakepala nto pampue etu ojo maroso wo’u loonya sakaboo manganto’oka ia paku yau i Yesu ri kaju pasape. Makanano kojo sira see naka nangi i Pilatus. 24 Wali ia mangika ewa wimba pamporani nsira etu. 25 Ia mangalapa muni i Barabas to ratarungku apa saba mangika rotai pasi mampopate tau, panewa ia mangawaika yau i Yesu resi sira see sira maya mangika ewa wimba pamporani nsira resi Ia. 26 Wali sira mangkeni i Yesu darapopate yau. Tempo sira yau etu sira simparata pei samba’a tau to owo rata ri Yerusalem yako nja’u longko. Ngkai etu sanganya i Simon pasi ia tau to yako ri kota Kirene. Wali tempo sira simparata pei i Simon etu sira mangansoko ia pei mampakasaaka ia mamposa’a kaju darapangampaku i Yesu. Roo see sira manganto’oka ia mangalulu ri payu i Yesu mamposa’a kaju etu. 27 Wali tempo i Yesu rakeni etu, boros kojo tau to mangalulu ri payuNya. Pasi ri oyo ntau boros etu re’e bara sawei mba’a tau we’a to tumangi mangantangis i Yesu. 28 Pei i Yesu mangandolika tangoNya resi sira pei manganto’o, “Indo-indo, komi to Yerusalem, ne’e mangantangis Aku. To tao-tao komi mangantangis koromu ngkalio pasi ngana ngkomi. 29 Apa darata temponya tau damangarata kasesa, see naka sira damanganto’o, ‘Masanang kojo tau we’a to apa, pasi tau we’a to tawa riana, pasi to tawa re’e mamposusu ana kodi!’ Ewa see danato’o ntau apa saba kasesa to narata nsira etu. 30 Pasi tempo etu sira damanganto’oka tongku, ‘Tampok yau kami!’ pasi sira damanganto’oka pantana, ‘Bombong yau kami!’ 31 Wali naka pei kasesa etu damawali apa tempo si’i tau mangahuku Aku to tare salangKu. Palaong etu raporapaka ewa tau mangantunju kaju to tawa mangau. Wali ane ewa see, taa manto’o palaong to damawali resi komi to Yahudi to re’e sala, komi to raporapaka ewa kaju to mangaumo! Mapari wo’u palaong to damawali resi komi!” Etu semo to nato’oka i Yesu tau we’a to tumangi etu. 32 Wali tempo i Yesu rakeni etu, re’e seja dua mba’a tau to maja’a to rakeni seja darapopate yau. 33 Wali yako etu sira rata nja’u pantana to rato’oka Wuku Wo’o. Rata nja’u ria tau to mangkeni i Yesu mangampaku Ia ri kaju pasape. Pasi sira mangampaku seja tau maja’a dua mba’a etu ri kaju pasape panewa kaju pasapenya rapokore ri awe nu ngkaju pasape i Yesu, samba’a ri sambalinya tondo ngkana, pasi samba’a wo’u ri sambalinya tondo ngkii. 34 Wali tempo i Yesu re’e ri kaju pasape etu, Ia manganto’oka i Pue Allah, “O Pa’angKu, lapa sala ntau si’i, apa sira taa mangansani batuanginya palaong to naika nsira si’i.” Ewa wetu nato’o i Yesu. Panewa tau to mangampaku Ia etu mampobata’aka yau pakenya. 35 Wali tempo etu tau boros makore mangalo’a-lo’aka palaong to mawali. Pasi re’e seja tau tu’a nto Yahudi, sira mampokore i Yesu. Sira manganto’o, “Ia nakoto mampalaes tau to yusa, wali biakamo Ia mampalaes koroNya ane monso pu’u Ia Kerisitu, Makole to napilis i mPue Allah.” 36 Pasi tentara seja mangampago i Yesu pei mampokore Ia. See naka sira mangkenika Ia ue nu anggur to mapodimo. 37 Pasi sira manganto’oka Ia, “Ane monso pu’u Korom Makole nto Yahudi, palaes Korom yako ri kapateMu!” 38 Wali tempo i Yesu rapaku ri kaju pasape, ri wawo mbo’oNya sira mamposaka anu to ratulis ewa biasa naika nsira mampakanasaka tau boros sala ntau to rapaku etu. Anu to ratulis etu manganto’o, “SI’I SEMO MAKOLE NTO YAHUDI”. Wali gombo etu ratulis ri raya basa Yunani, basa Latin pasi basa Ibrani. 39 Wali samba’a tau maja’a to ipaku sindara-ndara pei i Yesu, ia mampokore seja i Yesu, ia manganto’o, “Bara si’anya Korom i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah? Ane ewa see, gete, palaes Koromu pasi palaes seja kami!” 40 Pei yunu ntau maja’a etu manganseko ia. Ia manganto’o, “Gete! Maka pei korom magombo ewa wetu? Wimba, korom bara taa meka danahuku i mPue Allah? Kita togo sewaju huku to narata ngkita. 41 Pasi masipato kojo kita dua mangarata huku to si’i apa si’i semo huku to masipato narata ntau to mangika palaong to kita nangika. Pei ane tau si’i, Ia tare mangika sala.” 42 Wali roo see tau etu manganto’oka i Yesu, “O Pue Yesu, ne’e mangkalingan aku tempo Komi ma’i mawali Makole. 43 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Aku manganto’oka korom, monso pu’u seo si’i korom dasiwaka pei Aku ri tampa to bae kojo kayawanya, to rato’oka bonde i mPue Allah.” 44 Wali tempo i Yesu re’ewa rapaku ri kaju pasape, yako ntongo eo rata jam togo rede eo, juku tana etu mawuri rao. 45 Mata nu eo tamo re’e pananya. Pasi tempo etu semo kodi majoli rindi ronto ri raya banua i mPue Allah rasia dua yau. 46 Roo see i Yesu maroso loonya kaboo, manganto’o, “Pa’angKu, toniingKu Kusarumakakamo resi Komi.” Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu Ia mampakapura nosaNya. 47 Wali kepala ntentara to mangkepalang tentara to satu kaborosinya, ia mangkita palaong to mawali etu. Wali ojo pangkitanya etu ia mangabarong i Pue Allah, pasi ia manganto’o, “Monso pu’u tau si’i tare salaNya.” 48 Pasi tempo etu re’e seja boros tau to yusa to makore nja’u ria pei mangalo’aka palaong to mawali, sira mangkita seja anu to mawali resi i Yesu etu, see naka sira mangantopontopo dadanya mawolili muni apa sira mawo kojo rayanya. 49 Pei samparia tau to masinsani kojo pei i Yesu, sira tawa yau muni sira ojo maroo-roo makore nja’u longko. Pasi ri oyo nsira re’e seja bara sawei mba’a tau we’a to mangalulu i Yesu yako nja’u Galilea. Wali samparia palaong to mawali etu, sira seja mangangkita. 50 Wali ri tempo ngkapate i Yesu, re’e ri Yerusalem samba’a tau to yako kota Arimatea, sanganya i Yusup. Ia tau to matao pasi to sangkani mangika anu to masipato raika, pasi ia mangampeas temponya i Pue Allah mawali Makole ri lino. Ia seja samba’a to pobotus nu agama nto Yahudi, pei ia taa singkonong pei songka pasi palaong to naika nu yununya mangkonong i Yesu. 52 Wali i Yusup etu ia yau mamporapika resi i Pilatus, to’onya, “Waika aku lemba i Yesu dakupongkeli.” Wali i Pilatus mangabiaka ia yau damangoko lemba i Yesu. 53 Wali yako etu i Yusup yau mantauraka lemba i Yesu yako ri kaju pasapeNya panewa ia mangawungusika kain lena. Panewa roo see ia mangkeni tau mate etu njo’u wayau to raika ri woto mbatu pei mampoduli nja’u rayanya. Wayau etu dabouwa, tawa re’e tau mate rapoduli nja’u rayanya. 54 Wali tempo palaong to etu mawali, tempo etu semo eo to napangampasilonga nto Yahudi pangkoni pei to yusayusanya to darapake ri Eo Rapandoo, apa damulamo Eo Rapandoo. 55 Wali tempo i Yusup mampongkeli i Yesu, tau we’a to re’e mangalulu i Yesu yako ri Galilea, sira mangalulu ri payu i Yusup pei mangkita dayo i Yesu pasi mangkita seja ewa wimba naika i Yusup mampoduli tau mate ri rayanya. 56 Roo see sira mawolili muni ri banua nsira pei mampasigena minya pasi soga to magaya waunya to darapalasika ri lemba i Yesu mangalulu ada nsira. Pei ane ri Eo Rapandoo sira tare mangika bara kesaa apa sira mampolaika porenta i Musa.

Luke 24

1 Wali yako etu, kaeonya rao etu semo eo Minggu, tau we’a to yako Galilea etu mangoko minya pasi soga to magaya waunya to roomo napasigenaka nsira, panewa sira yau njo’u dayo i Yesu. Pasi re’e tau to yusa to yau mangalulu sira. 2 Rata nja’u ria sira mangkita watu ba’a nu dayo etu roomo rawewoka yau. 3 Wali sira masua nja’u ria. Pei tempo sira masua etu, sira taa mangarata lemba i mPue Yesu. 4 Wali sira tamo mangansani bara kesaa to danapobuuka. Pei kodi majoli re’e dua mba’a tau langkai to makore ri awe nsira. Tau dua etu, pakenya kampilampila. 5 Wali tau we’a etu meka kojo raya nsira, pasi sira madungku yau ri wawo ntana. Pei tau dua etu manganto’oka sira, “Maka pei komi ma’i ri tampa ntau mate damangalo’a tau to tuwu? 6 Tau to nuliwu ngkomi tamo re’i rire apa Ia nambangu munimo yako ri kapateNya. Pobuuka gombo to Ia roomo manganto’oka komi tempo Ia tiroowa nja’u Galilea. 7 Tempo etu Ia manganto’oka komi Wiyaa nto Lino taa maya taa daraposora yau resi tau to madosa. Panewa tau etu damampopate yau Ia, pei ri rayanya togo eo Ia damambangu muni yako ri kapateNya.” 8 Wali ojo pangandonge ntau we’a etu gombo nsira dua, panewa sira mangendo kojo gombo i Yesu etu. 9 Wali yako etu sira mayoko yako ri dayo etu pei yau muni njo’u kota. Rata nja’u ria sira mangampago anaguru i Yesu to sampuyu pei samba’a panewa mangansaritaka resi sira pasi samparia yununya to yusa mangkonong samparia palaong to nawali ri dayo etu. 10 Wali tau we’a to mangansaritaka resi anaguru i Yesu, etu semo i Maria to yako ri kampu Magadan, i Yohana, i Maria to indo i Yakobus, pasi re’e seja bara sawei mba’a tau we’a to yusa. 11 Pei anaguru i Yesu mampobuuka gombo ntau we’a etu ojo sarita to tare batuanginya, see naka sira taa naaya kareba etu. 12 Pei i Petrus mambangu pei maripo njo’u dayo. Rata nja’u ria ia madungka pei mangalo’a nja’u rayanya pei mangkita jamo kain lena semo to re’e reria. Wali yako etu ia mawolili muni njo’u kota. Ia ipu kojo rayanya mampobuuka bara kesaa to nawali etu. 13 Wali yako etu, eo etu semo, re’e dua mba’a anaguru i Yesu to yusa to yau njo’u kampu to rato’oka Emaus. Kampu etu bara sampuyu pei samba’a kilometer kalongkonya yako ri kota Yerusalem. 14 Ri raya mpalinjanya, tau dua etu magombo-gombo mangkonong samparia palaong to owo nawali nda’a Yerusalem etu. 15 Wali ri rayanya sira magombo-gombo pasi mangabotubotus mangkonong palaong to nawali etu, i Yesu semo mangampago sira pei malinja sinjaya pei sira. 16 Wali sira mangkita Ia, pei sira tawa rawaika mangansani bara i sema kamonsonya Ia. 17 Wali i Yesu mampotanaka resi sira dua, Ia manganto’o, “Kesaa to nubotu-botus ngkomi ri raya mpalinjamu si’i?” Wali sira dua ojo mandoo yau pei maromong. 18 Panewa samba’a sira to sanganya i Kleopas, ia mampotanaka resi i Yesu, ia manganto’o, “Wimba, Korom bara tau to owo rata ri Yerusalem? Korom bara taa nunsani mangkonong palaong to nawali ri rayanya sawei mbengi sere?” 19 Wali i Yesu mampotanaka, “Palaong kesaa?” Wali sira dua mangansono, sira manganto’o, “Mangkonong palaong to nawali resi i Yesu to Nasaret. Ia samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah. Pasi ri pangkita i mPue Allah pasi ri pangkita ntau boros, samparia to Ia manganto’o pasi to Ia mangika mampakanasaka tau Ia bae kojo kuasaNya. 20 Pei kepala-kepala nto pampue pasi tau tua ngkita to Yahudi sira mangawaika yau Ia resi tau see Ia darahuku mate, panewa Ia rapaku yau ri kaju pasape. 21 Pei ri katawanya palaong to etu mawali, kami re’e mansarumaka Ia semo to damangalapa muni kita to Israel yako ri ara ngkuasa nto Roma. Pei si’i-si’i ganamo togo eo yako ri powalinya palaong to etu. 22 Pasi si’i-si’i re’e bara sawei mba’a to we’a to yunu mami, sira re’e mampakaipu raya mami. Apa ojo kaeonya rao ngena sira nayau njo’u dayo i Yesu, 23 pei sira taa mangarata lembaNya. Wali sira mawolili muni resi kami pei manganto’oka kami sira re’e pangkitanya, wali sira mangkita pomakau i mPue Allah to manganto’oka sira i Yesu Ia tuwu muni. Wali etu semo kareba to mampakaipu raya mami. 24 Wali see naka re’e wo’u yunu mami to yau njo’u dayo, pasi sira mangkita monso pu’u ewa to nato’o ntau we’a etu. Pei sira tare mangkita i Yesu.” 25 Wali i Yesu manganto’oka tau dua etu, Ia manganto’o, “Gete komi tau madoyo! Maka pei masuli resi komi mangaya samparia to roomo nato’o yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi? 26 Apa sira mampakanasaka mangkonong i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia taa maya taa mangarata kasesa to nusaritaka resi Aku etu panewa roo see Ia damangarata kayawaNya.” 27 Wali roo see i Yesu mampotundeka sira dua. Ia mula ri buku to natulis i Musa pasi samparia buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Wali Ia mangampake samparia tuntu i mPue Allah to ratulis etu mangampakanasaka resi sira dua anu to ratulis mangkonong koroNya. Wali sira ndende rayanya mangandonge anu to napotundeka i Yesu sira etu. 28 Wali yako etu sira mosu rata ri kampu to napago nsira, pei i Yesu ewa dapolas wo’u. 29 Pei tau dua etu mamporapika kojo resi Ia, sira manganto’o, “Pandoomo resi kami apa damawengimo rao, wali tamo masae mawurimo.” Wali see naka i Yesu yau seja damandoo nja’u banua danakaroo nsira dua. 30 Rata nja’u ria sira matunda damangkoni sindara-ndara. Tempo sira damangkoni etu, i Yesu mangoko roti pei makai-kai manto’oka i Pue Allah, “Tarima matao.” Roo see Ia mangampesutimo roti etu pei mangawaika resi sira. 31 Wali tempo etu semo mata nsira ewa tilokas panewa sira mangansani i Yesu semo to re’i resi sira etu. Pei kodi majoli Ia tamo nakita nu mata nsira. 32 Wali sira manganto’o samba’a pei samba’a, “Gete! See naka ndende kojo raya ngkita tempo Ia magombo resi kita ri jaya pei mampakanasaka resi kita tuntu i mPue Allah.” 33 Wali tau dua etu mansaka makore pei mawolili muni ndeku Yerusalem. Rata nda’a ria sira mangampago anaguru i Yesu to sampuyu pei samba’a pasi tau to siromu sindara-ndara pei sira. 34 Ojo karata nsira resi tau etu panewa tau nda’a ria manganto’oka sira dua, “Monso pu’u i Pue roomo mambangu muni yako ri kapateNya pei mampapokitaka i Petrus koroNya!” 35 Wali ojo panto’o nsira gombo etu, panewa tau dua etu mampakanasaka wo’u resi tau to siromu etu mangkonong palaong to nawali ri jaya. Pasi sira dua manganto’oka mangkonong ewa wimba sira mangansani i Yesu semo tempo Ia mangampesutika sira roti. 36 Wali tongo-tongonya sira magombo mangkonong palaong to etu, kodi majoli i Yesu re’e makore ri oyo nsira. Ia manganto’oka sira, “Pakasanang raya ngkomi!” 37 Pei sira kayopo pasi meka kojo raya nsira apa sira mampobuuka wonggo semo to nakita nsira etu. 38 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Maka pei komi masusa, pasi maka pei bata-bata raya ngkomi? 39 Lo’aja palengKu pasi witingKu. Aku semo si’i! Potaka Aku see manasa ri raya ngkomi. Apa ane wonggo, tare wombo pasi wuku, pei komi maya mangkita Aku re’e kojo wombongKu pasi wukungKu!” 40 Wali ojo panto’o i Yesu gombo etu, Ia mampaporaoka sira paleNya pasi witiNya. 41 Ojo pangkita nsira paleNya pasi witiNya etu, sira ndende kojo pasi ipu kojo mampobuuka bara monso pu’u tau si’i i Yesu, pei gete, sira tiroo ewa taa mangaya kojo. Wali see naka i Yesu mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Bara re’e pangkoni to dakukoni?” 42 Wali sira mangawaika Ia sampesu bau to roomo ratunu, 43 panewa Ia mangoko bau etu pei mangkoni yau ri tango nsira. 44 Roo see Ia manganto’oka sira, “Komi mangkita monso pu’u Aku si’i roomo mambangu muni yako ri kapatengKu, wali si’i semo to Aku manganto’oka yami komi tempo Aku tiroowa re’e resi komi seore. Tempo etu Aku manganto’oka komi taa maya taa tibanang samparia to ratulis yami mangkonong Aku ri porenta i Musa pasi ri buku-buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, pasi ri buku Mazmur.” 45 Wali yako etu i Yesu mangaloka pampobuuka nsira see naka sira nakoto mangansani batuanginya tuntu i mPue Allah. 46 Ia manganto’oka sira, “Si’i semo to ratulis, to’onya I Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia taa maya taa mangarata kasesa pasi mambangu muni yako ri kapateNya ri rayanya togo eo. 47 Pasi re’e seja gombo to ratulis to manganto’o saba yako kuasa i ngKerisitu, see naka tau damampakarebaka resi sa’e manganto’oka sira, ‘Pojea see dosa ngkomi tamo danakitanaka i mPue Allah.’ Wali kareba etu darapakarebaka ri kota Yerusalem ruyu panewa yako etu kareba etu darapakarebaka resi samparia bansa nto lino. 48 Wali komi semo to mawali matamanasa apa komi re’e mangkita samparia palaong to mawali resi Aku si’i. 49 Wali Aku damampokau i Nosa Mapasing anu to roomo naparajanjika mPa’angKu komi. Pei karoo-roo ri raya ngkota si’i mangampeas temponya Ia darata resi komi. Ne’ewa mampiyaika kota si’i ane tawa mangarata kuasa to yako ndate saruga to danawaika i Nosa Mapasing komi.” 50 Wali yako etu i Yesu mangkeni sira ri sambali ngkota rata nja’u awe ngkota Betania. Rata nja’u ria Ia mangokotaka paleNya pei makai-kai see i Pue Allah damangansawang sira ri raya ngkatuwunya. 51 Tongo-tongonya Ia makai-kai etu, Ia mampiyaika sira, Ia tiokotakamo nto’u saruga. 52 Wali sira mampue mampakabae Ia pei mawolili muni ndeku Yerusalem ri raya ngkandende ndayanya. 53 Panewa ponto-ponto eo sira yau maroo-roo nja’u Banua i mPue Allah, sira mangabarong i Pue Allah pasi manganto’oka Ia tarima matao.

John 1

1 Wali ri pomulanya, tempo lino si’i tawa rapapowali, tempo etu re’emo Ia to rato’oka i Tuntu i mPue Allah. I Tuntu etu, Ia re’e siwaka pei i Pue Allah pasi Ia Allah seja. 2 Wali yako ri pomulanya, i Tuntu Ia siwaka yami pei i Pue Allah. 3 Pasi tempo i Pue Allah nampapowali samparia, tempo etu Ia mangampake i Tuntu semo mangika palaong to etu. Wali tare anu to napapowali i mPue Allah to si’a i Tuntu to mangika. 4 Wali Ia to rato’oka i Tuntu, Ia semo mangawai katuwu to monso. Wali Ia maya raporapaka ewa pansona to mampakaremeka to lino jaya, apa Ia semo to mampakanasaka resi to lino songka i mPue Allah see sira maya mangarata katuwu to monso etu. 5 Apa tempo to lino tawa mangansani songka i mPue Allah, tempo etu sira raporapaka ewa tau to malinja ri raya mburi. Pei ojo kama’i i nTuntu to raporapaka ewa pansona, Ia mangkeni reme to mampakareme ri raya mburi etu. Pasi wuri etu taa nakoto manganangi reme to Ia mangkeni. 6 Wali re’e seore ma’i tau to napokau i mPue Allah. Tau etu to pantuntu tuntu i mPue Allah sanganya i Yohanes. 7 Wali i Yohanes to Pombaptis etu ma’i mawali matamanasa resi tau mangkonong i Tuntu to mangkeni reme etu. I Yohanes mampakarebaka resi tau see samparia tau maya mangandonge mangkonong Ia, to rato’oka seja i Reme, panewa tuwu-tuwuja sira damangaya kareba etu. 8 Pei si’a i Yohanes etu to rato’oka i Reme. Ia ojo rapokau damawali matamanasa mangkonong i Reme etu. 9 Wali i Reme to napakarebaka i Yohanes etu, Ia Reme to monso to ma’i ri lino si’i. I Reme etu ma’i damampaponsanika samparia tau mangkonong jaya i mPue Allah ewa naika mpansona mampakaremeka tau jaya ri raya mburi. 10 Wali Ia to rato’oka i Reme etu, Ia semo to nampapowali lino si’i. Pei nempo ewa wetu, tempo Ia rata ri lino, to lino bo’onya mampongakung i sema kamonsonya Ia. 11 Pasi tempo Ia ma’i ri tana nu bansa to si Ia, tempo etu kaborosinya yunuNya ri tana etu taa mangantima Ia. 12 Pei re’e tau to masanang mangantima Ia pasi to mangaya mangkonong Ia, wali samparia tau to etu Ia mangawaika kuasa damawali ana i mPue Allah. 13 Wali tau to mawali ana i mPue Allah etu, sira mawali anaNya si’a ewa pangampoana nto lino. Apa tau tempo rapoanaka ri lino, sira rapoanaka yako pamporani ndaya ntau tu’anya pasi yako songka mpa’anya. Pei tau mawali ana i mPue Allah yako kuasa i mPue Allah semo. 14 Wali Ia to rato’oka i Tuntu, Ia nawali seja to lino pasi Ia re’e maroo ri oyo ngkita. Tempo Ia maroo ri oyo ngkita etu Ia bae kojo kanotoNya resi tau pasi samparia to to’oNya paka monso pu’u. Pasi tempo Ia maroo ri oyo ngkita etu, kita re’e mangkita Ia bae kojo kuasaNya. Wali bae kojo kuasaNya etu apa Ia Ana i mPue Allah to samba’aja, to ma’i napokau mPa’aNya etu. 15 Wali i Yohanes to Pombaptis magombo mangkonong Ia to rato’oka i Tuntu etu. Ia maroso loonya manganto’o, “Si’i semo tau to mangabanang gombongku seore tempo aku manganto’o, ‘Tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae anggaNya pei aku. Apa tempo aku tawa re’e, Ia re’e yamimo.’” Etu semo to nato’o i Yohanes. 16 Wali Ia to rato’oka i Tuntu, Ia bae kojo kanotoNya, see naka Ia tare pandoonya mangawaika kita anu to matao. Pasi kanjo’u-njo’u tidugadugang anu to matao to Ia mangawaika kita etu. 17 Apa bae batuanginya porenta i mPue Allah to naporataka i Musa bue-bue ngkita tempo owi. Pei nempo bae batuanginya porenta etu, bae wo’u batuanginya kanoto i mPue Allah to napaponsanika i Yesu Kerisitu kita ri tempo si’i. Pasi bae wo’u batuanginya samparia anu to to’oNya mangkonong i Pue Allah, pasi samparia to to’oNya etu paka monso pu’u. 18 Wali kamonsonya tare pasi samba’a to lino to re’e mangkita i Pue Allah. Pei AnaNya to samba’aja, Ia semo to mampaponsanika kita mangkonong i Pue Allah, apa Ia Allah seja pasi Ia samba’a pei Pa’aNya. 19 Wali re’e seore kepalakepala nto Yahudi to maroo ri Yerusalem, sira mampokau sawei mba’a to pampue pasi tau to wiyaa i Lewi yau resi i Yohanes to Pombaptis damampotanaka resi ia, “I sema kamonsonya korom? Bara i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah?” Wali pomakau nsira etu yau mampago i Yohanes panewa mampotanaka resi ia ewa wetu. Tempo sira mampotanaka resi i Yohanes etu, ewa si’i pasononya. 20 Ia taa mangawutis sira, ia mansaka mampakanasaka sira, to’onya, “Aku si’i si’a i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.” 21 Roo see sira mampotanaka wo’u resi ia, sira manganto’o, “Ane ewa see, i sema kamonsonya korom? Bara i Elia, to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi?” Wali ia manganto’o, “Si’a seja.” Panewa sira mampotanaka wo’u, “Wimba korom bara to pantuntu tuntu i mPue Allah to nato’o yami i Musa darata resi kita?” Wali i Yohanes manganto’oka wo’u sira, “Gete, si’a!” 22 Wali yako etu sira manganto’oka wo’u resi ia, sira manganto’o, “To’oka kami i sema kamonsonya korom. To’oka kami see re’e pasono to maya naporata mami resi tau to nampokau kami. Kesaa to korom manganto’o mangkonong korom, to’oka kami.” 23 Wali i Yohanes mangansono, ia manganto’o, “Aku si’a i Kerisitu, si’a seja i Elia pasi si’a seja to pantuntu tuntu imPue Allah to naparajanjika i Musa etu. Pei aku ojo mangabanang gombo to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, tempo owi. Gombonya etu manganto’o dare’e tau maroso loonya mampogomboka tau boros nja’u pada bone, ia manganto’oka tau etu, ‘Tamo masae i Pue darata. Wali ewa naika ntau mampasilongaka yami i makole jaya see taa masuli palinjanya, ewa wetu seja nuika ngkomi mampasilonga raya ngkomi damangaya i Pue.’ Wali tau to nato’o i Yesaya etu aku semo.” Etu semo pasono i Yohanes. 24 Wali ri oyo ntau to mampotanaka i Yohanes etu, re’e seja to Yahudi to aliran Parisi. 25 Tau etu mampotanaka wo’u resi i Yohanes, sira manganto’o, “Korom manganto’o korom si’a i Kerisitu, bara i Elia, bara to pantuntu tuntu i mPue Allah etu. Wali ane ewa see maka pei korom mangabaptis tau?” 26 Wali i Yohanes mangansono, ia manganto’o, “Monso pu’u aku mangabaptisika tau ue mangika tondong sira majeam. Pei re’e tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae anggaNya pei aku. Ia bae kojo anggaNya, see naka aku mangepe aku nempo mawali watuaNya pei mangalede so’o nsapatuNya, taa masipato. Wali kamonsonya tau etu re’emo ri oyo ngkomi pei komi taa mangansani i sema kamonsonya Ia.” Ewa wetu naika i Yohanes mangansono to Yahudi to aliran Parisi etu. 28 Wali samparia palaong to etu paka mawali nja’u kota Betania, ri sambote ngkoro Yordan to tondo mata nu eo. Nja’u ria semo i Yohanes mangabaptis tau. 29 Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao i Yohanes mangkita i Yesu ma’i mangampago ia. Wali ia mangansani i Yesu semo to damawali pampue nu dosa ewa ana nu domba to napampueka ntau resi i Pue Allah ane sira mangika dosa. Wali see naka ia manganto’oka tau boros, “Lo’aja tau etu! Ia semo Ana nu Domba to nawai i mPue Allah, Ia ma’i damangansompo dosa nto lino! 30 Wali Ia semo tau to aku roomo mangansaritaka resi komi tempo aku manganto’o, ‘Tau to ma’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae anggaNya pei aku. Apa tempo aku tawa re’e, Ia re’e yamimo.’ 31 Wali tempo ruyu, tempo aku mangansaritaka komi mangkonong tau to dama’i etu, tempo etu pasiwa aku tawa seja mangansani i sema kamonsonya Ia. Pei nempo ewa wetu aku ma’i mangansaritaka yami komi mangkonong Ia pasi aku mangabaptisika tau ue. Naka pei aku mangika palaong to etu apa yako palaongingku etu see naka komi to yunungku to Israel damangansani Ia semo to ma’i napokau i mPue Allah.” 32 Wali yako etu i Yohanes manganto’o wo’u, to’onya, “Monso pu’u tempo ruyu aku tawa mangansani i sema kamonsonya Ia. Pei si’i-si’i aku mangansanika Ia apa i Pue Allah, anu nampokau aku ma’i mangabaptisika tau ue, Ia semo manganto’oka yami aku, Ia manganto’o, ‘Korom damangkita i Nosa Mapasing tudu ri wawo ntau samba’a pei maroo resi Ia. Wali tau etu semo to damangabaptisika tau i Nosa Mapasing batuanginya Ia damampaporoo i Nosa Mapasing ri raya ntau etu.’ Ewa see nato’oka i mPue Allah aku. Wali yako etu re’e seore ma’i i Yesu resi aku darabaptis. Wali tempo aku room mangabaptis Ia, aku mangkita i Nosa Mapasing tudu yako ndate yangi ewa tagou pei maroo resi Ia. 34 Wali palaong to aku mangkita etu mangabanang gombo i mPue Allah resi aku, see naka aku maya mampatimonso tau etu semo Ana i mPue Allah.” 35 Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao, i Yohanes makore wo’u nja’u sambote ngkoro Yordan sindara-ndara pei dua mba’a anagurunya. 36 Tempo etu ia mangkita wo’u i Yesu malinja liu nja’u ria, wali ia manganto’o, “Lo’a! Etu semo Ana nu Domba to nawai i mPue Allah.” 37 Wali ojo pangandonge nu anaguru i Yohanes gombonya etu, sira yau mangalulu i Yesu. 38 Wali i Yesu mangalekoka tangoNya pei mangkita tau dua etu mangalulu Ia, wali Ia mampotanaka resi sira, Ia manganto’o, “Kesaa liwu ngkomi?” Sira mangansono, “Rabi, imbare tampa nukaroo ngKomi?” (Ane Rabi etu, batuanginya Guru.) 39 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Yau lulu Aku see komi damangkita.” Wali sira yau resi i Yesu pei mangkita tampa nakaroo. Tempo etu bara jam opo rede eo, wali sira maroo-roo resi i Yesu nja’u tampa nakaroo etu, panewa ojo kawenginya rao, sira yau muni njo’u lipu nsira. 40 Wali tau dua to mangandonge gombo i Yohanes etu pei yau mangalulu i Yesu, samba’a sanganya i Andreas. I Andreas etu ia sintua’i pei i Simon Petrus. 41 Wali i Andreas ia mansaka yau mangaliwu i Simon etu. Ojo pangaratanya, ia manganto’oka i Simon, “Kami re’emo mangarata i Mesias!” (Ane Mesias etu batuanginya i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.) 42 Wali yako etu i Andreas mangkeni i Simon mangampago i Yesu. Ojo karata nsira dua nja’u ria, i Yesu mangalo’aka kojo resi i Simon panewa manganto’o, “Korom i Simon, ana i Yohanes. Pei yako tempo si’i korom darato’oka i Kepas.” (Wali Kepas pasi Petrus samba’a batuanginya, etu semo watu.) 43 Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao, i Yesu mansongka dayau njo’u propinsi Galilea. Ri raya mpalinjaNya yau njo’u ria etu Ia mangarata i Pilipus to yako ri kota Betsaida seja sewaju ewa i Andreas sira dua i Petrus. Wali i Yesu manganto’oka i Pilipus etu, “Lulu Aku.” Wali i Pilipus mangalulu. 45 Pasi i Pilipus etu yau mangaliwu samba’a yununya to sanganya i Natanael panewa ojo pangaratanya, ia manganto’oka i Natanael etu, “Kami re’e mangarata Makole parajanji i mPue Allah, tau to napaponsanika yami i Musa tempo ia mangantulis porentanya, pasi to napaponsanika yami seja nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo sira mangantulis tuntuNya etu. Wali tau to napaponsanika nsira etu, etu semo i Yesu to Nasaret, ana i Yusup.” Etu semo to nato’oka i mPilipus i Natanael. 46 Pei i Natanael manganto’o, “Gete, bara si’ansa yako ri kota Nasaret Ia! Apa tare anu to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi mangkonong tau to bae anggaNya to masuwu yako kota Nasaret!” Wali i Pilipus manganto’o, “Yaumo kita mangalo’a see korom maya mangkita Ia.” 47 Wali sira dua yau mangampago i Yesu. Tempo i Yesu mangkita i Natanael ma’i, Ia manganto’o mangkonong i Natanael etu, to’oNya, “Lo’aja tau etu. Ia tau to mangika lengko ngkatuwu to masipato naika nto Israel. Ia tare kojo mangantipu sa’e. 48 Wali i Natanael mampotanaka resi i Yesu, ia manganto’o, “Ewa wimba Komi mangansani mangkonong aku?” Panewa i Yesu mangansono, “Tempo i Pilipus tawa mampokio korom, tempo korom tiroowa re’e ri ara ngkaju ara, tempo etu Aku re’emo mangkita korom.” 49 Wali i Natanael ipu kojo rayanya mangandonge gombo i Yesu etu apa tempo ia ri ara kaju ara etu, tempo etu i Yesu taa nja’u nja’u ria. Wali see naka ia manganto’o, “Pa’a Guru, monso pu’u Komi Ana i mPue Allah! Komi Makole mami to Israel!” 50 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Naka pei korom mangaya apa saba korom mangandonge gombongKu to manganto’o Aku re’e mangkita korom ri ara ngkaju ara. Pei yako tempo si’i korom damangkita palaong to ipu wo’u rayamu mangkita pei palaong to etu.” 51 Roo see i Yesu manganto’oka wo’u sira samparia, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u komi damangkita yangi tiloka. Pasi komi damangkita pomakau i mPue Allah, sira nto’u-ma’i nto’u-ma’i yau nto’u saruga pei mawolili muni resi Aku, Wiyaa nto Lino.”

John 2

1 Wali yako etu, ojo kagananya dua mbengi, re’e paparongo nja’u kota Kana ri propinsi Galilea. Tempo roa mpaparongo etu nja’u indo i Yesu nja’u ria, 2 pasi nja’u seja i Yesu pasi kami to anaguruNya apa kami radinsi seja yau mantako. 3 Pei ri rayanya tau mantako etu, puramo tule anggur, see naka indo i Yesu mampobuuka Ananya bara maya mangansawang tau pue banua etu. Wali ia manganto’oka i Yesu, to’onya, “Sira tamo re’e tule anggur.” 4 Pei i Yesu manganto’oka ia, “Indo, to tao-tao komi ne’e mamporentangika Aku ewa wimba palaong to Aku damangika. Apa tawa rata temponya Aku damampaponsanika resi tau mangkonong kuasangKu.” 5 Pei indo i Yesu manganto’oka to papolaong ntau pue banua, ia manganto’o, “Kesaa to Ia manganto’oka komi mangika, ikam.” 6 Wali ane agama nto Yahudi, re’e ada mangkonong tau mampakayongongika koronya pasi ngaya-ngayanya, wali see naka tempo roa mpaparongo etu nja’u ono yongu tampa nue to bose to raika yako watu. Tampa nue etu soa pei kabaenya gana darabanangika ue satu liter samba’a pei samba’a. 7 Wali i Yesu manganto’oka to papolaong ntau pue banua, to’oNya, “Banangika ue la’u raya ntampa nue etu.” Wali sira mangabanang tampa nue etu naka buke. 8 Roo see i Yesu manganto’oka sira, “Oko sangkodi ue etu pei kenika tau to mampasilonga roa si’i.” Wali sira mangkenika tau to mampasilonga roa etu ue. 9 Wali tau to mampasilonga roa etu, ia taa nansani yako imbare anu to rainu to nakeni nsira etu, apa ojo to papolaong to nangoko ue etu semo to mangansani. Pei tempo ia mampeyaa ue etu, gete, ue etu roomo nawali yau tule anggur! Wali tau to mampasilonga roa etu ia ipu rayanya mangepe apa matao kojo tule etu. See naka ia mampokio tau langkai to rapaporongo. 10 Ia manganto’oka ngkai etu, “Biasanya ane tau mangika roa, ane to pantako owo rata sira rawaika ruyu manginu tule anggur to matao kojo, panewa yako etu, tempo sira roomo manginu-nginu see naka sira tamo maya mampasisala tule to matao pasi tule to taa, tempo etu sira rawaika manginu tule anggur to biasa. Pei si’a ewa wetu nuika ngkomi. Tempo si’i semo panewa komi mangawaika sira tule anggur to matao kojo.” 11 Wali tempo i Yesu mampapowali ue mawali tule anggur nja’u kota Kana ri propinsi Galilea etu, etu semo palaong to taa rapobiasa to uyunya kojo naika i Yesu. Wali yako palaong to etu re’e tau to mangkita kuasaNya, see naka sira mangansani Ia masipato rabarong. Wali yako etu maroso wo’u pangaya mami to anaguruNya resi Ia. 12 Wali ojo karoonya roa mpaparongo etu, i Yesu pei indoNya, tua’iNya, pasi kami to anaguruNya kami yau njo’u kota Kapernaum. Rata nja’u ria kami maroo-roo bara sawei mbengi. 13 Yako etu mosumo temponya roa rapangendo temponya bue-bue nto Israel naliunaka mpomakau to mangkeni kapate tempo ia mangkita raa to rapalasika ri wombo nsira la’u tana Mesir tempo owi. Roa etu rato’oka Roa Paskah. Wali see naka i Yesu pasi kami to anaguruNya yau ndeku Yerusalem damangansabi roa etu. 14 Rata nda’a ria kami yau masua ri tongonata banua i mPue Allah. Tempo i Yesu masua etu Ia mangkita tau to mampobalu sapi, domba, pasi tagou to danapake ntau mangika pampue resi i Pue Allah. Pasi Ia mangkita seja tau to matunda ri meja-meja mangabolos doi. Tau to ikitaNya etu ojo mangantipu tau to rata. 15 Wali Ia mangoko kiyoro pei mangika sampar, roo see Ia mangarubak samparia sira yako ri tongonata banua i mPue Allah. Sakowa domba pasi sapi Ia mangarubak seja. Panewa roo see Ia mampuka-mpukanaka meja ntau to mangabolos doi see naka doi nsira tarente yau ngkewanyamo. 16 Pasi Ia manganto’oka tau to mampobalu tagou, to’oNya, “Keni yau tagou etu! Ne’e mangampake banua mPa’angKu si’i mawali pasar!” 17 Wali ojo pangkita mami to anaguruNya palaong to etu, kami mangendo gombo i Makole parajanji i mPue Allah to natulis yami i Makole Daud ri raya ntuntu i mPue Allah tempo owi. Gombo etu manganto’o, “O Pue Allah, Aku mamporayang kojo Komi pasi Aku mamporayang seja banuaMu. PamporayangKu etu ewa apu to mangkoni yau rayangKu.” Ewa wetu gomboNya to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah. 18 Wali ojo karoonya i Yesu mangarubak tau etu, re’e to Yahudi to masusa rayanya see naka sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Kesaa palaong to taa rapobiasa danuika ngKorom see damawali tondong to damampakanasaka resi kami Korom re’e kuasa mangarubak tau etu?” 19 Wali i Yesu mangansono sira, Ia mangaligi sira, to’oNya, “Pukanaka yau banua i mPue Allah si’i, panewa ri rayanya togo mbengi Aku damangawangu muni.” 20 Wali to Yahudi etu manganto’o wo’u, “Gete, opo mpuyu pei ono nto’u kasaenya tau mapalaong mangawangu banua i mPue Allah si’i, wali wimba danuika ngKorom mangawangu muni ri rayanya togo mbengi?” Ewa wetu nato’o nsira. 21 Pei kamonsonya tempo i Yesu manganto’oka sira Ia damangawangu muni banua i mPue Allah ri rayanya togo mbengi, batuanginya si’a banua i mPue Allah to nakanja’u nsira etu, batuanginya koro to si Ia semo. 22 Wali yako etu, tempo i Yesu roomo rawangu muni yako ri kapateNya, panewa tempo etu kami to anaguru i Yesu mangendo muni gombo to to’oNya etu. Wali kami mangaya anu to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah tempo owi to manganto’o i Kerisitu damambangu muni yako ri kapateNya. Pasi kami mangaya seja gombo to nato’o i Yesu. 23 Wali tempo i Yesu nda’a Yerusalem tempo Roa Paskah etu, tempo etu boros tau to mansarumaka kuasaNya apa sira mangkita palaong to taa rapobiasa to inikaNya. 24 Pei i Yesu taa mansarumaka tau etu apa Ia mangansani kojo pampobuuka nto lino samparia. 25 Nempo tare tau to mampakanasaka resi Ia mangkonong pampobuuka nto lino, Ia tiroo mangansani apa Ia mangansani yami ewa wimba raya ntau. Wali see naka Ia mangansani tau etu boros to tiroowa dua-dua rayanya mangkonong Ia.

John 3

1 Wali tempo etu re’e samba’a to Yahudi to aliran Parisi sanganya i Nikodemus. Ia samba’a tau tu’a nto Yahudi seja. 2 Wali re’e sangkani tempo ri raya mburi i Nikodemus etu ia yau mangampago i Yesu, panewa manganto’oka Ia, “Pa’a Guru, kami kunsani Komi semo guru to ma’i napokau i mPue Allah. Apa tare tau to maya mangika palaong to taa rapobiasa to nuika ngKomi ane tare i Pue Allah resi ia.” 3 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Aku manganto’oka korom, monso pu’u tare tau to maya mawali tau to i Pue Allah Makolenya ane ia tawa rapoanaka wo’u kadua ngkaninya.” 4 Pei i Nikodemus mampondayaka batuanginya gombo i Yesu etu mangkonong pangampoana to biasa, see naka ia ipu rayanya, ia manganto’o, “Gete, wimba danaika ntau to tu’amo darapoanaka wo’u kadua ngkaninya? Ia taa nakurang masua wo’u ri raya ngkompo nu indonya see darapoanaka wo’u!” 5 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Si’a pangampoana to etu to Aku manganto’o. Pei Aku manganto’oka korom, monso pu’u tare tau to maya mawali tau to i Pue Allah Makolenya ane ia taa rapoanaka yako ue pasi yako i Nosa Mapasing. 6 Apa anu to napoanaka nto lino, ojo to lino seja. Pei anu to rapoanaka saba yako kuasa i Nosa Mapasing, etu semo tau to bou to i Pue Allah puenya. 7 Wali ne’e ipu rayamu tempo Aku manganto’oka korom taa maya taa darapoanaka wo’u kadua ngkaninya damawali tau to bou. 8 Apa nempo masuli ransani palaong to etu, si’a batuanginya taa mawali. Pobuuka ngoyu, apa ane ngoyu, tondo imbanjo ia rani damantawuis, njo’u ria semo napantawuis. Korom re’e mangandonge loonya pei korom taa mangkita yako imbare kama’i nu ngoyu etu bara imbanjo nakanjo’u. Wali ewa seja palaong i Nosa Mapasing tempo Ia mangika tau mawali tau to bou. Apa tau taa maya mangkita i Nosa Mapasing tempo Ia mangika palaong to etu.” 9 Wali i Nikodemus tiroowa bata-bata rayanya mangkonong rapoanaka wo’u kadua ngkaninya, see naka ia mampotanaka wo’u, to’onya, “Ewa wimba palaong to etu maya mawali?” 10 Pei i Yesu manganto’o, “Gete! Korom semo samba’a tau tu’a nto Israel to mampotunde sira, pei wimba naka pei korom taa mangansani i Pue Allah Ia re’e kuasa mangika palaong to etu?” 11 Roo see i Yesu manganto’oka wo’u i Nikodemus, to’oNya, “Aku manganto’oka korom, monso pu’u Aku pasi joangKu magombo mangkonong anu to kami mangansani. Pasi kami mangansaritaka tau mangkonong anu to kami re’e mangkita. Pei komi to tau tu’a nto Israel, komi taa mangaya anu to nato’o mami etu. 12 Aku roomo manganto’oka komi mangkonong palaong to mawali ri lino si’i, pei komi taa mangaya gombongKu etu. Wali ane ewa see taa manto’o ane Aku manganto’oka komi mangkonong palaong to mawali ndate saruga! 13 Pei Aku maya kojo manganto’oka komi mangkonong palaong to mawali ndate saruga apa Aku yako ndate ria semo kama’ingKu. Taware pasi samba’a tau to nayau nto’u saruga panewa ma’i muni damampakarebaka yununya mangkonong anu to ndate ria. Ojo Aku, Wiyaa nto Lino, Aku semo to nama’i yako ndate saruga, wali see naka Aku maya mampakarebaka tau mangkonong palaong to mawali ndate ria. 14 Wali palaong to damawali resi Aku ewa palaong to mawali resi ule tambaga to naika i Musa nja’u pada bone tempo owi. Ule tambaga etu naposaka i Musa ri sampole kaju panewa inokotakanya ri tango ntau boros see tau to mangalo’aka maya rapalaes. Wali ewa wetu seja damawali resi Aku, Wiyaa nto Lino. Apa Aku taa maya taa darapaku ri kaju pei raokotaka seja ri tango ntau boros. 15 Naka pei Aku daraokotaka etu see samparia tau to mangaya Aku taa darapakaja’aka yau, pei maya mangarata katuwu to singkasaenya. 16 Apa bae kojo pamporayang i mPue Allah resi to lino, see naka Ia mangawai Aku, AnaNya to samba’aja, see i sema tau to mangaya Aku, tau etu taa darapakaja’aka yau, pei damangarata katuwu to singkasaenya. 17 Apa kamonsonya i Pue Allah mampokau Aku, AnaNya, ma’i ri lino si’i, si’a ma’i damangahuku to lino, pei yako palaong to Aku mangika see naka to lino darapalaes. 18 Wali tau to mangaya Aku, tau etu taa darahuku. Pei ane tau to taa mangaya Aku, tau etu roomo rapakatantu ia darahuku saba ia taa mangaya kuasa to si Aku, Ana i mPue Allah to samba’aja. 19 Naka pei tau to taa mangaya Aku etu rahuku, apa sira taa mangaya kareba to Aku ma’i mampakarebaka sira. Kareba etu kareba to monso to yako resi i Pue Allah pasi kareba etu raporapaka ewa reme. Pei to lino taa rani reme etu. Sira maja’a lengkonya, pasi lengkonya to maja’a etu, to raporapaka ewa kawuri, etu semo to naporani nsira. 20 Wali samparia tau to mangika palaong to maja’a, tau etu maja’a nakita reme. Pasi sira bo’onya mangampago reme apa reme etu damampakanasaka sira mangkonong lengkonya to maja’a etu. 21 Pei ane tau to lengkonya singkonong pei anu to monso, tau etu masanang mangampago reme apa kareba yako resi i Pue Allah to raporapaka ewa reme etu, kareba etu mampakanasaka sira palaong to inikanya etu singkonong pei pamporani i mPue Allah.” Wali etu semo gombo i Yesu resi i Nikodemus. 22 Wali yako etu i Yesu pasi kami to anaguruNya mayoko yako ri Yerusalem pei yau ri lipu to yusa to re’e seja nja’u propinsi Yudea. Rata nja’u ria kami maroo-roo pei mangabaptis tau. 23 Pasi tempo etu i Yohanes to Pombaptis tawa ratarungku, wali ia re’e seja mangabaptis tau nja’u lipu to rato’oka Ainon to mosu ri kota Salim, apa re’e ue to bae nja’u ria. Wali sangkani re’e tau to rata resi ia, wali ia mangabaptis sira. 25 Yako etu re’e seore anaguru i Yohanes masibanta pei samba’a yunu nsira to Yahudi. Sira mampasibantaka batuanginya mangabaptis tau. Apa yunu nsira etu ia taa manasa mangabaptis tau etu bara mangalulu ada nu agama nsira mangkonong ewa wimba raika see mawali mayongo koronya. 26 Wali anaguru i Yohanes etu sira yau resi i Yohanes pei mampotanaka resi ia, sira manganto’o, “Pa’a Guru, tau to nurata ngkomi seore nja’u sambote koro Yordan, to nuto’oka ngkomi kami Ia semo Ana i mPue Allah, tau etu re’e seja mangabaptis tau si’i-si’i. Pasi samparia tau mampiyaika yau komi pei yau mangampago Ia.” 27 Wali i Yohanes manganto’oka sira, ia manganto’o, “Tau tare mangarata kuasa ane taa nawaika i mPue Allah. 28 Pasi komi semo matamanasangku seore tempo aku manganto’o, ‘Aku si’a i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, pei aku rapokau damampatiruyu pei Ia.’ Etu semo gombongku seore. Wali masipato tau boros mangalulu Ia apa Ia semo to bae-bae kuasaNya pei aku. 29 “Palaong to mawali etu raporapaka ewa tau to marongo. Apa to langkai ia semo to rapasiwaka pei to we’a, wali to we’a etu ia puenya. Pei galung nto langkai etu, ia masanang ojo mangalo’aka pasi mampodongeka palaong to mawali ri tempo mpaparongo etu. Pasi ia ndende kojo rayanya tempo ia mangandonge gombo ngkai to rapaporongo etu. Wali i Yesu Ia ewa to langkai to rapaporongo etu pasi tau to mangalulu Ia, sira ewa to we’a to naoko nto langkai etu, wali sira Ia puenya. Pasi aku ewa galungiNya, see naka aku ndende kojo rayangku mangandonge Ia mampogomboka tau boros ri tempo si’i. 30 Wali masipato Ia kanjo’u-njo’u kabae-bae anggaNya ri pangkita ntau boros. Pei aku taa maya taa kanjo’u-njo’u kakodi-kodi anggangku.” Etu semo to nato’oka i Yohanes to Pombaptis resi anagurunya. 31 Wali yako etu i Yohanes to Pombaptis mampakapolas gombonya resi anagurunya, ia manganto’o, “I Yesu to ma’i yako ndate saruga, Ia semo to bae-bae wo’u anggaNya pei samparia to lino. Apa ane to lino, kita mangika lengko nto lino pasi magombo ojo mangkonong lino semo. Pei Ia to ma’i yako ndate saruga, Ia semo to bae-bae wo’u anggaNya pei samparia to lino. 32 Ia mampaponsanika tau mangkonong anu to Ia roomo mangkita pasi to Ia roomo mangandonge ndate saruga, pei tempo Ia manganto’o gombo etu taa kojo malagi tau to mangaya gomboNya etu. 33 Pei ane tau re’e mangaya gomboNya etu, tau etu mampatimonso anu to nato’o i mPue Allah. 34 Apa Ia to ma’i napokau i mPue Allah, Ia mangamporata gombo i mPue Allah, apa i Pue Allah re’e mangawaika Ia i Nosa Mapasing damangansawang Ia. Pasi si’a ojo tempo-temponya Ia nasawang i Nosa Mapasing, tare pandoonya Ia rasawang. 35 I Pue Allah, Pa’a, Ia mamporayang AnaNya pasi Ia roomo mangawaika AnaNya mangkuasang samparia. 36 Wali i sema tau to mangaya AnaNya etu, tau etu re’e katuwu to singkasaenya. Pei i sema tau to taa mangaya AnaNya etu, tau etu taa damangarata katuwu to etu. Kasimbalinya yako etu, tau etu danahuku i mPue Allah rataka ri singkasaenya.” Wali etu semo gombo i Yohanes resi anagurunya.

John 4

1 Wali yako etu to Yahudi to aliran Parisi, sira re’e mangandonge kareba to manganto’o nangi i Yohanes apa i Yesu semo to boro-boros tau to mawali anaguruNya pasi to Ia mangabaptis. Pei kamonsonya si’a i Yesu to mangabaptis tau etu, kami to anaguruNya semo. Wali tempo i PueYesu mangansani kareba to nadonge nto Yahudi to aliran Parisi, Ia mangansani sira damasusa resi Ia. See naka Ia mampiyaika propinsi Yudea sindara-ndara pei kami to anaguruNya, pei mawolili muni njo’u propinsi Galilea apa tawa temponya Ia danasoko ntau. 4 Wali ri raya mpalinja mami etu, taa maya taa kami liu nja’u propinsi Samaria apa etu semo pamporani i mPue Allah resi kami. 5 Wali rata kami nja’u kota Sikhar nja’u Samaria etu. Kota etu taa longko yako ri tana to tempo owi Yusup puenya. I Yusup etu nawaika mpa’anya, i Yakub, tana etu. Wali i Yakub etu, ia bue ngkita tempo owi. 6 Wali nja’u tana etu re’e ue to nakeke i Yakub tempo owi etu. Wali ojo karata i Yesu nja’u ria Ia matunda ri awe nu ue etu apa Ia manganga naepe ri raya mpalinjaNya. Tempo Ia matunda etu bara ntongo eo. 7 Wali kami to anaguru i Yesu kami polas njo’u raya ngkota damangoli pangkoni. Pei tempo kami nja’u nja’u ria, ma’i samba’a tau we’a to Samaria ma’i ri ue etu damanombu. Wali i Yesu manganto’oka ia, “Waika Aku sangkodi ue nutombuka etu daKuinu.” 9 Pei tau we’a to Samaria etu manganto’o, “Korom tau Yahudi pasi aku tau Samaria, wali maka pei Korom mamporapi ue resi aku?” Naka pei ia manganto’o ewa wetu apa ipu rayanya tempo i Yesu mampogomboka ia apa tempo etu tau Yahudi sira taa maya mampogalungka tau Samaria. 10 Wali i Yesu manganto’oka ia, to’oNya, “Ane nunsani ngkorom mangkonong sora to nawai i mPue Allah, pasi ane nunsani ngkorom i sema kamonsonya Aku to mamporapi ue resi korom si’i, ane ewa see, korom damamporapi resi Aku panewa Aku damangawaika korom ue to mangawai katuwu. 11 Pei tau we’a etu manganto’o, “Pa’a, mayombu kojo wayau si’i panewa la’u ue, pasi Korom tare kesaa to danusangkuka ue to la’u wayau to mayombu kojo si’i. Wali yako imbare pangarata mPa’a ue to mangawai katuwu etu? 12 Bue ngkita, i Yakub, tempo owi, ia semo to mangawaika kami ue si’i. Pasi ia re’e seja manginu, pasi ewa see seja ngananya pei dombanya pasi sapinya. Wali wimba, Pa’a bara mampobuuka Pa’a semo to bae wo’u anggaMu pei i Yakub etu naka pei Korom nukoto mangawaika kami ue to tao-tao wo’u pei ue to ia nangawai?” 13 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “I sema tau to manginu ue to si’i, tau etu damawali mara muni nganganya. 14 Pei i sema tau to manginu ue to Aku mangawaika ia, tau etu tamo kojo damara wo’u nganganya. Apa to Aku mangawaika ia etu damawali ewa mata nu ue to kambutu-mbutu ri rayanya pei damangawaika ia katuwu to singkasaenya.” 15 Wali tau we’a etu manganto’oka Ia, “Pa’a, waika aku ue etu see aku tamo damara ngangangku pasi tamo raporani sangkani ma’i rima damanombu.” 16 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Inta pei pokio rongomu pei ma’i muni.” 17 Pei tau we’a etu manganto’o, “Aku tare rongongku.” Wali i Yesu manganto’oka ia, “Monso pu’u panto’o ngkorom tare rongomu. 18 Pei kamonsonya korom lima ngkanimo marongo ri tempo ruyu, pasi to langkai to maroo siwaka pei korom si’i-si’i, ia si’a rongomu. 19 Wali tau we’a etu manganto’o, “Pa’a, manasa resi aku Komi to pantuntu tuntu i mPue Allah apa Komi mangansani samparia mangkonong katuwungku. 20 Wali see naka aku re’e to aku rani mangampotanaka resi Komi. Apa buebue mami to Samaria tempo owi, sira mampue mampakabae i Pue Allah ri tongku si’i. Pei komi to Yahudi manganto’o kota Yerusalem semo tampa to masipato ane tau mampue mampakabae i Pue Allah. Wali to imba to monso?” 21 Wali i Yesu manganto’o, “Indo, aya gombongKu si’i. Apa darata temponya si’a tongku si’i pasi si’a seja Yerusalem tampa napampue ntau mampakabae i Pue Allah, Pa’a. Apa i Pue Allah, Ia nosa semo, wali Ia si’a ojo santolo nakare’e. Wali see naka kamonsonya ratamo temponya tau to monso pu’u mampue mampakabae i Pue Allah, Pa’a, tau etu nempo imbare sira, pei sira maya mampue mampakabae Ia. Apa sira mampue mampakabae Ia ri kamonsomonsonya pasi i Nosa Mapasing semo to mangansawang sira mangika palaong to etu. Wali i Pue Allah, Pa’a, Ia mangaliwu tau to ewa wetu inikanya mampue mampakabae Ia. Wali ane komi to Samaria, komi mampue mampakabae i Pue Allah, pei komi taa mangansani ewa wimba kamonsonya Ia. Pei kami to Yahudi, kami mangansani Ia to napue mami etu. Apa Ia roomo mampaponsanika kami to Yahudi yako resi kami semo dama’i to Pansompo to damangampalaes to lino.” 25 Wali ojo pangandonge ntau we’a gombo i Yesu etu ia manganto’oka i Yesu, “Aku kunsani dama’i Makole parajanji i mPue Allah, Ia to rato’oka i Kerisitu. Wali ane Ia ratamo, panewa Ia damampakanasaka resi kita mangkonong kasamporianya.” 26 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Aku to mampogomboka korom si’i, Aku semo Makole parajanji i mPue Allah.” 27 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, tempo etu semo rata muni kami to anaguruNya. Kami ipu kojo raya mami mangkita Ia mampogomboka tau we’a. Pei tare pasi samba’a kami to mampotanaka resi i Yesu, manganto’o, “Kesaa liwu ngKomi resi ia?” Pasi tare to mampotanaka, “Maka pei Komi mampogomboka ia?” 28 Wali tau we’a etu mampiyaika tampa nuenya pei yau njo’u raya ngkota. Rata nja’u ria ia manganto’oka tau boros, to’onya, 29 “Mai, lo’a tau to re’e mangansaritaka resi aku samparia palaong to roomo inikangku. Wimba tau etu bara i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah?” 30 Wali tau boros etu masuwu yako ri kota pei yau mangampago i Yesu. 31 Tempo sira tawa rata, tempo etu kami to anaguru i Yesu mamporapika resi Ia, kami manganto’o, “Pa’a Guru, pangkonimo ruyu.” 32 Pei i Yesu manganto’oka kami, “Aku re’e pangkoni to taa nunsani ngkomi.” 33 Ojo pangandonge mami to anaguru i Yesu gomboNya etu, kami masipotanaka, kami manganto’o, ‘Wimba, bara re’e tau to nama’i mangkenika Ia pangkoni?” 34 Pei batuanginya gombo i Yesu etu si’a mangkonong pangkoni to biasa, mangkonong palaongiNya semo. Ia mampakarebaka resi tau mangkonong songka i mPue Allah damampalaes sira mangampake Ia, Makole parajanji i mPue Allah. Wali tempo Ia mampakarebaka sira etu, palaong etu mawali ewa pangkoni resi Ia apa mampakaroso rayaNya. Wali Ia manganto’oka kami, “Anu to ewa pangkoni to mampakaroso rayangKu etu, etu semo mangalulu pamporani mPa’angKu to nampokau Aku, pasi mampakaroo palaong to Ia mansarumakaka resi Aku.” 35 Wali roo see i Yesu mangkita to Samaria to boros to mai mangampago Ia. Wali Ia manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, “Lo’aja! Sigenamo tau damangaya kareba yako resi i Pue Allah. Wali ne’e mampeas mampakarebaka sira. Ne’e ewa tau to mangampeas temponya mamota, to manganto’o, ‘Opo mbuyawa panewa darata temponya mamota.’ Ne’e ewa wetu apa sigenamo tau boros damangaya kareba yako resi i Pue Allah. See naka sira maya raporapaka ewa nawu to matasamo pae! 36 Wali si’i semo temponya mamota! Wali Aku re’e mampokau komi yau resi tau to roomo mangandonge tuntu i mPue Allah. Tau to uyunya nayau mampotundeka sira tuntu i mPue Allah raporapaka ewa tau to mamuya, pei komi mampaponsanika wo’u sira mangkonong Aku see sira damangaya. Wali palaong etu raporapaka ewa komi yau mamota nja’u nawu to si’a komi nangika. Tau to yusa to mapalaong mangika nawu etu, pei komi semo to mangarata wua mpalaong nsira etu. Wali palaong to etu singkonong kojo pei panto’o ntau to manganto’o, ‘Tau samba’a to mamuya, pasi tau to yusa to mamota.’ Wali ane tau to mamota, sira mangkenika tau pue nawu pae to rapota etu, panewa sira rawaika ntanapanya. Pasi ewa see seja komi to mampakarebaka sa’e tuntu i mPue Allah, komi ewa mangkenika i Pue Allah tau etu, wali komi darawaika seja ntanapa. Pasi tau to rapakarebaka etu pei mangaya kareba etu, tau etu damangarata katuwu to singkasaenya. Wali tau to mamuya pasi tau to mamota paka ndende kojo raya nsira sindara-ndara.” Wali etu semo gombo i Yesu resi kami to anaguruNya. 39 Wali yako etu, boros tau Samaria yako ri kota etu to mangaya i Yesu apa saba gombo ntau we’a etu to manganto’o, “Ia re’e mangansaritaka aku samparia palaong to roomo inikangku.” 40 Wali see naka ojo karata ntau Samaria etu resi i Yesu, sira mamporapika resi Ia see Ia maroo resi sira. Wali Ia maroo nja’u kota nsira etu dua mbengi kasaenya. 41 Pasi tempo Ia maroo nja’u ria Ia mampotundeka sira, see naka tidugang wo’u kaborosinya tau to mangaya Ia. 42 Panewa sira manganto’oka tau we’a etu, “Kami mangaya si’i-si’i, pei si’a ojo yako gombo ngkorom. Naka pei kami mangaya Ia apa kami semo re’e mangandonge anu to to’oNya. Pasi kami mangansani monso pu’u tau si’i i Kerisitu, to Pansompo nto lino.” 43 Wali ojo kagananya dua mbengi, i Yesu pasi kami to anaguruNya mayoko yako ri kota etu, damawolili muni njo’u propinsi Galilea. 44 Wali ojo karata mami nja’u Galilea, tau nja’u ria masanang mampobuuka i Yesu bara damangika wo’u palaong to taa rapobiasa apa seore sira re’e mangkita samparia palaong to inikaNya ndate Yerusalem tempo Roa Paskah, apa tempo etu sira ndate seja ndate ria. Pei sira taa mangaya Ia to pantuntu tuntu i mPue Allah apa Ia seja tau Galilea wali sira mampobuuka Ia ojo tau biasa semo. Wali Yesu semo to manganto’o, “Ane to pantuntu tuntu i mPue Allah, biasa taa na’angga ntau ane nja’u lipu to si iaja.” 46 Wali tempo i Yesu nja’u propinsi Galilea, Ia yau ri kota Kana. Nja’u ria semo Ia mangawali yau ue mawali tule anggur seore. Wali tempo i Yesu rata wo’u ri kota Kana etu, tempo etu re’e samba’a tau to bae pangkanya to maroo ri kota Kapernaum to nja’u seja nja’u propinsi Galilea etu. Ngkai etu masaki ananya to langkai. Ananya etu masaki mapari kojo, mosu damate. 47 Wali ngkai etu re’e mangandonge kareba to manganto’o i Yesu rata munimo ri Galilea yako nja’u Yudea. Ojo pangandongenya kareba etu, ia yau mangampago i Yesu ri kota Kana pei mamporapika kojo resi Ia see Ia dayau mampakatao muni ananya to mosu damate etu. 48 Wali i Yesu manganto’oka ngkai etu, “Maka pei tare komi to mangaya Aku ane taa mangkita ruyu palaong to taa rapobiasa to mampakaipu raya ngkomi pasi to mawali tondong resi komi?” 49 Pei tau to bae pangkanya etu tiroo manganto’o, “Gete, Pa’a, anu kita yau mangampago anangku see ia taa damate!” 50 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Intamo, anamu etu matao munim.” Wali ngkai etu mansarumaka gombo i Yesu etu, see naka ia meyoko dayau muni ri lipunya. 51 Yako etu, eo rao wo’u ia tiroo ri raya mpalinjanya mawolili muni lo’u lipunya etu, panewa re’e to papolaonginya to mangantomu ia, sira manganto’o, “Ana ngkomi matao munim.” 52 Wali ia mampotanaka resi sira bara jam sawei ananya matao muni. Sira manganto’o, “Jam satu ntongo eo wengi ia roo muni wojo.” 53 Wali tau to bae pangkanya etu mangansani pas-pas jam satu semo tempo i Yesu manganto’o, “Anamu matao munim.” See naka ia mangaya i Yesu Ia semo Makole parajanji i mPue Allah, pasi samparia tau to maroo ri raya banuanya paka mangaya seja. 54 Wali palaong to taa rapobiasa to naika i Yesu tempo Ia owo rata muni yako Yudea etu, etu semo palaong to taa rapobiasa to kadua to inikaNya nja’u propinsi Galilea.

John 5

1 Wali yako etu re’e santanda roa nto Yahudi ndate Yerusalem, see naka i Yesu yau ndeku ria. 2 Wali nda’a Yerusalem etu re’e samba’a wombo ngkota to mananya napake ntau mampaposua dombanya. Pasi ri awe mbombo etu, re’e samba’a limbo. Limbo etu ane ri raya basa Ibrani rato’oka Betesda. Pasi ri wii nu limbo etu re’e lima kandepe. 3 Wali boros tau to masaki to maturu-turu ri raya ngkandepe ri wii nu limbo etu. Tau etu re’e to buta pasi re’e to sampungku pasi re’e seja to malulu koronya. (Naka pei sira maturu-turu nja’u ria apa mangampeas ue nu limbo etu dakanjempi. 4 Apa matempo-tempo ma’i pomakau i mPue Allah yako ndate saruga ma’i manganjempika ue nu limbo etu. Pasi tempo ue kanjempi-njempi etu, tempo etu tau to masaki to siromu nja’u ria, sira paka mangampago damasua ri raya nue etu. Apa tau to uyunya masua, nempo panyaki kesaa to re’e resi ia, ia mansaka matao muni.) 5 Wali tempo i Yesu rata ri Yerusalem tempo roa etu, tempo etu re’e samba’a tau to togo mpuyu pei wayu nto’u kasaenya masaki. Wali ngkai etu ia maturu-turu seja nja’u wii nu limbo Betesda. 6 Wali i Yesu yau ri awe nu limbo etu pei mangkita ngkai etu maturu-turu nja’u ria. I Yesu Ia mangansani ngkai etu masaemo ia masaki wali see naka Ia mampotanaka resi ngkai etu, Ia manganto’o, “Wimba, korom bara rani rapakatao muni?” 7 Ngkai to masaki etu mangansono, ia manganto’o, “Rani kojo, Pa’a, pei taa mawali apa tare yunungku to maya mangkeni aku damasua ri raya nue etu tempo kanjempi-njempi. Pasi aku mayona kojo, see naka tempo aku yau mampago limbo tempo kanjempinjempi, tau to yusa roomo mampatiruyu yau masua ri ue etu tempo aku tawa rata, wali ia semo to rapakatao muni.” 8 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Pambangumo! Pei oko alimu pei palinja.” 9 Wali ngkai etu mansaka rapakatao muni. Ia mambangu pei mangoko alinya pei malinja. Wali palaong to etu mawali kono ri Eo Rapandoo. 10 See naka re’e kepala-kepala nto Yahudi to manganto’oka ngkai to owo roomo rapakatao muni, sira manganto’o, “Seo si’i Eo Rapandoo, wali ane ewa porenta i Musa korom taa maya mangkeni alimu etu, apa sewaju pei mapalaong.” 11 Pei ngkai etu manganto’oka sira, to’onya, “Tau to mampakatao muni aku, Ia semo to manganto’oka aku, ‘Oko alimu pei palinja.’” 12 Wali sira mampotanaka resi ia, “Sema tau to manganto’oka korom mangoko alimu pei palinja?” 13 Pei tau to rapakatao muni etu ia taa nansani i sema tau to mampakatao muni ia, pasi ia taa maya mangansuduka sira i Yesu apa boros kojo tau nja’u ria pasi i Yesu roomo masuwu muni yako ri limbo masua ri oyo ntau boros. Ia leru naika ntau boros etu. 14 Pei taa masae yako etu i Yesu yau njo’u banua i mPue Allah pei mangarata ngkai to rapakatao muni etu nja’u seja nja’u ria. Wali Ia manganto’oka ngkai etu, to’oNya, “Padongeka gombongKu! Korom matao muni si’i-si’i. Wali pandooka mangika dosa naka ne’e korom mangarata kasesa to mapari wo’u.” 15 Wali ngkai etu yau muni resi kepala-kepala nto Yahudi to roomo mampotanaka resi ia, “Tau to imba manganto’oka korom mangoko alimu pei palinja?” Rata resi sira ia mampaponsanika sira, to’onya, “I Yesu semo to nampakatao muni aku.” 16 See naka to kepala-kepala etu mula mampakasusa i Yesu pasi mangaliwu jaya damampopate yau Ia saba Ia nampakatao muni tau ri Eo Rapandoo. 17 Pei i Yesu manganto’oka sira, “I Pue Allah, Pa’angKu, tare pandooNya mangansawang tau nempo ri Eo Rapandoo pasi Aku ewa see seja.” 18 Wali ojo pangandonge nto Yahudi etu gombo i Yesu, sira maja’a kojo rayanya see naka mapari wo’u naika mangaliwu jaya damampopate yau Ia. Naka pei sira rani mampopate yau Ia apa sira mampobuuka Ia mangewa porenta nu agama nsira mangkonong Eo Rapandoo. Pei si’a ojo etu sabanya naka pei sira rani mampopate yau Ia. Sira rani seja mampopate yau Ia apa saba Ia re’e manganto’o i Pue Allah semo Pa’aNya, wali ane ewa see Ia mampoanika sewaju anggaNya pei i Pue Allah. 19 Wali i Yesu manganto’oka to Yahudi etu, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u Aku, Ana i mPue Allah, taa maya mangika bara kesaa ane ojo yako pamporani to si Aku. Pei ewa naika nu ana kodi mangalo’a pa’anya mangika palaonginya roo see ana etu mangika seja palaong sewaju ewa pa’anya etu, ewa see seja Aku. Wali ojo palaong to Aku mangangkita Pa’angKu mangika, palaong to etu semo to Aku maya mangika. 20 Apa Pa’angKu mamporayang Aku, pei Ia mampapokitaka Aku samparia to inikaNya. Pasi Ia damampapokitaka resi Aku palaong to bae wo’u batuanginya pei palaong to roomo nukita ngkomi etu. Wali Aku damangika wo’u palaong to etu see naka komi daipu kojo rayamu mangkita. 21 Apa ewa naika mPa’angKu mangawangu muni tau to matem pei mangawaika muni sira katuwu, ewa see seja Aku to AnaNya, damangawaika katuwu resi tau to Aku rani mangawaika. 22 Pasi ane Pa’angKu, si’a Ia to mangabotus tau, apa samparia palaong to etu Ia roomo mansarumakaka resi Aku to AnaNya. 23 Naka pei Ia mangika ewa wetu see samparia tau damanga’angga Aku to AnaNya, ewa naika nsira manga’angga Ia to Pa’angKu. Wali tau to taa manga’angga Aku to AnaNya, tau etu taa seja manga’angga Pa’angKu to nampokau Aku etu. 24 “Aku manganto’oka komi, monso pu’u i sema tau to mampodongeka gombongKu pasi mangaya Ia to nampokau Aku, tau etu re’e katuwu to singkasaenya, wali ia tamo darahuku. Apa ia tamo re’e ri jaya to mangarata kapate pei ia re’emo ri jaya to mangarata katuwu. 25 Wali samparia tau to tawa mangaya, sira maya raporapaka ewa tau mate, apa sira raga’a yako resi i Pue Allah. Pei Aku manganto’oka komi, monso pu’u darata temponya tau to tawa mangaya etu, sira damangandonge gombo nu Ana i mPue Allah, wali sira to mampodongeka pasi mangaya gombongKu etu, sira darawaika katuwu. Wali kamonsonya si’i semo temponya komi damampodongeka gombongKu etu. 26 Apa Pa’angKu, Ia semo pu’u ngkatuwu pasi ewa see seja Aku, apa Ia mangawaika seja Aku to AnaNya kuasa damangawaika resi tau katuwu. 27 Pasi apa saba Aku semo Wiyaa nto Lino, see naka Ia mangawaika seja Aku kuasa damangabotus to lino. 28 “Wali ne’e ipu raya ngkomi mangandonge gombongKu etu, apa darata seja temponya samparia tau to matem paka damangandonge loongKu mampokio sira. 29 Tempo sira mangandonge loongKu etu, tempo etu sira darawangu muni yako ri kapatenya pei damasuwu muni yako ri dayo nsira. Wali sira to mangaya Aku see naka matao lengkonya tempo sira tuwu seore, sira darawangu muni yako ri kapatenya pei damangarata katuwu to singkasaenya. Pei sira to taa mangaya Aku see naka maja’a lengkonya tempo sira tuwu seore, sira darawangu muni yako ri kapatenya pei darahuku. 30 “Wali Aku taa maya mangika bara kesaa ane ojo yako pamporani to si Aku. Tempo Aku mangabotus tau Aku mangika singkonong pei to nato’oka mPa’angKu Aku. Wali tempo Aku mangabotus tau etu, samparia to to’ongKu paka kono kojo pasi masipato rato’o, apa Aku taa rani mangalulu pamporani ndayangKu. Aku ojo rani mangalulu pamporani mPa’angKu to nampokau Aku etu.” Etu semo gombo i Yesu resi to Yahudi etu. 31 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u to Yahudi etu, to’oNya, “Ane ojo Aku semo to mawali matamanasa mangkonong korongKu, manganto’o Aku Ana i mPue Allah, ane ewa see taa manasa resi sa’e bara monso gombongKu etu, bara taa. 32 Pei Pa’angKu seja mawali matamanasa mangkonong Aku. Ia seja manganto’o Aku AnaNya, pasi Aku kunsani monso pu’u gombo to ito’oNya mangkonong Aku etu.” 33 Panewa i Yesu manganto’o wo’u, “Komi re’e mampokau tau yau resi i Yohanes seore damangandonge gombo to si ia mangkonong i sema kamonsonya Aku. Pasi gombo to to’onya mangkonong Aku etu monso pu’u. 34 Pei kamonsonya nempo tare to lino to mawali matamanasa mangkonong Aku, taa mawei apa Pa’angKu ndate saruga, Ia matamanasa mangkonong Aku. Naka pei Aku mampatiendoka komi mangkonong gombo i Yohanes etu see komi maya rapalaes apa saba mangaya gombonya mangkonong Aku. 35 Apa i Yohanes etu mampaponsanika tau kareba yako resi i Pue Allah, see naka ia raporapaka ewa pansona to mawea to mampakareme tau to ri raya ngkawuri. Wali tempo ia owo mamula mampakarebaka komi kareba to raporapaka ewa reme etu, tempo etu komi masanang mampodongeka gombonya to raporapaka ewa reme etu pei si’i-si’i komi tamo rani mangaya gombonya etu. 36 “Wali i Yohanes mawali matamanasa mangkonong i sema kamonsonya Aku. Pei rapanya nempo ia taa mawali matamanasangKu, taa mawei apa re’e to bae wo’u batuanginya pei gombo to nato’o i Yohanes etu to mampakanasa mangkonong Aku. Etu semo palaong to Aku mangika. Palaong etu nawaika mPa’angKu Aku damampakaroo, wali palaong etu semo mampakanasaka resi tau monso pu’u Pa’angKu nampokau Aku. 37 “Pasi re’e wo’u to mawali matamanasa mangkonong Aku. Etu semo Pa’angKu, to nampokau Aku. Pei komi taware mampodongeka gomboNya, pasi tawa seja re’e mangangkita ewa wimba ta’aNya. 38 Pasi Aku kunsani komi taa seja mangaya tuntuNya, apa Ia semo to nampokau Aku pei nempo ewa see, komi taa mangaya Aku. 39 “Wali komi madota kojo maguru tuntu i mPue Allah, apa komi mampobuuka ane maguru tuntu i mPue Allah komi damangarata katuwu to singkasaenya. Wali tuntu i mPue Allah to nupoguru ngkomi etu, tuntu etu mampakanasa mangkonong Aku. 40 Pei komi taa mangaya gombo to ratulis mangkonong Aku etu. Komi bo’omu mangalulu Aku, see naka komi taa mangarata katuwu to singkasaenya.” 41 Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Aku nempo taa nabarong nto lino, taa mawei resi Aku. 42 Pei komi si’a ewa wetu. Komi rani kojo nabarong nto lino. Aku mangansani kojo raya ngkomi, wali Aku kunsani komi taa mamporayang Pue Allah. Apa ane komi mamporayang Ia, ane ewa see komi damangantima Aku. 43 Pei nempo Aku ma’i napokau mPa’angKu, komi bo’omu mangantima Aku. Pei ane tau to yusa dama’i si’a napokau mPa’angKu, ojo mangaluluka pamporani ngkalionya, ane ewa see komi masanang mangantima ia. 44 Wali manasa resi Aku to bae batuanginya resi komi si’a danabarong i mPue Allah to samba’aja. To bae batuanginya resi komi, etu semo danabarong nu yunu ngkomi to lino. Wali gete, ane ewa see komi taa kojo damangaya Aku! 45 Pei nempo ewa see, ne’e mampobuuka Aku semo to damanganto’oka Pa’angKu mangkonong sala ngkomi. Anu to damampakanasa sala ngkomi, etu semo anu to natulis i Musa tempo owi. Wali komi mansarumaka komi darapalaes ane mangalulu anu to natulis i Musa etu. Pei kamonsonya komi taa mangaya to itulisinya. 46 Apa ane komi monso pu’u mangaya to natulis i Musa etu, ane ewa see komi damangaya seja Aku, apa i Musa nangantulis mangkonong Aku semo. 47 Pei komi taa mangaya anu to natulis i Musa etu, see naka matantu kojo komi taa seja damangaya gombo to si Aku.” Wali ewa wetu naika i Yesu mampakanasaka to Yahudi etu mangkonong koroNya.

John 6

1 Wali yako etu, tamo masae daratamo temponya roa nto Yahudi to rato’oka Roa Paskah. Wali tempo etu i Yesu pasi kami to anaguruNya malayag mangawote rano Galilea to rato’oka seja rano Tiberias. Pasi boros kojo tau to mangalulu i Yesu ri tempo etu apa sira roomo mangkita palaong to taa rapobiasa to inikaNya mampakatao muni tau to masaki. Wali ojo kadongka i Yesu pasi kami to anaguruNya nja’u sambote ndano, kami mana’u yako ri bangka panewa mandake wo’u sangkodi ri woto mpantana pei matunda ndate ria. 5 Tempo i Yesu matunda ndate woto mpantana etu, tempo etu Ia mangalo’a pei mangkita boros kojo tau to ma’i mangampago Ia. Wali Ia manganto’oka i Pilipus, to’oNya, “Yako imbare kita damangoli pangkoni to darapokonika tau boros etu?” 6 Wali kamonsonya i Yesu mangansani yami palaong to Ia damangika, pei Ia mampotanaka ewa wetu resi i Pilipus apa Ia rani mangansani bara ewa wimba to danato’o i mPilipus etu. 7 Wali i Pilipus mangansono, to’onya, “Gete! Kita taa kojo gana doi daraolika tau boros etu pangkoni! Sakowa saro ntau wayu mbuya mapalaong, tiroo taa gana doinya daraolika pangkoni see maya rapokonika tau boros etu, nempo ojo sangkodija samba’a tau tiroo taa gana.” 8 Wali samba’a wo’u anaguru i Yesu, i Andreas, to sintua’i pei i Simon Petrus, ia manganto’o, 9 “Re’e samba’a ana langkai to mangangkeni pangkoninya, etu semo lima mpa’i roti to raika yako pae to rato’oka jelai. Pasi ia mangkeni seja dua mba’a bau paka mayunu. Pei pangkoni etu taa kojo gana ane rapokonika tau ewa wetu kaborosinya!” 10 Pei i Yesu manganto’o, “To’oka tau boros etu matunda.” Wali kami to anaguruNya manganto’oka sira patunda, see naka sira matunda ri wawo ntarempas apa boros tarempas ndate ria. Wali tau etu boros, yabi lima nsowu owo to langkai. 11 Wali yako etu i Yesu mangoko roti to nawaika nu ana langkai etu pei makai-kai manganto’oka i Pue Allah tarima matao. Roo see Ia mangantilaka kami to anaguruNya panewa kami mampookoka tau boros to matunda etu. Pasi ewa see seja inikaNya bau, wali sira mangkoni paka mabosu. 12 Wali tempo sira samparia paka mabosumo, tempo etu i Yesu manganto’oka kami to anaguruNya, “Poromung toro mpangkoni to taa rakoni naka ne’e manja’at yau.” 13 Wali kami mangamporomung toro nu roti jelai to taa nakoni ntau boros etu. Toro mpangkoni to iporomung mami etu dasampuyuwa pei dua karanji nabuke. 14 Wali ojo pangkita ntau boros palaong to taa rapobiasa naika i Yesu etu, sira manganto’o, “Monso pu’u tau si’i semo to pantuntu tuntu i mPue Allah to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue manganto’o Ia dama’i ri lino si’i.” 15 I Yesu mangansani tau boros etu masanang kojo resi Ia see naka sira rani mangoko Ia pei mampakasaaka Ia mawali makole nsira, nempo si’a ewa wetu pamporani to si Ia. Wali see naka Ia mampiyaika sira, Ia mandake wo’u nto’u pantana ojo Ia ngkalioNya. 16 Wali ojo kawenginya rao, kami to anaguru i Yesu malonso muni lo’u wii ndano. 17 Rata la’u ria rao mawurimo, pei i Yesu tawa re’e muni resi kami. Wali kami mapone muni ri bangka dayau njo’u sambote ndano ri kota Kapernaum. 18 Wali ri rayanya kami mangawote rano etu, bombang mawali bose kojo naika ngoyu marimbo. 19 Panewa ojo kagananya lima bara ono kilometer kami mangawose bangka etu, tempo etu kami re’e mangangkita i Yesu mangampago bangka mami, pei i Yesu Ia malinja ri wawo nue. Wali kami meka kojo raya mami apa mampobuuka Ia bara wonggo. 20 Pei i Yesu manganto’oka kami, to’oNya, “Ne’e meka, Aku se’i.” 21 Wali ojo pangandonge mami gombo i Yesu etu, kami masanang mangawaika Ia mapone ri bangka mami. Panewa tempo Ia mapone, bangka etu mansaka dongka nja’u towo ndano to napago mami etu. 22 Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao, nja’u tampa i Yesu mampokoni tau boros, nja’u ria nja’uwa tau boros to owo roo napiyaika i Yesu pasi kami to anaguruNya nja’u sambote ndano etu. Sira tiroo mangampeas i Yesu apa sira mangansani tempo kami to anaguruNya mayoko mapone ri bangka, i Yesu tawa mangalulu kami mapone ri bangka etu. Ojo kami to anaguruNya semo to nayau. Pasi tempo kami mayoko etu tare yusa bangka to maya napone i Yesu. See naka tau boros mampondayaka i Yesu tawa nayau. 23 Pei yako etu rata bara sawei bangka to nadongka nja’u ria. Bangka etu dongka mosu ri tampa to i Yesu mampokoni tau boros roti ojo karoonya Ia makai-kai manganto’oka i Pue Allah tarima matao. 24 Wali tempo tau boros mangkita i Yesu pasi kami to anaguruNya tamo re’e ri oyo nsira nja’u ria, tempo etu sira mapone ri bangka to owo dongka etu pei mawote njo’u kota Kapernaum yau mangaliwu i Yesu. 25 Wali ojo pangarata ntau boros i Yesu nja’u sambote ndano etu, sira mampotanaka resi Ia, to’o nsira, “Pa’a Guru, mpia karata ngKomi rire?” 26 Pei i Yesu mangansono, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u komi si’a mangaliwu Aku saba komi mangansani batuanginya palaong to taa rapobiasa to inikangKu. Pei komi mangaliwu Aku saba komi mabosu mangkoni roti iwaikangKu wengi, wali komi rani rapokoni wo’u. 27 Wali komi madota mangampali pangkoni, pei ne’e pangkoni to taa masae maja’am to mawali bae batuanginya resi komi. Kasimbalinya yako etu, to tao-tao pangkoni to taa damaja’a yau to mawali bae kojo batuanginya resi komi. Etu semo anu to raporapaka ewa pangkoni to mangawai katuwu to singkasaenya. Wali Aku, Wiyaa nto Lino, damangawaika komi pangkoni to etu. Aku re’e kuasa mangika palaong to etu apa i Pue Allah, Pa’a, Ia roomo mampakanasa Ia semo to mampokau Aku.” Etu semo pasono i Yesu. 28 Wali tau boros etu mampotanaka wo’u, sira manganto’o, “Palaong kesaa danaika mami see kami damangika pamporani i mPue Allah?” 29 Wali i Yesu mangansono, “Palaong to naporani i mPue Allah, etu semo aya Aku to ipokauNya.” 30 Wali see naka tau boros manganto’oka Yesu, “Ane ewa see, kesaa palaong to danuika ngKomi to damawali tondong resi kami, see tempo kami mangkita kami damangaya Komi? Ane bue-bue ngkita tempo owi, sira mangkoni pangkoni mana nja’u pada bone. Etu semo palaong to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah, to manganto’o, ‘Ia mangawaika sira pangkoni to yako ndate saruga to danakoni nsira.’ Etu semo palaong to naika i Musa tempo owi. Wali wimba Komi bara maya mangika palaong to ewa wetu?” 32 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u si’a i Musa to mangawaika sira pangkoni to yako ndate saruga, Pa’angKu semo. Pei pasiwa pangkoni to Ia mangawaika sira tempo owi etu, si’awa pangkoni to monso. Tempo si’i semo Pa’angKu mangawaika komi pangkoni to monso to yako ndate saruga. 33 Apa pangkoni to nawaika i mPue Allah, etu semo to ma’i yako ndate saruga pei to mangawai katuwu to singkasaenya resi to lino.” 34 Wali tau boros manganto’o, “Pa’a, yako ri tempo si’i waika kami pangkoni etu ponto eo. 35 Wali i Yesu manganto’oka sira, Ia manganto’o, “Aku semo pangkoni to mangawai katuwu. Wali see naka i sema tau to mangalulu Aku, tau etu raporapaka ewa tau to tamo damoro komponya. Pasi i sema tau to mangaya Aku, tau etu raporapaka ewa tau to tamo damara nganganya rataka ri singkasaenya. 36 Pei ewa Aku roomo manganto’oka komi, komi re’e mangkita Aku, pei nempo ewa see komi tiroo taa mangaya. 37 Pei re’e tau to yusa to dama’i mangalulu Aku. Tau etu semo tau to nasarumakaka mPa’angKu Aku. Pasi samparia tau to ma’i mangalulu Aku etu, Aku taa kojo damangarubak yau. 38 Apa Aku ma’i yako ndate saruga si’a damangalulu pamporani ndaya to si Aku. Pei Aku ma’i damangalulu pamporani mPa’angKu to nampokau Aku. 39 Wali pamporani mPa’angKu to nampokau Aku, etu semo Ia rani Aku mangararamaka kojo samparia tau to isarumakakaNya resi Aku, see samparia sira darapolaes. Kasimbalinya yako etu, Ia rani Aku mangawangu muni samparia tau etu yako ri kapatenya ane rata ri kapuranya temponya to si’i. Apa ane ewa pamporani to si Ia, etu semo samparia tau to mangansani i sema kamonsonya Aku to AnaNya, pasi to mangaya Aku, tau etu damangarata katuwu to singkasaenya.” 41 Wali ojo pangandonge nto Yahudi gombo i Yesu etu, re’e sira to maja’a rayanya pei mangkambumbuka Ia apa saba Ia manganto’o, “Aku semo pangkoni to nama’i yako ndate saruga.” 42 Sira manganto’o, “Tau si’i i Yesu, Ia ojo ana i Yusup semo! Kita mangansani pa’aNya pei indoNya wali manasa resi kita Ia tau biasa semo. Wali gete, maka pei Ia manganto’o yako ndate saruga kama’iNya?” 43 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Pandooka kambumbu-mbumbu resi yunu ngkomi samba’a pei samba’a. 44 Apa tare tau to nakoto ma’i mangalulu Aku ane Pa’angKu to nampokau Aku taa mangangkeni ia resi Aku. Pasi tau to ma’i mangalulu Aku etu, Aku damangawangu muni ane rata ri kapuranya temponya to si’i. 45 Wali re’e to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah nja’u raya ntuntuNya. Ia magombo mangkonong tau to damangalulu Aku, to’onya, ‘Sira samparia paka danapotunde i mPue Allah.’ Ewa wetu to ratulis. Wali monso pu’u samparia tau to mampodongeka anu to napotundeka mPa’angKu pei to manasanya anu to napotundeka mPa’angKu etu, tau etu semo to ma’i mangalulu Aku. 46 Wali tau etu nempo napotundeka mPa’angKu si’a batuanginya sira re’e mangkita Pa’angKu, apa tare pasi samba’a tau to mangkita Ia. Ojo Aku to ma’i napokau i mPue Allah, Aku semo to re’e mangkita Pa’angKu. 47 “Wali Aku semo pangkoni to mangawai katuwu. Pasi Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau to mangaya Aku, tau etu re’emo katuwu to singkasaenya. 49 Ane buebue ngkomi tempo owi, sira mangkoni pangkoni mana nja’u pada bone, pei nempo sira mangkoni mana etu sira tiroo mate. 50 Pei pangkoni to Aku mangansaritaka komi, pangkoni to ma’i yako ndate saruga, ane tau mangkoni pangkoni to etu, ia tamo damate. 51 Wali Aku semo pangkoni to mangawai katuwu, to ma’i yako ndate saruga. Wali i sema tau to mangkoni pangkoni si’i, tau etu datuwu singkasaenya. Pangkoni si’i korongKu semo to Aku mangawaika yau to lino see maya mangarata katuwu.” 52 Wali ojo pangandonge nto Yahudi gombo i Yesu etu, sira maja’a rayanya pei maroso loonya masibanta, sira manganto’o, “Gete, wimba danaika ntau si’i mangawaika kita koroNya datakoni?” 53 Wali i Yesu mangaligi sira mangkonong pangaya ntau ri palaongiNya tempo Ia damangawaika yau koroNya pasi raaNya, batuanginya Ia mangangkapateka to lino. Ia manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u komi tare katuwu to singkasaenya resi komi ane komi taa mangkoni koro to si Aku, Wiyaa nto Lino, pasi manginu raangKu. 54 Pei tau to mangkoni korongKu pasi manginu raangKu, tau etu re’emo katuwu to singkasaenya. Pasi ane rata ri kapuranya temponya to si’i, Aku damangawangu muni tau etu yako ri kapatenya. 55 Apa korongKu pasi raangKu tempo Aku mangkapateka komi, korongKu pasi raangKu etu mampakaroso tonii ngkomi. Wali anu to mampakaroso tonii ngkomi, anu to etu semo to bae wo’u batuanginya pei pangkoni pasi anu to rainu to mampakaroso koro ngkomi. 56 Wali tau to mangkoni korongKu pasi manginu raangKu, tau etu maroo masingkatao pei Aku pasi Aku maroo masingkatao pei ia. 57 Wali Pa’angKu to nampokau Aku, Ia semo pu’u ngkatuwu, see naka Aku re’e katuwu. Pasi ewa see seja tau to mangkoni Aku, ia re’e seja katuwu apa Aku damangawaika ia katuwu to singkasaenya. 58 Wali korongKu si’i semo pangkoni to nama’i yako ndate saruga. Pangkoni si’i si’a ewa pangkoni mana to nakoni nu bue-bue ngkita tempo owi, apa sira mangkoni pangkoni etu pei nempo ewa see sira tiroo mate. Pei tau to mangkoni pangkoni si’i, tau etu datuwu singkasaenya.” 59 Wali gombo to nato’o i Yesu etu, Ia manganto’o tempo Ia mampotundeka tau ri raya banua to napampotunde nto Yahudi nja’u kota Kapernaum. 60 Wali boros anaguru i Yesu to mangandonge gomboNya etu. Tempo sira mangandonge, boros sira to manganto’o, “Gete, makasar kojo anu to Ia mampotundeka kita etu mangkonong mangkoni koroNya. Bara tare tau to nakoto mampodongeka!” 61 Wali tare tau to manganto’oka i Yesu mangkonong gombo nu anaguruNya etu, pei Ia mangansani sira sakambumbu apa saba anu to Ia nampotundeka etu. See naka Ia manganto’oka sira, to’oNya, “Wimba, komi bara rani mangandolika tangomu yako resi Aku apa saba gombongKu etu? 62 Ane sakowa to etu masuli resi komi, taa manto’o ane ratamo temponya komi mangkita Aku, Wiyaa nto Lino, mawolili muni nto’u wakangKu ri saruga! 63 Wali gombo to si Aku etu, gombo etu semo mampakanasaka resi komi ewa wimba jayanya komi damangarata Nosa i mPue Allah. Pasi Nosa i mPue Allah, Ia semo to mangawai katuwu. Ane to lino, tare kesaa to maya danaika see damangarata katuwu. 64 Pei taa samparia komi to damangarata katuwu etu apa re’e tau ri oyo ngkomi to taa mangaya Aku.” Wali naka pei i Yesu manganto’o gombo etu, apa yako ri pamulanya Ia mangansani yami to imba sira to taa mangaya Ia pasi to imba sira to damamposora yau Ia resi baliNya. 65 Wali Ia manganto’oka wo’u sira, to’oNya, “Re’e pu’u tau ri oyo ngkomi to taa mangaya Aku, wali etu semo to mampakanasa monso pu’u gombongKu ngena tempo Aku manganto’oka komi tare tau to maya ma’i mangalulu Aku ane Pa’angKu taa mangawai jaya.” Etu semo gombo i Yesu mampakanasaka sira tau to taa mangaya, sira taa kojo mangalulu jaya to nawai mPa’aNya etu. 66 Wali yako etu, boros anaguruNya to mangandolika tango nsira yako resi Ia pei tamo mangaluluka Ia. 67 See naka i Yesu mampotanaka resi kami to anaguruNya to sampuyu pei dua, Ia manganto’o, “Wimba komi bara rani seja mampiyaika Aku?” 68 Wali i Simon Petrus mangansono, to’onya, “Pue, tare batuanginya kami mangaluluka tau to yusa. Apa ojo Komi semo to re’e kareba to mangawai katuwu to singkasaenya. 69 Wali kami mangayamo pasi kami mangansanimo Komi semo i Kerisitu, Ana i mPue Allah to tuwu.” 70 Wali i Yesu manganto’oka kami, “Aku semo to nangampilis komi sampuyu pei dua. Pei nempo ewa see, re’e samba’a yako ri oyo ngkomi to mawali joa i ngKepala nto pantipu semo.” 71 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, Ia magombo mangkonong i Yudas, ana i nSimon Iskariot. Apa i Yudas ia samba’a kami to anaguru i Yesu to sampuyu pei dua, pei nempo ewa see ia tiroo damamposora yau i Yesu resi baliNya.

John 7

1 Wali yako etu i Yesu mangalinjak propinsi Galilea. Ia tawa rani yau njo’u propinsi Yudea apa re’e to Yahudi nja’u ria to rani mampopate yau Ia. 2 Pei mosu rata temponya roa nto Yahudi to rato’oka Roa Tenda, 3 tempo etu a-i-a’i i Yesu mampokore Ia, sira manganto’o, “Piyaika lipu si’i pei inta pago roa nja’u Yudea see anaguruMu nja’u ria maya mangkita seja palaong to taa rapobiasa to nuika ngKorom. 4 Apa ane Korom rani naponsani ntau boros, Korom taa maya mangawuni palaong to Nuika. Wali ane Korom damangika palaong to taa rapobiasa etu, gete, to tao-tao Korom mampapokitaka resi tau sambawo lino!” 5 Wali ewa wetu nato’o ntua’i i Yesu mampokore Ia, apa sakowa sira to sintua’i pei Ia, sira taa seja mangaya Ia. 6 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Tawa rata temponya to masipato Aku dayau. Pei ane komi, mpia temponya komi rani yau, komi maya yau apa komi taa maja’a nakita nto lino. Pei ane Aku, Aku maja’a nakita nsira apa Aku sangkani mampaponsanika sira lengko nsira to maja’a. 8 Wali intamo komi njo’u roa etu. Aku tawa dayau, apa tawa rata temponya to masipato Aku dayau.” 9 Wali ewa wetu gombo i Yesu resi tua’iNya. Roo see Ia maroo-roo ruyu nja’u propinsi Galilea. 10 Wali yako etu a’i-a’i i Yesu mayoko dayau ndeku Yerusalem damangampago roa. Pei payunya sira yau, i Yesu yau seja, pei tempo Ia yau etu, Ia taa yau sinjaya pei tau boros. Ia yau tempo tare tau boros to mangkita. 11 Wali re’e to Yahudi to mangaliwu-liwu Ia nja’u tampa rapangika roa. Sira mampotanaka resi tau nja’u ria, to’onya, “Imbare ngkai etu?” 12 Pasi ane tau boros to siromu tempo roa etu, sira mampojawaka resi yunu nsira samba’a pei samba’a mangkonong i Yesu. Re’e to manganto’o, “Ia tau to matao.” Pei re’e seja tau to manganto’o, “Taa! Ia ojo mangantipu tau.” 13 Ewa wetu naika nsira magombo mangkonong i Yesu, pei tare sira to magombo mangkonong Ia tempo boros tau mangandonge, apa sira meka bara danahuku ntau tu’a nto Yahudi apa tau tu’a etu, sira taa masanang ane tau boros magombo mangkonong i Yesu. 14 Wali ri tongonya roa etu, i Yesu yau ri banua i mPue Allah pei mula mampotunde tau nja’u tongonatanya. 15 Ojo pangandonge nto Yahudi gombo i Yesu mampotundeka tau etu, re’e sira to ipu rayanya mandonge gomboNya to pande kojo etu. Sira manganto’o, “Tau si’i tare maguru ri sekolah agama ngkita, wali yako imbare pangarataNya kapande to ewa wetu?” 16 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Anu to Aku mampotundeka komi, si’a Aku pu’unya. I Pue Allah to nampokau Aku, Ia semo pu’unya. 17 Wali i sema tau to monso pu’u rani mangika pamporani i mPue Allah, matantu tau etu damangansani anu to Aku mampotundeka bara yako resi i Pue Allah semo pu’unya, bara ojo gombo to si Aku semo. 18 Wali ane tau mampotunde ojo yako pampobuuka to si iaja, tau etu ojo mamporani danabarong nsa’e. Pei tau to mampotunde apa mamporani sa’e mangabarong tau to nampokau ia, tau etu taa mawuti wali ia masipato rasarumaka. 19 Komi mangansani i Musa semo to nangawaika komi porenta, pei tare pasi samba’a komi to mangalulu kojo porenta etu. Manasa resi Aku komi taa mangalulu porenta i Musa apa porenta etu manganto’o, ‘Ne’e mampopate sa’e,’ pei komi rani mampopate yau Aku!” 20 Pei ojo pangandonge ntau boros gombo i Yesu etu, sira manganto’o, “Gete! Kameasa Korom! Tare tau to mansongka damampopate yau Korom!” 21 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Aku sangkanija mangika palaong to taa rapobiasa ri Eo Rapandoo, pasi tempo etu komi ipu rayamu mangkita Aku mangika palaong ri eo etu. 22 Pei kamonsonya komi seja mangika palaong ri Eo Rapandoo. Apa komi mangansui ngana ngkomi nempo ri Eo Rapandoo apa mangalulu porenta to nawaika i Musa komi. (Pei kamonsonya porenta to etu si’a yako i Musa, apa ri tempo tawa re’e i Musa, tempo etu semo i Pue Allah manganto’oka bue-bue ngkita mangika palaong to etu.) 23 Wali ane komi mangabiaka ana kodi rasui ri Eo Rapandoo naka ne’e raewa porenta i Musa, ane ewa see, maka pei komi maja’a rayamu resi Aku apa saba Aku mampakatao muni koro ntau kabaenya ri Eo Rapandoo? 24 Ne’e mangabotus Aku ane tawa manasa mangkonong palaong to inikangKu. To tao-tao komi mangabotus Aku singkonong pei anu to masipato ri pangkita i mPue Allah.” Ewa wetu nato’o i Yesu manganseko tau etu. 25 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, re’e to Yerusalem to manganto’o, “Bara si’anya tau si’i semo to tau tu’a ngkita mansongka damampopate yau? 26 Lo’a, Ia magombo ri tango ntau boros pei tau tu’a ngkita etu sira taa mangewa Ia. Wali wimba, tau tu’a ngkita sira bara mampobuuka Ia monso pu’u i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah? 27 Pei gete, taa maya ewa wetu, apa ane i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, tare tau to mangansani yako imba kama’iNya etu. Pei ane tau si’i kita mangansani kojo yako imba kama’iNya.” 28 Wali tempo sira manganto’o gombo etu, i Yesu tiroowa mampotunde ri tongonata banua i mPue Allah etu. Pei Ia mangandonge gombo ntau to manganto’o sira mangansani yako imba kama’iNya. See naka Ia mampakaroso looNya manganto’o, “Ane ewa pampobuuka ngkomi, komi mangansani Aku pasi mangansani yako imba kama’ingKu, pei taa monso! Apa Aku taa ma’i ojo mangalulu songka to si Aku. Aku ma’i napokau i mPue Allah. Ia masipato rasarumaka, pei komi taa mangansani i sema kamonsonya Ia. 29 Pei Aku mangansani kojo i sema kamonsonya Ia apa Aku ma’i yako resi Ia pasi Ia semo to nampokau Aku.” 30 Wali ojo pangandonge ntau boros gombo i Yesu etu, re’e ri oyo nsira to ranimo mangansoko Ia apa Ia manganto’o yako resi i Pue Allah kama’iNya. Pei ane ewa songka i mPue Allah tawa rata temponya Ia darasoko, wali see naka tau taa mawali mangansoko Ia. 31 Pei boros seja tau nja’u ria to mangaya Ia. Sira manganto’o samba’a pei samba’a, “Tare yusa i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, kasimbalinya yako tau si’i. Apa tare tau to yusa to manganangi Ia mangika palaong to taa rapobiasa.” 32 Wali to Yahudi to aliran Parisi, sira mangandonge anu to napojawaka ntau boros mangkonong i Yesu. See naka to Parisi etu sindarandara pei kepala-kepala nto pampue sira mampokau bara sawei mba’a tau yau damangansoko i Yesu. Tau to napokau nsira etu, tau etu palaonginya mangajagai banua i mPue Allah. Wali pomakaunya etu yau mangampago i Yesu. 33 Wali tempo to Parisi pasi yunu nsira mampokau tau etu, tempo etu i Yesu tongotongonya mampogomboka tau boros. Ia manganto’o, “Aku tamo masae kojo siwaka pei komi, Aku damawolili muni resi Ia to nampokau Aku. 34 Tempo etu komi damangaliwu Aku, pei komi tamo damangarata Aku, apa komi taa maya yau ri tampa daKukayako etu.” 35 Wali ojo pangandonge ntau tu’a nto Yahudi gombo i Yesu etu, sira mampotanaka samba’a pei samba’a, to’onya, “Bara imbanjo danakanjo’u ngkai si’i naka pei Ia manganto’o kita tamo maya damangarata Ia? Wimba, Ia bara yau damaroo resi yunu-yunu ngkita to Yahudi to maroo nja’u lipu nto Yunani, see damampotunde wo’u to Yunani etu? 36 Apa Ia manganto’o, ‘Komi damangaliwu Aku, pei komi tamo damangarata Aku.’ Pasi Ia manganto’o seja, ‘Komi taa maya yau ri tampa daKukayako etu.’ Wali kesaa batuanginya gomboNya etu?” Wali ewa wetu nato’o nto Yahudi etu. 37 Wali yako etu ratamo eo to pangkaroonya Roa Tenda . Eo etu semo to bae kojo batuanginya ane ri roa etu. Wali tempo etu i Yesu makore ri tango ntau boros, Ia maroso looNya mangaligi sira, to’oNya, “I sema tau to mamporani ue to mangawai katuwu, to tao-tao ia mai mangalulu Aku panewa Aku damampapoinuka ia ue to mangawai katuwu etu. 38 Palaong to etu singkonong pei anu to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong tau to mangaya Aku. Anu to ratulis etu manganto’o, ‘Tau to mangaya Aku, tau to etu re’e mata nu ue to maili yako ri rayanya, ue etu mangawai katuwu.’” 39 Wali etu semo ligi to nato’o i Yesu. Ane ri ligi etu, ue to mangawai katuwu batuanginya i Nosa Mapasing to dama’i damaroo ri raya ntau to mangaya i Yesu. Pei tempo etu i Nosa Mapasing tawa rawaika resi tau apa i Yesu tawa tiokotaka muni nto’u saruga. Wali ane tempo Ia datiokotaka muni nto’u saruga etu, tempo etu Ia damangoko muni kayawaNya. 40 Wali ojo pangandonge ntau boros gombo i Yesu etu, re’e sira to manganto’o, “Monso pu’u tau si’i to pantuntu tuntu i mPue Allah to kita mangampea!” 41 Pasi sangga’a manganto’o, “Ia i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah!” Pei re’e wo’u tau to taa mangansani i Yesu rapoanaka nja’u kota Betlehem. Sira mampondayaka Ia rapoanaka nja’u propinsi Galilea, see naka sira manganto’o, “Si’a! Apa i Kerisitu taa dama’i yako nja’u Galilea. 42 Apa tuntu i mPue Allah manganto’o i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia wiyaa i Makole Daud. Pasi Ia darapoanaka nja’u kota Betlehem, kota to nakaroo i Daud tempo owi.” 43 Wali tau boros etu mawali masimpayu rayanya apa saba i Yesu. 44 Re’e sira to rani mangansoko Ia, pei tare tau to mangansoko. 45 Wali yako etu tau to palaonginya mangajagai banua i mPue Allah, sira yau muni resi kepala-kepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi to roomo nampokau sira yau mangansoko i Yesu. Rata nja’u ria, tau to nampokau sira etu mampotanaka resi sira, to’onya, “Gete! Maka pei komi taa mangkeni Ia?” 46 Wali tau etu mangansono, sira manganto’o, “Kami taa mangansoko Ia apa kami re’e mangandonge anu to Napotundeka. Wali rataka ri tempo si’i, tawa re’e tau to manganto’o gombo to ewa wetu kagayanya!” 47 Wali to Yahudi to aliran Parisi, sira manganto’o, “Gete! Wimba, komi seja natipu ngkai etu? 48 Lo’a, tare pasi samba’a kami to aliran Parisi bara tau tu’a nto Yahudi to mangaya Ia. 49 Pei tau boros to bea etu, to taa manasanya porenta i Musa, sira mangaya Ia, wali sira danatanaa yau i mPue Allah.” 50 Wali tempo to Yahudi to aliran Parisi magombo etu, nja’u seja i Nikodemus to yau mangampago i Yesu seore ri raya mburi. Ia seja to Yahudi to aliran Parisi, wali ia manganto’oka yununya etu, 51 “Ane ewa porenta ngkita, kita taa maya mangahuku tau ane tawa mangandonge ruyu notonya see manasa palaong to inikanya.” 52 Pei yunu i Nikodemus to Parisi etu mampokore ia, sira manganto’o, “Gete! Korom seja tau Galilea! Paguru ruyu tuntu i mPue Allah, panewa korom damanasa seja tare pasi samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah to ma’i yako nja’u Galilea.” 53 Wali ojo karoonya sira manganto’o gombo etu, sira samparia yau muni njo’u banua nsira samba’a pei samba’a.

John 8

1 Wali tempo kepala-kepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi etu yau muni ri banua nsira, tempo etu i Yesu yau ri Tongku Saitun. 2 Pei ojo kaeonya rao Ia mawolili muni njo’u raya ngkota Yerusalem pei yau ri banua i mPue Allah. Rata nja’u ria, boros kojo tau mangampago Ia, wali Ia matunda pei mampotunde sira. 3 Yako etu ma’i bara sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa pasi tau to aliran Parisi. Sira mangangkeni samba’a tau we’a to nasoko ntau tempo masala. Wali sira mampapokore ia ri tango ntau boros etu. 4 Panewa sira manganto’oka i Yesu, “Guru, tau we’a si’i nasoko tau tongo-tongonya masala. 5 Wali ane ewa porenta i Musa, i Musa manganto’oka kita tau we’a to ewa wetu taa maya taa rapopate yau ratasoka watu. Pei wimba ane ewa pampobuuka ngKorom?” 6 Naka pei sira mampotanaka ewa wetu resi i Yesu apa sira rani mangakal Ia see tuwu-tuwuja Ia damangika palaong to masipato nato’oka nsira sala. Apa ane Ia manganto’o taa matao ratasoka watu tau we’a etu, batuanginya Ia mangewa porenta i Musa. Pei ane Ia manganto’o matao ratasoka watu tau we’a etu, ane ewa see Ia mangewa porenta nto Roma. Pei i Yesu ojo kamongkamongka mangantulisika tanujuNya ri tana. Ia ewa taa mangandonge to nato’oka nsira resi Ia etu. 7 Pei sira tare pandoonya mampotanaka resi Ia, wali see naka Ia makore pei manganto’oka sira, to’oNya, “I sema komi to tare dosanya, tau etu semo ruyu mangantasoka ia watu.” 8 Roo see Ia mamongka muni mangantulis wo’u ri tana. 9 Wali ojo pangandonge ntau to mangkeni tau we’a gombo to nato’o i Yesu etu, sira mangansani monso pu’u sira paka madosa. Wali see naka sira miyai samba’a pei samba’a, mula yako ri tau to tu’anginya rataka sira samparia miyai yau. Yako etu jamo i Yesu sira dua tau we’a to nja’uwa nja’u ria. 10 Wali i Yesu makore wo’u pei Ia mangkita jamo sira dua tau we’a, wali Ia mampotanaka resi tau we’a etu, Ia manganto’o, “A’ingKu, imbare tau to nampakasala korom etu? Wimba bara tamo re’e tau to damangantasoka korom watu?” 11 Wali tau we’a etu manganto’o, “Tamore, Pa’a.” Panewa i Yesu manganto’o, “Aku seja taa mangahuku korom. Intamo pei ne’emo mangika dosa.” Ewa wetu gombo i Yesu resi tau we’a to masala etu. 12 Wali yako etu i Yesu mampogomboka wo’u tau boros, Ia manganto’o, “Aku maya raporapaka ewa pansona to mampapokitaka tau jaya. Apa Aku mampaponsanika to lino jaya to monso. Wali i sema tau to mangalulu Aku, tau etu tamo ewa malinja ri raya mburi apa ia re’e reme to mampapokitaka ia jaya damangarata katuwu.” 13 Wali to Yahudi to aliran Parisi, sira manganto’oka i Yesu, “Korom mampoanika Korom semo to mampaponsanika tau jaya to monso, pei gete, ojo Korom semo to mawali matamanasa mangkonong koroMu. Tare tau to yusa to mawali matamanasa, wali taa masipato raaya gomboMu etu.” 14 Wali i Yesu mangansono, “Nempo Aku semo to mawali matamanasangKu, pei gombongKu etu masipato rasarumaka, apa Aku Kunsani yako imbare kama’ingKu pasi Aku Kunsani seja tampa to daKukanjo’u. Pei komi taa mangansani yako imbare kama’ingKu pasi taa seja mangansani tampa to daKukanjo’u etu. 15 Wali ane komi mangabotus Aku pei manganto’o taa monso gombongKu, pangabotus ngkomi etu taa kono kojo apa ojo mangalulu pampobuuka nto lino. Pei ane Aku, Aku tawa mangabotus tau ri tempo si’i. 16 Pei rapanya ane Aku mangabotus tau, kono kojo Kuika, apa si’a ojo Aku mangika palaong to etu. Pa’angKu to nampokau Aku, Ia mangika seja palaong to etu sindarandara pei Aku. 17 Ane ewa porenta ngkomi, re’e ratulis to manganto’o ane dua mba’a tau mawali matamanasa pei sewaju gombo nsira dua, manasa gombo nsira etu monso. 18 Wali Kami dua to mawali matamanasa. Apa Aku mawali matamanasa mangkonong korongKu, pasi Pa’angKu to nampokau Aku, Ia semo matamanasa to kadua mangkonong Aku. Wali see naka gombongKu etu masipato nuaya ngkomi.” 19 Wali to Yahudi to aliran Parisi etu, sira mampotanaka resi Ia, “Imbare Pa’aMu?” I Yesu mangansono, “Komi taa mangansani i sema kamonsonya Aku, pasi komi taa seja mangansani i sema kamonsonya Pa’angKu. Apa ane komi mangansani i sema kamonsonya Aku, komi damangansani seja i sema kamonsonya Pa’angKu.” 20 Wali i Yesu manganto’o gombo etu tempo Ia mampotunde tau nja’u banua i mPue Allah. Tempo etu Ia ri raya nsongi to nja’u peti to napamposaka ntau doi to rawaika resi i Pue Allah. Pei tempo Ia magombo etu, tare tau to mangansoko Ia apa tawa rata temponya to napilis i mPue Allah. 21 Wali i Yesu manganto’oka wo’u sira, to’oNya, “Aku damampiyaika komi, pasi komi damangaliwu Aku, pei komi taa kojo damangarata Aku. Komi taa maya yau ri tampa to daKukayako apa komi damate re’e katawanya dosa ngkomi ralapas.” Ewa see nato’o i Yesu. 22 See naka re’e to Yahudi to manganto’o, “Maka pei Ia manganto’o kita taa maya yau ri tampa to daNakayako? Wimba, Ia bara damanoo?” 23 Pei i Yesu manganto’oka sira, “Komi yako ri lino si’i, wali komi ojo to lino semo. Pei Aku yako ndate saruga, wali Aku si’a ojo to lino. 24 Aku roomo manganto’oka komi ngena komi damate re’e katawanya dosa ngkomi ralapas. Naka pei Aku manganto’o ewa wetu apa etu semo to damawali ane komi taa mangaya anu to Aku roomo manganto’o mangkonong i sema kamonsonya Aku.” 25 Wali sira mampotanaka resi i Yesu, “I sema kamonsonya Korom?” Wali i Yesu mangansono, “Aku semo Ia to Aku room mampakanasa resi komi yako ri temponya Aku owo mula mampotundeka tau seore. 26 Pei ane mangkonong komi, boros wo’u gombo to maya Aku manganto’o manganseko lengko ngkomi to sala. Pei Aku tawa damangika ewa see apa Ia to mampokau Aku, Ia tawa manganto’oka Aku mangika palaong to etu. Ia masipato kojo rasarumaka, wali anu to Aku re’e mangandonge yako resi Ia, ojo to etu semo to Aku mamparata resi komi to lino.” Wali ewa wetu pasono i Yesu. 27 Pei tau to mangandonge gombo i Yesu etu, sira taa mangansani batuanginya gomboNya etu mangkonong Pa’aNya. 28 Wali see naka i Yesu manganto’oka sira, “Darata temponya komi damangansani monso pu’u anu to Aku roomo manganto’o mangkonong i sema kamonsonya Aku. Etu semo temponya komi roomo mangokotaka Aku, Wiyaa nto Lino, ri kaju pasape. Pasi tempo etu komi damangansani Aku taa mangika bara kesaa ane korongKu ngkalio, pei anu to napotundeka mPa’angKu Aku, ojo to etu semo to Aku manganto’o. 29 Wali Pa’angKu to nampokau Aku, Ia sangkani siwaka pei Aku. Pasi Ia taa mampiyaika Aku apa Aku sangkani mangika palaong to mampakasanang Ia.” 30 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, tempo etu semo boros tau to mangaya Ia. 31 Wali i Yesu manganto’oka to Yahudi to mula mangaya Ia, to’oNya, “Ane komi mangkongko kojo anu to Aku mampotundeka komi, komi monso pu’u anagurungKu. 32 Pasi ane ewa see, komi damangansani anu to monso, pasi anu to monso etu damangalapa komi yako anu to mampowatua komi.” 33 Wali tau boros manganto’o, “Kami wiyaa i Abraham, pasi tawa re’e pasi samba’a tau to mampowatua kami. Wali kesaa batuanginya gombo ngKomi to manganto’o kami daralapa yako anu to mampowatua kami?” 34 Wali i Yesu manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u samparia tau to mangika dosa, tau etu paka watua nu dosa. 35 Wali ane rapanya watua, ia maroo seja ri raya banua ntau puenya, pei ia maya rapaposuwu yako ri banua etu . Pei ane ana ntau pue banua etu, ia taa darapaposuwu. 36 Pasi ane ana ntau pue banua, ia re’e kuasa mangalapa muni tau to rapowatua see sira tamo mawali watua. Wali ewa see seja Aku. Aku Ana i mPue Allah, wali Aku re’e kuasa mangalapa komi to watua nu dosa. Wali ane Aku semo to mangalapa komi yako ri kuasa nu dosa, komi monso pu’u ralapa, si’amo watua nu dosa. 37 Aku Kunsani komi wiyaa i Abraham, pei nempo ewa see, komi taa mangika lengko to masipato naika mbiyaa i Abraham. Kasimbalinya yako etu, komi rani mampopate yau Aku apa komi bo’omu mangantima anu to Aku mampotundeka komi. 38 Wali Aku manganto’oka komi mangkonong anu to Aku mangkita tempo aku siwaka pei Pa’angKu. Pei komi mangalengkoka anu to nudonge ngkomi yako resi pa’a ngkomi, see naka komi rani mampopate yau Aku.” 39 Wali tau boros manganto’o wo’u, “I Abraham semo pa’a mami.” Pei i Yesu manganto’o, “Ane monso pu’u komi ngana i Abraham, komi damampolengkoka lengko to naika i Abraham tempo owi. 40 Pei komi taa mampolengkoka lengko i Abraham. Komi rani mampopate yau Aku apa saba Aku mamparata resi komi anu to monso to nato’oka i mPue Allah Aku. Si’a ewa wetu palaong to naika i Abraham! 41 Wali manasa si’a lengko i Abraham to nulengkoka ngkomi. Komi mampotumbu lengko mpa’a ngkomi semo. Wali tau boros manganto’o, “Gete! Kami samba’aja Pa’a mami, etu semo i Pue Allah. Kami si’a ana bule!” 42 Wali i Yesu manganto’oka sira, “Ane monso pu’u i Pue Allah Pa’a ngkomi, komi damamporayang Aku. Apa Aku ma’i yako resi i Pue Allah semo, see naka Aku re’i rire. Aku taa ma’i mangalulu songka to si Aku, Aku ma’i napokau i mPue Allah. 43 Maka pei komi taa mangansani gombongKu? Komi taa mangansani apa komi bo’omu mampodongeka anu to Aku mampakarebaka resi komi. 44 Naka pei komi ewa wetu apa i Kepala nto pantipu semo pa’a ngkomi. Pasi komi rani mangalulu pamporani to si ia. Yako ri pamulanya ia mampopate tau. Pasi ia taa mampasimbalika anu to monso apa tare anu to monso resi ia. Pasi ia biasa kojo mawuti apa ewa wetu semo lengkonya. Ia to pawutis pasi samparia wuti ia semo pu’unya. 45 Pei ane Aku, Aku manganto’oka komi anu to monso, see naka komi taa mangaya gombongKu etu. 46 Aku tare mangika dosa, wali see naka tare pasi samba’a komi to nakoto manganto’o ri kamonso-monsonya Aku tau madosa. Pasi samparia to Aku manganto’o paka monso, wali maka pei komi taa mangaya gombongKu etu? 47 GombongKu etu yako resi i Pue Allah semo. Pasi i sema tau to i Pue Allah Pa’anya, tau etu mampodongeka gombo i mPue Allah. Wali manasa komi si’a i Pue Allah Pa’amu apa komi bo’omu mampodongeka gomboNya to Kuporata etu.” 48 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, re’e to Yahudi to manganto’oka Ia, sira manganto’o, “Monso pu’u gombo mami tempo kami manganto’oka Korom si’a kamonsonya to Yahudi, ojo to Samaria semo. Pasi Korom kameasa!” 49 Pei i Yesu manganto’o, “Aku si’a kameasa. Aku manga’angga Pa’angKu, pei komi taa manga’angga Aku. 50 Pei taa mawei resi Aku, apa Aku si’a rani na’angga nsa’e. Pei re’e to yusa to rani tau manga’angga Aku. Etu semo Pa’angKu. Ia semo to rani tau manga’angga Aku pasi Ia damangabotus tau to mampobo’o Aku. 51 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u tau to mampalaika gombongKu, tau etu taa kojo damangarata kapate.” 52 Wali re’e to Yahudi to manganto’oka i Yesu, “Gete! Manasamo resi kami si’i-si’i Korom monso pu’u kameasa! Apa i Abraham roomo namate yau pasi ewa see seja samparia to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Pei Korom manganto’o ane tau mampalaika gomboMu, tau etu taa kojo damangarata kapate. 53 Wimba, Korom bara bae wo’u anggamo pei bue mami, i Abraham? Ia roomo namate yau pasi samparia to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi room seja mate yau. Wali gete, i sema kamonsonya to nupoanika ngKorom?” 54 Wali i Yesu manganto’o, “Ane Aku manga’angga korongKu, tare batuanginya. Pei Pa’angKu, Ia semo to manga’angga Aku. Komi mampoanika Ia Allahmu, 55 pei komi taa masinsani pei Ia. Aku semo to masinsani pei Ia. Wali ane rapanya Aku manganto’o Aku taa masinsani pei Ia, ane ewa see Aku mawuti sewaju pei komi. Pei Aku masinsani kojo pei Ia pasi Aku mampalaika gomboNya. 56 Wali i Abraham, bue ngkomi, ia ndende kojo rayanya tempo owi mampobuuka temponya Aku dama’i ri lino si’i. Pasi ia roomo mangkita kama’ingKu etu, wali masanang kojo rayanya.” 57 Wali to Yahudi etu manganto’oka i Yesu, “Gete! Maka pei Korom mampoanika mangansani pampobuuka i Abraham? Korom tawa rata lima mpuyu nto’u, wali taa kojo re’e jaya dasimparata pei i Abraham apa ia masaemo kapatenya!” 58 Panewa i Yesu manganto’oka sira, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e katawanya kare’e i Abraham, Aku re’emo!” 59 Wali ojo pangandonge nto Yahudi gombo i Yesu etu, sira maja’a rayanya mampobuuka Ia mampoanika i Pue Allah, wali sira mangoko watu daratasoka i Yesu, pei taa mawali apa Ia masaya yau pei miyai yako ri banua i mPue Allah.

John 9

1 Wali i Yesu pasi kami to anaguruNya malinja-linja ndate Yerusalem. Tempo etu kami mangkita samba’a tau to buta yami yako ri kare’enya. 2 Wali kami to anaguru i Yesu mampotanaka resi Ia, kami manganto’o, “Pa’a Guru, i sema to nangika dosa naka pei tau si’i buta yami yako ri kare’enya? Bara ia semo nangika dosa, bara tau tu’anya?” 3 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Naka pei tau si’i buta, si’a apa ia re’e mangika dosa. Pasi si’a seja apa saba tau tu’anya nangika dosa. Naka pei ia buta see tau boros damangkita palaong to danaika i mPue Allah resi ia. 4 Tempo si’i raporapaka ewa bae eo, apa ane bae eo tau nakoto mapalaong. See naka to tao-tao kita mangika palaong i mPue Allah to nampokau Aku tempo kita tiroowa mangkoto mangika. Apa darata temponya kita tamo maya mangika palaong ri lino si’i. Tempo etu raporapaka ewa raya mburi, apa ane ri raya mburi tau tamo maya mapalaong. 5 Wali tempo Aku re’ewa ri lino si’i, Aku semo to ewa pansona to mampakaremeka to lino jaya to monso.” 6 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia mayua ngeruNya ri tana panewa ngeru etu igalokaNya tana see mawali gege. Panewa roo see Ia mangoko gege etu pei mampalasika ri mata ntau buta etu. 7 Yako etu Ia manganto’oka ngkai etu, “Inta pando’u njo’u limbo to rato’oka Siloam.” (Siloam etu batuanginya ‘Rapokau.’) Wali ngkai buta etu ia yau njo’u limbo etu pei mando’u nja’u ria. Panewa tempo ia mampiyaika muni limbo etu dayau muni njo’u banuanya, tempo etu ia mangkitamo rao. 8 Wali yununya to samba’a lipu mangkita ia tempo ia yau muni. Pasi tau to yusa mangkita seja ia. Tau etu tempo ruyu mananya mangkita ngkai etu mamporapi doi resi tau apa ia buta, tare yusa jaya damangarata doi. Wali tau to mangkita ia tempo ia yau muni etu, sira manganto’o, “Bara si’anya ngkai si’i to tempo ruyu biasa matunda-tunda mamporapi doi resi tau?” 9 Wali re’e tau to manganto’o, “Ia semo.” Pei re’e wo’u tau to manganto’o, “Si’anya. Ia ojo sewaju ta’anya ewa ngkai si’i.” Pei ngkai to owo room rapakatao matanya etu, ia manganto’o, “Monso kojo aku semo tau to nuto’o ngkomi etu.” 10 Wali sira mampotanaka resi ia, “Kesaa to mawali resi korom naka pei korom maya mangkita rao?” 11 Ngkai etu mangansono, “Tau to rato’oka i Yesu, Ia re’e mangika gege yako ri ngeruNya pei mampalasika ri matangku. Panewa roo see Ia manganto’oka aku, ‘Inta pando’u njo’u limbo to rato’oka Siloam.’ Wali aku yau mando’u njo’u ria, panewa aku maya mangkita rao.” 12 Wali ojo karoonya ngkai etu manganto’o anu to mawali resi ia, yununya etu mampotanaka, “Imbare tau to nampakatao korom etu?” Pei ngkai etu manganto’o, “Taa kunsani.” 13 Wali tempo i Yesu mayua ngeruNya ri tana panewa ngeru etu igalokaNya tana see mawali gege, roo see gege etu ipalasikaNya ri mata ntau buta, tempo pangikaNya palaong to etu kono ri Eo Rapandoo. Wali yunu ngkai to rapakatao matanya to buta etu mangkeni ia resi to Yahudi to aliran Parisi. 15 Rata nja’u si sira, to Yahudi to aliran Parisi mampotanaka seja resi ngkai etu, sira manganto’o, “Kesaa to mawali resi korom naka pei korom mangkita seja rao ri tempo si’i?” Wali ngkai etu manganto’o, “Tau to sanganya i Yesu, Ia nampalasika gege ri matangku, roo see aku mando’u, panewa ojo karoonya aku mando’u etu aku mansaka mangkitamo rao.” 16 Wali re’e to Yahudi to aliran Parisi etu to manganto’o, “Tau to nangika palaong to etu si’a napokau i mPue Allah, apa Ia taa mampalaika porenta to manganto’o ne’e mapalaong ri Eo Rapandoo. Wali Ia ojo tau madosa semo.” Pei re’e seja sira to manganto’o, “Tau etu taa mangika dosa. Apa ane tau madosa taa nakoto mangika palaong to taa rapobiasa to ewa wetu.” Wali to Yahudi to aliran Parisi etu masimpayu raya nsira. 17 See naka sira mampotanaka wo’u resi ngkai to rapakatao matanya etu, sira manganto’o, “Korom semo to napakatao ntau etu matamu, wali wimba panto’o ngkorom mangkonong Ia?” Wali ngkai etu mangansono, to’onya, “Ane ewa pampobuuka to si aku, tau etu to pantuntu tuntu i mPue Allah semo.” 18 Pei re’e kepala-kepala nto Yahudi to taa rani mangaya monso pu’u ngkai etu buta tempo ruyu pei owo roo rapakatao matanya see naka mangkita seja rao. Wali sira mampokau tau yau mampokio tau tu’a ngkai etu. 19 Panewa ojo karata ntau tu’anya, to Yahudi etu mampotanaka resi sira dua, sira manganto’o, “Wimba, bara si’i semo ana ngkomi to nuto’o ngkomi ia buta yami yako ri kare’enya? Ane ewa see, kesaa mawali naka pei ia nakitamo rao?” 20 Wali tau tu’a ngkai etu manganto’o, “Monso pu’u ngkai etu ana mami, pasi monso seja ia buta yami yako ri kare’enya. 21 Pei kami taa kunsani kesaa mawali naka pei ia maya mangkita rao ri tempo si’i. Pasi kami taa seja kunsani bara sema to nampakatao matanya. Patanaka resi ia semo. Apa ia baemo, wali ia nansani mangansono.” 22 Naka pei tau tu’a ngkai etu manganto’o ewa wetu apa sira meka resi kepala-kepala nto Yahudi etu. Apa sira mangansani kepala-kepala etu roomo manganto’o i sema tau to mampatimonso i Yesu Ia Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, tau etu tamo darabiaka damasua ri banua napampotunde nsira. 23 See naka tau tu’a ngkai etu manganto’o, “Ia baemo, wali patanaka resi ia.” 24 Wali kepala-kepala nto Yahudi etu mampokio wo’u kadua ngkaninya tau to buta tempo ruyu etu. Sira manganto’oka ia, “I Pue Allah semo matamanasamu, wali to’o gombo to monso. Barong Ia, ne’e rabarong i Yesu etu apa kami mangansani Ia tau madosa.” 25 Wali ngkai etu manganto’o, “Aku taa kunsani Ia bara tau madosa, bara taa. Ojo si’i to kunsani: Tempo ruyu aku buta, pei tempo si’i aku mangkita seja rao!” 26 Wali kepala-kepala etu mampotanaka wo’u resi ia, sira manganto’o, “Kesaa inika ngkai etu resi korom? Wimba inikaNya mampakatao matamu?” 27 Pei ngkai etu manganto’o, “Aku roomo manganto’oka komi, pei komi taa rani mampodongeka. Wali maka pei komi rani mangandonge wo’u? Wimba, komi bara rani seja mawali anaguruNya?” 28 Wali ojo pangandonge nsira gombo ngkai etu, sira mangkaengas ia, sira manganto’o, “Korom semo anaguru ngkai etu! Pei ane kami, kami anaguru i Musa! 29 Kami mangansani i Pue Allah re’e magombo resi i Musa tempo owi. Pei ane ngkai etu, sakowa yako imbare kama’iNya kami taa mangansani.” 30 Wali ngkai to rapakatao matanya etu manganto’oka sira, “Gete, ipu kojo rayangku mangandonge gombo ngkomi etu! Ia re’e kuasa mampakatao matangku, pei nempo ewa wetu komi taa mangansani yako imbare kama’iNya. 31 Kita tansani i Pue Allah taa mampodongeka tau to madosa. Pei Ia mampodongeka tau to mampue mampakabae Ia pasi to mangaluluka pamporani to si Ia. 32 Wali yako ri tempo lino si’i rapapowali, tawa re’e radonge mangkonong tau to mampakatao mata ntau to buta yami yako ri kare’enya. 33 See naka tau to nampakatao matangku etu matantu Ia yako resi i Pue Allah semo apa ane rapanya si’a yako resi i Pue Allah, tare palaong to ewa wetu to Ia maya mangika.” 34 Wali kepala-kepala nto Yahudi etu manganto’o, “Gete, bae kojo dosa ngkorom yako ri kare’emu! Taa masipato korom mampotunde kami!” Wali ojo panganto’o nsira gombo etu, sira mangarubak ngkai etu yako ri raya banua napampotunde nsira. 35 Wali i Yesu mangandonge kareba mangkonong ewa wimba naika ngkepala-kepala etu mangarubak ngkai etu. See naka Ia yau mangaliwu ngkai etu. Ojo pangarata i Yesu ngkai etu, i Yesu mampotanaka resi ia, to’oNya, “Wimba, korom bara mangaya i Wiyaa nto Lino?” 36 Wali ngkai etu manganto’o, “I sema kamonsonya Ia, Pa’a? To’oka aku see aku maya mangaya Ia.” 37 Wali i Yesu manganto’o, “Korom room mangkita Ia, apa Aku to mampogomboka korom si’i-si’i, Aku semo Ia.” 38 Wali ngkai etu manganto’oka i Yesu, “Pue, aku mangaya Komi.” Panewa ia mambokotu ri tango i Yesu pei mampue mampakabae Ia. 39 Wali i Yesu manganto’o, “Naka pei Aku ma’i ri lino si’i, ma’i resi tau to taa mangansani i Pue Allah, to raporapaka ewa tau to buta. Wali Aku damampakanasaka tau etu anu to monso mangkonong i Pue Allah see sira maya mawali ewa tau to rapakatao matanya. Pasi Aku ma’i seja resi tau to ojo mampoanika sira mangansani i Pue Allah, damampakanasaka tau etu kamonsonya sira taa kojo mangansani Ia see naka sira ewa tau to buta. Wali tau to taa rani mangansani anu to monso mangkonong i Pue Allah, tau etu masipato rahuku.” 40 Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu, re’e to Yahudi to aliran Parisi to nja’u seja, sira mangandonge. Wali sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Wimba, ane ewa pampubuuka ngKorom, kami seja tau buta?” 41 I Yesu mangansono, “Taa, apa ane rapanya komi monso pu’u ewa tau buta, batuanginya komi tawa mangansani anu to monso yako resi i Pue Allah, ane ewa see, taa masipato manganto’o komi mangewa anu to monso etu. Pei komi mampoanika mangansani anu to monso etu, wali see naka masipato manganto’o komi sala apa komi bo’omu mangalulu anu to monso etu.” Ewa wetu nato’o i Yesu mangansono to Yahudi to aliran Parisi etu.

John 10

1 Wali yako etu i Yesu mampogomboka wo’u tau to nja’u ria. Ia manganto’oka sira rapa mangkonong ewa wimba pasisalanya Ia pasi tau to ojo rani mangantipu to Yahudi. To’oNya, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u i sema tau to masua ri raya ntondok nu domba mapone ri tondok, si’a liu ri wombo ntondok etu, tau etu to palima bara tau to mangarai sa’e see maya mangoko yau ngaya-ngayanya. 2 Pei tau to masua liu ri wombo ntondok, tau etu to pangkampang domba semo. 3 Wali tau to mangajagangi wombo ntondok, ia mangalokaka to pangkampang domba etu wombo. Pasi domba mangansanika loo nto pangkampanginya apa ia mampokio sira mangampake sanga nsira samba’a pei samba’a. Wali see naka domba etu sira mampodongeka kojo pasi mangalulu to pangkampanginya yako ri raya ntondok yau njo’u sambalinya. 4 Pasi ane to pangkampang domba roomo mangkeni dombanya nja’u sambali ntondok, ia matiruyu malinja njo’u pada mangangkeni dombanya damangarata pangkoni. Wali tempo ia malinja etu, dombanya mangalulu ri payunya apa sira mangansanika loonya. 5 Pei ane tau to yusa to rani mangkeni domba etu, taa mawali apa domba etu taa damangalulu ia. Sira ojo miyai ane tau to yusa apa sira taa mangansanika loonya.” 6 Wali etu semo rapa to nato’o i Yesu mangkonong ewa wimba pasisalanya Ia pasi tau to yusa to ojo rani mangantipu to Yahudi, pei tau to mangandonge, sira taa mangansani batuanginya. 7 Wali see naka i Yesu manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u Aku semo to raporapaka ewa wombo to napake nu domba masua ri raya ntondoknya. 9 Wali ewa naika nu domba masua ri tondoknya liu ri wombo see darapalaes yako samparia to maya mampakaja’a sira, ewa wetu seja tau to mansarumaka Aku, sira seja darapalaes. Pasi Aku raporapaka seja ewa to pangkampang domba, wali ewa naika nto pangkampang domba mangkeni dombanya damangarata pangkoni, ewa wetu seja Aku damangawaika resi tau to mansarumaka Aku katuwu to matao. “Wali tempo Aku tawa ma’i, tempo etu re’e tau to mawuti to mampoanika Aku, wali sira manganto’o, “Aku semo to napilis i mPue Allah damampalaes to lino.” Tau etu raporapaka ewa tau to mangoko yau domba nsa’e yako ri raya ntondoknya, apa sira ojo mangantipu tau see tau etu tamo mansarumaka i Pue Allah, jamo mansarumaka gombo nsira to mawuti etu. 10 Wali to palima, ane rata ri tondok nu domba tare yusa songkanya. Ia ojo damalima, damampopate pasi damampakaja’a yau. Pei Aku si’a ewa wetu. Apa Aku nama’i see to lino damangarata katuwu. Pasi ri raya ngkatuwu to narata nsira etu tare kojo to napoipu nsira. 11 “Wali Aku semo raporapaka ewa to pangkampang domba to matao. Pasi ane to pangkampang to matao, ia buya rayanya mangkapateka dombanya. 12 Pei ane to pangkampang to ojo rasaro, tau etu si’a to pangkampang to pue nu domba etu. See naka ane ia mangkita ma’i asu maila to maja’a kiranya, ia taa mangajagang dombanya etu, ia ojo miyai mampiyaika. Wali asu maila etu mangansoko domba pasi domba etu tiga’a-ga’as yau. 13 Wali naka pei miyai to pangkampang to rasaro etu, apa ia taa mamporayang domba to ikampanginya etu. Ia mapalaong ojo rani doi semo. 14 “Pei Aku raporapaka ewa to pangkampang domba to matao. Wali ewa si’i, Kami dua Pa’angKu masinsani, wali ewa see seja resi tau to mansarumaka Aku, to rato’oka dombangKu. Kami seja masinsani. Apa ewa to pangkampang domba to matao, ia mangansani dombanya, ewa see seja Aku mangansani tau to mansarumaka Aku pasi tau etu mangansani seja Aku. Pasi Aku buya rayangKu mangkapateka dombangKu etu. 16 Pasi re’e wo’u dombangKu to yusa to si’awa ri raya ntondok to si’i. Wali taa maya taa Aku mangkeni seja domba to etu. Sira seja damampodongeka loongKu tempo Aku mampokio sira. Wali samparia tau to mansarumaka Aku damawali ewa domba-domba to samba’a tondok pasi to samba’a to pangkampanginya. 17 “Wali Pa’angKu mamporayang Aku apa Aku buya rayangKu mate yau mangkapateka tau to rato’oka dombangKu etu. Wali Aku damate yau, apa ane Aku taa damate yau Aku taa maya datuwu muni yako ri kapatengKu etu. 18 Tare tau to maya mampopate yau Aku ane Aku taa mangabiaka, pei Aku buya rayangKu rapopate yau. Aku re’e kuasa mangabiaka tau mampopate yau Aku, pasi Aku re’e seja kuasa mangampotuwu muni korongKu, apa etu semo palaong to nato’oka mPa’angKu Aku mangika.” 19 Wali ojo pangandonge nto Yahudi gombo i Yesu etu, sira masimpayu wo’u raya nsira. 20 Apa boros sira to manganto’o, “Ia naposuak measa pasi Ia room wando yau! Wali tare batuanginya kita mampodongeka gomboNya!” 21 Pei re’e wo’u sira to manganto’o, “Gombo to Ia manganto’o si’a ewa gombo ntau to naposuak measa! Pasi Ia roomo mampakatao mata ntau to buta. Ane measa, gete, taa kojo mawali mangika palaong to ewa wetu!” 22 Wali yako etu ratamo temponya roa nto Yahudi to rato’oka roa Pentahbisan . Roa etu mawali ri Yerusalem ri tempo loto. 23 Wali tempo etu i Yesu yau njo’u banua i mPue Allah pei malinja-linja ri gandaria nja’u banua i mPue Allah etu. Gandaria etu rato’oka Gandaria i nSalomo. 24 Tempo Ia malinja nja’u ria, re’e to Yahudi to ma’i mangampago Ia. Sira makore mangalimpung Ia panewa mampotanaka resi Ia, to’onya, “Gete, wimba wo’u kasaenya panewa Korom damampakanasaka resi kami i sema kamonsonya Korom? Ane monso pu’u Korom i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, pakanasakamo resi kami!” 25 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “Aku roomo manganto’oka komi, pei komi taa rani mangaya. Pobuuka palaong to taa rapobiasa to inikangKu yako kuasa mPa’angKu, apa palaong etu mawali tondong to mampakanasaka komi i sema kamonsonya Aku. 26 Pei komi taa mangaya apa komi si’a taungKu to raporapaka ewa dombangKu. 27 Wali ane domba, sira mangansani loo ntau to mangangkampang pasi ia mangansani sira, see naka sira mangalulu ia. Pasi ewa see seja tau to rato’oka dombangKu, apa tau etu mansarumaka gombongKu, pasi Aku mangansani sira see naka sira mangalulu Aku. 28 Pasi Aku mangawaika tau etu katuwu to singkasaenya, wali sira taa kojo darapakaja’aka yau. Pasi tare pasi samba’a tau to maya mangoko yau sira yako resi Aku. 29 Apa Pa’angKu, Ia semo to mansarumakaka resi Aku tau to rato’oka dombangKu etu. Pasi Ia semo to bae-bae kuasaNya pei samparia to yusa. Wali see naka tare pasi samba’a tau to gana karosonya mangoko yau taungKu yako resi Ia. 30 Wali Aku pasi Pa’a, Kami samba’aja.” Etu semo pasono i Yesu. 31 Wali ojo pangandonge nto Yahudi gombo i Yesu etu, sira mangansani Ia manganto’o Ia samba’a pei i Pue Allah, see naka maja’a raya nsira. Sira rani mampopate yau Ia, see naka sira mangoko wo’u watu daratasoka Ia. 32 Pei i Yesu manganto’oka sira, “Boros palaong to matao to inikangKu ri tango ngkomi. Palaong etu Aku nato’oka mPa’angKu mangika. Wali to imba palaong to etu to mampakaja’a raya ngkomi maka komi rani mangantasoka Aku watu?” 33 Wali to Yahudi etu mangansono, “Si’a apa saba palaong to matao etu naka pei kami damangantasoka Korom watu. Pei apa saba Korom manto’o maja’a i Pue Allah. Apa Korom ojo to lino, pei Korom mampoanika i Pue Allah!” 34 Pei i Yesu manganto’o, “Re’e gombo i mPue Allah to ratulis ri raya mporenta ngkomi, gombo etu mampakanasaka kita i Pue Allah Ia manganto’oka tau pue apa Ia manga’angga sira. Apa ri porenta etu i Pue Allah mampogomboka to pobutus nto Israel to ipilisiNya tempo owi, Ia manganto’oka sira, ‘Aku roomo manganto’oka komi pue-pue.’ Etu semo to nato’oka i mPue Allah to pobotus nto Israel tempo owi apa sira semo to Ia mangampake mamporata gomboNya resi tauNya. 35 Wali kita mangansani tuntu i mPue Allah monso kojo pasi taa maya rawali batuanginya. Wali ane to lino to biasa to mamporata tuntuNya etu pei nato’o mPue Allah ‘pue,’ 36 ane ewa see taa manto’o Aku. Apa Aku napilis i mPue Allah, Pa’angKu, mawali Iaja puenya pasi Aku napokau i mPue Allah ma’i ri lino si’i. Wali maka pei komi mampakasala Aku pei manganto’o Aku manto’o maja’a i Pue Allah apa saba Aku manganto’o, ‘Aku Ana i mPue Allah’? 37 Wali ane rapanya palaong to inikangKu si’a palaong to nawaika mPa’angKu Aku mangika, ane ewa see masipato komi taa mangaya Aku. 38 Pei monso pu’u Aku mangika palaong to nawaika mPa’angKu Aku mangika. Wali komi taa mangaya gombongKu tempo Aku manganto’o Aku semo Ana i mPue Allah. Pei nempo komi taa mangaya gombongKu etu, masipato komi mangaya apa saba komi mangkita palaong to taa rapobiasa to inikangKu etu. Apa ane ewa see, komi damawali manasa ri raya ngkomi pei komi damangansani Pa’angKu Ia samba’a pei Aku pasi Aku samba’a pei Ia.” 39 Wali ojo pangandonge nto Yahudi gombo i Yesu etu, sira rani wo’u mangansoko Ia apa saba Ia mampoanika i Pue Allah, pei taa mawali apa Ia miyai yako resi sira. 40 Wali yako etu i Yesu mangawote muni koro Yordan, yau njo’u tampa to napangabaptis i Yohanes tau tempo ruyu. Wali i Yesu maroo-roo nja’u ria. 41 Pasi boros tau to mangampago Ia nja’u ria. Tau etu manganto’o samba’a pei samba’a, “I Yohanes tare mangika palaong to taa rapobiasa, pei samparia gombo to ia manganto’o mangkonong tau si’i seore paka monso pu’u.” 42 Wali ane nja’u ria, boros tau to mangaya i Yesu.

John 11

1 Wali re’e togo mba’a tau to sintua’i to maroo nja’u kota Betania. Tau togo sintua’i etu samba’a to langkai, sanganya i Lasarus, pasi dua mba’a to we’a, sanganya i Marta sira dua i Maria. I Maria etu, ia semo to manga’angga kojo i Yesu see naka ia mangawubu minya to magaya waunya ri witi i Yesu seore pei mampalasika wayuanya. Wali re’e seore i Lasarus ia masaki. 3 Wali tempo i Lasarus masaki, i Maria sira dua i Marta mampokau tau yau resi i Yesu, damampakarebaka resi Ia mangkonong i Lasarus. Wali tau etu yau, panewa ojo karatanya resi i Yesu, pomakau etu manganto’o, “Pue, galung ngKomi to Nuporayang kojo, ia masaki si’i-si’i.” 4 Wali ojo pangandonge i Yesu kareba etu Ia manganto’o, “Naka pei i Lasarus ia mawali masaki si’a see ia damate yau. Naka pei ia mawali masaki see tau boros damangkita kuasa i mPue Allah pasi mangabarong Ia. Apa yako palaong to etu see naka tau damangabarong kuasa to si Aku, Ana i mPue Allah.” 5 Wali i Yesu mamporayang i Marta sira togo sintua’i i Maria pasi i Lasarus. 6 Pei tempo Ia mangandonge kareba mangkonong i Lasarus ia masaki, Ia tawa yau mangampago. Ia maroo-roo dua mbengiwa wo’u nja’u lipu nakaroo etu. 7 Roo see Ia manganto’oka kami to anaguruNya, “Anu kita mawolili muni njo’u propinsi Yudea yau mangalo’a i Lasarus.” 8 Pei kami manganto’o, “Pa’a Guru, tawa masae to Yahudi nja’u ria rani mangantasoka Komi watu. Wali maka pei Komi rani mawolili muni njo’u ria?” 9 Wali i Yesu mangansono, Ia mangaligi kami see kami damangansani tare anu to maja’a to damawali resi Ia ane tawa temponya. Wali Ia manganto’o, “Ponto eo re’e sampuyu pei dua jam to mareme. Wali tau to malinja tempo mareme etu, tau etu taa datisumpul, apa re’e to mampakareme lino see ia mayoas mangkita jaya. 10 Pei ane ia malinja ri raya mburi ia datisumpul, apa taa mareme.” 11 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o ligi etu, Ia manganto’o wo’u, “Galung ngkita, i Lasarus, ia roomo nayore yau, pei Aku yau damangalike ia.” 12 Wali kami to anaguruNya manganto’o, “Pue, matao kojo ane ia yore, apa ane ia yore ia damatao muni.” 13 Ewa wetu nato’o mami apa kami mampobuuka yore to biasa to nato’o i Yesu etu. Pei kamonsonya batuanginya gombo i Yesu etu i Lasarus namatemo. 14 Wali see naka i Yesu mampakanasaka kami, Ia manganto’o, “I Lasarus namatemo. 15 Pei Aku masanang Aku taa siwaka pei ia tempo ia tawa mate etu apa ane ewa see Aku ojo mampakatao muni ia. Pei ia namatemo si’i-si’i, wali bae wo’u batuanginya resi komi, apa yako palaong to damawali see naka komi damaroso wo’u pangaya ngkomi resi Aku. Wali yaumo kita mangampago ia.” 16 Wali i Tomas, to rato’oka seja “Tau Api” apa saba ia re’e apinya, i Tomas etu ia tiroo mampobuuka tau nja’u ria to rani mangantasoka i Yesu watu damampopate Ia. Wali ia manganto’oka kami to yununya to anaguru i Yesu seja, to’onya, “Anu kita mangalulu Ia see kita damate seja sindara-ndara pei Ia.” Wali kami yau. 17 Wali ojo karata mami nja’u sambali ngkota Betania, re’e tau to manganto’oka kami i Lasarus roomo rapongkeli yau, pasi ia opo mbengimo ri raya nu dayo. 18 Wali Betania etu taa longko kojo yako ri kota Yerusalem, ojo bara togo kilometer kalongkonya. 19 See naka boros to Yahudi yako ndate ria to rata resi i Marta sira dua i Maria. Sira ma’i mampolindo raya ntau dua etu apa saba kapate ntua’i nsira. 20 Wali ojo pangandonge i Marta i Yesu naratamo, ia yau mangantomu. Pei i Maria ojo marooroo ri raya banuanya. 21 Ojo pangarata i Marta i Yesu ia manganto’o, “O Pue, ane bara re’i Komi seore, matantu tua’ingku taa namate yau. 22 Pei aku kunsani nempo ia matem, tiroowa re’e to maya nuika ngKomi, apa nempo bara kesaa to nuporapi ngKomi resi i Pue Allah, Ia damangawaika resi Komi.” 23 Wali i Yesu manganto’oka i Marta, “Tua’imu damambangu muni yako ri kapatenya.” 24 Wali i Marta manganto’o, “Iya, aku kunsani ia damambangu muni ri kapuranya tempo to nawaika i mPue Allah tau maroo ri lino to tempo si’i. Tempo etu samparia tau darawangu muni yako ri kapatenya.” 25 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Aku semo to mangawangu muni tau yako ri kapatenya pasi to mangawai katuwu. See naka i sema tau to mangaya Aku, nempo ia tiroo mate yau pei yako etu ia tiroo datuwu. 26 Pasi i sema tau to tuwu pasi to mangaya Aku, tau etu taa kojo damate toniinya. Wali wimba, korom bara mangaya gombongKu etu?” 27 Wali i Marta manganto’o, “Iya Pue, aku mangaya Komi semo i Kerisitu, Ana i mPue Allah, to naparajanjika i mPue Allah dama’i ri lino si’i.” 28 Wali ojo karoonya i Marta manganto’o gombo etu ia mawolili muni ri banua pei mampago tua’inya, i Maria. Ia mampojawaka i Maria, to’onya, “Guru ngkita re’imo, pasi Ia mampokio korom.” 29 Wali ojo pangandonge i Maria gombo i Marta etu, ia majoli makore pei yau mangampago i Yesu. 30 Tempo etu i Yesu tawa masua ri kota. Ia tiroowa nja’u ri tampa kanja’uNya tempo i Marta mangantomu Ia ngena. 31 Wali tempo i Maria masuwu yako ri banuanya damangampago i Yesu, to Yahudi to mampolindo rayanya nja’u raya banua etu, sira mangkita ia majoli makore pei mayoko yau. Wali sira mangalulu ia apa sira mampondayaka ia yau njo’u dayo i Lasarus damangantangis tua’inya nja’u ria. 32 Wali yako etu i Maria ratamo nja’u tampa nakanja’u i Yesu. Tempo ia mangkita i Yesu ia mamo’o yau ri wawo ntana ri tango mbitiNya pei manganto’o, “O Pue, ane bara re’i Komi seore, matantu a’ingku taa namate yau.” 33 Wali i Yesu mangkita ia tumangi, pasi to Yahudi to ma’i sinjaya pei ia, sira tumangi seja. Wali tempo Ia mangkita sira tumangi etu Ia mawo kojo pasi masusa rayaNya. 34 Wali Ia mampotanaka resi sira, “Imbare pampongkeli ngkomi ia?” Wali sira manganto’o, “Mai pei lo’a, Pue.” 35 Wali i Yesu mangalulu sira yau njo’u dayo i Lasarus pasi ri raya mpalinjaNya etu Ia tumangi. 36 See naka to Yahudi etu manganto’o, “Lo’a, Ia mamporayang kojo i Lasarus ta’anya!” 37 Pei re’e sira to manganto’o, “Ia nampakatao mata ntau buta seore, wali maka pei Ia taa majoli ma’i pei mampakatao muni i Lasarus naka ne’e ia mate yau?” 38 Wali i Yesu mawo wo’u rayaNya rata nja’u dayo i Lasarus. Dayo etu semo wayau ri woto mbatu to raba’aka yau watu to bae ri wombonya. 39 Wali ojo karata i Yesu nja’u dayo etu, Ia manganto’oka tau, “Wewoka watu ba’a nu dayo etu.” Pei i Marta, tukaka ntau mate etu, ia manganto’o, “Pue, ia mawosimo si’i-si’i, apa opo mbengimo ia rapongkeli.” 40 Wali i Yesu manganto’o, “Aku roomo manganto’oka korom, ane korom mangaya korom damangkita kuasa i mPue Allah pasi damangabarong Ia.” 41 Wali yako etu re’e tau to mangawewoka watu ba’a nu dayo etu. Panewa i Yesu matingoa pei manganto’o, “Pa’a, Aku manganto’oka Komi tarima matao apa Komi roomo mampodongeka pokai-kaingKu. 42 Kamonsonya Aku mangansani Komi sangkani mampodongeka pokaikaingKu. Pei Aku manganto’o gombo etu apa saba tau boros to makore ri awengKu si’i, see sira damangaya monso pu’u Komi semo to nampokau Aku.” 43 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia maroso looNya kaboo, Ia manganto’o, “Lasarus, pasuwumo!” 44 Wali tau mate etu mambangu muni yako ri kapatenya pei masuwu yako ri raya nu dayo etu. Tempo ia masuwu etu, ia tiroo rawungusika kain lena ri palenya pasi ri witinya. Pasi tiroowa re’e lenso mangabombong lionya. Wali i Yesu manganto’oka tau to nja’u ria, Ia manganto’o, “Ledesimo wungusinya etu see ia maya malinja muni njo’u banuanya.” 45 Wali yako etu to Yahudi to mangalulu i Maria njo’u dayo pasi to mangkita palaong to naika i Yesu etu, boros sira to mangaya i Yesu. 46 Pei re’e sira to yau resi to Yahudi to aliran Parisi pei mangansaritaka resi sira mangkonong palaong to naika i Yesu etu. 47 See naka to Parisi pasi kepala-kepala nto pampue siromu sindara-ndara pei songonya to pobotus nto Yahudi. Sira manganto’o, “Kesaa to dataika? Apa boros kojo palaong to taa rapobiasa to naika ngKai etu. 48 Wali ane kita ojo mangabiaka Ia mangika palaong to etu, samparia tau damangaya Ia pasi damangokotaka Ia damawali makole nsira. Wali ane ewa see, maja’a raya nto Roma to mamporentang kita, see naka sira damampokau tentaranya dama’i damampakaja’aka yau banua i mPue Allah pasi samparia tau ngkita.” Etu semo to nato’o ngkepala-kepala etu. 49 Wali yako etu re’e samba’a sira, to sanganya i Kayapas, ia magombo. I Kayapas etu semo kepala nto pampue to bae angganya ri to’u etu. Wali ia manganto’o, “Gete! Komi taa mangansani bara kesaa! 50 Wimba, bara taa manasa resi komi to tao-tao resi kita ane samba’aja tau to mate mangkapateka tau boros sakowa samparia tau ri bansa ngkita darapakaja’aka yau?” 51 Ewa wetu nato’o i ngKayapas. Pei kamonsonya gombo to ia manganto’o etu si’a yako ri pampobuuka to si ia. Ia kepala nto pampue to bae angganya ri to’u etu, wali i Pue Allah semo to mangawaika ia pampobuuka to etu see naka ia manganto’o yami i Yesu damate mangkapateka samparia tau ri bansa nto Yahudi. 52 Pasi si’a ojo to Yahudi to Ia damangkapateka, apa i Yesu damangkapateka seja samparia tau to tiga’a-ga’as ri sambawo lino. Ewa wetu Ia damangika see samparia tau to mangaya Ia, tau etu damawali ana i mPue Allah seja pasi sira darapasimba’a see mawali ewa samba’a koro. 53 Wali yako etu tau to siromu etu mansongka damampopate yau i Yesu. 54 See naka i Yesu tamo masuwu resi tau nja’u lipu nto Yahudi, pei Ia yau njo’u kota sanganya Epraim, to mosu ri pada bone. Wali Ia maroo-roo nja’u ria sindara-ndara pei kami to anaguruNya. 55 Yako etu, daratamo temponya roa nto Yahudi to rato’oka Roa Paskah. Wali tempo etu boros kojo tau to yako ri kampu-kampu yau ndeku Yerusalem. Naka pei sira yau ndeku ria see damangalulu ada nu agama nsira mangkonong mampakayongo yami koro re’e katawanya Roa Paskah. 56 Wali rata nda’a Yerusalem, tau boros etu mangaliwu i Yesu. Pasi tempo sira siromu nja’u banua i mPue Allah sira mampotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Wimba ane ewa pampobuuka ngkomi? I Yesu bara dama’i tempo roa, bara taa?” 57 Naka pei sira manganto’o ewa wetu apa kepala-kepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi roomo mamporentangika tau boros. Sira manganto’oka tau boros ane bara re’e tau to mangkita i Yesu, to tao-tao tau etu mampaponsanika sira see sira maya mangansoko Ia.

John 12

1 Wali ono mbengiwa panewa Roa Paskah i Yesu pasi kami to anaguruNya yau muni njo’u Betania. Betania etu, etu semo kota nakaroo i Lasarus to nawangu muni i Yesu yako ri kapatenya seore. 2 Wali ojo karata i Yesu nja’u ria, tau rani mampalinggona Ia. Wali sira mangikaka Ia pangkoni. Tempo sira mangkoni etu, i Marta samba’a to mampookoka linggona pangkoni etu, pasi i Lasarus matunda mangkoni sindara-ndara pei i Yesu pasi linggona to yusa. 3 Pasi nja’u seja tua’i nsira dua, i Maria, nja’u banua etu. Wali ri rayanya sira mangkoni, i Maria mangkeni minya bara santongo liter, minya to magaya kojo waunya to raika yako ri kale mpinumuya sanganya narawastu. Minya etu masuli kojo olinya. Wali i Maria yau ri awe i Yesu pei mangawubu minya etu ri witi i Yesu apa manga’angga Ia. Roo see ia mapalisika wayuanya ri witi i Yesu etu. Wali juku ri raya banua etu magaya kojo waunya naika nu minya etu. 4 Pei samba’a anaguru i Yesu, etu semo i Yudas Iskariot to damamposora yau i Yesu resi baliNya, ia manganto’o, 5 “Gete! Minya etu yabi wo’u olinya yako saro ntau santo’u mapalaong! Pasi ane rapobalu, doi nu olinya etu maya rawaika yau resi tau to masiasi, wali maka pei ia taa mangika ewa see?” 6 Naka pei i Yudas manganto’o gombo etu si’a apa ia mamporayang tau to masiasi. Ia manganto’o gombo etu apa ia to palima. Pasi ia semo to mangangkongko tas to naka la’u doi nsira, wali ia mandudu mampolima doi yako ri tas etu. 7 Wali ojo panganto’o i Yudas gombo etu, i Yesu manganto’o, “Biakamo i Maria mangika palaong to etu. Apa ane tau to masiasi sangkani re’e ri oyo ngkomi wali mpia temponya komi rani mangansawang sira, komi maya mangansawang. Pei Aku taa singkasaenya sindara-ndara pei komi. Wali masipato kojo i Maria mangawubu minya to magaya waunya etu ri witingKu apa ia mampasilonga yami korongKu darapongkeli, apa tamo masae Aku damate pasi darapongkeli yau.” Etu semo gombo i Yesu mampasimbalika i Maria. 9 Wali boros kojo to Yahudi to mangandonge kareba mangkonong i Yesu Ia nja’u, nja’u Betania. See naka sira yau njo’u Betania etu. Pei si’a ojo saba i Yesu naka pei sira yau. Sira rani seja mangangkita i Lasarus to roomo nawangu muni i Yesu yako ri kapatenya. 10 Wali see naka kepalakepala nto pampue to mansongka damampopate yau i Yesu, sira mansongka damampopate yau seja i Lasarus. 11 Naka pei sira rani mampopate yau i Lasarus apa boros tau to Yahudi mampiyaika sira pei mangaya wo’u i Yesu tempo sira mangandonge sarita mangkonong ewa wimba Ia mangawangu muni i Lasarus yako ri kapatenya. 12 Wali kaeonya wo’u rao, boros kojo tau nda’a Yerusalem, sira rata mangampago Roa Paskah. Wali sira mangandonge kareba mangkonong i Yesu Ia re’e ri raya mpalinjaNya dayau ndeku Yerusalem. 13 Wali sira mangantoto ira to ewa ira nu wai to danapake nsira mangangalis jaya apa manga’angga i Yesu, apa ewa see ada nsira to Yahudi ane rata tau to bae angganya. Wali ojo pangoko nsira ira etu, sira yau mangantomu i Yesu. Sira maroso loonya sakaboo, sira manganto’o, “Tau si’i semo Makole nto Israel to ma’i napokau i mPue! Wali barong Ia!” Etu semo gombo to nato’o ntau boros. 14 Wali i Yesu mangarata keledai to damangurawa pei ipoleaNya keledai etu yau ndeku Yerusalem etu. Palaong etu mawali mangabanang gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah. Gombo etu manganto’o, 15 “O komi to Yerusalem, ne’e meka! Lo’aja, tau to rata resi komi mampolea keledai etu, Ia semo Makole ngkomi.” Etu semo gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah. 16 Pei tempo etu kami to anaguru i Yesu tawa mangansani batuanginya palaong to mawali etu. Pei tempo i Yesu roomo nayau muni nto’u saruga pei mangoko muni kayawaNya, tempo etu panewa kami manasamo gombo to ratulis yami mangkonong Makole to mampolea keledai etu, gombo etu mangkonong i Yesu semo. Pasi tempo etu panewa kami manasa seja mangkonong boros wo’u gombo to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi. Wali kami mangansani gombo etu seja mangkonong i Yesu apa kami mangkita palaong to roomo naika ntau resi Ia. 17 Wali tau boros to re’e mangkita i Yesu mangawangu muni i Lasarus yako ri kapatenya pei mampokio ia see ia masuwu muni yako ri dayonya, tau etu roomo mampakarebaka resi tau to yusa palaong to nawali etu. 18 Wali boros tau to roomo mangandonge mangkonong palaong to taa rapobiasa to naika i Yesu etu. See naka boros tau to yau mangantomu Ia tempo Ia yau ndeku Yerusalem. 19 Wali ojo pangkita nto Yahudi to aliran Parisi tau boros mangampago i Yesu etu, sira manganto’o samba’a pei samba’a, “Gete, taa kojo mawali songka ngkita! Taa mawali kita mampopate yau Ia pasi i Lasarus, apa lo’aja, samparia tau ri lino paka mangalulu yau Ia! Sira taa damangabiaka kita mangika bara kesaa resi Ia.” 20 Wali tempo etu re’e seja tau to si’a to Yahudi ri oyo ntau to yau ndeku Yerusalem damampue mampakabae i Pue Allah ri tempo Roa Paskah. 21 Tau to si’a to Yahudi etu yau resi i Pilipus to yako ri kota Betsaida nja’u propinsi Galilea. Wali sira mamporapika resi ia, sira manganto’o, “Pa’a, kami rani simparata pei i Yesu.” 22 Wali i Pilipus yau manganto’oka i Andreas, panewa sira dua yau resi i Yesu pei manganto’oka Ia mangkonong tau to si’a to Yahudi to rani simparata pei Ia etu. 23 Wali i Yesu manganto’o, to’oNya, “Naratamo temponya i Pue Allah damampapokitaka to lino kayawa to si Aku, Wiyaa nto Lino, etu semo tempo Aku darapopate yau pei mambangu muni pasi dayau muni nto’u saruga. 24 Aku manganto’oka komi, monso pu’u ane rapanya sampa’i pae, ane taa rapomuya pei mawali ewa daboo yau, pae etu taa tuwu pei tiroowa sampa’ija. Pei ane rapomuyamo pae etu mawali ewa daboo yau, pei roo see ia tuwu pei mawali malagi mpa’i. Pasi ewa wetu seja to damawali resi Aku tempo Aku rapongkeli yau, apa yako etu Aku datuwu muni, roo see malagi tau to damangarata katuwu. 25 Wali re’e tau to mampobuuka katuwunya ri lino si’i, etu semo to bae kojo batuanginya. Pei tau etu tiroo darata temponya ia damate yau, wali katuwunya etu tamore batuanginya. Pei tau to mampobuuka si’a katuwunya ri lino si’i to bae kojo batuanginya see naka ia buya rayanya mangalulu Aku, ane ewa see, katuwu ntau etu monso pu’u bae batuanginya rataka ri singkasaenya. 26 Wali tau, nempo to Yahudi pasiwa tau to si’a to Yahudi etu, ane rani mawali to papolaongingKu, tau etu taa maya taa damangalulu Aku see nempo imbare Aku re’e, nja’u seja ia. Wali i sema tau to mawali to papolaongingKu, tau etu dana’angga mPa’angKu.” 27 Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, “Aku masusa rayangKu ri tempo si’i mampobuuka kasesa to daKurata. Pei kesaa to daKuika? Aku taa maya mampokaika resi Pa’angKu manganto’o, ‘Pa’a, palaes Aku yako ri kasesa to daKurata.’ Gete, Aku taa kojo maya manganto’o ewa wetu, apa naka pei Aku ma’i see damangarata kasesa to etu semo.” 28 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia makai-kai resi i Pue Allah, Ia manganto’o, “Pa’a, papokitaka to lino kayawaMu see sira damangabarong Komi!” Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o pokai-kai etu, mansaka radonge loo yako ndate saruga, loo etu manganto’o, “Aku roomo mampapokitaka to lino kayawangKu, pasi Aku damampapokitaka wo’u sira ri tempo to darata.” 29 Wali tau boros to nja’u nja’u ria tempo etu, sira mangandonge seja loo etu. Wali re’e sira to manganto’o loo etu loo lamoa. Pasi re’e wo’u sira to manganto’o loo etu loo mpomakau i mPue Allah yako ndate saruga mampogomboka i Yesu. 30 Pei i Yesu manganto’oka sira, “Loo to nudonge ngkomi etu yako resi i Pue Allah. Wali loo etu naka pei radonge si’a ojo damangansawang Aku. LooNya etu radonge damangansawang komi semo. 31 Wali ratamo temponya i Pue Allah damangahuku dosa nto lino. Pasi ratamo temponya Ia damanganangi i Kepala nto pantipu to mangkuasang lino si’i. 32 Pei ane Aku, tempo Aku rapaku pei raokotaka ri kaju pasape, tempo etu Aku mangansale samparia tau dama’i resi Aku.” 33 Wali etu semo gombo i Yesu resi tau boros etu. Naka pei Ia manganto’o gombo etu damampaponsanika resi sira ewa wimba jayanya Ia darapopate yau. 34 Wali tau boros etu batabata raya nsira apa sira mampobuuka i Yesu Ia semo Makole parajanji i mPue Allah. See naka sira manganto’oka Ia, “Porenta ngkita re’e to ratulis to manganto’o i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia datuwu singkasaenya. Pei Komi manganto’o Komi, Wiyaa nto Lino, taa maya taa rapaku pei raokotaka ri kaju pasape. Wali ane Komi darapopate yau, ane ewa see wimba, bara tau to yusa wo’u to mawali Wiyaa nto Lino?” 35 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “Aku tamo masae kojo maroo ri oyo ngkomi. Aku maya raporapaka ewa pansona to mampakaremeka komi jaya to monso apa Aku mampotundeka komi jaya to monso etu. Wali lulu Aku tempo Aku tiroowa re’i resi komi see komi mangansani jaya to monso. Apa tamo masae Aku dayau, wali tempo Aku yau etu tamore pansona resi komi see naka kodi majoli komi ewa tau to malinja ri raya mburi. Pei ane tau to malinja ri raya mburi, ia taa maya mangkita jaya, wali ia taa mangansani bara imbanjo nakanjo’u. 36 Wali monso pu’u Aku mampotundeka komi jaya to monso. Wali tempo Aku tiroowa re’e resi komi, sarumaka Aku see komi maya mawali tau to mangansani anu to monso. Apa ane ewa see komi raporapaka ewa tau to tuwu ri raya ngkareme.” Wali ojo karoonya i Yesu manganto’oka sira gombo etu, Ia mayoko pei maroo nja’u tampa to taa nansani nsira. 37 Wali boros kojo palaong to taa rapobiasa to roomo naika i Yesu ri pangkita nu mata nto Yahudi, pei nempo ewa see tiroo boros sira to taa mangaya Ia. 38 Wali palaong etu mangabanang gombo to nato’o yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah, i Yesaya, tempo owi. Gombo etu manganto’o, “Pue, tare tau to mangaya kareba to nato’o ngkita. Pasi tare tau to mangansani batuanginya palaong to naika i mPue mampaponsanika tau kuasaNya.” Etu semo to nato’o i Yesaya. 39 Pasi i Yesaya mamporata wo’u gombo i mPue Allah to manganto’o, “Aku roomo mampakabuta mata nsira naka ne’e sira mangkita, pasi Aku roomo mangaba’a pampobuuka nsira naka ne’e sira mangansani. Aku mangika ewa wetu naka ne’e sira mangandolika tango nsira resi Aku see Aku damampakatao sira.” Etu semo gombo i mPue Allah to naparata i Yesaya. Wali gombo etu mampakanasa yami mangkonong tau to mangkita palaong to taa rapobiasa to naika i Yesu, pei sira tiroo taa mangaya Ia. 41 Wali naka pei i Yesaya mangantulis gombo etu apa ia roomo rapapokitaka yami kayawa i Yesu, wali ia mangantulis mangkonong i Yesu semo. 42 Pei nempo re’e tau tu’a nto Yahudi to taa mangaya i Yesu, pei re’e seja boros sira to mangaya Ia. Pei sira taa mampongakung pangaya nsira etu ri tango ntau boros, apa sira meka resi to Yahudi to aliran Parisi. Apa sira mampobuuka to Parisi etu tamo damangabiaka sira masua ri banua to napampotunde nsira. 43 Pasi re’e wo’u sabanya naka pei sira taa mampongakung pangaya nsira, etu semo sira mangepe bae wo’u batuanginya resi sira ane to lino mangabarong sira sakowa i Pue Allah mangabarong sira. 44 Wali i Yesu maroso looNya manganto’o, “I sema tau to mangaya Aku, si’a ojo Aku to ia mangaya. Tau etu mangaya seja Ia to nampokau Aku. 45 Pasi tau to mangkita Aku, tau etu mangkita seja Ia to nampokau Aku. 46 Wali Aku ma’i ri lino si’i damawali ewa pansona to mampakaremeka to lino jaya to monso, see samparia tau to mangaya Aku si’amo ewa tau to ojo malinjalinja ri raya mburi. 47 “Wali ane tau to mangandonge gombongKu pei taa mampalaika, si’a Aku to damangahuku ia. Apa Aku ma’i si’a damangahuku to lino. Aku ma’i damampalaes sira. 48 Pei tau to mampobo’o Aku pasi to taa mampodongeka gombongKu, re’e kojo anu to damampakanasa tau etu masipato rahuku. Anu to mampakanasa etu, etu semo gombo to Aku roomo manganto’o. Apa ane temponya i Pue mosumo darata, tempo etu tau to mampobo’o Aku ia darahuku singkonong pei gombo to Aku roomo manganto’o etu. 49 Apa tempo Aku manganto’o gombo etu, si’a Aku pu’unya. Pa’angKu to nampokau Aku, Ia semo to mamporentangika Aku mangkonong gombo to Aku damanganto’o pasi to Aku damangamporata. 50 Pasi Aku mangansani porenta mPa’angKu etu mawali pu’u ngkatuwu to singkasaenya resi tau to mampalaika. Wali see naka tempo Aku magombo, Aku magombo singkonong pei anu to nato’oka mPa’angKu Aku manganto’o.” Wali etu semo to nato’o i Yesu mampakanasaka tau boros i Pue Allah semo pu’u nu gomboNya.

John 13

1 Wali yako etu, mosumo temponya Roa Paskah. Tempo etu i Yesu mangansani ratamo temponya Ia dapolas yako ri lino si’i dayau muni resi Pa’aNya. Wali ri raya ngkatuwu i Yesu ri lino, Ia tare pandooNya mamporayang joaNya to lino, pei tempo etu Ia damampaponsanika resi sira bae kojo pamporayangiNya etu. 2 Wali yau wengi i Yesu pasi kami to anaguruNya mangkoni. Pasi i Kepala nto pantipu roomo mangawaika i Yudas Iskariot, ana i nSimon, pampobuuka see ia mansongka damamposora yau i Yesu. 3 Pei i Yesu mangansani Ia ma’i yako resi i Pue Allah pasi Ia damawolili muni resi i Pue Allah. Pasi Ia mangansani Pa’aNya roomo mangawaika Ia kuasa mampasilonga samparia to mawali. 4 Wali tongotongonya kami mangkoni Ia damampaponsanika kami to anaguruNya pamporayangiNya see naka Ia damangika palaong to masipato naika ntau to ojo to papolaong. Wali Ia makore pei mangawonsu yau jubaNya panewa mamponopi handu. 5 Roo see Ia mangawubu ue lo’u raya nu loya panewa mula mamposo’i witi mami ewa biasa naika nto papolaong ntau pue banua resi tau to rata ri banuanya etu . Roo naposo’i witi mami, Ia mampalasika handu to naponopi etu. 6 Pei ojo karata i Yesu ri tango i nSimon Petrus, Petrus manganto’oka Ia, “Gete, Pue! Maka pei Komi to bae anggaMu pei damamposo’i witingku?” 7 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Korom tawa mangansani batuanginya palaong to Aku mangika si’i. Pei tempo to darata korom damanasa.” 8 Pei i Petrus tiroo manganto’o, “Ne’e, Pue! Aku taa kojo damangawaika Komi mamposo’i witingku! Pei i Yesu manganto’oka ia, “Ane Aku taa mamposo’i witi ngkorom, korom taa maya masingkatao pei Aku.” 9 Wali i Petrus manganto’o, “Ane ewa see, Pue, ne’e ojo witingku nuposo’i ngKomi. Palengku pasi wo’ongku seja!” 10 Pei i Yesu manganto’o, “Tau to roomo mandiu, tau etu mayongomo, wali jamo witinya to raposo’i wo’u. Pasi ewa see seja komi, apa raya ngkomi mayongomo ri pangkita i mPue Allah. Pei taa samparia komi to mayongo rayamu.” 11 Naka pei i Yesu manganto’o taa samparia kami to mayongo raya mami, apa Ia mangansani yami i sema to damamposora yau Ia. 12 Wali ojo karoonya i Yesu mamposo’i witi mami Ia mamposunsuka muni jubaNya pei matunda wo’u nja’u wakaNya. Roo see Ia manganto’oka kami, “Wimba komi bara mangansani batuanginya palaong to Aku owo room mangika resi komi etu? 13 Ewa si’i batuanginya. Komi manganto’oka Aku ‘Pa’a Guru’ pasi ‘Pue’. Wali masipato kojo komi manganto’o ewa wetu, apa Aku monso pu’u Guru pasi Pue ngkomi. 14 Wali ane sakowa Aku, Guru pasi Pue ngkomi, pei mamposo’i witi ngkomi, masipato kojo komi masiposo’i witi ngkomi samba’a pei samba’a. 15 Apa Aku manganto’oka komi, monso pu’u si’a to papolaong to bae-bae angganya pei tau puenya. Tau puenya semo to baebae angganya. Pasi si’a pomakau to bae-bae angganya pei tau to mampokau ia. Tau to mampokau ia semo to bae-bae angganya. Wali naka pei Aku to Pue ngkomi pei mangika palaong nto papolaong etu see damawali tondong resi komi, see komi damawali seja ewa to papolaong nu yunu ngkomi sewaju ewa Aku roomo mangika resi komi etu. 17 Wali si’i-si’i komi manasamo palaong to Aku nangika etu, wali see naka ane komi mampolengkoka, komi damasanang. 18 Wali gombo to Aku damanganto’o si’i si’a mangkonong komi samparia, apa Aku mangansani raya ngkomi to Aku room mangampilis. Wali Aku Kunsani re’e samba’a komi to damamposora yau Aku. Palaong etu damangabanang gombongKu to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah tempo owi. Gombo etu manganto’o, ‘Tau to mangkoni sindarandara pei Aku, tau etu roomo mawali yau balingKu.’ Etu semo gombongKu to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah tempo owi etu. 19 Wali Aku manganto’oka yami komi mangkonong palaong to damawali etu, see ane roomo mawali palaong to etu, komi damangaya Aku semo to re’emo yako ri singkasaenya. 20 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u, i sema tau to manga’angga pomakaungKu, tau etu sewaju ewa manga’angga Aku. Pasi i sema tau to manga’angga Aku, tau etu sewaju ewa manga’angga Ia to nampokau Aku.” 21 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu Ia mawali masusa kojo rayaNya. Pasi Ia mampaponsanika kami to anaguruNya, Ia manganto’o, “Aku manganto’oka komi, monso pu’u re’e samba’a komi to damamposora yau Aku resi balingKu.” 22 Wali tempo kami mangandonge gomboNya etu, kami mangalo’aka resi yunu mami samba’a pei samba’a, apa ipu raya mami mampobuuka bara i sema kami to nato’o i Yesu etu. 23 Samba’a kami, anaguru to naporayang kojo i Yesu, ia matunda ri awe i Yesu wali nakoto matombo ri dadaNya. 24 Wali i Simon Petrus mangangkawes anaguruNya etu pei manganto’o, “Patanaka resi Ia bara sema kita to Ia manganto’o etu.” 25 Wali anaguruNya to etu ia matombo muni resi i Yesu pei mampotanaka resi Ia, to’onya, “Pue, i sema tau to nuto’o ngKomi etu?” 26 Wali i Yesu manganto’o, “Tau to daKuwaika roti si’i tempo Aku roomo mangantuika ri ue nu ira ngkaju, tau etu semo.” Wali ojo panganto’o i Yesu gombo etu, Ia mangantuika sampesu roti ri ue nu ira ngkaju panewa roti etu Ia mangawaika resi i Yudas Iskariot, ana i nSimon. 27 Pei ojo pangoko i Yudas roti etu, i Kepala Measa mamposuak ia. Wali i Yesu manganto’oka i Yudas, “Intamo nakajoli pei ika palaong to danuika etu.” Ewa wetu nato’oka i Yesu i Yudas. 28 Wali i Yudas mangkoni roti to nawaika i Yesu resi ia etu, panewa ia mansaka miyai yako ri raya banua. Tempo etu mawurimo rao. Pei kami to anaguru i Yesu to yusa to mangkoni sindarandara etu, tare kami to mangansani batuanginya naka pei i Yesu manganto’oka i Yudas gombo etu. Re’e kami to mampondayaka i Yesu manganto’oka i Yudas yau mangoli anu to danapake mami ri tempo roa. Pasi re’e to mampobuuka i Yesu manganto’oka ia yau mangawaika doi resi tau to masiasi. Naka pei kami mampobuuka ewa wetu apa i Yudas semo to mangkongko tas to naka la’u nu doi mami. 31 Wali payu i Yudas yau, i Yesu magombo resi kami to anaguruNya to yusa mangkonong kapateNya pasi mangkonong pambanguNya muni yako ri kapateNya etu, Ia manganto’o, “Ratamo temponya tau damangansani Aku, Wiyaa nto Lino, Aku masipato rabarong. Pasi yako palaong to damawali resi Aku, see naka tau damanasa seja i Pue Allah Ia masipato rabarong. 32 Wali tempo tau mangabarong i Pue Allah apa saba palaong to mawali resi Aku etu, tempo etu i Pue Allah mansaka damampakanasaka tau Aku seja masipato rabarong. 33 Wali ana-anangKu, Aku tamo masae maroo dasiwaka pei komi. Wali ewa Aku manganto’oka kepala-kepala nto Yahudi seore, ewa wetu seja Aku manganto’oka komi. Etu semo, komi damangaliwu Aku, pei komi tawa maya yau ri tampa to daKukayako. 34 Wali si’i-si’i Aku mangawaika komi porenta to bou. Etu semo, masiporayang. Ewa inikangKu mamporayang komi, ewa see seja danuika ngkomi masiporayang. 35 Wali ane komi masiporayang, palaong to etu damawali tondong see samparia tau damangansani komi anagurungKu.” 36 Wali ojo panganto’o i Yesu gombo etu, i Simon Petrus mampotanaka resi Ia, ia manganto’o, “Pue, imba danukayako ngKomi?” Wali i Yesu mangansono, “Tempo si’i komi tawa maya mangalulu Aku njo’u tampa to daKukayako. Pei tempo to darata komi damangalulu Aku.” 37 Wali i Petrus manganto’o, “Pue, maka pei aku taa maya mangalulu Komi tempo si’i? Aku nempo mangkapateka Komi, aku buya rayangku.” 38 Pei i Yesu manganto’o, “Wimba, bara monso pu’u korom manganto’o buya rayamu mangkapateka Aku? Aku manganto’oka korom, monso pu’u re’e katawanya manu matotoro’o nene si’i, korom togo ngkanimo damamposapuka Aku.”

John 14

1 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, Ia manganto’oka kami, “Ne’e moru-moru raya ngkomi mangampobuuka Aku mampiyaika komi. Komi mansarumaka i Pue Allah, wali sarumaka seja Aku. 2 Naka pei komi taa parluu moru-moru mampobuuka Aku mampiyaika komi apa ndate saruga ri banua mPa’angKu re’e boros tampa rakaroo, pasi Aku yau nto’u ria damampasigenaka komi tampa rakaroo etu. Wali monso pu’u ewa Kuto’oka komi etu, apa ane taa monso, Aku taa manganto’o. 3 Wali Aku yau damampasigenaka komi tampa, roo see Aku damawolili muni damangoko komi see komi maya maroo siwaka pei Aku. 4 Wali komi mangansanimo jaya rata ndate tampa to daKukayako etu.” 5 Wali yako etu i Tomas manganto’oka i Yesu, to’onya, “Pue, kami taa kunsani bara imbare danukayako ngKomi, wali wimba danaika mami mangansani jaya?” 6 Wali i Yesu manganto’o, “Aku semo jaya to rata resi Pa’angKu. Pasi Aku semo to mampakanasaka tau anu to monso mangkonong Ia, pasi Aku semo pu’u ngkatuwu to singkasaenya. Wali tare tau to rata resi Pa’angKu ane taa mangalulu Aku. 7 Ane komi roomo mangansani i sema kamonsonya Aku, matantu komi mangansani seja i sema kamonsonya Pa’angKu. Wali yako tempo to si’i komi mangansani kojo Pa’angKu pasi komi ewa roomo mangkita Ia.” 8 Wali i Pilipus manganto’o, “Pue, papokitaka kami Pa’aMu apa ane kami roomo mangkita Ia, tare to yusa to raporani.” 9 Pei i Yesu manganto’oka ia, “O Pilipus, Aku masaemo siwaka pei komi. Wimba, korom bara tawa mangansani i sema kamonsonya Aku? Maka pei korom manganto’o, ‘Papokitaka kami Pa’aMu?’ Apa tau to roomo mangkita Aku, tau etu ewa room seja mangkita Pa’angKu. 10 Wimba, korom bara taa mangaya Aku samba’a pei Pa’angKu, pasi Pa’angKu samba’a pei Aku? Kami monso pu’u samba’a. Wali see naka gombo to Aku manganto’oka komi, si’a Aku pu’unya, Pa’angKu semo pu’unya. Pasi samparia palaong to Aku mangika, si’a seja Aku pu’unya apa Pa’angKu to maroo ri rayangKu, Ia mangika palaong to si Ia mangampake Aku. 11 Wali Aku rani komi mangaya gombongKu tempo Aku manganto’o Aku samba’a pei Pa’angKu, pasi Pa’angKu samba’a pei Aku. Pei ane tiroo masuli nuepe ngkomi mangaya ane ojo yako ri gombongKu etu, ane ewa see, pobuuka palaong to taa rapobiasa to roomo nukita ngkomi Aku mangika. Roo see, apa saba palaong to etu, aya Kami dua Pa’angKu monso pu’u samba’a. 12 “Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u, i sema tau to mangaya Aku, tau etu danakoto seja mangika palaong to taa rapobiasa to Aku roomo mangika etu. Pei si’a ojo palaong to ewa wetu to ia damangika. Ia damangika palaong to bae wo’u batuanginya pei palaong to etu. Apa Aku yau damaroo resi Pa’angKu, 13 wali nempo bara kesaa to komi mamporapi resi Pa’angKu mangika, Aku damangikaka komi apa saba komi Aku puenya. Naka pei Aku damangika ewa wetu see Pa’angKu darabarong saba yako palaong to Aku, AnaNya, mangika etu. 14 Wali ane komi mamporapi resi Aku damangika bara kesaa, Aku damangikaka komi apa saba komi Aku puenya.” Wali ewa wetu gombo i Yesu mampakanasaka kami to anaguruNya sabanya naka pei kami danakoto mangika palaong to bae wo’u batuanginya pei palaong to taa rapobiasa to Ia roomo mangika etu. 15 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, Ia manganto’o, “Ane komi mamporayang Aku, komi damampalaika porenta-porentangKu. 16 Pasi Aku damamporapika resi Pa’angKu, panewa Ia damangawaika resi komi to Pansawang to yusa, to damaroo resi komi rataka ri singkasaenya. 17 To Pansawang etu, Ia semo i Nosa to mampaponsanika komi anu to monso mangkonong i Pue Allah. Wali ane to lino to taa mangaya, sira taa rani nasawang i Nosa etu. Naka pei sira taa rani Ia mangansawang sira apa sira taa maya mangkita Ia pasi taa seja mangansani i sema kamonsonya Ia. Pei komi to mangaya, komi mangansani i sema kamonsonya Ia, apa Ia re’e maroo siwaka pei komi. Pei ane ri tempo to darata Ia damaroo ri raya ngkomi. 18 “Wali tempo Aku mate yau, komi taa damawali ewa ana ilu to tamore tau to mampiara, apa Aku damawolili muni resi komi. 19 Pei ane to lino to taa mangaya, tamo masae panewa sira tamo damangkita Aku. Pei komi to mangaya damangkita Aku. Pasi apa saba Aku datuwu muni, see naka darata temponya komi seja datuwu muni yako ri kapatemu. 20 Wali tempo palaong etu mawali, tempo etu komi damanasa Aku samba’a pei Pa’angKu, pasi komi samba’a pei Aku, pasi Aku samba’a pei komi. 21 “Wali i sema tau to mampodongeka pasi mampalaika porenta-porentangKu, tau etu semo to mamporayang Aku. Pasi tau to mamporayang Aku etu, ia danaporayang mPa’angKu. Pasi Aku seja mamporayang ia pasi damampakanasaka ia mangkonong Aku.” 22 Wali yako etu i Yudas, to si’a i Yudas Iskariot, ia manganto’o, “Pue, maka pei Komi damampakanasaka kami mangkonong koroMu, pei taa damampakanasaka to lino to boros?” 23 Wali i Yesu mangansono, Ia manganto’o, “Ane tau mamporayang Aku, ia damampalaika gombongKu. Wali Pa’angKu damamporayang ia, pasi Kami dama’i maroo resi tau etu. 24 Pei tau to taa mamporayang Aku, tau etu taa damampalaika gombongKu wali Kami taa dama’i maroo resi ia. Wali gombo to Kuto’oka komi si’i, si’a Aku pu’unya. Pa’angKu to nampokau Aku, Ia semo pu’unya. 25 “Wali Aku manganto’oka komi samparia to etu tempo Aku tiroowa re’e siwaka pei komi. 26 Pei tempo to darata, Pa’angKu damampokau to Pansawang damangabolos Aku. To Pansawang etu, Ia semo i Nosa Mapasing. Wali Ia damangampotundeka komi samparia anu to bae batuanginya resi komi. Pasi Ia damampatiendoka komi mangkonong samparia gombo to room Aku manganto’oka komi. 27 “Wali tempo Aku yau, re’e to Aku ewa mangansombo resi komi. Etu semo karodo ndaya. Wali karodo ndaya to Kuwaika komi etu sewaju ewa karodo ndaya to re’e resi Aku. Pasi tempo Aku mangawaika komi karodo ndaya etu, taa kojo sewaju pei karodo ndaya to biasa komi mangarata ri lino. Gana kojo karodo ndaya to Kuwaika komi etu. Wali ne’e moru-moru raya ngkomi mangampobuuka Aku mampiyaika komi pasi ne’e meka. 28 “Komi roomo mangandonge Aku manganto’o, ‘Aku dayau, pei roo see Aku damawolili muni resi komi.’ Wali ane komi monso pu’u mamporayang Aku, to tao-tao komi mangepe ndende rayamu mampobuuka Aku dayau muni resi Pa’angKu. Apa Pa’angKu to nampokau Aku, Ia semo to bae-bae anggaNya pei Aku, wali bae kojo batuanginya resi Aku dayau muni resi Ia. 29 Wali Aku manganto’oka yami komi mangkonong samparia palaong to damawali etu, see ane mawalimo palaong etu komi damangendo gombongKu etu pei damangaya monso pu’u gombongKu etu. 30 Wali si’i-si’i tamo masae Aku mampogomboka komi, apa daratamo i Kepala Measa to mangkuasang to lino to balingKu. Ia taa maya mangkuasang Aku, 31 pei Aku buya rayangKu mangabiaka palaong to danaika nu joanya resi Aku. Aku damangika ewa wetu mangalulu samparia to naporentangika mPa’angKu Aku see to lino damangansani Aku mamporayang Pa’angKu. Wali yaumo kita, mampiyaika tampa si’i.”

John 15

1 Wali yako etu tempo kami malinja, i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, Ia manganto’o, “Aku semo raporapaka ewa pu’u nu anggur to maya rasarumaka. Pasi Pa’angKu semo to raporapaka ewa to panawu to mampasilonga anggur etu. 2 Wali to panawu to mampasilonga anggur, ane ia mangkita ra’a to taa mawua, ia mangampu’ak yau to etu. Pasi ane ra’a to mawua, ia mangantumpo yau joe nda’anya damampakayongongika ra’anya etu see mawali malagi wo’u wuanya. Wali ewa wetu seja naika mPa’angKu resi komi to mangalulu Aku, to raporapaka ewa ra’angKu. Ia mampakayongongika seja komi see komi dabae seja wua mpalaongimu. 3 Wali komi roomo rapakayongo apa saba komi mangaya gombo to Aku room manganto’oka komi. 4 Komi samba’a pei Aku, wali karoo masingkatao pei Aku, pasi Aku damaroo masingkatao pei komi. Apa komi raporapaka ewa ra’a. Wali ane ra’a, tare to maya mawua ane taa singkenta pei pu’unya. Wali ewa see seja komi, apa komi taa seja maya mangika bara kesaa to bae batuanginya ane taa maroo masingkatao pei Aku. 5 “Wali Aku semo to raporapaka ewa pu’u nu anggur pasi komi ewa ra’anya. Wali i sema tau to maroo masingkatao pei Aku, pasi Aku maroo masingkatao pei ia, tau etu raporapaka ewa ra’a nu anggur to singkenta pei pu’unya see naka maya mawali malagi wuanya. Wali tau to maroo masingkatao pei Aku etu, tau etu dabae kojo wua mpalaonginya. Pei ane komi taa maroo masingkatao pei Aku, komi taa maya mangika bara kesaa to bae batuanginya. 6 Wali i sema tau to taa masingkatao pei Aku, tau etu raporapaka ewa ra’a to taa mawua. Wali apa saba ra’a etu taa mawua, see naka rataji yau pei mangau yau. Roo see ra’a to ewa wetu naporomung ntau panewa rapanasoka la’u apu naka mosi yau. 7 Pei ane komi maroo masingkatao pei Aku pasi sangkani mampalaika gombongKu, ane ewa see nempo bara kesaa to nuporani ngkomi, porapi resi i Pue Allah, Pa’a, panewa Ia damangawaika komi. 8 Pasi ane komi bae wua mpalaongimu, ane ewa see sa’e damangabarong Pa’angKu. Pasi re’e wo’u to damawali ane komi bae wua mpalaongimu, etu semo damanasa resi sa’e komi anagurungKu. 9 “Wali ewa wimba Pa’angKu mamporayang Aku, ewa wetu seja Aku mamporayang komi. Wali pakasanang rayamu mampobuuka pamporayangingKu etu. 10 Pasi palaika porenta-porentangKu, apa ane komi mampalaika, komi sangkani masanang mampobuuka pamporayangingKu resi komi etu. Wali tempo komi mampolaika Aku etu, komi mangika seja to Aku mangika, apa Aku sangkani seja mampalaika porenta-porenta mPa’angKu, wali see naka Aku sangkani masanang mampobuuka pamporayangiNya resi Aku. 11 Naka pei Aku manganto’oka komi samparia to etu, see komi maya mangarata seja kandende ndaya to bae kojo, sewaju ewa kandende ndaya to si Aku. 12 “Wali si’i semo porentangKu. Aku rani komi masiporayang sewaju ewa Aku mamporayang komi. 13 Pasi ane mangkonong pamporayang, tare pamporayang to bae wo’u pei pamporayang ntau to buya rayanya mate mangkapateka galunginya. 14 Wali Aku buya rayangku mate mangkapateka komi, apa komi galungKu. Wali ane komi mangalulu porentangKu, manasa komi semo galungKu. 15 Aku tamo manganto’oka komi to papolaongingKu, apa ane to papolaong, ia taa mangansani songka ntau puenya. Pei Aku manganto’oka komi galungKu, apa samparia to Aku mangandonge yako resi Pa’angKu, Aku roomo mampaponsanika seja resi komi. 16 Wali Aku semo to mangampilis komi damawali galungngKu. Si’a komi to mangampilis Aku. Pasi Aku roomo mansarumakaka resi komi palaong to danuika. Palaong etu raporapaka ewa mampowuaka wua to taa dapura yau. Wali nempo bara kesaa to komi mamporapika resi Pa’angKu, Ia damangawaika komi apa saba komi Aku puenya. 17 Wali porentangKu resi komi, etu semo masiporayang.” 18 Wali i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, “Ne’e ipu raya ngkomi ane maja’a nakita nto lino to taa mangaya Aku. Pasi ne’e mangkalingan, Aku semo to uyunya maja’a nakita nsira. 19 Ane rapanya komi samba’a pampobuuka pei to lino to taa mangaya etu, ane ewa see sira damamporayang komi apa komi yunu nsira. Pei komi taa samba’a pampobuuka pei sira. Aku room mangampilis komi pei mangaga’a komi yako resi sira, see naka sira maja’a nakita komi. 20 Wali Aku roomo manganto’oka komi, si’a to papolaong to bae-bae angganya pei tau puenya. Tau puenya semo to baebae angganya. Wali pobuuka kojo gombongKu etu, apa ane tau room mangansesai Aku to Pue ngkomi to bae-bae anggangKu pei komi, ane ewa see taa manto’o tau etu damangansesai seja komi to anagurungKu. Pasi ane tau to mampalaika gombongKu, tau etu damampalaika seja gombo ngkomi. 21 Pei to lino to maja’a nakita komi, sira damangansesai komi apa saba komi Aku puenya. Naka pei sira damangika ewa wetu apa sira taa mangansani Ia to nampokau Aku. 22 “Wali ane rapanya Aku taa ma’i mampotundeka to lino to etu anu to monso, ane ewa see sira taa maya rato’oka madosa ane sira mampobo’o Aku. Pei Aku nama’i kojo mampotunde sira, see naka tamore sono to naponoto nsira mangkonong dosa nsira etu. Manasa kojo sira madosa. 23 Apa tau to maja’a nakita Aku, tau etu ewa maja’a seja nakita Pa’angKu. 24 Pasi ane rapanya Aku tare mangika palaong ri oyo nsira to taa nakoto ntau to yusa mangika, ane ewa see sira taa madosa nempo mampobo’o Aku. Pei sira mangkita kojo palaong to inikangKu etu, pei sira tiroo maja’a nakita Aku pasi Pa’angKu. Wali monso pu’u sira madosa. 25 Wali palaong etu mangabanang gombo to ratulis yami ri raya mporenta to rawaika resi sira tempo owi. Gombo etu manganto’o, ‘Nempo tare to inikangKu to masipato maja’a nakita nsira, pei sira tiroo maja’a nakita Aku.’ Ewa wetu gombo to rabanang. 26 “Wali Aku damampokau to Pansawang ma’i damangansawang komi. Ia dama’i yako resi Pa’angKu pasi Ia semo Nosa to mampakanasa anu to monso mangkonong i Pue Allah. Wali tempo Ia ma’i, tempo etu Ia damampakanasaka seja resi tau mangkonong i sema kamonsonya Aku. 27 Pasi komi seja damampakanasaka tau mangkonong Aku, apa komi matamanasa to re’e siwaka pei Aku yako ri pamulanya Aku mangika palaongingKu ri lino si’i.”

John 16

1 Wali i Yesu mampakapolas gomboNya resi kami to anaguruNya, Ia manganto’o, “Aku manganto’oka yami komi mangkonong palaong to damawali resi komi etu, naka ne’e komi damamposaka yau pangaya ngkomi tempo tau mangansesai komi. 2 Apa sira taa damangabiaka komi masua ri raya banua to napampotunde ngkita to Yahudi. Pasi darata temponya bara re’e tau to mampopate yau komi, sira damampobuuka palaong etu mangansawang i Pue Allah. 3 Wali naka pei sira damangansesai komi ewa wetu apa sira taa kojo mangansani i sema kamonsonya Pa’angKu pasi i sema kamonsonya Aku. 4 Wali monso pu’u palaong to etu damawali resi komi. Pei Aku manganto’oka yami komi see ane ratamo temponya palaong etu mawali, pangaya ngkomi darapakaroso apa komi damangendo gombo to room yami Aku manganto’oka komi etu.” Wali i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, to’oNya, “Tempo Aku owo mamula palaongingKu ri lino si’i, Aku tawa mampaponsanika komi mangkonong palaong to damawali etu, apa tempo etu Aku tiroowa re’e siwaka pei komi wali Aku semo to nasesai ntau. 5 Pei Aku mampaponsanika komi tempo si’i apa Aku damawolili muni resi Ia to nampokau Aku. Pei tare pasi samba’a komi to mampotanaka resi Aku bara imba dakukayako etu. 6 Komi ojo mawo raya ngkomi apa saba gombo to Aku roomo manganto’oka komi etu. 7 Pei Aku manganto’oka komi, monso pu’u to bae-bae batuanginya resi komi ane Aku yau, apa ane rapanya Aku taa dayau, ane ewa see to Pansawang taa dama’i resi komi. Pei ane Aku yau, Aku damampokau Ia dama’i mangansawang komi. 8 Pasi ane ratamo to Pansawang etu, Ia damampakanasaka to lino pampobuuka nsira sala. Apa sala kojo pampobuuka nsira mangkonong dosa pasi sala seja pampobuuka nsira mangkonong lengko to singkonong pei i Pue Allah, pasi mangkonong ewa wimba danaika i mPue Allah mangahuku to lino. 9 Wali to Pansawang etu, Ia damampakanasaka to lino sira madosa apa sira taa mangaya Aku. 10 Pasi Ia damampakanasaka sira see sira damangansani lengkongKu singkonong pei i Pue Allah, apa Aku yau resi Pa’angKu, wali manasa lengkongKu singkonong pei Ia. Pasi tempo Aku yau resi Ia, tempo etu komi tamo maya mangkita Aku. 11 Pasi to Pansawang etu, Ia damampakanasaka seja to lino mangkonong huku, apa i Kepala nto pantipu to mangkuasang to lino roomo rahuku wali matantu tau to mangalulu ia darahuku seja. 12 “Wali boros wo’u to Aku rani mampaponsanika komi, pei Aku tawa damampaponsanika komi tempo si’i apa mabeu kojo resi komi. 13 Pei ane ratamo to Pansawang, etu semo i Nosa to mampaponsanika anu to monso, Ia semo to damampaponsanika komi mangkonong samparia anu to monso. Pasi anu to Ia damampaponsanika resi komi etu, si’a Ia pu’unya. Ia ojo mamporata gombo to Ia room mangandonge yako resi i Pue Allah. Pasi Ia damampaponsanika resi komi mangkonong palaong to damawali ri tempo to darata. 14 Wali Ia damampakabae Aku, apa anu to Ia damamporata resi komi, anu to etu Ia mangantima yako resi Aku. 15 Apa samparia to re’e resi Pa’angKu, paka Aku seja puenya. See naka Aku manganto’o, anu to monso to danaporata nto Pansawang resi komi, anu to etu Ia mangantima yako resi Aku seja.” 16 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, “Komi tamo masae tamo maya mangkita Aku. Pei roo see, taa masae kojo komi damangkita muni Aku apa Aku dayau resi Pa’angKu.” 17 Wali ojo panganto’o i Yesu gombo etu, re’e kami to manganto’o samba’a pei samba’a, “Kesaa batuanginya gomboNya etu? Ia manganto’o, ‘Komi tamo masae tamo maya mangkita Aku. Pei roo see, taa masae kojo komi damangkita muni Aku apa Aku dayau resi Pa’angKu.’ 18 Wali kesaa batuanginya tempo Ia manganto’o, ‘Tamo masae’? Gete, kita taa manasa batuanginya gomboNya etu!” 19 Wali i Yesu mangansani kami rani mampotanaka resi Ia mangkonong gomboNya etu, see naka Ia manganto’oka kami, “Komi masipotanaka samba’a pei samba’a mangkonong batuanginya gombongKu to manganto’o, ‘Komi tamo masae tamo maya mangkita Aku. Pei roo see, tamo masae kojo komi damangkita wo’u Aku.’ 20 Wali Aku manganto’oka komi, monso pu’u, tempo tau mampopate yau Aku komi datumangi mangantangis Aku, pei to lino to taa mangaya, sira dandende kojo rayanya. Komi damasusa kojo, pei yako etu kasusa ndaya ngkomi etu damawali yau kandende ndaya tempo komi mangkita wo’u Aku. 21 Wali tempo komi mangkita Aku rapopate yau, tempo etu komi rapanya ewa tau moana. Apa ane ia damoanamo ia masusa apa ratamo temponya ia mangarata ntida. Pei ane re’emo ananya, ia mangkalingan yau ntida to narata etu apa ndende kojo rayanya mampobuuka ana kodi roomo rapoanaka pei masua seja ri lino si’i. 22 Wali ewa see seja komi. Apa tempo si’i komi mangarata kasusa, pei Aku damangkita wo’u komi tempo Aku mambangu muni yako ri kapatengKu see naka komi dandende kojo raya ngkomi. Pasi kandende ndaya ngkomi etu, tare tau to maya mangoko yau yako resi komi. 23 Wali ane ratamo temponya to etu tamo re’e to danuporapika resi Aku. Apa Aku manganto’oka komi, monso pu’u, kesaa to danuporapi resi Pa’angKu manganto’o, ‘Kami marapi resi Komi saba kami i Yesu puenya’, ane ewa see pokai-kai ngkomi, Ia damangawaika komi. 24 Wali rataka ri tempo si’i komi taware mamporapi bara kesaa manganto’o, ‘Kami marapi resi Komi saba kami i Yesu puenya.’ Pei yako tempo si’i porapi ewa wetu, apa ane komi marapi ewa wetu, komi darawaika anu to nuporapi ngkomi etu, wali dabae kojo kandende ndayamu.” 25 Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u kami to anaguruNya, “Rataka ri tempo si’i Aku mampotundeka komi mangampake ligi. Pei darata temponya Aku tamo damangampake ligi, tempo etu Aku damampakanasaka kojo komi mangkonong Pa’angKu. 26 Wali tempo etu komi semo to damarapi sawang resi Pa’angKu apa saba komi Aku puenya. Wali si’amo Aku to damamporapi resi Ia see Ia damangansawang komi, 27 apa Pa’angKu, Ia mamporayang komi. Naka pei Ia mamporayang komi apa saba komi mamporayang Aku pasi apa saba komi mangaya Aku ma’i napokau i mPue Allah. 28 Wali monso pu’u Aku ma’i napokau mPa’angKu rata ri lino. Pasi tempo si’i Aku damampiyaikamo lino si’i damawolili muni resi Pa’angKu.” 29 Wali kami to anaguru i Yesu manganto’oka Ia, kami manganto’o, “Si’i-si’i panewa manasa mami batuanginya gomboMu apa taa mangampake ligi! 30 Wali kami manasamo si’i-si’i Komi mangansani samparia. Apa nempo tau tawa mampotanaka resi Komi, pei Komi mangansani yami pampotanaka nsira etu. Wali see naka kami mangaya Komi ma’i napokau i mPue Allah.” 31 Wali i Yesu manganto’oka kami, “Bara monso pu’u komi mangaya ri tempo si’i, pei tawa maroso pangaya ngkomi etu. 32 Wali daratamo temponya komi dameka rayamu see naka komi damiyai yau njo’u banua ngkomi samba’a pei samba’a, damangampiyaika yau Aku, see tamore yunungKu. Pei nempo ewa wetu, Aku taa ojo ngkaliongKu, apa Pa’angKu tiroowa re’e resi Aku. 33 Naka pei Aku manganto’oka komi mangkonong samparia to etu see komi damangarata karodo ndaya apa saba komi samba’a pei Aku. Ane ri lino si’i, komi danapakasusa ntau to mangewa i Pue Allah, pei pakasanang raya ngkomi, apa Aku roomo manganangi i Kepala nto pantipu to mangkuasang tau to mampakasusa komi etu. Wali see naka komi maya seja manganangi joa i ngKepala nto pantipu etu.”

John 17

1 Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia mangalo’aka nto’u yangi pei makaikai resi i Pue Allah, to’oNya, “Pa’a, ratamo temponya Aku damangarata kasesa panewa damate yau. Wali Kuporapika resi Komi see Komi mampaponsanika tau mangkonong Aku see sira damangansani Aku to AnaMu masipato rapakabae. Apa ane ewa see, yako palaong to mawali resi Aku see naka tau damanasa masipato seja Komi rapakabae. 2 Apa Komi roomo mangawaika Aku kuasa damangkuasang samparia to lino, see Aku maya mangawaika katuwu to singkasaenya resi samparia sira to Komi mansarumakaka resi Aku. 3 Wali batuanginya katuwu to singkasaenya, batuanginya etu semo tau maya mangansani Komi. Apa Komi semo i Pue Allah to monso pasi to samba’aja. Pasi katuwu to singkasaenya etu, batuanginya seja sira maya mangansani i sema kamonsonya Aku. Apa Aku semo i Yesu Kerisitu, to nupokau ngKomi. 4 Wali ri lino si’i Aku sangkani mampolaika songka ngKomi pei mampakaroo palaong to nuwaika ngKomi Aku mangika. Wali yako palaong to inikangKu etu, Aku roomo mampakabae Komi. 5 Wali kuporapika resi Komi, Pa’a, see tempo Aku rata muni ri tango ngKomi, Komi damampakabae muni Aku sewaju ewa Aku rapakabae tempo ruyu, tempo lino si’i tawa rapapowali.” Etu semo pokai-kai i Yesu mampokaika koroNya. 6 Wali ojo karoonya i Yesu mampokaika koroNya, Ia mampokaika wo’u kami to anaguruNya. Ia manganto’o, “Re’e tau to nupilis ngKomi yako ri oyo nto lino, tau etu Komi roomo mansarumakaka resi Aku. Wali tau to etu Aku roomo mampaponsanika mangkonong Komi. Tau etu uyunya Komi puenya, pei Komi roomo mansarumakaka sira resi Aku. Wali sira re’e mampalaika tuntuMu. 7 Pasi tempo si’i sira manasanya samparia anu to nuwaika ngKomi Aku. Sira mangansani anu to etu monso pu’u yako resi Komi semo. 8 Apa Aku roomo mamporata resi sira gombo to nuto’oka ngKomi Aku, pasi sira mampodongeka kojomo gombo etu. Wali sira manasanya monso pu’u Aku ma’i yako resi Komi, pasi sira mangaya Komi semo to nampokau Aku. 9 “Wali Aku mampokai-kaika anagurungKu si’i. Si’a to lino to taa mangaya to Kupokai-kaika, pei kasimbalinya yako etu Aku mampokai-kaika tau to Komi roomo mansarumakaka resi Aku semo apa sira Komi puenya. 10 Wali samparia tau to Aku puenya, Komi seja puenya. Pasi samparia tau to Komi puenya, Aku seja puenya. Pasi apa saba lengko ngkatuwu nsira see naka tau to yusa mangansani Aku masipato rapakabae. 11 Wali si’i-si’i Aku dayau muni resi Komi, wali Aku tamo damaroo ri lino si’i. Pei tau to Komi mansarumakaka resi Aku etu, sira tiroowa damaroo ri lino si’i. Wali Pa’a anu to Mapasing, Kuporapika resi Komi see Komi damangararamaka sira mangampake kuasa ngKomi. Kuasa etu semo kuasa to nuwaika seja ngKomi Aku. Wali raramaka sira see sira samba’a pampobuuka sewaju ewa Kita samba’a pampobuuka. 12 Tempo Aku tiroowa siwaka pei sira, tempo etu Aku semo to mangararamaka sira mangampake kuasa to nuwaika ngKomi Aku. Wali sira to Aku mangararamaka etu, tare to rapakaja’aka yau kasimbalinya yako samba’a tau to taa maya taa darapakaja’aka yau. Wali palaong etu mangabanang gombo to ratulis ri raya ntuntu ngKomi. 13 Wali tempo si’i Aku dayaumo resi Komi. Pei ri katawanya Aku yau, tempo Aku tiroowa re’e ri lino si’i, Aku manganto’o pokai-kai si’i ri tango nu anagurungKu si’i to Komi roomo mansarumakaka resi Aku etu see sira maya mangandonge. Naka pei Aku mangika ewa wetu see sira damangarata seja kandende ndaya to bae kojo sewaju ewa kandende ndaya to re’e resi Aku. 14 Wali Aku room mamporata resi sira gombo ngKomi, see naka to lino to taa mangaya maja’a nakita sira. Apa to lino to mangaya, sira taa samba’a pampobuuka pei to lino to taa mangaya, sewaju ewa Aku taa samba’a pampobuuka pei to lino to taa mangaya. 15 Wali Aku makai-kai resi Komi si’a marapi see Komi damangkeni yau sira yako ri lino si’i. Aku ojo marapi see Komi damangararamaka sira naka ne’e sira dananangi i maja’a, etu semo i Kepala nto pantipu. 16 Monso pu’u sira taa samba’a pampobuuka pei to lino to taa mangaya, sewaju ewa Aku taa samba’a pampobuuka pei to lino to taa mangaya. 17 Wali Pa’angKu, pake tuntuMu mangampotundeka sira apa tuntuMu etu, etu semo anu to monso. Wali ane sira rapotundeka anu to monso etu, sira damawali tau to rani mampolaika songka ngKomi. 18 Apa ewa wimba naika ngKomi nampokau Aku ma’i mangika palaongiMu ri lino, ewa see seja Aku mampokau sira mangika palaongiMu ri lino. 19 Wali Aku rani mangansawang sira, see naka Aku damangawaika korongKu damangkapateka sira. Aku mangika ewa wetu see sira maya seja mawali tau to rani mampolaika tuntu ngKomi anu to monso.” Wali etu semo gombo i Yesu mampokai-kaika anaguruNya. 20 Wali i Yesu mampakapolas pokai-kaiNya, Ia manganto’o wo’u, “Wali si’a ojo anagurungKu etu to Aku mampokaika. Aku mampokaika seja samparia tau to damangaya Aku ri tempo to darata saba yako kareba to nakeni nu anagurungKu etu. 21 Aku makai-kai resi Komi, Pa’a, see tau to damangaya etu, sira samparia damawali samba’a pampobuuka nsira sewaju ewa Kita. Apa Komi samba’a pei Aku, pasi Aku samba’a pei Komi. Wali Aku makai-kai see sira mawali samba’a pampobuuka pei Kita. Etu semo pokai-kaingKu, apa ane sira samba’a pampobuuka pei Kita, to lino to taa mangaya, sira damangansani monso pu’u Komi semo to nampokau Aku. 22 “Wali tau to mangaya Aku, Aku mampakabae sira sewaju ewa naika ngKomi mampakabae Aku. Naka pei Aku mampakabae sira, see sira dasamba’a pampobuuka sewaju ewa Kita samba’a pampobuuka. 23 Batuanginya mawali samba’a pampobuuka, etu semo, Aku maroo ri raya nsira, pasi Komi maroo ri rayangKu, wali ane ewa see, sira maya samba’a kojo pampobuuka nsira. Pasi ane sira samba’a pampobuuka, ane ewa see, to lino to taa mangaya damangkita kasingkatao nsira etu panewa tau to taa mangaya etu damangansani Komi semo to nampokau Aku. Pasi sira damangansani Komi mamporayang tau to mangaya Aku, pasi pamporayang ngKomi resi tau to mangaya etu sewaju ewa pamporayang ngKomi resi Aku. 24 “Wali Pa’angKu, ane mangkonong tau to nusarumakaka ngKomi resi Aku, Aku rani sira siwaka pei Aku ri tampa daKukaroo. Aku rani ewa wetu see sira maya damangkita angga pasi kayawa to nawaika ngKomi Aku re’e katawanya lino rapapowali. Naka pei Komi mangawaika Aku angga pasi kayawa etu apa saba Komi mamporayang Aku. 25 “O Pa’a, Komi to sangkani mangika ewa wimba to masipato raika, Aku manganto’o resi Komi mangkonong to lino to taa mangaya, sira taa mangansani i sema kamonsonya Komi. Pei nempo ewa see, Aku mangansani Komi. Pasi anagurungKu seja mangansanika Komi semo to nampokau Aku. 26 Aku room mampaponsanika resi sira i sema kamonsonya Komi, pasi Aku tiroo damampaponsanika wo’u sira mangkonong Komi. Naka pei Aku damangika ewa wetu see sira damamporayang sa’e sewaju ewa Komi mamporayang Aku. Pasi Aku damampaponsanika wo’u sira mangkonong Komi see Aku maya maroo ri raya nsira.” Wali ewa wetu naika i Yesu mampokai-kaika tau to mangaya.

John 18

1 Wali ojo karoonya i Yesu makai-kai etu, Ia mayoko sindarandara pei kami to anaguruNya. Kami yau njo’u sambote ngkoro Kidron pei masua ri raya nawu ngkaju saitun to nja’u ria. 2 Wali i Yudas, to mamposora yau i Yesu, ia mangansani seja mangkonong nawu etu, apa i Yesu pasi kami to anaguruNya mananya siromu nja’u ria. 3 Wali i Yudas yau seja njo’u nawu etu apa ia mampondayaka i Yesu bara nja’u nja’u ria. Tempo ia yau, ia mangangkeni santalenga tentara nto Roma pasi sawei mba’a tau to palaonginya mangajagai banua i mPue Allah. Tau etu napokau ngkepala-kepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi. Wali tempo sira yau etu, sira mangkeni pansona, suyu, wada pasi pampomobak. 4 Wali ojo karata nsira ri nawu etu, i Yesu yau mangantomu sira apa Ia mangansani yami samparia palaong to damawali resi Ia. Ia mampotanaka resi sira, to’oNya, “Sema nuliwu ngkomi?” 5 Wali sira manganto’o, “I Yesu to Nasaret.” Panewa i Yesu manganto’o, “Aku semo Ia.” Wali tempo etu i Yudas to mamposora yau i Yesu, ia makore seja nja’u ria sindara-dara pei tau boros etu. 6 Pei ojo panganto’o i Yesu, “Aku semo Ia,” kodi majoli sira morempayu pei mapuka yau. 7 Panewa i Yesu mampotanaka wo’u resi sira kadua ngkaninya, Ia manganto’o, “Sema nuliwu ngkomi?” Pasi sira manganto’o wo’u, “I Yesu to Nasaret.” 8 Wali i Yesu manganto’o, “Aku room manganto’oka komi Aku semo Ia. Wali ane Aku semo to nuliwu ngkomi, ne’e rasoko yunungKu si’i.” 9 Ewa wetu gombo to nato’oka i Yesu sira see sira taa mangansoko kami to anaguruNya apa palaong etu mangabanang gombo to Ia room manganto’o ngena tempo Ia makaikai resi i Pue Allah. Tempo etu Ia manganto’o, “Pa’a, tau to nusarumakaka ngKomi resi Aku tare pasi samba’a to darapakaja’aka yau.” Etu semo pakai-kai i Yesu resi i Pue Allah to rabanang. 10 Wali yako etu i Simon Petrus mangarebu wada to re’e resi ia panewa ia mangansayu samba’a to papolaong ngkepala nto pampue to bae angganya. To papolaong etu sanganya i Malkus. Wali i Petrus mangansayu yau sambali ira ntalinganya tondo ngkana. 11 Pei i Yesu manganto’oka i Petrus, “Penumpu muni wadamu ri raya nu gumanya! Aku buya rayangKu damangarata kasesa to roomo Pa’angKu mampakatantuka Aku.” 12 Wali yako etu, tentara pasi kepala ntentara etu pasi tau to mangajagai banua imPue Allah, sira mangansoko i Yesu panewa mangampungu Ia. 13 Roo see sira mangkeni Ia njo’u si Hanas ruyu. I Hanas etu ia tamanua i ngKayapas to langkai. I Kayapas etu, ia tiroowa kepala nto pampue to bae angganya ri to’u to etu. 14 Pasi i Kayapas semo to seore manganto’oka kepala-kepala nto Yahudi, to tao-tao ane samba’aja tau mate mangkapateka tau boros. 15 Wali tempo i Yesu rakeni damampotango i Hanas, tempo etu i Simon Petrus pasi samba’a anaguru to yusa mangalulu ri payuNya. AnaguruNya to yusa etu, ia nansanika ngkepala nto pampue to bae angganya, wali ia rabiaka masua ri tongonata nu banua ngkepala nto pampue etu sindara-ndara pei i Yesu. 16 Pei i Petrus ia ojo mangampeas ri sambali mbombo mpampa. Wali anaguru to nansanika ngkepala nto pampue to bae angganya, ia masuwu muni yako ri tongonata etu pei mampotanaka resi tau we’a to mangajagangi wombo mpampa, see i Petrus bara maya seja masua. Wali tau we’a etu mangabiaka i Petrus masua. 17 Panewa tau we’a to mangajagangi wombo mpampa etu, ia mampotanaka resi i Petrus, to’onya, “Bara si’anya korom samba’a anaguru ntau to rasoko etu?” Pei i Petrus manganto’o, “Si’a.” 18 Wali tempo etu loto rao, see naka to papolaong ngkepala nto pampue to bae angganya, pasi tau to mangajagai banua i mPue Allah, sira mangika apu panewa makore-kore ri awenya maneru. Wali i Petrus yau maneru seja ri oyo nsira. 19 Wali i Yesu rakeni ri tango i Hanas, kepala nto pampue to bae angganya, panewa kepala etu mampotanaka resi Ia, to’onya, “I sema pura anaguruMu pasi kesaa to nupotundeka ngKorom resi sira?” 20 Wali i Yesu manganto’o, “Samparia to Aku mampotunde paka ri tango ntau boros see samparia tau maya mangandonge. Apa Aku sangkani mampotunde tau ri raya banua to napampotunde ngkita to Yahudi pasi ri raya banua i mPue Allah to napago seja nto Yahudi. Pasi tare to Aku mampotundeka tau to taa nadonge ntau boros. 21 Wali maka pei komi mampotanaka resi Aku? Patanaka resi tau to room mangandonge anu to Aku mampotundeka, apa matantu sira mangansani anu to ito’ongKu etu.” 22 Wali ojo panganto’o i Yesu gombo etu, re’e samba’a to panjaga to mangantoposaka lioNya, ia manganto’o, “Gete! Taa masipato Korom magombo ewa wetu resi kepala nto pampue to bae angganya!” 23 Pei i Yesu manganto’o, “Ane re’e anu to maja’a ito’ongKu, pakanasaka Aku anu to maja’a etu. Pei ane Aku manganto’o anu to monso, maka pei korom mangantopo Aku?” 24 Wali i Hanas mampokau tau mangkeni i Yesu njo’u si Kayapas, kepala nto pampue to bae angganya. Tempo i Yesu rakeni etu, Ia tiroowa rapungu. 25 Wali tempo etu i Petrus tiroo makore maneru nja’u tongonata, pei tongo-tongonya ia maneru etu re’e tau to mampotanaka resi ia, tau etu manganto’o, “Bara si’anya korom samba’a anaguru ntau to rasoko etu?” Pei i Petrus mamposapuka, ia manganto’o, “Si’a.” 26 Pasi re’e seja nja’u ria samba’a to papolaong ngkepala nto pampue to bae angganya, ngkai etu ja’i ngkai to nasayu yau i mPetrus talinganya. Wali ngkai etu manganto’o, “Bara si’anya korom samba’a yunu i Yesu to aku mangkita nja’u nawu ngena?” 27 Pei i Petrus mamposapuka, ia manganto’o wo’u, “Si’a!” Wali ojo karoonya ia manganto’o gombo etu, manu mansaka matotoro’omo. 28 Wali ojo karoonya i Yesu mampotango i Kayapas, dawuro kojowa Ia nakeni wo’u ngkepalakepala nto Yahudi njo’u tongonata banua gubernur, i Pilatus. Gubernur etu tau to si’a to Yahudi. Wali apa saba banua etu banua ntau to si’a to Yahudi, see naka to Yahudi etu taa rani masua tempo sira rata nja’u ria. Sira taa masua naka ne’e sira damawali makarika ane ewa ada nu agama nsira. Apa ane mawali makarika, sira taa maya mangkoni pangkoni ri Roa Paskah. 29 Wali apa saba sira taa rani masua, see naka i Pilatus masuwu yako ri raya banuanya pei mampotango sira ri tongonata. Ia mampotanaka resi sira, to’onya, “Ane ewa panto’o ngkomi, kesaa sala ntau si’i?” 30 Sira mangansono, “Gete, ane Ia tare mangika palaong to maja’a, kami taa mangkeni Ia resi komi.” 31 Wali i Pilatus manganto’o, “Ane ewa see, keni yau Ia pei komi semo mangabotus Ia singkonong pei porenta ngkomi.” Pei to Yahudi etu manganto’o, “Taa mawali apa kami taa rabiaka mangahuku mate tau.” 32 Wali tempo sira manganto’o gombo etu, palaong etu mangabanang gombo to nato’o i Yesu seore. Tempo etu Ia magombo yami mangkonong ewa wimba Ia darapopate yau. Apa Ia manganto’o Ia damate rapaku ri kaju pasape, pei ojo to Roma semo to mangika palaong to etu. 33 Wali ojo karoonya i Pilatus mampogomboka to Yahudi etu, ia yau muni njo’u raya banuanya panewa manganto’oka joanya, “Keni mai i Yesu”. Wali sira mangkeni i Yesu mampotango i Pilatus. Roo see i Pilatus mampotanaka resi i Yesu, to’onya, “Wimba, bara Korom semo Makole nto Yahudi?” 34 I Yesu manganto’o, “Wimba pampotanaka ngkomi etu, bara yako ri pampobuuka ngkomija, bara re’e tau to yusa mangansaritaka komi mangkonong Aku?” 35 Wali i Pilatus manganto’o, “Gete! Aku si’i si’a to Yahudi! YunuMu to Yahudi pasi kepala-kepala nto pampue ngkomi, sira semo to mangkeni Korom resi aku. Wali kesaa nuika ngKorom naka pei nakeni nsira rire?” 36 Wali i Yesu manganto’o, “Aku si’a ewa makole to maporenta ri lino si’i. Apa ane rapanya Aku ewa makole to maporenta ri lino si’i, ane ewa see joangKu damamparambangika Aku naka ne’e Aku danasoko ngkepala-kepala nto Yahudi etu. Pei si’a ewa wetu, wali manasa paporentangKu si’a ewa paporenta makole ri lino si’i.” Ewa wetu sono i Yesu. 37 Wali see naka i Pilatus manganto’o, “Ane ewa see, bara monso pu’u Korom makole?” I Yesu mangansono, “Monso ewa panto’o ngkomi. Aku monso pu’u makole. Wali see naka Aku ma’i pei rapoanaka ri lino si’i, see damampaponsanika tau mangkonong anu to monso. Wali i sema-sema tau to rani mangansani anu to monso, tau etu masanang mampodongeka gombongKu.” 38 Wali i Pilatus manganto’o, “Gete, ane ewa pampobuukangku, tare tau to nakoto mangansani anu to monso!” Wali ojo karoonya i Pilatus mampogomboka i Yesu, ia masuwu muni resi to Yahudi to re’e ri tongonata. Ia manganto’oka sira, “Aku taa kojo mangarata sala ntau etu. 39 Pei ane ewa ada ngkomi, ponto ngkani rapongika Roa Paskah, aku mangalapaka komi samba’a tau to ratarungku. Wali wimba, komi bara nuporani aku mangalapaka komi makole ngkomi to Yahudi etu?” 40 Pei sira maroso loonya sakaboo, manganto’o, “Ne’e ralapa ngkai etu. I Barabas semo to kami rani!” Wali i Barabas etu, naka pei ia ratarungku apa ia samba’a tau to mangewa kojo pamorenta.

John 19

1 Wali yako etu i Pilatus manganto’oka tentaranya mangkeni yau i Yesu pei mangansamparika Ia kiyoro to nja’u anu to mataja ri tomponya. Wali sira mangika. 2 Roo see tentara etu mampokore Ia. Sira mangika so’o mbo’o yako wiyaa to marui panewa mangansompeka ri wo’o i Yesu ewa naika ntau mangansompeka songko makole ri wo’o to si ia. Pasi sira mampaposunsuka Ia pake to mawaa ewa to napake makole. 3 Panewa masibolos sira yau ri tangoNya pei mampokore Ia, sira manganto’o, “Barong Makole nto Yahudi!” Roo see sira mangantoposaka Ia ri lioNya. 4 Wali i Pilatus masuwu wo’u yako ri raya banuanya pei manganto’oka tau boros, “Dongeja! Aku damangkeni muni i Yesu damampotango komi see komi mangansani aku taa kojo mangarata sala resi Ia. 5 Wali i Yesu masuwu. Tempo Ia masuwu etu Ia tiroowa mangampake so’o mbo’o to marui pasi pake to mawaa. Wali i Pilatus rani tau boros mangalapa muni i Yesu, see naka ia manganto’oka sira, “Lo’aja ngkai etu. Ia masiasi kojo!” 6 Wali tempo kepala-kepala nto pampue pasi tau to mangajagang banua i mPue Allah mangkita i Yesu, sira sakaboo, manganto’o, “Ne’e mangalapa Ia! Paku Ia ri kaju pasape! Paku Ia ri kaju pasape! Pei i Pilatus manganto’o, “Komija mangoko Ia pei mangampaku ri kaju pasape, apa ane aku, aku taa kojo mangarata sala resi Ia.” 7 Wali to Yahudi etu mangansono, sira manganto’o, “Kami rani Ia rapopate yau apa Ia mampoanika Ana i mPue Allah. Wali ane ewa porenta mami tau ane manganto’o gombo etu, masipato ia rahuku mate!” 8 Wali ojo pangandonge i mPilatus gombo nsira etu manganto’o i Yesu mampoanika Ana i mPue Allah, ia tidugang wo’u kameka ndayanya. 9 Ia mangkeni i Yesu mawolili muni ri raya banuanya panewa mampotanaka resi Ia, to’onya, “Yako imbare kama’i ngKorom?” Pei i Yesu taa mangansono. 10 Wali i Pilatus manganto’o wo’u, “Maka pei Korom taa rani mangansono aku? Wimba, Korom bara taa mangansani aku re’e kuasa? Aku maya mangalapa Korom, pasi aku maya seja manganto’oka tau mangampaku Korom ri kaju pasape!” 11 Wali i Yesu manganto’o, “Ane si’a i Pue Allah mangawaika komi kuasa etu, komi taa kojo re’e kuasa damangika bara kesaa resi Aku. See naka tau to nangawaika yau Aku resi komi, tau etu semo to bae-bae salanya pei komi.” 12 Wali tempo i Pilatus mangandonge gombo i Yesu etu, yako etu ia mangaliwu kojo jaya see maya mangalapa i Yesu. Pei tempo ia yau muni mampotango to Yahudi pei manganto’oka sira pampobuukanya, tempo etu to Yahudi sakaboo wo’u, sira manganto’o, “Ane komi mangalapa tau etu, batuanginya komi bali i ngKaisar, Makole nto Roma. Apa i sema tau to mampoanika makole ewa naika ntau etu, ia mangewa i Kaisar.” 13 Wali ojo pangandonge i mPilatus gombo nsira etu, ia mangkeni wo’u i Yesu yako ri raya banuanya, panewa ia matunda ri gadera to napake nto pobotus nja’u tampa to rato’oka Gabata. Wali Gabata etu basa Ibrani semo, batuanginya Juya Watu. 14 Wali tempo i Pilatus matunda etu, mosumo ntongo eo, eo Jumat, eo to napangampasilonga nto Yahudi pangkoni pei to yusa-yusanya to darapake ri Roa Paskah. Wali ojo patunda i mPilatus, ia manganto’oka to Yahudi, to’onya, “Lo’aja makole ngkomi!” 15 Pei sira sakaboo, manganto’o, “Pate yau Ia! Pate yau Ia! Paku yaumo Ia ri kaju pasape!” Wali i Pilatus mampotanaka resi sira, ia manganto’o, “Gete komi, bara monso pu’u komi mamporani aku mangampaku makole ngkomi ri kaju pasape?” Wali kepala-kepala nto pampue manganto’o, “Ojo patanya i Kaisar semo makole mami. Tare to yusa!” 16 Wali yako etu i Pilatus jamo mangaluluka yau pamporani nsira etu, see naka ia mangawaika yau i Yesu resi tentara nto Roma darapaku ri kaju pasape. Wali tentara mangoko i Yesu. 17 Roo see sira mangkeni Ia njo’u sambali ngkota rata nja’u pantana sanganya Golgota. Golgota ane basa Ibrani batuanginya wuku wo’o. Wali tempo sira yau etu, i Yesu semo mampasa’a kaju darapangampaku Ia. 18 Wali rata nja’u Golgota etu, sira mangampaku i Yesu ri kaju pasape. Pasi sira mangampaku seja dua mba’a tau to yusa. Kaju pasape ntau dua etu rapokore ri awe nu kaju pasape i Yesu, samba’a ri sambali tondo ngkana pasi samba’a wo’u ri sambali tondo ngkii. Wali i Yesu semo to ri tongonya. 19 Pasi re’e anu to ratulis to nato’oka i mPilatus tau mangantulis ewa biasa naika nto Roma mampakanasaka tau boros sala ntau to rapaku etu. Anu to ratulis to naposaka nsira ri kaju pasape i Yesu to etu manganto’o, “SI’I SEMO I YESU TO NASARET, MAKOLE NTO YAHUDI.” 20 Wali boros to Yahudi to mangabasa, apa tampa rapampaku i Yesu ri kaju pasape etu, tampa etu mosu ri kota Yerusalem. Pasi gombo etu ratulis ri rayanya togo basa. Etu semo basa Ibrani, basa Latin, pasi basa Yunani. 21 Wali kepala-kepala nto pampue nto Yahudi taa kojo masanang mangabasa gombo etu, see naka sira manganto’oka i Pilatus, “Ne’e mangantulis ‘Makole nto Yahudi,’ pei tulis, ‘Tau si’i mampoanika Makole nto Yahudi.’” 22 Pei i Pilatus manganto’oka sira, “Anu to roomo aku mampokauka tau mangantulis etu, tamo darawali.” 23 Wali tempo tentara mangampaku i Yesu ri kaju pasape, sira mangoko samparia pakeNya panewa sira opo mangantila yau. Wali sira samparia mangantima sangaya pake i Yesu etu. Ojo bajuNya to marade sira taa mangantila yau. Apa bajuNya etu taa rajau, apa raika singkenta yami yako ri wawonya rataka ri wiinya. 24 See naka tentara etu manganto’o, “Ne’e kita mangansiat yau. Anu kita mampobata’aka see tansani to imba kita to damangantima.” Wali palaong to naika nsira etu, palaong etu mangabanang gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah. Gombo etu manganto’o, “Sira mangantila yau pakengKu, Pasi sira mampobata’aka yau bajungKu.” Wali ewa wetu semo naika ntentara etu. 25 Wali re’e bara sawei mba’a tau to we’a ri oyo ntau to makore taa longko yako ri kaju pasape i Yesu. Tau we’a etu semo indo i Yesu, pasi tua’i nu indoNya to we’a, pasi i Maria to indo nu ana i ngKlopas, panewa re’e seja i Maria to yako kampu Magadan. 26 Wali i Yesu mangkita indoNya pasi Ia mangkita seja anaguruNya to naporayang kojo makore seja nja’u ria. Wali tempo Ia mangkita sira dua, Ia rani mampakanasaka sira dua anaguruNya etu semo to damangabolos Ia mampiara indoNya. Wali Ia manganto’oka indoNya, “Indo, lo’aja anagurungKu etu, Ia semo damawali ewa anamu si’i-si’i.” 27 Panewa Ia manganto’oka anaguruNya etu, “Ia semo damawali ewa indomu si’i si’i.” Wali see naka ane rata temponya anaguru etu yau muni ri lipunya, tempo etu ia mangkeni indo i Yesu damaroo nja’u banuanya. 28 Wali yako etu i Yesu mangansani samparia palaong to nawaika i mPue Allah Ia mangika roomo rapakagana. Wali see naka Ia manganto’o, “Aku mara ngangangKu.” Naka pei Ia manganto’o ewa wetu see darabanang gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah. 29 Wali nja’u ria re’e tampa to buke ue nu anggur to mapodimo. Wali re’e tau to mangoko anu to maya masua ue reria pei mangayo’o la’u ue nu anggur etu. Roo see sira mangansula ndate tompo ntoko to raika yako kaju hisop pei mangantotoka ri nganga i Yesu ndate kaju pasape wali i Yesu mangampipis. 30 Ojo karoonya i Yesu mangampipis ue nu anggur etu, Ia manganto’o, “Roomo rapakagana palaongingKu!” Roo see Ia madungku pei pura nosaNya. 31 Wali eo etu semo eo Jumat, eo to napangampasilonga nto Yahudi pangkoni pasi to yusa-yusanya to darapake ri Eo Rapandoo, apa nile semo Eo Rapandoo. Pasi si’a ojo Eo Rapandoo to biasa, Eo Rapandoo to bae kojo batuanginya apa tempo Roa Paskah semo. Wali tau tu’a nto Yahudi taa rani lemba ntau ojo rabiaka ndate kaju pasape ane Eo Rapandoo apa taa singkonong pei porenta nu agama nsira. See naka sira yau resi i Pilatus pei mamporapika resi ia see ia damampokau tau yau mangampu’a witi ntau togo to rapaku etu see sira majoli mate, panewa lembanya maya daratauraka yako ri kaju pasape. 32 Wali i Pilatus mampokau sawei mba’a tentara yau mangika palaong to etu. Ojo karata nsira nja’u kaju pasape, sira mangampu’a witi ntau dua to rapaku sindara-ndara pei i Yesu. 33 Pei tempo sira rata resi i Yesu damangampu’a witi to si Ia, sira mangkita Ia roomo namate yau, see naka sira taa mangampu’a witiNya. 34 Pei re’e samba’a tentara to mangantujaka yu’a ri usu i Yesu see matantu Ia namatemo, panewa mansaka masuwu raa pasi ue. 35 Wali monso pu’u ewa wetu palaong to mawali ri tempo i Yesu mate ri kaju pasape etu, apa re’e tau to mawali matamanasa mpalaong to etu. Wali tau to mawali matamanasa mpalaong etu, aku semo to mangansaritaka resi komi. Aku mangansani monso kojo anu to aku manganto’o, pasi naka pei aku mangansaritaka mangkonong palaong to etu see komi maya mangaya seja. 36 Apa palaong to mawali ri tempo etu, naka pei mawali apa mangabanang gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah tempo owi. Gombo etu manganto’o, “Tare pasi samba’a wukuNya to darapu’a.” 37 Pasi re’e seja gombo to rabanang to manganto’o, “Sira damangalo’aka Ia to roomo natuja nsira.” Etu semo tuntu i mPue Allah to nabanang mpalaong to etu. 38 Wali tempo kapate i Yesu, re’e samba’a tau yako ri kota Arimatea, sanganya i Yusup. Ngkai etu anaguru i Yesu seja, pei ia taa manganto’oka sa’e apa ia meka resi kepala-kepala nto Yahudi. Wali ojo kapate i Yesu, ia yau resi i Pilatus pei mamporapi lembaNya. I Pilatus mangabiaka ia mangoko, wali ia yau mangoko lemba i Yesu darapongkeli. 39 Tempo ia yau etu, i Nikodemus yau sindara-ndara pei ia. I Nikodemus etu, ia semo to yau mampogomboka i Yesu ri raya mburi seore. Wali tempo sira dua yau etu, i Nikodemus mangkeni bara togo mpuyu kilo soga to magaya waunya to rato’oka mur. Mur etu rabusak ragaloka pei kaju to magaya seja waunya to rato’oka gaharu. 40 Wali ojo karata nsira nja’u Golgota, sira mangoko lemba i Yesu panewa mangawungusika kain lena pasi mamposaka seja mur to ragaloka gaharu nja’u raya ngkain lena etu. Sira mangika palaong etu mangalulu ada nto Yahudi tempo mampongkeli tau mate. 41 Wali mosu ri tampa to rapangampaku i Yesu ri kaju pasape etu, re’e seja nawu to rapomuyaka kaju. Ri raya nawu etu re’e yami wayau to naika ntau ri woto mbatu damawali dayo, pei dayo etu taware raposaka tau mate. 42 Wali apa saba dayo etu mosu kojo, see naka i Yusup sira dua i Nikodemus mampoduli lemba i Yesu nja’u rayanya. Roo see sira mangabombongika yau watu to bae ri wombo nu dayo etu. Naka pei sira mampongkeli lemba i Yesu nja’u dayo to mosu etu apa sira masara rayanya saba daredemo eo, eo Jumat, wali tamo masae damamulamo Eo Rapandoo. Wali ane mulamo Eo Rapandoo sira taa maya mapalaong nempo mangampongkeli tau mate.

John 20

1 Wali yako etu, ojo kamosueonya ri eo Minggu, i Maria to yako kampu Magadan yau ri dayo i Yesu. Tempo etu tiroowa mawuri. Ojo karatanya nja’u ria ia mangkita watu ba’a nu dayo etu roomo rawewoka yau yako ri wombonya. 2 Wali ia maripo mangampago i Simon Petrus sira dua anaguru i Yesu to yusa to Naporayang kojo. Rata resi sira dua ia manganto’o, “Lemba mPue roomo nakeni yau ntau yako ri dayo pasi kami taa mangansani bara imbare pamposaka nsira Ia.” 3 Wali i Petrus pasi anaguru i Yesu to yusa etu, sira dua yau mangampago dayo. 4 Sira dua paka maripo, pei anaguruNya to yusa, ia semo to gasi-gasi pei i Petrus, see naka ia matiruyu rata nja’u dayo. 5 Ia madungka pei mangalo’a nja’u raya mbayau etu pasi ia mangangkita kain lena to napake ntau mangawungusika lemba i Yesu, pei ia taa masua ri raya mbayau etu. 6 Wali yako etu rata seja i Simon Petrus to mangalulu ri payunya. Ojo karata i mPetrus nja’u dayo etu, ia mansaka masua ri rayanya. Ia mangkita kain lena tiroowa re’e ri wakanya, pei tamore lemba i Yesu. 7 Pasi ia mangkita seja lenso to napake ntau mangawungus wo’o i Yesu. Lenso etu taa siwaka pei kain lena. Lenso etu roomo rayuyu pei raposaka nja’u tampa to yusa. 8 Wali yako etu anaguru to uyunya rata nja’u dayo etu, ia masua seja ri rayanya. Wali ia mangkita seja kain lena pasi lenso etu, panewa ia mangaya i Yesu roomo mambangu muni yako ri kapateNya. 9 Apa ri katawanya sira mangkita palaong to etu sira tawa manasanya tuntu i mPue Allah to manganto’o i Yesu taa maya taa mambangu muni yako ri kapateNya. 10 Wali yako etu anaguru i Yesu dua mba’a etu mawolili muni njo’u banuanya. 11 Pei i Maria ia re’e muni ri dayo pei ia tiroowa makore ri sambalinya pei tumangi. Tongo ngkatumanginya etu ia madungka pei mangalo’a nja’u raya nu dayo. 12 Tempo etu ia mangkita dua mba’a pomakau i mPue Allah yako ndate saruga. Sira dua buya pakenya, pasi sira dua matunda nja’u waka i Yesu rapoduli. Samba’a sira matunda ri tondo wo’oNya, pasi samba’a matunda ri tondo witiNya. 13 Wali sira manganto’oka i Maria, “Indo, maka pei korom tumangi?” I Maria mangansono, “Lemba mPuengku roomo nakeni yau ntau, pasi aku taa kunsani bara imbare napamposaka yau nsira Ia.” 14 Wali ojo karoonya ia manganto’o gombo etu, ia mangalekoka tangonya pei mangkita i Yesu makore nja’u ria. Pei ia taa mangansani bara i Yesu etu. 15 Wali i Yesu manganto’oka ia, to’oNya, “Indo, maka pei korom tumangi? I sema to nuliwu ngkorom?” Pei i Maria mampobuuka Ia tau to mampasilonga nawu etu, wali see naka ia manganto’o, “Pa’a, ane pa’a semo to nangkeni yau tau mate etu, to’oka aku bara imbare pamposaka yau ngkomi see aku dayau damangoko.” 16 Wali i Yesu manganto’o, “Maria!” Wali i Maria mangalekoka muni tangonya resi Ia panewa mansaka mangansanika i Yesu semo. Ia magombo ri raya basa Ibrani, to’onya, “O Rabuni!” Batuanginya Rabuni, etu semo “Pa’a Guru”. Wali i Maria yau mambokotu ri tango i Yesu pei mangkongko witiNya apa manga’angga Ia. 17 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Ne’e kongko Aku, apa Aku tawa mawolili muni resi Pa’angKu. Pei inta resi anagurungKu pei porata resi sira gombongKu si’i, manganto’o, ‘Tempo si’i Aku damawolili muni resi Pa’angKu, AllahngKu semo. Ia seja Pa’a ngkomi pasi Allah ngkomi.’ Wali etu semo gombo to danuporata ngkorom resi anagurungKu.” 18 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka ia, i Maria ma’i mangampago kami to anaguru i Yesu. Rata resi kami ia manganto’o, “Aku owo roo mangkita i Pue!” Roo see ia mamporata resi kami gombo to nato’oka i Yesu ia etu. 19 Wali ojo kawurinya rao eo Minggu etu, kami to anaguru i Yesu re’e sindara-ndara ri raya banua. Pasi kami roomo mampakainti ba’a mbombo banua etu apa kami meka resi kepala-kepala nto Yahudi. Pei nempo mainti ba’a mbombo etu, pei kodi majoli re’e i Yesu makore ri oyo mami. Ia manganto’o, “Pakarodo rayamu!” 20 Ojo karoonya Ia manganto’o gombo etu, Ia rani mampakanasaka kami Ia semo to rata resi kami, see naka Ia mampaporaoka kami waka mpaku to re’e ri paleNya pasi waka nu yu’a to re’e ri usuNya. Wali ndende kojo raya mami mangangkita i Pue. 21 Wali i Yesu manganto’oka wo’u kami, “Pakarodo rayamu! Ewa naika mPa’angKu nampokau Aku ma’i mangika palaong to iwaikaNya Aku, ewa wetu seja Aku mampokau komi dayau mangika palaong to Kuwaika komi.” 22 Wali ojo karoonya Ia manganto’o gombo etu, Ia mantawuis kami pei manganto’o, “Tima i Nosa Mapasing.” 23 I Nosa Mapasing etu damangawaika komi kuasa. Wali see naka ane tau mangandonge kareba matao to nupakarebaka ngkomi pei majea, ane ewa see komi re’e kuasa manganto’oka tau etu, ‘Dosamu roomo nalapa i mPue Allah’. Pei ane tau to taa majea, komi re’e kuasa manganto’oka tau etu, ‘Dosamu taa kojo nalapa i mPue Allah’. 24 Wali tempo i Yesu rata resi kami to anaguruNya etu, tempo etu tare i Tomas to rato’oka seja Tau Api. I Tomas etu ia seja samba’a kami to anaguru i Yesu to sampuyu pei dua. 25 Wali tempo i Tomas rata muni, kami to yununya mangansaritaka resi ia, kami manganto’o, “Kami roomo mangkita i Pue!” Pei i Tomas manganto’oka kami, “Gete, ane aku tawa mangkita waka mpaku ri paleNya pasi manganjoloka tanujungku ri waka mpaku etu, pasi ane aku tawa manganjoloka palengku ri usuNya to ratujaka yu’a, ane ewa see aku tawa seja damangaya gombo ngkomi etu.” 26 Wali yako etu, ojo kagananya wayu mbengi, kami to anaguru i Yesu nja’u wo’u ri raya banua etu, pasi tempo etu nja’u seja i Tomas. Wali ba’a mbombonya roomo rapakainti, pei nempo mainti ba’a mbombo etu, pei kodi majoli re’e i Yesu makore ri oyo mami. Ia manganto’o, “Pakarodo rayamu!” 27 Roo see Ia manganto’oka i Tomas, “Lo’a palengKu si’i, pei posaka tanujumu ri waka mpaku. Pasi tonjuka palemu pei joloka ri usungKu. Ne’emo bata-bata rayamu, pei ayamo!” 28 Wali i Tomas manganto’oka i Yesu, “Monso pu’u Komi Puengku pasi Allahngku!” 29 Wali i Yesu manganto’oka ia, “Naka pei korom mangaya, apa saba korom roomo mangkita Aku. Pei to sana-sanang wo’u tau to tawa mangkita Aku pei sira mangayam.” 30 Wali kamonsonya boros wo’u palaong to taa rapobiasa to mawali tondong resi tau, to naika i Yesu ri pangkita mami to anaguruNya. Pei palaong to etu taa ratulis ri raya nu buku si’i. 31 Pei palaong to re’e ratulis, naka pei ratulis see komi maya mangaya i Yesu Ia Ana i mPue Allah, pasi Ia semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. Panewa yako pangayamu etu, see naka komi maya mangarata katuwu apa saba komi Ia puenya.

John 21

1 Wali yako etu i Yesu mampapokitaka wo’u kami to anaguruNya Ia tempo kami nja’u towo ndano Tiberias. Ewa si’i palaong to mawali tempo etu. 2 Re’e seore pitu mba’a kami to anaguru i Yesu sindara-ndara nja’u towo ndano etu. Tau pitu etu, etu semo i Simon Petrus, i Tomas to rato’oka seja Tau Api, i Natanael to yako ri kota Kana nja’u propinsi Galilea, ana i nSebedeus to dua mba’a, pasi dua wo’u anaguru i Yesu. 3 Wali tempo etu i Simon Petrus manganto’oka kami to yununya etu, ia manganto’o, “Aku yau damangajala bau.” Wali kami manganto’o, “Kami dayau seja.” Wali kami pitu mapone ri bangka panewa yau manjala, pei tare kojo bau to narata mami wuri etu. 4 Wali ojo kaeonya rao, i Yesu re’e makore ri towo ndano, pei kami to anaguruNya taa mangansanika bara i Yesu semo. 5 Wali i Yesu mampokio kami, Ia manganto’o, “A’ia’ingKu, bara naka dale komi?” Pei kami mangansono, “Taa kojo!” 6 Wali Ia manganto’o, “Soumaka jalamu ri sambali nu bangka to tondo ngkana, panewa komi damangarata bau. Wali kami mangika ewa wimba to Ia manganto’oka kami etu, roo see boros kojo bau to narata mami ri raya nu jala. See naka kami taa nakoto mangarebu muni jala etu nto’u raya nu bangka apa mabeu kojo. 7 Wali anaguru to naporayang kojo i Yesu, ia manganto’oka i Petrus, “Gete, i Pue semo etu!” Wali ojo pangandonge i mPetrus i Pue semo to nja’u ria, ia mansaka mamposunsuka muni pakenya apa ia roomo mangawonsu yau tempo mapalaong. Roo see ia matambesi yau lo’u raya nu ue damangampago wii ndano. 8 Pei kami to yununya mangalulu ri raya nu bangka. Kami mangarebu jala to buke bau, apa kami tamo longko yako ri wii ndano. Jamo bara satu meter kalongkonya. 9 Wali ojo kadongka mami nja’u ria, kami mangkita ruti to mawea. Pasi nja’u samba’a bau to ratunu ri wawonya, pasi re’e seja roti. 10 Wali i Yesu manganto’oka kami, “Keni mai bara sawei mba’a bau to owo nurata ngkomi.” 11 Wali i Simon Petrus mapone muni ri bangka pei mangaditi jala njo’u wii ndano. Wali jala etu buke kojo bau to bose. Bau etu kaborosinya satu lima mpuyu pei togo mba’a. Pei nempo ewa see kaborosinya bau, jala etu taa masia yau. 12 Wali i Yesu manganto’oka kami, “Mai pei pangkoni.” Pei nempo kami tiroowa ipu raya mami mampobuuka i Yesu semo, tare pasi samba’a kami to anaguruNya to makoje rayanya mampotanaka resi Ia, “I sema kamonsonya Komi?” apa raya mami mangansanimo i Pue Yesu semo. 13 Wali i Yesu yau mangoko roti pei mangawaika resi kami, pasi ewa see seja inikaNya re’e bau to ratunu etu. 14 Wali etu semo katogo ngkaninya i Yesu simparata pei kami to anaguruNya tempo Ia roomo mambangu muni yako ri kapateNya. 15 Wali ojo karoonya kami mangkoni, i Yesu mampotanaka resi i Petrus, to’oNya, “Simon, ana i Yohanes, wimba bara korom semo to bae-bae pamporayangmu resi Aku pei yunumu si’i?” I Petrus mangansono, “Iya, Pue, Komi mangansani aku galung ngKomi.” Wali i Yesu manganto’o, “Ane ewa see, piara joangKu to raporapaka ewa ana nu domba.” 16 Yako etu i Yesu mampotanaka wo’u resi i Petrus kadua ngkaninya, Ia manganto’o, “Simon, ana i Yohanes, bara monso pu’u korom mamporayang Aku?” Wali i Petrus mangansono wo’u, “Iya, Pue, Komi mangansani aku galung ngKomi.” Panewa i Yesu manganto’o, “Ane ewa see, kampang joangKu to raporapaka ewa domba.” 17 Roo see i Yesu mampotanaka wo’u resi ia katogo ngkaninya, “Simon, ana i Yohanes, bara monso korom galungKu?” Wali i Petrus mawo kojo rayanya mangandonge i Yesu mampotanaka katogo ngkaninya mangkonong pamporayanginya. Wali ia manganto’o, “O Pue, Komi mangansani samparia, wali Komi mangansani aku galung ngKomi.” Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Ane ewa see, piara joangKu to raporapaka ewa domba. 18 Aku manganto’oka korom, monso pu’u, tempo korom damangurawa, tempo etu korom semo to mamposunsuka pakemu pasi manganso’o salipimu damampakaroso yau bara imbare rani nukayako. Pei tempo korom tu’am, tempo etu korom damangantotoka palemu panewa tau to yusa damangampungu korom pei damangkeni korom njo’u tampa to taa nuporani ngkorom yau.” 19 Wali naka pei i Yesu manganto’o gombo etu see damampaponsanika mangkonong ewa wimba kapate to danarata i mPetrus. Pei yako kapatenya etu see naka tau to yusa damangabarong i Pue Allah. Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia manganto’oka wo’u i Petrus, “Lulu Aku!” 20 Wali sira dua malinja, pei ri raya mpalinja nsira etu i Petrus mangalekoka tangonya pei mangkita anaguru to naporayang kojo i Yesu, ia mangalulu payu nsira. Anaguru etu, ia semo to matombo ri dada i Yesu seore tempo sira mangkoni sindara-ndara ri tempo Roa Paskah. Pasi tempo sira mangkoni etu, ia semo to mampotanaka resi i Yesu, manganto’o, “Pue, to imba kami to damamposora yau Komi?” 21 Wali tempo i Petrus mangkita ia mangalulu sira tempo sira malinja etu, ia mampotanaka resi i Yesu, to’onya, “Pue, kesaa to damawali resi ia?” 22 Pei i Yesu manganto’o, “Maka pei korom mampotanaka mangkonong ia? Ane rapanya Aku rani ia datuwu rataka ri temponya Aku ma’i muni ri lino, ane ewa see tare batuanginya korom mangansani yami. Si’a to etu to Aku rani korom mampobuuka. To bae batuanginya resi korom mampobuu-buuka Aku pasi mangalulu Aku!” 23 Wali saba yako gombo to nato’o i Yesu etu, see naka kanjo’unjo’u natikareba-rebamo ri oyo ntau to mangaya Ia, manganto’o anaguru to naporayang kojo i Yesu etu, ia taa kojo damate yau. Pei kamonsonya i Yesu taa manganto’o anaguru etu taa damate yau. Ia ojo manganto’o, “Ane rapanya Aku rani ia datuwu rataka ri temponya Aku ma’i muni ri lino, tare batuanginya korom mangansani yami.” 24 Wali anaguru to naporayang kojo i Yesu aku semo. Wali aku semo to mawali matamanasa mangkonong palaong to etu. Pasi aku semo to roomo mangantulis gombo si’i mangkonong palaong to etu. Wali kami mangansani monso pu’u anu to aku mangantulis si’i. 25 Pasi boros wo’u palaong to naika i Yesu. Wali ane rapanya samparia palaong to etu paka natulis ntau, ane ewa see taa soa lino si’i darapamposaka buku to ratulis etu apa malagi pu’u.

Acts 1

1 O Teopilus si’i wo’u buku to kutulisika korom. Ri raya bukungku to uyunya seore, aku mangantulis mangkonong samparia palaong to naika i Yesu pasi mangkonong samparia to Ia mampotundeka tau yako ri pomulanya Ia mangika palaong etu 2 rataka ri temponya i Pue Allah mangangokotaka muni Ia nto’u Saruga. Tempo Ia tawa natiokotaka etu, Ia magombo yako ri kuasa i Nosa Mapasing, mampaposiaka anaguruNya to ipilisiNya. 3 Wali ojo pampopate yau Ia, opo mpuyu mbengi kasaenya Ia malagi ngkani mampapokitaka anaguruNya koroNya pasi mampaponsanika sira mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole nto lino. Wali manasa kojo Ia tuwu muni. 4 Pasi ri rayanya opo mpuyu mbengi etu, tempo Ia re’ewa sindara-ndara pei anaguruNya Ia mamporentangika sira, Ia manganto’o, “Ne’ewa mampiyaika kota Yerusalem si’i. Karoo ruyu rire mangampea sora to naparajanjika mPa’angKu komi, to Aku roomo mampakanasaka komi. 5 Apa i Yohanes to Pombaptis mangabaptisika tau ue, pei ri rayanya sawei mbengi si’i i Pue Allah damangabaptisika komi i Nosa Mapasing, batuanginya Ia damampaporoo i Nosa Mapasing ri raya ngkomi.” 6 Wali tempo anaguru i Yesu re’e sindara-ndara pei Ia ri rayanya opo mpuyu mbengi etu, sira mampotanaka resi Ia, sira manganto’o, “Wimba Pue, bara temponyamo Komi damangawaika muni to Israel maporenta ewa tempo owi?” 7 Wali i Yesu mangansono, to’oNya, “I Pue Allah, Pa’a, Ia semo to mampakatantu eonya pasi temponya. Yako ri kuasaNya Ia mampakatantuka. Pei Ia taa mangawaika komi mangansani temponya etu. 8 Pei tempo i Nosa Mapasing darata resi komi, tempo etu komi darawaika karoso. Pasi komi damawali matamanasangKu damangangkeni kareba yako resi Aku. Komi damangangkeni kareba etu resi tau to ri kota Yerusalem pasi tau to ri propinsi Yudea pasi Samaria, pasi rataka ri suogi lino.” 9 Wali ojo karoonya i Yesu mampogomboka anaguruNya etu panewa Ia tiokotaka ri tango nu mata nsira. Wali ilo’aka nsira Ia ilerung yau nu limu, wali sira tamo mangkita. 10 Tempo i Yesu tiokotaka nto’u saruga etu, sira ojo mangalo’alo’aka nto’u yangi pei tempo etu kodi majoli re’e dua mba’a tau langkai to buya pakenya. Tau etu makore ri awe nsira, 11 pei manganto’oka sira, “Gete, komi to Galilea, maka pei komi ojo mangalo’a-lo’aka nto’u yangi? I Yesu to natiokotaka yau muni nto’u saruga mangampiyaika komi etu, Ia dama’i muni. Pei tempo Ia dama’i muni ewaja ri tempo katiokotakaNya to owo roo nukita ngkomi etu.” 12 Wali ojo karoonya tau dua etu magombo, anaguru i Yesu mawolili muni njo’u kota Yerusalem yako ri tongku Saitun. Tongku Saitun etu bara ojo samba’a kilo kalongkonya yako ri Yerusalem. 13 Wali tempo sira rata muni nja’u Yerusalem, sira mangampago banua to nakaroos nsira ri rayanya mangampeas sora to naparajanjika i mPue Allah, singkonong ewa to nato’oka i Yesu sira etu. Nja’u banua etu re’e wo’u songi to kadua ntampenya wali sira mapone ndate ria pasi siromu ndate ria semo. Sanga nsira to siromu etu i Petrus, i Yohanes, i Yakobus, i Andreas, i Pilipus, i Tomas, i Bartolomeus, i Matius, pasi re’e wo’u i Yakobus, ana i Alpeus, i Simon to mangangewa to Roma to mangamporentang to Yahudi, pasi i Yudas, ana i Yakobus. 14 Sira to sampuyu pei samba’a etu samba’a-mba’amo pampobuukanya, wali sira siromu damakai-kai. Pasi re’e seja sawei mba’a to we’a to siromu sindara-ndara pei sira. Pasi re’e seja indo i Yesu, etu semo i Maria, pasi re’e wo’u sawei mba’a tua’i i Yesu. 15 Wali re’e seore, tempo sira siromu mangampea sora yako resi i Pue Allah etu, re’e siromu tau satu pei dua mpuyu mba’a to paka samba’a pangayanya. Tempo sira siromu etu, i Petrus makore ri oyonya pei magombo, ia manganto’o, 16 “A’i-a’i, gombo i mPue Allah to ratulis ri raya ntuntuNya, gombo etu taa maya taa tibanang. Wali gombo etu nato’o i Nosa Mapasing tempo owi mangampake nganga i Makole Daud. Ia manganto’o yami mangkonong i Yudas to mawali matanjaya ntau to mangansoko i Yesu seore. 17 I Yudas etu ia seja yunu ngkita seore pasi ia seja rapilis mangika palaong sindarandara pei kita.” 18 (Wali mangkonong i Yudas etu, ia nawaika ntau doi tempo ia mamposora yau i Yesu, panewa doi to saro mpalaonginya to maja’a etu ipakenya mangoli tana. Wali nja’u tana nolinya etu ia maranta tudu tondo lionya ri tana. Tempo ia tudu ri tana etu komponya maputu wali samparia banang nu ngkomponya etu masuwu yau. 19 Wali palaong etu natikareba resi samparia tau to re’e ri kota Yerusalem, wali see naka tana i Yudas etu nato’oka nsira Hakaldama, apa ane ri basa nsira gombo etu batuanginya Tana Raa.) 20 Wali i Petrus mampakapolas gombonya, ia manganto’o gombo to natulis yami i Makole Daud tempo owi ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong i Yudas etu, to’onya, “Ri raya buku Masmur re’e ratulis gombo i Daud, to’onya, ‘Biakamo tampa to nakaroos etu rapiyaika yau. Ne’e rabiaka pasi samba’a tau maroo nja’u ria.’ Pasi re’e seja to ratulis ewa si’i, to’onya, ‘Biakamo palaong to si ia darawaika yau resi tau to yusa.’ Etu semo gombo to natulis yami i Makole Daud mangkonong i Yudas. 21 Wali apa saba gombo etu manganto’o palaong i Yudas darawaika yau resi tau to yusa, see naka kita taa maya taa mangampilis samba’a yunu ngkita damangabolos ia. Tau to datapilis etu, etu semo tau to sangkani mangalulu seja kita seore tempo i Pue Yesu re’ewa ri oyo ngkita. 22 Etumo yako ri tempo i Yohanes mangabaptis tau, rataka ri tempo i Yesu tiokotaka yako ri oyo ngkita. Wali tau to darapilis etu, ia damawali seja matamanasa sindarandara pei kita mangkonong i Yesu Ia tuwu muni yako ri kapateNya.” 23 Wali ojo karoonya i Petrus magombo, tau to siromu nja’u ria sira mangampilis dua mba’a tau to langkai. Tau dua etu samba’a sanganya i Yusup to rato’oka i Barsabas, pasi rato’oka seja i Yustus. Pasi sanga nu yununya i Matias. 24 Ojo karoonya sira mangampilis tau dua etu, sira makai-kai, sira manganto’o, “Pue, Komi mangansani samparia raya ntau. Wali suduka kami tau dua si’i bara to imba to nupilis ngKomi 25 damawali pomakauMu damangabolos i Yudas. Apa i Yudas ia room mampiyaika palaonginya etu pei nayau ri tampa to masipato ia yau.” 26 Wali ojo karoonya sira makai-kai, sira mabata’a see manasa to imba tau dua etu to napilis i mPue Allah. Panewa tempo sira mabata’a etu kono kojo i Matias to rasudu. Wali ia semo to rapaposua mawali wo’u pomakau i mPue Yesu sindara-ndara pei pomakaunya to sampuyu pei samba’a.

Acts 2

1 Wali yako etu ratamo temponya roa to rato’oka roa Pentakosta. Tempo etu samparia tau to mangaya i Yesu siromu ri samba’a banua ri kota Yerusalem. 2 Tempo sira nja’u nja’u ria, kodi majoli sira mangandonge loo yako ndate yangi, loo etu ewa loo nu gempata. Pasi loo etu radonge juku ri raya banua to nakare’e nsira etu. 3 Pasi tempo etu re’e seja anu to ewa kaa nu apu tudu pasi mandoo ri wawo mbo’o ntau etu samba’a pei samba’a. 4 Wali tempo etu bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing sira samparia. Wali samparia sira to re’e ri raya banua etu mula magombo ri raya basa to yusa to taware igurunya. Wali basa to sira mangampake etu, ewa wimba i Nosa Mapasing mangawaika sira manganto’o, etu semo to sira manganto’o. 5 Wali tempo karata i Nosa Mapasing etu, boros to Yahudi to yako ri lipu lipu to yusa ri sambawo lino sira re’e seja ri Yerusalem. Tau etu tau to mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia. 6 Wali tau etu mangandonge seja loo to ewa loo nu gempata etu, panewa boros sira to yau mangampago banua to nakasiromu ntau to mangaya etu. Ojo kasiromu ntau boros nja’u banua etu, sira kayopo kojo rayanya mangandonge gombo ntau to mangaya, apa ponto-ponto tau rata etu mangandonge sira magombo ri raya basa to si iaja. 7 Wali tau boros etu ipu kojo rayanya, sira manganto’o, “Gete, tau si’i bara si’anya to Galilea? 8 Kesaa mawali naka pei kita mangandonge sira magombo ri raya basa ngkita samba’a pei samba’a? 9 Kita yako ri tana Partia, Media, Elam, pasi re’e to yako Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, pasi Asia, 10 pasi re’e seja to yako Prigia, Pampilia, Mesir, pasi to yako ri lipu-lipu ri tana Libia to mosu ri kota Kirene. Pasi re’e seja to yako ri kota Roma. 11 Wali sangga’a kita to Yahudi pasi re’e seja to si’a to Yahudi, pei to mangalulu kojo ada nto Yahudi. Re’e seja tau to yako ri pulo Kreta pasi re’e seja to yako ri tana Arab. Wali kita samparia mangandonge sira magombo mangampake basa ngkita. Sira magombo mangkonong palaong to magaya kojo pasi to taa rapobiasa to naika i mPue Allah.” Etu semo to nato’o ntau boros. 12 Wali tau etu ipu rayanya pasi tamo nansani to napobuuka. Pasi sira masipotanaka, sira manganto’o, “Kesaa batuanginya palaong si’i?” 13 Pei re’e sangga’a to ojo mampokore tau to magombo ri raya basa to yusa etu. Sira manganto’o, “Gete, sira ojo kayangu.” 14 Wali i Petrus sira sampuyu pei dua paka pomakau i mPue Yesu sira makore, panewa i Petrus mula mampogomboka tau boros. Ia maroso loonya manganto’o, “A’ia’ingku to Yahudi pasi komi samparia to maroo ri kota Yerusalem si’i, padongeka kojo gombongku to mampakanasa batuanginya palaong to mawali si’i. 15 Re’e komi to mangampobuuka kami kayangu, pei taa monso apa si’i dawurowa owo jam sio. 16 Pei palaong to mawali si’i, etu semo to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, i Yoel. 17 Ia mangantulis gombo i mPue Allah, to’onya, ‘Ane rata ri kapuranya temponya to si’i Aku damangantudumaka NosangKu resi samparia to lino. Wali nganamu to langkai pasi to we’a sira damampakarebaka komi tuntungKu. Pasi ane to langkai to si komi to mangurawa sira damangkita pangkita to Aku mampapokitaka sira, pasi to tu’amo damampongipika mangkonong pangipi to daKuwaika sira. 18 Pasi to papolaongingKu seja ri tempo etu bara to langkai bara to we’a, sira seja daKutudumakaka NosangKu, wali sira seja damampakarebaka tuntungKu. 19 Pasi ri tempo etu Aku damangika ndate yangi anu to taa rapobiasa. Pasi ri wawo lino Aku damangika palaong to mawali tondong resi tau to mangkita. Wali tau damangkita raa pasi apu pasi siampu . 20 Wali mata nu eo damawali wuri pasi mata nu wuya damawali mawaa ewa raa. Wali palaong etu damawali ri katawanya rata Eonya i Pue mula maporenta ri lino, eo to bae kojo batuanginya. 21 Wali tempo etu i sema-sema to marapi sawang resi i Pue, tau etu darapalaes.’ Wali etu semo gombo i mPue Allah to natulis i Yoel mangkonong kama’i i Nosa Mapasing.” 22 Wali ojo karoonya i Petrus manganto’oka sira gombo i mPue Allah tempo owi etu, ia manganto’o wo’u, “A’i-a’ingku to Israel. Padongeka gombongku si’i. I Yesu to Nasaret etu, Ia semo to ma’i seore napokau i mPue Allah. Manasa Ia napokau i mPue Allah apa Ia nawaika i mPue Allah kuasa mangika palaong to taa rapobiasa pasi to mampakaipu raya ntau, pasi Ia rawaika seja kuasa mangika palaong to mawali tondong resi tau. Wali manasa seja resi komi i Yesu napokau i mPue Allah apa palaong to nikaNya etu Ia nangika ri tango mata ngkomi seja. 23 Wali i Yesu etu Ia roomo raposora yau resi komi, pasi tempo Ia raposora yau etu komi mampopate yau Ia apa komi mangawaika tau maja’a mampaku Ia ri kaju pasape. Pei i Pue Allah nansani yami palaong etu damawali, apa palaong etu mangalulu songka to si Ia. 24 Wali ojo karoonya komi mampopate yau i Yesu, i Pue Allah mampotuwu muni Ia yako ri kapateNya etu. I Pue Allah mangalapa Ia yako ri kuasa nu ngkapate apa kapate taa nakurang manganta’amaka Ia. 25 Etu semo batuanginya gombo to natulis yami i Makole Daud tempo owi. Gombo to ia mangantulis etu manganto’o, ‘Aku sangkani mangangkita i Pue Ia re’e resi Aku. Ia re’e ri awengKu tondo ngkana, wali see naka Aku rodo rayangKu. 26 Wali apa saba etu see naka Aku masanang kojo rayangKu, pasi ngangangKu mangabarong Ia. Pasi nempo mate yau lembangKu, tiroowa re’e pansarumakangKu, 27 apa Komi, i Pue Allah, taa ojo damangabiaka toniingKu maroo-roo la’u lipu ntau mate. Pasi Aku, to papolaong to si Komija, Aku kunsani Komi taa seja damangabiaka lembangKu naka boo yau. 28 Komi re’e mangansuduka Aku jaya to daKululuka damangarata katuwu. Pasi Komi dasiwaka pei Aku, wali Aku ndende kojo rayangKu.’ Wali etu semo gombo to natulis yami i Makole Daud tempo owi.” 29 Wali ojo karoonya i Petrus manganto’oka sira gombo to natulis i Daud tempo owi etu, ia manganto’o wo’u, to’onya, “A’i-a’i, aku maya mampakanasaka komi mangkonong gombo i Daud, bue ngkita tempo owi etu. Wali tempo ia magombo mangkonong lemba to taa nabiaka i mPue naka boo yau, manasa si’a lemba to si ia to nato’o etu. Apa manasa ia roomo namate yau pei rapongkeli yau pasi dayonya re’ewa ri lipu si’i. 30 Pei i Daud ia to pantuntu tuntu i mPue Allah pasi ia mangansani parajanji i mPue Allah. Apa i Pue Allah mamparajanjika kojo ia, to’oNya, ‘Ri tempo to darata Aku damangokotaka samba’a wiyaa ngkorom damawali seja Makole sewaju ewa korom.’ 31 Wali see naka i Daud mangansani yami pasi manganto’o yami mangkonong i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia mambangu muni yako ri kapateNya. Wali etu semo batuanginya tempo ia manganto’o i Pue taa ojo mangabiaka Ia maroo-roo la’u lipu ntau mate, pasi taa seja mangabiaka lembaNya naka boo yau. 32 Wali i Yesu etu, Ia semo to nawangu muni i mPue Allah yako ri kapateNya, pasi kami samparia mawali matamanasa palaong etu. 33 “Wali i Yesu tiokotaka damatunda ri tampa to bae angganya ri tondo ngkana i mPue Allah. Pasi i Pue Allah, Pa’aNya mangawaika Ia i Nosa Mapasing to room raparajanjika tempo owi. Wali i Yesu mantudumaka seja i Nosa Mapasing resi kami, wali palaong to nukita ngkomi pasi to nudonge ngkomi si’i batuanginya i Nosa Mapasing to natudumaka i Yesu etu naratamo resi kami. 34 Apa si’a i Makole Daud to tiokotaka nto’u saruga, i Yesu semo. Pei Daud re’e manganto’o yami mangkonong gombo i mPue Allah resi i Yesu, to’onya, ‘I Pue Allah manganto’oka Puengku, “Patunda ri awengKu ri sambali tondo ngkana, 35 sampe rata temponya Aku manganangi baliMu pei mangawaika Komi mangkuasang sira.” ’ Etu semo gombo i mPue Allah resi i Yesu tempo owi. 36 “Wali a’i-a’ingku to Israel, aku mampaponsanika komi samparia see manasa kojo i Yesu to nupaku ngkomi ri kaju pasape etu, Ia semo to naokotaka i mPue Allah mawali Pue pasi mawali Makole to naparajanjikaNya.” 37 Wali tempo tau boros mangandonge gombo i mPetrus etu sira soso kojo rayanya, wali sira mangampotanaka resi ia pasi pomakau to yusa etu, sira manganto’o, “A’i-a’i, ane ewa see kesaa to kami damangika?” 38 Wali i Petrus mangansono, ia manganto’o, “Ewa si’i danuika ngkomi. Pajea pasi rabaptis komi samba’a pei samba’a see sa’e mangansani komi mangayamo i Yesu Kerisitu. Ane komi mangika ewa see, dosa ngkomi daralapas, pasi komi seja damangarata sora yako resi Pue Allah, etu semo i Nosa Mapasing. 39 Apa i Pue Allah, Pue ngkita, roomo mamparajanjika damangawaika i Nosa Mapasing etu resi samparia tau to Ia damampokio. ParajanjiNya etu Ia mangika resi komi pasi resi wiyaamu, pasi samparia tau to maroo nja’u longko.” 40 Wali yako etu boros wo’u gombo to nato’o i mPetrus mampakanasaka sira mangkonong songka i mPue Allah pasi mampatiendoka sira. Ia manganto’o, “Pajea see komi taa damangarata seja huku to danarata ntau to maja’a to tuwu ri tempo si’i.” 41 Wali tempo i Petrus magombo etu boros tau to mangaya anu to nato’o pasi sira rabaptis. Wali ri eo etu kaborosinya tau to mangaya i Yesu radugangika wo’u bara togo nsowu tau. 42 Wali tau to mangaya i Pue Yesu etu sira samparia paka madota kojo mangampodongeka anu to napotundeka mpomakau i mPue Yesu, pasi sira sangkani masingkatao siromu sindara-ndara. Sira seja mandudu ngkani mangkoni sindarandara mangangendo kapate i Yesu pasi sira seja siromu makai-kai. 43 Tempo etu boros palaong to taa rapobiasa naika mpomakau i mPue Yesu. Wali tau to mangangkita pasi to mangandonge palaong etu sira samparia paka ipu kojo rayanya. 44 Pasi tau to mangaya sira tare pandoonya masintuwu. Wali ngayangaya to re’e resi sira, samparia sira puenya. 45 Sira mampobalu yau ngaya-ngayanya panewa doinya etu natilaka yau nsira samparia. I sema to taa gana to napake, ia mangantima yako ri tila nu doi etu. 46 Wali ponto eo sira siromu mampue mampakabae i Pue Allah ri banuaNya. Pasi sira seja masanang kojo pasi buya raya nsira mangkoni sindara-ndara ri banua nsira samba’a pei samba’a, mangendo kapate i mPue Yesu. 47 Pasi sira tare pandoonya mangabarong i Pue. Wali tau boros samparia masanang kojo resi tau to mangaya i Pue Yesu etu pasi ponto eo i Pue mangadugang wo’u kaborosinya tau to rapalaes.

Acts 3

1 Wali re’e seore i Petrus sira dua i Yohanes yau makai-kai ri banua i mPue Allah ri jam togo rede eo, apa etu semo tempo napokai-kai nto Yahudi. 2 Wali ri wombo banua i mPue Allah, wombo to rato’oka Wombo Meyawa, ri wombo etu re’e samba’a tau langkai to malulu witinya. Ngkai etu malulu witinya yako ri pampoana. Wali ngkai etu ponto eo napangangkeni nu yununya pei naposaka nsira ri pipi nu wombo etu. Wali ia maroo-roo ri wombo etu see bara sema tau to yau njo’u ria ia damamporapi doi resi tau etu. 3 Wali ngkai to malulu witinya etu ia mangkita i Petrus sira dua i Yohanes damasuamo ri wombo banua etu. Wali ia mamporapi doi resi sira dua. 4 Tempo ia mamporapi doi etu, i Petrus sira dua i Yohanes mangalo’aka resi ia, panewa i Petrus manganto’oka ia, to’onya, “Lo’aka resi kami.” 5 Wali ngkai etu mangalo’aka kojo resi sira dua apa ia mampobuuka bara re’e to danawaika nsira ia. 6 Pei i Petrus manganto’o, “Resi kami taa kojo re’e doi, pei kesaa to re’e resi kami, to etu dakuwaika korom. Wali yako ri kuasa i Yesu Kerisitu to Nasaret, aku manganto’oka korom pakore pei palinja.” 7 Yako etu i Petrus mangkongko pale ngkai etu tondo ngkana pei mangansawang ia see ia damakore. Panewa witi pasi wuku yali ngkai etu mansaka mawali maroso. 8 Wali ia matambesi tudu ngkangkore panewa malinja-linja. Panewa yako etu ia mangalulu i Petrus sira dua i Yohanes masua ri raya banua i mPue Allah. Ia malinja matambesi-mbesi pasi ri rayanya ia malinja etu ia mangabarong i Pue Allah. 9 Wali samparia tau to nja’u nja’u raya banua etu sira mangkita ia malinjalinja pei matambesi-mbesi pasi sira mangandonge seja ia mangabarobarong i Pue Allah. 10 Sira nansani ngkai etu semo to sira mananya mangkita matunda marapi-rapi ri tango nu Wombo Meyawa ri banua i mPue Allah. Wali tau to mangkita ia malinja etu, sira ipu kojo rayanya pasi taa nansani to napobuuka apa sira mangkita ngkai to malulu witinya etu pei kodi majoli ia nakurang malinja. 11 Wali ngkai to rapakaroso witinya etu ia taa kojo rani mampiyaika i Petrus sira dua i Yohanes. Ia mangalu-lulu sira njo’u gandaria nu banua i mPue Allah, gandaria etu rato’oka Gandaria i Salomo. Wali tempo ngkai etu mangalulu i Petrus sira dua etu boros kojo tau kangguyu-ngguyu mangampago sira togo apa tau boros etu sira ipu kojo rayanya. 12 Wali tempo i Petrus mangkita tau boros to mampago sira etu, ia manganto’oka sira, to’onya, “A’i-a’ingku to Israel, maka pei komi ipu rayamu mangkita ngkai si’i malinja? Maka pei mangalo’aka kojo resi kami? Wimba, komi bara mampobuuka ngkai si’i naka pei nakurang malinja bara saba yako ri kuasa mami dua, bara saba yako lengko mami dua to mampakasanang i Pue Allah? Gete, si’a kojo kami to mampakatao ia. 13 I Pue Allah semo to mangika palaong to etu. Ia semo Allah to napue nu bue-bue ngkita tempo owi, etumo i Abraham, i Ishak, pasi i Yakub, apa sira mampakabae Ia. Wali i Pue Allah mampakatao witi ngkai si’i see to lino damangabarong kuasa nto PapolaongiNya, i Yesu. Wali i Yesu to na’angga i mPue Allah etu, Ia semo to nuposora yau ngkomi resi pomarenta. Pasi Ia semo to nupobo’o ngkomi ri tango i mPilatus tempo i Pilatus etu rani mangalapa muni Ia. 14 I Yesu etu Ia tare dosaNya pasi Ia sangkani mangika anu to singkonong pei i Pue Allah. Pei komi mampobo’o Ia, pei mamporapika resi i Pilatus see ia damangalapaka komi tau to yusa to re’e mampopate sa’e. 15 Panewa komi mampopate yau i Yesu anu pu’u ngkatuwu. Pei karoonya komi mampopate yau Ia i Pue Allah mangawangu muni Ia yako ri kapateNya. Pasi kami semo matamanasa palaong to etu. 16 Wali kuasa to yako i Yesu etu, kuasa etu semo to mampakaroso witi ngkai si’i. Palaong to nukita ngkomi etu pasi to manasa ngkomi, palaong etu mawali apa saba kami mangaya kuasa i Yesu etu. Wali apa saba kami mangaya kuasa i Yesu etu see naka ngkai si’i mawali masilonga koronya ewa to room nukita ngkomi samparia. 17 “Wali a’i-a’i, komi pasi kepala-kepala ngkomi re’e mampopate yau i Yesu seore, pei aku kunsani komi tempo etu taa mangansani batuanginya palaong etu. 18 Pei palaong to nuika ngkomi etu mangabanang gombo i mPue Allah to nato’o nto pantuntu tuntuNya tempo owi, apa sira manganto’o mangkonong i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, Ia damangarata kasesa. 19 Wali a’i-a’i, pajea pasi ndolika tangomu resi i Pue Allah see Ia maya mangalapa dosa ngkomi. 20 Apa ane ewa see Ia damangawaika komi kasanang ndaya to mampakaroso raya ngkomi. Pasi Ia damampokau i Yesu Kerisitu ma’i wo’u resi komi, apa i Yesu semo to Ia roomo mangampilis mawali Makole ngkomi. 21 Wali tempo si’i i Yesu ndatewa ndate saruga. Pasi matantu kojo Ia damaroo ndate ria sampe rata temponya i Pue Allah damangika samparia damawali bou. Palaong etu semo to room nato’oka yami nto pantuntu tuntu to Ia puenya tempo owi. 22 Apa pobuuka gombo i Musa, samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi etu, tempo etu ia magombo mangkonong i Yesu, ia manganto’o, ‘I Pue Allah damangampilisika komi samba’a to pantuntu tuntuNya to yako ri oyo ngkomi. To pantuntu tuntu etu ewa aku si’i. Wali padongeka kojo samparia anu to nato’oka ntau etu komi. 23 I sema-sema to taa mampodongeka gombo to nato’o nto pantuntu tuntu etu, tau etu darapoga’aka yau yako resi tau to i Pue Allah puenya, pasi ia darapakaja’aka yau.’ Wali etu semo gombo i Musa. 24 “Pasi samparia yununya to pantuntu tuntu i mPue Allah seja, mula yako i Samuel rataka ri samparia to pantuntu tuntu to mangabolos wo’u, sira paka manganto’o yami mangkonong palaong to mawali ri tempo si’i. 25 Wali a’i-a’i, kita semo to mangantima parajanji i mPue Allah to nato’o yami nto pantuntu tuntuNya etu. I Pue Allah mamparajanjika bue ngkita tempo owi, i Abraham, Ia manganto’o, ‘Yako ri wiyaamu Aku damampakasanang samparia to lino.’ Wali a’i-a’i, kita to Yahudi semo to mangarata kasanang yako to naparajanjika i mPue Allah kita etu. 26 Wali i Pue Allah mangampilis to PapolaongiNya, i Yesu, panewa mampokau Ia ma’i resi kita ruyu, damampakasanang kita. Wali ewa si’i nikaNya mampakasanang kita, Ia mangansawang kita samba’a pei samba’a see kita rani mangandolika tangonta yako ri palaong ngkita to maja’a.”

Acts 4

1 Wali tongo-tongonya i Petrus sira dua i Yohanes mampogomboka tau boros etu, rata sawei mba’a to pampue pasi kepala to mampasilonga tau to mangajagang banua i mPue Allah, pasi re’e seja sawei mba’a to Yahudi to aliran Saduki. 2 Sira maja’a kojo rayanya resi i Petrus dua i Yohanes apa sira dua mampotundeka tau boros sira manganto’o, “I Yesu nambangu muni yako ri kapateNya, wali see naka kita mangansani monso pu’u samparia tau damambangu muni seja yako ri kapatenya.” Etu semo to to’o nsira dua. 3 Wali see naka to pampue pasi yunu nsira etu mangansoko sira dua pasi mangantarungku. Tempo sira dua rasoko etu damawengimo rao, wali sira ojo ratarungku mangampea darabotus ane ratamo eo rao. 4 Pei tau to roomo mangandonge anu to napotundeka nsira dua ri katawanya sira ratarungku etu, boros to mangaya i Yesu. Wali tau to mangaya tidugang wo’u kaborosinya kira-kira lima nsowu owo to langkai. 5 Wali ojo kaeonya rao kepala-kepala nto pampue pasi tau tu’a nto Yahudi pasi tau to mampoguru porenta i Musa, sira siromu ri Yerusalem. 6 Sira siromu sindara-ndara pei kepala nto pampue to bae angganya, sanganya i Hanas, pasi re’e seja i Kayapas, i Yohanes, i Aleksander pasi samparia tau to yusa to ja’i ngkepala nto pampue to bae angganya etu. 7 Wali i Petrus sira dua i Yohanes rakeni mangampotango kepala-kepala etu. Pasi ngkai to napakaroso nsira witinya wengi, ia re’e seja nja’u ria. Wali kepala-kepala etu mampotanaka resi i Petrus dua i Yohanes, sira manganto’o, “Kuasa kesaa to nupake ngkomi dua mampakaroso witi ngkai si’i? Pasi sema to mangawaika komi kuasa to etu?” 8 Wali i Petrus bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing ia, wali ia mampogomboka sira, to’onya, “Kepala-kepala pasi tau tu’a nto Yahudi! 9 Ane komi mangabotus kami seo si’i mangkonong palaong to matao to kami mangika resi ngkai to malulu witinya wengi, pasi mangkonong ewa wimba ia rapakaroso witinya, 10 ane ewa see, padongeka gombongku si’i. Aku mampaponsanika komi pasi samparia to Israel, ngkai si’i rapakatao pasi ia marosomo makore ri tango ngkomi seo si’i apa saba kuasa to yako i Yesu Kerisitu to Nasaret. I Yesu etu, Ia semo to komi mangampaku ri kaju pasape seore, pei i Pue Allah roomo mangawangu muni Ia yako ri kapateNya. 11 Wali re’e to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong Ia pasi mangkonong komi. Ia raporapaka ewa watu pasi komi raporapaka ewa tau to mangawangu banua, to’onya, ‘Re’e tau to mangawangu banua watu, tau etu mangantaji yau songu watu apa sira mampobuuka watu etu taa masipato rapake ri banua etu. Pei i Pue Allah mamporani watu etu semo to rapake mangawangu banua etu, see naka watu etu rapake muni. Wali i Pue Allah mangampake watu etu panewa watu etu semo to mawali yau watu to bae kojo batuanginya ri banua to etu.’ Etu semo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong i Yesu. 12 Wali tare tau to yusa to maya mampalaes kita kasimbalinya yako i Yesu etu. Apa ri sambawo lino tare kasimbalinya wo’u to nawaika i mPue Allah kita to lino, ojo patanya i Yesu, Ia semo to mampalaes kita.” Wali etu semo gombo i mPetrus. 13 Wali kepala-kepala nto pampue pasi yunu nsira etu sira ipu rayanya mangkita i Petrus sira dua i Yohanes sira dua taa kojo meka mampotango sira. Naka pei ipu raya nsira mangkita apa sira nansani tau dua etu ojo tau biasa, taa malangan sekolanya. Panewa sira mangendo tau dua etu re’e mangalulu i Yesu seore. 14 Wali kepala-kepala etu rani kojo mangansapu palaong to taa rapobiasa to naika nsira dua etu, pei taa mawali apa sira mangkita ngkai to rapakatao witinya etu makore mampotango sira sindara-ndara pei Petrus dua i Yohanes. Wali tare bara kesaa to maya nato’o nsira mangansapu palaong to etu. 15 Wali sira manganto’oka i Petrus sira togo, “Piyai ruyu yako ri tampa nto pabotus si’i.” Pei ojo kayako ntau togo etu sira magombo-gombo samba’a pei samba’a. 16 Sira manganto’o, “Kesaa dataika resi tau dua etu? Kita taa maya mangansapu palaong etu apa samparia tau ri Yerusalem si’i mangansani tau dua etu semo to mangika palaong to taa kojo rapobiasa etu. 17 Pei kita taa rani kareba mangkonong palaong etu datikarebaka wo’u ri tau boros. Wali anu kita mamporentang kojo sira dua manganto’oka sira ne’e kojo manto’oka wo’u tau mangkonong i Yesu.” 18 Wali yako etu sira mampokio wo’u i Petrus sira dua i Yohanes pei manganto’oka sira, “Komi tamo maya mampogomboka wo’u tau mangkonong i Yesu, pasi ne’emo seja mampotundeka tau mangkonong Ia.” 19 Pei i Petrus dua i Yohanes mangansono, sira manganto’o, “Wimba, ane ewa pampobuuka ngkomi, to imba to singkonong pei i Pue Allah kami mangika, bara mampalaika komi, bara mampalaika i Pue Allah? 20 Ane ewa pampobuuka mami dua, kami taa maya mampalaika porenta ngkomi etu. Apa kami taa maya mampandooka manganto’oka tau mangkonong palaong to naika i Yesu seore to kami re’e mangkita, pasi mangkonong gombo to ito’oNya seore to kami re’e mangandonge.” 21 Wali ojo karoonya sira dua magombo, kepala-kepala etu mangarai wo’u sira panewa mangalapa muni sira. Kepala-kepala etu taa mangarata jaya mangahuku sira dua apa tau boros samparia paka mangabarong i Pue Allah saba mangkita palaong to taa rapobiasa to nika ntau dua etu. 22 Tau mangabarong i Pue Allah apa ngkai to rapakatao witinya yako ri palaong to taa rapobiasa etu, ngkai etu yabi opo mpuyu nto’umo umurnya. Wali ane ewa see manasa kojo ojo kuasa i mPue Allah semo to nakurang mampakatao witinya etu. 23 Wali ojo karoonya i Petrus sira dua i Yohanes ralapa muni, sira yau siromu sindara-ndara pei yununya. Panewa sira mampakarebaka yununya etu mangkonong anu to nato’oka ngkepala-kepala sira dua. 24 Wali ojo karoonya yununya mangandonge anu to napakarebaka nsira dua etu, sira makai-kai sindara-ndara manganto’oka i Pue Allah, “O Pue anu Makuasa, Komi semo to mampapowali yangi, lino, tasi pasi samparia bananginya. 25 O Pue, gombo ngKomi re’e ratulis ri raya ntuntuMu. Gombo etu nato’oka i Nosa Mapasing tempo owi mangampake nganga i Makole Daud, wali gomboMu etu manganto’o, ‘Maka pei maja’a raya ntau to si’a to Yahudi? Pasi maka pei to Yahudi mangika songka to tare batuanginya? 26 Makole-makole nto lino mampakaroso damamusu, pasi samparia tau to mangkuasang to lino sira siromu damangewa i Pue pasi i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.’ 27 O Pue, tibanang kojo gombomu etu apa i Makole Herodes pasi i Pontius Pilatus sira siromu ri kota si’i seore sindara-ndara pei tau to Yahudi pasi to si’a to Yahudi. Tempo etu sira mansongka mangewa i Yesu, to papolaong ngKomi to mapasing to nupilis ngKomi damawali Makole. 28 Pei kamonsonya songka nsira etu mangalulu kojo songka ngKomi. Songka ngKomi etu Komi room mampakatantuka yami yako ri kuasaMu pasi pamporaniMu. 29 Wali si’i-si’i Pue, kami mamporapika resi Komi see Komi mampobuuka ewa wimba naika nsira mangarai kami. Pasi waika kami gana karoso ndaya mami see kami taa meka mampakarebaka sa’e tuntuMu. 30 Pasi kuporapika seja resi Komi see Komi damampaponsanika tau kuasaMu tempo sira mangkita tau to rapakatao muni yako ri panyaki, pasi tempo sira mangkita palaong to yusa to taa rapobiasa to mawali tondong resi sira pasi palaong to mampakaipu raya nsira. Palaong to etu damawali saba yako kuasa i Yesu, to papolaong ngKomi to mapasing.” Etu semo pakai-kai nu yunu i mPetrus sira dua i Yohanes. 31 Wali ojo karoonya sira makai-kai etu, kalengko-lengko banua nakasiromu nsira etu, pasi sira samparia bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing sira. Panewa sira mula mampakarebaka tuntu i mPue Allah, pasi tempo sira mampakarebaka etu sira taa kojo meka rayanya. 32 Wali songonya tau to mangaya i Yesu etu, sira samba’a pampobuukanya pasi samba’a raya. Tare pasi samba’a sira to manganto’o, “Ngaya-ngaya to si’i akuja puenya.” Wali samparia to re’e resi sira, paka sira samparia puenya. 33 Wali bae kojo kuasa mpomakau i mPue Yesu tempo sira mampakarebaka tau, manganto’o, “I Pue Yesu Ia mambangu muni yako ri kapateNya.” Pasi tau to mangaya etu bae kojo kanoto i mPue Allah to re’e resi sira. 34 Wali tare tau to ri oyo nsira to taa gana to napake. Apa i sema to re’e tana bara banua, sira mampobalu yau panewa olinya etu sira mangkeni 35 pei mamposaka ri tango mbiti mpomakau i mPue Yesu. Panewa doi etu ratilaka yau resi tau to taa gana anu to napake. 37 Wali ewa wetu seja naika ntau to sanganya i Yusup. Ia mampobalu yau seja tananya, panewa doi oli ntana etu ia mangkeni seja ri tango mbiti mpomakau i mPue Yesu. I Yusup etu ia semo to Yahudi to yako ri wiyaa i Lewi pasi ia yako ri pulo Siprus. Ia seja nasangaka mpomakau etu i Barnabas. Barnabas batuanginya, “tau to mampakaroso raya nsa’e.”

Acts 5

1 Wali ri tempo etu seja re’e to langkai to sanganya i Ananias pasi rongonya, i Sapira, sira dua seja mampobalu yau tananya. 2 Yako etu sira dua mangkalisoka yau singga’a doi oli ntana etu. Panewa toronya nakeni i Ananias pei naposaka ri tango mbiti mpomakau i mPue Yesu. Ia mawuti manganto’oka sira, “Pata si’i semo doi oli ntanangku.” 3 Pei i Petrus manganto’oka i Ananias, “Gete, Ananias, maka pei korom ojo mangaluluka yau pampobuuka ndaya to nawaika i ngKepala Measa korom see korom mangawutis i Nosa Mapasing? Apa korom rani mangantipu kami see kami mampobuuka si’i sampariamo oli ntana etu, pei kamonsonya re’ewa singga’a to nusayaka yau ngkorom. 4 Gete, tempo korom tawa mampobalu yau tana etu, korom semo puenya. Pasi nempo roomo korom mampobalu yau, tiroowa korom puenya doi oli ntana etu. Wali maka pei korom mangika songka to maja’a si’i? Si’a ojo to lino to korom mangawutis, i Pue Allah seja.” 5 Wali ojo pangandonge i Ananias gombo i mPetrus etu, ia mansaka mapuka yau, tamo la nosanya. Panewa samparia tau to mangandonge kareba etu sira meka kojo rayanya. 6 Wali ojo kapuranya nosa i Ananias etu, ma’i sawei mba’a tau langkai. Tau to langkai etu mangawungus lemba i Ananias panewa sira mangkeni yau darapongkeli. 7 Wali ojo kagananya togo jam ma’i seja rongo i Ananias, i Sapira. Ia tawa nansani palaong to nawali etu. 8 Wali i Petrus mampotanaka wo’u resi i Sapira, to’onya, “Wimba, bara monso pu’u ojo patanya si’i doi oli ntana to nupobalu yau ngkomi etu?” Panewa i Sapira mangansono, “Monso pu’u, patanya etu.” 9 Wali i Petrus manganto’o, “Maka pei komi dua samba’a pampobuukamo rani mangansoba Nosa i mPue? Lo’aja! Tau to owo roo mampongkeli yau rongomu, sira re’e muni ri sambali mbombo. Tau etu damangkeni yau seja lemba ngkorom darapongkeli.” 10 Wali ojo panto’o i mPetrus gombo etu mansaka napuka yau seja i Sapira ri tango mbiti i mPetrus etu pei pura yau seja nosanya. Wali ojo karata muni ntau to nampongkeli yau i Ananias etu, sira mangarata i Sapira namatemo seja. Wali sira mangkeni yau wo’u ia pei mampongkeli yau ri awe ndayo nu rongonya etu. 11 Wali samparia tau to mangaya pasi samparia tau to yusa to mangandonge kareba etu, sira meka kojo rayanya. 12 Wali ri tempo etu samparia tau to mangaya samba’a pampobuuka nsira siromu-romu ri gandaria nja’u banua i mPue Allah. Gandaria etu rato’oka Gandaria i nSalomo. Pei ane tau to tawa mangaya, sira meka rayanya siromu sindara-ndara pei tau to mangaya etu. Pei nempo ewa wetu, tau to mangaya etu na’angga ntau boros pasi kanjo’u-njo’u tiduga-dugang kaborosinya tau to langkai pasi tau to we’a to mangaya i Pue. Pasi ri tempo etu, pomakau i mPue Yesu, sira boros kojo mangika palaong to mawali tondong resi tau pasi palaong to mampakaipu raya ntau. Sira mangika palaong etu ri tango ntau boros. 15 Wali see naka tau to masaki rakeni sigalo lima-limanya pasi alinya panewa rapoduli nja’u wii njaya mangampeas i Petrus liu nja’u ria. Apa tau mampobuuka tempo i Petrus liu nja’u ria nempo ojo lengkenya to kono tau to masaki etu, sira damatao muni. 16 Wali tempo etu boros tau kangguyu-ngguyu yako ri kampukampu to ri awe ngkota Yerusalem. Sira mangkenika pomakau i mPue Yesu etu tau to masaki pasi tau to nasesai measa. Panewa tau etu samparia rapakatao muni. 17 Wali yako etu, kepala nto pampue to bae angganya pasi joanya, etu semo to Yahudi to aliran Saduki, sira timopo kojo rayanya mangkita tau boros mangalulu pomakau i mPue Yesu etu. 18 Wali sira mangansoko pomakau i mPue Yesu pei mangantarungku sira nja’u tarungku to nja’u kota etu. 19 Pei ri raya mburi rata samba’a pomakau i mPue yako ri saruga. Ia mangaloka ba’a mbombo ntarungku etu pei mangkeni muni sira njo’u sambali mbombo etu. Panewa ia manganto’oka sira, 20 to’onya, “Inta njo’u banua i mPue Allah, panewa pakore nja’u ria pei pakarebaka resi tau boros mangkonong katuwu to bou to narata ntau to mangaya i Yesu.” 21 Wali sira mampolaika gombo mpomakau i mPue etu. Ojo kaeonya rao sira yau njo’u banua i mPue Allah panewa mampotundeka tau nja’u ria. Tongo-tongonya sira mangika palaong etu, kepala nto pampue to bae angganya pasi joanya mampasiromunaka songonya to pobotus nto Yahudi pasi samparia tau tu’a nto Yahudi. Panewa sira mampokau to papolaonginya njo’u tarungku, to’onya, “Inta pei oko tau to soko mami wengi pei kenika kami.” Sira manganto’o ewa see apa sira mampobuuka nja’uwa tau etu nja’u tarungku. 22 Wali to papolaonginya etu yau njo’u tarungku, pei tempo sira rata nja’u ria sira taa mangarata pomakau i mPue Yesu. Wali sira mawolili muni njo’u kepala-kepala etu pei manganto’o, 23 “Tempo kami rata kami mangkita mainti kojo ba’a mbombo ntarungku etu, pasi nja’uwa tau to mangajagang. Pei tempo kami mangua wombo ntarungku etu, tamo nja’u tau nja’u rayanya.” 24 Wali ojo pandonge ngkepala ntau to mangajagang banua i mPue Allah pasi kepala-kepala nto pampue gombo nto papolaonginya etu, sira masusa rayanya mampobuuka bara kesaa to nawali resi pomakau i mPue Yesu etu. 25 Wali yako etu re’e tau to rata resi sira. Tau etu manganto’oka sira, “Tau to nutarungku ngkomi etu nja’umo nja’u raya banua i mPue Allah. Sira mampotunde tau nja’u ria.” 26 Wali kepala nto panjaga etu pasi to papolaong nsira yau njo’u raya banua i mPue Allah pei mangoko pomakau i mPue Yesu etu. Pei tempo sira mangoko etu sira taa mampoja’a bara mantidas pomakau etu, apa sira meka rayanya tau boros bara damangantasoka sira watu. 27 Wali sira mangkeni pomakau etu mampotango samparia to pobotus nto Yahudi. Yako etu kepala nto pampue to bae angganya manganseko sira, 28 ia manganto’o, “Kami roomo mamporentangika komi manganto’o ne’e kojo mampotundeka tau mangkonong ngkai to nululu ngkomi etu. Pei komi taa mampolaika porenta mami etu. Komi ojo mampotundeka wo’u wali tempo si’i juku tau ri Yerusalem mangandonge kareba to nupotundeka ngkomi etu. Pasi komi rani mampakasala kami apa komi manganto’o kami semo to nampopate yau ngkai etu.” 29 Pei i Petrus pasi pomakau i mPue Yesu to yusa sira mangansono, sira manganto’o, “To tao-tao kami mangaluluka porenta i mPue Allah sakowa kami mangaluluka porenta nto lino. 30 I Pue Allah to napue nu bue-bue ngkita tempo owi, Ia semo to nangawangu muni i Yesu to mate nupaku ngkomi ri kaju pasape seore. 31 I Pue Allah mangokotaka i Yesu etu pei mamposaka Ia ri ri tampa to bae angganya ri aweNya tondo ngkana. Wali si’i-si’i Ia semo Kepala ngkita pasi to Pansompo ngkita. Wali naka pei i Pue Allah mangika ewa wetu see kita to Israel maya mangandolika tangonta resi Ia see daralapas dosa ngkita. 32 Wali kami mawali matamanasa to mampakarebaka palaong to etu pasi i Nosa Mapasing seja matamanasa. I Nosa Mapasing etu nawaika i mPue Allah samparia tau to mampalaika songkaNya.” 33 Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala gombo to nato’o mpomakau i mPue Yesu etu, sira maja’a kojo rayanya. Sira rani mampopate yau pomakau etu. 34 Pei re’e samba’a tau ri oyo nto pobotus to sanganya i Gamaliel. I Gamaliel etu samba’a tau to mampoguru porenta i Musa pasi samparia tau boros manga’angga ia. Wali i Gamaliel etu makore pei manganto’oka tau keni yau ruyu pomakau yako ri songi nto pobotus etu sangkodi tempo. 35 Panewa tempo sira rakeni yau etu, i Gamaliel manganto’oka kepala-kepala etu, to’onya, “O to Israel, pobuuuka kojo ruyu palaong to danuika ngkomi resi tau etu. 36 Apa sawei nto’u liu, masuwu samba’a tau to sanganya i Teudas. I Teudas etu manganto’o, ‘Aku tau to bae angga,’ wali boros tau to mangalulu ia. Tau to mangalulu ia etu bara opo atu kaborosinya. Pei i Teudas etu rapopate yau panewa joanya etu tiga’as yau sampe puramo. 37 Pasi yako etu, tempo to Roma mangantulis sanga ntau, tempo etu masuwu wo’u i Yudas to yako Galilea. Ia mangantipu singga’a tau see sira mangalulu ia. Pei ia rapopate yau seja panewa joanya ojo tiga’as yau seja. 38 Wali a’i-a’i, ane mangkonong tau to si’i, ewa si’i pampobuukangku. Ne’e raika bara kesaa resi tau to si’i. To tao-tao ojo rabiaka sira ruyu apa ane songka nsira pasi palaong nsira etu ojo yako pampobuuka nto lino, taa masae songka pasi palaong etu danapandooka. 39 Pei ane yako resi i Pue Allah, komi taa nukurang manganangi sira. Wali pakatao kojo naka ne’e sampe mangewa i Pue Allah.” 40 Wali kepala-kepala etu mampodongeka kojo to nato’o i Gamaliel etu. Wali sira mampokio muni pomakau i mPue Yesu etu panewa mangampedas sira pei manganto’oka sira, “Ne’e kojo mampotundeka wo’u tau mangkonong i Yesu.” Wali ojo karoonya sira manganto’o etu, sira mangalapa muni pomakau etu. 41 Wali pomakau etu masuwu muni yako ri tango nto pobotus etu. Sira ndende rayanya mampobuuka i Pue Allah manga’angga kojo sira see naka Ia mangabiaka sira narunes nsa’e apa saba mangalulu i Yesu. 42 Wali yako etu, ponto eo sira yau ri banua i mPue Allah pasi ri banua ntau, sira tare pandoonya mampotundeka tau pasi mampakarebaka tau manganto’o, “I Yesu Ia semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.”

Acts 6

1 Wali yako etu kanjo’u-njo’u tiduga-dugang wo’u kaborosinya to Yahudi to mangaya i Yesu. Tau etu sira singga’a basanya basa Yunani panewa singga’a basanya basa Ibrani. Wali ri tempo etu to Yahudi to basanya basa Yunani sira mangkambumbuka yununya to basanya basa Ibrani. Sira masusa rayanya apa doi pasi pangkoni to biasa ratilaka samparia tau to balu, tau balu to basanya basa Yunani etu sira taa mangarata. 2 Wali pomakau i Yesu to sampuyu pei dua, sira mampasiromunaka samparia tau to mangaya panewa manganto’oka sira, “Taa matao ane kami mandoo yau mampakarebaka tau tuntu i mPue Allah panewa jamo mangantila pangkoni. 3 Wali a’i-a’i, pilis pitu mba’a tau to yako ri oyo ngkomi. Tau pitu etu tau to lengkonya tare to maya napakasala nsa’e, pasi to bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing sira, pasi to re’e kapandenya. Panewa tau pitu etu kami damangawaika damampasilonga palaong to etu. 4 Wali ane ewa see kami yoa sangkani mangika palaong to si kami, etu semo makai-kai pasi mampakarebaka tau tuntu i mPue Allah.” 5 Wali tempo tau boros mangandonge gombo mpomakau etu sira masanang kojo. Wali sira mangampilis pitu mba’a tau. Tau to ipilis etu samba’a sanganya i Stepanus. Ia tau to mangaya kojo i Pue Yesu pasi to bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing ia. Pasi kasimbalinya yako i Stepanus etu re’e ono wo’u tau to sanganya i Pilipus, i Prokorus, i Nikanor, i Timon, i Parmenas pasi i Nikolaus to yako ri kota Antiokhia. I Nikolaus etu ia si’a to Yahudi pei ia room masua agama nto Yahudi. 6 Wali tau pitu etu nakeni ntau boros mampotango pomakau i Yesu. Panewa pomakau etu mampokaika tau pitu etu. Tempo makai-kai sira mamposaka palenya ri wawo ntau pitu etu mangika tondong tau pitu etu semo to rapilis mangika palaong to danaika nsira. 7 Wali yako etu tuntu i mPue Allah natikareba-reba wo’u resi tau to yusa. Wali kanjo’u-njo’u kaboro-boros tau ri Yerusalem to mangaya i Yesu. Pasi boros kojo to pampue to mangaya seja kareba matao mangkonong i Yesu. 8 Wali ri tempo etu i Stepanus nasawang kojo i mPue Allah pasi ia nawaika i mPue Allah kuasa. Wali boros palaong to inikanya ri oyo ntau boros etu to mampakaipu raya nsira pasi to mawali tondong resi sira. 9 Pei re’e tau to mangabanta ia. Tau to mangabanta ia etu sira yako ri banua to napampotunde nto Yahudi to tempo ruyu sira watua pei tempo si’i tamo napowatua ntau. Tau etu yako ri kota Kirene pasi kota Aleksandria pasi yako ri propinsi Kilikia pasi Asia. Wali tau etu semo to mangabanta i Stepanus. 10 Pei sira taa nakoto manganangi ia, apa ia nawaika i Nosa Mapasing kapande tempo ia mampogomboka sira. 11 Wali yako etu sira mangamomis bara sawei mba’a tau see sira manganto’o gombo to taa monso ri tango ntau boros. Wali tau etu mampakasala i Stepanus, sira manganto’o, “Kami re’e mangandonge ia manto’o maja’a i Musa pasi i Pue Allah.” Wali etu semo gombo nsira mampakasala i Stepanus. 12 Wali gombo nsira etu mampakaja’a kojo raya ntau boros pasi tau tu’a nto Yahudi pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Maja’a kojo raya nsira resi i Stepanus, see naka sira mangampago pei mangansoko ia. Panewa sira mangkeni ia mampotango to pobotus nto Yahudi. 13 Pasi sira mangkeni seja matamanasa to taa monso etu. Tau etu manganto’o, “Ngkai si’i tare pandoonya manto’o maja’a banua i mPue Allah pasi porenta i Musa. 14 Apa kami re’e mangandonge gombonya manganto’o i Yesu to Nasaret etu Ia damangabungkas yau banua i mPue Allah, pasi damangawali yau ada to nawaika i Musa resi kita.” 15 Wali ojo karoonya matamanasa to taa monso etu magombo, samparia to pobotus to nasiromu nja’u ria, sira mangalo’aka resi i Stepanus. Tempo sira mangalo’aka ia etu, sira mangkita lionya mareme ewa lio mpomakau i mPue Allah.

Acts 7

1 Wali kepala nto pampue to bae angganya, ia mampotanaka resi i Stepanus, to’onya, “Wimba, bara monso gombo to nato’o nsira etu? To’o notomu si’i-si’i.” 2 Panewa i Stepanus manganto’o, “A’i-a’i pasi pa’a-pa’a, padongeka gombongku. Tempo owi, tempo bue ngkita, i Abraham, re’ewa ri tana Mesopotamia, re’e katawanya ia maroo ri kota Haran, tempo etu i Pue Allah anu bae kojo kayawaNya pasi kuasaNya rata resi ia. 3 I Pue Allah manganto’oka ia, ‘Piyaika lipu ngkorom pasi ja’i ngkorom pei inta njo’u lipu to daKusuduka korom.’ 4 “Wali i Abraham miyai yako ri tana nto Kasdim pei maroo-roo nja’u kota Haran. Panewa yako etu ia mate yau pa’anya, wali i Pue Allah mampokau wo’u ia malimba wo’u yako ri kota etu, wali ia ma’i wo’u ri tana to takaroos si’i. 5 Wali ri tempo etu i Pue Allah tawa mangawaika i Abraham tana si’i. Sakowa sia’a ia tawa mangawaika. Pei i Pue Allah mamparajanjika i Abraham damangawaika ia tana si’i ri tempo to darata, pasi ane matem i Abraham, tana si’i darawaika wo’u wiyaanya. Pei tempo i Pue Allah mangika parajanjiNya etu, tempo etu i Abraham tawa riana. 6 Wali ewa si’i nato’oka i mPue Allah i Abraham, Ia manganto’o, ‘Wiyaamu damawali ewa tau to rata nja’u tana ntau to yusa. Wali tau pue ntana etu damampowatua sira pasi damangansesai sira opo atu nto’u kasaenya. 7 Pei tau to mampowatua sira etu Aku damangahuku. Wali ojo karoonya Aku mangahuku tau etu panewa wiyaamu damasuwu muni yako ri tana etu, sira dama’i mampue mampakabae Aku ri lipu si’i.’ Wali etu semo gombo i mPue Allah resi i Abraham. 8 Pasi yako etu Ia manganto’oka wo’u i Abraham mangika ada to damawali tondong parajanjiNya etu. Ada etu semo i Abraham pasi wiyaanya darasui. Wali yako etu i Abraham re’e ananya, Ishak. Wali ojo kagananya wayu mbengi i Abraham mangansui ananya etu. Pasi ewa see seja naika Ishak resi ananya i Yakub panewa ewa see seja naika i Yakub resi ananya to sampuyu pei dua to mawali bue ngkita samparia to Yahudi. 9 “Wali ngana i Yakub to mawali bue ngkita etu, samba’a sanganya i Yusup. Wali tukaka i Yusup etu sira mawali timopo rayanya resi ia, see naka sira mampobalu yau ia. Wali i Yusup etu mawali watua ri tana Mesir, pei i Pue Allah re’e siwaka pei ia. 10 Wali Pue Allah mampalaes i Yusup yako samparia kasesanya etu, pasi mangawaika ia kapande. Wali yako ri kapandenya etu see naka i Piraun, makole Mesir, masanang kojo resi ia. Wali i Piraun etu mangokotaka i Yusup mawali gubernur to mangkuasang tana Mesir pasi to mampasilonga samparia palaong ri banua i mPiraun.” 11 Wali i Stepanus mampakapolas gombonya, ia manganto’o wo’u, “Wali i Yusup mawali gubernur ri tana Mesir, panewa yako etu mawali oro ri sambawo tana Mesir etu pasi ri tana Kana’an. Masesa kojo tau to maroo re’e ria. Wali tempo etu bue ngkita tamo seja mangarata pangkoni. 12 Pei i Yakub mangandonge gombo ntau to manganto’o, ‘Re’ewa pangkoni la’u tana Mesir.’ Wali ojo pangandongenya kareba etu ia mampokau ananya, etu semo bue ngkita, dayau mangoli pangkoni lo’u tana Mesir. Wali etu semo ka’uyu ngkaninya sira yau. 13 Panewa yako etu sira yau wo’u kadua ngkaninya. Wali tempo sira nayau lo’u tana Mesir kadua ngkaninya etu, tempo etu i Yusup mampakanasaka sira, ia manganto’o, ‘Aku si’i semo i Yusup, a’i ngkomi.’ Panewa yako etu i Piraun seja napakarebaka ntau mangkonong pua’i pasi pa’a i Yusup. 14 Wali i Yusup mampotuunaka resi pa’anya, i Yakub, pasi resi samparia ja’inya. Ja’inya etu pitu mpuyu pei lima mba’a kaborosinya. Wali ia manganto’oka sira samparia ma’i maroo resi ia. 15 Wali i Yakub pasi ja’inya etu nayau lo’u tana Mesir. Panewa yako etu i Yakub ia mate yaumo. Wali samparia bue-bue ngkita etu sira paka namate yau la’u tana Mesir. 16 Pei sira taa rapongkeli la’u tana Mesir etu. Lemba nsira rakeni muni ri tana Kana’an panewa rapongkeli ri raya mbayau mbatu to naoli i Abraham tempo owi yako ri wiyaa i Hemor nja’u kota Sikem. Wayau mbatu etu inolika i Abraham doi.” 17 Wali i Stepanus manganto’o wo’u, to’onya, “Wali yako etu mosu tempo to napakatantu i mPue Allah damangabanang parajanjiNya resi i Abraham. Tempo etu wiyaa nu bue ngkita to la’u tana Mesir kanjo’u-njo’u tiduga-dugang kaborosinya. 18 Wali tempo etu re’e wo’u samba’a tau mawali makole Mesir. Pei makole etu ia taa manga’angga palaong to naika i Yusup mangansawang tau Mesir tempo ia tawa mate. 19 Wali makole etu mangantipu wiyaa nu bue ngkita pei mangansesai sira. Ia mampakasaaka sira, to’onya, ‘Taji yau ana ngkomi to owo rapoanaka.’ Batuanginya see ana etu mate yau. 20 “Wali tempo etu semo tempo ngkare’e i Musa, pasi ia magaya kojo ri pangkita i mPue Allah. Wali i Musa togo mbuya kasaenya rapiara nja’u banua mpa’anya. 21 Panewa ia rakeni njo’u longko pei rapiyaika yau nja’u ria. Pei tempo ia rapiyaika yau etu ia naoko ntau we’a, ana i mPiraun. Wali ana i mPiraun etu mampiara kojo ia ewa ana ngkoronya. 22 Wali samparia kapande nto Mesir rapotundeka seja i Musa, wali samparia gombonya pasi lengkonya bae kojo batuanginya. 23 “Wali yako etu, ojo kagananya opo mpuyu nto’u, i Musa mampobuuka, ‘Aku dayau mangalo’aka yunungku to Israel.’ 24 Wali ia yau mangalo’a. Tempo ia yau mangalo’a etu, ia mangkita samba’a to Israel ia nasesai nto Mesir. Panewa ia yau mangansawang pasi mampasimbalika to Israel etu. Ia mampopate yau tau Mesir to mangansesai ngkai etu. 25 Tempo ia mampopate yau tau Mesir etu ia mampobuuka, ‘Yako palaong si’i yunungku damangansani i Pue Allah mangampake aku mangampalaes sira.’ Ewa see pampobuukanya. Pei to Israel sira taa mangansani. 26 Wali yako etu, ojo kaeonya wo’u rao, i Musa mangarata wo’u dua mba’a tau paka to Israel, sira matingka. Ia rani mampasingkonongka sira wali ia yau manganto’oka sira, to’onya, ‘Gete, komi dua paka to Israel wali taa matao ane komi matingka!’ 27 “Pei tau to mangantidas yununya etu ia mangantuko yau i Musa panewa ia manganto’o, ‘Sema nangokotaka korom mawali kepala mami pasi mawali to pobotus mami? 28 Wimba, bara korom rani seja mampopate yau aku ewa nuika ngkorom nampopate yau tau Mesir wengi?’ 29 Wali ojo pandonge i Musa gombo ngkai etu ia meka rayanya apa re’e tau to mangansani ia room mampopate yau tau Mesir etu, wali see naka ia miyai yako ri tana Mesir pei maroo-roo nja’u tana ntau to yusa, etu semo nja’u tana Midian. Tempo ia nja’u tana Midian etu ia marongo panewa ia re’e ananya dua mba’a paka langkai.” 30 Wali i Stepanus manganto’o wo’u, to’onya, “Wali tempo i Musa maroo nja’u tana Midian, ojo kagananya opo mpuyu nto’u wo’u, ma’i samba’a pomakau i mPue Allah yako ri saruga rata resi i Musa nja’u pada bone to ri awe nTongku Sinai. Tempo pomakau rata resi i Musa etu, pomakau etu re’e ri raya njunju to mawea. 31 Wali i Musa ipu rayanya mangkita anu to mawali etu apa taa mosi yau junju etu, see naka ia mampakamosu ri awe njunju to mawea etu damangalo’a bara kesaa to mawali. Wali tempo ia mampakamosu etu, tempo etu ia mangandonge loo i mPue mampogomboka ia, 32 manganto’o, ‘Aku semo i Allah. Pasi bue-bue ngkorom tempo owi, i Abraham pasi i Ishak pasi i Yakub, sira samparia paka mampue mampakabae Aku.’ Wali ojo pandonge i Musa gombo i mPue Allah etu, ia rongko-rongko pasi ia tamo rani mangalo’aka junju to mawea etu apa meka rayanya. 33 “Wali i Pue manganto’oka wo’u ia, to’onya, ‘Yali yau sepatu to nupake ngkorom, apa tampa to nupakore ngkorom etu i Pue Allah puenya.’ 34 Panewa i Pue manganto’o wo’u, “Aku mangangkita kojo kasesa to narata ntaungKu la’u tana Mesir. Pasi Aku re’e mangandonge loo nsira sakarai mangansosoi. Wali see naka Aku ma’i yako ndate saruga damampalaes sira. Wali mai rire. Aku damampokau korom yau muni ri tana Mesir.’ Etu semo to nato’oka i mPue i Musa. 35 “Wali i Musa etu, ia semo to yau mangansawang bue-bue ngkita to Israel tempo owi, pei sira mampobo’o ia. Sira manganto’o, ‘Sema nangokotaka korom mawali kepala mami pasi mawali to pobotus mami?’ Ewa wetu nato’o nsira, pei kamonsonya i Musa napokau i mPue Allah damawali kepala nsira pasi damawali seja to mangampalaes sira. Pasi tempo ia mangika palaong etu, ia nasawang kojo mpomakau i mPue Allah to rata resi ia seore ri raya njunju to mawea etu. 36 Wali i Musa ia mangkeni yau to Israel yako la’u tana Mesir. Pasi ri rayanya ia mangkeni yau tau etu ia mangika palaong to mampakaipu raya ntau pasi mangika anu to taa rapobiasa to mawali tondong resi tau. Palaong to nikanya etu re’e to nikanya la’u tana Mesir pasi nja’u Tasi Miaro pasi nja’u pada bone opo mpuyu nto’u kasaenya. 37 Wali i Musa manganto’oka seja to Israel etu, to’onya, ‘I Pue Allah damangampilisika komi samba’a to pantuntu tuntuNya to yako ri oyo nu yunu ngkita seja. To pantuntu tuntuNya etu Ia damangampilis ewa nikaNya nangampilis aku.’ Ewa see to’oka i Musa to Israel. 38 Wali i Musa ia semo mawali to mamponsaruka to Israel nja’u pada bone. Ia semo to mangandonge gombo mpomakau i mPue Allah to mampogomboka ia ri Tongku Sinai panewa ia wo’u mamporata resi buebue ngkita gombo etu. Wali tuntu to mangawaika katuwu yako resi i Pue Allah, tuntu etu rasarumakaka resi i Musa, panewa tuntu etu ia mamporata resi kita. 39 “Pei bue ngkita tempo owi etu, sira bo’onya mampalaika ia. Sira mangansapu ia pasi sira rani kojo rayanya mawolili muni lo’u tana Mesir. 40 Pasi tempo i Musa masaemo ndate Tongku Sinai, tempo etu sira manganto’oka tukaka i Musa, i Harun, to’o nsira ‘Ikaka kami bara sawei mba’a tau-tau to darakeni ri tango mami. Apa kami tamo kunsani kesaa to mawali resi i Musa to mangkeni yau kami seore yako la’u tana Mesir!’ Ewa wetu nato’o nsira. 41 Wali ri tempo etu sira mangika tau-tau to ewa ana nsapi ta’anya. Panewa sira mampampueka pampue resi tau-tau etu, pasi sira ndende kojo rayanya mangkita tau-tau to nika nsira etu. 42 Wali yako etu i Pue Allah mangandolika tangoNya yako resi sira pasi Ia ojo mangabiaka yau sira mampue batu’e to re’e ri yangi. Wali palaong etu rapakanasa ri raya buku nto pantuntu tuntu i mPue Allah. Gombo i mPue Allah to ratulis reria manganto’o, ‘O to Israel. Tempo komi nja’u pada bone opo mpuyu nto’u kasaenya, tempo etu komi re’e mansimbale yau binatangbinatang to danupampueka. Pei pampue ngkomi etu si’a rapampueka resi Aku, 43 komi mampue mampakabae pue to yusa to rato’oka i Moloklah. Wali komi mangkeningkeni tenda to nja’u tautaunya, pasi komi mangkeni seja tau-tau to tondong batu’e to rato’oka Repan. Tau-tau to etu nuika ngkomi danupampue ngkomi apa etu semo to nupakabae ngkomi. Wali see naka Aku damantaji yau komi njo’u longko. Longko wo’u yako ri kota Babel daKupangantaji yau komi.’ 44 “Etu semo gombo i mPue Allah resi bue-bue ngkita tempo owi. Wali tempo etu, tempo sira nja’uwa nja’u pada bone, sira re’e tenda to nja’u peti to la’u parajanji i mPue Allah la’u rayanya. Tenda etu nato’oka i mPue Allah i Musa mangika, wali sira mangika tenda etu mangaluluka tondong to napapokitaka i mPue Allah i Musa. 45 Wali yako etu tenda etu nakeni nu bue-bue ngkita tempo sira sindarandara pei i Yosua masua ri tana ntau to yusa. Tana etu sira mangoko yau yako ri tau puenya apa tau puenya etu narubak i mPue Allah yako ri tango nsira. Wali tenda etu re’e nja’u tana to naoko nsira etu sampe rata temponya i Makole Daud. 46 I Daud etu mampakasanang raya i mPue Allah. Pasi ia mamporapika resi i Pue Allah see ia maya mangawanguka i Pue Allah banua to danapake ntau mampue mampakabae i Pue Allah, Allah to napakabae nu bue ngkita, i Yakub, tempo owi. 47 Pei i Pue taa mangawaika i Daud mangawangu banua etu. Pei yako etu, tempo i Salomo ana i Daud mawali makole, tempo etu ia semo to nawaika i mPue mangawanguka Ia banua. 48 “Pei nempo Ia mangawaika i Salomo mangawanguka Ia banua etu, kamonsonya, i Pue Allah anu to bae kojo anggaNya etu, Ia taa maroo-roo ri raya banua to naika nto lino. Apa ane ewa to natulis nto pantuntu tuntu i mPue tempo owi, 49 i Pue Allah manganto’o, ‘Yangi semo gadera daKupatunda maporenta pasi lino tampa daKupamposaka witingKu. Wali nempo tare banua to danuwanguka ngkomi Aku, taa mawei. Pasi nempo tare tampa to damawali tampa karoosngKu, taa seja mawei. 50 Apa Aku semo to mampapowali kasamparianya.’ Etu semo gombo i mPue Allah to natulis nto pantuntu tuntuNya tempo owi.” 51 Wali i Stepanus manganto’oka wo’u kepala-kepala etu, to’onya, “Gete komi mako’o wo’omu! Komi taa kojo rani mampalaika bara mampodongeka kareba yako resi i Pue Allah. Komi sangkani mangewa i Nosa Mapasing ewa naika bue-bue ngkita tempo owi. 52 Tare pasi samba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi to taa nasesai nu bue ngkita etu. Pasi sira mampopate yau samparia tau to mampakarebaka yami manganto’o, ‘Dama’i Makole parajanji i mPue Allah, Ia to tare dosaNya.’ Wali Makole parajanji i mPue Allah to nato’o nsira etu, i Yesu semo, Ia ma’i pu’u seore pei si’i-si’i komi roomo mamposora yau pasi mampopate yau Ia. 53 Wali gete! Komi roomo rawaika porenta i mPue Allah to naporataka mpomakauNya kita, pei nempo ewa see komi mamporayaka mangangewa porenta etu, wali komi semo to sala.” Wali etu semo gombo i nStepanus manganto’o notonya. 54 Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala etu gombo i nStepanus, sira maja’a kojo rayanya sakangke’i baganginya. 55 Pei i Stepanus bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing ia, wali ia mangalo’aka nto’u yangi pei mangkita kayawa i mPue Allah. Pasi ia mangkita seja i Yesu makore ri tondo ngkana i mPue Allah. 56 Wali ia manganto’o, “Lo’a! Aku mangkita yangi tiloka pasi aku mangkita seja Wiyaa nto Lino makore ri tondo ngkana i mPue Allah.” 57 Wali kepala-kepala etu maroso loonya sakaboo pasi sira mangaba’a talinganya apa tamo rani mangandonge gombo i nStepanus etu. Panewa sira sindara-ndara yau mangansoko ia. 58 Sira mangaditi ia njo’u sambali ngkota damangantasoka ia watu see ia damate yau. Rata nja’u ria, tau to mampakasala i Stepanus tempo pangabotus etu sira mangawonsu bajunya to makumba pei mangansaka yau ri awe mbiti ngkai to mangurawa to sanganya Saulus see ia mangajagai. Panewa sira mula mangantasoka i Stepanus watu. 59 Wali tongo-tongonya i Stepanus nataso-tasoka nsira watu etu ia makai-kai, ia manganto’o, “O Pue Yesu oko muni toniingku!” 60 Ojo karoonya ia makai-kai etu ia mambokotu yau panewa maroso loonya kaboo mampokaika tau to mangantasoka ia watu etu, ia manganto’o, “O Pue, ne’e mangkitanaka dosa nsira si’i.” Wali ojo karoonya ia manganto’o gombo etu ia puramo nosanya.

Acts 8

1 Wali i Saulus to mangajagang pake ntau to mampopate yau i Stepanus etu, ia singkonong seja i Stepanus rapopate yau. Wali ojo pampopate yau i Stepanus etu, ma’i tau to mampalaika kojo i Pue Allah saba manga’angga Ia. Sira mangoko lemba i nStepanus panewa mampongkeli yau. Sira mangantangis kojo ia apa mawo kojo rayanya. Pasi ri eo etu semo tau to taa mangaya sira mula mangansesai kojo tau to mangaya ri Yerusalem. Wali see naka tau to mangaya etu samparia tiga’as yau, jamo patanya pomakau i mPue Yesu to re’ewa ri kota etu. Wali sira to tiga’as yau etu sira yau njo’u lipu-lipu ri sambawo propinsi Yudea pasi Samaria. 3 Pei i Saulus, ia tare pandoonya mangansesai tau to mangaya. Ia masua ri raya banua nsira samba’a pei samba’a panewa i sema to mangaya i Yesu bara to langkai, bara to we’a, tau etu ia mangansoko pei mangaditi rakeni daratarungku. 4 Pei tau to mangaya to natiga’as yau etu, imba nakanjo’u nsira sira mampakarebaka tau tuntu i mPue Allah. 5 Pasi re’e samba’a tau to sanganya i Pilipus ia yau seja njo’u kota ri propinsi Samaria. Nja’u ria ia mampakarebaka tau boros mangkonong i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. 6 Pasi ia mangika palaong to taa rapobiasa to mawali tondong resi tau boros etu. Wali tempo tau boros etu mangandonge gombonya pasi mangkita palaonginya etu, sira mampodongeka kojo anu to ia manganto’o. 7 Apa ia mangarubak yau measa yako boros tau to naposuak measa. Tempo measa narubak i mPilipus etu, tau to naposuak maroso loonya kaboo-boo naika measa etu. Pasi i Pilipus ia re’e seja mampakatao muni boros tau to malulu koronya pasi to sampungku. 8 Wali tau to nja’u kota etu sira ndende kojo rayanya. 9 Pei ri kota etu re’e samba’a tau to sanganya i Simon. I Simon etu tau to kapake pasi masaemo sangkodi ia mangika palaong to mampakaipu raya nto Samaria. Ia manganto’oka sira, “Aku si’a ojo tau to biasa.” 10 Wali tau nja’u ria to bosemo pasi to mayunuwa, sira paka mampodongeka kojo anu to nato’o i nSimon etu. Sira manganto’o, “Tau si’i semo to rato’oka Kuasa i mPue Allah to Bae.” 11 Wali sira mampodongeka kojo ia apa masaemo sira ipu kojo rayanya mangkita palaong to ia mangika ri kuasa to yako kapake to re’e resi ia. 12 Pei i Pilipus mampakarebaka resi sira kareba matao mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole nto lino pasi mangkonong i Yesu Kerisitu. Wali tempo ia mampakarebaka resi sira etu pasi to langkai pasi to we’a sira paka mangaya pei rabaptis. 13 Wali i Simon to kapake etu ia mangaya seja pasi ia rabaptis. Ojo karoonya ia rabaptis ia mangalulu i Pilipus, panewa ia mangkita i Pilipus mangika palaong to taa rapobiasa pasi to mawali tondong resi tau. Wali tempo ia mangkita palaong to nika mPilipus etu ia ipu kojo rayanya. 14 Wali yako etu pomakau i mPue Yesu to re’e ri Yerusalem sira mangandonge kareba mangkonong to Samaria. Re’e tau manganto’oka sira, “To Samaria sira seja mampodongeka tuntu i mPue Allah.” Wali ojo pandonge mpomakau i mPue Yesu kareba etu sira mampokau i Petrus sira dua i Yohanes yau resi to Samaria etu. 15 Wali sira dua yau mampokaika to Samaria etu see sira seja damangarata i Nosa Mapasing, 16 apa i Nosa Mapasing tawa rata resi sira. Sira owo rabaptis mangika tondong sira i Pue Yesu puenya. 17 Wali i Petrus dua Yohanes mamposaka palenya ri wawo nto Samaria to mangaya etu panewa to Samaria etu sira seja mangarata i Nosa Mapasing. 18 Wali i Simon to kapake seore etu ia mangkita i sema-sema to napotaka i mPetrus sira dua i Yohanes, tau etu mangarata i Nosa Mapasing. Wali ia mangkeni doi resi i Petrus sira dua, 19 ia manganto’o, “Waika aku seja kuasa etu see i sema-sema to dakupotaka, tau etu damangarata i Nosa Mapasing.” 20 Pei i Petrus manganto’oka ia, to’onya, “Gete korom! To tao-tao korom pasi doimu rapakaja’aka yau apa korom mampobuuka sora i mPue Allah maya raolika doi! 21 Korom taa masipato mangika seja palaong to kami mangika si’i, apa rayamu taa singkonong pei i Pue Allah. 22 Wali ndolika tangomu yako lengkomu to maja’a etu pei pakai-kai resi i Pue see Ia bara tamo mangkitanaka sala ngkorom, etu semo pampobuukamu to maja’a etu. 23 Apa aku kunsani korom timopo kojo rayamu pasi kaloo. Pasi ewa rapanya tau to napowatua ntau to maja’a, tau etu sangkani mangika seja palaong to maja’a mangalulu pamporani ntau puenya etu. Wali ewa wetu seja korom, apa korom ewa napowatua nu dosa see naka sangkani mangika dosa.” Etu semo gombo i mPetrus manganseko i Simon. 24 Wali yako etu i Simon mamporapika resi i Petrus sira dua i Yohanes, ia manganto’o, “Pakai-kai resi i Pue pei porapika resi Ia see aku taa damangarata kasesa to room nuto’o ngkomi aku damangarata.” 25 Wali yako etu, ojo karoonya i Petrus sira dua i Yohanes mampotundeka pasi mampakarebaka tau nja’u ria tuntu i mPue, roo see sira mawolili muni ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinja nsira dayau muni ri Yerusalem etu sira liu mandoo ri boros kampu nto Samaria mampakarebaka kareba matao mangkonong i Yesu. 26 Wali yako etu re’e samba’a pomakau i mPue Allah mampogomboka i Pilipus, ia manganto’o, “Pakaroso pei inta tondo njo’u selatan mangampago jaya to tamo boros tau mangampake, jaya to yako nda’a Yerusalem rata lo’u kampu Gasa.” 27 Wali yako etu i Pilipus mampakaroso pei yau mampago jaya to room nato’oka mpomakau i mPue Allah ia. Rata nja’u jaya etu ia mangkita samba’a tau to Etiopia liu ri jaya etu dayau muni njo’u lipunya. Ngkai etu tau to bae angganya to mampasilonga samparia kasugi makole nto Etiopia. Makole etu makole to we’a to sanganya i Kandake. Wali tau Etiopia to nakita mPilipus ri jaya etu ia owo room mampue resi i Pue Allah nda’a Yerusalem apa ia mampakabae i Pue Allah. 28 Wali ia mapone bendi mawolili muni njo’u lipunya. Pei tempo ia matunda ri raya bendi etu ri jaya ia mangabasa buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, i Yesaya. 29 Wali tempo i Pilipus mangkita tau etu, i Nosa Mapasing mampogomboka ia, Ia manganto’o, “Inta pei pamosuk bendi etu.” 30 Wali i Pilipus maripo yau mampago bendi etu. Ojo karatanya ri awe bendi, ia mangandonge tau Etiopia etu mangabasa buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue, i Yesaya. Wali ia mampotanaka resi tau etu, to’onya, “Pa’a, wimba bara nunsani ngkomi batuanginya buku to nubasa ngkomi etu?” 31 Wali tau etu mangansono, ia manganto’o, “Wimba dakuika mangansani ane tare tau to mampakanasaka aku?” Wali yako etu ia manganto’oka i Pilipus, “Papone mai pei patunda ri awengku si’i.” Wali i Pilipus mapone ri bendi etu. 32 Wali si’i semo gombo i Yesaya to nabasa nto Etiopia etu, to’onya, “Ia ewa domba to rakeni darasimbale. Pasi ewa ana nu domba to taa mamoni tempo rapu’ak wuyunya, ewa see seja Ia taa manganto’o bara kesaa. 33 Ia narunes ntau pasi tempo tau mangabotus Ia, taa kono botu nsira etu. Ia rapopate yau, wali tamo tuwu ri oyo nto lino. Wali tare tau to maya manganto’o, ‘Si’i wiyaaNya.” Etu semo gombo i Yesaya to nabasa nto Etiopia. 34 Wali to Etiopia etu manganto’oka i Pilipus, to’onya, “Sawang pei pakanasaka aku mangkonong gombo i Yesaya si’i. Gombo Yesaya bara mangkonong koronya bara mangkonong tau to yusa?” 35 Wali i Pilipus mampakanasaka ia. Ia mula yako ri gombo i Yesaya to owo room rabasa etu panewa mampakarebaka ia kareba matao mangkonong i Yesu. 36 Panewa yako etu, ri raya mpalinja nsira ri jaya etu, sira rata ri tampa to nja’u ue. Wali to Etiopia etu ia mangkita ue wali ia manganto’oka i Pilipus, to’onya, “Lo’aja etu ue. Wimba, bara re’e sabanya naka pei aku taa maya rabaptis?” 37 Wali i Pilipus manganto’o, “Ane komi monso pu’u mangaya i Pue Yesu, komi maya rabaptis.” Panewa to Etiopia etu manganto’o, “Kuaya i Yesu Kerisitu Ia semo Ana i mPue Allah.” 38 Wali yako etu ia manganto’oka tau to mangkeni bendi etu mandoo panewa sira dua i Pilipus mana’u pei yau lo’u ue. Ojo karata nsira dua la’u raya nue etu, i Pilipus mangabaptis ia. 39 Yako etu ojo pasuwu nsira dua yako ri ue i Nosa Mapasing mansaka mangkeni yau i Pilipus. Wali to Etiopia etu tamo mangkita ia, pei ia masanang kojo rayanya jamo polas njo’u lipunya. 40 Pei i Pilipus ia kodi majoli nja’umo nja’u kota Asdod. Wali yako Asdod etu ia polas wo’u yau njo’u kota Kaisarea. Pei ri raya mpalinjanya etu ponto-ponto kota to nakarata ia mampakarebaka tau nja’u ria kareba matao mangkonong i Yesu.

Acts 9

1 Wali ri tempo etu seja i Saulus tamo re’e pandoonya mangarai pasi rani mampopate yau anaguru i mPue. Ia yau mampotango kepala nto pampue to bae angganya, 2 panewa mamporapi sura kuasa yako resi ia. Sura etu danakenika tau to mampasilonga banua-banua to napampotunde nto Yahudi nja’u kota Damsyik. Ri raya sura etu kepala nto pampue manganto’oka sira mangansawang i Saulus damangansoko tau to mangalulu Jaya to nato’o i Yesu, see ane ia mangarata tau bara to langkai bara to we’a, ia damangansoko panewa tau etu darakeni ndeku Yerusalem. 3 Wali ojo kare’enya sura etu, i Saulus mayoko yau njo’u kota Damsyik. Pei tempo ia ri raya mpalinjanya, mosumo danakarata ri kota Damsyik, kodi majoli re’e reme to makilo kojo yako ri yangi mangansindo ia. 4 Wali ia napuka yau ri wawo ntana panewa ia mangandonge loo mampogomboka ia, loo etu manganto’o, “Saulus, Saulus maka pei korom mangansesai Aku?” 5 Wali i Saulus mampotanaka, “Bara semanya Komi Pue?” Panewa loo etu mangansono, “Aku semo i Yesu to korom mangansesai. 6 Pambangumo pei inta njo’u raya ngkota. Tempo korom nja’u nja’u ria panewa korom darato’oka palaong to danuika.” 7 Wali tau to mangalulu i Saulus sira jamo sakangkore pei sakaroti apa sira ipu kojo rayanya mangandonge ewa loo ntau pei taa mangangkita koronya. 8 Wali yako etu i Saulus makore. Tempo ia makore etu ia mangaloka matanya pei tamo mangkita rao. Wali yununya sira jamo mangkentar ia masua ri kota Damsyik. 9 Wali nja’u ria togo eo kasaenya ia taa mangkita rao pasi ia taa seja mangkoni pasi taa manginu. 10 Wali nja’u kota Damsyik etu re’e samba’a anaguru i Yesu sanganya i Ananias. Ananias etu nawaika i mPue pangkita. Ri raya mpangkitanya etu i Pue mampogomboka ia, to’onya, “Ananias.” Wali ia mangansono, “Seijare aku, Pue.” 11 Wali i Pue manganto’oka ia, “Inta pago jaya to rato’oka Jaya Manoto panewa yau ri banua i Yudas. Patanaka tau to yako ri kota Tarsus, tau etu sanganya i Saulus. Ia tempo si’i tongo mpakai-kainya, 12 pasi ia re’e seja pangkitanya. Ri raya mpangkitanya etu ia mangkita tau to sanganya i Ananias rata resi ia pasi mamposaka palenya ri wawonya see ia maya mangkita muni rao.” Etu semo gombo i mPue resi i Ananias. 13 Wali i Ananias mangansono gombo i mPue, ia manganto’o, “Pue, boros sarita ntau to aku room mangandonge mangkonong i Saulus etu. Ia mapari kojo naika mangansesai tau to Komi puenya to nda’a Yerusalem. 14 Pasi si’i-si’i ia narata wo’u rire, ia nawaika ngkepala-kepala nto pampue kuasa damangansoko samparia tau to makai-kai resi Komi.” 15 Pei i Pue manganto’oka wo’u i Ananias, to’oNya, “Inta, apa Aku roomo mangampilis ia damangika palaongingKu. Wali ia damampakarebaka mangkonong Aku resi to Israel pasi tau to si’a to Israel pasi makole-makolenya. 16 Wali Aku damampaponsanika ia kasesa to danarata apa saba ia mangalulu Aku.” 17 Wali ojo karoonya i Pue mampogomboka ia, i Ananias ia yau ri banua to nato’oka i mPue ia etu. Tempo ia rata ri banua etu ia masua panewa ia mangkita i Saulus. Ia mamposaka palenya ri wawo i nSaulus, pei manganto’o, “Saulus, a’ingku, i Pue Yesu to nampokau aku ma’i resi korom. Ia semo to nukita ngkorom ri jaya tempo korom ma’i si’i. Wali Ia nampokau aku ma’i resi korom see korom damangkita muni rao. Pasi Ia nampokau aku ma’i see korom dabae kojo karoso ndaya to danawaika i Nosa Mapasing korom.” 18 Wali ojo karoonya i Ananias magombo, mansaka re’e anu to ewa pepa nu bau maranta yako ri mata i nSaulus, wali ia mangkita muni rao. Wali ia makore panewa ia yau rabaptis. 19 Roo see ia mangkoni panewa karoonya ia mangkoni ia maroso muni. Wali yako etu i Saulus bara sawei mbengi kasaenya maroo-roo sindara-ndara pei anaguru i mPue Yesu nja’u Damsyik. 20 Pasi ia mansaka yau ri banua-banua to napampotunde nto Yahudi, panewa ia mampakarebaka tau nja’u ria mangkonong i Yesu, Ia semo ana i mPue Allah. 21 Wali tempo tau mangandonge i Saulus magombo ewa see, sira samparia ipu kojo rayanya. Sira manganto’o, “Gete! Ngkai si’i semo to mampoja’a tau to makai-kai resi i Yesu ri Yerusalem. Pasi naka pei nama’i rire damangansoko wo’u tau to mangaya i Yesu panewa ia damangkenika kepala-kepala nto pampue.” Ewa see to nato’o ntau to mangandonge gombo i nSaulus etu. 22 Pei i Saulus ia ojo kanjo’u-njo’u karoso-roso rayanya mampakarebaka resi tau mangkonong i Yesu. Ia mampakanasaka sira i Yesu Ia semo Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. Wali to Yahudi to maroo ri Damsyik etu sira tamo nansani kesaa to danato’o nsira damangabanta gombo i nSaulus etu. 23 Wali malagi mbengi yako etu panewa re’e to Yahudi etu to siromu mangansongka damampopate yau i Saulus. 24 Wali sira wuri-eo mangajagai samparia wombo ngkota etu mangampea damampopate yau i Saulus ane ia liu nja’u ria. Pei i Saulus rapaponsanika mangkonong songka nsira etu. 25 Wali taa mawali songka nsira etu apa ri raya mburi anaguru i nSaulus sira mangkeni ia njo’u rindi ngkota panewa manganto’oka ia matunda la’u raya ngkaranji to bae. Yako etu sira manganguyu i Saulus lo’u sambali ndindi ngkota etu. 26 Wali i Saulus mampiyaika kota Damsyik yau wo’u ndeku Yerusalem. Rata nda’a ria ia rani siromu sindara-ndara pei anaguru i Yesu, pei samparia sira mampokeka ia apa sira taa mangaya kareba to manganto’o i Saulus ia seja mawalimo anaguru i Yesu. 27 Pei yako etu i Barnabas mangansawang ia. Ia mangkeni i Saulus mampotango pomakau i mPue Yesu panewa mangansaritaka sira mangkonong anu to nawali resi i Saulus. Ia mangansaritaka sira ewa wimba i Saulus mangkita i Pue ri jaya pasi ewa wimba i Pue mampogomboka ia ri jaya etu. Pasi ia mangansaritaka seja sira mangkonong i Saulus ia taa meka rayanya mampakarebaka resi tau nja’u kota Damsyik mangkonong i Yesu. 28 Wali yako etu i Saulus maroo masingkatao pei sira nda’a Yerusalem, pasi ia taa kojo meka mampakarebaka tau juku ri kota etu kareba mangkonong i Yesu. 29 Pasi ia re’e seja magombo-gombo, pasi masibanta resi to Yahudi to basanya Yunani. Pei sira mangaliwu jaya mampopate yau ia. 30 Wali yunu i nSaulus to samba’a pangaya, sira mangandonge kareba re’e tau to rani mampopate yau i Saulus. Tempo sira mangandonge kareba etu sira mangkeni yau ia lo’u kota Kaisarea. Panewa yako la’u ria sira manganto’oka ia yau muni njo’u lipunya, etu semo kota Tarsus. 31 Wali yako etu tau to mangaya ri sambawo propinsi Yudea pasi Galilea pasi Samaria, sira masanang karoos nsira apa tamo re’e to mampakasusa sira. Wali sira ojo tidugang karoso ndayanya pasi tidugang seja kaborosinya apa i Nosa Mapasing mampakaroso raya nsira. Pasi ri raya ngkatuwu nsira, sira mampalaika kojo i Pue saba manga’angga Ia. 32 Wali i Petrus ia re’e malinja-linja juku tana etu. Ia yau ri samparia lipu nakare’e ntau to i Pue Allah puenya, ia yau mayunu-yunu resi sira. Wali re’e seore ia rata seja nja’u kota Lida. 33 Ri kota etu ia mangarata samba’a tau sanganya i Eneas. Ngkai etu wayu nto’umo kalulu yau ngkoronya wali ri rayanya wayu nto’u etu ia ojo maturu-turu ri wawo ngkoi. 34 Wali tempo i Petrus mangkita ngkai etu ia manganto’o, “Eneas, pambangu pei yuyu alimu apa i Pue Yesu mampakatao muni korom si’i-si’i.” Wali ojo karoonya i Petrus mampogomboka ia etu, ia mambangu. 35 Wali samparia tau to re’e ri kota Lida pasi kota Saron sira mangkita i Eneas matao muni, panewa sira mangandolika tangonya resi i Pue. 36 Wali tempo etu, nja’u kota Yope re’e samba’a tau we’a ia anaguru i mPue Yesu seja. Tau etu sanganya i Tabita. (Sanganya etu ane ri basa Yunani rato’oka i Dorkas, Dorkas etu batuanginya “lago”.) Wali i Dorkas etu sangkani mangika palaong to matao pasi ia sangkani mangansawang tau to masiasi. 37 Wali ri tempo i Petrus nja’uwa nja’u kota Lida, re’e seore i Dorkas masaki panewa mate yau. Roo see yununya mangariu lembanya panewa mampoduli ri raya nsongi to ndate juya to kadua ntampenya. 38 Wali yako etu anaguru i Yesu to nja’u kota Yope etu sira mampokau dua mba’a tau to langkai yau resi i Petrus, apa sira re’e mangandonge i Petrus nja’u nja’u kota Lida. Kota Lida etu taa longko yako ri Yope. Wali tau dua to napokau etu sira yau panewa sira dua mangarata i Petrus nja’u kota Lida. Wali tau dua etu mamporapika resi i Petrus see ia majoli yau njo’u kota Yope. 39 Wali ojo pandonge i mPetrus gombo nsira dua, ia mampakaroso panewa ia mangalulu sira. Ojo karata nsira nja’u banua ri kota Yope, I Petrus nakeni ntau nto’u songi to ndate juya to kadua ntampenya nakare’e ntau mate etu. Ndate ria siromumo samparia tau to balu, wali ojo karata i mPetrus ndate ria, sira mampago ia panewa makore tiku ia. Sira tumangi pei mampaporaoka ia baju-baju pasi pake to yusa to naikaka i nDorkas sira tempo ia tuwuwa. 40 Yako etu i Petrus mampokau yau sira samparia ri sambali mbombo panewa ia mambokotu pei makai-kai. Ojo karoonya ia makai-kai ia mangalekoka tangonya resi lemba i Dorkas panewa ia manganto’o, “Tabita, pambangu.” Wali i Dorkas mangaloka matanya pei mangkita i Petrus, panewa ia matunda. 41 Wali i Petrus mangkongko palenya mangansawang ia see ia makore. Roo see i Petrus mampokio tau balu pasi tau to i Pue Allah puenya to yusa panewa ia manganto’oka sira, to’onya, “Si’i yunu ngkomi, ia tuwu muni.” 42 Wali palaong to etu natikareba juku ri kota Yope panewa boros tau to mangaya i Pue. 43 Wali i Petrus maroo-roo malagi mbengi ri Yope. Ia maroo ri banua ntau to pangkantab pela nu binatang. Sanga ntau etu i Simon.

Acts 10

1 Wali ri Kaisarea re’e samba’a tau to si’a to Yahudi to sanganya i Kornelius. Ngkai etu kepala ntentara to mangkepalang tentara to satu kaborosinya. Tentara to satu etu santila yako ri tentara ono atu to yako ri tana Italia. 2 I Kornelius etu ia tau to singkonong pei i Pue Allah, pasi ia mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia. Pasi ewa see seja samparia tau to maroo ri banuanya. Ia boros mangansawang to Yahudi to masiasi, pasi ia sangkani makai-kai resi i Pue Allah. 3 Wali re’e seore, bara jam togo rede eo, ia re’e mangkita pangkita. Ri raya mpangkitanya etu ia manasanya mangkita samba’a pomakau i mPue Allah yako ri saruga masua pei mampogomboka ia, to’onya, “Kornelius!” 4 Wali i Kornelius meka kojo mangalo’aka resi pomakau etu, pei ia manganto’o, “Bara re’e kesaa, Pue?” Wali pomakau etu manganto’oka ia, “Pakai-kaimu nadonge kojo i mPue Allah pasi Ia re’e mangkita ewa wimba nuika ngkorom mangansawang tau to masiasi. Wali Ia taa mangkalingan korom. 5 Wali pakau tau yau njo’u kota Yope damangkeni mai tau to sanganya i Simon to rato’oka seja i Petrus. 6 Ia re’e maroo-roo ri wii ntasi nja’u banua i nSimon to pangkantab pela nu binatang.” 7 Wali ojo karoonya pomakau i mPue Allah etu magombo, ia mayoko. Panewa i Kornelius mampokio togo mba’a tau, dua mba’a to papolaonginya pasi samba’a tentara yako ri oyo ntentara to mangansawang ia. Tentara to napokio etu singkonong seja pei i Pue Allah. 8 Wali tau togo etu mangampago i Kornelius panewa i Kornelius mangansaritaka sira mangkonong samparia to nawali resi ia etu. Roo see ia mampokau sira togo yau njo’u kota Yope. 9 Wali ojo kaeonya rao tau togo etu re’emo ri raya mpalinjanya, panewa bara ntongo eo mosumo darata ri kota Yope. Wali tempo etu semo i Petrus mapone nto’u tampa to re’e ri wawo banua, ia damakai-kai. 10 Tempo ia ndate ndate ria ia mula mangepe moro komponya wali ia rani mangkoni. Pei tongo-tongonya ia mangampeas tau mampasigena pangkoni, kodi majoli ia re’e pangkitanya. 11 Ri raya mpangkitanya etu ia mangkita yangi tiloka panewa yako ri yangi tiloka etu tudu anu to ewa kain to bae katawaanya to raloe ponto sunonya opo. Anu etu ratudumaka ri tana. 12 Panewa ri rayanya kain etu ia mangkita binatang mpangaya-ngaya. Re’e to opo witinya, pasi re’e to mandonggo pasi re’e seja tonsi. Wali binatang etu re’e to rapomalika ane ewa ada nto Yahudi. 13 Wali ojo pangkita i mPetrus binatang etu, ia mangandonge loo. Loo etu manganto’oka ia, “Petrus pambangu! Simbale binatang etu pei koni.” 14 Pei i Petrus mangansono, to’onya, “O Pue, taa! Aku tawa re’e pasi sangkani mangkoni anu to rapomalika pasi to makarika. 15 Wali yako etu ia mangandonge wo’u loo etu mampogomboka ia kadua ngkaninya, loo etu manganto’o, “Kesaa to nato’o i mPue Allah matao rakoni, ne’e korom manganto’o rapomalika.” 16 Wali palaong etu togo ngkani nawali, pei ojo kagananya togo ngkani mawali, kain etu tiokotaka muni nto’u yangi. 17 Wali i Petrus mampobuuka, “Gete, bara kesaa batuanginya nu pangkitangku etu?” Pei tongotongonya ia mangampobuuka etu, tau to napokau i ngKornelius ratamo ri kota Yope, panewa sira mampotanaka imbare banua i nSimon. Wali tau mangansuduka sira, panewa tau togo etu sira polas yau mangampago banua etu. Tempo sira rata ri banua etu sira makore ri tongonatanya. 18 Panewa sira mampokio samba’a tau mampotanaka resi tau etu, sira manganto’o, “Bara re’e tau rata rire to sanganya i Simon to rato’oka wo’u Petrus?” 19 Wali tongo-tongonya i Petrus mampobuu-buuka anu to kitanya etu, i Nosa Mapasing mampogomboka ia, Ia manganto’o, “Simon! Re’e togo mba’a tau rata mangaliwu korom. 20 Pambangu pei pana’u lo’u aranya. Ne’e bata-bata rayamu mangalulu sira, apa Aku semo to nampokau sira ma’i mangalo’a korom.” 21 Wali i Petrus mana’u pei manganto’oka tau etu, to’onya, “Aku semo to nuliwu ngkomi. Maka pei komi mangaliwu aku?” 22 Wali tau etu mangansono, “Kepala ntentara mampokau kami, etu semo i Kornelius. Ia tau to matao lengkonya, pasi ia mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia, pasi samparia to Yahudi nja’u kota Kaisarea paka manga’angga i Kornelius etu. Wali re’e samba’a pomakau i mPue Allah yako ndate saruga rata resi i Kornelius pei manganto’oka ia mampokio korom dayau ri banuanya see ia maya mangandonge gombomu. Wali see naka ia mampokau kami ma’i resi korom.” 23 Wali ojo pangandonge i mPetrus gombo ntau etu ia manganto’oka sira, “Pasua pei yore rire.” Wali sira masua ri raya banua etu. Wali yako etu, ojo kaeonya rao i Petrus sira opo mayoko dayau njo’u kota Kaisarea. Pasi re’e seja sawei mba’a yunu nsira to samba’a pangayanya yako ri kota Yope, yau mangalulu sira opo etu. 24 Wali sira sambengi ri jaya panewa sira rata nja’u kota Kaisarea. Re’e katawanya sira rata etu i Kornelius mangampea sira pei ri katawanya sira rata ia mampasiromunaka ja’inya pasi yunuyunu kasingkataonya mangampea sira etu. 25 Wali ojo karata i mPetrus ri banua i ngKornelius, i Kornelius ma’i mangampago. Ia madungku yau ri tango mbiti i mPetrus panewa mampue resi ia saba mampakabae ia. 26 Pei i Petrus mangawangu ia pei manganto’o, “Pakore. Aku ojo to lino seja.” 27 Wali tongo-tongonya i Petrus mampogomboka i Kornelius etu, sira masua ri raya banua wali i Petrus mangkita boros tau siromu. 28 Wali ia manasamo batuanginya pangkita to kitanya seore, see naka ia mampogomboka tau boros etu, to’onya, “Komi mangansani, ane ewa ada mami, kami to Yahudi taa kojo maya masingkatao pei tau to si’a to Yahudi, pasi taa seja maya masua ri raya banuanya. Pei i Pue Allah roomo mampapokitaka aku pangkita to mampakanasaka aku taa matao ane kami manganto’o tau makarika see naka taa masipato masingkatao pei sira. 29 Wali see naka tempo komi mampokio aku, aku taa mampobo’o. Wali si’i aku naratamo wali aku rani mangansani bara kesaa to nupokioka ngkomi aku?” 30 Wali i Kornelius mangansono, ia manganto’o, “Togo mbengi liu, tempo ewa si’i seja, jam togo rede eo aku re’e tongo mpakaikaingku ri raya banuangku. Tempo etu kodi majoli re’e samba’a tau makore ri tangongku. Pake ntau etu kampila-mpila. 31 Wali tau etu manganto’oka aku, to’onya, ‘Kornelius, pakai-kaimu nadonge kojo i mPue Allah pasi Ia re’e mangkita ewa wimba nuika ngkorom mangansawang tau to masiasi. Wali Ia taa mangkalingan korom. 32 Wali pakau tau yau njo’u kota Yope damangkeni mai tau sanganya i Simon to rato’oka wo’u i Petrus. Ia maroo-roo ri wii ntasi nja’u banua i nSimon to pangkantab pela nu binatang.’ Ewa see to’o ntau etu. 33 Wali see naka aku mansaka mampokau tau yau resi komi, pasi aku masanang kojo rayangku apa komi buya rayamu ma’i resi aku. Wali tempo si’i kami samparia siromu rire ri tango i mPue Allah damangampodongeka samparia to nato’oka i mPue Allah komi to komi damamporata resi kami.” 34 Wali yako etu i Petrus mula magombo, ia manganto’o, “Tempo si’i aku manasa monso pu’u i Pue Allah taa mampasisala tau. 35 Pei tau nempo yako wiyaa to imba ane ia mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia pasi mangika to singkonong pei Ia, ane ewa see i Pue Allah masanang mangantima ia. 36 Wali komi bara roomo mangandonge mangkonong kareba matao to napakarebaka i mPue Allah resi to Yahudi. Etu semo kareba to manganto’o tau maya masingkatao pei i Pue Allah apa saba palaong to naika i Yesu Kerisitu, Pue nto lino samparia. Pasi komi mangansani seja mangkonong palaong to mawali mula ri propinsi Galilea rataka sambawo propinsi Yudea. Palaong etu namula ri tempo i Yohanes to Pombaptis roomo mampakarebaka resi tau manganto’o, ‘Pojeamo pei rabaptis.’ 38 Wali komi mangansani mangkonong i Yesu to Nasaret. I Pue Allah mangampilis Ia pasi mangawaika Ia i Nosa Mapasing pasi mangawaika seja Ia kuasa. Wali i Yesu etu mangalinjak tana Israel pasi imba nakanjo’u Ia mangika palaong to matao, pasi Ia mampakatao muni samparia tau to nakuasang i maja’a. Samparia to nikaNya etu Ia nangika apa i Pue Allah re’e resi Ia. 39 “Wali kami matamanasa samparia palaong to nika i Yesu etu nja’u tana nto Yahudi pasi ri kota Yerusalem. Pei tau mampopate yau Ia mangampaku Ia ri kaju pasape. 40 Pei yako etu ri eo to katogo i Pue Allah mangawangu muni Ia yako ri kapateNya panewa mampapokitaka muni to lino koroNya. 41 Pei si’a samparia to lino to rapapokitaka, ojo patanya kami to napilis yami i mPue Allah damawali matamanasaNya. Kami re’e mangkoni pasi manginu sindara-ndara pei Ia tempo Ia room mambangu muni yako ri kapateNya. 42 Pasi i Yesu mangawaika kami porenta, to’oNya, ‘Pakarebaka resi tau kareba matao, pasi to’oka tau monso pu’u Aku semo to napilis i mPue Allah damangabotus to lino samparia, to tuwuwa pasi to matem.’ Etu semo porenta to nawaika i Yesu kami. 43 Wali samparia to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, sira magombo mangkonong i Yesu etu, sira manganto’o i sema tau to mangaya Ia sira tamo rakitanaka dosanya apa saba kuasa to si Ia.” 44 Wali tongo-tongonya i Petrus magombo etu tudumo i Nosa Mapasing resi samparia tau to mangandonge gombo i mPetrus etu. 45 Wali to Yahudi to mangaya i Yesu to mangalulu i Petrus yako nja’u kota Yope, sira ipu kojo rayanya apa i Pue Allah re’e mantudumakaka tau to si’a to Yahudi soraNya, etu semo i Nosa Mapasing. 46 Naka pei sira manasa tau etu mangarata seja i Nosa Mapasing apa mangandonge sira magombo ri raya basa mpangayangaya mangabarong i Pue Allah. Wali yako etu i Petrus manganto’o, 47 “Tau to si’a to Yahudi si’i re’e mangarata seja i Nosa Mapasing sewaju ewa kita to Yahudi. Wali ane ewa see tare tau to maya manganto’oka sira ne’e rabaptis.” 48 Wali roo see i Petrus mampokauka tau mangabaptis sira see mampaponsanika tau to yusa sira i Yesu Kerisitu puenya. Wali sira rabaptis panewa yako etu i Kornelius pasi yununya mamporapika resi i Petrus see ia maroo-roo resi sira bara sawei mbengi wo’u.

Acts 11

1 Wali yako etu re’e tau to mampakarebaka resi tau ri propinsi Yudea manganto’oka sira mangkonong tau to si’a Yahudi etu sira mangaya seja tuntu i mPue Allah. Wali pomakau i mPue Yesu pasi samparia pua’i to samba’a pangayanya to re’e ri propinsi Yudea, sira mangandonge seja kareba etu. 2 Wali yako etu i Petrus pasi yununya to ono mba’a to mangalulu ia yako ri kota Yope seore, sira yau wo’u ndeku Yerusalem yako la’u kota Kaisarea. Pei ojo karata nsira ri Yerusalem, i Petrus naposayar nto Yahudi to mangaya i Yesu. 3 Sira manganto’o, “Gete, maka pei korom masua ri raya banua ntau to si’a to Yahudi, tau to taa rasui, pasi mangkoni sindarandara pei sira? Taa matao korom mangewa ada ngkita ewa wetu!” 4 Wali i Petrus mangansaritaka sira, mampakanasaka kojo sira mangkonong samparia anu to nawali yako ri pamulanya seore, ia manganto’o, 5 “Re’e seore aku tongo mpakai-kaingku nja’u kota Yope. Tempo etu aku re’e pangkitangku, wali aku mangkita anu to ewa kain to bae katawaanya to raloe ponto sunonya opo. Anu etu ratudumaka yako ri yangi tudu ri tangongku. 6 Wali aku mangalo’aka kojo banang nu ngkain etu pei mangkita mpangaya-ngaya binatang to opo witinya, binatang to maila, binatang to mandonggo, pasi tonsi seja kukita. Binatang etu re’e to rapomalika ane ewa ada ngkita to Yahudi. 7 Panewa yako etu aku mangandonge loo manganto’oka aku, ‘Petrus, pambangu! Simbale binatang etu pei koni.’ 8 “Pei aku mangansono, to’ongku, ‘O Pue, taa! Aku tawa re’e pasi sangkani mangkoni anu to rapomalika pasi to makarika.’ 9 “Wali yako etu aku mangandonge wo’u loo etu magombo kadua ngkaninya yako ndate saruga, loo etu manganto’o, ‘Kesaa to nato’o i mPue Allah matao rakoni, ne’e korom manganto’o rapomalika.’ 10 Wali palaong etu togo ngkani nawali, pei ojo kagananya togo ngkani mawali, kain etu tiokotaka muni nto’u yangi. 11 “Ojo katiokotakanya etu, ratamo togo mba’a tau ri banua to kanja’ungku. Tau togo etu rata resi aku napokau ntau ri kota Kaisarea. 12 Wali i Nosa Mapasing manganto’oka aku, ‘Ne’e bata-bata rayamu mangalulu sira.’ Wali aku yau mangalulu sira pasi yunu ngkita to ono si’i sira seja mangalulu aku njo’u Kaisarea. Wali rata nja’u Kaisarea, kami masua ri raya banua ntau to nampokau tau ma’i resi aku etu. 13 Roo see tau etu mangansaritaka kami mangkonong tempo ia mangkita samba’a pomakau i mPue Allah makore ri raya banuanya. Pomakau etu pei manganto’oka ia, ‘Pakau tau njo’u kota Yope damangkeni mai i Simon to rato’oka wo’u i Petrus. 14 Ia damampakarebaka korom kareba to damampalaes korom pasi samparia tau to maroo ri raya banuamu.’ Etu semo to nato’oka mpomakau i mPue Allah tau etu. 15 “Wali yako etu aku mamula mampogomboka sira, pei ojo pagombongku etu, tudumo i Nosa Mapasing resi sira, sewaju ewa kita mangarata Ia ri tempo uyunya seore. 16 Wali aku mangangendo muni gombo i mPue Yesu seore manganto’o, ‘Yohanes to Pombaptis mangabaptisika tau ue, pei i Pue Allah damangabaptisika komi i Nosa Mapasing, batuanginya Ia damampaporoo i Nosa Mapasing ri raya ngkomi.” 17 Wali manasa kojo i Pue Allah taa mampasisala tau. Ia re’e mangansora sira sewaju ewa nikaNya mangansora kita seore tempo kita mangaya i Pue Yesu Kerisitu. Wali ane ewa see, aku taa maya mangewa i Pue Allah.” Etu semo gombo i mPetrus mangansaritaka sira mangkonong palaong to nawali resi ia etu. 18 Wali ojo pangandonge nto Yahudi gombo i mPetrus etu, sira tamo mangewa ia. Sira paka mangabarong i Pue Allah, sira manganto’o, “Ane ewa see, tau to si’a to Yahudi sira nawaika seja i mPue Allah temponya mangandolika tangonya see sira damangarata seja katuwu to singkasaenya.” Etu semo to nato’o nsira. 19 Wali ri tempo i Stepanus napopate yau ntau seore, tempo etu tau to mangaya i Yesu ri kota Yerusalem sira mangarata seja kasesa, see naka boros sira to tiga’as. Tau mangaya etu miyai njo’u tana Penisia sangga’a, njo’u pulo Siprus sangga’a, pasi sangga’a njo’u kota Antiokhia. Wali imba nakanjo’u nsira etu, sira mampakarebaka tau kareba matao, pei ojo to Yahudi semo to sira mampakarebaka etu. 20 Pei ri oyo nsira re’e sawei mba’a tau to yako pulo Siprus pasi kota Kirene. Tau etu rata nja’u Antiokhia panewa nja’u ria sira mampakarebaka seja tau to si’a to Yahudi kareba matao, sira manganto’o, “I Yesu Ia semo i Pue.” Etu semo to nato’o nsira. 21 Wali kuasa i mPue re’e resi tau to mampakarebaka kareba matao etu, wali boros kojo tau to mangaya pasi mangandolika tangonya resi i Pue. 22 Wali kareba mangkonong palaong to mawali ri kota Antiokhia etu natikarebamo resi tau to mangaya i Yesu to siromu nda’a Yerusalem. Wali sira mampokau i Barnabas yau ri Antiokhia. 23 Ojo karata i Barnabas nja’u Antiokhia, ia masanang kojo mangkita kanoto i mPue Allah resi tau etu. Ia mampakaroso raya nsira pasi manganto’oka sira, “Nempo kesaa to mawali resi komi, ne’e rapandooka yau mangaluluka i Pue.” 24 I Barnabas etu, ia tau to matao pasi bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing ia. Pasi ia maroso pangayanya resi i Pue. Wali boros wo’u tau to nja’u ria mangalulu i Pue. 25 Wali yako etu i Barnabas yau wo’u njo’u kota Tarsus yau mangaliwu i Saulus. 26 Ojo pangaratanya i Saulus etu, ia mangansale yau njo’u Antiokhia. Wali sira dua yau panewa rata nja’u Antiokhia etu. Yako etu santo’u kasaenya sira dua maroo-roo nja’u ria. Ri rayanya santo’u etu sira sangkani siromu sindara-ndara pei tau to mangaya i Yesu pasi boros tau to sira dua mampotundeka. Wali nja’u Antiokhia semo anaguru i mPue Yesu uyunya rato’oka tau Kristen. 27 Wali ri tempo etu seja re’e bara sawei mba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah yako nda’a Yerusalem rata ri Antiokhia. 28 Samba’a sira sanganya i Agabus. I Agabus etu makore panewa yako kuasa i Nosa Mapasing ia manganto’o yami mangkonong oro to mapari kojo to damawali ri sambawo lino. (Palaong etu nawali tempo i Klaudius mawali makole ri tana Roma.) 29 Wali ojo pangandonge nu anaguru i mPue Yesu kareba etu sira mangansongka damangansawang pua’inya to samba’a pangaya to maroo ri propinsi Yudea. Wali sira mangawaika doi samba’a pei samba’a imba pata mparata nsira. 30 Panewa ojo pampasiromunaka nsira doi etu, sira mansarumakaka i Barnabas sira dua i Saulus mangangkenika ketua-ketua ntau to mangaya i Yesu nja’u Yudea doi to sira mamporomung etu. Wali tau dua etu yau.

Acts 12

1 Wali tempo etu seja, i Makole Herodes mula mangansesai sawei mba’a yako ri tau to mangaya i Pue Yesu to siromu ri Yerusalem. 2 Ia mampokauka tau mangampu’ak yau wo’o i Yakobus tukaka i Yohanes. 3 Palaong to nikanya etu mampakasanang kojo raya nto Yahudi. Wali tempo i Herodes mangkita masanang raya nto Yahudi ane ia mangika palaong to ewa wetu, ia damangika wo’u to ewa see. Wali see naka ia manganto’oka wo’u tau mangansoko i Petrus. Palaong etu mawali kono kojo tempo roa to danapangangkoni nto Yahudi roti to tare raginya. 4 Wali i Petrus nasoko ntau panewa ia raposaka ri raya ntarungku. Tempo ia ri raya ntarungku etu i Herodes mampokauka tentara sampuyu pei ono mba’a masibolos mangajagai ia. Tentara etu opo opo sangkani mangajagai. Wali pampobuuka i Herodes ojo karoonya Roa Paskah i Petrus darakeni ri tango ntau boros darabotus pasi rahuku. 5 Wali i Petrus rata’amaka nja’u tarungku etu. Pei tau to mangaya i Pue Yesu to nja’u kota etu sira tare pandoonya makai-kai resi i Pue Allah mampokaika i Petrus. 6 Wali re’e samburi ri katawanya i Petrus rakeni darahuku, ia yore yau maturu ri oyo ntentara dua mba’a pasi ia rapunguka rante dua mbiyaa. Pasi re’e seja tentara to mangajagai wombo ntarungku etu. Songka i Herodes ri wuri etu ane eo rao i Petrus darakeni ri tango ntau boros. 7 Pei ri raya mburi etu, kodi majoli rata samba’a pomakau i mPue Allah yako ri saruga pei makore ri awe i mPetrus. Pasi re’e seja reme to mangansindo songi etu. Yako etu pomakau etu mangantobe i Petrus ia damangalike, ia manganto’o, “Pambangu nakajoli.” Wali ri tempo etu semo rante pungunya etu tilapa yau yako ri pale i mPetrus. 8 Panewa pomakau manganto’oka wo’u i Petrus, to’onya, “Pakaintika muni salipimu pasi pasunsuka muni sandalemu.” Wali i Petrus mampalaika gombonya etu. Roo see pomakau etu manganto’oka wo’u, “Pasunsuka bajumu to makumba pei lulu aku. 9 Wali i Petrus mangalulu pomakau etu. Pei ia taa manasanya palaong to naika mpomakau etu monso pu’u mawali. Ia ojo mampobuuka ia mangangkita pangkitanya. 10 Wali sira dua mangaliunaka tentara to mangajagai wombo to uyunya pasi to kadua, panewa rata nja’u wombo wubu, wombo to damasua ri raya ngkota. Pei wombo etu tiloka ngkalionya, wali sira dua masuwu muni yako ri raya ntarungku etu pei polas-polas mangalulu jaya. Ojo karata nsira dua ri tompo njaya etu, kodi majoli pomakau i mPue Allah mangampiyaika i Petrus. 11 Wali roo see panewa i Petrus manasanya palaong etu monso pu’u mawali. Wali ia manganto’o, “Monso-monso i Pue nangampokau pomakaunya ma’i mangalapa muni aku yako ri kuasa i Herodes pasi yako samparia palaong to naporani nto Yahudi mangika resi aku.” 12 Wali ojo karoonya i Petrus mampobuuka ewa wetu, ia mangampago banua i Maria. I Maria etu ia indo i Yohanes to rato’oka seja i Markus. Wali nja’u banua i Maria etu, boros tau to siromu makai-kai. 13 Wali ojo karata i mPetrus ri tango banua etu, ia mangadedek wombo. Tempo ia mangadedek etu, ma’i samba’a tau we’a to papolaong ntau pue banua etu, sanganya i Rode. Tau we’a etu ma’i mangalo’a bara sema to mangadedek wombo etu, wali i Petrus mampogomboka ia. 14 Tempo i Rode mangandonge loonya etu, ia mangansani loo i mPetrus semo, wali ia ndende kojo rayanya see naka ia mangkalingan mangangua wombo. Ia mansaka maripo yau resi yununya pei manganto’oka sira, “I Petrus re’e ri sambali mbombo.” 15 Wali tempo yununya mangandonge gombonya etu sira manganto’oka ia, “Wando korom!” Pei i Rode maroso wo’u manganto’o, “Gete, monso pu’u!” Wali sira manganto’o, “Si’a i Petrus, pomakau i mPue Allah to pangkampang i mPetrus.” 16 Wali ri rayanya sira magombo-gombo etu i Petrus tare pandoonya mangandedek wombo. Wali sira yau mangua wombo etu panewa mangkita monso pu’u i Petrus, wali sira ipu kojo rayanya. 17 Yako etu i Petrus mangokotaka palenya, batuanginya see tau boros etu damaroti, panewa ia mangansaritaka sira mangkonong ewa wimba naika i mPue mangkeni muni ia yako ri raya ntarungku. Pasi ia seja manganto’oka sira, “Paponsanika seja i Yakobus pasi pua’i ngkita to yusa mangkonong palaong to mawali si’i.” Wali ojo karoonya ia mampogomboka sira etu, ia mayoko dayau wo’u njo’u lipu to yusa. 18 Wali yako etu, ojo kaeonya rao, masusa kojo raya ntentara to mangajagai tarungku etu. Sira manganto’o, “Gete tamo re’i i Petrus! Kesaa nawali resi ia?” 19 Wali i Herodes mampokauka tau yau mangaliwu i Petrus, panewa tau etu yau mangaliwu pei sira taa mangarata. Wali see naka i Herodes mampotanaka tentara to nangajagai tarungku mburi, to’onya, “Wimba naika ntau etu miyai tempo komi mangajagang ia?” Pei sira taa nakoto mampakanasa mangkonong palaong etu. Wali i Herodes mampokauka tau mampopate yau tentara etu apa etu semo huku to biasa narata nto panjaga ane tau mawali miyai tempo sira mangajagai ia Wali yako etu i Herodes mayoko yako ri propinsi Yudea yau damaroo-roo la’u kota Kaisarea. 20 Wali tempo i Herodes maroo-roo la’u Kaisarea, ia mawali maja’a kojo rayanya resi tau nja’u kota Tirus pasi Sidon. Wali see naka tau yako ri kota dua etu sira yau sindara-ndara damampotango ia. Naka pei sira rani mampotango ia apa mangaliwu jaya see ia masingkatao muni pei sira. Sira rani kojo masingkatao muni apa tau ri tana nsira biasa mangarata pangkoninya yako ri tana to naporentang i Herodes. Wali sira yau ruyu mangamomis to papolaong to mampasilonga banua i Herodes, sanga ntau etu i Blastus. I Blastus etu mampasimbalika sira, panewa sira maya mampotango i Herodes. Wali i Herodes manganto’o ia damagombo resi sira. 21 Wali yako etu ratamo eonya to roomo napakatantuka i Herodes sira damampotango ia. Ri eo etu i Herodes mamposunsuka bajunya to magaya kojo to tondong kuasanya. Panewa ia matunda ri gadera to tondong kuasanya seja. Roo see ia mampogomboka tau boros etu. 22 Wali tempo ia magombo etu tau boros sira sakaboo manganto’o, “Si’amo loo nto lino etu, loo mpue semo!” 23 Ojo panto’o ntau boros gombo to etu, pomakau i mPue Allah yako ri saruga mansaka mangahuku i Herodes. Ia mangawaika i Herodes panyaki to mapari kojo apa i Herodes taa mangabarong i Pue Allah pei ojo mangabiaka tau boros etu manganto’o ia semo pue. Wali i Herodes ia mate nakoni yau ndaido. 24 Wali yako etu kanjo’u-njo’u kaboro-boros tau to mangandonge tuntu i mPue Allah. 25 Wali tempo etu i Barnabas sira dua i Saulus mangawaika resi tau to mangaya nda’a Yerusalem doi to napokatu nu yunu nsira ri kota Antiokhia, panewa yako etu sira dua mawolili muni lo’u kota Antokhia. Tempo sira mawolili muni, sira mangkeni seja i Yohanes to rato’oka Markus.

Acts 13

1 Wali nja’u kota Antiokhia, re’e seja tau to mangaya i Pue Yesu to siromu nja’u ria. Ri oyo ntau etu re’e bara sawei mba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah pasi re’e wo’u sawei mba’a tau to mampotunde tau to mangaya etu. Tau etu sanga nsira i Barnabas, i Simeon to rato’oka seja i Niger, i Lukius to yako kota Kirene, i Menahem to yunu masingkatao pei i gubernur Herodes, pasi re’e seja i Saulus. 2 Wali re’e seore sira mampue mampakabae i Pue pasi sira mangorop. Tongo-tongonya sira mangika palaong etu i Nosa Mapasing mampogomboka sira, Ia manganto’o, “Waika Aku i Barnabas sira dua i Saulus damangika palaong to roomo Kupakatantuka sira dua.” 3 Wali ojo karoonya sira mangorop pasi makaikai, sira mamposaka palenya ri wawo i Barnabas sira dua Saulus mangika tondong tau dua etu semo to rapilis mangika palaong to danaika nsira. Panewa roo see sira mangabiaka tau dua etu yau. 4 Wali yako etu i Nosa Mapasing mampokau i Barnabas sira dua i Saulus yau lo’u kota Seleukia la’u wii ntasi. Wali see naka sira dua yau lo’u ria. Ojo karatanya la’u ria sira mapone ri bangka malayag njo’u pulo Siprus. 5 Wali ojo karata nsira dua nja’u pulo Siprus, ri kota Salamis, sira mampakarebaka tuntu i mPue Allah resi tau nja’u banuabanua to napampotunde nto Yahudi. Tempo sira mampakarebaka tuntu i mPue etu, ngkai to sanganya i Yohanes Markus mangansawang sira. 6 Wali sira togo mangalinjak juku pulo etu sampe rata nja’u kota Papos. Nja’u kota etu sira mangarata samba’a to Yahudi to sanganya i Baryesus. Pei ane ri basa Yunani sanganya i Elimas. Ngkai etu tau kapake pasi ia mawuti, ia manganto’o, “Aku to pantuntu tuntu i mPue Allah.” 7 Wali ia masingkatao pei i Sergius Paulus to gubernur pulo Siprus etu. I Sergius Paulus etu ia tau to pande kojo. Wali re’e seore ia mampokio i Barnabas sira dua i Saulus damampotango ia, apa ia rani seja mangandonge tuntu i mPue Allah. 8 Pei i Elimas to kapake etu ia mangewa kojo i Barnabas dua i Saulus. Ia rani mangansilempor i gubernur etu naka ne’e damangaya i Yesu. 9 Pei i Saulus, to rato’oka seja i Paulus ia bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing ia. Wali ia mangalo’aka yau resi i Elimas. 10 Ia manganto’o, “O korom to pantipu pasi to pangakal, korom ana i ngKepala nto pantipu, pasi korom mangewa samparia to matao. Maka pei korom tare pandoonya rani mangawali yau anu to monso to nato’o i mPue see damawali yau wuti? 11 Wali si’i-si’i i Pue damangahuku korom. Wali korom darapakabuta yau, pasi korom tamo damangkita pasiwa kareme nu eo sampe rata temponya to napilis i mPue.” Wali ojo karoonya i Paulus magombo etu, i Elimas ia mansaka mangepe anu to ewa limu mopu to meta kojo mangabombong matanya. Wali see naka ia mula mangararoraro mpangkewaka mangaliwu tau to damangangkentar ia. 12 Wali ojo pangkita i nggubernur palaong to nawali etu ia mangaya anu to napotunde i Saulus sira dua, apa ia ipu rayanya mangandonge anu to napotunde nsira mangkonong i Pue etu. 13 Wali yako etu i Paulus pasi yununya malayag wo’u yako ri kota Papos rata nja’u kota Perga ri propinsi Pampilia. Nja’u ria i Yohanes Markus mampiyaika sira pei yau muni ndeku Yerusalem. 14 Pei i Paulus pasi yununya to yusa sira polas seja yako ri Perga rata nja’u kota Antiokhia ri propinsi Pisidia. Wali ojo karatanya Eo Rapandoo sira yau matunda ri raya banua to napampotunde nto Yahudi. 15 Tempo etu re’e tau to mangabasaka tau boros yako ri buku porenta i Musa pasi yako ri buku-buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah to yusa. Ojo karoonya tau mangabasa buku etu kepala-kepala nto Yahudi to mampasilonga banua etu magombo. Sira mampokau tau yau manganto’oka i Paulus pasi yununya, “A’i-a’i, ane re’e to komi rani mampotundeka mampakaroso raya ntau boros si’i, wali temponya rawaika magombo si’i-si’i.” 16 Wali i Paulus makore pei mangokotaka palenya see tau boros etu damaroti, panewa ia manganto’o, “A’i-a’ingku to Israel pasi komi to si’a to Israel pei to mampalaika seja i Pue Allah saba manga’angga Ia, padongeka gombongku. 17 I Pue Allah, pue ngkita to Israel, Ia semo to nangampilis bue-bue ngkita tempo owi. Pasi Ia mangawaika wiyaa nsira mawali boros kojo tempo sira maroo la’u tana Mesir. Pei roo see Ia mangampake kuasaNya bae kojo mangkeni yau sira yako la’u tana etu. 18 Panewa yako etu opo mpuyu nto’u kasaenya Ia ojo mansabaraka mangkita lengko nsira to maja’a tempo sira maroo nja’u pada bone. 19 Ia mampakaja’a pitu bansa tau ri tana Kana’an, panewa Ia mangawaika to Israel tana ntau etu damawali sira puenya. 20 Wali bara opo atu pei lima mpuyu nto’u kasaenya yako pangampilis i mPue Allah bue-bue ngkita rataka tempo Ia mangawaika sira tana Kana’an etu. “Wali yako etu i Pue Allah mangawaika to Israel tau mawali to pobotus nsira. To pobotus etu mampasilonga sira rataka temponya to pobotus to purinya kojo. Etu semo i Samuel, to pantuntu tuntu i mPue Allah. 21 Wali ri tempo etu to Israel rani kojo makole, see naka sira mamporapika resi i Samuel, to’onya, “Waika kami makole.” Wali i Pue Allah mangawaika sira i Saul, ana i ngKis to yako ri wiyaa i Benyamin. I Saul etu mawali makole nsira opo mpuyu nto’u kasaenya. 22 Roo see i Pue Allah mangoko muni kuasa i nSaul panewa Ia mangokotaka wo’u i Daud damawali makole mangabolos ia. Wali si’i gombo i mPue Allah mangkonong i Daud etu, ia manganto’o, ‘Aku kunsani i Daud, ana i Isai, ia tau to lengkonya singkonong kojo pei pamporaningKu. Wali kesaa to Kuporani ia mangika, ia damangika.’ Etu semo to nato’o i mPue Allah. 23 Wali yako ri wiyaa i Daud etu, i Pue Allah re’e mangokotakaka kita to Israel to Pansompo to naparajanjika tempo owi. To Pansompo etu semo i Yesu. 24 Wali re’e katawanya i Yesu mamula palaongiNya, i Yohanes to Pombaptis manganto’oka samparia to Israel, to’onya, ‘Pajea pasi rabaptis.’ 25 Wali yako etu, ojo mosu kagananya tempo i Yohanes mapalaong, ia manganto’o, ‘Ane ewa pampobuuka ngkomi, i sema aku si’i? Aku si’a Makole parajanji i mPue Allah. Pei re’e tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae kuasaNya pei aku. Ia bae kojo anggaNya, see naka aku mangepe aku nempo ojo mangalede so’o nsapatuNya taa masipato.’ Etu semo gombo i Yohanes. 26 “Wali a’i-a’i to wiyaa i Abraham, pasi komi to si’a to Yahudi pei to mampalaika seja i Pue Allah saba manga’angga Ia, kita semo to napaponsanika i mPue Allah kareba si’i mangkonong ewa wimba kita rapalaes. 27 Apa tau to maroo ri Yerusalem seore pasi kepalakepalanya sira taa mangansani bara i sema kamonsonya i Yesu. Pasi sira taa seja mangansani batuanginya gombo to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, gombo etu to rabasa ponto ri Eo Rapandoo. Sira taa kojo mangansani, wali see naka sira mangahuku i Yesu. Wali palaong etu mangabanang gombo to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah. 28 Wali sira taa mangarata sabanya naka pei i Yesu masipato rapopate yau. Pei nempo taa narata nsira, sira tiroo maroso kojo mamporapi-rapika resi i Pilatus see i Yesu darapopate yau. 29 Wali sira mangika resi i Yesu samparia to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi mangkonong palaong to damawali resi Ia, panewa roo see re’e wo’u tau to mantauraka lembaNya yako ri kaju pasape panewa mampoduli ri raya mbayau mbatu. 30 Pei i Pue Allah mangawangu muni Ia yako ri kapateNya, 31 panewa yako etu i Yesu malagi mbengi mampapokitaka koroNya resi tau to mangalulu Ia yako ri Galilea rataka ri Yerusalem. Wali tempo si’i tau to nangkita Ia etu, sira mawali matamanasa mangkonong Ia resi kita to Israel. 32 “Wali kami si’i-si’i mampakarebaka resi komi kareba matao mangkonong anu to naparajanjika i mPue Allah bue-bue ngkita tempo owi. 33 Apa parajanjiNya resi bue-bue ngkita etu i Pue Allah room mangabanang resi kita to wiyaa nsira, etu semo Ia mangawangu muni i Yesu yako ri kapateNya. Wali re’e gombo to ratulis ri raya buku Masmur mangkonong palaong to etu. Gombo etu gombo i mPue Allah resi i Yesu, Ia manganto’o, ‘Komi semo Anangku, Seo si’i Aku roomo mampakanasaka resi tau monso pu’u Aku Pa’aMu.’ 34 Wali i Pue Allah room mangawangu muni AnaNya, i Yesu, yako ri kapateNya pasi AnaNya etu tamo damate wo’u daboo yau lembaNya. Si’i wo’u gombo i mPue Allah mangkonong palaong etu. Ia manganto’oka bue-bue ngkita tempo owi, to’oNya, ‘Aku damangabanangika komi parajanji to bae kojo batuanginya pasi to maya rasarumaka to roomo Kuparajanjika i Daud tempo owi.’ Etu semo gombo i mPue Allah tempo owi mangkonong mangawangu muni i Yesu yako ri kapateNya. 35 Wali ewa see seja gombo i Makole Daud to ratulis ri ayat to yusa ri buku Masmur, i Daud manganto’o, ‘Komi taa damangabiaka to papolaongiMu to mapasing daboo yau lembaNya.’ Wali etu semo gombo i Makole Daud tempo owi. 36 “Wali a’i-a’i, si’anya lemba i Daud to rato’o etu. Apa ane i Daud, tempo ia tuwuwa ia mangika pamporani i mPue Allah, panewa roo see ia mate yau pei lembanya rapongkeli yau ri pipi nu dayo nu buenya. Roo see lembanya boo yau. 37 Pei i Yesu, to nawangu muni i mPue Allah etu, Ia taa naboo yau lembaNya. 38 Wali a’i-a’i, re’e to aku rani komi mangansani see naka kami mampakarebaka resi komi, etu semo i Pue Allah Ia tamo mangkitanaka dosa ngkomi apa saba palaong to naika i Yesu. 39 Ane porenta i Musa, taa maya mangalapas kita yako samparia dosa ngkita, pei ane i Yesu Ia maya. I sema tau to mangaya i Yesu, tau etu ralapas yako samparia dosanya. 40 Wali pakatao kojo naka ne’e mawali resi komi ewa to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi etu. Ia mangantulis gombo i mPue Allah resi tau to bo’onya mangaya Ia, to’oNya, 41 “Pobuuka kojo komi to ojo rani mampokore gombongKu. Apa komi daipu kojo rayamu mangkita palaong to Aku damangika pasi komi damate yau. Apa tempo komi tuwuwa Aku damangika sanjaya palaong pei komi taa damangaya nempo re’e tau to mampakanasaka komi.’ Etu semo gombo to nato’o yami i mPue Allah, wali to tao-tao komi mangaya i Yesu naka ne’e rahuku ewa to ratulis etu.” 42 Wali ojo karoonya i Paulus magombo etu sira dua i Barnabas damasuwu muni yako ri banua napampotunde nto Yahudi. Tempo sira damasuwu muni etu re’e tau to mamporapika resi sira see sira dua dama’i wo’u ri Eo Rapandoo to darata see damampakanasa wo’u anu to owo roo napotundeka etu. 43 Wali yako etu sira samparia masuwu yako ri banua etu. Tempo sira masuwu, boros to Yahudi pasi tau to yusa to mangalulu kojo agama nto Yahudi, sira mangalulu i Paulus sira dua i Barnabas. Wali i Paulus sira dua magombo wo’u mampakaroso raya ntau boros etu naka ne’e sira mandoo mansarumaka kanoto i mPue Allah. 44 Wali yako etu, ojo karatanya wo’u ri Eo Rapandoo, tau ri kota etu mosu samparia sira siromu damampodongeka tuntu i mPue Allah. 45 Pei tempo kepala-kepala nto Yahudi mangkita tau boros etu mangampago i Paulus sira dua Barnabas, sira timopo kojo rayanya wali sira mangabanta gombo to nato’o i mPaulus pasi manto’o maja’a ia. 46 Pei i Paulus sira dua i Barnabas taa kojo meka mangansono gombo nsira, to’onya, “Kami taa maya taa mampakarebaka tuntu i mPue Allah resi komi to Yahudi ruyu. Pei komi bo’omu mangaya, pasi manasa komi semo to mampobuuka komi taa masipato damangarata katuwu to singkasaenya. Wali see naka si’i-si’i kami dayau wo’u mampakarebaka tau to si’a to Yahudi. 47 Apa ewa see porenta i mPue Allah resi kami. Ia manganto’oka kami, to’oNya ‘Aku room mangampilis komi damampaponsanika resi tau to si’a to Yahudi mangkonong Aku. Wali komi damawali ewa reme to mangansindo tampa to mawuri. Pasi Aku mampokau komi see komi damampakarebaka resi tau ri suogi lino mangkonong ewa wimba sira maya mangarata katuwu to singkasaenya.’ Etu semo gombo i mPue Allah resi kami.” 48 Wali ojo pangandonge ntau to si’a to Yahudi gombo i mPaulus dua i Barnabas etu, sira ndende kojo rayanya pasi sira mangabarong tuntu i mPue. Wali tau etu i sema-sema sira to masanang mampobuuka mangarata katuwu to singkasaenya, tau etu mangaya i Pue Yesu. 49 Wali yako etu tuntu i mPue Allah natikareba-reba juku ri tana etu. 50 Pei kepala-kepala nto Yahudi, sira mangarotai raya ntau we’a to bose angganya to mampalaika seja i Pue Allah saba manga’angga Ia. Pasi sira mangarotai seja raya ntau to tu’anginya ri kota etu see naka samparia tau to etu mangansesai i Paulus sira dua i Barnabas. Wali ewa wetu inikanya damangarubak muni tau dua etu yako ri lipu etu. 51 Wali see naka i Paulus sira dua i Barnabas mangantantamaka awu ntana to re’e ri witi nsira mangika tondong sira taa singkonong pei tau ri kota etu. Panewa yako etu sira dua yau wo’u ri kota Ikonium. 52 Pei anaguru i mPue Yesu to re’ewa ri kota Antiokhia etu sira tiroo ndende kojo rayanya pasi bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing sira.

Acts 14

1 Wali ojo karata i mPaulus sira dua i Barnabas nja’u kota Ikonium, sira masua sindara-ndara ri raya banua to napampotunde nto Yahudi, panewa sira mampakarebaka tau to siromu nja’u ria kareba matao. Tempo sira magombo etu sira mampakanasa kojo kareba matao wali see naka boros kojo tau to mangaya i Pue Yesu. Tau to mangaya etu re’e to Yahudi pasi re’e seja to si’a to Yahudi. 2 Pei to Yahudi to bo’onya mangaya, sira mangarotai raya ntau to si’a to Yahudi see sira maja’a rayanya resi tau to mangaya i Yesu etu. 3 Pei i Paulus sira dua i Barnabas masae sira dua maroo-roo nja’u kota etu. Sira taa meka rayanya mampakarebaka kareba mangkonong i Pue. Pasi i Pue mampaponsanika tau nja’u ria monso pu’u anu to napakarebaka nsira dua mangkonong kanoto i mPue, apa Ia mangawaika sira dua kuasa mangika palaong to taa rapobiasa to mawali tondong resi tau pasi to mampakaipu raya ntau. 4 Pei tau nja’u kota etu sira mawali yau dua ntila. Re’e sangga’a to mangaluluka to Yahudi, pasi re’e sangga’a mampasimbalika pomakau i mPue Yesu. 5 Wali yako etu tau to si’a to Yahudi pasi to Yahudi seja sindara-ndara pei tau tu’a nsira mangansongka damangansesai i Paulus sira dua i Barnabas pasi mangantasoka sira dua watu. 6 Pei sira dua re’e mangandonge songka ntau etu, wali sira dua miyai yako ri kota Ikonium etu, yau wo’u ri propinsi Likaonia. Nja’u ria sira yau ri kota Listra pasi Derbe pasi ri lipu-lipu to ri awenya. 7 Nja’u ria seja sira dua mampakarebaka resi tau kareba matao. 8 Wali nja’u kota Listra, re’e samba’a tau to malulu witinya yako ri pampoana. Ngkai etu ojo matundatunda, ia taa kojo nakurang malinja apa taa maroso witinya. 9 Wali ngkai to taa maroso witinya etu mampodongeka seja tempo i Paulus magombo. Tempo etu i Paulus mangalo’aka kojo resi ngkai etu pei mangansani ngkai etu ia mangaya i Pue Allah nakurang mampakatao ia. 10 Wali see naka i Paulus maroso loonya manganto’oka ia, “Pakore manoto!” Wali ngkai etu ia mansaka matambesi tudu ngkangkore panewa ia malinja. 11 Wali ojo pangkita ntau boros palaong to naika i mPaulus resi ngkai etu, sira sakaboo, magombo ri raya basa nsira, etu semo basa Likaonia, sira manganto’o, “Gete! Tau si’i bara pue-pue to napue ngkita, pei sira roomo mawali yau ewa kita to lino ta’anya pei ratamo mangasawang kita!” 12 Wali tau boros etu mangansangaka sira dua mangampake sanga nu pue-pue nsira. I Barnabas sira mangansangaka pue Seus, pasi i Paulus sira mangansangaka pue Hermes apa ia semo to biasa magombo. 13 Wali yako etu ma’i to pampue mpue Seus. Tau etu semo to mampasilonga banua to napampue ntau resi pue Seus. Banua etu re’e ri sambali ngkota. Wali to pampue etu ia mangangkeni bara sawei mba’a sapi to pongka pasi mangkeni seja sese ngkaju nja’u wombo ngkota. Naka pei ia mangkeni sapi pasi sese ngkaju etu apa ia pasi tau boros damampampueka resi i Paulus sira dua i Barnabas damampakabae sira dua. 14 Pei ojo pandonge i Barnabas sira dua i Paulus songka ntau boros etu, sira mangansia yau pakenya apa mawo kojo rayanya. Pasi sira maripo njo’u oyo ntau boros panewa maroso loonya manganto’o, 15 “Gete komi! Maka pei komi mangika palaong si’i? Kami si’i ojo to lino seja sewaju pei komi. Naka pei kami ma’i resi komi ma’i mangangkenika komi kareba matao, see komi maya mangandolika tangomu yako ri pue to tare batuanginya si’i pei maya mampue mampakabae i Pue Allah anu to tuwu. Etu semo i Pue Allah anu nampapowali yangi, lino, tasi, pasi samparia bananginya. 16 Wali tempo owi i Pue Allah ojo mangabiaka yau komi to si’a to Yahudi mangalulu pamporani ndaya to si komi. 17 Pei nempo ewa wetu, i Pue Allah Ia taa mangkalingan mangawaika komi tondong to mampakanasaka komi Ia re’e, apa Ia sangkani mangika anu to manoto resi komi. Ia mantudumaka uja yako ndate yangi pasi Ia mangika see mawua pinumuya ngkomi. Ia mangawaika komi gana pangkoni pasi kasanang ndaya.” Wali etu semo gombo i mPaulus sira dua i Barnabas resi tau boros etu. 18 Pei nempo ewa see gombonya, tiroo mandasai naepe nsira dua manganta’amaka pamporani ntau boros, apa tau boros etu taa kojo napandooka rani mangkeni pampuenya resi sira dua. 19 Wali yako etu ratamo to Yahudi to yako ri kota Antiokhia pasi kota Ikonium, sira rata nja’u kota Listra etu. Tau rata etu mampogomboka tau Listra manganto’o maja’a i Paulus sira dua i Barnabas panewa tau Listra etu mampasimbalika yau tau to rata etu. Wali sira mangantasoka i Paulus watu panewa mangaditi yau ia ri sambali ngkota. Sira mampandayaka ia matem. 20 Pei tempo etu anaguru i mPue Yesu to re’e ri Listra etu, sira yau makore tiku i Paulus. Wali tempo etu i Paulus naendo muni panewa mambangu pei yau muni njo’u raya ngkota. Yako etu ojo kaeonya rao i Paulus sira dua i Barnabas polas wo’u njo’u kota Derbe. 21 Rata ri Derbe etu i Paulus sira dua i Barnabas mampakarebaka kareba matao resi tau ri kota etu, panewa boros tau to mawali anaguru i mPue Yesu. Yako etu sira dua mawolili muni ri kota Listra pasi ri kota Ikonium pasi ri kota Antiokhia to ri propinsi Pisidia. 22 Wali samparia lipu to kaliu nsira dua etu, sira mampakaroso raya ntau to anaguru i mPue Yesu. Pasi sira manganto’oka tau etu, “Ne’e kojo pandooka mangalulu i Pue pei pakaroso pangaya ngkomi. Kita damangarata boros kasesa ri tempo si’i. Taa maya kita taa datarata kasesa etu, apa ojo karoonya kita mangarata kasesa panewa kita maya mangarata anu to matao to rawaika resi tau to Makolenya i Pue Allah.” Ewa see gombo nsira dua. 23 Wali yako etu sira dua mangampilis bara sawei mba’a tau ri ponto-ponto lipu naka re’e tau to mangaya. Tau etu napilis nsira dua damawali ketua ntau to mangaya to siromu ri lipu-lipu etu. Wali roo etu sira dua mampokai-kaika ketua-ketua etu tongonya mangorop. Sira mangansarumakaka tau etu resi i Pue Allah see Ia damangararamaka sira, apa Ia semo to naaya nsira. 24 Yako etu i Paulus sira dua i Barnabas polas wo’u liu nja’u propinsi Pisidia panewa rata nja’u propinsi Pampilia. 25 Rata nja’u ria sira yau mampago kota Perga panewa mampakarebaka tau ri kota etu tuntu i mPue. Roo see sira polas wo’u yau lo’u kota Atalia ri wii ntasi. 26 Wali ojo karata nsira la’u kota Atalia etu sira dua mapone ri bangka panewa malayag mawolili muni njo’u kota Antiokhia to ri propinsi Siria apa yako nja’u ria pangampokau ntau sira dua seore. Tempo pangampokau etu, re’e tau to mampokaika sira dua mansarumakaka sira resi i Pue Allah see Ia damangajagang sira yako ri kanotoNya tempo sira mangika palaong to danaika nsira etu. Wali palaong to etu sira roomo mangika see naka sira mawolili muni. 27 Wali ojo kadongka nsira nja’u Antiokhia, sira mana’u yako ri bangka panewa roo see sira yau mampasiromunaka tau to mangaya to nja’u nja’u ria. Panewa sira dua mangansaritaka tau etu mangkonong samparia to naika i mPue Allah ri raya mpalinja nsira. Pasi sira dua mangansaritaka seja tau Antiokhia etu mangkonong ewa wimba naika i mPue Allah seore mampaponsanika seja tau to si’a to Yahudi see tau to si’a to Yahudi etu mangaya seja i Pue Yesu. 28 Wali yako etu i Paulus sira dua i Barnabas masae sangkodi maroo-roo sindarandara pei anaguru i mPue Yesu nja’u kota Antiokhia etu.

Acts 15

1 Wali re’e seore rata bara sawei mba’a tau yako nda’a propinsi Yudea, rata ri kota Antiokhia. Tau etu mamula mampotundeka tau to mangaya i Yesu nja’u ria, sira manganto’o, “Ane komi taa rasui ruyu, mangalulu porenta i Musa, komi taa darapalaes.” 2 Wali ojo pandonge i mPaulus sira dua i Barnabas anu to napotundeka ntau etu, sira dua mangewa kojo pasi maroso kojo naika mangabanta tau etu mangkonong anu to napotundeka etu. Pei yako etu tau ri Antiokhia sira mangampilis sawei mba’a tau dayau ndeku Yerusalem yau damampogomboka pomakau i mPue Yesu pasi ketua-ketua ntau to mangaya to ndate ria mangkonong anu to napotunde ntau to yako Yudea etu. Tau to ipilisinya etu semo i Paulus, i Barnabas, pasi re’e wo’u sawei mba’a yununya to mangaya. 3 Wali tau to mangaya to siromu ri Antiokhia etu, sira mampokau tau to room rapilis etu. Wali i Paulus pasi yunu-yununya mayoko dayau ndeku Yerusalem. Ri raya mpalinjanya etu sira liu mandoo ri propinsi Penisia pasi Samaria. Tempo sira nja’u nja’u ria, sira mampakarebaka resi yunu nsira to samba’a pangaya mangkonong tau to si’a to Yahudi re’e seja to mangaya i Pue Yesu. Wali samparia tau to mangaya ri Penisia pasi Samaria etu paka masanang kojo mangandonge kareba etu. 4 Wali yako etu i Paulus pasi yununya polas wo’u yako ri Penisia pasi Samaria yau ndeku Yerusalem. Rata nda’a ria, pomakau i mPue Yesu, pasi ketua-ketua ntau to mangaya, pasi samparia tau to mangaya to yusa to siromu nda’a ria, sira paka masanang kojo simparata pei sira. Wali i Paulus pasi yununya etu sira mangansaritaka tau to nda’a ria mangkonong samparia palaong to naika nsira yako ri kuasa i mPue Allah. 5 Pei tempo etu re’e sangga’a tau to mangaya etu to aliran Parisi. Wali sira makore pei manganto’o, “Tau to si’a to Yahudi etu, nempo mangaya pei tiroo taa maya taa sira rasui pasi rapotundeka see mangalulu kojo porenta i Musa.” 6 Wali yako etu pomakau i mPue Yesu pasi ketua-ketua ntau to mangaya sira siromu damagombogombo mangkonong palaong to etu. 7 Wali ri rayanya sira magombogombo etu sira masibanta masae sangkodi, panewa i Petrus makore pei manganto’o, “A’i-a’i, komi mangansani sawei nto’u liu i Pue Allah nangampilis aku yako ri oyo ngkita mangkenika tau to si’a to Yahudi kareba matao see sira maya seja mangandonge kareba etu. Pasi tempo sira mangandonge, sira mangaya i Pue Yesu. 8 Wali i Pue Allah mangansani raya ntau, wali Ia mangansani monso pu’u tau to si’a to Yahudi etu mangaya. See naka Ia mangawaika sira i Nosa Mapasing sewaju ewa nikaNya resi kita. Wali ewa wetu inikaNya mampakanasaka resi kita Ia room mangantima tau to si’a to Yahudi etu. 9 I Pue Allah taa mampasisala kita to Yahudi pasi sira to si’a to Yahudi. Ia room mampakayongo raya nsira apa sira mangaya i Yesu. 10 Wali ane ewa see, maka pei komi sewaju ewa manganto’o taa gana palaong to naika i mPue Allah resi sira etu? Apa komi rani mangawaika anaguru i mPue Yesu to si’a to Yahudi etu porenta-porenta to mabeu kojo to taa nawaika i mPue Allah sira. Pei gete, sakowa kita to Yahudi tare to mangkurang mangaluluka kojo porenta-porenta to etu. Nempo buebue ngkita tempo owi rataka resi kita ri tempo si’i tare pasi samba’a kita to mangkurang mangaluluka. 11 Wali manasa kojo si’a apa saba mangalulu porenta to etu naka pei kita rapalaes. Kasimbalinya yako etu, anu to kita mangaya, etu semo kita rapalaes apa saba kanoto i mPue ngkita, i Yesu. Pasi ewa see seja ane tau to si’a to Yahudi. Sira seja rapalaes saba yako kanoto i mPue Yesu, si’a saba mangalulu porenta-porenta.” 12 Wali tempo i Petrus magombo etu, tau to siromu nja’u ria ojo maroti. Yako etu sira mampodongeka wo’u gombo i Barnabas sira dua i Paulus tempo sira dua mangansaritaka sira mangkonong palaong to taa rapobiasa to nawaika i mPue Allah sira dua kuasa mangika tempo sira nja’u resi tau to si’a to Yahudi. Palaong etu mawali tondong resi tau to si’a to Yahudi etu pasi mampakaipu raya nsira. 13 Wali ojo karoonya sira dua magombo, i Yakobus manganto’o, “A’i-a’i, padongeka gombongku si’i. 14 I Simon ia room mangansaritaka kita ewa wimba naika i mPue Allah uyunya mampaponsanika tau to si’a to Yahudi pamporayangiNya see dare’e seja tau yako ri oyo nsira to damawali Ia puenya. 15 Palaong to nikaNya etu singkonong kojo ewa gombo i mPue to room natulis nto pantuntu tuntuNya tempo owi, to’onya, 16 ‘Roo see, ri tempo to darata, tempo etu Aku dama’i muni, pasi Aku damampakaroso muni wiyaa i Makole Daud to raporapaka ewa banua to room mapuka yau. Wali ewa naika ntau mangawangu muni banua to room mapuka yau, ewa wetu seja daKuika mampasilonga muni wiyaa i Daud. 17 Naka pei Aku damangika ewa wetu see to lino to toronya damangaliwu Aku, etu semo tau to si’a to Yahudi, sira darato’oka seja Aku puenya.’ 18 Wali etu semo gombo i mPue to Ia nanganto’o yami tempo owi mampakanasa mangkonong palaong to mawali ri tempo si’i.” 19 Wali i Yakobus manganto’o wo’u, to’onya, “Ane ewa pampobuuka to si aku, ne’e kita mampakasusa tau to si’a to Yahudi to roomo mangandolika tangonya resi i Pue Allah. 20 Ne’e kita mampakasaaka sira mangalulu samparia porenta i Musa. Kasimbalinya yako etu, to taotao kita ojo mangantulisika sira sura pei manganto’oka sira ne’e mangkoni pangkoni to makarika, etu semo pangkoni to room rapampueka resi tau-tau. Pasi ne’e masala bara magoyal. Pasi ne’e seja mangkoni raa pasi wombo mbinatang to mate taa masuwu raanya. 21 Wali etu semo porenta-porenta i Musa to matao sira mangaluluka naka ne’e sira mampakasusa raya nu yunu ngkita to Yahudi. Apa yako tempo owi porentaporenta to etu ponto Eo Rapandoo rabasa nja’u raya banua-banua to napampotunde nto Yahudi pasi rapakarebaka resi tau nja’u ponto kota.” 22 Wali ojo karoonya i Yakobus magombo etu, pomakau i mPue Yesu pasi ketua-ketua ntau to mangaya sindara-ndara pei samparia tau to mangaya to siromu nda’a ria, sira magombo-gombo panewa manganto’o, “Anu kita mangampilis tau yako ri oyo ngkita pei pokau sira damangalulu i Paulus sira dua i Barnabas yau ri kota Antiokhia.” Wali sira mangampilis i Silas sira dua i Yudas to rato’oka Barsabas. Tau dua etu sira tau to na’angga nu pua’inya to samba’a pangaya. 23 Wali tau dua etu damangkenika tau ri Antiokhia sura ane roomo ratulis. Wali sura to natulis i Yakobus pasi yununya etu manganto’o, “Kami mantabea komi to a’ia’i mami to samba’a pangaya. Wali sura si’i yako resi kami to pomakau i mPue Yesu pasi to ketua-ketua ntau to mangaya ri Yerusalem sire. Kami mangantulisika komi to si’a to Yahudi to maroo ri kota Antiokhia pasi ri propinsi Siria pasi Kilikia. 24 Wali naka pei kami mangantulisika komi sura si’i apa kami mangandonge re’e sawei mba’a tau yako resi kami to rata resi komi seore. Tau etu gombonya ojo mampakasusa raya ngkomi pasi pampobuuka ngkomi. Wali kami rani mampakanasaka komi si’a kami nangampokau tau etu yau resi komi mangika palaong to etu. 25 Wali see naka kami samba’a pampobuuka mangampilis dua mba’a yunu mami pei mampokau sira yau resi komi, etu semo i Yudas sira dua i Silas. Tau dua etu damampakanasaka seja komi anu to kutulisika komi si’i. Tempo sira yau resi komi sira damangalulu i Paulus sira dua i Barnabas anu to kuporayang kojo. I Paulus sira dua etu, si’a katuwu nsira ri lino si’i to bae kojo batuanginya resi sira, see naka sira taa meka mangika palaong i mPue Yesu Kerisitu. 28 Wali re’e to roomo napakanasaka i Nosa Mapasing resi kami mangkonong komi, pasi kami seja singkonong. Ia taa rani kami mampakasaaka komi mangalulu porenta i Musa kasimbalinya yako porenta-porenta to bae kojo batuanginya resi samparia tau to Yahudi. 29 Etu semo, ne’e mangkoni pangkoni to room rapampueka resi tau-tau, pasi ne’e mangkoni raa, pasi ne’e seja mangkoni wombo nu binatang to mate taa masuwu raanya. Pasi ne’e seja masala bara magoyal. Wali ane komi mangalulu porenta-porenta to rato’o etu, lengko ngkomi damatao. Wali ungkanyamo ruyu sura si’i.” 30 Wali ojo pangantulis nsira sura etu, sira mangawaika i Yudas sira dua i Silas panewa mangabiaka sira dua yau. Wali sira dua meyoko mangalulu i Paulus sira dua i Barnabas yau lo’u kota Antiokhia. Rata la’u ria, sira mampasiromunaka tau to mangaya panewa sira mangawaika tau etu sura. 31 Wali tau etu mangabasa sura etu. Sira ndende kojo rayanya mangampobuuka paposia to ratulis etu. 32 Wali i Yudas sira dua i Silas, sira seja tau to pantuntu tuntu i mPue Allah, wali sira dua masae magombo nja’u ria mampaposiaka pasi mampakaroso raya nu pua’inya to samba’a pangaya pei sira etu. 33 Wali yako etu sira dua maroo-roo bara sawei mbengi ri Antiokhia panewa sira dua mayoko damawolili muni resi tau to nampokau sira etu. Tempo sira mayoko etu, yunu nsira ri Antiokhia manganto’oka sira dua, “Kami mamporapika resi i Pue see Ia damangararamaka komi ri jaya.” 34 Pei tempo etu i Silas ia mampobuuka, “Aku damaroo ruyu ri Antiokhia si’i.” 35 Pasi i Paulus sira dua i Barnabas, sira seja maroo-roo ri Antiokhia. Sira dua mampotundeka tau pasi mampakarebaka tuntu i mPue nja’u ria. Pasi malagi yununya to mangika seja palaong to etu sindara-ndara pei sira. 36 Wali ojo kagananya sawei mbengi i Paulus manganto’oka i Barnabas, to’onya, “Matao ane kita mawolili muni liu wo’u mayunu-yunu resi pua’i ngkita to samba’a pangaya to nja’u ponto kota to pangampakarebaka ngkita tuntu i mPue seore. Kita yau mangalo’a tau etu bara wimba katuwu nsira.” 37 Wali i Barnabas ia rani mangkeni seja i Yohanes to rato’oka seja Markus yau mangalulu sira. 38 Pei i Paulus manganto’o, “Taa matao kita mangkeni ngkai etu apa seore tawa roo palaong to kita mangika etu, ia nangampiyaika yau kita ri Pampilia.” 39 Wali i Paulus sira dua i Barnabas matingka, see naka sira dua maga’a yau. Wali i Barnabas mangkeni Markus panewa sira dua mapone ri bangka pei malayag yau njo’u pulo Siprus. 40 Pei i Paulus mangampilis i Silas damangalulu ia. Wali sira dua meyoko, pei tempo sira tawa meyoko etu, pua’inya to samba’a pangaya to nja’u ria, sira mampokaika sira dua mamporapika resi i Pue Allah see Ia mangajagang sira dua yako ri kanotoNya. 41 Wali yako etu i Paulus sira dua i Silas yau mangalinjak propinsi Siria pasi Kilikia. Sira dua mampakaroso raya ntau to mangaya i Pue Yesu to siromu ri lipu-lipu to nja’u ria.

Acts 16

1 Wali yako ri propinsi Siria pasi Kilikia i Paulus sira dua i Silas polas wo’u yau njo’u kota Derbe pasi Listra. Nja’u kota Listra etu re’e samba’a anaguru i mPue Yesu, sanganya i Timotius. Ngkai etu indonya to Yahudi to mangaya i Pue Yesu, pei pa’anya to Yunani, si’a to Yahudi. 2 Wali i Timotius, ane ewa panto’o nu pua’inya to samba’a pangaya to nja’u Listra pasi Ikonium, ia tau to matao. 3 Wali i Paulus rani i Timotius mangalulu ia ri raya mpalinjanya. Pei to Yahudi to maroo ri lipu-lipu danakanjo’u etu, sira paka mangansani pa’a i nTimotius ia tau Yunani, si’a to Yahudi, wali ia taa mangansui ananya. Wali see naka i Paulus mangansui ruyu i Timotius naka ne’e mampakasusa raya nto Yahudi to danapotunde nsira etu. 4 Wali yako etu i Paulus sira togo i Silas pasi Timotius, sira meyoko yako kota Listra pei malinja wo’u rata ri kota-kota to nja’u tana etu. Ponto kota nakarata nsira togo etu, sira mamporata resi tau ri kota etu gombo mpomakau i mPue Yesu pasi ketua-ketua ntau to mangaya ri Yerusalem to natulis nsira seore resi tau Antiokhia. Naka pei sira mamporata gombo etu see tau ri kota-kota etu damangaluluka seja porenta-porenta to nato’o nsira. 5 Wali tau to mangaya i Pue Yesu to siromu nja’u kota-kota etu sira rapakaroso pangayanya pasi ponto eo sira to mangaya etu tiduga-dugang wo’u kaborosinya. 6 Wali yako etu i Paulus sira togo rani yau mampakarebaka tuntu i mPue nja’u propinsi Asia, pei sira taa nawaika i Nosa Mapasing yau njo’u ria. Wali sira togo yau mangalinjak tana Prigia pasi Galatia. 7 Ri raya mpalinjanya etu, sira rata nja’u ungka mpropinsi Misia panewa sira rani polas wo’u njo’u propinsi Bitinia, pei sira taa seja nawaika i Nosa mPue Yesu yau njo’u ria. 8 Wali sira togo ojo liu polas ri propinsi Misia panewa yau lo’u kota Troas to la’u wii ntasi. 9 Wali tempo sira togo la’u ria, ri raya mburi etu, i Paulus ia re’e pangkitanya. Ri raya mpangkitanya etu ia re’e mangkita samba’a tau yako ri propinsi Makedonia. Ngkai etu makore pei mamporapika resi i Paulus, to’onya, “Pawote rima pei sawang kami.” 10 Wali ojo karoonya i Paulus mangkita pangkitanya etu, ia mangansaritaka resi kami. Wali manasa resi kami i Pue Allah mampokau kami yau njo’u Makedonia damampakarebaka tau nja’u ria kareba matao, see naka kami mansaka mampakaroso dayau njo’u Makedonia etu. 11 Wali yako ri Troas etu, kami mapone ri bangka pei malayag rata nja’u pulo Samotrake, panewa yako etu eo rao wo’u kami malayag wo’u rata nja’u kota Neapolis. 12 Yako ri Neapolis etu kami malinja rata ri kota Pilipi. Pilipi etu semo kota ri propinsi Makedonia to nansani kojo ntau boros. Pasi tau to maroo nja’u kota Pilipi etu, kaborosinya to Roma. Wali kami maroo-roo bara sawei mbengi nja’u ria. 13 Wali ri rayanya kami maroo-roo nja’u kota etu, ojo karatanya Eo Rapandoo, kami yau ri sambali mbombo ngkota, yau mampago nja’u towo nue. Naka pei kami mampago nja’u ria apa kami mampondayaka nja’u ria semo tampa to napago nto Yahudi yau damakaikai resi i Pue Allah. Wali ojo karata mami nja’u ria, kami matunda panewa mamula mampogomboka tau we’a to siromu nja’u ria. 14 Tau we’a to mangandonge gombo mami etu, samba’a sanganya i Lidia. I Lidia etu ia yako ri kota Tiatira, pasi ia tau to mampobalu kain to makamumu to masuli olinya. I Lidia etu ia tau to si’a to Yahudi pei ia mampue mampakabae i Pue Allah. Wali i Pue mangalokasika ia pampobuukanya see ia mampodongeka kojo gombo to nato’o i mPaulus. 15 Wali yako etu i Lidia pasi tau to maroo ri banuanya sira rabaptis. Ojo karoonya sira rabaptis, i Lidia mangansale kami, to’onya, “Ane monso pu’u komi mampobuuka aku tau to mangaya i Pue, ane ewa see yau maroo ri banuangku, aku damampalinggona.” Wali ewa see to’onya mamporapika resi kami sampe kami yau mangalulu ia njo’u banuanya. 16 Wali yako etu re’e seore kami yau mampago wo’u tampa rapokai-kai. Tempo kami ri jaya etu kami mangarata samba’a tau we’a to napowatua ntau. Tau we’a etu naposuak measa, wali yako ri kuasa measa etu ia nansani manganto’o yami palaong to damawali. Wali pue ntau we’a etu bae kasugi to narata nsira apa yako ri palaong to naika mbatuanya etu, apa tau mangawaika sira doi see tau we’a etu damanganto’oka sira palaong to damawali resi sira. 17 Wali tempo kami yau njo’u tampa rapokai-kai etu, tau we’a etu mangalulu-lulu payu i mPaulus pasi kami. Panewa tau we’a etu maroso loonya kaboo-boo manganto’oka tau, “Tau si’i to papolaong i mPue Allah anu Makuasa! Sira mampakarebaka resi komi ewa wimba jaya see komi darapalaes!” 18 Wali tau we’a etu bara sawei eo mangika palaong to etu, see naka i Paulus ia mosam rayanya apa ia mangansani kamonsonya measa semo to mangika palaong to etu. Wali ia mangalekoka tangonya resi tau we’a etu panewa mampogomboka measa to re’e ri rayanya, ia manganto’o, “Yako ri kuasa i Yesu Kerisitu aku manganto’oka korom piyai yako resi tau we’a si’i!” Wali tempo etu semo measa etu masuwu muni yako ri tau etu. 19 Pei ojo pangkita ntau pue ntau we’a etu tamo re’e measa resi ia, sira mangansani tamo re’e jaya mangarata doi apa ia tamo nakoto manganto’o yami palaong to damawali resi tau. Wali sira mangansoko i Paulus sira dua i Silas. Sira mangaditi yau tau dua etu njo’u pasar damampotango to pobotus. 20 Wali ojo karata nsira nja’u tango nto pobotus etu, sira manganto’o, “Tau dua si’i to Yahudi pasi sira mangarotai kota ngkita si’i, 21 apa sira mampotundeka tau ada, pei ada etu taa masipato kita to Roma mampodongeka pasi mangaluluka.” 22 Wali ojo karoonya tau etu magombo, tau boros to nja’u pasar etu sira mula seja mangampoja’a i Paulus sira dua i Silas. Pasi to pobotus etu sira manganto’oka tau mangansiat yau pake ntau dua etu, panewa mangawotu-wotu sira dua. 23 Wali tau etu mapari kojo naika mangawotu-wotu i Paulus sira dua i Silas, panewa roo see sira mangantarungku tau dua etu. Sira manganto’oka tau to mangajagang tarungku, to’onya, “Jagai kojo tau dua si’i.” 24 Wali tau to mangajagang tarungku etu mampalaika to nato’o ntau etu. Ia mampaposua tau dua etu nja’u songi to ri tongonya kojo, pasi ia mangarumputika seja kaju to mabeu kojo ri witinya. 25 Yako etu, bara ntongo wuri, i Paulus sira dua i Silas sira tongonya makai-kai pasi manyanyi nyanyi to mangabarong i Pue Allah. Pasi samparia tau to ri raya ntarungku etu mampodongeka sira dua. 26 Wali tempo etu kodi majoli re’e lengko tana to maroso kojo. Wali lengko tana etu mangalengko yau tundasi ntarungku etu. Pasi tempo etu ponto wombo nu ntarungku mansaka tiloka, pasi rante-rante pungu ntau to ratarungku etu tilapa samparia. 27 Wali yako etu tau to mangajagang tarungku etu mangendo muni yako kayorenya pei mangalo’a ba’a mbombo ntarungku etu samparia tiloka. Wali ia mampondayaka tau to rata’amaka ri raya ntarungku etu bara niyai muni, wali see naka ia mangarebu wadanya damanoo. 28 Pei i Paulus mangkita ia mangarebu wadanya, wali ia maroso loonya kaboo manganto’oka tau etu, “Ne’e manoo! Kami samparia paka re’iwa rire.” 29 Wali ojo pangandonge ngkai etu gombo i mPaulus, ia mampokio mamporapi suyu resi yununya, panewa ia maripo masua ri raya ntarungku. Pasi tongo ngkarongkonya ia madungku yau ri wawo ntana ri tango mbiti i mPaulus sira dua i Silas saba manga’angga sira. 30 Roo see ia makore pei mangkeni yau sira dua ri sambali ntarungku etu, panewa ia mampotanaka resi sira dua, to’onya, “Pa’a-pa’a, kesaa dakuika see aku darapalaes?” 31 Wali sira dua mangansonon, sira manganto’o, “Aya i Pue Yesu. Apa ane korom damangaya Ia, korom darapalaes, pasi ewa see seja samparia tau to maroo ri banuamu.” 32 Wali yako etu sira dua mampakarebaka tuntu i mPue resi ngkai etu pasi samparia tau to maroo ri raya banuanya. 33 Pasi ri tempo etu seja ngkai etu mangkeni sira dua pei mamposo’i yau wakanya rawotu-wotu etu. Panewa roo etu ia sindara-ndara pei samparia tau to maroo ri banuanya, sira mansaka rabaptis. 34 Ojo karoonya sira rabaptis, ngkai etu mangkeni wo’u i Paulus sira dua i Silas mapone nto’u banuanya. Rata ndate ria ia mangawaika sira dua pangkoni. Wali samparia tau ri banuanya etu ndende kojo rayanya apa saba sira mangayamo i Pue Allah. 35 Wali ojo karoonya i Paulus sira dua i Silas mangkoni, ngkai to mangajagang tarungku mangkeni muni sira dua lo’u raya ntarungku etu. Pei ojo kaeonya rao, to pobotus sira mampokau polisi yau njo’u tarungku damanganto’oka tau to mangajagang, “Lapa muni tau dua to ratarungku wengi etu.” Wali sira yau manganto’oka ia. 36 Wali ia mamporata resi i Paulus gombo ntau etu, to’onya, “To pobotus room mampokauka tau manganto’oka aku mangalapa muni komi dua yako ri tarungku. Wali inta komi dua pei pakasanang.” 37 Pei i Paulus mamporapi magombo resi polisi to nama’i etu, panewa ia manganto’oka sira, “Kami si’i to Roma seja pei tau taa mangabotus kami ewa to masipato raika. Kasimbalinya yako etu kami mansaka nawotu-wotu ntau ri tango mata ntau boros pasi ratarungku. Pei si’i-si’i sira ojo mampokau komi ma’i damangalapa muni kami dua tempo tare tau boros mangkita. Bo’ongku ewa wetu! Inta to’oka sira to tao-tao sira semo ma’i mampaposuwu muni kami dua.” 38 Wali polisi etu sira yau muni resi to pobotus pei mamporata resi sira gombo i mPaulus etu. Wali tempo to pobotus etu mangandonge i Paulus sira dua i Silas to Roma seja, sira meka rayanya apa taa kojo masipato palaong to naika nsira resi tau dua etu ane ewa porenta nto Roma. 39 Wali to pobotus etu yau njo’u tarungku pei mamporapika resi i Paulus sira dua, to’onya, “Ne’e rakitanaka sala mami si’i.” Roo see sira mangkeni muni sira dua yako ri raya ntarungku pei mamporapika resi sira dua see sira dameyoko muni yako ri kota etu. 40 Wali ojo pasuwu muni i mPaulus sira dua i Silas yako ri raya ntarungku, sira yau ruyu ri banua i Lidia. Nja’u ria sira siromu sindara-ndara pei pua’inya to samba’a pangaya. Sira dua mampakaroso raya ntau etu, roo see sira dua meyoko yako ri kota etu.

Acts 17

1 Wali tempo i Paulus sira dua i Silas meyoko yako ri kota Pilipi etu, sira malinja liu ri kota Ampipolis pasi Apolonia, rata nja’u kota Tesalonika. Nja’u ria re’e banua to napampotunde nto Yahudi. 2 Wali i Paulus yau ri banua etu ewa to ia biasa mangika. Togo minggu kasaenya ponto ri Eo Rapandoo ia yau magombo-gombo resi tau to siromu nja’u ria mampakanasaka sira pampobuuka to si ia mangkonong batuanginya tuntu i mPue Allah. Pasi sira manganto’oka seja ia pampobuuka to si sira. 3 Ia mangabasaka tau etu gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue to manganto’o i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah Ia taa maya taa rasesai sampe mate yau, pei roo see Ia damambangu muni yako ri kapateNya etu. Wali ojo karoonya i Paulus mangabasaka sira tuntu i mPue etu ia mampakanasaka resi sira, to’onya, “Gombo etu semo to mampakatantu raya ngkita i Yesu to kupakarebaka resi komi etu, Ia semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.” 4 Wali tau to mangandonge gombo i mPaulus etu, boros kojo to mangaya gombo i mPaulus mangkonong i Pue Yesu etu pasi mangaluluka i Paulus sira dua i Silas. Re’e sangga’a to Yahudi, pasi boros kojo to Yunani to mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia, pasi boros seja tau we’a to bose angganya to mangaya pasi mangalulu etu. 5 Pei to Yahudi to taa mangaya i Pue Yesu, sira timopo rayanya pasi kaloo mangkita boros kojo tau to mangaluluka tau dua etu. Wali to Yahudi to etu sira mampokio bara sawei mba’a tau to maja’a lengkonya panewa sindara-ndara pei tau maja’a etu sira mampasiromunaka tau boros kojo pei mangika rotai to bae ri kota etu. Yako etu sira mangampago banua i Yason apa ia semo to mampalinggona i Paulus sira dua i Silas. Sira rani mangansoko tau dua etu panewa mangkenika tau boros. 6 Pei tempo sira yau ri banua i Yason etu, sira taa mangarata i Paulus dua i Silas, wali sira mangansoko i Yason pasi bara sawei mba’a pua’inya to samba’a pangaya. Sira mangaditi i Yason pasi yununya etu rata ri tango nto pobotus nu ngkota etu. Sira manganto’o, “I Paulus pasi yununya mampakasusa tau juku ri lino si’i, pasi si’i-si’i naratam seja ri lipu ngkita damampakasusa seja kita. 7 Pei i Yason si’i, ia masanang mampalinggona sira. Sira samparia mangewa porenta-porenta makole nto Roma, sira manganto’o re’e wo’u makole to yusa, sanganya i Yesu.” 8 Wali tau boros pasi to pobotus paka marotai rayanya mangandonge gombo ntau etu. 9 Wali to pobotus etu manganto’oka i Yason pasi yununya, sira manganto’o, “Bayar ruyu kami see kami damangalapa muni komi. Ane komi tamo mangika palaong to maja’a etu, kami damangawaika muni doi.” Wali i Yason pasi yununya mangawaika tau etu doi, panewa sira ralapa muni. 10 Wali yako etu, ojo kawurinya rao, i Paulus sira dua i Silas napokau mpua’inya to samba’a pangaya etu yau njo’u kota Berea. Ojo karata nsira dua nja’u Berea etu, sira dua masua ri raya banua to napampotunde nto Yahudi. 11 Wali to Yahudi to nja’u nja’u kota etu sira semo to sana-sanang mampodongeka tuntu i mPue pei tau ri Tesalonika. Tempo i Paulus mampotundeka sira tuntu i mPue Allah, sira masanang kojo mampodongeka, pasi ponto eo sira mamparesa tuntu i mPue etu mampakanasa bara monso pu’u anu to nato’oka i mPaulus sira etu, bara taa. 12 Wali boros to Yahudi etu to mangaya i Pue Yesu. Pasi ane to Yunani ewa see seja. Boros tau we’a nsira to bose angganya to mangaya pasi boros seja to langkai. 13 Pei yako etu to Yahudi to nja’u Tesalonika to kaloo seore mangkita tau boros mangalulu i Paulus pasi yununya, sira mangandonge kareba to manganto’o i Paulus re’e seja mampakarebaka tuntu i mPue resi tau nja’u kota Berea. Wali sira mangampago kota Berea. Ojo karata nsira, sira mangarotai pasi mampakasusa raya ntau boros nja’u ria. 14 Wali tempo etu, i Paulus mansaka napokau mpua’inya to samba’a pangaya etu yau lo’u wii ntasi. Pei i Silas sira dua i Timotius ojo maroo ri kota Berea. 15 Wali tempo i Paulus yau lo’u wii ntasi etu, re’e bara sawei mba’a tau to yau mangantambo ia rata ri kota Atena. Panewa tau etu mawolili muni ndeku Berea, sira mangkeni patuu i mPaulus resi i Silas sira dua i Timotius. Ia manganto’oka sira dua, “Pakagasi imba pata pangkurang ngkomi dua mangampago aku la’u kota Atena.” Etu semo patuu i mPaulus. 16 Wali tempo i Paulus la’u la’u Atena mangampea-mpeas yununya etu, ia masusa kojo rayanya mangangkita boros kojo tau-tau to napue ntau la’u ria. 17 Wali ia yau ri banua to napampotunde nto Yahudi panewa ia magombo resi to Yahudi pasi tau to si’a to Yahudi to masuamo ri agama nto Yahudi. Ia magombogombo mampakanasaka sira mangkonong pampobuuka to si ia. Pasi sira manganto’oka seja ia pampobuuka to si sira. Pasi ewa see seja nikanya ponto eo resi tau to ia mangarata la’u pasar. 18 Wali ri kota etu re’e seja tau to aliran Epikuros pasi aliran Stoa. Tau to mampoguru aliran etu re’e masibanta pei i Paulus. Panewa re’e tau to manganto’o mangkonong i Paulus, sira manganto’o, “Gete! Kesaa nansani ntau si’i? Gombonya boros kojo, pei tare batuanginya.” Pasi re’e wo’u tau to manganto’o, “Bara pue ntau to yusa to ia mampakarebaka kita ta’anya.” Naka pei sira manganto’o ewa wetu apa i Paulus re’e mampakarebaka sira mangkonong i Yesu pasi ia manganto’oka sira, “I Yesu nambangu muni yako ri kapateNya pasi samparia tau to mate darawangu muni seja yako ri kapatenya.” 19 Wali sira mangkeni i Paulus nto’u tampa to rapangabotus ri rapa mpantana to sanganya Areopagus. Rata ndate ria sira manganto’oka ia, “Sawang pakanasaka kami anu to bou to nupotundeka ngkorom etu. 20 Apa anu to nupotundeka ngkorom etu yusa kojo apa kami tawa re’e mangandonge anu to ewa wetu, wali see naka kami rani mangansani batuanginya.” 21 (Wali naka pei tau etu manganto’oka i Paulus ewa see apa tau Atena pasi tau rata to maroo nja’u ria etu, palaong to bae kojo batuanginya resi sira, etu semo magombo-gombo pasi mampodongeka mangkonong anu to tawa nansani nsira.) 22 Wali i Paulus makore ri tango ntau to siromu ndate rapa mpantana Areopagus etu, panewa ia manganto’o, “O to Atena! Aku mangkita samparia palaong ngkomi mangalulu kojo agama. 23 Apa tempo aku malinja-linja ri kota ngkomi si’i aku re’e mangkita boros anu to nupue ngkomi. Pasi aku mangarata seja palampa to nja’u ratulis, ‘RESI PUE TO TAA RANSANI.’ Wali Pue to nupue ngkomi pasi to taa nunsani ngkomi etu, Pue etu semo to kupakarebaka resi komi. 24 “Wali i Pue Allah anu nampapowali lino pasi samparia bananginya, Ia semo Pue nu yangi pasi Pue nu lino. Ia taa maroo-roo ri banua-banua to naika ntau. 25 Pasi tare to maya naika nto lino damangansawang Ia, apa Ia tare to napoipu, apa Ia semo to mangawaika to lino katuwu pasi nosa pasi samparia to re’e resi kita. 26 Wali i Pue Allah nampapowali samba’a tau panewa yako tau samba’a etu Ia nangika samparia to lino panewa mampokauka sira yau damaroo ri sambawo lino. Pasi Ia mampakatantuka yami kita temponya katuwu ngkita pasi ungka nu lipu nakaroos ngkita. 27 Naka pei naika i mPue Allah ewa wetu, see to lino damangaliwu Ia, see tuwu-tuwuja kita dasimparata pei Ia tempo mangaliwu Ia etu. Pei kamonsonya i Pue Allah Ia taa longko yako resi kita samba’a pei samba’a. 28 Apa ane ewa panto’o ntau, ‘Ia semo pu’u ngkatuwunta, pu’u mpolengkonta, pasi pu’u ngkare’enta.’ Ewa see seja to nato’o ntau ngkomi to pande makayori, sira manganto’o, ‘Kita samparia seja wiyaaNya.’ 29 “Wali ane kita wiyaaNya, taa matao ane kita mampobuuka i Pue Allah anu samba’aja etu Ia sewaju ewa tau-tau to raika yako weyawa, bara yako pera, bara watu, to naika nto lino yako ri kapandenya pasi yako ri pampobuukanya. 30 Tempo ruyu, tempo to lino tawa mangansani pamporani i mPue Allah, tempo etu i Pue Allah ojo mangansabaraka sala to naika ntau etu. Pei ri tempo si’i Ia mamporentang samparia tau ri sambawo lino, to’oNya, ‘Pajeamo!’ 31 Naka pei Ia manganto’o ewa wetu apa Ia room mampakatantu temponya darapangabotus to lino. Pasi re’e samba’a tau, i Yesu semo, to napilis i mPue Allah mangabotus to lino etu, wali Ia damangabotus to lino singkonong pei anu to masipato raika. Wali i Pue Allah room mampakanasaka resi samparia kita to lino monso pu’u Ia damangika palaong etu. Wali anu to inikaNya mampakanasaka kita, etu semo Ia mangawangu muni i Yesu etu yako ri kapateNya.” 32 Wali ojo karoonya i Paulus magombo mangkonong tau rawangu muni yako ri kapateNya etu, tau to mangandonge gombonya etu sangga’a to mampokore ia. Pei re’e seja tau yusa to manganto’o, “Sangkani wo’u kami tiroowa rani mangandonge gombo ngkorom mangkonong palaong to etu.” 33 Wali yako etu i Paulus mampiyaika sira. 34 Pei re’e bara sawei mba’a tau to mangaluluka ia pasi to mangaya i Pue Yesu. Tau etu samba’a sanganya i Dionisius. Ngkai etu samba’a to pobotus ri Areopagus. Pasi re’e seja tau we’a to sanganya i Damaris, pasi re’e seja bara sawei mba’a tau to yusa.

Acts 18

1 Wali yako etu i Paulus meyoko yako kota Atena yau wo’u njo’u kota Korintus. 2 Ojo karatanya nja’u kota etu ia mangarata samba’a to Yahudi to sanganya i Akwila. Ngkai etu rapoanaka ri tana Pontus, roo see ia maroo ri tana Italia. Wali i Akwila sira dua rongonya, i Priskila, sira owo rata ri Korintus yako nja’u tana Italia. Sabanya naka pei sira dua malimba yako nja’u Italia apa mampiyaika porenta i ngKlaudius, makole nto Roma. Makole etu roomo manganto’oka samparia to Yahudi piyai yako ri kota Roma ri tana Italia etu. Wali i Paulus mampago nja’u banua i Akwila pei Priskila etu. 3 Ia maroo nja’u banua nsira dua apa palaong to si ia sewaju pei palaong nsira. Sira paka to panjau tenda. Wali sira mapalaong sindara-ndara. 4 Wali tempo i Paulus nja’u nja’u kota etu, ponto Eo Rapandoo ia yau njo’u banua to napampotunde nto Yahudi. Nja’u ria ia magombogombo resi to Yahudi pasi tau to si’a to Yahudi mampakanasaka sira mangkonong pampobuuka to si ia see sira bara damangaya seja. Pasi sira manganto’oka seja i Paulus pampobuuka to si sira. 5 Wali yako etu ratamo i Silas sira dua i Timotius, ma’i yako ri Makedonia. Tempo sira dua rata etu, i Paulus tamo mangika palaong to yusa kasimbalinya yako mampakarebaka tau tuntu i mPue Allah. Ia manganto’oka to Yahudi mangkonong i Yesu, Ia semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. 6 Pei to Yahudi etu sira mangewa pasi manto’o maja’a ia, wali i Paulus mantantamaka awu ntana to re’e ri pakenya mangika tondong ia taa kojo singkonong pei sira. Ia manganto’oka sira, “Ane komi mangarata huku si’a salangku, sala ngkomi semo. Wali yako tempo si’i aku dayau damampakarebaka kareba matao resi tau to si’a to Yahudi.” 7 Wali ojo karoonya i Paulus magombo etu ia masuwu muni yako ri banua to napampotunde nto Yahudi pei yau maroo ri banua to ri awenya. Banua etu puenya tau to si’a to Yahudi pei ia mampue mampakabae i Pue Allah. Tau etu sanganya i Titius Yustus. 8 Pasi tau to mampasilonga banua to napampotunde nto Yahudi, sanganya i Krispus, ia mangaya seja i Pue pasi samparia tau to maroo ri banuanya paka mangaya seja. Pasi boros wo’u to Korintus to re’e mampodongeka gombo i mPaulus, sira mangaya seja pasi rabaptis. 9 Wali re’e sambengi i Paulus ia re’e mangkita pangkitanya. Ri raya mpangkitanya etu i Pue mampogomboka ia, Ia manganto’o, “Ne’e meka resi tau ri kota si’i. Pakarebaka sira tuntungKu pasi ne’e rapandooka. 10 Apa boros tau ri kota si’i to damawali Aku puenya. Wali tare pasi samba’a tau to damampakaja’a korom, apa Aku re’e siwaka pei korom.” Ewa see gombo i mPue resi i Paulus. 11 Wali see naka i Paulus santo’u pei ono mbuya kasaenya maroo-roo ri kota etu, mampakarebaka resi tau nja’u ria tuntu i mPue Allah. 12 Pei tempo i Galio mawali gubernur ri propinsi Akhaya, tempo etu boros to Yahudi to samba’a pampobuukanya yau mangansoko i Paulus. Sira mangkeni ia darabotus ri tango gubernur etu. 13 Sira manganto’oka i gubernur, “Tau si’i mampakaroso kojo raya ntau mampue mampakabae i Pue Allah pei jaya nsira mampue mampakabae Ia taa singkonong pei porenta i Musa.” 14 Wali ojo karoonya sira magombo, i Paulus damagombo damanganto’o notonya, pei ri katawanya ia magombo etu, gubernur Galio manganto’oka to Yahudi etu, to’onya, “Gete komi to Yahudi! Ane bara palaong to sala bara kara-kara to naika ngkai si’i, masipato aku mampodongeka komi. 15 Pei to nato’o ngkomi etu ojo masibanta mangkonong gombo pasi mangkonong sanga ntau, pasi mangkonong porenta ngkomi. Wali komija mangabotus palaong to ewa wetu, aku bo’ongku.” 16 Wali ojo karoonya i Galio magombo etu ia mampokauka to papolaonginya mangarubak sira yako ri tampa rapangabotus etu. 17 Wali yako etu sira samparia mangansoko tau to mampasilonga banua napampotunde nto Yahudi. Ngkai etu sanganya i Sostenes. Sira mangantidas ia nja’u tango ntampa pangabotus etu, pei i Galio taa kojo mangalinga palaong etu. 18 Wali yako etu i Paulus tiroowa masae sangkodi maroo-roo nja’u kota Korintus, panewa roo see ia masimang resi pua’inya to samba’a pangaya nja’u ria apa ia dayau njo’u propinsi Siria sindara-ndara pei i Priskila sira dua i Akwila. Wali sira togo meyoko yako Korintus mampago ruyu kota Kengkrea to la’u wii ntasi. Rata la’u ria i Paulus rapu’ak yau wayuanya mangika tondong ia roomo mampakagana nia to nikanya resi i Pue Allah seore. Wali yako etu sira togo mapone ri bangka pei malayag yau njo’u propinsi Siria. 19 Wali ri raya mpalayag etu, sira liu mandoo ri kota Epesus. Nja’u ria i Paulus yau njo’u banua to napampotunde nto Yahudi. Ia magombo-gombo resi to Yahudi to siromu nja’u ria mampakanasaka sira mangkonong pampobuuka to si ia. Pasi sira manganto’oka seja ia pampobuuka to si sira. Sira mamporapika resi ia see ia damaroo-roo masae sangkodi ri lipu nsira, pei ia taa rani. Pei tempo ia mampiyaika sira ia manganto’o, “Ane i Pue Allah damangawaika, tempo yusa aku dama’i muni resi komi.” Wali yako etu i Paulus mapone wo’u ri bangka pei malayag wo’u dapolas njo’u propinsi Siria. Pei i Priskila sira dua i Akwila taa yau. Sira dua maroo ri kota Epesus etu. 22 Wali ojo kadongka i mPaulus nja’u kota Kaisaria ri propinsi Siria etu, ia mana’u yako ri bangka panewa malinja mbiti yau ndeku kota Yerusalem. Rata nda’a Yerusalem etu ia mampogomboka tau to mangaya to siromu nda’a ria, panewa ia meyoko wo’u yau lo’u kota Antiokhia. 23 Rata la’u ria ia marooroo masae sangkodi panewa meyoko wo’u yau njo’u propinsi Galatia pasi Prigia. Ia mangalinjak propinsi etu pasi ponto lipu ntau to nakarata nja’u ria ia mampakaroso raya nu anaguru i mPue Yesu. 24 Wali ri tempo etu seja re’e samba’a to Yahudi to yako kota Aleksandria to rata nja’u kota Epesus. Ngkai etu sanganya i Apolos. Ia pande kojo magombo pasi ia mangansani kojo anu to ratulis ri raya ntuntu i mPue. 25 Ia room napotundeka ntau mangkonong palaong to naika i mPue, pasi ia masanang kojo rayanya magombo mampotundeka tau mangkonong i Yesu apa sarita etu bae batuanginya resi ia. Kamonsonya ia tawa manasa kojo mangkonong i Yesu, ia owo mangansani anu to nato’o i Yohanes to Pombaptis mangkonong pombaptis. Pei nempo ewa see, tempo ia mampotunde etu, kono kojo anu to napotunde. 26 Wali i Apolos etu ia mula seja mampogomboka tau ri raya banua to napampotunde nto Yahudi, pasi ia taa meka rayanya tempo mampogomboka tau etu. Wali ojo pangandonge i mPriskila sira dua i Akwila gombonya etu, sira mangansale ia yau njo’u banuanya. Rata nja’u ria sira dua mampakanasaka wo’u ia see ia mangansani wo’u mangkonong palaong to naika i mPue Allah. 27 Wali yako etu i Apolos rani yau njo’u propinsi Akhaya. Wali see naka pua’inya to samba’a pangaya sira mampakaroso raya i Apolos pasi sira mangantulisika anaguru i mPue Yesu ri Akhaya sura see ane ratamo i Apolos nja’u ria sira damasanang mangantima ia. Wali i Apolos meyoko mangampago propinsi Akhaya etu. Tempo ia rata nja’u ria, ia mangansawang kojo tau to mangaya i Pue Yesu yako ri kanoto i mPue Allah. 28 Apa ia maroso kojo naika mangabanta gombo nto Yahudi, pasi manganangi sira ri tango ntau boros. Ia mangabanta sira mangabasaka sira tuntu i mPue Allah panewa yako ri tuntu i mPue to nabasa etu, ia mampakanasaka sira i Yesu Ia semo i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah.

Acts 19

1 Wali tempo i Apolos nja’uwa nja’u kota Korintus etu, i Paulus ia re’emo ri raya mpalinjanya. Ia mangalulu jaya to longko yako ri wii ntasi to liu ri propinsi Galatia pasi Prigia, panewa rata wo’u nja’u kota Epesus. Wali nja’u ria ia mangarata bara sawei mba’a anaguru i mPue Yesu. 2 Ia mampotanaka resi tau etu, to’onya, “Wimba, komi bara re’e mangarata i Nosa Mapasing tempo komi mangaya?” Sira mangansono, “Taa. Kami tawa pasi mangandonge bara re’e Nosa Mapasing.” 3 Wali i Paulus mampotanaka wo’u, “Ane ewa see, pombaptis to imba to lulu ngkomi tempo rabaptis?” Sono nsira, “Pombaptis i Yohanes.” 4 Wali i Paulus manganto’o, “I Yohanes nangabaptis tau see sa’e mangansani sira majeamo, pei tempo ia mangabaptis tau etu ia re’e manganto’oka sira, ‘Aya tau to dama’i ri payungku, etu semo i Yesu.’” 5 Wali tempo tau Epesus mangandonge to nato’o i mPaulus etu sira rabaptis wo’u see sa’e mangansani sira i Pue Yesu puenya. 6 Tempo sira rabaptis etu, i Paulus mamposaka palenya ri wawo nsira. Tempo etu semo tudu i Nosa Mapasing ri wawo nsira panewa sira magombo ri raya basa mpangayangaya to taware iguru nsira pasi sira mamporata tuntu i mPue Allah. 7 Wali tau etu bara sampuyu pei dua mba’a kaborosinya. 8 Wali yako etu i Paulus togo mbuya kasaenya ia mandudu ngkani yau njo’u banua to napampotunde nto Yahudi. Ia taa meka magombogombo resi tau to siromu nja’u ria mampakanasaka sira mangkonong tempo i Pue Allah mawali Makole nto lino see tuwu-tuwuja sira damangaya seja. 9 Pei sangga’a tau etu sira mako’o wo’onya, bo’onya mangaya anu to nato’o i mPaulus etu. Tau etu ri tango ntau boros manganto’o maja’a Jaya to nato’o i Yesu. Wali i Paulus mampiyaika sira pasi mangkeni yau seja anaguru i mPue Yesu. Wali sira yau siromu ri banua i nTiranus. Banua etu banua to bae kojo to napake ntau ane siromu magombo resi tau boros. Wali ponto eo i Paulus mampotunde tau to siromu nja’u ria. 10 Dua nto’u kasaenya ia mangika palaong to etu, wali see naka samparia tau ri propinsi Asia, bara to Yahudi bara tau to si’a to Yahudi, paka re’e mangandonge kareba mangkonong i Pue. 11 Wali ri rayanya i Paulus mangika palaong to etu, ia nawaika i mPue Allah kuasa mangika palaong to taa kojo rapobiasa. 12 See naka sakowa lenso pasi kain to napake i mPaulus etu, ane rakenika tau to masaki, tau etu roo muni masaki. Pasi ane rakenika tau to naposuak measa, tau etu napiyaika measa. 13 Wali ri tempo etu seja re’e pitu mba’a to Yahudi to biasa mangalinjak tana etu pei mangarubak measa resi tau to raposuak. Tau pitu etu paka ana i Skewa, kepala nto pampue to bae angganya. Wali re’e seore tau pitu etu mampeyaa mangarubak measa yako resi tau, sira mangampake sanga i mPue Yesu. Sira manganto’o, “Yako ri kuasa i Yesu anu napakarebaka i mPaulus, kami manganto’oka korom piyai yako ri tau si’i.” 15 Pei measa