1:1-2 hudaning iradisi bilen eysa mesihning elchisi boluxqa chaqirilghan menki pawlustin we men arqiliq qerindiximiz sostenistin korint xehiridiki hudagha mensup bolghan etiqadchilar jamaetchilikige salam. eysa mesihke ibadet qiliwatqan herqaysi jaydiki kixilerge ohxax, silermu bizning we ularning rebbi bolghan eysa mesih arqiliq huda teripidin pak qilinip, hudaning muqeddes helqi boluxqa chaqirildinglar. 3 hudaatimiz we rebbimiz eysa mesih silerge mehir-xepqet we amanliq ata qilghay! 4 siler eysa mesihke mensup bolghanliqinglar uchun, huda silerge mehir-xepqet ata qildi. xu sewebtin, men siler uchun daim hudagha xukur eytimen. 5 chunki, siler eysa mesihke mensup bolghanliqinglar uchun, huda silerge kop iltipat korsitip, silerni ozi heqqide mol bilimge we bu bilimni baxqilargha yetkuzidighan soz qabiliyitige ige qildi. 6 bu, men silerge yetkuzgen eysa mesih toghrisidiki hux hewerning heqiqiy ikenlikini ispatlaydu. 7 siler rebbimiz eysa mesihning qayta kelixini intizarliq bilen kutuwatqan muxu kunlerde, muqeddes roh ata qilghan hechqandaq hediyidin kem qalmidinglar. 8 silerning eysa mesih qayta kelgen kunde eyibsiz boluxunglar uchun, huda etiqadinglarni ta ahirghiche mustehkemleydu. 9 silerni oghli, yeni rebbimiz eysa mesih bilen zich baghlinixqa chaqirghan huda choqum xundaq qilidu, chunki u ixenchliktur. 10 qerindaxlar, rebbimiz eysa mesihning nami bilen hemminglarni ittipaqlixixqa, bolunmeslikke, bir niyet, bir meqsette birlixixke undeymen. 11 qerindaxlirim, klowining ailisidikilerdin angliximche, etiqadchilar jamaetchilikinglarda talax-tartixlar bar iken. 12 demekchi bolghinim, anglisam beziliringlar men pawlus terepdari, beziliringlar men apollos terepdari, beziliringlar bolsa men petrus terepdari, yene beziliringlar men eysa mesih terepdari dep yurupsiler. 13 ejeba, eysa mesihni parchilax mumkinmu? siler uchun krestke mihlanghan adem menmidim? siler mening namim bilen chomuldurulgenmidinglar? 14 men aranglardin krispus bilen gayustin baxqa hechqaysinglarni chomuldurmigenlikim uchun, hudagha xukur eytimen. 15 xuning uchun, hechkim pawlusning nami bilen chomulduruldum, deyelmeydu. 16 durus, yene istipanasning ailisidikilernimu chomuldurdum. bulardin baxqilarni chomuldurgen- chomuldurmigenlikimni esliyelmeymen. 17 eysa mesih meni kixilerni chomulduruxke emes, belki hux hewerni yetkuzuxke ewetti. men bu wezipini orunlaxta natiqliq qilip, insan teripidin dana sanalghan sozlerni ixletmidim. eger men bundaq sozlerni ixletsem, eysa mesihning kresttiki qurbanliqi toghrisidiki hux hewerning ku- qudriti yoqilip ketken bolatti. 18 eysa mesihning kresttiki qurbanliqi toghrisidiki bu hux hewer mengguluk olumge yuz tutqanlargha nisbeten bir ehmiqaniliktur. lekin, qutquzulux yolida mengiwatqan bizler uchun, u hudaning bizni qutquzidighan ku-qudritidur. 19 muqeddes yazmilarda mundaq yezilghan: ozlirini danixmen sanaydighanlarning danaliqini yoqqa chiqirimen, ozlirini eqilliq chaghlaydighanlarning eqlini bikar qilimen. 20 undaqta, qeni u, insan teripidin dana sanalghanlar? qeni u, ozini eqilliq sanaydighan olimalar? qeni u, bu zamandiki peylasoplar? huda bu dunyadiki danaliqning emeliyette ehmiqanilik ikenlikini korsitip bergen emesmu? 21 chunki, huda ozining danaliqi bilen xuni belgiligenki, insanlar oz eqil-parasitige tayinip, hergiz hudani tonuyalmaydu. hudaning iradisi bolsa ehmiqanilik dep qaralghan bu hux hewer arqiliqla ozige etiqad qilghanlarni qutquzuxtur. 22 yehudiylar bu hux hewerning rastliqining mojiziler arqiliq ispatlinixini telep qilidu. greklar bolsa bu dunyadiki danaliqni qoghlaxqachqa, bu hux hewer ularni jelp qilalmaydu. 23 xundaqtimu, biz yetkuzuwatqan hux hewer yenila eysa mesihning krestke mihlinip qurban boluxidin ibarettur. yehudiylar uni haqaret dep qarisa, greklar uni ehmiqanilik dep qaraydu. 24 halbuki, meyli yehudiy yaki yehudiy emesler bolsun, huda teripidin chaqirilghanlarning hemmisi eysa mesihning krestke mihlinip oluxini hudaning ku-qudriti we danaliqi, dep bilidu. 25 chunki, hudaning bu danaliqini insanlar nadanliq dep hesablighan bolsimu, bu nadanliq ularning danaliqidin ustun, hudaning bu ku-qudritini insanlar ajiz dep hesablighan bolsimu, bu ajizliq ularning ku-qudritidin kuchluktur. 26 qerindaxlar, huda teripidin chaqirilghan waqittiki ehwalinglarni eslep korunglar. kopchilikinglar bu dunyaning olchimi boyiche qarighanda, aqillar, kuchlukler yaki aqsongeklerdin emes idinglar. 27 lekin, huda bu dunyaning olchimi boyiche aqil sanalghanlarni hijaletchilikte qaldurux uchun, insanlarning ichidiki nadan hesablanghanlarni tallidi. bu dunyaning olchimi boyiche kuchluk sanalghanlarni hijaletchilikte qaldurux uchun, huda insanlar ajiz dep qarighanlarni tallidi. 28 huda, bu dunyada muhim dep qaralghan ixlarning ozining neziride hech nerse emeslikini korsitix uchun, ehmiyetsiz, qedirsiz dep qaralghan we kozge ilinmaydighan ixlarni tallidi. 29 buningdiki meqset, hudaning aldida hechqandaq ademning men tallinixqa erziymen dep mahtinalmasliqidur. 30 siler hudaning iradisi boyiche eysa mesihke mensup boldunglar. huda uni bizning danaliqimizning menbesi qildi. biz eysa mesih arqiliq huda aldida heqqaniy adem dep jakarlanduq. u bizni pak qilip, gunahning qulluqidin azad qildi. 31 xuning uchun, muqeddes yazmilarda: mahtinidighanlar rebbimiz bilen mahtansun dep yezilghan.

2:1 qerindaxlar, men yeninglargha berip, hudaning sozlirini silerge jakarlighinimda, natiqliq qilghinim yoq, insanlar dana dep hesablighan sozlernimu ixletkinim yoq. 2 chunki, aranglardiki waqtimda peqet eysa mesih we uning krestke mihlanghanliqidin baxqa birnerse demeslikni qarar qilghanidim. 3 silerning yeninglargha barghinimda, ajizliqimdin bu wezipini qandaq orunlarmen dep qorqup, hetta titrep ketkenidim. 4 men silerge hux hewer yetkuzup, telim berginimde, insanlar dana dep hesablaydighan, silerni qayil qilalaydighan sozlerni ixletmidim. lekin, muqeddes roh ozining ku-qudritini korsitip, men yetkuzgen hux hewerning heqiqeten hudadin kelgenliki heqqide silerge ixench berdi. 5 bundaq qilixtiki meqsitim, etiqadinglar insanlarning danaliqigha emes, belki hudaning ku- qudritige asaslansun degendin ibaret idi. 6 elwette, eysa mesihke etiqad qilghuchilar bizning yetkuzuwatqanlirimizda danaliqning barliqini tonup yeteleydu. biraq, bu danaliq dunyaning danaliqi emes, xundaqla bu dunyaning zawalliqqa yuz tutqan hoquqdarlirining danaliqimu emes; 7 eksiche, hudaning insanlargha burun axkarilimighan danaliqidur. bu danaliqni huda dunyani yaritixtin ilgiri, bizning erxtiki xan-xerepke erixiximiz uchun aldinala belgiligen. 8 bu danaliqni bu dunyaning hoquqdarliridin hechqaysisi chuxinip yetmidi. chuxinip yetken bolsidi, ulughluqning igisi bolghan rebbimizni krestke mihlimighan bolatti. 9 halbuki, muqeddes yazmilarda yezilghinidek: hudani soygenlerge hudaning teyyarlighanliri del hechqandaq koz korup baqmighan, hechqandaq qulaq anglap baqmighan, hechqandaq adem oylap baqmighan nersilerdur. 10 lekin, huda bu sirlarni bizge muqeddes roh arqiliq axkarilidi. chunki, muqeddes roh hemme ixni, hetta hudaning chongqur oy-pikirlirinimu bilidu. 11 bir ademning qelbidiki oylirini xu ademdin baxqa hechkim bilelmiginidek, hudaning qelbidiki oylirinimu hudaning rohidin baxqa hechkim bilelmeydu. 12 biz bolsaq bu dunyaning aqilliqini emes, belki hudaning muqeddes rohini qobul qilduq. xunga, biz hudaning bizge sehiyliq bilen ata qilghan mehir-xepqitini chuxineleymiz. 13 bu mehir-xepqet toghrisida sozliginimizde, dunyadiki danalardin ogengen sozlerni emes, belki muqeddes roh arqiliq ogengen sozlerni ixlitimiz. biz bundaq sozler bilen hudadin kelgen heqiqetlerni chuxendurimiz. 14 lekin, qelbide hudaning rohi bolmighan kixiler hudaning rohi ata qilghan bu heqiqetlerni qobul qilalmaydu, xundaqla bu ixlar ulargha bimene tuyulidu. bundaq kixiler bu ixlarni chuxinelmeydu. chunki, bu ixlarni peqet hudaning rohining yardimi arqiliqla chuxengili bolidu. 15 qelbide hudaning rohi bar bolghan kixi hemme ixqa baha bereleydu. lekin, uninggha qelbide hudaning rohi bolmighan hechqandaq kixi baha berelmeydu. 16 muqeddes yazmilarda mundaq yezilghan: perwerdigarning oy-pikirlirini kim bilelisun? uninggha kim yol korsitelisun? lekin, biz bolsaq hudaning oy-pikirlirini chuxineleymiz. chunki, bizning oy-pikrimiz eysa mesihningkige ohxaxtur.

3:1 qerindaxlar, men aranglarda bolghan cheghimda, silerge muqeddes rohning yetekchilikide yaxawatqanlargha telim bergendek telim berelmidim. eksiche, silerge gunahning ilkide yaxawatqanlargha yaki etiqad jehette huddi bowaqlargha ohxax ademlerge sozligendek sozlexke mejbur boldum. 2 men silerge bergen telim chonglarning ozuqi emes, belki u huddi bowaqlar ichidighan sutke ohxaydu. bundaq qiliximdiki sewes, siler yirik yemeklikni yeyelmeyttinglar, hazirmu yeyelmeywatisiler. 3 chunki, siler tehiche gunahning ilkide yaxawatisiler. aranglardiki hesethorluq we jedel-majiralarning boluxi buni ispatlimamdu? bu yene silerning eysa mesihke mensup bolmighan kixilerdek yaxawatqininglarni korsetmemdu? 4 biringlar: men pawlus terepdari, yene biringlar: men apollos terepdari desenglar, eysa mesihke etiqad qilmighan kixilerdin neme perqinglar bolsun? 5 apollos yaki menki pawlus silerning bolunuxunglargha sewes bolghudek muhim kixilerdin emesmiz. biz peqet huda yolida silerni rebbimizge etiqad qilixqa baxlaydighan hizmetkarlarmiz. rebbimiz herbirimizge birdin wezipe bergen. 6 men silerge hux hewer yetkuzux bilen etiqad uruqini teridim, apollos silerge telim berix arqiliq uni sughardi, biraq qelbinglardiki uruqni osturguchi yenila hudadur. 7 demek, muhimi terighuchi yaki sugharghuchi emes, belki uni osturguchi hudadur. chunki, peqet hudala silerni etiqad jehette pixip yetildureleydu. 8 terighuchi bilen sugharghuchining ixi ozara maslaxqan bolup, ikkisining meqsiti birdur we her ikkisi qilghan ejrige yarixa hudaning inamigha erixidu. 9 biz ikkimiz huda uchun ixleydighan hizmetdaxlar. siler bolsanglar goya biz ixlewatqan, hudagha mensup bolghan etizgha ohxaysiler. xundaqla, siler yene biz arqiliq seliniwatqan hudaning imaritige ohxaysiler. 10 men huda manga ata qilghan mehir-xepqet bilen bu hux hewerni yetkuzux arqiliq bu imaretning ulini huddi bir usta quruluxchidek qoydum. baxqilar silerge telim berix arqiliq bu ulning ustige imaret seliwatidu. biraq, herkim bu imaretning toghra selinixigha diqqet qilsun. 11 chunki, hechkim qoyulup bolghan uldin, yeni eysa mesih toghrisidiki hux hewerdin baxqa hechqandaq ul qoyalmaydu. 12 bir kixi toghra telim berse, u huddi ul ustige altun, kumux yaki baxqa chidamliq we qimmetlik taxlarni qoyghandek ix qilghan bolidu. lekin, bir kixi namuwapiq telim berse, u huddi ul ustige yagha, saman yaki qomuxtin ibaret asan koyup ketidighan nersilerni qoyghandek ix qilghan bolidu. 13 qiyamet kuni, herkimning singdurgen ejrining qandaqliqi axkara bolidu. u kuni, hemme ademning singdurgen ejrining qimmiti otta sinilidu. 14 eger bir kixining ul ustige qoyghan materiyalliri otqa berdaxliq berelise, u kixi hudadin inam alidu. 15 qoyghan materiyalliri koyup ketse, u inamdin mehrum bolidu. halbuki, u eysa mesihke mensup bolghanliqi uchun, qutquzulidu. lekin, u huddi ot ichidin qutulup chiqqan ademge ohxaydu. 16 ejeba, siler ozunglarning hudaning ibadethanisi ikenlikinglarni we hudaning rohining silerning aranglarda bolidighanliqini bilmemsiler? 17 eger bir kixi hudaning ibadethanisini haras qilsa, hudamu uni haras qilidu. chunki, hudaning ibadethanisi hudagha beghixlanghandur. siler hemminglar, yeni hudagha mensup bolghan etiqadchilar jamaetchiliki del hudaning ibadethanisi. 18 siler ozunglarni baxqilardin dana chaghlap, oz-ozunglarni aldimanglar. eger aranglardin birersi hudani tonumaydighanlarning koz qarixi boyiche ozini dana dep hesablisa, undaqta u bu danaliqidin waz kechsun. bundaq bolghanda, u gerche hudani tonumaydighanlarning neziride nadan dep qaralsimu, lekin hudaning neziride dana hesablinidu. 19 chunki, hudani tonumaydighanlar nemini danaliq dep hesablisa, hudaning neziride bu hil danaliq eqilsizliqtur. muqeddes yazmilarda bundaq danalar toghrisida: huda ozlirini dana dep sanaydighanlarni ozlirining hiyle-mikirliri bilen ozlirining qapqinigha dessitidu dep yezilghan. 20 muqeddes yazmilarning yene bir yeride: huda danixmenlerning oy- pikrining bihude hiyal ikenlikini bilidu dep yezilghan. 21-22 xuning uchun, hechkim: men bu kixi yaki u kixining terepdari dep mahtanmisun. chunki, meyli pawlus, apollos yaki petruslar bolsun, ularning hemmisi huda teripidin ewetilgen, siler uchun ixlewatqan kixilerdur. hetta bu dunya, hayat-mamatliq, hazir yaki kelgusi bolsun, hemmisi silerge mensuptur. 23 siler bolsanglar eysa mesihke, eysa mesih bolsa hudagha mensuptur.

4:1 xundaq iken, siler bizni peqet eysa mesihning hizmetkarliri, dep qarixinglar kerek. huda bizge ozining burun axkarilimighan heqiqetlirini silerge chuxendurux wezipisini tapxurghan. 2 birer wezipini ijra qilghuchilardin telep qilinidighini ixenchlik boluxtur. 3 siler eytinglarchu, men ixenchlik hizmetkarmu? kixiler manga qandaq baha berse beriwersun. ixqilip, ularning bahasi manga nisbeten erzimes bir ixtur. hetta ozummu ozumge baha bermeymen. 4 men oz hizmitimde hataliq yoq dep qarisammu, lekin bu pikrim ozumni aqliyalmaydu. hizmitimni bahalighuchi peqet rebbimdur. 5 xuning uchun, rebbimiz qaytip kelmiguche, baxqilarning hizmitige baha bermenglar. chunki, u qaytip kelgende, kixilerning qarangghuluq ichide yoxurunghan barliq ixlirini yoruqluqqa chiqiridu we insanlarning qelbidiki meqsetlirini axkarilaydu. u chaghda, huda herkimni ozige tegixlik mahtaxqa sazawer qilidu. 6 qerindaxlar, silerning menpeitinglar uchun bu ixlargha ozumni we apollosni misal qildim. mening meqsitim, silerning muqeddes yazmilarda yezilghanlargha hilapliq qilmanglar degen sozning menisini chuxinip, birimizni yene birimizdin ustun bahalap mahtanmasliqinglar uchundur. 7 nemixqa siler ozunglarni baxqilardin ustun dep qaraysiler? ejeba, silerde bar bolghan barliq iltipatlar huda teripidin berilmigenmu? undaqta, siler nemixqa bu iltipatlargha huddi ozunglargha tayinip erixkendek mahtinisiler? 8 siler hazir biz mohtaj bolghan hemme iltipatlargha ige bolduq, etiqad jehettiki barliq qabiliyetlerge erixtuq, dep oylaydikensiler-de!? siler ozunglarche korenglep, bizni kozge ilmay, ozunglarla padixahtek boluwapsiler-de!? men heqiqetenmu silerning hudaning padixahliqida hokum suruxunglarni umid qilimen. chunki, rasttinla xundaq bolghan bolsanglar, bizmu siler bilen bille hokum surgen bolattuq! 9 lekin meningche, huda biz elchilerni eng towen orungha qoydi. chunki, biz huddi olumge hokum qilinip, sazayi qilinghan mehbuslardek, putkul kainat, yeni perixtiler we insanlar aldida tamaxigha qalduq. 10 biz eysa mesihke mensup bolghanliqimiz uchun, kopchilik teripidin nadanlar dep qaralduq, lekin siler bolsanglar eysa mesihke mensup bolghanliqinglar uchun, ozunglarni eqilliq dep qarawatisiler. biz ajiz dep qaralduq. lekin, siler bolsanglar ozunglarni etiqadimiz kuchluk dep hesablawatisiler. siler hormetke sazawer boldunglar, lekin biz bolsaq kemsitilduq! 11 biz ta hazirghiche pat-patla a-yalinga, urup-soqulux, sersanliq-sergerdanliqta yuruwatimiz. 12 ikki bilikimizge tayinip, ixlep jan beqiwatimiz. bizge til-ahanet qilghanlargha beht tilewatimiz, ziyankexlikke uchrisaq, berdaxliq beriwatimiz. 13 tohmet qilinsaq, mehribanlarche jawap qayturuwatimiz. biz ta hazirghiche dunyaning ehliti, insanlarning supurundisi, dep qariliwatimiz. 14 bu sozlerni yezixtiki meqsitim, silerni hijil qilix emes, belki silerni soyumluk perzentlirim dep qarap, silerge telim berixtur. 15 eysa mesihke baghlanghan yengi hayatinglarda silerge telim berguchiler kop bolsimu, lekin atanglar peqet men birla. chunki, siler men yetkuzgen hux hewerni qobul qilghanda, men silerning etiqad jehettiki atanglar boldum. 16 xuning uchun, silerning meni ulge qilixinglarni otunimen. 17 etiqad yolida oz oghlumdek qedirlik we ixenchlik bolghan timotiyni muxundaq qilixinglargha yardem bersun dep, yeninglargha ewetimen. u silerge mening eysa mesihke mensup bolghan yengi hayatimni qandaq otkuzgenlikimni eslitidu. bu del mening herqaysi jaylardiki jamaetchilikke ogetkenlirim bilen birdek. 18 aranglarda beziler meni yenimizgha kelmeydu dep oylap, tekebburluq qiliwatidu. 19 lekin, huda buyrusa, yeqinda choqum yeninglargha barimen. u chaghda, bu hakawurlarning nemini sozleydighanliqini emes, belki ularda muqeddes rohning ku-qudritining zadi bar yaki yoqluqini korup baqimen. 20 chunki, hudaning padixahliqi soz arqiliqla emes, belki muqeddes rohning ku-qudriti arqiliq ayan bolidu. 21 silerge tayaq elip baraymu yaki mehir-muhebbet we mulayimliqmu? qaysisini halaysiler?

5:1 men heqiqeten aranglarda jinsiy ehlaqsizliqning bar ikenlikini anglidim. bu hil ehlaqsizliq hetta butpereslerning ichidimu uchrimaydu. biri ogey anisi bilen dawamliq bir orunda yetiptu! 2 xundaq turuqluq, siler yene etiqadimiz kamaletke yetti, dep mahtinip yurisiler. siler bu ixqa qattiq qayghurup, bundaq qilghuchini aranglardin qoghlap chiqirixinglar kerek emesmu? 3 men silerdin yiraqta bolsammu, qelbim siler bilen bille. huddi men aranglarda turghandek, bu gunahni sadir qilghuchini rebbimiz eysaning nami bilen konglumde soraqqa tarttim. 4 xunga, siler hemme etiqadchilarni chaqirip, rebbimiz eysaning nami bilen bir yerge jem bolghanda, menimu siler bilen bille dep qarap, rebbimiz eysaning ku-qudriti bilen 5 u ademni etiqadchilar jamaetchilikidin qoghlap chiqirip, xeytanning ilkige qayturunglar. buning bilen, u yaman yoldin yenip, gunahkar tebiitining kuchidin qutulup, rebbimiz eysa qayta kelgen kuni qutquzulsun. 6 silerning mahtinixinglar toghra emes. kichikkine hemirturu putun hemirni bolduralaydu degen sozni yahxi bilisilerghu? 7 xunga, jamaetchilikning pak boluxi uchun, bundaq gunahkarni aranglardin chiqiriwetinglar. siler alliburun paklanghansiler. chunki, otup ketix heytining qurbanliq qozisi bolghan eysa mesih bizning gunahlirimizning kechurum qilinixi uchun qurbanliq qilinghan. 8 xuning uchun, huddi yehudiylar otup ketix heytini otkuzuxtin ilgiri oylirini hemirturuchtin haliy qilghandek, bizmu burunqi hayatimizdiki hemirturuchni, yeni yamanliq we ochmenlikni taxlap, eysa mesihke baghlanghan yengi hayatimizni semimiylik we heqiqet ichide xad- huramliqta otkuzeyli. 9 aldinqi hetimde silerge xehwaniy heweslerge berilgen ehlaqsiz ademler bilen alaqe qilmasliq toghrisida yazghanidim. 10 xubhisizki, men eysa mesihke etiqad qilmaydighanlar arisidiki xehwaniy heweslerge berilgen ehlaqsizlar, achkozlukler, aldamchilar yaki butperesler bilen alaqe qilmanglar, demekchi emesmen. eger xundaq degen bolsam, bu dunyadin ayrilixqa mejbur bolattinglar. 11 lekin, hazir men ozini etiqadchi dep atiwalghan, emeliyette xehwaniy, achkoz, butperes, tohmethor, haraqkex yaki aldamchi kixiler bilen alaqe qilmasliqinglarni, hetta ular bilen hemdastihanmu bolmasliqinglarni yazdim. 12-13 chunki, etiqadchilar jamaetchilikining ezasi emeslerni soraq qilixqa bizning neme hoquqimiz bar? ularni huda ozi soraq qilidu. lekin, etiqadchilar jamaetchilikining ezalirini soraq qilixqa bizning hoquqimiz bar. xunga, muqeddes yazmilarda yezilghinidek: yamanliq qilghuchini aranglardin qoghlap chiqiringlar.

6:1 aranglarda bir etiqadchining yene bir etiqadchi ustidin dewaliri bolsa, uni etiqadchilarning bir terep qilixigha tapxurmay, hudani tonumaydighan soraqchigha erz qilip barghini qandaq bolghini? 2 eysa mesih qaytip kelgendin keyin bu dunyani soraq qilidighanlarning hudaning muqeddes helqi ikenlikini bilmemsiler? siler dunyani soraq qilidighanlardin ikensiler, undaqta bundaq kichikkine dewalarni bir terep qilixqa yarimamsiler? 3 kelguside perixtilerni soraq qilidighanliqinglarni bilmemsiler?! xundaq iken, hazirqi turmuxunglarda etiqadchilar arisidiki kichik dewalarni hel qilixni choqum bilixinglar kerek. 4 xundaq turuqluq, aranglarda dewalar korulginide, nemixqa uni hel qilix uchun eysa mesihni tonumaydighan, etiqadchilar jamaetchiliki bilen ohximaydighan kozqaraxta bolghan soraqchilargha barisiler? 5 bu nemidegen xermende ix-he! etiqadchilar arisida bu dewalarni hel qilghudek parasetlik birer kixi yoqmu? 6 yene kelip, siler qerindaxlar bir-biringlar bilen dewalixiwatisiler, yene kelip etiqadsizlar aldida dewalixiwatisiler! 7 emeliyette, bir-biringlar ustidin dewalixix siler uchun chong meghlubiyettur. undaq qilixtin kore, ozara bezibir naheqliqke uchrisanglar yaki az-tola aldansanglar neme boptu? 8 biraq siler naheqliqke uchrimay, eksiche ozunglar naheqliq qiliwatisiler we baxqilarni aldawatisiler, hetta qerindaxliringlarghimu xundaq qiliwatisiler! 9 yamanliq qilghuchilarning hudaning padixahliqigha kirelmeydighanliqini bilmemsiler? siler oz-ozunglarni aldimanglar! barliq jinsiy ehlaqsizliq qilghuchilar, butperesler, zinahorlar, hezilekler, er bilen er yaki ayal bilen ayal ara jinsiy munasiwet qilghuchilar, 10 oghrilar, achkozler, haraqkexler, tohmethorlar we aldamchilargha hudaning padixahliqida urun yoq. 11 beziliringlar burun mana xundaqlardin idinglar. lekin, rebbimiz eysa mesihning ku-qudriti we hudaning rohi arqiliq gunahinglar yuyulup, hudagha ataldinglar we huda teripidin heqqaniy adem dep jakarlandinglar. 12 beziler: huda teripidin meni qilinmighan bolsa, neme qilimen desem oz ihtiyarim deyixi mumkin. lekin, hemme ix paydiliq boluwermeydu. neme qilimen desem, oz ihtiyarim deyilsimu, lekin hech nersige qul bolmasliqimiz kerek. 13 tamaq qorsaq uchun, qorsaq tamaq uchun degenlik toghra. lekin beziler huddi xuningdek, jinsiy ehlaqsizliqmu ten uchundur, dep qaraydu. bundaq qarax toghra emes. qorsaq we tamaq peqet bu dunyadila bolup, huda her ikkilisini yoqitidu. tenimiz bolsa u dunyadimu bolidu. bilixinglar kerekki, tenimiz u jinsiy ehlaqsizliq uchun emes, belki rebbimiz uchundur. rebbimiz bolsa tenimizning ehtiyajini teminleydu. 14 huda oz qudriti bilen rebbimizni tirildurginidek, biznimu tirilduridu. 15 bizning tenimizning eysa mesihning tenining ezaliri ikenlikini bilmemsiler? undaqta, aranglarda biri eysa mesihning tenining ezasi bolghan oz tenini, bir pahixe ayalning teni bilen birlexturse bolamdu? hergiz bolmaydu! 16 pahixe ayal bilen birge bolghan kixining uning bilen bir ten bolidighanliqini bilmemsiler? chunki, muqeddes yazmilarda er-ayal toghruluq: ikkisi bir ten bolidu deyilgen. 17 wehalenki, rebbimiz bilen birlexken kixi bolsa uning bilen rohiy jehette bir bolidu. 18 xuning uchun, jinsiy ehlaqsizliqtin yiraq bolunglar. insanlar sadir qilghan baxqa gunahlarning hemmisi tenning sirtida bolidu. lekin, jinsiy ehlaqsizliq qilghuchi oz tenige qarxi gunah qilghan bolidu. 19 teninglarning muqeddes rohning ibadethanisi ikenlikini bilmemsiler? huda silerge ata qilghan muqeddes roh qelbinglarda yaxaydu. siler ozunglargha emes, belki hudagha mensupsiler. 20 chunki, u silerni eysa mesihning qimmetlik qeni bilen ozige mensup qildi. xuning uchun, teninglarni hudani ulughlaxqa atanglar.

7:1 emdi siler hetinglarda otturigha qoyghan mesililerge keleyli. siler erlerning oz ayallirigha yeqinlaxmasliqi yahximu? dep sorapsiler. 2 mening jawabim xuki, aranglarda yuz bergen jinsiy ehlaqsizliqtin saqlinix uchun, herbir jup er-ayal oz hemrahliri bilen bir orunda yatsun. 3 er ayaligha nisbeten erlik mejburiyitini ada qilixi, ayalmu erige nisbeten ayalliq mejburiyitini ada qilixi kerek. 4 ayalning teni peqet ozigila emes, erigimu teelluqtur. xuninggha ohxaxla, erning tenimu ozigila emes, ayalighimu teelluqtur. 5 er-ayal bir-birining jinsiy telipini ret qilmasliqi kerek. peqet putun zehninglar bilen dua qilix meqsitide oz maqulluqunglar bilen waqitliq birge yatmasliqqa kelixkendin baxqa waqitlarda bir-biringlardin ayrilip yatmanglar. bolmisa, xeytan silerning ozunglarni tutuwalalmighanliqinglardin paydilinip, silerni zinahorluq qilixqa azdurup ketixi mumkin. 6 waqitliq ayrilip turux toghrisidiki bu sozlirim peqetla bir teklip, buyruq emes. 7 elwette, hemminglarning manga ohxax toy qilmasliqinglarni halayttim. lekin, bu ixta hemme adem ohxax emes. chunki, huda iltipat korsitip, bezilerge toy qilixni, bezilerge bolsa toy qilmay otuxni bergen. 8 emdi jorisi olup ketken er we ayallargha kelsek, silerge xuni eytip qoyayki, silerning manga ohxax toy qilmay yaxighininglarni yahxi deymen. 9 lekin, ozunglarni tutuwalalmisanglar, nikahlininglar. chunki, xehwet otida koygendin kore, nikahliq bolghan yahxidur. 10 nikahliq bolghan etiqadchilargha kelsek, ulargha xuni buyruymenki, ayal eridin ajraxmisun. bu meningla emes, belki rebbimizningmu buyruqidur. 11 ajraxqan bolsa, qayta toy qilmisun yaki oz eri bilen qaytidin yarixiwalsun. ermu ayalini qoyuwetmisun. 12 qalghanliringlargha kelsem, gerche bu toghruluq rebbimizdin hechqandaq buyruq almighan bolsammu, lekin men silerge xuni eytimenki, eger toy qilghandin keyin er eysa mesihke etiqad qilip, ayali etiqad qilmighan bolsa biraq dawamliq birge yaxaxqa razi bolsa, u chaghda eri uni qoyuwetmisun. 13 eger toy qilghandin keyin ayal eysa mesihke etiqad qilip, eri etiqad qilmighan bolsa biraq dawamliq birge yaxaxqa razi bolsa, u chaghda ayali uningdin ajraxmisun. 14 chunki, eysa mesihke etiqad qilmighan hemrahi uning etiqadchi eri yaki ayali arqiliq huda teripidin qobul qilinip, ularning nikahi hudaning neziride yenila pak bolidu. undaq bolmighanda, ularning perzentliri napak bolatti, emeliyette paktur. 15 biraq, etiqad qilmighan terep ayrilimen dese, ayrilsun. etiqadchi er bolsun yaki ayal bolsun, bundaq ehwalda oz nikahini zorlap dawamlaxturuxining hajiti yoq. wehalenki, huda silerni hemrahinglar bilen inaqliqta yaxaxqa chaqirghan. 16 ey etiqadchi ayal, belkim ering sen arqiliq eysa mesihke etiqad qilip, qutquzuluxi mumkin. ey etiqadchi er, belkim ayaling sen arqiliq eysa mesihke etiqad qilip, qutquzuluxi mumkin. etiqad yoligha chaqirilghan waqittiki salahiyet mesilisi 17 herkim huda teripidin chaqirilghanda rebbimiz eysa uninggha ata qilghan salahiyet boyiche yaxawersun. buni hemme etiqadchilar jamaetchilikige buyruymen. 18 mesilen, bir kixi huda teripidin chaqirilixtin burun yehudiy dinigha kirix uchun hetne qilinghan bolsa, u buni yoxurmisun. bir kixi huda teripidin chaqirilghanda hetne qilinmighan bolsa, xundaq turuwersun. 19 etiqad qilghuchining hetne qilinghan yaki qilinmighanliqi muhim emes, eng muhimi uning hudaning emrlirige emel qilixidur. 20 herkim huda teripidin chaqirilghanda qandaq salahiyette bolghan bolsa, xu salahiyetni saqlisun. 21 eger sen huda teripidin chaqirilghanda qul bolghan bolsang, ozungning qul bolghanliqingdin qayghurma. lekin, hor bolalisang, pursetni qoldin berme. 22 huda teripidin chaqirilghan kixi qul bolsa, u rebbimiz eysagha mensup bolghanliqidin rohiy jehette azad qilinghan erkin ademge aylinidu. xuningdek, huda teripidin chaqirilghan kixi erkin adem bolsa, u eysa mesihke itaet qilghanliqidin uning quligha aylinidu. 23 huda eysa mesihning qimmetlik qeni bilen silerni gunahning ilkidin horlukke chiqardi. xunga, emdi siler hudagha itaet qilinglar, insanlarning oy-pikirlirige qul bolmanglar. 24 qerindaxlar, herkim huda teripidin chaqirilghanda qandaq salahiyette bolghan bolsa, hudagha baghlanghan yengi hayatida xu boyiche yaxisun. 25 hetinglardiki boyigha yetken qizlar mesilisige kelsek, rebbimizdin ular toghrisida birer emr almidim. xundaqtimu, oz pikirlirimni otturigha qoymaqchimen. rebbimiz manga rehim-xepqet korsetkenliki uchun, mening sozlirim ixenchliktur. 26 men xundaq qaraymenki, bugunki qiyinchiliqlargha nezer salghanda, herkim eysa mesihke etiqad qilghan chaghdiki salahiyitide qalghini yahxi. 27 oylengen bolsang, ayalingni qoyuwetixni oylima. oylenmigen bolsang, oylinimen deme. 28 lekin, oylensengmu gunah qilghan bolmaysen. boyigha yetken qizlarmu erge tegse, gunah qilghan bolmaydu. biraq, nikahliq bolghanlarning kundilik turmuxta hilmuhil qiyinchiliqliri bolidu. men silerning bu qiyinchiliqlardin saqlinixinglarni halaymen. 29 qerindaxlar, xuni demekchimenki, hudagha hizmet qilidighan waqtimiz qistur. bundin keyin, hudagha hizmet qilixta oylengen erler oylenmigendek, putun niyiti bilen hudagha hizmet qilsun. 30 matem tutux, huxal bolux yaki bay bolux hudagha hizmet qilixta hergiz tosalghu bolmisun. 31 bu dunya bayliqliridin behrimen boluwatqanlarmu bayliqqa berilip ketmisun. chunki, bu dunya otkunchidur. 32 ghemsiz boluxunglarni umid qilimen. oylenmigen er rebbimizni hursen qilix uchun, rebbimizning ixlirining ghemini qilidu. 33 lekin, oylengen er ayalini hursen qilix uchun, bu dunyaning ixlirining ghemini qilidu. 34 xuning bilen, uning kongli ikkige bolunup ketidu. ersiz ayal yaki nikahliq bolmighan qiz bolsa jismaniy we rohiy jehette ozini hudagha atax meqsitide rebbimizning ixlirining ghemini qilidu. lekin, nikahlanghan ayal bolsa erini hursen qilix uchun, bu dunyaning ixlirining ghemini qilidu. 35 buni silerning put-qolunglarni chuxep qoyux uchun emes, belki silerge paydisi bolsun we konglini ikkige bolmey, ozlirini rebbimizge atap, uning uchun yaxisun, dep eytiwatimen. 36 eger bir kixi wedilexken qizini artuqche saqlitip qoyup, uning bilen toy qilmighan bolsa we xu sewebtin bu qizgha yuz kelelmeydighanliqini hes qilsa, undaqta tegixlik dep qarighan ixni qilsun, yeni uni emrige alsun. bundaq qilix gunah qilghanliq bolmaydu. 37 biraq, bir kixi besim astida emes, oz iradisi bilen wedilexken qizini emrige almasliqqa qarar qilghan bolsa hemde xehwitini besiwalalaydighan bolsa, yahxi qilghan bolidu. 38 qisqisi, toy qilix yahxi, toy qilmasliq tehimu yahxi. 39 eri hayat chaghda ayali erige nikahta baghlanghan bolidu. lekin eri olup ketse, halighan kixi bilen nikahlinixqa erkindur. lekin, u kixi etiqadchi boluxi kerek. 40 biraq, tul ayal tul peti tursa, tehimu behtlik bolidu. bu mening kozqarixim. lekin men oylaymenki, bu kozqariximgha hudaning rohi yetekchilik qildi.

8:1 emdi hetinglardiki butqa atap nezir qilinghan goxni yeyix yaki yemeslik mesilisige keleyli. siler hemmimizning bu mesilige nisbeten bilimimiz bar, dep qaraysiler. biraq, bilimi kop bolghan adem tekebburlixip ketixi mumkin. lekin, mehir-muhebbiti kop bolghan adem bolsa qerindixining etiqadini mustehkemlexke purset izdeydu. 2 ozini bilermen chaghlaydighan kixi emeliyette bilixke tegixlik nersilerni bilmeydu. 3 lekin, hudani soygen kixi hudaning neziride heqiqeten bilimge ige adem bolidu. 4 hox, emdi butqa atap nezir qilinghan gox mesilisige keleyli. bizge melumki, kop ademler choqunuwatqan butlar huda emestur. yegane hudadin baxqa ilah yoqtur. 5 gerche beziler dunyada nurghun ilahlar bar, ular zemin we asmanda yaxaydu dep qarighan hemde ularni ozining hudasi we rebbi dep etirap qilghan bolsimu, 6 biraq biz uchun peqetla yegane huda, yeni erxtiki hudaatimizla bardur. u putkul mewjudatning yaratquchisidur, biz uning uchun yaxaymiz. xuninggha ohxax, biz uchun yegane bir res, yeni rebbimiz eysa mesih bardur. putkul mewjudat u arqiliq mewjuttur. bizmu u arqiliq yengi hayatqa ige bolduq. 7 lekin, hemme etiqadchilar bundaq bilimni tonup yetmidi. ularning beziliri etiqadchi boluxtin burun butpereslik adetlirige konup qalghachqa, hazirmu butqa atap nezir qilinghan goxni yeyixni butqa choqunux bilen barawer dep qaraydu. xunga, ular bu goxni yeyixke juret qilalmaydu. eger ular bu goxni yep qalghan bolsa, ozlirini bulghanduq dep hes qilip, wijdani azablinidu. 8 emeliyette, herqandaq yemeklikni yeyix-yemeslik bilen ozimizni hudagha yeqinlaxturghili bolmaydu. uni yesek, hudagha yeqinlixip qalmaymiz, yemisekmu hudadin yiraqlixip ketmeymiz. 9 lekin ehtiyat qilinglarki, silerning melum yemeklikni yeyix-yemeslik erkinlikinglar bundaq bilimni tonup yetmigen etiqadchi qerindaxliringlarning gunah qilixigha sewes bolup qalmisun. 10 chunki, bundaq bilimni tonup yetmigen bir etiqadchi butning huda emeslikini bilidighan silerning buthanida otkuzuluwatqan ziyapette butqa atap nezir qilinghan goxni yewatqanliqinglarni korse, silerge egixip, oz wijdanigha qarxi halda u goxni yeyixi mumkin. undaqta, siler uning oz wijdanigha qarxi halda gunah qilixigha dewet qilghan bolup qalmamsiler? 11 aqiwette, bundaq bilimni tonup yetmigen bu qerindiximizning etiqadi silerning biliminglar tupeylidin weyran boluxi mumkin. halbuki, eysa mesih uning uchunmu qurban bolghan. 12 siler qerindaxlarni ozliri hata, dep qarighan ixlarni qilixqa dewet qilsanglar, qerindaxlar aldida gunah otkuzup, ularning wijdanini jarahetlepla qalmastin, eysa mesih aldidimu gunah qilghan bolisiler. 13 xuning uchun, eger yegen goximiz tupeylidin bundaq bilimni tonup yetmigen qerindiximizning etiqadi buzulghudek bolsa, biz bu goxni qetiy yemeyla qoyayli.

9:1 men baxqilarning mening ustumdin uni qil, buni qil deyixidin erkin emesmu? men hudaning elchisi emesmu? men rebbimiz eysani oz kozum bilen korgen emesmu? silerning etiqadinglar mening rebbimiz uchun qilghan hizmitimning netijisi emesmu? 2 gerche baxqilar meni elchi dep hesablimisimu, lekin men siler uchun heqiqeten eysa mesihning elchisi. chunki, silerning mendin hux hewerni anglap, rebbimizge etiqad qilghininglar mening elchi ikenlikimning ispati. 3 mening elchi ikenlikimdin gumanlinidighanlargha beridighan jawabim mundaq: 4 biz elchi bolghanikenmiz, etiqadchilar teripidin yemek- ichmek bilen teminlinix hoquqimiz yoqmu? 5 rebbimiz eysaning oz iniliri hemde petrus we baxqa elchilerdek bizningmu seperde biz bilen ohxax etiqadi bar ayallirimizni hemrah qilip yurux heqqimiz yoqmu? 6 ejeba, peqet barnaba bilen menla etiqadchilar teripidin teminlenmey, oz emgikimiz bilen kun kechuruximiz kerekmu? 7 kim oz puli bilen lexkerlik qilidu? kim kochet tikip, uning mewisini yemeydu? kim mal beqip, uning sutini ichmeydu? 8 men bularni peqet insanning kozqarixi boyiche dedimmu? yaq, bu heqte tewrat qanunidimu ohxax deyilgenghu! 9-10 musa peyghemberge chuxurulgen tewrat qanunida: haman tepken okuzning aghzini boghma dep yezilghan. bu yerde hudaning kongul bolgini peqet okuzlermu yaki buni mehsus biz uchun eytqanmu? bu xubhisiz biz uchunmu yezilghandur. chunki, yerge uruq terighuchimu, haman tepkuchimu ozige tegixlik uluxini elix umidi bilen ixleydu. 11 xuning uchun, aranglarda hux hewerni yetkuzux arqiliq rohiy uruq chechip, silerdin maddiy jehette hosul elix heddidin exip ketkenlik bolamdu? 12 baxqa telim berguchilerning silerdin teminlinix hoquqi bolghan yerde, bizning teminlinix hoquqimiz tehimu bolmamdu? lekin, biz bu hoquqimizdin paydilanmiduq. eksiche, eysa mesih toghrisidiki hux hewerning tarqilixigha tosalghu bolup qalmasliqimiz uchun, herqandaq ixqa berdaxliq beriwatimiz. 13 yerusalemdiki chong ibadethanida ixleydighanlarning kixilerning ibadethanigha elip kelgenliri bilen teminlinidighanliqini we qurbanliq supisida wezipide bolghanlarningmu qilinghan qurbanliqlardin uluxi barliqini bilmemsiler? 14 xuninggha ohxax, rebbimiz hux hewerni tarqitidighanlarning turmuxi hux hewerni qobul qilghanlar teripidin qamdalsun, dep buyrughanidi. 15 lekin, men bu hoquqning hechqaysisidin paydilanmidim. hazirmu men bu hetni bu hoququmdin paydilinay, dep yeziwatqinim yoq. men oluxke razimenki, biraq bu ix uchun mahtiniximning quruq soz bolup qelixigha yol qoymaymen. 16 hux hewerni tarqatqanliqimgha kelsek, uning bilen mahtinalmaymen, elwette. chunki, hux hewerni tarqitix mening burchum. uni tarqatmisam bolmaydu! 17 eger hux hewerni oz ihtiyarim bilen tarqatqan bolsam, hudadin heq elixim kerek idi. lekin, huda bu wezipini manga tapxurghaniken, men buni bir mesuliyet, dep orundaymen. 18 undaqta, alidighan heqqim neme? u bolsimu hux hewer yetkuzuxte elixqa tegixlik heqni telep qilix hoququmdin paydilanmay, kixilerni hux hewerge heqsiz ige qilixtur. 19 men hechkimdin heq almighanliqim uchun, ularning telepliridin erkin. lekin, tehimu kop ademning eysa mesihke etiqad qilixi uchun, kopchilikning qulidek yaxap keldim. 20 yehudiylarning eysa mesihke etiqad qilixi uchun, yehudiylar arisida bolghinimda yehudiylardek yaxawatimen. tewrat qanunining ilkidin azad qilinghan bolsammu, tewrat qanunining ilkide yaxaydighanlarning eysa mesihke etiqad qilixi uchun, xu kixilerdek yaxawatimen. 21 xuninggha ohxax, tewrat qanuni bilen munasiwiti yoq yehudiy emesler arisida bolghinimda, xu kixilerge ohxax yaxawatimen. bu, hudaning qanunidin chetnep kettim degenlik emes, chunki men eysa mesihning qanunigha itaet qilip yaxawatimen. 22 huda toghrisidiki bilimni tonup yetmigenliktin wijdani asanla azablinidighan etiqadchilarning arisida ulargha ohxax yaxawatimen. bundaq qiliximdiki meqset, ularning etiqadini mustehkemlextur. barliq charilerni ixlitip tehimu kop kixilerning qutquzuluxi uchun, meyli men qandaqla kixilerning arisida bolay, huda meni qilmighanla bolsa, xu kixilerning adetliri boyiche yaxaymen. 23 men tehimu kop kixilerning bu hux hewerni qobul qilip, uningdin kelidighan behttin men bilen bille teng behrimen boluxi uchun, bu ixlarni qiliwatimen. 24 yugurux musabiqisige chuxkenlerning hemmisi yugurgen bolsimu, mukapatni yalghuz birla kixining alidighanliqini bilisiler. silermu hudaning mukapatigha erixix uchun yengip chiqqan tenheriketchidek yuguruxunglar kerek. 25 musabiqige chuxken herbir tenheriketchi waqitliq mukapatqa ige bolux uchun qattiq mexiq qilidu. biz bolsaq menggu chirimeydighan mukapatqa ige bolux uchun mexiq qilimiz. 26 xuning uchun, men nixansiz yuguruwatqan kixidek yuguruwatqinim yoq. xundaqla, huddi bokschigha ohxax atqan muxtumni box ketkuzuwatqinim yoq. 27 hux hewerni yetkuzup bolghandin keyin, hudaning aldida mukapatqa erixixke layaqetsiz bolup qalmasliqim uchun, tenimni etiqad yolida yaxaxqa qattiq kondurup, ozumni tizginlewatimen.

10:1-2 qerindaxlar, musa peyghember zamanidiki ejdadlirimizning misirdin chiqqanda chol-bayawanda bexidin otkuzgen kechurmixlirini toluq chuxinixinglarni umid qilimen. ularning hemmisi xu chaghda huda ata qilghan yol baxlighuchi bulutning yeteklixi astida bolup, hudaning mojizisi arqiliq qizil dengizdin saq- salamet mengip otti. ularning qizil dengizdin otuxi huddi etiqadchilarning chomulduruxni qobul qilghinidek bolup, ularning hemmisi musa peyghemberge egexkuchilerdin boldi. 3-4 ularning hemmisi huda ata qilghan ohxax bir yemeklikni yegen we rohiy tax tin chiqqan ohxax bir suni ichken. ulargha hemrah bolup kelgen bu rohiy tax del eysa mesih idi. 5 xundaqtimu, ularning kopinchisi hudani hursen qilmidi. xunga, ular olup, jesetliri chol-bayawanda qaldi. 6 ulardek yaman ixlargha berilmeslikimiz uchun, bu weqelerdin ibret eliximiz kerek. 7 siler ularning beziliridek butqa choqunidighanlardin bolmanglar. huddi muqeddes yazmilarda yezilghandek, ozliri choqunidighan butlarni huxal qilix uchun, ular keyin olturup halighanche yep-ichixip, keyp-sapa qilixti. 8 biz ularning beziliridek jinsiy ehlaqsizliq qilmayli. ular mana xundaq qilip, yigirme u mingi bir kundila halak boldi. 9 biz ularning beziliridek meqsetlik halda gunah qilip, rebbimiz bizni jazalamdu- jazalimamdu, dep uni sinimayli. xu chaghda, undaq qilghanlarni zeherlik yilanlar cheqip olturgenidi. 10 biz ularning beziliridek hudadin narazi bolup, uningdin aghrinmayli. xu chaghda, bundaq qilghanlar huda ewetken jan alghuchi perixte teripidin olturulgenidi. 11 bu weqeler bizlerge sawaq bolux uchun ularning bexigha kelgenidi. xundaqla, bu weqeler ahir zamanda yaxawatqan bizlerning ulardek bolup qalmasliqimiz heqqide agahlandurux uchun hatirilengenidi. 12 xuning uchun, ozini etiqadta put tirep turuwatimen, dep hesablaydighanlar yiqilip chuxuxtin pehes bolsun. 13 siler du kelgen sinaqlargha baxqa ademlermu ohxax du kelgen. huda ixenchliktur! u silerni berdaxliq berix chekinglardin halqighan sinaqlargha uchratmaydu. huda silerning sinaqqa du kelgende put tirep turalixinglar uchun, azduruluxtin saqlinix yolini echip beridu. 14 xu sewebtin, qedirlik qerindaxlirim, butperesliktin saqlininglar. 15 silerni eqil-hoxi jayida kixiler dep qarap, buni eytiwatimen. eytqanlirimgha ozunglar baha beringlar. 16 biz rebbimizni hatirilex uchun otkuzuluwatqan dastihanda jem bolup, hudagha xukur eytip jamdiki xarabni ichkende we bir nanni boluxup yegende, eysa mesihning biz uchun qurban bolghan teni we qenining hesabigha kelgen iltipatidin ortaq behrimen bolimiz. 17 biz etiqadchilar kop bolsaqmu, hemmimiz birla nanni boluxup yegenlikimiz uchun, rohiy jehette bir ten bolimiz. 18 israillargha qaranglar, ular yerusalemdiki chong ibadethanida hudagha qurbanliq qilinghan goxni yeyix bilen ibaditini ipadileydu. 19 men bundaq deyix arqiliq butqa atap qurbanliq qilinghan nersining birer ehmiyiti bar yaki but heqiqiy huda demekchimenmu? 20 hergiz undaq emes! demekchi bolghinim xuki, butperesler qurbanliqlirini hudagha emes, jinlargha ataydu. silerning jinlar bilen xerik boluxunglarni halimaymen. 21 siler hem rebbimizning jamidikidin, hem jinlarning jamidikidin ichsenglar bolmaydu. hem rebbimizning dastihinigha, hem jinlarning dastihinigha dahil bolsanglar bolmaydu. 22 bundaq qilsaq, rebbimizning ghezipini qozghaymiz. uning jazalixidin qechip qutuluxqa kuchimiz yetemdu?! 23 beziler: huda teripidin meni qilinmighan bolsa, neme qilimen desem oz ihtiyarim deyixi mumkin. lekin, hemme ix paydiliq boluwermeydu. neme qilimen desem, oz ihtiyarim degen bu soz toghra bolsimu, lekin hemme ix qerindaxlirining etiqad jehette kuchluk bolup yetilixige yardem berelmeydu. 24 herkim peqet oz menpeitinila emes, baxqilarningmu menpeitini kozlisun. 25 gox dukinida setilghan goxlerni butqa atap nezir qilinghanmu- qilinmighanmu, dep suruxturup yurmey, pak wijdan bilen yeweringlar. 26 chunki, muqeddes yazmilarda yezilghinidek: yer yuzi we uningdiki hemme nerse rebbimizge teelluqtur. 27 eger eysa mesihke etiqad qilmighan bir kixi silerni ziyapetke chaqirsa we silermu barmaqchi bolsanglar, aldinglargha qoyulghan hemme nersini butqa atap nezir qilinghanmu-qilinmighanmu, dep suruxturmey, pak wijdan bilen yeweringlar. 28 lekin, baxqa biri silerge: bu nezir qilinghan gox dese, u kixining etiqadini oylap u goxni yemenglar. chunki, bu goxni yeyix uning neziride gunah bolidu. 29 bu yerde silerning wijdaninglarni emes, belki u kixining wijdanini demekchimen. undaqta, neme uchun baxqilarning wijdani mening erkinlikimni cheklisun? 30 eger men hudagha xukur eytip bundaq ziyapetke qatnaxsam, yene neme uchun xukur eytip yegen bu yemeklikim sewebidin eyiblinixke uchrixim kerek? 31 muhimi, neme yep, neme ichixinglar, qandaqla ix qilixinglardin qetiynezer, uni peqet hudaning ulughlinixi uchun qilinglar. 32 baxqilarni, meyli ular yehudiylar, yehudiy emesler yaki hudagha mensup jamaetchiliktiki etiqadchilar bolsun, gunahqa baxlaydighan ixni qilmanglar. 33 ozummu silerge degenlirim boyiche ix qilimen. men herqaysi jehettin hemme ademni hursen qilixqa tiriximen. chunki, men oz menpeitim uchun emes, belki kopchilikning qutquzuluxi uchun ularning menpeitini kozleymen.

11:1 men eysa mesihni ozumge ulge qilghinimdek, silermu meni ozunglargha ulge qilinglar. 2 daim meni eslep turghanliqinglar we men silerge yetkuzgen telimlerge emel qilghanliqinglar uchun silerni mahtaymen. 3 lekin, xunimu bilixinglarni umid qilimenki, hemme erning bexi eysa mesihtur. ayalning bexi er, eysa mesihning bexi bolsa hudadur. 4 xunga, ibadetke qatnaxqanda bir er bexigha birneme artip dua qilsa yaki hudaning wehiysini yetkuzse, u oz bexi bolghan eysa mesihke hormetsizlik qilghan bolidu. 5 bir ayal bexigha birnerse artmay dua qilsa yaki hudaning wehiysini yetkuzse, umu oz bexi, yeni oz erige hormetsizlik qilghan bolidu. bundaq ayalning chechi chuxuruwetilgen ayaldin perqi yoqtur. 6 eger ayal bexigha birnerse artixni halimisa, undaqta u chechini keskuzuwetsun. wehalenki, bir ayalning chechining kesilixi yaki chuxuruluxi nomus ix bolghaniken, undaqta u ayal ibadetke qatnaxqanda bexigha birneme artsun. 7 erler bolsa ibadetke qatnaxqanda, bexigha birnerse artmasliqi kerek. chunki, er hudaning obrazida yaritilghan bolup, hudaning xan-xeripini eks etturidu. ayal bolsa erning xan-xeripini eks etturidu. 8 chunki, insan yaritilghan chaghda, er ayaldin emes, ayal erdin yaritilghan. 9 xundaqla, er ayal uchun emes, ayal er uchun yaritilghan. 10 xuning uchun, ayallarning bexigha birnerse artix yaki artmasliq hoquqi bar bolsimu, buni muwapiq ixletsun. bu hem perixtiler uchundur. 11 halbuki, rebbimizge baghlanghan yengi hayatimizda ayallar erlerdin mustesna emes, erlermu ayallardin mustesna emes. 12 chunki, ayal erdin yaritilghan bolsimu, lekin ermu ayaldin tughulidu. her ikkilisi putkul mewjudatni yaratqan huda teripidin yaritilghan. 13 siler ozunglar eytinglarchu, ayallarning bexigha birnerse artmay turup, hudagha dua qilixi toghrimu? 14 siler erlerning uzun cha qoyuxining ozliri uchun nomus ikenlikini tebiiy halda bilisilerghu? 15 lekin, ayallarning uzun chechi hudaning ulargha yapqu qilip bergen guzellikidur. 16 eger kimdekim bu sozlerge qarxi chiqsa, men xundaq deyeleymenki, bu biz ezeldin emel qilip keliwatqan qaide. hudagha mensup bolghan herqaysi jamaetchilikmu buni toghra, dep qaraydu. 17 towendiki ixlargha kelsek, men bu toghrisida silerni mahtiyalmaymen. chunki, silerning jem boluxunglarning paydisidin ziyini kop boluwatidu. 18 birinchidin, siler ibadetke jem bolghininglarda, aranglarda guruhlargha bolunuxler bolghanliqini anglidim. bu gepke qismen ixendim. 19 aranglarda bolunuxlerning peyda boluxidin saqlanghili bolmaydu. lekin muxundaq bolghanda, zadi kimning hudani hursen qilidighanliqini koruwalghili bolidu. 20 siler rebbimizni hatirilex meqsitide otkuzulidighan dastihangha jem bolimiz, deysiler. emeliyette, buning uchun jem bolmaydikensiler. 21 chunki, siler bir-biringlarni saqlimay, ozunglar elip kelgen tamaqni ozunglar yeweridikensiler-de, beziler qanghuche yep-ichidiken, yene beziler a qalidiken. 22 yep-ichixke oz oyliringlar bar emesmu? yaki bu yerge hudagha mensup bolghan etiqadchilar jamaetchilikini kozge ilmay, yeydighan nersisi yoqlarni hijil qilixqa jem boldunglarmu? silerge neme desem bolar? silerni mahtaymu? yaq, bu ixta silerni hergiz mahtiyalmaymen! 23 rebbimizning dastihini toghruluq men silerge yetkuzgen telimlerni rebbimizdin alghanmen. rebbimiz eysa satqun teripidin tutup berilgen keche, qoligha bir nan elip, 24 hudagha xukur eytip, nanni oxtup turup: bu mening siler uchun pida bolidighan tenimdur. meni eslep turux uchun buningdin yenglar dedi. 25 huddi xuningdek, tamaqtin keyin u yene jamni qoligha elip: bu jamdiki xaras mening qenim bilen tuzulidighan hudaning yengi ehdisining belgisidur. her qetim bundaq xarabtin ichkininglarda meni eslep turunglar dedi. 26 xuning uchun, taki rebbimiz qaytip kelguche, her qetim bu nandin yegininglarda we her qetim bu jamdikidin ichkininglarda, rebbimizning qurban bolghanliqini jakarlighan bolisiler. 27 xuning uchun, rebbimizning dastihinigha dahil bolghan herbir kixi namuwapiq halda nandin yep, jamdikidin ichse, u rebbimizning biz uchun qurban qilghan teni we aqquzghan qenigha yuz kelelmeydighan gunah qilghan bolidu. 28 xunga, herkim awwal bu ixlar ustide oz-ozini tekxurup korsun. andin, nandin yep, jamdikidin ichsun. 29 chunki, etiqadchilar rebbimizning dastihinigha dahil bolux bilen ozlirining eysa mesihning teni ikenlikini ipadileydu. buni perqlendurmey turup, nandin yegen we jamdikidin ichken kixi ozini hudaning jazasigha mehkum qilidu. 30 mana xu sewebtin, birmunchinglar jismaniy jehettin halsiz we aghriq bolup qaldinglar, hetta beziler olup ketti. 31 eger oz-ozimizni tekxurgen bolsaqiduq, bundaq jazalargha uchrimighan bolattuq. 32 lekin, gunahqa tolghan bu dunyaning ademliri bilen birlikte jazalanmasliqimiz uchun, rebbimiz bizni muxundaq jazalap terbiyilewatidu. 33 xunga, qerindaxlar, rebbimizni hatirilex meqsitide otkuzulidighan dastihangha dahil bolux uchun bir yerge jem bolghininglarda, hemmeylen toluq kelguche bir-biringlarni saqlanglar. 34 bundaq yighilix silerning jazagha uchrixinglargha sewes bolup qalmasliqi uchun, qorsiqi achlar qorsiqini oyide toydurup kelsun. baxqa mesililerge kelsek, yeninglargha barghinimda sozliximiz.

12:1 qerindaxlar, muqeddes roh ata qilghan hediyilerge kelsek, bularni toluq chuxinixinglarni halaymen. 2 silerge melumki, siler eysa mesihke etiqad qilixtin ilgiri azdurulup, jansiz butlargha choqundunglar. 3 xunga, yene azdurulup ketmeslikinglar uchun xuni bilixinglarni halaymenki, hudaning rohining yetekchilikide sozligen herqandaq kixi: eysagha lenet! demeydu. muqeddes rohning yetekchilikisizmu hechkim: eysa mesih mening rebbimdur deyelmeydu. 4 muqeddes roh ata qilghan hediyiler hilmuhildur, lekin bu hediyilerni ata qilghuchi muqeddes roh birdur. 5 rebbimiz uchun qilinidighan hizmetler hilmuhildur, lekin biz hizmet qilidighan rebbimiz birdur. 6 hudaning bizning hayatimizda qiliwatqan ixliri hilmuhildur, lekin biz arqiliq ularni qiliwatqan huda birdur. 7 putun jamaetchilikning menpeiti uchun muqeddes roh herbirimizge alahide qabiliyet ata qilidu. 8 muqeddes roh bir kixige aqilane soz qilix qabiliyitini beridu. yene bir kixige bolsa birer ix toghruluq hudadin kelgen alahide bilim beridu. 9 ohxaxla, xu muqeddes roh birige hudagha bolghan alahide ixench, yene birige kesellerni saqaytix qudritini beridu. 10 yene xu roh birige mojiziler yaritix qabiliyitini berse, yene birige hudaning wehiysini yetkuzux qabiliyitini beridu. birige birsining yetkuzgen sozlirining muqeddes rohtin kelgen yaki kelmigenlikini perqlendurux, birige ozige namelum bolghan tillarda sozlex, yene birige bolsa bu tillarni chuxendurux qabiliyitini beridu. 11 bu qabiliyetlerning hemmisini yuruxturgen birdinbir muqeddes rohtur. muqeddes roh oz iradisi boyiche bu qabiliyetlerni herbir kixige ayrim-ayrim teqsim qilip beridu. 12 gerche bizning tenimizdiki ezalar kop bolsimu, ular ozara qoxulup birla tenni texkil qilidu. xuningdek, eysa mesihning teni, yeni etiqadchilar jamaetchiliki nurghun etiqadchilardin texkil tapqan bolup, ularmu birla tendur. 13 chunki, yehudiy yaki yehudiy emes bolsun, qul yaki hor bolsun, hemmimiz ohxax muqeddes roh teripidin chomuldurulup, bir tenning, yeni eysa mesihning tenining terkibiy qismi bolup, muqeddes rohtin behrimen bolduq. 14 ten birla ezadin emes, nurghun ezalardin texkil tapidu. 15 eger put: qol bolmighanliqim uchun tenge mensup emesmen dese, bu uni tendin ayriwetelemdu? 16 eger qulaq: koz bolmighanliqim uchun tenge mensup emesmen dese, bumu uni tendin ayriwetelemdu? 17 putun ten koz bolsa, u qandaqmu angliyalaydu? putun ten qulaq bolsa, u puraqni qandaqmu sezeleydu? 18 halbuki, huda tenimizdiki herbir ezani oz hahixi boyiche orunlaxturghan. 19 eger hemmisi ohxax birla eza bolghan bolsa, uni qandaqmu ten degili bolatti? 20 emeliyette, eza kop bolsimu, lekin peqet bir tennila texkil qilidu. 21 xunga, koz qolgha: sanga ehtiyajim yoq deyelmeydu. yaki bax putqa: silerge ehtiyajim yoq! deyelmeydu. 22 del eksiche, tenning ajiz dep hesablanghan ezaliri kem bolsa bolmaydu. 23 tenning biep dep qaralghan ezalirigha tehimu koprek ehmiyet berimiz. uyatliq dep qaralghan ezalirimizni tehimu diqqet-etibar bilen yapimiz. 24 uyatliq bolmighan ezalirimizni yoxuruxning hajiti yoqtur. huda tenimizdiki qedri az dep hesablanghan ezalarning tehimu qedirlinixi uchun, xundaq orunlaxturghan. 25 buningdiki meqset, tende parchilinix bolmisun, eksiche ezalar bir-birige ohxax etibar bersun, degendin ibaret. 26 eger bir ezagha derd kelse, putkul ezalar teng derd tartidu, bir eza qedirlense, putkul ezalar teng huxal bolidu. 27 demek, hemminglar eysa mesihning tenini texkil qilghansiler. herbiringlar bu tenning ohximighan ayrim-ayrim ezasisiler. 28 xunga, huda etiqadchilar jamaetchilikide baxta elchilerni, ikkinchisige hudaning wehiysini yetkuzguchilerni, uchinchisige huda toghrisida telim berguchilerni, uningdin keyin mojize korsetkuchilerni, kesellerni saqaytix qabiliyitige ige bolghanlarni, baxqilargha yardem berguchilerni, baxqurux qabiliyiti bolghanlarni hemde ozlirige namelum bolghan tillarda sozliyeleydighanlarni teyinlidi. 29 etiqadchilarning hemmisi elchimu? hemmisi hudaning wehiysini yetkuzguchimu? hemmisi telim berguchimu? hemmisi mojize korsetkuchimu? 30 hemmisi kesellerni saqaytix qabiliyitige igimu? hemmisi ozlirige namelum bolghan tillarda sozliyelemdu? hemmisi bu tillarning menisini chuxendurelemdu? yaq, elwette undaq emes. 31 siler kopchilik uchun eng paydiliq bolghan qabiliyetlerni qoghlixinglar. lekin, silerning bu qabiliyetlerni yahxi ixlitixinglar uchun, men awwal silerge hemmidin yahxi bir yolni korsitey.

13:1 gerche men yer-yuzidiki herqandaq tilda, hetta perixtilerning tillirida sozliyelisemmu, lekin baxqilargha mehir-muhebbitim bolmisa, sozlirim qulaqqa hux yaqmaydighan daqa- dumbaq yaki yeqimsiz qongghuraq awazidek bolup qalidu. 2 gerche hudaning wehiysini yetkuzux qabiliyitim bolsimu, dunyaning putkul sirlirini bilsemmu, hudadin kelgen alahide bilimlerge ige bolsammu we taghlarni ornidin qozghitalaydighan kamil ixenchim bolsimu, lekin baxqilargha mehir-muhebbitim bolmisa, hechnemige erzimes bir adem bolup qalimen. 3 gerche putun melimni sediqe qilip beriwetsemmu, hetta hudaning hizmitide jenimni qurban qilip, tenimning otta koyduruluxige razi bolsammu, lekin baxqilargha mehir-muhebbitim bolmisa, bu qilghanlirimning manga hech paydisi yoqtur. 4 mehir-muhebbet sewrchan we mehribandur. mehir-muhebbet hesethorluq qilmaydu, mahtanchaqliq we tekebburluqmu qilmaydu. 5 mehir- muhebbet edepsizlik qilmaydu, xehsiy menpeetni kozlimeydu, asan achchiqlanmaydu we adawet saqlimaydu. 6 mehir-muhebbet naheqchiliktin hursen bolmaydu, eksiche heqiqettin huxal bolidu. 7 mehir-muhebbet hemmige berdaxliq beridu, hemmige ixench bilen qaraydu, hemme ixta umidwar we chidamliq bolidu. 8 mehir-muhebbet menggu dawamlixidu. lekin, hudaning wehiysini yetkuzidighan qabiliyet bolsa haman ahirlixidu. muqeddes rohning kuchi bilen ozige namelum bolghan tilda sozlex ahir tohtaydu, hudadin kelgen alahide bilimlermu ahirlixidu. 9 chunki, bu alahide bilimler chekliktur. xundaqla, hudaning wehiysini yetkuzux qabiliyitimizmu chekliktur. 10 bu dunyaning ahirlixixi kelgende, bundaq cheklik qabiliyetlerningmu hajiti qalmaydu. 11 bu huddi baliliq waqtimizda balilarche sozlep, balilarche oylap, balilarche muhakime qilip, chong bolghinimizda baliliqimizni taxlighinimizgha ohxaxtur. 12 biz sus korunidighan eynek arqiliq koruwatqanliqimiz uchun, hemme nersini ghowa korimiz. lekin, kelguside bolsa yuzmuyuz korimiz. hazir mening huda toghrisida bilidighinim chekliktur, u waqit yetip kelgende huda meni toluq bilgendek, menmu hemmini toluq bilidighan bolimen. 13 mana bu dunyada etiqad, umid we mehir-muhebbettin ibaret bu uchi dawamliq mewjut bolup turidu. bularning ichide eng ulu bolghini mehir- muhebbettur.

14:1 xunga, mehir-muhebbetni qoghlixinglar hemde muqeddes roh ata qilghan hediyilerge, bolupmu hudaning wehiysini yetkuzux qabiliyitige qizghinliq bilen intilinglar. 2 bir kixi muqeddes rohning kuchi bilen ozige namelum bolghan tilda sozlise, u baxqilargha emes, belki hudagha sozleydu. chunki, uning sozini hechkim chuxinelmeydu. u muqeddes rohning kuchi bilen turluk sirliq ixlarni sozleydu. 3 hudaning wehiysini yetkuzguchiler bolsa baxqilarning etiqadta osup yetilixi, righbetlinixi we teselli tepixi uchun sozleydu. 4 namelum tilda sozliguchi etiqadta oz-ozini yetilduridu. lekin, hudaning wehiysini yetkuzguchi bolsa putun etiqadchilar jamaetchilikining etiqadta yetilixige yardem beridu. 5 hemminglarning muqeddes rohning kuchi bilen ozunglargha namelum bolghan tillarda sozlixinglarni umid qilimen. lekin, silerning hudaning wehiysini yetkuzuxunglarni tehimu umid qilimen. chunki, namelum bolghan tillarda sozlengen sozlerni chuxendurup, etiqadchilar jamaetchilikining etiqadini yetilduruxige yardimi bolidighan birersi bolmisa, u chaghda namelum tillarda sozlextin, hudaning wehiysini yetkuzux qabiliyiti kop ewzel bolidu. 6 emdi qerindaxlar, eger men yeninglargha berip, oz tilinglarda silerge huda teripidin axkarilanghan heqiqetni, hudadin kelgen alahide bilim, wehiy yaki birer telim yetkuzmey, peqetla muqeddes rohning kuchi bilen bundaq namelum tilda sozlisem, silerge neme paydam bolsun? 7 xuningdek, awaz chiqiralaydighan jansiz nersiler, mesilen ney yaki chiltarmu eniq ahang chiqarmisa, hechkim uning cheliniwatqan muzika ikenlikini bilelmeydighu? 8 jeng kaniyimu belgilik bir ahangda chelinmisa, hechkim jengge hazirlanmaydighu? 9 xuningdek, silermu chuxinixlik tilda sozlimisenglar, neme demekchi bolghininglarni kim chuxineleydu? u chaghda, hawagha gep qilghandek bolisiler. 10 xubhisizki, dunyada hilmuhil tillar bar hem ularning hechqaysisi chuxiniksiz emes. 11 biraq, melum bir ademning tilini chuxenmisem, u manga yat bolidu, menmu uninggha yat bolimen. 12 xunga, siler muqeddes roh ata qilghan qabiliyetlerge ige boluxqa qizghinliq bilen intilgenikensiler, etiqadchilar jamaetchilikining etiqadta yetilixige yardem beridighan qabiliyetlerni igilexke tehimu kop intilinglar. 13 xunga, ozige namelum bolghan tilda sozliyeleydighan kixi ozining sozligenlirini chuxendurux qabiliyitige ige bolux uchun dua qilsun. 14 chunki, bir kixi undaq tilda dua qilsa, uning rohi muqeddes roh arqiliq hudagha dua qilghan bolidu. lekin, u oz eqil- idraki bilen bu duani chuxinelmeydu. 15 undaqta, u qandaq qilixi kerek? u bezide muqeddes roh arqiliq bundaq tilda sozlex bilen, bezide eqil-idraki bilen dua qilsun. xundaqla, u bezide muqeddes roh arqiliq, bezide eqil-idraki bilen hudagha medhiye nahxilirini eytsun. 16 eger muqeddes roh arqiliq ozungge namelum bolghan bundaq tildila hudagha xukur eytsang, jamaetchilik sening neme dewatqanliqingni chuxenmey, eytqan xukur dualiringgha qandaqmu: amin deyelisun? 17 xunga, sen herqanche yahxi xukur eytsangmu, lekin bu dualar hechkimning etiqadta yetilixige yardem berelmeydu. 18 men bundaq namelum tilda xehsen hemminglardin kop sozleydighanliqim uchun, hudagha xukur eytimen. 19 lekin, etiqadchilar jamaetchilikide baxqilarning telim elixi uchun, namelum tilda on ming eghiz sozligendin kore, hemme adem chuxinidighan tilda bex eghiz sozliginim yahxidur. 20 qerindaxlar, yamanliq qilixni bilmeydighan sebiy balilardek bolunglar, lekin bu ixlargha kelgende oy-pikringlar kichik balilardek emes, belki chonglardek bolsun. 21 muqeddes yazmilarda huda mundaq degen: gheyriy tillarda sozleydighanlar arqiliq, yat milletlerning eghizi arqiliq sozleymen helqimge. biraq, ular yenila itaet qilmas manga. 22 bu ayettin qarighanda, ozige namelum bolghan tilda sozlex hudaning ozige etiqad qilidighanlargha emes, belki qilmaydighanlargha qaritilghan bir belgisidur. hudaning wehiysini yetkuzux bolsa hudaning ozige etiqad qilmaydighanlargha emes, belki qilidighanlargha qaritilghan, hudaning ular bilen bille ikenlikining bir belgisidur. 23 eger putun etiqadchilar jamaetchilikinglar jem bolup, hemme adem oz aldigha bundaq namelum tilda sozlewergende buningdin hewiri bolmighanlar yaki eysa mesihke etiqad qilmaydighanlar aranglargha kirip qalsa, siler sarang bolup qapsiler! deyixmemdu? 24 lekin, etiqadchilar jamaetchilikinglar ohxax bir tilda hudaning wehiysini yetkuzuwatqanda etiqad qilmighan yaki ehwaldin hewiri bolmighan biri aranglargha kirip qalsa, u hemminglarning eytqan sozliringlardin ozining gunahkar ikenlikini chuxinip, wijdani azablinidu. 25 ichidiki yoxurun oy-pikirliri axkarilinip, buning bilen huda heqiqeten siler bilen bille iken dep etirap qilip, yerge bax qoyup hudagha sejde qilidu. 26 qerindaxlar, men hulase qilay, siler hudagha ibadet qilix uchun bir yerge jem bolghininglarda, beziliringlar medhiye nahxilirini eytisiler, beziliringlar telim berisiler, beziliringlar hudaning wehiysini yetkuzisiler, beziliringlar ozunglargha namelum bolghan tilda sozleysiler, baxqilar bolsa bu tilni chuxenduridu. hemme ix jamaetchilikning etiqadini yetildurux uchun bolsun. 27 eger ozige namelum bolghan tilda sozlimekchi bolghanlar bolsa, eng kop bolghanda ikki yaki u kixi nowet bilen sozlisun. baxqa biri bu sozlerni chuxendursun. 28 yighilixinglarda buni chuxendureleydighan kixi bolmisa, ular jamaetchilikte bundaq tilda sozlimey, oz-ozige we hudagha sozlisun. 29 hudaning wehiysini yetkuzuxtimu ikki yaki u kixi sozlisun, baxqilar ularning sozligenlirining hudadin kelgen yaki kelmigenlikini perq etsun. 30 bu yighilixta olturghanlarning birige hudadin bir wehiy kelse, sozlewatqan kixi jim bolup, nowetni uninggha bersun. 31 chunki, hemminglarning telim elixinglar we righbetlenduruluxunglar uchun, hudaning wehiysini yetkuzguchilerning hemmisi wehiyni nowet bilen yetkuzse bolidu. 32 hudaning wehiysini yetkuzidighan adem ozini tutuwelip, nowet kutup turalaydu. 33 jem bolup ibadet qilghininglarda, qalaymiqanchiliq bolmisun. chunki, huda qalaymiqanchiliq salghuchi emes, belki tinchliq berguchidur. men bilidighan herqaysi etiqadchilar jamaetchiliki ene xundaqtur. 34 ayallar jamaetchilik yighilixlirida qalaymiqan sozlexmey, xuk oltursun. chunki, ularning xundaq sozlixige ruhset qilinmighan. tewrat qanunida belgilengendek, ular tertipke riaye qilsun. 35 ular bilmekchi bolghan birer nerse bolsa, oyde oz erliridin sorisun. chunki, yighilixta tertipni buzup sozlex ayallargha yaraxmaydu. 36 huda toghrisidiki telimni siler ozunglardin chiqqan yaki yalghuz silergila yetip kelgen, dep oylaydikensiler. bu durus emes! 37 eger silerdin biringlar ozini hudaning wehiysini yetkuzguchi yaki etiqad jehette yetilgen dep qarisa, u mening silerge yazghanlirimning rebbimizning emri ikenlikini etirap qilixi kerek. 38 eger siler bu emrge perwa qilmisanglar, silermu huda teripidin perwa qilinmaysiler. 39 xuning uchun, qerindaxlirim, hudaning wehiysini yetkuzuxke qizghinliq bilen intilinglar. muqeddes rohning kuchi bilen ozunglargha namelum bolghan tilda sozlexnimu cheklimenglar. 40 lekin, hemme ix tertip-qaidilik bolsun.

15:1 qerindaxlar, ilgiri men silerge yetkuzgen, silermu qobul qilip etiqadinglarning asasi qilghan hux hewerni esinglargha salmaqchimen. 2 men silerge yetkuzgen hudaning bu heqiqitide ching tursanglar, u arqiliq qutquzulisiler. undaq bolmighanda, bihude etiqad qilghan bolisiler. 3-4 men qobul qilghan eng muhim telimni silerge yetkuzdum. bu telim xuki, muqeddes yazmilarda aldin yezilghinidek, eysa mesih gunahlirimizning kechuruluxi uchun qurban boldi. u depne qilinip, uchinchi kuni bolghanda olumdin tirilip, 5 awwal petrusqa, andin keyin on ikki elchining ichidiki baxqilarghimu korundi. 6 keyin, birla waqitta bex yuzdin artuq qerindaxqa korundi. bu qerindaxlarning beziliri alemdin otken bolsimu, kopchiliki tehi hayat. 7-8 eysa mesih keyin inisi yaqupqa, uningdin keyin hemme elchilerge, eng ahirida huddi waqitsiz tughulghan bowaqtek korumsiz bolghan mangimu korundi. 9 men elchiler arisidiki eng erzimes elchimen hemde hudaning jamaetchilikige ziyankexlik qilghanliqim uchun, elchi dep atilixqimu layiq emesmen. 10 lekin, hazir elchi boluxum hudaning manga korsetken mehir-xepqiti arqiliq boldi. uning manga qilghan mehir-xepqiti bikargha ketmidi. chunki, hudaning hizmitide elchilerning hemmisidin kop ejir singdurdum. emeliyette, men oz ku-qabiliyitim bilen emes, belki manga mehir- xepqet korsetken hudaning kuchi bilen ixlidim. 11 demek, meyli men yaki baxqa elchiler bolsun, hemmimizning yetkuzgenliri ohxax bolup, u del siler ixinip qobul qilghan hux hewerdur. 12 eysa mesihning olumdin tirilgenliki silerge yetkuzulgen turuqluq, yene neme uchun aranglarda beziler olgenler qayta tirilmeydu deydu? 13 eger olgenler qayta tirilidighan ix bolmisa, eysa mesihning tiriliximu mumkin bolmighan bolatti. 14 eysa mesih tirilmigen bolsa, bizning yetkuzgen telimlirimiz we silerning etiqadinglar bihude bolup ketetti. 15 hetta bizning huda toghrisidiki guwahliqimizmu yalghan bolghan bolatti. chunki, biz hudaning eysa mesihni olumdin tirildurgenlikige guwahliq berduq. eger heqiqeten olumdin tirilix bolmisa, hudamu eysa mesihni olumdin tirildurmigen bolatti. 16 eger olgenler qayta tirilidighan ix bolmisa, eysa mesihningmu tirilixi mumkin emes idi. 17 eysa mesih tirilmigen bolsa, etiqadinglar ehmiyetsiz bolup, gunahliringlar tehiche kechurulmigen bolatti. 18 u chaghda, eysa mesihke etiqad qilghan hem tugep ketken qerindaxlarmu dozahqa chuxken bolatti. 19 eger peqet bugunki hayat uchunla eysa mesihke umid baghlighan bolsaq, u chaghda biz bu dunyadiki herqandaq bichare kixilerdinmu bichare bolup qalghan bolimiz. 20 lekin, emeliyette eysa mesih olumdin tirildi. uning tirilixi olgenlerning qayta tirilidighanliqigha kapaletlik qilidu. 21 chunki, olum bir adem, yeni adem ata arqiliq dunyada peyda bolghinidek, olumdin tirilixmu bir adem, yeni eysa mesih arqiliq peyda boldi. 22 putkul insan adem atining ewladi bolghanliqi uchun, uninggha ohxaxla olumge mehkum qilindi. lekin, eysa mesihke mensup bolghan bizler eysa mesihke ohxax olumdin tirilimiz. 23 biraq, herbir ademning oz nowiti bar. aldi bilen kapaletchi bolghan eysa mesih tirildi, andin keyin eysa mesih qayta kelgende uninggha mensup bolghanlar tirilidu. 24 andin, qiyamet kuni kelidu. xu chaghda, eysa mesih yaman rohlardin ibaret bolghan barliq hokumranlar, hoquqdarlar we kuchluklerni yoqitip, padixahliqini atimiz hudagha tapxurup beridu. 25 eysa mesih putkul duxmenlirini meghlup qilip, ularni ozining ayighi astida tiz pukturguche hokum suruxi kerek. 26 yoqitilidighan eng ahirqi duxmen olumdur. 27 muqeddes yazmilarda: huda hemmini uning ayighi astida tiz pukturdi deyilidu. bu yerde eytilghan barliqini uning ayighi astida tiz pukturdi degen sozning hudani oz ichige almaydighanliqi eniqtur. 28 putkul mewjudat eysa mesihke tiz pukkende, hudaning oghli, yeni eysa mesihmu putkul mewjudatni ozige tiz pukturup bergen hudagha tiz pukidu. xu chaghda, huda hemmisige nisbeten heqiqeten baxqurghuchi bolidu. 29 olumdin tirilix bolmisa, bezilerning olgenler uchun chomulduruluxini qandaq chuxinix kerek? olgenler zadi tirilmise, kixilerning ular uchun chomuldurulgini bikar bolidu. 30 biz neme uchun her daim ozimizni heterge ataymiz? 31 mening her kuni olumge du keliwatqinim rast! qerindaxlar, rebbimiz eysa mesihning silerning hayatinglarda xundaq kop ixlarni qilghanliqi bilen pehirlenginimning rastliqigha ohxax, bu sozumningmu hergiz yalghan yeri yoqtur. 32 men efes xehiride yirtqu haywanlargha ohxax axu reqibler bilen elixtim. olumdin tirilix bolmisa, mening xundaq qilghinimning neme paydisi bolatti? eger olgenler tirilmise, undaqta beribir ete olup ketidighan bolghandin keyin, yep-ichip yuruwalayli degen soz yolluq bolatti! 33 mundaq sozlerge aldanmanglar, chunki yaman bilen dost bolsang, yahxi ehlaqni buzar. 34 eqil-hoxunglarni tepip, gunah qilixtin qol uzunglar. beziliringlar hudani tehiche tonumaysiler. bu sozni silerni hijil bolsun, dep eytiwatimen. 35 lekin beziler: olgenler qandaq tirilidu? eger olgen adem tirilse, uning teni qandaq bolidu? dep sorixi mumkin. 36 nemidegen ehmiqane soal! olgenlerning tirilixi huddi uruqning topigha taxlinip qurban bolup, qayta bih surup chiqqinigha ohxaydu. 37 dehqan uruqni terighinida, unup chiqidighan osumlukning ozini emes, peqet uruqini, mesilen bughday yaki baxqa bir osumlukning uruqini teriydu. 38 huda bolsa oz hahixi boyiche axu herbir uruqning oz neslige has tenlirini beridu. 39 herbir uruqning teni ohxax bolmighandek, hemme janliqlarning tenimu bir-birige ohxax bolmaydu. insanlarning, haywanlarning, quxlarning we beliqlarning teni bir-birige ohxax emes. 40 asmanda jisimlar bar, yerdimu jisimlar bar. asmandiki jisimlarning guzelliki baxqidur, yerdiki jisimlarningmu guzelliki baxqidur. 41 quyaxning guzelliki, ayning guzelliki we yultuzlarning guzellikimu 42 xuninggha ohxax, tirildurulgendin keyinki tenimiz olgendin keyinki tenimizge ohximaydu. komulgen tenimiz chirip ketidu, lekin tirildurulgen tenimiz bolsa menggu chirimeydu. 43 tenimiz xerepsiz halda ajizliqta komulidu lekin, xan-xerep we qudrette tirildurulidu. 44 tenimiz jismaniy ten halitide komulidu. lekin, alahide bir ten halitide tirildurulidu. bu dunyagha has jismaniy tenimiz bolghinidek, u dunyagha has alahide tenimizmu bar bolidu. 45 bu dunyagha has ten toghruluq muqeddes yazmilarda: tunji insan, yeni adem atigha hayatliq berildi dep yezilghan. ahirqi adem ata, yeni eysa mesih bolsa u dunyada yaxiximiz uchun bizge mengguluk hayatliq berdi. 46 eng awwal peyda bolghan ten u dunyagha has ten emes, belki bu dunyagha has tendur. keyin peyda bolghan ten bolsa u dunyagha has alahide bir tendur. 47 deslepki insan yerdin, yeni topidin yaritildi. keyinki insan, yeni eysa mesih erxtin keldi. 48 bu dunyada yaxawatqan insanlar topidin yaritilghan adem atigha ohxaydu. mengguluk hayatqa erixidighanlar bolsa erxtin kelgen eysa mesihke ohxaydighan bolidu. 49 bizler topidin yaritilghan adem atigha qandaq ohxax bolsaq, kelguside erxtin kelgen eysa mesihkimu xundaq ohxax bolimiz. 50 qerindaxlar, xuni demekchimenki, bizning gox we qandin torelgen jismaniy tenimiz hudaning padixahliqigha kirelmeydu. bizning olup chiriydighan tenimiz menggu yaxiyalmaydu. 51 emdi huda manga axkarilighan heqiqetni silerge eytay. hemmimizla olmeymiz, biraq hemmimiz putunley ozgirimiz. 52 bu ix eng ahirqi kanay chelinghanda, kozni yumup achquche bir demdila yuz beridu. kanay chelinixi bilenla, olgen etiqadchilar chirimes ten bilen tirilidu, bizlermu ozgirimiz. 53 chunki, bu chiriydighan tenimiz chirimeydighan tenge, bu olidighan tenimiz olmeydighan tenge aylinixi kerek. 54 chiriydighan we olidighan tenimiz chirimeydighan we olmeydighan tenge aylanghanda, muqeddes yazmilardiki aldin eytqan bu sozler emelge axurulidu: olum yengilip, yoq boldi! 55 ey olum, ghelibeng yoq emdi! ey olum, nextiring yoq emdi! 56 olumning nextiri gunahtur. gunahning kuchi bolsa bizning tewrat qanunigha emel qilmighanliqimizdin peyda bolidu. 57 lekin, hudagha xukur! chunki huda rebbimiz eysa mesih arqiliq bizni olum we gunah ustidin ghelibige erixturdi. 58 xuning uchun, qedirlik qerindaxlirim, etiqadinglarda tewrenmey, ching turunglar. rebbimizge estayidilliq bilen hizmet qilinglar. rebbimiz uchun qilghan hizmitinglarning hergiz bihude ketmeydighanliqini chuxininglar.

16:1 hetinglarda yazghan yerusalemdiki etiqadchilargha berilidighan iane ixigha kelsek, silermu galatiya olkisidiki jamaetchiliklerge eytqinimdek qilinglar. 2 her yekxenbe kuni, herbiringlar heptilik tapawitinglargha qarap, uning melum qismini ianige ajritip toplanglar. xundaq qilsanglar, yeninglargha barghinimda pul toplinip bolghan bolidu. 3 men yeninglargha barghinimda, ianenglarni elip berix uchun ozunglar tallighan kixilerni tonuxturux hetim bilen yerusalemdiki jamaetchilikning yetekchilirige ewetimen. 4 eger ozumning berixigha toghra kelse, ular bilen bille barimen. 5 makedoniye olkisige barghandin keyin, yeninglargha barimen. chunki, makedoniyidin otmekchimen. 6 belkim yeninglarda bir mezgil turuxum we hetta qixni siler bilen bille otkuzuxummu mumkin. keyin qeyerge barmaqchi bolsam, siler yardem qilip, meni yolgha selip qoyarsiler. 7 bu qetim silerni yol ustidila korup otup ketixni halimaymen. huda buyrusa, siler bilen uzunraq waqit bille bolimen. 8 lekin, orma heytighiche efes xehiride dawamliq turmaqchimen. 9 chunki, bu yerde hux hewerni yetkuzux uchun manga ixik keng ochuqtur. kop kixiler uni qobul qiliwatidu. lekin, hux hewerge qarxi turuwatqanlarmu kop boluwatidu. 10 timotiy yeninglargha berip, siler bilen bille turghanda, uning qorqmay, erkin-azade boluxigha kongul bolunglar. chunki, umu manga ohxax, rebbimiz uchun hizmet qiliwatidu. 11 hechkim uninggha sel qarimisun. hemminglar uninggha yardem berip, uni yenimgha saq-salamet yolgha selip qoyunglar. chunki, uning baxqa qerindaxlar bilen bille kelixini kutmektimen. 12 qerindiximiz apollosqa kelsek, uni qerindaxlar bilen bille silerning yeninglargha berixqa kop dewet qildim. lekin, uning hazir hech barghusi yoq. keyin purset pixip yetilgende baridu. 13 qerindaxlar, etiqad yolida hoxyar bolunglar, etiqadinglarda ching turunglar, merdane we qeyser bolunglar. 14 hemme ixni mehir-muhebbet bilen qilinglar. 15-16 yunan olkisidiki eng deslepte etiqad qilghan istipanas we uning ailisidikilerning ozlirini etiqadchilarning hizmitige chin dili bilen atighanliqini bilisiler. qerindaxlar, silerdin otunimenki, bundaq kixilerning we ular bilen birlikte rebbimizge hizmet qiliwatqanlarning sozlirige kiringlar. 17 yeninglardin istipanas, fortunat we ahayikning bu yerge meni yoqlap kelgenlikige nahayiti hux boldum. chunki, hazir siler men bilen bille bolalmighininglar uchun, ular silerning ornunglarda manga yardem qildi. 18 ular silerni rohlandurghandek, mening qelbimnimu rohlandurdi. bundaq kixilerni qedirlenglar. 19 bu yerdiki, yeni asiya olkisidiki jamaetchiliklerdin silerge salam. akwila bilen ayali priskila we ularning ailiside jem bolidighan jamaetchilik silerge rebbimizning nami bilen semimiy salam yollidi. 20 bu yerdiki barliq qerindaxlar silerge salam eytti. bir- biringlar bilen mehribanlarche salamlixinglar. 21 mana hazir bu ahirqi salamlarni menki pawlus oz qolum bilen yeziwatimen. 22 rebbimizni soymigenlerge lenet bolsun. i rebbimiz, kelgeysen! 23 rebbimiz eysaning mehir-xepqiti silerge yar bolghay. 24 hemmimiz eysa mesihke mensup bolghanliqimiz uchun, silerni chin dilimdin soyimen, amin!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE