1:1 eysa mesihning elchisi bolghan menki petrustin pontus, galatiya, kapadokiya, asiya we bitiniye olkiliride yaxawatqan hemde bu dunyagha musapir bolghan, hudaning tallighan bendilirige salam. 2 hudaatimiz ozining aldin orunlaxturuxi boyiche silerni tallidi, muqeddes roh silerni pak qildi. buningdin meqset, silerning eysa mesihke itaet qilip, uning qurbanliq qeni bilen gunahliringlardin yuyuluxunglar uchundur. huda silerge hessilep mehir-xepqet we amanliq ata qilghay! 3 rebbimiz eysa mesihning atisi bolghan hudagha medhiyiler oqulghay! u bizge cheksiz rehimdillik korsitip, eysa mesihning olumdin tirilixi arqiliq bizni yengidin tughuldurup, ochmes bir umidke ige qildi. 4 uning perzentliri bolghan bizler uchun erxte tugimes, chirimes, solmas miras saqlanmaqta. 5 huda aldin teyyarlap qoyghan bu uzul-kesil qutquzuxni ahir zamanda axkara qilghuche, ozining qudriti bilen silerni etiqadinglar arqiliq qoghdaydu. 6 xuning uchun, hazir silerning her hil sinaqlar tupeylidin waqitliq azas-oqubet tartip, hesret chekixinglargha toghra kelsimu, xad- huramliqqa chomunglar. 7 bundaq azas-oqubet chekixinglarning sewebi etiqadinglarning sapliqini ispatlaxtur. heqiqiy sap etiqad bolsa altundinmu qimmetliktur. gerche altunning sapliqini otta tawlax arqiliq ispatlighili bolsimu, u biz uchun beribir mengguluk bolalmaydu. etiqadinglar sap bolsa, eysa mesih qayta kelgen chaghda bu etiqad silerge medhiye, xan-xerep we hormet elip kelidu. 8 siler burun eysa mesihni korup baqmighan bolsanglarmu, uni soyup keldinglar. hazir uni kormigen teqdirdimu uninggha yenila ixinisiler. xunga, qelbinglar til bilen ipadilep bergili bolmaydighan cheksiz xad- huramliqqa chomdi. 9 chunki, siler hazir etiqadinglarning nixani bolghan qutquzuluxtin behrimen boluwatisiler. 10 bu qutquzulux toghrisida ilgiriki peyghemberler tepsiliy izdengen, uni chuxinixke tirixqan hemde silerge ata qilinghan bu mehir-xepqet toghrisida aldin eytqanidi. 11 eysa mesihning rohi ularning qelbide bolup, bu roh ulargha huda ewetmekchi bolghan qutquzghuchi chekidighan azas-oqubetler we uning bu azas-oqubetlerni chekkendin keyin erixidighan xan-xeripi toghrisida aldinala melumat bergen. ular bu ixlarning qachan we qandaq yuz beridighanliqi ustide izdengen. 12 huda bu peyghemberlerge ularning bu ixlarni aldin eytixining ozliri uchun emes, belki siler uchun ikenlikini bildurdi. bugunki kunde hux hewerni yetkuzguchiler erxtin ewetilgen muqeddes rohning kuchi bilen bu ixlarni silerge yetkuzdi. hetta perixtilermu bu ixlarning emelge axurulghanliqini koruxke telpunidu. 13 xunga, eqil-hoxunglarni yighip, ozunglarni segek tutunglar, umidinglarni eysa mesih qayta kelgen kunide silerge elip kelidighan beht-saadetke putunley baghlanglar. 14 hudaning itaetmen perzentliridin bolunglar. eysa mesihni tonumighan chaghliringlardikidek bolmighur heweslerge berilmenglar. 15 eksiche, hemme ixliringlarda pak bolunglar, chunki silerni chaqirghan huda paktur. 16 huda muqeddes yazmilarda: pak bolunglar, chunki men pakturmen degen. 17 siler kixilerning ix-herikitige qarap adilliq bilen soraq qilidighan hudani ata degenikensiler, undaqta bu dunyada musapir bolup yaxawatqan waqtinglarni hudani chongqur hormetlex bilen otkuzunglar. 18 chunki silerge melumki, siler ejdadliringlardin qalghan ehmiyetsiz turmux yolining qulluqidin azad boldunglar. bu, qimmitini haman yoqitidighan altun yaki kumuxtek nersiler bilen emes, 19 belki huda ewetken kem-kutisiz qozining, yeni eysa mesihning qimmetlik qenining bedilige keldi. 20 eysa mesih dunya yaritilixtin ilgirila huda teripidin insanlarning qutquzghuchisi bolux uchun tallanghan. u muxu ahirqi waqitlarda siler uchun bu dunyagha ewetilip, axkara qilindi. 21 siler eysa mesih arqiliq hudagha etiqad qiliwatisiler. huda eysa mesihni olumdin tirildurup, uninggha xan- xerep berdi. xuning uchun, silerning etiqadinglar we umidinglar hudagha baghlanghan. 22 siler heqiqetke itaet qilghanliqinglardin qelbinglar pak qilinip, etiqadchilarni soyidighan semimiy mehir-muhebbetke ige boldunglar. xunga, bir-biringlarni chin qelbinglardin qizghin soyunglar. 23 chunki, siler yengiwaxtin tughuldunglar. bu yengi hayat haman olup ketidighan insanlar arqiliq emes, belki hudaning sozi, yeni hudaning hayatiy kuchke ige we menggu mewjut sozi arqiliq boldi. 24 huddi muqeddes yazmilarda yezilghinidek: putkul insan gul-giyahqa ohxaydu, ularning xan-xeripi ghazang bolidighan chechekke ohxaydu. giyahlar qurup, guller solixip olidu, 25 biraq, rebbimizning sozi menggu mewjut bolidu! biz silerge yetkuzgen hux hewer del rebbimizning sozidur.

2:1 xuning uchun, barliq yamanliq, hiyligerlik, sahtipezlik, hesethorluq we tohmethorluqlarni taxlanglar. 2-3 siler rebbimizning mehir-xepqitidin behrimen bolghanikensiler, huddi yengi tughulghan bowaq anining sutige texna bolghandek, silermu hudaning sap sozige texna bolunglar. buning bilen, siler uzul-kesil qutquzulghuche, etiqadta osup yeteleysiler. 4 eysa mesih hudaning salmaqchi bolghan ibadethanisining tirik ul texidur. kixiler uni ret qilghan bolsimu, lekin huda uni tallidi we qedirlidi. xunga, siler eysa mesihke yeqinlixinglar. 5 xundaq qilsanglar, silermu hudaning ibadethanisining selinixigha ixlitilidighan tirik taxlardin bolisiler. siler hudagha atalghan rohaniylar bolup, eysa mesih arqiliq hudagha hizmet qilix we medhiye oqux qatarliq hudani hursen qilidighan qurbanliqlarni bereleysiler. 6 muqeddes yazmilarda mundaq deyilgen: qaranglar, tallanghan bir qimmetlik ul texini siongha qoydum. uninggha etiqad qilghanlar hergiz naumidte qalmaydu. 7-8 siler eysa mesihtin ibaret bu ul texigha etiqad qilghanliqinglar uchun, bu ul texi silerge nisbeten qimmetliktur. lekin, uninggha etiqad qilmaydighanlargha nisbeten bu ul texi del muqeddes yazmilarda deyilginidek: tamchilar taxliwetken bu tax quruluxning merkiziy ul texi bolup qaldi! bu tax kixiler putlixidighan tax boldi, ademni yiqitidighan tax boldi. ular hudaning eysa mesih toghrisidiki hux hewirini ret qilghanliqi uchun, bu taxqa putlixidu. ularning bundaq boluxi aldin belgilengen. 9 lekin, siler bolsanglar hudaning tallighanliri, uning padixahliqining rohaniyliri, hudagha atalghan helq, xundaqla hudagha mensup bolghanlarsiler. silerni qarangghuluqtin ozining parlaq yoruqluqigha chaqirghan huda ozining ulughluqini baxqilargha yetkuzuxunglar uchun, silerni tallidi. 10 burun siler hudaning helqi emes idinglar. lekin, emdi hudaning helqisiler. burun siler hudaning rehim-xepqitige erixmigenidinglar, lekin emdi erixtinglar. 11 qedirlik qerindaxlirim, siler bu dunyagha peqet musapir we mehmansiler. xunga silerdin otunup soraymenki, ozunglarni siler bilen qarxilixidighan yaman heweslerdin tutuwelinglar. 12 eysa mesihke etiqad qilmaydighanlar aldida esil pezilet bilen yaxanglar. muxundaq qilghanda, gerche ular silerni yaman adem dep tohmet qilsimu, lekin silerning yahxi emeliyitinglarni korup, rebbimiz eysa qayta kelgen kuni hudani ulughlaydu. 13-14 rebbimizni hormetlex uchun, insanlar arisidiki hoquqdarlargha, yeni eng yuqiri menseptiki padixah we uning qol astidiki waliylargha boysununglar. bu hoquqdarlar yaman ix qilghuchilarni jazagha tartix, yahxi ix qilghuchilarni hormetke sazawer qilix uchun teyinlengen. 15 hudaning iradisi xuki, silerning ustunglardin xikayet qilidighan nadan ademlerning zuwanini yahxi emeliyitinglar arqiliq tuwaqlaxtur. 16 siler erkin adem bolup, hechkim silerning undaq yaki bundaq qilix-qilmasliqinglarni meni qilalmaydu. lekin, bu erkinlikni yaman ixlarni qilixning bahanisi qiliwalmay, hudaning sadiq hizmetkarliri bolup yaxanglar, 17 barliq insanlarni hormetlenglar, etiqadchi qerindaxliringlargha mehir-muhebbet korsitinglar, hudadin qorqunglar, padixahni hormetlenglar. 18 ey qullar, hojayinliringlarni hormetlep, ulargha boysununglar. siler yahxi we hux peil hojayinlarghila emes, belki qattiq qol hojayinlarghimu boysununglar. 19 eger aranglardin biri naheq azas- oqubet chekse hemde bu azas-oqubetke sewr-taqet qilix hudaning iradisi ikenlikini bilip, uninggha sewr-taqet qilsa, u hudani hursen qilidu. 20 eger hataliq otkuzup, tegixlik jazagha tartilghanda uninggha berdaxliq berse, buning mahtinidighan hech yeri yoq! lekin, yahxi ixlarni qilip azas-oqubet chekse hemde uninggha berdaxliq berse, u hudani hursen qilidu. 21 chunki, siler mana xundaq azas-oqubetke chaqirildinglar. eysa mesihmu siler uchun azas-oqubet chekip, silerni ozining izidin mangsun dep, silerge ulge qaldurdi. 22 muqeddes yazmilarda yezilghinidek: u gunah qilmighan, aghzidin birer eghizmu hiyle-mikirlik soz chiqmighan. 23 eysa mesih haqaretke uchrighanda, til qayturmaytti. azas-oqubet chekkende, hechkimge tehdit salmaytti. eksiche, ozini adil hokum qilidighan hudagha tapxuratti. 24 u bizning gunahning ilkide yaximasliqimiz, belki heqqaniyliq yolida mengiximiz uchun, gunahlirimizni oz zimmisige elip krestke mihlinip qurban boldi. siler uning yariliri bilen xipa taptinglar. 25 chunki, burun siler yoldin azghan qoylargha ohxayttinglar, lekin hazir ozunglarni qoghdaydighan qoychining, yeni eysa mesihning yenigha qaytip keldinglar.

3:1-2 ey ayallar, silermu erliringlargha itaet qilinglar. xundaq qilsanglar, hudaning sozige ixenmeydighan erler oz ayalining bu pezilitidin tesirlinip, hudagha etiqad qilixi mumkin. silerning ulargha artuqche gep qilixinglarning hajiti yoq. chunki, ular silerning hudagha bolghan chongqur hormitinglar we pak pezilitinglarni koreleydu. 3 guzellikinglar sirtqi korunuxtiki alahide yasiwalghan chachliringlar, taqighan altun zibuzinnetliringlar we esil kiyimliringlardin ibaret emes, 4 belki qelbinglardiki ochmes guzellik, yeni mulayimliq we temkinlikinglardin ibaret bolsun chunki, bundaq guzellik hudaning aldida intayin qimmetliktur. 5 burunqi chaghlarda, umidini hudagha baghlighan ihlasmen ayallar del muxundaq guzellik bilen ozlirini zinnetlep, erlirige itaet qilatti. 6 mesilen, sare ibrahimni hojayin dep atap, uning sozlirige boysunatti. siler hechnemidin qorqmay, toghra ixlarni qilsanglar, silermu sarening perzentliri bolghan bolisiler. 7 ey erler, xuninggha ohxax, silermu ayalliringlar bilen bolghan turmuxta ularning silerdin ajiz ikenlikini chuxinip, ulargha koyununglar we ularni hormetlenglar. chunki, ularmu silerge ohxax, huda ata qilghan yengi hayattin ortaq behrimen bolghuchilardur. xundaq qilsanglar, dualiringlar tosalghugha uchrimaydu. 8 yighinchaqlap eytqanda, hemminglar bir niyet, bir meqsette bolunglar, bir-biringlargha hesdaxliq qilinglar, bir-biringlarni qerindaxlarche soyunglar, mehriban we kemter bolunglar. 9 yamanliqqa yamanliq, ahanetke ahanet bilen emes; eksiche, beht tilex bilen jawas qayturunglar. chunki, huda silerni baxqilargha beht tilexke chaqirdi. bundaq qilsanglar, huda silernimu behtlik qilidu. 10 huddi muqeddes yazmilarda yezilghinidek: hayatni soyup, yahxi kun kechuruxni halaydighanlar tilini yamanliqtin, aghzini hiyle-mikirlik sozlerdin yiraq tutsun. 11 yamanliqni taxlap, yahxi ixlarni qilsun, hemmeylen bilen inaq yaxaxqa tirixsun. 12 chunki, perwerdigarning kozi heqqaniylardidur, qulaqliri ularning duasididur. lekin, rebbimizning nepriti yamanliq qilghuchilardidur. 13 eger siler daim yahxi ixlarni qilixqa tirixsanglar, baxqilar silerge yamanliq qilmaydu. 14 lekin, heqqaniyliq yolida azas-oqubet cheksenglarmu, neqeder behtliksiler! baxqilarning tehditidin qorqmanglar we ensirep ketmenglar. 15 belki, qelbinglarning chongqur qatlimidin rebbimiz eysagha orun berip, ozunglarni uninggha atanglar. silerning mengguluk hayatqa bolghan umidinglarning sewebini sorighanlargha jawas berixke her daim teyyar turunglar. 16 buni mulayimliq we hormet bilen eytinglar. wijdaninglarni sap tutunglar-de, silerge tohmet qilghuchilar silerning eysa mesihke mensup bolghanliqinglardin yetilgen pezilitinglarni korup, ozliri qilghan tohmetlerdin hijil bolsun. 17 eger azas-oqubet chekiximiz hudaning iradisi bolsa, undaqta yahxi ixlarni qilip azas-oqubet chekiximiz yaman ixlarni qilip azas-oqubet chekiximizdin ewzeldur. 18 esinglarda bolsunki, eysa mesih gunah qilip baqmighan bolsimu, azas-oqubet chekip, hemmimizni huda bilen yaraxturux meqsitide biz gunahkarlarning ornida oldi. uning birla qetimliq qurbanliq qilinixi bilen barliq gunahlirimiz yuyuldi. uning teni olgen bolsimu, lekin uning rohi tirilduruldi. 19 u solap qoyulghan rohlarning yenigha muxu rohiy hayatliqi bilen berip, ozining bu ghelibisini jakarlidi. 20 solap qoyulghan bu rohlar burunqi zamanda nuh peyghember keme yasawatqan mezgilde huda sewrchanliq bilen ularning towa qilixini kutsimu, hudaning sozige qulaq salmighan kixilerning rohliridur. nuh peyghember yasighan kemide peqet birqanche kixila, yeni jemiy sekkiz kixi bolup, ular su arqiliq qutquzuldi. 21 bu, bizning hazirqi qutquzulghanliqimizni bilduridighan sugha chomulduruximizning aldin bexariti bolidu. chomulduruluximiz bedinimizning kirdin tazilinixi emes, belki ozimizni eysa mesihning tirilduruluxi arqiliq pak wijdan bilen hudagha beghixliximizdur. 22 tirildurulgen eysa mesih erxke chiqip, hudaning ong yenida olturmaqta. perixtiler, erxtiki hoquqdarlar we baxqa barliq kuchlukler uninggha tiz pukmekte.

4:1 eysa mesih jismaniy jehette azas-oqubet chekkeniken, silermu xundaq irade bilen ozunglarni qorallandurunglar. chunki, huda yolida jismaniy jehette azas-oqubet chekken kixi gunah qilixni tohtitixqa bel baghlighan bolidu. 2 buning bilen, keyinki hayatinglarni yaman heweslerge berilix bilen emes, belki hudaning iradisige muwapiq otkuzisiler. 3 burun siler hudagha etiqad qilmaydighanlar yahxi koridighan ixlarni qilip, kop waqtinglarni otkuzuwettinglar. siler buzuqchiliq, xehwaniyliq, haraqkexlik, eyx- ixret, achkozlerche yep-ichix we yirginchlik butpereslik ichide yaxap kelgenidinglar. 4 hudagha etiqad qilmaydighan ademler hazir silerning ozlirige ohxax xehwaniy turmuxqa berilmigenlikinglargha ejeblinip, silerni haqaretlimekte. 5 lekin, ular bu qilmixliri uchun soraq qilixqa teyyar turghan hudagha hesas beridu. kelguside huda putkul insanni, meyli tirikler yaki olgenler bolsun, soraq qilidu. 6 xu sewebtin, hudaning hux hewiri olgenlergimu, ular olmestin burun yetkuzulgenidi. netijide, hux hewerni qobul qilghanlar gerche jismaniy jehette baxqa insanlargha ohxax, hudaning hokumi bilen olgen bolsimu, lekin ularning rohi huda ata qilidighan mengguluk hayat bilen yaxaydu. 7 dunyaning ahirlixidighan kuni yeqinlaxmaqta. xunga, siler eghir- besiqliq we segeklik bilen dua qilinglar. 8 hemmidin muhimi, bir- biringlargha semimiy mehir-muhebbet korsitinglar. chunki, mehir- muhebbet nurghun gunahlarni kechurguzuwetidu. 9 bir-biringlardin narazi bolmay, mehmandost otunglar. 10 huda teripidin herbiringlargha hilmuhil hediye supitide ata qilinghan qabiliyetlerni yahxi qollinip, bir-biringlargha hizmet qilinglar. 11 kimge huda toghrisida telim berix qabiliyiti ata qilinghan bolsa, u hudaning sozlirini sozlisun, kimge baxqilargha hizmet qilix qabiliyiti ata qilinghan bolsa, u hudaning bergen ku-qudriti bilen hizmet qilsun. buning bilen, hemme ixta huda eysa mesih arqiliq medhiyilinidu. barliq xan-xerep we ku- qudret hudagha ebedilebed mensup bolghay, amin! 12 qedirlik qerindaxlirim, siler qattiq sinaqlargha du kelgininglarda, ajayip bir ixqa yoluqup qaldim, dep heyran bolmanglar. 13 eksiche, eysa mesihning azas-oqubetlirige ortaq bolghanliqinglardin huxal bolunglar. u xan-xerep bilen qaytip kelgende, silermu xad-huramliqqa chomisiler. 14 eysa mesihke etiqad qilghanliqinglar sewebidin haqaretke uchrisanglar, neqeder behtliksiler! chunki, hudaning ulu rohi silerning qelbinglardin orun alghan. 15 aranglardin birining azas-oqubet chekixi hergizmu qatilliq, oghriliq we yamanliqlarni qilix yaki baxqilarning ixigha arilixix sewebidin bolmisun. 16 lekin, aranglardin biri eysa mesihke egexkuchi dep atalghanliqi sewebidin azas-oqubet chekse, u buningdin nomus qilmisun. eksiche, xu nam bilen atalghanliqi uchun hudani medhiyilisun. 17 chunki, soraq waqti baxlandi. bu soraq aldi bilen hudaning perzentliri, yeni etiqadchilarning etiqadini sinaxtin baxlinidu. eger bu biz etiqadchilar uchun qiyin bolsa, u halda hudaning sozige qulaq salmighanlarning aqiwiti qandaq bolar? 18 del muqeddes yazmilarda yezilghinidek: eger adil ademlerning qutquzuluxi tes bolsa, huda yolida mangmighanlar we baxqa gunahkarlarning aqiwiti qandaq bolar? 19 xuning uchun, hudaning iradisi bilen azas-oqubet chekkenler jenini ixenchlik yaratquchigha amanet qoyup, yahxi ixlarni qilixni dawamlaxtursun.

5:1 hazir men aranglardiki etiqadchilar jamaetchilikining yetekchilirige bir eghiz soz qilmaqchimen. chunki, menmu silerge ohxax bir yetekchi hemde eysa mesihning krestte chekken azas- oqubetlirining guwahchisi, u qaytip kelgende uning namayan qilidighan xan-xeripidin behrimen bolghuchimen. yetekchi supitimde siler yetekchilerdin xuni otunimenki, 2 qoychi qoylirigha yahxi qarighinigha ohxax, silermu huda silerge amanet qilghan etiqadchilar jamaetchilikining halidin hewer elinglar. buni mejburen emes, belki hudaning iradisi boyiche razimenlik bilen qilinglar; pul tepix uchun emes, qizghinliq bilen qilinglar. 3 silerge amanet qilinghan bu etiqadchilar jamaetchilikining hokumrani boluwalmanglar, eksiche bu jamaetchilikke ulge bolunglar. 4 xundaq qilsanglar, bax qoychi eysa mesih qaytip kelgende, menggu checheklep turidighan xan-xerep tajigha erixisiler. 5 ey yigitler, silermu yetekchilerge boysununglar. hemminglar bir-biringlargha kemter bolunglar. chunki, muqeddes yazmilarda yezilghinidek: huda qarxidur tekebburlargha, mehir-xepqet qilar kemterlerge. 6 ozunglarni hudaning qudretlik qoli astida towen tutunglar. xundaq qilsanglar, waqti kelgende huda silerni ustun qilidu. 7 barliq ghem-qayghuliringlarni hudagha tapxurunglar. chunki, u silerge ghemhorluq qilidu. 8 ozunglarni hoxyar we segek tutunglar. chunki, duxmininglar bolghan xeytan huddi echirqap ketken xirdek aranglardiki etiqadchilarni yutmaqchi bolup, qatrap yuridu. 9 siler mustehkem etiqadinglar bilen xeytangha taqabil turunglar. chunki esinglarda bolsunki, dunyaning herqaysi jayliridiki qerindaxliringlarmu silerge ohxax, azas-oqubet chekiwatidu. 10 putkul mehir-xepqetning menbesi bolghan huda silerni eysa mesih arqiliq ozining mengguluk xan-xeripige chaqirghan. siler waqitliq azas-oqubet chekkininglardin keyin, huda silerni des turghuzup, silerni chidamliq qilip, etiqadinglarni mustehkem we tewrenmes qilidu. 11 barliq ku-qudret hudagha ebedilebed mensup bolghay, amin! 12 men huda yolidiki sadiq qerindixim silasning yardimi bilen bu qisqighina hetni yazdim. uxbu hetni yeziximdiki meqset, silerni righbetlendurux we hudaning heqiqiy mehir-xepqiti heqqide guwahliq berixtin ibarettur. bu mehir-xepqette ching turunglar. 13 siler bilen bille huda teripidin tallanghan babildiki etiqadchilar jamaetchilikidin we huda yolidiki oghlum markustin silerge salam. 14 bir-biringlar bilen mehribanlarche salamlixinglar. silerge, yeni eysa mesihke mensup bolghan hemminglargha amanliq yar bolghay!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE