1:1 menki pawlus we men arqiliq silas hemde timotiydin hudaatimiz we rebbimiz eysa mesihke mensup bolghan, salonika xehiridiki etiqadchilar jamaetchilikige salam. huda silerge mehir- xepqet we amanliq ata qilghay! 2 biz dualirimizda siler uchun daim hudagha xukur eytip, silerni yad etip turuwatimiz. 3 hudaatimizning aldida etiqadinglardin kelgen yahxi ixliringlarni, mehir-muhebbitinglar bilen singdurgen ejringlarni we rebbimiz eysa mesihke baghlighan umidinglardin kelgen sewr-taqet bilen berdaxliq bergenlikinglarni daim eslep turuwatimiz. 4 ey huda soygen qerindaxlar, bizge melumki, huda silerni tallidi. 5 silerge yetkuzgen bu hux hewerni biz soz bilenla emes, belki muqeddes rohtin kelgen ku-qudret bilen, xundaqla hudaning bu hux hewer arqiliq silerni qutquzidighanliqigha bolghan toluq ixenchimiz bilen silerge yetkuzduq. biz siler bilen bille bolghan chaghlarda qandaq yaxighanliqimizni siler bilisiler. bularning hemmisi silerning menpeitinglar uchun idi. 6 siler bizdin, xundaqla rebbimizdin ulge aldinglar. chunki, siler eghir qiyinchiliqlargha qarimay, muqeddes roh ata qilghan xad-huramliq ichide hudaning sozini qobul qildinglar. 7 netijide, silermu makedoniye we yunan olkiliridiki putkul etiqadchilargha ulge boldunglar. 8 rebbimiz heqqidiki sozler silerdin baxlinip, makedoniye we yunanghila emes, hemme yerge tarqiliptu. biz u yerlerge barghinimizda, kixilerning silerning hudagha bolghan etiqadinglardin alliqachan hewiri barliqini uqtuq. xunga, bizning etiqadinglar toghrisida yene eghiz echiximizning hajiti yoq. 9 biz barghan jaydiki kixiler silerning bizni illiq qobul qilghanliqinglarni anglighanidi. ular silerning butlargha choqunuxtin waz kechip, hayat bolghan heqiqiy hudagha hizmet qilix uchun uninggha yuzlengenlikinglarni bizge eytti. 10 ular yene bizge silerning hudaning oghlining, yeni huda olumdin tirildurgen eysa mesihning erxtin qayta kelixini kutuwatqanliqinglarni eytti. bizlerni hudadin kelidighan ghezeptin qutquzghuchi del eysa mesihtur.

2:1 qerindaxlar, silerge melumki, bizning qexinglargha barghinimiz bikargha ketmidi. 2 silerge yene xumu melumki, biz qexinglargha berixtin ilgiri filipi xehiride turghan waqtimizda, u yerde azas chektuq we haqaretke uchriduq. keyin, silerning xehiringlardimu yene qattiq qarxiliqlargha uchriduq. lekin, biz hudaning yardimi bilen gheyretke kelip, hudaning hux hewirini silerge yetkuzduq. 3 biz bu hux hewerni birer sahtiliq, yaman niyet yaki hiyligerlik bilen yetkuzuwatqinimiz yoq. 4 emeliyette, huda bizni layiq korup, hux hewerni yetkuzux wezipisini bizge tapxurdi. biz hux hewerni insanlarni hursen qilix uchun emes, belki bizning qelbimizni kozitiwatqan hudani hursen qilix uchun yetkuzuwatimiz. 5 silerge melumki, biz hechqachan silerning yeninglargha huxamet qilghili yaki niqablinip temehorluq qilghili barmiduq. buninggha huda guwahtur. 6 meyli siler bolunglar yaki baxqilar bolsun, biz hechkimdin birer mahtax teme qilmiduq. 7 eysa mesihning elchiliridin bolghanliqimiz uchun, yardiminglarni telep qilixqa heqliq iduq. lekin, silerge huddi balilirini baghrigha basqan mulayim anidek muamile qilduq. 8 xu chaghda, silerge xundaq muhebbet baghlighaniduqki, biz hudaning hux hewirinila emes, oz jenimiznimu teqdim qilixqa razi iduq. chunki, silerni xu qeder yahxi korettuq! 9 qerindaxlar, bizning qandaq tirixip-tirmixip ixligenlikimiz jezmen esinglarda bardur. biz hechqaysinglargha eghirimizni salmasliq uchun, bir tereptin keche-kunduzlep ixlep turmuximizni qamdisaq, yene bir tereptin hudaning hux hewirini silerge yetkuzduq. 10 etiqadchilardin bolghan silerning aranglardiki emeliy herikitimizning pak, heqqaniy we eyibsiz ikenlikige ozunglar guwahliq bereleysiler, buninggha hudamu guwahtur. 11 silerge melumki, biz herbiringlargha ata perzentige ejir singdurgendek ejir singdurduq, 12 silerge medet berduq, teselli berduq. silerni oz padixahliqigha we xan-xeripige chaqirghan hudaning perzentlirige layiq yaxaxqa dewet qilduq. 13 hudagha hemixe xukur eytiximizdiki yene bir sewes xuki, siler bizdin hudaning sozini anglap, uni qobul qilghininglarda, bu sozni insanlarning sozi emes, belki hudaning sozi dep etirap qildinglar. emeliyettimu, bu soz hudaning sozi bolup, u hazir uninggha ixinidighan silerge kuchluk tesir korsetmekte. 14 qerindaxlar, silerning ehwalinglarmu hudagha etiqad qilghan we eysa mesihke mensup bolghan yehudiye olkisidiki etiqadchilar jamaetchiliklirige ohxaydu. chunki, ularning xu yerdiki yehudiylar teripidin ziyankexlikke uchrighinigha ohxax, silermu oz yurtdaxliringlar teripidin ziyankexlikke uchridinglar. 15-16 burun yehudiylarning ejdadliri peyghemberlerni olturgen, keyin ularning ewladliri rebbimiz eysani olturdi. hazir yenila bezi yehudiylar bizgimu zulum selip, bizni biz hux hewer tarqitiwatqan xeherlerdin qoghlap chiqardi. ularning bundaq qilmixliri hudaning ghezipini kelturidu. ular huddi putkul insanlar bilen duxmenlexkendek, bizning yehudiy emeslerning qutquzuluxqa erixixi uchun ulargha bu hux hewerni tarqitiximizgha tosqunluq qiliwatidu. buning bilen, ular gunahlirini uzluksiz kopeytip, chekige yetkuzmekte. xuning uchun, hudaning ghezipi emdi ulargha chuxux aldida turidu. 17 qerindaxlar, biz amalsiz halda silerdin waqitliq ayrilduq. biz siler bilen bille bolmisaqmu, qelbimiz yenila siler bilen bille. biz siler bilen yene bir qetim didar koruxuxke intizar bolghanliqimiz uchun, yeninglargha berixqa intayin tirixtuq! 18 bizning yeninglargha barghumiz kelgenidi. bolupmu, menki pawlus nechche qetim silerni yoqlap barmaqchi bolghan bolsammu, biraq buninggha xeytan tosalghu boldi. 19 silerning etiqadinglarda ahirghiche choqum ching turidighanliqinglargha ixinimiz we siler uchun bek huxal bolimiz. rebbimiz eysa qayta kelgende, uning aldida pehirlinidighan tajimiz del siler emesmu? 20 biz heqiqeten silerdin pehirlinimiz, siler bizning huxalliqimiz!

3:1-2 biz silerning hewiringlarni alalmay, taqitimiz qalmighanda, ozimiz afina xehiride yalghuz qelip, aldinglargha qerindiximiz hem huda yolida biz bilen bille eysa mesih heqqidiki hux hewerni tarqitiwatqan hizmetdiximiz timotiyni ewetixni qarar qilduq. 3 bizning uni ewetiximizdiki meqsitimiz, silerning koz aldinglardiki qiyinchiliqlar sewebidin etiqadinglarning tewrinip qalmasliqi hemde silerni righbetlendurux we etiqadinglarni kucheytixtur. bizning choqum qiyinchiliqqa uchraydighanliqimizmu silerge melum. 4 biz siler bilen bille bolghan waqtimizda, hemmimizning qiyinchiliqlargha uchraydighanliqimizni silerge aldinala eytqaniduq. emeliyettimu deginimizdek boldi. 5 xu sewebtin taqitim taq bolup, etiqadinglarning zadi qandaq ikenlikini bilix uchun, timotiyni yeninglargha ewetkenidim. men xeytanning silerni azduruxi we buning bilen bizning silerge singdurgen ejrimizning bikargha ketixidin ensirigenidim. 6 lekin, yeqinda yeninglardin qaytip kelgen timotiy etiqadinglar we mehir-muhebbitinglar toghrisida bizge yahxi hewer elip keldi. u silerning bizni her daim hursenlik bilen eslep turghanliqinglarni, huddi bizning silerni korgumiz kelgendek, silerningmu bizni korgunglar kelgenlikini eytti. 7 qerindaxlar, silerning etiqadinglar boxaxmaptu. muxundaq japa-muxeqqet we qiyinchiliqlar ichide turghan biz buningdin chong ilham alduq. 8 chunki, rebbimizge bolghan etiqadinglar mustehkem bolghanliqi uchun, biz heqiqeten yengiwaxtin rohlanduq, 9 siler uchun huxalliqqa chomduq. bundaq ehwalda biz hudaning aldida siler uchun qandaqmu texekkur eytmay turalaymiz! 10 siler bilen didar koruxux we etiqadinglardiki yetersizliklerni tuzitixke yardem bereliximiz uchun, keche-kunduz chin qelbimizdin hudagha dua qilmaqtimiz. 11 atimiz huda we rebbimiz eysa bizning siler bilen koruxuximizge yol achqay. 12 rebbimiz silerning bir-biringlargha we hemme ademlerge bolghan mehir-muhebbitinglarni bizning silerge bolghan mehir-muhebbitimizdek tolup taxturghay. 13 hem xu arqiliq, rebbimiz eysa ozige mensup bolghan barliq muqeddes helqi bilen bille qaytip kelginide, silerning atimiz hudaning aldida eyibsiz we pak boluxunglar uchun iradenglarni mustehkem qilghay!

4:1 qerindaxlar, ahirda biz yene xuni demekchimizki, hudani hursen qilix uchun qandaq yaxax kereklikini bizdin oginiwaldinglar hemde siler emeliyitinglardimu bizdin ogengininglar boyiche xundaq yaxawatisiler. emdi hudani hursen qilixqa tehimu tirixixinglarni rebbimiz eysaning nami bilen soraymiz. 2 chunki, siler bizning rebbimiz eysaning nami bilen silerge yetkuzgen telimlirimizni bilisiler. 3 hudaning iradisi xuki, pak bolunglar we jinsiy ehlaqsizliqtin saqlininglar; 4-5 herbiringlar hudani tonumaydighan ademlerdek xehwaniy heweslerge berilmey, belki teninglardiki bu heweslerni baxqurup, pak we izzet-hormitinglar bilen hayat kechurunglar. 6 bu yaman ixlarda qerindaxliringlarni aldap, ulardin paydilinip ketmenglar. ilgiri silerni agahlandurghinimizdek, rebbimiz mana xundaq gunahlar tupeylidin insanlarni jazalaydu. 7 chunki, huda bizni napak emes, belki pak yaxaxqa chaqirdi. 8 xuning uchun, bu telimni ret qilghan kixi insanni emes, belki silerge muqeddes roh ata qilghan hudani ret qilghan bolidu. 9 qerindaxliq mehir-muhebbitige kelsek, bu toghrisida silerge het yeziximizning hajiti yoq. chunki, huda bir-biringlargha mehir- muhebbet korsitixni ogetken. 10 emeliyette, siler putun makedoniye olkisidiki qerindaxlargha xundaq qiliwatisiler. xundaq bolsimu, qerindaxlar, mehir-muhebbet korsitixte tehimu tirixixinglarni soraymiz. 11 silerge tapilighinimizdek, tinch-aman hayat kechuruxke, baxqilarning ixlirigha arilaxmay, oz ixinglar bilen boluxqa we ikki bilikinglargha tayinip yaxaxqa tirixinglar. 12 mana xundaq qilsanglar, etiqadchilar jamaetchilikining sirtidiki kixiler aldida izzet- hormetke ige bolup yaxiyalaysiler we iqtisad jehette hechkimge beqinmaysiler. 13 qerindaxlar, silerning eysa mesihke etiqad qilmay umidsizlik ichide yaxawatqan kixilerdek hesret chekmeslikinglar uchun, biz, alemdin otken etiqadchilar toghrisidiki heqiqettin hewerdar boluxunglarni halaymiz. 14 eysa mesihning olup tirilgenlikige ixengenikenmiz, eysa mesih qayta kelgende hudaning alemdin otken etiqadchilarni eysa mesih bilen bille elip kelidighanliqigha ixiniximiz kerek. 15 biz hazir rebbimizning sozi boyiche silerge xuni eytimizki, rebbimiz qayta kelgende, biz hayat yaxawatqanlar hergizmu olup ketken etiqadchilardin awwal rebbimiz bilen jem bolalmaymiz. 16 rebbimiz ozi bir perman arqiliq bax perixtining awazi we huda yangratqan kanay sadasi bilen asmandin chuxidu. eysa mesihke mensup bolup olup ketkenler awwal tirilidu. 17 keyin hayat yaxawatqan bizler, yeni bu dunyada hayat kechuruwatqanlar axu olgenler bilen birlikte rebbimiz bilen asmanda koruxux uchun, bulutlar arisigha koturulimiz. xuningdin keyin, rebbimiz bilen menggu birge bolimiz. 18 xunga, bir-biringlarni bu sozler bilen righbetlendurunglar.

5:1 qerindaxlar, silerge bu ixlarning qachan yuz beridighanliqi toghrisida yezixim hajetsiz. 2 chunki, silermu yahxi bilisiler, rebbimizning qayta kelidighan kuni huddi kechidiki oghrining kelixige ohxax tuyuqsiz kelidu. 3 kixiler dunya tinch-aman dep turghanda, tasadipiy ulargha halaket kelidu. bu huddi hamilidar ayalning tolghiqi uxtumtut tutqinigha ohxax bolup, uningdin qechip qutulghili bolmaydu. 4 lekin, qerindaxlar, siler eysa mesihke etiqad qilghanliqinglar uchun, qarangghuluqta emessiler. xunga, u kun silerni oghrigha ohxax chochutup kelmeydu. 5 biz hemmimiz kunduzning, yeni yoruqluqning perzentlirimiz. hemmimiz kechining, yeni gunahning qarangghuluqigha mensup emesmiz. 6 xuning uchun, eysa mesihke etiqad qilmighanlardek uhlap yatmayli. eksiche, segek we hoxyar bolayli. 7 uhlaydighanlar kechisi uhlaydu, mes bolidighanlarmu kechisi mes bolidu. 8 yoruqluqqa mensup bolghan bizler bolsaq ustimizge etiqad we mehir-muhebbet sawutini, beximizgha qutquzulux umidining dubulghisini kiyip, ozimizni segek tutuximiz kerek. 9 chunki, huda bizni oz ghezipige uchrisun dep emes, belki rebbimiz eysa mesih arqiliq qutquzulsun, dep tallighandur. 10 eysa mesih biz uchun oldi. buningdiki meqset, u qayta kelgende, biz meyli hayat yaki olgen bolayli, bizning uning bilen bille menggu yaxiximiz uchundur. 11 xuning uchun, hazirmu bir-biringlarni burunqigha ohxax dawamliq righbetlendurup, bir-biringlarning etiqadini kucheytinglar. 12 qerindaxlar, aranglarda japaliq ixlewatqan we rebbimizning yolida silerge yetekchilik qilip, nesihet qiliwatqanlarni qedirlixinglarni soraymiz. 13 ularning bu hizmetliri uchun ulargha chongqur hormet we muhebbitinglar bilen muamile qilinglar. bir-biringlar bilen inaq otunglar. 14 qerindaxlar, silerdin otunimizki, bikar teleplerni oyghitinglar, yureksizlerni righbetlendurunglar, ajizliqi bolghanlargha yar-yolek bolunglar we hemme ademge sewrchan bolunglar. 15 hechqaysinglar yamanliqqa yamanliq qayturmanglar. eksiche, bir-biringlargha we barliq kixilerge hemixe yahxiliq qilixni niyet qilinglar. 16 her daim huxal-huram bolunglar. 17 hemixe dua qilinglar. 18 herqandaq ehwalda hudagha xukur eytinglar. chunki, mana bular hudaning eysa mesihke mensup bolghan silerge qaratqan iradisidur. 19 muqeddes rohning qelbinglardiki otini ochurmenglar. 20 aranglarda yetkuzulgen wehiylerge sel qarimanglar. 21 ularning hemmisini tekxurup korup, heqiqeten hudadin kelgen yaki kelmigenlikini perq etip, hudadin kelgen wehiyni qobul qilinglar. 22 her hil yamanliqlardin yiraq turunglar. 23 bizge amanliq ata qilghuchi huda ozi silerni teltokus pak qilghay. rebbimiz eysa mesih qayta kelguche huda rohinglar, jeninglar we teninglarni eyibsiz saqlighay. 24 silerni chaqirghan huda jezmen xundaq qilidu. u ixenchliktur! 25 qerindaxlar, biz uchun dua qilinglar. 26 hemme qerindaxlar bilen mehribanlarche salamlixinglar. 27 rebbimizning nami bilen silerning bu hetni xu yerdiki hemme qerindaxlargha oqup berixinglarni tapilaymen. 28 rebbimiz eysa mesihning mehir-xepqiti silerge yar bolghay!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE