1:1 eysa mesihning hizmetkari we elchisi bolghan menki simun petrustin silerge salam! siler bizning hudayimiz we qutquzghuchimiz bolghan eysa mesihning adilliqi arqiliq biz bilen ohxax qimmetlik bir etiqadqa muyesser boldunglar. 2 siler hudani we rebbimiz eysani tonughanseri, hudaning silerge korsitidighan mehir- xepqiti we amanliqi tehimu axqay! 3 biz eysa mesihni heqiqiy tonughanliqimizdin, u ozining ku- qudriti, yeni hudaning ku-qudriti arqiliq bizge hudaning iradisi boyiche hayat kechuruximiz uchun ehtiyajliq bolghan hemme nersini ata qildi. u bizni ozining ulughluqi we esil peziliti bilen chaqirdi. 4 u ozining ulughluqi we esil peziliti arqiliq bizge nahayiti ulu we qimmetlik wedilerni berdi. bular arqiliq biz bu dunyadiki insanlarning bolmighur hewesliridin kelip chiqqan ehlaqsizliqtin qutulup, hudaning tebiitige ohxax tebietke ige bolalaymiz. 5 xunga, siler putun kuchunglar bilen etiqadinglargha esil peziletni, esil pezilitinglargha huda toghrisidiki bilimni, 6 biliminglargha ozunglarni baxquruxni, ozunglarni baxquruxunglargha sewrchanliqni, sewrchanliqinglargha hudagha bolghan ihlasmenlikni, 7 ihlasmenlikinglargha qerindaxlarni soyuxni, qerindaxlarni soyuxunglargha baxqilargha mehir-muhebbet korsitixni qoxuxqa tirixinglar. 8 chunki, siler bu hususiyetlerge ige bolsanglar, xundaqla bu hususiyetlerni hayatinglarda tehimu yetildursenglar, silerning rebbimiz eysa mesihke bolghan tonuxunglar ehmiyetsiz bolmaydu, eksiche hayatinglarda yahxi netijiler barliqqa kelidu. 9 bu hususiyetlerge ige bolmighan kixi peqet burnining uchinila koreleydighan yaki kor kixige ohxaydu. undaq kixi burunqi gunahliridin pak qilinghanliqini untughan bolidu. 10 ey qerindaxlar, huda silerni ozining muqeddes helqi boluxqa tallidi we chaqirdi. xuning uchun, siler oz hayatinglarda buni ispatlaxqa tirixinglar. mana xundaq qilsanglar, hechqachan etiqad yolidin chetnep ketmeysiler. 11 rebbimiz bolghan qutquzghuchimiz eysa mesihning mengguluk padixahliqidimu qizghin qarxi elinisiler. 12 xunga, gerche siler bu ixlarni bilgen hemde ozunglargha yetkuzulgen heqiqette ching turuwatqan bolsanglarmu, men yenila her daim bu ixlarni esinglargha salmaqchimen. 13 hayat waqtimda bularni seminglargha selip, silerni oyghitip turuxni layiq kordum. 14 rebbimiz eysa mesihning burun manga ayan qilghinidek, hayatimning pat arida ahirlixidighanliqini bilip turuwatimen. 15 silerning bu ixlarni men bu dunyadin ketkendin keyinmu her daim esinglardin chiqarmasliqinglar uchun kuchumning bariche tirixiwatimen. 16 biz elchiler silerge uqturghan rebbimiz eysa mesihning ku- qudriti we qayta kelidighanliqi toghrisidiki heqiqetni hergizmu ozimiz oydurup chiqmiduq. biz eysa mesihning xan-xohritini oz kozimiz bilen korgenmiz. 17 eysa mesih muqeddes taghda hudaatimizdin xan- xerep we ulughluqqa erixkende, ulu hudaning: bu mening soyumluk oghlum, men uningdin hursenmen degen awazi anglandi. 18 xu chaghda, biz muqeddes taghda eysa mesih bilen bille bolghachqa, erxtin kelgen bu awazni oz quliqimiz bilen angliduq. 19 xuning bilen, biz burunqi peyghemberlerning eysa mesih heqqide eytqan sozlirining ixenchlik ikenlikini heqiqiy chuxenduq. u sozlerge qulaq salsanglar, yahxi qilghan bolisiler. chunki, tang suzulguche, yeni tang yultuzi eysa mesih kelip, qelbinglarni toluq yorutquche, bu sozler huddi qarangghuluqta yolni yorutup beridighan chiraghqa ohxax chaqnap turidu. 20 xuni eng muhim dep bilinglarki, muqeddes yazmilardiki wehiylerni peyghemberler ozliri oylap chiqqan emes. 21 chunki, herqandaq wehiy insanlarning iradisidin kelmeydu. eksiche, ular hudaning sozliri bolup, muqeddes rohning tesirlenduruxi bilen yetkuzulgen.

2:1 burun israil helqi ichide sahta peyghemberler bolghinidek, silerning aranglardimu sahta telim berguchiler meydangha chiqidu. ular ademlerni halak qilidighan sahta telimlerni aranglargha yoxurun kirguzidu. ular hetta ozlirining gunahlirining bedilini tolep jenini qurban qilghan rebnimu ret qilidu. buning bilen, ular tezla oz bexigha halaket kelturidu. 2 nurghun kixiler ularning xermendilikige egixip ketidu. bu sahta telim berguchiler sewebidin eysa mesih we uning heqiqet yoli haqaretke uchraydu. 3 ular achkoz bolghachqa, oydurma sozler bilen mal-mulkunglarni talan-taraj qilidu. hudaning ulargha beridighan jazasi burundin teyyardur, ularning halakiti bolsa kechikturulmeydu. 4 huda gunah sadir qilghan perixtilerni ayap qoymidi. belki, ularni dozahqa taxlap, ularni soraqqa tartquche, qarangghu ongkurlerde solap qoydi. 5 huda qedimki zamanlarda yaxighan kixilernimu ayap qoymidi. ular gunahqa berilgen bolghachqa, huda dunyani kelkun bilen gherq qilip, ularni jazalidi. huda peqet xu zamandiki kixilerni heqqaniyliq yoligha mengixqa dewet qilghan nuh peyghember we uning ailisidiki yette kixini saqlap qaldi. 6 huda keyin yene sodom we gomora xehiridiki kixilerni jazalap, ularning xeherlirini koydurup kul qiliwetti. huda muxundaq qilix arqiliq gunah yolida mangghanlarning qandaq jazalargha uchraydighanliqi toghrisida keyinki ewladlargha ibret berdi. 7 lekin, huda bu ikki xeherdiki kixilerni jazalax bilen bir waqitta, ularning xehwaniyliqliridin yirgengen hem toghra yolda mangghan lutni qutquzghanidi. 8 axundaq kixilerning ichide yaxighan bu durus ademning qelbi anglighan we korgen rezil ixlar tupeylidin her kuni azablinatti. 9 xuningdin koruwalalaymizki, huda toghra yolda mangghanlarni ular du kelgen sinaqlardin qandaq qutquzidighanliqini bilidu. xuningdek, huda soraq kunigiche gunah yolida mangghanlarni jazalaxni qandaq dawamlaxturuxni, 10 bolupmu chirik heweslerge berilgen we hudaning hoquqigha sel qarighan heliqi sahta telim berguchilerni qandaq jazalaxni bilidu. ular ozini chong tutup, meghrurlarche ix qilidu hem erxtiki ulughlargha haqaret qilixtin qorqmaydu. 11 hetta ku-qudrette bu sahta telim berguchilerdin hessilep ustun bolghan perixtilermu hudaning aldida erxtiki bu ulughlargha tohmet chaplap ularni eyiblimeydu. 12 lekin, bu sahta telim berguchiler ozliri chuxenmeydighan ixlar ustide halighanche kupurluq qilidu. bu kixiler huddi owlinip boghuzlinix uchun tughulghan yawayi haywanatlardek eqilsiz kelidu hemde bu yawayi haywanatlargha ohxax halak qilinidu. 13 bu kixiler baxqilargha qilghan naheqchilikige tuxluq jazagha uchraydu. ular hetta kunduzi ochuq-axkara halda eyx-ixret qilixnimu lezzet, dep hesablaydu. bu kixiler siler bilen bir dastihanda olturghinida, silerni aldighanliqidin zoqlinidu hemde silerge nomus we da kelturidu. 14 ularning qelbi zinahorluq hewesliri bilen tolghan bolup, tohtimastin gunah sadir qilip turidu we etiqadta ajiz kixilerni azduridu. ularning qelbi achkozlukke konup ketken bolup, ular hudaning lenitige ketkenlerdur. 15 ular beorning oghli bilamning yoligha mengip, toghra yoldin chetnep ketti. bilam pulperes bolghachqa, yamanliq qildi. 16 uning qilghan gunahliri tupeylidin huda uni eyiblidi. huda uning exikini zuwangha kelturup, bu peyghember ning qilmaqchi bolghan ehmeqlerche ixini tosidi. 17 bu sahta telim berguchiler qurup ketken bulaqlargha we gulduri bar, yamghuri yoq bulutlargha ohxaydu. huda ulargha qapqarangghuluqta jay hazirlap qoydi. 18 chunki, ular yalghan-yawidaq sozler bilen mahtinip, ozini hata yoldin yengila tartqanlarning xehwaniy heweslirini qozghitix bilen ularni azduridu. 19 ular azdurulghanlargha, siler bizge ohxax muxundaq qilsanglar, heqiqiy erkin bolisiler dep wede qilidu. lekin, ular emeliyette chiriklikning qulliridur. chunki, adem neme teripidin boysundurulghan bolsa, xuning quli bolidu. 20 eger biri rebbimiz bolghan qutquzghuchi eysa mesihni tonux arqiliq bu dunyaning napakliqliridin qutulup, keyin xundaq napak ixlargha yene qayta kirixip qelip xu napakliqlarning quli bolup qalsa, uning keyinki hali deslepkisidinmu yaman bolidu. 21 chunki, heqqaniyliq yolini bilip turup, ozige yetkuzulgen muqeddes emrdin yuz orugendin kore, bu yolni zadila bilmigen yahxi. 22 uning yaman yolgha qaytqini del hekmetlik sozlerde eytilghinigha ohxaydu: it aylinip oz qusuqini yer we yene choxqa yuyunup chiqipla patqaqta eghinar.

3:1 qedirlik qerindaxlar, hazir silerge yeziwatqinim ikkinchi hetimdur. her ikki hetimde bu ixlarni seminglargha selip, silerni toghra pikir qilixqa yeteklexke tirixtim. 2 muqeddes peyghemberlirimiz burun eytqan sozlerni we qutquzghuchimiz, yeni rebbimiz eysa mesih elchiler arqiliq bergen emrlerni esinglarda tutuxunglarni soraymen. 3 eng muhimi xuni bilixinglar kerekki, ahir zamanda ozining yaman heweslirining keynige kiridighan, silerni meshire qilidighan kixiler chiqidu. 4 ular silerni, rebbinglar men qayta kelimen degenghu! u qeni? u qaytip kelmidighu! bowilirimiz alemdin otup taki hazirghiche hemme ixlar ohxax bolup, dunya apiride bolghan waqittikidin hechqandaq perqi yoqtur dep meshire qilixidu. 5 halbuki, ular eng qedimki zamanda hudaning oz emri bilen asmanni yaratqanliqini we yerning sudin hem su arqiliq barliqqa kelgenlikini qesten untuydu. 6 huda su bilen, yeni kelkun suyi bilen nuh peyghember yaxighan dunyani gherq qilghanidi. 7 huda yenila oz emri bilen ozining yolida mangmighanlarning soraqqa tartilip halak qilinidighan axu kunde asman bilen zeminning otta koyduruluxini belgilidi. xunga, asman bilen zemin ta xu kunigiche saqlinidu. 8 qedirlik qerindaxlirim, xuni untumanglarki, rebbimiz waqitning cheklimisige uchrimighachqa, uning neziride bir kun ming yildek, ming yil bir kundektur. 9 rebbimiz hergizmu bezilerning oylighinidek ozining qayta kelixi toghrisidiki wedisini orundaxni kechikturgini yoq. belki, u silerge kengchilik qilix sewebidin tehi qayta kelmidi. huda hechkimning menggu halak boluxini halimaydu, belki u barliq insanlarning towa qilixini halaydu. 10 lekin, rebbimiz eysa choqum qaytip kelidu. bu kunning kelixi huddi oghrining kelixidek kutulmigen waqitta bolidu. u kuni putun asman qattiq guldurligen awaz bilen ghayib bolidu. asman jisimliri koyup tugeydu. zemin we uningdiki putkul nersilermu koyup gumran bolidu. 11 hemme nerse mana xundaq yoqilidu. undaqta, siler qandaq ademlerdin boluxunglar kerek? siler pak yaxap, huda yolida mangidighan ademlerdin boluxunglar kerek. 12 siler qiyamet kunini intizarliq bilen kutup, u kunning tezrek kelixi uchun bar kuchunglar bilen hudagha hizmet qilinglar. u kunning kelixi bilen putun asman koyup tugeydu, asman jisimlirimu xiddetlik otta erip yoqaydu. 13 lekin, biz huda wede qilghan yengi asman-zeminni intizarliq bilen kutuwatimiz. u yerde peqet heqqaniyliq yolida mangidighanlarla yaxiyalaydu. 14 xuning uchun, ey qedirlik qerindaxlirim, bu ixlarni kutuwatqanikensiler, hudaning aldida eyibsiz we qusursiz yaxaxqa hemde huda bilen inaqliqni saqlap qelixqa tirixinglar. 15 rebbimizning kengchilik qilixini kop ademlerning qutquzulux pursiti, dep bilinglar. bu del qedirlik qerindiximiz pawlusning ozige ata qilinghan eqil-paraset bilen silerge yazghinigha ohxaxtur. 16 u barliq hetliride bu ixlar heqqide tohtalghan. uning hetliride chuxinix tes bolghan bezi jaylar bar. huda toghrisidiki bilimi az we etiqadta ajiz kixiler muqeddes yazmilarning baxqa qisimlirini burmilighandek, uning hetliridiki chuxinix tes bolghan jaylarnimu burmilap chuxenduridu. muxundaq qilghanlar ozige halaket elip kelidu. 17 qedirlik qerindaxlirim, bu sahta telim berguchiler toghrisidiki ixlarni aldinala bilgenikensiler, bu rezil ademlerning hata telimige egixip, mustehkem meydaninglarni yoqitip qoyuxtin hoxyar bolunglar. 18 eksiche, etiqadinglar rebbimiz bolghan qutquzghuchimiz eysa mesihning mehir-xepqiti we uninggha bolghan tonuxunglar arqiliq dawamliq osup barsun. barliq xan-xerep rebbimizge ebedilebed mensup bolghay!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE