1:1 hudaning iradisi bilen eysa mesihning elchisi boluxqa tallanghan menki pawlustin hudaning efes xehiridiki muqeddes helqi eysa mesihning sadiq egexkuchilirige salam. 2 hudaatimiz we rebbimiz eysa mesih silerge mehir-xepqet we amanliq ata qilghay! 3 hudagha, yeni rebbimiz eysa mesihning atisigha medhiyiler oqulghay! biz eysa mesihke mensup bolghanliqimiz uchun, huda bizge erxtiki barliq rohiy behtni ata qildi. 4-5 huda ozining aldida bizning pak we eyibsiz boluximiz uchun, dunyani yaritixtin burunla, bizni eysa mesihke baghliniximiz arqiliq tallidi. huda bizni soygechke, bizning eysa mesih arqiliq ozige perzent boluximizni oz hux rayi boyiche aldinala belgilidi. bu, uning iradisidur. 6 xunga, uning chongqur mehir-xepqitige medhiyiler oquymiz. biz hudaning soyumluk oghligha mensup bolghanliqimiz uchun, huda bundaq ghayet zor mehir-xepqetni bizge xertsiz ata qildi. 7 eysa mesihning qurbanliq qeni gunahlirimiz bedilige tokulgechke, biz gunahning qulluqidin erkin bolduq. gunahlirimiz kechurum qilindi. bu, hudaning bizge korsetken chongqur mehir-xepqiti arqiliq boldi. 8 huda bizge bu mehir-xepqetni cheksiz eqil-idrak bilen yaghdurup, 9 burun axkarilimighan pilanini bizge axkarilidi. huda hux rayi bilen bu pilanning eysa mesih arqiliq emelge axuruluxini aldin bekitti. 10 huda buni ozi belgiligen waqti yetip kelgende ixqa axurup, bu dunya we u dunyadiki putkul mewjudatni birlikte eysa mesihning baxquruxigha qoyidu. 11 hemme ix hudaning iradisi boyiche orunlaxturulghan bolup, biz etiqadchilar hudaning aldin belgiligen pilani boyiche eysa mesih arqiliq hudagha teelluq boluxqa tallanduq. 12 buningdin meqset, umidimizni eysa mesihke eng awwal baghlighan bizler arqiliq xanuxewketlik hudagha medhiyiler elip kelixtur. 13 siler yehudiy emeslermu heqiqetni, yeni ozunglarning qutquzuluxunglar toghrisidiki hux hewerni anglap, eysa mesihke ixendinglar hem wede qilinghan muqeddes roh bilen mohurlendinglar. bu, hudagha mensup bolghanliqinglarning belgisidur. 14 hudagha teelluq bolghan biz hemmimiz taki uzul-kesil qutquzulghuche, qelbimizdiki muqeddes roh huda bizge wede qilghan mirasqa erixiximizge kapaletlik qilidu. buningdin meqset, xanuxewketlik hudagha medhiyiler elip kelixtur. 15-16 rebbimiz eysagha bolghan etiqadinglarni we hudaning barliq muqeddes helqige bolghan mehir-muhebbitinglarni anglighinimdin buyan, men dualirimda dawamliq siler uchun hudagha xukur eytip, silerni hemixe eslimektimen. 17 men xundaq dua qilimenki, rebbimiz eysa mesihning hudaatisi, yeni xanuxewketlik hudaatimiz muqeddes roh arqiliq silerge danaliq we chongqur chuxenche ata qilip, ozini tehimu tonutqay! 18 qelbinglar roxen bolup, hudaning bizni qandaq umidke chaqirghanliqini we ozining muqeddes helqige wede qilghan mirasning qanchilik mol we xanliq ikenlikini chuxengeysiler. 19-20 xundaqla, eysa mesihke etiqad qilghuchi bizler uchun hudaning ku-qudritining neqeder qudretliklikinimu chuxengeysiler. bu, del huda eysa mesihni olumdin tirildurup, erxte ozining ong teripige olturghuzghanda namayan qilghan buyuk ku-qudrettur. 21 huda eysa mesihni peqet bu dunyadila emes, belki u dunyadimu barliq hokumranlar, hoquqdarlar, rezil kuchler, mensepdarlar we tilgha alghili bolidighanliki emellerning ustige chiqardi. 22 huda kainattiki barliq mewjudatni eysa mesihning ayighi astida tiz pukturup, etiqadchilar jamaetchiliki uchun uni barliq mewjudatqa bax qilip berdi. 23 etiqadchilar jamaetchiliki eysa mesihning teni bolup, bu ten u teripidin toluqlinip turidu. eysa mesihning ozi putkul kainatning her jehettin toluqlighuchisidur.

2:1 siler burun hudagha itaetsizlik qilip, gunah ichide yaxighanliqinglar sewebidin rohiy jehette oluk idinglar. 2 u chaghlarda, siler bu dunyaning yaman yollirida mangghanidinglar, yaman rohlarning hokumrani bolghan hemde kixilerni hudagha itaetsizlik qilixqa azduridighan xeytangha boysunup yaxidinglar. 3 burun hemmimiz hem xundaq yaxighaniduq. oz gunahkar tebiitimizning arzu-heweslirige berilip, xehsiyetchilikke tolghan oy-hiyallirimiz boyiche yaxayttuq. xunga, bizmu hudaning jazasigha uchraxqa layiq iduq. 4 lekin, intayin rehim-xepqetlik bolghan huda bizni xu qeder soygechke, 5 gerche biz gunahlirimiz tupeylidin rohiy jehette olgen bolsaqmu, huda bizni eysa mesihke baghlighan halda yengi hayatqa erixturdi. esinglarda bolsunki, siler peqet uning mehir-xepqiti arqiliq qutquzuldunglar. 6 biz eysa mesihke baghlanghanliqimiz uchun, huda biznimu uning bilen bille tirildurup, bizge erxtiki tehtte uning bilen bille olturux hoquqini berdi. 7 hudaning bundaq qilixtiki meqsiti xuki, huda ozi eysa mesih arqiliq bizge ata qilghan mehir-xepqetning tengdaxsiz ikenlikini ebedilebed korsitixtur. 8 siler eysa mesihke etiqad qilip, hudaning mehir-xepqiti arqiliq qutquzuldunglar. bu silerning ejringlardin kelgen emes, belki hudadin kelgen iltipattur. 9 siler hergizmu yahxi emeller bilen qutquzulmidinglar, xunga silerning mahtinixqa heqqinglar yoq. 10 chunki, biz hemmimiz hudaning ijadiyiti bolup, huda burunla teyyarlighan yahxi emellerni qiliximiz uchun eysa mesih arqiliq yengidin yaritilduq. 11 esinglarda bolsunki, tughuluxunglardin yehudiy emes siler oz hetnisidin pehirlinidighan yehudiylar teripidin hetnisizler dep kemsitildinglar. wehalenki, ularning hetnisi peqet jismaniy jehettiki hetnidur. 12 u chaghlarda, siler eysa mesihke mensup emes idinglar, xundaqla hudaning helqi bolghan israillar qataridimu emes idinglar, huda oz helqige wede qilghan ehdining sirtida turattinglar hemde hudani tonumay, umidsiz yaxayttinglar. 13 siler xu chaghlarda hudadin yiraq bolsanglarmu, lekin hazir eysa mesihke mensup bolghanliqinglar uchun, eysa mesihning qurbanliq qeni bilen hudagha yeqinlaxturuldunglar. 14 eysa mesih biz yehudiylar bilen siler yehudiy emeslerni inaqlaxturuxning menbesi. u bizlerni birlexturup, bir-birimizni ayriwetken duxmenlik tosuqni buzup taxlidi. 15 eysa mesih ozining tenini qurban qilix arqiliq yehudiy emeslerni chetke qaqidighan tewrat qanuni we uning emr-permanlirini kuchidin qaldurdi. buningdin meqset, yehudiylar we yehudiy emeslerni ozige mensup bolghan yengi insan qilip chiqix we ularni inaqlaxturuxtur. 16 u krestke mihlinip qurban bolux arqiliq bir ten qilip birlexturulgen ikki terep arisidiki duxmenlikni yoqitip, ularni huda bilen yaraxturdi. 17 eysa mesih hudadin yiraq bolghan siler bilen hudagha yeqin bolghan biz yehudiylargha inaqliq toghrisidiki hux hewerni elip keldi. 18 demek, eysa mesihning wasitisi bilen hemmeylen qelbimizdiki ohxax bir muqeddes rohqa tayinip hudaatimizning aldigha baralaymiz. 19 xuning uchun, siler yehudiy emesler emdi yat we yaqa yurtluqlardin emes, belki hudaning muqeddes helqi bilen birge huda padixahliqining ehliliridin, xundaqla huda ailisining ezaliridin boldunglar. 20 hemmimiz huda seliwatqan bina bolup, elchiler bilen peyghemberler bu binaning asasi, eysa mesih bolsa uning ul texidur. 21 eysa mesih arqiliq biz rebbimizge beghixlanghan muqeddes ibadethana bolux uchun birlexturulup, osmektimiz. 22 eysa mesih arqiliq siler yehudiy emeslermu biz yehudiy etiqadchilar bilen birlikte huda oz rohi arqiliq turidighan ibadethana qilip seliniwatisiler.

3:1 xunglaxqa, menki pawlus her daim silerge dua qilmaqtimen. men siler yehudiy emeslerge eysa mesih toghrisidiki bu hux hewerni yetkuzgenlikim uchun mehbus boldum. 2 siler bilisiler, huda manga iltipat korsitip, bu hux hewerni silerge yetkuzux wezipisini ata qildi. 3 huda burun axkarilimighan pilanini, yeni eysa mesih toghrisidiki sirni wehiy arqiliq manga axkarilidi. men bu toghruluq muxu hetimning aldinqi qismida qisqiche bayan qildim. 4 siler bu hetimni oqughininglarda, mening bu sir toghruluq nemilerni bilgenlikimni chuxiniwalalaysiler. 5 ilgiri huda bu sirni insanlargha ayan qilmighanidi, emma hazir bolsa bu sirni muqeddes roh arqiliq ozi tallighan elchilerge we peyghemberlerge ayan qildi. 6 bu sir yehudiy emeslerningmu bu hux hewerge ixinix arqiliq yehudiylar bilen bille huda ata qilidighan heqiqiy bayliqqa mirashor boluxini, xundaqla, ularning yehudiylar bilen birlikte bir tenning ezaliri bolup, hudaning eysa mesih arqiliq bergen qutquzulux toghrisidiki wedisidin ortaq behrimen boluxini oz ichige alidu. 7 men hudaning mehir-xepqiti we ku-qudriti bilen bu hux hewerni yetkuzidighan hizmetkar boldum. 8 men hudaning muqeddes helqi ichidiki eng erzimes biri bolsammu, huda manga mehir-xepqet korsitip, meni eysa mesih arqiliq erixidighan we insanlar tesewwur qilalmaydighan heqiqiy bayliqni yehudiy emeslerge yetkuzup berixke tallidi. 9 putkul mewjudatni yaratqan huda yene burundin tartip axkarilimighan bu pilanining qandaq emelge axurulghanliqini barliq insanlargha chuxendurux wezipisini manga berdi. 10 hudaning meqsiti, bugunki kunde yehudiylar we yehudiy emeslerdin xekillengen etiqadchilar jamaetchiliki arqiliq kop tereplik danaliqini asmandiki hokumran we hoquqdar bolghan perixtilerge bilduruxtin ibaret. 11 bu, hudaning dunya apiride boluxtin ilgiri pilanlighan we hazir rebbimiz eysa mesih arqiliq emelge axurghan iradisige uyghundur. 12 biz eysa mesihke mensup bolghanliqimiz hem uninggha etiqad qilghanliqimizdin yurikimiz toq halda ixench bilen hudaning aldigha baralaymiz. 13 xunga, mening siler uchun tartqan azas-oqubetlirimdin rohsizlinip ketmey, eksiche buningdin pehirlinixinglarni otunimen. 14-15 hudaning uxbu pilanini koz aldimgha keltursem, erxtiki we yer yuzidiki putkul mewjudatlarni yaratqan hudaatimizgha tizlinip dua qilimenki, 16 huda ozining ulughluqining cheksizlikidin silerge qudret berip, muqeddes roh arqiliq silerni ich-ichinglardin kuchlendurgey. 17 xundaq qilip, eysa mesih etiqadinglar arqiliq her daim qelbinglarda bolghay, hayatinglar hudaning mehir-muhebbitide yiltiz tartip, mustehkemlengey. 18-19 bu arqiliq siler hudaning barliq muqeddes helqi bilen bille eysa mesihning mehir-muhebbitining neqeder mol, zor, chongqur we cheksiz ikenlikini chuxineleysiler. gerche eysa mesihning mehir-muhebbiti insan tesewwuridin hessilep halqip ketken bolsimu, siler buni tonup yetkeysiler. xundaq bolghanda, siler hudaning mol kamaliti bilen toldurulisiler. 20 barliq xan-xerep hudagha mensup bolghay! u hayatimizda namayan boluwatqan ulu ku-qudriti arqiliq barliq tilikimiz we oylighinimizdinmu kop ixlarni qilalaydu. 21 barliq xan-xerep etiqadchilar jamaetchiliki we eysa mesih arqiliq hudagha ebedilebed mensup bolghay, amin!

4:1 xu seweblerdin, rebbimizge hizmet qilix yolida mehbus bolghan men silerdin hudaning chaqiriqigha munasip yaxixinglarni otunup soraymen. 2 siler hemixe kemter, mulayim, sewrchan bolup, mehir-muhebbitinglar bilen bir-biringlargha keng qorsaq bolunglar. 3 bir- biringlar bilen inaq otux arqiliq muqeddes rohning etiqadchilargha bergen birlikini saqlaxqa tirixinglar. 4 biz hemmimiz bir tenning ezaliri, qelbimizdiki muqeddes rohmu bir. xuninggha ohxax, huda bizni chaqirghanda, bizge bergen umidmu birdur. 5 rebbimiz bir, etiqadimizmu bir bolup, ohxax bir chomulduruluxni qobul qilduq. 6 hemmimizning atisi bolghan huda birdur. u hemmimizdin ustun turidu, hemmimiz arqiliq oz iradisini ijra qilidu, xundaqla hemmimizning qelbididur. 7 eysa mesih sehiyliq bilen herbirimizge iltipat korsitip, hediyilerni ata qildi. 8 bu toghruluq muqeddes yazmilarda mundaq deyilgen: u erxke chiqqanda, nurghunlighan esirlerni yeteklidi. insanlargha hediyilerni ata qildi. 9 bu yerdiki chiqqanda degen soz eysa mesihning awwal towenge yer-yuzige chuxkenlikini bilduridu. 10 yerge chuxkenmu u, erxke chiqqanmu u. buningdin meqset, oz hokumranliqini putkul kainatqa ornitixtur. 11 eysa mesih ozi etiqadchilar jamaetchilikige iltipat qilip, bezilerni elchi, bezilerni peyghember, bezilerni hux hewer yetkuzguchi, yene bezilerni jamaetchilik mesuli we telim berguchi qildi. 12 ularning wezipisi hudaning muqeddes helqini hudaning hizmitini qilixqa we eysa mesihning teni, yeni etiqadchilar jamaetchilikini mustehkemlexke terbiyilextin ibaret. 13 bu wezipe taki bizning hudaning oghligha etiqad qilixta birdek bolup, uni chongqur tonuximiz hemde etiqad jehette osup yetilip, eysa mesihke ohxax boluximizgha qeder dawamlixidu. 14 xundaq bolghanda, biz kixilerning hiyle-mikirlirige godek balilardek aldinip, her hil gheyriy telimatlarning xamili we dolqunliridin tewrinip ketmeymiz. 15 eksiche, mehir-muhebbet bilen hudaning heqiqitini sozlep, tenning, yeni etiqadchilar jamaetchilikining bexi bolghan eysa mesihke herqaysi jehette ohxax bolup osup yetilimiz. 16 eysa mesihning yetekchilikide etiqadchilar jamaetchilikining herqaysi ezaliri zich maslixip, ozlirining jari qilixqa tegixlik rollirini toluq jari qildurghanda, etiqadchilar jamaetchiliki mehir-muhebbet ichide saghlam osup yetilidu. 17 rebbimizning nami bilen agahlandurimenki, emdi hudagha ixenmeydighanlardek erzimes oy-pikirler boyiche yaximanglar. 18 ular hudagha tersaliq qilip, huda heqqide bilimsiz qaldi. netijide, qelbi qarangghuluqta qelip, huda ata qilghan hayatliqtin mehrum qaldi. 19 ular ar-nomusni untup, xehwaniyliqqa berilip, achkozluk bilen her hil napakliqlarni qilidu. 20 lekin, burun ogengininglardek, bundaq yaxax eysa mesihning telimlirige mas kelmeydu. 21 siler eysa mesih toghrisida jezmen anglidinglar hemde uning telimlirinimu qobul qildinglar. chunki heqiqet eysa mesihtidur. 22 undaqta, huddi kona kiyiminglarni taxliwetkendek, burunqi rezil turmux adetliringlarni kona tebiitinglar bilen birge taxliwetinglar. chunki, u tebiet silerni azduridighan chakina hewesler bilen chirip ketken. 23 rohinglar we oy-pikringlarmu yengilansun. 24 yengi tebietni ozunglargha ozlexturunglar. bu yengi tebiet hudaning tebiitige mas bolup, u heqqaniyliq we heqqiqiy pakliqta ipadilinidu. 25 xuning uchun, yalghanchiliqni taxlap, bir-biringlargha rast gep qilinglar. chunki, hemmimiz bir tenning ezalirimiz. 26 eger achchiqlansanglar, achchiqinglar silerni gunahqa baxlimisun. achchiqinglardin qaytmay, kunmu petip ketmisun. 27 xundaq qilip, xeytangha purset bermenglar. 28 burun oghriliq qilghanlar emdi oghriliq qilmisun. eksiche, ikki bilikige tayinip sadaqetmenlik bilen ixlisun. tapqinidin hajetmenlerge ulextursun. 29 aghzinglardin hergiz yaman sozler chiqmisun. anglighuchilarning ehtiyajigha qarap, ulargha paydiliq bolsun dep, mehir-xepqetlik sozlerni qilinglar. 30 hudaning muqeddes rohini qayghugha salmanglar. chunki, muqeddes roh bolsa silerning hudagha mensup bolghanliqinglarning mohri bolup, uzul- kesil qutquzulidighan kununglarning yetip kelidighanliqigha kapaletlik qilidu. 31 barliq adawet tutux, achchiqlinix, ghezeplinix, jedellixix, tohmet qilixtin ibaret illetlerdin we her hil yamanliqlardin yiraq turunglar. 32 bir-biringlargha mehriban, mulayim bolunglar. huda silerni eysa mesih arqiliq kechurginidek, silermu bir-biringlarni kechurunglar.

5:1 hudaning soyumluk perzentliri bolghanikensiler, hudani ulge qilinglar. 2 eysa mesih bizge mehir-muhebbet korsitip, biz uchun ozini pida qilghandek, silermu hayatinglarda bir-biringlargha xundaq mehir-muhebbet korsitinglar. uning biz uchun oz jenini pida qilixi huddi hux puraqliq koydurme qurbanliqqa ohxax, hudani hursen qildi. 3 aranglarda jinsiy ehlaqsizliq, napakliq yaki achkozlukke qetiy yol qoyulmisun. chunki, bundaq ixlar hudaning muqeddes helqige mas kelmeydu. 4 xundaqla, xehwaniy we ehmiqane sozlex, chakina chaqchaq qilix silerge yattur. undaq qilixning ornigha hudagha xukur eytinglar. 5 chunki, xuni eniq bilinglarki, jinsiy ehlaqsizliq, napakliq yaki achkozlukke berilgen herqandaq ademge eysa mesihning we hudaning padixahliqida orun yoq. achkozlukke berilgen adem hudagha ibadet qilixning ornigha mal-mulukke choqunidu-de, butpereslerdin perqlenmeydu. 6 bundaq ixlargha bahane korsiteleydighanlar yalghan-yawidaq sozliri bilen silerni aldap ketmisun. chunki, hudaning ghezipi bundaq ixlarni sadir qilip, hudagha boysunmighanlarning ustige chuxidu. 7 xuning uchun, bundaqlarning qilmixlirigha xerik bolmanglar. 8 burun siler qarangghuluqta idinglar. lekin, hazir rebbimizge mensup bolghanliqinglar uchun, yoruqluqqa chomdunglar. xunga, soz- herikitinglar choqum yoruqluqtiki ademlerningkidek bolsun. 9 bu yoruqluq hayatinglarda yahxiliq, adilliq we heqiqettin ibaret mol mewilerni beridu. 10 nemining rebbimizni hursen qilidighanliqini bilixke tirixinglar. 11 kixilerning qarangghuluqta qilghan ehmiyetsiz yaman ixlirigha xerik bolmanglar. eksiche, u ixlarni pax qilinglar. 12 ularning yoxurun qilghan xumluqlirini tilgha elixmu nomustur. 13 nur ulargha chuxkende, ularning xumluqlirini axkara qilidu. 14 chunki, hemme nersini axkarilaydighini nurdur. xunga, mundaq deyilidu: oyghan, ey uhlawatqan insan, tiril rohiy olumdin. eysa mesih sanga nur chachar! 15 xuning uchun, soz-herikitinglargha ehtiyat qilinglar. bilimsiz nadanlardek emes, aqillardek yaxanglar. 16 heyrlik ixlarni qilix pursitini qoldin bermenglar. chunki, yaxawatqan bu dewrimiz rezil dewrdur. 17 xunga, eqilsiz bolmanglar, belki rebbimizning iradisini chuxinixke tirixinglar. 18 haraqtin mes bolup yurmenglar. chunki, bundaq qilix ademni zeiplikke elip baridu. buning ornigha, muqeddes rohqa chomup, uning yetekchilikide bolunglar. 19 silerning aranglarda zebur munajatliri, hudani medhiyileydighan we muqeddes rohning ilhamidin kelgen nahxilar yangrisun. qelbinglarda bu neghme sadaliri yangrighandek, chin qelbinglardin rebbimizni medhiyilenglar. 20 hemme ixlarda rebbimiz eysa mesihning nami bilen hemixe hudaatimizgha xukur eytinglar. 21 eysa mesihke chongqur hormitinglar bar bolghanliqtin, bir- biringlargha itaet qilinglar. 22 ey ayallar, rebbimizge itaet qilghininglardek, erliringlargha itaet qilinglar. 23 huddi etiqadchilar jamaetchilikining qutquzghuchisi bolghan eysa mesih oz tenining, yeni etiqadchilar jamaetchilikining bexi bolghinidek, ermu oz ayalining bexidur. 24 huddi etiqadchilar jamaetchiliki eysa mesihke itaet qilghinidek, ayallarmu herqandaq ixta oz erlirige itaet qilsun. 25 ey erler, eysa mesih etiqadchilar jamaetchilikini qandaq soyup, uning uchun ozini qandaq qurban qilghan bolsa, silermu ayalliringlarni xundaq soyunglar. 26 eysa mesihning ozini qurban qilixtiki meqsiti, etiqadchilar jamaetchilikini hudaning sozi we su bilen yuyux arqiliq gunahliridin pak qilixtur. 27 uning bundaq qilixi etiqadchilar jamaetchilikini herqandaq illet, gunah we yetersizliklerdin hali qilip, uni xan-xereplik halda oz aldigha huddi toyda kochuruluxke teyyarlanghan guzel qizdek pak we eyibsiz elip kelix uchundur. 28 eysa mesih etiqadchilar jamaetchilikini xundaq soygeniken, erlermu oz ayallirini oz tenini soygendek soyuxi kerek. ayalini soygen kixi ozini soygen bilen barawer. 29 hechkim hechqachan oz tenidin nepretlenmeydu. eksiche, oz tenini asraydu we uninggha koyunidu. bu huddi eysa mesihning oz teni bolghan etiqadchilar jamaetchilikini asrap, uninggha koyungenlikige ohxaydu. 30 biz eysa mesihning tenining ezalirimiz. 31 muqeddes yazmilarda yezilghinidek: ademning ata-anisidin ayrilip, ayali bilen birlixip, ikkisining bir ten boluxi ene xu sewebtindur. 32 bu, intayin muhim bir sirdur. men bu sozlerni eysa mesih bilen etiqadchilar jamaetchilikining zich munasiwitini kozde tutup eyttim. 33 yene bir qetim xuni tekitleymenki, hemminglar ayalinglarni ozunglarni soygendek soyunglar, ayallarmu erlirini hormetlisun.

6:1 ey balilar, rebbimizge mensup bolghanliqinglar uchun, ata- ananglarning sozini anglanglar. bu, silerning burchunglardur. 2 musa peyghember arqiliq chuxurulgen ata-anangni hormet qil degen perzni ada qilinglar. bu, hudaning bir wede bilen baghlap bergen deslepki perzidur. 3 bu wede xuki, uninggha emel qilsanglar, behtlik bolisiler we bu dunyada uzun omur korisiler. 4 ey atilar, perzentliringlarning achchiqini kelturup, ochmenlik peyda qilmanglar. ularni rebbimizning telimi boyiche terbiyilenglar. 5 ey qullar, bu dunyadiki hojayinliringlargha huddi eysa mesihke boysunghandek chongqur hormet we chin qelb bilen boysununglar. 6 hojayininglarni hursen qilix uchun, peqet ularning aldidila emes, belki hemixe ulargha hizmet qilinglar. chunki, siler eysa mesihning hizmetkari bolux supitinglar bilen hudaning iradisige chin dilinglardin emel qilixinglar kerek. 7 hojayininglargha razimenlik bilen hizmet qilinglar. uni ademler uchun emes, belki rebbimiz uchun qilghandek qilinglar. 8 esinglarda tutunglarki, meyli qul yaki hor bolsun, rebbimiz herkimning qilghan herbir yahxiliqini qayturidu. 9 ey hojayinlar, silermu qulliringlargha yahxi muamile qilinglar. ulargha tehdit salmanglar. chunki, erxtiki huda silerning, xundaqla ularningmu hojayini ikenlikini bilisiler. huda hemme insanlargha ohxax muamile qilidu. 10 ahirda, men silerning rebbimizge we uning zor qudritige tayinip, kuchluk boluxunglarni tileymen. 11 xeytanning hiyle- mikirlirige taqabil turux uchun, huda ata qilghan qoghdinix qoralliri bilen qorallininglar. 12 chunki, biz insanlargha emes, belki yaman rohiy kuchler dunyasidiki hokumranlargha, hoquqdarlargha, bu qarangghu dunyaning korunmes kuchlirige we baxqa rezil rohiy kuchlerge qarxi jeng qiliwatimiz. 13 muxkul kunlerde duxmenning hujumigha taqabil turalixinglar hemde jengdin keyinmu qeddinglarni ruslap turalixinglar uchun, huda ata qilghan qoghdinix qoralliri bilen toluq qorallininglar. 14 bu jengde put tirep turalixinglar uchun, belinglargha heqiqet kemirini, koksunglargha heqqaniyliq sawutini taqanglar. 15 hudaning insanlarni ozi bilen yaraxturux toghrisidiki hux hewer choruqini kiyip, teyyar turunglar. 16 mana bulargha qoxup, xeytanning barliq ot tutaxturulghan oqlirini tosup qalalaydighan etiqad qalqinini qolunglargha elinglar. 17 huda ata qilghan qutquzulux dubulghisini kiyinglar we muqeddes roh qilichi, yeni hudaning sozini mehkem tutunglar. 18 hemixe muqeddes rohqa tayinip, iltimasinglarni eytip dua-tilawet qilinglar. xundaqla, segek turup, barliq etiqadchilar uchun dawamliq dua qilip turunglar. 19 men uchunmu dua qilinglar. hux hewerning sirini yureklik yetkuzuxum uchun, huda manga toghra sozlerni bergey. 20 men bu hux hewerni tarqitix sewebidin kixenlengen elchimen. mening hux hewerni yureklik halda yetkuzuxum uchun dua qilghaysiler. chunki, bu mening qilixqa tegixlik iximdur. 21-22 silerning mening ehwalimni we neme qiliwatqanliqimni bilixinglar uchun, qedirlik qerindiximiz hem rebbimizning sadiq hizmetkari bolghan tikikusni aldinglargha ewetimen. u silerge ehwalimizni yetkuzup, silerni righbetlenduridu. 23 hudaatimizdin we rebbimiz eysa mesihtin silerge amanliq, mehir-muhebbet we ixench tileymen. 24 rebbimiz eysa mesihni ochmes mehir-muhebbet bilen soyguchilerning hemmisige hudaning mehir-xepqiti yar bolghay!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE