1:1 yaqupning herqaysi oghulliri oz bala-chaqilirini elip, yaqup bilen bille misirgha bardi. uning oghullirining isimliri 2 ruben, ximon, lawiy, yehuda, 3 issakar, zebulun, binyamin, 4 dan, naftali, gad we axer idi. 5 ularning hemmisi yaqupning biwasite ewladliri bolup, jemiy yetmix kixi idi. yaqupning yene bir oghli yusup bu waqitta alliqachan misirda idi. 6 keyin, yusup we uning qerindaxliri hemde barliq zamandaxliri alemdin otti. 7 xundaqtimu, israilning yene bir ismi yaqup ewladliri tez kopiyip, u yerni toldurdi we heli kuchiyip qaldi. 8 keyin, yusupning misir helqige qilghan yahxiliqliridin hewiri bolmighan yengi bir padixah misirda tehtke chiqti. 9 u misirliqlargha: bu israillarning bizge qarighanda kopiyip, bizdinmu kuchiyip ketiwatqanliqigha qaranglar! 10 eng yahxisi aqilane tedbir qollinip, buning aldini eliximiz kerek. undaq bolmighanda, nawada urux partlap qalsa, ular duxmenler bilen birlixip bizge hujum qilip, bu yerdin qechip ketixi mumkin, dedi. 11 buning bilen, misirliqlar israillarni eghir emgekler bilen ezix uchun, emgek nazaretchilirini teyinlidi. ular israillargha padixah uchun pitom we remis isimlik teminlex merkizi qilinghan xeherlerni saldurdi. 12 lekin, misirliqlar israillarni qanche ezgenseri, ular xunche kopiyip, dletning baxqa yerlirigimu tarqaldi. bu sewebtin, misirliqlar israillardin qorqup, 13 ularni tehimu eghir ixlargha saldi. 14 misirliqlar ularni laychiliq, kesek quyux we etiz-eriq ixlirini qilixtek eghir emgeklerge selip, intayin qattiq azablargha duchar qildi. 15 misir padixahi yene sehra we puwa isimlik ikki neper ibraniy tughut anisigha: 16 siler ibraniy ayallirini tughdurghan waqtinglarda, bowaqning oghul yaki qiz ikenlikige qaranglar. eger oghul tughulsa, bowaqni olturuwetinglar; qiz tughulsa, tirik qaldurunglar, dedi. 17 lekin, bu ikki tughut anisi hudagha ihlasmen bolghachqa, padixahning emrige boysunmay, oghul bowaqlarni olturmidi. 18 xunga, padixah ularni chaqirtip: bu silerning neme qilghininglar? neme uchun oghul bowaqlarni olturmidinglar? dep soridi. 19 ular: ibraniy ayalliri misir ayallirigha ohximaydu. ular nahayiti saghlam kelidu. biz yetip barghuche, ozliri tughup bolidu, dep jawas berixti. 20-21 tughut aniliri hudagha ihlasmen bolghanliqi uchun, huda ulargha ghemhorluq qilip, oz aililirini qurux xeripini ata qildi. israillar dawamliq kopiyip, tehimu kucheydi. 22 buning bilen, misir padixahi putun puqralirigha: israillardin tughulghan oghul bowaqlarning hemmisini nil deryasigha taxlanglar, qiz balilarnila tirik qaldurunglar, dep emr qildi.

2:1 israillarning lawiy qebilisidiki bir kixi oz qebilisidin bolghan birsige nikahlandi. 2 ayali hamilidar bolup, bir oghul tughdi. ana bowaqning chirayliq ikenlikini korup, uni u ay yoxurun saqlidi. 3 u balini zadi yoxuralmaydighan yerge kelgende, qomuxtin bir sewet toqup, uni mom we lay bilen suwap, su otmes qildi we balini sewetke selip, andin sewetni nil deryasi boyidiki qomuxluqqa apirip, yoxurunche sugha qoyuwetti. 4 balining hedisi qandaq ehwal yuz beridikin dep, yiraqtin sewetni kozitip turdi. 5 padixahning qizi derya boyigha sugha chomulgili keldi. uning kenizekliri derya boyida seyle qilixqa baxlidi. tuyuqsiz, melike qomuxluqta bir sewetning turghinini korup qaldi-de, elip kelix uchun has kenizikini ewetti. 6 melike sewetni echip, bir oghul bowaqning yighlap yatqinini kordi. melike uninggha ich aghritip: bu choqum bir ibraniyning bowiqi, dedi. 7 bu chaghda, bowaqning hedisi kelip, melikige: men berip, ibraniylar arisidin siz uchun bowaqni emitidighan bir inikana tepip keleymu? dep soridi. 8 melike: maqul, barghin, dedi. u berip, bowaqning oz anisini chaqirip keldi. 9 melike bu ayalgha: bowaqni oyungge elip ketip, men uchun emit. ix heqqingni berimen, dedi. buning bilen, ayal bowaqni oyige elip ketip emitti. 10 bala heli chong bolghanda, anisi uni melikining aldigha elip bardi. melike uni oz oghli qilip beqiwaldi we men uni sudin tartip chiqiriwalghan dep, uninggha musa ibraniy tilidiki tartip chiqirix degen soz bilen ahangdax degen isimni qoydi. 11 musa chong bolghandin keyin, ibraniy qerindaxlirini yoqlap berip, ularning eghir emgeklerge seliniwatqanliqini oz kozi bilen kordi. arida, u bir misirliqning ibraniy qerindaxliridin birini uruwatqanliqini korup, 12 etrapigha qarap baxqa adem yoqqu dep oylap, heliqi misirliqni olturup, olukini qumgha komuwetti. 13 etisi, musa yene sirtqa chiqip, ikki israilning bir-biri bilen uruxuwatqanliqini kordi. u yolsizliq qilghan birige: nemixqa oz qerindixingni urisen? dedi. 14 heliqi kixi: kim seni bizge baxliq yaki soraqchi bolsun deptu!? sen heliqi misirliqni olturginingdek emdi menimu olturmekchimu? dedi. musa bu gepni anglap qorqup qaldi. u ichide mening qilghan iximni baxqilar jezmen bilip qaptu dep oylidi. 15 padixah bu ixtin hewer tepip, musani olturmekchi boldi. biraq, musa uningdin qechip, midiyan degen dletke bardi. bir kuni, u bir quduqning yenigha kelip olturdi. 16 midiyandiki bir rohaniyning yette qizi bar idi. ular daim atisining qoylirini sughirix uchun bu quduq bexigha kelip, su tartip, oqurlarni tolduruxatti. 17 bundaq waqitlarda, birqanche padichi kelip, ularni qoghliwetetti. bu qetim bolsa, musa ularni qoghdidi we ulargha yardemlixip su tartip berdi. 18 ular atisi reulning yenigha qaytip barghinida, atisi ulardin: bugun ejes burunla qaytip kepsilerghu? dep soridi. 19 ular: bir misirliq bizni padichilarning bozek qilixidin qutuldurdi, hetta biz uchun su tartip qoylirimizni sughirip berdi, dep jawas berixti. 20 atisi qizlirigha: u qeyerde qaldi? uni sirtta taxlap kelgininglar nemisi? uni biz bilen bille tamaq yeyixke chaqirip kelinglar, dedi. 21 musa reulning teklipini qobul qildi we ularning yenida turup qaldi. reul qizi ziporeni uninggha hotunluqqa berdi. 22 zipore bir oghul tughdi. musa men yaqa yurttiki bir musapir idim dep, baligha gerxom u yerde yaqa yurtluq degen soz bilen ahangdax degen isimni qoydi. 23 aridin uzun yillar otkendin keyin, misir padixahimu oldi. israillar yenila eghir emgeklerdin qattiq azas chekip, hudadin yardem tilep, nale-peryad koturuxti. ularning nale-peryad awazi hudagha yetti. 24 huda ularning nale-peryadlirini anglap, ozining ularning ejdadliridin bolghan ibrahim, ixaq we yaquplar bilen tuzgen ehdisini esige aldi. 25 u israillarning echinixliq halitini korup, ulargha intayin ich aghritti.

3:1 musa qeynatisi, midiyan rohaniysi yetro yene bir ismi reul ning qoyini baqatti. bir kuni, u padisini heydep cholni kesip otup, hudaning teghi sinay teghigha keldi. 2 u yerde perwerdigarning perixtisi tikenliktiki yalqunjap yeniwatqan ot ichidin musagha tuyuqsiz korundi. musa tikenlikte ot yeniwatqan bolsimu, tikenlikning koyup ketmeywatqanliqini kordi. 3 u bu ajayip ixqu, tikenlik nemixqa koyup ketmeydighandu? yenigha berip qarap baqaychu! dep oylidi. 4 musaning yeqinlap kelginini korgen perwerdigar tikenlikning ichidin: musa! musa! dep towlidi. mana men! dep jawas berdi musa. 5 huda uninggha: bu yerge yeqin kelme, choruqliringni salghin. chunki, sen turuwatqan yer muqeddestur. 6 men sening atang, xundaqla ejdadliring ibrahim, ixaq we yaquplar etiqad qilip kelgen huda bolimen, dedi. buni anglighan musa hudagha qaraxqa petinalmay, yuzini etiwaldi. 7 perwerdigar uninggha mundaq dedi: men helqim israillarning misirda harliniwatqanliqini kordum. ularning emgek nazaretchilirining zulmidin qilghan nale-peryadlirini anglidim. ularning azas tartiwatqanliqini bilimen. 8 xunga, men ularni misirliqlarning qolidin qutquzup, sut bilen hesel eqip turidighan bipayan munbet zemingha elip berix uchun chuxtum. u yer qananlar, hitlar, amorlar, periziler, hiwilar we yebuslarning makanidur. 9 helqimning qilghan nale-peryadi quliqimgha anglanmaqta. misirliqlarning ularni qandaq ezgenlikimu koz aldimda turmaqta. 10 xunga, emdi seni misir padixahining aldigha ewetimen. berip, oz helqim bolghan israillarni misirdin elip chiq. 11 lekin, musa hudagha: men misir padixahining aldigha berip, israillarni misirdin elip chiqalaydighan qanchilik chong adem idim? dedi. 12 huda uninggha: men sanga yar bolimen. sen israillarni misirdin elip chiqqandin keyin, siler bu taghqa kelip manga ibadet qilisiler. mana bu mening seni ewetkenlikimning belgisi, dedi. 13 men berip, israillargha: meni bu yerge silerning ejdadliringlar etiqad qilip kelgen huda ewetti desem, ular manga ixenmey: qaysi huda heqqide sozlewatisen? uning nam-xeripi neme? dep sorisa, men neme deymen? dedi musa. 14 huda mundaq dedi: men menggu bar bolghuchi durmen. sen berip, ulargha: meni silerge menggu bar bolghuchi ewetti degin. 15 huda musagha yene: israillargha: menggu bar bolghuchi, yeni ejdadliringlar ibrahim, ixaq we yaquplar etiqad qilip kelgen huda meni yeninglargha ewetti degin. bu, mening mengguluk namim. ewladtin ewladqiche muxu nam bilen eske elinimen. 16 sen berip israillarning aqsaqallirini yighip, ulargha: perwerdigar, yeni silerning ejdadliringlar ibrahim, ixaq we yaquplar etiqad qilip kelgen huda manga korundi. u mening silerge: men misirliqlarning silerge qandaq muamile qiliwatqanliqini kordum. 17 men silerni ularning zulmidin qutulduruxqa wede qildim. men silerni sut bilen hesel eqip turidighan zemingha, yeni qananlar, hitlar, amorlar, periziler, hiwilar we yebuslarning makanigha elip barimen dep yetkuzuxumni eytti degin. 18 aqsaqallar sening sozliringni anglaydu. andin keyin sen ular bilen birlikte misir padixahining aldigha berip, uninggha hemminglar bir eghizdin: perwerdigar ibraniylar etiqad qilip kelgen huda bizge ayan boldi. emdi bizning u kunluk yolni besip, chol-bayawangha berip, perwerdigarimiz hudagha qurbanliq qiliximizgha ijazet bergeysiz denglar. 19 manga melumki, men misir padixahini besim bilen mejbur qilmighuche, u silerge ijazet bermeydu. 20 xunga, men oz qudritimni ixqa selip, helqialem aldida her hil mojizilirimni korsitix arqiliq misirliqlarni jazalaymen. xuning bilen, misir padixahi silerni u yerdin chiqiriwetidu. 21 siler misirdin chiqidighan waqtinglarda, men misirliqlarni silerge mehribanliq korsitidighan qilimen. xunga, siler u yerdin chiqqanda, quruq qol chiqmaysiler. 22 israil ayallarning hemmisi misirliq qoxniliri we qoxnilirining mehmanliridin altun-kumuxtin yasalghan zinnet buyumlar we kiyim-kecheklerni telep qilidu. bu nersiler bilen baliliringlarni yasandurisiler. mana xundaq qilip, misirliqlarning bayliqlirini tartiwalghan bolisiler, dedi.

4:1 biraq, musa perwerdigargha: israillar manga ixenmey, sozumge qulaq salmay, manga: perwerdigar sanga esla korunmidi dese, qandaq qilimen, dedi. 2 perwerdigar uningdin: qolungdiki neme? dep soridi. tayaq, dep jawas berdi u. 3 perwerdigar uninggha: tayaqni yerge taxla, dep buyrudi. musa uni yerge taxliwidi, u yilangha aylandi. musa uningdin qachti. 4 perwerdigar musagha yene: yilanning quyruqini tut, dep buyrudi. musa yilanning quyruqini tutuwidi, yilan yene tayaqqa aylinip ketti. 5 perwerdigar uninggha: mana bu israillarni perwerdigarning, yeni ularning ejdadliri ibrahim, ixaq we yaquplar etiqad qilip kelgen hudaning sanga korungenlikige ixenduridu, dedi. 6 perwerdigar musagha yene: emdi qolungni qoynunggha sal, dedi. musa qolini qoynigha selip chiqirip qariwidi, qolini mahaw qaplap ketkenidi. 7 andin, perwerdigar: qolungni yene qoynunggha sal, dedi. musa qolini qoynigha selip chiqiriwidi, qoli eslige kelip, bedinining baxqa jaylirigha ohxax haletke kelgenidi. 8 perwerdigar sozini dawamlaxturup: eger ular sanga ixenmise yaki deslepki mojizidin keyin yenila qayil bolmisa, keyinki mojize belkim ularni qayil qilidu. 9 eger bu ikki mojizimu ularni qayil qilalmisa we ularni sozungge qulaq salduralmisa, u chaghda sen nil deryasining suyidin biraz elip, quruq yerge tok. sen xundaq qilghiningda, su qangha aylinidu, dedi. 10 lekin, musa: i igem, meni eyibke buyruma, men ezeldinla sozmen emesmen. sen men bilen sozlexkendin keyinmu yene xu, men mana muxundaq tili eghir ademmen, dedi. 11 perwerdigar uninggha: ademge sozlex qabiliyitini bergen kim? uni sozliyeleydighan-sozliyelmeydighan, angliyalaydighan-angliyalmaydighan, koreleydighan-korelmeydighan qilghan men perwerdigar emesmu? 12 sen beriwer, men sanga sozmenlik ata qilimen. neme deyixing kereklikini men sanga ogitimen, dedi. 13 lekin, musa jawaben: i igem, men sendin otunup qalay, ozung ihtiyar qilghan baxqa birsini ewetkin, dedi. 14 bu sozni anglighan perwerdigar musagha ghezeplinip: sen bilen bir lawiy qebilisidin bolghan harun isimlik bir akang barghu. uning natiq ikenlikini bilimen. u seni qarxi elix uchun alliqachan yolgha chiqti. u seni korse huxal bolup ketidu. 15 sen demekchi bolghanliringni uninggha eyt. men sanga we uninggha sozmenlik ata qilimen. men her ikkinglarning neme qilixinglar kereklikini silerge ogitimen. 16 u sening aghzing bolup, sanga wakaliten halayiqqa soz qilidu. sen bolsang huddi hudagha ohxax uninggha uning neme deydighanliqini ogitisen. 17 bu tayaqni eliwal. chunki, sen uning bilen mojize korsitisen, dedi. 18 xuning bilen, musa qeynatisi yetroning yenigha qaytip kelip, uninggha: mening misirgha qaytip, uruq-tughqanlirimning tehiche hayat yaki hayat emeslikini koruxumge ijazet bergeysiz, dedi. yetro uning telipige qoxulup, uninggha aq yol tilidi. 19 musa tehi midiyandiki waqtida, perwerdigar uninggha: sen misirgha qaytip ket! chunki, seni olturmekchi bolghan adem oldi, degenidi. 20 xuning bilen, musa ayali we balilirini exekke mindurup, misirgha qarap yolgha chiqti. u huda uninggha eliwelixni buyrughan tayaqni qoligha eliwaldi. 21 perwerdigar musaning esige selip yene mundaq dedi: misirgha qaytip barghiningdin keyin, misir padixahining aldida men seni qadir qilghan her hil mojizilerni choqum korsetkin. lekin, men uni helqingni qoyup bermeydighan jahil qilimen. 22 u chaghda, sen misir padixahigha: perwerdigar: israil helqi mening tunji oghlum. 23 oghlumni manga ibadet qilixqa berixtin tosma. ret qilidighan bolsang, sening tunji oghlungni olturimen deydu degin. 24 musa misirgha qaytix yolidiki bir qonalghuda perwerdigar uninggha yoluqup, uning jenini almaqchi boldi. 25 xunga, musaning ayali zipore bir parche otkur qirliq taxni qoligha elip, oghlining hetnilikini kesip, uni musaning putlirigha tegkuzup: sen heqiqeten tokulgen qan arqiliq qutuldurulghan erimsen, dedi. 26 zipore oghlini hetne qilghanliqtin musani tokulgen qan arqiliq qutuldurulghan erim dedi. xuning bilen, perwerdigar musani aman qaldurdi. 27 xu waqitlarda perwerdigar harungha: sen chol-bayawangha berip, musani kutuwal, degenidi. harun yol yurup hudaning teghigha yetkende, musa bilen koruxti we uni soydi. 28 musa perwerdigarning ozige eytqan hemme sozliri we misirda korsitixke buyrughan barliq mojiziler heqqide harungha sozlep berdi. 29 xundaq qilip, musa bilen harun ikkiylen misirgha berip, israil aqsaqallirining hemmisini yighdi. 30 harun perwerdigarning musagha eytqan hemme sozlirini ulargha yetkuzdi hem kopchilikning aldida mojizilerni korsetti. 31 aqsaqallar uning sozlirige ixendi. ular perwerdigarning ozlirige kongul bolgenlikini we zulum ichidiki hayatigha nezer salghanliqini anglighan haman, baxlirini egip hudagha sejde qilixti.

5:1 xuningdin keyin, musa bilen harun misir padixahi bilen koruxup: perwerdigar, yeni israillar etiqad qilip kelgen huda sizge: helqimning men uchun heyt otkuzgili chol-bayawangha berixigha yol qoy deydu, dedi. 2 misir padixahi ulargha: meni sozige itaet qildurup, israil helqini qoyup berguzgudek qandaq perwerdigar iken u? men perwerdigarni tonumaymen. israillarnimu qoyup bermeymen, dedi. 3 musa bilen harun: ibraniylar etiqad qilip kelgen huda bizge ayan boldi. emdi bizning u kunluk yol besip, chol-bayawangha berip, perwerdigarimiz hudagha qurbanliq qiliximizgha ijazet bersingiz. bolmisa, u bizni kesellik we urux bilen halak qilixi mumkin, dedi. 4 misir padixahi musa bilen harungha: bu neme degininglar! helqning ixigha dehli yetkuzgininglar nemisi? berip ixinglarni qilinglar! 5 israillarning sani nahayiti kop. siler ularning wezipilirini orunlixigha tosqunluq qiliwatisiler, dedi. 6 padixah xu kunila misirliq emgek nazaretchiliri bilen ularning qol astidiki israil ix baxchilirigha buyruq chuxurup: 7 bundin keyin, israillargha kesek quyuxqa burunqidek saman yighip bermenglar! samanni ozliri yighsun. 8 lekin, ular kesek sanini burunqidekla orundisun. bu sanni kemeytixinglargha qetiy bolmaydu. ular hurun, ularning: hudayimiz uchun qurbanliq qilghili beriximizgha ijazet bergeysiz deyixining sewebimu del xu! 9 ularni tehimu eghir ixlargha selinglar. bundaq qilsanglar, ular tinim tapmastin ixlep, yalghan geplerge qulaq selixqa waqitmu chiqiralmaydu, dedi. 10 misirliq emgek nazaretchiliri bilen ularning qol astidiki israil ix baxchiliri berip, israillargha: padixah bizge: bundin keyin, israillargha saman bermenglar, 11 qeyerde saman bolsa, xu yerdin ozliri ekelsun. biraq, kesekning sanidin birnimu kemeytmenglar deydu, dedi. 12 buning bilen, israillar putun misirning hemme jaylirigha berip, engiz samini toplaydighan boldi. 13 emgek nazaretchiliri bolsa her kuni ularni: burun silerge saman berilgen waqittikidekla kop kesek quyisiler dep qistidi. 14 emgek nazaretchiliri misirliqlar teripidin teyinlengen israil ix baxchilirini qamchilap, ularni: nemixqa tunugun we bugun qullargha burunqidek sanda kesek quydurmidinglar? dep soraydighan boldi. 15 xunga, bu ix baxchiliri misir padixahining aldigha berip: janabi aliyliri, qullirigha nemixqa mundaq muamile qilidila? 16 qullirigha saman yetkuzup berilmeywatidu, lekin biz yenila burunqi sanda kesek quyuxqa buyruluwatimiz. hazir qulliri tayaq yewatidu. emeliyette, bular siler misirliqlarning hataliqi, dep nale qilixti. 17 padixah ulargha: herqaysing hurun, hurun nemilersen! perwerdigarimiz uchun qurbanliq qilip kelixke ijazet bergeyla deyixkenliringning sewebimu xu. 18 derhal qaytip berip ixingni qilix! herqaysinggha berilidighan saman yoq. kesekni yenila burunqidek sanda tapxuruxisen, dedi. 19 kesek sanining kemeytilmeydighanliqini anglighan israil ix baxchiliri bexigha chong bala-qazaning kelgenlikini bilixti. 20 ular padixahning yenidin chiqip, taxqirida ozlirini kutup turuwatqan musa bilen harungha: 21 silerning neme qiliwatqanliqinglargha perwerdigar guwah. u silerning edibinglarni bersun. siler bizni padixah we uning emeldarlirining aldida yer bilen yeksan qildinglar. ulargha bizni olturuxke bahane tepip berdinglar, dedi. 22 buning bilen, musa perwerdigarning aldigha berip: i igem, oz helqingni nemixqa bundaq horlaysen? meni bu yerge nemixqa ewetting? 23 men padixahning aldigha berip sening sozliringni yetkuzgendin beri, u helqingge tehimu zulum salidighan boldi. emma, sen ularni hergiz qutquzmiding! dedi.

6:1 perwerdigar musagha: emdi sen mening padixahqa qilidighanlirimni korisen. u mening zor qudritimning tesiri bilen israillarni qoyup beridu, hetta ularni zeminidin qoghlap chiqiriwetidu, dedi. 2 huda musagha mundaq dedi: men perwerdigardurmen. 3 men burun ejdadliring ibrahim, ixaq we yaquplargha hemmige qadir huda bolup korundum. lekin, men ozumni ulargha menggu bar bolghuchi degen namim arqiliq axkarilimidim. 4 men ular bilen ehde tuzup, ular eyni waqitta musapir bolup turuwatqan qanan zeminini ulargha berixke wede qilghanidim. 5 hazir men israillarning misirliqlarning zulmidin qilghan dad- peryadlirini anglap, oz ehdemni esimge aldim. 6 xunga, sen berip, israillargha munu sozlirimni yetkuz: men perwerdigardurmen. men silerni misirliqlarning eghir emgekliridin azad qilimen, silerni qulluqtin horlukke erixturimen. men zor qudritimni korsitip silerni qutquzimen, misirliqlarni qattiq jazalaymen. 7 silerni oz helqim qilimen. men silerning hudayinglar bolimen. misirliqlarning qulluqidin qutulghan waqtinglarda, bu ixni mening perwerdigaringlar bolghan hudaning qilghanliqini bilisiler. 8 men silerni, ejdadliringlardin ibrahim, ixaq we yaquplargha berixke qesem qilghan zemingha elip barimen. u yerni silerge zeminliqqa berimen. men perwerdigardurmen. 9 musa bu sozlerni israillargha yetkuzdi, lekin eghir qulluq azabidin rohsizlanghan israillar uning sozige qulaq salmidi. 10 perwerdigar musagha yene: 11 sen padixahning yenigha berip, uninggha israillarning misirdin chiqip ketixige yol qoyuxni eytqin, dedi. 12 musa perwerdigarning aldida: sozumge israillar qulaq salmighan yerde, misir padixahi qandaqmu qulaq salsun. uning ustige, men bir tili eghir adem tursam! dep jawas qayturdi. 13 biraq, perwerdigar musa bilen harungha: siler berip, israillar bilen misir padixahigha: huda bizge: israillarni misirdin elip chiqinglar dep emr qildi denglar, dep buyrudi. 14 towendikiler bir qisim israil qebililirining aile baxliqliri. yaqupning tunji oghli rubenning oghulliri: hanuh, pallu, hesron we karmi. ulardin ruben qebilisining tarmaq jemetliri meydangha keldi. 15 ximonning oghulliri: yemuil, yamin, ohad, yakin, sohar we qananliq ayalidin bolghan xaul. ulardin ximon qebilisining tarmaq jemetliri meydangha keldi. 16 lawiyning gerxon, kohat we merari isimlik u oghli bolup, ular lawiy qebilisidiki tarmaq jemetlerning atiliri idi. lawiy bir yuz ottuz yette yil omur kordi. 17 gerxonning libni we ximei isimlik ikki oghli bolup, ulardin lawiy qebilisining tarmaq jemetliri barliqqa keldi. 18 kohatning amram, yishar, hibron we ozzil isimlik oghulliri bolup, kohat bir yuz ottuz u yil omur kordi. 19 merarining mehli we muxi isimlik ikki oghli bar idi. yuqiriqilar lawiy qebilisining tarmaq jemetliridur. 20 amram oz hammisi yokebedni emrige alghanidi. u harun bilen musani tughdi. amram bir yuz ottuz yette yil omur kordi. 21 yisharning korah, nefe we ziykri isimlik u oghli bar idi. 22 ozzilning mixail, elsafan we sitri isimlik u oghli bar idi. 23 harun nahxonning singlisi, amminadabning qizi elixebani emrige aldi. elixeba harungha nadas, abihu, eliazar we itamar isimlik tot oghul tughup berdi. 24 korahtin assir, elqana, abiasaf isimlik u oghul toreldi. ular korah qebilisidiki tarmaq jemetlerning atiliri boldi. 25 harunning oghli eliazar putelning qizliridin birni emrige aldi. u pinihasni tughdi. mana bular lawiy qebilisining aile baxliqliri. 26 perwerdigar teripidin israillarning herqaysi qebililirini top-topi bilen misirdin elip chiqinglar dep emr qilinghanlar del muxu harun bilen musa idi. 27 misir padixahidin israillarni qoyup berixni telep qilghanlarmu mana muxu musa bilen harundur. 28 perwerdigar misirda musagha sozligen waqitta, uninggha: 29 men perwerdigardurmen. sanga qilghan sozlirimning hemmisini misir padixahigha yetkuzgin, degenidi. 30 lekin, musa: men ya sozmen bolmisam, padixah mening sozumge qandaqmu qulaq salsun? dep jawas bergenidi.

7:1 u waqitta, perwerdigar musagha mundaq degenidi: men seni padixah aldida huddi hudadek qilimen. akang harun bolsa sening peyghembiring bolup, sozliringni padixahqa yetkuzidu. 2 men sanga tapilighan sozlerning hemmisini harungha yetkuz. harun bolsa padixahqa israillarni uning memlikitidin chiqip ketixke yol qoyuxni eytsun. 3 lekin, men padixahni jahillaxturimen. buning bilen, men mojize we karametlirimni misirda koplep korsiteleymen. 4 xundaqtimu, u yenila sozungni anglimaydu. xunga, men qudritimni korsitip, misirliqlargha eghir jazalarni berimen we israillarning herqaysi qebililirini top-topi bilen misirdin elip chiqimen. 5 men qudritimni korsitip ularni jazalap, israillarni ularning yurtidin elip chiqqan waqtimdila, ular mening perwerdigar ikenlikimni tonup yetidu. 6 perwerdigar ulargha qandaq emr qilghan bolsa, musa bilen harun del xundaq ix kordi. 7 ular padixahqa sozligen waqtida, musa seksen yax, harun bolsa seksen u yaxta idi. harunning tayiqi 8 perwerdigar musa bilen harungha: 9 padixah silerge: ozunglarning huda teripidin ewetilgenlikinglarni bir mojize arqiliq ispatlanglar deydu. u chaghda sen musa, harungha: tayiqingni padixahning aldigha taxla degin. tayaq yilangha aylinidu, dedi. 10 musa bilen harun padixahning aldigha berip, perwerdigarning emri boyiche ix kordi. harun tayiqini padixah bilen emeldarlarning aldigha taxliwidi, tayaq yilangha aylandi. 11 padixah derhal ozining alimlirini we sehirgerlirini yighdi. ular sehir ixlitip, xuninggha ohxax ixni qildi. 12 ularning herbiri qolidiki tayaqni yerge taxliwidi, ularmu yilangha aylinip ketti. lekin, harunning yilini ularning yilanlirini yutuwetti. 13 emma, padixah del perwerdigar eytqandek jahilliq qilip, musa bilen harunning sozini anglimidi. 14 perwerdigar musagha: misir padixahi tolimu jahil. u israil helqini qoyup berixni halimaydu. 15 ete etigende, u nil deryasigha baridu. sen derya boyida kutup turup, uning bilen korux. yilangha aylanghan heliqi tayiqingni qolunggha eliwal. 16 sen uninggha mundaq degin: perwerdigar ibraniylar etiqad qilip kelgen huda meni sizge: oz helqimning manga ibadet qilix uchun chol-bayawangha berixigha yol qoy deyixke ewetti. siz baxtin-ahir qulaq salmay keldingiz. 17 xunga, perwerdigar: sen emdi mening qilghan ixlirimdin mening kim ikenlikimni biliwal deydu. qarang, men qolumdiki tayaqni deryadiki sugha ursam, su qangha aylinidu. 18 beliqlar tamamen olidu. derya sesip ketidu. misirliqlar derya suyidin seskinip, uni ichelmeydighan bolup qalidu. dedi. 19 perwerdigar musagha yene: sen harungha: tayiqingni al. qolungni misirdiki herqaysi derya, osteng, sazliq we kollerge qaritip uzat. bu chaghda, misirning hemme yeridiki sular, hetta sogha we tax kuplerning ichidiki sularmu qangha aylinidu degin, dedi. 20 musa bilen harun perwerdigar tapilighan ixlarni beja kelturdi. padixah we uning emeldarlirining aldida musa tayaqni koturup, derya suyige uruwidi, derya suyi xuan qangha aylandi. 21 deryadiki beliqlar oldi. derya suyi sesiq purap, misirliqlar bu suni ichelmeydighan bolup qaldi. misirning hemme yerini qan qaplidi. 22 biraq, padixahning sehirgerlirimu sehir arqiliq ohxax ixni qildi. netijide, del perwerdigar eytqandek, padixah burunqidek jahilliq qilip, musa bilen harunning sozini anglaxni ret qildi 23 we burulupla ordigha kirip ketti. u bu ixqa qilche ehmiyet bermidi. 24 misirliqlarning hemmisi nil deryasi suyini ichelmeydighan bolup qalghachqa, ichidighan su izdep, derya etraplirini kolidi. 25 perwerdigar derya suyini qangha aylandurup, aridin bir hepte otti.

8:1 uningdin keyin, perwerdigar musagha mundaq dedi: sen yene misir padixahining aldigha berip uninggha: perwerdigar: oz helqimning manga ibadet qilix uchun chol-bayawangha berixigha yol qoy. 2 eger yene ret qilsang sanga eytip qoyayki, putun dlitingni jazalap, zeminingning hemme yerini paqa bilen tolduruwetimen. 3 nil deryasi paqigha tolup ketidu. paqilar deryadin chiqip ordanggha, hujranggha, hetta orun-korpiliringge kiridu. emeldarliringning we puqraliringning oylirige, hetta ochaqlirigha, tengnilirining ichigimu kiriwalidu. 4 sening uchanggha, emeldarliringning we puqraliringning uchisighimu yamixidu deydu dep yetkuzgin. 5 perwerdigar musagha yene: sen harungha: tayaq alghan qolungni misirdiki derya, osteng, sazliq we kollerge qaritip uzat. misir zeminini paqilar bilen qaplitiwet dep eytqin, dedi. 6 buning bilen, harun qolini misirning sulirigha qaritip uzitiwidi, paqilar chiqip misir zeminini qaplidi. 7 biraq, misirdiki sehirgerlermu sehir ixlitip, ohxax ixni qilip misir zeminigha paqa chiqardi. 8 padixah musa bilen harunni chaqirtip, musagha: perwerdigardin u paqilarni mendin we misir helqidin yiraqlaxturuxni tilep dua qil. andin, helqingning perwerdigargha qurbanliq qilix uchun berixigha yol qoyimen, dedi. 9 musa jawaben: bolidu, siz bir waqit belgileng. men sizge, emeldarliringizgha we puqraliringizgha dua qilay. xu chaghda, paqilarning hemmisi silerdin we oyliringlardin ayrilidu. peqet nil deryasidiki paqilardin baxqa paqilarning hemmisi yoqilidu, dedi. 10 padixah uninggha: etila dua qil, dedi. musa: sizning deginingizdek bolsun. buning bilen, siz perwerdigarimiz hudadin baxqa hechqandaq hudaning yoqluqini biling. 11 paqilar sizdin, ordingizdin, emeldarliringizdin we baxqa puqraliringizdin ayrilidu. peqet nil deryasidila paqa qalidu, dedi. 12 xuningdin keyin, musa bilen harun misir padixahining yenidin chiqixti. musa perwerdigardin misir padixahliqigha chuxurgen paqilarni yoqitixni tilep, dua qilip yalwurdi. 13 perwerdigar musaning duasini ijabet qildi. oy, hoyla we etizlardiki paqilarning hemmisi olup tugidi. 14 misirliqlar paqa oluklirini dwe-dwe qilip toplighanidi, putun dlet sesiqchiliqqa toldi. 15 biraq del perwerdigar eytqandek, paqilarning tamamen olgenlikini korgen padixah jahilliq qilip, musa bilen harunning sozige qulaq salmidi. 16 perwerdigar musagha: harungha: tayiqingni yerdiki topigha ur. chang-tozanlar paxilargha aylinip, putun misirni qaplaydu degin, dedi. 17 ular perwerdigarning deginidek qilixti. harun tayiqini yerdiki topigha uruwidi, chang-tozanlar paxilargha aylinip, adem we haywanlarning bedinini qaplap ketti. misir zeminidiki chang-tozanlarning hemmisi paxigha aylinip ketti. 18 sehirgerlermu oz sehirliri bilen paxa peyda qilmaqchi bolghan bolsimu, lekin bu ix ularning qolidin kelmidi. adem we haywanatlarning bedinini paxa qaplap ketti. 19 sehirgerler padixahqa: bu ixni huda qildi! deyixti. biraq del perwerdigar eytqandek, padixah jahilliq qilip, musa bilen harunning sozige qulaq salmidi. 20 andin, perwerdigar musagha mundaq dedi: ete tang seherdila ornungdin turup, padixah derya boyigha chiqqanda uning bilen korux we uninggha: perwerdigar: helqimning manga ibadet qilix uchun berixigha yol qoy. 21 seni agahlandurup qoyayki, eger sen mening helqimni qoyup bermeydighan bolsang, sanga, emeldarliring we puqraliringgha chiwinlar topi ewetimen. oyliringlar chiwinge tolidu we hemme yerni chiwin qaplaydu. 22 lekin, mening helqim israillar yaxawatqan goxen wilayitining ehwalini baxqiche qilimen. u yer chiwinlar topidin haliy bolidu. buning netijiside, mening perwerdigarning bu dlettimu qudretlik ikenlikimni bilisen. 23 men oz helqimni sening helqingdin perqlendurimen. bu mojize ete korulidu deydu dep yetkuzgin. 24 perwerdigar deginini qildi. top-top chiwinlar padixahning ordisigha we emeldarlirining oylirige besip kirip, putun misir zeminini haras qiliwetti. 25 padixah musa bilen harunni chaqirtip, ulargha: barsanglar beringlar! biraq, hudayinglargha qilidighan qurbanliqni muxu dlet ichide qilinglar! dedi. 26 lekin, musa: bundaq qilix toghra bolmaydu. chunki, perwerdigar uchun qilidighan qurbanliqlirimiz misirliqlarni yirgenduridu. eger biz misirliqlarning koz aldida ularni yirgenduridighan qurbanliqlarni qilsaq, ular bizni chalma-kesek qilidu! 27 biz perwerdigarimiz hudaning emr qilghinidek u kunluk yolni besip, chol-bayawangha berip, andin uninggha qurbanliq qiliximiz kerek, dedi. 28 padixah uninggha: chol-bayawangha berip, perwerdigaringlar hudagha qurbanliq qilixinglargha ijazet berey, lekin anche yiraqqa ketmenglar. men uchunmu dua qilinglar, dedi. 29 musa jawaben: men yeningizdin chiqipla perwerdigargha dua qilay. chiwinlar topi etila sizdin, emeldarliringiz we puqraliringizdin ayrilsun. lekin, siz bizni aldap, perwerdigargha qurbanliq qilixqa beriximizgha tosqunluq qilmasliqingiz kerek, dedi. 30 xuningdin keyin, musa misir padixahining yenidin chiqip, perwerdigargha dua qildi. 31 perwerdigar musaning duasini ijabet qilip, chiwinlar topini misir padixahidin, emeldarliridin we puqraliridin ayridi. bir talmu chiwin qalmidi. 32 lekin, bu qetimmu padixah yene jahilliq qilip, israil helqining chiqixigha yol qoymidi.

9:1 perwerdigar musagha mundaq dedi: sen misir padixahining aldigha berip, uninggha: perwerdigar, yeni ibraniylar etiqad qilip kelgen huda: oz helqimning manga ibadet qilix uchun chol-bayawangha berixigha yol qoy. 2 eger sen ularni qoyup berixni ret qilip yenila tutup turuwalidighan bolsang, 3 seni agahlandurup qoyayki, charwa malliringning hemmisini, yeni at, toge, kala, qoy we ochkiliringni waba kesilige giriptar qilimen. 4 biraq, israillarning charwa mallirini misirliqlarningkidin perqlendurimen. israillarning malliridin birimu olmeydu deydu degin. 5 perwerdigar waqit belgilep: bu mojizini etila korsitimen, dedi. 6 etisi, perwerdigar ozi eytqandek qildi. misirliqlarning charwa mallirining hemmisi degudek waba kesilige giriptar bolup oluxke baxlidi. lekin, israillarning charwa mallirining birimu ziyangha uchrimidi. 7 padixah adem ewetip tekxurtup, israillarning malliridin biriningmu olmigenlikini uqti. xundaqtimu, u yenila jahilliq qilip, israillarning ketixige yol qoymidi. 8 keyin, perwerdigar musa bilen harungha: ochaqtin bir changgal kul eliwelinglar. musa uni padixahning aldida hawagha chachsun. 9 bu kul chang-tozan bolup, misirning hemme yerige tarqilidu. xuning bilen, barliq adem we haywanlarning bedenlirini yiringliq chaqa qaplap ketidu, dedi. 10 buning bilen, ular qollirigha ochaq kulini elip, padixahning aldigha bardi. musa kulni hawagha chachti. netijide, adem we haywanlarning bedenlirini yiringliq chaqa qaplap ketti. 11 hetta sehirgerlermu musagha taqabil turalmidi. chunki, ularning bedininimu baxqa misirliqlarningkige ohxax yiringliq chaqa qaplap ketkenidi. 12 xundaqtimu, perwerdigar teripidin jahillaxturulghan padixah huddi perwerdigarning musagha eytqinidek, musa bilen harunning sozige qulaq salmidi. 13 perwerdigar musagha mundaq dedi: ete tang seherdila padixahning aldigha berip, uninggha: perwerdigar, yeni ibraniylar etiqad qilip kelgen huda: oz helqimning manga ibadet qilix uchun chol-bayawangha berixigha yol qoy. 14 bolmisa, bu qetim men sening we emeldarliring hemde puqraliringning ustige eng eghir balayiapetlerni yaghdurimen. mana xu chaghda, sen alemde mendin baxqa huda yoqluqini bilisen. 15 men qudritimni korsitip, seni we puqraliringni waba kesilige duchar qilip, silerni yer yuzidin yoq qilalayttim. 16 biraq, men undaq qilmidim. eksiche, men qudritimni sanga korsitix we namimni alemge elan qilixtek alahide meqset bilen seni padixahliqqa tiklidim. 17 lekin, sen yenila zorawanliq qilip, helqimni qoyup bermeywatisen. 18 xunga ete muxu chaghda, men misir tarihida elmisaqtin tartip korulup baqmighan qattiq moldur yaghdurimen. 19 hazir sen ademliringge ochuqchiliqtiki charwa malliring we baxqa barliq nersiliringni dalda yerge elip kiriwelixqa emr qil. chunki, ochuqchiliqta qelip qalghan adem we haywanlarning hemmisini moldur urup, halak qilidu deydu degin. 20 perwerdigarning sozige ixengen bir qisim padixah emeldarliri derhal oz qulliri we charwa mallirini dalda yerge elip kiriwaldi. 21 perwerdigarning sozige ixenmigenler bolsa qulliri we charwa mallirini taxqirida qoyuwerdi. 22 perwerdigar musagha: sen qolungni asmangha qaritip uzat! putkul misir zeminidiki insanlar, haywanlar we barliq osumluklerning ustige moldur yaghsun, dedi. 23 musa tayiqini asmangha qaritip koturuwidi, perwerdigar chaqmaq chaqturup, guldurmamilar yangritip, yer yuzige moldur yaghduruwetti. 24 xuning bilen, chaqmaq cheqip, yoghan-yoghan moldurler tokulup chuxti. bu, misir tarihida hazirghiche yuz berip baqmighan eng chong moldur apiti idi. 25 moldur misir zeminidiki ochuqchiliqta turghan nersilerning hemmisini, jumlidin adem, haywan, etizdiki ziraetler we barliq del-derehlerni weyran qiliwetti. 26 peqet israillar yaxaydighan goxen wilayitidila moldur yaghmidi. 27 misir padixahi derhal musa bilen harunni chaqirtip: bu qetim men hataliq otkuzdum, men we puqralirimdin sewenlik otti. perwerdigar adildur. 28 perwerdigargha men uchun dua qilinglar. bizge bu heywetlik guldurmama we moldurler yeter. men silerning ketixinglargha yol qoyay. siler emdi bu yerde turmisanglarmu bolidu, dedi. 29 musa uninggha: men bu xeherdin chiqixim bilenla, qolumni koturup perwerdigardin tilep dua qilimen. guldurmamilar xu haman tinchiydu we moldurmu tohtaydu. xu chaghda, siz dunyaning perwerdigargha mensup ikenlikini bilisiz. 30 lekin, siz we sizning emeldarliringizning perwerdigar hudadin tehiche qorqmaywatqanliqinglar manga melum, dedi. 31 bu, kendirler chechekligen we arpa bax tartqan waqit bolghachqa, moldur ularni haras qildi. 32 peqet bughdaylarla ziyangha uchrimidi, chunki ular tehi bih chiqarmighanidi. 33 musa padixahning yenidin ayrilip, xeherdin chiqip, qolini koturup perwerdigargha dua qildi. guldurmamilar xu haman besiqip, moldur yeghixtin tohtidi. yamghurmu tinchidi. 34 gerche padixah bu ehwallarni korgen bolsimu, lekin u yene gunah sadir qildi. u we uning emeldarliri yenila jahilliq qilixti. 35 del perwerdigar burunla musagha eytqandek, misir padixahi jahilliq qilip, israillarning ketixige yenila yol qoymidi.

10:1 xuning bilen, perwerdigar musagha: sen misir padixahining yenigha bar. men mojizilerni korsitix arqiliq ku-qudritimni misir helqi arisida dawamliq namayan qilix meqsiti bilen, misir padixahi we uning emeldarlirini jahillaxturdum. 2 bu arqiliq senmu oz perzentliring we newriliringge mening misirliqlarni qandaq jazalighanliqim we ularning arisida qandaq mojizilerni korsetkenlikimni sozlep bereleysen. buning bilen, mening perwerdigar ikenlikimni bileleysiler, dedi. 3 xundaq qilip, musa we harun misir padixahining aldigha berip, uninggha: perwerdigar, yeni ibraniylar etiqad qilip kelgen huda: sen mening aldimda zadi qachanghiche hakawurluq qilisen? helqimning manga ibadet qilixqa berixigha yol qoy! 4 eger yol qoymaydighan bolsang, seni agahlandurup qoyayki, men ete sening zemin tewelikingde cheketke peyda qilimen. 5 cheketkiler topi zeminingni qaplaydu. ularning koplukidin yer-yuzinimu korelmey qalisen. moldurdin aman qalghanlarni, hetta daladiki del-derehlernimu cheketke yep tugitidu. 6 ular sening ordangni, emeldarliring we puqraliringning oylirinimu tolduridu. bundaq qorqunchluq apetni ata-bowiliringmu korup baqmighan deydu, dedi we derhal keynige burulup, misir padixahining aldidin chiqip ketti. 7 padixahning emeldarliri padixahqa: aliyliri, bu ademning bizge weyranchiliq selixigha qachanghiche yol qoyidila? israillarning perwerdigari hudagha ibadet qilixqa berixigha yol qoysila! misirning haras bolghanliqidin hewerliri yoqmu? dedi. 8 buning bilen, padixah musa bilen harunni chaqirtip, ulargha: siler perwerdigaringlar bolghan hudagha ibadet qilix uchun barsanglar beringlar. lekin zadi kimler barmaqchi? dedi. 9 musa jawaben: qeri-yax, bala-chaqa we qoy-kalilirimizni elip, hemmimiz barmaqchi. chunki, biz u yerde heyt otkuzup, perwerdigarimizgha ibadet qilip tentene qilimiz, dedi. 10 padixah ulargha: him! men silerning hotun, bala-chaqiliringlarni elip berixinglargha heqiqeten yol qoyuxum kerek iken-de!? silerni perwerdigaringlar ozi saqlisun! qaranglar, silerning niyitinglarning yamanliqini! 11 qetiy yol qoymaymen! eger silerning telep qilghininglar ibadet qilixqa berix bolsa, undaqta peqet erlerla barsun, dedi. xuningdin keyin, musa bilen harun ordidin qoghlap chiqirildi. 12 xuning bilen, perwerdigar musagha: cheketkiler topini peyda qilix uchun misirning hemme teripige qolungni uzat! cheketkiler misir teweside moldurdin aman qelip osuwatqanlarning hemmisini yep tugetsun, dedi. 13 xuning bilen, musa tayiqini misirning hemme teripige qaritip uzatti. perwerdigar bir keche-kunduz xerq xamili chiqardi. tang atqanda, xamal cheketkilerni elip keldi. 14 cheketkiler top-topi bilen uchup kelip, putun misir zeminining u chetidin bu chetigiche hemme yerge qondi. bunche kop cheketke ezeldin korulup baqmighan bolup, bundin keyinmu koruluxi mumkin emes idi. 15 putun zemin qaridap ketti. cheketkiler moldurdin aman qalghanlarning hemmisini, yeni osumluklerni we del-derehlerning ustidiki mewilerni yep tugetti. putun misir tewesidiki etizliqlarda we del-derehlerde yexilliqtin esermu qalmidi. 16 xunga, padixah derhal musa bilen harunni chaqirtip: silerning perwerdigaringlar bolghan huda aldida hem silerning aldinglarda gunahkarmen. 17 emdi yene birla qetim manga kengchilik qilip, perwerdigaringlar hudadin: misirliqlarni bu ejellik apettin qutquzghaysen dep telep qilghaysiler, dedi. 18 buning bilen, musa padixahning yenidin chiqip, perwerdigargha dua qildi. 19 perwerdigar xerq xamilini qattiq ghers borinigha aylandurup, cheketkilerni qizil dengizgha uchurup ketti. misir diyarida bir danimu cheketke qalmidi. 20 lekin, perwerdigar padixahni yenila jahil qilghachqa, u israillarning chegridin chiqip ketixige yenila yol qoymidi. 21 andin, perwerdigar musagha: sen qolungni asmangha kotur! putun misirni zulmet qarangghuluq qaplaydu, dedi. 22 musa qolini asmangha koturuwidi, putun memliketni u kun zulmet qarangghuluq basti. 23 bu chaghda, misirliqlar bir-birini korelmidi, oyidinmu talagha chiqalmidi. lekin, israillar yaxaydighan yerler bolsa yoruq turdi. 24 padixah musani chaqirtip: siler berip perwerdigaringlargha ibaditinglarni qilinglar. hetta hotun, bala-chaqiliringlarnimu elip barsanglar bolidu. lekin kala, qoy, ochkiliringlar bu yerde qelixi kerek, dedi. 25 musa jawaben: yaq! siz choqum bizning qurbanliq we koydurme qurbanliqigha ixlitidighan mallirimizni elip beriximizgha ijazet berixingiz lazim. 26 biz charwa mallirimizni elip beriximiz kerek, hetta birer tuyaqnimu bu yerde qaldurmaymiz. biz perwerdigargha ataydighan qurbanliqni oz mallirimiz ichidin talliximiz kerek. u yerge barmighuche, perwerdigarimiz hudagha qaysi malni qurbanliq qilixni bilmeymiz, dedi. 27 perwerdigar misir padixahini jahillaxturghachqa, u israillarni yenila qoyup bermidi. 28 padixah musagha: kozumdin yoqal! seni ikkinchi kozum kormisun. yene korunguchi bolsang, jeningni alimen! dedi. 29 musa uninggha: eytqiningiz kelsun. menmu sizni ikkinchi kormeymen, dedi.

11:1 perwerdigar burun musagha mundaq degenidi: men misir padixahigha we uning puqralirigha eng ahirqi apetni chuxurimen. xuning bilen, u silerni jezmen qoyup beridu. emeliyette, u silerdin teltokus qutulux uchun, silerni u yerdin qoghlap chiqiridu. 2 emdi, sen berip israillargha eytqin. ular misirliq qoxniliriningkige kirip, ularning altun-kumux zinnet buyumlirini sorap alsun. 3 perwerdigar misirliqlarni israillarni yeqin koridighan qilghanidi. padixahning emeldarliri we puqralirini musani ulu adem, dep hormetleydighan qilghanidi. 4 xuning bilen, musa misir padixahigha: perwerdigar: bugun tun yerimida, men misirning hemme yerini kezimen. 5 xu waqitta, tehtte olturghan padixahning tunjisidin tartip taki eng erzimes dedekning tunjisighiche bolghan misirliqlarning tunji oghullirining hemmisi, xundaqla tunji tughulghan mallarmu olidu. 6 xu chaghda, putun misirda elmisaqtin korulmigen we bundin keyinmu korulmeydighan qattiq yigha-zar bolidu. 7 lekin, israillargha yaki ularning mal-waranlirigha hetta itmu qawap qoymaydu deydu. ene xu chaghda, siler perwerdigarning misirliqlar bilen israillarni perqlenduridighanliqini bilisiler. 8 ahirda, emeldarliringning hemmisi aldimgha kelip egilip, mening helqim israillarni bu yerdin elip ketiximni telep qilidu. mana xu chaghda, men bu yerdin ayrilimen, dedi. andin, misir padixahining aldidin derghezep bilen chiqip ketti. 9 perwerdigar musagha: misir padixahi sening sozungni dawamliq ret qiliweridu. xundaq qilip, men misirda tehimu kop mojizilerni korsiteleymen degenidi. 10 musa bilen harun padixah aldida mana xundaq nurghun mojizilerni korsetken bolsimu, lekin perwerdigar padixahni jahillaxturghanliqi uchun, u israillarning chegridin chiqip ketixige yol qoymighanidi.

12:1 perwerdigar misirda musa bilen harungha mundaq dedi: 2 hazirdin tartip, bu ay siler israil helqi uchun yilning birinchi eyi bolsun. 3 siler mening munu yolyoruqlirimni putun israil helqige ogitinglar: muxu ayning oninchi kuni herbir ailining aile baxliqi oz ailisi uchun hudagha qurbanliq qilixqa bir qoy yaki ochke teyyarlisun. 4 eger ailiside adem az bolup, bir malni yep bolalmisa, uni qoxnisi bilen birlixip qurbanliq qilip, goxini adem sani we istemal miqdarigha qarap teqsim qilsimu bolidu. 5 lekin, qurbanliqqa ixlitilidighan mal bir yaxliq eyibsiz qochqar yaki teke boluxi kerek. 6 putun israil aililiri tallanghan malni muxu ayning on totinchi kunigiche yahxi saqlap, xu kuni kechte soysun. 7 andin, uning qenidin biraz elip, mal yeyilgen oyning ixikining bexi we kexikige surkep qoysun. 8 xu kechisi goxni kawap qilip, achchiq-chuchuk koktat we petir nan bilen yesun. 9 goxni ham peti yaki suda pixurup yemey, putun malni bexidin tuyiqighiche ich baghri bilen qoxup kawap qilip yesun. 10 exip qalghinini etisige qaldurmay, xu kechila koyduruwetsun. 11 goxni yegen waqtinglarda, huddi seperge teyyarlanghandek belinglarni ching baghlap, choruqunglarni kiyip, qolunglargha hasanglarni tutup chapsan yenglar. bu, perwerdigar otup ketidighan kechidur. 12 u kechisi, men putun misirni kezip, meyli adem yaki malning bolsun, tunji erkeklirining hemmisini olturimen. misirning barliq ilahlirining ustidin hokum qilimen. chunki, men perwerdigardurmen. 13 ixik kexekliridiki qan siler turidighan oylerning belgisi. men bu qanlarni korginimde, oyliringlargha kirmey otup ketimen. misirliqlarni jazalighan waqtimda, silerge hechqandaq ziyan-zehmet yetmeydu. 14 perwerdigar mundaq dedi: siler bu kunni hatirilep, her yili muxu kunde perwerdigar uchun heyt otkuzunglar. bu silerning mengguluk orp-aditinglar bolsun. 15 yette kunluk heyt mezgilide petir nan yenglar. heytning birinchi kunila, oyliringlardiki hemirturuchni taxliwetinglar. chunki, bu yette kun ichide hemirturu arilaxturulghan herqandaq yemeklikni yegen adem israillar qataridin chiqiriwetilidu. 16 heytning birinchi we yettinchi kunliri, bir yerge jem bolup ibadet qilinglar. bu ikki kunde, yemeklik teyyarlaxtin baxqa hechqandaq ix qilmanglar. 17 petir nan heyti otkuzup turunglar. chunki, men muxu kuni silerning herqaysi qebililiringlarni top-topi bilen misirdin elip chiqimen. petir nan heytini otkuzux silerning mengguluk orp-aditinglar bolsun. 18 her yili birinchi ayning on totinchi kuni kechqurundin baxlap yigirme birinchi kuni kechqurunghiche, petir nan yenglar. 19 bu yette kun ichide oyliringlarda hemirturu bolmisun. hemirturu arilaxturulghanliki herqandaq yemeklikni yegen kixi, meyli bu yurtning adimi yaki yaqa yurtluq bolsun, mening helqim qataridin chiqiriwetilidu. 20 qeyerde boluxunglardin qetiynezer, hemirturu arilaxturulghan herqandaq yemeklikni yemey, petir nan yenglar. 21 musa putun israillarning aqsaqallirini chaqirip, ulargha mundaq dedi: herbir aile birdin mal tallap, uni otup ketix heytining meli supitide soysun. 22 qollirigha bir tutam lepekgul elip, dastiki qurbanliq qilinghan malning qenigha chilap, uni ixiklirining bexi we kexikige surkisun. etisi etigengiche, hechkim ixiktin chiqmisun. 23 chunki, perwerdigar misirliqlarni halak qilix uchun bu zeminni kezidu. u ixik bexi we kexikidiki qanni korginide, haras qilghuchi perixtining oyliringlargha kirip silerni olturuxige yol qoymaydu. 24 siler we ewladliringlar bu qaidige menggu emel qilinglar. bu silerning mengguluk orp-aditinglar bolsun. 25 siler perwerdigar berixke wede qilghan zemingha barghininglardimu, bu heyt murasimigha emel qilinglar. 26 eger perzentliringlar silerdin: bu qandaq murasim? dep sorisa, 27 siler: bu otup ketix kunini hatirilex uchun, perwerdigargha atilip qilinghan qurbanliq murasimidur. chunki, perwerdigar misirda misirliqlarning jenini alghan kechide, u biz israillarning oyliridin otup ketip, aililirimizni saqlap qalghan. denglar. israillar bu sozlerni anglap, baxlirini egip hudagha sejde qilixti. 28 andin, ular berip, perwerdigarning musa bilen harungha qilghan emri boyiche ix kordi. 29 xu kuni yerim kechide, perwerdigar tehtte olturghan padixahning tunjisidin tartip taki eng erzimes zindandiki mehbuslarning tunjisighiche bolghan misirliqlarning tunji oghullirining hemmisining jenini aldi, xundaqla tunji tughulghan mallarnimu olturdi. 30 u keche, misir padixahi, uning emeldarliri we putun memliket puqraliri ornidin turup, qattiq yigha-zar qilixti. chunki, adem olmigen birmu aile yoq idi. 31 u keche, misir padixahi musa bilen harunni chaqirtip, ulargha: derhal ketinglar! siler hemme israillarni baxlap, yurtumdin tez chiqip ketinglar. telipinglar boyiche berip perwerdigaringlargha ibadet qilinglar. 32 kala, qoy, ochkiliringlarnimu elip ketinglar. mangimu heyrlik dua qilip qoyunglar, dedi. 33 misirliqlar israillarni oz yurtidin chapsan ketixke aldiratti. ular: siler chiqip ketmisenglar, biz olup tugeydikenmiz, deyixti. 34 xuning bilen, israillar petir hemirlarni tengnilerge selip, kiyim-kechekliri bilen yogep, murisige qoyup elip mengixti. 35 ular yene musaning tapilighini boyiche misirliqlardin altun- kumux zinnet buyumlar we kiyim-kecheklerni sorap elixti. 36 perwerdigar misirliqlarni israillarni yeqin koridighan qilip qoyghanidi. xunga, ular misirliqlardin neme sorisa, xuni berdi. xundaq qilip, israillar misirliqlarning bayliqlirini elip ketti. 37 israillar remis xehiridin sukkot xehirige qarap piyade yolgha chiqqinida, ayallar bilen balilarni hesabqa almighanda, peqet erlerla alte yuz ming kixi idi. 38 kopligen yat qebililiklermu ulargha qoxulup, nurghun kala-qoylirini elip bille mengixti. 39 ular misirdin elip kelgen hemirlardin petir nan qildi. chunki, ular misirdin tez chiqip ketixke mejbur bolghachqa, hemir kopturup, yemeklik teyyarliwelixqa ulgurelmigenidi. 40 israillar misirda jemiy tot yuz ottuz yil turdi. 41 del tot yuz ottuz yil toxqan kuni, perwerdigarning helqi israillarning herqaysi qebililiri misirdin chiqti. 42 xu kuni kechide, perwerdigar ozi ularni misirdin muhapizet qilip elip chiqqanidi. xunga, israillar bu kechini perwerdigargha atap, ewladtin ewladqiche her yili hatirileydighan boldi. 43 perwerdigar burun musa bilen harungha mundaq degenidi: otup ketix heytining qaide-tuzumliri munulardin ibaret: otup ketix heytining qurbanliq goxini yat qebililikler yemisun. 44 lekin, ozunglar setiwalghan hem hetne qildurghan qullar yese bolidu. 45 oyunglarda waqitliq turuwatqan yatlar we chakarlar uni yese bolmaydu. 46 qoyning goxi taxqirigha elip chiqilmay, oyning ichidila yeyilsun. qoyning bir tal songikimu sundurulmisun. 47 putun israil helqi bu qaide-tuzumlerge riaye qilsun. 48 eger aranglarda olturidighan yat qebililikler perwerdigargha ibadet qilay dep, bu heytni otkuzuxni halisa, aldi bilen oz ailisidiki putun erlerni hetne qildursun. xundaq qilghanda, ular israillargha ohxax, bu heytni otkuzeleydu. lekin, hetne qilinmighanlar qoyning goxini yemisun. 49 meyli israillar bolsun, meyli israillar arisida olturidighan yat qebililikler bolsun, hemmisi mana xu qaide-tuzumlerge emel qilixi lazim. 50 israillar perwerdigarning musa bilen harungha buyrughan qaide- tuzumlirige emel qildi. 51 perwerdigar mana xu kuni israillarning herqaysi qebililirini misirdin elip chiqti.

13:1 perwerdigar burun musagha: 2 siler tunji oghlunglarni we tunji tughulghan erkek malni manga atanglar. chunki, israillarning tunji oghulliri we tunji tughulghan erkek malliri manga mensuptur, degenidi. 3 musa israil helqige mundaq dedi: bu kunni esinglarda ching tutunglar. chunki, bu kun siler qulluqta yaxighan misir zeminidin yolgha chiqqan kun. bu kun perwerdigar zor qudriti bilen silerni u yerdin elip chiqqan kundur. xunga, siler her yili bu kuni hemirturu arilaxturulghan herqandaq yemeklikni yemenglar. 4 siler misirdin yolgha chiqqan bu kun, ziraetler bih chiqarghan bax bahardiki bir kundur. 5 perwerdigar silerni qananlar, hitlar, amorlar, hiwilar we yebuslarning zeminlirigha elip barghandin keyin, siler her yili muxu waqitta bu kunni mubareklep heyt otkuzunglar. chunki, sut we hesel eqip turidighan bu munbet zeminni perwerdigar silerge beridighanliqi toghrisida ejdadliringlargha qesem bergen. 6 heyt mezgilide, yette kungiche petir nan yenglar. yettinchi kuni, perwerdigar uchun alahide ibadet murasimi otkuzunglar. 7 bu yette kun ichide petir nan yenglar. aranglarda, hetta zemin tewelikinglardimu hemirturu bolmisun. 8 heyt kunliri, siler perzentliringlargha bu heytning silerning misirdin ayrilghan waqtinglarda perwerdigar korsetken putun mojizilerni eslex uchun otkuzulidighanliqini chuxendurunglar. 9 perwerdigarning yolyoruqlirini hemixe eghizdin chuxurmeslikinglar uchun, bu heyt huddi qolunglargha yaki pexanenglargha chekip qoyulghan belgidek, silerge eslitip turidu. chunki, perwerdigar zor qudriti bilen silerni misirdin elip chiqti. 10 xunga, siler her yili men belgiligen muxu waqitta bu heytni otkuzunglar. 11 perwerdigar silerge we silerning ejdadliringlargha wede qilghinidek, u silerni qananliqlarning zeminigha elip kelip, u yerni silerge teqdim qilghandin keyin, 12 siler tunji tughulghanni perwerdigargha atixinglar lazim. putun tunji oghul we charwa mallarning tunjisi perwerdigargha mensup bolsun. 13 siler tunji erkek teheyning ornigha qoy qurbanliq qilsanglarmu bolidu. eger undaq qilmisanglar, teheyning boynini sundurup qurbanliq qilinglar. lekin, tunji oghulliringlarni choqum bedel berip qayturuwelinglar. 14 kelguside oghulliringlar: buning menisi neme? dep sorisa, siler: perwerdigar zor qudriti bilen bizni misirdiki qulluqtin qutuldurup chiqqan. 15 u chaghda, misir padixahi jahilliq qilip, bizni chegridin chiqarmighanidi. xunga, perwerdigar misirliqlarning tunji oghullirini we haywanlirining tunji erkek balilirini halak qildi. xu sewebtin, biz putun charwa mallirimizning tunji erkek balilirini perwerdigargha atap qurbanliq qilimiz. biraq, tunji oghullirimizni bedel berip qayturuwalimiz. 16 bizning bu qaidige emel qiliximiz huddi qolimizgha yaki pexanimizge chekip qoyulghan belge melum nersini bizge eslitip turghangha ohxax, bizningmu perwerdigarning zor qudriti bilen bizni misirdin elip chiqqanliqini eslep turuximiz uchundur dep jawas beringlar. 17 misir padixahi israillarni qoyup bergen waqitta, gerche ularning filistinlikler zemini bilen mengixi menzilge yeqin bolsimu, huda ularni u yolgha baxlimidi. chunki, huda: helqim jengge uchrap qalsa, belkim puxayman qilip, misirgha qaytip ketixi mumkin dep oylighanidi. 18 xuning uchun, huda ularni yiraq yol bilen choldin otkuzup, qizil dengiz terepke baxlap mangdi. israillar misirdin chiqqanda, qorallinip jengge teyyar bolup mangghanidi. 19 musa yusupning jeset-songikinimu elip mangdi. chunki, yusup oz qan-qerindaxliri bolghan israilning oghulliri aldida: huda silerni choqum qutquzidu. xu chaghda, siler choqum mening jeset-songikimni bille elip ketinglar dep, ularni qesem qildurghanidi. 20 israillar sukkot xehiridin chiqip, cholning boyidiki etam degen yerde chedirlirini tikti. 21 perwerdigar kunduzi bulut tuwruki arqiliq ulargha yol baxlisa, kechisi ot tuwruki arqiliq ularning yolini yorutti. xundaq qilip, ular keche-kunduz mangalaydighan boldi. 22 perwerdigar kunduzi bulut tuwrukini, kechisi ot tuwrukini helqtin ayriwetmidi.

14:1 perwerdigar musagha: 2 sen israillargha eytqin, ular keynige burulup, migdol xehiri bilen dengiz ariliqidiki pi-hahirot degen yerning yenida qonup, chedirlirini baal-sefongha qaritip dengiz boyida tiksun. 3 buning bilen, misir padixahi israillar aylinip yurup, ahir yoldin adixip, cholde qamilip qaldi dep oylisun. 4 men uni jahillaxturimen. xuning bilen, u silerning keyninglardin qoghlaydu. u chaghda, men misir padixahi bilen uning qoxunini yengimen-de, hemme adem mening qanchilik ulughluqumni bilidu. misirliqlarmu mening perwerdigar ikenlikimni tonup yetidu, dedi. israillar hudaning buyrughini boyiche u yerde chedirlirini tikti. 5 misir padixahi israillar qechip ketti degen hewerni anglap, emeldarliri bilen bille qararini ozgertip: biz neme uchun xunche ehmeqliq qilduq? biz israillarning qechip ketixige yol qoyup, nurghun quldin mehrum qaptuq! deyixti. 6 xuning bilen, misir padixahi xahane jeng harwisini teyyar qildurup, qoxunini baxlap yolgha chiqti. 7 misirdiki barliq jeng harwiliridin sirt, u yene tallanghan alte yuz jeng harwisinimu elip mangdi. herbir jeng harwisining lexker baxliqi bar idi. 8 perwerdigar misir padixahini jahillaxturdi. buning bilen, padixah misirdin zeper bilen chiqip ketiwatqan israillarning keynidin qoghlidi. 9 misir qoxuni, jumlidin jeng harwiliri, atliq lexkerler we piyade lexkerler israillarni taki qizil dengiz boyidiki ular chedir qurghan jayghiche tohtimay qoghlap bardi. u yer pi-hahirotning yenida bolup, baal- sefonning qarxi teripide idi. 10 israillar misir padixahi we uning qoxunining ularni qoghlap kelgenlikini korux bilen intayin qorqup, perwerdigargha peryad qildi. 11 ular musagha: bizni misirdin bu yerge elip kelginingiz nemisi? bizni chol- bayawanda olsun demekchimusiz? ejeba, misirda biz yatqudek gormu tepilmasmidi? 12 oz waqtida, biz sizge: boldi qiling, misirda qul bolsaq bolayli demigenmiduq?! qul bolux haman cholde olgendin yahxi emesmidi?! deyixti. 13 biraq, musa ulargha: qorqmanglar, tewrenmenglar! bugun siler perwerdigarning silerni qandaq qutquzidighanliqini korisiler. siler bugun korgen misirliqlarni ikkinchi kormeysiler. 14 perwerdigar siler uchun jeng qilidu. siler xuk turunglar, dep jawas qayturdi. 15 perwerdigar musagha: manga yelinma! israillargha: menginglar dep buyrughin. 16 andin, tayiqingni dengizgha qaritip xiltighin. xundaqta, dengiz suyi ikkige bolunidu-de, israillar quruq yerdin mengip oteleydu. 17 men misirliqlarni jahillaxturimen. xuning bilen, ular silerning arqinglardin qoghlaydu. buning bilen, men misir padixahi, uning lexkerliri, jeng harwiliri we atliq lexkerliri ustidin ghelibe qilimen. xundaq qilip, hemme adem mening qanchilik ulughluqumni bilidu. 18 men ularni meghlup qilghinimda, ular mening perwerdigar ikenlikimni bilidu, dedi. 19 israillarning aldida yol baxlap mengiwatqan hudaning perixtisi emdi ularning keynige otti. bulut tuwrukimu keynige otup, 20 misirliqlar bilen israillarning otturisigha berip tohtidi. bulut misirliqlargha qarangghuluq chuxurdi, lekin israillarni yorutti. xunga, misir qoxuni israillargha kechiche yeqin kelelmidi. 21 musa dengizgha qolini xiltidi. perwerdigar bir keche qattiq xerq xamili chiqirip, dengiz suyini keynige yandurdi. dengiz suyi ikkige bolunup, quruqluq peyda boldi. 22 israillar dengiz otturisidiki quruqluqtin mengip, dengizdin otti. sular egiz tamdek koturulgen halda ularning ikki teripide turatti. 23 misirliqlar, jumlidin padixahning jeng harwiliri we atliq lexkerliri ularni qoghlap, dengizdiki quruq yolgha kirdi. 24 tang suzuley degende, perwerdigar ot we bulut tuwruki ichidin misir qoxunigha qarap, ularni qalaymiqan qiliwetti. 25 ularning jeng harwilirining chaqliri chuxup qelip, ular dawamliq mengixqa amalsiz qaldi. misirliqlar: perwerdigar israillargha yardem qilip, bizni meghlup qildi. tez qachayli! deyixti. 26 perwerdigar musagha: dengizgha qolungni uzat, bolungen su eslige kelsun. misirliqlar we ularning jeng harwiliri, atliq lexkerliri sugha gherq bolsun, dedi. 27 bu, tang atqan waqit bolup, musa qolini dengizgha qaritip xiltidi. buning bilen, su yene eslige qaytti. misirliqlar ikki tereptin keliwatqan suning ichidin qachti. lekin, perwerdigar ularni dengizda halak qiliwetti. 28 dengiz suyi eslige qaytip, israillarni qoghlighan putun jeng harwiliri, atliq lexkerler we putun misir qoxunlirining birinimu qaldurmay gherq qiliwetti. 29 lekin, israillar quruq jay bilen dengizdin otkende, su huddi ikki tamdek koturulup, ikki terepke bolundi. 30 israillar dengiz boyida misirliqlarning jesetlirini korginide, perwerdigarning ozlirini ularning qolidin qutquzghanliqini bildi. 31 israillar perwerdigarning zor qudriti bilen misirliqlarni meghlup qilghanliqini korup, perwerdigardin qorqti we uninggha ixendi. uning hizmetkari bolghan musaghimu ixendi.

15:1 xu chaghda, musa bilen israillar perwerdigarni medhiyilep, mundaq nahxa eytti: perwerdigargha hemdusana eytimen, chunki u xanliq ghelibe quchti, jeng harwiliri we atliqlarni dengizgha gherq qildi. 2 perwerdigar mening qudritim, mening nahxam, u meni qutuldurdi. u mening hudayimdur, xunga mahtaymen uni, u atam ibadet qilghan hudadur, xunga medhiyileymen uni. 3 perwerdigar jengchidur, menggu bar bolghuchi uning nami, 4 dengizgha gherq qildi u misir qoxunini hem jeng harwilirini, qizil dengizgha gherq qildi u ularning aliy lexker baxliqlirini. 5 chongqur dengiz yutti ularni, ular taxtek dengizgha chokti. 6 sening ong qolung, i perwerdigar, qudrette kamal tapti, xunga sen, i perwerdigar, tarmar qilding reqibingni. 7 cheksiz heywiting yer bilen yeksan qildi sanga qarxi chiqqanlarni, qehr-gheziping samandek ortidi ularni. 8 kuchluk tiniqingdin sular tamdek tiklinip, dengiz tegi quruqluqqa aylandi. 9 duxmen: ularni qoghlap tutimen dep jar saldi. mal-mulkini olja elip, qilichlap yoqitip derdimni alimen dedi. 10 biraq, u chaghda sen boran chiqirip, dengizgha gherq qilding ularni. ular goya qoghuxundek, suning tegige chokti. 11 i perwerdigar, alemde nede bolsun sendek bir ilah? kimde bolsun sendikidek heywet, ulu xan-xerep? kimmu sanga ohxax, korsitelisun mojize-karamet? 12 ong qolungni sozghaniding, zemin yutti reqibingni. 13 mehring bilen yetekleysen qutuldurghan helqingni, muqeddes makaninggha baxlap kelisen qudriting bilen ularni. 14 bularni anglisa titirek basar jimi alemni, wehime basar filistin helqini. 15 idomning emirliri qorquxup keter, moabning baturlirini hem titrek basar. qananliqlarmu wehimige chuxer, 16 ulargha dehxet wehime chuxer. korginide, i perwerdigar, zor qudritingni, qulluqtin qutquzghan helqing otup bolghuche ular aldidin, ular tengirqap turuxup qalar. 17 baxlap kelip ularni oz teghinggha, u yerde ularni kochet qilip yetixturersen. sen perwerdigar tallighan makandur u, muqeddes turalghuni u yerde salarsen. 18 ebedilebed padixah bolghaysen, i perwerdigar! 19 misirning jeng harwiliri we atliq lexkerliri dengizdiki quruq yolgha kirgende, perwerdigar dengiz suyini birlexturup, ularni sugha gherq qiliwetkenidi. biraq, israillar bolsa dengizning otturisidiki quruq yerdin mengip, dengizdin otup ketkenidi. 20 harunning hedisi meryem peyghember qoligha dap tutqanidi, nurghun ayallarmu uning bilen bille dap chelip, ussul oynaxti. 21 meryem hudani medhiyilep, ulargha mundaq nahxa eytip berdi: perwerdigargha hemdusana bolghay, chunki u xanliq ghelibe quchti. jeng harwiliri we atliqlarni dengizgha gherq qildi. 22 keyin, musa israillarni qizil dengizdin baxlap, xur cholige elip keldi. ular cholde uda u kun mengip, su tapalmay, 23 ahir marahqa yetip keldi. u yerning suyi achchiq bolup, ichkili bolmaytti. xunga, u yer marah achchiq degen menide dep ataldi. 24 halayiq musadin: neme ichimiz? dep, uninggha naraziliq bildurdi. 25 musa perwerdigargha yelinip telep qilghanidi, perwerdigar uninggha bir xahni korsetti. u xahni sugha taxlighanidi, achchiq su ichkili bolidighan tatliq sugha aylandi. perwerdigar ularni sinax uchun, u yerde ulargha oz telep we xertlirini elan qildi. 26 perwerdigar: eger siler perwerdigar huda bolghan mening sozumge qulaq selip, mening nezirimdiki durus ixlarni qilip, mening emr- permanlirimgha toluq emel qilsanglar, u chaghda men misirliqlargha kelturgen kesellerni silerge kelturmeymen. men silerge xipaliq beridighan perwerdigardurmen, dedi. 27 andin keyin, ular elim degen yerge yetip keldi. u yerde on ikki bulaq, yetmix tup horma derihi bar idi. xunga, ular su boyida chedirlirini tikti.

16:1 putun israillar elim degen yerdin yurup ketti. ular misirdin ayrilip bir yerim aydin keyin, elim bilen sinay teghining ariliqidiki siyn cholige yetip bardi. 2 cholde ular musa bilen harungha naraziliq bildurup, 3 ulargha: perwerdigar bizni misirda olturuwetken bolsimu bolar iken. u yerde hechbolmighanda qazanni choridep olturup, gox we baxqa yemekliklerni toyghudek yeyttuq. lekin, siler bizni cholge elip kelip, bu yerde achliqtin olturmekchi boluwatisiler, deyixti. 4 buning bilen, perwerdigar musagha: men asmandin yemeklik yaghdurimen. israillar her kuni chiqip, xu kunluk ozuqini yighiwalsun. bu arqiliq men ularni sinap, ularning yolyoruqlirimgha itaet qilghan-qilmighanliqigha qaraymen. 5 her heptining altinchi kuni kelgende, ular ikki kunluk ozuqini yighiwalsun, dedi. 6 xunga, musa bilen harun israillargha: bugun keche, silerni misirdin elip chiqquchining perwerdigar ikenlikini bilisiler. 7 ete etigende, perwerdigarning ulughluqini korisiler. renjigenlikinglar uning quliqigha yetti. silerning naraziliqinglar uninggha qaritilghandur. bizge qarxi naraziliq bildurgudek biz kim iduq? 8 perwerdigar kechte silerge gox beridu. etigende silerni toyghudek nan bilen teminleydu. chunki, u silerning renjigenlikinglarni anglidi. silerning bizdin renjigininglar, emeliyette perwerdigardin renjigenlikinglardur! dedi. 9 andin, musa harungha: sen berip, putun halayiqqa: perwerdigarning aldigha yighilinglar, chunki u silerning naraziliqinglarni anglidi degin, dedi. 10 harun putun halayiqqa gep qiliwatqan waqtida, ular chollukke qariwidi, perwerdigarning parlaq nurining bulutlar arisida jewlan qilip turghanliqini kordi. 11 xu chaghda, perwerdigar musagha mundaq dedi: 12 men israillarning renjigenlikini anglidim. sen ulargha: huda: kechqurun gox, etigende toyghudek nan yeysiler. buning bilen, siler mening perwerdigaringlar huda ikenlikimni bilisiler dedi, degin. 13 kechqurun, san-sanaqsiz bodune uchup kelip, putun qarargahni qaplidi. etisi seherde qarargahning etrapidiki yer yuzige xebnem chuxkenidi. 14 xebnem parlanghandin keyin, chollukning yer yuzide nepiz bir qewet qirodek nerse korundi. 15 israillar buning neme ikenlikini bilixelmey, bir-biridin: bu nemidu? dep soraxti. musa ulargha: bu bolsa perwerdigar silerge ata qilghan yemeklik. 16 perwerdigar herbiringlarni oz ehtiyajigha qarap, herbir aile kixi bexigha ikki qachidin yighiwalsun, dep buyrughan, dedi. 17 israillar hudaning emri boyiche ix kordi. beziler koprek yighiwaldi, beziler azraq yighiwaldi. 18 koprek qiro yighiwalghanlarning exip qalmidi, az yighiwalghanlarningmu kemip qalmidi. hemmeylenning yighiwalghini oz ehtiyajigha delmudel idi. 19 musa ulargha: yemeklikni ikkinchi kunige axurup qoyuxqa ruhset yoq, dedi. 20 lekin, beziler musaning sozini anglimay, etisi etigenge biraz axurup qoydi. biraq, axurup qoyulghan yemeklikning hemmisi qurutlap sesip ketti. xuning bilen, musa ulargha hapa boldi. 21 hemme adem her kuni etigendila chiqip, ozige ehtiyajliq yemeklik yighiwalatti. chunki kun qizighan waqitta, yemeklik erip ketetti. 22 altinchi kuni, ular bir hesse artuq, yeni her kixi tot qachidin yemeklik yighiwaldi. helq ichidiki aqsaqallar bu ixni musagha melum qildi. 23 musa ulargha: perwerdigar: ete dem elix kuni. bu kun perwerdigargha atilixi kerek. bugun otta qaqlap we suda qaynitip pixuridighanliringlarni halighininglarche pixurunglar. exip qalghinini etige qaldurunglar dep buyrughan, dedi. 24 ular musaning tapxuruqi boyiche exip qalghan yemekliklerni ikkinchi kunige qaldurghinida, qurutlapmu ketmidi, sesipmu qalmidi. 25 musa ulargha: bugun muxu yemekliklerni yenglar. chunki, perwerdigargha atilidighan dem elix kunide siler yerdin hechqandaq yemeklik tapalmaysiler. 26 siler choqum alte kun ichide yemeklik yighiwelinglar, yettinchi kuni dem elix kuni bolup, bu kuni hech nerse tapalmaysiler, dedi. 27 yettinchi kuni, beziler yenila yemeklik yighqili chiqqanidi. lekin, ular hech nerse tapalmidi. 28 perwerdigar musagha: bu helq helighiche mening emr-permanlirimni ret qiliwatamdu? 29 esinglarda tutunglarki, men bolsam perwerdigardurmen. men silerge dem elix kuni ata qildim. xu sewebtin, altinchi kuni silerge ikki kunluk yemeklik berdim. yettinchi kuni, hemme adem sirtqa chiqmay, oyide oltursun, dedi. 30 xunga, israillar yettinchi kuni ix qilmay dem elixti. 31 israillar bu yemeklikni manna, dep atidi. u axkokining uruqigha ohxax aq renglik bolup, temi hesel qoxulghan nangha ohxaytti. 32 musa ulargha: perwerdigar bizge: ewladliringlarning mening silerni misirdin elip chiqip, chol-bayawanda yemeklik bilen teminligenlikimni bilixi uchun, mannadin ikki qacha saqlap qoyunglar degen, dedi 33 we harungha: bir komzekke ikki qacha kelgudek manna elip, ewladlirimizgha saqlap qoyux uchun, uni perwerdigarning huzurida qoyup qoyghin, dedi. 34 waqti kelgende, harun perwerdigarning musagha chuxurgen emri boyiche komzekni ehde sanduqining ichige, perzler yezilghan tax tahtilarning aldigha qoyup saqlap qoydi. 35 israillar taki terilghu yeri bar bolghan qanan zeminigha berip olturaqlaxquche, jemiy qiriq yil manna yedi. 36 eyni zamanda, olchem qachisining sighimi yigirme litir nerse patqudek idi.

17:1 israil helqi siyn cholidin chiqip, perwerdigarning yolyoruqi bilen qedemmu qedem seper qilip, refidimde qondi. biraq, u yerde su yoq idi. 2 xunga, ular yene musadin renjip: bizge ichkili su bergeysiz! dedi. musa ulargha: siler nemixqa renjiysiler? nemixqa perwerdigarni sinaysiler? dedi. 3 lekin, halayiq intayin ussap ketkechke, musagha dawamliq naraziliq bildurup: bizni misirdin zadi nemixqa elip chiqtingiz? siz bizni, balilirimizni we charwa mallirimizni ussuzluqtin olturmekchimu? dedi. 4 xuning bilen, musa perwerdigargha yelinip: halayiqni qandaq qilay? ular meni chalma-kesek qilip olturidighan yerge yetti, dedi. 5 perwerdigar musagha: sen israillarning aqsaqalliridin birnechchisini elip, helq aldidin ot. qolunggha nil deryasigha urghan tayaqni eliwal. 6 men sening aldingda sinay teghidiki bir uyul taxning ustide turimen. sen uyul taxni urghiningda, silerge ichkili su chiqidu, dedi. musa israil aqsaqallirining aldida xundaq qilghanda, su etilip chiqti. 7 musa u yerni massa we meriba menisi sinax we renjix dep atidi. chunki, israillar u yerde renjip, perwerdigarni sinimaqchi bolghanidi. ular: perwerdigar zadi arimizda barmu-yoq? deyixkenidi. 8 amalekler refidimge kelip, israillargha hujum qildi. 9 musa yexugha: sen ete amalekler bilen jeng qilix uchun adem tallighin. men bolsam qolumgha huda manga elip yuruxke emr qilghan tayaqni tutup taghning choqqisida turimen, dedi. 10 yexu musaning tapxuruqi boyiche amalekler bilen jeng qildi. musa, harun we hurlar taghning choqqisigha chiqip jengni kozetti. 11 musa qolini koturse, israillar ustun keletti. qolini chuxurse, amalekler ustun keletti. 12 musaning qolliri telip qalghanda, harun bilen hur bir taxni yotkep kelip, musani uning ustige olturghuzup, taki kun patquche ikki yenida musaning qollirini yolep turdi. 13 xundaq qilip, yexu amalekler qoxunini qilichlap, ularning ustidin ghelibe qildi. 14 andin, perwerdigar musagha: keyinki ewladlarning bugunki ghelibini untumasliqi uchun yezip qaldurghin. yexugha amaleklerni putunley yoqitidighanliqimni yetkuzup qoy, dedi. 15 xuning bilen, musa bir qurbanliq supisi yasap, uning namini perwerdigar tughumdur dep atidi. 16 u: perwerdigarning tughini egiz koturimen! perwerdigar ewladtin ewladqiche amalekler bilen jeng qilghay, dedi.

18:1 musaning qeynatisi midiyan rohaniysi yetro hudaning musa we israillargha qilghan yahxiliqliridin, yeni hudaning israillarni misirdin elip chiqqanliqidin hewer tapti. 2 musa burunla ayali we balilirini qeynatisining yenigha ewetiwetkenidi. 3 tunji oghlining ismi gerxom u yerde yaqa yurtluq degen soz bilen ahangdax bolup, musa men yaqa yurtta musapir bolup turghan yat adem dep xu isimni qoyghanidi. 4 ikkinchi oghlining ismi eliyezer menisi huda mening yardemchim bolup, musa atam ibadet qilghan huda manga yardem qilip, meni misir padixahining olturuwetixidin qutquzup qaldi dep, xu isimni qoyghanidi. 5 yetro musaning ayali we ikki oghlini elip, chollukke, yeni musa qarargah qilghan muqeddes taghning yenigha keldi. 6 u qarargahqa kirixtin burun, musagha ozining qizi we ikki newrisini elip kelgenliki toghrisida hewer yollighanidi. 7 xunga, musa qeynatisining aldigha chiqip, tezim qilip soyuxup koruxti. ular ozara amanliq soraxqandin keyin, musaning chedirigha kirdi. 8 musa uninggha perwerdigarning israillarni qutquzux uchun, misir padixahi we uning puqralirigha qilghan barliq ixlirini eytip berdi. u yene israillarning yol boyi du kelgen qiyinchiliqlirini we perwerdigarning ularni qandaq qutquzghanliqinimu sozlep berdi. 9 yetro bularni anglap intayin huxal boldi. 10 u: perwerdigargha medhiyiler oqulghay! u silerni misir padixahi we misirliqlarning changgilidin qutquzup chiqti. israil helqini qulluqtin azad qildi. 11 men perwerdigarning putkul ilahlardin ulughluqini emdi bildim. chunki, misirliqlar israillarni xu qeder harlighinida, u oz qudritini korsetti, dedi. 12 buning bilen, yetro hudagha koydurme qurbanliq we baxqa qurbanliqlarni atidi. harun we israillarning hemme aqsaqalliri uning bilen bille huda aldida qurbanliq qilinghan taamlarni yedi. 13 etisi, musa etigendin kechkiche helq ichidiki majiralarni bir terep qilix bilen mexghul boldi. 14 bu ehwalni korgen musaning qeynatisi yetro musagha: bunchiwala halayiq etigendin kechkiche sening yolyoruq berixingni kutup turuxsa, majiralarni ozung yalghuz bir terep qilixing qandaq gep? dedi. 15 musa uninggha: halayiq bu yerge kelip, mendin hudaning emrini soraydu emesmu?! 16 ikki adem otturisida majira tughulsa, ular meni izdeydu. kimning heq, kimning naheqliqini ayrip, hudaning qanuni we yolyoruqlirini ulargha men yetkuzimen, dep jawap berdi. 17 yetro uninggha: bundaq qilghining yahxi emes. 18 bundaq ketiwerse, ozungnimu etrapingdiki qerindaxliringnimu charchitip qoyisen. bunchiwala kop yukni oz ustunggila eliwalsang, ozung yalghuz yetixelmeysen. 19 men sanga meslihet berey, hudamu sen bilen bille bolidu. sen dawamliq helqqe wekillik qilip, huda aldigha berip, helq arisidiki majiralarni hudagha melum qil. 20 hudaning qanuni we yolyoruqlirini helqqe ogitip, ulargha qandaq yaxaxni we ularning qandaq burchi barliqini uqturghin. 21 buningdin baxqa, yene jamaet ichidin qabiliyetlik, hudagha ihlasmen, ixenchlik we para yemeydighan kixilerni tallap, mingbexi, yuzbexi, ellikbexi we onbexi qilip teyinligin. 22 ulargha helq ichidiki dewalarni oz waqtida soraxni tapxurghin. ular qiyinraq dewalarda sening aldinggha kelip, uxxaq-chuxxek majiralarni ozliri bir terep qilsa bolidu. xundaq bolghanda, ular sening wezipengni orundixip, yukungni yeniklitidu. 23 eger sen hudaning yolyoruqi boyiche xundaq qilsang, helqning degen yeridin chiqalaysen. helqning majiralirimu tez hel bolidu, dedi. 24 musa qeynatisining meslihitini qobul qilip, uning degini boyiche ix kordi. 25 u israillar ichidin qabiliyetlik kixilerni tallap, mingbexi, yuzbexi, ellikbexi we onbexi qilip teyinlidi. 26 ular jamaetning dewa ixlirini oz waqtida soraydighan boldi. uxxaq- chuxxek majiralarni ozliri bir terep qilip, qiyinraq dewalarda bolsa musadin yolyoruq soraxti. 27 keyin, yetro musa bilen hoxlixip yurtigha qaytti.

19:1 israillar misirdin chiqip del ikki ay bolghan kuni sinay cholige yetip kelip, 2 sinay teghi baghrida chedir tikti. ular refidimdin yolgha chiqip, bu yerge kelgenidi. 3 musa hudaning huzurida bolux uchun taghqa chiqti. perwerdigar taghdin musagha jarangliq awazda mundaq dedi: yaqupning ewladliri bolghan israillargha munu sozlirimni eytqin: 4 siler men perwerdigarning misirliqlarni qandaq bir terep qilghanliqimni kordunglar. men huddi ana burkut balilirini dumbisige mindurup elip yurgendek, silerni yenimgha elip keldim. 5 xunga, eger siler manga itaet qilip, ehdemge emel qilsanglar, nurghunlighan helqler arisidin silerni manga mensup qimmetlik helq qilimen. chunki, putun dunya manga tewe. 6 siler mening padixahliqimning rohaniyliri we manga atalghan helq bolisiler. yuqiriqi sozlirimni israillargha yetkuzup qoyghin. 7 buning bilen, musa taghdin chuxup, helq ichidiki aqsaqallarni yighip, perwerdigar uninggha buyrughan sozlerni ulargha yetkuzdi. 8 ular birdek: biz choqum perwerdigarning degini boyiche ix korimiz, dedi. musa taghqa chiqip, ularning jawabini perwerdigargha yetkuzdi. 9 perwerdigar musagha: men qoyuq bulut ichide sening yeninggha kelimen. sening bilen qilixqan sohbitimizni helq anglap turidu. xuning bilen, ular her daim sanga ixinidu, dedi. musa israillarning jawabini perwerdigargha yetkuzgendin keyin, 10 perwerdigar uninggha: sen helqning yenigha berip, ularni bugun we ete ozlirini manga atap, kiyim-kecheklirini tazilaxqa chaqir. 11 ogunlukkiche hemme teyyarliqni putkuzsun. chunki, u kuni men israil helqining koz aldidila sinay teghigha chuximen. 12 biraq, sen taghning etrapigha otuxke bolmaydighan chegra belgilep, ulargha taghqa chiqmasliqni, hetta taghning baghrighimu yeqin kelmeslikni eytqin. kimdekim bu taghqa bir qedem bassa, olumge mehkum qilinsun. 13 undaq ademlerge qol tegkuzulmey, ular ya chalma-kesek qilinip, yaki oqya bilen etip olturulsun. buninggha hilapliq qilghanlar meyli adem yaki charwa mal boluxidin qetiynezer, tirik qaldurulmisun. peqet kanay uzaqraq chelinghandila, andin halayiq ta baghrigha kelsun, dedi. 14 musa taghdin chuxup, helqning paklinip, kiyim-kecheklirini yuyuxini buyrudi. 15 musa ulargha: ogunlukkiche hemme teyyarliqlarni putkuzunglar, ayallargha yeqinlaxmanglar, dedi. 16 uchinchi kuni etigende, hawa guldurlep, chaqmaq cheqip, taghda bir parche qoyuq bulut peyda boldi. kanayning qattiq nere awazi anglandi. qarargahtikiler buni anglap, qorqup titrixip ketti. 17 musa ularni qarargahtin baxlap chiqip, hudaning aldigha hazir qildi. ular taghning tuwide ore turuxatti. 18 putun sinay teghini is-tutek qaplidi, chunki perwerdigar u yerge ot ichide chuxkenidi. bu is-tutek humdanning tutunige ohxaytti. putun ta qattiq tewrep ketti. 19 bu chaghda, kanayning awazi barghanseri kucheydi. musa soz qildi, huda uninggha guldurmama bilen jawas qayturdi. 20 perwerdigar taghning choqqisigha chuxup, musani taghqa chiqixqa chaqirdi. musa taghqa chiqti. 21 perwerdigar uninggha: sen taghdin chuxup, halayiqni agahlandur. chegridin halqip, meni korgili kelmisun. bolmisa, ular halak bolidu. 22 men uchun hizmet qilidighan rohaniylarmu ozini manga atap bolup, andin hizmitimde bolsun. bolmisa, ularni halak qilimen, dedi. 23 musa perwerdigargha: helq bu yerge chiqalmaydu, chunki sen bizning bu taghni muqeddes ta dep atiximizni we taghning etrapigha chegra belgiliximizni buyrughaniding, dedi. 24 perwerdigar musagha: sen chuxup, harunni baxlap keliwer. lekin, rohaniylar bilen halayiq chegridin halqip, bu yerge chiqmisun. bolmisa, men ularni jazalaymen, dedi. 25 xuning bilen, musa taghdin chuxup, halayiqning yenigha berip, perwerdigarning sozini ulargha yetkuzdi.

20:1 huda soz qilip, mundaq dedi: 2 men seni qul bolup yaxighan misirdin elip chiqqan perwerdigaring hudadurmen. 3 mangila ibadet qil. mendin baxqa hech qandaq ilahing bolmisun. 4 choqunux uchun, meyli asmandiki, yerdiki, yer astidiki yaki sudiki herqandaq nersilerning xeklide but yasima. 5 herqandaq butqa choqunma yaki hizmet qilma. chunki, perwerdigaring huda bolghan men qizghinidighan hudadurmen. mendin nepretlengenlerni hetta nerwe- chewrilirigiche jazalaymen. 6 lekin, meni soyidighan, emrlirimge itaet qilghanlarning sansizlighan ewladlirighiche mehribanliq qilimen. 7 muqeddes namimni qalaymiqan tilgha alma. kimdekim mening namimni qalaymiqan tilgha alsa, men perwerdigaring bolghan huda uni choqum jazalaymen. 8 dem elix kunini muqeddes kun bilip, uninggha emel qil. 9 alte kun ixlep, tegixlik hemme ixliringni qiliwal. 10 yettinchi kun manga atalghan kun bolup, bu kuni meyli sen bol, perzentliring, qulliring, charwa malliring yaki yurtungda musapir bolup turuwatqan yat ademler bolsun, hechqandaq ix qilmisun. 11 men perwerdigar alte kun ichide asman, zemin we uningdiki putkul mewjudatlarni yarattim. lekin, yettinchi kuni dem aldim. xunga men perwerdigar dem elix kunini behtlik kun qilip, muqeddes kun dep belgilidim. 12 ata-anangni hormet qil. xu chaghda men sanga ata qilmaqchi bolghan zeminda uzun omur korisen. 13 qatilliq qilma. 14 zina qilma. 15 oghriliq qilma. 16 yalghan guwahliq berme. 17 baxqilarning oy-imaretliri, er-hotuni, qulliri, kala yaki baxqa teelluqatlirigha koz qiringni salma. 18 halayiq guldurmama we kanay awazlirini anglap, chaqmaq we taghdin purqirap chiqiwatqan is-tutekni korup, qorqup titrixip ketti. ular yiraq turuxup, 19 musagha: bizge senla soz qilghaysen, choqum anglaymiz. huda bizge ozi biwasite soz qilmighay. bolmisa, halak bolidighan ohxaymiz, dedi. 20 musa ulargha jawaben: qorqmanglar, hudaning bu yerge kelixi silerni sinax uchun, silerni hemixe ozidin qorqup, gunahtin haliy boluxqa dewet qilix uchundur, dedi. 21 lekin, kixiler yenila yiraqta turuxatti. peqet musala hudani qorxap turghan qara bulutning yenigha bardi. 22 perwerdigar musagha mundaq dedi: sen berip israillargha munu sozlirimni yetkuzgin: siler mening erxtin silerge soz qilghanliqimni kordunglar. 23 siler ozunglargha altun yaki kumuxtin herqandaq xekilde but yasap, ulargha sejde qilmanglar. mangila ibadet qilinglar. 24 topidin men uchun bir qurbanliq supisi yasap, ustige koydurme qurbanliq we amanliq qurbanliqigha ixlitixke kala, qoy we ochkilerni qoyunglar. men silerning manga ibadet qilixinglargha belgilep bergen jaylargha kelip, silerge beht ata qilimen. 25 eger manga atap taxtin qurbanliq supisi yasisanglar, siliqlanghan taxtin yasimanglar. chunki, eswas tegken taxni qobul qilmaymen. 26 manga pelempey bilen chiqidighan qurbanliq supisi yasimanglar. bolmisa, pelempeydin chiqquche nomusluq yeringlar korunup qalidu.

21:1 sen israil helqige towendiki qaide-nizamlarni elan qil: 2 eger biri ibraniylar ichidin qul setiwalghan bolsa, qul peqet alte yil uning uchun hizmet qilsun. yettinchi yili, uninggha horluk berilsun hem hojayinigha hechqandaq heq tolimey ketiwersun. 3 eger u sanga qul bolghandin keyin nikahliq bolghan bolsa, ketidighan waqtida ayalini elip ketixke bolmaydu. eger u sanga qul boluxtin ilgiri nikahliq bolghan bolsa, ayali bilen bille horlukke erixturulsun. 4 eger hojayin uninggha hotun elip berip, bu hotun uninggha qiz- oghul perzentler tughup bergen bolsa, bu ayal we bala-chaqilar hojayingha tewe bolidu. peqet yalghuz ozila horlukke erixeleydu. 5 eger u: men hojayinimni we hotun-balilirimni yahxi korimen. men hor boluxni halimaymen dese, 6 hojayini uni ibadet ornigha elip barsun hem uni ixik yaki ixik kexikige yolendurup turghuzup, bigiz bilen uning quliqini texip qoysun. bu, u qulning hojayinigha omurwayet hizmet qilidighanliqining belgisi bolidu. 7 eger biri qizini dedek qilip setiwetken bolsa, u qiz erlerge ohxax heqsiz hor bolup ketelmeydu. 8 eger hojayin uni emrige elix uchun setiwalghan bolsa, lekin keyin uni yahxi kormise, undaqta hojayin qiz terepning heq tolep qizini hor qilixigha purset berixi kerek. hojayinning uni yatlargha setix hoquqi bolmaydu. chunki, hojayin uninggha wapasizliq qilghandur. 9 eger hojayin uni oghligha elip bergen bolsa, uni oz qizidek korsun. 10 eger hojayin dedekni hotunluqqa elip turup, uning ustige yene baxqa hotun alghan bolsa, u choqum dedekning yemek-ichmiki, kiyim-kechiki we uning jinsiy ehtiyajining hajitidin burunqidek chiqsun. 11 eger hojayin bu u turluk burchini otiyelmise, dedektin heq almay uninggha horluk bersun. 12 kimdekim bir ademni urup olturup qoysa, u olumge hokum qilinsun. 13 halbuki, eger bu ix meqsetsiz halda we mening yol qoyuxum bilen yuz bergen bolsa, men buni qilghuchining qechip berixi uchun bir jay orunlaxturimen. 14 biraq, eger biri baxqilarni qesten olturgen bolsa, gerche u panahliq tilex uchun mening qurbanliq supamgha qechip beriwalsimu, yenila olumge buyrulsun. 15 atisi yaki anisini urghanlar olumge hokum qilinsun. 16 baxqilarni tutuwelip satqan yaki ozi elip qelip qul qilghanlar olumge hokum qilinsun. 17 atisi yaki anisidin yuz orugenlerge olum jazasi berilsun. 18 uruxup qalghan ikki kixining biri yene birini tax yaki muxt bilen urup zehimlendurgen, gerche zehimlengen kixi olmigen bolsimu orun tutup yetip qalghan, 19 biraq hasa tutup taxqirigha chiqqudek bolsa, urghuchi gunahsiz, dep hesablansun. lekin, yarilanghuchining waqit jehettiki ziyinini pul bilen tolep bersun we uni dawalitip saqaytsun. 20 kimdekim qulini yaki dedikini kaltek bilen urup olturup qoyghan bolsa, u jazagha tartilsun. 21 biraq, qul hojayinining teelluqati bolghachqa, eger qul bir, ikki kundin keyin saqiyip qalsa, hojayin jazalanmisun. 22 eger ikki kixi uruxup qelip, munasiwetsiz bir hamilidar ayalgha ziyan yetkuzse, lekin hamilidar ayalda balisining baldur tughulup qelixidin baxqa zehimlinix bolmisa, ular yarilanghan ayalning erining telipi boyiche hokumchilerning testiqidin otkuzulgen jerimanini tolisun. 23 eger hamilidar ayalda baxqa zehimlinix bolsa, jangha jan, 24 kozge koz, chixqa chix, qolgha qol, putqa put, 25 koyukke koyuk, zehimge zehim we kokke kok elinsun. 26 eger bir kixi qulining kozige urup uning bir kozini kor qilip qoyghan bolsa, kozining bedilige u kixi qulni azad qilsun. 27 eger u kixi qulining chixini urup sunduruwetken bolsa, chixining bedilige u qulni azad qilsun. 28 eger kala ademni usup olturup qoyghan bolsa, olguchi meyli er yaki ayal boluxidin qetiynezer, kala choqum chalma-kesek qilip olturulsun. uning goxini yeyix haramdur. kala igisi gunahsiz, dep hesablansun. 29 eger u kala ezeldinla adem usidighan kala bolup, baxqilar kalining igisige agahlandurux bergen, biraq kala igisi buninggha perwa qilmay, kalisini yenila box qoyuwetken hem bu kala adem usup olturgen bolsa, kala ohxaxla chalma-kesek qilip olturulsun. kala igisimu olumge hokum qilinsun. 30 eger tolem tolep berix telep qilinsa, kala igisi olturulmey, hayati bedilige telep qilinghan boyiche tolem tolep bersun. 31 eger kala baxqilarning meyli oghli yaki qizini usup olturup qoyghan bolsa, yuqiriqi qaide-nizam boyiche bir terep qilinsun. 32 eger kala baxqilarning quli yaki dedikini usup olturup qoyghan bolsa, kalining igisi qulning hojayinigha ottuz kumux tengge tolep bersun. kala ohxaxla chalma-kesek qilip olturulsun. 33 eger birersi quduqning aghzini ochuq qoyup yaki kolawatqan quduqning aghzini yapmay, kala yaki exekning quduqqa chuxup oluxini kelturup chiqarsa, 34 quduq igisi mal igisige tolem tolisun. olgen mal bolsa quduq igisining bolsun. 35 eger melum bir ademning kalisi baxqa birsining kalisini usup olturup qoyghan bolsa, kala igiliri uskuchi kalini setip pulini teng ulexsun hem olgen kalining goxinimu xundaq qilsun. 36 eger hojayin oz kalisining usidighan aditi barliqini bilip turup uni baghlap qoymighan hem bu kala baxqilarning kalisini usup olturup qoyghan bolsa, hojayin kaligha kala tolep bersun. kalining olukini ozi elip qalsun.

22:1 eger biri baxqa birining kalisini yaki qoyini oghrilap setiwetken yaki soyup yewetken bolsa, bir kaligha bex kala, bir qoygha tot qoy tolisun. 2 eger biri kechisi baxqilarning oyige oghriliqqa kirip, tutulup qelip olturuwetilgen bolsa, uni olturguchi gunahsiz dep qaralsun. 3 lekin, bu ix kunduzi yuz bergen bolsa, uninggha qatilliq gunahi artilsun. oghri oghrilighan nersilerni tolisun. eger uning hech nersisi bolmisa, ozini qul ornida setip, ziyanni tolisun. 4 uning oghrilighini kala, exek yaki qoy boluxidin qetiynezer, eger u mal oghrining qolida tehi tirik bolsa, oghri mal igisige bir hesse artuq tolem bersun. 5 eger biri etizliqta yaki uzumzarliqta pada beqip, padilirini ihtiyarigha qoyuwetip, padilarning baxqilarning etizliqidiki ziraetlerni yaki uzumlerni yeyixige yol qoysa, ularning ziyinini oz etizi yaki uzumzarliqining eng yahxi mehsulati bilen tolep bersun. 6 eger biri oz etizliqidiki chatqallarni koydurgende ehtiyatsizliqtin baxqilarning ziraetliri yaki haminigha ot tutuxup ketip, ularni koyduruwetken bolsa, ot qoyghuchi barliq ziyanni tolep bersun. 7 eger biri pulliri yaki mal-muluklirini qoxnisigha amanet qoyup, bu nersiler qoxnisining oyidin oghrilanghan bolsa, nawada oghri tutulsa, oghri oghrilighan pul yaki mal-muluklerni bir hesse artuq tolisun. 8 eger oghri tutulmisa, amanet qilinghuchi soraqchining aldigha apirilsun. soraqchi uning mal igisining nersilirini alghan- almighanliqini bekitsun. 9 herqandaq mal-muluk majirasi toghrisidiki dewa kala, exek, qoy, kiyim-kechek yaki baxqa yoqalghan nersilerge chetixliq bolsa hemde majiralaxqan ikki terep talax-tartix qilip dewani bir terep qilalmisa, soraqchining yenigha berip erz qilixsun. soraqchi kimge gunah bekitse, xu adem bir hesse artuq tolisun. 10 biri exiki, kalisi, qoyi yaki baxqa ulaghlirini qoxnisining qarap qoyuxigha hawale qilghandin keyin, ulaghlar olup qalsa, yarilansa yaki biraw heydep eketse, lekin buni hechkim kormigen bolsa, 11 hawale qilinghuchi qoxnisining ulaghlirini almighanliqi toghrisida hudaning namida qesem qilsun. muxundaq bolghanda, ula igisimu suruxte qilmisun, hawale qilinghuchimu tolimisun. 12 biraq, eger ulaghlar oghrilanghan bolsa, hawale qilinghuchi igisige tolep bersun. 13 eger malni yirtqu haywanlar yep ketken bolsa, hawale qilinghuchi malning qalduqini ekelip ispat korsetsun, tolep bermisun. 14 eger biri baxqa birining ulighini ariyet alghan bolsa, bu ula igisi yoq yerde zehimlengen yaki olup qalghan bolsa, ariyet alghuchi ulaghni tolep bersun. 15 eger igisi neq meydanda bolsa, tolimisun. eger ijarige alghan bolsimu, ijarige alghuchi tolimisun. chunki, u ijare heqqi toligen. 16 eger bir adem tehi baxqilargha yatliq boluxqa putuxmigen qizni azdurup, uning nomusigha tegse, toyluq berip u qiz bilen nikahlansun. 17 biraq, eger qizning dadisi uninggha qizini berixke qoxulmisa, u adem qizning toyluqigha barawer kelidighan pul tolep bersun. 18 jadugerlik qilghan ayalni tirik qalduruxqa bolmaydu. 19 haywan bilen jinsiy munasiwet qilghanlar olumge hokum qilinsun. 20 mendin baxqa herqandaq ilahqa qurbanliq sunghan kixige olum jazasi berilsun. 21 yaqa yurtluq musapirlarni horlima yaki bozek qilma. ozunglarning misirda musapir bolup turghanliqinglarni untuma. 22 tul hotun, yetim balilarni horlima. 23 eger sen ularni horlisang, ular manga nale qilip yardem tilise, men ularning awazini anglap, 24 derghezipim bilen seni qilich astida halak qilip, hotunungni tul, perzentliringni yetim qaldurimen. 25 eger sen helqim ichidiki herqandaq bir kembeghelge qerz pul bergen bolsang, jazanihorlargha ohxax osum alma. 26 eger sen baxqa kixining chapinini goruge alghan bolsang, kun patquche qayturup ber. 27 chunki, u peqet xu chapan bilenla issinidu. bu chapan bolmisa, u nemini yepincha qilip uhlisun? u manga nale qilip yardem tilise, uning nalisini anglaymen, chunki rehimdildurmen. 28 kupurluq qilma, helqning rehberlirinimu qarghima. 29 manga qilidighan bax hosulingdin elinghan bughday, xaras, ya hediyiliringni ayima. tunji oghlungni manga ata. 30 kala, qoyliringning tunji balilirinimu xundaq qil. haywanlar tughulup yette kun aniliri bilen bille tursun, sekkizinchi kuni manga ata. 31 sen mening pak helqim boluxung kerek. xunga, sen yirtqu haywanlar qarnini yeriwetken mallarning goxini yemey, uni itqa ber.

23:1 ighwa tarqatma. yalghan guwahliq berip, gunahkargha yan basma. 2 kop sanliqlargha egixip yamanliq qilma. dewada guwahliq bergende, kopchilikke yan besip heqni burmilima. 3 dewada kembeghelgimu yan basma. 4 eger duxminingning kalisi yaki exikining ezip yurginini korseng, ularni algha kelip uninggha tapxurup ber. 5 eger duxminingning exiki yukni koturelmey yiqilip chuxse, kormeske selip ketip qalmay, uninggha yardemlixip exikini qopuruxup ber. 6 dewada kembeghellerge uwal qilma. 7 tohmet chaplap erz qilma. bigunah toghra ademni olumge ittirme. chunki, men bundaq rezil ix qilghuchilarni choqum jazalimay qoymaymen. 8 para alma, chunki para koridighanlarning kozini kor qilip, durus ademlerning sozini burmilaydu. 9 yaqa yurtluq musapirlarni bozek qilma. chunki, misirda musapir bolup turghininglarda, yaqa yurttiki musapirchiliqning temini silermu tetighan. 10 alte yil dehqanchiliq qilip, hosul jughla. 11 yettinchi yili yerge aram berip, aq taxliwet. unup qalghan ziraetlerni kembegheller yighsun. qalghinini yawayi haywanatlar yesun. uzumzarliqing bilen zeytunluqungnimu xundaq qil. 12 alte kun ixlep, yettinchi kuni aram al. ulaghliring, qulliring we yaqa yurtluq musapirlarmu aram alsun. 13 men perwerdigar sanga eytqan sozlerge toluq emel qil. baxqa ilahlarning nami bilen dua qilma. hetta ularning namini tilghimu alma. 14 her yili men uchun u qetim heyt qil. 15 aldi bilen petir nan heytini qil. mening emrim boyiche yette kunluk heytta petir nan ye. bu heyt her yili ziraetler bih chiqarghan bax bahar eyida, yeni siler misirdin ayrilghan ayda otkuzulsun. aldimgha quruq qol kelme. 16 tunji pixqan ziraetlerni orighanda, orma heyti qil. kuzde hosullarni ambargha yighqiningda, hosul yighix heyti qil. 17 her yili bu u heytta, putkul erler manga igenglar hudaning aldigha kelsun. 18 manga qurbanliq qenini boldurulghan hemirdin pixurulghan yemeklik bilen bille atima. heyt mezgilide qurbanliq qilinghan malning meyini etisi etigengiche saqlima. 19 her yili tunji pixqan ziraetlerning eng yahxi yeridin mening hanamgha ekirip, manga perwerdigaringlar hudagha ata. oghlaqni anisining sutide pixurma. 20 perixtemni aldinggha ewetimen. u yollarda seni qoghdap, seni men sanga teyyarlap qoyghan yerge elip baridu. 21 sen ehtiyat bilen uning sozige qulaq sal, qarxiliq korsetme. bolmisa, u gunahinglarni kechurmeydu, chunki u mening namimda kelidu. 22 eger sen sozlirimge qulaq selip, mening putun emrlirimge emel qilsang, duxminingge duxmen, reqibingge reqib bolimen. 23 mening perixtem sening aldingda mengip, seni amorlar, hitlar, periziler, qananlar, hiwilar we yebuslarning zeminigha elip kiridu. men bolsam ularni yoqitimen. 24 ularning ilahlirigha bax egip ibadet qilma, ularning qiliqlirini dorima, ularning butlirini urup cheqiwet. 25 sen peqet manga perwerdigar hudaghila ibadet qil, yemek-ichmikingge beriket berimen, seni putun kesellerdin halas qilimen. 26 aranglarda boyidin ajrap ketidighan yaki tughmas ayallar bolmaydu. sanga uzun omur ata qilimen. 27 sen qeyerge barsang, men xu yerdikilerni seningdin chochuydighan, seni korsila aldi-keynige qarimay qachidighan qilimen. 28 duxmenliringni parakende qilip, sen ichkirilep kirixtin burunla, hiwilar, qananlar we hitlarni qoghlap chiqirimen. 29 lekin, yerlerning aq qilip, yirtqu haywanlarning makani bolup qalmasliqi uchun, ularni hazirche putunley qoghliwetmeymen. 30 silerning nopusunglarning kopiyip, u zeminni qaplixinglargha egixip, ularni asta-asta heydep chiqirimen. 31 sening yurtungning chegrisini qizil dengizdin ottura dengizghiche, qumluq rayonidin firat deryasighiche kengeytimen. men sanga yerlik ahalini boysundurux qudritini berimen. sen ilgirilep kirgen waqtingda, ularni heydiweteleysen. 32 ular yaki ularning ilahliri bilen birer ehde tuzme. 33 ularni zeminingda turghuzma. bolmisa, ular seni gunahqa baxlaydu. eger sen ularning ilahlirigha ibadet qilsang, bu sanga ejellik tuzaq bolidu.

24:1 perwerdigar musagha: sen harun, nadas, abihu we israil aqsaqalliridin yetmix kixini elip, bu taghqa chiqip, birlikte yiraqtin manga sejde qil. 2 mening aldimgha bolsa yalghuz ozungla kel. baxqilar yeqin kelmisun. halayiqmu sen bilen taghqa chiqmisun, dedi. 3 musa taghdin chuxkendin keyin, halayiqqa perwerdigarning hemme emrliri we qanunlirini bayan qildi. putun halayiq: perwerdigarning putun emrlirige choqum emel qilimiz, dep bir eghizdin jawas qayturuxti. 4 musa perwerdigarning putun emrlirini hatiriliwaldi. etisi etigendila, u ta baghrida bir qurbanliq supisi yasidi hemde on ikki taxni tiklidi. herbir tax israillarning on ikki qebilisining birige wekillik qilatti. 5 andin keyin, musa birmunche yaxlarni perwerdigargha koydurme qurbanliq we amanliq qurbanliqi supitide erkek mozaylarni qurbanliq qilixqa ewetti. 6 musa malning qenining yerimini jawurgha elip qoyup, yerimini qurbanliq supisigha chachti. 7 andin keyin, ehdinamini qoligha elip, halayiqqa yuqiri awaz bilen oqup berdi. halayiq: biz choqum perwerdigargha itaet qilip, uning degini boyiche ix korimiz, deyixti. 8 xuning bilen, musa jawurdiki qanni halayiqning uchisigha sepip: bu qan ehde qenidur, perwerdigarning oz sozliri arqiliq siler bilen tuzgen ehdisining asasidur, dedi. 9 musa, harun, nadas, abihu we israil aqsaqalliridin yetmix kixi taghqa chiqixti. 10 ular israillar etiqad qilip kelgen hudani kordi! uning ayighi astida asmangha ohxax supsuzuk kok yaqut payandaz bar idi. 11 israil aqsaqalliri hudani korsimu, huda ulargha hechqandaq ziyan yetkuzmidi. xundaq qilip, ular ghizalandi. 12 perwerdigar musagha: sen taghning choqqisigha chiqip, mening yenimgha kel. helqni terbiyilex uchun, men putun qanun we perzlerni yazghan ikki tax tahtini sanga tapxurimen, dedi. 13 musa we uning yardemchisi yexu qozghilip, muqeddes taghqa yuqirilap chiqti. 14 mengix aldida musa israil aqsaqallirigha: biz qaytip kelguche, siler bu yerde bizni kutup turunglar. harun bilen hur silerning yeninglarda qalidu. birer talax-tartix chiqsa, ularning aldigha berip hel qilinglar, dedi. 15 buning bilen, musa sinay teghi choqqisigha chiqti. bu waqitta, taghni bulut qapliwaldi. 16 perwerdigarning parlaq nuri taghqa chuxti. alte kungiche, taghni bulut qaplap turdi. yettinichi kuni, perwerdigar bulut arisidin musani chaqirdi. 17 bu parlaq nur baxqa israillargha bolsa goya dehxetlik koyuwatqan ottek korundi. 18 musa bulutning ichige kirip, u yerde qiriq keche-kunduz turdi.

25:1 perwerdigar musagha mundaq dedi: 2 sen israillargha eytqin: kimdekim razimenlik bilen manga hediye sunuxni halisa, hediye sunsun. 3 siler mundaq hediyilerni qobul qilinglar: altun, kumux, tu 4 hemde kok, sosun we toq qizil renglik yung yip, kendir yip, ochke tiwiti, 5 qizil boyalghan qochqar terisi, nepis ixlengen teriler, akatsiye yaghichi, 6 chira uchun ya, muqeddes ya we isriq uchun huxbuy dora-dermekler, 7 bax rohaniy kiyidighan eghod bilen kokreklikige qadilidighan yolluq heqiq we baxqa esil taxlar. 8 ular manga bir muqeddes turalghu yasisun buning bilen men ularning arisida turimen. 9 bu ibadet chedirini we uning ichidiki saymanlarni men sanga korsetken nushigha opohxax qilip yasisun. 10 akatsiye yaghichidin uzunluqi bir yuz yigirme bex santimetir, kengliki we egizliki yetmix bex santimetirliq bir sanduq yasanglar. 11 sanduqning ichi-sirtini sap altun bilen qaplap, chorisige altundin jiyek tutunglar. 12 altundin tot halqa quydurup sanduqning tot putigha, herbir teripige ikkidin ornitinglar. 13-14 sanduqni koturux uchun, akatsiye yaghichidin ikki baldaq yasap, uni altun bilen qaplap, ikki yandiki altun halqilardin otkuzunglar. 15 ikki baldaq hemixe halqida tursun, uningdin chiqiriwetilmisun. 16 men sanga beridighan, perzler yezilghan ikki tax tahta sanduqning ichige qoyulsun. 17 sanduqning ustide sap altundin uzunluqi bir yuz yigirme bex, kengliki yetmix bex santimetir kelidighan sanduq aghzi, yeni mehir-xepqet tehti yasanglar. 18 altundin kerus dep atilidighan ikki dane qanatliq mehluqning heykilini soqup, 19 mehir- xepqet tehti ning ikki bexigha birdin ornitip, teht bilen bir putun qilip birlexturunglar. 20 qanatliq heykeller udulmuudul qoyulghan halette tehtning yuzige qarixip, qanatlirini echip, mehir-xepqet tehti ni yepip tursun. 21 men sanga beridighan perzler yezilidighan ikki tax tahtini sanduqning ichige qoyup, sanduq aghzi, yeni mehir-xepqet tehti ni sanduqning ustige qoyunglar. 22 men u yerde sen bilen uchrixip, tehtning ustide ikki qanatliq mehluqning heykilining otturisida turup, israillargha chuxuridighan emrlirimni sanga yetkuzimen. 23 akatsiye yaghichidin uzunluqi yuz, kengliki ellik, egizliki yetmix bex santimetirliq bir xire yasap, 24 uni sap altun bilen qaplap, chorisige altundin jiyek tutunglar. 25 xirening chorisige tot ilik kenglikte pewaz qoyup, uningghimu altun jiyek tutunglar. 26 koturux baldaqlirini selix uchun, tot altun halqa yasap, xirening tot burjikidiki putigha ornitinglar. 27 baldaqlarning altun halqidin otkuzuluxi uchun, halqa pewazgha yeqin bolsun. 28 baldaqlar akatsiye yaghichidin yasilip, altun bilen qaplansun. 29 xirening ustidiki ichimlik hediyisige ixlitilidighan tawaq, tehse, cheynek we piyalilerni sap altundin yasanglar. 30 xirege hemixe manga hediye qilinghan nanlarni tizip qoyunglar. 31 sap altundin bir chiraghdan soqulsun. chiraghdanning puti bilen tuwruki, qedehliri, gul tuguni we gul bergliri bir putun qilinsun. 32 chiraghdanning ikki yenigha her terepke uchtin alte xahche chiqirilsun. 33 herbir xahchida gul tuguni we bergliri bolghan badam chechiki xeklidiki u tal qedeh bolsun. chiraghdanning alte xahchisining hemmisila muxundaq yasalsun. 34 chiraghdanning merkiziy xahchisining uchida gul tuguni we bergiliri bolghan badam chechiki xeklidiki tot tal qedeh bolsun. 35 chiraghdanning merkiziy xahchisidin ikki terepke chiqirilghan herbir jup xahchining astigha tugun chiqirilsun. chiraghdanning alte xehining hemmisi xundaq yasalsun. 36 putun chiraghdan, yeni uning barliq bezeklirining hemmisi birla parche altundin soqulsun. 37 chiraghdangha yoruqi aldi terepke chuxidighan qilip yette chira ornitilsun. 38 uning pilik qisquchliri we kuldanliri sap altundin qilinsun. 39 chiraghdanning ozi we putun saymanlirigha ottuz tot kilo sap altun ixlitilsun. 40 bularning hemmisi men sanga taghda korsetken nusha boyiche ehtiyat bilen yasalsun.

26:1 ibadet chediri on dane yopuqtin yasalsun. bu yopuqlar kendir yip bilen kok, sosun we toq qizil renglik yung yiptin toqulup, ustige qoli chewer ustilar teripidin qanatliq perixtilerning suriti nepis kextilensun. 2 herbir yopuqning chong- kichikliki ohxax halda uzunluqi on tot, kengliki ikki metirdin qilinsun. 3 yopuqlarning bexi bir parche, qalghan bexi yene bir parche qilinip ulansun. 4 ulanghan herbir chong parchining eng chetidikisige kok renglik izme tikilsun. 5 xundaq qilip, yopuqning bir parchisining eng chetidikisige ellik izme, yene bir parchisining eng chetidikisigimu ellik izme tikilsun. 6 ellik altun ilmek yasap, ikki parche yopuq tutaxturulsun. 7 ibadet chedirini yepix uchun, ochke yungidin on bir parche qelin yopuq reht toqunglar. 8 yopuqlarning herbirining chong-kichikliki ohxax qilinsun; uzunluqi on bex, kengliki ikki metirdin bolsun. 9 yopuqlarning bex danisi bir parche, qalghan altisi yene bir parche qilinip ulansun. altinchi parche yopuqni ikki qewet qilip qatlap, ibadet chedirining aldi teripige sanggilitip qoyunglar. 10 birinchi chong yopuqning eng chetidiki parchisige ellik izme, yene bir chong yopuqning eng chetidikisigimu ellik izme tikinglar. 11 tuchtin ellik ilmek yasap, ularni izmilerge otkuzup, ikki parche yopuqni bir-birige ulap bir putun yopuq qilinglar. 12 chedir yopuqining exip qalghan yerim parchisi chedirning keynige sanggilap tursun. 13 yopuqning ikki teripidiki exip qalghan parchisi bolsa ikki terepke yerim metirdin sanggilap, chedirni yepip tursun. 14 buningdin baxqa, chedirni qaplax uchun qizil boyalghan qochqar terisidin we nepis ixlengen teridin yene ikki parche chedir yopuqi yasanglar. 15 ibadet chedirini koturup turux uchun, akatsiye yaghichidin ram yasanglar. 16 herbir ramning uzunluqi bex metir, kengliki yetmix bex santimetir bolsun. 17 herbir ramning bir-birini tutaxturidighan ikkidin ulighuchisi bolsun. hemme ramlarda xundaq ulighu bolsun. 18 chedirning jenus teripige yigirme ram tiklensun. 19 ramlarning tegige kumuxtin qiriq dane put yasalsun. herbir ramni ikki put koturup tursun. 20-21 chedirning ximal teripigimu yigirme ram tiklep, ular uchunmu kumuxtin qiriq dane put yasap, ular herbir ramning tegige ikkidin ornitilsun. 22 chedirning keyni teripige, yeni ghers terepke alte ram tiklensun. 23 chedirning keyni teripidiki ikki bulunggha ikki ram qoyulsun. 24 ramlar bir-birige yeqin qoyulup, ularning uchi bir chemberge kirguzulup muqimlaxturulsun. ikki doqmuxni hasil qilidighan her ikki ram xundaq yasalsun. 25 bu teripide sekkiz ram bolup, herbir ramning tegide ikkidin jemiy on alte dane kumux put bolsun. 26 buningdin baxqa, akatsiye yaghichidin on bex dane toghra baldaq yasanglar. bulardin ibadet chedirining bir yenidiki ramlargha bex dane, 27 yene bir yenidiki ramlargha bex dane, chedirning keyni teripidiki gherbke qaraydighan ramlargha bex dane ornitilsun. 28 ramlarning otturisigha chetilidighan ottura baldaq chedirning bir bexidin yene bir bexigha yetkuzulup yasalsun. 29 ramlar we baldaqlar altun bilen qaplansun, baldaqlar otkuzulidighan halqilarmu altundin yasalsun. 30 ibadet chediri men sanga taghda korsetken nusha boyiche yasalsun. 31 qoli chewer ustilar teripidin kok, sosun, toq qizil renglik yung yip hem kendir yiptin bir perde toqulup, uninggha qanatliq perixtilerning suriti nepis kextilinip, 32 akatsiye yaghichidin yasalghan tot tuwrukke ornitilghan altun ilmeklerge esip qoyulsun. tuwrukler altun bilen qaplinip, kumuxtin yasalghan tot putning ustige ornitilsun. 33 perde chedir yopuqidiki qatar ilmeklerning astidin sanggilitip qoyulsun, perzler yezilghan ikki tax tahta selinghan ehde sanduqi perdining keynige qoyulsun. bu perde eng muqeddes jay bilen muqeddes jayni ayrip tursun. 34 sanduq aghzi, yeni mehir- xepqet tehti eng muqeddes jaydiki ehde sanduqining ustige ornitilsun. 35 xire eng muqeddes jayning sirtida, yeni ibadet chediri ichidiki ximal terepke, chiraghdan chedir ichidiki jenus terepke qoyulsun. 36 buningdin baxqa, kendir yip bilen kok, sosun we toq qizil renglik yung yiptin ibadet chedirining kirix aghzigha kextilengen bir ixik perdisi toqulsun. 37 ixik perdisige akatsiye yaghichidin bex dane tuwruk yasilip, tuwruk bexi altun bilen qaplansun. tuwruklerde altun ilmekler bolsun hem tuchtin bex dane tuwruk puti yasalsun.

27:1 akatsiye yaghichidin bir qurbanliq supisi yasanglar. supa tot chasa bolup, uning egizliki bir yerim, uzunluqi we kengliki ikki yerim metirdin qilinsun. 2 supining tot burjikige mungguzler chiqirilsun hem supa bilen bir putun qilinip, tu bilen qaplansun. 3 qurbanliq supisining kulini elix uchun, kuldan, gurjek, das, lahxigir we otdanlar yasalsun. bu saymanlarning hemmisi tuchtin bolsun. 4 buningdin baxqa, qurbanliq supisigha tuchtin bir xala yasap, uning tot burjikige tot dane tu halqa bekitip qoyulsun. 5 xala qurbanliq supisi othanisining otturisidiki xala tekchisining ustige qoyulsun. 6 buningdin baxqa, yene qurbanliq supisini koturux uchun, akatsiye yaghichidin ikki baldaq yasap, bularni tu bilen qaplanglar. 7 qurbanliq supisini koturgende, baldaqlar ikki yandiki halqilargha otkuzulsun. 8 qurbanliq supisining otturisi kawak qilinsun. u men taghda sanga korsetken nushida tahtaydin yasalsun. 9 ibadet chedirining etrapini tosup hoyla qilix uchun, kendir yiptin perde toqulsun. jenus tereptiki perdining uzunluqi ellik metir qilinsun. 10 perdini koturup turux uchun, yigirme dane tu tuwruk hem ularning tegige qoyghili yigirme dane tu put yasalsun. perdilerni bekitidighan tuwrukning ilmekliri bilen halqiliri kumuxtin yasalsun. 11 ximal terepkimu perde ornitilsun. uning uzunluqimu ellik metir qilinip, perdini koturup turux uchun, yigirme dane tu tuwruk hem ularning tegige qoyghili yigirme dane tu put yasalsun. perdilerni bekitidighan tuwrukning ilmekliri bilen halqiliri kumuxtin yasalsun. 12 ghers tereptiki perdining uzunluqi yigirme bex metir qilinsun. perdini koturup turux uchun, on dane tu tuwruk hem ularning tegige qoyghili on dane tu put yasalsun. 13 hoylining xerq teripidiki perdining uzunluqimu yigirme bex metir bolsun. 14 kirix aghzi xerq terepte bolsun. kirix aghzining bir teripidiki perdining kengliki yette yerim metir bolsun. perdini bekitix uchun u tuwruk we u put yasalsun. 15 yene bir teripidiki perdining kengliki yette yerim metir bolsun. uningghimu u dane tu tuwruk, ularning tegige qoyghili u dane tu put yasalsun. 16 kirix aghzi uchun kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yiptin kengliki on metirliq perde toqulsun. kextichiler uni kextilisun. perde tot dane putqa bekitilgen tot tuwrukke orunlaxturulsun. 17 hoylining tot etrapidiki barliq tuwruklerning hemmiside kumux halqa we ilmek bolsun. tuwrukning putliri tuchtin yasalsun. 18 hoylining uzunluqi ellik metir, kengligi yigirme bex metir, hoyla perdisining egizliki ikki yerim metir bolsun. perdiler kendir yiptin toqulsun. tuwrukning putliri bolsa tuchtin yasalsun. 19 ibadet chediridiki barliq jabduqlar hemde chedirdiki we hoylidiki qozuqlarning hemmisi tuchtin yasalsun. 20 chiraghning hemixe yenip turuxi uchun, israillargha sap zeytun yeghi kelturuxni buyrughin. 21 harun we uning ewladliri perwerdigar bilen uchrixix chediridiki ehde sanduqining aldidiki perdining sirtigha chira yandurup qoysun. bu chira mening huzurumda kechqurundin sehergiche yeniqliq tursun. israillar ewladtin ewladqiche bu nizamgha emel qilsun. rohaniylarning muqeddes kiyimliri

28:1 israillar ichidin akang harun we uning oghulliri nadas, abihu, eliazar we itamarlarni manga rohaniyliq qilix uchun teyinligin. 2 akang harunning salapiti we hormiti uchun, uninggha muqeddes rohaniyliq kiyimi teyyarlighin. 3 harunning manga rohaniyliq qilixqa ajritilixi uchun, men iqtidarliq qilghan barliq ustilarni uning kiyimlirini tikixke buyrughin. 4 ular kokreklik, eghod, perije, kextilengen tonche koynek, selle we kemerlerni tikip teh qilsun. ular bu muqeddes kiyim-kecheklerni akang harun we uning manga rohaniyliq qilidighan oghulliri uchun teyyarlisun. 5 ustilar bularni zer yip, kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yip qatarliqlar bilen tiksun. 6 eghod zer yip, kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yiptin toqulghan rehttin qoli chewer ustilar teripidin tikilsun. 7 eghodning ikki dane mure tasmisi bolsun. uning aldi we keyni qismi bu ikki tasma arqiliq tutaxturulsun. 8 uningdin baxqa, kemer teyyarlansun. kemer zer yip, kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yiptin toqulghan rehttin ustiliq bilen tikilsun. 9 ikki dane yolluq heqiq tepip kelinip, uning ustige israilning on ikki qebilisining isimliri oyulsun. 10 ularning isimliri tughulux tertipi boyiche herbir taxqa altidin oyulsun. 11 isimlar ustilar teripidin mohurge oyulghan neqixlerdek oyulup, ikki dane altun kozlukke qoyulsun. 12 andin, ular eghodning ikki dane mure tasmisigha qadilip, israillarning hatire texi qilinsun. harun ularning isimlirini murisige mana muxundaq elip, men perwerdigarning aldida hatire qilsun. 13-14 yene sap altundin exilgen xoynidek ikki tal altun zenjir soqulsun. bu zenjirler heqiq qoyulghan kozlukke ulansun. 15 hudaning iradisini bilix uchun kiyilidighan kokreklik qoli chewer ustilar teripidin tikilsun. tikilix usuli eghod bilen ohxax bolup, zer yip, kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yip bilen tikilsun. 16 kokreklikning uzunluqi we kengliki ohxaxla yigirme ikki santimetirdin qilinip, tot chasa hem ikki qat, yeni yanchuqluq qilip tikilsun. 17 ustige tot qur qimmetlik tax ornitilsun. birinchi qurigha qizil yaqut, topaz we zumret ornitilsun. 18 ikkinchi qurigha kok qaxtax, kok yaqut we almas ornitilsun. 19 uchinchi qurigha sosun yaqut, heqiq we sosun kwarts ornitilsun. 20 totinchi qurigha rengsiz yaqut, yolluq heqiq we yexil qaxtax ornitilsun. bularning hemmisi altun kozlukke elinip, kokreklikke qadalsun. 21 israillarning un ikki qebilisige wekillik qilidighan bu on ikki qimmetlik taxqa un ikki qebilining ismi huddi mohurge oyulghan neqixlerdek birdin oyulsun. 22 kokreklikni eghodqa bekitix uchun, sap altundin exilgen xoynidek ikki tal zenjir soqulsun. 23 kokreklikning usti teripidiki ikki burjikining herbirige birdin altun halqa bekitilsun. 24 zenjirler ayrim-ayrim halda altun halqidin otkuzulup, 25 eghod tasmisining aldi teripidiki ikki altun kozlukke ulansun. 26 kokreklikning towen teripidiki ikki burjekning eghodqa tegip turidighan ichki yuzige ikki dane altun halqa bekitilsun. 27 xundaqla, yene eghodning bel qismigha, yeni kemerning yuqirisighila ikki dane altun halqa bekitilsun. 28 bir tal kok yip arqiliq kokrekliktiki halqilar bilen eghodtiki halqilar ozara ulansun. muxundaq bolghanda, kokreklik pulanglap ketmey, eghodqa chaplixip turidu. 29 xundaq qilip, harun ibadet chediridiki muqeddes jaygha kirgende, israillarning herqaysi qebililirining ismi oyulghan kokreklikni hudaning aldida hatire supitide her daim meydisige esiwalsun. 30 buningdin sirt, yene urim we tummimlarni kokreklikning ichige selip, perwerdigarning aldida hatire supitide meydisige esiwalsun. muxundaq qilghanda, harun chedirdiki muqeddes jaygha kirgende, her daim israillargha qaritilghan hudaning iradisini bilduridighan nersilerni meydisige esiwalghan bolidu. 31 eghodning ichige kiyilidighan perije tikilsun. perijining renggi putunley kok bolsun. 32 perijige oyma yaqa echip, yirtilip ketmesliki uchun, yaqining chorisige pewaz tutulsun. 33-34 perijining aya pexining chorisige kok, sosun we toq qizil renglik yung rehttin anarning nushisi kextilinip, her ikki anarning otturisigha birdin sap altundin yasalghan kichik qongghuraq esilsun. 35 harun rohaniyliq wezipisini otigen chaghda, bu perijini kiyiwalsun. muxundaq bolghanda, u muqeddes jaygha kirip chiqqanda, men qongghuraq awazini anglaymen-de, buning bilen uning jenini almaymen. 36 sap altundin bir qadaq yasalsun, uning ustige perwerdigargha ataldi degen hetler mohurge oyulghandek oyulsun. 37 qadaq bir tal kok renglik yip bilen sellining aldigha taqap qoyulsun. 38 harun bu altun qadaqni pexanisige daim taqiwelix arqiliq, kopchilikning qurbanliq qilix bilen ozlirini gunahkar hesablighanliqidiki omumiy mesuliyetni oz ustige alghanliqini bildursun. bu altun qadaq harunning pexaniside daim bolsun. muxundaq bolghanda, kopchilik huda teripidin qobul qilinidu. 39 harun uchun kendir yiptin tonche koynek we selle toqulsun hem kemer kextilensun. 40 uning oghulliri uchunmu xundaq qilinsun. xundaq bolghanda, ular salapetlik korunup, baxqilarning hormitige erixidu. 41 harun we uning oghulliri rohaniyliq kiyimlirini kiygendin keyin, sen ularning bexigha muqeddes ya surke we rohaniyliq wezipisige teyinle. ularni manga rohaniyliq qilix uchun ajrat. 42 buningdin baxqa, kendir yiptin ular uchun tambal tikturulsun. tambal beldin tizghiche kelidighan qilip tikilip, astinqi bedenni yepip tursun. 43 harun we uning oghulliri perwerdigar bilen uchrixix chedirigha kirip-chiqqanda yaki uning ichidiki muqeddes jayda wezipisini otex uchun qurbanliq supisigha yeqinlaxqanda gunah otkuzup olumge buyrulmasliqi uchun, tambal kiyiwalsun. mana bu harun we uning ewladliri menggu boysunidighan nizam bolsun.

29:1 harun we uning oghullirini rohaniyliq wezipisige ajratqanda, towendiki resim-qaide boyiche ix kor: erkek mozaydin birni we eyibsiz qochqardin ikkini talla. 2 yene eng yahxi bughday unidin petir nan, may qoxulghan petir toqa we may surtulgen petir chelpekler teyyarla. 3 bu nanlarni sewetke selip, perwerdigar bilen uchrixix chedirigha elip kel hem erkek mozay we ikki dane qochqarnimu yetilep kel. 4 harun we uning oghullirini chedirning aldigha elip kelip, bedenlirini yughin. 5 andin, harungha tonche koynek, perije we eghodni kiydur. xundaqla, uninggha kokreklikni taqap, nepis toqulghan eghod kemirini baghlap qoyghin. 6 xuning bilen birge, sellini kiydurup, sellining aldigha altun qadaqni taqap qoyghin. 7 uningdin keyin, muqeddes yaghni uning bexigha quyup, uni rohaniy qilip teyinligin. 8 andin, harunning oghulliriningmu perijilirini 9 we sellilirini kiydurup, kemerlirini baghla. muxundaq bolghanda, ular mana bu mengguluk qaide boyiche rohaniyliq wezipisige erixidu. sen mana muxundaq qaide boyiche ularni muqeddes wezipige ajrat. 10 sen erkek mozayni perwerdigar bilen uchrixix chedirining aldigha elip kel. harun we uning oghulliri qollirini mozayning bexigha qoysun. 11 sen chedir aghzi aldida perwerdigarning huzurida mozayni boghuzla, 12 andin qenidin azraq elip kelip, barmiqing bilen qurbanliq supisining tot burjikidiki mungguzlerge surkep qoyghin. qalghan qanni supining aya teripige tok. 13 mozayning chawa meyi, jigirining eng yahxi yeri we ikki borikini mayliri bilen qoxup supida koydur. 14 lekin, mozayning terisi, goxi we ichki ezalirini qarargahning sirtida koydur. mana bu gunah kechurum bolux qurbanliqidur. 15 qochqarlardin birni elip kel, harun we uning oghulliri qollirini qochqarning bexigha qoysun. 16 andin qochqarni boghuzlap, qenini supining tot teripige cha. 17 andin, qochqarni parchilap, uning uchey- baghirliri we putlirini pakiz tazilap, ularni qurbanliq supisigha qoyghin. 18 andin keyin, ularni koydurgin. mana bu, hudagha atalghan hux puraqliq koydurme qurbanliqtur. 19 uningdin keyin, ikkinchi qochqarni yetilep kel. harun we uning oghulliri qollirini uning bexigha qoysun. 20 sen bu qochqarni boghuzlap, qenidin azraq elip, harun we uning oghullirining ong quliqining yumxiqigha, ong qolining we ong putining baxmaltiqigha surkep qoy. exip qalghan qanni qurbanliq supisining tot teripige cha. 21 andin, muqeddes ya we supidiki qandin azraq elip, qolung bilen harun we uning oghullirigha hem ularning kiyimlirige sepkin. muxundaq bolghanda, ular hem ularning kiyimlirimu muqeddes bolidu. 22 bu qochqar harun we uning oghullirining rohaniyliqqa ajritilixigha ixlitilgenliktin, sen uning meyi, yeni quyruqi, chawa meyi, borek meyi, xundaqla ikki tal boriki, jigirining eng yahxi yeri we ong yanpixini ayriwal. 23 buningdin sirt, yene perwerdigargha atalghan sewet ichidiki petir nan, mayliq petir toqa we nepiz petir chelpeklerning herqaysisidin birdin elip, 24 ularni harun we uning oghullirining qoligha tutquz. ular bu nersilerni tutup turup, perwerdigarning aldida pulanglitip atisun. mana bu pulanglatma qurbanliqtur. 25 andin, sen bu nersilerni ularning qolidin elip, supigha qoyup koydurup, koydurme qurbanliq qilix bilen bille, perwerdigarni hursen qilidighan hux puraqliq pulanglatma qurbanliqni qil. 26 rohaniyliqqa ajritix murasimigha ixlitilgen qochqarning tox goxini qolunggha elip, perwerdigarning aldida pulanglat. qochqarning qalghan goxi sening bolidu. 27 rohaniyliqqa ajritix murasimigha ixlitilgen qochqarning goxi, yeni pulanglatma qurbanliqqa ixlitilgen tox gox we yuqiri koturup perwerdigargha atalghan yanpax goxler muqeddes qilinsun hem harun we uning oghullirigha tewe bolsun. 28 xunga, buningdin keyin israillar amanliq qurbanliqini bergende, u ikki hil gox harun we uning oghullirining nesiwisi bolidu. 29 harunning ornini basidighanlar uning muqeddes kiyimlirige warisliq qilsun. ular muqeddes ya bilen surkilip rohaniyliq wezipisige teyinlinip, uning hizmitini dawamlaxturghanda, bu kiyimlerni kiysun. 30 harunning hizmitini dawamlaxturidighan oghli her qetim perwerdigar bilen uchrixix chediri ichidiki muqeddes jaygha kirip rohaniyliq wezipisini otigende, bu muqeddes kiyimni uda yette kun kiysun. 31 rohaniyliqqa ajritix murasimigha ixlitilgen qochqarning goxi ibadet jayi ichide pixurulsun. 32 harun we uning oghulliri qochqarning goxi we sewettiki nanlarni perwerdigar bilen uchrixix chedirining aghzi aldida yesun. 33 ular gunah kechurum qilinix hem rohaniyliqqa ajritix murasimida ixlitilgen muxu taamlargha peqet ozlirila eghiz tegsun. adettiki kixilerning eghiz tegixige bolmaydu. chunki, bu taamlar muqeddes qilinghan. 34 eger gox we nanlar etisi sehergiche yeyilmigen bolsa, yemey koyduruwetilsun. chunki, bu taamlar muqeddestur. 35 sen mening emrim boyiche harun we uning oghulliri uchun yette kungiche wezipe otkuzup berix murasimi otkuz. 36 her kuni, bir mozayni gunah kechurum qilinix qurbanliqi ornida boghuzla. andin, qurbanliq supisini paklap, uni muqeddes qilix uchun, yaghla. 37 qurbanliq supisini uda yette kungiche paklap, muqeddes qil. xundaq qilghanda, u putunley muqeddes bolidu. qurbanliq supisigha tegkenning hemmisi muqeddes bolidu. 38 her kuni qurbanliq supisida bir yaxliq qoydin ikkisi qurbanliq qilinsun. 39 ularning biri etigende, biri kechqurun qurbanliq qilinsun. 40 birinchi qoy qurbanliq qilinghanda, ikki kilo bughday uni bir litir zeytun yeghi bilen arilaxturulup atalsun. xuning bilen birge, yene bir litir xarabmu ichimlik hediyisi supitide atalsun. 41 yene bir qoy kechqurun qurbanliq qilinsun. bumu etigendiki bughday we ichimlik hediyisige ohxax qaidide qurbanliq qilinip, hux puraqliq koydurme qurbanliq supitide perwerdigargha atalsun. 42 koydurme qurbanliq perwerdigar bilen uchrixix chedirining aghzida mening perwerdigarning huzurida ewladtin ewladqiche otkuzulup tursun. men bu yerde helqimge ozumni axkarilap, sen bilen sozliximen. 43 bu yer mening israillar bilen uchrixidighan yerimdur. bu yer mening parlaq nurum bilen muqeddes bolidu. 44 men perwerdigar bilen uchrixix chediri we qurbanliq supisinila muqeddes qilip qalmastin, harun we uning oghullirining manga rohaniyliq qilixi uchun, ularnimu muqeddes qilimen. 45 men israillarning arisida turup, ularning hudasi bolimen. 46 ular mening ozlirining perwerdigari bolghan huda ikenlikimni bilidu hemde mening ularni misrdin elip chiqixim ularning arisida turuxum uchun ikenlikini chuxinidu. men menggu bar bolghuchi perwerdigardurmen.

30:1 akatsiye yaghichidin bir isriqdan yasanglar. 2 isriqdan tot chasa bolsun, egizliki bir, uzunluqi we kengliki yerim metirdin qilinsun. isriqdanning tot burjikidiki mungguzler isriqdan bilen bir putun qilip yasalsun. 3 uning usti, tot etrapi we tot mungguzi sap altun bilen qaplinip, chorisige altun jiyek qoyulsun. 4 isriqdanni koturidighan baldaqlarni otkuzux uchun, ikki altun halqa yasilip, ikki yandiki jiyeklerning astigha bekitilsun. 5 baldaqlar akatsiye yaghichidin yasilip, altun bilen qaplansun. 6 isriqdan ehde sanduqining aldidiki perdining sirtida, ehde sanduqining ustidiki mehir-xepqet tehtige qaritip qoyulsun. u yer men siler bilen uchrixidighan yerdur. 7 her kuni etigenliki bax rohaniy harun chiraghlarni retligili kelgende, isriqdanda huxbuy isriqlarni koydursun. 8 kechqurun chiraghlar yeqilghandimu isriq selinsun. ewladtin ewladqiche uzmey muxundaq isriq selinip tursun. 9 bu isriqdanda meni qilinghan isriqlar koydurulmisun hemde koydurme qurbanliq, bughday yaki ichimlik hediyisi qilinmisun. 10 harun yilda bir qetim gunah yuyux murasimi otkuzup, gunahlarni kechurum qilalaydighan mal qenini isriqdanning tot mungguzige sepsun. bu murasim ewladtin ewladqiche dawamlaxturulsun. chunki bu toluq muqeddes qilinghan, perwerdigargha atalghan isriqdandur. 11 perwerdigar musagha mundaq dedi: 12 sen israillarning nopusini tekxurgen waqtingda, royhetke elinghan herbir er ozlirining bala-qazadin saqlinixi uchun, xu meydanda men perwerdigargha hayatliq tolem puli tapxursun. 13 royhetke elinghanlar resmiy olchem boyiche kixi bexigha alte gramdin kumux tapxursun. bu, perwerdigargha atalghan hediye bolup hesablinidu. 14 yigirme yaxtin axqanlarning hemmisi perwerdigargha hediye tapxuruxi kerek. 15 jenini qutquzux uchun berilidighan bu hil hediyini baylar artuq tapxuruwetmisun. kembeghellermu kem tapxurup qoymisun. 16 gunahning kechurum qilinixi uchun yighiwelinghan pullar perwerdigar bilen uchrixix chedirining hirajiti qilinsun. bu pullar manga ularni yad etkuzidu we ularni gunahtin saqit qilidu. 17 perwerdigar musagha mundaq dedi: 18 tuchtin bir das yasitilsun we das qoyghuchmu tuchtin quydurulup, ular perwerdigar bilen uchrixix chediri bilen qurbanliq supisining otturisigha qoyulsun hem dasqa su quyup qoyulsun. 19-20 harun we uning oghulliri chedirgha kirginide yaki qurbanliq supisigha qurbanliq sunghili kelginide, bu dastiki suda put-qollirini yusun. bolmisa, ular olturulidu. 21 ular put-qolini yughandila, olumdin haliy bolidu. bu, ular we ularning ewladliri menggu riaye qilidighan qaide bolsun. 22 perwerdigar musagha mundaq dedi: 23 resmiy olchem boyiche eng esil huxbuy dora- dermeklerdin, yeni murmekki suyuqluqidin alte kilo, gul darchindin u kilo, egirdin u kilo, 24 qowzaqdarchindin alte kilo we zeytun yeghidin tot litir teyyarlinip, 25 huxbuy dora-dermeklerni tengxex usuli boyiche arilaxturulup, muqeddes ya yasalsun. 26 bu ya bilen perwerdigar bilen uchrixix chediri, ehde sanduqi, 27 xire we uning saymanliri, chiraghdan we uning saymanliri, isriqdan, 28 koydurme qurbanliq supisi we supining barliq saymanliri, paklinix desi we das qoyghu qatarliqlar yaghlinip, 29 teltokus muqeddes qilinsun. bu nersilerge tegken nersilermu muqeddes bolidu. 30 harun we uning oghullirining manga ajritilip, mening huzurumda rohaniyliq qilixi uchun, yene muxu ya bilen ularni yaghlap qoyghin. 31 israillargha xuni eytqinki, bu ya ewladtin ewladqiche muqeddestur. 32 xunga, bu ya hergizmu adettiki kixiler uchun ixlitilmisun hem ohxitip yasalmisun, chunki u muqeddestur. silermu uni muqeddes, dep bilixinglar kerek. 33 kimdekim bundaq yaghni ozi ohxitip yasisa yaki rohaniylardin baxqa herqandaq kixige surkise, u helqim qataridin chiqiriwetilidu. 34 perwerdigar musagha mundaq dedi: isriqqa ixlitilidighan yelim, qulule qepi talqini, aq dewirqay we sap mesteklerdin ohxax miqdarda elip, 35 uni adettiki huxbuy etir yasax usuli boyiche tengxep, andin uninggha azraq tuz arilaxturup, sap we muqeddes isriq yasalsun. 36 bu isriqlardin azraq elinip, talqandek uxxaq yanjilip, perwerdigar bilen uchrixix chediri ichidiki ehde sanduqining aldigha qoyulsun. men u yerde siler bilen uchriximen. siler bu isriqni eng muqeddes isriq, dep bilinglar. 37 lekin, siler ozunglar uchun bu hil usulda isriq yasimanglar. chunki, bu hil isriq peqet perwerdigarghila hastur. 38 ozliri huzurlinix uchun bu hil isriqqa ohxitip isriq yasighanlarning hemmisi helqim qataridin chiqiriwetilidu. ibadet jayi yasighuchi ustilarning tallinixi

31:1 perwerdigar huda musagha mundaq dedi: 2 qara! men yehuda qebilisidin hurning newrisi, urining oghli bizalilni tallidim. 3 men uni oz rohim bilen chomuldurup, uninggha eqil-paraset, bilim we hilmuhil huner-senet iqtidarini ata qildim. 4 u hazir hilmuhil hunerlerni, yeni altun, kumux we tuchtin her hil nersilerni yasax, 5 qimmetlik taxlarni kesix we ularni zinnet buyumlirigha selix, yaghachlargha neqix oyuxtek hunerlerni bilidu. 6 men yene dan qebilisidin ahisamaqning oghli oholiyabni uninggha yardemchilikke teyinlidim. xuningdek, barliq usta hunerwenlergimu tehimu kop eqil-paraset ata qilip, ulargha men tapilighan nersilerni yasax qabiliyitini berdim. 7 ularning wezipisi: perwerdigar bilen uchrixix chediri, ehde sanduqi we uning ustige qoyulidighan sanduq aghzi, yeni mehir-xepqet tehti hem chedir ichidiki barliq saymanlarni, 8 xire we xirening saymanlirini, sap altundin yasilidighan chiraghdan we chiraghdanning saymanlirini hemde isriqdan, 9 koydurme qurbanliq supisi we supidiki barliq saymanlarni, xundaqla paklinix desi we das qoyghuchni yasax, 10 harun we uning oghulliri rohaniyliq wezipisini otigende kiyidighan nepis muqeddes kiyimlerni tikix, 11 muqeddes ya we muqeddes jayda ixlitilidighan huxbuy isriq yasax qatarliqlarni oz ichige alidu. ular bularning hemmisini mening emrim boyiche qilsun. 12-13 perwerdigar musagha israillargha munularni yetkuzuxni tapilidi: siler men belgiligen dem elix kunige choqum qattiq riaye qilinglar. chunki, bu men bilen siler otturimizdiki mengguluk belgidur. bu, silerni pak qilghuchining men perwerdigar ikenlikimni bilduridu. 14 siler dem elix kunige qattiq riaye qilinglar. chunki, bu muqeddes kun. bu kunge emel qilmay, adettiki kundikidek ixligenler israil qataridin chiqiriwetilip, ulargha olum jazasi berilsun. 15 ix qilixinglar uchun alte kun bar. lekin, yettinchi kuni manga atilidighan dem elix kunidur. bu kuni ix qilghanliki kixige olum jazasi berilsun. 16 israillar tuzulgen ehdining belgisi supitide bu kunge menggu qattiq riaye qilsun. 17 bu, men bilen israillar otturisidiki mengguluk belgidur. chunki, men perwerdigar alte kunde putun alemni yarattim, yettinchi kuni ixni tohtitip aram aldim. 18 huda sinay teghida musagha bu sozlerni qilghandin keyin, perzler yezilghan ikki tax tahtini uninggha tapxurdi. taxqa huda perzlerni oz qoli bilen yazghanidi.

32:1 israillar musaning xunche waqittin beri taghdin chuxmigenlikini korup, harunning etrapigha olixiwelip, uninggha: turung! bizge yol baxlap mangidighan but yasap bering! bizni misirdin elip chiqqan heliqi musaning neme bolup ketkenlikini bilelmiduq, deyixti. 2 harun ulargha: hotun, bala-chaqiliringlarning quliqidiki altun halqilarni manga ekelip beringlar, dedi. 3 ular altun halqilarni elip, harunning aldigha kelixti. 4 harun halqilarni ixlitip, mozay suritide bir but yasidi. halayiq: ey israil helqi, bizni misirdin elip chiqqan ilahimiz mana xu! deyixti. 5 harun buni korup, altun mozay butning aldigha bir qurbanliq supisi yasap: ete perwerdigar uchun heyt qilimiz, dep elan qildi. 6 etisi seherde, helq koydurme qurbanliq we amanliq qurbanliqini qildi. andin keyin, olturup halighanche yep-ichixip, keyp-sapa qilixti. 7 perwerdigar musagha: sen derhal taghdin chuxkin! chunki, sen misirdin elip chiqqan helqing gunahqa toldi. 8 ular men korsetken yoldin chetnep ketti. ular altundin mozay suritide but yasap, uninggha choqunup, uning uchun qurbanliq qilixti. ular: bizni misirdin elip chiqqan ilahimiz mana xu deyixti. 9 men bu helqning intayin boyni qattiqliqini bildim. 10 emdi sen mening iximgha arilaxma, men ulargha ghezipimni chuxurup halak qiliwetimen. seni we sening ewladliringni bolsa chong helq qilimen, dedi. 11 lekin, musa perwerdigari bolghan hudagha mundaq dedi: i perwerdigar, oz helqingge nemixqa bundaq ghezeplinisen? ularni sen zor qudriting bilen misirdin elip chiqmighanmiding? 12 neme uchun misirliqlargha hudasi ularni ta-dalalarda putunley halak qilip, yer yuzidin yoqitix uchun, meqsetlik halda misirdin elip chiqqaniken deyixke sewes tepip berisen? ghezipingni besiwelip, niyitingdin yanghaysen. oz helqingge chong balayiapet chuxurmigeysen. 13 hizmetkarliring ibrahim, ixaq we yaquplarni esligeysen. sen oz naming bilen qesem qilip, ulargha: ewladingni asmandiki yultuzlardek kop qilimen, bu putun zeminni sening ewladinggha mengguluk miras qilip berimen degeniding, dedi. 14 buning bilen, perwerdigar niyitidin yenip, oz helqige balayiapet chuxurmidi. 15 musa ikki yuzige perzler yezilghan ikki tax tahtini elip taghdin chuxti. 16 bu ikki tax tahtigha huda ozi ejir singdurup, uninggha perzlerni oz qoli bilen yazghanidi. 17 yexu halayiqning chuqan-suren awazini anglap, musagha: qarargahta jengning awazi chiqiwatqandek qilidu! dedi. 18 musa uninggha: jeng ghelibisining tentenisigimu, meghlubiyet peryadighimu ohximaydu, belki nahxa-kuy sadasi! dedi. 19 musa qarargahqa yeqin kelip, mozay but we samagha chuxken halayiqni korup, ghezipini basalmay, elip chuxken ikki tax tahtini taghning etikide yerge taxlap cheqiwetti. 20 andin, u halayiq yasiwalghan mozayni koydurup, talqandek qilip sugha chechiwetti we israillarni uni ichixke buyrudi. 21 u harungha: bu kixilerni xunche chong gunahqa qoyuwetkudek, ular sanga neme qilghanidi? dedi. 22 harun mundaq jawas berdi: manga hapa bolmighaysen. bu kixilerning yamanliq qilixqa niyet baghlighanliqidin sening hewiring bar. ular manga: 23 bizge yol baxlap mangidighan but yasap bering! bizni misirdin elip chiqqan heliqi musaning neme bolup ketkenlikini bilelmiduq dedi. 24 men ulargha: altun zinnet buyumliringlarni ekelinglar degenidim. altun jabduqliri barlar ekelip manga tapxurdi. men bu altun jabduqlarni otqa taxliwidim, u mozay bolup chiqti. 25 musa harunning baxquruxqa amalsiz qalghanliqi bilen, helqning oz meyliche ix qilip, duxmenlirining meshire nixani bolup qalghanliqini kordi. 26 u qarargahning aldida turup qattiq awaz bilen: perwerdigar terepte turidighanlar men terepke kelinglar! dep towlighanidi, putkul lawiylar uning etrapigha yighildi. 27 musa ulargha: perwerdigar, yeni israillar etiqad qilip kelgen huda silerge hemminglarning qilich esip, qarargahning bu chetidin u chetigiche arilap, oz qerindaxliringlar, dost-buraderliringlar we qoxnanglarni olturuxunglarni buyrudi, dedi. 28 lawiylar buyruqqa boysunup, u kuni tehminen u ming kixini qiriwetti. 29 musa lawiylargha: bugun ozunglarni perwerdigargha atidinglar. siler oz oghulliringlar we qerindixinglarni ayimighanliqinglar uchun, bugun perwerdigarning iltipatigha muyesser boldunglar, dedi. 30 etisi, musa halayiqqa: siler chong gunah qildinglar. emdi men yene taghqa, perwerdigarning yenigha chiqimen. silerge perwerdigarning kechurumini tileymen, belkim uninggha muyesser bolalixim mumkin, dedi. 31 buning bilen, musa perwerdigarning huzurigha chiqip: bu helq chong gunah qildi. ular altundin but yasap choqundi. 32 ularning gunahini kechurum qilghaysen. undaq bolmisa, oz helqingning qataridin mening ismimni chiqiriwetkeysen, dedi. 33 perwerdigar uninggha: helqim qataridin chiqiriwetilidighanlar mening aldimda gunah qilghanlardur. 34 emdi sen helqni men sanga korsetken jaygha elip bar. mening perixtem aldingda seni baxlap mangidu. lekin waqti kelgende, men ularni otkuzgen gunahliri uchun jazalaymen, dep jawas qayturdi. 35 perwerdigar helq ichige kesel chuxurdi. chunki, ular harun yasap bergen altun mozaygha choqunghanidi.

33:1 perwerdigar musagha mundaq dedi: sen ozung misirdin elip chiqqan helq bilen bu yerdin ketip, men ibrahim, ixaq we yaquplargha qesem qilip, ularning ewladlirigha berixke wede qilghan yerge barghin. 2 sanga yol baxlaxqa perixtemni ewetimen. men qananlar, amorlar, hitlar, periziler, hiwilar we yebuslarni heydep chiqirip, 3 seni sut we hesel eqip turidighan yerge apirimen. lekin, men siler bilen bille barmaymen. chunki, siler boyni qattiq helq bolghachqa, men silerni yolda halak qiliwetixim mumkin. 4 buni anglighan halayiq intayin meyuslinip, zinnet buyumlarni taqimaydighan boldi. 5 chunki, perwerdigar musaning munu sozlerni ulargha yetkuzup qoyuxini buyrughanidi: siler boyni qattiq helq. eger men siler bilen azraqla bille bolsam, silerni putunley halak qiliwetixim mumkin. emdi siler ozunglarda bar bolghan zinnet buyumlarni eliwetinglar. men silerni qandaq bir terep qilixni belgiley. 6 xuning bilen, israillar sinay teghidin ayrilghandin tartip, zinnet buyumlarni zadi taqimidi. 7 her qetim israillar qarargah qurghanda, musa perwerdigar bilen uchrixix chediri dep atalghan ibadet chedirini qarargahtin heli yiraq jayda tiketti. perwerdigargha dua-telepliri barliki kixiler u yerge barsa bolatti. 8 musa qachanla bolmisun uchrixix chedirigha mangghinida, halayiq oz chedirining aldida ore turup, musaning keynidin taki u uchrixix chedirigha kirip bolghuche qarixip turuxatti. 9 musa chedirgha kirgen waqitta, bulut tuwruki chuxup, uchrixix chediri ning aldida turatti. perwerdigar bulut ichidin musa bilen sozlixetti. 10 halayiq bulut tuwrukining uchrixix chedirining ixik aldida turghanliqini korsila, oz chedirliri aldidila ruslinip, hudagha sejde qilixatti. 11 perwerdigar chedir ichide musa bilen huddi kixiler dost-buraderliri bilen sozlexkenge ohxax yuzmuyuz sozlixetti. musa qarargahqa qaytip kelginide, uning yax yardemchisi nunning oghli yexu chedirda qalatti. 12 musa perwerdigargha: sen manga bu helqni baxlap berixqa emr qilghaniding. lekin, sen manga kimni men bilen bille berixqa ewetidighanliqingni eytmiding. sen meni alahide meqset bilen tallighanliqingni we manga beht ata qilghanliqingni eytqaniding. 13 undaq iken, sening yolungda mengip, hemixe aldingda iltipat tepixim uchun, manga yol korsetkeysen we bu helqning oz helqing ikenlikini esingde tutqaysen, dedi. 14 men ozum sen bilen bille berip, seni ghem-qayghudin halas qilay, dedi perwerdigar. 15 musa uninggha: eger sen biz bilen bille barmisang, bizni bu yerdin ayrimighaysen. 16 eger sen biz bilen bille barmisang, baxqilar helqingning we mening perwerdigarimiz bolghan sening aldingda iltipat tapqanliqimizni nemidin bilsun?! buningdin baxqa neme ix bizni dunyadiki baxqa helqlerdin perqlendurelisun?! dep jawas qayturdi. 17 perwerdigar musagha: sening teliping boyiche ix korimen. chunki, sen mening iltipatimgha erixting. men seni alahide meqset bilen tallidim, dedi. 18 xunga, musa: manga oz ulughluqungni korsetkeysen, dedi. 19 perwerdigar mundaq jawas qayturdi: men putun mehribanliqimni korsitip, sening aldingdin otup, menggu bar bolghuchi degen muqeddes namimni jakarlaymen. kimge mehribanliq qilghum kelse, xuninggha mehribanliq qilimen, kimge ich aghritqum kelse, xuninggha ich aghritimen. 20 biraq, sanga oz chirayimni korsetmeymen. chunki, meni korgen kixi tirik qalmaydu. 21 lekin, mening yenimda bir jay bar. sen u yerdiki qoram taxning ustide turghin. 22 mening parlaq nurum u yerdin otidighan waqitta, men seni taxning yochuqigha qoyup, qolum bilen yepip turimen. otup bolghandin keyin, 23 qolumni tartiwalimen. sen meni keynimdin korisen. chirayimni korseng bolmaydu.

34:1 perwerdigar musagha: sen ilgirikige ohxax ikki tax tahta yonup kel. sen cheqiwetken heliqi tax tahtidiki sozlerni xu ikki tahtigha yazay, 2 sen ete etigengiche teyyar bolup, sinay teghigha chiqip, taghning choqqisida men bilen koruxkin. 3 herqandaq kixi sen bilen bille chiqmisun. putun taghda adem bolmisun, hetta kala-qoymu taghning tuwide otlimisun, dedi. 4 xuning bilen, musa ikki tax tahta yonup, etisi seherde perwerdigarning buyruqi boyiche ularni taghqa elip chiqti. 5 perwerdigar bulut ichide chuxup, musaning yenigha kelip, ozining menggu bar bolghuchi degen muqeddes namini jakarlidi. 6 perwerdigar musaning aldidin otup: men menggu bar bolghuchi, yeni perwerdigardurmen. men intayin mehriban we rehimdil hudadurmen. asanliqche ghezeplenmeymen, mehir-muhebbitim mol, wapadarmen. 7 minglighan ewladlargha bolghan mehir-muhebbitimni uzuldurmey, gunah we sewenliklerni kechurum qilimen. lekin, men gunahkarlarni jazalimay qoymaymen, ularning ewladlirini taki uchinchi, totinchi ewladqiche jazalaymen, dedi. 8 musa derhal yerge bax qoyup sejde qildi. 9 u: i igem, eger sen mendin razi bolsang, biz bilen bille barghaysen. bu helqning boyni qattiq bolsimu, ularning gunah we sewenliklirini kechurum qilghaysen. bizni oz igidarchiliqinggha alghaysen, dedi. 10 xuning bilen, perwerdigar musagha mundaq dedi: emdi men siler bilen ehde tuzimen. men aldinglarda dunyaning herqandaq jayidiki herqandaq helq korup baqmighan chong karametlerni korsitimen. sening etrapingdiki helqler mening perwerdigarning emeliyetlirini korsun. chunki, men silerni dep qorqunchluq ixlarni korsitimen. 11 men bugun sanga jakarlaydighan emrlirimge riaye qilghin. sen u yerge kirgen waqtingda, men amorlar, qananlar, hitlar, periziler, hiwilar we yebuslarni heydep chiqirimen. 12 ehtiyat qilghinki, sen baridighan jaydiki ahale bilen hergiz kelixim tuzmigin. bolmisa, sen ularning qapqinigha chuxup, ulargha ohxax, rezil yolgha mengip ketisen. 13 xuning uchun, ularning qurbanliq supilirini oruwetip, ularning ilah dep tikliwalghan tax tuwruklirini we axere ayal ilah butlirini cheqiwetkin. 14 mendin baxqigha ibadet qilma, chunki qizghanghuchi mening bir namim bolup, men qizghinidighan hudadurmen. 15 yerlik ahaliler bilen kelixim tuzme. ular oz ilahlirigha choqunghan we qurbanliq qilghan waqitlirida senimu teklip qilixi, senmu ozungni pahixilerdek setip, ularning ilahlirigha atighan qurbanliqlirigha eghiz tegip qelixing mumkin. 16 sening oghulliring yat helq qizlirini nikahigha elip, ozini pahixilerdek setip, mendin yuz orup, yat ilahlargha choqunuxi mumkin. 17 choqunux uchun but yasima. 18 petir nan heyti qil. mening emrimge binaen bu heytta uda yette kun petir nan ye. heytni ziraetler bih chiqarghan bax bahar eyida otkuz, chunki siler xu ayda misirdin chiqqan. 19 putkul tunji oghul we barliq tunji tughulghan erkek mal, meyli u kala yaki qoy bolsun, manga mensup. 20 siler tunji erkek teheyning ornigha qoy qurbanliq qilsanglarmu bolidu. eger undaq qilmisanglar, teheyning boynini sundurup qurbanliq qilinglar. oz ewladliring ichidiki putkul tunji oghullarni choqum bedel berip qayturuwal. aldimgha quruq qol kelme. 21 ix qilixinggha yeterlik alte kun bar. yettinchi kuni, meyli u teriqchiliq yaki orma mezgili boluxidin qetiynezer, choqum aram alghin. 22 tunji pixqan bughdaylarni orighanda, orma heyti qil. kuzde hosullarni ambargha yighqiningda, hosul yighix heyti qil. 23 putkul erler bir yilda u qetim manga israil helqi etiqad qilip kelgen igisi hudaning aldigha kelsun. 24 men yat helqlerni sening aldingdin heydep chiqirip, zeminingni kengeytimen. xuning bilen, sen yilda u qetim manga ibadet qilghili ketken waqtingda, hechkim sening yurtunggha yaman koz tikmeydu. 25 manga qurbanliq qenini boldurulghan hemirdin pixurulghan yemeklik bilen bille atima. otup ketix heytida soyghan qurbanliqning goxini etisi etigengiche saqlima. 26 her yili tunji pixqan ziraetlerning eng yahxi yeridin mening hanamgha ekirip, manga perwerdigaringlar hudagha ata. oghlaqni anisining sutide pixurma. 27 perwerdigar musagha: bu sozlerni hatiriliwal. chunki, men sen we israil helqi bilen muxu sozlerni asas qilip ehde tuzdum, dedi. 28 musa perwerdigarning yenida qiriq keche-kunduz turup, hech nerse yemidi hem ichmidi. perwerdigar ehdining asasi bolghan on perzni ikki tax tahtigha yezip berdi. 29 musa perzler yezilghan tax tahtilarni elip taghdin chuxkinide, perwerdigar bilen sozlexkenliki uchun, uning chirayi parqirap ketkenidi. biraq, ozi buni bilmeytti. 30 harun we baxqa israillar musaning chirayidiki nurni korup, uninggha yeqin kelixtin qorquxti. 31 biraq, musa ularni chaqirghanda, harun we putun jamaet aqsaqalliri uning aldigha keldi. musa ulargha soz qildi. 32 xuningdin keyin, putkul israillar musaning aldigha kelixti. musa perwerdigar sinay teghida uninggha bergen qanunni ulargha tapilidi. 33 musa ulargha sozlep bolghandin keyin, yaghliq bilen yuzini yepiwaldi. 34 her qetim u uchrixix chedirigha kirip perwerdigar bilen sozlexkinide, yuzini yepiwalghan yaghliqni eliwetetti. chiqqan waqtida, perwerdigar tapxurghan sozlerni israillargha yetkuzetti. 35 bundaq waqitlarda, israillar uning yuzining parqirap turidighanliqini koretti. uningdin keyin, musa yuzini yepip yuretti. perwerdigar bilen sozlexkili kirginide yene eliwetetti.

35:1 musa putun israillarni chaqirip, ulargha mundaq dedi: perwerdigar silerning towendiki qaidige riaye qilixinglarni buyrudi. 2 ix qilixinglargha yeterlik alte kun bar. yettinchi kun bolsa muqeddes bolup, u perwerdigargha mensup bolghan dem elix kunidur. bu kuni hizmet qilghanliki kixige olum jazasi berilidu. 3 dem elix kuni, hetta oz oyide ot yeqixqimu bolmaydu. 4 musa putun israil helqige yene mundaq dedi: perwerdigar xundaq emr qildiki: 5 siler perwerdigargha hediye sununglar, halighanlar altun, kumux, tu, 6 kok, sosun we toq qizil renglik yip, kendir yip hem ochke tiwiti, 7 qizil boyalghan qochqar terisi, nepis ixlengen teriler, akatsiye yaghichi, 8 chira yeghi, muqeddes ya we isriq yasilidighan huxbuy dora-dermekler, 9 bax rohaniy kiyidighan qisqa eghod bilen kokreklikke qadilidighan yolluq heqiq we baxqa esil taxlarni hediye qilsun. 10 aranglardiki mahir ustilar kelip, perwerdigar buyrughan barliq nersilerni, 11 yeni ibadet chediri, chedirning yopuqi, chedirning ilmek, ram, toghra baldaqliri we tuwrukliri hem tuwruk putliri, 12 ehde sanduqi, sanduqni koturidighan baldaqlar, sanduqning aghzi, yeni mehir-xepqet tehti we yopuq perdisi, 13 xire, xireni koturidighan baldaqlar we xire saymanliri, hudagha sunidighan nanlar, 14 chiraghdan we uning saymanliri, chira we chira yeghi, 15 isriqdan we uni koturidighan baldaqlar, muqeddes ya we huxbuy isriq, chedirning kirix aghzining perdisi, 16 koydurme qurbanliq supisi bilen uning tu xalasi, koturux baldaqliri we barliq saymanliri, paklinix desi we das qoyghu, 17 hoylining chorisidiki perde tosuqlar, perde tuwrukliri we tuwruk putliri, hoylining kirix aghzining perdisi, 18 chedir we hoylining qozuq we taniliri, 19 rohaniy harun we uning oghulliri muqeddes jayda hizmet otigende kiyidighan nepis muqeddes kiyimlerni teyyarlisun. 20 putun israil helqi musaning yenidin qaytixti. 21 kongli righbetlengen we razimenlik bilen hediye qilixni halighanlarning hemmisi perwerdigar bilen uchrixix chedirini bina qilix, uning ichidiki nersilerni yasax we muqeddes kiyimni tikixke kereklik bolghan lazimetliklerni elip kelixti. 22 hediye qilixni halaydighan erler we ayallar bulapka, halqa, uzuk we bilezuk qatarliq her hil altun buyumlarni ekelip, perwerdigar uchun atidi. 23 kok, sosun, toq qizil renglik yip, kendir yip, ochke tiwiti, qizil boyalghan qochqar terisi we nepis ixlengen tere qatarliq nersiliri barlar ularni elip kelixti. 24 kumux yaki tu hediye qilalaydighanlar hediyilirini elip kelixti. akatsiye yaghichi barlarmu uni elip kelixti. 25 qoli chewer ayallar oz qoli bilen egirgen kok, sosun we toq qizil renglik yip hem kendir yip elip kelixti. 26 kongli righbetlengen qabiliyetlik ayallar yene ochke tiwitidin yip egirixti. 27 aqsaqallar eghodqa we kokreklikke qadilidighan yolluq heqiq we baxqa esil taxlar, 28 chira, muqeddes ya we isriq uchun huxbuy dora-dermek we yaghlarni elip kelixti. 29 meyli er yaki ayal bolsun, perwerdigargha hediye sunuxni halighan israillarning hemmisi hediyilirini elip kelixip, perwerdigar musa arqiliq ularni selixqa buyrughan ibadet jayi uchun teqdim qilixti. 30 musa sozini dawamlaxturup mundaq dedi: qaranglar! perwerdigar yehuda qebilisidin hurning newrisi, urining oghli bizalilni tallidi. 31 uni oz rohi bilen chomuldurup, uninggha eqil-paraset, bilim we hilmuhil huner-senet iqtidarini ata qildi. 32 u hazir hilmuhil hunerlerni, yeni altun, kumux we tuchtin her hil nersilerni yasax, 33 qimmetlik taxlarni kesix we ularni zinnet buyumlirigha selix hemde yaghachlargha neqix oyuxtek hunerlerni bilidu. 34 perwerdigar yene dan qebilisidin ahisamaqning oghli oholiyabqimu eqil-paraset ata qilip, uni we bizalilni baxqilargha ustaz qildi. 35 perwerdigar ularni eqil-parasetlik qilip, ulargha neqqaxliq, oymichiliq, kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yiptin kexte tikix, rehtlerni toqux qatarliq her hil nepis huner-senet iqtidarlirini ata qildi. ular her hil ixlarning hoddisidin chiqalaydu we hilmuhil hunerlerni oylap chiqiralaydu.

36:1 bizalil, oholiyas we baxqa usta hunerwenler, yeni perwerdigarning iqtidar ata qilixi bilen ibadet jayini qandaq yasaxni bilgen kixilerning hemmisi perwerdigarning korsetmisi boyiche xu hizmetlerni qilsun. 2 musa bizalil bilen oholiyas we perwerdigar qabiliyet ata qilghan, kongli righbetlinip hizmet qilixni halighan kixilerni yighdi. 3 ular musadin israillarning ibadet jayini yasaxqa hediye qilghan barliq sowghatlirini tapxuruwaldi. her kuni etigenliki, kixiler oz meyli bilen sowghatlirini elip keletti. 4 xunga, ibadet jayini yasaxqa qatnaxqan ustilar oz hizmetlirini tohtitip, 5 musaning aldigha berip: kixiler elip kelgen hediyiler perwerdigar buyrughan ibadet jayini yasax ehtiyajidin exip ketti! deyixti. 6 xunga, musa putun qarargahtikilerning emdi ibadet jayi uchun hediye qilmasliqini buyrudi. kixiler bolsa sowghat elip kelixni xundila tohtatti. 7 tapxuruwelinghan hediyiler putun ibadet jayigha yetip, hetta exip qaldi. 8 hizmetchi hadimlar ichidiki usta hunerwenler perwerdigarning ibadet chedirini on dane yopuqtin yasidi. bu yopuqlar kendir yip bilen kok, sosun we toq qizil renglik yung yiptin toqulup, ustige qoli chewer usta teripidin qanatliq perixtilerning suriti nepis kextilendi. 9 herbir yopuqning chong-kichikliki ohxax halda, uzunluqi on tot, kengliki ikki metirdin qilindi. 10 yopuqlarning bexi bir parche, qalghan bexi yene bir parche qilinip ulandi. 11 ulanghan herbir chong parchining eng chetidikisige kok renglik izme tikildi. 12 yopuqning bir parchisining eng chetidikisige ellik izme, yene bir parchisining eng chetidikisigimu ellik izme tikildi. 13 ellik altun ilmek yasilip, ikki parche yopuq tutaxturuldi. 14 ibadet chedirini yepix uchun, ochke yungidin on bir parche qelin yopuq reht toquldi. 15 yopuqlarning herbirining chong-kichikliki ohxax bolup, uzunluqi on bex, kengliki ikki metirdin boldi. 16 yopuqlarning bex danisi bir parche, qalghan altisi yene bir parche qilinip ulandi. 17 birinchi chong yopuqning eng chetidiki parchisige ellik izme, yene bir chong yopuqning eng chetidikisigimu ellik izme tikildi. 18 tuchtin ellik ilmek yasilip, ular izmilerge otkuzulup, ikki parche yopuq bir-birige ulinip, bir putun yopuq qilindi. 19 buningdin baxqa, chedirni qaplax uchun, qizil boyalghan qochqar terisidin we nepis ixlengen teridin yene ikki parche chedir yopuqi yasaldi. 20 ibadet chedirini koturup turux uchun akatsiye yaghichidin ram yasaldi. 21 herbir ramning uzunluqi bex metir, kengliki yetmix bex santimetir boldi. 22 herbir ramgha bir-birini tutaxturidighan ikkidin ulighu yasaldi. hemme ramlarda xundaq ulighu boldi. 23 chedirning jenus teripige yigirme ram yasaldi. 24 ramlarning tegige kumuxtin qiriq dane put yasilip, herbir ramning tegige ikkidin ornitildi. 25 yene chedirning ximal teripigimu yigirme ram yasilip, 26 bular uchunmu kumuxtin qiriq dane put yasilip, herbir ramning tegige ikkidin teyyarlandi. 27 lekin, chedirning keyni teripige, yeni gherbke qaritip alte ram yasaldi. 28 chedirning keyni teripidiki ikki bulunggha ikki ram yasaldi. 29 ramlar bir-birige yeqin qoyulup, ularning uchi bir chemberge kirguzulup muqimlaxturuldi. ikki doqmuxni hasil qilidighan her ikki ram xundaq yasaldi. 30 demek, chedirning ghers teripide sekkiz ram bolup, herbir ramning tegide ikkidin jemiy on alte dane kumux put boldi. 31 buningdin baxqa, akatsiye yaghichidin on bex toghra baldaq yasaldi. bulardin chedirning bir yenidiki ramlargha bex dane, 32 yene bir yenidiki ramlargha bex dane hemde chedirning keyni teripidiki gherbke qaraydighan ramlarghimu bex dane ornitildi. 33 ramlarning otturisigha chetilidighan ottura baldaq chedirning bir bexidin yene bir bexigha yetkuzulup yasaldi. 34 ramlar we baldaqlar altun bilen qaplandi, baldaqlar otkuzulidighan halqilarmu altundin yasaldi. 35 kendir yip bilen kok, sosun we toq qizil renglik yung yiptin bir perde toqulup, uninggha qoli chewer ustilar teripidin qanatliq perixtilerning suriti kextilendi. 36 bu perde akatsiye yaghichidin yasalghan tot dane tuwrukke bekitilgen altun ilmeklerge esildi. tuwrukler altun bilen qaplinip, kumuxtin yasalghan tot putning ustige ornitildi. 37 buningdin baxqa, kendir yip bilen kok, sosun we toq qizil renglik yung yiptin ibadet chedirining kirix aghzigha kextilik perde toquldi. 38 perdini esix uchun, akatsiye yaghichidin bex dane tuwruk yasilip, tuwruk bexi altun bilen qaplandi. tuwruklerde altun ilmekler boldi hem tuchtin bex dane tuwruk puti yasaldi.

37:1 bizalil akatsiye yaghichidin uzunluqi yuz yigirme bex, kengliki we egizliki yetmix bex santimetirliq bir sanduq yasidi. 2 sanduqning ichi-sirtini sap altun bilen qaplap, chorisige altundin jiyek tutti. 3 u yene altundin tot halqa quydurup, sanduqning tot putigha, herbir teripige ikkidin ornatti. 4-5 sanduqni koturux uchun, akatsiye yaghichidin ikki baldaq yasap, ularni altun bilen qaplap, ikki yandiki altun halqilardin otkuzdi. 6 sanduqning ustige sap altundin uzunluqi bir yuz yigirme bex, kengliki yetmix bex santimetir kelidighan sanduq aghzi, yeni mehir-xepqet tehti yasidi. 7 altundin ikki dane kerus dep atilidighan qanatliq mehluqning heykilini soqup, 8 mehir- xepqet tehti ning ikki bexigha birdin ornitip, teht bilen bir putun qilip birlexturdi. 9 qanatliq heykeller udulmuudul qoyulghan halda tehtning yuzige qarixip, qanatlirini echip mehir-xepqet tehti ni yepip turidighan boldi. 10 akatsiye yaghichidin uzunluqi yuz, kengliki ellik, egizliki yetmix bex santimetirliq bir xire yasilip, 11 sap altun bilen qaplandi hem uning chorisige altundin jiyek tutuldi. 12 xirening chorisige tot ilik kenglikte pewaz qoyulup, uningghimu altun jiyek tutuldi. 13 koturux baldaqlirini selix uchun tot altun halqa yasilip, xirening tot burjikidiki putigha ornitildi. 14 baldaqlarning altun halqidin otkuzuluxi uchun halqa pewazgha yeqin ornitildi. 15 baldaq akatsiye yaghichidin yasilip, altun bilen qaplandi. 16 xirening ustidiki ichimlik hediyisige ixlitilidighan tawaq, tehse, cheynek we piyaliler sap altundin yasaldi. 17 sap altundin bir chiraghdan soquldi. chiraghdanning puti bilen tuwruki, qedehliri, gul tuguni we bergliri bir putun qilindi. 18 chiraghdanning ikki yenigha her terepke uchtin alte xahche chiqirildi. 19 herbir xahchida gul tuguni we bergliri bolghan badam chechiki xeklidiki u tal qedeh boldi. chiraghdanning alte xahchisining hemmisila muxundaq yasaldi. 20 chiraghdanning merkiziy xahchisining uchida gul tuguni we bergliri bolghan badam chechiki xeklidiki tot tal qedeh boldi. 21 chiraghdanning merkiziy xahchisidin ikki terepke chiqirilghan herbir jup xahchining astigha tugun chiqirildi. chiraghdanning alte xehining hemmisi xundaq yasaldi. 22 putun chiraghdan, yeni uning barliq bezeklirining hemmisi birla parche altundin soquldi. 23 chiraghdangha yoruqi aldi terepke chuxidighan qilip yette chira ornitildi. 24 chiraghdan, uning pilik qisquchliri we kuldanliri ottuz tot kilo sap altundin yasaldi. 25 isriqdan akatsiye yaghichidin yasaldi. u tot chasa bolup, egizliki bir, uzunluqi we kengliki yerim metirdin qilindi. 26 uning usti, tot teripi we tot mungguzi sap altun bilen qaplinip, chorisige altun jiyek tutuldi. 27 isriqdanni koturidighan baldaqlarni otkuzux uchun, altundin ikki halqa yasilip, ikki yandiki jiyeklerning astigha bekitildi. 28 baldaqlar akatsiye yaghichidin yasilip, altun bilen qaplandi. 29 huxbuy dora-dermeklerni tengxex usuli boyiche muqeddes ya we huxbuy isriqlar yasaldi.

38:1 qurbanliq supisi akatsiye yaghichidin yasaldi. supa tot chasa bolup, uning egizliki bir yerim, uzunluqi we kengliki ikki yerim metirdin qilindi. 2 supining tot burjikige mungguzler chiqirildi. ular supa bilen bir putun qilinip, tu bilen qaplandi. 3 qurbanliq supisigha ixlitilidighan kuldan, gurjek, das, lahxigir we otdan qatarliqlar yasaldi. bu saymanlarning hemmisi tuchtin boldi. 4 buningdin baxqa, qurbanliq supisigha tuchtin bir xala yasilip, qurbanliq supa othanisining otturisidiki xala tekchisining ustige qoyuldi. 5 andin, baldaq otkuzulidighan, xalaning tot burjikige bekitilidighan tot dane tu halqa yasaldi. 6 buningdin baxqa, qurbanliq supisini koturux uchun akatsiye yaghichidin ikki baldaq yasilip, tu bilen qaplinip, 7 ikki yandiki halqilargha otkuzuldi. qurbanliq supisining otturisi kawak qilinip, tahtaydin yasaldi. 8 paklinix desi we das qoyghu perwerdigar bilen uchrixix chedirining ixiki aldida hizmet qilidighan ayallar teripidin berilgen tu eyneklerdin yasaldi. 9 ibadet chedirining etrapini tosup hoyla qilix uchun, kendir yiptin perde toquldi. jenus tereptiki perdining uzunluqi ellik metir qilinip, 10 perdini koturup turux uchun yigirme dane tu tuwruk hem ularning tegige qoyghili yigirme dane tu put yasaldi. perdilerni bekitidighan tuwruk ilmekliri bilen halqiliri kumuxtin yasaldi. 11 ximal terepkimu perde ornitildi. uning uzunluqimu ellik metir qilinip, perdini koturup turux uchun, yigirme dane tu tuwruk hem ularning tegige qoyghili yigirme dane tu put yasaldi. tuwruk ilmekliri bilen halqiliri kumuxtin yasaldi. 12 ghers tereptiki perdining uzunluqi yigirme bex metir qilindi. perdini koturup turux uchun, on dane tu tuwruk hem ularning tegige qoyghili on dane tu put yasaldi. 13 hoylining xerq teripidiki perdining uzunluqimu yigirme bex metir qilindi. 14 kirix aghzining bir teripidiki perdining kengliki yette yerim metir boldi. perdini bekitix uchun u tuwruk we u put yasaldi. 15 yene bir teripidiki perdining kengliki yette yerim metir boldi. uningghimu u dane tu tuwruk hem ularning tegige qoyghili u dane tu put yasaldi. 16 hoylining etrapidiki barliq perdiler kendir yiptin toquldi. 17 tuwruklerning putliri tuchtin, ilmek we halqiliri bolsa kumuxtin yasaldi, tuwrukning bexi kumuxtin qaplandi. hoylining tot etrapidiki tuwruklerning hemmiside kumux halqilar boldi. 18 hoylining kirix aghzining perdiliri kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yiptin toqulup kextilendi. perdining kengliki on metir, egizliki bolsa hoylining tosuq perdisining egizlikidek ikki yerim metir qilindi. 19 tot dane putluq tu tuwruk uni koturup turdi. tuwruklerdiki ilmek, halqilarning hemmisi kumuxtin yasaldi, tuwruklerning beximu kumux bilen qaplandi. 20 ibadet chedirigha ixlitilgen barliq qozuqlar tuchtin quyuldi. 21 ehde chediri depmu atalghan ibadet chedirini yasaxqa ixlitilgen materiyallar musaning tapxuruqi boyiche lawiylar teripidin kozdin kechurulgen bolup, rohaniy harunning oghli itamarning saniqidin otkenidi. 22 perwerdigar musagha buyrughanlarning hemmisini yehuda qebilisidin bolghan hurning newrisi, urining oghli bizalil yasidi. 23 uninggha yardemchi bolghan dan qebilisidin bolghan ahisamaqning oghli oholiyabningmu qoli chewer bolup, u neqqaxliq, oymichiliq we kok, sosun, toq qizil renglik yung yip hem kendir yiptin kexte tikixni biletti. 24 ibadet jayining quruluxi uchun atalghan altun resmiy olchem boyiche 1000 kilogha toghra keldi. 25 nopus tizimlikidiki kixiler sowgha qilghan kumux resmiy olchem boyiche 3440 kilogha toghra keldi. 26 nopus tizimlikige asaslanghanda, yigirme yaxtin yuqirilar jemiy 603 ming bex yuz ellik neper bolup, resmiy olchem boyiche hesablighanda her bir kixi tapxurghan kumux bex yerim gram boldi. 27 3400 ming kilo kumuxtin ibadet jayi ramlirining we perdiler bekitilidighan tuwruklerning yuz kumux puti yasaldi. herbir putqa 34 kilodin kumux ixlitildi. 28 qalghan 40 kilo kumux tuwruklerning ilmek we halqilirini yasaxqa hem tuwruklerning bexini qaplaxqa ixlitildi. 29 perwerdigargha atalghan tu jemiy 2400 kilo bolup, 30 u perwerdigar bilen uchrixix chedirining kirix aghzidiki tuwruk putliri, qurbanliq supisi we uning tu xalasi, supining putun saymanliri, 31 hoylining etrapidiki tosuq perdining tuwrukliri, hoylining kirix aghzidiki tuwruk putliri, ibadet chedirining we hoylining tosuq perdisining qozuqlirigha ixlitildi.

39:1 kok, sosun we toq qizil renglik yung yiptin toqulghan rehttin rohaniylar muqeddes jayda wezipe otigende kiyidighan muqeddes kiyimler tikildi. harun uchun tikilgen muqeddes kiyimler perwerdigarning musagha buyrughanliri boyiche qilindi. 2 eghod zer yip, kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yiptin toqulghan rehttin tikildi. 3 qoli chewer ustilar altunni nepiz soqup, inchike tala qilip kesip, uni kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yip bilen arilaxturup reht toqup, eghodni tikti. 4 eghodning ikki dane mure tasmisi boldi. eghodning aldi we keyni qismi bu ikki tasma arqiliq tutaxturuldi. 5 uningdin baxqa, yene kemer teyyarlandi. kemer zer yip, kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yiptin ustiliq bilen toquldi. bularning hemmisi perwerdigarning musagha buyrughini boyiche qilindi. 6 ikki dane yolluq heqiq altun kozlukke qoyulup, israillarning on ikki qebilisining isimliri uning ustige ustiliq bilen mohurge oyulghan neqixlerdek oyuldi. 7 andin, eghodning ikki dane mure tasmisigha qadilip, israillarning hatire texi qilindi. mana bularning hemmisi perwerdigarning emri boyiche qilindi. 8 hudaning iradisini bilix uchun kiyilidighan kokreklik qoli chewer ustilar teripidin tikildi. tikilix usuli eghod bilen ohxax bolup, u zer yip, kok, sosun, toq qizil renglik yung yip we kendir yip bilen tikildi. 9 kokreklikning uzunluqi we kengliki ohxaxla yigirme bex santimetirdin qilinip, tot chasa hem ikki qat, yeni yanchuqluq qilip tikildi. 10 ustige tot qur qimmetlik tax qadaldi. birinchi qurgha qizil yaqut, topaz we zumret ornitildi. 11 ikkinchi qurgha kok qaxtax, kok yaqut we almas ornitildi. 12 uchinchi qurgha sosun yaqut, heqiq we sosun kwarts ornitildi. 13 totinchi qurgha rengsiz yaqut, yolluq heqiq we yexil qaxtax ornitildi. bularning hemmisi altun kozlukke elinip, kokreklikke qadaldi. 14 israillarning on ikki qebilisining ismi huddi mohurge oyulghan neqixlerdek, bu qimmetlik taxlarning ustige oyuldi. 15 kokreklikni eghodqa bekitix uchun, sap altundin exilgen xoynidek ikki tal zenjir soquldi. 16 kokreklikning usti teripidiki ikki burjikining herbirige birdin altun halqa bekitildi. 17 zenjirler ayrim-ayrim halda altun halqidin otkuzulup, 18 eghod tasmisining aldi teripidiki ikki altun kozlukke ulandi. 19 kokreklikning towen teripidiki ikki burjekning eghodqa tegip turidighan ichki yuzige ikki dane altun halqa bekitildi. 20 xundaqla, yene eghodning bel qismigha, yeni kemerning yuqirisighila ikki dane altun halqa bekitildi. 21 kokreklikning pulanglap ketmey, eghodqa chaplixip turuxi uchun, kokrekliktiki halqilar bilen eghodtiki halqilar bir tal kok yip arqiliq ozara ulandi. bularning hemmisi perwerdigarning musagha buyrughini boyiche qilindi. 22 toqumichilar eghodning ichige kiyilidighan perijini toqudi. perijining renggi putunley kok boldi. 23 perijige oyma yaqa echilip, yirtilip ketmesliki uchun, yaqining chorisige pewaz tutuldi. 24 perijining aya pexige kok, sosun we toq qizil renglik yung yip we kendir yiptin anar nushiliq kextiler chuxuruldi. 25 sap altundin qongghuraqlar yasilip, perijining aya pexidiki anar nushiliq kextiler otturisigha birdin esildi. 26 rohaniyliq wezipisini otigende kiyilidighan bu perijining pexige nowet bilen anar nushiliq kextiler tikildi we altun qongghuraqlar ornitildi. bularning hemmisi perwerdigarning musagha buyrughini boyiche qilindi. 27 harun we uning oghulliri uchun kendir yiptin ich perije tikildi. 28 kendir yiptin selle, bax kiyim we tamballarmu teyyarlandi. 29 kendir yip, kok, sosun, toq qizil renglik yung yiptin bir kemer toqulup, usti kextilendi. bularning hemmisi perwerdigarning musagha buyrughini boyiche qilindi. 30 sap altundin bir qadaq yasilip, uning ustige perwerdigargha ataldi degen hetler mohurge oyulghandek oyuldi 31 hemde kok renglik yip bilen sellige taqap qoyuldi. bularning hemmisi perwerdigarning musagha buyrughini boyiche qilindi. 32 ibadet chediri perwerdigar bilen uchrixix chedirining teyyarliq hizmetliri putunley tamamlandi. perwerdigarning musagha buyrughanlirini israillar bir-birlep orundidi. 33 ular ibadet chediri we chedirning barliq saymanlirini musaning aldigha elip keldi. ularning ichide: ilmek, ram, toghra baldaq, tuwruk we tuwruk puti, 34 qizil boyalghan qochqar terisidin yasalghan yopuq, nepis ixlengen tere yopuq, yopuq perdisi, 35 perzlerni salidighan ehde sanduqi, uning koturux baldaqliri we aghzi, yeni mehir-xepqet tehti, 36 xire, xirening saymanliri, hudagha sunidighan nanlar, 37 sap altun chiraghdan, uning saymanliri, chira, chira yeghi, 38 altun isriqdan, muqeddes ya, huxbuy isriq, ibadet chedirining kirix aghzining perdisi, 39 tuchtin yasalghan qurbanliq supisi, qurbanliq supisining tu xalasi, supining koturux baldaqliri we uning barliq saymanliri, paklinix desi we das qoyghu, 40 hoylining chorisidiki perde tosuqlar, perde tuwrukliri we tuwruk putliri, hoylining kirix aghzining perdisi, chedirning taniliri we qozuqliri, 41 rohaniy harun we uning oghulliri muqeddes jayda hizmet otigende kiyidighan nepis muqeddes kiyimler bar idi. 42 perwerdigarning musagha buyrughanlirini israillar bir-birlep orundidi. 43 musa putun nersilerni kozdin kechurup, ularning qilghanlirining putunley perwerdigarning emri boyiche bolghanliqini korup, ulargha beht tilep dua qildi.

40:1 perwerdigar musagha mundaq emr qildi: 2 birinchi ayning birinchi kuni ibadet chediri perwerdigar bilen uchrixix chedirini tikip, 3 on perz yezilghan tax tahtilar qoyulghan ehde sanduqini uning ichidiki eng muqeddes jaygha qoyup, uni perde bilen tosup qoyghin. 4 xireni chedirdiki muqeddes jaygha elip kirip, ustige saymanlirini tizip qoyghin. chiraghdannimu elip kirip, chiraghlirini yeqip qoyghin. 5 isriqdanni eng muqeddes jaydiki ehde sanduqining uduligha, yeni eng muqeddes jayni ayrip turidighan perdining sirtigha qoyghin. chedirning kirix aghzining perdisini tartip qoyghin. 6 koydurme qurbanliq supisini ibadet chediri perwerdigar bilen uchrixix chedirining aldigha qoyghin. 7 paklinix desini chedir bilen qurbanliq supisining arisigha qoyup, uninggha su toldurup qoyghin. 8 ibadet jayining hoylisining perdilirini bekitip, kirix aghzining perdisinimu esip qoyghin. 9 ibadet chediri we uningdiki barliq saymanlarni muqeddes ya bilen yaghlap, manga perwerdigaringgha ajratqin. xundaq qilsang, bu nersiler muqeddes bolidu. 10 andin keyin, qurbanliq supisi we uning hemme saymanlirini muqeddes ya bilen yaghlap, manga perwerdigaringgha ajratqin. xundaq qilsang, bu nersiler muqeddes bolidu. 11 paklinix desi we das qoyghuchnimu muqeddes ya bilen yaghlap, manga perwerdigaringgha ajratqin. 12 harun we uning oghullirini perwerdigar bilen uchrixix chedirining aldigha elip kelip, yuyup paklandurghin. 13 harungha muqeddes kiyimlerni kiydurup, muqeddes yaghni surkep, manga perwerdigaringgha ajratqin. xundaqta, u men uchun rohaniyliq qilalaydu. 14 andin, harunning oghullirini elip kelip, ulargha perijilerni kiydurup, 15 huddi atisigha ya surkigendek, ulargha muqeddes ya surkep, men uchun rohaniyliq qilixqa ajratqin. ulargha ya surkilix, ularning ewladtin ewladqiche rohaniyliq qilixqa teyinlengenlikini korsitidu. 16 musa mana bularning hemmisini perwerdigarning emri boyiche beja kelturdi. 17 xuning bilen, ular misirdin chiqip ikkinchi yili birinchi ayning birinchi kuni ibadet chedirini tikti. 18 musa chedir ramlirining putlirini ornitip, ramlarni tiklep, toghra baldaqlirini qoyup, tuwruklirini ornatti. 19 andin, u putun chedirning usti we etrapini perde bilen qaplap, torus perdisining ustige yopuq yapti. ularning hemmisi perwerdigarning musagha buyrughanliri boyiche qilindi. 20 andin keyin, u perzler yezilghan ikki tax tahtini ehde sanduqigha selip, koturux baldaqlirini ehde sanduqining halqisidin otkuzup, ustige sanduq aghzi, yeni mehir-xepqet tehti ni ornatti. 21 andin, ehde sanduqini ibadet chedirining ichige qoyup, sanduqni tosup qoyux uchun yopuq perdisini asti. bular perwerdigarning musagha buyrughanliri boyiche qilindi. 22 musa xireni perwerdigar bilen uchrixix chedirigha elip kirip, uni chedir ichidiki ximal terepke, eng muqeddes jayning aldidiki yopuq perdisining sirtigha, yeni muqeddes jay dep atalghan qismigha qoydi. 23 xirege perwerdigargha atalghan nanlarni qoydi. bu, perwerdigarning musagha buyrughanliri boyiche qilindi. 24 u chiraghdanni chedirdiki muqeddes jay ichidiki jenus terepke xire bilen udul qilip qoyup, 25 perwerdigarning huzurigha chiraghni yeqip qoydi. bu, perwerdigarning musagha buyrughanliri boyiche qilindi. 26 u altun isriqdanni chedirning ichige, eng muqeddes jayni ayrip turidighan yopuq perdisining aldigha qoyup, 27 isriqdanda huxbuy isriqni koydurdi. bu, perwerdigarning musagha buyrughanliri boyiche qilindi. 28 u chedir aghzigha perde asti. 29 perdining aldigha koydurme qurbanliq supisi yasap, ustige koydurme qurbanliq we bughday nezir-chirighini qoydi. bu, perwerdigarning musagha buyrughanliri boyiche qilindi. 30 musa paklinix desini ibadet chediri perwerdigar bilen uchrixix chediri bilen qurbanliq supisining arisigha qoyup, paklinixqa ixlitix uchun dasqa su toldurup qoydi. 31-32 musa, harun we uning oghulliri chedirgha kirix yaki qurbanliq supisining yenigha berixtin awwal dasta put-qolini yuyidighan boldi. bu, perwerdigarning musagha buyrughini boyiche qilindi. 33 musa chedir we qurbanliq supisining chorisige tosuq perde tartip, hoyla qildi hemde uning kirix aghzigha perde asti. xundaq qilip, u putun ixni tamamlidi. perwerdigarning parlaq nurining ibadet chedirini qaplixi 34 u chaghda, perwerdigar bilen uchrixix chedirini bulut qaplap, chedir perwerdigarning parlaq nuri bilen toldi. 35 musa chedirgha kirelmidi. chunki, bulut chedir ustige qonup, chedir ichi perwerdigarning nuri bilen tolghanidi. 36 bulut chedirdin herbir koturulgende, israillargha seperni dawamlaxturux belgisini beretti. 37 bulut koturulmise, ular qarargahtin qozghalmaytti. 38 ular putun sepiride, kunduzi perwerdigarning bulutini chedirning ustide koretti. kechisi bolsa bulut ichide koyuwatqan otni koretti.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE