1:1 qedimki zamanlarda, huda ejdadlirimizgha peyghemberler arqiliq her hil yollar bilen nurghun qetim sozligenidi. 2 muxu ahirqi waqitlarda bolsa bizge oz oghli arqiliq sozlidi. huda kainatni oghli arqiliq yaratti we oghlini putkul mewjudatning mirashori qilip bekitti. 3 u atisi hudaning ulughluqidin parlighan nur, atisining tebiitining heqiqiy obrazidur. u oz sozining qudriti bilen putkul kainatning mewjutluqini dawamlaxturmaqta. u ozini qurban qilix bedilige insanlarning gunahliridin paklinix yolini echip bergendin keyin, erxtiki hudaning ong yenida olturdi. 4 demek, oghulgha berilgen mertiwe perixtilerningkidin kop ustun bolghinidek, oghulning ozimu ulardin kop ustundur. 5 chunki, muqeddes yazmilarda mundaq deylgen: sen mening oghlumsen, bugun men sening atang ikenlikimni jakarlidim. bu sozni huda herqandaq bir perixtisige degen emes, xundaqla huda yene hechqandaq bir perixte toghruluq: men uninggha ata bolimen, umu manga oghul bolidu. degenmu emes. 6 halbuki, huda ozining eng aliy hoquqluq birdinbir oghlini yer yuzige ewetkende, putkul perixtiler uninggha sejde qilsun degen. 7 huda perixtiler heqqide: huda hizmetkarliri bolghan oz perixtilirini xamal hem ot yalquni qilar degen bolsa, 8 oghligha: sen hudasen, tehting mengguluktur. sen adilliq bilen hoquq yurguzisen. 9 heqqaniyetni soydung, naheqliqtin nepretlending. xuning uchun, huda sening igengning sanga ata qilghan xan-xohret we pehriy xadliqi hemrahliringgha ata qilghinidin kop ziyadidur degen. 10 huda oghligha yene mundaq degen: i res, sen hemmidin burun zeminning asasini salding, asmanmu sening qolliringning ijadiyitidur. 11 ular yoqilidu, lekin sen menggu yoqalmaysen. asman-zemin kiyim-kechektek koniraydu. 12 ularni huddi kona chapanni yighixturghandek purlep yighixturisen. kiyim-kechek yengguxlengendek, asman-zeminmu yengguxlinidu. lekin, sen esla ozgermeysen. hayatliqing ahirlaxmaydu. 13 huda oz oghligha degen munu sozni perixtilerning birersige dep baqqan emes: men sening duxmenliringni ayighing astida dessetkuche, mening ong yenimda olturghin! 14 xundaq iken, putkul perixtiler peqet hudaning hizmetkarliridur. ular qutquzulidighanlargha hizmet qilix uchun huda teripidin ewetilgen rohlardur.

2:1 xunga, heqiqettin yiraqlixip ketmeslikimiz uchun, anglighan heqiqette tehimu ching turuximiz kerek. 2 perixtiler arqiliq musa peyghemberge yetkuzulgen tewrat qanunining heq ikenliki ispatlanghan hem xu qanungha hilapliq qilghanlar yaki itaet qilixqa sel qarighanlarning hemmisi tegixlik jazasini tartqan. 3 xundaq iken, xunche ulu qutquzuluxqa koz yumsaq, qandaqmu xu jazadin qechip qutulalaymiz?! qutquzulux hewirini deslepte rebbimiz uqturghan, uni biwasite anglighanlar bu qutquzuluxning heqliqi toghrisida bizge guwahliq bergen. 4 huda korsetken her hil mojize, karamet we qudretlik ixlar, xundaqla oz iradisi boyiche etiqadchilargha muqeddes rohning hediyilirini ata qilix arqiliq buninggha guwahliq berdi. 5 men dewatqan kelgusi dunyani huda perixtilerning baxquruxigha otkuzup bergini yoq. 6 bu heqte muqeddes yazmilarning bir yeride mundaq guwahliq berilgen: i huda, adem nemiti, sen uninggha xunche ghemhorluq qilghudek? adem balisi nemiti, sen uninggha xonche kongul bolgudek? 7 gerche uni perixtilerdin biraz towen qilghan bolsangmu, xan-xerep we hormet tajini uninggha kiydurup, 8 barliq mewjudatlarni uninggha tiz pukturdung. barliq mewjudatlarni uninggha tiz pukturdung degini, hechqandaq nerse uning baxquruxining sirtida emes degenliktur. biraq, barliq mewjudatlarning uninggha tiz pukturulginini tehi kormiduq. 9 lekin, hazir biz ozini qurban qilix sewebidin xan-xerep we hormet taji kiydurulgen eysa mesihni korduq. u hudaning mehir-xepqiti bilen putkul insanlarni dep, bir mezgil perixtilerdin towen qilinip, olumning temini tetidi. 10 putkul mewjudatni ozi uchun we ozi arqiliq yaratqan huda nurghun perzentlerni ozining xan-xeripidin behrimen qilix uchun, ularni qutquzuluxqa elip barghuchi eysa mesihni azas-oqubet arqiliq kamaletke yetkuzuxni muwapiq kordi. 11 insanlarni pak qilghuchi eysa mesih bilen pak qilinghan insanlar hemmisi bir atidindur. xuning uchun, eysa mesih ularni qerindax deyixtin nomus qilmay, 12 huddi muqeddes yazmilarda yezilghandek, hudagha: namingni qerindaxlirimgha jakarlaymen, jamaetchilik ichide seni qoxaqqa qetip medhiyileymen degen. 13 u yene: men sanga ixinimen we qaranglar, mana men bu yerde huda manga ata qilghan perzentler bilen bille degen. 14 perzentlerning teni gox bilen qanning gewdisi bolghachqa, eysa mesihmu xu perzentlerningkige ohxax gewdide boldi. bundaq qilixtin meqset, u oz olumi arqiliq olum hoquqini tutqan xeytanning kuchini bikar qilip, 15 omur boyi olum qorqunchining quli bolghanlarning hemmisini azadliqqa erixturux uchun idi. 16 nahayiti roxenki, eysa mesih perixtilerge emes, ibrahimning ewladlirigha yardem berixke keldi. 17 xunga, u her jehettin qerindaxlirigha ohxax boluxi kerek idi. xundaq bolghanda, u hudaning hizmitide rehimdil we sadiq bax rohaniy bolup, insanlarning gunahlirini hudaning kechuruxige erixturidighan qurbanliqni bereleytti. 18 u sinaqlarni oz bexidin kechurup, azas chekkechke, sinaqlargha du kelgenlerge yardem bereleydu.

3:1 xundaq iken, ey manga ohxax erxke chaqirilghan, hudagha atalghan qerindaxlar, ozimiz etirap qilghan, hudaning elchisi we bax rohaniysi bolghan eysa mesih toghruluq oylinip korunglar. 2 huddi musa peyghember hudaning ailiside hizmet qilghanda hudagha sadiq bolghandek, eysa mesihmu ozini teyinlep hizmetke qoyghan hudagha sadiq boldi. 3 lekin, oy salghuchi ozi salghan oydinmu artuq mahtinixqa sazawer bolghinidek, eysa mesihmu musa peyghemberdin artuq xan-xerepke layiqtur. 4 elwette, hemme oyning berpa qilghuchisi bardur, putun mewjudatning berpa qilghuchisi bolsa hudadur. 5 musa peyghember bir hizmetkar bolux salahiyiti bilen hudaning ailiside sadiqliq bilen hizmet qilghan. uning hizmiti bolsa hudaning keyinki waqitlarda axkarilimaqchi bolghan heqiqetlirige zemin hazirlaxtin ibaret idi. 6 lekin, eysa mesih bolsa oghul bolux salahiyiti bilen hudaning ailisini sadiqliq bilen baxqurdi. eger biz jasaritimizni we iptiharlinidighan umidimizni ahirghiche dawamlaxtursaq, hudaning axu ailisige tewe bolghan bolimiz. 7-8 xunga, muqeddes yazmilarda muqeddes rohning deginidek, bugun hudaning awazini anglighininglarda, ejdadliringlar hudagha asiyliq qilghan we cholde uni sinighan kunlerdikidek jahilliq qilmanglar. 9 gerche ejdadliringlar qilghanlirimni uda qiriq yilghiche korgen bolsimu, yenila mening sewr-taqitimni sinighanidi. 10 xuning uchun, u zamanning kixilirige ghezeplendim we dedimki: ularning qelbi mendin yiraq. mening yolumni chuxenmeydu. 11 xunga, ghezeplenginimde qesem qilghinimdek, ular aramliqimdin hergizmu behrimen bolalmaydu. 12 ey qerindaxlar, herqaysinglar qelbinglarning yaman niyet we etiqadsizliqqa tolup, menggu hayat hudadin yuz orumeslikige diqqet qilinglar. 13 hechqaysinglarning qelbining gunahning azduruxi bilen jahillaxmasliqi uchun, bugunla bolidiken, bir-biringlarni righbetlendurunglar. 14 desleptiki ixenchimizni boxaxturmay ahirghiche dawamlaxtursaqla, eysa mesih bilen bille hemmidin ortaq behrimen bolimiz. 15 yuqirida eytilghinidek, bugun hudaning awazini anglighininglarda, ejdadliringlar hudagha asiyliq qilghan kunlerdikidek jahilliq qilmanglar. 16 hudaning awazini anglap turup, uninggha asiyliq qilghanlar kimler idi? musa peyghember ghelibilik halda misirdin elip chiqqan axu israillarning hemmisi emesmu? 17 huda qiriq yil kimlerge ghezeplendi? yenila xu gunah otkuzup, jesetliri cholde qalghanlargha emesmu? 18 huda kimlerni oz aramliqidin behrimen qilmasliqqa qesem qildi? hudagha itaet qilmighanlarni emesmu? 19 bulardin koruwalalaymizki, ular etiqadsiz bolghanliqi uchun, hudaning aramliqidin behrimen bolalmidi.

4:1 biraq, hudaning aramliqidin behrimen bolux toghrisidiki wedisi biz uchun inawetliktur. xunga, arimizdiki birersiningmu chuxup qelixidin ehtiyat qilayli. 2 hudaning aramliqi heqqidiki bu hux hewer huddi choldiki israillargha anglitilghandek bizlergimu anglitildi. lekin, ularning anglighanliri etiqadi bilen yughurulmighanliqtin, ulargha hechqandaq paydisi bolmighanidi. 3 biz etiqadchilar bu aramliqtin behrimen bolalaymiz. lekin, ixenmigenlerge kelsek, del hudaning eytqinidek: xunga, ghezeplenginimde qesem qilghinimdek, ular aramliqimdin hergiz behrimen bolalmaydu. huda dunyani yaratqandila, hemme ixni tamamlighanidi. 4 chunki, yaritilixning yettinchi kuni heqqide muqeddes yazmilarning bir ayitide mundaq deyilgen: yettinchi kuni kelgende, huda yaritix ixini tamamlap aram aldi. demek, hudaning aramliqi alliburun mewjut idi. 5 biraq, yuqirida eytilghandek huda: ular aramliqimdin hergiz behrimen bolalmaydu degen. 6 buningdin bilimizki, hudaning aramliqi toghrisidiki bu hux hewerni awwal anglighanlar hudagha itaetsizlik qilghanliqi uchun, aramliqtin behrimen bolalmidi. lekin, bu aramliqtin choqum behrimen bolalaydighanlar bar. 7 xuning uchun, huda ene xu aramliqtin behrimen bolalaydighanlarni kozde tutup, uzaq waqittin keyin melum bir kunni bugun dep bekitip, burun eytqan towendiki sozlerni dawut padixah arqiliq zeburda yene eytqan: bugun hudaning awazini anglighininglarda, jahilliq qilmanglar. 8 eger hudaning aramliqi ejdadimiz yexu israillarni huda berixke wede qilghan qanan zeminigha baxlap kirgendiki aramliq bolsidi, huda keyin yene aramliq heqqide tohtilip, bugun demigen bolatti. 9 qisqisi, hudaning yettinchi kunidiki aramliqi hudaning oz bendilirini kutuwatidu. 10 hudaning aramliqigha kirguchiler huddi huda dunyani yaritix ixidin aram alghandek, ozlirining ixliridin aram alidu. 11 xunga, hudagha ene xu israillardek itaetsizlik qilip, yiqilip chuxmeslikimiz uchun, herbirimiz bu aramliqtin behrimen boluxqa tirixayli. 12 hudaning sozi hayatiy kuchke ige bolghan unumluk sozdur. u herqandaq qox bisliq qilichtinmu ittik bolup, jan bilen rohni, yilik bilen boghumlarni bir-biridin ayriweteligudek otkurluk bilen kixilerning konglige kirip, ularning yoxurun arzu-hewes we oy- pikirlirini pax qilidu. 13 hudadin yoxurunalaydighan hechqandaq mewjudat yoqtur. biz hesas beridighan huda aldida hemme nerse ochuq-axkaridur. 14 hudaning oghli eysa mesih bizning erxke chiqip ketken ulu bax rohaniyimiz bolghachqa, etirap qilghan etiqadimizda ching turayli. 15 chunki, bizning bu bax rohaniyimiz ajizliqlirimizgha hesdaxliq qilmay qalmaydu. umu bizge ohxax her hil sinaqlargha du kelgen, lekin gunah sadir qilip baqmighandur. 16 xunga, yurikimiz toq halda mehir- xepqetlik hudaning tehtige yeqinlixayli. buning bilen, hudaning rehim-xepqitige erixip, ehtiyajliq waqtimizda yardemge ige bolalaymiz.

5:1 her qetimliq bax rohaniy kixiler arisidin tallinip, oz helqige wakaliten hudagha hizmet qilixqa teyinlinip, ularning hudagha atalghan hediyilirini we gunahliri uchun qilghan qurbanliqlirini hudagha sunidu 2 we hudaning yolini bilmey yoldin chetnigenlerge mulayimliq bilen muamile qilalaydu, chunki uningmu nurghun ajizliqliri bar. 3 xuning uchun, u helqining gunahliri uchunla emes, oz gunahliri uchunmu qurbanliq sunuxi kerek. 4 hechbir kixi bax rohaniy mertiwisige ozlukidin erixelmeydu, peqet harungha ohxax, huda teripidin chaqirilghandila bu mertiwige erixeleydu. 5 huddi xuningdek eysa mesihmu bax rohaniy mertiwisige ozlukidin erixken emes. belki huda uni teyinlep, uninggha: sen mening oghlumsen, bugun men sening atang ikenlikimni jakarlidim degen. 6 muqeddes yazmilarning yene bir yeride huda uninggha: harun lawiy qebilisidin idi. sen malkisidiqqa ohxax tertipte teyinlengen mengguluk rohaniysen degen. 7 eysa mesih yer yuzidiki waqtida, ozini olumdin qutquzalaydighan hudaning aldida qattiq yighlap turup, koz yaxliri bilen dua-tilawet qilghan. uning ihlasmenlikidin dualiri hudagha yetkenidi. 8 gerche u hudaning oghli bolsimu, azas chekix jeryanida itaetmen boluxni ogendi. 9 u mana muxundaq putunley itaetmen bolghachqa, mukemmel bax rohaniy bolux hoddisidin chiqip, ozige itaet qilghuchilarning hemmisi uchun mengguluk qutquzulux menbesi boldi. 10 u huda teripidin huddi malkisidiqqa ohxax tertipte bax rohaniy qilip jakarlandi. 11 bu heqte eytixqa tegixlik nurghun sozlirim bar, lekin chuxiney demey anglapla qoysanglar, buni silerge chuxendurux tes. 12 gerche siler alliburun telim berguchi boluxqa tegixlik bolsanglarmu, biraq emeliyette siler yenila baxqilarning hudaning sozi toghrisidiki asasiy bilimlerni baxtin ogitixige mohtajsiler. demek, silerge yemeklik emes, belki yenila sut kerek. 13 chunki, peqet sutkila tayinidighanlar bowaqtin perqsiz bolup, ularda heqqaniyet heqqidiki telimlerni igilex tejribisi kemdur. 14 yemeklik bolsa yetilgenler uchundur. chunki, ularning engi yetilix jeryanida yahxi-yamanni perq etixke kongendur.

6:1-2 xuning uchun, olumge elip baridighan yamanliqlardin yenix, hudagha ixinix, chomulduruluxni qobul qilix, baxqilargha qol tegkuzup dua qilix, tirildurulux we mengguluk hokum qatarliq telimlerge qayta asas salimiz, dep olturmayli. eysa mesih toghrisidiki bu hil baxlanghu telimlerde tohtap qalmay, yetilixke qarap mangayli. 3 huda halisa, biz xundaq qilimiz. 4 bezi ademlerni towa qildurup, qaytidin huda yoligha baxlax mumkin emes. chunki, ular bir chaghlarda hudaning nuri bilen yorutulghan, hudaning iltipatidin behrimen bolghan, muqeddes rohqa ortaq bolghan, 5 hudaning sozining yahxiliqini we kelidighan zamanda huda ayan qilidighan qudretlerni hes qilghan bolsimu, 6 wehalenki ular hudadin waz kechti, hudaning oghlini ret qildi. bu, hudaning oghlini krestke qayta mihlighan hemde uninggha da kelturgen bilen barawerdur. 7 pat-pat yaghqan yamghurdin terighuchilargha paydiliq ziraetlerni osturup bergen yer hudadin beriket alidu. 8 eksiche, tiken we qamghaq osturgen yer paydisizliqidin hudaning lenitige qelip, ahiri koydurulidu. 9 silerge kelsem, qedirlik qerindaxlar, gerche yuqiriqi ixlarni tilgha alghan bolsammu, ehwalinglarning buningdin yahxi ikenlikige we qutquzuluxqa elip baridighan yolda mengiwatqanliqinglargha heqiqiy ixinimen. 10 huda adaletsiz emestur. u hergiz silerning uninggha singdurgen ejringlar we etiqadchilargha qilip keliwatqan hizmitinglar arqiliq korsetken mehir-muhebbitinglarni untumaydu. 11 putun umidinglarning emelge exixi uchun, herbiringlarning ahirghiche xundaq gheyret qilixinglarni arzu qilimiz. 12 xundaq bolghanda, qaxanglardin bolmay, belki oz etiqadi we sewrchanliqi bilen hudaning wedisige erixidighanlarni ulge qilidighanlardin bolisiler. 13 hudadin ustun turidighan hechkim bolmighachqa, huda ibrahimgha wede qilghanda, oz nami bilen qesem qilip mundaq dedi: 14 sanga choqum beht ata qilip, nurghun ewladlarni berimen. 15 xuning bilen, ibrahim sewr-taqet bilen kutup, hudaning wedisige erixti. 16 insanlar ozliridin ustun turidighan birini tilgha elip, qesem qilidu. qesem ispat hesablanghanliqi uchun, her hil talax- tartixlargha hatime beridu. 17 xuningdek, huda oz wedisige erixidighan kixilerge oz iradisining ozgermeydighanliqini ochuq bildurux uchun, wede bergende qesem qildi. 18 hudaning bizge bergen wedisi we qesimi hergiz ozgermeydu. chunki, huda yalghan sozlimeydu. xunga, hudadin panahliniwatqan bizler uning wedisi we qesimidin kop ilhamgha erixip, koz aldimizdiki umidte ixench bilen ching turalaymiz. 19 bu umid hayatimizgha nisbeten huddi ching ilinghan keme lenggiridek mustehkem bolup, u bizni erxtiki ibadethana perdisidin otup, eng muqeddes jaygha kirixke yetekleydu. 20 eysa mesih bizge yol echix uchun, u yerge bizdin awwal kirgen bolup, bizler uchun malkisidiqqa ohxax tertiptiki mengguluk bax rohaniy boldi.

7:1 malkisidiq salim xehirining padixahi hem ulu hudaning rohaniysi bolup, ibrahim birqanche padixahni yengip jengdin qaytqan chaghda, u ibrahim bilen koruxken we uninggha beht tiligenidi. 2 ibrahimmu erixken oljisining ondin bir uluxini uninggha atighanidi. malkisidiq degen isimning menisi heqqaniyet padixahi degenliktur. u salim xehirining padixahi bolup, salim padixahi degenning menisi amanliq padixahi degenliktur. 3 muqeddes yazmilarda uning ata-anisi, uruq-ewladi, nesebi hemde uning hayatining baxlinixi we ahirlixixi toghrisida birer hatire yoqtur. u huddi hudaning oghlidek mengguluk rohaniydur. 4 malkisidiq nemidegen ulu adem-he! hetta ejdadimiz ibrahimmu oljisining ondin birini uninggha atighan. 5 lawiyning ewladliridin rohaniy bolghanlar tewrat qanuni boyiche helqtin, yeni oz qerindaxliridin, ularning ozige ohxax ibrahimning nesli boluxigha qarimay, tapqinining ondin bir uluxini yighixi kerek idi. 6 lekin malkisidiqqa kelsek, u lawiy qebilisidin bolmisimu, ibrahim erixken oljining ondin bir uluxini qobul qilip, ibrahimgha hudaning wedisige ige bolghan bir ademge beht tiligen. 7 xubhisizki, beht tiliguchi behtke erixkuchidin ustundur. 8 ondin bir uluxni yighidighan lawiy rohaniylar beribir olidighanlardur. biraq, ibrahimdin ondin bir uluxni qobul qilghan malkisidiq bolsa muqeddes yazmilarda guwahliq berilgendek yenila hayattur. 9 hetta mundaq deyixke boliduki, ondin bir uluxni alidighan rohaniy lawiylarmu ejdadi ibrahim arqiliq malkisidiqqa ondin bir uluxni bergen. 10 chunki, malkisidiq ibrahimni qarxi alghanda lawiylar tehi tughulmighan bolsimu, ularni yenila ejdadi ibrahimning wujudida, dep qaraxqa bolidu. 11 israil helqige chuxurulgen tewrat qanunidiki rohaniyliq tuzumi lawiy qebilisining rohaniyliri arqiliq yurguzuletti. biraq, eger hudaning insanlarni gunahtin pak qilix meqsiti bu rohaniylar arqiliq emelge axqan bolsa, undaqta bu hil tuzum asasida teyinlengen harundek tertiptiki emes, belki malkisidiqtek tertiptiki yene bir rohaniyning kelixining neme hajiti bar idi? 12 rohaniyliq tertipi ozgertilgechke, uninggha munasiwetlik rohaniyliq tuzumimu ozgertilixke toghra kelidu. 13 bu eytiliwatqan sozler del eysa mesihke qaritilghan. u baxqa bir qebilidin bolup, bu qebilidin hechkim qurbanliq supisida hizmette bolup baqmighan. 14 rebbimiz eysaning yehuda qebilisidin ikenliki eniq. musa peyghember rohaniylar heqqide tohtalghanda, bu qebile toghrisida bir nerse demigenidi. 15 malkisidiqtek tertiptiki baxqa bir rohaniyning meydangha kelixi rohaniyliq tuzumining ozgertilgenlikini tehimu eniqlaxturdi. 16 uning rohaniyliqqa teyinlinixi bolsa putmes-tugimes hayatliq qudritige ige bolghanliqidin bolup, hergiz rohaniy bolghuchi lawiy qebilisige tewe bolux kerek degen tuzum boyiche bolmidi. 17 bu heqte muqeddes yazmilarda: sen malkisidiqqa ohxax tertipte teyinlengen mengguluk rohaniysen dep guwahliq berilgen. 18 aldinqi tuzum ajizliqi we paydisizliqi tupeylidin kuchidin qaldi. 19 chunki, tewrat qanuni hech kixini kamaletke yetkuzelmidi. xunga, uning ornigha bizni hudagha yeqinlaxturidighan tehimu yahxi umid berildi. 20 uning ustige, bu umid hudaning qesimi bilen kapaletke ige qilindi. ilgiri otken rohaniylar hudaning qesimisiz rohaniy bolghanidi. 21 lekin, eysa mesih bolsa hudaning uninggha: perwerdigaring qesem qildi, u qesimidin hergiz yanmaydu, sen mengguluk rohaniysen degen qesimi bilen rohaniy boldi. 22 demek, eysa mesih tehimu yahxi bir ehdining kepili qilindi. 23 yene kelip, ilgiri otken kop rohaniylar olum tupeylidin wezipisini dawamlaxturuxqa amalsiz qalghachqa, birining ornigha yene biri chiqqan. 24 lekin, eysa mesih menggu hayat bolghachqa, uning rohaniyliqi mengguluktur. 25 xu sewebtin, eysa mesih ozi arqiliq hudaning aldigha kelgenlerni uzul-kesil qutquzuxqa qadirdur. u menggu hayat bolup, ular uchun hudagha murajiet qilidu. 26 eysa mesih del bizning hajitimizdin chiqidighan bax rohaniydur. u muqeddes, eyibsiz, pak bolup, gunahkarlardin ayriwetilip, erxtiki eng yuqiri orungha elip chiqildi. 27 u ilgiriki bax rohaniylardek her kuni aldi bilen oz gunahliri uchun, keyin helqning gunahliri uchun qurbanliq sunuxqa mohtaj emes. chunki, u ozini qurban qilghanda, insanlarning gunahliri uchun qilinidighan qurbanliqni bir yolila ada qildi. 28 tewrat qanuni ajiz bolghan insanni bax rohaniy qilip teyinleytti, lekin tewrat qanunidin keyin huda qesem bilen qilghan ehdisi arqiliq, mengguluk kamaletke yetkuzulgen oghlini bax rohaniy qilip teyinlidi.

8:1 eytqanlirimning asasiy nuqtisi xuki: erxtiki ulu hudaning tehtining ong teripide olturidighan bir bax rohaniyimiz bar. 2 u eng muqeddes jayda, yeni insan emes, belki perwerdigarimiz huda qurghan heqiqiy ibadet chedirida hizmet qilmaqta. 3 herbir bax rohaniy hudagha hediye we qurbanliqlar sunux uchun teyinlinidu. xuning uchun, bizning bax rohaniyimizmu hudagha birer nerse sunuxi kerek idi. 4 eger u yer yuzide bolsidi, hergiz rohaniy bolmaytti. chunki, bu yerde tewrat qanunining telipi boyiche hudagha hediye sunidighan rohaniylar alliburunla bardur. 5 bu rohaniylar hizmet qilidighan ibadet chediri we uningda qilinidighan hizmetler peqetla erxtiki chedirning we uningda qilinidighan hizmetlerning kochurulme nushisi we kolenggisidur. derweqe, musa peyghember del ibadet chedirini qurmaqchi boluwatqanda, huda uninggha: bularning hemmisi men sanga taghda korsetken nusha boyiche ehtiyat bilen yasalsun dep agahlandurghan. 6 eysa mesihke berilgen rohaniyliq wezipisi bolsa baxqa rohaniylarningkidin kop ustundur. xuningdek, huda bilen insanlar arisida u arqiliq tuzulgen keyinki ehde deslepki ehdidin kop ustundur. chunki, bu ehde tehimu yahxi wediler ustige qurulghan. 7 eger deslepki ehde nuqsansiz bolsa idi, keyinkisining hechqandaq hajiti bolmighan bolatti. 8 lekin, huda oz helqini eyiblep mundaq degen: israiliye we yehudiye helqliri bilen yengi bir ehde tuzidighan kunler kelidu. 9 bu ehde men ularning ejdadlirini misirdin chiqirix uchun ularning qollirini tutup tuzgen ehdidek bolmaydu. chunki, ular ehdemge sadiq bolmidi, xunga, menmu ulardin nezirimni yotkidim. 10 u kunlerdin keyin, israil helqi bilen tuzidighan ehdem mundaq: qanunlirimni ularning eqlige salimen, qelbige putimen. men ularning hudasi bolimen. ularmu mening helqim bolidu. 11 hechkimning oz yurtdixigha, oz qerindixigha: perwerdigarni tonunglar dep eqil ogitixining hajiti qalmaydu. chunki, gadaydin hanghiche hemmisi meni tonuydu. 12 yamanliqlirini kechurimen, gunahlirini konglumde saqlimaymen. 13 demek, huda bu ehdini yengi deyix arqiliq burunqisining waqti otkenlikini korsetti. waqti otken, konirighan nerse uzun otmey yoqilidu.

9:1 kona ehde dewride ibadet qaidiliri we insanlar berpa qilghan ibadet jayi bar idi. 2 ibadet jayida bir chedir tikilgen bolup, uning muqeddes jay dep atalghan bolumide chiraghdan, xire, xire ustide bolsa hudagha hediye qilinghan nanlar bolatti. 3 u yerdiki perdining keynide eng muqeddes dep atalghan yene bir bolum bar idi. 4 altun isriqdan we putunley altun bilen qaplanghan ehde sanduqi u yerde idi. sanduqning ichide altundin yasalghan, manna selinghan komzek, harunning bihlighan hasisi we perzler yezilghan ikki tax tahta bar idi. 5 xan-xereplik keruslar mehir-xepqet tehti dep atalghan sanduq aghzi ustige ornitilghan bolup, qanatliri bilen uni yepip turatti. emdi men bularni tehimu tepsiliy chuxendurup olturmaymen. 6 hemme nerse mana xundaq orunlaxturulghandin keyin, rohaniylar chedirning muqeddes jay dep atalghan bolumige daim kirip, ibadet hizmitini qilatti. 7 biraq, eng muqeddes jay dep atalghan ikkinchi bolumge peqet bax rohaniy yilda bir qetimla kiretti. rohaniy u yerge oz gunahliri we helqning nadanliqi tupeylidin otkuzgen gunahliri uchun atalghan qurbanliq qenini almay kirmeytti. 8 bu ibadet hizmetlirining elip berilixi bilen, muqeddes roh bizge xuni korsitip berdiki, ibadet chediri, xundaqla u wekillik qilghan ibadet hizmetliri barla bolidiken, eng muqeddes jaygha baridighan yol awam helqqe hergiz echilmaytti. 9 mana bular hazirqi zaman uchun bir tejribe sawaqtur. buningdin xuni koruwelixqa boliduki, hudagha sunulghan hediye we qurbanliqlar ibadet qilghuchini pak wijdanliq qilalmaydu. 10 ular peqet halal we haram yemek-ichmek we boyini sugha selix resmiyetliri bilen munasiwetlik bolup, huda yengi tertipni ornatquche kuchke ige bolghan sirtqi korunux jehettiki qaide-nizamlardur. 11 lekin, eysa mesih bolsa guzel ixlarni emelge axurghan bax rohaniy bolup, adem qoli bilen yasalmighan, bu dunyagha mensup bolmighan, erxtiki tehimu ulu we tehimu mukemmel ibadet chedirigha kirdi. 12 u bu eng muqeddes jaygha ochke yaki mozaylarning qurbanliq qenini emes, belki ozining qurbanliq qenini tokux arqiliq birla qetim kirdi. muxundaq qilip, u insanlarning gunahlirini yuyup, insanlarni mengguge azad qildi. 13 kona ehde dewride ochke we buqilarning qeni hem inekning kuli napaklarning uchisigha sepilse, ular sirtqi jehette tazilinip pak bolatti. 14 undaqta, eysa mesihning qenichu? u wijdanimizni olumge elip baridighan qilmixlardin pak qilip, bizni menggu hayat hudagha ibadet qilixqa tehimu yeteklimemdu?! u hudaning mengguluk rohi arqiliq ozini kem-kutisiz qurbanliq supitide bizning gunahlirimiz uchun hudagha atidighu! 15 xuning uchun, eysa mesih huda bilen insanlar otturisida tuzulgen yengi ehdining wasitichisidur. u arqiliq huda teripidin chaqirilghanlar wede qilinghan mengguluk mirasqa erixeleydu. chunki, u ularni gunah sadir qilix seweblik kona ehde teripidin bekitilgen mengguluk olumdin ibaret jazadin qutquzux uchun oldi. 16 eger wesiyet qaldurulsa, wesiyet qaldurghuchi olmiguche, wesiyet kuchke ige bolmaydu. 17 chunki, wesiyet peqet olumdin keyin kuchke ige bolidu. wesiyet qaldurghuchi hayatla bolsa, wesiyitining hechqandaq kuchi bolmaydu. 18 xuning uchun, deslepki ehdimu qan eqitilghandila, andin kuchke ige bolghan. 19 musa peyghember tewrat qanunining herbir emrini putun helqqe uqturghandin keyin, mozay we ochkilerning sugha arilaxturulghan qenini qizil yung yipta baghlanghan marjangul bilen qanun desturigha we putun helqqe septi. 20 andin, u: bu qan ehde qenidur. u huda emel qilixinglargha emr qilghan ehdini kuchke ige qilidu dedi. 21 u yene ibadet chedirigha we chedirda qurbanliq qilixqa ixlitilidighan putkul saymanlarning ustige qan septi. 22 derweqe, tewrat qanuni boyiche hemme nerse degudek qan bilen paklinidu. qurbanliq qeni tokulmey, gunahlar kechurum qilinmaydu. 23 xu sewebtin, erxtikige teqlid qilip yasalghan bu nersiler muxu usul bilen paklinixi kerek idi. biraq, erxtiki nersiler bolsa bulardin kop yahxi qurbanliqlar bilen paklinixi kerek. 24 xunga, eysa mesih hudaning huzurida bolup bizge wekillik qilix uchun, erxtiki ibadet jayigha teqlid qilinghan, adem qoli bilen yasalghan muqeddes jaygha emes, belki erxning ozige kirdi. 25 u yehudiylarning bax rohaniysidek, yilmuyil qurbanliq qilinghan haywanlarning qenini elip, eng muqeddes jaygha qayta-qayta kirgini yoq. 26 eger xundaq qilixning zruriyiti bolghan bolsa, dunya yaritilghandin beri eysa mesihning qayta-qayta azas chekip qurban boluxigha toghra keletti. lekin, eysa mesih mana bu ahir zamanda insanlarni gunahtin azad qilix uchun, bir yolila otturigha chiqip ozini qurban qildi. 27 hemme ademning bir qetim oluxi we olgendin keyin soraqqa tartilixi bekitilgen. 28 xuningdek, eysa mesihmu nurghun kixilerning gunahlirini oz ustige elix uchun, birla qetim qurban boldi. u qayta kelgende, insanlarning gunahlirining bedilige qurban bolux uchun emes, belki ozini kutkenlerni uzul-kesil qutquzux uchun kelidu.

10:1 tewrat qanuni eysa mesih kelguside elip kelidighan guzel ixlarning oz eynini emes, belki uning kolenggisinila suretlep beridu. xu sewebtin, tewrat qanuni ozige emel qilip, yilmuyil ohxax qurbanliqlarni atax arqiliq hudagha ibadet qilidighan ademlerni hergizmu gunahliridin pak qilalmaydu. 2 eger pak qilalighan bolsa, qurbanliq qilix ahirlixatti-de, ibadet qilghuchilarmu gunahliridin biraqla paklinip, wijdani yene oz gunahliri tupeylidin azablanmaytti. 3 halbuki, u qurbanliqlar ulargha oz gunahlirini her yili eslitip turidu. 4 chunki, buqa we ochkilerning qeni insanlarni gunahtin hergiz pak qilalmaydu. 5 xuning uchun, eysa mesih dunyagha kelgende mundaq degen: insanlardin qurbanliq we hediyilerni telep qilmiding, lekin men uchun bir ten hazirliding. 6 koydurme qurbanliq we gunah uchun sunulghan baxqa qurbanliqlardinmu hursen bolmiding. 7 xunga dedimki, i huda, sening qanun desturungda men toghruluq yezilghinidek, sening iradengni ixqa axurux uchun keldim. 8 eysa mesih aldi bilen hudagha: qurbanliq we hediyilerni telep qilmiding. koydurme qurbanliq we gunah uchun sunulghan baxqa qurbanliqlardinmu hursen bolmiding degen. bu qurbanliqlar tewrat qanunining telipi boyiche qilinsimu, u yenila xundaq degen. 9 andin keyin, yene: sening iradengni ixqa axurux uchun keldim degen. demek, huda keyinki qurbanliqni kuchke ige qilix uchun, burunqi qurbanliq qilix qaidisini emeldin qaldurdi. 10 hudaning bu iradisi boyiche eysa mesihning oz tenining bir yolila qurban qilinixi arqiliq biz gunahtin paklinip, hudagha atalduq. 11 rohaniylar her kuni qurbanliq supisi aldida turup, ibadet hizmitini qilix uchun gunahlarni yuyalmaydighan ohxax hildiki qurbanliqlarni hudagha qayta-qayta sunidu. 12 biraq, bizning rohaniyimiz bolsa ozini qurban qilix bilen gunahlarni yuyidighan birla qetimliq, menggu inawetlik qurbanliqni hudagha sundi. andin u hudaning ong yenida olturup, 13 duxmenlirining oz ayighi astida tiz pukturuluxini kutmekte. 14 u muxu bir qurbanliq bilen ozini hudagha atighan kixilerni hudaning aldida menggu mukemmel qildi. 15 muqeddes yazmilarda hatirilengendek, muqeddes rohmu bu heqte bizge guwahliq beridu. u awwal mundaq deydu: 16 u kunlerdin keyin, ular bilen tuzidighan ehdem mundaq: qanunlirimni ularning qelbige salimen, eqlige quyimen. 17 andin, yene mundaq deydu: ularning gunahi we yamanliqlirini konglumde qayta saqlimaymen. 18 xunga, gunahlar kechurum qilinghaniken, yene gunahlar uchun qurbanliq qilixning hajiti qalmaydu. 19 xuning uchun, ey qerindaxlar, eysa mesihning qurbanliq qeni arqiliq erxtiki eng muqeddes jaygha yurikimiz toq halda kireleymiz. 20 chunki, eysa mesih oz tenining qurban boluxi arqiliq erxtiki ibadethana perdisidin otup, bizdin awwal u yerge kirgen bolup, u hayatliqqa yetekleydighan yengi bir yolni bizge echip berdi. 21 hudaning ailisige, yeni etiqachilar jamaetchilikige mesul bir bax rohaniyimiz bolghan iken, 22 mustehkem ixench we semimiy qelb bilen hudagha yeqinlixayli. chunki, dillirimiz eysa mesihning qenining sepilixi bilen wijdan azabidin halas bolghan we bedinimiz pakiz su bilen yuyulghandek paklanghan. 23 baxqilar aldida etirap qilghan umidimizde ikkilenmey ching turayli. chunki, wede berguchi huda ixenchliktur. 24 mehir-muhebbet korsitix we yahxi ix qilix uchun bir-birimizni qandaq righbetlenduruxni oylayli. 25 bezilerdek, etiqadchilar jamaetchilikide jem bolux we hudagha ibadet qilixtin bax tartmayli. eksiche, daim jem bolup, bir-birimizni ilhamlandurayli. bolupmu eysa mesihning qayta kelidighan kunining az qalghanliqini bilgenikenmiz, tehimu xundaq qilayli. 26 heqiqetni tonup turup, yenila qesten gunah otkuzuwersek, u chaghda gunahlar uchun sunulidighan baxqa bir qurbanliq yoqtur. 27 bizge qalidighini peqet soraq we huda bilen qarxilixidighanlarni ortep tugitidighan yalqunluq otni qorqunch ichide kutuxtur. 28 tewrat qanunigha hilapliq qilghan kixi ikki yaki u guwahchining ispati bolsila, kengchilik qilinmay olturuletti. 29 undaqta, bir kixi hudaning oghlini depsende qilsa, hudaning ehdisini kuchke ige qilghan we ozini paklighan qangha sel qarisa, ozige xepqet qilghan muqeddes rohni haqaret qilsa, tehimu eghir jazagha layiq bolmamdu?! 30 chunki, tewratta intiqam mening, jazasini ozum berimen we perwerdigar oz helqini soraqqa tartidu deguchining huda ikenlikini bilimiz. 31 menggu hayat huda teripidin jazagha tartilix nemidegen qorqunchluq-he! 32 huda qelbinglarni yorutqan axu kunlerni esinglarda tutunglar. xu waqitlarda, azas-oqubetlik kurexlerge berdaxliq berip, etiqadinglarda ching turdunglar. 33 bezide helqialem aldida haqaret we harlinixlargha uchridinglar. bezide ozunglargha ohxax muamilige uchrighanlar terepte turdunglar. 34 mehbus etiqadchilarning derdige ortaq boldunglar. mal- mulkunglar bulanghandimu, kelguside tehimu guzel, baqiy bayliqqa ige bolidighanliqinglarni bilgechke, huxalliq bilen qobul qildinglar. 35 xuning uchun, jasaritinglarni yoqatmanglar. bu jasaretning inami intayin zordur. 36 hudaning iradisi boyiche ix qilip, uning wede qilghanlirigha muyesser bolux uchun, sewr qilixinglargha toghra kelidu. 37 chunki, muqeddes yazmilarda huda mundaq degen: kelguchi pat yeqinda kelidu, kechikmeydu. 38 men heqqaniy degen adem, etiqadi bilen yaxaydu. eger u etiqadidin yansa, uningdin hursen bolmaymen. 39 biraq, biz etiqadidin yenip halak bolidighanlardin emes, belki etiqad qilip qutquzuluxqa erixidighanlardindurmiz.

11:1 etiqad hudaning wedisige baghlanghan umidning emelge axidighanliqigha bolghan ixench, korunmeydighan mewjutluqqa bolghan qayilliqtur. 2 ejdadlirimiz mana muxundaq etiqad bilen hudaning mahtixigha sazawer bolghan. 3 biz etiqad arqiliq kainatning hudaning emri bilen yaritilghanliqini, biz koreleydighan mewjudatlarning korgili bolidighandin berpa bolmighanliqini chuxineleymiz. 4 habilning qabilningkidinmu yahxi bir qurbanliqni hudagha atixi etiqadi wejidin boldi. habilning etiqadi wejidin, huda uni heqqaniy adem dep jakarlidi we uning atighanlirini qobul qildi. habil gerche olgen bolsimu, etiqadi bilen yenila bizge sozlewatqandek turmaqta. 5 etiqadi wejidin, hanuh olmey turupla erxke koturuldi. hechkim uni tapalmidi, chunki huda uni oz yenigha elip ketkenidi. erxke koturuluxtin ilgiri, uning hudani hursen qilghan adem ikenliki jakarlanghanidi. 6 demek, etiqad bolmay turup, hudani hursen qilix mumkin emes. chunki, hudaning aldigha kelidighan kixi uning bar ikenlikige we uni izdigenlerge izdex ejrini qayturidighanliqigha ixinixi kerek. 7 etiqadi wejidin, nuh peyghember tehi korulup baqimghan weqeler heqqide huda teripidin agahlandurulghanda, hudaning sozige itaet qilip, putun ailisidikilerni qutquzux uchun bir keme yasidi. hemde etiqadi arqiliq dunyadiki ademlerning qilmixlirining jazalinixqa layiq ikenlikini korsitip berdi. etiqadi wejidin, u huda teripidin heqqaniy adem dep jakarlandi. 8 etiqadi wejidin, ibrahim huda uninggha bermekchi bolghan zemingha chaqirilghanda, u hudagha itaet qilip, qeyerge baridighanliqini bilmey turup yolgha chiqti. 9 u wede qilinghan jaygha berip, bu yaqa yurtta chedirlarda turup, etiqadi bilen yaxidi. hudaning ibrahimgha qilghan wedisining mirashorliri bolghan ixaq we yaquplarmu xundaq chedirlarda turdi. 10 ibrahimning xundaq qilixidiki sewes, u huda teripidin layihilinip selinghan, uli mustehkem mengguluk xeherni kutkenidi. 11 gerche ibrahim yaxinip qalghan, ayali sare bolsa tughut yexidin otken bolsimu, ibrahimning etiqadi wejidin, huda uninggha perzent korux xeripini ata qildi. u ozige wede qilghan hudaning ixenchlik ikenlikini biletti. 12 buning bilen bir ademdin, bolupmu yexi bir yerge berip qalghan ademdin asmandiki yultuzlardek kop we dengiz sahilidiki qumdek sansiz ewladlar barliqqa keldi. 13 etiqadi bar bu kixiler huda wede qilghanlargha muyesser bolmay turupla alemdin otti. biraq, ular hayat waqtida etiqadi bilen yiraqni korup, bu wedilerning kelguside emelge exixini hursenlik bilen kutken we ozlirining yer yuzide yaqa yurtluq we musapir ikenlikini etirap qilixqanidi. 14 ularning bundaq etirap qilixi ozliri tewe bolghan makangha texna boluwatqanliqini ipadiligenliktur. 15 ular oz yurtini seghinghan bolsa, qaytip ketix pursiti bolghan bolatti. 16 lekin, ular tehimu yahxisigha, yeni erxtiki makanigha telpundi. xuning uchun, huda ularning hudasi dep atilixtin nomus qilmaydu. hudaning erxte ular uchun bir xeher hazirlighanliqining ozi buning ispatidur. 17-18 ibrahim huda teripidin sinalghinida, etiqadi wejidin oghli ixaqni qurbanliq supitide hudagha atidi. gerche huda uninggha, men sanga wede qilghan ewladliring ixaqtin kelip chiqidu degen bolsimu, u yenila birdinbir oghlini qurban qilixqa teyyar idi. 19 ibrahim ixaq olgen teqdirdimu, hudaning uni tirildureleydighanliqigha ixendi. mundaqche eytqanda, ibrahimgha nisbeten huda ixaqni olumdin tirildurup, qayturup berdi. 20 etiqadi wejidin, ixaq oghulliri yaqup bilen esawning kelgusi uchun heyrlik dua qildi. 21 etiqadi wejidin, yaqup alemdin otux aldida yusupning ikki oghli uchun heyrlik dua qilip, hasisigha tayinip turup hudagha sejde qildi. 22 etiqadi wejidin, yusup sekratqa chuxup qalghanda, israillarning misirdin chiqip ketidighanliqini aldin eytti hemde ketixide ozining ustihanlirinimu elip ketixni tapilidi. 23 etiqadi wejidin, musa peyghember tughulghanda, uning ata-anisi uni u ay yoxurdi. chunki, ular musaning adettiki bala emes ikenlikini kordi, padixahning permanidinmu qorqmidi. 24 etiqadi wejidin, musa peyghember chong bolghandin keyin, misir padixahining qizining oghli bolux salahiyitini ret qildi. 25 u gunahliq ixlarni qilixtin kelidighan waqitliq huxalliqtin behrimen boluxning ornigha, hudaning helqi bilen bille azas chekixni tallidi. 26 u huda ewetixke wede qilghan qutquzghuchi mesih uchun harlinixni, misirning hezinisidiki bayliqqa ige boluxtinmu ewzel bildi. chunki, u erxtiki inamni kutuwatatti. 27 etiqadi wejidin, u misirdin ayrildi. chunki, u kozge korunmeydighan hudani korup turghandek uninggha ixinip, padixahning ghezipidinmu qorqmay, oz yoligha mengiwerdi. 28 etiqadi wejidin, u hudaning emri boyiche israillargha otup ketix kechisining tamiqini teyyarlax we boghuzlanghan qurbanliqlarning qenini ixik kexeklirige surkexni buyrudi. uning bundaq qilixi jan alghuchi perixtining israillarning tunji tughulghanlirigha tegmesliki uchun idi. 29 etiqadi wejidin, israillar qizil dengizdin quruqluqta mangghandek mengip otti. biraq, ularni qoghlap kelgen misirliqlar uxbu dengizdin otmekchi bolghanda, su ularni gherq qildi. 30 etiqadi wejidin, israillar yette kun eriha xeher sepilini aylanghandin keyin, sepil oruldi. 31 etiqadi wejidin, pahixe ayal rahas israil charlighuchilirini dostlarche kutuwalghachqa, hudagha itaet qilmighan oz xehiridikiler bilen birlikte olturulmidi. 32 yene neme dey? gidon, baraq, ximxon, yightah, dawut, samuil we baxqa peyghemberler toghrisida eytip kelsem waqit yetmeydu. 33 ular etiqadi bilen etrapidiki dletlerni boysundurdi, adilliq bilen dlet baxqurdi, huda wede qilghanlargha erixti, xirlar ustidin ghalib keldi, 34 dehxetlik otni ochurdi, qilichtin qechip qutuldi, ajizliqtin kucheydi, jenglerde baturluq korsetti, duxmen qoxunlirini meghlup qildi. 35 etiqadi wejidin, bezi ayallar olup ketken uruq-tughqanlirini olumdin qayturuwaldi. bezi kixiler bolsa kelguside olumdin tirilip tehimu yahxi bir hayatliqqa erixix uchun, iskenjilerge berdaxliq berip oluxke razi boldiki, etiqadidin waz kechip zindandin azad boluxni halimidi. 36 yene beziler meshirilerge uchrap qamchilandi, beziler hetta kixenlinip zindangha taxlandi, 37 chalma-kesek qilip olturuldi, here bilen herilinip parchilandi, qilichlinip olturuldi, qoy-ochke terilirini yepincha qilghan halda sersan bolup yurdi, namratliqta yaxidi, ziyankexliklerge uchridi, horlandi. 38 chollerde we taghlarda sergerdan bolup, ongkurlerde we gemilerde yoxurunup yurdi. ular bu dunyagha zaye ketkenidi. 39 ularning hemmisi etiqadi bilen hudani hursen qilghan bolsimu, ularning ichide birersimu hayat waqtida huda wede qilghanlarning hemmisige toluq erixkini yoq. 40 chunki, hudaning tehimu yahxi bir pilani boyiche bizmu huda teripidin kamaletke yetkuzulidighanlarning ichide bolghachqa, ular biz bilen bille hudaning kamaletke yetkuzux wedisige erixidu.

12:1 bizge etiqad bilen yaxaxning neme ikenlikini korsetken axu kixiler huddi guwahchilardek etrapimizda bolghaniken, bizge tosqunluq qilidighan her hil ixlardin we bizni chirmiwalghan gunahlardin qol uzup, aldimizdiki musapini chidamliq bilen besip oteyli. 2 kozimiz etiqadimizning asaschisi we mukemmellexturguchisi bolghan eysa mesihte bolsun. u ozini kutken huxalliq uchun, kresttiki azabqa berdaxliq berdi hem bundaq haqaretlik olturuluxke pisent qilmidi. xuningdin buyan, u hudaning tehtining ong teripide olturmaqta. 3 rohinglar chuxup, jasaritinglarni yoqatmasliqinglar uchun, eysa mesihning gunahkarlarning xunche horlaxlirigha qandaq berdaxliq bergenlikini oylap korunglar. 4 gunahqa qarxi kurixinglarda tehi qan aqquzux derijisige berip yetmidinglar. 5 hudaning silerni oz perzentlirim dep ilhamlanduridighan muqeddes yazmilardiki munu sozlirini untudunglarmu? perzentim, perwerdigarning terbiyisige sel qarima, eyiblixidin rohsizlanma, 6 chunki, perwerdigar soygenlirige terbiye beridu, perzentim dep qobul qilghanlarni chiwiqlaydu. 7 azas chekkininglarni hudaning terbiyisi dep bilip, uninggha berdaxliq beringlar. chunki, silerning terbiye elixinglarning ozi hudaning silerni perzentim dep muamile qilidighanliqini korsitidu. qaysi perzent atisi teripidin terbiyilenmisun? 8 xuning uchun, hudaning perzentlirining hemmisi huda teripidin terbiyilinidu. eger hudaning perzentliri alidighan terbiyidin mehrum bolsanglar, heqiqiy perzentke emes, belki ata terbiyisi kormigen haramdin bolghan perzentke ohxap qalisiler. 9 yer-yuzidiki atimizning terbiyisini qobul qilip, ularni hormetlep kelduq. xundaq iken, erxtiki atimizgha tehimu itaet qilip, yaxiximiz kerek emesmu? 10 yer-yuzidiki atimiz bizni peqet ozi muwapiq korgen yol boyiche waqitliq terbiyileydu. lekin, hudaning terbiyisi hemixe bizning paydimiz uchundur. u bizni oz pakliqidin behrimen qilix uchun terbiyileydu. 11 qattiq terbiye bilen tuzitilgen adem tuzitix berilgen waqitning ozide huxal bolmaydu, kongli buzulidu. biraq, keyin u bundaq tuzitix bilen tawlinip, amanliq we heqqaniyliq yolida mangidu. 12 xuning uchun, talghan qolunglargha medet berip, pukulgen tizinglarni ruslanglar. 13 silerge egexken aqsaqlarning yiqilip chuxmesliki uchun mangghan yolunglar tuz bolsun. buning bilen siler ularning xipa tepixigha yardem bereleysiler. 14 kixiler bilen inaq otuxke we pak yaxaxqa tirixinglar. chunki, pak yaximighan kixi rebke yeqinlixalmaydu. 15 diqqet qilinglarki, hechkim hudaning mehir-xepqitidin mehrum qalmisun. silerge ziyan yetkuzidighan we kopchilikni zeherleydighan, adawetning giyahi aranglarda yiltiz tartmisun. 16 hechkim jinsiy ehlaqsizliq qilmisun yaki tunji oghulluq miras hoquqini bir wah tamaqqa satqan esawgha ohxax, hudagha bihormetlik qilmisun. 17 silerge melumki, esaw keyin atisining heyrlik duasini elixni oylisimu, ret qilindi. u puxayman qilip, dua elix uchun hetta koz yaxlirini eqitip yalwurghan bolsimu, kechikkenidi. 18 siler israillar tewrat qanunini qobul qilghan, qol bilen tutqili bolidighan, yalqunlap ot yenip turuwatqan hemde qara bulut, qarangghuluq, qara boran qaplighan sinay teghigha kelmidinglar. 19 u jayda chaqiriq kaniyining sadasi bilen sozligen awazni anglighanlar: bundaq sozler emdi bizge eytilmisiken! dep hudagha yalwurghanidi. 20 chunki, eger bu taghqa hetta birer haywan yeqin kelsimu, chalma-kesek qilip olturulsun degen emr ulargha nahayiti eghir kelgenidi. 21 u korunux xundaq qorqunchluq idiki, hetta musa peyghembermu: bek qorqup titrep kettim degenidi. 22 siler sion teghigha, yeni menggu hayat hudagha teelluq erxtiki yerusalemgha keldinglar. u heyt-merike huxalliqigha chomgen on minglighan perixtiler yighilghan, 23 isimliri erxte yezilghan tunji tughulghanlar jem bolidighan, putun insanlarning soraqchisi huda bar bolghan, kamaletke yetkuzulgen heqqaniy kixilerning rohliri mewjut bolghan, 24 yengi ehdining wasitichisi eysa mesih hem uning sepilgen qeni bolghan jaydur. bu sepilgen qan habilning qenidek intiqam dep horkirep yighlaxning ornigha, gunahlarni kechurdum, dep kapalet beridu. 25 silerge bularni eytqan hudadin yuz orumeslikke diqqet qilinglar. chunki, bu alemde ozlirini agahlandurghuchi musa peyghemberni ret qilghan israillar bundaq qilixning jazasidin qutulalmighan yerde, erxtiki bizni agahlandurghuchini ret qilsaq, u jazadin biz qandaqmu qutulalaymiz!? 26 huda sinay teghidin sozligende, uning awazi zeminni zilzilige kelturgenidi. lekin, emdi u: yene bir qetim zeminnila emes, asmannimu zilzilige kelturimen dep wede qildi. 27 yene bir qetim degen bu soz zilzilige kelturulidighanlarning, yeni yaritilghan nersilerning zilzile bilen yoqitilip, zilzilige kelturulmeydighanlarning menggu saqlinixidin ibaret menini bilduridu. 28 xuning uchun, zilzilige kelturulmeydighan bir padixahliqqa muyesser bolghinimizdin minnetdar bolup, hudani hursen qilidighan hormet we eyminix bilen hudagha ibadet qilayli. 29 chunki, hudayimiz hemmini halak qilalaydighan otqa ohxaydu.

13:1 bir-biringlargha hemixe qerindaxlarche mehir-muhebbet korsitinglar. 2 natonux kixilerge mehmandost boluxni untumanglar. chunki, beziler mehmandostluq bilen bilmestin perixtilerni mehman qilghan. 3 zindangha taxlanghan etiqadchilarni ular bilen bille zindanda turghandek yad etip, yardem qilinglar. horlanghanlarni huddi ozunglarmu horlanghandek hes qilip, yad etip turunglar. 4 hemme adem nikahqa hormet qilsun. er-hotun bir-birige sadiq bolsun. chunki, huda nikahsiz jinsiy munasiwette bolghanlar we jorisigha sadiq bolmighanlardin hesas alidu. 5 ozunglarni mal-dunyagha urmanglar. barigha qanaet qilinglar. tewratta huda mundaq degen: sendin esla ayrilmaymen, seni esla taxlimaymen. 6 xunga, zeburda yezilghandek yureklik eytalaymizki: qorqmaymen, rebbim yardemchimdur. kixiler meni neme qilalisun? 7 hudaning sozini silerge yetkuzgen yetekchilerni esinglarda tutunglar. ularning hayatining neqeder yahxi mewilerni bergenlikini eslep, ularning etiqadidin ulge elinglar. 8 eysa mesih tunugun, bugun we menggu ozgermeydu. 9 xuning uchun, her hil gheyriy telimlerning azduruxigha berilip, tuyuq yolgha kirip qalmanglar. ozunglarni yemeklikler toghrisidiki qaidilerge riaye qilix bilen emes, hudaning mehir-xepqiti bilen mustehkemlenglar. chunki, bundaq qaidilerge riaye qilixning hechqandaq qimmiti yoqtur. 10 bizlerning xundaq bir qurbanliq supimiz barki, biz uningdiki gunahlarning bedili uchun atalghan qurbanliqtin behrimen bolalaymiz. eyni chaghda ibadet chedirida hizmette bolghan rohaniylar bolsa gunahlarning bedili uchun atalghan qurbanliqlardin behrimen bolalmaytti. 11 bu gunahlarni kechurum qilixning kapaliti supitide olturulgen haywanlarning qeni bax rohaniy teripidin eng muqeddes jaygha elip kiriletti, teni bolsa qarargahning sirtida koyduruletti. 12 xunga, eysa mesihmu oz qeni bilen helqni pak qilip, hudagha atax uchun, xeher derwazisining sirtida azas chekip oldi. 13 xundaq iken, bizmu qarargahning sirtigha chiqip, uning yenigha berip, u haqaretlerge uchrighinida berdaxliq berginidek, bizmu haqaretlerge berdaxliq bereyli. 14 yer-yuzide menggu mewjut bolidighan xehirimiz yoq. biz kelgusidiki xeherge intilmektimiz. 15 xu wejidin, hemixe eysa mesih arqiliq hudagha medhiyilirimizni qurbanliq supitide atayli, yeni oz aghzimiz bilen uning namini etirap qilayli. 16 yahxiliq qilixni we baxqilarni ozimizde bar bolghandin teng behrimen qilixni untumayli. chunki, huda bundaq qurbanliqlardin hursen bolidu. 17 yetekchiliringlargha boysununglar. ularning sozini anglanglar. chunki, ular oz hizmitidin hudagha hesas bergechke, hemixe silerge agah bolup turidu. ularning hizmitining ghem-endixe bilen emes, huxal-huramliq bilen elip berilixi uchun, ularning gepige kiringlar. 18 biz uchun dua qilip turunglar. wijdanimizning pak ikenlikige ixinimiz, her jehette toghra yolda mengixni umid qilimiz. 19 yeninglargha pat arida qaytip berixim uchun, dua qilixinglarni alahide otunimen. 20 amanliq berguchi, yeni mengguluk ehdining qeni arqiliq qoy padisining katta qoychisi bolghan rebbimiz eysani olumdin tirildurgen huda, 21 silerni siler ehtiyaj bolghan barliq yahxi nersiler bilen teminlep, oz iradisining ijrachiliri qilghay! ebedilebed xan- xerepke layiq bolghan eysa mesih arqiliq silerni ozini hursen qilidighan ixlarni qilixqa yetekligey, amin! 22 qerindaxlirim, silerdin otunimenki, bu qisqighina hettiki nesihetlirimni razimenlik bilen qobul qilghaysiler. 23 qerindiximiz timotiyning zindandin qoyup berilgenlikidin hewerdar bolghaysiler. yeqinda yenimgha kelip qalsa, uning bilen bille silerni yoqlap barimen. 24 barliq yetekchiliringlar we baxqa etiqadchilargha salam eytqaysiler. italiyidin kelgen qerindaxlar silerge salam yollidi. 25 hudaning mehir-xepqiti hemminglargha yar bolghay!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE