1:1 hudaning oghli eysa mesih toghrisidiki hux hewer mundaq baxlinidu: 2 yexaya peyghemberning yazmisida hudaning munu sozliri hatirilengen: mana, aldingda elchimni ewetimen. u sening yolungni aldinala teyyarlaydu. 3 u bolsa: bayawanda: dilinglarni rebbimizning kelixige teyyar qilinglar! uning yollirini tuz qilinglar! dep towlaydighan kixidur. 4 derweqe, chomuldurguchi yehya chol-bayawanda peyda bolup, kixilerge: yaman yolliringlardin yenip, towa qilinglar! towa qilghanliqinglarni bildurux uchun chomulduruxni qobul qilinglar. xundaq qilghanda, huda silerni kechurum qilidu! dep jakarlidi. 5 kixiler yerusalem xehiridin, jumlidin putun yehudiye olkisidin uning aldigha kelixip, gunahlirini iqrar qilixti we uning ozlirini iordan deryasida chomulduruxini qobul qilixti. 6 yehya peyghember toge yungidin kiyim kiygen, belige kon tasma baghlighanidi. yeydighini cheketke bilen yawa here hesili idi. 7 u mundaq dep jakarlaytti: mendin keyin tehimu qudretlik biri kelidu. men hetta engixip uning ayighining yiplirini yexixkimu layiq emesmen! 8 men silerni sughila chomuldurimen, lekin u silerni muqeddes rohqa chomulduridu. 9 xu kunlerde, hezriti eysa jeliliye olkisining nasire xehiridin kelip, yehya peyghember teripidin iordan deryasida chomulduruldi. 10 u sudin chiqipla, asmanning yerilip, muqeddes rohning kepter halitide asmandin chuxup, oz ustige qonuwatqanliqini kordi. 11 andin, erxtin hudaning: sen mening soyumluk oghlum, men sendin hursenmen! degen awazi anglandi. 12 muqeddes roh hezriti eysani xuan chol-bayawangha elip keldi. 13 u cholde qiriq kun turup, xeytan teripidin sinaldi. u yawayi haywanatlar yaxaydighan yerde bolghan xu jeryanda, perixtiler uning hizmitide boldi. 14 yehya peyghember tutqun qilinghandin keyin, hezriti eysa jeliliye olkisining herqaysi jaylirigha berip: 15 waqit-saet yetip keldi. hudaning padixahliqi namayan bolux aldida turidu! xunga, towa qilinglar, hux hewerge ixininglar! dep, hudaning hux hewirini jakarlaxqa baxlidi. 16 bir kuni, hezriti eysa jeliliye koli boyida ketiwetip, simun bilen inisi enderni kordi. ular beliqchi bolup, kolge tor seliwatatti. 17 hezriti eysa ulargha: manga egixinglar, men silerni beliq tutuxning ornigha, manga adem tutidighan qilimen, dedi. 18 ular xuan beliq torlirini taxlap, hezriti eysa bilen mangdi. 19 kol boyida biraz mangghandin keyin, hezriti eysa zebediyning oghulliri yaqup bilen yuhannani kordi. ular kemide torlirini ongxawatatti. 20 hezriti eysa derhal ularni xagirtliqqa chaqirdi. ular atisi zebediyni medikarlar bilen bille kemide qaldurup, ozliri hezriti eysa bilen mangdi. 21 ular kepernahum xehirige kirdi. dem elix kuni hezriti eysa ibadethanigha kirip, telim berixke baxlidi. 22 halayiq uning telimlirige heyran qelixti. chunki, uning telimliri nopuzluq idi, tewrat ustazliriningkige ohximaytti. 23 ibadethanida jin chaplaxqan bir kixi bar idi. del xu chaghda, u: 24 ey nasirelik eysa, biz bilen karing bolmisun! bizni yoqatmaqchimusen? men sening kimlikingni bilimen. huda ewetken muqeddes bolghuchisen! dep towlap ketti. 25 hezriti eysa uni sozlitiwatqan jingha buyruq qilip: aghzingni yum, bu ademning tenidin chiq! dedi. 26 jin heliqi ademning bedinini qattiq tartixturdi we peryad koturginiche uning tenidin chiqip ketti. 27 buningdin heyran bolghan kopchilik bir-birige: bu qandaq ix? yipyengi bir telimghu! u derweqe jinlargha buyruq qilix hoquqigha ige iken! ularmu uning sozige boysunidiken, deyixti. 28 buning bilen, hezriti eysa toghrisidiki hewerler tezlikte putun jeliliye olkisige tarqaldi. 29 hezriti eysa ibadethanidin chiqipla, simun we ender bilen bille ularning oyige bardi. yaqup we yuhannamu ular bilen birge bardi. 30 simunning qeynanisi qizitma ichide yatatti. uning ehwali hezriti eysagha derhal melum qilindi. 31 hezriti eysa bimarning qexigha kirip, qolidin tutup yolep, ore turghuzdi. ayalning qizitmisi derhal yenip, ularni kutuxke baxlidi. 32 kechqurun kun patqanda, kixiler barliq bimarlarni we jin chaplaxqanlarni hezriti eysaning aldigha elip kelixti. 33 putun xeherdikiler ixik aldigha toplaxqanidi. 34 hezriti eysa her hil kesellerge giriptar bolghan nurghun kixilerni saqaytti. nurghun kixilerning tenidiki jinlarni heydep, jinlarning ozi heqqide eghiz echixigha yol qoymidi. chunki, jinlar hezriti eysaning kim ikenlikini bilixetti. 35 etisi etigen tang tehi suzulmestinla, hezriti eysa ornidin turup, xeher sirtidiki hilwet bir yerge berip dua- tilawet qildi. 36 simun bilen uning hemrahliri hezriti eysani izdep chiqip, 37 uni tapqanda: hemmeylen sizni izdixiwatidu! deyixti. 38 biraq, hezriti eysa ulargha: yeqin etraptiki yezilarghimu barmisaq bolmaydu. u yerdimu hudaning sozini yetkuzuxum kerek. chunki, men muxu ix bilen keldim, dedi. 39 xundaq qilip, hezriti eysa jeliliye olkisining hemme yerige berip, ibadethanilarda telim berdi hemde kixilerning tenidiki jinlarni heydidi. 40 mahaw kesilige giriptar bolghan bir kixi hezriti eysaning aldigha kelip, tizlinip turup: teqsir, eger halisingiz, meni kesilimdin saqaytip pak qilghaysiz! dep yalwurdi. 41 ichi aghrighan hezriti eysa qolini uninggha tegkuzup turup: halaymen, pak bolghin! dewidi, 42 u adem xuan mahaw kesilidin saqiyip, pakpakiz boldi. 43-44 hezriti eysa uninggha: hazir bu ixni hechkimge tinma, lekin udul merkiziy ibadethanigha berip, rohaniygha ozungning saqayghanliqingni korset. andin, buni baxqilargha ispatlax uchun, musa peyghemberning emri boyiche mahaw kesilidin saqayghanlar qilixqa tegixlik qurbanliqni qil, dep, uni qattiq agahlandurup yolgha saldi. 45 biraq, u adem chiqip, bu ixni hemme yerge yeyiwetti. netijide, halayiqning ozining etrapigha topliniwalmasliqi uchun, hezriti eysa hechqandaq xeherge axkara baralmay, xeher sirtidiki hilwet jaylarda turuxqa mejbur boldi. xundaqtimu, her yerdin kelgen helq uni yenila izdep turdi.

2:1 birnechche kundin keyin, hezriti eysa kepernahumdiki burun turghan oyge yene keldi. uning kelgenliki toghrisidiki hewer tarqilix bilenla, 2 u yerge xunchilik kop adem yighildiki, hetta ixik aldidimu put tiqqudek yer qalmighanidi. hezriti eysa ulargha hudaning sozini yetkuzuwatatti. 3 xu esnada, uning yenigha pale bir ademni tot kixi koturup elip keldi. 4 ular ademning toliliqidin hezriti eysaning yenigha baralmay, u telim beriwatqan oyning ogzisini texip, bimarni yatqan orun-korpisi bilen hezriti eysaning aldigha chuxurdi. 5 ularning ixenchini korgen hezriti eysa heliqi palechke: oghlum, sening gunahliring kechurum qilindi, dedi. 6 u yerde olturghan bezi tewrat ustazliri konglide: 7 bu adem neme uchun mundaq deydu? bu kupurluqqu! hudadin baxqa hechkimning gunahlarni kechurum qilix hoquqi yoqqu! deyixti. 8 ularning neme oylawatqanliqini xuan bilgen hezriti eysa ulargha mundaq dedi: siler buni neme uchun kupurluq deysiler? 9 gunahliring kechurum qilindi! deyix asanmu yaki ornungdin tur, orun- korpengni yighixturup mang! deyixmu? elwette, eytmaq asan, qilmaq tes. 10 emma, hazir insanoghlining yer yuzide gunahlarni kechurum qilix hoquqigha ige ikenlikini ispatlap berey, dedi. andin, pale keselge: 11 ornungdin tur, orun-korpengni yighixturup oyungge qayt! dep buyrudi. 12 heliqi adem ornidin des turup, orun- korpisini yighixturdi we hemmeylenning koz aldida oydin chiqip ketti. heyran qalghan halayiq hudani medhiyilixip: bundaq ixni ezeldin korup baqmighaniduq, deyixti. 13 hezriti eysa yene kol boyigha qarap mangdi. nurghun kixiler uning etrapigha toplixiwaldi. hezriti eysa ulargha telim berdi. 14 hezriti eysa yoldin otup ketiwetip, baj yighidighan jayda olturghan alghayning oghli lawiyni korup, uninggha: manga egexkin, dedi. lawiy ornidin turup, uninggha egexti. 15 keyin, hezriti eysa lawiyning oyide mehmandarchiliqta boluwatqanda, teklip qilinghan nurghun bajgirlar we xulardek gunahkar dep qaralghan bir qisim kixilermu hezriti eysa we uning xagirtliri bilen hemdastihan boldi. hezriti eysagha egexkenler ichide gunahkar dep qaralghan bundaq kixiler heli kop idi. 16 perisiy diniy eqimidiki bezi tewrat ustazliri uning gunahkar dep qaralghanlar we bajgirlar bilen bir dastihanda olturghanliqini korup, xagirtlirigha: uning bajgir we gunahkarlar bilen bir dastihanda olturghini qandaq gep?! deyixti. 17 buni anglighan hezriti eysa ulargha: saghlam adem emes, belki kesel adem tewipqa mohtajdur. men ozlirini durus hesablaydighanlarni emes, belki ozlirining gunahlirini tonuydighanlarni chaqirghili keldim, dedi. 18 yehya peyghemberning xagirtliri bilen perisiyler roza tutatti. bezi kixiler hezriti eysaning aldigha kelip: yehya peyghemberning xagirtliri we perisiyler roza tutidu, sizning xagirtliringiz nemixqa tutmaydu? dep soraxti. 19 hezriti eysa jawaben mundaq dedi: toyi boluwatqan yigit tehi toy ziyapitide turghan chaghda, mehmanlar hesret chekiwatqan ademlerdek roza tutsa qandaq bolghini?! elwette bolmaydu! 20 emma, yigitning ulardin elip ketilidighan kuni kelidu, ene xu chaghda ular qayghu-hesret chekkinidin roza tutidu. 21 hechkim kona konglekke kirixip ketidighan yengi rehttin yamaq salmaydu. undaq qilsa, kiyim yuyulghanda yengi yamaq kirixip, kiyimni yirtip taxlaydu. netijide, yirtiq tehimu yoghinap ketidu. 22 xuningdek, hechkim yengi xarabni kona tulumgha qachilimaydu. eger undaq qilsa, yengi xarabning kopuxi bilen tulum yerilidu-de, xarabmu, tulummu kardin chiqidu. xuning uchun, yengi xarabni yengi tulumgha qachilax kerek. 23 bir dem elix kuni, hezriti eysa bughdayliqtin otup ketiwatatti. bille ketiwatqan xagirtliri baxaqlarni uzuwelip, yeyixke baxlidi. 24 perisiyler hezriti eysagha: xagirtliringiz nemixqa dem elix kuni cheklengen ixni qilidu, deyixti. 25 hezriti eysa ulargha: padixah dawut we uning hemrahlirining a we mohtajliqta qalghanda qandaq qilghanliqini muqeddes yazmilardin oqumighanmu? 26 bax rohaniy awiyatarning waqtida, padixah dawut ibadethanidiki muqeddes jaygha kirip, hudagha atalghan nanlarni rohaniydin sorap yegen hem hemrahlirighimu bergen. halbuki, bu nanlarni rohaniylardin baxqa herqandaq kixining yeyixi tewrat qanunigha hilap idi, dedi. 27 hezriti eysa ulargha yene: insan dem elix kuni uchun emes, dem elix kuni insan uchun yaritildi. 28 xuning uchun, men insanoghli dem elix kuniningmu igisidurmen, dedi.

3:1 hezriti eysa yene ibadethanigha kirdi. ibadethanida bir qoli qurup ketken bir adem bar idi. 2 beziler hezriti eysaning ustidin erz qilix uchun bahane izdex meqsitide uning dem elix kunimu kesel saqaytidighan-saqaytmaydighanliqini paylap yuruxetti. 3 hezriti eysa qoli qurup ketken keselge: ornungdin turup, aldigha chiq! dedi. 4 andin, ibadethanidikilerdin: qandaq qilix tewrat qanunigha uyghun? dem elix kuni yahxiliq qilixmu yaki yamanliq qilixmu? janni qutquzuxmu yaki halak qilixmu? dep soridi. ular zuwan suruxmidi. 5 hezriti eysa etrapidikilerge ghezep bilen koz yugurtti. ularning tersaliqi uni echindurghanidi. andin keyin, u heliqi keselge: qolungni uzat! dedi. u adem qolini uzitixi bilenla qoli eslige keldi. 6 buning bilen, perisiyler taxqirigha chiqip, hezriti eysani qandaq jayliwetix heqqide hirod padixahning terepdarliri bilen meslihetlixixke baxlidi. 7 hezriti eysa xagirtliri bilen bille u yerdin ayrilip kol boyigha ketti, jeliliye olkisidin nurghun halayiq uninggha egixip bardi. 8 uning qilghan ixlirini anglighan yene nurghun halayiq yerusalem xehiri, putun yehudiye olkisi, idumeya olkisi, iordan deryasining qarxi teripi, tir we sidon xeherlirining etrapidiki jaylardin seldek eqip, uning aldigha kelixti. 9 hezriti eysa halayiqning arisida qistilip qalmasliq uchun, xagirtlirigha kichik bir keme teyyarlap qoyuxni buyrudi. 10 chunki, u nurghun bimarlarni saqaytqachqa, her hil keselliklerge giriptar bolghanlarning hemmisi uning uchisini siliwelix uchun qistixip kelixkenidi. 11 qachanla bolmisun, jin chaplixiwalghanlar hezriti eysani korse, uning ayighigha bax qoyup: sen hudaning oghlisen! dep warqirixatti. 12 lekin, hezriti eysa ulargha ozining kim ikenlikini axkarilimasliqni qattiq jekileytti. 13 hezriti eysa bir taghqa chiqip, ozi halighan kixilerni yenigha chaqirdi. chaqirilghanlar uning yenigha kelixti. 14 hezriti eysa ulardin on ikki kixini elchi dep atap, ularni ozi bilen bille bolux, hudaning sozini yetkuzux 15 we jinlarni heydex hoquqigha ige qilix uchun tallidi. 16 bu on ikki kixi: simun hezriti eysa uni petrus depmu atighan, 17 zebediyning oghli yaqup we uning qerindixi yuhanna, hezriti eysa ularni beni regex, yeni guldurmama oghulliri depmu atighan, 18 ender, filip, bartolomay, metta, tomas, halpayning oghli yaqup, taday, wetenperwer dep atalghan simun 19 we hezriti eysagha satqunluq qilidighan yehuda ixqariyotlardin ibaret. 20 hezriti eysa oyge qaytip kelgendin keyin, u yerge yene xunche nurghun halayiq toplandiki, hezriti eysa bilen xagirtlirining ghizalinixqimu cholisi tegmidi. 21 hezriti eysaning ailisidikiler buni anglap, uni qayturup kelgili berixti. chunki, ular uni eqlidin eziptu dep oylaxqanidi. 22 yerusalemdin kelgen tewrat ustazliri bolsa: uninggha xeytan chaplixiwaptu, u jinlarni ularning baxliqi bolghan xeytangha tayinip heydeydiken deyixetti. 23 xuning uchun, hezriti eysa tewrat ustazlirini yenigha chaqirip, ulargha temsiller bilen mundaq dedi: xeytan xeytanni qandaqmu qoghlisun? 24 eger bir dlettikiler ikki guruhqa bolunup soquxsa, u dlet put tirep turalmaydu. 25 bir ailidikiler ozara jedel-majira qilixsa, u aile weyran boluxtin saqlinalmaydu. 26 xuninggha ohxax, xeytanmu oz-ozige qarxi chiqip, oz baxquruxida bolghan jinlar bilen soquxsa, umu put tirep turalmaydu, jezmen halak bolidu. 27 hechkim kuchtunggur ademning oyige kirip, uning melini bulap ketelmeydu. peqet xu kuchtunggur ademni baghliyalighanlarla uning oyini bulang-talang qilalaydu. 28 bilip qoyunglarki, insanlarning otkuzgen gunahi we qilghan kupurluqlirining hemmisini kechuruxke bolidu. 29 lekin, muqeddes rohqa kupurluq qilghan adem hergiz kechurum qilinmaydu, chunki u adem menggu kechurum qilinmaydighan gunah sadir qilghan bolidu. 30 hezriti eysa bu sozlerni bezilerning uninggha jin chaplixiptu deginige qarita eytqanidi. 31 xu chaghda, hezriti eysaning anisi bilen iniliri keldi. ular taxqirida turup, uni chaqirixqa adem kirguzdi. 32 hezriti eysaning etrapida olturghan jamaettin beziliri: aningiz, iniliringiz we singilliringiz sizni sirtta chaqiriwatidu, deyixti. 33 hezriti eysa buninggha jawaben: kimler mening anam we inilirim? dedi. 34 andin, u choriside olturghanlargha qarap mundaq dedi: mana bular mening anam we inilirim! 35 chunki, kim hudaning iradisige emel qilsa, xu mening aka-inim, acha-singlim we anamdur.

4:1 hezriti eysa yene kol boyida helqqe telim berixke baxlidi. uning etrapigha toplanghan halayiq intayin kop bolghachqa, u bir kemige chiqip olturdi. halayiq bolsa kol boyida turuxatti. 2 hezriti eysa ulargha temsil bilen nurghun hekmetlerni ogetti. u telimide mundaq dedi: 3 qulaq selinglar! bir dehqan uruq chachqili etizigha chiqiptu. 4 chachqan uruqlirining beziliri chighir yol ustige chuxuptu, quxlar kelip ularni yep ketiptu. 5 beziliri tupriqi kem taxliq yerlerge chuxuptu. topisi nepiz bolghanliqtin, tezla unup chiqiptu, 6 lekin chongqur yiltiz tartmighachqa, kun chiqix bilenla solixip qurup ketiptu. 7 beziliri tikenlerning arisigha chuxuptu, tikenler osup maysilarni besiwaptu. netijide, maysilar hosul berelmeptu. 8 beziliri bolsa munbet tupraqqa chuxuptu. ular unup chiqqandin keyin, osup chong bolup, yahxi hosul beriptu. ularning beziliri ottuz, beziliri atmix, yene beziliri bolsa yuz hesse hosul beriptu. 9 hezriti eysa yene mundaq dedi: bu sozlerni quliqinglarda ching tutunglar! 10 halayiq ketkendin keyin, hezriti eysaning on ikki xagirti bilen egexkuchiliri uningdin temsillerning menisini soraxti. 11 hezriti eysa ulargha mundaq dedi: hudaning padixahliqining siri silerning bilixinglargha berildi. lekin, padixahliqning sirtidikilerge hemme ix temsiller bilen uqturulidu. 12 buning bilen, hudaning munu sozliri emelge axuruldi: qilghanlirimgha qaraydu, qaraydu, menisini uqmaydu. sozlirimni anglaydu, anglaydu, chuxenmeydu. undaq bolmisidi, manga qaytatti, menmu ularni kechurum qilattim. 13 andin, hezriti eysa ulargha mundaq dedi: siler muxu temsilnimu chuxenmidinglarmu? undaqta, baxqa temsillerni qandaqmu chuxinisiler? 14 dehqan chachqan uruq hudaning sozidur. 15 chighir yolgha chuxken uruqlar mundaq ademlerge temsil qilinghan bolup, ular hudaning sozini anglighan haman xeytan kelip ularning qelbige chuxken sozni elip ketidu. 16 tupriqi kem taxliq yerlerge chuxken uruqlar mundaq kixilerge temsil qilinghan. ular hudaning sozini anglighan haman huxalliq bilen qobul qilidu. 17 halbuki, hudaning sozi ularda yiltiz tartmighachqa, ular uzungha berdaxliq berelmeydu. hudaning sozige ixengenlikidin qiyinchiliq yaki ziyankexlikke uchrisa, derhal huda yolidin chetnep ketidu. 18 yene bezi kixiler bolsa tikenlikke chuxken uruqlargha temsil qilinghan. 19 undaq kixilerning konglige bu dunyaning endixiliri, bayliqning eziqturuxi we baxqa nersilerge bolghan hewesler kiriwelip, hudaning sozini boghuwetidu-de, ular hosulsiz qalidu. 20 yene bezi kixiler munbet tupraqqa chuxken uruqlargha temsil qilinghan. ular hudaning sozini anglap, qobul qilidu. hudaning sozi ularda ottuz, atmix, hetta yuz hesse hosul beridu. 21 hezriti eysa ulargha yene mundaq dedi: kim chiraghni yeqip, uni das yaki kariwat astigha yoxurup qoyidu? u elwette chiraghni chiraghdan ustige qoymamdu? 22 herqandaq mehpiy ix axkarilanmay qalmaydu; yoxurun tutulghan herqandaq ix pax bolmay qalmaydu. 23 bu sozlerni quliqinglarda ching tutunglar! 24 anglighanliringlargha zehin qoyunglar! siler qanchiki kop zehin qoysanglar, silerge xunche kop chuxenche berilidu, hetta yetip axqudekmu berilidu. 25 chunki, kimde eqil-paraset bolsa, uninggha tehimu kop berilidu. lekin, kimde eqil-paraset bolmisa, uningda bar bolghinimu elip ketilidu. 26 keyin, hezriti eysa hundaq dedi: hudaning padixahliqi yene buninggha ohxaydu: dehqan tupraqqa uruq chachidu. 27 u kechisi uhlaydu, kunduzi turidu. uruq unup yetixidu. lekin, u dehqan qandaqsige bundaq bolghanliqini bilmeydu. 28 tupraq tebiiy halda hosul beridu. uruq awwal unidu, keyin bax chiqiridu, ahirda baxaqlar toluq dan tutidu. 29 dan pixip yetilgende, u aq salidu, chunki hosul yighix waqti kelgen dehqan derhal or bolidu. 30 hezriti eysa yene hundaq dedi: hudaning padixahliqini nemige ohxitay? qandaq bir tehsil bilen suretlep berey? 31 u goya bir tal qicha uruqigha ohxaydu. qicha uruqi putun uruqlarning ichide eng kichik bolsimu, 32 terilghandin keyin, herqandaq ziraettin egiz osup xundaq xahlayduki, quxlarhu uning sayiside uwulaydu. 33 hezriti eysa hudaning sozini buninggha ohxax nur tehsiller bilen jahaet chuxineligudek qilip chuxenduretti. 34 tehsil kelturhey turup hechqandaq telim berheytti. oz xagirtliri a hehmini chuxendurup beretti. 35 u kuni kechqurun, hezriti eysa xagirtlirigha: kolning u qetigha oteyli, dedi. 36 xagirtlar halayiqtin ayrilip, hezriti eysa olturghan kemige chuxup, uni elip yurup ketixti. ular bilen bille mangghan baxqa kemilermu bar idi. 37 qattiq boran chiqip, dolqunlar xundaq urdiki, kemige su toxay dep qalghanidi. 38 hezriti eysa kemining aya teripide yastuqqa bax qoyup uyqugha ketkenidi. xagirtlar uni oyghitip: ustaz, biz gherq bolux aldida turuwatsaq, karingiz yoqmu? deyixti. 39 hezriti eysa ornidin turup borangha buyruq qildi we dolqunlargha: tohta! tinchlan! dedi. buning bilen, boran tohtap, dolqun peslep, hemmisi tinchidi. 40 hezriti eysa xagirtlirigha: nemanche qorqisiler! tehiche ixenchinglar yoqmu? dedi. 41 ular bolsa qattiq qorqunch ichide bir-birige: bu adem zadi kimdu? hetta boran we dolqunlarmu uning gepini anglaydiken-he! dep ketixti.

5:1 ular kolning u qetidiki gerasaliqlar turidighan yerge bardi. 2 hezriti eysa kemidin chuxuxi bilenla, jin chaplaxqan bir adem gor qilinidighan ongkurlerning biridin chiqip, uning aldigha yugurdi. 3 u adem ongkurlerni makan tutqan bolup, hechkim uni hetta zenjir bilenmu baghlap qoyalmaytti. 4 birnechche qetim qolliri zenjirlinip, putlirigha kixenler selinghan bolsimu, zenjirlerni uzup, kixenlerni cheqiwetkenidi. hechkim uni boysunduralmighanidi. 5 keche- kunduz mazarliq we dalalarda warqirap-jarqirap yuretti. oz-ozini tax bilen urup yarilanduratti. 6 u hezriti eysani yiraqtin korup, yugurgen peti uning aldigha berip, yerge bax qoydi 7 we qattiq warqirap: ulu hudaning oghli eysa, iximgha arilaxma! huda aldida sendin otunup soraymenki, meni qiynima! dedi. 8 sewebi, hezriti eysa: hey jin, bu ademning tenidin chiq! dep buyrughanidi. 9 andin, hezriti eysa bu ademdin: isming neme? dep soridi. ismim minglighan, chunki sanimiz kop, dep jawas berdi bu ademni sozlitiwatqan jin 10 we hezriti eysadin ozlirini u zemindin chiqiriwetmeslikni telep qilip, kop otunup yalwurdi. 11 xu etraptiki ta baghrida chong bir top tongguz padisi ozuqlinip yuretti. 12 jinlar hezriti eysagha: bizni muxu tongguz padisigha heydiwetkin, ularning ichige kirip ketixke ijazet bergin, dep yalwuruxti. 13 hezriti eysaning ijaziti bilen jinlar chiqip, tongguzlarning tenige kirip ketti. ikki minggha yeqin tongguz patiparaq bolup, yugurgen peti tik yardin chuxup, kolge gherq boldi. 14 tongguz baqquchilar u yerdin qechip, xeher-yezilarda bu hewerni tarqatti. halayiqmu ehwalni korgili chiqixti. 15 ular hezriti eysaning yenigha kelginide, ilgiri minglighan jinlargha esir bolghan heliqi ademning kiyimlirini kiyip, es-hoxi jayida halda olturghinini korup, qorqup ketixti. 16 bu mojizini korgenler jin chaplaxqan ademning qutquzulghanliqi we tongguzlarning aqiwitini halayiqqa sozlep berdi. 17 buning bilen, helq hezriti eysaning ozlirining zeminidin chiqip ketixini telep qildi. 18 hezriti eysa kemige chiqiwatqanda, ilgiri jin chaplaxqan heliqi adem uninggha: menmu siz bilen bille ketey, dep yalwurdi. 19 lekin, hezriti eysa uninggha ruhset qilmay: uruq-tughqanliringning yenigha berip, ulargha rebbingning sanga neqeder chong ixlarni qilip bergenlikini we qanchilik mehir-xepqet korsetkenlikini yetkuzgin, dedi. 20 u adem qaytip berip, hezriti eysaning ozige qilip bergen chong ixlarni on xeher rayonida tarqitixqa baxlidi. buni anglighanlarning hemmisi heyran qelixti. 21 hezriti eysa keme bilen kolning u qetigha qaytqinida, nurghun halayiq kol boyida yene uning yenigha yighildi. 22-23 bu chaghda, melum bir ibadethanining yair isimlik bir mesuli keldi. u hezriti eysani korup ayighigha yiqilip: kichik qizim sekratqa chuxup qaldi. berip uninggha qolingizni tegkuzup qoysingiz, u saqiyip omur korse! dep yalwurdi. 24 hezriti eysa u adem bilen bille bardi. uning etrapigha olixiwalghan halayiqmu keynidin egixip mengixti. 25 topning ichide hun tewrex kesilige giriptar bolghinigha on ikki yil bolghan bir ayal bar idi. 26 u nurghun tewiplarning qolida kop azas chekip, bar-yoqini serp qilghan bolsimu, kesili yahxilanmaq tugul, tehimu eghirlixip ketkenidi. 27 bu ayalmu hezriti eysa heqqidiki gep-sozlerni anglighanidi. xuning uchun, halayiqning arisidin qistilip kelip, arqa tereptin uning chapinini silap qoydi. 28 chunki, u ichide hezriti eysaning chapinini tutsamla, choqum saqiyip ketimen dep oylighanidi. 29 hun xuan tohtap, ayal ozining kesel azabidin qutulghanliqini hes qildi. 30 del xu waqitta, hezriti eysa wujudidin qudritining chiqqanliqini sezdi. u halayiqning ichide keynige burulup: kiyimimni tutqan kim? dep soridi. 31 xagirtliri uninggha: opchoringizdiki halayiqning qistap keliwatqanliqini korup turuqluq, yene: meni tutqan kim? dep soraysizghu? deyixti. 32 biraq, hezriti eysa ozini tutqan kixini tepix uchun dawamliq etrapigha qaridi. 33 ozide neme ehwalning yuz bergenlikini sezgen ayalmu qorqqinidin titrigen halda hezriti eysaning aldigha kelip, ayighigha yiqildi we uninggha heqiqiy ehwalni eytti. 34 hezriti eysa uninggha: qizim, ixenching seni saqaytti! tinch-aman qayt. dawamliq salamet bol, dedi. 35 hezriti eysa bu sozni qiliwatqanda, ibadethana mesulining oyidin kixiler kelip, ibadethana mesuli yairgha: qizingiz jan uzdi. emdi ustazni aware qilixning hajiti yoqmikin, deyixti. 36 hezriti eysa bu sozlerge qarimay, ibadethana mesuligha: qorqmighin! ixenching bolsun, dedi. 37 xuning bilen, hezriti eysa petrus, yaqup we yaqupning inisi yuhannani elip yolgha chiqti. ulardin baxqa hechkimning ozi bilen bille berixigha ruhset qilmidi. 38 ular ibadethana mesulining oyi aldigha kelgende, hezriti eysa qattiq derd-peryad koturgen kixiler topini kordi. 39 hezriti eysa oyge kirip ulargha: nemixqa derd-peryad koturup yighlaysiler? bala olmidi, uhlap qaptu, dedi. 40 biraq, ular hezriti eysani meshire qilixti. hezriti eysa hemmeylenni taxqirigha chiqiriwetkendin keyin, balining ata-anisini we bille kelgen xagirtlirini elip, bala bar oyge kirdi. 41 u balining qolidin tartip, uninggha: talita kumi dedi. bu sozning menisi qizim sanga eytimenki, ornungdin tur degenlik idi. 42 on ikki yaxliq bu qiz xuan ornidin turup, mengixqa baxlidi. u yerdikiler bu ixqa intayin heyran boluxti. 43 hezriti eysa ulargha bu ixni hechkimge tinmasliqni qattiq tapilidi we ulargha qizning qorsiqigha birnerse berixni buyrudi.

6:1 hezriti eysa u yerdin ayrilip, oz yurtigha qaytti. xagirtlirimu uning bilen bille idi. 2 dem elix kuni, hezriti eysa ibadethanida telim berixke baxlidi. uning sozlirini anglighan jamaet heyran boluxup: bu adem bularni nedin ogengendu? uninggha bunchiwala eqil- parasetni kim bergendu? bu mojizilerni qandaq yaritidighandu? 3 u peqet addiy bir yaghachchighu? meryem uning anisi, yaqup, yose, yehuda we simun uning qerindaxliri emesmu? singilliri bu yerde oz ichimizdighu? deyixetti. xuning bilen, ular uni ret qildi. 4 hezriti eysa ulargha: peyghember oz yurti, oz uruq-tughqanliri arisida we oz oyide hormetke sazawer bolmaydu, dedi. 5 xunga, hezriti eysa u yerde birqanche bimarni ularning uchisigha qollirini tegkuzup saqaytqandin baxqa, hechqandaq mojize korsitixni toghra tapmidi. 6 u bu kixilerning etiqadsizliqidin heyran qaldi. hezriti eysaning on ikki elchini ewetixi keyin, hezriti eysa etraptiki yeza-kentlerni aylinip telim beriwatatti. 7 u on ikki xagirtini yenigha chaqirip, ulargha jinlarni heydex hoquqini berdi we helq arisigha ikki-ikkidin ewetti. 8 hem ulargha seperde yenigha hasidin baxqa nerse eliwalmasliq, ne nan, ne hurjun koturmeslik, pulmu seliwalmasliqni eytti. 9 putigha aya kiyixke ijazet berdi, biraq birer artuq konglek eliwalmasliqni buyrudi. 10 u yene: bir yurtqa barghininglarda, qaysi ailide qarxi elinsanglar, u yerdin ketkuche xu ailidila turunglar. 11 eger birer yerdiki kixiler silerni qarxi almisa we sozunglarni anglimisa, u yerdin ayrilghininglarda, ularni agahlandurux uchun ayighinglardiki topini qeqiwetinglar! dedi. 12 xundaq qilip, xagirtlar yolgha chiqip, kixilerni gunahlirigha towa qilixqa undidi. 13 ular nurghun jinlarni heydidi, nurghun bimarlargha zeytun yeghini surkep saqaytti. 14 hirod han hezriti eysa heqqidiki hemme ixlardin hewer tapti, chunki hezriti eysaning dangqi hemme yerge pur ketkenidi. beziler: bu adem olumdin tirilgen chomuldurguchi yehya bolsa kerek. uning pewquladde qudretlerge ige bolghanliqining sewebi ene xu deyixetti. 15 beziler: u ilyas peyghember dese, yene beziler: burunqi peyghemberlerdek bir peyghember bolsa kerek deyixetti. 16 bularni anglighan hirod han: men kallisini aldurghan yehya tiriliptu! dedi. 17-18 hirodning bundaq deyixining sewebi, u ogey akisi filipning ayali hirodiyeni tartiwalghanda, u ayalning telipi bilen yehyani tutqun qilip, zindangha taxlighanidi. chunki, yehya hirodqa: akangning ayalini tartiwelixing tewrat qanunigha hilaptur dep kelgenidi. 19 hirodiye xu wejidin yehya peyghemberge ochmenlik saqlap, uni olturuwetmekchi bolsimu, lekin emelge axuralmighanidi. 20 chunki, yehya peyghemberning durus we hudagha atalghan bir adem ikenlikini bilidighan hirod han uningdin qorqatti we uni muhapizet qilatti. hirod yehya peyghemberning sozlirini anglighan chaghlirida neme qilixni bilelmey qalatti. biraq, uning sozlirini yenila qiziqip anglaytti. 21 hirodiye kutken purset ahir yetip keldi. hirod ozining tughulghan kunini hatirilex uchun katta ziyapet otkuzup, qol astidiki emeldarlar, qomandanlar we jeliliye olkisidiki yurt kattilirini kutuwaldi. 22 hirodiyening burunqi eridin bolghan qizi kirip ussul oynap berdi. bu hirod bilen mehmanlargha bekmu yeqip ketti. hirod han qizgha: mendin neme telep qilsingiz, xuni berimen, dedi. 23 arqidinla u qesem qilip yene: mendin neme telep qilsingiz, hetta hanliqimning yerimini desingizmu merhemet, dedi. 24 qiz taxqirigha chiqip, anisidin: neme telep qilay? dep soridi. chomuldurguchi yehyaning kallisini telep qil, dedi anisi. 25 qiz xuan hirod hanning aldigha yugurup kirip: chomuldurguchi yehyaning kallisini derhal bir tehsige qoyup kelturuxingizni telep qilimen, dedi. 26 hirod han buninggha nahayiti ongaysizlanghan bolsimu, mehmanlarning aldida qilghan qesimi tupeylidin, qizning telipini ret qilixni rawa kormidi. 27 u derhal bir jallat ewetip, yehya peyghemberning kallisini elip kelixni buyrudi. jallat zindangha berip yehya peyghemberning kallisini elip, 28 uni bir tehsige qoyup, qizning aldigha elip keldi. qiz uni anisigha tapxurdi. 29 buningdin hewer tapqan yehya peyghemberning xagirtliri kelip, jesetni elip berip yerlikke qoydi. hezriti eysaning bex ming kixini toydurughi 30 yeza-qixlaqlargha ewetilgen elchiler qaytip kelip, hezriti eysaning aldigha yighildi we qilghan ixliri hem bergen telimlirini uninggha melum qilixti. 31 kelip-ketiwatqanlar nahayiti kop bolghanliqtin, hezriti eysa we xagirtlargha ghizalinixqimu waqit chiqmidi. xunga, hezriti eysa ulargha: yurunglar, men bilen hilwet bir jaygha berip, bir dem aram elinglar, dedi. 32 buning bilen, ular kemige chuxup, hilwet bir yerge qarap yol aldi. 33 biraq, ularning ketiwatqanliqini korgen birmunche kixiler ularni tonuwalghanidi. halayiq etraptiki putun yezilardin bes-bes bilen piyade yolgha chiqip, ulardin burun u yerge yetip berixti. 34 hezriti eysa kemidin chuxup, nurghun halayiqni kordi. qoychisiz qoy padisigha ohxaydighan bu insanlargha ich aghritti we ulargha kop nersilerni ogitixke baxlidi. 35 waqit bir yerge berip qalghanidi. xagirtliri hezriti eysaning aldigha kelip: bu hilwet bir jay iken, ke kirip ketti. 36 halayiqni tarqitiwetken bolsingiz, ular etraptiki yeza-qixlaqlargha berip, ozlirige yeydighan bir nerse setiwalsun, dedi. 37 lekin, hezriti eysa: ulargha ozunglar tamaq beringlar, dedi. xagirtlar hezriti eysadin: yerim yilliq kirimni hejlep, ulargha nan ekelip ulexturup beremduq? dep soridi. 38 qanche neninglar bar? qarap beqinglar, dedi hezriti eysa ulargha. ular tekxurup kelgendin keyin: bizde bex nan bilen ikki beliq bar iken, deyixti. 39 hezriti eysa ulargha halayiqni top-top qilip yexil chimliqta olturghuzuxni buyrudi. 40 halayiq yuzdin, elliktin bolup olturuxti. 41 hezriti eysa bex nan bilen ikki beliqni qoligha elip, asmangha qarap hudagha xukur eytti. andin, nanlarni oxtup, kopchilikke tarqitip berix uchun xagirtlirigha berdi. ikki beliqnimu xundaq qildi. 42 hemmeylen yep toydi. 43 xagirtlar exip qalghan nan we beliq parchilirini liq on ikki sewetke yighiwaldi. 44 tamaq yegen erlerning sanila bex ming idi. 45 buning keynidinla, hezriti eysa xagirtlirining kemige olturup, ozidin awwal kolning u qetidiki beytsayda yezisigha otuxini buyrudi. bu arida ozi halayiqni tarqitiwetti. 46 ularni uzatqandin keyin, dua- tilawet qilix uchun taghqa chiqti. 47 kechqurun, keme kolning otturisigha barghanidi. quruqluqta ozi yalghuz qalghan hezriti eysa 48 xagirtlirining palaqni nahayiti teste uruwatqanliqini kordi, chunki qarxi tereptin xamal chiqiwatatti. tang etixqa az qalghanda, hezriti eysa kolning ustide mengip, xagirtliri terepke keldi we ularning yenidin otup ketmekchi boldi. 49 xagirtlar hezriti eyxaning kolning ustide mengip keliwatqanliqini korup, uni alwasti, dep oylap warqirixip ketti. 50 hemmeylen uni korup intayin alaqzade boluhqanidi. lekin, hezriti eyxa derhal ulargha: hatirjem bolunglar, bu men, qorqmanglar! dedi. 51 hezriti eyxa kemige chiqip ulargha qohulghanda, hamal tohtidi. hagirtlar buningdin intayin heyran qelixti. 52 chunki, ular nan toghrixidiki mojizini teiche chuhenmigenidi, ularning eqli bolxa biudlixip ketkenidi. 53 hezriti eyxa bilen hagirtliri kolning qarhi qetigha berixida, ginesar degen yerde quruqluqqa chiqip kemini baghlidi. 54 ular kemidin chuhuhi bilenla, helq hezriti eyxani tonuwaldi. 55 ular yuguruhup yurup, bu hewerni etraptiki jaylargha yetkuzdi. hezriti eyxa qeyerde bolxa, kixiler bimarlarni zembilge selip, hu yerge elip berixti. 56 hezriti eyxa meyli yeza, meyli heher yaki qixlaqqa barsun, halayiq bimarlarni asasliq kochilargha elip chiqip yatquzup, hezriti eyxadin bimarlarning hechbolmighanda uning tonining pexige bolximu qolini tegkuzuwelixigha ruhxet qilixini sorap yalwuratti. uninggha qolini tegkuzgenlerning hemmixi saqaydi.

7:1 bir kuni, yerusalemdin kelgen bezi perixiyler we tewrat ustazliri hezriti eyxaning chorixige yighildi. 2 ular hezriti eyxaning hagirtliri ichide bezilirining tamaqtin burun qol yuyux diniy qaidisini ada qilmayla tamaq yewatqanliqini kordi. 3 perisiyler, jumlidin putun yehudiylar ejdadlirining enenisi boyiche qollirini pakiz yumay turup tamaq yemeydu. 4 xuningdek, bazardin alghan nersilernimu yumay yemeydu. uningdin baxqa, qedeh, chogun we mis qachilarni yuyux toghrisidimu birmunche enenilerge riaye qilidu. 5 perisiyler we tewrat ustazliri hezriti eysadin: xagirtliring nemixqa ejdadlirimizning enenilirige riaye qilmaydu? nemixqa napak qolliri bilen tamaq yeydu? dep soraxti. 6 hezriti eysa ulargha mundaq jawas berdi: huda yexaya peyghember arqiliq aldin eytqan munu sozler siler sahtipezlerge nemidegen mas kelidu-he?! uning yazmisida mundaq yezilghan: bu helq meni aghzidila hormetleydu, lekin qelbi mendin yiraq. 7 manga qilghan ibaditi bihudidur. chunki, ogetkenliri hudaning emrliri emes, belki ozliri chiqiriwalghan petiwalardur. 8 siler hudaning emrini bir yaqqa qayrip qoyup, insanlarning enenisige esiliwalidikensiler. 9 hezriti eysa ulargha yene mundaq dedi: oz enenenglarni saqlap qelix uchun, hudaning emrlirini bir yaqqa qayrip qoyuxta nemanche ustiliq qilisiler! 10 musa peyghember: ata-anangni hormet qil we atisi yaki anisini haqaretligenlerge olum jazasi berilsun dep buyrughan. 11 lekin, siler: ata-anisigha: mendin alidighan putun maddiy yardiminglarni qurban qildim, yeni hudagha atiwettim dese, 12 u adem oz ata-anisining halidin hewer almisimu bolidu dep ogitisiler. 13 xundaq qilip, ewladtin ewladqiche dawamlaxturup kelgen eneniliringlarni dep hudaning emrini yoqqa chiqirisiler. siler bundaq ixlarni kop qilisiler. insanni neme napak qilidu? 14 hezriti eysa halayiqni yene yenigha chaqirip, ulargha: hemminglar sozumge qulaq selinglar we xuni chuxininglarki, 15 insanning sirtidin ichige kiridighan nersilerning hechqandiqi uni napak qilmaydu, insanni napak qilidighini insanning ichidin chiqidighinidur. 16 bu sozlerni quliqinglarda ching tutunglar! dedi. 17 hezriti eysa halayiqtin ayrilip oyge kirgende, xagirtliri uningdin bu temsilning menisini soridi. 18 hezriti eysa ulargha: silermu tehiche chuxenmeywatamsiler? sirttin insanning ichige kiridighan herqandaq nersining uni napak qilalmaydighanliqini chuxenmemsiler? 19 sirttin kirgen nerse insanning qelbige emes, axqazinigha baridu. u yerdin teret bolup chiqip ketidu, dedi. hezriti eysa bu sozler arqiliq, yemekliklerning hemmisining halal ikenlikini bildurgenidi. 20 hezriti eysa sozini dawamlaxturup mundaq dedi: insanni napak qilidighini insanning ichidin chiqidighinidur. 21 chunki, yaman niyet, jinsiy ehlaqsizliq, oghriliq, qatilliq, 22 zinahorluq, achkozluk, yamanliq, hiyligerlik, xehwaniyliq, hesethorluq, tohmethorluq, tekebburluq we hamaqetlikler insanning ichidin, yeni qelbidin chiqidu. 23 bu yamanliqlarning hemmisi insanning ichidin chiqip, insanni napak qilidu. 24 hezriti eysa u yerdin ayrilip tir xehirining etrapidiki rayonlargha bardi. u yerde bir oyge kirdi. eslide u buni hechkimning bilixini halimighan bolsimu, lekin yoxuralmidi. 25 jin tegken kichikkine bir qizning anisi hezriti eysa toghrisidiki hewerni anglighan haman yetip kelip, hezriti eysaning ayighigha yiqildi. 26 suriye olkisining fenikiye degen yeride tughulghan yehudiy emes bu ayal hezriti eysadin qizidiki jinni heydiwetixni otundi. 27 hezriti eysa uninggha: aldi bilen balilar yep toysun, balilarning nenini itlargha taxlap berix toghra emes, dedi. 28 heliqi ayal buninggha jawaben: xundaq, teqsir, biraq itlarmu ustel astida balilardin chuxken nan uwaqlirini yeydighu, dedi. 29 hezriti eysa uninggha: toghra eytting. muxu sozung uchun jin qizingdin chiqip ketti, emdi qaytqin, dedi. 30 ayal oyige qaytqinida, qizining kariwatta yatqanliqini kordi. jin uning tenidin chiqip ketkenidi. 31 hezriti eysa tir xehirining etrapidiki rayonlardin chiqip, sidon xehiri we on xeher rayonidin otup, yene jeliliye kolige keldi. 32 kixiler uning aldigha gas hem tili eghir bir ademni elip kelip, uning uchisigha qolini tegkuzup saqaytip qoyuxni telep qilixti. 33 hezriti eysa bu ademni halayiq ichidin bir chetke tartip, uning qulaqlirigha barmaqlirini tiqti we barmiqigha tukurup, uning tiligha tegkuzdi. 34 andin, asmangha qarap chongqur tiniwalghandin keyin, u ademge: efghata menisi echil dedi. 35 u ademning qulaqliri xuan echilip, tili zuwangha kelip rawurus gep qilixqa baxlidi. 36 hezriti eysa u yerdikilerge buni hechkimge tinmasliqni buyrudi. lekin, herqanche buyrughan bolsimu, kixiler bu hewerni xunche keng yeyiwetti. 37 halayiq intayin heyranliq ichide qalghanidi. ular: u qilghan ixlarning hemmisi yahxi! hetta gaslarning qulaqlirini echip, gachilarni zuwangha kelturdi, deyixti.

8:1 xu kunlerning biride, yene nurghun halayiq yighilghanidi. ularning yeydighini bolmighanliqi uchun, hezriti eysa xagirtlirini yenigha chaqirip: 2 bu halayiqqa ichim aghriydu. ular u kundin beri yenimdin ketmidi, yeydighan bir nersisimu qalmidi. 3 ularni oylirige a qorsaq qaytursam, yolda yiqilip qelixi mumkin. uning ustige, beziliri yiraq yerlerdin kelgeniken, dedi. 4 xagirtliri buninggha jawaben: bundaq hilwet bir yerde bunchiwala kixini toydurghudek nanni nedin tapqili bolsun? deyixti. 5 qanche neninglar bar? dep soridi hezriti eysa. yette, deyixti ular. 6 buning bilen, hezriti eysa halayiqni yerde olturuxqa buyrudi. andin, yette nanni qoligha aldi we hudagha xukur eytip oxtup, kopchilikke tarqitip berix uchun xagirtlirigha berdi. ular kopchilikke tarqatti. 7 xagirtlarda yene birqanche kichik beliqmu bar idi. hezriti eysa ular uchunmu hudagha xukur eytip, xagirtlirigha ularnimu tarqitixni eytti. 8 hemmeylen yep toyghandin keyin, xagirtlar exip qalghan parchilarni yette sewetke yighiwaldi. 9 u yerde tot mingche kixi bar idi. hezriti eysa ularni yolgha salghandin keyin, 10 xagirtliri bilen bille derhal kemige chuxup, dalmanuta rayonigha ketti. 11 perisiyler kelip hezriti eysa bilen munazirilixixke baxlidi. ular hezriti eysaning huda teripidin ewetilgenlikini sinap beqix meqsitide, uningdin bir karamet korsitixni telep qilixti. 12 hezriti eysa chongqur bir ulu-kichik tinip: bu zamanning ademliri neme uchun karamet korset, depla turidighandu? bilip qoyunglarki, ulargha korsitilidighan karamet yoq, dedi. 13 andin, ulardin ayrilip, yene kemige olturup, kolning u qetigha otup ketti. 14 xagirtlar nan eliwelixni untughan bolup, kemide bir nandin baxqa yemeklik yoq idi. 15 hezriti eysa ularni agahlandurup: hoxyar bolunglar, perisiyler bilen hirod hanning echitqusidin ehtiyat qilinglar, dedi. 16 xagirtlar bir-birige: nan ekelmigenlikimiz uchun xundaq dewatsa kerek, deyixti. 17 ularning neme deyixiwatqanliqini bilgen hezriti eysa ulardin: siler neme uchun nan ekelmigenlikinglar toghrisida sozlixisiler? tehiche chuxenmeywatamsiler? siler tehiche bihudmu? 18 kozunglar turup kormeywatamsiler? quliqinglar turup anglimaywatamsiler? esinglarda yoqmu? 19 bex nanni bex ming kixige ulexturginimde, exip qalghan nan parchilirini qanche sewetke yighiwalghanidinglar? dep soridi. on ikki sewetke, deyixti ular. 20 yette nanni tot ming kixige ulexturginimde, exip qalghan nanlarni qanche sewetke yighiwalghanidinglar? dedi hezriti eysa. yette sewetke, deyixti ular. 21 hezriti eysa ulargha: undaqta, yene chuxenmidinglarmu? dedi. 22 hezriti eysa bilen xagirtliri beytsayda yezisigha keldi. u yerde kixiler hezriti eysaning aldigha bir kor ademni elip kelip, uninggha qolini tegkuzup saqaytip qoyuxni otundi. 23 hezriti eysa kor ademning qolidin yetilep yezining sirtigha elip bardi we uning kozlirige tukurup, qollirini tegkuzup: bir nerse koruwatamsen? dep soridi. 24 u adem bexini koturup: kixilerni koruwatimen. biraq ular huddi mengip yuridighan derehlerdek korunuwatidu, dedi. 25 andin, hezriti eysa qollirini u ademning kozlirige yene bir qetim tegkuzdi. xuning bilen, uning kozliri echilip, hemme nersini eniq kordi. 26 hezriti eysa bu ixni hechkimning uqmasliqi uchun, uni oyige qayturux aldida uninggha: oyge qaytix yolungda yezigha kirme, dep tapilidi. 27 hezriti eysa xagirtliri bilen bille filip qeyseriyisi degen rayongha qaraxliq yezilargha bardi. u yolda xagirtliridin: kixiler meni kim dep bilidiken? dep soridi. 28 xagirtliri uninggha: beziler sizni chomuldurguchi yehya, beziler ilyas peyghember we yene beziler baxqa qedimki peyghemberlerdin biri dep bilidiken, dep jawas berixti. 29 hezriti eysa yene ulardin: silerchu, siler meni kim dep bilisiler? dep soridi. siz qutquzghuchi mesih ikensiz, dep jawas berdi petrus. 30 hezriti eysa ulargha bu heqte hechkimge tinmasliqni tapilidi. 31 andin, hezriti eysa insanoghlining nurghun azas-oqubet tartixi, aqsaqallar, aliy rohaniylar we tewrat ustazliri teripidin ret qilinixi, olturuluxi we u kundin keyin tirilduruluxi kereklikini xagirtlirigha uqturuxqa baxlidi. 32 u buni xagirtlargha ochuq-axkara sozlidi. buning bilen, petrus hezriti eysani bir chetke tartip, mesihning bexigha bundaq kelixmesliklerning kelmeydighanliqini eytip, uni eyiblidi. 33 lekin, hezriti eysa burulup xagirtlirigha qaridi we petrusni eyiblep: yoqal kozumdin, xeytandek sozlewatisen! oylighanliring hudaning emes, insanning hiyalidur, dedi. 34 andin, u xagirtliri bilen bille halayiqnimu chaqirip mundaq dedi: kimdekim manga egixixni halisa, oz hahixidin waz kechip, ozining krestini koturup manga egexsun! 35 chunki, ozi uchunla yaxaydighanlar eksiche hayatidin mehrum bolidu. biraq, oz hahixidin waz kechip, men we hux hewer uchun yaxaydighanlar hayatini saqliyalaydu. 36 bir adem putun dunyagha ige bolup hayatidin mehrum qalsa, buning neme paydisi bolsun?! 37 nemini tolepmu hayatliqqa erixkili bolsun?! 38 bu zamanning wapasiz we gunahkar kixiliri aldida kimdekim mendin we mening sozlirimdin nomus qilsa, insanoghli bolghan menmu atamning xan- xeripi ichide muqeddes perixtiler bilen bille qaytip kelginimde, uningdin nomus qilimen.

9:1 hezriti eysa ulargha yene: bilip qoyunglarki, bu yerde turghanlarning beziliri hudaning padixahliqining ku-qudret bilen ayan bolghinini kormiguche olmeydu. hezriti eysaning nurha chomughi 2 alte kundin keyin, hezriti eysa peqet petrus, yaqup we yuhannanila elip, egiz bir taghqa chiqti. u yerde hezriti eysaning qiyapiti ularning koz aldidila ozgerdi. 3 kiyimliri kozni xunchilik qamaxturghudek apaq bolup kettiki, dunyadiki herqandaq aqartquchmu kirni unchilik aqartalmaytti. 4 tosattin, xagirtlargha ilyas peyghember we musa peyghemberning hezriti eysa bilen sozlixiwatqanliqi korundi. 5 petrus hezriti eysagha: ustazim, bu yerde bolghinimiz nemidegen yahxi! biri sizge, biri musa peyghemberge, yene biri ilyas peyghemberge dep, bu yerge u kepe yasayli, dedi. 6 petrus neme deyixini bilmey qalghanidi, chunki xagirtlar nahayiti qorquxup ketkenidi. 7 xu esnada, bir parche bulut peyda bolup, ularni qapliwaldi. buluttin hudaning: bu mening soyumluk oghlum; uning sozige qulaq selinglar! degen awazi keldi. 8 xagirtlar xuan etrapigha qaraxti, lekin yenida hezriti eysadin baxqa hechkim korunmidi. 9 taghdin chuxuwetip, hezriti eysa xagirtlirigha insanoghli olumdin tirildurulmiguche, korgenlirini hechkimge tinmasliqni buyrudi. 10 ular hezriti eysaning sozini konglige pukup, olumdin tirilix degenning menisining neme ikenliki toghrisida ozara pikirlexti. 11 xagirtlar hezriti eysadin yene: tewrat ustazliri neme uchun: ilyas peyghember qutquzghuchi mesih kelixtin awwal qaytip kelixi kerek deyixidu? dep soraxti. 12-13 hezriti eysa ulargha mundaq dedi: elwette, ilyas peyghember choqum qutquzghuchi mesihtin awwal kelip, hemmini qelipigha salidu. undaqta, muqeddes yazmilarda insanoghli kop azas-oqubet chekidu we ret qilinidu, dep putulginige qandaq qaraysiler? bilip qoyunglarki, ilyas peyghember heqiqeten keldi we huddi muqeddes yazmilarda u heqqide yezilghandek, kixilerning uninggha qilmighan eskiliki qalmidi. 14 ular baxqa xagirtlarning yenigha qaytip barghinida, nurghun halayiqning ularning etrapigha olixiwalghanliqini, birmunche tewrat ustazlirining ular bilen munazirilixiwatqanliqini kordi. 15 halayiq hezriti eysani korup intayin heyran boluxti we yugurup kelip uning bilen salamlaxti. 16 hezriti eysa xagirtliridin: ular bilen neme toghruluq munazirilixiwatisiler, dep soridi. 17 kopchiliktin bireylen uninggha: ustaz, men oghlumni sizning aldingizgha elip keldim, chunki uninggha jin chaplixiwelip, gep qilalmas qilip qoydi. 18 jin her qetim oghlumgha chaplaxsa, uni yerge yiqitiwetidu. balining aghzidin kopuk chiqip, chixliri kirixip ketidu. putun ezayi qetip qalidu. xagirtliringizdin jinni heydiwetixni sorighanidim, biraq ularning qolliridin kelmidi, dedi. 19 ey etiqadsiz ewlad! siler manga ixenguche, men siler bilen yene qanchilik bille boluxum kerek? yene qachanghiche berdaxliq berey? dedi hezriti eysa, balini aldimgha elip kelinglar. 20 ular balini hezriti eysaning aldigha elip keldi. jin hezriti eysani korux bilenla balining putun bedinini tartixturuwetti. bala yiqilip, aghzidin kopuk chiqip, yerde yumilaxqa baxlidi. 21 hezriti eysa balining atisidin: uning bexigha bu kun kelginige qanchilik waqit boldi? dep soridi. kichikidin tartip xundaq. 22 jin uni yoqitix uchun, kop qetim otqa we sugha taxlidi. qolingizdin kelse bizge xapaet qilip, halimizgha yetkeysiz! dedi balining atisi. 23 siz nemixqa qolingizdin kelse deysiz? ixench bar bolghan ademge hemme ix mumkin! dedi hezriti eysa uninggha. 24 ixenchim bar, lekin ajiz. ixenchimni kucheytkeysiz! dedi balining atisi xuan. 25 hezriti eysa halayiqning yuguruxup kelgenlikini korup, jinni eyiblep: ey ademlerni gas we gacha qilidighan jin! buyruq qilimenki, balining tenidin chiq, ikkinchi kirguchi bolma! dedi. 26 xuning bilen, jin bir peryad koturdi-de, balining bedinini qattiq tartixturup, uning tenidin chiqip ketti. bala oluktek jim bolup qaldi. u yerdikilerning kopchiliki balini oldi! deyixti. 27 lekin, hezriti eysa balini qolidin tutup turghuzghanda, bala ornidin turdi. 28 hezriti eysa oyge kirip, xagirtliri bilen yalghuz qalghanda, ular uningdin: biz neme uchun jinni heydiyelmiduq? dep soraxti. 29 hezriti eysa ulargha: bu hil jinni peqet dua bilenla heydigili bolidu, dep jawas berdi. 30 ular bu yerdin ayrilip, jeliliye olkisi arqiliq yurup ketti. hezriti eysa ozlirining qeyerde ikenlikini hechkimning bilixini halimidi. 31 chunki, u xagirtlirigha telim beriwatqan bolup, ozi heqqide: insanoghli baxqilarning qoligha tapxurulup olturulidu. lekin, olturulup u kundin keyin tirilidu, degenidi. 32 xagirtlar bu sozlerni chuxenmidi, biraq hezriti eysadin soraxqimu petinalmidi. hudaning neziride kim eng ulu? 33 ular kepernahum xehirige keldi. oyge kirgendin keyin, hezriti eysa xagirtliridin: yolda neme toghrisida talax-tartix qilixtinglar? dep soridi. 34 ularning hechqaysisi zuwan surmidi, chunki ular yolda kimning eng ulu ikenliki toghrisida talax-tartix qilixqanidi. 35 hezriti eysa olturup on ikki xagirtini yenigha chaqirip, ulargha: kim aldinqisi boluxni halisa, eng ahirqisi we hemmeylenning hizmetkari bolsun, dedi. 36 andin, u kichik bir balini otturida turghuzdi we uni quchiqigha elip turup, ulargha mundaq dedi: 37 kim meni dep, bundaq kichik balini qobul qilsa, u menimu qobul qilghan bolidu. kim meni qobul qilsa, u menila emes, belki meni ewetkuchinimu qobul qilghan bolidu. 38 yuhanna hezriti eysagha: ustaz, sizning namingiz bilen jinlarni heydewatqan birsini korduq. lekin, u bizge ohxax sizge egexmigenliki uchun, uni tostuq, dedi. 39 uni tosmanglar, dedi hezriti eysa, chunki mening namim bilen mojize yaratqan kixi arqidinla mening ustumdin yaman gep qilmaydu. 40 bizge qarxi turmighanlar bizni qollighanlardur. 41 bilip qoyunglarki, qutquzghuchi mesihke mensup bolghanliqinglar uchun, silerge hetta birer chine su bergen kiximu jezmen mening inamimdin mehrum qalmaydu. 42 kimdekim manga etiqad qilghan bundaq kichiklerdin birini gunahqa azdursa, xu adem uchun eytqanda boynigha yoghan tugmen texi esilghan halda dengizgha chokturulgini ewzel. 43-44 eger qolung seni gunahqa azdursa, uni kesip taxla. ikki qolung bar halda dozahqa, menggu ochmes otqa kirginingdin kore, cholaq halda mengguluk hayatqa erixkining ewzel. 45-46 eger putung seni gunahqa azdursa, uni kesip taxla. ikki putung bar halda dozahqa taxlanghiningdin kore, tokur halda mengguluk hayatqa erixkining ewzel. 47 eger kozung seni gunahqa azdursa, uni oyup taxla. ikki kozung bar halda dozahqa taxlanghiningdin kore, birla kozung bilen bolsimu hudaning padixahliqigha kirgining ewzel. 48 dozahta qurt-qongghuz olmeydu, yalqunluq ot ochmeydu. 49 herbir qurbanliq tuzlanghandek, hemme adem ottin otidu. 50 tuz yahxi nersidur. biraq, tuz oz kuchidin qalsa, uni qandaq eslige kelturgili bolidu? xuninggha ohxax, silermu tuzdek bolup aranglardiki inaqliqini saqlanglar.

10:1 hezriti eysa u yerdin ayrilip, yehudiye olkisini besip otup, iordan deryasining u qetidiki rayonlargha bardi. uning etrapigha yene top-top adem yighilghanidi. u kopchilikke her qetimqidek telim berixke baxlidi. 2 hezriti eysaning yenigha kelgen bezi perisiyler uninggha tuzaq qurux meqsitide: bir ademning ayalini talaq qilixi tewrat qanunigha uyghunmu? dep soridi. 3 musa peyghember silerge neme dep buyrughan? dedi hezriti eysa. 4 musa peyghember erlerning ayalini bir parche talaq heti yezipla talaq qilixigha ruhset qilghan, deyixti ular. 5 hezriti eysa ulargha: tersaliqinglardin musa peyghember bu buyruqni yazghan. 6 huda alemni yaratqanda, insanlarni er we ayal qilip yaratti. 7 bir ademning ata-anisidin ayrilip, ayali bilen birlixip 8 bir ten boluxi ene xu sewebtindur. xundaq iken, er-ayal ayrim-ayrim ikki ten bolmastin, bir tendur. 9 xuning uchun, huda qoxqanni insan ayrimisun, dedi. 10 ular oyge kirgendin keyin, xagirtliri bu heqte hezriti eysadin yene soridi. 11 hezriti eysa ulargha: ayalini talaq qilip, baxqa birini emrige alghan kixi zina qilghan bolidu. 12 eridin ajrixip baxqa erge tegken ayalmu zina qilghan bolidu, dedi. 13 qolini tegkuzup beht tilisun dep, kixiler kichik balilirini hezriti eysaning aldigha elip keldi. biraq, xagirtlar ularni eyiblidi. 14 buni korgen hezriti eysa hapa bolup, xagirtlirigha: balilar aldimgha kelsun, ularni tosmanglar. chunki, hudaning padixahliqigha kiridighanlar del muxulargha ohxaxlardur. 15 bilip qoyunglarki, kimdekim hudaning padixahliqini sebiy balilardek qobul qilmisa, uninggha hergiz kirelmeydu, dedi. 16 xuning bilen, u balilarni quchiqigha elip, ulargha qollirini tegkuzup beht tilidi. 17 hezriti eysa seperge chiqix aldida, bir kixi yugurup kelip, uning aldida tiz pukup: i yahxi ustaz, mengguluk hayatqa erixix uchun qandaq qilixim kerek? dep soridi. 18 hezriti eysa uninggha: meni nemixqa yahxi deysiz? yegane hudadin baxqa yahxi yoq. 19 siz tewratta buyrulghan qatilliq qilma, zina qilma, oghriliq qilma, yalghan guwahliq berme, baxqilarni qaqti-soqti qilma, ata-anangni hormet qil degen perzlerni ada qiling, dedi. 20 ustaz, bulargha kichikimdin tartip emel qilip keliwatimen, dedi heliqi adem. 21 hezriti eysa uninggha mehribanliq bilen qarap: sizde qilixqa tegixlik yene bir ix kem. berip putun mal- mulkingizni setip, pulini kembeghellerge bering. xundaq qilsingiz, erxte heziningiz bolidu. andin kelip manga egixing! dedi. 22 bu sozni anglax bilenla bu ademning chirayi ozgirip, qayghu ichide u yerdin ketip qaldi. chunki, uning mal-dunyasi nahayiti kop idi. 23 hezriti eysa opchorisige koz yugurtup chiqqandin keyin, xagirtlirigha: mal-dunyasi koplerning hudaning padixahliqigha kirixi nemidegen tes-he! dedi. 24 xagirtlar uning sozlirige heyran boluxti. lekin, hezriti eysa ulargha yene: balilirim, hudaning padixahliqigha kirix nemidegen tes-he! 25 baylarning hudaning padixahliqigha kirixi togining yingne toxukidin otuxidinmu tes iken! dedi. 26 xagirtlar tehimu heyran boluxup, bir-biridin: undaqta, kim qutquzuxqa erixeleydu? dep soraxti. 27 hezriti eysa ulargha qarap: bu, insanlarning qolidin emes, hudaningla qolidin kelidighan ixtur, chunki huda hemmige qadirdur, dedi. 28 mana biz hemmini taxlap sizge egextuq! sizche, biz qutquzulamduq? dedi petrus keynidinla. 29 bilip qoyunglarki, meni we hux hewerni dep, oyi, aka- ukiliri, acha-singilliri, ata-anisi, bala-chaqiliri yaki yer- zeminliridin waz kechkenlerning hemmisi 30 bu dunyada ziyankexlikke uchrax bilen birge yuz hessilep oy, aka-uka, acha-singil, ana, bala-chaqa we yer-zeminlargha erixidu. kelidighan dunyadimu mengguluk hayatqa erixidu. 31 lekin xu chaghda, nurghun aldinqi qatardikiler ahirqilar bolidu, nurghun ahirqilar aldinqi qatargha chiqidu, dedi hezriti eysa. 32 ular yerusalemgha baridighan yolda idi, hezriti eysa hemmining aldida ketiwatatti. xagirtliri uning heter yuz berix mumkinchiliki bolghan u xeherge aldirap mangghanliqidin heyran idi, ulargha egexkenlermu qorqunch ichide ketiwatatti. hezriti eysa on ikki xagirtini yene bir chetke tartip, ulargha oz bexigha kelidighanlarni uqturup: 33 mana biz hazir yerusalemgha ketiwatimiz. insanoghli aliy rohaniylar we tewrat ustazlirigha tapxurulidu. ular uni olum jazasigha mehkum qilip, rimliqlargha tapxurup beridu. 34 rimliqlar uni meshire qilidu, yuzige tukuridu, uni qamchilaydu we olturidu. lekin, u u kundin keyin qayta tirilidu, dedi. 35 zebediyning oghulliri yaqup bilen yuhanna hezriti eysaning aldigha kelip: ustaz, bizning bir telipimiz bar idi. orundap berixingizni otunimiz, deyixti. 36 silerge neme qilip beriximni telep qilisiler? dep soridi hezriti eysa. 37 siz xan-xerepke erixkiningizde, birimizni ong yeningizda, birimizni sol yeningizda olturghuzghaysiz, deyixti ular. 38 siler neme telep qilghanliqinglarni bilmeywatisiler, dedi hezriti eysa, men ichidighan azas qedihini we men qobul qilidighan chomulduruxni silermu qobul qilalamsiler? 39 qobul qilalaymiz, deyixti ular. hezriti eysa ulargha: siler heqiqetenmu mening azas qedihimge we chomulduruluxumge ortaq bolisiler. 40 biraq, ong yaki sol yenimda olturuxunglargha ruhset qilix mening ihtiyarimda emes. bu orunlar kimlerge teyyarlanghan bolsa, xular olturidu, dedi. 41 buningdin hewer tapqan baxqa on xagirt yaqup bilen yuhannagha hapa boluxqa baxlidi. 42 hezriti eysa ularni yenigha chaqirip, mundaq dedi: silerge melum, bu dunyadiki hokumran dep qaralghanlar qol astidiki helq ustidin rehimsizlik bilen hakimiyet yurguzidu. emirliri ularni qattiq qolluq bilen idare qilidu. 43 biraq, silerning aranglarda bundaq ix bolmisun. silerdin kim mertiwilik boluxni halisa, u qalghanlargha hizmet qilsun. 44 kim birinchi boluxni halisa, u hemme ademning quli bolsun. 45 chunki, insanoghlimu baxqilarni ozige hizmet qildurghili emes, baxqilargha hizmet qilghili we jenini pida qilix bedilige nurghun ademlerni gunahtin azad qilghili keldi. 46 keyin, ular eriha xehirige keldi. hezriti eysa xagirtliri we nurghun halayiq bilen bille erihadin qaytqan waqitta, timayning bartimay isimlik qarighu oghli yol boyida olturup, tilemchilik qiliwatatti. 47 u nasirelik eysaning u yerde ikenlikini anglap: i padixah dawutning ewladi eysa, manga rehim qilghaysiz! dep towlaxqa baxlidi. 48 nurghun ademler uni eyiblep, unini chiqarmasliqini eytti. lekin, u: i padixah dawutning ewladi, rehim qilghaysiz, dep tehimu qattiq towlidi. 49 hezriti eysa qedimini tohtitip: uni chaqiringlar, dedi. chaqirghili barghanlar qarighugha: qorqma! ornungdin tur, u seni chaqiriwatidu! deyixti. 50 u adem chapinini selip taxlap, ornidin des turup hezriti eysaning aldigha keldi. 51 hezriti eysa uningdin: mendin neme telep qilisen? dep soridi. qarighu: ustaz, kozumning echilixini telep qilimen! dedi. 52 hezriti eysa: qaytsang bolidu, manga baghlighan ixenching seni saqaytti, dewidi, u ademning kozi xuan echildi. xuning bilen, u adem yol boyi hezriti eysagha egixip mangdi.

11:1 hezriti eysa xagirtliri bilen yerusalemgha yeqinlixip, zeytun teghining etikidiki beytpaji we beytaniya degen yezilargha kelgende, ikki xagirtini 2 mundaq dep aldin ewetti: siler aldimizdiki yezigha beringlar. yezigha kiripla, tehi minilip baqmighan bir teheyning baghlaqliq turghanliqini korisiler. uni yexip, yetilep kelinglar. 3 eger biri silerdin: nemixqa bundaq qilisiler? dep sorap qalsa, rebbimizning buninggha hajiti chuxti, birdemdin keyin qayturup beridu denglar. 4 ular berip yol ustidiki bir oyning derwazisi yenida baghlaghliq turghan bir teheyni kordi. ular tanini yexiwatqan chaghda, 5 u yerde turghan bezi kixiler: teheyni yexip neme qilisiler? deyixti. 6 xagirtlar hezriti eysaning degenlirini eytqanda, heliqi kixiler ulargha yol qoydi. 7 xagirtlar teheyni hezriti eysaning aldigha yetilep kelip, ustige oz chapanlirini saldi. hezriti eysa teheyge mindi. 8 nurghun halayiqning beziliri chapanlirini, beziliri opchoridiki etizlardin kesken xah-xumbilarni yolgha payandaz qilip saldi. 9 aldida mangghan we keynidin egexkenler: hudagha xukur! perwerdigarimizning namida kelguchige mubarek bolsun! 10 ejdadimiz dawutning padixahliqining izbasarigha mubarek bolsun! erxieladiki hudagha xukurler oqulsun! dep warqirixatti. 11 hezriti eysa yerusalemgha berip merkiziy ibadethana hoylilirigha kirdi we hemme nersini kozdin kechurdi. biraq, ke kirip qalghachqa, on ikki xagirti bilen bille yene beytaniyagha qaytti. mewisiz enjur derihi 12 etisi ular beytaniyadin chiqqanda, hezriti eysaning qorsiqi echip ketkenidi. 13 u yiraqtiki baraqsan bir tup enjur derihini korup, hechbolmighanda tong enjur bolsimu bardu dep, uninggha qarap mangdi. derehning yenigha barghinida, yopurmaqtin baxqa hech nerse tapalmidi. bu, enjur pixidighan waqit emes idi. 14 hezriti eysa derehke: buningdin keyin hechkim sening mewengni yemigey! dedi. 15 ular yerusalemgha keldi. hezriti eysa merkiziy ibadethana hoylilirigha kirip, u yerde elim-setim qiliwatqanlarning hemmisini heydep chiqirixqa baxlidi. pul tegixidighanlarning xirelirini we kepter satquchilarning orunduqlirini orup, 16 mal koturuwalghan herqandaq ademning ibadethana hoyliliridin otuxige ruhset qilmidi. 17 u helqqe telim bergende, mundaq dedi: muqeddes yazmilarda hudaning: mening oyum putkul helqlerning dua-tilawethanisi dep atalsun degen sozi yezilghan emesmu? lekin, siler uni bulangchilarning uwisigha aylanduruwapsiler! dedi. 18 aliy rohaniylar we tewrat ustazliri buni anglap, hezriti eysani ujuqturuwetixning charisini izdexke baxlidi. ular hezriti eysadin qorqatti, chunki putun halayiq uning telimige heyran idi. 19 kechqurunliri, hezriti eysa bilen xagirtliri xeherning sirtigha chiqip ketetti. 20 etisi etigende, hezriti eysa bilen xagirtliri enjur derihining yenidin otup ketiwetip, derehning yiltizidin qurup ketkenlikini koruxti. 21 tunugunki weqeni esige alghan petrus: ustaz, qarang, siz qarghighan enjur derihi qurup ketiptu! dedi. 22 hezriti eysa ulargha jawaben mundaq dedi: hudagha ixininglar. 23 bilip qoyunglarki, kim bu taghqa: qozghal, dengizgha taxlan! dese we konglide gumanlanmay, eytqanlirining emelge exixigha ixench qilsa, uning telipi ijabet bolidu. 24 xuning uchun silerge eytimenki, dua bilen tiligen herqandaq nersige erixtim, dep ixininglar. xunda, telipinglar ijabet bolidu. 25 ornunglardin turup dua qilghininglarda, birersige qorsaq kopukunglar barliqi yadinglargha kelse, uni kechurunglar. xu chaghda, erxtiki atanglarmu silerning gunahliringlarni kechurum qilidu. 26 siler baxqilarni kechurum qilmisanglar, erxtiki atanglarmu silerning gunahliringlarni kechurum qilmaydu. 27 ular yene yerusalemgha qaytip keldi. hezriti eysa merkiziy ibadethana hoylilirida aylinip yurgende, aliy rohaniylar, tewrat ustazliri we aqsaqallar uning yenigha kelip: 28 siz qiliwatqan ixlarni qaysi hoquqqa tayinip qiliwatisiz? sizge bundaq qilix hoquqini kim bergen? dep soridi. 29 hezriti eysa ulargha: men awwal silerdin bir soal soray. siler uninggha jawas beringlar. xu chaghda, menmu bu ixlarni qaysi hoquqqa tayinip qiliwatqanliqimni eytip berimen. 30 eytinglarchu, yehya peyghemberge chomuldurux hoquqini huda bergenmu yaki insanlarmu? dedi. 31 ular ozara munazire qilixqa baxlap: eger huda bergen desek, u: undaqta siler neme uchun yehyagha ixenmidinglar? deydu. 32 biraq, biz qandaqmu: insanlar bergen deyeleymiz?! deyixti. chunki, ular yehyani heqiqeten peyghember, dep hesablaydighan helqtin qorqatti. 33 buning bilen, ular hezriti eysagha: bilmeymiz, dep jawas berixti. undaqta, menmu bu ixlarni qaysi hoquqqa tayinip qiliwatqanliqimni eytmaymen, dedi hezriti eysa ulargha.

12:1 andin, hezriti eysa ulargha temsiller bilen sozlexke baxlidi: bir kixi bir uzumzarliq berpa qilip, etrapini chitlaptu. muselles ixlex uchun uzumzarliqqa bir kolchek qazduruptu we bir kozethana yasitiptu. keyin, uzumzarliqni ijarige berip, ozi yiraq bir yerge ketiptu. 2 uzumlerni uzidighan mezgil kelgende, u hosulning bir uluxini elip kelixke qulliridin birini ijarikexlerning yenigha ewetiptu. 3 lekin, ijarikexler heliqi qulni tutuwelip dumbalap, quruq qol qayturuptu. 4 hojayin yene bir qulini ewetiptu. ijarikexler uningmu bax-kozini yerip, haqaretlep qayturuptu. 5 keyin, hojayin yene bir qulini ewetiptu. lekin u olturuluptu. yene birmunche qullirini ewetiptu, ularningmu beziliri tayaq yep, beziliri olturuluptu. 6 hojayinning yenida birla adimi, yeni uning soyumluk oghlila qaptu. u oghlumnighu hormet qilar dep, ijarikexlerning yenigha eng ahirida uni ewetiptu. 7 lekin, ijarikexler ozara: bu bolsa hojayinning mirashori. kelinglar, uni olturuweteyli, uzumzarliq bizge ongche qalsun deyixiptu. 8 xundaq qilip, uni tutup olturup, uzumzarliqning sirtigha sorep achiqiwetiptu. 9 bundaq ehwalda, uzumzarliqning hojayini bu ijarikexlerni qandaq qilidu? jezmen ularni olturup, uzumzarliqini baxqilargha ijarige beridu. 10 siler zeburdiki munu sozlerni zadi oqumighanmidinglar? tamchilar taxliwetken tax quruluxning ul texi bolup qaldi. 11 bu, perwerdigar teripidindur, biz uchun ajayip bir ixtur. 12 hezriti eysaning bu temsilni ozlirige qaritip eytqanliqini chuxengen yehudiylarning chongliri uni tutqun qilmaqchi boldi. lekin, helqtin qorqup, uni taxlap ketip qaldi. baj tapxurux mesilisi 13 xuningdin keyin, yehudiylarning chongliri hezriti eysani uning ozining sozliri bilen tuzaqqa chuxurux meqsitide perisiylerdin we rimdin teyinlengen hirod padixahning terepdarliridin bezilerni uning yenigha ewetti. 14 ular kelip hezriti eysagha: ustaz, sizning semimiy adem ikenlikingizni, hechkimge yuz- hatir qilmaydighanliqingizni bilimiz, chunki kixilerning sirtqi qiyapiti bilen hesablaxmay, ulargha hudaning yolini sadiqliq bilen ogitip keldingiz. sizche rim imperatori qeyserge baj tapxuruximiz tewrat qanunimizgha hilapmu qandaq? zadi baj tapxuramduq-tapxurmamduq? deyixti. 15 ularning sahtipezlikini bilgen hezriti eysa: nemixqa meni sozum arqiliq ilindurmaqchi boluwatisiler? manga bir dane kumux tengge beringlar, korup baqay, dedi. 16 pul elip kelindi, hezriti eysa ulardin: buning ustidiki suret we isim kimning? dep soridi. rim imperatori qeyserning, deyixti ular. 17 undaq bolsa, qeyserning heqqini qeyserge, hudaning heqqini hudagha tapxurunglar, dedi hezriti eysa ulargha. ular hezriti eysaning sozlirige heyran qelixti. 18 olgenler tirilmeydu, dep qaraydighan saduqiy diniy eqimidikiler hezriti eysaning aldigha kelip: 19 ustaz, musa peyghember tewratta: bir kixi olup ketip, ayali tul qelip, perzent kormigen bolsa, olguchining aka yaki inisi tul qalghan yenggisini emrige elip, qerindixi uchun nesil qalduruxi lazim dep yazghan. 20 burun yette aka-uka otkeniken, chongi oylinip perzent qaldurmayla alemdin otuptu. 21 keynidiki inisi yenggisini emrige elip, umu perzent kormey alemdin otuptu. keynidiki inisimu xundaq boluptu. 22 xundaq qilip yettinchisigiche uni elip chiqiptu. lekin, hechqaysisi perzent kormey alemdin otuptu. ahirda, u ayalmu alemdin otuptu. 23 emdi soraydighinimiz xuki: qiyamet kuni bu ayal kimning ayali bolup tirilidu? chunki, yette qerindaxning hemmisi uni hotunluqqa alghan-de! deyixti. 24 hezriti eysa ulargha mundaq jawas berdi: siler muqeddes yazmilarni we hudaning qudritini bilmigenlikinglar uchun mana muxundaq hatalixisiler emesmu?! 25 olumdin tirilgendin keyin insanlar erxtiki perixtilerge ohxax, hotun almaydu, erge tegmeydu. 26 olumdin tirilix mesilisi heqqide musa peyghember arqiliq chuxurulgen tewratta oqumidinglarmu? ejdadlirimiz ibrahim, ixaq we yaquplar alliburun alemdin otken bolsimu, tewrattiki tikenlikning koyuxi heqqidiki bayanda huda ularni tirik hesablap: men ibrahim, ixaq we yaquplar etiqad qilip kelgen huda bolimen! deydu. 27 demek, huda oluklerning emes, tiriklerning hudasidur. siler tamamen hatalaxtinglar. 28 ularning munazirisini anglighan we hezriti eysaning ulargha yahxi jawas bergenlikini korgen bir tewrat ustazi hezriti eysaning aldigha kelip: putun emrlerning ichide eng muhimi qaysi? dep soridi. 29 hezriti eysa mundaq jawas berdi: eng muhimi xuki, anglighin ey israillar! perwerdigarimiz bolghan huda birdinbir hudadur. 30 perwerdigaring bolghan hudani putun qelbing, putun jening, putun zehning we putun kuchung bilen soygin. 31 yene bir emr bolsa qoxnangni ozungni soygendek soy. mana bulardin muhim emr yoq. 32 toghra eyttingiz, ustaz, dedi tewrat ustazi hezriti eysagha, huda birdur, uningdin baxqisi yoqtur deginingiz durus. 33 insanning hudani putun qelbi, putun eqli we putun kuchi bilen soyuxi hem qoxnisinimu ozini soygendek soyuxi hudagha atalghan herqandaq koydurme qurbanliq we hediyilerdinmu muhimdur. 34 hezriti eysa uning aqilane jawas bergenlikini korup: siz hudaning padixahliqidin yiraq emessiz, dedi. xuningdin keyin, uningdin hechkim soal soraxqa petinalmidi. 35 hezriti eysa merkiziy ibadethana hoylilirida telim beriwetip, mundaq soalni otturigha qoydi: tewrat ustazliri qutquzghuchi mesihni padixah dawutning ewladi, dep turuwalsa qandaq bolidu? 36 dawut padixah ozi muqeddes rohning ilhami bilen mundaq degenghu: perwerdigar hojayinimgha eyttiki: men sening duxmenliringni ayighing astida dessetkuche, mening ong yenimda olturghin! 37 qutquzghuchi mesih padixah dawutning ewladi bolsimu, lekin padixah dawut mesihni hojayinim degen yerde mesih uningdin ulu bolmamdu?! u yerdiki jamaet hezriti eysaning sozini zoq bilen anglaytti. 38 hezriti eysa telim berip mundaq dedi: tewrat ustazliridin hoxyar bolunglar. ular uzun tonlarni kiyiwelip, ghadiyip yuruxke amraq kelidu. bazarlarda baxqilarning ozlirige salam berip hormetlixini, 39 ibadethanilarda alahide orunda olturuxni, ziyapetlerdimu torde olturuxni yahxi koridu. 40 ular tul ayallardin nep elip, ularning mal-mulkini yewelip, andin etey baxqilar korsun dep, uzundin-uzun dua qilidu. ular jezmen tehimu qattiq jazagha tartilidu! 41 hezriti eysa merkiziy ibadethanidiki iane yighilidighan jayning aldida olturup, oz ianilirini taxlawatqan jamaetke qarap turatti. nurghun baylar sanduqqa heli kop pul taxlidi. 42 bir kembeghel tul ayalmu kelip, birnechche tiyinla qimmitidiki ikki tenggini taxlidi. 43 hezriti eysa xagirtlirini yenigha chaqirip, ulargha mundaq dedi: bilip qoyunglarki, bu namrat tul ayalning ianisi hudaning neziride hemmeylenningkidin kop. 44 chunki, baxqilar ozlirining axqan bayliqliridin iane qildi. lekin, bu ayal namrat turuqluq, ozining bar- yoqini tirikchilik qilidighan hemme nersisini iane qildi.

13:1 hezriti eysa merkiziy ibadethanidin chiqiwatqanda, xagirtliridin biri uninggha: ustaz, qarang, bu nemidegen korkem taxlar! nemidegen heywetlik imaretler! dedi. 2 hezriti eysa uninggha: sen bu heywetlik imaretlerni koruwatamsen? bu yerdiki hemme nerse gumran qilinidu, hetta bir tal ul teximu jayida qaldurulmaydu, dedi. 3 hezriti eysa zeytun teghida merkiziy ibadethana terepke qarap olturghanda, petrus, yaqup, yuhanna we enderler astighina uningdin: 4 bizge eytingchu, bu degenliringiz qachan yuz beridu? bularning yuz beridighanliqini bilduridighan qandaq bexaret bolidu? dep soraxti. 5 hezriti eysa ulargha chuxenduruxke baxlidi: baxqilarning azduruxidin hoxyar bolunglar. 6 nurghun kixiler mening namimni setip, qutquzghuchi mesih men bolimen! dewelip, kop ademlerni azduridu. 7 siler urux hewerliri we urux xepilirini anglighan waqtinglardimu, alaqzade bolup ketmenglar, chunki bu ixlarning yuz berixi muqerrer. lekin bu, zaman ahiri yetip keldi, degenlik emes. 8 bir millet yene bir millet bilen urux qilidu. bir dlet yene bir dletke hujum qilidu. nurghun jaylarda yer tewrex we acharchiliqlar yuz beridu. mana bu ixlarning yuz berixi huddi hamilidar ayalning tolghiqining baxlanghinigha ohxaydu. 9 siler ozunglargha pehes bolunglar. kixiler silerni tutqun qilip sotqa tapxurup beridu, ibadethanilarda qamchilaydu. siler manga ixengenlikinglar uchun, waliy we padixahlar aldida soraqqa tartilisiler. buning bilen, ular aldida mening guwahchilirim bolisiler. 10 lekin, hux hewer putkul milletlerge zaman ahiridin burun yetkuzuluxi kerek. 11 xunga, siler tutulup sotqa tapxurulghanda neme deyixtin endixe qilmanglar. u chaghda, silerge neme nesip etilse, xuni denglar, chunki sozliguchi siler emes, muqeddes rohtur. 12 qerindax qerindixigha, ata balisigha hainliq qilip, ularni olumge tutup beridu. balilarmu ata- anisi bilen qarxilixip, ularni olumge ittiridu. 13 manga ixengenlikinglar uchun hemme adem silerge ochmenlik qilidu, lekin ahirghiche berdaxliq bergenler jezmen qutquzulidu. 14 yirginchlik weyran qilghuchi ning ozi turuxqa tegixlik bolmighan yerde turghinini korgininglarda, kitabhanlar bu sozning menisini chuxensun yehudiye olkisidiki ahaliler taghlargha qachsun. 15 ogzidikiler oyidiki nerse-kereklirini almay qachsun. 16 etizlarda ixlewatqanlarmu chapinini eliwelix uchun oyige qaytmay qechip ketsun. 17 u kunlerde, qechixi epsiz bolghan hamilidar ayallar we bala emitidighan anilarning haligha way! 18 bu weqelerning qixqa toghra kelip qalmasliqi uchun dua qilinglar. 19 chunki, u kunlerdiki balayiapetler huda alemni yaratqandin buyan korulup baqmighan, kelgusidimu korulmeydu. 20 perwerdigar u kunlerni azaytmisidi, hechkim qutulalmaytti. lekin, perwerdigar u kunlerni ozi tallighanliri uchun azaytqan. 21 eger u chaghda biri silerge: qaranglar, qutquzghuchi mesih bu yerde! yaki qaranglar, mesih ene u yerde! dese, ixenmenglar. 22 chunki, sahta mesihler, sahta peyghemberler meydangha kelidu. eger mumkin bolsidi, ular huda tallighanlarni mojiziler we karametler bilen azdurghan bolatti. 23 xuning uchun, hoxyar bolunglar. men bularning hemmisini eytix bilen, silerni aldinala agahlandurup qoydum. 24 u kunlerdiki balayiapetler otup ketkendin keyin, quyax qariyip, ay yoruqluq bermes, 25 yultuzlar asmandin tokulup, asman jisimliri lerzige keler. 26 u chaghda, kixiler insanoghlining zor ku-qudret we xan- xerep bilen bulutlar ichide keliwatqanliqini koridu. 27 insanoghli perixtilirini ewetip, ozi tallighan kixilerni alemning bir chetidin yene bir chetigiche, dunyaning tot bulungidin yighip bir yerge jem qilidu. 28 enjur derihidin sawaq elinglar! uning xahliri kokirip, yengi yopurmaq chiqarghanda, yazning kelixige az qalghanliqini bilisiler. 29 huddi xuningdek, men baya degen alametlerning yuz beriwatqanliqini korgininglarda, hudaning padixahliqining ixik aldida, yeni namayan bolux aldida turuwatqanliqini bilinglar. 30 bilip qoyunglarki, mana bu alametlerning hemmisi emelge axurulmay turup, bu ewlad kixiler alemdin otmeydu. 31 asman-zemin yoqilidu, biraq mening sozlirim yoqalmay menggu inawetlik bolidu! 32 bu ixlarning yuz beridighan waqit-saitige kelsek, buni atamdin baxqa hechkim bilmeydu. ne erxtiki perixtiler, ne oghli bilmeydu. 33 pehes bolunglar, segek bolunglar, chunki u waqit- saetning qachan kelidighanliqini bilmeysiler. 34 bu, seperge chiqmaqchi bolghan ademning ehwaligha ohxaydu. u yolgha chiqidighan chaghda, chakarlirining hizmet dairisini belgilep, ularning herbirige birdin wezipe tapxuridu. derwazidiki kozetchigimu hoxyar boluxni tapilaydu. 35 xuninggha ohxax, silermu hoxyar bolunglar. chunki oyning hojayinining kelidighan waqtining kechqurunmu, tun yerimimu, horaz chillighan waqitmu yaki seher waqtimu, uni bilelmeysiler. 36 xunga, u tuyuqsiz kelip, silerni gheplet uyqusida korup qalmisun! 37 silerge eytqanlirimni hemmeylenge eytimen: hoxyar bolunglar!

14:1 yehudiylarning otup ketix we petir nan heytigha ikki kun qalghanidi. aliy rohaniylar we tewrat ustazliri hezriti eysani hiyle bilen tutup ujuqturuwetixning charisini izdexti. 2 ular: bu ixni heyt-ayem kunliri qilmayli. bolmisa, helq arisida qalaymiqanchiliq chiqixi mumkin, deyixetti. 3 hezriti eysa beytaniya yezisida ilgiri mahaw kesilige giriptar bolghan simunning oyide dastihanda olturuwatqanda, ichige qimmetlik sap sumbul etiri qachilanghan, aq qaxtexidin yasalghan qutini tutqan bir ayal kirip, qolidiki qutini echip, ichidiki etirni hezriti eysaning bexigha quydi. 4 beziler buninggha hapa bolup, bir-birige: hux puraq etirni bundaq israp qilghanning neme paydisi? 5 bu etirning qimmiti bir yilliq kirimimizge teng kelidiken! u setilip puli kembeghellerge berilse bolatti, deyixip, ayalgha tapa-tene qilixqa baxlidi. 6 ayalning ihtiyarigha qoyuwetinglar, uni hijil qilip neme qilisiler? u men uchun yahxi ix qildi. 7 kembegheller daim aranglarda, ulargha halighan waqitta yardem qilalaysiler. lekin, men aranglarda daim bolmaymen. 8 ayal chami yetidighan ixni qildi; mening depne qiliniximgha teyyarliq yuzisidin bedinimge aldinala etir surkep qoydi. 9 bilip qoyunglarki, hux hewer dunyaning qeyeride yetkuzulse, bu ayal eslinip, uning qilghan ixi tilgha elinidu, dedi hezriti eysa ulargha. 10 xu waqitta, on ikki xagirttin biri bolghan yehuda ixqariyot hezriti eysani tutup berix meqsitide aliy rohaniylarning yenigha bardi. 11 buni anglap, aliy rohaniylarning gulqeqeliri echilip ketti we uninggha pul berixke wede qilixti. yehudamu hezriti eysani ulargha tutup berixke purset izdexke baxlidi. 12 petir nan heytining birinchi kuni, yeni otup ketix heytining qurbanliqi qilinidighan kuni, xagirtlar hezriti eysaning yenigha kelixip: otup ketix heytining tamiqini qeyerge berip teyyarliximizni halaysiz? dep soridi. 13 u xagirtliridin ikkiylenni mundaq dep aldin ewetti: yerusalemgha kiringlar, u yerde kozida su toxuwatqan bir er kixini uchritisiler. uning keynidin mengip, 14 u adem kirgen oyning igisige: ustazimiz: xagirtlirim bilen otup ketix heytining tamiqini yeydighan mehmanliq oy qeyerde? dep sorawatidu denglar. 15 u silerni ustunki qewettiki retlik jabdup qoyulghan bir eghiz chong oyge baxlap chiqidu. mana xu oyde heytning tamiqini teyyar qilinglar. 16 xagirtlar yolgha chiqip xeherge kirdi. hemme ixlar hezriti eysaning eytqinidek bolup chiqti. ular xu yerde tamaqni teyyarlaxqa kirixti. 17 kechqurun, hezriti eysa on ikki xagirti bilen kelip, 18 dastihanda olturup taam ustide: bilip qoyunglarki, men bilen bille ghizaliniwatqan silerning aranglardiki bireylen manga satqunluq qilidu, dedi. 19 bu soz ularni qayghugha saldi. ular bir-birlep: men emestimen? dep soridi. 20 hezriti eysa ulargha: manga satqunluq qilghuchi qolidiki nanni men bilen bille tehsige togurgen on ikki xagirtning ichidiki biridur. 21 insanoghli muqeddes yazmilarda yezilghinidek alemdin otidu. lekin, uninggha satqunluq qilidighan kixining haligha way! u adem tughulmighan bolsichu kaxki! dedi. 22 ular tamaq yeyixiwatqanda, hezriti eysa bir nanni qoligha elip xukur eytqandin keyin, uni oxtup turup, xagirtlirigha berdi we: elinglar, bu mening tenim, dedi. 23 andin, u qoligha bir jam elip hudagha xukur eytqandin keyin, uni xagirtlirigha sundi. hemmeylen uningdin ichixti. 24 bu, mening nurghun ademler uchun tokulup, hudaning ehdisini tuzidighan qenimdur. 25 bilip qoyunglarki, hudaning padixahliqida yengiche xarabtin ichmiguche, bundaq xarabni hergiz ichmeymen, dedi hezriti eysa. 26 ular medhiye nahxisini eytqandin keyin talagha chiqip, zeytun teghigha qarap ketixti. 27 bu chaghda, hezriti eysa xagirtlirigha: hemminglar meni taxlap ketixiler, chunki muqeddes yazmilarda huda: qoychini urup olturimen, qoyliri patiparaq bolup ketidu degen. 28 lekin, men tirilgendin keyin, jeliliyige silerdin burun barimen, dedi. 29 petrus uninggha: hemmeylen sizni taxlap ketsimu, men hergiz taxlap ketmeymen, dedi. 30 bilip qoyghinki, bugun keche horaz ikki qetim chillaxtin burun, sen mendin u qetim tanisen, dedi hezriti eysa. 31 lekin, petrus tehimu qetiy teleppuz bilen: siz bilen bille oluxke toghra kelsimu, sizdin tanmaymen, dedi. qalghan xagirtlarmu xundaq deyixti. 32 keyin, ular getsimane degen bir yerge keldi. hezriti eysa xagirtlirigha: men dua-tilawet qilip kelguche, muxu jayda olturup turunglar, dedi. 33 u petrus, yaqup we yuhannani birge elip mangdi. bu waqitta, uni qayghu besip, kongli qattiq biaram boluxqa baxlidi. u: 34 jenim chiqip ketidighandek ghem-qayghugha patti. siler bu yerde qelip, hoxyar turunglar, dedi 35 we sel neriraq berip, yerge bax qoyup, mumkin bolsa u kunning oz bexigha kelmeslikige dua qilip: 36 i soyumluk ata, hemmige qadirsen, bu azas qedihini mendin yiraqlaxturghaysen. lekin, bu ix mening emes, belki sening iradeng boyiche bolsun, dedi. 37 u u xagirtining yenigha qaytip kelip, ularning mugdep qalghanliqini korup, petrusqa: ey simun, uhlawatamsen?! birer saetmu hoxyar turalmidingmu?! 38 eziqturuluxtin saqlinix uchun, segek turup dua qilinglar. kongul halaydu, lekin ten ajizdur, dedi. 39 andin, u yene berip, burunqi sozlirini tekrarlap dua qildi. 40 u xagirtlirining yenigha qaytip kelginide, ularning yene mugdep qalghanliqini kordi. chunki, ular kozlirini achalmay qalghanidi. ular hezriti eysagha neme deyixini bilmey qaldi. 41 hezriti eysa uchinchi qetim ularning yenigha qaytip: siler tehiche dem elip uhlawatamsiler? boldi bes emdi! insanoghlining gunahkarlarning qoligha tapxurulidighan waqit-saiti yetip keldi. 42 qopunglar, keteyli, mana manga satqunluq qilidighan kixi keptu, dedi. 43 hezriti eysaning sozi ayaghlaxmastinla, on ikki xagirtining biri bolghan yehuda keldi. uning yenida aliy rohaniylar, tewrat ustazliri we aqsaqallar teripidin ewetilgen, qilich-toqmaqlar bilen qorallanghan zor bir top adem bar idi. 44 hezriti eysagha satqunluq qilghan yehuda ulargha alliburun: men kimni soysem, eysa xu. siler uni tutup, qattiq muhapizet astida elip menginglar degen we soyux arqiliq belge bermekchi bolghanidi. 45 u udul hezriti eysaning aldigha berip: ustaz, dep uni soydi. 46 xu chaghda, u baxlap kelgenler hezriti eysagha qol selip, uni tutqun qildi. 47 hezriti eysaning yenidikilerdin biri qilichini sughurup, bax rohaniyning chakirigha urdi. qilich chakarning quliqigha tegip, uni xilip chuxuruwetti. 48 hezriti eysa: siler qilich-toqmaqlarni koturup meni tutqili kepsiler, meni qaraqchi koruwatamsiler? 49 her kuni merkiziy ibadethana hoylilirida siler bilen bille bolup telim berettim. u chaghda tutmidinglar. bu ixlarning yuz berixi muqeddes yazmilarda aldin eytilghanlarning emelge axuruluxi boldi, dedi. 50 bu chaghda, xagirtlarning hemmisi uni taxlap qechip ketixti. 51 hezriti eysaning keynidin peqet uchisigha kendir reht yepinchaqliwalghan bir yax egixip mangghanidi. ular unimu tutuwaldi. 52 lekin, u rehtning ichidin sughurulup chiqip, yalinga peti qechip ketti. 53 ular hezriti eysani bax rohaniyning aldigha elip berixti. putun aliy rohaniylar, aqsaqallar we tewrat ustazlirimu u yerge yighildi. 54 petrus hezriti eysagha taki bax rohaniyning hoylisighiche yiraqtin egixip berip, hoylida qarawullar bilen bille issinip olturdi. 55 aliy rohaniylar we putun aliy kengexme ezaliri hezriti eysani olum jazasigha mehkum qilix uchun ispat izdidi, emma tapalmidi. 56 birmunche yalghan guwahchilar otturigha chiqqan bolsimu, ispatliri bir-birige maslaxmaytti. 57 ularning beziliri ornidin turup, yalghan guwahliq berip: 58 biz uning: insan qoli bilen yasalghan bu ibadethanini buzup taxlap, insan qoli bilen yasalmighan baxqa bir ibadethanini u kun ichide yasap chiqimen degenlikini angliduq, dedi. 59 lekin, bu heqtiki guwahliqlarmu bir-birige maslaxmidi. 60 andin, bax rohaniy ornidin turup, jamaetning aldida hezriti eysagha: qeni, jawas bermemsen? bularning sening ustungdin bergen guwahliqlirigha neme deysen? dedi. 61 lekin, hezriti eysa xuk turup, hechqandaq jawas bermidi. bax rohaniy yene uningdin: medhiyilinixke layiq bolghan hudaning oghli qutquzghuchi mesih senmu? dep soridi. 62 hee, men, dedi hezriti eysa, siler insanoghlining qadir hudaning ong yenida olturidighanliqini we koktiki bulutlar ichide kelidighanliqini korisiler. 63 bu sozni anglighan bax rohaniy kiyimlirini yirtip taxlap: emdi baxqa hechqandaq guwahchining hajiti qalmidi. 64 siler uning kupurluqlirini anglidinglar. emdi buninggha neme deysiler? dedi. ular birdek uninggha olum jazasi tegixlik dep hokum qilixti. 65 beziliri uninggha tukuruxke baxlidi. ular yene uning kozlirini baghlap, muxt etip: peyghember bolsang, eytip baqqina, seni kim urdi? deyixti. qarawullarmu uni arisigha eliwelip kachatlidi. 66 petrus towendiki hoylida turatti. bax rohaniyning dedekliridin biri kelip, 67 issinip olturghan petrusni korup, uninggha tikilip qarap: senmu nasirelik eysa bilen bir idingghu, dedi. 68 petrus buni inkar qilip: sening neme dewatqanliqingni bilmidim hem chuxenmidim, dedi-de, taxqirigha, derwazining aldigha chiqip turdi. xu esnada, horaz chillidi. 69 uning taxqirida turghanliqini korgen heliqi dedek u yerde turghanlargha yene: bu uning adimighu, dedi. 70 petrus yene inkar qildi. birazdin keyin, u yerde turghanlar petrusqa yene: xubhisizki, sen uning xagirtlirining biri. teleppuzungdin seningmu jeliliyilik ikenliking chiqip turmamdu?! deyixti. 71 petrus qesem qilip: siler dewatqan ademni tonumaymen. bolmisa, meni huda ursun! dedi. 72 del xu chaghda, horaz ikkinchi qetim chillidi. petrus hezriti eysaning ozige: horaz ikki qetim chillaxtin burun, sen mendin u qetim tanisen degen sozini esige elip, kongli buzulup yighlap ketti.

15:1 etisi tang seherde, aliy rohaniylar, aqsaqallar, tewrat ustazliri we aliy kengexmining putun ezaliri meslihetlixiwalghandin keyin, hezriti eysani baghlap, waliy pilatusqa tapxurup berdi. 2 pilatus uningdin: sen yehudiylarning padixahimu? dep soridi. eytqiningizdek, dep jawas berdi hezriti eysa. 3 aliy rohaniylar uning ustidin birmunche erz-xikayetlerni qilixti. 4 pilatus uningdin yene: qara, ular ustungdin xunchiwala xikayet qiliwatidu. sen hechqaysisigha jawas bermemsen? dep soridi. 5 lekin, hezriti eysa yenila zuwan surmidi. pilatus buninggha heyran qaldi. 6 her qetimliq otup ketix heytida, waliy helq iltimas qilghan bir mehbusni qoyup beretti. 7 eyni waqitta, zindanda topilangda adem olturgen topilangchilar bilen bille tutulghan barabbas isimlik bir kixi bar idi. 8 helq waliy pilatusning aldigha kelip, uningdin bir mehbusni burunqigha ohxax qoyup berixni telep qildi. 9 pilatus ulargha: silerge yehudiylarning padixahini qoyup beriximni halamsiler? dedi. 10 pilatus aliy rohaniylarning hezriti eysagha hesethorluq qilip, uni ozige tapxurup bergenlikini biletti. 11 biraq, aliy rohaniylar helqqe: hezriti eysaning ornigha, barabbasni qoyup berixni telep qilinglar dep, ularni kuxkurtti. 12 pilatus ulardin yene: undaq bolsa, siler yehudiylarning padixahi, dep atighan ademni qandaq bir terep qilay? dep soridi. 13 uni krestke mihliting! dep chuqan selixti ular. 14 nemixqa? u neme jinayet otkuzuptu? dedi pilatus ulargha. biraq, ular tehimu qattiq warqirixip: uni krestke mihliting! dep turuwelixti. 15 halayiqni hursen qilmaqchi bolghan pilatus barabbasni ulargha chiqirip berdi. hezriti eysani bolsa qamchilatqandin keyin, krestke mihlax uchun lexkerlirige tapxurdi. 16 lexkerler hezriti eysani waliy ordisidiki bir seynagha elip kirdi. andin, putun lexkerler topini bu yerge yighdi. 17 ular uninggha xahane sosun renglik ton, bexigha tiken xahliridin orup yasalghan taj kiydurdi. 18 we uninggha: yaxisun yehudiylarning padixahi! dep warqiraxti. 19 andin, bexigha qomux bilen qayta-qayta urup, uninggha qarap tukuruxti we uning aldida tiz pukup, sejde qilixti. 20 uni mana xundaq mazaq qilghandin keyin, sosun tonni saldurup, uchisigha oz kiyimlirini kiydurdi we krestke mihlax uchun elip mengixti. 21 simun isimlik bir kixi yezidin kelip, u yerdin otup ketiwatatti. iskender bilen rufusning atisi bolghan bu adem kirini xehiridin idi. lexkerler hezriti eysa yudup mangghan krestni bu ademge mejburiy koturguzdi. 22 ular hezriti eysani golgota, yeni bax songek degen yerge elip bardi. 23 uninggha murmekki arilaxturulghan xaras berdi, lekin hezriti eysa uni ichmidi. 24 ular hezriti eysani krestke mihlap asti we herqaysisi ozige chiqqanni elix uchun chek taxlixip, kiyimlirini boluxuwaldi. 25 hezriti eysa krestke mihlanghan waqit etigen saet toqquzlar idi. 26 gunah tahtisigha yehudiylarning padixahi dep yezilghanidi. 27 hezriti eysadin baxqa ikki qaraqchimu krestke mihlanghan bolup, biri uning ong yenidiki, yene biri sol yenidiki krestte idi. 28 xundaq qilip, muqeddes yazmilardiki: u jinayetchiler bilen bir qatargha qoyulidu degen soz ispatlandi. 29 u yerdin otkenler baxlirini chayqixip, hezriti eysani haqaretlep: qeni, sen ibadethanini buzup taxlap, u kunde qaytidin yasap chiqidighan adem idingghu? 30 emdi kresttin chuxup, ozungni qutquzghina! deyixti. 31 aliy rohaniylar we tewrat ustazlirimu uni xundaq meshire qilip, ozara: baxqilarni qutquzuptiken, ozini qutquzalmidi. 32 israillarning padixahi qutquzghuchi mesih emdi kresttin chuxup baqsunchu, biz xuni korup uninggha etiqad qilayli, deyixti. hezriti eysa bilen bille krestke mihlanghanlarmu uni haqaretlexti. 33 chux waqti saet on ikkide, putun zeminni qarangghuluq qaplap, saet uchkiche dawam qildi. 34 saet uchte, hezriti eysa yuqiri awaz bilen: eloy, eloy, lema xewaqtani! yeni hudayim, hudayim, meni nemixqa taxliwetting! dep warqiridi. 35 u yerde turghanlarning beziliri buni hata anglap: qaranglar, bu adem ilyas peyghemberge murajiet qiliwatidu deyixti. 36 ularning ichidin bireylen yugurup berip, bir parche bulutni ekelip erzan uzum xarabigha chilap, uni qomuxning uchigha baghlap hezriti eysagha ichkuzmekchi boldi we: tohtap turunglar! qarap baqayli, ilyas peyghember kelip uni chuxuruwalamdikin? dedi. 37 hezriti eysa qattiq warqiridi-de, tiniqi tohtap, jan uzdi. 38 xu waqitta, merkiziy ibadethanidiki perde yuqiridin towenge ikki parche bolup yirtildi. 39 hezriti eysaning udulida turghan yuz bexi uning qandaq jan uzginini korup: bu adem heqiqeten hudaning oghli iken! dedi. 40 u yerde yene weqeni yiraqtin korup turghan bezi ayallarmu bar idi. ularning arisida mejdellik meryem, kichik yaqup bilen yosining anisi meryem we salomilar bar idi. 41 hezriti eysa jeliliyide turghan waqitta, bu ayallar uninggha egixip, uning hizmitide bolghanidi. uning bilen yerusalemgha bille kelgen yene birmunche ayallarmu ehwalni kozitip turatti. 42-43 u harpa kuni, yeni dem elix kunining aldinqi kuni idi. ke kirip qalghanda, yehudiylarning aliy kengexmisining hormetke sazawer ezasi, hudaning padixahliqini intizarliq bilen kutuwatqan aramatiyaliq yusup yureklik halda waliy pilatusning aldigha chiqip, uningdin hezriti eysaning jesitini berixni telep qildi. 44 pilatus hezriti eysaning alliqachan olgenlikini anglap heyran boldi. u yuz bexini chaqirip, uningdin hezriti eysaning olginige qanchilik waqit bolghanliqini soridi. 45 u yuz bexidin ehwalni uqqandin keyin, yusupke jesetni elip ketixke ruhset qildi. 46 yusup kendir reht setiwelip, jesetni kresttin chuxurup kepenlidi we qiyada oyulghan bir qebrige depne qilip, aghzigha yoghan bir qoram taxni domilitip qoydi. 47 mejdellik meryem bilen yosining anisi meryem hezriti eysaning qoyulghan yerini koruwaldi.

16:1 dem elix kuni otkendin keyin, mejdellik meryem, yaqupning anisi meryem we salomilar berip hezriti eysaning jesitige surux uchun hux puraqliq buyumlarni setiwaldi. 2 heptining birinchi kuni ular tang seherde ornidin turup, kun chiqix bilen teng qebrige berixti. 3 ular ozara: qebrining aghzidiki taxni kim domilitixip berer? deyixti. 4 u tax nahayiti chong idi. biraq, ular baxlirini koturup qarighinida, taxning bir yangha domilitiwetilgenlikini kordi. 5 ular qebrige kirip ong terepte aq ton kiygen yax bir ademning olturghanliqini korgende, alaqzade boluxti. 6 u perixte ulargha: alaqzade bolmanglar, siler krestke mihlanghan nasirelik hezriti eysani izdewatisiler. u tirildi, bu yerde emes. mana, u burun qoyulghan jay. 7 siler berip uning xagirtlirigha, bolupmu petrusqa: hezriti eysa jeliliyige silerdin awwal baridiken, silerge eytqinidek, uni xu yerde koridikensiler denglar, dedi. 8 ularni titrek basti hem alaqzade boluxup qebridin chiqip qachti. qorqup ketkechke, bu ixni hechkimge eytmidi. 9 hezriti eyxa heptining birinchi kuni tang seherde tirilgendin keyin, awwal sejdellik seryesge korundi. u bu ayalning tenidin yette jinni heydiwetkenidi. 10 seryem berip burun hezriti eyxa bilen bille bolghan, hazir satem tutup koz yexi qilixiwatqan ghagirtlarsa hewer qildi. 11 ular hezriti eyxaning tirilgenliki we seryesning uni korgenlikini anglighanda, ixenmidi. 12 bu weqedin keyin, hezriti eyxa yezigha ketiwatqan ikki ghagirtigha baghqa bir qiyapette korundi. 13 ghuning bilen, ghagirtlar keynige qaytip, baghqilarsa bu ixni hewer qildi, lekin ular buningghimu ixenmidi. 14 uningdin keyin, hezriti eyxa bir dastixanda olturup sizaliniwatqan on bir ghagirtigha korunup, ularning etiqadsizliqi we tersaliqini eyiblidi. chunki, ular hezriti eyxani tirilgendin keyin korgenlerning sozige ixenmigenidi. 15 hezriti eyxa ularsa sundaq dedi: dunyaning herqayxi jaylirigha berip, putun inxanlarsa hux hewerni jakarlanglar. 16 etiqad qilip, chosuldurughni qobul qilghanlar qutquzulidu. etiqad qilmighanlar bolxa dozahqa sehkum qilinidu. 17 etiqad qilghanlarsa sundaq sojizilerni korsitix qabiliyiti hesrah bolidu: ular sening nasim bilen jinlarni heydiweteleydu, naselum tillarda sozlixeleydu, 18 yilanlarni qollirida tutximu, hechneme bolmaydu, zeherlik nersini ichximu, hechqandaq tesir qilmaydu. bimarlarsa qollirini tegkuzup qoyxa, kexelliri saqiyip ketidu. 19 rebbimiz eyxa ularsa bu sozlerni qilghandin keyin, asmangha koturuldi we hudaning ong yenida olturdi. 20 ghagirtlar terep-terepke berip hux hewerni jakarlap yurdi. rebbimiz ular bilen bille bolup, oz sozini ular korsetken sojiziler bilen ixpatlidi.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE