1:1 eysa mesihning ejdadliri: eysa mesih dawut padixahning ewladi, dawut padixah bolsa ibrahimning ewladi. 2 ibrahim ixaqning atisi, ixaq yaqupning atisi, yaqup yehuda we uning qerindaxlirining atisi, 3 yehuda tamardin tughulghan pares we zerahning atisi, pares hesronning atisi, hesron ramning atisi, 4 ram amminadabning atisi, amminadas nahxonning atisi, nahxon salmonning atisi, 5 salmon rahabtin tughulghan boazning atisi, boaz ruttin tughulghan obidning atisi, obid yixayning atisi, 6 yixay dawut padixahning atisi, dawut padixah uriyaning ayalidin tughulghan sulaymanning atisi, 7 sulayman rehabamning atisi, rehabam abiyaning atisi, abiya asaning atisi, 8 asa yehoxafatning atisi, yehoxafat yoramning atisi, yoram uziyening atisi, 9 uziye yotamning atisi, yotam ahazning atisi, ahaz hizikiyening atisi, 10 hizikiye manassening atisi, manasse amonning atisi, amon yoxiyening atisi, 11 yoxiye israil ewladliri babilongha surgun qilinghanda tughulghan yekonye we uning qerindaxlirining atisi, 12 yekonye israillar babilongha surgun bolghandin keyin tughulghan xaltiyelning atisi, xaltiyel zerubabilning atisi, 13 zerubabil abihudning atisi, abihud elyaqimning atisi, elyaqim azorning atisi, 14 azor sadoqning atisi, sadoq ahimning atisi, ahim elihudning atisi, 15 elihud elazarning atisi, elazar matanning atisi, matan yaqupning atisi, 16 yaqup meryemning eri yusupning atisi, meryem mesih dep atalghan eysaning apisi. 17 bundaq bolghanda, ibrahim peyghemberdin dawut padixahqiche on tot ewlad, dawut padixahtin israillar babilongha surgun qilinghuchimu on tot ewlad we ular babilongha surgun bolghandin mesih dunyagha kelgenge qeder ohxaxla on tot ewlad otken. 18 eysa mesihning dunyagha kelixi mundaq bolghan: meryem bilen yusupning cheyi ichkuzulgenidi. biraq, ular nikahlinip birlixixtin ilgiri, meryemning muqeddes rohtin hamilidar bolghanliqi melum boldi. 19 meryemning layiqi yusup durus adem bolghachqa, meryemni halayiq aldida nomusqa qaldurmasliq uchun, uningdin jimjitla ayrilip ketmekchi boldi. 20 biraq, u bu ixni oylap yurginide, perwerdigarning bir perixtisi uning chuxide korunup: ey dawut padixahning ewladi yusup, meryemni emringge elixtin qorqma, chunki tughulidighan bala muqeddes rohtin kelgen. 21 u bir oghul tughidu. uninggha eysa menisi perwerdigar qutquzidu dep isim qoyghin, chunki u oz helqini gunahliridin qutquzidu dedi. 22 mana bular perwerdigarning peyghember arqiliq: 23 pak qiz hamilidar bolup bir oghul tughidu, uning ismi immanuel menisi huda biz bilen bille qoyulidu degen sozining emelge axuruluxidur. 24 yusup oyghinip perixtining deginini qilip, meryemni emrige aldi. 25 lekin, meryem boxanghuche uning bilen bir yastuqqa bax qoymidi. bala tughulghanda, yusup uninggha eysa dep isim qoydi.

2:1 hezriti eysa hirod padixah zamanisida yehudiye olkisining beytlehem yezisida dunyagha keldi. keyin, xerqtin bezi munejjimler yerusalemgha kelip, kixilerge: 2 yehudiylarning yengidin tughulghan padixahi qeyerde? biz uning tughulghanliqidin bexaret beridighan yultuzning xerqtin koturulgenlikini korduq. xunga, uninggha sejde qilghili kelduq, deyixti. 3 buni anglighan hirod padixah alaqzadilikke chuxti. jumlidin, putkul yerusalem helqimu xundaq boldi. 4 hirod padixah putkul aliy rohaniylar we tewrat ustazlirini chaqirip, ulardin: peyghemberler qutquzghuchi mesih qeyerde tughulidu degenidi? dep soridi. 5 yehudiye olkisining beytlehem yezisida, chunki bu toghruluq mika peyghember mundaq hatiriligen: 6 ey yehudiye zeminidiki beytlehem, yehudiye rehberlirining neziride ornung muhim. chunki sendin chiqqusi, helqim israillarning yetekchisi deyixti ular. 7 buning bilen, hirod padixah munejjimlerni mehpiy chaqirtip, yultuzning qachan peyda bolghanliqini uquwaldi. 8 andin: berip balini kongul qoyup izdenglar. tapqan haman manga hewer qilinglar, menmu uning aldigha berip sejde qilip keley dep, ularni beytlehemge yolgha saldi. 9 munejjimler hirod padixahning sozige binaen yolgha chiqti. xerqtin koturulgen heliqi yultuz ulargha yol baxlap mangdi, ular bala tughulghan yerge kelip tohtidi. 10 ular heliqi yultuzni korginidin intayin huxal boluxti 11 hem oyge kirip balini anisi meryem bilen bille korginide, yerge bax qoyup baligha sejde qilixti. andin, sanduqlirini echip, altun, mestek, murmekki qatarliq sowghatlarni elip sunuxti. 12 ular qaytmaqchi bolghanda huda ularning chuxide hirod padixahning yenigha barmasliqqa bexaret bergenliktin, ular baxqa yol bilen oz yurtigha qaytixti. 13 munejjimler ketkendin keyin, hudaning bir perixtisi yusupning chuxide korunup: ornungdin tur! ana-bala ikkisini elip misirgha qa. men sanga hewer berguche u yerde tur. chunki, hirod padixah balini izdep tepip olturmekchi, dedi. 14 buning bilen, yusup ornidin turup, ana-bala ikkisini elip, xu kechila misirgha qarap yolgha chiqti. 15 ular hirod padixah olguche xu yerde turdi. buning bilen, perwerdigarning peyghember arqiliq aldin eytqan: oghlumni misirdin men chaqirdim degen sozi emelge axuruldi. 16 hirod padixah munejjimlerge aldanghanliqini sezip, qattiq ghezeplendi. u munejjimlerning eytqanlirigha asasen bowaqning yexini hesablap chiqip, beytlehem yezisi we yeqin etraptiki ikki yax we uningdin towen yaxtiki oghul balilarning hemmisini olturux toghrisida buyruq chuxurdi. 17 buning bilen, hudaning yeremiya peyghember arqiliq eytqan munu sozliri emelge axuruldi: 18 ramada anglandi yigha-zar we peryad, qan yighlaydu perzentlirige rahile, tesellige qayil emes peqetla, chunki qalmidi perzentliri hayat. 19 hirod padixah olgendin keyin, misirda yusupning chuxide hudaning bir perixtisi korunup: 20 ornungdin tur! bala we anisini elip israiliyige qayt! chunki, balining jenini almaqchi bolghanlar oldi, dedi. 21 buning bilen, yusup bala we anisini elip israiliyige qaytti. 22 biraq, yusup hirod padixahning oghli arhelasning padixahliq tehtke warisliq qilip, yehudiye olkiside hokumranliq yurguzuwatqanliqidin hewer tepip, qaytixtin qorqti. keyin, u hudaning bexaritige asasen 23 jeliliye olkisige berip, nasire xehirige orunlaxti. buning bilen, peyghemberlerning: u nasirelik dep nam alidu degini emelge axuruldi.

3:1 xu chaghlarda, chomuldurguchi yehya yehudiye olkisining cholluk rayonlirigha kelip telim berip, 2 kixilerge: yaman yolliringlardin yenip, towa qilinglar! chunki, erxning padixahliqi namayan bolux aldida turidu! dedi. 3 chomuldurguchi yehya ilgiri yexaya peyghember tilgha alghan kixi bolup, u mundaq degen: bayawanda bir kixi: dilinglarni rebbimizning kelixige teyyar qilinglar! uning yollirini tuz qilinglar! dep towlaydu. 4 yehya peyghember toge yungidin kiyim kiygen, belige kon tasma baghlighanidi. yeydighini cheketke bilen yawa here hesili idi. 5 yerusalem xehiridin, jumlidin putun yehudiye olkisidin we iordan derya wadiliridin kixiler uning aldigha kelixip, 6 gunahlirini iqrar qilixti we uning ozlirini iordan deryasida chomulduruxini qobul qilixti. 7 perisiy we saduqiy eqimidikilerdinmu kopligen kixilerning chomulduruxni qobul qilghili kelgenlikini korgen yehya peyghember ulargha: ey sahtipez yilanlar! towa qilmay, hudadin kelidighan ghezeptin qechip qutulux uchun chomulduruxni qobul qilayli degininglar qandaq gep?! 8 eger: gunahlirimizgha towa qilduq desenglar, uni herikitinglar bilen ispatlanglar. 9 uning ustige ozunglarche: biz ibrahimning ewladi bolghanliqimiz uchun, huda gunahlirimizni choqum kechuridu dep oylap yurmenglar! chunki silerge eytip qoyayki, huda bowimiz ibrahimgha muxu taxlardinmu perzentlerni yaritip bereleydu. 10 palta derehning yiltizigha yeqinlaxqandek, hudaning ghezipi emdi silerge yetip kelix aldida. yahxi mewe bermeydighan derehler tebirlerdiki perisiy we saduqiy gha qaralsun. kesilip otqa taxlinidu. 11 men silerni qilghan towanglar uchun sughila chomuldurimen. lekin, mendin keyin tehimu qudretlik biri kelidu. men hetta uning ayighini koturuxkimu layiq emesmen. u silerni muqeddes rohqa hem otqa chomulduridu. 12 u qolidiki kurek bilen hamandiki sap bughdayni ambargha, saminini ochmes otqa taxlaydighan ademge ohxax, hemme insanni ayriydu, dedi. 13 xu kunlerde, hezriti eysa yehya peyghemberdin chomulduruxni qobul qilix uchun, jeliliye olkisidin iordan deryasi boyigha keldi. 14 biraq, yehya peyghember uni chomulduruxke unimay: sening mening aldimgha kelgining nemisi! men chomulduruxni esli sendin qobul qilixim kerek idighu? dedi. 15 lekin, hezriti eysa jawaben: hazir muxundaq bolsun. chunki, hudaning iradisini emelge axurux uchun, xundaq qiliximiz toghridur, dedi. xuning bilen, yehya peyghember uni chomulduruxke qoxuldi. 16 hezriti eysa chomuldurulup sudin chiqixigha, asman yerildi. u hudaning rohining kepter halitide asmandin chuxup, ustige qonuwatqanliqini kordi. 17 andin, erxtin hudaning: bu mening soyumluk oghlum, men uningdin hursenmen! degen awazi anglandi.

4:1 uningdin keyin, muqeddes roh hezriti eysani xeytanning sinaqliridin otkuzux uchun, chol-bayawangha elip bardi. 2 hezriti eysa qiriq keche-kunduz tamaq yemey roza tutup, qorsiqi taza achqanidi. 3 uni sinimaqchi bolghan xeytan uning aldigha kelip: eger sen rasttinla hudaning oghli bolsang, muxu taxlarni nangha aylandurup ye! dedi. 4 hezriti eysa uninggha jawaben: tewratta: insan peqet nan bilenla emes, belki hudaning aghzidin chiqqan herbir soz bilenmu yaxaydu dep yezilghan, dedi. 5 andin, xeytan hezriti eysani muqeddes xeher yerusalemgha elip bardi we uni merkiziy ibadethanining eng egiz jayigha chiqirip: 6 hudaning oghli bolsang, peske sekrep baqqina! chunki zeburda: huda perixtilirige sen toghruluq emr qilghan. putungning taxlargha urulmasliqi uchun, ular seni qollirida tutuwalidu dep yezilghan emesmu? dedi. 7 tewratta: rebbinglar hudani sinap beqixqa bolmaydu! depmu yezilghan, dedi hezriti eysa. 8 andin, xeytan hezriti eysani nahayiti egiz bir taghqa chiqirip, uninggha dunyadiki barliq dletlerni korkemliki bilen korsitip: 9 yerge bax qoyup manga sejde qilsang, ularning hemmisini sanga beriwetimen, dedi. 10 yoqal, xeytan! tewratta: rebbinglar bolghan hudaghila ibadet qilinglar, peqet uningghila hizmet qilinglar! deyilgen, dedi hezriti eysa jawaben. 11 buning bilen, xeytan hezriti eysani taxlap ketip qaldi. perixtiler kelip hezriti eysaning hizmitide boldi. 12 hezriti eysa yehyaning tutqun qilinghanliqini anglap, jeliliye olkisige qaytip keldi. 13 u yurti nasirede turmay, zebulun we naftali rayonidiki jeliliye kolige yeqin kepernahum xehirige kelip orunlaxti. 14 buning bilen, yexaya peyghember arqiliq uqturulghan towendiki sozler emelge axuruldi: 15 zebulun we naftali zeminliri, iordan deryasining nerisida, dengiz terepte, yehudiy emeslerning jeliliye zeminlirida 16 qarangghuluqta yaxighanlar parlaq bir nurni kormekte. olum kolenggiside qalghan bu elge bir nur chuxidu emdi. 17 xuningdin etibaren, hezriti eysa: gunahliringlargha towa qilinglar, chunki erxning padixahliqi namayan bolux aldida turidu! dep telim berixke baxlidi. 18 bir kuni, hezriti eysa jeliliye koli boyida ketiwetip, petrus depmu atalghan simun we uning inisi enderni kordi. ular beliqchi bolup, kolge tor seliwatatti. 19 hezriti eysa ulargha: manga egixinglar! men silerni beliq tutuxning ornigha, manga adem tutidighan qilimen, dedi. 20 ular xuan beliq torlirini taxlap, hezriti eysa bilen mangdi. 21 kol boyida biraz mangghandin keyin, hezriti eysa zebediyning oghulliri yaqup we yuhannani kordi. bu ikki qerindax kemide atisi bilen torlirini ongxawatatti. hezriti eysa ularnimu xagirtliqqa chaqirdi. 22 ular derhal kemini taxlap, atisi bilen hoxlixip hezriti eysa bilen mangdi. 23 hezriti eysa jeliliyining hemme yerini aylinip chiqip, ibadethanilarda telim berip, hudaning padixahliqi toghruluq hux hewer tarqatti, her hil aghriq-silaqlarni saqaytti. 24 u toghruluq hewer putkul suriye olkisige tarqaldi. u yerdiki halayiq her hil aghriq-silaqlargha muptila bolghan kesellerni uning aldigha elip kelixti. ularning bezilirige jin chaplaxqan, bezilirining tutqaqliqi bar we yene beziliri pale kesilige giriptar bolghanidi. hezriti eysa ularni saqaytti. 25 jeliliye, on xeher rayoni, yerusalem, yehudiye we iordan deryasining u qetidin kelgen top-top ademler uninggha egixip mangdi.

5:1 hezriti eysa kopchilikni korup dngge chiqip, u yerde olturdi. xagirtlirimu uning yenigha keldi. 2 hezriti eysa ulargha telim berixke baxlidi: 3 ozining hudagha bolghan mohtajliqini tonup yetkenler neqeder behtlik! chunki, erxning padixahliqi ularningdur. 4 qayghurghanlar neqeder behtlik! chunki, huda ulargha teselli beridu. 5 mulayim bolghanlar neqeder behtlik! chunki, yer yuzige mirashordur ular. 6 heqqaniyliqqa intilidighanlar neqeder behtlik! chunki, huda ularni toluq qanaetlenduridu. 7 baxqilargha rehimdil bolghanlar neqeder behtlik! chunki, huda ulargha rehimdildur. 8 qelbi pak bolghanlar neqeder behtlik! chunki, ular hudani koridu. 9 tinchliq terepdarliri neqeder behtlik! chunki, huda ularni perzentim deydu. 10 hudaning emrini tutup ziyankexlikke uchrighanlar neqeder behtlik! chunki, erxning padixahliqi ularningdur. 11 men uchun baxqilarning haqaret, ziyankexlik we tohmitige uchrisanglar, neqeder behtliksiler! 12 xad-huram bolunglar. chunki, erxte siler uchun kop inam saqlanmaqta. burunqi peyghemberlermu muxundaq ziyankexliklerge uchrighan. 13 siler yer-yuzining tuzidursiler. halbuki, eger tuz oz temini yoqatsa, uninggha qaytidin tuz temini kirguzgili bolmaydu. u chaghda, u hechnemige yarimas taxlanduq nersige aylinip, kixilerning ayighi astida qelixtin baxqa ixqa yarimaydu. 14 siler dunyaning nuridursiler. ta ustige selinghan xeher yoxurunalmaydu. 15 yeqilghan chiraghni hechkim das astigha yoxurup qoymaydu. eksiche, chiraghdanning ustige qoyidu. buning bilen, oy ichidiki ademlerge yoruqluq chuxidu. 16 huddi xuningdek, silerning nurunglar insanlar aldida xundaq chaqnisunki, ular silerning qilghan yahxi emelliringlarni korup, erxtiki atanglargha medhiyiler oqusun. 17 meni tewrat qanunini yaki peyghemberlerning yazghanlirini bikar qilghili keldi, dep qalmanglar. men ularni bikar qilghili emes, belki emelge axurghili keldim. 18 bilip qoyunglarki, asman-zemin mewjutla bolidiken, ular emelge axurulmighuche, tewratning bir herpi, hetta birer chekitimu bikar qilinmaydu. 19 xu sewebtin, tewrat qanunining maddiliridin hetta eng kichiklirigimu hilapliq qilip, baxqilargha xundaq qilixni ogetkuchiler erxning padixahliqidiki ademlerning arisida eng erzimes hesablinidu. eksiche, tewrat qanunigha emel qilghanlar we baxqilargha xundaq qilixni ogetkuchiler bolsa erxning padixahliqida ulu hesablinidu. 20 xunga bilip qoyunglarki, siler hudagha boysunuxta tewrat ustazliri we perisiylerdinmu exip ketmisenglar, erxning padixahliqigha kirelmeysiler. 21 ejdadlirimizgha qatilliq qilma, qatilliq qilghan herqandaq adem sotqa tartilidu deyilgen telimni anglighansiler. 22 lekin xuni bilip qoyunglarki, qerindaxlirigha ghezeplengenlermu sotqa tartilidu. qerindaxlirini ehmeq dep tillighanlar aliy kengexmide jawabkarliqigha tartilidu. qerindaxlirini telwe dep haqaretligenler otluq dozahqa chuxidu. 23 xuning uchun, siler hudagha hediye atimaqchi bolghininglarda, qerindaxliringlarning silerge qorsaq kopuki barliqi yadinglargha yetse, 24 hediyenglarni qoyup turup, awwal qerindixinglar bilen yarixiwelinglar, andin kelip hediyenglarni atanglar. 25 eger ustunglardin erz qilmaqchi bolghan biri bolsa, sotqa chuxuxtin burun uning bilen tezdin yarixiwelinglar. bolmisa, u silerni sotchigha, sotchi bolsa gundipaygha tapxurup zindangha solitiwetidu. 26 bilip qoyunglarki, qoyulghan jerimanining bir tiyininimu qoymay tolimiguche, zindandin chiqalmaysiler. 27 siler zina qilmanglar degen telimni anglighan. 28 lekin xuni bilip qoyunglarki, birer ayalgha xehwaniy kozi bilen qarighan kixi konglide u ayal bilen zina qilghan bolidu. 29 xunga, eger ong kozung seni gunahqa azdursa, uni oyup taxliwet. chunki, putun bediningning dozahqa taxlanghinidin, bediningdiki bir ezaning nabut bolghini kop ewzel. 30 eger ong qolung seni gunahqa azdursa, uni kesip taxliwet. chunki, putun bediningning dozahqa kirginidin kore, bediningdiki bir ezadin waz kechkining kop ewzel. 31 siler kimdekim ayalini talaq qilsa, talaq hetini bersun degen telimnimu anglighan. 32 biraq xuni bilip qoyunglarki, bir adem oz ayalining jinsiy ehlaqsizliq qilixidin baxqa ixini sewes qilip uni talaq qilsa hemde talaq qilinghan ayal yene bir erge tegse, talaq qilghan adem oz ayalini zinagha tutup bergen bolidu. talaq qilinghan ayalni emrige alghan kiximu zina qilghan bolidu. 33 siler ejdadliringlargha qesemdin qaytma, perwerdigaringgha qilghan qesimingde tur deyilgen telimni anglighan. 34 lekin xuni bilip qoyunglarki, qetiy qesem qilmanglar. asmanni tilgha elip qesem qilmanglar, chunki erx ulu padixah hudaning tehtidur. 35 yaki yerni tilgha elip qesem qilmanglar, chunki zemin hudaning put qoyidighan yeridur. yerusalemni tilgha elipmu qesem qilmanglar, chunki u yer ulu hudaning xehiridur. 36 hetta oz bexinglarni tilgha elipmu qesem qilmanglar, chunki silerning chechinglarning bir telinimu aq yaki qara rengge ozgertixke qurbinglar yetmeydu. 37 peqet hee degininglar hee, yaq degininglar yaq bolsun. buningdin ziyadisi xeytandin kelidu. 38 siler qangha qan, jangha jan degen telimni anglighan. 39 lekin xuni bilip qoyunglarki, eski bilen teng bolmanglar. birsi ong yuzunglargha ursa, sol yuzunglarnimu tutup beringlar. 40 birsi ustunglardin dewa qilip, konglikinglarni almaqchi bolsa, chapininglarnimu selip beringlar. 41 mubada biri silerge yuk-taqisini yudutup bir chaqirim yol yuruxke zorlisa, yene bir chaqirim artuq yol yurup beringlar. 42 birsi silerdin birer nerse tilise, tiliginini beringlar. birsi silerdin birer nerse ariyet sorisa, uni quruq qol qayturmanglar. 43 siler qoxnangni soy, duxminingge nepretlen degen telimni anglighan. 44 lekin xuni bilip qoyunglarki, silerge duxmenlik qilghanlarghimu mehir-muhebbet korsitinglar, ziyankexlik qilghanlargha dua qilinglar. 45 xundaq qilghanda, erxtiki atanglar hudaning heqiqiy perzentliridin bolalaysiler. chunki, huda quyax nurini yahxilarghimu, yamanlarghimu chuxuridu. yamghurnimu adaletliklergimu, adaletsizlergimu yaghduridu. 46 eger siler ozunglarni yahxi korgenlergila mehir- muhebbet korsetsenglar, buning qandaqmu inamgha erixkuchiliki bolsun? hetta insapsiz bajgirlarmu xundaq qiliwatmamdu? 47 eger siler dostliringlar bilenla salam-sehet qilixsanglar, buning baxqilardin neme perqi? hetta butpereslermu xundaq qilidighu! 48 xunga, erxtiki atanglar mukemmel bolghinidek, silermu xundaq bolunglar.

6:1 diqqet qilinglarki, baxqilargha koz-koz qilix uchun yahxi ix qilmanglar. bundaq qilsanglar, erxtiki atanglarning inamigha erixelmeysiler. 2 heyr-sahawet qilghininglarda, dawrang salmanglar. sahtipezlerla baxqilarning mahtixigha erixix uchun, ibadethana we kochilarda xundaq qilidu. bilip qoyunglarki, ular xundaq qilip baxqilarning hormitidin baxqa hechqandaq inamgha erixelmeydu. 3 xuning uchun, sediqe bergininglarda ong qolunglarning qiliwatqinini sol qolunglar bilmisun. 4 sediqenglarni yoxurun beringlar. xundaq bolghanda, yoxurun qilinghan ixlarni bilip turghuchi erxtiki atanglar silerge inam beridu. 5 dua qilghan waqtinglarda, baxqilargha koz-koz qilix uchun ibadethana yaki tot kocha aghzida turuwelip dua qilidighan sahtipezlerdek dua qilmanglar. bilip qoyunglarki, ular xundaq qilip baxqilarning hormitidin baxqa hechqandaq inamgha erixelmeydu. 6 dua qilghan waqtinglarda, oyge kirip, ixikni yepip, erxtiki korunmes atanglargha dua qilinglar. sezdurmestin qilinghan barliq ixlarni bilip turghuchi erxtiki atanglar jezmen silerge inam beridu. 7 dua-tilawet qilghanda, butpereslerdek quruq geplerni tekrarlawermenglar. ular gepni tekrarlawersek huda telipimizni ijabet qilidu, dep oylisa kerek. 8 siler ularni dorimanglar. chunki, erxtiki atanglar silerning ehtiyajinglarni siler telep qilixtin awwalla bilidu. 9 xuning uchun, mundaq dua qilinglar: i erxtiki atimiz, sening naming ulughlanghay. 10 padixahliqing yer yuzide namayan bolghay. iradeng erxtikidek yer yuzidimu emelge axurulghay. 11 kundilik yemeklikimizni bergeysen. 12 bizge gunah qilghanlarni kechurginimizdek, senmu gunahlirimizni kechurgeysen. 13 bizni azduruluxlardin saqlap qalghaysen. bizni yamanliqtin yiraq qilghaysen. 14 siler baxqilarning sewenliklirini kechursenglar, erxtiki atanglarmu silerni kechuridu. 15 biraq, siler baxqilarning sewenliklirini kechurmisenglar, erxtiki atanglarmu silerni kechurmeydu. 16 roza tutqan waqtinglarda, sahtipezlerdek qiyapetke kiriwalmanglar. ular roza tutqinini koz-koz qilix uchun, ozlirini perixan qiyapette korsitidu. xuni bilip qoyunglarki, ular xundaq qilip baxqilarning hormitidin baxqa hechqandaq inamgha erixelmeydu. 17 siler roza tutqanda, chechinglarni maylap, ozunglarni tuzexturup yurunglar. 18 xu chaghda, peqet erxtiki korunmes atanglardin baxqa hechkim roza tutqanliqinglarni sezelmeydu. buning bilen, silerning yoxurun qiliwatqan ixinglarnimu bilip turidighan erxtiki atanglar jezmen silerge inam beridu. 19 yer yuzide ozunglargha bayliq toplimanglar. chunki, bu yerde ya kuye yep tugitidu, ya datlixip tugeydu yaki oghri oghrilap ketidu. 20 eksiche, erxte ozunglargha bayliq toplanglar. u yerde kuye yemeydu, datlaxmaydu, oghrimu almaydu. 21 bayliqinglar qeyerde bolsa, qelbinglarmu xu yerde bolidu. 22 koz tenning chirighidur. eger kozunglar yahxi bolsa, yeni kozunglar hudada bolsa, putun wujudunglar yoruqluq bilen tolidu. 23 eger kozunglar yaman bolsa putun wujudunglarni qarangghuluq basidu. eger hayatinglardiki yoruqluq emeliyette qarangghuluq bolsa, u qarangghuluq nemidegen qorqunchluq-he! 24 ikki hojayingha teng hizmet qilalaydighan hechqandaq kixi yoq. u yaki buni yaman korup, uni yahxi koridu; yaki buninggha etibar berip, uninggha sel qaraydu. xuninggha ohxax, silerning birla waqitta hem hudaning, hem mal-dunyaning quli boluxunglar mumkin emes. 25 xunga bilip qoyunglarki, turmuxunglargha kereklik yemek-ichmek yaki uchanglargha kiyidighan kiyim-kechektin ghem qilmanglar. hayatliq yemektin, ten kiyim-kechektin kop eziz emesmu? 26 koktiki ucharqanatlargha qaranglar! ular terimaydu, yighmaydu, ambarda ozuqmu saqlimaydu. erxtiki atanglar ularnimu a qoymighan yerde, silerning rizqinglarni choqum beridu. chunki, siler axu quxlardin kop eziz emesmu? 27 aranglarda qaysinglar ghem-qayghu bilen omrunglarni kichikkine uzartalaysiler? 28 kiyim-kechek uchun ghem qilixning neme hajiti?! daladiki yawa gullerning qandaq osidighanliqigha qarap beqinglar! ular ixmu qilmaydu, kiyimmu tikmeydu; 29 lekin silerge xuni eytayki, hetta ulu padixah sulaymanning hexemetlik tonlirimu bu yawa gullerning guzellikige teng kelelmeydu. 30 ey ixenchi ajizlar! hudadin nemixqa gumanliniwatisiler? daladiki buguni echilsa, etisi qurup ochaqqa qalinidighan axu gul-giyahlarni axunche bezigen huda silerni tehimu kiyindurmesmu? 31 xundaq iken, neme yeymiz, neme ichimiz, neme kiyimiz? dep ghem qilmanglar. 32 yehudiy emesler mana xu nersiler uchun izdinidu. biraq, erxtiki atanglar silerning bu nersilerge mohtajliqinglarni bilidu. 33 xundaq iken, hemmidin muhimi hudaning padixahliqi we heqqaniyliqi heqqide izdininglar. u chaghda, huda silerge mana bularning hemmisini qoxup teqdim qilidu. 34 xuning uchun, etidin ghem qilmanglar. etining ghemi etige qalsun. her kunning derdi xu kunge yetidu.

7:1 baxqilarning ustidin hokum qilip yurmenglar. bolmisa, silermu hudaning hokumige uchraysiler. 2 chunki, siler baxqilar ustidin qandaq olchem bilen hokum qilsanglar, hudamu silerning ustunglardin xundaq olchem bilen hokum chiqiridu. siler baxqilargha qandaq olchem bilen olchep bersenglar, hudamu silerge xundaq olchem bilen olchep beridu. 3 neme uchun buradiringning here kepikidek kichik sewenlikinila korup, ozungdiki limdek chong gunahni kormeysen?! 4 ozungde xunche chong gunah turuqluq, buradiringge: kozungdiki here kepikini eliwetey! degining qandaq gep? 5 ey sahtipez! awwal ozungning kozidiki limni eliwet. buning bilen, eniq korup, buradiringning kozidiki here kepikini eliweteleysen. hux hewerni anglaghni halimaydighanlar heqqide 6 itqa muqeddes nersini bermenglar yaki tongguzning aldigha unche-merwayitlarni taxlap qoymanglar. chunki, it keynige burulup silerni talaydu; tongguz unche-merwayitlarni aya astida dessep yanjiydu. 7 dua qilip tilenglar, huda tiligininglarni beridu. izdenglar, tapisiler. ixikni qeqinglar, echilidu. 8 chunki, tiligenler erixidu, izdigenler tapidu, ixikni qaqqanlargha ixik echilidu. 9 eger oghlunglar nan telep qilsa, siler uninggha tax berettinglarmu? 10 beliq telep qilsa, yilan berettinglarmu? 11 gunahkar bolghan siler perzentliringlargha yahxi nersilerni berixni bilgen yerde, erxtiki atanglar tiligenlerge yahxi nersilerni tehimu iltipat qilmasmu? 12 baxqilarning ozunglargha qandaq muamile qilixini kutsenglar, silermu ulargha xundaq muamile qilinglar. tewrat qanuni we peyghemberlerning telimatliri mana xu. 13 tar derwazidin kiringlar. chunki, kixini halaketke elip baridighan derwaza keng, yol asan bolup, bu derwazidin kiridighanlar kop. 14 biraq, hayatliqqa elip baridighan derwaza tar, yol tes bolup, uni izdep tapalaydighanlarmu az. 15 aldinglargha qoy terisige oriniwelip kelgen, ichi yirtqu chilboridek sahta peyghemberlerdin hoxyar bolunglar. 16 siler ularni mewiliri din tonuwalalaysiler. tikendin uzum, qamghaqtin enjur alghili bolmaydu. 17 yahxi dereh yahxi mewe beridu, yaman dereh yaman mewe beridu. 18 yahxi dereh yaman mewe bermeydu. yaman dereh yahxi mewe bermeydu. 19 yahxi mewe bermeydighan herbir dereh kesilip otqa taxlinidu. 20 xuningdek, sahta peyghemberlerni ularning mewiliri din tonuwalalaysiler. 21 meni rebbim, rebbim degenlerning hemmisila erxning padixahliqigha kirelmeydu. peqet erxtiki hudaatamning iradisini ada qilghanlarla kireleydu. 22 qiyamet kunide nurghun kixiler manga: rebbim, rebbim, biz sening naming bilen hudaning wehiysini yetkuzduq we sening naming bilen jinlarni qoghliduq, nurghun mojizilerni korsettuq deydu. 23 halbuki, u chaghda men ulargha: silerni ezeldin tonumaymen. kozumdin yoqilinglar, ey yamanliq qilghuchilar deymen. 24 demek, bu sozlirimni anglap emel qilghanlar imaretni qoram tax ustige salghan eqilliq kixilerge ohxaydu. 25 boran soqup, yamghur urup, kelkun kelgen teqdirdimu, u imaret orulmeydu. chunki, uning uli qoram taxning ustige selinghan. 26 biraq, sozlirimni anglap turup, emel qilmaydighanlar imaretni qumning ustige qurghan ehmeqlerge ohxaydu. 27 undaq imaret boran, yamghur we kelkunning hujumigha uchrighanda orulup ketidu, orulgendimu intayin pajielik orulidu! 28 hezriti eysa bu sozlirini ayaghlaxturghandin keyin, halayiq uning telimlirige heyran qelixti. 29 chunki, hezriti eysaning telimliri nopuzluq idi, tewrat ustazliriningkige ohximaytti.

8:1 hezriti eysa taghdin chuxkende, top-top kixiler uninggha egixip mangdi. 2 mahaw kesilige giriptar bolghan bir kixi hezriti eysaning aldigha kelip, tizlinip: teqsir, eger halisingiz, meni kesilimdin saqaytip pak qilghaysiz! dedi. 3 hezriti eysa uninggha qolini tegkuzup turup: halaymen, pak bolghin, dewidi, bu ademning bedinidiki mahaw kesili xuan saqaydi. 4 hezriti eysa uninggha: hazir bu ixni hechkimge tinma, lekin udul merkiziy ibadethanigha berip rohaniygha ozungning saqayghanliqingni korset. andin, buni baxqilargha ispatlax uchun, musa peyghemberning emri boyiche mahaw kesilidin saqayghanlar qilixqa tegixlik qurbanliqni qil, dedi. 5 hezriti eysa kepernahum xehirige barghanda, rimliq bir yuzbexi uning aldigha kelip, xapaet tilep: 6 teqsir, chakirim pale bolup qaldi, nahayiti azas ichide oyde yatidu, dedi. 7 men berip uni saqaytip berey, dedi hezriti eysa. 8 yuzbexi: teqsir, oyumge kelixingizge erzimeymen. peqet bir eghizla soz qilip qoysingiz, chakirim saqiyip ketidu. 9 meningmu ustumde baxliqim, qol astimda lexkerlirim bar. birige bar desem baridu, birige kel desem, kelidu. chakirimgha bu ixni qil desem, u xu ixni qilidu, dedi. 10 bu geplerni anglap, heyran bolghan hezriti eysa bille kelgenlerge: bilip qoyunglarki, bundaq ixenchni israillar ichide uchratmighanidim. 11 silerge xuni eytayki, mexriq we meghribtin nurghun yehudiy emesler kelip, erxning padixahliqida ejdadlirimiz ibrahim, ixaq we yaquplar bilen bir dastihanda olturidu. 12 lekin, erxning padixahliqining mirashorliri bolghan nurghun yehudiylar taxqirigha, qarangghuluqqa heydilip, u yerde hesrette yighlap, chixlirini ghuchurlitidu, dedi. 13 andin, yuzbexigha: oyungge qayt, ixenginingdek bolidu, dedi. heliqi chakarning kesili xuan sellimaza saqiyip ketti. 14 hezriti eysa petrusning oyige barghanda, petrusning qeynanisining qizitmisi orlep, orun tutup yetip qalghanidi. 15 hezriti eysa uning qolini tutuxi bilenla qizitmisi yenip ketti. u ayal derhal ornidin turup, hezriti eysani kutuxke baxlidi. 16 qarangghu chuxkende, kixiler jin chaplaxqan nurghun ademlerni hezriti eysaning aldigha elip kelixti. hezriti eysa bir eghiz soz bilenla ulardiki jinlarni qoghliwetti we kesellerning hemmisini saqaytti. 17 buning bilen, yexaya peyghember arqiliq uqturulghan: aghriq-silaqlirimizni u koturdi, kesellirimizni ustige aldi degen soz emelge axuruldi. 18 hezriti eysa etrapigha olixiwalghan kixilerni korup, xagirtlirigha kolning u qetigha otup ketixni buyrudi. 19 xu chaghda, tewrat ustazliridin biri kelip, uninggha: ustazim, siz qeyerge barmang, men sizge egixip mangimen, dedi. 20 biraq, hezriti eysa uninggha: tulkining ongkuri, quxning uwisi bar. biraq, insanoghlining bexini qoyghudek yerimu yoq, dedi. 21 yene bir xagirti hezriti eysagha: ustaz, atam olup uni yerlikke qoyghuche kutup, andin sizge egixeychu! dedi. 22 hezriti eysa uninggha: manga egexkin! olgenlerni rohi olukler ozliri yerlikke qoysun, dedi. 23 hezriti eysa kemige chuxti, xagirtlirimu chuxup bille mangdi. 24 kol ustide uxtumtut qattiq boran chiqip ketkechke, dolqunlar kemidin halqip ketti. bu chaghda, hezriti eysa uhlawatatti. 25 xagirtlar uni oyghitip: ustaz, gherq bolux aldida turimiz, bizni qutuldurghaysiz! dedi. 26 nemanche qorqisiler, ixenchinglar nemidegen ajiz! dedi hezriti eysa we ornidin turup, boran-chapqun we dolqunlargha buyruq qildi. xuning bilen, boran we dolqunlar putunley tinchidi. 27 xagirtlar intayin heyran bolup, bir-birige: bu zadi qandaq ademdu? hetta boran we dolqunlarmu uning gepini anglaydiken-he! dep ketixti. 28 hezriti eysa kolning u qetidiki gadara degen jaygha barghinida, uninggha jin chaplaxqan ikki kixi yoluqti. gor qilinidighan ongkurlerni makan tutqan bu ikki kixi xunche wehxiy idiki, hechkim bu yerdin otuxke juret qilalmaytti. 29 ular hezriti eysani korgen haman: i hudaning oghli, iximizgha arilaxma! sen waqit-saiti kelmestinla bizni qiynighili keldingmu? dep towlidi. 30 xu etrapta chong bir top tongguz padisi ozuqlinip yuretti. 31 jinlar hezriti eysagha yalwurup: eger sen bizni heydep chiqarmaqchi bolsang, tongguz padisigha kirguzuwetkin, dedi. 32 hezriti eysa: chiqinglar! dewidi, jinlar chiqip, tongguzlarning tenige kirip ketti. putun tongguz padisi patiparaq bolup, yugurgen peti tik yardin chuxup, kolge gherq boldi. 33 tongguz baqquchilar xeherge qechip kirip, bu ixning bax- ahirini we jin chaplaxqan kixilerning kechurmixlirini halayiqqa tarqatti. 34 xuning bilen, putun xeherdikiler hezriti eysa bilen koruxuxkili chiqti. ular uni korgende, uning bu yerdin chiqip ketixini telep qildi.

9:1 hezriti eysa kemige chuxup koldin otup, ozi turghan xeher kepernahumgha qaytip keldi. 2 kixiler zembilge yatquzulghan bir palechni uning aldigha elip keldi. ularning ixenchini korgen hezriti eysa heliqi palechke: oghlum, hatirjem bol, gunahliring kechurum qilindi, dedi. 3 birqanche tewrat ustazliri konglide bu adem kupurluq qildi dep oylidi. 4 ularning konglide neme oylawatqanliqini bilgen hezriti eysa ulargha: neme uchun yaman oyda bolisiler? 5 gunahliring kechurum qilindi deyix asanmu yaki ornungdin tur, mang! deyixmu? elwette, eytmaq asan, qilmaq tes. 6 emma, hazir insanoghlining yer yuzide gunahlarni kechurum qilix hoquqigha ige ikenlikini ispatlap berey, dedi. andin, pale keselge: ornungdin tur, orun-korpengni yighixturup oyungge qayt, dep buyrudi. 7 heliqi adem ornidin turup oyige qaytti. 8 buni korgen kopchilik qorquxup, insangha bundaq hoquqni bergen hudagha medhiyiler oquxti. hezriti eysaning mettani ghagirtliqqa chaqirixi 9 hezriti eysa u yerdin chiqip aldigha qarap ketiwatqanda, bir bajgirni kordi. uning ismi metta bolup, baj yighidighan jayda olturatti. hezriti eysa uninggha: manga egexkin! dedi. metta ornidin turup, uninggha egexti. 10 hezriti eysa mettaning oyide mehmandarchiliqta boluwatqanda, nurghun bajgirlar we gunahkar dep qaralghan bir qisim kixilermu kirip, hezriti eysa we uning xagirtliri bilen hemdastihan boldi. 11 buni korgen perisiyler hezriti eysaning xagirtlirigha: ustazinglarning bajgir we gunahkarlar bilen bir dastihanda olturghini qandaq gep?! deyixti. 12 bu gepni anglighan hezriti eysa: saghlam adem emes, belki kesel ademla tewipqa mohtajdur. 13 muqeddes yazmilarda: men qurbanliq qilixinglarni emes, rehim- xepqet korsitixinglarni isteymen deyilgen. siler berip bu sozning menisini ogininglar. men ozlirini durus hesablaydighanlarni emes, belki ozlirining gunahlirini tonuydighanlarni chaqirghili keldim, dedi. 14 xu waqitlarda, yehya peyghemberning xagirtliri kelip, hezriti eysagha: biz we perisiyler roza tutimiz, sizning xagirtliringiz nemixqa tutmaydu? dep soraxti. 15 hezriti eysa jawaben mundaq dedi: toyi boluwatqan yigit tehi toy ziyapitide turghan chaghda, mehmanlar haza tutup oltursa qandaq bolghini!? elwette bolmaydu! emma yigitning ulardin elip ketilidighan kuni kelidu, ene xu chaghda ular qayghu-hesret chekkinidin roza tutidu. 16 hechkim kona konglekke kirixip ketidighan yengi rehttin yamaq salmaydu. undaq qilsa, kiyim yuyulghanda yengi yamaq kirixip, kiyimni yirtip taxlaydu. netijide, yirtiq tehimu yoghinap ketidu. 17 xuningdek, hechkim yengi xarabni kona tulumgha qachilimaydu. eger undaq qilsa, yengi xarabning kopuxi bilen tulum yerilidu-de, xarabmu tokulup ketidu. demek, tulummu kardin chiqidu. xuning uchun, yengi xarabni yengi tulumgha qachilax kerek. xundaq qilghanda, her ikkilisini saqlap qalghili bolidu. 18 hezriti eysa yehya peyghemberning xagirtlirigha bu sozlerni qiliwatqan waqtida, melum bir ibadethanining bir mesuli kelip, hezriti eysaning ayighigha yiqilip: mening qizim hazirla olup ketti, siz berip uninggha qolingizni tegkuzup qoysingiz, u tirilidu, dedi. 19 hezriti eysa ornidin turup, xagirtlirini elip, uning bilen bille bardi. 20 yolda hun tewrex kesilige giriptar bolghinigha on ikki yil bolghan bir ayal hezriti eysaning arqa teripidin kelip, uning chapinining pexini silidi. 21 u ichide hezriti eysaning chapinini tutsamla, choqum saqiyip ketimen dep oylighanidi. 22 hezriti eysa keynige burulup, uninggha qarap: qizim, hatirjem bol, ixenching seni saqaytti! deyixigila, heliqi ayal saqiyip ketti. 23 hezriti eysa heliqi ibadethana mesulining oyige kirip, ney cheliwatqan we haza tutup yighlawatqan ademler topini korup, 24 ulargha: chiqip ketinglar, bu qiz olmidi, uhlap qaptu, dedi. biraq, halayiq uni meshire qildi. 25 kixiler chiqiriwetilgendin keyin, hezriti eysa qiz yatqan oyge kirip, uning qolidin tartti. qiz ornidin turdi. 26 bu hewer putun etrapqa tarqaldi. 27 hezriti eysa u yerdin chiqip ketiwatqanda, ikki qarighu uning keynidin kelip: i padixah dawutning ewladi, bizge rehim qilghaysiz! dep warqirap ketti. 28 hezriti eysa oyge kirgendin keyin, heliqi ikki qarighu uning aldigha keldi. hezriti eysa ulardin: siler mening silerni saqaytixqa qadir ikenlikimge ixinemsiler? dep soridi. i rebbim, ixinimiz, dep jawas berdi ular. 29 hezriti eysa ularning kozlirige qolini tegkuzup turup: ixengininglardek bolsun! deyixigila, 30 ularning kozliri echildi. hezriti eysa ulargha: bu ixni hechkimge tinmanglar! dep qattiq tapilidi. 31 lekin, ular u yerdin chiqipla, bu ixni etrapqa yeyiwetti. 32 ular chiqip ketkendin keyin, jin chaplaxqan bir gacha hezriti eysaning aldigha elip kelindi. 33 hezriti eysa uningdiki jinni qoghlixi bilenla, heliqi adem zuwangha keldi. halayiq heyran bolup: bundaq ix israiliyide zadi korulup baqmighan, deyixti. 34 lekin, perisiyler: u jinlarni ularning baxliqigha tayinip heydeydiken, deyixti. 35 hezriti eysa putun xeher, yeza-qixlaqlarni arilap, herqaysi ibadethanilarda telim berip, erxning padixahliqigha dair hux hewerni tarqatti we helq ichidiki her hil kesellik we aghriq- silaqlarni saqaytti. 36 u top-top ademlerni korup ulargha ich aghritti, chunki ular qoychisiz qoy padiliridek panahsiz bichariler idi. 37 xuning bilen, u xagirtlirigha: qutquzuluxqa intilidighanlar mol hosuldek kop, biraq hosulni elix uchun ixleydighanlar az iken. 38 hosulning igisi bolghan hudadin koprek ixchi ewetip, hosulni yighiwelixni tilenglar, dedi.

10:1 hezriti eysa on ikki xagirtini yenigha chaqirip, ulargha jinlarni heydex we her hil aghriq-silaqlarni saqaytix hoquqini berdi. 2 bu on ikki xagirtning isimliri mundaq: petrus depmu atalghan simun we uning inisi ender, zebediyning oghli yaqup we uning qerindixi yuhanna, 3 filip we bartolomay, tomas we bajgir metta, halpayning oghli yaqup we taday, 4 wetenperwer dep atalghan simun we hezriti eysagha satqunluq qilghan yehuda ixqariyot. 5 hezriti eysa bu on ikki xagirtini helqning arisigha ewetixtin awwal, ulargha mundaq tapilidi: yehudiy emeslerning zeminlirigha barmanglar. samariyiliklerning xeherlirigimu barmanglar. 6 uningdin kore, hudaning yoqalghan qoy padiliri, yeni israillar arisigha beringlar. 7 barghan yeringlarda: erxning padixahliqi namayan bolux aldida turidu! dep jakarlanglar. 8 kesellerni saqaytinglar, oluklerni tirildurunglar, mahaw kesellirini saqaytinglar, jinlarni heydiwetinglar. bu imtiyazlarni heqsiz alghanikensiler, heqsiz ixlitinglar. 9 hemyaninglarda altun, kumux we mis pullarni elip yurmenglar. 10 seperge chiqqanda ne hurjun, ne birer artuq konglek, ne aya, ne hasa eliwalmanglar. chunki, hizmetkar kimge hizmet qilsa, xuningdin ix heqqi elixqa heqliq. 11 birer xeher yaki yezigha barghan waqtinglarda, aldi bilen u yerde silerni qobul qilixni halaydighan kixini izdep tepip, u yerdin ketkuche xu kixining oyide turunglar. 12 birer oyge kirgininglarda, ulargha amanliq tilenglar. 13 eger u ailidikiler silerni qobul qilsa, ulargha tiligen amanliqinglar ijabet bolidu. eger silerni qobul qilmisa, tiligen amanliqinglar ozunglargha yanidu. 14 silerni qobul qilmighan, sozunglarni anglimighan kixining oyidin yaki xu xeherdin ayrilghininglarda, ularni agahlandurux uchun ayighinglardiki topini qeqiwetinglar. 15 bilip qoyunglarki, u xeherdikilerning qiyamet kuni tartidighan jazasi sodom we gomora xehiridiki rezil kixilerning tartidighan jazasidinmu eghir bolidu! 16 mana, men silerni qoylarni borilerning arisigha ewetkendek ewetimen. xunga, yilandek sezgur, kepterdek sadda bolunglar. 17 kixilerdin pehes bolunglar. ular silerni tutqun qilip sotqa tapxurup beridu, ibadethanilirida qamchilaydu. 18 siler manga ixengenlikinglar uchun, waliy we padixahlar aldigha elip berilip soraqqa tartilisiler. buning bilen, ularning we yehudiy emeslerning aldida mening guwahchilirim bolisiler. 19 soraq qilinghan waqtinglarda, qandaq jawas berix yaki neme deyixtin endixe qilmanglar. chunki, u chaghda qilidighan sozliringlar silerge nesip qilinidu. 20 siler ozunglar sozlimeysiler, belki erxtiki atanglarning rohi siler arqiliq sozleydu. 21 qerindax qerindixigha, ata balisigha hainliq qilip, ularni olumge tutup beridu. balilarmu ata-anisi bilen qarxilixip, ularni olumge ittiridu. 22 manga ixengenlikinglar uchun, hemme adem silerge ochmenlik qilidu, lekin ahirghiche berdaxliq bergenler jezmen qutquzulidu. 23 ular silerge bir xeherde ziyankexlik qilsa, yene bir xeherge qechip beringlar. bilip qoyunglarki, siler israiliyining putun xeherlirini arilap bolghuche, insanoghli qaytip kelidu. 24 xagirt ustazidin, qul hojayinidin ustun turmaydu. 25 xuning uchun, xagirt ustazidek, qul hojayinidek bolghinigha qanaet qilsun. ular oyning bexi bolghan meni jinlarning padixahi xeytan dep atighan yerde, oyning ezaliri bolghan silerni tehimu zor haqaret qilmamdu? 26 biraq, bundaqlardin qorqmanglar. chawisi chitqa yeyilmaydighan hechqandaq yoxurun ix, axkarilanmaydighan hechqandaq mehpiyetlik yoqtur. 27 mening silerge mehpiy eytqanlirimni siler ochuq-axkara eytiweringlar. quliqinglargha pichirlap eytqanlirimni helqialemge jakarlanglar. 28 teninglarni oltursimu, jeninglarni alalmaydighanlardin qorqmanglar. eksiche, teninglarnimu, jeninglarnimu dozahta halak qilalaydighan hudadin qorqunglar. 29 ikki quxqachni bir tenggige setiwalghili bolsimu, lekin erxtiki atanglar bilmey turup, ulardin birsimu yerge chuxmes. 30 silerge kelsek, hetta silerning herbir tal chechinglarningmu hesabi bar. 31 xundaq iken, qorqmanglar. chunki, siler huda uchun nurghunlighan quxqachtinmu qimmetlik-de! 32 kopchilik aldida meni etirap qilghanlarni menmu erxtiki atamning aldida etirap qilimen. 33 biraq, kopchilik aldida meni ret qilghanlarni menmu erxtiki atam aldida ret qilimen. 34 meni dunyagha tinchliq elip keldimikin, dep oylap qalmanglar. men tinchliq emes, belki jedel-majira elip keldim. 35 mening wejimdin oghul atisigha, qiz anisigha, kelin qeynanisigha qarxi chiqidu. 36 ademning duxmini oz ailisidiki kixilerdur. 37 ata-anisini mendinmu eziz koridighanlar mening xagirtim boluxqa layiq emes. perzentlirini mendinmu eziz koridighanlarmu mening xagirtim boluxqa layiq emes. 38 ozining krestini koturup, manga egexmigenlermu xagirtim boluxqa layiq emes. 39 oz hayatini ayaydighanlar eksiche uningdin mehrum bolidu. men uchun oz hayatini ayimaydighanlar uninggha erixidu. 40 silerni qobul qilghanlar meni qobul qilghan bolidu; meni qobul qilghanlar bolsa meni ewetkuchi hudani qobul qilghan bolidu. 41 bir peyghemberni hudaning sozini yetkuzgenliki sewebidin qobul qilghanlar peyghember bilen ohxax inamgha erixidu. durus ademni uning durus bolghanliqi sewebidin qobul qilghanlarmu xu adem bilen ohxax inamgha erixidu. 42 bilip qoyunglarki, hezriti eysaning xagirti dep, xagirtlirim ichidiki eng erzimes birige hetta birer chine soghuq su bergen kiximu jezmen mening inamimdin mehrum qalmaydu.

11:1 hezriti eysa on ikki xagirtigha tapilap bolghandin keyin, jeliliyidiki herqaysi xeherlerde telim berix we hux hewerni jakarlax uchun, u yerdin ayrildi. 2 zindandiki yehya peyghember eysa mesihning qilghan ixlirini anglap, xagirtlirini ewetip, ular arqiliq hezriti eysadin: 3 huda bizge ewetmekchi bolghan qutquzghuchi sizmu yaki baxqa birsi kelemdu? dep soridi. 4 hezriti eysa ulargha mundaq dedi: siler qaytip berip, yaratqan mojizilirimni we eytqan telimlirimni yehyagha yetkuzup: 5 korlarning kozi echildi, tokurlar mangalaydighan boldi, mahaw kesili bolghanlar saqaydi, gaslar angliyalaydighan boldi, hetta olgenlermu tirildi we kembeghellerge hux hewer yetkuzuldi dep eytinglar. 6 yehyagha yene: mendin gumanlanmay, manga tewrenmey ixengenler nemidegen behtlik! dep qoyunglar, dedi. 7 yehya peyghemberning xagirtliri ketkendin keyin, hezriti eysa kopchilikke yehya toghruluq mundaq dedi: siler burun yehyani izdep cholge barghininglarda, zadi qandaq bir ademni kormekchidinglar? meydani xamalda yelpunup turghan qomuxtek tewrinip turidighan bir yahxichaqnimu? 8 yaki chirayliq kiyingen bir esilzadinimu? hergiz undaq emes! bundaq kiyimlerni kiyidighanlar choldin emes, han ordisidin tepilidu. 9 emeliyette, siler bir peyghemberni korgili chiqtinglar. emdi bilip qoyunglarki, yehya peyghemberdinmu ustundur. 10 chunki, muqeddes yazmilarda: mana, aldingda elchimni ewetimen. u sening yolungni aldinala teyyarlaydu dep yezilghan we bu yerdiki elchim del yehya peyghemberni korsitidu. 11 bilip qoyunglarki, insanlar arisida chomuldurguchi yehyadinmu ulu kixi otturigha chiqqini yoq, emma erxning padixahliqidiki eng erzimes birsimu uningdin ulu bolidu. 12 chomuldurguchi yehya otturigha chiqqan kunlerdin beri, erxning padixahliqi zorawanliqqa uchrimaqta. zorawanlar uninggha hujum qilmaqta. 13 hudaning padixahliqi toghrisida yehya peyghemberning zamanighiche bolghan barliq peyghemberlerning telimliride, xundaqla tewratta aldin bexaret berilgen. 14 eger qobul qilalisanglar, mening qaytip kelixi muqerrer bolghan ilyas peyghember del yehya peyghemberning ozidur. degen sozumge ixininglar. 15 bu sozlerni quliqinglarda ching tutunglar! 16 bu zamanning silerdek kixilirini zadi kimlerge ohxitay? ular huddi kochida olturuwelip, bir-birige: 17 biz silerge sunay chelip bersek, ussul oynimidinglar. matem muzikisini chelip bersek, hazimu tutmidinglar dep renjiydighan tuturuqsiz balilargha ohxaydu. 18 chunki, yehya peyghember kelip roza tutatti, xaras ichmeytti. xuning bilen, ular: uninggha jin tegiptu deyixti. 19 insanoghli bolsa hem yeydu hem ichidu. biraq, ular: taza bir toymas haraqkex iken. u bajgir we baxqa gunahkarlarning dosti deyixidu. bilip qoyunglarki, hekmet bergen mewisi bilen tonulidu. 20 andin, hezriti eysa ozi nurghun mojizilerni korsetken xeherlerdiki towa qilmighanlarni eyiblep, mundaq dedi: 21 halinglargha way, ey qorazinliqlar! halinglargha way, ey beytsaydaliqlar! siler uchun yaratqan mojizilirimni tir we sidon degen yatlar xeherliride yaratqan bolsam, u yerlerdiki helq burunla meyuslengen halda matagha yoginip, kulge milinip, gunahlirigha towa qilghan bolatti. 22 bilip qoyunglarki, qiyamet kuni hudaning silerge beridighan jazasi tir we sidondikilerningkidinmu eghir bolidu. 23 ey kepernahumluqlar! asmangha chiqmaqchimidinglar? eksiche, dozahqa taxlinisiler. chunki, aranglarda yaratqan mojizilirimni sodomda yaratqan bolsam, u xeher bugunki kungiche mewjut bolghan bolatti. 24 xuni bilip qoyunglarki, qiyamet kuni hudaning silerge beridighan jazasi sodomdikilerningkidinmu eghir bolidu. 25 xuningdin keyin, hezriti eysa mundaq dedi: putun alemning igisi bolghan i ata! sen bu heqiqetlerni ozini eqilliq, bilimlik chaghlaydighan kixilerdin yoxurup, kichik balilardek sebiy kixilerge axkarilighanliqing uchun, sanga medhiyiler oquymen. 26 xundaq ata, sening oz hahixing ene xu idi. 27 atam hemmini manga teqdim qildi. meni atamdin baxqa hechkim heqiqiy tonumaydu. atamnimu men we men ozum axkarilaxni halaydighan kixilerdin baxqa hechkim heqiqiy tonumaydu. 28 ey japakexler we eghir yukni ustige alghanlar! mening yenimgha kelinglar, men silerge aramliq berey. 29 mulayim we kemtermen. xunga, mening boyunturuqumgha kirip, mendin ogininglar. xundaq qilghanda, konglunglar aram tapidu. 30 mening boyunturuqumda bolux asan, telipim eghir emes.

12:1 xu kunlerdiki bir dem elix kuni, hezriti eysa bughdayliqtin otup ketiwatatti. qorsiqi echip ketken xagirtliri baxaqlarni uzuwelip, yeyixke baxlidi. 2 buni korgen perisiyler hezriti eysagha: qarang, xagirtliringiz dem elix kuni cheklengen ixni qiliwatidu, deyixti. 3 hezriti eysa ulargha: padixah dawut we uning hemrahlirining a qalghanda qandaq qilghanliqini muqeddes yazmilardin oqumighanmu? 4 u ibadethanidiki muqeddes jaygha kirip, hudagha atalghan nanlarni rohaniydin sorap, hemrahliri bilen bille yegen. halbuki, bu nanlarni rohaniylardin baxqa herqandaq kixining yeyixi tewrat qanunigha hilap idi. 5 xuninggha ohxax, ibadethanida ixleydighan rohaniylar dem elix kunliri ixlimeslik emrini buzsimu, tewratta ular gunahkar dep yezilmighan. siler buni oqup baqmighanmu? 6 bilip qoyunglarki, bu yerde ibadethanidinmu ulughi bar. 7 eger siler hudaning: men qurbanliq qilixinglarni emes, rehim-xepqet korsitixinglarni isteymen degen sozining menisini bilsenglaridi, bigunah kixilerni gunahkar, dep qarimayttinglar. 8 men insanoghli dem elix kunining igisidurmen. 9 hezriti eysa u yerdin ayrilip, ularning ibadethanisigha bardi. 10 ibadethanida bir qoli qurup ketken bir adem bar idi. bezi perisiyler hezriti eysaning ustidin erz qilixqa bahane tepix meqsitide uningdin: dem elix kuni kesel saqaytix tewrat qanunigha uyghunmu? dep soridi. 11 hezriti eysa ulargha mundaq jawas berdi: bireringlarning qoyi origha chuxup ketse, dem elix kuni demey, uni derhal tartip chiqiriwalmamsiler? 12 adem qoydin kop qimmetlikte! demek, dem elix kuni yahxiliq qilix tewrat qanunigha uyghun. 13 andin, hezriti eysa heliqi keselge: qolungni uzat, dedi. u adem qolini uzitixi bilenla qoli eslige kelip, yene bir qoligha ohxax haletke qaytti. 14 buning bilen, perisiyler taxqirigha chiqip, hezriti eysani qandaq jayliwetix heqqide meslihet qilixti. 15 buni bilgen hezriti eysa u yerdin ayrildi. nurghun kixiler uninggha egixip mangdi. hezriti eysa ularning arisidiki bimarlarning hemmisini saqaytti 16 we ulargha ozining kim ikenlikini baxqilargha axkarilimasliqni tapilidi. 17 buning bilen, yexaya peyghember arqiliq uqturulghan munu sozler emelge axuruldi: 18 mana mening tallighan hizmetkarim, dilim soygen yeqinim, uningdin hursenmen! rohimni ata qilimen uninggha; u adaletni jakarlaydu putkul helqlerge. 19 u talax-tartix qilmas, chuqanmu koturmes. kochilardimu hechkim uning awazini anglimas. 20 ezilgen qomuxni sundurmas, ochey dep qalghan chiraghnimu ochurmes, taki adalet zeper quchquche, 21 putkul helqler uning namigha umid baghlar. 22 xu chaghda, hezriti eysaning aldigha jin chaplixiwalghan kor we gacha biri elip kelindi. hezriti eysa uni saqaytip, sozliyeleydighan we koreleydighan qildi. 23 halayiq heyran boluxup: ejeba, bu padixah dawutning ewladimidu? deyixti. 24 bu sozni anglighan perisiyler: u jinlarni ularning baxliqi bolghan xeytangha tayinip heydeydiken, deyixti. 25 ularning neme oylawatqanliqini bilgen hezriti eysa ulargha mundaq dedi: eger bir dlettikiler ikki guruhqa bolunup soquxsa, u dlet zawalliqqa yuz tutidu. herqandaq xeher yaki ailidikiler ozara jedel-majira qilixsa, ularmu weyran boluxtin saqlinalmaydu. 26 eger xeytan oz baxquruxida bolghan jinlarni heydise, oz-ozige qarxi chiqqan bolidu. undaqta, uning padixahliqi qandaqmu put tirep turalisun? 27 eger men jinlarni ularning padixahi bolghan xeytangha tayinip heydisem, silerning egexkuchiliringlar jinlarni heydexte kimge tayandi?! eytqanliringlarning hata ikenlikini oz egexkuchiliringlar delillep beridu. 28 emeliyette, men hudaning rohigha tayinip jinlarni heydiwettim. bu, hudaning padixahliqining aranglarda namayan bolghanliqini ispatlaydu. 29 bir kixi kuchtunggur birsining oyige kirip, uning melini qandaq bulap ketelisun? peqet xu kuchtunggur ademni baghliyalighanlarla uning oyini bulang-talang qilalaydu. 30 men bilen bir yolda mangmighanlar manga qarxi turghuchilardur. manga yighiwelixqa yardem bermigenler tozutuwetkuchilerdur. 31 xuning uchun bilip qoyunglarki, insanlarning otkuzgen gunahliri we qilghan kupurluqlirining hemmisini kechuruxke bolidu. lekin, muqeddes rohqa qilinghan kupurluq kechurulmeydu. 32 insanoghligha qarxi soz qilghanlar kechurumge erixeleydu; lekin muqeddes rohqa qarxi gep qilghanlar bu dunyadimu, u dunyadimu kechurumge erixelmeydu. 33 siler derehni mewisidin perq etixinglar kerek. mewe derihi yahxi bolsa, beridighan mewisimu yahxi bolidu. mewe derihi yaman bolsa, beridighan mewisimu yaman bolidu. chunki, herqandaq dereh mewisidin bilinidu. 34 ey zeherlik yilanlar! siler yaman tursanglar, aghzinglardin qandaqmu yahxi gep chiqsun? chunki, kongulde neme bolsa, eghizdin xu chiqidu. 35 yahxi adem qelbidiki yahxiliqidin yahxiliq chiqiridu. yaman adem qelbidiki yamanliqidin yamanliq chiqiridu. 36 bilip qoyunglarki, siler qilghan herbir eghiz quruq gepinglar uchun qiyamet kuni hesas berisiler. 37 oz sozliringlar bilen ya aqlinisiler, ya gunahkar bolup chiqisiler. 38 xu chaghda, bezi tewrat ustazliri we perisiyler hezriti eysadin: ustaz, qudritingizning hudadin kelgenlikini karamet bilen korsetkeysiz, dedi. 39 hezriti eysa ulargha mundaq jawas qayturdi: osal we wapasiz kixiler karamet korset, depla turidu. biraq, silerge yunus peyghemberning karamitidin baxqa korsitilidighan ikkinchi karamet yoq. 40 yunus peyghember yoghan bir beliqning qorsiqida u keche-kunduz qandaq turghan bolsa, insanoghlimu yerning baghrida u keche-kunduz xundaq turidu. 41 qiyamet kuni ninewi xehiridiki helqmu qopup, silerning ustunglardin xikayet qilidu. chunki, ular yunus peyghemberning telimini anglap, yaman yoldin qaytqan. biraq, bu yerde yunus peyghemberdinmu ulu birsi silerni yaman yoldin qaytixqa chaqirsa, qulaq salmidinglar. 42 qiyamet kuni erebistandiki xeba padixahliqining ayal padixahimu ornidin turup, silerning ustunglardin xikayet qilidu. chunki, u padixah sulaymanning aqilane sozlirini anglax uchun, uzun yollarni besip kelgen. mana, hazir bu yerde padixah sulaymandinmu ulughi bar. 43 jin birer ademning tenidin heydiwetilgendin keyin, qurghaq dalalarni arilap chiqip, turidighan jay izdeydu, biraq tapalmaydu 44 we: ilgiriki oyumge qaytay deydu. xuning bilen, jin u ademning tenige qaytip kelip, uning dilining yenila box, xundaqla pakiz tazilinip retlengen oydek bolup qalghanliqini bayqaydu-de, 45 ozidinmu better yette jinni baxlap kirip bille turidu. buning bilen, heliqi ademning keyinki hali burunqidinmu yamanlixip ketidu. bu zamanning rezil ademlirining halimu mana xundaq bolidu. 46 hezriti eysa helqqe dawamliq sozlewatqanda, anisi bilen iniliri kelip, uning bilen sozlexmekchi bolup taxqirida turuxti. 47 bireylen hezriti eysagha: aningiz we iniliringiz siz bilen sozliximiz dep sirtta turidu, dedi. 48 kim mening anam, kim mening inilirim? dedi hezriti eysa u kixige. 49 andin, u qoli bilen xagirtlirini korsitip: mana anam, mana inilirim! 50 chunki, kim erxtiki atamning iradisige emel qilsa, xu mening aka-inim, acha-singlim we anamdur, dedi.

13:1 xu kuni, hezriti eysa oydin chiqip, kol boyida olturatti. 2 etrapigha nurghun adem yighilghachqa, u bir kemige chiqip olturdi. halayiq bolsa kol boyida turuxatti. 3 hezriti eysa ulargha temsil bilen nurghun hekmetlerni eytip berdi. u mundaq dedi: bir dehqan uruq chachqili etizigha chiqiptu. 4 chachqan uruqlirining beziliri chighir yol ustige chuxuptu, quxlar kelip ularni yep ketiptu. 5 beziliri tupriqi kem taxliq yerlerge chuxuptu. topisi nepiz bolghanliqtin, tezla unup chiqiptu, 6 lekin chongqur yiltiz tartmighachqa, kun chiqix bilenla solixip qurup ketiptu. 7 beziliri tikenlerning arisigha chuxuptu, tikenler osup maysilarni besiwaptu. 8 beziliri bolsa munbet tupraqqa chuxuptu. ularning beziliri yuz hesse, beziliri atmix hesse, yene beziliri ottuz hesse hosul beriptu. 9 bu sozlerni quliqinglarda ching tutunglar! 10 xagirtliri kelip, hezriti eysadin: siz neme uchun kopchilikke telim bergende temsil kelturisiz? dep soridi. 11 hezriti eysa mundaq jawas berdi: erxning padixahliqining sirliri ulargha emes, silerning bilixinglargha berildi. 12 chunki, kimde eqil-paraset bolsa, uninggha tehimu kop berilidu. uningdiki eqil-paraset exip-taxquche bolidu. lekin, kimde eqil-paraset bolmisa, uningda bar bolghinimu elip ketilidu. 13 ulargha temsil bilen sozliximning sewebi xuki, ular qarisimu kormeydu, anglisimu tingximaydu hem heqiqiy chuxenmeydu. 14 buning bilen, hudaning yexaya peyghember arqiliq aldinala eytqan munu sozliri emelge axuruldi: sozlirimni anglaysiler, anglaysiler, chuxenmeysiler. qilghanlirimgha qaraysiler, qaraysiler, menisini uqmaysiler. 15 chunki, bu helqning zehni zeiplexken. ular qulaqlirini etiwalghan, kozlirinimu yumuwalghan. undaq bolmisidi, kozliri koretti, qulaqlirimu anglaytti, zehni oyghinip, manga qaytatti. menmu ularni saqaytattim. 16 lekin, siler neqeder behtlik! chunki, kozunglar koridu, quliqinglar anglaydu. 17 bilip qoyunglarki, burunqi nurghun peyghemberler we durus ademler siler korgen we anglighanlarni koruxni we anglaxni arzu qilghan bolsimu, muradigha yetelmidi. 18 emdi uruq chechix toghrisidiki temsilning menisini anglanglar. 19 eger biri hudaning padixahliqi toghrisidiki sozni anglap turup chuxenmise, xeytan kelip uning konglige chuxken sozni elip ketidu. bu del chighir yol ustige chechilghan uruqlardur. 20 tupriqi kem taxliq yerlerge chechilghan uruqlargha kelsek, ular hudaning sozini anglap, huxalliq bilen derhal qobul qilghanlargha temsil qilinghan. 21 halbuki, hudaning sozi ularda yiltiz tartmighachqa, ular uzungha berdaxliq berelmeydu. hudaning sozige ixengenlikidin qiyinchiliq yaki ziyankexlikke uchrisa, huda yolidin derhal chetnep ketidu. 22 tikenlerning arisigha chechilghini xundaq ademlerge temsil qilinghanki, bu ademler hudaning sozini anglisimu, lekin konglige bu dunyaning endixiliri, bayliqning eziqturuxi kiriwelip, hudaning sozini boghuwetidu-de, ular hosulsiz qalidu. 23 munbet tupraqqa chechilghan uruqlar bolsa hudaning sozini anglap chuxengen ademge temsil qilinghan. bundaq ademler elwette hosul beridu, beziliri yuz hesse, beziliri atmix hesse, yene beziliri ottuz hesse hosul beridu. 24 hezriti eysa ulargha baxqa bir temsilni sozlep berdi: erxning padixahliqi etizgha yahxi uruq chachqan ademge ohxaydu. 25 bir kechisi, hemme adem uyqugha chomgende, u ademning duxmini kelip, bughdayning arisigha yawa ot uruqlirini chechiwetip ketiptu. 26 maysilar osup baxaq chiqarghanda, yawa otlarmu korunuxke baxlaptu. 27 hojayinning chakarliri kelip, uninggha: hojayin, siz etizgha yahxi uruq chachqanidingizghu, bu yawa otlar nedin kelip qaldi? deptu. 28 bu bir duxmenning ixi deptu hojayin. chakarlar: berip yawa otlarni yuluwetsek qandaq? dep soraptu. 29 yaq! yawa otlarni yulimiz desenglar, bughdaylarmu yulunup ketixi mumkin. 30 ularni osuxige qoyuwetinglar. orma waqtida, men ormichilargha: awwal yawa otlarni yulup, koydurux uchun baghlap yighiwelinglar, andin bughdaylarni yighip ambirimgha qachilanglar deymen deptu hojayin. 31 hezriti eysa ulargha yene bir temsilni sozlep berdi: erxning padixahliqi huddi bir ademning etizgha chachqan qicha uruqigha ohxaydu. 32 qicha uruqi putun uruqlarning ichide eng kichik bolsimu, u herqandaq ziraettin egiz osup kochet bolidu, hetta quxlarhu kelip uning xahlirida uwulaydu. a baxqa bir tehsilni sozlep berdi: 33 hezriti eysa ular erxning padixahliqi huddi hemirturuchqa ohxaydu. ayal ursa, bu hemirturu putun hemirturuchni bir halta ungha qoxup yu hemirni bolduralaydu. 34 hezriti eysa bu ixlarning hehmisini tehsiller bilen kopchilikke bayan qildi. u tehsil kelturhey turup hechqandaq telim berheytti. 35 buning bilen, bir peyghehber arqiliq aldinala eytilghan hunu sozler ehelge axuruldi: zimni tehsil sozlex bilen achimen, a dunya apiride bolghandin beri sir bolup kelgen ixlarni tilgha alimen. 36 xuningdin keyin, hezriti eysa kopchiliktin ayrilip oyge kirdi. xagirtliri yenigha kelip: risidiki tehsilni chuxendurup etizdiki yawa otlar to qoysingiz, dedi. 37 hezriti eysa hundaq dedi: lidur. 38 etiz dunya bolup, yahxi uruqlarni chachqan insano yahxi uruqlar erxning padixahliqining mirashorliridur. yawa otlar bolsa xeytangha tewe bolghanlardur. 39 yawa ot uruqlirini chachqan duxmen xeytandur. orma waqti zaman ahiri, ormichilar bolsa perixtilerdur. 40 yawa otlar qandaq yulunup otqa taxlanghan bolsa, zaman ahiridimu xundaq bolidu. 41 insanoghli perixtilirini ewetip, insanlarni gunahqa azdurghan we yamanliq qilghanlarning hemmisini oz padixahliqidin xallap, 42 ularni lawuldap turghan otqa taxlaydu. ular u yerde hesrette yighlap, chixlirini ghuchurlitidu. 43 heqqaniy ademler u chaghda atisi hudaning padixahliqida quyaxtek chaqnaydu. bu sozlerni quliqinglarda ching tutunglar! 44 erxning padixahliqi huddi etizda yoxurulghan bir hezinige ohxaydu. uni tepiwalghuchi hayajan ichide hezinini qaytidin yoxurup, xu etizni setiwelix uchun bar-yoqini setiwetidu. 45 erxning padixahliqi yene qimmet bahaliq unche-merwayitlarni izdigen sodigerge ohxaydu. 46 sodiger nahayiti qimmet bahaliq bir merwayitni tapqaniken, qaytip berip bar-yoqini setip, u merwayitni setiwalidu. 47 erxning padixahliqi yene dengizgha taxlinip her hil beliqlarni tutidighan torgha ohxaydu. 48 tor toxqanda, beliqchilar uni qirghaqqa tartip chiqiridu. andin olturup, yahxi beliqlarni ilghiwelip, sewetlerge qachilap, nacharlirini taxliwetidu. 49 qiyamet kunimu xundaq bolidu. perixtiler kelip yaman kixilerni heqqaniy kixilerdin ayriydu 50 we ularni lawuldap turghan otqa taxlaydu. ular u yerde hesrette yighlap, chixlirini ghuchurlitidu. 51 hezriti eysa ulardin: bu sozlerni chuxendinglarmu? dep soridi. chuxenduq, dep jawas berdi ular. 52 hezriti eysa mundaq dedi: erxning padixahliqi toghruluq telim alghan tewrat ustazi huddi hezinisidin koninila emes, belki yengi nersilernimu elip chiqqan hojayingha ohxaydu. 53 hezriti eysa bu temsillerni sozlep bolghandin keyin, u yerdin ayrilip, 54 oz yurtigha ketti we oz yurtidiki ibadethanida helqqe telim berixke baxlidi. uning telimini anglighan helq heyran bolup: bu ademning bunchiwala eqil-parasiti we mojize yaritix qudriti nedin kelgendu? 55 u peqet addiy bir yaghachchining oghlighu? uning anisining ismi meryem; yaqup, yusup, simun we yehudalar uning qerindaxliri emesmu? 56 singillirining hemmisi oz ichimizdighu? xundaq turuqluq, uningdiki bu qabiliyetler zadi nedin kelgendu? deyixetti. 57 xuning bilen, ular uni ret qildi. hezriti eysa ulargha mundaq dedi: peyghember oz yurti we oz oyide hormetke sazawer bolmaydu. 58 ularning etiqadsizliqi tupeylidin hezriti eysa u yerde kop mojize korsetmidi.

14:1 u kunlerde, hezriti eysa toghrisidiki hewerlerni anglighan hirod han 2 qol astidikilerge: bu adem chomuldurguchi yehya bolsa kerek, u choqum olumdin tiriliptu. uning pewquladde qudretlerge ige bolghanliqining sewebi ene xu, dedi. 3 hirodning bundaq deyixining sewebi, u ogey akisi filipning ayali hirodiyeni tartiwalghanda, u ayalning telipi bilen yehyani tutqun qilip, zindangha taxlighanidi. 4 chunki, yehya hirodqa: akangning ayalini tartiwelixing tewrat qanunigha hilaptur dep kelgenidi. 5 hirod xu sewebtin yehyani olturmekchi bolghan bolsimu, biraq helqtin qorqqanidi, chunki helq yehyani peyghember, dep qaraytti. 6 hirodning tughulghan kuni, ayali hirodiyening burunqi eridin bolghan qizi otturigha chiqip ussul oynap berdi. bu hirodqa xundaq yaqtiki, 7 qizgha neme tilise xuni berixke qesem qildi. 8 qiz anisining kuxkurtuxi bilen: derhal chomuldurguchi yehyaning kallisini elip, bir tehsige qoyup ekeling, dedi. 9 hirod han buninggha ongaysizlanghan bolsimu, mehmanlarning aldida qilghan qesimi tupeylidin, bu telepni orundaxni buyrudi. 10 adem ewetip, zindanda yehya peyghemberning kallisini aldurdi. 11 bir tehsige qoyulghan kalla qizning aldigha elip kelindi. qiz buni anisining aldigha apardi. 12 yehyaning xagirtliri berip, jesetni depne qildi. andin, hezriti eysagha ehwalni hewer qildi. 13 hezriti eysa bu hewerni anglap, hilwet bir jaygha ozi yalghuz ketix uchun kemige olturup, u yerdin ayrildi. buningdin hewer tapqan helq etraptiki yezilardin kelixip, uning keynidin piyade mangdi. 14 hezriti eysa kemidin chuxkinide, nurghun ademlerni kordi we ulargha ich aghritip, ularning kesellirini saqaytti. 15 kechqurun, xagirtliri hezriti eysaning yenigha kelip: bu hilwet bir jay iken, waqitmu bir yerge berip qaldi. halayiqni tarqitiwetken bolsingiz, ular kentlerge berip ozlirige tamaq setiwalsun, dedi. 16 ularning tarqap ketixining hajiti yoq, ulargha ozunglar tamaq beringlar, dedi hezriti eysa. 17 xagirtlar: bizde bex nan bilen ikki dane beliqtin baxqa hech nerse yoq, deyixti. 18 ularni manga elip kelinglar, dedi hezriti eysa. 19 u halayiqni chimliqning ustide olturuxqa buyrughandin keyin, bex nan bilen ikki beliqni qoligha elip, asmangha qarap hudagha xukur eytti. andin, nanlarni oxtup xagirtlirigha berdi. ular kopchilikke tarqatti. 20 hemmeylen yep toydi. xagirtlar exip qalghan parchilarni liq on ikki sewetke yighiwaldi. 21 tamaq yegenlerning sani ayallar we balilarni hesabqa almighanda, bex mingche kixi idi. 22 buning keynidinla, hezriti eysa xagirtlirining kemige olturup, kolning qarxi qirghiqigha ozidin awwal otuxini buyrudi. bu arida ozi halayiqni tarqitiwetti. 23 ularni tarqitiwetkendin keyin, hezriti eysa dua-tilawet qilix uchun ozi tenha taghqa chiqti, kechtimu u yerde yalghuz qaldi. 24 bu chaghda, keme qirghaqtin heli uzaqta dolqunlar ichide chayqilip teste ilgirilewatatti, chunki qarxi tereptin xamal chiqiwatatti. 25 tang etixqa az qalghanda, hezriti eysa kolning ustide mengip, xagirtliri terepke keldi. 26 xagirtlar uning kolning ustide mengip keliwatqanliqini korup, wehimige chuxti. u bir alwasti! deyixip, qorqup chuqan selixip ketti. 27 lekin, hezriti eysa derhal ulargha: hatirjem bolunglar, bu men, qorqmanglar! dedi. 28 petrus buninggha jawaben: i rebbim, eger bu siz bolsingiz, su ustide mengip yeningizgha beriximgha emr qiling, dedi. 29 kel, dedi hezriti eysa. petrus kemidin chuxup, su ustide hezriti eysagha qarap mangdi. 30 lekin, qattiq chiqiwatqan boranni korup qorqti we sugha chokuxke baxlighanda: rebbim, meni qutquzuwalghaysiz! dep warqiridi. 31 hezriti eysa derhal qolini uzitip, uni tutuwaldi we uninggha: ey ixenchi ajiz, nemixqa guman qilding? dedi. 32 ular kemige chiqqanda, xamal tohtidi. 33 xagirtliri hezriti eysagha sejde qilip: siz heqiqeten hudaning oghli ikensiz, deyixti. 34 ular kolning qarxi teripige otup, ginesar degen yerde quruqluqqa chiqti. 35 u yerning helqi hezriti eysani tonup, etraptiki jaylargha hewer ewetti. kixiler bimarlarning hemmisini uning aldigha elip kelip, 36 hezriti eysadin bimarlarning hechbolmighanda uning tonining pexige bolsimu qolini tegkuzuwelixigha ruhset qilixini sorap yalwuratti. uninggha qolini tegkuzgenlerning hemmisi saqaydi. insanni neme napak qilidu?

15:1 bu chaghda, payteht yerusalemdin bezi perisiyler we tewrat ustazliri hezriti eysaning aldigha kelip: 2 xagirtliring nemixqa ejdadlirimizning enenilirige hilapliq qilidu? ular tamaqtin ilgiri qollirini yumaydikenghu, dedi. 3 hezriti eysa ulargha mundaq jawas berdi: silerchu! siler nemixqa enenimizge riaye qilimiz dep, hudaning emrlirige hilapliq qilisiler? 4 huda: ata-anangni hormet qil we atisi yaki anisini haqaretligenlerge olum jazasi berilsun dep emr qilghan. 5 lekin, siler: ata-anisigha: mendin alidighan putun maddiy yardiminglarni hudagha atiwettim degen kixining 6 ata-anisigha wapadarliq qilix mejburiyiti qalmaydu deysiler. buning bilen, enenenglarni dep, hudaning emrini yoqqa chiqirisiler. 7 ey sahtipezler! huda yexaya peyghember arqiliq aldin eytqan munu sozler silerge nemidegen mas kelidu-he: 8 bu helq meni aghzidila hormetleydu, lekin qelbi mendin yiraq. 9 manga qilghan ibaditi bihudidur. chunki, ogetkenliri hudaning emrliri emes, belki ozliri chiqiriwalghan petiwalardur. 10 hezriti eysa halayiqni yenigha chaqirip, ulargha: qulaq selinglar hem xuni chuxininglarki, 11 insanni napak qilidighini aghzidin kiridighini emes, belki aghzidin chiqidighinidur, dedi. 12 keyin, xagirtliri uning aldigha kelip: sizning sozliringiz perisiylerning chixigha tegkenlikini bildingizmu, dedi. 13 hezriti eysa mundaq jawas qayturdi: erxtiki atam tikmigen herqandaq osumluk yiltizidin qomurup taxlinidu. 14 ulargha pisent qilmanglar; ular qarighulargha yol baxlaydighan qarighulardur. eger qarighu qarighuni yeteklise, her ikkisi origha chuxup ketidu. 15 petrus: baya eytqan napakliq toghrisidiki temsilni chuxendurup bergeysiz, dedi. 16 silermu tehiche chuxenmeywatamsiler? dedi hezriti eysa, 17 eghizgha kirgen nersilerning axqazan arqiliq teret bolup chiqip ketidighanliqini chuxenmemsiler? 18 lekin, eghizdin chiqidighini qelbtin chiqidu. insanni napak qilidighinimu xu. 19 chunki, yaman niyet, qatilliq, zinahorluq, jinsiy ehlaqsizliq, oghriliq, yalghan guwahliq we tohmethorluq qatarliq gunahlarning hemmisi qelbtin chiqidu. 20 insanni mana xular napak qilidu. yuyulmighan qollar bilen taam yeyix bolsa insanni napak qilmaydu. 21 hezriti eysa u yerdin ayrilip, tir we sidon xeherlirining etrapidiki rayonlargha bardi. 22 u yerde olturaqlaxqan qananlardin bolghan bir ayal hezriti eysaning aldigha kelip: i teqsir! padixah dawutning ewladi, halimgha yetkeysiz! qizimgha jin chaplixiwalghanidi, hali bek haras, dep zarlidi. 23 lekin, hezriti eysa u ayalgha bir eghizmu jawas bermidi. xagirtliri uning aldigha kelip: bu ayalni yolgha salghaysiz! keynimizge egixiwelip yol boyi warqirap yuridu, dep telep qildi. 24 hezriti eysa heliqi ayalgha qarap mundaq dedi: men peqet hudaning yoqalghan qoyliri israillargha ewetildim. 25 heliqi ayal uning aldigha kelip: i teqsir, manga xapaet qilghaysiz! dep, ayighigha yiqildi. 26 hezriti eysa uninggha: balilarning nenini itlargha taxlap berix toghra emes, dedi. 27 heliqi ayal buninggha jawaben: xundaq, teqsir, biraq itlarmu hojayinining dastihinidin chuxken nan uwaqlirini yeydighu, dedi. 28 xuning bilen, hezriti eysa uninggha: ey ayal, ixenching kamil iken! tiliginingdek bolsun, dedi. u ayalning qizi xuan saqiyip ketti. 29 hezriti eysa u yerdin ayrilip, jeliliye kolining boyidin otup, taghqa chiqip olturdi. 30 uning aldigha nurghun halayiq yighildi. ular yene tokur, qarighu, cholaq, gacha we baxqa her hil kesellernimu elip kelip, hezriti eysaning aldigha qoyuxti. hezriti eysa ularni saqaytti. 31 helq gachilarning tili chiqqanliqini, cholaqlarning eslige kelgenlikini, tokurlarning mangghanliqini, qarighularning kozi echilghanliqini korup, heyran boldi we israillar etiqad qilip kelgen hudagha medhiye oqudi. 32 hezriti eysa xagirtlirini yenigha chaqirip: bu halayiqqa ichim aghriydu. ular u kundin beri yenimdin ketmidi, yeydighan bir nersisimu qalmidi. ularni oylirige a qorsaq qayturuxni halimaymen, yolda yiqilip qelixi mumkin, dedi. 33 xagirtlar uninggha: bundaq hilwet bir yerde bunchiwala halayiqni toydurghudek nanni nedin tapimiz? deyixti. 34 qanche neninglar bar? dep soridi hezriti eysa. yette nan bilen birnechche tal kichik beliqimiz bar, deyixti ular. 35 buning bilen, hezriti eysa halayiqni yerde olturuxqa buyrudi. 36 andin, yette nan bilen beliqlarni qoligha aldi we hudagha xukur eytip, ularni oxtup xagirtlirigha berdi. ular kopchilikke tarqatti. 37 hemmeylen yep toyghandin keyin, xagirtlar exip qalghan parchilarni yette sewetke yighiwaldi. 38 tamaq yegenlerning sani ayallar we balilarni hesabqa almighanda tot ming kixi idi. 39 hezriti eysa halayiqni yolgha salghandin keyin, kemige chuxup, magadan yezisining sirtigha bardi.

16:1 perisiyler bilen saduqiy diniy eqimidikiler hezriti eysaning yenigha kelip, uning huda teripidin ewetilgenlikini sinap beqix meqsitide, uningdin bir karamet korsitixni telep qilixti. 2 hezriti eysa ulargha mundaq dedi: kechqurun siler: upuqta qizil xepeq korgininglarda, ete hawa ochuq bolidu deysiler. 3 etigende: bugun asmanning renggi kokux qizil we bulutluq, hawa buzulidu deysiler. asman renggini chuxendureleysileryu, bu zamanda yuz beriwatqan alametlerni chuxendurelmeysiler! 4 osal we wapasiz kixiler karamet korset, depla turidu. biraq, silerge yunus peyghemberning karamitidin baxqa korsitilidighan ikkinchi karamet yoq. andin, hezriti eysa ularni taxlap ketti. 5 xagirtlar kolning u qetigha otkinide, nan eliwelixni untughanidi. 6 hezriti eysa ulargha: hoxyar bolunglar, perisiyler bilen saduqiylarning echitqusidin ehtiyat qilinglar, dedi. 7 xagirtlar bir-birige: nan ekelmigenlikimiz uchun xundaq dewatsa kerek, deyixti. 8 ularning neme deyixiwatqanliqini bilgen hezriti eysa mundaq dedi: ey ixenchi ajizlar! neme uchun nan ekelmigenlikinglar toghrisida sozlixisiler? 9 tehiche chuxenmidinglarmu? bex nan bilen bex ming kixini toydurghanliqim, yene qanche sewet yemeklik yighiwalghanliqinglar esinglarda yoqmu? 10 yette nan bilen tot ming kixini toydurghanliqim, yene qanche sewet yemeklik yighiwalghanliqinglarmu esinglarda yoqmu? 11 siler nemixqa mening eytqinimning nan toghruluq emeslikini chuxenmeysiler? men yene silerge: perisiyler bilen saduqiylarning echitqusidin ehtiyat qilinglar deymen. 12 xagirtlar xundila hezriti eysaning ozlirige nandiki echitqudin emes, belki perisiyler bilen saduqiylarning echitqusidin, yeni sahta telimidin ehtiyat qilixni eytqanliqini chuxinip yetti. 13 hezriti eysa filip qeyseriyisi rayonigha kelginide, xagirtliridin: kixiler insanoghlini kim dep bilidiken? dep soridi. 14 xagirtliri: beziler sizni chomuldurguchi yehya, beziler ilyas peyghember we yene beziler yeremiya yaki baxqa qedimki peyghemberlerdin biri dep bilidiken, dep jawas berdi. 15 hezriti eysa ulardin: silerchu? siler meni kim dep bilisiler? dep soridi. 16 petrus depmu atalghan simun: siz menggu hayat hudaning oghli qutquzghuchi mesih ikensiz, dep jawas berdi. 17 hezriti eysa uninggha: nemidegen behtliksen, yunus oghli simun! buni sanga axkarilighuchi insan emes, belki erxtiki atam hudadur. 18 sanga xuni eytayki, sen bolsang petrus menisi tax. men jamaetchilikimni bu tax ustige qurimen. uning ustidin olumning kuchimu ghalib kelelmeydu. 19 erxning padixahliqining achquchlirini sanga berimen. sening yer yuzide yol qoyghanliring erxtimu yol qoyulup bolghan bolidu. sening yer yuzide yol qoymighanliring erxtimu yol qoyulmighan bolidu, dedi. 20 bu sozlerdin keyin, hezriti eysa xagirtlirigha ozining qutquzghuchi mesih ikenlikini hechkimge tinmasliqni tapilidi. 21 xuningdin keyin, hezriti eysa ozining yerusalemgha ketixi, aqsaqallar, aliy rohaniylar we tewrat ustazliri teripidin kop azas- oqubet tartixi, olturuluxi we uchinchi kuni tirilduruluxi kereklikini xagirtlirigha uqturuxqa baxlidi. 22 bu gepni anglighan petrus hezriti eysani bir chetke tartip, uni eyiblep: ya rebbim, nemixqa bundaq hiyalda bolisiz? bexingizgha bundaq ixlar esla kelmeydu! dedi. 23 lekin, hezriti eysa petrusqa qarap: yoqal kozumdin, xeytandek sozlewatisen! sen manga putlikaxang, sening oylighanliring hudaning emes, insanning hiyalidur, dedi. 24 keyin, hezriti eysa xagirtlirigha mundaq dedi: kimdekim manga egixixni halisa, oz hahixidin waz kechip, ozining krestini koturup manga egexsun! 25 chunki, ozi uchunla yaxaydighanlar eksiche hayatidin mehrum bolidu. biraq, oz hahixidin waz kechip, mening uchun yaxaydighanlar hayatliqqa erixidu. 26 bir adem putun dunyagha ige bolup hayatidin mehrum qalsa, buning neme paydisi bolsun?! nemini tolepmu hayatliqqa erixkili bolsun?! 27 insanoghli bolghan men atamning xan-xeripi ichide perixtiliri bilen kelip, hemme ademning oz emeliyitige tuxluq jawas qayturimen. 28 bilip qoyunglarki, bu yerde turghanlarning beziliri insanoghlining oz padixahliqi ichide kelgenlikini kormiguche olmeydu.

17:1 alte kundin keyin, hezriti eysa peqet petrus, yaqup we yaqupning inisi yuhannanila elip, egiz bir taghqa chiqti. 2 u yerde hezriti eysaning qiyapiti ularning koz aldidila ozgirip, yuzi quyaxtek parlidi, kiyimliri nurdek apaq bolup chaqnidi. 3 tosattin, xagirtlargha musa peyghember we ilyas peyghemberning hezriti eysa bilen sozlixiwatqanliqi korundi. 4 petrus hezriti eysagha: i rebbim, bu yerde bolghinimiz nemidegen yahxi! halisingiz, biri sizge, biri musa peyghemberge, yene biri ilyas peyghemberge dep, bu yerge u kepe yasay, dedi. 5 petrusning gepi tugimeyla, parlaq bir bulut ularni qapliwaldi. buluttin hudaning: bu mening soyumluk oghlum. men uningdin hursenmen. uning sozige qulaq selinglar! degen awazi anglandi. 6 xagirtlar buni anglap, intayin qorquxqan halda yerge dum yetiwaldi. 7 biraq, hezriti eysa kelip, ulargha qolini tegkuzup: qopunglar, qorqmanglar, dedi. 8 ular bexini koturup qariwidi, hezriti eysadin baxqa hechkim korunmidi. 9 taghdin chuxuwetip, hezriti eysa ulargha: insanoghli olumdin tirildurulmiguche, korgenliringlarni hechkimge tinmanglar, dep tapilidi. 10 andin xagirtliri uningdin: tewrat ustazliri neme uchun: ilyas peyghember qutquzghuchi mesih kelixtin awwal qaytip kelixi kerek deyixidu? dep soraxti. 11 hezriti eysa jawaben: elwette, ilyas peyghember choqum qutquzghuchi mesihtin awwal kelip, hemmini qelipigha kelturidu. 12 bilip qoyunglarki, ilyas peyghember alliqachan keldi, lekin kixiler uni tonumighanliqtin, uninggha qilmighan eskiliki qalmidi. huddi xuningdek, ular insanoghlighimu azas salidu, dedi. 13 xu chaghda, xagirtlar hezriti eysaning ilyas peyghemberni tilgha elix arqiliq chomuldurguchi yehyani korsitiwatqanliqini chuxendi. 14 ular kopchilikning yenigha barghinida, bir kixi hezriti eysaning aldigha kelip, tizlinip: 15 teqsir, oghlumning haligha yetkeysiz! balining tutqaqliq kesili bolghachqa, hali bek haras, daim otning yaki suning ichige chuxuwalidu. 16 uni xagirtliringizgha elip kelgenidim, saqaytalmidi, dedi. 17 ey etiqadsiz we chirik ewlad! men silerning manga ixenmigenlikinglargha yene qachanghiche berdaxliq berey? dedi hezriti eysa, balini aldimgha elip kelinglar. 18 hezriti eysa jingha buyruq qildi. xuning bilen, jin balidin chiqip ketti, balimu xuan saqaydi. 19 keyin, hezriti eysa yalghuz qalghanda, xagirtlar uning yenigha kelip: biz neme uchun jinni heydiyelmiduq? dep soraxti. 20 etiqadinglar ajiz bolghanliqi uchun. bilip qoyunglarki, silerde qicha uruqidek chongluqta bolsimu etiqad bolsidi, awu taghqa: bu yerdin u yerge ko desenglar, kochken bolatti. etiqadinglar bolsa, qolunglardin hech ix qechip qutulalmaydu. 21 biraq, bundaq jinlarni dua qilix we roza tutux bilenla heydigili bolidu, dedi hezriti eysa ulargha. 22-23 ular jeliliye olkiside jem bolghanda, hezriti eysa ulargha: insanoghli baxqilarning qoligha tapxurulup olturulidu, lekin uchinchi kuni tirilidu, dedi. bu soz xagirtlarni ghem-qayghugha saldi. 24 hezriti eysa xagirtliri bilen kepernahum xehirige kelginide, ibadethana bejini yighquchilar petrusning yenigha kelip: ustazinglar ibadethana bejini tolimemdu? dep soridi. 25 toleydu, dedi petrus. petrus oyge kelgende, u tehi bir neme demestila hezriti eysa uningdin: simun, seningche dunyadiki padixahlar kimlerdin baj alidu? oz perzentliridinmu yaki baxqilardinmu? dep soridi. 26 petrus: baxqilardin, deyixi bilen, hezriti eysa: undaqta, perzentler bajdin haliy bolidu. 27 biraq, baj yighquchilarning chixigha tegmeyli, kolge berip qarmaqni taxla. tutqan birinchi beliqning aghzini achsang, bir tengge pul chiqidu. uni elip ikkimizning beji uchun ulargha ber, dedi.

18:1 bu chaghda, hezriti eysaning xagirtliri uning yenigha kelip: erxning padixahliqida kim eng ulu? dep soridi. 2 hezriti eysa yenigha kichik bir balini chaqirip, uni otturida turghuzup, mundaq dedi: 3 bilip qoyunglarki, yaman yolunglardin yenip, kichik balilardek sebiy bolmisanglar, erxning padixahliqigha hergiz kirelmeysiler. 4 kim ozini kichik balilardek towen tutsa, u erxning padixahliqida eng ulu bolidu. 5 kim meni dep, bundaq kichik balilarni qobul qilsa, u meni qobul qilghan bolidu. 6 lekin, kimdekim manga etiqad qilghan bundaq kichiklerdin birini gunahqa azdursa, xu adem uchun eytqanda boynigha yoghan tugmen texi esilghan halda dengizning eng chongqur yerige chokturulgini ewzel. 7 insanni gunahqa azduridighan tuzaqlar tupeylidin, bu dunyaning ademlirining haligha way! bundaq tuzaqlardin qechip qutulghili bolmaydu, lekin xu tuzaqlarni qurghuchining haligha way! 8 eger qolung yaki putung seni gunahqa azdursa, uni kesip taxla. ikki qolung yaki ikki putung bar halda menggu ochmes dozah otigha taxlanghiningdin kore, cholaq yaki tokur halda mengguluk hayatqa erixkining ewzel. 9 eger kozung seni gunahqa azdursa, uni oyup taxla. ikki kozung bar halda menggu ochmes dozah otigha taxlanghiningdin kore, birla kozung bilen bolsimu mengguluk hayatqa erixkining ewzel. 10 bu sebiylerning herqandaq birigimu sel qaraxtin saqlininglar. xuni eytayki, ularning erxtiki perixtiliri erxtiki atam hudaning jamalini her daim korup turidu. 11 insanoghli azghan ademlerni qutquzghili keldi. 12 oylap beqinglarchu? bir ademning yuz tuyaq qoyi bolup, uningdin biri adixip qalsa, u toqsan toqquz qoyni taghqa taxlap, heliqi adaxqan qoyini izdimemdu? 13 bilip qoyunglarki, eger uni tepiwalsa, u qoy uchun bolghan huxalliqi adaxmighan toqsan toqquzi uchun bolghan huxalliqidin chong bolidu. 14 xuninggha ohxax, erxtiki atanglarmu bu sebiylerning hechqaysisining ezip qelixini halimaydu. 15 eger qerindixing gunah otkuzup qoysa, uning yenigha berip sewenlikini korsitip ber. herqandaq ix ikkinglarning arisidila qalsun. qerindixing sozungni anglisa, uning bilen yarixiwalghan bolisen. 16 lekin anglimisa, sening eytqanliringning guwahchisi bolux uchun yene bir-ikki kixini elip, uning yenigha barghin. hemme ixta ikki-u adem guwahchi bolsun. 17 eger qerindixing ularning sozige qulaq salmisa, ehwalni etiqadchilar jamaetchilikige uqturup qoy. eger ularningkigimu qulaq salmisa, uni butperes yaki insapsiz bajgir qatarida kor. 18 bilip qoyunglarki, silerning yer yuzide yol qoyghanliringlar erxtimu yol qoyulup bolghan bolidu. silerning yer yuzide yol qoymighanliringlar erxtimu yol qoyulmighan bolidu. 19 xuni yene bilip qoyunglarki, yer yuzide aranglardin ikki kixi bir niyet, bir meqsette bir nersini tilep dua qilsa, erxtiki atam ularning tilikini ijabet qilidu. 20 chunki, ikki yaki u kixi mening namim bilen qeyerde jem bolsa, menmu xu yerde ularning arisida bolimen. 21 bu chaghda, petrus hezriti eysaning aldigha kelip: i rebbim, qerindiximning mening aldimda otkuzgen qanche qetimliq gunahini kechuruxum kerek? yette qetimmu? dedi. 22 hezriti eysa uninggha: bilip qoyghinki, yette qetim emes, yetmix yette qetim. 23 demek, erxning padixahliqi chakarliri bilen hesas-kitas qilmaqchi bolghan bir padixahqa ohxaydu. 24 padixah hesas-kitabni baxlighinida, uninggha milyonlighan kumux tengge qerzdar bolghan bir chakar kelturuluptu. 25 chakarning tolex iqtidari bolmighanliqtin, padixah uninggha ozini, hotun bala-chaqisi we bar-yoqini setip, qerzini tolexni buyruptu. 26 chakar yerge tizlinip turup, hojayini padixahqa: manga kengchilik qilghayla, putun qerzimni choqum toleymen dep yalwuruptu. 27 hojayinining chakargha ichi aghrip, qerzini kechurum qilip uni qoyup beriptu. 28 lekin, chakar u yerdin chiqip, ozige birnechche tengge qerzdar bolghan yene bir chakarni uchritiptu. uni tutuwelip, boynini siqip turup: qerzingni tole deptu. 29 bu chakarmu yerge tizlinip turup: manga kengchilik qil, qerzimni choqum toleymen dep yalwuruptu. 30 lekin, baxtiki chakar buni ret qiptu we uni zindangha taxlitip: putun qerzni tolimiguche, zindanda yatisen deptu. 31 bu ehwalni uqup ichi intayin aghrighan baxqa chakarlar hojayinining aldigha berip, ehwalni baxtin-ahir hewer qiptu. 32 buning bilen, hojayin chakarni chaqirtip: ey yaman chakar, manga yalwurghanliqing uchun xunche kop qerzingni kechurdum. 33 men sanga ich aghritqinimdek, senmu chakar buradiringge ich aghritixing kerek idighu? deptu. 34 buning bilen, ghezeplengen hojayin uni putun qerzini toliguche zindanda yatquzux uchun, wehxiy gundipaylargha tapxurup beriptu. 35 xuninggha ohxax, eger hemminglar qerindaxliringlarni dilinglardin kechurmisenglar, erxtiki atammu silerni kechurmeydu.

19:1 hezriti eysa bu sozlerni eytip bolghandin keyin, jeliliye olkisidin ayrilip, yehudiye olkisini besip otup, iordan deryasining u qetidiki rayonlargha bardi. 2 zor bir top adem uninggha egixip kelgenidi. hezriti eysa ularning arisidiki kesellerni xu yerdila saqaytti. 3 hezriti eysaning yenigha kelgen bezi perisiyler uninggha tuzaq qurux meqsitide uningdin: bir ademning herqandaq bir sewes bilen ayalini talaq qilixi tewrat qanunigha uyghunmu? dep soridi. 4 hezriti eysa mundaq jawas qayturdi: tewratni oqumidinglarmu? yaratquchi burunla insanlarning bir gewde boluxi uchun, ularni er we ayal qilip yaratti we 5 bir ademning ata-anisidin ayrilip, ayali bilen birlixip bir ten boluxi ene xu sewebtindur dedi. 6 xundaq iken, er-ayal emdi ikki ten emes, bir tendur. xuning uchun, huda qoxqanni insan ayrimisun. 7 perisiyler hezriti eysadin: undaqta, musa peyghember neme uchun tewrat qanunida erlerning oz ayallirigha bir parche talaq hetini beripla ularni talaq qilsa bolidighanliqini eytti? dep soraxti. 8 hezriti eysa ulargha: tersaliqinglardin musa peyghember ayalliringlarni talaq qilsa ruhset qilghan. biraq, alem apiride bolghanda bundaq emes idi. 9 bilip qoyunglarki, ayalini jinsiy ehlaqsizliqtin baxqa birer sewes bilen talaq qilip, baxqa birini emrige alghan kixi zina qilghan bolidu. 10 xagirtlar hezriti eysagha: eger er bilen ayal otturisidiki munasiwet xundaq bolsa, undaqta oylenmeslik yahxi iken, dedi. 11 hezriti eysa ulargha: bu degenlikni hemmila adem emes, peqet huda nesip qilghanlarla qobul qilalaydu. 12 oylenmeydighan kixiler hilmuhildur. beziler tughma jinsiy iqtidari ajizlar, beziler baxqilar teripidin ahta qilinghanlar, yene beziler erxning padixahliqi uchun oylinixtin waz kechkenlerdur. bu degenlikni qobul qilalaydighanlar qobul qilsun! dedi. 13 qolini tegkuzup beht tilisun dep, kixiler kichik balilirini hezriti eysaning aldigha elip keldi. biraq, xagirtlar ularni eyiblidi. 14 hezriti eysa: balilar aldimgha kelsun, ularni tosmanglar. chunki, erxning padixahliqigha kiridighanlar del muxulargha ohxaxlardur, dedi. 15 hezriti eysa qollirini ulargha tegkuzup beht tiligendin keyin, u yerdin ayrildi. 16 bir kuni, bir yigit hezriti eysaning aldigha kelip: ustaz, men qandaq yahxi ixlarni qilsam, mengguluk hayatqa eriximen? dep soridi. 17 hezriti eysa uninggha: yahxiliq toghrisida nemixqa mendin soraysiz? yahxi bolghuchidin peqet birila bar. mengguluk hayatqa erixmekchi bolsingiz, uning emrlirini ada qiling, dedi. 18 qaysi emrlerni deysiz? dep soridi heliqi yigit. hezriti eysa mundaq dedi: qatilliq qilma, zina qilma, oghriliq qilma, yalghan guwahliq berme, 19 ata-ananggha hormet qil we qoxnangni ozungni soygendek soy. 20 bularning hemmisige emel qilip keliwatimen. bulardin baxqa yene nemilerni qilixim kerek? dep soridi yigit. 21 hezriti eysa uninggha: eger kem-kutisiz boluxni halisingiz, berip barliq mal- mulkingizni setip, pulini kembeghellerge bering. xundaq qilsingiz, erxte heziningiz bolidu. andin kelip manga egixing, dedi. 22 bu sozni anglighan yigit qayghu ichide u yerdin ketip qaldi. chunki, uning mal-dunyasi nahayiti kop idi. 23 hezriti eysa xagirtlirigha: bilip qoyunglarki, baylarning erxning padixahliqigha kirixi tes. 24 yene xuni eytayki, ularning hudaning padixahliqigha kirixi togining yingne toxukidin otuxidinmu tes! dedi. 25 buni anglighan xagirtlar bekmu heyran boluxup: undaqta, kim qutquzuxqa erixeleydu? dep soraxti. 26 hezriti eysa ulargha qarap: bu, insanlarning qolidin kelmeydu, lekin huda hemmige qadirdur, dedi. 27 buning bilen, petrus uningdin: mana biz hemmini taxlap sizge egextuq! biz buningdin nemige eriximiz? dep soridi. 28 hezriti eysa ulargha mundaq dedi: bilip qoyunglarki, yengi dunya yetip kelip, insanoghli xanliq tehtide olturghinida, siler manga egexkenler on ikki tehtte olturup, israillarning on ikki qebilisige hokumranliq qilisiler. 29 meni dep oyliri, qerindaxliri, ata-anisi, bala-chaqiliri yaki yer-zeminliridin waz kechkenlerning hemmisi yoqatqanliridin yuz hesse artuqraqqa erixip, mengguluk hayattin behrimen bolidu. 30 lekin xu chaghda, nurghun aldinqi qatardikiler ahirqilar bolidu, nurghun ahirqilar aldinqi qatargha chiqidu.

20:1 hezriti eysa sozini dawamlaxturup, mundaq dedi: chunki, erxning padixahliqi bir yer igisige ohxaydu. yer igisi uzumzarliqida ixlexke adem yallax uchun qaq seherde sirtqa chiqiptu. 2 u ixlemchilerning kunlukige bir kumux tenggidin berixke kelixip, ularni uzumzarliqigha ewetiptu. 3 saet toqquz etrapida u yene sirtqa chiqip, bazarda bikar yurgen baxqa kixilerni koruptu. 4 ulargha: silermu uzumzarliqimgha berip ixlenglar, heqqinglarni muwapiq berimen deptu. 5 ular uzumzarliqqa beriptu. chux waqtida we chuxtin keyin saet uchlerde u qayta chiqip, yene xundaq ixlemchilerdin birnechchini yallaptu. 6 saet bexlerde chiqqinida, u yerde turghan yene baxqilarni korup, ulardin: neme uchun bu yerde kun boyi bikar yurisiler? dep soraptu. 7 bizni hechkim yallimidi dep jawas qayturuptu ular. undaqta, silermu uzumzarliqimgha berip ixlenglar deptu yer igisi ulargha. 8 kechqurunluqi, yer igisi ghojidargha: ixlemchilerni chaqirip, eng ahirida kelgenlerdin baxlap eng awwal kelgenlergiche hemmisining ix heqqini ber deptu. 9 chuxtin keyin saet bexte ixqa chuxkenler kelip, ghojidardin bir kumux tenggidin elixiptu. 10 eng awwal ixqa chuxkenler tehimu kop ix heqqi alimizghu, dep oylixiptu. biraq, ulargha nowet kelgende, ghojidar ularghimu bir kumux tenggidin beriptu. 11 ular ix heqqini alghandin keyin, yer igisidin renjip: 12 keyin kelgenler peqet bir saetla ixlidi, biraq siz ulargha kun boyi qattiq issiqta azas chekken bizge ohxax heq berdingiz! deyixiptu. 13 yer igisi ularning birige mundaq jawas qayturuptu: burader, sanga naheqliq qilghinim yoq! sen bilen bir kumux tenggige kelixmigenmiduq? 14 heqqingni elip qaytip ketkin, keyin kelgenlergimu sanga ohxax bersem neme boptu? 15 oz pulumni ozum bilgenche ixlitix hoququm yoqmu? sehiyliqimni korelmeywatamsen- ya? 16 demek, ahirqi bolghanlar kelguside aldinqilar bolidu, aldinqi bolghanlar kelguside ahirqilar bolidu. 17 hezriti eysa yerusalemgha ketiwetip, yolda on ikki xagirtini bir chetke tartip, ulargha mundaq dedi: 18 mana biz hazir yerusalemgha ketiwatimiz. insanoghli aliy rohaniylar we tewrat ustazlirigha tapxurulidu. ular uni olum jazasigha mehkum qilip, 19 rimliqlargha tapxurup beridu. rimliqlar uni meshire qilip, qamchilap, krestke mihlaydu. lekin, u uchinchi kuni qayta tirilidu. 20 xu chaghda, zebediyning ayali on ikki xagirt ichidiki ikki oghlini elip, hezriti eysaning aldigha keldi we uninggha tezim qilip turup, bir telipi barliqini eytti. 21 neme telipingiz bar? dep soridi hezriti eysa. ayal uninggha: qobul qilghaysiz, sizning padixahliqingizda bu ikki oghlumdin biri ong yeningizda, biri sol yeningizda oltursun, dedi. 22 siler neme telep qilghanliqinglarni bilmeywatisiler, dedi hezriti eysa, men ichidighan azas qedihini ichelemsiler? icheleymiz, deyixti ular. 23 hezriti eysa ulargha: siler heqiqetenmu mening azas qedihimge ortaq bolisiler. biraq, ong yaki sol yenimda olturuxunglargha ruhset qilix mening ihtiyarimda emes. atam u orunlarni kimlerge teyyarlighan bolsa, xular olturidu. 24 buningdin hewer tapqan baxqa on xagirt bu ikki qerindixidin hapa boldi. 25 lekin, hezriti eysa ularni yenigha chaqirip, mundaq dedi: silerge melum, bu dunyadiki hokumranlar qol astidiki helq ustidin rehimsizlik bilen hakimiyet yurguzidu. emirliri ularni qattiq qolluq bilen idare qilidu. 26 biraq, silerning aranglarda bundaq ix bolmisun. silerdin kim mertiwilik boluxni halisa, u qalghanlargha hizmet qilsun. 27 kim aldinqisi boluxni halisa, u qalghanlarning quli bolsun. 28 insanoghlimu baxqilarni ozige hizmet qildurghili emes, baxqilargha hizmet qilghili we jenini pida qilix bedilige nurghun ademlerni gunahtin azad qilghili keldi. 29 ular eriha xehiridin ayrilghanda, top-top kixiler hezriti eysagha egixip mangdi. 30 yol boyida olturghan ikki qarighu hezriti eysaning u yerdin otup ketiwatqinini anglap: i teqsir, padixah dawutning ewladi, rehim qilghaysiz, dep towlidi. 31 kopchilik ularni eyiblep, unini chiqarmasliqini eytti. lekin, ular: ya rebbim, i padixah dawutning ewladi, bizge rehim qilghaysiz! dep tehimu unluk towlidi. 32 hezriti eysa qedimini tohtitip, ularni chaqirip: mendin neme telep qilisiler? dep soridi. 33 ya rebbim, kozlirimizni achqaysiz! deyixti ular. 34 ulargha ich aghritqan hezriti eysa ularning kozlirige qolini tegkuzgenidi, kozliri xuan echilip ketti. ular hezriti eysagha egixip mangdi.

21:1 hezriti eysa xagirtliri bilen yerusalemgha yeqinlixip, zeytun teghining etikidiki beytpaji yezisigha kelginide, 2 hezriti eysa ikki xagirtini mundaq dep aldin ewetti: siler aldimizdiki yezigha beringlar. u yerde baghlaqliq bir exek we uning yenidiki bir teheyni korisiler. ularni yexip aldimgha yetilep kelinglar. 3 birsi silerge bir neme dese, rebbimizning bulargha hajiti chuxti denglar. umu derhal telipinglargha qoxulidu. 4 bu weqe peyghember arqiliq eytilghan munu sozlerni emelge axurdi: 5 yerusalem helqige eytinglar: mana, padixahinglar keliwatidu, u kichik peilliq bilen bir exekke, teheyge minip, silerning yeninglargha keliwatidu. 6 heliqi ikki xagirt berip hezriti eysaning deginidek qildi. 7 exek bilen teheyni yetilep kelip, ustilirige chapanlirini saldi we hezriti eysani ustige mindurdi. 8 nurghun kixiler chapanlirini yolgha payandaz qilip saldi. beziliri dereh xahlirini kesip yolgha yaydi. 9 aldida mangghan we keynidin egexken halayiq: padixah dawutning ewladi uchun hudagha xukur! perwerdigarimizning namida kelguchige mubarek bolsun! erxieladiki hudagha xukurler oqulsun! dep warqirixatti. 10 hezriti eysa yerusalemgha kirgende, putun xeher lerzige keldi. kixiler: bu kimdu? deyixetti. 11 halayiq: bu jeliliye olkisining nasire xehiridin bolghan eysa peyghember, dep jawas berixetti. 12 hezriti eysa merkiziy ibadethana hoylilirigha kirip, u yerde elim-setim qiliwatqanlarning hemmisini heydep chiqardi. pul tegixidighanlarning xirelirini we kepter satquchilarning orunduqlirini oruwetip, 13 ulargha: muqeddes yazmilarda hudaning: mening oyum dua-tilawethana dep atalsun degen sozi yezilghan. lekin, siler uni bulangchilarning uwisigha aylanduruwatisiler! dedi. 14 hezriti eysa ibadethana hoylilirida aldigha elip kelingen qarighu we tokurlarni saqaytti. 15 lekin, aliy rohaniylar bilen tewrat ustazliri uning yaratqan mojizilirini we ibadethanida: padixah dawutning ewladi uchun hudagha xukur! dep towlighan balilarni korup ghezeplendi. 16 ular hezriti eysadin: bu balilarning neme dewatqanliqini anglawatamsen? dep soridi. anglawatimen, dedi hezriti eysa, siler muqeddes yazmilardiki: kichik balilar we bowaqlarning tilliridin ozungge medhiyiler kelturdung degen sozlerni zadi oqumighanmu? 17 andin, hezriti eysa ulardin ayrilip, xeherdin chiqip beytaniya yezisigha berip, kechini xu yerde otkuzdi. 18 etisi etigende hezriti eysa xeherge qaytip ketiwatqanda, qorsiqi echip ketkenidi. 19 u yol boyidiki bir tup enjur derihini korup, uning yenigha bardi. derehte yopurmaqtin baxqa hech nerse tapalmay, derehke qarap: buningdin keyin menggu mewe bermigeysen! dewidi, enjur derihi xuan qurup ketti. 20 buni korgen xagirtlar heyran bolup: enjur derihi qandaqche birdinla qurup ketti! dep soridi. 21 hezriti eysa ulargha mundaq jawas qayturdi: bilip qoyunglarki, eger qilche gumanlanmay hudagha ixensenglar, men enjur derihige qilghanni silermu qilalaysiler. hetta bu taghqa: qozghal, dengizgha taxlan! desenglarmu, degininglar ijabet bolidu. 22 ixenchinglar bolsa, dua bilen tiligen herqandaq nersige erixisiler. 23 hezriti eysa merkiziy ibadethana hoylilirigha kirip, kixilerge telim beriwatqanda, aliy rohaniylar we helq aqsaqalliri uning aldigha kelip: siz qiliwatqan ixlarni qaysi hoquqqa tayinip qiliwatisiz? sizge bu hoquqni kim bergen? dep soraxti. 24 hezriti eysa ulargha mundaq dedi: men awwal silerdin bir soal soray. eger siler jawas bersenglar, menmu bu ixlarni qaysi hoquqqa tayinip qiliwatqanliqimni eytip berimen. 25 yehya peyghemberge chomuldurux hoquqini kim bergen? hudamu yaki insanlarmu? ular ozara munazire qilixqa baxlap: eger huda bergen desek, u: undaqta, siler neme uchun yehyagha ixenmidinglar? deydu. 26 eger: insanlar bergen desek, helqning ghezipidin qorqmisaq bolmaydu, chunki ular yehyani peyghember, dep qaraydu, deyixti. 27 buning bilen, ular hezriti eysagha: bilmeymiz, dep jawas berixti. undaqta, menmu bu ixlarni qaysi hoquqqa tayinip qiliwatqanliqimni eytmaymen, dedi hezriti eysa ulargha. 28 hezriti eysa sozini dawamlaxturup: siler bu ixqa qandaq qaraysiler? bir ademning ikki oghli bar iken. u chong oghligha: oghlum, bugun uzumzarliqqa berip ixligin deptu. 29 barmaymen deptu oghli, lekin keyin puxayman qilip yenila beriptu. 30 u adem ikkinchi oghlighimu xundaq deptu. u: hop dada, baray deptuyu, lekin barmaptu. 31 bu ikkiylenning qaysisi atisining buyruqini orundighan bolidu? chong oghli, dep jawas berdi ular. hezriti eysa ulargha mundaq dedi: bilip qoyunglarki, insapsiz bajgirlar bilen pahixiler hudaning padixahliqigha silerdin burun kiridu. 32 chunki, gerche yehya peyghember silerge heqqaniyet yolini korsetkili kelgen bolsimu, siler uninggha ixenmidinglar; lekin bajgirlar bilen pahixiler uninggha ixendi. siler buni korup turup, gunahinglargha towa qilip uninggha ixenmidinglar. 33 yene bir temsil anglanglar: bir yer igisi bir uzumzarliq berpa qilip, etrapini chitlaptu. muselles ixlex uchun uzumzarliqqa bir kolchek qazduruptu we bir kozethana yasitiptu. keyin, uzumzarliqni ijarige berip, ozi yiraq bir yerge ketiptu. 34 uzum uzux waqti kelgende ozige tegixlik hosulni ekelix uchun, qullirini ijarikexlerning yenigha ewetiptu. 35 lekin, ijarikexler qullarni tutuwelip, birini dumbalaptu, birini olturuwetiptu, yene birini chalma- kesek qiptu. 36 yer igisi bu qetim aldinqidinmu kop qullirini ewetiptu, biraq ijarikexler ularghimu xundaq muamile qiptu. 37 ahirda, yer igisi oghlumnighu hormet qilar dep, uni ewetiptu. 38 lekin, ijarikexler yer igisining oghlini korup, ozara: bu bolsa mirashor; kelinglar, uni olturuwetip uzumzarliqini igiliwalayli deyixiptu. 39 xundaq qilip, uni tutup uzumzarliqning sirtigha sorep achiqip olturuwetiptu. 40 bundaq ehwalda uzumzarliqning hojayini kelse, ijarikexlerni qandaq qilidu? 41 ular hezriti eysagha: bu wehxiy ademlerni qorqunchluq xekilde yoqitidu. uzumzarliqni bolsa ijarisini oz waqtida tapxuridighan kixilerge ijarige beridu, dep jawas berixti. 42 hezriti eysa ulardin soridi: zeburdiki munu sozlerni zadi oqumighanmidinglar? tamchilar taxliwetken tax quruluxning ul texi bolup qaldi. bu, perwerdigar teripidindur, biz uchun ajayip bir ixtur. 43 bilip qoyunglarki, siler xu sewebtin hudaning padixahliqidin mehrum qilinisiler, hudaning iradisi boyiche yaxaydighan kixiler uninggha ige bolidu. 44 bu tax qa yiqilghan kixi pare-pare bolup ketidu. tax kimning ustige chuxse, xuni kukum-talqan qiliwetidu. 45 aliy rohaniylar we perisiyler hezriti eysaning eytqan temsillirini anglap, ularni ozlirige qaritip eytqanliqini chuxendi. 46 uni tutuxni oylisimu, helqtin qorquxti, chunki helq uni peyghember, dep qaraytti.

22:1 hezriti eysa ulargha yene temsil bilen mundaq dedi: 2 erxning padixahliqi huddi bir padixahning oghli uchun teyyarlighan toy ziyapitige ohxaydu. 3 toy kuni, padixah ziyapetke teklip qilinghan mehmanlarni chaqirix uchun chakarlirini ewetiptu, lekin mehmanlar kelixni halimaptu. 4 buning bilen, padixah yene baxqa chakarlirini ewetip, ulargha: mehmanlargha: qaranglar, ziyapet teyyar boldi. okuz we semiz mallar soyuldi, hemme nerse teyyar, ziyapetke merhemet! denglar dep tapilaptu. 5 biraq, mehmanlar ularning sozlirini etibargha almay, biri etizigha ketse, yene biri tijaritige ketiptu. 6 qalghanliri heliqi chakarlarni tutuwelip, qattiq urup olturuwetiptu. 7 ghezepke kelgen padixah lexkerlirini chiqirip, u qatillarni yoqitip, ularning xehirige ot qoyuwetiptu. 8 andin, chakarlirigha: toy ziyapiti teyyar, lekin chaqirilghanlar layiq bolup chiqmidi. 9 emdi siler yol achallirigha berip, uchratqanliki ademlerning hemmisini toygha teklip qilinglar deptu. 10 buning bilen, chakarlar yol achallirigha chiqip, yahxi bolamdu, yaman bolamdu, uchratqanliki ademlerning hemmisini yighiptu. toy bolghan orun mehmanlar bilen toluptu. 11 padixah mehmanlar bilen koruxkili kelgende, u yerde toy kiyimi kiymigen bir kixini koruptu. 12 padixah uningdin: burader, toy kiyimi kiymey, bu yerge qandaq kirding? dep soraptu, biraq u kixi hechqandaq jawas berelmeptu. 13 padixah chakarlirigha: uning put- qollirini baghlap, taxqirigha, qarangghuluqqa achiqip taxlanglar! u yerge taxlanghanlar hesrette yighlap, chixlirini ghuchurlitidu deptu. 14 ahirda, hezriti eysa: teklip qilinghanlar kop, lekin tallanghanlar az, dedi. 15 buning bilen, perisiyler u yerdin ketip, qandaq qilip hezriti eysani oz sozliri bilen tuzaqqa chuxurux heqqide meslihetlexti. 16 ular oz xagirtlirini rimdin teyinlengen hirod padixahning terepdarliri bilen bille hezriti eysaning yenigha ewetip: ustaz, sizning semimiy adem ikenlikingizni, kixilerge hudaning yolini sadiqliq bilen ogitip kelgenlikingizni we hechkimge yuz-hatir qilmaydighanliqingizni bilimiz, chunki kixilerning sirtqi qiyapiti bilen hesablaxmaysiz. 17 qeni, eytip bergeysiz, rim imperatori qeyserge baj tapxuruximiz tewrat qanunimizgha hilapmu qandaq? deyixti. 18 ularning yaman niyitini bilgen hezriti eysa: ey sahtipezler, nemixqa meni sozum arqiliq ilindurmaqchi boluwatisiler? 19 bajgha tapxuridighan pulunglarni manga korsitinglarchu, dedi. ular bir dane kumux tengge ekeldi. 20 hezriti eysa ulardin: buning ustidiki suret we isim kimning? dep soridi. 21 rim imperatori qeyserning, dep jawas berdi ular. undaq bolsa, qeyserning heqqini qeyserge, hudaning heqqini hudagha tapxurunglar, dedi hezriti eysa ulargha. 22 ular bu sozni anglap, heyran boluxti-de, hezriti eysaning yenidin ketip qaldi. 23 xu kuni, olgenler tirilmeydu, dep qaraydighan saduqiy diniy eqimidikiler hezriti eysaning aldigha kelip: 24 ustaz, musa peyghember tewratta: bir kixi perzent kormey olup ketse, uning aka yaki inisi tul qalghan yenggisini emrige elip, qerindixi uchun nesil qalduruxi lazim dep telim bergen. 25 burun bu yerde yette aka-uka bar idi. chongi oylengendin keyin alemdin otti. perzent kormigenliktin, keynidiki inisi yenggisini emrige aldi. 26 biraq, umu perzent kormey alemdin otup, ayali keynidiki inisigha yatliq boldi. bu ix taki yettinchi inisighiche dawamlaxti. 27 ahirda, u ayalmu alemdin otti. 28 emdi soraydighinimiz xuki: qiyamet kuni bu ayal yette aka-ukidin qaysisining ayali bolup tirilidu? chunki, uni hemmisi emrige alghan-de! 29 hezriti eysa ulargha mundaq jawas berdi: siler muqeddes yazmilarni we hudaning qudritini bilmigenlikinglar uchun hatalixisiler. 30 olumdin tirilgendin keyin, insanlar erxtiki perixtilerge ohxax, hotun almaydu, erge tegmeydu. 31 olumdin tirilix mesilisi heqqide hudaning silerge degen sozini oqumidinglarmu? ejdadlirimiz ibrahim, ixaq we yaquplar alliburun alemdin otken bolsimu, huda ularni tirik hesablap, 32 men ibrahim, ixaq we yaquplar etiqad qilip kelgen huda bolimen! deydu. demek, huda oluklerning emes, tiriklerning hudasidur. 33 bularni anglighan helq uning telimidin dang qetip qelixti. 34 perisiyler hezriti eysaning saduqiylarning aghzini tuwaqlighanliqini anglap, bir yerge jem boluxti. 35 ularning arisidiki bir tewrat ustazi hezriti eysani sinax meqsitide uningdin: 36 ustaz, tewrat qanunidiki eng muhim emr qaysi? dep soridi. 37 hezriti eysa uninggha mundaq dedi: perwerdigaring bolghan hudani putun qelbing, putun jening, putun zehning bilen soygin. 38 aldinqi we eng muhim emr mana xu. 39 uninggha ohxax muhim yene bir emr bolsa qoxnangni ozungni soygendek soy. 40 putun tewrat qanuni we peyghemberlerning telimatliri bu ikki emrni asas qilghan. 41 perisiyler toplixip turghanda, hezriti eysa ulardin: 42 qutquzghuchi mesih toghrisida neme oylawatisiler? u kimning ewladi? dep soridi. dawut padixahning ewladi, deyixti ular. 43 hezriti eysa mundaq dedi: undaqta, neme uchun dawut padixah muqeddes rohning ilhami bilen qutquzghuchi mesihni hojayinim dep ataydu? dawut zeburda mundaq degenghu: 44 perwerdigar hojayinimgha eyttiki: men sening duxmenliringni ayighing astida dessetkuche, mening ong yenimda olturghin! 45 qutquzghuchi mesih padixah dawutning ewladi bolsimu, lekin padixah dawut mesihni hojayinim degen yerde mesih uningdin ulu bolmamdu?! 46 hezriti eysagha hechkim gep qayturalmidi. xu kundin etibaren, hechkim uningdin soal soraxqa petinalmidi.

23:1 xuningdin keyin, hezriti eysa halayiqqa we xagirtlirigha mundaq dedi: 2 tewrat ustazliri we perisiylerge musa peyghember arqiliq chuxurulgen tewrat qanunigha tebir berix hoquqi berilgen. 3 xunga, ularning sozlirini anglap, degenlirini qilinglar, lekin qilghanlirini qilmanglar. chunki, ular ozlirining deginige ozliri emel qilmaydu. 4 ular qattiq diniy qaidiliri arqiliq eghir yuklerni baxqilarning zimmisige artip qoyidu. lekin, ozliri bu yuklerni koturuxke barmaqlirini midirlitixnimu halimaydu. 5 ular hemme ixlarni baxqilargha koz-koz qilix uchunla qilidu. ozlirini teqwadar korsitix uchun, ayet qutisning chongini chigiwelip, tonlirining chuchilirini uzun sanggilitip qoyidu. 6 ziyapetlerde torde, ibadethanilarda alahide orunda olturuxqa amraq kelidu. 7 bazarlarda kixilerning ozlirini hormetlep salam berixi we ustaz dep atixidin huzurlinidu. 8 biraq, siler ustaz dep atilixqa konmenglar. chunki, silerning yalghuz birla ustazinglar bar. uning ustige, hemminglar bir-biringlargha qerindax. 9 yer yuzide hechqandaq kixini hormetlep atam demenglar, chunki peqet birla atanglar bar. u bolsimu erxtiki atanglardur. 10 siler hojayin dep atilixqimu konmenglar, chunki peqet birla hojayininglar bar. u bolsimu qutquzghuchi mesihtur. 11 aranglarda eng mertiwilik bolghan kixi qalghanlargha hizmet qilsun. 12 ozini ustun tutqini towen qilinidu, towen tutqini ustun qilinidu. 13 halinglargha way, ey sahtipez tewrat ustazliri we perisiyler! siler erxning padixahliqining ixikini insanlar uchun taqidinglar! ya ozunglar kirixni oylimidinglar, ya kirixni istigenlerning kirixige yol qoymidinglar. 14 halinglargha way, ey sahtipez tewrat ustazliri we perisiyler! siler tul ayallardin nep elip, ularning mal-mulkini yeysiler. andin, baxqilar korsun dep, uzundin-uzun dua qilisiler. xunga, tehimu eghir jazagha tartilisiler. 15 halinglargha way, ey sahtipez tewrat ustazliri we perisiyler! siler birer ademni diniy eqiminglargha kirguzux uchun, yer-jahanni aylinip chiqisiler. biraq, u kixi eqiminglargha kirgendin keyin, siler uni dozahqa kirixke ozunglargha qarighanda hessilep layiq qilip yetixturup chiqisiler. 16 halinglargha way, ey qarighu yolbaxchilar! siler: ibadethanini tilgha elip qesem qilghanlar qesimige emel qilmisimu bolidu, biraq ibadethanidiki altunni tilgha elip qesem qilghanlar qesimide turuxi kerek deysiler. 17 ey kozi kor ehmeqler! altun ulughmu yaki altunni muqeddes qilghan ibadethanimu? 18 siler yene: qurbanliq supisini tilgha elip qesem qilghanlar qesimige emel qilmisimu bolidu, biraq qurbanliq supisidiki qurbanliqlarni tilgha elip qesem qilghanlar qesimide turuxi kerek deysiler. 19 ey korlar! qurbanliq ulughmu yaki qurbanliqni muqeddes qilghan qurbanliq supisimu? 20 xuning uchun, qurbanliq supisini tilgha elip qesem qilghuchi hem qurbanliq supisini hem uningdiki qurbanliqni tilgha elip qesem qilghan bolidu. 21 ibadethanini tilgha elip qesem qilghuchimu hem ibadethanini, hem ibadethanida bolghuchi hudani tilgha elip qesem qilghan bolidu. 22 erxni tilgha elip qesem qilghuchi hudaning tehti we tehtte olturghan hudani tilgha elip qesem qilghan bolidu. 23 halinglargha way, ey sahtipez tewrat ustazliri we perisiyler! siler hetta yalpuz, arpibediyan we zirilerning ondin bir uluxini hudagha ataysileryu, biraq tewrat qanunining tehimu muhim terepliri bolghan heqqaniyliq, rehimdillik we sadiqliqqa sel qaraysiler. aldi bilen bu ixlarni orundixinglar kerek. baxqa ixlargha kelsek, ularghimu sel qaraxqa bolmaydu. 24 ey qarighu yolbaxchilar! siler chinenglerge chuxken kichikkine paxinimu suzup eliwetisiler, lekin birer togini putun peti yutuwetisler! 25 halinglargha way, ey sahtipez tewrat ustazliri we perisiyler! siler texila pakiz yuyulghan chine-qachilargha ohxaysiler. qolliringlarni yahxi yuyisiler, biraq ichinglar achkozluk we xehsiyetchilik bilen tolghan. 26 ey qarighu perisiyler! awwal chine-qachining ichini paklanglar, xundaqta teximu pak bolidu. 27 halinglargha way, ey sahtipez tewrat ustazliri we perisiyler! siler aqartip qoyulghan, sirtqi korunuxi chirayliq, lekin ichi oluk ustihan we her hil chirighan nersilerge tolghan qebrilerge ohxaysiler. 28 texinglardin kixilerge durus ademlerdek korunisiler, lekin ichinglar sahtipezlik we yamanliq bilen tolghan. 29 halinglargha way, ey sahtipez tewrat ustazliri we perisiyler! peyghemberlerning qebrilirini yasidinglar, adillarning abidilirini bezidinglar. 30 ejdadlirimizning zamanida yaxighan bolsaqiduq, ularning peyghemberlerning jenigha zamin bolghan qilmixlirigha xerik bolmayttuq deysiler. 31 demek, ejdadlirimiz degen sozunglar bilen peyghemberlerni olturgenlerning newriliri ikenlikinglargha ozunglar guwahliq berdinglar. 32 xundaq iken, ejdadliringlar baxlap bergen ixni ada qilinglar! 33 ey zeherlik yilanlar! yilanning ewladliri! dozah azabidin qandaqmu qutulalarsiler? 34 mana xuning uchun, silerge peyghemberler, aqillar we diniy olimalarni ewetip turimen. siler ularning bezilirini olturisiler, krestke mihlaysiler, bezilirini ibadethaniliringlarda derrige basisiler, xeherdin xeherge qoghlaysiler. 35 xundaq qilip, bigunah habilning olturuluxidin tartip taki berekyaning oghli rohaniy zekeriyaning merkiziy ibadethanidiki muqeddes jay bilen qurbanliq supisining ariliqida olturuluxigiche bolghan hemme bigunahlarning yer yuzide eqitilghan qan qerzlirige jawas berisiler. 36 bilip qoyunglarki, xu qilmixlarning jazasining hemmisi muxu zamanning ademlirining boynigha chuxidu. 37 ey yerusalemliqlar! peyghemberler we huda ewetken elchilerni chalma-kesek qilip olturgen yerusalemliqlar! goya mekiyan oz chujilirini qanat astigha alghandek, menmu silerni qanche qetim oz qoynumgha almaqchi boldum, lekin siler unimidinglar. 38 mana, emdi huda ibadethananglardin ayrilip, silerni taxlap ketidu. 39 xuni bilip qoyunglarki, siler: rebbimiz ewetken qutquzghuchigha mubarek bolsun! dep manga ixenmiguche, meni qaytidin korelmeysiler.

24:1 hezriti eysa merkiziy ibadethanidin chiqip, qaytix aldida turghinida, xagirtliri uning diqqitini ibadethana binalirigha tartmaqchi bolup, uning yenigha kelixti. 2 hezriti eysa ulargha: mana bularni koruwatamsiler? bilip qoyunglarki, bu yerdiki hemme nerse gumran qilinidu, hetta bir tal ul teximu jayida qaldurulmaydu, dedi. 3 hezriti eysa zeytun teghida olturghanda, xagirtliri astighina uning yenigha kelip: bizge eytingchu, bu degenliringiz qachan yuz beridu? sizning we zaman ahirining kelixini bilduridighan qandaq bexaretler bolidu? dep soraxti. 4 hezriti eysa ulargha mundaq jawas qayturdi: baxqilarning azduruxidin hoxyar bolunglar. 5 chunki, nurghun kixiler mening namimni setip: qutquzghuchi mesih men bolimen dewelip, kop ademlerni azduridu. 6 siler urux hewerliri we urux xepilirini anglaysiler, bulardin alaqzade bolup ketmenglar, chunki bu ixlarning yuz berixi muqerrer. lekin, bu zaman ahiri yetip keldi, degenlik emes. 7 bir millet yene bir millet bilen urux qilidu. bir dlet yene bir dletke hujum qilidu. nurghun jaylarda acharchiliq we yer tewrexler yuz beridu. 8 mana bu ixlarning yuz berixi huddi hamilidar ayalning tolghiqining baxlanghinigha ohxaydu. 9 u chaghda, kixiler silerni tutup, azas-oqubetke selip olturidu, manga ixengenlikinglar uchun putkul milletler silerdin nepretlinidu. 10 u chaghda, nurghun kixiler etiqadidin tanidu, bir-birini tutup beridu we bir-birige ochmenlik qilidu. 11 nurghun sahta peyghemberler meydangha kelip, nurghun kixilerni azduridu. 12 rezilliklerning kopiyixi tupeylidin, nurghun kixilerdiki mehir- muhebbet sowuydu. 13 lekin, ahirghiche berdaxliq bergenler jezmen qutquzulidu. 14 hudaning padixahliqi heqqidiki bu hux hewerning barliq milletlerge anglitilixi uchun, u putun dunyagha tarqitilidu, andin zaman ahiri kelidu. 15 daniyal peyghember eytqan yirginchlik weyran qilghuchi ning muqeddes jayda turghinini korgininglarda, kitabhanlar bu sozning menisini chuxensun 16 yehudiye olkisidiki ahaliler taghlargha qachsun. 17 ogzidikiler oyidiki nerse-kereklirini almay qachsun. 18 etizlarda ixlewatqanlarmu chapinini eliwelix uchun oyige qaytmay qechip ketsun. 19 u kunlerde qechixi epsiz bolghan hamilidar ayallar we bala emitidighan anilarning haligha way! 20 qechixinglarning qix yaki dem elix kunige toghra kelip qalmasliqi uchun dua qilinglar. 21 chunki, u kunlerdiki balayiapetler dunya apiride bolghandin buyan korulup baqmighan, kelgusidimu korulmeydu. 22 u kunler azaytilmisidi, hechkim qutulalmaytti. lekin, hudaning ozi tallighanliri uchun, u kunler azaytilidu. 23 eger u chaghda biri silerge: qaranglar, qutquzghuchi mesih bu yerde! yaki mesih ene u yerde! dese, ixenmenglar. 24 chunki, sahta mesihler, sahta peyghemberler meydangha kelidu. eger mumkin bolsidi, ular hetta huda tallighanlarnimu chong mojiziler we karametler bilen azdurghan bolatti. 25 esinglarda bolsunki, men bularni eytix bilen silerni aldinala agahlandurup qoydum. 26 xuning uchun, biri silerge: qaranglar, mesih chol-bayawanda! dese, u yerge berip yurmenglar. qaranglar, oyning ichide! dese, ixenmenglar. 27 chunki, insanoghlining kelixi xerqtin gherbke yalt- yult qilip chaqqan chaqmaqtek bolidu. 28 quzghunlarning toplinixi jesetning xu yerde ikenlikini korsetkendek, bu alametler men tilgha alghan ixlarning yuz berixining muqerrer ikenlikini korsitidu. 29 u balayiapetlik kunler otup ketken haman, quyax qariyip, ay yoruqluq bermes, yultuzlar asmandin tokulup, asman jisimliri lerzige keler. 30 u chaghda, asmanda insanoghlining kelgenlikining alametliri korunidu, yer yuzidiki putkul helqler yigha-zar qilixidu. ular insanoghlining ku-qudret we ulu xan-xerep bilen koktiki bulutlar ustide keliwatqanliqini koridu. 31 u perixtilirini jarangliq bir kanay sadasi bilen ewetip, ular arqiliq ozi tallighan kixilerni asmanning bir chetidin yene bir chetigiche, dunyaning tot bulungidin yighip bir yerge jem qilidu. 32 enjur derihidin sawaq elinglar. uning xahliri kokirip yengi yopurmaq chiqarghanda, yazning kelixige az qalghanliqini bilisiler. 33 huddi xuningdek, men baya degen alametlerni korgininglarda, hudaning padixahliqining ixik aldida, yeni namayan bolux aldida turuwatqanliqini bilinglar. 34 xuni bilip qoyunglarki, mana bu alametlerning hemmisi emelge axurulmay turup, bu ewlad kixiler alemdin otmeydu. 35 asman-zemin yoqilidu, biraq mening sozlirim yoqalmay, menggu inawetlik bolidu. 36 bu ixlarning yuz beridighan waqit-saitige kelsek, buni atamdin baxqa hechkim bilmeydu. ne erxtiki perixtiliri, ne oghli bilmeydu. 37 nuh peyghemberning zamanida qandaq bolghan bolsa, insanoghli qaytip kelgendimu xundaq bolidu. 38 nuh topan kelixtin ilgiri kemige olturghan kungiche, xu zamanning kixiliri behiraman yep-ichip, oyluk-ochaqliq bolup kelgenidi. 39 tuyuqsiz kelgen topan kemige chuxmigenlerning hemmisini gherq qilghuche, kixiler bu ixning oz bexigha kelixidin hewersiz bolghangha ohxax, insanoghlining qaytip keliximu xundaq bolidu. 40 u kuni, etizda ixlewatqan ikki kixidin biri qaldurulup, yene biri erxke elip ketilidu. 41 tugmen texi bilen un tartiwatqan ikki ayalning biri qaldurulup, yene biri erxke elip ketilidu. 42 xuning uchun, hoxyar bolunglar, chunki rebbinglar qaytip kelidighan kunni bilmeysiler. 43 lekin xuni bilinglarki, eger oy igisi oghrining kechisi qachan kelidighanliqini bilse, qarap turup, oghrining oyge buzup kirixige hergiz yol qoymaydu, elwette. 44 xuninggha ohxax, silermu her daim teyyar turunglar. chunki, insanoghli siler oylimighan chaghda qaytip kelidu! 45 kim ixenchlik we zerek chakar bolsa, hojayin uni baxqa chakarliri ustidin kozitip, hojayinning ozuq-tulukini ulargha waqti-waqtida teqsim qilip berixke qoyidu. 46 hojayin sepiridin qaytip kelip, chakirining xunchilik sadaqet bilen hizmet qiliwatqinini korse, bu chakarning behti. 47 bilip qoyunglarki, hojayin uni putun teelluqatini baxquruxqa qoyidu. 48 lekin, eger chakar konglige yaman gherez pukup: hojayinim kechikip qaytip kelidighu dep, 49 baxqa chakarlargha nochiliq qilsa we ulpetliri bilen bille yep-ichip mest bolup yurse, 50 hojayin kutulmigen bir kuni, oylimighan bir waqitta qaytip kelip, 51 uni urup chala oluk qilip, sahtipezler bilen ohxax teqdirge duchar qilidu. netijide, chakar hesrette yighlap, chixlirini ghuchurlitidu.

25:1 u waqitta, erxning padixahliqi huddi qollirigha chira elip toyi bolghan yigitning aldigha chiqqan on qiz qoldaxqa ohxaydu. 2 bu qizlarning bexi eqilsiz, bexi bolsa eqilliq iken. 3 eqilsiz qizlar chiraghlirini alghan bolsimu, yenigha ya eliwalmaptu. 4 eqilliq qizlar bolsa chiraghliri bilen bille, qachilarda yaghmu aptu. 5 yigit waqche kelgechke, ularning hemmisini uyqu besip uhlap qaptu. 6 yerim kechide: yigit keldi, aldigha chiqinglar! degen awaz angliniptu. 7 buning bilen, qizlarning hemmisi ornidin turup chiraghlirini perleptu. 8 eqilsiz qizlar eqilliqlerge: chiraghlirimiz ochup qalay dedi, yeghinglardin beringlarchu deptu. 9 eqilliq qizlar: yaq! bizgimu hem silergimu yetmesliki mumkin. eng yahxisi, dukangha berip ya setiwelinglar! deptu. 10 lekin, ular ya setiwalghili ketiwatqanda, yigit kelip qaptu, teyyarliqi bar qizlar uning bilen birlikte toy ziyapitige kiriptu. ixik taqiliptu. 11 keyin, heliqi qizlar qaytip kelip: teqsir, teqsir! ixikni echiweting! deptu. 12 biraq, yigit: bilip qoyunglarki, men silerni tonumaymen dep jawas beriptu. 13 hezriti eysa yene mundaq dedi: xuning uchun, segek bolunglar, chunki insanoghli qaytip kelidighan waqit-saetni bilmeysiler. 14 erxning padixahliqi seperge chiqmaqchi bolghan ademge ohxaydu. u chakarlirini chaqirip bayliqini ulargha tapxuruptu. 15 u adem her bir chakarning oqet qilix qabiliyitige qarap, birige bex ming, birige ikki ming, birige ming kumux tengge berip, yolgha chiqiptu. 16 bex ming tengge alghan chakar derhal berip oqet qilip, yene bex ming tengge payda aptu. 17 ikki ming tengge alghinimu yene ikki ming tengge payda aptu. 18 ming tengge alghini bolsa berip yerni kolap, hojayini uninggha tapxurghan pulni komup saqlap qoyuptu. 19 uzun waqit otkendin keyin, bu chakarlarning hojayini qaytip kelip, ular bilen hesablixixqa baxlaptu. 20 bex ming tengge alghan chakar yene bex ming tengge qoxup elip kelip: hojayin, siz manga bex ming tengge tapxurghanidingiz. qarang, yene bex ming tengge payda aldim deptu. 21 hojayin uninggha: nahayiti yahxi! sen yahxi we ixenchlik chakar ikensen! men sanga hawale qilghan kichik ixta ixenchlik bolup chiqqanliqing uchun, seni chong ixlargha qoyimen. kel, hojayiningning huxalliqigha jor bol! deptu. 22 ikki ming tengge alghan chakarmu kelip: hojayin, siz manga ikki ming tengge tapxurghanidingiz. qarang, yene ikki ming tengge payda aldim deptu. 23 hojayin uninggha: nahayiti yahxi! sen yahxi we ixenchlik chakar ikensen! men sanga hawale qilghan kichik ixta ixenchlik bolup chiqqanliqing uchun, men seni chong ixlargha qoyimen. kel, hojayiningning huxalliqigha jor bol! deptu. 24 andin, ming tengge alghan chakar kelip: hojayin, sizning qattiq adem ikenlikingizni bilettim, chunki ozingiz terimisingizmu, uning hosulini kutisiz; uruq salmisingizmu, haman alisiz. 25 xunga, qorqup, siz bergen tenggini yerge komup saqlap qoyghanidim. mana pulingiz deptu. 26 hojayin uninggha: ey, yaman we hurun chakar! sen meni terimighan yerdin oruwalidighan, uruq salmighan yerdin haman alidighan adem, dep turup, 27 nemixqa pulumni jazanihorlargha amanet qoymiding. xundaq qilsang, men qaytip kelgende pulumni osumi bilen almamtim? 28 hop, uning qolidiki ming tenggini elip, on ming tengge bar chakargha beringlar! 29 chunki, berilgenni toluq ixletkenlerge tehimu kop berilidu-de, buning bilen ulardiki tehimu kopiyidu. lekin, berilgenni ixletmigenlerge kelsek, ularning barimu elip ketilidu. 30 bu yaramsiz chakarni sirtqa, qarangghuluqqa qoghliwetinglar, u yerde hesrette yighlap, chixlirini ghuchurlatsun deptu. 31 insanoghli oz xan-xeripi ichide putun perixtiliri bilen bille kelginide, padixah bolup xerep tehtide olturidu. 32-33 putkul helqler uning aldida toplinidu. u ularni qoylarni ong yenigha, ochkilerni sol yenigha ayrighan qoychidek ayriydu. 34 u ong yenidiki kixilerge: ey atam teripidin behtlik qilinghanlar, kelinglar! dunya apiride bolghandin beri siler uchun teyyarlanghan miras hudaning padixahliqigha ige bolunglar! 35 chunki, a qalghinimda siler manga yemeklik berdinglar, ussuz qalghinimda ussuluq berdinglar, musapir bolup yurginimde oz qoynunglargha aldinglar, 36 yalinga qalghinimda kiyindurdunglar, kesel bolup qalghinimda kelip halimdin hewer aldinglar, zindanda yatqinimda yoqlap turdunglar deydu. 37 u chaghda, heqqaniy ademler uninggha: i rebbim, biz sizni qachan a korup toydurduq yaki ussuz korup su berduq? 38 sizni qachan musapir korup qoynimizgha alduq yaki yalinga korup kiyindurduq? 39 sizni qachan kesel yaki zindanda korup yoqlap turduq? dep soraydu. 40 biraq, padixah ulargha: bilip qoyunglarki, eng erzimes qerindaxlirimdin bolghan bularning birersige qilghininglar del manga qilghininglar bolup hesablinidu dep jawas beridu. 41 andin sol yenidikilerge: ey lenitiler, kozumdin yoqilinglar! xeytan bilen uning ghalchilirigha hazirlanghan menggu ochmes dozah otigha kiringlar! 42 chunki, a qalghinimda manga yemeklik bermidinglar, ussighinimda ussuluq bermidinglar, 43 musapir bolup yurginimde oz qoynunglargha almidinglar, yalinga qalghinimda kiyindurmidinglar, kesel bolghinimda we zindanda yatqinimda yoqlimidinglar deydu. 44 u chaghda, ular: i rebbim, sizni qachan a, ussuz, musapir, yalinga, kesel yaki zindanda korup turup hizmitingizde bolmiduq? deydu. 45 biraq, padixah ulargha: bilip qoyunglarki, eng erzimes qerindaxlirimdin bolghan bularning birersige qilmighanni mangimu qilmighan boldunglar dep jawas qayturidu. 46 buning bilen, ular mengguluk jazagha uchraydu. heqqaniy ademler bolsa mengguluk hayatqa erixidu.

26:1 hezriti eysa bu sozlerni qilip bolghandin keyin, xagirtlirigha: silerge melumki, 2 ikki kundin keyin bolidighan otup ketix heytida insanoghli krestke mihlinix uchun tutup berilidu, dedi. 3 aliy rohaniylar we helq aqsaqalliri qayapa isimlik bax rohaniyning sariyida jem boluxti. 4 ular hezriti eysani hiyle bilen tutup ujuqturux uchun meslihet qilixti. 5 biraq, ular: bu ixni heyt-ayem kunliri qilmayli. bolmisa, helq arisida qalaymiqanchiliq chiqixi mumkin, deyixti. 6 hezriti eysa beytaniya yezisida ilgiri mahaw kesilige giriptar bolghan simunning oyide bolghanda, 7 uning yenigha bir ayal kirdi. u ayal aq qaxtexidin yasalghan bir qutida nahayiti qimmetlik etir elip kelgenidi. hezriti eysa dastihanda olturghanda, u ayal etirni uning bexigha quydi. 8 xagirtlar buni korup hapa boluxup: nemixqa bundaq israpchiliq qilisiz? 9 bu etir jiq pulgha yaraytti. u setilip puli kembeghellerge berilse bolatti, deyixti. 10 xagirtlarning narazi bolghanliqini bilgen hezriti eysa ulargha: bu ayalni hijil qilip neme qilisiler? u men uchun yahxi ix qildi. 11 kembegheller daim silerning aranglarda, lekin men aranglarda daim bolmaymen. 12 bu ayal bu etirni meni depne qilinixqa teyyar qilix uchun bedinimge quydi. 13 bilip qoyunglarki, bu hux hewer dunyaning qeyeride yetkuzulse, bu ayal eslinip, uning qilghan ixi tilgha elinidu, dedi. 14 xu waqitta, hezriti eysaning on ikki xagirtidin yehuda ixqariyot isimlik biri aliy rohaniylarning aldigha berip: 15 eysani tutup bersem, manga neme berisiler? dedi. ular uninggha ottuz kumux tengge berdi. 16 yehuda xuningdin etibaren hezriti eysani tutup berix uchun purset izdexke baxlidi. 17 petir nan heytining birinchi kuni, xagirtlar hezriti eysaning yenigha kelixip: otup ketix heytining tamiqini qeyerde teyyarliximizni halaysiz? dep soridi. 18 hezriti eysa ulargha: yerusalemgha kirip palanchining oyige berip uninggha: ustazimiz: waqit-saitim yeqinlap qaldi, otup ketix heytini xagirtlirim bilen birlikte silerning oyde otkuzey deydu dep eytinglar, dedi. 19 xagirtlar hezriti eysaning buyruqigha binaen otup ketix heytining tamiqini xu yerde teyyarlaxqa kirixti. 20 kechqurun, hezriti eysa on ikki xagirti bilen dastihanda olturdi. 21 u tamaq yewetip: bilip qoyunglarki, aranglarda bireylen manga satqunluq qilidu, dedi. 22 bu soz ularni intayin qayghugha saldi. ular bir-birlep: ya rebbim, men emestimen? dep soraxqa baxlidi. 23 manga satqunluq qilghuchi qolidiki nanni tehsige men bilen bille togurgen kixidur. 24 insanoghli muqeddes yazmilarda yezilghinidek alemdin otidu. lekin, uninggha satqunluq qilidighan kixining haligha way! u adem tughulmighan bolsichu kaxki! dedi hezriti eysa. 25 uninggha satqunluq qilmaqchi bolghan yehuda: ustaz, men emestimen? dep soridi. hezriti eysa uninggha: del sen, dedi. 26 ular tamaq yeyixiwatqanda, hezriti eysa bir nanni qoligha elip hudagha xukur eytqandin keyin, uni oxtup turup, xagirtlirigha ulexturup berdi we: elinglar, yenglar, bu mening tenim, dedi. 27 andin, qoligha bir jam elip hudagha xukur eytqandin keyin, uni xagirtlirigha sunup: hemmeylen buningdin ichinglar. 28 bu mening nurghun ademlerning gunahlirining kechurum qilinixi uchun tokulup, hudaning ehdisini tuzidighan qenimdur. 29 xuni bilip qoyunglarki, hudaatamning padixahliqida siler bilen birlikte yengiche xarabtin ichmiguche, bundaq xarabni hergiz ichmeymen, dedi. 30 ular medhiye nahxisini eytqandin keyin talagha chiqip, zeytun teghigha qarap ketixti. hezriti eysaning petrusning tanidighanliqini eytixi 31 bu chaghda, hezriti eysa xagirtlirigha: bugun keche hemminglar mening beximgha kelidighan ixlar seweblik meni taxlap ketixiler, chunki muqeddes yazmilarda huda: qoychini urup olturimen, padidiki qoyliri patiparaq bolup ketidu degen. 32 lekin, men tirilgendin keyin, jeliliyige silerdin burun barimen, dedi. 33 petrus uninggha: hemmeylen sizni taxlap ketsimu, men hergiz taxlap ketmeymen, dedi. 34 bilip qoyghinki, bugun keche horaz chillaxtin burun, sen mendin u qetim tanisen, dedi hezriti eysa. 35 biraq, petrus: siz bilen bille oluxke toghra kelsimu, sizdin tanmaymen, dedi. qalghan xagirtlarmu xundaq deyixti. 36 keyin, hezriti eysa xagirtliri bilen bille getsimane degen bir yerge keldi. u xagirtlirigha: men u yaqqa berip dua-tilawet qilip kelguche, muxu jayda olturup turunglar dep, 37 petrusni, xundaqla zebediyning ikki oghli yaqup we yuhannani birge elip mangdi. bu waqitta, hezriti eysani ghem besip, kongli qattiq biaram boluxqa baxlidi. 38 u ulargha: jenim chiqip ketidighandek ghem-qayghugha patti. siler bu yerde qelip, men bilen birlikte hoxyar turunglar, dedi 39 we sel neriraq berip, yerge bax qoyup dua qilip: i ata, mumkin bolsa bu azas qedihini mendin yiraqlaxturghaysen. lekin, bu ix mening emes, belki sening iradeng boyiche bolsun, dedi. 40 u xagirtlirining yenigha qaytip kelginide, ularning mugdep qalghanliqini korup, petrusqa: men bilen bille birer saetmu hoxyar turalmidinglarmu?! 41 eziqturuluxtin saqlinix uchun, segek turup dua qilinglar. kongul halaydu, lekin ten ajizdur, dedi. 42 hezriti eysa ikkinchi qetim berip, yene dua qilip: i ata, eger men bu azas qedihini ichmiguche bu qedeh mendin yiraqlaxturulmisa, undaqta sening iradeng boyiche bolsun, dedi. 43 u xagirtlirining yenigha qaytip kelginide, ularning yene mugdep qalghanliqini kordi. chunki, ular kozlirini achalmay qalghanidi. 44 xuning bilen, hezriti eysa ularni taxlap uchinchi qetim berip, yene xu sozler bilen dua qildi. 45 keyin, xagirtlarning yenigha kelip: siler tehiche dem elip uhlawatamsiler? insanoghlining gunahkarlarning qoligha tapxurulidighan waqit-saiti yetip keldi. 46 qopunglar, keteyli, mana manga satqunluq qilidighan kixi keptu! dedi. 47 hezriti eysaning sozi ayaghlaxmastinla, on ikki xagirtining biri bolghan yehuda keldi. uning yenida aliy rohaniylar we helq aqsaqalliri teripidin ewetilgen, qilich-toqmaqlar bilen qorallanghan zor bir top adem bar idi. 48 hezriti eysagha satqunluq qilghan yehuda ulargha alliburun: men kimni soysem, hezriti eysa xu. siler uni tutunglar degen we soyux arqiliq belge bermekchi bolghanidi. 49 u udul hezriti eysaning aldigha berip: salam ustaz, dep uni soydi. 50 hezriti eysa uninggha: burader, qilidighiningni qil, dedi. buning bilen, heliqi ademler yopurulup kelip, hezriti eysagha qol selip, uni tutqun qildi. 51 hezriti eysaning yenidikilerdin bireylen derhal qilichini sughurup, bax rohaniyning chakirigha urdi. qilich chakarning quliqigha tegip, uni xilip chuxuruwetti. 52 hezriti eysa uninggha: qilichingni qinigha sal, qilich koturgenler qilich astida halak bolidu. 53 yaki meni hudaatamdin yardem alalmaydu, dep oylap qaldingmu?! halisam, u manga xuan on ikki tumendin artuq perixte ewetidu. 54 biraq, eger men undaq qilsam, muqeddes yazmilardiki choqum muxundaq boluxi kerekliki toghrisidiki sozler qandaq emelge axsun? dedi. 55 andin, hezriti eysa u ademlerge qarap mundaq dedi: siler qilich-toqmaqlarni koturup meni tutqili kepsiler, meni qaraqchi koruwatamsiler? her kuni merkiziy ibadethana hoylilirida olturup telim berettim. u chaghda tutmidinglar. 56 emma, bu ixlarning yuz berixi peyghemberlerning muqeddes yazmilarda aldin eytqanlirining emelge axuruluxi boldi. bu chaghda, xagirtlirining hemmisi uni taxlap qechip ketixti. 57 hezriti eysani tutqun qilghanlar uni bax rohaniy qayapaning aldigha elip berixti. tewrat ustazliri bilen helq aqsaqallirimu u yerde jem boluxqanidi. 58 petrus hezriti eysagha taki bax rohaniyning hoylisighiche yiraqtin egixip bardi we ixning netijisini korux uchun ichkirige kirip, qarawullarning yenida olturdi. 59 aliy rohaniylar we putun aliy kengexme ezaliri hezriti eysani olum jazasigha mehkum qilix uchun, yalghan ispat izdeytti. 60 birmunche yalghan guwahchilar otturigha chiqqan bolsimu, ispat korsitip berelmidi. ahirda, ikki guwahchi otturigha chiqip: 61 bu adem: men hudaning ibadethanisini buzup taxlap, u kun ichide qayta yasap chiqalaymen degen, dedi. 62 bax rohaniy ornidin turup, hezriti eysagha: qeni, jawas bermemsen? bularning sening ustungdin bergen guwahliqlirigha neme deysen? dedi. 63 lekin, hezriti eysa lam-jim demidi. bax rohaniy uninggha: menggu hayat huda aldida qesem qilixingni buyruymen. eytqin, hudaning oghli qutquzghuchi mesih senmu? dedi. 64 hezriti eysa mundaq jawas qayturdi: sizning deginingizdek. lekin xuni bilip qoyungki, buningdin keyin siler insanoghlining qadir hudaning ong yenida olturidighanliqini we koktiki bulutlar ustide kelidighanliqini korisiler. 65 bu sozni anglighan bax rohaniy tonlirini yirtip taxlap: u hudagha kupurluq qildi. emdi baxqa hechqandaq guwahchining hajiti qalmidi. siler uning kupurluqlirini anglidinglar. 66 emdi buninggha neme deysiler? dedi. olum jazasigha tegixlik! dep jawas qayturuxti ular. 67 buning bilen, ular hezriti eysaning yuzige tukurup, uninggha muxt atti. beziliri uni kachatlap: 68 ey mesih, peyghember bolsang, eytip baqqina, seni kim urdi? deyixti. 69 petrus taxqiridiki hoylida olturatti. bir dedek uning yenigha kelip: sen jeliliyilik eysa bilen bir idingghu, dedi. 70 sening neme dewatqanliqingni chuxenmidim! dep inkar qildi petrus hemmeylenning aldida. 71 andin, petrus derwazining aldigha chiqti. uni korgen yene bir dedek u yerde turghanlargha: bu adem nasirelik eysaning xeriki idi, dedi. 72 petrus qesem qilip: men u ademni tonumaymen, dep yene inkar qildi. 73 u yerde turghanlar birazdin keyin petrusning yenigha kelip: xubhisizki, sen eysaning xeriklirining biri. teleppuzungdin mana men dep chiqip turidu, deyixti. 74 petrus qesem qilip: u ademni tonumaymen. bolmisa, meni huda ursun! dedi. del xu chaghda, horaz chillidi. 75 petrus hezriti eysaning: horaz chillaxtin burun, sen mendin u qetim tanisen! degen sozini esige elip, taxqirigha chiqip qattiq yighlap ketti.

27:1 tang etixi bilenla, putun aliy rohaniylar bilen helq aqsaqalliri meslihetlixip, hezriti eysani olumge mehkum qildurux uchun baghlap, 2 waliy pilatusqa tapxurup berdi. 3 hezriti eysagha satqunluq qilghan yehuda hezriti eysaning olumge mehkum qilinghanliqini korup, oz qilmixigha puxayman qildi we aliy rohaniylar bilen aqsaqallargha ottuz kumux tenggini qayturup berip: 4 men bigunah bir jangha zamin bolup gunah otkuzdum, dedi. bu sening ixing, bizning neme karimiz? deyixti ular. 5 yehuda pullarni ibadethanining ichige chechiwetti we u yerdin chiqip, esilip oluwaldi. 6 pullarni yighiwalghan aliy rohaniylar: qan tokux uchun tolengen bu tenggilerni ibadethanining hezinisige qoyux haram, deyixti. 7 ular ozara meslihetlixip, bu pullar bilen yaqa yurtluqlargha mazarliq qilix uchun, humdanchining bir parche yerini setiwaldi. 8 xuning uchun, bu yer hazirghiche qanliq yer dep atilip kelmekte. 9 bu weqe arqiliq yeremiya peyghember teripidin burun eytilghan munu sozler emelge axuruldi: ular israil helqining uning uchun belgiligen bahasini, yeni ottuz kumux tenggini elixti 10 we perwerdigar manga emr qilghandek, humdanchining yerini setiwelixqa hejlexti. 11 hezriti eysa waliyning aldigha kelturuldi. waliy uningdin: sen yehudiylarning padixahimu? dep soridi. eytqiningizdek, dedi hezriti eysa. 12 aliy rohaniylar we aqsaqallar uning ustidin erz-xikayet qilghanda, u bir eghizmu jawas bermidi. 13 buning bilen, pilatus uninggha: sening ustungdin qilinghan xunche kop xikayetlerni anglimaywatamsen? dedi. 14 biraq, hezriti eysa ularning birigimu jawas bermidi. waliy buninggha intayin heyran qaldi. 15 her qetimliq otup ketix heytida, waliy aditi boyiche halayiq telep qilghan bir mehbusni qoyup beretti. 16 eyni waqitta, barabbas isimlik nami chiqqan bir mehbus zindanda idi. 17 helq bir yerge jem bolghanda, pilatus ulardin: siler uchun kimni qoyup beriximni telep qilisiler? barabbasnimu yaki mesih dep atalghan eysanimu? dep soridi. 18 pilatus aliy rohaniylar we aqsaqallarning hezriti eysagha hesethorluq qilip uni ozige tapxurup bergenlikini biletti. 19 pilatus soraq munbiride olturghanda, ayali uninggha: u bigunah ademge tegmeng. u tunugun keche chuxumge kirip, kop azablandim, dep hewer ewetti. 20 aliy rohaniylar we aqsaqallar bolsa helqni kuxkurtup, waliy pilatustin barabbasni qoyup berixni we hezriti eysani olumge mehkum qilixni telep qildurdi. 21 waliy ulardin yene: siler uchun bu ikkisining qaysisini qoyup beriximni telep qilisiler? dep soridi. barabbasni, deyixti ular. 22 undaq bolsa, mesih dep atalghan eysani qandaq bir terep qilay? dedi pilatus. hemmeylen bir eghizdin: uni krestke mihliting! deyixti. 23 pilatus: nemixqa? u zadi neme jinayet otkuzuptu? dep soridi. biraq, ular tehimu qattiq warqirixip: uni krestke mihliting! dep turuwelixti. 24 pilatus yene sozlexning ehmiyetsiz ikenlikini, bolmisa qalaymiqanchiliq chiqidighanliqini korup, su elip, kopchilikning aldida qolini yugha: bu ademning qenigha men jawabkar emes, bu ixqa ozunglar mesul bolunglar! dedi. 25 putun helq bir eghizdin: uning qenining jawabkarliqi bizning we balilirimizning ustide bolsun! deyixti. 26 buning bilen, pilatus barabbasni ulargha chiqirip berdi. hezriti eysani bolsa qamchilatqandin keyin, krestke mihlax uchun lexkerlirige tapxurdi. 27 keyin, lexkerler hezriti eysani waliy ordisidiki bir seynagha elip kirip, putun lexkerler topini bu yerge yighdi. 28 ular hezriti eysani yalingachlap, uchisigha xahane sosun renglik ton kiyduruxti. 29 tiken xahlirini orup bir taj yasap, bexigha kiydurdi we ong qoligha bir qomuxni tutquzdi. andin, uning aldigha tizlinip: yaxisun yehudiylarning padixahi! dep mazaq qilixti. 30 uninggha tukuruxti, qomuxni elip uning bexigha uruxti. 31 uni mana xundaq mazaq qilghandin keyin, tonni saldurup, uchisigha oz kiyimlirini kiydurdi we krestke mihlax uchun elip mengixti. 32 ular taxqirigha chiqqinida, kirini xehirilik simun isimlik bir kixini uchritip, hezriti eysa yudup mangghan krestni uninggha mejburiy koturguzdi. 33 ular golgota, yeni bax songek degen yerge kelgende, 34 hezriti eysagha ichix uchun dora arilaxturulghan xaras berdi, lekin hezriti eysa uni tetip korup, ichkili unimidi. 35 lexkerler hezriti eysani krestke mihlighandin keyin, chek taxlixip kiyimlirini boluxuwaldi. 36 andin keyin, u yerde olturup nowetchilik qildi. 37 ular hezriti eysaning bexining yuqiri teripige bu, yehudiylarning padixahi eysa dep yezilghan bir gunah tahtisini asti. 38 hezriti eysadin baxqa ikki qaraqchimu krestke mihlanghan bolup, biri uning ong yenidiki, yene biri sol yenidiki krestte idi. 39 u yerdin otkenler baxlirini chayqixip, hezriti eysani haqaretlep: 40 qeni, sen ibadethanini buzup taxlap, u kunde qaytidin yasap chiqidighan adem idingghu? emdi ozungni qutquzghina! hudaning oghli bolsang, kresttin chuxup baqqin! deyixti. 41 aliy rohaniylar, tewrat ustazliri we aqsaqallarmu uni xundaq meshire qilip: 42 baxqilarni qutquzuptiken, ozini qutquzalmidi, israillarning padixahimix tehi! emdi kresttin chuxup baqsunchu, andin uninggha etiqad qilayli. 43 u hudagha ixinetti, huda uni ezizlise, qutquzup baqmisunmu! chunki, u: men hudaning oghli degenidi, deyixti. 44 hezriti eysa bilen bille krestke mihlanghan qaraqchilarmu uni xundaq haqaretlexti. 45 chux waqti saet on ikkidin saet uchkiche putun zeminni qarangghuluq basti. 46 saet uchlerde hezriti eysa yuqiri awaz bilen: eli, eli, lema xewaqtani? yeni hudayim, hudayim, meni nemixqa taxliwetting? dep warqiridi. 47 u yerde turghanlarning beziliri buni hata anglap: bu adem ilyas peyghemberge murajiet qiliwatidu deyixti. 48 ularning ichidin bireylen derhal yugurup berip, bir parche bulutni ekeldi. andin, uni erzan uzum xarabigha chilap, qomuxning uchigha baghlap hezriti eysagha ichkuzmekchi boldi. 49 baxqilar: tohtap turunglar, qarap baqayli, ilyas peyghember kelip uni qutquzup qalarmikin? deyixti. 50 hezriti eysa qattiq awaz bilen yene bir warqiridi-de, jan berdi. 51 xu waqitta, merkiziy ibadethanidiki perde yuqiridin towenge ikki parche bolup yirtildi. zemin silkinip, taxlar yerilip, 52 qebriler echildi. hezriti eysa tirilgendin keyin, burun alemdin otken birmunche teqwadar ademler tirildi. 53 ular qebriliridin chiqti we muqeddes xeher yerusalemgha kirip, u yerde nurghun kixilerge korundi. 54 hezriti eysani kozet qiliwatqan yuzbexi we lexkerler zeminning silkinixi we baxqa hadisilerni korup, intayin qorquxqan halda: u heqiqeten hudaning oghli iken! deyixti. 55 u yerde yene weqeni yiraqtin korup turghan birmunche ayallarmu bar idi. ular hezriti eysagha hizmet qilix uchun, jeliliye olkisidin uninggha egixip kelgenidi. 56 ularning arisida mejdellik meryem, yaqup bilen yusupning anisi meryem, zebediyning oghullirining anisimu bar idi. 57 kun petixqa yeqin, aramatiyaliq yusup isimlik bir bay keldi. umu hezriti eysaning xagirtliridin idi. 58 u waliy pilatusning aldigha berip, hezriti eysaning jesitini telep qildi. pilatus jesetni uninggha berixke emr qildi. 59 yusup jesetni elip, pakiz kendir reht bilen orap kepenlidi 60 we uni ozi uchun qiyada oydurghan yengi qebrige qoydi. andin, qebrining aghzigha yoghan bir qoram taxni domilitip qoyup ketip qaldi. 61 mejdellik meryem bilen yene bir meryem bolsa u yerde, qebrining udulida olturuxti. 62 dem elix kunining harpisi otkenidi. uning etisi, aliy rohaniylar bilen perisiyler waliy pilatusning aldida jem boluxup: 63 janabliri, eysaning hayat waqtida: men olup uchinchi kuni tirilimen degini esimizde. 64 xuning uchun, qebrini uchinchi kunigiche qoghdax uchun emr bergeysiz. undaq qilmighanda, xagirtliri kelip jesetni oghrilap ketip, helqqe: u olumdin tirildi deyixi mumkin. u ighwagerchilik aldinqisidinmu better bolidu, deyixti. 65 pilatus ulargha: qoghdighuchi lexker elip berip, qebrini qurbinglarning yetixiche qoghdanglar, dedi. 66 ular lexkerler bilen bille berip, taxni pechetlep, qebrini muhapizet astigha aldi.

28:1 dem elix kuni otup yekxenbe kuni tang suzulgende, mejdellik meryem bilen yene bir meryem qebrini yoqlap bardi. 2 tuyuqsiz qattiq yer tewrep ketti, chunki rebning perixtiliridin biri asmandin chuxup, qebrige berip taxni bir yangha domilitip, ustide olturghanidi. 3 perixtining qiyapiti chaqmaqtek, kiyimliri qardek apaq idi. 4 qoghdighuchilar uningdin qorqup titrixip, oluktek qetipla qaldi. 5 perixte ayallargha mundaq dedi: qorqmanglar! silerning krestke mihlanghan hezriti eysani izdeydighanliqinglarni bilimen. 6 u bu yerde emes; u ozi eytqandek tirildi. kelinglar, u yatqan jayni korunglar. 7 derhal berip uning xagirtlirigha: hezriti eysa olumdin tiriliptu. jeliliyige silerdin awwal baridiken, uni xu yerde koridikensiler denglar. mana men silerge eytip berdim. 8 ayallar bir tereptin qorqsa, yene bir tereptin zor huxalliq ichide qebridin derhal ayrilip, yugurgen peti hezriti eysaning xagirtlirigha hewer berixke ketixti. 9 tosattin hezriti eysa ularning aldigha chiqip: salam silerge! dedi. ularmu aldigha berip, hezriti eysaning putigha esilip, uninggha sejde qildi. 10 xu chaghda, hezriti eysa ulargha: qorqmanglar! berip qerindaxlirimgha hewer qilinglar. jeliliyige barsun, meni xu yerde koridu, dedi. 11 ayallar tehi yolda ketiwatqanda, qebre qoghdighuchilarning beziliri xeherge kirip, bolghan weqelerning hemmisini aliy rohaniylargha hewer qildi. 12 aliy rohaniylar aqsaqallar bilen bir yerge yighilip meslihetlexkendin keyin, lexkerlerge zor miqdarda pul berip: 13 siler: eysaning xagirtliri kechisi kelip, biz uhlawatqanda uning jesitini oghrilap eketiptu denglar. 14 eger bu hewer waliyning quliqigha yetip qalsa, biz arigha chuxup, silerge gep kelturmeymiz, dedi. 15 xundaq qilip, lexkerler pulni aldi we ularning degini boyiche qildi. bu ighwa bugungiche yehudiylar arisida tarqilip kelmekte. 16 on bir xagirt hezriti eysa ulargha eytqan jeliliyidiki taghqa chiqixti. 17 ular hezriti eysani korginide uninggha sejde qilixti, lekin beziliri guman ichide idi. 18 hezriti eysa ularning yenigha kelip, mundaq dedi: erxte we yer yuzide putun hoquq manga berildi. 19 xuning uchun, berip putkul milletlerni mening xagirtlirim qilip yetixturunglar. ularni hudaata, uning oghli we muqeddes rohning nami bilen chomuldurup, 20 ulargha men silerge buyrughan barliq emrlerge emel qilixni ogitinglar. men heqiqetenmu zaman ahirighiche her daim siler bilen bille bolimen.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE