1:1 yamanlar salasigha kirmeydighan, gunahkarlarning yolida mangmaydighan, mazaq qilghuchilar bilen arilaxmaydighan, bundaq adem neqeder behtliktur! 2 perwerdigarning telimliridin u soyunch tapar, xu telimler heqqide kecheyukunduz tepekkur qilar. 3 tikilgen dereh u goya eriq boyigha, oz pesilide mewe berip turar, yopurmaqliri solaxmas esla, barliq ixlirida ronaq tapar. 4 biraq yamanlar ohximas buninggha, ular ohxar xamalda sorulghan topangha. 5 xunga bax koturelmes yamanlar hudaning soriqida, turalmas gunahkarlar heqqaniylar qatarida. 6 perwerdigar yorutar heqqaniylar yolini, yamanlar yoli baxlar halaketke ularni.

2:1 nemixqa quturar eller? nemixqa bikargha suyiqest oylar helqler? 2 sep tuzixip dunyadiki padixahlar, ora kolixip birlikte hokumdarlar, qarxi turup perwerdigar we u tallighan padixahqa, 3 derki ular: "uzup taxlayli ularning kixenlirini, choruweteyli ular boynimizgha salghan sirtmaqlarni." 4 mana, erxtiki tehtte olturghuchi kuler, perwerdigar ularni meshire qilar. 5 u sozler ulargha ghezep bilen, wehimige salar ularni qehri bilen, 6 derki: "tehtke olturghuzdum padixahimni sionda, oz muqeddes teghimda." 7 (padixah eytarki:) elan qilay perwerdigarning permanini, dediki u manga: "sen mening oghlumsen, jakarlidim bugun sening atang ikenlikimni. 8 sora mendin, berimen barche helqlerni igidarchiliqqa, putun yer-zeminni sanga teelluq boluxqa. 9 tomur kaltek bilen qarxilaxqanlarni sundurup taxlaysen, sapal kozini chaqqandek ularni pare-pare qilisen." 10 emdi eqlinglarni tepinglar, ey padixahlar, munu ibretlik sozge qulaq selinglar jahandiki hokumranlar _ 11 eyminix bilen perwerdigargha itaet qilinglar, qorqunglar hem xadlininglar. 12 oghulni achchiqlanmisun dep, bax eginglar uninggha, bolmisa halak bolisiler mangghan yolunglarda, uning ghezipi birdinla tutqanda. neqeder behtliktur panah tapqanlar uningda!

dawut oz oghli absalomdin qechip yurgende yazghan kuy
3:1 i perwerdigar, reqiblirim neqeder kopiyip ketkendur, manga qarxi chiqqanlar xunche jiqtur. 2 nurghun kixiler deyixer mening ustumdin: "yoqtur uninggha nijatliq hudadin." selah 3 emma, i perwerdigar, sen etrapimda qalqandursen, xan-xohritimsen, qeddimni koturguchidursen. 4 peryad qildim yuqiri awazda perwerdigargha, jawab berdi u muqeddes teghidin manga. selah 5 men yetip uyqugha kettim, perwerdigar oz panahida saqlighach tinch-aman oyghandim. 6 qorqmasmen minglighan kixilerdin, her tereptin hujum qilmaqchi bolghanlardin. 7 i perwerdigar, kelgeysen! i hudayim, meni qutquzghaysen! engikige urisen reqiblirimning, chixlirini sundurisen axu rezillerning. 8 i perwerdigar, sendin keler nijatliq, oz helqingni qilghaysen beriketlik. selah

neghmichiler bexigha tapxurulup, tarliq sazlar tengkixide eytilsun dep, dawut yazghan kuy
4:1 nida qilghinimda sanga, jawab bergeysen manga, eh meni aqlighuchi huda! kulpette qalghinimda azad qilghaniding meni, yene rehim qilghin manga, anglighin duayimni. 2 ey insan baliliri! qachanghiche depsende qilisiler mening izzet-hormitimni, qachanghiche soyisiler erzimes ixlarni, qachanghiche toqup chiqisiler manga qarxi yalghanchiliqlarni? selah 3 xuni bilip qoyunglarki, perwerdigar ozige tallaydu teqwadarini, anglaydu perwerdigar mening nidayimni. 4 hudadin qorqunglar, gunah qilmanglar. ornunglarda yatqininglarda, sukut qilip xuni chongqur oylininglar. selah 5 chin dildin qurbanliqlar qilinglar, ixenchinglarni perwerdigargha baghlanglar. 6 nurghun kixiler sorar: _ yahxiliq korsiter kim bizge? chuxurgin eh perwerdigar, jamalingning nurini ustimizge. 7 xadlandurdung konglumni xunche ziyade, axliq we xarabliri mol bolghanlarningkidinmu chare. 8 men biharaman yetip uhlaymen, chunki meni biheter saqlighuchi _ peqet sen, perwerdigar ozungdursen.

neghmichiler bexigha tapxurulup, neyler tengkixide eytilsun dep, dawut yazghan kuy
5:1 eh perwerdigar, sozlirimge qulaq salghaysen, ah uruxlirimgha kongul bolgeysen. 2 eh padixahim bolghan hudayim, peryadimgha yetkeysen, chunki sanga dua qilmaqtimen. 3 eh perwerdigar, seherde awazimni anglaysen, tang yorux bilen sanga iltija qilip jawabingni kutimen. 4 berheq, yamanliqni yaqturmaydighan hudasen, rezillik bilen bille bolmaysen. 5 turalmas meghrurlar aldingda sening, hemmisini och korisen eskilik qilghuchilarning. 6 yalghan sozliguchilerni halak qilisen, qanhor, hiyligerlerdin nepretlinisen. 7 biraq men bolsam kirimen sening oyungge, manga bolghan mol mehir-muhebbiting bolghachqa. sejde qilimen sanga muqeddes ibadethanangda, sendin eyminix bilen birle. 8 i perwerdigar, bolghach duxmenlirim etrapimda, yetekligeysen meni heqqaniyliqingda, roxen qilghaysen oz yolungni aldimda. 9 semimiylik chiqmas ularning aghzidin qetiy, ozgini weyran qilix niyitide chirmalghandur dili, ochuq qebridur ularning geli, huxametke tolghandur tili. 10 i huda, bekitgeysen ularning gunahini, oz suyiqestliridin mollaq atsun ozliri. gunahlirining koplikidin qoghliwetkeysen ularni, sanga itaetsizlik qilghandur chunki. 11 emma sende panahlanghanlarning hemmisi hursen bolsun, ular hemixe xadliqta alqix qiyqaslirini kotursun. sen ozung ularni qaniting astigha alghaysen, xunda namingni soygenler sendin xadlansun! 12 chunki i perwerdigar, heqqaniylargha beht ata qilisen, sahawitingni qalqan qilip, her tereptin ularni qoghdaysen.

neghmichiler bexigha tapxurulup, sekkiz tarliq sazlar tengkixide eytilsun dep, dawut yazghan kuy
6:1 i perwerdigar, eyiblimigeysen meni qehring bilen, chiwiqlimighaysen gheziping bilen. 2 i perwerdigar, rehim qilghaysen manga, zeiplixip, tugixip kettim qewetla. i perwerdigar, xipaliq bergeysen manga, chunki boxap ketti ustihanlirim mana. 3 biaram boldi ichki dunyayim ziyade, i perwerdigar, xu halda turarmen qachanghiche? 4 kelgeysen i perwerdigar, saqlap qalghaysen jenimni, ozgermes muhebbiting bolghach qutquzghaysen meni. 5 chunki olgenlerning seni yad etixi yoqtur, gorde kimmu sanga xukur eytur? 6 nale qilixtin herip ketkenmen helila, koz yexim derya bolur her kechisi ornumda, chilinip qalur orun-korpem uninggha. 7 kozlirim hirelixip ketti derd-elemdin, kardin chiqti mana barliq kuxendilirim destidin. 8 berheq, qulaq saldi yigha awazimgha perwerdigar, yenimdin yoqilinglar ey eskilik qilghuchilar. 9 perwerdigar anglidi iltijayimni, qobul qildi u duayimni. 10 qalidu xermendilikte hem wehimide duxmenlirimning hemmisi, tuyuqsiz arqigha chekinip qaraydu yerge ularning yuzliri.

binyamin qebilisidin bolghan kux isimlik bir ademning qilghan sozige qarita dawutning perwerdigargha eytqan nahxa-kuyi
7:1 i perwerdigar hudayim, tapimen panah sendin, qutquzghaysen meni barliq qoghlighuchilardin, halas qilghaysen u duxmenlirimdin. 2 bolmisa, ular xirdek meni titip taxlar, qutquzidighan hichkimim yoqtur. 3 i perwerdigar mening hudayim, eger qilghan bolsam munu ixlarni: bulghighan bolsam naheqliq bilen qollirimni, 4 qilghan bolsam inaq otken kixige yamanliqni, sewebsiz bulighan bolsam duxminimni, 5 duxminim qoghlap tutuwalsun meni, yerge cheylep chiqiriwetsun jenimni, topigha komuwetsun izzitimni! selah 6 i perwerdigar, qopup ghezipingde, qarxi chiqqaysen qehrlik duxmenlirimge. men uchun oyghanghin, adaletni sorighin. 7 toplaxsun helqler topi etrapinggha, olturghaysen hokum chiqirixqa buyuktiki ornungda. 8 perwerdigar ozi soraq qilar helqlerni berheq, i perwerdigar, qilghaysen mening ustumdin hokum, heqqaniyliqimgha muwapiq, diyanitimge layiq. 9 ahirlaxturghuzghaysen rezillerning yamanliqini, turghuzghaysen mustehkem heqqaniylarni, i heqqaniy huda! sinighuchisen qelb bilen niyetni. 10 buyuk huda mening qalqinimdur, u qelbi paklarni qutquzghuchidur. 11 adil sotchidur huda, renjiydu u rezillerdin her kunde. 12 ger yanmisa insan yaman yolidin, u bileydu qilichini, tartip betlep qoyidu ya oqini. 13 berheq, u teyyarlighandur ejellik qorallarni, etix uchun otluq qilghandur oqlirini. 14 mana, rezil kixi gunahqa hamilidar bolghandur, chuxendurulux boyiche birer bayram yaki murasimda eytilghan nahxidur. uning qorsiqidiki achchiq zeherdur, tughqan balisi bolsa yalghanchiliqtur. 15 baxqilar uchun kolighan chongqur origha, yiqilip chuxer u ozi mana. 16 yenip kelidu oz yamanliqi ozige, chuxidu oz zorawanliqi oz bexigha. 17 heqqaniyliqi uchun eytimen texekkur perwerdigargha, yangritimen nahxa buyuk perwerdigarning namigha!

neghmichiler bexigha tapxurulup, "gittif"ta orunlansun dep, dawut yazghan kuy
8:1 i perwerdigar, rebbimiz, naming nemidegen heywetliktur putkul yer yuzide! xan-xeripingni namayan qilding hem asman-pelekte! 2 tilliridin ozungge medhiye kelturdung balilar we bowaqlarning, eghizlirini yumixi uchun reqib we qarxi turghuchiliringning. 3 qarighinimda asmangha _ barmaqliringning ijadigha, ozung orunlaxturghan aygha hem yultuzlargha, deymenki: 4 insan nemiti, sen uni yad etkudek? adem balisi nemiti, sen uninggha xunche kongul bolgudek? 5 perixtilerdin biraz towen qilding uning ornini, kiydurdung uninggha xan-xohret tajini. 6 baxqurghuzdung uninggha kulli dunyani, qoydung uning tapini astigha putkul mewjudatlarni _ 7 barliq qoy-kala, yawayi janiwarlarni, 8 asmandiki ucharqanatlar, dengizdiki beliqlarni, dengizda uzguchi janliqlarning hemmisini. 9 i perwerdigar, rebbimiz, nemidegen heywetliktur putkul yer yuzide naming!

neghmichiler bexigha tapxurulup "mut-labben"de eytilsun dep, dawut yazghan kuy
9:1 i perwerdigar, putun qelbim bilen sanga texekkur eytimen, barche ajayip ixliringni bayan eyleymen. 2 sendin xadlinip huxal bolimen, i buyuk huda, namingni kuylepmen. 3 yanghinida duxmenlirim keynige, yiqilip halak bolidu ular aldingda. 4 chunki sen aqliding meni heq dewayimda, heqqaniy hokum chiqarding, olturup sen tehtingde. 5 soraq qilding yat ellerni, halak qilding xu rezillerni, ochuruwetting mengguge ularning namlirini. 6 weyran bolup duxmenler ebedke, aylandi xeherliri harabilikke, qalmidi u jaylarning izliri hatiride. 7 perwerdigar tehtide menggu olturar, hokum uchun u oz tehtini qurghandur. 8 dunyani u heqqaniyliq bilen soraq qilar, helqler ustidin adilliq bilen hokum chiqirar. 9 perwerdigar ezilguchilerge qorghandur, u azabliq kunlerdiki panahgahtur. 10 seni yurikidin tonughuchilar sanga baghlighandur ixenchini, chunki sen, i perwerdigar, terk etmeysen sanga telpungenlerni. 11 yangritinglar nahxa sionda turghuchi perwerdigargha, bayan eylenglar uning ixlirini helqler arisida. 12 chunki u alghuchidur tokulgen qanning hesabini, yad etip bicharilerni, untumaydu ularning peryadini. 13 i perwerdigar, manga xepqet korsetkin, ochmenlik qilghuchilardin kelgen zehmitimge qarighin, meni tartiwalghuchisen olumning derwazi aldidin! 14 xuning bilen bayan eyley sion derwazilirida, barliq ajayip ixliringni helqler aldida, sening nijatingdin chomulimen xadliqqa. 15 yat eller chuxup ketti ozliri kolighan origha, putliri ilinixip qaldi ozliri yoxurun qoyghan torgha. 16 tonutti ozini perwerdigar chiqarghan hokumi bilen, chuxilip qaldi yamanlar oz qollirining qilghanliri bilen. higgaon selah 17 ketidu olukler diyarigha yaman ademler, hudani untughan barliq eller. 18 mohtajlar bolsa menggu untuliwermeydu, ezilgenlerning arzusi emelge axmay qalmaydu. 19 i perwerdigar, qozghalghin, ghalib kelmisun reziller, sening aldingda soraq qilinsun yat eller. 20 i perwerdigar, salghin qorqunchqa ularni, bilip yetsun ozlirining peqetla bende ikenlikini. selah

10:1 i perwerdigar, nechun mendin yiraq turisen? nechun azabliq kunlerde ozungni yoxurisen? 2 zulum salmaqta ajizlargha tekebburliqi bilen yamanlar, chuxup qalmaqta ularning tuzaqlirigha ajizlar. 3 pehirliner yamanlar oz arzu-hewesliri bilen, uchurar achkozlerni mahtaxliri bilen, kozge ilmas ular perwerdigarni. 4 izdimes hudani yamanlar hakawurliqida, huda yoqtur ularning oy-hiyallirida. 5 onguxluqtur ularning yolliri hemixe, hokumliringning bexigha kelixini almas nezirige, meghrur halda "hing" qilixar duxmenlirige. 6 ular der oz kongulliride: "tewrenmesmen, uchirimasmen hechqachan kulpetlerge." 7 eghizliri tolghandur ularning lenet, zorluq hem hiylige, chachar zeher we yamanliq tillirining uchida. 8 mokup olturup ular kentlerning pinhan jaylirida, bigunahni qetl qilar bokturmide. kozliri tikiler panahsizlargha. 9 paylap turar ular chatqalliqtiki xir kebi, saqlap yatar tutuxqa ajizlarni, oz torigha chuxurup tutuwalar ularni. 10 mokunup, purset kuter yamanlar, ularning changgiligha chuxer panahsizlar. 11 der bu yamanlar oz kongulliride: "huda untup qaldi, yepiwalghan kozlirini, hergiz kormes bizni." 12 i perwerdigar, kelip jazalighaysen yamanlarni. i huda, untumighaysen bicharilerni! 13 nechun kozige ilmas yamanlar seni, nechun kongulliride der "sorimaydu huda meni?» 14 emeliyette korup turghansen bularni, ularning zeherhendiliki hem zulumigha, taxlap turuwatqansen neziringni, eliwelix uchun ularni oz alqininggha. tapxurar sanga bichare panahsizlar ozlirini, yardem qilghuchisen yetim-yesirlargha. 15 sundurghaysen reziller we yamanlarning bileklirini, rezillikliri yoqalghuche jazalighaysen ularni. 16 ebedilebedke perwerdigar padixahtur, yoqilar uning zeminidin uninggha etiqad qilmighan helqler. 17 i perwerdigar, bicharilerning arzulirini anglidingsen, ularning yureklirige quwwet berisen, nidalirigha bolsa qulaq selip turisen. 18 qoghdaysen yetim-yesir we ezilgenlerning heqqini, xunda paniy alemdiki hechkim yene qorqutalmas ularni.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
11:1 tapqan tursam perwerdigardin baxpanah, neme degininglar manga: "quxqachtek uchup ket oz teghinggha! 2 mana yamanlar tartip yayini, teq qildi oqdangha selip oqini, yoxurun atmaqchi bolup kongli duruslarni. 3 nemimu qilalar emdi heqqaniy kixi, buzulsa heqqaniyliqning ulliri?" 4 perwerdigar muqeddes dergahididur, uning tehti erxtidur. diqqette tikiler insangha uning kozliri, kozitip turar u hemme insanlarni. 5 xundaq, koziter perwerdigar heqqaniy we rezil kixini, och korer zorawanliqni yahxi korguchini. 6 yaghdurar chogh we otluq gunggurtlerni ustige yamanlarning, qiziq xamal nesiwisidur ularning. 7 chunki perwerdigar heqqaniydur, soyer heqqaniyliqni, kongli duruslar korer uning chehrini.

neghmichiler bexigha tapxurulup, xeminit bilen eytilsun dep, dawut yazghan kuy
12:1 qutquzghin, i perwerdigar! tugep ketti teqwadarlar, qalmidi insanlar arisida sanga sadiqlar. 2 kixiler bir-birige yalghan eytixar, sahtipezlik bilen huxamet qilixar. 3-4 deyduki ular: "tilimiz bilen ghalib kelimiz, ozimizningkidur eghizimiz, kimmu bolalaytti bizning ghojimiz?" huxametchilerning eghizlirini perwerdigar etkey, chong sozliguchilerning tillirini kesiwetkey. 5 "men baray, zulum tartqach ezilgenler, nale qilghach miskinler, yetkuzey ularni texna bolghan amanliqigha" derki perwerdigar. 6 perwerdigarning sozliri chin sozlerdur, tonurda yette qetim tawlanghan sap kumuxtektur. 7 i perwerdigar, sen bizni ozung saqlaysen, bu dewrdiki eskilerdin menggu qoghdaysen. 8 teripligende pes ixlarni insanlar, ghadiyip yurixidu heryanda yamanlar.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
13:1 i perwerdigar, qachanghiche meni untarsen, menggugimu? qachanghiche mendin yuzingni yoxurarsen? 2 qachanghiche qilarmen endixe, kun boyi qayghu-hesret tolup ichimge? qachanghiche duxminim dessep turar yelkemge? 3 i hudayim perwerdigar, jawab bergin, selip neziringni manga! nurlandurghin kozlirimni, bolmisa ketermen mengguluk uyqugha. 4 bolmisa, "men uningdin ghalib keldim" dep eytar duxminim, hux bolar hem yiqilghinimda reqiblirim. 5 tayinip kelgenmen ozgermes muhebbitingge, nijatingdin tolup taxsun xadliq konglumde. 6 eyligechke inayet sen manga, eytarmen i perwerdigar, nahxa sanga.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
14:1 ehmeqler oz konglide huda yoq deyixur, ularning qilmixliri rezil we yirginchliktur. birmu toghra yolda mangghuchi yoqtur. 2 erxtin perwerdigar insangha selip nezer, "barmikin aqil, meni izdiguchi?" dep koziter. 3 birdek buzulghan, hemmisi azghuchi, hetta birimu yoqtur toghra yolda mangghuchi. 4 chuxenmesmu ejiba qilmixlirini pasiqlar, helqimni ular nan yegendek yep yutar, ibadet qilmas perwerdigargha ular. 5 bolghach huda heqqaniylar bilen birge, mana basmaqta ehmeqlerni wehime. 6 yoqqa chiqarmaqchisiler arzulirini ezilgenlerning, emma perwerdigar panahidur ularning. 7 israillargha nijatliq siondin chiqip kelse idi! horlukke chiqarghinida perwerdigar asarettiki oz helqini, xadlinar israillar, soyuner yaqup ewladi.

dawut yazghan kuy
15:1 i perwerdigar, kim kireleydu muqeddes chediringgha? kim turalaydu ibadet qilixqa muqeddes teghingda? 2 turalar u yerde toghra yolda mangidighan, heqqaniy ix qilip, qelbide heqiqetke qoxulidighan, 3 baxqilargha qara chaplimaydighan, dostigha yamanliq qilmaydighan, qoxnisini haqaretlimeydighan, 4 peskex ademdin yirginidighan, perwerdigardin eyminidighanlarni hormetleydighan, ozi ziyan tartsimu wediside turidighan, 5 pulini osumge bermeydighan, bigunahning ziyinigha pare yemeydighan kixi. menggu tewrenmes mana muxularni qilghuchi.

dawut yazghan miqtam
16:1 i huda, ozung meni saqlighin! chunki panah taparmen sendin. 2 eyttimki perwerdigargha: "igemdursen ozung, yoqtur sendin baxqa hech behtim mening." 3 aliyjanabdur yer yuzidiki teqwadar helqing, hemme huxalliqimdur ular mening. 4 kimki choqunuxqa burulsa gheyriy ilahlargha, axar uning derdliri qewetla. qan eqitmasmen, atap axu ilahlargha, almasmen hetta namlirini tilimgha. 5 perwerdigar ozi mening nesiwem, istiqbalimdur, mening kelechikim i perwerdigar, sening qolungdidur. 6 esil uluxum manga ayrip berilgendur, xundaq, ajayip teelluqatim bardur! 7 hemdusana eytimen nesihetchim perwerdigargha, hetta kechiliri korsiter wijdanim toghrini manga. 8 tutarmen her daim perwerdigarni yadimda, ong yenimda bolghach u, tewrenmesmen peqetla. 9 xunga xadtur qelbim, huxaldur rohim, biheter turar hem mening tenim. 10 chunki jenimni taxlap qoymaysen olukler diyarigha, yol qoymaysen muqeddes teqwadaringning tenining chirixige. 11 manga hayatliq yolini ayan qilghuchi ozungdur, tolup taxqan huxalliq huzurungdidur, mengguluk soyunch ong qolungdidur.

dawutning bir duasi
17:1 i perwerdigar, qulaq salghaysen heq erzimge, etibar bergeysen peryadimgha. kongul qoyghaysen sahtiliqtin haliy dualirimgha. 2 chiqarghaysen men toghruluq hokumni, chunki kozliring korer adilliqni. 3 qelbimni sinap baqting, kechide yenimgha kelip tekxurdung. meni tawlap kordung, mendin hechbir nuqsan tapalmiding, "aghzimdin ketmey" dep qarar qildim. 4 tayinip aghzingdin chiqqan sozungge sening, yolliridin ozumni tarttim zorawanlarning, qoxulmidim qilmixlirigha insanlarning. 5 izingdin mangghandurmen qedem elip, xunga ketmigendur putlirim teyilip. 6 i igem, iltija qildim sanga, jawab bergechke sen manga. sozlirimni sen tingxighin, manga qulaq salghin. 7 ajayip zahir etkin ozgermes muhebbitingni, i ozungge tayanghanlarning qutquzghuchisi, hujum qilghuchiliridin ajritip alidu ong qolung ularni. 8 koz qarchuqungdek asrighin meni, qanatliring astigha yoxurghin meni, 9 halak qilmaqchi bolghan rezillerdin, meni qorxiwalghan exeddiy duxmenlirimdin. 10 taxtek qatti ularning baghriliri, chong sozleydu eghizliri. 11 keynimge chuxup, mana qorxiwalghandur etrapimni, yerge urux meqsitide meni. 12 ular ohxar ow talaxqa herismen xirgha, ohxar bokturmide saqlap turghan yax xirgha. 13 kelgeysen i perwerdigar, aldini tosup, tiz pukturgeysen ularni, qiliching birle, qutquzghaysen rezillerdin jenimni. 14 i perwerdigar, bu dunyadiki axu kixilerdin, oz qolung bilen meni qutquzghin. peqet muxu dunyadidur ularning nesiwisi, nemetliring bilen toydurisen qorsiqini. perzentliri bilen qandi kongulliri, ular balilirigha qaldurar mal-mulkini. 15 men heqqaniyliqta yuzungni korermen, oyghanghinimda didaringgha qanarmen.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, perwerdigarning bendisi dawut yazghan kuy. perwerdigar dawutni barliq duxmenliri we padixah sauldin qutquzghan kuni dawut bu kuyni perwerdigargha oqughan. dawut mundaq degen:
18:1 i perwerdigar, soyimen seni, sen mening kuch-qudritim. 2 perwerdigardur _ mening qiya texim, qorghinim, nijatkarim, mening hudayim, panah tapidighan gigant teghim, qalqinim, yengilmes qutquzghuchim, baxpanahim. 3 iltija qilarmen medhiyige layiq perwerdigargha, duxmenlirim qolliridin qutquzularmen xunda. 4 olumning asaretliri meni qorxiwaldi, halak qilghuchi dolqunlar meni chumkiwaldi. 5 chirmiwaldi meni olukler diyarining taniliri, aldimda kutup turatti olum tuzaqliri. 6 iltija qildim eghir kulpette perwerdigargha, soridim yardem nale eylep hudayimgha. awazimni anglidi u dergahida, nalem mening yetip bardi uning quliqigha. 7 xu chagh yer-zemin silkinip, tewrep ketti, taghlarning ulliri titrep, midirlap ketti, chunki u qattiq ghezepke keldi. 8 uning burnidin is-tutek chiqti. aghzidin dehxetlik ot etildi, qip-qizil choghlarmu lawuldap ketti. 9 u kokni yerip chuxkende yerge, qara bulut turdi putliri astida. 10 u minip uchti bir "kerub"qa, perwaz qildi xamalning qanatlirida. 11 qarangghuluqni ozige yepincha qildi, qoyuq qara bulutlar uni qorxap turdi. 12 yorutti uning parlaq nuri aldini, yaghdurup moldur we qip-qizil choghlarni, ular parchilidi qap-qara bulutlarni. 13 perwerdigarning awazi asmanda guldurlidi, buyuk huda yangratti awazini, yaghdurup moldur we qip-qizil choghlarni. 14 oqlirini yaghdurup, u tarqitiwetti duxmenlirini, chaqmaqlar chaqturup tere-pereng qildi ularni. 15 i perwerdigar, tenbihingdin, qehrlik nepisingning zerbisidin, korunup qaldi dengizning tegi, axkara boldi zeminning uli. 16 perwerdigar koktin qolini sunup meni tutti, chongqur sulardin tartip aldi. 17 meni wehxiy duxminimdin, manga och bolghanlardin qutquzdi, chunki ular mendin kuchluk idi. 18 balagha yoluqqinimda ular manga hujum qildi, emma perwerdigar yar-yolikim boldi. 19 u meni biheter jaygha elip chiqti, mendin soyungech manga nijatliq berdi. 20 perwerdigar heqqaniyliqim uchun manga yahxiliq qildi, qolumning pakliqidin manga inam berdi. 21 chunki perwerdigarning yolida mengip keldim, rezillik qilip hudayimdin yuz ormidim. 22 berheq, daim koz aldimdidur barliq hokumliri, bir yaqqa qayrip qoymidim uning permanlirini. 23 uning aldida ghubarsiz boldum, ozumni gunah qilixtin saqlidim. 24 inamini berdi perwerdigar heqqaniyliqim uchun, uning aldida qolumning pakliqi uchun. 25 i perwerdigar, wapadarlargha korsitisen wapadarliqingni, heqqaniy ademlerge heqqaniyliqingni. 26 korsitisen pakliqingni pak ademlerge, layiqida jawab qayturisen egrilerge. 27 qutquzisen ilajisiz qalghan kichik-peillarni, yerge urisen ghadiyip asmangha qarighanlarni. 28 perwerdigar, ozungsen yaqquchi hayat chirighimni, i hudayim, yoruqluqqa aylandurisen zulmitimni. 29 berheq, sanga tayinip, duxmen qoxunigha hujum qilalaymen, sening yardimingde hudayim, ularning sepilliridin atlap oteleymen. 30 hudaning yoli kamildur, perwerdigarning sozi heqtur, panah izdiguchilerge huda qalqandur. 31 perwerdigardin baxqa kim huda iken? hudayimizdin baxqa kimmu biz panahlinidighan qiya tax iken? 32 hudadur kuch-qudret bilen belimni baghlighuchi, mening yolumni nuqsansiz qilghuchi. 33 u keyikningkidek yuguruk qilar putlirimni, egiz taghlarda hem mezmut turghuzar meni. 34 qollirimni jeng qilixqa ogiter, xunda bileklirim tuch oqyani tartar. 35 bergensen hem manga nijatliq qalqiningni, ong qolung yolep, mulayimliqing yukseldurer meni. 36 keng qilghansen basqan yerlerni qedimim, teyilip ketmes putlirim. 37 reqiblirimni qoghlap tutuwaldim, ularni yoq qilmay yanmidim. 38 men ularni yanjiwettim, turalmas qayta, yiqildi ular putlirim astida. 39 belimni kuch-qudret bilen baghliding jengge, hujum qilghanlarni bax egdurdung putlirim tegide. 40 burulup chekinixke mejburliding reqiblirimni, yoq qiliwettim manga och bolghanlarni. 41 ular peryad koturgini bilenmu qutquzidighanlar chiqmidi, hetta perwerdigargha nale qilsimu u jawab bermidi. 42 ularni ezip, xamalda sorulghan chang-tozandek qiliwettim, kochidiki laydek dessep cheyliwettim. 43 helq bilen qarxilixixtin meni halas qilding, sen meni yat ellerge bax qilding, yat helqler bolmaqta hizmitimde mening. 44 awazimni anglixi bilenla boysunidu ular manga, teslim bolidu yat eller xumxiyip aldimda. 45 jasaritini yoqitidu yat eller, titrigen halda chiqixidu qorghanliridin ular. 46 perwerdigar hayattur menggu, u qiya teximgha eytilsun hemdusana, ulughlansun nijatkarim bolghan huda. 47 hudadur qisas elip berguchi manga, boysundurghuchidur helqlerni qol astimgha. 48 u qutquzdi meni duxmenlirimdin, berheq, sen meni ustun qilding manga hujum qilghanlardin, qutuldurdung meni zorawanlardin. 49 xunga xukur oquymen sanga, i perwerdigar, yat eller aldida, sening namingni kuylep eytimen nahxa. 50 perwerdigar erixturer ozi tikligen padixahni ulugh ghelibilerge. u beghixlar ozgermes muhebbitini ozi tallighan padixahqa _ ta ebedke dawut we uning ewladigha.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
19:1 erx jakarlar hudaning xan-xeripini, asman namayan qilar uning ijadini. 2 nutuq sozlimekte ular tohtimay kun-kunlep, ilim bermekte huda heqqide keche-kechilep. 3 ular soz yaki til ixletmisimu, ularning awazliri anglanmisimu, 4 ketkendur tiwixi yeyilip tamam yer yuzige, yetkendur hewiri jahanning chetlirigiche. tikkendur huda quyax uchun bir chedir asmanning ozide, 5 chiqar quyax toy kunidiki hujrisidin chiqqan yigittek, xadlinar u yuguruxke chiqqan palwandek. 6 orler u asmanning bir chetidin, yurer chogilep yene bir chetige, qachalmas hech nerse uning hararitidin. 7 mukemmeldur perwerdigarning telimliri, yengilar ular insan wujudini. ixenchliktur perwerdigarning perzliri, dana qilar ular nadanni. 8 toghridur perwerdigarning yolyoruqliri, xadlandurar ular qelbni. roxendur perwerdigarning emrliri, yorutar ular kozlerni. 9 perwerdigardin eyminix pakliqtur, u eyminix mengguge dawamlixar. heqtur perwerdigarning hokumliri, mutleq adildur ularning her biri. 10 qimmettur ular altundin, hetta nurghunlighan sap altundin, xerindur heseldin, hetta here ugisidin tamchighan heseldin. 11 berheq, ular arqiliq menki bendeng agah alidu, bularda ching turux bilen katta inam tapidu. 12 kim bilip yetelisun ozining barliq hataliqlirini, bilmey qilghan gunahlirimdin paklighin meni. 13 saqlighaysen bendengni bilip turup gunah otkuzuxtin. hokumranliq qilmighay gunah mening ustumdin. xunda men eyibsiz bolurmen, eghir gunah qilixtin hem saqlanghaymen. 14 i perwerdigar, mening qiya texim we halas qilghuchim, hux qilghay seni mening sozlirim we oy-hiyallirim.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
20:1 kulpette qalghan kuningde perwerdigar sanga ijabet qilghay, yaqup etiqad qilghan hudaning nami seni qoghdighay. 2 u muqeddes ibadetgahidin sanga yardem bergey, siondin seni yoligey. 3 barliq hudagha atighan hediyiliringni u yad alghay, koydurme qurbanliqliringni u qobul qilghay. selah 4 u seni arzu-armanliringgha yetkuzgey, barliq konglungge pukkenliringni emelge axurghay. 5 tebrikleymiz towlap xadliqta bergen nijatliqingni, hudayimning namida tiklep ghelibe tughimizni. perwerdigar beja kelturgey barliq iltijaliringni. 6 bildimki, perwerdigar ozi tallighan padixahni qutquzidu, muqeddes erxidin uninggha jawab beridu, qudretlik ong qoli bilen zor ghelibe ata qilidu. 7 beziler ixiner jeng harwilirigha, beziler atlirigha, biraq biz ixinimiz perwerdigar bolghan hudayimizning namigha. 8 ghulap chuxup, yiqilghandur ular, qeddimizni ruslap, tik turimiz bizler. 9 i perwerdigar, padixahqa ata qilghaysen ghelibe, iltija qilghinimizda jawab bergeysen bizge.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
21:1 i perwerdigar, xadlinar padixah qudritingdin, neqeder huxaldur u, qazandurghan ghelibengdin! 2 royabqa chiqarding uning konglidiki isteklirini, sen ret qilmiding sorighan tileklirini. selah 3 ata qilding mol beriketler uninggha, kiydurdung sap altun taj beixigha. 4 sendin u omur tiligende berding uni, uzartqansen mengguge uning hayatini. 5 qazandurghan ghelibeng bilen u tapti zor xohret, ata qilghansen uninggha xan-xerep hem heywet. 6 uninggha menggu beriket ata qilisen, didaringning xapaitidin soyundurisen. 7 berheq, padixah ixench baghlap perwerdigargha, tewrenmes buyuk hudaning ozgermes muhebbitide. 8 qolung esirge alar, i huda, barliq duxmenliringni, ong qolung tutar sanga och bolghanlarni. 9 lawuldighan tonurda koygendek qilursen ularni, namayan qilghiningda qehringni. ularni yutar perwerdigarning ghezipi, yalmap keter ot yalquni. 10 yoqitarsen yer yuzidin ularning ewladlirini, qurutarsen insaniyet dunyasidin neslini. 11 urunsimu ular yamanliq qilixqa sanga, oydursimu hem hiyle-neyrengni, emma axuralmas emelge peqetla. 12 yandurisen ularni keynige, betligende oqyayingni yuzlirige. 13 korsetkeysen i perwerdigar, kuch-qudritingni, nahxa eytip medhiyileymiz qudretlik ixliringni.

neghmichiler bexigha tapxurulup, "tang seherdiki chixi jeren" degen ahangda eytilsun dep, dawut yazghan kuy
22:1 i hudayim, hudayim, nechun taxliwetting meni? nechun yiraqlixisen qutquzmay meni? nechun anglimaysen nale-peryadimni? 2 i hudayim, qilarmen nale kunduzi, emma hech jawab bermeysen. kechidimu qalmaymen nale qilixtin, yenila aramliq tapalmaymen. 3 xubhisizki, sen muqeddestursen, israilning hemdusanalirini teht qilip olturghuchidursen! 4 sanga baghlighandur ata-bowilirimiz ixenchini, baghlighandur sanga ixenchini, qutuldurghansen ularni. 5 nale qilip sanga, ular qutquzulghandur, sanga ixench qilip hijaletchilikte qalmighandur. 6 emma men adem emes goya bir qurtmen, insan arisida har qilinghandurmen, halayiq teripidin kemsitilgendurmen. 7 korgenlerning hemmisi mazaq qilar meni, deyixerki puruxturup eghizlirini, chayqixip baxlirini: 8 "perwerdigargha tapxurghan emesmidi u ozini?! qutquzsun emdi perwerdigar uni! ger perwerdigar uningdin hursen bolsidi, qeni qutuldursun uni!" 9 halbuki, meni anamning qorsiqidin chiqarghuchi sen ozungdursen, anamning baghridiki cheghimdimu sen meni ozungge tayandurghansen. 10 tughulghinimdila men sanga tapxurulghanmen, anamning qorsiqidiki cheghimdila sen mening hudayimdursen. 11 mendin yiraqlaxmighin neri, chunki qistap keldi riyazet meni, yoqtur manga birer yardem qilghuchi. 12 nurghun buqilar meni qorxiwaldi, baxanning kuchluk buqiliri oriwaldi. 13 olja talixip horkiriwatqan xir kebi, hiris qilip ular manga yoghan achti aghzini. 14 mendin ketti qudritim tokulgendek su beeyni, boghumlirimdin ajrap ketti songeklirimning hemmisi, bolup qaldi yurikim ichimde erigen xam kebi. 15 quridi maghdurum ohxap sapal parchisigha, chaplixip qaldi tilim tangliyimgha, qoyuwetting sen meni olumning topisigha. 16 qorxawgha aldi meni bir top reziller, oriwaldi axu itlar, texti qol-putlirimni ular. 17 korunup qalmaqta songeklirimning hemmisi mana, homiyip turmaqta u reziller manga. 18 boluxmekte kiyimlirimni oz ara, konglikim uchun chek taxlaxmaqta. 19 lekin sen, i perwerdigar, mendin yiraqlaxma! i kuch-qudritim bolghuchim, aldirghin yardem berixke manga. 20 qutquzghin meni qilichtin, eziz jenimni itlarning changgilidin. 21 halas qilghin meni xirning aghzidin, ajiz tenimni yawa buqilarning mungguzliridin. 22 jakarlaymen namingni qerindaxlirimgha, medhiyileymen seni jamaetchilik arisida. 23 ey perwerdigardin eymenguchiler, uni medhiyilenglar! ey yaqupning barliq ewladliri, perwerdigargha xan-xerep kelturunglar! ey israilning putkul ewladliri, uningdin eymininglar! 24 chunki horlanghinigha ezilguchining u sel qarimidi, yirgenmidi, uningdin hem yoxurmidi yuzini, belki anglidi uning nida qilghinini. 25 oqughan medhiyilirimning ilhami ozungsen buyuk jamaet arisida, ada qilay qesemlirimni hudadin eymenguchilerning aldida. 26 nemetlerdin qanaetliner ezilgenler, perwerdigarni medhiyiler, uninggha telpunguchiler, menggu yaxnighay silerning qelbinglar. 27 yuzliner perwerdigargha, yad etip uni putkul dunya helqliri, sejde qilur i perwerdigar, aldingda barliq ellerning qebililiri. 28 berheq, alemning padixahliqi perwerdigargha tewedur, u barliq el-milletning ustide seltenet yurguzguchidur. 29 sejde qilur perwerdigargha dunyadiki yep ichiwalghan baylar, tiz pukur uning aldida gor aghzigha berip qalghanlar, oz jenini hem saqliyalmaydighanlar. 30 bolur bir uruq uning hizmitide, hewer tapar kelgusidiki nesil igem heqqide. 31 jakarlinar dunyagha kelidighan bir ewladqa uning heqqaniyliqi, bayan qilinar uning heqqaniyliqni emelge axurghanliqi.

dawut yazghan kuy
23:1 meni baqquchi padichimdur perwerdigar huda, xunga qalmasmen hech mohtajliqta. 2 yatquzar u meni yap-yexil yaylaqlargha, baxlar hem xildirlighan sular boyigha. 3 u manga kuch-quwwet berip, urghutar wujudumni, oz namining hormiti uchun yetekler heqqaniyet yolida meni. 4 otsemmu olum kolenggisi chuxup turghan jilghidin, ozung bolghach men bilen qorqmasmen hech yamanliqtin. himaye qilar padichi tayiqing we hasang meni, saqlar ular tinch-hatirjemlikte konglumni. 5 men uchun dastihan raslarsen duxmenlirimning koz aldida, ezizlep meni yagh surkersen beximgha, hayat qedihim tolup taxar himmiting bolghachqa. 6 berheq, xapaet we ozgermes muhebbet, qoghlixip meni hemrah bolar manga omurwayet, perwerdigarning dergahida yaxaymen ebedilebed.

dawut yazghan kuy
24:1 perwerdigarningdur dunya, uningdiki barliq mewjudat, yer yuzi hem uningda yaxighuchi hemme mehluqat. 2 chunki dengizlar ustige u qurghandur jahanni, chongqur sular ustide mustehkem qilghandur uni. 3 perwerdigarning teghigha kimmu chiqalar? uning muqeddes jayida kimmu turalar? 4 turalar qoli pak, qelbi sap bolghan, sahtigha kongul bermigen, yalghandin qesem ichmigen insan. 5 perwerdigardin u beht tapar, nijatkari huda teripidin u aqlinar. 6 muxundaq ademler telpunguchilerdur hudagha, i yaqup etiqad qilghan huda, telpunguchilerdur ular chehringge. selah 7 echilinglar ey derwazilar! echilinglar ey ebediy qowuqlar! xunda kirip kelsun xanuxewketlik padixah! 8 bu xanuxewketlik padixah kimdur? u kuchluk, qudretlik perwerdigardur, u jeng meydanidiki qadir perwerdigardur. 9 echilinglar ey derwazilar! echilinglar ey ebediy qowuqlar! xunda kirip kelsun xanuxewketlik padixah! 10 bu xanuxewketlik padixah kimdur? u qudret igisi perwerdigardur, u del xanuxewketlik padixahtur. selah

dawut yazghan kuy
25:1 seghinip dua qilimen sanga, i perwerdigar, 2 tayinip keldim sanga, i hudayim! saqlighin meni xermendiliktin, ghelibe qilghuzmighin duxmenlirimni ustumdin. 3 bolmas xermende sanga umid baghlighanlar, qalar xermendilikte sewebsiz hainliq qilghuchilar. 4 i perwerdigar, korsetkin manga yolungni, ogetkin manga uningda mengixni. 5 heqiqiting yolida yeteklep ogetkin meni, ozungdursen nijatkarim huda chunki. umidimni sanga baghlighanmen kun boyi. 6 i perwerdigar, yadinggha alghaysen, rehimingni, ozgermes muhebbitingni ezeldin korsetken. 7 esingge salmighaysen yaxliqtiki gunahlirimni, xundaqla itaetsizliklirimni. ozgermes muhebbitingde yad etkeysen meni, i perwerdigar, qilip mehribanliqing heqqini. 8 xapaetlik, adildur perwerdigar, xunga toghra yolni u gunahkarlargha ogiter. 9 kemterlerni durus yolgha u yetekler, oz yolini kichik-peillargha ogiter. 10 mehir-muhebbiti we sadaqiti bilen baxlar, ehdige hem emrlirige riaye qilghuchilarni perwerdigar. 11 i perwerdigar, qilip oz namingning hormitini, gunahlirim koptur, kechurum qilghin meni, 12 eymense eger perwerdigardin kimki, ogiter anga perwerdigar durus yolni tallaxni. 13 beht-saadet ichide yaxar u kixi, zemingha warisliq qilar uning ewladliri. 14 perwerdigar ozidin eymengenlerge ayan qilar sirini, ulargha eniq tonutar oz ehdini. 15 tikermen daima perwerdigargha kozlirimni, tuzaqtin u tartip alar putlirimni. 16 halimgha baqqin, i igem, korsetkin himmitingni, yalghuzdurmen, chekmektimen azab-oqubetni. 17 derd-elemler artmaqta yurikimdiki, qutquzghin sen xu kulpetlerdin meni. 18 azabimgha, derdlirimge nezer salghin, barliq gunahlirimni kechurgin. 19 koptur neqeder duxmenlirim, qara, wehxiylerche och bolmaqta manga. 20 hayatimni qoghdighin, meni qutquzghin, xermendilikte qaldurmighin, chunki taparmen panah peqet sendin. 21 qoghdighay diyanetlik, durusluq meni, sendin kutermen umid chunki. 22 i huda, barliq kulpetliridin qutquzghin israilni.

dawut yazghan kuy
26:1 i perwerdigar, meni aqlighin, chunki diyanitim bilen yurgenmen, tewrenmey sanga tayinip kelgenmen. 2 kuzetkin, i perwerdigar, sinighin meni, paklighin niyitimni hem qelbimni. 3 chunki ozgermes muhebbiting koz aldimda, mengip kelgenmen heqiqet yolungda. 4 xerik bolmaymen yalghanchilargha, arilaxmaymen sahtipezlerge, 5 yirginimen pasiqlar topidin, olturmaymen reziller bilen birge. 6 i perwerdigar, pak qelb bilen yuyarmen qollirimni, aylinip chiqarmen qurbanliq supangni. 7 xunda oqurmen sanga xukurlerni, bayan eylermen barliq karametliringni. 8 i perwerdigar, soyimen huzurung turghan axu oyni, xanuxewkiting namayan qilinghan jayni. 9 gunahkarlar qatari almighin jenimni, qanhorlar qatari hayatimni. 10 tolghandur suyiqestte ularning qolliri, para bilen ong qolliri. 11 men bolsam yurermen diyanitim bilen, qutquzghin, manga iltipat qilghin. 12 putlirim turar tuz yerde, teripleymen perwerdigarni etiqadchilar jamaitide.

dawut yazghan kuy
27:1 perwerdigar _ nurum we nijatliqimdur, men yene kimdinmu qorqay? perwerdigar hayatimning qorghinidur, men yene kimningmu aldida titirep turay? 2 yawuzlar goxumni yeyix uchun manga qilghinida hujum, putlixip, yiqilip chuxti u reqiblirim, duxmenlirim. 3 lexkerler meni alsimu qorxawgha, qorqunch peyda bolmas qelbimde esla. atlansa ular manga qarxi jengge hetta, tewrenmes mening ixenchim yenila. 4 perwerdigardin sorap kelgenmen bir ixni, yeni istiginim xuki: yaxap omrum boyi perwerdigar oyide, qarap turay perwerdigar korkige, tepekkur qilay u yerde igem heqqide. 5 eghir kunler kelgende beximgha, alar u meni oz sayiwini astigha. yoxurar meni oz muqeddes chedirida, chiqirip qoyar u meni panahlinidighan egiz jaygha. 6 emdi qeddim koturuler etrapimdiki reqiblirim aldida, perwerdigarni kuylep eylermen neghme-nawa. qilarmen qurbanliq perwerdigar chedirida, alqix yangritip xadliqta. 7 anglighaysen awazimni, i perwerdigar, qilghinimda nida, korsetkeysen iltipat, qilip ijabet manga. 8 "manga telpungin" deginingde, dedi qelbim jawaben: "i perwerdigar, telpunimen sanga men." 9 mendin qachurmighin didaringni, chetke qayrip qoymighin ghezipingde bu qulungni. bolup kelding sen daim mening medetkarim, terk etme, taxlima meni, i huda nijatkarim. 10 waz kechsimu ger mendin ata-anam, alar meni oz quchiqigha perwerdigarim. 11 i perwerdigar, ogetkin yolungni peqirgha, yetekligin meni tuz yolda mengixqa, chunki duxmenlirim yaman niyette bolmaqta manga. 12 reqiblirimning oz meylige qaldurma meni, baxlidi bu sahta guwahchilar manga qarxi hujumini, chiqip turar ularning aghzidin zorawanliqi. 13 yoqitar idim ozumni ger ixenchim bolmisa, koruxke perwerdigar mehribanliqini bu dunyada. 14 perwerdigarni telmurup kutkin, dadil bol, yurikingge derman bergin, xundaq, perwerdigarni telmurup kutkin.

dawut yazghan kuy
28:1 i perwerdigar, iltija qilimen sanga, i qiya texim, qulaq salmay qoymighaysen manga. eger jimjit turuwelip, bermiseng jawab, qalarmen gorge chuxkenlerge ohxap. 2 bayan eyliginimde sanga peryadimni, koturup muqeddes jaying terepke qollirimni, tingxighaysen yalwurghan awazimni. 3 chuxurup qoymighin meni esla, yamanliq qilghuchilar, reziller qatarigha. dostane sozlisimu ular qoxnilirigha, yamanliq sanar oz oylirida. 4 jazalighaysen ularni, qilmixlirigha qarap, qilghan yamanliqlirini hesablap, qayturup bergeysen emellirige layiq, qollirining qilghanlirini sanap. 5 perwerdigar weyran qilar rezillerni, qayta eslige kelturmes ularni. chunki kozge ilmas ular uning qilghan ixlirini, inawetke almas qollirining ijadini. 6 perwerdigargha hemdusana! qulaq salghach u yalwurghan awazimgha. 7 perwerdigardur qudritim we qalqinim, ixench baghlap uninggha, yardemge erixtim. xadlinar mening konglum xunga, xukur eytarmen nahxam bilen uninggha. 8 kuch-qudritidur perwerdigar oz helqining, nijatliq qorghinidur ozi tallighan padixahning. 9 i perwerdigar, qutquzghaysen oz helqingni, beriketlik qilghaysen ozungge tewe bolghanlarni, padichi bolup baqqaysen menggu ularni.

dawut yazghan kuy
29:1 ey erxte turghuchilar, teriplenglar perwerdigarni, teriplenglar perwerdigarning xan-xeripi we kuch-qudritini! 2 teriplenglar perwerdigarning xohritini, munasip uning namigha, muqeddeslikining heywetliki uchun ibadet qilinglar uninggha! 3 perwerdigarning awazi sular ustide anglinar, xanuxewketlik huda guldurmama yangritar. perwerdigarning awazi ulugh sular ustide guldurler. 4 perwerdigarning awazi qudretliktur, perwerdigarning awazi heywetliktur. 5 perwerdigarning awazi sunduruweter kedir derehlirini, xundaq, perwerdigar pare-pare qiliweter liwan kedirlirini. 6 u mozaydek sekriter liwan taghlirini, yawa buqidek taqlitiweter sirionni. 7 perwerdigarning awazi chaqturar chaqmaqlarni. 8 perwerdigarning awazi titriter chol-jezirini, perwerdigar zilzilige salar kadex chollukini, 9 perwerdigarning awazi heryan tolghitar dub derehlirini, perwerdigarning awazi yalingachlar ormanlarni. "huda ajayip ulughdur!" dep towlixar, perwerdigarning ibadethanisida hemmisi. 10 perwerdigar tehtte olturghandur topan suyi ustide, berheq, perwerdigar padixahtur, tehtte olturar mengguge. 11 perwerdigar oz helqige kuch-qudret berer, oz helqini tinch-amanliq bilen beriketler.

muqeddes ibadethanini hudagha atax murasim kunide dawut yazghan kuy
30:1 ulughlaymen i perwerdigar seni, olum girdabidin tartiwalding meni, qoymiding ustumdin kuluxke duxmenlirimni. 2 i perwerdigar, i hudayim, nale qildim sanga, xipaliq berding manga. 3 i perwerdigar, olukler diyaridin neri qilding jenimni, gorge chuxuxtin saqlap qalding meni. 4 kuylenglar hudani, ey perwerdigarning teqwadarliri, xukur qilinglar yad eytip uning muqeddeslikini. 5 ghezeplenginide otup keter ghezipi deqiqide, emma hemrah bolur xapaiti omurwayetke. yigha-zare dawamlaxsimu kechiche, yetip kelur xad-huramliq tang seherde. 6 hemme ixim jayida chaghda dedimki meghrurlarche, "hergiz tewrenmeymen." 7 i perwerdigar, xapaitingni korsetkiningde, meni taghdek qed koturguzgeniding. emma didaringni qachurghiningda, qaldim alaqzadilikte. 8 i perwerdigar, iltija qildim men sanga, rehim tilep dedimki perwerdigargha: 9 tugise omrum, chuxsem gorge, sanga neme payda? jesitim medhiyilermu seni? jakarlarmu hem wapadarliqingni? 10 i perwerdigar, tingxighin, xepqitingni korsetkin, i perwerdigar, medetkarim bolghin. 11 usul oynaxqa aylandurdung matimimni, salduruwetting ustumdin haza kiyimimni, baghliding xadliq bilen belimni. 12 xunga kuylisun seni wujudum, sukut qilmay! i perwerdigar, i hudayim, taebedke sanga xukur eytay!

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
31:1 i perwerdigar, sendin panah taparmen, hergiz meni xermendilikte qaldurmighaysen, heqqaniyliqingda meni qutquzghaysen. 2 manga qulaq selip, meni tezrek qutquzghaysen, men panahlinidighan qiya tax bolghaysen, qutquzuluxum uchun qorghan bolghaysen. 3 berheq, sen mening qiya texim we qorghinimdursen, oz namingning hormiti uchun meni yetekligeysen. 4 yawlar qoyghan yoxurun tordin qedemlirimni tartqaysen, chunki sen mening panahimdursen. 5 i perwerdigar _ sadaqetlik huda, tapxurdum rohimni qolunggha, ozungdursen bedel toliguchi meni qutquzuxqa. 6 erzimes butlargha choqunidighanlardin yirginimen, ixenchimni perwerdigargha baghlighanmen. 7 ozgermes muhebbitingdin huxal bolup xadlinimen, chunki japa-muxeqqetlirimni kordungsen, jenimning azabini bilip yettingsen. 8 meni taxlap bermiding duxmenning qoligha, orunlaxturup qoydung biheter jaygha. 9 i perwerdigar, qilghaysen manga rehim, chunki men kulpette qaldim. hirelixip ketti derd-elemdin kozlirim, hem ajizlap ketti tenim we jenim. 10 hesret-nadamette uprimaqta hayatim, ghem-qayghu bilen tugimekte yillirim. gunahim tupeyli ketmekte maghdurum, qurumaqta hem yiliklirim. 11 qaldim duxmenlirimning haqaritige, hetta qoxnilirimning iza-ahanitige. boldum men tonuxlirimghimu bir wehime, qachidu ular meni kochida korgende. 12 huddi olgen ademdek untulghanmen, sunghan sapal qacha kebi taxlanghanmen. 13 anglidim nurghunlarning manga qilghan tohmetlirini, wehime orap turar etrapimni. meslihetlixiwatidu ular manga qarxi chiqixni, qilixiwatidu jenimni elixning qestini. 14 biraq men bolsam, i perwerdigar sanga tayinimen, mening hudayim sen _ deymen. 15 mening hayatim qolungdidur sening, changgilidin qutquzghin meni duxmenlirimning, manga ziyankexlik qilghuchilarning. 16 bendengge didaringning jilwisini chuxurgeysen, ozgermes muhebbiting bolghach meni qutquzghaysen. 17 i perwerdigar, meni xermendilikte qoymighaysen, chunki sanga iltija qilghanmen. reziller xermende bolghay, ularning zuwani olukler diyarida tutulghay. 18 chaplixip qalghay yalghanchi lewliri ularning, heqqaniylargha kibir korsitip, mazaq qilghuchilarning. 19 i perwerdigar, ozungdin eyminidighanlargha, neqeder moldur teyyar qilghan iltipatliring mana. ularni ata qilisen seni baxpanah qilghanlargha, jahan-ehli, helqialem aldida. 20 yoxurup u baxpanah qilghanlarni huzurungda, qoghdaysen insanlarning suyiqestliridin. elip ularni panahinggha, saqlaysen tillarning cheqixliridin. 21 hemdusanalar bolsun perwerdigargha, chunki korsetti u manga, ozining karamet mehir-muhebbitini, xeher qorxawda qalghanda. 22 dekke-dukkige chuxup degenidim: "neziringdin mehrum boldum." halbuki sanga nale qilip yighlighinimda, qulaq salding peryadimgha. 23 ey perwerdigarning teqwadarliri, soyunglar uni, perwerdigar qoghdar ozige sadiqlarni, emma qattiq jazalar menmenlik bilen ix qilghuchilarni. 24 ey umidini perwerdigargha qoyghanlar, gheyretlik bolunglar, jasaretke tolsun qelbinglar.

dawut yazghan masqil kuy
32:1 behtliktur, itaetsizliki kechurum qilinghan, gunahlirining hesabiti yepilghan kixi. 2 behtliktur, emdi perwerdigar eskilikini sanimaydighan, konglide hiyle-mikir bolmighan kixi. 3 jim turuwalghinimda boynumgha almay gunahlirimni, churuklixip ketti ustihanlirim, uh tartip kun boyi. 4 chunki keche-kunduz i perwerdigar, qolung meni eghir basti, yiliklirim tomuzdiki issiqta qurup ketkendek qurup ketti. selah 5 emdi aldingda gunahimni etirap qildim, eskilikimni yoxurmidim. men: "perwerdigar, aldingda itaetsizlikimni iqrar qilimen" dedim, sen gunahlirimni kechurup, wijdan azabini mendin elip taxliding. selah 6 xunga dua qilsun sanga, her bir teqwadar purset barida. ulugh sular kelkun bolup taxqanda, xubhisizki u sular yetip baralmas uninggha. 7 sen mening panahgahimdursen, meni kulpettin saqlaysen, nijatliqning xadliq nahxiliri bilen oriwalisen. selah 8 (huda deyduki:) sanga eqil-idrak berip, mangar yolungni korsitimen, koz-qulaq bolup sanga, nesihet berimen. 9 at yaki hichirdek angsiz bolma, boysunmas ular sanga, qamcha we yugen bolmisa. 10 derd-elemler chuxer yamanlarning bexigha, perwerdigarning ozgermes muhebbiti quchaq achar uninggha tayanghanlargha. 11 perwerdigardin hursen bolup xadlininglar, ey heqqaniylar, xadliqtin alqix yangritinglar, ey qelbi pak bolghan hemminglar.

33:1 ey heqqaniylar, kuylenglar perwerdigarni xadliqta, yarixar uni medhiyilex durus yolda mangghanlargha. 2 minnetdarliq bildurunglar lira chelip perwerdigargha, on tarliq chiltar bilen kuy eytinglar atap uninggha. 3 beghixlap eytinglar yengi nahxa uninggha, yangritinglar awazinglarni xadliqta, chekip tarni yetkuzup wayigha. 4 chunki heqiqettur perwerdigarning sozliri, ixenchliktur uning barliq ixliri. 5 u soyer heqqaniyet we adaletni, yer-zemingha tolghandur perwerdigarning ozgermes muhebbiti. 6 yaritilghandur asman perwerdigarning sozi bilen, yultuzlar aghzidiki nepes bilen. 7 chek qoyghandur u dengizdiki sulargha, selip qoyghandur okyanlarni ambarlirigha. 8 eymensun perwerdigardin putkul yer yuzidikiler, qorqsun uningdin dunyadiki barliq insanlar. 9 chunki u eghizini achsila degini berpa qilindi, emr qilsila yoqluqtin barliqqa keldi. 10 yoqqa chiqirar perwerdigar yat ellerning qararini, bikar qiliweter axu helqlerning meqsetlirini. 11 mengguge turidu perwerdigarning qarari, ewladtin ewladqa ixqa axurulidu konglige pukkenliri. 12 perwerdigarni oz hudayimiz dep bilgen israil behtliktur, perwerdigar ozige tewe qilip tallighan helq behtliktur. 13 nezer selip perwerdigar erxtin, korup turar barliq insanlarni. 14 qarap u oz turargahidin, kozitip turar barliq yer yuzidikilerni. 15 u ularning yurikini yaratquchidur, barliq ixlirini dengsep chiqquchidur. 16 padixah ghalib kelmes qoxunining buyukliki bilen, palwan oz-ozini qutquzalmas kuchtunggurluki bilen. 17 bihudiliktur meghlup boluxtin qutulux at bilen, qutquzalmas hechkimni at qara kuchi bilen. 18 berheq, perwerdigarning neziri uningdin eymengenlerde, uning ozgermes muhebbitige umid baghlighanlarda. 19 qutquzux uchun ularni olumdin, saqlap, hayat qaldurux uchun acharchiliqtin. 20 perwerdigarni telmurup kutimiz, udur bizning medetkarimiz, qalqinimiz. 21 xadlinar uningdin qelbimiz, chunki muqeddes namigha ixench baghlighanmiz. 22 i perwerdigar, umidimiz sende, ozgermes muhebbiting yar bolghay bizge.

dawut sarang boluwalghanda abimelek padixah uni qoghliwetken, bu dawutning xu chaghlarni eslep yazghan kuyi
34:1 her daim teripleymen perwerdigarni, chuxurmesmen aghzimdin medhiyilexni. 2 wujudum bilen apirin oquymen perwerdigargha, ajizlar anglap buni chomuler huxalliqqa. 3 bille medhiyileyli perwerdigarning buyuklukini, birlikte ulughlayli uning namini. 4 men perwerdigargha iltija qildim, u manga ijabet berdi, meni hem barliq wehimilirimdin halas qildi. 5 xadliqtin nurlinar uninggha seghinip baqqanlarning chehri, hergizmu yerge qarap qalmas ularning yuzliri. 6 peqir peryad urdum, perwerdigar anglidi nidayimni, qutquzdi barliq kulpetlirimdin meni. 7 her yandin muhapizet qilip perwerdigarning perixtisi, hewptin qutquzar perwerdigardin eyminidighanlarni. 8 hes qilip bilgin perwerdigarning mehribanliqini, neqeder behtini tapar panahlighanlar uni. 9 perwerdigardin eymininglar, ey uning teqwadarliri, uningdin eymengenlerning kem bolmas hech nerisisi. 10 ozuqsiz qelip ach qelixi mumkin kuchluk arslanlar, emma qalmas hech mohtajliqta perwerdigargha telpungenler. 11 kelinglar ey balilirim, qulaq selinglar manga, perwerdigardin eyminixni ogitey silerge. 12 kimdur hayattin zoqlanghuchi, uzaq omur, behtiyarliq istiguchi? 13 undaqta tart tilingni yaman sozlextin, chiqmisun sahta sozler lewliringdin. 14 yamanliqtin bax tartip, yahxiliq qilghin, tinch-amanliq izdep uninggha intilip yurgin. 15 perwerdigar heqqaniylargha koz salar, ularning nidalirini u anglap turar. 16 perwerdigarning yuzi rezillik qilghuchilargha qarxi turar, yer yuzidin ularning namlirini ochuruweter. 17 heqqaniylar nale-peryad koturse, perwerdigar anglar, barliq kulpetliridin ularni qutuldurar. 18 kongli sunuqlargha yeqindur perwerdigar, rohi ezilgenlerni u qutquzar. 19 nurghundur heqqaniy adem duch kelgen qiyinchiliqlar, emma perwerdigar uni hemmisidin halas qilar. 20 aman saqlar u uning barliq ustihanlirini, sundurulmas birermu ustihini. 21 rezillerning qilmixliri ozlirige olum elip keler, heqqaniylardin nepretlinidighanlar jazalinar. 22 perwerdigar oz itaetmenlirining hayatigha bedel toler, uni panahlighanlarning hemmisi jazadin haliy bolar.

dawut yazghan kuy
35:1 i perwerdigar, manga qarxi chiqqanlargha qarxi chiqqaysen, manga qarxi jeng qiliwatqanlar bilen jeng qilghaysen. 2 qalqanliringni alghaysen qolliringgha, yenimgha kelip yardem qilghaysen manga. 3 aypalta we neyzengni qarxi korturgeysen meni qoghlighanlargha. "men nijatkaringdurmen" dep medet bergeysen manga. 4 jenimni almaqchi bolghanlar, xermende bolup, reswachiliqta qalghay, manga qest qiliwatqanlar, arqisigha yandurulup, yerge qarap qalghay. 5 perwerdigarning perixtisi ularni neri heydiwetkey, ular goya xamalda uchqan topandek tozup ketkey. 6 perwerdigarning perixtisi ularni qoghliwetkey, qachqan yolliri qarangghu hem teyilghaq bolghay. 7 sewebsizla qurup ular manga tuzaqni, kolap orini almaq boldi jenimni. 8 tuyuqsiz halaket baxlirigha kelgey, qurghan torigha ozliri yogixip qalghay, ozi kolighan orisigha chuxup, halak bolghay. 9 xunda men xadlinarmen perwerdigardin, huxal bolarmen uning nijatliqidin. 10 wujudum deyduki: "i perwerdigar, kimmu sanga teng keler? bicharilerni kuchluklerning changgilidin qutquzidighan peqet senla, ezilgen we mohtajlarni bulangchilardin saqlaydighan yene senla!" 11 niyiti yaman guwahchilar meydangha chiqar, hewirim yoq ixlar heqqide meni soraq qilar. 12 ular yahxiliqqa manga yamanliq qayturar, ichki dunyayimni hesrette qaldurar. 13 men qayghurup mata kiydim ular kesel bolghanda, roza tutux bilen ozumni towen tuttum huda aldida, lekin jawabsiz qaldi dualirim her waqitta. 14 qayghurup yurdim qerindixim yaki dostum uchun azablanghandek, beximni egip yurdim anisi uchun matem tutqan ademdek. 15 lekin putlixip ketkinimde ular oriwelixti huxalliqida, jem boluxti manga qarxi chiqixqa. men tonumaydighan pes ademlermu qoxulup ulargha, mazaq qilip zerbe berdi tohtimay manga. 16 ular ar-nomussizche meshire qilixti meni, manga hiris qilip ghuchurlatti chixlirini. 17 qachanghiche qarap turisen, i perwerdigar? qutquzghin meni ularning yawuz zerbisidin, eziz jenimni axu xirlarning aghzidin. 18 texekkur eytimen sanga buyuk jamaet ichide, medhiyileymen seni xu nurghun etiqadchilar arisida. 19 ustumdin kulmisun sewebsizla reqiblirim bolghanlar, kozlirini alaytmisun manga sewebsizla och bolghanlar. 20 xubhisizki, elip qoymas inaqliqni ular eghizlirigha, belki tuzer xum pilanlar zemindiki tinch yaxaydighanlargha. 21 naheqtin deyduki ular waqirixip manga: "way-way, oz kozimiz bilen korduq qilmixliringni mana!" 22 i perwerdigar, ozung kordung ularni, sukut qilmighaysen, i igem, mendin yiraqlaxmighaysen. 23 kelgeysen, manga chiqarghaysen adil hokumungni, i hudayim we igem, qollighaysen dewayimni. 24 i perwerdigar hudayim, heqqaniyliqing bilen aqlighaysen meni, ustumdin kuluxke qoymighaysen duxmenlirimni. 25 ular oz-ozlirige "del biz arzu qilghandek boldi!" demigey, "yutiwalduq ahiri biz uni" dep mahtanmighay. 26 kulpitimdin huxal bolghanlar, qaymuqturulup, xermende bolghay. mendin ozlirini ustun tutqanlar, nomus we reswachiliqta qalghay. 27 hux bolidighanlar aqliniximgha, chuqan salsun chomup xadliqqa. her waqitta degey ular, "ulughdur qulining amanliqidin soyungen perwerdigar!" 28 tilim bayan eyler heqqaniyliqingni, kun boyi medhiyilermen seni.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, perwerdigarning bendisi dawut yazghan kuy
36:1 ayan boldi qelbimge bir chuxenche, rezillerning itaetsizliki heqqide, yoqtur, hudadin qorqux ularning neziride. 2 chunki ular ozini xundaq chong tutar, tonumas gunahlirini hetta, nepretlenmes ulardin esla. 3 zeher we hiyle-mikirlik chiqar ularning aghzidin, ular bax tartqandur aqilane hem yahxi ixlardin. 4 hetta yatqandimu oydurup chiqar rezil pilanni, atqandur gunah yoligha ozlirini, hechqachan ret qilmas yamanliqni. 5 i perwerdigar, taqixar muhebbiting erxke, wapadarliqing asman-pelekke. 6 ohxar heqqaniyliqing buyuk taghlargha, hokumliring chongqur dengizlargha. i perwerdigar, perwix qilursen ozung, ikkilisini insan bilen haywanning. 7 i huda, bibahadur ozgermes muhebbiting, panah tapar insanlar, sayisida qanatliring. 8 qanaetliner ular oyungdiki mol nemetlerdin, behrimen qilisen ularni huzur berguchi deryayingdin. 9 chunki hayatliq buliqi ozungdursen, korimiz heqiqetni nurung bilen. 10 ayrilmighay mehir-muhebbiting seni tonughanlardin, adaliting qelbi paklardin. 11 dessmisun meni tekebburlarning puti, qoghlimisun rezillerning qoli. 12 mana ghulap chuxti yamanliq qilghuchilar, yiqitiwetildi, emdi turalmas ular.

dawut yazghan kuy
37:1 konglung biseremjan bolmisun rezillerdin, yamanlargha aghritma yurikingni hesettin. 2 chunki ular tezla quruydu choplerdek, birdemdila tozuydu mamkaptek. 3 perwerdigargha ixinip, yahxiliq qilghin, zeminda makanlixip, tinch-amanliqtin behrilengin. 4 qelbimning xadliqi dep bilginingde perwerdigarni, wujudqa chiqirar u qelbingdiki arzularni. 5 amanet qil hayat yolungni perwerdigargha, ixen uninggha, u yetekchi bolar sanga. 6 u yorutidu heqqaniyliqingni tang seherdek, chaqnitidu adalitingni chuxtiki quyaxtek. 7 perwerdigarning aldida sukut qilghin, uni sewrchanliq bilen kutkin. konglung biseremjan bolmisun ronaq tapqan ademlerdin, haram pilanlirini emelge axurghan axu kixilerdin. 8 achchiqingdin yan, basqin ghezipingni, biseremjan bolma, biseremjanliq elip keler peqet yamanliqni. 9 zemindin qoghlap chiqirilidu rezillik qilghuchilar, emma zemingha ige bolidu umidini perwerdigargha baghlighanlar. 10 pat yeqinda tugeydu rezillerning kuni, ghayib bolar makanliridin, izdepmu tapalmaysen ularni. 11 lekin kemterlik bilen hudagha tayinidighanlar, zemingha ige bolup, mol berikettin huzurlinar. 12 heqqaniy ademge reziller qest qilidu, uninggha och bolup, chixlirini ghuchurlitidu. 13 igimiz rezillerge meshirilik kulidu, chunki u ularning jazalinidighanliqini bilidu. 14 reziller ghilipidin sughurup elip qilichini, tartti oqyasining kirichini, yiqitix uchun bichare we mohtajlarni, qirix uchun durus yolda mangghanlarni. 15 oz yureklirige sanjilidu qilichliri, sunduruliwetidu yaliri. 16 qolidiki az dunyamu heqqaniy ademning, ewzeldur bayliqliridin nurghun rezillerning. 17 sundurulidu rezillerning bilekliri, perwerdigar yolep turidu heqqaniylarni. 18 kongul bolidu perwerdigar pak insanning hayatigha, berilgen zemin mengguge qalidu ulargha. 19 yerge qarap qalmaydu ular eghir kunlerde, toq yuridu qehetchilikte. 20 biraq reziller halak bolidu, perwerdigarning duxmenliri yawa gullerdek tozuydu, ular is-tutektek ghayib bolup tugeydu. 21 reziller qerz elip qayturmaydu, emma heqqaniylar xepqetlik bolup, sahawet qilidu. 22 perwerdigar beriket bergenler zemingha ige bolidu, uning lenitige uchrighanlar zemindin qoghlap chiqirilidu. 23 hursen bolsa bir ademning yolidin perwerdigar, u uning qedemlirini mezmut qilar. 24 perwerdigar uni yolep turidu, putlixip ketsimu u yiqilmaydu. 25 yax idim men qeridim emdi, kormidim hech hudaning heqqaniy ademni taxliwetkenlikini, uning perzentlirining nan tiligenlikini. 26 u adem hemixe xepqetlik bolup, otne beridu, perzentlirimu beriket elip kelidu. 27 yahxiliq qilghin, yamanliqni taxla, menggu makanlixisen huda wede qilghan zeminda. 28 chunki perwerdigar soyidu adaletni, taxlimaydu ozining teqwadar helqini, taebed qoghdap saqlaydu ularni, biraq qurutidu rezillerning neslini. 29 heqqaniylar zemingha ige bolidu, uningda mengguge makan tutup yaxaydu. 30 heqqaniy ademning aghzidin danaliq chiqidu, u haman adil sozleydu. 31 qelbide hudaning telimliri orun alidu, xunga u qedemliride hatalixip ketmeydu. 32 reziller heqqaniy ademni paylap turidu, uni olturuxning peytini izdep yuridu. 33 perwerdigar uni rezillerning qoligha qaldurmaydu, hem uninggha qarxi hokummu chiqarghuzmaydu. 34 telmurup kut perwerdigarni, ching tutqin uning yolini. ige qilidu zemingha yukseldurup seni, korisen rezillerning zemindin qoghlap chiqirilixini. 35 korgenmen rezil, zorawan ademning ronaq tapqinini, yahxi yiltiz tartqan, buk-baraqsan derehtek bolghinini. 36 emma u otup ketti, yoq boldi qara, uni izdisemmu tapalmaymen mana. 37 pak ademlerge baq, kozet duruslarni, berheq, tinchliqperwerlerning bolidu istiqbali. 38 biraq itaetsizler putunley qirilidu, rezillerning nesli qurup ketidu. 39 heqqaniylarning nijatliqi perwerdigardindur, eghir kunlerde u ularning baxpanahidur. 40 perwerdigar ulargha yardem qilip, nijatliq beridu, ularni rezillerdin qutuldurup, aman saqlaydu, chunki ular uningdin panah tapidu.

hatirlex uchun dawut yazghan kuy
38:1 i perwerdigar, eyiblimigin meni qehring bilen, chiwiqlimighin hem gheziping bilen. 2 tenimge texip kirdi atqan oqliring, qolung bilen meni qattiq basting. 3 tenimning hech saqliqi yoqtur sening ghezipingdin, her bir ustihinim qaqxap aghriydu gunahlirimdin. 4 gunahlirimning kelkunige gherq boldum, ularning eghirliqidin yerge patqudek boldum. 5 ehmeq, nadanliqim tupeyli, jarahetlirim yiringlap, sesip ketti. 6 kettim mukchiyip, bellirim pukulup, kun boyi yurimen qayghugha petip. 7 aghrimaqta koyup putun bedinim, tenimde hech qalmidi saq yerim. 8 jenim halsirap tumxuqumgha kelip qaldi, qelbimdiki hesret nale qildurdi meni. 9 i perwerdigar, ayandur sanga barliq arzulirim, sendin yoxurun emestur uh tartixlirim. 10 yurikim jighildap, kettim halimdin, hetta qachti nurlirimu kozlirimdin. 11 manga kelgen zehmetler tupeyli, yaru-buraderlirim ozlirini chetke elixti, tughqanlirimmu mendin yiraq qechixti. 12 tuzaq quridu jenimgha qest qilmaqchi bolghanlar, zehirini chachidu manga ziyan istigenler, kun boyi hiyle-mikir tuzidu ular. 13 emma men anglimaymen gas ademdek, hech gep qilmaymen gacha kixidek. 14 xundaq, men goya quliqi pang ademdekturmen, aghzidin reddiyimu chiqmaydighan kixidekturmen. 15 i perwerdigar, men sanga umidimni baghlidim, sen jawab berisen ulargha, i igem hudayim. 16 tileymenki, ustumdin kulmisun esla, teyilghinimda hakawurluq qilghanlar. 17 chunki men yiqilay dep qaldim, azabim hemrahimdur her daim. 18 oz gunahimni iqrar qilimen, gunahlirim tupeyli endixige qalimen. 19 duxmenlirim saghlam we kuchluktur, manga sewebsiz och bolghanlar koptur. 20 yamanliq qayturghanlar yahxiliqqa, toghra yolda mangghanliqimdin qarxi chiqidu manga. 21 i perwerdigar, meni taxliwetmigin, i hudayim, mendin yiraqlaxmighin. 22 i igem, nijatkarim, qilghin manga tezdin yardem!

neghmichiler bexi yedutungha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
39:1 oz ozumge dedimki: gunah qilmasliq uchun tartay tilimni, reziller aldimda turghinida tikip qoyay eghizimni. 2 kerek bolsimu gerche sozlixim, zuwan surmidim, sukut qildim, exiwerdi barghanseri dil azabim. 3 orteldi zerdab bolup yurikim, yandi ot bolup oylighanseri ichim. ihtiyarsiz tilim sozge kelip, ahiri dedim: 4 "i perwerdigar, chuxiney hayatimning qisqiliqini, kunlirimning qanchilik qalghanliqini. uqup qalay omrumning otkunchilikini." 5 wehalenki qilghansen kunlirimni nechche gherichla, hechneme emestur omur yexim neziringde, xubhisizki, birla tiniqtur barliq insan omri peqetla. selah 6 bir sayidur halas, ademlerning yurux-turuxliri, bihudidur aldirap-tenexliri. yighar bayliq lekin bilmes ular, xu bayliqqa kim igidarchiliq qilar. 7 i perwerdigar, nemini telmurup kutey emdi? mening umidim sendila qaldi. 8 barliq gunahlirimdin qutquzghin, hamaqetlerning meshirisige meni qaldurmighin. 9 sukut qilip achmaymen aghzimni, chunki adil jazaliding ozung meni. 10 tohtatqaysen meni chiwiqlixingdin, ezilip kettim qolungning zerbisidin. 11 sen tenbihlep terbiyiligende gunahliri uchun insanni, kuye chuxkendek yoq qilisen uning qedirligenlirini. bir tiniqtur halas her bir insan omri. selah 12 i perwerdigar, dualirimni tingxighaysen, nale-peryadlirimgha qulaq salghaysen. koz yaxlirimgha sukut qilmighaysen, chunki aldingda bir musapirmen, barliq ata-bowilirimdek yaqa yurtluqmen. 13 ghezipingni koturuwetkeysen mendin, yayrar konglum andin, olup yoq bolmastin burun bu alemdin.

40:1 sewr-taqet bilen kuttum perwerdigarni, qulaq selip anglidi u peryadimni. 2 tartiwaldi u meni halaket hangidin, chiqirwaldi chongqur patqaqtin. qoram tax ustige turghuzdi putlirimni, hem mustehkem qildi qedemlirimni. 3 huda ata qildi manga yengi bir kuyni, hudayimizni medhiyileydighan munajatni. nurghun ademler buni korup, heyran qalidu, hemde perwerdigargha ixench baghlaydu. 4 behtliktur, perwerdigargha ixench qilghanlar, tekebburlar bilen yalghanchilardin umid kutmigenler. 5 i igem perwerdigar, xunche koptur mojiziliring, biz uchun qilghan ajayibatliring hem pilanliring. sansizdur ger bayan qilay desem axu ixliring, esla yoqtur sening tengdixing. 6 hahixing emestur ne qurbanliq, ne axliq hediyisi, teliping emestur ne koydurme, ne gunah qurbanliqi, qulaqlirimni achting anglaxqa buni. 7 xunga dedimki: "men keldim mana, putulgendur men toghruluq muqeddes oram yazmilarda. 8 i hudayim, iradengni ixqa axurux huxalliqimdur, telimliring qelbimge putukluktur." 9 buyuk jamaet arisida, jakarlidim heqqaniyliqingni. yumiwalmaymen hergiz aghzimni, i perwerdigar bilisen buni. 10 yoxurup yurmidim qelbimde heqqaniyliqingni, bayan eyleymen wapadarliqing hem nijatliqingni. pinhan tutmidim buyuk jamaettin, ozgermes muhebbiting hem heqiqitingni. 11 i perwerdigar, mendin xepqitingni ayimighin, saqlighay meni hemixe ozgermes muhebbiting hem heqiqiting. 12 chunki chirmiwaldi heddi-hesabsiz kulpetler meni, besiwaldi gunahlirim, kozlirim korelmes boldi emdi. koptur gunahlirim beximdiki chechimdin, ketti jasaritim mendin. 13 i perwerdigar, iltipat qilip meni qutquzghin, i perwerdigar manga tezrek yardem bergin! 14 jenimni almaqchi bolghanlar, xermende bolup, yerge qarap qalsun, jebir-japayimdin hux bolghanlar, arqisigha yandurulup, reswachiliqta qalsun. 15 "hi, hi" dep meni meshire qilghanlar, xermendilikidin alaqzade bolsun. 16 hemme sanga telpunguchiler, sendin huxal bolup xadlansun. nijatliqingni soygenler, hemixe "perwerdigar ulughdur!" desun. 17 bir mohtajmen, bicharimen menki, biraq yad etidu igem meni. mening yardemchim, qutuldurghuchimsen, i hudayim, hayal bolmighaysen!

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
41:1 behtliktur gherib-bicharilerdin hewer alghuchi, qutquzar perwerdigar, bexigha kun chuxkende uni. 2 perwerdigar uni qoghdap, hayatini saqlaydu, huda ata qilghan zeminda u behtiyar yaxaydu, uni reqiblirining meylige qoyup bermeydu. 3 saqsiz bolup, orun tutup yetip qalghinida, i perwerdigar, yar-yolek bolisen uninggha, xipaliq berisen kesel chaghlirida. 4 qildimki iltija: _ i perwerdigar, xepqet qil manga, saqaytqin meni, gunah qilip qarxi chiqtim sanga. 5 duxmenlirim rehimsizlerche mening ustumdin derki: "qachanmu u olup, ocher nami?" 6 kelip yenimgha ulardin birersi, eytar manga semimiyetsiz sozlerni. mening ustumdin konglide toplap gheywetni, taritidu yenimdin chiqip taxqirigha ularni. 7 manga ochlerning hemmisi mening ustumdin pichirlixar, manga ziyankexlik qilixning qestide mundaq deyixer: 8 "uninggha yaman kesel chaplixiptu, emdi yatqan ornidin menggu turalmaydu!" 9 hetta ozum ixengen qedinas dostummu, setiwetti meni, ax-tuzumni yep turupmu. 10 i perwerdigar, manga xepqet qilghaysen, ornumdin meni turghuzghaysen, xunda hesab alay ulardin men. 11 yol qoymiding ghelibe qilixigha duxmenlirimning ustumdin, xuningdin bildim hux ikenlikingni mendin. 12 diyanetlik bolghinim uchun meni yoleysen, huzurungda mengguge turghuzisen. 13 ezeldin ta ebedke medhiyiler bolghay perwerdigargha , israil etiqad qilip kelgen hudagha! amin, amin!

neghmichiler beixigha tapxurulup eytilsun dep, korahning ewladliri yazghan masqil
42:1 changqighan keyik texna bolghandek eqinlargha, texnadurmen sanga, i huda. 2 intizardurmen perwerdigargha, birdinbir heqiqiy hudagha, qachanmu korermen uning chehrini, kirip huzurigha? 3 keche-kunduz koz yaxlirim men uchun bolghandur ghiza, "qeni hudaying?" deyixer reqiblirim daim manga. 4 konglum buzulidu munularni esliginimde: jamaet bilen barattim men heyt otkuzuxke, kixiler topini baxlayttim hudaning oyige. xukur-sana eytattuq, towlixip xadliqta xu demde. 5 ey konglum, nemixqa chuxkunsen xunche? nemixqa aram tapmaysen ichimde? umid kut hudadin konglum, medhiyileymen uni yenila, hudayim hux chiray ata qilghuchidur manga. 6 i hudayim, ghem basti konglumni, xunga esleymen seni. iordaniye zeminida, hermon we mizar taghlirida. 7 guldurlep eqip chuxken xaqiratmiliringdek, tohtimay kelmekte beximgha kulpetliring, besip otmekte mana ustumdin dolqunliring, orkexliring. 8 kunduzi korsiter perwerdigar ozgermes muhebbitini, kechisi u manga ata qilar eytidighan nahxamni, hayatimning igisi hudagha beghixlighan munajatlirimni. 9 hudagha _ panahlinidighan qiya teximgha eytarmen: nechun meni untup qalding? nechun matem tutup yurermen, zulumi astida duxmenlirimning? 10 otti songektin reqiblirimning tapa-teniliri, hemixe manga "qeni hudaying?" deyixliri. 11 ey konglum, nemixqa chuxkunsen xunche? nemixqa aram tapmaysen ichimde? umid kut hudadin konglum, medhiyileymen uni yenila, hudayim hux chiray ata qilghuchidur manga.

43:1 i huda, aqlighin meni, qollighin heqqaniyetsiz helqqe qarxi dewayimni, qutuldurghin hiyliger, adaletsizlerdin meni. 2 huda sen baxpanahimdursen, nemixqa meni terk etisen? nechun matem tutup yurermen, zulumi astida duxmenlirimning? 3 ewetkin nurungni, heqiqitingni, yeteklisun, elip barsun ular meni, muqeddes teghinggha, makan qilghan chediringgha. 4 xunda bararmen hudaning qurbanliq supisi aldigha, buyuk xadliqim bolghan hudaning huzurigha. chelip lira eytimen hemdusana sanga, mening hudayim, i huda. 5 ey konglum, nemixqa chuxkunsen xunche? nemixqa aram tapmaysen ichimde? umid kut hudadin konglum, medhiyileymen uni yenila, hudayim hux chiray ata qilghuchidur manga.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, korahning ewladliri yazghan masqil
44:1 i huda, qedimki zamanda, ix-izliringni ejdadlirimiz arisida, ata-bowilirimiz eytip bergen bizge, anglighan biz oz quliqimizda. 2 oz qolung bilen zeminidin qoghliwetting yat helqlerni, axu zemingha olturaqlaxturdung ata-bowilirimizni. qattiq azablap yatlarni, ronaq tapquzdung ejdadlirimizni. 3 alghan emes ular zeminini oz xemxiri bilen, ghelibige erixkini yoq oz biliki bilen, belki ularning ghalib kelixi sendin, ong qolung, biliking we chehring nuridin, berheq, soyundung sen ulardin. 4 i huda, mening padixahimsen, yaqup neslige ghelibe nesip qilghuchisen. 5 biz sen arqiliq heydiwetimiz reqiblirimizni, naming bilen cheyliwetimiz bizge qarxi chiqquchilarni. 6 ixench qilmasmen oz oqyayimgha, xemxirim erixturelmes meni ghelibige. 7 ghelibe qilghuzdung reqiblirimiz ustidin bizni, xermende qilding bizdin nepretlengenlerni. 8 kun boyi pehirlinip teripleymiz hudani, i huda, taebedke medhiyileymiz namingni. selah 9 biraq hazir sen taxliwetip bizni qaldurdung ahanetke, chiqmassen qoxunlirimiz bilen bille jengge. 10 chekindurdung bizni reqiblirimiz aldida, bizdin nepretlengenler bulidi bizni xu halda. 11 bizni ulargha qoy kebi soyuxqa berding, yat eller arisigha chechiwetting. 12 qul qilip oz helqingni erzangha setiwetting, bizni setixtin hem hech payda kormiding. 13 qaldurup bizni qoxna ellerning haqaritige, etrapimizdikilerning nepriti we meshirisige. 14 yat eller arisida mazaqqa qaldurdung bizni, ular meshirilik kulixer chayqixip baxlirini. 15-16 til-ahanet anglighanliqimdin, reqib, och alghuchilarni uchratqanliqimdin, nomusqa qeliwatqinim kun boyi koz aldimdidur, xermendilik meni besiwalghandur. 17 bularning hemmisi beximizgha chuxti, gerche biz seni untimighan bolsaqmu, yaki ehdengge hilapliq qilmisaqmu. 18 konglimiz qaytmidi sendin, qedemlirimizmu chetnimidi yolungdin. 19 biraq sen meghlubiyet bilen ezip bizni, yardemsiz qaldurdung harabide helqingni, oriding qarangghuluq bilen hemmimizni. 20 eger biz hudayimizning namini untughan bolsaq, yat ilahqa qol koturup dua qilghan bolsaq, 21 huda bayqimay qalarmu buni? xubhisizki, u biler insan qelbidiki sirlarni. 22 sen tupeyli kun boyi qirilmaqtimiz, soyulidighan qoydek hesablanmaqtimiz. 23 oyghanghin, i perwerdigar! uhlap yatisen nemixqa? yenimizgha kelgin, taxliwetmigin bizni mengguge! 24 nemixqa yoxurisen ozungni? nemixqa untuysen kulpet we ezilixilirimizni? 25 basturulduq tupraq ustige, tenimiz bulandi chang-tupraqqa. 26 kelgin, bizge yardem qilghin, ozgermes muhebbet bolghach sende bizni azad qilghin.

neghmichiler bexigha tapxurulup "niluperler" degen ahangda eytilsun dep, korahning ewladliri yazghan muhebbet masqil
45:1 urghutmaqta guzel bir ix qelbimni, oqumaqtimen padixahqa atap xeirimni. tilim goya mahir bir yazghuchining qelimi. 2 eng kelixkinisen insanlar arisida, lewliring tolghandur xepqetlik sozlerge, mengguluk beht ata qilghandur huda sanga. 3 i bahadir padixah, asqin yeninggha qilichingni, ayan qilghin xanuxewkiting we heywitingni. 4 at ustide hexemet bilen zeperge atlanghin, heqiqet, kemterlik we adaletni yaqlighin, ong qolung bilen ghayet zor ixlarni korsetkin. 5 i padixah, otkurdur oqliring, sanjilar yurikige reqibliringning, helqler yiqilar astigha ayaghliringning. 6 i huda, sening tehting mengguluktur, seltenet hasang adalet hasisidur. 7 naheqliqtin nepretlinisen, soyisen heqqaniyetni, xunga perwerdigar _ sening hudaying sanga yaghdurdi xadliqni, hemrahliringdin kore ziyade xadlandurdi seni. 8 hidi keler kiyimliringdin murmekkining, xundaqla muetter we darchinning. yeqimliq yangrap hursen qilar seni, pil chixida bezelgen saraylardiki tarliq sazlar sadasi. 9 xah qizliri bardur izzetlikliringning arisida, ofir altunida bezelgen mehbubing turar ong qol teripingde. 10 tingxa ey qiz, sep sal, sozumge qulaq salghin, oz helqing we atangning oyini untup qalghin. 11 padixah guzellikingge meptun bolur, itaet qil uninggha, chunki u sening hojayiningdur. 12 elip keler tir helqi sanga hediyiler, ister iltipat sendin u puldarlar. 13 neqeder jilwe qilar melike hujrida, kextilengendur kiyimliri zer altunda. 14 padixah aldigha kelturilidu u kextilik kiyimliride, aldinggha elip kelinidu kenizeklirimu uning bilen bille. 15 baxlap kelinidu hemmeylen huxal-huramliq ichide, kirixidu ular padixah sariyining ichige. 16 oghulliring basidu padixahliq ornini ata-bowiliringning, sen qilisen ularni xahzadiliri putkul jahanning. 17 este tutquzimen namingni ewladtin ewladqiche, xunga mahtixar seni helqler ebedilebedke.

neghmichiler bexigha tapxurulup, "alamot" ahangida eytilsun dep, korahning ewladliri yazghan kuy
46:1 huda bizning baxpanahimiz we kuch-qudritimizdur, kulpette qalghinimizda her qachan yardemchimizdur. 2 qorqmaymiz biz xunga, yer-zemin astin-ustin bolup ketsimu, taghlar dengizlarning teglirige ghulap chuxsimu, 3 dengiz dolqunliri xawqunlinip qaynap taxsimu, taghlar qaynam-taxqinlardin silkinip ketsimu. selah 4 bardur bir derya, uning eqinliri xadliq elip keler hudaning xehirige, buyuk hudaning muqeddes makanigha. 5 huda xu xeherde bolghach tewrenmes u makan esla, keler huda yardemge tang etixi bilenla. 6 dunyani bexigha kiyip ghowgha koturdi helqler, ghulap chuxti padixahliqlar. koturulgende hudaning awazi, erip keter yer yuzi. 7 qudret igisi perwerdigar biz bilen billidur, yaqup etiqad qilghan huda istihkamimizdur. selah 8 kelip korunglar perwerdigarning karametlirini, yer yuzide qandaq weyranchiliq elip barghanliqini. 9 udur tohtatghuchi putkul dunyadiki uruxlarni, sundurghuchi oqyalarni, oxtughuchi neyzilerni, otta koydurguchi jeng harwilirini. 10 deyduki u: "tohtitix uruxliringlarni, bilip qoyunglar mening huda ikenlikimni. barliq el-milletler arisida ulughlinimen, putkul yer yuzide ulughlinimen." 11 qudret igisi perwerdigar biz bilen billidur, yaqup etiqad qilghan huda istihkamimizdur. selah

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, korahning ewladliri yazghan kuy
47:1 ey barliq helqler, chawak chelinglar, hudagha hux alqixlarni yangritinglar! 2 buyuk perwerdigar heywetliktur, u putkul jahangha hokumdar ulugh padixahtur. 3 bax egduridu u helqlerni bizge, el-milletlerni ayighimiz astigha. 4 u biz uchun nesiwe qilip tallidi zeminni, ozi soygen yaqupning pehri bolghan yerni. selah 5 hokum suruxke tehtke chiqti huda xadliq chuqanliri ara, oz ornigha chiqti perwerdigar burgha awazi ichre. 6 kuylenglar hudani, yangritinglar neghme-nawa! kuylenglar u padixahimizni, yangritinglar neghme-nawa! 7 chunki putkul jahanning padixahidur huda. kuylenglar uni ghezel eytix bilen birle. 8 hokum surmekte huda el-milletler ustide, olturmaqta u oz muqeddes tehtide. 9 yighilixip hokumdarliri jahandiki helqlerning, qoxulidu helqige ibrahim etiqad qilghan hudaning, berheq, tewedur hudagha padixahliri yer-jahanning, hemmidin aliydur huda!

korahning ewladliri yazghan kuy
48:1 ulughdur perwerdigar! u layiqtur kopligen medhiyilinixke, uning muqeddes teghida, hudayimizning xehiride. 2 sion teghi korkem turghandur, u putkul jahanning xadliqidur. safon teghining choqqiliridek heywetliktur, ulugh padixahning xehirididur. 3 huda u xeherning qeleliride turidu, ozining istihkam ikenlikini korsitidu. 4 mana, padixahlar qoxunlirini bir yerge yighixti, bille algha qarap urux qilixqa mengixti. 5 lekin ular bu xeherni korupla alaqzade boluxti, wehimige chuxup xuan beder qechixti. 6 u yerde ularni titrek basti, ular tolghaq yigen ayal kebi qiynaldi. 7 huda sen xerq xamili bilen, "tarxixning kemiliri"ni qilding weyran. 8 korginimiz boldi huddi anglighinimizdekla, qudret igisi perwerdigarning xehiride, yeni hudayimizning xehiride. huda mustehkem qilar bu xeherni mengguge. selah 9 i huda, muqeddes ibadethanangda, chongqur oylanduq ozgermes muhebbiting heqqide. 10 i huda, sanga beghixlanghan medhiyiler huddi namingdekla, yetip barghandur yer yuzining bulung-puchqaqlirighiche. tolghandur ong qolung adaletke. 11 heqqaniy hokumliringdin sening, hux bolsun sion teghi, xadlansun yehudiye xeherliri. 12 ey hudaning helqliri, ziyaret qilinglar sionni, aylinip korunglar uni, sanap chiqinglar munarlirini, 13 kozitip chiqinglar sepil-istihkamlirini, kozdin kechurunglar uning qelelirini, bayan qilix uchun keyinki ewladlargha uni. 14 berheq, bu huda bizning hudayimizdur mengguge, yetekler u bizni ebedilebedke.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, korahning ewladliri yazghan kuy
49:1 ey barliq helqler, yahxi anglanglar, putkul yer yuzidikiler, qulaq selinglar. 2 addiy puqra yaki esilzade bolsun, bay hem kembeghel hemmisi qulaq salsun. 3 chiqar aghzimdin dana durdaniler, ular qelbimdiki chongqur oylarni chuxendurer. 4 diqqet bilen anglaymen hekmetni, lira chelip xerhlermen uning sirliq menilirini. 5 men nemixqimu qorqup yurey eghir kunlerde, reqiblirimning yawuzluqliri etrapimni qaplighanda? 6 ular mal-muluklirige ixiner, nurghun bayliqliri bilen mahtinar. 7-9 lekin hechkim olumdin qutulduralmas qerindixini, uning menggu yaxap, kormesliki uchun gor azabini. hechkim qerindixining jeni uchun hudagha toliyelmes bedelni. mumkin emestur ademning qerindixi uchun bedel tolixi, xunche qimmettur insan jenining bahasi. 10 bilimiz danixmenningmu olidighanliqini, ehmeq we hamaqetlerning ohxaxla jenidin ayrilidighanliqini, ular haman qaldurup keter baxqilargha mal-dunyalirini. 11 ger nam qilip bersimu oz namlirini yerlirige, ularning qebriliri oyi bolup qalar mengguge, turalghu jayidur xu qebriler neslidin-neslige. 12 bayliqi bolsimu menggu yaxawermes insan, haywan kebi olup tugeydu haman. 13 mana bu aqiwitidur ehmeqlerche oz-ozige ixengenlerning, ulargha egixip sozlirige qayil bolghanlarning. selah 14 olum ularning padichisi bolar, ular qoylar kebi olukler diyarigha heydiler, xu haman qarangghu gorge yol alar, jesetliri olukler diyarida chirip keter, hexemetlik oyliridin ular yiraqta qalar. 15 wehalenki, huda meni oz yenigha tatar, bedel tolep jenimni olukler diyarining kuchidin qutquzar. selah 16 biseremjan bolma, birersi beyip ketkende, ailisining mal-mulki kopeygende, 17 chunki u olgende hech nersisini elip ketmeydu, mal-mulki uning keynidin barmaydu. 18 hayat cheghida u ozini behtlik hesablighan bolsimu, ronaq tapqinida kixiler uni mahtisimu, 19 u yenila ata-bowilirining yenigha ketidu, ular menggu yoruqluqni korelmeydu. 20 chuxenmes bayliqi bar insan xuni, haywan kebi haman olup tugeydighanliqini.

asaf yazghan kuy
50:1 qadir huda _ perwerdigar hitab qilip, chaqirdi hemmini, mexriqtin meghribqiche bolghan yer yuzidikilerni. 2 hudaning parlaq nuri julalidi siondin, guzellikning kamaliti bolghan makandin. 3 sukut qilmas hudayimiz, u kelmekte, uning aldida dehxetlik ot yalmap turmaqta, etrapida bolsa kuchluk boran-chapqun huwlimaqta. 4 u chaqirip asman bilen zeminni guwahliqqa, deyduki tartix uchun oz helqini soraqqa: 5 "huzurumgha yighip kelinglar sadiq helqimni, men bilen qurbanliq arqiliq ehde tuzgenlerni." 6 korsiter erx hudaning heqqaniyliqini, berheq, huda sotchidur ozi. selah (huda deyduki:) 7 _ ey helqim, angla, men sozleymen, ey israil, sanga qarxi xikayet qilimen, men hudadurmen, sening hudayingdurmen. 8 eyiblimeymen seni qurbanliqliring uchun, dawamliq manga atighan koydurme qubanliqliring uchun. 9 wehalenki, lazim emestur manga eghilingdiki buqang, yaki qotiningdiki ochkiliring. 10 chunki meningkidur ormanlardiki barliq haywanlar, minglighan sehralardiki mal-waranlar. 11 bilimen her bir ucharqanatni taghlardiki, meningkidur jimiki janiwarlar daladiki. 12 sorimasmen sendin qorsiqim achidighan bolsimu, chunki tewedur manga bu dunya we uninggha tolghanlirimu. 13 ejiba, buqining goxini yeymenmu? ochkiler qenini ichimenmu? 14 qurbanliq supitide xukurlerni atighin manga, wapa qil bergen wedengge manga _ buyuk hudagha. 15 chaqir meni her waqit kun chuxkende bexinggha, qutquzimen seni, xan-xohret kelturisen manga. 16 emma huda deyduki rezillerge: _ neme heqqing bar bayan qilixqa permanlirimni? neme heqqing bar tilgha elixqa ehdemni? 17 och koridighan tursang telimlirimni, ret qilidighan tursang sozlirimni. 18 oghrini korseng, dostlixisen uning bilen, arilixisen hem zinahorlar bilen. 19 tartmaysen pasiq gepler qilixtin tilingni, tiling toqup chiqidu yalghanchiliqlarni. 20 olturuwelip qerindixingni qarilaysen, bir qorsaq tughqininggha tohmet chaplaysen. 21 men sukut qildim qilghiningda bu ixlarni, xunga ozungge ohxax dep oyliding meni. biraq men choqum eyibleymen seni, aldinggha qoyimen qilmixliringni. 22 ey hudani untughanlar, emdi yahxi oylanglar buni, bolmisa bitchit qiliwetimen hemminglarni, u chaghda hechkim qutquzalmas silerni. 23 meni ulughlighanlardur manga qurbanliq supitide xukur qilghanlar, ular xundaq qilip ozlirige nijatliqimni korsitixke yol hazirlar.

neghmichiler bexigha tapxurulup, tarliq saz tengkixide eytilsun dep, dawut yazghan kuy
51:1 i huda, dad-peryadimgha qulaq salghaysen, mening duayimni qobul qilghaysen. 2 chuxkunlexkende qelbim, qilarmen iltija zeminning u chetidin sanga, yetekligeysen meni, egizdiki panahlinidighan qiya taxqa. 3 xubhisizki, sen mening baxpanahim, duxminimdin qoghdaydighan mustehkem sepilim. 4 chediringni taebedke makan qilarmen, qanatliring sayisida panah taparmen. selah 5 i huda, angliding sen qesemlirimni, berding manga, namingdin eymengenlerge atighan behtni. 6 uzartisen padixahning omrini, ewladtin ewladqa dawam qilip tehtini. 7 i huda, menggu hokum surer u aldingda sening, qoghdighay uni mehir-muhebbiting we sadaqiting. 8 menggu qilay neghme-nawa sening naminggha, bergen qesemlirimni kunde etey ada.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, hatirilex yuzisidin dawut yazghan kuy
70:1 i hudayim, meni qutquzghin, i perwerdigar, manga tezrek yardem bergin! 2 jenimni almaqchi bolghanlar, xermende bolup, yerge qarap qalsun. jebir-japayimdin hux bolghanlar, arqisigha yandurulup, reswachiliqta qalsun. 3 "hi, hi" dep meni meshire qilghanlar, xermendilikidin keynige qaytsun. 4 hemme sanga telpunguchiler, sendin huxal bolup xadlansun. nijatliqingni soygenler, hemixe "huda ulughdur!" desun. 5 menki bir mohtajmen, bicharimen, i huda, yenimgha tez kelgeysen! sen mening yardemchim, qutuldurghuchimsen, i perwerdigar, hayal bolmighaysen!

93:1 perwerdigar hokumrandur, heywet uning yepinchisi. qudret perwerdigarning kemiridur, jahan mezmut qilinghan, u tewrenmes qetiy. 2 ezeldinla mustehkemdur tehting, ebediy mewjuttursen ozung. 3 i perwerdigar, dengiz suliri xarqirimaqta, dengiz suliri xawqun koturmekte, dengiz dolqunliri guldurlimekte. 4 buyuktiki perwerdigar heywetliktur, ulugh sularning guldurlexliridin, dengiz dolqunlirining heywetlik uruluxliridin. 5 i perwerdigar, perzliring tamamen ozgermestur, muqeddeslik oyungge menggu zinnettur.

xukur eytix kuyi
100:1 ey putkul jahandiki insanlar, perwerdigargha yangritinglar alqixlar! 2 huxalliq bilen ibadet qilinglar uninggha, xadliq nahxisi eytip kelinglar uning aldigha. 3 bilinglarki, perwerdigar _ heq hudadur, u bizni yaratti, biz uningkidurmiz. biz uning helqi, oz yayliqining qoyliridurmiz. 4 kiringlar uning derwaziliridin xukurler eytip, merhemet qilinglar hoylilirigha medhiyiler oqup, teriplenglar namini minnetdarliq bildurup. 5 chunki xapaetliktur perwerdigar, mengguluktur uning mehir-muhebbiti, ewladtin ewladqa dawamlixar sadaqiti.

117:1 medhiyilenglar barche milletler perwerdigarni, ulughlanglar putkul helqler uni! 2 buyuktur uning bizge bolghan mehir-muhebbiti, taebedkidur perwerdigarning wapadarliqi, perwerdigargha hemdusana oquyli!

yuqirigha chiqix kuyi
121:1 kozlirimni tikimen taghlargha, qeyerdin kelur yardem manga? 2 peqet perwerdigardin yardem kelur, u asman we zeminni yaratquchidur. 3 u putliringni teyilixtin saqlaydu, seni qoghdighuchi hech mugdimeydu. 4 bilginki, israilni qoghdighuchi, mugdimes ya uhlimas zadi. 5 perwerdigar sening qoghdighuchingdur, perwerdigar ong yeningda sanga sayiwendur. 6 zerer yetkuzelmes sanga qetiy, ay we quyax keche-kunduzi. 7 perwerdigar saqlar barliq yamanliqtin seni, u aman saqlar jeningni. 8 qoghdar perwerdigar yurux-turuxungni, hazirdin taebedkiche seni.

yuqirigha chiqix kuyi
123:1 telmurup sanga kozlirimni tikimen, i erxtiki tehtte olturghuchi! 2 hojayinining qoligha qarighan qullarning kozliri kebi, ayal hojayinining qoligha qarighan didekning kozliri kebi, taki perwerdigar bizge xepqitini korsetkiche, kozlirimiz tikilgendur hudayimiz perwerdigargha. 3 i perwerdigar, xepqet qil, xepqet qil bizge, chunki tartqan horliqimiz yetip axar xunche. 4 baghri taxlarning mazaqlirigha qalduq tolimu, hakawurlarning horluqini tarttuq hoymu.

yuqirigha chiqix kuyi
125:1 ixenchini perwerdigargha baghlighanlar ohxar sion teghigha, tewrenmes, mezmut turar u tagh mengguge. 2 taghlar qorxap turghandek yerusalemni, perwerdigar qorxap turar oz helqini, mudapie qilar hazirdin taebedkiche ularni. 3 boliwermes hokumranliq hasisi pasiqlarda, heqqaniylargha nesiwe qilinghan zeminda, naheqchiliq qilar heqqaniylar undaq bolmisa. 4 i perwerdigar, qilghaysen yahxiliq daima, yahxilargha we qelbi paklargha. 5 kirip ketkenlerni egri yollargha, perwerdigar jazalar reziller bilen birge. tinch-amanliq bolghay israilgha!

yuqirigha chiqix kuyi
126:1 perwerdigar siongha qayturup kelgende surgun qilinghanlarni, chux koruwatqandek bolup qalghan iduq huddi. 2 xunda aghzimiz yetti quliqimizgha, chuqanlar koturduq xadliqta, mundaq gepler eytildi yat eller arisida: "perwerdigar zor ixlar qildi ulargha." 3 perwerdigar zor ixlar qildi biz uchun derweqe, chomduq biz mana huxal-huramliqqa xunche! 4 ronaqliqimizni eslige qayturup bergin, i perwerdigar, huddi tosattin toldurulghandek sulargha jenubtiki quruq eriqlar. 5 yighlap yurup uruq chachqanlar xadliq chuqanliri bilen hosul yighar. 6 uruq haltisini yudup, yighlap turup uruq terixqa chiqqan kixi, xadliq chuqanlirida qaytip keler, orighan baghlamlirini koturgen peti.

sulayman yazghan yuqirigha chiqix kuyi
127:1 oyni ozi salmisa perwerdigar, oy salghuchilarning ejiri bikargha keter. xeherni ozi qoghdimisa perwerdigar, qarawullarning oyghaq turghini bihude bolar. 2 bikardur seher turup kech yatqininglar, nan uchun japa chekkininglar. xubhisizki, oz soygenlirige perwerdigar, uyquda yatqandimu berer. 3 balilar perwerdigar bergen soghattur, perzentler uningdin kelgen iltipattur. 4 tapqan oghulliri ademning yaxliqida, ohxar palwanning qolidiki oqlirigha. 5 behtliktur sadiqini toldurghan kixi muxundaq oqlar bilen, chunki yengilip xermende bolmas munazirilexkende, qarxilaxqanliri bilen xeher derwazisi aldida.

yuqirigha chiqix kuyi
128:1 neqeder behtliksiler perwerdigardin eymengenler, uning yolida mangghanlar. 2 berheq, oz mehnitingning mewisini yeysen, behtiyar bolup, ronaq tapisen. 3 ayaling mol mewe bergen uzum teligha ohxar oyungde, baliliring zeytun derihining xahliridek kop bolar yeningda, ular dastihiningni choridep olturar etrapingda. 4 mana, perwerdigardin eymengen kixi xundaq beriket tapar. 5 perwerdigar siondin sanga beht ata qilar, korisen omrung boyi yerusalemning gullep yaxnixini, 6 korisen hem perzentliringning perzentlirini. israilgha tinch-amanliq bolghay!

dawut yazghan yuqirigha chiqix kuyi
131:1 i perwerdigar, konglumde tekebburluq yoqtur, nezirim hem ustun emestur. men uchun ghayet zor bolghan ixlargha arilaxmidim, qudritim yetmeydighan ixlargha kirixmidim. 2 berheq, ozumni tinchlandurup, konglumni tindurdum, ana quchiqida sutke toyunghan balidek tinch boldum. men beeyni axu balidek aram taptim. 3 ey israillar, hazirdin taebedke umid baghlanglar perwerdigargha.

yuqirigha chiqix kuyi
133:1 qaranglar, neqeder kongulluk, neqeder yahxi, qerindaxlarning inaq-ittipaqliqi. 2 bu inaq-ittipaqliq qimmetlik yaghdektur, bu yagh harunning bexidin quyulghandur, uning saqalliridin aqqandur, kiyimlirining yaqilirighiche tamghandur. 3 bu inaq-ittipaqliq mol xebnemdektur, goya hermon teghidiki xebnem sion taghlirigha chuxkendektur. berheq, perwerdigar sionda ata qilghanti, behtni _ mengguluk hayatni.

dawut yazghan kuy
138:1 texekkur eytimen chin qelbimdin sanga, kuyleymen seni yer yuzidiki ulughlarning aldida. 2 sejde qilimen qarap muqeddes ibadethananggha, xukur eytimen mehir-muhebbiting, sadaqiting uchun naminggha, naming we sozungni yukseldurdung, qilip ularni hemmidin ela. 3 berding jawab manga, nida qilghan waqtimda sanga, qilding meni jesur, berip kuch-quwwet jenimgha. 4 eytar sanga apirin jahandiki barliq xahlar, anglighach ular eytqan sozungni, i perwerdigar. 5 ular kuyler perwerdigarning ix-izlirini, ulugh bolghach uning xan-xeripi. 6 buyuk bolsimu gerche perwerdigar, ozlirini towen tutquchilargha ghemhorluq qilar, u tekebburlardin yiraq bolar. 7 yursemmu gerche kulpetlerde men, meni rohlanduridighan ozungdursen. uzitip qolungni, tosisen duxmenlirim ghezipini, qutquzidu sening ong qolung meni. 8 perwerdigar emelge axurar men heqqidiki pilanini, mengguluktur, i perwerdigar, ozgermes muhebbiting, terk etmigeysen bizni, oz qolliring bilen yaratqanliringni.

neghmichiler bexigha tapxurulup eytilsun dep, dawut yazghan kuy
139:1 i perwerdigar, tekxurup kordung qelbimni, bilip yetting meni. 2 bilisen olturup qopuxumni, chuxinisen kokte turup meqset-niyetlirimni. 3 korup turisen yurux-turuxumni, eniq uqisen barliq ixlirimni. 4 hetta eghizdin chiqarmay turup oylighinimni, i perwerdigar, bilisen tamamen uni. 5 aldimdinmu, arqamdinmu muhapizet qilisen, qoghdap meni qolungni muremge qoyghandursen. 6 biliner bu heqiqetler manga tilsimat xunche, yetmes eqlim ularni bilixke. 7 rohingdin ayrilip negimu barattim? huzurungdin chiqip qeyergimu keteleyttim? 8 asmangha chiqsammu sen bar u yerde, olukler diyarigha chuxsemmu sen bar u yerde. 9 perwaz qilip, qanatliri bilen seherning, tutsam makan eng chetide dengizning, 10 hetta u yerde qolung meni yetekler, sening ong qolung meni yoler. 11 qarangghuluqta sendin yoxurunuwalay dep oylisammu, etrapimdiki yoruqluq tunge aylansun desemmu, 12 tun sanga qarangghu korunmes hetta, keche beeyni kunduzdek yorar. sen uchun qarangghuluq yoqtur esla. 13 hee, yaratqansen ichki dunyayimni, yasighansen anamning qorsiqida meni. 14 eytimen sanga xukurler, chunki ajayip, etrapliq yaratting meni. ijadiyiting ajayip-gharayiptur, yahxi bilimen qelbimde buni. 15 sen meni pinhan yaratqiningda, anamning qorsiqida maharet bilen yasalghinimda, ustihanlirim yoxurun emes idi sendin esla. 16 korgenidi kozliring hamile cheghimdiki meni. kelmey turup barliq kunlirim tehi, alliburun yezilghanidi deptiringde hemmisi. 17 i huda, oyliring manga neqeder qedirliktur, ular xunche sansizdur. 18 sanap tugitelmesmen ularni, qumdinmu koptur hetta, oyghanghinimda men sening oyliringda turarmen yenila. 19 i huda, juda qilsang idi rezillerni jenidin. ey qanhorlar, yiraqlixinglar mendin! 20 i huda, qara niyette sozleydu ular qarxi sanga, u duxmenliring namingni qalaymiqan elip tilgha. 21 i perwerdigar, sanga och bolghanlargha och bolmamdimen? sanga qarxi isyan koturgenlerdin yirgenmemdimen? 22 ulargha och bolimen chix-tirniqimghiche, ularni duxmen hesablaymen ozumge. 23 tekxurup korgin, i huda, bilgin qelbimni, sinap korgin meni, uqqin oy-hiyalirimni. 24 korup baqqin mende birer yamanliqning bar-yoqluqini, yetekligin mengguluk yolungda meni.

149:1 oquyli perwerdigargha hemdusana! eytayli perwerdigargha atap yengi bir nahxa, medhiyileyli uni teqwadarlar jamaiti arisida. 2 huxal bolsun israillar oz yaratquchisidin, xadlansun sionning perzentliri oz padixahi bolghan hudadin. 3 medhiyilisun uning namini ular usul oynap, alqix kuy chalsun dap we lirada uninggha atap. 4 chunki soyuner perwerdigar oz helqidin, kiydurer kechik-peillargha tajini nijatliqning. 5 xadlansun hudagha sadiq bolghanlar bu xohrettin, orunlirida yatqanda yangratsun nahxa xad-huramliqtin. 6 chuxurmes ular hudani ulughlaxni eghizliridin, qox bisliq qilichni qolliridin. 7 el-milletlerdin qisas elix uchun, u helqlerge jaza berix uchun, 8 zenjirler bilen baghlap ularning padixahlirini, tomur kixenler bilen kixenlep esilzadilirini, 9 ijra qilix uchun putulgen hokumini ulargha. mensuptur bu xerep perwerdigarning barliq teqwadarlirigha. oquyli hemdusana perwerdigargha!

150:1 oqunglar perwerdigargha hemdusana! medhiyilenglar hudani yerdiki muqeddes jayida, medhiyilenglar uni qudriti parlap turidighan asmanda. 2 medhiyilenglar uni qudretlik ixliri uchun, medhiyilenglar uni cheksiz ulughluqi uchun. 3 medhiyilenglar uni burgha awazi bilen, medhiyilenglar uni chiltar hem lira bilen. 4 medhiyilenglar uni dap chelip, usul oynap, medhiyilenglar uni ney we tarliq sazlar chelip, 5 medhiyilenglar uni yangraq jallilar sadasi bilen, medhiyilenglar uni jarangliq jallilar bilen. 6 medhiyiligey perwerdigarni jimiki nepisi barlar! oqunglar perwerdigargha hemdusana!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE