1:1 hudaning hizmetkari we eysa mesihning elchisi bolghan menki pawlustin titusqa salam. men huda tallighanlargha etiqad yolini korsitixke we ularni ihlasmenlikke yetekleydighan heqiqetni chuxenduruxke teyinlendim. 2 bu etiqad we heqiqet bizde mengguluk hayatqa erixix umidini peyda qilidu. yalghanchiliqtin mustesna bolghan huda dunya apiride boluxtin ilgirila bu mengguluk hayatni wede qilghan. 3 huda belgilengen waqitta bu mengguluk hayat toghrisidiki hux hewerni axkarilidi. qutquzghuchimiz huda oz emri bilen bu hux hewerni yetkuzux wezipisini manga tapxurdi. 4 hudaatimiz we qutquzghuchimiz eysa mesihke bolghan ortaq etiqad yolida oz oghlumdek bolup qalghan sanga mehir-xepqet we amanliq ata qilghay! 5 orundilip bolmighan ixlarni bir terep qilix we sanga burun tapxurghinimdek, herqaysi xeherlerdiki etiqadchilar jamaetchilikining yetekchilirini teyinlex uchun, seni krit arilida qaldurdum. 6 yetekchilikke teyinlinidighan kixi eyibsiz, ayaligha sadiq bolghan, perzentliri bolsa hudagha etiqad qilidighan, keyp-sapadin neri bolghan hemde ata-anisigha boysunidighan kixilerdin boluxi kerek. 7 etiqadchilar jamaetchilikige baxlamchi bolghan bundaq kixi hudaning hizmitini zimmisige alghanliqi uchun, xundaq eyibsiz boluxi kerekki, hergiz tersa, chus mijez, haraqkex, zorawan, mal-dunyagha temehor bolmasliqi, 8 eksiche mehmandost, yahxiliqni soyidighan, ozini tutuwalghan, adil, pak we temkin boluxi lazim. 9 u ozige ogitilgen ixenchlik telimde ching turuxi kerek. xundaq qilghanda, u bu toghra telim arqiliq baxqilargha nesihet qilalaydu hem telimge qarxi chiqquchilarning hataliqini tuziteleydu. 10 nurghun kixiler bu telimge itaet qilmay, bimene sozler bilen baxqilarni azduridu. bolupmu qutquzulux uchun hetne qilinix zrur, dep turuwalghuchilar xundaq qilidu. 11 muxundaq kixilerning aghzini tuwaqlax kerek. chunki, ular mal-dunyagha ige bolux uchun kixilerge sahta telimlerni ogitip, bezi aililerning etiqadini putunley nabut qilmaqta. 12 krit arilidikilerning oz peyghemberliridin biri: kritlar hemixe yalghan sozleydu, ular wehxiy haywanlar we hurun nan qepilardur degen. 13 bu heqiqettur. xunga, krittiki etiqadchilarning etiqadining sap boluxi uchun, ularni qattiq agahlandurghin. 14 ular bimene yehudiy epsanilirige we heqiqiy telimdin chetnigenlerning diniy qaide-yosunlirigha qulaq salmisun. 15 pak kixiler uchun hemme nerse halaldur. lekin, napak kixiler we etiqadsizlar uchun hechqandaq nerse halal emestur. ularning oy- pikirlirimu, wijdanimu bulghinip ketken. 16 ular hudani tonuymiz, dep dawrang qilsimu, lekin emeliyitide uni ret qilidu. ular hechkimge boysunmaydighan yirginchlik kixiler bolup, qolidin hechqandaq yahxi ix kelmeydu.

2:1 titus, etiqadchilargha toghra telimge layiq yaxaxni ogitixing kerek. 2 yaxanghan erlerni ozini tutuwalghan, esil peziletlik, salmaqliq, etiqadta sap, mehir-muhebbiti bilen sewr-taqiti tolup taxqan boluxqa chaqirghin. 3 xuningdek, yaxanghan ayallarni ihlasmenlikige layiq yurux-turuxqa hemde pitne-pasat qilmaydighan, haraq-xarabqa berilmeydighan boluxqa chaqirghin. ular baxqilargha nemining yahxi ikenlikini ogetsun. 4 buning bilen, bu ayallar yax ayallargha telim berip, ulargha oz erlirige we balilirigha koyunux, 5 ozini tutuwelix, pak bolux, oy ixlirigha mahir bolux, mehriban bolux we erlirige itaet qilixlarni ogiteleydighan bolsun. yax ayallar xundaq yaxisa, hudaning sozi qarilanmaydu. 6 yax erlernimu ozini tutuwalalaydighan boluxqa chaqirghin. 7 ozungmu herqandaq ixta yahxi emeliyiting bilen ulargha ulge bol. pak niyet, salmaqliq, 8 hemde baxqilar qusur tapalmaydighan toghra sozler bilen telim bergin. buning bilen, bizge qarxi chiqquchilar yaman gepimizni qilixqa sewes tapalmay uyalsun. 9-10 qullargha herqandaq ixta hojayinlirigha boysunuxni ogetkin. ular gep yandurmay, oghriliq qilmay, ozlirining hemme ixta ixenchlik ikenlikini korsitip, hojayinlirini razi qilsun. xundaq bolghanda, ular baxqilarni qutquzghuchimiz huda toghrisidiki telimlerge her jehettin jelp qilalaydu. 11 sewebi, hudaning barliq insanlarni qutquzidighan mehir-xepqiti ayan boldi. 12 bu mehir-xepqet bizni gunahkarliqni we bu dunyaning arzu-heweslirini ret qilip, bu paniy dunyada toghra, hudagha ihlasmen we ozini tutuwalghan halda yaxaxqa yetekleydu. 13 biz ulu huda bolghan qutquzghuchimiz eysa mesihning xan-xerep bilen qayta kelixidin ibaret mubarek umidimizning emelge exixini intizarliq bilen kutimiz. 14 eysa mesih biz uchun qurban boldi. buningdin meqset, u bizni hemme rezilliklerdin azad qilix hemde bizni pak qilip, ozige mensup bolghan, yahxi emellerni qilixqa tirixidighan helq qilix uchundur. 15 sen bu telimlerni etiqadchilar jamaetchilikige oget. ulargha ilham ber hem putun hoququngni ixlitip, ularning yaman illetlirini tuzet. hechkim seni kemsitmisun.

3:1 sen etiqadchilargha xuni eslitip turghinki, ular hokumet we hokumet emeldarlirigha boysunsun, ularning sozini anglap, herqandaq yahxi emellerni qilixqa teyyar tursun. 2 etiqadchilar hechkimge tohmet qilmisun, jedelhor bolmisun, eksiche hux peil bolsun. herqandaq kixi bilen muamile qilghanda heqiqiy kemterlikini korsetsun. 3 chunki, bir chaghlarda bizmu nadan iduq. bizmu hudagha boysunmaydighan, azdurulghan, her hil arzu-heweslerning quli bolghan, yamanliq we hesethorluq ichide yaxighan, bir-birimizge ochmen kixiler iduq. 4 lekin, qutquzghuchimiz huda insanlargha bolghan mehribanliqi we muhebbitini ochuq ayan qildi. 5 biz yahxi emeller bilen emes, belki uning rehim-xepqitidin qutquzulduq. huda bizning gunahlirimizni yuyup, muqeddes roh arqiliq bizni qaytidin toreldurup, yengi hayatqa erixturux bilen bizni qutquzdi. 6 qutquzghuchimiz eysa mesih arqiliq huda kengchilik bilen muqeddes rohni qelbimizge tokti. 7 buning bilen, biz hudaning mehir-xepqitidin heqqaniy adem dep jakarlinip, mengguluk hayatqa erixix umidige ige bolduq. 8 bu sozlirim heqtur. ularni tekitlixingni umid qilimen. xundaq qilghiningda, hudagha etiqad qilghanlar ozlirini daim tirixchanliq bilen yahxi emellerni qilixqa beghixlaydu. bu telimler insanlar uchun yahxi hem paydiliqtur. 9 ehmiqane talax-tartixlar, nesebnamiler toghrisidiki quruq gep-sozler we tewrat qanuni bilen munasiwetlik jedel- majiralardin saqlan. chunki, bu ixlar paydisiz we ehmiyetsizdur. 10-11 xundaq ixlarni qilip etiqadchilar arisida guruhwazliq peyda qilghuchilarni agahlandur. bir-ikki qetimliq agahlanduruxtin keyin yene guruhwazliq qilsa, ular bilen bolghan munasiwitingni uz. bundaq ademlerning heqiqettin chetnigen, gunahkar ademler ikenliki eniqtur. ularning qilghan gunahliri ozlirini jazagha mehkum qilidu. 12 artemasni yaki tikikusni qexinggha ewetmekchi boluwatimen. qaysi biri qexinggha barmisun, mumkinqeder nikopolis xehirige tezrek kelgin. chunki, u yerde qixlimaqchimen. 13 qanunxunas zenas bilen apollosning sepirige imkanqeder yardemde bolghin. ularning kem- kutiliri bolsa, hel qilip bergin. 14 etiqadchi qerindaxlirimiz hajetmenlerge yardem qilip, ozlirini yahxi emellerni qilixqa beghixlaxni ogensun. xundaq bolghanda, ularning hayati mewisiz bolmaydu. 15 yenimdikilerning hemmisidin sanga salam. krit arilidiki bizni soyidighan etiqadchilargha salam eyt. hudaning mehir-xepqiti hemminglargha yar bolghay!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE